Sony | BDV-E300 | Sony BDV-E300 Gebruiksaanwijzing

4-147-233-51(1)
De software van dit toestel kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over
eventueel beschikbare updates, gaat u naar de volgende URL.
Voor klanten in Europa en Rusland: http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in Azië en Australië: http://www.sony-asia.com/support
Voor klanten in Latijns-Amerika: http://esupport.sony.com
BD/DVD Home Theatre System
Gebruiksaanwijzing
BDV-E300 / E301 / E801
(1)
© 2009 Sony Corporation
Sony Corporation Printed in Malaysia
WAARSCHUWING
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz.
Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende
kaars, op het toestel.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het
risico op brand of elektrische schokken te
verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals een vaas op het toestel.
Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Om verwondingen te voorkomen, moet dit apparaat
stevig worden vastgemaakt aan de grond/muur in
overeenstemming met de installatie-instructies.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
OPGELET
Het gebruik van optische instrumenten bij dit product
verhoogt het risico op oogletsels. De laserstraal die
wordt gebruikt in dit BD/DVD Home Theatre System
is schadelijk voor de ogen. Probeer de behuizing dus
niet uit elkaar te halen.
Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel.
Dit etiket vindt u terug op het onderdeel van het toestel
dat tegen laserstralen is beschermd.
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Deze aanduiding
bevindt zich achteraan
op de buitenkant van het
toestel.
2NL
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat
de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten
om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij
enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen
te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Bericht voor klanten: de volgende informatie is enkel
van toepassing voor toestellen die verkocht werden in
landen waar de EU-richtlijnen gelden.
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel is getest en compatibel bevonden met de
beperkingen vermeld in de EMC-richtlijn voor het
gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 meter
(alleen Europese en Russische modellen).
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• De stekker wordt gebruikt om het toestel los te
koppelen; verbind het toestel daarom met een
stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Als u een
onregelmatigheid in het toestel opmerkt, trek dan de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
Auteursrechten en
handelsmerken
• Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten.
Het gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision en is bedoeld voor
gebruik in huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor toestemming heeft verleend.
Aanpassing of demontage is verboden.
• Dit toestel is uitgerust met een Dolby* Digital en
Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix surround
decoder en het DTS** Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie onder
Amerikaanse patentnummers #: 5.451.942,
5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616,
6.487.535, 7.392.195, 7.272.567, 7.333.929,
7.212.872 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die uitgegeven of in
behandeling zijn.
DTS is een gedeponeerd handelsmerk en de
DTS-logo's, het DTS-symbool, DTS-HD en
DTS-HD Master Audio | Essential zijn
handelsmerken van DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
• Dit toestel bevat High-Definition Multimedia
Interface-technologie (HDMITM).
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
• Java en alle handelsmerken en logo's gebaseerd op
Java zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc.
• "BD-Live" en "BonusView" zijn handelsmerken van
Blu-ray Disc Association.
• "Blu-ray Disc" is een handelsmerk.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" en het logo
"CD" zijn handelsmerken.
• "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• "AVCHD" en het "AVCHD"-logo zijn
handelsmerken van Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. en Sony Corporation.
• "S-AIR" en het S-AIR-logo zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
• , "XMB" en "xross media bar" zijn handelsmerken
van Sony Corporation en Sony Computer
Entertainment Inc.
• "PLAYSTATION" is een handelsmerk van Sony
Computer Entertainment Inc.
• "x.v.Colour" en het "x.v.Colour"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" en het "PhotoTV HD"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• Andere systemen en productnamen zijn veelal
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun fabrikanten. De symbolen ™ en ® worden niet
weergegeven in deze handleiding.
3NL
Over deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op het toestel gebruiken
als ze dezelfde of soortgelijke namen hebben
als deze op de afstandsbediening.
• Pictogrammen zoals
die boven elke
functieverklaring worden weergegeven, geven
aan welk type medium kan worden gebruikt in
combinatie met deze functie.
Raadpleeg "Afspeelbare discs" (pagina 102)
voor meer informatie.
• In deze handleiding wordt "disc" gebruikt om
te verwijzen naar BD's, DVD's of CD's, tenzij
anders aangegeven door de tekst of illustraties.
• De instructies in deze handleiding zijn voor
BDV-E300, BDV-E301 en BDV-E801. BDVE300 is het model dat wordt gebruikt in de
illustraties. Elk verschil in werking is duidelijk
aangegeven in de tekst, bijvoorbeeld "BDVE300".
• De bedieningsmenu-items kunnen verschillen
afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.
• De standaardinstelling is onderstreept.
4NL
Over de S-AIR-functie
Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie,
die zorgt voor draadloze geluidstransmissie
tussen S-AIR-producten.
De volgende S-AIR-producten kunnen met dit
toestel worden gebruikt:
• Surroundversterker: u kunt draadloos het
geluid via de surroundluidsprekers beluisteren.
• Surroundversterker achteraan: u kunt
draadloos genieten van geluid uit de
surroundachterluidspreker.
• S-AIR-ontvanger: u kunt het geluid van het
toestel in een andere kamer beluisteren.
De S-AIR-producten kunnen optioneel worden
gekocht (het gamma S-AIR-producten varieert
naargelang de regio).
Opmerkingen of instructies betreffende de
surroundversterker, de surroundversterker
achteraan of de S-AIR-ontvanger in deze
gebruiksaanwijzing verwijzen enkel naar
situaties waarin de surroundversterker, de
surroundversterker achteraan of de S-AIRontvanger wordt gebruikt.
Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken"
(pagina 61) voor meer informatie over de
S-AIR-functie.
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing ................ 4
Over de S-AIR-functie ............................ 4
Uitpakken ................................................ 6
Onderdelen en bedieningselementen .... 10
Aan de slag
Stap 1: Het toestel plaatsen......... 16
Stap 2: Het toestel aansluiten ..... 22
Stap 3: De snelinstelling
uitvoeren.................................. 31
Stap 4: De bron selecteren .......... 35
Stap 5: Surroundgeluid
weergeven ............................... 36
Afspelen
Een BD/DVD afspelen.......................... 39
BonusView/BD-Live gebruiken ........... 46
Een cd afspelen .....................................47
Fotobestanden weergeven ..................... 49
Geluidsregeling
Het effect selecteren dat bij de bron
past.................................................. 51
Het audioformaat, meertalige
muziekstukken of het kanaal
selecteren ........................................ 52
Multiplex Broadcast Sound
weergeven ....................................... 53
Geluidseffecten gebruiken .................... 53
Tuner
Luisteren naar de radio.......................... 55
Het Radio Data System gebruiken
(RDS).............................................. 59
Extern geluidsapparaat
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
gebruiken ........................................ 60
Een S-AIR-product gebruiken .............. 61
Andere handelingen
De functie Controle voor HDMI
gebruiken voor "BRAVIA"
Sync ................................................ 68
De juiste instellingen automatisch
kalibreren........................................ 71
De luidsprekers instellen ...................... 72
De tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening ........................... 74
De Sleep Timer gebruiken.................... 76
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen ................... 76
De knoppen op het toestel
uitschakelen.................................... 77
Over de demonstratie............................ 77
Energie besparen in de
stand-bystand.................................. 78
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm gebruiken .................. 79
[Netwerk-update].................................. 80
[Video-instellingen].............................. 82
[Audio-instellingen].............................. 84
[BD/DVD-instellingen] ........................ 86
[Foto-instellingen] ................................ 88
[HDMI-instellingen]............................. 88
[Systeeminstellingen] ........................... 89
[Netwerkinstellingen] ........................... 90
[Snelinstelling]...................................... 91
[Terugstellen]........................................ 92
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 93
Opmerkingen over de discs .................. 94
Verhelpen van storingen....................... 95
Zelfdiagnosefunctie ............................ 101
Afspeelbare discs................................ 102
Ondersteunde audioformaten.............. 104
Video-uitvoerresolutie ........................ 105
Specificaties........................................ 106
Taalcodelijst........................................ 108
Verklarende woordenlijst ................... 109
Index ................................................... 113
5NL
Uitpakken
BDV-E300
• Voorluidsprekers (2)
• Luidsprekerkabels (6, wit/
rood/blauw/grijs/groen/
paars)
Voor Britse en Australische
modellen
• Surroundluidsprekers (2)
• Videokabel (1)
• Middenluidspreker (1)
• Gebruiksaanwijzing
• Handleiding luidspreker- en
tv-aansluitingen
• Software Licence
Information
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Subwoofer (1)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Gebruiksaanwijzing voor de
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
Voor modellen uit Singapore,
Indonesië, Maleisië,
Hongkong, de Filippijnen,
Mexico en Latijns-Amerika
• HDMI-kabel (1)
• FM-draadantenne (1)
of
6NL
• Voetjes (1 set)
BDV-E301
• Voorluidsprekers (2)
• Luidsprekerkabels (5, wit/
rood/blauw/grijs/groen)
• Surroundluidsprekers (2)
• Videokabel (1)
• Middenluidspreker (1)
• Gebruiksaanwijzing
• Handleiding luidspreker- en
tv-aansluitingen
• Software Licence
Information
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Gebruiksaanwijzing voor de
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
• Subwoofer (1)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• FM-draadantenne (1)
• Voetjes (1 set)
of
7NL
BDV-E801
• Voorluidsprekers (2)
• Subwoofer (1)
• Voetjes (1 set)
• Voeten (4)
• FM-draadantenne (1)
of
• Schroeven (met onderlegring)
(12)
• Luidsprekerkabels (2,
groen/paars)
• Surroundluidsprekers (2)
• Videokabel (1)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Middenluidspreker (1)
8NL
• Gebruiksaanwijzing
• Installatiegids voor de
luidsprekers
• Handleiding luidspreker- en
tv-aansluitingen
• Software Licence
Information
De afstandsbediening gebruiken
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de
aanduidingen 3 en #.
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken
en dat er corrosievorming optreedt.
De voetjes op de subwoofer bevestigen
Bevestig de voetjes (bijgeleverd) op de onderkant van de subwoofer om de subwoofer stabieler te
maken en te voorkomen dat deze wegschuift.
,
Maak de voetjes los van het
vel.
9NL
A THEATRE (pagina 69)
Onderdelen en
bedieningselementen
Schakelt automatisch over naar de optimale
videomodus voor het bekijken van films.
ONE-TOUCH PLAY (pagina's 39, 69)
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen
haakjes.
Door enkel op deze knop te drukken, wordt
de tv ingeschakeld, wordt de BD/DVDingang geactiveerd en begint het toestel
automatisch een disc af te spelen.
Afstandsbediening
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV "/1 (aan/stand-by) (pagina 74)
TV
Schakelt de tv in of activeert de standbystand.
1
"/1 (aan/stand-by) (pagina's 30, 31, 39,
55)
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
TIME
DIGITAL
ANALOG
SYSTEM
MENU
2
Schakelt het toestel in of activeert de standbystand.
3
B SLEEP (pagina 76)
Stelt de Sleep Timer in.
NIGHT (pagina 54)
4
Activeert de nachtmodus.
5
DYNAMIC BASS (pagina 53)
D.TUNING
Versterkt de lage tonen.
P
U
TV (pagina 74)
OP
M EN U
UP /
TOP
ME
N
DISPLAY
Wijzigt de bron die met de
afstandsbediening wordt bediend naar TV.
RET
OP
T
TO IO N S
OL
S
6
UR
N
C Cijfertoetsen (pagina's 39, 56, 74)
HOME
FUNCTION
0
SOUND MODE
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
7
Hiermee kunt u titel/hoofdstuknummers,
radiofrequenties enz. invoeren.
8
CLEAR (pagina's 44, 57)
Wist het invoerveld.
SCENE SEARCH
/ (teletekst) (pagina 74)
PROG
Activeert teletekst.
9
DISPLAY
TIME (pagina 44)
Geeft de verstreken/resterende speelduur
weer op het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De toetsen 5,
/DIGITAL, PROG + en N
zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de
voelstip als richtpunt wanneer u de
afstandsbediening gebruikt.
•
•
10NL
: om het toestel te bedienen
: om de tv te bedienen
(Raadpleeg "De tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 74)
voor meer informatie.)
- (pagina 74)
Gebruik - voor het selecteren van een
kanaalnummer hoger dan 10.
D
(audio) (pagina's 52, 53)
Selecteert het audioformaat/de audiotrack.
C/X/x/c
(ondertiteling) (pagina 42)
Selecteert de taal van de ondertiteling
wanneer meertalige ondertitels opgenomen
zijn op een BD-ROM/DVD VIDEO.
Verplaatst de markering naar een
weergegeven item.
D.TUNING (pagina 57)
Bevestigt het geselecteerde item.
(ENTER)
Selecteert de radiofrequenties.
(gids) (pagina 74)
(hoek) (pagina 42)
Geeft de Digitale Elektronische
Programmagids (EPG) weer.
Schakelt over naar andere kijkhoeken
wanneer meerdere hoeken werden
opgenomen op een BD-ROM/DVD
VIDEO.
SYSTEM MENU (pagina's 36, 46, 53, 57,
61, 76)
TOOLS (pagina 74)
Het bedieningsmenu voor de huidige
schermweergave weergeven.
G FUNCTION (pagina's 35, 39, 47, 49, 55,
60)
Opent het systeemmenu.
Selecteert de weergavebron.
DIGITAL (pagina 74)
SOUND MODE (pagina 51)
Schakelt over naar digitale modus.
Selecteert de geluidsmodus.
ANALOG (pagina 74)
H Knoppen afspeelbediening
Schakelt over naar analoge modus.
Zie "Afspelen" (pagina 39).
(breed) (pagina 74)
./> (vorige/volgende)
Wijzigt de breedte-/hoogteverhouding van
de aangesloten tv.
REPLAY/ADVANCE
m/M (snel terugspoelen/snel
vooruitspoelen)
E Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw)
(pagina's 74, 90)
N (afspelen)
Sneltoetsen voor het selecteren van items in
de menu's van bepaalde BD's (kan ook
worden gebruikt voor interactieve
Javafuncties van een BD).
X (pauzeren)
x (stoppen)
Radiobedieningstoetsen
F TOP MENU (pagina 43)
Zie "Tuner" (pagina 55).
Opent of sluit het hoofdmenu van de BD of
DVD.
PRESET +/–
TUNING +/–
DISPLAY (pagina 44)
Geeft de afspeelinformatie weer op het tvscherm.
I
(geluidsonderdrukking) (pagina's
39, 47, 74)
POP UP/MENU (pagina 43)
Schakelt het geluid tijdelijk uit.
Opent of sluit het pop-upmenu van de BDROM of het menu van de DVD.
2 (volume) +/– (pagina's 39, 74)
OPTIONS (pagina's 39, 47, 49, 55)
Past het volume aan.
PROG +/– (pagina 74)
Geeft het optiemenu weer op het tv-scherm.
Gaat naar het vorige/volgende kanaal.
HOME (pagina's 31, 39, 47, 49, 55, 71,
79)
c/C (pagina 74)
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt u de
volgende (c) of vorige (C) tekstpagina
Opent of sluit het startmenu van het toestel.
RETURN (pagina's 74, 90)
kiezen.
t/
Keert terug naar de vorige weergave.
(tv-ingang) (pagina 74)
Schakelt de invoerbron van de tv tussen de
tv en andere bronnen.
11NL
DISPLAY (pagina 55)
Wijzigt de radio-informatie op het
uitleesvenster op het voorpaneel van de
radiofrequentie naar de zendernaam.
/
(info/teletekst weergeven)
(pagina 74)
Geeft informatie weer.
J SCENE SEARCH (pagina 43)
Schakelt over naar de scènezoekmodus
waarmee u snelt kunt bladeren door
verschillende scènes binnen de titel die
wordt afgespeeld.
12NL
Voorpaneel
FUNCTION
A "/1 (aan/stand-by) (pagina 39)
C S-AIR-aanduiding
Licht op wanneer de S-AIR-zendontvanger
in het toestel is geplaatst en het systeem het
geluid verzendt.
Schakelt het toestel in of activeert de standbystand.
B Knoppen afspeelbediening (pagina 39)
N (afspelen)
Start of hervat de weergave.
Speelt een diavoorstelling af wanneer een
disc met JPEG-beeldbestanden wordt
geplaatst.
D VIRTUAL 7.1CH-aanduiding (pagina
36)
Licht op terwijl de virtuele 7.1kanaalsdecodering geactiveerd is.
E Aan/uit-lampje
Licht op wanneer het toestel is
ingeschakeld.
x (stoppen)
Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt
(hervatpunt).
Het hervatpunt van een titel/muziekstuk is
het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de
laatste foto die u hebt bekeken in een
fotomap.
VOLUME
F Uitleesvenster op het voorpaneel
G Disclade (pagina 39)
H
(afstandsbedieningssensor)
FUNCTION
Selecteert de weergavebron.
VOLUME +/–
Past het volume van het toestel aan.
Z (openen/sluiten)
Opent of sluit de disclade.
13NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
PL x
SLEEP
NEO:6 TUNED
ST
NTSC
A Huidig surroundformaat
B Licht op bij ontvangst van een zender.
(alleen radio) (pagina 55)
C Licht op bij ontvangst van
stereogeluid. (alleen radio) (pagina 55)
D Licht op bij het uitvoeren van een
videosignaal via het NTSCkleursysteem.
E Licht op wanneer het externe
geheugen wordt herkend. (pagina 28)
F Licht op wanneer de HDMI OUTaansluiting correct verbonden is met
een toestel dat compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) door middel van de HDMIof DVI-ingang (Digital Visual Interface).
G Licht op wanneer 720p/1080i/1080pvideosignalen worden uitgevoerd via
de HDMI OUT-aansluiting of 720p/
1080i-videosignalen worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
OUT-aansluitingen.
14NL
EXT
HDMI
HD
24P NIGHT BASS
H Licht op bij het uitvoeren van 1920 ×
1080p/24 Hz-videosignalen.
I Licht op wanneer de nachtstand actief
is. (pagina 54)
J Licht op wanneer de functie DYNAMIC
BASS ingeschakeld is. (pagina 53)
K Geeft de status van het toestel weer,
zoals hoofdstuk, titel,
muziekstuknummer, tijdinformatie,
radiofrequentie, afspeelstatus,
decoderingsmodus, enz.
L Licht op wanneer het toestel het
netwerk raadpleegt.
M Geeft de afspeelstatus van het toestel
weer.
N Knippert bij instelling van de Sleep
Timer. (pagina 76)
Achterpaneel
Schroeven*
COMPONENT VIDEO OUT
ANTENNA
VIDEO OUT
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
FM
PR / CR
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
AUDIO
L
L
R
R
DC5V
700mA MAX
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
A. CAL MIC
ECM-AC2
AUDIO IN
A LAN (100)-aansluiting (pagina 29)
I EXT-sleuf (pagina 28)
B COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (pagina 23)
J TV-aansluiting (DIGITAL IN OPTICAL)
(pagina 25)
C VIDEO OUT-aansluiting (pagina 23)
D EZW-T100-sleuf (pagina 61)
K SAT/CABLE-aansluiting (DIGITAL IN
COAXIAL) (pagina 26)
E COAXIAL 75Ω FM-aansluiting (pagina
27)
L DMPORT-aansluiting (DIGITAL MEDIA
PORT) (pagina 26)
F A.CAL MIC-aansluiting (pagina's 31,
71)
M HDMI OUT-aansluiting (pagina 23)
G AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R)
(pagina 26)
H TV-aansluitingen (AUDIO IN L/R)
(pagina 25)
N SPEAKER-aansluitingen (pagina 22)
*
OPGELET
Gelieve de schroeven niet te verwijderen
tenzij u de EZW-T100 installeert.
15NL
Aan de slag
Aan de slag
Stap 1: Het toestel plaatsen
De luidsprekers opstellen
Voor een optimaal surroundgeluid moeten alle luidsprekers even ver van de luisterpositie worden
geplaatst (A). De afstand kan liggen tussen 0,0 en 7,0 meter.
Als u de middenluidspreker en de surroundluidsprekers niet op positie (A) kunt zetten, plaatst u deze
binnen een afstand van 7,0 meter van de luisterpositie.
Plaats de surroundluidsprekers achter de luisterpositie (B).
De subwoofer kan om het even waar in de kamer worden geplaatst.
Middenluidspreker
Subwoofer
Linkerluidspreker vooraan (L)
Rechterluidspreker vooraan (R)
A
A
B
Linker surroundluidspreker (L)
A
30
45
30
45
A
A
B
Rechter surroundluidspreker (R)
Opmerking
• Wees voorzichtig bij het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer
(bijvoorbeeld met was of olie of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet op steunen, omdat hij dan kan vallen.
16NL
De optionele surroundachterluidsprekers toevoegen
Raadpleeg de onderstaande illustratie voor het opstellen van de surroundachterluidsprekers (C).
Middenluidspreker
Subwoofer
Linkerluidspreker vooraan (L)
Rechterluidspreker vooraan (R)
Linker
surroundluidspreker
(L)
Rechter
surroundluidspreker
(R)
30
45
C
Linker
surroundachterluidspreker (L)
(optioneel)
30
45
C
Rechter
surroundachterluidspreker (R)
(optioneel)
17NL
Aan de slag
U kunt genieten van 7.1-surroundgeluid door de draadloze surroundluidsprekerkit (WAHT-SBP1,
optioneel) aan te schaffen. De beschikbare optionele producten variëren afhankelijk van de regio.
Aan de slag
De luidsprekers aan een muur bevestigen
Opgelet
• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te
gebruiken.
• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in
gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven het best in een balk om de luidsprekers te bevestigen. Bevestig de
luidsprekers op een verticale en vlakke muur met de nodige versterking.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een
onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen enz.
Voor u de voor- en surroundluidsprekers van BDV-E801 aan een muur bevestigt, moet u de
luidsprekers demonteren. U kunt de bovenkant van een luidspreker aan de muur bevestigen.
De luidspreker demonteren
(Alleen voor de voor- en surroundluidsprekers van BDV-E801)
1
Maak de luidsprekerkabel los van de luidspreker.
Achterkant van de luidspreker
2
Verwijder de schroef (vooraf geplaatst) aan de achterkant van de luidspreker.
U hebt deze schroef nog nodig bij het opnieuw monteren van de luidspreker. Zorg er dus voor dat
u deze niet verliest.
Schroef
Achterkant van de luidspreker
18NL
3
Demonteer de luidspreker door het bovenste deel op te heffen.
Aan de slag
Bovenste deel
Onderste deel
Achterkant van de luidspreker
4
Trek de luidsprekerkabel uit de onderkant van het onderste deel van de luidspreker.
De verwijderde luidsprekerkabel hebt u nodig bij het bevestigen van de luidspreker aan een muur.
Onderste deel van de luidspreker
,
Luidsprekerkabel
19NL
Illustratie van een volledig gedemonteerd toestel
Aan de slag
Bovenste deel
van de
luidspreker
Onderste deel
van de
luidspreker
Luidsprekerkabel
Schroef
De luidsprekers aan een muur bevestigen
Verbind de luidsprekerkabels met de luidsprekers voor u de luidsprekers tegen een muur installeert.
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met
de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #.
Gekleurde buis
Linkerluidspreker vooraan (L): wit
Rechterluidspreker vooraan (R): rood
Middenluidspreker: groen
Linker surroundluidspreker (L): blauw
Rechter surroundluidspreker (R): grijs
1
Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant
van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
Bevestig de schroeven in de muur.
BDV-E300
Voor de middenluidspreker
Voor de andere luidsprekers
219 mm
8 tot 10 mm
8 tot 10 mm
20NL
BDV-E301
Voor de andere luidsprekers
Voor de middenluidspreker
Aan de slag
160 mm
8 tot 10 mm
8 tot 10 mm
BDV-E801
Voor de andere luidsprekers
Voor de middenluidspreker
219 mm
210 mm
8 tot 10 mm
8 tot 10 mm
3
Hang de luidsprekers op aan de schroeven.
5 mm
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
Achterkant van de luidspreker
21NL
Aan de slag
Stap 2: Het toestel aansluiten
Lees de informatie op de volgende pagina's voor meer uitleg over het aansluiten van het toestel.
Sluit het netsnoer van het toestel pas aan op een stopcontact wanneer alle andere verbindingen tot stand
zijn gebracht.
Opmerking
• Wanneer u een andere component met een volumeregeling aansluit, verlaagt u het volume van de andere component
tot een niveau waarop het geluid niet wordt vervormd.
De luidsprekers aansluiten
De stekker van de luidsprekerkabels en de gekleurde buis hebben een specifieke kleur, afhankelijk van
het type luidspreker. Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKER-aansluitingen op het toestel die
dezelfde kleur hebben.
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met
de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #. Zorg ervoor dat de
isolatie van de luidsprekerkabel (rubberen bescherming) niet klem komt te zitten in de
luidsprekeraansluitingen.
De luidsprekerkabels aansluiten op het toestel
Steek de stekker in het toestel tot u een klik hoort.
Achterpaneel van het toestel
ANTE
Wit
Rood
(Rechterluidspreker vooraan (R)) (Linkerluidspreker vooraan (L))
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
Paars
(Subwoofer)
COMP
T
ONEN
VIDEO
EXT
DC5V
TV
PB / C B
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / CR
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
OUT
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
RT
DMPO
R
FRONT
SPEA
KER
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
KER
SUR R
SUR L
Blauw
(Linker surroundluidspreker (L))
FER
BWOO
R SU
CENTE
Grijs
(Rechter surroundluidspreker (R))
Groen
(Middenluidspreker)
22NL
De luidsprekerkabels aansluiten op de luidspreker
Aan de slag
Achterkant van de luidspreker
Stekker
(–)
(+)
Gekleurde buis
De tv aansluiten (videoverbinding)
Via deze verbinding wordt een videosignaal naar de tv verzonden.
Selecteer de aansluitingswijze afhankelijk van de aansluitingen op uw tv.
Achterpaneel van het toestel
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
COMP
ONEN
T VID
EO OU
EXT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
RT
DMPO
R
FRONT
SPEA
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
A Videokabel (bijgeleverd)
KER
SUR R
SUR L
KER
FER
BWOO
R SU
CENTE
C Componentvideokabel
(niet bijgeleverd)
B HDMI-kabel*
Naar de HDMI INaansluiting van de tv.
Naar de
componentvideo-ingang
van de tv.
Naar de video-ingang van
de tv.
* De HDMI-kabel is alleen geleverd bij modellen voor Singapore, Indonesië, Maleisië, Hongkong, de Filippijnen,
Mexico en Latijns-Amerika.
Methode 1: verbinding via videokabel (A)
Dit is de standaardverbinding.
23NL
Aan de slag
Methode 2: verbinding via HDMI*-kabel (B) en videokabel (A)
Als uw tv met een HDMI-aansluiting is uitgerust, sluit u het toestel via een HDMI-kabel en een
videokabel aan op de tv. De beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een
videokabel alleen.
Wanneer u verbinding maakt via een HDMI-kabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren (pagina's
31, 82).
Om beelden te bekijken via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, moet u het toestel via de videokabel
aansluiten op de tv. Videosignalen van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter worden niet uitgevoerd
via de HDMI OUT-aansluiting.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Methode 3: verbinding via componentvideokabel (C) en videokabel (A)
Als uw tv niet met een HDMI-aansluiting is uitgerust maar wel over componentvideo-ingangen
beschikt, sluit u het toestel via een componentvideokabel en een videokabel aan op de tv. De
beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een videokabel alleen.
Wanneer u verbinding maakt via een componentvideokabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren
(pagina's 31, 82).
Om beelden te bekijken via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, moet u het toestel via de videokabel
aansluiten op de tv. Videosignalen van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter worden niet uitgevoerd
via de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting.
Het kleursysteem wijzigen (PAL of NTSC)
Afhankelijk van de tv die moet worden aangesloten, is het mogelijk dat u ofwel PAL ofwel NTSC voor
het kleursysteem moet kiezen.
PAL is de basisinstelling van het toestel voor Europese, Russische en Australische modellen.
NTSC is de basisinstelling van het toestel voor Aziatische, Latijns-Amerikaanse en Mexicaanse
modellen.
1
2
Druk op "/1 om het toestel in te schakelen.
Druk tegelijk langer dan 5 seconden op x en op VOLUME + op het toestel.
Telkens als u deze handeling uitvoert, wisselt het kleursysteem tussen PAL en NTSC.
"NTSC" licht op in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer het kleursysteem is ingesteld op
NTSC.
24NL
De tv aansluiten (audioverbinding)
Achterpaneel van het toestel
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
COMP
ONEN
T VID
EO OU
EXT
DC5V
TV
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
PB / CB
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
D Audiokabel
(niet bijgeleverd)
RT
DMPO
R
FRONT
SP
R
EAKE
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
KER
SUR R
SUR L
E Digitale optische
kabel (niet bijgeleverd)
FER
BWOO
R SU
CENTE
Naar de digitale optische
uitgang van de tv.
Naar de audio-uitgangen van de
tv.
Methode 1: verbinding via audiokabel (D)
Dit is de standaardverbinding die een analoog audiosignaal verzendt.
Methode 2: verbinding via digitale optische kabel (E)
Wanneer de tv een digitale optische uitgang heeft, kunt u de geluidskwaliteit verbeteren door naast een
audiokabel ook een digitale optische kabel te gebruiken.
Via een digitale audioverbinding ontvangt het toestel een Dolby Digital multiplex-zendsignaal en kunt
u genieten van multiplex broadcast-geluidsweergave.
Opmerking
• Het toestel kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op analoge signalen.
Wanneer het digitale signaal wegvalt, wordt het analoge signaal na 2 seconden verwerkt.
25NL
Aan de slag
Via deze verbinding wordt een audiosignaal naar de tv verzonden. Voer deze verbinding door om via
het toestel naar het geluid van de tv te luisteren.
Aan de slag
De andere componenten aansluiten
U kunt aangesloten componenten beluisteren via de luidsprekers van het toestel.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: F (TDM-iP20 alleen bijgeleverd bij Britse en Australische
modellen. U kunt ook andere DIGITAL MEDIA PORT-adapters gebruiken.)
• Videorecorder, digitale satellietontvanger, PlayStation of een draagbare geluidsbron enz. (niet
bijgeleverd): G
• Videorecorder of digitale satellietontvanger enz. (niet bijgeleverd) met een digitale coaxuitgang: H
Achterpaneel van het toestel
EZW-T100-sleuf (zie "Opties voor draadloos systeem".)
H Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
ANTE
COAX
-T10
EZW
F DIGITAL MEDIA PORTadapter (pagina 60)
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
COMP
ONEN
T VID
EO OU
EXT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / CR
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
RT
DMPO
R
FRONT
KE
SPEA
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
KER
SUR R
SUR L
G Audiokabel (niet
bijgeleverd)
R
FER
BWOO
R SU
CENTE
Naar de digitale coaxuitgang van
de videorecorder of digitale
satellietontvanger enz.
Naar de audio-uitgang van de
videorecorder, digitale
satellietontvanger, PlayStation
of draagbare geluidsbron enz.
Opmerking
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan zodat de V-aanduidingen zich op een lijn bevinden. Om de adapter
los te koppelen, trekt u hem naar buiten terwijl u
ingedrukt houdt.
Opties voor draadloos systeem
Door gebruik te maken van een S-AIR-product (niet bijgeleverd), kunt u genieten van draadloze
prestaties door transmissie vanaf het toestel. Raadpleeg voor meer informatie "Een S-AIR-product
gebruiken" (pagina 61) of de gebruiksaanwijzing van het S-AIR-product.
26NL
Als uw tv uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen
Tv
Aan de slag
U kunt het geluid beluisteren met de luidsprekers van het toestel via de aangesloten tv. Sluit de
componenten als volgt aan.
Videorecorder, digitale
satellietontvanger,
PlayStation enz.
Videorecorder, digitale
satellietontvanger,
PlayStation enz.
System
: signaalstroom
Selecteer de component op de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
Als uw tv niet uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen, is een switcher noodzakelijk om het
geluid van meer dan één component te ontvangen.
De antenne aansluiten
De antenne aansluiten
Achterpaneel van het toestel
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
EXT
DC5V
500mA
R
MAX
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
of
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
Opmerking
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
• Gebruik bij een slechte FM-ontvangst een 75-ohm-coaxkabel (niet bijgeleverd) om het toestel aan te sluiten op een
externe FM-buitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.
FM-buitenantenne
Toestel
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
27NL
Aan de slag
Het externe geheugen plaatsen
Plaats het externe geheugen (een USB-flashgeheugen, zoals Sony USM2GL, USM4GL of USM1GH
van 1 GB of groter, niet bijgeleverd) in de EXT-sleuf. Controleer of "EXT" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel wanneer u het toestel inschakelt. Door een extern geheugen aan te
sluiten, kunt u extra inhoud (BonusView/BD-Live) bekijken, afhankelijk van de disc (pagina 46).
Achterpaneel van het toestel
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
COMP
ONEN
T VID
EO OU
EXT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
Y
HDMI
RT
R
FRONT
KE
SPEA
DC5V MAX
700mA
)
(100
SPEA
L
FRONT
KER
SUR R
AL
OPTIC
COAX
IAL
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
OUT
DMPO
LAN
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
AUDIO
IN
AUDIO
IN
Met de
contactpunten naar
boven
SUR L
R
FER
BWOO
R SU
CENTE
Bijv. Sony USM2GL (niet bijgeleverd)
Opmerking
• Plaats het externe geheugen zover mogelijk in de EXT-sleuf.
• Plaats het externe geheugen recht in de sleuf. Als u het externe geheugen forceert in de sleuf, zal dit zowel het
externe geheugen als het toestel beschadigen.
• Houd het externe geheugen uit de buurt van kinderen om te verhinderen dat ze het per ongeluk inslikken.
• Oefen geen overmatige druk uit op het externe geheugen als dit in de sleuf zit. Dit kan namelijk een storing
veroorzaken.
• Om beschadigde gegevens of schade aan het externe geheugen te vermijden, schakelt u beter het toestel uit tijdens
het plaatsen of verwijderen van het externe geheugen.
• Plaats geen extern geheugen dat foto- of muziekbestanden bevat om te vermijden dat deze bestanden zouden
beschadigd raken.
Het externe geheugen verwijderen
1
2
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen.
Trek het externe geheugen uit de EXT-sleuf.
28NL
Verbinden met het netwerk
COMPONENT VIDEO OUT
PB / CB
Achterpaneel van het
toestel
ANTENNA
VIDEO OUT
EZW-T100
Y
COAXIAL 75
FM
PR / CR
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
Wanneer u rechtsreeks
verbinding maakt met een
breedbandrouter
OPTICAL
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
AUDIO IN
Wanneer u verbinding maakt via
een draadloze LAN-router
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
LAN(100)
Draadloze LAN-router
(toegangspunt)
(niet bijgeleverd)
Breedbandrouter
(niet bijgeleverd)
Naar pc
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
ADSL-modem/
kabelmodem (niet
bijgeleverd)
Ethernet/draadloze
LAN-mediaconvertor
(niet bijgeleverd)
Naar pc
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
ADSL-modem/
kabelmodem (niet
bijgeleverd)
Internet
Internet
De software van het toestel updaten via het netwerk
Zie [Netwerk-update] (pagina 80) en [Bericht over software-update] (pagina 89).
Opmerking
• Verbind geen telefoonaansluiting met de LAN (100)-aansluiting. Dit kan namelijk een storing veroorzaken.
• Verbind de LAN-aansluiting van het toestel niet met de LAN-aansluiting van een pc.
• Afhankelijk van de modem of router verschilt het type netwerkkabel (LAN) (recht of gekruist). Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de modem of router voor meer informatie over de netwerkkabels (LAN).
• Voor een optimale werking van de BD-Live-functies raden wij een internetverbinding aan met een effectieve
snelheid van 1 Mbps of hoger.
29NL
Aan de slag
Verbind de LAN (100)-aansluiting van het toestel met het internet via een netwerkkabel om de
software van het toestel te updaten via het netwerk. U kunt eveneens BD-Live gebruiken (pagina 46).
Voer de nodige instellingen door in [Internetinstellingen] onder [Netwerkinstellingen] (pagina 90).
Aan de slag
Het netsnoer aansluiten
Sluit alle luidsprekers aan op het toestel voordat u het netsnoer van het toestel aansluit op een
stopcontact.
Stopcontact: de vorm van het
stopcontact verschilt
naargelang de regio.
De demonstratiemodus uitschakelen
Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel.
U kunt de demonstratie eenvoudig uitschakelen door te drukken op "/1 op de afstandsbediening. Zie
"Over de demonstratie" (pagina 77) voor meer informatie.
Het toestel in- of uitschakelen (stand-bystand)
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op "/1.
30NL
Druk op
of c.
Het instelbericht wordt weergegeven.
Aan de slag
Stap 3: De snelinstelling
uitvoeren
5
Voer de onderstaande stappen uit voor een
basisinstelling van het toestel.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Deze boodschap wordt alleen weergegeven
wanneer u [Snelinstelling] voor het eerst
uitvoert. De boodschap wordt niet
weergegeven wanneer u [Snelinstelling]
uitvoert via [Instellen].
0
6
C/X/x/c,
Druk op
of c.
Het instelscherm voor de
videokabelselectie wordt weergegeven.
HOME
1
2
3
Schakel de tv in.
Druk op [/1 op het toestel.
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het toestel op het
tv-scherm verschijnt.
Het scherm voor de snelinstelling van de
schermtaalkeuze wordt weergegeven.
Als het scherm voor de snelinstelling
niet wordt weergegeven
Roep het scherm voor de snelinstelling op.
Zie "Het scherm voor de snelinstelling
oproepen" (pagina 34).
4
Druk op X/x om een schermtaal te
selecteren.
7
Druk op X/x om de kabel te selecteren
die wordt gebruikt om het toestel en de
tv met elkaar te verbinden.
Controleer de verbinding tussen het toestel
en de tv (pagina 23).
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via
een HDMI-kabel, selecteert u [HDMI],
gaat u verder naar stap 8 en stelt u de
video-uitvoerresolutie in die overeenkomt
met uw tv.
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via
een componentvideokabel, selecteert u
[Componentvideo], gaat u verder naar
stap 8 en stelt u de video-uitvoerresolutie
in die overeenkomt met uw tv.
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt
met de videokabel, selecteert u [Video] en
gaat u verder naar stap 9.
Opmerking
• Wanneer u het toestel en de tv niet verbindt via
een HDMI-kabel, kunt u [HDMI] niet
selecteren.
31NL
Aan de slag
• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting
en andere video-uitgangen aansluit, selecteer
dan [Componentvideo].
• Raadpleeg "Video-uitvoerresolutie"
(pagina 105) voor meer informatie over de
video-uitvoerresolutie.
8
Druk op
Opmerking
• Als het beeld vervormd is of er geen beeld
verschijnt, dient u ongeveer 30 seconden te
wachten zonder op een knop te drukken. [Is deze
resolutie OK?] wordt weergegeven. Selecteer
[Annuleren]. Het scherm keert terug naar de
vorige resolutie-instelling.
• Als de geselecteerde video-uitvoerresolutie niet
correct is, wordt geen beeld weergegeven op het
scherm. Houd in dat geval de knoppen N en Z
op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt
om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar
de laagste resolutie. U kunt de videouitvoerresolutie wijzigen door [Uitgevoerd
videoformaat] te kiezen in [Video-instellingen]
(pagina 82).
of c.
Het instelscherm voor de videouitvoerresolutie wordt weergegeven. Zie
[Uitgevoerd videoformaat] (pagina 82)
voor meer informatie.
Wanneer u [HDMI] selecteert in stap 7
9
Druk op
of c.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten tv
verschijnt.
Maak uw keuze uit [Auto], [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i] of [1080p].
Wanneer u tegelijk de HDMI OUTaansluiting en andere video-uitgangen
aansluit, worden videosignalen mogelijk
enkel uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting wanneer [Auto] of [1080p] is
geselecteerd.
Wanneer u [Componentvideo]
selecteert in stap 7
10 Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de tv.
• [16:9]: voor een breedbeeld-tv of
standaard 4:3-tv met breedbeeldstand.
(pagina 82)
• [4:3]: voor een standaard 4:3-tv.
(pagina 82)
11 Druk op
of c.
Wanneer u het toestel en de tv verbindt
via een HDMI-kabel
Maak uw keuze uit [480i/576i], [480p/
576p], [720p] of [1080i].
Het instelscherm voor de functie [Controle
voor HDMI] wordt weergegeven. Ga naar
stap 12.
Wanneer u de videouitvoerresolutie wijzigt
Wanneer u het toestel en de tv niet
verbindt via een HDMI-kabel
U krijgt gedurende ongeveer 30 seconden
een beeld te zien met de geselecteerde
resolutie, daarna wordt u om bevestiging
gevraagd.
Volg de instructies op het scherm en ga naar
de volgende stap.
32NL
Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt. Ga naar stap
14.
12 Druk op X/x om de instelling te
selecteren voor de functie Controle
voor HDMI.
16 Druk op X/x om de stand-bystand te
selecteren.
Opmerking
• Als de stand Snel starten geactiveerd is,
verbruikt het toestel meer elektriciteit in de
stand-bystand.
Selecteer [Aan] om de functie [Controle
voor HDMI] te gebruiken (pagina 68) bij
het aansluiten van Sony-componenten die
compatibel zijn met de functie Controle
voor HDMI.
Als u de functie [Controle voor HDMI] niet
gebruikt, selecteert u [Uit].
13 Druk op
of c.
Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt.
14 Druk op X/x om de instelling te kiezen
voor de BD-internetverbindingen.
17 Druk op
of c.
Het instelscherm voor [Autokalibratie]
verschijnt.
18 Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het
achterpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd). De voorzijde van elke
luidspreker moet naar de
kalibratiemicrofoon gericht zijn en er
mogen zich geen hindernissen bevinden
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
R
EXT
DC5V
TV
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
Selecteer [Toestaan] om
internetverbindingen toe te staan.
Selecteer [Niet toestaan] als u geen
verbindingen wilt toestaan.
15 Druk op
MAX
500mA
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AU
DIO IN
AL
OPTIC
COAX
IAL
of c.
Het instelscherm voor [Standby-stand]
verschijnt.
Kalibratiemicrofoon
33NL
Aan de slag
U kunt het toestel snel bedienen na deze
functie te hebben ingeschakeld.
Selecteer [Snel starten] om de opstarttijd uit
de stand-bystand te verkorten. De
standaardinstelling is [Normaal].
19 Druk op X/x om [Starten] te selecteren
2
Aan de slag
Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.
20 Druk op
.
[Autokalibratie] wordt gestart.
Het toestel past automatisch de
luidsprekerinstelling aan.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
Opmerking
• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het
opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het
geluid niet stiller zetten. Houd rekening met
kinderen en buren.
• Plaats voor het doorvoeren van [Autokalibratie]
de surroundversterker op de geschikte plaats.
Als u de surroundversterker installeert op een
ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer,
wordt er geen correcte meting verkregen.
• Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit
(WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de
surroundachterluidsprekers (pagina 17), plaatst
u de luidsprekers op een goede locatie en
schakelt u de surroundversterker in.
21 Bevestig de resultaten van
[Autokalibratie].
De resultaten worden weergegeven op het
tv-scherm. Druk op C/c om van pagina te
veranderen. De eerste pagina geeft de
afstand tot de luidsprekers weer. De tweede
pagina geeft het niveau van de luidsprekers
weer. Als de resultaten goed zijn,
ontkoppelt u de kalibratiemicrofoon en
drukt u op X/x om [OK] te selecteren.
Opmerking
• De opbouw van de ruimte waarin het toestel is
geïnstalleerd, kan de metingen beïnvloeden.
22 Druk op
.
De snelinstelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.
De snelinstelling verlaten
Druk in om het even welke stap op HOME.
Het scherm voor de snelinstelling
oproepen
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
34NL
3
4
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [Snelinstelling] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Het scherm voor de snelinstelling
verschijnt.
Functie
Bron
"AUDIO"
Component die is aangesloten op
de AUDIO-aansluitingen
(AUDIO IN L/R) op het
achterpaneel (pagina 26)
U kunt de weergavebron selecteren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de
gewenste functie verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op FUNCTION drukt, verandert
de functie als volgt.
"BD/DVD" t "TUNER FM" t "TV" t
"SAT/CABLE" t "DMPORT" t "AUDIO"
t…
Functie
Bron
"BD/DVD"
Disc die wordt afgespeeld met het
toestel
"TUNER FM"
FM-radio (pagina 55)
"TV"
TV (component die is aangesloten
op de TV-aansluitingen (AUDIO
IN L/R) of TV-aansluiting
(DIGITAL IN OPTICAL) op het
achterpaneel (pagina 25))
"SAT/CABLE"
Component die is aangesloten op
de SAT/CABLE-aansluiting
(DIGITAL IN COAXIAL) op het
achterpaneel (pagina 26)
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(pagina 60)
35NL
Aan de slag
Stap 4: De bron
selecteren
Aan de slag
Stap 5: Surroundgeluid weergeven
U kunt surroundgeluid beluisteren door een van de vooraf geprogrammeerde decoderingsmodi van het
toestel te selecteren. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of concertzaal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Geluid van de tv beluisteren met het 5.1-kanaalssurroundgeluidseffect
1
2
3
4
5
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "A.F.D. 7.1CH" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Surroundgeluidseffecten selecteren op basis van uw luistervoorkeur
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
36NL
4
Druk herhaaldelijk op X/x tot het gewenste surroundgeluidseffect verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
5
Druk op
Aan de slag
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de omschrijvingen van de verschillende
surroundgeluidseffecten.
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Informatie over de luidsprekeruitvoer
De onderstaande tabel beschrijft de opties bij het aansluiten van alle luidsprekers op het toestel.
Voor Europese en Australische modellen is de standaardinstelling "A.F.D. STD". Voor andere
modellen is de standaardinstelling "A.F.D. 7.1CH" (als u een hoofdtelefoon aansluit op de
surroundversterker, is de standaardinstelling "HP 2CH").
Geluid via
Surroundeffect
Effect
Afhankelijk van de bron.
"A.F.D. STD"
Het toestel herkent het geluidsformaat van de bron en geeft
het geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
"A.F.D. 7.1CH"
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
"PRO LOGIC"
"PLII MOVIE"
"PLII MUSIC"
"A.F.D. 7.1CH"
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
"PLIIx MOVIE"
"PLIIx MUSIC"
• 2-kanaalsbron: het toestel simuleert surroundgeluid bij 2kanaalsbronnen en voert het geluid uit via de 5.1-kanaalsluidsprekers.
– "A.F.D. 7.1CH" voert geluid uit via de 5.1-kanaalsluidsprekers door het 2-kanaals-brongeluid te dupliceren
naar elke luidspreker.
– "PRO LOGIC" voert Dolby Pro Logic-decodering uit.
– "PLII MOVIE" voert Dolby Pro Logic II Moviedecodering uit.
– "PLII MUSIC" voert Dolby Pro Logic II Musicdecodering uit.
• Multikanaalsbron: het toestel voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.
"A.F.D. 7.1CH" creëert het virtuele surroundgeluid
achteraan en voert het geluid uit als 7.1-kanaalssurroundgeluid.
Deze decoderingsmodi worden alleen weergegeven wanneer
u de draadloze surroundluidsprekerkit (WAHT-SBP1,
optioneel) gebruikt voor de surroundachterluidsprekers
(pagina 17).
• 2-kanaalsbron: het toestel simuleert surroundgeluid van 2kanaalsbronnen en voert het geluid uit via alle luidsprekers,
inclusief de surroundachterluidsprekers.
– "A.F.D. 7.1CH" voert geluid uit via de 7.1-kanaalsluidsprekers door het 2-kanaals-brongeluid te dupliceren
naar elke luidspreker.
– "PLIIx MOVIE" voert Dolby Pro Logic IIx Moviedecodering uit.
– "PLIIx MUSIC" voert Dolby Pro Logic IIx Musicdecodering uit.
• Multikanaalsbron: het toestel voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.
37NL
Surroundeffect
Effect
"2CH STEREO"
Het toestel voert het geluid uit via de voorluidsprekers en de
subwoofer ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen.
Multikanaals-surroundgeluid wordt gereduceerd tot 2
kanalen (downmixen).
"HP 2CH"2)
(HEADPHONE 2
CHANNEL
STEREO)
Deze decoderingsmodus wordt alleen weergegeven wanneer
u de hoofdtelefoon aansluit op de surroundversterker.
Het toestel voert het geluid uit via de hoofdtelefoon ongeacht
het geluidsformaat of het aantal kanalen. Multikanaalssurroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen
(downmixen).
Aan de slag
Geluid via
Geluidseffecten uitschakelen
Selecteer "A.F.D. STD" bij "DEC. MODE".
Opmerking
• Als u "A.F.D. 7.1CH" selecteert kan, afhankelijk van de disc of bron, het begin van het geluid worden onderbroken
omdat de optimale modus automatisch wordt geselecteerd. Selecteer "A.F.D. STD" om te vermijden dat het geluid
wordt onderbroken.
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een multikanaalsbron, worden "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en
"PLII MUSIC" uitgeschakeld en wordt het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks uitgevoerd.
• Als een tweetalige geluidsweergave wordt ingevoerd, werken "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en "PLII MUSIC"
niet.
• "A.F.D. 7.1CH", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", "PLII MUSIC", "PLIIx MOVIE" en "PLIIx MUSIC" worden
geannuleerd wanneer u de geluidsmodus (pagina 51) instelt op een van de volgende instellingen.
– "SPORTS"
– "OMNI-DIR"
– "MOVIE-D.C.S.-"
• De decoderingsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk van het ingangssignaal.
• Als de decodeermodus wordt gewijzigd terwijl u de S-AIR-ontvanger gebruikt, kan geluid van de S-AIR-ontvanger
mogelijk overslaan.
Tip
• Het toestel onthoudt de laatste decoderingsmodus die voor elke functie werd geselecteerd.
Wanneer u een functie als "BD/DVD" of "TUNER FM" selecteert, wordt de decoderingsmodus die het laatst voor
de functie werd gekozen opnieuw gekozen als u de functie opnieuw selecteert. Als u bijvoorbeeld "BD/DVD"
selecteert met "PRO LOGIC" als decoderingsmodus en u na het overschakelen naar een andere functie terugkeert
naar "BD/DVD", wordt "PRO LOGIC" opnieuw gekozen.
38NL
5
6
Afspelen
Druk op Z.
Plaats een disc.
Leg een disc in de disclade en druk op Z.
Een BD/DVD afspelen
Afspelen
Afhankelijk van de disc kunnen sommige
functies verschillen of niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
van de disc.
Wanneer u een in de handel verkrijgbare
BD-ROM of DVD VIDEO plaatst, start het
afspelen automatisch, afhankelijk van de
disc. Ga in dat geval verder met stap 9.
FUNCTION
Nx
Z
"/1
FUNCTION
VOLUME
Opmerking
Disclade
VOLUME +/–
ONE-TOUCH
PLAY
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
1
2
3
Cijfertoetsen
7
8
Druk op C/c om
selecteren.
[Video] te
Druk op X/x om
te selecteren en
druk vervolgens op N of
.
TIME
SYSTEM
MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
Het afspelen start bij in de handel
verkrijgbare BD-ROM's of DVD VIDEO's.
Bij een BD of DVD die op een ander
apparaat werd opgenomen, wordt de
titellijst weergegeven. Druk op X/x om de
gewenste titel te selecteren en druk
vervolgens op N of
.
Het afspelen start.
x
X
Zet de tv aan.
Zet de ingangskiezer van de tv op dit
toestel.
Druk op "/1.
Het toestel wordt ingeschakeld.
4
• Plaats een disc van 8 cm op de binnenste ring in
de lade. Let op dat de disc niet over het midden
van de lade schuurt.
• Leg niet meer dan één disc in de lade.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"BD/DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
9
Druk op 2 +/– om het volumeniveau te
wijzigen.
Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
39NL
Opmerking
Handeling
Druk op
• Wanneer u de functie [Controle voor HDMI] instelt
op [Aan], kan de tv die is aangesloten op het toestel
via een HDMI-kabel tegelijk met het toestel worden
bediend. Zie "De functie Controle voor HDMI
gebruiken voor "BRAVIA" Sync" (pagina 68) voor
meer informatie.
Snel een bepaald punt
zoeken door een disc
snel vooruit of
achteruit af te spelen
(Scan)1)
Druk op M of m tijdens
het afspelen van een disc. Bij
elke druk op M of m
tijdens het scannen, verandert
de weergavesnelheid als
volgt:
Tip
Afspeelrichting
M1 (×10) t M2 (×30)
t M3 (×120)
Omgekeerde richting
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
• U kunt de snelheid wijzigen waarmee het volume
wordt verhoogd en verlaagd.
Om het volume snel te verhogen/verlagen, houdt u
2 +/– op de afstandsbediening of VOLUME +/– op
het toestel ingedrukt.
Om het volume nauwkeurig te verhogen/verlagen,
drukt u kort op 2 +/– op de afstandsbediening of
VOLUME +/– op het toestel.
Wanneer u de knop ingedrukt
houdt, blijft het toestel snel
vooruitspoelen/snel
achteruitspoelen aan de
geselecteerde snelheid, tot u
de knop loslaat.
Druk op N om terug te
keren naar de normale
snelheid. De werkelijke
snelheid kan verschillen
afhankelijk van de disc.
Andere handelingen
Handeling
Druk op
Stoppen
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na X of N
pauzeren
Naar het volgende
hoofdstuk gaan
>
Naar het vorige
Druk twee keer in een
hoofdstuk terugkeren seconde op ..
Wanneer u één keer op .
drukt, kunt u naar het begin
gaan van het huidige
hoofdstuk.
Geluid tijdelijk
uitschakelen
De disc verwijderen
Als u de
geluidsonderdrukking wilt
annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u het
volume met 2 +.
Z op het toestel.
Traag afspelen, beeldper-beeld-weergave
(alleen in de
afspeelrichting)
Houd M langer dan een
seconde ingedrukt in de
pauzestand. Wanneer u kort
op M drukt in de
pauzestand, kunt u een frame
per keer afspelen.
Afhankelijk van de disc werkt
deze functie mogelijk niet.
Druk op N om terug te
keren naar de normale
afspeelstand.
De vorige scène
opnieuw afspelen2)
(direct opnieuw
afspelen) tijdens het afspelen.
De huidige scène kort
(direct doorspoelen)
snel vooruitspoelen3) tijdens het afspelen.
1)
De scansnelheid kan verschillen afhankelijk van de
disc.
2)Alleen
3)Alleen
BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
40NL
Een beperkte BD of DVD afspelen
(kinderbeveiliging)
Beschikbare OPTIONS
1
Wanneer u een beperkte BD afspeelt
Het optiemenu wordt weergegeven.
Wijzig [Kinderbeveiliging voor BD] in [BD/
DVD-instellingen] (pagina 86).
2
De beschikbare items verschillen
naargelang het soort disc of toestel.
Wijzig [Kinderbeveiliging voor DVD] in [BD/
DVD-instellingen] (pagina 86).
Wanneer u een beperkte BD of DVD afspeelt,
verschijnt het kader voor het invoeren van uw
wachtwoord op het scherm.
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de
cijfertoetsen en druk op
.
Het afspelen start.
Raadpleeg [Wachtwoord] (pagina 87) om het
wachtwoord te registreren of te wijzigen.
Een beperkte BD-RE of BD-R
afspelen (discvergrendeling)
Wanneer u een BD-RE of BD-R afspeelt die
beperkt is via de functie discvergrendeling,
verschijnt het kader voor het invoeren van uw
wachtwoord op het scherm.
2
Voer met de cijfertoetsen het
wachtwoord (vier cijfers) in dat u hebt
geregistreerd bij het aanmaken van de
disc en druk op
.
Selecteer een titel en druk op N of
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
.
Het afspelen start.
Afspelen met één druk op de
knop (alleen bij HDMI-verbinding)
Items
Details
[Video-instellingen]
De instellingen voor het
beeld aanpassen
(pagina 45).
[Titellijst]
De titellijst weergeven.
[Weergeven]
De titel afspelen vanaf het
punt waar u op x hebt
gedrukt.
[Weerg. v/a begin]
De titel afspelen vanaf het
begin.
[Hoofdmenu]
Het hoofdmenu van de disc
weergeven (pagina 43).
[Menu/Pop-upmenu]
Het pop-upmenu van de
BD-ROM of het menu van
de DVD weergeven
(pagina 43).
[Stoppen]
Het afspelen stoppen.
[Titel zoeken]
Zoeken naar een titel en het
afspelen starten vanaf het
begin (pagina 44).
[Hoofdstuk zoeken]
Zoeken naar een hoofdstuk
en het afspelen starten
vanaf het begin
(pagina 44).
Afspelen
Wanneer u een beperkte DVD afspeelt
1
Druk op OPTIONS.
Druk op ONE-TOUCH PLAY.
Het toestel en de aangesloten tv worden
ingeschakeld en de ingangskiezer op de tv
schakelt automatisch over naar het toestel,
waarna u de inhoud van de disc kunt bekijken.
Opmerking
• Wanneer u gebruik maakt van de HDMI-verbinding,
kan het een tijdje duren voor de beelden op het
scherm verschijnen, en het begin van de inhoud
wordt mogelijk niet weergegeven.
• Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u
[Controle voor HDMI] in te stellen op [Aan] in
[HDMI-instellingen] (pagina 88).
41NL
Hoeken wijzigen
Bij discs waarbij een scène vanuit verschillende
hoeken is opgenomen, kunt u de kijkhoek
wijzigen.
Druk op
tijdens de weergave om de
gewenste hoek te selecteren.
Ondertitels weergeven
Het afspelen hervatten vanaf
het punt waar u de disc hebt
gestopt
(Afspelen hervatten)
Wanneer u het afspelen stopt, onthoudt het
toestel het punt waarop u op x hebt gedrukt.
Afspelen hervatten blijft beschikbaar zolang de
disc niet wordt verwijderd, zelfs al wordt het
toestel in de stand-bystand gezet door op "/1 te
drukken.
1
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen in- of
uitschakelen. Bij discs waarop meertalige
ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal van
de ondertitels tijdens het afspelen veranderen of
de ondertitels naar wens in- of uitschakelen.
Druk op
tijdens de weergave om de
gewenste taal van de ondertitels te
selecteren.
2
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
Druk op X/x om
te selecteren en
druk vervolgens op N of
.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
Opmerking
• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het
mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt
herneemt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
mogelijk gewist wanneer:
– u de disclade opent.
– u een andere titel afspeelt.
– u de instellingen van het toestel wijzigt.
– u het netsnoer loskoppelt.
– u het externe geheugen verwijdert (voor BDROM's).
• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige
discs.
De titel afspelen vanaf het begin
Druk op OPTIONS om [Weerg. v/a begin] te
selecteren en druk vervolgens op
. Het
afspelen begint vanaf het begin van de titel.
42NL
Het BD- of DVD-menu
gebruiken
Een BD/DVD is onderverdeeld in diverse beeldof muzieksecties. Deze secties worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een BD/DVD die
verschillende titels bevat, kunt u titels selecteren
via het hoofdmenu.
U kunt via het hoofdmenu eveneens items
selecteren zoals de taal voor de ondertitels en het
geluid.
1
Druk op TOP MENU.
(Scènezoekmodus)
U kunt snel door verschillende scènes bladeren
van de titel die momenteel wordt afgespeeld.
1
Het afspelen wordt gepauzeerd en een balk
met een scène-aanduiding (vierkant, het
huidige punt wordt getoond) wordt
weergegeven aan de onderkant van het
scherm.
2
Het discmenu verschijnt op het tv-scherm.
De inhoud van het menu varieert
afhankelijk van de disc.
2
3
Druk op SCENE SEARCH tijdens het
afspelen of in de pauzestand.
Afspelen
Het hoofdmenu weergeven
Snel een scène zoeken
Houd C/c of m/M ingedrukt om de
scène-aanduiding te verplaatsen naar
de scène die u zoekt.
Scène-aanduiding
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te selecteren dat u wilt
afspelen of wijzigen.
Druk op
.
Pop-upmenu's weergeven
Sommige BD-ROM's bevatten pop-upmenu's
die worden weergegeven zonder het afspelen te
onderbreken.
1
Druk op POP UP/MENU tijdens het
afspelen.
Het pop-upmenu verschijnt.
2
Huidig punt
De scène-aanduiding op de balk wordt
weergegeven rond het afspeelpunt.
3
Druk op C/X/x/c, de kleurtoetsen of de
cijfertoetsen om het item te selecteren,
en volg de instructies op het scherm.
Laat de knop los als u het punt hebt
bereikt waar u wilt kijken.
De scène waar u de knop hebt losgelaten
wordt weergegeven in de pauzestand.
Om nogmaals naar een scène te zoeken,
verplaatst u de scène-aanduiding met C/c
of m/M.
4
Druk op SCENE SEARCH,
, N of X.
Het afspelen start.
De scènezoekmodus annuleren
Druk op SCENE SEARCH,
, N of X.
Het afspelen start vanaf het punt waar u op de
knop hebt gedrukt.
43NL
Opmerking
• De scènezoekfunctie is beschikbaar voor titels langer
dan 100 seconden en korter dan 100 uur.
• Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.
Een titel/hoofdstuk zoeken
De speelduur en de
afspeelinformatie weergeven
U kunt de titelinformatie controleren, waaronder
de snelheid van de beeldoverdracht, enz.
Druk op
U kunt zoeken naar een hoofdstuk als de titel
hoofdstukmarkeringen bevat.
1
Druk op OPTIONS tijdens het afspelen
of in de pauzestand.
DISPLAY tijdens het afspelen.
De weergegeven informatie verschilt
naargelang het soort disc of toestel.
Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Druk op X/x om een zoekmethode te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [Titel zoeken] (voor een BD-ROM/DVD
VIDEO): zoekt de gewenste titel.
• [Hoofdstuk zoeken]: zoekt het gewenste
hoofdstuk.
Het cijferinvoerscherm verschijnt.
Voorbeeld: hoofdstuk zoeken
A De huidige geselecteerde hoek
B Titelnummer of -naam
C De huidige geselecteerde instelling voor audio
D Beschikbare functies (
ondertitels)
3
Druk op de cijfertoetsen om het cijfer
van de titel of het hoofdstuk in te
voeren.
Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR
en voert u een ander cijfer in.
4
Druk op
.
Het toestel start even later de weergave
vanaf het gekozen cijfer.
[Titel zoeken]/[Hoofdstuk
zoeken] annuleren
Druk op RETURN.
44NL
hoek/
audio/
E Afspeelinformatie
Geeft soort disc/weergavemodus/videocodec/
bitsnelheid/afspeelstatusbalk/speelduur
(resterende speelduur*) weer
F Uitvoerresolutie/beeldfrequentie
* Wordt weergegeven wanneer u herhaaldelijk op
TIME drukt.
Tip
• U kunt ook de afspeelinformatie controleren op het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Druk op
,
of
om deze instellingen te
wijzigen.
De speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het voorpaneel
[FNR]
Vermindert de kans op willekeurige ruis in
het beeld.
• [Uit]
• [Autom.]
Druk herhaaldelijk op TIME.
[BNR]
Vermindert blokruis (lijkt op mozaïek) in
het beeld.
• [Uit]
• [Autom.]
1 Speelduur van de huidige titel
2 Resterende speelduur van de huidige titel
[MNR]
Bepaalde weergegeven items kunnen
verdwijnen na enkele seconden.
Beelden aanpassen voor
video's
1
Druk op OPTIONS tijdens het afspelen.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Druk op X/x om [Video-instellingen] te
selecteren en druk op
.
Het scherm [Video-instellingen] wordt
weergegeven.
3
Afspelen
Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen
van de disc, verandert de schermweergave:
1y2
Vermindert lichte ruis aan de randen van
het beeld (mosquito-ruis).
• [Uit]
• [Autom.]
4
Druk op C/X/x/c om de instellingen te
selecteren of aan te passen, en druk
daarna op
.
Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te
passen.
Opmerking
• Zet de beeldinstelling van uw tv op [Standard] voor u
[Beeldkwaliteitsfunctie] wijzigt.
• [Video-instellingen] is uitgeschakeld wanneer de
aangesloten tv is ingesteld op Theatermodus
(pagina 69).
• Afhankelijk van de disc of de scène die wordt
weergegeven, kan het moeilijk zijn om de effecten
van [FNR], [BNR] of [MNR] waar te nemen.
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
[Beeldkwaliteitsfunctie]
Optimaliseert de beeldinstellingen voor
verschillende lichtomstandigheden.
• [Standaard]
• [Helder kamer]
• [Theaterzaal]
45NL
De vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen
(A/V SYNC)
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
1
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "A/V
SYNC" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
BonusView/BD-Live
gebruiken
Sommige BD-ROM's met het "BD-LIVElogo*" bevatten bonusinhoud en andere
gegevens die kunnen worden gedownload naar
het externe geheugen (lokale opslag) om deze te
kunnen bekijken.
*
1
2
3
Druk op X/x om de vertraging tussen
beeld en geluid aan te passen.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• A/V SYNC werkt mogelijk niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
Schakel het toestel uit.
Plaats het externe geheugen (niet
bijgeleverd) in de EXT-sleuf aan de
achterkant van het toestel.
Het externe geheugen wordt gebruikt voor
lokale opslag.
Zorg ervoor dat het externe geheugen
correct is ingevoerd in het toestel
(pagina 28).
U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms in
stappen van 25 ms.
5
Als er een disc is geplaatst, verwijdert
u deze uit het toestel.
4
5
6
7
Verbind het toestel met een netwerk
(pagina 29).
Schakel het toestel in.
Stel [BD-internetverbinding] in op
[Toestaan] bij [BD/DVD-instellingen]
(pagina 87).
Plaats een BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
De bedieningswijze varieert naargelang de
disc. Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van de disc.
46NL
Gegevens verwijderen uit het
externe geheugen
Een cd afspelen
U kunt onnodige gegevens verwijderen.
1
4
5
6
7
Afspelen
2
3
Als er een disc is geplaatst, verwijdert
u deze uit het toestel.
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
[Video] te
Druk op X/x om [BD-gegevens] te
selecteren en druk vervolgens op
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME
Selecteer de naam van de disc en druk
op OPTIONS.
Selecteer [Wissen] en druk vervolgens
op
.
C/X/x/c,
HOME
OPTIONS
Selecteer [OK] en druk vervolgens op
.
FUNCTION
./>
N
m/M
De gegevens op de geselecteerde disc
worden gewist.
x
MUTING
2 +/–
Opmerking
• Afhankelijk van de BD-ROM is het mogelijk dat de
naam van de disc niet wordt weergegeven.
1
Tip
• Selecteer [Alles wissen] in stap 6 om alle gegevens in
het externe geheugen te wissen.
in plaats van op OPTIONS in stap 5 om
• Druk op
stap 6 over te slaan.
2
X
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"BD/DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Plaats een cd.
Het scherm met de muziekspeler wordt
weergegeven.
3
Druk op N.
Het afspelen start.
Nummer van het huidige muziekstuk en
verstreken speelduur
4
Het volume aanpassen door 2 +/– te
gebruiken.
Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
47NL
Een muziekstuk selecteren
Beschikbare OPTIONS
1
2
1
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
[Muziek] te
2
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
De beschikbare items verschillen
naargelang het soort disc of toestel.
3
Druk op
.
De muzieklijst wordt weergegeven.
4
Druk op X/x om een muziekstuk te
selecteren en druk vervolgens op N of
.
Het toestel speelt het gekozen nummer af.
Andere handelingen
Handeling
Druk op
Stoppen
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of N
Het afspelen starten
N
vanaf het punt waar u op
x hebt gedrukt.
Naar het volgende
muziekstuk gaan
>
Naar het vorige
muziekstuk terugkeren
Druk twee keer in een
seconde op ..
Wanneer u één keer op
. drukt, kunt u naar het
begin gaan van het huidige
muziekstuk.
Geluid tijdelijk
uitschakelen
48NL
Als u de
geluidsonderdrukking wilt
annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u het
volume met 2 +.
De disc verwijderen
Z op het toestel.
Snel achteruitspoelen/
snel vooruitspoelen
Druk op m of M tijdens
het afspelen.
Items
Details
[Weergeven]
Het geselecteerde
muziekstuk afspelen.
[Weerg. v/a begin]
(tijdens het afspelen)
Het huidige muziekstuk
afspelen vanaf het begin.
[Weerg. v/a begin] (in
de stopstand)
Het geselecteerde
muziekstuk afspelen vanaf
het begin.
[Stoppen]
Het afspelen stoppen.
Opmerking
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt
(hervatpunt), wordt uit het geheugen gewist wanneer:
– U de disclade opent.
– U het toestel uitschakelt.
De speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het voorpaneel
Druk herhaaldelijk op TIME.
Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen
van de disc, verandert de weergave:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
3 Speelduur van de disc
4 Resterende speelduur van de disc
5
Fotobestanden
weergeven
1)BD-RE's/BD-R's
2)
De lijst met bestanden of mappen wordt
weergegeven.
6
3)
die
JPEG-beeldbestanden bevatten
CD-RW's/CD-R's die JPEG-beeldbestanden bevatten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op
Een diavoorstelling
weergeven
N
Een diavoorstelling
stoppen
x
Een diavoorstelling
pauzeren
X
Naar de volgende foto
gaan
>
./>
Naar de vorige foto
terugkeren
.
x
De bestandsinformatie
weergeven
DISPLAY
C/X/x/c,
OPTIONS
N
X
1
2
3
4
Andere handelingen
Handeling
0
HOME
FUNCTION
Druk op X/x om een bestand of map te
selecteren en druk vervolgens op
.
Als u een map selecteert, drukt u op X/x om
een bestand in de map te selecteren en
vervolgens op
.
Het geselecteerde fotobestand wordt
weergegeven.
die JPEG-beeldbestanden bevatten
2)DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's
3)
.
DISPLAY
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"BD/DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Beschikbaar OPTIONS
Plaats een disc met fotobestanden.
2
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
[Foto] te
Afspelen
1)
Druk op
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
Items
Details
[Snelh.diavoorst.]1)2)
De snelheid van de
diavoorstelling wijzigen.
• [Snel]
• [Normaal]
• [Langzaam]
[Stoppen]1)
Een diavoorstelling
stoppen.
[Linksom draaien]1)
De foto wordt 90 graden
linksom gedraaid.
[Rechts draaien]1)
De foto wordt 90 graden
rechtsom gedraaid.
49NL
Items
Details
[Beeld bekijken]2)
Het geselecteerde beeld
weergeven.
[Diavoorstelling]2)
Een diavoorstelling starten.
1)
Wordt weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt
tijdens het weergeven van fotobestanden.
2)
Wordt weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt
wanneer de lijst met bestanden of mappen wordt
weergegeven.
Opmerking
• Wanneer u de volgende fotobestanden probeert weer
te geven, verschijnt het teken
op het scherm, wat
betekent dat de foto niet kan worden weergegeven.
– Fotobestanden met een breedte of hoogte groter
dan 8.192 pixels
– Fotobestanden met een breedte of hoogte kleiner
dan 15 pixels
– Fotobestanden groter dan 32 MB
– Fotobestanden met extreme breedte-/
hoogteverhoudingen (meer dan 50:1 of 1:50)
– Fotobestanden in het formaat Progressive JPEG
– Fotobestanden met de extensie ".jpeg" of ".jpg"
maar die geen JPEG-indeling hebben
– Fotobestanden met een extreem lange naam
• De volgende fotobestanden kunnen niet worden
weergegeven.
– Fotobestanden opgenomen op BD-R's in een ander
formaat dan UDF (Universal Disk Format) 2.6
– Fotobestanden opgenomen op BD-RE's in een
ander formaat dan UDF (Universal Disk Format)
2.5
• De volgende fotobestanden of -mappen kunnen niet
worden weergegeven in de lijst met bestanden of
mappen.
– Fotobestanden met een andere extensie dan ".jpeg"
of ".jpg"
– Fotobestanden met een extreem lange naam
– Fotobestanden uit de vijfde rij en fotobestanden/mappen uit de zesde rij in een boomstructuur of
lager
– Mappen hoger dan de 500e map wanneer het totale
aantal mappen en bestanden binnen een
boomstructuur meer dan 500 bedraagt
• Fotobestanden die bewerkt werden op een pc worden
mogelijk niet weergegeven.
• Miniaturen van bepaalde fotobestanden worden
mogelijk niet weergegeven.
• Het kan even duren voor grote fotobestanden worden
weergegeven of om een diavoorstelling te starten.
50NL
Beelden bekijken met een hoge
beeldkwaliteit
Als u een Sony-tv hebt die compatibel is met
"PhotoTV HD", kunt u beelden bekijken met
een hoge beeldkwaliteit door de volgende
verbinding en instelling door te voeren.
1
2
Sluit het toestel aan op de tv met een
HDMI-kabel.
Zet de video-instelling van de tv op de
modus [VIDEO-A].
Raadpleeg de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer
informatie over [VIDEO-A].
Opmerking
Geluidsregeling
Het effect selecteren dat
bij de bron past
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Geluidsregeling
U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren
voor film of muziek.
• Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit op de
surroundversterker, werkt de geluidsmodus niet.
• Als u "AUTO" selecteert kan, afhankelijk van de disc
of bron, het begin van het geluid worden onderbroken
omdat het toestel de optimale modus automatisch
selecteert. Selecteer een andere optie dan "AUTO"
om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.
• De geluidsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het ingangssignaal.
• Als de geluidsmodus wordt gewijzigd terwijl u de
S-AIR-ontvanger gebruikt, kan het geluid van de
S-AIR-ontvanger onderbroken worden.
0
SOUND
MODE
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
SOUND MODE tot de gewenste modus
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• "AUTO": het toestel selecteert automatisch
"MOVIE" of "MUSIC" om het juiste
geluidseffect weer te geven afhankelijk van de
disc of het type geluid.
• "MOVIE": het toestel zorgt voor het juiste
geluid bij film.
• "MOVIE-D.C.S.-"*: het toestel reproduceert
de geluidskarakteristieken van de Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
filmproductiestudio.
• "MUSIC": het toestel zorgt voor het juiste
geluid bij muziek.
• "SPORTS": het toestel voegt het nagalmeffect
toe voor sportprogramma's.
• "NEWS": het toestel zorgt voor het juiste
geluid voor een stemprogramma, zoals het
nieuws.
• "OMNI-DIR": hetzelfde geluid weerklinkt
overal in de kamer.
* DCS-technologie wordt gebruikt.
51NL
x DVD-VR
Het audioformaat,
meertalige
muziekstukken of het
kanaal selecteren
Bij het afspelen van een BD/DVD VIDEO
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat wijzigen. Bij een
meertalige BD/DVD VIDEO kan ook de taal
worden gewijzigd.
Bij een cd kunt u het geluid van het linker- of
rechterkanaal selecteren en naar het geluid van
het geselecteerde kanaal luisteren via de linkeren de rechterluidsprekers.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
De audio-informatie verschijnt op het tvscherm.
x BD/DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de BD/DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze
een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 108) om te controleren voor welke taal
een code staat. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de BD/DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioformaten.
52NL
De soorten geluiden die op een disc zijn
opgenomen, worden weergegeven.
Voorbeeld:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Hoofd]
• [ Sub]
• [ Hoofd/Sub]
Opmerking
• [ Stereo (Audio1)] en [ Stereo (Audio2)]
verschijnen niet wanneer er slechts één audiostream
op de disc is opgenomen.
x CD
• [ Stereo]: het standaard stereogeluid.
• [ 1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono).
• [ 2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono).
Multiplex Broadcast
Sound weergeven
Geluidseffecten
gebruiken
(DUAL MONO)
NIGHT
Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DYNAMIC
BASS
0
• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u
een tv of een andere component aansluiten op het
toestel met een optische of digitale coaxkabel
(pagina's 25, 26) en de digitale uitgangsmodus van de
tv of een andere component instellen op Dolby
Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SYSTEM
MENU
C/X/x/c,
Geluidsregeling
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital
multiplex-zendsignaal.
0
Lage tonen versterken
U kunt lage tonen versterken.
Druk op DYNAMIC BASS.
Druk herhaaldelijk op
tot het
gewenste signaal verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven.
• "SUB": het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• "MAIN/SUB": het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.
"D. BASS ON" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en de lage tonen worden
versterkt.
Wanneer deze modus is ingeschakeld, licht
"BASS" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Geluidseffecten uitschakelen
Druk op DYNAMIC BASS zodat "BASS"
verdwijnt uit het uitleesvenster op het
voorpaneel.
53NL
Het geluid beluisteren met een
laag volume
U kunt genieten van geluidseffecten of een
dialoog, net zoals u dat in de bioscoop zou doen,
zelfs bij een laag volume. Dat is handig om 's
nachts films te bekijken.
De toonbalans wijzigen
U kunt het geluid aanpassen door de toonbalans
van het geluid te wijzigen.
1
2
Druk op NIGHT.
"NIGHT ON" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en het geluidseffect wordt
geactiveerd.
Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, licht
"NIGHT" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
3
4
Opmerking
• Wanneer geluid wordt uitgevoerd via de
middenluidspreker, is dit effect meer uitgesproken,
want gesprekken (filmdialoog, enz.) zijn eenvoudig
te horen. Wanneer geluid niet via de
middenluidspreker wordt uitgevoerd of u een
hoofdtelefoon gebruikt, past het toestel optimaal het
volume aan.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TONE"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op
.
• "BASS": de frequenties van de lage tonen
aanpassen.
• "TREBLE": de frequenties van de hoge
tonen aanpassen.
5
Geluidseffecten uitschakelen
Druk op X/x om het geluid aan te
passen.
De aangepaste waarde verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. U kunt de
waarde instellen tussen –6 en +6.
Druk op NIGHT zodat "NIGHT" verdwijnt uit
het uitleesvenster op het voorpaneel.
6
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
7
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
54NL
2
Automatisch afstemmen
Tuner
U kunt de radio beluisteren via de luidsprekers
van het toestel.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cijfertoetsen
0
SYSTEM
MENU
D.TUNING
Tuner
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
[Automatisch afstemmen] wordt
weergegeven op het tv-scherm. Het
scannen stopt wanneer op een zender wordt
afgestemd.
Om het automatisch afstemmen handmatig
te stoppen, drukt u op TUNING +/– of x.
"TUNED" en "ST" (voor stereo
programma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Luisteren naar de radio
CLEAR
Selecteer een radiozender.
Handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING +/–.
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
3
PRESET +/–
TUNING +/–
x
Regel het volume door op 2 +/– te
drukken.
De radio uitschakelen
Druk op "/1.
DISPLAY
2 +/–
Beschikbare OPTIONS
Huidige band en vooraf
ingesteld nummer
Huidige zender
FM 7
88.00 MHz
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
SONY RADIO
Items
Details
[Preselectiegeheugen] U kunt 20 FM-radiozenders
vooraf instellen.
Zendernaam
Tip
• U kunt de tunerfunctie bedienen via het tunermenu in
het uitleesvenster op het voorpaneel. Zie "De
tunerfunctie bedienen via het systeemmenu"
(pagina 57).
1
[Handm.
afstemmen]
De zenderfrequentie rechtstreeks
invoeren.
[FM-modus]
Mono- of stereo-ontvangst
selecteren voor FMprogramma's.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
55NL
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster op
het voorpaneel
Als het toestel is ingesteld op "TUNER FM",
kunt u de frequentie controleren in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
Telkens wanneer u op DISPLAY drukt op de
afstandsbediening, verandert de weergave als
volgt:
1 Zendernaam*
2 Frequentie**
* Dit wordt weergegeven als u een naam hebt
ingevoerd voor een vooraf ingestelde zender.
** Keert na enkele seconden terug naar het originele
uitleesvenster.
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– te drukken en
voer vervolgens stap 3 uit.
De vooraf ingestelde
radiozender selecteren
1
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
Radiozenders vooraf instellen
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
4
5
6
Tip
• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren
met behulp van de cijfertoetsen.
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
[Automatisch afstemmen] wordt
weergegeven op het tv-scherm.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd.
"TUNED" en "ST" (voor stereo
programma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op X/x om [Preselectiegeheugen]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren.
Het vooraf ingestelde nummer en de
frequentie verschijnen op het tv-scherm en
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op de toets drukt, stemt het
toestel af op een vooraf ingestelde zender.
U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. Zet het
volume helemaal dicht alvorens af te stemmen.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Een radiozender selecteren
door de frequentie
rechtstreeks in te voeren
Wanneer u de frequentie kent, kunt u
radiozenders selecteren door rechtstreeks de
frequentie in te voeren.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
3
4
5
Druk op X/x om [Handm. afstemmen] te
selecteren en druk op
.
Gebruik de cijfertoetsen om de
frequenties te selecteren.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
56NL
D.TUNING gebruiken
1
2
3
Druk op D.TUNING.
De tunerfunctie bedienen via
het systeemmenu
U kunt de tunerfunctie bedienen via het
systeemmenu in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Radiozenders vooraf instellen
Gebruik de cijfertoetsen om de
frequenties te selecteren.
Druk op
1
.
2
Als een FM-programma wordt
verstoord
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
1
Druk op OPTIONS.
3
Druk op X/x om [FM-modus] te
selecteren en druk op
.
3
4
5
Druk op X/x om [Mono] te selecteren.
• [Stereo]: stereo-ontvangst.
• [Mono]: mono-ontvangst.
4
Druk op
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereo programma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Tuner
4
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"MEMORY" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
.
De instelling wordt aangepast.
TUNED
6
ST
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren.
TUNED
ST
Tip
• U kunt het gewenste preselectienummer
selecteren met behulp van de cijfertoetsen.
7
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zender wordt opgeslagen.
8
Herhaal stap 2 tot 7 om andere zenders
op te slaan.
57NL
9
Druk op SYSTEM MENU.
1
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– te drukken en
voer vervolgens stap 3 uit.
2
Als een FM-programma wordt
verstoord
3
4
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
TUNED
4
5
5
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
6
7
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "NAME
IN" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op
of c.
Voer een naam in met behulp van C/X/
x/c.
TUNED
ST
U kunt een radiozender benoemen met
letters, cijfers en andere symbolen.
.
Als u zich hebt vergist
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te selecteren.
Als u een teken wilt wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert en vervolgens drukt u op
CLEAR.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"ABC") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt
geselecteerd.
Voor elke vooraf ingestelde zender kan slechts
één naam worden ingevoerd.
ST
of c.
Druk op
Druk op X/x om "MONO" te selecteren.
De instelling wordt aangepast.
7
Druk op SYSTEM MENU.
Druk op X/x om een teken te selecteren en
druk vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te verplaatsen.
• "STEREO": stereo-ontvangst.
• "MONO": mono-ontvangst.
6
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren die u wilt benoemen.
TUNED
ST
Druk op
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
8
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zendernaam wordt opgeslagen.
9
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
58NL
Het Radio Data System
gebruiken (RDS)
(alleen Europese en Russische
modellen)
Wat is het Radio Data System?
Tuner
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal verzenden. Deze tuner
beschikt over handige RDS-functies, zoals de
weergave van de zendernaam.
De zendernaam verschijnt ook op het tv-scherm.
RDS is alleen beschikbaar voor FM-zenders.*
* Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet
goed kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders
voor meer informatie over de RDS-diensten in uw
streek.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer een zender uit de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Opmerking
• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de
zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet
goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.
59NL
Extern geluidsapparaat
De DIGITAL MEDIA PORTadapter gebruiken
Met de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(DMPORT) kunt u geluid van een draagbare
geluidsbron of computer beluisteren. Door een
DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan te sluiten,
kunt u het geluid beluisteren van een component
die op het toestel is aangesloten.
De beschikbaarheid van DIGITAL MEDIA
PORT-adapters verschilt van streek tot streek.
Zie "De andere componenten aansluiten"
(pagina 26) voor meer informatie over het
aansluiten van de DIGITAL MEDIA PORTadapter.
Opmerking
• Sluit geen andere adapter aan dan de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
• Maak de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet los
of vast van/aan het toestel wanneer het systeem nog is
ingeschakeld.
• Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA PORTadapter, worden ook beelden weergegeven. In dat
geval voert het toestel alleen een samengesteld
videosignaal uit ongeacht het type videosignaal.
• Als u het toestel en een Bluetooth Wireless Audio
Adapter (zoals TDM-BT1, niet bijgeleverd)
tegelijkertijd gebruikt, wordt de overdrachtsnelheid
tussen de Bluetooth-zender en de Bluetooth Wireless
Audio Adapter mogelijk teruggedrongen. Plaats de
Bluetooth-zender in dit geval zo ver mogelijk van het
toestel of plaats de Bluetooth Wireless Audio
Adapter dichter bij de Bluetooth-zender.
• Als u het toestel en de Wireless Network Audio
Adapter (zoals TDM-NC1, niet bijgeleverd)
tegelijkertijd gebruikt, plaats u de Wireless Network
Audio Adapter zo ver mogelijk van het toestel.
De op het toestel aangesloten
component weergeven
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"DMPORT" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Start het afspelen van de aangesloten
component.
Het geluid en de beelden van de
aangesloten component worden op het
toestel of de aangesloten tv weergegeven.
Zie de gebruiksaanwijzing van de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter voor
meer informatie.
Tip
• Afhankelijk van het soort DIGITAL MEDIA PORTadapter, kunt u een aangesloten component bedienen
met de knoppen op de afstandsbediening of het
toestel. In de volgende illustratie ziet u een voorbeeld
van de knoppen die hiervoor gebruikt kunnen
worden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
X
./>
N
x
Gecomprimeerd geluid
verbeteren
U kunt de kwaliteit van gecomprimeerd geluid
zoals een MP3-audiobestand verbeteren. Dit
effect wordt automatisch geactiveerd wanneer u
de decoderingsmodus instelt op "A.F.D. STD"
(pagina 36) terwijl de functie "DMPORT"
geselecteerd is. Om het effect te annuleren,
selecteert u een andere optie dan "A.F.D. STD".
60NL
Een S-AIR-product
gebruiken
Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie
(pagina 111), die zorgt voor geluidstransmissie
tussen S-AIR-producten.
Wanneer u het S-AIR-product aankoopt, dient u
de volgende instellingen door te voeren om de
geluidstransmissie in te stellen.
Over S-AIR-producten
Om de S-AIR-functie te gebruiken, plaatst u de
draadloze zender in het toestel en de draadloze
zendontvanger in het S-AIR-sub-apparaat.
Opmerking
• Controleer tijdens het plaatsen van de draadloze
zender/zendontvanger of het netsnoer niet is
verbonden met een stopcontact.
• Raak de aansluitingen van de draadloze zender/
zendontvanger niet aan.
De draadloze zender in het
toestel plaatsen
1
Verwijder de schroeven en maak de
beschermkap los.
Achterkant van het toestel
COMPONENT VIDEO OUT
– Surroundversterker: u kunt draadloos
het geluid via de surroundluidsprekers
beluisteren.
– S-AIR-ontvanger: u kunt het geluid van
het toestel in een andere kamer beluisteren.
PB / CB
ANTENNA
COAXIAL 75
PR / CR
FM
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
Beschermkap
EZ
Kamer A
VIDEO OUT
EZW-T100
Y
Extern geluidsapparaat
Er bestaan twee soorten S-AIR-producten.
• S-AIR-hoofdapparaat (dit toestel): voor het
verzenden van geluid. U kunt maximaal drie
S-AIR-hoofdapparaten gebruiken. (Het aantal
bruikbare S-AIR-hoofdapparaten is
afhankelijk van de gebruiksomgeving.)
• S-AIR-sub-apparaat: voor het ontvangen van
geluid.
De draadloze zender/
zendontvanger plaatsen
1
W-T
00
S-AIR-hoofdapparaat
Opmerking
• Verwijder de schroeven van de beschermkap die
is gemarkeerd met een waarschuwingsteken.
Verwijder geen andere schroeven.
• De beschermkap hebt u nu niet langer nodig.
Bewaar de kap echter na het losmaken.
S-AIR-sub-apparaat
(surroundversterker)
Kamer B
S-AIR-sub-apparaat
(S-AIR-ontvanger)
(niet bijgeleverd)
61NL
2
De draadloze zendontvanger
plaatsen in het S-AIR-subapparaat
Plaats de draadloze zender.
Achterkant van het toestel
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANTENNA
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
PR / CR
FM
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
DIGITAL IN
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
OPTICAL
AUDIO IN
0
10
W-T
EZ
Meer informatie over het installeren van de
draadloze zendontvanger in het S-AIR-subapparaat, zoals een surroundversterker of een
S-AIR-ontvanger, vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het S-AIR-subapparaat.
Tip
• Als u de S-AIR-configuratie wijzigt, adviseert Sony
dat u [Autokalibratie] uitvoert. Zie "De juiste
instellingen automatisch kalibreren" (pagina 71) voor
meer informatie.
Opmerking
• Plaats de draadloze zender met het S-AIR-logo
naar boven gericht.
• Plaats de draadloze zender zodat de Vaanduidingen zich op een lijn bevinden.
• Plaats geen ander apparaat dan de draadloze
zender in de EZW-T100-sleuf.
3
Zorg ervoor dat u dezelfde schroeven
gebruikt om de draadloze zender te
bevestigen.
Achterkant van het toestel
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANTENNA
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
PR / CR
FM
Geluidstransmissie instellen
tussen het toestel en het
S-AIR-sub-apparaat
(ID-instelling)
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
U kunt de geluidstransmissie instellen door
gewoon hetzelfde ID te gebruiken voor het
toestel en het S-AIR-sub-apparaat.
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
ID van het toestel instellen
1
0
10
W-T
EZ
Opmerking
• Gebruik geen andere schroeven om de
draadloze zender te bevestigen.
Druk op "/1 op het toestel.
Het toestel wordt ingeschakeld.
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
ID" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Opmerking
• Wanneer de draadloze zender niet in het toestel
is geplaatst, kan "S-AIR ID" niet worden
geselecteerd.
62NL
5
Druk op X/x om het gewenste ID te
selecteren.
U kunt eender welk ID selecteren (A, B of
C).
6
Druk op
S-AIR-hoofdapparaat
(dit toestel)
.
Ander S-AIRhoofdapparaat
ID B
ID A
De instelling wordt aangepast.
7
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
8
Stel hetzelfde ID in voor het S-AIR-subapparaat.
ID A
S-AIR-subapparaat
ID A
S-AIR-subapparaat
ID B
S-AIR-subapparaat
S-AIR-hoofdapparaat
(dit toestel)
ID A
Het geluid van het toestel in
een andere kamer beluisteren
Voor de S-AIR-ontvanger
ID A
S-AIR-sub-apparaat
ID A
S-AIR-sub-apparaat
Het ID van de surroundversterker
instellen
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
surroundversterker.
Het ID van de S-AIR-ontvanger
instellen
U kunt het geluid van het toestel beluisteren
door de S-AIR-ontvanger te gebruiken. De
S-AIR-ontvanger kan in een andere kamer
worden geïnstalleerd om daar het geluid van het
toestel te beluisteren.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger voor meer informatie over de
S-AIR-ontvanger.
1
2
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger.
Meerdere S-AIR-hoofdapparaten
gebruiken
U kunt meerdere S-AIR-hoofdapparaten
gebruiken door voor elke component een
verschillend ID in te stellen.
Extern geluidsapparaat
De geluidstransmissie wordt als volgt
ingesteld (voorbeeld):
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Opmerking
• Wanneer de draadloze zender niet in het toestel
is geplaatst, kan "S-AIR MODE" niet worden
geselecteerd.
63NL
4
5
6
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
Het toestel via de S-AIRontvanger bedienen
• "PARTY": de S-AIR-ontvanger voert
geluid uit afhankelijk van de ingestelde
functies op het toestel.
• "SEPARATE": u kunt de gewenste
functie voor de S-AIR-ontvanger instellen
zonder de functies van het toestel te
veranderen.
U kunt het toestel via de S-AIR-ontvanger
bedienen door de volgende knoppen te
gebruiken.
Druk op
Bediening
N, X, x,
./>
Deze knoppen vervullen dezelfde
functies op de afstandsbediening en
het toestel.
De instelling wordt aangepast.
S-AIR CH
De functie van het toestel wijzigen.
Druk op SYSTEM MENU.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de S-AIR-ontvanger.
Druk op
.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
7
Selecteer de gewenste functie op de
S-AIR-ontvanger.
x Wanneer "PARTY" is ingesteld
De functie van de S-AIR-ontvanger
wijzigt sequentieel als u op FUNCTION
drukt op het hoofdapparaat (pagina 35) of
op S-AIR CH op de S-AIR-ontvanger.
x Wanneer "SEPARATE" is ingesteld
De functie van de S-AIR-ontvanger
wijzigt als volgt als u op S-AIR CH drukt
op de S-AIR-ontvanger.
"MAIN UNIT" t "TUNER FM" t
"DMPORT" t "AUDIO" t …
Om dezelfde functie als het toestel te
beluisteren, selecteert u "MAIN UNIT".
8
De S-AIR-ontvanger gebruiken
terwijl het toestel in de standbystand staat
Voor de S-AIR-ontvanger
U kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl
het toestel in de stand-bystand staat door "S-AIR
STBY" in te stellen op "STBY ON".
1
2
3
Pas het volume van de S-AIRontvanger aan.
Opmerking
• Wanneer het geluid anders is dan 2-kanaals-stereo,
wordt het multikanaalsgeluid gereduceerd tot
afspelen via 2 kanalen.
• Het geluid van de S-AIR-ontvanger kan worden
onderbroken door de werking van het toestel.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
STBY" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Opmerking
• Wanneer de draadloze zender niet in het toestel
is geplaatst, kan "S-AIR STBY" niet worden
geselecteerd.
4
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
• "STBY ON": u kunt de S-AIR-ontvanger
gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat of is ingeschakeld. Er is een
hoger stroomverbruik tijdens de standbystand.
64NL
• "STBY OFF": u kunt de S-AIR-ontvanger
niet gebruiken terwijl het toestel in de
stand-bystand staat.
5
Druk op
Uw kamer
Dit toestel
.
ID A
De instelling wordt aangepast.
6
Buur
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Het toestel identificeren bij
een specifiek S-AIR-subapparaat
(Koppelen)
ID A
S-AIR-sub-apparaat
ID A
S-AIR-sub-apparaat
x Na het koppelen
De geluidstransmissie wordt alleen ingesteld
tussen het gekoppelde toestel en de S-AIR-subapparaten.
Uw kamer
Buur
Dit toestel
ID A
Geen overdracht
Extern geluidsapparaat
• Wanneer u het toestel uitschakelt terwijl "S-AIR
STBY" is ingesteld op "STBY ON", knippert
"S-AIR" (wanneer geluidstransmissie tussen het
toestel en de S-AIR-ontvanger niet is ingesteld) of
licht "S-AIR" op (wanneer geluidstransmissie tussen
het toestel en de S-AIR-ontvanger is ingesteld) in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
Het is eenvoudig om hetzelfde ID in te stellen
voor het toestel en een S-AIR-sub-apparaat
(zoals een surroundversterker of een S-AIRontvanger) om geluidstransmissie mogelijk te
maken. Het is echter mogelijk dat uw buren het
geluid van uw toestel ook ontvangen als de ID's
dezelfde zijn, of mogelijk ontvangt u het geluid
van bepaalde buren. Om dit te voorkomen, kunt
u het toestel identificeren met een specifiek
S-AIR-sub-apparaat door het te koppelen.
ID A
S-AIR-subapparaat
ID A
S-AIR-sub-apparaat
Koppelen
Het koppelen uitvoeren
1
x Vóór het koppelen
De geluidstransmissie wordt ingesteld door het
ID (voorbeeld).
Plaats het S-AIR-sub-apparaat dat u
wilt koppelen in de buurt van het
toestel.
Opmerking
• Verwijder de hoofdtelefoon van de
surroundversterker (indien aangesloten).
2
Zorg ervoor dat het ID van het toestel
en het S-AIR-sub-apparaat
overeenkomen.
• Zie "ID van het toestel instellen"
(pagina 62) voor het instellen van het ID
van het toestel.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
S-AIR-sub-apparaat voor het instellen
van het ID.
65NL
3
4
5
Druk op SYSTEM MENU.
Opmerking
• Voer de koppeling uit binnen enkele minuten na
het uitvoeren van stap 5. Als u dit niet doet,
verschijnen "PAIRING" en "INCOMPLETE"
afwisselend in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Om verder te gaan met koppelen,
drukt u op
en begint u opnieuw vanaf stap 5.
Om het koppelen te annuleren, drukt u op
SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"PAIRING" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
8
• Wanneer de draadloze zender niet in het toestel
is geplaatst, kan "PAIRING" niet worden
geselecteerd.
6
Druk herhaaldelijk op X/x tot "START"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
.
Het toestel begint het koppelen en
"SEARCH" knippert in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Om het koppelen te annuleren, drukt u op
SYSTEM MENU.
7
Begin met het koppelen van het S-AIRsub-apparaat.
x Voor de surroundversterker
Druk op POWER op de surroundversterker
om deze in te schakelen en druk op
PAIRING op het achterpaneel van de
surroundversterker.
De PAIRING-aanduiding van de
surroundversterker knippert rood wanneer
het koppelen begint.
Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld,
wordt de PAIRING-aanduiding van de
surroundversterker rood en verschijnen
"PAIRING" en "COMPLETE" afwisselend
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Opmerking
• Wanneer u de koppeling uitvoert, verschijnt
"(PAIRING)" naast het ID op het scherm voor het
selecteren van het ID.
Het koppelen annuleren
Wijzig de ID-instelling van het toestel met de
S-AIR ID-schakelaar van het toestel. Als u een
nieuw ID selecteert, wordt de koppeling
geannuleerd.
De S-AIR-status van het toestel
controleren
U kunt de S-AIR-status, zoals het S-AIR ID of
koppelingsinformatie, controleren.
1
2
3
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger.
Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld,
verschijnen "PAIRING" en "COMPLETE"
afwisselend in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
66NL
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
ID" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Het S-AIR ID van het toestel verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Wanneer het toestel wordt gekoppeld,
verschijnt "(PAIRING)" naast het ID.
Tip
• Gebruik een smal voorwerp zoals een paperclip
om te drukken op PAIRING op het achterpaneel
van de surroundversterker.
x Voor de S-AIR-ontvanger
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
4
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Als de geluidstransmissie
onstabiel is
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "RF
CHANGE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Extern geluidsapparaat
Wanneer u meerdere draadloze systemen
gebruikt die gebruik maken van de 2,4 GHzband, zoals een draadloze LAN of Bluetooth, is
het mogelijk dat de transmissie van S-AIRproducten of andere draadloze systemen
onstabiel is. Wanneer dit het geval is, kunt u de
transmissie verbeteren door de volgende "RF
CHANGE"-instelling te wijzigen.
Opmerking
• In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te
wijzigen.
– Wanneer "RF CHANGE" is ingesteld op "OFF",
kan transmissie tussen het toestel en het S-AIRsub-apparaat worden uitgevoerd via een van de
volgende kanalen.
– S-AIR ID A: equivalent kanaal voor IEEE
802.11b/g-kanaal 1
– S-AIR ID B: equivalent kanaal voor IEEE
802.11b/g-kanaal 6
– S-AIR ID C: equivalent kanaal voor IEEE
802.11b/g-kanaal 11
• De transmissie kan worden verbeterd door het
transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de
andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van de andere
draadloze systemen.
Opmerking
• Wanneer de draadloze zender niet in het toestel
is geplaatst, kan "RF CHANGE" niet worden
geselecteerd.
4
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
• "AUTO": kies normaal deze instelling.
Het toestel wijzigt "RF CHANGE"
automatisch naar "ON" of "OFF".
• "ON": het toestel verzendt geluid door te
zoeken naar een kanaal dat beter geschikt
is voor verzending.
• "OFF": het toestel verzendt geluid door
het kanaal voor verzending vast te leggen.
5
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
7
Wanneer u "RF CHANGE" instelt op
"OFF", selecteert u het ID waarbij de
geluidsoverdracht zo stabiel mogelijk
is (pagina 62).
67NL
Opmerking
Andere handelingen
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
"BRAVIA" Sync
Deze functie is alleen beschikbaar op tv's die
zijn uitgerust met de "BRAVIA" Sync-functie.
Door Sony-componenten aan te sluiten die
compatibel zijn met de functie Controle voor
HDMI met een HDMI-kabel, wordt de
bediening als volgt vereenvoudigd:
– Theatermodus (pagina 69)
– Afspelen met één druk op de knop (pagina 69)
– Systeem uitschakelen (pagina 70)
– Volumelimiet (pagina 70)
– Geluidscontrole van het systeem (pagina 70)
– Taal volgen (pagina 70)
Controle voor HDMI is een wederzijdse
controlefunctiestandaard die wordt gebruikt
door CEC (Consumer Electronics Control) voor
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk
niet goed in de volgende gevallen:
– Wanneer u dit toestel verbindt met een
component die niet compatibel is met de
functie Controle voor HDMI.
– Een component heeft geen HDMIaansluiting.
Er zijn handige knoppen op de
afstandsbediening van het toestel om de tv te
bedienen, zoals THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY en TV "/1. Zie "De tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 74)
voor meer informatie en raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
68NL
DYNAMIC
BASS
TV
• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de
functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van
de component.
• De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk niet
als u een component die niet van Sony is aansluit,
zelfs als de component compatibel is met de functie
Controle voor HDMI.
De functie Controle voor HDMI
voorbereiden
(Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling)
Het toestel is compatibel met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling.
Als de tv compatibel is met de functie Controle
voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de
functie [Controle voor HDMI] op het toestel
automatisch instellen door de tv in te stellen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor
meer informatie.
Als de tv niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling,
stelt u de functie Controle voor HDMI op het
toestel en de tv handmatig in.
Opmerking
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie over het instellen van de tv.
1
2
3
4
Zorg ervoor dat het toestel en de tv zijn
verbonden met een HDMI-kabel.
Schakel de tv in en druk op [/1 om het
toestel in te schakelen.
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het toestel via de
HDMI-invoer op het tv-scherm
verschijnt.
Stel de functie Controle voor HDMI op
het toestel en de tv in.
De functie Controle voor HDMI van het
toestel en de tv wordt tegelijk ingeschakeld.
De functie [Controle voor HDMI]
van het toestel manueel in of
uitschakelen
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [HDMI-instellingen] te
kiezen en druk vervolgens op
.
De opties voor [HDMI-instellingen]
worden weergegeven.
4
Druk op X/x om de instelling te
selecteren en druk op
.
• [Aan]: aan.
• [Uit]: uit.
Opmerking
• Wanneer de functie Controle voor HDMI is
ingeschakeld op het toestel, werkt de functie
Geluidscontrole van het systeem niet.
Tip
• De standaardinstelling van de functie Controle voor
HDMI van het toestel is [Aan].
De theatermodus gebruiken
(Afspelen met één druk op de knop)
Door enkel op ONE-TOUCH PLAY te drukken,
wordt de tv ingeschakeld, wordt de BD/DVDingang geactiveerd en begint het toestel
automatisch een disc af te spelen.
Wanneer u bovendien een disc invoert, wordt
Afspelen met één druk op de knop ingeschakeld.
Als Afspelen met één druk op de knop niet
wordt ingeschakeld (wanneer u een disc plaatst
die niet compatibel is met de automatische
weergavefunctie), drukt u op N of ONETOUCH PLAY.
Het toestel en de tv werken als volgt
(voorbeeld):
Dit toestel
TV
Wordt ingeschakeld.
(indien nog niet
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar de
functie "BD/DVD".
r
Start met de weergave van
de disc en voert geluid uit.
Wordt ingeschakeld.
(indien nog niet
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar
HDMI-invoer.
r
Minimaliseert het
geluidsniveau.
(Geluidscontrole van het
systeem)
Andere handelingen
5
Druk op X/x om [Controle voor HDMI]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Een BD/DVD bekijken met één
druk op een toets
(Theatermodus)
Als uw tv compatibel is met de theatermodus en
u op THEATRE drukt, kunt u genieten van de
optimale beeld- en geluidskwaliteit voor films
en wordt het geluid automatisch uitgevoerd via
de luidsprekers van het toestel. De videomodus
van de tv schakelt eveneens over naar de
theatermodus.
69NL
Het toestel en de tv
tegelijkertijd uitschakelen
(Systeem uitschakelen)
Wanneer u de tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van de tv of
TV "/1 op de afstandsbediening van het toestel,
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Opmerking
• Voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt,
stelt u de functie in op tv-invoer. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
• Afhankelijk van de status van het toestel, wordt het
toestel of een aangesloten component mogelijk niet
automatisch uitgeschakeld. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de aangesloten
componenten voor meer informatie.
Het geluid van de tv weergeven
via de luidsprekers van dit
toestel
(Geluidscontrole van het systeem)
U kunt het geluid van de tv op een eenvoudige
manier weergeven via dit toestel.
Om deze functie te gebruiken, sluit u het toestel
aan op de tv met een audiokabel en een HDMIkabel (pagina 23).
U kunt de functie geluidscontrole van het
systeem als volgt gebruiken:
• Het is heel eenvoudig om het geluid van de tv
via de luidsprekers van dit toestel te laten
weergeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de tv voor meer informatie.
• Wanneer het toestel wordt ingeschakeld,
wordt het geluid van de tv uitgevoerd via de
luidsprekers van het toestel.
• Wanneer het geluid van de tv wordt
voortgebracht door de luidsprekers van het
toestel, kunt u het volume aanpassen en het
geluid van het toestel uitschakelen met de
afstandsbediening van de tv.
70NL
Opmerking
• Terwijl de tv in de PAP (picture and picture)-modus
is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem
niet. Wanneer de tv de PAP-modus verlaat, schakelt
de uitvoermethode van de tv terug naar de modus die
was geactiveerd voor de PAP-modus.
Het maximale volumeniveau
van het toestel instellen
(Volumelimiet)
Als u via het tv-menu of door te drukken op
THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt
naar de luidspreker van het toestel, kan luid
geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het
volumeniveau van het toestel. U kunt dit
voorkomen door het maximale volumeniveau te
beperken. Zie [Volumelimiet] (pagina 88) voor
meer informatie.
De schermtaal van de tv
wijzigen
(Taal volgen)
Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt,
wordt de schermtaal van het toestel eveneens
gewijzigd wanneer u het toestel uit- en daarna
weer inschakelt.
De juiste instellingen
automatisch kalibreren
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
[Autokalibratie]
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
EXT
DC5V
TV
D. C. A. C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan
het juiste surroundgeluid automatisch instellen.
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AL
OPTIC
COAX
IAL
Opmerking
• Het toestel geeft een luid testgeluid weer bij het
opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet
stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren.
1
Druk op HOME.
Kalibratiemicrofoon
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
3
4
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [Audio-instellingen] te
kiezen en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [Autokalibratie] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het bevestigingsscherm voor
[Autokalibratie] verschijnt.
5
Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het
achterpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd). De voorzijde van elke
luidspreker moet naar de
kalibratiemicrofoon gericht zijn en er
mogen zich geen hindernissen bevinden
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
6
Druk op X/x om [Starten] te selecteren
Andere handelingen
2
Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.
7
Druk op
.
[Autokalibratie] wordt gestart.
Het toestel past automatisch de
luidsprekerinstellingen aan.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
Opmerking
• Controleer of de surroundversterker wordt
ingeschakeld en installeer deze op de geschikte
plaats voordat u [Autokalibratie] uitvoert. Als u
de surroundversterker installeert op een
ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer,
wordt er geen correcte meting verkregen.
• Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit
(WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de
surroundachterluidsprekers (pagina 17), plaatst
u de luidsprekers op een goede locatie en
schakelt u de surroundversterker in.
• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het
opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het
geluid niet stiller zetten. Houd rekening met
kinderen en buren.
71NL
8
Bevestig de resultaten van
[Autokalibratie].
De resultaten worden weergegeven op het
tv-scherm. Druk op C/c om van pagina te
veranderen. De eerste pagina geeft de
afstand tot de luidsprekers weer. De tweede
pagina geeft het niveau van de luidsprekers
weer.
Opmerking
9
De luidsprekers instellen
[Luidsprekerinstellingen]
Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de
luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw
luisterpositie instellen. Stel vervolgens
luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde
niveau aan de hand van de testtoon.
• Als de meting is mislukt, volg dan het bericht en
probeer [Autokalibratie] opnieuw.
1
Druk op X/x om [OK] of [Annuleren] te
selecteren en druk daarna op
.
2
x De meting is OK.
3
Koppel de kalibratiemicrofoon los en
selecteer [OK]. Het resultaat wordt
uitgevoerd.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
4
x De meting is niet OK.
Volg het bericht en selecteer vervolgens
[OK] om opnieuw te proberen.
Opmerking
• Terwijl de autokalibratiefunctie werkt:
– schakelt u het toestel niet uit.
– drukt u op geen enkele knop.
– wijzigt u het volume niet.
– wijzigt u de functie niet.
– wisselt u de disc niet.
– plaatst of verwijdert u geen disc.
– sluit u de hoofdtelefoon niet aan op de
surroundversterker.
– koppelt u de kalibratiemicrofoon niet los.
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [Audio-instellingen] te
kiezen en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om
[Luidsprekerinstellingen] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Het scherm [Luidsprekerinstellingen]
verschijnt.
5
Druk op X/x om het item te selecteren
en druk vervolgens op
.
Stel de volgende instellingen in.
x [Verbinding]
Als u geen middenluidsprekers of
surroundluidsprekers aansluit, moet u de
parameters voor [Midden] en [Surround]
instellen. De instellingen van de
voorluidsprekers en subwoofer zijn vastgelegd
en kunnen niet worden gewijzigd.
Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit
(WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de
surroundachterluidsprekers (pagina 17), stelt u
[Surroundachter] eveneens in.
[Voor]
[Ja]
[Midden]
[Ja]: kies normaal deze instelling.
[Geen]: kies deze instelling wanneer geen
middenluidspreker is aangesloten.
[Surround]
[Ja]: kies normaal deze instelling.
[Geen]: kies deze instelling wanneer geen
surroundluidspreker is aangesloten.
72NL
[Surroundachter]
[Ja]: kies deze instelling wanneer de
surroundachterluidsprekers aangesloten zijn.
[Geen]: kies deze instelling wanneer geen
surroundachterluidspreker is aangesloten.
[Subwoofer] 3,0 m: de afstand van de subwoofer
instellen.
* Dit item verschijnt wanneer u [Ja] kiest bij
[Verbinding].
Opmerking
[Ja]
• [Afstand] werkt mogelijk niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
x [Afstand]
x [Niveau]
[Subwoofer]
Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de
parameters in te stellen voor de afstand (A) van
de luisterpositie tot de luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en 7,0
meter.
1Middenluidspreker
2Linkerluidspreker vooraan (L)
3Rechterluidspreker vooraan (R)
4Subwoofer
5Linker surroundluidspreker (L)
6Rechter surroundluidspreker (R)
7Linker surroundachterluidspreker (L)
(optioneel)
8Rechter surroundachterluidspreker (R)
(optioneel)
[Voor Lnks/Rhts] 0,0 dB: het niveau van de
voorluidsprekers instellen.
[Midden]* 0,0 dB: het niveau van de
middenluidspreker instellen.
[Surround Lnks/Rhts]* 0,0 dB: het niveau van
de surroundluidspreker instellen.
[Surroundachter Lnks/Rhts]* 0,0 dB: het niveau
van de surroundachterluidspreker instellen.
[Subwoofer] 0,0 dB: het niveau van de
subwoofer instellen.
* Dit item verschijnt wanneer u [Ja] kiest bij
[Verbinding].
Andere handelingen
De luidsprekers in de afbeelding stellen de
volgende items voor:
U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers
aanpassen. U kunt de parameters instellen tussen
–6,0 dB en +6,0 dB. Zorg ervoor dat [Testtoon]
op [Aan] staat.
x [Testtoon]
1
2
3
4
A
5
6
7
A
8
[Voor Lnks/Rhts] 3,0 m: de afstand van de
voorluidsprekers instellen.
[Midden]* 3,0 m: de afstand van de
middenluidspreker instellen.
[Surround Lnks/Rhts]* 3,0 m: de afstand van de
surroundluidsprekers instellen.
[Surroundachter Lnks/Rhts]* 3,0 m: de afstand
van de surroundachterluidsprekers instellen.
De luidsprekers produceren een testtoon om
[Niveau] te regelen.
[Uit]: de luidsprekers produceren geen testtoon.
[Aan]: bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon.
Wanneer u een item onder
[Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Pas het geluidsniveau als volgt aan.
1
2
3
4
Stel [Testtoon] in op [Aan].
Druk op X/x om [Niveau] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om het gewenste
luidsprekertype te selecteren en druk
vervolgens op
.
Druk op C/c om de linker of rechter
luidspreker te selecteren en druk
daarna op X/x om het niveau aan te
passen.
73NL
5
6
7
Druk op
.
Herhaal stap 3 tot 5.
Druk op RETURN.
Het toestel keert terug naar de vorige
weergave.
8
9
Druk op X/x om [Testtoon] te
selecteren en druk daarna op
.
Druk op X/x om [Uit] te selecteren en
druk daarna op
.
Opmerking
• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
De tv bedienen met de
bijgeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist is
ingesteld, kunt u uw tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening.
Opmerking
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer mogelijk
automatisch opnieuw ingesteld op SONY. Voer dan
opnieuw het juiste codenummer in.
Tip
• Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te
passen, drukt u op 2 +/–.
De afstandsbediening
voorbereiden om de tv te
bedienen
Houd TV [/1 ingedrukt terwijl u de
merkcode van uw tv (zie tabel) met behulp
van de cijfertoetsen invoert. Laat
vervolgens TV [/1 los.
Wanneer de code van de fabrikant met succes is
ingesteld, knippert de TV-toets tweemaal traag.
Wanneer de instelling is mislukt, knippert de
TV-knop vijf keer snel.
Codenummers van bedienbare
tv's
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Merk
74NL
Codenummer
SONY
501 (standaard), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
514
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
518
Ingedrukt
Handeling
MITSUBISHI/MGA 527
Merk
Codenummer
TV "/1
De tv in- of uitschakelen.
NEC
503
THEATRE
NOKIA
521, 522, 573, 575
Geniet van optimale beelden
geschikt voor films.
PANASONIC
553, 572
t/
De ingang van de tv omschakelen
tussen de tv en andere bronnen.
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt
u de huidige teletekstpagina
vasthouden.
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
2 +/–
Het tv-volume regelen.
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
PROG +/–,
c/C
SANYO
508, 545
Het tv-kanaal selecteren.
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt
u de volgende (c) of vorige (C)
tekstpagina kiezen.
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
THOMSON
547, 549
541, 551
ZENITH
543
De tv bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de tv bedienen met de onderstaande
toetsen. Om deze toetsen te gebruiken (andere
dan THEATRE, TV [/1, t/ ) zet u de
afstandsbediening in de TV-modus door op de
TV-toets te drukken zodat TV voor één seconde
oplicht.
Om de TV-modus uit te schakelen, drukt u op
TV zodat TV vier keer oplicht.
Cijfertoetsen, - Het tv-kanaal selecteren.
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt
u de teletekstpagina selecteren
door het paginanummer (drie
cijfers) in te voeren.
HOME
Het tv-menu weergeven.
ANALOG
Overschakelen naar de analoge
modus.
DIGITAL
Overschakelen naar de digitale
modus.
/
/
Informatie weergeven.
Teletekst activeren.
De Digitale Elektronische
Programmagids (EPG)
weergeven.
TOOLS
Het bedieningsmenu voor de
huidige display weergeven.
RETURN
Terugkeren naar het vorige kanaal
of naar een tv-menu.
Opmerking
• Als u tijdens de TV-modus op een van de volgende
toetsen drukt, licht de TV-toets op. (Sommige toetsen
werken mogelijk niet en de TV-toets licht dus niet op,
afhankelijk van de fabrieksinstellingen.)
• Als u op een andere dan een van de volgende toetsen
drukt wanneer de afstandsbediening in de TV-modus
staat, licht de TV-toets vier keer op en wordt de TVmodus voor de afstandsbediening automatisch
uitgeschakeld. Het toestel wordt nu bediend volgens
de functie van de ingedrukte toets.
• Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat u sommige
of alle knoppen niet kunt gebruiken.
Andere handelingen
TOSHIBA
Het tv-geluid tijdelijk
uitschakelen.
De breedte-/hoogteverhouding
van de aangesloten tv wijzigen.
C/X/x/c,
Het item in het menu selecteren.
Kleurtoetsen
De opties in het menu selecteren.
(rood/groen/geel/
blauw)
Tip
• Deze toetsen functioneren op dezelfde manier als de
toetsen op de afstandsbediening van de SONY-tv.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor
meer informatie.
75NL
De Sleep Timer
gebruiken
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
Druk op SLEEP.
Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de
minuten (resterende tijd) in stappen van 10
minuten.
Wanneer u de Sleep Timer instelt, knippert
"SLEEP" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan op 2 niveaus worden ingesteld.
1
2
3
De resterende tijd controleren
Druk een keer op SLEEP.
4
De resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te selecteren.
De Sleep Timer instellen met het
systeemmenu
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
De minuten op het scherm (de resterende
tijd) veranderen in stappen van 10 minuten.
Tip
• U kunt de resterende tijd instellen door op de
cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd
worden ingesteld in stappen van 1 minuut.
4
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd en
"SLEEP" knippert in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
76NL
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DISP
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
selecteren.
• "DIMMER OFF": helder.
• "DIMMER ON": donker.
5
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
De knoppen op het
toestel uitschakelen
(Kindervergrendeling)
U kunt de knoppen op het toestel uitschakelen
(behalve "/1) om ongeoorloofd gebruik te
voorkomen, zoals door kattenkwaad van een
kind (functie kindervergrendeling).
Druk langer dan 5 seconden op x op het
toestel.
Opmerking
• Als u op de toetsen drukt op het toestel wanneer de
functie kindervergrendeling is ingeschakeld, wordt
"CHILD LOCK" weergegeven in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
U kunt de demonstratie in het uitleesvenster op
het voorpaneel in- of uitschakelen terwijl het
toestel in de stand-bystand staat.
1
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DISP
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• "DEMO ON": aan.
• "DEMO OFF": uit.
De standaardinstelling verschilt afhankelijk
van de regio.
5
Druk op
.
Andere handelingen
"CHILD LOCK" en "ON" verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De functie kindervergrendeling wordt
geactiveerd en de knoppen op het toestel zijn
vergrendeld (u kunt het toestel nog bedienen via
de afstandsbediening).
Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden
op x zodat "CHILD LOCK" en "OFF" worden
weergegeven in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Over de demonstratie
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Tip
• Wanneer u het toestel nieuw aankoopt of wanneer de
fabrieksinstellingen actief zijn (pagina 92), kunt u de
demonstratie uitschakelen door gewoon op [/1 te
drukken op de afstandsbediening.
77NL
Energie besparen in de
stand-bystand
Ga na of de volgende instellingen werden
doorgevoerd:
– [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Uit]
(pagina 68).
– "S-AIR STBY" is ingesteld op "STBY OFF"
(pagina 64).
– "DEMO" is ingesteld op "DEMO OFF"
(pagina 77).
– [Standby-stand] is ingesteld op [Normaal]
(pagina 89).
78NL
U kunt de volgende opties instellen.
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm
gebruiken
U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen
verrichten.
Selecteer
(Instellen) in het startmenu als u
de instellingen van het toestel wilt veranderen.
Opmerking
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
1
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Uitleg
[Netwerk-update] (pagina 80)
Hiermee voert u een update uit
van de software van het toestel.
[Video-instellingen]
(pagina 82)
Hiermee voert u de videoinstellingen in volgens het type
aansluitingen.
[Audio-instellingen]
(pagina 84)
Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het type
aansluitingen.
[BD/DVD-instellingen]
(pagina 86)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het afspelen
van BD/DVD.
[Foto-instellingen]
(pagina 88)
Hiermee voert u de instellingen
voor foto's in.
[HDMI-instellingen]
(pagina 88)
Hiermee voert u de instellingen
voor HDMI in.
[Systeeminstellingen]
(pagina 89)
Hiermee voert u
systeeminstellingen in.
3
Druk op X/x om het pictogram van de
instelcategorie te selecteren die u wilt
wijzigen en druk vervolgens op
.
Voorbeeld: [Video-instellingen]
Instellingen en afstellingen
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
Pictogram
[Netwerkinstellingen]
(pagina 90)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor internet en
netwerken.
[Snelinstelling] (pagina 91)
Hiermee voert u de
Snelinstelling opnieuw uit om de
basisinstellingen in te voeren.
[Terugstellen] (pagina 92)
Hiermee herstelt u de
fabrieksinstellingen van het
toestel.
79NL
4
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [Type televisie]
[Netwerk-update]
U kunt de functies van het toestel updaten en
verbeteren.
Raadpleeg de volgende website voor informatie
over updatefuncties:
Voor klanten in Europa en Rusland
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in Azië en Australië
http://www.sony-asia.com/support
Opties
5
Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk op
.
De instelling wordt geselecteerd en
geactiveerd.
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [4:3]
Voor klanten in Latijns-Amerika
http://esupport.sony.com
Opmerking
• Koppel het netsnoer of de netwerkkabel niet los
tijdens het downloaden of updaten van software.
• Tijdens het updaten kunnen er geen andere
handelingen worden uitgevoerd. Ook de disclade kan
niet worden geopend.
• De duur van het downloaden kan variëren afhankelijk
van de internetprovider en de toestand van de
verbinding.
• Als u foutmeldingen over netwerkverbindingen te
zien krijgt, controleer dan de netwerkverbindingen
met behulp van [Netwerkdiagnose] onder
[Internetinstellingen] in [Netwerkinstellingen]
(pagina 90).
Tip
Gekozen instelling
80NL
• De "UPDATE */9"-teller ("*" wijst op een stap van
de update) in het uitleesvenster op het voorpaneel
geeft ook de voortgang van de update aan.
• U kunt de huidige softwareversie controleren door
[Systeeminformatie] te selecteren in
[Systeeminstellingen] (pagina 89).
• De instellingen van [Instellen] blijven geldig na het
updaten.
• Het toestel laat u weten als er informatie over een
nieuwere softwareversie beschikbaar is als [Bericht
over software-update] op [Aan] (standaard) is
ingesteld (pagina 89).
De software van het toestel
updaten via het netwerk
1
Druk op X/x om [Netwerk-update] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het toestel maakt verbinding met het
netwerk en het scherm vraagt bevestiging.
2
Druk op C/c om [OK] te selecteren en
druk daarna op
.
3
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
Het toestel wordt opgestart met de
geüpdatete software.
U kunt de functies van het toestel updaten en
verbeteren met behulp van een disc voor een
update die afkomstig is van een Sony-handelaar
of plaatselijke erkende onderhoudsdienst van
Sony.
1
Plaats de disc voor een update.
Het scherm vraagt bevestiging.
2
Selecteer [OK] en druk op
.
Het updaten van de software begint.
Als het updaten voltooid is, verschijnt
"COMPLETE" gedurende 5 seconden in
het uitleesvenster op het voorpaneel,
waarna het toestel automatisch wordt
uitgeschakeld.
3
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
Het toestel wordt opgestart met de
geüpdatete software.
4
Druk op Z om de disc te verwijderen.
Instellingen en afstellingen
Het toestel begint te downloaden en
vervolgens de software automatisch te
updaten.
Als het updaten voltooid is, verschijnt
"COMPLETE" gedurende 5 seconden in
het uitleesvenster op het voorpaneel,
waarna het toestel automatisch wordt
uitgeschakeld.
De software van het toestel
updaten via een disc voor een
update
81NL
[Video-instellingen]
[Zijkanten afsnijden]: Voor een beeld van
volledige hoogte over het hele scherm, met
bijgeknipte zijden.
U kunt de video-instellingen invoeren volgens
het type aansluitingen.
x [Type televisie]
U kunt de breedte-/hoogteverhouding van de
aangesloten tv selecteren.
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie
aansluit.
[4:3]: selecteer deze instelling wanneer u een tv
met 4:3-scherm of een tv zonder
breedbeeldfunctie aansluit.
x [Schermformaat]
U kunt een weergaveconfiguratie selecteren
voor 4:3-beelden op een 16:9-breedbeeld-tv.
[Origineel]: selecteer deze instelling wanneer u
een tv aansluit met breedbeeldfunctie. Geeft 4:3beelden weer in breedte-/hoogteverhouding
16:9, zelfs op een breedbeeld-tv.
[Vaste beeldverhdng]: hiermee wijzigt u de
afmetingen van het beeld zodat het op het
scherm past in zijn oorspronkelijke breedte-/
hoogteverhouding.
x [DVD-beeldverhouding]
U kunt een weergaveconfiguratie selecteren
voor het afspelen van 16:9-beelden op een tv
met 4:3-scherm (beschikbaar als [Type
televisie] is ingesteld op [4:3] en
[Schermformaat] is ingesteld op [Vaste
beeldverhdng]).
x [Bioscoop-conversiefunctie]
U kunt de videoconversiefunctie instellen voor
signalen van 480p/576p, 720p, 1080i of 1080p*
die via de HDMI OUT-aansluiting of de
COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen
gaan.
* Alleen HDMI
[Automatisch]: kies normaal deze instelling. Het
toestel detecteert automatisch of het om videoof filmmateriaal gaat en schakelt over naar de
geschikte conversiemethode.
[Video]: de conversiemethode die geschikt is
voor videomateriaal wordt altijd gekozen zonder
rekening te houden met het materiaal.
x [Uitgevoerd videoformaat]
U kunt het type aansluiting selecteren voor het
uitvoeren van videosignalen. Zie "Videouitvoerresolutie" (pagina 105) voor meer
informatie.
1
Druk op X/x om het type aansluiting
voor de uitvoer van videosignalen te
selecteren en druk vervolgens op
.
Opmerking
• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting
en andere video-uitgangen aansluit, selecteer
dan [Componentvideo].
[Televisie-aansluitmethode]
[Horizontale banden]: voor een breed beeld met
zwarte banden aan de boven- en onderzijde.
82NL
[HDMI]: hiermee voert u signalen uit de
HDMI OUT-aansluiting uit aan de hand
van de onderstaande instelling voor
[HDMI-resolutie].
[Componentvideo]: hiermee voert u
signalen uit via de COMPONENT VIDEO
OUT-aansluiting aan de hand van de
onderstaande instelling voor
[Componentresolutie].
[Video]: het toestel voert signalen uit via de
VIDEO OUT-aansluiting.
2
(Als u [HDMI] of [Componentvideo]
selecteert)
Druk op X/x om het signaaltype te
selecteren voor de HDMI OUTaansluiting of COMPONENT VIDEO
OUT-aansluiting en druk vervolgens op
.
Als u de video-uitvoerresolutie wijzigt,
krijgt u gedurende ongeveer 30 seconden
een beeld te zien met de geselecteerde
resolutie, daarna wordt u om bevestiging
gevraagd.
Volg de instructies op het scherm.
"HD" licht op in het uitleesvenster op het
voorpaneel als u 720p/1080i/1080pvideosignalen uitvoert.
Opmerking
[HDMI-resolutie]/[Componentresolutie]
[Automatisch] (Alleen HDMI): kies
normaal deze instelling.
Het toestel begint signalen uit te voeren
vanaf de hoogste resolutie die door de tv
kan verwerkt worden:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Als het resulterende beeldformaat
onwenselijk is, probeer dan een andere
instelling die beter past voor uw tv.
[480i/576i]: voert 480i/576i videosignalen
uit.
[480p/576p]: voert 480p/576p
videosignalen uit.
[720p]: voert 720p videosignalen uit.
x [BD-ROM 1080/24p-uitvoer]
U kunt het toestel instellen zodat het
videosignalen uitvoert van 1920 × 1080p/24 Hz
bij het afspelen van filmmateriaal op BD-ROM's
(720p/24 Hz of 1080p/24 Hz).
Videosignalen van 1920 × 1080p/24 Hz kunnen
worden uitgevoerd als aan alle volgende
voorwaarden wordt voldaan.
– U sluit een 1080/24p-compatibele tv aan met
behulp van de HDMI OUT-aansluiting,
– [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op
[HDMI] en
– [HDMI-resolutie] is ingesteld op
[Automatisch] of [1080p].
De 24P-indicator licht op bij het uitvoeren van
videosignalen van 1920 × 1080p/24 Hz.
[Automatisch]: voert alleen videosignalen van
1920 × 1080p/24 Hz uit bij het aansluiten van
1080/24p-compatibele tv met behulp van de
HDMI OUT-aansluiting.
[Aan]: voert videosignalen van 1920 × 1080p/
24 Hz uit ongeacht het type van de aangesloten
tv.
[Uit]: selecteer dit als uw tv niet compatibel is
met videosignalen van 1080/24p.
Instellingen en afstellingen
• Als het beeld vervormd is of er geen beeld
verschijnt, dient u ongeveer 30 seconden te
wachten zonder op een knop te drukken. Het
scherm keert terug naar de vorige resolutieinstelling.
• Als de geselecteerde video-uitvoerresolutie niet
correct is, zal geen beeld op het scherm
verschijnen als u een toets indrukt binnen de 30
seconden. Houd in dat geval de knoppen N en
Z op het toestel langer dan 5 seconden
ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te
herstellen naar de laagste resolutie.
• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting
en andere video-uitgangen aansluit, worden
videosignalen mogelijk enkel uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting wanneer
[Automatisch] of [1080p] is geselecteerd.
[1080i]: voert 1080i videosignalen uit.
[1080p] (alleen HDMI): voert 1080p
videosignalen uit.
Opmerking
• Het is mogelijk dat er geen videosignalen worden
uitgevoerd als [BD-ROM 1080/24p-uitvoer] op
[Aan] is ingesteld.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
U kunt de kleurinstelling invoeren voor
videosignalen die worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting. Selecteer de instelling
die overeenkomt met het type van de
aangesloten tv.
[Automatisch]: hiermee wordt automatisch het
type van het externe apparaat gedetecteerd en de
overeenkomstige kleurinstelling gekozen.
[YCbCr (4:2:2)]: voert YCbCr 4:2:2videosignalen uit.
[YCbCr (4:4:4)]: voert YCbCr 4:4:4videosignalen uit.
83NL
[RGB (16-235)]: selecteer dit als u een apparaat
aansluit met een DVI-aansluiting die compatibel
is met HDCP.
[RGB (0-255)]: selecteer dit als u een RGB (0255)-apparaat aansluit.
[Audio-instellingen]
U kunt audio-instellingen invoeren.
x [BD audio-instelling]
x [x.v.kleurenuitvoer]
Hiermee stelt u in of er xvYCC-informatie naar
de aangesloten tv moet worden gestuurd.
Als u xvYCC-compatibele video gebruikt in
combinatie met een tv die de weergave x.v.
Colour ondersteunt, dan wordt het mogelijk om
kleuren natuurgetrouwer weer te geven.
[Automatisch]: kies normaal deze instelling.
[Uit]: selecteer dit als het beeld onstabiel is of de
kleuren onnatuurlijk lijken.
x [Pauzestand] (alleen BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
U kunt het beeld in de pauzestand selecteren.
[Automatisch]: het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze instelling.
[Frame]: het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge resolutie
weergegeven.
U kunt selecteren of u al dan niet interactieve
audio (knopgeluid, effectgeluid enz.) en
secundaire audio (commentaar) met het primaire
geluid wilt vermengen als u een BD afspeelt die
dat soort audio bevat.
[Mengen]: hiermee voert u de audio uit die u
bekomt door de interactieve en secundaire audio
met de primaire audio te mengen.
[Rechtstreeks]: hiermee voert u enkel de
primaire audio uit.
x [Audio DRC] (alleen BD/DVD VIDEO)
U kunt het dynamische bereik van het geluid
comprimeren. [Audio DRC] is handig om 's
nachts films te bekijken met laag volume.
[Automatisch]: het afspelen gebeurt met het
dynamische bereik dat door de disc is
opgegeven (alleen BD-ROM).
[Uit]: geen compressie van het dynamische
bereik.
[Aan]: het toestel geeft de soundtrack weer met
het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals
het door de opnametechnicus bedoeld werd.
x [Dempen - TV]
Als u luistert naar een component die
aangesloten is op de TV-aansluitingen (AUDIO
IN L/R) kan er storing optreden. Om storing te
vermijden kunt u het invoerniveau van het
toestel verlagen. Dit is geen defect en is
afhankelijk van de aangesloten component.
[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het
uitvoerniveau wordt gewijzigd.
[Uit]: normaal invoerniveau.
84NL
x [Dempen - AUDIO]
x [Geluidseffect]
Als u luistert naar een component die
aangesloten is op de AUDIO-aansluitingen
(AUDIO IN L/R) kan er storing optreden. Om
storing te vermijden kunt u het invoerniveau van
het toestel verlagen. Dit is geen defect en is
afhankelijk van de aangesloten component.
U kunt de geluidseffecten van het toestel
(SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT,
"TONE" en "DEC. MODE") in- of uitschakelen.
x [BD/DVD-audio-uitvoer]
x [Luidsprekerinstellingen]
Het toestel kan niet tegelijk multikanaalsgeluid
uitvoeren via de HDMI OUT-aansluiting en de
luidsprekers van het toestel. U kunt de
uitvoermethode selecteren.
Stel de luidsprekers in om het best mogelijke
surroundgeluid te bekomen. Zie "De
luidsprekers instellen" (pagina 72) voor meer
informatie.
[Alleen luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt
enkel uitgevoerd via de luidsprekers van het
toestel.
[Luidsprekerprioriteit]: multikanaalsgeluid
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het
toestel en 2-kanaals lineaire PCM-signalen via
de HDMI OUT-aansluiting.
[HDMI-prioriteit]: 2-kanaals-stereogeluid
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het
toestel en geluid kan worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting. Het geluidsformaat
van de HDMI OUT-aansluiting hangt af van de
aangesloten component.
x [Autokalibratie]
U kunt de juiste instellingen automatisch
kalibreren. Zie "De juiste instellingen
automatisch kalibreren" (pagina 71) voor meer
informatie.
Instellingen en afstellingen
[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het
uitvoerniveau wordt gewijzigd.
[Uit]: normaal invoerniveau.
[Aan]: alle geluidseffecten zijn ingeschakeld.
De bovengrens van de bemonsteringsfrequentie
is ingesteld op 48kHz.
[Uit]: de geluidseffecten zijn uitgeschakeld.
Selecteer deze optie als u geen bovengrens wilt
inschakelen voor de bemonsteringsfrequentie.
Opmerking
• Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op
[HDMI-prioriteit], wordt een bevestigingsbericht
weergegeven op het scherm van de tv. Druk op C/c
om [OK] te selecteren om de instelling te voltooien.
• Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op
[HDMI-prioriteit], worden de functies SOUND
MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en
"DEC. MODE" uitgeschakeld.
• Als de functie Geluidscontrole van het systeem
(pagina 70) geactiveerd is, is het mogelijk dat deze
instelling automatisch wordt gewijzigd.
85NL
Als u [Stel leeftijdsgrens in] selecteert, dan
kunt u een leeftijdgrens van [0] tot [255]
invoeren met behulp van C/X/x/c en de
cijfertoetsen.
[BD/DVDinstellingen]
Om de kinderbeveiliging uit te
schakelen
U kunt specifieke instellingen invoeren voor het
afspelen van BD/DVD.
x [BD/DVD-menu]
U kunt de standaard menutaal selecteren voor
BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 108) en voer
de code voor uw taal in.
x [Audio]
U kunt de standaardtaal van het geluid
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Origineel] kiest, wordt de voorkeurtaal op
de disc gekozen.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 108) en voer
de code voor uw taal in.
x [Ondertiteling]
U kunt de standaardtaal van de ondertiteling
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 108) en voer
de code voor uw taal in.
x [Kinderbeveiliging voor BD]
Het afspelen van sommige BD-ROM's kan
beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van
de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes.
1
2
3
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de leeftijdsgrens te
selecteren en druk op
.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
86NL
Selecteer [Geen beperkingen].
Opmerking
• Reset het toestel (pagina 92) en stel een nieuw
wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 87)) als u
het wachtwoord vergeet.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer in dit geval uw
wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.
• Als u [255] selecteert bij [Stel leeftijdsgrens in], dan
wordt de kinderbeveiliging geannuleerd.
Tip
• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]
(pagina 87).
x [Kinderbeveiliging voor DVD]
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes.
1
2
3
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Druk op X/x om een niveau te
selecteren en druk vervolgens op
.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Om de kinderbeveiliging uit te
schakelen
Selecteer [Geen beperkingen].
Opmerking
• Reset het toestel (pagina 92) en stel een nieuw
wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 87)) als u
het wachtwoord vergeet.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer in dit geval uw
wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.
1
2
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Tip
• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]
(pagina 87).
x [Regiocode van kinderbeveiliging]
Het afspelen van sommige BD-ROM's of DVD
VIDEO's kan worden beperkt op basis van het
geografische gebied. Scènes kunnen
vergrendeld of vervangen worden door andere
scènes.
1
2
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de regiobeperking te
selecteren en druk op
.
Als u [Selecteer regiocode] selecteert,
verschijnt het scherm om de regiocode in te
voeren. Raadpleeg "Codelijst
kinderbeveiliging" (pagina 108) en voer de
code voor uw regiobeperking in.
1
2
3
4
Voer na Stap 1 het wachtwoord (vier
cijfers) in met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Voer een nieuw wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
x [Weergavelaag van hybridedisc]
U kunt selecteren aan welke laag voorrang
wordt gegeven bij het afspelen van een
hybridedisc. Schakel het toestel uit en opnieuw
in om de instelling te wijzigen.
[BD]: hiermee speelt u de BD-laag af.
[DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of cd-laag
af.
Opmerking
x [BD-internetverbinding]
• Reset het toestel (pagina 92) en stel een nieuw
wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 87)) als u
het wachtwoord vergeet.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer in dit geval uw
wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.
U kunt kiezen of internetverbindingen van een
BD (in BDMV-modus) die wordt afgespeeld, al
dan niet worden toegestaan.
Netwerkverbindingen en -instellingen zijn
vereist wanneer u deze functie gebruikt
(pagina 90).
Instellingen en afstellingen
3
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Het wachtwoord wijzigen
[Toestaan]: kies normaal deze instelling.
[Niet toestaan]: internetverbinding wordt niet
toegestaan.
Tip
• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]
(pagina 87).
x [Wachtwoord]
U kunt het wachtwoord voor de
kinderbeveiliging instellen of wijzigen. Met
behulp van een wachtwoord kunt u een
beperking instellen voor het afspelen van BDROM of DVD VIDEO. Indien nodig kunt u een
onderscheid maken tussen de beperkingsniveaus
voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
87NL
[Foto-instellingen]
[HDMI-instellingen]
U kunt de instellingen voor foto's invoeren.
U kunt de HDMI-instellingen invoeren.
x [Snelh.diavoorst.]
x [Controle voor HDMI]
U kunt de snelheid van een diavoorstelling
wijzigen.
U kunt de functie [Controle voor HDMI] in- of
uitschakelen. Zie "De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 68) voor meer informatie.
[Snel]: de foto's veranderen snel.
[Normaal]: de foto's veranderen aan een
normale snelheid.
[Langzaam]: de foto's veranderen langzaam.
[Aan]: aan. Het is mogelijk afwisselend te
werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden.
[Uit]: uit.
x [Volumelimiet]
Als u via het tv-menu of door te drukken op
THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt
naar de systeemluidspreker, wordt
geluidscontrole van het systeem (pagina 70)
geactiveerd en kan luid geluid worden
uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau
van het toestel. U kunt dit voorkomen door het
maximale volumeniveau te beperken.
[Niveau 3]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 10.
[Niveau 2]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 15.
[Niveau 1]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 20.
[Uit]: uit.
Opmerking
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het
toestel en de tv aansluit met een HDMI-kabel en u
[Controle voor HDMI] instelt op [Aan].
88NL
[Systeeminstellingen]
U kunt verschillende instellingen voor het
toestel invoeren.
x [Weergaveschermtekst]
U kunt de schermtaal kiezen voor het toestel.
x [Standby-stand]
U kunt de opstarttijd verkorten bij het
inschakelen van het toestel.
[Snel starten]: verkort de opstarttijd uit de standbystand. U kunt het toestel snel bedienen na het
te hebben ingeschakeld.
[Normaal]: de standaardinstelling.
x [Bericht over software-update]
U kunt informatie ontvangen over nieuwere
softwareversies. De informatie wordt
weergegeven op het tv-scherm wanneer u het
toestel inschakelt. Netwerkverbindingen en instellingen zijn vereist wanneer u deze functie
gebruikt (pagina 90).
[Aan]: het toestel informeert u wanneer er een
nieuwere softwareversie beschikbaar is
(pagina 80).
[Uit]: uit.
x [Systeeminformatie]
U kunt informatie over de softwareversie van
het toestel en het MAC-adres weergeven.
Opmerking
x [Automatische weergave]
U kunt informatie weergeven bij het wijzigen
van de audiostand of tijdens het afspelen.
[Aan]: informatie wordt automatisch op het
scherm weergegeven wanneer u de titel,
beeldmodus, het audiosignaal, enz. wijzigt.
[Uit]: informatie wordt alleen weergegeven
wanneer u op
DISPLAY drukt.
Instellingen en afstellingen
• Wanneer [Standby-stand] ingesteld is op [Snel
starten] zal het vermogensverbruik hoger liggen dan
wanneer [Standby-stand] ingesteld is op [Normaal].
x [Schermbeveiliging]
Het schermbeveiligingsbeeld wordt
weergegeven wanneer u het toestel langer dan
15 minuten niet gebruikt terwijl een
instelscherm, zoals het startmenu, op het tvscherm wordt weergegeven. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
beschadigd raakt (spookbeelden).
[Aan]: de schermbeveiliging aanzetten.
[Uit]: uit.
89NL
[Netwerkinstellingen]
3
U kunt specifieke instellingen invoeren voor
internet en netwerken.
x [Internetinstellingen]
Deze items zijn noodzakelijk om een verbinding
te maken met het internet via een netwerkkabel.
Voer de respectieve (alfanumerieke) waarden in
voor uw breedbandrouter of draadloze LANrouter. De in te stellen items kunnen verschillen
afhankelijk van de internetprovider of de router.
Meer informatie vindt u in de bijgeleverde
gebruikershandleiding van uw internetprovider
of van uw router.
1
2
Druk op X/x om [IP-adres verkrijgen] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
[Gebruik DHCP]: selecteer deze optie
wanneer DHCP-instellingen (Dynamic
Host Configuration Protocol) beschikbaar
zijn bij uw internetprovider. De
netwerkinstellingen die nodig zijn voor het
toestel worden automatisch toegewezen.
Als u [DNS-server autom.verkrijgen]
instelt op [Uit], stel dan de volgende items
in:
– [DNS-server (Primair)]
– [DNS-server (Secundair)]
[Gebr.statisch IP-adres]: stel het IP-adres
handmatig in volgens uw
netwerkomgeving.
Stel de volgende items in:
– [IP-adres]
– [Subnetmasker]
– [Standaardgateway]
– [DNS-server (Primair)]
– [DNS-server (Secundair)]
Opmerking
• Wanneer u de adressen voor [DNS-server
(Primair)]/[DNS-server (Secundair)] handmatig
instelt, voert u het adres [DNS-server (Primair)]
in. Doet u dit niet, dan zullen de
[Internetinstellingen] niet correct zijn.
90NL
Als uw internetprovider een specifieke
instelling heeft voor de proxyserver,
drukt u op X/x om [Proxy-instellingen]
te selecteren, en drukt u daarna op
.
Het scherm [Proxy-instellingen] verschijnt.
Als de proxyserver geen specifieke
instelling heeft, gaat u verder met stap 8.
4
5
6
Druk op X/x om [Gebruik van
proxyserver] te selecteren en druk
vervolgens op
.
Druk op X/x om [Aan] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Selecteer [Proxyserver] en [Poort] en
voer de instellingen in.
Zie "Tekens invoeren" (pagina 90) om de
proxyserver in te voeren.
7
8
9
Druk op RETURN.
Druk op X/x om [Netwerkdiagnose] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
10 Ga na of het bericht [De
netwerkaansluitingen zijn correct.]
wordt weergegeven.
De instelling is voltooid. Als het bericht niet
wordt weergegeven, volg dan de instructies
op het scherm.
Tekens invoeren
Het scherm voor het invoeren van tekens wordt
weergegeven wanneer u [Proxyserver]
selecteert in [Proxy-instellingen].
1
Druk herhaaldelijk op een cijfertoets
om een teken te selecteren.
Voorbeeld:
Druk eenmaal op cijfertoets 3 om [D] in te
voeren.
Druk drie keer op 3 om [F] in te voeren.
2
3
Druk op c en voer het volgende teken
in.
Druk op de blauwe knop ([Afronden])
om af te ronden.
U kunt de volgende knoppen gebruiken om
tekens in te voeren.
Details
Rode knop
[Lettertype]
Schakelt het toetsenbord tussen
letters en cijfers.
Groene knop
[A/a]
Schakelt het toetsenbord tussen
hoofdletters en kleine letters.
Gele knop
[Symbool]
Geeft het symbolentoetsenbord
weer.
Blauwe knop
[Afronden]
De invoer wordt bevestigd en het
toestel keert terug naar de vorige
weergave.
CLEAR
[Wissen]/[Alle
wissen]
Wist het teken rechts van de
cursor.
Om alle weergegeven tekens te
wissen, drukt u gedurende 2
seconden of langer op CLEAR.
RETURN
[Annuleren]
Keert terug naar de vorige
weergave en annuleert de invoer.
C/X/x/c,
• Selecteer een invoerfunctie met
C/X/x/c en druk op .
• Voer tekens als volgt in:
1Selecteer een tekenpaneel
met C/X/x/c en druk op .
2Selecteer een teken met C/c
en druk op .
U kunt de snelinstelling opnieuw oproepen om
de basisinstellingen in te voeren.
1
2
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Volg de instructies voor "Stap 3: De
snelinstelling uitvoeren" (pagina 31)
vanaf stap 4.
Instellingen en afstellingen
Knoppen
[Snelinstelling]
91NL
[Terugstellen]
De systeeminstellingen
(behalve de
wachtwoordinstellingen)
terugstellen
Alle systeeminstellingen
terugstellen op de
standaardwaarden
U kunt alle systeeminstellingen terugstellen op
de standaardinstellingen.
1
1
2
Druk op
om [Terugstellen op de
fabrieksinstellingen] te selecteren en
druk op
.
Druk op X/x om de instellingen te
selecteren die u wilt terugstellen en
druk op
.
U kunt de volgende instellingen
terugstellen:
– [Video-instellingen]
– [Audio-instellingen]
– [BD/DVD-instellingen] (behalve de
instellingen [Kinderbeveiliging voor
BD], [Kinderbeveiliging voor DVD],
[Regiocode van kinderbeveiliging],
[Wachtwoord])
– [Foto-instellingen]
– [HDMI-instellingen]
– [Systeeminstellingen]
– [Netwerkinstellingen]
– [Alle instellingen] (behalve de
instellingen [Kinderbeveiliging voor
BD], [Kinderbeveiliging voor DVD],
[Regiocode van kinderbeveiliging],
[Wachtwoord])
Het scherm vraagt bevestiging.
Opmerking
• Wanneer [Alle instellingen] is geselecteerd,
worden alle instellingen van het toestel, behalve
de wachtwoordinstellingen, teruggesteld en
wordt het toestel uitgeschakeld.
• De instellingen voor "Beelden aanpassen voor
video's" (pagina 45) worden niet teruggesteld.
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.
U kunt de systeeminstellingen terugstellen op de
fabrieksinstellingen. De instellingen kunnen
worden teruggesteld per functiegroep. Alle
instellingen binnen die groep worden
teruggesteld.
2
92NL
3
Druk op
om [Terugstellen op de
fabrieksinstellingen] te selecteren en
druk op
.
Druk op X/x om [Alle instellingen] te
selecteren en druk op
.
Het scherm vraagt bevestiging.
3
Druk langer dan 5 seconden tegelijk op
x en VOLUME – op het toestel.
Alle systeeminstellingen worden
teruggesteld op de standaardinstellingen en
het toestel wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• De instellingen voor "Beelden aanpassen voor
video's" (pagina 45) worden niet teruggesteld.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
• Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van
componenten waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of
microgolfoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
Werking
Veiligheid
• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het toestel om elektrische schokken of
brand te voorkomen. Plaats het toestel evenmin in de
buurt van water, zoals bij een bad of douche. In het
geval dat er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en het toestel eerst door een deskundige laten
nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Spanningsbronnen
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een
krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect
raken.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de
ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats het toestel niet in een krappe ruimte zoals op
een boekenrek of iets gelijkaardig.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen
of schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen of eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Aanvullende informatie
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer
zelf.
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.
In dat geval kan de werking van het toestel worden
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het
toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Discs reinigen, disc-/
lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of
spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.
Vervanging van onderdelen
• Als dit toestel zou worden hersteld, worden herstelde
onderdelen verzameld voor hergebruik of
recyclering.
93NL
Kleuren op uw tv-scherm
• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Opgelet: dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het
tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.
Opmerkingen over de
discs
Discs hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
Het toestel verplaatsen
Controleer, voordat u het toestel verplaatst, of er geen
disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het stopcontact.
• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit toestel kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
94NL
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan
de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.
Als er zich een probleem voordoet met de S-AIR-functie, dient u het volledige toestel (S-AIRhoofdapparaat en -sub-apparaat) te laten controleren door een Sony-dealer.
Voeding
Oplossing
Het toestel wordt niet
ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Druk op "/1 nadat "STANDBY" verdwijnt van het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Indien "PROTECTOR" en
"PUSH POWER" om beurten
verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen en controleer de onderstaande items
nadat "STANDBY" is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het toestel geblokkeerd?
• Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele
problemen, kunt u het toestel weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het
probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Beeld
Symptoom
Oplossing
Geen beeld.
• De videokabels zijn niet goed aangesloten.
• De videokabels zijn beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de correcte tv-aansluiting (pagina 23).
• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om beelden met het toestel te
bekijken.
• Controleer de uitvoermethode van uw toestel (pagina 23).
• Sluit de verbindingskabel opnieuw goed aan.
• Het toestel is aangesloten op een ingang die niet compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" op het voorpaneel licht
niet op) (pagina 23).
• Wanneer u een Dual layer DVD afspeelt, kunnen het beeld en het geluid kort
worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen.
Aanvullende informatie
Symptoom
Er verschijnt geen beeld wanneer • Houd de knoppen N en Z op het toestel langer dan 5 seconden ingedrukt om
de video-uitvoerresolutie
de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.
geselecteerd in [Uitgevoerd
videoformaat] niet correct is.
Videosignalen worden enkel via • Zet [Uitgevoerd videoformaat] op [Componentvideo] (pagina 82).
de HDMI OUT-aansluiting
uitgevoerd wanneer u de HDMI
OUT-aansluiting en andere
video-uitgangen tegelijk hebt
aangesloten.
95NL
Symptoom
Oplossing
Het donkere deel van het beeld is • Zet [Beeldkwaliteitsfunctie] op [Standaard] (standaard) (pagina 45).
te donker/het heldere deel is te
helder of onnatuurlijk.
Het beeld wordt niet correct
weergegeven.
• Controleer de instellingen in [Uitgevoerd videoformaat] (pagina 82).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
• Als de beelduitvoer van het toestel via de videorecorder naar uw tv gaat, kan het
schrijfbeschermingssignaal gebruikt voor bepaalde BD/DVD-programma's de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog steeds problemen ervaart wanneer u het
toestel rechtstreeks op uw tv aansluit, probeer het toestel dan aan te sluiten op
een andere ingang.
Het beeld vult niet het volledige • De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.
tv-scherm, ook al is de breedte/
hoogte-verhouding onder [Type
televisie] bij [Videoinstellingen] ingesteld.
Er treedt een kleurafwijking op
het tv-scherm op.
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze
dan op minstens 0,3 meter van de tv.
• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na
15 tot 30 minuten weer in.
• Als er "gehuil" optreedt, zet de luidsprekers dan opnieuw verder weg van de tv.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt
gezet.
Geluid
Symptoom
Oplossing
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op
op de afstandsbediening wanneer "MUTING ON" wordt
weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in pauzestand. Druk op N om terug te keren naar de normale
weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren
naar de normale weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 72).
• Langzaam vooruit of beeld-per-beeld-weergave wordt uitgevoerd. Druk op N
om terug te keren naar de normale weergavemodus.
Er wordt geen geluid uitgevoerd • De HDMI OUT-aansluiting is gekoppeld aan een DVI-toestel (Digital Visual
via de HDMI OUT-aansluiting.
Interface) (DVI-aansluitingen accepteren geen geluidssignalen).
• Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit en opnieuw in. 2 Schakel de
aangesloten component uit en opnieuw in. 3 Koppel de HDMI-kabel los en
sluit hem opnieuw aan.
• Stel [BD/DVD-audio-uitvoer] in op [HDMI-prioriteit] (pagina 85).
96NL
Het geluid uit de linker en
rechter luidsprekers is niet in
balans of is omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
Er komt geen geluid uit de
subwoofer.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72).
Symptoom
Oplossing
Sterke brom of ruis is hoorbaar. • Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de buurt van een transformator
of motor bevinden en minstens 3 meter zijn verwijderd van een tv-toestel of
fluorescentieverlichting.
• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze schoon met een doek die
lichtjes is bevochtigd met alcohol.
• Reinig de disc.
Wanneer u een cd afspeelt, wordt • Selecteer stereogeluid door te drukken op
het geluid niet langer in stereo
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
uitgevoerd.
(pagina 52).
• Controleer de instelling van de decoderingsmodus (pagina 36).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72).
• Bij sommige BD/DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met
5.1-kanalen. Het kan mono of stereo zijn, ook al is het geluid opgenomen in
Dolby Digital of MPEG-audioformaat.
Alleen de middenluidspreker
werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de
middenluidspreker.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72).
• Controleer de instelling van de decoderingsmodus (pagina 36).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de middenluidspreker minder
uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
De surroundluidsprekers
produceren geen of slechts een
heel zwak geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina's 22, 72).
• Controleer de instelling van de decoderingsmodus (pagina 36).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de surroundluidsprekers minder
uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Het begin van het geluid wordt
onderbroken.
• Zet de geluidsmodus op "MOVIE" of "MUSIC" (pagina 51).
• Selecteer "A.F.D. STD" als decoderingsmodus (pagina 36).
De geluidseffecten zijn
uitgeschakeld.
• Afhankelijk van het ingangssignaal (pagina 85) is het mogelijk dat de effecten
van SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en "DEC. MODE"
uitgeschakeld zijn.
Er treedt geluidsvervorming op
bij een aangesloten component
• Verlaag het invoerniveau voor de aangesloten component door [Dempen - TV]
of [Dempen - AUDIO] in te stellen (pagina 84).
Aanvullende informatie
Het surroundeffect is moeilijk
hoorbaar bij weergave van
Dolby Digital, DTS of MPEGaudio.
Bediening
Symptoom
Oplossing
Er kan niet worden afgestemd op • Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit
radiozenders.
eventueel een buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van direct afstemmen). Stem
handmatig af.
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de vooraf ingestelde zenders
werden gewist (bij het scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de zenders
opnieuw in (pagina 55).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
97NL
Symptoom
Oplossing
De afstandsbediening werkt niet. • Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en het toestel.
• De afstand tussen de afstandsbediening en het toestel is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor op het toestel
gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.
• Wanneer u geen menufuncties kunt bedienen via het uitleesvenster op het
voorpaneel, drukt u op HOME op de afstandsbediening.
De disc wordt niet afgespeeld.
• De disc is vuil.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.
• De disc zit niet goed in de disclade.
• U probeert een disc af te spelen met een formaat dat niet wordt ondersteund
door dit toestel (pagina 102).
• De regiocode op de BD/DVD komt niet overeen met die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in het toestel, waardoor de lenzen kunnen
worden beschadigd. Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een half uur
aan staan.
• Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld door het
toestel (pagina 102).
Bestandsnamen worden niet
correct weergegeven.
• Het toestel kan enkel tekens weergeven die compatibel zijn met ISO 8859-1.
Andere tekens worden mogelijk anders weergegeven.
• Afhankelijk van de gebruikte schrijfsoftware, worden de ingevoerde tekens
anders weergegeven.
Een disc begint niet te spelen
vanaf het begin.
• Afspelen hervatten is geselecteerd.
Druk op OPTIONS om [Weerg. v/a begin] te selecteren en druk vervolgens op
.
• Het titel- of BD/DVD-menu verschijnt automatisch op het tv-scherm.
Het toestel begint de disc
automatisch af te spelen.
• De BD/DVD is voorzien van een automatische weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een automatische pauzefunctie. Bij het
afspelen van een dergelijke disc stopt het toestel de weergave bij het
automatische pauzesignaal.
U kunt bepaalde functies, zoals
stoppen of zoeken, niet
uitvoeren.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc.
De berichten verschijnen niet in • Kies de schermtaal in het instelscherm bij [Weergaveschermtekst] onder
de gewenste taal op het tv[Systeeminstellingen] (pagina 89).
scherm.
De taal voor het geluidsspoor, de • Probeer het BD- of DVD-menu te gebruiken in plaats van de directe
ondertitels of de hoeken kan niet keuzetoetsen op de afstandsbediening (pagina 43).
worden gewijzigd.
• Meertalige geluidssporen, ondertitels of meervoudige hoeken zijn niet
opgenomen op de BD/DVD.
• De taal voor het geluidsspoor, de ondertitels of de hoeken van de BD/DVD
kunnen niet worden gewijzigd.
De disclade opent niet en u kunt • Probeer het volgende: 1 Houd VOLUME – en Z op het toestel langer dan 5
de disc niet verwijderen, ook niet seconden ingedrukt om de disclade te openen. 2 Verwijder de disc. 3 Koppel
nadat u op Z hebt gedrukt.
het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later weer aan.
98NL
Symptoom
Oplossing
Een disc kan niet worden
• Neem contact op met uw Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sonyuitgeworpen en "LOCKED"
servicedienst.
wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het toestel werkt niet zoals het
hoort.
• Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later
weer aan.
De functie Controle voor HDMI • Wanneer "HDMI" niet oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel,
werkt niet.
controleert u de HDMI-aansluiting (pagina 23).
• Stel de instelling [Controle voor HDMI] in [HDMI-instellingen] in op [Aan]
(pagina 88).
• Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie
[Controle voor HDMI].
• Controleer of het netsnoer van de aangesloten component goed is aangesloten.
• Controleer de instelling van de aangesloten component voor de functie
Controle voor HDMI. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
component.
• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit en loskoppelt of een
stroomstoring hebt, stel dan [Controle voor HDMI] in [HDMI-instellingen] in
op [Uit] en daarna weer op [Aan] (pagina 88).
• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 68) voor meer informatie.
Het externe geheugen wordt niet • Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit. 2 Plaats de markering V van
herkend.
de EXT-sleuf op een lijn met de markering V op het externe geheugen, en plaats
het geheugen in het toestel (alleen USG1H). 3 Schakel het toestel in. 4
Controleer dat de EXT-aanduiding oplicht in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Bonusinhoud of andere
gegevens op een BD-ROM
kunnen niet worden
weergegeven.
• Probeer het volgende: 1 Verwijder de disc. 2 Schakel het toestel uit. 3
Verwijder het externe geheugen en plaats het daarna opnieuw (pagina 28). 4
Schakel het toestel in. 5 Controleer dat de EXT-aanduiding oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel. 6 Plaats de BD-ROM met BonusView/BDLive.
Er verschijnt een bericht op het
scherm dat er niet genoeg vrije
ruimte is op de lokale opslag.
• Verwijder onnodige gegevens uit het externe geheugen (pagina 47).
Aanvullende informatie
Er wordt geen geluid
• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole
geproduceerd door het toestel en van het systeem.
de tv bij gebruik van de functie • Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
Geluidscontrole van het systeem. (pagina 68) voor meer informatie.
Het toestel werkt niet en
• Schakel de functie kindervergrendeling uit (pagina 77).
"CHILD LOCK" wordt
weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel
wanneer u op een knop op het
toestel drukt.
Het systeemmenu functioneert
niet.
• Druk op HOME op de afstandsbediening.
99NL
De S-AIR-functie
100NL
Symptoom
Oplossing
De S-AIR-verbinding is niet
ingesteld (geluidstransmissie is
niet ingesteld), bv., de indicator
van het S-AIR-sub-apparaat doet
het volgende:
• Wordt uitgeschakeld.
• Knippert.
• Wordt rood.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand
van meer dan 8 m van het toestel.
• Bevestig het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat (pagina 62).
• U hebt het toestel gekoppeld aan een ander S-AIR-sub-apparaat. Voer het
koppelen van het gewenste S-AIR-sub-apparaat uit (pagina 65).
• Het toestel is gekoppeld aan een ander S-AIR-sub-apparaat. Om het koppelen
te annuleren, reset u het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat
(pagina 62).
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Stop het gebruik van een ander draadloos product.
• Het S-AIR-sub-apparaat is uitgeschakeld. Controleer of het netsnoer is
aangesloten en schakel het S-AIR-sub-apparaat in.
Er komt geen geluid uit het
S-AIR-sub-apparaat.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand
van meer dan 8 m van het toestel.
• Bevestig het ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat (pagina 62).
• Bevestig de koppelingsinstelling (pagina 65).
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij
elkaar.
• Vermijd het gebruik van apparatuur die elektromagnetische energie opwekt,
zoals een microgolfoven.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Stop het gebruik van een ander draadloos product.
• Wijzig de instelling voor "RF CHANGE" (pagina 67).
• Wijzig de ID-instellingen van het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-subapparaat.
• Schakel het toestel en het S-AIR-sub-apparaat uit en schakel ze vervolgens
weer in.
Er is ruis of het geluid hapert.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand
van meer dan 8 m van het toestel.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij
elkaar.
• Vermijd het gebruik van apparatuur die elektromagnetische energie opwekt,
zoals een microgolfoven.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Stop het gebruik van een ander draadloos product.
• Wijzig de instelling voor "RF CHANGE" (pagina 67).
• Wijzig de ID-instellingen van het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-subapparaat.
Zelfdiagnosefunctie
Als de zelfdiagnosefunctie geactiveerd is om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
verschijnt er een foutcode op het uitleesvenster
op het voorpaneel of enkel
verschijnt zonder
boodschappen op het volledige scherm. In deze
gevallen dient u het volgende te controleren.
Als er een foutcode verschijnt op
het uitleesvenster op het
voorpaneel
Foutcode
Oplossing
Exxxx
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer of een
plaatselijke, erkende servicedienst
van Sony en geef de foutcode door.
Als enkel
verschijnt zonder
boodschappen op het volledige
scherm
Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer
of een plaatselijke, erkende Sony-servicedienst.
Aanvullende informatie
SYSTEM ERR Schakel het toestel uit, koppel het
UPDATE NG netsnoer los van het stopcontact en
sluit het toestel vervolgens weer aan
en schakel het weer in. Als het
toestel niet normaal werkt, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-dealer of een plaatselijke,
erkende servicedienst van Sony.
101NL
Afspeelbare discs
Type
Disc-logo
Kenmerken
Blu-ray Disc
BD-ROM's en BD-RE's/BD-R's in
de modi BDMV en BDAV, inclusief
8 cm-discs (single layer) en DLdiscs
DVD VIDEO
Discs die bijvoorbeeld een film
bevatten en die kunnen gekocht of
gehuurd worden
DVD/DATA DVD
DVD+RW's/DVD+R's in de +VRmodus of DVD-RW's/DVD-R's in
de video- en VR-modus, inclusief
8 cm-discs (single layer) en DVD+R
DL/DVD-R DL-discs
Pictogram
DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
DVD-R's die JPEG*beeldbestanden bevatten
AVCHD
TM
CD
DATA CD
Discs opgenomen in AVCHDformaat**
Muziek-cd's of CD-R's/CD-RW's
met muziek-cd-indeling
–
CD-R's/CD-RW's die JPEGbeeldbestanden bevatten
* JPEG-formaat dat voldoet aan UDF (Universal Disk Format).
** Sommige discs in AVCHD-formaat kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Een disc in AVCHD-formaat die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld.
Opmerkingen over BD-ROM-compatibiliteit
Aangezien de specificaties van Blu-ray Discs nieuw en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat
bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van het type disc en de versie.
De audio-uitvoer verschilt afhankelijk van de bron, de aangesloten uitgang en de geselecteerde audioinstellingen.
Discs die niet kunnen worden afgespeeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
102NL
BD's met een cartridge
DVD-RAM's
HD-DVD's
DVD-audiodiscs
PHOTO CD's
Dataonderdelen van CD-Extra's
VCD's/Super VCD's
HD-lagen op Super Audio CD's
BD-ROM's/DVD VIDEO's met een andere regiocode (pagina 103).
Opmerking over de afspeelfuncties van een BD/DVD
Bepaalde afspeelfuncties van een BD/DVD kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn
vastgelegd. Dit toestel speelt een BD/DVD af volgens de inhoud van de disc, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
BD/DVD.
Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO)
Er staat een regiocode vermeld op de achterkant van het toestel. Het toestel kan alleen een commerciële
BD-ROM/DVD VIDEO (alleen weergave) afspelen met dezelfde regiocode. Dit systeem is bedoeld ter
bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen ook met dit toestel worden afgespeeld.
Als u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave verboden door
regiocode.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige BD-ROM'S/DVD VIDEO's waarop geen
regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerkingen over BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVDR's of CD-R's/CD-RW's
Opmerkingen over discs
Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en zijn daarom mogelijk niet compatibel met dit product.
Aanvullende informatie
Bepaalde BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVD-R's of CD-R's/CD-RW's
kunnen niet op dit toestel worden afgespeeld wegens de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
kenmerken van de opnameapparatuur en de gebruikte opnamesoftware. BD-R's die werden opgenomen
op een pc kunnen niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar zijn.
Een cd- of dvd-disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor meer informatie. Merk op dat
bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's, zelfs wanneer deze op
correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normale weergave.
Opmerking over Dual layer DVD's
De weergegeven beelden en het geproduceerde geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens de
overschakeling tussen de lagen.
Opmerking over 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's
Sommige 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's kunnen met dit toestel niet worden afgespeeld.
Opmerking over BD-RE's/BD-R's
Dit toestel ondersteunt ver. 2.1 BD-RE en ver. 1.1 en 1.2 BD-R inclusief BD-R's met organisch
pigment (LTH-type).
103NL
Ondersteunde audioformaten
De volgende audioformaten worden door dit toestel ondersteund.
Formaat
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
"BD/DVD"
a
a
a
a
a
a*
a
a
"SAT/CABLE"
"TV"
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
Functie
a: ondersteund formaat.
–: geen ondersteund formaat.
* Alleen BD.
Opmerking
• De bovenstaande tabel geldt enkel wanneer u [BD audio-instelling] instelt op [Rechtstreeks] (pagina 84) en
[Geluidseffect] op [Uit] (pagina 85). Als een andere instelling wordt gebruikt, wordt het geluid mogelijk
automatisch gedecodeerd naar een geschikt formaat, afhankelijk van het audioformaat.
104NL
Video-uitvoerresolutie
De uitvoerresolutie verschilt afhankelijk van de instelling in [Uitgevoerd videoformaat] onder [Videoinstellingen] (pagina 82).
Resolutieinstelling
Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is
ingesteld op [HDMI]
VIDEO OUTaansluiting
COMPONENT
VIDEO OUTaansluiting
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is
ingesteld op [Componentvideo]
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
HDMI OUTaansluiting
VIDEO OUTaansluiting
HDMI OUTaansluiting
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
geen beeld
geen beeld
1080p
niet
selecteerbaar
niet
selecteerbaar
niet
selecteerbaar
* Beschermde inhoud op een dvd wordt uitgevoerd met een resolutie van 480p/576p.
Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [Video]
Over de video-uitvoerresolutie van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Ongeacht de resolutie-instelling worden 480i/576i-videosignalen uitgevoerd via de VIDEO OUTaansluiting, en videosignalen worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT- en COMPONENT VIDEO
OUT-aansluitingen wanneer inhoud wordt afgespeeld via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
Aanvullende informatie
480i/576i-videosignalen worden uitgevoerd via de VIDEO OUT- of de COMPONENT VIDEO OUTaansluiting, en 480p/576p-videosignalen worden uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
105NL
Specificaties
Gewicht (ong.)
Versterkergedeelte
108 W + 108 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
Surroundmodus (referentie)
RMS-uitgangsvermogen
Voor L/Voor R/Midden/
Surround L/Surround R*:
143 watt (per kanaal bij 3
ohm, 1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 285 watt (bij
1,5 ohm, 80 Hz, 10 %
THD)
Midden (SS-CTB91)
* Afhankelijk van de instellingen van de
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Stereomodus (nominaal)
decoderingsmodus en de bron, is het mogelijk dat er
geen geluid hoorbaar is.
Ingangen (analoog)
TV (AUDIO IN)
AUDIO (AUDIO IN)
Videogedeelte
Uitgangen
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenneaansluitingen
Tussenfrequentie
Gewicht (ong.)
Luidsprekersysteem
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik
65 mm conustype
3 ohm
105 mm × 225 mm × 85
mm (b/h/d)
0,6 kg
Subwoofer Bass reflex
180 mm conustype
1,5 ohm
225 mm × 395 mm × 325
mm (b/h/d)
6,2 kg
Luidsprekers (BDV-E301)
Voor (SS-TSB95)
Luidsprekersysteem
PAL/NTSC
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik
65 mm conustype
3 ohm
102 mm × 163 mm × 77
mm (b/h/d)
0,52 kg
Midden (SS-CTB92)
Digitale PLLkwartssynthesizer
87,5 MHz - 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Voor (SS-TSB93)
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
2-wegs 2-driver, Bass
reflex
Tweeter: 20 mm conustype
Woofer: 65 mm conustype
Volledig bereik,
magnetisch afgeschermd
30 mm × 60 mm conustype
3 ohm
380 mm × 50 mm × 64 mm
(b/h/d)
0,38 kg
Surround (SS-TSB95)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Volledig bereik,
magnetisch afgeschermd
30 mm × 60 mm conustype
3 ohm
380 mm × 51 mm × 68 mm
(b/h/d)
0,4 kg
Subwoofer (SS-WSB91)
Luidsprekers (BDV-E300)
Luidsprekersysteem
3 ohm
105 mm × 225 mm × 85
mm (b/h/d)
0,7 kg
Surround (SS-TSB92)
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Tunergedeelte
Systeem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
HDMI OUT: type A (19pins)
BD/DVD/CD-systeem
Signaalformaat
Luidsprekersysteem
Gewicht (ong.)
Gevoeligheid: 450/250 mV
Impedantie: 50 kOhm
Gevoeligheid: 450/250 mV
Impedantie: 50 kOhm
Ingangen (digitaal)
TV (OPTICAL)
Impedantie: SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedantie: 75 ohm
106NL
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik
65 mm conustype
3 ohm
102 mm × 163 mm × 77
mm (b/h/d)
0,52 kg
Subwoofer (SS-WSB92)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Subwoofer Bass reflex
160 mm conustype
1,5 ohm
220 mm × 395 mm × 325
mm (b/h/d)
5,6 kg
Luidsprekers (BDV-E801)
Voor (SS-TSB91)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Midden (SS-CTB91)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Volledig bereik,
magnetisch afgeschermd
30 mm × 60 mm conustype
3 ohm
380 mm × 51 mm × 68 mm
(b/h/d)
0,4 kg
Surround (SS-TSB91)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Gewicht (ong.)
225 mm × 395 mm × 325
mm (b/h/d)
6,2 kg
Algemeen
Voeding
Mexicaanse modellen:
120 V AC, 60 Hz
Latijns-Amerikaanse modellen:
110 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Andere modellen:
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 160 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
Uitgangsvoltage/-stroom
(DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V/700 mA
LAN (100)
100BASE-TX-aansluiting
EXT
Sleuf voor extern
geheugen (voor het
aansluiten van een extern
geheugen)
DC-uitvoer: 5 V 500 mA
max.
Afmetingen (ong.)
430 mm × 93 mm × 400
mm (b/h/d) inclusief
uitstekende delen
Gewicht (ong.)
5,4 kg
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Aanvullende informatie
2-wegs 2-driver, Bass
reflex
Tweeter: 20 mm conustype
Woofer: 65 mm conustype
3 ohm
115 mm × 640 mm × 85
mm (b/h/d) (onderdeel
bevestigd aan de muur)
295 mm × 1.190 mm × 295
mm (b/h/d) (volledige
luidspreker)
1,5 kg (onderdeel
bevestigd aan de muur)
3,7 kg (volledige
luidspreker)
Afmetingen (ong.)
2-wegs 2-driver, Bass
reflex
Tweeter: 20 mm conustype
Woofer: 65 mm conustype
3 ohm
115 mm × 640 mm × 85
mm (b/h/d) (onderdeel
bevestigd aan de muur)
295 mm × 1.190 mm × 295
mm (b/h/d) (volledige
luidspreker)
1,5 kg (onderdeel
bevestigd aan de muur)
3,7 kg (volledige
luidspreker)
Subwoofer (SS-WSB91)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Subwoofer Bass reflex
180 mm conustype
1,5 ohm
107NL
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.
Taalcode
Taalcode
Taalcode
Taalcode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Niet vermeld
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Codelijst kinderbeveiliging
108NL
Regiocode
Regiocode
Regiocode
Regiocode
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2092
2093
2115
2109
2424
2165
2174
2200
2184
2254
2276
2304
2333
2363
2362
2376
2390
2379
2046
2427
2428
2436
2489
2501
2149
2543
2528
2499
2086
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland
2219
2248
2238
2239
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland
GrootBrittannië
Hongkong
India
Indonesië
Ierland
Italië
Japan
Korea
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Taiwan
Thailand
Zweden
Zwitserland
BD-RE
Verklarende
woordenlijst
AVCHD
* Een HD-specificatie die 1080 effectieve scanlijnen
en het interlaceformaat gebruikt.
** Een HD-specificatie die 720 effectieve scanlijnen
en het progressieve formaat gebruikt.
BD-J-toepassing
Het BD-ROM-formaat ondersteunt Java voor
interactieve functies.
"BD-J" biedt leveranciers een haast onbeperkte
functionaliteit bij het ontwikkelen van
interactieve BD-ROM-titels.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) is een
opneembare Blu-ray Disc die slechts één keer
kan beschreven worden en heeft dezelfde
kenmerken als onderstaande BD. Aangezien de
gegevens kunnen worden opgenomen maar niet
overschreven, kan een BD-R worden gebruikt
om waardevolle gegevens te archiveren of
videomateriaal op te slaan en te verspreiden.
BD-ROM
BD-ROM's (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
zijn commercieel geproduceerde discs en
hebben dezelfde kenmerken als onderstaande
BD. Deze discs bevatten meestal conventionele
gegevens zoals films of video, maar kunnen
daarnaast ook andere functies bevatten, zoals
interactieve inhoud, menubediening via popupmenu's, keuze van de ondertiteling en
diavoorstelling. Hoewel een BD-ROM om het
even welke gegevens kan bevatten, bevatten de
meeste BD-ROM-discs films in HD-formaat om
af te spelen op Blu-ray Disc-/dvd-spelers.
Blu-ray Disc (BD)
Een discformaat ontwikkeld voor het opnemen/
afspelen van HD-beelden (high-definition)
(voor HDTV, enz.) en het opslaan van grote
hoeveelheden gegevens. Een Single Layer Bluray Disc kan tot 25 GB gegevens bevatten en een
Dual Layer Blu-ray Disc tot 50 GB.
DCS (Digital Cinema Sound)
Sony heeft, in samenwerking met Sony Pictures
Entertainment, de akoestiek van hun studio's
gemeten en de resultaten ervan geïntegreerd met
Sony's eigen DSP-technologie (Digital Signal
Processor) om "Digital Cinema Sound" te
ontwikkelen. "Digital Cinema Sound" simuleert
in een thuisomgeving een ideale
bioscoopakoestiek, zoals de regisseur het heeft
bedoeld.
Aanvullende informatie
Het AVCHD-formaat is het HD-formaat van
digitale videocamera's dat wordt gebruikt voor
het opnemen van SD- (standard definition) of
HD-signalen (high definition) van ofwel de
1080i-specificatie* of de 720p-specificatie** op
dvd's, door middel van een efficiënte
coderingstechnologie voor de compressie van
gegevens. Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat
wordt gebruikt voor het comprimeren van
videogegevens en het Dolby Digital- of het
Linear PCM-systeem wordt gebruikt voor het
comprimeren van audiogegevens. Het MPEG-4
AVC/H.264-formaat kan beelden efficiënter
comprimeren in vergelijking met het
conventionele beeldcompressieformaat. Met het
MPEG-4 AVC/H.264-formaat kunt u een
opname van een HD-videosignaal (high
definition) op een digitale camcorder opnemen
op een dvd-disc, op dezelfde manier als dat met
een SD-televisiesignaal (standard definition) het
geval zou zijn.
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) is een
opneembare en herschrijfbare Blu-ray Disc en
heeft dezelfde kenmerken als onderstaande BD.
De herschrijfbare optie biedt u de mogelijkheid
om bewerkingen uit te voeren op verschillende
tijdstippen.
Digital Cinema-autokalibratie
Digital Cinema-autokalibratie werd door Sony
ontwikkeld om de luidsprekerinstellingen
automatisch en in een korte tijdspanne uit te
meten en in te stellen op uw luisteromgeving.
109NL
Dolby Digital
Dolby Surround Pro Logic
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surroundluidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
basgeluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als kanaal 0.1 (werkt alleen wanneer
een diep baseffect is vereist). Alle zes kanalen
van dit formaat worden apart opgenomen voor
een superieure kanaalscheiding. Bovendien is er
minder signaalverlies doordat alle signalen
digitaal worden verwerkt.
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere
Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround
Pro Logic links-rechtsverschuiving natuurlijker
en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.
Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te
benutten, dient u te beschikken over een paar
surroundluidsprekers en een middenluidspreker.
De surroundluidsprekers produceren
monogeluid.
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD is een coderingstechnologie
zonder verlies die tot 8 multikanaals
surroundgeluidkanalen ondersteunt voor de
volgende generatie optische discs. Het
gereproduceerde geluid is volledig identiek aan
de originele bron.
Deze audiocoderingstechnologie werd
ontworpen als een verlenging van Dolby Digital
en ondersteunt 7.1-multikanaals surroundgeluid.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt via een
geavanceerde, zeer zuivere matrixsurrounddecodering die de ruimtelijke
eigenschappen van de oorspronkelijke opname
extraheert zonder nieuwe geluiden of
toonvariaties toe te voegen.
x Filmmodus
U kunt de filmmodus gebruiken voor tvprogramma's in stereo en alle programma's die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1kanaalsgeluid benadert.
x Muziekmodus
U kunt de muziekmodus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
Dolby TrueHD
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals-surroundgeluid. Dit
formaat omvat een stereoachterkanaal en een
apart subwooferkanaal. DTS produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1
kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend
omdat alle kanaalgegevens apart zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
DTS-HD High Resolution Audio
Deze technologie werd ontworpen als een
verlenging voor het formaat DTS Digital
Surround. De technologie ondersteunt een
maximale bemonsteringsfrequentie van 96 kHz
en 7.1-multikanaals surround.
DTS-HD High Resolution Audio heeft een
maximale overdrachtsnelheid van 6 Mbps, met
een compressiemethode met mogelijk verlies
(Lossy).
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio heeft een maximale
overdrachtsnelheid van 24,5 Mbps en maakt
gebruik van een compressiemethode zonder
verlies (Lossless). DTS-HD Master Audio heeft
een maximale bemonsteringsfrequentie van 192
kHz en ondersteunt maximum 7.1kanaalsgeluid.
110NL
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI is een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding, zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale
videosignalen.
Interlace-indeling
(interlace-scannen)
De Interlace-indeling is de NTSCstandaardmethode voor het weergeven van tvbeelden aan 30 frames per seconde. Elk frame
wordt tweemaal gescand - afwisselend tussen de
even en oneven scanlijnen, aan 60 keer per
seconde.
Kinderbeveiliging
LTH (Low to High)
LTH is een opnamesysteem dat BD-R's met
organisch pigment ondersteunt.
PhotoTV HD
"PhotoTV HD" zorgt voor uiterst gedetailleerde
beelden en een fotografische uitdrukking van
subtiele texturen en kleuren. Door apparaten van
Sony die compatibel zijn met "PhotoTV HD"
aan te sluiten met een HDMI-kabel, kunt u
genieten van een hele nieuwe wereld van foto's
in adembenemende Full HD-kwaliteit. Zo
kunnen nu de delicate textuur van de menselijke
huid, bloemen, zand en golven worden
weergegeven op een groot scherm met een
prachtige beeldkwaliteit.
Een verbeterde menufunctie beschikbaar op
BD-ROM's. Het pop-upmenu wordt
weergegeven wanneer u op POP UP/MENU
drukt en kan worden gebruikt tijdens het
afspelen.
Progressive-indeling
(sequentieel scannen)
In tegenstelling tot de Interlace-indeling kan de
progressive-indeling 50 tot 60 beelden per
seconde weergeven door alle scanlijnen te
reproduceren (525 lijnen voor het NTSCsysteem). De algemene beeldkwaliteit verbetert
en stilstaande beelden, tekst en horizontale
lijnen worden scherper weergegeven. Deze
indeling is compatibel met de 525 of 625
progressive-indeling.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Tijdens de laatste jaren kenden we een snelle
verspreiding van BD/DVD-media, digitaal
uitzenden en andere media van hoge kwaliteit.
Om te garanderen dat de subtiele nuances van
deze media van hoge kwaliteit worden
verzonden zonder verslechtering, heeft Sony de
"S-AIR"-technologie ontwikkeld voor de
radiotransmissie van digitale audiosignalen
zonder compressie en heeft Sony deze
technologie geïntegreerd in de EZW-RT10/
EZW-RT10A/EZW-T100.
Deze technologie verzendt digitale
audiosignalen zonder compressie door middel
van de ISM-band met een bandbereik van 2,4
GHz (Industrial, Scientific, and Medical band),
zoals draadloze LAN's en Bluetoothtoepassingen.
Aanvullende informatie
Een functie van een BD/DVD waarmee de
weergave van de disc kan worden beperkt
volgens de leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
Pop-upmenu
x.v.Colour
x.v.Colour is een gekendere term voor de
xvYCC-standaard voorgesteld door Sony.
xvYCC is een internationale norm voor
kleurenbereik in video.
Deze norm kan een breder kleurenbereik aan
dan de huidige gebruikte uitzendnorm.
111NL
24p True Cinema
Films die worden opgenomen met een
filmcamera, bestaan uit 24 frames per seconde.
Aangezien conventionele televisies (zowel CRT
als vlakbeeldtelevisies) frames weergeven met
intervallen van 1/60 of 1/50 seconde, worden de
24 frames niet aan een gelijke snelheid
weergegeven.
Wanneer het toestel wordt aangesloten op een tv
met 24p-mogelijkheden, geeft de speler elke
frame weer met intervallen van 1/24 seconde —
hetzelfde interval dat oorspronkelijk met de
filmcamera werd opgenomen, wat dus zorgt
voor een getrouwe reproductie van het originele
bioscoopbeeld.
112NL
Index
Cijfers
24p True Cinema 112
A
A/V SYNC 46
Achterpaneel 15
Afspeelbare discs 102
Afspelen hervatten 42
Afspelen met één druk op de
knop 41
Afstandsbediening 9
Audio 86
Audio DRC 84
Audio-instellingen 84
Autokalibratie 71, 85
Automatische weergave 89
AVCHD 102, 109
B
BD audio-instelling 84
BD/DVD-instellingen 86
BD/DVD-menu 86
BDAV 102
BD-gegevens 47
BD-internetverbinding 87
BD-Live 46
BDMV 102
BD-R 109
BD-RE 109
Bioscoop-conversiefunctie 82
Blu-ray Disc 109
Dolby TrueHD 110
DTS 52, 110
DTS-HD 110
DVD 39, 102
DVD-beeldverhouding 82
DYNAMIC BASS 53
F
FM MODE 55
Foto-instellingen 88
G
Geluidseffect 85
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 83
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 111
HDMI-instellingen 88
Hoek 42
I
Interlace-indeling 111
Internetinstellingen 90
K
C
KINDERBEVEILIGING 111
Kinderbeveiliging 41
Kinderbeveiliging voor BD 86
Kinderbeveiliging voor DVD
86
Kindervergrendeling 77
CD 47, 102
Controle voor HDMI 41, 68, 88
L
D
D. C. A. C. (Digital Cinemaautokalibratie) 71, 109
DEMO 77
Dempen - AUDIO 85
Dempen - TV 84
DIGITAL MEDIA PORT 60
DIMMER 76
Direct doorspoelen 40
Direct opnieuw afspelen 40
Discvergrendeling 41
Dolby Digital 52, 110
Dolby Digital Plus 110
Dolby Pro Logic II 110
Dolby Surround Pro Logic 110
LTH 111
Luidsprekerinstellingen 72, 85
Afstand 73
Niveau 73
Verbinding 72
O
Ondertiteling 86
OPTIONS 49
P
PAIRING 66
Pauzestand 84
PhotoTV HD 50, 111
POP UP/MENU 43
Progressive-indeling 111
R
RDS 59
Regiocode 103
Regiocode van
kinderbeveiliging 87
RF CHANGE 67
S
S-AIR 4, 61, 111
S-AIR ID 62
S-AIR-ontvanger 61
S-AIR ID 62, 66
S-AIR MODE 63
S-AIR STBY 64
Schermbeveiliging 89
Schermformaat 82
SLEEP 76
SLEEP MENU 76
Snelh.diavoorst. 88
Snelinstelling 31, 91
Standby-stand 89
Surroundversterker 61
Systeeminformatie 89
SYSTEM MENU 36, 46, 54,
62, 63, 64, 66, 67, 76, 77
T
Multiplex broadcast sound 53
Taalcodelijst 108
Terugstellen 92
Testtoon 73
TONE 54
Type televisie 82
N
U
NAME IN 58
Netwerkinstellingen 90
Netwerk-update 80
NIGHT 54
Uitgevoerd videoformaat 82
Uitleesvenster op het
voorpaneel 14
Update 80
M
113NL
V
Video-instellingen 82
Voorpaneel 13
W
Wachtwoord 87
Weergavelaag van hybridedisc
87
Weergaveschermtekst 89
X
x.v.Colour 84, 111
114NL
Download PDF

advertising