Sony | DAV-DZ500F | Sony DAV-DZ500F Gebruiksaanwijzing

2-635-103-62(1)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
DAV-DZ500F
©2005 Sony Corporation
3
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen noch
vocht om brand of elektrocutie te
voorkomen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz.
Plaats geen brandende kaarsen op het toestel.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.
Gooi de batterij niet weg maar lever
deze in als klein chemisch afval
(KCA).
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Het kenplaatje bevindt
zich op de achterkant van
het toestel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Het toestel blijft onder (net) spanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
uitsluitend de stekker vastnemen. Trek nooit aan het
snoer zelf.
Installatie
• Kies een plaats waar een ongehinderde
luchtdoorstroming mogelijk is, om oververhitting van
vitale onderdelen te voorkomen.
• Zet het toestel niet op een zacht of wollig oppervlak
(een kleedje of deken) of tegen gordijnen, waardoor
de ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
2NL
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof of mechanische
schokken.
• Zet het toestel niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van
apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt
wordt, zoals een grote luidspreker of magnetronoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
• Als het toestel van een koude naar een warme
omgeving wordt gebracht, kan er vocht binnenin het
DVD Home Theatre System condenseren, hetgeen
schade aan de lenzen tot gevolg kan hebben. Wacht
daarom bij het voor de eerste maal installeren van het
toestel, of wanneer u het van een koude naar een
warme omgeving verplaatst ongeveer 30 minuten
voor u het in gebruik neemt.
Verwijdering van Oude
Elektrische en
Elektronische
Apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Welkom
Dank u voor uw aankoop van dit Sony DVD
Home Theatre System. Voor u het toestel in
gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig lezen en bewaren zodat u deze later
nog kunt raadplegen.
3NL
Inhoudsopgave
Welkom................................................... 3
Over deze handleiding ............................ 6
Met dit toestel kunnen de volgende discs
worden afgespeeld ............................ 7
Weergave van het bedieningsmenu ...... 11
Aan de slag
Uitpakken.............................................. 14
De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen ........................................... 14
Overzicht aansluiting ............................ 15
Stap 1: Luidsprekers aansluiten ............ 16
Stap 2: Antenne aansluiten.................... 24
Stap 3: TV aansluiten............................ 25
Stap 4: Andere componenten
aansluiten ........................................ 29
Stap 5: Het netsnoer aansluiten............. 31
Stap 6: De demonstratie stoppen........... 31
Stap 7: De snelinstelling uitvoeren ....... 32
Luidsprekerinstelling ............................ 34
Discs afspelen
Discs afspelen ....................................... 35
Gebruik van het DVD Menu................. 40
[ORIGINAL] of [PLAY LIST] selecteren
op een DVD-RW ............................ 40
Een afspeelgebied kiezen voor een Super
Audio CD........................................ 41
VIDEO CD's met PBC-functies afspelen
(Ver.2.0).......................................... 42
(PBC-weergave)
Informatie over MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden ..................... 43
DATA CD's met MP3-audiotracks en
JPEG-beeldbestanden afspelen....... 45
Audiotracks en beelden afspelen als
Diavoorstelling met geluid ............. 48
DivX® Video's bekijken....................... 50
De vertraging tussen beeld en geluid
regelen ............................................ 52
(A/V SYNC)
Een bepaald punt op een disc zoeken ... 53
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
Een titel/hoofdstuk/track/scène enz.
zoeken ............................................. 54
4NL
Zoeken op scène ................................... 56
(Beeldnavigatie)
Discinformatie controleren ................... 57
Geluidsregeling
Het geluid regelen................................. 61
Surround Sound-weergave met de
geluidsveldfunctie .......................... 63
Het geluid van een TV of videorecorder
weergeven via alle luidsprekers ..... 65
Geluidseffecten..................................... 66
Diverse bijkomende functies
Hoeken wijzigen ................................... 67
Ondertitels weergeven .......................... 67
Discs vergrendelen ............................... 68
(EIGEN
KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de meegeleverde
afstandsbediening........................... 72
Gebruik van de THEATRE SYNC
functie............................................. 73
Het geluid van andere componenten
weergeven....................................... 75
Luisteren naar de radio ......................... 76
Gebruik van het Radio Data System
(RDS) ............................................. 78
Gebruik van de Sleep Timer................. 78
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen ................... 79
Terugkeren naar de
standaardinstellingen...................... 79
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het instelscherm................ 80
De taal voor schermweergave en geluid
kiezen.............................................. 81
[TAALKEUZE]
Beeldinstellingen................................... 82
[SCHERMINSTELLING]
Individuele instellingen......................... 83
[INDIVIDUELE INSTELLING]
Luidsprekerinstellingen......................... 84
[LUIDSPREKER]
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen .......................... 87
Opmerkingen betreffende discs ............88
Verhelpen van storingen .......................88
Zelfdiagnosefunctie............................... 91
(Wanneer er letters/cijfers
verschijnen in het uitleesvenster)
Technische gegevens ............................ 92
Verklarende woordenlijst...................... 93
Taalcodelijst .......................................... 96
Onderdelen en bedieningselementen .... 97
DVD instelmenulijst ........................... 101
Versterkermenulijst............................. 102
Index ................................................... 103
5NL
Over deze handleiding
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. Ook de bedieningselementen op
het toestel kunnen worden gebruikt indien ze
dezelfde of soortgelijke namen hebben als die
op de afstandsbediening.
• De bedieningsmenupunten kunnen verschillen
afhankelijk van het gebied.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene
term voor DVD VIDEO's, DVD+RW's/
DVD+R's en DVD-RW's/DVD-R's.
• De afmetingen voor Noord-Amerikaanse
modellen worden weergegeven in voet (ft).
• In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt.
Symbool
Betekenis
Functies beschikbaar voor DVD
VIDEO's, DVD-R's/DVD-RW's in
video mode en DVD+R's/
DVD+RW's
Functies beschikbaar voor DVDRW's in VR (Video Recording)
mode
Functies beschikbaar voor VIDEO
CD's (met inbegrip van Super
VCD's of CD-R's/CD-RW's met
video-CD-indeling of Super VCDindeling)
Functies beschikbaar voor Super
Audio CD's
Functies beschikbaar voor muziekCD's of CD-R's/CD-RW's met
muziek-CD-indeling
Functies beschikbaar voor DATA
CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's met MP3*1-audiotracks,
JPEG-beeldbestanden en
DivX*2*3-filmbestanden)
Functies beschikbaar voor DATA
DVD's (DVD-R's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD+RW's) met
DivX*2*3-filmbestanden.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een
standaardformaat van ISO/MPEG waarbij
audiogegevens worden gecomprimeerd.
6NL
*2 DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden ontwikkeld door DivXNetworks,
Inc.
*3 DivX, DivX Certified en bijbehorende logo's zijn
handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden
gebruikt onder licentie.
Met dit toestel kunnen de
volgende discs worden
afgespeeld
Disc-formaat
Disc-logo
DVD VIDEO
DVD-RW
VIDEO CD
Super Audio
CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audiogegevens)
(MP3bestanden)
(JPEGbestanden)
Het "DVD VIDEO"-logo en het "DVD-RW"-logo zijn
handelsmerken.
Opmerking over CD's/DVD's
U kunt op het toestel CD-ROM's/CD-R's/CDRW's met de volgende indelingen afspelen:
– audio-CD-indeling
– video-CD-indeling
– MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en
DivX-videobestanden met een indeling die
voldoet aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet, de uitgebreide indeling hiervan
U kunt op het toestel DVD-ROM's/DVD+RW's/
DVD-RW's/DVD+R's/DVD-R'S met de
volgende indelingen afspelen:
– DivX-videobestanden met indeling conform
UDF.
Voorbeelden van discs die
niet kunnen worden
afgespeeld met het toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's die zijn
opgenomen met een andere indeling dan die op
pagina 7 worden weergegeven.
• CD-ROM's opgenomen met de PHOTO CDindeling
• Datasecties van CD-Extra's
• DVD Audio's
• DVD-RAM's
Het toestel kan ook de volgende discs niet
afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode
(pagina 9, 95).
• Een disc met een speciale vorm (zoals een
kaart of hart).
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt.
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband
of stickers.
Opmerkingen betreffende CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW
Sommige CD-R's/CD-RW's/DVD-R's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD+RW's kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld afhankelijk van de
opnamekwaliteit, de staat van de disc of de
karakteristieken van de opnameapparatuur en
beveiligingssoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet
worden afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de opnameapparatuur voor meer informatie.
Merk op dat discs aangemaakt in Packet Write formaat
ook niet kunnen worden afgespeeld.
7NL
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op
de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit apparaat kunnen worden
afgespeeld.
Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de
ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de
andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet
voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een
juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.
Opmerking bij PBC (Playback
Control) (VIDEO CD's)
Dit toestel beantwoordt aan Ver. 1.1 en Ver. 2.0
of VIDEO CD-normen. Afhankelijk van de disc
zijn er twee weergavemogelijkheden.
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een JPEGbeeldbestand bevat. JPEG-beeldbestanden die
in latere sessies werden opgenomen, kunnen
eveneens worden afgespeeld.
• Indien audiotracks en beelden in muziek CDformaat of video CD-formaat zijn opgenomen
tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste
sessie afgespeeld.
Betreffende een Super Audio
CD
Super Audio CD is een nieuwe standaard voor
hoogwaardige audio discs, waarbij muziek
wordt opgenomen in DSD-indeling (Direct
Stream Digital). Conventionele CD's worden
opgenomen in PCM-indeling. Met een
bemonsteringsfrequentie die 64 keer hoger is
dan die van een conventionele CD en 1-bits
kwantificering munt de DSD-indeling uit door
een ruim frequentiebereik en een grote
dynamiek over het hele hoorbare
frequentiebereik. Op deze manier wordt muziek
zeer natuurgetrouw weergegeven.
Soorten Super Audio CD's
Disc-type
Actie
VIDEO CD's
zonder PBCfuncties
(Ver. 1.1 discs)
Weergave van bewegende
beelden en muziek.
VIDEO CD's
met PBCfuncties
(Ver. 2.0 discs)
Weergave van interactieve
software met menuschermen op
het TV-scherm (PBC Playback),
met bovendien de
videoweergavefuncties van Ver.
1.1 discs. Hiermee kunnen ook
stilstaande beelden met een hoge
resolutie worden afgespeeld als
deze op de disc staan.
Betreffende een multi-sessie
CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD
afspelen wanneer de eerste sessie een MP3
audio track bevat. Volgende MP3 audio tracks
die in latere sessies werden opgenomen,
kunnen eveneens worden afgespeeld.
8NL
Er zijn twee verschillende soorten discs, met elk
een andere combinatie van Super Audio CD- en
CD-laag.
• Super Audio CD-laag: een informatielaag
met hoge dichtheid voor Super Audio CD
• CD-laag*1: een laag die door een gewone
CD-speler kan worden gelezen
Enkellagige disc
(een disc met één Super Audio CD-laag)
Super Audio CDlaag
Hybride disc*2
(een disc met een Super Audio CD- en een CDlaag)
CD-laag*3
Super Audio CDlaag*3
Een Super Audio CD-laag bestaat uit een 2kanaals of meerkanaals gebied.
• Tweekanaals gebied: een gebied waarin
tweekanaals stereo tracks worden
opgenomen
• Meerkanaals gebied: een gebied waarin
meerkanaals tracks (maximaal 5.1 kanalen)
worden opgenomen
2-kanaalsgebied*4
Regiocode
Op de achterkant van het toestel staat een
regiocode die ook op de DVD moet vermeld
staan om met dit toestel te kunnen worden
afgespeeld.
DVD VIDEO's met het label ALL kunnen ook
met dit toestel worden afgespeeld.
Indien u een andere DVD VIDEO probeert af te
spelen, verschijnt het bericht [Weergave van
deze disc niet toegestaan wegens
regiobeperkingen.] op het scherm. Het is
mogelijk dat sommige DVD VIDEO's waarop
geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen
worden afgespeeld.
Opmerking over de
afspeelfuncties van DVD's en
VIDEO CD's
Bepaalde afspeelfuncties van DVD's en VIDEO
CD's kunnen opzettelijk door
softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit
apparaat speelt DVD's en VIDEO CD's af
volgens de inhoud van de disc zodat bepaalde
weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn.
Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD's of
VIDEO CD's worden geleverd.
Auteursrechten
Multikanaalsgebied*4
Super Audio CDlaag
*1 U kunt de CD-laag afspelen met een conventionele
CD-speler.
*2 Bovendien hoeft u de disc niet om te draaien, omdat
de twee lagen aan dezelfde kant zitten.
*3 Zie "Een afspeelgebied kiezen voor een Super
Audio CD" (pagina 41) om een laag te selecteren.
*4 Zie "Een afspeelgebied kiezen voor een Super
Audio CD" (pagina 41) om een gebied te selecteren.
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele-eigendomsrechten. Het
gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd
door Macrovision, en is bedoeld voor gebruik in
huis en beperkte kring tenzij Macrovision
hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend.
Macrovision hiervoor toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is verboden.
Dit systeem is uitgerust met een Dolby*1 Digital
and Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix
surround decoder en het DTS*2 Digital
Surround System.
wordt vervolgd
9NL
*1 Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", en het double-D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
*2 Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc.
"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
10NL
Weergave van het bedieningsmenu
DISPLAY
Gebruik het bedieningsmenu om een functie te kiezen en de bijbehorende informatie te bekijken. Druk
herhaaldelijk op DISPLAY om het bedieningsmenuscherm als volgt weer te geven of te wijzigen:
, Bedieningsmenuscherm 1
m
Bedieningsmenuscherm 2 (verschijnt alleen bij bepaalde discs)
m
Bedieningsmenuscherm uit
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. Zie de pagina tussen haakjes voor
meer informatie over elk item.
wordt vervolgd
11NL
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig titelnummer*1
Huidig hoofdstuknummer*2
Totaal aantal titels*1
Totaal aantal hoofdstukken*2
Items in het
bedieningsmenu
12
18
T
Gekozen item
Functienaam van
gekozen item in het
bedieningsmenu
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Afspeelstatus
(N afspelen, X
pauze,
x stop, enz.)
Type disc dat
wordt
afgespeeld*3
Speelduur*4
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Huidige instelling
Opties
HERHALEN
ENTER
Stoppen:
DISPLAY
Melding
*1 Toont het scènenummer voor VIDEO CD's (PBC aan), het tracknummer voor VIDEO CD's/Super Audio CD's/
CD's, het albumnummer voor DATA CD's. DivX videoalbumnummer voor DATA DVD's/DATA CD's.
*2 Toont het indexnummer voor VIDEO CD's/Super Audio CD's, het MP3-audiotracknummer of het JPEGbeeldbestandsnummer voor DATA CD's. DivX videobestandsnummer voor DATA DVD's/DATA CD's.
*3 Geeft Super VCD weer als "SVCD". Geeft “MP3” weer in bedieningsmenu 1 of “JPEG” in bedieningsmenu 2
voor DATA CD's.
*4 Geeft de datum weer voor JPEG-bestanden.
Het display uitschakelen
Druk op
DISPLAY.
Lijst van items in het bedieningsmenu
Item
Itemnaam, functie, relevant disctype
[TITEL] (page 54)/[SCENE] (page 54)/[MUZIEKSTUK] (page 54)
Om de titel, scène of track te kiezen voor weergave.
[HOOFDSTUK] (page 54)/[INDEX] (page 54)
Om het hoofdstuk of de index te kiezen voor weergave.
[INDEX] (page 54)
Geeft de index weer en selecteert de index die wordt afgespeeld.
[MUZIEKSTUK] (page 54)
Om de track te kiezen voor weergave.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (page 40)
Om het type titels (DVD-RW) te kiezen dat u wilt afspelen: [ORIGINAL] of een bewerkte
[PLAY LIST].
12NL
[TIJD/TEKST] (page 55)
Om de verstreken en de resterende speelduur te controleren.
Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren.
Om de DVD/CD-tekst of de MP3-tracknaam weer te geven.
[MULTI/2K] (page 41)
Om de weergavezone op Super Audio CD's te kiezen indien beschikbaar.
[PROGRAMMEREN] (page 37)
Om de weergavevolgorde van tracks te kiezen.
[SHUFFLE] (page 38)
Om tracks af te spelen in willekeurige volgorde.
[HERHALEN] (page 39)
Om de hele disc (alle titels/alle tracks/alle albums) of één titel/hoofdstuk/track/album
herhaaldelijk af te spelen.
[A/V SYNC] (page 52)
Om de vertraging tussen beeld en geluid te regelen.
[KINDERBEVEILIGING] (page 68)
Om afspelen op dit toestel te verhinderen.
[INSTELLING] (page 80)
[SNEL] instelling (pagina 32)
Gebruik Snelinstelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte/hoogte-verhouding
van het TV-scherm en de luidsprekergrootte in te stellen.
[VOLLEDIG] instelling
Behalve de Snelinstelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
[HERSTELLEN]
Om de standaardinstellingen van [INSTELLING] te herstellen.
[ALBUM] (page 54)
Om het album te kiezen voor weergave.
[BESTAND] (page 54)
Om het JPEG-beeldbestand of het DivX videobestand te selecteren dat u wilt weergeven.
* [DATUM] (page 60)
Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera.
* [INTERVAL] (page 49)
Om aan te geven hoe lang beelden moeten worden weergegeven.
* [EFFECT] (page 49)
Om de effecten te kiezen die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een diavoorstelling.
* [STAND (MP3, JPEG)] (page 48)
Selecteert het gegevenstype: MP3-audiotrack (AUDIO), JPEG-beeldbestand (IMAGE)
of beide (AUTO) dat moet worden afgespeeld als er een gegevens-CD wordt afgespeeld.
* Deze items verschijnen niet bij het afspelen van een DATA CD met DivX videobestand.
Tip
• De pictogramaanduiding van het bedieningsmenu gaat groen branden
wanneer u een
t
andere optie kiest dan [UIT], [PROGRAMMEREN], [SHUFFLE], [HERHALEN], [A/V SYNC]). De
[ORIGINAL/PLAY LIST] aanduiding gaat groen branden als u [PLAY LIST] selecteert (standaardinstelling). De
[MULTI/2K] indicator licht groen op wanneer u het multikanaals afspeelgebied op een Super Audio CD selecteert.
13NL
Aan de slag
Uitpakken
Controleer of de volgende items zijn
bijgeleverd:
• Luidsprekers (5)
• Subwoofer (1)
• Stijlen (lang × 4, kort × 4)
• Voeten (4)
• Deksel van aansluiting (4)
• Schroeven (20)
• AM-kaderantenne (1)
• FM-draadantenne (1)
• Luidsprekerkabels (5 m × 4, 15 m × 2)
(16,5 ft. × 4, 49,5 ft. × 2)
• Afstandsbediening (1)
• AA (R6) batterijen (2)
• Opvulblokjes voor wandmontage
• Gebruiksaanwijzing
• Luidsprekers en TV-aansluitingen (kaart) (1)
De batterijen in de
afstandsbediening
plaatsen
Dit toestel kan worden bediend met de
meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee
AA (R6) batterijen in de batterijhouder en houd
daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen.
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het toestel.
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer
warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de
afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het
vervangen van de batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan
directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de
werking worden verstoord.
• Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet
gebruiken, verwijder dan de batterijen om te
voorkomen dat ze gaan lekken en dat er
corrosievorming optreedt.
14NL
Overzicht aansluiting
"Stap 1: Luidsprekers aansluiten" (pagina 16)
"Stap 2: Antenne aansluiten" (pagina 24)
Aan de slag
Volg de procedure van stap 1 tot en met 7 om alle aansluitingen en instellingen te verrichten.
"Stap 3: TV aansluiten" (pagina 25)
"Stap 4: Andere componenten aansluiten" (pagina 29)
"Stap 5: Het netsnoer aansluiten" (pagina 31)
"Stap 6: De demonstratie stoppen" (pagina 31)
"Stap 7: De snelinstelling uitvoeren" (pagina 32)
Het videosignaal wordt naar de TV gestuurd en weergegeven via het TV-scherm; audiosignalen
worden verwerkt door dit systeem en weergegeven door de luidsprekers. Behalve DVD's en CD's kan
ook het geluid van andere bronnen zoals TV-programma's worden weergegeven.
15NL
Stap 1: Luidsprekers aansluiten
Sluit de luidsprekers aan met behulp van de meegeleverde luidsprekerkabels en let erop dat de kleuren
van de aansluitingen en de kabels overeenstemmen. Sluit geen andere luidsprekers aan dan deze die bij
het toestel zijn geleverd.
Voor optimaal surround geluid dient u de luidsprekerparameters (afstand, niveau, enz.) op te geven
zoals beschreven op pagina 84.
Benodigde kabels
Luidsprekerkabels
De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen.
Grijs
(+)
(+)
(–)
Gekleurde buis
(–)
Zwart
Luidsprekerstandaard bevestigen op de luidspreker
Voor u de luidsprekers aansluit, bevestigt u de luidsprekerstandaard op de luidspreker.
Opmerking
• Spreid een doek uit op de vloer, zodat u de vloer niet beschadigt.
Tip
• U kunt de luidspreker zonder de luidsprekerstandaard gebruiken en de luidspreker op de muur
installeren.(pagina 22)
1
16NL
Plaats de stijl in de voet.
De lange stijl is bedoeld voor gebruik op de vloer, de korte stijl is bedoeld voor gebruik op een
tafel.
of
Aan de slag
Stijl (lang)
Stijl (kort)
Schroefgaten
Voet
2
Zet de voet met de schroeven vast op de stijl.
Onderzijde voet
Schroeven (3)
3
Trek de luidsprekerkabel door het gat in de voet en plaats hem rechtop.
Onderzijde voet
,
Luidsprekerkabel
wordt vervolgd
17NL
4
Trek de luidsprekerkabel door het gat op de luidspreker.
Gat
Luidspreker
Luidsprekerkabel
Luidspreker
,
5
Monteer de luidspreker op de stijl.
,
Opmerking
• Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel niet klem komt te zitten tussen de luidspreker en de stijl.
• Laat de luidspreker tijdens de montage niet vallen.
18NL
6
Sluit de luidsprekerkabel aan op de luidspreker en pas dan de lengte van de
luidsprekerkabel aan.
Aan de slag
Pas de lengte van de luidsprekerkabel aan.
7
Bevestig het deksel van de aansluiting met behulp van schroeven op de luidspreker.
Deksel van aansluiting
Schroeven (2)
19NL
Aansluiten van de luidsprekers
Voorluidspreker (L)
Voorluidspreker (R)
Achterkant
voorluidspreker
Achterkant
voorluidspreker
Middenluidspreker
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
EURO AV
P R /C R
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
Achterkant
surround
luidspreker
Achterkant
surround
luidspreker
Surround luidspreker (R)
20NL
Subwoofer
Surround luidspreker (L)
Opmerking
Aan de slag
• Zet de luidsprekers niet schuin.
• Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar ze blootstaan aan:
– extreme koude of warmte
– stof of vuil
– veel vocht
– sterke trillingen;
– directe zonnestraling.
• Wees voorzichtig met het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards (niet meegeleverd) op een speciaal
behandelde vloer (bijvoorbeeld met was of olie of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.
• Gebruik bij het reinigen een zachte doek, zoals een glazendoek.
• Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet aan hangen omdat hij dan kan vallen.
De luidsprekerkabels aansluiten
Sluit de luidsprekerkabels aan nadat het gestripte uiteinde is omgebogen. Dit voorkomt dat de
luidsprekerkabelmantel klem raakt in de luidsprekeraansluiting.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER-aansluiting klem komt te zitten.
Kortsluiting in de luidsprekers voorkomen
Door kortsluiting in de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg ervoor
dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere
aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel.
21NL
Voorbeelden van in slechte staat verkerende luidsprekerkabels
De gestripte luidsprekerkabel
raakt een andere
luidsprekerklem.
Gestripte kabels raken elkaar
doordat er teveel isolatie is
verwijderd.
Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle
luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon,
zie pagina 86.
Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere
luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld op het instelscherm, kan de luidspreker zijn
kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw.
Opmerking
• Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden
worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid vervormen.
De luidsprekers aan de muur bevestigen
1
Neem schroeven (niet meegeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant
van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.
4,6 mm
4 mm
25 mm
2
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
Bevestig de schroeven in de muur.
De schroeven moeten 7 tot 8 mm uitsteken.
165 mm
7 tot 8 mm
3
22NL
Verwijder de afsluitingen van de twee schroefopeningen aan de achterzijde van de
luidspreker.
Aan de slag
4
Bevestig de opvulblokjes voor wandmontage aan de achterzijde van de luidspreker.
Opvulblokjes voor wandmontage
(7 × 7 mm, 3 mm dik)
5
Hang de luidsprekers op aan de schroeven.
4,6 mm
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
Opmerking
• Gebruik voldoende sterke schroeven die geschikt zijn voor de muur. Draai ze in een balk wanneer het materiaal
waaruit de muur is vervaardigd, te zwak is. Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke muur met de nodige
versterking.
• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het type schroeven dat u dient te gebruiken.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een
onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz.
23NL
Stap 2: Antenne aansluiten
Sluit de meegeleverde AM/FM-antennes aan om naar de radio te luisteren.
AM-kaderantenne
FM-draadantenne
Opmerking
• Om ruis te voorkomen, moet u de AM-kaderantenne zo ver mogelijk van het toestel en andere componenten
plaatsen.
• Strek de FM-draadantenne volledig uit.
• Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk.
Tip
• Bij aansluiting van de meegeleverde AM-kaderantenne kunnen snoer (A) of snoer (B) naar believen worden
aangesloten.
A
B
• Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohmige coaxkabel (niet meegeleverd) om het toestel aan te sluiten op een
externe FM-antenne zoals hieronder afgebeeld.
Systeem
FM-buitenantenne
24NL
Stap 3: TV aansluiten
Aan de slag
Sluit eerst de videokabels en vervolgens de audiokabels aan.
Wanneer het audiogedeelte van uw TV is aangesloten op dit systeem, kunt u het geluid van de TV
beluisteren via de luidsprekers van het systeem.
Videokabels aansluiten
Stuurt een DVD-beeld naar een TV.
Naar COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
Naar EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
Naar EURO AV
t INPUT (FROM VIDEO)
Naar TV met COMPONENT
VIDEO IN
EURO AV
Y
INPUT(FROM VIDEO)
PB/CB
PR/CR
TV met COMPONENT
VIDEO IN-aansluitingen
TV
Sluit het toestel aan op uw TV met behulp van een SCART (EURO AV) kabel (niet meegeleverd).
Sluit de SCART (EURO AV) kabel aan op EURO AV T OUTPUT (TO TV) op het toestel.
Als u de SCART (EURO AV) kabel gebruikt, controleert u of de televisie compatibel is met S videoof RGB-signalen. Wanneer de TV compatibel is met S Video, schakel dan de ingangsmodus van de TV
om naar RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten televisie.
Aansluiting op een TV via de COMPONENT VIDEO IN-aansluitingen
Sluit een component video-kabel (niet meegeleverd) aan. Om de COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (Y, PB/CB, PR/CR) te gebruiken, moet uw TV monitor zijn uitgerust met COMPONENT
VIDEO IN-aansluitingen (Y,PB/CB, PR/CR). Indien uw TV compatibel is met progressive signalen,
wordt vervolgd
25NL
moet u deze aansluiting gebruiken en het uitgangskanaal van het systeem instellen op progressive
(pagina 26).
Groen
Blauw
Rood
Aansluiting op een TV met 4:3 scherm
Afhankelijk van de disc kan het voorkomen dat het beeld niet op uw televisiescherm past.
Zie pagina 82 om de breedte-/hoogteverhouding te wijzigen.
Is uw TV compatibel met progressive signalen?
Progressive is een methode om TV-beeldgeknipper te onderdrukken, wat resulteert in een scherper
beeld. Hiervoor hebt u een TV nodig die compatibel is met progressive signalen.
FUNCTION
PROGRESSIVE
"P AUTO" of "P VIDEO" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer progressive
signalen worden uitgevoerd.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION om “DVD” te kiezen.
Druk op PROGRESSIVE.
Bij elke druk op PROGRESSIVE verandert de indicatie als volgt:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie progressieve signalen accepteert, en
– de televisie is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen.
Deze optie selecteert u normaliter als de hierboven genoemde opstandigheden van toepassing zijn.
Hierbij wordt de software automatisch gedetecteerd en de juiste conversiemethode geselecteerd.
Merk op dat het beeld onscherp is of helemaal niet verschijnt indien u deze instellingen selecteert
wanneer aan de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.
26NL
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Aan de slag
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie progressieve signalen accepteert, en
– de televisie is aangesloten op de COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen en
– u de conversiemethode wilt omschakelen naar PROGRESSIVE VIDEO voor video-software.
Kies deze instelling wanneer het beeld onscherp is met PROGRESSIVE AUTO.
Merk op dat het beeld onscherp is of helemaal niet verschijnt indien u deze instellingen selecteert
wanneer aan een van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.
x INTERLACE
Kies deze instelling wanneer:
– de televisie geen progressieve signalen accepteert, of
– uw TV is verbonden met andere aansluitingen dan COMPONENT VIDEO OUT (EURO AV
T OUTPUT (TO TV)).
DVD software-types en conversiemethode
DVD-software kan worden onderverdeeld in 2 soorten: filmsoftware en videosoftware.
Video-software is afgeleid van TV, zoals drama en sit-com, met een weergave van 30 beelden/60
velden per seconde. Film-software is vergelijkbaar met weergave in de bioscoop, met 24 beelden per
seconde. Bepaalde DVD-software bevat video en film.
Om deze beelden natuurlijk op het TV-scherm te laten verschijnen in de progressive stand, moet het
progressive-videosignaal worden omgezet naar het type DVD software dat u bekijkt.
Opmerking
• Als u videosoftware met progressieve signalen afspeelt, worden gedeelten van bepaalde soorten beelden
onnatuurlijk weergegeven vanwege het conversieproces als deze worden uitgevoerd via de COMPONENT VIDEO
OUT-aansluitingen. Wanneer u “PROGRESSIVE AUTO” of “PROGRESSIVE VIDEO” selecteert, blijven de
beelden via de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting toch intact omdat ze in het interlaceformaat worden
uitgevoerd.
• Wanneer u [LINE] bij [SCHERMINSTELLING] op [RGB] (pagina 83) instelt, schakelt het toestel over naar
“INTERLACE”. Dit gebeurt ook wanneer u "PROGRESSIVE AUTO" of "PROGRESSIVE VIDEO" selecteert.
• Wanneer u [LINE] bij [SCHERMINSTELLING] op [RGB] zet (pagina 83), voert het toestel geen
componentvideosignalen uit.
De audiokabels aansluiten
Het geluid van de TV wordt weergegeven door de luidsprekers van dit systeem.
wordt vervolgd
27NL
TV
AUDIO
OUT
L
R
Naar SAT (AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
De AUDIO OUT-aansluitingen van een TV verbinden met de SAT (AUDIO
IN)-aansluitingen van dit systeem
Verbind een TV met de SAT (AUDIO IN)-aansluitingen met behulp van een audiokabel (niet
meegeleverd). Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor zorgen dat de kleur van de stekkers en de
aansluitingen van de componenten overeenkomen.
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Opmerking
• Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen.
• Wanneer uw TV geen AUDIO OUT-aansluitingen heeft, kan het geluid van de TV niet worden weergegeven door
de luidsprekers van dit systeem.
• Wanneer u een TV aansluit op SAT (AUDIO IN), kunnen er geen andere componenten, zoals een videorecorder,
worden aangesloten.
Tip
• Om naar het geluid van de televisie te luisteren, druk op de optie FUNCTION. Voor details, zie pagina 65.
• Als u het geluid van een TV of het stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt weergeven via de 6 luidsprekers, kiest
u het geluidsveld "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" of "Dolby Pro Logic II MUSIC"(pagina 63).
• Wanneer u het geluidsveld "NIGHT" (pagina 63) kiest, komt het geluid alleen uit de voorluidsprekers.
28NL
Stap 4: Andere componenten aansluiten
Opmerking
Aan de slag
U kunt het geluid van een andere component beluisteren via de luidsprekers van dit systeem door het
aan te sluiten op AUDIO OUT van een andere component. Sluit andere componenten rechtstreeks aan
op de TV om een videoverbinding tot stand te brengen.
• Wanneer u in stap 3 een TV aansluit op SAT (pagina 25), kunnen geen andere componenten worden aangesloten
op het systeem.
Het systeem en een andere componenten aansluiten
Voert de andere component uit via het systeem.
Videorecorder, digitale
satellietontvanger of
PlayStation 2 enz.
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
Naar SAT
(VIDEO/AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
De VIDEO/AUDIO OUT-aansluitingen van een andere component
verbinden met de SAT (AUDIO IN)-aansluitingen van dit systeem
Verbind een videorecorder of andere component met de SAT (VIDEO/AUDIO IN)-aansluitingen met
behulp van een video/audiokabel (niet meegeleverd). Bij het aansluiten van de kabels moet u ervoor
zorgen dat de kleur van de stekkers en de aansluitingen van de componenten overeenkomen.
Geel (Video)
Wit (L/audio)
Rood (R/audio)
Een draagbare audiobron beluisteren via het systeem
Verbind de audio-uitgangen van de draagbare audiobron met behulp van de kabel met stereo
ministekker (niet meegeleverd) met de AUDIO IN-aansluiting op het voorpaneel van het systeem.
wordt vervolgd
29NL
Opmerking
• Sluit de stekkers stevig aan om gebrom en ruis te voorkomen.
Tip
• Wanneer u een andere component aansluit op het systeem, kan die component worden beluisterd door op
FUNCTION te drukken (pagina 75).
30NL
Stap 6: De demonstratie
stoppen
Alvorens het netsnoer van dit systeem aan te
sluiten op een stopcontact, moet u eerst de
luidsprekers aansluiten op het systeem
(pagina 16).
"/1
Aan de slag
Stap 5: Het netsnoer
aansluiten
AMP MENU
"/1
X/x/c
ENTER
"/1
Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de
demonstratie in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Door op "/1 op de
afstandsbediening te drukken, stopt de
demonstratie.
Het toestel aanzetten
Druk op "/1.
Het toestel uitzetten
Druk op "/1. Het toestel schakelt over naar de
stand-bymodus.
Schakel het toestel niet uit tijdens het afspelen
van een disc door op "/1 te drukken. Hierdoor
kunnen de menu-instellingen immers worden
gewist. Om het toestel uit te schakelen, drukt u
eerst op x om de weergave te stoppen en
vervolgens op "/1 .
Opmerking
• Door op "/1 op het toestel te drukken, stopt de
demonstratie niet.
• Wanneer u de demonstratiestand inschakelt in het
AMP menu, stopt de demonstratie niet ook al drukt u
op "/1 op de afstandsbediening. Om de demonstratie
te stoppen, zet u de demonstratiestand uit en drukt u
vervolgens op "/1 op de afstandsbediening.
De demonstratiestand aan/uit
zetten
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO"
verschijnt in het display op het
voorpaneel en druk op ENTER of c.
Druk op X/x om de instelling te kiezen.
• DEMO OFF: zet de demonstratiestand
uit.
• DEMO ON: zet de demonstratiestand aan.
4
Druk op ENTER of AMP MENU.
Het AMP menu schakelt uit.
31NL
Stap 7: De snelinstelling
uitvoeren
4
Druk op ENTER zonder dat er een disc
is geplaatst.
Het instelscherm voor de taal van het
schermdisplay verschijnt.
Voer de onderstaande procedure uit voor een
minimale basisinstelling van het toestel.
Druk op > om een instelling over te slaan.
Druk op . om terug te keren naar de vorige
stap.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
ENGELS
ENGELS
FRANS
SPAANS
PORTUGEES
"/1
5
Druk op X/x om een taal te selecteren.
Het menu en de ondertitels worden
weergegeven in de geselecteerde taal.
Opmerking
• De taalkeuze is afhankelijk van het land.
CLEAR
6
X/x
ENTER
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten
televisie verschijnt.
./>
1
2
Druk op ENTER.
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
16:9
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
Zet de televisie aan.
Druk op [/1.
Opmerking
• Maak de hoofdtelefoon los, wanneer u de
snelinstelling uitvoert. U kunt de stappen na 10
niet meer uitvoeren, wanneer de hoofdtelefoon
nog is aangesloten.
• Controleer of de functie ingesteld is op “DVD”.
3
Opmerking
• Wanneer u op CLEAR drukt, verschijnt het
bericht. Zie "Snelinstelling weer oproepen"
(pagina 33) wanneer u de Snelinstelling moet
verrichten.
Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de
televisie.
x Voor een standaard 4:3 TV
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de televisie zo in dat het signaal van
het toestel op het televisiescherm
verschijnt.
De melding [Druk op [ENTER] voor snelle
instelling.] verschijnt onder aan het scherm.
Indien deze melding niet verschijnt, moet u
de Snelinstelling nogmaals verrichten
(pagina 33).
32NL
7
[4:3 LETTER BOX] of [4:3 PAN&SCAN]
(pagina 82)
x Voor een breedbeeld-TV of
standaard 4:3 TV met breedbeeldstand
[16:9] (pagina 82)
8
Druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt om de methode
te kiezen voor de uitvoer van videosignalen
via de EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting aan de achterkant van het
toestel.
9
13 Druk op X/x om de afstand van de
surround luidspreker tot de
luisterpositie te kiezen.
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VIDEO
RGB
Aan de slag
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
Instelbaar van 0,0 tot 7,0 meter.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
Druk op X/x om de uitvoermethode
voor videosignalen te kiezen.
• [VIDEO]: voert videosignalen uit.
• [RGB]: voert RGB-signalen uit.
3.0m
3.0m
3.0m
Opmerking
Opmerking
• Wanneer uw TV niet compatibel is met RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het TVscherm wanneer u [RGB] kiest. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
• Het instelbereik varieert naargelang de
instelling van de voorluidspreker.
14 Druk op ENTER.
De Snelinstelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen zijn gemaakt.
10 Druk op ENTER.
Het instelscherm voor het kiezen van de
luidsprekerafstand verschijnt.
11 Druk op X/x om de afstand van de
voorluidspreker tot de luisterpositie te
kiezen en druk op ENTER.
Instelbaar van 1,0 tot 7,0 meter.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
Snelinstelling stoppen
Druk bij elke stap op
• Om een instelling te wijzigen, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 80).
Snelinstelling weer oproepen
1
Druk op
DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3.0m
3.0m
3.0m
2
12 Druk op X/x om de afstand van de
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
middenluidspreker tot de luisterpositie
te kiezen en druk op ENTER.
12(27)
18(34)
:
:
Instelbaar van 0,0 tot 7,0 meter.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
DISPLAY.
Opmerking
DVD VIDEO
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
3.0m
3.0m
3.0m
Opmerking
BNR
3
Druk op X/x om [SNEL] te kiezen en
druk op ENTER.
Het Snelinstelling-scherm verschijnt.
• Het instelbereik varieert naargelang de
instelling van de voorluidspreker.
33NL
Luidsprekerinstelling
De luidsprekers opstellen
Voor een optimale surround sound moeten alle
luidsprekers behalve de subwoofer even ver van
de luisterpositie worden geplaatst (A).
De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en
de achterluidsprekers tot 5,0 meter (C) dichter
bij de luisterpositie dan de voorluidsprekers
worden geplaatst.
De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 7,0
meter (A) van de luisterpositie worden
geplaatst.
Plaats de luidsprekers zoals hieronder
afgebeeld.
Opmerking
• Plaats de midden- en surround luidsprekers niet
verder van de luisterpositie dan de voorluidsprekers.
Als u kleurafwijkingen
constateert op een TV-toestel in
de buurt
De voor- en middenluidsprekers en de
subwoofer zijn magnetisch afgeschermd zodat
ze naast een TV-toestel kunnen worden
geplaatst. Op bepaalde typen TV-toestellen
kunnen echter nog steeds kleurafwijkingen
optreden. Aangezien de surround luidsprekers
niet magnetisch zijn afgeschermd, is het
raadzaam om de surround luidsprekers iets
verder van het TV-toestel te plaatsen.
34NL
Als u kleurafwijkingen
constateert...
Schakel het TV-toestel uit en schakel het na 15
tot 30 minuten weer in.
Als u nog steeds
kleurafwijkingen constateert...
Plaats de luidspreker verder van het TV-toestel.
Als er 'howling' optreedt
Verplaats de luidsprekers of zet het volume op
het systeem zachter.
4
5
Discs afspelen
Druk op A.
Plaats een disc.
Leg een disc in de lade en druk op A.
Discs afspelen
Discs afspelen
FUNCTION
"/1
A H
Plaats een 8 cm disc op de binnenste ring in
de lade. Let op dat de disc niet over het
midden van de lade schuurt.
Opmerking
Disc-lade
Het volume
aanpassen
Aansluiting voor
hoofdtelefoon
• Duw de disc-lade niet met de vinger dicht om
defecten te voorkomen.
• Plaats niet meer dan twee discs op de lade.
6
"/1
Druk op H.
FUNCTION
Het apparaat begint te spelen (continue
weergave).
Regel het volume op het apparaat.
ALBUM –/+
• Bij sommige discs verschijnt er een menu op het
televisiescherm. Voor interactieve weergave volgt u
de instructies op het menuscherm. (DVD: page 40),
(VIDEO CD: page 42).
REPEAT
Tip
X/x/c
ENTER
MUTING
VOLUME +/–
DISPLAY
/
./>
Stroom sparen in de standbymodus
H
x
Druk op "/1 terwijl het apparaat inschakelt.
Druk eenmaal op "/1 om te annuleren.
X
Afhankelijk van de DVD VIDEO of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de instructies die bij de disc zijn
geleverd.
1
2
3
Zet de televisie aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
TV op dit apparaat.
Druk op "/1.
Het apparaat wordt ingeschakeld.
Wanneer het systeem niet is ingesteld
op“DVD,” druk dan op FUNCTION om
“DVD” te kiezen.
Bijkomende handelingen
Naar
Druk op
Stop
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of H
Naar het volgende
hoofdstuk, track of scène
gaan:
> (behalve JPEG)
Naar het vorige hoofdstuk,
track of scène gaan:
. (behalve JPEG)
wordt vervolgd
35NL
Naar
Druk op
Het geluid onderdrukken
MUTING. Om de
geluidsonderdrukking
te annuleren, drukt u er
nogmaals op of regelt u
het volume met
VOLUME +.
Het afspelen stoppen en de
disc verwijderen
A
De vorige scène opnieuw
afspelen*1
(direct
opnieuw afspelen)
tijdens het afspelen.
De huidige scène kort snel
vooruitspoelen*2
(direct
doorspoelen) tijdens
het afspelen.
Naar het volgende of vorige ALBUM + of – tijdens
het afspelen.
album gaan *3
*1 Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's. De
toets kan niet worden gebruikt voor DivXvideobestanden.
*2 Alleen DVD VIDEO's/DVD-RW's/DVD-R's/
DVD+RW's. De toets kan niet worden gebruikt
voor DivX-videobestanden.
*3 Alleen DATA CD's/DATA DVD's.
Opmerking
• Wanneer zich geen disc in het apparaat bevindt,
verschijnt “NO DISC” in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Tip
• De functie voor direct opnieuw afspelen is handig om
een scène of dialoog die u hebt gemist, te herhalen.
• De functie voor direct doorspoelen is handig om een
scène over te slaan die u niet’ wilt zien.
• Bij bepaalde scènes werkt de functie voor direct
opnieuw afspelen of direct doorspoelen mogelijk
niet.
Het afspelen hervatten vanaf
het punt waar u de disc hebt
gestopt (Resume Play)
Het apparaat memoriseert het punt waar u op x
hebt gedrukt en “RESUME” verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Resume Play
blijft beschikbaar zolang de disc niet wordt
verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de standbymodus gezet door op "/1te drukken.
1
36NL
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
“RESUME” verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en u kunt de disc
herstarten vanaf het punt waar u deze hebt
gestopt.
Als “RESUME” niet verschijnt, is Resume
Play niet beschikbaar.
2
Druk op H.
Het apparaat start de weergave vanaf het
punt waar u de disc in Stap 1 hebt gestopt.
Opmerking
• Wanneer [MULTI-DISC RESUME] bij
[INDIVIDUELE INSTELLING] op [UIT] staat
(pagina 84), wordt het hervatpunt gewist wanneer u
de functie wijzigt door op FUNCTION te drukken.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, kan
worden gewist wanneer:
– u de weergavestand wijzigt;
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt.
– u de functie wijzigt door op FUNCTION te
drukken.
– u het netsnoer aansluit.
• Voor DVD-RW's in VR-modus, CD's, Super Audio
CD's, DATA CD's en DATA DVD's wordt het
hervatpunt voor de huidige disc onthouden.
Het hervatpunt wordt gewist wanneer:
– u de disc uitwerpt;
– het apparaat schakelt over naar de stand-bymodus
(alleen DATA CD's/DATA DVD's).
• Resume Play werkt niet tijdens Program Play en
Shuffle Play.
• Deze functie werkt niet met sommige discs.
• Afhankelijk van waar u de disc heeft stopgezet, is het
mogelijk dat het apparaat niet exact verder gaat vanaf
de stoppositie.
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Een disc beluisteren die al eerder
werd afgespeeld met behulp van
de optie afspelen hervatten
(Multi-disc Resume)
(alleen DVD VIDEO, VIDEO CD)
Het apparaat memoriseert het punt waar u de
disc hebt gestopt voor maximum 40 discs en
hervat daar de weergave wanneer u dezelfde
disc de volgende keer inbrengt. Wanneer u de
weergave hervat van de 41e disc, wordt het
hervatpunt van de eerste disc gewist.
Om deze functie te activeren, zet u [MULTIDISC RESUME] bij [INDIVIDUELE
INSTELLING] op [AAN]. Voor details, zie
"[MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)" (pagina 84).
[MUZIEKSTUK] verschijnt bij het afspelen
van een VIDEO CD, Super Audio CD of CD.
PROGRAMMEREN
Opmerking
• Als [MULTI-DISC RESUME] bij [INDIVIDUELE
INSTELLING] is ingesteld op [AAN] (pagina 84) en
u een opgenomen disc, zoals DVD-RW, afspeelt, kan
het apparaat andere opgenomen discs gaan afspelen
vanaf hetzelfde hervatpunt. Wilt u vanaf het begin
afspelen, dan moet u twee keer op x drukken en
vervolgens op H.
Uw eigen programma
samenstellen (Program Play)
Tracks opgenomen
op een disc
4
Totale duur van de
geprogrammeerde
tracks
Druk op c.
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de tracks
op de disc worden afgespeeld en zo uw eigen
programma samenstellen. U kunt maximum 99
tracks programmeren.
Druk op
––
01
02
03
04
05
06
De cursor gaat naar de trackrij [T] (in dit
geval [01]).
(alleen VIDEO CD, Super Audio CD,
CD)
1
0:00:00
T
Discs afspelen
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
DISPLAY.
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[PROGRAMMEREN] te kiezen en druk
op ENTER.
5
Kies bijvoorbeeld track [02].
Druk op X/x om [02] te kiezen onder [T] en
druk vervolgens op ENTER. Voor een
Super Audio CD kan een tracknummer uit 3
cijfers bestaan.
De opties voor [PROGRAMMEREN]
verschijnen.
6 (14)
T
2:50
UIT
UIT
INSTEL.
AAN
3
Kies de track die u wilt programmeren.
PLAY
CD
Gekozen track
PROGRAMMEREN
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 0 2
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
Druk op X/x om [INSTEL. t] te kiezen
en druk op ENTER.
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
06
Totale duur van de geprogrammeerde
tracks
6
Herhaal stap 4 tot 5 om andere tracks te
programmeren.
De geprogrammeerde tracks verschijnen in
de gekozen volgorde.
wordt vervolgd
37NL
7
Druk op H om Program Play te
starten.
Program Play wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 2. Om
hetzelfde programma opnieuw af te spelen, kiest
u [AAN] in stap 3 en drukt u op ENTER.
Weergave in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
(alleen VIDEO CD, Super Audio CD,
CD)
Het apparaat kan tracks in een willekeurige
volgorde afspelen “shuffle”. Telkens als u de
Shuffle-knop indrukt kan er een andere
afspeelvolgorde ontstaan.
1
2
Druk op X/x om
[SHUFFLE] te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor [SHUFFLE] verschijnen.
Een programma wijzigen of
annuleren
1
T
Voer stap 1 tot 3 uit van “Uw eigen
programma samenstellen (Program Play).”
2
Kies het programmanummer van de track
die u wilt wijzigen of annuleren met X/x.
Druk op CLEAR om de track uit het
programma te wissen.
3
Volg Stap 5 voor verdere programmering.
Als u een programma wilt annuleren, kiest u
[--] bij [T] en drukt u vervolgens op ENTER.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenu verschijnt.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
Druk op
afspelen.
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
MUZIEKSTUK
3
Druk op X/x om een item te kiezen dat
u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
Alle tracks annuleren in de
geprogrammeerde volgorde
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD.
1
Voer stap 1 tot 3 uit van “Uw eigen
programma samenstellen (Program Play).”
• [MUZIEKSTUK]: tracks op de disc
worden willekeurig afgespeeld.
2
3
Druk op X en kies [ALLES WISSEN].
x Wanneer Program Play is
geactiveerd
Druk op ENTER.
• [AAN]: tracks gekozen met Program Play
worden willekeurig afgespeeld.
Tip
• Shuffle Play of Repeat Play is mogelijk met de
geprogrammeerde tracks. Voer tijdens Program Play
de procedure van Shuffle Play (pagina 38) of Repeat
Play (pagina 39) uit.
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD's
en Super VCD's met PBC-weergave.
4
Druk op ENTER.
Shuffle Play wordt gestart.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 2.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
38NL
• [MUZIEKSTUK]: huidige track wordt
herhaald.
Tip
• Shuffle Play kan worden ingesteld als het apparaat
niet speelt. Kies [SHUFFLE] en druk vervolgens op
H. Shuffle Play wordt gestart.
x Bij het afspelen van een DATA CD of
DATA DVD
Herhaalde weergave (Repeat
Play)
U kunt alle titels, tracks of albums op een disc of
één titel, hoofdstuk, track of album herhaaldelijk
afspelen.
U kunt Shuffle en Program Play combineren.
1
Druk op
afspelen.
Druk op X/x om
[HERHALEN]
te kiezen en druk op ENTER.
De opties voor [HERHALEN] verschijnen.
Druk op ENTER.
Het item wordt gekozen.
Druk op CLEAR of kies [UIT] in stap 2 om
terug te keren naar de normale weergave.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
4
Discs afspelen
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: alle albums op de disc worden
herhaald.
• [ALBUM]: huidig album wordt herhaald.
• [MUZIEKSTUK] (alleen MP3 audio
tracks): huidige track wordt herhaald.
• [BESTAND] (alleen DivXvideobestanden): huidig bestand wordt
herhaald.
Opmerking
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD's
en Super VCD's met PBC-weergave.
Het bedieningsmenu uitzetten
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenu is uitgeschakeld.
Tip
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
UIT
UIT
DISC
MUZIEKSTUK
3
• Repeat Play kan worden ingesteld als het apparaat
niet speelt. Kies [HERHALEN] en druk vervolgens
op H. Repeat Play wordt gestart.
• U kunt de [HERHALEN] status direct laten
weergeven door op REPEAT te drukken. Telkens als
u op REPEAT drukt verandert de optie
[HERHALEN].
Opmerking
Druk op X/x om het item te kiezen dat u
wilt herhalen.
De standaardinstelling is onderstreept.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-RW
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: alle titels op de disc worden
herhaald.
• [TITEL]: huidige titel wordt herhaald.
• [HOOFDSTUK]: huidig hoofdstuk wordt
herhaald.
• U kunt deze functie niet gebruiken bij VIDEO CD's
en Super VCD's met PBC-weergave.
• Als u een DATA CD afspeelt met MP3-audiotracks
en JPEG-beeldbestanden, waarvan de afspeeltijden
niet gelijk zijn, komt het geluid niet overeen met het
beeld.
• Als [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 48), kan [MUZIEKSTUK] niet
worden geselecteerd.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
Super Audio CD of CD.
• [UIT]: geen herhaalde weergave.
• [DISC]: alle titels op de disc worden
herhaald.
39NL
Gebruik van het DVD Menu
Een DVD is onderverdeeld in diverse beeld- of
muzieksecties. Deze secties worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verscheidene titels bevat, kunt u titels kiezen via
het TOP MENU.
Als u een DVD afspeelt waarbij u bijvoorbeeld
een taal voor de subtitel of het geluid kunt
selecteren, kunt u deze instelling uitvoeren via
de optie MENU.
[ORIGINAL] of [PLAY LIST]
selecteren op een DVD-RW
Sommige DVD-RW's hebben in de VR-modus
(Video Recording) twee soorten titels voor het
afspelen: oorspronkelijk opgenomen titels
([ORIGINAL]) en bewerkbare titels die op
opneembare DVD-spelers kunnen worden
gemaakt ([PLAY LIST]). U kunt kiezen welke
soort titel wordt afgespeeld.
Cijfertoetsen
TOP
MENU
X/x
ENTER
MENU
C/X/x/c
ENTER
DISPLAY
1
Druk op
DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
1
Druk op TOP MENU of MENU.
2
Het disc-menu verschijnt op het TVscherm.
De inhoud van het menu varieert van disc
tot disc.
2
3
Druk op X/x om
[ORIGINAL/
PLAY LIST] te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor [ORIGINAL/PLAY LIST]
verschijnen.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te kiezen dat u wilt afspelen of
wijzigen.
Druk op ENTER.
3
DVD-RW
Druk op X/x om een instelling te
kiezen.
• [PLAY LIST]: om de titels af te spelen die
zijn samengesteld uit [ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: om de oorspronkelijk
opgenomen titels af te spelen.
40NL
4
Druk op ENTER.
Een afspeelgebied kiezen
voor een Super Audio CD
Discs afspelen
SA-CD/CD
MULTI/2CH
Een afspeelgebied kiezen op
een 2-kanaals + Multikanaals
Super Audio CD
Sommige Super Audio CD's bestaan uit een 2kanaals afspeelgebied en een multikanaals
afspeelgebied. U kunt het afspeelgebied kiezen
dat u wilt beluisteren.
1
Druk op MULTI/2CH als het toestel niet
speelt.
Het volgende scherm verschijnt.
2K
2
Druk herhaaldelijk op MULTI/2CH om
het item te kiezen.
• [MULTI]: om een multikanaals
afspeelgebied af te spelen.
• [2K]: om een 2-kanaals afspeelgebied af
te spelen.
Bij het afspelen van een multikanaals
afspeelgebied licht "MULTI" in het
uitleesvenster op het voorpaneel op.
Opmerking
• Het afspeelgebied kan niet worden gewijzigd tijdens
de weergave.
41NL
Een weergavelaag kiezen op
een hybride Super Audio CD
Sommige Super Audio CD's bestaan uit een HDlaag en een CD-laag. U kunt de weergavelaag
kiezen die u wilt beluisteren.
Druk op SA-CD/CD als het toestel niet
speelt.
Bij elke druk op de toets wordt afwisselend een
HD- of een CD-laag gekozen. Bij het afspelen
van de CD-laag licht "CD" in de display op het
voorpaneel op.
Opmerking
• Voor meer informatie over Super Audio CD discs, zie
pagina 8.
• Elke weergavefunctie werkt alleen binnen de
gekozen laag of afspeelgebied.
• De afspeellaag kan niet worden gewijzigd tijdens de
weergave.
• Wanneer u een CD-laag selecteert, kunt u geen
afspeelgebied wijzigen door op MULTI/2CH te
drukken.
VIDEO CD's met PBCfuncties afspelen
(Ver.2.0)
(PBC-weergave)
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid om eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke uit te
voeren.
Met PBC-weergave kunt u VIDEO CD's
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het TV-scherm te volgen.
Cijfertoetsen
ENTER
1
Speel een VIDEO CD met PBC-functies
af.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
3
4
Kies het gewenste item met de
cijfertoetsen.
Druk op ENTER.
Volg de instructies op het menuscherm
voor interactieve handelingen.
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
Terugkeren naar het
menuscherm
Druk op O RETURN.
42NL
Opmerking
Informatie over MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
Tip
• wordt vervolgd Voor weergave zonder PBC, drukt u
op ./> of de cijfertoetsen met het toestel in de
stopstand om een track te kiezen en drukt u
vervolgens op H of ENTER.
[Weergave zonder PBC.] verschijnt op het TVscherm en de continue weergave begint. Er kunnen
geen stilstaande beelden, zoals een menuscherm,
worden getoond. Om terug te keren naar de PBCweergave, drukt u tweemaal op x en vervolgens op
H.
Wat is MP3/JPEG?
MP3 is een audiocompressietechnologie die
voldoet aan de ISO/MPEG-voorschriften. JPEG
is een beeldcompressietechnologie.
Discs afspelen
• Bij sommige VIDEO CD's verschijnt het menu niet in
Stap 1.
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
gebruiksaanwijzing van de disc de optie [Druk op
ENTER] in stap 3 vervangen zijn door [Druk op
SELECT]. Druk in dat geval op H.
Discs die afgespeeld kunnen
worden op het toestel
DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CD-RW's) die
opgenomen zijn in MP3-formaat (MPEG1
Audio Layer 3) of JPEG-formaat kunnen
worden afgespeeld. De discs moeten zijn
opgenomen conform de indeling ISO 9660
Level 1 of Level 2 of Joliet-formaat. Anders
worden de tracks (of bestanden) niet herkend.
Discs die zijn opgenomen in meerdere sessies,
kunnen worden afgespeeld.
Raadpleeg de instructies bij de CD-R-/CD-RWstations en de opnamesoftware (niet
meegeleverd) voor meer informatie over het
opnameformaat.
Betreffende een multi-sessiedisc
Als MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden
worden opgenomen tijdens de eerste sessie,
worden ook tijdens de andere sessies MP3audiotracks of JPEG-beeldbestanden
afgespeeld. Indien audiotracks en beelden in
audio CD-formaat of video CD-formaat zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen
de eerste sessie afgespeeld.
Opmerking
• Het toestel kan bepaalde DATA CD's die gemaakt
zijn in Packet Write-formaat niet afspelen. In dit
geval kunt u de opgenomen JPEG-afbeeldingen niet
weergeven.
43NL
MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden die op het
toestel afgespeeld kunnen
worden
x Structuur van de disc-inhoud
Boom 1
Boom 2
Boom 3
Boom 4
Boom 5
ROOT
Het systeem kan MP3-audiotracks of JPEGbeeldbestanden afspelen:
• met de extensie ".MP3" (MP3-audiotrack) of
".JPG"/".JPEG" (JPEG-beeldbestand)
• conform het DCF*-beeldbestandsformaat
* "Design rule for Camera File system": beeldnormen
voor digitale camera's bepaald door JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Opmerking
• Het systeem speelt alle gegevens af met de
extensie ".MP3", ".JPG" of ".JPEG", zelfs als
ze niet in MP3- of JPEG-formaat zijn. Bij het
afspelen van dergelijke gegevens kan het
volume hoog oplopen waardoor uw
luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• Het systeem is niet compatibel met audio van
MP3PRO-formaat.
Afspeelvolgorde van MP3audiotracks of JPEGbeeldbestanden
MP3-audiotracks of JPEG-beeldbestanden op
een DATA CD worden afgespeeld in de
onderstaande volgorde:
Album
Track (MP3-audio) of
bestand (JPEGafbeelding)
Als u een DATA CD in het toestel plaatst en op
H drukt, worden de genummerde tracks (of
bestanden) in volgorde afgespeeld van 1 tot en
met 7. Subalbums/-tracks (of bestanden)
binnen het momenteel geselecteerde album
krijgen voorrang boven het volgende album in
dezelfde structuur. (Voorbeeld: C bevat D en
dus wordt 4 afgespeeld voor 5.)
Als u op MENU drukt en de lijst met
albumnamen verschijnt (pagina 45), worden de
albumnamen in de onderstaande volgorde
weergegeven:
A t B t C t D t F t G. Albums
die geen tracks (of bestanden) bevatten (zoals
album E) worden niet weergegeven in de lijst.
Tip
• Als u nummers (01, 02, 03, enzovoort) toevoegt aan
de trackbestandsnamen wanneer u de tracks (of
bestanden) opslaat op een disc, worden de tracks en
bestanden in die volgorde afgespeeld.
• Aangezien het langer duurt om het afspelen van een
disc met veel structuren te starten, kunt u het beste
albums maken met maximaal twee structuren.
44NL
Opmerking
DATA CD's met MP3audiotracks en JPEGbeeldbestanden
afspelen
U kunt MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden op DATA CD's (CD-ROM's/
CD-R's/CD-RW's) afspelen met dit systeem.
Discs afspelen
• Afhankelijk van de software die u gebruikt om de
DATA CD te maken, kan de afspeelvolgorde
verschillen van de afbeelding.
• De afspeelvolgorde is niet van toepassing als elk
album meer dan 200 albums en 300 bestanden bevat.
• Het systeem kan maximaal 200 albums herkennen
(de speler telt alleen albums, waaronder albums die
geen MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
bevatten). Alleen de eerste 200 albums worden
afgespeeld.
• De weergave kan wat op zich laten wachten wanneer
naar een volgende of ander album wordt gegaan.
• Sommige JPEG-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
PICTURE
NAVI
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
Tip
• U kunt de discinformatie weergeven tijdens het
afspelen van MP3-audiotracks en JPEGbeeldbestanden (pagina 57).
• U kunt Repeat Play kiezen bij het afspelen van MP3audiotracks en JPEG-beeldbestanden (pagina 39) en
[GELUID] bij het afspelen van een MP3-audiotrack
(pagina 61).
Een album selecteren
1
Plaats een DATA CD in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD wordt
weergegeven. Bij het afspelen van een
album is de titel grijs.
U kunt de albumlijst in- en uitschakelen
door op MENU te drukken.
wordt vervolgd
45NL
2
3( 30)
De lijst van tracks verschijnt.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Druk op X/x om het gewenste album te
kiezen en druk op H.
Het systeem begint het gekozen album af te
spelen.
3
Druk op x.
De volgende of vorige MP3audiotrack afspelen
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
Druk op C/c wanneer het bedieningsmenu niet
wordt weergegeven. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op c te blijven drukken
na het laatste beeld van het eerste album, maar
dat u niet kunt terugkeren naar het vorige album
door op C te drukken. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
Het display uitschakelen
Druk op X/x om een track te selecteren
en druk op ENTER.
De gekozen track begint te spelen. U kunt
de tracklijst aan- en uitschakelen door op
MENU te drukken. Door nogmaals op
MENU te drukken, verschijnt de albumlijst.
Het afspelen stoppen
Druk op ./>. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op > te blijven
drukken na de laatste track van het eerste album,
maar dat u niet kunt terugkeren naar het vorige
album door op . te drukken. Om terug te
keren naar het vorige album, selecteert u het in
de albumlijst.
Druk op X/x om een album te
selecteren en druk op ENTER.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
De volgende of vorige MP3audiotrack afspelen
Druk op ./>. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op > te blijven
drukken na de laatste track van het eerste album,
maar dat u niet kunt terugkeren naar het vorige
album door op . te drukken. Om terug te
keren naar het vorige album, selecteert u het in
de albumlijst.
Terugkeren naar het vorige
display
Druk op O RETURN.
Het display uitschakelen
Druk op MENU.
Druk op MENU.
Een MP3-audiotrack
selecteren
1
1
Plaats een DATA CD in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD wordt
weergegeven. Bij het afspelen van een
album is de titel grijs.
46NL
JPEG-beeldbestanden
selecteren
Plaats een DATA CD in het toestel.
De lijst met albums op de DATA CD wordt
weergegeven. Bij het afspelen van een
album is de titel grijs.
2
Druk op X/x om een album te
selecteren en druk op PICTURE NAVI.
De beeldbestanden in het album worden in
16 subschermen weergegeven.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Druk op C/X/x/c om het beeld te
selecteren dat u wilt weergeven en
druk op ENTER.
Discs afspelen
3
1
Draairichting
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
Opmerking
• Als u op C drukt tijdens de weergave van het eerste
beeldbestand van het album, gebeurt er niets.
• Wanneer u op C/c drukt om naar het volgende of
vorige beeld te gaan, wordt de functie "Een JPEGbeeld roteren" geannuleerd.
• De diavoorstelling stopt wanneer u op X/x drukt.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Tip
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
Druk op C/c wanneer het bedieningsmenu niet
wordt weergegeven. Merk op dat u het volgende
album kunt kiezen door op c te blijven drukken
na het laatste beeld van het eerste album, maar
dat u niet kunt terugkeren naar het vorige album
door op C te drukken. Om terug te keren naar het
vorige album, selecteert u het in de albumlijst.
• Rechts op het scherm verschijnt een schuifbox. Als u
extra beeldbestanden wilt weergeven, selecteert u het
onderste beeld en drukt u op x. Wilt u terugkeren
naar het vorige beeld, dan selecteert u de bovenste
beelden en drukt u op X.
• Ook de duur (pagina 49) en het effect (pagina 49) van
de diavoorstelling kunnen worden gewijzigd tijdens de
weergave van een JPEG-beeldbestand.
JPEG-afbeeldingen draaien
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het scherm, kan het beeld 90
graden worden gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
beeld. Als u op X drukt, wordt het beeld 90
graden linksom gedraaid.
U drukt bijvoorbeeld X eenmaal in:
47NL
De standaardinstelling is onderstreept.
• [AUTO]: de JPEG-beeldbestanden en
MP3-audiotracks in hetzelfde album
worden afgespeeld als diavoorstelling.
• [GELUID (MP3)]: alleen MP3audiotracks worden doorlopend
afgespeeld.
• [BEELD (JPEG)]: alleen JPEG-bestanden
worden afgespeeld als diavoorstelling.
Audiotracks en beelden
afspelen als
Diavoorstelling met geluid
U kunt een diavoorstelling bekijken met geluid
door eerst MP3- en JPEG-bestanden in hetzelfde
album op een DATA CD te zetten. Kies bij het
afspelen van de DATA CD dan [AUTO] mode
zoals hieronder beschreven.
5
Druk op MENU.
De lijst met albums op de DATA CD wordt
weergegeven.
6
Druk op X/x om het gewenste album te
kiezen en druk op H.
Het systeem begint het gekozen album af te
spelen.
U kunt de albumlijst aan- en uitschakelen
door op MENU te drukken.
Tip
MENU
X/x
ENTER
DISPLAY
H
1
2
Plaats een DATA CD in het toestel.
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
Opmerking
Druk op X/x om
[STAND (MP3,
JPEG)] te selecteren en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor [STAND (MP3, JPEG)]
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
GELUID (MP3)
BEELD (JPEG)
4
48NL
• Ook de duur (pagina 49) en het effect (pagina 49) van
de diavoorstelling kunnen worden gewijzigd tijdens
de weergave van JPEG-beeldbestanden.
• Om een diavoorstelling af te spelen met dezelfde
audiotrack, stelt u de track in op Repeat Play
(pagina 39).
• Wanneer u [AUTO] selecteert, kan het systeem tot
300 MP3-tracks en 300 JPEG-bestanden in één enkel
album herkennen. Wanneer u [GELUID (MP3)] of
[BEELD (JPEG)] selecteert, kan het systeem tot 600
MP3-tracks en 600 JPEG-bestanden in één enkel
album herkennen. Er kunnen maximaal 200 albums
worden herkend, ongeacht de gekozen stand.
DATA CD MP3
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk op ENTER.
• JPEG-bestanden en MP3-tracks kunnen niet
tegelijkertijd worden afgespeeld wanneer ze niet in
hetzelfde album zitten.
• Indien de speelduur van een JPEG-beeldbestand
langer is dan die van de MP3-audiotrack, gaat de
diavoorstelling door zonder geluid.
• Indien de speelduur van een MP3-audiotrack langer
is dan die van het JPEG-beeldbestand, blijft de
audiotrack spelen zonder diavoorstelling.
• Als er geen MP3-audiotrack of JPEG-beeldbestand is
opgenomen op de DATA CD, verschijnt [Geen
audiogegevens] of [Geen beeldgegevens] op het
scherm.
• Als u [STAND (MP3, JPEG)] instelt op [BEELD
(JPEG)] op een disc met enkel MP3-tracks, of
[GELUID (MP3)] op een disc met enkel JPEG-
De duur van de diavoorstelling
opgeven
de gekozen instelling. Dit geldt met name voor
progressieve JPEG-bestanden of JPEG-bestanden
van 3.000.000 pixels of meer.
Een effect voor
beeldbestanden in de
diavoorstelling kiezen
(alleen JPEG)
Voor de weergave van een JPEG-beeldbestand
kunt u een bepaald effect kiezen.
1
Bij het afspelen van JPEG-beeldbestanden met
diavoorstelling, kunt u bepalen hoe lang elke dia
op het scherm wordt weergegeven.
Druk tweemaal op
2
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
Druk op X/x om
[INTERVAL] te
selecteren en druk op ENTER.
De opties voor [INTERVAL] verschijnen.
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAAL
NORMAAL
SNEL
LANGZAAM 1
LANGZAAM 2
3
DATA CD JPEG
3
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
Druk op X/x om de instelling te kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [MODUS 1]: het beeld wordt van boven
naar beneden verplaatst.
• [MODUS 2]: het beeld wordt in de
breedte uitgerekt.
• [MODUS 3]: het beeld wordt vanuit het
midden van het scherm uitgerekt.
• [MODUS 4]: de beelden worden
willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• [MODUS 5]: het volgende beeld wordt
over het vorige beeld geschoven.
• [UIT]: hiermee wordt de functie
uitgeschakeld.
Druk op X/x om de instelling te kiezen.
Druk op ENTER.
DATA CD JPEG
MODUS 1
MODUS 1
MODUS 2
MODUS 3
MODUS 4
MODUS 5
UIT
De standaardinstelling is onderstreept.
• [NORMAAL]: voor een tijdsduur tussen
6 en 9 seconden. (Beelden van minimaal
vier pixels verlengen de tijdsduur.)
• [SNEL]: voor een tijdsduur die korter is
dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 1]: voor een tijdsduur die
langer is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 2]: voor een tijdsduur die
langer is dan [LANGZAAM 1].
4
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
DISPLAY.
Het bedieningsmenu voor JPEG verschijnt.
2
DISPLAY.
Het bedieningsmenu voor JPEG verschijnt.
(alleen JPEG)
1
Druk tweemaal op
Discs afspelen
bestanden, kunt u de [STAND (MP3, JPEG)]
instelling niet wijzigen.
• De PICTURE NAVI toets werkt niet wanneer
[GELUID (MP3)] is geselecteerd.
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
grote JPEG-afbeelding weergeeft, kan het geluid
verspringen. U kunt het beste de MP3-bitsnelheid
instellen op 128 kbps of lager wanneer u het bestand
maakt. Als het geluid blijft verspringen, moet u het
formaat van de JPEG-afbeelding verkleinen.
4
Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt
geactiveerd.
Opmerking
• De weergave van sommige JPEG-bestanden laat wat
langer op zich wachten zodat de duur langer lijkt dan
49NL
DivX® Video's bekijken
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
Betreffende DivXVideobestanden
DivX® is een compressietechniek voor
videobestanden ontwikkeld door
DivXNetworks, Inc. Dit product is een erkend
DivX®-product.
DATA CD's en DATA DVD's waarop DivX®videobestanden staan, kunnen worden
afgespeeld.
DATA CD's en DATA DVD's die
met het toestel kunnen worden
afgespeeld
Om DATA CD's (CD-ROM's/CD-R's/CDRW's) en DATA DVD's (DVD-R's/DVD-RW's/
DVD+R's/DVD+RW's) af te spelen met dit
toestel dient aan bepaalde voorwaarden te zijn
voldaan:
– Bij DATA CD's waarop behalve DivXvideobestanden ook MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden staan, kunnen alleen de
DivX-videobestanden worden afgespeeld.
– Bij DATA DVD's worden alleen DivXvideobestanden afgespeeld. Andere gegevens
dan DivX-videobestanden, zoals MP3-
50NL
audiotracks en JPEG-beeldbestanden, worden
niet afgespeeld.
Dit toestel is echter alleen geschikt voor het
afspelen van DATA CD's met als logische
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet en
DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
U kunt ook multisessie (pagina 43) DATA CD's
afspelen maar multisessie DATA DVD's zijn
niet afspeelbaar.
Raadpleeg de instructies bij de disc drives en de
opnamesoftware (niet meegeleverd) voor meer
informatie over de opname-indeling.
Afspeelvolgorde van gegevens op
DATA CD's of DATA DVD's
Zie "Afspeelvolgorde van MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden" (pagina 44). Merk op dat
de afspeelvolgorde mogelijk niet van toepassing
is, afhankelijk van de software waarmee het
DivX-videobestand is aangemaakt of indien er
meer dan 200 albums zijn en elk album meer dan
600 DivX-videobestanden bevat.
Opmerking
• Sommige DATA CD's/DAT DVD's die zijn
opgenomen in de indeling Packet Write kunnen
wellicht niet worden afgespeeld.
DivX videobestanden die kunnen
worden afgespeeld
Het toestel kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-indeling en de extensie
".AVI" of ".DIVX" hebben. Het toestel kan geen
bestanden afspelen met de extensie ".AVI" of
".DIVX" wanneer ze geen DivX-video bevatten.
Tip
• Voor details omtrent afspeelbare MP3-audiotracks of
JPEG-beeldbestanden op DATA CD's, zie "Discs die
afgespeeld kunnen worden op het toestel"
(pagina 43).
Opmerking
• Het toestel kan mogelijk een DivX-videobestand niet
afspelen wanneer het werd samengevoegd uit twee of
meer DivX-videobestanden.
• Het toestel kan geen DivX-videobestand afspelen van
meer dan 720 (breedte) x 576 (hoogte) of 2 GB.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onscherp zijn of het geluid verspringen.
• Het toestel kan sommige DivX-videobestanden van
meer dan 3 uur niet afspelen.
Zie "Een DivX-videobestand selecteren"
(pagina 51) om DivX-videobestanden te
selecteren.
DivX-videobestanden
afspelen
Tip
• U kunt de discinformatie bekijken tijdens het
afspelen van een DivX-videobestand (pagina 57).
Opmerking
• Wanneer er geen DivX-videobestanden op een
DATA DVD staan, verschijnt er een bericht met de
melding dat de disc niet kan worden afgespeeld.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het beeld
onderbroken of onscherp zijn. Maak in dat geval een
bestand met een lagere bitsnelheid aan. Indien het
geluid nog altijd is gestoord, dan is MP3 de
aanbevolen indeling. Dit toestel is evenwel niet
compatibel met de indeling WMA (Windows Media
Audio).
• Wegens de compressietechnologie die voor DivXvideobestanden wordt gebruikt, kan het enige tijd
duren voor er een beeld verschijnt nadat u op H hebt
gedrukt.
• Bij sommige DivX-videobestanden kan het geluid
mogelijk niet samenvallen met het beeld.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
Het display uitschakelen
Discs afspelen
DivX-videobestanden op DATA CD's (CDROM's/CD-R's/CD-RW's) en DATA DVD's
(DVD-R's/DVD-RW's/DVD+R's/DVD+RW's)
kunnen worden afgespeeld.
Druk herhaaldelijk op MENU.
Een DivX-videobestand
selecteren
1
Druk na stap 2 van "Een album
selecteren" op ENTER.
De lijst met bestanden in het album
verschijnt.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
Een album selecteren
1
Druk op MENU.
De lijst van albums op de disc verschijnt.
Alleen albums die DivX-videobestanden
bevatten, verschijnen op het scherm.
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op ENTER.
Het gekozen bestand begint te spelen.
Het afspelen stoppen
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Druk op x.
Naar een volgende of vorige
pagina gaan
Druk op C/c.
2
3
Druk op X/x om het album te selecteren
dat u wilt afspelen.
Terugkeren naar het vorige
display
Druk op O RETURN.
Druk op H.
Het systeem begint het gekozen album af te
spelen.
51NL
Het volgende of vorige DivXvideobestand afspelen zonder de
bestandslijst te raadplegen
U kunt het vorige of volgende DivXvideobestand in eenzelfde album selecteren door
op ./>te drukken.
U kunt het eerste bestand van het volgende
album selecteren door op > te drukken
tijdens het afspelen van het laatste bestand van
het huidige album. Merk op dat u niet naar het
vorige album kunt terugkeren door op .te
drukken. Om terug te keren naar het vorige
album, selecteert u het in de albumlijst.
De vertraging tussen beeld
en geluid regelen
(A/V SYNC)
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
Tip
• Indien het aantal kijkbeurten is vooringesteld, kan het
DivX-videobestand zoveel keer worden bekeken als
het vooringestelde cijfer. De volgende gebeurtenissen
worden geteld:
– wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.
– wanneer de disc-lade is geopend.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Druk op
DISPLAY in de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[A/V SYNC] te
kiezen en druk op ENTER.
De opties voor [A/V SYNC] verschijnen.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-RW
UIT
UIT
AAN
3
Druk op X/x om de instelling te kiezen.
• [UIT]: geen regeling.
• [AAN]: synchroniseert beeld en geluid.
Opmerking
• Deze functie werkt misschien niet afhankelijk van het
ingangssignaal.
52NL
Afspeelrichting
Een bepaald punt op een
disc zoeken
× 2B t 1M t 2M t 3M
Tegenovergestelde richting
× 2b t 1m t 2m t 3m
U kunt snel een bepaald punt op een disc zoeken
met beeld of vertraagde weergave.
Discs afspelen
3M (alleen DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
× 2B (alleen DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
(Scan, Slow-motion Play, Freeze
Frame)
3m (alleen DVD VIDEO/DVD-RW/DivX video/
VIDEO CD)
× 2b (alleen DVD VIDEO)
De "× 2B"/"× 2b" afspeelsnelheid is ongeveer
het dubbele van de normale snelheid. De
"3M"/"3m" afspeelsnelheid is hoger dan de
"2M"/"2m" en de "2M"/"2m"
afspeelsnelheid is hoger dan de "1M"/"1m".
Vertraagde weergave (Slowmotion Play)
/
H
SLOW
m/M
/
X
Opmerking
• Bij sommige DVD/VIDEO CD's zijn bepaalde van de
beschreven handelingen niet mogelijk.
Snel een bepaald punt zoeken
door een disc snel vooruit of
achteruit af te spelen (Scan)
(behalve JPEG)
Druk op
m of M
tijdens het afspelen
van een disc. Wanneer u het gewenste punt hebt
gevonden, drukt u op H om terug te keren naar
de normale snelheid. Bij elke druk op
m of
M
tijdens het zoeken, verandert de
weergavesnelheid. Bij elke druk op de toets
verandert de aanduiding zoals hierna
aangegeven is. De werkelijke snelheid kan
verschillen afhankelijk van de disc.
(alleen DVD, DVD-RW, DivX video,
VIDEO CD)
Druk op
m of M
met het systeem in
de pauzestand. Druk op H om terug te keren
naar de normale afspeelsnelheid. Telkens als u
tijdens het vertraagd afspelen op
m of M
drukt, verandert de afspeelsnelheid. Er zijn
twee snelheden beschikbaar. Bij elke druk op de
toets verandert de aanduiding als volgt:
Afspeelrichting
2
y1
Tegenovergestelde richting (alleen DVD
VIDEO)
2
y1
De “2 ”/“2 ” afspeelsnelheid is trager dan
“1 ”/“1 ”.
53NL
Beeld per beeld-weergave
(Freeze Frame)
(behalve Super Audio CD, CD en
JPEG)
Druk met het toestel in de pauzestand op
(stap) om naar het volgende beeld te
gaan. Druk op
(stap) om naar het
vorige beeld te gaan (alleen DVD VIDEO/
DVD-RW). Druk op H om terug te keren naar
de normale afspeelstand.
Opmerking
• Op een DVD-RW kunt u in de VR-modus niet zoeken
naar een stilstaand beeld.
• Bij DATA CD's werkt deze functie alleen met DivXvideobestanden.
Een titel/hoofdstuk/
track/scène enz. zoeken
U kunt een DVD zoeken op titel of hoofdstuk en
u kunt een VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD zoeken op track, index
of scène. Aan titels en tracks op de disc zijn
unieke nummers toegekend, zodat u ze kunt
kiezen door het betreffende nummer in te
voeren. U kunt echter ook naar een scène zoeken
met de tijdcode.
Cijfertoetsen
CLEAR
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Druk op
DISPLAY. Druk op
DISPLAY (twee keer als u een DATA CD
met JPEG-beeldbestanden afspeelt).
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
kiezen.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO/
DVD-RW
[TITEL]
[HOOFDSTUK]
[TIJD/TEKST]
Kies [TIJD/TEKST] om een startpunt te
zoeken door de tijdcode in te voeren.
54NL
x Bij het afspelen van een VIDEO CD/
Super VCD zonder PBC-weergave
12(27)
(34)
T
1:32:55
[MUZIEKSTUK]
DVD VIDEO
[INDEX]
[SCENE]
x Bij het afspelen van een Super Audio
CD
4
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
nummer van een titel, hoofdstuk, track,
index, scène, enz. te kiezen die u wilt
zoeken.
[MUZIEKSTUK]
[INDEX]
Als u zich hebt vergist
x Bij het afspelen van een CD
Annuleer het cijfer door op CLEAR te
drukken en kies vervolgens een ander cijfer.
[MUZIEKSTUK]
x Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
Discs afspelen
x Bij het afspelen van een VIDEO CD/
Super VCD met PBC-weergave
5
Druk op ENTER.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
[ALBUM]
[MUZIEKSTUK]
[ALBUM]
Een scène zoeken aan de hand
van de tijdcode (alleen DVD
VIDEO)
[BESTAND]
1
x Bij het afspelen van een DATA CD
(JPEG-bestand)
2
[BESTAND]
Druk op ENTER.
[T **:**:**] verandert in [T --:--:--].
Voorbeeld: wanneer u
[HOOFDSTUK] selecteert,
wordt [** (**)] gekozen (** verwijst naar
een nummer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, tracks, indexen,
scènes, albums of bestanden aan.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
[TIJD/TEKST] in stap 2.
[T **:**:**] (speelduur van de huidige titel)
wordt gekozen.
x Bij het afspelen van een DviX video
[ALBUM]
Selecteer
DVD VIDEO
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
Om bijvoorbeeld te zoeken naar de scène na 2
uur, 10 minuten en 20 seconden, voert u
gewoon [2:10:20] in.
Tip
• Wanneer het bedieningsmenu niet wordt
weergegeven, kunt u een hoofdstuk (DVD VIDEO/
DVD-RW), track (Super Audio CD/CD) of bestand
(DATA CD (DivX video)/DATA DVD) zoeken door
op de cijfertoetsen en ENTER te drukken.
Opmerking
Gekozen rij
3
Druk op ENTER.
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan de
hand van de tijdcode.
• Titels, hoofdstukken of tracks verschijnen met
hetzelfde nummer als op de disc.
[** (**)] verandert in [– – (**)].
55NL
Zoeken op scène
(Beeldnavigatie)
U kunt het scherm opsplitsen in 9 subschermen
om snel de gewenste scène te vinden.
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Druk op C/X/x/c om een hoofdstuk,
titel of track te selecteren en druk op
ENTER.
Het afspelen start vanaf de gekozen scène.
PICTURE
NAVI
Terugkeren naar de normale
afspeelstand tijdens het instellen
Druk op O RETURN of
C/X/x/c
ENTER
Tip
DISPLAY
1
Druk tijdens het afspelen op PICTURE
NAVI.
Het volgende scherm verschijnt.
BEKIJK HFST
2
ENTER
Druk herhaaldelijk op PICTURE NAVI
om het item te kiezen.
• [BEKIJK TITEL] (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van elke titel weer.
• [BEKIJK HFST] (alleen DVD VIDEO):
geeft de eerste scène van ieder hoofdstuk
weer.
• [BEKIJK MUZIEKSTUK] (alleen
VIDEO CD/
alleen Super VCD): geeft de eerste scène
van elk muziekstuk weer.
3
Druk op ENTER.
De eerste scène van elk hoofdstuk, elke titel
of track verschijnt als volgt.
56NL
DISPLAY.
• Als er meer dan 9 hoofdstukken, titels of tracks zijn,
verschijnt V rechtsonder.
Als u extra hoofdstukken, titels of tracks wilt
weergeven, selecteert u de onderste scène en drukt u
op x. Wilt u terugkeren naar de vorige scène, dan
selecteert u de bovenste scènes en drukt u op X.
Opmerking
• Bij sommige discs kunt u niet alle items kiezen.
Bij het afspelen van een DVD
VIDEO of DVD-RW
Discinformatie
controleren
t Speelduur en nummer van de huidige titel
Discs afspelen
DISPLAY
r
Resterende speelduur van de huidige titel
r
Speelduur en nummer van het huidige
hoofdstuk
r
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
r
Discnaam
r
Titel en hoofdstuk
r
Na 2 seconden verschijnt het
uitleesvenster weer zoals bovenaan.
DISPLAY
Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX
video)
Speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
U kunt informatie over de disc bekijken, zoals
de resterende tijd, het totaal aantal titels op een
DVD of tracks op een VIDEO CD, Super Audio
CD, CD of MP3 en de bestandsnaam van een
DivX video via het uitleesvenster op het
voorpaneel (pagina 98).
t Speelduur van het huidige bestand
r
Huidige bestandsnaam
r
Nummer van het huidige album en
bestand
r
Na 2 seconden verschijnt het
uitleesvenster weer zoals bovenaan.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY tijdens het afspelen
van de disc, verandert de indicatie zoals de
onderstaande tabellen laten zien.
57NL
Bij het afspelen van een VIDEO
CD (zonder PBC-functies), Super
Audio CD of CD
t Speelduur van de huidige track
r
Resterende speelduur van de huidige
track
r
Speelduur van de disc
r
Resterende speelduur van de disc
r
Discnaam
r
Track en index*
r
Na 2 seconden verschijnt het
uitleesvenster weer zoals bovenaan.
* Behalve CD.
Bij het afspelen van een MP3
t Speelduur en huidig tracknummer
r
Tracknaam (bestand)
• De speelduur van MP3 audio tracks en DivXvideobestanden wordt mogelijk niet juist
weergegeven.
• Bij het afspelen van een disc waarop alleen JPEGbeeldbestanden staan en als [STAND (MP3, JPEG)]
is ingesteld op [AUTO] of [GELUID (MP3)]
(pagina 48), verschijnt "NO AUDIO" in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Bij het afspelen van een disc waarop alleen MP3bestanden staan en als [STAND (MP3, JPEG)] is
ingesteld op [BEELD (JPEG)] (pagina 48), verschijnt
"NO IMAGE" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De zendernaam of frequentie
bekijken via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Wanneer het toestel is ingesteld op "TUNER
AM" of "TUNER FM", kan de frequentie
worden gecontroleerd via het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op DISPLAY verandert de
indicatie zoals de onderstaande tabel laat zien.
t Zendernaam*1
r
Frequentie*2
Tip
• Bij het afspelen van VIDEO CD's met PBC-functies
verschijnt de speelduur.
• Als u VIDEO CD's zonder PBC-functies afspeelt,
worden het track- en indexnummer na de disc-naam
weergegeven.
• U kunt ook de tijdinformatie en tekst controleren via
het bedieningsmenu .
*1 Dit wordt weergegeven als u een naam voor een
voorkeuzezender hebt opgegeven (pagina 77).
*2 De originele indicatie verschijnt opnieuw na enkele
seconden.
Speelduur en resterende
speelduur controleren
Opmerking
• Wanneer er geen tekst op de disc staat, verschijnt
"NO TEXT" in plaats van de naam van de disc of de
track (bestand).
• Het systeem kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst zoals disc-naam of titel tonen.
• Wanneer de MP3-bestandsnaam niet kan worden
getoond, verschijnt "*" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• De naam van de disc of de track wordt, afhankelijk
van de tekst, niet altijd weergegeven.
58NL
U kunt de speelduur en de resterende speelduur
van de huidige titel, hoofdstuk of track en de
totale of resterende speelduur van de disc
controleren. U kunt ook de DVD/CD-tekst en
MP3-mapnaam/bestandsnaam op de disc
controleren.
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt.
Opmerking
T 1:01:57
Tijdinformatie
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijd te wijzigen.
De indicatie en het soort tijd dat u kunt
controleren hangen af van de disc die u
afspeelt.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
of DVD-RW
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
• T–**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C–**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
Afspeelinformatie van de disc
controleren
DVD/Super Audio CD/CD-tekst
controleren
Discs afspelen
2
• De speler kan alleen cijfers en letters tonen.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
apparaat slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
Druk in stap 2 herhaaldelijk op DISPLAY om de
tekst weer te geven die op de DVD/Super Audio
CD/CD is opgenomen.
De DVD/Super Audio CD/CD tekst verschijnt
alleen wanneer de tekst op de disc staat. U kunt
de tekst niet wijzigen. Wanneer er geen tekst op
de disc staat, verschijnt "NO TEXT".
BRAHMS SYMPHONY
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(met PBC-functies)
• **:**
Speelduur van de huidige scène
x Bij het afspelen van een VIDEO CD
(zonder PBC-functies), Super Audio
CD of CD
• T **:**
Speelduur van de huidige track
• T–**:**
Resterende speelduur van de huidige
track
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D–**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
De tekst van een DATA CD (MP3
audio/DivX video)/DATA DVD
(DivX video) controleren
Door op DISPLAY te drukken tijdens het
afspelen van MP3 audio tracks op een DATA
CD of DivX-videobestanden op een DATA CD/
DATA DVD, kunt u de naam van het album/
track/bestand alsook de audio bit rate
(hoeveelheid data per seconde van de huidige
audio) op uw TV-scherm laten verschijnen.
Bitsnelheid*
T 17:30
128k
x Bij het afspelen van een DATA CD
(MP3 audio)
• T **:**
Speelduur van de huidige track
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video)/DATA DVD (DivX video)
• **:**:**
Speelduur van het huidige bestand
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnaam
Track-/bestandsnaam
wordt vervolgd
59NL
* Verschijnt bij:
– een MP3 audio track op DATA CD's afspelen.
– het afspelen van een DivX videobestand met MP3
audiosignalen op een DATA CD/DATA DVD.
Datuminformatie controleren
(alleen JPEG)
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer de JPEG-beeldgegevens
de Exif* tag bevatten.
Druk tweemaal op
weergave.
DISPLAY tijdens de
Het bedieningsmenu verschijnt.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2003
DATA CD JPEG
Datuminformatie
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tip
• De datum verschijnt als [DD/MM/JJJJ].
DD: Dag
MM: Maand
JJJJ: Jaar
Opmerking
• Indien een disc geen datuminformatie bevat of deze is
beschadigd, kan die informatie niet worden
weergegeven.
60NL
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden
deze een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 96) voor de taalcode. Als dezelfde
taal twee of meer keer verschijnt, wordt de
DVD VIDEO opgenomen in meerdere
audioformaten.
Geluidsregeling
Het geluid regelen
x Bij het afspelen van een DVD-RW
De soorten geluidssporen die op een disc
zijn opgenomen, verschijnen. De
standaardinstelling is onderstreept.
Voorbeeld:
• [1: MAIN] (hoofdgeluid)
• [1: SUB] (subgeluid)
• [1: MAIN+SUB] (hoofdgeluid en
subgeluid)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
Geluidsregeling
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of DATA
CD/DATA DVD (DivX-videobestanden) die is
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat kiezen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal worden
gewijzigd.
Bij VIDEO CD's, CD's of DATA CD's kunt u
het geluid van het rechter of linker kanaal kiezen
en het geluid van het gekozen kanaal beluisteren
via de rechter en de linker luidspreker. Bij een
disc met een liedje bijvoorbeeld kan het
stemgeluid via het rechterkanaal en de muziek
via het linkerkanaal worden weergegeven. Als u
dan alleen de muziek wilt horen, kunt u het
linkerkanaal kiezen en het geluid via beide
luidsprekers beluisteren.
Opmerking
• [2: MAIN], [2: SUB] en [2: MAIN+SUB]
verschijnen niet als één audiostroom
opgenomen is op de disc.
x Bij het afspelen van een VIDEO CD,
CD of DATA CD (MP3-audio)
AUDIO
De standaardinstelling is onderstreept.
• [STEREO]: het standaardstereogeluid
• [1/L]: het geluid van het linkerkanaal
(mono)
• [2/R]: het geluid van het rechterkanaal
(mono)
x Bij het afspelen van een DATA CD
(DivX video) of DATA DVD (DivX video)
1
Druk op AUDIO tijdens de weergave.
De keuze van DATA CD of DATA DVD
audiosignalen verschilt volgens het DivX
videobestand op de disc. De indeling wordt
weergegeven in het uitleesvenster.
Het volgende scherm verschijnt.
x Bij het afspelen van een Super VCD
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Druk herhaaldelijk op AUDIO om het
gewenste audiosignaal te kiezen.
De standaardinstelling is onderstreept.
• [1:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 1
• [1:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 1 (mono)
• [1:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 1 (mono)
wordt vervolgd
61NL
• [2:STEREO]: het stereogeluid van
audiotrack 2
• [2:1/L]: het geluid van het linkerkanaal
van audiotrack 2 (mono)
• [2:2/R]: het geluid van het rechterkanaal
van audiotrack 2 (mono)
x Bij het afspelen van een DATA CD (DivX
video) of DATA DVD (DivX video)
Voorbeeld:
MP3 audio
1: MP3 128k
Opmerking
• Bij het afspelen van een Super VCD zonder
audiotrack 2 wordt er geen geluid weergegeven
wanneer u [2:STEREO], [2:1/L] of [2:2/R] selecteert.
• U kunt het geluid van Super Audio CD's niet regelen.
De indeling van het
audiosignaal controleren
(alleen DVD, DivX video)
Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO drukt, verschijnt het formaat van het
huidige audiosignaal (PCM, Dolby Digital, DTS
enz.) zoals hieronder wordt getoond.
x Bij het afspelen van een DVD VIDEO
Voorbeeld:
Dolby Digital 5.1-kanaals
Surround (L/R)
LFE (Low
Frequency Effect)
1:ENGELS DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R) +
Midden
L
C
R
LFE
LS
RS
Huidig
programmaformaat
Voorbeeld:
Dolby Digital 3 ch
Voor (L/R)
Surround (Mono)
2:SPAANS DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Huidig
programmaformaat
62NL
Bitsnelheid
Betreffende audiosignalen
Audiosignalen die op een disc zijn opgenomen,
bevatten de onderstaande geluidselementen
(kanalen). Elk kanaal wordt door een aparte
luidspreker weergegeven.
• Voor (L)
• Voor (R)
• Midden
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Mono): Dolby Surround Soundsignalen of Dolby Digital mono Surroundsignalen.
• LFE (Low Frequency Effect) signaal
Surround Sound-weergave
met de geluidsveldfunctie
Geluidsveld
Display
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
HEADPHONE 2CHANNEL HP 2CH
STEREO
SOUND
FIELD
Automatische weergave van
het originele geluid
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
Deze automatische decodeerfunctie detecteert
automatisch het type audiosignaal dat wordt
ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard 2kanaals stereo) en staat eventueel in voor de
nodige decodering. In deze stand wordt het
geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/
gecodeerd, zonder enig effect (b.v. nagalm) toe
te voegen.
Wanneer er echter geen laagfrequente signalen
(Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een
laagfrequent signaal geproduceerd en naar de
subwoofer gestuurd.
Geluidsregeling
U kunt gebruikmaken van de Surround sound
door één van de vooraf geselecteerde
geluidsvelden te selecteren. Op die manier
klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop
of concertzaal.
C/c
Alleen de voorste
luidsprekers en subwoofer
gebruiken
Druk op SOUND FIELD.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot het
gewenste geluidsveld verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
U kunt het geluidsveld ook kiezen door op C/c
te drukken.
Alle geluidsvelden
Geluidsveld
Display
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
x 2 CHANNEL STEREO
In deze modus wordt het geluid uitgevoerd via
de voorste linker- en rechterluidsprekers en de
subwoofer. Het geluid van standaard 2-kanaals
(stereo) bronnen wordt helemaal niet bewerkt.
Indelingen voor surround-sound via meerdere
kanalen worden gereduceerd tot afspelen via
twee kanalen (downmixen).
Zo kunt u elk medium alleen met de voorste
linker- en rechterluidsprekers en de subwoofer
afspelen.
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
VIRTUAL MULTI
DIMENSION
V.M.DIM.
2-kanaalsgeluid weergeven
als 5.1-kanaals CD's
MULTI ST.
MULTI ST.
x Dolby Pro Logic
ROCK
ROCK
POP
POP
JAZZ
JAZZ
CLASSIC
CLASSIC
NIGHT
NIGHT
Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit
2-kanaalsbronnen. In deze modus wordt Pro
Logic decodering toegepast op het
ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de
wordt vervolgd
63NL
voor-, midden- en surround luidsprekers. Het
surround kanaal wordt dan mono.
[ACHTER]
L
R
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
SL
SR
[OPZIJ]
L
R
Opmerking
• Wanneer het ingangssignaal afkomstig is van een
multikanaalsbron, worden Dolby Pro Logic en Dolby
Pro Logic II MOVIE/MUSIC uitgeschakeld en wordt
het signaal van de multikanaalsbron rechtstreeks
uitgevoerd.
• Bij een bilingual broadcast sound, werken Dolby Pro
Logic en Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC niet.
Virtual surround luidsprekers
x VIRTUAL MULTI DIMENSION
Creëert een reeks virtuele surround posities met
het huidige setje surround luidsprekers, om het
effect van het surround geluid te versterken.
Deze stand creëert 5 paar virtuele luidsprekers
rond de luisteraar in een horizontale hoek van
ongeveer 30° . Het effect hangt af van de
[ACHTER] of [OPZIJ] instelling van de
surround luidsprekers (pagina 84).
SL
SR
L: Voorluidspreker (links)
R: Voorluidspreker (rechts)
SL: surround luidspreker (links)
SR: surround luidspreker (rechts)
: Virtuele luidspreker
2-kanaalsbronnen weergeven
via de surround luidsprekers
x MULTI ST.
In deze stand worden 2-kanaalsbronnen
tegelijkertijd weergegeven door de
voorluidsprekers en de surround luidsprekers.
Het geluid dat wordt weergegeven door de
surround luidsprekers is hetzelfde als het geluid
dat wordt weergegeven door de
voorluidsprekers.
Tip
• Wanneer u “MULTI ST.” selecteert, “LINK” op in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Een geluidsveld voor muziek
kiezen
x ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC
In elke stand past het geluid optimaal bij de
bron.
64NL
Geluid beluisteren met laag
volume
x NIGHT
U kunt het geluid van een TV of videorecorder
laten weergeven door alle luidsprekers van dit
systeem.
Voor details, zie "Stap 3: TV aansluiten"
(pagina 25) en "Stap 4: Andere componenten
aansluiten" (pagina 29).
Surround sound via een
hoofdtelefoon
FUNCTION
x HEADPHONE VIRTUAL
SOUND
FIELD
In deze stand wordt het geluid als surround
uitgevoerd via hoofdtelefoon L/R.
Deze stand werkt alleen als een multikanaalbron
wordt afgespeeld.
Geluidsregeling
In deze stand klinken de geluidseffecten en
dialogen zoals in een bioscoop, zelfs bij laag
volume. Dit is heel nuttig om 's nachts naar een
film te kijken.
In deze stand komt het geluid alleen uit de
voorluidsprekers. Als het geluid afkomstig is
van een 2-kanaalsbron, heeft deze functie geen
effect.
Het geluid van een TV of
videorecorder weergeven
via alle luidsprekers
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
In deze stand wordt het geluid uitgevoerd via de
hoofdtelefoon L/R. De geluidsveldregeling
geldt niet voor Standaard tweekanaals (stereo)
bronnen. Indelingen voor surround-sound via
meerdere kanalen worden gereduceerd tot
afspelen via twee kanalen (downmixen).
1
Het surround-effect uitzetten
2
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot
“A.F.D. AUTO” of “2CH STEREO” verschijnt
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"TV" of "SAT" (afhankelijk van de
aansluiting) verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot
het gewenste geluidsveld verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
Als u het geluid van een TV of het
stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt
weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u het
geluidsveld "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro
Logic II MOVIE" of "Dolby Pro Logic II
MUSIC".
Opmerking
• Wanneer u het geluidsveld "NIGHT" (pagina 63)
kiest, komt het geluid alleen uit de voorluidsprekers.
65NL
Geluidseffecten
DSGX
Lage tonen versterken
U kunt lage tonen versterken
Druk op DSGX.
Lage tonen worden effectief versterkt.
Geluidseffecten afzetten
Druk nogmaals op DSGX.
Opmerking
• De DSGX functie werkt niet wanneer een
hoofdtelefoon is aangesloten.
• De DSGX-functie kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
66NL
Diverse bijkomende functies
Ondertitels weergeven
Hoeken wijzigen
SUBTITLE
ANGLE
Diverse bijkomende functies
Bij DVD VIDEO's waarbij een scène vanuit
verschillende hoeken is opgenomen.
Bij een scène met een rijdende trein kunt u
bijvoorbeeld een beeld tonen van voor de trein,
vanuit het linker venster of vanuit het rechter
venster terwijl de trein verder rijdt zonder de
beweging van de rijdende trein te onderbreken.
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen laten
verschijnen of doen verdwijnen. Bij discs
waarop meertalige ondertitels zijn opgenomen,
kunt u de taal van de ondertitels tijdens het
afspelen veranderen en naar wens aan- en
uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld de taal kiezen
die u wilt leren en de ondertitels aanzetten voor
een beter begrip.
Druk op SUBTITLE tijdens de weergave.
Druk op ANGLE tijdens de weergave.
Bij elke druk op ANGLE verandert de hoek.
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de hoeken niet
wijzigen, ook al is er vanuit meer hoeken opgenomen.
Bij elke druk op SUBTITLE verandert de taal
van de ondertitels.
Opmerking
• Bij sommige DVD VIDEO's kunt u de ondertitels niet
wijzigen, ook al zijn er ondertitels in meerdere talen
opgenomen. Eventueel kunnen ze ook niet worden
uitgeschakeld.
• U kunt de ondertitels wijzigen indien het DivX
videobestand de extensie ".AVI" of ".DIVX" heeft en
ondertitelinformatie bevat.
67NL
2
Discs vergrendelen
(EIGEN KINDERBEVEILIGING,
KINDERBEVEILIGING)
De weergave van discs kan op 2 manieren
worden beperkt.
• Eigen kinderbeveiliging
U kunt de weergave zo beperken dat het toestel
bepaalde discs niet kan afspelen.
• Kinderbeveiliging
Voor de weergave van sommige DVD
VIDEO's kan bijvoorbeeld een
leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes
kunnen zijn vergrendeld of vervangen door
andere scènes.
Kinderbeveiliging en eigen kinderbeveiliging
werken met hetzelfde wachtwoord.
Druk op
DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
3
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
4
Druk op X/x om [AAN t] te kiezen en
druk op ENTER.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Cijfertoetsen
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
C/X/x
ENTER
DISPLAY
x
Weergave van bepaalde discs
verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]
U kunt hetzelfde wachtwoord voor eigen
kinderbeveiliging instellen voor maximaal 40
discs. Vanaf de 41e disc wordt de eerste disc
gewist.
1
Plaats de disc die u wilt vergrendelen.
Druk tijdens het afspelen van een disc op x
om de weergave te stoppen.
68NL
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in,druk daarna op
ENTER
.
5
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
[Eigen kinderbeveiliging staat aan.]
verschijnt en het bedieningsmenuscherm
keert terug.
Eigen kinderbeveiliging
uitschakelen
1
2
Druk op X/x om [UIT t] te kiezen en druk
op ENTER.
3
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
(alleen DVD)
Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's
kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden
ingesteld. Dat kan met de functie
[KINDERBEVEILIGING].
1
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
Een disc afspelen waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Druk op
DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Plaats de disc waarvoor eigen
kinderbeveiliging is ingesteld.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Het [EIGEN KINDERBEVEILIGING]
scherm verschijnt.
DVD VIDEO
Diverse bijkomende functies
Volg stap 1 tot en met 3 van "Weergave van
bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]".
Weergave door kinderen
beperken
[KINDERBEVEILIGING]
UIT
AAN
SPELER
WACHTWOORD
EIGEN KINDERBEVEILIGING
Eigen kinderbeveiliging staat al aan.
Voor weergave voer uw wachtwoord
in en druk op ENTER .
3
Druk op X/x om [SPELER t] te kiezen
en druk op ENTER.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
Het toestel is klaar voor weergave.
Tip
• Indien u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan het
cijfer "199703" in met de cijfertoetsen wanneer het
[EIGEN KINDERBEVEILIGING] scherm uw
wachtwoord vraagt en druk vervolgens op ENTER. U
wordt gevraagd een nieuw 4-cijferig wachtwoord in
te voeren.
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
wordt vervolgd
69NL
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
De gekozen items voor [NIVEAU]
verschijnen.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
KINDERBEVEILIGING
Geef het wachtwoord in,druk daarna op
4
ENTER
UIT
8:
7:
6:
5:
.
8
NC17
R
Druk op X/x om het gewenste niveau te
selecteren en druk op ENTER.
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op ENTER.
Kinderbeveiliging is ingesteld.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
4:
PG13
USA
UIT
USA
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
Kinderbeveiliging uitschakelen
5
Druk op X/x om [STANDAARD] te
kiezen en druk op ENTER.
De gekozen items voor [STANDAARD]
verschijnen.
Zet [NIVEAU] in stap 8 op [UIT].
Een disc afspelen waarvoor
kinderbeveiliging is ingesteld
1
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
KINDERBEVEILIGING
NIVEAU:
STANDAARD:
UIT
USA
USA
ANDERE
2
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op ENTER.
De weergave start.
Tip
6
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te kiezen en druk
vervolgens op ENTER.
Het gebied wordt gekozen.
Wanneer u [ANDERE t] selecteert, moet
u een standaardcode opgeven in de tabel op
pagina 71 met behulp van de cijfertoetsen.
7
70NL
Druk op X/x om [NIVEAU] te selecteren
en druk op ENTER.
• Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, verwijdert
u de disc en herhaalt u stap 1 tot en met 3 van
"Weergave van bepaalde discs verhinderen [EIGEN
KINDERBEVEILIGING]". Wanneer u wordt
gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
"199703" in met de cijfertoetsen en drukt u
vervolgens op ENTER. U wordt gevraagd een nieuw
4-cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u een
nieuw 4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u
de disc weer in het toestel plaatsen en op H
drukken. Voer uw nieuwe wachtwoord in wanneer
het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
3
Opmerking
• Het bedieningsmenu verschilt afhankelijk van het
type disc.
• Bij het afspelen van discs zonder
kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de
weergave niet worden beperkt.
• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het
kinderbeveiligingsniveau te wijzigen. Voer dan uw
wachtwoord in en wijzig het niveau. Wanneer
Resume Play wordt gestopt, wordt het vorige niveau
hersteld.
Standaard
Codenummer
Standaard
Codenummer
Argentinië
2044
Maleisië
2363
Australië
2047
Mexico
2362
België
2057
Nederland
2376
Brazilië
2070
2079
NieuwZeeland
2390
Canada
Chili
2090
Noorwegen
2379
China
2092
Oostenrijk
2046
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusland
2489
Singapore
2501
Spanje
2149
Thailand
2528
Verenigd
Koninkrijk
2184
Zweden
2499
Zwitserland
2086
Denemarken 2115
Duitsland
Filippijnen
2109
2424
Finland
2165
Frankrijk
2174
India
2248
Indonesië
2238
Italië
2254
Japan
2276
Korea
2304
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
4
5
6
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
ENTER.
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op ENTER.
Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
ENTER.
Als u zich vergist bij het invoeren
van het wachtwoord
Druk op C voordat u op ENTER drukt en voer
het juiste nummer in.
Diverse bijkomende functies
Regiocode
Druk op X/x om [WACHTWOORD t] te
kiezen en druk op ENTER.
Wachtwoord wijzigen
1
Druk op
DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[KINDERBEVEILIGING] te kiezen en
druk vervolgens op ENTER.
De opties voor [KINDERBEVEILIGING]
verschijnen.
71NL
Codenummers van bedienbare
televisies
Andere handelingen
Uw TV bedienen met de
meegeleverde
afstandsbediening
Als het signaal van de afstandsbediening juist is
ingesteld, kunt u uw TV bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening.
TV ?/ 1
Als er meer dan één codenummer is vermeld,
voert u deze één voor één in tot u het juiste
codenummer hebt gevonden.
TV
Merk
Codenummer
SONY
01
DAEWOO
02
GRUNDIG
16
HITACHI
02, 04
JVC
05
MITSUBISHI/MGA 02, 06
TV/VIDEO
PANASONIC
Cijfertoetsen
-
12, 15
PHILIPS
13, 14
SAMSUNG
02, 07, 13
SANYO
03
SHARP
08
THOMSON
09
TOSHIBA
08, 10, 11
TV VOL +/–
TV CH –/+
TV
Een TV bedienen
U kunt de televisie bedienen met de
onderstaande toetsen.
Toets
Opmerking
• Wanneer u een nieuw codenummer invoert, wordt het
oude codenummer gewist.
• Wanneer u de batterijen van de afstandsbediening
vervangt, wordt het codenummer automatisch
teruggezet (SONY). Voer dan opnieuw het juiste
codenummer in.
Televisies bedienen met de
afstandsbediening
Hou TV [/1 ingedrukt terwijl u de merkcode
van uw TV (zie tabel) met behulp van de
cijfertoetsen invoert. Laat danTV [/1 los.
Wanneer de merkcode met succes is ingevoerd,
stuurt de afstandsbediening het aan/uit-signaal
van de TV.
72NL
Actie
TV [/1
De TV in of uitschakelen.
TV/VIDEO
De ingang van de TV
overschakelen tussen de TV en
andere bronnen.
TV VOL +/–
door op de TV
toets te drukken
Om het TV-volume te regelen.
TV CH +/– door De TV-kanalen kiezen.
op de TV toets te
drukken
Cijfertoetsen
terwijl u op de
TV toets drukt*
De TV-kanalen kiezen.
* Alleen voor Sony TV's.
De TV-kanalen kunnen worden gekozen met de
cijfertoetsen.
Gebruik - voor het selecteren van een
kanaalnummer hoger dan 10. (Druk voor kanaal
25 bijvoorbeeld op -, en dan op 2 en 5.)
Opmerking
• Afhankelijk van de TV is het mogelijk dat u uw TV
niet kunt bedienen of sommige van de
bovenvermelde toetsen niet kunt gebruiken.
Gebruik van de THEATRE
SYNC functie
Met THEATRE SYNC kunt u uw SONY TV en
dit systeem inschakelen, de systeemmodus
omschakelen naar "DVD", en vervolgens de
gekozen ingangsbron van de TV met één druk
op een toets kiezen.
TV/VIDEO
THEATRE
SYNC
ALBUM –/+
CLEAR
Andere handelingen
Cijfertoetsen
TV CH +
De THEATRE SYNC functie
voorbereiden
Noteer de ingangsbron van de TV die is
aangesloten op dit systeem.
Hou TV/VIDEO ingedrukt en voer de code
van de TV-ingangsbron die op dit systeem
wordt aangesloten (zie tabel) in met de
cijfertoetsen.
De TV-ingangsbron is gekozen.
Stel de ingang van de TV in op de ingang die u
hebt gebruikt om het systeem aan te sluiten. Zie
de handleiding van uw TV voor meer
informatie.
wordt vervolgd
73NL
Toets
Nummer
TV-ingangsbron
Opmerking
TV/VIDEO
0
Geen ingangsbron
(standaard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
• Deze functie werkt alleen met SONY TV's. (Deze
functie werkt mogelijk niet op sommige Sony TV's.)
• Wanneer de TV en het systeem te ver van elkaar
staan, kan deze functie mogelijk niet werken. Plaats
het systeem dichter bij de TV.
• Richt de afstandsbediening naar de TV en het
systeem terwijl u de code invoert.
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
INPUT
CLEAR*
COMPONENT 2
INPUT
ALBUM –*
COMPONENT 3
INPUT
ALBUM +*
COMPONENT 4
INPUT
* Behalve Noord-Amerikaanse modellen.
De THEATRE SYNC functie
gebruiken
Richt de afstandsbediening op de TV en dit
systeem, en druk eenmaal op THEATRE SYNC.
Verander de zendtijd wanneer de functie niet
werkt. De zendtijd hangt af van de TV.
Zendtijd wijzigen
Houd TV CH + ingedrukt en voer de code voor
de zendtijd (zie tabel) in met de cijfertoetsen.
De zendtijd van de afstandsbediening is
gekozen.
74NL
Toets
Nummer
Zendtijd
TV CH +
1
0,5 (standaard)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Het geluid van andere
componenten weergeven
AMP MENU
FUNCTION
Om dit te vermijden, kunt u het uitgangsniveau
van de AUDIO IN-aansluiting op het voorpaneel
wijzigen
1
2
3
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO
ATT" verschijnt in het display op het
voorpaneel en druk op ENTER of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om "ATT ON"
te kiezen in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
X/x/c
ENTER
4
Druk op ENTER of AMP MENU.
Het AMP menu schakelt uit.
Andere handelingen
Het uitgangsniveau is gewijzigd.
Wanneer u "ATT OFF" kiest en op x drukt,
wordt deze handeling geannuleerd.
De aangesloten componenten
kiezen
U kunt een videorecorder of andere
componenten gebruiken die zijn verbonden met
de SAT-aansluitingen op het achterpaneel of
met de AUDIO IN-aansluiting op het
voorpaneel. Meer informatie over de bediening
vindt u in de gebruiksaanwijzing van het
betreffende toestel.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "SAT"
of "AUDIO" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Bij elke druk op FUNCTION verandert de
indicatie als volgt.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t TV
t SAT t AUDIO t DVD t …
Het uitgangsniveau van de
AUDIO IN-aansluiting op het
voorpaneel wijzigen
Bij sommige componenten treedt er vervorming
op door het ingangsniveau bij het beluisteren
van de component die is verbonden met de
AUDIO IN-aansluiting op het voorpaneel.
75NL
Luisteren naar de radio
6
TUNER
MENU
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingesteld nummer te kiezen.
FUNCTION
7
Druk op ENTER.
De zender wordt opgeslagen.
CLEAR
C/X/x/c
ENTER
VOLUME +/–
PRESET
–/+
TUNING –/+
Radiozenders vooraf instellen
U kunt 20 FM radiozenders en 10 AM
radiozenders vooraf instellen. Zet het volume
helemaal dicht alvorens af te stemmen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de
gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
8
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Begin opnieuw vanaf stap 1.
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 76)).
1
Houd TUNING + of – ingedrukt tot het
zoeken begint.
2
5
Druk op ENTER.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
76NL
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de gewenste vooraf ingestelde
zender te kiezen.
Bij elke druk op de toets stemt het toestel af
op een vooraf ingestelde zender.
Druk op TUNER MENU.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c tot
"MEMORY" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" of "AM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
Het zoeken stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST" (voor
stereo programma's) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
Herhaal stap 1 tot en met 7 om andere
zenders op te slaan.
3
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
De radio uitzetten
Druk op "/1.
Druk op X/x om een teken te kiezen en
vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te brengen.
Een radiozender kan worden benoemd met
letters, cijfers en symbolen.
Luisteren naar radiozenders die
niet vooraf ingesteld zijn
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING + of – om
handmatig af te stemmen.
Houd voor de automatische afstemming
TUNING + of – ingedrukt. Druk op x om
automatisch afstemmen te stoppen.
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te kiezen.
Om een teken te wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert, en druk vervolgens op
CLEAR.
Tip
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
7
Druk op ENTER.
De zendernaam wordt opgeslagen.
Andere handelingen
• Wanneer een FM-programma stoort, druk dan op FM
MODE zodat "MONO" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Het stereo effect
valt weg maar de ontvangst is beter. Druk nogmaals
op de toets om het stereo effect te herstellen.
• Richt de meegeleverde antennes om de ontvangst te
verbeteren.
• U kunt de frequentie controleren door herhaaldelijk
op DISPLAY te drukken (pagina 58).
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"XYZ") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt gekozen.
Merk op dat er voor elke vooraf ingestelde
zender slechts één naam kan worden ingevoerd.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot
"FM" of "AM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
4
5
6
Druk herhaaldelijk op PRESET + of –
om de voorinstelzender te kiezen die u
wilt benoemen.
Druk op TUNER MENU.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c tot
"NAME IN" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op ENTER.
Geef een naam met behulp van de
cursortoetsen:
77NL
Gebruik van het Radio
Data System (RDS)
Wat is het Radio Data
System?
Radio Data System (RDS) is een service die
radiozenders in staat stelt om samen met het
gewone signaal extra informatie mee te sturen.
Deze tuner biedt handige RDS-mogelijkheden
zoals zendernaamweergave. RDS werkt alleen
met FM-zenders.*
Gebruik van de Sleep
Timer
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 10 minuten.
SLEEP
Opmerking
• RDS kan minder goed functioneren als de zender
waarop is afgestemd geen behoorlijk RDS-signaal
uitzendt of als het signaal te zwak is.
* Niet alle FM-zenders bieden een RDS service en
ook de diensten verschillen soms. Bent u niet
vertrouwd met RDS, vraag dan meer informatie bij
uw lokale radiozenders.
Druk op SLEEP.
RDS-uitzendingen ontvangen
Kies gewoon een zender op de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDS
services, verschijnt de zendernaam* bij de
TUNER informatie.
* Wanneer geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam eventueel niet in het
uitleesvenster.
Bij elke druk op deze toets veranderen de
minuten (resterende tijd) in het uitleesvenster als
volgt:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
De resterende tijd controleren
Druk eenmaal op SLEEP.
Resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te kiezen.
Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP OFF"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
78NL
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan in 2 standen worden gezet.
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
U kunt de standaard systeemparameters zoals
vooraf ingestelde zenders herstellen.
"/1
A
x
AMP MENU
2
X/x/c
ENTER
1
2
3
4
Druk op "/1 om het systeem in te
schakelen.
Druk tegelijkertijd op x, A en "/1 op
het toestel.
"COLD RESET" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
standaardinstellingen zijn hersteld.
Andere handelingen
1
Druk op AMP MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het display op
het voorpaneel en druk op ENTER of c.
Druk op X/x om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
regelen.
Druk op ENTER of AMP MENU.
Het AMP menu schakelt uit.
79NL
12(27)
18(34)
:
:
Instellingen en afstellingen
Gebruik van het
instelscherm
DVD VIDEO
SNEL
SNEL
VOLLEDIG
HERSTELLEN
Via het instelscherm kunt u diverse beeld- en
geluidsinstellingen verrichten. U kunt ook een
taal kiezen voor bijvoorbeeld de ondertitels en
het instelscherm. Zie pagina 81 toT 86 voor
meer details omtrent het gebruik van het scherm.
Voor een algemene lijst van instelpunten, zie
101.
BNR
3
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Opmerking
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
4
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ENGELS
Druk op X/x om het instelitem te kiezen
uit de lijst: [TAALKEUZE],
[SCHERMINSTELLING], [INDIVIDUELE
INSTELLING] of
[LUIDSPREKERINSTELLING]. Druk
vervolgens op ENTER.
Het item wordt gekozen.
Voorbeeld: [SCHERMINSTELLING]
X/x
ENTER
Gekozen item
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
DISPLAY
1
Druk op
DISPLAY met de speler in
de stopstand.
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
80NL
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
Instelitems
5
Kies een item met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De opties voor het geselecteerde onderdeel
worden weergegeven.
Voorbeeld: [TV TYPE]
SCHERMINSTELLING
16:9
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
16:9
4:3 LETTER BOX
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 PAN&SCAN
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
Opties
6
Kies een instelling met X/x, en druk
vervolgens op ENTER.
De instelling wordt gekozen en geactiveerd.
[TAALKEUZE]
Met [TAALKEUZE] kunt u de taal instellen
voor schermweergave of geluid.
Kies [TAALKEUZE] in het instelscherm. Om
het scherm te gebruiken, zie "Gebruik van het
instelscherm" (pagina 80).
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ENGELS
Gekozen instelling
Alle [INSTELLING] instellingen
terugzetten
1
2
3
Kies [HERSTELLEN] in stap 3 en druk op
ENTER.
Kies [JA] met X/x.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenu door
hier [NEE] te kiezen.
Druk op ENTER.
Alle instellingen uitgelegd op 81 tot en met
86 worden weer standaard. Druk niet op [/
1 tijdens het herstellen, omdat dit enkele
seconden in beslag neemt.
Opmerking
• Wanneer u het systeem na het herstellen weer
inschakelt en er geen disc in het systeem is geplaatst,
verschijnt het bericht op het TV-scherm. Om de
snelinstelling (pagina 32) te verrichten, drukt u op
ENTER en om terug te keren naar de gewone
schermweergave, drukt u op CLEAR.
x [SCHERMDISPL.] (schermdisplay)
De taal voor het schermdisplay kiezen.
x [MENU] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de gewenste taal kiezen uit het discmenu.
Instellingen en afstellingen
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
4:3 LETTER BOX
SCHERMBEVEILIGING:
AAN
ACHTERGROND:
HOESBEELD
LINE:
VIDEO
VOLLEDIG
4:3 VERHOUDING:
De taal voor
schermweergave en
geluid kiezen
x [GELUID] (alleen DVD VIDEO)
De taal van het geluid kiezen.
Als u [ORIGINEEL] kiest, wordt de
voorkeurtaal op de disc gekozen.
x [ONDERTITELING] (alleen DVD VIDEO)
De taal van de ondertitels op de DVD VIDEO
kiezen.
Wanneer u [ALS GELUID] kiest, verandert de
taal voor de ondertiteling mee met de taal van
het geluid.
Tip
• Wanneer u [ANDERE t] kiest in [MENU],
[GELUID] of [ONDERTITELING] moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina 96) uit de
"Taalcodelijst" opgeven met de cijfertoetsen.
Opmerking
• Wanneer u onder [MENU], [GELUID] of
[ONDERTITELING] een taal kiest die niet op de
DVD VIDEO staat, wordt automatisch één van de
opgenomen talen gekozen (afhankelijk van de disc
kan het zijn dat de taal niet automatisch wordt
geselecteerd).
81NL
[4:3 LETTER BOX]
Beeldinstellingen
[SCHERMINSTELLING]
Kies de instellingen van de aangesloten
televisie.
Kies [SCHERMINSTELLING] in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken, zie
"Gebruik van het instelscherm" (pagina 80).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
SCHERMINSTELLING
TV TYPE:
SCHERMBEVEILIGING:
ACHTERGROND:
LINE:
4:3 VERHOUDING:
16:9
AAN
HOESBEELD
VIDEO
VOLLEDIG
[4:3 PAN&SCAN]
[16:9]
Opmerking
• Bij sommige DVD's kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3
PAN&SCAN] en omgekeerd.
x [SCHERMBEVEILIGING]
x [TV TYPE]
Hiermee kiest u de breedte-/hoogteverhouding
van de aangesloten televisie (4:3 of breedbeeld).
De standaard instellingen variëren, afhankelijk
van het model van het land.
[4:3 LETTER
BOX]
[4:3
PAN&SCAN]
[16:9]
82NL
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont een
breedbeeld met zwarte stroken aan
de boven- en onderkant van het
scherm.
Kies dit wanneer u een TV met 4:3
scherm aansluit. Toont
automatisch het breedbeeld op het
volledige scherm en het
overtollige gedeelte wordt
bijgesneden.
Kies deze instelling wanneer u een
breedbeeldtelevisie of een televisie
met breedbeeldfunctie aansluit.
Het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer het toestel 15 minuten in de pauze- of
stopstand staat, of wanneer u een Super Audio
CD, CD of DATA CD (MP3 audio) langer dan 15
minuten afspeelt. De schermbeveiliging
voorkomt dat het scherm wordt beschadigd
(spookbeelden). Druk op H om de
schermbeveiliging uit te schakelen.
[AAN]
Om de schermbeveiliging aan te
zetten.
[UIT]
Om de schermbeveiliging uit te
zetten.
x [ACHTERGROND]
Om de achtergrondkleur van het TV-scherm in
de stopstand of bij het afspelen van een Super
Audio CD, CD of DATA CD (MP3 audio) te
kiezen.
[HOESBEELD]
Het schermbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen wanneer
het is opgenomen op de disc (CDEXTRA, enzovoort). Als er geen
schermbeeld op de disc staat,
verschijnt het [GRAFISCH]
beeld.
[GRAFISCH]
Er verschijnt een vooraf ingesteld
beeld dat in het systeem is
opgeslagen.
[BLAUW]
Blauwe achtergrond.
[ZWART]
Zwarte achtergrond.
x [LINE]
Om de methode te kiezen voor de uitvoer van
videosignalen via de EURO AV T OUTPUT
(TO TV)-aansluiting achter op het toestel.
[VIDEO]
Voert videosignalen uit.
[RGB]
Voert RGB-signalen uit.
Opmerking
Individuele instellingen
[INDIVIDUELE INSTELLING]
Gebruik dit om de afspeelinstellingen en andere
instellingen op te geven.
Kies [INDIVIDUELE INSTELLING] in het
instelscherm. Om het scherm te gebruiken, zie
"Gebruik van het instelscherm" (pagina 80).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
• Wanneer uw TV niet compatibel is met RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het TV-scherm
wanneer u [RGB] kiest. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de televisie.
INDIVIDUELE INSTELLING
AUTO
PAUZESTAND:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
MULTI-DISC RESUME:
AAN
AUDIO DRC:
STANDAARD
DivX:
Registration Code
Deze instelling geldt alleen wanneer u [TV
TYPE] bij [SCHERMINSTELLING] op [16:9]
zet (pagina 82). Stel dit in voor weergave van
4:3 progressive signalen. Wanneer u de breedte/
hoogte-verhouding van uw progressive (525p/
625p) compatibele TV kunt regelen, moet u dat
doen op uw TV en niet op het toestel.
x [PAUZESTAND] (alleen DVD VIDEO/DVDRW)
Hiermee kiest u het beeld in de pauzestand.
[AUTO]
Het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies normaal deze
instelling.
[BEELD]
Het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge
resolutie weergegeven.
Opmerking
• Deze instelling werkt alleen wanneer “P AUTO
(PROGRESSIVE AUTO)” of “P VIDEO
(PROGRESSIVE VIDEO)” geselecteerd is met de
PROGRESSIVE toets (pagina 26).
[VOLLEDIG]
[NORMAAL]
Selecteer dit om de breedte/
hoogte-verhouding van uw TV te
regelen.
Selecteer dit wanneer u de
breedte/hoogte-verhouding van
uw TV niet kunt regelen. Geeft
een signaal met een breedte/
hoogte-verhouding van 16:9 weer
met zwarte stroken links en rechts
van het beeld.
Instellingen en afstellingen
x [4:3 VERHOUDING]
x [MUZIEKSTUKKEUZE] (alleen DVD
VIDEO)
Geeft het geluidsspoor met het grootste aantal
kanalen voorrang bij het afspelen van een DVD
VIDEO met verschillende geluidsindelingen
(PCM, DTS, MPEG audio of Dolby Digital).
[UIT]
Geen voorrang toegekend.
[AUTO]
Voorrang toegekend.
Opmerking
16:9 TV
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE]
heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]
instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 81).
(Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.)
• Als PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGgeluidssporen evenveel kanalen hebben, kiest het
wordt vervolgd
83NL
toestel PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEGgeluidssporen in deze volgorde.
x [MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Om Multi-disc Resume aan of uit te zetten. Het
herstartpunt kan worden gememoriseerd voor 40
verschillende DVD VIDEO/VIDEO CD discs
(pagina 36).
[AAN]
Het hervatpunt opslaan voor
maximaal 40 discs.
[UIT]
De instellingen worden niet
opgeslagen in het geheugen. Het
afspelen wordt alleen hervat bij
het hervatpunt voor de huidige
disc in het systeem.
x [AUDIO DRC] (Dynamic Range Control)
(alleen DVD VIDEO/DVD-RW)
Versmalt het dynamische bereik van de sound
track. Dit is handig om 's nachts films te
bekijken met laag volume.
[UIT]
Geen compressie van het
dynamische bereik.
[STANDAARD]
De sound track wordt
weergegeven met het normale
dynamische bereik.
[MAX]
Comprimeert het dynamische
bereik maximaal.
Opmerking
• [AUDIO DRC] werkt alleen met Dolby Digital
bronnen.
x [DivX]
Toont de registratiecode van het toestel.
Meer informatie vindt u op
http://www.divx.com op het Internet.
84NL
Luidsprekerinstellingen
[LUIDSPREKER]
Voor een optimaal surround-geluid, moet u de
grootte van de aangesloten luidsprekers en hun
afstand tot uw luisterpositie instellen. Zet
vervolgens luidsprekervolume en –balans gelijk
aan de hand van de testtoon.
Kies [LUIDSPREKER] in het instelscherm.
Voor details, zie "Gebruik van het instelscherm"
(pagina 80).
Standaardinstellingen zijn onderstreept.
Opmerking
• U kunt deze instelitems niet uitvoeren, wanneer u
hoofdtelefoons op het toestel heeft aangesloten.
LUIDSPREKER
GROOTTE:
AFSTAND:
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
UIT
TEST TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
JA
JA
ACHTER
JA
Terugkeren naar de standaard
instelling bij het wijzigen van een
instelling
Kies het item en druk op CLEAR. Merk op dat
alleen de instelling [GROOTTE] niet terugkeert
naar de standaardinstelling.
x [GROOTTE]
Indien u geen midden- of surroundluidsprekers
aansluit of de achterluidsprekers verplaatst,
moet u de parameters voor [MIDDEN] en
[SURROUND] instellen en de positie van de
surroundluidsprekers opgeven. De instellingen
van voorluidsprekers zijn vastgelegd en kunnen
niet worden gewijzigd.
Positieschema
1,0 - 7,0 m
0,0 - 7,0 m
90
A
A
45
B
B
20
[JA]
[MIDDEN]
[JA]: kies normaal deze instelling.
[GEEN]: kies deze instelling
wanneer geen middenluidspreker
is aangesloten.
[SURROUND]
[SUBWOOFER]
[ACHTER]: Kies dit als de
surroundluidsprekers zich in
sectie B bevinden.
[OPZIJ]: Kies dit als de
surroundluidsprekers zich in
sectie A bevinden.
[GEEN]: kies deze instelling
wanneer geen surround
luidspreker is aangesloten.
[JA]
Opmerking
• Als u een item kiest, valt het geluid tijdelijk weg.
• De subwoofer kan een overdreven krachtig geluid
produceren afhankelijk van de instelling van de
andere luidsprekers.
x [AFSTAND]
De standaard afstand voor de luidsprekers ten
opzichte van de luisterpositie staat hieronder
afgebeeld.
Wanneer u de afstand instelt met de
snelinstelling (pagina 32), verschijnt de
instelling automatisch.
Verander de waarde via het instelscherm
wanneer u de luidsprekers verplaatst.
[VOOR]
3 m*
De afstand van de voorluidsprekers
tot de luisterpositie kan in stappen
van 0,2 meter worden ingesteld van
1,0 tot 7,0 meter.
[MIDDEN]
3 m*
(verschijnt
wanneer u
[MIDDEN] bij
[GROOTTE]
instelt op [JA].)
De afstand van de
middenluidsprekers tot de
luisterpositie kan in stappen van 0,2
meter worden ingesteld van 0,0 tot
7,0 meter.
[SURROUND]
3 m*
(verschijnt
wanneer u
[SURROUND]
bij [GROOTTE]
instelt op
[GEEN].)
De afstand van de
surroundluidsprekers tot de
luisterpositie kan in stappen van 0,2
meter worden ingesteld van 0,0 tot
7,0 meter.
Instellingen en afstellingen
[VOOR]
* Bij het verrichten van de Snelinstelling (pagina 32)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
Opmerking
• Als u de afstand instelt, valt het geluid tijdelijk weg.
• Als de voor- en surroundluidsprekers niet even ver
van de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van
de dichtsbij zijnde luidspreker in.
• Plaats de surroundluidsprekers niet verder van de
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling [AFSTAND] kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
wordt vervolgd
85NL
x [NIVEAU (VOOR)]
U kunt het niveau van de voorluidspreker
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
[L]
0 dB
Instellen tussen -6 dB en 0 dB in
stappen van 1 dB.
[R]
0 dB
Instellen tussen -6 dB en 0 dB in
stappen van 1 dB.
[MIDDEN]
Instellen tussen -6 dB en +6 dB in
0 dB
stappen van 1 dB.
(verschijnt wanneer
u [MIDDEN] bij
[GROOTTE] instelt
op [JA].)
[SUBWOOFER]
0 dB
Instellen tussen -6 dB en +6 dB in
stappen van 1 dB.
Regel het luidsprekerniveau
met de testtoon.
1
Het bedieningsmenu verschijnt.
2
[L]
0 dB
Instellen tussen -6 dB en +6 dB in
stappen van 1 dB.
[R]
0 dB
Instellen tussen -6 dB en +6 dB in
stappen van 1 dB.
Het volume van alle luidsprekers
tegelijk regelen
Gebruik de VOLUME regelaar op het toestel of
druk op VOLUME +/– op de afstandsbediening.
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
De opties voor [INSTELLING]
verschijnen.
3
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk op ENTER.
Het instelscherm verschijnt.
4
x [NIVEAU (SURROUND)]
U kunt het niveau van de surround luidsprekers
regelen. Zorg ervoor dat [TEST TOON] op
[AAN] staat.
(Deze instellingen verschijnen, behalve wanneer
u [SURROUND] bij [GROOTTE] instelt op
[GEEN].)
Druk op
DISPLAY met de speler in
de stopstand.
5
6
Druk op X/x om [LUIDSPREKER] te
kiezen, en druk vervolgens op ENTER
of c.
Druk op X/x om [TEST TOON] te
kiezen, en druk vervolgens op ENTER
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x om [AAN] te
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
Elke luidspreker produceert
achtereenvolgens de testtoon.
7
Regel vanuit de luisterpositie [NIVEAU
(VOOR)] of [NIVEAU (SURROUND)] met
C/X/x/c.
De testtoon wordt alleen geproduceerd door
de betreffende luidspreker.
8
Druk op ENTER na het verrichten van
de nodige instellingen.
x [TEST TOON]
9
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU (VOOR)] en [NIVEAU
(SURROUND)] te regelen.
10 Druk herhaaldelijk op X/x om [UIT] te
Druk herhaaldelijk op X/x om [TEST
TOON] te kiezen en druk vervolgens op
ENTER.
kiezen en druk vervolgens op ENTER.
[UIT]
De luidsprekers produceren geen testtoon.
[AAN]
Bij het regelen van het niveau produceert
elke luidspreker achtereenvolgens de
testtoon. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKER] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Opmerking
86NL
• Bij het verrichten van de luidsprekerinstellingen, valt
het geluid tijdelijk weg.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
alcohol of benzine.
Met alle vragen over eventuele problemen met uw
apparaat kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony dealer.
Discs reinigen
Spanningsbronnen
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD/DVDreinigingsdisc. Die kan defecten veroorzaken.
• Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakkundig
personeel worden vervangen.
Kleuren op een TV-scherm
Plaatsing
Werking
• Indien het apparaat direct van een koude in een
warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht,
kan er condensvorming optreden op de lenzen in het
apparaat. In dat geval kan de werking van het
apparaat zijn verstoord. Verwijder in dat geval de
disc en laat het apparaat ongeveer een half uur aan
staan tot alle vocht is verdampt.
• Haal de disc uit het apparaat wanneer u dit verplaatst.
Indien u dat niet doet, kan de disc beschadigd worden.
BELANGRIJK
Let op: Dit apparaat kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het TVscherm tonen. Als u dit beeld lange tijd op het TVscherm laat staan, bestaat het gevaar dat het
televisiescherm onherstelbaar wordt beschadigd.
Vooral projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.
Het systeem verplaatsen
Wanneer u het apparaat verplaatst, moet u de volgende
procedure gebruiken om het loopwerk binnenin te
beschermen.
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION om “DVD”
te kiezen.
2
Controleer of alle discs uit het apparaat zijn
verwijderd.
3
Druk x en "/1 tegelijk in.
“MECHA LOCK” verschijnt na “STANDBY”
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
4
Trek de stekker uit het stopcontact.
Aanvullende informatie
• Installeer het apparaat op een goed geventileerde
plaats om te voorkomen dat het overhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het apparaat niet in een nauw bemeten en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
apparaat te plaatsen. Het systeem is uitgerust met een
krachtige versterker. Indien de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het apparaat oververhit en defect
raken.
• Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond,
zoals een tapijt, waardoor de ventilatiegaten kunnen
worden afgesloten.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof
of mechanische schokken.
• Indien de luidsprekers de kleuren op het TV-scherm
beïnvloeden, moet u de TV onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Indien de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de TV af zetten.
Volumeregeling
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
87NL
Opmerkingen betreffende
discs
Disc hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
Verhelpen van storingen
Indien u problemen ondervindt bij het gebruik
van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op de
lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Als
het probleem daarmee niet is opgelost,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Voeding
De speler wordt niet ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
laat deze niet achter in een auto die in de volle
zon geparkeerd staat en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
Als "PROTECT" en "UNPLUG" afwisselend
verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Trek de stekker meteen uit het stopcontact en
controleer het volgende.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven
luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het systeem
geblokkeerd?
Steek de stekker na het controleren van de
bovenstaande punten en het oplossen van eventuele
problemen weer in het stopcontact en schakel het
toestel in. Wanneer de oorzaak van het probleem na
het controleren van bovenstaande punten niet is
gevonden, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Beeld
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen, of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit systeem kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u er discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) in probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbare accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
Geen beeld.
• U hebt het progressive formaat ingesteld maar uw
TV is niet compatibel met progressive signalen.
Keer dan terug naar interlace (standaardinstelling)
(pagina 26).
• Wanneer u het progressive formaat (525p/625p)
instelt, kan het beeld zijn beïnvloed, ook al is de
TV compatibel met progressieve signalen. Keer
dan terug naar interlace (standaardinstelling)
(pagina 26).
• De SCART (EURO AV) kabel is niet goed
aangesloten.
• De SCART (EURO AV) kabel is beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de juiste
EURO AV t INPUT-aansluiting (pagina 25).
• De video-ingang van de TV is niet ingesteld om
beelden met het toestel te bekijken.
• Controleer de uitvoer van uw systeem
(pagina 83).
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
88NL
Het beeld vult niet volledig het scherm, ook al
is de breedte/hoogte-verhouding onder [TV
TYPE] bij [SCHERMINSTELLING] op het
instelscherm ingesteld.
• De breedte/hoogte-verhouding ligt vast.
Geluid
Geen geluid.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening
wanneer "MUTING ON" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de
vertraagde weergavemodus. Druk op H om
terug te keren naar de normale weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit is bezig. Druk op
H om terug te keren naar de normale
weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstelling (pagina 84).
De subwoofer produceert geen geluid.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers
(pagina 16, 84).
• Stel het geluidsveld in op "AUTO FORMAT
DIRECT AUTO" (pagina 63).
Sterke brom of ruis is hoorbaar.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer of de aansluitsnoeren zich niet in de
buurt van een transformator of motor bevinden, en
minstens 3 meter verwijderd zijn van een TVtoestel of fluorescentieverlichting.
• Plaats de TV verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze
schoon met een doek die lichtjes is bevochtigd
met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo effect bij het afspelen van
een VIDEO CD, een CD of een MP3.
• Stel [GELUID] in op [STEREO] door op AUDIO
te drukken (pagina 61).
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
Het surround effect is moeilijk hoorbaar bij
weergave van een Dolby Digital, DTS of MPEG
geluidsspoor.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 63).
Alleen de middenluidspreker werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit
de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de middenluidspreker.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 63).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de
middenluidspreker minder uitgesproken.
De surroundluidsprekers produceren geen of
slechts een heel zwak geluid.
• Controleer de aansluitingen en instellingen van de
luidsprekers.
• Controleer of de geluidsveldfunctie aan is
(pagina 63).
• Bij sommige geluidsbronnen is het surroundeffect minder uitgesproken.
Bediening
Er kan niet worden afgestemd op
radiozenders.
• Controleer of de antenne goed is aangesloten.
Regel de antenne en sluit eventueel een
buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij automatisch
afstemmen). Stem handmatig af.
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de
vooraf ingestelde zenders werden gewist (bij het
zoeken naar vooraf ingestelde zenders). Stel de
zenders opnieuw in (pagina 76).
• Druk op DISPLAY zodat de frequentie verschijnt
in het uitleesvenster op het voorpaneel.
Aanvullende informatie
Het geluid uit de linker en rechter luidsprekers
is niet in balans of is omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten
goed zijn aangesloten.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en –
instelling (pagina 16, 84).
• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet
volledig compatibel met 5.1 kanalen. Het kan
mono of stereo zijn, ook al is het geluidsspoor
opgenomen in Dolby Digital of MPEG
audioformaat.
De afstandsbediening werkt niet.
• Er bevinden zich obstakels tussen
afstandsbediening en het toestel.
• De afstand tussen afstandsbediening en het toestel
is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de
afstandsbedieningssensor op het toestel gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna
leeg.
De disc wordt niet afgespeeld.
• Er zit geen disc in het toestel.
wordt vervolgd
89NL
• De disc zit omgekeerd.
Plaats de disc in de disclade met het label naar
boven.
• De disc zit niet goed op de disc-lade.
• Het toestel kan geen CD-ROM's, enz. afspelen
(pagina 7).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met
die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in het systeem
waardoor de lenzen kunnen worden beschadigd.
Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een
half uur aan staan .
Een MP3 audio track kan niet worden
afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in het MP3
formaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• De MP3-audiotrack is niet voorzien van de
extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet van MP3-indeling, ondanks
de extensie ".MP3".
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• Het toestel kan geen audiotracks met MP3PRO
indeling afspelen.
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [BEELD
(JPEG)] (pagina 48).
• Als u de [STAND (MP3, JPEG)] instelling niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het systeem uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op een DATA
CD.
• Dit toestel kan geen MP3 audiobestanden afspelen
die zijn opgenomen op DATA DVD's.
Een JPEG-beeldbestand kan niet worden
afgespeeld
• De DATA CD is niet opgenomen in het JPEGformaat conform ISO 9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
• Het bestand heeft een andere extensie dan
".JPEG" of ".JPG".
• Het beeld is groter dan 3072 (breedte) x 2048
(hoogte) in de normale modus of meer dan
3.300.000 pixels in progressive JPEG.
• Het past niet op het scherm (deze beelden worden
verkleind).
• [STAND (MP3, JPEG)] is ingesteld op [GELUID
(MP3)] (pagina 48).
• Als u de [STAND (MP3, JPEG)] instelling niet
kunt wijzigen, plaatst u de disc opnieuw of
schakelt u het systeem uit en weer in.
• Er staat een DivX-videobestand op een DATA
CD.
90NL
• Dit toestel kan geen JPEG-beeldbestanden
afspelen die zijn opgenomen op DATA DVD's.
De MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden
worden tegelijkertijd afgespeeld.
• [AUTO] is gekozen bij [STAND (MP3, JPEG)]
(pagina 48).
Een DivX-videobestand kan niet worden
afgespeeld
• Het bestand is niet aangemaakt met DivXformaat.
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".AVI"
or ".DIVX".
• De DATA CD (DiviX video)/DATA DVD is niet
opgenomen in de DivX-indeling conform ISO
9660 Level 1/Level 2 of Joliet/UDF.
• Het DivX-videobestand is groter dan 720
(breedte) × 576 (hoogte).
De titels van albums/tracks/bestanden worden
niet juist weergegeven.
• Het apparaat kan alleen alfanumerieke tekens
weergeven. Andere tekens verschijnen als [*].
Een disc begint niet te spelen vanaf het begin.
• Program play, Shuffle Play of Repeat Play is
geselecteerd.
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren
vóór het afspelen van een disc.
• Resume Play is geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op het toestel of de
afstandsbediening en start de weergave
(pagina 36).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt
automatisch op het TV-scherm. wordt vervolgd
Het toestel begint de disc automatisch af te
spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische
weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een
automatische pauzefunctie. Bij het afspelen van
een dergelijke disc stopt het toestel de weergave
bij het automatisch pauzesignaal.
Sommige functies zoals Stop, Search, Slowmotion Play of Repeat Play werken niet.
• Bij sommige discs zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de disc.
De berichten verschijnen niet in de gewenste
taal op het scherm.
• Kies de taal voor het schermdisplay in het
instelscherm [SCHERMDISPL.] onder
[TAALKEUZE] (pagina 81).
De taal voor het geluid kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen
op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet
worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op
de DVD.
• Ondertitels veranderen kan niet met de DVD.
De ondertiteling kan niet worden
uitgeschakeld.
• Ondertitels uitschakelen kan niet met de DVD.
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
knippert een servicecode van 5 tekens
(bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van
een letter en 4 cijfers op het scherm en in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg dan
de onderstaande tabel.
C:13:50
De hoeken kunnen niet worden gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op
de DVD (pagina 67).
• Hoeken veranderen kan niet met de DVD.
[Gegevensfout] verschijnt op het
televisiescherm bij het afspelen van een DATA
CD of DATA DVD.
• De MP3-audiotrack/JPEG-beeldbestand/DivXvideobestand is defect.
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1
Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet
compatibel met DCF.
• Het JPEG-beeldbestand heeft de extensie ".JPG"
of ".JPEG", maar heeft niet het JPEG-formaat.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie
".AVI" of ".DIVX" maar heeft niet het DivXformaat, of heeft het DivX-formaat maar
beantwoordt niet aan een DivX-profiel.
Eerste 3
Oorzaak en/of oplossing
tekens van de
servicecode
C 13
De disc is vuil.
,Reinig de disc met een zachte
doek (pagina 88).
C 31
De disc is niet correct geplaatst.
,Zet het systeem opnieuw aan en
plaats de disc correct.
E XX
De zelfdiagnosefunctie van het
(xx is een cijfer) toestel heeft gewerkt om een defect
te voorkomen.
,Neem contact op met de Sonydealer of een plaatselijke
erkende servicedienst van Sony
en geef de servicecode van 5
tekens door.
Voorbeeld: E 61 10
Aanvullende informatie
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
"LOCKED" wordt op het display weergegeven.
• Neem contact op met de Sony-dealer of een
plaatselijke erkende Sony servicedienst.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
• Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem
na enkele minuten weer in.
91NL
Afstembereik
Technische gegevens
Versterkergedeelte
Stereo mode (nominaal)
55 W + 55 W (3 ohm bij 1
kHz, DIN)
Surround mode (referentie) muziekuitgangsvermogen
Voor: 143 W + 143 W
(met SS-TS46)
Midden*: 143 W
(met SS-CT46)
Surround*: 143 W + 143
W
(met SS-TS46B)
Subwoofer*: 285 W
(met SS-WS42)
Antenne
Tussenfrequentie
Videogedeelte
Output
Input
AUDIO IN
Hoofdtelefoon
Gevoeligheid: 450 mV
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gevoeligheid: 250/125
mV
Gewicht (ong.)
Super Audio CD/DVD-systeem
Laser
Signaalformaat
Luidspreker
Impedantie: 50 kohm
Impedantie: 50 kohm
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
Halfgeleiderlaser
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emissieduur: continu
PAL/NTSC
Frequentiebereik (in 2 CH STEREO mode)
DVD (PCM): 2 Hz tot 22
kHz (±1,0 dB)
CD: 2 Hz tot 20 kHz
(±1,0 dB)
Harmonische vervorming Minder dan 0,03 %
FM tunergedeelte
Afstembereik
Antenne
Antenne-aansluitingen
Tussenfrequentie
AM tunergedeelte
PLL quartz-locked digital
synthesizer
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Tweeweg bass reflex,
magnetisch afgeschermd
55 x 110 mm diam. conus
25 mm diam. balanskoepel
2,7 ohm
300 × 79 × 116 mm
(b/h/d)
1,1 kg
surround
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Tweeweg bass reflex
70 x 100 mm conus
25 mm diam. balanskoepel
2,7 ohm
265 × 1108 × 265 mm
(b/h/d)
3,4 kg
Subwoofer
87,5 – 108,0 MHz (stappen
van 50 kHz)
FM-draadantenne
75 ohm, asymmetrisch
10,7 MHz
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
92NL
Tweeweg bass reflex,
magnetisch afgeschermd
70 x 100 mm conus
25 mm diam. balanskoepel
2,7 ohm
265 × 1108 × 265 mm
(b/h/d)
3,5 kg
Midden
Tunergedeelte
Systeem
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
Luidsprekers
Voorkant
Luidsprekersysteem
Ingangen
TV, SAT
Video: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
* Afhankelijk van de geluidsveldinstelling en de bron
kan er geen geluid hoorbaar zijn.
531 – 1.602 kHz (met
interval van 9 kHz)
AM-kaderantenne
450 kHz
Bass reflex, magnetisch
afgeschermd
200 mm diam. conus
1,3 ohm
206 × 382 × 392 mm
(b/h/d)
7,8 kg
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Meegeleverde toebehoren
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Aan: 160 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
430 × 70 × 295 mm (b/h/d)
incl. uitstekende
onderdelen
3,6 kg
Zie pagina 14.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Verklarende woordenlijst
Album
Deel van een muziekstuk of een beeld op een
data CD met MP3 audio tracks of JPEGbestanden.
Bestand
Een JPEG-beeld opgenomen op een DATA CD
of een DivX video op een DATA CD/DATA
DVD. (Deze definitie van "bestand" geldt
uitsluitend voor dit systeem.) Eén bestand bevat
één afbeelding of film.
DivX®
Digitale videotechnologie van DivXNetworks,
Inc. Videofilms met DivX-technologie zijn van
uitstekende kwaliteit ondanks een betrekkelijk
kleine bestandsgrootte.
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surroundluidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
bass-geluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als 0.1 kanaal (werkt alleen wanneer
een diep bass-effect is vereist). Alle zes de
kanalen van dit formaat worden apart
opgenomen voor een superieure
kanaalscheiding. Bovendien is er minder
signaalverlies doordat alle signalen digitaal
worden verwerkt.
Aanvullende informatie
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit wordt gedaan met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
x Movie modus
U kunt de Movie modus gebruiken voor TVprogramma's in stereo en alle programma's die
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
wordt vervolgd
93NL
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1-kanaals
geluid benadert.
x Music modus
U kunt de Music modus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere
Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround
Pro Logic links-rechts verschuiving natuurlijker
en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.
Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te
benutten, dient u te beschikken over een paar
surroundluidsprekers en een middenluidspreker.
De surroundluidsprekers produceren mono
geluid.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door Digital Theater Systems, Inc.
Deze technologie is compatibel met de 5.1kanaals surround sound. Dit formaat omvat een
stereo achterkanaal en een apart
subwooferkanaal. DTS produceert hetzelfde
digitale kwaliteitsgeluid via 5.1 kanalen. De
kanaalscheiding is uitstekend omdat alle
kanaalgegevens apart zijn opgenomen en
digitaal worden verwerkt.
DVD
Een disc die tot 8 uur beeld kan bevatten, met
eenzelfde diameter als een CD.
De datacapaciteit van een éénlagige en
enkelzijdige DVD is 4,7 GB (Giga Byte), wat 7
keer meer is dan die van een CD. De
datacapaciteit van een tweelagige en
enkelzijdige DVD is 8,5 GB, van een éénlagige
en dubbelzijdige DVD 9,4 GB en van een
tweelagige en dubbelzijdige DVD 17 GB.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 2 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/40e van
de oorspronkelijke grootte. De DVD maakt ook
gebruik van variabele codeertechnologie die de
toe te kennen gegevens aanpast volgens de
beeldstatus.
94NL
Audiogegevens worden opgenomen in Dolby
Digital en PCM, voor een meer natuurgetrouwe
weergave.
Een DVD biedt ook tal van geavanceerde
mogelijkheden zoals meervoudige hoeken,
meervoudige talen en kinderbeveiliging.
DVD-RW
Een DVD-RW is een opneembare en
herschrijfbare disc van hetzelfde formaat als een
DVD VIDEO. Een DVD-RW kan worden
opgenomen in twee verschillende modi: VRmodus en Video-modus. DVD-RW's die zijn
gemaakt in videomodus hebben dezelfde
indeling als een DVD VIDEO terwijl gegevens
op discs die gemaakt zijn in VR-modus (Video
Recording) kunnen worden geprogrammeerd of
bewerkt.
DVD+RW
Een DVD+RW (plus RW) is een opneembare en
herschrijfbare disc. DVD+RW's gebruiken een
opname-indeling die te vergelijken is met de
indeling DVD VIDEO.
Filmsoftware, Videosoftware
DVD's kunnen film- of videosoftware bevatten.
Op Film-DVD's staan dezelfde beelden (24
frames per seconde) die in de bioscoop worden
vertoond. Op Video-DVD's, zoals TV-drama's
of sitcoms, staan beelden van 30 frames (of 60
velden) per seconde.
Multi-hoekfunctie
Op sommige DVD's zijn verschillende hoeken
of camerastandpunten voor een scène
opgenomen.
Multi-taalfunctie
Op sommige DVD's zijn geluid en ondertitels
opgenomen in verschillende talen.
Playback Control (PBC)
Signalen opgenomen op VIDEO CD's (Versie
2.0) om de weergave te regelen.
Menuschermen opgenomen op VIDEO CD's
met PBC-functies bieden de mogelijkheid van
eenvoudige interactieve programma's,
programma's met zoekfuncties, enzovoort.
Progressive-indeling
(sequentiële scanning)
In tegenstelling tot de Interlace-indeling kan de
progressive-indeling 50 - 60 beelden per
seconde weergeven door alle scanlijnen te
reproduceren (525 lijnen voor het NTSCsysteem, 625 lijnen voor het PAL-systeem). De
algehele beeldkwaliteit wordt verbeterd en
stilstaande beelden, tekst en horizontale lijnen
worden scherper weergegeven. Deze indeling is
compatibel met de 525 of 625 progressiveindeling.
gecomprimeerd. VIDEO CD's kunnen 6 keer
meer audiogegevens bevatten dan conventionele
audio CD's.
Er zijn 2 versies van VIDEO CD's.
• Versie 1.1: hiermee kunnen alleen bewegende
beelden en geluid worden afgespeeld.
• Versie 2.0: hiermee kunnen stilstaande
beelden met hoge resolutie worden bekeken en
PBC-functies worden gebruikt.
Dit toestel is compatibel met beide versies.
Regiocode
ALL
Scène
Op een VIDEO CD met PBC-functies zijn de
menuschermen, bewegende beelden en
stilstaande beelden opgesplitst in "scènes".
Aanvullende informatie
Dit systeem is bedoeld ter bescherming van de
auteursrechten. Aan elke DVD-speler en DVD
wordt een regiocode toegekend volgens het
verkoopgebied. Elke regiocode staat vermeld op
de speler en de disc-verpakking. De speler kan
discs afspelen waarvan de regiocode
overeenkomt met zijn regiocode. Het toestel kan
ook discs afspelen met het merkteken “ ”.
Ook wanneer er geen regiocode vermeld is op de
DVD kan de regiobeperking van toepassing zijn.
Titel
Het langste deel van een beeld of muziekstuk op
een DVD, film, enzovoort, op videosoftware of
een heel album voor audiosoftware.
Track
Delen van een beeld of een muziekstuk op een
VIDEO CD, CD of MP3. Een album bestaat uit
verscheidene tracks (alleen MP3).
VIDEO CD
Een compact disc die bewegende beelden bevat.
De beeldgegevens zijn van het MPEG 1 formaat,
één van de wereldwijde normen inzake digitale
compressietechnologie. De beeldgegevens
worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/140e van
de oorspronkelijke grootte. Een 12 cm VIDEO
CD kan dus maximum 74 minuten bewegende
beelden bevatten.
VIDEO CD's bevatten ook compacte
audiogegevens. Geluiden buiten het hoorbare
bereik worden gecomprimeerd terwijl geluiden
die de mens wel kan horen, niet worden
95NL
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F).
96NL
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Niet vermeld
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
H FUNCTION (35)
B Disc-lade (35)
I PHONES-aansluiting (35)
C A (openen/sluiten) (35, 79)
J VOLUME (35)
D H (weergave) (35)
K
E X (pauze) (35)
L Uitleesvenster op het voorpaneel (98)
F x (stop) (35, 79)
M AUDIO IN-aansluiting
(afstandsbedieningssensor) (14)
Aanvullende informatie
A "/1 (aan/wachtstand) (31, 35, 79)
G ./> (35)
97NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Indicaties in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Licht op tijdens PBC-weergave. (alleen
VIDEO CD)42
F Huidig surroundformaat (behalve
Super Audio CD) (62)
B Gaat branden wanneer de
tijdinformatie van een titel of hoofdstuk
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel. (alleen DVD)
G Huidige modus (alleen DVD)
C Mono/stereo effect (alleen radio)(76)
I Afspeelstatus (alleen DVD)
D Licht op wanneer een 2-kanaalsbron
wordt weergegeven door de
surroundluidsprekers. (64)
E Huidig geluidseffect (behalve Super
Audio CD) (66)
98NL
H Licht op tijdens MULTI
kanaalsweergave. (alleen Super Audio
CD) (41)
Achterpaneel
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
SURR R
SURR L
CENTER
OUTPUT(TO TV)
WOOFER
R AUDIO IN L
VIDEO IN
SAT
COAXIAL
SPEAKER
FM 75
D AM-aansluiting (24)
B COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (25)
E FM 75Ω COAXIAL-aansluiting (24)
C EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluitingen (25)
F SAT VIDEO/AUDIO IN-aansluitingen
(27, 29)
Aanvullende informatie
A SPEAKER-aansluitingen (16)
99NL
Afstandsbediening
I Cijfertoetsen (40, 68, 72)
Cijfertoets 5 is voorzien van een
reliëfpunt.*
J CLEAR, - (32, 37, 72, 73)
K TOP MENU (40)
L C/X/x/c/ENTER (31, 37, 63, 68, 75, 79,
80)
M O RETURN (42)
N
REPLAY, STEP (35)
O . PRESET –, TV CH – (32, 35, 72, 76)
P m/
SLOW, TUNING – (53, 76)
Q H (weergave) (35)
De toets H is voorzien van een
reliëfpunt.*
R TV (72)
S THEATRE SYNC (73)
T "/1 (aan/wachtstand) (31, 35, 76)
U AMP MENU (31, 75, 79)
V DSGX (66)
W FUNCTION (26, 35, 65, 75)
X SOUND FIELD (63)
Y DISPLAY (76)
Z PICTURE NAVI (46)
wj AUDIO (61)
wk SUBTITLE (67)
wl ANGLE (67)
e; ALBUM –/+ (35, 73)
ea MENU (40)
es MUTING (35)
ed VOLUME, TV VOL +/– (35, 72, 76)
De toets VOLUME, TV VOL + is voorzien
van een reliëfpunt.*
A TV [/1 (aan/wachtstand) (72)
ef
B TV/VIDEO (72)
eg > PRESET +, TV CH + (32, 35, 72, 76)
C TUNER MENU (76)
eh
D SLEEP (78)
ej M/
E SA-CD/CD (41)
ek x (stop) (35, 68, 76)
F PROGRESSIVE (26)
el X (pauze) (35)
G REPEAT/FM MODE (39, 76)
* Gebruik het reliëfpunt als referentie wanneer u het
toestel bedient.
H MULTI/2CH (41)
100NL
DISPLAY (11, 32, 37, 68, 80)
ADVANCE, STEP (35)
SLOW, TUNING + (53, 76)
DVD instelmenulijst
Via het DVD instelmenu kunnen de volgende items worden ingesteld.
De volgorde op het scherm kan verschillen.
TAALKEUZE
SCHERMINSTELLING
SCHERMDISPL. (Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
TV TYPE
MENU
SCHERMBEVEILIGING
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
ONDERTITELING
(Kies de taal die u wilt
gebruiken in de getoonde
talenlijst.)
LINE
4:3
VERHOUDING
LUIDSPREKERINSTELLING
INDIVIDUELE INSTELLING
PAUZESTAND
GROOTTE
AUTO
BEELD
MUZIEKUIT
STUKKEUZE
AUTO
MULTI-DISC
AAN
RESUME
UIT
AUDIO DRC
UIT
STANDAARD
MAX
DivX
VOOR
MIDDEN
SURROUND
AFSTAND
SUBWOOFER
VOOR
MIDDEN
JA
JA
GEEN
ACHTER
OPZIJ
GEEN
JA
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
Aanvullende informatie
GELUID
ACHTERGROND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN&SCAN
AAN
UIT
HOES
BEELD
GRAFISCH
BLAUW
ZWART
VIDEO
RGB
VOLLEDIG
NORMAAL
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
NIVEAU
(VOOR)
NIVEAU
(SURROUND)
TEST TOON
L
R
MIDDEN
SUBWOOFER
L
R
–6 dB – 0 dB
–6 dB – 0 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
–6 dB – +6 dB
UIT
AAN
101NL
Versterkermenulijst
Met AMP MENU op de afstandsbediening kunnen de volgende items worden ingesteld.
AMP menu
DIMMER
DEMO
AUDIO ATT
102NL
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
Index
Cijfers
16:9 82
4:3 LETTER BOX 82
4:3 OUTPUT 83
4:3 PAN&SCAN 82
5.1 Channel Surround 62
A
A/V SYNC 52
Accessoires 14
ACHTERGROND 82
Achterpaneel 99
AFSTAND 85
Afstandsbediening 14, 72, 100
ALBUM 54
Album 93
AMP menu 31, 75
Andere componenten
aansluiten 29
Andere componenten
beluisteren 75
ANGLE 67
Antenne aansluiten 24
AUDIO DRC 84
AUDIO VERZWAKKER 75
B
Batterijen 14
Bedieningsmenu 11
Behandeling van discs 88
BESTAND 54
Bestand 93
C
COMPONENT VIDEO OUT
26
D
DATA CD 45, 50
DATA DVD 50
De luidsprekers aan de muur
bevestigen 22
De TV bedienen 72
DEMO 31
Demonstratie 31
Diavoorstelling 48
DIMMER 79
Direct doorspoelen 35
direct opnieuw afspelen 35
DISPLAY 57
Display
Instelscherm 80
DivX® 50, 84, 93
DOLBY DIGITAL 61
Dolby Digital 93
Dolby Pro Logic II 93
Dolby Surround Pro Logic 94
Doorlopend afspelen 35
DSGX 66
DTS 61, 94
DVD 94
DVD+RW 94
DVD-menu 40
DVD-RW 40, 94
LUIDSPREKER 84
Luidsprekerinstelling 34
Luidsprekers aansluiten 16
M
MENU 81
MP3 43, 45
MULTI-DISC RESUME 84
Multi-hoekfunctie 67, 94
Multi-sessie CD 8
Multi-taalfunctie 94
Muting 35
MUZIEKSTUK 54
MUZIEKSTUKKEUZE 83
E
N
EFFECT 49
EIGEN
KINDERBEVEILIGING 68
NIVEAU (SURROUND) 86
NIVEAU (VOOR) 86
F
Filmsoftware 94
G
GELUID 81
Geluidsveld 63
Geschikte discs 7
GROOTTE 84
H
HERSTELLEN 81
Het netsnoer aansluiten 31
Het TV-geluid beluisteren 65
HOOFDSTUK 54
I
INDEX 54
INDIVIDUELE INSTELLING
83
INSTELLING 80
Instelscherm 80, 101
INTERVAL 49
J
JPEG 43, 45
K
KINDERBEVEILIGING 69
L
LINE 83
O
ONDERTITELING 67, 81
ORIGINAL 40
Overzicht aansluiting 15
P
PAUZESTAND 83
PBC-weergave 8, 42, 94
PICTURE NAVI 46, 56
PLAY LIST 40
Program Play 37
Progressieve indeling 26, 95
PROGRESSIVE AUTO 26
PROGRESSIVE VIDEO 27
R
Radio 76
RDS 78
Regiocode 9, 95
Repeat Play 39
Resume Play 36
S
Scan 53
SCENE 54
Scène 95
SCHERMBEVEILIGING 82
SCHERMDISPL. 81
Schermdisplay
Bedieningsmenuscherm 11
Instelscherm 80
SCHERMINSTELLING 82
wordt vervolgd
103NL
SLEEP 78
Snel achteruit 53
snel vooruit 53
Snelinstelling 32
STAND (MP3, JPEG) 48
Super Audio CD 8, 41
T
Taalcodelijst 96
TAALKEUZE 81
TEST TOON 86
THEATRE SYNC 73
TIJD/TEKST 55
TITEL 54
Titel 95
Track 95
TUNER MENU 76
TV aansluiten 25
TV TYPE 82
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 57, 98
V
Verhelpen van storingen 88
Versterkermenulijst 102
Vertraagde weergave 53
VIDEO CD 95
VOLLEDIG 80
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 77
Voorinstelzender 76
Voorpaneel 97
W
Willekeurige weergave 38
Z
Zoeken 53
naar een bepaald punt met
beeld 53
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising