Sony | DAV-DZ830W | Sony DAV-DZ830W Gebruiksaanwijzing

2-895-975-42(1)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
DAV-DZ830W
©2007 Sony Corporation
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Let op – Het gebruik van optische
instrumenten bij dit product verhoogt
het risico op oogletsels.
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Stel de batterij niet bloot aan overmatige warmte, zoals
directe zonnestraling, vuur of iets dergelijks.
Gooi de batterij niet weg maar lever
ze in als klein chemisch afval
(KCA).
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Deze markering
bevindt zich achteraan
op de buitenzijde.
• Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakkundig
personeel worden vervangen.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Installeer het toestel zo dat de stekker bij problemen
onmiddellijk uit het stopcontact kan worden
getrokken.
Welkom
Dank u voor uw aankoop van dit Sony DVD
Home Theatre System. Voor u het toestel in
gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog
kunt raadplegen.
2NL
Inhoudsopgave
Welkom................................................... 2
Over deze handleiding ............................ 5
Met dit toestel kunnen de volgende discs
worden afgespeeld ............................ 6
Aan de slag – BASIS –
Stap 1: De luidsprekers
monteren ................................. 10
Stap 2: Het toestel aansluiten op de
tv............................................... 17
Stap 3: Het toestel opstellen ....... 21
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren.................................. 23
Aan de slag – GEVORDERD –
De demonstratie stoppen.......................26
De luidsprekers en de IR-zender aan een
muur bevestigen..............................27
De tv aansluiten (gevorderden) ............. 29
Andere componenten aansluiten ........... 33
Bediening
Discs afspelen .............................. 35
Genieten van radio of van andere
componenten .......................... 36
Het geluid van een tv of
videorecorder weergeven via
alle luidsprekers ..................... 37
Film- of muziekmodus
selecteren ................................ 38
Geluidsregeling
Surround geluid weergeven met de
geluidsveldfunctie........................... 39
Multiplex Broadcast Sound...................41
(DUAL MONO)
Bijkomende functies om discs
af te spelen
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar
u de disc hebt gestopt ..................... 45
(Resume Play)
Uw eigen programma samenstellen...... 46
(Program Play)
Weergave in willekeurige volgorde...... 47
(Shuffle Play)
Herhaald afspelen ................................. 48
(Repeat Play)
Gebruik van het DVD-menu................. 49
Het geluid regelen................................. 50
[ORIGINAL] of [PLAY LIST] selecteren
op een DVD-R/DVD-RW .............. 52
Discinformatie controleren ................... 52
Hoeken wijzigen ................................... 55
Ondertitels weergeven .......................... 55
De vertraging tussen beeld en geluid
regelen ............................................ 56
(A/V SYNCHRONISATIE)
Informatie over MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden..................... 56
DATA CD’s of DATA DVD’s met MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden
afspelen........................................... 58
Audiotracks en beelden afspelen als
diavoorstelling met geluid.............. 60
DivX®-video’s bekijken ...................... 62
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen
(Ver. 2.0) ........................................ 64
(PBC-weergave)
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf instellen .............. 65
Luisteren naar de radio ......................... 66
Gebruik van het Radio Data System
(RDS) ............................................. 68
Een bepaald punt op een disc zoeken ... 42
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Een titel/hoofdstuk/muziekstuk/scène enz.
zoeken ............................................. 43
Zoeken op scène.................................... 44
(Beeldnavigatie)
wordt vervolgd
3NL
Andere handelingen
Uw tv bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening ........................... 69
Gebruik van de
THEATRE SYNC-functie .............. 70
Geluidseffecten ..................................... 72
Gebruik van de Sleep Timer ................. 72
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen.................... 73
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
gebruiken ........................................ 74
De knoppen op de eenheid buiten werking
stellen.............................................. 75
(Kindervergrendeling)
Geavanceerde instellingen en
afstellingen
Discs vergrendelen................................ 76
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Optimaal surround geluid voor
een ruimte ....................................... 79
(LUIDSPREKEROPST.)
De juiste instellingen automatisch
kalibreren ........................................ 82
(AUTOKALIBRATIE)
Gebruik van het instelscherm................ 84
De taal voor schermweergave en geluid
kiezen.............................................. 85
[TAALKEUZE]
Beeldinstellingen................................... 86
[SCHERMINSTELLING]
Individuele instellingen......................... 88
[INDIVIDUELE INSTELLING]
Luidsprekerinstellingen......................... 89
[LUIDSPREKER]
Terugkeren naar de
standaardinstellingen ...................... 92
4NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen.......................... 93
Opmerkingen over de discs .................. 94
Verhelpen van storingen....................... 94
Zelfdiagnosefunctie .............................. 99
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
Technische gegevens .......................... 100
Verklarende woordenlijst ................... 102
Taalcodelijst ....................................... 106
Onderdelen en
bedieningselementen .................... 107
Weergave van het bedieningsmenu .... 111
DVD-instelschermlijst ........................ 114
Systeemmenulijst................................ 115
Index ................................................... 116
2)
Over deze handleiding
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden ontwikkeld door DivX, Inc.
3) DivX,
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. Ook de bedieningselementen op
de eenheid kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• De bedieningsmenupunten kunnen verschillen
afhankelijk van het gebied.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene
term voor DVD VIDEO’s, DVD+RW’s/
DVD+R’s en DVD-RW’s/DVD-R’s.
• De afmetingen voor Noord-Amerikaanse
modellen worden weergegeven in voet (ft).
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt.
Symbool
DivX Certified en bijbehorende logo’s zijn
handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt
onder licentie.
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO’s, DVD-R’s/DVD-RW’s in
videomodus en DVD+R’s/
DVD+RW’s
Functies beschikbaar voor DVDR’s/DVD-RW’s in VR-modus
(Video Recording)
Functies beschikbaar voor VIDEO
CD’s (met inbegrip van Super
VCD’s of CD-R’s/CD-RW’s in
video-CD-indeling of Super VCDindeling)
Functies beschikbaar voor muziekCD’s of CD-R’s/CD-RW’s met
muziek-CD-indeling
Functies beschikbaar voor DATA
CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) met MP31)-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden en DivX2)3)videobestanden
Functies beschikbaar voor DATA
DVD’s (DVD-ROM’s/DVD-R’s/
DVD-RW’s/DVD+R’s/
DVD+RW’s) met MP31)audiotracks, JPEG-beeldbestanden
en DivX2)3)-videobestanden
1)MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardindeling van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
5NL
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Disc-indeling
Disc-logo
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
Opmerking over CD’s/DVD’s
U kunt op het toestel CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s met de volgende indelingen afspelen:
– audio-CD-indeling
– VIDEO CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden met een indeling die
voldoet aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling hiervan
U kunt op het toestel DVD-ROM’s/
DVD+RW’s/DVD-RW’s/DVD+R’s/DVD-R’s
met de volgende indelingen afspelen:
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden die geschikt zijn voor
UDF (Universal Disk Format)
Voorbeelden van discs die
niet kunnen worden
afgespeeld met het toestel
VIDEO CD
(Ver. 1.1 en
2.0 discs)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(audiogegeven
s) (MP3bestanden)
(JPEGbestanden)
"DVD-RW", "DVD+RW", "DVD+R",
"DVD VIDEO" en de "CD" logo’s zijn
handelsmerken.
6NL
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die op
pagina 6 worden weergegeven
• CD-ROM’s opgenomen met de PHOTO CDindeling
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD Audio’s
• Super Audio CD
• DATA DVD’s die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden bevatten
• DVD-RAM’s
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode
(pagina 7, 105)
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart)
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband
of stickers
Opmerkingen betreffende CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW
Sommige CD-R’s/CD-RW’s/DVD-R’s/DVDRW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s kunnen niet met
dit toestel worden afgespeeld door de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
beveiligingssoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan
niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie.
Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet
werken bij sommige DVD+RW’s/DVD+R’s,
ook niet wanneer deze op correcte wijze werden
gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met
normaal weergeven. Bovendien kunnen
sommige DATA CD’s/DATA DVD’s die zijn
gemaakt in de indeling Packet Write niet worden
afgespeeld.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit
apparaat kunnen worden afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen
en aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op
dit apparaat niet gegarandeerd.
Over een multi-sessie CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3audiotrack bevat. Volgende MP3-audiotracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een JPEGbeeldbestand bevat. JPEG-beeldbestanden die
in latere sessies werden opgenomen, kunnen
eveneens worden afgespeeld.
• Indien audiotracks en beelden in muziek CDindeling of video CD-indeling zijn opgenomen
tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste
sessie afgespeeld.
Regiocode
Op de achterkant van de eenheid staat een
regiocode die ook op de DVD vermeld moet
staan om de disc met dit toestel te kunnen
afspelen.
DVD VIDEO’s met het label ALL kunnen ook
met dit toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af te
spelen, verschijnt het bericht [Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.] op het tv-scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO’s waarop
geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen
worden afgespeeld.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s
Bepaalde afspeelfuncties van DVD’s en VIDEO
CD’s kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit toestel
speelt DVD’s en VIDEO CD’s af volgens de
inhoud van de disc, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD’s
of VIDEO CD’s worden geleverd.
wordt vervolgd
7NL
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten. Het
gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd
door Macrovision en is bedoeld voor gebruik in
huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is verboden.
Dit toestel is uitgerust met een Dolby* Digital en
Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix surround
decoder en het DTS** Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc.
"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn
gedeponeerde handelsmerken van DTS, Inc.
8NL
Aan de slag – BASIS –
Aan de slag – BASIS –
Voor uitpakken, zie de specificaties op pagina 100.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)batterijen in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen. Richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de eenheid.
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de werking worden
verstoord.
• Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet gebruiken, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat ze gaan
lekken en dat er corrosievorming optreedt.
De voetjes op de subwoofer bevestigen
Bevestig de meegeleverde voetjes op de onderkant van de subwoofer om de subwoofer stabieler te
maken en te voorkomen dat deze wegschuift.
9NL
Aan de slag – BASIS –
Stap 1: De luidsprekers monteren
Voor u de luidsprekers aansluit, bevestigt u de luidsprekerstandaard op de luidspreker.
(Voor de voorluidsprekers en surround luidsprekers.)
De procedure om de surround luidspreker (L) (de linker surround luidspreker) te monteren verschilt
lichtjes van de andere luidsprekers. (De surround luidspreker (L) heeft de IR-ontvanger.) Verschillen
in de werkwijze tussen de modellen worden in de tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld "Voor de
surround luidspreker (L)".
Voor meer informatie over het aansluiten van de luidsprekerkabels op de SPEAKER-aansluitingen, zie
pagina 18.
Opmerking
• Spreid een doek uit op de vloer, zodat u de vloer niet beschadigt.
Tip
• U kunt de luidspreker zonder de luidsprekerstandaard gebruiken en de luidspreker op de muur installeren
(pagina 27).
Gebruik de schroeven die hieronder zijn afgebeeld.
Schroef (klein, zwart)
1
Schroef (klein, zilver)
Schroef (groot, met
onderlegring)
Trek de luidsprekerkabel (en de luidsprekersysteemkabel) door het gat in de voet en de
stijl.
Over de luidsprekerkabel
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de
aansluitingen.
Gebruik de luidsprekerkabels als volgt:
• Voorluidspreker (L): wit
• Voorluidspreker (R): rood
• Surround luidspreker (R): grijs
• Surround luidspreker (L): blauw (gebruikt in stap 4)
10NL
Voor de voorluidsprekers en de surround luidspreker (R)
Stijl
Onderkant voet
2 gaten
,
Luidsprekerkabel
Bovenkant voet
Voor de surround luidspreker (L)
Wees voorzichtig met de oriëntatie van de stijl. Trek de luidsprekerkabel die verbonden zou
moeten zijn met de surround luidspreker (R) en de luidsprekersysteemkabel van de
netspanningsadapter door het gat in de stijl die 2 gaten heeft.
Stijl
Onderkant voet
2 gaten
Luidsprekerkabel
(grijze stekker)
,
Luidsprekersysteemkabel van de
netspanningsadapter (AC-SD1)
Bovenkant voet
wordt vervolgd
11NL
Aan de slag – BASIS –
Wees voorzichtig met de oriëntatie van de stijl. Trek de luidsprekerkabel (en de
luidsprekersysteemkabel) door het gat in de stijl die 2 gaten heeft.
2
Bevestig de beschermkap van de stijl aan de andere kant van de stijl.
Aan de slag – BASIS –
Richt de opening naar u toe, bevestig de beschermkap van de stijl zodat de opening van de stijl
past op die van de beschermkap van de stijl en zet alles vast met de schroef.
Luidsprekersysteemkabel
(alleen surround luidspreker (L))
Trek de luidsprekerkabel (en de
luidsprekersysteemkabel) door het gat in de
beschermkap van de stijl.
Luidsprekerkabel
,
,
Gat
Beschermkap van de
stijl
Bovenkant van de
stijl
Schroef (klein, zwart)
3
Plaats de stijl in de gleuf van de luidspreker, schuif de stijl naar het einde van de gleuf
en maak de stijl dan vast met de wandplaat en de schroeven.
Kies de luidspreker waarvan de kleur van de aansluiting op het achterpaneel van de luidspreker
overeenkomt met de gekleurde buis van de luidsprekerkabel.
Beschermkap van de stijl
Wees voorzichtig
met de oriëntatie
van de stijl
wanneer u de stijl
plaatst.
Maak 2 schroeven (groot, met
onderlegring) kruiselings vast.
,
Achterkant van de luidspreker
(bv. voorluidspreker)
Wandplaat
* Luidsprekersysteemkabel (alleen surround luidspreker (L))
12NL
4
Sluit de luidsprekerkabels (en de luidsprekersysteemkabel) aan op de luidspreker.
Voor de voorluidsprekers en de surround luidspreker (R)
Gekleurde buis
Voorluidspreker (L): wit
Voorluidspreker (R): rood
Surround luidspreker (R): grijs
Achterkant van de luidspreker
(bv. voorluidspreker)
Voor de surround luidspreker (L)
Gebruik de luidsprekersysteemkabel van de netspanningsadapter (AC-SD1) alleen bij aansluiting
op de surround luidspreker SA-TS76W.
Luidsprekerkabel
Stekker
(grijs)
Luidsprekersysteemkabel van de netspanningsadapter (AC-SD1)
SA-TS76W
Achterkant van de luidspreker
Stekker
(blauw)
Gekleurde buis
(blauw)
wordt vervolgd
13NL
Aan de slag – BASIS –
Verbind bij het aansluiten van de luidsprekerkabels de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting
op de componenten: 3 op 3 en # op #.
5
Maak de stijl vast op de voet.
Aan de slag – BASIS –
Plaats de stijl zo dat de gleuf onderaan de stijl past op het uitstekende deel van de voet en maak de
stijl dan vast met 2 schroeven.
bv. voorluidspreker
Stijl
Gleuf
,
Uitstekend
deel
Schroeven
(klein, zilver)
Voet
Opmerking
• Door de stijl lichtjes te draaien zorgt u ervoor dat de opening van de stijl past op het uitstekende deel van de voet.
6
Pas de hoogte van de luidspreker aan.
Draai de schroeven los (maar verwijder ze niet), pas de hoogte van de luidspreker aan en draai dan
de schroeven vast.
Pas de luidspreker aan één kant aan en pas vervolgens een andere luidspreker aan door lijnen te
gebruiken als richtlijn.
Opmerking
• Wanneer u de hoogte van de luidspreker aanpast, neem de luidspreker dan zo vast dat hij niet valt.
bv. voorluidspreker
Lijnen
Stijl
Draai 2 schroeven los.
14NL
,
Draai, naast de twee
schroeven die u in stap 3
hebt vastgedraaid, nog 2
schroeven vast. (Draai in
totaal 4 schroeven vast.)
7
De kabel van de luidspreker (en de luidsprekersysteemkabel*) moet strak staan.
* Alleen surround luidspreker (L).
bv. voorluidspreker
Kabelklem
,
Maak de luidsprekerkabel vast door
hem door de opening te steken.
Onderkant voet
Pas de lengte van de kabel aan.
wordt vervolgd
15NL
Aan de slag – BASIS –
Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel (en de luidsprekersysteemkabel*) strak staat door er zachtjes
aan de onderkant van de voet aan te trekken en haak de luidsprekerkabel (en de
luidsprekersysteemkabel*) vast in de kabelklem.
Aan de slag – BASIS –
Illustratie van een volledig aangesloten systeem
Voorluidspreker (R):
rood label
Voorluidspreker (L):
wit label
Surround luidspreker (R):
grijs label
Surround luidspreker (L):
blauw label
IR-ontvanger
Luidsprekersysteemkabel
Wit
16NL
Rood
Stap 2: Het toestel aansluiten op de tv
Raadpleeg het onderstaande aansluitschema en lees de bijkomende informatie 1 tot 5 op de volgende
pagina’s.
Voorluidspreker (R)
Voorluidspreker (L)
Middenluidspreker
AM-kaderantenne
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
SPEAKER
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Netsnoer
FM-draadantenne
IR-zender
Subwoofer
Tv
Surround luidspreker (L)
Surround luidspreker (R)
Netspanningsadapter
Netsnoer
: signaalstroom
wordt vervolgd
17NL
Aan de slag – BASIS –
De volgende aansluiting vormt de basisverbinding van de eenheid naar de luidsprekers en de tv. Voor
andere tv-aansluitingen, zie pagina 29. Voor de aansluiting van andere componenten, zie pagina 33.
Om progressieve signalen te ontvangen, zie pagina 31.
Aan de slag – BASIS –
1 De luidsprekers aansluiten
Benodigde kabels
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen.
Naar de SPEAKER-aansluiting
Gekleurde buis
(+)
(–)
Opmerking
• Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER-aansluiting klem komt te zitten.
Kortsluiting in de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting in de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg ervoor
dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere
aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel, zoals hieronder
aangegeven.
De gestripte luidsprekerkabel raakt een
andere luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar doordat er
te veel isolatie is verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle
luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon,
zie pagina 91.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere
luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld op het instelscherm, kan de luidspreker zijn
kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerking
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid vervormen.
18NL
2 De tv aansluiten
SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd)
.
Sluit de SCART (EURO AV)-kabel aan op EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op de
eenheid.
Als u de SCART (EURO AV)-kabel gebruikt, controleert u of de tv compatibel is met S video- of RGBsignalen. Wanneer de tv compatibel is met S video, schakel dan de ingangsmodus van de tv om naar
RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten tv.
Tip
• Als u het geluid van een tv of het stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u
het geluidsveld "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" of "Dolby Pro Logic II MUSIC" (pagina 39).
3 De antenne aansluiten
De AM-kaderantenne aansluiten
De vorm en de lengte van de antenne werden speciaal ontworpen om AM-signalen te ontvangen.
Ontmantel de antenne niet en rol ze niet op.
1
2
3
Verwijder alleen het kadergedeelte van de plastic standaard.
Installeer de AM-kaderantenne.
Sluit de kabels aan op de AM-antenne-aansluitingen.
Kabel (A) of kabel (B) kan worden aangesloten op elke aansluiting.
Duw de kabel in de aansluiting
door de klem in te drukken.
A
B
Voer in tot hier.
Opmerking
• Plaats de AM-kaderantenne niet in de buurt van de eenheid of van een andere AV-uitrusting, hierdoor kan ruis
ontstaan.
Tip
• Stel de richting van de AM-kaderantenne in voor de beste AM-ontvangst.
wordt vervolgd
19NL
Aan de slag – BASIS –
Benodigde kabels
Aan de slag – BASIS –
4
Zorg ervoor dat de AM-kaderantenne stevig is aangesloten door voorzichtig aan de
kabels te trekken.
De FM-draadantenne aansluiten
Sluit de FM-draadantenne aan op de COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting.
FM-draadantenne
(meegeleverd)
FM-draadantenne
(meegeleverd)
of
COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting
COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting
Opmerking
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
• Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohms coaxkabel (niet meegeleverd) om de eenheid aan te sluiten op een
externe FM-buitenantenne zoals hieronder afgebeeld.
Eenheid
FM-buitenantenne
4 De IR-zender aansluiten
Verzendt het geluid in de vorm van infraroodsignalen. Sluit hem aan op de DIR-T1-aansluiting.
Roze
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
DIR-T1
SPEAKER
CENTER
WOOFER
DIGITAL IN
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
SAT
IR-zender
5 Het netsnoer aansluiten
Voordat u de netsnoeren van de eenheid en de netspanningsadapter aansluit op een stopcontact, moet
u eerst de voor- en middenluidsprekers en de subwoofer aansluiten op de eenheid en de surround
luidspreker (R) op de surround luidspreker (L).
20NL
Zijaanzicht
Stap 3: Het toestel
opstellen
Infraroodsignaal
10
De luidsprekers opstellen
Voor een optimaal surround geluid moeten alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
Plaats de IR-zender en de IR-ontvanger van de
surround luidspreker (L) in een rechte lijn ten
opzichte van elkaar. Voor details, zie "De IRzender en IR-ontvanger van de surround
luidspreker (L) aanpassen" (pagina 22).
Plaats de luidsprekers zoals hieronder
afgebeeld.
IR-zender
IR-ontvanger van de surround luidspreker (L)
Volgend schema geeft het infraroodtransmissiegebied aan (het gebied dat door de
infrarode stralen kan worden bereikt).
Bovenaanzicht
Infraroodsignaal
10
10
IR-zender
Ong. 10 m
Ong. 10 m
IR-zender
IR-ontvanger
Surround luidspreker (L)
Opmerking
• Plaats de IR-ontvanger van de surround luidspreker
(L) niet op een plaats waar hij is blootgesteld aan
directe zonnestraling of sterk licht (bv. een
gloeilamp).
• De kabel van de IR-zender geldt alleen voor dit
toestel.
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar ze
blootstaan aan:
– Extreme koude of warmte
– Stof of vuil
– Veel vocht
– Sterke trillingen
– Directe zonnestraling
• Wees voorzichtig met het plaatsen van luidsprekers
en/of luidsprekerstandaards op een speciaal
behandelde vloer (bijvoorbeeld met was of olie of
gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen
ontstaan.
• Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet aan
hangen omdat hij dan kan vallen.
Tip
• U kunt de IR-zender aan een muur installeren voor
een betere opstelling. Voor details, zie pagina 28.
• U kunt de positie van de surround luidspreker (L) en
(R) verwisselen, afhankelijk van het stopcontact en
de opstelling van de luidsprekers (pagina 22).
• Als de transmissie slecht is, kunt u ook de surround
luidsprekers aansluiten op de eenheid met de
luidsprekerkabels (OPTION, grijs/blauw)
(meegeleverd).
Surround luidspreker (L)
wordt vervolgd
21NL
Aan de slag – BASIS –
10
Aan de slag – BASIS –
• Als u de positie van de luidsprekers wijzigt, is het
aanbevolen om de instellingen te wijzigen. Voor
details, zie "Optimaal surround geluid voor een
ruimte" (pagina 79) en "De juiste instellingen
automatisch kalibreren" (pagina 82).
De IR-zender en IR-ontvanger van
de surround luidspreker (L)
aanpassen
Nadat de luidsprekers, netspanningsadapter, IRzender en netsnoeren zijn aangesloten, moet het
draadloze systeem worden geregeld voor een
goede transmissie.
"/1
POWER
Netspanningsadapter
POWER-indicator
IR-statusindicator
IR-ontvanger
Surround luidspreker (L)
2
Plaats de IR-zender en de IR-ontvanger van
de surround luidspreker (L) tegenover
elkaar.
Regel de positie tot de IR-statusindicator
groen wordt.
Tip
• De IR-zender is eenvoudig richtbaar.
• U kunt de IR-zender aan een muur installeren voor
een betere opstelling. Voor details, zie pagina 28.
Opmerking
• Zorg ervoor dat er zich tussen de IR-zender en de IRontvanger van de surround luidspreker (L) geen
obstakel zoals een persoon of object bevindt. Indien
dat wel het geval is, kan het geluid van de surround
luidsprekers worden onderbroken.
• Als de IR-statusindicator oranje wordt, is er geen
transmissie. Regel de positie van de IR-zender en de
surround luidspreker (L) tot de IR-statusindicator
groen wordt.
• Indien de IR-statusindicator oranje knippert, ontvangt
de IR-ontvanger infraroodstralen van een ander
draadloos Sony-product. Verplaats de IR-zender en/
of de surround luidspreker (L) tot de IRstatusindicator groen wordt.
De surround luidspreker (L) in de
(R)-positie plaatsen
Afhankelijk van de plaats van het stopcontact,
kunt u de surround luidspreker (L) indien nodig
ook in de (R) positie plaatsen.
1
2
Druk op SYSTEM MENU.
3
Druk op X/x om een instelling te kiezen.
Druk herhaaldelijk op X/x tot " SL SR REV"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk op
of c.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "REV OFF": zet de surround luidspreker (L)
in de (L) positie.
• "REV ON": zet de surround luidspreker (L)
in de (R) positie.
4
1
Druk op POWER op de
netspanningsadapter en vervolgens op "/1
op de eenheid.
De netspanningsadapter en het toestel worden
ingeschakeld.
De POWER-indicator van de
netspanningsadapter licht op en de IRstatusindicator van de surround luidspreker
(L) wordt oranje.
22NL
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Opmerking
• Als u de bovenstaande handelingen uitvoert, is het
aanbevolen om ook de luidsprekerinstellingen te
wijzigen. Voor details, zie "Optimaal surround geluid
voor een ruimte" (pagina 79) en "De juiste
instellingen automatisch kalibreren" (pagina 82).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
ENGELS
ENGELS
FRANS
SPAANS
PORTUGEES
Voer de onderstaande procedure uit voor een
minimale basisinstelling van het toestel.
"/1
5
Druk op X/x om een taal te selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
6
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
16:9
SCHERMBEVEILIGING:4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
VIDEO
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
DISPLAY
Zet de tv aan.
Druk op [/1 op de eenheid en POWER
op de netspanningsadapter.
7
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de tv zo in dat het signaal van het
toestel op het tv-scherm verschijnt.
De melding [Druk op [ENTER] voor snelle
instelling.] verschijnt onder aan het tvscherm. Indien deze melding niet
verschijnt, moet u de Snelinstelling
(pagina 25) nogmaals uitvoeren.
4
Druk op
geplaatst.
zonder dat er een disc is
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de tv.
x Voor een breedbeeld-tv of standaard
4:3-tv met breedbeeldstand
Opmerking
• Koppel de hoofdtelefoon los, wanneer u de
snelinstelling uitvoert. U kunt de stappen na 13
niet meer uitvoeren, wanneer de hoofdtelefoon
nog is aangesloten.
• Controleer of de functie ingesteld is op "DVD"
(pagina 35).
3
.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten tv
verschijnt.
C/X/x/c,
1
2
Druk op
[16:9] (pagina 86)
x Voor een standaard 4:3-tv
[4:3 LETTER BOX] of [4:3 PAN SCAN]
(pagina 86)
8
Druk op
.
Het instelscherm verschijnt om de methode
te kiezen voor de uitvoer van videosignalen
via de EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting op het achterpaneel van de
eenheid.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
YCBCR
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
RGB
wordt vervolgd
23NL
Aan de slag – BASIS –
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren
Aan de slag – BASIS –
9
Druk op X/x om de uitvoermethode
voor videosignalen te kiezen.
• [VIDEO]: voert videosignalen uit.
• [RGB]: voert RGB-signalen uit.
Opmerking
• Wanneer uw tv niet compatibel is met RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het tvscherm wanneer u [RGB] kiest. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv.
10 Druk op
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibratiemicrofoon
.
Het instelscherm voor het kiezen van de
luidsprekerformatie verschijnt.
11 Druk op C/c om de weergave van de
luidsprekerformatie te selecteren zoals
de luidsprekers effectief zijn geplaatst.
Voor details, zie "Optimaal surround geluid
voor een ruimte" (pagina 79).
LUIDSPREKEROPST.
STANDAARD (DRAADLOOS)
12 Druk op .
13 Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het
voorpaneel en druk op X/x om [JA] te
selecteren.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een driepoot (niet
meegeleverd). De voorzijde van elke
luidspreker moet naar de
kalibratiemicrofoon zijn gericht en er
mogen geen hindernissen staan tussen de
luidsprekers en de kalibratiemicrofoon.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
24NL
14 Druk op
.
AUTOKALIBRATIE
Sluit de kalibratiemicrofoon aan.
Starten met meting?
JA
NEE
Autokalibratie wordt gestart.
Opmerking
• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het
opstarten van [AUTOKALIBRATIE]. U kunt
het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met
kinderen en buren.
• Vermijd om in de meetzone aanwezig te zijn en
geluid te maken tijdens een meting (die
ongeveer 1 minuut duurt). Hierdoor kan
interferentie ontstaan met de meting.
15 Koppel de kalibratiemicrofoon los en
druk op C/c om [JA] te selecteren.
JA
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in de
stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[INSTELLING] te
kiezen en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] verschijnen.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
NEE
DVD VIDEO
Opmerking
• De omgeving van de ruimte waarin het systeem
geïnstalleerd is, kan de metingen beïnvloeden.
• Als de meting is mislukt, volg dan het bericht en
probeer [AUTOKALIBRATIE] opnieuw.
• Wanneer u [TWEEDE RUIMTE] selecteert
voor [LUIDSPREKEROPST.], wordt de meting
van [SURROUND L] en [SURROUND R] niet
getoond.
16 Druk op
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
BNR
3
Druk op X/x om [SNEL] te kiezen en druk op
.
Het Snelinstelling-scherm verschijnt.
.
De Snelinstelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.
Snelinstelling stoppen
Druk bij elke stap op
DISPLAY.
Tip
• Als u de stand van de luidsprekers wijzigt, moet u de
luidsprekerinstellingen herstellen. Zie "Optimaal
surround geluid voor een ruimte" (pagina 79) en "De
juiste instellingen automatisch kalibreren"
(pagina 82).
• Als u een instelling wilt wijzigen, zie "Gebruik van
het instelscherm" (pagina 84).
25NL
Aan de slag – BASIS –
Meting voltooid.
5.00m 0.0dB
VOOR L :
5.00m 0.0dB
VOOR R :
5.00m + 1.0dB
MIDDEN :
5.00m + 4.0dB
SUBWOOFER :
3.00m - 2.0dB
SURROUND L :
SURROUND R :
3.00m - 2.0dB
Indien OK, trek de kalibratiemicrofoon uit en
selecteer “JA”.
Snelinstelling weer oproepen
Aan de slag – GEVORDERD –
De demonstratie stoppen
"/1
De demonstratiestand in-/
uitschakelen
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "DEMO ON": schakelt de
demonstratiestand in.
• "DEMO OFF": schakelt de
demonstratiestand uit.
X/x/c,
SYSTEM
MENU
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de
demonstratie in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Door op "/1 op de
afstandsbediening te drukken, stopt de
demonstratie.
Opmerking
• Door op "/1 op de eenheid te drukken, stopt de
demonstratie niet.
• Wanneer u de demonstratiestand inschakelt in het
systeemmenu, stopt de demonstratie niet ook al drukt
u op "/1 op de afstandsbediening. Om de
demonstratie te stoppen, zet u de demonstratiestand
uit en drukt u vervolgens op "/1 op de
afstandsbediening. Indien de demonstratiestand op
uit is ingesteld, bespaart het toestel stroom in standbymodus.
• Als de fabrieksinstellingen nog zijn ingesteld op het
toestel (bijvoorbeeld na een "COLD RESET"
(pagina 92)), kunt u de demonstratie beëindigen door
simpelweg op "/1 op de afstandsbediening te
drukken. Anders moet u "DEMO" instellen op
"DEMO OFF" om de demonstratie te stoppen.
26NL
Voor de andere luidsprekers
De luidsprekers en de IRzender aan een muur
bevestigen
De luidsprekers aan een muur
bevestigen
1
6 tot 9 mm
3
Hang de luidsprekers op aan de
schroeven.
4,6 mm
Neem schroeven (niet meegeleverd)
die geschikt zijn voor de opening aan
de achterkant van elke luidspreker.
Raadpleeg de onderstaande
afbeeldingen.
Aan de slag – GEVORDERD –
U kunt de luidsprekers gebruiken door ze op de
muur te installeren.
Afhankelijk van de status van de IR-transmissie
(voor het draadloze systeem), kunt u de IRzender ook aan de muur bevestigen.
170 mm
10 mm
4 mm
30 mm
4,6 mm
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
2
Bevestig de schroeven in de muur.
Voor de middenluidspreker
265 mm
Achterkant van de luidspreker
Opmerking
• Gebruik voldoende sterke schroeven die geschikt zijn
voor de muur. Draai ze in een balk wanneer het
materiaal waaruit de muur is vervaardigd, te zwak is.
Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke
muur met de nodige versterking.
• Contacteer de winkel of installateur voor meer
informatie omtrent het muurmateriaal of de
schroeven die u dient te gebruiken.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch
schade ten gevolge van een ondeskundige montage,
een onvoldoende sterke muur of verkeerd
aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz.
6 tot 9 mm
wordt vervolgd
27NL
De IR-zender aan een muur
bevestigen
De IR-zender kan aan een muur worden
opgehangen wanneer:
– er zich een obstakel bevindt tussen de IRzender en de IR-ontvanger van de surround
luidspreker (L).
3
Hang de IR-zender met de openingen
onderin de standaard op aan de schroeven.
Controleer of de IR-zender na het installeren
niet meer kan bewegen.
IR-zender
– er vaak mensen passeren tussen de IR-zender
en de IR-ontvanger van de surround
luidspreker (L).
Wanneer zowel de IR-zender als de surround
luidspreker (L) worden opgehangen, moet u de
positie van de IR-zender regelen nadat de positie
van de surround luidspreker (L) werd bepaald.
1
Standaard
Verdraai de standaard van de IR-zender.
Tip
IR-zender
• U kunt de kabels opbergen in de gleuven onderaan de
standaard.
Standaard
Gleuven
Standaard
2
Draai twee in de handel verkrijgbare
schroeven in de muur tot ze nog 4 mm
uitsteken.
Draai de schroeven 30 mm van elkaar in de
muur.
30 mm
4 mm
28NL
Opmerking
• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het
materiaal en de stevigheid van de muur.
• Installeer de IR-zender niet aan een zwakke muur.
• Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade noch ongevallen die het gevolg zijn van een
foutieve installatie (bv. zwakke muur, enz.),
onoordeelkundig gebruik van dit product of
natuurrampen.
• Maak de IR-zender eerst los van de muur alvorens de
kabel aan te sluiten/los te maken.
De tv aansluiten (gevorderden)
C
Tv met HDMI* IN-aansluiting
IN
Aan de slag – GEVORDERD –
Stuurt een DVD-beeld naar de aangesloten tv.
Controleer de aansluitingen van uw tv en kies aansluitingswijze A, B of C. De beeldkwaliteit neemt
toe van A (standaard) tot C (HDMI).
Naar HDMI* OUT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
COMPONENT VIDEO OUT
OUTPUT(TO TV)
Naar
COMPONENT
VIDEO OUT
B
Naar EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
A
Y
PB/CB
PR/CR
Tv met COMPONENT
VIDEO IN-aansluitingen
Tv met EURO AV INPUT-aansluiting
: signaalstroom
* HDMI (high-definition multimedia interface)
Het toestel bevat HDMITM-technologie (High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
wordt vervolgd
29NL
Opmerking
• Wanneer u het toestel en de tv tegelijkertijd verbindt met de HDMI-kabel en de SCART (EURO AV)-kabel, wordt
de tv mogelijk automatisch ingesteld op de SCART (EURO AV)-ingang. Stel in dat geval de gewenste ingangsbron
in op de tv of gebruik een SCART (EURO AV)-kabel met aparte audiostekkers.
A Aansluiting op een tv met behulp van een SCART (EURO AV)-kabel
(niet meegeleverd)
.
Sluit de SCART (EURO AV)-kabel aan op EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op de
eenheid.
Als u de SCART (EURO AV)-kabel gebruikt, controleert u of de tv compatibel is met S video- of RGBsignalen. Wanneer de tv compatibel is met S video, schakel dan de ingangsmodus van de tv om naar
RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten tv.
B Aansluiting op een tv via de COMPONENT VIDEO IN-aansluitingen
Sluit een componentvideokabel (niet meegeleverd) aan. Om de COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (Y, PB/CB, PR/CR) te gebruiken, moet uw tv-monitor zijn uitgerust met COMPONENT
VIDEO IN-aansluitingen (Y,PB/CB, PR/CR). Indien uw tv compatibel is met progressive signalen, moet
u deze aansluiting gebruiken en het uitgangskanaal van het toestel instellen op progressive indeling
(pagina 31).
Groen
Blauw
Rood
C Aansluiting op een tv met de HDMI (high-definition multimedia
interface)/DVI (digital visual interface) IN-aansluiting
Gebruik een goedgekeurde HDMI-kabel (niet meegeleverd) voor hoogwaardig digitaal beeld en geluid
via de HDMI OUT (high-definition multimedia interface out)-aansluiting.
Aansluiting op een tv met een DVI-ingang (digital visual interface)
Gebruik een HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI-verloopkabel (niet meegeleverd) met
een HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI-adapter (niet meegeleverd). De DVIaansluiting accepteert geen audiosignalen. Bovendien kunt u de HDMI OUT (high-definition
multimedia interface out)-aansluiting niet verbinden met DVI (digital visual interface)-aansluitingen
die niet compatibel zijn met HDCP (high-bandwidth digital content protection) (bv. DVI (digital visual
interface)-aansluitingen op computerbeeldschermen).
Selecteer het type videosignalen dat vanuit de HDMI OUT-aansluiting
(high-definition multimedia interface out) wordt uitgevoerd.
Wanneer u de eenheid en de tv verbindt met de HDMI-kabel, selecteer dan het videosignaal dat vanuit
de HDMI OUT-aansluiting (high-definition multimedia interface out) wordt uitgevoerd.
Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing van de tv/projector, enz.
1
30NL
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/– om "DVD" te kiezen.
2
Druk op VIDEO FORMAT.
Het huidige videosignaal verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op VIDEO FORMAT verandert de aanduiding als volgt:
t 720 × 480p*
Aan de slag – GEVORDERD –
r
1280 × 720p*
r
720 × 480p*
r
1920 × 1080i*
• "720 × 480p*": zendt 720 × 480p videosignalen.**
• "1280 × 720p*": zendt 1280 × 720p videosignalen.
• "1920 × 1080i*": zendt 1920 × 1080i videosignalen.
*i: interlace, p: progressive
**Afhankelijk van het land kan [720 × 576p] verschijnen.
Opmerking
• Wanneer de HDMI-indicator op het voorpaneel oplicht, worden andere beelden dan [720 × 480p] of [720 × 576p]
verticaal uitgerekt.
Aansluiten op een tv met standaard 4:3-tv-scherm
Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat het beeld niet op uw tv-scherm past.
Om de breedte-/hoogteverhouding te wijzigen, zie pagina 86.
Is uw tv compatibel met progressive signalen?
Progressive is een methode om tv-beeldgeknipper te onderdrukken, wat resulteert in een scherper
beeld. Hiervoor hebt u een tv nodig die compatibel is met progressive signalen.
VIDEO
FORMAT
FUNCTION +/–
"PROGRE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer progressive signalen worden
uitgevoerd.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/– om "DVD" te kiezen.
wordt vervolgd
31NL
2
Druk op VIDEO FORMAT.
Het huidige signaal verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op VIDEO FORMAT verandert de aanduiding als volgt:
t NORMAL (INTERLACE)
r
PROGRESSIVE
x NORMAL (INTERLACE)
Kies deze instelling wanneer:
– de tv geen progressive signalen accepteert, of
– uw tv verbonden is met andere aansluitingen dan COMPONENT VIDEO OUT (EURO AV T
OUTPUT (TO TV)).
x PROGRESSIVE
Kies deze instelling wanneer:
– de tv progressive signalen accepteert en
– de tv is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen.
Deze optie selecteert u normaal als de hierboven genoemde omstandigheden van toepassing zijn.
Hierbij wordt de software automatisch gedetecteerd en de juiste conversiemethode geselecteerd.
Merk op dat het beeld onscherp is of helemaal niet verschijnt als u deze instellingen selecteert
wanneer niet is voldaan aan een van bovenstaande voorwaarden.
Opmerking
• Wanneer u de eenheid en de tv met de HDMI-kabel verbindt als het toestel is ingesteld op "NORMAL
(INTERLACE)", dan schakelt het toestel automatisch naar "PROGRESSIVE".
Tip
• Wanneer u de eenheid en de tv verbindt met de HDMI-kabel, gebruikt u VIDEO FORMAT om het type
videosignaal dat vanuit de HDMI OUT-aansluiting wordt uitgevoerd, te selecteren. Voor details, zie "Selecteer het
type videosignalen dat vanuit de HDMI OUT-aansluiting (high-definition multimedia interface out) wordt
uitgevoerd." (pagina 30).
Soorten DVD-software en de conversiemethode
DVD-software kan worden ingedeeld in twee types: filmsoftware en videosoftware.
Videosoftware is afgeleid van tv, zoals drama en sitcom, met een weergave van 30 beelden/60 velden
per seconde. Filmsoftware is vergelijkbaar met weergave in de bioscoop, met 24 beelden per seconde.
Bepaalde DVD-software bevat video en film.
Om deze beelden natuurlijk op het scherm te laten verschijnen in de progressive stand, moet het
progressive videosignaal worden omgezet naar het type DVD-software dat u bekijkt.
Opmerking
• Als u videosoftware met progressive signalen afspeelt, worden gedeelten van bepaalde soorten beelden onnatuurlijk
weergegeven vanwege het conversieproces als deze worden uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen. Wanneer u "PROGRESSIVE" selecteert, blijven de beelden via de EURO AV T OUTPUT (TO
TV)-aansluiting toch intact, omdat ze in het interlaceformaat worden uitgevoerd.
• Wanneer u [LINE] bij [SCHERMINSTELLING] op [RGB] (pagina 87) instelt, schakelt het toestel over naar
"INTERLACE". Dit gebeurt ook wanneer u "PROGRESSIVE" selecteert.
• Wanneer u [LINE] bij [SCHERMINSTELLING] op [RGB] zet (pagina 87), voert het toestel geen
componentvideosignalen uit.
32NL
Andere componenten aansluiten
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Naar DMPORTaansluiting
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
SPEAKER
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
Y
P B/C B
P R/C R
COAXIAL
DIGITAL
OUT
of
OPTICAL
DIGITAL
OUT
OUTPUT(TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT
Naar SAT/CABLE
(DIGITAL IN OPTICAL) of
(DIGITAL IN COAXIAL)
Aan de slag – GEVORDERD –
U kunt het geluid van een andere component beluisteren via de luidsprekers van dit toestel door het aan
te sluiten op AUDIO OUT-aansluitingen van een andere component. Sluit andere componenten
rechtstreeks aan op de tv om een videoverbinding tot stand te brengen.
Naar SAT/CABLE
(AUDIO IN)
AUDIO
OUT
L
R
Videorecorder, digitale satellietontvanger
of PlayStation, enz.
: signaalstroom
De AUDIO OUT-aansluitingen van andere componenten verbinden met
de SAT/CABLE (AUDIO IN)-aansluitingen van deze eenheid
Verbind de videorecorder of andere componenten met de SAT/CABLE (AUDIO IN)-aansluitingen
met behulp van een audiokabel (niet meegeleverd). Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor
zorgen dat de kleur van de stekkers en de aansluitingen van de componenten overeenkomen.
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
wordt vervolgd
33NL
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter aansluiten
Sluit een DIGITAL MEDIA PORT-adapter (niet meegeleverd) aan op de DMPORT-aansluiting. Voor
meer informatie over de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, zie "De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
gebruiken" (pagina 74).
Een draagbare geluidsbron beluisteren via het toestel
Sluit de audio-uitgangen van de draagbare geluidsbron aan op de AUDIO IN-aansluiting op het
voorpaneel van de eenheid met de stereo-ministekkerkabel (niet meegeleverd).
Tip
• Bij het luisteren naar opnames in MP3-indeling met behulp van een draagbare geluidsbron, kunt u het geluid
versterken.
Druk op FUNCTION +/– om "AUDIO" te kiezen. Sluit de draagbare geluidsbron aan. Druk herhaaldelijk op
SOUND FIELD +/– tot "A.F.D. STD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Om te annuleren, selecteert u iets anders dan "A.F.D. STD".
Bij aansluiting van een digitale satellietontvanger met een DIGITAL
OUT (COAXIAL of OPTICAL)-aansluiting
Een digitale satellietontvanger kan worden aangesloten op de SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL
of OPTICAL)-aansluiting in plaats van op de SAT/CABLE (AUDIO IN)-aansluitingen van de eenheid.
Om aan te sluiten gebruikt u een digitale coaxkabel (niet meegeleverd) voor de DIGITAL IN
COAXIAL-aansluiting of een digitale optische kabel (niet meegeleverd) voor de DIGITAL IN
OPTICAL-aansluiting.
Het toestel kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op analoge
signalen. (COAXIAL heeft voorrang op OPTICAL.) Wanneer het digitale signaal wegvalt, wordt het
analoge signaal na 2 seconden verwerkt.
Digitale coaxkabel
of
Digitale optische kabel
Bij aansluiting van een digitale satellietontvanger zonder DIGITAL
OUT-aansluiting
Sluit de digitale satellietontvanger alleen aan op de SAT/CABLE (AUDIO IN)-aansluitingen van de
eenheid.
Opmerking
• Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen.
• Wanneer u een andere component met een volumeregeling aansluit, zet u het volume van de andere componenten
op een niveau waarbij het geluid niet wordt verstoord.
34NL
3
Druk op "/1.
Het toestel wordt ingeschakeld.
Behalve als het toestel is ingesteld op
"DVD", druk dan op FUNCTION +/– om
"DVD" te kiezen.
Bediening
Discs afspelen
4
5
Druk op A.
Plaats een disc.
Bediening
Leg een disc in de lade en druk op A.
Het volume
aanpassen
"/1
A
Disc-lade
H FUNCTION
Aansluiting voor
hoofdtelefoon
Opmerking
Z
• Plaats een 8-cm disc op de binnenste ring in de
lade. Let op dat de disc niet over het midden van
de lade schuurt.
• Duw de disc-lade niet met de vinger dicht om
defecten te voorkomen.
• Plaats niet meer dan een disc op de lade.
"/1
FUNCTION
+/–
6
Het toestel begint te spelen (continue
weergave).
Regel het volume op de eenheid.
Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
./>
/
X
H
x
MUTING
VOLUME
+/–
Afhankelijk van de DVD VIDEO of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de disc.
1
2
Zet de tv aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
tv op dit toestel.
Druk op H.
Opmerking
• Afhankelijk van de status van het toestel, is het
mogelijk dat het ingestelde volume niet op het tvscherm verschijnt.
• Wanneer u de HDMI CONTROLE-functie inschakelt
(pagina 88), kan de tv die is aangesloten op het toestel
met de HDMI-kabel tegelijk met het toestel worden
bediend. Raadpleeg de HDMI CONTROL Guide
(apart meegeleverd) voor meer informatie.
Tip
• Wanneer u het toestel en de tv aansluit met de HDMIkabel, kunt u ze eenvoudig bedienen met de HDMI
CONTROLE-functie. Raadpleeg de HDMI
CONTROL Guide (apart meegeleverd) voor meer
informatie.
wordt vervolgd
35NL
Stroom sparen in de standbymodus
Druk op "/1 terwijl het toestel inschakelt. Druk
eenmaal op "/1 om de stand-bymodus te
annuleren.
Genieten van radio of van
andere componenten
Bediening
Bijkomende handelingen
Naar
Druk op
Stop
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of H
Naar het volgende
hoofdstuk, muziekstuk of
scène gaan
> (uitgezonderd
JPEG)
Naar het vorige hoofdstuk,
muziekstuk of scène gaan
. (uitgezonderd
JPEG)
Geluid tijdelijk uitschakelen MUTING. Om de
geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u
het volume met
VOLUME +.
Het afspelen stoppen en de
disc verwijderen
Z op de
afstandsbediening of
A op de eenheid.
De vorige scène opnieuw
afspelen*
(direct opnieuw
afspelen) tijdens het
afspelen.
De huidige scène kort snel
vooruitspoelen**
(direct
doorspoelen) tijdens
het afspelen.
* Alleen DVD VIDEO’s/DVD-RW’s/DVD-R’s. De
toets kan niet worden gebruikt voor DivXvideobestanden.
** Alleen DVD VIDEO’s/DVD-RW’s/DVD-R’s/
DVD+RW’s/DVD+R’s. De toets kan niet worden
gebruikt voor DivX-videobestanden.
Opmerking
• Bij bepaalde scènes werkt de functie voor direct
opnieuw afspelen of direct doorspoelen mogelijk
niet.
36NL
FUNCTION
+/–
X/x/c,
SYSTEM
MENU
De aangesloten componenten
kiezen
U kunt een videorecorder of andere
componenten gebruiken die zijn aangesloten op
de SAT/CABLE-aansluitingen op het
achterpaneel. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzingen van de componenten voor
meer details.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/– tot
"SAT/CABLE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op FUNCTION +/– verandert de
indicatie als volgt.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
SAT/CABLE t TV t DMPORT t AUDIO
t…
Opmerking
• Als u de aansluitingen SAT/CABLE (AUDIO IN)
(analoge aansluiting) en SAT/CABLE (COAXIAL of
OPTICAL DIGITAL IN) (digitale aansluiting)
tegelijk gebruikt, heeft de digitale aansluiting
voorrang.
De geluidsinvoer van de
aangesloten componenten
wijzigen
1
2
3
4
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "SAT/CABLE", "TV" of "AUDIO"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
FUNCTION
+/–
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "
ATTENUATE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "ATT ON": dempt het invoerniveau. Het
uitgangsniveau is gewijzigd.
• "ATT OFF": normaal invoerniveau.
5
U kunt het geluid van een tv of videorecorder
laten weergeven door alle luidsprekers van dit
toestel.
Voor details, zie "Stap 2: Het toestel aansluiten
op de tv" (pagina 17) "De tv aansluiten
(gevorderden)" (pagina 29) en "Andere
componenten aansluiten" (pagina 33).
Druk op
SOUND
FIELD+/–
1
.
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "SAT/CABLE" of "TV" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/
– tot het gewenste geluidsveld
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Als u het geluid van een tv of het
stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt
weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u het
geluidsveld "PRO LOGIC", "PLII
MOVIE" of "PLII MUSIC".
Voor details over de geluidsvelden, zie
pagina 39.
wordt vervolgd
37NL
Bediening
Er kan een storing optreden wanneer u luistert
naar een component die is aangesloten op de
SAT/CABLE- of de EURO AV T OUTPUT
(TO TV)-aansluitingen op het achterpaneel of
via de AUDIO IN-aansluiting op het
voorpaneel. Dit is geen defect en is afhankelijk
van de aangesloten component.
Om dit te vermijden, kunt u het uitgangsniveau
van het geluid van de andere componenten
wijzigen.
Het geluid van een tv of
videorecorder weergeven
via alle luidsprekers
Bediening
Opmerking
• Wanneer u de instelling [HDMI CONTROLE] in
[INDIVIDUELE INSTELLING] instelt op [AAN]
(pagina 88), wordt de geluidscontrolefunctie van het
toestel geactiveerd en wordt er geen geluid
geproduceerd door de tv. Raadpleeg de HDMI
CONTROL Guide (apart meegeleverd) voor meer
informatie over de geluidscontrolefunctie van het
toestel.
• Als u de aansluitingen SAT/CABLE (AUDIO IN)
(analoge aansluiting) en SAT/CABLE (COAXIAL of
OPTICAL DIGITAL IN) (digitale aansluiting)
tegelijk gebruikt, heeft de digitale aansluiting
voorrang.
Film- of muziekmodus
selecteren
U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren
voor film of muziek.
MOVIE/
MUSIC
Druk op MOVIE/MUSIC tijdens de
weergave.
Druk herhaaldelijk op MOVIE/MUSIC tot de
gewenste modus oplicht in het uitleesvenster op
het voorpaneel. De standaardinstelling is
onderstreept.
• AUTO: selecteert automatisch de modus die
het geluid weergeeft afhankelijk van de disc of
de geluidsgolf.
• MOVIE: zorgt voor geluid bij film.
• MUSIC: zorgt voor geluid bij muziek.
Tip
• Wanneer de film- of muziekmodus is geselecteerd,
wordt "MOVIE" of "MUSIC" weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Wanneer "MOVIE"
of "MUSIC" niet wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel, is "AUTO"
geselecteerd.
Opmerking
• Als u "AUTO" selecteert kan, afhankelijk van de disc
of bron, het begin van het geluid worden onderbroken
omdat de optimale modus automatisch geselecteerd
wordt. Selecteer "MOVIE" of "MUSIC" om te
vermijden dat het geluid wordt onderbroken.
38NL
Geluidsveld
Uitleesvenster
Geluidsregeling
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE THEATER
HP THEATER*
Surround geluid
weergeven met de
geluidsveldfunctie
HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO
HP 2CH
* Met DCS-technologie
Automatische weergave van
het originele geluid
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Deze automatische decodeerfunctie detecteert
automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard 2kanaals stereo) en staat eventueel in voor de
nodige decodering. In deze modus wordt het
geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/
gecodeerd, zonder enig effect (bv. nagalm) toe
te voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente signalen
(Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een
laagfrequent signaal geproduceerd en naar de
subwoofer gestuurd.
Geluidsregeling
U kunt gebruikmaken van surround geluid door
één van de vooraf geprogrammeerde
geluidsvelden te selecteren. Op die manier
klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop
of concertzaal.
Het geluid van meerdere
luidsprekers uitvoeren
SOUND
FIELD+/–
Druk op SOUND FIELD +/–.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– tot
het gewenste geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Alle geluidsvelden
Geluidsveld
Uitleesvenster
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Via deze modus kunt u audio afspelen van elk
type disc via meerdere luidsprekers.
Opmerking
• Afhankelijk van de bron wordt het geluid niet
uitgevoerd vanuit meerdere luidsprekers.
• Afhankelijk van de disc of bron kan het begin van het
geluid worden onderbroken omdat de optimale
modus automatisch geselecteerd wordt. Selecteer
"A.F.D. STD." om te vermijden dat het geluid wordt
onderbroken.
wordt vervolgd
39NL
2-kanaalsgeluid weergeven
als 5.1-kanaals CD ’s
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit
2-kanaalsbronnen. In deze modus wordt Pro
Logic decodering toegepast op het
ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de
voor- en middenluidsprekers en surround
luidsprekers. Het surround kanaal wordt dan
mono.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
Opmerking
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een
multikanaalsbron, worden Dolby Pro Logic en Dolby
Pro Logic II MOVIE/MUSIC uitgeschakeld en wordt
het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks
uitgevoerd.
• Bij een bilingual broadcast sound, werken Dolby Pro
Logic en Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC niet.
Digital Cinema Sound
weergeven
Over DCS (Digital Cinema Sound)
In samenwerking met Sony Pictures
Entertainment heeft Sony de akoestiek van hun
studio's gemeten en de resultaten ervan
geïntegreerd met Sony's eigen DSP (Digital
Signal Processor)-technologie om "Digital
Cinema Sound" te ontwikkelen. "Digital
Cinema Sound" simuleert in een home theater
een ideale bioscoopakoestiek zoals de regisseur
het heeft bedoeld.
x CINEMA STUDIO EX A (Cinema Studio
EX A)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment "Cary Grant
Theater" filmproductiestudio. Dit is een
standaard modus die is aangewezen voor
nagenoeg elke film.
40NL
x CINEMA STUDIO EX B (Cinema Studio
EX B)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment "Kim Novak
Theater" filmproductiestudio. Deze modus is
ideaal voor sciencefiction of actiefilms met veel
geluidseffecten.
x CINEMA STUDIO EX C (Cinema Studio
EX C)
Reproduceert de geluidskarakteristieken van de
Sony Pictures Entertainment muziek. Deze
modus is ideaal voor musicals of klassiekers met
muziek in de soundtrack.
Over Cinema Studio EX
Cinema Studio EX is ideaal voor het bekijken
van films in multikanaalsformaat, zoals Dolby
Digital DVD. Deze modus reproduceert de
geluidskarakteristieken van de studio’s van
Sony Pictures Entertainment.
Cinema Studio EX bestaat uit de volgende drie
elementen.
• Virtual Multi Dimension
Creëert vijf virtuele luidsprekersets die de
luisteraar omringen op basis van één enkel
paar surround luidsprekers.
• Screen Depth Matching
In een bioscoop lijkt het geluid vanuit het
beeld op het scherm te komen. Dit element
geeft dezelfde indruk in uw huiskamer door
het geluid van de voorluidsprekers "in" het
scherm te schuiven.
• Cinema Studio Reverberation
Reproduceert het speciale nagalmeffect van
een bioscoop. Cinema Studio EX is de
geïntegreerde modus die deze elementen
samen laat werken.
Opmerking
• Het virtuele luidsprekereffect kan meer ruis
veroorzaken in het weergavesignaal.
• Bij het beluisteren van geluidsvelden met virtuele
luidsprekers hoort u geen geluid rechtstreeks via de
surround luidsprekers.
Alleen de voorluidsprekers en
subwoofer gebruiken
x 2 CHANNEL STEREO
(DUAL MONO)
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital
multiplex zendsignaal.
Opmerking
• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u
een digitale satelliettuner op de eenheid aansluiten
met een digitale optische kabel of coaxkabel
(pagina 33) en de digitale uitgangsstand van de
digitale satelliettuner instellen op Dolby Digital.
Surround geluid via een
hoofdtelefoon
Geluidsregeling
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd via
de voorste linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer. De geluidsveldregeling geldt niet
voor standaard tweekanaals (stereo) bronnen.
Indelingen voor surround geluid via meerdere
kanalen worden gereduceerd tot afspelen via
twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de subwoofer
afspelen.
Multiplex Broadcast
Sound
x HEADPHONE THEATER
Deze modus voert het geluid als surround geluid
uit via een L/R-hoofdtelefoon.
Deze functie is gebaseerd op "Digital Cinema
Sound"-technologie.
AUDIO
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
In deze stand wordt het geluid uitgevoerd via
een L/R hoofdtelefoon. De geluidsveldregeling
geldt niet voor standaard tweekanaals (stereo)
bronnen. Indelingen voor surround geluid via
meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
Het surround effect uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– tot
"A.F.D. STD" of "2CH STEREO" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Tip
• Het toestel onthoudt het laatste geluidsveld dat voor
elke werkingsstand werd geselecteerd.
Wanneer u een functie als DVD of TUNER kiest,
wordt het geluidsveld dat het laatst voor de functie
werd gekozen automatisch opnieuw gekozen. Indien
u bijvoorbeeld een DVD beluistert met PRO LOGIC
als geluidsveld en u na het overschakelen naar een
andere functie weer terugkeert naar DVD, wordt PRO
LOGIC opnieuw gekozen.
Druk op AUDIO.
Druk herhaaldelijk op AUDIO tot het gewenste
signaal verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven.
• "SUB": het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• "MAIN+SUB": het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.
41NL
Tegenovergestelde richting
Bijkomende functies om discs af te
spelen
Een bepaald punt op een
disc zoeken
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/DivXvideo/VIDEO CD)
×2b (alleen DVD VIDEO)
Telkens u op de knop drukt, verhoogt de
afspeelsnelheid.
Vertraagde weergave (Slowmotion Play)
U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken
met beeld of vertraagde weergave.
(alleen DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX-video, VIDEO CD)
Opmerking
Druk op /m of M/ met het toestel in de
pauzestand. Druk op H om terug te keren naar
de normale afspeelsnelheid. Telkens als u
tijdens Slow-motion Play op /m of M/
drukt, verandert de afspeelsnelheid. Twee
snelheden zijn mogelijk. Bij elke druk op de
toets verandert de aanduiding als volgt:
• Afhankelijk van de DVD/DivX-video*/VIDEO CD,
kunt u mogelijks enkele van de beschreven
handelingen niet uitvoeren.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scan)
(Uitgezonderd JPEG)
Druk op /m of M/ tijdens het afspelen
van een disc. Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u op H om terug te keren naar
de normale snelheid. Bij elke druk op /m of
M/ tijdens het scannen, verandert de
weergavesnelheid. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding zoals hierna
aangegeven is. De werkelijke snelheid kan
verschillen afhankelijk van de disc.
Tegenovergestelde richting (alleen DVD
VIDEO)
2
y1
Afspeelrichting
Druk met het toestel in de pauzestand op
om naar het volgende beeld te gaan. Druk op
om naar het vorige beeld te gaan (alleen
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Druk op H
om terug te keren naar de normale afspeelstand.
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/DivXvideo/VIDEO CD)
×2B (alleen DVD VIDEO/CD)
42NL
Afspeelrichting
2
y1
Beeld per beeld-weergave
(Freeze Frame)
(alleen DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX-video, VIDEO CD)
Opmerking
• Op een DVD-R/DVD-RW kunt u in de VR-modus
niet zoeken naar een stilstaand beeld.
• Bij DATA CD’s/DATA DVD’s werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden.
Een titel/hoofdstuk/
muziekstuk/scène enz.
zoeken
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Gekozen rij
3
U kunt een DVD zoeken op titel of hoofdstuk en
u kunt een VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD zoeken op muziekstuk, index of scène.
Aan titels en muziekstukken op de disc zijn
unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen door het betreffende nummer in te
voeren. U kunt echter ook naar een scène zoeken
met de tijdcode.
Druk op
DISPLAY. (Druk twee keer
op
DISPLAY als u een DATA CD/
DATA DVD met JPEG-beeldbestanden
afspeelt).
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
[TIJD/TEKST]
[MUZIEKSTUK]
5
Druk op
.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Een scène zoeken aan de hand
van de tijdcode (alleen DVD
VIDEO en DVD-VR-modus)
1
[ALBUM]
Selecteer
[TIJD/TEKST] in stap 2.
[T **:**:**] (speelduur van de huidige titel)
wordt gekozen.
[BESTAND]
Voorbeeld: wanneer u
[HOOFDSTUK] selecteert,
wordt [** (**)] gekozen (** verwijst naar
een cijfer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, muziekstukken,
indexen, scènes, albums of bestanden aan.
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, hoofdstuk,
muziekstuk, index, scène, enz. te
kiezen die u wilt zoeken.
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander cijfer.
[HOOFDSTUK], [INDEX]
Kies [TIJD/TEKST] om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
DVD VIDEO
Als u zich hebt vergist
Het uitleesvenster geeft verschillende items
weer, afhankelijk van de disc.
[TITEL], [MUZIEKSTUK],
[SCENE]
.
[** (**)] verandert in [– – (**)].
Bijkomende functies om discs af te spelen
1
Druk op
2
Druk op
.
[T **:**:**] verandert in [T --:--:--].
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène na 2
uur, 10 minuten en 20 seconden, voert u
gewoon [2:10:20] in.
wordt vervolgd
43NL
Tip
• Wanneer het bedieningsmenu uitgeschakeld is, kunt
u een hoofdstuk (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW),
muziekstuk (VIDEO CD/CD) of bestand (DATA
CD/DATA DVD (DivX-video)) zoeken door op de
cijfertoetsen en
te drukken.
Opmerking
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan de
hand van de tijdcode.
Zoeken op scène
(Beeldnavigatie)
U kunt het tv-scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
1
Druk tijdens het afspelen op PICTURE
NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
2
ENTER
Druk herhaaldelijk op PICTURE NAVI
om een item te kiezen.
• [BEKIJK TITEL] (alleen DVD VIDEO)
• [BEKIJK HFST] (alleen DVD VIDEO)
• [BEKIJK MUZIEKSTUK] (alleen
VIDEO CD/Super VCD)
3
Druk op
.
De eerste scène van elke titel, hoofdstuk of
muziekstuk verschijnt als volgt.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op C/X/x/c om een titel,
hoofdstuk of muziekstuk te selecteren
en druk op
.
Het toestel start de weergave vanaf de
gekozen scène.
Terugkeren naar de normale
afspeelstand tijdens het instellen
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
44NL
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
(Resume Play)
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Een disc beluisteren die al eerder
werd afgespeeld met behulp van
de optie Resume Play (Multi-disc
Resume)
(alleen DVD VIDEO, VIDEO CD)
1
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Als "RESUME" niet verschijnt, is Resume
Play niet beschikbaar.
2
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
Opmerking
• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het
mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt
herneemt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, kan
worden gewist wanneer:
– u de disc uitwerpt;
– het toestel overschakelt naar de stand-bymodus
(alleen DATA CD/DATA DVD);
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt of
herstelt;
– u het kinderbeveilingingsmenu wijzigt;
– u de functie wijzigt door op FUNCTION +/– te
drukken;
– u het netsnoer losmaakt.
• Voor DVD-R’s/DVD-RW’s in VR-modus, VIDEO
CD’s, CD’s, DATA CD’s en DATA DVD’s wordt
het hervatpunt voor de huidige disc onthouden.
• Resume Play werkt niet tijdens Program Play en
Shuffle Play.
• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige
discs.
Het toestel memoriseert het punt waar u de disc
hebt gestopt voor maximum 40 discs en hervat
daar de weergave wanneer u dezelfde disc de
volgende keer inbrengt. Wanneer u de weergave
hervat van de 41ste disc, wordt het hervatpunt
van de eerste disc gewist.
Om deze functie te activeren, zet u [MULTIDISC RESUME] bij [INDIVIDUELE
INSTELLING] op [AAN]. Voor details, zie
"[MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)" (pagina 89).
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Opmerking
• Wanneer [MULTI-DISC RESUME] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] op [UIT] staat
(pagina 89), wordt het hervatpunt gewist wanneer u
de functie wijzigt door op FUNCTION +/– te
drukken.
Bijkomende functies om discs af te spelen
Bij het stoppen van de disc, memoriseert het
toestel het punt waar u op x hebt gedrukt en
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Resume Play blijft beschikbaar
zolang de disc niet wordt verwijderd, zelfs al
wordt het toestel in de stand-bymodus gezet
door op "/1 te drukken.
45NL
Uw eigen programma
samenstellen
4
De cursor gaat naar de muziekstukrij [T] (in
dit geval [01]).
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
(Program Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
muziekstukken op de disc worden afgespeeld en
zo uw eigen programma samenstellen. U kunt
maximum 99 muziekstukken programmeren.
1
2
Druk op c.
5
––
01
02
03
04
05
06
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
Kies het muziekstuk dat u wilt
programmeren.
Druk op X/x om
[PROGRAMMEREN] te kiezen en druk
vervolgens op
.
Kies bijvoorbeeld muziekstuk [02].
Druk op X/x om [02] te kiezen onder [T] en
druk vervolgens op .
Druk op
DISPLAY.
De opties voor [PROGRAMMEREN]
verschijnen.
Gekozen muziekstuk
PROGRAMMEREN
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
3
0:00:00
T
Druk op X/x om [INSTEL. t] te kiezen
en druk op
.
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
Muziekstukken
opgenomen op
een disc
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Totale duur van de
geprogrammeerde
muziekstukken
––
01
02
03
04
05
06
Totale duur van de geprogrammeerde
muziekstukken
6
[MUZIEKSTUK] verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD of CD.
PROGRAMMEREN
0:15:30
T
Herhaal stap 4 tot 5 om andere
muziekstukken te programmeren.
De geprogrammeerde muziekstukken
verschijnen in de gekozen volgorde.
7
Druk op H om Program Play te
starten.
Program Play wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3. Om
hetzelfde programma opnieuw af te spelen, kiest
u [AAN] in stap 3 en drukt u op .
46NL
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Een programma wijzigen of
annuleren
1
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
2
Kies het programmanummer van het
muziekstuk dat u wilt wijzigen of annuleren
met X/x.
(Shuffle Play)
Het toestel kan muziekstukken in een
willekeurige volgorde afspelen. Telkens als u de
"Shuffle"-knop indrukt kan er een andere
afspeelvolgorde ontstaan.
Opmerking
Druk op CLEAR om het muziekstuk uit het
programma te wissen.
• Hetzelfde liedje kan herhaaldelijk worden afgespeeld
tijdens een MP3-weergave.
Volg stap 5 voor verdere programmering.
1
Als u een programma wilt annuleren, kiest u
[--] bij [T] en drukt u vervolgens op
.
Alle muziekstukken annuleren in
de geprogrammeerde volgorde
1
2
3
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
kiezen en druk op
De opties voor [SHUFFLE] verschijnen.
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
T
6 (14)
2:50
Druk op X en kies [ALLES WISSEN].
Druk op
[SHUFFLE] te
.
PLAY
CD
UIT
UIT
MUZIEKSTUK
.
3
Bijkomende functies om discs af te spelen
3
Weergave in willekeurige
volgorde
Druk op X/x om een item te kiezen dat
u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• [MUZIEKSTUK]: muziekstukken op de
disc worden willekeurig afgespeeld.
x Wanneer Program Play is
geactiveerd
• [AAN]: muziekstukken gekozen met
Program Play worden willekeurig
afgespeeld.
wordt vervolgd
47NL
x Bij het afspelen van een DATA CD
(uitgezonderd DivX) of DATA DVD
(uitgezonderd DivX)
• [AAN (MP3)]: speelt MP3-audiotracks af
in het album op de huidige disc. Als er
geen album is geselecteerd, wordt het
eerste album in willekeurige volgorde
afgespeeld.
(Repeat Play)
• Een reeds afgespeeld muziekstuk wordt
eveneens in willekeurige volgorde geselecteerd.
U kunt alle titels, muziekstukken of albums op
een disc of één titel, hoofdstuk, muziekstuk of
album herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Program Play combineren.
Druk op
1
Opmerking
4
Herhaald afspelen
.
Shuffle Play wordt gestart.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3.
Druk op X/x om
[HERHALEN]
te kiezen en druk vervolgens op
.
De opties voor [HERHALEN] verschijnen.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
T
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
DISC
MUZIEKSTUK
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD’s
en Super VCD’s met PBC-weergave.
3
Druk op X/x om het item te kiezen dat u
wilt herhalen.
De standaardinstelling is onderstreept.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-VR
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: herhaalt alle titels op de disc.
• [TITEL]: herhaalt huidige titel op een
disc.
• [HOOFDSTUK]: herhaalt huidige
hoofdstuk.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: herhaalt alle muziekstukken op
de disc.
• [MUZIEKSTUK]: herhaalt het huidige
muziekstuk.
48NL
x Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: herhaalt alle muziekstukken op
de disc.
• [ALBUM]: herhaalt het huidige album.
• [MUZIEKSTUK] (alleen MP3audiotracks): herhaalt het huidige
muziekstuk.
• [BESTAND] (alleen DivXvideobestanden): herhaalt het huidige
bestand.
Druk op
.
Het item wordt gekozen.
Een DVD is onderverdeeld in diverse beeld- of
muzieksecties. Deze secties worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verschillende titels bevat, kunt u titels kiezen via
het DVD TOP MENU.
Als u een DVD afspeelt waarbij u bijvoorbeeld
een taal voor de ondertiteling of het geluid kunt
selecteren, kunt u deze instelling uitvoeren via
de optie DVD MENU.
1
Terugkeren naar normale
weergave
Het disc-menu verschijnt op het tv-scherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD’s
en Super VCD’s met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD/DATA DVD afspeelt met MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden, waarvan de
afspeeltijden niet gelijk zijn, komt het geluid niet
overeen met het beeld.
• Als [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 60), kan [MUZIEKSTUK] niet
worden geselecteerd.
Druk op DVD TOP MENU of DVD MENU.
2
3
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Druk op
.
Bijkomende functies om discs af te spelen
4
Gebruik van het DVD-menu
49NL
Het geluid regelen
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of DATA
CD/DATA DVD (DivX-videobestanden)
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat kiezen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal worden
gewijzigd.
Met VIDEO CD’s, CD’s, DATA CD’s of
DATA DVD’s kunt u het geluid van het linkerof rechterkanaal selecteren en naar het geluid
van het geselecteerde kanaal luisteren via de
linker- en de rechterluidsprekers.
1
Druk op AUDIO tijdens de weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Druk herhaaldelijk op AUDIO om het
gewenste audiosignaal te kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als vier cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" (pagina 106) voor de
taalcodes. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioformaten.
x Bij het afspelen van een DVD-VR
De soorten geluiden die op een disc zijn
opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• [1: MAIN] (hoofdgeluid)
• [1: SUB] (subgeluid)
• [1: MAIN+SUB] (hoofdgeluid en
subgeluid)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
50NL
Opmerking
• [2: MAIN], [2: SUB] en [2: MAIN+SUB]
verschijnen niet wanneer er maar één
audiostream op de disc is opgenomen.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, DATA CD (MP3-audio) of DATA
DVD (MP3-audio)
De standaardinstelling is onderstreept.
• [STEREO]: het standaard stereogeluid
• [1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono)
• [2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono)
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivX-video)
De keuze van DATA CD of DATA DVD
audiosignalen verschilt volgens het DivXvideobestand op de disc. De indeling wordt
weergegeven in het uitleesvenster.
x Bij het afspelen van een Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• [1:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 1
• [1:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• [1:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• [2:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 2
• [2:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• [2:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
Opmerking
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u [2:STEREO], [2:1/L] of [2:2/R] selecteert.
De indeling van het
audiosignaal controleren
(alleen DVD, DivX-video)
Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO drukt, verschijnt het formaat van het
huidige audiosignaal (PCM, Dolby Digital, DTS
enz.) zoals hieronder wordt getoond.
x Bij het afspelen van een DVD
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1 ch
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R) +
Midden
L
C
R
LFE
LS
RS
Huidig
programmaformaat
Voorbeeld:
Dolby Digital 3 ch
Surround
(Mono)
Voor (L/R)
Audiosignalen die op een disc zijn opgenomen,
bevatten de onderstaande geluidselementen
(kanalen). Elk kanaal wordt door een aparte
luidspreker weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of mono Dolby Digital Surroundsignalen.
• LFE (Low Frequency Effect)-signaal
Bijkomende functies om discs af te spelen
LFE (Low
Frequency Effect)
Surround (L/R)
Over audiosignalen
2:SPAANS DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Huidig
programmaformaat
x Bij het afspelen van een DATA CD (DivXvideo) of DATA DVD (DivX-video)
Voorbeeld:
MP3-audio
1: MP3 128k
Bitsnelheid
51NL
[ORIGINAL] of [PLAY LIST]
selecteren op een DVD-R/
DVD-RW
Sommige DVD-R’s/DVD-RW’s in VR (Video
Recording)-modus hebben twee soorten
afspeeltitels: de oorspronkelijk geregistreerde
titels ([ORIGINAL]) en de titels die kunnen
worden aangemaakt via DVD-spelers met
opnamecapaciteit ([PLAY LIST]). U kunt
kiezen welke soort titel wordt afgespeeld.
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[ORIGINAL/
PLAY LIST] te kiezen en druk
vervolgens op
.
De opties voor [ORIGINAL/PLAY LIST]
verschijnen.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [PLAY LIST]: om de titels af te spelen die
zijn samengesteld uit [ORIGINAL].
• [ORIGINAL] om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
4
Druk op
.
Discinformatie
controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
U kunt informatie over de disc bekijken, zoals
de resterende speeldur, het totale aantal titels op
een DVD of muziekstukken op een VIDEO CD,
CD, MP3 of de bestandsnaam van een DivXvideo via het uitleesvenster op het voorpaneel
(pagina 109).
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie 1 t 2 t
... t 1 t ...
Bepaalde weergegeven items kunnen
verdwijnen na enkele seconden.
Bij het afspelen van een DVD
VIDEO of DVD-R/DVD-RW
1 Speelduur en nummer van de huidige titel
2 Resterende speelduur van de huidige titel
3 Speelduur en nummer van het huidige
hoofdstuk
4 Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
5 Discnaam
6 Titel en hoofdstuk
Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivXvideo)
1 Speelduur van het huidige bestand
2 Huidige bestandsnaam
3 Nummer van het huidige album en bestand
Bij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functies) of CD
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
52NL
3 Speelduur van de disc
4 Resterende speelduur van de disc
5 Discnaam
6 Muziekstuk en index*
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-RW
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
* Alleen VIDEO CD.
Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3audio)
1 Speelduur en nummer van het huidige
muziekstuk.
2 Naam (bestand) van het muziekstuk
Tip
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
Opmerking
• Het toestel kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst, zoals discnaam of titel, tonen.
• Wanneer de MP3-bestandsnaam niet kan worden
getoond, verschijnt "*" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• De naam van de disc of het muziekstuk wordt,
afhankelijk van de tekst, niet altijd weergegeven.
• De speelduur van MP3-audiotracks en DivXvideobestanden wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies) of CD
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
• T–**:**
Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en de resterende speelduur
van de huidige titel, hoofdstuk of muziekstuk en
de totale of resterende speelduur van de disc
controleren. U kunt ook de DVD-tekst en MP3mapnaam/bestandsnaam op de disc controleren.
1
x Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3-audio)
Bijkomende functies om discs af te spelen
• Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBC-functies
verschijnt de speelduur.
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivX-video)
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
• **:**:**
Speelduur van het huidige bestand
Het volgende scherm verschijnt.
Opmerking
T 1:01:57
Tijdinformatie
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijdinformatie te wijzigen.
• Tekst- en merktekens worden voor sommige talen
niet getoond.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
toestel slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
De indicatie en het soort tijdinformatie dat
u kunt controleren hangen af van de disc die
u afspeelt.
wordt vervolgd
53NL
Afspeelinformatie van de disc
controleren
Datuminformatie controleren
De tekst van een DVD/CD
controleren
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer de JPEG-beeldgegevens
de Exif*-tag bevatten.
Druk in stap 2 herhaaldelijk op DISPLAY om de
tekst weer te geven die op de DVD/CD is
opgenomen.
De DVD/CD-tekst verschijnt alleen wanneer de
tekst op de disc staat. U kunt de tekst niet
wijzigen. Wanneer er geen tekst op de disc staat,
verschijnt "NO TEXT".
(alleen JPEG)
Druk tweemaal op
weergave.
DISPLAY tijdens de
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Datuminformatie
BRAHMS SYMPHONY
De tekst van een DATA CD/DATA
DVD (MP3-audio/DivX-video)
controleren
Door op DISPLAY te drukken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks of DivXvideobestanden op een DATA CD/DATA
DVD, kunt u de naam van het album/
muziekstuk/bestand alsook de audiobitsnelheid
(hoeveelheid data per seconde van de huidige
audio) op uw tv-scherm laten verschijnen.
Bitsnelheid*
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Muziekstuk-/bestandsnaam
* Verschijnt bij:
– het afspelen van een MP3-audiotrack op DATA
CD’s/DATA DVD’s.
– het afspelen van een DivX-videobestand met
MP3-audiosignalen op een DATA CD/DATA
DVD.
54NL
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tip
• De datum verschijnt als [DD/MM/JJJJ].
DD: Dag
MM: Maand
JJJJ: Jaar
Hoeken wijzigen
Bij DVD VIDEO’s waarbij een scène vanuit
verschillende hoeken is opgenomen, kunt u de
kijkhoek wijzigen.
Druk op ANGLE tijdens de weergave.
Telkens u op ANGLE drukt, verandert de hoek.
Opmerking
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar wens aan- en
uitzetten.
Druk op SUBTITLE tijdens de weergave.
Telkens u op SUBTITLE drukt, verandert de
taal van de ondertitels.
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de ondertitels
niet wijzigen, ook al zijn er ondertitels in meerdere
talen opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet
worden uitgeschakeld.
• U kunt de ondertitels wijzigen indien het DivXvideobestand de extensie ".AVI" of ".DIVX" heeft en
ondertitelinformatie bevat.
Bijkomende functies om discs af te spelen
• Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al is er vanuit meer hoeken opgenomen.
Ondertitels weergeven
55NL
De vertraging tussen beeld
en geluid regelen
(A/V SYNCHRONISATIE)
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
1
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[A/V
SYNCHRONISATIE] te kiezen en druk
vervolgens op
.
De opties voor [A/V SYNCHRONISATIE]
verschijnen.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
UIT
UIT
AAN
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [UIT]: geen regeling.
• [AAN]: past het verschil tussen het beeld
en geluid aan.
4
Druk op
.
Opmerking
• Deze functie werkt misschien niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
Wat is MP3/JPEG?
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/MPEG-voorschriften. JPEG
is een beeldcompressietechnologie.
Discs die afgespeeld kunnen
worden op het toestel
DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s)
of DATA DVD’s (DVD-R’s/DVD-RW’s/
DVD+R’s/DVD+RW’s/DVD-ROM’s) die
opgenomen zijn in MP3-indeling (MPEG1
Audio Layer 3) of JPEG-indeling kunnen
worden afgespeeld. De DATA CD’s moeten
echter opgenomen zijn conform de indeling ISO
9660 Level 1, Level 2 of Joliet-indeling en
DATA DVD’s conform Universal Disk Format
(UDF). Anders worden de muziekstukken (of
bestanden) niet herkend. Discs die zijn
opgenomen in multi-sessie, kunnen worden
afgespeeld.
Raadpleeg de instructies bij de CD-R-/CD-RWof DVD-R/DVD-RW-stations en de
opnamesoftware (niet meegeleverd) voor meer
informatie over het opnameformaat.
Over een multi-sessiedisc
Als MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden
worden opgenomen tijdens de eerste sessie,
worden ook tijdens de andere sessies MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden
afgespeeld. Als audiotracks en beelden in audio
CD-indeling of video CD-indeling zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen
de eerste sessie afgespeeld.
Opmerking
• Sommige DATA CD’s/DATA DVD’s die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
56NL
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die op het
toestel kunnen worden
afgespeeld
Het toestel kan MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden afspelen:
• met de extensie ".MP3" (MP3-audiotrack) of
".JPG"/".JPEG" (JPEG-beeldbestand)
• conform het DCF*-beeldbestandsformaat
Afspeelvolgorde van MP3audiotracks of JPEGbeeldbestanden
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden op
een DATA CD of DATA DVD worden
afgespeeld in de onderstaande volgorde:
x Structuur van de disc-inhoud
Boom 1
Boom 2
Boom 3
Boom 4
Boom 5
Bijkomende functies om discs af te spelen
* "Design rule for Camera File system": beeldnormen
voor digitale camera’s bepaald door JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Opmerking
• Het toestel speelt alle gegevens af met de
extensie ".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs als
ze niet in MP3- of JPEG-indeling zijn. Bij het
afspelen van dergelijke gegevens kan het
volume hoog oplopen waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• Het toestel is niet compatibel met audio van
MP3PRO-indeling.
Album
Muziekstuk (MP3audio) of bestand
Als u een DATA CD of een DATA DVD in het
toestel plaatst en op H drukt, worden de
genummerde muziekstukken (of bestanden) in
volgorde afgespeeld van 1 tot en met 7.
Subalbums/muziekstukken (of bestanden)
binnen het momenteel geselecteerde album
krijgen voorrang boven het volgende album in
dezelfde structuur. (Voorbeeld: C bevat D dus
wordt 4 weergegeven voor 5.)
wordt vervolgd
57NL
Als u op DVD MENU drukt en de lijst met
albumnamen verschijnt (pagina 58), worden de
albumnamen in de onderstaande volgorde
weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen muziekstukken (of bestanden) bevatten
(zoals album E) worden niet weergegeven in de
lijst.
Tip
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt aan
de muziekbestandsnamen wanneer u de
muziekstukken (of bestanden) opslaat op een disc,
worden de muziekstukken en bestanden in die
volgorde afgespeeld.
• Een disc met meerdere bomen heeft meer tijd nodig
om het afspelen te starten.
Opmerking
DATA CD’s of DATA
DVD’s met MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
afspelen
Een MP3-audiotrack of album
selecteren
1
• De afspeelvolgorde kan anders zijn dan vermeld op
de afbeelding afhankelijk van de software die u hebt
gebruikt om de DATA CD of de DATA DVD aan te
maken, of indien er meer dan 200 albums zijn en elk
album meer dan 300 bestanden bevat.
• Het toestel kan slechts de eerste 200 albums
herkennen en zal alleen de eerste 200 albums
afspelen.
• De weergave kan wat op zich laten wachten wanneer
naar een volgend of ander album wordt gegaan.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven. Bij het
afspelen van een album is de titel grijs.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Druk op X/x om een album te kiezen.
x Bij het selecteren van een album
Druk op H om het gekozen album te
starten.
x Bij het selecteren van een
muziekstuk
Druk op
.
De lijst van muziekstukken in het album
verschijnt.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
58NL
Druk op X/x om een muziekstuk te
selecteren en druk op
.
Het gekozen muziekstuk begint te spelen. U
kunt de muziekstuklijst aan- en
uitschakelen door op DVD MENU te
drukken. Door nogmaals op DVD MENU
te drukken, verschijnt de albumlijst.
Het afspelen stoppen
2
Druk op X/x om een album te kiezen.
x Bij het selecteren van een album
Druk op H om het gekozen album te
starten.
x Bij het selecteren van een beeld
Druk op PICTURE NAVI.
De beeldbestanden in het album worden in
16 subschermen weergegeven.
Druk op x.
De volgende of vorige MP3audiotrack afspelen
Terugkeren naar de vorige
weergave
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en druk op
.
Druk op O RETURN.
Het display uitschakelen
Druk op DVD MENU.
JPEG-beeldbestanden of
album selecteren
1
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven. Bij het
afspelen van een album is de titel grijs.
Druk op C/c wanneer het bedieningsmenu niet
wordt weergegeven. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op c te blijven drukken
na het laatste beeld van het huidige album, maar
dat u niet kunt terugkeren naar het vorige album
door op C te drukken. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Bijkomende functies om discs af te spelen
Druk op ./>. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op > te blijven
drukken na het laatste muziekstuk van het
huidige album, maar dat u niet kunt terugkeren
naar het vorige album door op . te drukken.
Om terug te keren naar het vorige album,
selecteert u het in de albumlijst.
1
wordt vervolgd
59NL
JPEG-afbeeldingen draaien
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het tv-scherm, kan het beeld 90
graden worden gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
U drukt bijvoorbeeld X eenmaal in:
Draairichting
Audiotracks en beelden
afspelen als
diavoorstelling met geluid
U kunt een diavoorstelling bekijken met geluid
door eerst MP3- en JPEG-bestanden in hetzelfde
album op een DATA CD of een DATA DVD te
zetten. Kies bij het afspelen van de DATA CD of
DATA DVD dan [AUTO]-modus zoals
hieronder beschreven.
1
2
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Druk op X/x om
[STAND (MP3,
JPEG)] te selecteren en druk
vervolgens op
.
De opties voor [STAND (MP3, JPEG)]
verschijnen.
Tip
• Rechts op het tv-scherm verschijnt een schuifbox. Als
u extra beeldbestanden wilt weergeven, selecteert u
het onderste beeld en drukt u op x. Wilt u terugkeren
naar het vorige beeld, dan selecteert u de bovenste
beelden en drukt u op X.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
4
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [AUTO]: de JPEG-beeldbestanden en
MP3-audiotracks in hetzelfde album
worden afgespeeld als diavoorstelling.
• [GELUID (MP3)]: alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• [BEELD (JPEG)]: alleen JPEG-bestanden
worden afgespeeld als diavoorstelling.
5
60NL
Druk op
.
6
Druk op DVD MENU.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven.
7
Druk op X/x om het gewenste album te
kiezen en druk op H.
Het toestel begint het gekozen album af te
spelen.
U kunt de albumlijst aan- en uitschakelen
door op DVD MENU te drukken.
Tip
(alleen JPEG)
Bij het afspelen van JPEG-beeldbestanden met
diavoorstelling, kunt u bepalen hoe lang elke dia
op het tv-scherm wordt weergegeven.
1
Druk tweemaal op
2
Druk op X/x om
selecteren en druk op
[INTERVAL] te
.
De opties voor [INTERVAL] verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
Opmerking
• Als u [STAND (MP3, JPEG)] instelt op [BEELD
(JPEG)] op een disc met enkel MP3-muziekstukken
of [GELUID (MP3)] op een disc met enkel JPEGbestanden, kunt u de [STAND (MP3, JPEG)]instelling niet wijzigen.
• De PICTURE NAVI-toets werkt niet wanneer
[GELUID (MP3)] is geselecteerd.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het bestand
maakt. Als het geluid blijft verspringen, moet u het
formaat van de JPEG-afbeelding verkleinen.
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
DATA CD JPEG
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [NORMAAL]: voor een tijdsduur tussen
6 en 9 seconden.
• [SNEL]: voor een tijdsduur die korter is
dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM1]: voor een tijdsduur die
langer is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM2]: voor een tijdsduur die
langer is dan [LANGZAAM1].
4
Druk op
Bijkomende functies om discs af te spelen
• Wanneer u [AUTO] selecteert, kan het toestel tot 300
MP3-muziekstukken en 300 JPEG-bestanden in één
enkel album herkennen. Wanneer u [GELUID
(MP3)] of [BEELD (JPEG)] selecteert, kan het
toestel tot 600 MP3-muziekstukken of 600 JPEGbestanden in één enkel album herkennen. Er kunnen
maximaal 200 albums worden herkend, ongeacht de
gekozen stand.
De duur van de diavoorstelling
opgeven
.
Opmerking
• De weergave van sommige JPEG-bestanden laat wat
langer op zich wachten zodat de duur langer lijkt dan
de gekozen instelling. Dit geldt met name voor
progressieve JPEG-bestanden of JPEG-bestanden
van 3.000.000 pixels of meer.
wordt vervolgd
61NL
Een effect voor
beeldbestanden in de
diavoorstelling kiezen
DivX®-video’s bekijken
(alleen JPEG)
Voor de weergave van een JPEG-beeldbestand
in de diavoorstelling kunt u een bepaald effect
kiezen.
1
Druk tweemaal op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [MODUS1]: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• [MODUS2]: het beeld wordt in de breedte
over het tv-scherm uitgerekt.
• [MODUS3]: het beeld wordt vanuit het
midden van het tv-scherm uitgerekt.
• [MODUS4]: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• [MODUS5]: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• [UIT]: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
4
Druk op
.
Over DivX-videobestanden
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden, ontwikkeld door DivX, Inc. Dit
product is een erkend DivX®-product.
DATA CD’s en DATA DVD’s waarop DivX®videobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD’s en DATA DVD’s die
met het toestel kunnen worden
afgespeeld
Om DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) en DATA DVD’s (DVD-ROM’s/DVDR’s/DVD-RW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s) af te
spelen met dit toestel dient aan bepaalde
voorwaarden te zijn voldaan:
– Bij DATA CD’s/DATA DVD’s waarop
behalve DivX-videobestanden ook MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden staan,
kunnen alleen de DivX-videobestanden
worden afgespeeld.
Dit toestel is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD’s met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet en
DATA DVD’s van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de disc
drives en de opnamesoftware (niet meegeleverd)
voor meer informatie over de opname-indeling.
Afspeelvolgorde van gegevens op
DATA CD’s of DATA DVD’s
Zie "Afspeelvolgorde van MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden" (pagina 57). Merk op dat
de afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien er
meer dan 200 albums zijn en elk album meer dan
600 DivX-videobestanden bevat.
Opmerking
• Sommige DATA CD’s/DATA DVD’s die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
62NL
DivX-videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
Het toestel kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. Het toestel kan geen
bestanden afspelen met de extensie ".AVI" of
".DIVX" wanneer ze geen DivX-video bevatten.
Tip
• Voor details over afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD’s of DATA
DVD’s, zie "Discs die afgespeeld kunnen worden op
het toestel" (pagina 56).
3
Druk op H.
Het toestel begint het gekozen album af te
spelen.
Zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 63) om DivX-videobestanden te
selecteren.
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DVD MENU.
• Het toestel kan mogelijk een DivX-videobestand niet
afspelen wanneer het werd samengevoegd uit twee of
meer DivX-videobestanden.
• Het toestel kan geen DivX-videobestand afspelen van
meer dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) of 2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het geluid
overslaan of niet samenvallen met het beeld op het tvscherm.
• Het toestel kan sommige DivX-videobestanden van
meer dan 3 uur niet afspelen.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval een
bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien het
geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Dit toestel is evenwel niet
compatibel met de indeling WMA (Windows Media
Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor DivXvideobestanden wordt gebruikt, kan het enige tijd
duren voor er een beeld verschijnt nadat u op H hebt
gedrukt.
Een album selecteren
1
Druk op DVD MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren", op
.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Bijkomende functies om discs af te spelen
Opmerking
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op
.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
2
Druk op X/x om het album te selecteren
dat u wilt afspelen.
wordt vervolgd
63NL
Het volgende of vorige DivXvideobestand afspelen zonder de
bestandslijst te raadplegen
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren door
op ./> te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand van
het huidige album. Merk op dat u niet naar het
vorige album kunt terugkeren door op . te
drukken. Om terug te keren naar het vorige
album, selecteert u het in de albumlijst.
Tip
• Indien het aantal kijkbeurten vooraf is ingesteld, kan
het DivX-videobestand zoveel keer worden bekeken
als het vooringestelde cijfer. De volgende
gebeurtenissen worden geteld:
– wanneer het toestel wordt uitgeschakeld;
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld;
– wanneer de disc-lade wordt geopend.
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen (Ver.
2.0)
(PBC-weergave)
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid om eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke uit te
voeren.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD’s
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het tv-scherm te volgen.
1
Speel een VIDEO CD met PBC-functies
af.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
Kies het gewenste item met de
cijfertoetsen.
Druk op
.
Volg de instructies op het menuscherm
voor interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing van de disc de optie [Druk op
ENTER] in stap 3 vervangen zijn door [Druk op
SELECT]. Druk in dat geval op H.
Tip
• Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./> of
de cijfertoetsen met het toestel in de stopstand om een
muziekstuk te kiezen en drukt u vervolgens op H of
. Het toestel begint te spelen (continue weergave).
Er kunnen geen stilstaande beelden, zoals een
menuscherm, worden getoond. Om terug te keren
naar de PBC-weergave, drukt u tweemaal op x en
vervolgens op H.
64NL
9
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf
instellen
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
U kunt 20 FM-radiozenders en 10 AMradiozenders vooraf instellen. Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereo programma’s) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
5
Tunerfuncties
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
scannen begint.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x om
"MEMORY" te kiezen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
of c.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
6
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te kiezen.
Tip
• U kunt de gewenste preselectie kiezen door de
cijfertoetsen te gebruiken.
7
Druk op
.
De zender wordt opgeslagen.
8
Herhaal stap 1 tot en met 7 om andere
zenders op te slaan.
65NL
Luisteren naar de radio
Tip
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te
verbeteren.
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 65)).
Als een FM-programma wordt
verstoord
1
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
de mono-ontvangst kiezen. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
1
2
Druk op SYSTEM MENU.
3
4
Druk op
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de vooraf ingestelde zender te
kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het toestel af
op een vooraf ingestelde zender.
Tip
• U kunt de vooraf ingestelde zender kiezen door
de cijfertoetsen te gebruiken.
3
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
5
Ga naar Direct Tuning in stap 2.
66NL
1
2
Druk op D.TUNING.
3
Druk op
Gebruik de cijfertoetsen om de frequenties
te kiezen.
.
.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Luisteren naar radiozenders die
niet vooraf ingesteld zijn
Naar radiozenders luisteren
waarvan u de frequentie kent
Druk op
De instelling wordt aangepast.
6
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – om
handmatig af te stemmen. Houd voor de
automatische afstemming TUNING + of –
ingedrukt. Het automatisch afstemmen stopt
automatisch wanneer het toestel een radiozender
ontvangt. Om het automatisch afstemmen te
stoppen, drukt u TUNING + of –.
of c.
Druk op X/x om "MONO" te kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "STEREO": het standaard stereogeluid
• "MONO": mono-ontvangst
De radio uitzetten
Druk op "/1.
Druk herhaaldelijk op X/x om "FM MODE"
te kiezen in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke vooraf ingestelde
zender slechts één naam kan worden ingevoerd.
Opmerking
• U kunt geen naam invoeren voor vooraf ingestelde
zenders van het Radio Data System (RDS)
(pagina 68).
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
4
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de voorinstelzender te kiezen die u
wilt benoemen.
Druk op SYSTEM MENU.
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster
op het voorpaneel
Druk herhaaldelijk op X/x om "NAME
IN" te kiezen in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Als het toestel is ingesteld op "TUNER FM" of
"TUNER AM", kunt u de frequentie controleren
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
5
6
Druk op
of c.
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen.
Als u zich hebt vergist
* Dit wordt weergegeven als u een naam hebt
ingevoerd voor een vooraf ingestelde zender.
** Keert na enkele seconden terug naar het originele
uitleesvenster.
Tunerfuncties
Druk op X/x om een teken te kiezen en
vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te brengen.
Een radiozender kan worden benoemd met
letters, cijfers en symbolen.
Telkens u op DISPLAY drukt, verandert de
aanduiding als volgt:
1 Zendernaam*
2 Frequentie**
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te kiezen.
Om een teken te wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert en vervolgens drukt u op
CLEAR.
7
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de naam
van het station is bewaard.
8
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Tip
• U kunt de frequentie controleren door herhaaldelijk
op DISPLAY te drukken (pagina 67).
67NL
Gebruik van het Radio
Data System (RDS)
Wat is het Radio Data
System?
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
Opmerking
• RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS-service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDSservices, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
68NL
Merk
Codenummer
Andere handelingen
MITSUBISHI/MGA 503, 527, 544, 566, 568
Uw tv bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
PHILIPS
518, 557, 558
PIONEER
509, 525, 551
Als het signaal van de afstandsbediening juist is
ingesteld, kunt u uw tv bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
Opmerking
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggezet (SONY). Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
PANASONIC
509, 553, 572
RCA/PROSCAN
503, 510, 544
SAMSUNG
515, 517, 544, 557, 566, 569,
574
SANYO
508, 545, 567
SHARP
517, 535, 565
TELEFUNKEN/
SABA
530, 537, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 541, 551
ZENITH
543, 567
CATV
Houd TV [/1 ingedrukt terwijl u de
merkcode van uw tv (zie tabel) met behulp
van de cijfertoetsen invoert. Laat dan TV
[/1 los.
Wanneer de code van de fabrikant met succes is
ingesteld, knippert de TV-knop tweemaal traag.
Wanneer de instelling is mislukt, knippert de
TV-knop 5 keer snel.
Codenummers van bedienbare
tv’s
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
Merk
Codenummer
SONY
821, 824, 825
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD
830, 831
JERROLD/GI
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Andere handelingen
Tv’s bedienen met de
afstandsbediening
De tv bedienen
U kunt de tv bedienen met de onderstaande
knoppen.
TV
Merk
Codenummer
SONY/AIWA
501 (standaard)
DAEWOO
503, 506, 515, 544
FISHER
508, 545
GRUNDIG
HITACHI
Toets
Actie
TV [/1
De tv in- of uitschakelen.
TV INPUT
De ingang van de tv omschakelen
tussen de tv en andere bronnen.
533
TV VOL +/–*
Het tv-volume regelen.
503, 514, 515, 517, 544, 557
TV CH +/–*
De kanalen kiezen.
ITT/NOKIA
521, 522
De kanalen kiezen.
JVC
516
Cijfertoetsen*,
ENTER*
LG/GOLDSTAR
503, 515, 517, 544, 568
TOOLS*
LOEWE
515
Het bedieningsmenu voor de
huidige display weergeven.
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544, 566
RETURN*
Terugkeren naar het vorige kanaal
of naar een tv-menu.
wordt vervolgd
69NL
Toets
Actie
TV MENU*
Het tv-menu weergeven.
MUTING*
C/X/x/c*,
Geluid tijdelijk uitschakelen.
*
Gebruik van de THEATRE
SYNC-functie
Selecteer het item in het menu.
* Om deze knoppen te gebruiken in TV-modus (de
TV-knop licht op), moet u de TV-knop indrukken.
Gebruik - voor het selecteren van een
kanaalnummer hoger dan 10. (Druk voor kanaal
25 bijvoorbeeld op - en dan op 2 en 5.)
Opmerking
• Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat u uw tv niet
kunt bedienen of sommige van de bovenvermelde
knoppen niet kunt gebruiken.
• De TV-modus schakelt uit wanneer u de
afstandsbediening gedurende 10 seconden niet
gebruikt.
Met THEATRE SYNC kunt u uw Sony-tv en dit
toestel inschakelen, de systeemmodus
omschakelen naar "DVD" en vervolgens de
gekozen ingangsbron van de tv met één druk op
een toets kiezen.
De THEATRE SYNC-functie
voorbereiden
Noteer de ingangsbron van de tv die is
aangesloten op dit toestel.
Houd TV INPUT ingedrukt en voer de code
van de TV-ingangsbron die op deze
eenheid wordt aangesloten (zie tabel) in
met de cijfertoetsen.
De TV-ingangsbron is gekozen.
Wanneer de code van de TV-ingangsbron met
succes is ingesteld, knippert de TV-knop
tweemaal traag. Wanneer de instelling is
mislukt, knippert de TV-knop 5 keer snel.
Stel de ingang van de tv in op de ingang die u
hebt gebruikt om de eenheid aan te sluiten. Zie
de handleiding van uw tv voor meer informatie.
Toets
Nummer
TV-ingangsbron
TV INPUT
0
Geen ingangsbron
(standaard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 3
AUDIO*
COMPONENT 4
SUBTITLE* HDMI 1
ANGLE*
70NL
HDMI 2
Toets
Nummer
TV-ingangsbron
Opmerking
VIDEO
FORMAT*
HDMI 3
MOVIE/
MUSIC*
HDMI 4
DYNAMIC
BASS*
HDMI 5
• Deze functie werkt alleen met Sony-tv’s. (Deze
functie werkt mogelijk niet op sommige Sony-tv’s.)
• Wanneer de tv en de eenheid te ver van elkaar staan,
kan deze functie mogelijk niet werken. Plaats de
eenheid dichter bij de tv.
• Richt de afstandsbediening naar de tv en de eenheid
terwijl de TV-knop knippert.
• Richt de afstandsbediening naar de tv en de eenheid
terwijl u de code invoert.
* Uitgezonderd Noord-Amerikaanse modellen.
De THEATRE SYNC-functie
gebruiken
Richt de afstandsbediening op de tv en deze
eenheid en druk eenmaal op THEATRE SYNC.
Zendtijd wijzigen
Houd TV CH +* ingedrukt en voer de code
voor de zendtijd (zie tabel) in met de
cijfertoetsen.
De zendtijd van de afstandsbediening is
gekozen.
Wanneer de zendtijdcode met succes is
ingesteld, knippert de TV-knop tweemaal traag.
Wanneer de instelling is mislukt, knippert de
TV-knop 5 keer snel.
Andere handelingen
De TV-knop knippert terwijl de code van de
afstandsbediening wordt verstuurd.
Verander de zendtijd wanneer de functie niet
werkt. De zendtijd hangt af van de tv.
* Functies met TV CH + en SOUND FIELD + -knop.
Toets
Nummer
Zendtijd
TV CH +
1
0,5 (standaard)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
71NL
Geluidseffecten
Gebruik van de Sleep
Timer
Lage tonen versterken
U kunt lage tonen versterken.
Druk op DYNAMIC BASS.
Lage tonen worden effectief versterkt.
Geluidseffecten afzetten
Druk opnieuw op DYNAMIC BASS.
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 1 minuut tot 10 minuten.
Druk op SLEEP.
Bij elke druk op deze toets veranderen de
minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster als
volgt:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Wanneer u de Sleep Timer instelt, licht
"SLEEP" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP.
De resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te kiezen.
De Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP OFF"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De Sleep Timer instellen met het
systeemmenu
1
2
Druk op SYSTEM MENU.
3
Druk op X/x om een instelling te kiezen.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk op
of c.
De minuten op het display (de resterende tijd)
veranderen als volgt:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
72NL
Tip
• U kunt de resterende tijd instellen door op de
cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd
worden ingesteld in stappen van 1 minuut.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast en "SLEEP"
licht op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
5
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan op 2 niveaus worden ingesteld.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk op
of c.
Druk op X/x om de helderheid te kiezen
in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Andere handelingen
De standaardinstelling is onderstreept.
• "DIMMER OFF": helder.
• "DIMMER ON": het uitleesvenster op het
voorpaneel wordt donker.
Het systeemmenu schakelt uit.
73NL
De DIGITAL MEDIA PORTadapter gebruiken
Met de DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)adapter kunt u geluid van een draagbare
geluidsbron of computer beluisteren. Met een
DIGITAL MEDIA PORT-adapter kunt u
genieten van geluid van de component die op het
toestel is aangesloten.
De beschikbaarheid van DIGITAL MEDIA
PORT-adapters verschilt van streek tot streek.
Voor meer informatie over het aansluiten van de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter, zie "Andere
componenten aansluiten" (pagina 33).
Opmerking
• Afhankelijk van het soort DIGITAL MEDIA PORTadapter (niet meegeleverd), kunt u een aangesloten
component bedienen met de knoppen op de
afstandsbediening of de eenheid. In de volgende
illustratie ziet u een voorbeeld van de knoppen die
hiervoor gebruikt kunnen worden.
Opmerking
• Gebruik alleen de DIGITAL MEDIA PORT-adapter.
• Maak de DIGITAL PORT MEDIA-adapter niet los
of vast van/aan de eenheid wanneer het toestel nog is
ingeschakeld.
• Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA PORTadapter (niet meegeleverd), worden ook beelden
weergegeven. In dat geval voert het toestel alleen het
EURO AV OUTPUT-signaal uit, ongeacht het type
videosignaal.
De op het toestel aangesloten
component
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DMPORT" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De op het toestel aangesloten
component begint met de weergave.
Het geluid en de beelden van de
aangesloten component worden op het
toestel of de aangesloten tv weergegeven.
Zie de gebruiksaanwijzing van de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter (niet
meegeleverd) voor meer informatie.
Tip
• Bij het luisteren naar opnames in MP3-indeling of
andere gecomprimeerde muziek met behulp van een
draagbare geluidsbron, kunt u het geluid versterken.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/– tot
"A.F.D. STD" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Om te annuleren, selecteert u iets anders
dan "A.F.D. STD".
74NL
./>
X
H
x
De knoppen op de eenheid
buiten werking stellen
(Kindervergrendeling)
U kunt de knoppen op de eenheid buiten
werking stellen (uitgezonderd "/1) zodat ze niet
verkeerd kunnen worden gebruikt, zoals bij
kattenkwaad van kinderen
(kindervergrendeling).
Als de kindervergrendeling is ingeschakeld,
kunnen de knoppen op de eenheid niet worden
gebruikt en licht "
" op in het uitleesvenster
op het voorpaneel. (Het toestel kan worden
bediend met de afstandsbediening.)
Opmerking
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "CHILD
LOCK" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
Andere handelingen
• Als de kindervergrendeling is ingeschakeld, licht
"CHILD LOCK" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer u de knoppen probeert te
gebruiken.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "OFF": de kindervergrendeling is niet
ingeschakeld.
• "ON": de kindervergrendeling is
ingeschakeld.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Tip
• U kunt de kindervergrendeling inschakelen door x
langer dan 5 seconden ingedrukt te houden ("
"
licht op in het uitleesvenster op het voorpaneel).
Om de kindervergrendeling uit te schakelen, houdt u
x langer dan 5 seconden ingedrukt totdat "
"
van het uitleesvenster op het voorpaneel is
verdwenen.
75NL
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Geavanceerde instellingen en
afstellingen
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
4
De weergave van discs kan op 2 manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het toestel
bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO’s kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op .
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41ste disc wordt de eerste disc
gewist.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
KINDERBEVEILIGING
Druk tijdens het afspelen van de disc op x
om de weergave te stoppen.
2
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op
.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
76NL
Geef het wachtwoord in, druk daarna op
ENTER
.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Druk op X/x om [AAN t] te kiezen en
druk op
.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Weergave van bepaalde discs
verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]
1
DVD VIDEO
5
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op
.
[Eigen kinderbeveiliging staat aan.]
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Eigen kinderbeveiliging
uitschakelen
1
2
3
Volg stap 1 tot en met 3 van "Weergave van
bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]".
1
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om [UIT t] te kiezen en druk
op
.
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
Het scherm [EIGEN
KINDERBEVEILIGING] verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Het toestel is klaar voor weergave.
DVD VIDEO
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
3
Druk op X/x om [SPELER t] te kiezen
en druk op
.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Tip
• Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan het
cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer het
scherm [EIGEN KINDERBEVEILIGING] uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op
.U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in
te voeren.
Weergave voor kinderen
beperken
[KINDERBEVEILIGING]
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op .
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Geavanceerde instellingen en afstellingen
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op
.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
(alleen DVD)
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO’s
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Met de functie
[KINDERBEVEILIGING] kunt u een
weergavebeperking instellen.
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk daarna op
ENTER
.
wordt vervolgd
77NL
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op
.
8
Druk op X/x om het gewenste niveau te
selecteren en druk op
.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
UIT
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
5
Druk op X/x om [STANDAARD] te
kiezen en druk op
.
De gekozen items voor [STANDAARD]
verschijnen.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet [NIVEAU] in stap 8 op [UIT].
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
1
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
USA
USA
ANDERE
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
De weergave start.
Tip
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op
.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u [ANDERE t] selecteert, moet
u een standaardcode opgeven in de tabel
van de "Codelijst kinderbeveiliging"
(pagina 106) met behulp van de
cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om [NIVEAU] te selecteren
en druk op
.
De gekozen items voor [NIVEAU]
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
78NL
NC17
R
• Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, verwijdert
u de disc en herhaalt u stap 1 tot en met 3 van
"Weergave van bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]". Wanneer u wordt
gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
"199703" in met de cijfertoetsen en drukt u
vervolgens op
. U wordt gevraagd een nieuw 4cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u een nieuw
4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc
weer in de eenheid plaatsen en op H drukken. Voer
uw nieuw wachtwoord in wanneer het
wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Opmerking
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer dan uw wachtwoord in en
wijzig het niveau. Wanneer Resume Play wordt
gestopt, wordt het vorige niveau hersteld.
Wachtwoord wijzigen
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op
.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
3
Druk op X/x om [WACHTWOORD t] te
kiezen en druk op
.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
5
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op
.
(LUIDSPREKEROPST.)
Afhankelijk van de vorm van de ruimte, kunt u
bepaalde luidsprekers niet installeren. Voor een
beter surround geluid is het raadzaam dat u eerst
de positie van de luidsprekers kiest.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
.
Druk op X/x om
[LUIDSPREKEROPST.] te selecteren
en druk op
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
LUIDSPREKEROPST.
LUIDSPREKEROPST.
AUTOKALIBRATIE
DVD VIDEO
Als u zich vergist bij het invoeren
van het wachtwoord
Druk op C voordat u op
juiste nummer in.
drukt en voer het
4
Druk op X/x om [LUIDSPREKEROPST.]
te selecteren en druk op
.
De opties voor [LUIDSPREKEROPST.]
verschijnen.
LUIDSPREKEROPST.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
6
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Optimaal surround geluid
voor een ruimte
STANDAARD (DRAADLOOS)
wordt vervolgd
79NL
5
Druk op C/c om een instelling te
kiezen.
• [ALLE VOOR]: als u alle luidsprekers
voor de luisterpositie installeert.
• [STANDAARD (DRAADLOOS)]: als u
de voor- en middenluidsprekers installeert
door de eenheid met de luidsprekerkabels
en de surround luidsprekers te verbinden
met behulp van het draadloze systeem.
• [ALLE VOOR - GEEN MIDDEN]: als u
de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers voor de luisterpositie
installeert.
• [GEEN MIDDEN]: als u de
voorluidsprekers en de surround
luidsprekers installeert.
• [TWEEDE RUIMTE]: als u de
voorluidsprekers in een ruimte en de
surround luidsprekers in een andere
ruimte installeert.
Sluit de surround luidsprekers aan op de
eenheid.
• [GEEN SURROUND]: als u de
middenluidsprekers en de
voorluidsprekers installeert.
• [VOOR ALLEEN]: als u de
voorluidsprekers installeert.
80NL
U kunt de luidsprekers ook installeren zoals
hieronder aangegeven. Sluit de luidsprekers
(impedantie 3,0 ohm - niet meegeleverd) op
het toestel aan met behulp van de
meegeleverde luidsprekerkabels (OPTION,
grijs/blauw).
7
Druk op X/x om [JA] of [NEE] te
selecteren en druk op
.
• [JA]: ga verder met
[AUTOKALIBRATIE], zie stap 4 van
"De juiste instellingen automatisch
kalibreren" (pagina 82).
• [NEE]: verlaat [LUIDSPREKEROPST.].
LUIDSPREKEROPST.
Doorgaan met AUTOKALIBRATIE?
JA
NEE
Opmerking
• Het geluid van de luidsprekers in de andere
ruimte is hetzelfde als dat van de
voorluidsprekers en de surround luidsprekers.
6
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
• [STANDAARD (MET DRAAD)]: als u
alle luidsprekers installeert en de eenheid
met behulp van de luidsprekerkabels
verbindt.
Opmerking
• Om van het surround geluid te genieten nadat u de
positie van de luidsprekers hebt veranderd, is het
raadzaam om [LUIDSPREKEROPST.] in te stellen
en vervolgens [AUTOKALIBRATIE] in te stellen.
• Om [AUTOKALIBRATIE] in te stellen moet u de
meegeleverde kalibratiemicrofoon aansluiten.
• Het uitleesvenster op het voorpaneel vermeldt de
gekozen [LUIDSPREKEROPST.]. Het geeft niet aan
naar welke luidsprekers het geluid wordt uitgevoerd.
• Wanneer u de instelling [VERBINDING] wijzigt,
blijven de instellingen [STANDAARD (MET
DRAAD)] of [STANDAARD (DRAADLOOS)] van
[LUIDSPREKEROPST.] dezelfde, maar de andere
instelling van [LUIDSPREKEROPST.] keert terug
naar [STANDAARD (DRAADLOOS)].
81NL
Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het voorpaneel
en plaats deze op oorhoogte met behulp van
een driepoot (niet meegeleverd). De
voorzijde van elke luidspreker moet naar de
kalibratiemicrofoon zijn gericht en er
mogen geen hindernissen staan tussen de
luidsprekers en de kalibratiemicrofoon.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
De juiste instellingen
automatisch kalibreren
(AUTOKALIBRATIE)
D. C. A. C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan
het juiste surround geluid automatisch instellen.
Opmerking
• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het
opstarten van [AUTOKALIBRATIE]. U kunt het
geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen
en buren.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibratiemicrofoon
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Druk op X/x om
[LUIDSPREKEROPST.] te selecteren
en druk op
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
LUIDSPREKEROPST.
LUIDSPREKEROPST.
AUTOKALIBRATIE
4
DVD VIDEO
Druk op X/x om [AUTOKALIBRATIE] te
selecteren en druk op
.
De opties voor [AUTOKALIBRATIE]
verschijnen.
AUTOKALIBRATIE
Sluit de kalibratiemicrofoon aan.
Starten met meting?
JA
NEE
82NL
5
Druk op X/x om [JA] te selecteren en
druk op
.
Kalibratie wordt gestart.
Bezig met meten. Even geduld.
6
Opmerking
Opmerking
• Vermijd om in de meetzone aanwezig te zijn en
geluid te maken tijdens een meting (ongeveer
één minuut) om een foutieve meting te
vermijden. Tijdens de meting worden
testsignalen uitgevoerd vanuit de luidsprekers.
• De omgeving van de ruimte waarin het systeem
geïnstalleerd is, kan de metingen beïnvloeden.
• Als er een foutmelding verschijnt, volgt u de
melding en selecteert u vervolgens [JA].
Een foutbericht verschijnt wanneer:
– de hoofdtelefoon is aangesloten.
– de kalibratiemicrofoon niet is aangesloten.
– de voorluidsprekers niet correct zijn
aangesloten.
– de surround luidsprekers niet correct zijn
aangesloten.
– de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers niet correct zijn aangesloten.
– de subwoofer niet is aangesloten.
• Terwijl de autokalibratiefunctie werkt:
– schakel het toestel niet uit.
– druk op geen enkele knop.
– wijzig het volume niet.
– wijzig de functie niet.
– wissel de disc niet.
– plaats of verwijder geen disc.
– sluit geen hoofdtelefoon aan.
– koppel de kalibratiemicrofoon niet los.
Druk op C/X/x/c om [JA] of [NEE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Meting voltooid.
5.00m 0.0dB
VOOR L :
5.00m 0.0dB
VOOR R :
MIDDEN :
5.00m + 1.0dB
5.00m + 4.0dB
SUBWOOFER :
3.00m - 2.0dB
SURROUND L :
SURROUND R :
3.00m - 2.0dB
Indien OK, trek de kalibratiemicrofoon uit en
selecteer “JA”.
JA
NEE
x De meting is niet OK.
Volg het bericht en kies vervolgens [JA] om
opnieuw te proberen.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
x De meting is OK.
Koppel de kalibratiemicrofoon los en
selecteer [JA]. Het resultaat werd
uitgevoerd.
Meting mislukt.
Controleer de luidsprekeraansluiting.
Opnieuw proberen?
JA
NEE
Tip
• U kunt de afstand tussen de luisterpositie en elke
luidspreker controleren. Zie pagina 89.
83NL
5
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten.
Voor een volledige lijst van het instelmenu, zie
pagina 114.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
Het instelitem wordt gekozen.
Voorbeeld: [SCHERMINSTELLING]
Gekozen item
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
4:3 VERHOUDING:
Opmerking
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
6
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
4:3 VERHOUDING:
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
Opties
DVD VIDEO
7
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
BNR
4
Het instelscherm verschijnt.
84NL
Kies een instelling met X/x en druk
vervolgens op
.
De instelling wordt gekozen en geactiveerd.
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op
.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Kies een item met X/x en druk
vervolgens op
.
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [TV TYPE]
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
16:9
AAN
HOESBEELD
VOLLEDIG
Instelitems
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: [TAALKEUZE],
[SCHERMINSTELLING], [INDIVIDUELE
INSTELLING] of [LUIDSPREKER]. Druk
vervolgens op
.
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ALS GELUID
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 LETTER BOX
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
Gekozen instelling
Alle instellingen van
[INSTELLING] herstellen
1
Kies [HERSTELLEN] in stap 4 en druk op
.
2
Kies [JA] met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenuscherm
door hier [NEE] te kiezen.
3
Druk op
.
Alle instellingen uitgelegd op pagina ’s 85 tot
en met 91 worden weer standaard. Druk niet
op [/1 tijdens het herstellen, omdat dit
enkele seconden in beslag neemt.
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen
[TAALKEUZE]
Met [TAALKEUZE] kunt u de taal instellen
voor schermdisplay of geluid.
Kies [TAALKEUZE] in het instelscherm. Voor
details, zie "Gebruik van het instelscherm"
(pagina 84).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Opmerking
• Wanneer u het toestel na het herstellen weer
inschakelt en er geen disc in de eenheid is geplaatst,
verschijnt het begeleidingsbericht op het tv-scherm.
Om de snelinstelling (pagina 23) te verrichten, drukt
u op
. Om terug te keren naar de gewone
schermweergave drukt u op CLEAR.
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ALS GELUID
De taal voor het tv-scherm kiezen.
x [MENU] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen voor het discmenu.
x [GELUID] (alleen DVD VIDEO)
De taal van het geluid kiezen.
Als u [ORIGINEEL] kiest, wordt de
voorkeurtaal op de disc gekozen.
x [ONDERTITELING] (alleen DVD VIDEO)
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u [ALS GELUID] kiest, verandert de
taal voor de ondertiteling mee met de taal van
het geluid.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
x [SCHERMDISPL.] (schermdisplay)
Tip
• Wanneer u [ANDERE t] kiest in [MENU],
[GELUID] of [ONDERTITELING] moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina 106) kiezen en
invoeren met de cijfertoetsen.
Opmerking
• Wanneer u onder [MENU], [GELUID] of
[ONDERTITELING] een taal kiest die niet op de
DVD VIDEO staat, wordt automatisch één van de
opgenomen talen gekozen (afhankelijk van de disc
kan het zijn dat de taal niet automatisch wordt
geselecteerd).
85NL
[16:9]
Beeldinstellingen
[SCHERMINSTELLING]
Kies de instellingen van de aangesloten tv.
[4:3 LETTER BOX]
Kies [SCHERMINSTELLING] in het
instelscherm. Voor details, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 84).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
[4:3 PAN&SCAN]
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
YCBCR
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
x [TV TYPE]
Hiermee kiest u de breedte-/hoogteverhouding
van de aangesloten tv (4:3 of breedbeeld).
86NL
Opmerking
• Bij sommige DVD ’s kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3
PAN&SCAN] en omgekeerd.
[16:9]
Kies deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met
breedbeeldfunctie aansluit.
[4:3 LETTER
BOX]
Kies dit wanneer u een tv met 4:3scherm aansluit. Toont een breed
beeld met zwarte stroken aan de
boven- en onderkant van het tvscherm.
[4:3
PAN&SCAN]
Kies dit wanneer u een tv met 4:3scherm aansluit. Toont
automatisch het brede beeld op het
volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
Selecteert het type HDMI-signaal dat wordt
uitgevoerd vanuit de HDMI OUT-aansluiting.
[YCBCR]
Voert YCBCR-signalen uit.
[RGB]
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
• Als het beeld wordt verstoord, moet u [YCBCR] op
[RGB] zetten.
• Als de HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op
materiaal met een DVI-aansluiting, worden er
automatisch [RGB]-signalen uitgevoerd, zelfs als u
[YCBCR] kiest.
x [SCHERMBEVEILIGING]
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u het toestel 15 minuten in de pauze- of
stopstand laat, of wanneer u een CD, DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3-audio) langer
dan 15 minuten afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op een knop (bv. H) om
de schermbeveiliging uit te zetten.
[AAN]
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
[UIT]
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
x [ACHTERGROND]
Om de achtergrondkleur of -afbeelding van het
tv-scherm in de stopstand of bij het afspelen van
een CD, DATA CD (MP3-audio) of DATA
DVD (MP3-audio) te kiezen.
[HOESBEELD]
Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA, enzovoort). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het [GRAFISCH]
beeld.
[GRAFISCH]
Er verschijnt een vooraf ingesteld
beeld dat in het toestel is
opgeslagen.
[BLAUW]
Blauwe achtergrond.
[ZWART]
Zwarte achtergrond.
Opmerking
• De instelling geldt alleen wanneer "PROGRESSIVE"
is gekozen door VIDEO FORMAT te gebruiken
(pagina 31).
[VOLLEDIG]
Selecteer dit om de breedte-/
hoogteverhouding van uw tv te
regelen.
[NORMAAL]
Selecteer dit wanneer u de
breedte-/hoogteverhouding van
uw tv niet kunt regelen. Geeft een
signaal met een breedte-/
hoogteverhouding van 16:9 weer
met zwarte stroken links en rechts
van het beeld.
x [LINE]
[VIDEO]
Voert videosignalen uit.
[RGB]
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
• Wanneer uw tv niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op het tv-scherm wanneer u
[RGB] kiest. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de tv.
• U kunt [RGB] niet selecteren wanneer de HDMIindicator brandt. [RGB] wordt automatisch gewijzigd
in [VIDEO] wanneer u een aangesloten HDMIcomponent inschakelt.
x [4:3 VERHOUDING]
16:9 breedte-/hoogteverhouding van de tv
Geavanceerde instellingen en afstellingen
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de EURO AV T OUTPUT
(TO TV)-aansluiting op het achterpaneel van de
eenheid.
Deze instelling geldt alleen wanneer u [TV
TYPE] bij [SCHERMINSTELLING] op [16:9]
zet (pagina 86). Stel dit in voor weergave van
4:3 progressive signalen. Wanneer u de breedte/hoogteverhouding van uw progressive (525p/
625p) compatibele tv kunt regelen, moet u dat
doen op uw tv en niet op het toestel. Merk op dat
deze instelling alleen geldt voor een HDMIaansluiting of progressive signalen van de
COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen.
87NL
Individuele instellingen
[INDIVIDUELE INSTELLING]
[UIT]
Schakelt de STB SYNCHROfunctie uit.
[AAN]
Schakelt de STB SYNCHROfunctie in.
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en andere
instellingen op te geven.
Opmerking
Kies [INDIVIDUELE INSTELLING] in het
instelscherm. Voor details, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 84).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u [HDMI
CONTROLE] instelt op [AAN].
x [PAUZESTAND] (alleen DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
INDIVIDUELE INSTELLING
UIT
HDMI-CONTROLE:
UIT
STB SYNCHRO:
AUTO
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
MULTI-DISC RESUME:
AAN
AUDIO DRC:
UIT
GELUID (HDMI):
UIT
Registration Code
DivX:
[AUTO]
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze
instelling.
[BEELD]
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
x [HDMI CONTROLE]
Schakelt de HDMI CONTROLE-functie in of
uit. Deze functie is beschikbaar wanneer u het
toestel en de tv aansluit met de HDMI-kabel.
Raadpleeg de HDMI CONTROL Guide (apart
meegeleverd) voor meer informatie over deze
functie.
[UIT]
Schakelt de HDMI CONTROLEfunctie uit.
[AAN]
Schakelt de HDMI CONTROLEfunctie in.
Het is mogelijk afwisselend te
werken met de componenten die
via de HDMI-kabel zijn
verbonden.
Opmerking
• Wanneer u [AAN] instelt zonder de HDMIaansluiting van de tv, verschijnt [Controleer de
HDMI-aansluiting] en kunt u [AAN] niet instellen.
x [STB SYNCHRO]
Schakelt de STB SYNCHRO-functie in of uit.
Deze functie is beschikbaar wanneer u het
toestel en de tv aansluit met de HDMI-kabel en
u [HDMI CONTROLE] instelt op [AAN].
Raadpleeg de HDMI CONTROL Guide (apart
meegeleverd) voor meer informatie over deze
functie.
88NL
x [MUZIEKSTUKKEUZE] (alleen DVD
VIDEO)
Geeft de soundtrack met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een DVD
VIDEO met verschillende geluidsindelingen
(PCM, DTS, MPEG-audio of Dolby Digital).
[UIT]
Geen voorrang toegekend.
[AUTO]
Voorrang toegekend.
Opmerking
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE]
heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 85).
(Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.)
• Als PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGaudiotracks evenveel kanalen hebben, kiest het
toestel PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGaudiotracks in deze volgorde.
x [MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Multi-disc Resume aan- of uitzetten.
Luidsprekerinstellingen
[LUIDSPREKER]
[AAN]
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 40 discs.
[UIT]
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen. Het
afspelen wordt alleen hervat bij
het hervatpunt voor de huidige
disc in de eenheid.
x [AUDIO DRC] (alleen DVD VIDEO)
Versmalt het dynamische bereik van het geluid.
Dit is handig om ’s nachts films te bekijken met
laag volume.
Geen compressie van het
dynamische bereik.
[STANDAARD]
De soundtrack wordt
weergegeven met het
oorspronkelijke dynamische
bereik, zoals het door de recording
engineer bedoeld werd.
[MAX]
Kies [LUIDSPREKER] in het instelscherm.
Voor details, zie "Gebruik van het instelscherm"
(pagina 84).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Opmerking
• U kunt deze instelitems niet uitvoeren wanneer u een
hoofdtelefoon op de eenheid hebt aangesloten.
LUIDSPREKER
VERBINDING:
AFSTAND(VOOR):
AFSTAND(SURROUND):
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Comprimeert het dynamisch
bereik volledig.
x [GELUID (HDMI)]
Kiest de status van de audio-uitgang van de
HDMI OUT-aansluiting.
[UIT]
Het geluid wordt niet uitgevoerd
vanuit de HDMI OUTaansluiting.
[AAN]
Voert audiosignalen uit door
Dolby Digital, DTS of 96 kHz/24
bit PCM-signalen om te zetten in
48 kHz/16 bit PCM.
Opmerking
• Als u de eenheid met de tv verbindt met behulp van
de HDMI-kabel terwijl [AAN] is geselecteerd,
worden AUDIO DRC, AV SYNCHRONISATIE,
DYNAMIC BASS, MOVIE/MUSIC en het
geluidsveld niet toegepast op het geluid van de tv.
x [DivX]
Toont de registratiecode van het toestel.
Meer informatie vindt u op
http://www.divx.com op het internet.
JA
JA
JA
JA
Terugkeren naar de
standaardinstelling bij het
wijzigen van een instelling
Kies het item en druk op CLEAR. Merk op dat
alleen de instelling [VERBINDING] niet
terugkeert naar de standaardinstelling.
x [VERBINDING]
Indien u geen middenluidsprekers of surround
luidsprekers aansluit, moet u de parameters voor
[MIDDEN] en [SURROUND] instellen. De
instellingen van voorluidsprekers en subwoofer
zijn vastgelegd en kunnen niet worden
gewijzigd.
[VOOR]
[JA]
[MIDDEN]
[JA]: Kies normaal deze
instelling.
[GEEN]: Kies deze instelling
wanneer geen middenluidspreker
is aangesloten.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
[UIT]
Voor een optimaal surround geluid, moet u de
luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw
luisterpositie instellen. Zet vervolgens
luidsprekervolume en -balans gelijk aan de hand
van de testtoon.
wordt vervolgd
89NL
[SURROUND]
[JA]: Kies normaal deze
instelling.
[GEEN]: Kies deze instelling
wanneer geen surround
luidspreker is aangesloten.
[SUBWOOFER]
[JA]
[SUBWOOFER]
3,00 m1)3)
1)
De afstand van de subwoofer tot
de luisterpositie kan worden
ingesteld van 0,00 tot 7,00
meter2).
Bij het verrichten van de snelinstelling (pagina 23)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
2)0,00
Opmerking
• Wanneer u de instelling [VERBINDING] wijzigt,
blijven de instellingen [STANDAARD (MET
DRAAD)] of [STANDAARD (DRAADLOOS)] van
[LUIDSPREKEROPST.] dezelfde, maar de andere
instelling van [LUIDSPREKEROPST.] keert terug
naar [STANDAARD (DRAADLOOS)].
x [AFSTAND (VOOR)]
De standaardafstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
Wanneer u de afstand instelt met de
snelinstelling (pagina 23), verschijnt de
instelling automatisch.
tot 7,01 meter voor Noord-Amerikaanse
modellen.
3)3,04
meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
x [AFSTAND (SURROUND)]
De standaardafstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
Wanneer u de afstand instelt met de
snelinstelling (pagina 23), verschijnt de
instelling automatisch.
0,00 - 7,00 m2)
0,00 - 7,00 m2)
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
[L/R]
3,00 m1)3)
[MIDDEN]
3,00 m1)3)
(verschijnt
wanneer u
[MIDDEN] bij
[VERBINDING]
instelt op [JA].)
90NL
De afstand van de
voorluidspreker tot de
luisterpositie kan worden
ingesteld van 0,00 tot 7,00
meter2).
De afstand van de
middenluidspreker tot de
luisterpositie kan worden
ingesteld van 0,00 tot 7,00
meter2).
[L/R]
3,00 m1)3)
De afstand van de surround
luidspreker tot de
(verschijnt wanneer luisterpositie kan worden
u [SURROUND] bij ingesteld van 0,00 tot 7,00
[VERBINDING]
meter2).
instelt op [JA].)
1)
Bij het verrichten van de snelinstelling (pagina 23)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
2)0,00
tot 7,01 meter voor Noord-Amerikaanse
modellen.
3)
3,04 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
Opmerking
• De instelling [AFSTAND] kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
• Wanneer de instelling luidsprekerafstand niet in het
** m
gewenste bereik is, wordt
/
weergegeven (** is een cijfer).
geeft dan de
aanbevolen afstand weer.
zoals hieronder
aangegeven.
Het luidsprekerniveau met de
testtoon regelen
1
x [NIVEAU (VOOR)]
U kunt het niveau van de voorluidsprekers
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
[L/R]
0,0 dB
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0
dB.
[MIDDEN]
0,0 dB
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0
dB.
(verschijnt wanneer
u [MIDDEN] bij
[VERBINDING]
instelt op [JA].)
[SUBWOOFER]
+2,0 dB
x [NIVEAU (SURROUND)]
(verschijnt wanneer
u [SURROUND]
bij
[VERBINDING]
instelt op [JA].)
2
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0
dB.
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
3
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
6
Druk herhaaldelijk op X/x om
[LUIDSPREKER] te kiezen en druk
vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om [AAN] te
kiezen en druk vervolgens op
.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
7
Regel vanuit de luisterpositie [NIVEAU
(VOOR)] of [NIVEAU (SURROUND)] met
C/X/x/c.
De testtoon wordt alleen geproduceerd door
de betreffende luidspreker.
8
Druk op
na het verrichten van de
nodige instellingen.
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
9
Draai aan de VOLUME-regelaar op de eenheid
of druk op VOLUME +/– op de
afstandsbediening.
10 Druk herhaaldelijk op X/x om [UIT] te
x [TEST TOON]
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU (VOOR)] en [NIVEAU
(SURROUND)] te regelen.
[UIT]
De luidsprekers produceren geen testtoon.
[AAN]
Bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de
testtoon. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKER] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Druk herhaaldelijk op X/x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
.
kiezen en druk vervolgens op
Geavanceerde instellingen en afstellingen
U kunt het niveau van de surround luidsprekers
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
[L/R]
0,0 dB
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
4
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0
dB.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
.
Opmerking
• De testtoonsignalen worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
91NL
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
U kunt de standaard systeemparameters, zoals
vooraf ingestelde zenders, herstellen.
"/1
1
2
A
x
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
Druk tegelijkertijd op x, A en "/1 op de
eenheid.
"COLD RESET" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
standaardinstellingen zijn hersteld.
92NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer
zelf.
Plaatsing
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in de
bedieningseenheid. In dat geval kan de werking van
het toestel zijn verstoord. Verwijder in dat geval de
disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan staan
tot alle vocht is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Indien u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over of eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Discs reinigen, disc-/
lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of
spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.
Kleuren op uw tv-scherm
• Indien de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Indien de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Aanvullende informatie
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een
krachtige versterker. Indien de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect
raken.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de
ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer de eenheid niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel de eenheid als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of
microgolfoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op de eenheid.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Opgelet: dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm tonen. Als u dit beeld lange tijd op het tvscherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectie-tv’s zijn hier gevoelig voor.
Het toestel verplaatsen
Alvorens het toestel te verplaatsen, moet u de discs
verwijderen en de stekker uit het stopcontact trekken.
Over de netspanningsadapter
• Het naamplaatje bevindt zich onderaan op de
buitenkant.
• Gebruik geen andere netspanningsadapter dan de
AC-SD1.
93NL
Opmerkingen over de
discs
Discs hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit toestel kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u er discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) in probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel
beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen
worden ingehouden.
Als er zich een probleem voordoet met het
surround systeem, dient u het volledige systeem
(hoofdeenheid, IR-zender, netspanningsadapter
en surround luidspreker (L)) te laten controleren
door een Sony-dealer.
Voeding
Het toestel is niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Druk op "/1 nadat "STANDBY" verdwijnt van
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Als "PROTECTOR" en "PUSH POWER"
afwisselend verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen en
controleer de onderstaande items nadat
"STANDBY" is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het toestel
geblokkeerd?
Na controle van bovenstaande items en het oplossen
van eventuele problemen, kunt u het toestel weer
inschakelen. Wanneer de oorzaak van het probleem
na het controleren van bovenstaande punten niet is
gevonden, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
De IR-statusindicator van de surround
luidspreker (L) brandt niet.
• Druk op POWER om de netspanningsadapter uit
te schakelen, sluit de luidsprekers correct aan en
druk op POWER om de netspanningsadapter in te
schakelen.
Beeld
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV)-kabel is niet goed
aangesloten.
94NL
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
Het beeld vult niet het volledige tv-scherm,
ook al is de breedte/hoogte-verhouding onder
[TV TYPE] bij [SCHERMINSTELLING]
ingesteld.
• De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt
vast.
Er treedt een kleurafwijking op het tv-scherm
op.
De subwoofer en de voorluidsprekers in dit toestel
zijn magnetisch afgeschermd om een magnetisch
lek te voorkomen. Er kan echter een klein "lek"
optreden als er een zeer sterke magneet wordt
gebruikt. Controleer als dat gebeurt de volgende
items:
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een
CRT-tv of -projector, installeer ze dan op
minstens 0,3 meter van de tv.
• Als de kleurafwijking blijft, zet dan de tv uit en zet
haar vervolgens na 15 tot 30 minuten weer aan.
• Als er "gehuil" optreedt, zet de luidsprekers dan
opnieuw verder weg van de tv.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp
(magnetische sluiting op een tv-standaard,
medische apparatuur, speelgoed, enz) dichtbij de
luidsprekers wordt gezet.
Geluid
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer "MUTING ON" wordt weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de Slowmotion Play-modus. Druk op H om terug te
keren naar de normale weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar de normale
weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 89).
• De uitrusting verbonden met de HDMI OUTaansluiting komt niet overeen met het formaat van
het geluidssignaal. Stel in dit geval [GELUID
(HDMI)] in [INDIVIDUELE INSTELLING] in
op [AAN] (pagina 89).
Aanvullende informatie
• De SCART (EURO AV)-kabel is beschadigd.
• De eenheid is niet aangesloten op de juiste
EURO AV t INPUT-aansluiting (pagina 17).
• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om
beelden met het toestel te bekijken.
• Controleer de uitvoer van uw toestel (pagina 87).
• U hebt het progressive formaat ingesteld maar uw
tv is niet compatibel met progressive signalen.
Keer dan terug naar interlace formaat
(standaardinstelling) (pagina 31).
• Wanneer u het progressive formaat (525p/625p)
instelt, kan het beeld worden beïnvloed, ook al is
de tv compatibel met progressive signalen. Keer
dan terug naar interlace formaat
(standaardinstelling) (pagina 31).
• Sluit de verbindingskabel opnieuw goed aan.
• De eenheid is aangesloten op een ingang die niet
compatibel is met HDCP (high-bandwidth digital
content protection) ("HDMI" op het voorpaneel
licht niet op). Zie pagina 109.
• Als de HDMI OUT-aansluiting wordt gebruikt
voor de video-uitgang, kan het probleem mogelijk
worden opgelost door het type videosignaal dat
wordt uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting
te veranderen door op VIDEO FORMAT te
drukken (pagina 30).
Verbind de tv en de eenheid met behulp van een
andere video-aansluiting dan de HDMI OUTaansluiting en wijzig de TV-ingang in de
aangesloten video-ingang zodat u de
schermdisplays kunt zien. Verander het type
videosignaal uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting en zet de TV-ingang opnieuw op
HDMI. Als het beeld nog altijd niet verschijnt,
herhaal dan de stappen en probeer andere opties.
• U hebt "PROGRESSIVE" gekozen met de
VIDEO FORMAT-knop op de afstandsbediening
("PROGRE" licht op in het uitleesvenster op het
voorpaneel), ook al ondersteunt uw tv geen
progressive signaal. Koppel in dat geval de
HDMI-kabel los van de eenheid en selecteer
"INTERLACE" zodat "PROGRE" verdwijnt.
• Als het signaal van de LINE OUT (VIDEO)aansluiting wordt verstoord, verander dan het type
videosignaal uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting in [720 × 480p]* door op VIDEO
FORMAT te drukken (pagina 30).
* Afhankelijk van het land kan [720 × 576p]
verschijnen.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de HDMI
OUT-aansluiting.
• Stel [GELUID (HDMI)] in [INDIVIDUELE
INSTELLING] in op [AAN] (pagina 89).
• De HDMI OUT-aansluiting is gekoppeld aan een
DVI (digital visual interface)-toestel (DVI (digital
visual interface)-aansluitingen accepteren geen
geluidssignalen).
wordt vervolgd
95NL
• Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit en
opnieuw in. 2 Schakel de aangesloten apparatuur
uit en opnieuw in. 3 Koppel de HDMI-kabel los
en sluit hem opnieuw aan.
Het geluid uit de linker en rechter luidsprekers
is niet in balans of is omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
Er komt geen geluid uit de subwoofer.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 17, 89).
• Stel het geluidsveld in op "A.F.D. STD"
(pagina 39).
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de
buurt van een transformator of motor bevinden en
minstens 3 meter zijn verwijderd van een tvtoestel of fluorescentieverlichting.
• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd
met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo-effect bij het afspelen van
een VIDEO CD, een CD of een MP3.
• Stel [GELUID] in op [STEREO] door op AUDIO
te drukken (pagina 50).
• Controleer of de eenheid goed is aangesloten.
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital, DTS of
MPEG-audiotrack.
• Controleer of de geluidsveldfunctie is
ingeschakeld (pagina 39).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 17, 89).
• Bij sommige DVD ’s is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1-kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluid
opgenomen in Dolby Digital of MPEGaudioformaat.
Alleen de middenluidspreker werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 17, 89).
• Controleer of de geluidsveldfunctie is
ingeschakeld (pagina 39).
96NL
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de
middenluidspreker minder uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
De surround luidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 17, 89).
• Controleer of de geluidsveldfunctie is
ingeschakeld (pagina 39).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de
surround luidsprekers minder uitgesproken.
• De draadloze instelling van de surround
luidspreker is niet correct (pagina 22).
• Het plasmascherm kan de transmissie hinderen; in
dit geval dient u de positie van de IR-zender en
IR-ontvanger van de surround luidspreker (L) aan
te passen (pagina 22).
• Plaats de surround luidspreker (L) niet op een
plaats waar hij is blootgesteld aan direct zonlicht
of sterk licht (bv. een gloeilamp).
• Reinig het oppervlak van de IR-zender en IRontvanger van de surround luidspreker (L).
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers die
zijn aangeduid op het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Het uitleesvenster op het voorpaneel vermeldt de
gekozen [LUIDSPREKEROPST.]. Het geeft niet
aan naar welke luidsprekers het geluid wordt
uitgevoerd (pagina 39, 79).
Het begin van het geluid wordt onderbroken.
• Stel de Film-/Muziekmodus in op "MOVIE" of
"MUSIC" (pagina 38).
• Stel het geluidsveld in op "A.F.D. STD"
(pagina 39).
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antenne goed is aangesloten.
Regel de antenne en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de
vooraf ingestelde zenders werden gewist (bij het
scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de
zenders opnieuw in (pagina 65).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
De afstandsbediening werkt niet.
• Er bevinden zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de eenheid.
• De afstand tussen de afstandsbediening en de
eenheid is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op de eenheid gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna
leeg.
De IR-statusindicator van de surround
luidspreker (L) brandt tijdelijk oranje.
• De indicator brandt tijdelijk oranje. Dit duidt niet
op een storing.
• Er bevindt zich een obstakel, zoals een persoon of
voorwerp, tussen de IR-zender en de IRontvanger van de surround luidspreker (L). Stel de
IR-zender en IR-ontvanger van de surround
luidspreker (L) in.
De disc wordt niet afgespeeld.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc in de disc-lade met het label naar
boven.
• De disc zit niet goed in de disc-lade.
• Het toestel kan geen CD-ROM ’s, enz. afspelen
(pagina 6).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met
die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in de eenheid,
waardoor de lenzen kunnen worden beschadigd.
Verwijder de disc en laat de eenheid ongeveer een
half uur aan staan.
Een MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3formaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het MP3formaat conform UDF (Universal Disk Format).
• De MP3-audiotrack is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform UDF (Universal Disk Format).
• Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
• Het beeld is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048
(hoogte) in de normale modus of meer dan
2.000.000 pixels in progressive JPEG, dat meestal
wordt gebruikt op internetwebpagina’s.
• Het past niet op het tv-scherm (deze beelden
worden verkleind).
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [GELUID
(MP3)] (pagina 60).
• Als u de instelling [STAND (MP3, JPEG)] niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het toestel uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op de DATA CD/
DATA DVD.
Aanvullende informatie
De IR-statusindicator van de surround
luidspreker (L) knippert oranje.
• De IR-ontvanger van de surround luidspreker (L)
ontvangt een infraroodsignaal van een ander
draadloos Sony-product. Verplaats de IR-zender
en/of de surround luidspreker tot de IRstatusindicator groen wordt.
• Plaats het draadloze systeem uit de buurt van
andere draadloze systemen.
• Richt de IR-zender naar de IR-ontvanger van de
surround luidspreker (L).
• De gegevens hebben geen MP3-indeling, ondanks
de extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• Het toestel kan geen audiotracks met MP3PROindeling afspelen.
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 60).
• Als u de instelling [STAND (MP3, JPEG)] niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het toestel uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op de DATA CD/
DATA DVD.
De MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
worden tegelijkertijd afgespeeld.
• [AUTO] is geselecteerd bij [STAND (MP3,
JPEG)] (pagina 60).
Een DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld.
• Het bestand is niet aangemaakt in DivX-indeling.
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".AVI"
of ".DIVX".
• De DATA CD/DATA DVD is niet opgenomen in
het DivX-formaat conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet/UDF.
• Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
wordt vervolgd
97NL
De titels van albums/muziekstukken/
bestanden worden niet juist weergegeven.
• Het toestel kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als [*].
Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.
• Program Play, Shuffle Play of Repeat Play is
geselecteerd.
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren
vóór het afspelen van een disc.
• Resume Play is geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op de eenheid of de
afstandsbediening en start de weergave
(pagina 45).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het tv-scherm.
Het toestel begint de disc automatisch af te
spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzefunctie. Bij het afspelen van
een dergelijke disc stopt het toestel de weergave
bij het automatische pauzesignaal.
Sommige functies zoals Stop, Search, Slowmotion Play of Repeat Play werken niet.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de disc.
De berichten verschijnen niet in de gewenste
taal op het tv-scherm.
• Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm [SCHERMDISPL.] onder
[TAALKEUZE] (pagina 85).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige muziekstukken
opgenomen op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
• De ondertitels op de DVD kunnen niet worden
gewijzigd.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
• De ondertitels op de DVD kunnen niet worden
uitgeschakeld.
98NL
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD (pagina 55).
• De hoeken op de DVD kunnen niet worden
gewijzigd.
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
"LOCKED" wordt in het uitleesvenster op het
voorpaneel weergegeven.
• Neem contact op met uw Sony-dealer of een
plaatselijke, erkende Sony-servicedienst.
[Gegevensfout] verschijnt op het tv-scherm
bij het afspelen van een DATA CD of DATA
DVD.
• De MP3-audiotrack/het JPEG-beeldbestand/het
DivX-videobestand is defect.
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet
compatibel met DCF.
• Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie ".JPG"
of ".JPEG", maar heeft niet het JPEG-formaat.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie
".AVI" of ".DIVX" maar is niet in DivX-indeling,
of het DivX-formaat is niet compatibel met het
DivX Certified-profiel.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem
na enkele minuten weer in.
De eenheid werkt niet en "CHILD LOCK"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer u op een knop op de
eenheid drukt.
• Schakel de kindervergrendelingsfunctie uit
(pagina 75).
De HDMI CONTROLE-functie werkt niet.
• Wanneer "HDMI" niet oplicht in het
uitleesvenster op het voorpaneel, controleert u de
HDMI-aansluiting (pagina 29).
• Stel de instelling [HDMI CONTROLE] in
[INDIVIDUELE INSTELLING] in op [AAN]
(pagina 88).
• Zorg ervoor dat de aangesloten component
compatibel is met de HDMI CONTROLE-functie.
• Controleer of het netsnoer van de aangesloten
component goed is aangesloten.
• Controleer de instelling van de aangesloten
component voor de HDMI CONTROLE-functie.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
component.
• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer
aansluit en loskoppelt of een stroomstoring hebt,
stel dan de instelling [HDMI CONTROLE] in
[INDIVIDUELE INSTELLING] in op [UIT] en
stel vervolgens de instelling [HDMI
CONTROLE] in [INDIVIDUELE
INSTELLING] in op [AAN] (pagina 88).
• Raadpleeg de HDMI CONTROL Guide (apart
meegeleverd) voor meer informatie over de
HDMI CONTROLE-functie.
Er wordt geen geluid geproduceerd door het
toestel en de tv bij gebruik van de
geluidscontrolefunctie van het toestel.
• Stel de instelling [GELUID (HDMI)] in
[INDIVIDUELE INSTELLING] in op [AAN]
(pagina 89).
• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is
met de geluidscontrolefunctie van het toestel.
• Raadpleeg de HDMI CONTROL Guide (apart
meegeleverd) voor meer informatie over de
geluidscontrolefunctie van het toestel.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
knippert een servicecode van 5 tekens
(bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van
een letter en 4 cijfers op het tv-scherm of in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg dan
de onderstaande tabel.
C:13:50
Eerste 3
Oorzaak en/of oplossing
tekens van de
servicecode
De disc is vuil.
,Reinig de disc met een zachte
doek (pagina 94).
C 31
De disc is niet correct geplaatst.
,Schakel het toestel opnieuw in
en plaats de disc correct.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van het
(xx is een cijfer) toestel heeft gewerkt om een defect
te voorkomen.
,Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer of
een plaatselijke erkende
servicedienst van Sony en geef
de servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
Aanvullende informatie
C 13
wordt vervolgd
99NL
Bij het weergeven van het
versienummer op het tv-scherm
Wanneer u het toestel inschakelt, is het mogelijk
dat het versienummer [VER.X.XX] (waarbij X
een cijfer is) op het tv-scherm verschijnt.
Hoewel dit geen defect is en alleen voor intern
gebruik door Sony is, zal het toestel niet normaal
kunnen worden gebruikt. Schakel het toestel uit
en schakel het vervolgens weer in.
VER.X.XX
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereo modus (nominaal) 108 W + 108 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
Surround modus (referentie)
RMS-uitgangsvermogen
FL/FR/C/SL/SR*: 143 watt
(per kanaal bij 3 ohm,
1 kHz, 10 % THD)
SL/SR*: 100 watt (met SATS76W/SS-TS75)
Subwoofer*: 285 watt (bij
1,5 ohm, 80 Hz, 10 %
THD)
* Afhankelijk van de geluidsveldinstelling en de bron
kan het zijn dat er geen geluid hoorbaar is.
Ingangen (analoog)
TV (AUDIO IN)
Gevoeligheid: 450/250
mV
SAT/CABLE (AUDIO IN)Gevoeligheid: 450/250
mV
AUDIO IN
Gevoeligheid: 250/125
mV
Ingangen (digitaal)
SAT/CABLE (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedantie: 75 ohm/–
Uitgangen (analoog)
Hoofdtelefoon
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
DVD-systeem
Laser
Signaalformaat
Halfgeleiderlaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emissieduur: continu
PAL/NTSC
Tunergedeelte
Systeem
PLL quartz-locked digital
synthesizer
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Noord-Amerikaanse modellen:
87,5-108,0 MHz (stappen
van 100 kHz)
Andere modellen:
87,5-108,0 MHz (stappen
van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
Tussenfrequentie
10,7 MHz
100NL
AM-tunergedeelte
Afstembereik
Noord-Amerikaanse, Mexicaanse en LatijnsAmerikaanse modellen:
530 – 1.710 kHz (met
interval van 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (met
interval van 9 kHz)
Europese, Russische en Midden-Oostelijke modellen:
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
Australische en Nieuw-Zeelandse modellen:
531 – 1.710 kHz (met
interval van 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (met
interval van 10 kHz)
Andere modellen:
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
530 – 1.610 kHz (met
interval van 10 kHz)
Antenne
AM-kaderantenne
Tussenfrequentie
450 kHz
Surround (L) (SA-TS76W)
Videogedeelte
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Uitgangen
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: type A (19pins)
Luidsprekers
Voor (SS-TS74)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
2-wegs bass reflex,
magnetisch afgeschermd
Woofer: 65 mm diam.
conustype × 2
Tweeter: 50 mm diam.
conustype
3,0 ohm
111 × 827 × 75 mm (b/h/d)
316 × 1.041 - 1.339 × 316
mm (b/h/d) met standaard
2,2 kg
4,6 kg met standaard
Midden (SS-CT72)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
gesloten, magnetisch
afgeschermd
30 × 60 mm, conustype
3,0 ohm
381 × 48 × 62 mm (b/h/d)
0,5 kg
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
65 mm diam. conustype
3,0 ohm
111 × 827 × 75 mm (b/h/d)
316 × 1.041 - 1.339 × 316
mm (b/h/d) met standaard
2,2 kg
4,7 kg met standaard
Surround (R) (SS-TS75)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
65 mm diam. conustype
3,0 ohm
111 × 827 × 75 mm (b/h/d)
316 × 1.041 - 1.339 × 316
mm (b/h/d) met standaard
1,7 kg
4,1 kg met standaard
Subwoofer (SS-WS73)
Gewicht (ong.)
Bass reflex
160 mm diam. conustype
1,5 ohm
197 × 322 × 345 mm
(b/h/d)
5,6 kg
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Aan: 180 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
Uitgangsvoltage (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Uitgangsstroom (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Afmetingen (ong.)
430 × 63 × 380 mm (b/h/d)
incl. uitstekende
onderdelen
Gewicht (ong.)
4,2 kg
Aanvullende informatie
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
Luidsprekersysteem
Netspanningsadapter (AC-SD1)
Voeding
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 40 W
Uitgangsvoltage
DC 28,0 V
Uitgangsstroom voor SA-TS76W
1,5 A (maximale stroom is
8 A)
Afmetingen (ong.)
249 × 45 × 82 mm (b/h/d)
265 × 45 × 82 mm (b/h/d)
met kabel
Gewicht (ong.)
0,8 kg
wordt vervolgd
101NL
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Verklarende woordenlijst
Uitpakken
• Voorluidsprekers (2)
• Middenluidspreker (1)
• Surround luidsprekers (2)
• Subwoofer (1)
• AM-kaderantenne (1)
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (6, rood/wit/groen/grijs/blauw/
paars)
• Luidsprekerkabels (OPTION) (2, grijs/blauw)*
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Voetjes (1 set)
• Stijlen (4)
• Voeten (4)
• Wandplaten (4)
• Beschermkappen van de stijlen (4)
• Schroeven (groot, met onderlegring) (16)
• Schroeven (klein, zilver) (8)
• Schroeven (klein, zwart) (4)
• IR-zender (1)**
• Netspanningsadapter (1)
• Gebruiksaanwijzing
• HDMI CONTROL Guide
• Luidspreker- en tv-aansluitingen (kaart)
* Gebruiken voor het aansluiten van de surround
luidsprekers op het toestel met de luidsprekerkabels.
** De kabel van de IR-zender geldt alleen voor dit
toestel. U kunt geen in de handel verkrijgbaar
verlengsnoer gebruiken.
102NL
Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3-audiotracks of JPEGbestanden.
Bestand
Een JPEG-beeld of een DivX-video opgenomen
op een DATA CD/DATA DVD. (Deze definitie
van "bestand" geldt uitsluitend voor dit toestel.)
Eén bestand bevat één afbeelding of film.
Digital Cinema-autokalibratie
Digital Cinema-autokalibratie werd door Sony
ontwikkeld om de luidsprekerinstellingen
automatisch en in een korte tijdspanne uit te
meten en in te stellen op uw luisteromgeving.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
Door gebruik te maken van Sony’s eigen SMaster-technologie, beschikt Digital Direct
Twin Drive Subwoofer over twee S-Master
Digital-versterkers die vermogen leveren aan de
strategisch geplaatste subwoofer voor een
verbluffende geluidskwaliteit. Dankzij een
eenvoudige instelling biedt Digital Direct Twin
Drive Subwoofer een stabiel geluidsveld voor
een veel bredere luisterzone zonder de
frequentieniveaus te moeten aanpassen.
Digital Infrared Audio Transmission
De laatste tijd hebben DVD’s, digitale
satellietontvangers en andere kwaliteitsmedia de
markt snel veroverd. Om ervoor te zorgen dat de
subtiele nuances van deze kwalitatief
hoogstaande media zonder kwaliteitsverlies
worden doorgestuurd, heeft Sony de
zogenoemde "Digital Infrared Audio
Transmission"-technologie ontwikkeld voor de
infraroodtransmissie van digitale audiosignalen
zonder compressie. Dit toestel is met deze
technologie uitgerust.
Deze technologie verzendt digitale
audiosignalen zonder compressie binnen de
subdragerfrequentieband die door de IEC
(International Electronic Committee) en JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) is toegekend voor hi-fi
audiotransmissie. (Zie afb. 1)
x Music-modus
Digitale transmissie (Digital
Infrared Audio Transmission)
Analoge
transmissie
U kunt de Music-modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
Dolby Surround Pro Logic
L
2
R
3
4
5
6 [MHz]
Afb. 1 Signaalspectrum voor digitale infrarood
audiotransmissie
DivX®
Digitale videotechnologie van DivX, Inc.
Videofilms met DivX-technologie zijn van
uitstekende kwaliteit ondanks een betrekkelijk
kleine bestandsgrootte.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
x Film-modus
U kunt de Film-modus gebruiken voor tvprogramma’s in stereo en alle programma’s die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1-kanaals
geluid benadert.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals surround geluid. Dit
formaat omvat een stereo achterkanaal en een
apart subwooferkanaal. DTS produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1
kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend
omdat alle kanaalgegevens apart zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
DVD
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
dezelfde diameter als een CD.
De datacapaciteit van een eenlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (gigabyte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een eenlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2formaat, één van de wereldwijde normen inzake
digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40ste van de oorspronkelijke
grootte. De DVD maakt ook gebruik van
variabele codeertechnologie die de toe te kennen
gegevens aanpast volgens de beeldstatus.
Audiogegevens worden opgenomen in Dolby
Digital en PCM, voor een meer natuurgetrouwe
weergave.
Aanvullende informatie
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere
Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround
Pro Logic links-rechts verschuiving natuurlijker
en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.
Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te
benutten, dient u te beschikken over een paar
surround luidsprekers en een
middenluidspreker. De surround luidsprekers
produceren monogeluid.
wordt vervolgd
103NL
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
DVD+RW
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare en
herschrijfbare disc. DVD+RW’s gebruiken een
opname-indeling die te vergelijken is met de
indeling DVD VIDEO.
DVD-RW
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als een
DVD VIDEO. De DVD-RW heeft twee
verschillende modi: de VR-modus en de Videomodus. DVD-RW’s die zijn gemaakt in
videomodus hebben dezelfde indeling als een
DVD VIDEO terwijl gegevens op discs die
gemaakt zijn in VR-modus (Video Recording)
kunnen worden geprogrammeerd of bewerkt.
Filmsoftware, Videosoftware
DVD’s kunnen film- of videosoftware bevatten.
Op Film-DVD’s staan dezelfde beelden (24
frames per seconde) die in de bioscoop worden
vertoond. Op Video-DVD’s, zoals tv-drama’s of
sitcoms, staan beelden van 30 frames (of 60
velden) per seconde.
HDMI (high-definition multimedia
interface)
HDMI is een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (high-bandwidth
digital contents protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale
videosignalen.
Hoofdstuk
Onderverdeling van een titel op een DVD. Een
titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
104NL
Kinderbeveiliging
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
MPEG-audio
Een coderingssysteem dat digitale
geluidssignalen comprimeert. MPEG-1 wordt
gebruikt voor MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3).
MPEG-2 wordt gebruikt voor een van de
audioformaten van DVD.
Multi-hoekfunctie
Op sommige DVD’s zijn verschillende hoeken
of camerastandpunten voor een scène
opgenomen.
Multi-taalfunctie
Op sommige DVD’s zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Muziekstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk op een
VIDEO CD, CD of MP3. Een album bestaat uit
verscheidene muziekstukken (alleen MP3).
PCM (Pulse Code Modulation)
Een methode om analoog geluid om te zetten in
digitaal geluid. Dit wordt gebruikt voor het
audioformaat van Compact Discs (CD).
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD’s (Versie
2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD’s
met PBC-functies bieden de mogelijkheid van
eenvoudige interactieve programma’s,
programma’s met zoekfuncties, enzovoort.
Progressive indeling
(sequentiële scanning)
In tegenstelling tot de Interlace-indeling kan de
progressive-indeling 50 - 60 beelden per
seconde weergeven door alle scanlijnen te
reproduceren (525 lijnen voor het NTSCsysteem, 625 lijnen voor het PAL-systeem). De
algemene beeldkwaliteit verbetert en stilstaande
beelden, tekst en horizontale lijnen worden
scherper weergegeven. Deze indeling is
compatibel met de 525 of 625 progressiveindeling.
Er zijn 2 versies van VIDEO CD’s.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen bewegende
beelden en geluid worden afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden bekeken en
PBC-functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
Regiocode
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en DVD
wordt een regiocode toegekend volgens het
verkoopgebied. Elke regiocode staat vermeld op
de speler en de disc-verpakking. De speler kan
discs afspelen waarvan de regiocode
overeenkomt met de eigen regiocode. Het
toestel kan ook discs afspelen met het merkteken
" ". Ook wanneer er geen regiocode is
vermeld op de DVD kan de regiobeperking toch
van toepassing zijn.
ALL
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in "scènes".
Titel
Het langste deel van een beeld of muziekstuk op
een DVD, film, enzovoort, op videosoftware of
een heel album voor audiosoftware.
Aanvullende informatie
Scène
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1formaat, één van de wereldwijde normen inzake
digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/140e van de oorspronkelijke grootte.
Een VIDEO CD van 12 cm kan dus maximum
74 minuten bewegende beelden bevatten.
VIDEO CD’s bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het hoorbare
bereik worden gecomprimeerd terwijl geluiden
die de mens wel kan horen, niet worden
gecomprimeerd. VIDEO CD’s kunnen zes keer
meer audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD’s.
105NL
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm
Taalcode
Taalcode
Taalcode
Taalcode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Niet vermeld
Codelijst kinderbeveiliging
106NL
Regiocode
Regiocode
Regiocode
Regiocode
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2109
2424
2165
2174
2184
2304
2363
2362
2376
2390
2436
2489
2501
2149
2528
2499
2086
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
2248
2238
2254
2276
Filipijnen
Finland
Frankrijk
GrootBrittannië
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Mexico
Nederlands
NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2046 Oostenrijk
2427 Pakistan
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Thailand
Zweden
Zwitserland
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina ’s tussen haakjes.
Voorpaneel
G VOLUME-regeling (35)
B A (open/gesloten) (35)
H PHONES-aansluiting (35)
C Discwerking (35)
D FUNCTION (35)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-aansluiting (23,
33)
E Uitleesvenster op het voorpaneel (109)
J Disc-lade (35)
F
(afstandsbedieningssensor) (9)
Aanvullende informatie
A "/1 (aan/stand-by) (35)
wordt vervolgd
107NL
Achterpaneel
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
SAT /
CABLE
DIR-T1
SPEAKER
WOOFER
DIGITAL IN
FM75
R AUDIO IN L
EURO AV
(DVD ONLY)
OUT
(DVD ONLY)
COAXIAL
OPTICAL
SAT/CABLE
A SPEAKER-aansluitingen (17)
P B/C B
P R/C R
OUTPUT(TO TV)
B DIR-T1-aansluiting (17)
H COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (29)
C SAT/CABLE (AUDIO IN R/L)aansluitingen (33)
I SAT/CABLE (DIGITAL IN OPTICAL)aansluiting (33)
D DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)aansluiting (33, 74)
J SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)aansluiting (33)
E AM-aansluiting (17)
K HDMI OUT-aansluiting (29)
F COAXIAL FM 75Ω-aansluiting (17)
G EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting (17)
108NL
Y
COMPONENT VIDEO OUT
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Brandt als de HDMI OUT-aansluiting
rechtstreeks verbonden is met een
toestel dat compatibel is met HDCP
(high-bandwidth digital content
protection) door middel van de HDMIof DVI (digital visual interface)-ingang.
(29)
B Licht op wanneer de tijdinformatie van
een titel of hoofdstuk verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
(alleen DVD) (52)
D Licht op bij ontvangst van een zender.
(alleen radio) (65)
E Stereo/mono-effect (alleen radio) (66)
F Licht op bij instelling sleep timer. (72)
G Licht op wanneer de film- of
muziekmodus is geselecteerd. (38)
K Licht op wanneer het toestel
progressive signalen uitvoert (alleen
DVD-functie). (31)
L Vermeldt de gekozen
[LUIDSPREKEROPST.]. (79)
M Licht op wanneer Digital Cinema
Sound (DCS) wordt geactiveerd. (39)
N Huidig surround formaat (uitgezonderd
JPEG)
O Licht op wanneer DYNAMIC BASS is
geselecteerd. (72)
P Geeft de status van het toestel weer,
zoals hoofdstuk, titel,
muziekstuknummer, tijdinformatie,
radiofrequentie, afspeelstatus,
geluidsveld, enz.
H Afspeelstatus (alleen DVD-functie)
Aanvullende informatie
C Licht op wanneer een NTSC-disc is
geladen.
J Licht op wanneer de
kindervergrendeling is ingesteld. (75)
I Huidige herhalingsmodus (48)
wordt vervolgd
109NL
Netspanningsadapter
A Luidsprekersysteemkabel (10)
C POWER (AAN/UIT) (22)
B POWER-indicator (22)
D Netsnoer (20)
Surround luidspreker (L)
A IR-ontvanger (22)
B IR-statusindicator (22)
110NL
Weergave van het bedieningsmenu
DISPLAY
Gebruik het bedieningsmenuscherm om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te
bekijken. Druk herhaaldelijk op
DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven
of te wijzigen:
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. Zie de pagina tussen haakjes voor
meer informatie over elk item.
Aanvullende informatie
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (verschijnt alleen bij bepaalde discs)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
wordt vervolgd
111NL
Huidig titelnummer1)
Huidig hoofdstuknummer2)
Totaal aantal titels1)
Totaal aantal hoofdstukken2)
Items in het
bedieningsmenu
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N Playback,
X Pause,
x Stop, enz.)
Type disc dat
wordt afgespeeld3)
Speelduur4)
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Huidige instelling
Opties
HERHALEN
ENTER
Stoppen:
DISPLAY
Melding
1) Toont
het scènenummer voor VIDEO CD’s (PBC aan), het muziekstuknummer voor VIDEO CD’s/CD’s, het
albumnummer voor DATA CD’s/DATA DVD’s. DivX-videoalbumnummer voor DATA CD’s/DATA DVD’s.
2)
Toont het indexnummer voor VIDEO CD’s, het MP3-audiotracknummer of het JPEG-beeldbestandsnummer voor
DATA CD’s/DATA DVD’s. DivX-videobestandsnummer voor DATA CD’s/DATA DVD’s.
3)
Geeft Super VCD weer als "SVCD". Geeft "MP3" weer in bedieningsmenuscherm 1 of "JPEG" in
bedieningsmenuscherm 2 voor DATA CD’s/DATA DVD’s.
4)
Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Het display uitschakelen
Druk op
DISPLAY.
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
Itemnaam, functie, relevant disc-type
[TITEL] (pagina 43)/[SCENE] (pagina 43)/[MUZIEKSTUK] (pagina 43)
Om de titel, scène of het muziekstuk te kiezen voor weergave.
[HOOFDSTUK] (pagina 43)/[INDEX] (pagina 43)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor weergave.
[MUZIEKSTUK] (pagina 43)
Om het muziekstuk te kiezen voor weergave.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (pagina 52)
Om het type titels (DVD-RW/DVD-R) te kiezen dat u wilt afspelen: [ORIGINAL] of een
bewerkte [PLAY LIST].
[TIJD/TEKST] (pagina 43)
Om de verstreken en de resterende speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/CD-tekst of de MP3-muziekstuknaam weer te geven.
112NL
[LUIDSPREKEROPST.] (pagina 79, 82)
Stelt de luidsprekeropstelling in/past het niveau van elke luidspreker automatisch aan.
[PROGRAMMEREN] (pagina 46)
Om de weergavevolgorde van muziekstukken te kiezen.
[SHUFFLE] (pagina 47)
Om muziekstukken af te spelen in willekeurige volgorde.
[HERHALEN] (pagina 48)
Om de hele disc (alle titels/alle muziekstukken/alle albums) of één titel/hoofdstuk/
muziekstuk/album herhaaldelijk af te spelen.
[AV SYNCHRONISATIE] (pagina 56)
Past de vertraging tussen beeld en geluid aan.
[KINDERBEVEILIGING] (pagina 76)
Om afspelen op dit toestel te verhinderen.
[INSTELLING] (pagina 84)
[SNEL] instelling (pagina 23)
Gebruik de snelinstelling om de taal voor het 0, de breedte/hoogte-verhouding van het tvscherm en de luidsprekeropstelling te kiezen en kies ja of nee om de autokalibratie te starten.
[VOLLEDIG] instelling
Behalve de snelinstelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
[HERSTELLEN]
Om de standaardinstellingen van [INSTELLING] te herstellen.
Om het album te kiezen voor weergave.
[BESTAND] (pagina 43)
Om het JPEG-beeldbestand of het DivX-videobestand* te selecteren dat u wilt weergeven.
*
[DATUM] (pagina 54)
Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera.
*
[INTERVAL] (pagina 61)
Om aan te geven hoe lang dia’s moeten worden weergegeven op het tv-scherm.
*
Aanvullende informatie
[ALBUM] (pagina 43)
[EFFECT] (pagina 62)
Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia’s te wisselen tijdens een diavoorstelling.
*
[STAND (MP3, JPEG)] (pagina 60)
Selecteert het gegevenstype: MP3-audiotrack (GELUID), JPEG-beeldbestand (BEELD) of
beide (AUTO) dat moet worden afgespeeld als er een DATA-CD/DATA-DVD wordt
afgespeeld.
* Deze items verschijnen niet bij het afspelen van een DATA CD/ DATA DVD met DivX-videobestand.
Tip
• De pictogramindicator van het bedieningsmenu krijgt een groene kleur
wanneer u een
t
andere optie kiest dan [UIT]. (alleen [PROGRAMMEREN], [SHUFFLE], [HERHALEN] en [AV
SYNCHRONISATIE]). De [ORIGINAL/PLAY LIST]-indicator krijgt een groene kleur als u [PLAY LIST]
selecteert (standaardinstelling).
113NL
DVD-instelschermlijst
Via het DVD-instelscherm kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
INDIVIDUELE INSTELLING
HDMI
CONTROLE
STB
SYNCHRO
PAUZESTAND
UIT
AAN
UIT
AAN
AUTO
BEELD
MUZIEKUIT
STUKKEUZE AUTO
MULTI-DISC
AAN
UIT
RESUME
SCHERMDISPL.*
MENU*
GELUID*
ONDERTITELING*
AUDIO DRC
GELUID
(HDMI)
DivX
SCHERMINSTELLING
TV TYPE
YCBCR/RGB (HDMI)
SCHERMBEVEILIGING
ACHTERGROND
LINE
4:3
VERHOUDING
LUIDSPREKER
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN&SCAN
YCBCR
RGB
AAN
UIT
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
VIDEO
RGB
VOLLEDIG
NORMAAL
VERBINDING
VOOR
MIDDEN
SUBWOOFER
L
R
MIDDEN
SUBWOOFER
L
R
JA
JA
GEEN
JA
GEEN
JA
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
L
R
MIDDEN
SUBWOOFER
L
R
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
SURROUND
AFSTAND
(VOOR)
AFSTAND
(SURROUND)
NIVEAU
(VOOR)
NIVEAU
(SURROUND)
TEST TOON
* Kies de taal die u wilt gebruiken in de getoonde talenlijst.
114NL
UIT
STANDAARD
MAX
UIT
AAN
UIT
AAN
Systeemmenulijst
Met SYSTEM MENU op de afstandsbediening kunnen de volgende items worden ingesteld.
Systeemmenu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
REV OFF
REV ON
OFF
ON
SL SR REV
CHILD LOCK
1)Verschijnt
alleen tijdens "TUNER FM" of "TUNER AM".
2)Verschijnt
alleen tijdens "TUNER FM".
Het is mogelijk dat "ATTENUATE" niet verschijnt afhankelijk van de geselecteerde functie.
Aanvullende informatie
3)
115NL
Index
Cijfers
16:9 86
4:3 LETTER BOX 86
4:3 PAN&SCAN 86
4:3 VERHOUDING 87
5.1 Channel Surround 51
A
A/V SYNCHRONISATIE 56
ACHTERGROND 87
Achterpaneel 108
Afstandsbediening 9, 69
ALBUM 43
Album 102
Andere componenten
aansluiten 33
ANGLE 55
ATTENUATE 37
AUDIO DRC 89
Autokalibratie 82, 102
B
Batterijen 9
Bedieningsmenuscherm 111
Beluisteren
andere componenten 36
een bepaald punt op een disc
42
tv-geluid 37
BESTAND 43
Bestand 102
C
CINEMA STUDIO EX 40
COAXIAL (Digital Out) 34
COLD RESET 92
COMPONENT VIDEO OUT
31
D
D. C. A. C. 82, 102
DATA CD 58, 62
DATA DVD 58, 62
De luidsprekers en de IRzender aan een muur
bevestigen 27
De tv bedienen 69
DEMO 26
Demonstratie 26
Diavoorstelling 60
Digital Cinema Sound 40
116NL
Digital Cinema-autokalibratie
82, 102
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 102
Digital Infrared Audio
Transmission 102
DIGITAL MEDIA PORT 74
Digitale aansluiting 34
DIMMER 73
Direct doorspoelen 36
Direct opnieuw afspelen 36
Discs hanteren 94
DISPLAY 67
DivX® 62, 89, 103
Dolby Digital 50, 103
Dolby Pro Logic II 103
Dolby Surround Pro Logic 103
Doorlopend afspelen 35
Draadloos 22
DTS 50, 103
DUAL MONO 41
DVD 103
DVD+RW 104
DVD-menu 49
DVD-RW 52, 104
DVI 30
DYNAMIC BASS 72
E
EFFECT 62
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 76
F
Filmsoftware 104
FM MODE 66
Freeze Frame 42
G
GELUID 85
GELUID (HDMI) 89
Geluidsveld 39
Geschikte discs 6
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 86
HDMI (high-definition
multimedia interface) 30, 104
HDMI CONTROL 88
HERSTELLEN 85
HOOFDSTUK 43
Hoofdstuk 104
I
INDEX 43
INDIVIDUELE INSTELLING
88
INSTELLING 84
Instelscherm 84, 114
INTERLACE 32
INTERVAL 61
IR-zender 22, 27
J
JPEG 56, 58
K
KINDERBEVEILIGING 77
Kinderbeveiliging 104
Kindervergrendeling 75
L
LINE 87
LUIDSPREKER 89
AFSTAND 90
NIVEAU 91
VERBINDING 89
LUIDSPREKEROPST. 79
M
MENU 85
MOVIE/MUSIC 38
MP3 56, 58
MPEG-geluid 104
MULTI-DISC RESUME 89
Multi-hoekfunctie 55, 104
Multiplex broadcast sound 41
Multi-sessie CD 7
Multi-taalfunctie 104
MUTING 36
MUZIEKSTUK 43
Muziekstuk 104
MUZIEKSTUKKEUZE 88
O
T
ONDERTITELING 55, 85
OPTICAL (Digital Out) 34
ORIGINAL 52
Taalcodelijst 106
TAALKEUZE 85
TEST TOON 91
THEATRE SYNC 70
TIJD/TEKST 43
TITEL 43
Titel 105
TV TYPE 86
Tv-aansluiting 29
P
PAUZESTAND 88
PBC-weergave 64
PCM (Pulse Code Modulation)
104
PICTURE NAVI 44, 59
PLAY LIST 52
Playback Control (PBC) 104
Program Play 46
PROGRESSIVE 32
Progressive indeling 31, 105
R
Radio 66
Radiozenders 65
RDS 68
Regiocode 7, 105
Repeat Play 48
Resume Play 45
S
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 52, 109
Uitpakken 102
V
Verhelpen van storingen 94
VIDEO CD 105
VOLLEDIG 84
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 66
Voorpaneel 107
Z
Zoeken 42
Scan 42
SCENE 43
Scène 105
SCHERMBEVEILIGING 86
SCHERMDISPL. 85
SCHERMINSTELLING 86
Selecteren 38
Shuffle Play 47
SL SR REV 22
SLEEP 72
Slow-motion Play 42
Snel achteruit 42
Snel vooruit 42
Snelinstelling 23
STAND (MP3, JPEG) 60
STB SYNCHRO 88
Systeemmenulijst 115
SYSTEM MENU 26, 37, 66,
72, 73, 75
117NL
Afstandsbediening
ALFABETISCHE
VOLGORDE
TOETSBESCHRIJVINGEN
P–Z
A–O
ANGLE 4 (55)
AUDIO** es (50)
Cijfertoetsen** qh (43, 66, 69,
76)
CLEAR ed (43, 67, 70, 85)
D.TUNING wd (66)
DISPLAY wa (52, 67)
DVD MENU 5 (49, 62)
DVD TOP MENU ea (49)
DYNAMIC BASS ws (72)
ENTER* 3 (23, 26, 37, 43, 65,
76)
FUNCTION +/– 2 (31, 35, 36,
45, 65, 79)
MOVIE/MUSIC ef (38)
MUTING wj (35)
PICTURE NAVI qg (44, 70)
PRESET +/– 7 qs (66)
SLEEP eg (72)
SOUND FIELD +/–** 9 (37,
39)
SUBTITLE wd (55)
SYSTEM MENU 6 (26, 37, 73,
115)
THEATRE SYNC w; (71)
TOOLS 6 (69)
TUNING +/– wg wl (65)
TV qa (69)
TV CH +/–** 9 (69)
TV INPUT qk (69)
TV MENU e; (69)
TV VOL +/– q; (69)
VIDEO FORMAT qj (31)
VOLUME +/– q; (35, 66, 91)
[/1 (aan/stand-by) 1 (23, 26, 35,
45, 66)
TV [/1 (aan/stand-by) eh (69)
qf (23, 26, 37, 43,
C/X/x/c/
65, 76)
REPLAY/
ADVANCE wf (35)
./> qs 7 (35)
m/M wl wg (42)
/
wl wg (42)
H (play)** 8 (35, 45, 77)
x (stop) wh (36, 45, 76)
X (pauze) wk (36)
Z (open/gesloten) ql (36)
DISPLAY e; (25, 43, 76,
111)
O RETURN qd (44)
-/-- ed (70)
* De ENTER-knop heeft
dezelfde functie als de knop. Bij het bedienen van de
televisie wordt de ENTERknop gebruikt om een kanaal te
selecteren en de -knop om
menu-items te selecteren
(pagina 69).
** De H, nummer 5, AUDIO en
SOUND FIELD + (TV CH +)knoppen hebben voelpunten.
Gebruik de voelpunten als
referentie wanneer u het toestel
gebruikt.
(1)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising