Sony | DAV-S300 | Sony DAV-S300 Gebruiksaanwijzing

4-227-573-52(1)
Compact AV System
Gebruiksaanwijzing
TV
SLEEP
FUNCTION
1
2
4
5
7
8
>10
10/0
3
SOUND
FIELD
6
BAND
P.MODE
9
ENTER
DISPLAY
AUDIO ANGLE SUBTITLE
PRESET
PREV
NEXT
PLAY/SELECT
TITLE
TUNING
PAUSE
STOP
DVD MENU
VOL
ENTER
DVD
DISPLAY
DAV-S300
 2000 Sony Corporation
RETURN MUTING
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of vocht
om het gevaar voor brand
of een elektrische schok te
voorkomen.
Open om dezelfde reden
ook nooit de behuizing.
Laat eventuele reparaties
over aan de erkende
vakhandel.
Het netsnoer mag alleen
worden vervangen in een
erkende vakhandel.
Dit apparaat is geclassificeerd als een
CLASS 1 LASER PRODUCT. De
aanduiding ”CLASS 1 LASER
PRODUCT” vindt u aan de
achterzijde van het apparaat.
OPGELET
Het gebruik van optische instrumenten in
combinatie met dit product vergroot de
kans op oogletsel. De laserstraal van deze
CD/DVD-speler is schadelijk voor de
ogen. Open dus nooit de behuizing.
Laat eventueel onderhoud over aan de
erkende vakhandel.
Dit etiket bevindt zich op de
laserbehuizing in het toestel.
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
2
Welkom!
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• In het geval er vloeistof of een voorwerp
in de behuizing terechtkomt, moet u de
stekker uit het stopcontact trekken en het
apparaat eerst door een deskundige
laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder (net)spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u
denkt het apparaat geruime tijd niet te
gebruiken. Om de aansluiting op het
stopcontact te verbreken, moet u
uitsluitend de stekker vastnemen. Trek
nooit aan het snoer zelf.
• Gebruik het toestel niet in de auto. Een
goede werking is dan immers niet
gegarandeerd.
Installeren
• Installeer het toestel niet in een beperkte
ruimte zoals een boekenrek of een
inbouwkast.
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om
oververhitting van vitale onderdelen te
voorkomen.
• Zet het apparaat niet op een zacht of
wollig oppervlak (een kleedje of deken),
of tegen gordijnen, waardoor de
ventilatie-openingen geblokkeerd
kunnen worden.
• Installeer het apparaat niet in de buurt
van warmtebronnen zoals radiatoren of
heteluchtblazers of op een plaats waar
het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of
mechanische schokken.
• Zet het apparaat niet schuin. Het
apparaat is ontworpen voor gebruik in
horizontale stand.
• Houd zowel het apparaat als discs uit de
buurt van apparatuur waarin een
krachtige magneet gebruikt wordt, zoals
een grote luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het
toestel.
• Als het apparaat van een koude naar een
warme omgeving wordt gebracht kan er
vocht binnenin het apparaat
condenseren, hetgeen schade aan de
lenzen tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom bij het voor de eerste maal
installeren van het apparaat, of wanneer
u dit van een koude naar een warme
omgeving verplaatst ongeveer een uur
voor u het in gebruik neemt.
Dank u voor de aankoop van dit Sony
Compact AV System. Voor u de apparatuur
in gebruik neemt, moet u deze
gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en
bewaren zodat u ze later nog kunt
raadplegen.
INHOUD
Betreffende deze gebruiksaanwijzing 4
Met dit systeem kunnen de volgende discs worden
afgespeeld 4
Voorzorgsmaatregelen 6
Opmerkingen betreffende discs 6
Aan de slag 7
Uitpakken 7
Luidsprekers aansluiten 8
Antennes aansluiten 10
TV en videocomponenten aansluiten 11
Het netsnoer aansluiten 12
De taal voor het schermdisplay kiezen 13
Luidsprekeropstelling 14
Radiozenders voorinstellen 17
Discs afspelen 18
Discs afspelen 18
Een geluidsveld kiezen 20
Geluidsvelden personaliseren 22
De weergave hervatten vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt (Resume Play) 23
Gebruik van het menu voor elke DVD 24
VIDEO CD’s met PBC-functies (PBC Playback)
afspelen 25
Geprogrammeerde weergave (Program Play) 26
Weergave in willekeurige volgorde (Shuffle
Play) 27
Gebruik van het uitleesvenster op het
voorpaneel 28
Een bepaald gedeelte herhalen (AyB Repeat) 38
Weergave-informatie controleren 40
Instellingen en regelingen 41
Gebruik van het instelscherm 41
Lijst van mogelijke instellingen 43
De taal voor display en geluid kiezen
(TAALKEUZE) 44
Display-instellingen (SCHERMINSTELLING) 45
Individuele instellingen (INDIVIDUELE
INSTELLING) 46
Geluidsinstellingen (AUDIO INSTELLING) 49
Luidsprekerinstellingen (LUIDSPREKER) 49
Bijkomende handelingen 51
De TV bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening 51
Luisteren naar de radio 53
Voorinstelzenders benoemen 54
Gebruik van de Sleep Timer 55
Aanvullende informatie
56
Verhelpen van storingen 56
Zelfdiagnosefunctie 59
Technische gegevens 60
Verklarende woordenlijst 61
Taalcodelijst 63
Onderdelen en bedieningselementen
Index Achterflap
64
Gebruik van diverse functies via het
bedieningsmenu 30
Gebruik van het bedieningsmenu 30
Items bedieningsmenu
32
Een Titel/Hoofdstuk/Muziekstuk/Index/Scène
zoeken 32
Speelduur en resterende duur controleren 33
Een startpunt kiezen aan de hand van de
tijdcode 34
Het geluid regelen 35
Ondertitels weergeven 36
Hoeken wijzigen 37
Herhaalde weergave (Repeat Play) 38
3
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Afspraken
Symbool
• In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op
het systeem beschreven.
Ook de bedieningselementen op de afstandsbediening kunnen
worden gebruikt indien ze dezelfde of soortgelijke namen
hebben als die op het systeem.
• In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Betekenis
Betekent dat u voor deze handeling alleen
de afstandsbediening kunt gebruiken.
Z
Staat voor tips en hints om de bediening
te vergemakkelijken.
z
Geeft functies voor DVD VIDEO’s aan.
Geeft functies voor VIDEO CD’s aan.
Geeft functies voor Audio CD’s aan.
Met dit systeem kunnen de volgende discs worden
afgespeeld
DVD VIDEO’s
VIDEO CD’s
Audio CD’s
Audio + Video
Audio
Disc-logo
Inhoud
Disc-formaat
Speelduur
Audio + Video
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(CD single)
Ongeveer 4 u
(voor
enkelzijdige
DVD)/
ongeveer 8 u
(voor
dubbelzijdige
DVD)
Ongeveer 80
min. (voor
enkelzijdige
DVD)/
ongeveer 160
min. (voor
dubbelzijdige
DVD)
74 min.
20 min.
74 min.
20 min.
“DVD VIDEO” logo is een handelsmerk.
Bij het afspelen van een NTSC disc voert deze speler het videosignaal alleen uit in het NTSC systeem. Als uw TV met het PAL systeem
werkt, is het beeld dan gestoord.
Regiocode van DVD’s die met dit apparaat kunnen worden afgespeeld
Op de achterkant van het toestel staat een regiocode vermeld die ook op de DVD moet vermeld
staan om met dit toestel te kunnen worden afgespeeld.
DVD’s met het label ALL kunnen ook met dit toestel worden afgespeeld.
Wanneer u een andere DVD probeert af te spelen, verschijnt het bericht “Weergave van deze disc niet
toegestaan wegens regiobeperkingen.” op het TV-scherm.
Regiocode
MODEL NO.HCD-S300
CD/DVD RECEIVER
AC : 120V 60Hz
SERIAL NO .
Op sommige DVD’s staat geen regiocode vermeld en kunnen toch niet worden afgespeeld.
Opmerking betreffende de weergave van DVD’s en VIDEO CD’s
Sommige weergavefuncties van DVD’s en VIDEO CD’s kunnen opzettelijk door software-producenten zijn vastgelegd. Dit apparaat
speelt DVD’s en VIDEO CD’s af volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg daarom de instructies die bij DVD’s of VIDEO CD’s worden geleverd.
4
Terminologie
Discs die niet kunnen worden afgespeeld met dit
toestel
• Titel
De langste delen van een beeld of een muziekstuk op een DVD:
bijvoorbeeld een film, enz. voor video software of een album,
enz. voor audio software. Aan elke titel is een titelnummer
toegekend, zodat u titels snel kunt vinden.
Het toestel is uitsluitend geschikt voor de weergave van discs die
vermeld staan in de tabel op pagina 4. CD-R’s, CD-ROM’s met
inbegrip van PHOTO CD’s, datasecties in CD-EXTRA’s, DVDROM’s en dergelijke kunnen niet worden afgespeeld.
• Hoofdstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk die korter zijn dan
titels. Een titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken. Aan elk
hoofdstuk is een hoofdstuknummer toegekend, zodat u
hoofdstukken snel kunt vinden. Sommige discs bevatten geen
hoofdstukken.
• Muziekstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk op een VIDEO CD of
een CD. Aan elk muziekstuk is een muziekstuknummer
toegekend, zodat u muziekstukken snel kunt vinden.
Disc
DVDstructuur
Titel
Hoofdstuk
VIDEO
CD of
CD
structuur
Disc
Muziekstuk
Index
• Index (CD) / Video Index (VIDEO CD)
Een getal waarmee een track wordt opgesplitst zodat u
makkelijk een bepaald punt op een VIDEO CD of een CD kunt
vinden. Sommige discs bevatten geen indexen.
• Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de menuschermen,
bewegende beelden en stilstaande beelden opgesplitst in
“scènes”. Aan elke scène is een scènenummer toegekend,
zodat u scènes snel kunt vinden.
Opmerking bij PBC (Playback Control) (VIDEO CD’s)
Dit systeem beantwoordt aan Ver. 1.1 en Ver. 2.0 van VIDEO CD
normen. Naargelang de disc zijn er twee
weergavemogelijkheden.
Disc type
Geschikt voor
VIDEO CD’s
zonder PBC
functies (Ver. 1.1
discs)
Weergave van bewegende beelden en
muziek.
VIDEO CD’s met
PBC functies
(Ver. 2.0 discs)
Weergave van interactieve software met
menuschermen op het TV-scherm (PBC
Playback), met bovendien de
videoweergavefunctions van Ver 1.1
discs. Hiermee kunnen ook stilstaande
hogeresolutiebeelden worden afgespeeld
als er op de disc staan.
Dit systeem is uitgerust met Dolby* Digital, Pro Logic Surround
en DTS** Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “AC-3”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool ; zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Confidential Unpublished Works.  1992-1997 Dolby Laboratories,
Inc. Alle rechten voorbehouden.
** Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater Systems, Inc. US Pat.
No. 5.451.942 en andere wereldwijde patenten verkregen en
aangevraagd. “DTS” en “DTS Digital Surround” zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.  1996 Digital
Theater Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Dit product is voorzien van copyright-beveiligingstechnologie
die op haar beurt is beschermd door sommige Amerikaanse
patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van
Macrovision Corporation en anderen. Het gebruik van deze
copyright-beveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd door
Macrovision Corporation, en is bedoeld voor gebruik in huis en
beperkte kring tenzij Macrovision Corporation hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Aanpassingen of
demontage is verboden.
5
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet – De optische instrumenten in dit toestel kunnen
oogletsels veroorzaken.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de behuizing
terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken
en het toestel laten nakijken door een deskundige
alvorens het weer in gebruik te nemen.
Spanningsbronnen
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact indien u van plan bent
het toestel gedurende lange tijd niet te gebruiken. Trek
altijd aan de stekker zelf en nooit aan het netsnoer.
• Het netsnoer mag alleen worden vervangen in een
erkende vakhandel.
Plaatsing
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats om
te voorkomen dat het te sterk opwarmt.
• Plaats het toestel niet op een zachte ondergrond zoals
bijvoorbeeld een tapijt waardoor de ventilatiegaten
onderaan kunnen worden afgesloten.
• Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische schokken.
• Zet niets op het toestel dat de ventilatieopeningen kan
afsluiten en defecten veroorzaken.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een warme of
een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel. In
dat geval kan de werking van het toestel zijn verstoord.
Verwijder in dat geval de disc en laat het toestel ongeveer
een half uur aan staan tot alle vocht is verdampt.
TV-kleuren
• Indien de luidsprekers de kleuren van het TV-scherm
verstoren, moet u de TV meteen afzetten en 15 tot 30
minuten later weer aanzetten. Indien de kleuren dan
nog altijd zijn verstoord, moet u de luidsprekers verder
van het televisietoestel af zetten.
Met alle vragen over en eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
BELANGRIJK
Opgelet: Dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het TVscherm tonen. Als u dat beeld lange tijd op het TVscherm laat staan, bestaat het gevaar dat uw
televisiescherm onherstelbaar wordt beschadigd.
Vooral projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.
Opmerkingen betreffende
discs
Behandeling van discs
• Neem de disc vast aan de rand om deze proper te
houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Kleef niets op een disc.
Als er lijm of dergelijke op de disc zit, moet u die
volledig verwijderen alvorens de disc in gebruik te
nemen.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een zeer
stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u dat toch
doet, kunnen de luidsprekers worden beschadigd
wanneer er plots een piekwaarde wordt bereikt.
• Stel een disc niet bloot aan directe zonnestraling of
warmtebronnen zoals bijvoorbeeld heteluchtkanalen of
in een auto die in de volle zon geparkeerd staat en
waarin de temperatuur sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de houder.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes is
bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder noch solventen zoals
alcohol of benzine.
Reiniging
• Maak een disc voor het afspelen altijd schoon met een
doek. Wrijf van binnen naar buiten toe.
6
• Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische
sprays voor grammofoonplaten.
Aan de slag
Controleer of het volgende is meegeleverd:
• AM-kaderantenne (1)
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekers (5)
• Subwoofer (1)
• Luidsprekerkabels (5 m × 4, 15 m × 2)
• Videokabel (1)
• Afstandsbediening RM-SS300 (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
• Voetjes (24)
• Luidsprekers - Aansluiting en installatie (kaart) (1)
• 21-polige verloopstekker (1) (alleen voor Europese
modellen)
Aan de slag
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe
het toestel kan worden aangesloten op
de luidsprekers, een TV met audio/
video-ingangen en een andere
videocomponent. Dit toestel kan niet
worden aangesloten op een TV
zonder video-ingang. Zorg ervoor
dat alle componenten zijn
uitgeschakeld alvorens aansluitingen
te verrichten.
Uitpakken
De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
U kunt het systeem bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening. Plaats de twee R6 (AA) batterijen en
hou daarbij rekening met de + en – aanduidingen. Richt
de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor g
op het toestel.
z De meegeleverde afstandsbediening werkt ook met TVtoestellen
Zie pagina 51.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of
vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van
de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe
zonnestraling of sterke verlichting. Hierdoor kan de werking
worden verstoord.
• Indien u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
gebruiken, verwijder dan de batterijen om mogelijke schade
door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
7
Luidsprekers aansluiten
Aan de slag
Sluit de meegeleverde luidsprekers aan met behulp van
de meegeleverde luidsprekerkabels en let erop dat de
kleuren van de aansluitingen en de kabels
overeenstemmen.
Voor optimaal surround geluid dient u de
luidsprekerparameters (afstand, niveau, enz.) op te geven
zoals beschreven op pagina 14.
Luidsprekeraansluitingen
Benodigde kabels
Luidsprekerkabels (meegeleverd)
Sluit de
aan op
Voorluidsprekers
SPEAKER FRONT L (wit) en
R (rood)
Achterluidsprekers
SPEAKER REAR L (blauw) en
R (geel)
Middenluidspreker
SPEAKER CENTER (groen)
Subwoofer
SPEAKER WOOFER (zwart)
De stekker en de kleur van het buisje van de luidsprekerkabels
hebben dezelfde kleur als het label van de betreffende
aansluitingen.
Sluit de gestreepte draad met het + buisje aan op de + klem.
+ buisje
(+)
(–)
(+)
(–)
Kleurbuisje
Voorluidspreker (R)
Middenluidspreker
Voorluidspreker (L)
Kleurlabel
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
VIDEO
FM
75Ω
COAXIAL
S VIDEO
(DVD ONLY)
AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO IN
FRONT R
CENTER
FRONT L
REAR R
WOOFER
REAR L
L
L
R
AM
R
IMPEDANCE USE 3Ω
Achterluidspreker (R)
8
Subwoofer
Achterluidspreker (L)
Door kortsluiting van de luidsprekers kan het systeem
worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient u de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het
aansluiten van de luidsprekers.
Zorg ervoor dat het gestripte uiteinde van elke
luidsprekerkabel niet in contact komt met een
andere luidsprekeraansluiting of het gestripte
uiteinde van een andere luidsprekerkabel.
Voorbeelden van luidsprekerkabel in slechte
staat
Gestripte luidsprekerkabel raakt een andere
luidsprekeraansluiting.
Opmerkingen bij de
luidsprekeraansluiting
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting
op de componenten: + met + en – met –. Indien de
draden worden omgewisseld, is het geluid vervormd en
is er te weinig bass.
• Bij gebruik van voorluidsprekers met laag
ingangsvermogen, moet u het volume voorzichtig
regelen om te voorkomen dat de luidsprekers worden
overbelast.
Bij gebrek aan bass-geluid
Sluit een actieve subwoofer (niet meegeleverd) aan op
WOOFER OUT met behulp van een mono audiokabel
(niet meegeleverd).
Wanneer u een actieve subwoofer aansluit, moet u de
meegeleverde woofer loskoppelen van SPEAKER
WOOFER.
Zwart
Zwart
Gestripte kabels raken elkaar doordat er teveel isolatie is
verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het
netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren
of alle luidsprekers correct zijn aangesloten aan
de hand van een testtoon. Zie pagina 14 voor
meer details over de testtoon.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de
testtoon wordt geproduceerd door een andere luidspreker
dan deze die vermeld staat in het uitleesvenster, kan de
luidspreker zijn kortgesloten. Controleer dan de
luidsprekeraansluiting opnieuw.
9
Aan de slag
Kortsluiting van de luidsprekers
voorkomen
Antennes aansluiten
Aan de slag
Sluit de meegeleverde AM/FM-antennes aan om naar de
radio te luisteren.
Antenne-aansluitingen
Sluit de
aan op
AM-kaderantenne
AM
FM-draadantenne
FM 75Ω COAXIAL
AM-kaderantenne
(meegeleverd)
FM-draadantenne
(meegeleverd)
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
VIDEO
FM
75Ω
COAXIAL
S VIDEO
(DVD ONLY)
AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO IN
FRONT R
CENTER
FRONT L
REAR R
WOOFER
REAR L
L
L
R
AM
R
IMPEDANCE USE 3Ω
Opmerkingen bij het aansluiten van
antennes
• Om ruis te voorkomen, moet u de AM-kaderantenne zo
ver mogelijk van het systeem en andere componenten
houden.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Hou de FM-draadantenne na het aansluiten zo
horizontaal mogelijk.
z Bij slechte FM-ontvangst
Gebruik een 75-ohmige coaxiaalkabel (niet meegeleverd) om het
systeem aan te sluiten op een externe FM-antenne zoals
hieronder afgebeeld.
Externe FM-antenne
Systeem
FM
75Ω
COAXIAL
Massadraad
(meegeleverd)
AM
Naar massa
Belangrijk
Wanneer u een buitenantenne aansluit op het systeem,
moet u die aarden ter bescherming tegen blikseminslag.
Verbind de massadraad niet met een gasleiding om
explosies te vermijden.
10
TV en videocomponenten aansluiten
Benodigde kabels
Aansluitingen voor videocomponenten
Geel
Geel
Audio/video-kabels (niet meegeleverd)
Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor zorgen dat
de kleur van stekkers en aansluitingen van de
componenten overeenkomen:
Geel (video)
Geel (video)
Wit (L/audio)
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Rood (R/audio)
Sluit een
aan op
TV monitor
MONITOR OUT
Videorecorder
VIDEO 1
Extra videorecorder
VIDEO 2
Aan de slag
Videokabel voor het aansluiten van een TV monitor
(meegeleverd)
z Gebruik van de S-video aansluiting in plaats van de video
aansluitingen.
Uw TV monitor moet ook worden aangesloten via een S-video
aansluiting. S-videosignalen gaan via een andere bus dan de
videosignalen en worden niet uitgevoerd via de video
aansluitingen.
Opmerkingen
• De VIDEO 1 AUDIO OUT L/R aansluitingen voeren hetzelfde
signaal uit als de L/R voorluidsprekers. Als u VIDEO 1 kiest
met de FUNCTION toets, wordt het signaal uitgevoerd door de
L/R voorluidsprekers, maar niet via de VIDEO 1 VIDEO OUT
en AUDIO OUT L/R aansluitingen.
• Alleen voor Europese modellen:
Als uw TV alleen is voorzien van een Scart (EURO-AV)
aansluiting, sluit dan de meegeleverde 21-polige stekker aan op
de Scart (EURO-AV) aansluiting van uw TV en verbind TV en
systeem met de meegeleverde videokabel.
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
VIDEO
FM
75Ω
COAXIAL
S VIDEO
(DVD ONLY)
AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO IN
FRONT R
CENTER
FRONT L
REAR R
WOOFER
REAR L
L
L
R
AM
R
IMPEDANCE USE 3Ω
IN
OUT
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
OUT
IN
OUTPUT
INPUT
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Videorecorder
Extra videorecorder
TV monitor
11
Het netsnoer aansluiten
Aan de slag
Alvorens het netsnoer van dit systeem aan te sluiten op
een stopcontact, moet u eerst de luidsprekers aansluiten
op het systeem (zie pagina 8).
Sluit het netsnoer van uw TV/videocomponenten aan op
een stopcontact.
12
De taal voor het schermdisplay kiezen
3
Kies de gewenste taal met M/m en druk vervolgens
op ENTER.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Open de klep.
NEDERLANDS
ENGLISH
ORIGINEEL
ALS GELUID
DVD SETUP
Om in te stellen drukt u op
DVD SETUP
vervolgens op ENTER
. .
ENTER
4
</M/m/,
Het instelscherm verlaten
Druk nogmaals op DVD SETUP.
en
Druk op DVD SETUP om het menu te verlaten.
Opmerking
1
Druk op DVD SETUP, kies “LANGUAGE SETUP” met
M/m en druk vervolgens op ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
2
, then
.
De talen die u kunt selecteren verschijnen in Stap 2. Voor details,
zie pagina 44.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
ENTER
.
SETUP
DVD SETUP
.
Kies “OSD” met M/m en druk vervolgens op , of
ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
, then
.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
ENTER
.
DVD
SETUP
SETUP
.
13
Aan de slag
U kunt de taal kiezen voor het instelscherm, het
bedieningsmenu of de berichten die op het scherm
verschijnen. De standaardtaal en de talen die u kunt
kiezen verschillen naargelang het model.
Luidsprekeropstelling
Aan de slag
Voor een optimale surround geluidsweergave dienen alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van de
luisterpositie (A) verwijderd te zijn.
Met dit systeem kunt u echter de middenluidspreker tot
1,6 meter dichter (B) en de achterluidsprekers tot 4,6
meter dichter (C) bij de luisterpositie plaatsen.
De voorluidsprekers kunnen 1 tot 15 meter (A) van de
luisterpositie worden geplaatst.
U kunt de subwoofer overal installeren.
U kunt de achterluidsprekers achter u of opzij plaatsen,
naargelang de vorm van de ruimte, enz.
Als de achterluidsprekers opzij zijn geplaatst
De luidsprekerparameters opgeven
Voor een optimale surround geluidsweergave moet u
eerst de afstand van de aangesloten luidsprekers tot de
luisterpositie opgeven en balans en niveau regelen.
Schakel vervolgens het luidsprekervolume gelijk aan de
hand van de testtoon.
Na de beschrijving van de handeling volgen details van
elk item.
De luidsprekerparameters kunnen worden ingesteld met
LUIDSPREKER in het instelscherm (p. 49).
Open de klep.
AMP MENU
TEST TONE
B
A
A
45°
C
C
</M/m/,
90°
20°
Als de achterluidsprekers achter u zijn geplaatst
B
A
A
Grootte, afstand, positie en hoogte van de
luidsprekers opgeven
1 Druk herhaaldelijk op AMP MENU om << SP. >> te
laten verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
2
Ga in de luisterpositie zitten en kies het instelitem
met M/m.
• Items ingesteld onder << SP. >>
– Grootte van de achter- en middenluidsprekers.
– Afstand van de voor-, achter- en
middenluidsprekers.
– Positie en hoogte van de achterluidsprekers.
3
Stel de parameter in met behulp van </,.
De gekozen parameter verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
4
Herhaal stap 2 en 3 om andere parameters in te
stellen onder << SP >>.
Wanneer u de afstandsbediening gedurende enkele
seconden niet bedient, verdwijnt de parameter en
wordt hij opgeslagen in het systeem.
45°
C
C
90°
20°
Opmerking
Plaats de midden- en achterluidsprekers niet verder van de
luisterpositie af dan de voorluidsprekers.
14
xPositie/Hoogte
Wanneer u “YES” kiest bij “REAR”, moet u de positie en
de hoogte van de achterluidsprekers opgeven. Standaard
instellingen zijn onderstreept.
Positieschema
90°
A
A
45°
B
B
20°
• R. PL. BEHIND
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie B
bevinden.
• R. PL. SIDE
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie A
bevinden.
Hoogteschema
Opmerking
Als de voor- of achterluidsprekers niet even ver van de
luisterpositie af staan, stel dan de afstand van de dichtste
luidspreker in.
C
D
C
60
D
30
• R. HGT. LOW
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie D
bevinden.
• R. HGT. HIGH
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie C
bevinden.
Deze parameters zijn niet beschikbaar als “REAR” is ingesteld op
“NO”.
15
Aan de slag
xGrootte
Indien u geen midden- of achterluidsprekers aansluit of
de achterluidsprekers verplaatst, moet u de parameters
voor CENTER en REAR instellen. De instellingen van
voorluidsprekers en subwoofer zijn vast en kunnen niet
worden gewijzigd. Standaard instellingen zijn
onderstreept.
• CENTER (middenluidspreker)
— YES: kies normaal deze instelling.
— NO: Kies dit wanneer u geen middenluidspreker
aansluit.
• REAR (achterluidsprekers)
— YES: kies normaal deze instelling. Vermeld positie
en hoogte voor de Digital Cinema Surround modes
in het “Virtual” geluidsveld (p. 20).
— NO: Kies dit wanneer u geen middenluidspreker
aansluit.
xAfstand
U kunt de afstand van elke luidspreker regelen. De
standaard instellingen zijn vermeld tussen haakjes.
• F. DIST. (5 m) (afstand voorluidsprekers)
De afstand van de voorluidsprekers kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van 1 tot 15 meter.
• C. DIST. (5 m) (afstand middenluidspreker)
De afstand van de middenluidspreker kan in stappen
van 0,2 meter worden ingesteld van dezelfde afstand als
de voorluidspreker tot 1,6 meter dichter bij uw
luisterpositie.
• R. DIST. (3,4 m) (afstand achterluidsprekers)
De afstand van de achterluidspreker kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van dezelfde afstand als de
voorluidspreker tot 4,6 meter dichter bij uw
luisterpositie.
Luidsprekeropstelling
Aan de slag
Luidsprekerbalans en -niveau opgeven
1 Druk op TEST TONE op de afstandsbediening
Elke luidspreker produceert achtereenvolgens de
testtoon.
z U kunt het niveau van de midden-/achterluidsprekers en de
2
Opmerkingen
3
4
Druk herhaaldelijk op AMP MENU om << LEVEL >>
te laten verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Ga in de luisterpositie zitten en kies het instelitem
met M/m.
• Items ingesteld onder << LEVEL >>
– Balans van de voor- en achterluidsprekers
– Volume van de midden- en achterluidsprekers en
de subwoofer
Regel het volume met behulp van </, tot het
testtoonvolume van elke luidspreker identiek is.
De instelwaarde verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
5
Herhaal stap 3 en 4 om andere parameters onder
<< LEVEL >> te regelen.
Wanneer u de afstandsbediening gedurende enkele
seconden niet bedient, verdwijnt de waarde en wordt
ze opgeslagen in het systeem.
6
Druk nogmaals op TEST TONE om de testtoon af te
zetten.
xBalans
U kunt de balans van elke luidspreker regelen. De
standaard instellingen zijn vermeld tussen haakjes.
• F ___I___ (midden) (voorluidsprekers)
Regelt de balans tussen de linker en rechter
voorluidspreker (6dB [L] tot 6dB [R], in stappen van 1
dB).
• R ___I___ (midden) (achterluidsprekers)
Regelt de balans tussen de linker en rechter
achterluidspreker (6dB [L] tot 6dB [R], in stappen van 1
dB).
xNiveau
U kunt het niveau van elke luidspreker regelen. De
standaard instellingen zijn vermeld tussen haakjes.
• C. LEVEL (0 dB) (niveau middenluidspreker)
Regelt het niveau van de middenluidspreker (–6 dB tot
+6 dB, in stappen van 1 dB).
• R. LEVEL (0 dB) (niveau achterluidsprekers)
Regelt het niveau van de achterluidsprekers (–6 dB tot
+6 dB, in stappen van 1 dB).
• S. W. LEVEL (0 dB) (niveau subwoofer)
Regelt het niveau van de subwoofer (–6 dB tot +6 dB, in
stappen van 1 dB).
16
subwoofer direct regelen
Gebruik de CENTER/REAR/WOOFER +/– toetsen op de
afstandsbediening.
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid produceren
afhankelijk van de instelling van de andere luidsprekers.
Het volume van alle luidsprekers tegelijk
regelen.
Gebruik de VOLUME regelaar.
Gebruik van los verkrijgbare
luidsprekersteunen
Voor extra flexibiliteit bij de opstelling van de
luidsprekers kunt u gebruik maken van los verkrijgbare
WS-FV10 vloersteunen (alleen in bepaalde landen
verkrijgbaar).
WS-FV10
vloersteun
Radiozenders voorinstellen
BAND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
5
Druk op ENTER.
De zender wordt opgeslagen.
6
Herhaal stap 1 tot 5 om andere zenders op te
slaan.
Aan de slag
U kunt 20 FM radiozenders en 10 AM radiozenders
voorinstellen.
Voor het afstemmen moet u het volume op minimum
zetten.
PRESET +/–
TUNING +/–
MEMORY
ENTER
Afstemmen op een zender met een zwak signaal
Druk in stap 2 herhaaldelijk op TUNING + of – om
handmatig af te stemmen op de zender.
Het voorinstelnummer wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
1
Druk herhaaldelijk op BAND tot de gewenste band
verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op BAND, verandert FM en AM
afwisselend.
2
Hou TUNING + of – ingedrukt tot de frequentie
begint te veranderen en laat dan los.
Het zoeken stopt wanneer op een zender wordt
afgestemd. “TUNED” en “STEREO” (voor stereo
programma’s) verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
3
Druk op MEMORY.
Een voorinstelnummer verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
4
Druk op PRESET + of – om het gewenste
voorinstelnummer te kiezen.
De AM afsteminterval wijzigen (enkel voor de
modellen voor Australië)
De AM afsteminterval is af fabriek ingesteld op 9 kHz.
Om de AM afsteminterval te wijzigen, stemt u eerst af op
een AM zender en zet u vervolgens het toestel af. Hou de
ENTER toets ingedrukt en zet het toestel weer aan.
Wanneer u de interval wijzigt, worden de AM
voorinstelzenders gewist.
Herhaal de procedure om de interval terug te stellen.
17
Discs afspelen
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe
u een DVD/CD/VIDEO CD kunt
afspelen.
Discs afspelen
Afhankelijk van de DVD of VIDEO CD kunnen
sommige functies verschillend of onbeschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn geleverd.
?/1 (POWER)
A
H
Regel het volume.
Sluit de hoofdtelefoon aan.
1
Zet de TV aan en kies de video-ingang zodat u
beelden van deze speler kunt bekijken.
2
Druk op ?/1 (POWER) om het systeem aan te
zetten.
De ?/1 (POWER) toets wordt groen en het
uitleesvenster op het voorpaneel licht op.
3
Druk op A en plaats de disc op de disc-lade.
Met de weergavekant
omlaag
4
Druk op H.
De disc-lade gaat dicht en de speler start de weergave
(Continuous Play). Regel het volume door aan
VOLUME te draaien.
Na stap 4
xBij het afspelen van een DVD
Er kan een DVD-menu of titelmenu verschijnen op het
TV-scherm (zie pagina 24).
xBij het afspelen van een VIDEO CD
Het menuscherm kan verschijnen op het TV-scherm
afhankelijk van de VIDEO CD. Voor interactieve
weergave volgt u de instructies op het menuscherm.
(PBC-weergave, zie pagina 25.)
18
z Het systeem kan worden aangeschakeld met de
Handeling
het volume te regelen
Draai aan VOLUME of druk op
VOL +/–.
te stoppen
Druk op x.
te pauzeren
Druk op X.
de weergave na het
pauzeren te hervatten
Druk op X of H.
snel een bepaald punt te
zoeken
Druk op m of M tijdens het
afspelen van een disc. Wanneer u
het gewenste punt hebt gevonden,
drukt u nogmaals op H om terug
te keren naar normale snelheid.
vertraagd af te spelen
Druk op
naar het volgende
hoofdstuk, muziekstuk of
scène te gaan in de continu
weergavestand
Druk op >.
naar het vorige hoofdstuk,
muziekstuk of scène te
gaan in de continu
weergavestand
Druk op ..
?/1 (POWER)
het geluid af te zetten
Druk op MUTING. Om de
geluidsonderdrukking te annuleren,
drukt u er nogmaals op of zet u het
volume hoger.
de weergave te stoppen en
de disc te verwijderen
Druk op A.
m/M
Druk op ?/1 (POWER) wanneer de indicator bij de ?/1
(POWER) toets op het voorpaneel rood oplicht.
Opmerkingen
• Indien u het systeem gedurende 15 minuten in de pauze- of
stopstand laat staan, verschijnt de schermbeveiliging
automatisch. Druk op H om de schermbeveiliging af te
zetten. (Indien u de schermbeveiliging wenst af te zetten, zie
pagina 45.)
• De indicator bij de ?/1 (POWER) toets licht rood op wanneer
het toestel is afgezet.
?/1 (POWER)
A ./> H X x
MUTING
./>
H
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
VOLUME
of y.
x
VOL
MUTING
/y
19
Discs afspelen
Om
afstandsbediening
Een geluidsveld kiezen
U kunt genieten van surround sound door gewoon één
van de voorgeprogrammeerde geluidsvelden te kiezen
afhankelijk van het programma dat u wilt beluisteren.
Het huidige geluidsveld controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY schakelt de weergave om
tussen:
resterende of speelduur t geluidsveld t resterende of
speelduur
z Het systeem memoriseert het laatste geluidsveld dat voor
Discs afspelen
elke programmabron werd geselecteerd (Sound Field Link)
SOUND FIELD
SOUND FIELD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Telkens wanneer u een programmabron selecteert, wordt het
laatst geactiveerde geluidsveld opnieuw gekozen. Indien u
bijvoorbeeld een DVD beluistert met HALL als geluidsveld en u
na het overschakelen naar een andere programmabron weer
terugkeert naar DVD, wordt HALL opnieuw gekozen. De tuner
memoriseert afzonderlijke geluidsvelden voor alle
voorinstelzenders.
z Het codeerformaat van software staat vermeld op de
verpakking
– Dolby Digital discs zijn voorzien van het
logo.
– Dolby Surround programma’s zijn voorzien van het
A logo.
– DTS Digital Surround discs zijn gemarkeerd met DTS.
Opmerking
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot het gewenste
geluidsveld verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor informatie over elk
geluidsveld.
Bij weergave van geluidssporen met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz worden de
uitgangssignalen omgezet in 48 kHz (bemonsteringsfrequentie).
Geluidsveld
Effect
Opmerkingen
AUTO FORMAT DECODE
Detecteert automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic of
standaard 2-kanaals stereo) en staat eventueel in voor
de nodige decodering. In deze stand wordt het geluid
weergegeven zoals het werd opgenomen/gecodeerd,
zonder enig effect toe te voegen.
Deze stand kan als referentie fungeren.
NORMAL SURROUND
Software met meerkanaals surround audiosignalen
wordt afgespeeld zoals hij werd opgenomen.
Software met 2-kanaals audiosignalen wordt
gedecodeerd met Dolby Pro Logic om een ruimtelijk
effect te verkrijgen.
CINEMA STUDIO A*
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de Sony
Pictures Entertainment “Cary Grant Theater” cinema
productiestudio.
Dit is een standaard stand die is
aangewezen voor nagenoeg elke film.
CINEMA STUDIO B*
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de Sony
Pictures Entertainment “Kim Novak Theater” cinema
productiestudio.
Deze stand is ideaal voor science-fiction of
actiefilms met veel geluidseffecten.
CINEMA STUDIO C*
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de Sony
Pictures Entertainment muziek.
Deze stand is ideaal voor musicals of
klassiekers met muziek in de soundtrack.
* “VIRTUAL” geluidsveld: Geluidsveld met virtuele luidsprekers.
20
Geluidsveld
Effect
V. MULTI DIMENSION*
(Virtual Multi Dimension)
Maakt gebruik van driedimensionale geluidsbewerking
om op basis van een enkel stel achterluidsprekers een
hele reeks virtuele achterluidsprekers te creëren die
hoger zijn geplaatst dan de luisteraar. Deze stand
creëert 5 sets virtuele luidsprekers rond de luisteraar in
een horizontale hoek van ongeveer 30°.
Opmerkingen
L
C
R
SIDE*
LS
RS
LS
RS
LS
C
R
BEHIND*
LS
RS
LS
RS
LS
V. SEMI-M. DIMENSION*
(Virtual Semi Multi Dimension)
Maakt gebruik van driedimensionale geluidsbewerking
om virtuele achterluidsprekers te creëren op basis van
het geluid afkomstig van de voorluidsprekers zonder
dat er effectief achterluidsprekers moeten worden
geïnstalleerd. Deze stand creëert 5 sets virtuele
luidsprekers rond de luisteraar in een horizontale hoek
van ongeveer 30°.
L
RS
C
* Zie
pagina 15.
R
LS
RS
LS
RS
LS
RS
Ideaal voor zacht akoestisch geluid.
HALL
Reproduceert de akoestiek van een rechthoekige
concertzaal.
JAZZ CLUB
Reproduceert de akoestiek van een jazz club.
LIVE HOUSE
Reproduceert de akoestiek van een zaal met 300
plaatsen.
Ideaal voor rock- of popmuziek.
GAME
Voor een maximale audio impact van video game
software.
Zet het video game in de stereo stand bij
gebruik van software met stereo geluid.
2 CH STEREO
Stuurt het geluid via de linker en rechter
voorluidsprekers en subwoofer. Het geluid van
standaard tweekanaals (stereo) bronnen wordt
helemaal niet bewerkt. Meerkanaals surround formaten
worden gemengd tot twee kanalen.
Hiermee kunt u elke bron afspelen door
alleen de linker en rechter
voorluidsprekers en subwoofer te
gebruiken.
* “VIRTUAL” geluidsveld: Geluidsveld met virtuele luidsprekers.
Opmerkingen
• De effecten van de virtuele luidsprekers kunnen meer ruis veroorzaken in het weergavesignaal.
• Bij het beluisteren van geluidsvelden met virtuele luidsprekers hoort u geen rechtstreeks geluid via de achterluidsprekers.
21
Discs afspelen
L
RS
Geluidsvelden personaliseren
Door de surround parameters van de voor-, achter- en
middenluidsprekers te regelen, kunnen geluidsvelden
worden afgestemd op specifieke luistersituaties.
Discs afspelen
Eens een geluidsveld is gepersonaliseerd, blijven de
wijzigingen definitief opgeslagen in het geheugen (tenzij
de stroom gedurende ongeveer een dag is onderbroken).
Een gepersonaliseerd geluidsveld kan te allen tijde
worden aangepast door de parameters te wijzigen.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de parameters die
voor elk geluidsveld beschikbaar zijn.
Meerkanaals surround sound optimaal benutten
Plaats uw luidsprekers en volg de procedures zoals
beschreven onder “Luidsprekersopstelling” vanaf pagina
14 alvorens een geluidsveld te personaliseren.
De niveauparameters regelen
Het niveaumenu bevat parameters waarmee u de balans
en het volume van elke luidspreker kunt regelen. Voor
details over elke parameter, zie “xBalans” en “xNiveau”
op pagina 16.
1
Start de weergave van een programmabron die is
gecodeerd met meerkanaals surround sound.
2
Druk herhaaldelijk op AMP MENU op de
afstandsbediening.
<< LEVEL >> verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
3
Ga in de luisterpositie zitten en kies het item dat u
wilt instellen met M/m.
4
Regel het volume met </,.
De instelwaarde verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Wanneer u de afstandsbediening
gedurende enkele seconden niet bedient, verdwijnt de
waarde en wordt ze opgeslagen in het systeem.
z U kunt het niveau van de midden-/achterluidsprekers en de
subwoofer direct regelen
Gebruik de CENTER/REAR/WOOFER +/– toetsen op de
afstandsbediening.
Instelbare parameters voor elk geluidsveld
FRONT BAL.
REAR BAL.
REAR LEVEL
CENTER LEVEL
WOOFER LEVEL
AUTO FORMAT DECODE
z
z
z
z
z
NORMAL SURROUND
z
z
z
z
z
CINEMA STUDIO A
z
z
z
z
z
CINEMA STUDIO B
z
z
z
z
z
CINEMA STUDIO C
z
z
z
z
z
V. MULTI DIMENSION
z
z
z
z
z
V. SEMI-M. DIMENSION
z
z
z
HALL
z
z
z
z
z
JAZZ CLUB
z
z
z
z
z
LIVE HOUSE
z
z
z
z
z
GAME
z
z
z
z
z
2 CH STEREO
z
22
z
De weergave hervatten vanaf het punt waar u de disc
hebt gestopt (Resume Play)
Het systeem memoriseert het punt waar u de disc hebt
gestopt en als “RESUME” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel kan de weergave vanaf dat punt
worden hervat.
Zolang u de disc-lade niet opent, is Resume Play
beschikbaar, ook al wordt het toestel uitgeschakeld.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
H
x
• Resume Play is niet met elke DVD mogelijk.
• Resume Play is niet beschikbaar bij willekeurige of
geprogrammeerde weergave.
• De weergave kan vanaf een ander punt worden hervat
afhankelijk van waar u de disc hebt gestopt.
• Het punt waar u de weergave hebt gestopt wordt gewist
wanneer:
– u de disc-lade opent of sluit
– u de stekker uit het stopcontact trekt zonder het toestel uit te
schakelen
– u verandert van weergavestand
– u de weergave start na het kiezen van een titel, hoofdstuk of
muziekstuk
– u de instellingen van “TV TYPE” onder
“SCHERMINSTELLING” in het instelscherm wijzigt
– u de instellingen van “KINDERBEVEILIGING” onder
“INDIVIDUELE INSTELLING” in het instelscherm wijzigt
x
1
Druk tijdens het afspelen van een disc op x om de
weergave te stoppen.
“RESUME” verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en “Bij de volgende weergave begint de
disc opnieuw vanaf het punt waar u stopte.”
verschijnt op het TV-scherm.
Als “RESUME” niet verschijnt, is Resume Play niet
beschikbaar.
2
Druk op H.
Het systeem start de weergave vanaf het punt waar u
de disc in stap 1 hebt gestopt.
z Weergave vanaf het begin van de disc
Indien de weergaveduur verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel voor de weergave start, druk dan nogmaals op x om
de speelduur terug te stellen en druk vervolgens op H.
23
Discs afspelen
H
Opmerkingen
Gebruik van het menu voor elke DVD
Gebruik van het titelmenu
Gebruik van het DVD-menu
Een DVD is opgesplitst in lange stukken beeld of muziek
die “titels” worden genoemd. Bij het afspelen van een
DVD die verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen via
het titelmenu.
Discs afspelen
DVD MENU
TITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Bij sommige DVD’s kan de disc-inhoud worden
geselecteerd via het menu. Zo kunt u de taal voor de
ondertitels, de taal voor het geluid, enz. kiezen.
1
Druk op DVD MENU.
Het DVD-menu verschijnt op het TV-scherm. De
inhoud van het menu varieert van disc tot disc.
2
Druk op </M/m/, om het item te kiezen dat u
wilt afspelen.
Afhankelijk van de disc kunt u het item kiezen met
behulp van de cijfertoetsen.
3
Herhaal stap 2 om andere items te wijzigen.
4
Druk op ENTER.
</M/m/,/
PUSH ENTER
z De taal van het DVD-menu wijzigen
Verander de taal via “TAALKEUZE” in het instelscherm. Voor
details zie pagina 44.
TITLE
DVD MENU
Opmerking
ENTER
Afhankelijk van de DVD kan een “DVD menu” gewoon “menu”
worden genoemd in de meegeleverde instructies.
</M/m/,
1
Druk op TITLE.
Het titelmenu verschijnt op het TV-scherm. De
inhoud van het menu varieert van disc tot disc.
2
Druk op </M/m/, om de titel te kiezen die u wilt
afspelen.
Afhankelijk van de disc kunt u de titel kiezen met
behulp van de cijfertoetsen.
3
Druk op ENTER.
De speler begint de gekozen titel af te spelen.
Opmerkingen
• Bij sommige DVD’s kunt u geen titel kiezen.
• Bij sommige DVD’s kan een “titelmenu” gewoon “menu” of
“titel” worden genoemd in de meegeleverde instructies. “Druk
op ENTER” kan dan zijn vervangen door “Druk op SELECT”.
24
VIDEO CD’s met PBC-functies (PBC Playback) afspelen
./>
ORETURN
M/m/PUSH ENTER
Terugkeren naar het menuscherm
Druk op ORETURN, . of >.
z Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBC-functies
PBC-weergave start automatisch.
z De PBC-weergave van een VIDEO CD met PBC-functies
stoppen en overschakelen naar continu weergave.
Dit kan op twee manieren.
• Voor de weergave start kiest u het gewenste muziekstuk met
behulp van . of > en drukt u vervolgens op ENTER of
H.
• Voor de weergave start kiest u het muziekstuknummer met
behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening, en drukt
u vervolgens op ENTER of H.
“Weergave zonder PBC” verschijnt op het TV-scherm en
continu weergave begint. Er kunnen geen stilstaande beelden
zoals bijvoorbeeld een menuscherm worden getoond.
Om terug te keren naar PBC-weergave drukt u tweemaal op x
en vervolgens op H.
Opmerking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Cijfertoetsen
Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de gebruiksaanwijzing die
bij de disc wordt geleverd “Druk op ENTER” in stap 3 zijn
vervangen door “Druk op SELECT”.
./>
M
ENTER
ORETURN
m
1
Start de weergave van een VIDEO CD met PBCfuncties door stap 1 tot 4 van “Discs afspelen” op
pagina 18 te volgen.
2
Kies het nummer van het gewenste item.
Op het toestel
Druk op M/m om het itemnummer te kiezen.
Op de afstandsbediening
Druk op de cijfertoets van het gewenste item.
3
Druk op ENTER.
4
Volg de instructies op het menuscherm voor
interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de procedure
verschillen; raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
de disc wordt geleverd.
25
Discs afspelen
Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBC-functies (Ver.
2.0 discs) kunt u interactieve handelingen verrichten,
zoeken, enz.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD’s interactief
afspelen door de instructies in het menu op het TVscherm te volgen.
Met dit toestel kunt u tijdens PBC-weergave de
cijfertoetsen, ENTER, ., >, M/m en ORETURN
gebruiken.
Geprogrammeerde weergave (Program Play)
Z
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de titels,
hoofdstukken of muziekstukken op de disc worden
afgespeeld en zo uw eigen programma samenstellen. Het
programma kan maximum 99 titels, hoofdstukken en
muziekstukken bevatten.
Discs afspelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
3
Kies de titel, het hoofdstuk of het muziekstuk dat
u wilt programmeren met M/m en druk vervolgens
op ENTER.
Kies bijvoorbeeld titel of muziekstuk 2.
(Kiezen kan ook met de cijfertoetsen en de ENTER
toets. In dit geval verschijnt het gekozen nummer op
het scherm.)
xBij het afspelen van een DVD
Kies eerst de titel en dan het hoofdstuk wanneer er
zowel titels als hoofdstukken op de disc staan.
P. MODE
PROGRAMMEREN
H
</M/m/,
ENTER
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Instellen:
Starten: PLAY
1
Druk in de stopstand herhaaldelijk op P. MODE op
de afstandsbediening tot “PROGRAM” verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Het programmeerscherm verschijnt op de TV.
“MUZIEKSTUK” verschijnt bij het
afspelen van een VIDEO CD of CD.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Instellen:
Starten: PLAY
2
––
01
02
03
04
05
26
ENTER
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. TITEL 0 1 – 0 2
2. TITEL
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Instellen:
Starten: PLAY
ENTER
xBij het afspelen van een VIDEO CD of CD
Kies het muziekstuk dat u wilt programmeren.
Totale duur van de
geprogrammeerde muziekstukken
Titel
Instellen:
Starten: PLAY
C
T
Druk op ,.
“01” licht op. De eerste titel of het eerste muziekstuk
kan nu worden geprogrammeerd.
ALLES WISSEN
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
––
01
02
03
04
05
ENTER
ENTER
PROGRAMMEREN
T
T
––
01
02
03
04
05
Hoofdstuk
C
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK
3. MUZIEKSTUK
4. MUZIEKSTUK
5. MUZIEKSTUK
6. MUZIEKSTUK
7. MUZIEKSTUK
Instellen:
Starten: PLAY
ENTER
02
––
––
––
––
––
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
Z
4
5
Herhaal stap 3 om andere titels, hoofdstukken of
muziekstukken te programmeren.
De geprogrammeerde titels, hoofdstukken of
muziekstukken worden vanaf 2 getoond in volgorde.
U kunt het toestel hoofdstukken of muziekstukken laten
“schudden” en afspelen in willekeurige volgorde. De
afspeelvolgorde kan telkens opnieuw verschillen.
Druk op H om Program Play te starten.
Het programma wijzigen
1 Kies in stap 2 het programmanummer of de titel, het
hoofdstuk of het muziekstuk dat u wilt wijzigen met
M/m.
2 Volg stap 3 voor verdere programmering.
De programmavolgorde wijzigen
Kies “ALLES WISSEN” in stap 2 om alle titels,
hoofdstukken of muziekstukken in de
programmavolgorde te annuleren.
Om het gekozen programma te annuleren, kiest u het
programma met behulp van M/m in stap 2 en drukt u
vervolgens op CLEAR, of kies “- -” in stap 3 en druk
vervolgens op ENTER.
z Het programma blijft ook na de geprogrammeerde weergave
behouden.
Door op H te drukken kan hetzelfde programma worden
herhaald.
z Repeat Play is mogelijk met de geprogrammeerde titels,
hoofdstukken of muziekstukken
Zet tijdens Program Play “REPEAT” in het
bedieningsmenuscherm op “AAN”.
Opmerkingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Discs afspelen
Program Play annuleren
Druk op CLEAR.
P. MODE
H
1
Druk in de stopstand herhaaldelijk op P. MODE tot
“SHUFFLE” verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
2
Druk op H.
Druk op CLEAR om Shuffle Play te annuleren.
Opmerkingen
• Shuffle Play wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc-lade opent of sluit
– u het toestel afzet
– u de functie verandert
• Met sommige DVD’s is Shuffle Play niet mogelijk.
• Het aantal titels, hoofdstukken of muziekstukken op een disc
verschijnt.
• Het programma wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc-lade opent of sluit
– u het toestel afzet
– u de functie verandert
• Met sommige DVD’s is Program Play niet mogelijk.
27
Gebruik van het uitleesvenster op het voorpaneel
Z
U kunt informatie over de disc, zoals het totale aantal
titels, muziekstukken of de resterende duur controleren
via het uitleesvenster op het voorpaneel.
Open de klep.
De resterende duur controleren
Druk op TIME.
Bij elke druk op TIME tijdens het afspelen van de disc, verandert
het display zoals de onderstaande tabel laat zien.
Speelduur en nummer van
het huidige hoofdstuk
Discs afspelen
TIME
Druk op TIME.
Resterende duur van het
huidige hoofdstuk
Druk op TIME.
Speelduur en nummer van
de huidige titel
Druk op TIME.
z U kunt het uitleesvenster op het voorpaneel afzetten
Druk op DIMMER op de afstandsbediening. Druk nogmaals om
het uitleesvenster weer aan te zetten.
Resterende duur
van de huidige titel
Druk op TIME.
Bij het afspelen van een DVD
Display-informatie tijdens het afspelen van de
disc
Huidig surroundformaat
Huidig
hoofdstuknummer
Weergave- Huidig
status
titelnummer
Licht op wanneer u
de hoek wijzigt
28
Huidige
weergavestand
Speelduur
Opmerkingen
• Afhankelijk van de DVD, kunnen het hoofdstuknummer of de
duur niet verschijnen of kan de indicatie in het uitleesvenster
op het voorpaneel niet worden gewijzigd.
• Tijdens Shuffle Play of Program Play verschijnen de speelduur
van de disc en de resterende duur van de disc niet.
Bij het afspelen van een CD/VIDEO CD
Display-informatie tijdens het afspelen van een
disc
Speelduur en nummer
huidig muziekstuk
Huidig
indexnummer
Huidig surround
formaat
De resterende duur controleren
Druk op TIME.
Bij elke druk op TIME tijdens het afspelen van de disc,
verandert het display zoals de onderstaande tabel laat
zien.
Discs afspelen
Druk op TIME.
Resterende speelduur huidig
muziekstuk
Weergavestatus
Weergaveduur
Huidige
weergavestand
Druk op TIME.
Licht op tijdens
PBC-weergave
(alleen VIDEO
CD)
Huidig
muziekstuknummer
Speelduur disc
Druk op TIME.
Resterende speelduur disc
Druk op TIME.
Opmerking
Tijdens Shuffle Play, Program Play of PBC-weergave verschijnen
de speelduur van de disc en de resterende duur van de disc niet.
29
Gebruik van
diverse
functies via
het
bedieningsmenu
Gebruik van het
bedieningsmenu
Z
Via het bedieningsmenu kunt u het startpunt kiezen,
hoeken wijzigen, enz.
De mogelijkheden verschillen van disc tot disc.
Voor details betreffende elk punt van het
bedieningsmenu, zie pagina 32 tot 40.
Dit hoofdstuk beschrijft hoe discs in
verschillende standen kunnen worden
afgespeeld en hoe de handige
mogelijkheden van het schermmenu
(bedieningsmenu) kunnen worden
benut.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
ENTER
DVD
DISPLAY
1
</M/m/,
Druk op DVD DISPLAY om het bedieningsmenu op
het TV-scherm te laten verschijnen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Kiezen:
30
ENTER
DVD
2
Opmerking
Kies het gewenste item met M/m en druk
vervolgens op , of ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Items
Voor sommige items dienen behalve het kiezen van de instelling
nog andere handelingen te worden verricht. Meer details
hierover vindt u op de betreffende pagina’s.
DVD
Het bedieningsmenuscherm verlaten
Druk op ORETURN.
1: ENGELS
Andere items laten verschijnen
Bij elke druk op DVD DISPLAY verandert het
bedieningsmenuscherm als volgt:
Kiezen:
,bedieningsmenuscherm
m
ADVANCED scherm (zie pagina 40)
m
Bedieningsmenuscherm uit
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
z U kunt sommige items oproepen met de afstandsbediening
Kiezen:
3
Sommige items kunt u laten verschijnen door een toets op de
afstandsbediening in te drukken. In dat geval verschijnt alleen
het gekozen item. Wat u allemaal met de afstandsbediening kunt
doen, leest u op de pagina voor elk item.
ENTER
Annuleren:
RETURN
Kies het gewenste item met M/m en druk
vervolgens op ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Huidig
gekozen item
1: ENGELS
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Kiezen:
Items
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Annuleren:
RETURN
DVD
UIT
Kiezen:
ENTER
31
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
1: ENGELS
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Items bedieningsmenu
TITLE
(alleen DVD) (pagina 32)
CHAPTER
(alleen DVD) (pagina 32)
TRACK
(alleen VIDEO CD/CD) (pagina 32)
INDEX
(alleen VIDEO CD/CD) (pagina 32)
SCENE
(alleen VIDEO CD tijdens PBC-weergave)
(pagina 32)
U kunt zoeken door titel/hoofdstuk/muziekstuk/index/
scène te kiezen.
TIME
(pagina 33, 34)
U kunt de speelduur en de resterende speelduur van
huidige titel/hoofdstuk/muziekstuk en de resterende
speelduur van de hele disc controleren
U kunt zoeken door de tijdcode in te voeren.
AUDIO
Een Titel/Hoofdstuk/
Muziekstuk/Index/Scène
zoeken
Z
U kunt zoeken door titel/hoofdstuk/muziekstuk/index/
scène te kiezen.
Kies “TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK”, “INDEX” of
“SCENE” nadat u op DVD DISPLAY hebt gedrukt.
Bij het afspelen van een DVD verschijnen “TITLE” en
“CHAPTER”.
Bij het afspelen van een VIDEO CD/CD verschijnen
“TRACK” en “INDEX”. Bij het afspelen van een VIDEO
CD met PBC-functies verschijnt “SCENE”.
TITLE
(pagina 35)
TRACK
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
Bij DVD’s met meertalig geluid kunt u de taal kiezen
waarin de DVD wordt afgespeeld.
Bij multiplex CD’s of VIDEO CD’s kunt u het geluid van
het rechter of linker kanaal kiezen en het geluid van het
gekozen kanaal beluisteren via de rechter en de linker
luidspreker.
SUBTITLE
(alleen DVD) (pagina 37)
Bij DVD’s waarop verschillende hoeken voor een scène
zijn opgenomen, kunt u de hoeken tijdens het afspelen
wijzigen.
REPEAT
(pagina 38)
U kunt alle titels/muziekstukken op een disc of één titel/
hoofdstuk/muziekstuk herhaaldelijk afspelen.
A-B
REPEAT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
INDEX
CHAPTER
Kiezen:
1
12(27)
18(34)
C 01:32:55
(pagina 38)
(alleen DVD) (pagina 40)
U kunt informatie controleren over bit rate, bit rate
historiek of disc-weergavepositie (laag).
32
ENTER
Kies “TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK”, “INDEX” of
“SCENE” met M/m.
“
” licht op. (
staat voor een optioneel
cijfer in deze gebruiksaanwijzing.) Het cijfer tussen
haakjes geeft het totale aantal titels, hoofdstukken,
muziekstukken, indexen of scènes aan.
U kunt een bepaald gedeelte van een titel, hoofdstuk of
muziekstuk herhaaldelijk afspelen.
ADVANCED
DVD
(alleen DVD) (pagina 36)
Bij DVD’s waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het afspelen
veranderen en de ondertitels naar believen aan- of
uitschakelen.
ANGLE
SCENE
Kiezen:
ENTER
DVD
2
Druk op , of ENTER.
” verandert in “— —
“
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
Cijfertoetsen
3
Speelduur en resterende
duur controleren
Z
”.
DVD
ENTER
Kiezen annuleren.
Druk op ORETURN.
Opmerkingen
• Het aantal titels, hoofdstukken of muziekstukken op een disc
verschijnt.
• De indexnummers verschijnen niet bij PBC-weergave van
VIDEO CD’s.
TIME
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Kiezen:
ENTER
DVD
.
Bij het afspelen van een DVD
xTIME
•C
: Speelduur van het huidige
hoofdstuk
• C–
: Resterende speelduur van het
huidige hoofdstuk
•T
: Speelduur van de huidige titel
• T–
: Resterende speelduur van de huidige
titel
Bij het afspelen van een VIDEO CD (tijdens PBCweergave)
xTIME
•
: Speelduur van de huidige scène
Bij het afspelen van een VIDEO CD (continu
weergave) of een CD
xTIME
•T
: Speelduur van het huidige muziekstuk
• T–
: Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
•D
: Speelduur van de huidige disc
• D–
: Resterende speelduur van de huidige disc
z U kunt het “TIME” scherm direct laten verschijnen
Druk op TIME op de afstandsbediening. Bij elke druk op de toets
verandert de tijdinformatie.
33
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
Kies het cijfer van de titel, het hoofdstuk, het
muziekstuk, de index of de scène die u wilt zoeken
met behulp van de cijfertoetsen, en druk
vervolgens op ENTER.
Het toestel begint te zoeken. Om het cijfer te
annuleren, drukt u op CLEAR voor u op ENTER
drukt.
U kunt de speelduur en de resterende speelduur van
huidige titel/hoofdstuk/muziekstuk en de resterende
speelduur van de hele disc controleren.
Druk op DVD DISPLAY. Druk vervolgens op TIME om
de tijd te wijzigen.
Een startpunt kiezen aan de hand van de tijdcode Z
U kunt zoeken door de tijdcode in te voeren.
Kies “TIME” nadat u op DVD DISPLAY hebt gedrukt.
De tijdcode komt ongeveer overeen met de totale
speelduur. Om bijvoorbeeld een scène te zoeken die 2 uur
30 minuten en 20 seconden na het begin komt, voert u
2:30:20 in.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
TIME
DVD
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen, en druk vervolgens op ENTER.
Het toestel begint te zoeken. Om het cijfer te
annuleren, drukt u op CLEAR voor u op ENTER
drukt.
Invoeren annuleren.
Druk op ORETURN.
Opmerking
Voer samen met de tijdcode ook de speelduur van de titel in.
Kiezen:
1
Kies “C
hoofdstuk).
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
2
.
” (speelduur van het huidige
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Kiezen:
ENTER
DVD
ENTER
Druk op , of ENTER.
De tijdcode verandert in “T – – : – – : – –”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
Cijfertoetsen
34
ENTER
DVD
Het geluid regelen Z
Bij DVD’s met meertalig geluid kunt u de taal kiezen
waarin de DVD wordt afgespeeld.
Bij multiplex CD’s of VIDEO CD’s kunt u het geluid van
het rechter of linker kanaal kiezen en het geluid van het
gekozen kanaal beluisteren via de rechter en de linker
luidspreker. Het stereo effect gaat dan wel verloren. Bij
een disc met een liedje bijvoorbeeld kan het stemgeluid
via het rechter kanaal en de muziek via het linker kanaal
worden weergegeven. Als u dan alleen de muziek wilt
horen, kunt u het linker kanaal kiezen en het geluid via
beide luidsprekers beluisteren.
Kies “AUDIO” nadat u op DVD DISPLAY hebt gedrukt.
AUDIO
12(27)
18(34)
DVD
C 01:32:55
1: ENGELS
1: ENGELS
2: FRANS
PROGRAM FORMAT
3: SPAANS
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELS
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Kiezen:
Huidig
audioformaat*
Huidig weergaveprogrammaformaat**
RS
ENTER
RS
RETURN
xAUDIO
Bij het afspelen van een DVD
Kies de taal. Welke talen u kunt kiezen, hangt af van de
DVD. De 4 cijfers die verschijnen, stellen de taalcode
voor. Kies de taalcode uit de lijst op pagina 63.
Bij het afspelen van een VIDEO CD of een CD
• STEREO : standaard stereo geluid
• 1/L : geluid van het linker kanaal (mono)
• 2/R : geluid van het rechter kanaal (mono)
z U kunt het “AUDIO” scherm direct laten verschijnen
Druk op AUDIO op de afstandsbediening.
Opmerkingen
• Bij sommige DVD’s kunt u de taal niet wijzigen, ook al is er
meertalig geluid op opgenomen.
• Bij het afspelen van een CD/VIDEO CD, wordt de standaard
stereo weergave hervat wanneer:
– u de disc-lade opent of sluit
– u het toestel afzet
• Bij het afspelen van een DVD kan het geluid worden gewijzigd
wanneer:
– u de disc-lade opent of sluit
– u de titel verandert
• Raadpleeg de lijst op pagina 63 wanneer de taal wordt
aangegeven als een 4-cijferig getal.
* “PCM,” “DTS,” “DOLBY DIGITAL” of “MPEG”
verschijnt. Bij “DOLBY DIGITAL” verschijnen de
kanalen in het spelende muziekstuk als volgt:
Dolby Digital (AC-3) 5.1 ch:
Achterste
component 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
Voorste component 2
+ Centrale component 1
LFE (Low
Frequency Effect)
component 1
** De letters in het programmaformaatscherm betekenen
het volgende:
L: Voor (L)
R: Voor (R)
C: Midden (mono)
LS: Achter (L)
RS: Achter (R)
S: Achter (mono) – de achterste component van het
Dolby Surround stereo signaal en het Dolby
Digital signaal.
LFE: LFE (Low Frequency Effect)
Voorbeelden:
• PCM (stereo)
1: ENGELS
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bits
Kiezen:
ENTER
35
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
Kiezen:
Als u “AUDIO” kiest, verschijnen de weergavekanalen op
het scherm.
In Dolby Digital formaat kunnen signalen van mono tot
5.1 kanalen worden opgenomen op een DVD. Het aantal
opgenomen kanalen hangt af van de DVD.
R
LFE
LS
Annuleren:
De audio-informatie van de disc laten
verschijnen
Het geluid regelen
Ondertitels weergeven
Z
• Dolby Surround
1: ENGELS
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
S
Kiezen:
ENTER
• Dolby Digital 5.1ch
1: ENGELS
Bij DVD’s waarop ondertitels zijn opgenomen, kunt u die
ondertitels tijdens het afspelen laten verschijnen of doen
verdwijnen.
Bij DVD’s waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het afspelen
veranderen en de ondertitels naar believen aan- of
uitschakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal kiezen die u
wilt leren en de ondertitels aanzetten voor een beter
begrip.
Kies “SUBTITLE” nadat u op DVD DISPLAY hebt
gedrukt.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Kiezen:
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SUBTITLE
RS
ENTER
• DTS
DVD
1: ENGELS
UIT
1: ENGELS
2: FRANS
3: SPAANS
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
1: ENGELS
Kiezen:
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Kiezen:
RS
ENTER
Annuleren:
RETURN
xSUBTITLE
Kies de taal. Welke talen u kunt kiezen, hangt af van de
DVD. De 4 cijfers die verschijnen, stellen de taalcode
voor. Kies de taalcode uit de lijst op pagina 63.
z U kunt het “SUBTITLE” scherm direct laten verschijnen
• MPEG
Druk op SUBTITLE op de afstandsbediening. Bij elke druk op de
toets verandert het item.
1: ENGELS
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
Kiezen:
L
R
LS
RS
ENTER
z Dolby Surround software is te herkennen aan de verpakking
Gebruik discs met het
logo. Alleen discs met dit logo zijn
geschikt voor Dolby Digital weergave.
Opmerking (enkel voor Europese modellen)
Bij het afspelen van MPEG AUDIO sound muziekstukken,
produceert de speler PCM (stereo) signalen.
36
ENTER
Opmerkingen
• Bij het afspelen van een DVD waarop geen ondertitels zijn
opgenomen, verschijnen geen ondertitels.
• Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet aanzetten, ook al
zijn er op opgenomen.
• Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet afzetten.
• Raadpleeg de lijst op pagina 63 wanneer de taal wordt
aangegeven als een 4-cijferig getal.
• De talen voor ondertitels verschillen van disc tot disc.
• Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet wijzigen, ook al
zijn er meertalige ondertitels op opgenomen.
• Bij het afspelen van een DVD kan de ondertiteling veranderen
wanneer:
– u de disc-lade opent of sluit
– u de titel verandert
Hoeken wijzigen Z
Bij DVD’s waarop verschillende hoeken voor een scène
zijn opgenomen, kunt u de hoeken tijdens het afspelen
wijzigen. Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van voor de trein, vanuit het
linker venster of vanuit het rechter venster terwijl de trein
verder rijdt.
Kies “ANGLE” nadat u op DVD DISPLAY hebt gedrukt.
Wanneer de hoeken kunnen worden gewijzigd, licht de
“ANGLE” indicator groen op.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
Kies het aantal hoeken met de cijfertoetsen of
M/m, en druk vervolgens op ENTER.
De hoek wordt gewijzigd.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
5(9)
DVD
Kiezen:
ENTER
1(9)
ANGLE
Opmerkingen
Kiezen:
ENTER
Kies “ANGLE”.
z U kunt de hoek vooraf bepalen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ANGLE
DVD
1(9)
Bepaal de hoek wanneer “ANGLE” niet in het uitleesvenster
staat. Wanneer er een scène komt waarvoor verscheidene hoeken
zijn opgenomen, wordt de hoek automatisch gekozen.
z U kunt de hoek direct kiezen
Druk op ANGLE op de afstandsbediening. Bij elke druk op de
toets verandert de hoek.
Kiezen:
2
ENTER
Druk op ,.
Het hoeknummer verandert in “–”. Het cijfer tussen
haakjes geeft het totale aantal hoeken aan.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
–(9)
Cijfertoetsen
ENTER
37
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
1
• Het aantal hoeken varieert van disc tot disc of van scène tot
scène. Het aantal hoeken dat voor een scène kan worden
gewijzigd, komt overeen met het aantal opgenomen hoeken
voor die scène.
• Bij sommige DVD’s kunt u de hoeken niet wijzigen, ook al zijn
er meervoudige hoeken op opgenomen.
Herhaalde weergave
(Repeat Play)
Z
Een bepaald gedeelte
herhalen (AyB Repeat)
Z
U kunt alle titels/muziekstukken op een disc of één titel/
hoofdstuk/muziekstuk herhaaldelijk afspelen.
In de Shuffle of Program Play mode herhaalt de speler de
titels of muziekstukken in de willekeurige of
geprogrammeerde volgorde.
Repeat Play is niet mogelijk tijdens PBC-weergave van
VIDEO CD’s (pagina 25).
Met sommige DVD’s is Repeat Play niet mogelijk.
Kies “REPEAT” nadat u op DVD DISPLAY hebt gedrukt.
Als u niet “UIT” kiest, licht de “REPEAT” indicator groen
op.
U kunt een bepaald gedeelte van een titel, hoofdstuk of
muziekstuk herhaaldelijk afspelen. Dit is nuttig om tekst
uit het hoofd te leren.
Tijdens PBC-weergave van VIDEO CD’s (pagina 25) is
deze functie alleen beschikbaar bij bewegende beelden.
Met sommige DVD’s is AyB Repeat Play niet mogelijk.
Kies “A-B REPEAT” nadat u op DVD DISPLAY hebt
gedrukt. Tijdens AyB Repeat Play licht de “A-B
REPEAT” indicator groen op.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
REPEAT
DVD
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Kiezen:
A–B
REPEAT
ENTER
Annuleren:
RETURN
xREPEAT
Kies de instelling van Repeat Play.
Bij het afspelen van een DVD en wanneer
Program Play en Shuffle Play zijn ingesteld op UIT
• UIT: geen herhaalde weergave.
• DISC: alle titels worden herhaald.
• TITEL: huidige titel wordt herhaald.
• HOOFDSTUK: huidig hoofdstuk wordt herhaald.
Bij het afspelen van een VIDEO CD/CD en wanneer
Program Play en Shuffle Play zijn ingesteld op UIT
• UIT: geen herhaalde weergave.
• DISC: alle muziekstukken op een disc worden herhaald.
• MUZIEKSTUK: huidig muziekstuk wordt herhaald.
Wanneer Program Play of Shuffle Play is ingesteld
op AAN
• UIT: geen herhaalde weergave.
• AAN: Program Play of Shuffle Play wordt herhaald.
Repeat Play annuleren
Druk op CLEAR.
z U kunt Repeat Play instellen vanuit de stopstand
Druk na het kiezen van “REPEAT” op H.
Repeat Play start.
z U kunt het “REPEAT” scherm direct laten verschijnen
Druk op REPEAT op de afstandsbediening.
Opmerking
Repeat play wordt geannuleerd wanneer:
– u het toestel afzet
– u de functie verandert
38
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
UIT
INSTEL.
UIT
Kiezen:
ENTER
Annuleren:
RETURN
xA-B REPEAT
• INSTEL.,: stelt punt A en B in.
• UIT: speelt geen bepaald gedeelte van een titel/
hoofdstuk/muziekstuk herhaaldelijk af.
Een gedeelte voor AyB repeat instellen
1
Kies “INSTEL.,” onder “A-B REPEAT”.
Het A-B HERHALEN instelscherm verschijnt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
ENTER
A–B HERHALEN
Stel punt A in met
Annuleren:
RETURN
PLAY
DVD
ENTER
.
RETURN
Druk op ENTER wanneer u tijdens het afspelen het
beginpunt (punt A) vindt van het gedeelte dat
herhaaldelijk moet worden afgespeeld.
Het beginpunt (punt A) is ingesteld.
C
DVD
Kiezen:
ENTER
AyB Repeat Play annuleren
Druk op CLEAR.
Opmerkingen
• U kunt AyB Repeat slechts instellen voor één bepaald
gedeelte.
• AyB Repeat wordt geannuleerd wanneer:
– u de disc-lade opent of sluit
– u het toestel afzet
• Als AyB Repeat wordt ingesteld, worden de instellingen voor
Shuffle Play en Program Play geannuleerd.
• AyB Repeat kan eventueel niet worden ingesteld, afhankelijk
van de scène op een DVD of VIDEO CD.
01:32:55
A–B HERHALEN
Stel punt B in met
ENTER
.
HOOFDSTUK TIJD
A: 18 – 01 : 32 : 55
Annuleren:
CLEAR
39
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
2
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
HOOFDSTUK TIJD
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Terug:
Druk nogmaals op ENTER wanneer het eindpunt
(punt B) is bereikt.
De instelpunten verschijnen op het scherm en het
gedeelte wordt herhaald.
AAN
UIT
INSTEL.
UIT
Kiezen:
3
Weergave-informatie controleren Z
U kunt informatie controleren over bit rate, bit rate
historiek of disc-weergavepositie (laag).
Tijdens het afspelen van een disc wordt de bit rate van het
weergavebeeld altijd bij benadering aangegeven in Mbps
(Mega bit per seconde) en audio in kbps (kilo bit per
seconde).
Kies “ADVANCED” nadat u op DVD DISPLAY hebt
gedrukt.
Bit rate staat voor het aantal video-/audiogegevens per
seconde op een disc; hoe hoger de bit rate, hoe groter het
aantal gegevens. Hoe hoger de bit rate, hoe meer
gegevens. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat de
beeldkwaliteit dan beter is.
BIT RATE HISTORIE
Bit rate bereik
Min.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Max.
DVD
BIT RATE
BIT RATE HISTORIE
LAAG
UIT
UIT
ADVANCED
Kiezen:
Nieuwste
bit rate
bereik
ENTER
Gebruik van diverse functies via het bedieningsmenu
xADVANCED
Bij het afspelen van een DVD
• BIT RATE: toont de bit rate.
• BIT RATE HISTORIE: toont bit rate en bit rate historiek.
• LAAG: toont laag en uitleespunt.
• UIT: zet de ADVANCED weergave af.
0
5
Mbps
10
Toont de evolutie van de bit rate van het beeld gedurende
een bepaalde periode tot nu.
LAAG
Weergave van elk item
BIT RATE
Verschijnt bij een dubbellagige
DVD
BIT RATE
0
5
384 kbps
Mbps
10
Audio
Video
Bij het afspelen van MPEG AUDIO sound muziekstukken
BIT RATE
0
0
40
5
kbps
1000
Mbps
10
Audio
Video
Geeft aan waar de disc speelt. Bij een dubbellagige DVD
geeft de speler aan welke laag wordt gelezen.
Voor details betreffende lagen, zie pagina 62 (DVD).
Instellingen en
regelingen
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het
instelscherm-menu werkt. De meeste
instellingen dienen te worden
uitgevoerd wanneer de speler voor
het eerst wordt gebruikt.
Gebruik van het
instelscherm
Z
Via het instelscherm kunt u de basisinstelling uitvoeren,
het beeld regelen enz. U kunt ook een taal kiezen voor de
ondertitels en het instelscherm, weergave door kinderen
beveiligen, enz.
Voor details betreffende elk punt van het instelscherm, zie
pagina 44 tot 50.
Opmerking
Het instelscherm verschijnt alleen met de speler in de stopstand.
Open de klep.
DVD SETUP
ENTER
1
Druk op DVD SETUP om het instelscherm op de TV
te laten verschijnen.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
NEDERLANDS
ENGLISH
ORIGINEEL
ALS GELUID
en
Vervolg op volgende pagina
41
Instellingen en regelingen
</M/m/,
Gebruik van het instelscherm
2
Kies het hoofditem met M/m en druk vervolgens op
ENTER.
Het gekozen hoofditem licht op.
Hoofdpunt
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
4
Kies de gewenste instelling met </M/m/,, en
druk vervolgens op ENTER.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING: 16:9
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
NEDERLANDS
ENGLISH
ORIGINEEL
ALS GELUID
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
en
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 PAN&SCAN
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
16:9
AAN
HOESBEELD
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
Instellingen en regelingen
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
Kies het gewenste item met M/m en druk
vervolgens op , of ENTER.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
16:9
AAN
HOESBEELD
en
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING: 16:9
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
42
en
en
5
3
en
en
Druk op DVD SETUP om het menu te verlaten.
Het instelscherm verlaten
Druk op DVD SETUP op de afstandsbediening.
Opmerking
Voor sommige items dienen behalve het kiezen van de instelling
nog andere handelingen te worden verricht. Meer details
hierover vindt u op de betreffende pagina’s.
Lijst van mogelijke instellingen
Standaard instellingen zijn onderstreept.
TAALKEUZE (pagina 44)
INDIVIDUELE INSTELLING (pagina 46)
SCHERMDISPL.
PAUZESTAND
ENGLISH
DEUTSCH
AUTO
BEELD
FRANÇAIS
KINDERBEVEILIGING /
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
AUDIO INSTELLING (pagina 49)
DANSK
SVENSKA
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUTO
SUOMI
PORTUGUÊS
DVD MENU
ENGLISH
FRANÇAIS
LUIDSPREKER (pagina 49)
GROOTTE
MIDDEN
ITALIANO
ACHTER
ESPAÑOL
NEDERLANDS
SUBWOOFER
AFSTAND
DANSK
ACHTER
SUOMI
NORSK
BALANS
Instellingen en regelingen
NIVEAU
MIDDEN
ACHTER
CHINESE
SUBWOOFER
JAPANESE
ORIGINEEL
VOOR
ACHTER
PORTUGUÊS
ANDERE /
VOOR
MIDDEN
SVENSKA
GELUID
VOOR
DEUTSCH
TEST TOON
UIT
AAN
(idem als DVD MENU)
ONDERTITELING
ALS GELUID
(idem als DVD MENU)
SCHERMINSTELLING (pagina 45)
TV TYPE
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
SCHERMBEVEILIGING
AAN
UIT
ACHTERGROND
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
Opmerking betreffende het schermdisplay
De standaardtaal en de talen die u kunt kiezen verschillen
naargelang het model.
43
De taal voor display en geluid kiezen (TAALKEUZE)
Z
Kies “TAALKEUZE” nadat u op DVD SETUP hebt
gedrukt.
Met “TAALKEUZE” kunt u de taal instellen voor
schermweergave of geluid.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
Opmerking
Als u een taal kiest die niet is opgenomen op de DVD, wordt één
van de opgenomen talen automatisch gekozen, behalve voor
“SCHERMDISPL.”.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
DVD MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
NEDERLANDS
ENGLISH
ORIGINEEL
ALS GELUID
en
Instellingen en regelingen
pSCHERMDISPL. (schermdisplay)
Verandert de taal voor het schermdisplay.
De standaardtaal en de talen die u kunt kiezen verschillen
naargelang het model.
• ENGLISH (Engels)
• FRANÇAIS (Frans)
• DEUTSCH (Duits)
• ITALIANO (Italiaans)
• ESPAÑOL (Spaans)
• NEDERLANDS (Nederlands)
• DANSK (Deens)
• SVENSKA (Zweeds)
• SUOMI (Fins)
• PORTUGUÊS (Portugees)
•
(Russisch)
pDVD MENU
Verandert de taal voor het DVD menu.
• ENGLISH (Engels)
• FRANÇAIS (Frans)
• DEUTSCH (Duits)
• ITALIANO (Italiaans)
• ESPAÑOL (Spaans)
• NEDERLANDS (Nederlands)
• DANSK (Deens)
• SVENSKA (Zweeds)
• SUOMI (Fins)
• NORSK (Noors)
• PORTUGUÊS (Portugees)
•
(Russisch)
• CHINESE (Chinees)
• JAPANESE (Japans)
• ANDERE ,
44
Wanneer u “ANDERE ,”, kiest, kunt u de taalcode uit de lijst
kiezen en invoeren met de cijfertoetsen (pagina 63).
Na het kiezen verschijnt de taalcode (4 cijfers).
pGELUID
Verandert de taal voor het geluid.
• ORIGINEEL: de taal op de disc die voorrang krijgt
• ENGLISH (Engels)
• FRANÇAIS (Frans)
• DEUTSCH (Duits)
• ITALIANO (Italiaans)
• ESPAÑOL (Spaans)
• NEDERLANDS (Nederlands)
• DANSK (Deens)
• SVENSKA (Zweeds)
• SUOMI (Fins)
• NORSK (Noors)
• PORTUGUÊS (Portugees)
•
(Russisch)
• CHINESE (Chinees)
• JAPANESE (Japans)
• ANDERE ,
Wanneer u “ANDERE ,”, kiest, kunt u de taalcode uit de lijst
kiezen en invoeren met de cijfertoetsen (pagina 63).
Na het kiezen verschijnt de taalcode (4 cijfers).
pONDERTITELING
Verandert de taal voor de ondertitels.
• ALS GELUID*
• ENGLISH (Engels)
• FRANÇAIS (Frans)
• DEUTSCH (Duits)
• ITALIANO (Italiaans)
• ESPAÑOL (Spaans)
• NEDERLANDS (Nederlands)
• DANSK (Deens)
• SVENSKA (Zweeds)
• SUOMI (Fins)
• NORSK (Noors)
• PORTUGUÊS (Portugees)
•
(Russisch)
• CHINESE (Chinees)
• JAPANESE (Japans)
• ANDERE ,
Wanneer u “ANDERE ,”, kiest, kunt u de taalcode uit de lijst
kiezen en invoeren met de cijfertoetsen (pagina 63).
Na het kiezen verschijnt de taalcode (4 cijfers).
* Wanneer u “ALS GELUID” kiest, verandert de taal van de
ondertitels afhankelijk van de gekozen taal onder “GELUID”.
Display-instellingen (SCHERMINSTELLING) Z
Kies “SCHERMINSTELLING” nadat u op DVD SETUP
hebt gedrukt. Met “SCHERMINSTELLING” kunt u het
scherm instellen afhankelijk van de weergave.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
16:9
NEDERLANDS
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
en
xACHTERGROND
Om de achtergrondkleur of -beeld van het TV-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een CD te kiezen.
• HOESBEELD: het hoesbeeld verschijnt alleen op de
achtergrond wanneer het is opgenomen op de disc.
• GRAFISCH: uw favoriete beeld verschijnt op de
achtergrond wanneer dat in het geheugen is
opgeslagen.
• BLAUW: blauwe achtergrond.
• ZWART: zwarte achtergrond.
Opmerking
Wanneer een disc die geen hoesbeeld bevat wordt afgespeeld
terwijl “ACHTERGROND” is ingesteld op “HOESBEELD”,
verschijnt het opgeslagen grafisch beeld automatisch op de
achtergrond.
Instellingen en regelingen
xTV TYPE
Om de breedte/hoogte-verhouding van de aangesloten
TV te kiezen.
• 16:9: wanneer u een breedbeeldtelevisie aansluit op het
systeem.
• 4:3 LETTER BOX: wanneer u een gewone TV aansluit
op het systeem. Toont een breedbeeld met zwarte
stroken bovenaan en onderaan het scherm.
• 4:3 PAN&SCAN: wanneer u een gewone TV aansluit op
het systeem. Toont een breedbeeld met een deel dat
automatisch wordt afgesneden.
xSCHERMBEVEILIGING
Om de schermbeveiliging aan en uit te schakelen. Als u
de schermbeveiliging aanschakelt, verschijnt het
schermbeveiligingsbeeld wanneer u het toestel of de
afstandsbediening gedurende 15 minuten in de pauze- of
stopstand laat of wanneer u een CD langer dan 15
minuten afspeelt. De schermbeveiliging helpt
beschadiging van het scherm voorkomen.
• AAN: om de schermbeveiliging aan te zetten.
• UIT: om de schermbeveiliging af te zetten.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Opmerking
Bij sommige DVD’s kan “4:3 LETTER BOX” automatisch worden
gekozen in plaats van “4:3 PAN&SCAN” en omgekeerd.
45
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING)
Z
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” nadat u op DVD
SETUP hebt gedrukt.
Met “INDIVIDUELE INSTELLING” kunt u de weergave
regelen.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
1
Kies “KINDERBEVEILIGING” met M/m en druk
vervolgens op ENTER.
INDIVIDUELE INSTELLING
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
AUTO
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
en
Instellingen en regelingen
xKINDERBEVEILIGING ,
Om een wachtwoord en weergavebeperkingsniveau in te
stellen voor het afspelen van DVD’s met
weergavebeperking voor kinderen.
Voor details, zie “Weergave door kinderen beperken
(kinderbeveiliging)”.
Weergave door kinderen beperken
(kinderbeveiliging)
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Ingave wachtwood. Geef een getal
van 4 cijfers in, druk daarna op ENTER .
Om terug te keren drukt u op RETURN .
DVD SETUP
Om te annuleren, druk op SETUP
. .
xAls u al een wachtwoord hebt ingevoerd
Het wachtwoord-bevestigingsscherm verschijnt. Sla
stap 2 over.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Kies “INDIVIDUELE INSTELLING” nadat u op DVD
SETUP hebt gedrukt.
Voor de weergave van sommige DVD’s kan een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Dat kan met de
functie “Kinderbeveiliging”.
Geef het wachtwood in, druk daarna
op ENTER .
Om terug te keren drukt u op RETURN .
DVD SETUP
Om te annuleren, druk op SETUP
. .
INDIVIDUELE INSTELLING
PAUZESTAND:
KINDERBEVEILIGING
46
en
xAls u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd
Het wachtwoord-invoerscherm verschijnt.
xPAUZESTAND
Om het beeld in de pauzestand te kiezen.
• AUTO: er verschijnt een trillingsvrij beeld met
bewegende elementen. Kies normaal deze instelling.
• BEELD: er verschijnt een hogeresolutiebeeld zonder
bewegende elementen.
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
AUTO
AUTO
en
2
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met behulp van
de cijfertoetsen, en druk vervolgens op ENTER.
De cijfers veranderen in sterretjes ( ), waarna het
wachtwoord-bevestigingsscherm verschijnt.
5
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
Kies een zone als standaard voor het
weergavebeperkingsniveau met M/m en druk
vervolgens op ,.
Als u “ANDERE ,” kiest, kiest en voert u de
standaard code in de onderstaande tabel in met
behulp van de cijfertoetsen.
INDIVIDUELE INSTELLING
Om te bevestigen, geef het
wachtwoord opnieuw in, druk
daarna op ENTER .
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
UIT
USA
USA
ANDERE
Om terug te keren drukt u op RETURN .
DVD SETUP
Om te annuleren, druk op SETUP
. .
3
Om uw wachtwoord te bevestigen, voert u het
nogmaals in met de cijfertoetsen, en drukt u
vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
weergavebeperkingsniveau en het wijzigen van het
wachtwoord verschijnt.
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
6
Kies “NIVEAU” met M/m en druk vervolgens op ,.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
INDIVIDUELE INSTELLING
UIT
USA
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
4
en
7
Kies “STANDAARD” met M/m en druk vervolgens
op ,.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
8:
7:
6:
5:
NC17
R
en
Kies het gewenste niveau met M/m en druk
vervolgens op ENTER.
INDIVIDUELE INSTELLING
KINDERBEVEILIGING
4:
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
PG13
USA
UIT
USA
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
UIT
UIT
Instellingen en regelingen
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
WACHTWOORD WIJZIGEN
en
en
en
Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking.
47
Individuele instellingen (INDIVIDUELE INSTELLING)
Terugkeren naar het normale scherm
Druk op DVD SETUP.
Standaard
Codenummer
Oostenrijk
2046
De kinderbeveiligingsfunctie uitschakelen en de
DVD afspelen nadat u uw wachtwoord hebt
ingevoerd
Zet “NIVEAU” op “UIT” in stap 7, en druk vervolgens op
H.
België
2057
Canada
2079
China
2092
Denemarken
2115
Het wachtwoord wijzigen
1 Kies na stap 3 “WACHTWOORD WIJZIGEN” met M/m
en druk vervolgens op , of ENTER.
Het wachtwoord-wijzigingsscherm verschijnt.
2 Volg stap 2 en 3 om een nieuw wachtwoord in te
voeren.
Finland
2165
Frankrijk
2174
Duitsland
2109
Hong Kong
2219
Indonesië
2238
z U kunt de kinderbeveiligingsfunctie vlak na het inbrengen
Italië
2254
van een DVD afzetten (kinderbeveiliging tijdelijk af)
Japan
2276
Maleisië
2363
Nederland
2376
Noorwegen
2379
Filippijnen
2424
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Taiwan
2543
Thailand
2528
Verenigd Koninkrijk
2184
Als u een weergavebeperkingsniveau hebt ingesteld en een DVD
inbrengt, verschijnt het KINDERBEVEILIGING scherm. Voer het
wachtwoord in om de kinderbeveiligingsfunctie af te zetten.
Wanneer u de weergave stopt, keert het originele niveau terug.
z Als u uw wachtwoord bent vergeten
Instellingen en regelingen
Voer in stap 2 een 6-cijferig nummer “199703” in om het huidige
wachtwoord te wissen. Herhaal de procedure vanaf stap 2 om
een nieuw wachtwoord in te voeren.
Opmerkingen
• Bij het afspelen van DVD’s zonder kinderbeveiligingsfunctie
kan de weergave niet worden beperkt met deze speler.
• Als u geen wachtwoord instelt, kunt u de instellingen voor
weergavebeperkingen niet wijzigen.
• Bij sommige DVD’s kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan het
wachtwoord in en wijzig het niveau.
Wanneer u de weergave stopt, keert het originele niveau terug.
48
Geluidsinstellingen (AUDIO
INSTELLING)
Luidsprekerinstellingen
(LUIDSPREKER)
Kies “AUDIO INSTELLING” nadat u op DVD SETUP
hebt gedrukt.
Met “AUDIO INSTELLING” kunt u het geluidsspoor
kiezen.
Standaard instellingen zijn onderstreept.
Kies “LUIDSPREKER” nadat u op DVD SETUP hebt
gedrukt.
Voor een optimaal surround sound moet u eerst de
afstand van de aangesloten luidsprekers tot de
luisterpositie opgeven en balans en niveau regelen.
Schakel vervolgens het luidsprekervolume gelijk aan de
hand van de testtoon.
AUDIO INSTELLING
MUZIEKSTUKKEUZE:
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
UIT
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
BALANS:
NIVEAU:
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
ACHTER:
SUBWOOFER:
en
Opmerkingen
• Als u dit item op “AUTO” zet, kan de taal veranderen
afhankelijk van de “GELUID” instelling onder “TAALKEUZE”.
De instelling “MUZIEKSTUKKEUZE” heeft een hogere
prioriteit dan de “GELUID” instellingen onder “TAALKEUZE”
(pagina 44).
• Als PCM, DTS, MPEG AUDIO en Dolby Digital geluidssporen
evenveel hoogste kanalen hebben, kiest het systeem PCM, DTS,
Dolby Digital en MPEG AUDIO geluidssporen in deze
volgorde.
• Bij sommige DVD’s kan de voorrang vooraf zijn bepaald. In
dat geval kunt u geen voorrang geven aan het DTS, MPEG
AUDIO of Dolby Digital formaat door “AUTO” te kiezen.
Om in te stellen drukt u op
vervolgens op ENTER .
JA
JA
ACHTER(LAAG)
JA
en
xGROOTTE
Indien u geen midden- of achterluidsprekers aansluit of
de achterluidsprekers verplaatst, moet u de parameters
voor MIDDEN en ACHTER instellen. De instellingen van
voorluidsprekers en subwoofer zijn vast en kunnen niet
worden gewijzigd. Standaard instellingen zijn
onderstreept.
• VOOR
— JA
• MIDDEN
— JA: Kies normaal deze instelling.
— GEEN: Kies dit wanneer u geen middenluidspreker
aansluit.
• ACHTER
— ACHTER (LAAG), ACHTER (HOOG), OPZIJ
(LAAG), OPZIJ (HOOG): Vermeld duidelijk positie
en hoogte voor de Digital Cinema Surround modes
in het “Virtual Multi Dimension” geluidsveld (p. 20).
— GEEN: Kies dit wanneer u geen middenluidspreker
aansluit.
• SUBWOOFER
— JA
Opmerkingen
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid produceren
afhankelijk van de instelling van de andere luidsprekers.
49
Instellingen en regelingen
xMUZIEKSTUKKEUZE
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal kanalen
voorrang bij het afspelen van een DVD met verschillende
geluidsformaten. Als er verschillende geluidskanalen zijn
opgenomen in PCM, DTS, MPEG AUDIO of Dolby Digital
formaat, wordt het geluid van de hogere kanalen
afgespeeld in PCM, DTS, MPEG AUDIO of Dolby Digital
formaat.
• UIT: geen voorrang toegekend.
• AUTO: voorrang toegekend.
UIT
Luidsprekerinstellingen (LUIDSPREKER)
Positie en hoogte van de achterluidspreker
opgeven
Wanneer u bij “ACHTER” iets anders kiest dan “GEEN”,
moet u de positie en de hoogte van de achterluidsprekers
opgeven aan de hand van het schema op pagina 15. De
standaard instelling is onderstreept.
• ACHTER (LAAG)
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie B en D
bevinden.
• ACHTER (HOOG)
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie B en C
bevinden.
• OPZIJ (LAAG)
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie A en D
bevinden.
• OPZIJ (HOOG)
Kies dit als de achterluidsprekers zich in sectie A en C
bevinden.
Deze parameters zijn niet beschikbaar als “ACHTER” is ingesteld
op “GEEN”.
Instellingen en regelingen
xAFSTAND
U kunt de afstand van elke luidspreker regelen. De
standaard instellingen zijn vermeld tussen haakjes.
• VOOR (5 m)
De afstand van de voorluidsprekers kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van 1 tot 15 meter.
• MIDDEN (5 m)
De afstand van de middenluidspreker kan in stappen
van 0,2 meter worden ingesteld van dezelfde afstand als
de voorluidspreker tot 1,6 meter dichter bij uw
luisterpositie.
• ACHTER (3.4 m)
De afstand van de achterluidspreker kan in stappen van
0,2 meter worden ingesteld van dezelfde afstand als de
voorluidspreker tot 4,6 meter dichter bij uw
luisterpositie.
xNIVEAU
U kunt het niveau van elke luidspreker regelen. De
standaard instellingen zijn vermeld tussen haakjes.
• MIDDEN (0 dB)
Regelt het niveau van de middenluidspreker (–6 dB tot
+6 dB, in stappen van 1 dB).
• ACHTER (0 dB)
Regelt het niveau van de achterluidsprekers (–6 dB tot
+6 dB, in stappen van 1 dB).
• SUBWOOFER (0 dB)
Regelt het niveau van de subwoofer (–6 dB tot +6 dB, in
stappen van 1 dB).
xTEST TOON
Elke luidspreker produceert achtereenvolgens de testtoon.
De standaard instelling is onderstreept
• UIT: de luidsprekers produceren geen testtoon.
• AAN: tijdens het regelen van “BALANS” of “NIVEAU”
produceren alle luidsprekers de testtoon.
Het volume van alle luidsprekers tegelijk regelen
Gebruik de VOLUME regeling.
Terugkeren naar de standaard instelling
Kies het item en druk op CLEAR.
Het luidsprekervolume regelen
1
Stop de weergave, druk op DVD SET UP en kies
“LUIDSPREKER”.
2
Kies “TEST TOON” en zet “TEST TOON” op “AAN”.
Elke luidspreker produceert achtereenvolgens de
testtoon.
3
Kies vanuit uw luisterpositie “BALANS” of
“NIVEAU” en stel de waarde van “BALANS” en
“NIVEAU” in met M/m.
Tijdens deze instelling weerklinkt de testtoon uit alle
luidsprekers tegelijk.
4
Kies “TEST TOON” en zet “TEST TOON” op “UIT”
om de testtoon af te zetten.
Opmerkingen
• Als u de afstand instelt, valt het geluid tijdelijk weg.
• Als de voor- of achterluidsprekers niet even ver van de
luisterpositie af staan, stel dan de afstand van de dichtste
luidspreker in.
xBALANS
U kunt de balans van elke luidspreker regelen. De
standaard instellingen zijn vermeld tussen haakjes.
• VOOR (midden)
Regelt de balans tussen de linker en rechter
voorluidspreker (6dB [L] tot 6dB [R], in stappen van 1
dB).
• ACHTER (midden)
Regelt de balans tussen de linker en rechter
achterluidspreker (6dB [L] tot 6dB [R], in stappen van 1
dB).
50
Bijkomende
handelingen
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe
de afstandsbediening dient te worden
ingesteld om de TV te bedienen, naar
de radio te luisteren, enz.
De TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening Z
Als het signaal van de afstandsbediening juist is ingesteld,
kunt u uw TV bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening. Standaard kunnen Sony TV’s met het
merkteken g worden bediend.
TV ?/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Cijfertoetsen
ENTER
TV’s bedienen met de afstandsbediening
Hou TV ?/1 ingedrukt en
1 Voer de merkcode van de TV (zie
tabel op volgende pagina) in met de
cijfertoetsen.
2 Druk op ENTER.
2
Laat TV ?/1 los.
Codenummers van bedienbare TV’s
Als er meer dan één codenummer is vermeld, voer ze dan
één voor één in tot u het juiste codenummer hebt
gevonden.
Opmerkingen
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het oude
codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening vervangt,
wordt het codenummer automatisch teruggesteld op 01 (Sony).
Voer dan opnieuw het juiste codenummer in.
51
Bijkomende handelingen
1
De TV bedienen met de meegeleverde afstandsbediening
Een TV bedienen
U kunt uw TV bedienen met de onderstaande toetsen.
Merk
Code(s)
DAEWOO
02, 04, 05, 06, 07, 15
FISHER
08
GOLDSTAR (LG)
TV ?/1
02, 03, 11, 12, 15, 34
GRUNDIG
17, 34
HITACHI
02, 13, 14, 15
ITT/NOKIA
21, 22
JVC
16
MAGNAVOX
02, 03, 18
MITSUBISHI/MGA
02, 03, 19
NEC
02, 03, 20
PANASONIC
09, 24
PHILIPS
15, 18
PIONEER
09, 25, 26, 40
RCA/PROSCAN
02, 10, 27, 28, 29
SAMSUNG
02, 03, 15, 31, 32, 33, 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Cijfertoetsen
ENTER
TV CH
TV VOL
Bijkomende handelingen
SANYO
08
SHARP
35
SONY
01
TELEFUNKEN
23, 36, 37, 38
Met een druk op
Kunt u
THOMSON
30, 37, 39
TV ?/1
De TV aan- of afzetten
TOSHIBA
35, 40, 41
TV/VIDEO
De ingangsbron voor de TV kiezen
ZENITH
42, 43
TV VOL
Het volume van de TV regelen
TV CH
De programmapositie van de TV
wijzigen
Cijfertoetsen en
ENTER
De programmapositie van de TV
kiezen
TV/VIDEO
Opmerking
Afhankelijk van de TV kunt u uw TV niet bedienen of sommige
van de bovenvermelde toetsen niet gebruiken.
52
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van het toestel
(zie “Radiozenders voorinstellen” op pagina 17).
PRESET +/–
FUNCTION
VOLUME
Niet-vooringestelde radiozenders beluisteren
Maak gebruik van handmatige of automatisch
afstemming in stap 2.
Druk voor handmatige afstemming herhaalde malen op
m of M (TUNING + of –) op de afstandsbediening.
Hou voor automatische afstemming m of M
(TUNING + of –) op de afstandsbediening ingedrukt.
z Indien een FM-programma is gestoord
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Druk op MONO/STEREO op de afstandsbediening zodat
“MONO” verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Het
stereo effect valt weg maar de ontvangst is beter. Druk nogmaals
op de toets om het stereo effect te herstellen.
z Voor een betere ontvangst
Richt de meegeleverde antennes.
PRESET +/–
VOL
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot “TUNER”
verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd
ontvangen.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET + of – om de
gewenste voorinstelzender te kiezen.
Bij elke druk op de toets wordt op een andere
voorinstelzender afgestemd.
3
Regel het volume door aan VOLUME te draaien.
Bijkomende handelingen
1
De frequentie of het geluidsveld controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY schakelt de weergave om
tussen:
indexnaam zender t frequentie t geluidsveld t
indexnaam zender
De radio afzetten
Druk op ?/1.
53
Voorinstelzenders benoemen Z
U kunt voorinstelzenders benoemen met maximum 7
tekens. Deze namen (bijvoorbeeld “XYZ”) verschijnen in
het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer een zender
wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke voorinstelzender slechts één
naam kan worden ingevoerd.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
4
Geef een naam met behulp van de cursortoetsen:
Druk op m/M om een teken te kiezen en druk
vervolgens op , om de cursor naar de volgende
positie te verplaatsen.
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op < of , tot het teken dat u wilt
wijzigen knippert en druk vervolgens op M/m om het
juiste teken te kiezen.
5
Druk op ENTER.
Andere zenders benoemen
Herhaal stap 2 tot 5.
ENTER
</M/m/,
Bijkomende handelingen
NAME
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot “TUNER”
verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd
ontvangen.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de indicatie als
volgt.
DVD n VIDEO 1 n VIDEO 2 n TUNER n DVD...
2
Stem af op de voorinstelzender die u wilt
benoemen.
Bent u niet vertrouwd met het afstemmen op
voorinstelzenders, zie “Luisteren naar de radio” op
pagina 53.
3
Druk op NAME.
54
Gebruik van de Sleep Timer
Z
U kunt het toestel instellen om op een bepaald tijdstip iuit
te schakelen.
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
10/0
Druk op SLEEP op de afstandsbediening terwijl het
toestel is aangeschakeld.
Bij elke druk op SLEEP verandert de tijd zoals hieronder
afgebeeld.
Bijkomende handelingen
n 2:00:00 n 1:30:00n 1:00:00 n 0:30:00 n OFF
Na het invoeren van de tijd dooft het uitleesvenster.
z U kunt de resterende tijd voor het toestel uitschakelt
controleren
Druk op SLEEP op de afstandsbediening. De resterende tijd
verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
z De sleep timer kan worden ingesteld tot 9 uur ver
Druk op M op de afstandsbediening terwijl de tijdindicatie
knippert. Bij elke druk op M wordt de tijd met 30 minuten
verlengd tot maximum 9 uur.
Door op m te drukken, wordt hij met 30 minuten verkort.
55
Aanvullende
informatie
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van dit
toestel, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan de hand
van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet
is opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
Voeding
Het toestel schakelt niet aan.
, Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Beeld
Er is geen beeld.
, Controleer of het toestel goed is aangesloten.
, De videokabel is beschadigd. Vervang hem door
een nieuwe.
, Controleer of het toestel is aangesloten op de
video-ingang van de TV (pagina 11).
, Controleer of de TV aan staat.
, Controleer of u de video-ingang van de TV heeft
gekozen zodat u beelden van het systeem kunt
bekijken.
Er is beeldruis.
, Reinig de disc.
, Als het videosignaal van het toestel via uw
videorecorder naar uw TV moet gaan, kan de
kopieerbeveiliging van sommige DVDprogramma’s de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als
u na het controleren van de aansluitingen nog
altijd problemen ondervindt, moet u de DVDspeler rechtstreeks proberen aan te sluiten op de Singang van uw TV als uw TV daarmee is uitgerust
(pagina 11).
De breedte/hoogte-verhouding van het scherm
kan niet worden gewijzigd, ook al stelt u “TV
TYPE” onder “SCHERMINSTELLING” in het
instelscherm in bij weergave van een
breedbeeld.
, De breedte/hoogte-verhouding ligt vast op de
DVD.
, Als u de speler aansluit met de S video-kabel, sluit
hem dan rechtstreeks aan op de TV. Anders is het
mogelijk dat u de breedte/hoogte-verhouding niet
kunt wijzigen.
, Bij sommige TV’s kan de breedte/hoogteverhouding niet worden gewijzigd.
56
Geluid
Er is geen of slechts een zeer zwak geluid.
, Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
, Controleer of u wel degelijk de juiste component
op het toestel hebt geselecteerd.
, Druk op MUTING op de afstandsbediening als
“MUTING ON” verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
, De beveiliging van het toestel werd geactiveerd
door een kortsluiting. Zet het toestel af, los het
kortsluitingsprobleem op en zet het toestel weer
aan.
, De audiokabel is beschadigd. Vervang hem door
een nieuwe.
, Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergave-stand. Druk op H om
terug te keren naar normale weergave.
, Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar normale weergave.
, Controleer de luidsprekerinstelling (pagina 14).
Het linker en rechter geluid zijn niet in balans of
zijn omgewisseld.
, Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
, Regel de voorbalansparameter in het NIVEAU
menu (pagina 14).
Er is minder stereo effect bij het afspelen van
een VIDEO CD of CD.
, Zet “AUDIO” op “STEREO” in het
bedieningsmenuscherm (pagina 35).
, Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital geluidsspoor.
, Controleer of de geluidsveldfunctie aan is (pagina
20).
, Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 8, 14).
Alleen de middenluidspreker werkt.
, Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
De middenluidspreker werkt niet.
, Controleer of de geluidsveldfunctie aan is (pagina
20).
, Kies een geluidsveld dat het woord “cinema” of
“virtual” bevat (pagina 20).
, Regel het luidsprekervolume (pagina 14).
De achterluidsprekers produceren geen of slechts
een heel zwak geluid.
, Controleer of de geluidsveldfunctie aan is (pagina
20).
, Kies een geluidsveld dat het woord “cinema” of
“virtual” bevat (pagina 20).
, Regel het luidsprekervolume (pagina 14).
Bediening
Er kan niet worden opgenomen.
, Controleer of de componenten goed zijn
aangesloten.
, Kies de bron met een FUNCTION toets.
Er kan niet worden afgestemd op radiozenders.
, Controleer of de antennes goed zijn aangesloten.
Regel de antennes en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
, Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
, Er werden geen zenders vooringesteld of de
vooringestelde zenders werden gewist (bij het
zoeken naar vooringestelde zenders). Stel de
zenders voorin (pagina 17).
, Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt in
het uitleesvenster.
De afstandsbediening werkt niet.
, Verwijder eventuele hindernissen tussen
afstandsbediening en speler.
, Breng de afstandsbediening dichterbij de speler.
, Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor g op het toestel.
, Vervang alle batterijen in de afstandsbediening
door nieuwe als ze zijn uitgeput.
57
Aanvullende informatie
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
, Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
, Controleer of de kabels niet in de buurt zitten van
een transformator of motor en minstens 3 meter
van een TV of TL-lamp zijn verwijderd.
, Plaats de TV verder van de audiocomponenten af.
, De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd met
alcohol.
, Reinig de disc.
, Bij sommige DVD’s is het uitgangssignaal niet
volledig 5.1-kanaals maar mono of stereo ook al is
het opgenomen in Dolby Digital formaat.
Verhelpen van storingen
De disc speelt niet.
, Er is geen disc ingebracht (“Leg de disc in.”
verschijnt op het TV-scherm).
Breng een disc in.
, Plaats de disc correct met de weergavekant naar
beneden gericht op de disc-lade.
, Reinig de disc.
, Het toestel kan geen CD-ROM’s, enz. afspelen
(pagina 5).
Breng een DVD, een VIDEO CD of een CD in.
, Controleer de regiocode van de DVD (pagina 4).
, Er is condensvorming opgetreden in het toestel.
Verwijder de disc en laat het systeem ongeveer een
half uur aan staan (pagina 6).
Het toestel speelt niet vanaf het begin bij
weergave van een disc.
, Repeat Play, Shuffle Play of Program Play werd
geselecteerd. Druk op CLEAR.
, Resume Play werd geselecteerd.
Druk op x op het voorpaneel of op de
afstandsbediening voor u de weergave start
(pagina 23).
, Bij het afspelen van een DVD verschijnt een
titelmenu of een DVD menu automatisch op het
TV-scherm. Bij het afspelen van een VIDEO CD
met PBC-functies verschijnt een instelscherm
automatisch op het TV-scherm.
Het toestel begint een DVD automatisch af te
spelen.
, De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
Aanvullende informatie
De weergave stopt automatisch.
, Bij sommige discs is een auto-pauzesignaal
opgenomen. Bij het afspelen van een dergelijke
disc stopt de speler de weergave bij dat signaal.
Weergave stoppen, zoeken, vertraagde
weergave, herhaalde weergave, willekeurige
weergave of geprogrammeerde weergave zijn
niet mogelijk.
, Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk.
De berichten verschijnen niet in de gewenste taal
op het TV-scherm.
, Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm “SCHERMDISPL.” onder
“TAALKEUZE” (pagina 44).
58
De taal voor het geluid kan niet worden
veranderd bij het afspelen van een DVD.
, Er is geen meertalig geluid opgenomen op de
DVD.
, De taal voor het geluid kan niet worden gewijzigd
op de DVD.
De taal voor de ondertitels kan niet worden
veranderd bij het afspelen van een DVD.
, Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
, De taal voor de ondertitels kan niet worden
gewijzigd op de DVD.
De ondertitels kunnen niet worden afgezet bij
het afspelen van een DVD.
, Bij sommige DVD’s kunt u de ondertitels niet
afzetten.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd bij het
afspelen van een DVD.
, Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD.
, Verander de hoeken als “ANGLE” verschijnt in het
uitleesvenster (pagina 37).
, Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
, De werking van het toestel kan zijn verstoord door
statische elektriciteit, enz.
Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem
opnieuw in.
Er verschijnt niets in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
, Druk op DIMMER op de afstandsbediening
De disc-lade gaat niet open en “LOCKED”
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
, Neem contact op met uw Sony handelaar of
erkende Sony werkplaats.
In het uitleesvenster op het voorpaneel
verschijnt een code bestaande uit 5 tekens
(cijfers en letters).
, De zelfdiagnosefunctie werd geactiveerd.
Raadpleeg de tabel op pagina 59 en verricht de
nodige handelingen.
Zelfdiagnosefunctie
Als de zelfdiagnosefunctie werkt om de defecten te voorkomen, knippert een
servicecode van 5 tekens (combinatie van een letter en cijfers) op het scherm of in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Raadpleeg dan de onderstaande tabel.
C:13:00
Eerste drie tekens
Oorzaak en/of oplossing
C 13
•De disc is vuil.
,Reinig de disc met een doek (pagina 6).
C 31
•De disc is niet correct ingebracht.
,Open de disc-lade en breng de disc correct in.
E xx (xx is een getal)
•De zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om storingen te voorkomen.
,Vermeld de servicecode wanneer u contact opneemt met uw Sony handelaar of een
erkende Sony werkplaats (voorbeeld: E 61 10).
Aanvullende informatie
59
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereo mode
Surround mode
30 W + 30 W
(3 ohm bij 1 kHz, THD 10 %)
Voor: 30 W + 30 W
Midden*: 30 W
Achter*: 30 W + 30 W
(3 ohm bij 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer*: 30 W
(3 ohm bij 100 Hz, THD 10 %)
AM tuner
Systeem
Afstembereik
Antenne
PLL quartz-locked digital synthesizer
system
Europese modellen:
531 - 1602 kHz (stappen van 9 kHz)
Modellen voor Australië:
530 - 1710 kHz (stappen van 10 kHz)
531 - 1602 kHz (stappen van 9 kHz)
Kaderantenne
* Afhankelijk van de geluidsveldinstellingen en de bron kan er geen
geluid worden geproduceerd.
Videogedeelte
Ingangen
Uitgangen
VIDEO 1, 2:
Gevoeligheid: 150 mV
Impedantie: 50 kohm
VIDEO 1 (AUDIO OUT):
Spanning: 2 V
Impedantie: 1 kohm
WOOFER:
Spanning: 2 V
Impedantie: 1 kohm
PHONES:
Geschikt voor hoofdtelefoon met lage
en hoge impedantie
CD/DVD-systeem
Aanvullende informatie
Laser
Halfgeleiderlaser
Signaalformaat PAL/(NTSC)
Frequentiebereik (2 CH STEREO)
DVD (PCM): 2 Hz tot 22 kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz tot 20 kHz (±1,0 dB)
Signaal-ruisverhouding
Meer dan 80 dB (alleen VIDEO 1
(AUDIO) aansluitingen)
Harmonische vervorming
Minder dan 0,03 %
FM tuner
Systeem
PLL quartz-locked digital synthesizer
Afstembereik
87,50 – 108,00 MHz (stappen van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, ongebalanceerd
Tussenfrequentie
10,7 MHz
60
Ingangen
Uitgangen
Video: 1 Vp-p 75 ohm
Video: 1 Vp-p 75 ohm
S-video:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
C: PAL 0,3 Vp-p 75 ohm
NTSC 0,286 Vp-p 75 ohm
Luidsprekers
SS-TS300 (voor/midden/achter)
Systeem
Bass reflex
Luidspreker
Conustype met diam. 70 mm
Nominale impedantie
3 ohm
Afmetingen (ong.)
97 × 102 × 105 mm (b/h/d)
Gewicht (ong.) 0,57 kg
SS-WS300 (Subwoofer)
Systeem
Bass reflex
Luidspreker
Conustype met diam. 180 mm
Nominale impedantie
3 ohm
Afmetingen (ong.)
160 × 355 × 355 mm (b/h/d)
Gewicht (ong.) 5,41 kg
Verklarende woordenlijst
Algemeen
Voeding
Europese modellen:
230 V AC, 50/60 Hz
Modellen voor Australië:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik 68 W
Afmetingen (ong.)
355 × 70 × 365 mm (b/h/d)
incl. uitstekende onderdelen
Gewicht (ong.) 3,8 kg
Werkingstemperatuur
5˚C tot 35˚C
Vochtigheidsgraad bij werking
5 % tot 90 %
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 7.
Wijzigingen aan ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Bit rate (pagina 40)
Waarde die aangeeft hoeveel videogegevens per seconde
op een DVD zijn gecomprimeerd. De eenheid is Mbps
(Mega bit per seconde). 1 Mbps staat voor 1.000.000 bits
aan gegevens per seconde. Hoe hoger de bit rate, hoe
groter het aantal gegevens. Dit betekent echter niet
noodzakelijk dat de beeldkwaliteit dan beter is.
Hoofdstuk
Delen van beelden of muziek op een DVD die kleiner zijn
dan titels. Een titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
Aan elk hoofdstuk is een hoofdstuknummer toegekend
om het zoeken te vergemakkelijken.
Digital Cinema Sound (DCS)
Algemene naam voor de digitale
signaalverwerkingstechnologie die door Sony werd
ontwikkeld om surround sound te produceren. In
tegenstelling tot systemen die hoofdzakelijk zijn bedoeld
voor muziekweergave is Digital Cinema Sound specifiek
ontwikkeld voor films.
Dolby Pro Logic Surround
Als één van de methoden om Dolby Surround te
decoderen, produceert Dolby Pro Logic Surround vier
kanalen op basis van tweekanaalsgeluid. Vergeleken met
het vroegere Dolby Surround systeem, reproduceert
Dolby Pro Logic Surround links-rechts zwenken
natuurlijker en zijn geluiden preciezer gelokaliseerd. Om
Dolby Pro Logic Surround optimaal te laten renderen,
dient u te beschikken over een paar achterluidsprekers en
een middenluidspreker. De achterluidsprekers
produceren mono geluid.
61
Aanvullende informatie
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is geavanceerder dan
Dolby Pro Logic Surround. Bij dit formaat produceren de
achterluidsprekers stereo geluid met een groter
frequentiebereik en er is een apart subwooferkanaal voor
extra bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel “5.1”
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt beschouwd
als 0.1 kanaal (omdat het alleen werkt als extra bass nodig
is). Alle zes de kanalen van dit formaat worden
afzonderlijk opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien blijft de signaalkwaliteit
intact doordat de signalen digitaal worden verwerkt. De
naam “AC-3” betekent dat dit de derde
audiocodeertechniek is die werd ontwikkeld door Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Verklarende woordenlijst
DTS
Digitale audiocompressietechnologie ontwikkeld door
Digital Theater Systems, Inc.. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals surround. Het achterkanaal is
stereo en er is een afzonderlijk subwooferkanaal. DTS
produceert dezelfde 5.1 kanalen met digitaal geluid van
superieure kwaliteit. De uitstekende kanaalscheiding is te
danken aan het feit dat alle kanaalgegevens afzonderlijk
worden opgenomen en digitaal verwerkt.
DVD
Een disc die tot 8 uur bewegende beelden bevat bij
eenzelfde diameter als een CD.
De datacapaciteit van een enkellagige en enkelzijdige
DVD bij 4,7 GB (Giga Byte) is 7 maal die van een CD. De
datacapaciteit van een dubbellagige en enkelzijdige DVD
is 8,5 GB, van een enkellagige en dubbelzijdige DVD 9,4
GB en van een dubbellagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn georganiseerd volgens het MPEG
2-formaat, één van de wereldwijde normen inzake
digitale compressietechnologie. De beeldgegevens zijn
gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van het
oorspronkelijke formaat. De DVD maakt ook gebruik van
variabele coderingstechnologie die de toe te kennen data
wijzigt afhankelijk van de beeldstatus.
De audiogegevens worden opgenomen in Dolby Digital
en PCM, wat een levensechter geluid oplevert.
Bovendien zijn er nog tal van DVD-functies zoals
meervoudige hoeken, meervoudige talen en
kinderbeveiliging.
Aanvullende informatie
MPEG AUDIO (pagina 36)
Internationaal codesysteem voor het comprimeren van
digitale audiosignalen conform ISO/IEC. MPEG 1 werkt
zoals 2-kanaals stereo. MPEG 2 voor DVD’s werkt zoals
7.1-kanaal surround.
Meervoudige hoeken (pagina 37)
Bij sommige DVD’s kunnen scènes vanuit verschillende
hoeken worden bekeken.
Meervoudige talen (pagina 13, 35, 44)
Op sommige DVD’s zijn het geluid of ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Parental Control (kinderbeveiliging) (pagina 46)
Een functie van de DVD waarmee de weergave van de
disc tot een bepaalde leeftijd kan worden beperkt conform
de nationale wetgeving. De beperking verschilt van disc
tot disc; wanneer ze is geactiveerd is weergave helemaal
onmogelijk, zijn geweldscènes geschrapt of vervangen
door andere, enzovoort.
62
Playback Control (PBC) (pagina 25)
Signalen op VIDEO CD’s (Versie 2.0) waarmee de
weergave kan worden gestuurd.
Met behulp van menuschermen op VIDEO CD’s met PBCfuncties kunt u werken met eenvoudige interactieve
programma’s, programma’s met zoekfuncties, enzovoort.
Titel
De langste delen van een beeld of muziek op een DVD;
bijvoorbeeld een film voor video software of een album
voor audio software. Aan elke titel is een titelnummer
toegekend, zodat u titels snel kunt vinden.
Muziekstuk
Delen van een beeld of een liedje op een VIDEO CD of een
CD. Aan elk muziekstuk is een nummer toegekend, zodat
u muziekstukken snel kunt vinden.
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn georganiseerd volgens het MPEG
1-formaat, één van de wereldwijde normen inzake
digitale compressietechnologie. De beeldgegevens zijn
gecomprimeerd tot ongeveer 1/140e van het
oorspronkelijke formaat. Bijgevolg kan een 12 cm VIDEO
CD tot 74 minuten bewegende beelden bevatten.
VIDEO CD’s bevatten ook compacte audiogegevens.
Geluid buiten het bereik van het menselijk gehoor wordt
gecomprimeerd terwijl geluid dat wel hoorbaar is, niet
wordt gecomprimeerd. VIDEO CD’s kunnen 6 maal meer
geluidsinformatie bevatten dan conventionele audio CD’s.
Er zijn 2 versies van VIDEO CD’s.
• Versie 1.1: alleen geschikt voor de weergave van beeld
en geluid.
• Versie 2.0: geschikt voor de weergave van stilstaande
beelden met hoge resolutie en PBC-functies.
Deze speler is geschikt voor beide versies.
Taalcodelijst
Voor details, zie pagina 35 en 44.
De spelling van de talen is conform de ISO-norm 639:1988 (E/F).
Taal
Code Taal
Code Taal
Code
Taal
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Niet gespecificeerd
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Aanvullende informatie
Code
63
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina tussen haakjes.
Voorpaneel
1
2
3 4
qs
Aanvullende informatie
1 ?/1 (POWER) schakelaar en indicator (18)
Om het systeem aan en uit te schakelen
2 Disc-lade (18)
Plaats een disc op de lade.
3 g afstandsbedieningssensor (7)
Ontvangt de afstandsbedieningssignalen.
4 AOPEN/CLOSE toets (18)
Om de disc-lade te openen en te sluiten.
5 FUNCTION toets (53, 54)
Om de component te kiezen.
6 ./>PREV/NEXT/PRESET +/– toets
./>PREV/NEXT : indrukken om naar het
volgende hoofdstuk of muziekstuk te gaan of terug
naar het vorige hoofdstuk of muziekstuk te gaan (19).
PRESET +/– : overloopt alle voorinstelzenders (17,
53).
7 Uitleesvenster op het voorpaneel (28)
Hierop verschijnt de speelduur enz.
8 HPLAY toets (18)
Om een disc af te spelen.
9 XPAUSE toets (19)
Om de weergave van een disc tijdelijk te onderbreken.
q; pSTOP toets (19, 23)
Om de weergave van een disc te stoppen.
qa VOLUME regelaar (18)
Om het volume te regelen.
64
5
qd
6
qf
7
qg
8
9
qh qj qk
q;
ql
qa
w;
qs DISPLAY toets (20, 53)
Schakelt het item in het uitleesvenster op het
voorpaneel om.
Bij VIDEO 1/2 functies gaat de omschakeling als
volgt:
VIDEO 1 (of 2) t Geluidsveld t VIDEO 1 (of 2)
qd BAND toets (17)
Om de AM of FM band te kiezen.
qf SOUND FIELD toets (20)
Om het geluidsveld te kiezen.
qg MUTING toets (19)
Om het geluid te onderdrukken.
qh TITLE toets (24)
Laat het titelmenu verschijnen op het TV-scherm.
qj DVD MENU toets (24)
Laat het DVD menu verschijnen op het TV-scherm.
qk ORETURN toets (25, 31)
Indrukken om terug te keren naar het vroeger gekozen
scherm, enz.
ql </m/M/,/PUSH ENTER toets
Om items of instellingen te kiezen of uit te voeren.
w; PHONES aansluiting (18)
Sluit hierop een hoofdtelefoon aan.
Achterpaneel
1 2
3
4
VIDEO OUT VIDEO IN
VIDEO IN
5
VIDEO
FM
75Ω
COAXIAL
6
S VIDEO
(DVD ONLY)
AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO IN
FRONT R
CENTER
FRONT L
REAR R
WOOFER
REAR L
L
L
R
AM
R
IMPEDANCE USE 3Ω
7
Aanvullende informatie
1 AM antenne-aansluiting (10)
Sluit hierop de meegeleverde AM kaderantenne aan.
2 FM 75 Ω COAXIAL antenne-aansluiting (10)
Sluit hierop de meegeleverde FM draadantenne aan.
3 VIDEO 1 aansluitingen (11)
Voor aansluiting op een videorecorder.
4 VIDEO 2 aansluitingen (11)
Voor aansluiting op een extra videorecorder.
5 MONITOR OUT (VIDEO/S VIDEO) aansluitingen (11)
Voor aansluiting op een TV monitor.
6 SPEAKER aansluitingen (8)
Om de meegeleverde luidsprekers aan te sluiten.
7 WOOFER OUT aansluiting (9)
Om een actieve subwoofer aan te sluiten.
65
Onderdelen en bedieningselementen
Afstandsbediening
1
TV
SLEEP
2
qf
FUNCTION
3
4
1
2
3
4
5
6
SOUND
FIELD
qg
BAND
5
7
8
>10
10/0
6
9
ENTER
DISPLAY
qh
7
qj
P.MODE
AUDIO ANGLE SUBTITLE
8
qk
PRESET
NEXT
PREV
TUNING
ql
9
PLAY/SELECT
PAUSE
STOP
DVD MENU
VOL
w;
q;
TITLE
wa
qa
ws
qs
ENTER
wd
DVD
DISPLAY
qd
RETURN MUTING
wf
wg
Aanvullende informatie
1 SLEEP toets (55)
Activeert de sleep timer.
2 TV ?/1 (POWER) schakelaar (52)
Om de TV aan en af te zetten.
3 FUNCTION toets (53, 54)
Om de component te kiezen.
4 SOUND FIELD toets (20)
Om het geluidsveld te kiezen.
5 BAND toets (17)
Om de AM of FM band te kiezen.
6 DISPLAY toets (20, 53)
Schakelt het item in het uitleesvenster op het
voorpaneel om.
Bij VIDEO 1/2 functies gaat de omschakeling als
volgt:
VIDEO 1 (of 2) t Geluidsveld t VIDEO 1 (of 2)
7 AUDIO toets (35)
Schakelt het geluid om bij het afspelen van een DVD
of VIDEO CD.
66
8 P. MODE toets (26, 27)
Om te kiezen tussen geprogrammeerde of
willekeurige weergave.
9 ./>PREV/NEXT/PRESET +/– toetsen
./>PREV/NEXT : indrukken om naar het
volgende hoofdstuk of muziekstuk te gaan of terug
naar het vorige hoofdstuk of muziekstuk te gaan (19).
PRESET +/– : overloopt alle voorinstelzenders (17,
53).
q; HPLAY/SELECT toets (18)
Om een disc af te spelen.
qa TITLE toets (24)
Om het titelmenu op het TV-scherm te doen
verschijnen.
qs </M/m/,/ENTER toets
Om items of instellingen te kiezen of uit te voeren.
qd DVD DISPLAY toets (30)
Laat het bedieningsmenu op het TV-scherm
verschijnen om instellingen te verrichten.
qf ?/1 (POWER) schakelaar (18)
Om het systeem aan en uit te schakelen
qg Cijfertoetsen
Om items of instellingen te kiezen.
qh ENTER toets
Om items of instellingen uit te voeren.
qj ANGLE toets (37)
Om de hoeken te veranderen bij het afspelen van een
DVD.
qk SUBTITLE toets (36)
Laat het “SUBTITLE” menu verschijnen op het
bedieningsmenuscherm.
ql m/M (SCAN)/TUNING +/– toetsen
m/M (SCAN) : een punt zoeken met beeld (19).
TUNING +/– : alle beschikbare radiozenders aflopen
(17).
w; xSTOP toets (19, 23)
Om de weergave van een disc te stoppen.
wa XPAUSE toets (19)
Om de weergave van een disc tijdelijk te onderbreken.
ws VOL (volume) +/– toetss (18)
Om het volume te regelen.
wd DVD MENU toets (24)
Om het DVD menu op het TV-scherm te laten
verschijnen.
wf MUTING toets (19)
Om het geluid te onderdrukken.
wg ORETURN toets (25, 31)
Druk hierop om terug te keren naar het vroeger
gekozen scherm, enz.
Afstandsbediening
Onder de klep
TV
wh
wj
wk
wl
e;
SLEEP
REPEAT CLEAR
TIME
DIMMER
DVD
SETUP
SLOW
AMP
MENU
TEST
TONE
LEVEL
MONO/ CENTER REAR WOOFER
STEREO
ef
eg
eh
ej
ea
NAME
es
MEMORY
ed
TV VOL TV CH
TV/
VIDEO
ek
67
Aanvullende informatie
wh CLEAR toets
Druk hierop om terug te keren naar continu weergave,
enz.
wj REPEAT toets (38)
Laat het “REPEAT” scherm verschijnen op de TV.
wk TIME toets (28)
Toont de speelduur van de disc enz. in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
wl DVD SETUP toets (41)
Toont het instelscherm op de TV om instellingen te
verrichten.
e; DIMMER toets (28)
Om het uitleesvenster in het voorpaneel aan en af te
zetten.
ea MONO/STEREO toets (53)
Om te schakelen tussen mono en stereo van FM stereo
ontvangst.
es NAME toets (54)
Activeert de naamfunctie.
ed MEMORY toets (17)
Druk hierop om een voorinstelzender op te slaan.
ef
/y SLOW toetsen (19)
Voor vertraagde weergave.
eg AMP MENU toets (14)
Toont de luidsprekerinstelparameters in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
eh TEST TONE toets (14)
Schakelt de testtoon aan en uit.
ej SPEAKER LEVEL +/– toetsen (16)
Druk hierop om het luidsprekerniveau te regelen.
ek TV bedieningstoetsen (52)
Om TV’s te bedienen.
Index
Cijfers
K
4:3 LETTER BOX 45
4:3 PAN&SCAN 45
16:9 45
TAALKEUZE 44
TEST TOON 16, 50
TIME 28, 33, 34
Titel 5, 32, 62
TITEL 32
Titelmenu 24
TV TYPE 45
L
LETTER BOX 45
LUIDSPREKER 14, 49
Luidsprekers
aansluiten 8
opstellen 14
A
Aansluiting 8, 10, 11, 12
A-B REPEAT 38
AyB Repeat 38
ACHTERGROND 45
AFSTAND 15, 50
Afstandsbediening 7, 51
ANGLE 37
AUDIO 35
AUDIO INSTELLING 49
U
M
MPEG 62
Muziekstuk 5, 32, 62
MUZIEKSTUK 32
MUZIEKSTUKKEUZE 49
B
Uitleesvenster op het voorpaneel
28
V
Verhelpen van storingen 56
Vertraagde weergave 19
VIDEO CD 18
N, O
BALANS 16, 50
Batterijen 7
Bedieningsmenuscherm
NIVEAU 16, 50
30
CD 18
CHAPTER 32
Continu weergave
CD/VIDEO CD 18
DVD 18
PAN&SCAN 45
PBC functies 25
PBC Playback 25, 62
PRO LOGIC 20, 61
Program Play 26
R
REPEAT 38
Resume Play 23
D, E, F
Aanvullende informatie
Discs behandelen 6
Dolby Digital 20, 61
DTS 49
DVD 18
DVD MENU 24, 44
G
GELUID 44
Geschikte discs 4
GROOTTE 15, 49
H
Hoek 37
Hoofdstuk 5, 32
I, J
INDEX 32
INDIVIDUELE INSTELLING 46
Instelscherm 41
Sony Corporation
Printed in Korea
W, X, Y
P, Q
C
68
T
KINDERBEVEILIGING 46
S
S video-uitgang 11
Scène 5
SCENE 32
SCHERMBEVEILIGING 45
SCHERMDISPL. 44
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 30
Instelscherm 41
SCHERMINSTELLING 45
Shuffle Play 27
Snel achteruit 19
Snel vooruit 19
SOUND FIELD
kiezen 20
personaliseren 22
SUBTITLE 36
Weergave
Bedieningsmenu 30
Instelscherm 41
Uitleesvenster 28
Z
Zoeken 19
Zoeken
een bepaald punt 19
Zoeken met hoge snelheid 19
Download PDF