Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Draagbare DAB/DAB+-wekkerradio met speakers Gebruiksaanwijzing

4-691-621-41(1)
Voorbereidingen
1
DIGITAL RADIO DAB/FM
Gebruiksaanwijzing
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u het apparaat met behulp van de netspanningsadapter (bijgeleverd)
aansluiten op een stopcontact. Anders kan het apparaat niet worden ingeschakeld.
2
Sluit het apparaat aan op een stopcontact
en laad het apparaat op.
3
Trek de antenne uit.
Het apparaat uitschakelen
Het apparaat in de stand-bystand zetten
Schakel het apparaat in.
De ingebouwde accu is na maximaal 6 uur volledig
opgeladen ("
").
Het apparaat voor het eerst inschakelen
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, start
automatisch DAB-afstemmen automatisch. Nadat het automatisch
DAB-afstemmen voltooid is, ontvangt het apparaat de eerste zender in de
DAB-zenderlijst die is opgeslagen door automatisch DAB-afstemmen. Als
u automatisch DAB-afstemmen wilt annuleren terwijl dit wordt uitgevoerd,
drukt u op BACK.
Stopcontact
Druk op BACK om
het automatisch
afstemmen te
annuleren terwijl dit
wordt uitgevoerd.
©2017 Sony Corporation
Printed in China
Het apparaat wordt uitgeschakeld en het display gaat
uit. Zet het apparaat in de functie "uit" wanneer u het
niet gebruikt om energie te besparen.
Om het automatisch afstemmen later opnieuw uit te
voeren, raadpleegt u "Een nieuwe DAB/FM-zenderlijst
maken" hieronder.
Naar DC IN
Het apparaat volledig uitschakelen (functie "uit")
Houd  ingedrukt gedurende
ongeveer 2 seconden.
Tip
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
Het apparaat schakelt over naar de stand-bystand en
de tijd wordt afgebeeld op het display.
XDR-V20D
Naar de radio luisteren
1
Schakel het
apparaat in.
2
Zie "De menuopties instellen" voor handmatig afstemmen.
3
Selecteer de functie "DAB" of "FM".
Selecteer de gewenste zender of service.
Druk herhaaldelijk.
Wanneer de FM-functie voor het eerst wordt geselecteerd
Wanneer de FM-functie voor de eerste keer wordt geselecteerd,
start automatisch FM-afstemmen automatisch.
Zender die
momenteel
wordt ontvangen
Het apparaat schakelt na
ongeveer 2 seconden
automatisch over naar
de geselecteerde functie.
Secundaire service (achter de markering "L")
Lopende tekst (DLS: Dynamic Label
Segment van maximaal 128 tekens)
Geselecteerde zender
Tips
• Zelfs wanneer u "Later" selecteert op het "Get FM station name"-scherm,
worden FM-zendernamen ontvangen en opgeslagen in het apparaat terwijl
u luistert naar de uitzendingen.
• FM-zendernamen worden mogelijk niet uitgezonden, afhankelijk van de
zender.
Na eenmaal op FUNCTION te
hebben gedrukt, kunt u ook een
functie selecteren door de
TUNE-bedieningsknop te
draaien en op ENTER te drukken.
"SC" gaat branden wanneer een
secundaire service wordt ontvangen.
Geselecteerde zender
Zender die
momenteel
wordt ontvangen
Zendernaam*
Zendernaam*
Lopende tekst (RT: Radiotekst van
maximaal 64 tekens)*
* Wordt alleen afgebeeld wanneer RDS-gegevens zijn ontvangen.
Voorkeurzenders instellen (5 DAB en 5 FM)
Naar een voorkeurzender luisteren
1
1
Stem af op de zender die u
wilt instellen.
Volg de stappen in "Naar de radio
luisteren" hierboven.
2
Houd de gewenste voorkeurzenderknop (1–5) ingedrukt tot
"Stored to [PRESET x]." wordt afgebeeld op het display.
Selecteer de functie "DAB" of
"FM".
Voorbeeld: Een afgestemde zender instellen als voorkeurzender onder
voorkeurzenderknop 3
U kunt het automatisch FM-afstemmen annuleren dat is
gestart nadat de FM-functie voor de eerste keer is
geselecteerd.
Echter, als u later wilt afstemmen op zenders met behulp
van de zenderlijst, moet u eerst automatisch FM-afstemmen
uitvoeren.
Voor informatie over hoe u later automatisch FM-afstemmen
kunt uitvoeren, zie "Een nieuwe DAB/FM-zenderlijst maken".
2
Selecteer de gewenste voorkeurzender.
Voorbeeld: Wanneer op voorkeurzenderknop 3 is gedrukt
Druk herhaaldelijk.
Tips
Druk op BACK om
het automatisch
afstemmen te
annuleren terwijl
dit wordt
uitgevoerd.
Opmerking
• Als u probeert een andere zender op te slaan onder hetzelfde
voorkeurzendernummer, wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen.
• De voorkeurzenders blijven opgeslagen in het geheugen van
het apparaat, ook nadat het automatisch afstemmen is
uitgevoerd.
• De voorkeurzenderknop 3 op het apparaat heeft een voelstip.
Gebruik de voelstip als referentiepunt bij het bedienen van
het apparaat.
Het volumeniveau instellen
Over automatisch FM-afstemmen
Om te voorkomen dat een voorkeurzender
per ongeluk wordt veranderd, mag u de
voorkeurzenderknop niet ingedrukt houden.
De DAB/FM-ontvangst verbeteren
Een nieuwe DAB/FM-zenderlijst maken
Als u bent verhuisd naar een andere regio, voert u het automatisch DAB- en FM-afstemmen opnieuw uit.
Selecteer de functie "DAB" of "FM" en druk daarna op AUTO TUNE.
Het apparaat ontvangt de
eerste zender in de nieuwe
zenderlijst.
Opmerking
Wanneer u de antenne afstelt,
moet u deze aan het onderste
deel vasthouden. De antenne kan
worden beschadigd als u deze
met grote kracht beweegt terwijl
u het bovenste deel vasthoudt.
Tips
Opmerkingen
• De huidige opgeslagen zenderlijst wordt gewist zodra het
automatisch afstemmen opnieuw start.
• Wanneer het instelmenu wordt afgebeeld, wordt het automatisch
afstemmen niet uitgevoerd, zelfs niet als op AUTO TUNE is gedrukt.
Het apparaat ontvangt de
eerste zender in de nieuwe
zenderlijst.
Opmerking over automatisch FM-afstemmen
Vergeet niet van tevoren "By station list" in "FM tune mode" te
selecteren voordat u automatisch FM-afstemmen start. Als
"Manual tune" is geselecteerd, start in plaats daarvan het scannen naar
zenders. Zie "De menuopties instellen" voor meer informatie.
• Het laatste ingestelde volumeniveau wordt opgeslagen
in het geheugen van het apparaat.
• VOL + op het apparaat heeft een voelstip. Gebruik de
voelstip als referentiepunt bij het bedienen van het
apparaat.
Naar muziek op een extern apparaat luisteren
1
Sluit het externe apparaat aan op dit apparaat.
2
Schakel het apparaat in.
3
Selecteer de functie "AUDIO IN".
Druk herhaaldelijk.
Stereoministekker
2 ringen
Het apparaat schakelt na
ongeveer 2 seconden
automatisch over naar de
geselecteerde functie.
Draagbare, digitale
muziekspeler, enz.
Audio-aansluitkabel
zonder weerstand (niet
bijgeleverd)
Naar AUDIO IN
Na eenmaal op FUNCTION te
hebben gedrukt, kunt u ook een
functie selecteren door de
TUNE-bedieningsknop te
draaien en op ENTER te drukken.
4
Start de weergave op het aangesloten apparaat.
Het volumeniveau instellen
Stel het gewenste volumeniveau in op het aangesloten
apparaat en stel het vervolgens af op dit apparaat met
de knoppen VOL + of −.
De wektimer instellen
1
2
Stel de tijd van de wektimer in.
Houd ingedrukt gedurende
ongeveer 2 seconden.
Minuten
Uur
3
Stel de zender in die op de ingestelde tijd moet worden ontvangen.
4
Stel het volumeniveau in.
Activeer de timer.
Houd de knop niet ingedrukt omdat anders het display
overschakelt naar het "Timer setting" menu.
Bij instellen op de laatste ontvangen zender
Druk op SETTINGS
om het instelmenu
te verlaten.
Druk op BACK tot het
display terugkeert naar het
"Wake-up timer" menu.
SETTINGS
BACK
" " wordt afgebeeld op
het display. De radio
wordt op de ingestelde
tijd ingeschakeld.
Bij selecteren uit de voorkeurzenderlijst
Om de timer te deactiveren
Opmerking
Tip
Druk nogmaals op WAKE-UP TIMER.
Bij selecteren uit de
voorkeurzenderlijst, moet u eerst
voorkeurzenders instellen. Zie
"Voorkeurzenders instellen (5 DAB
en 5 FM)" voor meer informatie.
U kunt de wektimer ook instellen op het instelmenu.
Zie "De menuopties instellen" voor meer informatie.
De slaaptimer instellen
Opmerking
De wektimerfunctie is uitgeschakeld in de functie "uit".
De helderheid van het display instellen
Druk herhaaldelijk op SLEEP TIMER om de gewenste tijd
(in minuten) te selecteren.
Luisteren met de hoofdtelefoon
Druk herhaaldelijk op om de gewenste
helderheid te selecteren.
Hoog (standaard)
Gemiddeld
Sluit een hoofdtelefoon aan met een stereo- of monoministekker (niet bijgeleverd).
Opmerkingen
Laag
• Om uw gehoor te beschermen, vermijdt u buitensporig volumeniveaus wanneer u naar muziek
luistert met een hoofdtelefoon.
• Gebruik een hoofdtelefoon met een stereoministekker (3-polig) of monoministekker (2-polig).
Als u een hoofdtelefoon met een ander type stekker gebruikt, kan ruis optreden in het geluid of
wordt mogelijk geen geluid voortgebracht.
Uit
Als de slaaptimer is ingesteld, wordt "SLEEP"
afgebeeld op het display.
Het apparaat wordt automatisch in de standbystand gezet nadat een ingestelde tijdsduur is
verstreken.
Monoministekker*
Opmerking
Wanneer het apparaat wordt gevoed door de ingebouwde accu, wordt de
achtergrondverlichting van het display na ongeveer een halve minuut na
de laatste bediening uitgeschakeld.
Compatibele
stekkertypen
1 ring
Stereoministekker
Tips
2 ringen
• De laatste ingestelde tijdsduur wordt opgeslagen in het geheugen van het apparaat.
• U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat in de stand-bystand wordt gezet
controleren door nogmaals op SLEEP TIMER te drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.
Naar 
(hoofdtelefoon)
Andere typen
stekkers kunnen niet
worden gebruikt.
3 of meer ringen
* Als u naar stereogeluid luistert met een monohoofdtelefoon, hoort u
alleen het geluid van het linkerkanaal.
De menuopties instellen
Radio-opties
Information
Basisbedieningen:
FM tune mode
Edit FM station list
Selecteer de afstemfunctie voor FM.
U kunt de FM-zenderlijst bewerken.
Channel: Kanaal en frequentie (Zie de
DAB-frequentietabel onder "Technische
gegevens".)
By station list: U kunt de gewenste
zender selecteren op de lijst met FMzenders die zijn opgeslagen door het
automatisch afstemmen.
Get FM station name: Voer deze
(maximaal 16 tekens lang)
Manual tune: U kunt handmatig
PTY: PTY-label (Zie "PTY (programmasoort)"
afstemmen op de gewenste FM-frequentie
in stappen van 0,05 MHz. Draai de
TUNE-bedieningsknop om de frequentie te
selecteren.
Bit rate: Overdrachtsnelheid
Afstemmen door te scannen in de
functie "Manual tune"
Service name: Zendernaam
onder "Technische gegevens".)
Signal level: Geeft het signaalniveau aan
van de DAB-zender waarnaar u luistert met
een waarde uiteenlopend van 0 (geen
signaal) tot 100 (maximaal signaal).
Druk op AUTO TUNE (SCAN) om te starten met het
zoeken naar FM-zenders.
handeling uit wanneer u RDS-informatie
wilt ontvangen, zoals zendernamen.
Selecteer "OK" om het scannen naar
RDS-gegevens te starten.
Het instelmenu verlaten
DAB manual tune
Druk nogmaals op SETTINGS.
Als de DAB-ontvangst met automatisch
DAB-afstemmen slecht is, probeert u
handmatig afstemmen.
Draai de TUNE-bedieningsknop om het
gewenste DAB-kanaal te selecteren, en druk
daarna op ENTER.
Als een ontvangbare zender is gevonden, wordt
"[ENTER]:Select" afgebeeld op het display. Druk op
ENTER om de zender te ontvangen. (Als u niet
binnen 3 seconden op ENTER drukt, zal het zoeken
worden voortgezet.)
Wake station: Selecteer de zender die u
op de ingestelde tijd wilt ontvangen.
Volume setting: Stel het volumeniveau
voor de timer in.
Zie ook "De wektimer instellen".
Opmerkingen
in.
Delete FM station: U kunt ongewenste
Bass: Stelt het niveau van de lage tonen in.
zenders wissen uit de FM-zenderlijst.
Als er geen ensemblelabel of zendernaam is, is de
ruimte voor het label of de naam leeg. Als er geen
PTY-label is, wordt "No PTY" afgebeeld op het
display.
Timer setting: Stel de tijd van de
wektimer in.
• Stel "FM tune mode" in op "By station list"
voordat u deze bediening uitvoert.
• De huidig opgeslagen RDS-informatie wordt
gewist nadat het scannen is gestart.
• Het kan lang duren eerdat alle beschikbare
RDS-gegevens zijn ontvangen.
1
Draai de TUNE-bedieningsknop om de
zender te selecteren die u wilt wissen, en
druk daarna op ENTER.
2
Draai de TUNE-bedieningsknop om "OK"
te selecteren, en druk daarna op ENTER.
Opmerking
Druk op BACK.
Wake-up timer
Beeldt diverse informatie af voor de zender
waarnaar u luistert.
Multiplex name: Ensemblelabel
Teruggaan naar het bovenliggende menuniveau
Overige opties
De radio-opties kunnen worden ingesteld wanneer de functie "DAB" of "FM" is geselecteerd.
Add FM station: Tijdens het luisteren
naar een zender waarop handmatig is
afgestemd, kunt u de zender toevoegen aan
de FM-zenderlijst. Selecteer "OK" om de
zender toe te voegen aan de lijst. Vergeet
niet om "FM tune mode" in te stellen op
"Manual tune" voordat u deze optie
gebruikt.
Sound
U kunt het geluidsniveau instellen.
Treble: Stelt het niveau van de hoge tonen
Time
Beep
Selecteer "On" om de pieptoon bij
bediening van het apparaat te activeren.
Auto power off
Wanneer "Auto power off" is ingesteld op
"Enable (15min)", wordt het apparaat
automatisch na ongeveer 15 minuten in de
stand-bystand gezet als geen bediening
plaatsvindt en geen audiosignaal wordt
uitgevoerd.
Initialize
Selecteer "OK" om het apparaat terug te
stellen op de fabrieksinstellingen. Alle
instellingen, DAB- en FM-zenderlijsten en
voorkeurzenders worden gewist.
Set time: Standaard wordt "Auto (DAB)"
ingesteld. Hierdoor kan de klok
gesynchroniseerd worden met de DABgegevens die worden ontvangen. Selecteer
"Time setting" om de klok handmatig in te
stellen.
12H/24H: Selecteer de
klokweergavefunctie: 12-uurs klok of
24-uurs klok.
Opmerking
De klok wordt teruggesteld wanneer de stekker
van de netspanningsadapter uit het stopcontact
wordt getrokken en tegelijkertijd de ingebouwde
accu helemaal leeg is.
Tips
De radio begint in het geselecteerde kanaal
te scannen naar ontvangbare zenders.
Tip
De nieuwe zender die wordt ontvangen na
handmatig afstemmen, wordt opgeslagen op de
DAB-zenderlijst.
Voorzorgsmaatregelen
• Bedien het apparaat uitsluitend met de
voedingen beschreven onder "Technische
gegevens". Voor bediening op het
elektriciteitsnet, gebruikt u uitsluitend de
bijgeleverde netspanningsadapter. Gebruik geen
ander type netspanningsadapter.
• Als u de bijgeleverde netspanningsadapter niet
gebruikt, kan dat leiden tot een storing in het
apparaat omdat de polariteit van
netspanningsadapters van andere fabrikanten
anders kan zijn.
• Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen,
direct zonlicht, vocht, zand, stof en mechanische
schokken. Laat het apparaat nooit achter in een
auto die in de zon geparkeerd staat.
• Stel het apparaat niet bloot aan sterke schokken
of buitensporige krachten. Bij sommige
modellen is het display gemaakt van
glasmateriaal. Als het glas afschilfert of breekt,
kan letsel worden veroorzaakt. Stop in dat geval
met het gebruik van het apparaat en raak de
beschadigde onderdelen niet aan.
• Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact en laat
u het apparaat controleren door vakbekwaam
servicepersoneel, voordat u het apparaat verder
gebruikt.
• Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt
in de luidsprekers, houdt u bankpasjes met een
magneetstrip en horloges met een opwindveer
uit de buurt van dit apparaat om mogelijke
schade door magnetisme te voorkomen.
• Om de behuizing schoon te maken gebruikt u
een zachte, droge doek. Gebruik geen enkele
soort oplosmiddel, zoals alcohol of wasbenzine,
omdat dit de afwerking kan beschadigen.
• Bedien het apparaat niet met natte handen
omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
• Let erop dat u geen water spettert op het
apparaat. Dit apparaat is niet waterdicht.
• Als u het apparaat gedurende een lange tijd niet
gebruikt, moet u de accu elke 6 maanden opladen.
• Onder bepaalde omstandigheden, met name
wanneer de lucht erg droog is, is het niet
ongebruikelijk dat u een ontlading van statische
elektriciteit of een schok voelt wanneer uw lichaam
in aanraking komt met een ander voorwerp, in dit
geval de oortjes die uw oren raken. De energie van
deze natuurlijke ontlading is uiterst klein en wordt
niet opgewekt door uw apparaat, maar eerder door
een natuurlijk omgevingsproces.
• Luisteren op een hoog volumeniveau gedurende
een lange tijd kan uw gehoor beschadigen.
Wees met name voorzichtig bij het luisteren via
een hoofdtelefoon.
• Een plotselinge luide uitvoer kan uw gehoor
beschadigen. Verhoog het volumeniveau
geleidelijk. Wees met name voorzichtig bij het
luisteren via een hoofdtelefoon.
• Gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u loopt, in de
auto of op de motor rijdt, fietst, enz. Dit kan
leiden tot een verkeersongeval.
• Gebruik geen hoofdtelefoon in situaties waarin
het gevaarlijk kan zijn als u het omgevingsgeluid
niet kunt horen, zoals bij spoorwegovergangen,
op het perron van een treinstation en op
bouwterreinen.
• Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of
een hoofdtelefoon kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
Als u vragen of problemen hebt aangaande
dit apparaat, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Problemen oplossen
Als enige problemen aanhouden nadat u de
onderstaande controles hebt uitgevoerd,
neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Algemeen
Het apparaat brengt een pieptoon
voort en wordt niet ingeschakeld.
• Als u op  drukt wanneer het resterende
ladingniveau laag is, wordt het apparaat niet
ingeschakeld. Laad het apparaat op door de
netspanningsadapter (bijgeleverd) aan te
sluiten.
Het display is donker of er wordt niets
afgebeeld.
• Het apparaat wordt gebruikt bij extreem hoge of
lage temperatuur of op een plaats die extreem
vochtig is.
Het volumeniveau kan niet worden
verhoogd wanneer het apparaat wordt
gevoed door de ingebouwde accu.
• Wanneer het resterende ladingniveau laag
wordt (wanneer het pictogram van de accu leeg
is), is het maximale volumeniveau begrensd tot
"22". Laad het apparaat op door de
netspanningsadapter (bijgeleverd) aan te
sluiten.
Het volumeniveau is laag in de functie
"AUDIO IN" in vergelijking met het
volumeniveau tijdens het luisteren
naar de radio.
• Pas het volumeniveau aan op het aangesloten
apparaat.
• Om de richting van het scannen te veranderen,
draait u de TUNE-bedieningsknop rechtsom of
linksom.
• Druk op BACK om het scannen van FM-zenders
te stoppen.
Het apparaat wordt automatisch in de
stand-bystand gezet.
Als het apparaat nog steeds niet goed
werkt
Technische gegevens
• Standaard is dit apparaat ingesteld om
automatisch in de stand-bystand te worden
gezet nadat ongeveer 15 minuten geen
bediening heeft plaatsgevonden of geen
audiosignaal is uitgevoerd. Zie "Auto power off"
onder "De menuopties instellen" voor meer
informatie.
Probeer op de onderkant van het apparaat RESET
in te drukken met een dunne pen. Het apparaat zal
opnieuw worden ingeschakeld met behoud van de
door de gebruiker geconfigureerde instellingen.
Bedrijfstemperatuurbereik
• Als u zich in een gebouw bevindt, plaats de
radio voor een raam.
• Trek de antenne uit en pas de lengte en richting
ervan aan voor de beste ontvangst.
• Als een mobiele telefoon dicht bij het apparaat
wordt geplaatst, kan een hard geluid worden
voortgebracht vanuit het apparaat. Houd de
telefoon uit de buurt van het apparaat.
DAB (Band-III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (in stappen van
0,05 MHz)
Een gewenste zender kan niet worden
ontvangen wanneer op een
voorkeurzenderknop wordt gedrukt.
• Controleer of u de gewenste frequentieband
(DAB of FM) hebt gekozen voordat u op de
voorkeurzenderknop drukt. U kunt één zender
voor elke frequentieband opslaan onder elke
knop.
• Mogelijk hebt u de voorkeurzenderknop
waaraan de gewenste zender was toegewezen
ingedrukt gehouden, waardoor die zender is
vervangen door een nieuwe zender. Wijs de
gewenste zender nogmaals toe.
• De voorkeurzenderknoppen kunnen niet worden
gebruikt terwijl het instelmenu wordt afgebeeld.
• Als u bent verhuisd naar een andere regio, voert
u het automatisch afstemmen opnieuw uit. (Zie
"Een nieuwe DAB/FM-zenderlijst maken" voor
meer informatie.) Wijs de nieuwe zender toe aan
een voorkeurzenderknop.
Middenfrequentie
DAB: Ong. 17 uur*1
FM: Ong. 17,5 uur*1
DAB-frequentietabel (Band-III) (in MHz)
Mededelingen
No preset
• Er is geen zender van de geselecteerde
frequentieband (DAB of FM) opgeslagen onder
een voorkeurzenderknop.
Service not available
• De geselecteerde zender of service zendt op dit
moment niet uit.
5,8 V gelijkstroom van 2,0 A (bij gebruik van de
bijgeleverde netspanningsadapter aangesloten
op een voeding van 100 V – 240 V wisselstroom
van 50 Hz/60 Hz) of bij gebruik van de
ingebouwde lithiumionaccu
Gebruiksduur van de lithiumionaccu
DAB (Band-III): 1.750 kHz
FM: 350 kHz
Alle door de gebruiker geconfigureerde
instellingen, zoals de voorkeurzenders, de
timerinstellingen en de klok, kunnen worden
teruggesteld op de standaardinstellingen.
Noteer de gemaakte instellingen voor het geval u
ze opnieuw moet instellen.
Deze functie geeft services in programmasoort
aan, zoals Nieuws of Sport, die worden
uitgezonden als DAB.
Als de service de programmasoort niet
uitzendt, wordt "No PTY" afgebeeld.
Voeding
Frequentiebereik
Als onderhoud wordt uitgevoerd
PTY (programmasoort)
Het Radio Data System (RDS) werd
geïntroduceerd door de Europese Radio-unie
(ERU) in 1987 en maakt het mogelijk om
informatie, zoals de zendernaam, te ontvangen
via het 57 kHz-subdraaggolfsignaal van
FM-uitzendingen. Echter, de beschikbaarheid
van RDS-gegevens varieert afhankelijk van het
gebied. Het zal daarom niet altijd mogelijk zijn
om RDS-informatie te ontvangen.
 (hoofdtelefoon-)aansluiting (ø 3,5 mm,
stereomini-aansluiting)
24-uurs systeem of 12-uurs systeem
Zeer zwak of onderbroken geluid, of
teleurstellende ontvangst.
Wat is RDS?
AUDIO IN-aansluiting (ø 3,5 mm, stereominiaansluiting)
Uitgang
5°C – 35°C
Tijdweergave
Radio
Ingang
Kanaal
Frequentie
Kanaal
Frequentie
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Luidspreker
Diameter: ong. 45 mm; Impedantie: 4 Ω stereo
Audio-uitgangsvermogen
2,5 W + 2,5 W (wanneer het apparaat van
stroom wordt voorzien door de bijgeleverde
netspanningsadapter)
1,5 W + 1,5 W (wanneer het apparaat van
stroom wordt voorzien door de ingebouwde
accu)
*1 Wanneer de opgegeven muziekbron wordt
gebruikt en het volumeniveau van het apparaat
als volgt is ingesteld
——DAB: 20
——FM: 25
DAB: Ong. 11,5 uur*2
FM: Ong. 15,5 uur*2
* Wanneer de opgegeven muziekbron wordt
gebruikt en het volumeniveau van het apparaat
is ingesteld op het maximum
2
De RDS-functies gebruiken
Deze radio ondersteunt de volgende RDSfuncties:
RDS-functie
Beschrijving
Zendernaamweergave
Beeldt de zendernaam af van
de zender waarnaar u luistert.
RT (radiotekst)
Beeldt tekstinformatie in vrije
vorm af.
Opmerkingen
• De RDS-functies worden niet ingeschakeld als
de FM-zender die wordt ontvangen geen
RDS-gegevens zendt. Mogelijk werken ze niet
goed in gebieden waarin RDS-uitzendingen in
een experimentele fase verkeren.
• Als het radiosignaal dat wordt ontvangen zwak
is, kan het enige tijd duren om RDS-gegevens te
ontvangen.
Programmasoort
Display
Geen programmasoort
None
Nieuws
News
Actualiteiten
Current Affairs
Informatie
Information
Sport
Sport
Educatie
Education
Toneel
Drama
Cultuur
Arts
Wetenschap
Science
Gevarieerd
Talk
Popmuziek
Pop Music
Rockmuziek
Rock Music
Easy listening-muziek
Easy Listening
Light klassieke muziek
Light Classical
Zwaar klassieke muziek
Classical Music
Overige muziek
Other Music
Weer
Weather
Economie
Finance
Kinderprogramma
Children’s
Maatschappij
Factual
Religie
Religion
Inbelprogramma
Phone In
Toerisme
Travel
Vrije tijd
Leisure
Jazzmuziek
Jazz and Blues
Countrymuziek
Country Music
Bijgeleverde accessoires
Nationale muziek
National Music
Netspanningsadapter (AC-E5820) (1)
Garantie (1)
Oude Music
Oldies Music
Folkmuziek
Folk Music
Het ontwerp en de technische gegevens zijn
onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
Documentaire
Documentary
Alarmtest
Alarm Test
Alarm
Alarm – Alarm !
Stroomverbruik
In de stand-bystand
0,6 W of minder
In de functie "uit"
0,2 W of minder
Afmetingen
Ong. 106 mm  157 mm  117 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende onderdelen en
bedieningsorganen
Gewicht
Ong. 720 g
Download PDF

advertising