Sony DAV-DZ880W Gebruiksaanwijzing

Add to My manuals
144 Pages

advertisement

Sony DAV-DZ880W  Gebruiksaanwijzing | Manualzz
4-122-233-41(1)
DVD Home Theatre
System
Gebruiksaanwijzing
DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W
(Alleen DAV-DZ880W)
©2009 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Let op – Het gebruik van optische
instrumenten in combinatie met dit
product verhoogt het risico op
oogletsels.
Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals
een boekenrek of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
verluchtingsopeningen van het toestel niet worden
afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen enz.
Plaats geen open vlammen, zoals van een brandende
kaars, op het toestel.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het
risico op brand of elektrische schokken te
verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde
voorwerpen zoals een vaas op het toestel.
Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet
worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals
zonlicht, vuur en dergelijke.
Om verwondingen te voorkomen moet dit apparaat
stevig worden vastgemaakt aan de grond/muur in
overeenstemming met de installatie-instructies.
Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of
hoofdtelefoon kan gehoorbeschadiging tot gevolg
hebben.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Dit toestel is
geclassificeerd als een
laserproduct van klasse
1. Deze markering
bevindt zich achteraan
op de buitenzijde.
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
2NL
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat
de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze
batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In
het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere
batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt
enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EUrichtlijnen van kracht zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service-/
garantiedocumenten.
Voor de draadloze zendontvanger
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Zie "Veiligheidsinformatie draadloos product"
(bijgeleverd).
Over de surroundversterker
• Het naamplaatje bevindt zich aan de buitenkant op de
zijkant.
Voorzorgsmaatregelen
Stroombronnen
• Het toestel blijft onder netspanning staan zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf
uitgeschakeld.
• De stekker wordt gebruikt om het toestel los te
koppelen; verbind het toestel daarom met een
stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een
afwijking opmerkt aan het toestel, trekt u het snoer
onmiddellijk uit het stopcontact.
Over deze
gebruiksaanwijzing
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de afstandsbediening
beschreven. U kunt ook de
bedieningselementen op het toestel gebruiken
als ze dezelfde of soortgelijke namen hebben
als deze op de afstandsbediening.
• De bedieningsmenu-items kunnen verschillen
afhankelijk van de regio waar u zich bevindt.
• "DVD" kan worden gebruikt als algemene
term voor een DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R en DVD-RW/DVD-R.
• De afmetingen voor Noord-Amerikaanse
modellen worden weergegeven in voet (ft).
• De standaardinstelling is onderstreept.
Auteursrechten
Dit product is voorzien van
copyrightbeveiligingstechnologie die wordt
beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten. Het
gebruik van deze
copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn
goedgekeurd door Macrovision en is bedoeld
voor gebruik in huis en beperkte kring tenzij
Macrovision hiervoor toestemming heeft
verleend. Aanpassing of demontage is verboden.
Dit toestel is uitgerust met een Dolby* Digital en
Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix surround
decoder en het DTS** Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse
patentnummers: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 en andere Amerikaanse en
wereldwijde patenten die uitgegeven of in
behandeling zijn. DTS en DTS Digital Surround
zijn gedeponeerde handelsmerken en het DTS-logo
en -symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. ©
1996-2008 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Dit systeem bevat High-Definition Multimedia
Interface-technologie (HDMITM).
3NL
HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC.
"DVD-RW", "DVD-R", "DVD+RW",
"DVD+R", "DVD VIDEO" en de "CD"-logo's
zijn handelsmerken.
"BRAVIA" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
"PLAYSTATION" is een handelsmerk van
Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
DivX® is een videocompressietechnologie
ontwikkeld door DivX, Inc.
DivX, DivX Certified en geassocieerde logo's
zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden
gebruikt onder licentie.
"S-AIR" en het S-AIR-logo zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-octrooien zijn in licentie gegeven door
Fraunhofer IIS en Thomson.
Over MPEG-4 Visual
DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD
ONDER DE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENTIE VOOR
PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL
GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM
VIDEO TE DECODEREN IN
OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4
VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO"),
DIE WERD GECODEERD DOOR EEN
CONSUMENT VOOR PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/
OF WERD VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE DOOR MPEG
LA GELICENTIEERD IS OM MPEG-4
VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN
LICENTIE VERLEEND OF IMPLICIET
4NL
TOEGEKEND VOOR ENIG ANDER
GEBRUIK. VOOR BIJKOMENDE
INFORMATIE, BIJVOORBEELD OVER
PROMOTIONEEL, INTERN EN
COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIES,
KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, LLC. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Over de S-AIR-functie
Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie,
die zorgt voor draadloze geluidstransmissie
tussen S-AIR-producten.
De volgende S-AIR-producten kunnen met dit
toestel worden gebruikt:
• Surroundversterker (bijgeleverd): u kunt
draadloos het geluid uit de
surroundluidsprekers beluisteren.
• S-AIR-ontvanger (optioneel): u kunt het
geluid van het toestel in een andere kamer
beluisteren.
De S-AIR-ontvanger kan als optie worden
gekocht (het gamma S-AIR-producten varieert
naargelang de regio).
Opmerkingen of instructies betreffende de
surroundversterker of de S-AIR-ontvanger in
deze gebruiksaanwijzing verwijzen enkel naar
situaties waarin de surroundversterker of de
S-AIR-ontvanger wordt gebruikt.
Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken"
(pagina 94) voor meer informatie over de
S-AIR-functie.
5NL
Inhoudsopgave
Over deze gebruiksaanwijzing ................ 3
Over de S-AIR-functie............................ 5
Afspeelbare discs .................................... 7
Aan de slag
Stap 1: Het toestel plaatsen .........14
Stap 2: Het toestel aansluiten......24
Stap 3: Het draadloze systeem
installeren ................................36
Stap 4: De snelle instelling
uitvoeren ..................................37
Stap 5: De bron selecteren...........41
Stap 6: Surroundgeluid
weergeven................................42
Disc
Een disc afspelen................................... 45
Weergavemodus gebruiken................... 50
Gegevens op een disc
zoeken/selecteren............................ 53
MP3-bestanden/JPEG-beeldbestanden
afspelen ........................................... 55
Videobestanden bekijken ...................... 60
De vertraging tussen beeld en geluid
regelen ............................................ 63
Weergave van de disc beperken............ 63
De instellingen van het toestel wijzigen
via het instelscherm ........................ 65
Tuner
Radiozenders vooraf instellen............... 73
Luisteren naar de radio.......................... 74
Het Radio Data System gebruiken
(RDS).............................................. 76
Controle voor HDMI/Extern
geluidsapparaat
De functie Controle voor HDMI
gebruiken voor "BRAVIA"
Sync ................................................ 77
Bestanden op een USB-apparaat
afspelen ........................................... 80
Liedjes overzetten naar een
USB-apparaat.................................. 89
Een mobiele telefoon van het merk Sony
Ericsson gebruiken ......................... 92
6NL
De DIGITAL MEDIA PORT-adapter
gebruiken........................................ 93
Een S-AIR-product gebruiken.............. 94
Andere handelingen
Optimaal surroundgeluid voor een
ruimte ........................................... 100
De juiste instellingen automatisch
kalibreren...................................... 101
De tv bedienen met de bijgeleverde
afstandsbediening......................... 102
Geluidseffecten gebruiken.................. 103
Het effect selecteren dat bij de bron
past ............................................... 104
Multiplex Broadcast Sound
weergeven..................................... 104
De geluidsinvoer van de aangesloten
componenten wijzigen.................. 105
De Sleep Timer gebruiken.................. 105
De helderheid van het uitleesvenster op
het voorpaneel regelen ................. 106
Discinformatie controleren ................. 107
Terugkeren naar de
standaardinstellingen.................... 109
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen........................ 111
Opmerkingen over de discs ................ 112
Verhelpen van storingen..................... 113
Zelfdiagnosefunctie ............................ 124
Technische gegevens .......................... 125
Verklarende woordenlijst ................... 127
Weergaveprioriteit van
bestandstypes................................ 130
Taalcodelijst ....................................... 131
Onderdelen en
bedieningselementen .................... 132
Weergave van het
bedieningsmenuscherm ................ 137
Index ................................................... 141
Afspeelbare discs
Type
Disc-logo
Kenmerken
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEOindeling of videomodus
• DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEOindeling
VR-modus (Video
Recording)
• DVD-R/DVD-RW in VR-modus (Video
Recording) (behalve voor DVD-R DL)
VIDEO CD
• VIDEO CD (ver. 1.1 en 2.0-discs)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM in video CDindeling of Super VCD-indeling
Super Audio CD
• Super Audio CD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW in audio CD-indeling
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM in DATA CDindeling, met MP3-bestanden1), JPEGbeeldbestanden2), DivX-videobestanden
en MPEG4-videobestanden, die voldoen
aan ISO 96603) Level 1/Level 2 of Joliet
(uitgebreide indeling)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW in DATA DVDindeling met MP3-bestanden1), JPEGbeeldbestanden2), DivX-videobestanden
en MPEG4-videobestanden, die geschikt
zijn voor UDF (Universal Disk Format)
Pictogram
1)MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) is een standaardindeling van ISO/MPEG om audiogegevens te comprimeren. MP3bestanden moeten de indeling MPEG1 Audio Layer 3 hebben.
2)
JPEG-beeldbestanden moeten beantwoorden aan de DCF-beeldbestandsindeling. (DCF "Design rule for Camera
File system": beeldnormen voor digitale camera's bepaald door de Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).)
7NL
3)
Een logische indeling van bestanden en mappen op CD-ROM's, bepaald door de ISO (International Organization
for Standardization).
Opmerkingen over discs
Dit product is ontworpen om discs af te spelen die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
DualDiscs en sommige muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
voldoen niet aan de CD-norm (Compact Disc) en kunnen daarom mogelijk niet worden afgespeeld met
dit product.
Voorbeelden van discs die niet kunnen worden afgespeeld met het
toestel
Het toestel kan de volgende discs niet afspelen:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW die zijn opgenomen met een andere indeling dan die vermeld op pagina 7
• CD-ROM opgenomen met de PHOTO CD-indeling
• Datasectie van CD-Extra
• CD Graphics-disc
• DVD Audio
• DATA CD/DATA DVD die geen MP3-bestanden, JPEG-beeldbestanden, DivX-videobestanden of
MPEG4-videobestanden bevat
• DVD-RAM
• Blu-ray Disc
Het toestel kan de volgende discs evenmin afspelen:
• Een DVD VIDEO met een andere regiocode (pagina 9)
• Een disc met een speciale vorm (zoals een kaart of hart)
• Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt
• Een disc met resten kleefmiddel van plakband of stickers
Opmerking over CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Sommige CD-R's/CD-RW's/DVD-R's/DVD-RW's/DVD+R's/DVD+RW's kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld door de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de kenmerken van de
opnameapparatuur en beveiligingssoftware.
Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de opnameapparatuur voor meer informatie.
Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW's/DVD+R's, zelfs wanneer
deze op correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normale weergave.
Bovendien kunnen sommige DATA CD's/DATA DVD's die zijn gemaakt in de indeling Packet Write
niet worden afgespeeld.
Over een multi-sessie-CD
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie-CD afspelen wanneer de eerste sessie een MP3-bestand bevat.
MP3-bestanden die in latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden afgespeeld.
8NL
• Dit toestel kan alleen een multi-sessie-CD afspelen wanneer de eerste sessie een JPEG-beeldbestand
bevat. JPEG-beeldbestanden die in latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden
afgespeeld.
• Als MP3-bestanden en JPEG-beeldbestanden in muziek-CD-indeling of video-CD-indeling zijn
opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
Regiocode
Op de achterkant van het toestel staat een regiocode die ook op de DVD vermeld moet staan om de disc
met dit toestel te kunnen afspelen.
Een DVD VIDEO met het label ALL kan ook met dit toestel worden afgespeeld.
Als u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave van deze disc
niet toegestaan wegens regiobeperkingen.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige DVD
VIDEO's waarop geen regiocode staat vermeld toch niet kunnen worden afgespeeld.
Opmerking over de weergavefuncties van een DVD of VIDEO CD
Bepaalde weergavefuncties van een DVD of VIDEO CD kunnen opzettelijk door softwareproducenten
zijn vastgelegd. Dit toestel zal een DVD of VIDEO CD afspelen volgens de inhoud van de disc
ontworpen door de softwareproducenten, zodat bepaalde weergavefuncties mogelijk niet beschikbaar
zijn. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bijgeleverd bij de DVD of VIDEO CD.
9NL
Aan de slag
Aan de slag
Uitpakken
DAV-DZ380W
• Voorluidsprekers (2)
• Luidsprekerkabels (6, rood/
wit/groen/grijs/blauw/paars)
• Beschermkap van de
luidsprekerkabel (1)
• Afstandsbediening (1)
• Middenluidspreker (1)
• Houder van de
luidsprekerkabel (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Surroundluidsprekers (2)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Subwoofer (1)
• Voetjes (1 set)
• Surroundversterker (1)
• FM-draadantenne (1)
• Draadloze zendontvangers
(2)
• Gebruiksaanwijzing
• Gids voor snelle instelling
• Veiligheidsinformatie
draadloos product
Voor Britse modellen
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
of
• Gebruiksaanwijzing voor de
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
10NL
DAV-DZ680W
• Luidsprekerkabels (4,
groen/grijs/blauw/paars)
• Beschermkap van de
luidsprekerkabel (1)
Aan de slag
• Voorluidsprekers (2)
• Afstandsbediening (1)
• Houder van de
luidsprekerkabel (1)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Middenluidspreker (1)
• Voetjes (1 set)
• Surroundluidsprekers (2)
• Voeten (2)
• Draadloze zendontvangers
(2)
• Gebruiksaanwijzing
• Gids voor snelle instelling
• Veiligheidsinformatie
draadloos product
Voor Britse modellen
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Subwoofer (1)
• Schroeven (met onderlegring)
(6)
• Surroundversterker (1)
• Gebruiksaanwijzing voor de
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
• FM-draadantenne (1)
of
11NL
Aan de slag
DAV-DZ880W
• Voorluidsprekers (2)
• FM-draadantenne (1)
• Beschermkap van de
luidsprekerkabel (1)
of
• Luidsprekerkabels (2,
groen/paars)
• Houder van de
luidsprekerkabel (1)
• Afstandsbediening (1)
• Draadloze zendontvangers
(2)
• R6 (AA)-batterijen (2)
• Middenluidspreker (1)
• Kalibratiemicrofoon (1)
• Surroundluidsprekers (2)
• Gebruiksaanwijzing
• Gids voor snelle instelling
• Veiligheidsinformatie
draadloos product
Voor Britse modellen
• Voetjes (1 set)
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Voeten (4)
• Schroeven (met onderlegring)
(12)
• Surroundversterker (1)
• Subwoofer (1)
12NL
• Gebruiksaanwijzing voor de
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Opmerking
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de
batterijen.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht of een andere felle lichtbron. Hierdoor kan de
werking ervan worden verstoord.
• Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat ze gaan
lekken en dat er corrosievorming optreedt.
13NL
Aan de slag
Plaats twee R6 (AA)-batterijen (bijgeleverd) in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de
aanduidingen 3 en #. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op het toestel.
Aan de slag
Stap 1: Het toestel plaatsen
Het toestel opstellen
Voor een optimaal surroundgeluid moeten alle luidsprekers even ver van de luisterpositie worden
geplaatst (A). De afstand kan liggen tussen 1,0 en 7,0 meter.
Als u de middenluidspreker en de surroundluidsprekers niet op positie (A) kunt zetten, kunt u de
middenluidspreker nog 1,6 meter dichter bij de luisterpositie plaatsen (B) en de surroundluidsprekers
5,0 meter dichter (C).
De subwoofer kan om het even waar in de kamer worden geplaatst.
Subwoofer
Middenluidspreker
Linkerluidspreker vooraan (L)
Rechterluidspreker vooraan (R)
B
A
A
A
A
C
Linker surroundluidspreker (L)
A
C
Rechter surroundluidspreker (R)
Opmerking
• Wees voorzichtig met het plaatsen van luidsprekers en/of luidsprekerstandaards op een speciaal behandelde vloer
(bijvoorbeeld met was of olie, of gepolijst): er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.
• Leun niet tegen de luidspreker en ga er ook niet op steunen, omdat hij dan kan vallen.
14NL
De voetjes op de subwoofer bevestigen
,
Maak de voetjes los van het
vel.
15NL
Aan de slag
Bevestig de voetjes (bijgeleverd) op de onderkant van de subwoofer om de subwoofer stabieler te
maken en te voorkomen dat deze wegschuift.
Aan de slag
De luidsprekers monteren
(alleen DAV-DZ680W/DAV-DZ880W)
Bevestig de luidsprekerstandaard aan de luidspreker voordat u de luidsprekers aansluit.
(Voor de voorluidsprekers van DAV-DZ680W en de voor- en surroundluidsprekers van DAVDZ880W)
Gebruik de onderdelen als volgt:
DAV-DZ680W
• Voorluidsprekers (2)
• Voeten (2)
• Schroeven (met onderlegring) (6)
DAV-DZ880W
• Voor- en surroundluidsprekers (4)
• Voeten (4)
• Schroeven (met onderlegring) (12)
Raadpleeg pagina 24 voor meer informatie over het aansluiten van de luidsprekerkabels op de
SPEAKER-aansluitingen.
Opmerking
• Spreid een doek uit op de vloer zodat u de vloer niet beschadigt wanneer u de luidsprekers monteert.
Tip
• U kunt de luidspreker gebruiken zonder de luidsprekerstandaard door de luidspreker tegen een muur te installeren
(pagina 19).
1
Trek de luidsprekerkabel door de opening langs de bovenkant van de voet.
Luidsprekerkabel
Luidspreker
,
Bovenkant voet
16NL
2
Draai de luidspreker ondersteboven.
Aan de slag
Luidsprekerkabel
Luidspreker
3
Plaats de voet op de onderkant van de luidspreker en maak de voet vervolgens vast met
drie schroeven (met onderlegring).
Schroeven (met onderlegring)
Onderkant voet
Luidspreker
17NL
Aan de slag
Illustratie van een volledig aangesloten systeem
DAV-DZ680W
Rechterluidspreker
vooraan (R): rood label
Linkerluidspreker
vooraan (L): wit label
Wit
Rood
DAV-DZ880W
Rechterluidspreker
vooraan (R): rood label
Linkerluidspreker
vooraan (L): wit label
Wit
18NL
Rood
Linker
surroundluidspreker (L):
blauw label
Blauw
Rechter
surroundluidspreker (R):
grijs label
Grijs
De luidsprekers aan een muur bevestigen
• Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te
gebruiken.
• Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de muur. Aangezien een muur in
gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven het best in een balk. Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke
muur met de nodige versterking.
• Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een
onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz.
Voor u de voorluidsprekers van DAV-DZ680W of de voor- en surroundluidsprekers van DAVDZ880W aan een muur bevestigt, moet u de luidsprekers demonteren. U kunt de bovenkant van een
luidspreker aan de muur bevestigen.
De luidspreker demonteren
(alleen voor de voorluidsprekers van DAV-DZ680W of voor- en surroundluidsprekers
van DAV-DZ880W)
1
Trek de luidsprekerkabel uit de gleuf aan de achterkant van de luidspreker.
Luidsprekerkabel
,
Achterkant van de luidspreker
2
Maak de luidsprekerkabel los van de luidspreker.
Achterkant van de luidspreker
19NL
Aan de slag
Opgelet
3
Verwijder de schroef (vooraf geplaatst) aan de achterkant van de luidspreker.
Aan de slag
U hebt deze schroef nog nodig bij het opnieuw monteren van de luidspreker. Zorg er dus voor dat
u deze niet verliest.
Schroef
Achterkant van de luidspreker
4
Demonteer de luidspreker door het bovenste deel op te heffen.
Bovenste deel
Onderste deel
Achterkant van de luidspreker
20NL
5
Trek de luidsprekerkabel uit de onderkant van het onderste deel van de luidspreker.
De verwijderde luidsprekerkabel hebt u nodig bij het bevestigen van de luidspreker aan een muur.
Aan de slag
Onderste deel van de luidspreker
,
Luidsprekerkabel
Illustratie van een volledig gedemonteerd systeem
Bovenste deel
van de
luidspreker
Onderste deel
van de
luidspreker
Luidsprekerkabel
Schroef
De luidsprekers aan een muur bevestigen
Verbind de luidsprekerkabels met de luidsprekers voor u de luidsprekers tegen een muur installeert.
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met
de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #.
Gekleurde buis
Linkerluidspreker vooraan (L): wit
Rechterluidspreker vooraan (R): rood
Middenluidspreker: groen
Linker surroundluidspreker (L): blauw
Rechter surroundluidspreker (R): grijs
21NL
Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant
van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.
Aan de slag
1
4 mm
30 mm
2
5 mm
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
Bevestig de schroeven in de muur.
DAV-DZ380W
Voor de middenluidspreker
Voor de andere luidsprekers
145 mm
8 tot 10 mm
8 tot 10 mm
DAV-DZ680W
Voor de middenluidspreker
Voor de voorluidsprekers
145 mm
210 mm
8 tot 10 mm
Voor de surroundluidsprekers
8 tot 10 mm
22NL
8 tot 10 mm
DAV-DZ880W
Voor de andere luidsprekers
Voor de middenluidspreker
Aan de slag
145 mm
210 mm
8 tot 10 mm
8 tot 10 mm
3
Hang de luidsprekers op aan de schroeven.
5 mm
Opening aan de
achterkant van de
luidspreker
10 mm
Achterkant van de luidspreker
23NL
Aan de slag
Stap 2: Het toestel aansluiten
Lees de informatie op de volgende pagina's voor meer uitleg over het aansluiten van het toestel.
Sluit het netsnoer van het toestel pas aan op een stopcontact wanneer alle andere verbindingen tot stand
zijn gebracht.
Opmerking
• Wanneer u een andere component met een volumeregeling aansluit, verlaagt u het volume van de andere component
tot een niveau waarop het geluid niet wordt vervormd.
De luidsprekers aansluiten
De stekker van de luidsprekerkabels en de gekleurde buis hebben een specifieke kleur, afhankelijk van
het type luidspreker. Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKER-aansluitingen op het toestel die
dezelfde kleur hebben.
Verbind de luidsprekerkabels met de juiste aansluitingen op de luidsprekers: de luidsprekerkabel met
de gekleurde buis naar 3 en de luidsprekerkabel zonder gekleurde buis naar #. Zorg ervoor dat de
isolatie van de luidsprekerkabel (rubberen bescherming) niet klem komt te zitten in de
luidsprekeraansluitingen.
De luidsprekerkabels aansluiten op het toestel
Steek de stekker in het toestel tot u een klik hoort.
24NL
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Aan de slag
Achterpaneel van het toestel
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Paars
(Subwoofer)
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
Wit
(Linkerluidspreker vooraan (L))
L IN
COAX
IAL
Rood
(Rechterluidspreker vooraan (R))
OFER
SUBWO
Groen
(Middenluidspreker)
Achterpaneel van de surroundversterker
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
L
G
PAIRIN
R
OUND
SURR
Blauw
(Linker surroundluidspreker (L))
R
TO
SELEC ND
SURROUND
SURROU
BACK
Grijs
(Rechter surroundluidspreker (R))
25NL
Aan de slag
DAV-DZ880W
Achterpaneel van het toestel
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
Paars
(Subwoofer)
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
RT
DMPO
TV )
DC5V X
0.7A MA
Wit
(Linkerluidspreker vooraan (L))
L IN
COAX
UT (TO
L
LIN
IAL
Rood
(Rechterluidspreker vooraan (R))
OFER
SUBWO
Groen
(Middenluidspreker)
Achterpaneel van de surroundversterker
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
OUND
SURR
TOR
SELEC ND
Blauw
(Linker surroundluidspreker (L))
L
R
SURROUND
SURROU
BACK
Grijs
(Rechter surroundluidspreker (R))
De luidsprekerkabels aansluiten op de luidspreker
Achterkant van de luidspreker
Stekker
(–)
Gekleurde buis
26NL
(+)
De tv aansluiten
Aan de slag
Selecteer de aansluitingswijze afhankelijk van de aansluitingen op uw tv.
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
B HDMI-kabel (niet
bijgeleverd)
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
D Digitale coaxkabel (niet
bijgeleverd)
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
L
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
COAX
AL
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
IN
A SCART (EURO AV)-kabel
(niet bijgeleverd)
IAL
OFER
SUBWO
C Digitale optische kabel
(niet bijgeleverd)
Naar de digitale
optische uitgang
van de tv.
Naar de SCART (EURO
AV)-aansluiting van de tv.
Naar de digitale
coaxuitgang van de tv.
Naar de HDMI IN-aansluiting van de tv.
DAV-DZ880W
B HDMI-kabel (niet
bijgeleverd)
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
D Digitale coaxkabel (niet
bijgeleverd)
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
DIO IN
R AU E
R
FRONT
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OPTIC
AL
UT (TO
TV )
L
LIN
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
L IN
COAX
IAL
A SCART (EURO AV)-kabel
(niet bijgeleverd)
OFER
SUBWO
C Digitale optische kabel
(niet bijgeleverd)
Naar de digitale
optische uitgang
van de tv.
Naar de SCART (EURO
AV)-aansluiting van de tv.
Naar de digitale
coaxuitgang van de tv.
Naar de HDMI IN-aansluiting van de tv.
27NL
Methode 1: verbinding via SCART (EURO AV)-kabel (A)
Aan de slag
Via deze verbinding worden zowel video- als audiosignalen verzonden.
Methode 2: verbinding via HDMI*-kabel (B) en SCART (EURO AV)-kabel
(A)
Als uw tv met een HDMI-aansluiting is uitgerust, sluit u het toestel zowel met een HDMI-kabel als met
een SCART (EURO AV)-kabel aan op de tv. De beeldkwaliteit wordt hierdoor heel wat beter dan bij
het gebruik van een SCART (EURO AV)-kabel alleen.
Wanneer u verbinding maakt via een HDMI-kabel, moet u het type uitvoersignaal selecteren
(pagina 40).
Om beelden te bekijken via de DIGITAL MEDIA PORT-adapter, moet u het toestel via de SCART
(EURO AV)-kabel aansluiten op de tv. Videosignalen van de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
worden niet uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Verbinding via digitale optische kabel (C) of digitale coaxkabel (D)
Wanneer de tv een digitale optische uitgang of digitale coaxuitgang heeft, kunt u de geluidskwaliteit
verbeteren door naast een SCART (EURO AV)-kabel ook een digitale optische of digitale coaxkabel
te gebruiken.
Opmerking
• Het toestel kan digitale en analoge signalen verwerken. Digitale signalen hebben voorrang op analoge signalen.
(COAXIAL heeft voorrang op OPTICAL). Wanneer het digitale signaal wegvalt, wordt het analoge signaal na 2
seconden verwerkt.
Tip
• Wanneer u het toestel en de tv verbindt via de "BRAVIA" Sync-functie met een HDMI-kabel, is de "BRAVIA"
Sync-functie geactiveerd. Stel in dat geval [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in op [AAN]
(pagina 68).
28NL
De andere componenten aansluiten
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Draagbare geluidsbron (niet bijgeleverd): E
USB-apparaat (niet bijgeleverd): F
DIGITAL MEDIA PORT-adapter: G (TDM-iP20 alleen bijgeleverd bij Britse modellen. U kunt ook
andere DIGITAL MEDIA PORT-adapters gebruiken.)
F Sluit een USBapparaat aan
(pagina 80).
E Stereoministekkerkabel
(niet bijgeleverd)
NNA
ANTE
Naar een draagbare
geluidsbron
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
UT (TO
TV )
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
R
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CE
NTER
OFER
SUBWO
OPTIC
AL
L IN
RT
DMPO
DC5VMAX
0.7A
G DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(pagina 93)
IAL
COAX
Opmerking
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aan zodat de V-aanduidingen zich op een
lijn bevinden. Om de adapter los te
koppelen, trekt u hem naar buiten terwijl u
ingedrukt houdt.
29NL
Aan de slag
U kunt aangesloten componenten beluisteren via de luidsprekers van het systeem.
Aan de slag
DAV-DZ880W
Draagbare geluidsbron (niet bijgeleverd): E
USB-apparaat (niet bijgeleverd): F
DIGITAL MEDIA PORT-adapter: G (TDM-iP20 alleen bijgeleverd bij Britse modellen. U kunt ook
andere DIGITAL MEDIA PORT-adapters gebruiken.)
Videorecorder, digitale satellietontvanger of PlayStation enz. (niet bijgeleverd): H
F Sluit een USBapparaat aan
(pagina 80).
E Stereoministekkerkabel
(niet bijgeleverd)
NNA
ANTE
Naar een draagbare
geluidsbron
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
OUT
HDMI
TV
DIGITA
KER
SPEA
CENTE
R
OFER
SUBWO
OPTIC
AL
DIO IN
R AU E
R
LIN
RT
DMPO
DC5V X
0.7A MA
L
UT (TO
TV )
H Audiokabel (niet
bijgeleverd)
L IN
COAX
IAL
G DIGITAL MEDIA PORTadapter (pagina 93)
Opmerking
• Sluit de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
aan zodat de V-aanduidingen zich op een
lijn bevinden. Om de adapter los te
koppelen, trekt u hem naar buiten terwijl u
ingedrukt houdt.
30NL
Naar de audio-uitgang van de videorecorder,
digitale satellietontvanger of PlayStation enz.
Als uw tv uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen
Aan de slag
U kunt het geluid beluisteren met de luidsprekers van het systeem via de aangesloten tv. Sluit de
componenten als volgt aan.
Videorecorder, digitale
satellietontvanger,
PlayStation enz.
Tv
Videorecorder, digitale
satellietontvanger,
PlayStation enz.
Systeem
: signaalstroom
Selecteer de component op de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
Als uw tv niet uitgerust is met meerdere audio/video-ingangen, is een switcher noodzakelijk om het
geluid van meer dan één component te ontvangen.
31NL
Aan de slag
De antenne aansluiten
NNA
ANTE
5
IAL 7
COAXFM
of
FM-draadantenne
(bijgeleverd)
Opmerking
• Trek de FM-draadantenne volledig uit.
• Nadat u de FM-draadantenne hebt aangesloten, dient u deze zo horizontaal mogelijk te plaatsen.
Tip
• Gebruik bij een slechte FM-ontvangst een 75-ohm-coaxkabel (niet bijgeleverd) om het toestel aan te sluiten op een
externe FM-buitenantenne, zoals hieronder afgebeeld.
FM-buitenantenne
Toestel
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
32NL
De draadloze zendontvanger plaatsen
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
Achterpaneel van de
surroundversterker
Achterpaneel van het toestel
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
UT (TO
SPEA
TV )
ID
S-AIR
KER
SPEA
L
FRONT
FRONT
T10
EZW-R
R
L
R
R
OUND
SURR
OUT
HDMI
A
B
C
G
PAIRIN
RT
DMPO
TO
SELEC
ND
SURROUND
SURROU
BACK
DC5V X
0.7A MA
Draadloze
zendontvanger
Draadloze
zendontvanger
DAV-DZ880W
Achterpaneel van de
surroundversterker
Achterpaneel van het toestel
NNA
ANTE
IAL 75
COAXFM
AV
EURO
KER
RT10
EZWOU TP
KER
SPEA
L
FRONT
FRO
DIO IN
R AU E
NT R
T10
EZW-R
UT (TO
TV )
L
SPEA
ID
S-AIR
LIN
R
LECTO
ND
ND SE
OU
SURR
OUT
HDMI
RT
DMPO
A
B
C
G
PAIRIN
L
R
SURROUND
SURROU
BACK
DC5VMAX
0.7A
Draadloze
zendontvanger
Draadloze
zendontvanger
Opmerking
• Controleer tijdens het plaatsen van de draadloze zendontvanger of het netsnoer niet is aangesloten op een
stopcontact.
• Raak de aansluitingen van de draadloze zendontvanger niet aan.
• Plaats de draadloze zendontvanger zodat de V-aanduidingen zich op een lijn bevinden.
• Plaats geen enkel ander apparaat buiten de draadloze zendontvanger in de EZW-RT10-sleuf.
33NL
Aan de slag
U kunt geluid verzenden van het toestel naar een S-AIR-product zoals een surroundversterker of
S-AIR-ontvanger.
Om het geluid van het toestel te verzenden, plaatst u de draadloze zendontvangers in het toestel, de
surroundversterker en de S-AIR-ontvanger.
Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken" (pagina 94) voor meer informatie over S-AIR-producten.
Aan de slag
Het netsnoer aansluiten
Voordat u de netsnoeren van de eenheid en de surroundversterker aansluit op een stopcontact, moet u
eerst de voor- en middenluidsprekers en de subwoofer aansluiten op de eenheid en de
surroundluidsprekers op de surroundversterker.
Achterpaneel van het
toestel
Achterpaneel van de
surroundversterker
T10
EZW-R
KER
SPEA
ID
S-AIR
A
B
C
G
PAIRIN
TOR
SELEC
OUND SURROUND
SURR
ND
L
Stopcontact: de vorm van het
stopcontact verschilt
naargelang de regio.
R
SURROU
BACK
Over de demonstratie
Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel.
De demonstratiestand in- of uitschakelen
1
Druk op [/1 op het toestel.
Het toestel wordt ingeschakeld.
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel
en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om een instelling te selecteren.
• "DEMO ON": aan.
• "DEMO OFF": uit.
5
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
34NL
Tip
35NL
Aan de slag
• Wanneer u het toestel nieuw aankoopt of wanneer de fabrieksinstellingen actief zijn (bv. na het uitvoeren van een
"COLD RESET" (pagina 109)), kunt u de demonstratie uitschakelen door gewoon op [/1 te drukken op de
afstandsbediening.
Aan de slag
De transmissiestatus controleren
Stap 3: Het draadloze
systeem installeren
U dient de surroundversterker te installeren om
het draadloze systeem te kunnen gebruiken.
Controleer voor het installeren of de draadloze
zendontvangers correct werden geplaatst in het
toestel en de surroundversterker (pagina 33).
Dit draadloze systeem wordt "S-AIR" genoemd.
Raadpleeg "Een S-AIR-product gebruiken"
(pagina 94) voor meer informatie over de
S-AIR-functie.
U kunt de status van de geluidstransmissie
tussen het toestel en de surroundversterker
controleren door de POWER / ON LINEaanduiding van de surroundversterker te
controleren.
POWER / ON LINE- Status
aanduiding
Wordt groen.
Geluidstransmissie is
ingesteld.
Knippert groen.
Geluidstransmissie is niet
ingesteld.
Wordt rood.
De surroundversterker voert
geen geluid uit.
Wordt
uitgeschakeld.
De surroundversterker wordt
uitgeschakeld of de
bescherming ervan is actief.
"/1
POWER / ON LINEaanduiding
POWER
S-AIR ID-schakelaar
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
PHONES-aansluiting
R
SURROUND
SELECTORschakelaar
Het toestel verzendt geluid naar de
surroundversterker die is verbonden met de
surroundluidsprekers. Voer de volgende stappen
uit om de geluidstransmissie in te stellen.
1
Druk op "/1 op het toestel.
Het toestel wordt ingeschakeld.
2
3
4
Stel de SURROUND SELECTORschakelaar van de surroundversterker
in op SURROUND.
Raadpleeg "Bediening surroundversterker"
(pagina 122) voor meer informatie over de
surroundversterker.
Geluid beluisteren via een
hoofdtelefoon
U kunt het geluid van het toestel beluisteren
door de hoofdtelefoon aan te sluiten op de
PHONES-aansluiting op de surroundversterker.
Opmerking
• Het volume van het toestel wordt mogelijk
geminimaliseerd als u de surroundversterker
uitschakelt terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten op
de surroundversterker of als de radio-ontvangst slecht
is. In dat geval verschijnen "HP NO LINK" en
"VOLUME MIN" afwisselend op het uitleesvenster
op het voorpaneel. Controleer de radio-ontvangst en
stel het volume opnieuw in.
Wanneer u meerdere S-AIRproducten gebruikt
Stel de S-AIR ID-schakelaar van de
surroundversterker in op A.
Zie "Geluidstransmissie instellen tussen het
toestel en het S-AIR-sub-apparaat
(Identificatienummer-instelling)" (pagina 94).
Druk op POWER op de
surroundversterker.
De beschermkap bevestigen aan
de surroundversterker
De POWER / ON LINE-aanduiding wordt
groen. Indien dit niet het geval is,
controleert u de transmissiestatus als volgt.
Na de aansluiting en de instelling kunt u de
beschermkap bevestigen op de
surroundversterker om de overbodige
luidsprekerkabels te organiseren en te bewaren.
36NL
1
Beschermkap van de luidsprekerkabel
Stap 4: De snelle
instelling uitvoeren
Voer de onderstaande stappen uit voor een
basisinstelling van het toestel.
De weergegeven items verschillen naargelang
de regio.
"/1
Surroundversterker
Gleuven
Duw de beschermkap van de
luidsprekerkabel naar beneden tot u een klik
hoort. Draai de surroundversterker
ondersteboven en berg vervolgens de
kabels op in de beschermkap van de
luidsprekerkabel.
2
Steek de pinnetjes van de houder van
de luidsprekerkabel in de openingen
van de beschermkap van de
luidsprekerkabel en klik de kap vast.
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
Houder van de luidsprekerkabel
Schakel de tv in.
Druk op [/1 op de eenheid en POWER
op de surroundversterker.
Opmerking
• Controleer of de functie is ingesteld op "DVD"
(pagina 41).
3
Stel de ingangskiezer van de tv zo in
dat het signaal van het toestel op het
tv-scherm verschijnt.
De melding [Druk op [ENTER] voor snelle
instelling.] verschijnt onderaan het tvscherm. Als deze melding niet verschijnt,
moet u het snelinstelling-scherm
(pagina 39) nogmaals oproepen.
Surroundversterker
m
4
Druk op
geplaatst.
zonder dat er een disc is
Het instelscherm voor de taal van berichten
die op het scherm worden weergegeven,
verschijnt.
37NL
Aan de slag
Bevestig de beschermkap van de
luidsprekerkabel door deze naar
beneden te schuiven langs de gleuven
aan de randen van de
surroundversterker.
7
Aan de slag
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
ENGELS
ENGELS
FRANS
SPAANS
PORTUGEES
Druk op X/x om de uitvoermethode
voor videosignalen te selecteren en
druk daarna op
.
• [VIDEO]: voert videosignalen uit.
• [RGB]: voert RGB-signalen uit.
Opmerking
5
• Als uw tv niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op uw televisiescherm,
zelfs niet als u [RGB] selecteert. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw tv.
Druk op X/x om een taal te selecteren
en druk op
.
Het instelscherm voor de breedte-/
hoogteverhouding van de aangesloten tv
verschijnt.
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
6
Het instelscherm voor de functie Controle
voor HDMI verschijnt.
HDMI-INSTELLING
AUTO(1920x1080p)
HDMI-RESOLUTIE:
UIT
CONTROLE VOOR HDMI:
VOLUMELIMIET:
UIT
YCBCR/RGB(HDMI):
AAN
GELUID(HDMI):
UIT
JPEG-RESOLUTIE: STANDAARD-DEF.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN&SCAN
Druk op X/x om de instelling te
selecteren die overeenkomt met de tv
en druk daarna op
.
8
• [UIT]: De functie Controle voor HDMI is
ingesteld op uit.
• [AAN]: De functie Controle voor HDMI
(pagina 77) is ingesteld op aan.
• [16:9]: voor een breedbeeld-tv of
standaard 4:3-tv met breedbeeldstand
(pagina 67)
• [4:3 LETTER BOX] of [4:3
PAN&SCAN]: voor een standaard 4:3-tv
(pagina 67)
Het instelscherm voor het selecteren van de
luidsprekeropstelling verschijnt.
Het instelscherm verschijnt voor het
selecteren van de uitvoermethode voor
videosignalen van de EURO AV T
OUTPUT (TO TV)-aansluiting op het
achterpaneel van het toestel.
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Druk op X/x om de instelling te
selecteren en druk op
.
LUIDSPREKEROPST.
STANDAARD
9
Druk op C/c om de weergave van de
luidsprekeropstelling te selecteren
zoals de luidsprekers effectief zijn
geplaatst en druk daarna op
.
Zie "Optimaal surroundgeluid voor een
ruimte" (pagina 100) voor meer informatie.
38NL
10 Sluit de kalibratiemicrofoon
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd).
De voorzijde van elke luidspreker moet
naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en
er mogen zich geen hindernissen bevinden
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
12 Koppel de kalibratiemicrofoon los en
druk op C/c om [JA] te selecteren en
druk daarna op
.
De snelle instelling is voltooid. Alle
aansluitingen en instellingen werden
doorgevoerd.
De snelle instelling verlaten
Druk in om het even welke stap op
DISPLAY.
Het snelinstelling-scherm
oproepen
1
Kalibratiemicrofoon
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
11 Druk op C/c om [JA] te selecteren en
druk vervolgens op
DVD VIDEO
T
.
[AUTOKALIBRATIE] wordt gestart.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
VOLLEDIG
VOLLEDIG
SNEL
Opmerking
• Er worden luide testgeluiden weergegeven bij
het opstarten van [AUTOKALIBRATIE]. U
kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening
met kinderen en buren.
• Plaats voor u [AUTOKALIBRATIE] uitvoert
de surroundversterker op de geschikte plaats.
Als u de surroundversterker installeert op een
ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer,
wordt er geen correcte meting verkregen.
4
Druk op X/x om [SNEL] te selecteren
en druk op
.
Het snelinstelling-scherm verschijnt.
39NL
Aan de slag
• De opbouw van de ruimte waarin het toestel is
geïnstalleerd, kan de metingen beïnvloeden.
Wanneer de meetresultaten aanzienlijk afwijken
van de werkelijke plaatsen van de luidsprekers,
voert u de luidsprekerinstellingen handmatig uit
zoals beschreven in "Luidsprekerinstellingen"
(pagina 70).
(bijgeleverd) aan op de A.CAL MICaansluiting op het voorpaneel.
Aan de slag
Het type video-uitvoer
instellen dat overeenkomt met
uw tv
• [1920 × 1080i]: het toestel voert 1920 ×
1080i*-videosignalen uit.
• [1280 × 720p]: het toestel voert 1280 ×
720p*-videosignalen uit.
• [720 × 480p]**: het toestel voert 720 ×
480p*-videosignalen uit.
Afhankelijk van de aansluiting van de tv
(pagina 27) selecteert u het type video-uitvoer
van het toestel.
* i: interlace, p: progressive
** Afhankelijk van de regio kan [720 × 480/576p]
worden weergegeven.
Het type videosignaal dat wordt
uitgevoerd via de HDMI OUTaansluiting selecteren
Wanneer u het toestel en de tv verbindt met een
HDMI-kabel, selecteert u het videosignaal dat
via de HDMI OUT-aansluiting wordt
uitgevoerd.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de tv/projector enz.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om [HDMI-INSTELLING] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HDMI-INSTELLING]
worden weergegeven.
6
7
Druk op X/x om [HDMI-RESOLUTIE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: het toestel voert
het optimale videosignaal uit voor de
aangesloten tv.
40NL
x DAV-DZ880W
"DVD" y "TUNER FM" y "USB" y
"TV" y "LINE" y "DMPORT" y
"AUDIO" y …
U kunt de weergavebron selecteren.
FUNCTION
+/–
Functie
Bron
"DVD"
Disc die wordt afgespeeld
met het toestel
"TUNER FM"
FM-radio (pagina 73)
"USB"
USB-apparaat (pagina 80)
"TV"
Tv
"LINE"
Component die is
aangesloten op de LINEaansluitingen op het
achterpaneel
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORTadapter (pagina 93)
"AUDIO"
Draagbare geluidsbron die
is aangesloten op de
AUDIO IN-aansluiting op
het voorpaneel
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/– tot de
gewenste functie verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Telkens als u op FUNCTION +/– drukt,
verandert de functie als volgt.
x DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
"DVD" y "TUNER FM" y "USB" y
"TV" y "DMPORT" y "AUDIO" y …
Functie
Bron
"DVD"
Disc die wordt afgespeeld
met het toestel
"TUNER FM"
FM-radio (pagina 73)
"USB"
USB-apparaat (pagina 80)
"TV"
Tv
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORTadapter (pagina 93)
"AUDIO"
Draagbare geluidsbron die
is aangesloten op de
AUDIO IN-aansluiting op
het voorpaneel
41NL
Aan de slag
Stap 5: De bron
selecteren
Aan de slag
Stap 6: Surroundgeluid weergeven
U kunt surroundgeluid beluisteren door een van de vooraf geprogrammeerde decoderingsmodi van het
toestel te selecteren. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of concertzaal.
SYSTEM MENU
X/x/c,
Geluid van de tv beluisteren met het 5.1-kanaalssurroundgeluidseffect
1
2
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "PRO LOGIC" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• Als het geluid van het tv-programma in mono is, wordt het geluid enkel weergegeven via de middenluidspreker.
Surroundgeluidseffecten selecteren op basis van uw luistervoorkeur
1
2
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEC. MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
42NL
3
Druk herhaaldelijk op X/x tot het gewenste surroundgeluidseffect verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
4
Druk op
Aan de slag
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de omschrijvingen van de verschillende
surroundgeluidseffecten.
.
De instelling wordt doorgevoerd.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Informatie over de luidsprekeruitvoer
De onderstaande tabel beschrijft de opties bij het aansluiten van alle luidsprekers op het toestel en het
instellen van [LUIDSPREKEROPST.] op [STANDAARD] (pagina 100).
De standaardinstelling is "A.F.D. STD" (als u een hoofdtelefoon aansluit op het toestel of op de
surroundversterker, is de standaardinstelling "HP 2CH").
Geluid via
Surroundeffect
Effect
Afhankelijk van de bron.
"A.F.D. STD"
Het toestel herkent het geluidsformaat van de bron en geeft
het geluid weer zoals het werd opgenomen/gecodeerd.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
"A.F.D. MULTI"
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanaalsbron: het toestel voert 2-kanaalsgeluid uit via de
voor- en de surroundluidsprekers door het 2-kanaalsgeluid
toe te wijzen aan het linker- en rechter surroundkanaal.
• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.
"PRO LOGIC"
"PLII MOVIE"
"PLII MUSIC"
• 2-kanaalsbron: het toestel simuleert surroundgeluid bij 2kanaalsbronnen en voert het geluid uit via alle luidsprekers.
– "PRO LOGIC" voert Dolby Pro Logic-decodering uit.
– "PLII MOVIE" voert Dolby Pro Logic II Moviedecodering uit.
– "PLII MUSIC" voert Dolby Pro Logic II Musicdecodering uit.
• Multikanaalsbron: het systeem voert het geluid uit via de
luidsprekers afhankelijk van het aantal kanalen in de bron.
"2CH STEREO"
Het toestel voert het geluid uit via de voorluidsprekers en de
subwoofer ongeacht het geluidsformaat of het aantal kanalen.
Multikanaals-surroundgeluid wordt gereduceerd tot 2
kanalen (downmixen).
"HP 2CH"
Het toestel voert het geluid uit via de hoofdtelefoon ongeacht
het geluidsformaat of het aantal kanalen. Multikanaalssurroundgeluid wordt gereduceerd tot 2 kanalen
(downmixen).
(HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO)
43NL
Geluid via
Surroundeffect
"HP VIRTUAL"
Aan de slag
(HEADPHONE
VIRTUAL)
Effect
Het systeem voert het geluid uit via de hoofdtelefoon door
een surroundeffect toe te voegen, ongeacht het
geluidsformaat of het aantal kanalen.
Het surroundeffect uitschakelen
Selecteer "A.F.D. STD", "2CH STEREO" of "HP 2CH" voor "DEC. MODE".
Opmerking
• Als een tweetalige geluidsweergave wordt ingevoerd, werken "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" en "PLII MUSIC"
niet.
• U kunt de decodeermodus niet selecteren terwijl het systeem een disc laadt.
• U kunt de decoderingsmodus niet selecteren wanneer het toestel de bestanden leest op een USB-toestel of bij het
overzetten van liedjes.
• De decoderingsmodus werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal.
• Wanneer u "A.F.D. MULTI" selecteert, werkt het surroundeffect of stereo-effect mogelijk niet. Selecteer in dit
geval "A.F.D. STD", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" of "PLII MUSIC".
• Als de decodeermodus wordt gewijzigd terwijl u de S-AIR-ontvanger gebruikt, kan geluid van de S-AIR-ontvanger
mogelijk overslaan.
44NL
4
Disc
Druk op Z op het toestel om de
disclade te openen en leg een disc in
de disclade.
Leg een disc in de lade en druk op Z.
Een disc afspelen
Disc
Afhankelijk van de DVD VIDEO of VIDEO CD
kunnen sommige functies verschillend of niet
beschikbaar zijn.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
van de disc.
Met de bedrukte zijde naar boven.
Opmerking
Het volume aanpassen
"/1
Z
N
• Plaats een disc van 8 cm op de binnenste ring in
de lade. Let op dat de disc niet over het midden
van de lade schuurt.
• Leg niet meer dan één disc in de lade.
FUNCTION
5
OPERATION DIAL
Disclade
PHONES-aansluiting
"/1
FUNCTION
+/–
Druk op H.
De (continue) weergave start.
6
Pas het volume aan met VOLUME +/–
op de afstandsbediening of de
VOLUME-regelaar op het toestel.
Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Opmerking
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
/m/
M/
./>
H
Het toestel uitschakelen
x
Druk op "/1 terwijl het systeem is ingeschakeld.
Het toestel staat nu in de stand-bymodus.
X
1
2
3
• Wanneer u de functie Controle voor HDMI
inschakelt, kan de tv die is aangesloten op het
systeem met een HDMI-kabel tegelijk met het
systeem worden bediend. Zie "De functie Controle
voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 77) voor meer informatie.
Zet de tv aan.
Zet de ingangskeuzeschakelaar van de
tv op dit toestel.
Druk op "/1.
Het toestel wordt ingeschakeld.
Druk op FUNCTION +/– om "DVD" te
selecteren, behalve als het toestel al is
ingesteld op "DVD".
Stroom sparen in de standbymodus
Druk op "/1 terwijl het systeem is ingeschakeld.
Om de stroomspaarstand te activeren, dient u
ervoor te zorgen dat het toestel zich in de
volgende toestand bevindt.
– "DEMO" is ingesteld op "OFF" (pagina 34).
– [CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op
[UIT] (pagina 77).
45NL
– "S-AIR STBY" is ingesteld op "STBY OFF"
(pagina 96).
De hoofdtelefoon gebruiken
Sluit de hoofdtelefoon aan op de PHONESaansluiting op het toestel. Het geluid van het
toestel wordt gedempt.
U kunt de hoofdtelefoon ook aansluiten op de
PHONES-aansluiting op de surroundversterker.
(Het geluid van het toestel wordt gedempt.)
Zie "Geluid beluisteren via een hoofdtelefoon"
(pagina 36).
Andere handelingen
Handeling
Druk op
Stop
x
Pauzeren
X
Afspelen hervatten na
pauzeren
X of H
Naar het volgende
hoofdstuk, muziekstuk
of scène1) gaan
>
Naar het vorige
hoofdstuk, muziekstuk
of scène1) gaan
Druk twee keer in een
seconde op ..
Wanneer u één keer op
. drukt, kunt u naar het
begin gaan van het huidige
hoofdstuk, muziekstuk of
scène.
Zoek het gewenste
hoofdstuk, muziekstuk
of de gewenste scène
met de OPERATION
DIAL op het toestel1)
Rechtsom draaien aan
OPERATION DIAL heeft
dezelfde functie als
drukken op >.
Linksom draaien aan
OPERATION DIAL heeft
dezelfde functie als
drukken op ..
Geluid tijdelijk
uitschakelen
MUTING.
Druk nogmaals op deze
knop om te annuleren of
druk op VOLUME + om
het volume aan te passen.
Het afspelen stoppen en Z op het toestel.
de disc verwijderen
Handeling
Druk op
Snel een bepaald punt M/
of
/m
zoeken door een disc
tijdens het afspelen van een
snel vooruit of achteruit disc. Bij elke druk op M/
af te spelen (Scan)1)
of
/m tijdens het
scannen, verandert de
weergavesnelheid. Druk op
H om terug te keren naar
de normale snelheid. De
werkelijke snelheid kan
verschillen afhankelijk van
de disc.
M/
of
/m3) met
Beeld per beeld
weergeven (Vertraagde het systeem in de
pauzestand. Telkens als u
weergave)2)
tijdens vertraagde
weergave op M/
of
/m3) drukt, verandert
de afspeelsnelheid. Twee
snelheden zijn mogelijk.
Druk op H om terug te
keren naar de normale
afspeelsnelheid.
Eén beeld tegelijk
weergeven (beeld-perbeeld-weergave)2)4)5)
STEP
om naar het
volgende beeld te gaan met
het toestel in de pauzestand.
Druk op STEP
om naar
het vorige beeld te gaan met
het toestel in de pauzestand
(alleen DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW). Druk
op H om terug te keren
naar de normale
afspeelstand.
De vorige scène
opnieuw afspelen (10
seconden voor)6)
(direct opnieuw
afspelen) tijdens het
afspelen.
(direct doorspoelen)
De huidige scène kort
snel vooruitspoelen (30 tijdens het afspelen.
seconden vooruit)7)
1)Uitgezonderd
2)
JPEG-beeldbestanden.
Alleen DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW/VIDEO
CD.
3)Behalve
voor VIDEO CD's.
4)Op
een DVD-VR kunt u niet zoeken naar een
stilstaand beeld.
5)Bij
een DATA CD/DATA DVD werkt deze functie
alleen voor videobestanden.
6)
46NL
Alleen DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. De knop
kan worden gebruikt behalve voor DivX/MPEG4videobestanden.
7)
Alleen DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R. De knop kan worden gebruikt behalve voor
DivX/MPEG4-videobestanden.
Meervoudige hoeken en
ondertitels weergeven
rechterkanaal selecteren en naar het geluid van
het geselecteerde kanaal luisteren via de linkeren de rechterluidsprekers.
U kunt het geluid van een Super Audio CD niet
regelen.
De hoeken wijzigen
x DVD VIDEO
Bij DVD VIDEO's waarbij een scène vanuit
verschillende hoeken is opgenomen, kunt u de
kijkhoek wijzigen.
De taalkeuze hangt af van de DVD VIDEO.
Als 4 cijfers worden weergegeven, duiden deze
een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst"
(pagina 131) om te controleren voor welke taal
een code staat. Als dezelfde taal twee of meer
keer verschijnt, is de DVD VIDEO opgenomen
in meerdere audioformaten.
Druk op ANGLE tijdens de weergave om de
gewenste hoek te selecteren.
De ondertitels weergeven
Bij discs waarop ondertitels zijn opgenomen,
kunt u die ondertitels tijdens het afspelen in- of
uitschakelen. Bij discs waarop meertalige
ondertitels zijn opgenomen, kunt u de taal van
de ondertitels tijdens het afspelen veranderen of
de ondertitels naar wens in- of uitschakelen.
Druk op SUBTITLE tijdens de weergave om
de gewenste taal van de ondertitels te
selecteren.
Opmerking
• U kunt de ondertiteling selecteren als het DivXvideobestand een ".avi"- of ".divx"-extensie heeft en
ondertitelingsinformatie bevat in hetzelfde bestand.
Disc
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO om het gewenste audiosignaal te
kiezen.
x DVD-VR
De soorten geluiden die op een disc zijn
opgenomen, worden weergegeven.
Voorbeeld:
• [1: MAIN] (hoofdgeluid)
• [1: SUB] (subgeluid)
• [1: MAIN+SUB] (hoofdgeluid en subgeluid)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
x VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3-bestand)/
DATA DVD (MP3-bestand)
• [STEREO]: het standaard stereogeluid.
• [1/L]: het geluid van het linkerkanaal (mono).
• [2/R]: het geluid van het rechterkanaal (mono).
x DATA CD (DivX-videobestand)/DATA
DVD (DivX-videobestand)
Het geluid regelen
Bij het afspelen van een DVD VIDEO of DATA
CD/DATA DVD (DivX-videobestanden)
opgenomen in verschillende audioformaten
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio of DTS)
kunt u het audioformaat wijzigen. Bij een
meertalige DVD VIDEO kan ook de taal worden
gewijzigd.
Bij een VIDEO CD, CD, DATA CD of DATA
DVD kunt u het geluid van het linker- of
De formaatkeuze voor geluidssignalen voor
DATA CD's of DATA DVD's verschilt
afhankelijk van het DivX-videobestand op de
disc. Het formaat wordt weergegeven op het
scherm van de tv.
x Super VCD
• [1:STEREO]: het stereogeluid van audiotrack
1.
• [1:1/L]: het geluid van het linkerkanaal van
audiotrack 1 (mono).
• [1:2/R]: het geluid van het rechterkanaal van
audiotrack 1 (mono).
• [2:STEREO]: het stereogeluid van audiotrack
2.
47NL
• [2:1/L]: het geluid van het linkerkanaal van
audiotrack 2 (mono).
• [2:2/R]: het geluid van het rechterkanaal van
audiotrack 2 (mono).
De indeling van het
audiosignaal controleren
Als u tijdens de weergave herhaaldelijk op
AUDIO drukt, verschijnt het formaat van het
huidige audiosignaal (PCM, Dolby Digital, DTS
enz.) zoals hieronder weergegeven.
Het weergavegebied voor een
Super Audio CD selecteren
Bepaalde Super Audio CD's bestaan uit een 2kanaals weergavegebied en een multikanaals
weergavegebied. U kunt het weergavegebied
selecteren dat u wilt beluisteren.
1
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
x DVD
Voorbeeld:
LFE (Low
Frequency Effect)
1: ENGELS
3
L
C
R
LFE
LS
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren en druk op
.
• [MULTI]: u kunt het multikanaals
weergavegebied afspelen.
• [2K]: u kunt het 2-kanaals
weergavegebied afspelen.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Voor (L/R) +
Midden
Druk op X/x om
[MULTI/2K] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MULTI/2K] worden
weergegeven.
Dolby Digital 5.1-kanaals
Surround (L/R)
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
RS
Opmerking
Huidig programmaformaat
Voorbeeld:
• Wanneer de Super Audio CD niet beschikt over een
multikanaals weergavegebied, kunt u het
weergavegebied niet selecteren.
Dolby Digital 3-kanaals
Voor (L/R)
Surround (mono)
1:SPAANS
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
Een weergavelaag voor een
hybride Super Audio CD
wijzigen
R
S
Huidig programmaformaat
x DATA CD (videobestand)/DATA DVD
(videobestand)
Sommige Super Audio CD's bestaan uit een
Super Audio CD-laag en een CD-laag. U kunt de
weergavelaag wijzigen die u wilt beluisteren.
1
Voorbeeld:
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
MP3-geluid
1:MP3
128k
Bitsnelheid
48NL
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
2
Druk op X/x om
[SUPER AUDIO
CD/CD-LAAG] te selecteren en druk
vervolgens op
.
x Wanneer de CD-laag de huidige laag
is,
4
dan verschijnt [SUPER AUDIO CD].
Afhankelijk van de VIDEO CD kan de
procedure verschillen; raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij de disc wordt
geleverd.
x Wanneer de Super Audio CD-laag de
huidige laag is,
dan verschijnt [CD].
3
Druk op
om de laag te wijzigen.
Opmerking
• Elke functie van de weergavemodus werkt enkel
binnen de geselecteerde laag of het geselecteerde
weergavegebied.
• Wanneer u een CD-laag selecteert, kunt u de
weergavegebieden niet wijzigen.
• De geluidssignalen van de Super Audio CD worden
niet uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
Een VIDEO CD met PBCfuncties afspelen (Ver. 2.0)
(PBC-weergave)
PBC-weergave (Playback Control) biedt de
mogelijkheid om eenvoudige interactieve
handelingen, zoekfuncties en dergelijke uit te
voeren.
Met PBC-weergave kunt u een VIDEO CD
interactief afspelen door de instructies in het
menu op het tv-scherm te volgen.
1
Speel een VIDEO CD met PBC-functies
af.
Het menu voor uw keuze verschijnt.
2
Druk op O RETURN.
Opmerking
• Afhankelijk van de VIDEO CD kan in de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc de optie
[Druk op ENTER] in stap 3 vervangen zijn door
[Druk op SELECT]. Druk in dat geval op H.
Tip
• Voor weergave zonder de PBC-functie, drukt u op
./> of de cijfertoetsen met het toestel in de
stopstand om een muziekstuk te selecteren en
vervolgens drukt u op H of
. De weergave start.
Er kunnen geen stilstaande beelden, zoals een
menuscherm, worden weergegeven. Om terug te
keren naar de PBC-weergave, drukt u tweemaal op x
en vervolgens op H.
Het afspelen hervatten vanaf
het punt waar u de disc hebt
gestopt
(Afspelen hervatten)
Bij het stoppen van de disc onthoudt het toestel
het punt waar u op x hebt gedrukt en
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Afspelen hervatten blijft
beschikbaar zolang de disc niet wordt
verwijderd, zelfs al wordt het toestel in de standbymodus gezet door op "/1 te drukken.
1
Druk op
.
Druk tijdens het afspelen van een disc
op x om het afspelen te stoppen.
"RESUME" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Selecteer het gewenste itemnummer
met de cijfertoetsen.
Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR
om het nummer te annuleren.
3
Terugkeren naar het
menuscherm
Disc
• [SUPER AUDIO CD]: u kunt de Super
Audio CD-laag afspelen.
Wanneer het toestel een Super Audio CDlaag afspeelt, licht "SA-CD" op in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• [CD]: u kunt de CD-laag afspelen.
Wanneer het toestel een CD-laag afspeelt,
licht "CD" op in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Volg de instructies op het menuscherm
voor interactieve handelingen.
2
Druk op H.
Het toestel start de weergave vanaf het punt
waar u de disc in stap 1 hebt gestopt.
49NL
Opmerking
• Afhankelijk van de plaats waar u de disc stopt, is het
mogelijk dat het toestel niet op exact hetzelfde punt
herneemt.
• Het punt waar u het afspelen hebt gestopt, wordt
mogelijk gewist wanneer:
– u de disc uitwerpt;
– het toestel overschakelt naar de stand-bymodus
(alleen DATA CD/DATA DVD);
– u de instellingen op het instelscherm wijzigt of
herstelt;
– u het kinderbeveiligingsniveau wijzigt;
– u de functie wijzigt door op FUNCTION +/– te
drukken;
– u het netsnoer loskoppelt.
• Voor een DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD,
CD, DATA CD en DATA DVD onthoudt het toestel
het hervatpunt voor de huidige disc.
• Afspelen hervatten werkt niet tijdens Programma
afspelen en Willekeurig afspelen.
• Deze functie werkt mogelijk niet goed met sommige
discs.
Weergavemodus
gebruiken
Uw eigen programma
samenstellen
(Programma afspelen)
U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de
muziekstukken op de disc worden afgespeeld en
zo uw eigen programma samenstellen. U kunt
maximaal 99 muziekstukken programmeren.
1
2
Tip
(Multi-disc hervatten)
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
Een disc beluisteren die al eerder
werd afgespeeld met behulp van
afspelen hervatten
Druk op
Druk op X/x om
[PROGRAMMEREN] te selecteren en
druk vervolgens op
.
De opties voor [PROGRAMMEREN]
worden weergegeven.
3
Druk op X/x om [INSTEL. t] te
selecteren en druk vervolgens op
Totale duur van de
geprogrammeerde muziekstukken
PROGRAMMEREN
Het toestel roept het punt op waar u de disc de
laatste keer hebt gestopt en hervat daar de
weergave wanneer u dezelfde disc de volgende
keer inbrengt. Wanneer het geheugen vol is,
wordt het hervatpunt voor de allereerste disc
gewist.
Om deze functie te activeren, zet u [MULTIDISC RESUME] bij
[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]. Zie
"[MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)" (pagina 70) voor meer
informatie.
Opmerking
• Dit toestel slaat voor maximaal 10 discs de
hervatpunten op in het geheugen.
Tip
• Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin van de
disc, drukt u twee keer op x en vervolgens op H.
50NL
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Muziekstukken opgenomen op een disc
.
4
Druk op c.
De cursor gaat naar de muziekstukrij [T] (in
dit geval [01]).
PROGRAMMEREN
5
––
01
02
03
04
05
06
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Een programma wijzigen of
annuleren
1
2
Selecteer het muziekstuk dat u wilt
programmeren.
Selecteer bijvoorbeeld muziekstuk [02].
Druk op X/x om [02] te selecteren onder
[T] en druk vervolgens op .
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK 02
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
3
Totale duur van de geprogrammeerde
muziekstukken
6
Herhaal stap 4 tot 5 om andere
muziekstukken te programmeren.
De geprogrammeerde muziekstukken
worden weergegeven in de gekozen
volgorde.
7
Druk op H om Programma afspelen te
starten.
Programma afspelen wordt gestart.
Na afloop van het programma kunt u
hetzelfde programma opnieuw starten door
op H te drukken.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR terwijl het uitleesvenster voor
de programma-instelling niet wordt
weergegeven op het tv-scherm of selecteer
[UIT] in stap 3. Om hetzelfde programma
opnieuw af te spelen, selecteert u [AAN] in stap
3 en drukt u op .
Volg stap 5 voor verdere
programmering.
Als u een programma wilt annuleren,
selecteert u [--] onder [T] en drukt u
vervolgens op
.
0: 03:51
T
––
01
02
03
04
05
06
Druk op X/x om het
programmanummer te selecteren van
het muziekstuk dat u wilt wijzigen of
annuleren.
Druk op CLEAR om het muziekstuk uit het
programma te wissen.
Gekozen muziekstuk
PROGRAMMEREN
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
Disc
ALLES WISSEN
1. MUZIEKSTUK – –
2. MUZIEKSTUK – –
3. MUZIEKSTUK – –
4. MUZIEKSTUK – –
5. MUZIEKSTUK – –
6. MUZIEKSTUK – –
7. MUZIEKSTUK – –
0: 00:00
T
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Alle muziekstukken in de
geprogrammeerde volgorde
annuleren
1
2
3
Voer stap 1 tot 3 uit van "Uw eigen
programma samenstellen".
Druk op X en selecteer [ALLES
WISSEN].
Druk op
.
Opmerking
• Wanneer u op CLEAR drukt om terug te keren naar
de normale weergave, worden Willekeurig afspelen
en Herhaald afspelen eveneens geannuleerd.
Weergave in willekeurige
volgorde
(Willekeurig afspelen)
U kunt de inhoud van een disc afspelen in
willekeurige volgorde. Telkens als u de functie
Willekeurig afspelen gebruikt, kan er een andere
afspeelvolgorde ontstaan.
51NL
Opmerking
• Hetzelfde liedje kan herhaaldelijk worden afgespeeld
bij het afspelen van MP3-bestanden.
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Herhaalde weergave
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
(Herhaald afspelen)
Druk op X/x om
[SHUFFLE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [SHUFFLE] worden
weergegeven.
3
• Wanneer u op CLEAR drukt om terug te keren naar
de normale weergave, worden Programma afspelen
en Herhaald afspelen eveneens geannuleerd.
Druk op X/x om een item te selecteren
dat u in willekeurige volgorde wilt
afspelen.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [UIT]: uit.
• [MUZIEKSTUK]: u kunt muziekstukken
op de disc in willekeurige volgorde
afspelen.
U kunt de inhoud van een disc herhaald
afspelen.
U kunt Willekeurig afspelen en Programma
afspelen combineren.
1
x DATA CD (uitgezonderd
videobestanden)/DATA DVD
(uitgezonderd videobestanden)
• [UIT]: uit.
• [AAN (MUZIEK)]: u kunt MP3bestanden in de map op de huidige disc in
willekeurige volgorde afspelen. Wanneer
geen map is geselecteerd, wordt de eerste
map in willekeurige volgorde afgespeeld.
4
Druk op
.
Willekeurig afspelen wordt gestart.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op CLEAR of selecteer [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
• U kunt Willekeurig afspelen niet gebruiken bij een
VIDEO CD of Super VCD met PBC-weergave.
52NL
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
x Tijdens Programma afspelen
• [UIT]: uit.
• [AAN]: u kunt muziekstukken
geselecteerd voor Programma afspelen in
willekeurige volgorde afspelen.
Druk op
afspelen.
Druk op X/x om
[HERHALEN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HERHALEN] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om het item te selecteren
dat u wilt herhalen.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [UIT]: uit.
• [DISC]: u kunt alle titels op de disc
herhalen.
• [TITEL]: u kunt de huidige titel op een
disc herhalen.
• [HOOFDSTUK]: u kunt het huidige
hoofdstuk op een disc herhalen.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [UIT]: uit.
• [DISC]: u kunt alle muziekstukken op de
disc herhalen.
• [MUZIEKSTUK]: u kunt het huidige
muziekstuk herhalen.
x DATA CD/DATA DVD
• [UIT]: uit.
• [DISC]: u kunt alle mappen op de disc
herhalen.
• [MAP]: u kunt de huidige map herhalen.
• [MUZIEKSTUK] (alleen MP3bestanden): u kunt het huidige bestand
herhalen.
• [BESTAND] (alleen videobestanden): u
kunt het huidige bestand herhalen.
4
Druk op
.
Het item wordt geselecteerd.
Terugkeren naar normale
weergave
Gegevens op een disc
zoeken/selecteren
Het DVD-menu gebruiken
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
Opmerking
• U kunt Herhaald afspelen niet gebruiken bij een
VIDEO CD of Super VCD met PBC-weergave.
• Als het toestel een DATA CD/DATA DVD afspeelt
met MP3-bestanden en JPEG-beeldbestanden,
waarvan de afspeeltijden niet gelijk zijn, komt het
geluid niet overeen met het beeld.
• Wanneer u op CLEAR drukt om terug te keren naar
de normale weergave, worden Programma afspelen
en Willekeurig afspelen eveneens geannuleerd.
Disc
Druk op CLEAR of selecteer [UIT] in stap 3.
Een DVD is onderverdeeld in diverse beeld- of
muzieksecties. Deze secties worden "titels"
genoemd. Bij het afspelen van een DVD die
verschillende titels bevat, kunt u titels selecteren
via het DVD TOP MENU.
Als u een DVD afspeelt waarbij u bijvoorbeeld
de taal voor de ondertiteling of het geluid kunt
selecteren, kunt u deze instellingen uitvoeren via
de optie DVD MENU.
1
Druk op DVD TOP MENU of DVD MENU.
Het discmenu verschijnt op het tv-scherm.
De inhoud van het menu varieert
afhankelijk van de disc.
2
3
Druk op C/X/x/c of de cijfertoetsen om
het item te selecteren dat u wilt
afspelen of wijzigen.
Druk op
.
Het menu van de DVD weergeven
op het bedieningsmenuscherm
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[DISCMENU] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [DISCMENU] verschijnen.
3
4
Druk op X/x om [MENU] of [TOPMENU]
te selecteren.
Druk op
.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
53NL
Een oorspronkelijke of een
bewerkte titel selecteren op
een DVD-VR
1
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Deze functie is enkel beschikbaar voor DVDVR's waarvoor een afspeellijst is gemaakt.
1
Druk op X/x om de zoekmethode te
selecteren.
Voorbeeld:
[HOOFDSTUK]
[** (**)] wordt geselecteerd (** verwijst
naar een cijfer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal titels, hoofdstukken, muziekstukken,
indexen, scènes, mappen of bestanden aan.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op
DISPLAY. (Als [MEDIA]
ingesteld is op [MUZIEK/FOTO], drukt u
twee keer op
DISPLAY.)
Druk op X/x om
[ORIGINAL/
PLAY LIST] te selecteren en druk
vervolgens op
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
De opties voor [ORIGINAL/PLAY LIST]
worden weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [PLAY LIST]: u kunt de titels weergeven
in de volgorde van de bestaande
afspeellijst.
• [ORIGINAL]: u kunt de oorspronkelijk
opgenomen titels afspelen.
4
Druk op
Geselecteerde rij
3
Druk op
.
[** (**)] verandert in [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
.
DVD VIDEO
Een titel/hoofdstuk/
muziekstuk/scène enz. zoeken
4
U kunt een DVD VIDEO/DVD-VR doorzoeken
op titel of hoofdstuk en u kunt een VIDEO CD/
Super Audio CD/CD/DATA CD/DATA DVD
doorzoeken op muziekstuk, index of scène.
Voor een DATA CD/DATA DVD kunt u op
map of bestand zoeken. Aan titels en
muziekstukken op de disc zijn unieke nummers
toegekend, zodat u de gewenste titel of het
gewenste muziekstuk kunt kiezen door het
betreffende nummer in te voeren. U kunt echter
ook naar een scène zoeken met de tijdcode.
54NL
Druk op X/x of de cijfertoetsen om het
gewenste nummer van een titel,
hoofdstuk, muziekstuk, index, scène,
enz. te selecteren.
Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR
om het nummer te annuleren.
5
Druk op
.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Tip
• Wanneer het bedieningsmenuscherm is
uitgeschakeld, kunt u een hoofdstuk (DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW), muziekstuk (VIDEO CD/Super
Audio CD/CD) of bestand (DATA CD/DATA DVD
(videobestand)) zoeken door op de cijfertoetsen en
te drukken.
Zoeken naar een scène met de
tijdcode
1
Selecteer
[TIJD] in stap 2.
[T **:**:**] (speelduur van de huidige
titel) wordt geselecteerd.
Druk op
.
[T **:**:**] verandert in [T --:--:--].
3
Voer de tijdcode in met behulp van de
cijfertoetsen.
Als u bijvoorbeeld een scène op 2 uur, 10
minuten en 20 seconden na het begin wenst
te zoeken: druk op 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Druk op
.
Opmerking
• U kunt geen scène zoeken op een DVD+RW aan de
hand van de tijdcode.
Het toestel kan MP3-bestanden of JPEGbeeldbestanden afspelen:
– met de extensie ".mp3" (MP3-bestand) of
".jpg"/".jpeg" (JPEG-beeldbestand).
– die beantwoorden aan het DCF*beeldbestandsformaat.
Disc
2
MP3-bestanden/JPEGbeeldbestanden
afspelen
* "Design rule for Camera File system": beeldnormen
voor digitale camera's bepaald door Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Opmerking
• Het systeem speelt alle bestanden af met de extensie
".mp3", ".jpg" of ".jpeg", zelfs als ze niet in MP3- of
JPEG-indeling zijn. Bij het afspelen van dergelijke
bestanden kan het volume hoog oplopen, waardoor
uw luidsprekersysteem kan worden beschadigd.
• Het systeem kan geen audio in MP3PRO-indeling
afspelen.
• Het toestel kan slechts de eerste 200 mappen
herkennen en zal alleen de eerste 200 mappen
afspelen. (Het aantal mappen dat kan worden herkend
door het toestel kan afnemen afhankelijk van de
mapconfiguratie.)
• Het toestel kan tot 150 MP3-bestanden/JPEGbeeldbestanden in een map herkennen.
• De weergave van een bestand kan even op zich laten
wachten wanneer naar een volgende of andere map
wordt gegaan.
• Het toestel geeft mogelijk bepaalde soorten JPEGbeeldbestanden niet weer (bijv. een JPEGbeeldbestand kleiner dan 8 (breedte) × 8 (hoogte)).
Een MP3-bestand of -map
selecteren
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
55NL
2
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Het toestel begint het gekozen bestand af te
spelen. U kunt de bestandslijst uitschakelen
door op DVD MENU te drukken. Wanneer
u nogmaals op DVD MENU drukt, wordt
de maplijst weergegeven.
Na het plaatsen van een disc wordt de lijst
met mappen weergegeven op het tvscherm.
3
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
Als [MUZIEK] geselecteerd is, drukt u
op DVD MENU. Als een andere optie
dan [MUZIEK] geselecteerd is, drukt u
op X/x om [MUZIEK] te selecteren,
waarna u op
drukt.
Een lijst met mappen die MP3-bestanden
bevatten, wordt weergegeven.
De geselecteerde map is geel gemarkeerd.
MAPPENLIJST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Naar de volgende of de vorige
pagina gaan
Druk op
/
.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Het volgende of vorige MP3bestand afspelen
Druk op > om het volgende MP3-bestand af
te spelen. Druk tweemaal op . om het vorige
MP3-bestand af te spelen.
Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar
het begin gaan van het huidige MP3-bestand.
Merk op dat u naar de volgende map kunt gaan
door op > te blijven drukken na het laatste
bestand van de huidige map, maar dat u niet kunt
terugkeren naar de vorige map door op . te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
6
Druk op X/x om een map te selecteren.
x MP3-bestanden in een map afspelen
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
x Een MP3-bestand selecteren
Druk op
.
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
Het display in- of uitschakelen
Druk op DVD MENU.
De map selecteren met de
afstandsbediening
Tijdens het afspelen of pauzeren, kunt u snel de
gewenste map selecteren door op
+/– te
drukken.
Andere handelingen
MUZIEKSTUKLIJST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Druk op X/x om een bestand te selecteren
en druk op
.
56NL
Zie "Andere handelingen" (pagina 46).
Een JPEG-beeldbestand of map
selecteren
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Na het plaatsen van een disc wordt de lijst
met mappen weergegeven op het tvscherm.
3
Druk op
DISPLAY.
4
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
Als [FOTO] geselecteerd is, drukt u op
DVD MENU. Als een andere optie dan
[FOTO] geselecteerd is, drukt u op X/x
om [FOTO] te selecteren, waarna u op
drukt.
Een lijst met mappen die JPEG-bestanden
bevatten, wordt weergegeven.
De geselecteerde map is geel gemarkeerd.
MAPPENLIJST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
Druk op X/x om een map te selecteren.
x Naar de volgende of de vorige pagina
gaan
Druk op
/
.
x JPEG-beeldbestanden in een map
afspelen
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
De JPEG-beelden worden afgespeeld als
een diavoorstelling. U kunt het interval van
de diavoorstelling wijzigen (pagina 58) en
effecten toevoegen aan de diavoorstelling
(pagina 59).
x Een JPEG-beeldbestand selecteren
door de beeldbrowser weer te geven
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Druk op C/X/x/c om het JPEGbeeldbestand te selecteren dat u wilt
weergeven en druk vervolgens op
.
Druk op O RETURN om terug te keren
naar het vorige scherm.
Disc
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
1
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
Druk op c/C wanneer het
bedieningsmenuscherm niet wordt
weergegeven. Merk op dat u de volgende map
kunt kiezen door op c te blijven drukken na het
laatste beeld van de huidige map, maar dat u niet
kunt terugkeren naar de vorige map door op C te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
Een JPEG-beeldbestand draaien
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het tv-scherm, kan het JPEGbeeldbestand in stappen van 90 graden worden
gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
JPEG-beeldbestand.
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
Opmerking
• U kunt het JPEG-beeldbestand niet draaien wanneer
u [JPEG-RESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING]
instelt op [(1920 × 1080i) HD
] of [(1920 ×
1080i) HD] (pagina 68).
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Het display in- of uitschakelen
Druk op DVD MENU.
Druk op PICTURE NAVI.
Voorbeelden van JPEG-beeldbestanden in
de map worden in 16 subschermen
weergegeven.
57NL
De map selecteren met de
afstandsbediening
Opmerking
Tijdens het afspelen of pauzeren, kunt u snel de
gewenste map selecteren door op
+/– te
drukken.
Andere handelingen
• Als u tegelijkertijd een groot MP3-bestand en een
groot JPEG-beeldbestand weergeeft, kan het geluid
verspringen. Sony raadt u aan om de MP3-bitsnelheid
in te stellen op 128 kbps of lager wanneer u het
bestand maakt. Als het geluid blijft verspringen, moet
u het formaat van het JPEG-beeldbestand verkleinen.
Zie "Andere handelingen" (pagina 46).
De duur van de diavoorstelling
kiezen voor JPEGbeeldbestanden
Een diavoorstelling met geluid
afspelen
U kunt een diavoorstelling bekijken met geluid
door eerst MP3-bestanden en JPEGbeeldbestanden in dezelfde map op een DATA
CD of een DATA DVD te zetten.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
Als [MUZIEK/FOTO] geselecteerd is,
drukt u op DVD MENU. Als een andere
optie dan [MUZIEK/FOTO]
geselecteerd is, drukt u op X/x om
[MUZIEK/FOTO] te selecteren, waarna
u op
drukt.
De mappenlijst wordt weergegeven.
6
Druk op X/x om de gewenste map te
selecteren en druk op H.
Het toestel begint de geselecteerde map af
te spelen.
U kunt de maplijst in- en uitschakelen door
herhaaldelijk op DVD MENU te drukken.
58NL
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [NORMAAL]: u kunt kiezen voor de
standaard tijdsduur.
• [SNEL]: u kunt kiezen voor een tijdsduur
die korter is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 1]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 2]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [LANGZAAM
1].
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Druk op X/x om
[INTERVAL] te
selecteren en druk op
.
De opties voor [INTERVAL] worden
weergegeven.
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Druk op
Druk op
DISPLAY. (Als [MEDIA]
ingesteld is op [MUZIEK/FOTO], drukt u
twee keer op
DISPLAY.)
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Na het plaatsen van een disc wordt de lijst
met mappen weergegeven op het tvscherm.
3
1
4
Druk op
.
Opmerking
• Voor bepaalde JPEG-beeldbestanden kan het langer
duren vooraleer ze worden weergegeven dan de optie
die u hebt geselecteerd. Dit geldt met name voor
progressive JPEG-beeldbestanden of JPEGbeeldbestanden van 3.000.000 pixels of meer.
Een effect voor JPEGbeeldbestanden in de
diavoorstelling kiezen
1
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
.
U kunt de weergaveprioriteit instellen wanneer
verschillende media (MP3-bestanden, JPEGbeeldbestanden of videobestanden) aanwezig
zijn op de disc.
1
2
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [MODUS 1]: het JPEG-beeldbestand
wordt van boven naar beneden verplaatst.
• [MODUS 2]: het JPEG-beeldbestand
wordt in de breedte van het tv-scherm
uitgerekt.
• [MODUS 3]: het JPEG-beeldbestand
wordt vanuit het midden van het tvscherm uitgerekt.
• [MODUS 4]: de JPEG-beeldbestanden
worden willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• [MODUS 5]: het volgende JPEGbeeldbestand wordt over het vorige beeld
geschoven.
• [UIT]: uit.
4
Druk op
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Disc
Druk op
DISPLAY. (Als [MEDIA]
ingesteld is op [MUZIEK/FOTO], drukt u
twee keer op
DISPLAY.)
De weergaveprioriteit
instellen van de bestandstypes
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Na het plaatsen van een disc wordt de lijst
met mappen weergegeven op het tvscherm.
3
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [MUZIEK/FOTO]: u kunt zowel de
JPEG-beeldbestanden als de MP3bestanden in dezelfde map afspelen als
diavoorstelling.
• [MUZIEK]: het afspelen van MP3bestanden krijgt prioriteit.
• [VIDEO]: het afspelen van
videobestanden krijgt prioriteit.
• [FOTO]: het weergeven van JPEGbeeldbestanden krijgt prioriteit. U kunt
JPEG-beeldbestanden bekijken als een
diavoorstelling.
.
Opmerking
• De instelling [EFFECT] werkt niet wanneer u [JPEGRESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op
[(1920 × 1080i) HD
] of [(1920 × 1080i) HD]
(pagina 68).
6
Druk op
.
Raadpleeg "Weergaveprioriteit van
bestandstypes" (pagina 130) voor meer
informatie over de weergaveprioriteit van
de bestandstypes bij de instelling
[MEDIA].
59NL
Een lijst met MP3-bestanden/
JPEG-beeldbestanden
weergeven
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[BLADEREN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [BLADEREN] worden
weergegeven.
3
Videobestanden
bekijken
Druk op X/x om de gewenste lijst te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [MAPPENLIJST]: de maplijst wordt
weergegeven. Voer stap 6 uit van "Een
MP3-bestand of -map selecteren"
(pagina 55) of "Een JPEG-beeldbestand
of map selecteren" (pagina 56).
• [AFBEELDINGENLIJST] (alleen JPEGbeeldbestanden): de voorbeelden van
JPEG-beeldbestanden in de map worden
in 16 subschermen weergegeven. Voer
stap 6 uit van"Een JPEG-beeldbestand of
map selecteren" (pagina 56).
Over videobestanden
U kunt DivX-videobestanden en MPEG4videobestanden afspelen.
DivX® is een videocompressietechnologie
ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een
officieel DivX® Certified-product.
U kunt een DATA CD of DATA DVD afspelen
die DivX®-videobestanden bevat.
Een DATA CD of DATA DVD die
het toestel kan afspelen
Dit toestel speelt alleen DATA CD's af met de
indeling ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet en
DATA DVD's van Universal Disk Format
(UDF).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bijgeleverd
bij de diskdrives en de opnamesoftware (niet
bijgeleverd) voor meer informatie over het
opnameformaat.
Over de weergavevolgorde van
gegevens op een DATA CD of
DATA DVD
Merk op dat de weergavevolgorde niet
toepasbaar is afhankelijk van de gebruikte
software voor het aanmaken van het
videobestand of als er meer dan 200 mappen en
150 videobestanden zijn in elke map.
Opmerking
• Het is mogelijk dat het toestel bepaalde DATA CD's/
DATA DVD's die zijn gemaakt in de indeling Packet
Write niet kan afspelen.
DivX-videobestanden die het
toestel kan afspelen
Het toestel kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in DivX-formaat en de extensie
".avi" of ".divx" hebben. Het toestel speelt geen
bestanden af met de extensie ".avi" of ".divx" als
deze geen DivX-video bevatten.
60NL
4
Opmerking
MPEG4-videobestanden die het
systeem kan afspelen
Het systeem kan gegevens afspelen die zijn
opgenomen in MP4-bestandsformaat en de
extensie ".mp4" of ".m4v" hebben. Het systeem
speelt geen bestanden af met de extensie ".mp4"
of ".m4v" als deze geen MPEG4-video bevatten.
Opmerking
• Compatibiliteit met alle MPEG4 video-codeer-/
schrijfsoftware, opnameapparatuur en opnamemedia
kan niet worden gegarandeerd.
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
Als [VIDEO] geselecteerd is, drukt u op
DVD MENU. Als een andere optie van
[VIDEO] geselecteerd is, drukt u op X/x
om [VIDEO] te selecteren, waarna u op
drukt.
Een lijst met mappen die videobestanden
bevatten, wordt weergegeven.
De geselecteerde map is geel gemarkeerd.
Disc
• Het is mogelijk dat het toestel een DivXvideobestand niet afspeelt wanneer het bestand werd
samengesteld uit twee of meer DivX-videobestanden.
• Het toestel kan geen DivX-videobestand afspelen van
een formaat groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte)
of 2 GB.
• Afhankelijk van het DivX-videobestand is het
mogelijk dat het geluid verspringt of niet
overeenkomt met de beelden op het tv-scherm.
• Het toestel kan bepaalde DivX-videobestanden, die
langer zijn dan 3 uur, niet afspelen.
• Afhankelijk van het DivX-videobestand is het
mogelijk dat het beeld wordt onderbroken of
onduidelijk is. In dit geval is het aanbevolen dat u het
bestand aanmaakt met een lagere bitsnelheid. Als het
geluid nog steeds wordt verstoord, is MP3 het
aanbevolen geluidsformaat. Merk echter op dat dit
toestel niet voldoet aan het formaat WMA (Windows
Media Audio) voor het afspelen van DivX-bestanden.
• Door de compressietechnologie die wordt gebruikt
voor de DivX-videobestanden, kan het een tijdje
duren eer het beeld verschijnt nadat u op H hebt
gedrukt.
MAPPENLIJST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
6
7
Druk op X/x om de map te selecteren
die u wilt afspelen.
Druk op H.
Het toestel begint de geselecteerde map af
te spelen.
Zie "Een videobestand selecteren"
(pagina 62) voor het selecteren van
videobestanden.
Naar de volgende of de vorige
pagina gaan
Druk op
/
.
Het afspelen stoppen
Een map selecteren
1
2
Het display in- of uitschakelen
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Plaats een DATA CD of een DATA DVD
in het toestel.
Na het plaatsen van een disc wordt de lijst
met mappen weergegeven op het tvscherm.
3
Druk op x.
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
Druk op DVD MENU.
De map selecteren met de
afstandsbediening
Tijdens het afspelen of pauzeren, kunt u snel de
gewenste map selecteren door op
+/– te
drukken.
Andere handelingen
Zie "Andere handelingen" (pagina 46).
61NL
Een videobestand selecteren
1
Druk op
na stap 6 van "Een map
selecteren".
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
Tip
• Als het aantal keer dat de DivX-videobestanden
kunnen worden afgespeeld vooraf is ingesteld, kunt u
ze zo vaak afspelen als dit vooraf ingestelde nummer.
De volgende handelingen worden geteld:
– wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.
– wanneer een ander bestand wordt afgespeeld.
– wanneer de disclade wordt geopend.
BESTANDSLIJST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Een lijst met videobestanden
weergeven
1
2
Druk op X/x om een bestand te
selecteren en druk op
.
Het geselecteerde bestand wordt
afgespeeld.
Naar de volgende of de vorige
pagina gaan
Druk op
/
.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Het volgende of het vorige
videobestand afspelen zonder de
bovenstaande lijst met
bestanden in te schakelen
U kunt het volgende of het vorige videobestand
in dezelfde map selecteren door op >/. te
drukken.
U kunt het eerste bestand van de volgende map
ook selecteren door op > te drukken tijdens
het afspelen van het laatste bestand uit de
huidige map. Merk op dat u niet kunt terugkeren
naar de vorige map door op . te drukken.
Om terug te keren naar de vorige map, selecteert
u die in de maplijst.
62NL
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[BLADEREN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [BLADEREN] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om [MAPPENLIJST] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De mappenlijst wordt weergegeven. Voer
stap 6 uit van "Een map selecteren"
(pagina 61).
Weergave van de disc
beperken
[A/V SYNC]
[KINDERBEVEILIGING]
Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt
weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging
tussen beeld en geluid regelen.
Met de functie [KINDERBEVEILIGING] kunt
u de weergave van bepaalde DVD's beperken.
Scènes kunnen vergrendeld of vervangen
worden door andere scènes.
U kunt het beperken van de weergave instellen
door een wachtwoord te registeren. Wanneer u
de functie [KINDERBEVEILIGING]
inschakelt, moet u het wachtwoord invoeren om
beperkte discs af te spelen.
1
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[A/V SYNC] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [A/V SYNC] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [UIT]: uit.
• [AAN]: u kunt de vertraging tussen het
beeld en geluid aanpassen.
4
Druk op
.
1
2
Disc
De vertraging tussen
beeld en geluid regelen
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Opmerking
• [A/V SYNC] werkt misschien niet, afhankelijk van
het ingangssignaal.
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om
[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren
en druk vervolgens op
.
De opties voor [SYSTEEMINSTELLING]
worden weergegeven.
6
Druk op X/x om [KINDERBEVEILIGING
t] te selecteren en druk vervolgens
op
.
x Als u nog geen wachtwoord hebt
ingevoerd
Het scherm voor het registreren van een
nieuw wachtwoord verschijnt.
63NL
11 Druk op X/x om het gewenste niveau te
selecteren en druk vervolgens op
KINDERBEVEILIGING
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in en druk vervolgens op ENTER .
Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de
cijfertoetsen en druk vervolgens op .
Het wachtwoordbevestigingsscherm
verschijnt.
x Als u al een wachtwoord hebt
geregistreerd
7
De functie
[KINDERBEVEILIGING]
uitschakelen
Zet [NIVEAU] op [UIT] in stap 11.
Een disc afspelen waarvoor
[KINDERBEVEILIGING] is
ingesteld
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
1
Voer het 4-cijferige wachtwoord
(opnieuw) in met de cijfertoetsen en
druk vervolgens op
.
2
Tip
UIT
USA
NIVEAU:
STANDAARD:
WIJZIG WACHTWOORD:
Druk op X/x om [STANDAARD] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De gekozen items voor [STANDAARD]
worden weergegeven.
Druk op X/x om een geografisch
gebied als beperking te selecteren en
druk vervolgens op
.
Het gebied wordt geselecteerd.
Wanneer u [ANDERE t] selecteert, moet
u een standaardcode uit "Codelijst
kinderbeveiliging" (pagina 131) opgeven
met behulp van de cijfertoetsen.
10 Druk op X/x om [NIVEAU] te selecteren
en druk vervolgens op
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
De weergave start.
KINDERBEVEILIGING
9
Plaats de disc en druk op H.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Het scherm voor het instellen van het
afspeelbeperkingsniveau verschijnt.
8
.
De gekozen items voor [NIVEAU] worden
weergegeven.
• Als u uw wachtwoord bent vergeten, verwijdert u de
disc en herhaalt u stap 1 tot 6 van "Weergave van de
disc beperken" (pagina 63). Wanneer u wordt
gevraagd uw wachtwoord in te voeren, voert u
"199703" in met de cijfertoetsen en drukt u
vervolgens op
. U wordt gevraagd een nieuw 4cijferig wachtwoord in te voeren. Nadat u een nieuw
4-cijferig wachtwoord hebt ingevoerd, moet u de disc
weer in het toestel plaatsen en op H drukken. Voer
uw nieuw wachtwoord in wanneer het
wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
Het wachtwoord wijzigen
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
64NL
.
[KINDERBEVEILIGING] is ingesteld.
Hoe lager de waarde, hoe strenger de
beperking.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om
[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren
en druk vervolgens op
.
6
Druk op X/x om [KINDERBEVEILIGING
t] te selecteren en druk vervolgens
op
.
Het wachtwoordinvoerscherm verschijnt.
7
8
9
Voer het 4-cijferige wachtwoord in met
de cijfertoetsen en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [WIJZIG
WACHTWOORD t] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord
in met de cijfertoetsen en druk
vervolgens op
.
10 Om uw wachtwoord te bevestigen,
voert u het nogmaals in met de
cijfertoetsen en drukt u vervolgens op
.
Als u zich vergist bij het invoeren
van het wachtwoord
Druk op C voordat u op
juiste nummer in.
drukt en voer het
U kunt verschillende beeld- en
geluidsinstellingen doorvoeren.
De weergegeven items verschillen naargelang
de regio.
Disc
De opties voor [SYSTEEMINSTELLING]
worden weergegeven.
De instellingen van het
toestel wijzigen via het
instelscherm
Opmerking
• Weergave-instellingen die op de disc zijn
opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen van
het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn
beschikbaar.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om een instelitem te
selecteren en druk vervolgens op
•
•
•
•
•
•
.
[TAALKEUZE] (pagina 66)
[VIDEO-INSTELLING] (pagina 67)
[HDMI-INSTELLING] (pagina 67)
[AUDIO INSTELLING] (pagina 69)
[SYSTEEMINSTELLING] (pagina 69)
[LUIDSPREKER] (pagina 70)
65NL
Voorbeeld: [VIDEO-INSTELLING]
Gekozen item
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
16:9
VIDEO
AUTO
De taal voor schermweergave
en geluid kiezen
[TAALKEUZE]
Stel de taal in voor berichten die op het scherm
worden weergegeven of geluid.
TAALKEUZE
SCHERMDISPL.:
MENU:
GELUID:
ONDERTITELING:
Instelitems
6
Druk op X/x om een item te selecteren
en druk op
.
ENGELS
ENGELS
ORIGINEEL
ALS GELUID
De opties voor het geselecteerde item
worden weergegeven.
Voorbeeld: [TV TYPE]
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN&SCAN
Opties
x [SCHERMDISPL.] (berichten die op het
scherm worden weergegeven)
U kunt de taal voor het tv-scherm kiezen.
x [MENU] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de taal kiezen voor het discmenu.
7
Druk op X/x om een instelling te
selecteren en druk op
.
De instelling wordt geselecteerd en
geactiveerd.
Voorbeeld: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Gekozen instelling
x [GELUID] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de taal van het geluid kiezen.
Als u [ORIGINEEL] kiest, wordt de
voorkeurtaal voor de disc gekozen.
x [ONDERTITELING] (alleen DVD VIDEO)
U kunt de taal van de ondertitels op de DVD
VIDEO wijzigen.
Wanneer u [ALS GELUID] kiest, verandert de
taal voor de ondertiteling mee met de taal van
het geluid.
Opmerking
Alle instellingen van
[INSTELLING] herstellen
Zie "De standaard [INSTELLING]-instellingen
herstellen" (pagina 109) om alle instellingen van
[INSTELLING] te herstellen.
66NL
• Wanneer u onder [MENU], [GELUID] of
[ONDERTITELING] een taal kiest die niet op de
DVD VIDEO staat, wordt automatisch één van de
opgenomen talen gekozen (afhankelijk van de disc
kan het zijn dat de taal niet automatisch wordt
geselecteerd).
Tip
• Wanneer u [ANDERE t] kiest in [MENU],
[GELUID] of [ONDERTITELING] moet u een
taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina 131) kiezen en
invoeren met de cijfertoetsen.
Beeldinstellingen
x [LINE]
[VIDEO-INSTELLING]
Selecteer de instellingen van de aangesloten tv.
16:9
VIDEO
AUTO
x [TV TYPE]
U kunt de breedte-/hoogteverhouding van de
aangesloten tv selecteren.
[16:9]: selecteer deze instelling wanneer u een
breedbeeld-tv of een tv met breedbeeldfunctie
aansluit.
[4:3 LETTER BOX]: selecteer deze instelling
wanneer u een standaard 4:3-tv aansluit. Het
toestel geeft een breed beeld weer met zwarte
stroken aan de boven- en onderkant van het tvscherm.
[VIDEO]: het toestel voert videosignalen uit.
[RGB]: het toestel voert RGB-signalen uit.
Opmerking
Disc
VIDEO-INSTELLING
TV TYPE:
LINE:
PAUZESTAND:
U kunt de uitvoermethode selecteren voor
videosignalen van de EURO AV T OUTPUT
(TO TV)-aansluiting op het achterpaneel van het
toestel.
• Als uw tv niet compatibel is met RGB-signalen,
verschijnt er geen beeld op uw televisiescherm, zelfs
niet als u [RGB] selecteert. Raadpleeg de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw tv.
• U kunt [RGB] niet selecteren terwijl "HDMI" brandt.
[RGB] schakelt automatisch over naar [VIDEO]
wanneer u een aangesloten HDMI-toestel inschakelt.
x [PAUZESTAND] (alleen DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
U kunt het beeld in de pauzestand selecteren.
[AUTO]: het beeld, inclusief bewegende
elementen, wordt zonder trillingen
weergegeven. Kies deze instelling voor normaal
gebruik.
[BEELD]: het beeld, inclusief statische
elementen, wordt met hoge resolutie
weergegeven.
HDMI-instellingen
[HDMI-INSTELLING]
[4:3 PAN&SCAN]: selecteer deze instelling
wanneer u een standaard 4:3-tv aansluit. Het
toestel vult het scherm automatisch met een
breed beeld en snijdt de delen bij die niet passen.
HDMI-INSTELLING
AUTO(1920x1080p)
HDMI-RESOLUTIE:
CONTROLE VOOR HDMI:
UIT
VOLUMELIMIET:
NIVEAU2
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
GELUID(HDMI):
UIT
JPEG-RESOLUTIE: STANDAARD-DEF.
x [HDMI-RESOLUTIE]
Opmerking
• Bij sommige DVD's kan [4:3 LETTER BOX]
automatisch worden gekozen in plaats van [4:3
PAN&SCAN] en omgekeerd.
U kunt het type videosignaal selecteren dat
wordt uitgevoerd vanuit de HDMI OUTaansluiting. Zie "Het type videosignaal dat
wordt uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting
selecteren" (pagina 40) voor meer informatie.
67NL
[AUTO (1920 × 1080p)]: het toestel voert het
optimale videosignaal uit voor de aangesloten
tv.
[1920 × 1080i]: het toestel voert 1920 × 1080i*videosignalen uit.
[1280 × 720p]: het toestel voert 1280 × 720p*videosignalen uit.
[720 × 480p]**: het toestel voert 720 × 480p*videosignalen uit.
* i: interlace, p: progressive
** Afhankelijk van de regio kan [720 × 480/576p]
worden weergegeven.
x [CONTROLE VOOR HDMI]
U kunt de functie [CONTROLE VOOR HDMI]
in- of uitschakelen. Deze functie is beschikbaar
wanneer u het toestel en de tv aansluit met een
HDMI-kabel. Zie "De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 77) voor meer informatie.
[UIT]: uit.
[AAN]: aan. Het is mogelijk afwisselend te
werken met de componenten die via een HDMIkabel zijn verbonden.
x [VOLUMELIMIET]
Als u via het tv-menu (of door te drukken op
THEATRE) de uitvoermethode van de tv
wijzigt naar de systeemluidspreker, wordt de
geluidscontrole van het systeem (pagina 79)
geactiveerd en kan luid geluid worden
uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau
van het toestel. U kunt dit voorkomen door het
maximale volumeniveau te beperken.
[NIVEAU3]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 10.
[NIVEAU2]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 15.
[NIVEAU1]: maximaal volumeniveau wordt
ingesteld op 20.
[UIT]: uit.
Opmerking
• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer
[CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op [AAN].
68NL
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
U kunt het type HDMI-signaal selecteren dat
wordt uitgevoerd vanuit de HDMI OUTaansluiting.
[YCBCR]: het toestel voert YCBCR-signalen uit.
[RGB]: het toestel voert RGB-signalen uit.
Opmerking
• Als het beeld wordt verstoord, moet u [YCBCR] op
[RGB] zetten.
• Als de HDMI OUT-aansluiting verbonden is met een
component met een DVI-aansluiting, worden er
automatisch [RGB]-signalen uitgevoerd, zelfs als u
[YCBCR] selecteert.
x [GELUID (HDMI)]
U kunt de status selecteren van de audio-uitgang
van de HDMI OUT-aansluiting.
[UIT]: het geluid wordt niet uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
[AAN]: het systeem voert audiosignalen uit
door Dolby Digital, DTS of 96 kHz/24-bit PCMsignalen om te zetten in 48 kHz/16-bit PCM.
Opmerking
• Als u het toestel met de tv verbindt met behulp van
een HDMI-kabel terwijl [AAN] is geselecteerd,
worden [AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC
BASS, "DEC. MODE" en de geluidsmodus niet
toegepast op het geluid van de tv.
• Wanneer u de functie instelt op iets anders dan
"DVD" of "USB", voert het systeem het geluid niet
uit via de HDMI OUT-aansluiting, zelfs niet wanneer
u [GELUID (HDMI)] instelt op [AAN].
x [JPEG-RESOLUTIE]
U kunt de resolutie selecteren JPEGbeeldbestanden die worden uitgevoerd via de
HDMI OUT-aansluiting.
[STANDAARD-DEF.
]: het toestel voert
standaardresolutie uit met een zwart kader.
[HD
]: het toestel voert HD-resolutie uit met
een zwart kader.
[HD]: het toestel voert de HD-resolutie uit
zonder een zwart kader.
[(1920 × 1080i) HD
]: het toestel voert HDresolutie van volledige grootte uit met een zwart
kader.
[(1920 × 1080i) HD]: het toestel voert HDresolutie van volledige grootte uit zonder een
zwart kader.
Opmerking
Geluidsinstellingen
Opmerking
• [AUDIO DRC] werkt alleen bij Dolby Digital.
Disc
• [JPEG-RESOLUTIE] is alleen beschikbaar wanneer
u [TV TYPE] bij [VIDEO-INSTELLING] instelt op
[16:9] en u [HDMI-RESOLUTIE] bij [HDMIINSTELLING] instelt op een andere waarde dan [720
× 480p] of [720 × 480/576p].
• U kunt [(1920 × 1080i) HD
] of [(1920 × 1080i)
HD] alleen selecteren wanneer u [HDMIRESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op
[1920 × 1080i].
• Het HDMI-signaal stopt tijdelijk wanneer:
– het systeem een DATA CD of een DATA DVD
laadt of uitwerpt.
– u een USB-apparaat aansluit of loskoppelt.
[UIT]: geen compressie van het dynamische
bereik.
[STANDAARD]: het toestel geeft de
soundtrack weer met het oorspronkelijke
dynamische bereik, zoals het door de
opnametechnicus bedoeld werd.
[MAX]: het toestel comprimeert het dynamische
bereik volledig.
x [MUZIEKSTUKKEUZE] (alleen DVD
VIDEO)
U kunt de soundtrack met het grootste aantal
kanalen voorrang geven bij het afspelen van een
DVD VIDEO met verschillende
geluidsindelingen (PCM, DTS, Dolby Digital of
MPEG-audio).
[UIT]: uit.
[AUTO]: het toestel selecteert automatisch de
soundtrack volgens de prioriteit.
[AUDIO INSTELLING]
Opmerking
AUDIO INSTELLING
S-AIR-INSTELLING:
LUIDSPREKEROPST.:
AUDIO DRC:
MUZIEKSTUKKEUZE:
UIT
UIT
• Wanneer u het item instelt op [AUTO] kan de taal
veranderen. De instelling [MUZIEKSTUKKEUZE]
heeft een hogere prioriteit dan de [GELUID]instellingen onder [TAALKEUZE] (pagina 66).
(Afhankelijk van de disc werkt deze functie mogelijk
niet.)
• Als PCM, DTS, Dolby Digital sound en MPEG-audio
evenveel kanalen hebben, kiest het toestel PCM,
DTS, Dolby Digital sound en MPEG-audio in deze
volgorde.
x [LUIDSPREKEROPST.]
U kunt de positie van de luidsprekers selecteren
voor een beter surroundgeluid. Zie "Optimaal
surroundgeluid voor een ruimte" (pagina 100)
voor meer informatie.
x [AUTOKALIBRATIE]
U kunt de juiste instellingen automatisch
kalibreren. Zie "De juiste instellingen
automatisch kalibreren" (pagina 101) voor meer
informatie.
Andere instellingen
[SYSTEEMINSTELLING]
SYSTEEMINSTELLING
AAN
SCHERMBEVEILIGING:
HOESBEELD
ACHTERGROND:
KINDERBEVEILIGING:
Registratie code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
AAN
HERSTELLEN:
x [AUDIO DRC] (alleen DVD VIDEO)
U kunt het dynamische bereik van het geluid
comprimeren. [AUDIO DRC] is handig om 's
nachts films te bekijken met laag volume.
69NL
x [SCHERMBEVEILIGING]
x [HERSTELLEN]
U kunt voorkomen dat het scherm beschadigd
raakt (spookbeelden). Druk op om het even welke
knop (bv. H) om de schermbeveiliging te
annuleren.
U kunt de andere instellingen dan
[KINDERBEVEILIGING] van [INSTELLING]
herstellen naar de standaardinstellingen. Zie "De
standaard [INSTELLING]-instellingen
herstellen" (pagina 109) voor meer informatie.
[AAN]: het schermbeveiligingsbeeld verschijnt
wanneer u het systeem gedurende ongeveer 15
minuten niet bedient.
[UIT]: uit.
x [ACHTERGROND]
U kunt de achtergrondkleur of het
achtergrondbeeld voor het tv-scherm kiezen.
[HOESBEELD]: het hoesbeeld (stilstaand
beeld) verschijnt alleen wanneer het is
opgenomen op de disc (CD-EXTRA,
enzovoort). Als er geen hoesbeeld op de disc
staat, verschijnt het [GRAFISCH]-beeld.
[GRAFISCH]: er verschijnt een vooraf ingesteld
beeld dat in het toestel is opgeslagen.
[BLAUW]: blauwe achtergrond.
[ZWART]: zwarte achtergrond.
x [KINDERBEVEILIGING]
U kunt de weergavebeperkingen instellen. Zie
"Weergave van de disc beperken" (pagina 63)
voor meer informatie.
x [DivX]
U kunt de registratiecode voor dit toestel
weergeven.
Raadpleeg voor meer informatie
http://www.divx.com op het internet.
Luidsprekerinstellingen
[LUIDSPREKER]
Voor een optimaal surroundgeluid, moet u de
luidsprekers aansluiten en hun afstand tot uw
luisterpositie instellen. Stel vervolgens
luidsprekervolume en -balans in op hetzelfde
niveau aan de hand van de testtoon.
LUIDSPREKER
VERBINDING:
AFSTAND(VOOR):
AFSTAND(SURROUND):
NIVEAU(VOOR):
NIVEAU(SURROUND):
TEST
TOON:
VOOR:
MIDDEN:
SURROUND:
SUBWOOFER:
JA
JA
JA
JA
x [VERBINDING]
Als u geen middenluidsprekers of
surroundluidsprekers aansluit, moet u de
parameters voor [MIDDEN] en [SURROUND]
instellen. De instellingen van de
voorluidsprekers en subwoofer zijn vastgelegd
en kunnen niet worden gewijzigd.
[VOOR]
[JA]
[MIDDEN]
x [MULTI-DISC RESUME] (alleen DVD
VIDEO/VIDEO CD)
U kunt de functie [MULTI-DISC RESUME] inof uitschakelen.
[AAN]: het toestel slaat de hervatpunten op in
het geheugen voor maximaal 10 discs.
[UIT]: het toestel slaat de hervatpunten niet op
in het geheugen. Het afspelen wordt alleen
hervat bij het hervatpunt voor de huidige disc in
het toestel.
[JA]: kies normaal deze instelling.
[GEEN]: kies deze instelling wanneer geen
middenluidspreker is aangesloten.
[SURROUND]
[JA]: kies normaal deze instelling.
[GEEN]: kies deze instelling wanneer geen
surroundluidsprekers zijn aangesloten.
[SUBWOOFER]
[JA]
Opmerking
• Wanneer u de instelling [VERBINDING] wijzigt,
blijft de instelling [STANDAARD] van
70NL
[LUIDSPREKEROPST.] dezelfde, maar de andere
instellingen van [LUIDSPREKEROPST.] keren
terug naar [STANDAARD].
x [AFSTAND (VOOR)]
Wanneer u de voorluidsprekers en de
middenluidspreker verplaatst, dient u de
parameters in te stellen voor de afstand (A) van
de luisterpositie tot de luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 1,0 en 7,0
meter1) voor de voorluidsprekers en tussen 0,0
en 7,0 meter2) voor de middenluidspreker.
B
Disc
[L/R] 3,0 m2)3): de afstand van de
surroundluidspreker instellen (tot 5,0 meter
dichter bij de voorluidsprekers).
1)0,0
A
tot 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
2)Bij het verrichten van de snelle instelling (pagina
37)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
3)
Dit item verschijnt wanneer u [SURROUND] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
Opmerking
[L/R] 3,0 m3): de afstand van de
voorluidsprekers instellen.
[MIDDEN] 3,0 m3)4): de afstand van de
middenluidspreker instellen (tot 1,6 meter
dichter bij de voorluidsprekers).
1)
0,9 tot 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
2)
0,0 tot 6,9 meter voor Noord-Amerikaanse modellen.
3)Bij het verrichten van de snelle instelling (pagina
37)
worden de standaardinstellingen gewijzigd.
4)Dit
item verschijnt wanneer u [MIDDEN] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
x [AFSTAND (SURROUND)]
Wanneer u de surroundluidsprekers verplaatst,
dient u de parameters in te stellen voor de
afstand (B) van de luisterpositie tot de
luidsprekers.
U kunt de parameters instellen tussen 0,0 en 7,0
meter1).
• Als niet alle voor- en surroundluidsprekers op een
gelijke afstand van uw luisterpositie zijn geplaatst,
stel dan de afstand in volgens de dichtstbijzijnde
luidspreker.
• Plaats de surroundluidsprekers niet verder van uw
luisterpositie dan de voorluidsprekers.
• De instelling [AFSTAND] kan mogelijk niet werken
afhankelijk van het ingangssignaal.
x [NIVEAU (VOOR)]
U kunt het geluidsniveau van de
voorluidsprekers, middenluidspreker en
subwoofer aanpassen. U kunt de parameters
instellen van –6,0 dB tot 0 dB voor [L/R] en van
–6,0 dB tot +6,0 dB voor [MIDDEN] en
[SUBWOOFER]. Zorg ervoor dat [TEST
TOON] op [AAN] staat.
[L/R] 0,0 dB: het niveau van de
voorluidsprekers instellen.
[MIDDEN] 0,0 dB*: het niveau van de
middenluidspreker instellen.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: het niveau van de
subwoofer instellen.
* Dit item verschijnt wanneer u [MIDDEN] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
71NL
x [NIVEAU (SURROUND)]
U kunt het geluidsniveau van de
surroundluidsprekers aanpassen. U kunt de
parameter instellen tussen –6,0 dB en +6,0 dB.
Zorg ervoor dat [TEST TOON] op [AAN] staat.
[L/R] 0,0 dB*: het niveau van de
surroundluidsprekers instellen.
* Dit item verschijnt wanneer u [SURROUND] bij
[VERBINDING] instelt op [JA].
x [TEST TOON]
De luidsprekers produceren een testtoon om
[NIVEAU (VOOR)] en [NIVEAU
(SURROUND)] te regelen.
[UIT]: de luidsprekers produceren geen
testtoon.
[AAN]: bij het regelen van het niveau
produceert elke luidspreker achtereenvolgens de
testtoon. Wanneer u een item onder
[LUIDSPREKER] kiest, produceert elke
luidspreker achtereenvolgens een testtoon.
Pas het geluidsniveau als volgt aan.
1
2
3
4
5
Stel de [TEST TOON] in op [AAN].
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om de
gewenste luidspreker en het gewenste
niveau te selecteren.
Druk op
.
Herhaal stap 1 tot 3.
Druk herhaaldelijk op C/X/x/c om
[TEST TOON] in te stellen op [UIT]
nadat u het luidsprekerniveau hebt
aangepast.
Tip
• Draai aan de VOLUME-regelaar op het toestel of
druk op VOLUME +/– op de afstandsbediening om
het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te
passen.
• Om terug te keren naar de standaardinstelling bij het
wijzigen van een instelling, selecteert u het item en
drukt u op CLEAR. Merk op dat alleen de instelling
[VERBINDING] niet terugkeert naar de
standaardinstelling.
72NL
7
U kunt 20 FM-zenders vooraf instellen. Voordat
u op een zender afstemt, dient u het volume te
verlagen tot het minimum.
FM
8
9
Herhaal stap 2 tot en met 7 om andere
zenders op te slaan.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Een vooraf ingesteld nummer
wijzigen
Selecteer het gewenste vooraf ingestelde
nummer door op PRESET +/– (pagina 74) te
drukken en voer vervolgens stap 3 uit.
Tuner
Huidige zender
Huidige band en vooraf
ingesteld nummer
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zender wordt opgeslagen.
Tuner
Radiozenders vooraf
instellen
Druk op
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Zendernaam
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Houd TUNING +/– ingedrukt tot het
scannen begint.
Het scannen stopt wanneer op een zender
wordt afgestemd. "TUNED" en "ST"
(stereoprogramma) verschijnen in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
3
4
5
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"MEMORY" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
of c.
Een vooraf ingesteld nummer verschijnt in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
6
Druk op X/x om het gewenste vooraf
ingestelde nummer te selecteren.
Tip
• U kunt het gewenste preselectienummer
selecteren met behulp van de cijfertoetsen.
73NL
Luisteren naar de radio
Sla eerst radiozenders op in het geheugen van
het toestel (zie "Radiozenders vooraf instellen"
(pagina 73)).
1
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Als een FM-programma wordt
verstoord
Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u
kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect
valt weg maar de ontvangst is beter.
1
2
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren.
Telkens als u op de knop drukt, stemt het
toestel af op een vooraf ingestelde zender.
3
4
Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op
of c.
Druk op X/x om "MONO" te selecteren.
• "STEREO": stereo-ontvangst.
• "MONO": mono-ontvangst.
Tip
3
Druk op SYSTEM MENU.
• U kunt de vooraf ingestelde zender selecteren
met behulp van de cijfertoetsen.
5
Regel het volume door op VOLUME +/–
te drukken.
6
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd.
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
De radio uitschakelen
Druk op "/1.
Luisteren naar radiozenders die
niet vooraf zijn ingesteld
Maak gebruik van handmatig of automatisch
afstemmen in stap 2.
Druk herhaaldelijk op TUNING +/– om
handmatig af te stemmen.
Houd voor de automatische afstemming
TUNING +/– ingedrukt. Het automatisch
afstemmen stopt automatisch wanneer het
toestel een radiozender ontvangt. Om het
automatisch afstemmen handmatig te stoppen,
drukt u op TUNING +/– of x.
Luisteren naar radiozenders
waarvan u de frequentie kent
Vooraf ingestelde zenders
benoemen
U kunt een naam invoeren voor vooraf
ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld
"ABC") verschijnen in het uitleesvenster op het
voorpaneel wanneer een zender wordt
geselecteerd.
Voor elke vooraf ingestelde zender kan slechts
één naam worden ingevoerd.
Opmerking
• U kunt geen naam invoeren voor vooraf ingestelde
zenders van het Radio Data System (RDS)
(pagina 76).
1
Druk op D.TUNING in Stap 2, druk op de
cijfertoetsen om de frequenties te selecteren, en
druk vervolgens op
.
Tip
• Richt de aangesloten antennes om de ontvangst te
verbeteren.
Er wordt afgestemd op de zender die het
laatst werd ontvangen.
2
3
74NL
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TUNER FM" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om
de vooraf ingestelde zender te
selecteren die u wilt benoemen.
Druk op SYSTEM MENU.
4
5
6
Druk herhaaldelijk op X/x tot "NAME
IN" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Druk op
of c.
Voer een naam in met behulp van C/X/
x/c.
1 Zendernaam
Bijv. "SONY RADIO"
2 Frequentie
Bijv. "FM1 87.50"
3 De "FM MODE"-instelling
Bijv. "STEREO"
Als de zendernaam niet is ingesteld
1 Frequentie
Bijv. "FM1 87.50"
2 De "FM MODE"-instelling
Bijv. "STEREO"
Tuner
Druk op X/x om een teken te selecteren en
druk vervolgens op c om de cursor naar de
volgende positie te verplaatsen.
Als de zendernaam is ingesteld
U kunt een radiozender benoemen met
letters, cijfers en andere symbolen.
Als u zich hebt vergist
Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat
u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens
op X/x om het juiste teken te selecteren.
Als u een teken wilt wissen, drukt u
herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt
wissen knippert en vervolgens drukt u op
CLEAR.
7
Druk op
.
"COMPLETE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
zendernaam wordt opgeslagen.
8
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
De zendernaam of frequentie
bekijken in het uitleesvenster
op het voorpaneel
Als het systeem is ingesteld op "TUNER FM",
kunt u de frequentie controleren in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op DISPLAY.
Telkens als u op DISPLAY drukt, verandert de
schermweergave:
1 t 2 t .... t 1 t ....
75NL
Het Radio Data System
gebruiken (RDS)
Wat is het Radio Data System?
Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst
die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende
informatie samen met het gebruikelijke
programmasignaal kunnen verzenden. Deze
tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals
de weergave van de zendernaam. RDS is alleen
beschikbaar voor FM-zenders.*
Opmerking
• Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de
zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet
goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is.
* Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een
gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet
goed kent, raadpleeg dan uw plaatselijke
radiozenders voor meer informatie over de RDSdiensten in uw streek.
RDS-uitzendingen ontvangen
Selecteer een zender uit de FM-band.
Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
* Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
76NL
Opmerking
Controle voor HDMI/Extern
geluidsapparaat
De functie Controle voor
HDMI gebruiken voor
"BRAVIA" Sync
• Afhankelijk van de aangesloten component, werkt de
functie Controle voor HDMI mogelijk niet.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van
de component.
• De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk niet
als u een component aansluit die niet van Sony is,
zelfs als deze component compatibel is met de functie
Controle voor HDMI.
De functie Controle voor HDMI
voorbereiden
(Controle voor HDMI - eenvoudige
instelling)
Het toestel is compatibel met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling.
Als de tv compatibel is met de functie Controle
voor HDMI - eenvoudige instelling, kunt u de
functie [CONTROLE VOOR HDMI] op het
toestel automatisch instellen door de tv in te
stellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de tv voor meer informatie.
Controle voor HDMI is een wederzijdse
controlefunctiestandaard die wordt gebruikt
door CEC (Consumer Electronics Control) voor
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Als de tv niet compatibel is met de functie
Controle voor HDMI - eenvoudige instelling,
stelt u de functie Controle voor HDMI op het
toestel en de tv handmatig in.
De functie Controle voor HDMI werkt mogelijk
niet goed in de volgende gevallen:
– Wanneer u dit systeem verbindt met een
component die niet compatibel is met de
functie Controle voor HDMI.
– Een component heeft geen HDMIaansluiting.
Er zijn handige knoppen op de
afstandsbediening van het toestel om de tv te
bedienen, zoals THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY, TV [/1. Zie "De tv bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 102)
voor meer informatie en raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
2
3
4
Zorg ervoor dat het toestel en de tv zijn
verbonden met een HDMI-kabel.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Deze functie is alleen beschikbaar op tv's die
zijn uitgerust met de "BRAVIA" Sync-functie.
Door Sony-componenten aan te sluiten die
compatibel zijn met de functie Controle voor
HDMI met een HDMI-kabel, wordt de
bediening als volgt vereenvoudigd:
– Theatermodus (pagina 78)
– Afspelen met één druk op de knop (pagina 78)
– Systeem uitschakelen (pagina 78)
– Geluidscontrole van het systeem (pagina 79)
– Volumelimiet (pagina 79)
– Taal volgen (pagina 79)
Schakel de tv in en druk op [/1 om het
toestel in te schakelen.
Stel de ingangskeuzeschakelaar van
de tv zo in dat het signaal van het
toestel via de HDMI-invoer op het tvscherm verschijnt.
Stel de functie Controle voor HDMI op
het toestel en de tv in.
Volg de onderstaande stappen voor meer
informatie over de systeeminstellingen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv
voor meer informatie over het instellen van
de tv (afhankelijk van de tv is het mogelijk
dat de functie Controle voor HDMI
standaard is uitgeschakeld).
BRAVIA Sync
77NL
De functie [CONTROLE VOOR
HDMI] in- of uitschakelen
1
2
Een DVD bekijken met één druk
op een knop
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
4
• Afspelen met één druk op de knop werkt niet wanneer
u op H drukt.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
Het toestel en de tv werken als volgt
(voorbeeld):
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [HDMI-INSTELLING] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HDMI-INSTELLING]
worden weergegeven.
6
7
Druk op X/x om [CONTROLE VOOR
HDMI] te selecteren en druk vervolgens
op
.
Dit toestel
Tv
Wordt ingeschakeld.
(indien nog niet
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar de
functie "DVD".
r
Start met de weergave van
de disc en voert geluid uit.
Wordt ingeschakeld.
(indien nog niet
ingeschakeld.)
r
Schakelt over naar
HDMI-invoer.
r
Minimaliseert het
geluidsniveau.
(Geluidscontrole van het
systeem)
Druk op X/x om de instelling te
selecteren en druk op
.
• [UIT]: uit.
• [AAN]: aan.
De theatermodus gebruiken
(Theatermodus)
Als uw tv compatibel is met de theatermodus,
kunt u genieten van een uitstekende beeld- en
geluidskwaliteit voor films en wordt het geluid
automatisch uitgevoerd via de
systeemluidsprekers door op THEATRE te
drukken.
78NL
Opmerking
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
(Afspelen met één druk op de knop)
Door enkel op ONE-TOUCH PLAY te drukken,
wordt de tv ingeschakeld, wordt de DVD-ingang
geactiveerd en begint het systeem automatisch
een disc af te spelen.
Het toestel en de tv
tegelijkertijd uitschakelen
(Systeem uitschakelen)
Wanneer u de tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van de tv of TV [/
1 op de afstandsbediening van het toestel,
wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
Opmerking
• Voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt,
stelt u de functie in op tv-invoer. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
• Afhankelijk van de status van het toestel (bv. bij het
gebruik van een andere functie dan "DVD", "TV" of
"USB" of bij het afspelen van een cd) wordt het
systeem mogelijk niet automatisch uitgeschakeld.
Het geluid van de tv
beluisteren via de luidsprekers
van dit toestel
(Geluidscontrole van het systeem)
U kunt het geluid van de tv op een eenvoudige
manier beluisteren via dit systeem.
Om deze functie te gebruiken, sluit u het
systeem aan op de tv met een SCART (EURO
AV)-kabel en een HDMI-kabel (pagina 27).
U kunt de functie geluidscontrole van het
systeem als volgt gebruiken:
• Terwijl u tv kijkt en de functie "TV" van het
toestel wordt ingeschakeld, wordt het geluid
van de tv automatisch uitgevoerd via de
luidsprekers van het toestel.
• Wanneer u naar de tv kijkt en de functie van
het toestel wordt ingesteld op "DVD" of
"USB", wordt het geluid van de geselecteerde
functie uitgevoerd via de luidsprekers van het
toestel. Het geluid van de tv wordt niet
uitgevoerd via de luidsprekers van de tv.
• U kunt het volume van het toestel regelen met
de afstandsbediening van de tv.
• Als u het systeem uitschakelt of op het systeem
een andere functie dan "TV", "DVD" of
"USB" activeert, wordt het geluid van de tv
uitgevoerd via de luidsprekers van de tv.
Tip
• U kunt het toestel en de tv-audio digitaal verbinden.
Zie pagina 27 voor meer informatie.
Het maximale volumeniveau
van het toestel instellen
(Volumelimiet)
Als u via het tv-menu (of door te drukken op
THEATRE) de uitvoermethode van de tv
wijzigt naar de luidsprekers van het toestel, kan
luid geluid worden uitgevoerd afhankelijk van
het volumeniveau van het toestel. U kunt dit
voorkomen door het maximale volumeniveau te
beperken. Zie "[VOLUMELIMIET]"
(pagina 68) voor meer informatie.
De schermtaal van de tv
wijzigen
(Taal volgen)
Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt,
wordt de schermtaal van het toestel eveneens
gewijzigd. Als de scherminformatie van het
systeem echter wordt weergegeven, werkt deze
functie niet.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Wanneer u het toestel instelt op de "TV"-functie
wordt, afhankelijk van de tv, de functie
geluidscontrole van het systeem geactiveerd.
Het geluid van de tv wordt uitgevoerd via de
luidsprekers van het toestel en het volume van
de luidsprekers van de tv wordt automatisch
geminimaliseerd.
• Terwijl u liedjes van een audio-CD overzet naar een
USB-apparaat werkt de functie geluidscontrole van
het systeem niet.
U kunt de geluidscontrole van het systeem ook
bedienen via het menu van de tv. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de tv voor meer
informatie.
Opmerking
• Terwijl de tv in de PAP (picture and picture)-modus
is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem
niet. Wanneer de tv de PAP-modus verlaat, schakelt
de uitvoermethode van de tv terug naar de modus die
was geactiveerd voor de PAP-modus.
79NL
Bestanden op een USBapparaat afspelen
U kunt audiobestanden (MP3/WMA/AACbestanden)/JPEG-beeldbestanden/
videobestanden (DivX/MPEG4videobestanden) afspelen die zijn opgeslagen op
een USB-apparaat, zoals een digitale
muziekspeler of USB-opslagmedium (niet
bijgeleverd) door het USB-apparaat aan te
sluiten op het toestel.
Raadpleeg "Afspeelbare USB-apparaten"
(supplement) voor een lijst van USB-apparaten
die u op het toestel kunt aansluiten.
Alleen MP3/WMA/AAC-bestanden* kunnen
door het toestel worden afgespeeld.
• Sommige bestanden die worden ondersteund
door een Walkman® worden niet ondersteund
door dit toestel.
• Wanneer u een Walkman® aansluit op het
toestel, dient u deze aansluiting door te voeren
nadat de boodschap "Creating Library"
(bibliotheek aanmaken) of "Creating
Database" (database aanmaken) verdwenen is
van het scherm van de Walkman® .
• Wanneer u muziek overzet naar een
Walkman® met behulp van "Media Manager
for WALKMAN", dient u ervoor te zorgen dat
de bestanden die u overzet MP3-bestanden
zijn. Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van uw Walkman®.
Het USB-apparaat aansluiten
* Bestanden met copyrightbeveiliging (Digital Rights
Management) kunnen niet door het toestel worden
afgespeeld.
Opmerking
• Het toestel kan geen WMA/AAC-bestanden op een
DATA CD/DATA DVD afspelen.
Over afspeelbare USB-apparaten
• Gebruik geen andere USB-apparaten dan deze
USB-apparaten. De werking van niet
opgesomde modellen wordt niet gegarandeerd.
• De werking kan niet altijd gegarandeerd
worden, zelfs wanneer u deze USB-apparaten
gebruikt.
• Sommige van deze USB-apparaten worden in
bepaalde gebieden niet verkocht.
• Tijdens het afspelen of overzetten van
bestanden is er een kleine kans dat deze
handelingen worden onderbroken door een
overmatige opbouw van statische elektriciteit
in het toestel of het USB-apparaat. In dat geval
verwijdert u het USB-apparaat, sluit u het
opnieuw aan en probeert u daarna de handeling
opnieuw.
• Wanneer u een USB-apparaat formatteert,
zorg er dan voor dat u dit doet via het apparaat
zelf of met een formatteersoftware ontworpen
voor dit apparaat. Doet u dit niet, dan kunt u
mogelijk geen gegevens overzetten van het
USB-apparaat naar dit systeem.
80NL
USB-apparaat
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Sluit een USB-apparaat (digitale
muziekspeler of USB-opslagmedium)
aan op de
(USB)-poort.
Wanneer u het USB-apparaat aansluit,
verschijnt "READING" in het
uitleesvenster op het voorpaneel tot het
toestel alle gegevens op het USB-apparaat
heeft gelezen.
Opmerking
• Forceer het USB-apparaat niet tijdens het plaatsen;
dit kan het apparaat beschadigen.
• Sluit geen andere apparaten of voorwerpen aan buiten
het USB-apparaat.
• Het duurt ongeveer 10 seconden voordat
"READING" verschijnt op het uitleesvenster op het
voorpaneel afhankelijk van het type USB-apparaat.
Het USB-apparaat verwijderen
1
2
3
Druk op x om de weergave te stoppen.
•
Druk op [/1 om het toestel uit te
schakelen.
Verwijder het USB-apparaat.
•
• Het systeem kan tot 200 mappen afspelen,
inclusief albums (mappen) die geen
audiobestanden en JPEG-beeldbestanden
bevatten. Wanneer het USB-apparaat meer
dan 200 mappen bevat, varieert het aantal
mappen dat wordt herkend door het toestel
afhankelijk van de mapconfiguratie.
• Het toestel kan de volgende bestanden
afspelen.
•
Bestand
Extensie van het
bestand
MP3-bestand
".mp3"
WMA-bestand
".wma"
AAC-bestand
".m4a"
JPEG-beeldbestand
".jpg" of ".jpeg"
DivX-videobestand
".avi" of ".divx"
MPEG4-videobestand ".mp4" of ".m4v"
•
•
•
•
Het systeem speelt alle gegevens met de
bovenstaande extensies af, zelfs als het geen
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG4formaat is. Bij het afspelen van dergelijke
gegevens kan het volume hoog oplopen,
waardoor uw luidsprekersysteem kan worden
beschadigd.
De onderstaande USB-apparaten/situaties
verlengen de tijd die nodig is om het afspelen
te starten:
– een USB-apparaat opgenomen met een
ingewikkelde boomstructuur.
– wanneer de audiobestanden, JPEGbeeldbestanden of videobestanden in een
andere map net werden afgespeeld.
Sommige USB-apparaten kunnen afhankelijk
van het bestandsformaat niet worden
afgespeeld op het toestel.
Het toestel kan tot een niveau van 8 mappen
diep afspelen.
Afhankelijk van het bestandstype is het
mogelijk dat het systeem een audiobestand,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Opmerkingen over het USBapparaat
JPEG-beeldbestand of videobestand niet kan
afspelen.
Wanneer het USB-apparaat is geplaatst, leest
het toestel alle bestanden op het USBapparaat. Als het USB-apparaat veel mappen
of bestanden bevat, kan het een tijdje duren om
het lezen van het USB-apparaat te voltooien.
Verbind het USB-apparaat niet met het toestel
door middel van een USB-hub.
Bij sommige USB-apparaten is het mogelijk
dat het even duurt voordat een handeling wordt
uitgevoerd door het toestel.
Dit toestel ondersteunt niet noodzakelijk alle
functies van het aangesloten USB-apparaat.
Het is mogelijk dat bestanden die werden
opgenomen met bijvoorbeeld een computer
niet worden afgespeeld in dezelfde volgorde
als waarin ze werden opgenomen.
De afspeelvolgorde van het toestel kan
verschillend zijn van de afspeelvolgorde van
het aangesloten USB-apparaat.
Schakel het toestel altijd uit voordat u het
USB-apparaat verwijdert. Door het USBapparaat te verwijderen terwijl het toestel is
ingeschakeld, kunt u de gegevens op het USBapparaat beschadigen.
Bewaar geen andere bestandstypes of
overbodige mappen op een USB-apparaat dat
audiobestanden, JPEG-beeldbestanden of
videobestanden bevat.
Mappen die geen audiobestanden, JPEGbeeldbestanden of videobestanden bevatten,
worden overgeslagen.
Compatibiliteit met alle MP3/WMA/AACcodeer-/schrijfsoftware, opnameapparatuur en
opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
Een incompatibel USB-apparaat kan ruis of
een onderbroken geluid veroorzaken of
helemaal niet goed afspelen.
Compatibiliteit met alle MPEG4 videocodeer-/schrijfsoftware, opnameapparatuur en
opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
Voordat u het USB-apparaat gebruikt, moet u
ervoor zorgen dat er geen bestanden met
virussen op het USB-apparaat zijn opgeslagen.
81NL
Een audiobestand of -map
selecteren
1
2
MUZIEKSTUKLIJST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Sluit een USB-apparaat aan op de
(USB)-poort.
Druk op X/x om een bestand te selecteren
en druk op
.
Het toestel begint het gekozen bestand af te
spelen. U kunt de bestandslijst uitschakelen
door op DVD MENU te drukken. Wanneer
u nogmaals op DVD MENU drukt, wordt
de maplijst weergegeven.
Na het lezen van alle gegevens op het USBapparaat wordt de lijst met mappen
weergegeven op het tv-scherm.
3
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
Tip
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
Als [MUZIEK] geselecteerd is, drukt u
op DVD MENU. Als een andere optie
dan [MUZIEK] geselecteerd is, drukt u
op X/x om [MUZIEK] te selecteren,
waarna u op
drukt.
Een lijst met mappen die audiobestanden
bevatten, wordt weergegeven.
De geselecteerde map is geel gemarkeerd.
MAPPENLIJST
01
02
03
04
05
06
07
08
6
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Druk op X/x om een map te selecteren.
x Audiobestanden in een map
afspelen
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
x Een audiobestand selecteren
Druk op
.
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
82NL
• Het toestel kan tot 150 audiobestanden in een map
herkennen.
Naar de volgende of de vorige
pagina gaan
Druk op
/
.
Het afspelen stoppen
Druk op x.
Het volgende of vorige
audiobestand afspelen
Druk op > om het volgende audiobestand af
te spelen. Druk tweemaal op . om het vorige
audiobestand af te spelen.
Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar
het begin gaan van het huidige audiobestand.
Merk op dat u naar de volgende map kunt gaan
door op > te blijven drukken na het laatste
bestand van de huidige map, maar dat u niet kunt
terugkeren naar de vorige map door op . te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
Terugkeren naar de vorige
weergave
Druk op O RETURN.
Het display in- of uitschakelen
Druk op DVD MENU.
6
De map selecteren met de
afstandsbediening
Tijdens het afspelen of pauzeren, kunt u snel de
gewenste map selecteren door op
+/– te
drukken.
Andere handelingen
Een JPEG-beeldbestand of map
selecteren
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Sluit een USB-apparaat aan op de
(USB)-poort.
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
Als [FOTO] geselecteerd is, drukt u op
DVD MENU. Als een andere optie dan
[FOTO] geselecteerd is, drukt u op X/x
om [FOTO] te selecteren, waarna u op
drukt.
Een lijst met mappen die JPEG-bestanden
bevatten, wordt weergegeven.
De geselecteerde map is geel gemarkeerd.
MAPPENLIJST
01
02
03
04
05
06
07
08
Happy birthday
Travelling 01
2003.08.20
Flowers
Travelling 02
Animals
2003.11.16
2003.12.03
.
x JPEG-beeldbestanden in een map
afspelen als een diavoorstelling
Druk op PICTURE NAVI.
Voorbeelden van JPEG-beeldbestanden in
de map worden in 16 subschermen
weergegeven.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
/
x Een JPEG-beeldbestand selecteren
door de beeldbrowser weer te geven
Na het lezen van alle gegevens op het USBapparaat wordt de lijst met mappen
weergegeven op het tv-scherm.
3
Druk op
Druk op C/X/x/c om het JPEGbeeldbestand te selecteren dat u wilt
weergeven en druk vervolgens op
.
Druk op O RETURN om terug te keren
naar het vorige scherm.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
2
x Naar de volgende of de vorige pagina
gaan
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
De JPEG-beelden worden afgespeeld als
een diavoorstelling. U kunt het interval van
de diavoorstelling wijzigen (pagina 84) en
effecten toevoegen aan de diavoorstelling
(pagina 84).
Zie "Andere handelingen" (pagina 46).
1
Druk op X/x om een map te selecteren.
Tip
• Het toestel kan tot 150 JPEG-beeldbestanden in
een map herkennen.
Het volgende of vorige JPEGbeeldbestand afspelen
Druk op c/C wanneer het
bedieningsmenuscherm niet wordt
weergegeven. Merk op dat u de volgende map
kunt kiezen door op c te blijven drukken na het
laatste beeld van de huidige map, maar dat u niet
kunt terugkeren naar de vorige map door op C te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
83NL
Een JPEG-beeldbestand draaien
Wanneer een JPEG-beeldbestand wordt
weergegeven op het tv-scherm, kan het JPEGbeeldbestand in stappen van 90 graden worden
gedraaid.
Druk op X/x tijdens het weergeven van een
JPEG-beeldbestand.
Druk op CLEAR om terug te keren naar de
normale weergave.
Opmerking
• [LANGZAAM 2]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [LANGZAAM
1].
4
.
• Voor bepaalde JPEG-beeldbestanden kan het langer
duren vooraleer ze worden weergegeven dan de optie
die u hebt geselecteerd. Dit geldt met name voor
progressive JPEG-beeldbestanden of JPEGbeeldbestanden van 3.000.000 pixels of meer.
• U kunt het JPEG-beeldbestand niet draaien wanneer
u [JPEG-RESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING]
instelt op [(1920 × 1080i) HD
] of [(1920 ×
1080i) HD].
Een effect selecteren voor JPEGbeeldbestanden in de
diavoorstelling
Het afspelen stoppen
1
Het display in- of uitschakelen
Druk op DVD MENU.
De map selecteren met de
afstandsbediening
Tijdens het afspelen of pauzeren, kunt u snel de
gewenste map selecteren door op
+/– te
drukken.
2
3
De duur van de diavoorstelling
kiezen voor JPEGbeeldbestanden
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[INTERVAL] te
selecteren en druk op
.
De opties voor [INTERVAL] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [NORMAAL]: u kunt kiezen voor de
standaard tijdsduur.
• [SNEL]: u kunt kiezen voor een tijdsduur
die korter is dan [NORMAAL].
• [LANGZAAM 1]: u kunt kiezen voor een
tijdsduur die langer is dan [NORMAAL].
Druk op X/x om
[EFFECT] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [MODUS 1]: het JPEG-beeldbestand
wordt van boven naar beneden verplaatst.
• [MODUS 2]: het JPEG-beeldbestand
wordt in de breedte van het tv-scherm
uitgerekt.
• [MODUS 3]: het JPEG-beeldbestand
wordt vanuit het midden van het tvscherm uitgerekt.
• [MODUS 4]: de JPEG-beeldbestanden
worden willekeurig met alle effecten
weergegeven.
• [MODUS 5]: het volgende JPEGbeeldbestand wordt over het vorige beeld
geschoven.
• [UIT]: uit.
Zie "Andere handelingen" (pagina 46).
Druk op
DISPLAY.
De opties voor [EFFECT] worden
weergegeven.
Andere handelingen
1
Druk op
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
Druk op x.
84NL
Druk op
Opmerking
4
Druk op
.
Opmerking
• De instelling [EFFECT] werkt niet wanneer u [JPEGRESOLUTIE] bij [HDMI-INSTELLING] instelt op
[(1920 × 1080i) HD
] of [(1920 × 1080i) HD]
(pagina 68).
Een videobestand of -map
selecteren
1
2
BESTANDSLIJST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Sluit een USB-apparaat aan op de
(USB)-poort.
Na het lezen van alle gegevens op het USBapparaat wordt de lijst met mappen
weergegeven op het tv-scherm.
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
5
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
Druk op
Als [VIDEO] geselecteerd is, drukt u op
DVD MENU. Als een andere optie dan
[VIDEO] geselecteerd is, drukt u op X/x
om [VIDEO] te selecteren, waarna u op
drukt.
Druk op x.
Een lijst met mappen die videobestanden
bevatten, wordt weergegeven.
De geselecteerde map is geel gemarkeerd.
MAPPENLIJST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
6
Naar de volgende of de vorige
pagina gaan
/
.
Het afspelen stoppen
Het volgende of vorige
videobestand afspelen
Druk op > om het volgende videobestand af
te spelen. Druk tweemaal op . om het vorige
videobestand af te spelen.
Wanneer u één keer op . drukt, kunt u naar
het begin gaan van het huidige videobestand.
Merk op dat u naar de volgende map kunt gaan
door op > te blijven drukken na het laatste
bestand van de huidige map, maar dat u niet kunt
terugkeren naar de vorige map door op . te
drukken. Om terug te keren naar de vorige map,
selecteert u die in de maplijst.
Druk op X/x om een map te selecteren.
Terugkeren naar de vorige
weergave
x Videobestanden in een map afspelen
Druk op O RETURN.
Druk op H om de geselecteerde map te
starten.
Het display in- of uitschakelen
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
3
Druk op X/x om een bestand te selecteren
en druk op
.
Het toestel begint het gekozen bestand af te
spelen. U kunt de bestandslijst uitschakelen
door op DVD MENU te drukken. Wanneer
u nogmaals op DVD MENU drukt, wordt
de maplijst weergegeven.
Druk op DVD MENU.
x Een videobestand selecteren
Druk op
.
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
De map selecteren met de
afstandsbediening
Tijdens het afspelen of pauzeren, kunt u snel de
gewenste map selecteren door op
+/– te
drukken.
85NL
Andere handelingen
De lijst met audiobestanden/
JPEG-beeldbestanden/
videobestanden weergeven
Zie "Andere handelingen" (pagina 46).
Opmerking
• Raadpleeg "Videobestanden bekijken" (pagina 60)
voor meer informatie over videobestanden.
1
De weergaveprioriteit
instellen van de bestandstypes
U kunt de weergaveprioriteit instellen wanneer
verschillende media (audiobestanden, JPEGbeeldbestanden of videobestanden) aanwezig
zijn op het USB-apparaat.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
2
3
DISPLAY.
Druk op X/x om
[MEDIA] te
selecteren en druk vervolgens op
Druk op X/x om de gewenste lijst te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [MAPPENLIJST]: de maplijst wordt
weergegeven. Voer stap 6 uit van "Een
audiobestand of -map selecteren"
(pagina 82), "Een JPEG-beeldbestand of
map selecteren" (pagina 83) of "Een
videobestand of -map selecteren"
(pagina 85).
• [AFBEELDINGENLIJST] (alleen JPEGbeeldbestanden): de voorbeelden van
JPEG-beeldbestanden in de map worden
in 16 subschermen weergegeven. Voer
stap 2 uit van"Een JPEG-beeldbestand of
map selecteren" (pagina 83).
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
4
Druk op X/x om
[BLADEREN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [BLADEREN] worden
weergegeven.
Sluit een USB-apparaat aan op de
(USB)-poort.
Druk op
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
Na het lezen van alle gegevens op het USBapparaat wordt de lijst met mappen
weergegeven op het tv-scherm.
3
Druk op
afspelen.
.
De opties voor [MEDIA] worden
weergegeven.
5
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• [MUZIEK]: het afspelen van
audiobestanden krijgt prioriteit.
• [VIDEO]: het afspelen van
videobestanden krijgt prioriteit.
• [FOTO]: het weergeven van JPEGbeeldbestanden krijgt prioriteit. U kunt
JPEG-beeldbestanden bekijken als een
diavoorstelling.
6
Druk op
.
Raadpleeg "Weergaveprioriteit van
bestandstypes" (pagina 130) voor meer
informatie over de weergaveprioriteit van
de bestandstypes bij de instelling
[MEDIA].
86NL
Herhaalde weergave
(Herhaald afspelen)
U kunt de audiobestanden/JPEGbeeldbestanden/videobestanden op het USBapparaat herhaaldelijk afspelen.
1
Druk op
afspelen.
DISPLAY tijdens het
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om
[HERHALEN] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [HERHALEN] worden
weergegeven.
3
Druk op X/x om het item te selecteren
dat u wilt herhalen.
• [UIT]: uit.
• [GEHEUGEN]: u kunt alle mappen op het
USB-apparaat herhalen.
• [MAP]: u kunt de huidige map herhalen.
• [MUZIEKSTUK] (alleen
audiobestanden): u kunt het huidige
bestand herhalen.
• [BESTAND] (alleen videobestanden): u
kunt het huidige bestand herhalen.
4
Druk op
beeldbestanden, videobestanden of mappen
aan.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB
Geselecteerde rij
3
.
Druk op
.
[** (**)] verandert in [– – (**)].
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
Terugkeren naar normale
weergave
USB
Druk op CLEAR of selecteer [UIT] in stap 3.
Het bedieningsmenuscherm
uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
DISPLAY tot het
bedieningsmenuscherm is uitgeschakeld.
4
Als u zich vergist hebt, drukt u op CLEAR
om het nummer te annuleren.
Een bestand of map zoeken
U kunt zoeken naar een audiobestand, JPEGbeeldbestand, videobestand of map op een USBapparaat. Omdat aan audiobestanden, JPEGbeeldbestanden en videobestanden op het USBapparaat unieke nummers worden toegekend,
kunt u het gewenste audiobestand, JPEGbeeldbestand of videobestand kiezen door het
betreffende nummer in te voeren.
1
Druk op
DISPLAY.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
2
Druk op X/x om de zoekmethode te
selecteren.
• [MAP]: mappen.
• [MUZIEKSTUK]: audiobestanden.
• [BESTAND]: JPEG-beeldbestanden/
videobestanden.
[** (**)] wordt geselecteerd (** verwijst
naar een cijfer).
Het cijfer tussen haakjes geeft het totale
aantal audiobestanden, JPEG-
Druk op X/x of op de cijfertoetsen om
het gewenste nummer te selecteren.
5
Druk op
.
Het toestel start de weergave vanaf het
gekozen cijfer.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Het item wordt geselecteerd.
De informatie van een
audiobestand bekijken in het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
Telkens als u op DISPLAY drukt tijdens het
afspelen van het USB-apparaat, verandert de
schermweergave:
1y2
1 Speelduur en nummer van het huidige
muziekstuk
2 Naam van het muziekstuk (bestand)*
* Als een MP3-bestand de ID3-tag heeft, geeft het
toestel de naam van de map/het muziekstuk
(bestand) weer via de ID3-taginformatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
87NL
De weergave van de taginformatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt voor één enkel MP3-bestand.
Opmerking
• Als de bestandsnaam van het audiobestand niet kan
worden weergegeven, verschijnt "*" in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• Afhankelijk van de tekst is het mogelijk dat de
bestandsnaam niet wordt weergegeven.
• De speelduur van audiobestanden wordt mogelijk
niet juist weergegeven.
De informatie van een
audiobestand/videobestand
bekijken op het tv-scherm
U kunt de informatie van een audiobestand/
videobestand zoals de tijdinformatie, naam van
de map/het audiobestand/het videobestand en de
audiobitsnelheid (hoeveelheid gegevens per
seconde van de huidige audio) op het tv-scherm
laten verschijnen.
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt in één enkel MP3-bestand.
Opmerking
• Tekens en markeringen worden voor sommige talen
niet weergegeven.
• Afhankelijk van het bestandstype dat wordt
afgespeeld, kan het toestel slechts een beperkt aantal
tekens weergeven. Ook worden niet alle teksttekens
weergegeven, afhankelijk van het bestand.
De datuminformatie van een
JPEG-beeldbestand
controleren
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer het JPEG-beeldbestand de
Exif*-tag bevat.
Druk op
DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op het tvscherm.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
De informatie van een audiobestand verschijnt
op het tv-scherm.
Datuminformatie
Voorbeeld voor weergave van een
audiobestand
Bitsnelheid*
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mapnaam**
Naam audiobestand**/
videobestand
* Verschijnt wanneer u een audiobestand afspeelt.
** Als een MP3-bestand een ID3-tag heeft, geeft het
toestel de naam van de map/het muziekstuk
(bestand) weer via de ID3-taginformatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
De weergave van de taginformatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
88NL
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Liedjes overzetten naar
een USB-apparaat
U kunt liedjes van een audio CD overzetten naar
een USB-apparaat door te coderen naar MP3formaat. U kunt ook MP3-bestanden op een
DATA CD/DATA DVD overzetten naar een
USB-apparaat.
Zie "Het USB-apparaat aansluiten" (pagina 80)
voor het aansluiten van het USB-apparaat.
Opmerkingen bij overzetten naar
USB
• Verbind het USB-apparaat niet met het toestel
via een USB-hub.
• Controleer of er genoeg beschikbare ruimte op
het USB-apparaat is voor het overzetten.
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het
overzetten.
• Wanneer u muziekstukken van een CD
overzet, worden deze opgenomen als MP3bestanden van 128 kbps.
• Wanneer u MP3-bestanden van een DATA
CD/DATA DVD overzet, worden deze
bestanden overgezet aan dezelfde bitsnelheid
als de originele MP3-bestanden.
• De tekstinformatie van een CD wordt niet
overgezet naar de aangemaakte MP3bestanden.
• Als u het overzetten halverwege stopt, wordt
het MP3-bestand dat werd aangemaakt,
gewist.
• Het overzetten stopt automatisch als:
– het USB-apparaat niet meer over
voldoende ruimte beschikt tijdens het
overzetten.
– het aantal MP3-bestanden op het USBapparaat de limiet bereikt van het aantal
bestanden dat het toestel kan herkennen.
• U kunt tot 150 bestanden opslaan in een map.
Muziekstukken op een audio
CD overzetten naar een USBapparaat
1
2
Plaats een audio CD.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
4
Druk op X/x om
[USBOVERDRACHT] te selecteren en druk
vervolgens op
.
Druk op
.
"READING" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel tot de
opgenomen muziekstukken op de audio CD
worden weergegeven op het tv-scherm.
Opmerking
• Afhankelijk van het aantal muziekstukken,
duurt het enkele minuten om ze af te spelen.
5
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
De overgezette muziek mag enkel worden
gebruikt voor privédoeleinden. Wilt u de muziek
voor andere dingen gebruiken, dan hebt u
daarvoor de toestemming nodig van de houders
van de auteursrechten.
• U kunt tot 199 mappen opslaan op een USBapparaat.
• Als een map of een bestand dat u probeert over
te zetten al bestaat op het USB-apparaat onder
dezelfde naam, wordt een volgnummer
toegekend na de naam zonder de originele map
of het originele bestand te overschrijven.
Selecteer een muziekstuk dat u wilt
overzetten.
Resterende ruimte op het USB-apparaat
USB-OVERDRACHT
1
2
3
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
MUZIEKSTUK
01
02
03
04
05
06
07
08
START
ALLES
ALLES
Muziekstukken om over te zetten.
x Het gewenste muziekstuk selecteren
Druk op X/x om het muziekstuk te
selecteren en druk vervolgens op
.
89NL
De muziekstukken worden aangeduid in de
volgorde waarin u ze selecteert.
opgenomen muziekstukken/mappen
verschijnen op het tv-scherm.
x Alle muziekstukken op de audio CD
selecteren
Opmerking
• Afhankelijk van het aantal muziekstukken/
mappen duurt het enkele minuten om ze af te
spelen.
Druk op C/X/x/c om [x ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
5
x Een muziekstuk annuleren
Druk op X/x om het muziekstuk te
selecteren en druk vervolgens op
. De
aanduiding op het muziekstuk wordt
verwijderd.
De MP3-bestanden in de geselecteerde map
verschijnen.
6
x Alle muziekstukken annuleren
Druk op C/X/x/c om [s ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
6
Druk op C/X/x/c om [START] te
selecteren en druk vervolgens op
USB-OVERDRACHT
2002_Remixes
.
MP3-bestanden van een DATA
CD/DATA DVD overzetten naar
een USB-apparaat
3
4
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
START
ALLES
ALLES
MP3-bestanden/mappen om over te zetten.
x Het gewenste MP3-bestand/de
gewenste map selecteren
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Druk op X/x om het MP3-bestand/de map
te selecteren en druk vervolgens op
.
De MP3-bestanden/mappen worden
aangeduid.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
x Alle MP3-bestanden/mappen
selecteren
Druk op X/x om
[USBOVERDRACHT] te selecteren en druk
vervolgens op
.
Druk op C/X/x/c om [ ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Druk op X/x om [MUZIEKSTUK] of
[MAP] te selecteren en druk vervolgens
op
.
Druk op X/x om het MP3-bestand/de map
te selecteren en druk vervolgens op
. De
aanduiding op het MP3-bestand/de map
wordt verwijderd.
Plaats een DATA CD/DATA DVD.
• [MUZIEKSTUK]: de opgenomen
muziekstukken op de DATA CD/DATA
DVD worden weergegeven. U kunt de
gewenste MP3-bestanden overzetten.
• [MAP]: de opgenomen mappen op de
DATA CD/DATA DVD worden
weergegeven. U kunt alle MP3-bestanden
in de map overzetten. Ga naar stap 6.
"READING" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel tot de
90NL
Selecteer een MP3-bestand/map om
over te zetten.
Resterende ruimte op het USB-apparaat
Het toestel begint over te zetten en de
overzetstatus wordt weergegeven.
Druk op x om het overzetten te annuleren.
1
2
Druk op X/x om de gewenste map te
selecteren en druk vervolgens op
.
x Het MP3-bestand/de map annuleren
x Alle MP3-bestanden/mappen
annuleren
Druk op C/X/x/c om [ ALLES] te
selecteren en druk vervolgens op
.
7
Druk op C/X/x/c om [START] te
selecteren en druk vervolgens op
Het toestel begint over te zetten en de
overzetstatus wordt weergegeven.
.
Druk op x om het overzetten te annuleren.
Overzetten met één druk op
een knop
2
Het afspelen van het geselecteerde
muziekstuk/MP3-bestand wordt gestart.
3
U kunt muziekstukken/MP3-bestanden
eenvoudig overzetten naar een USB-apparaat
met REC TO USB.
Muziekstukken op een audio CD worden
overgezet naar een USB-apparaat door deze te
coderen naar MP3-formaat.
1
2
3
Plaats een audio CD/DATA CD/DATA
DVD.
Druk op x.
Druk op REC TO USB op het toestel.
REC TO USB licht op en "READING"
wordt weergegeven in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Daarna worden "PUSH
PLAY" en de resterende vrije ruimte op het
USB-apparaat om beurten weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
4
Druk op H.
Het overzetten start.
Wanneer het overzetten is voltooid, wordt
"COMPLETE" weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel en worden
de disc en het USB-apparaat automatisch
gestopt.
Druk op x om het overzetten te annuleren.
Eén muziekstuk op een audio CD
of één MP3-bestand overzetten
naar een USB-apparaat
U kunt het muziekstuk/MP3-bestand overzetten
dat momenteel wordt afgespeeld. Een
muziekstuk op een audio CD wordt overgezet
naar een USB-apparaat door het te coderen naar
MP3-formaat.
1
Plaats een audio CD/DATA CD/DATA
DVD.
Druk op REC TO USB op het toestel.
REC TO USB licht op en "READING"
wordt weergegeven in het uitleesvenster op
het voorpaneel. Daarna worden "PUSH
PLAY" en de resterende vrije ruimte op het
USB-apparaat om beurten weergegeven in
het uitleesvenster op het voorpaneel.
4
Druk op H.
Het overzetten van het geselecteerde
muziekstuk/MP3-bestand wordt gestart.
Wanneer het overzetten is voltooid, wordt
"COMPLETE" weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel en worden
de disc en het USB-apparaat automatisch
gestopt.
Druk op x om het overzetten te annuleren.
Regels voor het aanmaken van
mappen en bestanden
Wanneer u overzet naar een USB-apparaat,
wordt een map "MUSIC" aangemaakt op het
niveau onder de "ROOT". Mappen en bestanden
worden daarna overeenkomstig de
overzetmethode en -bron in de map "MUSIC"
aangemaakt zoals hieronder wordt beschreven.
• Bij het overzetten van alle muziekstukken naar
een audio CD of alle MP3-bestanden naar een
DATA CD/DATA DVD
Bron
Mapnaam
MP3
Zelfde als bij de overzetbron1)
Audio CD
"FLDR001"2)
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Alle muziekstukken op een audio
CD of alle MP3-bestanden
overzetten naar een USBapparaat
Selecteer het gewenste muziekstuk/
MP3-bestand en druk vervolgens op
H.
Bestandsnaam
"TRACK001"3)
• Bij het overzetten van één muziekstuk naar een
audio CD of bij het overzetten van één MP3bestand naar een DATA CD/DATA DVD
Bron
Mapnaam
Bestandsnaam
MP3
"REC1-MP3"4)
Zelfde als bij de
overzetbron1)
Audio CD
"REC1-CD"4)
"TRACK001"3)
91NL
1)
Tot 64 tekens van de naam worden overgenomen
(inclusief de extensie).
2)Daarna
worden mappen in numerieke volgorde
toegewezen.
3)Daarna
worden bestanden in numerieke volgorde
toegewezen.
4)
Telkens wanneer REC1-overzetten wordt uitgevoerd,
wordt een nieuw bestand overgezet naar de map
"REC1-MP3" of "REC1-CD".
Audiobestanden op een USBapparaat wissen
U kunt audiobestanden (".mp3", ".wma" of
".m4a") op een USB-apparaat wissen.
1
2
Druk op X/x om een map te selecteren.
Druk op CLEAR.
x Een audiobestand wissen
Druk op
.
De lijst van bestanden in de map wordt
weergegeven.
Druk op X/x om het gewenste
audiobestand te selecteren en druk
vervolgens op CLEAR.
Druk op C/c om [JA] te selecteren en
druk vervolgens op
.
Selecteer [NEE] en druk vervolgens op
om te annuleren.
Opmerking
• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het wissen.
• Als de map die moet worden gewist nietaudiobestanden of submappen bevat, worden deze
gewist uit de lijst op het tv-scherm, maar niet op het
USB-apparaat.
92NL
U kunt een mobiele telefoon van het merk Sony
Ericsson aansluiten op het toestel en muziek op
de telefoon beluisteren via dit toestel, of muziek
van dit toestel overzetten naar de mobiele
telefoon.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "USB" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
x Alle audiobestanden in een map
wissen
3
Een mobiele telefoon
van het merk Sony
Ericsson gebruiken
Sluit de mobiele telefoon aan op de
(USB)-poort.
Stel de gegevensoverdracht op uw
mobiele telefoon in op Bestanden
overzetten (Massa Opslag).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
mobiele telefoon voor meer informatie.
3
Speel de bestanden af of zet deze over
via dit toestel.
• Afspelen: zie "Bestanden op een USBapparaat afspelen" (pagina 80).
• Overzetten: zie "Liedjes overzetten naar
een USB-apparaat" (pagina 89)
Opmerking
• Maak verbinding met dit toestel terwijl de mobiele
telefoon ingeschakeld is.
• Gebruik de USB-kabel geleverd bij de mobiele
telefoon om verbinding te maken met dit toestel.
• Plaats of verwijder de geheugenkaart niet terwijl de
mobiele telefoon aangesloten is op dit toestel.
• Bepaalde bestanden die door de mobiele telefoon
worden ondersteund, worden mogelijk niet door dit
toestel ondersteund.
• Wanneer een liedje geregistreerd is in een muzieklijst
op uw mobiele telefoon en u dat liedje verwijdert via
dit toestel, wordt de afspeellijst niet gewijzigd.
De DIGITAL MEDIA PORTadapter gebruiken
Tip
• Afhankelijk van het soort DIGITAL MEDIA PORTadapter, kunt u een aangesloten component bedienen
met de knoppen op de afstandsbediening of het
toestel. In de volgende illustratie ziet u een voorbeeld
van de knoppen die hiervoor gebruikt kunnen
worden.
Opmerking
• Sluit geen andere adapter aan dan de DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
• Koppel de DIGITAL MEDIA PORT-adapter niet los
van of vast aan het toestel wanneer het toestel nog is
ingeschakeld.
• Als u het systeem en de Bluetooth Wireless Audio
Adapter (zoals TDM-BT1, niet bijgeleverd)
tegelijkertijd gebruikt, wordt de overdrachtsnelheid
tussen de Bluetooth-zender en de Bluetooth Wireless
Audio Adapter mogelijk teruggedrongen. Plaats de
Bluetooth-zender in dit geval zo ver mogelijk van het
systeem of plaats de Bluetooth Wireless Audio
Adapter dichter bij de Bluetooth-zender.
• Als u het systeem en de Wireless Network Audio
Adapter (zoals TDM-NC1, niet bijgeleverd)
tegelijkertijd gebruikt, plaats u de Wireless Network
Audio Adapter zo ver mogelijk van het systeem.
./>
H
x
X
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Met de DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(DMPORT) kunt u geluid van een draagbare
geluidsbron of computer beluisteren. Door een
DIGITAL MEDIA PORT-adapter aan te sluiten,
kunt u het geluid beluisteren van een component
die op het toestel is aangesloten.
De beschikbaarheid van DIGITAL MEDIA
PORT-adapters verschilt van streek tot streek.
Zie pagina 29 voor meer informatie over het
aansluiten van de DIGITAL MEDIA PORTadapter.
Opmerking
• Afhankelijk van het type DIGITAL MEDIA PORTadapter, worden ook beelden weergegeven. In dat
geval voert het toestel alleen het EURO AV T
OUTPUT (TO TV)-signaal uit, ongeacht het type
videosignaal.
De op het toestel aangesloten
component weergeven
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DMPORT" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Start het afspelen van de aangesloten
component.
Het geluid en de beelden van de
aangesloten component worden op het
toestel of de aangesloten tv weergegeven.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
DIGITAL MEDIA PORT-adapter voor
meer informatie.
93NL
Een S-AIR-product
gebruiken
Het toestel is compatibel met de S-AIR-functie
(pagina 128), die zorgt voor geluidstransmissie
tussen S-AIR-producten.
Over S-AIR-producten
Er bestaan twee soorten S-AIR-producten.
• S-AIR-hoofdapparaat (dit toestel): voor het
verzenden van geluid. U kunt maximaal drie
S-AIR-hoofdapparaten gebruiken. (Het aantal
bruikbare S-AIR-hoofdapparaten is
afhankelijk van de gebruiksomgeving.)
• S-AIR-sub-apparaat: voor het ontvangen van
geluid.
– Surroundversterker: u kunt draadloos
het geluid via de surroundluidsprekers
beluisteren.
– S-AIR-ontvanger: u kunt het geluid van
het toestel in een andere kamer beluisteren.
Kamer A
Geluidstransmissie instellen
tussen het toestel en het
S-AIR-sub-apparaat
(Identificatienummerinstelling)
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
U kunt de geluidstransmissie instellen door
gewoon hetzelfde identificatienummer te
gebruiken voor het toestel en het S-AIR-subapparaat.
Identificatienummer van het
toestel instellen
1
Druk op "/1 op het toestel.
Het toestel wordt ingeschakeld.
2
3
S-AIR-hoofdapparaat
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
ID" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om het gewenste
identificatienummer te selecteren.
U kunt eender welk identificatienummer
selecteren (A, B of C).
5
S-AIR-sub-apparaat
(surroundversterker)
.
De instelling wordt doorgevoerd.
6
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Kamer B
7
S-AIR-sub-apparaat
(S-AIR-ontvanger)
Opmerking
• U kunt deze functie niet bedienen als u de draadloze
zendontvanger niet correct in het toestel hebt
geplaatst (pagina 33).
94NL
Druk op
Stel hetzelfde identificatienummer in
voor het S-AIR-sub-apparaat.
De geluidstransmissie wordt als volgt
ingesteld (voorbeeld):
Meerdere S-AIR-hoofdapparaten
gebruiken
S-AIR-hoofdapparaat
(dit toestel)
Identificatienummer
A
U kunt meerdere S-AIR-hoofdapparaten
gebruiken door voor elke component een
verschillend identificatienummer in te stellen.
S-AIR-hoofdapparaat
(dit toestel)
Identificatienummer A
S-AIR-sub-apparaat
Identificatienummer A
Identificatienummer A
S-AIR-sub-apparaat
Ander S-AIRhoofdapparaat
Identificatienummer B
Identificatienummer A Identificatienummer A
S-AIRS-AIR-subsub-apparaat
apparaat
Identificatienummer B
S-AIR-subapparaat
Het identificatienummer van de
surroundversterker instellen
1
2
3
Controleer of de SURROUND
SELECTOR-schakelaar van de
surroundversterker is ingesteld op
SURROUND.
Zet de S-AIR ID-schakelaar van de
surroundversterker op dezelfde stand
als het identificatienummer (A, B of C)
van het toestel.
Druk op POWER op de
surroundversterker.
Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld,
wordt de POWER / ON LINE-aanduiding
van de surroundversterker groen.
Raadpleeg "De transmissiestatus
controleren" (pagina 36) voor meer
informatie over de POWER / ON LINEaanduiding.
Het identificatienummer van de
S-AIR-ontvanger instellen
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger.
Het geluid van het toestel in
een andere kamer beluisteren
Voor de S-AIR-ontvanger
U kunt het geluid van het toestel beluisteren
door de S-AIR-ontvanger te gebruiken. De
S-AIR-ontvanger kan in een andere kamer
worden geïnstalleerd om daar het geluid van het
systeem te beluisteren.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Tip
• Voer stappen 1 tot 3 hierboven uit om het huidige
identificatienummer te bevestigen. Wanneer u het
toestel koppelt met het S-AIR-sub-apparaat
(pagina 97), verschijnt "(PAIRING)" naast het
identificatienummer in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger voor meer informatie over de
S-AIR-ontvanger.
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
MODE" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
• "PARTY": de S-AIR-ontvanger voert
geluid uit afhankelijk van de ingestelde
functies op het toestel.
• "SEPARATE": u kunt de gewenste
functie voor de S-AIR-ontvanger instellen
95NL
zonder de functies van het toestel te
veranderen.
4
Druk op
.
Druk op
Bediening
H, X, x,
./>
Deze knoppen vervullen dezelfde
functies op de afstandsbediening en
het toestel.
S-AIR CH
De functie van het toestel wijzigen.
De instelling wordt doorgevoerd.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
6
Selecteer de gewenste functie op de
S-AIR-ontvanger.
x Wanneer "PARTY" is ingesteld
De functie van de S-AIR-ontvanger
wijzigt sequentieel als u op FUNCTION +/
– drukt op het hoofdapparaat (pagina 41) of
op S-AIR CH op de S-AIR-ontvanger.
x Wanneer "SEPARATE" is ingesteld
De functie van de S-AIR-ontvanger
wijzigt als volgt als u op S-AIR CH drukt
op de S-AIR-ontvanger.
"MAIN UNIT" t "TUNER FM" t
"DMPORT" t "AUDIO" t …
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de S-AIR-ontvanger.
De S-AIR-ontvanger gebruiken
terwijl het toestel in de standbymodus staat
Voor de S-AIR-ontvanger
U kunt de S-AIR-ontvanger gebruiken terwijl
het toestel in de stand-bystand staat door "S-AIR
STBY" in te stellen op "STBY ON".
1
2
Om dezelfde functie als het toestel te
beluisteren, selecteert u "MAIN UNIT".
7
Pas het volume van de S-AIRontvanger aan.
3
"S-AIR MODE" instellen via de
afstandsbediening
Druk op S-AIR MODE.
Het toestel via de S-AIRontvanger bedienen
U kunt het toestel via de S-AIR-ontvanger
bedienen door de volgende knoppen te
gebruiken.
96NL
Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR
STBY" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en druk vervolgens
op
of c.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
• "STBY ON": u kunt de S-AIR-ontvanger
gebruiken terwijl het toestel in de standbystand staat of is ingeschakeld. Er is een
hoger stroomverbruik tijdens de standbystand.
• "STBY OFF": u kunt de S-AIR-ontvanger
niet gebruiken terwijl het toestel in de
stand-bystand staat.
De standaardinstelling verschilt afhankelijk
van de regio.
Opmerking
• Wanneer het geluid anders is dan 2-kanaals-stereo,
wordt het multikanaalsgeluid gereduceerd tot
afspelen via 2 kanalen.
De S-AIR-modus verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel. Telkens als u op S-AIR
MODE drukt, wijzigt de S-AIR-modus.
Druk op SYSTEM MENU.
4
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
Opmerking
• Wanneer u het toestel uitschakelt terwijl "S-AIR
STBY" is ingesteld op "STBY ON", dan knippert
"S-AIR" (wanneer geluidstransmissie tussen het
toestel en de S-AIR-ontvanger niet is ingesteld) of
licht "S-AIR" op (wanneer geluidstransmissie tussen
het toestel en de S-AIR-ontvanger is ingesteld) in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het toestel identificeren bij
een specifiek S-AIR-subapparaat
(Koppelen)
x Na het koppelen
De geluidstransmissie wordt alleen ingesteld
tussen het gekoppelde toestel en de S-AIR-subapparaten.
Uw kamer
Buur
Dit toestel
Identificatienummer A
Geen overdracht
Identificatienummer A
S-AIR-sub-apparaat
Identificatienummer A
S-AIR-sub-apparaat
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
Koppelen
Het koppelen uitvoeren
1
Plaats het S-AIR-sub-apparaat dat u
wilt koppelen in de buurt van het
toestel.
x Vóór het koppelen
Opmerking
De geluidstransmissie wordt ingesteld via het
identificatienummer (voorbeeld).
• Verwijder de hoofdtelefoon van de
surroundversterker (indien aangesloten).
Uw kamer
Buur
2
Dit toestel
• Zie "Identificatienummer van het toestel
instellen" (pagina 94) voor het instellen
van het identificatienummer van het
toestel.
• Zie "Het identificatienummer van de
surroundversterker instellen" (pagina 95)
om het identificatienummer van de
surroundversterker in te stellen.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger voor het instellen van
het identificatienummer.
Identificatienummer A
Identificatienummer A
S-AIR-sub-apparaat
Zorg ervoor dat het
identificatienummer van het toestel en
het S-AIR-sub-apparaat
overeenkomen.
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
Het is eenvoudig om hetzelfde
identificatienummer in te stellen voor het toestel
en een S-AIR-sub-apparaat (zoals een
surroundversterker of een S-AIR-ontvanger) om
geluidstransmissie mogelijk te maken. Het is
echter mogelijk dat uw buren het geluid van uw
toestel ook ontvangen als de
identificatienummers dezelfde zijn, of mogelijk
ontvangt u het geluid van bepaalde buren. Om
dit te voorkomen, kunt u het toestel identificeren
met een specifiek S-AIR-sub-apparaat door het
te koppelen.
Identificatienummer A
S-AIR-sub-apparaat
3
4
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"PAIRING" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
97NL
5
Druk op
nadat "START" wordt
weergegeven in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
Het toestel begint het koppelen en
"SEARCH" knippert in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Om het koppelen te annuleren, drukt u op
SYSTEM MENU.
6
Begin met het koppelen van het S-AIRsub-apparaat.
x Voor de surroundversterker
Druk op POWER op de surroundversterker
om deze in te schakelen en druk op
PAIRING op het achterpaneel van de
surroundversterker.
De PAIRING-aanduiding van de
surroundversterker knippert rood wanneer
het koppelen begint.
Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld,
wordt de PAIRING-aanduiding van de
surroundversterker rood en verschijnt
"PAIRING" en "COMPLETE" in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het koppelen annuleren
Voer de instelling van het identificatienummer
van het toestel uit volgens de procedure in
"Identificatienummer van het toestel instellen".
Als u een nieuw identificatienummer selecteert,
wordt de koppeling geannuleerd.
Als de geluidstransmissie
onstabiel is
Voor de surroundversterker
Voor de S-AIR-ontvanger
Wanneer u meerdere draadloze systemen
gebruikt die gebruik maken van de 2,4 GHzband, zoals een draadloze LAN of Bluetooth, is
het mogelijk dat de transmissie van S-AIRproducten of andere draadloze systemen
onstabiel is. Wanneer dit het geval is, kunt u de
transmissie verbeteren door de volgende "RF
CHANGE"-instelling te wijzigen.
1
2
Tip
• Gebruik een smal voorwerp zoals een paperclip
om te drukken op PAIRING op het achterpaneel
van de surroundversterker.
x Voor de S-AIR-ontvanger
3
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
S-AIR-ontvanger.
Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld,
verschijnen "PAIRING" en "COMPLETE"
om beurten in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
7
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
98NL
Druk herhaaldelijk op X/x tot "RF
CHANGE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de gewenste instelling
te selecteren.
• "AUTO": kies normaal deze instelling.
Het systeem wijzigt "RF CHANGE"
automatisch naar "ON" of "OFF".
• "ON": het systeem verzendt geluid door te
zoeken naar een kanaal dat beter geschikt
is voor verzending.
• "OFF": het systeem verzendt geluid door
het kanaal voor verzending vast te leggen.
Opmerking
• Voer de koppeling uit binnen enkele minuten na
het uitvoeren van stap 5. Als u dit niet doet,
verschijnen "PAIRING" en "INCOMPLETE"
afwisselend in het uitleesvenster op het
voorpaneel. Om verder te gaan met koppelen,
drukt u op
en begint u opnieuw vanaf stap 5.
Om het koppelen te annuleren, drukt u op
SYSTEM MENU.
Druk op SYSTEM MENU.
4
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
6
Wanneer u "RF CHANGE" instelt op
"OFF", selecteert u het
identificatienummer waarbij de
geluidsoverdracht zo stabiel mogelijk
is (pagina 94).
Opmerking
Controle voor HDMI/Extern geluidsapparaat
• In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te
wijzigen.
– Wanneer "RF CHANGE" is ingesteld op "OFF",
kan transmissie tussen het toestel en het S-AIRsub-apparaat worden uitgevoerd via een van de
volgende kanalen.
– S-AIR ID A: equivalent kanaal voor IEEE
802.11b/g-kanaal 1
– S-AIR ID B: equivalent kanaal voor IEEE
802.11b/g-kanaal 6
– S-AIR ID C: equivalent kanaal voor IEEE
802.11b/g-kanaal 11
• De transmissie kan worden verbeterd door het
transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de
andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van de andere
draadloze systemen.
99NL
7
Andere handelingen
• [STANDAARD]: selecteer dit wanneer u
alle luidsprekers normaal installeert.
• [GEEN MIDDEN]: selecteer deze optie
als u alleen de voor- en de
surroundluidsprekers installeert.
• [GEEN SURROUND]: selecteer deze
optie als u alleen de middenluidspreker en
de voorluidsprekers installeert.
• [VOOR ALLEEN]: selecteer deze optie
als u alleen de voorluidsprekers
installeert.
• [ALLE VOOR]: selecteer deze optie als u
alle luidsprekers voor de luisterpositie
installeert.
• [ALLE VOOR - GEEN MIDDEN]:
selecteer deze optie als u de voor- en de
surroundluidsprekers voor de
luisterpositie installeert.
Optimaal surroundgeluid
voor een ruimte
[LUIDSPREKEROPST.]
Afhankelijk van de vorm van de ruimte, kunt u
bepaalde luidsprekers niet installeren. Voor een
beter surroundgeluid raadt Sony aan om eerst de
positie van de luidsprekers te kiezen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om [AUDIO INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [AUDIO INSTELLING]
worden weergegeven.
6
Druk op X/x om [LUIDSPREKEROPST.]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [LUIDSPREKEROPST.]
worden weergegeven.
LUIDSPREKEROPST.
STANDAARD
100NL
8
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd en het
bevestigingsscherm verschijnt.
9
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
Druk op C/c om een instelling te
selecteren.
Druk op C/c om [JA] of [NEE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
• [JA]: ga verder met
[AUTOKALIBRATIE]. Volg de
procedure in stap 7 van "De juiste
instellingen automatisch kalibreren"
(pagina 101).
• [NEE]: verlaat [LUIDSPREKEROPST.].
tussen de luidsprekers en de
kalibratiemicrofoon.
De juiste instellingen
automatisch kalibreren
[AUTOKALIBRATIE]
D. C. A. C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan
het juiste surroundgeluid automatisch instellen.
Opmerking
• Het toestel geeft een luid testgeluid weer bij het
opstarten van [AUTOKALIBRATIE]. U kunt het
geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen
en buren.
1
Kalibratiemicrofoon
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
Andere handelingen
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om [AUDIO INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [AUDIO INSTELLING]
worden weergegeven.
6
Druk op X/x om [AUTOKALIBRATIE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [AUTOKALIBRATIE]
verschijnen.
7
Sluit de kalibratiemicrofoon
(bijgeleverd) aan op de A.CAL MICaansluiting op het voorpaneel.
Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte
met behulp van een statief (niet
bijgeleverd).
De voorzijde van elke luidspreker moet
naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en
er mogen zich geen hindernissen bevinden
8
9
Druk op C/c om [JA] te selecteren.
Druk op
.
[AUTOKALIBRATIE] wordt gestart.
Maak geen geluid terwijl de meting bezig
is.
Opmerking
• Controleer of de surroundversterker wordt
ingeschakeld en installeer deze op de geschikte
plaats voordat u [AUTOKALIBRATIE]
uitvoert. Als u de surroundversterker installeert
op een ongeschikte plaats, zoals in een andere
kamer, wordt er geen correcte meting
verkregen.
• De opbouw van de ruimte waarin het toestel is
geïnstalleerd, kan de metingen beïnvloeden.
Wanneer de meetresultaten aanzienlijk afwijken
van de werkelijke plaatsen van de luidsprekers,
voert u de luidsprekerinstellingen handmatig uit
zoals beschreven in "Luidsprekerinstellingen"
(pagina 70).
101NL
10 Druk op C/c om [JA] of [NEE] te
selecteren en druk vervolgens op
.
x De meting is OK.
Koppel de kalibratiemicrofoon los en
selecteer [JA]. Het resultaat wordt
uitgevoerd.
Wanneer u de metingen wilt annuleren en
[AUTOKALIBRATIE] opnieuw wilt
uitvoeren, selecteert u [NEE].
x De meting is niet OK.
Volg het bericht en selecteer vervolgens
[JA] om opnieuw te proberen.
Opmerking
• Terwijl de functie Autokalibratie in werking is, mag
u het systeem niet bedienen.
• De meting voor [SUBWOOFER] is altijd [JA]
aangezien het systeem geen subwooferkalibratie
uitvoert; het niveau [SUBWOOFER] in
[LUIDSPREKER] keert terug naar de
standaardinstelling als u [AUTOKALIBRATIE]
uitvoert.
De tv bedienen met de
bijgeleverde
afstandsbediening
U kunt de tv (alleen Sony) bedienen met de
onderstaande knoppen. Gebruik deze knoppen
(andere dan TV [/1, THEATRE en TV INPUT)
terwijl u op de TV-knop drukt.
Opmerking
• Afhankelijk van de tv is het mogelijk dat u uw tv niet
kunt bedienen of sommige knoppen niet kunt
gebruiken.
Ingedrukt
Handeling
TV [/1
De tv in- of uitschakelen.
THEATRE
Genieten van een uitstekende
beeldkwaliteit voor films.
TV INPUT
De ingang van de tv omschakelen
tussen de tv en andere bronnen.
VOLUME +/–*
Het volume regelen.
PROG +/–*
Het kanaal selecteren.
Cijfertoetsen*,
-* ENTER*
Het kanaal selecteren.
TOOLS*
Het bedieningsmenu voor de
huidige schermweergave
weergeven.
RETURN*
Terugkeren naar het vorige kanaal
of naar een tv-menu.
MENU*
Het tv-menu weergeven.
MUTING*
Het tv-geluid tijdelijk
uitschakelen.
C/X/x/c*,
*
Het item in het menu selecteren.
* Gebruik deze knoppen terwijl u de TV-knop
ingedrukt houdt.
102NL
Geluidseffecten
gebruiken
Lage tonen versterken
U kunt lage tonen versterken.
Druk op DYNAMIC BASS.
"D. BASS ON" verschijnt in het uitleesvenster
op het voorpaneel en de lage tonen worden
effectief versterkt.
Het geluidseffect uitschakelen
U kunt de kwaliteit van gecomprimeerd geluid
zoals een MP3-audiobestand verbeteren.
Dit effect wordt automatisch geactiveerd
wanneer aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
– De functie is ingesteld op "DMPORT",
"AUDIO" of "USB".
– "DEC. MODE" is ingesteld op "A.F.D. STD"
of "A.F.D. MULTI".
– Er is geen hoofdtelefoon aangesloten.
Het geluidseffect uitschakelen
Het geluid beluisteren met een
laag volume
U kunt geluidseffecten of dialogen beluisteren
zoals in de bioscoop, zelfs met een laag volume.
Dat is handig om 's nachts films te bekijken.
Selecteer een andere waarde dan "A.F.D. STD"
of "A.F.D. MULTI" voor "DEC. MODE"
(pagina 42).
Andere handelingen
Druk nogmaals op DYNAMIC BASS.
Gecomprimeerd geluid
verbeteren
Druk op NIGHT.
"NIGHT ON" verschijnt in het uitleesvenster op
het voorpaneel en het geluidseffect wordt
geactiveerd.
Opmerking
• Dit effect werkt niet bij een Super Audio CD.
Wanneer u een Super Audio CD plaatst tijdens
"NIGHT ON", wordt het geluidseffect automatisch
uitgeschakeld.
• Wanneer geluid wordt uitgevoerd via de
middenluidspreker, is dit effect meer uitgesproken,
want gesprekken (filmdialoog, enz.) zijn eenvoudig
te horen. Wanneer geluid niet via de
middenluidspreker wordt uitgevoerd of u een
hoofdtelefoon gebruikt, past het systeem optimaal het
volume aan.
Het geluidseffect uitschakelen
Druk nogmaals op NIGHT.
103NL
Het effect selecteren dat
bij de bron past
Multiplex Broadcast
Sound weergeven
U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren
voor film of muziek.
(DUAL MONO)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
SOUND MODE tot de gewenste modus
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
• "AUTO": het toestel selecteert automatisch
"MOVIE" (de aanduiding MOVIE licht op) of
"MUSIC" (de aanduiding MUSIC licht op) om
het geschikte geluidseffect voor de bron toe te
passen.
• "MOVIE": het toestel zorgt voor het juiste
geluid bij film. De aanduiding MOVIE gaat
branden.
• "MUSIC": het toestel zorgt voor het juiste
geluid bij muziek. De aanduiding MUSIC gaat
branden.
Opmerking
• Deze functie werkt niet wanneer u een Super Audio
CD afspeelt.
• U kunt deze instelitems niet gebruiken wanneer u een
hoofdtelefoon op het toestel of de surroundversterker
hebt aangesloten.
• Als de geluidsmodus wordt gewijzigd terwijl u de
S-AIR-ontvanger gebruikt, kan het geluid van de
S-AIR-ontvanger onderbroken worden.
104NL
Multiplex broadcast-geluidsweergave is
mogelijk bij ontvangst van een Dolby Digital
multiplex-zendsignaal.
Opmerking
• Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen, moet u
een tv of een andere component aansluiten op de
eenheid met een optische of digitale coaxkabel
(pagina 27) en de digitale uitgangsmodus van de tv of
andere component instellen op Dolby Digital.
Druk herhaaldelijk op AUDIO tot het
gewenste signaal verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• "MAIN": het geluid van de hoofdtaal wordt
weergegeven.
• "SUB": het geluid van de subtaal wordt
weergegeven.
• "MAIN+SUB": het gemengde geluid van
zowel hoofd- als subtaal wordt weergegeven.
De geluidsinvoer van de
aangesloten
componenten wijzigen
Er kan storing optreden wanneer u luistert naar
een component die is aangesloten op de EURO
AV T OUTPUT (TO TV)- of LINE*aansluitingen op het achterpaneel of op de
AUDIO IN-aansluiting op het voorpaneel. Dit is
geen defect en is afhankelijk van de aangesloten
component.
Om storing te vermijden kunt u het invoerniveau
van het toestel verlagen.
2
3
4
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "TV", "LINE*" of "AUDIO" verschijnt
in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"ATTENUATE" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
• "ATT ON": u kunt het invoerniveau
dempen. Het uitvoerniveau is gewijzigd.
• "ATT OFF": normaal invoerniveau.
5
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd.
6
U kunt het toestel op een vooraf ingesteld
tijdstip laten uitschakelen, zodat u in slaap kunt
vallen met muziek. De tijd kan worden ingesteld
in stappen van 1 minuut of 10 minuten.
Druk op SLEEP.
Telkens als u op SLEEP drukt, veranderen de
minuten (resterende tijd) in stappen van 10
minuten.
Wanneer u de Sleep Timer instelt, knippert
"SLEEP" in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De resterende tijd controleren
Druk een keer op SLEEP.
De resterende tijd wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste
tijd te selecteren.
De Sleep Timer annuleren
Druk herhaaldelijk op SLEEP tot "SLEEP
OFF" verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De Sleep Timer instellen met het
systeemmenu
1
2
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
* Alleen DAV-DZ880W.
Andere handelingen
1
De Sleep Timer
gebruiken
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot "SLEEP"
verschijnt in het uitleesvenster op het
voorpaneel en druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om een instelling te
selecteren.
De minuten op het scherm (de resterende
tijd) veranderen in stappen van 10 minuten.
Tip
• U kunt de resterende tijd instellen door op de
cijfertoetsen te drukken. In dit geval kan de tijd
worden ingesteld in stappen van 1 minuut.
4
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd en
"SLEEP" knippert in het uitleesvenster op
het voorpaneel.
105NL
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
De helderheid van het
uitleesvenster op het
voorpaneel regelen
De helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel kan op 2 niveaus worden ingesteld.
Druk op DIMMER.
Telkens als u op DIMMER drukt, verandert de
helderheid van het uitleesvenster op het
voorpaneel.
De helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel
instellen met het systeemmenu
1
2
3
Druk op SYSTEM MENU.
Druk herhaaldelijk op X/x tot
"DIMMER" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en
druk vervolgens op
of c.
Druk op X/x om de helderheid van het
uitleesvenster op het voorpaneel te
selecteren.
• "DIMMER OFF": Het uitleesvenster op
het voorpaneel is helder.
• "DIMMER ON": Het uitleesvenster op
het voorpaneel is donker.
4
Druk op
.
De instelling wordt doorgevoerd.
5
Druk op SYSTEM MENU.
Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.
106NL
Discinformatie
controleren
De speelduur en resterende
speelduur controleren via het
uitleesvenster op het
voorpaneel
Druk herhaaldelijk op DISPLAY.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Speelduur van de huidige titel
2 Resterende speelduur van de huidige titel
3 Speelduur van het huidige hoofdstuk
4 Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
5 Discnaam
6 Titel en hoofdstuk
x VIDEO CD (zonder PBC-functies)/Super
Audio CD/CD
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
3 Speelduur van de disc
4 Resterende speelduur van de disc
5 Naam van het muziekstuk
6 Muziekstuk en index*
* Alleen VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD
1 Speelduur van het huidige muziekstuk
2 Tekst van het muziekstuk
3 Muziekstuk- en indexnummer
x DATA CD (MP3-bestand)/DATA DVD
(MP3-bestand)
1 Speelduur en nummer van het huidige
muziekstuk
2 Naam van het muziekstuk (bestand)*
x DATA CD (videobestand)/DATA DVD
(videobestand)
1 Speelduur van het huidige bestand
2 Naam van het huidige bestand
3 Huidig nummer van het album en het bestand
Opmerking
• Het toestel kan alleen het eerste niveau van DVD/
CD-tekst, zoals de discnaam of titel, weergeven.
• Wanneer de naam van een MP3-bestand niet kan
worden weergegeven, verschijnt "*" in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
• De naam van de disc of het muziekstuk wordt,
afhankelijk van de tekst, niet altijd weergegeven.
• De speelduur van MP3-bestanden en videobestanden
wordt mogelijk niet juist weergegeven.
Tip
• Bij het afspelen van een VIDEO CD met PBCfuncties wordt de speelduur weergegeven.
Andere handelingen
Telkens wanneer u op DISPLAY drukt tijdens
het afspelen van een disc, wijzigt de
schermweergave:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Bepaalde weergegeven items kunnen
verdwijnen na enkele seconden.
* Als een MP3-bestand een ID3-tag heeft, geeft het
toestel de albumnaam of de titel weer via de ID3taginformatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
De weergave van de taginformatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt in één enkel MP3-bestand.
De speelduur en resterende
speelduur controleren op het
tv-scherm
1
Druk op DISPLAY tijdens het afspelen.
Het volgende scherm verschijnt op het tvscherm.
T
1: 01: 40
Tijdinformatie
2
Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de
tijdinformatie te wijzigen.
De aanduiding en het soort tijdinformatie
dat u kunt controleren hangen af van de disc
die u afspeelt.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Speelduur van de huidige titel
107NL
• T-**:**:**
Resterende speelduur van de huidige
titel
• C **:**:**
Speelduur van het huidige hoofdstuk
• C-**:**:**
Resterende speelduur van het huidige
hoofdstuk
x VIDEO CD (met PBC-functies)
De tekst van de DVD/Super Audio CD/CD
verschijnt alleen wanneer de tekst op de disc
staat. U kunt de tekst niet wijzigen. Wanneer er
geen tekst op de disc staat, verschijnt "NO
TEXT".
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
• **:**
Speelduur van de huidige scène
x VIDEO CD (zonder PBC-functies)/
Super Audio CD/CD
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
• T-**:**
Resterende speelduur van het huidige
muziekstuk
• D **:**
Speelduur van de huidige disc
• D-**:**
Resterende speelduur van de huidige
disc
x DATA CD (MP3-bestand)/DATA DVD
(MP3-bestand)
• T **:**
Speelduur van het huidige muziekstuk
De tekst van een DATA CD/DATA
DVD (MP3-bestand/videobestand)
controleren
Door op DISPLAY te drukken tijdens het
afspelen van MP3-bestanden of videobestanden
op een DATA CD/DATA DVD, kunt u de naam
van de map/het MP3-bestand/het videobestand
en de audiobitsnelheid (hoeveelheid data per
seconde van de huidige audio) op het tv-scherm
laten verschijnen.
Voorbeeld voor weergave van een
audiobestand
Bitsnelheid*
T
0: 13
192k MP3
x DATA CD (videobestand)/DATA DVD
(videobestand)
• **:**:**
Speelduur van het huidige bestand
Opmerking
• Tekens en markeringen worden voor sommige talen
niet weergegeven.
• Afhankelijk van de disc die wordt afgespeeld, kan het
toestel slechts een beperkt aantal tekens weergeven.
Ook worden niet alle teksttekens weergegeven,
afhankelijk van de disc.
De afspeelinformatie van de
disc controleren
De tekst van een DVD/Super
Audio CD/CD controleren
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op
DISPLAY om de tekst weer te geven die op de
DVD/Super Audio CD/CD is opgenomen.
108NL
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Mapnaam**
Naam van het MP3bestand**/videobestand
* Verschijnt als u een MP3-bestand op een DATA
CD/DATA DVD afspeelt.
** Als een MP3-bestand een ID3-tag heeft, geeft het
toestel de albumnaam of de titel weer via de ID3taginformatie.
Het toestel ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.
De weergave van de taginformatie van ID3 versie
2.2/2.3 heeft voorrang wanneer de ID3-tags van
zowel versie 1.0/1.1 als versie 2.2/2.3 worden
gebruikt in één enkel MP3-bestand.
De datuminformatie van een
JPEG-beeldbestand
controleren
U kunt de datuminformatie controleren tijdens
de weergave wanneer het JPEG-beeldbestand de
Exif*-tag bevat.
Druk op
DISPLAY tijdens het afspelen.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op het tvscherm.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Terugkeren naar de
standaardinstellingen
De standaard
systeemparameters, zoals
vooraf ingestelde zenders,
herstellen
"/1
N
x
DATA CD
1
* "Exchangeable Image File Format" is een digitaal
camerabeeldformaat bepaald door de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
2
Druk op "/1 om het toestel in te
schakelen.
Druk tegelijk op x, N en "/1 op het
toestel.
"COLD RESET" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel en de
standaardinstellingen van het toestel
worden hersteld.
Andere handelingen
Datuminformatie
De standaard [INSTELLING]instellingen herstellen
U kunt de andere instellingen dan
[KINDERBEVEILIGING] onder
[INSTELLING] (pagina 65) herstellen naar de
standaardinstellingen.
1
2
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/–
tot "DVD" verschijnt in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Druk op
DISPLAY met het toestel in
de stopstand.
Het bedieningsmenuscherm verschijnt op
het tv-scherm.
3
Druk op X/x om
[INSTELLING]
te selecteren en druk vervolgens op
.
De opties voor [INSTELLING] worden
weergegeven.
109NL
4
Druk op X/x om [VOLLEDIG] te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het instelscherm verschijnt.
5
Druk op X/x om
[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren
en druk vervolgens op
.
De opties voor [SYSTEEMINSTELLING]
worden weergegeven.
6
7
Druk op X/x om [HERSTELLEN] te
selecteren en druk op c.
Druk op C/c om [JA] te selecteren.
U kunt ook de procedure stoppen en
terugkeren naar het bedieningsmenuscherm
door hier [NEE] te kiezen.
8
Druk op
.
Druk niet op [/1 tijdens het herstellen,
omdat dit enkele seconden in beslag neemt.
Opmerking
• De instellingen [MEDIA], [INTERVAL], [EFFECT]
en [MULTI/2K] keren ook terug naar de
standaardinstellingen.
110NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
• In het geval er vloeistof of een voorwerp in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker uit het
stopcontact trekken en het toestel eerst door een
deskundige laten nakijken, alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Volumeregeling
Stroombronnen
• Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het
toestel geruime tijd niet te gebruiken. Om de
aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u
alleen de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer
zelf.
Plaatsing
Reiniging
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die lichtjes
is bevochtigd met een mild zeepsopje. Gebruik geen
schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals
alcohol of benzine.
Met alle vragen of eventuele problemen met uw
toestel kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Discs reinigen, disc-/
lensreinigers
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare
reinigingsdisc of disc-/lensreiniger (vloeistof of
spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.
Kleuren op uw tv-scherm
• Als de luidsprekers de kleuren op het tv-scherm
beïnvloeden, moet u de tv onmiddellijk uitschakelen
en na 15 tot 30 minuten weer inschakelen. Als de
kleuren nog altijd vervormen, moet u de luidsprekers
verder van de tv af zetten.
Aanvullende informatie
• Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats
om te voorkomen dat het oververhit raakt.
• De behuizing kan bij langdurige weergave met hoog
volume warm aanvoelen. Dit duidt niet op een
storing. Vermijd echter de behuizing aan te raken.
Plaats het toestel niet in een te kleine en slecht
geventileerde ruimte om oververhitting te vermijden.
• Blokkeer de ventilatiegaten niet door iets op het
toestel te plaatsen. Het toestel is uitgerust met een
krachtige versterker. Als de ventilatiegaten zijn
geblokkeerd, kan het toestel oververhit en defect
raken.
• Zet het systeem niet op een zacht of wollig oppervlak
(een tapijt of deken) of tegen gordijnen, waardoor de
ventilatie-openingen geblokkeerd kunnen worden.
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren of heteluchtblazers
of op een plaats waar het is blootgesteld aan directe
zonnestraling, overmatig stof, mechanische trillingen
of schokken.
• Zet het systeem niet schuin. Het toestel is ontworpen
voor gebruik in horizontale stand.
• Houd zowel het toestel als discs uit de buurt van
componenten waarin een krachtige magneet wordt
gebruikt, zoals een grote luidspreker of
microgolfoven.
• Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.
• Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een
zeer stille passage of een onbespeeld gedeelte. Als u
dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd wanneer er plots een piekwaarde wordt
bereikt.
BELANGRIJK
Opgelet: dit toestel kan voor onbepaalde duur een
stilstaand videobeeld of instelscherm op het tvscherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het
tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tvscherm onherstelbaar wordt beschadigd. Vooral
projectie-tv's zijn gevoelig hiervoor.
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in een warme
of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er
condensvorming optreden op de lenzen in het toestel.
In dat geval kan de werking van het toestel worden
verstoord. Verwijder in dat geval de disc en laat het
toestel ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht
is verdampt.
• Haal de disc uit het toestel wanneer u dit verplaatst.
Als u dat niet doet, kan de disc worden beschadigd.
Het toestel verplaatsen
Controleer, voordat u het toestel verplaatst, of er geen
disc is geplaatst en trek het netsnoer uit het stopcontact.
Over de S-AIR-functie
• De S-AIR-producten brengen geluid over via
radiogolven; het geluid kan dus haperen wanneer de
radiogolven worden gehinderd. Dit is kenmerkend
voor radiogolven en is geen defect.
111NL
• Omdat de S-AIR-producten geluid overbrengen via
radiogolven, kunnen toestellen die
elektromagnetische energie genereren (bv. een
microgolfoven) de geluidsoverdracht hinderen.
• De S-AIR-producten gebruiken radiogolven die
dezelfde frequentie hebben als andere draadloze
systemen (bv. een draadloze LAN of Bluetoothapparaten) en dat kan interferentie of slechte
overdracht tot gevolg hebben. Voer in dat geval de
volgende stappen uit om de transmissie van signalen
te verbeteren:
– Vermijd het plaatsen van de S-AIR-producten in
de buurt van andere draadloze systemen.
– Vermijd het tegelijk gebruiken van de S-AIRproducten en andere draadloze systemen.
– De transmissie kan worden verbeterd door het
transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de
andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van de andere
draadloze systemen.
• De afstand voor overdracht verschilt afhankelijk van
de gebruiksomgeving. Zoek een plaats waar de
overdracht tussen het S-AIR-hoofdapparaat en -subapparaat optimaal is en installeer het S-AIRhoofdapparaat en -sub-apparaat op die plaats.
• Plaats de S-AIR-producten op een stabiele
ondergrond.
• Een slechte transmissie kan optreden en de
transmissieafstand kan te kort zijn in de volgende
omstandigheden:
– Er bevindt zich een muur/vloer van gewapend
beton of steen tussen de S-AIR-producten.
– Er bevindt zich een ijzeren voorwerp/deur of een
meubelstuk/elektrisch apparaat gemaakt uit
brandvrij glas, metaal enz. tussen de S-AIRproducten.
Opmerkingen over de
discs
Discs hanteren
• Pak de disc vast bij de randen zodat deze
schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
• Stel de disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtblazers en laat
deze niet achter in een auto die in de volle zon
staat geparkeerd en waarin de temperatuur
sterk kan oplopen.
• Berg discs na gebruik weer op in de hoesjes.
Reiniging
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje.
Wrijf van binnen naar buiten toe.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
Dit toestel kan alleen gewone ronde discs
afspelen en kan defect raken wanneer u discs
met een andere vorm (b.v. kaart-, hart- of
stervormig) probeert af te spelen.
Gebruik geen disc waaraan een in de handel
verkrijgbaar accessoire is bevestigd, zoals een
label of een ring.
112NL
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit toestel, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan
de hand van de onderstaande lijst. Als het probleem daarmee niet is opgelost, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
Merk op dat wanneer het onderhoudspersoneel beslist om tijdens een herstelling onderdelen te
vervangen, deze onderdelen eventueel kunnen worden ingehouden.
Als er zich een probleem voordoet met de S-AIR-functie, dient u het volledige systeem (hoofdapparaat
en S-AIR-sub-apparaat) te laten controleren door een Sony-verdeler.
Voeding
Oplossing
Het toestel wordt niet
ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
• Druk op "/1 nadat "STANDBY" verdwijnt van het uitleesvenster op het
voorpaneel.
Indien "PROTECTOR" en
"PUSH POWER" om beurten
verschijnen in het uitleesvenster
op het voorpaneel.
Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen en controleer de onderstaande items
nadat "STANDBY" is verdwenen.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Gebruikt u uitsluitend de voorgeschreven luidsprekers?
• Zijn de ventilatiegaten van het toestel geblokkeerd?
• Na controle van de bovenstaande items en het oplossen van eventuele
problemen, kunt u het toestel weer inschakelen. Wanneer de oorzaak van het
probleem na het controleren van de bovenstaande punten niet is gevonden,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Beeld
Symptoom
Oplossing
Geen beeld.
• De SCART (EURO AV)-kabel is niet goed aangesloten.
• De SCART (EURO AV)-kabel is beschadigd.
• Het toestel is niet aangesloten op de correcte EURO AV T OUTPUT (TO
TV)-aansluiting (pagina 27).
• De video-ingang van de tv is niet ingesteld om beelden met het toestel te
bekijken.
• Controleer de uitvoermethode van uw systeem (pagina 27).
• Sluit de verbindingskabel opnieuw goed aan.
• Het toestel is aangesloten op een component die niet compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) ("HDMI" op het voorpaneel licht
niet op) (pagina 27).
• Als de HDMI OUT-aansluiting wordt gebruikt voor video-uitvoer, wijzigt u het
type videosignaal dat wordt uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting.
Hierdoor kan het probleem worden opgelost (pagina 40).
Verbind de tv en het toestel met behulp van een andere video-aansluiting dan
de HDMI OUT-aansluiting en wijzig de TV-ingang naar de aangesloten videoingang zodat u de berichten op het scherm kunt zien. Verander het type
videosignaal uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting en zet de TV-ingang
opnieuw op HDMI. Als het beeld nog altijd niet verschijnt, herhaal dan de
stappen en probeer andere opties.
• Als u de functie "DMPORT" gebruikt, wordt het videosignaal alleen uitgevoerd
via de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting.
Aanvullende informatie
Symptoom
113NL
Symptoom
Oplossing
Het beeld vertoont ruis.
• De disc is vuil of vervormd.
• Als het signaal van de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting wordt
verstoord, verandert u het type videosignaal dat wordt uitgevoerd via de HDMI
OUT-aansluiting door [HDMI-RESOLUTIE] in [HDMI-INSTELLING] in te
stellen op [720 × 480p]* (pagina 40).
* Afhankelijk van de regio kan [720 × 480/576p] worden weergegeven.
Het beeld vult niet het volledige • De breedte-/hoogteverhouding op de disc ligt vast.
tv-scherm, ook al is de breedte-/
hoogteverhouding in [TV
TYPE] bij [VIDEOINSTELLING] ingesteld.
Er treedt een kleurafwijking op
het tv-scherm op.
De luidsprekers van het systeem bevatten magnetische onderdelen, dus is het
mogelijk dat er magnetische vervorming optreedt. Wanneer de kleuren op het
scherm niet normaal zijn, controleert u de volgende zaken:
• Als de luidsprekers worden gebruikt met een CRT-tv of -projector, installeer ze
dan op minstens 0,3 meter van de tv.
• Als de kleurafwijking blijft, schakel dan de tv uit en schakel deze vervolgens na
15 tot 30 minuten weer in.
• Als er "gehuil" optreedt, zet de luidsprekers dan opnieuw verder weg van de tv.
• Zorg ervoor dat er geen magnetisch voorwerp (magnetische sluiting op een tvstandaard, medische apparatuur, speelgoed, enz.) dichtbij de luidsprekers wordt
gezet.
Geluid
Symptoom
Oplossing
Er is geen geluid hoorbaar.
• De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
• Druk op MUTING op de afstandsbediening wanneer "MUTING ON" wordt
weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel.
• Het toestel staat in de pauzestand of in de modus voor vertraagde weergave.
Druk op H om terug te keren naar de normale weergavemodus.
• Snel vooruit of snel achteruit wordt uitgevoerd. Druk op H om terug te keren
naar de normale weergavemodus.
• Controleer de luidsprekerinstellingen (pagina 70).
• De component verbonden met de HDMI OUT-aansluiting is niet compatibel
met het formaat van het audiosignaal. Stel in dit geval [GELUID (HDMI)] in
[HDMI-INSTELLING] in op [AAN] (pagina 68).
Er wordt geen geluid uitgevoerd • Stel [GELUID (HDMI)] in [HDMI-INSTELLING] in op [AAN] (pagina 68).
via de HDMI OUT-aansluiting. • De HDMI OUT-aansluiting is gekoppeld aan een DVI (Digital Visual
Interface)-toestel (DVI (Digital Visual Interface)-aansluitingen accepteren
geen geluidssignalen).
• Geluid van een Super Audio CD kan niet worden uitgevoerd via de HDMI
OUT-aansluiting.
• Probeer het volgende: 1 Schakel het toestel uit en opnieuw in. 2 Schakel de
aangesloten component uit en opnieuw in. 3 Koppel de HDMI-kabel los en
sluit hem opnieuw aan.
114NL
Het geluid uit de linker en
rechter luidsprekers is niet in
balans of is omgewisseld.
• Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
Er komt geen geluid uit de
subwoofer.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 24, 70).
Symptoom
Oplossing
Sterke brom of ruis is hoorbaar. • Controleer of de luidsprekers en componenten goed zijn aangesloten.
• Controleer of de verbindingskabels zich niet in de buurt van een transformator
of motor bevinden en minstens 3 meter zijn verwijderd van een tv-toestel of
fluorescentieverlichting.
• Plaats de tv verder van de audiocomponenten af.
• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Maak ze schoon met een doek die
lichtjes is bevochtigd met alcohol.
• Reinig de disc.
Er is minder stereo-effect bij het • Selecteer stereogeluid door te drukken op AUDIO (pagina 47).
afspelen van een VIDEO CD,
• Controleer of het toestel goed is aangesloten.
een CD of een MP3-bestand.
• Controleer de "DEC. MODE"-instelling (pagina 42).
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 24, 70).
• Bij sommige DVD's is het uitgangssignaal niet volledig compatibel met 5.1kanalen. Het kan mono of stereo zijn, ook al is het geluid opgenomen in Dolby
Digital of MPEG-audioformaat.
Alleen de middenluidspreker
werkt.
• Bij sommige discs weerklinkt het geluid alleen uit de middenluidspreker.
Er komt geen geluid uit de
middenluidspreker.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 24, 70).
• Controleer de "DEC. MODE"-instelling (pagina 42).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de middenluidspreker minder
uitgesproken.
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
De surroundluidsprekers
produceren geen of slechts een
heel zwak geluid.
• Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen (pagina 24, 70).
• Controleer de "DEC. MODE"-instelling (pagina 42).
• Bij sommige geluidsbronnen is het effect van de surroundluidsprekers minder
uitgesproken.
• Controleer de draadloze instelling (pagina 36).
• Een 2-kanaalsbron wordt afgespeeld.
Aanvullende informatie
Het surroundeffect is moeilijk
hoorbaar bij weergave van
Dolby Digital, DTS of MPEGaudio.
Er wordt geen geluid uitgevoerd • De bemonsteringsfrequentie van het ingangssignaal is meer dan 48 kHz.
via de DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL-aansluiting.
Bediening
Symptoom
Oplossing
Er kan niet worden afgestemd op • Controleer of de antenne goed is aangesloten. Regel de antenne en sluit
radiozenders.
eventueel een buitenantenne aan.
• Het zendersignaal is te zwak (bij gebruik van direct afstemmen). Gebruik direct
afstemmen.
• Er werden geen zenders vooraf ingesteld of de vooraf ingestelde zenders
werden gewist (bij het scannen naar vooraf ingestelde zenders). Stel de zenders
opnieuw in (pagina 73).
De afstandsbediening werkt niet. • Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en het toestel.
• De afstand tussen de afstandsbediening en het toestel is te groot.
• De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningssensor op het toestel
gericht.
• De batterijen in de afstandsbediening zijn bijna leeg.
115NL
Symptoom
Oplossing
De disc wordt niet afgespeeld.
• Er zit geen disc in het toestel.
• De disc is omgekeerd geplaatst.
Plaats de disc in de disclade met het label naar boven.
• De disc zit niet goed in de disclade.
• Het toestel kan geen CD-ROM's, enz. afspelen (pagina 7).
• De regiocode op de DVD komt niet overeen met die van het toestel.
• Er is condensvorming opgetreden in het toestel, waardoor de lenzen kunnen
worden beschadigd. Verwijder de disc en laat het toestel ongeveer een half uur
aan staan.
Het MP3-bestand kan niet
worden afgespeeld.
• De DATA CD is niet opgenomen in ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in UDF (Universal Disk Format).
• Het MP3-bestand is niet voorzien van de extensie ".mp3".
• De gegevens hebben geen MP3-indeling, ondanks de extensie ".mp3".
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1 Audio Layer 3.
• Het toestel kan geen audiotracks met MP3PRO-indeling afspelen.
• Controleer de instelling voor [MEDIA] (pagina 59).
Een JPEG-beeldbestand kan niet • De DATA CD is niet opgenomen in ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet.
worden afgespeeld.
• De DATA DVD is niet opgenomen in UDF (Universal Disk Format).
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".jpeg" of ".jpg".
• Het beeld is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048 (hoogte) pixels in de normale
modus of meer dan 2.000.000 pixels in een progressive JPEG-beeldbestand,
wat meestal wordt gebruikt op internetwebpagina's.
• Het past niet op het tv-scherm (deze beelden worden verkleind).
• Controleer de instelling voor [MEDIA] (pagina 59).
Het videobestand kan niet
worden afgespeeld.
• Het bestand is niet gemaakt in DivX-formaat of MP4-bestandsformaat.
• Het bestand heeft een andere extensie dan ".avi", ".divx", ".mp4" of ".m4v".
• De DATA CD is niet opgenomen in ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet.
• De DATA DVD is niet opgenomen in UDF (Universal Disk Format).
• Het videobestand is groter dan 720 (breedte) × 576 (hoogte).
• Controleer de instelling voor [MEDIA] (pagina 59).
De titels van mappen/bestanden/ • Het systeem kan alleen alfanumerieke tekens weergeven. Andere tekens
bestandsnamen worden niet juist verschijnen als [*].
weergegeven.
Een disc begint niet te spelen
vanaf het begin.
• Programma afspelen, Willekeurig afspelen of Herhaald afspelen werd
geselecteerd.
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren vóór het afspelen van een disc.
• Afspelen hervatten werd geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op het toestel of de afstandsbediening en start
vervolgens het afspelen (pagina 49).
• Het titel-, DVD- of PBC-menu verschijnt automatisch op het tv-scherm.
Het toestel begint de disc
automatisch af te spelen.
• De DVD is voorzien van een automatische weergavefunctie.
Het afspelen stopt automatisch.
• Sommige discs zijn voorzien van een automatische pauzefunctie. Bij het
afspelen van een dergelijke disc stopt het toestel de weergave bij het
automatische pauzesignaal.
Sommige functies zoals stoppen, • Bij sommige discs zijn een aantal van deze handelingen niet mogelijk.
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de disc.
zoeken, vertraagde weergave of
herhaald afspelen werken niet.
116NL
Symptoom
Oplossing
De berichten verschijnen niet in • Kies de taal voor berichten die op het scherm worden weergegeven in het
de gewenste taal op het tvinstelscherm [SCHERMDISPL.] onder [TAALKEUZE] (pagina 66).
scherm.
De taal voor het geluid kan niet
worden gewijzigd.
• Er zijn geen meertalige muziekstukken opgenomen op de DVD.
• De taal voor het geluid van de DVD kan niet worden gewijzigd.
De taal voor de ondertiteling kan • Er zijn geen meertalige ondertitels opgenomen op de DVD.
niet worden gewijzigd.
• De ondertitels op de DVD kunnen niet worden gewijzigd.
De ondertiteling kan niet worden • De ondertitels op de DVD kunnen niet worden uitgeschakeld.
uitgeschakeld.
De hoeken kunnen niet worden
gewijzigd.
• Er zijn geen meervoudige hoeken opgenomen op de DVD (pagina 47).
• De hoeken op de DVD kunnen niet worden gewijzigd.
Een disc kan niet worden
• Neem contact op met uw Sony-verdeler of de plaatselijke technische dienst van
uitgeworpen en "LOCKED"
Sony.
wordt weergegeven in het
uitleesvenster op het voorpaneel.
Het toestel werkt niet zoals het
hoort.
Aanvullende informatie
[Gegevensfout] verschijnt op het • Het MP3-bestand/JPEG-beeldbestand/videobestand dat u wilt afspelen is
tv-scherm bij het afspelen van
defect.
een DATA CD of DATA DVD. • De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1 Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet compatibel met DCF.
• Het bestand heeft de extensie ".jpg" of ".jpeg", maar heeft niet het JPEGformaat.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie ".avi" of ".divx", maar is niet
in DivX-formaat of is in DivX-formaat maar is niet compatibel met DivX
Certified-profielen.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie ".mp4" of ".m4v", maar is niet
in MP4-formaat of is in MP4-formaat maar is niet compatibel met MPEG4
Simple Profiles.
• Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het enkele minuten later
weer aan.
De functie Controle voor HDMI • Wanneer "HDMI" niet oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel,
werkt niet.
controleert u de HDMI-aansluiting (pagina 27).
• Stel de instelling [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in
op [AAN] (pagina 68).
• Zorg ervoor dat de aangesloten component compatibel is met de functie
[CONTROLE VOOR HDMI].
• Controleer of het netsnoer van de aangesloten component goed is aangesloten.
• Controleer de instelling van de aangesloten component voor de functie
Controle voor HDMI. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
component.
• Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit en loskoppelt of een
stroomstoring hebt, stel dan [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMIINSTELLING] in op [UIT] en daarna weer op [AAN] (pagina 68).
• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 77) voor meer informatie.
Er wordt geen geluid
geproduceerd door het systeem
en de tv bij gebruik van de
functie Geluidscontrole van het
systeem.
• Stel [GELUID (HDMI)] in [HDMI-INSTELLING] in op [AAN] (pagina 68).
• Zorg ervoor dat de aangesloten tv compatibel is met de functie Geluidscontrole
van het systeem.
• Zie "De functie Controle voor HDMI gebruiken voor "BRAVIA" Sync"
(pagina 77) voor meer informatie.
117NL
Symptoom
Oplossing
De ingang van de tv schakelt niet • Stel [CONTROLE VOOR HDMI] in [HDMI-INSTELLING] in op [UIT]
automatisch over wanneer u het
(pagina 68).
toestel en de tv verbindt via een
SCART (EURO AV)-kabel.
USB-apparaat
Symptoom
Oplossing
"OVERLOAD", "REMOVE
• Er werd een probleem gedetecteerd met het niveau van elektrische stroom van
USB" en vervolgens "PUSH
de
(USB)-poort. Schakel het toestel uit en verwijder het USB-apparaat uit
POWER" verschijnen in het
de
(USB)-poort. Controleer of er geen probleem is met het USB-apparaat.
uitleesvenster op het voorpaneel. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit schermpatroon blijft.
118NL
Gebruikt u een ondersteund
USB-apparaat?
• Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende
problemen zich voordoen. Zie "Afspeelbare USB-apparaten" (supplement)
voor de ondersteunde apparaten.
– Het USB-apparaat wordt niet herkend.
– De namen van de map of het bestand worden niet weergegeven op dit
systeem.
– Afspelen is niet mogelijk.
– Het geluid verspringt.
– Er is ruis.
– Een verstoord geluid wordt weergegeven.
– Het overzetten stopt vroegtijdig.
Er is geen geluid hoorbaar.
• Het USB-apparaat is niet juist aangesloten. Schakel het toestel uit en sluit het
USB-apparaat opnieuw aan.
Het geluid is verstoord.
• De gebruikte bitsnelheid tijdens het coderen van de audiobestanden was laag.
Zet audiobestanden gecodeerd met hogere bitsnelheden over naar het USBapparaat.
Er is ruis of het geluid hapert.
• Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
• De ruis kan zijn ontstaan tijdens het overzetten. Wis het bestand en probeer het
overzetten opnieuw.
• Kopieer de bestanden naar uw computer, formatteer het USB-apparaat in
FAT12-, FAT16- of FAT32-formaat en zet de bestanden opnieuw over naar het
USB-apparaat.*
* Dit toestel ondersteunt FAT12, FAT16 en FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen deze FAT niet. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van elk USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
Het USB-apparaat kan niet
worden aangesloten op de
(USB)-poort.
• Het USB-apparaat is achterwaarts aangesloten. Sluit het USB-apparaat aan in
de juiste richting.
Het USB-apparaat dat werd
gebruikt op een ander apparaat
werkt niet.
• Het kan opgenomen zijn in een niet-ondersteund formaat. In dat geval kunt u
beter eerst de belangrijke bestanden op het USB-apparaat kopiëren naar de
harde schijf van uw computer. Daarna formatteert u het USB-apparaat in
FAT12-, FAT16- of FAT32-formaat en zet u de bestanden opnieuw over naar
het USB-apparaat.*
* Dit toestel ondersteunt FAT12, FAT16 en FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen deze FAT niet. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van elk USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
Oplossing
"READING" wordt gedurende
een lange tijd weergegeven.
• Het leesproces kan langer duren in de volgende gevallen.
– Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.
– De bestandsstructuur is erg complex.
– De geheugencapaciteit is excessief.
– Het interne geheugen is gefragmenteerd.
• Sony raadt u aan deze richtlijnen te volgen.
– Totaal aantal mappen op het USB-apparaat: 200 of minder
– Totaal aantal bestanden per map: 150 of minder
Bestandsnamen worden niet
goed weergegeven.
• Zet de muziekgegevens opnieuw over naar het USB-apparaat aangezien de
opgeslagen gegevens op het USB-apparaat mogelijk zijn beschadigd.
• Dit toestel kan alleen cijfers en letters van het alfabet weergeven. Andere tekens
worden niet juist weergegeven.
"DATA ERROR" verschijnt op
het uitleesvenster op het
voorpaneel tijdens het afspelen
van een USB-apparaat.
• Het audiobestand/JPEG-beeldbestand/videobestand dat u wilt afspelen is
defect.
• De gegevens zijn niet geschikt voor MPEG1 Audio Layer 3.
• De indeling van het JPEG-beeldbestand is niet compatibel met DCF.
• Het bestand heeft de extensie ".jpg" of ".jpeg", maar heeft niet het JPEGformaat.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie ".avi" of ".divx", maar is niet
in DivX-formaat of is in DivX-formaat maar is niet compatibel met DivX
Certified-profielen.
• Het bestand dat u wilt afspelen heeft de extensie ".mp4" of ".m4v", maar is niet
in MP4-formaat of is in MP4-formaat maar is niet compatibel met MPEG4
Simple Profiles.
Het afspelen start niet.
• Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
• Sluit een USB-apparaat aan dat dit toestel kan afspelen. Zie "Afspeelbare USBapparaten" (supplement).
• Druk op H om het afspelen te starten.
Het afspelen start niet bij het
eerste muziekstuk.
• Programma afspelen, Willekeurig afspelen of Herhaald afspelen werd
geselecteerd.
Druk op CLEAR om deze functies te annuleren vóór het afspelen van een USBapparaat.
• Afspelen hervatten werd geselecteerd.
Druk in de stopstand op x op het toestel of de afstandsbediening en start
vervolgens het afspelen.
Aanvullende informatie
Symptoom
Het duurt even voor het afspelen • Het toestel speelt een audiobestand in AAC-formaat af.
start.
119NL
Symptoom
Oplossing
Het USB-apparaat
• USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan
(audiobestand/JPEGFAT12, FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*
beeldbestand/videobestand) kan • Bestanden die zijn gecodeerd of beschermd door wachtwoorden, enz. kunnen
niet worden afgespeeld.
niet worden afgespeeld.
• Het MP3-bestand is niet voorzien van de extensie ".mp3".
• Het WMA-bestand is niet voorzien van de extensie ".wma".
• Het AAC-bestand is niet voorzien van de extensie ".m4a".
• Het DivX-videobestand is niet voorzien van de extensie ".avi" of ".divx".
• Het MPEG4-videobestand is niet voorzien van de extensie ".mp4" of ".m4v".
• De gegevens zijn niet opgeslagen in het gewenste formaat.
• De MP3-bestanden in een ander formaat dan MPEG 1 Audio Layer 3 kunnen
niet worden afgespeeld.
• Als u een USB-apparaat gebruikt dat is opgedeeld in partities, kunnen alleen
audiobestanden op de eerste partitie worden afgespeeld.
• Het toestel kan tot een niveau van 8 mappen diep afspelen.
• Controleer de instelling voor [MEDIA] (pagina 86).
• Er zijn meer dan 200 mappen.
• Bij audiobestanden/JPEG-beeldbestanden bevat de map meer dan 150
bestanden.
• Het JPEG-beeldbestand is niet voorzien van de extensie ".jpg" of ".jpeg".
• Het JPEG-beeldbestand is groter dan 3.072 (breedte) × 2.048 (hoogte) pixels in
de normale modus of meer dan 2.000.000 pixels in progressive JPEG-formaat,
wat meestal wordt gebruikt op internetwebpagina's.
• JPEG-beeldbestanden met een hoge breedte-/lengteverhouding kunnen niet
worden afgespeeld.
• Het toestel kan geen audiotracks met MP3PRO-indeling afspelen.
• Een WMA-bestand dat de indeling WMA DRM, WMA Lossless of WMA PRO
heeft, kan niet worden afgespeeld.
• Een AAC-bestand dat de indeling AAC DRM of AAC Lossless heeft, kan niet
worden afgespeeld.
* Dit toestel ondersteunt FAT12, FAT16 en FAT32, maar sommige USBapparaten ondersteunen deze FAT niet. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van elk USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
Audiobestanden of JPEG• Nadat het toestel alle bestanden op het USB-apparaat heeft gelezen, is het
beeldbestanden hebben meer tijd mogelijk dat het afspelen langer duurt wanneer:
nodig om af te spelen dan andere
– het aantal mappen of bestanden erg groot is.
bestanden.
– de organisatiestructuur van de map of het bestand erg complex is.
– de geheugencapaciteit erg groot is.
– de bestandsgrootte heel erg groot is.
– de materiële structuur in het geheugen is gefragmenteerd.
• Sony raadt u aan deze richtlijnen te volgen.
– Totaal aantal mappen op het USB-apparaat: 200 of minder
– Totaal aantal bestanden per map: 150 of minder
U kunt niet overzetten naar een
USB-apparaat.
120NL
• De volgende problemen zijn mogelijk opgetreden.
– Het USB-apparaat is vol.
– Het aantal audiobestanden en mappen op het USB-apparaat heeft de
bovenlimiet bereikt.
– Het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
Symptoom
Oplossing
Het overzetten stopt vroegtijdig. • De communicatiesnelheid van het USB-apparaat is erg laag. Sluit een USBapparaat aan dat dit toestel kan afspelen.
• Als u het overzetten en wissen meerdere keren herhaalt, wordt de
bestandsstructuur van het USB-apparaat complex. Volg de procedure in de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te
formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft
aanhouden.
• U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Zie "Afspeelbare USBapparaten" (supplement).
• Het USB-apparaat werd losgekoppeld of uitgeschakeld tijdens het overzetten.
Het USB-apparaat is mogelijk defect. Volg de procedure in de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te
formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft
aanhouden.
Audiobestanden of mappen op
een USB-apparaat kunnen niet
worden gewist.
• Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
• Het USB-apparaat werd losgekoppeld of werd uitgeschakeld tijdens het wissen.
Wis het gedeeltelijk verwijderde bestand. Als het probleem blijft aanhouden, is
het mogelijk dat het USB-apparaat defect is. Volg de procedure in de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat om het USB-apparaat te
formatteren. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit probleem blijft
aanhouden.
De S-AIR-functie
Symptoom
Oplossing
De S-AIR-verbinding is niet
ingesteld (geluidstransmissie is
niet ingesteld), bv., de indicator
van het S-AIR-sub-apparaat doet
het volgende:
• Wordt uitgeschakeld.
• Knippert.
• Wordt rood.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand
van meer dan 8 m van het S-AIR-hoofdapparaat dat u reeds gebruikt.
• Zorg ervoor dat de S-AIR ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat gelijk
zijn (pagina 94).
• Een ander S-AIR-sub-apparaat is gekoppeld aan het S-AIR-hoofdapparaat.
Koppel het gewenste S-AIR-sub-apparaat aan het S-AIR-hoofdapparaat
(pagina 97).
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Vermijd het gebruik van andere draadloze apparaten.
• Het S-AIR-sub-apparaat is uitgeschakeld. Controleer of het netsnoer is
aangesloten en schakel het S-AIR-sub-apparaat in.
Aanvullende informatie
Het overzetten op een USBapparaat resulteert in een fout.
121NL
Symptoom
Oplossing
Er komt geen geluid uit het
S-AIR-sub-apparaat.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand
van meer dan 8 m van het S-AIR-hoofdapparaat dat u reeds gebruikt.
• Zorg ervoor dat de S-AIR ID van het toestel en het S-AIR-sub-apparaat gelijk
zijn (pagina 94).
• Bevestig de koppelingsinstelling (pagina 97).
• Plaats het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij elkaar.
• Vermijd het gebruik van apparatuur die elektromagnetische energie opwekt,
zoals een microgolfoven.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Vermijd het gebruik van andere draadloze apparaten.
• Wijzig de instelling voor "RF CHANGE" (pagina 98).
• Wijzig de S-AIR-identificatienummerinstellingen van het S-AIRhoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat.
• Schakel het toestel en het S-AIR-sub-apparaat uit en schakel ze vervolgens
weer in.
Er is ruis of het geluid hapert.
• Als u een ander S-AIR-hoofdapparaat gebruikt, plaats dit dan op een afstand
van meer dan 8 m van het S-AIR-hoofdapparaat dat u reeds gebruikt.
• Plaats het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat dichter bij elkaar.
• Vermijd het gebruik van apparatuur die elektromagnetische energie opwekt,
zoals een microgolfoven.
• Installeer het S-AIR-hoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat uit de buurt van
andere draadloze producten.
• Vermijd het gebruik van andere draadloze apparaten.
• Wijzig de instelling voor "RF CHANGE" (pagina 98).
• Wijzig de S-AIR-identificatienummerinstellingen van het S-AIRhoofdapparaat en het S-AIR-sub-apparaat.
Bediening surroundversterker
Controleer de status van de POWER / ON LINE-aanduiding van de surroundversterker als geen geluid
wordt weergegeven via de surroundluidsprekers. Raadpleeg "Stap 3: Het draadloze systeem
installeren" (pagina 36) voor meer informatie over de POWER / ON LINE-aanduiding.
122NL
Symptoom
Oplossing
Het toestel wordt niet
ingeschakeld.
• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
De POWER / ON LINEaanduiding licht niet op.
Schakel de surroundversterker uit, verwijder het netsnoer van de
surroundversterker en controleer vervolgens de volgende items.
• Zijn de + en – luidsprekerkabels kortgesloten?
• Zijn de ventilatiegaten van de surroundversterker geblokkeerd?
• Nadat u bovenstaande items hebt gecontroleerd en eventuele problemen hebt
opgelost, sluit u het netsnoer van de surroundversterker aan en schakelt u de
surroundversterker in. Wanneer de oorzaak van het probleem na het controleren
van de bovenstaande punten niet is gevonden, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Oplossing
Er is geen geluid hoorbaar.
Controleer de status van de POWER / ON LINE-aanduiding op de
surroundversterker.
• Wordt groen
– De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten.
– Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen.
– Het volume van het S-AIR-hoofdapparaat is op de laagste stand ingesteld.
– Het S-AIR-hoofdapparaat staat in de stand onderdrukken.
– Afhankelijk van de bron of de instellingen van het S-AIR-hoofdapparaat, is
het effect van de luidsprekers minder uitgesproken.
– De hoofdtelefoon is aangesloten.
• Knippert groen
– Het S-AIR-hoofdapparaat is niet ingeschakeld.
– Koppel het S-AIR-hoofdapparaat aan een ander S-AIR-sub-apparaat.
– De surroundversterker is gekoppeld aan een ander S-AIR-hoofdapparaat.
– Zorg ervoor dat de S-AIR ID van het S-AIR-hoofdapparaat gelijk is aan deze
van de surroundversterker (pagina 94).
– De koppeling is niet voltooid.
– Geluidstransmissie is slecht.
Verplaats de surroundversterker zodat de POWER / ON LINE-aanduiding
groen wordt.
– Plaats het toestel uit de buurt van andere draadloze producten.
– Vermijd het gebruik van andere draadloze apparaten.
– De draadloze zendontvanger(s) is/zijn niet correct geplaatst.
• Wordt rood
– Stel de SURROUND SELECTOR-schakelaar van de surroundversterker in
op SURROUND.
"HP NO LINK" en "VOLUME • Het volume wordt geminimaliseerd wanneer u de surroundversterker met
MIN" worden om beurten
hoofdtelefoon aangesloten uitschakelt voordat u het toestel uitschakelt, of
weergegeven op het
wanneer de radio-ontvangst slecht is. Controleer in deze gevallen de radiouitleesvenster op het voorpaneel ontvangst en stel het volume opnieuw in.
en het volume van het toestel
wordt geminimaliseerd.
Aanvullende informatie
Symptoom
123NL
Zelfdiagnosefunctie
(Wanneer er letters/cijfers verschijnen
in het uitleesvenster)
Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te
voorkomen dat de werking wordt verstoord,
knippert een servicecode van 5 tekens
(bijvoorbeeld C 13 50) met een combinatie van
een letter en 4 cijfers op het tv-scherm of in het
uitleesvenster op het voorpaneel. Raadpleeg dan
de onderstaande tabel.
C:13:50
Eerste 3
Oorzaak en/of oplossing
tekens van de
servicecode
124NL
C 13
De disc is vuil.
,Reinig de disc met een zachte
doek (pagina 112).
C 31
De disc is niet correct ingebracht.
,Schakel het toestel opnieuw in
en plaats de disc correct.
E XX
(XX is een
cijfer)
De zelfdiagnosefunctie van het
toestel werd uitgevoerd om een
defect te voorkomen.
,Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer of
een plaatselijke erkende
servicedienst van Sony en geef
de servicecode van 5 tekens
door.
Voorbeeld: E 61 10
Als het versienummer op het tvscherm verschijnt
Wanneer u het toestel inschakelt, is het mogelijk
dat het versienummer [VER.X.XX] (waarbij X
een cijfer is) op het tv-scherm verschijnt.
Hoewel dit geen defect is en alleen voor intern
gebruik door Sony is, zal het toestel niet normaal
kunnen worden gebruikt. Schakel het toestel uit
en schakel het vervolgens weer in.
VER.X.XX
Technische gegevens
lens op het onderdeel voor optische pick-up met een
opening van 7 mm.
Signaalformaat
PAL/NTSC
Versterkergedeelte
USB-gedeelte
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
(USB)-poort:
Maximale stroom:
Stereomodus (nominaal)
108 W + 108 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1% THD)
Surroundmodus (referentie)
RMS-uitgangsvermogen
FL/FR/C*: 142 watt (per
kanaal bij 3 ohm, 1 kHz, 10
% THD)
Subwoofer*: 140 watt (bij
3 ohm, 80 Hz, 10% THD)
DAV-DZ880W
Stereomodus (nominaal)
* Afhankelijk van de instellingen van de
Systeem
Digitale PLLkwartssynthesizer
FM-tunergedeelte
Afstembereik
Noord-Amerikaanse modellen:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(stappen van 100 kHz)
Andere modellen:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(stappen van 50 kHz)
Antenne
FM-draadantenne
Antenneaansluitingen
75 ohm, asymmetrisch
Tussenfrequentie
10,7 MHz
Videogedeelte
Voert uit
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: type A (19pins)
Luidsprekers
decoderingsmodus en de bron, is het mogelijk dat er
Voorkant
geen geluid hoorbaar is.
DAV-DZ380W (SS-TS92)
Ingangen (analoog)
TV (AUDIO IN)
Gevoeligheid: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN) (alleen DAV-DZ880W)
Gevoeligheid: 450/250 mV
AUDIO IN
Gevoeligheid: 250/125 mV
Ingangen (digitaal)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedantie: 75 ohm/Ingangssignaal: Dolby
Digital 5.1-kanaals/DTS
5.1-kanaals/Lineaire PCM
2-kanaals
(bemonsteringsfrequentie:
minder dan 48 kHz)
Uitgangen (analoog)
Hoofdtelefoon
Geschikt voor
hoofdtelefoons met lage en
hoge impedantie.
Super Audio CD/DVD-systeem
Eigenschappen laserdiode
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder
dan 44,6 μW
* Dit vermogen wordt bekomen door de waarde te
meten op een afstand van 200 mm van de objectieve
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik
65 mm conustype
3 ohm
103 mm × 164 mm × 94
mm (b/h/d)
0,5 kg
Aanvullende informatie
108 W + 108 W (bij 3 ohm,
1 kHz, 1% THD)
Surroundmodus (referentie)
RMS-uitgangsvermogen
FL/FR/C*: 144 watt (per
kanaal bij 3 ohm, 1 kHz, 10
% THD)
Subwoofer*: 280 watt (bij
1,5 ohm, 80 Hz, 10%
THD)
500 mA
Tunergedeelte
DAV-DZ680W/DAV-DZ880W (SS-TS98)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik
65 mm conustype
3 ohm
295 mm × 1.185 mm × 295
mm (113 mm × 640 mm ×
87 mm alleen luidspreker
ter referentie) (b/h/d)
3,3 kg
Midden (SS-CT91)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik, magnetisch
afgeschermd
65 mm conustype
3 ohm
265 mm × 94 mm × 77 mm
(b/h/d)
125NL
Gewicht (ong.)
0,7 kg
Surround
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik
65 mm conustype
3 ohm
103 mm × 164 mm × 94
mm (b/h/d)
0,5 kg
DAV-DZ880W (SS-TS98)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Bass reflex met volledig
bereik
65 mm conustype
3 ohm
295 mm × 1.185 mm × 295
mm (113 mm × 640 mm ×
87 mm alleen luidspreker
ter referentie) (b/h/d)
3,3 kg
Subwoofer
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-WS91)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Subwoofer Bass reflex
160 mm conustype
3 ohm
168 mm × 300 mm × 325
mm (b/h/d)
5,3 kg
Versterkergedeelte (gebundeld met DAV-DZ380W/
DAV-DZ680W)
Stereomodus (nominaal)
80 W + 80 W (bij 3 ohm, 1
kHz, 1 % THD)
Surroundmodus (referentie)
RMS-uitgangsvermogen
142 W (per kanaal bij 3
ohm, 1 kHz, 10 % THD)*
Versterkergedeelte (gebundeld met DAV-DZ880W)
Stereomodus (nominaal)
80 W + 80 W (bij 3 ohm, 1
kHz, 1 % THD)
Surroundmodus (referentie)
RMS-uitgangsvermogen
144 W (per kanaal bij 3
ohm, 1 kHz, 10 % THD)*
* Het is mogelijk dat er geen geluid wordt uitgevoerd,
afhankelijk van de bron.
Nominale impedantie:
Algemeen
Voeding
Stroomverbruik
Afmetingen (ong.)
DAV-DZ880W (SS-WS97)
Luidsprekersysteem
Luidspreker
Nominale impedantie
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
Subwoofer Bass reflex
160 mm conustype
1,5 ohm
168 mm × 300 mm × 325
mm (b/h/d)
5,3 kg
Algemeen
Voeding
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 110 W
Stand-by: 0,3 W (in de
stroomspaarstand)
Uitgangsvoltage (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V DC
Uitgangsstroom (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Afmetingen (ong.)
430 mm × 66 mm × 395
mm (b/h/d) incl.
uitstekende onderdelen
430 mm × 66 mm × 425
mm (b/h/d) met de
draadloze zendontvanger
geplaatst
126NL
4,3 kg
Surroundversterker (TA-SA100WR)
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W (SS-TS92)
Luidsprekersysteem
Gewicht (ong.)
Gewicht (ong.)
3 - 16 Ω
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Aan: 50 W
85 mm × 100 mm × 330
mm (b/h/d) (incl.
draadloze zendontvanger)
85 mm × 100 mm × 345
mm (b/h/d) incl.
beschermkap en houder
van de luidsprekerkabel
1,7 kg incl. beschermkap
en houder van de
luidsprekerkabel
Draadloze zendontvanger (EZW-RT10/
EZW-RT10A)
Communicatiesysteem
Frequentieband
Modulatiemethode
Stroomvereisten
Afmetingen (ong.)
Gewicht (ong.)
S-AIR specificatie versie
1.0
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 350 mA
50 mm × 13 mm × 60 mm
(b/h/d)
24g
Ondersteund bestandsformaat
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Extensie:
mp3
Bitsnelheid:
32 kbps - 320 kbps
Bemonsteringsfrequenties:
32/44,1/48 kHz
WMA (alleen USB-apparaat)
Extensie:
wma
Bitsnelheid:
48 kbps - 192 kbps
Bemonsteringsfrequenties:
44,1 kHz
Verklarende
woordenlijst
AAC (alleen USB-apparaat)
Digital Cinema-autokalibratie
Extensie:
m4a
Bitsnelheid:
48 kbps - 320 kbps
Bemonsteringsfrequenties:
44,1 kHz
Digital Cinema-autokalibratie werd door Sony
ontwikkeld om de luidsprekerinstellingen
automatisch en in een korte tijdspanne uit te
meten en in te stellen op uw luisteromgeving.
DivX
Extensie:
Videocodec:
Bitsnelheid:
Beeldsnelheid:
Resolutie:
Audiocodec:
avi/divx
DivX video
8 Mbps (MAX)
30 fps
720 × 576
MP3
MPEG4
Bitsnelheid:
Beeldsnelheid:
Resolutie:
Audiocodec:
DRM:
MP4-formaat
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile
(AVC is niet compatibel.)
4 Mbps
30 fps
720 × 576
AAC-LC (HE-AAC is niet
compatibel.)
Niet compatibel
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Door gebruik te maken van Sony's eigen Smaster-technologie, beschikt Digital Direct
Twin Drive Subwoofer over twee S-master
Digital Amplifiers die vermogen leveren aan de
strategisch geplaatste subwoofer voor een
verbluffende geluidskwaliteit. Dankzij een
eenvoudige instelling biedt Digital Direct Twin
Drive Subwoofer een stabiel geluidsveld voor
een veel bredere luisterzone zonder de
frequentieniveaus te moeten aanpassen.
Dolby Digital
Dit geluidsformaat voor bioscopen is
geavanceerder dan Dolby Surround Pro Logic.
Bij dit formaat is er een apart kanaal voor de
surroundluidsprekers met een uitgebreid
frequentiebereik en een subwoofer voor een vol
basgeluid. Dit formaat wordt ook wel "5.1"
genoemd omdat het subwooferkanaal wordt
beschouwd als kanaal 0.1 (werkt alleen wanneer
een diep baseffect is vereist). Alle zes kanalen
van dit formaat worden apart opgenomen voor
een superieure kanaalscheiding. Bovendien is er
minder signaalverlies doordat alle signalen
digitaal worden verwerkt.
Aanvullende informatie
Bestandsformaat:
Extensie:
Videocodec:
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
(alleen DAV-DZ880W)
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen
met volledige bandbreedte uit 2kanaalsbronnen. Dit gebeurt met een
geavanceerde, zeer zuivere matrix surround
decodering die de ruimtelijke eigenschappen
van de oorspronkelijke opname extraheert
zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te
voegen.
x Filmmodus
U kunt de filmmodus gebruiken voor tvprogramma's in stereo en alle programma's die
127NL
in Dolby Surround zijn gecodeerd. Het resultaat
is een verbeterde gerichtheid van het geluidsveld
die de kwaliteit van afzonderlijk 5.1kanaalsgeluid benadert.
x Muziekmodus
U kunt de muziekmodus gebruiken voor
muziekopnamen in stereo. Zo beschikt u over
een brede en diepe geluidsruimte.
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic is een methode voor
het decoderen van Dolby Surround en
produceert vier kanalen op basis van 2kanaalsgeluid. Vergeleken met het vroegere
Dolby Surround, reproduceert Dolby Surround
Pro Logic links-rechtsverschuiving natuurlijker
en zijn geluiden nauwkeuriger te lokaliseren.
Om Dolby Surround Pro Logic optimaal te
benutten, dient u te beschikken over een paar
surroundluidsprekers en een middenluidspreker.
De surroundluidsprekers produceren
monogeluid.
DTS
Digitale audiocompressietechnologie
ontwikkeld door DTS, Inc. Deze technologie is
compatibel met 5.1-kanaals surroundgeluid. Dit
formaat omvat een stereo-achterkanaal en een
apart subwooferkanaal. DTS produceert
hetzelfde digitale kwaliteitsgeluid via 5.1
kanalen. De kanaalscheiding is uitstekend
omdat alle kanaalgegevens apart zijn
opgenomen en digitaal worden verwerkt.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI is een interface die zowel video als geluid
ondersteunt op een enkelvoudige digitale
verbinding, zodat u van digitaal beeld en geluid
van hoge kwaliteit kunt genieten. De HDMIspecificatie ondersteunt HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), een
schrijfbeschermingstechnologie met een
coderingstechnologie voor digitale
videosignalen.
Kinderbeveiliging
Een functie van een DVD waarmee de weergave
van de disc kan worden beperkt volgens de
leeftijd van de gebruiker en het
beperkingsniveau in elk land. De beperking
verschilt van disc tot disc; wanneer ze is
128NL
geactiveerd, is weergave helemaal verboden,
worden gewelddadige scènes overgeslagen of
vervangen door andere scènes, enzovoort.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Tijdens de laatste jaren kenden we een snelle
verspreiding van DVD-media, digitaal
uitzenden en andere media van hoge kwaliteit.
Om te garanderen dat de subtiele nuances van
deze media van hoge kwaliteit worden
verzonden zonder verslechtering, heeft Sony de
"S-AIR"-technologie ontwikkeld voor de
radiotransmissie van digitale audiosignalen
zonder compressie en heeft Sony deze
technologie geïntegreerd in EZW-RT10/EZWRT10A/EZW-T100.
Deze technologie verzendt digitale
audiosignalen zonder compressie door middel
van de ISM-band met een bandbereik van 2,4
GHz (Industrial, Scientific, and Medical band),
ook gebruikt bij draadloze LAN's en Bluetoothtoepassingen.
Super Audio CD
Super Audio CD is een nieuwe standaard voor
audiodiscs van hoge kwaliteit waarbij muziek
wordt opgenomen in DSD-formaat (Direct
Stream Digital) (een conventionele CD wordt
opgenomen in PCM-formaat). Het DSDformaat, dat een samplefrequentie gebruikt die
64 keer hoger is dan die van een conventionele
CD (met 1-bits kwantisering), zorgt voor zowel
een breed frequentiebereik als een breed
dynamisch bereik in het hoorbare
frequentiebereik en geeft muziek weer op een
manier die uiterst getrouw is aan het originele
geluid.
x Soorten Super Audio CD
Er zijn twee soorten discs, afhankelijk van de
combinatie van de Super Audio CD-laag en de
CD-laag.
• Super Audio CD-laag: een signaallaag met
hoge dichtheid voor Super Audio CD
• CD-laag1): een laag die kan worden gelezen
door een conventionele CD-speler
Disc met enkele laag
(een disc met een enkele Super Audio CD-laag)
Super Audio CDlaag
Hybride disc2)
(een disc met een Super Audio CD-laag en een
CD-laag)
CD-laag3)
Super Audio CDlaag3)
Een Super Audio CD-laag bestaat uit een 2kanaals gebied of een multikanaals gebied.
2-kanaals gebied4)
Multikanaals gebied4)
Aanvullende informatie
• 2-kanaals gebied: een gebied waarop 2kanaals stereogeluid is opgenomen
• Multikanaals gebied: een gebied waarop
multikanaals (tot 5.1-kanaals) geluid is
opgenomen
Super Audio CDlaag
1)U
kunt de CD-laag afspelen met een conventionele
CD-speler.
2)Omdat
beide lagen zich op dezelfde zijde bevinden,
hoeft u de disc niet om te draaien.
3)
Zie "Een weergavelaag voor een hybride Super
Audio CD wijzigen" (pagina 48) om een laag te
selecteren.
4)Zie
"Het weergavegebied voor een Super Audio CD
selecteren" (pagina 48) om een gebied te selecteren.
129NL
Weergaveprioriteit van bestandstypes
De onderstaande tabel beschrijft de weergaveprioriteit van de bestandstypes bij de instelling [MEDIA].
Bestandstype op een
disc of USB-apparaat
[MEDIA]-instelling
[VIDEO]
Disc
[MUZIEK/
FOTO]
USB-apparaat Disc
[MUZIEK]
Disc/USBapparaat
Disc/USBapparaat
Alleen videobestanden
Videobestanden
Videobestanden
Videobestanden
Videobestanden
Videobestanden
Alleen JPEGbeeldbestanden
JPEGbeeldbestanden
JPEGbeeldbestanden
JPEGbeeldbestanden
JPEGbeeldbestanden
JPEGbeeldbestanden
Alleen audiobestanden
MP3-bestanden
Audiobestanden
MP3-bestanden
Audiobestanden* Audiobestanden*
Videobestanden en JPEGbeeldbestanden
Videobestanden
Videobestanden
JPEGbeeldbestanden
JPEGbeeldbestanden
Videobestanden en
audiobestanden
Videobestanden
Videobestanden
MP3-bestanden
Audiobestanden* Audiobestanden*
Audiobestanden en JPEGbeeldbestanden
MP3-bestanden
en JPEGbeeldbestanden
met
diavoorstelling
Audiobestanden
MP3-bestanden
en JPEGbeeldbestanden
met
diavoorstelling
JPEGbeeldbestanden
Audiobestanden*
Videobestanden,
audiobestanden en JPEGbeeldbestanden
Videobestanden
Videobestanden
MP3-bestanden
en JPEGbeeldbestanden
met
diavoorstelling
JPEGbeeldbestanden
Audiobestanden*
* Wanneer u een disc gebruikt, kunt u alleen MP3-bestanden afspelen.
130NL
[FOTO]
Videobestanden
Taalcodelijst
Taalspelling conform ISO 639: 1988 (E/F)-norm.
Taalcode
Taalcode
Taalcode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Aanvullende informatie
Taalcode
1703 Niet vermeld
Codelijst kinderbeveiliging
Regiocode
Regiocode
Regiocode
Regiocode
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2109
2424
2165
2174
2184
2304
2363
2362
2376
2390
2436
2489
2501
2149
2528
2499
2086
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Chili
China
Denemarken
Duitsland
2248
2238
2254
2276
Filippijnen
Finland
Frankrijk
GrootBrittannië
India
Indonesië
Italië
Japan
Korea
Maleisië
Mexico
Nederland
NieuwZeeland
2379 Noorwegen
2046 Oostenrijk
2427 Pakistan
Portugal
Rusland
Singapore
Spanje
Thailand
Zweden
Zwitzerland
131NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes.
Voorpaneel
A "/1 (aan/stand-by) (37, 109)
I
B Z (openen/sluiten) (45)
J OPERATION DIAL (45)
C Uitleesvenster op het voorpaneel (134)
K PHONES-aansluiting (45)
D FUNCTION (41)
L AUDIO IN/A.CAL MIC-aansluiting (29,
37, 101)
E
(afstandsbedieningssensor) (13)
F MOVIE/MUSIC-aanduiding (104)
M Knoppen afspeelbediening (45)
G VOLUME-regeling (45)
N Disclade (45)
H REC TO USB (91)
132NL
(USB)-poort (80)
Achterpaneel
DAV-DZ380W/DAV-DZ680W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A SPEAKER-aansluitingen (24)
DC5V
0.7A MAX
OUTPUT(TO TV)
E DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)aansluiting (29, 93)
C COAXIAL 75Ω FM-aansluiting (32)
F HDMI OUT-aansluiting (27)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting (27)
G TV-aansluitingen (DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL) (27)
DAV-DZ880W
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
Aanvullende informatie
B EZW-RT10-sleuf (33)
FRONT L
COAXIAL 75
FM
DIGITAL IN
HDMI OUT
DMPORT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
EURO AV
EZW-RT10
TV
SPEAKER
COAXIAL
A SPEAKER-aansluitingen (24)
DC5V
0.7A MAX
R AUDIO IN
LINE
L
OUTPUT(TO TV)
B EZW-RT10-sleuf (33)
F DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)aansluiting (29, 93)
C COAXIAL 75Ω FM-aansluiting (32)
G HDMI OUT-aansluiting (27)
D EURO AV T OUTPUT (TO TV)aansluiting (27)
H TV-aansluitingen (DIGITAL IN
COAXIAL/OPTICAL) (27)
E LINE (AUDIO IN R/L)-aansluitingen (30)
133NL
Uitleesvenster op het voorpaneel
Over de aanduidingen in het uitleesvenster op het voorpaneel
A Afspeelstatus
B Knippert bij instelling van de Sleep
Timer. (105)
C Geeft de status van het systeem weer,
zoals hoofdstuk, titel,
muziekstuknummer, tijdinformatie,
radiofrequentie, afspeelstatus,
decoderingsmodus, enz.
H Huidig surround formaat (uitgezonderd
JPEG-beeldbestand)
D Licht op bij ontvangst van een zender.
(alleen radio) (73)
I Licht op wanneer een NTSC-disc is
geplaatst.
E Stereo/mono-effect (alleen radio) (74)
J Licht op wanneer een Super Audio CD/
CD is geplaatst. (48)
F Licht op wanneer de S-AIRzendontvanger in het toestel is
geplaatst en het systeem het geluid
verzendt. (94)
134NL
G Licht op wanneer de HDMI OUTaansluiting correct verbonden is met
een toestel dat compatibel is met HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) via de HDMI- of DVI-ingang
(Digital Visual Interface). (27)
Surroundversterker
Voorpaneel
Achterpaneel
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
B POWER (AAN/UIT) (36, 94)
F Sleuf voor draadloze zendontvanger
(EZW-RT10) (33)
C POWER / ON LINE-aanduiding (36, 94)
G S-AIR ID-schakelaar (36, 94)
D PAIRING-aanduiding (97)
H SPEAKER L-aansluiting (24)
E PAIRING (97)
I SPEAKER R-aansluiting (24)
J SURROUND SELECTOR-schakelaar
(36, 94)
Aanvullende informatie
A PHONES-aansluiting (36)
R
135NL
Afstandsbediening
A–O
ALFABETISCHE VOLGORDE
P–Z
ANGLE ws (47)
AUDIO qg (47)
CLEAR es (50, 74)
D.TUNING qh (74)
DIMMER ed (106)
DISPLAY wa (75, 87, 107)
DVD MENU wg (53)
DVD TOP MENU qd (53)
DYNAMIC BASS 4 (103)
ENTER wf (102)
FUNCTION +/– 2 (41, 45)
MEMORY SELECT1) ws
MENU wg (102)
MUTING 7 (45)
NIGHT wd (103)
ONE-TOUCH PLAY eh (78)
PICTURE NAVI ef (56, 83)
PRESET +/– wj (74)
PROG +/– wj (102)
S-AIR MODE eg
SLEEP qj (105)
SOUND MODE 3 (104)
SUBTITLE qh (47)
SYSTEM MENU 5 (34, 42, 73,
105)
THEATRE qk (77)
TOOLS wh (102)
TUNING +/– 0 (73)
TV wl (102)
TV INPUT w; (102)
VOLUME +/– 8 (45)
KNOPBESCHRIJVINGEN
Cijfertoetsen qf (49, 73, 102)
[/1 (aan/stand-by) 1 (34, 37, 45)
TV [/1 (aan/stand-by) ql (102)
C/X/x/c/
qs (34, 37, 48, 50,
73, 100)
+/– 6 (55, 80)
REPLAY/ADVANCE
9 (45)
./> wj (45)
m/M 0 (45)
STEP
/
9 (45)
SLOW
/
0 (45)
H (weergave) e; (45)
x (stop) wk (45)
X (pauze) qa (45)
DISPLAY2) wh (37, 48, 50, 65,
100, 137)
O RETURN ea (49, 102)
-/-- es (102)
1)Zie
het bijgevoegde
supplement.
2)
Deze knop is beschikbaar
voor de "DVD"-, "USB"- of
"DMPORT"-functie.
Afhankelijk van de
DIGITAL MEDIA PORTadapter werkt deze knop
mogelijk niet.
136NL
Weergave van het bedieningsmenuscherm
U kunt het bedieningsmenuscherm gebruiken om een functie te selecteren en de bijbehorende
informatie te bekijken.
DISPLAY
DISPLAY.
Telkens als u op
DISPLAY drukt, verandert het bedieningsmenuscherm:
1 t 2 t ... t 1 t ...
1 Bedieningsmenuscherm 1
2 Bedieningsmenuscherm 2 (verschijnt indien beschikbaar)
3 Bedieningsmenuscherm uit
Aanvullende informatie
Druk herhaaldelijk op
Opmerking
• Het bedieningsmenuscherm verschijnt tijdens de functie "DVD" of "USB".
Bedieningsmenuscherm
Bedieningsmenuscherm 1 en 2 verschillen volgens het disc-type. Zie de pagina's tussen haakjes voor
meer informatie.
137NL
Voorbeeld: bedieningsmenuscherm 1 bij het afspelen van een DVD VIDEO.
Huidig titelnummer
Huidig hoofdstuknummer
Totaal aantal titels
Totaal aantal hoofdstukken
Bedieningsmenuitems
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
UIT
UIT
DISC
TITEL
HOOFDSTUK
Gekozen item
Afspeelstatus
(N afspelen,
X pauze,
x stop, enz.)
DVD VIDEO
Type disc dat wordt
afgespeeld
Speelduur
Huidige instelling
Opties
Functienaam van gekozen
bedieningsmenu-item
HERHALEN
ENTER
Stoppen:
DISPLAY
Melding
De schermweergave uitschakelen
Druk op
DISPLAY.
Lijst met bedieningsmenu-items
Item
Itemnaam, functie, relevant disc-type
[TITEL] (pagina 54)/[SCENE] (pagina 54)/[MUZIEKSTUK] (pagina 54)
U kunt de titel, de scène of het muziekstuk selecteren die/dat u wilt weergeven.
[HOOFDSTUK] (pagina 54)/[INDEX] (pagina 54)
U kunt het hoofdstuk of de index selecteren dat/die u wilt weergeven.
[INDEX] (pagina 54)
U kunt de index weergeven of de index selecteren die u wilt weergeven.
[MUZIEKSTUK] (pagina 54)
U kunt het muziekstuk selecteren dat u wilt afspelen.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (pagina 54)
U kunt het type titels (DVD-RW/DVD-R) selecteren dat u wilt afspelen: [ORIGINAL] of een
bewerkte [PLAY LIST].
[TIJD] (pagina 55)
U kunt de verstreken en de resterende speelduur controleren.
U kunt afspelen vanaf een gewenst punt door de tijdcode in te voeren (alleen DVD VIDEO/
DVD-VR).
[MULTI/2K] (pagina 48)
U kunt het weergavegebied van een Super Audio CD selecteren indien beschikbaar.
[SUPER AUDIO CD/CD-LAAG] (pagina 48)
U kunt de weergavelaag van een Super Audio CD selecteren indien beschikbaar.
138NL
[PROGRAMMEREN] (pagina 50)
U kunt de weergavevolgorde van muziekstukken kiezen.
[SHUFFLE] (pagina 51)
U kunt muziekstukken/bestanden afspelen in willekeurige volgorde.
[HERHALEN] (pagina 52)
U kunt de hele disc (alle titels/alle muziekstukken/alle mappen/alle bestanden) of één titel/
hoofdstuk/muziekstuk/map/bestand herhaaldelijk afspelen.
[A/V SYNC] (pagina 63)
U kunt de vertraging tussen beeld en geluid aanpassen.
[DISCMENU] (pagina 53)
U kunt het menu van de DVD weergeven.
[BLADEREN] (pagina 60)
U kunt de lijst met mappen/JPEG-beeldbestanden weergeven.
[INSTELLING] (pagina 65)
[MAP] (pagina 54)
U kunt de map selecteren die u wilt weergeven.
[BESTAND] (pagina 54)
U kunt het JPEG-beeldbestand of videobestand selecteren dat u wilt weergeven.
*
Aanvullende informatie
[VOLLEDIG]
Behalve de snelle instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten.
[SNEL] (pagina 37)
U kunt basiswijzigingen uitvoeren. Gebruik de snelle instelling om de taal voor berichten die
op het scherm worden weergegeven te kiezen, de breedte-/hoogteverhouding van het tvscherm te bepalen, en ja of nee te selecteren om de autokalibratie te starten.
[DATUM] (pagina 109)
U kunt de datum weergeven waarop de foto is gemaakt met een digitale camera.
*
[INTERVAL] (pagina 58)
U kunt aangeven hoe lang dia's moeten worden weergegeven op het tv-scherm.
*
[EFFECT] (pagina 59)
U kunt de effecten selecteren die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een
diavoorstelling.
[MEDIA] (pagina 59)
U kunt het gegevenstype (MP3-bestand, JPEG-beeldbestand, videobestand of MP3-bestand
en JPEG-beeldbestand tegelijk) selecteren dat moet worden afgespeeld op een DATA CD/
DATA DVD.
* Deze items worden niet weergegeven bij het afspelen van een DATA CD/DATA DVD met videobestanden.
139NL
Lijst met bedieningsmenu-items voor het USB-apparaat
Item
Itemnaam, functie, relevant disc-type
[HERHALEN] (pagina 86)
U kunt het hele USB-apparaat (alle mappen/alle bestanden) of één map/bestand herhaaldelijk
afspelen.
[BLADEREN] (pagina 86)
U kunt de lijst met mappen/JPEG-beeldbestanden weergeven.
[DATUM] (pagina 88)
U kunt de datum weergeven waarop de foto is gemaakt met een digitale camera.
[INTERVAL] (pagina 84)
U kunt aangeven hoe lang dia's moeten worden weergegeven op het tv-scherm.
[EFFECT] (pagina 84)
U kunt de effecten selecteren die u wilt gebruiken om dia's te wisselen tijdens een
diavoorstelling.
[MEDIA] (pagina 86)
U kunt het gegevenstype (MP3/AAC/WMA-bestand, JPEG-beeldbestand of videobestand)
selecteren op een USB-apparaat.
[USB-OVERDRACHT] (pagina 89)
U kunt muziekstukken op een audio CD of MP3-bestanden op een CD/DATA CD/DATA
DVD overzetten naar een USB-apparaat.
[SHUFFLE]
U kunt bestanden afspelen in willekeurige volgorde.
[MUZIEKSTUK]
U kunt het muziekstuk selecteren dat u wilt afspelen.
[MAP]
U kunt de map selecteren die u wilt afspelen.
[BESTAND]
U kunt het JPEG-beeldbestand selecteren dat u wilt afspelen.
[TIJD]
U kunt de verstreken en de resterende speelduur controleren.
[A/V SYNC]
U kunt de vertraging tussen beeld en geluid aanpassen.
Tip
• De pictogramindicator van het bedieningsmenu krijgt een gele kleur
t
wanneer u een andere
optie kiest dan [UIT] (alleen [PROGRAMMEREN], [SHUFFLE], [HERHALEN] en [A/V SYNC]). De
[ORIGINAL/PLAY LIST]-aanduiding krijgt een gele kleur als u [PLAY LIST] selecteert (standaardinstelling). De
[MULTI/2K]-aanduiding krijgt een gele kleur als u het multikanaals weergavegebied selecteert op een Super Audio
CD.
140NL
Index
Cijfers
E
N
5.1-kanaals surround 48
EFFECT 59, 84
NIGHT 103
A
F
O
A/V SYNC 63
AAC-bestand 80
ACHTERGROND 70
Achterpaneel 133
Afspeelbare discs 7
Afspelen hervatten 49
Afstandsbediening 13
ANGLE 47
ATTENUATE 105
AUDIO DRC 69
AUDIO INSTELLING 69
Audiobestand 80
AUTOKALIBRATIE 69, 101,
127
FM MODE 74
ONDERTITELING 66
G
P
GELUID 66
GELUID (HDMI) 68
PAIRING 97
PAUZESTAND 67
PBC-weergave 49
PICTURE NAVI 57, 83
Programma afspelen 50
B
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 68
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 128
HDMI-INSTELLING 67
HDMI-RESOLUTIE 67
Herhaald afspelen 52
HERSTELLEN 70, 110
Bedieningsmenuscherm 137
I
C
INSTELLING 65, 109
INTERVAL 58, 84
COLD RESET 109
CONTROLE VOOR HDMI 68
Controle voor HDMI 77
J
D
D. C. A. C. (Digital Cinemaautokalibratie) 101, 127
DATA CD 60
DATA DVD 60
DEMO 34
Diavoorstelling 58
Digital Direct Twin Drive
Subwoofer 127
DIGITAL MEDIA PORT 93
DIMMER 106
Direct doorspoelen 46
Direct opnieuw afspelen 46
DISPLAY 75
DivX 80
DivX® 60, 70
Dolby Digital 47, 127
Dolby Pro Logic II 127
Dolby Surround Pro Logic 128
DTS 47, 128
DUAL MONO 104
DVD-menu 53
DYNAMIC BASS 103
JPEG-beeldbestand 55, 80
JPEG-RESOLUTIE 68
K
KINDERBEVEILIGING 63,
70, 128
L
LINE 67
LUIDSPREKER 70
AFSTAND 71
NIVEAU 71, 72
VERBINDING 70
LUIDSPREKEROPST. 69, 100
M
MEDIA 56, 57, 58, 59, 61, 82,
83, 85, 86
MENU 66
MP3-bestand 55, 80
MPEG4 60, 80
MULTI-DISC RESUME 70
Multiplex broadcast sound 104
Multi-sessie-CD 8
MUZIEKSTUKKEUZE 69
R
RDS 76
Regiocode 9
RF CHANGE 98
S
S-AIR 128
S-AIR ID 94
S-AIR MODE 95
S-AIR STBY 96
S-AIR-ontvanger 94
SCHERMBEVEILIGING 70
SCHERMDISPL. 66
SLEEP 105
Snelle instelling 37
SUBTITLE 47
Super Audio CD 48, 128
Surroundversterker 94, 135
SYSTEEMINSTELLING 69
SYSTEM MENU 34, 42, 74,
94, 95, 96, 97, 98, 105, 106
T
Taalcodelijst 131
TAALKEUZE 66
TEST TOON 72
TIJD 55
TV TYPE 67
U
Uitleesvenster op het
voorpaneel 107, 134
USB-apparaat 80
V
VIDEO-INSTELLING 67
VOLLEDIG 65, 110
VOLUMELIMIET 68
141NL
Vooraf ingestelde zenders
benoemen 74
Voorpaneel 132
W
Willekeurig afspelen 51
WMA-bestand 80
142NL
(1)
Sony Corporation Printed in China

advertisement

Key Features

  • DVD player
  • 850 W 5.1 channels
  • Equalizer
  • Radio Data System (RDS)

Related manuals

advertisement