Sony | SRS-X88 | Sony SRS-X88 Draagbare, draadloze Bluetooth®/Wi-Fi®-speaker Snelstartgids

4-566-481-82(1)
Systeem voor personal audio
Beknopte Wi-Fi-gids
Dit document toont u hoe u muziek kunt afspelen na dit toestel verbonden te hebben met een Wi-Fi-netwerk.
Bijgeleverde documenten
Via een Wi-Fi-netwerk kunt u eenvoudig muziek die opgeslagen is op draadloze apparaten zoals een pc of smartphone/iPhone bij u thuis afspelen. Raadpleeg de Helpgids (zie rechts) voor meer informatie over andere verbindings- of luistermethodes.
Kies op basis van uw toestel een Wi-Fi-verbindingsmethode en ga
vervolgens naar " Het toestel verbinden met een Wi-Finetwerk" hieronder.
erbind het toestel door middel van de
Eerst V
netvoedingsadapter en het netsnoer met een
stopcontact en zet de antenne rechtop.
Muziek beluisteren via een Wi-Fi-netwerk
Xperia
U kunt een Android-smartphone met daarop SongPal (gratis
app) gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het toestel te
configureren.
iPhone
U kunt een iPhone/iPad/iPod touch met daarop SongPal
(gratis app) gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het
toestel te configureren.
WPS
U kunt een draadloze router met een WPS (AOSS)-knop
gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het toestel te
configureren met één druk op een knop.
Smartphone (SongPal-app)
U kunt de Wi-Fi-instellingen configureren met behulp van een browser
op een pc. Raadpleeg hiervoor "Muziek beluisteren via een
Wi-Fi-netwerk" in het afzonderlijke document met de
Gebruiksaanwijzing.
iPhone/iPad/iPod touch
90 graden
SRS-X88
Pc
Zorg ervoor dat er geen LAN-kabel aangesloten is. Het
is niet mogelijk om tegelijk een bekabelde en een
draadloze verbinding te gebruiken.
Hierin vindt u meer informatie over hoe u muziek die opgeslagen is op uw
pc of op een ander apparaat kunt beluisteren via een Wi-Fi-netwerk.
Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document)
Gebruik Media Go om muziek die opgeslagen is op een pc
te delen en te beluisteren.
Pc (Media Go)
Uitklappen
Beknopte Wi-Fi-gids (dit document)
Kies het toestel of de software voor het beluisteren van de muziek en ga
vervolgens naar " Muziek beluisteren via het toestel" op de keerzijde.
Hierin vindt u belangrijke veiligheidsinformatie, de methode om
verbinding te maken via BLUETOOTH, tips om problemen op te lossen enz.
Pc (iTunes)
Pc (Windows Media Player)
Helpgids (webdocument voor een pc/smartphone)
Hierin vindt u meer informatie over het toestel, de methodes om via
verschillende apparaten verbinding te maken met een netwerk of via
BLUETOOTH, de afspeelmethode voor Hoge-Resolutie Audio enz.
U kunt muziek op uw smartphone/iPhone/iPad/iPod
touch beluisteren met behulp van SongPal.
Xperia (Music-app)
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
 Het toestel verbinden met een Wi-Fi-netwerk
Xperia
U kunt een Android-smartphone zoals een
Xperia met daarop SongPal (gratis app)
gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het
toestel te configureren.
Voor deze methode moet de smartphone via
Wi-Fi verbonden zijn en is er een BLUETOOTHverbinding nodig tussen de smartphone en
het toestel. De Wi-Fi-instelinformatie wordt
vanaf de smartphone via BLUETOOTH
verstuurd naar het toestel.
• Sommige draadloze routers hebben meerdere
SSID's.
Verbind het toestel en uw Androidsmartphone met hetzelfde SSID.
Vereiste items: Xperia™ of andere Android-smartphone, draadloze router
1
Voorafgaande stappen:
 Verbind uw smartphone met het Wi-Fi-netwerk.
2
3
Tik op de / (aan/stand-by)-knop om
het toestel in te schakelen.
 Noteer het SSID en wachtwoord van de router
waarmee uw smartphone verbinding maakt in
de ruimte hieronder.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van uw router.
Knippert
Breng een BLUETOOTH-verbinding tot
stand tussen het toestel en uw
smartphone.
Smartphone die geen ondersteuning biedt voor NFC
Als uw smartphone geen ondersteuning biedt voor NFC,
raadpleegt u rechts stap  tot .
 Tik op SongPal om de
app te starten en tik
vervolgens op [Open
the Bluetooth setting
screen].
 Tik op [SongPal] op uw smartphone
om de app te starten.
Knippert
langzaam
Volg de instructies op het scherm.
SSID:
 Raak de N-markering op het toestel aan met de
smartphone.
Wachtwoord:
 Installeer SongPal op uw smartphone.
Zoek naar SongPal in Google
Play™.
 Schakel de BLUETOOTH-functie van de
smartphone in.
 Tik één keer op de (BLUETOOTH)
PAIRING-knop op het toestel.
4
Ga na of de
brandt.
 Tik op uw smartphone
op [SRS-X88].
De koppeling is na ongeveer 1 minuut voltooid.
5
Volg de instructies in SongPal voor het
configureren van de Wi-Fi-instellingen.
6
Ga na of de LINK-aanduiding oranje
oplicht.
Als u een wachtwoord moet
ingeven op het scherm, selecteert
u het SSID en voert u het
wachtwoord in dat u genoteerd
hebt in stap 1 - .
Knippert
*1 De eerste keer dat u op de (BLUETOOTH)
PAIRING-knop tikt na de aankoop van dit toestel,
gaat de (BLUETOOTH)-aanduiding snel knipperen.
Om met een ander apparaat te koppelen, tikt u op
de (BLUETOOTH) PAIRING-knop en blijft u deze
aanraken tot u een pieptoon hoort.
Brandt
Knippert
Brandt
Het scherm hier rechts wordt
weergegeven.
Blijven
aanraken tot de
smartphone
reageert.
De / (aan/stand-by)-aanduiding licht groen op.
Ga naar de volgende stap wanneer de LINK-aanduiding
traag begint te knipperen (een keer per 3 seconden). In
sommige gevallen kan het 4 tot 5 minuten duren voor
dit traag knipperen begint.
(BLUETOOTH)-aanduiding
Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding ingesteld is,
stopt de (BLUETOOTH)-aanduiding met knipperen en
blijft deze branden.
Wanneer de aanduiding blijft branden, is er verbinding
gemaakt via Wi-Fi. Afhankelijk van de omgeving kan dit
langer dan 1 minuut duren.
Wanneer de verbinding via Wi-Fi mislukt, knippert de
LINK-aanduiding rood. Herhaal in dat geval de procedure
vanaf stap 2.
De (BLUETOOTH)-aanduiding begint snel te
knipperen.*1
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over afspelen
iPhone
U kunt een iPhone met daarop SongPal (gratis
app) gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van
het toestel te configureren.
Voor deze methode moet de iPhone via Wi-Fi
verbonden zijn en is er een BLUETOOTHverbinding nodig tussen de iPhone en het
toestel. De Wi-Fi-instelinformatie wordt vanaf
de iPhone via BLUETOOTH verstuurd naar het
toestel.
Vereiste items: iPhone/iPad/iPod touch, draadloze router
1
Voorafgaande stappen:
 Zorg ervoor dat uw iPhone
verbonden is met uw
Wi-Fi-netwerk.
2
Tik op de / (aan/stand-by)-knop om
het toestel in te schakelen.
3
Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen het toestel en uw iPhone.
 Tik één keer op de (BLUETOOTH)
knop op het toestel.
PAIRING-
 Zoek het toestel op de iPhone.
4
Ga na of de
brandt.
(BLUETOOTH)-aanduiding
5
Volg de instructies in SongPal voor het configureren van de Wi-Fi-instellingen.
 Tik op [SongPal] op uw iPhone om
de app te starten.
Volg de instructies op het scherm.
Knippert
• Sommige draadloze routers hebben meerdere
SSID's. Verbind het toestel en uw iPhone met
hetzelfde SSID.
Tik op [Instellingen] 
[Bluetooth].
Knippert
langzaam
De (BLUETOOTH)-aanduiding begint snel te
knipperen.*2
 Installeer SongPal op uw iPhone.
Zoek naar SongPal in de App
Store.
De / (aan/stand-by)-aanduiding licht groen op.
Ga naar de volgende stap wanneer de LINK-aanduiding
traag begint te knipperen (een keer per 3 seconden). In
sommige gevallen kan het 4 tot 5 minuten duren voor
dit traag knipperen begint.
Knippert
 Wanneer het scherm hier
rechts weergegeven wordt,
tikt u op [OK].
Brandt
 Als [Share Wi-Fi settings?] weergegeven wordt,
tikt u op [Allow].
6
Ga na of de LINK-aanduiding oranje
oplicht.
Het scherm hier rechts wordt
weergegeven.
Knippert
Brandt
Activeer BLUETOOTH.
*2 De eerste keer dat u op de (BLUETOOTH) PAIRINGknop tikt na de aankoop van dit toestel, gaat de
(BLUETOOTH)-aanduiding snel knipperen. Om met een
ander apparaat te koppelen, tikt u op de (BLUETOOTH)
PAIRING-knop en blijft u deze aanraken tot u een
pieptoon hoort.
Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding ingesteld is,
stopt de (BLUETOOTH)-aanduiding met knipperen en
blijft deze branden.
Tik op [SRS-X88].
Wanneer de aanduiding blijft branden, is er verbinding
gemaakt via Wi-Fi. Afhankelijk van de omgeving kan
dit langer dan 1 minuut duren.
Wanneer de verbinding via Wi-Fi mislukt, knippert de
LINK-aanduiding rood. Herhaal in dat geval de procedure
vanaf stap 2.
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over afspelen
WPS
U kunt de Wi-Fi-instellingen van het toestel
configureren met één druk op de WPS
(AOSS)-knop van de draadloze router en het
toestel.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
draadloze router om na te gaan of deze
compatibel is met WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
Vereist item: een draadloze router die voorzien is van een WPS (AOSS)-knop
1
Zet het toestel dicht bij de draadloze
router.
2
Tik op de / (aan/stand-by)-knop om
het toestel in te schakelen.
Knippert
3
Houd de WPS-knop op het toestel
ingedrukt tot u een pieptoon hoort
(ongeveer 2 seconden).
4
Druk binnen 90 seconden op de WPSknop*3 van de router.
Knippert
langzaam
5
Ga na of de LINK-aanduiding oranje
oplicht.
Knippert
Als het niet lukt om verbinding te maken via Wi-Fi
U kunt de browser van een pc gebruiken om de Wi-Fi-instellingen van het toestel te configureren. Verbind
het toestel met uw pc met behulp van een in de handel verkrijgbare netwerkkabel (LAN).
Brandt
Raadpleeg hiervoor "Muziek beluisteren via een Wi-Fi-netwerk" in de Gebruiksaanwijzing.
De WPS-knop bevindt zich achteraan op het toestel.
De / (aan/stand-by)-aanduiding licht groen op.
Ga naar de volgende stap wanneer de LINK-aanduiding
traag begint te knipperen (een keer per 3 seconden). In
sommige gevallen kan het 4 tot 5 minuten duren voor
dit traag knipperen begint.
Afhankelijk van de draadloze router is het mogelijk dat u
de WPS-knop enkele seconden ingedrukt moet houden.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing
van uw router.
*3 De WPS-knop kan afhankelijk van de draadloze router ook
"AOSS-knop" genoemd worden.
Wanneer de aanduiding blijft branden, is er verbinding
gemaakt via Wi-Fi. Afhankelijk van de omgeving kan dit
langer dan 1 minuut duren.
Wanneer de verbinding via Wi-Fi mislukt, knippert de
LINK-aanduiding rood. Herhaal in dat geval de procedure
vanaf stap 2.
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over afspelen
Vervolg op de keerzijde: "  Muziek beluisteren via het toestel"
 Muziek beluisteren via het toestel
Het is mogelijk dat er communicatiekosten worden aangerekend voor het downloaden van de app of gebruiken van de Helpgids. Het ontwerp en de schermen van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
©2015 Sony Corporation Printed in China
Muziek die opgeslagen is op uw pc
Pc (Media Go)
Muziek die opgeslagen is op uw smartphone/iPhone
Smartphone (SongPal-app)
Vereist item: pc met daarop Media Go geïnstalleerd
Met behulp van de software Media Go kunt u
via het toestel muziek beluisteren die
opgeslagen is op uw pc.
• Ga vooraf naar de volgende URL en installeer de
nieuwste versie van Media Go (gratis software) op
uw pc (of werk uw bestaande versie bij).
Voor klanten in Europa:
http://www.sony.eu/support
Voor klanten in de VS:
http://esupport.sony.com/US
Voor klanten in Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/section/support
1
Verbind het toestel en de pc met uw
Wi-Fi-netwerk.
2
Tik op de NETWORK-knop op het toestel.
3
Vereist item: smartphone/iPhone/iPad/iPod touch met daarop SongPal geïnstalleerd
1
Met SongPal (gratis app) kunt u muziek
beluisteren die opgeslagen is op uw
smartphone/iPhone.
Bereid Media Go voor.
 Start [Media Go] op uw pc.
 Selecteer [Preferences...] in het menu [Tools].
Verbind het toestel en de smartphone/
iPhone met uw Wi-Fi-netwerk.
• Raadpleeg "Over SongPal" in de
Gebruiksaanwijzing voor meer informatie over
SongPal.
2
3
Stel het toestel in bij SongPal.
Speel muziek af op uw smartphone/iPhone
door SongPal te bedienen.
 Installeer SongPal op uw smartphone/iPhone.
Als SongPal al geïnstalleerd is, kunt u deze stap overslaan
en verder gaan met .
 Tik op uw smartphone/iPhone.
Zoek naar SongPal in Google Play of in de
App Store.
 Tik op [SongPal] om de app te starten.
Volg de instructies op het scherm.
 Wanneer het scherm hier rechts
weergegeven wordt, tikt u op
[SRS-X88].
Preferences
Verbind het toestel en de pc met hetzelfde SSID van uw
router.
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over het
verbinden van het toestel met een Wi-Fi-netwerk, en zorg
ervoor dat de LINK-aanduiding van het toestel oranje oplicht.
De NETWORK-aanduiding licht wit op en het toestel schakelt
over naar de NETWORK-stand.
Verbind het toestel en de smartphone/iPhone met hetzelfde
SSID van uw router.
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over het
verbinden van het toestel met een Wi-Fi-netwerk, en zorg
ervoor dat de LINK-aanduiding van het toestel oranje oplicht.
 Selecteer een nummer om af te spelen en regel het
volume.
Er wordt muziek afgespeeld.
4
Configureer Media Go als de server op uw
pc.
 Selecteer [Media Sharing] en vink [Library name] aan.
U kunt een willekeurige naam kiezen voor [Library name].
5
Xperia (Music-app)
Speel muziek af op uw pc door Media Go te bedienen.
Selecteer (Throw) onder aan het venster van
Media Go.
 Selecteer [SRS-X88] in het menu Throw van
Media Go.
 Selecteer een nummer om af te spelen en regel het
volume.
Media Sharing
Library name
Vereist item: Xperia die compatibel is met de Music-app
U kunt muziek beluisteren die opgeslagen is
op uw Xperia door de Music-app te bedienen.
• Deze functie is beschikbaar wanneer u een Xperia
hebt met daarop een voorgeïnstalleerde versie
van de Music-app (of WALKMAN®-app).
• Update vooraf het Android-besturingssysteem
van uw Xperia naar de recentste versie.
• Mogelijk moet u op uw Xperia [Autom. select.
draadloze optie] onder [Instellingen voor Throw]
uitschakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de Xperia voor meer informatie.
1
Verbind het toestel en de Xperia met uw
Wi-Fi-netwerk.
Zorg ervoor dat de drie items bij [Media Sharing]
aangevinkt zijn.
 Controleer het scherm en selecteer [OK].
Verbind het toestel en de Xperia met hetzelfde SSID van uw
router.
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over het
verbinden van het toestel met een Wi-Fi-netwerk, en zorg
ervoor dat de LINK-aanduiding van het toestel oranje oplicht.
Er wordt muziek afgespeeld.
2
Speel muziek af op uw Xperia door de Music-app te bedienen.
 Tik op
([Music]) op
uw Xperia om de app
te starten.
 Speel muziek af en regel het volume.
 Tik op en tik
vervolgens op
[SRS-X88].
Er wordt muziek afgespeeld.
Pc (iTunes)
Met de functie AirPlay kunt u iTunes-muziek
op uw pc beluisteren via het toestel.
• Installeer eerst de recentste versie van iTunes.
Vereist item: pc met daarop iTunes geïnstalleerd
1
Verbind het toestel en de pc met uw
Wi-Fi-netwerk.
iPhone/iPad/iPod touch
2
Met AirPlay kunt u muziek die opgeslagen is
op een iPhone/iPad/iPod touch beluisteren.
Speel muziek af op uw pc door iTunes te bedienen.
 Start iTunes op uw pc.
Selecteer
 Selecteer [SRS-X88] in het menu AirPlay van iTunes.
(AirPlay) in het venster van iTunes.
• Installeer vooraf de recentste firmwareversie op
de iPhone/iPad/iPod touch.
• In de schermafbeeldingen wordt iOS 8 gebruikt
als voorbeeld.
Vereist item: iPhone/iPad/iPod touch
1
Verbind het toestel en de iPhone/iPad/iPod
touch met uw Wi-Fi-netwerk.
2
Speel muziek af door uw iPhone/iPad/iPod touch te bedienen.
 Veeg omhoog vanaf de
onderkant van het scherm
om het Control Center weer
te geven.
 Tik op [SRS-X88].
 Selecteer een nummer om af te spelen en regel het
volume.
 Tik op
Verbind het toestel en de pc met hetzelfde SSID van uw
router.
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over het
verbinden van het toestel met een Wi-Fi-netwerk, en zorg
ervoor dat de LINK-aanduiding van het toestel oranje oplicht.
 Speel muziek af en regel het volume.
(AirPlay).
Verbind het toestel en de iPhone/iPad/iPod touch met
hetzelfde SSID van uw router.
Raadpleeg de keerzijde voor meer informatie over het
verbinden van het toestel met een Wi-Fi-netwerk, en zorg
ervoor dat de LINK-aanduiding van het toestel oranje oplicht.
Er wordt muziek afgespeeld.
Er wordt muziek afgespeeld.
Pc (Windows Media Player)
Met Windows Media Player kunt u muziek op uw pc beluisteren via het
toestel.
• Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Koppeling via SongPal:
Raadpleeg andere documenten voor meer informatie over het toestel
Via Wi-Fi kunt u muziek in elk kamer beluisteren.
U kunt uw favoriete muziek die opgeslagen is op een pc of mobiele
telefoon, maar ook muziek van streamingdiensten, in verschillende
ruimtes met een optimale geluidskwaliteit beluisteren.
Gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document)
Gebruik de SongPal-app die geïnstalleerd is op uw smartphone/
iPhone om de functie te bedienen.
Als u meerdere apparaten gebruikt die compatibel zijn met de functie
SongPal Link, moeten alle apparaten met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
verbonden zijn. Raadpleeg voor meer informatie de Helpgids die
rechts wordt vermeld of de Beknopte Wi-Fi-gids die bij elk apparaat
geleverd is.
•• Veiligheidsinformatie
•• Onderdelen en bedieningselementen
•• Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met behulp van een
pc
•• Methode voor verbinding met/afspelen op BLUETOOTH-,
USB- of andere apparaten
•• Over de NFC-functie
•• Problemen oplossen
•• Technische gegevens
enz.
Helpgids (webdocument voor een pc/smartphone)
•• Meer informatie over verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
•• Koppelen met de SongPal-app
•• Netwerkverbinding en afspeelmethode met elk type
besturingssysteem/apparaat
•• BLUETOOTH-verbinding en afspeelmethode met verschillende
apparaten
•• Bestanden met als formaat Hoge-Resolutie Audio afspelen
•• Software-update
enz.
URL naar de Helpgids:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Download PDF

advertising