Sony | BDP-S760 | Sony BDP-S760 Gebruiksaanwijzing

4-145-650-51(1)
De software van deze speler kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over
eventueel beschikbare updates, gaat u naar: http://support.sony-europe.com/
z
Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony producten en services zijn te vinden
op: www.sony-europe.com/myproduct/
Gebruiksaanwijzing
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S760
4-145-650-51(1)
Printed in Japan
© 2009 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen, mag u
het toestel niet blootstellen aan
regen of vocht.
Om elektrocutie te vermijden, mag
u de behuizing niet openmaken.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Batterijen of apparaten met
geïnstalleerde batterijen mogen
niet aan overmatige hitte worden
blootgesteld zoals zon, brand en
dergelijke.
OPGELET
Als optische instrumenten in
combinatie met dit product worden
gebruikt, wordt het risico voor de
ogen groter. De laserstraal die in
deze Blu-ray Disc/DVD-speler
wordt gebruikt, is schadelijk voor
de ogen; probeer de behuizing niet
uit elkaar te nemen.
Laat onderhoudswerken
uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Deze sticker bevindt zich op de
laserafscherming in de behuizing.
Dit toestel is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. De
bijbehorende productidentificatie
bevindt zich op de beschermende
behuizing van de laser binnenin de
behuizing van het apparaat.
2
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in combinatie
met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik
(Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met dataintegriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan
het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of
batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt
gekocht.
De fabrikant van dit product is
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. De geautoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en
product veiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u
graag naar de adressen in de
afzonderlijke service/garantie
documenten.
Voorzorgsmaatregelen
• Dit toestel werkt op 220 V –
240 V wisselstroom, 50 Hz/
60 Hz. Ga na of de
bedrijfsspanning van het toestel
overeenkomt met uw
netspanning.
• Om gevaar voor brand of
elektrocutie te vermijden, mag u
geen voorwerpen op het toestel
plaatsen die met vloeistoffen
gevuld zijn, zoals een vaas.
• Stel dit systeem zodanig op, dat
de stekker van het netsnoer
onmiddellijk uit het stopcontact
kan worden getrokken in geval
van problemen.
Opmerkingen over de
discs
• Neem de disc vast aan de rand
om deze schoon te houden.
Raak het oppervlak niet aan.
Stof, vingerafdrukken of
krassen op de disc kunnen
storingen veroorzaken.
• Stel een disc niet bloot aan
direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals
heteluchtkanalen, en laat deze
niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk
kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op
in de hoesjes.
• Reinig de disc met een zachte
doek. Veeg de disc van het
middengat naar de buitenrand
schoon.
• Gebruik geen oplosmiddelen,
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen voor discs/
lenzen, of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
• Als u een disclabel hebt
afgedrukt, moet u het label
eerst laten drogen, voordat u
de disc weergeeft.
• Gebruik volgende discs niet.
– Een lensreinigingsdisc.
– Een disc met een speciale
vorm (zoals een kaart of
hart).
– Een disc met etiket of
stickers erop.
– Een disc met lijm van
plakband of stickers erop.
• U mag de weergavekant van
een disc niet polijsten om
krassen op het oppervlak te
verwijderen.
Voorzorgsmaatregelen
Na te zijn getest is gebleken dat
dit apparaat voldoet aan de eisen
die gesteld worden in de EMCrichtlijn voor het gebruik van
een aansluitkabel korter dan 3
meter.
Veiligheid
• Om de kans op brand of
elektrocutie te vermijden, mag
u geen voorwerpen op het
apparaat plaatsen die met een
vloeistof gevuld zijn, zoals een
bloemenvaas, en mag u het
apparaat niet in de buurt van
een bad of douche plaatsen.
Als er een voorwerp of
vloeistof in de kast
terechtkomt, dient u de stekker
uit het stopcontact te trekken
en de speler te laten
controleren door
gekwalificeerde personen,
voor u het toestel verder
gebruikt.
• Raak het netsnoer niet met
natte handen aan. Als u dit
toch doet, kan dit een
elektrische schok tot gevolg
hebben.
Opstelling
• Gebruik de speler op een
plaats met voldoende
ventilatie, zodat de
geproduceerde warmte kan
worden afgevoerd.
• Plaats de speler niet op een
zachte ondergrond zoals een
tapijt, want hierdoor kunnen
de ventilatiegaten afgedekt
raken.
• Stel het toestel niet op in een
afgesloten ruimte, zoals een
boekenplank of iets dergelijks.
• Plaats de speler niet dicht bij
warmtebronnen en stel het
toestel niet bloot aan direct
zonlicht, veel stof of
mechanische schokken.
• Stel het toestel niet op
buitenshuis, in voertuigen,
schepen of op andere
vaartuigen.
,Wordt vervolgd
3
• Als u de speler direct van een
koude naar een warme
omgeving verplaatst of in een
zeer vochtige ruimte plaatst,
kan er vocht condenseren op
de lenzen binnenin de speler.
Als dit het geval is, kan de
werking van de speler worden
verstoord. Verwijder de disc
en laat de speler ongeveer een
half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Plaats het toestel niet schuin.
Het toestel kan enkel in
horizontale positie werken.
• Houd het toestel en de discs op
een veilige afstand van
toestellen met sterke
magneten, zoals magnetrons
of grote luidsprekers.
• Plaats geen metalen
voorwerpen vóór het
voorpaneel. Hierdoor kan de
ontvangst van radiogolven
worden gehinderd.
• Stel de speler niet op een
plaats op waar medische
apparatuur in gebruik is.
Hierdoor kan een storing
optreden in de medische
apparatuur.
• Als u gebruikmaakt van een
pacemaker of ander medisch
apparaat, neemt u contact op
met uw dokter of de fabrikant
van uw medisch apparaat
alvorens de draadloos-LANfunctie te gebruiken.
• Deze speler moet worden
opgesteld en bediend met
inachtneming van een
minimumafstand van minstens
20 cm of meer tussen de speler
en iemands lichaam (exclusief
de ledematen: handen, polsen,
voeten en enkels).
• Plaats geen zware of wankele
voorwerpen op het apparaat.
• Plaats geen voorwerpen,
anders dan discs, op de
disclade. Als u dit toch doet,
kan het apparaat of het
voorwerp worden beschadigd.
• Haal de disc eruit wanneer u de
speler verplaatst. Als u dit niet
doet, kunnen de discs worden
beschadigd.
• Koppel het netsnoer en alle
andere kabels los van de speler
wanneer u de speler verplaatst.
4
Stroomnet
• De speler blijft verbonden met
het stroomnet (netvoeding)
zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook als de
speler zelf is uitgeschakeld.
• Trek de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact
wanneer u de speler gedurende
een lange tijd niet gaat
gebruiken. Neem daartoe de
stekker zelf vast; trek nooit aan
het snoer.
• Om te voorkomen dat het
netsnoer beschadigd wordt,
moet u op volgende punten
letten. Gebruik geen
beschadigd netsnoer want dit
kan anders brand of een
elektrische schok veroorzaken.
– Klem het netsnoer niet af
tussen het apparaat en de
muur, plank, enz.
– Plaats geen zwaar voorwerp
op het netsnoer en trek niet
aan het snoer zelf.
Volumeregeling
Zet het volume niet hoger bij het
beluisteren van een zeer stille
passage of een gedeelte zonder
geluidssignalen. Als u dit toch
doet, kunnen uw oren en de
luidsprekers worden beschadigd
wanneer een fragment met een
piekniveau wordt weergegeven.
Reiniging
Reinig de behuizing, het
voorpaneel en de
bedieningselementen met een
zachte doek. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of
benzine.
Discs reinigen,
reinigingsmiddelen voor
discs/lenzen
Gebruik geen reinigingsdiscs of
disc-/lensreinigers (inclusief
vloeistof of spray). Hierdoor kan
het apparaat worden beschadigd.
Het vervangen van
onderdelen
Indien deze speler wordt
hersteld, kunnen vervangen
onderdelen worden verzameld
voor hergebruik of voor
recyclage.
Auteursrechten en
handelsmerken
• Dit product maakt gebruik van
copyrightbeschermingtechnologie en
valt onder patent- en andere
intellectueeleigendomsrechten
in de VS.
Het gebruik van deze
copyrightbeschermingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door
Macrovision en is uitsluitend
bedoeld voor privé-gebruik en
ander beperkt
weergavegebruik, behalve
indien anderszins
goedgekeurd door
Macrovision.
Reverse engineering en
demontage zijn niet
toegestaan.
• "AVCHD" en het "AVCHD"
logo zijn handelsmerken van
Panasonic Corporation en
Sony Corporation.
• Java en alle handelsmerken en
logo's die op Java- zijn
gebaseerd zijn handelsmerken
of gedeponeerde
handelsmerken van Sun
Microsystems, Inc.
•
, "XMB" en "xross media
bar" zijn handelsmerken van
Sony Corporation en Sony
Computer Entertainment Inc.
• Dit product is uitgerust met
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™)technologie. HDMI, het
HDMI-logo en High
Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken
of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
• "Blu-ray Disc" is een
handelsmerk.
• De logo's "Blu-ray Disc",
"DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD
VIDEO" en "CD" zijn
handelsmerken.
• "BD-LIVE", het "BD-LIVE"logo en "BONUSVIEW" zijn
handelsmerken van Blu-ray
Disc Association.
• "x.v.Colour" en het
"x.v.Colour"-logo zijn
handelsmerken van Sony
Corporation.
• "BRAVIA" is een
handelsmerk van Sony
Corporation.
• "PhotoTV HD" en het
"PhotoTV HD"-logo zijn
handelsmerken van Sony
Corporation.
• Het Wi-Fi CERTIFIED™logo is een certificeringsmerk
van Wi-Fi Alliance.
• Het Wi-Fi Protected Setup™merk is een merk van Wi-Fi
Alliance.
• "Wi-Fi CERTIFIED™" en
"Wi-Fi Protected Setup™"
zijn handelsmerken van Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, het DLNA-logo en
DLNA CERTIFIED™ zijn
handelsmerken,
servicemerken of
certificeringsmerken van
Digital Living Network
Alliance.
• Microsoft en Windows zijn
gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van
Microsoft Corporation in
Verenigde Staten en/of andere
landen.
• De namen van andere
systemen en producten zijn
over het algemeen
handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken
van de fabrikanten. ™- en ®merktekens worden in dit
document niet weergegeven.
BELANGRIJKE
OPMERKING
Opgelet: Deze speler kan een
stilstaand videobeeld of een
ander stilstaand beeld
onbeperkt op uw tv-scherm
weergeven. Als u dergelijke
beelden gedurende lange tijd
op uw tv-toestel weergeeft,
kan het tv-scherm
onherstelbaar beschadigd
raken. Dit geldt met name
voor plasmaschermen en
projectie-tv's.
Als u vragen hebt over uw speler
of problemen hebt met het
toestel, neem dan contact op met
de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Kennisgeving voor klanten
in Europa
Dit product is bedoeld voor
gebruik in de volgende landen:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
,Wordt vervolgd
5
Kennisgeving voor klanten
in Frankrijk
De WLAN-functie van dit
apparaat BDP-S760 mag
uitsluitend worden gebruikt
binnen gebouwen.
Ieder gebruik van de WLANfunctie van dit apparaat BDPS760 buiten gebouwen is
verboden op Frans grondgebied.
Zorg ervoor dat de WLANfunctie van dit apparaat BDPS760 is uitgeschakeld alvorens
het apparaat buiten gebouwen te
gebruiken. (ART Decision
2002-1009 zoals gewijzigd door
ART Decision 03-908,
betreffende
gebruiksbeperkingen voor
radiofrequenties).
6
Kennisgeving voor klanten
in Italië
Kennisgeving voor klanten
in Noorwegen
Het gebruik van het RLANnetwerk wordt geregeld:
– met betrekking tot
privégebruik, door het
Wettelijk Decreet van 01-082003, nr. 259 ("Code van
Elektronische
Communicaties"). Met name
Artikel 104 beschrijft wanneer
het vooraf verkrijgen van een
algemene toestemming vereist
is, en Artikel 105 beschrijft
wanneer vrij gebruik is
toegestaan;
– met betrekking tot het
beschikbaar stellen aan het
publiek van RLAN-toegang
tot
telecommunicatienetwerken
en -diensten, door het
Ministerieel Decreet van 2805-2003, zoals gewijzigd, en
Artikel 25 (algemene
toestemming voor
elektronische
communicatienetwerken en
-diensten) van de Code van
Elektronische
Communicaties;
– met betrekking tot
privégebruik, door het
Ministerieel Decreet van 1207-2007.
Gebruik van deze
radioapparatuur is niet
toegestaan binnen het
geografische gebied met een
straal van 20 km rondom het
centrum van Ny-Ålesund,
Svalbard.
Kennisgeving voor klanten
in Cyprus
De eindgebruiker moet de
RLAN- (of WAS- of WiFi-)
apparaten registreren bij het
Departement van Elektronische
Communicaties (P.I. 6/2006 en
P.I. 6A/2006).
P.I. 6/2006 is het
Radiocommunicaties
(Categorieën van zenders
onderhevig aan algemene
toestemming en registratie)
Besluit van 2006.
P.I. 6A/2006 is de Algemene
Toestemming voor het gebruik
van radiofrequenties door lokale
radionetwerken (RLAN = Radio
Local Area Networks) en door
draadloze-toegangssystemen
(WAS = Wireless Access
Systems).
Deze handleiding
• In deze gebruiksaanwijzing
wordt "disc" gebruikt als een
algemene verwijzing naar
BD's, DVD's of CD's, behalve
indien anders aangegeven in
tekst of afbeeldingen.
• De pictogrammen die u
bovenaan iedere beschrijving
ziet afgebeeld, zoals BD ,
geven aan welke typen discs
kunnen worden gebruikt met
de functie die wordt
beschreven.
Zie voor verdere informatie
"Discs geschikt voor
weergave" (bladzijde 81).
• Voor de instructies in deze
gebruiksaanwijzing worden de
bedieningselementen op de
afstandsbediening gebruikt. U
kunt ook de
bedieningselementen op de
speler gebruiken, als ze
dezelfde symbolen hebben als
de bedieningselementen op de
afstandsbediening.
• De schermafbeeldingen in
deze handleiding komen niet
noodzakelijk overeen met de
schermafbeeldingen op uw tv.
• Belangrijke informatie (het
voorkomen van foutieve
bedieningshandelingen) wordt
aangeduid met het
b-pictogram. Interessante
informatie (tips en andere
handige informatie) wordt
aangeduid met het
z-pictogram.
7
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gids voor onderdelen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aansluitingen en instellingen
De speler aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stap 1: Aansluiten van de televisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Aansluiten op een HDMI-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De BRAVIA Sync-functies (alleen voor HDMI-aansluitingen) . . . . . . . . 19
Aansluiten op componentvideo-aansluitingen (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . 20
Aansluiten op de audio/video- of S VIDEO-aansluitingen . . . . . . . . . . . 21
Stap 2: Aansluiten van de AV-versterker (Receiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Aansluiten op een HDMI-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Aansluiten op digitale aansluitingen (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . 24
Aansluiten op 7.1-kanaals aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Aansluiten op L/R-audio-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Stap 3: Een geheugenstick plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Stap 4: Netwerkaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Stap 5: Het netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Stap 6: De afstandsbediening klaarmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Televisies bedienen met de afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Stap 7: Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Stap 8: Draadloos-LAN instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Draadloos-LAN instellen (Autom. registratie (WPS)) . . . . . . . . . . . . . . 35
Draadloos-LAN instellen (Toegangspunt zoeken) . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Weergave
Weergave van BD's en DVD's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Het menu van de BD of de DVD gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
BONUSVIEW/BD-LIVE bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Snel naar een scène zoeken (Scène-zoeken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zoeken naar een titel/hoofdstuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
De weergaveduur en weergave-informatie controleren . . . . . . . . . . . . 43
Videobeelden en -geluid aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Weergave van muziek-CD's en MP3-audiotracks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Fotobestanden bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Weergeven vanaf een USB-apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fotobestanden via een netwerk weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
De server/speler voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Fotobestanden weergeven die op een DLNA-server staan . . . . . . . . . 51
8
Instellingen en aanpassingen
De instelschermen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Netwerk-update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Video-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Audio-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
BD/DVD-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Foto-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Systeeminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Netwerkinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Aanvullende informatie
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Zelfdiagnosefunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Discs geschikt voor weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Resolutie van video-uitgangssignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Audio-uitgangssignalen en instelling van de speler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Over de beveiliging van het draadloos LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Lijst taalcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kinderbeveiliging/Landcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
9
b
Gids voor onderdelen en
bedieningselementen
Raadpleeg de bladzijden tussen haakjes voor
meer informatie.
Afstandsbediening
De beschikbare functies van de afstandsbediening
verschillen afhankelijk van de disc of de situatie.
A Z (openen/sluiten) (bladzijde 39)
Hiermee wordt de disclade geopend of
gesloten.
THEATRE (bladzijde 19)
Hiermee wordt de speler automatisch
ingesteld voor een optimale
videoweergave van films. Wanneer een
AV-versterker (receiver) is aangesloten
met een HDMI-kabel, wordt de
luidsprekeruitvoer ook automatisch
aangepast.
Wanneer een televisie, compatibel met
de Theaterfunctie, is aangesloten met een
HDMI-kabel, wordt de videoweergave
van de televisie naar de stand
Theaterfunctie geschakeld.
b
De THEATRE-toets werkt alleen als een
Sony-AV-versterker (receiver) of een Sonytelevisie, beide compatibel met de
Theaterfunctie, is aangesloten.
TV [/1 (aan/stand-by)
(bladzijde 32)
Hiermee wordt de televisie ingeschakeld
of in de stand-by-stand gezet.
[/1 (aan/stand-by) (bladzijde 33)
Hiermee wordt de speler ingeschakeld of
in de stand-by-stand gezet.
B Cijfertoetsen (bladzijde 43, 71)
Hiermee worden titel/
hoofdstuknummers, enz. ingevoerd.
CLEAR
Hiermee wordt het invoerveld gewist.
C TIME (bladzijde 14)
Hiermee wordt de verstreken/resterende
weergaveduur op de display op het
voorpaneel afgebeeld. Bij iedere druk op
de toets, verandert de afbeelding tussen
verstreken weergaveduur en resterende
weergaveduur.
AUDIO (bladzijde 64)
Cijfertoets 5 en AUDIO, N, en TV 2 + zijn
voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen
als referentiepunt bij de bediening van de speler.
10
Hiermee wordt het taalspoor op BDROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als
deze zijn opgenomen met meertalige
geluidssporen.
Hiermee wordt het geluidsspoor van een
CD geselecteerd.
SUBTITLE (bladzijde 64)
Hiermee wordt de ondertiteling op BDROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als
deze zijn opgenomen met meertalige
ondertitels.
ANGLE
Hiermee wordt overgeschakeld naar
andere kijkhoeken op BD-ROM's/DVD
VIDEO's, als deze zijn opgenomen met
meerdere kijkhoeken.
DISPLAY (bladzijde 43)
Hiermee wordt de discinformatie op het
scherm weergegeven.
D Kleurtoetsen (rood/groen/geel/
blauw)
Sneltoetsen om onderdelen in bepaalde
menu's van BD's te selecteren (kan ook
worden gebruikt voor interactieve Javabewerkingen van BD's).
E TOP MENU (bladzijde 41)
Hiermee wordt het hoofdmenu van BD's
of DVD's geopend of gesloten.
POP UP/MENU (bladzijde 41)
Hiermee wordt het pop-upmenu van BDROM's of het discmenu van de DVD's
geopend of gesloten.
OPTIONS (bladzijde 41, 49)
Hiermee wordt het optiemenu, waaruit
een keuze gemaakt kan worden, op het
scherm afgebeeld.
HOME (bladzijde 39, 52)
Hiermee wordt het hoofdmenu van de
speler geopend.
Hiermee wordt het hoofdmenu gesloten
wanneer een CD wordt geplaatst.
RETURN
Hiermee wordt teruggekeerd naar het
vorige scherm.
</M/m/,
Hiermee wordt de markering verplaatst
om een weergegeven onderdeel te
selecteren.
Centrale toets (ENTER)
Hiermee wordt toegang verleend tot het
geselecteerde onderdeel.
F ./> (vorige/volgende)
Hiermee wordt het vorige/volgende
hoofdstuk, de vorige/volgende track of
het vorige/volgende bestand
geselecteerd.
Druk twee keer op . om naar het
begin van de vorige track te gaan.
/
(onmiddellijke herhaling/
onmiddellijk verspringen)
Hiermee wordt de scène herhaald/
hiermee wordt de scène kort
vooruitgespoeld.
Bij iedere druk op
wordt de huidige
scène kort vooruitgespoeld gedurende
15 seconden.
Bij iedere druk op
wordt de huidige
scène kort weergegeven gedurende
10 seconden.
m/M (achteruitspoelen/
vooruitspoelen)
Als u op deze toets drukt tijdens het
weergeven, wordt de disc achteruit-/
vooruitgespoeld.
Bij iedere druk op de toets, verandert de
zoeksnelheid als volgt*:
Weergaverichting
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Achterwaarts weergeven
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Wanneer u de toets ingedrukt houdt, gaat
het vooruitspoelen/achteruitspoelen door
met de gekozen snelheid, totdat u de toets
loslaat.
* Bij het weergeven van CD's en MP3audiotracks verandert de zoeksnelheid niet.
De aangegeven snelheidswaarden zijn bij
benadering.
– Om normale weergave te hervatten,
drukt u op N.
Voor vertraagde of beeld-voor-beeld
weergave (alleen in weergaverichting)
BD's/DVD's worden vertraagd
weergegeven als in de pauzestand langer
dan een seconde op M gedrukt wordt.
Wanneer M in de pauzestand kort
wordt ingedrukt, wordt beeld-voor-beeld
weergegeven.
– Om normale weergave te hervatten,
drukt u op N.
,Wordt vervolgd
11
N (weergave) (bladzijde 39)
Hiermee wordt de weergave gestart of
herstart.
De weergave wordt hervat vanaf het punt
waarop u op x drukt (Weergave
hervatten).
Hiermee wordt een diavoorstelling
weergegeven, wanneer een disc met
JPEG-beeldbestanden is geplaatst.
SCENE SEARCH (bladzijde 42)
Hiermee wordt functie Scène-zoeken
ingeschakeld zodat u, tijdens het
weergeven van de huidige titel, snel kunt
zoeken tussen de scènes.
X (pauze)
Hiermee wordt de weergave
onderbroken of hervat.
x (stop)
Hiermee wordt de weergave gestopt en
het stoppunt (hervattingpunt) opgeslagen
in het geheugen (bladzijde 40, 48).
Het hervattingspunt voor een titel/track is
het laatste punt dat u hebt weergegeven,
of de laatste weergegeven foto in een
fotomap.
G i SURROUND (bladzijde 46)
Schakelt de surroundfunctie van de
hoofdtelefoon in of uit.
PHONE LEVEL +/– (bladzijde 46)
Stelt het volumeniveau van de
hoofdtelefoon in wanneer de
hoofdtelefoon is aangesloten en een disc
wordt weergegeven.
TV 2 (Tv-volume) +/–
(bladzijde 32)
Hiermee wordt het geluidsvolume van de
televisie gewijzigd.
t (ingangsbronkeuze)
(bladzijde 32)
Hiermee wordt tussen de televisie en
andere ingangsbronnen gewisseld.
(verlichting)
Verlicht de toetsen van 5 en 6
(behalve </M/m/, en ENTER) en is
handig bij gebruik in het donker.
12
Voorpaneel
De toets N is voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen als referentiepunt bij de bediening van de
speler.
A [/1 (aan/stand-by) (bladzijde 33)
Hiermee wordt de speler ingeschakeld of
in de stand-by-stand gezet.
B Disclade (bladzijde 39)
C Blu-ray Disc-indicator
Dit lampje brandt wit terwijl de speler is
ingeschakeld.
Dit lampje brandt blauw terwijl een BD
wordt weergegeven.
D Display op het voorpaneel
(bladzijde 14)
E WLAN-indicator
Brandt wanneer "Draadloos" is
geselecteerd als de verbindingsmethode
bij "Internetinstellingen" op het
"Netwerkinstellingen"-instelscherm
(bladzijde 68).
F Afstandsbedieningsensor
(bladzijde 31)
G N (weergave), x (stop)
(bladzijde 39)
I
USB-aansluiting
(bladzijde 50)
Op deze aansluiting kunt u een USBapparaat aansluiten.
J PHONES-aansluiting
(bladzijde 46)
Sluit de hoofdtelefoon aan op deze
aansluiting.
De disclade vergrendelen (Kinderslot)
U kunt de disclade vergrendelen om te
voorkomen dat deze per ongeluk geopend
wordt.
Terwijl de speler ingeschakeld is, houdt u de
toets N op de speler langer dan 10 seconden
ingedrukt, totdat de aanduiding "LOCKED"
op de display op het voorpaneel verschijnt.
De disclade is vergrendeld.
Om de disclade te ontgrendelen, houdt u de
toets N op de speler ingedrukt, totdat de
aanduiding "UNLOCK" op de display op het
voorpaneel verschijnt.
Hiermee wordt de weergave gestart en
gestopt.
H Z (openen/sluiten) (bladzijde 39)
Hiermee wordt de disclade geopend of
gesloten.
,Wordt vervolgd
13
Display op het voorpaneel
A N, X
Brandt tijdens weergave of pauze.
B HD (bladzijde 56)
Brandt bij het uitvoeren van 720p/1080i/
1080p-videosignalen via de HDMI
OUT-aansluiting of 720p/1080ivideosignalen via de COMPONENT
VIDEO OUT-aansluitingen.
Bij weergave van een CD
Verstreken tijd van de huidige track
r
Resterende tijd van de huidige track
r
Verstreken tijd van de huidige disc*
r
Resterende tijd van de huidige disc*
* Behalve bij MP3-audiotracks
C HDMI (bladzijde 19)
Brandt als een HDMI-apparaat wordt
herkend.
D EXT (bladzijde 28)
Brandt als de geheugenstick wordt
herkend.
E Weergave-informatie
Hiermee kunt u de informatie met
betrekking tot de weergaveduur
controleren.
Druk, tijdens het weergeven,
herhaaldelijk op TIME.
De display verandert als volgt.
Bij weergave van een BD-ROM/DVD
VIDEO
Verstreken tijd van de huidige titel
r
Resterende tijd van de huidige titel
14
z
"T" (Titel of Track), "C" (Hoofdstuk) of "D"
(Disc) kunnen, afhankelijk van de disc,
afgebeeld worden.
F Indicator netwerkverbinding
Brandt tijdens toegang tot het netwerk en
het downloaden van de software van de
speler.
Voor meer informatie over het
downloaden van de software van de
speler, zie bladzijde 53.
b
Het is mogelijk dat de
netwerkverbindingsindicator niet brandt
gedurende de netwerkdiagnose of andere
bedieningen, ondanks dat toegang tot het
netwerk is verkregen.
Achterpaneel
A COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/
CB, PR/CR)-aansluitingen
(bladzijde 20)
B LINE OUT (S VIDEO)-aansluiting
(bladzijde 21)
C LINE OUT (R-AUDIO-L)aansluitingen (bladzijde 20, 21,
27)
D MULTI CHANNEL OUTPUT
(FRONT L/R, SURROUND L/R,
SUR BACK L/R, CENTER,
SUBWOOFER)-aansluitingen
(bladzijde 26)
F EXT-poort (bladzijde 28)
G AC IN-aansluiting (bladzijde 31)
H HDMI OUT-aansluiting
(bladzijde 18, 23)
I LINE OUT (VIDEO)-aansluiting
(bladzijde 21)
J DIGITAL OUT (COAXIAL)aansluiting (bladzijde 24)
K DIGITAL OUT (OPTICAL)aansluiting (bladzijde 24)
L LAN (100)-poort (bladzijde 29)
E Ventilatiegaten
De ventilator is ingebouwd in de speler.
15
De speler aansluiten
Controleer of volgende onderdelen aanwezig
zijn:
• Audio-videokabel (tulpstekkers × 3) (1)
(alleen voor het Australische model)
• Netsnoer (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6-batterijen (AA-formaat) (2)
Volg stap 1 tot 8 om de speler aan te sluiten
en in te stellen. Steek de stekker niet in het
stopcontact, voordat u bij "Stap 5: Het
netsnoer aansluiten" (bladzijde 31) bent.
Aansluitingen en
instellingen
16
Stap 1: Aansluiten van de televisie
Video/HDMI OUT-aansluitingen
Type aansluiting
Hoge
kwaliteit
Videoresolutie
Aansluiting
Digitaal
High Definition:
Zie "Aansluiten op een
1080/24p, 1080p,
HDMI-aansluiting" op
1080i, 720p
bladzijde 18.
Standard Definition:
576p/480p, 576i/
480i
Analoog
High Definition:
1080i, 720p
Standard Definition:
576p/480p, 576i/
480i
Zie "Aansluiten op
componentvideoaansluitingen (Y, Pb/
Cb, Pr/Cr)" op
bladzijde 20.
Aansluitingen en instellingen
De speler is uitgerust met volgende videoaansluitingen. Sluit de speler aan op uw televisie
overeenkomstig de ingangsaansluitingen van uw televisie.
Wanneer u de speler op de televisie aansluit met een HDMI-kabel, kunt u, via de HDMI OUTaansluiting, genieten van digitaal beeld en geluid van hoge kwaliteit.
Standard Definition: Zie "Aansluiten op de
576i/480i
audio/video- of S
VIDEO-aansluitingen"
op bladzijde 21.
Standard Definition: Zie "Aansluiten op de
576i/480i
audio/video- of S
VIDEO-aansluitingen"
op bladzijde 21.
Standaard
kwaliteit
b
• Sluit de kabels stevig aan om ongewenste ruis te
voorkomen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de aan te
sluiten componenten werd geleverd.
• U kunt deze speler niet aansluiten op een televisie
die niet is voorzien van een video-ingang.
• Oefen niet te veel druk uit op de
verbindingskabels. Wanneer u tegen de wand van
de behuizing duwt, enz., kunnen de kabels en
aansluitingen worden beschadigd.
Aansluiten van een televisie met een DVIingang
Gebruik een HDMI/DVI-conversiekabel
(niet bijgeleverd). Omdat de DVI-aansluiting
geen audiosignalen accepteert, moet er naast
deze aansluiting gebruik gemaakt worden
van een extra audioaansluiting
(bladzijde 22).
Bovendien is het niet mogelijk de HDMI
OUT-aansluiting aan te sluiten op DVIaansluitingen die niet compatibel zijn met
HDCP (bijvoorbeeld DVI-aansluitingen op
computerbeeldschermen).
,Wordt vervolgd
17
Aansluiten op een HDMI-aansluiting
Sluit de speler aan op de televisie met een HDMI-kabel, om via de HDMI OUT-aansluiting van
beeld en geluid van hoge kwaliteit te genieten.
Als u aansluit op een Sony-televisie die compatibel is met "Controle voor HDMI"-regeling
(bladzijde 19), raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd geleverd.
Bij aansluiten van een 1080/24p- of 1080p-compatibele televisie, moet u een High Speed
HDMI-kabel gebruiken.
Blu-ray Disc/DVD-speler
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Televisie
Opmerkingen over het gebruik van de
HDMI OUT-aansluiting
Houd rekening met het volgende, aangezien
een onjuiste behandeling kan leiden tot
beschadiging van de HDMI OUT-aansluiting
en de stekker.
• Lijn de HDMI-stekker en de HDMI OUTaansluiting aan de achterkant van de speler
voorzichtig uit, door hun vormen te
controleren. Zorg ervoor dat de stekker niet
ondersteboven of schuin is.
18
• Koppel de HDMI-kabel los wanneer u de
speler verplaatst.
• Wanneer u de speler in een meubel plaatst,
mag u de speler niet tegen de achterwand
van het meubel duwen terwijl de HDMIkabel is aangesloten. Hierdoor kan de
HDMI OUT-aansluiting of de HDMI-kabel
beschadigd worden.
• Draai niet met de HDMI-stekker en schroef
het niet naar binnen bij het aansluiten of
loskoppelen.
Indicatoren voor HDMI-aansluiting
Als het aangesloten HDMI-compatibel
apparaat wordt herkend, brandt de HDMIindicator op het display van het voorpaneel.
b
De BRAVIA Sync-functies
(alleen voor HDMIaansluitingen)
Door Sony-apparaten aan te sluiten, die
compatibel zijn met de functie "Controle
voor HDMI", met een HDMI-kabel (niet
bijgeleverd) wordt de bediening als volgt
vereenvoudigd:
• Eéntoetsweergave
Met één druk op een van de volgende
toetsen, wordt de televisie ingeschakeld en
schakelt de ingang van de televisie
automatisch over naar de speler.
– [/1
– HOME: Het hoofdmenu wordt
automatisch getoond (bladzijde 11, 39,
52).
– N: De weergave begint automatisch
(bladzijde 40).
• Systeem uitschakelen
Wanneer u de televisie uitschakelt met
behulp van TV [/1 of de aan-uitschakelaar
op de afstandsbediening van de televisie,
worden de speler en de HDMI-compatibele
componenten automatisch uitgeschakeld.
Aansluitingen en instellingen
• Niet alle high-definitiontelevisies zijn volledig
compatibel met dit apparaat en kunnen storingen
in het beeld veroorzaken. In geval van problemen
met het scannen van 480i/576i/480p/576p/720p/
1080i/1080p-beelden, adviseren wij de gebruiker
de aansluiting om te schakelen naar de LINE
OUT VIDEO- of S VIDEO-aansluiting. Bij
vragen over compatibiliteit van uw televisie met
dit model 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p Blu-ray Disc/DVD-speler, kunt u contact
opnemen met onze klantendienst.
• Als het beeld niet helder, niet natuurlijk of naar
niet uw zin is, moet u de resolutie van de videouitgang wijzigen in stap 3 van "Uitgevoerd
videoformaat" in het "Video-instellingen"instelscherm (bladzijde 56).
• Gebruik alleen een HDMI-kabel die is voorzien
van het HDMI-logo.
• Theaterfunctie
Als u op THEATRE drukt, wordt de speler
automatisch ingesteld voor een optimale
videoweergave van films. Wanneer een
Sony-AV-versterker (receiver) is
aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de
luidsprekeruitvoer ook automatisch
aangepast. Wanneer een televisie,
compatibel met de Theaterfunctie, is
aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de
videoweergave van de televisie naar de
stand Theaterfunctie geschakeld. Druk nog
een keer op de toets, om terug te keren naar
de originele instelling.
• Automatische taalinstelling
Wanneer u de taalinstelling van de
beeldschermaanduidingen van de televisie
wijzigt, wordt de taalinstelling van de
beeldschermaanduidingen van de speler
ook gewijzigd, nadat u deze uit- en
ingeschakeld hebt.
Voorbereiding voor de functies van
BRAVIA Sync.
Stel "Controle voor HDMI" in op "Aan" in
het "Systeeminstellingen"-instelscherm
(bladzijde 67).
Voor meer informatie over de instellingen
van uw televisie of andere aangesloten
componenten, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de televisie of
componenten werd geleverd.
z
• Bij aansluiten van een Sony-televisie, via een
HDMI-kabel, die compatibel is met de functie
snelinstelling van "Controle voor HDMI"
schakelt de instelling "Controle voor HDMI" van
de speler automatisch over naar "Aan" als de
instelling "Controle voor HDMI" van de
aangesloten televisie is ingesteld op "Aan".
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
televisie werd geleverd.
• Bij aansluiten van een Sony-televisie, via een
HDMI-kabel, die compatibel is met de BRAVIA
Sync-functies, kunt u de basisfuncties van de
speler bedienen met de afstandsbediening van de
televisie, als de instelling "Controle voor HDMI"
van de aangesloten televisie is ingesteld op
"Aan". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
de televisie werd geleverd.
b
Afhankelijk van het aangesloten apparaat kan de
functie "Controle voor HDMI" eventueel niet
werken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
de component werd geleverd.
,Wordt vervolgd
19
Aansluiten op componentvideo-aansluitingen (Y, PB/CB, PR/CR)
Sluit de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen van de speler met behulp van een
componentvideokabel aan op uw televisie. U kunt dan genieten van beelden met een
uitstekende beeldkwaliteit.
Sluit de LINE OUT (R-AUDIO-L)-aansluitingen aan met een audio-videokabel.
Blu-ray Disc/DVD-speler
(groen)
(blauw)
(rood)
(rood)
(wit)
Componentvideokabel
Audio-videokabel*
(niet bijgeleverd)
(groen)
(blauw)
(rood)
(rood)
Zorg dat de kleur van de stekker
en de ingang overeenkomen.
Zorg dat de kleur van de stekker
en de ingang overeenkomen.
Televisie
: Signaalverloop
* Zie "De speler aansluiten" op bladzijde 16.
b
Bij aansluiten van de speler op de televisie met een
componentvideokabel, moet u de videostekker
(geel) van de audio-videokabel loskoppelen.
20
(wit)
Aansluiten op de audio/video- of S VIDEO-aansluitingen
Sluit de televisie aan via de LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L)-aansluitingen met een audiovideokabel. U kunt genieten van beeld en geluid van standaardkwaliteit.
Blu-ray Disc/DVD-speler
Aansluitingen en instellingen
of
(geel)
S-videokabel
(niet bijgeleverd)
(rood)
(wit)
Audio-videokabel*
(geel)
(rood)
(wit)
Zorg dat de kleur van de
stekker en de ingang
overeenkomen.
Televisie
: Signaalverloop
* Zie "De speler aansluiten" op bladzijde 16.
b
Bij aansluiten van de speler op de televisie met een
S-videokabel, moet u de videostekker (geel) van de
audio-videokabel loskoppelen.
21
Stap 2: Aansluiten van de AV-versterker (Receiver)
Audio/HDMI OUT-aansluitingen
De speler is uitgerust met de volgende audioaansluitingen. Sluit de speler aan op de AVversterker (receiver) overeenkomstig de ingangsaansluitingen van de AV-versterker (receiver).
Type aansluiting
Aansluiting
Digitaal
Zie "Aansluiten op een HDMI-aansluiting" op
bladzijde 23.
Zie "Aansluiten op digitale aansluitingen
(OPTICAL/COAXIAL)" op bladzijde 24.
Analoog
Zie "Aansluiten op 7.1-kanaals aansluitingen" op
bladzijde 26.
Zie "Aansluiten op L/R-audio-aansluitingen" op
bladzijde 27.
z
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
aangesloten componenten werd geleverd voor de
juiste luidsprekeropstelling.
22
Aansluiten op een HDMI-aansluiting
Blu-ray Disc/DVD-speler
Aansluitingen en instellingen
Als de AV-versterker (receiver) een HDMI-ingang heeft, gebruikt u deze voor de aansluiting.
U kunt dan genieten van geluid met een hogere kwaliteit van de aangesloten AV-versterker
(receiver).
Om te genieten van 7.1-kanaals geluid, moet u een High Speed HDMI-kabel gebruiken.
Als u een AV-versterker (receiver) van Sony aansluit die compatibel is met "Controle voor
HDMI"-regeling (bladzijde 19), raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de AV-versterker
(receiver) werd geleverd.
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
AV-versterker (receiver)
HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Televisie
1
Sluit de HDMI OUT-aansluiting van de
speler aan op de AV-versterker
(receiver).
,Wordt vervolgd
23
2
Stel "BD audio-instelling" in op
"Rechtstreeks" in het "Audioinstellingen"-instelscherm
(bladzijde 62).
z
Controleer de volgende instellingen:
– "Prioriteit van audio-uitvoer" in het "Audioinstellingen"-instelscherm is ingesteld op
"HDMI" (bladzijde 59).
– "Audio (HDMI)" in het "Audio-instellingen"instelscherm is ingesteld op "Auto"
(bladzijde 62).
Om te luisteren naar het secundaire
geluidskanaal (commentaar), stelt u "BD
audio-instelling" in op "Mengen".
b
Niet alle AV-versterkers (receivers) die compatibel
zijn met HDMI aanvaarden 8-kanaals lineaire
PCM-signalen. Raadpleeg tevens de
gebruiksaanwijzing die bij de aangesloten AVversterker (receiver) werd geleverd.
Aansluiten op digitale aansluitingen (OPTICAL/COAXIAL)
Als de AV-versterker (receiver) voorzien is van een Dolby*1 Digital-, Dolby Pro Logic-, of
DTS*2-decoder en een digitale ingang, kunt u genieten van Dolby Digital (5.1-kanaals), Dolby
Pro Logic (4.0-kanaals), of DTS (5.1-kanaals) geluidseffecten.
Blu-ray Disc/DVD-speler
of
Optische digitale audiokabel
(niet bijgeleverd)
Coaxiale digitale audiokabel
(niet bijgeleverd)
AV-versterker (receiver)
: Signaalverloop
24
Sluit de digitale aansluiting van de
speler aan op de AV-versterker
(receiver).
2
Stel "Prioriteit van audio-uitvoer" in
op "Coax/optisch" in het "Audioinstellingen"-instelscherm
(bladzijde 59).
3
Maak de toepasselijke instellingen in
"Dolby Digital" en "DTS" in het "Audioinstellingen"-instelscherm
(bladzijde 62).
Aansluitingen en instellingen
1
Anders produceren de luidsprekers geen
geluid of een hard geluid.
*1
*2
,Wordt vervolgd
25
Aansluiten op 7.1-kanaals aansluitingen
Als uw AV-versterker (receiver) is uitgerust met 7.1-kanaals ingangsaansluitingen, kunt u
genieten van multikanaals surroundgeluid.
Blu-ray Disc/DVD-speler
Stereoaudiokabel
(niet bijgeleverd)
Stereoaudiokabel
(niet bijgeleverd)
Stereoaudiokabel
(niet bijgeleverd)
Monoaudiokabel
(niet bijgeleverd)
Monoaudiokabel
(niet bijgeleverd)
AV-versterker (receiver)
: Signaalverloop
26
1
Sluit de 7.1-kanaals aansluitingen
van de speler en uw AV-versterker
(receiver) op elkaar aan.
2
Stel "Prioriteit van audio-uitvoer" in
op "Multikanaals analoog" in het
"Audio-instellingen"-instelscherm
(bladzijde 59).
3
Maak de betreffende instellingen in
"Luidsprekerinstellingen" in het
"Audio-instellingen"-instelscherm
(bladzijde 59).
Aansluiten op L/R-audio-aansluitingen
Gebruik deze aansluiting, als de AV-versterker (receiver) alleen L- en R-audio-ingangen heeft.
Blu-ray Disc/DVD-speler
Aansluitingen en instellingen
(rood)
(wit)
Audio-videokabel*
(rood)
(wit)
Zorg dat de kleur van de
stekker en de ingang
overeenkomen.
AV-versterker (receiver)
: Signaalverloop
* Zie "De speler aansluiten" op bladzijde 16.
27
b
Stap 3: Een
geheugenstick plaatsen
Om te kunnen genieten van extra
filmmateriaal (bijv. BONUSVIEW/BDLIVE) op sommige Blu-ray Disc-titels, moet
u een extern geheugen plaatsen (niet
bijgeleverd).
Steek de geheugenstick (USB-geheugenstick
van 1 GB of meer, zoals de Sony USM2GL,
USM4GL of USM1GH) in de EXT-poort als
opslagmedium.
b
De BD-LIVE-functie zal niet beschikbaar zijn, ook
niet wanneer u het externe geheugen in de USBaansluiting op het voorpaneel steekt.
Steek de geheugenstick zo ver mogelijk in
de EXT-poort.
Controleer of de EXT-indicator op de display
op het voorpaneel gaat branden na het
inschakelen van de speler.
Achterzijde van de speler
Sony USM2GL (niet
bijgeleverd)
Met het logo naar boven
gericht
Het verwijderen van de geheugenstick
28
1
Druk op [/1 om de speler uit te
schakelen.
2
Trek de geheugenstick uit de EXT-poort.
• Steek de geheugenstick recht in de poort. Als u de
geheugenstick in de poort forceert, kunnen zowel
de geheugenstick als de speler beschadigd
worden.
• Laat de geheugenstick niet liggen binnen het
bereik van kleine kinderen om te voorkomen dat
ze deze per ongeluk inslikken.
• Zorg ervoor dat er niet te veel gedrukt wordt op de
geheugenstick in de poort, aangezien anders een
storing kan optreden.
• Wij adviseren u de Sony USM2GL te gebruiken,
die leverbaar is vanaf april 2009.
• Deze functie wordt mogelijk ook ondersteund
door andere USB-geheugensticks.
Compatibiliteit met alle USB-geheugensticks kan
niet door ons worden gegarandeerd.
• Als u een USB-flashgeheugen insteekt,
controleert u vooraf de juiste insteekrichting.
• Afhankelijk van het model, kan de USBgeheugenstick uit de EXT-poort steken. Gebruik
geen kracht als u de USB-geheugenstick in de
poort plaatst en druk niet op het uitstekende
gedeelte daarvan.
• Sluit op de EXT-poort niets anders aan dan een
USB-geheugenstick.
• Om schade aan de geheugenstick en de daarop
aanwezige gegevens te voorkomen, moet de
speler uitgeschakeld zijn bij het plaatsen en
verwijderen van de geheugenstick.
• Als de EXT-indicator niet gaat branden, moet u
de speler uitschakelen, de geheugenstick
verwijderen en daarna opnieuw plaatsen en
daarna de speler weer inschakelen.
• Plaats geen geheugenstick die foto- of
muziekbestanden bevat om een mogelijke
beschadiging van de bestanden op de
geheugenstick te voorkomen.
• Gebruik het FAT16- of FAT32-formaat, als u de
geheugenstick opnieuw formatteert.
Stap 4: Netwerkaansluiting
1
Sluit de speler aan op uw internetbron via een draadloos-LAN-router.
Blu-ray Disc/DVD-speler
Draadloos-LAN-router
(accesspoint)
ADSL-modem/
Kabelmodem
Computer
Aansluitingen en instellingen
Sluit de speler aan op uw internetbron. Selecteer de verbindingsmethode: verbinding maken via
een draadloos-LAN-router (accesspoint) (zie hieronder) of rechtstreeks op een breedbandrouter
(bladzijde 30). U kunt genieten van de functie BD-LIVE (bladzijde 41), fotobestanden
weergeven via een netwerk (bladzijde 51) of de software van de speler bijwerken
(bladzijde 53).
Internet
Netwerkkabel (niet bijgeleverd)
Raadpleeg tevens de gebruiksaanwijzing die bij de draadloos-LAN-router werd geleverd.
2
Controleer de aansluitomgeving op uw computer en maak de toepasselijke
instellingen.
Draadloos-LAN-router (accesspoint)
Beveiligingsinstelling
Type
De beveiliging is ingesteld.
Controleer de beveiligingsinstelling van
uw aangesloten netwerk op uw
computerscherm.
Voorbeeld: Windows XP*1
Compatibel met
Wi-Fi Protected
Setup*2
Instellingen
Zie "Draadloos-LAN
instellen (Autom. registratie
(WPS))" op bladzijde 35.
Niet compatibel met Zie "Draadloos-LAN
Wi-Fi Protected
instellen (Toegangspunt
Setup
zoeken)" op bladzijde 37.
Een mededeling met het hangslotpictogram geeft aan dat de beveiliging is
ingeschakeld.
De beveiliging is niet ingesteld.*3
Controleer de beveiligingsinstelling van
uw aangesloten netwerk op uw
computerscherm.
Voorbeeld: Windows XP*1
Ieder type
Zie "Draadloos-LAN
instellen (Toegangspunt
zoeken)" op bladzijde 37.
Een mededeling geeft aan dat de
beveiliging niet is ingeschakeld.
*1
*2
Als u een ander besturingssysteem gebruikt, raadpleegt u de Help-functie van uw computer.
U kunt de netwerkinstellingen eenvoudig maken met een enkele druk op de WPS-toets van de
draadloos-LAN-router (accesspoint). Op draadloos-LAN-routers (accesspoints) die compatibel zijn
met Wi-Fi Protected Setup kan het logo ("
") staan.
*3
Voor verdere informatie, zie "Geen beveiliging" op bladzijde 86.
,Wordt vervolgd
29
Rechtstreeks aansluiten op een
breedbandrouter
1
Sluit de LAN (100)-poort van de speler
aan op de breedbandrouter.
Blu-ray Disc/DVD-speler
b
• Het type netwerkkabel (LAN-kabel), normaal
('straight') of gekruist ('crossed'), is afhankelijk
van de modem of router. Voor meer informatie
over de netwerkkabel, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de modem of router
werd geleverd.
• Maak geen rechtstreekse verbinding tussen de
LAN-poorten van de speler en de computer.
z
Wij adviseren u een afgeschermde interfacekabel
(netwerkkabel), normaal of gekruist, te gebruiken.
Het bijwerken van de software van de
speler met behulp van een netwerk
Zie "Netwerk-update" (bladzijde 53) en
"Bericht over software-update"
(bladzijde 68).
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
b
Breedbandrouter
Sluit geen telefoonlijn aan op de LAN (100)-poort,
aangezien dat anders tot storingen kan leiden.
De functie BD-LIVE gebruiken
Naar de computer
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
ADSL-modem/
Kabelmodem
Internet
2
30
Maak de betreffende instellingen in
"Internetinstellingen" in het
"Netwerkinstellingen"-instelscherm
(bladzijde 68).
Zie "BONUSVIEW/BD-LIVE bekijken" op
bladzijde 41.
b
Om de functie BD-LIVE comfortabel te kunnen
gebruiken, adviseren wij u een internetverbinding
te gebruiken met een effectieve snelheid van
1 Mbps of hoger, afhankelijk van uw
verbindingsomgeving en netwerkomstandigheden.
Stap 5: Het netsnoer
aansluiten
1
U kunt de speler bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening. Plaats twee
R6-batterijen (AA-formaat) in de
batterijhouder door de 3 en #-zijden van de
batterijen te laten samenvallen met de
markeringen in de houder. Als u de
afstandsbediening gebruikt, richt u deze op
de afstandsbedieningsensor
op de speler
(bladzijde 13).
Aansluitingen en instellingen
Sluit het bijgeleverde netsnoer aan op de AC
IN-aansluiting van de speler, nadat alle
andere aansluitingen zijn voltooid. Steek
vervolgens de stekkers van de netsnoeren van
de speler en de televisie in het stopcontact.
Stap 6: De
afstandsbediening
klaarmaken
naar AC IN
2
naar een stopcontact
b
• Gebruik de batterijen op de juiste wijze om
mogelijke lekkage en corrosie te voorkomen. Als
de batterijen toch gelekt hebben, mag u de
vloeistof niet met blote handen aanraken. Let
goed op het volgende:
– Gebruik geen nieuwe naast een oude batterij, of
batterijen van verschillende fabricaten.
– Probeer de batterijen niet op te laden.
– Verwijder de batterijen, als u de
afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
gebruiken.
– Als de batterijen hebben gelekt, veegt u de
vloeistof zorgvuldig uit de binnenkant van het
batterijvak en plaatst u nieuwe batterijen.
• Zorg ervoor dat geen fel licht, zoals direct
zonlicht, of licht van een andere krachtige
lichtbron op de afstandsbedieningsensor
(aangeduid met
op het voorpaneel) schijnt.
Het is mogelijk dat de speler dan niet reageert op
de afstandsbediening.
,Wordt vervolgd
31
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
U kunt het volume, de ingangsbron en de aan/
uit-schakelaar van uw Sony-televisie
bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening.
Andere televisies bedienen met de
afstandsbediening
U kunt ook het volume, de ingangsbron en de
aan/uit-schakelaar van niet-Sony-televisies
bedienen.
Voer de bijbehorende fabrikantcode in als de
televisie in onderstaande tabel staat.
b
b
Bij het vervangen van de batterijen van de
afstandsbediening wordt de codenummer
teruggesteld naar de standaard waarde. Stel de
juiste codenummer opnieuw in.
Bij het invoeren van een nieuwe codenummer
wordt de daarvoor ingevoerde codenummer gewist.
1
TV [/1
Cijfertoetsen
Houd TV [/1 ingedrukt en druk op de
cijfertoetsen om de fabrikantcode van de
televisie te selecteren.
Bijvoorbeeld, om "09" in te voeren drukt
u eerst op "0" en daarna op "9".
Codenummers van bedienbare
televisies
Als er meer dan één codenummer is
vermeld, voert u deze één voor één in, tot
u het juiste codenummer voor de
televisie heeft gevonden.
Fabrikant
Codenummer
Sony
01 (standaard)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Beschikbare toetsen
Loewe
45
Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat u de televisie niet kunt
bedienen met enkele of alle volgende toetsen
(TV [/1, t of TV 2 +/–).
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Bedieningen
Saba
12, 13, 74
TV [/1
De televisie in- of
uitschakelen.
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
t
(ingangsbronkeuze)
De ingangsbron van de
televisie op de televisie of
andere ingangsbronnen
instellen.
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Het volume van de
televisie regelen.
Toshiba
38
t
TV 2 +/–
Toetsen
TV 2 (Tvvolume) +/–
2
32
Laat TV [/1 los.
Stap 7: Snelinstelling
4
Selecteer de OSD-taal die u wilt
weergeven met M/m en druk op
ENTER.
Wanneer u de speler voor het eerst
inschakelt
Wacht eventjes voordat de speler wordt
ingeschakeld en de snelinstelling wordt
gestart.
Het eerste instelscherm verschijnt.
5
Selecteer "Starten" en druk op ENTER.
6
Selecteer het type videokabel
waarmee de speler en de televisie zijn
aangesloten en druk op ENTER.
Aansluitingen en instellingen
Volg de onderstaande procedure voor een
minimale basisinstelling van de speler. Als u
de snelinstelling niet voltooit, verschijnt dit
elke keer als u de speler inschakelt.
Voer de volgende instellingen in de
onderstaande volgorde uit.
[/1
TV [/1
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
3
Schakel de televisie in.
Druk op [/1 om de speler in te
schakelen.
De speler wordt even later ingeschakeld.
b
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de televisie zo in, dat het signaal van
de speler op het televisiescherm
verschijnt.
Wanneer bij aansluiten tegelijkertijd de HDMI
OUT-aansluiting en andere video-uitgangen
gebruikt worden, selecteert u
"Componentvideo".
Het scherm voor OSD-taalselectie
verschijnt.
• Als het scherm voor OSD-taalselectie
niet verschijnt:
Druk op HOME en selecteer
"Snelinstelling" in het "Instellen"instelscherm (bladzijde 73). Selecteer
daarna "Starten" en druk op ENTER.
,Wordt vervolgd
33
7
Maak de toepasselijke instellingen
afhankelijk van de kabels waarmee de
televisie is aangesloten.
Het testscherm verschijnt ongeveer
30 seconden. Voor het testscherm zie
"Als u in stap 6 "HDMI" geselecteerd
hebt" (hierboven).
Als u in stap 6 "HDMI" geselecteerd hebt
b
1 Selecteer "Starten" en druk op
ENTER.
Het testscherm verschijnt ongeveer
30 seconden.
Voorbeeld: als de resolutie van de
uitgevoerde videosignalen is ingesteld
op 1080i
Als geen beeld wordt getoond, drukt u op
RETURN om terug te keren naar het vorige
scherm en verandert u de instelling van de
resolutie.
2 Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
Op het scherm wordt om een
bevestiging gevraagd.
3 Selecteer "OK" of "Annuleren" en
druk op ENTER.
Als u in stap 6 "Video of S Video"
geselecteerd hebt
Selecteer een beeldschermverhouding
die overeenkomt met de televisie en druk
op ENTER.
Huidige instelling van de resolutie
van de uitgevoerde videosignalen
b
Als geen beeld wordt getoond, drukt u op
RETURN om terug te keren naar stap 6 en
selecteert u "Componentvideo".
2 Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
Op het scherm wordt om een
bevestiging gevraagd.
Selecteer "16:9" bij aansluiten van een
breedbeeldtelevisie of een televisie met
een breedbeeldfunctie.
Selecteer "4:3" bij aansluiten van een
televisie met een 4:3beeldschermverhouding zonder een
breedbeeldfunctie.
3 Selecteer "OK" of "Annuleren" en
druk op ENTER.
Als u in stap 6 "Componentvideo"
geselecteerd hebt
1 Selecteer de resolutie van de
uitgevoerde videosignalen voor de
aangesloten televisie en druk op
ENTER.
Voor meer informatie over de
resolutie van de uitgevoerde
videosignalen, zie bladzijde 57.
8
Selecteer "Toestaan" om
internetverbindingen toe te staan
vanuit BD-inhoud, en druk op ENTER.
Selecteer "Niet toestaan" om
internetverbindingen niet toe te staan
vanuit BD-inhoud.
34
9
Stel "Snel starten" in op "Aan" of "Uit"
en druk op ENTER.
10 Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
De netwerkinstellingen verschillen
afhankelijk van de verbindingsmethode en de
draadloos-LAN-router (accesspoint). Zie
"Stap 4: Netwerkaansluiting" op bladzijde 29
om de toepasselijke instellingen te
controleren.
Draadloos-LAN instellen
(Autom. registratie (WPS))
Gebruik de volgende procedure wanneer u de
speler aansluit op een draadloos-LAN-router
(accesspoint) die compatibel is met Wi-Fi
Protected Setup en waarvan de beveiliging is
ingesteld.
Aansluitingen en instellingen
Voor informatie over de "Snel starten",
zie bladzijde 67.
Stap 8: Draadloos-LAN
instellen
b
z
• U kunt u alle instellingen terugstellen op de
fabrieksinstellingen (bladzijde 74).
• U kunt "Snelinstelling" weer opstarten via
"Snelinstelling" in "Instellen" (bladzijde 73).
De draadloos-instellingen van de draadloos-LANrouter (accesspoint) kunnen automatisch
veranderen als u de functie Wi-Fi Protected Setup
gebruikt voordat u de instellingen van de draadloosLAN-router (accesspoint) hebt veranderd. In dat
geval kan het noodzakelijk zijn de draadloosinstellingen van uw computer dienovereenkomstig
te veranderen. Voor meer informatie raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing die bij de draadloos-LANrouter (accesspoint) werd geleverd.
1
Volg de stappen 1 en 2 van "Stap 4:
Netwerkaansluiting" op bladzijde 29.
2
3
4
Druk op HOME.
5
6
Selecteer "Starten" en druk op ENTER.
7
Selecteer "Autom. registratie (WPS)"
en druk op ENTER.
Selecteer
(Instellen) met </,.
Selecteer "Internetinstellingen" in
"Netwerkinstellingen" en druk op
ENTER.
Selecteer "Draadloos" en druk op
ENTER.
,Wordt vervolgd
35
8
Controleer de stand van de WPS-toets
op de draadloos-LAN-router
(accesspoint) en hoe deze moet
worden ingedrukt.
De stand van de WPS-toets en hoe deze
moet worden ingedrukt verschillen
afhankelijk van de draadloos-LANrouter (accesspoint). Voor meer
informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de draadloosLAN-router (accesspoint) werd geleverd.
9 Selecteer "Starten" en druk op ENTER.
10 Houd de WPS-toets van de draadloosLAN-router (accesspoint) ingedrukt tot
het lampje op de draadloos-LANrouter (accesspoint) begint te
knipperen.
Druk na stap 9 binnen 2 minuten op de
WPS-toets.
De mededeling "De registratie van het
toegangspunt is voltooid." wordt
afgebeeld.
Voorbeeld: in het geval de draadloosLAN-router (accesspoint) een WPS-toets
heeft
b
• Wanneer de speler geen draadloos-LANrouter (accesspoint) vindt, herhaalt u na
enige tijd vanaf stap 9.
• In sommige gevallen, afhankelijk van de
beveiliging van de draadloos-LAN-router
(accesspoint), kan het onmogelijk zijn de
functie Wi-Fi Protected Setup te gebruiken.
Volg in dat geval de aanwijzingen op het
scherm en verander de instellingen van de
draadloos-LAN-router (accesspoint).
36
11 Selecteer "Niet gebruiken" en druk op
ENTER.
Als uw internetprovider een speciale
instelling voor een proxyserver heeft,
selecteert u "Gebruiken". Voor verdere
informatie, zie "Netwerkinstellingen" op
bladzijde 68.
12 Selecteer "Uitvoeren" met M/m, en
druk op ENTER.
De netwerkdiagnose start.
De resultaten worden afgebeeld nadat de
speler de netwerkdiagnose heeft
afgerond.
Als een foutmededeling wordt afgebeeld,
volgt u aanwijzingen op het scherm.
Voor meer informatie, controleert u de
volgende website en raadpleegt u de
veelgestelde vragen (FAQ):
http://support.sony-europe.com/
13 Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
14 Controleer de instellingen en
selecteer "Stoppen", en druk daarna
op ENTER.
De mededeling "De instellingen zijn
voltooid." wordt afgebeeld.
Als een foutmededeling wordt afgebeeld
in de netwerkdiagnoseresultaten,
controleert u de mededeling. Maak
daarna de netwerkinstellingen opnieuw
of voer de netwerkdiagnose opnieuw uit.
Draadloos-LAN instellen
(Toegangspunt zoeken)
1
Volg de stappen 1 en 2 van "Stap 4:
Netwerkaansluiting" op bladzijde 29.
2
Controleer de SSID en de
beveiligingssleutel van uw draadloosLAN-router (accesspoint).
Voor informatie over het gebruik van het
instelscherm van de draadloos-LANrouter (accesspoint), gaat u naar de
volgende website of neemt u contact op
met de fabrikant van de draadloos-LANrouter (accesspoint).
http://support.sony-europe.com/
– Beveiligingstype: Voor meer
informatie over het beveiligingstype
dat met deze speler kan worden
gebruikt, zie "Over de beveiliging van
het draadloos LAN" op bladzijde 86.
– Beveiligingssleutel: De draadloosLAN-router (accesspoint) heeft een
WEP-sleutel of WPA-sleutel,
afhankelijk van het geselecteerde
beveiligingstype.
z
Afhankelijk van de draadloos-LAN-router
(accesspoint) kan de WEP-sleutel of WPAsleutel het "wachtwoord" of de
"netwerksleutel" worden genoemd.
3
4
5
6
7
Druk op HOME.
Selecteer
(Instellen) met </,.
Selecteer "Internetinstellingen" in
"Netwerkinstellingen" en druk op
ENTER.
Selecteer "Starten" en druk op ENTER.
Selecteer "Toegangspunt zoeken" en
druk op ENTER.
De speler zoekt naar accesspoints in de
buurt en beeldt de SSID
(servicesetidentificatie) en
beveiligingsinstellingen af.
9
Selecteer het accesspoint met de
SSID die u hebt gecontroleerd in
stap 2, en druk op ENTER.
Als uw draadloos-LAN-router
(accesspoint) niet wordt gevonden, drukt
u op RETURN en herhaalt u de
procedure na enige tijd vanaf stap 8. Als
de router nog steeds niet wordt
gevonden, drukt u op RETURN om
"Handm. registratie" te selecteren in
stap 8. Voor verdere informatie, zie
"Internetinstellingen" op bladzijde 68.
Aansluitingen en instellingen
Volg de onderstaande procedure wanneer u
de speler aansluit op een draadloos-LANrouter (accesspoint) die compatibel is met
Wi-Fi Protected Setup en waarvan de
beveiliging niet is ingesteld, of die niet
compatibel is met Wi-Fi Protected Setup.
8
10 Controleer de beveiliging en druk op
ENTER.
Het scherm voor het invoeren van de
WEP-sleutel of WPA-sleutel wordt
afgebeeld.
• Als u "Geen" selecteert, gaat u naar
stap 13.
z
De toepasselijke beveiliging wordt
automatisch geselecteerd. Normaal gesproken
hoeft u de beveiliging niet te veranderen.
11 Druk op ENTER om de WEP-sleutel of
WPA-sleutel in te voeren.
Zie bladzijde 71 voor het invoeren van de
tekens.
b
Zorg ervoor dat de WEP-sleutel of WPAsleutel correct wordt ingevoerd voordat u
verder gaat naar stap 12. Nadat u op , hebt
gedrukt in stap 12, kunt u de tekens niet meer
controleren op het scherm.
12 Druk op ,.
b
De WEP-sleutel of WPA-sleutel wordt
afgebeeld als 8 sterretjes, ongeacht hoeveel
tekens u hebt ingevoerd.
Selecteer "Draadloos" en druk op
ENTER.
,Wordt vervolgd
37
13 Selecteer "Autom. verkrijgen" en druk
op ENTER.
Als u een statisch IP-adres gebruikt,
selecteert u "Handmatig". Voor verdere
informatie, zie "Netwerkinstellingen" op
bladzijde 68.
14 Selecteer "Automatisch" en druk op
ENTER.
Als u een DNS-server specificeert,
selecteert u "Handmatig". Voor verdere
informatie, zie "Netwerkinstellingen" op
bladzijde 68.
15 Selecteer "Niet gebruiken" en druk op
ENTER.
Als uw internetprovider een speciale
instelling voor een proxyserver heeft,
selecteert u "Gebruiken". Voor verdere
informatie, zie "Netwerkinstellingen" op
bladzijde 68.
16 Selecteer "Uitvoeren" met M/m, en
druk op ENTER.
De netwerkdiagnose start.
De resultaten worden afgebeeld nadat de
speler de netwerkdiagnose heeft
afgerond.
Als een foutmededeling wordt afgebeeld,
volgt u aanwijzingen op het scherm.
Voor meer informatie, controleert u de
volgende website en raadpleegt u de
veelgestelde vragen (FAQ):
http://support.sony-europe.com/
17 Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
18 Controleer de instellingen en
selecteer "Stoppen", en druk daarna
op ENTER.
De mededeling "De instellingen zijn
voltooid." wordt afgebeeld.
Als een foutmededeling wordt afgebeeld
in de netwerkdiagnoseresultaten,
controleert u de mededeling en maakt u
de netwerkinstellingen opnieuw.
38
Weergave van BD's en
DVD's
BD
DVD
Z
Weergave
Cijfertoetsen
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
X
Weergave
x
1
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de televisie zo in, dat het signaal van
de speler op het televisiescherm
verschijnt.
2
Druk op Z en plaats een disc op de
disclade.
Afspeelkant omlaag
3
Druk op Z om de disclade te sluiten.
• Bij het plaatsen van een in de winkel
verkrijgbare BD-ROM of DVD
VIDEO, zal de weergave afhankelijk
van de disc automatisch beginnen.
4
5
Druk op HOME.
Selecteer "Video" met </,.
,Wordt vervolgd
39
6
Selecteer
of ENTER.
met M/m en druk op N
Bij een in de winkel verkrijgbare BDROM of DVD VIDEO begint de
weergave.
Bij een BD of DVD die op andere
apparatuur is opgenomen, verschijnt een
titellijst. Selecteer een titel met M/m en
druk op N of ENTER.
De weergave begint.
Weergave stoppen
Druk op x.
Weergave pauzeren
• Het stoppunt wordt uit het geheugen gewist als:
– u de disclade opent,
– u een andere titel laat weergeven,
– u de instellingen op de speler wijzigt, of
– u de geheugenstick verwijdert (voor BDROM's).
• Het is mogelijk dat de speler, afhankelijk van de
disc of het stoppunt, de weergave niet hervat.
Weergave van BD's of DVD's met beperkte
toegang (Kinderbeveiliging)
Voor weergave van een BD met
kinderbeveiliging moet u de instelling van
"Kinderbeveiliging voor BD" in het "BD/
DVD-instellingen"-instelscherm veranderen
(bladzijde 64).
Voor weergave van een DVD met
kinderbeveiliging verschijnt er een
wachtwoord-invoerscherm op het
beeldscherm.
Voer met de cijfertoetsen uw wachtwoord
van vier cijfers in en druk op ENTER.
De weergave begint.
Druk op X.
Om het wachtwoord te registreren of te
wijzigen, zie "Wachtwoord" (bladzijde 65).
z
Naast de namen van de titels, die samengesteld en
bewerkt zijn van de originelen, wordt in de titellijst
"PL" ("Playlist") weergegeven.
Weergave van BD-RE's of BD-R's met
beperkte toegang (Discvergrendeling)
b
• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
sommige weergavefuncties niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de disc
werd geleverd.
• Als BD's of DVD's op andere apparatuur
opgenomen zijn, worden titellijsten of titelnamen
eventueel niet weergegeven.
Bij weergave van een BD-RE of BD-R,
waarvan de toegang beperkt is door de
discvergrendelfunctie, verschijnt er een
wachtwoord-invoerscherm op het
beeldscherm.
1
Voer met de cijfertoetsen het
wachtwoord van vier cijfers in, dat u hebt
samengesteld bij het maken van de disc,
en druk op ENTER.
Weergave hervatten vanaf het punt waar u
de weergave heeft gestopt (Weergave
hervatten)
2
Selecteer een titel en druk op N of
ENTER.
De weergave begint.
Nadat de weergave gestopt is, selecteert u
met M/m en druk u op N of ENTER.
De speler hervat de weergave vanaf het punt,
waarop u op de toets x gedrukt hebt.
Eéntoetsweergave (alleen voor HDMIaansluiting)
Om te starten van het begin, drukt u op
OPTIONS om "Weerg. v/a begin" te
selecteren en drukt u op ENTER. De
weergave start vanaf het begin van de titel.
40
b
Druk op N.
De speler en de aangesloten televisie worden
ingeschakeld en de ingang van de televisie
schakelt over naar de speler, waarna de
weergave automatisch begint.
b
• Bij gebruik van de HDMI-aansluiting kan een
vertraging optreden voordat het eerste beeld op
het scherm verschijnt en het beginfragment van
de weer te geven film wordt eventueel niet
vertoond.
• Om gebruik te kunnen maken van de functie
ééntoetsweergave, stelt u "Controle voor HDMI"
in het "Systeeminstellingen"-instelscherm in op
"Aan" (standaard) (bladzijde 67).
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt afgebeeld.
2
Selecteer een onderdeel met de toetsten
M/m en druk op ENTER.
De beschikbare onderdelen verschillen
afhankelijk van het disctype of de
toestand van de speler.
Onderdelen
Details
Type
Selecteert het type
hoofdtelefoons hoofdtelefoon
(bladzijde 46).
Details
Hoofdstuk
zoeken
Voor het zoeken naar
een hoofdstuk en het
starten van de weergave
vanaf het begin
(bladzijde 43).
Het menu van de BD of de DVD
gebruiken
BD
DVD
Weergave van het discmenu
Tijdens het weergeven van een BD of DVD
kunt u het discmenu afbeelden.
1
Druk tijdens het weergeven op TOP
MENU.
Het discmenu wordt afgebeeld.
2
Selecteer een onderdeel met </M/m/
,.
Weergave van pop-upmenu's
Videoinstellingen
Voor het aanpassen van
de instellingen voor
beeld (bladzijde 44).
Sommige BD-ROM's bevatten menu's die
getoond kunnen worden zonder dat de
weergave wordt onderbroken.
Audioinstellingen
Voor het aanpassen van
de instellingen voor
geluid (bladzijde 45).
1
Druk tijdens het weergeven op POP UP/
MENU.
Het pop-upmenu wordt afgebeeld.
Titellijst
Voor het afbeelden van
de titellijst.
2
Weergeven
Voor het weergeven van
de titel vanaf het punt,
waarop u op x gedrukt
hebt.
Selecteer een onderdeel met </M/m/
,, de kleurtoetsen of de cijfertoetsen en
volg de aanwijzingen op het scherm.
Weerg. v/a
begin
Voor het weergeven van
de titel vanaf het begin.
Hoofdmenu
Voor het afbeelden van
het hoofdmenu van de
disc (bladzijde 41).
Menu/Popupmenu
Voor het afbeelden van
het pop-upmenu van de
BD-ROM of het
discmenu van de DVD
(bladzijde 41).
Stoppen
Voor het stoppen van de
weergave.
Titel zoeken
Voor het zoeken naar
een titel en het starten
van de weergave vanaf
het begin (bladzijde 43).
Weergave
Beschikbare OPTIONS
Onderdelen
BONUSVIEW/BD-LIVE bekijken
BD
Sommige BD-ROM's met het "BD-LIVElogo*" bevatten extra materiaal en andere
gegevens, die overgebracht kunnen worden
naar de geheugenstick (opslagmedium) om
ervan te genieten.
*
1
Als een disc in de speler is geplaatst,
moet deze verwijderd worden.
2
Schakel de speler uit.
,Wordt vervolgd
41
3
Plaats de geheugenstick (niet
bijgeleverd) in de EXT-poort aan de
achterzijde van de speler.
De geheugenstick wordt gebruikt als een
opslagmedium.
Zorg ervoor dat de geheugenstick op de
correcte manier in de speler is geplaatst
(bladzijde 28).
4
Sluit de speler aan op een netwerk
(bladzijde 29).
5
6
Schakel de speler in.
7
Stel "BD-internetverbinding" in op
"Toestaan" in het "BD/DVDinstellingen"-instelscherm
(bladzijde 66).
b
• Weergave van het overgebrachte materiaal is, na
het wissen van de gedeelde cache-gegevens en
afhankelijk van de disc, eventueel niet mogelijk.
• Afhankelijk van de BD-ROM is het mogelijk dat
de discnaam niet wordt afgebeeld.
Snel naar een scène zoeken
(Scène-zoeken)
BD
Tijdens het weergeven van de huidige titel,
kunt u snel tussen de scènes zoeken.
1
Druk, tijdens het weergeven of in de
pauzestand, op SCENE SEARCH.
De weergave wordt onderbroken en een
balk met de scène-indicator wordt
onderaan het scherm afgebeeld.
Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
De bediening kan, afhankelijk van de
disc, verschillen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc werd
geleverd.
DVD
2
Verplaats de scène-indicator naar de
gezochte scène met </, of m/
M.
Scène-indicator
Het wissen van gegevens op de
geheugenstick
U kunt overbodige gegevens wissen.
1
Als een disc in de speler is geplaatst,
moet deze verwijderd worden.
2
3
4
Druk op HOME.
5
Selecteer de discnaam en druk op
OPTIONS.
6
7
Selecteer "Wissen" en druk op ENTER.
Selecteer "Video" met </,.
De scène-indicator op de balk laat het
weergavepunt zien.
3
Laat de toets los op het punt dat u wilt
bekijken.
De scène, waarbij u de toets losliet, wordt
in de pauzestand op het scherm
weergegeven.
Als u opnieuw naar een scène wilt
zoeken, verplaatst u de scène-indicator
met </, of m/M.
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
De gegevens van de geselecteerde disc
worden gewist.
z
• Om alle gegevens in de geheugenstick in één keer
te wissen, selecteert u "Alles wissen" in stap 6.
• Druk op ENTER in plaats van op OPTIONS in
stap 5 om stap 6 over te slaan.
42
Huidig punt
Selecteer "BD-gegevens" met M/m, en
druk op ENTER.
4
Druk op SCENE SEARCH, ENTER, N
of X.
De weergave begint.
De functie Scène-zoeken annuleren
Druk op SCENE SEARCH, ENTER, N of
X.
De weergave begint vanaf het punt waarbij u
op de toets heeft gedrukt.
b
Zoeken naar een titel/
hoofdstuk
BD
BD
DVD
U kunt de titelinformatie, inclusief de
videotransmissiesnelheid, enz. controleren.
Druk op DISPLAY.
De informatie verschilt afhankelijk van het
disctype en de toestand van de speler.
Voorbeeld: bij weergave van een BD-ROM
Weergave
• De functie Scène-zoeken is beschikbaar voor
titels met een weergaveduur die langer is dan
100 seconden en korter dan 100 uur.
• De functie Scène-zoeken is mogelijk niet
beschikbaar afhankelijk van de disc.
De weergaveduur en weergaveinformatie controleren
DVD
U kunt zoeken op hoofdstuk als de titel
hoofdstukmarkeringen bevat.
1
Druk, tijdens het weergeven of in de
pauzestand, op OPTIONS.
Het optiemenu wordt afgebeeld.
2
Selecteer een zoekmethode met M/m
en druk op ENTER.
"Titel zoeken" (voor BD-ROM's/DVD
VIDEO's)
"Hoofdstuk zoeken"
Het scherm voor het invoeren van het
nummer verschijnt.
Voorbeeld: Hoofdstuk zoeken
A De huidig geselecteerde kijkhoek
B Titelnummer of -naam
C De huidig geselecteerde audioinstelling
D Beschikbare functies (
kijkhoek/
audio/
ondertitel)
E Weergave-informatie
Disctype/Weergavefunctie/
Videocodec/Bitrate/
Weergavestatusbalk/Weergaveduur
(Resterende tijd*)
F Resolutie uitgangssignaal/
Videobeeldfrequentie
3
Voer het nummer van de titel of het
hoofdstuk in met de cijfertoetsen.
Als een vergissing hebt gemaakt, drukt u
op de toets CLEAR en voert u opnieuw
een ander nummer in.
4
Druk op ENTER.
Kort daarna zal de speler het gekozen
nummer weergeven.
* Druk herhaaldelijk op de toets TIME om dit weer
te geven.
z
• U kunt de weergave-informatie ook controleren
op de display op het voorpaneel (bladzijde 14).
• Druk op SUBTITLE, AUDIO of ANGLE om
iedere instelling te veranderen.
,Wordt vervolgd
43
Videobeelden en -geluid
aanpassen
BD
DVD
Aanpassen van de beeldkwaliteit
1
Druk tijdens het weergeven op
OPTIONS.
Het optiemenu wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Video-instellingen" met M/m,
en druk op ENTER.
Het "Video-instellingen"-scherm wordt
afgebeeld.
4
Onderdelen
Details
NR
(Ruisonderdrukking)
Onderdrukt de ruis in
het beeld (zie ""NR"onderdelen" op
bladzijde 45).
Selecteer of pas de instelling aan met </
M/m/,, en druk op ENTER.
Om een ander onderdeel aan te passen,
herhaalt u stap 3 en 4.
z
De "HD Reality Enhancer (HDMI)"-instellingen
worden individueel ingesteld tijdens video- en
fotoweergave.
b
3
Selecteer een onderdeel met de toetsten
M/m en druk op ENTER.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
Onderdelen
Details
Beeldkwaliteitsfunctie
(Standaard/
Helder kamer/
Theaterzaal/
Geheugen)
Hiermee wordt de
beeldinstelling voor
verschillende
lichtomstandigheden
geselecteerd.
Videoequalizer
Deze instelling kan
worden geselecteerd
wanneer
"Beeldkwaliteitsfunctie
" is ingesteld op
"Geheugen" (zie
""Video-equalizer"onderdelen" op
bladzijde 44).
HD Reality
Enhancer
(HDMI)
44
Deze instelling is alleen
beschikbaar wanneer
videosignalen worden
uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting
(zie ""HD Reality
Enhancer (HDMI)"onderdelen" op
bladzijde 45).
• Stel de beeldinstelling van de televisie in op
'Standaard' voordat u de "Beeldkwaliteitsfunctie"-instellingen aanpast.
• "Video-instellingen" is niet beschikbaar als de
aangesloten televisie is ingesteld op de
Theaterfunctie (bladzijde 19).
• Afhankelijk van de disc of scène valt het effect
van "FNR", "BNR" of "MNR" moeilijk te
onderscheiden.
"Video-equalizer"-onderdelen
1
Selecteer "Video-equalizer" in stap 3
hierboven, en druk op ENTER.
2
Selecteer een onderdeel en druk op
ENTER.
Onderdelen
Details
Contrast
Verandert het contrast.
((zwak) –3 ~ 0
~ 3 (sterk))
Helderheid
Verandert de algehele
((donker) –3 ~ helderheid.
0 ~ 3 (helder))
Kleur ((licht)
–3 ~ 0 ~ 3
(diep))
Verandert het algehele
kleurniveau.
Tint ((rood)
–3 ~ 0 ~ 3
(groen))
Verandert de algehele
kleurbalans.
Gamma
Stelt de balans af tussen
de lichte en donkere
delen van het beeld.
"HD Reality Enhancer (HDMI)"-onderdelen
1
Selecteer "HD Reality Enhancer
(HDMI)" in stap 3 hierboven, en druk op
ENTER.
2
Selecteer een onderdeel en druk op
ENTER.
Details
Versterken
(–3 ~ 0 ~ 3)
Verbetert de omtrekken
in het scènebeeld per
pixel.
Onderdelen
Audiofilter
(alleen voor
analoge
signalen)
Vermindert de
filmkorrel.
"NR"-onderdelen
1
Selecteer "NR" in stap 3 hierboven, en
druk op ENTER.
2
Selecteer een onderdeel en druk op
ENTER.
Onderdelen
Details
FNR
(Uit/Autom.)
Vermindert de
willekeurige ruis in het
beeld (frameruis).
BNR
(Uit/Autom.)
Vermindert de
mozaïkachtige blokruis
in het beeld.
MNR
(Uit/Autom.)
Vermindert geflikker
langs de randen van de
beelden (muggenruis).
Details
AV-SYNC
Corrigeert het verschil
(kort) 0 ~
tussen beeld en geluid,
120 ms (lang) door het uitgaande
audiosignaal ten
opzichte van het
uitgaande videosignaal
te vertragen (0 tot
120 milliseconden).
Afvlakken (Uit/ Vereffent de gradatie op
Standaard/
de fletse gedeelten van
Hoog)
het beeld.
FGR (0 ~ 3)
Selecteer een onderdeel met de toetsten
M/m en druk op ENTER.
De standaardinstellingen zijn
onderstreept.
4
Weergave
Onderdelen
3
• Scherp: Levert een
breed
frequentiebereik en
een ruimtelijk gevoel
op. Dit is gewoonlijk
uw keuze.
• Lngz.: Levert een
strak en warm
geluidsbeeld op.
Selecteer of pas de instelling aan met </
,, en druk op ENTER.
Om een ander onderdeel aan te passen,
herhaalt u stap 3 en 4.
b
• De functie "Audiofilter" is niet van toepassing op
uitgaande digitale audiosignalen van de HDMI
OUT/DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
PHONES-aansluitingen.
• Afhankelijk van de disc of de geluidsomgeving is
het mogelijk dat verandering van de
"Audiofilter"-instelling weinig effect zal
sorteren.
Aanpassen van de geluidskarakteristiek
1
Druk tijdens het weergeven op
OPTIONS.
Het optiemenu wordt afgebeeld.
2
Selecteer "Audio-instellingen" met M/m,
en druk op ENTER.
Het "Audio-instellingen"-scherm wordt
afgebeeld.
,Wordt vervolgd
45
De audio-eigenschappen van de
hoofdtelefoon instellen
1
2
Stel "Prioriteit van audio-uitvoer" in op
"Hoofdtelefoon" in het "Audioinstellingen"-instelscherm
(bladzijde 59).
3
Druk tijdens het weergeven op
OPTIONS.
Het optiemenu wordt afgebeeld.
4
Selecteer "Type hoofdtelefoons" met M/
m, en druk op ENTER.
5
Selecteer "Type over-het-oor" of "Type
in-het-oor" met behulp van M/m en druk
op ENTER.
6
46
Sluit de hoofdtelefoon aan.
Druk op SURROUND.
"Surround (Multi)" wordt op het scherm
afgebeeld, en meerkanaals
surroundgeluid wordt uitgevoerd.
Druk tijdens het weergeven op PHONE
LEVEL +/– om het volumeniveau van de
hoofdtelefoon in te stellen.
De balk voor het volumeniveau van de
hoofdtelefoon wordt op het scherm
afgebeeld nadat op PHONE LEVEL +/–
is gedrukt.
Weergave van muziekCD's en MP3audiotracks
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
*3
*1
*2
BD-RE's/BD-R's waarop MP3-audiotracks staan
DVD-ROM's en DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's, waarop MP3-audiotracks staan
*3 CD-ROM's en CD-RW's/CD-R's, waarop MP3audiotracks staan
1
Plaats een muziek-CD.
Het muziekweergavescherm verschijnt.
2
Druk op N.
De weergave begint.
b
Een muziek-CD-track selecteren.
• Als "Prioriteit van audio-uitvoer" is ingesteld op
iets anders dan "Hoofdtelefoon" op het "Audioinstellingen"-instelmenu, wordt "Surround (2ch)"
afgebeeld op het scherm nadat op SURROUND is
gedrukt. Om van surroundgeluid van een hogere
kwaliteit te genieten, stelt u "Prioriteit van audiouitvoer" in op "Hoofdtelefoon" op het "Audioinstellingen"-instelscherm (bladzijde 59).
• Als de hoofdtelefoon niet in gebruik is, stelt u
"Prioriteit van audio-uitvoer" in op iets anders
dan "Hoofdtelefoon" op het "Audio-instellingen"
-instelscherm (bladzijde 59). Als u dat niet doet
worden de "Luidsprekerinstellingen" ongeldig en
wordt het opgenomen geluid onveranderd
uitgevoerd via de MULTI CHANNEL OUTPUTaansluitingen.
• Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog
volumeniveau omdat hierdoor
gehoorbeschadiging kan optreden.
• Sluit niet iets anders dan de hoofdtelefoon aan op
de PHONES-aansluiting omdat hierdoor een
storing kan optreden.
1
2
3
Druk op HOME.
4
Selecteer een track met M/m en druk op
N of ENTER.
Selecteer
(Muziek) met </,.
Selecteer
en druk op ENTER.
De muzieklijst wordt afgebeeld.
Een MP3-album of -track selecteren
1
Plaats een disc waarop MP3-audiotracks
staan.
2
3
Selecteer
(Muziek) met </,.
Selecteer
en druk op ENTER.
De lijst met albums en tracks verschijnt.
Om een hele disc weer te geven, drukt u
op N in plaats van op ENTER.
4
Selecteer een album of track met M/m en
druk op ENTER.
Na keuze van een album, selecteer een
track in dat album met M/m en druk op
N of ENTER.
Voor het weergeven van een geheel
album, selecteer het album en druk op
N.
Beschikbare OPTIONS
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt afgebeeld.
2
Selecteer een onderdeel met de toetsten
M/m en druk op ENTER.
De beschikbare onderdelen kunnen,
afhankelijk van de toestand, verschillen.
Onderdelen
Toetsen
Bedieningen
N
Hiermee wordt de weergave
gestart of herstart. De
weergave begint weer vanaf
het punt, waarbij op de toets
x is gedrukt (behalve bij
MP3-audiotracks).
x
Hiermee wordt de weergave
gestopt.
X
Hiermee wordt de weergave
onderbroken.
./>
Hiermee wordt het begin van
de huidige of volgende track
geselecteerd. Druk twee keer
op de toets . om naar de
vorige track te gaan.
m/M
Hiermee wordt, tijdens het
weergeven, de disc
achteruit/vooruit gespoeld.
TIME
Hiermee wordt de
informatie gewisseld met
betrekking tot de
weergaveduur tussen
beeldscherm en display op
het voorpaneel
(bladzijde 14).
AUDIO
Hiermee worden stereo of
mono tracks geselecteerd
(behalve bij MP3audiotracks).
SURROUND
Schakelt de surroundfunctie
van de hoofdtelefoon in of
uit (bladzijde 46).
PHONE
LEVEL +/–
Stelt het volumeniveau van
de hoofdtelefoon in wanneer
de hoofdtelefoon is
aangesloten en een disc
wordt weergegeven
(bladzijde 46).
Details
Type
Selecteert het type
hoofdtelefoons hoofdtelefoon
(bladzijde 46).
Weergeven
Hiermee wordt de
geselecteerde track
weergegeven.
Weerg. v/a
begin
Hiermee wordt de
huidige track vanaf het
begin weergegeven
(alleen muziek-CD's).
Stoppen
Hiermee wordt de
weergave van de track
gestopt.
,Wordt vervolgd
Weergave
1
Andere functies voor muziekweergave
47
b
• Het punt waarop u de weergave hebt gestopt
(hervattingpunt) wordt uit het geheugen gewist
als:
– u de disclade opent, of
– u de speler uitschakelt.
• De speler kan de volgende MP3-audiotracks
weergeven.
– Formaat: MPEG-1 Audio Layer 3
– Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
– Aantal kanalen: 2-kanaals
– Bitrate: 64 kbps tot 320 kbps
– Grootte bestand: Maximaal 1 GB
– Weergaveduur: 1 seconde tot 9.000 seconden
– Extensie: .mp3/.MP3
– Aantal tracks: Maximaal 500 tracks (inclusief
eventuele albums)
• De speler herkent de volgende MP3-albums/
-tracks niet.
– MP3-albums/-tracks met extreem lange titels
– MP3-albums waarop MP3-audiotracks staan
met extreem lange titels
– MP3-albums op het 5e niveau en MP3-albums/
-tracks op het 6e niveau en lager
• De speler kan de volgende MP3-albums/-tracks
niet weergeven.
– MP3-audiotracks die in mono zijn opgenomen
– MP3-albums/-tracks die op een BD-R zijn
opgenomen in een ander formaat dan UDF
(Universal Disk Format) 2.6
– MP3-albums/-tracks die op een BD-RE zijn
opgenomen in een ander formaat dan UDF
(Universal Disk Format) 2.5
• Het is mogelijk dat de verstreken weergaveduur
van sommige MP3-audiotracks niet juist wordt
afgebeeld.
Fotobestanden bekijken
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
*1
BD-RE's/BD-R's waarop JPEG-beeldbestanden
staan
*2 DVD-ROM's en DVD+RW's/DVD+R's/DVDRW's/DVD-R's, waarop JPEG-beeldbestanden
staan
*3 CD-ROM's en CD-RW's/CD-R's, waarop JPEGbeeldbestanden staan
U kunt fotobestanden op een disc weergeven.
Om fotobestanden op het aangesloten USBapparaat weer te geven, leest u bladzijde 50.
Om fotobestanden op de DLNA-server weer
te geven, leest u bladzijde 51.
1
2
Druk op HOME.
Selecteer
(Foto) met </,.
3
Selecteer
en druk op ENTER.
De lijst met bestanden of mappen
verschijnt.
4
Selecteer een bestand of een map met
M/m en druk op ENTER.
Na selectie van een map selecteert u een
bestand met M/m en drukt u op ENTER.
Het geselecteerde fotobestand wordt
afgebeeld.
• Druk op N om de diavoorstelling te
starten.
48
Beschikbare OPTIONS voor de weergave
"HD Reality Enhancer (HDMI)"-onderdelen
1
Druk tijdens het weergeven op
OPTIONS.
Het optiemenu wordt afgebeeld.
1
2
Selecteer een onderdeel met de toetsten
M/m en druk op ENTER.
De beschikbare onderdelen kunnen,
afhankelijk van de toestand, verschillen.
2
Details
HD Reality
Enhancer
Deze instelling is alleen
beschikbaar wanneer
videosignalen worden
uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting
(zie ""HD Reality
Enhancer (HDMI)"onderdelen" op
bladzijde 49).
Snelh.diavoorst. Hiermee wordt de
snelheid van de
diavoorstelling
veranderd.
• Snel
• Normaal
• Langzaam
Selecteer een onderdeel en druk op
ENTER.
Onderdelen
Details
Versterken
(–3 ~ 0 ~ 3)
Verbetert de omtrekken
in het scènebeeld per
pixel.
Afvlakken (Uit/ Vereffent de gradatie op
Standaard/
de fletse gedeelten van
Hoog)
het beeld.
FGR (0 ~ 3)
Weergave
Onderdelen
Selecteer "HD Reality Enhancer
(HDMI)" in stap 2 hierboven, en druk op
ENTER.
Vermindert de
filmkorrel.
z
De "HD Reality Enhancer (HDMI)"-instellingen
worden individueel ingesteld tijdens video- en
fotoweergave.
Andere functies voor het bekijken van de
foto's
Toetsen
Bedieningen
Stoppen
Hiermee wordt de
diavoorstelling gestopt.
x
RETURN
Een diavoorstelling stoppen.
Linksom
draaien
Hiermee wordt de foto
90 graden linksom
gedraaid.
X
Een diavoorstelling
onderbreken.
Rechts
draaien
Hiermee wordt de foto
90 graden rechtsom
gedraaid.
./>
</,
De vorige of volgende foto
afbeelden.
DISPLAY
De informatie van het
bestand afbeelden.
,Wordt vervolgd
49
b
Foto's in de beste beeldkwaliteit bekijken
• Als u probeert een van de volgende
fotobestanden, die niet afgebeeld kan worden, te
bekijken verschijnt de aanduiding
op het
scherm.
– fotobestanden groter dan 8.192 pixels (breedte
of hoogte)
– fotobestanden kleiner dan 15 pixels (breedte of
hoogte)
– fotobestanden groter dan 32 MB
– fotobestanden met een extreme
beeldverhouding (groter dan 50:1 of 1:50)
– fotobestanden in het Progressive JPEG-formaat
– fotobestanden met de extensie ".jpeg" of ".jpg"
maar niet met het JPEG-formaat
– fotobestanden met een extreem lange naam
• De volgende fotobestanden kunnen niet worden
afgebeeld.
– fotobestanden die opgenomen zijn op een BDR's in een ander bestandssysteem dan UDF
(Universal Disk Format) 2.6
– fotobestanden die opgenomen zijn op een BDRE's in een ander bestandssysteem dan UDF
(Universal Disk Format) 2.5
• De volgende fotobestanden of mappen kunnen
niet afgebeeld worden in de bestandenlijst of
mappenlijst.
– fotobestanden met een andere extensie dan
".jpeg" of ".jpg"
– fotobestanden met een extreem lange naam
– fotomappen op het 5e niveau en fotobestanden/
mappen op het 6e niveau of lager
– de 501e en volgende mappen als het totaal aan
mappen en bestanden van een
mappenhiërarchie meer dan 500 bedraagt
• Fotobestanden die bewerkt zijn op een computer
kunnen mogelijk niet afgebeeld worden.
• Miniatuurafbeeldingen van sommige
fotobestanden kunnen mogelijk niet afgebeeld
worden.
• Met grote fotobestanden kan het eventjes duren
voordat zij afgebeeld worden of dat de
diavoorstelling begint.
Als u in het bezit bent van een Sony-televisie,
compatibel met de "PhotoTV HD"-norm,
kunt u met de volgende aansluiting en
instelling genieten van foto's in de beste
beeldkwaliteit.
1
Sluit de speler aan op de televisie met een
HDMI-kabel (niet bijgeleverd).
2
Stel de video-instelling van de televisie
in op de [VIDEO-A]-functie.
Voor meer informatie over [VIDEO-A],
raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
de televisie werd geleverd.
b
U kunt alleen genieten van "PhotoTV HD" als op
het "Video-instellingen"-instelscherm bij
"Uitgevoerd videoformaat" de instelling "HDMIresolutie" van de speler is ingesteld op
"Automatisch", "1080i" of "1080p" (bladzijde 57).
Weergeven vanaf een USBapparaat
U kunt fotobestanden weergeven die op het
aangesloten USB-apparaat staan.
1
Sluit het USB-apparaat aan op de
USB-aansluiting van de speler.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
het USB-apparaat werd geleverd
alvorens aan te sluiten.
Blu-ray Disc/DVD-speler
naar de USB-aansluiting
USB-apparaat
b
• Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten
niet werken met deze speler.
• De speler kan herkennen:
– Klasse massaopslagapparaten (MSC) die
FAT-compatibel en niet gepartitioneerd
zijn, en
– Klasse Still Image Capture Device
(SICD)-apparaten.
Als de MSC-apparaten gepartitioneerd zijn,
is het mogelijk dat de speler de apparaten
niet herkent.
50
2
3
Druk op HOME.
Selecteer
(Foto) met </,.
Fotobestanden via een
netwerk weergeven
U kunt fotobestanden weergeven op uw
thuisserver, zoals een DLNA-gecertificeerde
computer, door de speler aan te sluiten op het
netwerk van de server.
Selecteer
(USB-apparaat) met m
en druk op ENTER.
De lijst met bestanden of mappen
verschijnt.
5
Selecteer een bestand of een map met
M/m en druk op ENTER.
Na selectie van een map selecteert u een
bestand met M/m en drukt u op ENTER.
Het geselecteerde fotobestand wordt
afgebeeld.
• Druk op N om de diavoorstelling te
starten.
b
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens gebruik.
Stop eerst het weergeven en schakel de
bestandslijst en mappenlijst uit.
• De speler kan geen fotobestanden weergeven die
op een USB-apparaat staan als dit is aangesloten
op de USB-aansluiting op het achterpaneel van de
speler.
De server/speler voorbereiden
Zie "Instellingen voor serververbinding" op
bladzijde 72.
Weergave
4
Fotobestanden weergeven die
op een DLNA-server staan
1
Volg de stappen 1 t/m 8 van
"Instellingen voor serververbinding"
op bladzijde 72.
2
3
4
Druk op HOME.
Selecteer
(Foto) met </,.
Selecteer een DLNA-server met M/m,
en druk daarna op ENTER.
De lijst met bestanden of mappen
verschijnt.
5
Selecteer een bestand of een map met
M/m en druk op ENTER.
Na selectie van een map selecteert u een
bestand met M/m en drukt u op ENTER.
Het geselecteerde fotobestand wordt
afgebeeld.
• Druk op N om de diavoorstelling te
starten.
b
• De volgende fotobestanden of mappen kunnen
niet afgebeeld worden in de bestandenlijst of
mappenlijst.
– Fotomappen op het 10e niveau en
fotobestanden/mappen op het 11e niveau of
lager
– Mapnummers 1.000 en hoger wanneer het
totaalaantal mappen en bestanden in een enkele
boomstructuur hoger is dan 999
• Het is mogelijk dat sommige servernamen niet
worden afgebeeld.
51
De instelschermen
gebruiken
Selecteer
(Instellen) uit het hoofdmenu,
als u de instellingen van de speler moet
wijzigen.
1
2
Druk op HOME.
3
Selecteer het pictogram van de
instellingencategorie die u wilt
wijzigen met M/m en druk op ENTER.
(Instellen) met </,.
Voor meer informatie over de
instelopties en de pictogrammen van de
instellingencategorieën, zie "Overzicht
instellingen" (bladzijde 53).
Voorbeeld: Video-instellingen
Instellingen en
aanpassingen
4
52
Selecteer
Stel de opties in.
Overzicht instellingen
Netwerk-update
U kunt de volgende opties instellen.
Pictogram Uitleg
Netwerk-update
(bladzijde 53)
Hiermee wordt de software van
de speler bijgewerkt.
Video-instellingen
(bladzijde 55)
Hiermee worden de videoinstellingen in overeenstemming
met de aansluitingen gemaakt.
BD/DVD-instellingen
(bladzijde 64)
Hiermee worden gedetailleerde
instellingen voor de BD/DVDweergave gemaakt.
1
De speler maakt verbinding met het
netwerk, waarna op het scherm om een
bevestiging wordt gevraagd.
2
Netwerkinstellingen
(bladzijde 68)
Hiermee worden gedetailleerde
instellingen voor het internet en
netwerk gemaakt.
Snelinstelling (bladzijde 73)
Hiermee wordt de snelinstelling
opnieuw opgestart om de
basisinstellingen te maken.
Terugstellen (bladzijde 74)
Hiermee worden de instellingen
van de speler teruggesteld naar
de fabriekswaarden.
Selecteer "OK" met </, en druk op
ENTER.
De speler begint met het downloaden en
daarna wordt de software automatisch
bijgewerkt.
Als het bijwerken voltooid is, verschijnt
gedurende 5 seconden de aanduiding
"FINISH" op de display op het
voorpaneel, waarna de speler
automatisch uitgeschakeld wordt.
Foto-instellingen
(bladzijde 66)
Hiermee worden de instellingen
met betrekking tot foto's
gemaakt.
Systeeminstellingen
(bladzijde 67)
Hiermee worden de instellingen
met betrekking tot de speler
gemaakt.
Selecteer "Netwerk-update" met M/m,
en druk op ENTER.
3
Instellingen en aanpassingen
Audio-instellingen
(bladzijde 59)
Hiermee worden de audioinstellingen in overeenstemming
met de aansluitingen gemaakt.
U kunt de functionaliteit van de speler
bijwerken en daardoor verbeteren. Wij
adviseren ongeveer iedere 2 maanden een
netwerkupdate uit te voeren.
Voor informatie over de updatefuncties, gaat
u naar de volgende website:
http://support.sony-europe.com/
Druk op [/1 om de speler in te
schakelen.
De speler wordt opgestart met de
bijgewerkte software.
z
• De "VUP */9"-teller ("*" geeft de bijwerkstap
aan) op de display op het voorpaneel geeft ook
aan hoe de bijwerking vordert.
• U kunt de huidige sofwareversie controleren door
"Systeeminformatie" in het
"Systeeminstellingen"-instelscherm
(bladzijde 68) te selecteren.
• De "Instellen"-instellingen blijven intact na de
bijwerking.
• De speler informeert u over de beschikbaarheid
van nieuwe software als "Bericht over softwareupdate" is ingesteld op "Aan" (standaard)
(bladzijde 68).
,Wordt vervolgd
53
b
b
• Ontkoppel het netsnoer of de netwerkkabel niet
tijdens het downloaden of bijwerken van de
software.
• Geen enkele bediening, waar onder het openen
van de disclade, is tijdens het bijwerken
beschikbaar.
• De downloadtijden kunnen, afhankelijk van de
internetprovider en de verbindingsstatus,
verschillen.
• Wanneer foutmeldingen over
netwerkverbindingen worden afgebeeld,
controleert u de netwerkinstellingen (zie
"Internetinstellingen" op bladzijde 68).
• Ontkoppel het netsnoer niet tijdens het bijwerken
van de software.
• Geen enkele bediening, waar onder het openen
van de disclade, is tijdens het bijwerken
beschikbaar.
Bijwerken van de software met behulp van
een update-disc
U kunt de functionaliteit van de speler
bijwerken en verbeteren met een update-disc,
beschikbaar gesteld door een Sony-dealer of
erkend, plaatselijk Sony-servicecentrum.
1
Plaats de update-disc.
Op het scherm wordt om een bevestiging
gevraagd.
2
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
Het bijwerken van de software begint.
Als het bijwerken voltooid is, verschijnt
gedurende 5 seconden de aanduiding
"FINISH" op de display op het
voorpaneel, waarna de disclade
automatisch geopend wordt.
3
Verwijder de disc.
De speler wordt daarna automatisch
uitgeschakeld.
4
Druk op [/1 om de speler in te
schakelen.
De speler wordt opgestart met de
bijgewerkte software.
z
• De "VUP */9"-teller ("*" geeft de bijwerkstap
aan) op de display op het voorpaneel geeft ook
aan hoe de bijwerking vordert.
• U kunt de huidige sofwareversie controleren door
"Systeeminformatie" in het
"Systeeminstellingen"-instelscherm
(bladzijde 68) te selecteren.
• De "Instellen"-instellingen blijven intact na de
bijwerking.
• Voor informatie over andere softwareupdatemethoden, gaat u naar de volgende website
of neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer of plaatselijke, erkende Sonyservicedienst.
http://support.sony-europe.com/
54
Video-instellingen
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Type televisie
Hiermee selecteert u het type televisie.
16:9
Selecteer dit bij aansluiten
van een televisie met een
4:3-beeldschermverhouding
zonder breedbeeldfunctie.
Hiermee selecteert u de schermconfiguratie
voor een 16:9-beeld op een 4:3televisiescherm (selecteerbaar als "Type
televisie" is ingesteld op "4:3" en
"Schermformaat" is ingesteld op "Vaste
beeldverhdng").
Horizontale
banden
Geeft een breed beeld weer
met zwarte randen aan de
boven- en onderkant.
Zijkanten
afsnijden
Geeft een beeld over de
volledige hoogte van het
scherm weer, met
bijgesneden zijkanten.
Horizontale
banden
Schermformaat
Hiermee selecteert u de
beeldschermconfiguratie voor een 4:3beeldscherm op een 16:9breedbeeldtelevisie.
Origineel
Vaste
beeldverhdng
Selecteer dit bij aansluiten
van een televisie met
breedbeeldfunctie. Geeft een
4:3-beeld in 16:9beeldschermverhouding
weer, zelfs op een
breedbeeldtelevisie.
Verandert het beeldformaat
om, met de originele
beeldverhouding, op het
schermformaat passend te
maken.
Zijkanten
afsnijden
Instellingen en aanpassingen
4:3
Selecteer dit bij aansluiten
van een breedbeeldtelevisie
of een televisie met
breedbeeldfunctie.
DVD-beeldverhouding
b
Afhankelijk van de DVD, kan "Horizontale
banden" automatisch worden geselecteerd in plaats
van "Zijkanten afsnijden" of vice versa.
Bioscoop-conversiefunctie
Hiermee stelt u de video-conversiemethode
in voor 480p/576p, 720p, 1080i of 1080p*
signalen van de HDMI OUT-aansluiting of
de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting.
* alleen HDMI
Auto
Dit is gewoonlijk uw keuze.
De speler zal automatisch
detecteren of materiaal
gebaseerd is op video of film
en schakelt de toepasselijke
video-conversiemethode in.
Video
De conversiemethode,
geschikt voor materiaal
gebaseerd op video, zal
altijd toegepast worden,
ongeacht het materiaal.
,Wordt vervolgd
55
Uitgevoerd videoformaat
Hiermee selecteert u de aansluiting voor
uitvoer van videosignalen ("Televisieaansluitmethode") en de resolutie van de
uitgevoerde videosignalen ("HDMIresolutie"/"Componentresolutie").
1
Selecteer "Uitgevoerd videoformaat" in
"Video-instellingen" en druk op ENTER.
2
Selecteer het aansluitingstype voor
uitvoer van videosignalen met M/m en
druk daarna op ENTER.
3
(Alleen bij keuze van "HDMI" of
"Componentvideo")
1 Selecteer het signaaltype voor de
HDMI OUT-aansluiting of
COMPONENT VIDEO OUT
-aansluitingen met M/m en druk op
ENTER.
Nadat de resolutie van de uitgevoerde
videosignalen is gewijzigd, wordt
gedurende circa 30 seconden het
testbeeld getoond.
b
Als geen beeld wordt getoond, drukt u op
RETURN om terug te keren naar het vorige
scherm en verandert u de instelling van de
resolutie.
b
Wanneer bij aansluiten tegelijkertijd de HDMI
OUT-aansluiting en andere video-uitgangen
gebruikt worden, selecteert u
"Componentvideo".
Televisie-aansluitmethode
HDMI
Componentvideo
Video of
S Video
56
Voor uitvoer van
signalen via de HDMI
OUT-aansluiting in
overeenstemming met
de "HDMI-resolutie"instelling
(bladzijde 57).
Voor uitvoer van
signalen via de
COMPONENT VIDEO
OUT-aansluiting in
overeenstemming met
de
"Componentresolutie"instelling
(bladzijde 57).
Voor uitvoer van
signalen via de LINE
OUT VIDEO of
S VIDEO-aansluiting.
2 Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
Op het scherm wordt om een
bevestiging gevraagd.
3 Selecteer "OK" of "Annuleren" en
druk op ENTER.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
De HD-indicator gaat branden bij het
uitvoeren van 720p/1080i/1080pvideosignalen.
b
• Als geen beeld wordt weergegeven nadat u
de "Uitgevoerd videoformaat"-instellingen
hebt veranderd, houdt u x op de speler
gedurende langer dan 10 seconden
ingedrukt. De video-uitgangsresolutie wordt
teruggesteld op de laagste resolutie.
• Wanneer voor aansluiting tegelijkertijd de
HDMI OUT-aansluiting en andere videouitgangen gebruikt worden, is het mogelijk
dat de videosignalen niet uitgevoerd worden
via andere aansluitingen dan de HDMI
OUT-aansluiting, als "Automatisch" of
"1080p" is geselecteerd (bladzijde 84).
Wanneer u tegelijkertijd andere apparaten
wilt aansluiten, drukt u op RETURN om
terug te keren naar stap 2 en wijzigt u daarna
de "Televisie-aansluitmethode"-instelling.
HDMI-resolutie/Componentresolutie
480i/576i
Voor uitvoer van 480i/
576i videosignalen.
480p/576p
Voor uitvoer van 480p/
576p videosignalen.
720p
Voor uitvoer van 720p
videosignalen.
1080i
Voor uitvoer van 1080i
videosignalen.
1080p (alleen
HDMI)
Voor uitvoer van 1080p
videosignalen.
BD-ROM 1080/24p-uitvoer
Hiermee kunt u 1920 × 1080p/24 Hzvideosignalen instellen bij het weergeven van
filmmateriaal op BD-ROM's (720p/24 Hz of
1080p/24 Hz).
Uitvoer van 1920 × 1080p/24 Hzvideosignalen is mogelijk als voldaan is aan
de volgende voorwaarden.
– Bij aansluiten van een 1080/24pcompatibele televisie via de HDMI OUTaansluiting,
– "Uitgevoerd videoformaat" is ingesteld op
"HDMI" en
– "HDMI-resolutie" is ingesteld op
"Automatisch" of "1080p".
Auto
Hiermee worden 1920 ×
1080p/24 Hz-videosignalen
uitgevoerd en alleen bij
aansluiten van een 1080/
24p-compatibele televisie
via de HDMI OUTaansluiting.
Aan
Hiermee worden 1920 ×
1080p/24 Hz-videosignalen
uitgevoerd ongeacht het
aangesloten televisietype.
Uit
Selecteer dit als de televisie
niet compatibel is met 1080/
24p videosignalen.
b
Er is geen beeldweergave van de BD-ROM als de
aangesloten televisie niet compatibel is met 1080/
24p en "BD-ROM 1080/24p-uitvoer" is ingesteld
op "Aan". In dat geval, drukt u op de toets HOME
om het hoofdmenu weer te geven en verandert u de
"BD-ROM 1080/24p-uitvoer"-instelling.
Instellingen en aanpassingen
Automatisch
Dit is gewoonlijk uw
(alleen HDMI) keuze.
De speler voert de
signalen uit en begint
met de hoogste resolutie
die door de televisie
geaccepteerd kan
worden:
1080p > 1080i > 720p >
480p/576p > 480i/576i
Als het beeldresultaat
ongewenst is, probeert u
een andere instelling,
waarmee de televisie
beter overweg kan.
YCbCr/RGB (HDMI)
Hiermee kunt u het kleurtype van de
videosignalen voor uitvoer via de HDMI
OUT-aansluiting instellen. Selecteer de
instelling die van toepassing is op het
aangesloten televisietype.
Auto
Detecteert automatisch het
type van de aangesloten
televisie en schakelt de
toepasselijke instelling van
het kleurtype in.
YCbCr (4:2:2) Voor uitvoer van YCbCr
4:2:2-videosignalen.
YCbCr (4:4:4) Voor uitvoer van YCbCr
4:4:4-videosignalen.
RGB (16-235) Selecteer dit wanneer een
apparaat is aangesloten dat
slechts een beperkt RGBbereik ondersteunt.
RGB (0- 255)
Selecteer dit bij aansluiten
van een RGB (0-255)
apparaat.
,Wordt vervolgd
57
HDMI-uitvoer met diepe
kleuren
Hiermee stelt u de Deep Colour
(kleurendiepte) in van de videosignalen voor
uitvoer via de HDMI OUT-aansluiting.
De kleurendiepte wordt aangegeven door het
aantal bits en naarmate dit aantal groter wordt
kunnen meer kleuren gereproduceerd
worden. De speler ondersteunt een
kleurendiepte van maximaal 12 bits. Bij
aansluiting van de speler op een televisie die
Deep Colour ondersteunt, is de
kleurenreproductie nauwkeuriger dan bij
aansluiting op een televisie die Deep Colour
niet ondersteunt.
Auto
Dit is gewoonlijk uw keuze.
12 bit
Voor uitvoer van 12 bit
videosignalen.
10 bit
Voor uitvoer van 10 bit
videosignalen.
Uit
Selecteer dit als het beeld
onstabiel is of de kleuren
onnatuurlijk lijken.
SBM
Hiermee kunt u het gebruik van Super Bit
Mapping instellen (alleen voor uitvoer van
videosignalen via de HDMI OUTaansluiting).
58
Aan
Voor een vloeiender
reproductie van het
videosignaal. Dit is
gewoonlijk uw keuze.
Uit
Schakelt de functie uit.
x.v.kleurenuitvoer
Hiermee stelt u in of er xvYCC-informatie
naar de aangesloten televisie verzonden moet
worden.
Door de combinatie van xvYCC-compatibele
video met een televisie, die weergave van
x.v.Colour ondersteunt, is het mogelijk, om
de kleuren van voorwerpen uit de natuurlijke
wereld nauwkeuriger te reproduceren.
Auto
Dit is gewoonlijk uw keuze.
Uit
Selecteer dit als het beeld
onstabiel is of de kleuren
onnatuurlijk lijken.
Pauzestand
Hiermee stelt u de beeldweergave van een
DVD in de pauzestand in. Bij BD-ROM's of
discs, die AVCHD-bestanden bevatten,
wordt "Pauzestand" automatisch geschakeld
naar "Auto".
Auto
Dit is gewoonlijk uw keuze.
Beelden met dynamiek
worden zonder wazigheid
afgebeeld.
Frame
Voor weergave van
stilstaande beelden met een
hoge resolutie.
De luidsprekers instellen
Audio-instellingen
1
Selecteer "Luidsprekerinstellingen" in
"Audio-instellingen" en druk op ENTER.
2
Selecteer "Grootte" of "Afstand" en druk
op ENTER.
3
Selecteer een onderdeel om in te stellen
met M/m, en druk op ENTER.
4
Selecteer of maak een instelling met M/
m, en druk op ENTER.
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Prioriteit van audio-uitvoer
HDMI
Voor uitvoer van
audiosignalen via de HDMI
OUT-aansluiting.
Coax/optisch
Voor uitvoer van
audiosignalen via de
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-aansluiting.
Multikanaals
analoog
Selecteer dit wanneer u een
AV-versterker (receiver)
aansluit via de MULTI
CHANNEL OUTPUTaansluitingen.
Stereo
analoog
Voor uitvoer van
audiosignalen via de LINE
OUT (R-AUDIO-L)aansluitingen.
Hoofdtelefoon Voert de audiosignalen uit
via de
hoofdtelefoonaansluiting
(bladzijde 46).
Luidsprekerinstellingen
Voor het best mogelijke surroundgeluid, stelt
u de luidsprekers die u hebt aangesloten en
hun afstand tot de luisterpositie in.
Gebruik daarna de testtoon om het
volumeniveau en de balans van de
luidsprekers in te stellen op hetzelfde niveau.
Deze instelling kan worden geselecteerd
wanneer "Prioriteit van audio-uitvoer" is
ingesteld op "Multikanaals analoog".
Grootte
Selecteert de grootte van de luidsprekers.
• Voor
Groot
Selecteer normaal
gesproken dit.
Klein
Selecteer dit wanneer de
luidsprekers niet voldoende
lage tonen kunnen
reproduceren.
Instellingen en aanpassingen
Hiermee selecteert u de aansluiting voor
uitvoer van audiosignalen.
2-kanaals lineaire PCM-signalen worden met
maximaal 48 kHz via andere uitgangen dan
de voorkeuruitgangen uitgevoerd.
• Midden
Groot
Selecteer normaal
gesproken dit.
Klein
Selecteer dit wanneer de
luidspreker niet voldoende
lage tonen kan
reproduceren.
Geen
Selecteer dit als u geen
middenluidspreker aansluit.
,Wordt vervolgd
59
• Surround
Groot
Selecteer normaal
gesproken dit.
Klein
Selecteer dit wanneer de
luidsprekers niet voldoende
lage tonen kunnen
reproduceren.
Geen
Selecteer dit als u geen
surroundluidsprekers
aansluit.
• Surroundachter
Groot
Selecteer normaal
gesproken dit.
Klein
Selecteer dit wanneer de
luidsprekers niet voldoende
lage tonen kunnen
reproduceren.
Geen
Selecteer dit als u geen
surroundachterluidsprekers
aansluit.
Afstand
Stelt de afstand in van de luisterpositie tot de
luidsprekers.
Stel eerst de afstand tot de voorluidsprekers
in bij "Voor" (A = 1,0 m tot 15,0 m). Pas
daarna de waarden aan bij "Midden"
(middenluidspreker B), "Surround"
(surroundluidsprekers C), "Surroundachter"
(surroundachterluidsprekers D), en
"Subwoofer" (E) overeenkomstig de
werkelijke afstand tot de middenluidspreker,
surroundluidsprekers,
surroundachterluidsprekers en subwoofer.
• Subwoofer
Ja
Geen
Selecteer dit als u een
subwoofer aansluit om de
LFE (lage-frequentieeffect)-signalen uit te
voeren via de subwoofer.
Selecteer dit als u geen
subwoofer aansluit.
Verander de instelling "Afstand" iedere keer
nadat u de luidsprekers hebt verplaatst. Begin
bij de voorluidsprekers.
Voor
(3,0 [m])
Stel dit in tussen 1,0 meter
en 15,0 meter in stapjes van
0,2 meter.
Midden
(3,0 [m])
Stel dit in tussen –1,6 meter
en +0,6 meter van de
instelling "Voor" (van 0 tot
15,6 meter, in stapjes van
0,2 meter). Bijvoorbeeld,
wanneer "Voor" is ingesteld
op 1,6 meter, kan "Midden"
worden ingesteld tussen
0 meter en 2,2 meter.
Surround
(3,0 [m])
Stel dit in tussen –5,0 meter
en +0,6 meter van de
instelling "Voor" (van 0 tot
15,6 meter, in stapjes van
0,2 meter). Bijvoorbeeld,
wanneer "Voor" is ingesteld
op 5,0 meter, kan
"Surround" worden
ingesteld tussen 0 meter en
5,6 meter.
b
• Als u een BD of DVD weergeeft waarop geen
subwoofer-uitvoer is opgenomen, wordt geen
geluid voortgebracht door de subwoofer, ook niet
als "Subwoofer" is ingesteld op "Ja".
• Aangezien de subwoofer in de standaardinstelling
is ingeschakeld, kan "Subwoofer" niet worden
ingesteld op "Geen" wanneer "Voor" is ingesteld
op "Klein".
• Als u voorluidsprekers aansluit die niet
voldoende lage tonen kunnen reproduceren, en
geen subwoofer is aangesloten, stelt u "Voor" in
op "Groot", en stelt u "Subwoofer" in op "Geen".
60
Surroundachter
(3,0 [m])
Subwoofer
(3,0 [m])
Stel dit in tussen –5,0 meter
en +0,6 meter van de
instelling "Voor" (van 0 tot
15,6 meter, in stapjes van
0,2 meter). Bijvoorbeeld,
wanneer "Voor" is ingesteld
op 5,0 meter, kan
"Surroundachter" worden
ingesteld tussen 0 meter en
5,6 meter.
Het uitgangsniveau van iedere luidspreker
instellen
1
Selecteer "Luidsprekerinstellingen" in
"Audio-instellingen" en druk op ENTER.
2
Selecteer "Testtoon" met M/m, en druk
op ENTER.
3
Selecteer "Aan" met M/m, en druk op
ENTER.
U hoort de testtoon uit iedere luidspreker
op volgorde.
4
Stel vanuit de luisterpositie de waarde in
van "Niveau" met behulp van </M/m/
,.
De testtoon wordt voortgebracht door de
geselecteerde luidspreker.
5
Druk op ENTER nadat u klaar bent met
instellen.
6
Druk op RETURN om terug te keren
naar het vorige scherm.
7
Selecteer "Testtoon" met M/m, en druk
op ENTER.
8
Selecteer "Uit" met M/m, en druk op
ENTER.
Voor
Lnks
Voor
Rhts
(0,0 [dB])
Stel het uitgangsniveau van
de voorluidsprekers in
(–12,0 dB tot 0,0 dB in
stapjes van 0,5 dB).
Midden
(0,0 [dB])
Stel het uitgangsniveau van
de middenluidspreker in
(–12,0 dB tot 0,0 dB in
stapjes van 0,5 dB).
Surround
Lnks
Surround
Rhts
(0,0 [dB])
Stel het uitgangsniveau van
de surroundluidsprekers in
(–12,0 dB tot 0,0 dB in
stapjes van 0,5 dB).
Surroundachter
Lnks
Surroundachter
Rhts
(0,0 [dB])
Stel het uitgangsniveau van
de
surroundachterluidsprekers
in (–12,0 dB tot 0,0 dB in
stapjes van 0,5 dB).
Subwoofer
(0,0 [dB])
Stel het uitgangsniveau van
de subwoofer in
(–12,0 dB tot 0,0 dB in
stapjes van 0,5 dB).
Instellingen en aanpassingen
Stel dit in tussen –1,6 meter
en +0,6 meter van de
instelling "Voor" (van 0 tot
15,6 meter, in stapjes van
0,2 meter). Bijvoorbeeld,
wanneer "Voor" is ingesteld
op 1,6 meter, kan
"Subwoofer" worden
ingesteld tussen 0 meter en
2,2 meter.
Niveau
U kunt het uitgangsniveau van iedere
luidspreker als volgt variëren. Vergeet niet
"Testtoon" in te stellen op "Aan" voor
gemakkelijk instellen.
Testtoon
Aan
De speler brengt op volgorde
een testtoon voort via de
MULTI CHANNEL
OUTPUT-aansluitingen om
het uitgangsniveau van
iedere luidspreker in te
stellen. Als u één van de
onderdelen van
"Luidsprekerinstellingen"
selecteert, wordt de testtoon
voortgebracht door de
geselecteerde luidspreker.
Uit
De testtoon wordt niet
voortgebracht door de
luidsprekers.
z
Om het uitgangsniveau in te stellen zonder naar de
testtoon te luisteren, selecteert u "Niveau" in stap 2
en drukt u op ENTER. Stel daarna het
uitgangsniveau in met behulp van M/m, en druk op
ENTER.
,Wordt vervolgd
61
b
Audio (HDMI)
Hiermee selecteert u het type audiosignaal
voor uitvoer via de HDMI OUT-aansluiting.
Auto
2-kanaals
PCM
Dit is gewoonlijk uw keuze.
Voor uitvoer van
audiosignalen in
overeenstemming met de
toestand van het aangesloten
HDMI-apparaat.
Voor het downmixen naar 2kanaals lineaire PCMsignalen voor uitvoer via de
HDMI OUT-aansluiting.
b
"Audio ATT" heeft geen invloed op de uitvoer via
de HDMI OUT-aansluiting, de DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)-aansluiting, en de
PHONES-aansluiting.
Dolby Digital
Hiermee selecteert u de audiosignalen die
worden uitgevoerd bij het afspelen van Dolby
Digital-discs.
Deze instelling heeft invloed op de uitvoer
van de DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL)-aansluiting.
PCM
downmixen
Converteert voor uitvoer van
lineaire PCM-signalen.
Selecteer dit bij aansluiten
op een apparaat zonder
ingebouwde Dolby Digitaldecoder.
Dolby Digital
Selecteer dit bij aansluiten
op een apparaat met
ingebouwde Dolby Digitaldecoder.
Selecteer "2-kanaals PCM" bij aansluiten van een
televisie of een AV-versterker (receiver) die Dolby
Digital of DTS niet ondersteunt, of anders kan het
leiden tot ruis of geen geluid.
BD audio-instelling
Hiermee selecteert u of het interactieve
geluidskanaal met het secundaire
geluidskanaal (commentaar) gemengd moet
worden of niet, bij weergave van een BD die
meerkanaals audio bevat.
Mengen
Voor de uitvoer van de
audio, die verkregen is door
het secundaire geluidskanaal
te mengen met het primaire
geluidskanaal.
Rechtstreeks
Voor uitvoer van alleen het
primaire geluidskanaal.
DTS
Hiermee selecteert u de audiosignalen die
worden uitgevoerd bij het afspelen van DTSdiscs. Deze instelling heeft invloed op de
uitvoer van de DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL)-aansluiting.
PCM
downmixen
Converteert voor uitvoer van
lineaire PCM-signalen.
Selecteer dit bij aansluiten
op een apparaat zonder
ingebouwde DTS-decoder.
DTS
Selecteer dit bij aansluiten
op een apparaat met
ingebouwde DTS-decoder.
b
PCM 96 kHz- en PCM 192 kHz-audiosignalen
worden uitgevoerd als PCM 48 kHz-audiosignalen
wanneer "BD audio-instelling" is ingesteld op
"Mengen".
Audio ATT
Hiermee wordt het geluidsvolume verlaagd
om vervorming te voorkomen.
62
Aan
Schakelt geluidsdemping in.
Uit
Schakelt geluidsdemping
uit.
b
48kHz/96kHz PCM
Hiermee selecteert u de maximale
bemonsteringsfrequentie van PCM-signalen,
voor uitvoer via de DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)-aansluiting.
Voor uitvoer van
audiosignalen met een
bemonsteringsfrequentie
van 96 kHz als 48 kHz/
16 bit.
96kHz/24bit
Voor uitvoer van
audiosignalen met een
bemonsteringsfrequentie
van 96 kHz als 96 kHz/
24 bit. De signalen worden
echter uitgevoerd als
48 kHz/16 bit, als de bron
een kopieerbeveiliging
bevat.
b
• Als u "96kHz/24bit" selecteert, terwijl er een AVversterker (receiver) is aangesloten die geen
96 kHz ondersteunt, kan dat leiden tot geen
geluid of hard geluid.
• "48kHz/96kHz PCM" werkt niet als "Prioriteit
van audio-uitvoer" is ingesteld op "HDMI",
"Multikanaals analoog" of "Stereo analoog".
Downmix
Hiermee selecteert u de methode voor het
downmixen van meerkanaals signalen naar
tweekanaals geluid.
Dolby
Surround
Voor uitvoer van Dolby
Surround (Pro Logic)signalen naar tweekanaals
geluid. Selecteer dit bij
aansluiten van een
audioapparaat dat Dolby
Surround (Pro Logic)
ondersteunt.
Normaal
Voor uitvoer van
audiosignalen zonder Dolby
Surround (Pro Logic)-effect.
Selecteer dit bij aansluiten
van een audioapparaat dat
Dolby Surround (Pro Logic)
niet ondersteunt.
Audio DRC
Hiermee selecteert u de instelling van het
dynamisch bereik (compressieniveau van het
geluid), bij weergave van een BD of DVD die
voldoen aan de norm "Audio DRC".
Auto
Voor weergave met het
dynamische bereik zoals
bepaald door de disc (alleen
BD-ROM). Andere discs
worden weergegeven op het
"Standaard"-niveau.
Standaard
Voor weergave met het
compressieniveau tussen
"Televisiefunctie" en
"Breedband".
Instellingen en aanpassingen
48kHz/16bit
• "Audio DRC" is alleen effectief tijdens weergave
van Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- en Dolby
TrueHD-audiosignalen.
• Wanneer "Dolby Digital" is ingesteld op "Dolby
Digital" in het "Audio-instellingen"-instelscherm
(bladzijde 62), heeft "Audio DRC" geen invloed
op de uitvoer van audio via de DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)-aansluiting. Echter, met
uitzondering van de volgende gevallen.
– wanneer "BD audio-instelling" bij weergave
van een BD is ingesteld op "Mengen".
– wanneer "Prioriteit van audio-uitvoer" is
ingesteld op "HDMI", "Multikanaals analoog",
"Stereo analoog" of "Hoofdtelefoon".
b
"Downmix" heeft geen invloed op de uitvoer van
bitstream-audio via de DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT-aansluiting.
Televisiefunctie Er wordt een zware
geluidscompressie
toegepast. Lage geluiden
zijn beter te horen.
Breedband
Geen geluidscompressie.
Het geluid wordt
dynamischer weegegeven.
63
BD/DVD-instellingen
3
4
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Hiermee kiest u de standaardtaal voor de
menu's van BD-ROM's/DVD VIDEO's.
Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert,
verschijnt een invoerscherm voor de
taalcode. Voer de code van uw taal in aan de
hand van "Lijst taalcodes" (bladzijde 88).
Hiermee kiest u de standaardtaal voor het
geluid van BD-ROM's/DVD VIDEO's.
Wanneer u "Origineel" selecteert, wordt de
voorkeurstaal op de disc gekozen.
Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert,
verschijnt een invoerscherm voor de
taalcode. Voer de code van uw taal in aan de
hand van "Lijst taalcodes" (bladzijde 88).
Ondertiteling
Hiermee kiest u de standaardtaal voor de
ondertitels van BD-ROM's of DVD
VIDEO's.
Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert,
verschijnt een invoerscherm voor de
taalcode. Voer de code van uw taal in aan de
hand van "Lijst taalcodes" (bladzijde 88).
Kinderbeveiliging voor BD
Weergave van sommige BD-ROM's kan
beperkt worden in overeenstemming met de
leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen
worden geblokkeerd of vervangen door
andere scènes.
64
1
Selecteer "Kinderbeveiliging voor BD"
in "BD/DVD-instellingen" en druk op
ENTER.
2
Voer met de cijfertoetsen uw
wachtwoord van vier cijfers in.
Selecteer de leeftijdsbeperking en
druk op ENTER.
Hoe lager de waarde des te groter de
beperking.
Als u "Stel leeftijdsgrens in" selecteert,
kunt u de leeftijd van "0" tot "255"
invoeren met </M/m/, of de
cijfertoetsen.
• Om de instelling van de
kinderbeveiliging te annuleren,
selecteert u "Geen beperkingen".
BD/DVD-menu
Audio
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
z
U kunt het wachtwoord wijzigen (zie
"Wachtwoord" op bladzijde 65).
b
• Als u het wachtwoord vergeten bent, moet u de
speler terugstellen (bladzijde 74) en een nieuw
wachtwoord instellen (zie "Wachtwoord" op
bladzijde 65).
• U kunt met deze speler de weergave niet
beperken, als discs geen
kinderbeveiligingsfunctie bevatten.
• Afhankelijk van de disc, kan het voorkomen dat
u, tijdens het weergeven, de vraag krijgt om het
niveau van de kinderbeveiliging te wijzigen. In
dat geval voert u uw wachtwoord in en verandert
u het niveau.
• Wanneer "255" is geselecteerd in "Stel
leeftijdsgrens in" wordt instelling van de
kinderbeveiliging geannuleerd.
Kinderbeveiliging voor DVD
Het is mogelijk om de weergave van
sommige DVD VIDEO's te beperken in
overeenstemming met de leeftijd van de
gebruikers. Scènes kunnen worden
geblokkeerd of vervangen door andere
scènes.
1
Selecteer "Kinderbeveiliging voor
DVD" in "BD/DVD-instellingen" en
druk op ENTER.
2
Voer met de cijfertoetsen uw
wachtwoord van vier cijfers in.
3
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
4
Selecteer een niveau en druk op
ENTER.
Hoe lager de waarde des te groter de
beperking.
• Om de instelling van de
kinderbeveiliging te annuleren,
selecteert u "Geen beperkingen".
z
U kunt het wachtwoord wijzigen (zie
"Wachtwoord" op bladzijde 65).
• Als u het wachtwoord vergeten bent, moet u de
speler terugstellen (bladzijde 74) en een nieuw
wachtwoord instellen (zie "Wachtwoord" op
bladzijde 65).
• U kunt met deze speler de weergave niet
beperken, als discs geen
kinderbeveiligingsfunctie bevatten.
• Afhankelijk van de disc, kan het voorkomen dat
u, tijdens het weergeven, de vraag krijgt om het
niveau van de kinderbeveiliging te wijzigen. In
dat geval voert u uw wachtwoord in en verandert
u het niveau.
Regiocode van
kinderbeveiliging
Het is mogelijk om de weergave van
sommige BD-ROM's of DVD VIDEO's te
beperken in overeenstemming met het
geografisch gebied. Scènes kunnen worden
geblokkeerd of vervangen door andere
scènes.
b
• Als u het wachtwoord vergeten bent, moet u de
speler terugstellen (bladzijde 74) en een nieuw
wachtwoord instellen (zie "Wachtwoord" op
bladzijde 65).
• U kunt met deze speler de weergave niet
beperken, als discs geen
kinderbeveiligingsfunctie bevatten.
• Afhankelijk van de disc, kan het voorkomen dat
u, tijdens het weergeven, de vraag krijgt om het
niveau van de kinderbeveiliging te wijzigen. In
dat geval voert u uw wachtwoord in en verandert
u het niveau.
Wachtwoord
Hiermee kunt u het wachtwoord voor de
kinderbeveiligingsfunctie instellen en
wijzigen. Met een wachtwoord kunt u een
beperking op de weergave van een BD-ROM
of DVD VIDEO instellen. Indien nodig kunt
u de beperkingniveaus van BD-ROM's en
DVD VIDEO's laten verschillen.
1
Selecteer "Wachtwoord" in "BD/DVDinstellingen" en druk op ENTER.
2
Voer met de cijfertoetsen uw
wachtwoord van vier cijfers in.
3
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
Instellingen en aanpassingen
b
z
U kunt het wachtwoord wijzigen (zie
"Wachtwoord" op bladzijde 65).
Wijziging van het wachtwoord
1
Selecteer "Regiocode van
kinderbeveiliging" in "BD/DVDinstellingen" en druk op ENTER.
2
Voer met de cijfertoetsen uw
wachtwoord van vier cijfers in.
3
4
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
Selecteer de landenrestrictie en druk
op ENTER.
Wanneer u "Selecteer regiocode"
selecteert, verschijnt een scherm voor het
invoeren van de landcode. Voer de code
in aan de hand van "Kinderbeveiliging/
Landcode" (bladzijde 88).
1
Na stap 3, voert u met de cijfertoetsen
een nieuw wachtwoord in.
2
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
Weergavelaag van hybridedisc
Hiermee selecteert u de voorkeur voor een
laag bij weergave van een hybride disc. Om
de instelling te wijzigen moet de speler uit- en
ingeschakeld worden.
BD
Geeft de BD-laag weer.
DVD/CD
Geeft de DVD- of CD-laag
weer.
,Wordt vervolgd
65
BD-internetverbinding
Hiermee stelt u in of internetverbindingen
zijn toegestaan vanuit de inhoud van een BD
(in BDMV-functie) die wordt weergegeven.
Voor gebruik van deze functie is een
internetverbinding vereist (bladzijde 68).
66
Toestaan
Dit is gewoonlijk uw keuze.
Niet toestaan
Verbiedt een
internetverbinding.
Foto-instellingen
De standaardinstelling is onderstreept.
Snelh.diavoorst.
Hiermee wordt de snelheid van de
diavoorstelling veranderd.
Snel
De foto's volgen elkaar snel
op.
Normaal
De foto's volgen elkaar op
normale snelheid op.
Langzaam
De foto's volgen elkaar
langzaam op.
Systeeminstellingen
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Weergaveschermtekst
Hiermee kunt u de taal voor de
weergavevensters van de speler selecteren.
Autom. uitsch.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld
als u gedurende 30 minuten niet drukt op een
van de toetsen op de speler of
afstandsbediening, behalve tijdens het
weergeven van BD's/DVD's/CD's/
fotobestanden of tijdens het bijwerken van de
software.
Hiermee wordt de functie
"Autom. uitsch."
ingeschakeld.
Uit
Schakelt de functie uit.
Dimmer
Hiermee kunt u de verlichting op de display
van het voorpaneel aanpassen.
Helder
Veel verlichting.
Donker
Weinig verlichting.
Uit
Tijdens weergave wordt de
verlichting uitgeschakeld.
Indien geen weergave
weinig verlichting.
Controle voor HDMI
Aan
Maakt het gebruik van de
functie "Controle voor
HDMI" mogelijk
(bladzijde 19).
Uit
Schakelt de functie uit.
Snel starten
Aan
Hiermee wordt de opstarttijd
na het inschakelen van de
speler verkort.
Uit
De standaardinstelling.
Automatische weergave
Aan
Bij wijziging van de te
bekijken titels,
beeldfuncties,
audiosignalen, enz., wordt
op het scherm automatisch
informatie daarover
afgebeeld.
Uit
Laat de informatie alleen
maar zien na een druk op
DISPLAY.
Schermbeveiliging
Het schermbeveiligingsbeeld wordt
afgebeeld nadat u de speler gedurende
15 minuten of langer niet gebruikt, terwijl
een beeldschermaanduiding, zoals het
hoofdmenu, op het televisiescherm wordt
afgebeeld. De schermbeveiliging helpt
voorkomen dat het beeldscherm beschadigd
raakt (echobeelden).
Aan
Schakelt de
schermbeveiligingsfunctie
in.
Uit
Schakelt de functie uit.
b
Wanneer "Snel starten" is ingesteld op "Aan":
– stroomverbruik zal hoger zijn dan wanneer "Snel
starten" is ingesteld op "Uit" en
– de interne ventilator kan afhankelijk van de
omgevingstemperatuur gaan draaien.
Instellingen en aanpassingen
Aan
,Wordt vervolgd
67
Bericht over software-update
Hiermee wordt u geïnformeerd over een
nieuwe softwareversie. Voor gebruik van
deze functie is een internetverbinding vereist
(bladzijde 68).
Aan
Hiermee wordt de speler
ingesteld om u te informeren
over een nieuwere
softwareversie
(bladzijde 53).
Uit
Schakelt de functie uit.
Systeeminformatie
Hiermee wordt informatie over de
softwareversie van de speler en het MACadres afgebeeld.
68
Netwerkinstellingen
Internetinstellingen
Deze onderdelen zijn noodzakelijk wanneer u
de speler aansluit op het internet. Voer de
betreffende (alfanumerieke) waarden van uw
breedbandrouter of draadloos-LAN-router in.
De onderdelen die ingesteld moeten worden
kunnen, afhankelijk van de internetprovider
of de router, verschillen. Voor meer
informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing
die door uw internetprovider is verstrekt, of
de gebruiksaanwijzing die bij de router werd
geleverd.
1
Selecteer "Internetinstellingen" in
"Netwerkinstellingen" en druk op
ENTER.
2
3
Selecteer "Starten" en druk op ENTER.
Selecteer het aangesloten routertype
en druk op ENTER.
Draadloos
Selecteer dit wanneer u
verbinding maakt via
een draadloos-LANrouter (accesspoint).
Bedraad
Selecteer dit wanneer u
rechtsreeks aansluit op
een breedbandrouter en
ga daarna naar stap 10.
4
Selecteer de configuratiemethode
voor draadloos-LAN, en druk op
ENTER.
Autom.
registratie
(WPS)
6
Toegangspunt Selecteer dit wanneer u
zoeken
de speler aansluit op
een draadloos-LANrouter (accesspoint) die
compatibel is met
Wi-Fi Protected Setup
en waarvan de
beveiliging niet is
ingesteld, of die niet
compatibel is met WiFi Protected Setup.
Handm.
registratie
5
Selecteer dit om alle
instellingen handmatig
te maken.
Handm.
registratie
Selecteer dit om alle
instellingen handmatig
te maken en voer de
SSID in. Zie bladzijde
71 voor het invoeren
van de tekens.
(WPS-) PINmethode
Selecteer dit wanneer u
de speler aansluit op
een draadloos-LANrouter (accesspoint) die
compatibel is met
Wi-Fi Protected Setup
en gebruik een PINcode.
• Als u "(WPS-) PIN-methode"
selecteert, wordt de PIN-code van deze
speler afgebeeld. Registreer de PINcode in de draadloos-LAN-router
(accesspoint) binnen 2 minuten nadat u
op "Starten" hebt gedrukt, en ga naar
stap 12. Voor meer informatie over de
registratie, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de
draadloos-LAN-router (accesspoint)
werd geleverd.
Controleer de volgende instellingen
van uw draadloos-LAN-router
(accesspoint).
– SSID (servicesetidentificatie)
– Beveiligingstype: Voor informatie over
welke beveiliging met deze speler kan
worden gebruikt, zie "Over de
beveiliging van het draadloos LAN" op
bladzijde 86.
– Beveiligingssleutel: De draadloosLAN-router (accesspoint) heeft een
WEP-sleutel of WPA-sleutel,
afhankelijk van het geselecteerde
beveiligingstype.
• Wanneer u "Toegangspunt zoeken"
selecteert in stap 4, gaat u naar stap 9
van "Draadloos-LAN instellen
(Toegangspunt zoeken)" op bladzijde
37.
Selecteer een handmatige
registratiemethode en druk daarna op
ENTER.
Instellingen en aanpassingen
Als u de speler aansluit
op een draadloos-LANrouter (accesspoint) die
compatibel is met
Wi-Fi Protected Setup
en waarvan de
beveiliging is ingesteld,
selecteert u dit en gaat u
naar stap 7 van
"Draadloos-LAN
instellen (Autom.
registratie (WPS))" op
bladzijde 35.
z
• Afhankelijk van de draadloos-LAN-router
(accesspoint) kan de WEP-sleutel of WPAsleutel het "wachtwoord" of de
"netwerksleutel" worden genoemd.
• De SSID van uw draadloos-LAN-router
(accesspoint) wordt afgebeeld op uw
computer in de lijst van draadloze
netwerken. Controleer uw aangeslotennetwerk-SSID op pagina 29.
7
Selecteer de beveiliging en druk op
ENTER.
Het scherm voor het invoeren van de
WEP-sleutel of WPA-sleutel wordt
afgebeeld.
• Als u "Geen" selecteert, gaat u naar
stap 10.
8
Druk op ENTER om de WEP-sleutel of
WPA-sleutel in te voeren.
Zie bladzijde 71 voor het invoeren van de
tekens.
,Wordt vervolgd
69
12 Selecteer "Niet gebruiken" en druk op
b
Zorg ervoor dat de WEP-sleutel of WPAsleutel correct wordt ingevoerd voordat u
verder gaat naar stap 9. Nadat u op , hebt
gedrukt in stap 9, kunt u de tekens niet meer
controleren op het scherm.
9
Druk op ,.
b
De WEP-sleutel of WPA-sleutel wordt
afgebeeld als 8 sterretjes, ongeacht hoeveel
tekens u hebt ingevoerd.
10 Selecteer de instelmethode van het
IP-adres en druk op ENTER.
Autom.
verkrijgen
Handmatig
Selecteer dit als uw
internetprovider de
DHCP (Dynamic Host
Configuration
Protocol)serverinstellingen
beschikbaar heeft
gesteld. De voor de
speler benodigde
netwerkinstellingen
worden automatisch
toegewezen.
Hiermee kunt u het IPadres handmatig en in
overeenstemming met
uw netwerk instellen.
• Als u "Handmatig" selecteert, stelt u de
volgende onderdelen in:
– IP-adres
– Subnetmasker
– Standaardgateway
Nadat u de onderdelen hebt ingesteld,
wordt het scherm voor het instellen van
de DNS-server afgebeeld.
Voer het adres van de DNS-server
handmatig in en ga naar stap 12.
11 Selecteer de instelmethode van de
DNS-server en druk op ENTER.
Automatisch
Verkrijgt automatisch
het adres van de DNSserver.
Handmatig
Voer het adres van de
DNS-server handmatig
in.
• Als u "Handmatig" selecteert, voert u
het adres in op de regel "Primaire
DNS".
70
ENTER.
Als uw internetprovider een speciale
instelling voor een proxyserver heeft,
selecteert u "Gebruiken" en vult u de
regels "Proxyserver" en "Poortnummer"
in. Zie bladzijde 71 voor het invoeren van
de tekens.
13 Selecteer "Uitvoeren" met M/m, en
druk op ENTER.
De netwerkdiagnose start.
De resultaten worden afgebeeld nadat de
speler de netwerkdiagnose heeft
afgerond.
Als een foutmededeling wordt afgebeeld,
volgt u aanwijzingen op het scherm.
Voor meer informatie, controleert u de
volgende website en raadpleegt u de
veelgestelde vragen (FAQ):
http://support.sony-europe.com/
14 Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
15 Controleer de instellingen en
selecteer "Stoppen", en druk daarna
op ENTER.
De mededeling "De instellingen zijn
voltooid." wordt afgebeeld.
Als een foutmededeling wordt afgebeeld
in de netwerkdiagnoseresultaten,
controleert u de mededeling en maakt u
de netwerkinstellingen opnieuw.
Invoeren van tekens
b
Volg de onderstaande procedure om de SSID,
de WEP-sleutel of WPA-sleutel, of de
"Proxyserver" in te voeren.
Zorg ervoor dat de beveiligingssleutel correct
wordt ingevoerd voordat u verder gaat naar
stap 3. Nadat u op de blauwe toets
("Afronden") in stap 3 hebt gedrukt en
doorgaat naar de volgende stap, kan het
onmogelijk zijn de tekens op het scherm te
controleren.
Invoerveld
3
2
Druk herhaaldelijk op een cijfertoets om
een teken te selecteren.
Voorbeeld:
Druk een keer op de cijfertoets 3 om "D"
in te voeren.
Druk drie keer op de cijfertoets 3 om "F"
in te voeren.
Druk op , en voer het volgende teken
in.
Als u een fout maakt, voert u de volgende
stappen uit.
1 Verplaats de selectie naar het
invoerveld met behulp van M/m.
De kleur van de cursor verandert naar
geel.
2 Verplaats de cursor naar de linkerkant
van het teken dat u wilt wissen met
behulp van </,.
Voorbeeld: als u "H" (op het scherm
"SSID invoeren") wilt wissen
Cursor
3 Selecteer "Wissen" en druk op
ENTER.
Beschikbare toetsen
Toetsen
Details
Rode toets
(Lettertype)
Schakelt het toetsenbord
tussen letters en cijfers.
Groene toets
(A/a)
Schakelt het toetsenbord
tussen hoofdletters en
kleine letters.
Gele toets
(Symbool)
Toont het toetsenbord met
symbolen.
Blauwe toets
(Afronden)
Voor bevestiging van de
invoer en de speler keert
daarna terug naar het
vorige scherm.
CLEAR
(Wissen/Alle
wissen)
Voor het wissen van het
teken.
Houd CLEAR 2 seconden
of langer ingedrukt om alle
afgebeelde tekens te
wissen.
RETURN
(Annuleren)
Voor het terugkeren naar
het vorige scherm en om
de invoer te annuleren.
</M/m/,,
ENTER
• Selecteer een
invoerfunctie met </M/
m/,, en druk op
ENTER.
• Voer de tekens als volgt
in: 1Selecteer een
tekenveld met </M/m/
,, en druk op ENTER.
2Selecteer een teken
met </,, en druk op
ENTER.
,Wordt vervolgd
Instellingen en aanpassingen
1
Druk op de blauwe toets ("Afronden")
om de invoer te voltooien.
Nadat u de SSID hebt ingevoerd, drukt u
op , om naar het volgende scherm te
gaan.
Nadat u "Proxyserver" hebt ingevoerd,
drukt u op RETURN om de procedure te
verlaten.
71
Diagnose van
netwerkverbinding
4
U kunt de netwerkdiagnose uitvoeren.
1
Selecteer "Diagnose van
netwerkverbinding" in
"Netwerkinstellingen" en druk op
ENTER.
2
Selecteer "Starten" en druk op ENTER.
De netwerkdiagnose start.
De resultaten worden afgebeeld nadat de
speler de netwerkdiagnose heeft
afgerond.
Als een foutmededeling wordt afgebeeld,
volgt u aanwijzingen op het scherm en
voert u "Diagnose van
netwerkverbinding" nogmaals uit.
3
De lijst met aangesloten servers wordt
afgebeeld.
Als geen server op de serverlijst wordt
afgebeeld, drukt u op OPTIONS om
"Serverlijst bijwerken" te selecteren, en
drukt u daarna op ENTER.
5
Druk op OPTIONS om
"Netwerkdiagnose" te selecteren en
druk daarna op ENTER.
6
Selecteer "Starten" en druk op ENTER.
Selecteer "Stoppen" en druk op
ENTER.
De netwerkdiagnose start.
De resultaten worden afgebeeld nadat de
speler de netwerkdiagnose heeft
afgerond.
• Om gedetailleerde resultaten voor een
server af te beelden, selecteert u een
server met behulp van M/m en drukt u
op ENTER. Om terug te gaan naar het
resultatenscherm, selecteert u "Sluiten"
en drukt u op ENTER.
Instellingen voor
serververbinding
1
Sluit een DLNA-gecertificeerde
apparaat aan op het netwerk dat is
ingesteld in "Stap 4:
Netwerkaansluiting" op bladzijde 29,
en stel het DLNA-gecertificeerde
apparaat in als een thuisserver.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing die bij het DLNAgecertificeerde apparaat werd geleverd.
Selecteer "Instellingen voor
serververbinding" in
"Netwerkinstellingen" en druk op
ENTER.
7
Druk op RETURN om terug te keren
naar de serverlijst.
8
Druk op RETURN om te verlaten.
b
Als voor het DLNA-gecertificeerde apparaat
een firewall is ingesteld, schakelt u deze uit.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing die bij het DLNAgecertificeerde apparaat werd geleverd.
2
3
72
Een server afbeelden/verbergen
1
Terwijl de lijst met aangesloten servers
wordt afgebeeld, selecteert u een server
met behulp van M/m en drukt u op
ENTER.
2
Selecteer "Tonen" of "Verbergen" met
behulp van M/m en druk op ENTER.
Als u "Verbergen" selecteert, wordt de
server niet afgebeeld in de fotocategorie.
Druk op HOME.
Selecteer
(Instellen) met </,.
z
U kunt ook een server in de fotocategorie
verbergen. Selecteer de server met behulp van M/m
en druk op OPTIONS om "Verbergen" te
selecteren, en druk daarna op ENTER.
Een server wissen vanaf de lijst met
aangesloten servers
1
Terwijl de lijst met aangesloten servers
wordt afgebeeld, selecteert u een server
met behulp van M/m en drukt u op
OPTIONS.
Selecteer "Wissen" en druk op ENTER.
Om alle servers te wissen, selecteert u
"Alles wissen".
Op het scherm wordt om een bevestiging
gevraagd.
3
Selecteer "OK" en druk op ENTER.
De geselecteerde server wordt gewist.
Hiermee wordt de snelinstelling opnieuw
opgestart om de basisinstellingen te maken.
1
Selecteer "Snelinstelling" en druk op
ENTER.
2
Selecteer "Starten" met </, en
druk op ENTER.
3
Volg de aanwijzingen voor "Stap 7:
Snelinstelling" (bladzijde 33) vanaf
stap 4.
Instellingen en aanpassingen
2
Snelinstelling
73
Terugstellen
U kunt de instellingen van de speler per groep
naar keuze terugstellen naar de
fabriekswaarden. Alle instellingen binnen de
groep worden dan teruggesteld.
1
Selecteer "Terugstellen" en druk op
ENTER.
2
Selecteer "Terugstellen op de
fabrieksinstellingen" en druk op
ENTER.
3
Selecteer de instelling die u wilt
terugstellen naar de fabriekswaarden,
en druk op ENTER.
Op het scherm wordt om een bevestiging
gevraagd.
U kunt de volgende instellingen
terugstellen:
– Video-instellingen
– Audio-instellingen
– BD/DVD-instellingen
– Foto-instellingen
– Systeeminstellingen
– Netwerkinstellingen
– Alle instellingen
4
Selecteer "Starten" met </, en
druk op ENTER.
b
Wanneer "Alle instellingen" is geselecteerd in
stap 3,
– worden alle instellingen van
(Instellen)
teruggesteld.
– "Video-instellingen" en "Audio-instellingen", die
kunnen worden veranderd door tijdens weergave
op OPTIONS te drukken (bladzijde 44), worden
niet teruggesteld.
74
Problemen oplossen
Als u volgende problemen ondervindt bij het
gebruik van deze speler, probeert u deze eerst
zelf op te lossen aan de hand van de
onderstaande lijst. Als het probleem daarmee
niet is opgelost, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Voeding
De speler wordt niet ingeschakeld.
Na het inschakelen van de speler wordt de
melding "Op het netwerk is een nieuwe
softwareversie gevonden. Voer een
versie-update uit onder "Netwerkupdate"." op het scherm afgebeeld.
Aanvullende
informatie
Aanvullende informatie
, Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
, Het duurt even voordat de speler wordt
ingeschakeld.
, Zie "Netwerk-update" (bladzijde 53) voor
het bijwerken van de speler met een
nieuwere softwareversie.
Disc
De disc wordt niet weergegeven.
, De disc is vuil.
, De disc is omgekeerd geplaatst. Plaats de
disc in de disclade met de afspeelzijde
omlaag gericht.
, De disc is onregelmatig.
, U probeert een disc weer te geven waarvan
weergave met deze speler niet mogelijk is
(bladzijde 82).
, De regiocode van de BD of DVD komt niet
overeen met die van de speler.
, De speler kan een opgenomen disc, die niet
correct gefinaliseerd is, niet afspelen
(bladzijde 82).
,Wordt vervolgd
75
Beeld
Zie ook "Aansluiten op een HDMIaansluiting" (bladzijde 18) bij aansluiten van
apparatuur met de HDMI-kabel.
Er is geen beeld/er is beeldruis.
, Controleer of alle aansluitkabels stevig
aangesloten zijn.
, Controleer of de aansluitkabels beschadigd
zijn.
, Controleer de aansluiting op de televisie
(bladzijde 17) en stel de
ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo
in dat het signaal van de speler op het
televisiescherm verschijnt.
, Als u een tweelaags BD/DVD weergeeft
worden de video en audio mogelijk tijdelijk
onderbroken op het punt waar tussen de
lagen wordt gewisseld.
Het donkere gedeelte van het beeld is te
donker/het heldere gedeelte is te helder of
onnatuurlijk.
, Stel "Beeldkwaliteitsfunctie" in op
"Standaard" (standaardinstelling) (zie
"Videobeelden en -geluid aanpassen" op
bladzijde 44).
Het beeld wordt niet correct uitgevoerd.
, Controleer de "Uitgevoerd videoformaat"instellingen in het "Video-instellingen"instelscherm (bladzijde 56).
Het beeld van de BD-ROM wordt niet
weergegeven.
, Controleer de "BD-ROM 1080/24puitvoer"-instelling op het "Videoinstellingen"-instelscherm (bladzijde 57).
Geluid
Als de videoresolutie, geselecteerd in
"Uitgevoerd videoformaat" foutief is,
wordt er geen beeld weergegeven.
, Druk 10 seconden of langer op de toets x
op de speler om de videoresolutie voor
uitvoer op de laagste resolutiewaarde terug
te stellen.
Het beeld is niet schermvullend, ook niet
als in "DVD-beeldverhouding" onder
"Video-instellingen" de breedtehoogteverhouding is ingesteld.
, De beeldverhouding van de disc is
vastgelegd op de DVD (bladzijde 55).
Wanneer tegelijkertijd de HDMI OUTaansluiting en andere video-uitgangen
gebruikt worden, worden videosignalen
niet uitgevoerd via andere aansluitingen
dan de HDMI OUT-aansluiting.
, Stel "Uitgevoerd videoformaat" in op
"Componentvideo" in het "Videoinstellingen"-instelscherm (bladzijde 56).
76
Zie ook "Aansluiten op een HDMIaansluiting" (bladzijde 23) bij aansluiten van
apparatuur met de HDMI-kabel.
Er is geen geluid.
, Controleer of alle aansluitkabels stevig
aangesloten zijn.
, Controleer of de aansluitkabels beschadigd
zijn.
, Controleer de aansluiting op de AVversterker (receiver) (bladzijde 22) en
schakel de ingangsbronkeuzeschakelaar op
de AV-versterker (receiver) in een stand dat
de audiosignalen van de speler uitgevoerd
worden door de AV-versterker (receiver).
, De speler staat in de scanfunctie.
, Als het audiosignaal niet via de DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI
OUT-aansluiting gaat, moet u de audioinstellingen controleren (bladzijde 59).
Het geluid wordt niet correct uitgevoerd.
, Controleer de "Prioriteit van audiouitvoer"-instelling op het "Audioinstellingen"-instelscherm (bladzijde 59).
, Controleer de luidsprekerinstellingen
(bladzijde 59).
Het volume is te laag.
, Het volume is laag bij sommige BD's/
DVD's.
, Probeer "Audio DRC" in te stellen op
"Televisiefunctie" in het "Audioinstellingen"-instelscherm (bladzijde 63).
, Stel "Audio ATT" in op "Uit" in het
"Audio-instellingen"-instelscherm
(bladzijde 62).
De HD-audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
en DTS-HD Master Audio) wordt niet
uitgevoerd als bitstream.
Er is geen beeld of er is beeldruis bij
aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting.
, De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten
op een DVI-apparaat dat de
kopieerbeveiligingstechnologie niet
ondersteunt.
, Als de HDMI OUT-aansluiting gebruikt
wordt voor de video-uitvoer, kan een
wijziging van de resolutie voor videouitvoer het probleem verhelpen
(bladzijde 56).
Via de HDMI OUT-aansluiting wordt geen
geluid uitgevoerd.
, De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten
op een DVI-apparaat (DVI-aansluitingen
accepteren geen geluidssignalen).
De interactieve audio wordt niet
uitgevoerd.
, Het apparaat dat aangesloten is op de HDMI
OUT-aansluiting ondersteunt geen
audioformaat van de speler. Controleer de
audio-instellingen (bladzijde 59).
, Stel "BD audio-instelling" in op "Mengen"
in het "Audio-instellingen"-instelscherm
(bladzijde 62).
HDMI
Er wordt geen beeld of geen geluid
uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit en opnieuw in. 2Schakel het
aangesloten apparaat uit en opnieuw in.
3Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem
vervolgens opnieuw aan.
, Als de speler via een AV-versterker
(receiver) is aangesloten op een televisie,
sluit u de HDMI-kabel rechtstreeks aan op
de televisie. Als het probleem opgelost is,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij
de AV-versterker (receiver) werd geleverd.
Bij aansluiten op de HDMI OUTaansluiting wordt het geluid niet correct
weergegeven.
Aanvullende informatie
, Stel "BD audio-instelling" in op
"Rechtstreeks" in het "Audio-instellingen"instelscherm (bladzijde 62).
, Controleer of de aangesloten AV-versterker
(receiver) elk HD Audio-formaat
ondersteund.
Bij aansluiten op de HDMI OUTaansluiting verandert de taal van de
schermaanduidingen automatisch.
, Wanneer "Controle voor HDMI" is
ingesteld op "Aan" (bladzijde 67),
verandert de taal van de
schermaanduidingen automatisch in
overeenstemming met de taalinstelling van
de aangesloten televisie (als u de instelling
op de televisie wijzigt, enz.).
De "Controle voor HDMI"-functie werkt
niet (BRAVIA Sync).
, Controleer of het netsnoer van het
aangesloten apparaat stevig aangesloten is.
, Als de HDMI-indicator niet op de display
op het voorpaneel verschijnt, moet u de
HDMI-aansluiting controleren (bladzijde
18, 23).
, Controleer of "Controle voor HDMI" is
ingesteld op "Aan" (bladzijde 67).
, Controleer of het aangesloten apparaat
compatibel is met de "Controle voor
HDMI"-functie. Voor meer informatie,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij
de component werd geleverd.
,Wordt vervolgd
77
, Controleer de instellingen van het
aangesloten apparaat voor de "Controle
voor HDMI"-functie. Voor meer
informatie, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij de component
werd geleverd.
, Als u de HDMI-aansluiting verandert moet
u de speler uit- en inschakelen.
, Na een stroomstoring, stel "Controle voor
HDMI" in op "Uit", stel daarna "Controle
voor HDMI" in op "Aan" (bladzijde 67).
, Voor meer informatie over de "Controle
voor HDMI"-functie, zie "De BRAVIA
Sync-functies (alleen voor HDMIaansluitingen)" (bladzijde 19).
, Bij aansluiten van een speler op een
televisie via een AV-versterker (receiver),
die niet compatibel is met de "Controle voor
HDMI"-functie, kan het voorkomen dat u
de televisie niet vanaf de speler kunt
bedienen.
, Als de speler via een AV-versterker
(receiver) is aangesloten op een televisie, en
de HDMI-aansluiting wordt gewijzigd, het
netsnoer wordt losgekoppeld en daarna
weer aangesloten, of een stroomstoring is
opgetreden, probeert u het volgende: 1Stel
de ingangsbronkeuzeschakelaar van de AVversterker (receiver) zo in dat het signaal
van de speler op het televisiescherm
verschijnt. 2Stel "Controle voor HDMI" in
op "Uit" en stel daarna "Controle voor
HDMI" in op "Aan" (bladzijde 67).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
AV-versterker (receiver) werd geleverd.
Geheugenstick
(opslagmedium)
De geheugenstick wordt niet herkend.
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit. 2(alleen USM1GH) Lijn het
V-merkteken op de EXT-poort uit met het
V-merkteken op de geheugenstick en plaats
de geheugenstick. 3Schakel de speler in.
4Controleer of de EXT-indicator op de
display van het voorpaneel gaat branden.
78
Extra materiaal of andere gegevens op de
BD-ROM kan niet weergegeven worden.
, Probeer het volgende: 1Verwijder de disc.
2Schakel de speler uit. 3Verwijder en
plaats de geheugenstick opnieuw
(bladzijde 28). 4Schakel de speler in.
5Controleer of de EXT-indicator op de
display van het voorpaneel gaat branden.
6Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Een melding dat het opslagmedium niet
genoeg opslagruimte heeft, verschijnt op
het scherm.
, Wis de onnodige gegevens van de
geheugenstick (bladzijde 42).
Bediening
De afstandsbediening werkt niet.
, De batterijen in de afstandsbediening zijn
leeg (bladzijde 31).
, De afstand tussen de afstandsbediening en
de speler is te ver.
, De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningsensor van de speler
gericht.
De speler herkent een USB-apparaat niet
dat is aangesloten op de speler.
, Zorg ervoor dat het USB-apparaat goed is
aangesloten op de USB-aansluiting op het
voorpaneel (bladzijde 50).
, Controleer of het USB-apparaat of een
kabel is beschadigd.
, Controleer of het USB-apparaat is
ingeschakeld.
, Het USB-apparaat is aangesloten op een
USB-hub. Sluit het USB-apparaat
rechtstreeks aan op de speler.
De bestandsnaam wordt niet correct
weergegeven.
, De speler kan alleen tekensets, die voldoen
aan de ISO 8859-1-norm, weergeven.
Ander tekensets worden mogelijk
verschillend weergegeven.
, Afhankelijk van de gebruikte
brandsoftware, worden andere tekensets
mogelijk verschillend weergegeven.
De disc begint niet met de weergave vanaf
het begin.
, Weergave hervatten is ingeschakeld
(bladzijde 40).
Sommige functies, zoals stoppen en
zoeken kunnen niet uitgevoerd worden.
, Afhankelijk van de disc, kan het
voorkomen dat enige, hierboven genoemde,
bedieningsfuncties niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
disc werd geleverd.
, Probeer het menu van de BD's of DVD's in
plaats van een rechtstreekse keuzetoets op
de afstandsbediening (bladzijde 41).
, Meertalen tracks/ondertitels of kijkhoeken
zijn niet op de weergegeven BD of DVD
opgenomen.
, De BD of DVD staat niet toe dat de taal van
de track/ondertitel of kijkhoek gewijzigd
kan worden.
De disclade gaat niet open en de
aanduiding "LOCKED" of "TLK ON"
verschijnt op de display op het
voorpaneel.
, Wanneer de aanduiding "LOCKED"
verschijnt is de speler vergrendeld. Om het
kinderslot te annuleren, moet u de N-toets
op speler ingedrukt houden totdat
"UNLOCK" verschijnt op de display op het
voorpaneel (bladzijde 13).
, Wanneer de aanduiding "TLK ON"
verschijnt, moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer of uw erkende,
plaatselijke Sony-servicecentrum.
, Probeer het volgende: 1Schakel de speler
uit en maak het netsnoer los. 2Steek de
stekker weer in het stopcontact, terwijl u de
Z-toets op de speler ingedrukt houdt.
3Houd de Z-toets ingedrukt totdat de
disclade open gaat. 4Verwijder de disc.
5Wanneer de aanduiding "WAIT" op de
display op het voorpaneel verschijnt, houdt
u de [/1-toets op de speler 10 seconden of
langer ingedrukt, totdat de speler weer
ingeschakeld wordt.
De speler reageert op geen enkele toets.
, Condens aan de binnenkant van de speler
(bladzijde 3).
, Houd de [/1-toets op de speler 10 seconden
of langer ingedrukt, totdat de indicatoren op
de display op het voorpaneel uitgeschakeld
worden.
Als de speler nog steeds op geen enkele
toets reageert, moet u de stekker uit het
stopcontact halen en daarna er weer in
steken.
Aanvullende informatie
De taal voor de geluid/ondertitels of
kijkhoeken kan niet gewijzigd worden.
De disclade gaat niet open en u kunt de
disc niet verwijderen, zelfs niet na
drukken op de Z-toets.
Draadloos LAN
U kunt uw computer niet aansluiten op het
internet nadat u de instellingen van
"Draadloos LAN instellen (Autom.
registratie (WPS))" hebt gemaakt.
, De draadloos-instellingen van de
draadloos-LAN-router (accesspoint)
kunnen automatisch veranderen als u de
functie Wi-Fi Protected Setup gebruikt
voordat u de instellingen van de draadloosLAN-router (accesspoint) hebt veranderd.
Controleer in dat geval de draadloosinstellingen van de draadloos-LAN-router
(accesspoint) en verander de draadloosinstellingen op uw computer
dienovereenkomstig. Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij
de draadloos-LAN-router (accesspoint)
werd geleverd.
,Wordt vervolgd
79
U kunt de speler niet aansluiten op de
draadloos-LAN-router (accesspoint).
, Controleer of de draadloos-LAN-router
(accesspoint) is ingeschakeld.
, Afhankelijk van de omgeving, zoals het
materiaal van de muren, de
ontvangstomstandigheden voor
radiogolven en de obstakels tussen de speler
en de draadloos-LAN-router (accesspoint),
kannen de communicatieafstand korter
worden. Plaats de speler en draadloosLAN-router (accesspoint) dichter bij elkaar.
, Apparaten die gebruik maken van de
2,4 GHz frequentieband, zoals een
magnetron, Bluetooth-apparaat of digitaal
draadloos apparaat, kunnen de
communicatie onderbreken. Plaats de
speler uit de buurt van dergelijke apparaten,
of schakel dergelijke apparaten uit.
De draadloos-LAN-router (accesspoint)
wordt niet afgebeeld op de lijst
"Toegangspunt zoeken".
, De draadloos-LAN-router (accesspoint)
wordt niet afgebeeld als u op de draadloosLAN-router (accesspoint) instelt dat de
SSID moet worden verborgen. Controleer
de SSID van de draadloos-LAN-router
(accesspoint) en stel deze handmatig terug
(bladzijde 68).
Zelfdiagnosefunctie
Wanneer de zelfdiagnosefunctie wordt
geactiveerd om te voorkomen dat een storing
optreedt in de speler, verschijnt een foutcode
op de display op het voorpaneel, of verschijnt
alleen
, zonder een enkele melding op het
gehele scherm.
In deze gevallen moet u het volgende
controleren.
Wanneer een foutcode op de display op
het voorpaneel verschijnt
Foutcode
Corrigerende handelingen
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer of
uw erkende, plaatselijke Sonyservicecentrum en geef de
foutcode door.
FAN ERR
• Controleer of de
ventilatieopeningen aan de
achterzijde van de speler niet
afgedekt zijn.
• Gebruik de speler op een
plaats met voldoende
ventilatie, zodat de
geproduceerde warmte kan
worden afgevoerd.
Wanneer alleen
verschijnt, zonder een
enkele melding op het gehele scherm
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer of erkend, plaatselijke Sonyservicecentrum.
80
Discs geschikt voor weergave
Type
Disclogo
Pictogram
zoals
gebruikt in
deze
gebruiksaanwijzing
Eigenschappen
BD
BD-ROM's en BD-RE's/BD-R's met
BDMV- en BDAV-functie, inclusief
8 cm discs (enkele laag) en DL-discs
DATA BD
BD-RE's/BD-R's waarop MP3audiotracks* of JPEG-beeldbestanden
staan
DVD
Discs met o.a. speelfilms kunnen
aangeschaft of gehuurd worden
DVD
DVD+RW's/DVD+R's met +VR-functie
of DVD-RW's/DVD-R's met Video- en
VR-functie, inclusief 8 cm discs (enkele
laag) en DVD+R DL/DVD-R DL-discs
DATA DVD
DVD-ROM's en DVD+RW's/DVD+R's/
DVD-RW's/DVD-R's, waarop MP3audiotracks* of JPEG-beeldbestanden
staan
Blu-ray Disc
DVD
DATA DVD
CD
Muziek-CD's of CD-R's/CD-RW's in
muziek-CD-formaat
DATA CD
CD-ROM's en CD-R's/CD-RW's,
waarop MP3-audiotracks* of JPEGbeeldbestanden staan
CD
DATA CD
—
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO (International
Organization for Standardization)/IEC
(International Electrotechnical Commission)
MPEG, waarbij audiogegevens worden
gecomprimeerd.
Aanvullende informatie
DVD VIDEO
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer
IIS en Thomson.
,Wordt vervolgd
81
Opmerkingen over BD-ROMcompatibiliteit
Omdat de specificaties van Blu-ray Disc
nieuw zijn en evolueren, kunnen sommige
discs niet worden afgespeeld, afhankelijk van
het disctype en de versie.
De uitvoer van het geluid verschilt
afhankelijk van de bron, de uitgang en de
geselecteerde audio-instellingen. Voor meer
informatie, zie bladzijde 85.
De speler kan volgende discs niet
weergeven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD's met cartridge
DVD-RAM's
HD-DVD's
DivX-discs
DVD Audio-discs
PHOTO CD's
Datagedeelte van CD-extra's
VCD's/Super VCD's
HD-laag op Super Audio CD's
Kant met het audiomateriaal op DualDiscs
BD-ROM's/DVD VIDEO's met een andere
regiocode (bladzijde 82).
Opmerking over de weergavefuncties van
BD's/DVD's
Sommige weergavefuncties van BD's/DVD's
kunnen opzettelijk door softwareproducenten
zijn vastgelegd. Deze speler speelt BD's/
DVD's af volgens de inhoud van de disc die
door de softwareproducenten is bepaald,
zodat sommige weergavefuncties niet
beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de BD's/DVD's
werd geleverd.
82
Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO)
Op de achterkant van de speler staat een
regiocode vermeld die ook op de BD-ROM's/
DVD VIDEO's (alleen afspelen) moet staan
om met dit apparaat te kunnen worden
weergegeven. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen
ook met deze speler worden weergegeven.
Afhankelijk van de BD-ROM/DVD VIDEO
is er mogelijk geen regiocode aangegeven,
hoewel de weergave van de BD-ROM/DVD
VIDEO onderworpen is aan regiogebonden
beperkingen.
Regiocode
b
• Opmerkingen over BD-RE's/BD-R's,
DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVD-R's
of CD-R's/CD-RW's
Sommige BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/
DVD+R's, DVD-RW's/DVD-R's of CD-R's/CDRW's kunnen niet met deze speler worden
weergegeven, als gevolg van de opnamekwaliteit
of de fysieke staat van de disc of de
eigenschappen van het opnameapparaat en de
productiesoftware. Een BD-R die op een
computer is opgenomen, kan niet worden
weergegeven als postscripts zijn opgenomen.
Een CD of DVD kan niet worden weergegeven
als deze niet op de juiste wijze is gefinaliseerd.
Voor meer informatie, raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing die bij het opnameapparaat
werd geleverd. Sommige weergavefuncties
werken mogelijk niet met sommige DVD+RW's/
DVD+R's, zelfs als ze correct gefinaliseerd zijn.
Bekijk in dat geval de disc met een weergave op
de normale manier.
• Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Diverse platenmaatschappijen hebben
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
Weergave van discs die in AVCHDformaat zijn opgenomen
b
• Sommige AVCHD-discs kunnen eventueel niet
worden weergegeven, afhankelijk van de
omstandigheden van de opname.
• Weergave van een AVCHD-disc, die niet correct
is gefinaliseerd, is niet mogelijk.
Aanvullende informatie
• Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan
de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan
de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal
niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm,
wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
• Opmerking over tweelaags BD's/DVD's
Het weergegeven beeld en geluid kan tijdelijk
onderbroken worden bij de overgang tussen de
lagen.
• Opmerking over BD-RE's van 8 cm/BDR's van 8 cm
Bepaalde BD-RE's van 8 cm/BD-R's van 8 cm
kunnen niet worden afgespeeld met deze speler.
• Opmerking over BD-RE's/BD-R's
Deze speler ondersteunt Ver. 2.1 BD-RE en
Ver. 1.1, 1.2 en 1.3 BD-R inclusief BD-R-media
met een organische opnamelaag (LTH-type).
• Opmerking over DTS 5.1 MUSIC DISCs
Deze speler kan DTS 5.1-MUSIC DISCs
weergeven.
Deze speler kan AVCHD-discs weergeven.
TM
Wat is het AVCHD-formaat?
Het AVCHD-formaat is een high-definitionformaat
voor digitale videocamera's, dat gebruikt wordt om
SD (standard definition)- of HD (high definition)signalen met de 1080i-specificatie*1 of de 720pspecificatie*2 op DVD's op te nemen, met behulp
van efficiënte codeertechnologie voor
datacompressie. Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat
wordt gebruikt om videogegevens te comprimeren
en het Dolby Digital- of Lineaire PCM-systeem
wordt gebruikt om audiogegevens te comprimeren.
Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat is in staat om
beelden op een efficiëntere manier te comprimeren
dan het conventionele beeldcompressieformaat.
Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat maakt het
mogelijk een high-definition (HD)-videosignaal dat
met een digitale videocamera werd opgenomen, op
een DVD op te nemen, op dezelfde manier als bij
standard-definition (SD)-televisiesignaal.
*1
Een high-definitionspecificatie die 1080
effectieve scanlijnen en het interlace-systeem
gebruikt.
*2 Een high-definitionspecificatie die 720
effectieve scanlijnen en het progressive-systeem
gebruikt.
83
Resolutie van video-uitgangssignalen
De resolutie voor uitvoer verschilt afhankelijk van instelling "Uitgevoerd videoformaat" in het
"Video-instellingen"-instelscherm (bladzijde 56).
Instelling
resolutie
Wanneer "Uitgevoerd videoformaat" is
ingesteld op "HDMI"
Wanneer "Uitgevoerd videoformaat" is
ingesteld op "Componentvideo"
LINE OUT
COMPONENT
VIDEO/
HDMI OUTVIDEOS VIDEOaansluiting
aansluiting aansluitingen
LINE OUT
COMPONENT
VIDEO/
HDMI OUTVIDEOS VIDEOaansluiting
aansluiting aansluitingen
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
geen beeld
geen beeld
1080p
1080p
* Beveiligde inhoud op DVD's wordt uitgevoerd
met een resolutie van 480p/576p. Beveiligde
inhoud op BD's wordt uitgevoerd met een
resolutie van 576p.
Wanneer "Uitgevoerd videoformaat" is
ingesteld op "Video of S Video"
480i/576i videosignalen worden uitgevoerd
via de LINE OUT VIDEO/S VIDEO- of
COMPONENT VIDEO-aansluiting en 480p/
576p videosignalen worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
84
niet
niet
niet
selecteerbaar selecteerbaar selecteerbaar
Audio-uitgangssignalen en instelling van de speler
De uitgevoerde audiosignalen verschillen afhankelijk van de gebruikte bron,
uitgangsaansluiting en AV-versterker (receiver). Om te luisteren naar het gewenste geluid,
controleert u aan de hand van de onderstaande tabel welke audioformaten door de AVversterker (receiver) worden ondersteund, de aansluiting op de AV-versterker (receiver), en het
instelpatroon "Audio-instellingen".
Om te luisteren naar:
Disc/bron
Uitgevoerd
audiosignaal
Door de AV-versterker Audioaanslui(receiver) ondersteund ting van de
audioformaat
speler*1
HD Audio*3
HD Audio*2
Tot en met LPCM
7.1ch*3
Meerkanaals LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
7.1ch
—
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
BD
Dolby Digital/ Tot en met LPCM
7.1ch
DTS
Meerkanaals LPCM
5.1ch
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
—
Instelpatroon
"Audioinstellingen"
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
Meerkanaals LPCM
HDMI OUT
B
LPCM 2ch
LPCM 2ch
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
D
7.1ch/5.1ch
—
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/
DVD DTS
5.1ch
—
Aanvullende informatie
HD Audio*2
Gebruikt u de aansluitingen en instellingen:
Instellingentabel "Audio-instellingen"
Instelpatroon
*1
Prioriteit van
Audio (HDMI)*6
audio-uitvoer*5 (bladzijde
62)
(bladzijde 59)
AB
HDMI
Auto
C
Coax/optisch
—
D
Multikanaals
analoog
—
BD audioinstelling
(bladzijde 62)
A Rechtstreeks
B Mengen of
Rechtstreeks
Bij aansluiting op de LINE OUT (R-AUDIO-L)aansluitingen, worden 2-kanaals signalen
uitgevoerd.
*2
DTS*6
(bladzijde 62)
Dolby Digital*6
(bladzijde 62)
—
—
—
DTS
Dolby Digital
—
—
—
HD Audio omvat ook de formaten Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master
Audio, en DTS-HD High Resolution Audio.
,Wordt vervolgd
85
*3
Voor Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio,
stel "HDMI-resolutie" van "Uitgevoerd
videoformaat" in het "Video-instellingen"instelscherm anders in dan "480i/576i" of "480p/
576p" (bladzijde 56).
*4 De 2- of minder kanaals primaire/secundaire
audiosignalen worden uitgevoerd als 2-kanaals
LPCM-signalen.
*5 De 2-kanaals LPCM-signalen worden
uitgevoerd via andere uitgangsaansluitingen dan
de voorkeursaansluitingen.
*6 De 2-kanaals LPCM-signalen worden
uitgevoerd in de volgende gevallen:
– als "Audio (HDMI)" is ingesteld op "2-kanaals
PCM" in het "Audio-instellingen"instelscherm.
– als "Dolby Digital"/"DTS" is ingesteld op
"PCM downmixen" in het "Audioinstellingen"-instelscherm.
– als u een DVD weergeeft waarop MPEG
Audio staat.
Over de beveiliging van
het draadloos LAN
Aangezien de communicatie in de draadloosLAN-functie tot stand komt via radiogolven,
is het draadloze signaal gevoelig voor
onderscheppen. Om draadloze communicatie
te beschermen, is deze speler uitgerust met
diverse beveiligingsfuncties. Zorg ervoor de
beveiligingsinstellingen correct te
configureren in overeenstemming met uw
netwerkomgeving.
Geen beveiliging
Ondanks dat u gemakkelijk instellingen kunt
maken, kan iedereen draadloze
communicatie onderscheppen of inbreken in
uw draadloos netwerk, zelfs zonder enig
geavanceerd gereedschap. Onthoud goed dat
de kans bestaat op onbevoegde toegang en
het onderscheppen van gegevens.
WEP
WEP biedt beveiliging van communicaties
door te voorkomen dat buitenstaanders
communicaties kunnen onderscheppen of in
kunnen breken in uw draadloze netwerk.
WEP is een terugwaarts compatibele
beveiligingstechnologie die het mogelijk
maakt om oudere apparaten die niet
compatibel zijn met TKIP/AES, aan te
sluiten.
WPA-PSK (TKIP)
TKIP is een beveiligingstechnologie die
ontwikkeld is om de tekortkomingen van
WEP te ondervangen. TKIP biedt een hoger
beveiligingsniveau dan WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES is een beveiligingstechnologie die
gebruikmaakt van een geavanceerde
beveiligingsmethode die anders is dan die
van WEP en TKIP.
AES biedt een hoger beveiligingsniveau dan
WEP of TKIP.
86
Algemeen
Technische gegevens
Systeem
Laser: Halfgeleiderlaser
Ingangen en uitgangen
Bijgeleverde toebehoren
Zie bladzijde 16.
Wijzigingen in technische gegevens en
ontwerp voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Aanvullende informatie
(Naam aansluiting:
type aansluiting/uitgangsniveau/
belastingsimpedantie)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Tulpaansluiting/2 Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optische uitgang/–18 dBm
(golflengte 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Tulpaansluiting/0,5 Vp-p/75 ohm
MULTI CHANNEL OUTPUT:
Tulpaansluiting/2 Vrms/10 kilohm
PHONES:
Stereohoofdtelefoonaansluiting/10 mW/
(32 ohm)
HDMI OUT:
HDMI-standaardaansluiting, 19-pens
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Tulpaansluiting/Y: 1,0 Vp-p/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Tulpaansluiting/1,0 Vp-p/75 ohm
LINE OUT S VIDEO:
4-pens mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-poort
EXT:
Extern-geheugengleuf (voor aansluiten van
geheugenstick)
Gelijkstroomuitgang: Maximaal 5 V
500 mA
USB:
USB-aansluiting van Type A (voor het
aansluiten van een digitale fotocamera of
USB-geheugen)
Voeding:
220–240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
32 W
Afmetingen (ong.):
430 mm × 246 mm × 70 mm
(breedte/diepte/hoogte) incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.):
3,0 kg
Bedrijfstemperatuur:
5 ºC tot 35 ºC
Bedrijfsvochtigheid:
25 % tot 80 %
Draadloos
Draadloos-LAN-standaard:
IEEE802.11a/b/g
IEEE802.11n draft 2.0
Frequentiebereik:
2,4 GHz-frequentieband: Kanalen 1 t/m 13
5 GHz-frequentieband: Kanalen 36 t/m 64
en 100 t/m 140
Modulatie:
DS-SS-modem en OFDM-modem
87
Lijst taalcodes
Voor meer informatie, zie bladzijde 64.
De spelling van de talen is conform de ISO-norm 639: 1988 (E/F).
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Code Taal
Niet opgegeven
Kinderbeveiliging/Landcode
Voor meer informatie, zie bladzijde 65.
Nummer, Land (code)
2044, Argentinië (ar)
2047, Australië (au)
2046, Oostenrijk (at)
2057, België (be)
2070, Brazilië (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chili (cl)
2092, China (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Denemarken (dk)
2165, Finland (fi)
2174, Frankrijk (fr)
2109, Duitsland (de)
88
2200, Griekenland (gr)
2219, Hongkong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonesië (id)
2239, Ierland (ie)
2254, Italië (it)
2276, Japan (jp)
2304, Republiek Korea (kr)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Maleisië (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Nederland (nl)
2390, Nieuw-Zeeland (nz)
2379, Noorwegen (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippijnen (ph)
2428, Polen (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russische Federatie (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spanje (es)
2499, Zweden (se)
2086, Zwitserland (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, Verenigd Koninkrijk (gb)
BD-R (bladzijde 81)
Verklarende woordenlijst
AACS
"Advanced Access Content System" is een
specificatie voor het beheer van digitale
amusementsinhoud die op de volgende
generatie vooropgenomen en opgenomen
optische media is opgeslagen. De specificatie
maakt het gebruikers mogelijk om van
digitale amusementsinhoud te genieten,
inclusief high-definitioninhoud.
AVCHD (bladzijde 83)
*1
Een high-definitionspecificatie die 1080
effectieve scanlijnen en het interlace-formaat
gebruikt.
*2 Een high-definitionspecificatie die 720
effectieve scanlijnen en het progressive-formaat
gebruikt.
BD-RE (bladzijde 81)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) is een
opneembare en beschrijfbare Blu-ray Disc,
die in dezelfde capaciteiten beschikbaar is als
de onderstaande BD. De mogelijkheid om
opnieuw op te nemen maakt verregaande
bewerkingen en tijdoverbruggende
toepassingen mogelijk.
BD-ROM (bladzijde 81)
BD-ROM's (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) zijn commercieel geproduceerde
discs en zijn in dezelfde capaciteiten
beschikbaar is als de onderstaande BD. Naast
conventionele film- en video-inhoud hebben
deze discs geavanceerde functies zoals
interactieve inhoud, menubediening met
behulp van pop-upmenu's, selectie van
ondertitelweergave en diavoorstelling.
Hoewel alle soorten gegevens op een BDROM kunnen staan, bevatten de meeste BDROM-discs films in High-Definitionformaat,
voor weergave op Blu-ray Disc/DVDspelers.
Aanvullende informatie
Het AVCHD-formaat is een highdefinitionformaat voor digitale
videocamera's, dat gebruikt wordt om SD
(standard definition)- of HD (high
definition)-signalen met de 1080ispecificatie*1 of de 720p-specificatie*2 op
DVD's op te nemen, met behulp van
efficiënte codeertechnologie voor
datacompressie. Het MPEG-4 AVC/H.264formaat wordt gebruikt om videogegevens te
comprimeren en het Dolby Digital- of
Lineaire PCM-systeem wordt gebruikt om
audiogegevens te comprimeren. Het
MPEG-4 AVC/H.264-formaat is in staat om
beelden op een efficiëntere manier te
comprimeren dan het conventionele
beeldcompressieformaat. Het MPEG-4
AVC/H.264-formaat maakt het mogelijk om
een high-definition (HD)-videosignaal dat
met een digitale videocamera werd
opgenomen op DVD's op te nemen, op
dezelfde manier als bij een standard
definition (SD)-televisiesignaal.
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) is een
opneembare, eenmaal beschrijfbare Blu-ray
Disc, die in dezelfde capaciteiten beschikbaar
is als de onderstaande BD. Aangezien inhoud
kan worden opgenomen en niet
overschreven, kan een BD-R worden
gebruikt om belangrijke gegevens te
archiveren of om videomateriaal op te slaan
en te verdelen.
Blu-ray Disc (BD) (bladzijde 81)
Een discformaat ontworpen voor de opname/
weergave van high-definition (HD)-video
(voor HDTV, enz.) en voor de opslag van
grote hoeveelheden data. Een Blu-ray Disc
met enkele laag kan tot 25 GB opslaan en een
Blu-ray Disc met dubbele laag kan tot 50 GB
aan gegevens bevatten.
BD-J-toepassing
Het BD-ROM-formaat ondersteunt Java voor
interactieve functies.
"BD-J" biedt inhoudleveranciers een bijna
onbeperkte functionaliteit voor het creëren
van interactieve BD-ROM-titels.
,Wordt vervolgd
89
Deep Colour (bladzijde 58)
DTS-HD Master Audio (bladzijde 85)
Dit zijn videosignalen waarvan de
kleurdiepte van de signalen die door een
HDMI-aansluiting worden gevoerd, zijn
verbeterd. Bij een speler die niet compatibel
is met Deep Colour, is het aantal kleuren dat
met 1 pixel kan worden weergegeven 8 bits
per componentvideosignaal (Y, PB/CB, PR/
CR) (24 bits = 16.777.216 kleuren). Echter,
bij een speler die compatibel is met Deep
Colour, kan met 1 pixel meer bits worden
weergegeven, zoals 12 bits per
componentvideosignaal (Y, PB/CB, PR/CR)
(36 bits). Met meer bits kunnen de
niveauverschillen in de kleurdiepte
nauwkeuriger worden uitgedrukt en worden
continu veranderende kleuren vloeiender
weergegeven.
DTS-HD Master Audio heeft een bitrate van
maximaal 24,5 Mbps en gebruikt een
verliesvrije (lossless) compressie; DTS-HD
Master Audio accepteert een
bemonsteringsfrequentie van maximaal
192 kHz en maximaal 7.1-kanaals geluid.
DLNA (bladzijde 51, 72)
De "Digital Living Network Alliance" is een
organisatie zonder winstoogmerk die de
"DLNA Interoperability Guidelines" heeft
opgesteld voor het delen van digitale inhoud
over een netwerk.
Voor meer informatie bezoekt u de volgende
website:
http://www.dlna.org/
Dolby Digital Plus (bladzijde 85)
Deze audiocoderingstechnologie is
ontwikkeld als een uitbreiding op Dolby
Digital en ondersteunt 7.1-meerkanaals
surroundgeluid.
Dolby TrueHD (bladzijde 85)
Dolby TrueHD is een coderingstechnologie
zonder verlies, die tot 8 kanalen aan
meerkanaals surroundgeluid ondersteunt
voor de volgende generatie optische discs.
Het weergegeven geluid komt bit per bit
overeen met de originele bron.
DTS-HD High Resolution Audio
(bladzijde 85)
Ontwikkeld als uitbreiding op het DTS
Digital Surround-formaat. Het ondersteunt
maximaal een bemonsteringsfrequentie van
96 kHz en 7.1-multikanaals geluid.
DTS-HD High Resolution Audio heeft een
bitrate van maximaal 6 Mbps met een nietverliesvrije (lossy) compressie.
90
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (bladzijde 18)
HDMI is een interface die zowel video als
audio ondersteunt op slechts één digitale
aansluiting. De HDMI-aansluiting
transporteert videosignalen in standard- tot
high-definition en meerkanaals
audiosignalen naar AV-componenten zoals
televisies, die met HDMI zijn uitgerust, op
digitale wijze zonder kwaliteitsverlies.
De HDMI-specificatie ondersteunt HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), een
kopieerbeveiligingstechnologie voor digitale
amusementsinhoud voor HDMI.
HD Reality Enhancer (HDMI) (bladzijde
44, 49)
Deze door Sony ontwikkelde technologie
biedt real-time pixel-voor-pixel parsing,
zorgt voor optimaal vloeiende beelden,
verheldert de details, verwijdert de ruis, en
realiseert vloeiendere niveauverschillen in de
videosignalen tijdens weergave.
LTH (Low to High (Laag-naar-hoog))
(bladzijde 83)
LTH is een opnamemethode die BD-R-media
met een organische opnamelaag ondersteunt.
PhotoTV HD (bladzijde 50)
"PhotoTV HD" biedt een zeer gedetailleerde,
fotogetrouwe uitdrukking van subtiele
patronen en kleuren. Door apparaten die
compatibel zijn met "PhotoTV HD" van Sony
aan te sluiten met een HDMI-kabel, kunt u
genieten van een compleet nieuwe wereld
van foto's in adembenemende Full HDkwaliteit. Zo kan bijvoorbeeld de subtiele
stofuitdrukking van menselijke huid,
bloemen, zand en golven op een groot scherm
in prachtige fotokwaliteit afgebeeld worden.
Pop-upmenu (bladzijde 41)
24p True Cinema (bladzijde 57)
Een geavanceerde menubediening die op
BD-ROM's beschikbaar is. Het pop-upmenu
verschijnt als er op de toets POP UP/MENU
wordt gedrukt tijdens de weergave en kan
tijdens de weergave worden bediend.
Films worden opgenomen, met een
filmcamera, met een snelheid van 24 frames
per seconde.
Aangezien conventionele televisies (zowel
CRT als LCD/Plasma) de frames afbeelden
met een interval van 1/50 of 1/60 seconde,
worden de 24 frames niet op de juiste
snelheid weergegeven.
Bij aansluiten op een televisie die 24pcompatibel is, geeft de speler elk frame weer
met een interval van 1/24 seconde – hetzelfde
interval waarmee de beelden oorspronkelijk
met de filmcamera zijn opgenomen,
waardoor op deze manier de originele
filmopname gereproduceerd wordt.
Super Bit Mapping (bladzijde 58)
Het is mogelijk vloeiendere
niveauverschillen te realiseren door 14 bits
aan informatie te stoppen in een 8-bit
videosignaal. Deze door Sony ontwikkelde
technologie houdt rekening met de
eigenschappen van het menselijk oog.
Wi-Fi Protected Setup (bladzijde 29, 35)
Aanvullende informatie
Met de Wi-Fi Protected Setup-specificatie
kan de beveiliging van draadloze
thuisnetwerken eenvoudig worden ingesteld.
De Wi-Fi Protected Setup-functie kan op
2 manieren worden gebruikt:
– De druktoetsconfiguratiemethode met
behulp van de WPS-toets op de draadloosLAN-router (accesspoint)
– De PIN-methode met behulp van een PINcode
x.v.Colour (bladzijde 58)
x.v.Colour is een meer gebruikelijke term
voor de xvYCC-standaard van Sony.
xvYCC is een internationale standaard voor
het kleurenpallet van video.
Deze standaard beschikt over een breder
kleurenbereik dan de standaard die
momenteel wordt gebruikt voor
uitzendingen.
91
Index
Woorden tussen
aanhalingstekens
verschijnen in de
weergavevensters.
Cijfers
24p True Cinema 91
A
AACS 89
Aansluiting
AV-versterker
(receiver) 22
Televisie 17
Afstandsbediening 10, 31,
32
ANGLE 11
AUDIO 10
"Audio-instellingen" 45,
59
Audio-uitgangssignalen 85
"Autom. uitsch." 67
Automatische
taalinstelling 19
AVCHD 83, 89
B
Batterijen 31
"BD/DVD-instellingen"
64
"BD-gegevens" 42
BD-LIVE 28, 41
BD-R 81, 89
BD-RE 81, 89
Beeld-voor-beeld
weergave 11
Bitstream 77
Blu-ray Disc 81, 89
BONUSVIEW 41
BRAVIA Sync 19, 77
C
CD 81
"Controle voor HDMI" 19,
40, 67, 77
92
D
L
Deep Colour 58, 90
Diavoorstelling 48, 51
"Dimmer" 67
Discs geschikt voor
weergave 81
Discvergrendeling 40
DISPLAY 11
Display op het voorpaneel
14
DLNA 51, 72, 90
Dolby Digital 24, 62
Dolby Digital Plus 85, 90
Dolby TrueHD 85, 90
DTS 24, 62
DTS-HD 85, 90
DVD 81
LTH 90
"Luidsprekerinstellingen"
59
E
Eéntoetsweergave 19, 40
F
"Foto" 48
"Foto-instellingen" 66
G
Geheugenstick 28, 41, 78
H
HD Audio 85
"HD Reality Enhancer
(HDMI)" 44, 49, 90
HDMI 18, 23, 33, 56, 57,
58, 59, 62, 77, 90
Hervatten 12, 40, 48
HOME 11, 39, 52
Hoofdmenu 52
"Hoofdstuk zoeken" 43
I
"Instellen" 52
K
Kinderbeveiliging 40, 64
Kinderslot 13, 79
Kleurtoetsen 11
M
MAC-adres 68
MP3-audiotracks 46, 81
MULTI CHANNEL
OUTPUT 26, 59
"Muziek" 46
N
"Netwerkinstellingen" 68
"Netwerk-update" 30, 53
O
Opslagmedium 28, 41, 78
OPTIONS 11, 41, 47, 49
P
PhotoTV HD 50, 90
POP UP/MENU 11, 41
"Prioriteit van audiouitvoer" 59
Problemen oplossen 75
R
Regiocode 82
Resolutie van videouitgangssignalen 84
S
SCENE SEARCH 12, 42
"Snel starten" 67
Snelinstelling 33, 73
Software-update 30, 53,
68
SUBTITLE 11
Super Bit Mapping 58, 91
SURROUND 46
Systeem uitschakelen 19
"Systeeminstellingen" 67
T
Tekens invoeren 71
"Terugstellen" 74
Terugstellen van de speler
74
THEATRE 10, 19
"Titel zoeken" 43
TOP MENU 11, 41
"Type hoofdtelefoons" 46
"Type televisie" 55
U
Update 30, 53
USB 50
V
Vertraagde weergave 11
"Video" 39
"Video-instellingen" 44,
55
W
Weergave-informatie 43
"Weergaveschermtekst"
67
WEP 37, 68, 86
WEP-sleutel 37, 68
Wi-Fi Protected Setup 29,
35, 68, 91
WPA2-PSK (AES) 86
WPA-PSK (AES) 86
WPA-PSK (TKIP) 86
WPA-sleutel 37, 68
WPS-toets 29, 35
X
x.v.Colour 58, 91
Z
Zelfdiagnosefunctie 80
93
94
95
Download PDF

advertising