Sony | BDV-Z7 | Sony BDV-Z7 Gebruiksaanwijzing

4-136-891-41(1)
BD/DVD Home Theatre System
De software van deze speler kan in de toekomst worden bijgewerkt. Voor informatie over
eventueel beschikbare updates, gaat u naar: http://support.sony-europe.com
Gebruiksaanwijzing
BDV-Z7
(1)
© 2009 Sony Corporation
Sony Corporation Printed in Malaysia
WAARSCHUWING
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz.
Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende
kaars, op het toestel.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het
risico op brand of elektrische schokken te
verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals een vaas op het toestel.
Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
OPGELET
Het gebruik van optische instrumenten bij dit product
verhoogt het risico op oogletsels. De laserstraal die
wordt gebruikt in dit BD/DVD Home Theatre System
is schadelijk voor de ogen. Probeer de behuizing dus
niet uit elkaar te halen.
Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel.
Dit etiket vindt u terug op het onderdeel in de
bedieningseenheid dat tegen laserstralen is beschermd.
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Deze aanduiding vindt
u terug op het onderdeel
in de bedieningseenheid
dat tegen laserstralen is
beschermd.
De bedieningseenheid
• Het naamplaatje bevindt zich onderaan aan de
buitenkant van het toestel.
2NL
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat
de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op
sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste
wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten
om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente
verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij
enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen
te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Bericht voor klanten: de volgende informatie is enkel
van toepassing voor toestellen die verkocht werden in
landen waar de EU-richtlijnen gelden.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel is getest en compatibel bevonden met de
beperkingen vermeld in de EMC-richtlijn voor het
gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 meter.
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder netspanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• De stekker wordt gebruikt om het toestel los te
koppelen; verbind het toestel daarom met een
stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Als u een
onregelmatigheid in het toestel opmerkt, dient u de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact te trekken.
Auteursrechten en
handelsmerken
• Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten.
Het gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision en is bedoeld voor
gebruik in huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor toestemming heeft verleend.
Aanpassing of demontage is verboden.
• Dit toestel is uitgerust met Dolby* Digital en het
DTS** Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie onder
Amerikaanse patentnummers #: 5.451.942,
5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616,
6.487.535, 7.392.195, 7.272.567, 7.333.929,
7.212.872 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die uitgegeven of in
behandeling zijn. DTS is een gedeponeerd
handelsmerk en de DTS-logo's, het
DTS-symbool, DTS-HD en DTS-HD Master
Audio | Essential zijn handelsmerken van DTS,
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.
• Dit toestel bevat High-Definition Multimedia
Interface-technologie (HDMITM).
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing
LLC.
• Java en alle handelsmerken en logo's gebaseerd op
Java zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc.
• "BD-Live" en "BonusView" zijn handelsmerken van
Blu-ray Disc Association.
• "Blu-ray Disc" is een handelsmerk.
• "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" en het logo
"CD" zijn handelsmerken.
• "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• "AVCHD" en het "AVCHD"-logo zijn
handelsmerken van Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. en Sony Corporation.
• , "XMB" en "xross media bar" zijn handelsmerken
van Sony Corporation en Sony Computer
Entertainment Inc.
• "PLAYSTATION" is een handelsmerk van Sony
Computer Entertainment Inc.
• "x.v.Colour" en het "x.v.Colour"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" en het "PhotoTV HD"-logo zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• Andere systemen en productnamen zijn veelal
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun fabrikanten. De symbolen ™ en ® worden niet
weergegeven in deze handleiding.
3NL
Over deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op de bedieningseenheid
gebruiken als ze dezelfde of soortgelijke
namen hebben als deze op de
afstandsbediening.
• Pictogrammen zoals
die boven elke
functieverklaring worden weergegeven, geven
aan welk type medium kan worden gebruikt in
combinatie met deze functie.
Raadpleeg "Afspeelbare discs" (pagina 90)
voor meer informatie.
• In deze handleiding wordt "disc" gebruikt om
te verwijzen naar BD's, DVD's of CD's, tenzij
anders aangegeven door de tekst of illustraties.
• De bedieningsmenu-items kunnen verschillen
afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.
• De standaardinstelling is onderstreept.
4NL
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing ................ 4
Uitpakken ................................................ 6
Onderdelen en bedieningselementen ...... 8
Aan de slag
Stap 1: Het toestel plaatsen......... 14
Stap 2: Het toestel aansluiten ..... 18
Stap 3: De snelinstelling
uitvoeren.................................. 31
Stap 4: De bron selecteren .......... 34
Stap 5: Surroundgeluidseffect
weergeven ............................... 35
Afspelen
Een BD/DVD afspelen.......................... 37
BonusView/BD-Live gebruiken ........... 45
Een cd afspelen .....................................46
Fotobestanden weergeven ..................... 48
Geluidsregeling
Het effect selecteren dat bij de bron
past.................................................. 50
Het audioformaat, meertalige
muziekstukken of het kanaal
selecteren ........................................ 51
Multiplex Broadcast Sound
weergeven ....................................... 52
Geluidseffecten gebruiken .................... 52
Tuner
Luisteren naar de radio.......................... 54
Het Radio Data System gebruiken
(RDS).............................................. 58
Extern geluidsapparaat
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
gebruiken ........................................ 59
Andere handelingen
De functie Controle voor HDMI
gebruiken voor "BRAVIA" Sync ... 60
De luidsprekers instellen ...................... 63
De tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening ........................... 64
De Sleep Timer gebruiken.................... 66
De dimmerfunctie gebruiken ................ 66
Het type verlichting van de
LED-aanduiding wijzigen .............. 67
De knoppen op de bedieningseenheid
uitschakelen.................................... 67
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm gebruiken .................. 68
[Netwerk-update].................................. 69
[Video-instellingen].............................. 70
[Audio-instellingen].............................. 73
[BD/DVD-instellingen] ........................ 74
[Foto-instellingen] ................................ 76
[HDMI-instellingen]............................. 76
[Systeeminstellingen] ........................... 77
[Netwerkinstellingen] ........................... 78
[Snelinstelling]...................................... 79
[Terugstellen]........................................ 80
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 81
Opmerkingen over de discs .................. 82
Verhelpen van storingen....................... 83
Zelfdiagnosefunctie .............................. 89
Afspeelbare discs.................................. 90
Ondersteunde audioformaten................ 92
Video-uitvoerresolutie .......................... 93
Technische gegevens ............................ 94
Taalcodelijst.......................................... 95
Verklarende woordenlijst ..................... 96
Index ..................................................... 99
5NL
Uitpakken
• Bedieningseenheid (1)
• Luidsprekerkabels
(2, wit/rood)
• Gebruiksaanwijzing (deze
handleiding)
• Luidspreker- en
tv-aansluitingen
• Software Licence
Information
• Videokabel (1)
Voor Britse modellen
• Voorluidsprekers (2)
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Afstandsbediening (1)
• Subwoofer (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Reinigingsdoekje (1)
• FM-draadantenne (1)
of
6NL
• Gebruiksaanwijzing voor de
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
De afstandsbediening klaarmaken
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de
aanduidingen 3 en #.
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken
en dat er corrosievorming optreedt.
7NL
A THEATRE (pagina 61)
Onderdelen en
bedieningselementen
Schakelt automatisch over naar de optimale
videomodus voor het bekijken van films.
ONE-TOUCH PLAY (pagina's 37, 61)
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen
haakjes.
Door enkel op deze knop te drukken, wordt
de tv ingeschakeld, wordt de BD/DVDingang geactiveerd en begint het toestel
automatisch een disc af te spelen.
Afstandsbediening
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
TV "/1 (aan/stand-by) (pagina 64)
Schakelt de tv in of activeert de
stand-by stand.
1
"/1 (aan/stand-by) (pagina's 30, 31, 37,
54)
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
TIME
DIGITAL
ANALOG
SYSTEM
MENU
2
Schakelt het toestel in of activeert de
stand-by stand.
3
B SLEEP (pagina 66)
Stelt de Sleep Timer in.
NIGHT (pagina 52)
4
Activeert de nachtmodus.
5
DYNAMIC BASS (pagina 52)
D.TUNING
Versterkt de lage tonen.
P
U
TV (pagina 64)
OP
M EN U
UP /
TOP
ME
N
DISPLAY
Wijzigt de bron die met de
afstandsbediening wordt bediend naar TV.
RET
OP
T
TO IO N S
OL
S
6
UR
N
C Cijfertoetsen (pagina's 37, 55, 64)
HOME
FUNCTION
SOUND MODE
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
7
Hiermee kunt u titel/hoofdstuknummers,
radiofrequenties enz. invoeren.
8
CLEAR (pagina's 42, 57)
Wist het invoerveld.
SCENE SEARCH
/ (teletekst) (pagina 64)
PROG
Activeert teletekst.
9
DISPLAY
TIME (pagina 43)
Geeft de verstreken/resterende speelduur
weer op het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De toetsen 5,
/DIGITAL, PROG + en N
zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de
voelstip als richtpunt wanneer u de
afstandsbediening gebruikt.
•
•
8NL
: om het toestel te bedienen
: om de tv te bedienen
(Raadpleeg "De tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 64)
voor meer informatie.)
- (pagina 64)
Gebruik - voor het selecteren van een
kanaalnummer hoger dan 10.
D
(audio) (pagina's 51, 52)
Selecteert het audioformaat/de audiotrack.
(ondertiteling) (pagina 40)
Selecteert de taal van de ondertiteling
wanneer meertalige ondertitels opgenomen
zijn op een BD-ROM/DVD VIDEO.
D.TUNING (pagina 55)
Selecteert de radiofrequenties.
(hoek) (pagina 40)
C/X/x/c (pagina's 31, 35, 37, 45, 46, 48,
52, 54, 57, 66, 68)
Verplaatst de markering naar een
weergegeven item.
(ENTER) (pagina's 31, 35, 37, 45, 46,
48, 52, 54, 57, 66, 68)
Bevestigt het geselecteerde item.
(gids) (pagina 64)
Schakelt over naar andere kijkhoeken
wanneer meerdere hoeken werden
opgenomen op een BD-ROM/DVD
VIDEO.
Geeft de Digitale Elektronische
Programmagids (EPG) weer.
SYSTEM MENU (pagina's 35, 45, 52, 57,
66, 66)
Het bedieningsmenu voor de huidige
schermweergave weergeven.
Opent het systeemmenu.
DIGITAL (pagina 64)
TOOLS (pagina 64)
G FUNCTION (pagina's 34, 37, 46, 48, 54,
59)
Schakelt over naar digitale modus.
Selecteert de weergavebron.
ANALOG (pagina 64)
SOUND MODE (pagina 50)
Schakelt over naar analoge modus.
Selecteert een geschikte geluidsmodus voor
film, muziek enz.
(breed) (pagina 64)
Wijzigt de breedte-/hoogteverhouding van
de aangesloten tv.
E Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw)
(pagina's 54, 78)
Sneltoetsen voor het selecteren van items in
de menu's van bepaalde BD's (kan ook
worden gebruikt voor interactieve
Javafuncties van een BD).
F TOP MENU (pagina 41)
Opent of sluit het hoofdmenu van de BD of
DVD.
DISPLAY (pagina 43)
Geeft de afspeelinformatie weer op het
tv-scherm.
POP UP/MENU (pagina 41)
H ./> (vorige/volgende)
(pagina's 37, 46, 48)
Gaat verder naar het vorige/volgende
hoofdstuk, muziekstuk of bestand. Om naar
het begin van het vorige muziekstuk terug
te keren, drukt u twee keer op ..
PRESET +/– (pagina 54)
Selecteert de vooraf ingestelde radiozender.
REPLAY/ADVANCE
(pagina 37)
Herhaalt de scène of spoelt deze kort
vooruit.
m/M (snel terugspoelen/snel
vooruitspoelen) (pagina's 37, 46)
Geeft het optiemenu weer op het tv-scherm.
Spoelt de disc snel terug of vooruit tijdens
het afspelen.
Telkens als u op deze knop drukt, wijzigt de
zoeksnelheid.
Druk op N om de normale snelheid te
hervatten.
HOME (pagina's 31, 37, 46, 48, 54, 68)
TUNING +/– (pagina 54)
Opent of sluit het pop-upmenu van de
BD-ROM of het menu van de DVD.
OPTIONS (pagina's 37, 46, 48, 54)
Opent of sluit het startmenu van het toestel.
Zoekt naar radiozenders.
RETURN (pagina's 64, 78)
Keert terug naar de vorige weergave.
9NL
N (weergeven) (pagina's 37, 46, 48)
Start of hervat de weergave.
Speelt een diavoorstelling af wanneer een
disc met JPEG-beeldbestanden wordt
geplaatst.
X (pauzeren) (pagina's 37, 46, 48)
Pauzeert of hervat de weergave.
x (stoppen) (pagina's 37, 46, 48)
Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt
(hervatpunt).
Het hervatpunt van een titel/muziekstuk is
het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de
laatste foto die u hebt bekeken in een
fotomap.
SCENE SEARCH (pagina 41)
Schakelt over naar de scènezoekmodus
waarmee u snelt kunt bladeren door
verschillende scènes binnen de titel die
wordt afgespeeld.
I
(geluidsonderdrukking)
(pagina's 37, 46, 64)
Schakelt het geluid tijdelijk uit.
2 (volume) +/– (pagina's 37, 64)
Past het volume aan.
PROG +/– (pagina 64)
Gaat naar het vorige/volgende kanaal.
c/C (pagina 64)
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt u de
volgende (c) of vorige (C) tekstpagina
kiezen.
t/
(tv-ingang) (pagina 64)
Schakelt de invoerbron van de tv tussen de
tv en andere bronnen.
DISPLAY (pagina 54)
Wijzigt de radio-informatie op het
uitleesvenster op het voorpaneel van de
radiofrequentie naar de zendernaam.
/
(info/teletekst weergeven)
(pagina 64)
Geeft informatie weer.
10NL
Bedieningseenheid
Bovenaanzicht
Met de voorklep gesloten
FUNCTION
VOL
FUNCTION
VOL
Met de voorklep open
A "/1 (aan/stand-by) (pagina 37)
Schakelt de speler in of activeert de
stand-by stand.
B Z (openen/sluiten)
Opent of sluit de disclade.
C LED-aanduiding (pagina 67)
D LED-aanduiding logo (pagina 66)
E Disclade (pagina 37)
F
(afstandsbedieningssensor)
(pagina 7)
Speelt een diavoorstelling af wanneer een
disc met JPEG-beeldbestanden wordt
geplaatst.
x (stoppen)
Stopt de weergave en onthoudt het stoppunt
(hervatpunt).
Het hervatpunt van een titel/muziekstuk is
het laatste punt dat u hebt afgespeeld of de
laatste foto die u hebt bekeken in een
fotomap.
FUNCTION
G Uitleesvenster op het voorpaneel
Selecteert de weergavebron.
H Knoppen afspeelbediening (pagina 37)
VOL +/–
N (afspelen)
Start of hervat de weergave.
Past het volume van het toestel aan.
I Beveiligingsaanduiding (pagina 83)
Licht rood op wanneer een voedingsstoring
enz. wordt gedetecteerd.
11NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
SLEEP
TUNED MONO
STEREO
NTSC
HDMI
HD
24P
2CH MUTING
BASS
NIGHT
WIDE STAGE
A Licht op wanneer het toestel het
netwerk raadpleegt.
J Licht op bij het uitvoeren van 1920 ×
1080p/24 Hz-videosignalen.
B Knippert bij instelling van de Sleep
Timer. (pagina 66)
K 2CH: licht op tijdens het afspelen met
"2CH STEREO".
C Licht op bij ontvangst van een zender.
(alleen radio) (pagina 54)
L Licht op wanneer het geluid van het
toestel gedempt is. (pagina's 37, 46)
D Licht op wanneer [FM-modus] is
ingesteld op [Mono]. (alleen radio)
(pagina 54)
M Licht op wanneer de functie DYNAMIC
BASS ingeschakeld is. (pagina 52)
E Licht op bij ontvangst van
stereogeluid. (alleen radio) (pagina 54)
F Licht op bij het uitvoeren van een
videosignaal via het NTSCkleursysteem.
G Licht op wanneer het externe
geheugen wordt herkend. (pagina 28)
H Licht op wanneer de HDMI OUTaansluiting correct verbonden is met
een toestel dat compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) door middel van de HDMIof DVI-ingang (Digital Visual Interface).
I Licht op wanneer 720p/1080i/1080pvideosignalen worden uitgevoerd via
de HDMI OUT-aansluiting of 720p/
1080i-videosignalen worden
uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
OUT-aansluitingen.
12NL
EXT
N Licht op wanneer de nachtstand actief
is. (pagina 52)
O WIDE STAGE: licht op tijdens het
afspelen met het
surroundgeluidseffect "WIDE STAGE".
P Licht op wanneer een disc geladen is.
Q Geeft de status van het toestel weer,
zoals hoofdstuk, titel,
muziekstuknummer, tijdinformatie,
radiofrequentie, afspeelstatus enz.
R Geeft de afspeelstatus van het toestel
weer.
Achterkant van de bedieningseenheid
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
A EXT-sleuf (pagina 28)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
G SAT/CABLE-aansluiting (DIGITAL IN
COAXIAL) (pagina 25)
B COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (pagina 22)
H TV-aansluiting (DIGITAL IN OPTICAL)
(pagina 24)
C ANTENNA (FM 75Ω COAXIAL)aansluiting (pagina 27)
I Ventilatieopeningen
D DMPORT-aansluiting (DIGITAL MEDIA
PORT) (pagina 25)
J HDMI OUT-aansluiting (pagina 22)
K LAN (100)-aansluiting (pagina 29)
E AUDIO-aansluitingen (AUDIO IN L/R)
(pagina 25)
F VIDEO OUT-aansluiting (pagina 22)
Subwoofer
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
A Ventilatieopeningen
D SPEAKER L-aansluiting (pagina 20)
B SYSTEM CONTROL-aansluiting
(pagina 19)
C SPEAKER R-aansluiting (pagina 20)
13NL
Aan de slag
Aan de slag
Stap 1: Het toestel plaatsen
De luidsprekers opstellen
Voor een optimaal geluid moeten alle luidsprekers even ver van de luisterpositie worden geplaatst (A).
Plaats het toestel zoals hieronder afgebeeld.
A Linkerluidspreker vooraan (L)
B Rechterluidspreker vooraan (R)
C Subwoofer
D Bedieningseenheid
B
A
D
A
C
A
Opmerking
• Wees voorzichtig bij het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer
(bijvoorbeeld met was of olie of gepolijst enz.): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet op steunen, omdat hij dan kan vallen.
• Op het tv-scherm kan beeldvervorming optreden afhankelijk van de plaats van de subwoofer. Plaats in dat geval de
subwoofer uit de buurt van de tv.
• Blokkeer de ventilatieopeningen van de bedieningseenheid en de subwoofer niet.
• Plaatse beide voorluidsprekers dezelfde afstand uit elkaar als de afstand tot de luisterpositie (om een gelijkbenige
driehoek te vormen).
• De voorluidsprekers moeten ten minste 0,6 m uit elkaar staan.
• Zet de voorluidsprekers voor de tv. Zorg ervoor dat er geen obstakels staan voor de luidsprekers.
14NL
De voorluidsprekers plaatsen
Bij het verticaal plaatsen van de luidsprekers
Bij het plaatsen van de luidsprekers in
dezelfde hoek als de bedieningseenheid
90°
180°
Opmerking
• Beide voorluidsprekers moeten recht vooruit geplaatst worden. Plaats de luidsprekers niet in een hoek.
Correct
Niet correct
Opmerking over het hanteren van de subwoofer
Plaats uw hand niet in de gleuf van de subwoofer wanneer u die optilt. De luidsprekeraansluiting kan
worden beschadigd. Houd de subwoofer vast bij de onderkant tijdens het optillen.
Subwoofer
Gleuven
Tip
• Het is aan te raden de subwoofer op een harde ondergrond te plaatsen.
• U kunt de subwoofer aan beide kanten plaatsen, naar de luisterpositie gericht.
15NL
Aan de slag
In de bodem van de luidspreker is een aanpasbare ondersteuning ingewerkt.
Draai de aanpasbare ondersteuning in een hoek van 90° of 180° bij het plaatsen van de luidspreker om
te verhinderen dat deze omvalt.
Kies een hoek naargelang uw voorkeur.
Aan de slag
Bij het bevestigen van de luidsprekers aan een muur
Opgelet
• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te
gebruiken.
• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in
gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven het best in een balk om de luidsprekers te bevestigen. Bevestig de
luidsprekers op een verticale en vlakke muur met de nodige versterking.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een
onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen enz.
1
Voor u de luidsprekers aan een muur bevestigt, dient u ervoor te zorgen dat de
aanpasbare ondersteuning terug in de oorspronkelijke positie aan de onderkant van de
luidsprekers is geklapt.
Aanpasbare ondersteuning
2
Sluit de luidsprekerkabel aan op de luidspreker.
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel
met de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #.
Gekleurde buis
Linkerluidspreker vooraan (L): Wit
Rechterluidspreker vooraan (R): Rood
3
Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant
van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.
Opening aan de achterkant van de luidspreker
5 mm
10 mm
4
Bevestig de schroeven in de muur.
5 tot 7 mm
16NL
5
Hang de luidsprekers op aan de schroeven.
Aan de slag
Achterkant van de luidspreker
17NL
Aan de slag
Stap 2: Het toestel aansluiten
Sluit het netsnoer van de subwoofer pas aan op een stopcontact wanneer alle andere verbindingen tot
stand zijn gebracht.
Onderkant van de subwoofer
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
Linkerluidspreker
vooraan (L)
Subwoofer
Rechterluidspreker
vooraan (R)
Netsnoer
Stekker
FM-draadantenne
FUNCTION
VOL
Bedieningseenheid
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Tv
: signaalstroom
18NL
Videorecorder, digitale
satellietontvanger of
PlayStation enz.
De bedieningseenheid aansluiten
Stekker
SYSTEM
ONLY
SYSTEM CONTROL-kabel
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Schroeven
Zachte doek (niet bijgeleverd)
Onderkant van de subwoofer
Achterkant van de bedieningseenheid
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
19NL
Aan de slag
Verbind de systeemstekker van de bedieningseenheid met de SYSTEM CONTROL-aansluiting aan de
onderkant van de subwoofer.
Plaats de stekker van de SYSTEM CONTROL-aansluiting en maak daarna de schroeven van de stekker
vast.
Aan de slag
De luidsprekers aansluiten
De luidsprekerkabels aansluiten op de subwoofer
De stekker van de luidsprekerkabels en de gekleurde buis hebben een specifieke kleur, afhankelijk van
het type luidspreker. Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKER-aansluitingen op de subwoofer
die dezelfde kleur hebben.
Steek de stekker in de subwoofer tot u een klik hoort.
Wit
(Linkerluidspreker vooraan (L))
Rood
(Rechterluidspreker vooraan (R))
SYSTEM
ONLY
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Zachte doek
(niet bijgeleverd)
Onderkant van de subwoofer
Voorluidsprekers
20NL
De luidsprekerkabels aansluiten op de luidspreker
Achterkant van de luidspreker
Stekker
Gekleurde buis (+)
(–)
Kortsluiting in de luidsprekers voorkomen
Kortsluiting in de luidsprekers kan het toestel beschadigen. Om dat te voorkomen, dient u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg ervoor dat een
blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere aansluitingsklem of
een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel, zoals hieronder aangegeven.
De gestripte luidsprekerkabel
raakt een andere
luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar
doordat er te veel isolatie is
verwijderd.
Opmerking
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 met 3 en # met #. Als de draden
worden omgewisseld, worden te weinig lage tonen gevormd en kan het geluid vervormen.
21NL
Aan de slag
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met
de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #. Zorg ervoor dat de
isolatie van de luidsprekerkabel (rubberen bescherming) niet klem komt te zitten in de
luidsprekeraansluitingen.
Aan de slag
De tv aansluiten (videoverbinding)
Via deze verbinding wordt een videosignaal naar de tv verzonden.
Selecteer de aansluitingswijze afhankelijk van de aansluitingen op uw tv.
Achterkant van de bedieningseenheid
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
C Componentvideokabel
(niet bijgeleverd)
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
100)
LAN(
A Videokabel
B HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Naar de HDMI INaansluiting van de tv.
Naar de videoingang van de tv.
Naar de componentvideo-ingang
van de tv.
Methode 1: verbinding via videokabel (A)
Dit is de standaardverbinding.
Methode 2: verbinding via HDMI*-kabel (B) en videokabel (A)
Als uw tv met een HDMI-aansluiting is uitgerust, sluit u het toestel via een HDMI-kabel en een
videokabel aan op de tv. De beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een
videokabel alleen.
Wanneer u verbinding maakt via een HDMI-kabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren (pagina's
31, 71).
Om beelden te bekijken via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, moet u het toestel via de videokabel
aansluiten op de tv. Videosignalen van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter worden niet uitgevoerd
via de HDMI OUT-aansluiting.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
22NL
Opmerking
Methode 3: verbinding via componentvideokabel (C) en videokabel (A)
Als uw tv niet met een HDMI-aansluiting is uitgerust maar wel over componentvideo-ingangen
beschikt, sluit u het toestel via een componentvideokabel en een videokabel aan op de tv. De
beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij het gebruik van een videokabel alleen.
Wanneer u verbinding maakt via een componentvideokabel, moet u het type uitvoersignaal op
progressive zetten (pagina's 31, 71).
Om beelden te bekijken via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, moet u het toestel via de videokabel
aansluiten op de tv. Videosignalen van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter worden niet uitgevoerd
via de COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting.
23NL
Aan de slag
• Zorg ervoor dat de vorm van de HDMI-aansluiting op de bedieningseenheid overeenstemt met de oriëntatie van de
stekker van de HDMI-kabel, en sluit de HDMI-kabel aan.
Aan de slag
De tv aansluiten (audioverbinding)
Via deze verbinding wordt een audiosignaal van de tv naar het toestel verzonden. Voer deze verbinding
door om via het toestel naar het geluid van de tv te luisteren.
Achterkant van de bedieningseenheid
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
100)
LAN(
MI
HD
OUT
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
SAT/C
TV
D Digitale optische
kabel (niet bijgeleverd)
Naar de digitale optische
uitgang van de tv.
Verbinding via digitale optische kabel (D)
Via een digitale audioverbinding ontvangt het toestel een Dolby Digital multiplex-zendsignaal en kunt
u genieten van multiplex broadcast-geluidsweergave.
Opmerking
• Om ten volle gebruik te kunnen maken van de functie Controle voor HDMI (pagina 60), sluit u het toestel aan op
de tv via een digitale optische kabel (D).
24NL
De andere componenten aansluiten
E DIGITAL MEDIA PORTadapter (pagina 59)
Achterkant van de bedieningseenheid
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
100)
LAN(
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
G Digitale coaxkabel
(niet bijgeleverd)
F Audiokabel
(niet bijgeleverd)
Naar de digitale coaxuitgang
van de videorecorder of digitale
satellietontvanger enz.
Naar de audio-uitgang van de
videorecorder, digitale
satellietontvanger, PlayStation
of draagbare geluidsbron enz.
Opmerking
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan zodat de V-aanduidingen zich op een lijn bevinden. Om de adapter
los te koppelen, trekt u hem naar buiten terwijl u
ingedrukt houdt.
• Wanneer u het toestel en een component verbindt via een audiokabel (F), selecteert u "AUDIO" om het geluid van
die component op het toestel te beluisteren.
25NL
Aan de slag
U kunt aangesloten componenten beluisteren via de luidsprekers van het toestel.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: E (TDM-iP20 alleen bijgeleverd bij Britse modellen. U kunt ook
andere DIGITAL MEDIA PORT-adapters gebruiken.)
• Videorecorder, digitale satellietontvanger, PlayStation of een draagbare geluidsbron enz. (niet
bijgeleverd): F
• Videorecorder of digitale satellietontvanger enz. (niet bijgeleverd) met een digitale coaxuitgang: G
Aan de slag
Als uw tv uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen
U kunt het geluid beluisteren met de luidsprekers van het toestel via de aangesloten tv. Sluit de
componenten als volgt aan.
Tv
Videorecorder, digitale
satellietontvanger,
PlayStation enz.
Videorecorder, digitale
satellietontvanger,
PlayStation enz.
System
FUNCTION
VOL
: signaalstroom
Selecteer de component op de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
Als uw tv niet uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen, is een switcher noodzakelijk om het
geluid van meer dan één component te ontvangen.
26NL
De antenne aansluiten
Aan de slag
De antenne aansluiten
Achterkant van de bedieningseenheid
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
ORT
DMP
NNA
ANTE
of
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
Opmerking
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
• Als u slechte FM-ontvangst hebt, gebruikt u best een coaxkabel van 75 ohm (niet bijgeleverd) om de
bedieningseenheid aan te sluiten op een FM-buitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.
FM-buitenantenne
Achterkant van de
bedieningseenheid
FM75
COAXIAL
ANTENNA
27NL
Aan de slag
Het externe geheugen plaatsen
Plaats het externe geheugen (een USB-flashgeheugen, zoals Sony USM2GL of USM2GH van 1 GB of
groter, niet bijgeleverd) in de EXT-sleuf. Controleer of "EXT" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer u het toestel inschakelt. Door een extern geheugen aan te sluiten, kunt u extra
inhoud (BonusView/BD-Live) bekijken, afhankelijk van de disc (pagina 45).
Achterkant van de bedieningseenheid
EXT
DC5VMAX
0.5A
MI
HD
OUT
00)
LAN(1
Bijv. Sony USM2GL (niet bijgeleverd)
Met de contactpunten naar boven
Opmerking
• Plaats het externe geheugen recht in de sleuf. Als u het externe geheugen forceert in de sleuf, zal dit zowel het
externe geheugen als de EXT-sleuf van de bedieningseenheid beschadigen.
• Houd het externe geheugen uit de buurt van kinderen om te verhinderen dat ze het per ongeluk inslikken.
• Oefen geen overmatige druk uit op het externe geheugen als dit in de sleuf zit. Dit kan namelijk een storing
veroorzaken.
• Om beschadigde gegevens of schade aan het externe geheugen te vermijden, schakelt u beter het toestel uit tijdens
het plaatsen of verwijderen van het externe geheugen.
• Plaats geen extern geheugen dat foto- of muziekbestanden bevat om te vermijden dat deze bestanden zouden
beschadigd raken.
Het externe geheugen verwijderen
1
2
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen.
Trek het externe geheugen uit de EXT-sleuf.
28NL
Verbinden met het netwerk
Achterkant van de bedieningseenheid
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
Wanneer u rechtsreeks
verbinding maakt met een
breedbandrouter
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
L
AUDIO
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
Wanneer u verbinding maakt via
een draadloze LAN-router
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
Draadloze LANrouter
(toegangspunt)
(niet bijgeleverd)
LAN(100)
Breedbandrouter
(niet bijgeleverd)
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
ADSL-modem/
kabelmodem
(niet bijgeleverd)
Ethernet/draadloze
LAN-mediaconvertor
(niet bijgeleverd)
Netwerkkabel
(niet bijgeleverd)
ADSL-modem/
kabelmodem
(niet bijgeleverd)
Internet
Internet
De software van het toestel updaten via het netwerk
Zie [Netwerk-update] (pagina 69) en [Bericht over software-update] (pagina 77).
Opmerking
• Verbind geen telefoonaansluiting met de LAN (100)-aansluiting. Dit kan namelijk een storing veroorzaken.
• Verbind de LAN-aansluiting van de bedieningseenheid niet met de LAN-aansluiting van een pc.
• Afhankelijk van de modem of router verschilt het type netwerkkabel (LAN) (recht of gekruist). Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de modem of router voor meer informatie over de netwerkkabels (LAN).
• Voor een optimale werking van de BD-Live-functies raden wij een internetverbinding aan met een effectieve
snelheid van 1 Mbps of hoger.
29NL
Aan de slag
Verbind de LAN (100)-aansluiting van de bedieningseenheid met het internet via een netwerkkabel om
de software van het toestel te updaten via het netwerk. U kunt eveneens BD-Live gebruiken
(pagina 45).
Voer de nodige instellingen door in [Internetinstellingen] onder [Netwerkinstellingen] (pagina 78).
Aan de slag
Het netsnoer aansluiten
Voordat u het netsnoer van de subwoofer aansluit op een stopcontact, moet u alle luidsprekers op de
subwoofer aansluiten.
Stopcontact: de vorm van het
stopcontact verschilt
naargelang de regio.
Het toestel in- of uitschakelen
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op "/1.
Stroom sparen in de stand-by stand
Ga na of de volgende instellingen werden doorgevoerd:
– [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Uit] (pagina 60).
– [Standby-stand] is ingesteld op [Normaal] (pagina 77).
30NL
Druk op
of c.
Het instelbericht wordt weergegeven.
Aan de slag
Stap 3: De snelinstelling
uitvoeren
5
Voer de onderstaande stappen uit voor een
basisinstelling van het toestel.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Deze boodschap wordt alleen weergegeven
wanneer u [Snelinstelling] voor het eerst
uitvoert. De boodschap wordt niet
weergegeven wanneer u [Snelinstelling]
uitvoert via [Instellen].
0
6
C/X/x/c,
Druk op
of c.
Het instelscherm voor de
videokabelselectie wordt weergegeven.
HOME
1
2
3
Schakel de tv in.
Druk op [/1.
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het toestel op het
tv-scherm verschijnt.
Het scherm voor de snelinstelling van de
schermtaalkeuze wordt weergegeven.
Als het scherm voor de snelinstelling
niet wordt weergegeven
Roep het scherm voor de snelinstelling op.
Zie "Het scherm voor de snelinstelling
oproepen" (pagina 33).
4
Druk op X/x om een schermtaal te
selecteren.
7
Druk op X/x om de kabel te selecteren
die wordt gebruikt om het toestel en de
tv met elkaar te verbinden.
Controleer de verbinding tussen het toestel
en de tv (pagina 22).
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via
een HDMI-kabel, selecteert u [HDMI],
gaat u verder naar stap 8 en stelt u de
video-uitvoerresolutie in die overeenkomt
met uw tv.
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via
een componentvideokabel, selecteert u
[Componentvideo], gaat u verder naar
stap 8 en stelt u de video-uitvoerresolutie
in die overeenkomt met uw tv.
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt
met de videokabel, selecteert u [Video] en
gaat u verder naar stap 9.
Opmerking
• Wanneer u het toestel en de tv niet verbindt via
een HDMI-kabel, kunt u [HDMI] niet
selecteren.
31NL
Aan de slag
• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting
en andere video-uitgangen aansluit, selecteer
dan [Componentvideo].
• Raadpleeg "Video-uitvoerresolutie" (pagina 93)
voor meer informatie over de
video-uitvoerresolutie.
8
Druk op
Opmerking
• Als het beeld vervormd is of er geen beeld
verschijnt, dient u ongeveer 30 seconden te
wachten zonder op een knop te drukken. [Is deze
resolutie OK?] wordt weergegeven. Selecteer
[Annuleren]. Het scherm keert terug naar de
vorige resolutie-instelling.
• Als de geselecteerde video-uitvoerresolutie niet
correct is, wordt geen beeld weergegeven op het
scherm. Houd in dat geval de knoppen N en Z
op de bedieningseenheid langer dan 5 seconden
ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te
herstellen naar de laagste resolutie. U kunt de
video-uitvoerresolutie wijzigen door
[Uitgevoerd videoformaat] te kiezen in
[Video-instellingen] (pagina 71).
of c.
Het instelscherm voor de videouitvoerresolutie wordt weergegeven. Zie
[Uitgevoerd videoformaat] (pagina 71)
voor meer informatie.
Wanneer u [HDMI] selecteert in stap 7
9
Druk op
of c.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten tv
verschijnt.
Maak uw keuze uit [Auto], [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i] of [1080p].
Wanneer u tegelijk de HDMI OUTaansluiting en andere video-uitgangen
aansluit, worden videosignalen mogelijk
enkel uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting wanneer [Auto] of [1080p] is
geselecteerd.
Wanneer u [Componentvideo]
selecteert in stap 7
10 Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de tv.
• [16:9]: voor een breedbeeld-tv of
standaard 4:3-tv met breedbeeldstand.
(pagina 70)
• [4:3]: voor een standaard 4:3-tv.
(pagina 70)
11 Druk op
of c.
Wanneer u het toestel en de tv verbindt
via een HDMI-kabel
Maak uw keuze uit [480i/576i], [480p/
576p], [720p] of [1080i].
Het instelscherm voor de functie [Controle
voor HDMI] wordt weergegeven. Ga naar
stap 12.
Wanneer u de videouitvoerresolutie wijzigt
Wanneer u het toestel en de tv niet
verbindt via een HDMI-kabel
U krijgt gedurende ongeveer 30 seconden
een beeld te zien met de geselecteerde
resolutie, daarna wordt u om bevestiging
gevraagd.
Volg de instructies op het scherm en ga naar
de volgende stap.
32NL
Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt. Ga naar stap
14.
12 Druk op X/x om de instelling te
16 Druk op X/x om de stand-by stand te
selecteren voor de functie Controle
voor HDMI.
selecteren.
Opmerking
Selecteer [Aan] om de functie [Controle
voor HDMI] te gebruiken (pagina 60) bij
het aansluiten van Sony-componenten die
compatibel zijn met de functie Controle
voor HDMI.
Als u de functie [Controle voor HDMI] niet
gebruikt, selecteert u [Uit].
13 Druk op
of c.
Het instelscherm voor [BDinternetverbinding] verschijnt.
14 Druk op X/x om de instelling te kiezen
• Als de stand Snel starten geactiveerd is,
verbruikt het toestel meer elektriciteit en wordt
de ventilator mogelijk geactiveerd in de
stand-by stand.
17 Druk op
De snelinstelling verlaten
Druk in om het even welke stap op HOME.
Het scherm voor de snelinstelling
oproepen
1
2
3
4
15 Druk op
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
voor de BD-internetverbindingen.
Selecteer [Toestaan] om
internetverbindingen toe te staan.
Selecteer [Niet toestaan] als u geen
verbindingen wilt toestaan.
.
De snelinstelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [Snelinstelling] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Het scherm voor de snelinstelling
verschijnt.
of c.
Het instelscherm voor [Standby-stand]
verschijnt.
33NL
Aan de slag
U kunt het toestel snel bedienen na deze
functie te hebben ingeschakeld.
Selecteer [Snel starten] om de opstarttijd uit
de stand-by stand te verkorten. De
standaardinstelling is [Normaal].
Aan de slag
Stap 4: De bron
selecteren
U kunt de weergavebron selecteren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de
gewenste functie verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op FUNCTION drukt, verandert
de functie als volgt.
"BD/DVD" t "TUNER FM" t "TV" t
"SAT/CABLE" t "DMPORT" t "AUDIO"
t…
Functie
Bron
"BD/DVD"
Disc die wordt afgespeeld met het
toestel
"TUNER FM"
FM-radio (pagina 54)
"TV"
TV (component die is aangesloten
op de TV-aansluiting (DIGITAL
IN OPTICAL) (pagina 24))
"SAT/CABLE"
Component die is aangesloten op
de SAT/CABLE-aansluiting
(DIGITAL IN COAXIAL)
(pagina 25)
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(pagina 59)
"AUDIO"
Component die is aangesloten op
de AUDIO-aansluitingen
(AUDIO IN L/R) (pagina 25)
34NL
Opmerking
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een
audiokabel, selecteert u "AUDIO" om het geluid van
de tv op het toestel te beluisteren.
Als er geluidsvervorming
optreedt bij een aangesloten
component
U kunt het invoerniveau voor de aangesloten
component verlagen. Zie [Dempen - AUDIO]
(pagina 73) voor meer informatie.
Stap 5: Surroundgeluidseffect weergeven
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Surroundgeluidseffecten selecteren op basis van uw luistervoorkeur
1
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot de gewenste "DEC. MODE"-instelling wordt weergegeven
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de omschrijvingen van de "DEC. MODE"-instellingen.
5
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
35NL
Aan de slag
U kunt surroundgeluidseffect weergeven door een van de "DEC. MODE"(decoderingsmodus)instellingen te selecteren. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of concertzaal.
Informatie over de luidsprekeruitvoer
Aan de slag
De standaardinstelling is "AUTO".
"DEC. MODE"-instelling
Surroundgeluidseffect
"AUTO"
Het toestel voert automatisch het geluid uit met het geschikte effect afhankelijk van
de bron.
• 2-kanaalsbron: 2-kanaalsgeluid wordt ongewijzigd uitgevoerd.
• Multikanaalsbron: 5.1-kanaals-surroundgeluid wordt gesimuleerd met twee
voorluidsprekers en een subwoofer. De WIDE STAGE-aanduiding licht op in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Bron met USB/DMPORT-invoer: zorgt voor een helder en verbeterd geluidsbeeld.
"2CH STEREO"
Het toestel voert 2-kanaalsgeluid uit, ongeacht het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd. Multikanaals-surroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen
(downmixen). De 2CH-aanduiding licht op in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Surroundgeluidseffecten uitschakelen
Selecteer "2CH STEREO" bij "DEC. MODE".
Opmerking
• De "DEC. MODE"-instelling werkt mogelijk niet, afhankelijk van het ingangssignaal.
• Het surroundgeluidseffect wordt geannuleerd wanneer de geluidsmodus is ingesteld op "SPORTS".
Tip
• Het toestel onthoudt de laatste "DEC. MODE"-instelling die voor elke functie werd geselecteerd.
Wanneer u een functie als "BD/DVD" of "TUNER FM" selecteert, wordt de "DEC. MODE"-instelling die het laatst
voor de functie werd gekozen, opnieuw gekozen. Als u bijvoorbeeld "BD/DVD" met "AUTO" selecteert als "DEC.
MODE"-instelling en u na het overschakelen naar een andere functie weer terugkeert naar "BD/DVD", wordt
"AUTO" opnieuw gekozen.
36NL
4
Afspelen
Een BD/DVD afspelen
Druk op Z.
Plaats een disc.
Leg een disc in de disclade en druk op Z.
Afhankelijk van de disc kunnen sommige
functies verschillen of niet beschikbaar zijn.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
van de disc.
Met de
bedrukte
zijde naar
boven
Bovenaanzicht
"/1
Afspelen
5
6
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"BD/DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Z
Wanneer u een in de handel verkrijgbare
BD-ROM of DVD VIDEO plaatst, start het
afspelen automatisch, afhankelijk van de
disc. Ga in dat geval verder met stap 9.
Met de voorklep gesloten
FUNCTION
VOL
Opmerking
• Plaats een disc van 8 cm op de binnenste ring in
de lade. Let op dat de disc niet over het midden
van de lade schuurt.
• Leg niet meer dan één disc in de lade.
Met de voorklep open
FUNCTION
Disclade
N
VOL
x
VOL +/–
FUNCTION
7
8
ONE-TOUCH
PLAY
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
1
2
3
Druk op C/c om
selecteren.
[Video] te
Druk op X/x om
te selecteren en
druk vervolgens op N of
.
Cijfertoetsen
TIME
SYSTEM
MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
x
X
Zet de tv aan.
Zet de ingangskiezer van de tv op dit
toestel.
Het afspelen start bij in de handel
verkrijgbare BD-ROM's of DVD VIDEO's.
Bij een BD of DVD die op een ander
apparaat werd opgenomen, wordt de
titellijst weergegeven. Druk op X/x om de
gewenste titel te selecteren en druk
vervolgens op N of
.
Het afspelen start.
Druk op "/1.
Het toestel wordt ingeschakeld.
37NL
9
Druk op 2 +/– om het volumeniveau te
wijzigen.
Het ingestelde volume verschijnt op het
tv-scherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Handeling
Druk op
Snel een bepaald punt
zoeken door een disc
snel vooruit of
achteruit af te spelen
(Scan)1)
Druk op M of m tijdens
het afspelen van een disc. Bij
elke druk op M of m
tijdens het scannen, verandert
de weergavesnelheid als
volgt:
Opmerking
• Wanneer u de functie [Controle voor HDMI] instelt
op [Aan], kan de tv die is aangesloten op het toestel
met de HDMI-kabel (niet bijgeleverd) tegelijk met
het toestel worden bediend. Zie "De functie Controle
voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 60) voor meer informatie.
Afspeelrichting
M1 (×10) t M2 (×30)
t M3 (×120)
Omgekeerde richting
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
Tip
• U kunt de snelheid wijzigen waarmee het volume
wordt verhoogd en verlaagd.
Om het volume snel te verhogen/verlagen, houdt u
2 +/– op de afstandsbediening of VOL +/– op de
bedieningseenheid ingedrukt.
Om het volume nauwkeurig te verhogen/verlagen,
drukt u kort op 2 +/– op de afstandsbediening of
VOL +/– op de bedieningseenheid.
Wanneer u de knop ingedrukt
houdt, blijft het toestel snel
vooruitspoelen/snel
achteruitspoelen aan de
geselecteerde snelheid, tot u
de knop loslaat.
Druk op N om terug te
keren naar de normale
snelheid. De werkelijke
snelheid kan verschillen
afhankelijk van de disc.
Andere handelingen
Handeling
Druk op
Stoppen
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na X of N
pauzeren
Naar het volgende
hoofdstuk gaan
De disc verwijderen
Houd M langer dan een
seconde ingedrukt in de
pauzestand. Wanneer u kort
op M drukt in de
pauzestand, kunt u een frame
per keer afspelen.
(Afhankelijk van de disc
werkt deze functie mogelijk
niet.)
Druk op N om terug te
keren naar de normale
afspeelstand.
De vorige scène
opnieuw afspelen2)
(direct opnieuw
afspelen) tijdens het afspelen.
>
Naar het vorige
Druk twee keer in een
hoofdstuk terugkeren seconde op ..
Wanneer u één keer op .
drukt, kunt u naar het begin
gaan van het huidige
hoofdstuk.
Geluid tijdelijk
uitschakelen
Traag afspelen, beeldper-beeld-weergave
(alleen in de
afspeelrichting)
Als u de
geluidsonderdrukking wilt
annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u het
volume met 2 +.
Z op de bedieningseenheid.
(direct doorspoelen)
De huidige scène kort
snel vooruitspoelen3) tijdens het afspelen.
1)De
scansnelheid kan verschillen afhankelijk van de
disc.
2)Alleen
3)Alleen
BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
38NL
Een beperkte BD of DVD afspelen
(kinderbeveiliging)
Opmerking
Wanneer u een beperkte BD afspeelt
Wijzig [Kinderbeveiliging voor BD] in
[BD/DVD-instellingen] (pagina 74).
Wanneer u een beperkte DVD afspeelt
Wijzig [Kinderbeveiliging voor DVD] in
[BD/DVD-instellingen] (pagina 74).
Beschikbare OPTIONS
1
Wanneer u een beperkte BD of DVD afspeelt,
verschijnt het kader voor het invoeren van uw
wachtwoord op het scherm.
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de
cijfertoetsen en druk op
.
Het afspelen start.
Raadpleeg [Wachtwoord] (pagina 75) om het
wachtwoord te registreren of te wijzigen.
Voer met de cijfertoetsen het
wachtwoord (vier cijfers) in dat u hebt
geregistreerd bij het aanmaken van de
disc en druk op
.
Selecteer een titel en druk op N of
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
De beschikbare items verschillen
naargelang het soort disc of toestel.
Wanneer u een BD-RE of BD-R afspeelt die
beperkt is via de functie discvergrendeling,
verschijnt het kader voor het invoeren van uw
wachtwoord op het scherm.
2
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Een beperkte BD-RE of BD-R
afspelen (discvergrendeling)
1
.
Items
Details
[Video-instellingen]
De instellingen voor het
beeld aanpassen
(pagina 44).
[Titellijst]
De titellijst weergeven.
[Weergeven]
De titel afspelen vanaf het
punt waar u op x hebt
gedrukt.
[Weerg. v/a begin]
De titel afspelen vanaf het
begin.
[Hoofdmenu]
Het hoofdmenu van de disc
weergeven (pagina 41).
[Menu/Pop-upmenu]
Het pop-upmenu van de
BD-ROM of het menu van
de DVD weergeven
(pagina 41).
Het afspelen start.
Afspelen met één druk op de
knop (alleen bij HDMI-verbinding)
Druk op ONE-TOUCH PLAY.
Het toestel en de aangesloten tv worden
ingeschakeld en de ingangskiezer op de tv
schakelt automatisch over naar het toestel,
waarna u de inhoud van de disc kunt bekijken.
Afspelen
• Wanneer u gebruik maakt van de HDMI-verbinding,
kan het een tijdje duren voor de beelden op het
scherm verschijnen, en het begin van de inhoud
wordt mogelijk niet weergegeven.
• Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u
[Controle voor HDMI] in te stellen op [Aan] in
[HDMI-instellingen] (pagina 76).
[Stoppen]
Het afspelen stoppen.
[Titel zoeken]
Zoeken naar een titel en het
afspelen starten vanaf het
begin (pagina 42).
[Hoofdstuk zoeken]
Zoeken naar een hoofdstuk
en het afspelen starten
vanaf het begin
(pagina 42).
39NL
Hoeken wijzigen
Bij discs waarbij een scène vanuit verschillende
hoeken is opgenomen, kunt u de kijkhoek
wijzigen.
Druk op
tijdens de weergave om de
gewenste hoek te selecteren.
Ondertitels weergeven
Het afspelen hervatten vanaf
het punt waar u de disc hebt
gestopt
(Afspelen hervatten)
Wanneer u het afspelen stopt, onthoudt het
toestel het punt waarop u op x hebt gedrukt.
Afspelen hervatten blijft beschikbaar zolang de
disc niet wordt verwijderd, zelfs al wordt het
toestel in de stand-by stand gezet door op "/1 te
drukken.
1
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen in- of
uitschakelen. Bij discs waarop meertalige
ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal van
de ondertitels tijdens het afspelen veranderen of
de ondertitels naar wens in- of uitschakelen.
Druk op
tijdens de weergave om de
gewenste taal van de ondertitels te
selecteren.
2
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
Druk op X/x om
te selecteren en
druk vervolgens op N of
.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
Opmerking
• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het
mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt
herneemt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
mogelijk gewist wanneer:
– u de disclade opent.
– u een andere titel afspeelt.
– u de instellingen van het toestel wijzigt.
– u het netsnoer loskoppelt.
– u het externe geheugen verwijdert (voor BDROM's).
• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige
discs.
De titel afspelen vanaf het begin
Druk op OPTIONS om [Weerg. v/a begin] te
selecteren en druk vervolgens op
. Het
afspelen begint vanaf het begin van de titel.
40NL
Het BD- of DVD-menu
gebruiken
Een BD/DVD is onderverdeeld in diverse
beeld- of muzieksecties. Deze secties worden
"titels" genoemd. Bij het afspelen van een BD/
DVD die verschillende titels bevat, kunt u titels
selecteren via het hoofdmenu.
U kunt via het hoofdmenu eveneens items
selecteren zoals de taal voor de ondertitels en het
geluid.
1
Druk op TOP MENU.
(Scènezoekmodus)
U kunt snel door verschillende scènes bladeren
van de titel die momenteel wordt afgespeeld.
1
Het afspelen wordt gepauzeerd en een balk
met een scène-aanduiding (vierkant, het
huidige punt wordt getoond) wordt
weergegeven aan de onderkant van het
scherm.
2
Het discmenu verschijnt op het tv-scherm.
De inhoud van het menu varieert
afhankelijk van de disc.
2
3
Druk op SCENE SEARCH tijdens het
afspelen of in de pauzestand.
Afspelen
Het hoofdmenu weergeven
Snel een scène zoeken
Houd C/c of m/M ingedrukt om de
scène-aanduiding te verplaatsen naar
de scène die u zoekt.
Scène-aanduiding
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te selecteren dat u wilt
afspelen of wijzigen.
Druk op
.
Pop-upmenu's weergeven
Sommige BD-ROM's bevatten pop-upmenu's
die worden weergegeven zonder het afspelen te
onderbreken.
1
Druk op POP UP/MENU tijdens het
afspelen.
Het pop-upmenu verschijnt.
2
Huidig punt
De scène-aanduiding op de balk wordt
weergegeven rond het afspeelpunt.
3
Druk op C/X/x/c, de kleurtoetsen of de
cijfertoetsen om het item te selecteren,
en volg de instructies op het scherm.
Laat de knop los als u het punt hebt
bereikt waar u wilt kijken.
De scène waar u de knop hebt losgelaten
wordt weergegeven in de pauzestand.
Om nogmaals naar een scène te zoeken,
verplaatst u de scène-aanduiding met C/c
of m/M.
4
Druk op SCENE SEARCH,
, N of X.
Het afspelen start.
De scènezoekmodus annuleren
Druk op SCENE SEARCH,
, N of X.
Het afspelen start vanaf het punt waar u op de
knop hebt gedrukt.
41NL
Opmerking
• De scènezoekfunctie is beschikbaar voor titels langer
dan 100 seconden en korter dan 100 uur.
• Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.
Een titel/hoofdstuk zoeken
U kunt zoeken naar een hoofdstuk als de titel
hoofdstukmarkeringen bevat.
1
Druk op OPTIONS tijdens het afspelen
of in de pauzestand.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Druk op X/x om een zoekmethode te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [Titel zoeken] (voor een BD-ROM/DVD
VIDEO): zoekt de gewenste titel.
• [Hoofdstuk zoeken]: zoekt het gewenste
hoofdstuk.
Het cijferinvoerscherm verschijnt.
Voorbeeld: hoofdstuk zoeken
3
Druk op de cijfertoetsen om het cijfer
van de titel of het hoofdstuk in te
voeren.
Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR
en voert u een ander cijfer in.
4
Druk op
.
Het toestel start even later de weergave
vanaf het gekozen cijfer.
[Titel zoeken] / [Hoofdstuk
zoeken] annuleren
Druk op RETURN.
42NL
De speelduur en de
afspeelinformatie weergeven
De speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het voorpaneel
Druk herhaaldelijk op TIME.
Druk op
DISPLAY tijdens het afspelen.
De weergegeven informatie verschilt
naargelang het soort disc of toestel.
1 Speelduur van de huidige titel
2 Resterende speelduur van de huidige titel
Afspelen
U kunt de titelinformatie controleren, waaronder
de snelheid van de beeldoverdracht, enz.
Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen
van de disc, verandert de schermweergave:
1y2
Bepaalde weergegeven items kunnen
verdwijnen na enkele seconden.
Voorbeeld: afspelen van een BD-ROM
A De huidige geselecteerde hoek
B Titelnummer of -naam
C De huidige geselecteerde instelling voor audio
D Beschikbare functies (
ondertitels)
hoek/
audio/
E Afspeelinformatie
Geeft soort disc/weergavemodus/videocodec/
bitsnelheid/afspeelstatusbalk/speelduur
(resterende speelduur*) weer
F Uitvoerresolutie/beeldfrequentie
* Wordt weergegeven wanneer u herhaaldelijk op
TIME drukt.
Tip
• U kunt ook de afspeelinformatie controleren op het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Druk op
,
of
om deze instellingen te
wijzigen.
43NL
Beelden aanpassen voor
video's
1
Druk op X/x om [Video-instellingen] te
selecteren en druk op
.
Het scherm [Video-instellingen] wordt
weergegeven.
3
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
[Beeldkwaliteitsfunctie]
Optimaliseert de beeldinstellingen voor
verschillende lichtomstandigheden.
• [Standaard]
• [Helder kamer]
• [Theaterzaal]
[FNR]
Vermindert de kans op willekeurige ruis in
het beeld.
• [Uit]
• [Autom.]
[BNR]
Vermindert blokruis (lijkt op mozaïek) in
het beeld.
• [Uit]
• [Autom.]
[MNR]
Vermindert lichte ruis aan de randen van
het beeld (mosquito-ruis).
• [Uit]
• [Autom.]
44NL
Druk op C/X/x/c om de instellingen te
selecteren of aan te passen, en druk
daarna op
.
Herhaal stap 3 en 4 om andere items aan te
passen.
Opmerking
Druk op OPTIONS tijdens het afspelen.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
4
• Zet de beeldinstelling van uw tv op [Standaard] voor
u [Beeldkwaliteitsfunctie] wijzigt.
• [Video-instellingen] is uitgeschakeld wanneer de
aangesloten tv is ingesteld op Theatermodus
(pagina 61).
• Afhankelijk van de disc of de scène die wordt
weergegeven, kan het moeilijk zijn om de effecten
van [FNR], [BNR] of [MNR] waar te nemen.
De vertraging tussen beeld en
geluid aanpassen
(A/V SYNC)
1
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "A/V
SYNC" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Sommige BD-ROM's met "BD-LIVE-logo"
bevatten bonusinhoud en andere gegevens die
kunnen worden gedownload naar het externe
geheugen (lokale opslag) om deze te kunnen
bekijken.
1
2
3
Druk op X/x om de vertraging tussen
beeld en geluid aan te passen.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• A/V SYNC werkt mogelijk niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
Als er een disc is geplaatst, verwijdert
u deze uit de bedieningseenheid.
Schakel het toestel uit.
Plaats het externe geheugen (niet
bijgeleverd) in de EXT-sleuf aan de
achterkant van de bedieningseenheid.
Het externe geheugen wordt gebruikt voor
lokale opslag.
Zorg ervoor dat het externe geheugen
correct is ingevoerd in de
bedieningseenheid (pagina 28).
U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms in
stappen van 25 ms.
5
Afspelen
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld op de tv, kunt u de
vertraging tussen beeld en geluid regelen.
BonusView/BD-Live
gebruiken
4
5
6
7
Verbind het toestel met een netwerk
(pagina 29).
Schakel het toestel in.
Stel [BD-internetverbinding] in op
[Toestaan] bij [BD/DVD-instellingen]
(pagina 75).
Plaats een BD-ROM met BONUSVIEW/
BD-LIVE.
De bedieningswijze varieert naargelang de
disc. Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van de disc.
Gegevens verwijderen uit het
externe geheugen
U kunt onnodige gegevens verwijderen.
1
2
3
4
Als er een disc is geplaatst, verwijdert
u deze uit de bedieningseenheid.
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
[Video] te
Druk op X/x om [BD-gegevens] te
selecteren en druk vervolgens op
.
45NL
5
6
7
Selecteer de naam van de disc en druk
op OPTIONS.
Een cd afspelen
Selecteer [Wissen] en druk vervolgens
op
.
Selecteer [OK] en druk vervolgens op
.
De gegevens op de geselecteerde disc
worden gewist.
Opmerking
• Afhankelijk van de BD-ROM is het mogelijk dat de
naam van de disc niet wordt weergegeven.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME
Tip
• Selecteer [Alles wissen] in stap 6 om alle gegevens in
het externe geheugen te wissen.
• Druk op
in plaats van op OPTIONS in stap 5 om
stap 6 over te slaan.
C/X/x/c,
HOME
OPTIONS
FUNCTION
./>
N
m/M
%
2 +/–
1
2
x
X
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"BD/DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Plaats een cd.
Het scherm met de muziekspeler wordt
weergegeven.
3
Druk op N.
Het afspelen start.
Nummer van het huidige muziekstuk en verstreken
speelduur
4
Druk op 2 +/– om het volumeniveau te
wijzigen.
Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
46NL
Een muziekstuk selecteren
Beschikbare OPTIONS
1
2
1
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
[Muziek] te
2
De beschikbare items verschillen
naargelang het soort disc of toestel.
3
Druk op
.
De muzieklijst wordt weergegeven.
4
Druk op X/x om een muziekstuk te
selecteren en druk vervolgens op N of
.
Het toestel speelt het gekozen nummer af.
Andere handelingen
Handeling
Druk op
Stoppen
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of N
Het afspelen starten
N
vanaf het punt waar u op
x hebt gedrukt.
Naar het volgende
muziekstuk gaan
>
Naar het vorige
muziekstuk terugkeren
Druk twee keer in een
seconde op ..
Wanneer u één keer op
. drukt, kunt u naar het
begin gaan van het huidige
muziekstuk.
Geluid tijdelijk
uitschakelen
Items
Details
[Weergeven]
Het geselecteerde
muziekstuk afspelen.
[Weerg. v/a begin]
(tijdens het afspelen)
Het huidige muziekstuk
afspelen vanaf het begin.
[Weerg. v/a begin]
(in de stopstand)
Het geselecteerde
muziekstuk afspelen vanaf
het begin.
[Stoppen]
Het afspelen stoppen.
Afspelen
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
Opmerking
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt
(hervatpunt), wordt uit het geheugen gewist wanneer:
– U de disclade opent.
– U het toestel uitschakelt.
De speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het voorpaneel
Druk herhaaldelijk op TIME.
Telkens als u op TIME drukt tijdens het afspelen
van de disc, verandert de weergave:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
3 Speelduur van de disc
4 Resterende speelduur van de disc
Als u de
geluidsonderdrukking wilt
annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u het
volume met 2 +.
Verwijder de disc
Z op de
bedieningseenheid.
Snel achteruitspoelen/
snel vooruitspoelen
Druk op m of M tijdens
het afspelen.
47NL
5
Fotobestanden
weergeven
1)
1)BD-RE's/BD-R's
2)
Druk op
.
De lijst met bestanden of mappen wordt
weergegeven.
3)
die JPEG-beeldbestanden bevatten
2)DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/DVD-R's
die
JPEG-beeldbestanden bevatten
3)
CD-RW's/CD-R's die JPEG-beeldbestanden bevatten
Miniaturen van bestanden*
* Wordt enkel weergegeven wanneer een
bestand miniatuurinformatie bevat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
0
DISPLAY
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
OPTIONS
1
2
3
4
Andere handelingen
x
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"BD/DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Plaats een disc met fotobestanden.
Druk op HOME.
Druk op C/c om
selecteren.
Als u een map selecteert, drukt u op X/x om
een bestand in de map te selecteren en
vervolgens op
.
Het geselecteerde fotobestand wordt
weergegeven.
./>
N
X
Druk op X/x om een bestand of map te
selecteren en druk vervolgens op
.
[Foto] te
Handeling
Druk op
Een diavoorstelling
weergeven
N
Een diavoorstelling
stoppen
x
Een diavoorstelling
pauzeren
X
Naar de volgende foto
gaan
>
Naar de vorige foto
terugkeren
.
De bestandsinformatie
weergeven
48NL
DISPLAY
Beschikbaar OPTIONS
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
Items
Details
[Snelh.diavoorst.]1)2)
De snelheid van de
diavoorstelling wijzigen.
• [Snel]
• [Normaal]
• [Langzaam]
[Stoppen]1)
Een diavoorstelling
stoppen.
[Linksom draaien]1)
De foto wordt 90 graden
linksom gedraaid.
[Rechts draaien]1)
De foto wordt 90 graden
rechtsom gedraaid.
[Beeld bekijken]2)
Het geselecteerde beeld
weergeven.
[Diavoorstelling]2)
Een diavoorstelling starten.
Beelden bekijken met een hoge
beeldkwaliteit
1)Wordt
Als u een Sony-tv hebt die compatibel is met
"PhotoTV HD", kunt u beelden bekijken met
een hoge beeldkwaliteit door de volgende
verbinding en instelling door te voeren.
2)
1
weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt
tijdens het weergeven van fotobestanden.
Wordt weergegeven wanneer u op OPTIONS drukt
wanneer de lijst met bestanden of mappen wordt
weergegeven.
Opmerking
• Wanneer u de volgende fotobestanden probeert weer
te geven, verschijnt het teken
op het scherm, wat
betekent dat de foto niet kan worden weergegeven.
– Fotobestanden met een breedte of hoogte groter
dan 8.192 pixels
– Fotobestanden met een breedte of hoogte kleiner
dan 15 pixels
– Fotobestanden groter dan 32 MB
– Fotobestanden met extreme breedte-/
hoogteverhoudingen (meer dan 50:1 of 1:50)
– Fotobestanden in het formaat Progressive JPEG
– Fotobestanden met de extensie ".jpeg" of ".jpg"
maar die geen JPEG-indeling hebben
– Fotobestanden met een extreem lange naam
• De volgende fotobestanden kunnen niet worden
weergegeven.
– Fotobestanden opgenomen op BD-R's in een ander
formaat dan UDF (Universal Disk Format) 2.6
Afspelen
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
– Fotobestanden opgenomen op BD-RE's in een
ander formaat dan UDF (Universal Disk Format)
2.5
• De volgende fotobestanden of -mappen kunnen niet
worden weergegeven in de lijst met bestanden of
mappen.
– Fotobestanden met een andere extensie dan ".jpeg"
of ".jpg"
– Fotobestanden met een extreem lange naam
– Fotobestanden uit de vijfde rij en fotobestanden/mappen uit de zesde rij in een boomstructuur of
lager
– Mappen hoger dan de 500e map wanneer het totale
aantal mappen en bestanden binnen een
boomstructuur meer dan 500 bedraagt
• Fotobestanden die bewerkt werden op een pc worden
mogelijk niet weergegeven.
• Miniaturen van bepaalde fotobestanden worden
mogelijk niet weergegeven.
• Het kan even duren voor grote fotobestanden worden
weergegeven of om een diavoorstelling te starten.
2
Sluit het toestel aan op de tv met een
HDMI-kabel (niet bijgeleverd).
Zet de video-instelling van de tv op de
modus [VIDEO-A].
Raadpleeg de bijgeleverde
gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer
informatie over [VIDEO-A].
49NL
Opmerking
Geluidsregeling
Het effect selecteren dat
bij de bron past
U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren
voor film of muziek.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Over synchronisatie van de
theatermodus
Wanneer u de theatermodus inschakelt door op
THEATRE te drukken, wijzigt het toestel de
geluidsmodus automatisch naar "MOVIE", de
optimale modus voor het beluisteren van
filmgeluid.
0
SOUND
MODE
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
SOUND MODE tot de gewenste modus
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• "AUTO": het toestel selecteert automatisch
"MOVIE" of "MUSIC" om het juiste
geluidseffect weer te geven afhankelijk van de
disc of het type geluid.
• "MOVIE": het toestel zorgt voor het juiste
geluid bij film.
• "MUSIC": het toestel zorgt voor het juiste
geluid bij muziek.
• "SPORTS": het toestel voegt het nagalmeffect
toe voor sportprogramma's.
• "NEWS": het toestel zorgt voor het juiste
geluid voor een stemprogramma, zoals het
nieuws.
50NL
• Wanneer u [Geluidseffect] instelt op [Uit]
(pagina 73), wordt de geluidsmodus automatisch
ingesteld op "AUTO" en kan de
geluidsmodusinstelling niet worden gewijzigd.
• Als u "AUTO" selecteert kan, afhankelijk van de disc
of bron, het begin van het geluid worden onderbroken
omdat het toestel de optimale modus automatisch
selecteert. Selecteer een andere optie dan "AUTO"
om te vermijden dat het geluid wordt onderbroken.
• De geluidsmodus werkt mogelijk niet, afhankelijk
van het ingangssignaal.
x DVD-VR
Het audioformaat,
meertalige
muziekstukken of het
kanaal selecteren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opmerking
• [ Stereo (Audio1)] en [ Stereo (Audio2)]
verschijnen niet wanneer er slechts één audiostream
op de disc is opgenomen.
Geluidsregeling
Bij het afspelen van een BD/DVD VIDEO
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat wijzigen. Bij een
meertalige BD/DVD VIDEO kan ook de taal
worden gewijzigd.
Bij een cd kunt u het geluid van het linker- of
rechterkanaal selecteren en naar het geluid van
het geselecteerde kanaal luisteren via de
linker- en de rechterluidsprekers.
De soorten geluiden die op een disc zijn
opgenomen, worden weergegeven.
Voorbeeld:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Hoofd]
• [ Sub]
• [ Hoofd/Sub]
x CD
• [ Stereo]: het standaard stereogeluid.
• [ 1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono).
• [ 2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono).
0
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
De audio-informatie verschijnt op het
tv-scherm.
x BD/DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de BD/DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze
een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 95) om te controleren voor welke taal
een code staat. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de BD/DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioformaten.
51NL
Multiplex Broadcast
Sound weergeven
Geluidseffecten
gebruiken
(DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital
multiplex-zendsignaal.
NIGHT
Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DYNAMIC
BASS
0
• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u
een tv of een andere component aansluiten op het
toestel met een optische of digitale coaxkabel
(pagina's 24, 25) en de digitale uitgangsmodus van de
tv of een andere component instellen op Dolby
Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SYSTEM
MENU
X/x/c,
0
Lage tonen versterken
U kunt lage tonen versterken.
Druk op DYNAMIC BASS.
Druk herhaaldelijk op
tot het
gewenste signaal verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven.
• "SUB": het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• "MAIN/SUB": het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.
"D. BASS ON" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en de lage tonen worden
versterkt.
Wanneer deze modus is ingeschakeld, licht
"BASS" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Geluidseffecten uitschakelen
Druk op DYNAMIC BASS zodat "BASS"
verdwijnt uit het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Het geluid beluisteren met een
laag volume
U kunt genieten van geluidseffecten of een
dialoog, net zoals u dat in de bioscoop zou doen,
zelfs bij een laag volume. Dat is handig om's
nachts films te bekijken.
52NL
Druk op NIGHT.
"NIGHT ON" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en het geluidseffect wordt
geactiveerd.
Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, licht
"NIGHT" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op NIGHT zodat "NIGHT" verdwijnt uit
het uitleesvenster op het voorpaneel.
De toonbalans wijzigen
Geluidsregeling
Geluidseffecten uitschakelen
U kunt het geluid aanpassen door de toonbalans
van het geluid te wijzigen.
1
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TONE"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op
.
• "BASS": de frequenties van de lage tonen
aanpassen.
• "TREBLE": de frequenties van de hoge
tonen aanpassen.
5
Druk op X/x om het geluid aan te
passen.
De aangepaste waarde verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. U kunt de
waarde instellen tussen –6 en +6.
6
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
7
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
53NL
[Automatisch afstemmen] wordt
weergegeven op het tv-scherm. Het
scannen stopt wanneer op een zender wordt
afgestemd.
Om het automatisch afstemmen handmatig
te stoppen, drukt u op TUNING +/– of x.
"TUNED" en "STEREO" (voor
stereoprogramma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Tuner
Luisteren naar de radio
U kunt de radio beluisteren via de luidsprekers
van het toestel.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
Handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING +/–.
Cijfertoetsen
SYSTEM
MENU
Kleurtoetsen
0
D.TUNING
RETURN
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
TUNING +/–
3
De radio uitschakelen
Druk op "/1.
Beschikbare OPTIONS
1
x
DISPLAY
2 +/–
Huidige band en vooraf
ingesteld nummer
Huidige zender
Druk op 2 +/– om het volumeniveau te
wijzigen.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
De beschikbare items verschillen
afhankelijk van de situatie.
Items
FM 7
Details
[Preselectiegeheugen] U kunt 20 FM-radiozenders
vooraf instellen.
88.00 MHz
SONY RADIO
[Handm. afstemmen] De zenderfrequentie
rechtstreeks invoeren.
[Naaminv.
Preselectie]
Een naam invoeren voor een
vooraf ingestelde zender.
[FM-modus]
Mono- of stereo-ontvangst
selecteren voor FMprogramma's.
Zendernaam
Tip
• U kunt de tunerfunctie bedienen via het tunermenu in
het uitleesvenster op het voorpaneel. Zie "De
tunerfunctie bedienen via het systeemmenu"
(pagina 57).
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Selecteer een radiozender.
Automatisch afstemmen
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
54NL
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster op
het voorpaneel
Als het toestel is ingesteld op "TUNER FM",
kunt u de frequentie controleren in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
Telkens wanneer u op DISPLAY drukt op de
afstandsbediening, verandert de weergave als
volgt:
1 Zendernaam*
2 Frequentie**
* Dit wordt weergegeven als u een naam hebt
ingevoerd voor een vooraf ingestelde zender.
** Keert na enkele seconden terug naar het originele
uitleesvenster.
2
Het vooraf ingestelde nummer en de
frequentie verschijnen op het tv-scherm en
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op de toets drukt, stemt het
toestel af op een vooraf ingestelde zender.
Radiozenders vooraf instellen
U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. Zet het
volume helemaal dicht alvorens af te stemmen.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
[Automatisch afstemmen] wordt
weergegeven op het tv-scherm.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd.
"TUNED" en "STEREO" (voor
stereoprogramma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
5
6
Een radiozender selecteren
door de frequentie
rechtstreeks in te voeren
Wanneer u de frequentie kent, kunt u
radiozenders selecteren door rechtstreeks de
frequentie in te voeren.
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
4
Tip
• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren
met behulp van de cijfertoetsen.
2
Druk op X/x om [Preselectiegeheugen]
te selecteren en druk vervolgens op
.
3
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– te drukken en
voer vervolgens stap 3 uit.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
5
Druk op X/x om [Handm. afstemmen] te
selecteren en druk op
.
Gebruik de cijfertoetsen om de
frequenties te selecteren.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
D.TUNING gebruiken
1
2
De vooraf ingestelde
radiozender selecteren
Tuner
1
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren.
3
4
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op D.TUNING.
Gebruik de cijfertoetsen om de
frequenties te selecteren.
Druk op
.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
55NL
Als een FM-programma wordt
verstoord
Tekens invoeren
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
1
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
2
3
Druk op X/x om [FM-modus] te
selecteren en druk op
.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt
geselecteerd.
Voor elke vooraf ingestelde zender kan slechts
één naam worden ingevoerd.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op een cijfertoets
om een teken te selecteren.
Voorbeeld:
Druk eenmaal op cijfertoets 3 om [D] in te
voeren.
Druk drie keer op 3 om [F] in te voeren.
Druk op X/x om [Mono] te selecteren.
• [Stereo]: stereo-ontvangst.
• [Mono]: mono-ontvangst.
"MONO" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
4
1
2
3
Druk op c en voer het volgende teken
in.
Druk op de blauwe knop ([Afronden])
om af te ronden.
U kunt de volgende knoppen gebruiken om
tekens in te voeren.
Knoppen
Details
Rode knop
[Lettertype]
Schakelt het toetsenbord tussen
letters en cijfers.
Groene knop
[A/a]
Schakelt het toetsenbord tussen
hoofdletters en kleine letters.
Gele knop
[Symbool]
Geeft het symbolentoetsenbord
weer.
Blauwe knop
[Afronden]
De invoer wordt bevestigd en het
toestel keert terug naar de vorige
weergave.
CLEAR
[Wissen]/[Alle
wissen]
Wist het teken rechts van de
cursor.
Om alle weergegeven tekens te
wissen, drukt u gedurende 2
seconden of langer op CLEAR.
RETURN
[Annuleren]
Keert terug naar de vorige
weergave en annuleert de invoer.
C/X/x/c,
• Selecteer een invoerfunctie met
C/X/x/c en druk op .
• Voer tekens als volgt in:
1Selecteer een tekenpaneel
met C/X/x/c en druk op .
2Selecteer een teken met C/c
en druk op .
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren die u wilt benoemen.
Druk op OPTIONS.
Het optiemenu wordt weergegeven.
4
Druk op X/x om [Naaminv. Preselectie]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Het tekeninvoerscherm verschijnt. Volg de
volgende stappen om tekens in te voeren.
56NL
De tunerfunctie bedienen via
het systeemmenu
U kunt de tunerfunctie bedienen via het
systeemmenu in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Radiozenders vooraf instellen
1
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "STEREO"
(voor stereoprogramma's) verschijnen in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
5
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"MEMORY" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– te drukken en
voer vervolgens stap 3 uit.
Als een FM-programma wordt
verstoord
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
1
2
3
STEREO
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
TUNED
4
5
STEREO
of c.
Druk op
Druk op X/x om "MONO" te selecteren.
• "STEREO": stereo-ontvangst.
• "MONO": mono-ontvangst.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
TUNED
Druk op SYSTEM MENU.
Tuner
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
9
6
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren.
TUNED
STEREO
Tip
• U kunt het gewenste preselectienummer
selecteren met behulp van de cijfertoetsen.
7
Druk op
.
"COMPLETE!" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zender wordt opgeslagen.
8
7
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"ABC") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt
geselecteerd.
Voor elke vooraf ingestelde zender kan slechts
één naam worden ingevoerd.
Herhaal stap 2 tot en met 7 om andere
zenders op te slaan.
57NL
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
4
5
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren die u wilt benoemen.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "NAME
IN" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
TUNED
6
7
STEREO
of c.
Druk op
Voer een naam in met behulp van
C/X/x/c.
Druk op X/x om een teken te selecteren en
druk vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te verplaatsen.
TUNED
STEREO
U kunt een radiozender benoemen met
letters, cijfers en andere symbolen.
Het Radio Data System
gebruiken (RDS)
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal verzenden. Deze tuner
beschikt over handige RDS-functies, zoals de
weergave van de zendernaam.
De zendernaam verschijnt ook op het tv-scherm.
RDS is alleen beschikbaar voor FM-zenders.*
* Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet
goed kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders
voor meer informatie over de RDS-diensten in uw
streek.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer een zender uit de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met
RDS-diensten, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Opmerking
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te selecteren.
Als u een teken wilt wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert en vervolgens drukt u op
CLEAR.
8
Druk op
.
"COMPLETE!" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zendernaam wordt opgeslagen.
9
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
58NL
• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de
zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet
goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.
Extern geluidsapparaat
De DIGITAL MEDIA PORTadapter gebruiken
Opmerking
• Sluit geen andere adapter aan dan de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
• Maak de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet los
of vast van/aan de bedieningseenheid wanneer het
toestel nog is ingeschakeld.
• Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA PORTadapter, worden ook beelden weergegeven. In dat
geval voert het toestel alleen een samengesteld
videosignaal uit ongeacht het type videosignaal.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"DMPORT" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Start het afspelen van de aangesloten
component.
Het geluid en de beelden van de
aangesloten component worden op het
toestel of de aangesloten tv weergegeven.
Zie de gebruiksaanwijzing van de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter voor
meer informatie.
Tip
• Afhankelijk van het soort DIGITAL MEDIA
PORT-adapter, kunt u een aangesloten component
bedienen met de knoppen op de afstandsbediening of
de bedieningseenheid. In de volgende illustratie ziet u
een voorbeeld van de knoppen die hiervoor gebruikt
kunnen worden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Extern geluidsapparaat
Met de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(DMPORT) kunt u geluid van een draagbare
geluidsbron of computer beluisteren. Door een
DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan te sluiten,
kunt u het geluid beluisteren van een component
die op het toestel is aangesloten.
De beschikbaarheid van DIGITAL MEDIA
PORT-adapters verschilt van streek tot streek.
Zie "De andere componenten aansluiten"
(pagina 25) voor meer informatie over het
aansluiten van de DIGITAL MEDIA
PORT-adapter.
De op het toestel aangesloten
component weergeven
0
FUNCTION
X
./>
N
x
Gecomprimeerd geluid
verbeteren
U kunt de kwaliteit van gecomprimeerd geluid
zoals een MP3-audiobestand verbeteren. Dit
effect wordt automatisch geactiveerd wanneer u
"DEC. MODE" instelt op "AUTO" (pagina 35)
terwijl de functie "DMPORT" geselecteerd is.
Om het effect te annuleren, selecteert u een
andere optie dan "AUTO".
59NL
Opmerking
Andere handelingen
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
"BRAVIA" Sync
Deze functie is alleen beschikbaar op tv's die
zijn uitgerust met de "BRAVIA" Sync-functie.
Door Sony-componenten aan te sluiten die
compatibel zijn met de functie Controle voor
HDMI met een HDMI-kabel, wordt de
bediening als volgt vereenvoudigd:
– Theatermodus (pagina 61)
– Afspelen met één druk op de knop (pagina 61)
– Systeem uitschakelen (pagina 61)
– Volumelimiet (pagina 62)
– Geluidscontrole van het systeem (pagina 62)
– Taal volgen (pagina 62)
Controle voor HDMI is een wederzijdse
controlefunctiestandaard die wordt gebruikt
door CEC (Consumer Electronics Control) voor
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk
niet goed in de volgende gevallen:
– Wanneer u dit toestel verbindt met een
component die niet compatibel is met de
functie Controle voor HDMI.
– Een component heeft geen HDMIaansluiting.
Er zijn handige knoppen op de
afstandsbediening van het toestel om de tv te
bedienen, zoals THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY en TV "/1. Zie "De tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 64)
voor meer informatie en raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
60NL
DYNAMIC
BASS
TV
• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de
functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van
de component.
• De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk niet
als u een component die niet van Sony is aansluit,
zelfs als de component compatibel is met de functie
Controle voor HDMI.
De functie Controle voor HDMI
voorbereiden
(Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling)
Het toestel is compatibel met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling.
Als de tv compatibel is met de functie Controle
voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de
functie [Controle voor HDMI] op het toestel
automatisch instellen door de tv in te stellen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor
meer informatie.
Als de tv niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling,
stelt u de functie Controle voor HDMI op het
toestel en de tv handmatig in.
Opmerking
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
informatie over het instellen van de tv.
1
2
3
4
Zorg ervoor dat het toestel en de tv zijn
verbonden met een HDMI-kabel.
Schakel de tv in en druk op [/1 om het
toestel in te schakelen.
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het toestel via de
HDMI-invoer op het tv-scherm
verschijnt.
Stel de functie Controle voor HDMI op
het toestel en de tv in.
De functie Controle voor HDMI van het
toestel en de tv wordt tegelijk ingeschakeld.
De functie [Controle voor HDMI]
van het toestel manueel in- of
uitschakelen
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Druk op X/x om [HDMI-instellingen] te
kiezen en druk vervolgens op
.
De opties voor [HDMI-instellingen]
worden weergegeven.
4
Druk op X/x om de instelling te
selecteren en druk op
.
• [Aan]: aan.
• [Uit]: uit.
Het toestel en de tv werken als volgt
(voorbeeld):
Dit toestel
TV
Wordt ingeschakeld.
(indien nog niet
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar de
functie "BD/DVD".
r
Start met de weergave van
de disc en voert geluid uit.
Wordt ingeschakeld.
(indien nog niet
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar
HDMI-invoer.
r
Minimaliseert het
geluidsniveau.
(Geluidscontrole van het
systeem)
Opmerking
• Wanneer de functie Controle voor HDMI is
ingeschakeld op het toestel, werkt de functie
Geluidscontrole van het systeem niet.
De theatermodus gebruiken
(Theatermodus)
Als uw tv compatibel is met de theatermodus en
u op THEATRE drukt, kunt u genieten van de
optimale beeld- en geluidskwaliteit voor films
en wordt het geluid automatisch uitgevoerd via
de luidsprekers van het toestel. De videomodus
van de tv schakelt eveneens over naar de
theatermodus.
Een BD/DVD bekijken met één
druk op een toets
(Afspelen met één druk op de knop)
Door enkel op ONE-TOUCH PLAY te drukken,
wordt de tv ingeschakeld, wordt de BD/DVDingang geactiveerd en begint het toestel
automatisch een disc af te spelen.
Andere handelingen
5
Druk op X/x om [Controle voor HDMI]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Wanneer u bovendien een disc invoert, wordt
Afspelen met één druk op de knop ingeschakeld.
Als Afspelen met één druk op de knop niet
wordt ingeschakeld (wanneer u een disc plaatst
die niet compatibel is met de automatische
weergavefunctie), drukt u op N of ONETOUCH PLAY.
Het toestel en de tv
tegelijkertijd uitschakelen
(Systeem uitschakelen)
Wanneer u de tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van de tv of
TV "/1 op de afstandsbediening van het toestel,
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Opmerking
• Voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt,
stelt u de functie in op tv-invoer. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
• Afhankelijk van de status van het toestel, wordt het
toestel of een aangesloten component mogelijk niet
automatisch uitgeschakeld. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de aangesloten
componenten voor meer informatie.
61NL
Het geluid van de tv weergeven
via de luidsprekers van dit
toestel
(Geluidscontrole van het systeem)
U kunt het geluid van de tv op een eenvoudige
manier weergeven via dit toestel.
Om deze functie te gebruiken, sluit u het toestel
aan op de tv met een digitale optische kabel en
een HDMI-kabel (pagina 22).
U kunt de functie geluidscontrole van het
systeem als volgt gebruiken:
• Het is heel eenvoudig om het geluid van de tv
via de luidsprekers van dit toestel te laten
weergeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de tv voor meer informatie.
• Wanneer het toestel wordt ingeschakeld,
wordt het geluid van de tv uitgevoerd via de
luidsprekers van het toestel.
• Wanneer het geluid van de tv wordt
voortgebracht door de luidsprekers van het
toestel, kunt u het volume aanpassen en het
geluid van het toestel uitschakelen met de
afstandsbediening van de tv.
Opmerking
• Terwijl de tv in de PAP (picture and picture)-modus
is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem
niet. Wanneer de tv de PAP-modus verlaat, schakelt
de uitvoermethode van de tv terug naar de modus die
was geactiveerd voor de PAP-modus.
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een
audiokabel, werkt de functie Geluidscontrole van het
systeem niet.
Het maximale volumeniveau
van het toestel instellen
(Volumelimiet)
Als u via het tv-menu of door te drukken op
THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt
naar de luidspreker van het toestel, kan luid
geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het
volumeniveau van het toestel. U kunt dit
voorkomen door het maximale volumeniveau te
beperken. Zie [Volumelimiet] (pagina 76) voor
meer informatie.
62NL
De schermtaal van de tv
wijzigen
(Taal volgen)
Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt,
wordt de schermtaal van het toestel eveneens
gewijzigd wanneer u het toestel uit- en daarna
weer inschakelt.
De luidsprekers instellen
[Luidsprekerinstellingen]
Voor een optimaal geluid stelt u de
luidsprekerafstand in ten opzichte van uw
luisterpositie. Stel vervolgens
luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde
niveau aan de hand van de testtoon.
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
3
[Instellen] te
Druk op X/x om [Audio-instellingen] te
kiezen en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om
[Luidsprekerinstellingen] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Het scherm [Luidsprekerinstellingen]
verschijnt.
5
Druk op X/x om het item te selecteren
en druk vervolgens op
.
Stel de volgende instellingen in.
x [Afstand]
Wanneer u de luidsprekers verplaatst, dient u de
parameters in te stellen voor de afstand (A) van
de luisterpositie tot de luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en 7,0
meter.
De luidsprekers in de afbeelding stellen de
volgende items voor:
1Linkerluidspreker vooraan (L)
2Rechterluidspreker vooraan (R)
3Subwoofer
1
Opmerking
• [Afstand] werkt mogelijk niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
x [Niveau]
U kunt het geluidsniveau van de luidsprekers
aanpassen. U kunt de parameters instellen tussen
–6,0 dB en +6,0 dB. Zorg ervoor dat [Testtoon]
op [Aan] staat.
[Voor Lnks/Rhts] 0,0 dB: het niveau van de
voorluidsprekers instellen.
[Subwoofer] 0,0 dB: het niveau van de
subwoofer instellen.
x [Testtoon]
De luidsprekers produceren een testtoon om
[Niveau] te regelen.
[Uit]: de luidsprekers produceren geen testtoon.
[Aan]: bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de testtoon.
Wanneer u een item onder
[Luidsprekerinstellingen] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Pas het geluidsniveau als volgt aan.
1
2
3
4
2
3
A
5
6
7
Andere handelingen
4
Druk op C/c om
selecteren.
[Voor Lnks/Rhts] 3,0 m: de afstand van de
voorluidsprekers instellen.
[Subwoofer] 3,0 m: de afstand van de subwoofer
instellen.
Stel [Testtoon] in op [Aan].
Druk op X/x om [Niveau] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om het gewenste
luidsprekertype te selecteren en druk
vervolgens op
.
Druk op C/c om de linker of rechter
luidspreker te selecteren en druk
daarna op X/x om het niveau aan te
passen.
Druk op
.
Herhaal stap 3 tot 5.
Druk op RETURN.
Het toestel keert terug naar de vorige
weergave.
63NL
8
9
Druk op X/x om [Testtoon] te
selecteren en druk daarna op
.
Druk op X/x om [Uit] te selecteren en
druk daarna op
.
Opmerking
• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
Tip
• Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te
passen, drukt u op 2 +/–.
De tv bedienen met de
bijgeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist is
ingesteld, kunt u uw tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening.
Opmerking
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer mogelijk
automatisch opnieuw ingesteld op SONY. Voer dan
opnieuw het juiste codenummer in.
De afstandsbediening
voorbereiden om de tv te
bedienen
Houd TV [/1 ingedrukt terwijl u de
merkcode van uw tv (zie tabel) met behulp
van de cijfertoetsen invoert. Laat
vervolgens TV [/1 los.
Wanneer de code van de fabrikant met succes is
ingesteld, knippert de TV-toets tweemaal traag.
Wanneer de instelling is mislukt, knippert de
TV-knop vijf keer snel.
Codenummers van bedienbare
tv's
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer voor de tv hebt gevonden.
Merk
64NL
Codenummer
SONY
501 (standaard), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
514
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
518
Ingedrukt
Handeling
MITSUBISHI/MGA 527
Merk
Codenummer
TV "/1
De tv in- of uitschakelen.
NEC
503
THEATRE
NOKIA
521, 522, 573, 575
Geniet van optimale beelden
geschikt voor films.
PANASONIC
553, 572
t/
De ingang van de tv omschakelen
tussen de tv en andere bronnen.
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt
u de huidige teletekstpagina
vasthouden.
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
2 +/–
Het tv-volume regelen.
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
PROG +/–,
c/C
SANYO
508, 545
Het tv-kanaal selecteren.
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt
u de volgende (c) of vorige (C)
tekstpagina kiezen.
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
THOMSON
547, 549
541, 551
ZENITH
543
De tv bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de tv bedienen met de onderstaande
toetsen. Om deze toetsen te gebruiken (andere
dan THEATRE, TV [/1, t/ ) zet u de
afstandsbediening in de TV-modus door op de
TV-toets te drukken zodat TV voor 1 seconde
oplicht.
Om de TV-modus uit te schakelen, drukt u op
TV zodat TV vier keer oplicht.
Cijfertoetsen, - Het tv-kanaal selecteren.
Nadat u op / hebt gedrukt, kunt
u de teletekstpagina selecteren
door het paginanummer (drie
cijfers) in te voeren.
HOME
Het tv-menu weergeven.
ANALOG
Overschakelen naar de analoge
modus.
DIGITAL
Overschakelen naar de digitale
modus.
/
/
Informatie weergeven.
Teletekst activeren.
De Digitale Elektronische
Programmagids (EPG)
weergeven.
TOOLS
Het bedieningsmenu voor de
huidige display weergeven.
RETURN
Terugkeren naar het vorige kanaal
of naar een tv-menu.
Opmerking
• Als u tijdens de TV-modus op een van de volgende
toetsen drukt, licht de TV-toets op. (Sommige toetsen
werken mogelijk niet en de TV-toets licht dus niet op,
afhankelijk van de fabrieksinstellingen.)
• Als u op een andere dan een van de volgende toetsen
drukt wanneer de afstandsbediening in de TV-modus
staat, licht de TV-toets vier keer op en wordt de TVmodus voor de afstandsbediening automatisch
uitgeschakeld. Het toestel wordt nu bediend volgens
de functie van de ingedrukte toets.
• Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat u sommige
of alle knoppen niet kunt gebruiken.
Andere handelingen
TOSHIBA
Het tv-geluid tijdelijk
uitschakelen.
De breedte-/hoogteverhouding
van de aangesloten tv wijzigen.
C/X/x/c,
Het item in het menu selecteren.
Tip
• Deze toetsen functioneren op dezelfde manier als de
toetsen op de afstandsbediening van de SONY-tv.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor
meer informatie.
65NL
De Sleep Timer
gebruiken
De dimmerfunctie
gebruiken
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
U kunt de helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel, de LED-aanduiding van het logo
en de LED-aanduiding instellen.
Druk op SLEEP.
Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de
minuten (resterende tijd) in stappen van 10
minuten.
Wanneer u de Sleep Timer instelt, knippert
"SLEEP" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
1
2
3
De resterende tijd controleren
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DISP
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
De resterende tijd wijzigen
Druk op X/x om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
selecteren.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te selecteren.
• "DIMMER OFF": helder
• "DIMMER ON": donker.
Druk een keer op SLEEP.
De Sleep Timer instellen met het
systeemmenu
5
1
2
6
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
De minuten op het scherm (de resterende
tijd) veranderen in stappen van 10 minuten.
Tip
• U kunt de resterende tijd instellen door op de
cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd
worden ingesteld in stappen van 1 minuut.
4
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd en
"SLEEP" knippert in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
66NL
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Het type verlichting van
de LED-aanduiding
wijzigen
De knoppen op de
bedieningseenheid
uitschakelen
(verlichtingsstand)
U kunt instellen dat de LED-aanduiding altijd
blijft branden of alleen wanneer u op een knop
drukt.
(Kindervergrendeling)
U kunt de knoppen op de bedieningseenheid
uitschakelen (behalve "/1) om ongeoorloofd
gebruik te voorkomen, zoals door kattenkwaad
van een kind (functie kindervergrendeling).
1
2
4
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DISP
MENU" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "ILLUM
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• "STANDARD": de verlichting is altijd
ingeschakeld.
• "SIMPLE": de verlichting wordt
gedurende ongeveer 10 seconden
ingeschakeld wanneer u op een knop
drukt (behalve de \/1-knop) op de
bedieningseenheid.
5
Druk op
Druk langer dan 5 seconden op x op de
bedieningseenheid.
"CHILD LOCK" en "ON" verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De functie kindervergrendeling wordt
geactiveerd en de knoppen op de
bedieningseenheid zijn vergrendeld (u kunt het
toestel nog bedienen via de afstandsbediening).
Om te annuleren drukt u langer dan 5 seconden
op x zodat "CHILD LOCK" en "OFF" worden
weergegeven in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Andere handelingen
3
Druk op SYSTEM MENU.
Opmerking
• Als u op de toetsen drukt op de bedieningseenheid
wanneer de functie kindervergrendeling is
ingeschakeld, wordt "CHILD LOCK" weergegeven
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
67NL
U kunt de volgende opties instellen.
Instellingen en afstellingen
Het instelscherm
gebruiken
U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen
verrichten.
Selecteer
(Instellen) in het startmenu als u
de instellingen van het toestel wilt veranderen.
Opmerking
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
1
Druk op HOME.
Het startmenu verschijnt op het tv-scherm.
2
Druk op C/c om
selecteren.
[Instellen] te
Pictogram
Uitleg
[Netwerk-update] (pagina 69)
Hiermee voert u een update uit
van de software van het toestel.
[Video-instellingen]
(pagina 70)
Hiermee voert u de videoinstellingen in volgens het type
aansluitingen.
[Audio-instellingen]
(pagina 73)
Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het type
aansluitingen.
[BD/DVD-instellingen]
(pagina 74)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor het afspelen
van BD/DVD.
[Foto-instellingen]
(pagina 76)
Hiermee voert u de instellingen
voor foto's in.
[HDMI-instellingen]
(pagina 76)
Hiermee voert u de instellingen
voor HDMI in.
[Systeeminstellingen]
(pagina 77)
Hiermee voert u
systeeminstellingen in.
3
Druk op X/x om het pictogram van de
instelcategorie te selecteren die u wilt
wijzigen en druk vervolgens op
.
Voorbeeld: [Video-instellingen]
[Netwerkinstellingen]
(pagina 78)
Hiermee voert u specifieke
instellingen in voor internet en
netwerken.
[Snelinstelling] (pagina 79)
Hiermee voert u de
Snelinstelling opnieuw uit om de
basisinstellingen in te voeren.
[Terugstellen] (pagina 80)
Hiermee herstelt u de
fabrieksinstellingen van het
toestel.
68NL
4
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [Type televisie]
[Netwerk-update]
U kunt de functies van het toestel updaten en
verbeteren.
Raadpleeg de volgende website voor informatie
over updatefuncties:
http://support.sony-europe.com/
Opmerking
Opties
5
Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk op
.
Gekozen instelling
Tip
• De "UPDATE */9"-teller ("*" wijst op een stap van
de update) in het uitleesvenster op het voorpaneel
geeft ook de voortgang van de update aan.
• U kunt de huidige softwareversie controleren door
[Systeeminformatie] te selecteren bij
[Systeeminstellingen] (pagina 77).
• De instellingen van [Instellen] blijven geldig na het
updaten.
• Het toestel laat u weten als er informatie over een
nieuwere softwareversie beschikbaar is als [Bericht
over software-update] op [Aan] (standaard) is
ingesteld (pagina 77).
Instellingen en afstellingen
De instelling wordt geselecteerd en
geactiveerd.
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [4:3]
• Koppel het netsnoer of de netwerkkabel niet los
tijdens het downloaden of updaten van software.
• Tijdens het updaten kunnen er geen andere
handelingen worden uitgevoerd. Ook de disclade kan
niet worden geopend.
• De duur van het downloaden kan variëren afhankelijk
van de internetprovider en de toestand van de
verbinding.
• Als u foutmeldingen over netwerkverbindingen te
zien krijgt, controleer dan de netwerkverbindingen
met behulp van [Netwerkdiagnose] onder
[Internetinstellingen] in [Netwerkinstellingen]
(pagina 78).
De software van het toestel
updaten via het netwerk
1
Druk op X/x om [Netwerk-update] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het toestel maakt verbinding met het
netwerk en u wordt om bevestiging
gevraagd.
2
Druk op C/c om [OK] te selecteren en
druk daarna op
.
Het toestel begint te downloaden en
vervolgens de software automatisch te
updaten.
69NL
3
Als het updaten voltooid is, verschijnt
"COMPLETE!" gedurende 5 seconden in
het uitleesvenster op het voorpaneel,
waarna het toestel automatisch wordt
uitgeschakeld.
U kunt de video-instellingen invoeren volgens
het type aansluitingen.
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
x [Type televisie]
Het toestel wordt opgestart met de
geüpdatete software.
U kunt de breedte-/hoogteverhouding van de
aangesloten tv selecteren.
De software van het toestel
updaten via een disc voor een
update
U kunt de functies van het toestel updaten en
verbeteren met behulp van een disc voor een
update die afkomstig is van een Sony-handelaar
of plaatselijke erkende onderhoudsdienst van
Sony.
1
Plaats de disc voor een update.
Het scherm vraagt bevestiging.
2
Selecteer [OK] en druk op
.
Het updaten van de software begint.
Als het updaten voltooid is, verschijnt
"COMPLETE!" gedurende 5 seconden in
het uitleesvenster op het voorpaneel,
waarna het toestel automatisch wordt
uitgeschakeld.
3
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
Het toestel wordt opgestart met de
geüpdatete software.
4
Druk op Z om de disc te verwijderen.
[Video-instellingen]
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie
aansluit.
[4:3]: selecteer deze instelling wanneer u een tv
met 4:3-scherm of een tv zonder
breedbeeldfunctie aansluit.
x [Schermformaat]
U kunt een weergaveconfiguratie selecteren
voor 4:3-beelden op een 16:9-breedbeeld-tv.
[Origineel]: selecteer deze instelling wanneer u
een tv aansluit met breedbeeldfunctie. Geeft
4:3-beelden weer in breedte-/hoogteverhouding
16:9, zelfs op een breedbeeld-tv.
[Vaste beeldverhdng]: hiermee wijzigt u de
afmetingen van het beeld zodat het op het
scherm past in zijn oorspronkelijke breedte-/
hoogteverhouding.
x [DVD-beeldverhouding]
U kunt een weergaveconfiguratie selecteren
voor het afspelen van 16:9-beelden op een tv
met 4:3-scherm (beschikbaar als [Type
televisie] is ingesteld op [4:3] en
[Schermformaat] is ingesteld op [Vaste
beeldverhdng]).
[Horizontale banden]: voor een breed beeld met
zwarte banden aan de boven- en onderzijde.
70NL
[Zijkanten afsnijden]: voor een beeld van
volledige hoogte over het hele scherm, met
bijgeknipte zijden.
x [Bioscoop-conversiefunctie]
U kunt de videoconversiefunctie instellen voor
signalen van 480p/576p, 720p, 1080i of 1080p*
die via de HDMI OUT-aansluiting of de
COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen
gaan.
* Alleen HDMI
x [Uitgevoerd videoformaat]
U kunt het type aansluiting selecteren voor het
uitvoeren van videosignalen. Zie "Videouitvoerresolutie" (pagina 93) voor meer
informatie.
1
Druk op X/x om het type aansluiting
voor de uitvoer van videosignalen te
selecteren en druk vervolgens op
.
Opmerking
• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting
en andere video-uitgangen aansluit, selecteer
dan [Componentvideo].
[Televisie-aansluitmethode]
[HDMI]: hiermee voert u signalen uit de
HDMI OUT-aansluiting uit aan de hand
van de onderstaande instelling voor
[HDMI-resolutie].
[Componentvideo]: hiermee voert u
signalen uit via de COMPONENT VIDEO
OUT-aansluiting aan de hand van de
onderstaande instelling voor
[Componentresolutie].
[Video]: het toestel voert signalen uit via de
VIDEO OUT-aansluiting.
(Als u [HDMI] of [Componentvideo]
selecteert)
Druk op X/x om het signaaltype te
selecteren voor de HDMI OUTaansluiting of COMPONENT VIDEO
OUT-aansluiting en druk vervolgens op
.
Als u de video-uitvoerresolutie wijzigt,
krijgt u gedurende ongeveer 30 seconden
een beeld te zien met de geselecteerde
resolutie, daarna wordt u om bevestiging
gevraagd.
Volg de instructies op het scherm.
"HD" licht op in het uitleesvenster op het
voorpaneel als u 720p/1080i/1080pvideosignalen uitvoert.
Opmerking
• Als het beeld vervormd is of er geen beeld
verschijnt, dient u ongeveer 30 seconden te
wachten zonder op een knop te drukken. Het
scherm keert terug naar de vorige resolutieinstelling.
• Als de geselecteerde video-uitvoerresolutie niet
correct is, zal geen beeld op het scherm
verschijnen als u een toets indrukt binnen de 30
seconden. Houd in dat geval de knoppen N en
Z op de bedieningseenheid langer dan 5
seconden ingedrukt om de videouitvoerresolutie te herstellen naar de laagste
resolutie.
• Wanneer u tegelijk de HDMI OUT-aansluiting
en andere video-uitgangen aansluit, worden
videosignalen mogelijk enkel uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting wanneer
[Automatisch] of [1080p] is geselecteerd.
Instellingen en afstellingen
[Automatisch]: kies normaal deze instelling. Het
toestel detecteert automatisch of het om videoof filmmateriaal gaat en schakelt over naar de
geschikte conversiemethode.
[Video]: de conversiemethode die geschikt is
voor videomateriaal wordt altijd gekozen zonder
rekening te houden met het materiaal.
2
[HDMI-resolutie] /
[Componentresolutie]
[Automatisch] (Alleen HDMI): kies
normaal deze instelling.
Het toestel begint signalen uit te voeren
vanaf de hoogste resolutie die door de tv
kan verwerkt worden:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Als het resulterende beeldformaat
onwenselijk is, probeer dan een andere
instelling die beter past voor uw tv.
[480i/576i]: voert 480i/576i videosignalen
uit.
[480p/576p]: voert 480p/576p
videosignalen uit.
71NL
[720p]: voert 720p videosignalen uit.
[1080i]: voert 1080i videosignalen uit.
[1080p] (alleen HDMI): voert 1080p
videosignalen uit.
x [BD-ROM 1080/24p-uitvoer]
U kunt het toestel instellen zodat het
videosignalen uitvoert van 1920 × 1080p/24 Hz
bij het afspelen van filmmateriaal op BD-ROM's
(720p/24 Hz of 1080p/24 Hz).
Videosignalen van 1920 × 1080p/24 Hz kunnen
worden uitgevoerd als aan alle volgende
voorwaarden wordt voldaan.
– U sluit een 1080/24p-compatibele tv aan met
behulp van de HDMI OUT-aansluiting,
– [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op
[HDMI] en
– [HDMI-resolutie] is ingesteld op
[Automatisch] of [1080p].
De 24P-indicator licht op bij het uitvoeren van
videosignalen van 1920 × 1080p/24 Hz.
[Automatisch]: voert alleen videosignalen van
1920 × 1080p/24 Hz uit bij het aansluiten van
1080/24p-compatibele tv met behulp van de
HDMI OUT-aansluiting.
[Aan]: voert videosignalen van 1920 × 1080p/
24 Hz uit ongeacht het type van de aangesloten
tv.
[Uit]: selecteer dit als uw tv niet compatibel is
met videosignalen van 1080/24p.
Opmerking
• Het is mogelijk dat er geen videosignalen worden
uitgevoerd als [BD-ROM 1080/24p-uitvoer] op
[Aan] is ingesteld.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
U kunt de kleurinstelling invoeren voor
videosignalen die worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting. Selecteer de instelling
die overeenkomt met het type van de
aangesloten tv.
[Automatisch]: hiermee wordt automatisch het
type van het externe apparaat gedetecteerd en de
overeenkomstige kleurinstelling gekozen.
[YCbCr (4:2:2)]: voert YCbCr 4:2:2videosignalen uit.
72NL
[YCbCr (4:4:4)]: voert YCbCr 4:4:4videosignalen uit.
[RGB (16-235)]: selecteer dit als u een apparaat
aansluit met een DVI-aansluiting die compatibel
is met HDCP.
[RGB (0-255)]: selecteer dit als u een RGB
(0-255)-apparaat aansluit.
x [x.v.kleurenuitvoer]
Hiermee stelt u in of er xvYCC-informatie naar
de aangesloten tv moet worden gestuurd.
Als u xvYCC-compatibele video gebruikt in
combinatie met een tv die de weergave x.v.
Colour ondersteunt, dan wordt het mogelijk om
kleuren natuurgetrouwer weer te geven.
[Automatisch]: kies normaal deze instelling.
[Uit]: selecteer dit als het beeld onstabiel is of de
kleuren onnatuurlijk lijken.
x [Pauzestand] (alleen BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
U kunt het beeld in de pauzestand selecteren.
[Automatisch]: het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze instelling.
[Frame]: het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge resolutie
weergegeven.
[Audio-instellingen]
U kunt audio-instellingen invoeren.
x [BD audio-instelling]
U kunt selecteren of u al dan niet interactieve
audio (knopgeluid, effectgeluid enz.) en
secundaire audio (commentaar) met het primaire
geluid wilt vermengen als u een BD afspeelt die
dat soort audio bevat.
[Mengen]: hiermee voert u de audio uit die u
bekomt door de interactieve en secundaire audio
met de primaire audio te mengen.
[Rechtstreeks]: hiermee voert u enkel de
primaire audio uit.
U kunt het dynamische bereik van het geluid
comprimeren. [Audio DRC] is handig om's
nachts films te bekijken met laag volume.
[Automatisch]: het afspelen gebeurt met het
dynamische bereik dat door de disc is
opgegeven (alleen BD-ROM).
[Uit]: geen compressie van het dynamische
bereik.
[Aan]: het toestel geeft de soundtrack weer met
het oorspronkelijke dynamische bereik, zoals
het door de opnametechnicus bedoeld werd.
x [Dempen - AUDIO]
Als u luistert naar een component die
aangesloten is op de AUDIO-aansluitingen
(AUDIO IN L/R) kan er storing optreden. Om
storing te vermijden kunt u het invoerniveau van
het toestel verlagen. Dit is geen defect en is
afhankelijk van de aangesloten component.
[Aan]: het invoerniveau wordt gedempt. Het
uitvoerniveau wordt gewijzigd.
[Uit]: normaal invoerniveau.
x [BD/DVD-audio-uitvoer]
Het toestel kan niet tegelijk multikanaalsgeluid
uitvoeren via de HDMI OUT-aansluiting en de
luidsprekers van het toestel. U kunt de
uitvoermethode selecteren.
Opmerking
• Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op
[HDMI-prioriteit], wordt een bevestigingsbericht
weergegeven op het scherm van de tv. Druk op C/c
om [OK] te selecteren om de instelling te voltooien.
• Wanneer u [BD/DVD-audio-uitvoer] instelt op
[HDMI-prioriteit], worden de functies "DEC.
MODE", NIGHT, SOUND MODE, "TONE" en
DYNAMIC BASS uitgeschakeld.
• Als de functie Geluidscontrole van het systeem
(pagina 62) geactiveerd is, is het mogelijk dat deze
instelling automatisch wordt gewijzigd.
x [Geluidseffect]
U kunt de geluidseffecten van het toestel ("DEC.
MODE", NIGHT, SOUND MODE, "TONE",
DYNAMIC BASS) in- of uitschakelen.
Instellingen en afstellingen
x [Audio DRC] (alleen BD/DVD VIDEO)
[Alleen luidspreker]: multikanaalsgeluid wordt
enkel uitgevoerd via de luidsprekers van het
toestel.
[Luidsprekerprioriteit]: multikanaalsgeluid
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het
toestel en 2-kanaals lineaire PCM-signalen via
de HDMI OUT-aansluiting.
[HDMI-prioriteit]: 2-kanaals-stereogeluid
wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het
toestel en geluid kan worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting. Het geluidsformaat
van de HDMI OUT-aansluiting hangt af van de
aangesloten component.
[Aan]: alle geluidseffecten zijn ingeschakeld.
De bovengrens van de bemonsteringsfrequentie
is ingesteld op 48kHz.
[Uit]: de geluidseffecten zijn uitgeschakeld.
Selecteer deze optie als u geen bovengrens wilt
inschakelen voor de bemonsteringsfrequentie.
Opmerking
• In DTS96/24-formaat werken een aantal
geluidseffecten niet, zelfs als u [Geluidseffect] op
[Aan] instelt.
x [Luidsprekerinstellingen]
Stel de luidsprekers in om het best mogelijke
geluid te bekomen. Zie "De luidsprekers
instellen" (pagina 63) voor meer informatie.
73NL
Als u [Stel leeftijdsgrens in] selecteert, dan
kunt u een leeftijdgrens van [0] tot [255]
invoeren met behulp van C/X/x/c en de
cijfertoetsen.
[BD/DVDinstellingen]
Om de kinderbeveiliging uit te
schakelen
U kunt specifieke instellingen invoeren voor het
afspelen van BD/DVD.
x [BD/DVD-menu]
U kunt de standaard menutaal selecteren voor
BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 95) en voer
de code voor uw taal in.
x [Audio]
U kunt de standaardtaal van het geluid
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Origineel] kiest, wordt de voorkeurtaal op
de disc gekozen.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 95) en voer
de code voor uw taal in.
x [Ondertiteling]
U kunt de standaardtaal van de ondertiteling
selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's.
Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt
het scherm om de taalcode in te voeren.
Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 95) en voer
de code voor uw taal in.
x [Kinderbeveiliging voor BD]
Het afspelen van sommige BD-ROM's kan
beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van
de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes.
1
2
3
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de leeftijdsgrens te
selecteren en druk op
.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
74NL
Selecteer [Geen beperkingen].
Opmerking
• Reset het toestel (pagina 80) en stel een nieuw
wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 75)) als u
het wachtwoord vergeet.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer in dit geval uw
wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.
• Als u [255] selecteert bij [Stel leeftijdsgrens in], dan
wordt de kinderbeveiliging geannuleerd.
Tip
• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]
(pagina 75).
x [Kinderbeveiliging voor DVD]
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Scènes kunnen vergrendeld of
vervangen worden door andere scènes.
1
2
3
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Druk op X/x om een niveau te
selecteren en druk vervolgens op
.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Om de kinderbeveiliging uit te
schakelen
Selecteer [Geen beperkingen].
Opmerking
• Reset het toestel (pagina 80) en stel een nieuw
wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 75)) als u
het wachtwoord vergeet.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer in dit geval uw
wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.
1
2
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Tip
• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]
(pagina 75).
x [Regiocode van kinderbeveiliging]
Het afspelen van sommige BD-ROM's of DVD
VIDEO's kan worden beperkt op basis van het
geografische gebied. Scènes kunnen
vergrendeld of vervangen worden door andere
scènes.
1
2
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de regiobeperking te
selecteren en druk op
.
Als u [Selecteer regiocode] selecteert,
verschijnt het scherm om de regiocode in te
voeren. Raadpleeg "Codelijst
kinderbeveiliging" (pagina 95) en voer de
code voor uw regiobeperking in.
Opmerking
• Reset het toestel (pagina 80) en stel een nieuw
wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 75)) als u
het wachtwoord vergeet.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer in dit geval uw
wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau.
Tip
1
2
3
4
Voer na Stap 1 het wachtwoord (vier
cijfers) in met de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Voer een nieuw wachtwoord in met
behulp van de cijfertoetsen.
Druk op X/x om [OK] te selecteren en
druk vervolgens op
.
x [Weergavelaag van hybridedisc]
U kunt selecteren aan welke laag voorrang
wordt gegeven bij het afspelen van een
hybridedisc. Schakel het toestel uit en opnieuw
in om de instelling te wijzigen.
[BD]: hiermee speelt u de BD-laag af.
[DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of cd-laag
af.
x [BD-internetverbinding]
U kunt kiezen of internetverbindingen van een
BD (in BDMV-modus) die wordt afgespeeld, al
dan niet worden toegestaan.
Netwerkverbindingen en -instellingen zijn
vereist wanneer u deze functie gebruikt
(pagina 78).
Instellingen en afstellingen
3
Voer het wachtwoord (vier cijfers) in
met de cijfertoetsen.
Het wachtwoord wijzigen
[Toestaan]: kies normaal deze instelling.
[Niet toestaan]: internetverbinding wordt niet
toegestaan.
• U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord]
(pagina 75).
x [Wachtwoord]
U kunt het wachtwoord voor de
kinderbeveiliging instellen of wijzigen. Met
behulp van een wachtwoord kunt u een
beperking instellen voor het afspelen van
BD-ROM of DVD VIDEO. Indien nodig kunt u
een onderscheid maken tussen de
beperkingsniveaus voor BD-ROM's en DVD
VIDEO's.
75NL
[Foto-instellingen]
[HDMI-instellingen]
U kunt de instellingen voor foto's invoeren.
U kunt de HDMI-instellingen invoeren.
x [Snelh.diavoorst.]
x [Controle voor HDMI]
U kunt de snelheid van een diavoorstelling
wijzigen.
U kunt de functie [Controle voor HDMI] in- of
uitschakelen. Deze functie is beschikbaar
wanneer u het toestel en de tv aansluit met een
HDMI-kabel. Zie "De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 60) voor meer informatie.
[Snel]: de foto's veranderen snel.
[Normaal]: de foto's veranderen aan een
normale snelheid.
[Langzaam]: de foto's veranderen langzaam.
[Aan]: het is mogelijk afwisselend te werken
met de componenten die via een HDMI-kabel
zijn verbonden.
[Uit]: hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
x [Volumelimiet]
Als u via het tv-menu of door te drukken op
THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt
naar de systeemluidspreker, wordt
geluidscontrole van het systeem (pagina 62)
geactiveerd en kan luid geluid worden
uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau
van het toestel. U kunt dit voorkomen door het
maximale volumeniveau te beperken.
[Niveau 3]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 15.
[Niveau 2]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 20.
[Niveau 1]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 30.
[Uit]: hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
Opmerking
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het
toestel en de tv aansluit met de HDMI-kabel en u
[Controle voor HDMI] instelt op [Aan].
76NL
[Systeeminstellingen]
U kunt verschillende instellingen voor het
toestel invoeren.
x [Weergaveschermtekst]
U kunt de schermtaal kiezen voor het toestel.
x [Standby-stand]
U kunt de opstarttijd verkorten bij het
inschakelen van het toestel.
[Snel starten]: verkort de opstarttijd uit de
stand-by stand. U kunt het toestel snel bedienen
na het te hebben ingeschakeld.
[Normaal]: de standaardinstelling.
x [Bericht over software-update]
U kunt informatie ontvangen over nieuwere
softwareversies. De informatie wordt
weergegeven op het tv-scherm wanneer u het
toestel inschakelt. Netwerkverbindingen en instellingen zijn vereist wanneer u deze functie
gebruikt (pagina 78).
[Aan]: het toestel informeert u wanneer er een
nieuwere softwareversie beschikbaar is
(pagina 69).
[Uit]: hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
x [Systeeminformatie]
U kunt informatie over de softwareversie van
het toestel en het MAC-adres weergeven.
Opmerking
x [Automatische weergave]
U kunt informatie weergeven bij het wijzigen
van de audiostand of tijdens het afspelen.
Instellingen en afstellingen
• Wanneer [Standby-stand] is ingesteld op [Snel
starten],
– zal het vermogensverbruik hoger liggen dan
wanneer [Standby-stand] is ingesteld op
[Normaal].
– is het mogelijk dat de ventilator wordt
ingeschakeld afhankelijk van de
omgevingstemperatuur.
[Aan]: informatie wordt automatisch op het
scherm weergegeven wanneer u de titel,
beeldmodus, het audiosignaal, enz. wijzigt.
[Uit]: informatie wordt alleen weergegeven
wanneer u op
DISPLAY drukt.
x [Schermbeveiliging]
Het schermbeveiligingsbeeld wordt
weergegeven wanneer u het toestel langer dan
15 minuten niet gebruikt terwijl een
instelscherm, zoals het startmenu, op het tvscherm wordt weergegeven. De
schermbeveiliging voorkomt dat het scherm
beschadigd raakt (spookbeelden).
[Aan]: de schermbeveiliging aanzetten.
[Uit]: hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
77NL
Opmerking
[Netwerkinstellingen]
• Wanneer u de adressen voor [DNS-server
(Primair)]/[DNS-server (Secundair)] handmatig
instelt, voert u het adres [DNS-server (Primair)]
in. Doet u dit niet, dan zullen de
[Internetinstellingen] niet correct zijn.
U kunt specifieke instellingen invoeren voor
internet en netwerken.
x [Internetinstellingen]
Deze items zijn noodzakelijk om een verbinding
te maken met het internet via een netwerkkabel.
Voer de respectieve (alfanumerieke) waarden in
voor uw breedbandrouter of draadloze LANrouter. De in te stellen items kunnen verschillen
afhankelijk van de internetprovider of de router.
Meer informatie vindt u in de bijgeleverde
gebruikershandleiding van uw internetprovider
of van uw router.
1
2
4
5
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
6
[Gebr.statisch IP-adres]: stel het IP-adres
handmatig in volgens uw
netwerkomgeving.
Stel de volgende items in:
– [IP-adres]
– [Subnetmasker]
– [Standaardgateway]
– [DNS-server (Primair)]
– [DNS-server (Secundair)]
Als uw internetprovider een specifieke
instelling heeft voor de proxyserver,
drukt u op X/x om [Proxy-instellingen]
te selecteren, en drukt u daarna op
.
Het scherm [Proxy-instellingen] verschijnt.
Als de proxyserver geen specifieke
instelling heeft, gaat u verder met stap 8.
Druk op X/x om [IP-adres verkrijgen] te
selecteren en druk vervolgens op
.
[Gebruik DHCP]: selecteer deze optie
wanneer DHCP-instellingen (Dynamic
Host Configuration Protocol) beschikbaar
zijn bij uw internetprovider. De
netwerkinstellingen die nodig zijn voor het
toestel worden automatisch toegewezen.
Als u [DNS-server autom.verkrijgen]
instelt op [Uit], stel dan de volgende items
in:
– [DNS-server (Primair)]
– [DNS-server (Secundair)]
78NL
3
Druk op X/x om [Gebruik van
proxyserver] te selecteren en druk
vervolgens op
.
Druk op X/x om [Aan] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Selecteer [Proxyserver] en [Poort] en
voer de instellingen in.
Zie "Tekens invoeren" (pagina 78) om de
proxyserver in te voeren.
7
8
9
Druk op RETURN.
Druk op X/x om [Netwerkdiagnose] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
10 Ga na of het bericht [De
netwerkaansluitingen zijn correct.]
wordt weergegeven.
De instelling is voltooid. Als het bericht niet
wordt weergegeven, volg dan de instructies
op het scherm.
Tekens invoeren
Het scherm voor het invoeren van tekens wordt
weergegeven wanneer u [Proxyserver]
selecteert in [Proxy-instellingen].
1
Druk herhaaldelijk op een cijfertoets
om een teken te selecteren.
Voorbeeld:
Druk eenmaal op cijfertoets 3 om [D] in te
voeren.
Druk drie keer op 3 om [F] in te voeren.
2
3
Druk op c en voer het volgende teken
in.
Druk op de blauwe knop ([Afronden])
om af te ronden.
[Snelinstelling]
U kunt de snelinstelling opnieuw oproepen om
de basisinstellingen in te voeren.
1
2
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Volg de instructies voor "Stap 3: De
snelinstelling uitvoeren" (pagina 31)
vanaf stap 4.
U kunt de volgende knoppen gebruiken om
tekens in te voeren.
Details
Rode knop
[Lettertype]
Schakelt het toetsenbord tussen
letters en cijfers.
Groene knop
[A/a]
Schakelt het toetsenbord tussen
hoofdletters en kleine letters.
Gele knop
[Symbool]
Geeft het symbolentoetsenbord
weer.
Blauwe knop
[Afronden]
De invoer wordt bevestigd en het
toestel keert terug naar de vorige
weergave.
CLEAR
[Wissen]/[Alle
wissen]
Wist het teken rechts van de
cursor.
Om alle weergegeven tekens te
wissen, drukt u gedurende 2
seconden of langer op CLEAR.
RETURN
[Annuleren]
Keert terug naar de vorige
weergave en annuleert de invoer.
C/X/x/c,
• Selecteer een invoerfunctie met
C/X/x/c en druk op .
• Voer tekens als volgt in:
1Selecteer een tekenpaneel
met C/X/x/c en druk op .
2Selecteer een teken met C/c
en druk op .
Instellingen en afstellingen
Knoppen
79NL
[Terugstellen]
De systeeminstellingen
(behalve de
wachtwoordinstellingen)
terugstellen
U kunt de systeeminstellingen terugstellen op de
fabrieksinstellingen. De instellingen kunnen
worden teruggesteld per functiegroep. Alle
instellingen binnen die groep worden
teruggesteld.
1
2
Druk op
om [Terugstellen op de
fabrieksinstellingen] te selecteren en
druk op
.
Druk op X/x om de instellingen te
selecteren die u wilt terugstellen en
druk op
.
U kunt de volgende instellingen
terugstellen:
– [Video-instellingen]
– [Audio-instellingen]
– [BD/DVD-instellingen] (behalve de
instellingen [Kinderbeveiliging voor
BD], [Kinderbeveiliging voor DVD],
[Regiocode van kinderbeveiliging],
[Wachtwoord])
– [Foto-instellingen]
– [HDMI-instellingen]
– [Systeeminstellingen]
– [Netwerkinstellingen]
– [Alle instellingen] (behalve de
instellingen [Kinderbeveiliging voor
BD], [Kinderbeveiliging voor DVD],
[Regiocode van kinderbeveiliging],
[Wachtwoord])
Het scherm vraagt bevestiging.
Opmerking
• Wanneer [Alle instellingen] is geselecteerd,
worden alle instellingen van het toestel, behalve
de wachtwoordinstellingen, teruggesteld en
wordt het toestel uitgeschakeld.
• De instellingen voor "Beelden aanpassen voor
video's" (pagina 44) worden niet teruggesteld.
80NL
3
Druk op C/c om [Starten] te selecteren
en druk vervolgens op
.
Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren.
Alle systeeminstellingen
terugstellen op de
standaardwaarden
U kunt alle systeeminstellingen—inclusief de
wachtwoordinstellingen—terugstellen naar de
standaardinstellingen.
1
2
Druk op
om [Terugstellen op de
fabrieksinstellingen] te selecteren en
druk op
.
Druk op X/x om [Alle instellingen] te
selecteren en druk op
.
Het scherm vraagt bevestiging.
3
Druk langer dan 5 seconden tegelijk op
x en VOL – op de bedieningseenheid.
Alle systeeminstellingen worden
teruggesteld op de standaardinstellingen en
het toestel wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• De instellingen voor "Beelden aanpassen voor
video's" (pagina 44) worden niet teruggesteld.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
• Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van
componenten waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of
microgolfoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
Werking
Veiligheid
• Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het toestel om elektrische schokken of
brand te voorkomen. Plaats het toestel evenmin in de
buurt van water, zoals bij een bad of douche. In het
geval dat er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact
trekken en het toestel eerst door een deskundige laten
nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Spanningsbronnen
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatieopeningen niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een
krachtige versterker. Als de ventilatieopeningen zijn
geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect
raken.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de
ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats het toestel niet in een krappe ruimte zoals op
een boekenrek of iets gelijkaardig.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen
of schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen of eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Aanvullende informatie
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer
zelf.
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.
In dat geval kan de werking van het toestel worden
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het
toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Discs reinigen, disc-/
lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of
spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.
Vervanging van onderdelen
• Als dit toestel zou worden hersteld, worden herstelde
onderdelen verzameld voor hergebruik of
recyclering.
81NL
Kleuren op uw tv-scherm
• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Opgelet: dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het
tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.
Opmerkingen over de
discs
Discs hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
Het toestel verplaatsen
Controleer, voordat u het toestel verplaatst, of er geen
disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het stopcontact.
• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit toestel kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
82NL
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan
de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.
Voeding
Oplossing
Het toestel wordt niet
ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Controleer of de kabel van het toestel goed is aangesloten.
• Druk op "/1 nadat "STANDBY" verdwijnt van het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als de beveiligingsaanduiding
aan de rechterkant van het
uitleesvenster op het voorpaneel
knippert.
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen en controleer de onderstaande items
nadat de beveiligingsaanduiding dooft.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het toestel geblokkeerd?
• Blokkeert er een voorwerp de ventilator?
• Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele
problemen, kunt u het toestel weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het
probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Aanvullende informatie
Symptoom
83NL
Beeld
Symptoom
Oplossing
Geen beeld.
• De videokabels zijn niet goed aangesloten.
• De videokabels zijn beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de correcte tv-aansluiting (pagina 22).
• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om beelden met het toestel te
bekijken.
• Controleer de uitvoermethode van uw toestel (pagina 22).
• Sluit de verbindingskabel opnieuw goed aan.
• Het toestel is aangesloten op een ingang die niet compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" op het voorpaneel licht
niet op) (pagina 22).
• Wanneer u een Dual layer DVD afspeelt, kunnen het beeld en het geluid kort
worden onderbroken tijdens de overschakeling tussen de lagen.
Er verschijnt geen beeld wanneer • Houd de knoppen N en Z op de bedieningseenheid langer dan 5 seconden
de video-uitvoerresolutie
ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.
geselecteerd in [Uitgevoerd
videoformaat] niet correct is.
Videosignalen worden enkel via • Zet [Uitgevoerd videoformaat] op [Componentvideo] (pagina 71).
de HDMI OUT-aansluiting
uitgevoerd wanneer u de HDMI
OUT-aansluiting en andere
video-uitgangen tegelijk hebt
aangesloten.
Het donkere deel van het beeld is • Zet [Beeldkwaliteitsfunctie] op [Standaard] (standaard) (pagina 44).
te donker/het heldere deel is te
helder of onnatuurlijk.
Het beeld wordt niet correct
weergegeven.
• Controleer de instellingen in [Uitgevoerd videoformaat] (pagina 71).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
• Als de beelduitvoer van het toestel via de videorecorder naar uw tv gaat, kan het
schrijfbeschermingssignaal gebruikt voor bepaalde BD/DVD-programma's de
beeldkwaliteit beïnvloeden. Als u nog steeds problemen ervaart wanneer u het
toestel rechtstreeks op uw tv aansluit, probeer het toestel dan aan te sluiten op
een andere ingang.
Het beeld vult niet het volledige • De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.
tv-scherm, ook al is de breedte/
hoogte-verhouding onder [Type
televisie] bij [Videoinstellingen] ingesteld.
Er treedt een kleurafwijking op
het tv-scherm op.
84NL
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze
dan op minstens 0,3 meter van de tv.
• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na
15 tot 30 minuten weer in.
• Als er gehuil optreedt, zet de luidsprekers dan opnieuw verder weg van de tv.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt
gezet.
Geluid
Symptoom
Oplossing
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op % op de afstandsbediening wanneer MUTING wordt weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in pauzestand. Druk op N om terug te keren naar de normale
weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit wordt uitgevoerd. Druk op N om terug te keren
naar de normale weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 63).
• Langzaam vooruit of stap voor stap vooruit wordt uitgevoerd. Druk op N om
terug te keren naar de normale weergavemodus.
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via een audiokabel, selecteert u
"AUDIO" door te drukken op FUNCTION om het geluid van de tv te
beluisteren.
Er wordt geen geluid uitgevoerd • De HDMI OUT-aansluiting is gekoppeld aan een DVI-toestel (Digital Visual
via de HDMI OUT-aansluiting.
Interface) (DVI-aansluitingen accepteren geen geluidssignalen).
• Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit en opnieuw in. 2 Schakel de
aangesloten component uit en opnieuw in. 3 Koppel de HDMI-kabel los en
sluit hem opnieuw aan.
• Stel [BD/DVD-audio-uitvoer] in op [HDMI-prioriteit] (pagina 73).
• Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
Sterke brom of ruis is hoorbaar. • Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de buurt van een transformator
of motor bevinden en minstens 3 meter zijn verwijderd van een tv-toestel of
fluorescentieverlichting.
• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze schoon met een doek die
lichtjes is bevochtigd met alcohol.
• Reinig de disc.
Wanneer u een cd afspeelt, wordt • Selecteer stereogeluid door te drukken op
het geluid niet langer in stereo
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
uitgevoerd.
Aanvullende informatie
Het geluid uit de linker en
rechter luidsprekers is niet in
balans of is omgewisseld.
(pagina 51).
Het surroundeffect is moeilijk
hoorbaar bij weergave van
Dolby Digital, DTS of MPEGaudio.
• Controleer de instelling "DEC. MODE" (pagina 35).
• Bij sommige BD/DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met
5.1-kanalen. Het kan mono of stereo zijn, ook al is het geluid opgenomen in
Dolby Digital of MPEG-audioformaat.
Het begin van het geluid wordt
onderbroken.
• Zet de geluidsmodus op "MOVIE" of "MUSIC" (pagina 50).
• Selecteer "2CH STEREO" bij "DEC. MODE" (pagina 35).
De geluidseffecten zijn
uitgeschakeld.
• Afhankelijk van het ingangssignaal (pagina 73) is het mogelijk dat de effecten
van SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" en "DEC. MODE"
uitgeschakeld zijn.
85NL
Bediening
Symptoom
Oplossing
Er kan niet worden afgestemd op • Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit
radiozenders.
eventueel een buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van automatisch afstemmen). Gebruik
direct afstemmen (pagina 55).
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de vooraf ingestelde zenders
werden gewist (bij het scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de zenders
opnieuw in (pagina 54).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De afstandsbediening werkt niet. • Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en de
bedieningseenheid.
• De afstand tussen de afstandsbediening en de bedieningseenheid is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor op de
bedieningseenheid gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.
• Wanneer u geen menufuncties kunt bedienen via het uitleesvenster op het
voorpaneel, drukt u op HOME op de afstandsbediening.
De disc wordt niet afgespeeld.
• De disc is vuil.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.
• De disc zit niet goed in de disclade.
• U probeert een disc af te spelen met een formaat dat niet wordt ondersteund
door dit toestel (pagina 90).
• De regiocode op de BD/DVD komt niet overeen met die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in de bedieningseenheid, waardoor de lenzen
kunnen worden beschadigd. Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een
half uur aan staan.
• Een disc die niet goed is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld door het
toestel (pagina 90).
Een JPEG-beeldbestand kan niet • De volgende fotobestanden kunnen niet worden weergegeven.
worden afgespeeld.
– Fotobestanden met een breedte of hoogte groter dan 8.192 pixels
– Fotobestanden met een breedte of hoogte kleiner dan 15 pixels
– Fotobestanden groter dan 32 MB
– Fotobestanden met extreme breedte-/hoogteverhoudingen (meer dan 50:1 of
1:50)
– Fotobestanden in het formaat Progressive JPEG
– Fotobestanden met de extensie ".jpeg" of ".jpg" maar die geen JPEGindeling hebben
– Fotobestanden met een extreem lange naam
– Fotobestanden opgenomen op BD-R's in een ander formaat dan UDF
(Universal Disk Format) 2.6
– Fotobestanden opgenomen op BD-RE's in een ander formaat dan UDF
(Universal Disk Format) 2.5
• Fotobestanden die bewerkt werden op een pc worden mogelijk niet
weergegeven.
• Het beeld past niet op het tv-scherm.
86NL
Symptoom
Oplossing
Bestandsnamen worden niet
correct weergegeven.
• Het toestel kan enkel tekens weergeven die compatibel zijn met ISO 8859-1.
Andere tekens worden mogelijk anders weergegeven.
• Afhankelijk van de gebruikte schrijfsoftware, worden de ingevoerde tekens
anders weergegeven.
Een disc begint niet te spelen
vanaf het begin.
• Afspelen hervatten is geselecteerd.
Druk op OPTIONS om [Weerg. v/a begin] te selecteren en druk vervolgens op
.
• Het titel- of BD/DVD-menu verschijnt automatisch op het tv-scherm.
Het toestel begint de disc
automatisch af te spelen.
• De BD/DVD is voorzien van een automatische weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een automatische pauzefunctie. Bij het
afspelen van een dergelijke disc stopt het toestel de weergave bij het
automatische pauzesignaal.
U kunt bepaalde functies, zoals
stoppen of zoeken, niet
uitvoeren.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc.
De berichten verschijnen niet in • Kies de schermtaal in het instelscherm bij [Weergaveschermtekst] onder
de gewenste taal op het tv[Systeeminstellingen] (pagina 77).
scherm.
De disclade opent niet en u kunt • Probeer het volgende: 1 Houd VOL – en Z op de bedieningseenheid langer
de disc niet verwijderen, ook niet dan 5 seconden ingedrukt om de disclade te openen. 2 Verwijder de disc. 3
nadat u op Z hebt gedrukt.
Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later
weer aan.
Een disc kan niet worden
• Neem contact op met uw Sony-dealer of een plaatselijke, erkende Sonyuitgeworpen en "LOCKED"
servicedienst.
wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het toestel werkt niet zoals het
hoort.
Aanvullende informatie
De taal voor het geluidsspoor, de • Probeer het BD- of DVD-menu te gebruiken in plaats van de directe
ondertitels of de hoeken kan niet keuzetoetsen op de afstandsbediening (pagina 41).
worden gewijzigd.
• Meertalige geluidssporen, ondertitels of meervoudige hoeken zijn niet
opgenomen op de BD/DVD.
• De taal voor het geluidsspoor, de ondertitels of de hoeken van de BD/DVD
kunnen niet worden gewijzigd.
• Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later
weer aan.
De functie Controle voor HDMI • Wanneer "HDMI" niet oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel,
werkt niet.
controleert u de HDMI-aansluiting (pagina 22).
• Stel de instelling [Controle voor HDMI] in [HDMI-instellingen] in op [Aan]
(pagina 76).
• Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie
[Controle voor HDMI].
• Controleer of het netsnoer van de aangesloten component goed is aangesloten.
• Controleer de instelling van de aangesloten component voor de functie
Controle voor HDMI. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
component.
• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit en loskoppelt of een
stroomstoring hebt, stel dan [Controle voor HDMI] in [HDMI-instellingen] in
op [Uit] en daarna weer op [Aan] (pagina 76).
• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 60) voor meer informatie.
87NL
Symptoom
Oplossing
Er wordt geen geluid
• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole
geproduceerd door het toestel en van het systeem.
de tv bij gebruik van de functie • Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
Geluidscontrole van het systeem. (pagina 60) voor meer informatie.
Het externe geheugen wordt niet • Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit. 2 Richt de stekker van het
herkend.
externe geheugen naar boven, breng deze op een lijn met de EXT-sleuf en plaats
het externe geheugen in de EXT-sleuf. (pagina 28). 3 Schakel het toestel in.
4 Controleer dat de EXT-aanduiding oplicht in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Bonusinhoud of andere
gegevens op een BD-ROM
kunnen niet worden
weergegeven.
• Probeer het volgende: 1 Verwijder de disc. 2 Schakel het toestel uit.
3 Verwijder het externe geheugen en plaats het daarna opnieuw (pagina 28).
4 Schakel het toestel in. 5 Controleer dat de EXT-aanduiding oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel. 6 Plaats de BD-ROM met BonusView/BDLive.
Er verschijnt een bericht op het
scherm dat er niet genoeg vrije
ruimte is op de lokale opslag.
• Verwijder onnodige gegevens uit het externe geheugen (pagina 45).
• Ga na of een extern geheugen van 1 GB of groter wordt gebruikt.
Het toestel werkt niet en
• Schakel de functie kindervergrendeling uit (pagina 67).
"CHILD LOCK" wordt
weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel
wanneer u op een knop op de
bedieningseenheid drukt.
Het systeemmenu functioneert
niet.
88NL
• Druk op HOME op de afstandsbediening.
Zelfdiagnosefunctie
Als de zelfdiagnosefunctie geactiveerd is om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
verschijnt er een foutcode op het uitleesvenster
op het voorpaneel of enkel
verschijnt zonder
boodschappen op het volledige scherm. In deze
gevallen dient u het volgende te controleren.
Als er een foutcode verschijnt op
het uitleesvenster op het
voorpaneel
Foutcode
Oplossing
Exxxx
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer of een
plaatselijke, erkende servicedienst
van Sony en geef de foutcode door.
Als enkel
verschijnt zonder
boodschappen op het volledige
scherm
Neem contact op de dichtstbijzijnde Sony-dealer
of een plaatselijke, erkende Sony-servicedienst.
Aanvullende informatie
SYSTEM ERR Koppel het netsnoer los van het
UPDATE NG stopcontact, sluit het weer aan en
schakel het toestel in. Als het toestel
niet normaal werkt, neemt u contact
op met de dichtstbijzijnde Sonydealer of een plaatselijke, erkende
servicedienst van Sony.
89NL
Afspeelbare discs
Type
Disc-logo
Kenmerken
Blu-ray Disc
BD-ROM's en BD-RE's/BD-R's in
de modi BDMV en BDAV, inclusief
8 cm-discs (single layer) en
DL-discs
DVD VIDEO
Discs die bijvoorbeeld een film
bevatten en die kunnen gekocht of
gehuurd worden
DVD/DATA DVD
DVD+RW's/DVD+R's in de +VRmodus of DVD-RW's/DVD-R's in
de video- en VR-modus, inclusief
8 cm-discs (single layer) en DVD+R
DL/DVD-R DL-discs
Pictogram
DVD+RW's/DVD+R's/DVD-RW's/
DVD-R's die JPEG*beeldbestanden bevatten
AVCHD
TM
CD
DATA CD
Discs opgenomen in AVCHDformaat**
Muziek-cd's of CD-R's/CD-RW's
met muziek-cd-indeling
–
CD-R's/CD-RW's die JPEGbeeldbestanden bevatten
* JPEG-formaat dat voldoet aan UDF (Universal Disk Format).
** Sommige discs in AVCHD-formaat kunnen niet worden afgespeeld afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Een disc in AVCHD-formaat die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld.
Opmerkingen over BD-ROM-compatibiliteit
Aangezien de specificaties van Blu-ray Discs nieuw en in volle ontwikkeling zijn, is het mogelijk dat
bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld afhankelijk van het type disc en de versie.
De audio-uitvoer verschilt afhankelijk van de bron, de aangesloten uitgang en de geselecteerde
audio-instellingen.
Discs die niet kunnen worden afgespeeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•
90NL
BD's met een cartridge
DVD-RAM's
HD-DVD's
DVD-audiodiscs
PHOTO CD's
Dataonderdelen van CD-Extra's
VCD's/Super VCD's
HD-lagen op Super Audio CD's
BD-ROM's/DVD VIDEO's met een andere regiocode (pagina 91).
• Een disc met een speciale vorm (zoals een kaart of hart)
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband of stickers
Opmerking over de afspeelfuncties van een BD/DVD
Bepaalde afspeelfuncties van een BD/DVD kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn
vastgelegd. Dit toestel speelt een BD/DVD af volgens de inhoud van de disc, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
BD/DVD.
Regiocode (alleen BD-ROM/DVD VIDEO)
Er staat een regiocode vermeld op de onderkant van de bedieningseenheid. Het toestel kan alleen een
commerciële BD-ROM/DVD VIDEO (alleen weergave) afspelen met dezelfde regiocode. Dit systeem
is bedoeld ter bescherming van de auteursrechten.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen ook met dit toestel worden afgespeeld.
Als u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave verboden door
regiocode.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige BD-ROM's/DVD VIDEO's waarop geen
regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerkingen over BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVDR's of CD-R's/CD-RW's
Opmerkingen over discs
Aanvullende informatie
Bepaalde BD-RE's/BD-R's, DVD+RW's/DVD+R's, DVD-RW's/DVD-R's of CD-R's/CD-RW's
kunnen niet op dit toestel worden afgespeeld wegens de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
kenmerken van de opnameapparatuur en de gebruikte opnamesoftware. BD-R's die werden opgenomen
op een pc kunnen niet worden afgespeeld als postscripts opneembaar zijn.
Een cd- of dvd-disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor meer informatie. Merk op dat
bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's, zelfs wanneer deze op
correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normale weergave.
Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en zijn daarom mogelijk niet compatibel met dit product.
Opmerking over Dual layer DVD's
De weergegeven beelden en het geproduceerde geluid kunnen kort worden onderbroken tijdens de
overschakeling tussen de lagen.
Opmerking over 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's
Sommige 8 cm-BD-RE's/8 cm-BD-R's kunnen met dit toestel niet worden afgespeeld.
Opmerking over BD-RE's/BD-R's
Dit toestel ondersteunt ver. 2.1 BD-RE en ver. 1.1 en 1.2 BD-R inclusief BD-R's met organisch
pigment (LTH-type).
91NL
Ondersteunde audioformaten
De volgende audioformaten worden door dit toestel ondersteund.
Formaat
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
"BD/DVD"
a
a
a
a
a
a*
a
a
"SAT/CABLE"
"TV"
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
Functie
a: ondersteund formaat.
–: geen ondersteund formaat.
* Alleen BD.
Opmerking
• De bovenstaande tabel geldt enkel wanneer u [BD audio-instelling] instelt op [Rechtstreeks] (pagina 73). Als een
andere instelling wordt gebruikt, wordt het geluid mogelijk automatisch gedecodeerd naar een geschikt formaat,
afhankelijk van het audioformaat.
• Dit toestel kan geen MP3-bestanden afspelen.
92NL
Video-uitvoerresolutie
De uitvoerresolutie verschilt afhankelijk van de instelling in [Uitgevoerd videoformaat] onder
[Video-instellingen] (pagina 70).
Resolutieinstelling
Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is
ingesteld op [HDMI]
VIDEO OUTaansluiting
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is
ingesteld op [Componentvideo]
COMPONENT
VIDEO OUTaansluitingen
HDMI OUTaansluiting
VIDEO OUTaansluiting
HDMI OUTaansluiting
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
geen beeld
geen beeld
1080p
niet
selecteerbaar
niet
selecteerbaar
niet
selecteerbaar
* Beschermde inhoud op een dvd wordt uitgevoerd met een resolutie van 480p/576p.
Wanneer [Uitgevoerd videoformaat] is ingesteld op [Video]
Over de video-uitvoerresolutie van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Ongeacht de resolutie-instelling worden 480i/576i-videosignalen uitgevoerd via de VIDEO OUTaansluiting, en videosignalen worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT- en COMPONENT VIDEO
OUT-aansluitingen wanneer inhoud wordt afgespeeld via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
Aanvullende informatie
480i/576i-videosignalen worden uitgevoerd via de VIDEO OUT- of de COMPONENT VIDEO OUTaansluiting, en 480p/576p-videosignalen worden uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
93NL
Technische gegevens
Luidsprekers
Voorluidspreker (SS-TSZ7)
Luidsprekersysteem
Versterkergedeelte
Uitgangsvermogen (nominaal)
Voor*: 80 W + 80 W
(bij 4 ohm, 1 kHz,
1% THD)
Subwoofer*: 108 W
(bij 3 ohm, 100 Hz,
1% THD)
RMS-uitgangsvermogen (referentie)
Voor*: 105 W (per kanaal
bij 4 ohm, 1 kHz, 10%
THD)
Subwoofer*: 140 W
(bij 3 ohm, 100 Hz,
10% THD)
* Afhankelijk van de "DEC. MODE"-instellingen van de
Luidsprekers
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Subwoofer (SA-WSZ7)
Voeding
Stroomverbruik
decodeermodus en de bron, kan het zijn dat er geen
geluid hoorbaar is.
Ingangen (analoog)
AUDIO
Gevoeligheid: 450/250 mV
Ingangen (digitaal)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedantie: 75 ohm
PAL/NTSC
Tunergedeelte
Systeem
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenneaansluitingen
Tussenfrequentie
Digitale PLLkwartssynthesizer
87,5 MHz - 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
Videogedeelte
Uitgangen
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
HDMI OUT: type A
(19-pins)
94NL
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Aan: 110 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
Subwoofer Bass reflex
160 mm conustype
3 ohm
187 mm × 445 mm ×
340 mm (b/h/d)
9,4 kg
Bedieningseenheid (HCD-Z7)
BD/DVD/CD-systeem
Signaalformaat
2-wegs 3-driverluidsprekersysteem, Bass
reflex
Woofer: 50 mm, conustype
×2
Tweeter: 20 mm conustype
4 ohm
81 mm × 265 mm ×
130 mm (b/h/d)
81 mm × 265 mm × 95 mm
(b/h/d) met aanpasbare
ondersteuning
0,91 kg
Uitgangsvoltage (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Uitgangsstroom (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA (MAX)
Uitgangsvoltage (EXT)
5 V DC
Uitgangsstroom (EXT)
500 mA (MAX)
LAN(100)
100BASE-TX-aansluiting
Afmetingen (ong.)
350 mm × 69 mm ×
277 mm (b/h/d)
Gewicht (ong.)
3,6 kg
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.
Taalcode
Taalcode
Taalcode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Niet vermeld
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Aanvullende informatie
Taalcode
Codelijst kinderbeveiliging
Regiocode
Regiocode
Regiocode
Regiocode
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2092
2093
2115
2109
2424
2165
2174
2200
2184
2254
2276
2304
2333
2363
2362
2376
2390
2379
2046
2427
2428
2436
2489
2501
2149
2543
2528
2499
2086
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland
2219
2248
2238
2239
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland
GrootBrittannië
Hongkong
India
Indonesië
Ierland
Italië
Japan
Korea
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Taiwan
Thailand
Zweden
Zwitserland
95NL
Verklarende
woordenlijst
AVCHD
Het AVCHD-formaat is het HD-formaat van
digitale videocamera's dat wordt gebruikt voor
het opnemen van SD- (standard definition) of
HD-signalen (high definition) van ofwel de
1080i-specificatie* of de 720p-specificatie** op
dvd's, door middel van een efficiënte
coderingstechnologie voor de compressie van
gegevens. Het MPEG-4 AVC/H.264-formaat
wordt gebruikt voor het comprimeren van
videogegevens en het Dolby Digital- of het
Linear PCM-systeem wordt gebruikt voor het
comprimeren van audiogegevens. Het MPEG-4
AVC/H.264-formaat kan beelden efficiënter
comprimeren in vergelijking met het
conventionele beeldcompressieformaat. Met het
MPEG-4 AVC/H.264-formaat kunt u een
opname van een HD-videosignaal (high
definition) op een digitale camcorder opnemen
op een dvd-disc, op dezelfde manier als dat met
een SD-televisiesignaal (standard definition) het
geval zou zijn.
* Een HD-specificatie die 1080 effectieve scanlijnen
en het interlaceformaat gebruikt.
** Een HD-specificatie die 720 effectieve scanlijnen
en het progressieve formaat gebruikt.
BD-J-toepassing
Het BD-ROM-formaat ondersteunt Java voor
interactieve functies.
"BD-J" biedt leveranciers een haast onbeperkte
functionaliteit bij het ontwikkelen van
interactieve BD-ROM-titels.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) is een
opneembare Blu-ray Disc die slechts één keer
kan beschreven worden en heeft dezelfde
kenmerken als onderstaande BD. Aangezien de
gegevens kunnen worden opgenomen maar niet
overschreven, kan een BD-R worden gebruikt
om waardevolle gegevens te archiveren of
videomateriaal op te slaan en te verspreiden.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) is een
opneembare en herschrijfbare Blu-ray Disc en
96NL
heeft dezelfde kenmerken als onderstaande BD.
De herschrijfbare optie biedt u de mogelijkheid
om bewerkingen uit te voeren op verschillende
tijdstippen.
BD-ROM
BD-ROM's (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
zijn commercieel geproduceerde discs en
hebben dezelfde kenmerken als onderstaande
BD. Deze discs bevatten meestal conventionele
gegevens zoals films of video, maar kunnen
daarnaast ook andere functies bevatten, zoals
interactieve inhoud, menubediening via popupmenu's, keuze van de ondertiteling en
diavoorstelling. Hoewel een BD-ROM om het
even welke gegevens kan bevatten, bevatten de
meeste BD-ROM-discs films in HD-formaat om
af te spelen op Blu-ray Disc-/dvd-spelers.
Blu-ray Disc (BD)
Een discformaat ontwikkeld voor het opnemen/
afspelen van HD-beelden (high-definition)
(voor HDTV, enz.) en het opslaan van grote
hoeveelheden gegevens. Een Single Layer Bluray Disc kan tot 25 GB gegevens bevatten en een
Dual Layer Blu-ray Disc tot 50 GB.
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surroundluidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
basgeluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als kanaal 0.1 (werkt alleen wanneer
een diep baseffect is vereist). Alle zes kanalen
van dit formaat worden apart opgenomen voor
een superieure kanaalscheiding. Bovendien is er
minder signaalverlies doordat alle signalen
digitaal worden verwerkt.
Dolby Digital Plus
Deze audiocoderingstechnologie werd
ontworpen als een verlenging van Dolby Digital
en ondersteunt 7.1-multikanaals surroundgeluid.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD is een coderingstechnologie
zonder verlies die tot 8 multikanaals
surroundgeluidkanalen ondersteunt voor de
volgende generatie optische discs. Het
gereproduceerde geluid is volledig identiek aan
de originele bron.
even en oneven scanlijnen, aan 60 keer per
seconde.
DTS
Kinderbeveiliging
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals-surroundgeluid. Dit
formaat omvat een stereoachterkanaal en een
apart subwooferkanaal. DTS produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1
kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend
omdat alle kanaalgegevens apart zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
Een functie van een BD/DVD waarmee de
weergave van de disc kan worden beperkt
volgens de leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
DTS-HD High Resolution Audio
LTH is een opnamesysteem dat BD-R's met
organisch pigment ondersteunt.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio heeft een maximale
overdrachtsnelheid van 24,5 Mbps en maakt
gebruik van een compressiemethode zonder
verlies (Lossless). DTS-HD Master Audio heeft
een maximale bemonsteringsfrequentie van 192
kHz en ondersteunt maximum 7.1kanaalsgeluid.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI is een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding, zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale
videosignalen.
Interlace-indeling
(interlace-scannen)
De Interlace-indeling is de NTSCstandaardmethode voor het weergeven van
tv-beelden aan 30 frames per seconde. Elk frame
wordt tweemaal gescand - afwisselend tussen de
PhotoTV HD
"PhotoTV HD" zorgt voor uiterst gedetailleerde
beelden en een fotografische uitdrukking van
subtiele texturen en kleuren. Door apparaten van
Sony die compatibel zijn met "PhotoTV HD"
aan te sluiten met een HDMI-kabel, kunt u
genieten van een hele nieuwe wereld van foto's
in adembenemende Full HD-kwaliteit. Zo
kunnen nu de delicate textuur van de menselijke
huid, bloemen, zand en golven worden
weergegeven op een groot scherm met een
prachtige beeldkwaliteit.
Pop-upmenu
Een verbeterde menufunctie beschikbaar op
BD-ROM's. Het pop-upmenu wordt
weergegeven wanneer u op POP UP/MENU
drukt en kan worden gebruikt tijdens het
afspelen.
Aanvullende informatie
Deze technologie werd ontworpen als een
verlenging voor het formaat DTS Digital
Surround. De technologie ondersteunt een
maximale bemonsteringsfrequentie van 96 kHz
en 7.1-multikanaals surround.
DTS-HD High Resolution Audio heeft een
maximale overdrachtsnelheid van 6 Mbps, met
een compressiemethode met mogelijk verlies
(Lossy).
LTH (Low to High)
Progressive-indeling
(sequentieel scannen)
In tegenstelling tot de Interlace-indeling kan de
progressive-indeling 50 tot 60 beelden per
seconde weergeven door alle scanlijnen te
reproduceren (525 lijnen voor het NTSCsysteem). De algemene beeldkwaliteit verbetert
en stilstaande beelden, tekst en horizontale
lijnen worden scherper weergegeven. Deze
indeling is compatibel met de 525 of 625
progressive-indeling.
x.v.Colour
x.v.Colour is een gekendere term voor de
xvYCC-standaard voorgesteld door Sony.
97NL
xvYCC is een internationale norm voor
kleurenbereik in video.
Deze norm kan een breder kleurenbereik aan
dan de huidige gebruikte uitzendnorm.
24p True Cinema
Films die worden opgenomen met een
filmcamera, bestaan uit 24 frames per seconde.
Aangezien conventionele televisies (zowel CRT
als vlakbeeldtelevisies) frames weergeven met
intervallen van 1/60 of 1/50 seconde, worden de
24 frames niet aan een gelijke snelheid
weergegeven.
Wanneer het toestel wordt aangesloten op een tv
met 24p-mogelijkheden, geeft de speler elke
frame weer met intervallen van 1/24 seconde —
hetzelfde interval dat oorspronkelijk met de
filmcamera werd opgenomen, wat dus zorgt
voor een getrouwe reproductie van het originele
bioscoopbeeld.
98NL
Index
Cijfers
F
R
24p True Cinema 98
FM MODE 54
Foto-instellingen 76
RDS 58
Regiocode 91
Regiocode van
kinderbeveiliging 75
A
A/V SYNC 45
Afspeelbare discs 90
Afspelen hervatten 40
Afspelen met één druk op de
knop 39
Afstandsbediening 7
Audio 74
Audio DRC 73
Audio-instellingen 73
Automatische weergave 77
AVCHD 90, 96
G
Geluidseffect 73
H
S
Interlace-indeling 97
Internetinstellingen 78
Schermbeveiliging 77
Schermformaat 70
SLEEP 66
SLEEP MENU 66
Snelh.diavoorst. 76
Snelinstelling 31, 79
Standby-stand 77
Subwoofer 13
Systeeminformatie 77
SYSTEM MENU 35, 45, 53,
66
K
T
Kinderbeveiliging 39, 74, 97
Kinderbeveiliging voor BD 74
Kinderbeveiliging voor DVD
74
Kindervergrendeling 67
Taalcodelijst 95
Terugstellen 80
Testtoon 63
TONE 53
Type televisie 70
L
U
LTH 97
Luidsprekerinstellingen 63, 73
Afstand 63
Niveau 63
Uitgevoerd videoformaat 71
Uitleesvenster op het
voorpaneel 12
Update 69
C
M
V
CD 46, 90
Controle voor HDMI 39, 60, 76
Multiplex broadcast sound 52
Verlichtingsstand 67
Video-instellingen 70
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 56
B
BD audio-instelling 73
BD/DVD-instellingen 74
BD/DVD-menu 74
BDAV 90
BD-gegevens 45
BD-internetverbinding 75
BD-Live 45
BDMV 90
BD-R 96
BD-RE 96
Bedieningseenheid 11
Bioscoop-conversiefunctie 71
Blu-ray Disc 96
BonusView 45
D
Dempen - AUDIO 73
DIGITAL MEDIA PORT 59
DIMMER 66
Direct doorspoelen 38
Direct opnieuw afspelen 38
Discvergrendeling 39
Dolby Digital 51, 96
Dolby Digital Plus 96
Dolby TrueHD 96
DTS 51, 97
DTS-HD 97
DVD 37, 90
DVD-beeldverhouding 70
DYNAMIC BASS 52
HDMI
YCbCr/RGB 72
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 97
HDMI-instellingen 76
Hoek 40
I
N
NAME IN 58
Netwerkinstellingen 78
Netwerk-update 69
NIGHT 53
O
Ondertiteling 74
OPTIONS 49
P
W
Wachtwoord 75
Weergavelaag van hybridedisc
75
Weergaveschermtekst 77
X
x.v.Colour 72, 97
Pauzestand 72
PhotoTV HD 49, 97
POP UP/MENU 41
Progressive-indeling 97
99NL
Download PDF

advertising