Sony | HT-GT1 | Sony HT-GT1 2.1-kanaals Soundbar met BLUETOOTH®-technologie Gebruiksaanwijzing

4-542-874-52(1)
Sound Bar
Gebruiksaanwijzing
Voorbereidingen
USB-weergave
Tuner
BLUETOOTH
Geluidsinstellingen
Overige bedieningen
Aanvullende informatie
HT-GT1
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen,
mag u de ventilatieopeningen van het
apparaat niet afdekken met een krant,
tafelkleed, gordijn, enz.
Stel het apparaat niet bloot aan
open vuur (bijvoorbeeld brandende
kaarsen).
Om de kans op brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag u
het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen
voorwerpen die met een vloeistof
zijn gevuld, zoals een vaas, op het
apparaat worden gezet.
Aangezien de hoofdstekker wordt
gebruikt om het apparaat los te
koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk
bereikbaar stopcontact. Mocht u een
abnormale situatie van het apparaat
ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Installeer de stereo-installatie niet
in een krappe ruimte, zoals een
boekenkast of ingebouwde kast.
Stel batterijen of apparaten waarin
batterijen worden gebruikt niet bloot
aan buitensporige hitte, zoals zonlicht
of vuur.
Het apparaat is niet losgekoppeld van
het elektriciteitsnet zolang de stekker
in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
2NL
Verwijdering van oude
batterijen, elektrische en
elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het
product, de batterij of op
de verpakking wijst erop
dat het product en de
batterij, niet als
huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met
een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb)
wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze producten en batterijen
op juiste wijze af te voeren, vermijdt
u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zouden kunnen
veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het
recycleren van materialen draagt bij tot
het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij,
het elektrisch en het elektronische
apparaat op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten
aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het hoofdstuk over
hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij aan
het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met
het recycleren van dit product of
batterij, kan u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product of batterij hebt
gekocht.
Voor klanten in Europa
Na te zijn getest is gebleken dat dit
apparaat voldoet aan de eisen die
gesteld worden in de EMC-richtlijn
voor het gebruik van een aansluitkabel
korter dan 3 meter.
De Sound Bar is ontworpen om te
worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
Weergeven van
muziekbronnen op USB- en
BLUETOOTH-apparaten
Luisteren naar een radiozender
Luisteren naar het televisiegeluid
Genieten van sociale
ontmoetingen met de "Party
Chain"-functie
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen
van toepassing op apparaten
verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door
of in opdracht van Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Vragen met betrekking tot
product conformiteit gebaseerd op EUwetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u door naar de adressen
in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het
toestel in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
3NL
Licentie en handelsmerken
ˎˎ MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
ˎˎ Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk
van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere
landen.
ˎˎ Dit product wordt beschermd
door bepaalde intellectueleeigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie
van dergelijke technologie
buiten dit product om is
verboden zonder licentie van
Microsoft of een geautoriseerde
dochteronderneming van Microsoft.
ˎˎ Het BLUETOOTH®-woordmerk
en de BLUETOOTH®-logo’s zijn
gedeponeerde handelsmerken
in eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en ieder gebruik hiervan door
Sony Corporation geschiedt onder
licentie. Overige handelsmerken en
handelsnamen zijn in eigendom van
hun respectieve eigenaren.
ˎˎ De N-markering is een handelsmerk
of gedeponeerd handelsmerk van
NFC Forum, Inc. in de Verenigde
Staten en in andere landen.
ˎˎ Android™ is een handelsmerk van
Google Inc.
ˎˎ Google Play™ is een handelsmerk
van Google Inc.
ˎˎ iPhone en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple
Inc., gedeponeerd in de VS en
andere landen. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.
4NL
ˎˎ "Made for iPod" en "Made for
iPhone" betekenen dat een
elektronisch accessoire speciaal
is ontworpen om aan te sluiten
op, respectievelijk, een iPod of
iPhone en dat de ontwikkelaar van
het accessoire verklaart dat het
voldoet aan de prestatienormen
van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of voor het voldoen
ervan aan de veiligheids- en
overheidsvoorschriften. Merk op dat
het gebruik van dit accessoire met
een iPod of iPhone de draadloze
prestaties kan beïnvloeden.
ˎˎ Alle andere handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken zijn
het eigendom van hun respectieve
houders. In deze handleiding
worden de symbolen ™ en ® niet
vermeld.
Inhoudsopgave
Overzicht van de onderdelen
en bedieningsorganen........... 7
Voorbereidingen
Het systeem opstellen........... 11
Het systeem goed
aansluiten..............................14
BLUETOOTH
Over de draadloze
BLUETOOTH-technologie..... 23
Draadloos luisteren naar
muziek op een BLUETOOTHapparaat............................... 23
Batterijen plaatsen................15
De BLUETOOTHaudiocodecs instellen........... 28
Het televisiegeluid
voorbereiden.........................16
BLUETOOTH in de standbystand zetten...................... 28
De subwoofer of het
luidsprekersysteem
dragen....................................18
Het BLUETOOTH-signaal inen uitschakelen..................... 29
De klok instellen....................18
De displayfunctie
veranderen............................19
USB-weergave
Alvorens een USB-apparaat
te gebruiken.......................... 20
"SongPal" gebruiken via
BLUETOOTH.......................... 29
Geluidsinstellingen
Regeling van het geluid........ 30
Uw eigen
toonregelaarinstelling
aanmaken............................. 30
Een USB-apparaat
weergeven............................ 20
Tuner
Luisteren naar de radio......... 22
5NL
Overige bedieningen
De Party Chain-functie
gebruiken...............................31
Informatie op het display
bekijken................................ 34
Het verlichtingspatroon
van de luidspreker
veranderen........................... 34
De timers gebruiken............. 35
Een optioneel apparaat
gebruiken.............................. 36
De toetsen op de subwoofer
uitschakelen (kinderslot)...... 37
De automatische standbyfunctie instellen................ 37
Aanvullende informatie
Informatie over compatibele
apparaten............................. 38
Verhelpen van storingen...... 38
Meldingen............................. 43
Voorzorgsmaatregelen.........44
Technische gegevens...........46
6NL
Overzicht van de onderdelen en
bedieningsorganen
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bediening hoofdzakelijk met behulp
van de afstandsbediening, maar u kunt de bedieningen ook uitvoeren
met behulp van de toetsen op de actieve subwoofer die dezelfde of een
soortgelijke naam hebben.
U kunt de toetsen op het apparaat, behalve  (aan/wachtstand),
vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend
(pagina 37).
Actieve subwoofer
Luidsprekerverlichting
(licht)
Kijk niet rechtstreeks in het
lichtgevende deel wanneer
de luidsprekerverlichting is
ingeschakeld (pagina 34).
Luidsprekersysteem
7NL
Afstandsbediening
(RM-ANU215)
Subwoofer:
BLUETOOTH-lampje
(pagina 23)
BASS BAZUCA (pagina 30)
Druk hierop om de lage
tonen te versterken
("BASS BAZUCA"-effect).
SPEAKER ILLUMINATION
(pagina 34)
Druk hierop om het
verlichtingspatroon van de
lichtgevende luidspreker te
veranderen.
Subwoofer: PARTY CHAIN
(pagina 33)
Druk hierop om de Party Chainfunctie in of uit te schakelen.
 Subwoofer: VOLUME
Draai hieraan om het
volumeniveau in te stellen.
 (aan/wachtstand)
Druk hierop om het systeem
in te schakelen of in de standbystand te zetten.
LCD-scherm
Afstandsbediening: VOL +*/–
Druk hierop om het
volumeniveau in te stellen.

 Subwoofer: FUNCTION
Afstandsbediening:
FUNCTION +/−
Druk hierop om een functie te
selecteren.
Subwoofer:
BLUETOOTH - PAIRING
(pagina 24)
8NL
ˋˋDruk hierop om de
BLUETOOTH-functie te
selecteren.
ˋˋHoud ingedrukt om
BLUETOOTH-paren
te activeren in de
BLUETOOTH-functie.
( N-markering)
(pagina 25)
Aanduiding van aanraakpunt
voor Near Field Communication
(NFC).

(USB-)poort
Gebruik dit om een USBapparaat aan te sluiten.
Subwoofer:  (weergave/
pauze)*
Afstandsbediening: 
(weergave)*,  (pauze)
Druk hierop om de weergave te
starten of pauzeren.
Druk nogmaals op  of 
om de weergave te hervatten.
 (stop)
Druk hierop om de weergave te
stoppen. Als u twee keer hierop
drukt tijdens USB-weergave,
wordt de hervattingsweergave
geannuleerd.
/ (achteruit/vooruit)
Druk hierop om een bestand te
selecteren.
TUNING+/– (pagina 22)
Druk hierop om af te stemmen
op de gewenste zender in de
tunerfunctie.
TV INPUT
Druk hierop om de tv-ingang te
selecteren.
Merk op dat uitsluitend
televisies van Sony kunnen
worden bediend met deze
afstandsbediening.
TV  (aan/wachtstand)
Druk hierop om de televisie in
of uit te schakelen, waaraan
de afstandsbediening is
toegewezen om te bedienen.
Merk op dat uitsluitend
televisies van Sony kunnen
worden bediend met deze
afstandsbediening.
TUNER MEMORY
(pagina 22)
Druk hierop om een zender in te
stellen als voorkeurzender.
///
Afstandsbediening: /
(achteruitspoelen/
vooruitspoelen)
Druk hierop om een
menuonderdeel te selecteren.
Houd ingedrukt om tijdens
weergave te zoeken naar een
punt in een bestand.
Druk hierop om een map te
selecteren op het USB-apparaat.
Afstandsbediening:
PRESET+/– (pagina 22)
Druk hierop om de instellingen
in te voeren/vast te leggen.
Druk hierop om een
voorkeurzender te selecteren in
de tunerfunctie.
Afstandsbedieningssensor
+/– (map selecteren)
(invoeren)
OPTIONS
Druk hierop om het optiemenu
op te roepen of te verlaten.
AUDIO EQ (pagina 30)
Druk hierop om het
geluidseffect te selecteren.
PLAY MODE (pagina 21)
Druk hierop om de
weergavefunctie te selecteren
voor weergave van een USBapparaat.
9NL
REPEAT/FM MODE
ˋˋDruk hierop om de herhaalde
weergavefunctie te
selecteren in de USB-functie
(pagina 21).
ˋˋDruk hierop om de FMontvangstfunctie (mono of
stereo) te selecteren in de
tunerfunctie (pagina 22).
MUTING
Druk hierop om het geluid te
onderbreken.
SW LEVEL (pagina 30)
Druk hierop om het
volumeniveau van de subwoofer
in te stellen.
SOUND FIELD (pagina 30)
Druk hierop om het vooraf
geselecteerde geluidsveld te
selecteren.
RETURN
Druk hierop om terug te keren
naar het vorige scherm.
TIMER MENU (pagina 18,
35)
Druk hierop om de klok en de
timers in te stellen.
DISPLAY (pagina 19, 34)
Druk hierop om de informatie op
het display te veranderen.
SLEEP (pagina 35)
Druk hierop om de slaaptimer in
te stellen.
* De , VOL + en  toetsen zijn
voorzien van een voelstip. Gebruik
de voelstip als referentiepunt bij de
bediening van het systeem.
10NL
Voorbereidingen
Het systeem opstellen
Onderstaande afbeeldingen
zijn voorbeelden van mogelijke
opstellingen van het systeem.
ˎˎ Het luidsprekersysteem in een tv-
ˎˎ Het luidsprekersysteem aan een
wand hangen (pagina 12)
bij het opstellen van het
luidsprekersysteem en de subwoofer.
ˋˋ Dek de ventilatieopeningen op de
achterkant van de subwoofer niet af.
ˋˋ Stel het luidsprekersysteem en de
subwoofer niet op in een metalen
kast.
ˋˋ Plaats niet een voorwerp zoals
een aquarium tussen het
luidsprekersysteem en de subwoofer.
ˋˋ Stel de subwoofer dicht bij het
luidsprekersysteem op in hetzelfde
vertrek.
ˎˎWanneer het luidsprekersysteem
wordt opgesteld vóór een televisie,
let u erop dat het televisiescherm of
de afstandsbedieningssensor van
de televisie niet wordt geblokkeerd.
Als de afstandsbedieningssensor
van de televisie wordt geblokkeerd
door het luidsprekersysteem, kan de
afstandsbediening mogelijk niet de
televisie bedienen.
Voorbereidingen
meubel plaatsen
Opmerkingen
ˎˎTref de volgende voorzorgsmaatregelen
ˎˎ Het luidsprekersysteem op de
subwoofer plaatsen (pagina 13)
11NL
Het luidsprekersysteem aan
een wand hangen
Opmerkingen
2 Bevestig de schroeven in de
wand.
De schroeven dienen 6 tot 7 mm uit
de wand te steken.
142 mm
ˎˎGebruik schroeven die geschikt zijn
voor het materiaal van de wand en het
gewicht van het luidsprekersysteem.
Aangezien een wand van gipsplaten
bijzonder breekbaar is, bevestigt u
de schroeven stevig in een houten
scheidingswand. Bevestig het
luidsprekersysteem aan een verticaal
en vlak verstevigd deel van de wand.
ˎˎLaat het bevestigen uitvoeren door
uw Sony-dealer of een gediplomeerd
aannemer, en let met name goed op
de veiligheidsaspecten tijdens het
bevestigen.
ˎˎSony is niet aansprakelijk voor
ongelukken of schade veroorzaakt
door verkeerde montage, een
onvoldoende stevige wand,
onvakkundige bevestiging aan de
wand, natuurrampen, enz.
1 Bereid schroeven (niet
bijgeleverd) voor die geschikt
zijn voor de gaten in de
achterkant van het
luidsprekersysteem.
4 mm
Meer dan 25 mm
Gat in de achterkant van het
luidsprekersysteem
5 mm
10 mm
12NL
6 tot 7 mm
3 Hang het luidsprekersysteem
aan de schroeven.
Lijn de gaten in de achterkant van
het luidsprekersysteem uit met de
schroeven en hang het
luidsprekersysteem vervolgens aan
de 2 schroeven.
Het luidsprekersysteem op de
subwoofer plaatsen
Plaats het luidsprekersysteem
bovenop de subwoofer (), duw
daarna voorzichtig omlaag totdat
de aanslagen op hun plaats klikken
().
Opmerking
Oefen geen kracht uit en duw niet bij de
zijkant van het luidsprekersysteem. Als
u dit doet, kan het luidsprekersysteem
vallen.
Voorbereidingen
Aanslag
Het luidsprekersysteem
loskoppelen van de subwoofer
Kantel het luidsprekersysteem
voorzichtig achterover en til het
daarna omhoog.
13NL
Het systeem goed aansluiten
 Rode stekker
 Witte stekker
 FM-draadantenne
(horizontaal strekken.)
 Naar stopcontact
 SPEAKERS
Sluit de luidsprekersnoeren van het
luidsprekersysteem aan.
 AUDIO OUT/
PARTY CHAIN OUT
L/R-aansluitingen
Gebruik een audiokabel (niet
bijgeleverd) om aan te sluiten op
de audio-ingangsaansluitingen
van een optioneel apparaat (zoals
een videorecorder) of een ander
audiosysteem om zo een Party
Chain te maken (pagina 31).
14NL
 AUDIO IN/
PARTY CHAIN IN
L/R-aansluitingen
Gebruik een audiokabel (niet
bijgeleverd) om aan te sluiten op
de audio-uitgangsaansluitingen
van een optioneel apparaat (zoals
een televisie of een audio-/
videoapparaat) of een ander
audiosysteem om zo een Party
Chain te maken (pagina 31).
 OPT IN (optische ingangs-)
aansluiting
Gebruik de optische digitale
kabel (bijgeleverd) om aan te
sluiten op de digitale (optische)
uitgangsaansluiting van een
televisie wanneer u wilt luisteren
naar het televisiegeluid op dit
systeem (pagina 16).
Batterijen plaatsen
Plaats de twee bijgeleverde R03batterijen (AAA-formaat) met de
polen in de juiste richting, zoals
hieronder aangegeven.
Voorbereidingen
 FM ANTENNA
Zoek een locatie en een richting met
een goede ontvangst wanneer u de
antenne plaatst.
Houd de antenne uit de buurt van
het netsnoer en de USB-kabel
om te voorkomen dat ruis wordt
opgevangen.
 Voeding
Sluit het netsnoer aan op het
stopcontact.
Nadat het netsnoer is aangesloten,
start de demonstratie (pagina 19)
automatisch. Als u op  drukt om
het systeem in te schakelen, stopt
de demonstratie.
Opmerkingen
ˎˎGebruik niet tegelijkertijd een oude en
een nieuwe batterij, of verschillende
typen batterijen.
ˎˎAls u de afstandsbediening gedurende
een lange tijd niet gaat gebruiken,
haalt u de batterijen eruit om schade
als gevolg van een lekkende batterij en
corrosie te voorkomen.
De subwoofer bedienen met de
afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de
subwoofer.
15NL
Het televisiegeluid voorbereiden
U kunt naar het televisiegeluid luisteren via dit systeem door de subwoofer
en de televisie met behulp van de optische digitale kabel (bijgeleverd) aan te
sluiten zoals hieronder is afgebeeld.
Digitale
uitgangsaansluiting
(optisch)
Optische digitale
kabel (bijgeleverd)
Televisie
Achterkant van subwoofer
Luisteren naar het televisiegeluid met een digitale, optische
aansluiting
Schakel de televisie in en druk daarna herhaaldelijk op FUNCTION +/– om de
optische functie te selecteren.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als het volumeniveau
van de aangesloten televisie te laag is. Stel het volumeniveau van de televisie in. Als u de
automatische stand-byfunctie wilt uitschakelen, raadpleegt u "De automatische standbyfunctie instellen" (pagina 37).
Tips
ˎˎU kunt ook een extern apparaat aansluiten (dvd-speler, enz.) op de OPT IN-aansluiting.
Als u een dergelijke apparaat aansluit, sluit u de OPT IN-aansluiting en de digitale
(optische) uitgangsaansluiting van het apparaat aan op dezelfde manier als hierboven
is afgebeeld. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw
apparaat.
ˎˎAls het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is terwijl een extern apparaat is
aangesloten, probeert u de audio-uitgangsinstellingen op het aangesloten apparaat
in te stellen. Hierdoor kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor meer informatie,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
Als “CODE 01” wordt afgebeeld op het display van de subwoofer
Wanneer de audio-ingangssignalen naar het systeem anders zijn dan
2-kanaals lineaire PCM-signalen, wordt de mededeling “CODE 01”
(aangevende dat de ingevoerde audiosignalen niet worden ondersteund)
afgebeeld op het display van de subwoofer.
Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsfunctie op de televisie of het
externe apparaat om 2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren.
16NL
Als geen televisiegeluid hoorbaar is via het systeem
Als de mededeling "CODE 01" wordt afgebeeld op het display en geen
televisiegeluid hoorbaar is uit de subwoofer en het luidsprekersysteem,
controleert u de volgende items en voert u de corrigerende handelingen
uit op de televisie.
ˎˎ Controleer of de luidsprekeruitgangsinstelling is ingesteld op het
gebruik van externe luidsprekers.
Voorbeeld: KDL-42W800B
selecteer daarna het instelitem.
2 Selecteer de geluidsinstelling en selecteer daarna de
luidsprekerinstelling.
3 Selecteer de externe-luidsprekeruitgangsfunctie.
ˎˎ Controleer de audio-uitgangsinstelling, en als de automatische functie is
geselecteerd, verandert u dit naar de PCM-uitgangsfunctie. Dit systeem
ondersteunt alleen 2-kanaals lineaire PCM-formaten.
Voorbereidingen
1 Druk op de HOME-toets op de afstandsbediening van de televisie, en
Voorbeeld: KDL-42W800B
1 Druk op de HOME-toets op de afstandsbediening van de televisie, en
selecteer daarna het instelitem.
2 Selecteer de geluidsinstelling en selecteer daarna de digitale
audio-uitgangsinstelling.
3 Selecteer de PCM-uitgangsfunctie.
Opmerking
De hierboven vermelde informatie is gebaseerd op een Sony-televisie. In geval van
een andere televisie of extern apparaat, controleert u soortgelijke instellingen. Voor
meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw televisie of extern
apparaat.
17NL
De subwoofer of het
luidsprekersysteem
dragen
Voordat u de subwoofer of het
luidsprekersysteem draagt, koppelt
u alle kabels los.
Wanneer u de subwoofer of het
luidsprekersysteem draagt, pakt
u de handgreep stevig vast om te
voorkomen dat hij valt.
De klok instellen
1 Druk op  om het systeem in
te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU.
Als "PLAY SET" of "TIMER SEL" wordt
afgebeeld op het display, drukt u
herhaaldelijk op / om "CLOCK" te
selecteren en drukt u vervolgens op
.
3 Druk herhaaldelijk op / om
de uren in te stellen, en druk
daarna op .
4Druk herhaaldelijk op / om
de minuten in te stellen, en druk
daarna op .
Opmerking
U kunt de klok niet instellen in de
energiebesparingsstand.
Opmerking
Draag ze niet tezamen wanneer het
luidsprekersysteem op de subwoofer is
geplaatst.
18NL
De displayfunctie
veranderen
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
terwijl het systeem is
uitgeschakeld.
Demonstratie
Over het display lopen
mededelingen over de belangrijkste
functies van dit systeem.
Geen aanduidingen
(energiebesparingsstand)
Voorbereidingen
Bij iedere druk op de toets, verandert
de displayfunctie als volgt:
Het display wordt uitgeschakeld om
energie te besparen. De timer en
klok blijven werken.
Klok
De klokaanduiding verandert
automatisch na enkele seconden
naar de energiebesparingsstand.
19NL
USB-weergave
Alvorens een USBapparaat te gebruiken
Zie "Informatie over compatibele
apparaten" voor de compatibele
USB-apparaten (pagina 38).
(U kunt uw Apple-apparaten alleen
met dit systeem gebruiken via een
BLUETOOTH-verbinding.)
Een USB-apparaat
weergeven
De audioformaten die op
dit systeem kunnen worden
weergegeven zijn de volgende:
ˋMP3:
ˋ
bestandsextensie ".mp3"
ˋWMA:
ˋ
bestandsextensie ".wma"
ˋAAC:
ˋ
bestandsextensie ".m4a",
".mp4" of ".3gp"
ˋWAV:
ˋ
bestandsextensie ".wav"
Als een audiobestand een van de
bovenstaande bestandsextensies
heeft, maar niet het bijbehorende
formaat heeft, kan het systeem ruis
voortbrengen of kan een storing
optreden.
1 Sluit een USB-apparaat aan op
de -poort.
Opmerking
U mag een USB-adapter (niet
bijgeleverd) gebruiken om een
USB-apparaat aan te sluiten op de
-poort van de subwoofer als het USBapparaat een ander type stekker heeft.
2 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de USBfunctie te selecteren.
3 Druk op  om de weergave te
starten.
De audiobestanden worden
weergegeven in een andere
volgorde afhankelijk van de
weergavefunctie (pagina 21).
20NL
De weergavefunctie veranderen
Opmerkingen over het USB-apparaat
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE.
ˎˎ Normale weergave (blanco): geeft
alle audiobestanden op een USBapparaat weer
1)
ˎˎ Mapweergave ("FLDR") : geeft alle
audiobestanden in de opgegeven
map op een USB-apparaat weer
ˎˎ Willekeurige weergave
("SHUF")2)3): geeft alle
audiobestanden op een USBapparaat in willekeurige volgorde
weer
ˎˎDe weergavevolgorde van het
"
" niet tegelijkertijd selecteren.
2)U kunt de willekeurige weergavefunctie
en de herhaalde weergavefunctie niet
tegelijkertijd selecteren.
3)Wanneer u het systeem uitschakelt,
wordt de geselecteerde willekeurige
weergavefunctie geannuleerd en keert
de weergavefunctie terug naar de
normale weergavefunctie.
USB-weergave
1)U kunt de mapweergavefunctie en
systeem kan verschillen van de
weergavevolgorde op de aangesloten
digitale muziekspeler.
ˎˎDit systeem kan maximaal herkennen:
ˋˋ 256 mappen op een USB-apparaat.
ˋˋ 65.536 audiobestanden op een USBapparaat.
ˋˋ 256 audiobestanden per map.
Herhaaldelijk weergeven
(herhaalde weergave)
Druk herhaaldelijk op REPEAT.
: herhaalt alle audiobestanden
op een USB-apparaat of in de
opgegeven map.
: herhaalt een audiobestand.
ˎˎ
ˎˎ
Het systeem gebruiken als een
acculader
Wanneer het systeem is
ingeschakeld kunt u het systeem
als acculader gebruiken voor USBapparaten die zijn uitgerust met een
oplaadfunctie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
om de USB-functie te selecteren.
Het opladen begint wanneer het
USB-apparaat is aangesloten op de
-poort. Voor meer informatie leest
u de gebruiksaanwijzing van uw
USB-apparaat.
21NL
Tuner
Luisteren naar de radio
1 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de
tunerfunctie te selecteren.
2 Voor automatisch scannen:
Houd TUNING+/– ingedrukt tot de
frequentie begint te veranderen op
het display.
Het scannen stopt automatisch en
zodra een zender is gevonden gaat
"TUNED" branden op het display.
Als "TUNED" niet gaat branden en
het scannen niet stopt, drukt u op 
om het scannen te stoppen. Voer
daarna handmatig afstemmen uit
(zie hieronder).
Voor handmatig afstemmen:
Druk herhaaldelijk op TUNING+/–
om af te stemmen op de gewenste
zender.
Opmerking
Wanneer u afstemt op een FM-zender
met RDS-diensten, wordt informatie
zoals de servicenaam en de zendernaam
meegezonden met het zendsignaal. U
kunt de RDS-informatie controleren door
herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.
Tip
Om statische ruis van een zwakke FMstereozender te verminderen, drukt u
herhaaldelijk op FM MODE tot "MONO"
gaat branden op het display. U verliest het
stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
22NL
Voorprogrammeren van
radiozenders
U kunt tot 20 FM-zenders opslaan
als uw favoriete zenders.
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY.
Voorkeurzendernummer
3 Druk herhaaldelijk op
PRESET+/– om het gewenste
voorkeurzendernummer te
selecteren en druk daarna op
"COMPLETE" wordt afgebeeld op
het display en de zender is
opgeslagen.
Als reeds een andere zender is
opgeslagen onder het
geselecteerde
voorkeurzendernummer, wordt die
zender vervangen door de nieuwe
zender.
Naar een voorkeurzender
luisteren
Druk herhaaldelijk op
PRESET+/– om het gewenste
voorkeurzendernummer te
selecteren.
.
BLUETOOTH
Over de draadloze
BLUETOOTH-technologie
De draadloze
BLUETOOTH-technologie is een
korteafstand-draadloze-technologie
die draadloze datacommunicatie
mogelijk maakt tussen
digitale apparaten. Draadloze
BLUETOOTH-technologie werkt
binnen een bereik van ongeveer 10
meter.
Ondersteunde versie van
BLUETOOTH:
ˎˎ BLUETOOTH-standaardversie 3.0
Ondersteunde
BLUETOOTH-profielen:
ˎˎ A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
ˎˎ AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
U kunt luisteren naar muziek op
uw BLUETOOTH-apparaat via een
draadloze verbinding.
Over de BLUETOOTH-indicator
De BLUETOOTH-indicator
brandt of knippert blauw om de
BLUETOOTH-status aan te geven.
Systeem-status
Status-indicator
BLUETOOTH
stand-by
BLUETOOTH bezig
met paren
BLUETOOTHverbinding tot
stand gebracht
Knippert
langzaam
Knippert snel
Brandt
BLUETOOTH
Ondersteunde versie, profielen
en codecs van BLUETOOTH
Draadloos luisteren
naar muziek op een
BLUETOOTH-apparaat
Ondersteunde codecs van
BLUETOOTH:
ˎˎ SBC (Sub Band Codec)
ˎˎ AAC (Advanced Audio Coding)
23NL
Dit systeem paren met een
BLUETOOTH-apparaat
Paren is een bediening waarmee
BLUETOOTH-apparaten zich van
tevoren bij elkaar registreren.
Wanneer een paringsbediening
eenmaal is uitgevoerd, hoeft dit niet
opnieuw te worden gedaan.
Als uw apparaat een NFCcompatibele smartphone is, is de
volgende paringsprocedure niet
noodzakelijk.
Raadpleeg voor meer informatie
"Een smartphone met one-touch
(NFC) verbinden" (pagina 25).
1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat
binnen een afstand van 1 meter
van het systeem.
2 Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer om de
BLUETOOTH-functie te
selecteren.
"BT AUDIO" wordt afgebeeld op het
display.
Opmerking
Als het systeem reeds is verbonden
met een BLUETOOTH-apparaat, drukt
u op BLUETOOTH op de subwoofer
om het BLUETOOTH-apparaat los te
koppelen.
3 Houd BLUETOOTH op de
subwoofer ingedrukt
gedurende 2 seconden of
langer.
"PAIRING" knippert op het display.
4Voer de paringsprocedure uit
op het BLUETOOTH-apparaat.
Voor meer informatie, raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing van uw
BLUETOOTH-apparaat.
24NL
5 Selecteer het modelnummer
van dit systeem uit de
afgebeelde nummers op het
display van het
BLUETOOTH-apparaat.
Bijvoorbeeld, selecteer
"SONY:HT-GT1".
Als een wachtwoord gevraagd
wordt door het
BLUETOOTH-apparaat, voert u
"0000" in.
6Breng de
BLUETOOTH-verbinding tot
stand op het
BLUETOOTH-apparaat.
Nadat het paren voltooid is en de
BLUETOOTH-verbinding tot stand is
gebracht, wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op
het display.
Afhankelijk van het
BLUETOOTH-apparaat, kan de
verbinding automatisch starten
nadat het paren is voltooid.
U kunt het adres van het
BLUETOOTH-apparaat controleren
door herhaaldelijk op DISPLAY te
drukken.
Opmerkingen
ˎˎU kunt maximaal
9 BLUETOOTH-apparaten paren.
Wanneer het 10e BLUETOOTH-apparaat
wordt gepaard, wordt het oudste
gepaarde apparaat verwijderd.
ˎˎ"Wachtwoord" kan worden genoemd
"Sleutel", "PIN-code", "PIN-nummer",
"Toegangscode", enz., afhankelijk van
het apparaat.
ˎˎDe stand-bystand voor het paren van
het systeem wordt na ongeveer 5
minuten geannuleerd. Als het paren
niet lukt, herhaalt u de bediening vanaf
stap 1.
ˎˎAls u een ander BLUETOOTH-apparaat
wilt paren, herhaalt u de stappen 1 tot
en met 6.
De paringsbediening annuleren
Houd BLUETOOTH op de subwoofer
ingedrukt gedurende 2 seconden
of langer totdat "BT AUDIO" wordt
afgebeeld op het display.
Tweedimensionale streepjescode*
voor rechtstreekse toegang
* Gebruik de app voor het lezen
van een tweedimensionale
streepjescode.
Een smartphone met onetouch (NFC) verbinden
Wat is "NFC"?
NFC (Near Field Communication)
is een technologie die draadloze
communicatie over een korte
afstand mogelijk maakt tussen
verschillende apparaten, zoals
mobiele telefoons en IC-tags.
Dankzij de NFC-functie kunnen
gegevenscommunicaties eenvoudig
worden uitgevoerd door gewoon
het aangewezen aanraakpunt aan
te raken op de NFC-compatibele
apparaten.
1 Download en installeer de
Opmerkingen
ˎˎHet is mogelijk dat de app niet
beschikbaar is in bepaalde landen
en/of gebieden.
ˎˎAfhankelijk van de smartphone
kunt u de NFC-functie gebruiken
zonder de app te installeren. In
dat geval kunnen de bedieningen
en specificaties verschillen. Voor
meer informatie, raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing van uw
smartphone.
BLUETOOTH
Wanneer u N-markering op de
subwoofer aanraakt met een NFCcompatibele smartphone, zal het
systeem automatisch:
ˋworden
ˋ
ingeschakeld in de
BLUETOOTH-functie.
ˋhet
ˋ paren voltooien.
ˋde
ˋ BLUETOOTH-verbinding
voltooien.
Compatibele smartphones
Smartphones met ingebouwde
NFC-functie (OS: Android 2.3.3
of hoger, exclusief Android 3.x)
2 Start de
"NFC eenvoudig verbinden"app op de smartphone.
Zorg ervoor dat het
applicatiescherm wordt afgebeeld.
"NFC eenvoudig verbinden"app.
Download de gratis Android™-app
vanaf Google Play™ door te zoeken
naar "NFC eenvoudig verbinden" of
ga ernaar toe met behulp van de
onderstaande tweedimensionale
streepjescode.
Datacommunicatiekosten kunnen
in rekening worden gebracht.
25NL
3 Raak met de smartphone de
N-markering op de subwoofer
aan tot de smartphone trilt.
Luisteren naar muziek op een
BLUETOOTH-apparaat
U kunt een BLUETOOTH-apparaat
bedienen door het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat met elkaar te
verbinden met behulp van AVRCP.
Controleer het volgende voordat u
muziek weergeeft:
ˋIs
ˋ de BLUETOOTH-functie van
het BLUETOOTH-apparaat
ingeschakeld?
ˋIs
ˋ het paren voltooid?
Voltooi de verbinding door de
instructies te volgen die worden
afgebeeld op de smartphone.
Nadat de BLUETOOTH-verbinding
tot stand is gebracht, stopt de
BLUETOOTH-indicator met
knipperen en blijft branden. De
naam van het BLUETOOTH-apparaat
wordt afgebeeld op het display.
U kunt de geluidsbron omschakelen
van de smartphone naar een ander
NFC-compatibel
BLUETOOTH-apparaat.
Voor meer informatie, raadpleegt u
de gebruiksaanwijzing van uw
BLUETOOTH-apparaat.
Tip
Als het paren en de
BLUETOOTH-verbinding mislukken, doet
u het volgende:
ˋˋ Open "NFC eenvoudig verbinden"
opnieuw en beweeg de smartphone
langzaam over de N-markering.
ˋˋ Haal de smartphone uit zijn hoesje als
u een los aangeschaft telefoonhoesje
gebruikt.
26NL
Muziek weergeven op een
NFC-incompatibel
BLUETOOTH-apparaat
1 Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer om de
BLUETOOTH-functie te selecteren.
"BT AUDIO" wordt afgebeeld op het
display.
2 Breng een verbinding tot stand
met het BLUETOOTH-apparaat.
Het laatst verbonden
BLUETOOTH-apparaat wordt
automatisch weer verbonden.
Breng de BLUETOOTH-verbinding
tot stand vanaf het
BLUETOOTH-apparaat als het
apparaat niet wordt verbonden.
Nadat de verbinding tot stand is
gebracht, wordt de naam van het
BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op
het display.
3 Druk op  om de weergave te
starten.
Afhankelijk van het
BLUETOOTH-apparaat,
ˋˋmogelijk moet u twee keer op 
drukken.
ˋˋmogelijk moet u de weergave van
een geluidsbron starten op het
BLUETOOTH-apparaat.
Opmerkingen
ˎˎWanneer het systeem niet is verbonden
met enig BLUETOOTH-apparaat, zal het
systeem automatisch een verbinding
tot stand brengen vanaf het laatst
verbonden BLUETOOTH-apparaat
wanneer u op  drukt.
ˎˎAls u probeert om een ander
BLUETOOTH-apparaat met het
systeem te verbinden, wordt het huidig
verbonden BLUETOOTH-apparaat
losgekoppeld.
Muziek weergeven op een
NFC-compatibele smartphone
De BLUETOOTH-verbinding
verbreken
 Voor NFC-incompatibele
BLUETOOTH-apparaten
Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer. "BT AUDIO" wordt
afgebeeld op het display.
Afhankelijk van het
BLUETOOTH-apparaat, kan
de BLUETOOTH-verbinding
automatisch worden verbroken
wanneer u de weergave stopt.
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Druk op BLUETOOTH op de
subwoofer om de
BLUETOOTH-functie te
selecteren.
"BT AUDIO" wordt afgebeeld op het
display.
Als het systeem is verbonden met
een BLUETOOTH-apparaat, wordt
de naam van het
BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op
het display. Druk op BLUETOOTH op
de subwoofer om de
BLUETOOTH-verbinding te
verbreken.
2 Houd  en BLUETOOTH
gedurende ongeveer 1 seconde
ingedrukt.
BLUETOOTH
Raak met de smartphone de met
N gemarkeerd plek op het systeem
aan om de BLUETOOTH-verbinding
tot stand te brengen.
Start de weergave van een
geluidsbron op de smartphone. Voor
meer informatie over weergeven,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van uw smartphone.
Alle paringsregistratieinformatie wissen
"BT HIST" en "CLEAR" worden
afgebeeld op het display en alle
paringsinformatie wordt gewist.
 Voor NFC-compatibele
smartphones
Raak met de smartphone nogmaals
N-markering op de subwoofer aan.
27NL
De
BLUETOOTH-audiocodecs
instellen
U kunt de BLUETOOTH-audiocodecs
selecteren wanneer het
verbonden BLUETOOTH-apparaat
ondersteuning biedt voor Advanced
Audio Coding (AAC).
De stand-bystand van BLUETOOTH
stelt het systeem in staat om
automatisch ingeschakeld
te worden wanneer u de
BLUETOOTH-verbinding met een
BLUETOOTH-apparaat tot stand
brengt.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op / om
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op / om
"BT AAC" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
"ON" of "OFF" te selecteren, en
druk daarna op .
ˎˎ ON: Selecteer deze instelling
als het BLUETOOTH-apparaat
ondersteuning biedt voor
Advanced Audio Coding (AAC).
ˎˎ OFF: Selecteer deze instelling
als het BLUETOOTH-apparaat
alleen ondersteuning biedt
voor Sub Band Codec (SBC).
Opmerkingen
ˎˎU kunt genieten van geluid van hoge
kwaliteit als AAC is geselecteerd. In
het geval u op uw apparaat niet kunt
luisteren naar AAC-geluid, selecteert
u "OFF".
ˎˎAls u deze instelling verandert terwijl
het systeem is verbonden met een
BLUETOOTH-apparaat, wordt het
BLUETOOTH-apparaat losgekoppeld.
Om een verbinding tot stand te brengen
met het BLUETOOTH-apparaat, brengt
u opnieuw de BLUETOOTH-verbinding
tot stand.
28NL
BLUETOOTH in de
stand-bystand zetten
"BT STBY" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
"ON" of "OFF" te selecteren, en
druk daarna op .
Wanneer de stand-bystand van
BLUETOOTH is ingeschakeld, wacht
het systeem op een
BLUETOOTH-verbinding, zelfs
wanneer het systeem is
uitgeschakeld. Nadat een
BLUETOOTH-verbinding tot stand is
gebracht, wordt het systeem
automatisch ingeschakeld.
Het BLUETOOTH-signaal
in- en uitschakelen
"SongPal" gebruiken
via BLUETOOTH
Wanneer het BLUETOOTH-signaal
van het systeem is ingeschakeld,
kunt u in alle functies een
verbinding met het systeem tot
stand brengen vanaf een gepaard
BLUETOOTH-apparaat. Het
BLUETOOTH-signaal is standaard
ingeschakeld.
Over de app
Voor dit model is een speciale
app beschikbaar op zowel Google
Play als in de App Store. Zoek naar
"SongPal" en download de gratis
app om meer te weten te komen
over de handige functies.
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
"BT ON" of "BT OFF" wordt op het
display afgebeeld.
Opmerkingen
BLUETOOTH
Houd  en BLUETOOTH
gedurende ongeveer 3 seconden
ingedrukt.
ˎˎU kunt de volgende bedieningen
niet uitvoeren wanneer het
BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:
ˋˋ Een smartphone met NFC verbinden
ˋˋ Paren met een BLUETOOTH-apparaat
ˋˋ De paringsinformatie wissen
ˋˋ "SongPal" gebruiken via BLUETOOTH
ˎˎWanneer het BLUETOOTH-signaal is
uitgeschakeld, kan dit systeem niet
worden gedetecteerd en kan geen
verbinding tot stand worden gebracht
vanaf een BLUETOOTH-apparaat.
ˎˎAls u de N-markering op de subwoofer
aanraakt met een NFC-compatibele
smartphone, of de BLUETOOTH-standbystand instelt, wordt het
BLUETOOTH-signaal automatisch
ingeschakeld.
29NL
Geluidsinstellingen
Regeling van het geluid
Om
Doet u het volgende
de lage tonen
te versterken
en een
krachtiger
geluid te
creëren
Druk op BASS BAZUCA.
Om terug te keren
naar het normale
geluid, drukt u
nogmaals op deze
toets.
een toonrege- Druk herhaaldelijk op
laarinstelling te AUDIO EQ.
selecteren
Om de instelling te
annuleren, drukt u
herhaaldelijk op
AUDIO EQ om "FLAT"
te selecteren.
een geluidsDruk herhaaldelijk op
veldinstelling SOUND FIELD.
te selecteren
Druk herhaaldelijk op
het
volumeniveau SW LEVEL om het
gewenste
van de
subwoofer in volumeniveau te
te stellen
selecteren.
Om de subwoofer uit
te schakelen, drukt u
herhaaldelijk op
SW LEVEL om
"SW OFF" te
selecteren.
het geluid te Druk op MUTING.
onderbreken Om het geluid weer te
hestellen, drukt u op
VOL +/−.
Opmerking
De toonregelaar- en geluidsveldfuncties
kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt.
30NL
Uw eigen
toonregelaarinstelling
aanmaken
U kunt de niveaus van specifieke
frequentiebereiken verhogen of
verlagen, en daarna deze instelling
in het geheugen opslaat als
"CUSTOM EQ".
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op / om
"EQ EDIT" te selecteren, en druk
daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
het toonregelaarniveau in te
stellen en druk daarna op .
Frequentieband Toonregelaarniveau
4Herhaal stap 3 om het niveau
van andere frequentiebanden
in te stellen.
Een opgeslagen
toonregelaarinstelling
selecteren
Druk herhaaldelijk op AUDIO EQ om
"CUSTOM EQ" te selecteren.
Overige bedieningen
De Party Chain-functie gebruiken
U kunt meerdere audiosystemen in een keten aansluiten om een
interessantere party-omgeving te creëren en een hoger uitgangsvermogen te
produceren.
Een systeem in de keten activeert de Party Chain-functie als de groepgastheer
en de muziek delen. Andere systemen worden de groepgasten en geven
dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de groepgastheer.
De Party Chain instellen
U kunt een Party Chain instellen door alle systemen op elkaar aan te sluiten
met audiokabels (niet bijgeleverd).
Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact trekken.
 Als alle systemen zijn uitgerust met de Party Chain-functie
Voorbeeld: Bij aansluiten met dit systeem als het eerste systeem
Eerste systeem
Laatste
systeem
Vervolg de aansluiting tot
en met het laatste systeem
Overige bedieningen
Tweede systeem
Achterkant van
subwoofer
ˎˎ Elk systeem kan bij deze aansluitmethode de groepgastheer worden.
ˎˎ U kunt de groepgastheer veranderen naar een nieuwe groepgastheer
nadat de Party Chain-functie is ingeschakeld op een andere groepgastheer.
Raadpleeg voor meer informatie "Een nieuwe groepgastheer selecteren"
(pagina 33).
ˎˎ Bij deze aansluitmethode moet het laatste systeem zijn aangesloten op het
eerste systeem.
31NL
 Als een van de systemen niet is uitgerust met de Party Chainfunctie
Voorbeeld: Bij aansluiten met dit systeem als het eerste systeem
Tweede systeem
Eerste systeem
Laatste
systeem*
Vervolg de aansluiting tot
en met het laatste systeem
Achterkant van
subwoofer
* U kunt het systeem dat niet is uitgerust met de Party Chain-functie aansluiten als het
laatste systeem. Zorg ervoor dat op dit laatste systeem de audio-ingangsfunctie is
geselecteerd.
ˎˎ U moet het eerste systeem selecteren als groepgastheer zodat alle
systemen dezelfde muziek weergeven wanneer de Party Chain-functie
wordt ingeschakeld.
ˎˎ Bij deze aansluitmethode zijn het eerste en het laatste systeem niet op
elkaar aangesloten.
32NL
Luisteren naar de Party Chain
Voer de volgende procedure uit
om de Party Chain-functie in te
schakelen.
1 Steek de stekker van het
netsnoer van alle systemen in
het stopcontact en schakel ze in.
2 Stel het volumeniveau in op elk
systeem.
3 Schakel de Party Chain-functie
in op het systeem dat wordt
gebruikt als de groepgastheer.
Wanneer u aansluitmethode
 gebruikt, kunt u een ander
systeem selecteren als de nieuwe
groepgastheer.
Herhaal stap 3 van "Luisteren naar
de Party Chain" op het systeem
dat de nieuwe groepgastheer
moet worden. De huidige
groepgastheer wordt automatisch
een groepgast. Alle systemen geven
dezelfde muziek weer als wordt
weergegeven door de nieuwe
groepgastheer.
De Party Chain-functie
uitschakelen
Druk op PARTY CHAIN op
de groepgastheer, of houd
PARTY CHAIN op de groepgastheer
ingedrukt.
Opmerkingen
ˎˎAfhankelijk van het totale aantal
systemen dat is aangesloten, kan het
enige tijd duren voordat een groepgast
de muziek begint weer te geven.
ˎˎAls op de groepgastheer het
volumeniveau of geluidseffect wordt
veranderd, heeft dat geen effect op de
uitvoer naar de groepgasten.
ˎˎDe groepgasten blijven de muziekbron
vanaf de groepgastheer weergeven,
zelfs wanneer u de functie op een
van de groepgasten verandert.
U kunt echter op elke groepgast
het volumeniveau instellen en het
geluidseffect veranderen.
ˎˎAls u de microfoon op de
groepgastheer gebruikt, wordt
het geluid niet uitgevoerd door de
groepgasten.
ˎˎEen systeem dat niet is uitgerust met
de Party Chain-functie kan niet de
groepgastheer zijn.
ˎˎVoor meer informatie over de bediening
van de andere systemen, raadpleegt
u de gebruiksaanwijzing van die
systemen.
Overige bedieningen
Druk herhaaldelijk op FUNCTION op
de groepgastheer om de gewenste
functie te selecteren (behalve de
audio-ingangsfunctie), en start
vervolgens de weergave.
Druk op PARTY CHAIN op de
groepgastheer, of houd
PARTY CHAIN op de groepgastheer
ingedrukt.
"PARTY" en "CHAIN" worden op het
display afgebeeld. De
groepgastheer start de Party Chain
en de andere systemen worden
automatisch groepgasten. Alle
systemen geven dezelfde muziek
weer als wordt weergegeven door
de groepgastheer.
Een nieuwe groepgastheer
selecteren
33NL
Informatie op het
display bekijken
Druk herhaaldelijk op DISPLAY
terwijl het systeem is
ingeschakeld.
U kunt de volgende informatie
bekijken:
ˋˋ De verstreken weergaveduur, de
bestandnaam en de mapnaam.
ˋˋ Informatie over de titel, de artiest en
het album (ID3-informatie).
Opmerking
De verstreken weergaveduur van
een audiobestand dat is gecodeerd
met behulp van VBR (variabele
overdrachtsnelheid) wordt niet correct
afgebeeld.
34NL
Het verlichtingspatroon
van de luidspreker
veranderen
Druk herhaaldelijk op
SPEAKER ILLUMINATION om het
verlichtingspatroon te selecteren.
Om de verlichting uit te schakelen,
drukt u herhaaldelijk op
SPEAKER ILLUMINATION om "OFF" te
selecteren.
Opmerking
Als de helderheid van de verlichting
verblindt, doet u het licht in het vertrek
aan of schakelt u de verlichting uit.
De timers gebruiken
Het systeem kent twee
timerfuncties. Bij gebruik van
beide timers, heeft de slaaptimer
voorrang.
Slaaptimer
U kunt in slaap vallen terwijl u naar
muziek luistert. Het systeem wordt
na de ingestelde tijd uitgeschakeld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de
gewenste tijd te selecteren.
Om de slaaptimer te annuleren, drukt
u herhaaldelijk op SLEEP om "OFF" te
selecteren.
Tip
U kunt op een vooraf ingesteld
tijdstip worden gewekt door muziek
vanaf een radiozender of USBapparaat. Zorg ervoor dat de klok is
ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor en
druk daarna op VOL +/− om het
volumeniveau in te stellen.
2 Druk op TIMER MENU.
3 Druk herhaaldelijk op / om
"PLAY SET" te selecteren, en
druk daarna op .
4Stel het tijdstip in waarop u
gewekt wilt worden.
Druk herhaaldelijk op / om het
uur/de minuten in te stellen, en
druk daarna op .
5 Volg dezelfde procedure als in
stap 4 om de tijd in te stellen
waarop de weergave moet
stoppen.
6Druk herhaaldelijk op / om de
gewenste geluidsbron te
selecteren, en druk daarna op
.
Overige bedieningen
Om de resterende tijd te controleren
voordat het systeem wordt uitgeschakeld,
drukt u op SLEEP.
Weergavetimer
7 Druk op  om het systeem uit
te schakelen.
Opmerking
Als het systeem ingeschakeld blijft, zullen
de timers niet in werking treden.
35NL
De timerinstelling controleren of
de timer opnieuw inschakelen
1 Druk op TIMER MENU.
"TIMER SEL" knippert op het display.
2 Druk op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
"PLAY SEL" te selecteren, en druk
daarna op .
Uitschakelen van de timer
Herhaal dezelfde procedure als
"De timerinstelling controleren of
de timer opnieuw inschakelen" en
selecteer "OFF" in stap 3, en druk
daarna op .
Opmerkingen
ˎˎHet systeem wordt ingeschakeld vóór
het ingesteld tijdstip. Als het systeem
reeds is ingeschakeld op het ingestelde
tijdstip of als "STANDBY" knippert op
het display, zal de weergavetimer niet in
werking treden.
ˎˎBedien het systeem niet vanaf het
moment waarop het systeem wordt
ingeschakeld tot het moment waarop
het weergeven begint.
36NL
Een optioneel apparaat
gebruiken
1 Druk herhaaldelijk op VOL −
totdat "VOL MIN" wordt
afgebeeld op het display.
2 Sluit een optioneel apparaat
aan op de AUDIO IN
L/R-aansluitingen.
3 Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om de audioingangsfunctie te selecteren.
4Start de weergave op het
aangesloten apparaat.
5 Druk herhaaldelijk op VOL + om
het volumeniveau in te stellen.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de
stand-bystand worden gezet als het
volumeniveau van de aangesloten
apparaat te laag is. Stel het
volumeniveau van het apparaat in. Als
u de automatische stand-byfunctie
wilt uitschakelen, raadpleegt u "De
automatische stand-byfunctie instellen"
(pagina 37).
De toetsen op de
subwoofer
uitschakelen
(kinderslot)
U kunt de toetsen op de subwoofer
uitschakelen (behalve ) om
onbedoelde bediening, bijvoorbeeld
door kinderen, te voorkomen.
Houd  op de subwoofer
gedurende 3 seconden ingedrukt.
Opmerking
De kinderslotfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact trekt.
Dit systeem is uitgerust met een
automatische stand-byfunctie. In
deze functie wordt het systeem
automatisch in de stand-bystand
gezet wanneer gedurende
15 minuten geen bediening
plaatsvindt en geen geluidssignaal
wordt gedetecteerd.
In de standaardinstellingen is de
automatische stand-byfunctie
ingeschakeld.
1 Druk op OPTIONS.
2 Druk herhaaldelijk op / om
"AutoSTBY" te selecteren, en
druk daarna op .
3 Druk herhaaldelijk op / om
"ON" of "OFF" te selecteren.
Opmerkingen
ˎˎDe mededeling "AutoSTBY" knippert op
het display ongeveer 2 minuten voordat
het systeem in de stand-bystand wordt
gezet.
ˎˎDe automatische stand-byfunctie werkt
niet in de tunerfunctie.
ˎˎMogelijk wordt het systeem niet
automatisch in de stand-bystand gezet
in de volgende gevallen:
ˋˋ wanneer een audiosignaal is
gedetecteerd.
ˋˋ tijdens weergave van
audiobestanden.
ˋˋ terwijl de vooraf ingestelde
weergavetimer of slaaptimer wordt
uitgevoerd.
Overige bedieningen
"CHILD" en "LOCK ON" worden op het
display afgebeeld.
U kunt het systeem alleen
bedienen met de toetsen op de
afstandsbediening.
Om de kinderslotfunctie uit te
schakelen, houdt u  op de
subwoofer gedurende langer dan 3
seconden ingedrukt totdat "CHILD" en
"LOCK OFF" worden afgebeeld op het
display.
De automatische standbyfunctie instellen
37NL
Aanvullende informatie
Informatie over
compatibele apparaten
Over ondersteunde USBapparaten
ˎˎ Dit systeem ondersteunt alleen de
USB-massaopslagklasse.
ˎˎ Dit systeem ondersteunt alleen
FAT-geformatteerde USBapparaten (behalve exFAT).
ˎˎ Het is mogelijk dat sommige USBapparaten niet werken met dit
systeem.
Over BLUETOOTH-communicatie
voor iPhone en iPod touch
Gemaakt voor
ˋˋiPhone 5s
ˋˋiPhone 5c
ˋˋiPhone 5
ˋˋiPhone 4s
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPhone 3GS
ˋˋiPod touch (5e generatie)
ˋˋiPod touch (4e generatie)
Verhelpen van
storingen
Mocht zich een probleem voordoen
met uw systeem, dan zoekt u uw
probleem op in de onderstaande
controlelijst en voert u de
corrigerende handelingen uit.
Als het probleem aanhoudt, neemt
u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Denk eraan dat wanneer de
reparateur tijdens de reparatie
onderdelen vervangt, deze
onderdelen kunnen worden
ingenomen.
Als het systeem niet kan
worden bediend zonder
aanduidingen op het display
Trek onmiddellijk de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact
en wacht enkele minuten.
Controleer daarna het volgende:
ˎˎ Worden de
ventilatieopeningen van
de subwoofer door iets
geblokkeerd?
ˎˎ Zit er kortsluiting in de USBaansluiting?
Nadat u de bovenstaande
punten hebt gecontroleerd, laat
u de stekker uit het stopcontact
gedurende ongeveer een uur.
Steek daarna de stekker van het
netsnoer weer in het stopcontact.
Als het probleem blijft bestaan,
moet u contact opnemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
38NL
Algemeen
Het systeem is in de stand-bystand
gezet.
ˎˎ Dit is geen defect. Het systeem
wordt automatisch in de
stand-bystand gezet wanneer
gedurende 15 minuten geen
bediening plaatsvindt en
geen geluidssignaal wordt
gedetecteerd.
Zie "De automatische standbyfunctie instellen" (pagina 37).
De klok of timerinstelling is
geannuleerd.
ˎˎ Het netsnoer is losgekoppeld of
een stroomstoring is opgetreden.
Stel de klok (pagina 18) en
timer (pagina 35) opnieuw in.
Als geen televisiegeluid hoorbaar
is via het systeem
ˎˎ Dit systeem ondersteunt
alleen 2-kanaals lineaire
PCM-formaten. Controleer de
audio-uitgangsinstelling op de
televisie, en verander dit naar
de PCM-uitgangsfunctie in het
geval de automatische functie is
geselecteerd.
ˎˎ Controleer of de
luidsprekeruitgangsinstelling op
de televisie is ingesteld op gebruik
van externe luidsprekers.
bronnen van de ruis.
ˎˎ Sluit het systeem aan op een
ander stopcontact.
ˎˎ Monteer een ruisfilter (verkrijgbaar
in de winkel) aan het netsnoer.
ˎˎ Schakel elektrische apparatuur in
de buurt uit.
De timer werkt niet.
ˎˎ Controleer de timerinstelling en
stel de juiste tijd in (pagina 35).
ˎˎ Annuleer de slaaptimerfunctie
(pagina 34).
De afstandsbediening werkt niet.
ˎˎ Verwijder de obstakels tussen
de afstandsbediening en de
subwoofer.
ˎˎ Houd de afstandsbediening
dichter bij de subwoofer.
ˎˎ Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van de
subwoofer.
ˎˎ Vervang de batterijen (R03/AAA).
ˎˎ Plaats de subwoofer verder weg
van de tl-verlichting.
Er is akoestische weerkaatsing.
ˎˎ Verlaag het volumeniveau.
"CHILD" en "LOCK" worden
afgebeeld wanneer u op een
willekeurige toets op de
subwoofer drukt.
ˎˎ Schakel de kinderslotfunctie uit
(pagina 37).
Aanvullende informatie
Er is geen geluid.
ˎˎ Stel het volumeniveau goed in.
ˎˎ Controleer de aansluiting van
het optionele apparaat, indien
aanwezig (pagina 14).
ˎˎ Schakel het aangesloten apparaat
in.
Ernstig gebrom of ruis is hoorbaar.
ˎˎ Plaats het systeem verder weg van
Een klikkend geluid is hoorbaar
wanneer het systeem wordt
ingeschakeld.
ˎˎ Dit is een bedieningsgeluid en
treedt bijvoorbeeld op wanneer
het systeem wordt in- of
uitgeschakeld. Dit is geen defect.
39NL
USB-apparaat
Er is geen geluid.
ˎˎ Het USB-apparaat is niet goed
aangesloten. Schakel het systeem
uit, sluit vervolgens het USBapparaat opnieuw aan en schakel
tenslotte het systeem weer in.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat
over of het is vervormd.
ˎˎ U gebruikt een niet-ondersteund
USB-apparaat. Zie "Informatie
over compatibele apparaten"
(pagina 38).
ˎˎ Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
ˎˎ De muziekgegevens zelf bevatten
ruis, of het geluid is vervormd.
Mogelijk is ruis opgenomen
tijdens het aanmaken van
muziekgegevens als gevolg
van de omstandigheden van de
computer. Maak de audiodata
opnieuw aan.
ˎˎ De overdrachtsnelheid die werd
gebruikt bij het coderen van een
audiobestand was laag. Sla een
audiobestand met een hogere
overdrachtsnelheid op in het USBapparaat.
40NL
"READING" wordt langdurig
afgebeeld, of het duurt erg lang
voordat de weergave begint.
ˎˎ De leesprocedure kan lang duren
in de volgende gevallen.
ˋEr
ˋ staan veel bestanden of
mappen op het USB-apparaat
(pagina 21).
ˋDe
ˋ bestandsstructuur is
uitermate complex.
ˋDe
ˋ geheugencapaciteit is
extreem.
ˋHet
ˋ interne geheugen is
gefragmenteerd.
"OVER CURRENT" wordt afgebeeld.
ˎˎ Er is een probleem vastgesteld
met betrekking tot het niveau van
de elektrische stroom vanaf de
-poort. Schakel het systeem uit
en verwijder het USB-apparaat
vanaf de poort. Verzeker u ervan
dat er geen probleem is met het
USB-apparaat. Als de aanduiding
op het display afgebeeld blijft,
neemt u contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Verkeerde displayaanduidingen.
ˎˎ De gegevens opgeslagen
op het USB-apparaat zijn
mogelijk beschadigd. Sla de
muziekgegevens nogmaals op het
USB-apparaat op.
ˎˎ De tekens die op het display van
dit apparaat kunnen worden
afgebeeld zijn alleen letters en
cijfers. Andere tekens die niet
kunnen worden afgebeeld,
worden afgebeeld als "_".
Het USB-apparaat wordt niet
herkend.
ˎˎ Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
ˎˎ Zie "Informatie over compatibele
apparaten" (pagina 38).
ˎˎ Het USB-apparaat werkt niet goed.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit
probleem kunt oplossen.
De weergave begint niet.
ˎˎ Schakel het systeem uit, sluit
vervolgens het USB-apparaat
opnieuw aan en schakel tenslotte
het systeem weer in.
ˎˎ Zie "Informatie over compatibele
apparaten" (pagina 38).
De weergave begint niet bij het
eerste bestand.
ˎˎ Stel de weergavefunctie in op
de normale weergavefunctie
(pagina 21).
Ernstig gebrom of ruis is hoorbaar,
of zenders kunnen niet worden
ontvangen. ("TUNED" of "ST"
knippert op het display.)
ˎˎ Sluit de antenne op de juiste wijze
aan.
ˎˎ Verander de locatie en richting
van de antenne om een goede
ontvangst te krijgen.
ˎˎ Sluit een in de winkel verkrijgbare
externe antenne aan.
ˎˎ Schakel dichtbij geplaatste
elektrische apparatuur uit.
BLUETOOTH-apparaat
Het paren kan niet worden
uitgevoerd.
ˎˎ Plaats het BLUETOOTH-apparaat
dichter bij het systeem.
ˎˎ Paren kan onmogelijk zijn als
andere BLUETOOTH-apparaten
aanwezig zijn in de buurt van het
systeem. Schakel in dat geval de
andere BLUETOOTH-apparaten uit.
ˎˎ Zorg ervoor dat het correcte
wachtwoord wordt ingevoerd
bij het selecteren van het
modelnummer (dit systeem) op
het BLUETOOTH-apparaat.
Het BLUETOOTH-apparaat kan dit
systeem niet detecteren, of
"BT OFF" wordt afgebeeld op het
display.
ˎˎ Stel het BLUETOOTH-signaal in op
"BT ON" (pagina 29).
Aanvullende informatie
Audiobestand kan niet worden
weergegeven.
ˎˎ MP3-bestanden in MP3 PROformaat kunnen niet worden
weergegeven.
ˎˎ Sommige AAC-bestanden worden
mogelijk niet correct weergegeven.
ˎˎ Een AAC-bestand met videostreaming kan niet worden
weergegeven.
ˎˎ WMA-bestanden in Windows
Media Audio Lossless- en Windows
Media Audio Professional-formaat
kunnen niet worden weergegeven.
ˎˎ USB-apparaten die zijn
geformatteerd in een ander
bestandssysteem dan FAT16 of
FAT32 worden niet ondersteund.*
ˎˎ Als u een USB-apparaat met
partities gebruikt, kunnen alleen
de bestanden op de eerste partitie
worden weergegeven.
ˎˎ Het apparaat kan slechts
weergeven tot 8 mapniveaus diep.
ˎˎ Bestanden die zijn versleuteld of
beveiligd door een wachtwoord
kunnen niet worden weergegeven.
ˎˎ Bestanden voorzien van
auteursrechtenbescherming
(DRM, Digital Rights Management)
kunnen niet worden weergegeven
door dit systeem.
Tuner
* Dit systeem ondersteunt de
bestandssystemen FAT16 en
FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen niet al
deze bestandssystemen. Voor
meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van ieder USBapparaat of neemt u contact op met de
fabrikant.
41NL
Aansluiten is niet mogelijk.
ˎˎ Het BLUETOOTH-apparaat
waarmee u een verbinding tot
stand probeerde te brengen, biedt
geen ondersteuning voor A2DP en
kan niet worden verbonden met
het systeem.
ˎˎ Schakel de BLUETOOTH-functie
van het BLUETOOTH-apparaat in.
ˎˎ Breng een verbinding tot stand
vanaf het BLUETOOTH-apparaat.
ˎˎ De paringsregistratie-informatie is
gewist. Voer de paringsbediening
nogmaals uit.
ˎˎ Wis de paringsregistratieinformatie van een
BLUETOOTH-apparaat
(pagina 27) en voer het paren
nogmaals uit (pagina 24).
Het geluid slaat over of fluctueert,
of de verbinding wordt verbroken.
ˎˎ Het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat zijn te ver
van elkaar verwijderd.
ˎˎ Als er obstakels zijn
tussen het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat, verwijdert
of omzeilt u de obstakels.
ˎˎ Als er apparatuur in de buurt
staat die elektromagnetische
straling veroorzaakt, zoals een
draadloos-LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een
magnetron, plaatst u deze verder
weg.
Het geluid van het
BLUETOOTH-apparaat is niet
hoorbaar op dit systeem.
ˎˎ Verhoog het volumeniveau eerst
op uw BLUETOOTH-apparaat, en
stel daarna het volumeniveau in
met VOL +/−.
42NL
Ernstig gebrom, ruis of vervormd
geluid is hoorbaar.
ˎˎ Als er obstakels zijn
tussen het systeem en het
BLUETOOTH-apparaat, verwijdert
of omzeilt u de obstakels.
ˎˎ Als er apparatuur in de buurt
staat die elektromagnetische
straling veroorzaakt, zoals een
draadloos-LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een
magnetron, plaatst u deze verder
weg.
ˎˎ Verlaag het volumeniveau van het
BLUETOOTH-apparaat.
Party Chain
De Party Chain-functie kan niet
worden ingeschakeld.
ˎˎ Controleer de aansluitingen
(pagina 31).
ˎˎ Controleer of de audiokabels
correct zijn aangesloten.
ˎˎ Stel het volumeniveau goed in.
Er is geen geluid wanneer u de
audio-ingangsfunctie selecteert.
ˎˎ Stel het volumeniveau in op het
aangesloten apparaat.
ˎˎ Probeer het systeem uit te
schakelen en daarna weer in te
schakelen.
"PARTY" en "CHAIN" knipperen op
het display.
ˎˎ De audio-ingangsfunctie is
geselecteerd in de Party Chainfunctie. Druk herhaaldelijk op
FUNCTION +/– om een andere
functie te selecteren.
ˎˎ Probeer het systeem uit te
schakelen en daarna weer in te
schakelen.
Het systeem terugstellen
Als het systeem nog steeds niet
goed werkt, stelt u het systeem
terug op de standaardinstellingen
die in de fabriek werden ingesteld.
Gebruik de toetsen op de subwoofer
om deze bediening uit te voeren.
1 Trek de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en steek hem
daarna weer erin.
2 Druk op  om het systeem in te
schakelen.
3 Houd FUNCTION en 
tegelijkertijd ingedrukt totdat
"RESET" wordt afgebeeld op het
display.
Een van de volgende mededelingen
kan tijdens gebruik op het display
worden afgebeeld of knipperen.
CHILD LOCK
De kinderbeveiligingsfunctie is
ingeschakeld.
CODE 01
Een niet-ondersteund audiosignaal
wordt door de aangesloten televisie
ingevoerd via de OPT IN-aansluiting.
Zie "Als geen televisiegeluid
hoorbaar is via het systeem"
(pagina 17).
ERROR
Het USB-apparaat kon niet worden
herkend of een onbekend apparaat
werd aangesloten.
GUEST
Het systeem wordt een groepgast
wanneer de Party Chain-functie
wordt ingeschakeld.
HOST
Het systeem wordt een
groepgastheer wanneer de Party
Chain-functie wordt ingeschakeld.
NoDEVICE
Er is geen USB-apparaat
aangesloten.
NO TRACK
Er is geen bestand dat kan worden
weergegeven in het systeem
geladen.
Aanvullende informatie
Alle door de gebruiker
geconfigureerde instellingen, zoals
voorkeurzenders, timer en klok,
worden teruggesteld op de
standaardinstellingen die in de
fabriek werden ingesteld.
Meldingen
NOT SUPPORT
Een niet-ondersteund USB-apparaat
is aangesloten, of het USB-apparaat
is via een USB-hub aangesloten.
43NL
PAIRING
Het systeem staat in de
paringsfunctie.
READING
Het apparaat leest informatie
vanaf het USB-apparaat. Sommige
bedieningen zijn niet mogelijk.
TIME NG
De begintijd en eindtijd van de
weergavetimer zijn hetzelfde.
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
ˎˎTrek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact als het apparaat gedurende
een lange tijd niet gebruikt gaat
worden. Wanneer u de stekker van het
netsnoer uit het stropcontact trekt, pakt
u altijd de stekker vast. Trek nooit aan
het snoer zelf.
ˎˎIn het geval een voorwerp of vloeistof
in het systeem terechtkomt, trekt u de
stekker uit het stopcontact en laat u het
systeem controleren door vakbekwaam
servicepersoneel voordat u het weer
gebruikt.
ˎˎ(Voor klanten in de Verenigde Staten)
Eén van de stekkerpootjes is om
veiligheidsredenen breder dan de
andere zodat de stekker slechts op één
manier in het stopcontact past. Als het
niet mogelijk is om de stekker in het
stopcontact te steken, neemt u contact
op met uw dealer.
ˎˎHet netsnoer mag alleen worden
vervangen door een vakbekwame
reparateur.
Installeren
ˎˎStel het systeem niet op een aflopend
oppervlak op, of op plaatsen waar
het extreem heet, koud, stoffig, vuil of
vochtig is, of onvoldoende ventilatie is,
of op plaatsen die worden blootgesteld
aan trillingen, direct zonlicht of zeer
helder licht.
ˎˎWees voorzichtig wanneer u het
systeem opstelt op oppervlakken
die zijn behandeld (bijvoorbeeld met
was, olie of polish) omdat vlekken in
en verkleuring van het oppervlak kan
optreden.
44NL
Ontwikkeling van hitte
ˎˎTijdens gebruik is warmteophoping in
het apparaat normaal en geen reden tot
bezorgdheid.
ˎˎRaak de behuizing niet aan als
het apparaat continu op een hoog
volumeniveau is gebruikt omdat de
behuizing heet kan zijn geworden.
ˎˎDek de ventilatieopeningen niet af.
Luidsprekersysteem
Het luidsprekersysteem is niet
magnetisch afgeschermd waardoor het
beeld op een televisie die in de buurt
van de luidsprekers staat magnetisch
vervormd kan raken. In dat geval
schakelt u de televisie uit, wacht u 15 tot
30 minuten en schakelt u de televisie
weer in. Als geen verbetering optreedt,
stelt u het systeem verder van de televisie
op.
Reiniging van de behuizing
Over BLUETOOTH-communicatie
ˎˎBLUETOOTH-apparaten moeten
worden gebruikt binnen een afstand
van ongeveer 10 meter (vrij van
obstakels) van elkaar. Het effectieve
communicatiebereik kan korter zijn in
de volgende situaties:
ˋˋ Wanneer een persoon, metalen
voorwerp, muur of andere obstakel
zich bevindt tussen de apparaten
met een BLUETOOTH-verbinding
ˋˋ Locaties waar een draadloos-LAN
aanwezig is
ˋˋ In de buurt van een magnetron die in
gebruik is
ˋˋ Locaties waarin andere
elektromagnetische straling
voorkomt
LAN (IEEE 802.11b/g) maken gebruik
van dezelfde frequentieband (2,4 GHz).
Wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat
gebruikt in de buurt van een apparaat
met een draadloos-LAN-functie,
kan elektromagnetische storing
optreden. Dit kan leiden tot lagere
gegevensoverdrachtsnelheden, ruis
of problemen bij het maken van een
verbinding. Als dit gebeurt, probeert u
de volgende oplossingen:
ˋˋ Probeer dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat met elkaar
te verbinden terwijl u minstens
10 meter verwijderd bent van de
draadloos-LAN-apparatuur.
ˋˋ Schakel de stroom naar de
draadloos-LAN-apparatuur uit
wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat
dichterbij dan 10 meter gebruikt.
ˎˎDe radiogolven die door dit systeem
worden uitgezonden, kunnen de
werking van sommige medische
apparaten storen. Aangezien deze
storing kan leiden tot een defect,
schakelt u altijd dit systeem en het
BLUETOOTH-apparaat uit op de
volgende locaties:
ˋˋ In ziekenhuizen, treinen en
vliegtuigen, bij benzinestations en
op iedere plaats waar brandbare
gassen aanwezig kunnen zijn
ˋˋ Vlakbij automatische deuren of
brandalarmen
Aanvullende informatie
Maak het systeem schoon met een
zachte doek die een beetje bevochtigd
is met een oplossing van een licht
schoonmaakmiddel in water.
Gebruik nooit een schuursponsje,
schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
ˎˎBLUETOOTH-apparaten en draadloos-
45NL
ˎˎDit systeem ondersteunt
beveiligingsfuncties die voldoen aan de
BLUETOOTH-specificatie als manier om
de veiligheid tijdens communicatie met
behulp van BLUETOOTH-technologie
te garanderen. Echter, deze beveiliging
kan onvoldoende zijn afhankelijk
van de gemaakte instellingen en
andere factoren, en dus moet u altijd
voorzichtig te werk gaan wanneer
u communiceert met behulp van
BLUETOOTH-technologie.
ˎˎSony kan op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld voor
schade of ander verlies als gevolg
van informatielekken tijdens
communicatie met behulp van
BLUETOOTH-technologie.
ˎˎBLUETOOTH-communicatie wordt
niet noodzakelijkerwijs gegarandeerd
met alle BLUETOOTH-apparaten
die hetzelfde profiel hebben als dit
systeem.
ˎˎBLUETOOTH-apparaten
die zijn verbonden met dit
systeem moeten voldoen aan
de BLUETOOTH-specificatie
voorgeschreven door Bluetooth SIG,
Inc., en moeten aldus gecertificeerd zijn.
Echter, wanneer een apparaat voldoet
aan de BLUETOOTH-specificatie,
kunnen zich gevallen voordoen waarin
de eigenschappen of specificaties
van het BLUETOOTH-apparaat het
onmogelijk maken om een verbinding
tot stand te brengen, of kunnen leiden
tot andere bedieningsmethoden,
displayweergaven of werking.
ˎˎRuis kan optreden of het geluid kan
worden onderbroken afhankelijk
van het BLUETOOTH-apparaat dat
is verbonden met dit systeem,
de communicatieomgeving of
omgevingsomstandigheden.
46NL
Technische gegevens
Actieve subwoofer
(SA-WGT1)
Versterker-gedeelte
Model voor de Verenigde Staten:
UITGANGSVERMOGEN EN TOTALE
HARMONISCHE VERVORMING
(FTC-uitgangsvermogen):
Linksvoor/rechtsvoor:
Bij belasting van 3 ohm, beide
kanalen aangedreven, van 400 tot
10.000 Hz; RMS-vermogen van
minimaal 32 W per kanaal
nominaal, totale harmonische
vervorming (THV) lager dan 1,0%
vanaf 250 milliwatt tot de
nominale uitvoer.
Uitgangsvermogen (referentie):
Linksvoor/rechtsvoor:
40 W + 40 W (per kanaal bij 3 ohm,
1 kHz)
Subwoofer:
180 W (bij 4 ohm, 100 Hz)
Model voor Brazilië:
Totaal RMS-uitgangsvermogen:
200 W
Linksvoor/rechtsvoor:
RMS-uitgangsvermogen:
80 W (40 W per kanaal × 2, bij 3
ohm, 1 kHz, 10% THV*)
Subwoofer:
RMS-uitgangsvermogen:
120 W (4 ohm, bij 100 Hz, 10%
THV*)
Overige modellen:
Uitgangsvermogen (nominaal):
Linksvoor/rechtsvoor:
32 W + 32 W (bij 3 ohm, 1 kHz,
1% THV*)
Uitgangsvermogen (referentie):
Linksvoor/rechtsvoor:
40 W + 40 W (per kanaal bij 3 ohm,
1 kHz)
Subwoofer:
180 W (bij 4 ohm, 100 Hz)
* Totale harmonische vervorming
Luidspreker-gedeelte
Luidsprekersysteem:
Subwoofer met basreflex
Luidsprekereenheid:
180 mm, conustype
Nominale impedantie:
4 ohm
Ingangen
Uitgangen
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spanning 2 V, impedantie
1 kilo-ohm
Tuner-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM-tuner
Antenne:
FM-draadantenne
Afstembereik:
Modellen voor de VS en Brazilië:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(frequentiestap van 100 kHz)
Overige modellen:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(frequentiestap van 50 kHz)
Communicatiesysteem:
BLUETOOTH-standaardversie 3.0
Uitgang:
BLUETOOTH-standaardvermogensklasse 2
Maximaal communicatiebereik:
In rechte lijn: ongeveer 10 m1)
Frequentieband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulatiemethode:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH-profielen2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Ondersteunde codecs:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)Het werkelijke bereik kan verschillen
afhankelijk van factoren zoals
obstakels tussen de apparaten,
magnetische velden rondom een
magnetron, statische elektriciteit,
ontvangstgevoeligheid, prestaties
van de antenne, besturingssysteem,
softwareprogramma's, enz.
2)BLUETOOTH-standaardprofielen
geven het doel aan van
BLUETOOTH-communicatie tussen de
apparaten.
Aanvullende informatie
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
Spanning 0,8 V, impedantie 47
kilo-ohm
OPT IN:
Ondersteund audiosignaal:
2-kanaals lineair PCM
BLUETOOTH-gedeelte
47NL
USB-gedeelte
Ondersteund formaat:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
16-bit PCM
Bemonsteringsfrequentie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV:
8 kHz – 48 kHz
Ondersteund USB-apparaat:
Massaopslagklasse
Maximale stroomsterkte:
1A
(USB-)poort:
Type A
48NL
Luidsprekersysteem
(SS-GT1)
Luidsprekersysteem:
2-weg luidsprekersysteem
Luidsprekereenheid:
L-kanaal:
Woofer: 80 mm × 2, conustype
Tweeter: 40 mm, conustype
R-kanaal:
Woofer: 80 mm × 2, conustype
Tweeter: 40 mm, conustype
Nominale impedantie:
3 ohm
Algemeen
Stroomvoorziening:
Modellen voor de VS en Mexico:
120 V wisselstroom, 60 Hz
Model voor Latijns-Amerika
(behalve de modellen voor
Bolivia, Chili, Argentinië en
Mexico):
110 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Modellen voor Saoedi-Arabië,
Verenigde Arabische Emiraten,
Kenia en Nigeria:
120 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Overige modellen:
220 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Energieverbruik:
70 W
Stroomverbruik (in de
energiebesparingsstand):
Model voor Europa:
0,5 W (wanneer de stand-bystand
van BLUETOOTH is uitgeschakeld)
6 W (wanneer de stand-bystand
van BLUETOOTH is ingeschakeld)
Overige modellen:
0,5 W
Afmetingen (b/h/d) (ong.):
Actieve subwoofer:
290 mm × 420 mm × 275 mm
Luidsprekersysteem:
800 mm × 110 mm × 102 mm
Gewicht (ong.):
Actieve subwoofer:
7,1 kg
Luidsprekersysteem:
2,8 kg
Aantal:
Actieve subwoofer:
1 stuk
Luidsprekersysteem:
1 stuk
Bijgeleverde accessoires
Optische digitale kabel (1)
Afstandsbediening (1)
R03-batterijen (AAA-formaat) (2)
FM-draadantenne (1)
Aanvullende informatie
Het ontwerp en de technische
gegevens zijn onderhevig aan
veranderingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
49NL
50NL
Aanvullende informatie
51NL
©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF