Sony | DAV-DZ20 | Sony DAV-DZ20 Gebruiksaanwijzing

2-895-955-42(2)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
DAV-DZ20
©2007 Sony Corporation
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Let op – Het gebruik van optische
instrumenten bij dit product verhoogt
het risico op oogletsels.
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Stel de batterij niet bloot aan overmatige warmte, zoals
directe zonnestraling, vuur of iets dergelijks.
Gooi de batterij niet weg maar lever
ze in als klein chemisch afval
(KCA).
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Deze markering
bevindt zich achteraan
op de buitenzijde.
• Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakkundig
personeel worden vervangen.
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Installeer het toestel zo dat de stekker bij problemen
onmiddellijk uit het stopcontact kan worden
getrokken.
Welkom
Dank u voor uw aankoop van dit Sony DVD
Home Theatre System. Voor u het toestel in
gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog
kunt raadplegen.
2NL
Inhoudsopgave
Welkom................................................... 2
Over deze handleiding ............................ 5
Met dit toestel kunnen de volgende discs
worden afgespeeld ............................ 6
Aan de slag – BASIS –
Stap 1: Het toestel aansluiten op de
tv............................................... 10
Stap 2: Het toestel opstellen ....... 14
Stap 3: De snelinstelling
uitvoeren.................................. 14
Aan de slag – GEVORDERD –
De demonstratie stoppen.......................17
De luidsprekers aan een muur
bevestigen ....................................... 18
Bediening
Discs afspelen .............................. 19
Genieten van radio of van andere
componenten .......................... 20
Het geluid van een tv weergeven via
alle luidsprekers ..................... 21
Film- of muziekmodus
selecteren ................................ 22
Geluidsregeling
Surround geluid weergeven met de
geluidsveldfunctie........................... 23
Bijkomende functies om discs
af te spelen
Een bepaald punt op een disc zoeken ... 25
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Een titel/hoofdstuk/muziekstuk/scène enz.
zoeken ............................................. 26
Zoeken op scène.................................... 28
(Beeldnavigatie)
Het afspelen hervatten vanaf het punt waar
u de disc hebt gestopt...................... 28
(Resume Play)
Uw eigen programma samenstellen ...... 29
(Program Play)
Weergave in willekeurige volgorde ...... 31
(Shuffle Play)
Herhaald afspelen ................................. 32
(Repeat Play)
Gebruik van het DVD-menu................. 33
Het geluid regelen................................. 33
[ORIGINAL] of [PLAY LIST] selecteren
op een DVD-R/DVD-RW .............. 35
Discinformatie controleren ................... 36
Hoeken wijzigen ................................... 38
Ondertitels weergeven .......................... 39
De vertraging tussen beeld en geluid
regelen ............................................ 39
(A/V SYNCHRONISATIE)
Informatie over MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden..................... 40
DATA CD’s of DATA DVD’s met MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden
afspelen........................................... 42
Audiotracks en beelden afspelen als
diavoorstelling met geluid.............. 44
DivX®-video’s bekijken ...................... 46
(Uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika)
VIDEO CD’s met PBC-functies afspelen
(Ver. 2.0) ........................................ 48
(PBC-weergave)
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf instellen .............. 49
Luisteren naar de radio ......................... 50
Gebruik van het Radio Data System
(RDS) ............................................. 52
Andere handelingen
Uw tv bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening ........................... 53
Gebruik van de
THEATRE SYNC-functie.............. 53
Geluidseffecten..................................... 54
Gebruik van de Sleep Timer................. 55
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen ................... 55
De knoppen op de eenheid buiten werking
stellen ............................................. 56
(Kindervergrendeling)
wordt vervolgd
3NL
Geavanceerde instellingen en
afstellingen
Discs vergrendelen................................ 57
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Optimaal surround geluid voor een
ruimte.............................................. 60
(LUIDSPREKEROPST.)
Gebruik van het instelscherm................ 62
De taal voor schermweergave en geluid
kiezen.............................................. 63
[TAALKEUZE]
Beeldinstellingen................................... 64
[SCHERMINSTELLING]
Individuele instellingen......................... 65
[INDIVIDUELE INSTELLING]
Luidsprekerinstellingen......................... 66
[LUIDSPREKER]
Terugkeren naar de
standaardinstellingen ...................... 68
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .......................... 69
Opmerkingen over de discs................... 70
Verhelpen van storingen ....................... 70
Zelfdiagnosefunctie............................... 74
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
Technische gegevens ............................ 75
Verklarende woordenlijst...................... 76
Taalcodelijst.......................................... 79
Onderdelen en bedieningselementen .... 80
Weergave van het bedieningsmenu ...... 82
DVD-instelschermlijst .......................... 86
Systeemmenulijst .................................. 87
Index ..................................................... 88
4NL
2)
Over deze handleiding
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. Ook de bedieningselementen op
de eenheid kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• De bedieningsmenupunten kunnen verschillen
afhankelijk van het gebied.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene
term voor DVD VIDEO’s, DVD+RW’s/
DVD+R’s en DVD-RW’s/DVD-R’s.
• De afmetingen voor Noord-Amerikaanse
modellen worden weergegeven in voet (ft).
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt.
Symbool
Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
3) DivX®
is een compressietechniek voor
videobestanden ontwikkeld door DivX, Inc.
4) DivX,
DivX Certified en bijbehorende logo’s zijn
handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt
onder licentie.
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO’s, DVD-R’s/DVD-RW’s in
videomodus en DVD+R’s/
DVD+RW’s
Functies beschikbaar voor DVDR’s/DVD-RW’s in VR-modus
(Video Recording)
Functies beschikbaar voor VIDEO
CD’s (met inbegrip van Super
VCD’s of CD-R’s/CD-RW’s in
video-CD-indeling of Super VCDindeling)
Functies beschikbaar voor muziekCD’s of CD-R’s/CD-RW’s met
muziek-CD-indeling
Functies beschikbaar voor DATA
CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) met MP31)-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden en
DivX2)3)4)-videobestanden
Functies beschikbaar voor DATA
DVD’s (DVD-ROM’s/DVD-R’s/
DVD-RW’s/DVD+R’s/
DVD+RW’s) met MP31)audiotracks, JPEG-beeldbestanden
en DivX2)3)4)-videobestanden
1)MP3
(MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardindeling van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
5NL
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Disc-indeling
Disc-logo
DVD VIDEO
voldoet aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling hiervan
U kunt op het toestel DVD-ROM’s/
DVD+RW’s/DVD-RW’s/DVD+R’s/DVD-R’s
met de volgende indelingen afspelen:
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden* die geschikt zijn voor
UDF (Universal Disc Format)
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(Ver. 1.1 en
2.0 discs)/
Audio CD
CD-RW/CD-R
(audiogegeven
s) (MP3bestanden)
(JPEGbestanden)
"DVD-RW", "DVD+RW", "DVD+R",
"DVD VIDEO" en de "CD" logo’s zijn
handelsmerken.
Opmerking over CD’s/DVD’s
U kunt op het toestel CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s met de volgende indelingen afspelen:
– audio-CD-indeling
– VIDEO CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden* met een indeling die
6NL
Voorbeelden van discs die
niet kunnen worden
afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die op
pagina 6 worden weergegeven
• CD-ROM’s opgenomen met de PHOTO CDindeling
• Datasecties van CD-Extra’s
• DVD Audio’s
• Super Audio CD
• DATA DVD’s die geen MP3-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden* bevatten
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
• DVD-RAM’s
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode
(pagina 7, 78)
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart)
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband
of stickers
Opmerkingen betreffende CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW
Sommige CD-R’s/CD-RW’s/DVD-R’s/DVDRW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s kunnen niet met
dit toestel worden afgespeeld door de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
beveiligingssoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan
niet worden afgespeeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur
voor meer informatie.
Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet
werken bij sommige DVD+RW’s/DVD+R’s,
ook niet wanneer deze op correcte wijze werden
gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met
normaal weergeven. Bovendien kunnen
sommige DATA CD’s/DATA DVD’s die zijn
gemaakt in de indeling Packet Write niet worden
afgespeeld.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit
apparaat kunnen worden afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen
en aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op
dit apparaat niet gegarandeerd.
Over een multi-sessie CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3audiotrack bevat. Volgende MP3-audiotracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een JPEGbeeldbestand bevat. JPEG-beeldbestanden die
in latere sessies werden opgenomen, kunnen
eveneens worden afgespeeld.
• Indien audiotracks en beelden in muziek CDindeling of video CD-indeling zijn opgenomen
tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste
sessie afgespeeld.
Regiocode
Op de achterkant van de eenheid staat een
regiocode die ook op de DVD vermeld moet
staan om de disc met dit toestel te kunnen
afspelen.
DVD VIDEO’s met het label ALL kunnen ook
met dit toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af te
spelen, verschijnt het bericht [Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.] op het tv-scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO’s waarop
geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen
worden afgespeeld.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD’s en
VIDEO CD’s
Bepaalde afspeelfuncties van DVD’s en VIDEO
CD’s kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit toestel
speelt DVD’s en VIDEO CD’s af volgens de
inhoud van de disc, zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD’s
of VIDEO CD’s worden geleverd.
wordt vervolgd
7NL
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten. Het
gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd
door Macrovision en is bedoeld voor gebruik in
huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is verboden.
Dit toestel is uitgerust met een Dolby* Digital en
Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix surround
decoder en het DTS** Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc.
"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn
gedeponeerde handelsmerken van DTS, Inc.
8NL
Aan de slag – BASIS –
Aan de slag – BASIS –
Voor uitpakken, zie de specificaties op pagina 75.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)batterijen in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen. Richt de
afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de eenheid.
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de werking worden
verstoord.
• Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet gebruiken, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat ze gaan
lekken en dat er corrosievorming optreedt.
9NL
Aan de slag – BASIS –
Stap 1: Het toestel aansluiten op de tv
De volgende aansluiting is de verbinding van de eenheid met de luidsprekers en de tv.
Raadpleeg het onderstaande aansluitschema en lees de bijkomende informatie 1 tot 4 op de volgende
pagina’s.
Voorluidspreker (R)
Middenluidspreker
Voorluidspreker (L)
AM-kaderantenne
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
AM
WOOFER
SPEAKER
COAXIAL
FM75
OUTPUT(TO TV)
Netsnoer
FM-draadantenne
TV
Subwoofer
Surround luidspreker (L)
Surround luidspreker (R)
: signaalstroom
10NL
1 De luidsprekers aansluiten
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen.
Grijs
Naar de SPEAKER-aansluiting
(+)
(–)
Gekleurde buis
Zwart
Opmerking
• Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER-aansluiting klem komt te zitten.
Kortsluiting in de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting in de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg ervoor
dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere
aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel, zoals hieronder
aangegeven.
De gestripte luidsprekerkabel raakt een
andere luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar doordat er
te veel isolatie is verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle
luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon,
zie pagina 67.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere
luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld op het instelscherm, kan de luidspreker zijn
kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerking
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid vervormen.
wordt vervolgd
11NL
Aan de slag – BASIS –
Benodigde kabels
Aan de slag – BASIS –
2 De tv aansluiten
Benodigde kabels
SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd)
.
Sluit de SCART (EURO AV)-kabel aan op EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op de
eenheid.
Als u de SCART (EURO AV)-kabel gebruikt, controleert u of de tv compatibel is met S video- of RGBsignalen. Wanneer de tv compatibel is met S video, schakel dan de ingangsmodus van de tv om naar
RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten tv.
Tip
• Als u het geluid van een tv of het stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u
het geluidsveld "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" of "Dolby Pro Logic II MUSIC" (pagina 23).
3 De antenne aansluiten
De AM-kaderantenne aansluiten
De vorm en de lengte van de antenne werden speciaal ontworpen om AM-signalen te ontvangen.
Ontmantel de antenne niet en rol ze niet op.
1
2
3
Verwijder alleen het kadergedeelte van de plastic standaard.
Installeer de AM-kaderantenne.
Sluit de kabels aan op de AM-antenne-aansluitingen.
Kabel (A) of kabel (B) kan worden aangesloten op elke aansluiting.
Duw de kabel in de aansluiting
door de klem in te drukken.
A
B
Voer in tot hier.
Opmerking
• Plaats de AM-kaderantenne niet in de buurt van de eenheid of van een andere AV-uitrusting, hierdoor kan ruis
ontstaan.
Tip
• Stel de richting van de AM-kaderantenne in voor de beste AM-ontvangst.
12NL
4
Zorg ervoor dat de AM-kaderantenne stevig is aangesloten door voorzichtig aan de
kabels te trekken.
Aan de slag – BASIS –
De FM-draadantenne aansluiten
Sluit de FM-draadantenne aan op de COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting.
FM-draadantenne
(meegeleverd)
FM-draadantenne
(meegeleverd)
of
COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting
COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting
Opmerking
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
• Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohms coaxkabel (niet meegeleverd) om de eenheid aan te sluiten op een
externe FM-buitenantenne zoals hieronder afgebeeld.
Eenheid
FM-buitenantenne
4 Het netsnoer aansluiten
Voordat u het netsnoer van de eenheid in een stopcontact steekt, moet u de luidsprekers op het toestel
aansluiten.
13NL
Aan de slag – BASIS –
Stap 2: Het toestel
opstellen
De luidsprekers opstellen
Stap 3: De snelinstelling
uitvoeren
Voer de onderstaande procedure uit voor een
minimale basisinstelling van het toestel.
Voor een optimaal surround geluid moeten alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en
de surround luidsprekers tot 5,0 meter (C)
dichter bij de luisterpositie worden geplaatst.
De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 7,0 meter
(A) van de luisterpositie worden geplaatst.
Plaats de luidsprekers zoals hieronder
afgebeeld.
"/1
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Zet de tv aan.
Druk op [/1.
Opmerking
• Controleer of de functie ingesteld is op "DVD"
(pagina 19).
3
De melding [Druk op [ENTER] voor snelle
instelling.] verschijnt onder aan het tvscherm. Indien deze melding niet
verschijnt, moet u de Snelinstelling
(pagina 16) nogmaals uitvoeren.
Opmerking
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar ze
blootstaan aan:
– Extreme koude of warmte
– Stof of vuil
– Veel vocht
– Sterke trillingen
– Directe zonnestraling
• Gebruik bij het reinigen een zachte doek, zoals een
glazendoek.
• Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of
oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Tip
• Als u de positie van de luidsprekers wijzigt, is het
aanbevolen om de instellingen te wijzigen. Voor
details, zie "Optimaal surround geluid voor een
ruimte" (pagina 60).
14NL
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de tv zo in dat het signaal van het
toestel op het tv-scherm verschijnt.
4
Druk op
geplaatst.
zonder dat er een disc is
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
ENGELS
ENGELS
FRANS
SPAANS
PORTUGEES
5
Druk op X/x om een taal te selecteren.
6
Druk op
.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten tv
verschijnt.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
16:9
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
7
11 Druk op X/x om de afstand van de
voorluidspreker tot de luisterpositie te
selecteren en druk op
.
LUIDSPREKER
VERBINDING:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de tv.
x Voor een breedbeeld-tv of standaard
4:3-tv met breedbeeldstand
[16:9] (pagina 64)
middenluidspreker tot de luisterpositie
te selecteren en druk op
.
[4:3 LETTER BOX] of [4:3 PAN SCAN]
(pagina 64)
Druk op
LUIDSPREKER
VERBINDING:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
.
Het instelscherm voor het kiezen van de
luidsprekerformatie verschijnt.
9
Druk op C/c om de weergave van de
luidsprekerformatie te selecteren zoals
de luidsprekers effectief zijn geplaatst.
Voor details, zie "Optimaal surround geluid
voor een ruimte" (pagina 60).
3.0m
3.0m
3.0m
12 Druk op X/x om de afstand van de
x Voor een standaard 4:3-tv
8
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
3.0m
13 Druk op X/x om de afstand van de
surround luidspreker tot de
luisterpositie te selecteren en druk op
.
LUIDSPREKEROPST.
De Snelinstelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.
Snelinstelling stoppen
STANDAARD
Druk bij elke stap op
DISPLAY.
Tip
10 Druk op
.
Het instelscherm voor het kiezen van de
luidsprekerafstand verschijnt.
• Als u de stand van de luidsprekers wijzigt, moet u de
luidsprekerinstellingen herstellen. Zie "Optimaal
surround geluid voor een ruimte" (pagina 60).
• Als u een instelling wilt wijzigen, zie "Gebruik van
het instelscherm" (pagina 62).
wordt vervolgd
15NL
Aan de slag – BASIS –
LUIDSPREKER
VERBINDING:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
Snelinstelling weer oproepen
Aan de slag – BASIS –
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in de
stopstand.
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[INSTELLING] te
kiezen en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] verschijnen.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
Druk op X/x om [SNEL] te kiezen en druk op
.
Het Snelinstelling-scherm verschijnt.
De uitvoermethode voor
videosignalen selecteren
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de EURO AV T OUTPUT
(TO TV)-aansluiting op het achterpaneel van de
eenheid.
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION om
"DVD" te kiezen.
Druk op VIDEO FORMAT.
Bij elke druk op VIDEO FORMAT
verandert de aanduiding als volgt:
16NL
Opmerking
• Wanneer uw tv niet compatibel is met RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het tvscherm wanneer u "LINE RGB" kiest.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv.
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
BNR
3
• "LINE VIDEO": voert videosignalen uit.
• "LINE RGB": voert RGB-signalen uit.
Aan de slag – GEVORDERD –
De demonstratie stoppen
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "DEMO ON": schakelt de
demonstratiestand in.
• "DEMO OFF": schakelt de
demonstratiestand uit.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Aan de slag – GEVORDERD –
"/1
De demonstratiestand in-/
uitschakelen
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de
demonstratie in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Door op "/1 op de
afstandsbediening te drukken, stopt de
demonstratie.
Opmerking
• Door op "/1 op de eenheid te drukken, stopt de
demonstratie niet.
• Wanneer u de demonstratiestand inschakelt in het
systeemmenu, stopt de demonstratie niet ook al drukt
u op "/1 op de afstandsbediening. Om de
demonstratie te stoppen, zet u de demonstratiestand
uit en drukt u vervolgens op "/1 op de
afstandsbediening. Indien de demonstratiestand op
uit is ingesteld, bespaart het toestel stroom in standbymodus.
• Als de fabrieksinstellingen nog zijn ingesteld op het
toestel (bijvoorbeeld na een "COLD RESET"
(pagina 68)), kunt u de demonstratie beëindigen door
simpelweg op "/1 op de afstandsbediening te
drukken. Anders moet u "DEMO" instellen op
"DEMO OFF" om de demonstratie te stoppen.
17NL
De luidsprekers aan een
muur bevestigen
3
Hang de luidsprekers op aan de
schroeven.
4,6 mm
U kunt de luidsprekers gebruiken door ze op de
muur te installeren.
10 mm
De luidsprekers aan een muur
bevestigen
1
Neem schroeven (niet meegeleverd)
die geschikt zijn voor de opening aan
de achterkant van elke luidspreker.
Raadpleeg de onderstaande
afbeeldingen.
Achterkant van de luidspreker
4 mm
25 mm
4,6 mm
10 mm
2
Bevestig de schroeven in de muur.
6 tot 9 mm
18NL
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker (behalve
de
middenluidspreker)
Opmerking
• Gebruik voldoende sterke schroeven die geschikt zijn
voor de muur. Draai ze in een balk wanneer het
materiaal waaruit de muur is vervaardigd, te zwak is.
Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke
muur met de nodige versterking.
• Contacteer de winkel of installateur voor meer
informatie omtrent het muurmateriaal of de
schroeven die u dient te gebruiken.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch
schade ten gevolge van een ondeskundige montage,
een onvoldoende sterke muur of verkeerd
aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz.
5
Plaats een disc.
Leg een disc in de lade en druk op A.
Bediening
Discs afspelen
Bediening
Het volume
aanpassen
"/1
A
H FUNCTION
Opmerking
• Plaats een 8-cm disc op de binnenste ring in de
lade. Let op dat de disc niet over het midden van
de lade schuurt.
• Duw de disc-lade niet met de vinger dicht om
defecten te voorkomen.
• Plaats niet meer dan een disc op de lade.
Disc-lade
6
Z
Druk op H.
Het toestel begint te spelen (continue
weergave).
Regel het volume op de eenheid.
Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
"/1
FUNCTION
Opmerking
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
Afhankelijk van de DVD VIDEO of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de disc.
1
2
3
Stroom sparen in de standbymodus
Druk op "/1 terwijl het toestel inschakelt. Druk
eenmaal op "/1 om de stand-bymodus te
annuleren.
Bijkomende handelingen
Zet de tv aan.
Naar
Druk op
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
tv op dit toestel.
Stop
x
Pauzeren
X
Druk op "/1.
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of H
Naar het volgende
hoofdstuk, muziekstuk of
scène gaan
> (uitgezonderd
JPEG)
Naar het vorige hoofdstuk,
muziekstuk of scène gaan
. (uitgezonderd
JPEG)
Het toestel wordt ingeschakeld.
Behalve als het toestel is ingesteld op
"DVD", druk dan op FUNCTION om
"DVD" te kiezen.
4
• Afhankelijk van de status van het toestel, is het
mogelijk dat het ingestelde volume niet op het tvscherm verschijnt.
Druk op A.
wordt vervolgd
19NL
Naar
Druk op
Bediening
Geluid tijdelijk uitschakelen MUTING. Om de
geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u
het volume met
VOLUME +.
Het afspelen stoppen en de
disc verwijderen
Genieten van radio of van
andere componenten
Z op de
afstandsbediening of
A op de eenheid.
De vorige scène opnieuw
afspelen*
(direct
opnieuw afspelen)
tijdens het afspelen.
De huidige scène kort snel
vooruitspoelen**
(direct
doorspoelen) tijdens
het afspelen.
* Alleen DVD VIDEO’s/DVD-RW’s/DVD-R’s. De
toets kan niet worden gebruikt voor DivXvideobestanden (uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
** Alleen DVD VIDEO’s/DVD-RW’s/DVD-R’s/
DVD+RW’s/DVD+R’s. De toets kan niet worden
gebruikt voor DivX-videobestanden (uitgezonderd
modellen voor het Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika).
Opmerking
• Bij bepaalde scènes werkt de functie voor direct
opnieuw afspelen of direct doorspoelen mogelijk
niet.
FUNCTION
SYSTEM
MENU
X/x/c,
De aangesloten componenten
kiezen
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de
gewenste functienaam verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t …
20NL
De geluidsinvoer van de
aangesloten componenten
wijzigen
1
2
3
4
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TV" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
FUNCTION
SOUND
FIELD
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"ATTENUATE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "ATT ON": dempt het invoerniveau. Het
uitgangsniveau is gewijzigd.
• "ATT OFF": normaal invoerniveau.
5
U kunt het geluid van de tv laten weergeven
door alle luidsprekers van dit toestel.
Voor details, zie "Stap 1: Het toestel aansluiten
op de tv" (pagina 10).
Druk op
.
1
De instelling wordt aangepast.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TV" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot
het gewenste geluidsveld verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u het geluid van een tv of het
stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt
weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u het
geluidsveld "PRO LOGIC", "PLII
MOVIE" of "PLII MUSIC".
Voor details over de geluidsvelden, zie
pagina 23.
21NL
Bediening
Er kan een storing optreden wanneer u naar een
tv luistert die is aangesloten op de EURO AV
T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op het
achterpaneel. Dit is geen defect en is afhankelijk
van de aangesloten tv.
Om dit te voorkomen, kunt u het invoerniveau
aanpassen.
Het geluid van een tv
weergeven via alle
luidsprekers
Film- of muziekmodus
selecteren
Bediening
U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren
voor film of muziek.
MOVIE/
MUSIC
Druk op MOVIE/MUSIC tijdens de
weergave.
Druk herhaaldelijk op MOVIE/MUSIC tot de
gewenste modus oplicht in het uitleesvenster op
het voorpaneel. De standaardinstelling is
onderstreept.
• AUTO: selecteert automatisch de modus die
het geluid weergeeft afhankelijk van de disc.
• MOVIE: zorgt voor geluid bij film.
• MUSIC: zorgt voor geluid bij muziek.
Tip
• Wanneer de film- of muziekmodus is geselecteerd,
wordt "MOVIE" of "MUSIC" weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Wanneer "MOVIE"
of "MUSIC" niet worden weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel, is "AUTO"
geselecteerd.
22NL
Automatische weergave van
het originele geluid
Geluidsregeling
Surround geluid
weergeven met de
geluidsveldfunctie
Deze automatische decodeerfunctie detecteert
automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard 2kanaals stereo) en staat eventueel in voor de
nodige decodering. In deze modus wordt het
geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/
gecodeerd, zonder enig effect (bv. nagalm) toe
te voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente signalen
(Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een
laagfrequent signaal geproduceerd en naar de
subwoofer gestuurd.
Geluidsregeling
U kunt gebruikmaken van surround geluid door
één van de vooraf geprogrammeerde
geluidsvelden te selecteren. Op die manier
klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop
of concertzaal.
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Het geluid van meerdere
luidsprekers uitvoeren
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Via deze modus kunt u audio afspelen van elk
type disc via meerdere luidsprekers.
Opmerking
• Afhankelijk van de bron wordt het geluid niet
uitgevoerd vanuit meerdere luidsprekers.
2-kanaalsgeluid weergeven
als 5.1-kanaals CD’s
Druk op SOUND FIELD.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Alle geluidsvelden
Geluidsveld
Uitleesvenster
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
x Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit
2-kanaalsbronnen. In deze modus wordt Pro
Logic decodering toegepast op het
ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de
voor- en middenluidsprekers en surround
luidsprekers. Het surround kanaal wordt dan
mono.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
wordt vervolgd
23NL
Opmerking
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een
multikanaalsbron, worden Dolby Pro Logic en Dolby
Pro Logic II MOVIE/MUSIC uitgeschakeld en wordt
het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks
uitgevoerd.
• Bij een bilingual broadcast sound, werken Dolby Pro
Logic en Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC niet.
Alleen de voorluidsprekers en
subwoofer gebruiken
x 2 CHANNEL STEREO
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd via
de voorste linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer. De geluidsveldregeling geldt niet
voor standaard tweekanaals (stereo) bronnen.
Indelingen voor surround geluid via meerdere
kanalen worden gereduceerd tot afspelen via
twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de subwoofer
afspelen.
Het surround effect uitschakelen
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot
"A.F.D. STD" of "2CH STEREO" verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
24NL
Tegenovergestelde richting
Bijkomende functies om discs af te
spelen
Een bepaald punt op een
disc zoeken
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/DivXvideo*/VIDEO CD)
×2b (alleen DVD VIDEO)
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Telkens u op de knop drukt, verhoogt de
afspeelsnelheid.
Vertraagde weergave (Slowmotion Play)
Opmerking
(alleen DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX-video*, VIDEO CD)
• Afhankelijk van de DVD/DivX-video*/VIDEO CD,
kunt u mogelijks enkele van de beschreven
handelingen niet uitvoeren.
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scan)
(Uitgezonderd JPEG)
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Druk op /m of M/ met het toestel in de
pauzestand. Druk op H om terug te keren naar
de normale afspeelsnelheid. Telkens als u
tijdens Slow-motion Play op /m of M/
drukt, verandert de afspeelsnelheid. Twee
snelheden zijn mogelijk. Bij elke druk op de
toets verandert de aanduiding als volgt:
Afspeelrichting
2
y1
Druk op /m of M/ tijdens het afspelen
van een disc. Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u op H om terug te keren naar
de normale snelheid. Bij elke druk op /m of
M/ tijdens het scannen, verandert de
weergavesnelheid. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding zoals hierna
aangegeven is. De werkelijke snelheid kan
verschillen afhankelijk van de disc.
Beeld per beeld-weergave
(Freeze Frame)
Afspeelrichting
(alleen DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX-video*, VIDEO CD)
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (alleen DVD VIDEO/DVD-VR-modus/DivXvideo*/VIDEO CD)
×2B (alleen DVD VIDEO/CD)
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Bijkomende functies om discs af te spelen
U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken
met beeld of vertraagde weergave.
Tegenovergestelde richting (alleen DVD
VIDEO)
2
y1
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Druk met het toestel in de pauzestand op
(stap) om naar het volgende beeld te
gaan. Druk op
(stap) om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW). Druk op H om terug te
keren naar de normale afspeelstand.
wordt vervolgd
25NL
Opmerking
• Op een DVD-R/DVD-RW kunt u in de VR-modus
niet zoeken naar een stilstaand beeld.
• Bij DATA CD’s/DATA DVD’s werkt deze functie
alleen met DivX-videobestanden (uitgezonderd
modellen voor het Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika).
Een titel/hoofdstuk/
muziekstuk/scène enz.
zoeken
U kunt een DVD zoeken op titel of hoofdstuk en
u kunt een VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD zoeken op muziekstuk, index of scène.
Aan titels en muziekstukken op de disc zijn
unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen door het betreffende nummer in te
voeren. U kunt echter ook naar een scène zoeken
met de tijdcode.
1
Druk op
DISPLAY. (Druk twee keer
op
DISPLAY als u een DATA CD/
DATA DVD met JPEG-beeldbestanden
afspeelt).
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
Het uitleesvenster geeft verschillende items
weer, afhankelijk van de disc.
[TITEL], [MUZIEKSTUK],
[SCENE]
[HOOFDSTUK], [INDEX]
[TIJD/TEKST]
Kies [TIJD/TEKST] om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
[MUZIEKSTUK]
[ALBUM]
[BESTAND]
Voorbeeld: wanneer u
[HOOFDSTUK] selecteert,
wordt [** (**)] gekozen (** verwijst naar
een cijfer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, muziekstukken,
indexen, scènes, albums of bestanden aan.
26NL
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Tip
DVD VIDEO
Gekozen rij
3
Opmerking
Druk op
.
[** (**)] verandert in [– – (**)].
DVD VIDEO
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, hoofdstuk,
muziekstuk, index, scène, enz. te
kiezen die u wilt zoeken.
Als u zich hebt vergist
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander cijfer.
5
Druk op
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan de
hand van de tijdcode.
.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Bijkomende functies om discs af te spelen
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
• Wanneer het bedieningsmenu uitgeschakeld is, kunt
u een hoofdstuk (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW),
muziekstuk (VIDEO CD/CD) of bestand* (DATA
CD/DATA DVD (DivX-video)) zoeken door op de
cijfertoetsen en
te drukken.
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Een scène zoeken aan de hand
van de tijdcode (alleen DVD
VIDEO en DVD-VR-modus)
1
Selecteer
[TIJD/TEKST] in stap 2.
[T **:**:**] (speelduur van de huidige titel)
wordt gekozen.
2
Druk op
.
[T **:**:**] verandert in [T --:--:--].
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène na 2
uur, 10 minuten en 20 seconden, voert u
gewoon [2:10:20] in.
27NL
Zoeken op scène
(Beeldnavigatie)
U kunt het tv-scherm opsplitsen in 9
subschermen om snel de gewenste scène te
vinden.
1
Druk tijdens het afspelen op PICTURE
NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
2
ENTER
Druk herhaaldelijk op PICTURE NAVI
om een item te kiezen.
Het afspelen hervatten
vanaf het punt waar u de
disc hebt gestopt
(Resume Play)
Bij het stoppen van de disc, memoriseert het
toestel het punt waar u op x hebt gedrukt en
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Resume Play blijft beschikbaar
zolang de disc niet wordt verwijderd, zelfs al
wordt het toestel in de stand-bymodus gezet
door op "/1 te drukken.
1
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Als "RESUME" niet verschijnt, is Resume
Play niet beschikbaar.
• [BEKIJK TITEL] (alleen DVD VIDEO)
• [BEKIJK HFST] (alleen DVD VIDEO)
• [BEKIJK MUZIEKSTUK] (alleen
VIDEO CD/Super VCD)
3
Druk op
2
.
De eerste scène van elke titel, hoofdstuk of
muziekstuk verschijnt als volgt.
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
Opmerking
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op C/X/x/c om een titel,
hoofdstuk of muziekstuk te selecteren
en druk op
.
Het toestel start de weergave vanaf de
gekozen scène.
Terugkeren naar de normale
afspeelstand tijdens het instellen
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
28NL
• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het
mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt
herneemt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, kan
worden gewist wanneer:
– u de disc uitwerpt;
– het toestel overschakelt naar de stand-bymodus
(alleen DATA CD/DATA DVD);
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt of
herstelt;
– u het kinderbeveilingingsmenu wijzigt;
– u de functie wijzigt door op FUNCTION te
drukken;
– u het netsnoer losmaakt.
• Voor DVD-R’s/DVD-RW’s in VR-modus, VIDEO
CD’s, CD’s, DATA CD’s en DATA DVD’s wordt
het hervatpunt voor de huidige disc onthouden.
• Resume Play werkt niet tijdens Program Play en
Shuffle Play.
• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige
discs.
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Een disc beluisteren die al eerder
werd afgespeeld met behulp van
de optie Resume Play (Multi-disc
Resume)
(alleen DVD VIDEO, VIDEO CD)
(Program Play)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
muziekstukken op de disc worden afgespeeld en
zo uw eigen programma samenstellen. U kunt
maximum 99 muziekstukken programmeren.
1
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[PROGRAMMEREN] te kiezen en druk
vervolgens op
.
De opties voor [PROGRAMMEREN]
verschijnen.
T
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
Opmerking
• Wanneer [MULTI-DISC RESUME] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] op [UIT] staat
(pagina 66), wordt het hervatpunt gewist wanneer u
de functie wijzigt door op FUNCTION te drukken.
Druk op
3
Druk op X/x om [INSTEL. t] te kiezen
en druk op
.
Bijkomende functies om discs af te spelen
Het toestel memoriseert het punt waar u de disc
hebt gestopt voor maximum 40 discs en hervat
daar de weergave wanneer u dezelfde disc de
volgende keer inbrengt. Wanneer u de weergave
hervat van de 41ste disc, wordt het hervatpunt
van de eerste disc gewist.
Om deze functie te activeren, zet u [MULTIDISC RESUME] bij [INDIVIDUELE
INSTELLING] op [AAN]. Voor details, zie
"[MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)" (pagina 66).
Uw eigen programma
samenstellen
[MUZIEKSTUK] verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD of CD.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
Muziekstukken
opgenomen op
een disc
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Totale duur van de
geprogrammeerde
muziekstukken
wordt vervolgd
29NL
4
Druk op c.
De cursor gaat naar de muziekstukrij [T] (in
dit geval [01]).
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Een programma wijzigen of
annuleren
1
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
2
Kies het programmanummer van het
muziekstuk dat u wilt wijzigen of annuleren
met X/x.
Kies het muziekstuk dat u wilt
programmeren.
Kies bijvoorbeeld muziekstuk [02].
Druk op X/x om [02] te kiezen onder [T] en
druk vervolgens op .
Druk op CLEAR om het muziekstuk uit het
programma te wissen.
3
Als u een programma wilt annuleren, kiest u
[--] bij [T] en drukt u vervolgens op
.
Gekozen muziekstuk
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Totale duur van de geprogrammeerde
muziekstukken
6
Herhaal stap 4 tot 5 om andere
muziekstukken te programmeren.
De geprogrammeerde muziekstukken
verschijnen in de gekozen volgorde.
7
Druk op H om Program Play te
starten.
Program Play wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3. Om
hetzelfde programma opnieuw af te spelen, kiest
u [AAN] in stap 3 en drukt u op .
30NL
Volg stap 5 voor verdere programmering.
Alle muziekstukken annuleren in
de geprogrammeerde volgorde
1
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
2
3
Druk op X en kies [ALLES WISSEN].
Druk op
.
eerste album in willekeurige volgorde
afgespeeld.
Weergave in willekeurige
volgorde
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
(Shuffle Play)
Opmerking
• Een reeds afgespeeld muziekstuk wordt
eveneens in willekeurige volgorde geselecteerd.
Het toestel kan muziekstukken in een
willekeurige volgorde afspelen. Telkens als u de
"Shuffle"-knop indrukt kan er een andere
afspeelvolgorde ontstaan.
Opmerking
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
kiezen en druk op
[SHUFFLE] te
.
De opties voor [SHUFFLE] verschijnen.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
MUZIEKSTUK
3
Druk op
.
Shuffle Play wordt gestart.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD’s
en Super VCD’s met PBC-weergave.
Bijkomende functies om discs af te spelen
• Hetzelfde liedje kan herhaaldelijk worden afgespeeld
tijdens een MP3-weergave.
4
Druk op X/x om een item te kiezen dat
u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• [MUZIEKSTUK]: muziekstukken op de
disc worden willekeurig afgespeeld.
x Wanneer Program Play is
geactiveerd
• [AAN]: muziekstukken gekozen met
Program Play worden willekeurig
afgespeeld.
x Bij het afspelen van een DATA CD
(uitgezonderd DivX*) of DATA DVD
(behalve DivX*)
• [AAN (MP3)]: speelt MP3-audiotracks af
in het album op de huidige disc. Als er
geen album is geselecteerd, wordt het
31NL
x Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD
Herhaald afspelen
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: herhaalt alle muziekstukken op
de disc.
• [ALBUM]: herhaalt het huidige album.
• [MUZIEKSTUK] (alleen MP3audiotracks): herhaalt het huidige
muziekstuk.
• [BESTAND] (alleen DivXvideobestanden): herhaalt het huidige
bestand.*
(Repeat Play)
U kunt alle titels, muziekstukken of albums op
een disc of één titel, hoofdstuk, muziekstuk of
album herhaaldelijk afspelen.
U kunt Shuffle en Program Play combineren.
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[HERHALEN]
te kiezen en druk vervolgens op
.
De opties voor [HERHALEN] verschijnen.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
DISC
MUZIEKSTUK
3
4
Druk op
.
Het item wordt gekozen.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
Druk op X/x om het item te kiezen dat u
wilt herhalen.
De standaardinstelling is onderstreept.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-VR
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: herhaalt alle titels op de disc.
• [TITEL]: herhaalt huidige titel op een
disc.
• [HOOFDSTUK]: herhaalt huidige
hoofdstuk.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD of
CD
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: herhaalt alle muziekstukken op
de disc.
• [MUZIEKSTUK]: herhaalt het huidige
muziekstuk.
32NL
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD’s
en Super VCD’s met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD/DATA DVD afspeelt met MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden, waarvan de
afspeeltijden niet gelijk zijn, komt het geluid niet
overeen met het beeld.
• Als [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 44), kan [MUZIEKSTUK] niet
worden geselecteerd.
Gebruik van het DVD-menu
1
Druk op DVD TOP MENU of DVD MENU.
Het disc-menu verschijnt op het tv-scherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2
3
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Druk op
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of DATA
CD/DATA DVD (DivX-videobestanden*)
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat kiezen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal worden
gewijzigd.
Met VIDEO CD’s, CD’s, DATA CD’s of
DATA DVD’s kunt u het geluid van het linkerof rechterkanaal selecteren en naar het geluid
van het geselecteerde kanaal luisteren via de
linker- en de rechterluidsprekers.
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
1
Druk op AUDIO tijdens de weergave.
Het volgende scherm verschijnt.
.
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Druk herhaaldelijk op AUDIO om het
gewenste audiosignaal te kiezen.
Bijkomende functies om discs af te spelen
Een DVD is onderverdeeld in diverse beeld- of
muzieksecties. Deze secties worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verschillende titels bevat, kunt u titels kiezen via
het DVD TOP MENU.
Als u een DVD afspeelt waarbij u bijvoorbeeld
een taal voor de ondertiteling of het geluid kunt
selecteren, kunt u deze instelling uitvoeren via
de optie DVD MENU.
Het geluid regelen
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als vier cijfers worden weergegeven,
duiden deze een taalcode aan. Zie
"Taalcodelijst" (pagina 79) voor de
taalcodes. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de DVD VIDEO
opgenomen in meerdere audioformaten.
x Bij het afspelen van een DVD-VR
De soorten geluiden die op een disc zijn
opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• [1: MAIN] (hoofdgeluid)
• [1: SUB] (subgeluid)
• [1: MAIN+SUB] (hoofdgeluid en
subgeluid)
• [2: MAIN]
wordt vervolgd
33NL
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Opmerking
• [2: MAIN], [2: SUB] en [2: MAIN+SUB]
verschijnen niet wanneer er maar één
audiostream op de disc is opgenomen.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD, DATA CD (MP3-audio) of DATA
DVD (MP3-audio)
De standaardinstelling is onderstreept.
• [STEREO]: het standaard stereogeluid
• [1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono)
• [2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono)
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivX-video)
(uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika)
De keuze van DATA CD of DATA DVD
audiosignalen verschilt volgens het DivXvideobestand op de disc. De indeling wordt
weergegeven in het uitleesvenster.
De indeling van het
audiosignaal controleren
(alleen DVD, DivX-video*)
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO drukt, verschijnt het formaat van het
huidige audiosignaal (PCM, Dolby Digital, DTS
enz.) zoals hieronder wordt getoond.
x Bij het afspelen van een DVD
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1 ch
Surround (L/R)
LFE (Low
Frequency Effect)
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R) +
Midden
L
C
R
LFE
LS
RS
Huidig
programmaformaat
x Bij het afspelen van een Super VCD
De standaardinstelling is onderstreept.
• [1:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 1
• [1:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• [1:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• [2:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 2
• [2:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• [2:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
Opmerking
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u [2:STEREO], [2:1/L] of [2:2/R] selecteert.
34NL
Voorbeeld:
Dolby Digital 3 ch
Surround
(Mono)
Voor (L/R)
2:SPAANS DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Huidig
programmaformaat
x Bij het afspelen van een DATA CD (DivXvideo) of DATA DVD (DivX-video)
(uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika)
Voorbeeld:
[ORIGINAL] of [PLAY LIST]
selecteren op een DVD-R/
DVD-RW
MP3-audio
1: MP3 128k
Bitsnelheid
Audiosignalen die op een disc zijn opgenomen,
bevatten de onderstaande geluidselementen
(kanalen). Elk kanaal wordt door een aparte
luidspreker weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of mono Dolby Digital Surroundsignalen.
• LFE (Low Frequency Effect)-signaal
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[ORIGINAL/
PLAY LIST] te kiezen en druk
vervolgens op
.
De opties voor [ORIGINAL/PLAY LIST]
verschijnen.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Bijkomende functies om discs af te spelen
Over audiosignalen
Sommige DVD-R’s/DVD-RW’s in VR (Video
Recording)-modus hebben twee soorten
afspeeltitels: de oorspronkelijk geregistreerde
titels ([ORIGINAL]) en de titels die kunnen
worden aangemaakt via DVD-spelers met
opnamecapaciteit ([PLAY LIST]). U kunt
kiezen welke soort titel wordt afgespeeld.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [PLAY LIST]: om de titels af te spelen die
zijn samengesteld uit [ORIGINAL].
• [ORIGINAL] om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
4
Druk op
.
35NL
Discinformatie
controleren
Speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
U kunt informatie over de disc bekijken, zoals
de resterende speeldur, het totale aantal titels op
een DVD of muziekstukken op een VIDEO CD,
CD, MP3 of de bestandsnaam van een DivXvideo* via het uitleesvenster op het voorpaneel
(pagina 81).
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie 1 t 2 t
... t 1 t ...
Bepaalde weergegeven items kunnen
verdwijnen na enkele seconden.
Bij het afspelen van een DVD
VIDEO of DVD-R/DVD-RW
1 Speelduur en nummer van de huidige titel
2 Resterende speelduur van de huidige titel
3 Speelduur en nummer van het huidige
hoofdstuk
4 Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
5 Discnaam
6 Titel en hoofdstuk
Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivXvideo)
(Uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika)
1 Speelduur van het huidige bestand
2 Huidige bestandsnaam
3 Nummer van het huidige album en bestand
36NL
Bij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functies) of CD
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
3 Speelduur van de disc
4 Resterende speelduur van de disc
5 Discnaam
6 Muziekstuk en index*
* Alleen VIDEO CD.
Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3audio)
1 Speelduur en nummer van het huidige
muziekstuk.
2 Naam (bestand) van het muziekstuk
Tip
• Bij het afspelen van VIDEO CD’s met PBC-functies
verschijnt de speelduur.
Opmerking
• Het toestel kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst, zoals discnaam of titel, tonen.
• Wanneer de MP3-bestandsnaam niet kan worden
getoond, verschijnt "*" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• De naam van de disc of het muziekstuk wordt,
afhankelijk van de tekst, niet altijd weergegeven.
• De speelduur van MP3-audiotracks en DivXvideobestanden* wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Speelduur en resterende
speelduur controleren
U kunt de speelduur en de resterende speelduur
van de huidige titel, hoofdstuk of muziekstuk en
de totale of resterende speelduur van de disc
controleren. U kunt ook de DVD-tekst en MP3mapnaam/bestandsnaam op de disc controleren.
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
T 1:01:57
Tijdinformatie
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijdinformatie te wijzigen.
De indicatie en het soort tijdinformatie dat
u kunt controleren hangen af van de disc die
u afspeelt.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-RW
Afspeelinformatie van de disc
controleren
De tekst van een DVD/CD
controleren
Druk in stap 2 herhaaldelijk op DISPLAY om de
tekst weer te geven die op de DVD/CD is
opgenomen.
De DVD/CD-tekst verschijnt alleen wanneer de
tekst op de disc staat. U kunt de tekst niet
wijzigen. Wanneer er geen tekst op de disc staat,
verschijnt "NO TEXT".
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies) of CD
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
• T–**:**
Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
BRAHMS SYMPHONY
De tekst van een DATA CD/DATA
DVD (MP3-audio/DivX-video*)
controleren
Door op DISPLAY te drukken tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks op een DATA
CD/DATA DVD of DivX-videobestanden* op
een DATA CD/DATA DVD, kunt u de naam
van het album/muziekstuk/bestand alsook de
audiobitsnelheid (hoeveelheid data per seconde
van de huidige audio) op uw tv-scherm laten
verschijnen.
x Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3-audio)
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
Bijkomende functies om discs af te spelen
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
toestel slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
Bitsnelheid**
T 17:30
128k
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX-video) of DATA DVD (DivX-video)
(Uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika)
• **:**:**
Speelduur van het huidige bestand
Opmerking
• Tekst- en merktekens worden voor sommige talen
niet getoond.
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Muziekstuknaam/
bestandsnaam*
wordt vervolgd
37NL
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
** Verschijnt bij:
– het afspelen van een MP3-audiotrack op DATA
CD’s/DATA DVD’s.
– het afspelen van een DivX-videobestand met
MP3-audiosignalen op een DATA CD/DATA
DVD (uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika).
Hoeken wijzigen
Bij DVD VIDEO’s waarbij een scène vanuit
verschillende hoeken is opgenomen, kunt u de
kijkhoek wijzigen.
Druk op ANGLE tijdens de weergave.
Datuminformatie controleren
(alleen JPEG)
Opmerking
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer de JPEG-beeldgegevens
de Exif*-tag bevatten.
Druk tweemaal op
weergave.
DISPLAY tijdens de
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Datuminformatie
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tip
• De datum verschijnt als [DD/MM/JJJJ].
DD: Dag
MM: Maand
JJJJ: Jaar
38NL
Telkens u op ANGLE drukt, verandert de hoek.
• Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al is er vanuit meer hoeken opgenomen.
Ondertitels weergeven
*
*
De vertraging tussen beeld
en geluid regelen
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
(A/V SYNCHRONISATIE)
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar wens aan- en
uitzetten.
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
*
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO’s kunt u de ondertitels
niet wijzigen, ook al zijn er ondertitels in meerdere
talen opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet
worden uitgeschakeld.
• U kunt de ondertitels wijzigen indien het DivXvideobestand de extensie ".AVI" of ".DIVX" heeft en
ondertitelinformatie bevat (uitgezonderd modellen
voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
Druk op X/x om
[A/V
SYNCHRONISATIE] te kiezen en druk
vervolgens op
.
De opties voor [A/V SYNCHRONISATIE]
verschijnen.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
UIT
UIT
AAN
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
Bijkomende functies om discs af te spelen
1
Druk op SUBTITLE tijdens de weergave.
Telkens u op SUBTITLE drukt, verandert de
taal van de ondertitels.
*
De standaardinstelling is onderstreept.
• [UIT]: geen regeling.
• [AAN]: past het verschil tussen het beeld
en geluid aan.
4
Druk op
.
Opmerking
• Deze functie werkt misschien niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
39NL
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
Wat is MP3/JPEG?
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/MPEG-voorschriften. JPEG
is een beeldcompressietechnologie.
Discs die afgespeeld kunnen
worden op het toestel
DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CD-RW’s)
of DATA DVD’s (DVD-R’s/DVD-RW’s/
DVD+R’s/DVD+RW’s/DVD-ROM’s) die
opgenomen zijn in MP3-indeling (MPEG1
Audio Layer 3) of JPEG-indeling kunnen
worden afgespeeld. De DATA CD’s moeten
echter opgenomen zijn conform de indeling ISO
9660 Level 1, Level 2 of Joliet-indeling en
DATA DVD’s conform Universal Disk Format
(UDF). Anders worden de muziekstukken (of
bestanden) niet herkend. Discs die zijn
opgenomen in multi-sessie, kunnen worden
afgespeeld.
Raadpleeg de instructies bij de CD-R-/CD-RWof DVD-R/DVD-RW-stations en de
opnamesoftware (niet meegeleverd) voor meer
informatie over het opnameformaat.
Over een multi-sessiedisc
Als MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden
worden opgenomen tijdens de eerste sessie,
worden ook tijdens de andere sessies MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden
afgespeeld. Als audiotracks en beelden in audio
CD-indeling of video CD-indeling zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen
de eerste sessie afgespeeld.
Opmerking
• Sommige DATA CD’s/DATA DVD’s die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
40NL
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die op het
toestel kunnen worden
afgespeeld
Het toestel kan MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden afspelen:
• met de extensie ".MP3" (MP3-audiotrack) of
".JPG"/".JPEG" (JPEG-beeldbestand)
• conform het DCF*-beeldbestandsformaat
* "Design rule for Camera File system": beeldnormen
voor digitale camera’s bepaald door JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Opmerking
• Het toestel speelt alle gegevens af met de
extensie ".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs als
ze niet in MP3- of JPEG-indeling zijn. Bij het
afspelen van dergelijke gegevens kan het
volume hoog oplopen waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• Het toestel is niet compatibel met audio van
MP3PRO-indeling.
Afspeelvolgorde van MP3audiotracks of JPEGbeeldbestanden
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden op
een DATA CD of DATA DVD worden
afgespeeld in de onderstaande volgorde:
x Structuur van de disc-inhoud
Boom 1
Boom 2
Boom 3
Boom 4
Als u op DVD MENU drukt en de lijst met
albumnamen verschijnt (pagina 42), worden de
albumnamen in de onderstaande volgorde
weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen muziekstukken (of bestanden) bevatten
(zoals album E) worden niet weergegeven in de
lijst.
Tip
Boom 5
Opmerking
• De afspeelvolgorde kan anders zijn dan vermeld op
de afbeelding afhankelijk van de software die u hebt
gebruikt om de DATA CD of de DATA DVD aan te
maken, of indien er meer dan 200 albums zijn en elk
album meer dan 300 bestanden bevat.
• Het toestel kan slechts de eerste 200 albums
herkennen en zal alleen de eerste 200 albums
afspelen.
• De weergave kan wat op zich laten wachten wanneer
naar een volgend of ander album wordt gegaan.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
Album
Bijkomende functies om discs af te spelen
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt aan
de muziekbestandsnamen wanneer u de
muziekstukken (of bestanden) opslaat op een disc,
worden de muziekstukken en bestanden in die
volgorde afgespeeld.
• Een disc met meerdere bomen heeft meer tijd nodig
om het afspelen te starten.
Muziekstuk (MP3audio) of bestand
Als u een DATA CD of een DATA DVD in het
toestel plaatst en op H drukt, worden de
genummerde muziekstukken (of bestanden) in
volgorde afgespeeld van 1 tot en met 7.
Subalbums/muziekstukken (of bestanden)
binnen het momenteel geselecteerde album
krijgen voorrang boven het volgende album in
dezelfde structuur. (Voorbeeld: C bevat D dus
wordt 4 weergegeven voor 5.)
41NL
DATA CD’s of DATA
DVD’s met MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
afspelen
Druk op X/x om een muziekstuk te
selecteren en druk op
.
Het gekozen muziekstuk begint te spelen. U
kunt de muziekstuklijst aan- en
uitschakelen door op DVD MENU te
drukken. Door nogmaals op DVD MENU
te drukken, verschijnt de albumlijst.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
De volgende of vorige MP3audiotrack afspelen
Een MP3-audiotrack of album
selecteren
1
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven. Bij het
afspelen van een album is de titel grijs.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Druk op X/x om een album te kiezen.
x Bij het selecteren van een album
Druk op H om het gekozen album te
starten.
x Bij het selecteren van een
muziekstuk
Druk op
.
De lijst van muziekstukken in het album
verschijnt.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
42NL
Druk op ./>. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op > te blijven
drukken na het laatste muziekstuk van het
huidige album, maar dat u niet kunt terugkeren
naar het vorige album door op . te drukken.
Om terug te keren naar het vorige album,
selecteert u het in de albumlijst.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
Het display uitschakelen
Druk op DVD MENU.
JPEG-beeldbestanden of
album selecteren
1
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven. Bij het
afspelen van een album is de titel grijs.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Druk op X/x om een album te kiezen.
JPEG-afbeeldingen draaien
x Bij het selecteren van een album
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het tv-scherm, kan het beeld 90
graden worden gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
U drukt bijvoorbeeld X eenmaal in:
Druk op H om het gekozen album te
starten.
x Bij het selecteren van een beeld
Druk op PICTURE NAVI.
De beeldbestanden in het album worden in
16 subschermen weergegeven.
Draairichting
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en druk op
.
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Tip
• Rechts op het tv-scherm verschijnt een schuifbox. Als
u extra beeldbestanden wilt weergeven, selecteert u
het onderste beeld en drukt u op x. Wilt u terugkeren
naar het vorige beeld, dan selecteert u de bovenste
beelden en drukt u op X.
Bijkomende functies om discs af te spelen
1
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
Druk op C/c wanneer het bedieningsmenu niet
wordt weergegeven. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op c te blijven drukken
na het laatste beeld van het huidige album, maar
dat u niet kunt terugkeren naar het vorige album
door op C te drukken. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
43NL
Audiotracks en beelden
afspelen als
diavoorstelling met geluid
U kunt een diavoorstelling bekijken met geluid
door eerst MP3- en JPEG-bestanden in hetzelfde
album op een DATA CD of een DATA DVD te
zetten. Kies bij het afspelen van de DATA CD of
DATA DVD dan [AUTO]-modus zoals
hieronder beschreven.
1
2
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Druk op X/x om
[STAND (MP3,
JPEG)] te selecteren en druk
vervolgens op
.
De opties voor [STAND (MP3, JPEG)]
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
4
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [AUTO]: de JPEG-beeldbestanden en
MP3-audiotracks in hetzelfde album
worden afgespeeld als diavoorstelling.
• [GELUID (MP3)]: alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• [BEELD (JPEG)]: alleen JPEG-bestanden
worden afgespeeld als diavoorstelling.
5
44NL
Druk op
.
6
Druk op DVD MENU.
De lijst met albums op de DATA CD of de
DATA DVD wordt weergegeven.
7
Druk op X/x om het gewenste album te
kiezen en druk op H.
Het toestel begint het gekozen album af te
spelen.
U kunt de albumlijst aan- en uitschakelen
door op DVD MENU te drukken.
Tip
• Wanneer u [AUTO] selecteert, kan het toestel tot 300
MP3-muziekstukken en 300 JPEG-bestanden in één
enkel album herkennen. Wanneer u [GELUID
(MP3)] of [BEELD (JPEG)] selecteert, kan het
toestel tot 600 MP3-muziekstukken of 600 JPEGbestanden in één enkel album herkennen. Er kunnen
maximaal 200 albums worden herkend, ongeacht de
gekozen stand.
Opmerking
• Als u [STAND (MP3, JPEG)] instelt op [BEELD
(JPEG)] op een disc met enkel MP3-muziekstukken
of [GELUID (MP3)] op een disc met enkel JPEGbestanden, kunt u de [STAND (MP3, JPEG)]instelling niet wijzigen.
• De PICTURE NAVI-toets werkt niet wanneer
[GELUID (MP3)] is geselecteerd.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het bestand
maakt. Als het geluid blijft verspringen, moet u het
formaat van de JPEG-afbeelding verkleinen.
De duur van de diavoorstelling
opgeven
(alleen JPEG)
Bij het afspelen van JPEG-beeldbestanden met
diavoorstelling, kunt u bepalen hoe lang elke dia
op het tv-scherm wordt weergegeven.
1
Druk tweemaal op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
selecteren en druk op
[INTERVAL] te
.
Een effect voor
beeldbestanden in de
diavoorstelling kiezen
(alleen JPEG)
Voor de weergave van een JPEG-beeldbestand
in de diavoorstelling kunt u een bepaald effect
kiezen.
1
2
4
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
DATA CD JPEG
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
Druk op
DATA CD JPEG
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [NORMAAL]: voor een tijdsduur tussen
6 en 9 seconden.
• [SNEL]: voor een tijdsduur die korter is
dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM1]: voor een tijdsduur die
langer is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM2]: voor een tijdsduur die
langer is dan [LANGZAAM1].
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
.
3
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [MODUS1]: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• [MODUS2]: het beeld wordt in de breedte
over het tv-scherm uitgerekt.
• [MODUS3]: het beeld wordt vanuit het
midden van het tv-scherm uitgerekt.
• [MODUS4]: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• [MODUS5]: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• [UIT]: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
.
Opmerking
• De weergave van sommige JPEG-bestanden laat wat
langer op zich wachten zodat de duur langer lijkt dan
de gekozen instelling. Dit geldt met name voor
progressieve JPEG-bestanden of JPEG-bestanden
van 3.000.000 pixels of meer.
4
Druk op
Bijkomende functies om discs af te spelen
3
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
De opties voor [INTERVAL] verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
Druk tweemaal op
.
45NL
DivX®-video’s bekijken
(Uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika)
Over DivX-videobestanden
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden, ontwikkeld door DivX, Inc. Dit
product is een erkend DivX®-product.
DATA CD’s en DATA DVD’s waarop DivX®videobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD’s en DATA DVD’s die
met het toestel kunnen worden
afgespeeld
Om DATA CD’s (CD-ROM’s/CD-R’s/CDRW’s) en DATA DVD’s (DVD-ROM’s/DVDR’s/DVD-RW’s/DVD+R’s/DVD+RW’s) af te
spelen met dit toestel dient aan bepaalde
voorwaarden te zijn voldaan:
– Bij DATA CD’s/DATA DVD’s waarop
behalve DivX-videobestanden ook MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden staan,
kunnen alleen de DivX-videobestanden
worden afgespeeld.
Dit toestel is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD’s met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet en
DATA DVD’s van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de disc
drives en de opnamesoftware (niet meegeleverd)
voor meer informatie over de opname-indeling.
Afspeelvolgorde van gegevens op
DATA CD’s of DATA DVD’s
Zie "Afspeelvolgorde van MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden" (pagina 41). Merk op dat
de afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien er
meer dan 200 albums zijn en elk album meer dan
600 DivX-videobestanden bevat.
46NL
Opmerking
• Sommige DATA CD’s/DATA DVD’s die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
DivX-videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
Het toestel kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. Het toestel kan geen
bestanden afspelen met de extensie ".AVI" of
".DIVX" wanneer ze geen DivX-video bevatten.
Tip
• Voor details over afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD’s of DATA
DVD’s, zie "Discs die afgespeeld kunnen worden op
het toestel" (pagina 40).
Opmerking
• Het toestel kan mogelijk een DivX-videobestand niet
afspelen wanneer het werd samengevoegd uit twee of
meer DivX-videobestanden.
• Het toestel kan geen DivX-videobestand afspelen van
meer dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) of 2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het geluid
overslaan of niet samenvallen met het beeld op het tvscherm.
• Het toestel kan sommige DivX-videobestanden van
meer dan 3 uur niet afspelen.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval een
bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien het
geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Dit toestel is evenwel niet
compatibel met de indeling WMA (Windows Media
Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor DivXvideobestanden wordt gebruikt, kan het enige tijd
duren voor er een beeld verschijnt nadat u op H hebt
gedrukt.
Een album selecteren
1
Druk op DVD MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
2
3
Het afspelen stoppen
Druk op X/x om het album te selecteren
dat u wilt afspelen.
Druk op H.
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
Het display uitschakelen
Druk herhaaldelijk op DVD MENU.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren", op
.
Het volgende of vorige DivXvideobestand afspelen zonder de
bestandslijst te raadplegen
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren door
op ./> te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand van
het huidige album. Merk op dat u niet naar het
vorige album kunt terugkeren door op . te
drukken. Om terug te keren naar het vorige
album, selecteert u het in de albumlijst.
Tip
• Indien het aantal kijkbeurten vooraf is ingesteld, kan
het DivX-videobestand zoveel keer worden bekeken
als het vooringestelde cijfer. De volgende
gebeurtenissen worden geteld:
– wanneer het toestel wordt uitgeschakeld;
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld;
– wanneer de disc-lade wordt geopend.
Bijkomende functies om discs af te spelen
Het toestel begint het gekozen album af te
spelen.
Zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 47) om DivX-videobestanden te
selecteren.
Druk op x.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op
.
Het gekozen bestand begint te spelen.
47NL
VIDEO CD’s met PBCfuncties afspelen (Ver.
2.0)
(PBC-weergave)
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid om eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke uit te
voeren.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD’s
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het tv-scherm te volgen.
1
Speel een VIDEO CD met PBC-functies
af.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
Kies het gewenste item met de
cijfertoetsen.
Druk op
.
Volg de instructies op het menuscherm
voor interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing van de disc de optie [Druk op
ENTER] in stap 3 vervangen zijn door [Druk op
SELECT]. Druk in dat geval op H.
Tip
• Voor weergave zonder PBC, drukt u op ./> of
de cijfertoetsen met het toestel in de stopstand om een
muziekstuk te kiezen en drukt u vervolgens op H of
. Het toestel begint te spelen (continue weergave).
Er kunnen geen stilstaande beelden, zoals een
menuscherm, worden getoond. Om terug te keren
naar de PBC-weergave, drukt u tweemaal op x en
vervolgens op H.
48NL
9
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Tunerfuncties
Radiozenders vooraf
instellen
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
U kunt 20 FM-radiozenders en 10 AMradiozenders vooraf instellen. Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereo programma’s) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
5
Tunerfuncties
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
scannen begint.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x om
"MEMORY" te kiezen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
of c.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
6
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te kiezen.
Tip
• U kunt de gewenste preselectie kiezen door de
cijfertoetsen te gebruiken.
7
Druk op
.
De zender wordt opgeslagen.
8
Herhaal stap 1 tot en met 7 om andere
zenders op te slaan.
49NL
Luisteren naar de radio
Tip
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te
verbeteren.
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 49)).
Als een FM-programma wordt
verstoord
1
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
de mono-ontvangst kiezen. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
1
2
Druk op SYSTEM MENU.
3
4
Druk op
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de vooraf ingestelde zender te
kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het toestel af
op een vooraf ingestelde zender.
Tip
• U kunt de vooraf ingestelde zender kiezen door
de cijfertoetsen te gebruiken.
3
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
5
Ga naar Direct Tuning in stap 2.
50NL
1
2
Druk op D.TUNING.
3
Druk op
Gebruik de cijfertoetsen om de frequenties
te kiezen.
.
.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Luisteren naar radiozenders die
niet vooraf ingesteld zijn
Naar radiozenders luisteren
waarvan u de frequentie kent
Druk op
De instelling wordt aangepast.
6
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – om
handmatig af te stemmen. Houd voor de
automatische afstemming TUNING + of –
ingedrukt. Het automatisch afstemmen stopt
automatisch wanneer het toestel een radiozender
ontvangt. Om het automatisch afstemmen te
stoppen, drukt u TUNING + of –.
of c.
Druk op X/x om "MONO" te kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "STEREO": het standaard stereogeluid
• "MONO": mono-ontvangst
De radio uitzetten
Druk op "/1.
Druk herhaaldelijk op X/x om "FM MODE"
te kiezen in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke vooraf ingestelde
zender slechts één naam kan worden ingevoerd.
Opmerking
• U kunt geen naam invoeren voor vooraf ingestelde
zenders van het Radio Data System (RDS)
(pagina 52).
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TUNER FM" of "TUNER AM"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
4
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de voorinstelzender te kiezen die u
wilt benoemen.
Druk op SYSTEM MENU.
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster
op het voorpaneel
Druk herhaaldelijk op X/x om "NAME
IN" te kiezen in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Als het toestel is ingesteld op "TUNER FM" of
"TUNER AM", kunt u de frequentie controleren
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
5
6
Druk op
of c.
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen.
Als u zich hebt vergist
* Dit wordt weergegeven als u een naam hebt
ingevoerd voor een vooraf ingestelde zender.
** Keert na enkele seconden terug naar het originele
uitleesvenster.
Tunerfuncties
Druk op X/x om een teken te kiezen en
vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te brengen.
Een radiozender kan worden benoemd met
letters, cijfers en symbolen.
Telkens u op DISPLAY drukt, verandert de
aanduiding als volgt:
1 Zendernaam*
2 Frequentie**
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te kiezen.
Om een teken te wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert en vervolgens drukt u op
CLEAR.
7
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de naam
van het station is bewaard.
8
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Tip
• U kunt de frequentie controleren door herhaaldelijk
op DISPLAY te drukken (pagina 51).
51NL
Gebruik van het Radio
Data System (RDS)
Wat is het Radio Data
System?
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
Opmerking
• RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS-service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDSservices, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
52NL
Andere handelingen
Uw tv bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
U kunt uw tv (alleen van het merk Sony)
bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening.
Tv’s bedienen met de
afstandsbediening
U kunt de tv bedienen met de onderstaande
knoppen.
Actie
TV [/1
De tv in- of uitschakelen.
TV INPUT
De ingang van de tv omschakelen
tussen de tv en andere bronnen.
TV VOL +/–
Met THEATRE SYNC kunt u uw Sony-tv en dit
toestel inschakelen, de systeemmodus
omschakelen naar "DVD" en vervolgens de
gekozen ingangsbron van de tv met één druk op
een toets kiezen.
De THEATRE SYNC-functie
voorbereiden
Noteer de ingangsbron van de tv die is
aangesloten op dit toestel.
Houd TV INPUT ingedrukt en voer de code
van de TV-ingangsbron die op deze
eenheid wordt aangesloten (zie tabel) in
met de cijfertoetsen.
Het tv-volume regelen.
De TV-ingangsbron is gekozen.
Stel de ingang van de tv in op de ingang die u
hebt gebruikt om de eenheid aan te sluiten. Zie
de handleiding van uw tv voor meer informatie.
TV CH +/–
De kanalen kiezen.
Toets
Nummer
TV-ingangsbron
Cijfertoetsen*,
ENTER*
De kanalen kiezen.
TV INPUT
0
Geen ingangsbron
(standaard)
Het tv-menu weergeven.
1
VIDEO1
Selecteer het item in het menu.
2
VIDEO2
Terugkeren naar het vorige kanaal
of naar een tv-menu.
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
Gebruik - voor het selecteren van een
kanaalnummer hoger dan 10. (Druk voor kanaal
25 bijvoorbeeld op - en dan op 2 en 5.)
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
Opmerking
CLEAR*
COMPONENT 2
• Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat u uw tv niet
kunt bedienen of sommige van de bovenvermelde
knoppen niet kunt gebruiken.
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
DVD MENU*
C/X/x/c*,
RETURN*
*
* Gebruik deze toetsen terwijl u op de TV-knop drukt.
Andere handelingen
Toets
Gebruik van de THEATRE
SYNC-functie
* Uitgezonderd Noord-Amerikaanse modellen.
wordt vervolgd
53NL
De THEATRE SYNC-functie
gebruiken
Richt de afstandsbediening op de tv en deze
eenheid en druk eenmaal op THEATRE SYNC.
Lage tonen versterken
Verander de zendtijd wanneer de functie niet
werkt. De zendtijd hangt af van de tv.
U kunt lage tonen versterken.
Zendtijd wijzigen
Lage tonen worden effectief versterkt.
Houd TV CH + ingedrukt en voer de code
voor de zendtijd (zie tabel) in met de
cijfertoetsen.
Geluidseffecten afzetten
De zendtijd van de afstandsbediening is
gekozen.
Toets
Nummer
Zendtijd
TV CH +
1
0,5 (standaard)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Opmerking
• Deze functie werkt alleen met Sony-tv’s. (Deze
functie werkt mogelijk niet op sommige Sony-tv’s.)
• Wanneer de tv en de eenheid te ver van elkaar staan,
kan deze functie mogelijk niet werken. Plaats de
eenheid dichter bij de tv.
• Richt de afstandsbediening naar de tv en de eenheid
terwijl u de code invoert.
54NL
Geluidseffecten
Druk op DYNAMIC BASS.
Druk opnieuw op DYNAMIC BASS.
Gebruik van de Sleep
Timer
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 1 minuut tot 10 minuten.
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De minuten op het display (de resterende
tijd) veranderen als volgt:
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan op 2 niveaus worden ingesteld.
1
2
3
Tip
• U kunt de resterende tijd instellen door op de
cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd
worden ingesteld in stappen van 1 minuut.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast en "SLEEP"
licht op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
5
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk op
of c.
Druk op X/x om de helderheid te kiezen
in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "DIMMER OFF": helder.
• "DIMMER ON": het uitleesvenster op het
voorpaneel wordt donker.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Andere handelingen
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
De resterende tijd wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
De Sleep Timer annuleren
Selecteer "SLEEP OFF" in stap 3.
55NL
De knoppen op de eenheid
buiten werking stellen
(Kindervergrendeling)
U kunt de knoppen op de eenheid buiten
werking stellen (uitgezonderd "/1) zodat ze niet
verkeerd kunnen worden gebruikt, zoals bij
kattenkwaad van kinderen
(kindervergrendeling).
Als de kindervergrendeling is ingeschakeld,
kunnen de knoppen op de eenheid niet worden
gebruikt en licht "
" op in het uitleesvenster
op het voorpaneel. (Het toestel kan worden
bediend met de afstandsbediening.)
Opmerking
• Als de kindervergrendeling is ingeschakeld, licht
"CHILD LOCK" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer u de knoppen probeert te
gebruiken.
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "CHILD
LOCK" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• "OFF": de kindervergrendeling is niet
ingeschakeld.
• "ON": de kindervergrendeling is
ingeschakeld.
4
Druk op
.
De instelling wordt aangepast.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu schakelt uit.
Tip
• U kunt de kindervergrendeling inschakelen door x
langer dan 5 seconden ingedrukt te houden ("
"
licht op in het uitleesvenster op het voorpaneel).
Om de kindervergrendeling uit te schakelen, houdt u
x langer dan 5 seconden ingedrukt totdat "
"
van het uitleesvenster op het voorpaneel is
verdwenen.
56NL
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Geavanceerde instellingen en
afstellingen
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
4
De weergave van discs kan op 2 manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het toestel
bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO’s kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
KINDERBEVEILIGING
Druk tijdens het afspelen van de disc op x
om de weergave te stoppen.
ENTER
.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Geef het wachtwoord in, druk daarna op
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op
.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
5
Geavanceerde instellingen en afstellingen
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op .
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41ste disc wordt de eerste disc
gewist.
2
Druk op X/x om [AAN t] te kiezen en
druk op
.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Weergave van bepaalde discs
verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]
1
DVD VIDEO
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op
.
[Eigen kinderbeveiliging staat aan.]
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
wordt vervolgd
57NL
Eigen kinderbeveiliging
uitschakelen
1
2
3
Volg stap 1 tot en met 3 van "Weergave van
bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]".
1
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om [UIT t] te kiezen en druk
op
.
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
Het scherm [EIGEN
KINDERBEVEILIGING] verschijnt.
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Het toestel is klaar voor weergave.
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op
.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
DVD VIDEO
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
3
Druk op X/x om [SPELER t] te kiezen
en druk op
.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Tip
• Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan het
cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer het
scherm [EIGEN KINDERBEVEILIGING] uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op
.U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in
te voeren.
Weergave voor kinderen
beperken
[KINDERBEVEILIGING]
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op .
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
(alleen DVD)
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO’s
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Met de functie
[KINDERBEVEILIGING] kunt u een
weergavebeperking instellen.
58NL
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in, druk daarna op
ENTER
.
4
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op
.
8
Druk op X/x om het gewenste niveau te
selecteren en druk op
.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
UIT
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
5
Druk op X/x om [STANDAARD] te
kiezen en druk op
.
De gekozen items voor [STANDAARD]
verschijnen.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Zet [NIVEAU] in stap 8 op [UIT].
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
1
UIT
USA
USA
ANDERE
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
De weergave start.
Tip
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op
.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u [ANDERE t] selecteert, moet
u een standaardcode opgeven in de tabel
van de "Codelijst kinderbeveiliging"
(pagina 79) met behulp van de cijfertoetsen.
7
Druk op X/x om [NIVEAU] te selecteren
en druk op
.
De gekozen items voor [NIVEAU]
verschijnen.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
UIT
8:
7:
6:
5:
NC17
R
• Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, verwijdert
u de disc en herhaalt u stap 1 tot en met 3 van
"Weergave van bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]". Wanneer u wordt
gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
"199703" in met de cijfertoetsen en drukt u
vervolgens op
. U wordt gevraagd een nieuw 4cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u een nieuw
4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc
weer in de eenheid plaatsen en op H drukken. Voer
uw nieuw wachtwoord in wanneer het
wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Opmerking
Geavanceerde instellingen en afstellingen
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het
afspelen van de disc. Voer dan uw wachtwoord in en
wijzig het niveau. Wanneer Resume Play wordt
gestopt, wordt het vorige niveau hersteld.
wordt vervolgd
59NL
Wachtwoord wijzigen
1
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op
.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
3
Druk op X/x om [WACHTWOORD t] te
kiezen en druk op
.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
5
6
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op
.
Optimaal surround geluid
voor een ruimte
(LUIDSPREKEROPST.)
Afhankelijk van de vorm van de ruimte, kunt u
bepaalde luidsprekers niet installeren. Voor een
beter surround geluid is het raadzaam dat u eerst
de positie van de luidsprekers kiest.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"DVD" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
.
Druk op X/x om
[LUIDSPREKEROPST.] te selecteren
en druk op
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
LUIDSPREKEROPST.
LUIDSPREKEROPST.
DVD VIDEO
Als u zich vergist bij het invoeren
van het wachtwoord
Druk op C voordat u op
juiste nummer in.
drukt en voer het
4
Druk op
.
De opties voor [LUIDSPREKEROPST.]
verschijnen.
LUIDSPREKEROPST.
STANDAARD
60NL
5
Druk op C/c om een instelling te
kiezen.
• [ALLE VOOR]: als u alle luidsprekers
voor de luisterpositie installeert.
• [STANDAARD]: als u alle luidsprekers
normaal installeert.
• [ALLE VOOR - GEEN MIDDEN]: als u
de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers voor de luisterpositie
installeert.
• [GEEN MIDDEN]: als u de
voorluidsprekers en de surround
luidsprekers installeert.
• [VOOR ALLEEN]: als u de
voorluidsprekers installeert.
Opmerking
• Het geluid van de luidsprekers in de andere
ruimte is hetzelfde als dat van de
voorluidsprekers en de surround luidsprekers.
6
Druk op
Geavanceerde instellingen en afstellingen
• [TWEEDE RUIMTE]: als u de
voorluidsprekers in een ruimte en de
surround luidsprekers in een andere
ruimte installeert.
• [GEEN SURROUND]: als u de
middenluidsprekers en de voorluidprekers
installeert.
.
De instelling wordt aangepast.
Opmerking
• Het uitleesvenster op het voorpaneel vermeldt de
gekozen [LUIDSPREKEROPST.]. Het geeft niet aan
naar welke luidsprekers het geluid wordt uitgevoerd.
• Wanneer u de instelling [VERBINDING] wijzigt in
[LUIDSPREKER], keert de instelling
[LUIDSPREKEROPST.] terug naar
[STANDAARD].
61NL
5
Gebruik van het
instelscherm
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten.
Voor een volledige lijst van het instelmenu, zie
pagina 86.
De weergegeven items verschillen afhankelijk
van het landmodel.
Het instelitem wordt gekozen.
Voorbeeld: [SCHERMINSTELLING]
Gekozen item
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
4:3 VERHOUDING:
Opmerking
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"DVD" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
6
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
16:9
SCHERMBEVEILIGING:
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
4:3 VERHOUDING:
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
Opties
DVD VIDEO
7
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
BNR
4
Het instelscherm verschijnt.
62NL
Kies een instelling met X/x en druk
vervolgens op
.
De instelling wordt gekozen en geactiveerd.
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op
.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Kies een item met X/x en druk
vervolgens op
.
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [TV TYPE]
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
16:9
AAN
HOESBEELD
VOLLEDIG
Instelitems
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
3
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: [TAALKEUZE],
[SCHERMINSTELLING], [INDIVIDUELE
INSTELLING] of [LUIDSPREKER]. Druk
vervolgens op
.
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ALS GELUID
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 LETTER BOX
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
Gekozen instelling
Alle instellingen van
[INSTELLING] herstellen
1
Kies [HERSTELLEN] in stap 4 en druk op
.
2
Kies [JA] met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenuscherm
door hier [NEE] te kiezen.
3
Druk op
.
Alle instellingen uitgelegd op pagina’s 63 tot
en met 68 worden weer standaard. Druk niet
op [/1 tijdens het herstellen, omdat dit
enkele seconden in beslag neemt.
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen
[TAALKEUZE]
Met [TAALKEUZE] kunt u de taal instellen
voor schermdisplay of geluid.
Kies [TAALKEUZE] in het instelscherm. Voor
details, zie "Gebruik van het instelscherm"
(pagina 62).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Opmerking
• Wanneer u het toestel na het herstellen weer
inschakelt en er geen disc in de eenheid is geplaatst,
verschijnt het begeleidingsbericht op het tv-scherm.
Om de snelinstelling (pagina 14) te verrichten, drukt
u op
. Om terug te keren naar de gewone
schermweergave drukt u op CLEAR.
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ALS GELUID
De taal voor het tv-scherm kiezen.
x [MENU] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen voor het discmenu.
x [GELUID] (alleen DVD VIDEO)
De taal van het geluid kiezen.
Als u [ORIGINEEL] kiest, wordt de
voorkeurtaal op de disc gekozen.
x [ONDERTITELING] (alleen DVD VIDEO)
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u [ALS GELUID] kiest, verandert de
taal voor de ondertiteling mee met de taal van
het geluid.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
x [SCHERMDISPL.] (schermdisplay)
Tip
• Wanneer u [ANDERE t] kiest in [MENU],
[GELUID] of [ONDERTITELING] moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina 79) kiezen en
invoeren met de cijfertoetsen.
Opmerking
• Wanneer u onder [MENU], [GELUID] of
[ONDERTITELING] een taal kiest die niet op de
DVD VIDEO staat, wordt automatisch één van de
opgenomen talen gekozen (afhankelijk van de disc
kan het zijn dat de taal niet automatisch wordt
geselecteerd).
63NL
[16:9]
Beeldinstellingen
[SCHERMINSTELLING]
Kies de instellingen van de aangesloten tv.
[4:3 LETTER BOX]
Kies [SCHERMINSTELLING] in het
instelscherm. Voor details, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 62).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
[4:3 PAN & SCAN]
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
16:9
AAN
HOESBEELD
Opmerking
• Bij sommige DVD’s kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3 PAN
& SCAN] en omgekeerd.
x [SCHERMBEVEILIGING]
x [TV TYPE]
Hiermee kiest u de breedte-/hoogteverhouding
van de aangesloten tv (4:3 of breedbeeld).
De standaardinstelling verschilt afhankelijk van
het landmodel.
[16:9]
Kies deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met
breedbeeldfunctie aansluit.
[4:3 LETTER
BOX]
Kies dit wanneer u een tv met 4:3scherm aansluit. Toont een breed
beeld met zwarte stroken aan de
boven- en onderkant van het tvscherm.
[4:3 PAN &
SCAN]
64NL
Kies dit wanneer u een tv met 4:3scherm aansluit. Toont
automatisch het brede beeld op het
volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u het toestel 15 minuten in de pauze- of
stopstand laat, of wanneer u een CD, DATA CD
(MP3-audio) of DATA DVD (MP3-audio) langer
dan 15 minuten afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op een knop (bv. H) om
de schermbeveiliging uit te zetten.
[AAN]
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
[UIT]
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
x [ACHTERGROND]
Om de achtergrondkleur of -afbeelding van het
tv-scherm in de stopstand of bij het afspelen van
een CD, DATA CD (MP3-audio) of DATA
DVD (MP3-audio) te kiezen.
[HOESBEELD]
Het hoesbeeld (stilstaand beeld)
verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CDEXTRA, enzovoort). Als er geen
hoesbeeld op de disc staat,
verschijnt het [GRAFISCH]
beeld.
[GRAFISCH]
Er verschijnt een vooraf ingesteld
beeld dat in het toestel is
opgeslagen.
[BLAUW]
Blauwe achtergrond.
[ZWART]
Zwarte achtergrond.
Individuele instellingen
[INDIVIDUELE INSTELLING]
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en andere
instellingen op te geven.
Kies [INDIVIDUELE INSTELLING] in het
instelscherm. Voor details, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 62).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTO
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
MULTI-DISC RESUME:
AAN
UIT
AUDIO DRC:
DivX:
Registration Code
x [PAUZESTAND] (alleen DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
[AUTO]
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze
instelling.
[BEELD]
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
x [MUZIEKSTUKKEUZE] (alleen DVD
VIDEO)
Geeft de soundtrack met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een DVD
VIDEO met verschillende geluidsindelingen
(PCM, DTS, MPEG-audio of Dolby Digital).
[UIT]
Geen voorrang toegekend.
[AUTO]
Voorrang toegekend.
Geavanceerde instellingen en afstellingen
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
Opmerking
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE]
heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 63).
(Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.)
wordt vervolgd
65NL
• Als PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGaudiotracks evenveel kanalen hebben, kiest het
toestel PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGaudiotracks in deze volgorde.
x [MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Luidsprekerinstellingen
[LUIDSPREKER]
[AAN]
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 40 discs.
Voor een optimaal surround geluid, moet u de
luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw
luisterpositie instellen. Zet vervolgens
luidsprekervolume en -balans gelijk aan de hand
van de testtoon.
[UIT]
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen. Het
afspelen wordt alleen hervat bij
het hervatpunt voor de huidige
disc in de eenheid.
Kies [LUIDSPREKER] in het instelscherm.
Voor details, zie "Gebruik van het instelscherm"
(pagina 62).
De standaardinstellingen zijn onderstreept.
Multi-disc Resume aan- of uitzetten.
LUIDSPREKER
VERBINDING:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
TEST TOON:
UIT
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
x [AUDIO DRC] (alleen DVD VIDEO)
Versmalt het dynamische bereik van het geluid.
Dit is handig om ’s nachts films te bekijken met
laag volume.
[UIT]
Geen compressie van het
dynamische bereik.
[STANDAARD]
De soundtrack wordt
weergegeven met het
oorspronkelijke dynamische
bereik, zoals het door de recording
engineer bedoeld werd.
[MAX]
Comprimeert het dynamisch
bereik volledig.
JA
JA
JA
JA
Terugkeren naar de
standaardinstelling bij het
wijzigen van een instelling
Kies het item en druk op CLEAR. Merk op dat
alleen de instelling [VERBINDING] niet
terugkeert naar de standaardinstelling.
x [VERBINDING]
x [DivX]
(Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika)
Toont de registratiecode van het toestel.
Meer informatie vindt u op
http://www.divx.com op het internet.
66NL
Indien u geen middenluidsprekers of surround
luidsprekers aansluit, moet u de parameters voor
[MIDDEN] en [SURROUND] instellen. De
instellingen van voorluidsprekers en subwoofer
zijn vastgelegd en kunnen niet worden
gewijzigd.
[VOOR]
[JA]
[MIDDEN]
[JA]: Kies normaal deze
instelling.
[GEEN]: Kies deze instelling
wanneer geen middenluidspreker
is aangesloten.
[SURROUND]
[JA]: Kies normaal deze
instelling.
[GEEN]: Kies deze instelling
wanneer geen surround
luidspreker is aangesloten.
[SUBWOOFER]
[JA]
3)
0,9 - 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
Opmerking
• Wanneer u de instelling [VERBINDING] wijzigt,
keert de instelling [LUIDSPREKEROPST.] terug
naar [STANDAARD].
x [AFSTAND]
De standaardafstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
Wanneer u de afstand instelt met de
snelinstelling (pagina 14), verschijnt de
instelling automatisch.
1,0 - 7,0 m3)
0,0 - 7,0 m2)
Opmerking
• Als de voorluidsprekers en surround luidsprekers niet
even ver van de luisterpositie af staan, stel dan de
afstand van de dichtstbijzijnde luidspreker in.
• Plaats de surround luidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling [AFSTAND] kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
x [NIVEAU (VOOR)]
U kunt het niveau van de voorluidsprekers
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
[L/R]
0,0 dB
Instellen tussen –6,0 dB en 0,0
dB.
[MIDDEN]
0,0 dB
Instellen tussen –6,0 dB en
+6,0 dB.
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Instellen tussen –6,0 dB en
+6,0 dB.
x [NIVEAU (SURROUND)]
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
[VOOR]
3,0 m1)
[MIDDEN]
3,0 m1)
(verschijnt
wanneer u
[MIDDEN] bij
[VERBINDING]
instelt op [JA].)
[SURROUND]
3,0 m1)
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND] bij
[VERBINDING]
instelt op [JA].)
De afstand van de
voorluidspreker tot de
luisterpositie kan worden
ingesteld van 1,0 tot 7,0 meter3).
De afstand van de
middenluidspreker kan tot 1,6
meter dichter bij de luisterpositie
van de afstand van de
voorluidspreker worden
ingesteld.
De afstand van de surround
luidspreker tot de luisterpositie
kan worden ingesteld van 0,0 tot
7,0 meter2).
1)Bij
het verrichten van de snelinstelling (pagina 14)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
2)
U kunt het niveau van de surround luidsprekers
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
[L/R]
0,0 dB
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND] bij
[VERBINDING]
instelt op [JA].)
Instellen tussen –6,0 dB en +6,0
dB.
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Geavanceerde instellingen en afstellingen
(verschijnt wanneer
u [MIDDEN] bij
[VERBINDING]
instelt op [JA].)
Draai aan de VOLUME-regelaar op de eenheid
of druk op VOLUME +/– op de
afstandsbediening.
x [TEST TOON]
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU (VOOR)] en [NIVEAU
(SURROUND)] te regelen.
[UIT]
De luidsprekers produceren geen testtoon.
0,0 - 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
wordt vervolgd
67NL
[AAN]
Bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de
testtoon. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKER] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Het luidsprekerniveau met de
testtoon regelen
1
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
U kunt de standaard systeemparameters, zoals
vooraf ingestelde zenders, herstellen.
"/1
A
x
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt.
2
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
.
1
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
2
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op
.
5
6
Druk herhaaldelijk op X/x om
[LUIDSPREKER] te kiezen en druk
vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om [AAN] te
kiezen en druk vervolgens op
.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
7
Regel vanuit de luisterpositie [NIVEAU
(VOOR)] of [NIVEAU (SURROUND)] met
C/X/x/c.
De testtoon wordt alleen geproduceerd door
de betreffende luidspreker.
8
9
Druk op
na het verrichten van de
nodige instellingen.
Druk herhaaldelijk op X/x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
.
10 Druk herhaaldelijk op X/x om [UIT] te
kiezen en druk vervolgens op
68NL
Druk tegelijkertijd op x, A en "/1 op de
eenheid.
"COLD RESET" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
standaardinstellingen zijn hersteld.
Het instelscherm verschijnt.
4
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Spanningsbronnen
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer
zelf.
Plaatsing
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in de
bedieningseenheid. In dat geval kan de werking van
het toestel zijn verstoord. Verwijder in dat geval de
disc en laat het toestel ongeveer een half uur aan staan
tot alle vocht is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Indien u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen over of eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Discs reinigen, disc-/
lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of
spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.
Kleuren op uw tv-scherm
• Indien de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Indien de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
BELANGRIJK
Aanvullende informatie
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een
krachtige versterker. Indien de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect
raken.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de
ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer de eenheid niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel de eenheid als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of
microgolfoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op de eenheid.
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Opgelet: dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm tonen. Als u dit beeld lange tijd op het tvscherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectie-tv’s zijn hier gevoelig voor.
Het toestel verplaatsen
Alvorens het toestel te verplaatsen, moet u de discs
verwijderen en de stekker uit het stopcontact trekken.
69NL
Opmerkingen over de
discs
Discs hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel
beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen
worden ingehouden.
Voeding
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit toestel kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u er discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) in probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
Het toestel is niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Druk op "/1 nadat "STANDBY" verdwijnt uit het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als "PROTECTOR" en "PUSH POWER"
afwisselend verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen en
controleer de onderstaande items nadat
"STANDBY" is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het toestel
geblokkeerd?
Na controle van bovenstaande items en het oplossen
van eventuele problemen, kunt u het toestel weer
inschakelen. Wanneer de oorzaak van het probleem
na het controleren van bovenstaande punten niet is
gevonden, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Beeld
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV)-kabel is niet goed
aangesloten.
• De SCART (EURO AV)-kabel is beschadigd.
• De eenheid is niet aangesloten op de juiste
EURO AV t INPUT-aansluiting (pagina 10).
• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om
beelden met het toestel te bekijken.
• Controleer de uitvoer van uw toestel (pagina 16).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
70NL
Het beeld vult niet het volledige tv-scherm,
ook al is de breedte/hoogte-verhouding onder
[TV TYPE] bij [SCHERMINSTELLING]
ingesteld.
• De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt
vast.
Er treedt een kleurafwijking op het tv-scherm
op.
De subwoofer en de voorluidsprekers in dit toestel
zijn magnetisch afgeschermd om een magnetisch
lek te voorkomen. Er kan echter een klein "lek"
optreden als er een zeer sterke magneet wordt
gebruikt. Controleer als dat gebeurt de volgende
items:
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een
CRT-tv of -projector, installeer ze dan op
minstens 0,3 meter van de tv.
• Als de kleurafwijking blijft, zet dan de tv uit en zet
haar vervolgens na 15 tot 30 minuten weer aan.
• Als er "gehuil" optreedt, zet de luidsprekers dan
opnieuw verder weg van de tv.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp
(magnetische sluiting op een tv-standaard,
medische apparatuur, speelgoed, enz) dichtbij de
luidsprekers wordt gezet.
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer "MUTING ON" wordt weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de Slowmotion Play-modus. Druk op H om terug te
keren naar de normale weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar de normale
weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 66).
Het geluid uit de linker en rechter luidsprekers
is niet in balans of is omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
Er komt geen geluid uit de subwoofer.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 10, 66).
• Stel het geluidsveld in op "A.F.D. STD"
(pagina 23).
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
Er is minder stereo-effect bij het afspelen van
een VIDEO CD, een CD of een MP3.
• Stel [GELUID] in op [STEREO] door op AUDIO
te drukken (pagina 33).
• Controleer of de eenheid goed is aangesloten.
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital, DTS of
MPEG-audiotrack.
• Controleer of de geluidsveldfunctie is
ingeschakeld (pagina 23).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 10, 66).
• Bij sommige DVD’s is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1-kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluid
opgenomen in Dolby Digital of MPEGaudioformaat.
Alleen de middenluidspreker werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 10, 66).
• Controleer of de geluidsveldfunctie is
ingeschakeld (pagina 23).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de
middenluidspreker minder uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Aanvullende informatie
Geluid
• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de
buurt van een transformator of motor bevinden en
minstens 3 meter zijn verwijderd van een tvtoestel of fluorescentieverlichting.
• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd
met alcohol.
• Reinig de disc.
De surround luidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en instellingen (pagina 10, 66).
• Controleer of de geluidsveldfunctie is
ingeschakeld (pagina 23).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de
surroundluidsprekers minder uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers die
zijn aangeduid op het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• Het uitleesvenster op het voorpaneel vermeldt de
gekozen [LUIDSPREKEROPST.]. Het geeft niet
wordt vervolgd
71NL
aan naar welke luidsprekers het geluid wordt
uitgevoerd (pagina 23,60).
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antenne goed is aangesloten.
Regel de antenne en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de
vooraf ingestelde zenders werden gewist (bij het
scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de
zenders opnieuw in (pagina 49).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
De afstandsbediening werkt niet.
• Er bevinden zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de eenheid.
• De afstand tussen de afstandsbediening en de
eenheid is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op de eenheid gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna
leeg.
De disc wordt niet afgespeeld.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc in de disc-lade met het label naar
boven.
• De disc zit niet goed in de disc-lade.
• Het toestel kan geen CD-ROM’s, enz. afspelen
(pagina 6).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met
die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in de eenheid,
waardoor de lenzen kunnen worden beschadigd.
Verwijder de disc en laat de eenheid ongeveer een
half uur aan staan.
Een MP3-audiotrack kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3formaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het MP3formaat conform UDF (Universal Disk Format).
• De MP3-audiotrack is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
• De gegevens hebben geen MP3-indeling, ondanks
de extensie ".MP3".
72NL
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• Het toestel kan geen audiotracks met MP3PROindeling afspelen.
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 44).
• Als u de instelling [STAND (MP3, JPEG)] niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het toestel uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op de DATA CD/
DATA DVD (uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform UDF (Universal Disk Format).
• Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
• Het beeld is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048
(hoogte) in de normale modus of meer dan
2.000.000 pixels in progressive JPEG, dat meestal
wordt gebruikt op internetwebpagina’s.
• Het past niet op het tv-scherm (deze beelden
worden verkleind).
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [GELUID
(MP3)] (pagina 44).
• Als u de instelling [STAND (MP3, JPEG)] niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het toestel uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op de DATA CD/
DATA DVD (uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
De MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
worden tegelijkertijd afgespeeld.
• [AUTO] is geselecteerd bij [STAND (MP3,
JPEG)] (pagina 44).
Het DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld (uitgezonderd modellen voor het
Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
• Het bestand is niet aangemaakt in DivX-indeling.
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".AVI"
of ".DIVX".
• De DATA CD/DATA DVD is niet opgenomen in
het DivX-formaat conform ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet/UDF.
• Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
De titels van albums/muziekstukken/
bestanden worden niet juist weergegeven.
• Het toestel kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als [*].
Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.
• Program Play, Shuffle Play of Repeat Play is
geselecteerd.
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren
vóór het afspelen van een disc.
• Resume Play is geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op de eenheid of de
afstandsbediening en start de weergave
(pagina 28).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het tv-scherm.
Het toestel begint de disc automatisch af te
spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzefunctie. Bij het afspelen van
een dergelijke disc stopt het toestel de weergave
bij het automatische pauzesignaal.
De berichten verschijnen niet in de gewenste
taal op het tv-scherm.
• Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm [SCHERMDISPL.] onder
[TAALKEUZE] (pagina 63).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige muziekstukken
opgenomen op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
"LOCKED" wordt in het uitleesvenster op het
voorpaneel weergegeven.
• Neem contact op met uw Sony-dealer of een
plaatselijke, erkende Sony-servicedienst.
[Gegevensfout] verschijnt op het tv-scherm
bij het afspelen van een DATA CD of DATA
DVD.
• De MP3-audiotrack/het JPEG-beeldbestand/het
DivX-videobestand* is defect.
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet
compatibel met DCF.
• Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie ".JPG"
of ".JPEG", maar heeft niet het JPEG-formaat.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie
".AVI" of ".DIVX" maar is niet in DivX-indeling,
of het DivX-formaat is niet compatibel met het
DivX Certified-profiel.*
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem
na enkele minuten weer in.
De eenheid werkt niet en "CHILD LOCK"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer u op een knop op de
eenheid drukt.
• Schakel de kindervergrendelingsfunctie uit
(pagina 56).
Aanvullende informatie
Sommige functies zoals Stop, Search, Slowmotion Play of Repeat Play werken niet.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de disc.
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD (pagina 38).
• De hoeken op de DVD kunnen niet worden
gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
• De ondertitels op de DVD kunnen niet worden
gewijzigd.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
• De ondertitels op de DVD kunnen niet worden
uitgeschakeld.
73NL
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
knippert een servicecode van 5 tekens
(bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van
een letter en 4 cijfers op het tv-scherm of in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg dan
de onderstaande tabel.
C:13:50
Eerste 3
Oorzaak en/of oplossing
tekens van de
servicecode
C 13
De disc is vuil.
,Reinig de disc met een zachte
doek (pagina 70).
C 31
De disc is niet correct geplaatst.
,Schakel het toestel opnieuw in
en plaats de disc correct.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van het
(xx is een cijfer) toestel heeft gewerkt om een defect
te voorkomen.
,Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer of
een plaatselijke erkende
servicedienst van Sony en geef
de servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
74NL
Bij het weergeven van het
versienummer op het tv-scherm
Wanneer u het toestel inschakelt, is het mogelijk
dat het versienummer [VER.X.XX] (waarbij X
een cijfer is) op het tv-scherm verschijnt.
Hoewel dit geen defect is en alleen voor intern
gebruik door Sony is, zal het toestel niet normaal
kunnen worden gebruikt. Schakel het toestel uit
en schakel het vervolgens weer in.
VER.X.XX
Andere modellen:
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereo modus (nominaal) 50 W + 50 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
Surround modus (referentie) RMS-uitgangsvermogen
FL/FR/C/SL/SR*: 67 watt
(per kanaal bij 3 ohm,
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 65 watt (bij 3
ohm, 80 Hz, 10 % THD)
Antenne
Tussenfrequentie
Videogedeelte
Uitgangen
Ingangen (analoog)
TV (AUDIO IN)
Gevoeligheid: 450/250
mV
DVD-systeem
Laser
Luidsprekersysteem
Signaalformaat
Tunergedeelte
PLL quartz-locked digital
synthesizer
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Noord-Amerikaanse modellen:
87,5-108,0 MHz (stappen
van 100 kHz)
Andere modellen:
87,5-108,0 MHz (stappen
van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenne-aansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
Tussenfrequentie
10,7 MHz
AM-tunergedeelte
Afstembereik
Noord-Amerikaanse, Mexicaanse en LatijnsAmerikaanse modellen:
530 – 1.710 kHz (met
interval van 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (met
interval van 9 kHz)
Europese, Russische en Midden-Oostelijke modellen:
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
Australische en Nieuw-Zeelandse modellen:
531 – 1.710 kHz (met
interval van 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (met
interval van 10 kHz)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
50 mm diam. conustype
3,0 ohm
68 × 126 × 55 mm (b/h/d)
0,4 kg
Midden (SS-CT54)
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
50 mm diam. conustype
3,0 ohm
125 × 69 × 51 mm (b/h/d)
0,3 kg
Subwoofer (SS-WS75)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
150 mm diam. conustype
3,0 ohm
169 × 300 × 335 mm
(b/h/d)
3,8 kg
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Aan: 80 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
430 × 67 × 310 mm (b/h/d)
incl. uitstekende
onderdelen
3,2 kg
Aanvullende informatie
Systeem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Luidsprekersysteem
Halfgeleiderlaser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emissieduur: continu
PAL/NTSC
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
Luidsprekers
Voor/surround (SS-TS60)
* Afhankelijk van de geluidsveldinstelling en de bron
kan het zijn dat er geen geluid hoorbaar is.
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
530 – 1.610 kHz (met
interval van 10 kHz)
AM-kaderantenne
450 kHz
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
wordt vervolgd
75NL
Uitpakken
• Voorluidsprekers (2)
• Middenluidspreker (1)
• Surround luidsprekers (2)
• Subwoofer (1)
• AM-kaderantenne (1)
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (6, rood/wit/groen/grijs/blauw/
paars)
• Afstandsbediening (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Gebruiksaanwijzing
Verklarende woordenlijst
Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3-audiotracks of JPEGbestanden.
Bestand
Een JPEG-beeld of een DivX-video*
opgenomen op een DATA CD/DATA DVD.
(Deze definitie van "bestand" geldt uitsluitend
voor dit toestel.) Eén bestand bevat één
afbeelding of film.
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Amerika.
DivX® (uitgezonderd modellen voor
het Verenigd Koninkrijk en NoordAmerika)
Digitale videotechnologie van DivX, Inc.
Videofilms met DivX-technologie zijn van
uitstekende kwaliteit ondanks een betrekkelijk
kleine bestandsgrootte.
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surround luidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
76NL
x Film-modus
U kunt de Film-modus gebruiken voor tvprogramma’s in stereo en alle programma’s die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1-kanaals
geluid benadert.
x Music-modus
U kunt de Music-modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
Dolby Surround Pro Logic
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals surround geluid. Dit
formaat omvat een stereo achterkanaal en een
apart subwooferkanaal. DTS produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1
kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend
omdat alle kanaalgegevens apart zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
DVD
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
dezelfde diameter als een CD.
De datacapaciteit van een eenlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (gigabyte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een eenlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2formaat, één van de wereldwijde normen inzake
digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
DVD+RW
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare en
herschrijfbare disc. DVD+RW’s gebruiken een
opname-indeling die te vergelijken is met de
indeling DVD VIDEO.
DVD-RW
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als een
DVD VIDEO. De DVD-RW heeft twee
verschillende modi: de VR-modus en de Videomodus. DVD-RW’s die zijn gemaakt in
videomodus hebben dezelfde indeling als een
DVD VIDEO terwijl gegevens op discs die
gemaakt zijn in VR-modus (Video Recording)
kunnen worden geprogrammeerd of bewerkt.
Filmsoftware, Videosoftware
DVD’s kunnen film- of videosoftware bevatten.
Op Film-DVD’s staan dezelfde beelden (24
frames per seconde) die in de bioscoop worden
vertoond. Op Video-DVD’s, zoals tv-drama’s of
sitcoms, staan beelden van 30 frames (of 60
velden) per seconde.
Aanvullende informatie
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere
Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround
Pro Logic links-rechts verschuiving natuurlijker
en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.
Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te
benutten, dient u te beschikken over een paar
surround luidsprekers en een
middenluidspreker. De surround luidsprekers
produceren monogeluid.
ongeveer 1/40ste van de oorspronkelijke
grootte. De DVD maakt ook gebruik van
variabele codeertechnologie die de toe te kennen
gegevens aanpast volgens de beeldstatus.
Audiogegevens worden opgenomen in Dolby
Digital en PCM, voor een meer natuurgetrouwe
weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
Hoofdstuk
Onderverdeling van een titel op een DVD. Een
titel bestaat uit verscheidene hoofdstukken.
Kinderbeveiliging
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
wordt vervolgd
77NL
MPEG-audio
Titel
Een coderingssysteem dat digitale
geluidssignalen comprimeert. MPEG-1 wordt
gebruikt voor MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3).
MPEG-2 wordt gebruikt voor een van de
audioformaten van DVD.
Het langste deel van een beeld of muziekstuk op
een DVD, film, enzovoort, op videosoftware of
een heel album voor audiosoftware.
Multi-hoekfunctie
Op sommige DVD’s zijn verschillende hoeken
of camerastandpunten voor een scène
opgenomen.
Multi-taalfunctie
Op sommige DVD’s zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Muziekstuk
Delen van een beeld of een muziekstuk op een
VIDEO CD, CD of MP3. Een album bestaat uit
verscheidene muziekstukken (alleen MP3).
PCM (Pulse Code Modulation)
Een methode om analoog geluid om te zetten in
digitaal geluid. Dit wordt gebruikt voor het
audioformaat van Compact Discs (CD).
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD’s (Versie
2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD’s
met PBC-functies bieden de mogelijkheid van
eenvoudige interactieve programma’s,
programma’s met zoekfuncties, enzovoort.
Regiocode
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en DVD
wordt een regiocode toegekend volgens het
verkoopgebied. Elke regiocode staat vermeld op
de speler en de disc-verpakking. De speler kan
discs afspelen waarvan de regiocode
overeenkomt met de eigen regiocode. Het
toestel kan ook discs afspelen met het merkteken
" ". Ook wanneer er geen regiocode is
vermeld op de DVD kan de regiobeperking toch
van toepassing zijn.
ALL
Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in "scènes".
78NL
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1formaat, één van de wereldwijde normen inzake
digitale compressietechnologie. De
beeldgegevens worden gecomprimeerd tot
ongeveer 1/140e van de oorspronkelijke grootte.
Een VIDEO CD van 12 cm kan dus maximum
74 minuten bewegende beelden bevatten.
VIDEO CD’s bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het hoorbare
bereik worden gecomprimeerd terwijl geluiden
die de mens wel kan horen, niet worden
gecomprimeerd. VIDEO CD’s kunnen zes keer
meer audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD’s.
Er zijn 2 versies van VIDEO CD’s.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen bewegende
beelden en geluid worden afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden bekeken en
PBC-functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm
Taalcode
Taalcode
Taalcode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Aanvullende informatie
Taalcode
1703 Niet vermeld
Codelijst kinderbeveiliging
Regiocode
Regiocode
Regiocode
Regiocode
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2109
2424
2165
2174
2184
2304
2363
2362
2376
2390
2436
2489
2501
2149
2528
2499
2086
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
2248
2238
2254
2276
Filipijnen
Finland
Frankrijk
GrootBrittannië
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Mexico
Nederlands
NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2046 Oostenrijk
2427 Pakistan
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Thailand
Zweden
Zwitserland
79NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorpaneel
A "/1 (aan/stand-by) (19)
F
B A (open/gesloten) (19)
G VOLUME-regeling (19)
C Discwerking (19)
H Disc-lade (19)
(afstandsbedieningssensor) (9)
D FUNCTION (19)
E Uitleesvenster op het voorpaneel (81)
Achterpaneel
ANTENNA
EURO AV
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
SPEAKER
80NL
CENTER
WOOFER
AM
OUTPUT(TO TV)
A SPEAKER-aansluitingen (10)
C AM-aansluiting (10)
B EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting (10)
D COAXIAL FM 75Ω-aansluiting (10)
COAXIAL
FM75
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Licht op wanneer de tijdinformatie van
een titel of hoofdstuk verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
(alleen DVD) (36)
I Licht op wanneer de
kindervergrendeling is ingesteld. (56)
B Licht op wanneer een NTSC-disc is
geladen.
K Huidig surround formaat (uitgezonderd
JPEG)
C Licht op bij ontvangst van een zender.
(alleen radio) (49)
L Licht op wanneer DYNAMIC BASS is
geselecteerd. (54)
D Stereo/mono-effect (alleen radio) (50)
M Geeft de status van het toestel weer,
zoals hoofdstuk, titel,
muziekstuknummer, tijdinformatie,
radiofrequentie, afspeelstatus,
geluidsveld, enz.
E Licht op bij instelling sleep timer. (55)
G Afspeelstatus (alleen DVD-functie)
H Huidige herhalingsmodus (32)
Aanvullende informatie
F Licht op wanneer de film- of
muziekmodus is geselecteerd. (22)
J Vermeldt de gekozen
[LUIDSPREKEROPST.]. (60)
81NL
Weergave van het bedieningsmenu
DISPLAY
Gebruik het bedieningsmenuscherm om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te
bekijken. Druk herhaaldelijk op
DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven
of te wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (verschijnt alleen bij bepaalde discs)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. Zie de pagina tussen haakjes voor
meer informatie over elk item.
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
82NL
Huidig titelnummer1)
Huidig hoofdstuknummer2)
Totaal aantal titels1)
Totaal aantal hoofdstukken2)
Items in het
bedieningsmenu
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N Playback,
X Pause,
x Stop, enz.)
Type disc dat
wordt afgespeeld3)
Speelduur4)
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Huidige instelling
Opties
HERHALEN
ENTER
Stoppen:
DISPLAY
Melding
1) Toont
het scènenummer voor VIDEO CD’s (PBC aan), het muziekstuknummer voor VIDEO CD’s/CD’s, het
albumnummer voor DATA CD’s/DATA DVD’s. DivX-videoalbumnummer voor DATA CD’s/DATA DVD’s
(Uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
Toont het indexnummer voor VIDEO CD’s, het MP3-audiotracknummer of het JPEG-beeldbestandsnummer voor
DATA CD’s/DATA DVD’s. DivX-videobestandsnummer voor DATA CD’s/DATA DVD’s (Uitgezonderd
modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
3)
Geeft Super VCD weer als "SVCD". Geeft "MP3" weer in bedieningsmenuscherm 1 of "JPEG" in
bedieningsmenuscherm 2 voor DATA CD’s/DATA DVD’s.
4)
Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Het display uitschakelen
Druk op
DISPLAY.
Aanvullende informatie
2)
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
Itemnaam, functie, relevant disc-type
[TITEL] (pagina 26)/[SCENE] (pagina 26)/[MUZIEKSTUK] (pagina 26)
Om de titel, scène of het muziekstuk te kiezen voor weergave.
[HOOFDSTUK] (pagina 26)/[INDEX] (pagina 26)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor weergave.
[MUZIEKSTUK] (pagina 26)
Om het muziekstuk te kiezen voor weergave.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (pagina 35)
Om het type titels (DVD-RW/DVD-R) te kiezen dat u wilt afspelen: [ORIGINAL] of een
bewerkte [PLAY LIST].
wordt vervolgd
83NL
[TIJD/TEKST] (pagina 26)
Om de verstreken en de resterende speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/CD-tekst of de MP3-muziekstuknaam weer te geven.
[LUIDSPREKEROPST.] (pagina 60)
Stelt de luidsprekeropstelling in.
[PROGRAMMEREN] (pagina 29)
Om de weergavevolgorde van muziekstukken te kiezen.
[SHUFFLE] (pagina 31)
Om muziekstukken af te spelen in willekeurige volgorde.
[HERHALEN] (pagina 32)
Om de hele disc (alle titels/alle muziekstukken/alle albums) of één titel/hoofdstuk/
muziekstuk/album herhaaldelijk af te spelen.
[AV SYNCHRONISATIE] (pagina 39)
Past de vertraging tussen beeld en geluid aan.
*
*
[KINDERBEVEILIGING] (pagina 57)
Om afspelen op dit toestel te verhinderen.
[INSTELLING] (pagina 62)
[SNEL] instelling (pagina 14)
Gebruik de snelinstelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte/hoogte-verhouding
van het tv-scherm en de luidsprekeropstelling te kiezen en kies ja of nee om de autokalibratie
te starten.
[VOLLEDIG] instelling
Behalve de snelinstelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
[HERSTELLEN]
Om de standaardinstellingen van [INSTELLING] te herstellen.
[ALBUM] (pagina 26)
Om het album te kiezen voor weergave.
[BESTAND] (pagina 26)
Om het JPEG-beeldbestand of het DivX-videobestand* te selecteren dat u wilt weergeven.
** [DATUM] (pagina 38)
Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera.
** [INTERVAL] (pagina 45)
Om aan te geven hoe lang dia’s moeten worden weergegeven op het tv-scherm.
** [EFFECT] (pagina 45)
Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia’s te wisselen tijdens een diavoorstelling.
** [STAND (MP3, JPEG)] (pagina 44)
Selecteert het gegevenstype: MP3-audiotrack (GELUID), JPEG-beeldbestand (BEELD) of
beide (AUTO) dat moet worden afgespeeld als er een DATA-CD/DATA-DVD wordt
afgespeeld.
* Uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.
** Deze items verschijnen niet bij het afspelen van een DATA CD/ DATA DVD met DivX-videobestand
(uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika).
84NL
Tip
• De pictogramindicator van het bedieningsmenu krijgt een groene kleur
wanneer u een
t
andere optie kiest dan [UIT]. (alleen [PROGRAMMEREN], [SHUFFLE], [HERHALEN] en [AV
SYNCHRONISATIE]). De [ORIGINAL/PLAY LIST]-indicator krijgt een groene kleur als u [PLAY LIST]
selecteert (standaardinstelling).
Aanvullende informatie
85NL
DVD-instelschermlijst
Via het DVD-instelscherm kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
INDIVIDUELE INSTELLING
PAUZESTAND
SCHERMDISPL.*
MENU*
AUTO
BEELD
MUZIEKSTUK- UIT
AUTO
KEUZE
MULTI-DISC
AAN
UIT
RESUME
GELUID*
ONDERTITELING*
AUDIO DRC
UIT
STANDAARD
MAX
DivX**
SCHERMINSTELLING
TV TYPE
SCHERMBEVEILIGING
ACHTERGROND
LUIDSPREKER
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
AAN
UIT
HOESBEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
VERBINDING
AFSTAND
NIVEAU
(VOOR)
NIVEAU
(SURROUND)
TEST TOON
VOOR
MIDDEN
JA
JA
GEEN
SURROUND JA
GEEN
SUBWOOFER JA
VOOR
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
MIDDEN
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
L
R
MIDDEN
SUBWOOFER
L
R
* Kies de taal die u wilt gebruiken in de getoonde talenlijst.
** Uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.
86NL
UIT
AAN
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
Systeemmenulijst
Met SYSTEM MENU op de afstandsbediening kunnen de volgende items worden ingesteld.
System menu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
CHILD LOCK
1)Verschijnt
alleen tijdens "TUNER FM" of "TUNER AM".
2)Verschijnt
alleen tijdens "TUNER FM".
3)
Het is mogelijk dat "ATTENUATE" niet verschijnt afhankelijk van de geselecteerde functie.
Aanvullende informatie
87NL
Index
Cijfers
16:9 64
4:3 LETTER BOX 64
4:3 PAN & SCAN 64
5.1 Channel Surround 34
A
A/V SYNCHRONISATIE 39
ACHTERGROND 65
Achterpaneel 80
Afstandsbediening 9, 53
ALBUM 26
Album 76
ANGLE 38
ATTENUATE 21
AUDIO DRC 66
B
Batterijen 9
Bedieningsmenuscherm 82
Beluisteren
andere componenten 20
een bepaald punt op een disc
25
tv-geluid 21
BESTAND 26
Bestand 76
C
COLD RESET 68
D
DATA CD 42, 46
DATA DVD 42, 46
De luidsprekers aan een muur
bevestigen 18
De tv bedienen 53
DEMO 17
Demonstratie 17
Diavoorstelling 44
DIMMER 55
Direct doorspoelen 19
Direct opnieuw afspelen 19
Discs hanteren 70
DISPLAY 51
DivX® 46, 66, 76
Dolby Digital 33, 76
Dolby Pro Logic II 76
Dolby Surround Pro Logic 77
Doorlopend afspelen 19
DTS 33, 77
88NL
DVD 77
DVD+RW 77
DVD-menu 33
DVD-RW 35, 77
DYNAMIC BASS 54
E
EFFECT 45
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 57
F
Filmsoftware 77
FM MODE 50
Freeze Frame 25
G
GELUID 63
Geluidsveld 23
Geschikte discs 6
H
HERSTELLEN 63
HOOFDSTUK 26
Hoofdstuk 77
I
INDEX 26
INDIVIDUELE INSTELLING
65
INSTELLING 62
Instelscherm 62, 86
INTERVAL 45
J
JPEG 40, 42
K
KINDERBEVEILIGING 58
Kinderbeveiliging 77
Kindervergrendeling 56
L
LINE RGB 16
LINE VIDEO 16
LUIDSPREKER 66
AFSTAND 67
NIVEAU 67
VERBINDING 66
LUIDSPREKEROPST. 60
M
MENU 63
MOVIE/MUSIC 22
MP3 40, 42
MPEG-geluid 78
MULTI-DISC RESUME 66
Multi-hoekfunctie 38, 78
Multi-sessie CD 7
Multi-taalfunctie 78
MUTING 20
MUZIEKSTUK 26
Muziekstuk 78
MUZIEKSTUKKEUZE 65
O
ONDERTITELING 39, 63
ORIGINAL 35
P
PAUZESTAND 65
PBC-weergave 48
PCM (Pulse Code Modulation)
78
PICTURE NAVI 28, 43
PLAY LIST 35
Playback Control (PBC) 78
Program Play 29
R
Radio 50
Radiozenders 49
RDS 52
Regiocode 7, 78
Repeat Play 32
Resume Play 28
S
Scan 25
SCENE 26
Scène 78
SCHERMBEVEILIGING 64
SCHERMDISPL. 63
SCHERMINSTELLING 64
Selecteren 22
Shuffle Play 31
SLEEP 55
Slow-motion Play 25
Snel achteruit 25
Snel vooruit 25
STAND (MP3, JPEG) 44
Systeemmenulijst 87
SYSTEM MENU 17, 21, 50,
55, 56
T
Taalcodelijst 79
TAALKEUZE 63
TEST TOON 67
THEATRE SYNC 53
TIJD/TEKST 27
TITEL 26
Titel 78
TV TYPE 64
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 36, 81
Uitpakken 76
V
Verhelpen van storingen 70
VIDEO CD 78
VOLLEDIG 62
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 50
Voorpaneel 80
Z
Zoeken 25
89NL
Afstandsbediening
ALFABETISCHE
VOLGORDE
TOETSBESCHRIJVINGEN
P–Z
A–O
ANGLE 5 (38)
AUDIO 4 (33)
Cijfertoetsen** qg (26, 50, 53,
57)
CLEAR ef (27, 53, 63)
D.TUNING wf (50)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (36, 51)
DVD MENU wh (33, 46, 53)
DVD TOP MENU qf (33)
DYNAMIC BASS wd (54)
ENTER wg (53)
FUNCTION ws (19, 20, 28, 49,
60)
MOVIE/MUSIC qj (22)
MUTING 7 (19)
PICTURE NAVI 6 (28, 53)
PRESET +/– wk es (50)
SOUND FIELD qh (23)
SUBTITLE wf (39)
SYSTEM MENU wg (17, 21, 53,
55, 87)
THEATRE SYNC w; (54)
TUNING +/– 0 qs (49)
TV e; (53)
TV CH +/– wa (53)
TV INPUT qk (53)
TV VOL +/– eh (53)
VIDEO FORMAT 3 (16)
VOLUME +/–** 8 (19, 50, 67)
[/1 (aan/stand-by) 1 (14, 17, 19,
28, 50)
TV [/1 (aan/stand-by) ej (53)
C/X/x/c/
qd (14, 17, 21, 26,
49, 57)
REPLAY/
ADVANCE 9 (19)
./> es wk (19)
m/M qs 0 (25)
/
SLOW qs 0 (25)
H (play)** ea (19, 28, 59)
STAP 9 (25)
x (stop) wl (19, 28, 57)
X (pauze) qa (19)
Z (openen/sluiten) ql (19)
DISPLAY wj (15, 26, 57, 82)
O RETURN ed (28)
-/-- ef (53)
* De DISC SKIP-knop is bij dit
model niet beschikbaar.
** De H, nummer 5 en
VOLUME +-knoppen hebben
voelpunten. Gebruik de
voelpunten als referentie
wanneer u het toestel gebruikt.
(2)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising