Sony | XDR-V1BTD | Sony XDR-V1BTD Draagbare wekkerradio met Bluetooth® en DAB/DAB+ Gebruiksaanwijzing

4-587-913-45(1)
Voorbereidingen
1
DIGITAL RADIO DAB/FM
with Bluetooth SPEAKER
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u het apparaat met behulp van de netspanningsadapter
(bijgeleverd) aansluiten op een stopcontact. Anders kan het apparaat niet worden ingeschakeld.
2
Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laad het
apparaat op.
3
Trek de antenne uit.
Schakel het apparaat in.
Bedrijfslampje
De ingebouwde accu is na
maximaal 6 uur volledig
opgeladen ("
").
Gebruiksaanwijzing
Als het de eerste keer is dat het apparaat wordt ingeschakeld,
wordt het automatisch DAB-afstemmen automatisch uitgevoerd.
Display
Nadat het automatisch afstemmen voltooid is,
ontvangt het apparaat de eerste zender in de
DAB-zenderlijst.
BACK
Stopcontact
©2016 Sony Corporation
Tips
• Het bedrijfslampje brandt groen terwijl het apparaat is ingeschakeld. Om het apparaat in de
stand-bystand te zetten, drukt u nogmaals op .
• Druk op BACK om het automatisch afstemmen te annuleren terwijl dit wordt uitgevoerd.
• Om het automatisch afstemmen later opnieuw uit te voeren, raadpleegt u "Een nieuwe zenderlijst
maken" hieronder.
Printed in China
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
XDR-V1BTD
Naar DC IN
Display
Naar de radio luisteren
1
Druk op ENTER.
Schakel het apparaat in en selecteer de functie "DAB" of
"FM".
2
Selecteer een gewenste
zender of service.
Als het de eerste keer is dat de functie "FM" wordt
geselecteerd, wordt het automatisch FM-afstemmen
automatisch uitgevoerd.
TUNE-bedieningsknop
Zender die
momenteel
wordt
ontvangen
Draai de TUNE-bedieningsknop om
"Now" of "Later" te selecteren.
BACK
"SC" gaat branden
wanneer een
secundaire service
wordt ontvangen.
Secundaire service
(achter de
markering "L")
Geselecteerde
zender
Lopende tekst
(DLS: Dynamic Label Segment van
maximaal 128 tekens)
Druk op ENTER.
Druk herhaaldelijk.
Tips
ENTER
• Druk op BACK om het automatisch afstemmen te annuleren terwijl dit wordt uitgevoerd.
• Om het automatisch afstemmen later opnieuw uit te voeren, raadpleegt u "Een nieuwe zenderlijst maken"
hieronder.
• Het kan lang duren eerdat FM-zendernamen zijn ontvangen. Om deze procedure later uit te voeren, zie "De
menuopties instellen".
• FM-zendernamen worden ontvangen en opgeslagen in het apparaat terwijl u luistert naar de uitzendingen,
ook als u deze niet hebt ontvangen tijdens het automatisch afstemmen.
• FM-zendernamen worden mogelijk niet uitgezonden, afhankelijk van de zender.
Het apparaat schakelt na
ongeveer 2 seconden
automatisch over naar de
geselecteerde functie.
Tip
Na eenmaal op FUNCTION te hebben gedrukt, kunt u ook
een functie selecteren door de TUNE-bedieningsknop te
draaien en op ENTER te drukken.
Zendernaam*
Zendernaam*
Zender die
momenteel
wordt
ontvangen
Naar een voorkeurzender luisteren
1
1
2
Houd de gewenste voorkeurzenderknop (1–5) ingedrukt tot
"Stored to [PRESET x]." wordt afgebeeld op het display.
Volg de stappen in "Naar de radio luisteren" hierboven.
Geselecteerde
zender
2
Selecteer de functie "DAB" of "FM".
Voorbeeld: Een afgestemde zender instellen als voorkeurzender onder
voorkeurzenderknop 3
Lopende tekst
(RT: Radiotekst van
maximaal 64 tekens)*
* Wordt alleen afgebeeld wanneer RDS-gegevens zijn ontvangen.
Voorkeurzenders instellen (5 DAB en 5 FM)
Stem af op de zender die u wilt instellen.
Zie "De menuopties instellen" voor
handmatig afstemmen.
Druk op ENTER.
Selecteer de gewenste voorkeurzender.
Voorbeeld: Wanneer op voorkeurzenderknop 3 is gedrukt
Druk herhaaldelijk.
Tips
Opmerking
• Als u probeert een andere zender op te slaan onder hetzelfde
voorkeurzendernummer, wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen.
• De voorkeurzenders blijven opgeslagen in het geheugen van het
apparaat, ook nadat het automatisch afstemmen is uitgevoerd.
• De voorkeurzenderknop 3 op het apparaat heeft een voelstip. Gebruik
de voelstip als referentiepunt bij het bedienen van het apparaat.
De DAB/FM-ontvangst verbeteren
Het volumeniveau instellen
Om te voorkomen dat de voorkeurzender per ongeluk
wordt veranderd, houdt u de voorkeurzenderknop niet
ingedrukt.
Een nieuwe zenderlijst maken
Als u bent verhuisd naar een andere regio, voert u het automatisch afstemmen
opnieuw uit.
Selecteer de functie "DAB" of "FM"* en druk daarna op AUTO TUNE.
Het apparaat ontvangt de eerste
zender in de nieuwe zenderlijst.
Druk op ENTER.
Druk op ENTER.
Selecteer "OK" om het
automatisch afstemmen
te starten.
Tips
* Alleen wanneer de afstemfunctie is ingesteld op
"By station list". Als op AUTO TUNE wordt gedrukt in de
functie "Manual tune", start in plaats daarvan het
scannen naar zenders. Zie "De menuopties instellen" voor
meer informatie.
• Het laatste ingestelde volumeniveau wordt
opgeslagen in het geheugen van het apparaat.
• VOL + op het apparaat heeft een voelstip. Gebruik
de voelstip als referentiepunt bij het bedienen van
het apparaat.
De inschakeltimer instellen
1
2
Druk op SETTINGS.
Het apparaat ontvangt de eerste
zender in de nieuwe zenderlijst.
Opmerkingen
• De huidige opgeslagen zenderlijst wordt gewist zodra het automatisch zenden opnieuw wordt gestart.
• Wanneer het instelmenu wordt afgebeeld, kan het automatisch afstemmen niet worden uitgevoerd, zelfs
niet wanneer op AUTO TUNE wordt gedrukt.
U kunt het apparaat instellen op het automatisch inschakelen van de radio op de ingestelde tijd.
3
Selecteer "On timer".
Stel het uur en de minuten in.
Bij instellen in de
stand-bystand
4
Druk op ENTER.
Druk op ENTER.
Druk op ENTER.
Minuten
Uur
TUNE-bedieningsknop om
een optie te selecteren.
Voer dezelfde procedure uit
voor de volgende stappen.
Druk op ENTER, en
druk op SETTINGS
om het instelmenu
te verlaten.
" " wordt afgebeeld op het
display.
De radio wordt tegelijkertijd
ingeschakeld.
Tip
Bij selecteren uit de
voorkeurzenderlijst, stelt u
eerst voorkeurzenders in. Zie
"Voorkeurzenders instellen (5
DAB en 5 FM)" voor meer
informatie.
Druk op ENTER.
Activeer de timer.
Druk op ENTER.
Bij instellen op de laatste ontvangen zender
Draai de
5
Stel de zender in die op de ingestelde tijd moet worden ontvangen.
Bij selecteren uit de voorkeurzenderlijst
Om de timer te deactiveren
Druk nogmaals op ON TIMER.
Opmerking
De inschakeltimerfunctie is uitgeschakeld in de functie "uit".
Druk op ENTER.
De slaaptimer instellen
Naar muziek op een BLUETOOTH-apparaat luisteren
Met behulp van een BLUETOOTH-verbinding kunt u luisteren naar muziek op draadloos
verbonden BLUETOOTH-apparaten, zoals een smartphone, tablet, computer, enz.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd (in minuten) te selecteren.
Compatibele BLUETOOTH-apparaten
Over de BLUETOOTH-stand-bystand
De compatibiliteitsvereisten voor de apparaten zijn als
volgt. Voordat u een apparaat met dit apparaat gebruikt,
controleert u of het voldoet aan de vereisten.
• Apparaten moeten ondersteuning bieden voor A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) en AVRCP (Audio/
Video Remote Control Profile).
• Compatibiliteit met NFC (alleen vereist bij gebruik van
de NFC-paringsfunctie van dit apparaat).
De BLUETOOTH-stand-bystand maakt het mogelijk om dit
apparaat automatisch in te schakelen wanneer een
BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht vanaf
een BLUETOOTH-apparaat.
Zie "De menuopties instellen" voor meer informatie.
Als de slaaptimer is ingesteld, wordt "SLEEP"
afgebeeld op het display.
Het apparaat wordt automatisch in de standbystand gezet nadat een ingestelde tijdsduur
is verstreken.
Tips
Tip
• De laatste ingestelde tijdsduur wordt opgeslagen in het geheugen van het apparaat.
• U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat in de stand-bystand wordt gezet
controleren door nogmaals op SLEEP te drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.
Draadloze BLUETOOTH-technologie werkt
binnen een afstand van ongeveer 10 m.
Een verbinding tot stand brengen met een BLUETOOTH-apparaat
1
Als uw BLUETOOTH-apparaat een NFC-functie heeft, is deze procedure niet
nodig. Zie "Een verbinding tot stand brengen via one-touch (NFC)" hieronder.
2
Dit apparaat schakelt automatisch over naar de
paringsfunctie. Ga in dat geval verder met stap 3.
Het laatst verbonden
apparaat wordt
automatisch weer
verbonden.
Het apparaat schakelt
na ongeveer 2 seconden
automatisch over naar
de geselecteerde
functie.
Druk op SETTINGS.
Draai de
Druk op ENTER.
"Waiting for pairing" wordt
afgebeeld op het display.
Ga verder met stap 2.
Een verbinding tot stand brengen via one-touch (NFC)
NFC-compatibele smartphones waarop
Android™ 4.1 of later is geïnstalleerd
NFC
NFC (Near Field Communication) is een
technologie waarmee draadloze communicatie
over korte afstand mogelijk is tussen
verschillende apparaten, zoals smartphones en
IC-tags. Dankzij de NFC-functie kan
gegevenscommunicatie, bijvoorbeeld
BLUETOOTH-paren, eenvoudig worden
uitgevoerd door simpelweg NFC-compatibele
apparaten elkaar te laten aanraken (bij het
symbool van de N-markering of de plaats
aangegeven op elk apparaat).
1
Schakel de NFC-functie in op
de BLUETOOTH-apparaat.
Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
werd geleverd bij het BLUETOOTH-apparaat.
Als u gevraagd wordt een wachtwoord in te voeren, voert u
"0000" in.
Nadat het paren voltooid is, wordt de naam
van het BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op
het display.
De BLUETOOTH-verbinding verbreken
Selecteer een andere functie dan de functie
BLUETOOTH.
Naar muziek luisteren
2
Raak met het
BLUETOOTH-apparaat de
N-markering op dit apparaat
aan.
Selecteer "XDR-V1BTD". Als "XDR-V1BTD"
niet wordt afgebeeld, voert u een
zoekopdracht uit naar het apparaat.
TUNE-bedieningsknop om
een optie te selecteren.
Bij aansluiten op het tweede en volgende
apparaat
Compatibele smartphones
Activeer op het BLUETOOTH-apparaat de BLUETOOTH-functie
en voer de paringsprocedure uit.
Als er paringsinformatie in het apparaat is
Druk herhaaldelijk.
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt (als er nog geen paringsinformatie
in het apparaat aanwezig is)
3
Selecteer "Bluetooth pairing".
Schakel dit apparaat in en selecteer de functie "Bluetooth".
1
Nadat het paren voltooid is, wordt
de naam van het
BLUETOOTH-apparaat afgebeeld
op het display.
De BLUETOOTH-verbinding
verbreken
Raak met het BLUETOOTH-apparaat
de N-markering op dit apparaat aan.
Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.
2
Stel het volumeniveau in.
Naar muziek op een extern apparaat luisteren
1
2
Sluit het externe apparaat aan op dit apparaat.
Schakel dit apparaat in en selecteer de functie "AUDIO IN".
De helderheid van het display instellen
3
Start de weergave op het aangesloten
apparaat en stel het volumeniveau in.
Druk herhaaldelijk op
om de gewenste helderheid te selecteren.
Druk herhaaldelijk.
Draagbare, digitale
muziekspeler, enz.
Stereoministekker
Opmerking
Het apparaat schakelt na
ongeveer 2 seconden
automatisch over naar de
geselecteerde functie.
Audio-aansluitkabel zonder
weerstand (niet bijgeleverd)
Naar AUDIO IN
Wanneer het apparaat wordt gevoed door de ingebouwde accu, wordt de
achtergrondverlichting van het display na ongeveer een halve minuut na de
laatste bediening uitgeschakeld.
2 ringen
Luisteren met de hoofdtelefoon
De functie "uit" instellen
Sluit een hoofdtelefoon aan met een stereo- of monoministekker* (niet bijgeleverd).
U kunt het apparaat in de functie "uit" zetten om het stroomverbruik te verlagen wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Houd  gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om de functie "uit" in te
stellen.
Het display wordt uitgeschakeld.
Opmerking
Gebruik een hoofdtelefoon met een stereoministekker (3-polig) of monoministekker (2-polig). Bij
gebruik van een ander type stekker wordt geen geluid voortgebracht.
Opmerking
De inschakeltimerfunctie is uitgeschakeld in de functie "uit".
Monoministekker*
Compatibele
stekkertypen
Tip
1 ring
Door op  te drukken terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt het apparaat in de standbystand gezet. In de stand-bystand kan indien gewenst de achtergrondverlichting van het
display worden ingeschakeld, en wordt de inschakeltimerfunctie ingeschakeld.
Stereoministekker
2 ringen
Naar  (hoofdtelefoon)
Andere typen
stekkers kunnen niet
worden gebruikt.
* Als u naar stereogeluid luistert met
behulp van een monohoofdtelefoon,
hoort u alleen het geluid van het
linkerkanaal.
3 of meer ringen
De menuopties instellen
Radio-opties
De radio-opties kunnen worden ingesteld wanneer de functie "DAB" of "FM" is geselecteerd.
Information
Basisbedieningen:
Beeldt diverse informatie af over de
zender waarnaar u luistert.
Channel: Kanaal en frequentie (Zie de
DAB-frequentietabel onder
"Technische gegevens".)
Multiplex name: Ensemblelabel
(maximaal 16 tekens lang)
Service name: Zendernaam
PTY: PTY-label (Zie "PTY
(programmasoort)" onder "Technische
gegevens".)
Bit rate: Overdrachtsnelheid
FM tune mode
Selecteer de afstemfunctie voor FM.
U kunt de FM-zenderlijst bewerken.
By station list: U kunt een gewenste
zender selecteren op de lijst met
FM-zenders die zijn opgeslagen door
het automatisch afstemmen.
Get FM station name: Doe dit
Manual tune: U kunt handmatig
afstemmen op de gewenste FMfrequentie in stappen van 0,05 MHz.
Draai de TUNE-bedieningsknop om de
frequentie te selecteren.
Afstemmen door te scannen in de
functie "Manual tune"
Druk op AUTO TUNE (SCAN) om te starten met
het zoeken naar FM-zenders.
aan van de DAB-zender waarnaar u
luistert met een waarde uiteenlopend
van 0 (geen signaal) tot 100 (maximaal
signaal).
Druk op BACK.
Het instelmenu verlaten
Druk nogmaals op SETTINGS.
Beeldt het PTY-label af van de zender
waarnaar u luistert. (Zie "PTY
(programmasoort)" onder "Technische
gegevens".)
Opmerking
Als er geen ensemblelabel of geen
zendernaam is, is de ruimte voor het label of
de naam leeg. Als er geen PTY-label is, wordt
"No PTY" afgebeeld op het display.
wanneer u RDS-informatie wilt
ontvangen, zoals zendernamen.
Selecteer "OK" om het scannen naar
RDS-gegevens te starten.
Opmerkingen
• Stel "FM tune mode" in op "By station list"
voordat u deze bediening uitvoert.
• De huidig opgeslagen RDS-informatie wordt
gewist nadat het scannen is gestart.
• Het kan lang duren eerdat alle beschikbare
RDS-gegevens zijn ontvangen.
Delete FM station: U kunt
ongewenste zenders wissen uit de
FM-zenderlijst.
Signal level: Geeft het signaalniveau
Teruggaan naar het bovenliggende menuniveau
Edit FM station list
1
2
Als een ontvangbare zender is gevonden,
wordt "[ENTER]:Select" afgebeeld op het
display. Druk op ENTER om de zender te
ontvangen. (Als u niet binnen 3 seconden op
ENTER drukt, zal het zoeken worden
voortgezet.)
Draai de TUNE-bedieningsknop om de
zender te selecteren die u wilt wissen,
en druk daarna op ENTER.
Draai de TUNE-bedieningsknop om
"OK" te selecteren en druk daarna op
ENTER.
Add FM station: Tijdens het luisteren
naar een zender waarop handmatig is
afgestemd, kunt u de zender
toevoegen aan de FM-zenderlijst.
Selecteer "OK" om de zender toe te
voegen aan de lijst.
BLUETOOTH-opties
De BLUETOOTH-opties kunnen
worden ingesteld wanneer de
functie "Bluetooth" is geselecteerd.
Overige opties
On timer
Beep
Zie "De inschakeltimer instellen".
Sound
Bluetooth pairing
Zie "Een verbinding tot stand brengen
met een BLUETOOTH-apparaat".
Bluetooth standby
U kunt het geluidsniveau instellen.
Treble: Stelt het niveau van de hoge
tonen in.
Bass: Stelt het niveau van de lage
tonen in.
Zelfs wanneer de BLUETOOTH-standbystand is ingesteld op "On", roept dit
apparaat de wachtstand op voor een
BLUETOOTH-verbinding ondanks dat
dit apparaat in de stand-bystand staat.
Wanneer een BLUETOOTH-verbinding
tot stand wordt gebracht vanaf een
BLUETOOTH-apparaat, wordt dit
apparaat automatisch ingeschakeld.
Tips
• Stel de BLUETOOTH-stand-bystand in op
"Off" om het energieverbruik te verlagen
wanneer het apparaat in de stand-bystand
staat.
• Het bedrijfslampje brandt oranje wanneer
het apparaat in de stand-bystand staat, en
wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand is
ingeschakeld.
Opmerking
Als de stekker van de netspanningsadapter uit
het stopcontact is getrokken, is de
BLUETOOTH-stand-bystand uitgeschakeld.
Selecteer "On" om de pieptoon bij
bediening van het apparaat te
activeren.
Auto power off
Wanneer "Auto power off" is
ingesteld op "Enable (15min)", wordt
het apparaat automatisch na
ongeveer 15 minuten in de standbystand gezet als geen bediening
plaatsvindt en geen audiosignaal
wordt uitgevoerd.
Initialize
Time
Set time: Standaard wordt
"Auto (DAB)" ingesteld. Hierdoor kan
de klok gesynchroniseerd worden met
de DAB-gegevens die worden
ontvangen. Selecteer "Time setting"
om de klok handmatig in te stellen.
Selecteer "OK" om het apparaat
terug te stellen op de
fabrieksinstellingen. Alle
instellingen, zoals de
radiozenderlijsten, voorkeurzenders
en paringregistratie-informatie,
worden gewist.
12H/24H: Selecteer de
klokweergavefunctie: 12-uurs klok of
24-uurs klok.
Opmerking
De klok wordt teruggesteld wanneer de stekker
van de netspanningsadapter uit het
stopcontact wordt getrokken en tegelijkertijd
de ingebouwde accu helemaal leeg is.
Tip
Om de richting van het scannen te veranderen,
draait u de TUNE-bedieningsknop rechtsom of
linksom.
WAARSCHUWING
Hierbij verklaart Sony Corporation dat
deze radioapparatuur conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende
internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Stel het apparaat niet bloot aan open
vuur (bijvoorbeeld brandende
kaarsen).
Buitensporige geluidsdruk van
oortelefoons of een hoofdtelefoon kan
leiden tot gehoorbeschadiging.
De secundaire cellen of batterijen
mogen niet uit elkaar worden gehaald,
geopend of gescheurd.
Bij een lekkende cel moet u vermijden
dat de vloeistof in aanraking komt met
de huid of de ogen. In geval van
aanraking, wast u het getroffen gebied
met veel water en raadpleegt u een
arts.
Gebruik geen andere oplader dan
degene die specifiek geleverd is voor
gebruik met de apparatuur.
Gebruik geen cel of batterij die niet
ontworpen is voor gebruik met de
apparatuur.
Secundaire cellen of batterijen moet u
vóór gebruik opladen. Gebruik altijd de
juiste oplader en lees de instructies
van de fabrikant of de handleiding van
de apparatuur voor instructies om op
de juiste manier op te laden.
Na langdurige opberging moeten de
cellen of de batterijen voor een
optimale werking mogelijk meerdere
malen worden opgeladen en ontladen.
Ontdoe u van deze materialen volgens
de geldende voorschriften.
Voorzorgsmaatregelen
• Bedien het apparaat uitsluitend met de
voedingen beschreven onder "Technische
gegevens". Voor bediening op het
elektriciteitsnet, gebruikt u uitsluitend de
bijgeleverde netspanningsadapter. Gebruik
geen ander type netspanningsadapter.
• Als u de bijgeleverde netspanningsadapter
niet gebruikt, kan dat leiden tot een storing
in het apparaat omdat de polariteit van
netspanningsadapters van andere
fabrikanten anders kan zijn.
• Bij bediening van het apparaat met de
ingebouwde accu, adviseren wij u de stekker
van de netspanningsadapter uit het
stopcontact en uit de DC IN-aansluiting te
trekken. Trek de stekker van de externe
voedingsbron eruit voordat u het apparaat
gebruikt.
• Vermijd blootstelling aan extreme
temperaturen, direct zonlicht, vocht, zand,
stof en mechanische schokken. Laat het
apparaat nooit achter in een auto die in de
zon geparkeerd staat.
• Stel het apparaat niet bloot aan sterke
schokken of buitensporige krachten. Bij
sommige modellen is het display gemaakt
van glasmateriaal. Als het glas afschilfert of
breekt, kan letsel worden veroorzaakt. Stop
in dat geval met het gebruik van het
apparaat en raak de beschadigde
onderdelen niet aan.
• Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact en
laat u het apparaat controleren door
vakbekwaam servicepersoneel, voordat u het
apparaat verder gebruikt.
• Aangezien een sterke magneet wordt
gebruikt in de luidsprekers, houdt u
bankpasjes met een magneetstrip en
horloges met een opwindveer uit de buurt
van dit apparaat om mogelijke schade door
magnetisme te voorkomen.
• Om de behuizing schoon te maken gebruikt
u een zachte, droge doek. Gebruik geen
enkele soort oplosmiddel, zoals alcohol of
wasbenzine, omdat dit de afwerking kan
beschadigen.
• Bedien het apparaat niet met natte handen
omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
• Let erop dat u geen water spettert op het
apparaat. Dit apparaat is niet waterdicht.
• Als u het apparaat gedurende een lange tijd
niet gebruikt, moet u de accu elke
6 maanden opladen.
• Onder bepaalde omstandigheden, met name
wanneer de lucht erg droog is, is het niet
ongebruikelijk dat u een ontlading van
statische elektriciteit of een schok voelt
wanneer uw lichaam in aanraking komt met
een ander voorwerp, in dit geval de oortjes
die uw oren raken. De energie van deze
natuurlijke ontlading is uiterst klein en wordt
niet opgewekt door uw apparaat, maar
eerder door een natuurlijk omgevingsproces.
• Als u met dit apparaat op een hoog
volumeniveau naar muziek luistert, kan uw
gehoor beschadigd worden. Omwille van de
verkeersveiligheid mag u dit apparaat niet
bedienen tijdens het rijden of fietsen.
Als u vragen of problemen hebt
aangaande dit apparaat, neem dan
contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Problemen oplossen
Als enige problemen aanhouden nadat
u de onderstaande controles hebt
uitgevoerd, neemt u contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Algemeen
Het display is donker of er wordt niets
afgebeeld.
• Het apparaat wordt gebruikt bij extreem
hoge of lage temperatuur of op een plaats
die extreem vochtig is.
Het volumeniveau kan niet worden
verhoogd wanneer het apparaat wordt
gevoed door de ingebouwde accu.
• Wanneer het resterende ladingniveau laag
wordt (wanneer het pictogram van de accu
leeg is), is het maximale volumeniveau
begrensd tot "22". Laad het apparaat op door
de netspanningsadapter (bijgeleverd) aan te
sluiten.
Het volumeniveau is laag in de functie
"Bluetooth" of de functie "AUDIO IN" in
vergelijking met het volumeniveau
tijdens het luisteren naar de radio.
• Pas het volumeniveau aan op het
aangesloten apparaat.
Het apparaat wordt automatisch in de
stand-bystand gezet.
• Standaard is dit apparaat ingesteld om
automatisch in de stand-bystand te worden
gezet nadat ongeveer 15 minuten geen
bediening heeft plaatsgevonden of geen
audiosignaal is uitgevoerd. Zie
"Auto power off" onder "De menuopties
instellen" voor meer informatie.
Radio
Zeer zwak of onderbroken geluid, of
teleurstellende ontvangst.
• Als u zich in een gebouw bevindt, plaats de
radio voor een raam.
• Trek de antenne uit en pas de lengte en
richting ervan aan voor de beste ontvangst.
• Als een mobiele telefoon dicht bij het
apparaat wordt geplaatst, kan een hard
geluid worden voortgebracht vanuit het
apparaat. Houd de telefoon uit de buurt van
het apparaat.
Een gewenste zender kan niet worden
ontvangen wanneer op een
voorkeurzenderknop wordt gedrukt.
• Controleer of u de gewenste frequentieband
(DAB of FM) hebt gekozen voordat u op de
voorkeurzenderknop drukt. U kunt één
zender voor elke frequentieband opslaan
onder elke knop.
• Mogelijk hebt u de voorkeurzenderknop
waaraan de gewenste zender was
toegewezen ingedrukt gehouden, waardoor
die zender is vervangen door een nieuwe
zender. Wijs de gewenste zender nogmaals
toe.
• De voorkeurzenderknoppen kunnen niet
worden gebruikt terwijl het instelmenu wordt
afgebeeld.
• Als u bent verhuisd naar een andere regio,
voert u het automatisch afstemmen opnieuw
uit. (Zie "Een nieuwe zenderlijst maken" voor
meer informatie.) Wijs de nieuwe zender toe
aan een voorkeurzenderknop.
Het geluid slaat over of de afstand is
kort.
• Als een toestel dat elektromagnetische
straling genereert, zoals een draadloos LAN,
ander BLUETOOTH-apparaat of magnetron,
in de buurt staat, plaatst u dit zo mogelijk
verder weg. Of gebruik het
BLUETOOTH-apparaat en dit apparaat uit de
buurt van dergelijke toestellen.
• Verwijder alle obstakels tussen dit apparaat
en het BLUETOOTH-apparaat, of plaats het
BLUETOOTH-apparaat en dit apparaat uit de
buurt van het obstakel.
• Plaats dit apparaat en het
BLUETOOTH-apparaat zo dicht mogelijk bij
elkaar.
• Verander de positie van dit apparaat.
• Probeer het BLUETOOTH-apparaat in een
andere positie te plaatsen.
Er kan geen verbinding tot stand
worden gebracht.
• Afhankelijk van het apparaat dat verbonden
moet worden, kan het enige tijd duren
voordat de communicatie begint.
• Voer het paren opnieuw uit. (Zie de stappen
2 en 3 van "Een verbinding tot stand brengen
met een BLUETOOTH-apparaat".)
• Om naar muziek te luisteren op een apparaat
dat geen BLUETOOTH-functie heeft, zoals
een computer zonder BLUETOOTH-functie,
sluit u een dergelijk apparaat aan op de
AUDIO IN-aansluiting van dit apparaat. (Zie
"Naar muziek op een extern apparaat
luisteren" voor meer informatie.)
• Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een
BLUETOOTH-verbinding met twee
BLUETOOTH-apparaten tot stand te brengen.
Het paren mislukt.
• Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij
dit apparaat.
• Zorg ervoor dat de BLUETOOTH-functie is
geactiveerd op het BLUETOOTH-apparaat.
• Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand
kan worden gebracht nadat het paren is
voltooid, voert u stap 3 uit van "Een
verbinding tot stand brengen met een
BLUETOOTH-apparaat".
• Wis de modelnaam van dit apparaat uit het
geheugen van het BLUETOOTH-apparaat en
voer het paren nogmaals uit. (Zie de stappen
2 en 3 van "Een verbinding tot stand brengen
met een BLUETOOTH-apparaat".)
Het paren met behulp van de NFCfunctie mislukt.
• Probeer handmatig te paren. (Zie "Een
verbinding tot stand brengen met een
BLUETOOTH-apparaat".) Sommige NFCcompatibele smartphones kunnen niet
worden gepaard met behulp van de
NFC-functie van dit apparaat, afhankelijk van
de functies of specificaties van dat
betreffende apparaat.
• Controleer of de smartphone voldoet aan de
compatibiliteitsvereisten. (Zie "Compatibele
smartphones" onder "Een verbinding tot
stand brengen via one-touch (NFC)".)
Als het apparaat nog steeds niet goed
werkt
Probeer op de onderkant van het apparaat
RESET in te drukken met een dunne pen. Het
apparaat zal opnieuw worden ingeschakeld
met behoud van de door de gebruiker
geconfigureerde instellingen.
BLUETOOTH
Er wordt geen geluid voortgebracht.
• Zorg ervoor dat dit apparaat niet te ver weg
staat van het BLUETOOTH-apparaat en dat dit
apparaat geen storing ontvangt vanaf een
draadloos LAN, een ander draadloos apparaat
dat zendt op 2,4 GHz of een magnetron.
• Controleer of de -BLUETOOTH-verbinding
correct tot stand werd gebracht tussen dit
apparaat en het BLUETOOTH-apparaat.
• Voer het paren opnieuw uit. (Zie "Een
verbinding tot stand brengen met een
BLUETOOTH-apparaat".)
• Blijf uit de buurt van metalen voorwerpen en
oppervlakken.
• Verzeker u ervan dat de BLUETOOTH-functie
is geactiveerd op het BLUETOOTH-apparaat.
Als onderhoud wordt uitgevoerd
Alle door de gebruiker geconfigureerde
instellingen, zoals de voorkeurzenders, de
slaaptimer en de klok, kunnen worden
teruggesteld op de standaardinstellingen.
Noteer de gemaakte instellingen voor het geval
u ze opnieuw moet instellen.
Mededelingen
No preset
• Er is geen zender van de geselecteerde
frequentieband (DAB of FM) opgeslagen
onder een voorkeurzenderknop.
Service not available
• De geselecteerde zender of service zendt op
dit moment niet uit.
Technische gegevens
*1 Het daadwerkelijke bereik verschilt
afhankelijk van factoren zoals obstakels
tussen de apparaten, magnetische velden
rondom een magnetron, statische
elektriciteit, ontvangstgevoeligheid,
prestaties van de antenne,
besturingssysteem, softwareprogramma's,
enz.
*2 BLUETOOTH-standaardprofielen geven het
doel aan van de BLUETOOTH-communicatie
tussen de apparaten.
*3 Codec: compressie- en conversieformaat
voor audiosignalen
*4 Subband-codec
NFC
Gebruikte frequentie
13,56 MHz
Bedrijfstemperatuurbereik
5°C – 35°C
Ingang
Tijdweergave
24-uurs systeem of 12-uurs systeem
Uitgang
Frequentiebereik
 (hoofdtelefoon-)aansluiting
(ø 3,5 mm, stereomini-aansluiting)
DAB (Band-III): 174,928 MHz –
239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(in stappen van 0,05 MHz)
Vereiste voeding
DAB-frequentietabel (Band-III) (in MHz)
Kanaal
Frequentie
Kanaal
Frequentie
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Luidspreker
Diameter: ong. 45 mm; Impedantie:
4 Ω stereo
Audio-uitgangsvermogen
2,5 W + 2,5 W (wanneer het apparaat
van stroom wordt voorzien door de
bijgeleverde netspanningsadapter)
1,5 W + 1,5 W (wanneer het apparaat
van stroom wordt voorzien door de
ingebouwde accu)
BLUETOOTH
AUDIO IN-aansluiting
(ø 3,5 mm, stereomini-aansluiting)
Communicatiesysteem
BLUETOOTH-specificatie versie 4.1
Uitgang
BLUETOOTH-specificatie
vermogensklasse 2
Maximumuitgangsvermogen
6 dBm
Maximale communicatieafstand
In een rechte lijn ongeveer 10 m*1
Frequentieband
2,4 GHz-band
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS
Compatibele BLUETOOTH-profielen*2
A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP
(Audio/Video Remote Control
Profile)
Ondersteunde codec*3
SBC*4
Zendbereik (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz
(bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)
Ingebouwde oplaadbare
lithiumionaccu
Voeding
5,8 V gelijkstroom van 2,0 A (bij
gebruik van de bijgeleverde
netspanningsadapter aangesloten op
een voeding van 100 V – 240 V
wisselstroom van 50 Hz/60 Hz) of bij
gebruik van de ingebouwde
lithiumionaccu
Gebruiksduur van de lithiumionaccu
BLUETOOTH: Ong. 25 uur*1
DAB: Ong. 17 uur*1
FM: Ong. 17,5 uur*1
*1 Wanneer de opgegeven muziekbron wordt
gebruikt en het volumeniveau van het
apparaat als volgt is ingesteld
——BLUETOOTH: 20
——DAB: 20
——FM: 25
BLUETOOTH: Ong. 15 uur*2
DAB: Ong. 11,5 uur*2
FM: Ong. 15,5 uur*2
Wat is RDS?
Het Radio Data System (RDS) werd
geïntroduceerd door de Europese
Radio-unie (ERU) in 1987 en maakt het
mogelijk om informatie, zoals de
zendernaam, te ontvangen via het
57 kHz-subdraaggolfsignaal van
FM-uitzendingen. Echter, de
beschikbaarheid van RDS-gegevens
varieert afhankelijk van het gebied. Het
zal daarom niet altijd mogelijk zijn om
RDS-informatie te ontvangen.
De RDS-functies gebruiken
De radio ondersteunt de volgende
RDS-functies:
RDS-functie
Beschrijving
Zendernaamweergave
Beeldt de zendernaam af
van de zender waarnaar
u luistert.
PTY
(programmasoort)
Beeldt het
programmatype af van
het ontvangen
programma.
RT (radiotekst)
Beeldt tekstinformatie in
vrije vorm af.
Opmerkingen
• De RDS-functies worden niet ingeschakeld
als de FM-zender die wordt ontvangen geen
RDS-gegevens zendt. Mogelijk werken ze
niet goed in gebieden waarin RDSuitzendingen in een experimentele fase
verkeren.
• Als het radiosignaal dat wordt ontvangen
zwak is, kan het enige tijd duren om
RDS-gegevens te ontvangen.
PTY (programmasoort)
Deze functie geeft services of RDSgegevens in programmasoort aan,
zoals Nieuws of Sport, die worden
uitgezonden als DAB of met RDSgegevens.
Als de ontvangen service of zender de
programmasoort niet uitzendt, wordt
"No PTY" afgebeeld.
Programmasoort
Display
Geen programmasoort
None
*2 Wanneer de opgegeven muziekbron wordt
gebruikt en het volumeniveau van het
apparaat is ingesteld op het maximum
Nieuws
News
Actualiteiten
Current Affairs
Informatie
Information
Stroomverbruik
Sport
Sport
In de stand-bystand
0,6 W of minder
(wanneer de helderheid van het
display is ingesteld op hoog en de
BLUETOOTH-stand-bystand is
ingeschakeld)
In de functie "uit"
0,2 W of minder
Educatie
Education
Toneel
Drama
Cultuur
Arts
Wetenschap
Science
Gevarieerd
Talk
Popmuziek
Pop Music
Rockmuziek
Rock Music
Easy listening-muziek
Easy Listening
Afmetingen
Light klassieke muziek
Light Classical
Ong. 106 mm  172 mm  117 mm
(b/h/d) inclusief uitstekende
onderdelen en bedieningsorganen
Zwaar klassieke muziek
Classical Music
Overige muziek
Other Music
Weer
Weather
Gewicht
Economie
Finance
Ong. 860 g
Kinderprogramma
Children’s
Maatschappij
Factual
Bijgeleverde accessoires
Religie
Religion
Netspanningsadapter (AC-E5820) (1)
Garantie (1)
Inbelprogramma
Phone In
Toerisme
Travel
Het ontwerp en de technische
gegevens zijn onderhevig aan
veranderingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
Vrije tijd
Leisure
Jazzmuziek
Jazz and Blues
Countrymuziek
Country Music
Nationale muziek
National Music
Oude Music
Oldies Music
Folkmuziek
Folk Music
Documentaire
Documentary
Alarmtest
Alarm Test
Alarm
Alarm – Alarm !
Opmerkingen over licenties
en handelsmerken
• Het woordmerk en logo van
BLUETOOTH zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van
deze merken door Sony Corporation
vindt onder licentie plaats.
• Het merkteken N is een handelsmerk
of geregistreerd handelsmerk van
NFC Forum, Inc. in de VS en andere
landen.
• Android™ is een handelsmerk van
Google Inc.
• Overige handelsmerken en
handelsnamen zijn in eigendom van
hun respectieve eigenaren. In deze
handleiding worden de symbolen ™
en niet vermeld.
®
Download PDF

advertising