Sony | DAV-TZ140 | Sony DAV-TZ140 Dvd-Home Theatre-systeem Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING
4-299-353-62(2)
Voor Europese modellen
Dit toestel is
geclassificeerd
als een
laserproduct
van klasse 1.
Deze
aanduiding
bevindt zich
achteraan op de buitenzijde van het toestel.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water
om het risico op brand of elektrische
schokken te verminderen. Plaats evenmin met
vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas
op het toestel.
Bedek de ventilatieopeningen van het toestel
niet met kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
om brand te voorkomen.
Plaats geen open vlammen zoals van een
brandende kaars op het toestel.
De stekker wordt gebruikt om het toestel los
te koppelen; verbind het toestel daarom met
een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.
Indien u een afwijking opmerkt aan het
toestel, trekt u het snoer onmiddellijk uit het
stopcontact.
De stekker wordt gebruikt om het toestel los
te koppelen van het stopcontact; plaats het
toestel dus op een locatie waar u gemakkelijk
bij de stekker kunt.
Installeer het toestel niet in een te kleine
ruimte zoals een boekenrek of een
inbouwkast.
Batterijen of het toestel met batterijen in
mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige warmte zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
Het toestel blijft onder netspanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al
is het toestel zelf uitgeschakeld.
Om verwondingen te voorkomen, moet dit
apparaat stevig worden vastgemaakt aan de
grond/muur in overeenstemming met de
installatie-instructies.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie geldt enkel voor apparatuur
verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
van kracht zijn.
De fabricant van dit product is Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken
verwijzen wij u graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie documenten.
Dit toestel werd getest en voldoet aan de
limieten van de EMC-richtlijn wanneer een
aansluitkabel wordt gebruikt die korter is dan
3 meter. (Alleen Europese modellen)
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing in
de Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Voor klanten in Europa, Rusland
en Australië
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in
de Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
op de verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen
veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u
naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig
uit het product te verwijderen. Overhandig de
batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Dit symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product
op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast
met de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Geldt voor accessoire: afstandsbediening.
OPGELET
Het gebruik van optische instrumenten in
combinatie met dit product verhoogt het
risico op oogletsels.
Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie het belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
©2012 Sony Corporation Printed in China
2
NL
DAV-TZ140
Afspeelbare discs
VISUAL PATENT PORTFOLIO-LICENTIE
VOOR PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN
CONSUMENT OM VIDEO TE
DECODEREN IN OVEREENSTEMMING
MET DE MPEG-4 VISUAL STANDARD
("MPEG-4 VIDEO"), DIE WERD
GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT
VOOR PERSOONLIJKE EN NIETCOMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF
WERD VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE DOOR MPEG
LA GELICENTIEERD IS OM MPEG-4
VIDEO AAN TE BIEDEN.
ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND
OF IMPLICIET TOEGEKEND VOOR ENIG
ANDER GEBRUIK.
VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE,
BIJVOORBEELD OVER PROMOTIONEEL,
INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN
LICENTIES, KUNT U TERECHT BIJ MPEG
LA, LLC. ZIE http://www.mpegla.com/
Handelsmerken
Dit systeem is uitgerust met Dolby* Digital en
Dolby Pro Logic adaptieve
matrixsurrounddecoders.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Dit systeem maakt gebruik van HDMI™technologie (High-Definition Multimedia
Interface). HDMI, het HDMI-logo en
High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in
de Verenigde Staten en andere landen.
"PlayStation" en "PS3" zijn geregistreerde
handelsmerken van Sony Computer
Entertainment Inc.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
DVD
Regiocode (alleen DVD VIDEO)
Er staat een regiocode vermeld op de
achterzijde van het toestel. Het toestel kan
alleen DVD VIDEO's (alleen weergave)
afspelen waarop dezelfde regiocode of ALL
vermeld staat.
Discs die niet kunnen worden afgespeeld
Blu-ray Discs
HD-DVD's
DVD-RAM's
DVD-audiodiscs
PHOTO CD's
Super Audio CD's
Datasectie van CD-Extra's
De kant met audiomateriaal op DualDiscs
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW in
VR-modus (Video Recording)
DVD-R/RW die CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
ondersteunt en inhoud bevat die
gemarkeerd is als "Eenmalig kopiëren".
Over deze gebruiksaanwijzing
"DVD" kan worden gebruikt als algemene
term voor een DVD VIDEO, DVD+
RW/DVD+R en DVD-RW/DVD-R.
Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen. Dit product bevat
technologie waarop bepaalde rechten van
intellectuele eigendom van Microsoft van
toepassing zijn. Gebruik of distributie van
deze technologie buiten dit product is
verboden zonder de relevante licentie(s) van
Microsoft.
Opmerking over Dual layer DVD's
De weergegeven beelden en het
geproduceerde geluid kunnen kort worden
onderbroken tijdens de overschakeling tussen
de lagen.
Een CD of DVD die niet correct gefinaliseerd
is, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie.
Alle andere handelsmerken zijn
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie
en -patenten worden gebruikt onder licentie
van Fraunhofer IIS en Thomson.
Opmerking over de afspeelfuncties van
een DVD
Bepaalde afspeelfuncties van een DVD
kunnen opzettelijk beperkt zijn door
softwareproducenten. Dit systeem zal een
DVD afspelen volgens de inhoud van de disc
ontworpen door de softwareproducenten,
zodat bepaalde weergavefuncties mogelijk
niet beschikbaar zijn.
DVD-VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (muziekcd)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD
Super VCD
CD
3
Over multi-sessie-CD's
U kunt alleen de eerste sessie van een
multisessie-disc afspelen.
OVER MPEG-4 VISUAL: DIT PRODUCT IS
GELICENTIEERD ONDER DE MPEG-4
5
Video
Bestandsformaat
Extensies
MPEG4 Video1)
".mp4", ".m4v"
Xvid Video2)
".avi"
Muziek
Bestandsformaat
".wma"
AAC5)
".m4a"
Foto
Bestandsformaat
Extensies
JPEG
".jpg", ".jpeg", ".jpe"
Opmerking
Video
T
FRONLEFT
GHT
RI
Blauw
Ω
USE 8
OUND
SURR LEFT
T
RIGH
Audio
Set-top box/
PS3™
Video
Audio
FER
ER
CENT SUBWOO
Selecteer *1 of *2 voor de videoverbinding op basis van de aansluitingen op de tv.
Gekleurd buisje
FRONT LEFT: wit
FRONT RIGHT: rood
CENTER: groen
SURROUND LEFT: blauw
SURROUND RIGHT: grijs
SUBWOOFER: purper
Purper
E
DANC
*1Alleen in bepaalde regio's bijgeleverd. Dit is
de standaardverbinding met een videokabel
(geel).
*2Alleen in bepaalde regio's bijgeleverd. De
beeldkwaliteit is beter dan met een
videokabel.
*3Los verkrijgbaar. Om via het systeem te
luisteren naar het geluid van de tv, dient u
een verbinding tot stand te brengen via een
audiokabel (rood en wit).
4
* Als uw tv geen AUDIO OUT-aansluitingen
heeft, wordt het geluid van de tv niet via dit
systeem weergegeven.
De FM-draadantenne aansluiten
Groen
IMPE
Video
Video
Set-top box/
PS3™
8
Een videokabel en een audiokabel aansluiten
Contactzone (–)
Grijs
Wit
Rood
De afstandsbediening voorbereiden
De tv heeft geen AUDIO OUT-aansluitingen:
Audio
Luidsprekerkabel
Contactzone (+)
Audio
Audio 
SPE
Video 
NNA
ANTE
HDMI IN
VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT
L
R
HDMI IN
AUDIO OUT
L
R
VIDEO IN
HDMI IN
Opmerking
Zoek een plaats en oriëntatie die een goede
ontvangst bieden en stel de antenne op.
Plaats de antenne op een goede afstand van
het netsnoer, andere kabels en metalen
voorwerpen zoals ramen.
SUBWOOFER
CENTER
FRONT R
*1
*2
*3
*1
*2
*3
*1
*2
Maak de schroeven vast in de muur
en hang de luidsprekers op aan de
muur.
Diepte van vastgemaakte schroef
Contacteer de winkel of installateur voor
meer informatie omtrent het muurmateriaal
of de schroeven die u dient te gebruiken.
Gebruik schroeven die geschikt zijn voor
het materiaal en de stevigheid van de muur.
Aangezien een muur in gipsplaat erg zwak
is, draait u de schroeven het best in een
balk. Bevestig de luidsprekers op een
verticale en vlakke muur met de nodige
versterking.
Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen
noch schade ten gevolge van een
ondeskundige montage, een onvoldoende
sterke muur of verkeerd aangebrachte
schroeven, natuurrampen enz.
7 tot 9 mm
Neem schroeven (niet bijgeleverd)
die geschikt zijn voor de opening aan
de achterkant van elke luidspreker.
Raadpleeg de onderstaande
afbeeldingen.
4 mm
R
Sluit de luidsprekerkabel met het gekleurde
buisje aan op +.
FRONT L
Opgelet
AUDIO OUT
L
2
Bij het bevestigen van de
luidsprekers aan een muur
1
FM
Opmerking
S
AKER
High Speed HDMI-kabel**
(1)
Plaats twee R6 (AA)-batterijen door de aanduidingen  en  op de batterijen overeen te laten
komen met de markeringen in de batterijhouder.
Bij het aansluiten op een tv en set-top box/PlayStation®3
Achterpaneel van het hoofdapparaat
Video
Videokabel** (1)
* Alleen V.S.-modellen.
**De high Speed HDMI-kabel en videokabel worden niet in alle gebieden meegeleverd.
Selecteer de aansluitingsmethode voor video en audio afhankelijk van de aansluitingen op uw tv of set-top box.
Gekleurd buisje
R6 (AA)-batterijen* (2)
Gebruiksaanwijzing
(deze handleiding)
AVC wordt niet ondersteund.
Niet beschikbaar op modellen voor de VS.
MP3PRO wordt niet ondersteund.
WMA DRM, WMA Lossless of WMA
PRO worden niet ondersteund.
5) AAC DRM en AAC Lossless-indelingen
worden niet ondersteund.
Opgelet
Omhulsel
FM-draadantenne (1)
7
De tv heeft AUDIO OUT-aansluitingen:
Afstandsbediening
(1)
1)
2)
3)
4)
Een tv aansluiten
De tv heeft AUDIO OUT-aansluitingen*4:
De bijgeleverde items controleren
Hoofdapparaat (1)
Luidsprekers (5)
Subwoofer (1)
WMA4)
De luidsprekers aansluiten
Bij het aansluiten op een tv alleen
Uitpakken
Extensies
MP3 (MPEG1 Audio ".mp3"
Layer 3)3)
6
Gebruik alleen de luidsprekers die bij het toestel geleverd zijn.
Verbind de luidsprekerkabels overeenkomstig de kleur van de SPEAKERS-aansluitingen op het
toestel.
In de volgende gevallen kan het even duren
voor bestanden gelezen worden:
 bij aanwezigheid van veel mappen of
bestanden.
 de geheugencapaciteit van het gebruikte
USB-apparaat is erg groot.
 het geheugen van het gebruikte
USB-apparaat is gefragmenteerd.
Sommige bestanden kunnen niet worden
afgespeeld afhankelijk van het formaat, de
codering of de opnameomstandigheden.
Het is mogelijk dat sommige USBapparaten niet werken met dit toestel.
Het toestel ondersteunt ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet voor DATA CD's.
Het toestel ondersteunt UDF (Universal
Disk Format) voor DATA DVD's.
Het toestel ondersteunt FAT12, FAT16 en
FAT32 voor USB-apparaten.
Het toestel kan de volgende bestanden of
mappen herkennen op een DATA DVD,
DATA CD en USB-apparaat:
 tot 300 mappen
 tot 648 bestanden
Opmerkingen bij discs
Dit product is ontworpen om discs af te
spelen die voldoen aan de CD-norm
(Compact Disc). DualDiscs en sommige
muziekdiscs die gecodeerd zijn met
copyrightbeveiligingstechnologieën voldoen
niet aan de CD-norm (Compact Disc). Deze
discs zijn mogelijk niet compatibel met dit
product.
Het toestel schakelt automatisch over
naar de stand-bystand.
Wanneer de stand pauzeren, stoppen, openen
of geen disc van toepassing is, schakelt het
systeem na 30 minuten automatisch over naar
de stand-bystand.
Afspeelbare bestandstypes
4
*3
30 mm
Opening aan de achterkant van de
luidspreker
5 mm
Hoofdapparaat
10 mm
SUR R
SUR L
9
11
Sluit het netsnoer aan.
Voorpaneel
Schakel het hoofdapparaat en de tv
in.
Afstandsbediening



/
/
3
4
5
6

Druk herhaaldelijk op FUNCTION of
op DVD/CD om naar DVD/CD te gaan.
Het afspelen start automatisch als een disc
met automatische afspeelfunctie wordt
geplaatst. Druk twee keer op  om de
weergave te stoppen.
Schakelt het toestel in of activeert de
stand-bystand.
Knoppen afspeelbediening
 (openen/sluiten)
Opent of sluit de disclade.
 (afspelen)
Start of hervat het afspelen (afspelen
hervatten).
 (stoppen)
Stopt de weergave en onthoudt het
stoppunt (hervatpunt).
Het hervatpunt van een titel/muziekstuk
is het laatste punt dat u hebt afgespeeld.
Druk in de stopstand op SETUP.
Het instelmenu wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op / om [Pagina
voorkeuren] te selecteren en druk
vervolgens op .
Druk herhaaldelijk op / om [Type
tv] te selecteren en druk vervolgens
op .
8
Druk herhaaldelijk op / om [PAL]
of [NTSC] te selecteren in de
weergegeven lijst en druk vervolgens
op .
9
Druk op SETUP om het instelmenu uit
te schakelen.

/ (aan/stand-by)
Wijzig de invoer van uw tv zodat
"Home Theatre System" wordt
weergegeven.
7
12
Onderdelen en bedieningselementen
Instelling kleurensysteem
1
2
10


FUNCTION
Selecteert de weergavebron.
VOLUME –/+
Regelt het volume van het systeem.

(USB)-poort
Voor het aansluiten van een
USB-apparaat.
Disclade
Uitleesvenster op het voorpaneel
 (afstandsbedieningssensor)
Achterpaneel
Opmerking

Na het wijzigen van het kleursysteem zoals
hierboven weergegeven, kunnen er zich
kort storingen voordoen op het tv-scherm.
SPEAKERS-aansluitingen
HDMI OUT-aansluiting
VIDEO OUT-aansluiting
13
SHIFT
Houd deze knop ingedrukt om knoppen met
purperen tekst te gebruiken.
TV INPUT*
De ingangsbron van de tv schakelen tussen
het tv-signaal en andere bronnen.
   
TV/CABLE (AUDIO IN)-aansluitingen
FM ANTENNA-aansluiting
14
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Activeert Afspelen met één druk op de
knop.
TV I/ (aan/stand-by)*
Schakelt de tv in of activeert de
stand-bystand.
/ (aan/stand-by)
Schakelt het systeem in of activeert de
stand-bystand.
Functieselectieknoppen
Selecteert de weergavebron.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
Selecteert de functies in volgorde.
REPEAT
De afspeelmodus herhalen/shuffle activeren.
SURROUND
De uitvoermodus voor het surroundgeluid
selecteren.
EQ
De equalizer-modus selecteren.
AUDIO
Het audioformaat/muziekstuk en de
FM-modus selecteren.
SUBTITLE
Hiermee selecteert u de taal van de
ondertiteling wanneer meertalige ondertitels
beschikbaar zijn.
ANGLE
Schakelt over naar andere kijkhoeken
wanneer meerdere hoeken werden
opgenomen op een DVD VIDEO.
Cijfertoetsen
Hiermee kunt u titel-/hoofdstuknummers
invoeren, radiozenders voorprogrammeren enz.
PROGRAM
Voor het activeren van Programma afspelen
en voorprogrammeren van radiozenders.
SLEEP
Stelt de Sleep Timer in.
DVD TOP MENU
Voor het openen van het hoofdmenu van de DVD.
DVD MENU
Voor het openen of sluiten van het menu van
de DVD.
MUTING
Schakelt het geluid tijdelijk uit.
///
Verplaatst de markering naar een
weergegeven item.
(ENTER)
Bevestigt het geselecteerde item.
VOLUME +/–
Regelt het volume.
SETUP
Voor het openen of sluiten van het
instelmenu.
DISPLAY
Voor het openen of sluiten van het
weergavemenu.
TIME
Voor het wijzigen van de tijdsinformatie
tijdens het afspelen.
Knoppen afspeelbediening
/ (vorige/volgende)
/ (snel terugspoelen/snel
vooruitspoelen)
/ (traag)
Hiermee wordt langzaam achteruitspoelen /
langzaam vooruitspoelen geactiveerd
wanneer u op / drukt in de
pauzestand.
 (pauzeren)
 (afspelen)
 (stoppen)
15
Radiobedieningstoetsen
PRESET +/–
TUNING +/–
* Werkt alleen met Sony-tv's. Afhankelijk
van uw tv kunt u bepaalde knoppen niet
gebruiken.
Opmerking
AUDIO IN
Deze knop functioneert niet.
16
Wordt vervolgd 
Een disc afspelen
1
2
3
Bestanden op een disc/
USB-apparaat afspelen
Druk op DVD/CD.
U kunt deze functie ook selecteren door
herhaaldelijk op FUNCTION te drukken.
1
Druk op  om de disclade te openen.
Leg een disc in de lade en druk op .
2
Andere afspeelfuncties
Druk op DVD/CD of USB.
 DVD/CD: voor een disc.
 USB: voor een USB-apparaat.
U kunt deze functie ook selecteren door
herhaaldelijk op FUNCTION te drukken.
Laad de bron.
 Voor een disc
Leg een disc in de lade; druk hiervoor op
 om de disclade te openen/sluiten.
 Voor een USB-apparaat
Sluit een USB-apparaat aan op de
(USB)-poort.
Met de bedrukte zijde naar boven.
4
5
Druk op  om het afspelen te
starten.
Druk op VOLUME +/– om het
volumeniveau te wijzigen.
USB-apparaat
3
Druk op / om een map te
selecteren, druk vervolgens op
selecteer een bestand.
4
Druk op  om het afspelen te
starten.
5
Druk op VOLUME +/– om het
volumeniveau te wijzigen.
en
Opmerking
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens
deze handeling. Om beschadigde gegevens
of schade aan het USB-apparaat te
vermijden, schakelt u het systeem uit
tijdens het aansluiten of verwijderen van
het USB-apparaat.
De hoeken wijzigen
1
2
De functie Controle voor HDMI
("BRAVIA" Sync)
Druk op FM.
Druk op PRESET +/– om een vooraf
ingesteld nummer te selecteren.
U kunt een vooraf ingesteld nummer ook
selecteren door SHIFT ingedrukt te
houden en vervolgens op de cijfertoetsen
te drukken.
U kunt een tv die ondersteuning biedt voor
de functie Controle voor HDMI bedienen
door deze op het systeem aan te sluiten via
een HDMI-kabel.
Beschikbare functies
Afspelen met één druk op de knop
Met één druk op ONE-TOUCH PLAY op
de afstandsbediening worden het systeem
en de tv automatisch ingeschakeld en
schakelt de ingang van de tv automatisch
over naar het systeem; het afspelen van een
disc start automatisch.
Systeem uitschakelen
Wanneer u de tv uitschakelt met de knop
/ op de afstandsbediening van de tv of
TV / op de afstandsbediening van het
systeem, wordt het systeem automatisch
uitgeschakeld.
Geluidscontrole van het systeem
Via het tv-menu kunt u ervoor kiezen de
audio uit te voeren via de luidsprekers van
de tv of de luidsprekers van dit systeem.
Als een FM-programma wordt verstoord,
kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het
stereo-effect valt weg, maar de ontvangst is
beter.
Druk op AUDIO.
"STEREO": stereo-ontvangst.
"MONO": mono-ontvangst.
1
Ondertitels weergeven
2
Druk op SUBTITLE tijdens de weergave om
de gewenste taal van de ondertitels te
selecteren. (Dit geldt alleen voor DVD
VIDEO's.)
3
Het geluid aanpassen
Druk op / om een optie te
selecteren en druk vervolgens op
 Bij het afspelen van een CD
Druk herhaaldelijk op AUDIO tijdens het
afspelen om het gewenste audiosignaal
te selecteren.
 Bij het afspelen van een DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioformaten
(PCM, Dolby Digital of MPEG-audio),
kunt u het audioformaat wijzigen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal
worden gewijzigd.
 Bij een VIDEO CD of CD kunt u het
geluid van het linker- of rechterkanaal
selecteren en naar het geluid van het
geselecteerde kanaal luisteren via de
linker- en de rechterluidsprekers.
1
Een VIDEO CD met PBC-functies
afspelen
2
2
Druk op
DISPLAY tijdens het
afspelen.
Het selectiescherm wordt weergegeven
op het tv-scherm.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
het gewenste muziekstuk te
selecteren.
 Bij het weergeven van een video-/
muziek-/fotobestand
1
Wanneer u het afspelen van een VIDEO CD
met PBC-functies (afspeelcontrole) start,
wordt het selectiemenu weergegeven.
Druk op
DISPLAY tijdens het
afspelen.
Het selectiescherm wordt weergegeven
op het tv-scherm.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
het gewenste nummer te selecteren.
Afspelen zonder gebruik van PBC
Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens
op de cijfertoetsen om het gewenste
itemnummer te selecteren in de stopstand.
Selecteer de muziekstukken die u wilt laten
afspelen in de volgorde die u zelf kiest (alleen
voor cd's).
1
Informatie over de disc bekijken
Druk op DVD/CD en werp de disc
vervolgens uit.
2
Druk op SETUP.
Het instelmenu wordt weergegeven.
3
U kunt de speelduur en de resterende
speelduur van de huidige titel, het huidige
hoofdstuk of het huidige muziekstuk
controleren.
Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens
herhaaldelijk op TIME.
Telkens wanneer u SHIFT ingedrukt houdt
en vervolgens op TIME drukt tijdens het
afspelen van de disc, wijzigt het weergegeven
item afhankelijk van de disc.
Druk op / om een van de
categorieën in het instelmenu te
selecteren en druk vervolgens op
 [Wachtwoord]
Het standaardwachtwoord is "000000". Het
wachtwoord wijzigen:
1
 [Audio]
U kunt de taal kiezen voor een discmenu.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
een nieuw wachtwoord van 6 cijfers
in te voeren bij [Nieuw wachtwoord].
3
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
het nieuwe wachtwoord van 6 cijfers
opnieuw in te voeren bij [WW
bevestigen] en het ingevoerde
wachtwoord te bevestigen.
 [Ouderlijk]
Met deze functie kunt u de weergave van
bepaalde DVD's beperken. Scènes kunnen
vergrendeld of vervangen worden door
andere scènes.
1
Druk op / om een classificatie van
1 tot 8 of [Uit] te selecteren en druk
vervolgens op .
2
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om uw
wachtwoord van 6 cijfers in te voeren.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
"000000" of uw laatst ingestelde
wachtwoord van 6 cijfers in te voeren
bij [Oud wachtwoord].
2
U kunt de taal van de ondertitels op een DVD
VIDEO wijzigen.
 [Discmenu]
4
Druk op [OK] om het menu te
verlaten.
 [Standaard]
Met deze functie kunt u alle opties van het
instelmenu en uw persoonlijke instellingen
weer herstellen naar de standaardwaarden,
behalve het wachtwoord voor de items
[Wachtwoord] en [Ouderlijk].
Druk op
om de standaardwaarden te
herstellen.
5
Selecteer de optie die u wilt wijzigen
en druk vervolgens op om te
bevestigen en terug te keren naar
het vorige geselecteerde item.
Druk op SETUP om het menu uit te
schakelen.
Geselecteerde
Instelcategorieën
categorie
Tv-scherm
Schermtaal
Controle voor HDMI
HDMI-audio
Schermbeveiliging
Laatste geheugen
Autom. Standby
De functie Controle voor HDMI werkt
niet.
Stel de instelling voor [Controle voor
HDMI] bij [Hoofdinstellingenpagina] in
op [Aan].
Zorg ervoor dat de aangesloten
component compatibel is met de functie
Controle voor HDMI.
Controleer de instelling van de
aangesloten component voor de functie
Controle voor HDMI. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing geleverd bij de
component.
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld.
Het bestand is groter dan 2.048 (breedte)
× 1.536 (hoogte) in de normale indeling,
of meer dan 2.000.000 pixels in
progressive-indeling, wat meestal wordt
gebruikt op internetwebpagina's.
Een videobestand kan niet worden
afgespeeld.
De resolutie van het videobestand is
groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).
USB-apparaat
"OVERLOAD" wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Verwijder het USB-apparaat uit de
(USB)-poort. Controleer of er geen
probleem is met het USB-apparaat.
De naam van een map of bestand wordt
niet correct weergegeven.
Het systeem kan alleen alfanumerieke
tekens weergeven. Andere tekens worden
weergegeven als [_].
Het USB-apparaat (audiobestand/
JPEG-beeldbestand) kan niet worden
afgespeeld.
Bestanden die gecodeerd zijn of
beschermd worden door wachtwoorden
enz. kunnen niet worden afgespeeld.
Het USB-apparaat bevat geen afspeelbare
bestanden.
Een disc begint niet te spelen vanaf het
begin.
Afspelen hervatten is geselecteerd. Druk
tijdens de stopstand op  en start
vervolgens het afspelen.
Programma afspelen is geselecteerd.
Druk tijdens de stopstand op  en start
vervolgens het afspelen.
Shuffle is geselecteerd. Druk tijdens de
stopstand op  en start vervolgens het
afspelen.
Voorzorgsmaatregelen
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met
breedbeeldfunctie aansluit.
 [Schermbeveiliging]
BELANGRIJK
Opgelet: dit systeem kan voor onbepaalde
duur een stilstaand videobeeld of
instelscherm op het tv-scherm weergeven.
Als u dit beeld lange tijd op het tv-scherm
laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd.
Vooral projectie-tv's zijn gevoelig
hiervoor.
Dit systeem memoriseert het punt waar u de
disc de laatste keer hebt gestopt en hervat
daar de weergave wanneer u dezelfde disc de
volgende keer inbrengt.
[Aan]: het systeem slaat de hervatpunten op
in het geheugen.
[Uit]: het systeem slaat de hervatpunten niet
op in het geheugen. Het afspelen wordt alleen
hervat bij het hervatpunt voor de huidige disc
in het toestel.
 [Schermtaal] (berichten die op het
scherm worden weergegeven)
Deze functie is beschikbaar wanneer u het
systeem en een tv die compatibel is met de
functie Controle voor HDMI verbindt via
een HDMI-kabel.
[Aan]: het is mogelijk afwisselend te werken
met de componenten die via een
HDMI-kabel zijn verbonden.
[Uit]: uit.
Opmerking
Wanneer het geheugen vol is, wordt het
hervatpunt voor de allereerste disc gewist.
 [Autom. Standby]
[Aan]: het toestel schakelt automatisch over
naar de stand-bystand wanneer gedurende
langer dan 30 minuten het afspelen is gestopt,
gepauzeerd, er geen disc is geplaatst of de
disc is uitgeworpen.
[Uit]: het toestel schakelt niet automatisch
over naar de stand-bystand.
Als u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit systeem, probeer die dan eerst zelf op
te lossen aan de hand van de onderstaande
lijst. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleegt u de dichtstbijzijnde
Sony-verdeler.
Merk op dat wanneer het
onderhoudspersoneel beslist om tijdens een
herstelling onderdelen te vervangen, deze
onderdelen eventueel kunnen worden
ingehouden.
Warmtestraling
Door het slanke ontwerp van het
hoofdapparaat voelt de bovenkant van het
toestel mogelijk warm aan. Dit is normaal. U
kunt met al uw vragen terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
Voeding
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
Geluid
Discs hanteren
Neem de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
Plak geen papier of plakband op de disc.
Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtblazers en
laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon staat geparkeerd en waarin de
temperatuur sterk kan oplopen.
Het geluid wordt niet weergegeven via
de surroundluidsprekers.
Druk herhaaldelijk op SURROUND en
selecteer "MULTI" (A.F.D. MULTI) om
het geluid weer te geven uit alle
luidsprekers.
(Afhankelijk van het medium wordt het
geluid mogelijk niet weergegeven uit de
surroundluidsprekers.)
Discs reinigen
Reinig voor het afspelen de disc met een
schoonmaakdoek.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Gebruik geen oplosmiddelen, zoals
wasbenzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor
grammofoonplaten.
De items op de
[Luidsprekerinstellingenpagina] kunnen
niet worden gewijzigd.
Druk op DVD/CD en werp de disc
vervolgens uit.
Er is geen geluid hoorbaar. Sterke brom
of ruis is hoorbaar.
Maak de luidsprekerkabels los van de
SPEAKERS-aansluitingen, zet de
contactzone van elke luidsprekerkabel
recht, sluit de luidsprekerkabels
vervolgens opnieuw aan op de
SPEAKERS-aansluitingen.
Reinig de disc.
27
Videogedeelte
Uitgangen
Versterkergedeelte
UITGEVOERD VERMOGEN (nominaal):
Voor L + Voor R
30 W + 30 W (bij
8 ohm, 1 kHz, 1%
THD)
UITGEVOERD VERMOGEN (referentie):
Voor L/Voor R/
Midden/Surround L/
Surround R: 50 W
(per kanaal bij 8 ohm,
1 kHz) Subwoofer:
50 W (bij 8 ohm,
100 Hz)
VIDEO: pinaansluiting
HDMI OUT: HDMI
19-pins
Luidsprekers
Voor
SS-TS121
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
83 mm × 119 mm ×
100 mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
0,35 kg
Midden
SS-CT121
Afmetingen (ong.)
Pinaansluiting
Gewicht (ong.)
CD/DVD-systeem
Eigenschappen laserdiode
Emissieduur: continu
Laservermogen*:
minder dan 44,6 μW
* Dit vermogen wordt bekomen door de
waarde te meten op een afstand van
200 mm van de objectieve lens op het
onderdeel voor optische pick-up met een
opening van 7 mm.
83 mm × 119 mm ×
100 mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
0,43 kg
Gewicht (ong.)
Luidsprekerinstellingenpagina
500 mA
Gewicht (ong.)
30
U kunt het geluidsniveau van alle
luidsprekers en de subwoofer aanpassen.
[L]: het geluidsniveau van de
linkerluidspreker aanpassen. U kunt de
parameter instellen tussen -6,0 dB en +0,0 dB.
[C]: het geluidsniveau van de
middenluidspreker aanpassen. U kunt de
parameter instellen tussen -6,0 dB en +6,0 dB.
[R]: het geluidsniveau van de
rechterluidspreker aanpassen. U kunt de
parameter instellen tussen -6,0 dB en +0,0 dB.
[SR]: het geluidsniveau van de
rechtersurroundluidspreker aanpassen. U
kunt de parameter instellen tussen -6,0 dB en
+6,0 dB.
[SL]: het geluidsniveau van de
linkersurroundluidspreker aanpassen. U kunt
de parameter instellen tussen -6,0 dB en
+6,0 dB.
[SW]: het geluidsniveau van de subwoofer
aanpassen. U kunt de parameter instellen
tussen -6,0 dB en +6,0 dB.
Druk op om de frequentie van de
zender op te slaan.
 [Surroundluidsp.]
[Aan]: de surroundluidsprekers activeren.
[Uit]: de surroundluidsprekers deactiveren.
 [Test Toon]
De luidsprekers produceren een testtoon om
het niveau in te stellen.
[Aan]: de luidsprekers produceren een
testtoon.
[Uit]: de luidsprekers produceren geen
testtoon.
Tip
Om het volume van alle luidsprekers te
regelen, drukt u op VOLUME +/– op het
toestel of op de afstandsbediening.
Druk herhaaldelijk op /// om de
luidspreker en het gewenste niveau of de
gewenste afstand te selecteren.
Video-instellingenpagina
 [HDMI-resolutie]
U kunt het type videosignaal selecteren dat
wordt uitgevoerd via de HDMI
OUT-aansluiting.
[Auto]: het systeem voert het optimale
videosignaal uit voor de aangesloten tv.
[480p/576p]: het systeem voert 720 × 480p*of 720 × 576p*-videosignalen uit.
[720p]: het systeem voert 1280 × 720p*videosignalen uit.
[1080i]: het systeem voert 1920 × 1080i*videosignalen uit.
[1080p]: het systeem voert 1920 × 1080p*videosignalen uit.
* i: interlace, p: progressive
 [Afstand]
Als u een luidspreker verplaatst, dient u de
parameters voor de afstand van de
luisterpositie tot de luidsprekers in te stellen.
[L/R]: de afstand van de linker-/
rechterluidsprekers aanpassen. U kunt de
parameter instellen tussen 1,0 m en 7,0 m.
[C]: de afstand van de middenluidspreker
aanpassen. U kunt de parameter instellen van
1,6 m korter dan en gelijk aan de instelling
voor het L/R-kanaal.
[SL/SR]: de afstand van de linker-/
rechtersurroundluidspreker aanpassen. U
kunt de parameter instellen van 5,0 m korter
dan en gelijk aan de instelling voor het L/Rkanaal.
Er is minder stereo-effect bij het afspelen
van een VIDEO CD of CD.
Stel de audio-instelling in op [Stereo]
door op AUDIO te drukken.
Bediening
"PROTECT" verschijnt op het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Sluit alle kanalen correct aan op hun
overeenkomstige SPEAKERSaansluitingen.
Druk op / om het systeem uit te
schakelen en controleer de volgende
items nadat "STANDBY" is verdwenen:
 Zijn de + en – luidsprekerkabels
kortgesloten?
 Zijn de ventilatieopeningen van het
systeem geblokkeerd?
Nadat u deze items heeft gecontroleerd
en eventuele problemen heeft verholpen,
schakelt u het systeem in.
Als u de oorzaak van het probleem niet
heeft kunnen vinden nadat u alle items
hierboven heeft gecontroleerd, neemt u
contact op met uw dichtstbijzijnde Sonyverkoper.
Beeld
Geen beeld.
De videokabels zijn niet goed
aangesloten.
Het toestel is niet aangesloten op de
correcte tv-ingang.
Het systeem is niet geselecteerd via de
video-ingang van de tv.
Controleer de uitvoermethode van uw
systeem.
Het beeld vult niet het volledige
tv-scherm, ook al is de breedte-/
hoogteverhouding ingesteld voor [Tvscherm] bij [Hoofdinstellingenpagina].
De breedte-/hoogteverhouding op de
disc ligt vast.
Er treedt een kleurafwijking op het
tv-scherm op.
De luidsprekers van het systeem bevatten
magnetische onderdelen, dus is het
mogelijk dat er magnetische vervorming
optreedt. Wanneer de kleuren op het
scherm niet normaal zijn, controleert u
de volgende zaken:
Plaats de luidsprekers minstens 0,3 meter
verwijderd van uw tv.
Als de kleurafwijking blijft, schakelt u de
tv uit en schakelt u deze vervolgens na
15 tot 30 minuten weer in.
Plaats de luidsprekers verder van uw tv.
De instelling voor [Type tv] stemt niet
overeen met uw tv.
U kunt de instelling voor [Type tv] als
volgt wijzigen:
1. D
ruk op  om de disc te verwijderen.
2. Druk op
DISPLAY.
3. Druk op .
[Type tv] wordt gereset.
Een disc kan niet uitgeworpen worden,
en "LOCKED" wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Neem contact op met uw Sony-verdeler
of de plaatselijke technische dienst van
Sony.
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
Controleer of de antenne goed is
aangesloten. Regel de antenne en sluit
eventueel een buitenantenne aan.
Een disc wordt niet afgespeeld.
De regiocode op de DVD komt niet
overeen met die van het systeem.
Er is condensvorming opgetreden in het
toestel, waardoor de lenzen kunnen
worden beschadigd. Verwijder de disc en
laat het toestel ongeveer een half uur aan
staan.
28
Vermogensverbruik
Noord-Amerikaanse en Mexicaanse
modellen:
Aan: 29 W
Stand-by: 0,4 W*
Andere modellen: Aan: 34 W
Stand-by: 0,5 W*
* Geldig wanneer het systeem zich in de
volgende toestand bevindt:
 [Controle voor HDMI] is ingesteld op
[Uit].
Afmetingen (ong.) 340 mm × 56 mm ×
325 mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
Gewicht (ong.)
2,1 kg
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
83 mm × 119 mm ×
100 mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
0,39 kg
160 mm × 315 mm ×
295 mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
3,0 kg
31
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
een vooraf ingesteld nummer te
selecteren.
[Aan]: de middenluidspreker activeren.
[Uit]: de middenluidspreker deactiveren.
 [Niveau]
Algemeen
Voeding
Noord-Amerikaanse en Mexicaanse
modellen: 120 V AC, 60 Hz
Latijns-Amerikaanse modellen: 110 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Andere modellen: 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Digitale PLLkwartssynthesizer
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op PROGRAM.
"P 01" knippert in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Houd TUNING +/– gedurende 2
seconden ingedrukt om het
afstemmen te starten tot u de
gewenste radiozender vindt.
"SEARCH +" of "SEARCH –" wordt
weergegeven op het uitleesvenster op het
voorpaneel tot een radiozender met
voldoende signaalsterkte gevonden is.
 [Middenluidsp.]
Subwoofer
SS-WS121
Afmetingen (ong.)
3
5
Surround
SS-TS121
Afmetingen (ong.)
Druk op FM.
24
Verhelpen van storingen
Dit systeem kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u discs
met een andere vorm (bv. kaart-, hart- of
stervormig) probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
26
Technische gegevens
USB-gedeelte
(USB)-poort:
Maximale stroom:
 [Laatste geheugen]
Het systeem verplaatsen
Controleer, voordat u het systeem verplaatst,
of er geen disc is geplaatst en trek het
netsnoer uit het stopcontact.
Werking
Indien het systeem direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het toestel. In dat
geval kan de werking van het systeem
worden verstoord. Verwijder in dat geval de
disc en laat het systeem ongeveer een half
uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
Als er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
eerst door een deskundige laten nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
Ingangen
TV/CABLE:
[Aan]: het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u het systeem gedurende ongeveer
15 minuten niet bedient.
[Uit]: uit.
[4:3 Pan Scan]: voor een beeld van volledige
hoogte over het hele scherm, met bijgesneden
zijden.
1
2
4
23
Kleuren op uw tv-scherm
Afstembereik
Noord-Amerikaanse en Braziliaanse
modellen:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(stappen van 100 kHz)
Andere modellen: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
29
Opties
Discs reinigen, disc-/lensreinigers
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger
(vloeistof of spray). Deze kunnen defecten
veroorzaken.
Plaatsing
De behuizing kan bij langdurige weergave
met een hoog volume warm aanvoelen. Dit
duidt niet op een storing. Vermijd echter de
behuizing aan te raken. Plaats het systeem
niet in een te kleine en slecht geventileerde
ruimte om oververhitting te vermijden.
Installeer het systeem niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of
heteluchtblazers of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof, mechanische trillingen of
schokken.
Zet het systeem niet schuin. Het systeem is
ontworpen voor gebruik in horizontale
stand.
Plaats geen zware voorwerpen op het
systeem.
Tunergedeelte
Systeem
Het systeem werkt niet zoals het hoort.
Koppel het netsnoer los van het
stopcontact en sluit het enkele minuten
later weer aan.
Aan
Gekozen instelling
 [HDMI-audio]
 [Controle voor HDMI]
16:9 16:9
NLD 4:3 Letter Box
Aan 4:3 Pan Scan
Uit
Aan
Aan
U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. U
kunt vervolgens eenvoudig afstemmen op
deze zenders door het overeenstemmende
vooraf ingestelde nummer te selecteren.
20
Deze instelling dient alleen gebruikt te
worden als u de HDMI OUT-aansluiting
gebruikt voor een audioverbinding.
[Uit]: voor het uitschakelen van
HDMI-audio-uitvoer. U kunt het geluid nog
steeds beluisteren via het luidsprekersysteem.
[alles]: het HDMI-audio-uitvoerformaat is
gelijk aan de audiostream die wordt
afgespeeld. Als het audioweergaveformaat
niet wordt ondersteund, wijzigt de
audio-uitgang automatisch naar PCM.
[PCM]: HDMI-audio-uitvoer wordt
gereduceerd (downmixen) tot lineaire PCM
(2-kanaals).
U kunt de taal voor het tv-scherm kiezen.
-- Hoofdinstellingenpagina --
Reiniging
Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of wasbenzine.
Met alle vragen over of eventuele problemen
met uw systeem kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
25
Een DATA CD/DATA DVD kan niet worden
afgespeeld.
De DATA CD is niet opgenomen in ISO
9660 Level 1/Level 2 of Joliet.
De DATA DVD is niet opgenomen in
UDF (Universal Disk Format).
De selecteerbare modi en de volgorde
ervan verschillen afhankelijk van de disc of
het bestand.
22
Wachtwoordinstell.pag.
De surroundinstellingen werken mogelijk
niet afhankelijk van het ingangssignaal.
Druk op SURROUND om de huidige modus
weer te geven. Terwijl de huidige modus
wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op
SURROUND om de gewenste uitvoermodus
voor het surroundgeluid te selecteren. De
geselecteerde modus wordt weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
"MULTI" (A.F.D. MULTI): wanneer de
bron uit 2 kanalen bestaat, wordt er geluid
uitgevoerd via alle luidsprekers.
"STANDARD" (A.F.D. STANDARD): het
systeem herkent het geluidsformaat van de
bron en geeft het geluid weer zoals het
werd opgenomen/gecodeerd.
"DOLBY PL" (PRO LOGIC): voert Dolby
Pro Logic-decodering uit.
.
Druk op / om een instelitem te
selecteren en druk vervolgens op 
of .
Radiozenders
voorprogrammeren
Opmerking
Een surroundinstelling
selecteren
[4:3 Letter Box]: voor een breed beeld met
zwarte banden aan de boven- en onderzijde.
4
6
21
 [Ondertit.]
Druk herhaaldelijk op REPEAT om de
gewenste afspeelmodus te selecteren. De
geselecteerde modus wordt weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
"REP CHP": het huidige hoofdstuk
herhalen.
"REP TT": de huidige titel herhalen.
"REP ALL": alle titels herhalen.
"REP TRK": het huidige muziekstuk
herhalen.
"REP OFF": het systeem keert terug naar de
normale afspeelmodus.
"SHUFFLE": de inhoud één keer in een
willekeurige volgorde afspelen tot alles
afgespeeld is.
"SHUF REP": willekeurig afspelen
herhalen.
"FOLDER": de huidige map afspelen.
"RANDOM": alle bestanden afspelen in
willekeurige volgorde.
"SINGLE": het huidige bestand afspelen.
"REP ONE": het huidige bestand herhalen.
"REP FLD": de huidige map herhalen.
 [Tv-scherm]
1
Telkens als u op deze knop drukt, veranderen
de minuten (resterende tijd) in stappen van
10 minuten.
In het uitleesvenster op het voorpaneel
worden de laatste 20 seconden afgeteld voor
het toestel uitgeschakeld wordt.
U kunt de voorkeuraudiotaal selecteren voor
DVD's met meerdere soundtracks.
Herhaaldelijk afspelen/shuffle
enz.
Hoofdinstellingenpagina
U kunt verschillende beeld- en
geluidsinstellingen doorvoeren.
De weergegeven items verschillen naargelang
het model per land.
De standaardinstelling is onderstreept.
De Sleep Timer annuleren
Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens
herhaaldelijk op SLEEP tot "OFF" wordt
weergegeven in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op EQ om de huidige modus weer te
geven. Druk, terwijl de huidige modus wordt
weergegeven, herhaaldelijk op EQ tot de
gewenste modus weergegeven wordt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
"AUTO": Selecteert automatisch de
geluidsfunctie voor film of muziek op basis
van het disctype.
"MOVIE": Aangename, krachtige lage
tonen en geluidseffecten; aanbevolen voor
films.
"MUSIC": Goede balans tussen laag en
hoog bereik; aanbevolen voor muziek.
"TV": Duidelijke vocalen in het
middenbereik; aanbevolen voor drama of
comedy-series.
"GAME": Verbeterd laag en hoog bereik;
aanbevolen voor actie- of schietgames, enz.
Een tuner gebruiken
"2CH ST" (2CH STEREO): alle formaten
worden gereduceerd tot 2 kanalen
(downmixen).
19
Houd SHIFT ingedrukt en druk vervolgens
op SLEEP.
De standaardinstelling voor Type tv verschilt
afhankelijk van de regio.
[PAL]: voor een PAL-tv.
[NTSC]: voor een NTSC-tv.
Druk op /// om [Starten] te
selecteren en het programma af te
spelen.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op PROGRAM.
Het programmamenuscherm wordt
weergegeven op het tv-scherm.
Het instelscherm
gebruiken
De resterende tijd controleren
Houd SHIFT en SLEEP gedurende
3 seconden ingedrukt. De resterende tijd tot
het uitschakelen van het toestel wordt
weergegeven in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Een equalizerinstelling
selecteren
Opmerking
Afspelen in geprogrammeerde
volgorde
Sleep Timer
 [Type tv]
.
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
naar de gewenste optie te gaan.
U kunt het systeem op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap
kunt vallen met muziek.
Pagina voorkeuren
3
Druk op
DISPLAY tijdens het
afspelen.
Het weergavemenu wordt weergegeven
op het tv-scherm.
Het geluidseffect selecteren
Houd SHIFT ingedrukt en druk
vervolgens op de cijfertoetsen om
het gewenste muziekstuk te
selecteren.
18
Handige functies
Een voorgeprogrammeerde
radiozender selecteren
 Bij het afspelen van een DVD/VCD
Druk op ANGLE tijdens de weergave om de
gewenste hoek te selecteren. (Dit geldt alleen
voor DVD VIDEO's.)
17
2
Een titel/hoofdstuk/
muziekstuk/scène enz. zoeken
32
Download PDF

advertising