Sony | XDR-S16DBP | Sony XDR-S16DBP XDR-S16DBP DAB+-/DAB-digitale radio Gebruiksaanwijzing

4-257-027-43(1)
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in
landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/
garantie documenten.
Afstemmen op een voorkeursservice of -zender
1 Druk op PRESET.
2 Draai aan TUNE/SELECT om de gewenste voorkeurszender te selecteren en druk op ENTER.
Opmerkingen
• Als de service of zender niet geregistreerd is, verschijnt "Empty preset" op het scherm.
• Indien u langer dan 7 seconden geen handeling uitvoert terwijl u bovenstaande procedure uitvoert, wordt de
huidige modus geannuleerd.
Kenmerken
DAB/FM DIGITAL
RADIO
• 20 voorkeurszenders (10 DAB, 10 FM)
• Design met houten behuizing
• Gebruiksvriendelijke, eenvoudige bediening
• Stereoluidsprekers
• Scherm met 16 × 2 lijnen met tekens voor tekstinformatie
• Werkt op netstroom (netstroomadapter meegeleverd)
Netstroom gebruiken (zie afb. )
Sluit de netstroomadapter (meegeleverd) van Sony stevig aan op de DC IN 5,8 V-aansluiting (model voor Europa)/DC
IN 6 V-aansluiting (model voor Australië) en sluit de adapter aan op een stopcontact.
Opmerking over de netstroomadapter
Gebruik alleen de meegeleverde netstroomadapter van Sony. Stekkers van andere fabrikanten kunnen een verschillende
polariteit hebben. Als u de meegeleverde netstroomadapter niet gebruikt, kan dat tot een storing van het apparaat
leiden.
Afstemmen door middel van zoeken (voor FM)
Het apparaat zal automatisch FM-zenders zoeken.
1
2
3
Druk op POWER om de radio in te schakelen.
Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de FM-band te kiezen.
Draai aan TUNE/SELECT om de richting te kiezen en druk dan op ENTER•FM SCAN.
Rechts draaien: er wordt naar een hogere frequentie gezocht.
Links draaien: er wordt naar een lagere frequentie gezocht.
Het zoeken begint vanaf de afgestemde frequentie. Als er een zender ontvangen wordt, stopt het zoeken.
4
5
Draai indien nodig aan TUNE/SELECT om nauwkeuriger op de zender af te stemmen.
Pas het volume aan met behulp van VOLUME.
De slaaptimer instellen
U kunt in slaap vallen terwijl u naar de radio luistert met de ingebouwde slaaptimer. Hiermee wordt de radio na een
ingestelde tijdsduur automatisch uitgeschakeld.
Het apparaat voor het eerst instellen
1
Druk op SLEEP terwijl het apparaat ingeschakeld is.
2
Druk op SLEEP om de duur van de slaaptimer in te stellen.
"Sleep" wordt op het scherm weergegeven.
Als u de netstroomadapter voor het eerst na aankoop (of nadat u het apparaat gereset hebt) op het stopcontact aansluit,
doe dan het volgende.
1
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning (modstående side)
XDR-S16DBP
2
Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
"Setting clock..." verschijnt op het scherm en de klok wordt geregeld met DAB-gegevens die ontvangen worden. Als
dat gebeurd is, verschijnt de huidige tijd op het scherm.
Druk op POWER om de radio in te schakelen.
Het apparaat zal automatisch zoeken en een lijst aanmaken met DAB-uitzendingen die het kan ontvangen.
Wanneer u op SLEEP drukt, wordt de duur als volgt gewijzigd:
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de ingestelde tijdsduur verstreken is.
Druk op ENTER of 7 seconden nadat u de duur hebt ingesteld en SLEEP hebt losgelaten, verschijnt "Sleep activated"
op het scherm en begint de slaaptimer. Het apparaat speelt gedurende de tijd die u hebt ingesteld en wordt vervolgens
uitgeschakeld.
De instelling voor de slaaptimer wijzigen
Opmerking
Als er geen uitzendingen worden gevonden tijdens de DAB-zoekbewerking verschijnt "No stations available" op het
scherm.
©2010 Sony Corporation
De klok instellen
Printed in China
Doe het volgende als er geen DAB-uitzending beschikbaar is (afhankelijk van de regio). De modus om de tijd via DAB
in te stellen werkt niet.
1
Druk op MENU en draai aan TUNE/SELECT om "Set clock" te selecteren; druk vervolgens op
ENTER.
De uuraanduiding zal als volgt worden weergegeven.
2
3
Draai aan TUNE/SELECT om het uur in te stellen en druk op ENTER.
Herhaal stap 2 om de gewenste instelling voor de slaaptimer te selecteren, zelfs nadat de slaaptimer is geactiveerd.
De slaaptimer uitschakelen
• Druk op POWER, het apparaat wordt uitgeschakeld.
• Druk op SLEEP om de slaaptimer op "Off " in te stellen. Alleen de slaaptimer wordt geannuleerd (de radio blijft aan).
Andere handige functies voor DAB
Het scherm wijzigen
Om de schermmodus te wijzigen, drukt u op DISPLAY terwijl DAB ontvangen wordt.
De geselecteerde schermmodus blijft hetzelfde, zelfs als u het apparaat uit- en opnieuw inschakelt of de frequentieband
wijzigt.
Het scherm kan tot 16 tekens weergeven.
Bij elke druk op DISPLAY verandert het onderste deel van het display als volgt:
Herhaal stap 2 om de minuten, het jaar, de maand en de dag in te stellen.
Opmerkingen
• Indien u langer dan 7 seconden geen handeling uitvoert terwijl u de klok instelt, wordt de modus voor het instellen
van de klok geannuleerd.
• De insteltijd voor deze handeling wordt automatisch aangepast als de klant de radio bedient terwijl DAB-service
ontvangen wordt.
• Het kloksysteem van dit apparaat is het 24-uurssysteem ("0:00" = middernacht).
Telescopische antenne
Dynamisch
PTY
Signaalsterkte
Ensemble
Bitsnelheid en mono/stereo
Datum
Nadat u de tijd hebt ingesteld, begint de klok vanaf 0 seconden.
Tijdsaanpassing voor zomertijd
De tijdsaanpassing voor het apparaat wordt alleen uitgevoerd als er DAB-service wordt ontvangen.
Ontvang minstens een minuut lang DAB-service om de tijd naar zomertijd te vernieuwen.
Frequentie
De ontvangst verbeteren (zie afb. )
DAB Band-III/FM:
Schuif de telescopische antenne uit en regel de lengte en de hoek voor de beste ontvangst.
Opmerking
Houd de onderkant van de antenne vast als u de richting ervan regelt. De antenne kan schade
oplopen als u ze met bovenmatige kracht beweegt.
De radio gebruiken
Het apparaat kan DAB-services en FM-zenders ontvangen.
1
2
Model voor Europa

Model voor Australië
Druk op POWER om de radio in te schakelen.
Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld, ontvangt het de laatste frequentieband waar u naar luisterde.
Druk herhaaldelijk op DAB/FM om de gewenste frequentieband te kiezen.
Bij elke druk wordt de band als volgt gewijzigd:
Draai aan TUNE/SELECT om af te stemmen op de gewenste dienst of zender.
4
Pas het volume aan met behulp van VOLUME.
Als u DAB selecteert, druk dan op ENTER.
Opmerking over het gebruik van FM
Het frequentie-interval is ingesteld op 0,05 MHz voor FM.
Achterzijde
Opmerkingen over het gebruik van DAB
• Als er geen services zijn, kunt u alleen de modus MANUAL kiezen.
• "Station not available" verschijnt als het ensemble voor de geselecteerde dienst niet kan worden ontvangen.
• Wanneer Automatisch scannen wordt uitgevoerd, worden mogelijk DAB-uitzendingen met een slechte
ontvangstkwaliteit geselecteerd. Voer in dat geval Handmatig afstemmen uit om de ontvangst te verbeteren.
• Als de DAB-services ongeldig zijn of de radio-ontvangst slecht is, wordt "?" weergegeven vóór de geselecteerde
service.
Afhankelijk van de zender worden de tekens in dynamische labels mogelijk niet correct weergegeven.
Zendervolgorde
Met deze functie kunt u bepalen hoe de zenders worden gerangschikt als u een zender kiest.
Er zijn 3 modi beschikbaar: Alfanumeriek, Actieve zenders en Zenders knippen.
• Alfanumeriek (standaard):
Om een opgeslagen service in alfabetische volgorde te selecteren.
• Actieve zenders: Als deze instelling ingeschakeld is, worden de zenders getoond die kunnen worden ontvangen,
gevolgd door de zenders die momenteel niet worden ontvangen.
• Zenders knippen:Als deze instelling ingeschakeld is, verwijdert het apparaat de zenders die momenteel niet worden
ontvangen.
Netstroomadapter (meegeleverd)

Model voor Europa: DC IN 5,8 V
Model voor Australië: DC IN 6 V
Telescopische antenne
Over de SC (secundaire component)
Als de geselecteerde primaire component over een secundaire component beschikt, verschijnt "" op het scherm.
Draai aan TUNE/SELECT en druk op ENTER om de gewenste secundaire component te ontvangen. "" verschijnt
terwijl de secundaire component ontvangen wordt.
Opmerking
Als de geselecteerde secundaire component afgelopen is, keert het apparaat automatisch terug naar de primaire
component.
Luisteren met een hoofdtelefoon
U kunt met een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) luisteren naar de radio en naar externe apparatuur die op de
lijningang aangesloten is. Sluit de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op de  (hoofdtelefoon)-aansluiting. De
luidspreker wordt gedeactiveerd als de hoofdtelefoon aangesloten is.
U kunt 10 voorkeursservices voor DAB en 10 voorkeurszenders voor FM instellen.
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo kunt u het risico op brand of elektrische
schokken verkleinen.
Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Zo kunt u het
risico op brand verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een
vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.
Aangezien de stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de netspanningsadapter los te koppelen van de
netvoeding, moet u deze aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een probleem optreedt met de
netspanningsadapter, trekt u deze onmiddellijk uit het stopcontact.
Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
Bij overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorschade optreden.
Voorkeursservices of -zenders instellen
1 Volg stap 1 tot 3 in "De radio gebruiken" en stem handmatig af op de uitzending die u wilt instellen.
2 Druk op PRESET.
3 Draai aan TUNE/SELECT om het gewenste nummer te kiezen voor de instellingen en houd dan
PRESET ingedrukt.
"Preset saved" verschijnt gedurende 7 seconden op het scherm en de service of de zender is opgeslagen. (DABservices worden opgeslagen met een servicelabel.)
Opmerkingen
• Herhaal deze procedure als u nog een voorkeursservice of -zender wilt instellen.
• Om de voorkeursservice of -zender te wijzigen, stemt u af op de gewenste service of zender en herhaalt u stap 2
en 3. De nieuwe service of zender zal de vorige service of zender vervangen.
• Als de service of zender niet geregistreerd is, verschijnt "Empty preset" op het scherm.
• Indien u langer dan 7 seconden geen handeling uitvoert terwijl u bovenstaande procedure uitvoert, wordt de
huidige modus geannuleerd.
Programmatype
Geen programmatype
Nieuws
Actualiteit
Informatie
Sport
Opvoeding
Drama
Cultuur
Wetenschap
Varia
Popmuziek
Rockmuziek
Lichte muziek
Licht klassiek
Klassiek
Overige muziek
Weer/meteorologie
Financiën/zaken
Kinderprogramma's
Sociale zaken
Geloof
Phone in
Reizen
Ontspanning
Jazzmuziek
Countrymuziek
Nationale muziek
Oldies
Folkmuziek
Documentaire
Weergave
[No PTY]
News
Current affairs
Information
Sport
Education
Drama
Arts
Science
Talk
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classical
Classical Music
Other Music
Weather
Finance
Children's
Factual
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz and Blues
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Andere handige functies
De softwareversie weergeven
Druk op MENU en draai aan TUNE/SELECT om "Sw version" te kiezen.
De huidige softwareversie van het apparaat verschijnt op het scherm.
Het apparaat resetten
Doe het volgende als de radio niet correct werkt:
1
Houd MENU en ENTER tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt.
2
Druk op ENTER.
"Press ENTER to confirm reset..." verschijnt op het scherm.
De klokinstellingen, de voorkeursservices en -zenders, enzovoort worden vervangen door de fabrieksinstellingen.
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het apparaat alleen met de voeding die wordt vermeld bij "Technische gegevens". Als u het apparaat
op netstroom gebruikt, mag u enkel de meegeleverde netstroomadapter gebruiken. Gebruik geen ander type
netstroomadapter.
• Koppel de netstroomadapter los van het stopcontact als u het apparaat voor lange tijd niet gebruikt.
• Gebruik het apparaat binnen een temperatuursbereik van 0°C tot 40°C. Als u het gebruikt bij temperaturen die boven
dit bereik liggen, kunnen er cijfers op het scherm verschijnen die niets te maken hebben met de ontvangen frequentie.
Als u het apparaat gebruikt bij temperaturen die onder dit bereik liggen, kunnen de weergegeven cijfers erg traag
wijzigen. (Deze onregelmatigheden zullen verdwijnen en er zal geen schade aan het apparaat zijn als het apparaat
binnen het aanbevolen temperatuursbereik ligt).
• Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtkanalen, of op een plaats waar het
apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof, mechanische trillingen of schokken.
• Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
trekken en het apparaat laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het verder gebruikt.
• Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Plaats het apparaat
niet op een zachte ondergrond (een tapijt, deken, enzovoort) of in de buurt van gordijnen of andere stoffen waardoor
de ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt.
• Er wordt een krachtige magneet gebruikt in de luidsprekers, dus u moet creditcards met magnetische codering en
horloges die met de hand moeten worden opgewonden, uit de buurt van het apparaat houden. Anders kunnen deze
voorwerpen worden beschadigd door de magneet.
• Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een mild zeepsopje om de behuizing van het apparaat te reinigen.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Met alle vragen over of eventuele problemen met het apparaat kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar.
Volg stap 1 en 2 in "De radio gebruiken" en kies DAB.
Problemen oplossen
Druk op MENU en draai aan TUNE/SELECT om "Station order" te selecteren; druk vervolgens op
ENTER.
Als het probleem blijft optreden nadat u de volgende controles hebt uitgevoerd, neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
3
Draai aan TUNE/SELECT om de gewenste modus te selecteren en druk op ENTER.
Het scherm is donker of er wordt geen aanduiding getoond.
• Het apparaat wordt gebruikt bij extreem hoge of lage temperaturen of op een plaats waar het overdreven vochtig is.
Met deze functie kunt u afstemmen op de verschillende DAB Band-III-kanalen en deze toevoegen aan uw zenderlijst.
Deze functie kan samen met de plaatsing van de antenne of het apparaat gebruikt worden om de optimale ontvangst
voor een bepaald kanaal/bepaalde frequentie te verkrijgen.
1
2
Volg stap 1 en 2 in "De radio gebruiken" en kies DAB.
3
Draai aan TUNE/SELECT om het gewenste DAB-kanaal te selecteren en druk op ENTER.
4
Druk op ENTER.
Druk op MENU en draai aan TUNE/SELECT om "Manual tune" te selecteren; druk vervolgens op
ENTER.
De signaalsterktebalkjes gaan omhoog en naar beneden om de wijzigende signaalsterkte aan te geven terwijl u de
ontvangst regelt.
Er wordt een nieuw DAB-kanaal toegevoegd aan de zenderlijst.
Dankzij DRC zijn stillere geluiden beter te horen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een lawaaierige omgeving.
Wanneer DAB-uitzendingen met compressie van het dynamisch bereik gebeuren, kunt u het dynamisch bereik regelen
met dit apparaat.
1
2
Volg stap 1 en 2 in "De radio gebruiken" en kies DAB.
3
Draai aan TUNE/SELECT om het DRC-niveau te selecteren.
Druk op MENU en draai aan TUNE/SELECT om "DRC value" te selecteren; druk vervolgens op
ENTER.
Het DRC-niveau wordt als volgt gewijzigd:
0
4
1/2
1(standaard)
Druk op ENTER.
Opmerkingen
• DRC heeft enkel effect bij uitzendingen met compressie van het dynamisch bereik.
• Als u het DRC-niveau hebt aangepast, kan het volume luider zijn.
Volledig automatisch zoeken
Uw favoriete voorkeursservices of -zenders instellen
Als de ontvangen service of zender het programmatype niet uitzendt, verschijnt "[No PTY]".
1
2
DRC-waarde (DYNAMIC RANGE CONTROL)
Met deze functie wordt het programmatype van DAB-services weergegeven, zoals NIEUWS en SPORT in de PTY-lijst.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese
Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Handmatig afstemmen
3
PTY (programmatype)
Met deze functie kunt u automatisch zoeken en een lijst aanmaken met DAB-uitzendingen die het apparaat kan
ontvangen.
1
2
Volg stap 1 en 2 in "De radio gebruiken" en kies DAB.
Druk op MENU en draai aan TUNE/SELECT om "Autoscan full" te selecteren; druk vervolgens op
ENTER.
"Scanning..." verschijnt op het scherm, er wordt gezocht en er wordt een lijst aangemaakt met DAB-uitzendingen
die het apparaat kan ontvangen.
Het automatisch zoeken duurt ongeveer 30 - 90 seconden. Als het zoeken voltooid is, ontvangt het apparaat de
opgeslagen services in alfabetische volgorde (zie "Zendervolgorde").
Erg zwak of onderbroken geluid, of slechte ontvangst.
• Luister bij een venster als u zich in een gebouw bevindt.
Een zender of service kan niet worden ontvangen als u een PRESET oproept.
• De zender of service is niet als voorkeurszender of -service ingesteld.
• Er werd een andere zender of service als voorkeurszender of -service ingesteld. Stel de juiste voorkeurszender of
-service opnieuw in.
Het is mogelijk dat de voorkeursservices en -zenders gereset worden als er onderhoud wordt uitgevoerd.
Het is dus raadzaam uw instellingen te noteren voor het geval dat u de voorkeursservices of -zenders opnieuw wilt
instellen.
Technische gegevens
Tijdweergave
24-uursweergave
Frequentiebereik
Band
DAB (Band-III)
FM
Frequentie
Afsteminterval
174,928 MHz - 239,200 MHz
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
DAB (Band-III)-frequentietabel
Nr.
Kanaal
1
5A
2
5B
3
5C
4
5D
5
6A
6
6B
7
6C
8
6D
9
7A
10
7B
11
7C
12
7D
13
8A
14
8B
15
8C
16
8D
17
9A
18
9B
19
9C
(MHz)
Frequentie
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
Nr.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Kanaal
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Frequentie
208,064
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Luidspreker:
Diameter ongeveer 6,6 cm 4 Ω
Uitgangsvermogen:
0,8 W + 0,8 W (bij 10 % harmonische vervorming)
Uitgang:
 (hoofdtelefoon)-aansluiting (stereominiaansluiting ø 3,5 mm)
Stroomvereisten:
Model voor Europa: 5,8 V DC
Model voor Australië: 6 V DC
Externe voeding:
Model voor Europa: DC IN 5,8 V
Model voor Australië: DC IN 6 V
Afmetingen:
Ongeveer 270 mm × 140 mm × 112 mm (b/h/d)
inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen
Gewicht:
Ongeveer 1,7 kg
Bijgeleverde accessoires:
Netstroomadapter (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Features
• 20 forudindstillinger af stationer (10 DAB, 10 FM)
• Træboks-design
• Nem at bruge - enkel betjening
• Stereohøjttalere
• 16 × 2-linjers punktdisplay for tekstoplysninger
• Vekselstrøm (Vekselstrømsadapter medfølger)
Teleskopantenne
Brug af strømforsyningsnet (se fig. )
Tilslut Sony's vekselstrømsadapter (medfølger) korrekt til DC IN 5,8 V (Europæisk model)/DC IN 6 V (Australsk
model), og sæt den i en stikkontakt i væggen.
3
Drej på TUNE/SELECT for at vælge retningen, og tryk derefter på ENTER•FM SCAN.
Drej til højre: Scanner til den højere frekvens.
Drej til venstre: Scanner til den lavere frekvens.
Andre nyttige funktioner
Hvis det er nødvendigt, kan du dreje på TUNE/SELECT for at indstille stationen mere præcist.
Tryk på MENU, og drej på TUNE/SELECT for at vælge "Sw version".
Enhedens aktuelle softwareversion vises på displayet.
Scanningen starter fra den frekvens, der tunes ind. Når der modtages en station, stopper scanningen.
4
5
Juster lydstyrken med VOLUME.
Sådan nulstilles enheden
Indstilling af den automatiske slukning
Du kan nyde at falde i søvn til radioen vha. den indbyggede automatiske slukning, der automatisk slukker radioen efter
en forudindstillet varighed.
1
Bemærkning til den medfølgende vekselstrømsadapter
Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony. Stikkenes polaritet fra andre producenter kan være
forskellige. Hvis den medfølgende vekselstrømsadapter ikke anvendes kan der opstå fejl på enheden.
Tryk på SLEEP, mens enheden er tændt.
Sæt enheden i stikkontakten.
"Setting clock..." vises på displayet og DAB-data justerer uret, når de modtages. Når dette er sket, vises den aktuelle
tid på displayet.
Tryk på SLEEP for at indstille varigheden af automatisk slukning.
Hver gang du trykker på SLEEP, skifter varigheden som følger:
Enheden slår automatisk fra, når tiden er gået.
Tryk på ENTER eller 7 sekunder, når du er færdig med at indstille varigheden og har udløst SLEEP, vises "Sleep
activated" på displayet, og derefter starter den automatiske slukning. Enheden vil spille i den angivne varighed og
derefter slukke.
Sådan ændres indstillingen for automatisk slukning
Gentag 2 for at vælge den ønskede indstilling for automatisk slukning, selv efter at den automatiske slukning er
aktiveret.
2
Europæisk model

Tryk på POWER for at tænde radioen.
Enheden scanner automatisk og opretter en liste med tilgængelige DAB-transmissioner.
Bemærk
Hvis der ingen transmissioner findes ved DAB-scanningen, vises "No stations available" på displayet.
Australsk model
Indstilling af uret
Bagside
Gør følgende, hvis DAB-transmissionen ikke er tilgængelig (afhængigt af område). Tidsindstillingen af DAB bliver
ugyldig.
1
Tryk på MENU og drej på TUNE/SELECT for at vælge "Set clock", og tryk derefter på ENTER.
1
Tryk på MENU og ENTER og hold dem nede på samme tid i nogle få sekunder.
2
Tryk på ENTER.
"Press ENTER to confirm reset..." vises på displayet.
De urindstillinger, tjenester og stationer, som du har forudindstillet osv., vender tilbage til fabriksindstillingen.
"Sleep" vises på displayet.
Startindstilling for enheden
1
Når radioen ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende:
Forholdsregler
2
Når vekselstrømsadapteren sættes i for første gang efter købet (eller efter genindstilling), skal du gøre følgende.
Sådan får du vist softwareversionen
Sådan deaktiveres den automatiske slukning
• Tryk på POWER, enheden slukker.
• Tryk på SLEEP for at indstille den automatiske slukning til "Off ", og kun den automatiske slukning annulleres
(radioen er fortsat tændt).
Andre nyttige funktioner for DAB
Ændring af displayet
Tryk på DISPLAY under DAB-modtagelse for at ændre visningstilstanden.
Den valgte visningstilstand forbliver den samme, selv om du slukker og tænder igen, eller skifter båndet.
Visningen kan være op til 16 tegn lang.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres det nederste på displayet som følger:
Tidsangivelsen vises på følgende måde:
PTY
Dynamisk
• Betjen kun enheden med de strømkilder, der er angivet i "Specifikationer". Brug kun den medfølgende
vekselstrømsadapter til vekselstrøm. Brug ikke en anden type vekselstrømsadapter.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af vægstikket, når enheden ikke skal bruges i længere tid.
• Brug enheden i temperaturintervallet 0°C til 40°C. Hvis enheden bruges ved temperaturer, der er højere en dette
interval, kan tal forsvinde på displayet, hvilket ikke har noget at gøre med den modtagne frekvens. Hvis enheden
bruges ved temperaturer, der er lavere end dette interval, ændres de viste tal meget langsomt. (Disse forekomster
forsvinder, og der er ingen skade sket med enheden, når denne bruges i de anbefalede temperaturintervaller).
• Anbring ikke enheden på et sted i nærheden af en varmekilde, såsom en radiator eller luftaftræk, eller på et sted, hvor
den kan udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer eller stød.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i enheden, skal strømmen afbrydes, og enheden skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
• Sørg for rigelig luftcirkulation for at undgå overophedning af enheden. Anbring ikke enheden på en overflade (et
tæppe osv.) eller i nærheden af materialer (et gardin), der kan blokere ventilationsåbningerne.
• Da enheden anvender en stærk magnet til højttalerne, bør du altid holde personlige kreditkort med magnetstribe
eller fjederoptrukne ure væk fra enheden for at forhindre mulig skade fra magneten.
• Når kabinettet skal rengøres, skal du bruge en blød, fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel.
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer med apparatet.
Fejlfinding
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter, efter du har foretaget følgende check.
Displayet er svagt, eller der vises ingen indikation.
• Enheden bruges ved ekstreme høje eller lave temperaturer, eller på et sted, hvor der er meget fugtigt.
Vekselstrømsadapter (medfølger)

Europæisk model: DC IN 5,8 V
Australsk model: DC IN 6 V
Teleskopantenne
2
3
Drej på TUNE/SELECT for at indstille timen, og tryk derefter på ENTER.
Enhed
Signalstyrke
Gentag trin 2 for at indstille minut, år, måned og dag.
En station eller tjeneste kan ikke modtages, når en PRESET station hentes frem.
• Stationen eller tjenesten er ikke forudindstillet.
• En anden station eller tjeneste er forudindstillet. Forudindstil stationen eller tjenesten igen.
Når tiden er indstillet, starter uret fra 0 sekunder.
Bemærkninger
• Hvis du ikke er færdig med at indstille uret indenfor 7 sekunder, annulleres urindstillingen.
• Opsætningstiden for denne handling justeres automatisk, når kunden indstiller uret, mens DAB-tjenesten modtages.
• Ursystemet til denne enhed er 24-timers system ("0:00" = midnat).
BIT-hastighed og mono/stereo
Dato
Tidsvisning
24-timers system
Denne enheds tidsjustering udføres kun, når DAB-tjenesten modtages.
Modtag DAB-tjeneste i mindst ét minut for igen at indstille tiden til sommertid.
Tegnene på dynamiske mærkater vises muligvis ikke korrekt afhængigt af radiostationen.
DAB Bånd-III/FM:
Forlæng teleskopantennen, og juster længden og vinklen for at få den bedste modtagelse.
Bemærk
Juster antenneretningen ved at holde nederst på den. Antennen kan blive beskadiget, hvis du
trykker for hårdt, når du flytter antennen.
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød bør apparatet ikke udsættes for regn
eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må dette apparat ikke tildækkes med aviser, duge, gardiner mv. Og anbring ikke et
tændt stearinlys ovenpå det.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der ikke anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser
eller lignende ovenpå apparatet.
Forbindelsen til apparatet er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet stikkontakten i væggen,
selvom selve apparatet er slukket.
For kraftigt lydtryk i øreproptelefonerne og hovedtelefonerne kan forårsage tab af hørelse.
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument.
Med denne funktion kan du vælge, hvordan stationerne arrangeres, når du vælger en station.
Der findes 3 tilstande: Alfanumerisk, Aktive stationer og Beskær stationer.
• Alfanumerisk (standard):
At vælge en lagret tjeneste i alfabetisk rækkefølge.
• Aktive stationer: Når denne indstilling aktiveres, vises de stationer, der kan modtages, efterfulgt at dem, der ikke
modtages i øjeblikket.
• Beskær stationer: Når denne indstilling tændes, sletter enheden de stationer, der ikke modtages i øjeblikket.
Betjening af radioen
Enheden kan modtage DAB-tjenester og FM-stationer.
1
Tryk på POWER for at tænde radioen.
Manuel indstilling
2
Tryk på DAB/FM gentagne gange for at vælge det ønskede bånd.
Når du tænder enheden igen, modtages det sidste bånd, som du lyttede til.
For hvert tryk ændres båndet således:
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Da strømforsyningsstikket til vekselstrømsadapteren bruges til at koble vekselstrømsadapteren fra netledningen, skal du
tilslutte den til en stikkontakt med nem adgang. Hvis du opdager noget mærkeligt ved den, skal du straks tage den ud af
stikket i væggen.
Stationsrækkefølge
1
2
3
Dansk
3
Drej på TUNE/SELECT for at indstille den ønskede tjeneste eller station.
4
Juster lydstyrken med VOLUME.
Hvis du vælger DAB, skal du trykke på ENTER.
Følg trin 1 og 2 i "Betjening af radioen", og vælg DAB.
Tryk på MENU og drej på TUNE/SELECT for at vælge "Station order", og tryk derefter på ENTER.
Drej på TUNE/SELECT for at vælge den ønskede tilstand, og tryk derefter på ENTER.
Med denne funktion kan du indstille og tilføje forskellige DAB Bånd-III-kanaler til din stationsliste.
Funktionen kan bruges som hjælp til at anbringe antennen eller enhed for at opnå maksimal modtagelse af en bestemt
kanal/frekvens.
1
2
3
Følg trin 1 og 2 i "Betjening af radioen", og vælg DAB.
4
Tryk på ENTER.
Tryk på MENU og drej på TUNE/SELECT for at vælge "Manual tune", og tryk derefter på ENTER.
Drej på TUNE/SELECT for at vælge den ønskede DAB-kanal, og tryk derefter på ENTER.
Signalstyrkebjælkerne vil gå op og ned, og viser den ændrede signalstyrke efterhånden som du justere modtagelsen.
Der tilføjes en ny DAB-kanal til stationslisten.
Bemærk ved brug af FM
Frekvenstrinnet er indstillet til 0,05 MHz på FM.
DRC-værdi (DYNAMISK RÆKKEVIDDEKONTROL)
Bemærk ved brug af DAB
• Hvis der ingen tjeneste er, kan du kun vælge MANUAL.
• "Station not available" vises, når enheden for den valgte tjeneste ikke kan modtages.
• Modtagekvaliteten af DAB-udsendelser kan være dårlig, når der bruges Automatisk scanning. I dette tilfælde kan en
Manuel indstilling forbedre modtagelsen.
• Hvis en DAB-tjeneste er ugyldig, eller hvis radiomodtagelsen er dårlig, vises et "?" foran den valgte tjeneste.
1
2
3
DRC kan gøre lavere lyde nemmere at høre, når enheden bruges i et støjfyldt miljø.
Når DAB transmitterer vha. komprimering af dynamikområde, kan du justere dynamikområdet for denne enhed.
Følg trin 1 og 2 i "Betjening af radioen", og vælg DAB.
Tryk på MENU og drej på TUNE/SELECT for at vælge "DRC value", og tryk derefter på ENTER.
Drej på TUNE/SELECT for at vælge DRC-niveau.
DRC-niveauet ændres som følger:
0
Om SC (sekundær komponent)
Hvis den valgte primære komponent har en sekundær komponent, vises "" på displayet.
Drej på TUNE/SELECT og ENTER for at modtage den ønskede sekundære komponent. "" vises, mens den sekundære
komponent modtages.
Bemærk
Når den valgte sekundære komponent er færdig, vender enheden automatisk tilbage til den primære komponent.
Sådan lyttes med hovedtelefonerne
Du kan nyde radioen og det eksterne udstyr, der er tilsluttet til linjeindgangen, ved hjælp af hovedtelefonerne
(medfølger ikke). Tilslut hovedtelefonerne (medfølger ikke) til -stikket (hovedtelefoner). Højttaleren deaktiveres, når
hovedtelefonerne tilsluttes.
Forudindstilling af dine favorittjenester eller stationer
Du kan forudindstille 10 tjenester i DAB og 10 stationer i FM.
Forudindstilling af tjenester og stationer
1 Følg trin 1 til 3 i "Betjening af radioen", og indstil manuelt til den transmission, som du vil
2
3
forudindstille.
Tryk på PRESET.
Drej på TUNE/SELECT for at vælge favoritnummeret til forudindstilling, og tryk derefter på
PRESET, og hold den nede.
"Preset saved" vises i 7 sekunder på displayet, og tjenesten og stationen lagres. (DAB-tjenester lagres med en
servicemærkat).
Bemærkninger
• Gentag disse trin for at forudindstille en anden tjeneste eller station.
• Hvis du vil ændre den forudindstillede tjeneste eller station, skal du stille ind på den ønskede tjeneste eller station
og gentage trin 2 og 3. Den nye tjeneste eller station udskifter den tidligere tjeneste eller station.
• Når tjenesten eller stationen ikke er registreret, vises "Empty preset" på displayet.
• Hvis du ikke er færdig med betjeningen indenfor 7 sekunder i ovennævnte trin, annulleres den aktuelle tilstand.
Tune ind på en forudindstillet tjeneste eller station
1 Tryk på PRESET.
2 Drej på TUNE/SELECT for at vælge den ønskede forudindstillede station, og tryk derefter på ENTER.
Bemærkninger
• Når tjenesten eller stationen ikke er registreret, vises "Empty preset" på displayet.
• Hvis du ikke er færdig med betjeningen indenfor 7 sekunder i ovennævnte trin, annulleres den aktuelle tilstand.
Scanningsindstilling (for FM)
Enheden scanner automatisk efter FM-stationer.
1
2
Tryk på POWER for at tænde radioen.
Tryk på DAB/FM for at vælge FM-båndet.
De forudindstillede tjenester og stationer skal muligvis initialiseres, hvis der udføres vedligeholdelse.
Skriv dine indstillinger ned i tilfælde af, at du vil forudindstille dem igen.
Specifikationer
Frekvens
Tidsjustering ved sommertid
Forbedring af modtagelsen (se fig. )
Meget svag eller afbrudt lyd eller utilfredsstillende modtagelse.
• Hvis du er i en bygning, skal du lytte tæt på et vindue.
4
1/2
1(standard)
Tryk på ENTER.
Bemærkninger
• DRC er kun effektivt vha. komprimering af dynamikområde ved transmission.
• Når du justerer DRC-niveauet, høres lyden tydeligere.
Fuld automatisk scanning
Med disse funktioner kan du automatisk scanne og opretter en liste med tilgængelige DAB-transmissioner.
1
2
Følg trin 1 og 2 i "Betjening af radioen", og vælg DAB.
Tryk på MENU og drej på TUNE/SELECT for at vælge "Autoscan full", og tryk derefter på ENTER.
"Scanning..." vises på displayet, scanner og opretter en liste med tilgængelige DAB-transmissioner.
Autoscan tager ca. 30 - 90 sekunder. Når dette er færdigt, modtager enheden en lagret tjeneste i alfabetisk rækkefølge
(se "Stationsrækkefølge").
PTY (programtype)
Denne funktion betyder tjenester i programtype, som f.eks. NYHEDER, SPORT fra PTY-listen, der transmitteres i
DAB'en.
Hvis den modtagne tjeneste eller station ikke transmitterer programtypen, vises "[No PTY]".
Programtype
Ingen programtype
Nyheder
Aktuelt stof
Oplysninger
Sport
Uddannelse
Drama
Kultur
Videnskab
Varieret
Popmusik
Rockmusik
Let underholdningsmusik
Let klassisk
Seriøs klassisk
Anden musik
Vejr/meteorologi
Økonomi/handel
Børneprogrammer
Socialt stof
Religion
Ring ind
Rejse
Fritid
Jazzmusik
Countrymusik
National musik
Ældre musik
Folkemusik
Dokumentar
Display
[No PTY]
News
Current affairs
Information
Sport
Education
Drama
Arts
Science
Talk
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classical
Classical Music
Other Music
Weather
Finance
Children's
Factual
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz and Blues
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
Frekvensområde
Bånd
DAB (Bånd-III)
FM
Frekvens
Kanaltrin
174,928 MHz - 239,200 MHz
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
DAB (Bånd-III) frekvenstabel
Nr.
Kanal
1
5A
2
5B
3
5C
4
5D
5
6A
6
6B
7
6C
8
6D
9
7A
10
7B
11
7C
12
7D
13
8A
14
8B
15
8C
16
8D
17
9A
18
9B
19
9C
(MHz)
Frekvens
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
Nr.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Højttaler:
Ca. 6,6 cm dia. 4 Ω
Udgangseffekt:
0,8 W + 0,8 W (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Udgang:
 (hovedtelefoner) stik (ø 3,5 mm stereoministik)
Strømkrav:
Europæisk model: 5,8 V DC
Australsk model: 6 V DC
Ekstern strømkilde:
Europæisk model: DC IN 5,8 V
Australsk model: DC IN 6 V
Mål:
Ca. 270 mm × 140 mm × 112 mm (b/h/d)
inkl. fremstikkende dele og kontroller
Vægt:
Ca. 1,7 kg
Medfølgende tilbehør:
Vekselstrømsadapter (1)
Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.
Kanal
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Frekvens
208,064
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Download PDF