Sony | DAV-DZ110 | Sony DAV-DZ110 Gebruiksaanwijzing

2-661-555-47(1)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
DAV-DZ110/DZ111/DZ410
©2006 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Gooi de batterij niet weg maar lever
ze in als klein chemisch afval
(KCA).
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Het kenplaatje bevindt
zich achteraan of
onderaan op de
buitenkant.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder (net) spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
uitsluitend de stekker vastnemen. Trek nooit aan het
snoer zelf.
Installatie
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een kleedje of deken) of tegen gordijnen, waardoor
de ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
2NL
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Als het toestel van een koude naar een warme
omgeving wordt gebracht, kan er vocht binnenin het
DVD Home Theatre System condenseren, hetgeen
schade aan de lenzen tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom bij het voor de eerste maal installeren van het
toestel, of wanneer u het van een koude naar een
warme omgeving verplaatst ongeveer 30 minuten
voor u het in gebruik neemt.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Welkom
Dank u voor uw aankoop van dit Sony DVD
Home Theatre System. Voor u het toestel in
gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat u deze later
nog kunt raadplegen.
Inhoudsopgave
Welkom................................................... 2
Over deze handleiding ............................ 5
Met dit toestel kunnen de volgende discs
worden afgespeeld ............................ 6
Aan de slag – BASIS –
Stap 1: Montage van de
luidsprekers ............................ 10
Stap 2: Het systeem aansluiten op
de TV ........................................ 13
Stap 3: Het systeem opstellen..... 19
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren.................................. 20
Aan de slag – GEVORDERD –
De demonstratie stoppen....................... 23
De luidsprekers aan de muur
bevestigen ....................................... 24
TV aansluiten (gevorderden) ................ 25
Andere componenten aansluiten ........... 28
Bediening
Discs afspelen .............................. 30
Genieten van radio of van andere
componenten .......................... 31
Het geluid van een TV of
videorecorder weergeven via
alle luidsprekers ..................... 32
Film- of muziekmode
selecteren ................................ 33
Geluidsregeling
Surround Sound-weergave met de
geluidsveldfunctie........................... 34
Bijkomende functies om discs
af te spelen
Een bepaald punt op een disc zoeken ... 36
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Een titel/hoofdstuk/track/scène enz.
zoeken. ............................................ 37
Zoeken op scène.................................... 38
(Beeldnavigatie)
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar
u de disc hebt gestopt...................... 39
(Resume Play)
Uw eigen programma samenstellen...... 40
(Program Play)
Weergave in willekeurige volgorde...... 41
(Shuffle Play)
Herhaald afspelen ................................. 42
(Repeat Play)
Gebruik van het DVD-Menu ................ 43
Het geluid regelen................................. 44
[ORIGINAL] of [PLAY LIST] selecteren
op een DVD-R/DVD-RW .............. 46
Discinformatie controleren ................... 46
Hoeken wijzigen ................................... 49
Ondertitels weergeven .......................... 49
De vertraging tussen beeld en geluid
regelen ............................................ 50
(AV SYNCHRONISATIE)
Informatie over MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden..................... 50
DATA CD's of DATA DVD's met MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden
afspelen........................................... 52
Audiotracks en beelden afspelen als
diavoorstelling met geluid.............. 54
DivX® Video's bekijken ...................... 56
(Alleen DAV-DZ110/DZ410)
VIDEO CD's met PBC-functies afspelen
(Ver.2.0) ......................................... 58
(PBC-weergabe)
Tuner-functies
Radiozenders vooraf instellen .............. 59
Luisteren naar de radio ......................... 60
Gebruik van Radio Data System
(RDS) ............................................. 61
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening ........................... 62
Gebruik van de
THEATRE SYNC-functie.............. 62
Geluidseffecten..................................... 63
Gebruik van de Sleep Timer................. 64
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen ................... 64
wordt vervolgd
3NL
Geavanceerde instellingen en
afstellingen
Discs vergrendelen................................ 65
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Optimaal Surround Sound voor een
kamer .............................................. 68
(LUIDSPREKEROPST.)
De juiste instellingen automatisch
kalibreren. ....................................... 70
(AUTOKALIBRATIE)
Gebruik van het instelscherm................ 72
De taal voor schermweergave en geluid
kiezen.............................................. 74
[TAALKEUZE]
Beeldinstellingen................................... 74
[SCHERMINSTELLING]
Individuele instellingen......................... 76
[INDIVIDUELE INSTELLING]
Luidsprekerinstellingen......................... 77
[LUIDSPREKER]
Terugkeren naar de
standaardinstellingen ...................... 79
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .......................... 80
Opmerkingen betreffende de discs........ 81
Verhelpen van storingen ....................... 81
Zelfdiagnosefunctie............................... 85
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
Technische gegevens ............................ 86
Verklarende woordenlijst...................... 88
Taalcodelijst.......................................... 91
Onderdelen en
bedieningselementen ...................... 92
Weergave van het bedieningsmenu ...... 94
DVD instelschermlijst........................... 98
aMP-menulijst....................................... 99
Index ................................................... 100
4NL
Symbool
Over deze handleiding
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. Ook de bedieningselementen op
het toestel kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• De instructies in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor de DAV-DZ110, DAV-DZ111 en
de DAV-DZ410. De DAV-DZ110 is het
model afgebeeld enkel ter illustratie.
Verschillen in bediening tussen de modellen
worden in de tekst duidelijk aangegeven,
bijvoorbeeld "alleen DAV-DZ110".
• De bedieningsmenupunten kunnen verschillen
afhankelijk van het gebied.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene
term voor DVD VIDEO's, DVD+RW's/
DVD+R's en DVD-RW's/DVD-R's.
• De afmetingen voor Noord-Amerikaanse
modellen worden weergegeven in voet (ft).
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt.
Symbool
Betekenis
Functies beschikbaar voor DATA
DVD's (DVD-ROM's/DVD-R's/
DVD-RW's/DVD+R's/
DVD+RW's) met MP31)audiotracks, JPEG-beeldbestanden
en DivX2)3)4)-videobestanden
1)MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
2)Alleen
3)
DAV-DZ110/DZ410.
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden ontwikkeld door DivX, Inc.
4) DivX,
DivX Certified en bijbehorende logo's zijn
handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt
onder licentie.
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO's, DVD-R's/DVD-RW's in
video mode en DVD+R's/
DVD+RW's
Functies beschikbaar voor DVDR's/DVD-RW's in VR (Video
Recording) mode
Functies beschikbaar voor VIDEO
CD's (met inbegrip van Super
VCD's of CD-R's/CD-RW's in
video-CD formaat of Super VCDindeling)
Functies beschikbaar voor muziekCD's of CD-R's/CD-RW's met
muziek-CD-indeling
Functies beschikbaar voor DATA
CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's) met MP31)-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden en
DivX2)3)4)-videobestanden
5NL
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Disc-formaat
Disc-logo
DVD VIDEO
de indeling ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling
U kunt op het toestel DVD-ROM's/DVD+RW's/
DVD-RW's/DVD+R's/DVD-R'S met de
volgende indelingen afspelen:
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden* die geschikt zijn voor
UDF (Universal Disc Format)
* Alleen DAV-DZ110/DZ410
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(Ver. 1.1 en
2.0 discs)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(audiogegevens)
(MP3bestanden)
(JPEGbestanden)
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD VIDEO", en de "CD" logo's zijn
handelsmerken.
Opmerking over CD's/DVD's
U kunt op het toestel CD-ROM's/CD-R's/CDRW's met de volgende indelingen afspelen:
– audio-CD-indeling
– video-CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden* die geschikt zijn voor
6NL
Voorbeelden van discs die
niet kunnen worden
afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die op
pagina 6 worden weergegeven.
• CD-ROM's opgenomen met de PHOTO CDindeling
• Datasecties van CD-Extra's
• DVD Audio's
• Super Audio CD
• DATA DVD's die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden* bevatten.
* Alleen DAV-DZ110/DZ410
• DVD-RAM's
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode
(pagina 7, 89)
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart)
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband
of stickers
Opmerkingen betreffende CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW
Sommige CD-R's/CD-RW's/DVD-R's/DVDRW's/DVD+R's/DVD+RW's kunnen niet met
dit toestel worden afgespeeld door de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
beveiligingssoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan
niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie.
Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet
werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's,
ook niet wanneer deze op correcte wijze werden
opgenomen. Bekijk de disc in dat geval met
normaal weergeven. Bovendien kunnen
sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn
gemaakt in Packet Write format niet worden
weergegeven.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit
apparaat kunnen worden afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen
en aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op
dit apparaat niet gegarandeerd.
Betreffende een multi-sessie
CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3audiotrack bevat. Volgende MP3-audiotracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een JPEGbeeldbestand bevat. JPEG-beeldbestanden die
in latere sessies werden opgenomen, kunnen
eveneens worden afgespeeld.
• Indien audiotracks en beelden in muziek CDformaat of video CD-formaat zijn opgenomen
tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste
sessie afgespeeld.
Regiocode
Onderaan aan de buitenzijde van het toestel staat
een regiocode die ook op de DVD moet vermeld
staan om met dit toestel te kunnen worden
afgespeeld.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen ook
met dit toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af te
spelen, verschijnt het bericht [Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.] op het scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO's waarop
geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen
worden afgespeeld.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's
Bepaalde afspeelfuncties van DVD's en VIDEO
CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD's en VIDEO CD's af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD's of
VIDEO CD's worden geleverd.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele-eigendomsrechten. Het
gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd
door Macrovision, en is bedoeld voor gebruik in
huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is verboden.
wordt vervolgd
7NL
Dit systeem is uitgerust met een Dolby* Digital
en Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix
surround decoder en het DTS** Digital
Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Vervaardigd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc. "DTS" en "DTS Digital Surround"
zijn gedeponeerde handelsmerken van Digital
Theater Systems, Inc.
8NL
Aan de slag – BASIS –
Aan de slag – BASIS –
Voor uitpakken, zie specificatie op pagina 86.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)batterijen in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen. Richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het toestel.
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de werking worden
verstoord.
• Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet gebruiken, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat ze gaan
lekken en dat er corrosievorming optreedt.
De foot pads op de subwoofer bevestigen
Bevestig de meegeleverde foot pads op de onderkant van de subwoofer om de subwoofer stabieler te
maken en te voorkomen dat deze wegschuift.
9NL
Aan de slag – BASIS –
Stap 1: Montage van de luidsprekers
Voor u de luidsprekers aansluit, bevestigt u de luidsprekerstandaard op de luidspreker.
Voor meer informatie over hoe u de luidsprekerkabels aansluit op de SPEAKER-aansluitingen, zie
pagina 16.
(Alleen voor de luidsprekers van DAV-DZ410.)
Opmerking
• Spreid een doek uit op de vloer, zodat u de vloer niet beschadigt.
Tip
• U kunt de luidspreker zonder de luidsprekerstandaard gebruiken en de luidspreker op de muur installeren
(pagina 24).
1
Maak de stijl vast in de voet.
De lange stijl is bedoeld voor gebruik op de vloer, de korte stijl is bedoeld voor gebruik op een
tafel.
Stijl (lang)
of
Stijl (kort)
Voet
2
Trek de luidsprekerkabel door het gat in de voet en plaats hem rechtop.
Onderzijde voet
,
Luidsprekerkabel
10NL
3
Maak de voetsteun vast aan de stijl.
Aan de slag – BASIS –
Opmerking
• Als de voetsteun moeilijk kan worden vastgemaakt, maakt u deze weer los, en begint u opnieuw. Als u de
voetsteun forceert, beschadigt u mogelijk de schroefdraad.
4
Sluit de luidsprekerkabel aan op de luidspreker en leidt deze vervolgens helemaal door
de gaten (A, B, C, en D).
A
B
C
D
wordt vervolgd
11NL
Schuif de luidspreker langzaam over de voetsteun.
Aan de slag – BASIS –
5
Pas de lengte van de luidsprekerkabel aan.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel niet klem komt te zitten tussen de luidspreker en de voetsteun.
• Laat de luidspreker tijdens de montage niet vallen.
6
Maak de luidsprekers met de schroeven vast in de volgorde 1 tot 2.
1
2
Schroeven (2)
(meegeleverd)
12NL
Stap 2: Het systeem aansluiten op de TV
Raadpleeg het onderstaande aansluitschema, en lees de bijkomende informatie 1 tot 4 op de
volgende pagina's.
DAV-DZ110
Middenluidspreker
Voorluidspreker (R)
Voorluidspreker (L)
AM-kaderantenne
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Netsnoer
FM-draadantenne
Subwoofer
TV
Surround luidspreker (R)
Surround luidspreker (L)
wordt vervolgd
13NL
Aan de slag – BASIS –
Deze aansluiting vormt de basisverbinding van het systeem met de luidsprekers en de TV. Voor andere
TV-aansluitingen, zie pagina 25. Voor de aansluiting van andere componenten, zie pagina 28.
Om progressieve signalen te ontvangen, zie pagina 26.
DAV-DZ111
Voorluidspreker (L)
Aan de slag – BASIS –
Voorluidspreker (R)
Middenluidspreker
AM-kaderantenne
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Netsnoer
FM-draadantenne
Subwoofer
TV
Surround luidspreker (R)
14NL
Surround luidspreker (L)
DAV-DZ410
Aan de slag – BASIS –
Voorluidspreker (L)
Voorluidspreker (R)
Middenluidspreker
AM-kaderantenne
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Netsnoer
FM-draadantenne
Subwoofer
TV
Surround luidspreker (R)
Surround luidspreker (L)
wordt vervolgd
15NL
Aan de slag – BASIS –
1 Aansluiten van de luidsprekers
Benodigde kabels
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen.
Gekleurde buis
(+)
(–)
Opmerking
• Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER-aansluiting klem komt te zitten.
Kortsluiting in de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting in de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg ervoor
dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere
aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel, zoals hieronder
aangegeven.
De gestripte luidsprekerkabel
raakt een andere
luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar
doordat er teveel isolatie is
verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle
luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon,
zie pagina 78.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere
luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld op het instelscherm, kan de luidspreker zijn
kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerking
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3, en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid vervormen.
2 Aansluiten van de TV
Benodigde kabels
SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd)
.
Sluit de SCART (EURO AV) kabel aan op EURO AV T OUTPUT (TO TV) op het toestel.
16NL
Tip
• Als u het geluid van een TV of het stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt weergeven via de 6 luidsprekers, kiest
u het geluidsveld "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" of "Dolby Pro Logic II MUSIC"(pagina 34).
3 Aansluiten van de antenne
AM-antenne aansluiten
Plastic stand (meegeleverd)
Antenne
De vorm en de lengte van de antenne werden speciaal ontworpen om AM-signalen te ontvangen. De
antenne niet ontmantelen of oprollen.
1
2
3
Verwijder alleen het kadergedeelte van de plastic stand.
Installatie van de AM-kaderantenne.
Sluit de draden aan op de AM-antenne-aansluitingen.
Snoer (A) of snoer (B) kunnen worden aangesloten op elke aansluiting.
Voer in tot hier.
A
AM
Druk de draden in de aansluiting
door de klem in te drukken.
B
Opmerking
• Plaats de AM-kaderantenne niet in de buurt van het systeem of van een andere AV-uitrusting, hierdoor kan
ruis ontstaan.
wordt vervolgd
17NL
Aan de slag – BASIS –
Als u de SCART (EURO AV) kabel gebruikt, controleert u of de TV compatibel is met S video- of
RGB-signalen. Wanneer de TV compatibel is met S-Video, schakel dan de ingangsmodus van de TV
om naar RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV.
Tip
Aan de slag – BASIS –
• Stel de richting van de AM-kaderantenne in voor de beste AM-ontvangst.
4
Zorg ervoor dat de AM-kaderantenne stevig is aangesloten door voorzichtig aan de
draden te trekken.
FM-draadantenne aansluiten
Sluit de FM-draadantenne aan op de COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting.
FM-draadantenne
(meegeleverd)
FM-draadantenne
(meegeleverd)
of
COAXIAL FM 75Ω-aansluiting
COAXIAL FM 75Ω-aansluiting
Opmerking
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
• Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohmige coaxkabel (niet meegeleverd) om het toestel aan te sluiten op een
externe FM-buitenantenne zoals hieronder afgebeeld.
Systeem
FM-buitenantenne
4 Het netsnoer aansluiten
Alvorens het netsnoer van dit systeem aan te sluiten op een stopcontact, moet u eerst de luidsprekers
aansluiten op het systeem .
Installeer het systeem zodat de stekker bij problemen onmiddellijk uit het stopcontact kan worden
getrokken.
18NL
De luidsprekers opstellen
Voor een optimale surround sound moeten alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en
de surround luidsprekers tot 5,0 meter (C)
dichter bij de luisterpositie dan de
voorluidsprekers worden geplaatst.
De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 7,0 meter
(A) van de luisterpositie worden geplaatst.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet aan
hangen omdat hij dan kan vallen.
Tip
• Als u de positie van de luidsprekers wijzigt, is het aan
te bevelen om de instellingen te wijzigen. Voor
details, zie "Optimaal Surround Sound voor een
kamer" (pagina 68) en "De juiste instellingen
automatisch kalibreren." (pagina 70).
Plaats de luidsprekers zoals hieronder
afgebeeld.
Opmerking
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar ze
blootstaan aan:
– Extreme koude of warmte
– Stof of vuil
– Veel vocht
– Sterke trillingen
– Directe zonnestraling
• Wees voorzichtig met het plaatsen van luidsprekers
en/of luidsprekerstandaards (niet meegeleverd) op
een speciaal behandelde vloer (bijvoorbeeld met was
of olie of gepolijst): er kunnen vlekken of
verkleuringen ontstaan.
• Gebruik bij het reinigen een zachte doek, zoals een
glazendoek.
• Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
19NL
Aan de slag – BASIS –
Stap 3: Het systeem
opstellen
Aan de slag – BASIS –
Stap 4: De snelinstelling
uitvoeren
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
ENGELS
ENGELS
FRANS
SPAANS
PORTUGEES
Voer de onderstaande procedure uit voor een
minimale basisinstelling van het toestel.
"/1
5
Druk op X/x om een taal te selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
6
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten TV
verschijnt.
C/X/x/c
ENTER
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
16:9
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
DISPLAY
1
2
Zet de TV aan.
Druk op [/1.
Opmerking
7
• Maak de hoofdtelefoon los, wanneer u de
snelinstelling uitvoert. U kunt de stappen na 12
niet meer uitvoeren, wanneer de hoofdtelefoon
nog is aangesloten.
• Controleer of de functie ingesteld is op "DVD".
3
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de TV zo in dat het signaal van het
toestel op het TV-scherm verschijnt.
De melding [Druk op [ENTER] voor snelle
instelling.] verschijnt onder aan het scherm.
Indien deze melding niet verschijnt, moet u
de Snelinstelling nogmaals verrichten
(pagina 22).
4
Druk op ENTER.
Druk op ENTER zonder dat er een disc
is geplaatst.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
20NL
Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de TV.
x Voor een standaard 4:3 TV
[4:3 LETTER BOX] of [4:3 PAN&SCAN]
(pagina 74)
x Voor een breedbeeld-TV of
standaard 4:3 TV met breedbeeldstand
[16:9] (pagina 74)
8
Druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt om de methode
te kiezen voor de uitvoer van videosignalen
via de EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting aan de achterkant van het
toestel.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
RGB
9
Druk op X/x om de uitvoermethode
voor videosignalen te kiezen.
Opmerking
• Wanneer uw TV niet compatibel is met RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het TVscherm wanneer u [RGB] kiest. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de TV.
Aan de slag – BASIS –
• [VIDEO]: voert videosignalen uit.
• [RGB]: voert RGB-signalen uit.
A.CAL MIC
Kalibratiemicro
10 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van de
luidsprekerformatie verschijnt.
11 Druk op C/c om de weergave van de
luidsprekerformatie te selecteren zoals
de luidsprekers effectief zijn geplaatst
en druk op ENTER.
Voor details, zie "Optimaal Surround
Sound voor een kamer" (pagina 68).
LUIDSPREKEROPST.
STANDAARD
12 Sluit de kalibratiemicro aan op de
A.CAL MIC-aansluiting op het
voorpaneel en druk op X/x om [JA] te
selecteren, druk vervolgens op ENTER.
Plaats de kalibratiemicro in op oorhoogte
met behulp van een driepoot (niet
meegeleverd). De voorzijde van elke
luidspreker moet naar de kalibratiemicro
zijn gericht en er mogen geen hindernissen
staan tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicro. Maak geen geluid zolang
de meting bezig is.
AUTOKALIBRATIE
Sluit de kalibratiemicrofoon aan.
Starten met meting?
JA
NEE
Autokalibratie wordt gestart.
Opmerking
• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij de
opstart van [AUTOKALIBRATIE]. U kunt het
geluid niet stiller zetten. Heb aandacht voor
kinderen en buren.
• Vermijd om in de meetzone aanwezig te zijn en
geluid te maken tijdens een meting (die
ongeveer 3 minuten duurt). Hierdoor kan
interferentie ontstaan met de meting.
13 Koppel de kalibratiemicro los en druk
op C/c om [JA] te selecteren.
De Snelinstelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.
wordt vervolgd
21NL
Aan de slag – BASIS –
Meting voltooid.
JA
VOOR L :
JA
VOOR R :
GEEN
MIDDEN :
SUBWOOFER : JA
SURROUND L : GEEN
SURROUND R : GEEN
Indien OK, trek de kalibratiemicrofoon uit en
selecteer JA.
JA
NEE
Opmerking
• Als de meting is mislukt, volg dan het bericht en
probeer [AUTOKALIBRATIE] opnieuw.
Snelinstelling stoppen
Druk bij elke stap op
DISPLAY.
Tip
• Als u de stand van de luidsprekers wijzigt, moet u de
luidsprekerinstellingen herstellen. Zie "Optimaal
Surround Sound voor een kamer" (pagina 68) en "De
juiste instellingen automatisch kalibreren."
(pagina 70).
• Als u een instelling wenst te wijzigen, zie "Gebruik
van het instelscherm" (pagina 72).
Snelinstelling weer oproepen
1 Druk op
DISPLAY met het toestel in de
stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2 Druk op X/x om
[INSTELLING] te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
De opties voor [INSTELLING] verschijnen.
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
BNR
3 Druk op X/x om [SNEL] te kiezen en druk op
ENTER.
Het Snelinstelling-scherm verschijnt.
22NL
4
Aan de slag – GEVORDERD –
De demonstratie stoppen
AMP MENU
X/x/c
ENTER
Het item wordt weergegeven.
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu schakelt uit.
Aan de slag – GEVORDERD –
"/1
Druk op ENTER.
Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de
demonstratie in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Door op "/1 op de
afstandsbediening te drukken, stopt de
demonstratie.
Opmerking
• Door op "/1 op het toestel te drukken, stopt de
demonstratie niet.
• Wanneer u de demonstratiestand inschakelt in het
AMP-menu, stopt de demonstratie niet ook al drukt u
op "/1 op de afstandsbediening. Om de demonstratie
te stoppen, zet u de demonstratiestand uit en drukt u
vervolgens op "/1 op de afstandsbediening. Indien de
demonstratiemodus op uit is ingesteld, bespaart het
systeem stroom in stand-bymodus.
De demonstratiestand aan/uit
zetten
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk op ENTER of c.
Druk op X/x om de instelling te kiezen.
• DEMO ON: zet de demonstratiestand aan.
• DEMO OFF: zet de demonstratiestand
uit.
23NL
Voor de andere luidsprekers (DAVDZ410)
De luidsprekers aan de
muur bevestigen
1
Neem schroeven (niet meegeleverd)
die geschikt zijn voor de opening aan
de achterkant van elke luidspreker.
Raadpleeg de onderstaande
afbeeldingen.
400 mm
8 tot 10 mm
4 mm
3
30 mm
4,6 mm
Hang de luidsprekers op aan de
schroeven.
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
4,6 mm
10 mm
10 mm
2
Bevestig de schroeven in de muur.
Voor de middenluidspreker
160 mm
Opmerking
8 tot 10 mm
Voor de andere luidsprekers (DAVDZ110/DZ111)
8 tot 10 mm
24NL
• Gebruik voldoende sterke schroeven die geschikt zijn
voor de muur. Draai ze in een balk wanneer het
materiaal waaruit de muur is vervaardigd, te zwak is.
Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke
muur met de nodige versterking.
• Contacteer de winkel of installateur voor meer
informatie omtrent het muurmateriaal of de
schroeven die u dient te gebruiken.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch
schade ten gevolge van een ondeskundige montage,
een onvoldoende sterke muur of verkeerd
aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz.
TV aansluiten (gevorderden)
Selecteer een geschikte aansluiting voor de stekkers op uw TV.
Stuurt een DVD-beeld naar een TV.
Controleer de aansluitingen van uw TV en kies aansluitingswijze A of B. De beeldkwaliteit neemt
toe van A (standaard) tot B (component).
Naar COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
EURO AV
P R/C R
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
Aan de slag – GEVORDERD –
Videokabels aansluiten
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
Naar EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
COMPONENT
B Naar
VIDEO IN
A Naar EURO AV INPUT
Y
PB/CB
PR/CR
TV met COMPONENT
VIDEO IN-aansluitingen
TV
A Om aan te sluiten op een TV met behulp van een SCART (EURO AV)
kabel (niet meegeleverd)
.
Sluit de SCART (EURO AV) kabel aan op EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op het
toestel.
Als u de SCART (EURO AV) kabel gebruikt, controleert u of de TV compatibel is met S video- of
RGB-signalen. Wanneer de TV compatibel is met S-Video, schakel dan de ingangsmodus van de TV
om naar RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten TV.
wordt vervolgd
25NL
B Aansluiting op een TV via de COMPONENT VIDEO IN-aansluitingen
Sluit een component video-kabel (niet meegeleverd) aan. Om de COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (Y, PB/CB, PR/CR) te gebruiken, moet uw TV monitor zijn uitgerust met COMPONENT
VIDEO IN-aansluitingen (Y,PB/CB, PR/CR). Indien uw TV compatibel is met progressive signalen,
moet u deze aansluiting gebruiken en het uitgangskanaal van het systeem instellen op progressive
(pagina 26).
Groen
Blauw
Rood
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Afhankelijk van de disc kan het voorkomen dat het beeld niet op uw TV-scherm past.
Zie pagina pagina 74 om de breedte-/hoogteverhouding te wijzigen.
Is uw TV compatibel met progressive signalen?
Progressive is een methode om TV-beeldgeknipper te onderdrukken, wat resulteert in een scherper
beeld. Hiervoor hebt u een TV nodig die compatibel is met progressive signalen.
PROGRESSIVE
FUNCTION
"PROGRE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer progressive signalen worden
uitgevoerd.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION om "DVD" te kiezen.
Druk op PROGRESSIVE.
Bij elke druk op PROGRESSIVE verandert de indicatie als volgt:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
26NL
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Kies deze instelling wanneer:
– de TV progressive signalen accepteert, en
– de TV is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen en
– u wilt de conversiemethode omschakelen naar PROGRESSIVE VIDEO voor video-software.
Kies deze instelling wanneer het beeld onscherp is met PROGRESSIVE AUTO.
Merk op dat het beeld onscherp is of helemaal niet verschijnt indien u deze instellingen selecteert
wanneer aan een van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.
Aan de slag – GEVORDERD –
Kies deze instelling wanneer:
– de TV progressive signalen accepteert, en
– de TV is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUT-aansluitingen.
Deze optie selecteert u normaliter als de hierboven genoemde omstandigheden van toepassing
zijn. Hierbij wordt de software automatisch gedetecteerd en de juiste conversiemethode
geselecteerd.
Merk op dat het beeld onscherp is of helemaal niet verschijnt indien u deze instellingen selecteert
wanneer aan een van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.
x INTERLACE
Kies deze instelling wanneer:
– de TV geen progressive signalen accepteert, of
– uw TV is verbonden met andere aansluitingen dan COMPONENT VIDEO OUT (EURO AV
T OUTPUT (TO TV)).
DVD software-types en conversiemethode
DVD-software kan worden ingedeeld in twee types: filmgebaseerde software en videogebaseerde
software.
Video-software is afgeleid van TV, zoals drama en sit-com, met een weergave van 30 beelden/60
velden per seconde. Film-software is vergelijkbaar met weergave in de bioscoop, met 24 beelden per
seconde. Bepaalde DVD-software bevat video en film.
Om deze beelden natuurlijk op het TV-scherm te laten verschijnen in de progressive stand, moet het
progressive-videosignaal worden omgezet naar het type DVD-software dat u bekijkt.
Opmerking
• Als u videosoftware met progressive signalen afspeelt, worden gedeelten van bepaalde soorten beelden onnatuurlijk
weergegeven vanwege het conversieproces als deze worden uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen. Wanneer u "PROGRESSIVE AUTO" of "PROGRESSIVE VIDEO" selecteert, blijven de beelden
via de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting toch intact omdat ze in het interlaceformaat worden
uitgevoerd.
• Wanneer u [LINE] bij [SCHERMINSTELLING] op [RGB] (pagina 75) instelt, schakelt het toestel over naar
"INTERLACE". Dit gebeurt ook wanneer u "PROGRESSIVE AUTO" of "PROGRESSIVE VIDEO" selecteert.
• Wanneer u [LINE] bij [SCHERMINSTELLING] op [RGB] zet (pagina 75), voert het toestel geen
componentvideosignalen uit.
27NL
Andere componenten aansluiten
U kunt het geluid van een andere component beluisteren via de luidsprekers van dit systeem door het
aan te sluiten op AUDIO OUT-aansluitingen van een andere component. Sluit andere componenten
rechtstreeks aan op de TV om een videoverbinding tot stand te brengen.
Het systeem en een andere component aansluiten
Het geluid van de andere component wordt weergegeven door de luidsprekers van dit systeem.
Videorecorder, digitale
satellietontvanger
of PlayStation 2, enz.
AUDIO
OUT
L
R
Naar LINE (AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
COAXIAL
FM 75
De AUDIO OUT-aansluitingen van een andere component verbinden
met de LINE (AUDIO IN)-aansluitingen van dit systeem
Verbind een videorecorder of andere component met de LINE (AUDIO IN)-aansluitingen met behulp
van een audiokabel (niet meegeleverd). Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor zorgen dat de
kleur van de stekkers en de aansluitingen van de componenten overeenkomen.
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Een draagbare audiobron beluisteren via het systeem
Verbind de audio-uitgangen van de draagbare audiobron met behulp van de kabel met stereo
ministekker (niet meegeleverd) met de AUDIO IN-aansluiting op het voorpaneel van het systeem.
Tip
• Bij het luisteren naar opnames in MP3-formaat via een draagbare geluidsbron kunt u het geluid verbeteren.
Druk op FUNCTION om "AUDIO" te kiezen. Sluit de draagbare geluidsbron aan. Druk herhaaldelijk op SOUND
FIELD tot "A.F.D. STD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel.Om te annuleren selecteert u iets anders
dan "A.F.D. STD".
28NL
Opmerking
• Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen.
Aan de slag – GEVORDERD –
29NL
4
5
Bediening
Druk op A.
Plaats een disc.
Leg een disc in de lade en druk op A.
Bediening
Discs afspelen
"/1
A
Het volume
H FUNCTION aanpassen
Plaats een 8 cm disc op de binnenste ring in
de lade. Let op dat de disc niet over het
midden van de lade schuurt.
Opmerking
Disc-lade
• Duw de disc-lade niet met de vinger dicht om
defecten te voorkomen.
• Plaats niet meer dan een disc op de lade.
Aansluiting voor
hoofdtelefoon
6
"/1
Druk op H.
Het toestel begint te spelen (continue
weergave).
Regel het volume op het toestel.
Het ingestelde volume verschijnt op het
TV-scherm en op het uitleesvenster op het
voorpaneel.
FUNCTION
Opmerking
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
Afhankelijk van de DVD VIDEO of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
1
2
3
• Afhankelijk van de systeemstatus kan het zijn dat het
ingestelde geluid niet op het TV-scherm verschijnt.
Stroom sparen in de standbymodus
Druk op "/1 terwijl het apparaat inschakelt.
Druk eenmaal op "/1 om te annuleren.
Bijkomende handelingen
Naar
Druk op
Stop
x
Zet de TV aan.
Pauzeren
X
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
TV op dit apparaat.
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of H
Druk op "/1.
Naar het volgende
hoofdstuk, track of scène
gaan:
> (behalve JPEG)
Naar het vorige hoofdstuk,
track of scène gaan:
. (behalve JPEG)
Het apparaat wordt ingeschakeld.
Wanneer het systeem niet is ingesteld
op"DVD", druk dan op FUNCTION om
"DVD" te kiezen.
30NL
Druk op
Het geluid onderdrukken
MUTING. Om de
geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u
het volume met
VOLUME +.
Het afspelen stoppen en de
disc verwijderen
A
De vorige scène opnieuw
afspelen*
(direct
opnieuw afspelen)
tijdens het afspelen.
De huidige scène kort snel
vooruitspoelen**
(direct
doorspoelen) tijdens
het afspelen.
* Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's. De
toets kan niet worden gebruikt voor DivXvideobestanden (alleen DAV-DZ110/DZ410).
** Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's/
DVD+RW's/DVD+R's. De toets kan niet worden
gebruikt voor DivX-videobestanden (alleen DAVDZ110/DZ410).
Opmerking
• Bij bepaalde scènes werkt de functie voor direct
opnieuw afspelen of direct doorspoelen mogelijk
niet.
Genieten van radio of van
andere componenten
FUNCTION
AMP MENU
X/x/c
ENTER
De aangesloten componenten
kiezen
U kunt videorecorders of andere componenten
gebruiken die zijn aangesloten op de LINEaansluitingen op het achterpaneel. Meer
informatie over de bediening vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het betreffende toestel.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "LINE"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
LINE t TV t AUDIO t …
wordt vervolgd
31NL
Bediening
Naar
Bediening
De geluidsinvoer van de
aangesloten componenten
wijzigen
Er kan een storing optreden wanneer u luistert
naar een component die is aangesloten via de
LINE-aansluiting op het achterpaneel of via de
AUDIO IN-aansluiting op het voorpaneel. Dit is
geen defect en is afhankelijk van de aangesloten
component.
Om dit te vermijden, kunt u het uitgangsniveau
van het geluid van de andere componenten
wijzigen.
1
2
3
4
Het geluid van een TV of
videorecorder weergeven
via alle luidsprekers
U kunt het geluid van een TV of videorecorder
laten weergeven door alle luidsprekers van dit
systeem.
Voor details, zie "TV aansluiten (gevorderden)"
(pagina 25) en "Andere componenten
aansluiten" (pagina 28).
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"LINE" of "AUDIO" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
FUNCTION
SOUND
FIELD
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"ATTENUATE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk op ENTER of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
• ATT ON: dempt het invoerniveau. Het
uitgangsniveau is gewijzigd.
• ATT OFF: normaal invoerniveau.
5
Druk op ENTER.
Het item wordt weergegeven.
6
1
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu schakelt uit.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TV" of "LINE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot
het gewenste geluidsveld verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u het geluid van een TV of het
stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt
weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u het
geluidsveld "PRO LOGIC", "PLII
MOVIE" of "PLII MUSIC".
Voor details over de geluidsvelden, zie
pagina 34.
32NL
Film- of muziekmode
selecteren
Bediening
U kunt een geschikte geluidsmode selecteren
voor film of muziek.
MOVIE/
MUSIC
Druk op MOVIE/MUSIC tijdens de
weergave.
Druk herhaaldelijk op MOVIE/MUSIC tot de
gewenste mode verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel. De standaardinstelling is
onderstreept.
• AUTO: selecteert automatisch de mode die het
geluid weergeeft afhankelijk van de disc.
• MOVIE: zorgt voor geluid bij film.
• MUSIC: zorgt voor geluid voor muziek.
Tip
• Wanneer de film- of muziekmode is geselecteerd,
wordt "MOVIE" of "MUSIC "weergegeven op het
uitleesvenster van het voorpaneel.
Opmerking
• U kunt deze instelitems niet uitvoeren, wanneer u
hoofdtelefoons op het toestel heeft aangesloten.
33NL
Geluidsveld
Display
Geluidsregeling
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
Surround Sound-weergave
met de geluidsveldfunctie
Automatische weergave van
het originele geluid
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
U kunt gebruikmaken van de Surround sound
door één van de vooraf geprogrammeerde
geluidsvelden te selecteren. Op die manier
klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop
of concertzaal.
SOUND
FIELD
Deze automatische decodeerfunctie detecteert
automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard 2kanaals stereo) en staat eventueel in voor de
nodige decodering. In deze stand wordt het
geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/
gecodeerd, zonder enig effect (bv. nagalm) toe
te voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente signalen
(Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een
laagfrequent signaal geproduceerd en naar de
subwoofer gestuurd.
Het geluid van meerdere
luidsprekers uitvoeren
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Via deze mode kunt u audio afspelen van elk
type discs via meerdere luidsprekers.
2-kanaalsgeluid weergeven
als 5.1-kanaals CD's
x Dolby Pro Logic
Druk op SOUND FIELD.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Alle geluidsvelden
34NL
Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit
2-kanaalsbronnen. In deze modus wordt Pro
Logic decodering toegepast op het
ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de
voor-, midden- en surround luidsprekers. Het
surround kanaal wordt dan mono.
Geluidsveld
Display
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surrounddecodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
HP 2CH
Opmerking
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een
multikanaalsbron, worden Dolby Pro Logic en Dolby
Pro Logic II MOVIE/MUSIC uitgeschakeld en wordt
het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks
uitgevoerd.
• Bij een bilingual broadcast sound, werken Dolby Pro
Logic en Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC niet.
x 2 CHANNEL STEREO
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd via
de voorste linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer. Het geluid van standaard 2-kanaals
(stereo) bronnen wordt helemaal niet bewerkt.
Indelingen voor surround-sound via meerdere
kanalen worden gereduceerd tot afspelen via
twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de subwoofer
afspelen.
Geluidsregeling
Alleen de voorste
luidsprekers en subwoofer
gebruiken
Surround sound via een
hoofdtelefoon
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
In deze stand wordt het geluid uitgevoerd via de
hoofdtelefoon L/R. De geluidsveldregeling
geldt niet voor Standaard tweekanaals (stereo)
bronnen. Indelingen voor surround-sound via
meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
x HEADPHONE VIRTUAL
Deze mode voert het geluid als surroundgeluid
uit via een L/R-hoofdtelefoon. Deze mode werkt
alleen als een multikanaalbron wordt
afgespeeld.
Het surround-effect uitzetten
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot
"A.F.D. STD" of "2CH STEREO" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
35NL
Tegenovergestelde richting
Bijkomende functies om discs af te
spelen
Een bepaald punt op een
disc zoeken
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
× 2b t 1m t 2m t 3m
3m (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/DivX
video*/VIDEO CD)
× 2b (alleen DVD VIDEO)
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
Telkens u drukt op de knop, verhoogt de
afspeelsnelheid.
Vertraagde weergave (Slowmotion Play)
U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken
met beeld of vertraagde weergave.
(alleen DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video*, VIDEO CD)
Opmerking
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
• Afhankelijk van de DVD/DivX video*/VIDEO CD,
kunt u misschien enkele van de beschreven
handelingen uitvoeren.
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
Druk op /m of M/ met het systeem in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar de normale afspeelsnelheid. Telkens als u
tijdens slow-motion Play op /m of M/
drukt, verandert de afspeelsnelheid. Twee
snelheden mogelijk. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding als volgt:
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scan)
(behalve JPEG)
Druk op /m of M/ tijdens het afspelen
van een disc. Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u op H om terug te keren naar
de normale snelheid. Bij elke druk op /m of
M/ tijdens het scannen, verandert de
weergavesnelheid. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding zoals hierna
aangegeven is. De werkelijke snelheid kan
verschillen afhankelijk van de disc.
Afspeelrichting
× 2B t 1M t 2M t 3M
3M (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/DivX
video*/VIDEO CD)
× 2b (alleen DVD VIDEO/CD)
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
36NL
Afspeelrichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD
VIDEO)
2
y1
Beeld per beeld-weergave
(Freeze Frame)
(behalve CD, MP3 en JPEG)
Druk met het toestel in de pauzestand op
(stap) om naar het volgende beeld te
gaan. Druk op
(stap) om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW). Druk op H om terug te
keren naar de normale afspeelstand.
Opmerking
• Op een DVD-R/DVD-RW kunt u in de VR-modus
niet zoeken naar een stilstaand beeld.
• Bij DATA CD's/DATA DVD's werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden. (Alleen DAVDZ110/DZ410)
Een titel/hoofdstuk/
track/scène enz.
zoeken.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Gekozen rij
3
U kunt een DVD zoeken op titel of hoofdstuk en
u kunt een VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD zoeken op track, index of scène. Aan titels
en tracks op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u ze kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt echter
ook naar een scène zoeken met de tijdcode.
Druk op
DISPLAY. (Druk twee keer
op
DISPLAY als u een DATA CD/
DATA DVD met JPEG-beeldbestanden
afspeelt).
[** (**)] verandert in [– – (**)].
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
[HOOFDSTUK], [INDEX]
[TIJD/TEKST]
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, hoofdstuk, track,
index, scène, enz. te kiezen die u wilt
zoeken.
Als u zich hebt vergist
Het weergavescherm verschilt afhankelijk
van het type disc.
[TITEL], [MUZIEKSTUK],
[SCENE]
DVD VIDEO
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander cijfer.
5
Druk op ENTER.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
[MUZIEKSTUK]
Een scène zoeken aan de hand
van de tijdcode (alleen DVD
VIDEO en DVD-VR-modus)
[ALBUM]
1 Selecteer
Kies [TIJD/TEKST] om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
[BESTAND]
Voorbeeld: wanneer u
[HOOFDSTUK] selecteert,
wordt [** (**)] gekozen (** verwijst naar
een aantal).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks, indexen,
scènes, albums of bestanden aan.
Bijkomende functies om discs af te spelen
1
Druk op ENTER.
[TIJD/TEKST] in stap 2.
[T **:**:**] (speelduur van de huidige titel)
wordt gekozen.
2 Druk op ENTER.
[T **:**:**] verandert in [T --:--:--].
3 Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène na 2
uur, 10 minuten en 20 seconden, voert u
gewoon [2:10:20] in.
wordt vervolgd
37NL
Tip
• Wanneer het bedieningsmenu niet wordt
weergegeven, kunt u een hoofdstuk (DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW), track (VIDEO CD/CD) of
bestand* (DATA CD/DATA DVD (DivX video))
zoeken door op de cijfertoetsen en ENTER te
drukken.
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
Opmerking
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW/DVD+R
aan de hand van de tijdcode.
Zoeken op scène
(Beeldnavigatie)
U kunt het scherm opsplitsen in 9 subschermen
om snel de gewenste scène te vinden.
1
Druk tijdens het afspelen op PICTURE
NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
2
ENTER
Druk herhaaldelijk op PICTURE NAVI
om het item te kiezen.
• [BEKIJK TITEL] (alleen DVD VIDEO)
• [BEKIJK HFST] (alleen DVD VIDEO)
• [BEKIJK MUZIEKSTUK] (alleen
VIDEO CD/Super VCD)
3
Druk op ENTER.
De eerste scène van elk titel, elke hoofdstuk
of track verschijnt als volgt.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op C/X/x/c om een titel,
hoofdstuk, track te selecteren en druk
op ENTER.
Het afspelen start vanaf de gekozen scène.
Terugkeren naar de normale
afspeelstand tijdens het instellen
Druk op O RETURN of
DISPLAY.
Opmerking
• Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
38NL
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
(Resume Play)
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Een disc beluisteren die al eerder
werd afgespeeld met behulp van
de optie Resume Play (Multi-disc
Resume)
(alleen DVD VIDEO, VIDEO CD)
1
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Als "RESUME" niet verschijnt, is Resume
Play niet beschikbaar.
2
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in Stap 1 hebt gestopt.
Opmerking
• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het
mogelijk dat het systeem niet op exact hetzelfde punt
herneemt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, kan
worden gewist wanneer:
– u de disc uitwerpt;
– het toestel overschakelt naar de stand-bymodus
(alleen DATA CD/DATA DVD).
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt of
herstelt.
– u de functie wijzigt door op FUNCTION te
drukken.
– u het netsnoer aansluit.
• Voor DVD-R's/DVD-RW's in VR-modus, VIDEO
CD's, CD's, DATA CD's en DATA DVD's wordt het
hervatpunt voor de huidige disc onthouden.
• Resume Play werkt niet tijdens Program Play en
Shuffle Play.
• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige
discs.
Het toestel memoriseert het punt waar u de disc
hebt gestopt voor maximum 40 discs en hervat
daar de weergave wanneer u dezelfde disc de
volgende keer inbrengt. Wanneer u de weergave
hervat van de 41e disc, wordt het hervatpunt van
de eerste disc gewist.
Om deze functie te activeren, zet u [MULTIDISC RESUME] bij [INDIVIDUELE
INSTELLING] op [AAN]. Voor details, zie
"[MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)" (pagina 76).
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Opmerking
• Wanneer [MULTI-DISC RESUME] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] op [UIT] staat
(pagina 76), wordt het hervatpunt gewist wanneer u
de functie wijzigt door op FUNCTION te drukken.
Bijkomende functies om discs af te spelen
Bej het stoppen van de disc, memoriseert het
toestel het punt waar u op x hebt gedrukt en
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Resume Play blijft beschikbaar
zolang de disc niet wordt verwijderd, zelfs al
wordt het toestel in de stand-bymodus gezet
door op "/1 te drukken.
39NL
Uw eigen programma
samenstellen
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
(Program Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de tracks
op de disc worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum 99
tracks programmeren.
1
Druk op
5
DISPLAY.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
De opties voor [PROGRAMMEREN]
verschijnen.
PLAY
CD
Druk op X/x om [INSTEL. t] te kiezen
en druk op ENTER.
[MUZIEKSTUK] verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD of CD.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
Tracks opgenomen
op een disc
4
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Totale duur van de
geprogrammeerde
tracks
Druk op c.
De cursor gaat naar de trackrij [T] (in dit
geval [01]).
40NL
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Totale duur van de geprogrammeerde
tracks
6
3
Kies de track die u wilt programmeren.
Gekozen track
Druk op X/x om
[PROGRAMMEREN] te kiezen en druk
op ENTER.
6 (14)
T
2:50
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
––
01
02
03
04
05
06
Kies bijvoorbeeld track [02].
Druk op X/x om [02] te kiezen onder [T] en
druk vervolgens op ENTER.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
0:00:00
T
Herhaal stap 4 tot 5 om andere tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde tracks verschijnen in
de gekozen volgorde.
7
Druk op H om Program Play te
starten.
Program Play wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3. Om
hetzelfde programma opnieuw af te spelen, kiest
u [AAN] in stap 3 en drukt u op ENTER.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
Een programma wijzigen of
annuleren
1 Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
2 Kies het programmanummer van de track
die u wilt wijzigen of annuleren met X/x.
Druk op CLEAR om de track uit het
programma te wissen.
3 Volg Stap 5 voor verdere programmering.
Als u een programma wilt annuleren, kiest u
[--] bij [T] en drukt u vervolgens op ENTER.
Weergave in willekeurige
volgorde
(Shuffle Play)
Het apparaat kan tracks in een willekeurige
volgorde afspelen "shuffle". Telkens als u de
Shuffle-knop indrukt kan er een andere
afspeelvolgorde ontstaan.
Opmerking
• Hetzelfde liedje kan herhaaldelijk worden afgespeeld
tijdens een MP3-weergave.
1 Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
1
programma samenstellen".
2 Druk op X en kies [ALLES WISSEN].
3 Druk op ENTER.
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[SHUFFLE] te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor [SHUFFLE] verschijnen.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
MUZIEKSTUK
3
Bijkomende functies om discs af te spelen
Alle tracks annuleren in de
geprogrammeerde volgorde
Druk op X/x om een item te kiezen dat
u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• [MUZIEKSTUK]: muziekstukken op de
disc worden willekeurig afgespeeld.
x Wanneer Program Play is
geactiveerd
• [AAN]: muziekstukken gekozen met
Program Play worden willekeurig
afgespeeld.
x Bij het afspelen van een DATA CD
(behalve DivX*) of DATA DVD (behalve
DivX*)
• [AAN]: speelt MP3-audiotracks af in de
album op de huidige disc. Als er geen
album is geselecteerd wordt het eerste
wordt vervolgd
41NL
album in willekeurige volgorde
afgespeeld.
* Alleen DAV-FZ110/DZ410.
Herhaald afspelen
(Repeat Play)
Opmerking
• Een reeds afgespeeld track wordt eveneens in
willekeurige volgorde geselecteerd.
4
Druk op ENTER.
Shuffle Play wordt gestart.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3.
U kunt alle titels, tracks of albums op een disc of
één titel, hoofdstuk, track of album herhaaldelijk
afspelen.
U kunt Shuffle en Program Play combineren.
1
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[HERHALEN]
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor [HERHALEN] verschijnen.
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD's
en Super VCD's met PBC-weergave.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
DISC
MUZIEKSTUK
3
Druk op X/x om het item te kiezen dat u
wilt herhalen.
De standaardinstelling is onderstreept.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-VR
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: alle titels op de disc worden
herhaald.
• [TITEL]: huidige titel op een disc wordt
herhaald.
• [HOOFDSTUK]: huidig hoofdstuk wordt
herhaald.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: alle tracks op de disc worden
herhaald.
• [MUZIEKSTUK]: huidig track wordt
herhaald.
42NL
x Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: alle albums op de disc worden
herhaald.
• [ALBUM]: huidige album wordt
herhaald.
• [MUZIEKSTUK] (alleen MP3audiotracks): het huidige track wordt
herhaald.
• [BESTAND] (alleen DivX videobestanden): het huidige bestand wordt
herhaald.*
* Alleen DAV-FZ110/DZ410.
Een DVD is onderverdeeld in diverse beeld- of
muzieksecties. Deze secties worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen via
het TOP MENU.
Als u een DVD afspeelt waarbij u bijvoorbeeld
een taal voor de ondertiteling of het geluid kunt
selecteren, kunt u deze instelling uitvoeren via
de optie MENU.
Druk op ENTER.
1
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD's
en Super VCD's met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD/DATA DVD afspeelt met MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden, waarvan de
afspeeltijden niet gelijk zijn, komt het geluid niet
overeen met het beeld.
• Als [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 54), kan [MUZIEKSTUK] niet
worden geselecteerd.
Druk op TOP MENU of MENU.
Het disc-menu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
Het item wordt gekozen.
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3 om
terug te keren naar de normale weergave.
2
3
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Druk op ENTER.
Bijkomende functies om discs af te spelen
4
Gebruik van het DVD-Menu
43NL
Het geluid regelen
• [2: MAIN+SUB]
Opmerking
• [2: MAIN], [2: SUB], en [2: MAIN+SUB]
verschijnen niet wanneer er maar één
audiostream op de disc is opgenomen.
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of DATA
CD/DATA DVD (DivX-videobestanden*)
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat kiezen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal worden
gewijzigd.
Met VIDEO CD's, CD's, DATA CD's of DATA
DVD's kunt u het geluid van het linker- of
rechterkanaal selecteren en naar het geluid van
het geselecteerde kanaal luisteren via de linkeren de rechterluidsprekers.
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
1
Druk op AUDIO tijdens de weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Druk herhaaldelijk op AUDIO om het
gewenste audiosignaal te kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden
deze een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 91) voor de taalcode. Als dezelfde
taal twee of meer keer verschijnt, wordt de
DVD VIDEO opgenomen in meerdere
audioformaten.
x Bij het afspelen van een DVD-VR
De soorten geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• [1: MAIN] (hoofdgeluid)
• [1: SUB] (subgeluid)
• [1: MAIN+SUB] (hoofdgeluid en
subgeluid)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
44NL
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, DATA CD (MP3-audio) of DATA
DVD (MP3-audio)
De standaardinstelling is onderstreept.
• [STEREO]: het standaardstereogeluid
• [1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono)
• [2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono)
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX video)
(Alleen DAV-DZ110/DZ410)
De keuze van DATA CD of DATA DVD
audiosignalen verschilt volgens het DivXvideobestand op de disc. De indeling wordt
weergegeven in het uitleesvenster.
x Bij het afspelen van een Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• [1:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 1
• [1:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• [1:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• [2:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 2
• [2:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• [2:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
Opmerking
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u [2:STEREO], [2:1/L] of [2:2/R] selecteert.
De indeling van het
audiosignaal controleren
(alleen DVD, DivX video*)
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO drukt, verschijnt het formaat van het
huidige audiosignaal (PCM, Dolby Digital, DTS
enz.) zoals hieronder wordt getoond.
x Bij het afspelen van een DVD
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1 ch
LFE (Low
Frequency Effect)
Surround (L/R)
•
•
•
•
•
Voor (R)
Midden
Surround (L)
Surround (R)
Surround (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono Surroundsignalen.
• LFE (Low Frequency Effect)-signaal
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Huidig
programmaformaat
Voorbeeld:
Dolby Digital 3 ch
Surround (Mono)
Voor (L/R)
2:SPAANS DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Huidig
programmaformaat
Bijkomende functies om discs af te spelen
Voor (L/R) +
Midden
x Bij het afspelen van een DATA CD (DivX
video) of DATA DVD (DivX video) (Alleen
DAV-DZ110/DZ410)
Voorbeeld:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bitsnelheid
Betreffende audiosignalen
Audiosignalen die op een disc zijn opgenomen,
bevatten de onderstaande geluidselementen
(kanalen). Elk kanaal wordt door een aparte
luidspreker weergegeven.
• Voor (L)
45NL
[ORIGINAL] of [PLAY LIST]
selecteren op een DVD-R/
DVD-RW
Sommige DVD-R's/DVD-RW's in VR (Video
Recording) modus hebben twee soorten
afspeeltitels: de oorspronkelijk geregistreerde
titels ([ORIGINAL]) en de titels die kunnen
worden aangemaakt via DVD-spelers met
opnamecapaciteit ([PLAY LIST]). U kunt
kiezen welke soort titel wordt afgespeeld.
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[ORIGINAL/
PLAY LIST] te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor [ORIGINAL/PLAY LIST]
verschijnen.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
DVD-VR
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [PLAY LIST]: om de titels af te spelen die
zijn samengesteld uit [ORIGINAL].
• [ORIGINAL] om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
4
Druk op ENTER.
Discinformatie
controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
U kunt informatie over de disc bekijken, zoals
de resterende tijd, het totaal aantal titels op een
DVD of tracks op een VIDEO CD, CD of MP3
en de bestandsnaam van een DivX video* via
het uitleesvenster op het voorpaneel (pagina 93).
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie 1 t 2
t... t 1 t ...
Een aantal weergegeven items kunnen
verdwijnen na enkele seconden.
Bij het afspelen van een DVD
VIDEO of DVD-R/DVD-RW
1 Speelduur en nummer van de huidige titel
2 Resterende speelduur van de huidige titel
3 Speelduur en nummer van het huidige
hoofdstuk
4 Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
5 Discnaam
6 Titel en hoofdstuk
Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX
video)
(Alleen DAV-DZ110/DZ410)
1 Speelduur van het huidige bestand
2 Huidige bestandsnaam
3 Nummer van het huidige album en bestand
Bij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functies) of CD
1 Speelduur van de huidige track
2 Resterende speelduur van de huidige track
46NL
3 Speelduur van de disc
4 Resterende speelduur van de disc
5 Discnaam
6 Track en index*
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-RW
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
* Alleen VIDEO CD.
Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3audio)
1 Speelduur en huidig tracknummer
2 Tracknaam (bestand)
Tip
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
Opmerking
• Het systeem kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst zoals disc-naam of titel tonen.
• Wanneer de MP3-bestandsnaam niet kan worden
getoond, verschijnt "*" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• De naam van de disc of de track wordt, afhankelijk
van de tekst, niet altijd weergegeven.
• De speelduur van MP3-audiotracks en DivXvideobestanden* wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies) of CD
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en de resterende speelduur
van de huidige titel, hoofdstuk of track en de
totale of resterende speelduur van de disc
controleren. U kunt ook de DVD-tekst en MP3mapnaam/bestandsnaam op de disc controleren.
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
x Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3-audio)
• T **:**
Speelduur van de huidige track
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX video)
(Alleen DAV-DZ110/DZ410)
• **:**:**
Speelduur van het huidige bestand
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijd te wijzigen.
Bijkomende functies om discs af te spelen
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBC-functies
verschijnt de speelduur.
Opmerking
• De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
apparaat slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
controleren hangen af van de disc die u
afspeelt.
wordt vervolgd
47NL
Afspeelinformatie van de disc
controleren
Datuminformatie controleren
De tekst van een DVD/CD
controleren
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer de JPEG-beeldgegevens
de Exif* tag bevatten.
Druk in stap 2 herhaaldelijk op DISPLAY om de
tekst weer te geven die op de DVD/CD is
opgenomen.
De DVD/CD tekst verschijnt alleen wanneer de
tekst op de disc staat. U kunt de tekst niet
wijzigen. Wanneer er geen tekst op de disc staat,
verschijnt "NO TEXT".
(alleen JPEG)
Druk tweemaal op
weergave.
DISPLAY tijdens de
Het bedieningsmenu verschijnt.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2006
DATA CD JPEG
Datuminformatie
BRAHMS SYMPHONY
De tekst van een DATA CD/DATA
DVD (MP3-audio/DivX video*)
controleren
Door op DISPLAY te drukken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks op een DATA
CD/DATA DVD of DivX-videobestanden* op
een DATA CD/DATA DVD, kunt u de naam
van het album/track/bestand alsook de audio bit
rate (hoeveelheid data per seconde van de
huidige audio) op uw TV-scherm laten
verschijnen.
Bitsnelheid**
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Track-/bestand*snaam
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
** Verschijnt bij:
– een MP3-audiotrack op DATA CD's/DATA
DVD's afspelen.
– het afspelen van een DivX videobestand met MP3
audiosignalen op een DATA CD/DATA DVD
(Alleen DAV-DZ110/DZ410).
48NL
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tip
• De datum verschijnt als [DD/MM/JJJJ].
DD: Dag
MM: Maand
JJJJ: Jaar
Hoeken wijzigen
Ondertitels weergeven
*
*
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
Bij DVD VIDEO's waarbij een scène vanuit
verschillende hoeken is opgenomen.
Druk op ANGLE tijdens de weergave.
Bij elke druk op ANGLE verandert de hoek.
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al is er vanuit meer hoeken opgenomen.
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar wens aan- en
uitzetten.
Bij elke druk op SUBTITLE verandert de taal
van de ondertitels.
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er ondertitels in meerdere talen
opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet worden
uitgeschakeld.
• U kunt de ondertitels wijzigen indien het DivX
videobestand de extensie ".AVI" of ".DIVX" heeft en
ondertitelinformatie bevat. (alleen DAV-DZ110/
DZ410)
Bijkomende functies om discs af te spelen
Druk op SUBTITLE tijdens de weergave.
49NL
De vertraging tussen beeld
en geluid regelen
(AV SYNCHRONISATIE)
*
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
*
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Wat is MP3/JPEG?
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/MPEG-voorschriften. JPEG
is een beeldcompressietechnologie.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[AV
SYNCHRONISATIE] te kiezen en druk
op ENTER.
De opties voor [AV SYNCHRONISATIE]
verschijnen.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
UIT
UIT
AAN
3
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk op ENTER.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [UIT]: geen regeling.
• [AAN]: synchroniseert beeld en geluid.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
Opmerking
• Deze functie werkt misschien niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
Discs die afgespeeld kunnen
worden op het toestel
DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) of
DATA DVD's (DVD-R's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD+RW's/DVD-ROM's) die
opgenomen zijn in MP3-formaat (MPEG1
Audio Layer 3) of JPEG-formaat kunnen
worden afgespeeld. De DATA CD's moeten
echter opgenomen zijn conform de indeling ISO
9660 Level 1, Level 2 of Joliet-formaat en
DATA DVD's conform Universal Disk Format
(UDF). Anders worden de tracks (of bestanden)
niet herkend. Discs die zijn opgenomen in
meerdere sessies, kunnen worden afgespeeld.
Raadpleeg de instructies bij de CD-R-/CD-RWof DVD-R/DVD-RW-stations en de
opnamesoftware (niet meegeleverd) voor meer
informatie over het opnameformaat.
Betreffende een multi-sessiedisc
Als MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden
worden opgenomen tijdens de eerste sessie,
worden ook tijdens de andere sessies MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden
afgespeeld. Indien audiotracks en beelden in
audio CD-formaat of video CD-formaat zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen
de eerste sessie afgespeeld.
Opmerking
• Sommige DATA CD's/DAT DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
50NL
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die op het
toestel afgespeeld kunnen
worden
x Structuur van de disc-inhoud
Boom 1
Boom 2
Boom 3
Boom 4
Boom 5
ROOT
Het systeem kan MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden afspelen:
• met de extensie ".MP3" (MP3-audiotrack) of
".JPG"/".JPEG" (JPEG-beeldbestand)
• conform het DCF*-beeldbestandsformaat
Opmerking
• Het systeem speelt alle gegevens af met de
extensie ".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs als
ze niet in MP3- of JPEG-formaat zijn. Bij het
afspelen van dergelijke gegevens kan het
volume hoog oplopen waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• Het systeem is niet compatibel met audio van
MP3PRO-formaat.
Album
Afspeelvolgorde van MP3audiotracks of JPEGbeeldbestanden
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden op
een DATA CD of DATA DVD worden
afgespeeld in de onderstaande volgorde:
Track (MP3-audio) of
bestand (JPEG-afbeelding)
Als u een DATA CD of een DATA DVD in het
toestel plaatst en op H drukt, worden de
genummerde tracks (of bestanden) in volgorde
afgespeeld van 1 tot en met 7. Subalbums/tracks (of bestanden) binnen het momenteel
geselecteerde album krijgen voorrang boven het
volgende album in dezelfde structuur.
(Voorbeeld: C bevat D dus wordt 4
weergegeven voor 5.)
Bijkomende functies om discs af te spelen
* "Design rule for Camera File system": beeldnormen
voor digitale camera's bepaald door JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Als u op MENU drukt en de lijst met
albumnamen verschijnt (pagina 52), worden de
albumnamen in de onderstaande volgorde
weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen tracks (of bestanden) bevatten (zoals
album E) worden niet weergegeven in de lijst.
Tip
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt aan
de trackbestandsnamen wanneer u de tracks (of
bestanden) opslaat op een disc, worden de tracks en
bestanden in die volgorde afgespeeld.
wordt vervolgd
51NL
• Een disc met meerdere bomen heeft meer tijd nodig
om het afspelen te starten.
Opmerking
• De afspeelvolgorde kan anders zijn dan vermeld op
de afbeelding afhankelijk van de software die u hebt
gebruikt om de DATA CD of de DATA DVD aan te
maken, of indien er meer dan 200 albums zijn en elk
album meer dan 300 bestanden bevat.
• Het systeem kan slechts de eerste 200 albums
herkennen, en zal alleen de eerste 200 albums
afspelen.
• De weergave kan wat op zich laten wachten wanneer
naar een volgend of ander album wordt gegaan.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
DATA CD's of DATA DVD's
met MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden
afspelen
Een MP3-audiotrack of album
selecteren
1
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven. Bij het
afspelen van een album is de titel grijs.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Druk op X/x om een album te kiezen.
x Bij de selectie van een album
Druk op H om het gekozen album te
starten.
x Bij het selectie van een track
Druk op ENTER.
De lijst van tracks in het album verschijnt.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Druk op X/x om een track te selecteren en
druk op ENTER.
De gekozen track begint te spelen. U kunt
de tracklijst aan- en uitschakelen door op
52NL
MENU te drukken. Door nogmaals op
MENU te drukken, verschijnt de albumlijst.
1
2
3
4
Druk op x.
5
6
7
8
De volgende of vorige MP3audiotrack afspelen
9
10
11
12
13
14
15
16
Het afspelen stoppen
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en druk op
ENTER.
Terugkeren naar het vorige
display
Druk op O RETURN.
Het display uitschakelen
Druk op MENU.
JPEG-beeldbestanden of
album selecteren
1
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven. Bij het
afspelen van een album is de titel grijs.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
Druk op C/c wanneer het bedieningsmenu niet
wordt weergegeven. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op c te blijven drukken
na het laatste beeld van het huidige album, maar
dat u niet kunt terugkeren naar het vorige album
door op C te drukken. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
Bijkomende functies om discs af te spelen
Druk op ./>. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op > te blijven
drukken na de laatste track van het huidige
album, maar dat u niet kunt terugkeren naar het
vorige album door op . te drukken. Om
terug te keren naar het vorige album, selecteert u
het in de albumlijst.
JPEG-afbeeldingen draaien
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het scherm, kan het beeld 90
graden worden gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
U drukt bijvoorbeeld X eenmaal in:
Druk op X/x om een album te kiezen.
x Bij de selectie van een album
Druk op H om het gekozen album te
starten.
x Bij de selectie van een beeld
Druk op PICTURE NAVI.
De beeldbestanden in het album worden in
16 subschermen weergegeven.
wordt vervolgd
53NL
Draairichting
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Tip
• Rechts op het scherm verschijnt een schuifbox. Als u
extra beeldbestanden wilt weergeven, selecteert u het
onderste beeld en drukt u op x. Wilt u terugkeren
naar het vorige beeld, dan selecteert u de bovenste
beelden en drukt u op X.
Audiotracks en beelden
afspelen als
diavoorstelling met geluid
U kunt een diavoorstelling bekijken met geluid
door eerst MP3- en JPEG-bestanden in hetzelfde
album op een DATA CD of een DATA DVD te
zetten. Kies bij het afspelen van de DATA CD of
DATA DVD dan [AUTO]-modus zoals
hieronder beschreven.
1
2
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
Druk op X/x om
[STAND (MP3,
JPEG)] te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor [STAND (MP3, JPEG)]
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
4
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk op ENTER.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [AUTO]: de JPEG-beeldbestanden en
MP3-audiotracks in hetzelfde album
worden afgespeeld als diavoorstelling.
• [GELUID (MP3)]: alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• [BEELD (JPEG)]: alleen JPEG-bestanden
worden afgespeeld als diavoorstelling.
5
Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven.
54NL
6
Druk op X/x om het gewenste album te
kiezen en druk op H.
3
De standaardinstelling is onderstreept.
• [NORMAAL]: voor een tijdsduur tussen
6 en 9 seconden. (Beelden van minimaal
vier pixels verlengen de tijdsduur.)
• [SNEL]: voor een tijdsduur die korter is
dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM1]: voor een tijdsduur die
langer is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM2]: voor een tijdsduur die
langer is dan [SLOW1].
Het systeem begint het gekozen album af te
spelen.
U kunt de albumlijst aan- en uitschakelen
door op MENU te drukken.
Tip
4
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
Opmerking
• Als u [STAND (MP3, JPEG)] instelt op [BEELD
(JPEG)] op een disc met enkel MP3-tracks, of
[GELUID (MP3)] op een disc met enkel JPEGbestanden, kunt u de [STAND (MP3, JPEG)]
instelling niet wijzigen.
• De PICTURE NAVI toets werkt niet wanneer
[GELUID (MP3)] is geselecteerd.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het bestand
maakt. Als het geluid blijft verspringen, moet u het
formaat van de JPEG-afbeelding verkleinen.
De duur van de diavoorstelling
opgeven
(alleen JPEG)
Bij het afspelen van JPEG-beeldbestanden met
diavoorstelling, kunt u bepalen hoe lang elke dia
op het scherm wordt weergegeven.
1
Druk tweemaal op
Opmerking
• De weergave van sommige JPEG-bestanden laat wat
langer op zich wachten zodat de duur langer lijkt dan
de gekozen instelling. Dit geldt met name voor
progressieve JPEG-bestanden of JPEG-bestanden
van 3.000.000 pixels of meer.
Een effect voor
beeldbestanden in de
diavoorstelling kiezen
(alleen JPEG)
Voor de weergave van een JPEG-beeldbestand
in de diavoorstelling kunt u een bepaald effect
kiezen.
1
2
DISPLAY.
DISPLAY.
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
Druk op X/x om
[INTERVAL] te
selecteren en druk op ENTER.
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
De opties voor [INTERVAL] verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
Druk tweemaal op
Het bedieningsmenu voor JPEG verschijnt.
Het bedieningsmenu voor JPEG verschijnt.
2
Druk op ENTER.
Bijkomende functies om discs af te spelen
• Wanneer u [AUTO] selecteert, kan het systeem tot
300 MP3-tracks en 300 JPEG-bestanden in één enkel
album herkennen. Wanneer u [GELUID (MP3)] of
[BEELD (JPEG)] selecteert, kan het systeem tot 600
MP3-tracks en 600 JPEG-bestanden in één enkel
album herkennen. Er kunnen maximaal 200 albums
worden herkend, ongeacht de gekozen stand.
Druk op X/x om de instelling te kiezen.
DATA CD JPEG
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
DATA CD JPEG
3
Druk op X/x om de instelling te kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
wordt vervolgd
55NL
• [MODUS1]: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• [MODUS2]: het beeld wordt in de breedte
uitgerekt.
• [MODUS3]: het beeld wordt vanuit het
midden van het scherm uitgerekt.
• [MODUS4]: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• [MODUS5]: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• [UIT]: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
4
Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
DivX® Video's bekijken
(Alleen DAV-DZ110/DZ410)
Betreffende DivXVideobestanden
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden ontwikkeld door DivX, Inc. Dit
product is een erkend DivX®-product.
DATA CD's en DATA DVD's waarop DivX®videobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD's en DATA DVD's die
met het toestel kunnen worden
afgespeeld
Om DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's) en DATA DVD's (DVD-ROM's/DVDR's/DVD-RW's/DVD+R's/DVD+RW's) af te
spelen met dit toestel dient aan bepaalde
voorwaarden te zijn voldaan:
– Bij DATA CD's/DATA DVD's waarop
behalve DivX-videobestanden ook MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden staan,
kunnen alleen de DivX-videobestanden
worden afgespeeld.
Dit toestel is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet en
DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de instructies bij de disc drives en de
opnamesoftware (niet meegeleverd) voor meer
informatie over de opname-indeling.
Afspeelvolgorde van gegevens op
DATA CD's of DATA DVD's
Zie "Afspeelvolgorde van MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden" (pagina 51). Merk op dat
de afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien er
meer dan 200 albums zijn en elk album meer dan
600 DivX-videobestanden bevat.
56NL
Opmerking
• Sommige DATA CD's/DAT DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
DivX-videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
Het toestel kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. Het toestel kan geen
bestanden afspelen met de extensie ".AVI" of
".DIVX" wanneer ze geen DivX-video bevatten.
2
3
Druk op X/x om het album te selecteren
dat u wilt afspelen.
Druk op H.
• Voor details omtrent afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD's of DATA
DVD's, zie "Discs die afgespeeld kunnen worden op
het toestel" (pagina 50).
Opmerking
• Het toestel kan mogelijk een DivX-videobestand niet
afspelen wanneer het werd samengevoegd uit twee of
meer DivX-videobestanden.
• Het toestel kan geen DivX-videobestand afspelen van
meer dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) of 2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het geluid
overslaan of niet samenvallen met het beeld op het
scherm.
• Het toestel kan sommige DivX-videobestanden van
meer dan 3 uur niet afspelen.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval een
bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien het
geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Dit toestel is evenwel niet
compatibel met de indeling WMA (Windows Media
Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor DivXvideobestanden wordt gebruikt, kan het enige tijd
duren voor er een beeld verschijnt nadat u op H hebt
gedrukt.
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op MENU.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Bijkomende functies om discs af te spelen
Het systeem begint het gekozen album af te
spelen.
Zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 57) om DivX-videobestanden te
selecteren.
Tip
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren", op ENTER.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
MY FAVOURITES
1(2 )
Een album selecteren
1
HAWAII 2004
VENUS
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
wordt vervolgd
57NL
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
Terugkeren naar het vorige
display
Druk op O RETURN.
VIDEO CD's met PBCfuncties afspelen
(Ver.2.0)
(PBC-weergabe)
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Het volgende of vorige DivXvideobestand afspelen zonder de
bestandslijst te raadplegen
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren door
op ./> te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand van
het huidige album. Merk op dat u niet naar het
vorige album kunt terugkeren door op .te
drukken. Om terug te keren naar het vorige
album, selecteert u het in de albumlijst.
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid om eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke uit te
voeren.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD's
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het TV-scherm te volgen.
1
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
Tip
• Indien het aantal kijkbeurten is vooringesteld, kan het
DivX-videobestand zoveel keer worden bekeken als
het vooringestelde cijfer. De volgende gebeurtenissen
worden geteld:
– wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
– wanneer de disc-lade is geopend.
Speel een VIDEO CD met PBC-functies
af.
Kies het gewenste item met de
cijfertoetsen.
Druk op ENTER.
Volg de instructies op het menuscherm
voor interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing van de disc de optie [Druk op
ENTER] in stap 3 vervangen zijn door [Druk op
SELECT]. Druk in dat geval op H.
Tip
• Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./> of
de cijfertoetsen met het toestel in de stopstand om een
track te kiezen en drukt u vervolgens op H of
ENTER. Het toestel begint te spelen (continue
weergave). Er kunnen geen stilstaande beelden, zoals
een menuscherm, worden getoond. Om terug te keren
naar de PBC-weergave, drukt u tweemaal op x en
vervolgens op H.
58NL
Tuner-functies
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
Radiozenders vooraf
instellen
U kunt 20 FM-radiozenders en 10 AMradiozenders vooraf instellen. Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereo programma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
5
Druk op MENU.
Tuner-functies
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
scannen begint.
Druk herhaaldelijk op X/x om
"MEMORY" te kiezen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op ENTER.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
6
7
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingesteld nummer te kiezen.
Druk op ENTER.
De zender wordt opgeslagen.
8
Herhaal stap 1 tot en met 7 om andere
zenders op te slaan.
59NL
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 59)).
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de gewenste vooraf ingestelde
zender te kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het toestel af
op een vooraf ingestelde zender.
3
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
De radio uitzetten
Druk op "/1.
Tip
• Wanneer een FM-programma stoort, druk dan op
MENU en selecteer "FM MODE" door op X/x te
drukken. Druk vervolgens op ENTER. Druk op X/x
om " MONO" te selecteren en druk vervolgens op
ENTER. Het stereo-effect valt weg maar de
ontvangst is beter. Om het stereo-effect te herstellen
drukt u op "STEREO".
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te
verbeteren.
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke vooraf ingestelde
zender slechts één naam kan worden ingevoerd.
Opmerking
• U kunt een naam invoeren voor vooraf ingestelde
zendersvan het Radio Data System (RDS)
(pagina 61).
1
Luisteren naar radiozenders die
niet vooraf ingesteld zijn
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – om
handmatig af te stemmen.
Houd voor de automatische afstemming
TUNING + of – ingedrukt. Het automatisch
afstemmen stopt automatisch wanneer het
systeem een radiozender ontvangt. Om het
automatisch afstemmen te stoppen, drukt u
TUNING + of –.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
4
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de voorinstelzender te kiezen die u
wilt benoemen.
Druk op MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x om "NAME
IN" te kiezen in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Naar radiozenders luisteren
waarvan u de frequentie kent
Ga naar afstemmen in stap 2.
1 Druk op D.TUNING.
2 Druk op de cijfertoetsen om het
frequentienummer te selecteren waarnaar u
wilt luisteren.
3 Druk op ENTER.
60NL
5
6
Druk op ENTER.
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen.
Druk op X/x om een teken te kiezen en
vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te brengen.
Een radiozender kan worden benoemd met
letters, cijfers en symbolen.
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te kiezen.
Om een teken te wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert, en druk vervolgens op
CLEAR.
7
Druk op ENTER.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel, en de
naam van het station is bewaard.
Tip
• U kunt de frequentie controleren door herhaaldelijk
op DISPLAY te drukken (pagina 61).
Wanneer het toestel is ingesteld op "TUNER
AM" of "TUNER FM", kan de frequentie
worden gecontroleerd via het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY verandert de
indicatie als volgt:
1 Zendernaam*
2 Frequentie**
Wat is het Radio Data
System?
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
Opmerking
• RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS-service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
Tuner-functies
De zendernaam of frequentie
bekijken via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Gebruik van Radio Data
System (RDS)
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDSservices, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster van het voorpaneel.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam eventueel niet in het
uitleesvenster van het voorpaneel.
* Dit wordt weergegeven als u een naam voor een
voorkeuzezender hebt opgegeven.
** De originele indicatie verschijnt opnieuw na enkele
seconden.
61NL
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
U kunt uw TV (alleen van het merk SONY)
bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening.
TV's bedienen met de
afstandsbediening
Een TV bedienen
U kunt de TV bedienen met de onderstaande
toetsen.
Gebruik van de THEATRE
SYNC-functie
Met THEATRE SYNC kunt u uw SONY TV en
dit systeem inschakelen, de systeemmodus
omschakelen naar "DVD", en vervolgens de
gekozen ingangsbron van de TV met één druk
op een toets kiezen.
De THEATRE SYNC-functie
voorbereiden
Noteer de ingangsbron van de TV die is
aangesloten op dit systeem.
Houd TV/VIDEO ingedrukt en voer de code
van de TV-ingangsbron die op dit systeem
wordt aangesloten (zie tabel) in met de
cijfertoetsen.
Toets
Actie
TV [/1
De TV in- of uitschakelen.
TV/VIDEO
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV en
andere bronnen.
De TV-ingangsbron is gekozen.
Stel de ingang van de TV in op de ingang die u
hebt gebruikt om het systeem aan te sluiten. Zie
de handleiding van uw TV voor meer
informatie.
TV VOL +/–
Om het TV-volume te regelen.
Toets
Nummer
TV-ingangsbron
TV CH +/–
De TV-kanalen kiezen.
TV/VIDEO
0
Cijfertoetsen
terwijl u op de
TV-toets drukt
De TV-kanalen kiezen.
Geen ingangsbron
(standaard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Gebruik - voor het selecteren van een
kanaalnummer hoger dan 10. (Druk voor kanaal
25 bijvoorbeeld op -, en dan op 2 en 5.)
Opmerking
• Afhankelijk van de TV is het mogelijk dat u uw TV
niet kunt bedienen of sommige van de
bovenvermelde toetsen niet kunt gebruiken.
9*
COMPONENT 1
CLEAR*
COMPONENT 2
AMP
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
* Behalve Noord-Amerikaanse modellen.
62NL
De THEATRE SYNC-functie
gebruiken
Geluidseffecten
Richt de afstandsbediening op de TV en dit
systeem, en druk eenmaal op THEATRE SYNC.
Lage tonen versterken
Verander de zendtijd wanneer de functie niet
werkt. De zendtijd hangt af van de TV.
U kunt lage tonen versterken.
Zendtijd wijzigen
Lage tonen worden effectief versterkt.
Houd TV CH + ingedrukt en voer de code
voor de zendtijd (zie tabel) in met de
cijfertoetsen.
Geluidseffecten afzetten
Druk op DYNAMIC BASS.
Druk opnieuw op DYNAMIC BASS.
De zendtijd van de afstandsbediening is
gekozen.
Nummer
Zendtijd
TV CH +
1
0,5 (standaard)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Opmerking
Andere handelingen
Toets
• Deze functie werkt alleen met SONY TV's. (Deze
functie werkt mogelijk niet op sommige Sony TV's.)
• Wanneer de TV en het systeem te ver van elkaar
staan, kan deze functie mogelijk niet werken. Plaats
het systeem dichter bij de TV.
• Richt de afstandsbediening naar de TV en het
systeem terwijl u de code invoert.
63NL
Gebruik van de Sleep
Timer
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
Druk op SLEEP.
Bij elke druk op deze toets veranderen de
minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster als
volgt:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan in 2 standen worden gezet.
1
2
3
4
Resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te kiezen.
Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP
OFF" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
64NL
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk op ENTER of c.
Druk op X/x om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
regelen.
• DIMMER ON: Het uitleesvenster op het
voorpaneel wordt donker.
• DIMMER OFF: Helder.
De resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP.
Druk op AMP MENU.
Druk op ENTER.
Het item wordt weergegeven.
5
Druk op AMP MENU.
Het AMP-menu schakelt uit.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Geavanceerde instellingen en
afstellingen
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
4
De weergave van discs kan op 2 manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het toestel
bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
KINDERBEVEILIGING
Druk tijdens het afspelen van een disc op x
om de weergave te stoppen.
Geef het wachtwoord in, druk daarna op
ENTER
.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41e disc wordt de eerste disc
gewist.
2
Druk op X/x om [AAN t] te kiezen en
druk op ENTER.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Weergave van bepaalde discs
verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]
1
DVD VIDEO
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
5
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
[Eigen kinderbeveiliging staat aan.]
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
wordt vervolgd
65NL
Eigen kinderbeveiliging
uitschakelen
2
1 Volg stap 1 tot en met 3 van "Weergave van
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]".
2 Druk op X/x om [UIT t] te kiezen en druk
12(27)
18(34)
T
1:32:55
op ENTER.
DVD VIDEO
3 Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1 Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
3
Het [EIGEN KINDERBEVEILIGING]
scherm verschijnt.
Druk op X/x om [SPELER t] te kiezen
en druk op ENTER.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
2 Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
Het toestel is klaar voor weergave.
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
Tip
• Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan het
cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer het
[EIGEN KINDERBEVEILIGING] scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in
te voeren.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Weergave door kinderen
beperken
[KINDERBEVEILIGING]
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk daarna op
(alleen DVD)
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
[KINDERBEVEILIGING].
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
66NL
4
ENTER
.
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
UIT
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
5
Druk op X/x om [STANDAARD] te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor [STANDAARD]
verschijnen.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet [NIVEAU] in stap 8 op [UIT].
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
1 Plaats de disc en druk op H.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
USA
USA
ANDERE
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
2 Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
Tip
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u [ANDERE t] selecteert, moet
u een standaardcode opgeven in de tabel
van de "Codelijst kinderbeveiliging"
(pagina 91) met behulp van de cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om [NIVEAU] te selecteren
en druk op ENTER.
De gekozen items voor [NIVEAU]
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
• Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, verwijdert
u de disc en herhaalt u stap 1 tot en met 3 van
"Weergave van bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]". Wanneer u wordt
gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
"199703" in met de cijfertoetsen en drukt u
vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd een nieuw
4-cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u een
nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u
de disc weer in het toestel plaatsen en op H
drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in wanneer
het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Opmerking
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige niveau
hersteld.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
De weergave start.
Druk op X/x om het gewenste niveau te
selecteren en druk op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
wordt vervolgd
67NL
Wachtwoord wijzigen
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
3
Druk op X/x om [WACHTWOORD t] te
kiezen en druk op ENTER.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
5
6
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
Optimaal Surround Sound
voor een kamer
(LUIDSPREKEROPST.)
Afhankelijk van de vorm van de kamer, kunt u
bepaalde luidsprekers niet installeren. Voor een
beter surround sound is het raadzaam dat u eerst
de positie van de luidsprekers kiest.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"DVD" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Druk op X/x om
[LUIDSPREKEROPST.] te selecteren
en druk op ENTER.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
LUIDSPREKEROPST.
LUIDSPREKEROPST.
AUTOKALIBRATIE
DVD VIDEO
Als u zich vergist bij het invoeren
van het wachtwoord
Druk op C voordat u op ENTER drukt en voer
het juiste nummer in.
4
Druk op X/x om [LUIDSPREKEROPST.]
te selecteren en druk op ENTER.
De opties voor [LUIDSPREKEROPST.]
verschijnen.
LUIDSPREKEROPST.
STANDAARD
68NL
5
Druk op C/c om een instelling te
kiezen.
• [ALLE VOOR]: als u alle luidsprekers
voor de luisterpositie installeert.
• [STANDAARD]: als u alle luidsprekers
normaal installeert.
• [ALLE VOOR - GEEN MIDDEN]: als u
de voorste luidsprekers en de surround
luidsprekers voor de luisterpositie
installeert.
• [GEEN MIDDEN]: als u de voorste
luidsprekers en de surround luidsprekers
installeert.
• [VOOR ALLEEN]: als u de voorste
luidsprekers installeert.
6
Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
7
Geavanceerde instellingen en afstellingen
• [TWEEDE RUIMTE]: als u de voorste
luidsprekers in een kamer en de surround
luidsprekers in een andere kamer
installeert.
• [GEEN SURROUND]: als u de
middenluidsprekers en de voorluidprekers
installeert.
Druk op X/x om [JA] of [NEE] te
selecteren en druk op ENTER.
• [JA]: ga verder met
[AUTOKALIBRATIE], zie Stap 5 van
"De juiste instellingen automatisch
kalibreren." (pagina 70).
• [NEE]: ga uit [LUIDSPREKEROPST.].
wordt vervolgd
69NL
LUIDSPREKEROPST.
Doorgaan met AUTOKALIBRATIE?
JA
NEE
De juiste instellingen
automatisch kalibreren.
(AUTOKALIBRATIE)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan de juiste surround sound automatisch
instellen.
Opmerking
• Om van de surround sound te genieten nadat u de
positie van de luidsprekers hebt veranderd, is het
raadzaam om [LUIDSPREKEROPST.] in te stellen
en vervolgens [AUTOKALIBRATIE] in te stellen.
• Om [AUTOKALIBRATIE] in te stellen moet u de
meegeleverde kalibratiemicro aansluiten.
• Het uitleesvenster op het voorpaneel vermeld de
gekozen [LUIDSPREKEROPST.]. Het geeft niet aan
naar welke luidsprekers het geluid wordt uitgevoerd.
• Als u de [GROOTTE] wijzigt in [LUIDSPREKER],
keert de instelling [LUIDSPREKEROPST.] terug
naar [STANDAARD].
Opmerking
• Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij de
opstart van [AUTOKALIBRATIE]. U kunt het
geluid niet stiller zetten. Heb aandacht voor kinderen
en buren.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"DVD" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
Druk op X/x om
[LUIDSPREKEROPST.] te selecteren
en druk op ENTER.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
LUIDSPREKEROPST.
LUIDSPREKEROPST.
AUTOKALIBRATIE
4
DVD VIDEO
Druk op X/x om [AUTOKALIBRATIE] te
selecteren en druk op ENTER.
De opties voor [AUTOKALIBRATIE]
verschijnen.
AUTOKALIBRATIE
Sluit de kalibratiemicrofoon aan.
Starten met meting?
JA
NEE
Sluit de kalibratiemicro aan op de A.CAL
MIC-aansluiting op het voorpaneel en
plaats deze op oorhoogte met behulp van
een driepoot (niet meegeleverd). De
70NL
voorzijde van elke luidspreker moet naar de
kalibratiemicro zijn gericht en er mogen
geen hindernissen staan tussen de
luidsprekers en de kalibratiemicro. Maak
geen geluid zolang de meting bezig is.
• Weerkaatsingen van muren of de vloer kunnen
een invloed hebben op de metingen.
• Als er een foutmelding verschijnt, volgt u de
melding en selecteert u vervolgens [JA].
Een foutbericht verschijnt wanneer:
–de hoofdtelefoon is aangesloten.
–de kalibratiemicro niet is aangesloten.
–de voorste luidsprekers niet correct zijn
aangesloten.
–de surround luidsprekers niet correct zijn
aangesloten.
–de voorste luidsprekers en de surround
luidsprekers niet correct zijn aangesloten.
–er teveel lawaai is in de buurt van de
kalibratiemicro.
–de kalibratiemicro is overbelast.
A.CAL MIC
Kalibratiemicro
6
Druk op C/X/x/c en selecteer [JA] of
[NEE], druk vervolgens op ENTER.
x De meting is OK.
Maak de kalibratiemicro los en selecteer op
[JA]. Het resultaat werd uitgevoerd.
JA
NEE
x De meting is niet OK.
5
Volg het bericht en kies vervolgens [JA] op
opnieuw te proberen.
Druk op X/x om [JA] te selecteren en
druk op ENTER.
Meting mislukt.
Kalibratie wordt gestart.
Controleer de luidsprekeraansluiting.
Opnieuw proberen?
Bezig met meten. Even geduld.
JA
NEE
Geavanceerde instellingen en afstellingen
Meting voltooid.
JA
VOOR L :
JA
VOOR R :
MIDDEN :
GEEN
SUBWOOFER : JA
SURROUND L : GEEN
SURROUND R : GEEN
Indien OK, trek de kalibratiemicrofoon uit en
selecteer JA.
Tip
• U kunt de afstand tussen de luisterpositie en elke
luidspreker controleren. Zie pagina 77.
Opmerking
• Vermijd om in de meetzone aanwezig te zijn en
geluid te maken tijdens een meting (ongeveer 3
minuten) om een foutieve meting te vermijden.
Tijdens de meting worden testsignalen
uitgevoerd vanuit de luidsprekers.
wordt vervolgd
71NL
Opmerking
• Terwijl de Autokalibratie werkt, mag u:
– het toestel niet uitschakelen.
– op geen enkele knop drukken.
– het volume niet veranderen.
– de functie niet veranderen.
– de disc niet wisselen.
– geen disc invoeren of uitwerpen.
– geen hoofdtelefoon aansluiten.
– de kalibratiemicro niet losmaken.
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten.
Voor een volledige lijst van het instelmenu, zie
pagina 98.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
Opmerking
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
12(27)
18(34)
:
:
DVD VIDEO
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
BNR
3
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
4
72NL
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ENGELS
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: [TAALKEUZE],
[SCHERMINSTELLING], [INDIVIDUELE
INSTELLING], of [LUIDSPREKER].
Druk vervolgens op ENTER.
Het instelitem wordt gekozen.
Voorbeeld: [SCHERMINSTELLING]
Gekozen item
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
4:3 VERHOUDING:
16:9
AAN
HOESBEELD
VOLLEDIG
Instelitems
5
3 Druk op ENTER.
Alle instellingen uitgelegd op 74 tot en met
79 worden weer standaard. Druk niet op
[/1 tijdens het herstellen, omdat dit enkele
seconden in beslag neemt.
Opmerking
• Wanneer u het systeem na het herstellen weer
inschakelt en er geen disc in het systeem is geplaatst,
verschijnt het bericht op het TV-scherm. Om de
snelinstelling (pagina 20) te verrichten, drukt u op
ENTER en om terug te keren naar de gewone
schermweergave, drukt u op CLEAR.
Kies een item met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor het geselecteerde onderdeel
worden weergegeven.
Voorbeeld: [TV TYPE]
Opties
6
Kies een instelling met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en geactiveerd.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 LETTER BOX
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
Gekozen instelling
Geavanceerde instellingen en afstellingen
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
4:3 VERHOUDING:
Alle [INSTELLING] instellingen
terugzetten
1 Kies [HERSTELLEN] in stap 3 en druk op
ENTER.
2 Kies [JA] met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier [NEE] te kiezen.
73NL
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen
Beeldinstellingen
[SCHERMINSTELLING]
Kies de instellingen van de aangesloten TV.
[TAALKEUZE]
Met [TAALKEUZE] kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies [SCHERMINSTELLING] in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken, zie
"Gebruik van het instelscherm" (pagina 72).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Kies [TAALKEUZE] in het instelscherm. Om
het scherm te gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 72).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ENGELS
x [TV TYPE]
x [SCHERMDISPL.] (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
x [MENU] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen uit het discmenu.
Hiermee kiest u de breedte-/hoogteverhouding
van de aangesloten TV (4:3 of breedbeeld).
De standaard instellingen variëren, afhankelijk
van het landmodel.
[4:3 LETTER
BOX]
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken aan
de boven- en onderkant van het
scherm.
[4:3
PAN&SCAN]
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op het
volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
[16:9]
Kies deze instelling wanneer u een
breedbeeld-TV of een TV met
breedbeeldfunctie aansluit.
x [GELUID] (alleen DVD VIDEO)
De taal van het geluid kiezen.
Als u [ORIGINEEL] kiest, wordt de
voorkeurtaal op de disc gekozen.
x [ONDERTITELING] (alleen DVD VIDEO)
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u [ALS GELUID] kiest, verandert de
taal voor de ondertiteling mee met de taal van
het geluid.
Tip
• Wanneer u [ANDERE t] kiest in [MENU],
[GELUID] of [ONDERTITELING] moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina 91) kiezen en
invoeren met de cijfertoetsen.
Opmerking
• Wanneer u onder [MENU], [GELUID] of
[ONDERTITELING] een taal kiest die niet op de
DVD VIDEO staat, wordt automatisch één van de
opgenomen talen gekozen (afhankelijk van de disc
kan het zijn dat de taal niet automatisch wordt
geselecteerd).
74NL
[4:3 LETTER BOX]
[ZWART]
Zwarte achtergrond.
x [LINE]
[4:3 PAN&SCAN]
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de EURO AV T OUTPUT
(TO TV)-aansluiting achterpaneel op het toestel.
[VIDEO]
Voert videosignalen uit.
[RGB]
Voert RGB-signalen uit.
[16:9]
Opmerking
• Wanneer uw TV niet compatibel is met RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het TV-scherm
wanneer u [RGB] kiest. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de TV.
Opmerking
• Bij sommige DVD's kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3
PAN&SCAN] en omgekeerd.
x [SCHERMBEVEILIGING]
[AAN]
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
[UIT]
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
x [ACHTERGROND]
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een CD,
DATA CD (MP3-audio) of DATA DVD te
kiezen.
[HOESBEELD]
Het schermbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen wanneer
het is opgenomen op de disc (CDEXTRA, enzovoort). Als er geen
schermbeeld op de disc staat,
verschijnt het [GRAFISCH]
beeld.
[GRAFISCH]
Er verschijnt een vooraf ingesteld
beeld dat in het systeem is
opgeslagen.
[BLAUW]
Blauwe achtergrond.
Deze instelling geldt alleen wanneer u [TV
TYPE] bij [SCHERMINSTELLING] op [16:9]
zet (pagina 74). Stel dit in voor weergave van
4:3 progressive signalen. Wanneer u de breedte/
hoogte-verhouding van uw progressive (525p/
625p) compatibele TV kunt regelen, moet u dat
doen op uw TV en niet op het toestel.
Opmerking
• Deze instelling werkt alleen wanneer "P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)" of "P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)" is geselecteerd met de
PROGRESSIVE toets (pagina 26).
[VOLLEDIG]
Selecteer dit om de breedte/
hoogte-verhouding van uw TV te
regelen.
[NORMAAL]
Selecteer dit wanneer u de
breedte/hoogte-verhouding van
uw TV niet kunt regelen. Geeft
een signaal met een breedte/
hoogte-verhouding van 16:9 weer
met zwarte stroken links en rechts
van het beeld.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u het systeem 15 minuten in de pauzeof stopstand laat, of wanneer u een CD, DATA
CD (MP3-audio) of DATA DVD langer dan 15
minuten afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op een knop (bijv. H) om
de schermbeveiliging uit te zetten.
x [4:3 VERHOUDING]
16:9 TV
75NL
Individuele instellingen
[INDIVIDUELE INSTELLING]
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en andere
instellingen op te geven.
Kies [INDIVIDUELE INSTELLING] in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken, zie
"Gebruik van het instelscherm" (pagina 72).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTO
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
MULTI-DISC RESUME:
AAN
UIT
AUDIO DRC:
DivX:
Registration Code
x [PAUZESTAND] (alleen DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
toestel PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGgeluidssporen in deze volgorde.
x [MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Om Multi-disc Resume aan of uit te zetten.
[AAN]
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 40 discs.
[UIT]
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen. Het
afspelen wordt alleen hervat bij
het hervatpunt voor de huidige
disc in het systeem.
x [AUDIO DRC] (alleen DVD VIDEO)
Versmalt het dynamische bereik van de sound
track.
Dit is handig om 's nachts films te bekijken met
laag volume.
[UIT]
Geen compressie van het
dynamische bereik.
[STANDAARD]
De sound track wordt
weergegeven met het normale
dynamische bereik.
[MAX]
Comprimeert het dynamisch
bereik volledig.
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
[AUTO]
[BEELD]
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze
instelling.
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
x [MUZIEKSTUKKEUZE] (alleen DVD
VIDEO)
Geeft de sound track met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een DVD
VIDEO met verschillende geluidsindelingen
(PCM, DTS, MPEG audio of Dolby Digital).
[UIT]
Geen voorrang toegekend.
[AUTO]
Voorrang toegekend.
Opmerking
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE]
heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]
instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 74).
(Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.)
• Als PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGgeluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
76NL
x [DivX] (alleen DAV-DZ110/DZ410)
Toont de registratiecode van het toestel.
Meer informatie vindt u op
http://www.divx.com op het Internet.
Luidsprekerinstellingen
[SURROUND]
[JA]: Kies normaal deze
instelling.
[GEEN]: Kies deze instelling
wanneer geen surround
luidspreker is aangesloten.
[SUBWOOFER]
[JA]
[LUIDSPREKER]
Voor een optimaal surround-geluid, moet u de
grootte van de aangesloten luidsprekers en hun
afstand tot uw luisterpositie instellen. Zet
vervolgens luidsprekervolume en –balans gelijk
aan de hand van de testtoon.
Kies [LUIDSPREKER] in het instelscherm.
Voor details, zie "Gebruik van het instelscherm"
(pagina 72).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Opmerking
• U kunt deze instelitems niet uitvoeren, wanneer u
hoofdtelefoons op het toestel heeft aangesloten.
x [AFSTAND (VOOR)]
De standaard afstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
Wanneer u de afstand instelt met de
snelinstelling (pagina 20), verschijnt de
instelling automatisch.
JA
JA
JA
JA
1,0 - 7,0 m3)
0,0 - 7,0 m2)
Terugkeren naar de standaardinstelling bij het wijzigen van een
instelling
Kies het item en druk op CLEAR. Merk op dat
alleen de instelling [GROOTTE] niet terugkeert
naar de standaardinstelling.
x [GROOTTE]
Indien u geen middenluidsprekers of surround
luidsprekers aansluit, moet u de parameters voor
[MIDDEN] en [SURROUND] instellen. De
instelling van de voorluidsprekers en de
subwoofer is vastgelegd en kan niet worden
gewijzigd.
[VOOR]
[JA]
[MIDDEN]
[JA]: Kies normaal deze
instelling.
[GEEN]: Kies deze instelling
wanneer geen middenluidspreker
is aangesloten.
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
[L/R]
3.0 m1)
De afstand van de voorste
luidspreker tot de luisterpositie
kan in stappen van 0,2 meter
worden ingesteld van 1,0 tot 7,0
meter3).
[MIDDEN]
3,0 m1)
(verschijnt wanneer
u [MIDDEN] bij
[GROOTTE] instelt
op [JA].)
De afstand van de
middenluidspreker kan tot 1,6
meter dichter bij de luisterpositie
van de voorluidsprekerafstand
worden ingesteld in stappen van
0,2 m.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND(VOOR):
AFSTAND(SURROUND):
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Opmerking
• Wanneer u de instelling [GROOTTE] wijzigt, keert
de instelling [LUIDSPREKEROPST.] terugkeert
naar [STANDAARD].
wordt vervolgd
77NL
1)
Bij het verrichten van de Snelinstelling (pagina 20)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
2)
0,0 to 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
3)
0,9 to 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
x [AFSTAND (SURROUND)]
De standaardafstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
Wanneer u de afstand instelt met de
snelinstelling (pagina 20), verschijnt de
instelling automatisch.
x [NIVEAU (VOOR)]
U kunt het niveau van de voorluidspreker
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
[L/R]
0,0 dB
Instellen tussen –6,0 dB en +0,0
dB in stappen van 1 dB.
[MIDDEN]
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0
0,0 dB
dB in stappen van 1 dB.
(verschijnt wanneer
u [MIDDEN] bij
[GROOTTE] instelt
op [JA].)
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0
dB in stappen van 1 dB.
x [NIVEAU (SURROUND)]
U kunt het niveau van de surround luidsprekers
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
[L/R]
0,0 dB
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND]
bij [GROOTTE]
instelt op [JA].)
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
[L/R]
3,0 m/10 ft*
(verschijnt wanneer
u [SURROUND]
bij [GROOTTE]
instelt op [JA].)
De afstand van de surround
luidsprekers tot de luisterpositie
kan in stappen van 0,2 meter
worden ingesteld van 0,0 tot 7,0
meter**.
* Bij het verrichten van de Snelinstelling (pagina 20)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
** 0,0 to 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse
modellen.
Opmerking
• Als de voor- en surround luidsprekers niet even ver
van de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van
de dichtsbij zijnde luidspreker in.
• Plaats de surround luidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling [AFSTAND] kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
78NL
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0 dB
in stappen van 1 dB.
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Draai aan de VOLUME-regelaar op het toestel
of druk op VOLUME +/– op de
afstandsbediening.
x [TEST TOON]
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU (VOOR)] en [NIVEAU
(SURROUND)] te regelen.
[UIT]
De luidsprekers produceren geen testtoon.
[AAN]
Bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de
testtoon. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKER] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Regel het luidsprekerniveau
met de testtoon.
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
U kunt de standaard systeemparameters zoals
vooraf ingestelde zenders herstellen.
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
"/1
A
x
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
3
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
4
5
Druk op X/x om [TEST TOON] te
kiezen, en druk vervolgens op ENTER
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om [AAN] te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
7
Regel vanuit de luisterpositie [NIVEAU
(VOOR)] of [NIVEAU (SURROUND)] met
C/X/x/c.
De testtoon wordt alleen geproduceerd door
de betreffende luidspreker.
8
9
Druk op ENTER na het verrichten van
de nodige instellingen.
Druk herhaaldelijk op X/x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
10 Druk herhaaldelijk op X/x om [UIT] te
2
Druk op "/1 om het systeem in te
schakelen.
Druk tegelijkertijd op x, A en "/1 op
het toestel.
"COLD RESET" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
standaardinstellingen zijn hersteld.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
6
Druk op X/x om [LUIDSPREKER] te
kiezen, en druk vervolgens op ENTER
of c.
1
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
79NL
Reiniging
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
• Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakkundig
personeel worden vervangen.
• Het toestel blijft onder (net) spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
Plaatsing
• Installeer het apparaat op een goed geventileerde
plaats om te voorkomen dat het overhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het apparaat niet in een nauw bemeten en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
apparaat te plaatsen. Het systeem is uitgerust met een
krachtige versterker. Indien de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het apparaat oververhit en defect
raken.
• Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond,
zoals een tapijt, waardoor de ventilatiegaten kunnen
worden afgesloten.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof
of mechanische schokken.
Werking
• Indien het apparaat direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht,
kan er condensvorming optreden op de lenzen in het
apparaat. In dat geval kan de werking van het
apparaat zijn verstoord. Verwijder in dat geval de
disc en laat het apparaat ongeveer een half uur aan
staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de disc uit het apparaat wanneer u dit verplaatst.
Indien u dat niet doet, kan de disc beschadigd worden.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
80NL
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
apparaat kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Discs reinigen, disc/lensreiniger
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc/lensreiniger (nat of
spraytype). Deze kunnen de werking van het
toestel verstoren.
Kleuren op uw TV-scherm
• Indien de luidsprekers de kleuren op het TV-scherm
beïnvloeden, moet u de TV onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Indien de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de TV af zetten.
BELANGRIJK
Opgelet: Dit apparaat kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het TVscherm tonen. Als u dit beeld lange tijd op het TVscherm laat staan, bestaat het gevaar dat het TVscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.
Het naamplaatje bevindt zich onderaan aan de
buitenzijde.
Het systeem verplaatsen
Alvorens het systeem te verplaatsen moet u de discs
verwijderen en de stekker uit het stopcontact trekken.
Opmerkingen betreffende
de discs
Disc hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel
beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen
worden ingehouden.
Voeding
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
laat deze niet achter in een auto die in de volle
zon geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
Reiniging
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen, of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u er discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) in probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbare accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
Als "PROTECTOR" en "PUSH POWER"
afwisselend verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op "/1 om het systeem uit te schakelen en
controleer onderstaande items wanneer
"STANDBY" verdwijnt.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het systeem
geblokkeerd?
Na controle van bovenstaande items en het oplossen
van eventuele problemen, kunt u het systeem weer
inschakelen. Wanneer de oorzaak van het probleem
na het controleren van bovenstaande punten niet is
gevonden, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Beeld
Aanvullende informatie
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
De speler wordt niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV) kabel is niet goed
aangesloten.
• De SCART (EURO AV) kabel is beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de juiste
EURO AV t INPUT-aansluiting (pagina 13,
25).
• De video-ingang van de TV is niet ingesteld om
beelden met het toestel te bekijken.
• Controleer de uitvoer van uw systeem
(pagina 75).
• U hebt het progressiveformaat ingesteld maar uw
TV is niet compatibel met progressivesignalen.
Keer dan terug naar interlace (standaardinstelling)
(pagina 26).
wordt vervolgd
81NL
• Wanneer u het progressiveformaat (525p/625p)
instelt, kan het beeld zijn beïnvloed, ook al is de
TV compatibel met progressievesignalen. Keer
dan terug naar interlace (standaardinstelling)
(pagina 26).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
Het beeld vult niet volledig het scherm, ook al
is de breedte/hoogte-verhouding onder [TV
TYPE] bij [SCHERMINSTELLING] ingesteld.
• De breedte/hoogte-verhouding op de disc ligt
vast.
Er treedt een kleurafwijking op op het TVscherm.
De subwoofer en de voorluidsprekers in dit systeem
zijn magnetisch afgeschermd om een magnetische
'lek' te voorkomen. Er kan echter een kleine 'lek'
optreden als er een zeer sterke magneet wordt
gebruikt. Controleer als dat gebeurt de volgende
items:
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een
CRT-TV of -projector, installeer ze dan op
minstens 0,3 m van de TV.
• Als de kleurafwijking blijft, zet dan de TV uit en
zet hem vervolgens na 15 tot 30 minuten weer aan.
• Als er 'howling' optreedt, zet de luidsprekers dan
opnieuw verder weg van de TV.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp
(magnetische sluiting op een TV-stand, medischa
apparatuur, speelgoed, enz) dichtbij de speakers
wordt gezet.
Geluid
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer "MUTING ON" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de Slowmotion Play-modus. Druk op H om terug te
keren naar de normale weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar de normale
weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstelling (pagina 77).
Het geluid uit de linker en rechter luidsprekers
is niet in balans of is omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
De subwoofer produceert geen geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en –
instelling (pagina 13, 77).
82NL
• Stel het geluidsveld in op "A.F.D. STD"
(pagina 34).
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitsnoeren zich niet in de
buurt van een transformator of motor bevinden, en
minstens 3 meter verwijderd zijn van een TVtoestel of fluorescentieverlichting.
• Plaats de TV verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd
met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo effect bij het afspelen van
een VIDEO CD, een CD of een MP3.
• Stel [GELUID] in op [STEREO] door op AUDIO
te drukken (pagina 44).
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital, DTS of MPEG
geluidsspoor.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 34).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en –
instelling (pagina 13, 77).
• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluidsspoor
opgenomen in Dolby Digital of MPEG
audioformaat.
Alleen de middenluidspreker werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 34).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de
middenluidspreker minder uitgesproken.
De surround luidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 34).
• Bij sommige geluidsbronnen is het surroundeffect minder uitgesproken.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers die
zijn aangeduid op het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Het uitleesvenster op het voorpaneel vermeld de
gekozen [LUIDSPREKEROPST.]. Het geeft niet
aan naar welke luidsprekers het geluid wordt
uitgevoerd (pagina 34,68).
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antenne goed is aangesloten.
Regel de antenne en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de
vooraf ingestelde zenders werden gewist (bij het
scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de
zenders opnieuw in (pagina 59).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
De disc wordt niet afgespeeld.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc in de disclade met het label naar
boven.
• De disc zit niet goed op de disc-lade.
• Het toestel kan geen CD-ROM's, enz. afspelen
(pagina 6).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met
die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in het systeem
waardoor de lenzen kunnen worden beschadigd.
Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een
half uur aan staan.
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3formaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het MP3formaat conform UDF (Universal Disk Format).
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld
• De DATA CD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform UDF (Universal Disk Format).
• Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
• Het beeld is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048
(hoogte) in de normale modus of meer dan
2.000.000 pixels in progressive JPEG die meestal
wordt gebruikt op internetwebpagina's.
• Het past niet op het scherm (deze beelden worden
verkleind).
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [GELUID
(MP3)] (pagina 54).
• Als u de [STAND (MP3, JPEG)] instelling niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het systeem uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op de DATA CD/
DATA DVD. (Alleen DAV-DZ110/DZ410)
Aanvullende informatie
De afstandsbediening werkt niet.
• Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en het toestel.
• De afstand tussen afstandsbediening en het toestel
is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna
leeg.
• De MP3-audiotrack is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet van MP3-indeling, ondanks
de extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• Het toestel kan geen audiotracks met MP3PRO
indeling afspelen.
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 54).
• Als u de [STAND (MP3, JPEG)] instelling niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het systeem uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op de DATA CD/
DATA DVD. (Alleen DAV-DZ110/DZ410)
De MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
worden tegelijkertijd afgespeeld.
• [AUTO] is gekozen bij [STAND (MP3, JPEG)]
(pagina 54).
Een DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld. (Alleen DAV-DZ110/DZ410)
• Het bestand is niet aangemaakt met DivXformaat.
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".AVI"
of ".DIVX".
• De DATA CD/DATA DVD is niet opgenomen in
de DivX-indeling conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet/UDF.
• Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
wordt vervolgd
83NL
De titels van albums/tracks/bestanden worden
niet juist weergegeven.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als [*].
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD (pagina 49).
• Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.
• Program Play, Shuffle Play of Repeat Play is
geselecteerd.
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren
vóór het afspelen van een disc.
• Resume Play is geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op het toestel of de
afstandsbediening en start de weergave
(pagina 39).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het TV-scherm. wordt vervolgd.
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
"LOCKED" wordt op het uitleesvenster
weergegeven.
• Neem contact op met de Sony-dealer of een
plaatselijke erkende Sony servicedienst.
Het toestel begint de disc automatisch af te
spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzefunctie. Bij het afspelen van
een dergelijke disc stopt het toestel de weergave
bij het automatisch pauzesignaal.
Sommige functies zoals Stop, Search, Slowmotion Play of Repeat Play werken niet.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de disc.
De berichten verschijnen niet in de gewenste
taal op het scherm.
• Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm [SCHERMDISPL.] onder
[TAALKEUZE] (pagina 74).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen
op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
• Ondertitels veranderen kan niet met de DVD.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
• Ondertitels uitschakelen kan niet met de DVD.
84NL
[Gegevensfout] verschijnt op het TV-scherm
bij het afspelen van een DATA CD of DATA
DVD.
• De MP3-audiotrack/JPEG-beeldbestand/DivXvideobestand* is defect.
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet
compatibel met DCF.
• Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie ".JPG"
of ".JPEG", maar heeft niet het JPEG-formaat.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie
".AVI" of ".DIVX" maar heeft niet het DivXformaat, of heeft het DivX-formaat maar
beantwoordt niet aan een DivX-profiel.*
* Alleen DAV-DZ110/DZ410
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem
na enkele minuten weer in.
Zelfdiagnosefunctie
VER.X.XX
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
knippert een servicecode van 5 tekens
(bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van
een letter en 4 cijfers op het scherm en in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg dan
de onderstaande tabel.
C:13:50
Eerste 3
Oorzaak en/of oplossing
tekens van de
servicecode
De disc is vuil.
,Reinig de disc met een zachte
doek (pagina 81).
C 31
De disc is niet correct ingebracht.
,Zet het systeem opnieuw aan en
plaats de disc correct.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van het
(xx is een cijfer) toestel heeft gewerkt om een defect
te voorkomen.
,Neem contact op met de Sonydealer of een plaatselijke
erkende servicedienst van Sony
en geef de servicecode van 5
tekens door.
Voorbeeld: E 61 10
Aanvullende informatie
C 13
Bij het weergeven van het
versienummer op het scherm
Wanneer u het systeem inschakelt, is het
mogelijk dat het versienummer [VER.X.XX]
(waarbij X een cijfer is) op het scherm
verschijnt. Hoewel dit geen defect is, en dit
alleen voor intern gebruik is van Sony, zal het
systeem niet normaal kunnen worden gebruikt.
Schakel het systeem uit en schakel het
vervolgens weer in.
85NL
Technische gegevens
Uitgangen (analoog)
Hoofdtelefoon
Versterkergedeelte
DAV-DZ110
DVD-systeem
Stereo mode (nominaal)
Laser
108 W + 108 W (3 ohm bij
1 kHz, 1 % THD)
Surround mode (referentie) RMS-uitgangsvermogen,
10 % THD
Voor: 142 W + 142 W
(met SS-TS51)
Midden*: 142 W
(met SS-CT51)
Surround*: 142 W + 142 W
(met SS-TS51)
Subwoofer*: 140 W
(met SS-WS51)
DAV-DZ111
Stereo mode (nominaal)
108 W + 108 W (3 ohm bij
1 kHz, 1 % THD)
Surround mode (referentie) RMS-uitgangsvermogen,
10 % THD
Voor: 142 W + 142 W
(met SS-TS31A)
Midden*: 142 W
(met SS-CT31A)
Surround*: 142 W + 142 W
(met SS-TS31A)
Subwoofer*: 140 W
(met SS-WS33)
Signaalformaat
Systeem
FM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
AM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Tussenfrequentie
PLL quartz-locked digital
synthesizer
87,5 – 108,0 MHz (stappen
van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
AM-kaderantenne
450 kHz
Videogedeelte
Uitgangen
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
108 W + 108 W (3 ohm bij
1 kHz, 1 % THD)
Surround mode (referentie) RMS-uitgangsvermogen,
10 % THD
Voor: 142 W + 142 W
(met SS-TS53)
Midden*: 142 W
(met SS-CT51)
Surround*: 142 W + 142 W
(met SS-TS53)
Subwoofer*: 140 W
(met SS-WS51)
Luidsprekers (DAV-DZ110)
Voor/Surround
* Afhankelijk van de geluidsveldinstelling en de bron
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
kan er geen geluid hoorbaar zijn.
Ingangen (analoog)
LINE (AUDIO IN)
AUDIO IN
Gevoeligheid:
450/250 mV
Gevoeligheid:
250/125 mV
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
65 mm diam. conus
3,0 ohm
92 × 151 × 83 mm
(b/h/d)
0,6 kg
Midden
Luidsprekersysteem
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
65 mm diam. conus
3,0 ohm
260 × 94,5 × 86 mm (b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
86NL
Halfgeleiderlaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emissieduur: continu
PAL
Tunergedeelte
DAV-DZ410
Stereo mode (nominaal)
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
160 mm diam. conus
3,0 ohm
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
200 × 312 × 360 mm
(b/h/d)
5,6 kg
Luidsprekers (DAV-DZ111)
Voor/Surround
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
65 mm diam. conus
3,0 ohm
90 × 132 × 107 mm
(b/h/d)
0,5 kg
Midden
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
65 mm diam. conus
3,0 ohm
200 × 92 × 107 mm
(b/h/d)
0,7 kg
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
160 mm diam. conus
3,0 ohm
200 × 312 × 321 mm
(b/h/d)
5,0 kg
Luidsprekers (DAV-DZ410)
Voor/Surround
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
160 mm diam. conus
3,0 ohm
200 × 312 × 360 mm
(b/h/d)
5,6 kg
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Aan: 150 W
Standby: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
430 × 55 × 360 mm (b/h/d)
incl. uitstekende
onderdelen
3,8 kg
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
2-wegs Bass reflex,
magnetisch afgeschermd
Woofer: 70 × 100 mm
diam. conus
Tweeter: 50 mm conus
3,0 ohm
92 × 602 × 83 mm (b/h/d)
275 × 1.200 × 275 mm
(b/h/d) met stand (lang)
275 × 800 × 275 mm
(b/h/d) met stand (kort)
1,4 kg
3,1 kg met stand (lang)
2,7 kg met stand (kort)
• Luidsprekers (5)
• Subwoofer (1)
• AM-kaderantenne (1)
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (5 m × 4, 15 m × 2)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA) batterijen (2)
• Kalibratiemicro (1)
• Foot pads (1 set)
• Stijlen (lang × 4, kort × 4)*
• Voeten (4)*
• Voetsteun (4)*
• Schroeven (8)*
• Gebruiksaanwijzing
• Luidsprekers en TV-aansluitingen (kaart) (1)
* Alleen DAV-DZ410
Aanvullende informatie
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Luidsprekersysteem
Uitpakken
Subwoofer
Luidsprekersysteem
Subwoofer
Midden
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
65 mm diam. conus
3,0 ohm
260 × 94,5 × 86 mm
(b/h/d)
0,7 kg
87NL
Verklarende woordenlijst
Album
Deel van een track of een beeld op een data CD
met MP3-audiotracks of JPEG-bestanden.
Bestand
U kunt de Movie modus gebruiken voor TVprogramma's in stereo en alle programma's die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1-kanaals
geluid benadert.
Een opgenomen JPEG-beeld of een DivX-video
op een DATA CD/DATA DVD. (Deze definitie
van "bestand" geldt uitsluitend voor dit
systeem.) Eén bestand bevat één afbeelding of
film.
x Music modus
* Alleen DAV-FZ110/DZ410.
Digitale videotechnologie van DivX, Inc.
Videofilms met DivX-technologie zijn van
uitstekende kwaliteit ondanks een betrekkelijk
kleine bestandsgrootte.
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere
Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround
Pro Logic links-rechts verschuiving natuurlijker
en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.
Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te
benutten, dient u te beschikken over een paar
surround luidsprekers en een
middenluidspreker. De surround luidsprekers
produceren mono geluid.
Dolby Digital
DTS
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc.
Deze technologie is compatibel met de 5.1kanaals surround sound. Dit formaat omvat een
stereo achterkanaal en een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De
kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
Digital Cinema-autokalibratie
Digital Cinema-autokalibratie werd door Sony
ontwikkeld om de luidsprekerinstellingen
automatisch en in een korte tijdspanne uit te
meten en in te stellen op uw luisteromgeving.
DivX®
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
88NL
x Movie modus
U kunt de Music modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
Dolby Surround Pro Logic
DVD
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als een CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een éénlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2formaat, één van de wereldwijde normen inzake
digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/40e van de oorspronkelijke grootte.
De DVD maakt ook gebruik van variabele
codeertechnologie die de toe te kennen gegevens
aanpast volgens de beeldstatus.
Audiogegevens worden opgenomen in Dolby
Digital en PCM, voor een meer natuurgetrouwe
weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
DVD-RW
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als een
DVD VIDEO. The DVD-RW heeft twee
verschillende modi: VR-modus en Videomodus. DVD-RW's die zijn gemaakt in
videomodus hebben dezelfde indeling als een
DVD VIDEO terwijl gegevens op discs die
gemaakt zijn in VR-modus (Video Recording)
kunnen worden geprogrammeerd of bewerkt.
DVD+RW
Filmsoftware, Videosoftware
DVD's kunnen film- of videosoftware bevatten.
Op Film-DVD's staan dezelfde beelden (24
frames per seconde) die in de bioscoop worden
vertoond. Op Video-DVD's, zoals TV-drama's
of sitcoms, staan beelden van 30 frames (of 60
velden) per seconde.
Hoofdstuk
Onderverdeling van een titel op een DVD. Een
titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
Kinderbeveiliging
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
Op sommige DVD's zijn verschillende hoeken
of camerastandpunten voor een scène
opgenomen.
Multi-taalfunctie
Op sommige DVD's zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD's (Versie
2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD's
met PBC-functies bieden de mogelijkheid van
eenvoudige interactieve programma's,
programma's met zoekfuncties, enzovoort.
Progressieve-indeling
(sequentiële scanning)
In tegenstelling tot de Interlace-indeling kan de
progressive-indeling 50 - 60 beelden per
seconde weergeven door alle scanlijnen te
reproduceren (525 lijnen voor het NTSCsysteem, 625 lijnen voor het PAL-systeem). De
algehele beeldkwaliteit wordt verbeterd en
stilstaande beelden, tekst en horizontale lijnen
worden scherper weergegeven. Deze indeling is
compatibel met de 525 of 625 progressiveindeling.
Regiocode
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en DVD
wordt een regiocode toegekend volgens het
verkoopgebied. Elke regiocode staat vermeld op
de speler en de disc-verpakking. De speler kan
discs afspelen waarvan de regiocode
overeenkomt met zijn regiocode. Het toestel kan
ook discs afspelen met het merkteken " ".
Ook wanneer er geen regiocode vermeld is op de
DVD kan de regiobeperking van toepassing zijn.
Aanvullende informatie
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare en
herschrijfbare disc. DVD+RW's gebruiken een
opname-indeling die te vergelijken is met de
indeling DVD VIDEO.
Multi-hoekfunctie
ALL
Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in "scènes".
Titel
Het langste deel van een beeld of track op een
DVD, film, enzovoort, op videosoftware of een
heel album voor audiosoftware.
wordt vervolgd
89NL
Track
Delen van een beeld of een track op een VIDEO
CD, CD of MP3. Een album bestaat uit
verscheidene tracks (alleen MP3).
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/140e van
de oorspronkelijke grootte. Een 12 cm VIDEO
CD kan dus maximum 74 minuten bewegende
beelden bevatten.
VIDEO CD's bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het hoorbare
bereik worden gecomprimeerd terwijl geluiden
die de mens wel kan horen, niet worden
gecomprimeerd. VIDEO CD's kunnen 6 keer
meer audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD's.
Er zijn 2 versies van VIDEO CD's.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen bewegende
beelden en geluid worden afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden bekeken en
PBC-functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
90NL
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm
Taalcode
Taalcode
Taalcode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Aanvullende informatie
Taalcode
1703 Niet vermeld
Codelijst kinderbeveiliging
Regiocode
Regiocode
Regiocode
Regiocode
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2109
2424
2165
2174
2184
2304
2363
2362
2376
2390
2436
2489
2501
2149
2528
2499
2086
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
2248
2238
2254
2276
Filipijnen
Finland
Frankrijk
GrootBrittannië
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Mexico
Nederlands
NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2046 Oostenrijk
2427 Pakistan
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Thailand
Zweden
Zwitserland
91NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
A "/1 (aan/wachtstand) (30)
G PHONES-aansluiting (30)
B Uitleesvenster op het voorpaneel (93)
H VOLUME-regeling (30)
C A (open/gesloten) (30)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-aansluiting (20,
32)
D Discwerking (30)
J Disc-lade (30)
E FUNCTION (30)
F
(afstandsbedieningssensor) (9)
Achterpaneel
COMPONENT VIDEO OUT
SPEAKER
Y
P B/C B
P R/C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
SUR R
SUR L
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
LINE
FM 75
A SPEAKER-aansluitingen (13)
D AM-aansluiting (13)
B COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (25)
F LINE (AUDIO IN R/L) -aansluitingen (28)
C EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting (13, 25)
92NL
COAXIAL
E COAXIAL FM 75Ω -aansluiting (13)
Uitleesvenster op het voorpaneel
Indicaties in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Gaat branden wanneer de
tijdinformatie van een titel of hoofdstuk
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. (alleen DVD) (46)
B Licht op bij ontvangst van een zender.
(alleen radio) (60)
C Mono/stereo effect (alleen radio) (60)
G Licht op wanneer DYNAMIC BASS is
geselecteerd. (63)
H Licht op wanneer CD wordt geladen.
I Licht op wanneer het systeem
progressieve signalen uitvoert. (alleen
DVD-functie) (26)
J Vermeld de gekozen
[LUIDSPREKEROPST.]. (68)
E Licht op bij instelling muziek- of
filmmodus. (33)
K Huidig surround-formaat (behalve
JPEG)
F Afspeelstatus (alleen DVD-functie)
L Geeft de systeemstatus weer:
hoofdstuk, titel of track, tijdinformatie,
radiofrequentie, afspeelstatus,
geluidsveld, enz.
Aanvullende informatie
D Licht op bij instelling sleep timer. (64)
93NL
Weergave van het bedieningsmenu
DISPLAY
Gebruik het bedieningsmenu om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te bekijken. Druk
herhaaldelijk op
DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven of te wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (verschijnt alleen bij bepaalde discs)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. Zie de pagina tussen haakjes voor
meer informatie over elk item.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
94NL
Huidig titelnummer1)
Huidig hoofdstuknummer2)
Totaal aantal titels1)
Totaal aantal hoofdstukken2)
Items in het
bedieningsmenu
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N Playback,
X Pause,
x stop, enz.)
Type disc dat
wordt afgespeeld3)
Speelduur4)
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Huidige instelling
Opties
HERHALEN
ENTER
Stoppen:
DISPLAY
Melding
1)
Toont het scènenummer voor VIDEO CD's (PBC aan), het tracknummer voor VIDEO CD's/CD's, het
albumnummer voor DATA CD's/DATA DVD's. DivX-videoalbumnummer voor DATA CD's/DATA DVD's
(alleen DAV-DZ110/DZ410).
Toont het indexnummer voor VIDEO CD's of het MP3-audiotracknummer of het JPEG-beeldbestandsnummer
voor DATA CD's/DATA DVD's. DivX-videobestandsnummer voor DATA CD's/DATA DVD's (alleen DAVDZ110/DZ410).
3)
Geeft Super VCD weer als "SVCD". Geeft "MP3" weer in bedieningsmenu 1 of "JPEG" in bedieningsmenu 2 voor
DATA CD's/DATA DVD's.
4)
Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Het display uitschakelen
Druk op
DISPLAY.
Aanvullende informatie
2)
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
Itemnaam, functie, relevant disctype
[TITEL] (pagina 37)/[SCENE] (pagina 37)/[MUZIEKSTUK] (pagina 37)
Om de titel, scène of track te kiezen voor weergave.
[HOOFDSTUK] (pagina 37)/[INDEX] (pagina 37)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor weergave.
[MUZIEKSTUK] (pagina 37)
Om de track te kiezen voor weergave.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (pagina 46)
Om het type titels (DVD-RW/DVD-R) te kiezen dat u wilt afspelen: [ORIGINAL] of een
bewerkte [PLAY LIST].
wordt vervolgd
95NL
[TIJD/TEKST] (pagina 37)
Om de verstreken en de resterende speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/CD-tekst of de MP3-tracknaam weer te geven.
[LUIDSPREKEROPST.] (pag. 68, 70)
Stelt de luidsprekerformatie in/ past het niveau van elke luidspreker automatisch aan.
[PROGRAMMEREN] (pagina 40)
Om de weergavevolgorde van tracks te kiezen.
[SHUFFLE] (pagina 41)
Om tracks af te spelen in willekeurige volgorde.
[HERHALEN] (pagina 42)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks/alle albums) of één titel/hoofdstuk/track/album
herhaaldelijk af te spelen.
[AV SYNCHRONISATIE] (pagina 50)
Om de vertraging tussen beeld en geluid te regelen.
*
*
[KINDERBEVEILIGING] (pagina 65)
Om afspelen op dit toestel te verhinderen.
[INSTELLING] (pagina 72)
[SNEL] instelling (pagina 20)
Gebruik Snelinstelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte/hoogte-verhouding
van het TV-scherm en de luidsprekergrootte in te stellen.
[VOLLEDIG] instelling
Behalve de Snelinstelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
[HERSTELLEN]
Om de standaardinstellingen van [INSTELLING] te herstellen.
[ALBUM] (pagina 37)
Om het album te kiezen voor weergave.
[BESTAND] (pagina 37)
Om het JPEG-beeldbestand of het DivX-videobestand te selecteren dat u wilt weergeven.
** [DATUM] (pagina 48)
Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera.
** [INTERVAL] (pagina 54)
Om aan te geven hoe lang beelden moeten worden weergegeven.
** [EFFECT] (pagina 54)
Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling.
** [STAND (MP3, JPEG)] (pagina 54)
Selecteert het gegevenstype: MP3-audiotrack (GELUID), JPEG-beeldbestand (BEELD) of
beide (AUTO) dat moet worden afgespeeld als er een DATA-CD/DATA-DVD wordt
afgespeeld.
* Alleen DAV-DZ110/DZ410.
** Deze items verschijnen niet bij het afspelen van een DATA CD/ DATA DVD met DivX-videobestand. (Alleen
DAV-DZ110/DZ410)
96NL
Tip
• De pictogramaanduiding van het bedieningsmenu gaat groen branden
wanneer u een
t
andere optie kiest dan [UIT]. (alleen [PROGRAMMEREN], [SHUFFLE], [HERHALEN] en [AV
SYNCHRONISATIE]). De [ORIGINAL/PLAY LIST] aanduiding gaat groen branden als u [PLAY LIST]
selecteert (standaardinstelling).
Aanvullende informatie
97NL
DVD instelschermlijst
Via het DVD instelscherm kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
INDIVIDUELE INSTELLING
PAUZESTAND
SCHERMDISPL.*
MENU*
AUTO
BEELD
MUZIEKSTUKKEUZE
UIT
AUTO
MULTI-DISC
AAN
RESUME
UIT
GELUID*
ONDERTITELING*
AUDIO DRC
UIT
STANDAARD
MAX
DivX**
SCHERMINSTELLING
TV TYPE
SCHERMBEVEILIGING
ACHTERGROND
LINE
4:3
VERHOUDING
LUIDSPREKER
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
UIT
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
VIDEO
RGB
VOLLEDIG
NORMAAL
GROOTTE
AFSTAND
(VOOR)
SUBWOOFER
L
R
MIDDEN
JA
JA
GEEN
JA
GEEN
JA
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
AFSTAND
(SURROUND)
L
R
0,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
NIVEAU
(VOOR)
L
R
MIDDEN
SUBWOOFER
L
R
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
SURROUND
NIVEAU
(SURROUND)
TEST TOON
* Kies de taal die u wilt gebruiken in de getoonde talenlijst.
** Alleen DAV-DZ110/DZ410.
98NL
VOOR
MIDDEN
UIT
AAN
aMP-menulijst
Met AMP MENU op de afstandsbediening kunnen de volgende items worden ingesteld.
AMP-menu
DIMMER
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE*
ATT ON
ATT OFF
* Het is mogelijk dat "ATTENUATE" niet verschijnt, afhankelijk van de geselecteerde functie.
Aanvullende informatie
99NL
Index
Cijfers
16:9 74
4:3 LETTER BOX 74
4:3 PAN&SCAN 74
4:3 VERHOUDING 75
5.1 Channel Surround 44
A
ACHTERGROND 75
Achterpaneel 92
Afstandsbediening 9, 62
ALBUM 37
Album 88
AMP MENU 23, 32, 64
Andere componenten
aansluiten 28
Andere componenten
beluisteren 31
ANGLE 49
ATTENUATE 32
AUDIO DRC 76
Autokalibratie 70, 88
AV SYNCHRONISATIE 50
B
Batterijen 9
Bedieningsmenuscherm 94
Behandeling van discs 81
BESTAND 37
Bestand 88
C
COLD RESET 79
COMPONENT VIDEO OUT
26
D
D. C. A. C. 70, 88
DATA CD 52, 56
DATA DVD 52, 56
De luidsprekers aan een muur
bevestigen 24
De TV bedienen 62
DEMO 23
Demonstratie 23
Diavoorstelling 54
Digital Cinema-autokalibratie
70, 88
DIMMER 64
Direct doorspoelen 30
Direct opnieuw afspelen 30
100NL
DISPLAY 61
DivX® 56, 76, 88
Dolby Digital 44, 88
Dolby Pro Logic II 88
Dolby Surround Pro Logic 88
Doorlopend afspelen 30
DTS 44, 88
DVD 88
DVD+RW 89
DVD-menu 43
DVD-RW 46, 89
DYNAMIC BASS 63
E
EFFECT 55
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 65
F
Filmsoftware 89
Freeze Frame 36
G
GELUID 74
Geluidsveld 34
Geschikte discs 6
H
HERSTELLEN 73
Het TV-geluid beluisteren 32
HOOFDSTUK 37
Hoofdstuk 89
I
INDEX 37
INDIVIDUELE INSTELLING
76
Instelscherm 72, 98
INTERLACE 27
INTERVAL 55
J
JPEG 50, 52
K
KINDERBEVEILIGING 66
Kinderbeveiliging 89
L
LINE 75
LUIDSPREKER 77
AFSTAND 77, 78
GROOTTE 77
NIVEAU 78
LUIDSPREKEROPST 68
M
MENU 74
MOVIE/MUSIC 33
MP3 50, 52
MULTI-DISC RESUME 76
Multi-hoekfunctie 49, 89
Multi-sessie CD 7
Multi-taalfunctie 89
MUTING 31
MUZIEKSTUK 37
MUZIEKSTUKKEUZE 76
O
ONDERTITELING 49, 74
ORIGINAL 46
P
PAUZESTAND 76
PBC-weergave 58
PICTURE NAVI 38, 53
PLAY LIST 46
Playback Control (PBC) 89
Program Play 40
Progressieve indeling 26, 89
PROGRESSIVE AUTO 27
PROGRESSIVE VIDEO 27
R
Radio 60
Radiozenders 59
RDS 61
Regiocode 7, 89
Repeat Play 42
Resume Play 39
S
Scan 36
SCENE 37
Scène 89
SCHERMBEVEILIGING 75
SCHERMDISPL. 74
SCHERMINSTELLING 74
Selecteren 33
Shuffle play 41
SLEEP 64
Slow-motion Play 36
Snel achteruit 36
Snel vooruit 36
Snelinstelling 20
STAND (MP3, JPEG) 54
T
Taalcodelijst 91
TAALKEUZE 74
TEST TOON 78
THEATRE SYNC 62
TIJD/TEKST 37
TITEL 37
Titel 89
Track 90
TV aansluiten 25
TV TYPE 74
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 46, 93
Uitpakken 87
V
Verhelpen van storingen 81
Versterkermenulijst 99
VIDEO CD 90
VOLLEDIG 72
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 60
Voorpaneel 92
Z
Zoeken 36
naar een bepaald punt met
beeld 36
101NL
Afstandsbediening
TOETSBESCHRIJVINGEN
ALFABETISCHE VOLGORDE
A–O
P–Z
AMP MENU wg (23, 32, 62, 64,
99)
ANGLE 5 (49)
AUDIO 4 (44)
Cijfertoetsen** qg (37, 60, 62,
65)
CLEAR ef (37, 62, 73)
D.TUNING wf (60)
DISC SKIP* qk
DISPLAY 3 (46, 61)
DYNAMIC BASS wd (63)
ENTER qd (20, 23, 32, 37, 59,
65)
FUNCTION ws (26, 30, 31, 39,
59, 68)
MENU wh (43, 59)
MOVIE/MUSIC qj (33)
MUTING 7 (30)
PICTURE NAVI 6 (38, 62)
PRESET +/– wk es (60)
PROGRESSIVE eg (26)
SLEEP ql (64)
SOUND FIELD qh (34)
SUBTITLE wf (49)
THEATRE SYNC w; (63)
TOP MENU qf (43)
TUNING +/– 0 qs (59)
TV e; (62)
TV CH +/– wa (62)
TV VOL +/– eh (62)
TV/VIDEO 2 (62)
VOLUME +/–** 8 (30, 60, 78)
Sony Corporation Printed in China
[/1 (aan/wachtstand) 1 (20, 23,
30, 39, 60)
TV [/1 (aan/wachtstand) ej (62)
C/X/x/c qd(20, 23, 32, 37, 59,
65)
REPLAY/
ADVANCE 9 (30)
./> es wk (30)
m/M qs 0 (36)
/
SLOW qs 0 (36)
H (play)** ea (30, 39, 66)
STEP 9 (36)
x (stop) wl (30, 39, 65)
X (pause) qa (30)
DISPLAY wj (22, 37, 65, 94)
O RETURN ed (38)
-/-- ef (62)
* De DISC SKIP-knop is bij dit
model niet beschikbaar.
** De H, nummer 5, en
VOLUME +-knoppen hebben
voelpunten. Gebruik de
voelpunten als referentie
wanneer u het systeem
gebruikt.
Download PDF

advertising