Sony | XDR-S50 | Sony XDR-S50 Gebruiksaanwijzing

2-698-587-31(2)
Nederlands
DAB DIGITAL
RADIO
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand
of een electrische schok te verlagen.
• Wilt u de DAB-zoekfunctie halverwege annuleren, dan drukt u op AUTO
TUNE. Eventuele services die worden ontvangen voordat u de zoekfunctie
annuleert, worden toegevoegd aan de lijst met ontvangbare services.
• Als de batterijen gedurende enige tijd niet in het apparaat zijn geplaatst, wordt
de lijst met de ontvangstgeschiedenis gewist. In dit geval moet u de zoekfunctie
nogmaals uitvoeren.
• Als u de eerste instelling instelt, worden eventuele DAB-services die zijn
vastgelegd als PRESET, gewist.
• Als u het apparaat op een andere locatie wilt gebruiken of als u een nieuwe
service wilt toevoegen na de eerste instelling, drukt u op AUTO TUNE en laat
u de toets los. "FULL <SCANNING>" wordt in het display weergegeven en het
apparaat zoekt automatisch naar ontvangbare services en maakt een lijst met
deze services.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of
inbouwkast.
Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen
voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat
zetten.
Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
Als de netspanningsadapter niet normaal functioneert, verbreekt u onmiddellijk
de aansluiting op het stopcontact.
Printed on 100% recycled
paper using VOC (Volatile
Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
XDR-S50
© 2006 Sony Corporation
Levensduur van de batterij (uren bij benadering)
PTY-label
De klok instellen
BETA 1
"AM 12:00" (of "0:00") knippert in het display wanneer de batterijen worden
geplaatst of de netspanningsadapter wordt aangesloten en er voor het eerst na
aankoop of na het opnieuw instellen op POWER wordt gedrukt.
1
Signaalniveau
Servicelabel
Problemen oplossen
BETA 1
SIGNAL LEVEL:100
BETA 1
BETA 1
Als het probleem blijft optreden nadat u de volgende controles hebt uitgevoerd,
moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Bitsnelheid
Ensemblelabel
BETA 1
BIT RATE:192kbps
BETA 1
BETA DIGITAL ONE
Het display is gedimd of er wordt geen aanduiding weergegeven.
• Het apparaat wordt gebruikt bij zeer hoge of lage temperaturen of op een zeer
vochtige plaats.
Klok
Frequentie
1
2
4
Bij gebruik van
HOLD
POWER
HOLD
POWER
TUNE MODE
SLEEP
SLEEP
SC
TUNE MODE AUTO TUNE
SC
AUTO TUNE
PRESET 1, 2, 3
1
PRESET / ENTER
2
Sony alkaline LR6 (AA-formaat)
DAB
9
* Gemeten volgens JEITA-normen (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). De werkelijke levensduur van de batterij is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder het apparaat wordt gebruikt.
3
De batterijen vervangen
PRESET/ENTER
Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt het geluid zachter en kan het geluid
vervormen.
Wanneer de batterijen volledig leeg zijn, wordt "E" in het display weergegeven
en wordt het apparaat uitgeschakeld.
Als "E" wordt weergegeven, moet u alle batterijen door nieuwe vervangen. Als
u de batterijen hebt vervangen, drukt u op POWER om de aanduiding uit te
schakelen.
Hoofdtelefoonaansluiting
DC IN 6V
U/u-regelaar
DC IN 6V
BETA 1
EUROPEAN EQUITIE
DISPLAY
CLOCK
CLOCK
LIGHT
Opmerkingen over batterijen
• Probeer droge batterijen niet opnieuw op te laden.
• Draag batterijen niet samen met muntstukken of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en negatieve polen van de batterijen per ongeluk in contact
komen met een metalen voorwerp, kan warmte worden geproduceerd.
• Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de
batterijen om beschadiging door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
• Gebruik niet twee verschillende soorten batterijen tegelijk.
• Als u de batterijen vervangt, moet u alle batterijen door nieuwe vervangen.
LIGHT
A
Als de klep van het batterijvak losraakt
(zie afbeelding B)
B
De klep van het batterijvak is zo ontworpen dat de klep losraakt als deze met veel
kracht wordt geopend. Bekijk de afbeelding als u de klep wilt terugplaatsen.
LR6 (AA-formaat) × 4
1
1 Plaats het rechterscharnier van de klep in de rechteropening van het
apparaat.
2 Plaats het linkerscharnier in de linkeropening van het apparaat.
Opmerkingen over de netspanningsadapter
• Wanneer u het apparaat gebruikt op de interne batterijen, haalt u de
netspanningsadapter uit het stopcontact en de DC IN 6 V-aansluiting.
Controleer of de stekker van de externe stroombron is losgekoppeld voordat u
het apparaat gebruikt.
• Gebruik alleen de bijgeleverde netspanningsadapter van Sony. De polariteit van
de stekkers van andere fabrikanten kan afwijken. Als u de bijgeleverde
netspanningsadapter niet gebruikt, kan dit storingen in het apparaat
veroorzaken.
C
Draai U/u om het uur in te stellen en druk op PRESET/ENTER.
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
Ontvangst verbeteren
2
Houd CLOCK langer dan 2 seconden ingedrukt om het
instelvenster voor de tijd weer te geven.
Draai U/u om "ON" te selecteren en druk op PRESET/ENTER.
Opmerkingen
• Als DAB niet beschikbaar is (afhankelijk van het gebied), kunt u deze functie
uitschakelen.
• Is deze functie geactiveerd terwijl u de klok handmatig aanpast, dan wordt de
klok de volgende keer dat er DAB-gegevens worden ontvangen, aangepast.
Bediening van de radio
D
Antenne
DAB Band-III:
Trek de telescoopantenne uit en pas de lengte en de hoek van de antenne aan voor
de beste ontvangst.
Als het apparaat weer is ingeschakeld, wordt de laatste band waarnaar u hebt
geluisterd, ontvangen.
Druk op TUNE MODE om de gewenste modus te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de modus geschakeld tussen
ALPHABETICAL en PRESET.
Als u wilt overschakelen naar MANUAL, houdt u TUNE MODE langer dan
2 seconden ingedrukt. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de
vorige modus.
3
Draai U/u om af te stemmen op de gewenste service.
U hoort twee korte pieptonen als het laagste DAB-ensemble wordt ontvangen
tijdens het afstemmen.
4
Regel het volume met VOL.
BETA 1
<NO ENSEMBLE>
Druk op een van de PRESET-toetsen (PRESET 1 – 3) waaronder
de gewenste service is opgeslagen.
Instelmodus
1
2
Druk herhaaldelijk op TUNE MODE tot " P " in het display
wordt weergegeven.
Draai U/u om de gewenste favoriete service te selecteren.
Opmerking
Als u de bovenstaande procedure niet binnen 65 seconden uitvoert tijdens een
bewerking, wordt de huidige modus geannuleerd.
Een vooraf ingestelde service verwijderen
1 Voer de procedure bij "Afstemmen op een vooraf ingestelde
2
3
service" uit en stem af op de service die u wilt verwijderen.
Houd PRESET/ENTER langer dan 4 seconden ingedrukt.
"DELETE OK?" wordt in het display weergegeven.
Druk op PRESET/ENTER.
4
"INIT INITIALIZE OK?" wordt in het display weergegeven.
Druk op PRESET/ENTER.
U hoort geen geluid en "<SCANNING>" wordt in het display weergegeven.
De DAB-zoekfunctie neemt ongeveer 30~90 seconden in beslag. Als de
zoekfunctie is voltooid, ontvangt het apparaat de eerste service die in
alfabetische volgorde is opgeslagen met de DAB-zoekfunctie.
componenten
services 3
SC
componenten
secundaire componenten
services 4
componenten
secundaire componenten A
INIT <SCANNING>
secundaire componenten B
RESET-toets
Opmerkingen
• Als u de handeling niet binnen 65 seconden uitvoert, wordt de eerste
zoekfunctie geannuleerd.
• Als er geen uitzendingen worden gevonden door de DAB-zoekfunctie, wordt
"SIGNAL NOT FOUND" in het display weergegeven.
SIGNAL NOT FOUND
Componentlabel t Dynamisch label t PTY-label t Servicelabel t
Ensemblelabel t Frequentie t Klok t Bitsnelheid t Signaalniveau t
Componentlabel
Als u DISPLAY langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt het normale
display hersteld.
PTY (programmatype)
Met deze functie wordt het programmatype van services in de DAB-band
aangegeven, zoals NEWS en SPORTS in de PTY-lijst.
Opmerking
Wanneer de geselecteerde secundaire component is afgelopen, keert het apparaat
automatisch terug naar de primaire component.
Band
Frequentie
DAB (Band-III)
174,928 – 239,200 MHz
Frequentietabel voor DAB (Band-III)
(MHz)
Nr.
Kanaal
Frequentie
Nr.
Kanaal
Frequentie
1
5A
174,928
2
5B
176,640
20
9D
208,064
21
10A
3
5C
209,936
178,352
22
10B
4
211,648
5D
180,064
23
10C
213,360
5
6A
181,936
24
10D
215,072
25
11A
216,928
11B
218,640
8
6D
187,072
27
11C
220,352
Programmatype
Display
9
7A
188,928
28
11D
222,064
Niet opgegeven
None
10
7B
190,640
29
12A
223,936
Nieuws
News
11
7C
192,352
30
12B
225,648
Actualiteiten
Current Affairs
12
7D
194,064
31
12C
227,360
Informatie
Information
13
8A
195,936
32
12D
229,072
Sport
Sport
14
8B
197,648
33
13A
230,784
Educatieve programma’s
Education
15
8C
199,360
34
13B
232,496
Toneel
Drama
16
8D
201,072
35
13C
234,208
Druk op SLEEP.
Cultuur
Cultures
17
9A
202,928
36
13D
235,776
"SLEEP" en de timerinstelling worden weergegeven.
Wetenschap
Science
18
9B
204,640
37
13E
237,488
Diversen
Varied Speech
19
9C
206,352
38
13F
239,200
Popmuziek
Pop Music
Rockmuziek
Rock Music
Easy Listening
Easy Listening
De slaaptimer instellen
U kunt in slaap vallen terwijl u naar de radio luistert met de ingebouwde
slaaptimer. Hiermee wordt de radio na een ingestelde tijdsduur automatisch
uitgeschakeld.
SLEEP 60
Als u op SLEEP drukt wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
apparaat ingeschakeld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste instelling voor de
slaaptimer te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de tijdsduur voor de instelling als volgt
gewijzigd:
60
45
30
15
OFF
U hoort twee korte pieptonen wanneer het display terugkeert naar "SLEEP 60".
Ongeveer 3 seconden nadat u de tijdsduur hebt ingesteld, wordt "SLEEP " in het
display weergegeven.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de tijdsduur is verstreken.
Licht klassiek
Light Classics M
Klassiek
Serious Classics
Overige muziek
Other Music
Weerberichten
Weather & Metr
Financiën
Finance
Kinderprogramma’s
Children’s Progs
Sociale zaken
Social Affairs
Religie
Religion
Phone In
Phone In
Reizen
Travel & Touring
Ontspanning
Leisure & Hobby
Jazzmuziek
Jazz Music
Countrymuziek
Country Music
Nationale muziek
National Music
De slaaptimer uitschakelen
Oldies
Oldies Music
Druk op POWER om het apparaat uit te schakelen voordat de ingestelde
tijdsduur is verstreken of druk herhaaldelijk op SLEEP om in stap 2 de
slaaptimer in te stellen op "SLEEP OFF".
"SLEEP " verdwijnt uit het display.
Folkmuziek
Folk Music
Documentaires
Documentary
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste instelling voor de slaaptimer te
selecteren. U kunt dit zelfs doen als de slaaptimer al is geactiveerd.
Sluit de hoofdtelefoon aan op de i (hoofdtelefoon) aansluiting. Het geluid wordt
niet uitgevoerd via de luidspreker.
Per ongeluk bedienen
voorkomen
— De functie HOLD
Het LCD-scherm verlichten
Met deze functie kunt u voorkomen dat de radio per ongeluk wordt ingeschakeld
of dat de radioservicefrequentie per ongeluk wordt gewijzigd. Schuif HOLD in
de richting van de pijl. Wanneer u op een toets drukt, knippert "<HOLD>" 3
seconden en worden de toetsen op de radio uitgeschakeld.
Als u deze functie wilt annuleren, schuift u HOLD in de tegenovergestelde
richting van de pijl.
Het apparaat opnieuw
instellen (zie afbeelding E)
Druk met een puntig voorwerp op deze toets als de radio niet meer goed
functioneert.
De klokinstellingen en de vooraf ingestelde services worden teruggezet op de
fabrieksinstellingen.
Voorzorgsmaatregelen
componenten
24-uurs systeem
Frequentiebereik
Wanneer u op DISPLAY drukt terwijl de eerste regel uitgerekt wordt
weergegeven, wordt de inhoud als volgt gewijzigd:
services 1
services 2
12-uurs systeem
Andere landen/regio’s
26
Druk op SC om de gewenste secundaire component te ontvangen. "SC " wordt
weergegeven als de secundaire component wordt ontvangen.
Pas de antenne zo nodig aan.
Druk op POWER om de radio in te schakelen.
Houd AUTO TUNE langer dan 2 seconden ingedrukt.
Verenigd Koninkrijk
185,360
Eerste instelling voor de DABfunctie
1
2
3
Tijdsweergave
183,648
Opmerkingen
• De eerste keer dat u het apparaat inschakelt terwijl u het gebruikt op
netspanning, is de achtergrondverlichting ingesteld op aan (standaard).
Wijzigingen in deze instelling worden opgeslagen.
• Wanneer u het apparaat op batterijen gebruikt, wordt de achtergrondverlichting
automatisch uitgeschakeld als er 30 seconden geen handeling wordt uitgevoerd.
ensemble
Technische gegevens
6C
Als de geselecteerde primaire component een secundaire component heeft,
knippert "SC " in het display.
U (omhoog) of u (omlaag)
De vooraf ingestelde services kunnen opnieuw worden ingesteld als er een
onderhoudstaak is uitgevoerd.
Noteer de instellingen voor het geval u de instellingen opnieuw moet opgeven.
6B
Opmerking
Houd de onderkant van de antenne vast als u de richting van
de antenne wilt aanpassen. De antenne kan worden
beschadigd als u de antenne met te veel kracht verplaatst.
Als u U/u draait of op SC drukt, gebeurt het volgende:
Een service kan niet worden ontvangen wanneer er op een PRESETtoets wordt gedrukt.
• De service is niet ingesteld.
• Er is een andere service ingesteld. Stel de service opnieuw in.
7
Overige handige functies
2
Het geluid is erg zwak of wordt onderbroken, of de ontvangst is niet
goed.
• Als u zich in een gebouw bevindt, plaatst u het apparaat in de buurt van een
raam.
6
Opmerking
Als u tijdens de procedure het verwijderen wilt annuleren, drukt u op DISPLAY.
De vooraf ingestelde service waarop in stap 1 is afgestemd, wordt ontvangen.
1
BETA 1
Met alle vragen over of eventuele problemen met het apparaat kunt u
terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Als de ontvangen service het programmatype niet uitzendt, wordt
" NO PTY Data " weergegeven.
Druk op LIGHT om de achtergrondverlichting in te stellen op aan of uit.
BETA 4
EUROPEAN EQUITIE
Opmerkingen
• Als er geen servicelabel beschikbaar is, wordt er geen bericht weergegeven.
• Is er geen dynamisch label beschikbaar, dan wordt "<NO DLS>" weergegeven.
Terwijl een componentlabel wordt weergegeven op de eerste regel van het
display, houdt u DISPLAY langer dan 2 seconden ingedrukt. Het display wordt
uitgerekt.
Luisteren met een hoofdtelefoon (niet
bijgeleverd)
• Als een geselecteerde service de uitzending beëindigt, wordt het geluid
onderbroken en wordt "< NO SERVICE >" weergegeven. In dit geval draait u
de U/u om een andere service te ontvangen.
Als u U/u draait om de service te wijzigen, wordt het display niet gewijzigd.
Directe voorkeuren
De instelling voor de slaaptimer wijzigen
Opmerkingen over het gebruik van DAB
• Voordat u DAB-uitzendingen kunt ontvangen, moeten er een of meer ensembles
in de lijst worden opgeslagen met de DAB-zoekfunctie. (Zie "Eerste instelling
voor de DAB-functie" voor meer informatie.)
• Als er geen services beschikbaar zijn, kunt u alleen de modus MANUAL
selecteren.
• "< NO ENSEMBLE >" wordt weergegeven wanneer het ensemble voor de
geselecteerde service niet kan worden ontvangen.
BETA 1
12B 225.648MHz
AM 11:55
Uitgerekt display
ALPHABETICAL: opgeslagen services in alfabetische volgorde selecteren.
PRESET: vooraf ingestelde services selecteren. " P " wordt in het display
weergegeven.
MANUAL: de frequentie incrementeel aanpassen.
Druk op POWER om de radio in te schakelen.
BETA 1
Afstemmen op een vooraf ingestelde service
Informatie over de SC (secundaire component)
Als de batterijen worden geplaatst of als de netspanningsadapter voor het eerst na
aankoop wordt aangesloten (of nadat het apparaat opnieuw is ingesteld), zoekt
het apparaat automatisch naar ontvangbare uitzendingen en maakt een lijst met
deze uitzendingen.
Als u nogmaals wilt zoeken naar DAB-uitzendingen, of als het apparaat opnieuw
is ingesteld, voert u de volgende procedure uit:
E
Opmerkingen
• Herhaal deze procedure als u nog een service wilt instellen.
• Als u de ingestelde service wilt wijzigen, stemt u af op de gewenste service en
herhaalt u stap 2 en 3. De nieuwe service vervangt de vorige service.
Het apparaat kan DAB-services ontvangen en de modi ALPHABETICAL,
PRESET en MANUAL zijn beschikbaar.
2
Draai U/u om het nummer te selecteren waaronder u de favoriet
wilt opslaan en druk op PRESET/ENTER.
Wanneer de vooraf ingestelde service is verwijderd, wordt de vooraf
ingestelde service ontvangen die voorafgaat aan de verwijderde service.
"CLOCK ADJ " gaat branden en de klok wordt aangepast met de DABgegevens die worden ontvangen.
1
Voer stap 1 tot en met 3 uit van "Bediening van de radio" en stem
handmatig af op de service die u wilt instellen.
Houd PRESET/ENTER langer dan 2 seconden ingedrukt.
NEWS
"STORED" wordt één seconde in het display weergegeven, waarna de service
is opgeslagen.
AUTO TIME SET
ON OFF
(zie afbeelding D)
DC IN 6V
3
Draai U/u om de minuten in te stellen en druk op PRESET/
ENTER.
Met deze functie kan de ingebouwde klok van dit apparaat automatisch worden
gesynchroniseerd met eventuele DAB-gegevens die worden ontvangen.
Sluit de netspanningsadapter (bijgeleverd) stevig aan op de DC IN 6 V-aansluiting
en op een stopcontact.
Plaats eerst de E-pool
van de batterij in het vak.
Vooraf instellen met de instelmodus
Het componentlabel en het voorinstelnummer worden in het display
weergegeven.
De functie voor het automatisch aanpassen van
de klok instellen
1
Voer stap 1 tot en met 3 uit van "Bediening van de radio" en stem
handmatig af op de service die u wilt instellen.
Houd een van de PRESET-toetsen (PRESET 1 – 3) langer dan
2 seconden ingedrukt.
U hoort een pieptoon en "STORED" wordt één seconde in het display
weergegeven, waarna de service is opgeslagen.
2
Opmerkingen
• Als u de handeling niet binnen 65 seconden uitvoert terwijl u de klok instelt,
wordt het instellen van de klok geannuleerd.
• Wilt u het instellen van de klok halverwege annuleren, dan drukt u op CLOCK.
• Als u de huidige tijd wilt weergeven terwijl een DAB-uitzending wordt
ontvangen, drukt u op DISPLAY. (Zie "Het display wijzigen" voor meer
informatie.)
Netspanning gebruiken (zie afbeelding C)
2
2
1
Tips
• Als u de huidige tijd snel wilt instellen, draait u U/u en houdt u de regelaar
vast.
• Wilt u de tijd tot op de seconde nauwkeurig instellen, dan past u de minuten aan
in stap 4 en drukt u op PRESET/ENTER om de klok te synchroniseren met
een tijdsignaal (zoals het tijdsignaal van de telefoon).
• Het kloksysteem verschilt per model. Bij het 24-uurs systeem duidt "0:00"
bijvoorbeeld op middernacht en duidt "12:00" op twaalf uur ‘s middags.
Opmerkingen over het vervangen van de batterijen
• Vervang de batterijen binnen 1 minuut, anders worden de klok, eventuele lijsten
met ontvangbare uitzendingen voor de DAB-zoekfunctie, vooraf ingestelde
favoriete services en alle instellingen opnieuw ingesteld. Als dit gebeurt, moet u
de functies opnieuw instellen.
• Als de batterijen worden vervangen terwijl het apparaat is ingeschakeld, kan de
fabrieksinstelling van het apparaat worden hersteld.
VOL
DSPL
Houd CLOCK langer dan 2 seconden ingedrukt om het
instelvenster voor de tijd weer te geven.
Draai U (omhoog)/u (omlaag) om "OFF" te selecteren en druk op
PRESET/ENTER.
De klok gaat lopen en ":" gaat knipperen.
(JEITA*)
Wanneer u op DISPLAY drukt, wordt de onderste regel in het display als volgt
gewijzigd:
Componentlabel
De aanduiding voor de minuten gaat knipperen.
met de polen in de juiste richting en sluit de klep.
Een dynamisch label kan maximaal 128 tekens bevatten. PTY-, service- en
ensemblelabels kunnen maximaal 16 tekens bevatten.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
BETA 1
EUROPEAN EQUITIE
3
De batterijen installeren (zie afbeelding A)
1 Open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat.
2 Plaats vier LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat) (niet bijgeleverd)
Druk op DISPLAY. De geselecteerde displaymodus blijft ongewijzigd, zelfs als
u het apparaat uit- en inschakelt of de band wijzigt.
Vooraf instellen met directe voorkeuren
TIME SET
AM 12:00
Stroombronnen kiezen
Printed in China
De displaymodus wijzigen
Dynamisch label
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
Voorbeeld: 12-uurs systeem.
DAB (Band-III) digitale radio.
Goed leesbaar LCD-scherm met 2 regels voor tekens.
Eenvoudige bediening voor het selecteren van zenders.
Drie toetsen voor directe voorkeurzenders.
Slaaptimer en klokweergave.
Aansluiting voor stereohoofdtelefoon.
Kan worden gebruikt op batterijen (LR6 × 4) of netspanning.
U kunt services op twee manieren vooraf instellen, namelijk met directe
voorkeuren en met de instelmodus.
U kunt 10 services vooraf instellen, waaronder 3 services die kunnen worden
opgeslagen onder de toetsen voor directe voorkeuren (PRESET 1 – 3).
U kunt drie willekeurige vooraf ingestelde services instellen als directe
voorkeuren, die onmiddellijk kunnen worden opgeroepen met een druk op een
van de toetsen PRESET 1 – 3. Voor uw gemak kunt u services die u vaak
gebruikt, instellen als directe voorkeuren.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het display wijzigen
Services vooraf instellen
Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
Favoriete services vooraf
instellen
• Gebruik het apparaat alleen op de stroombronnen die bij "Technische
gegevens" worden vermeld. Als u het apparaat op batterijen wilt gebruiken,
moet u vier LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat) gebruiken. Wilt u het apparaat
op netspanning gebruiken, dan moet u alleen de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken. Gebruik geen andere netspanningsadapters.
• Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld.
• Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0ºC en 40ºC. Als u het apparaat
gebruikt bij een temperatuur die hoger is dan dit bereik, kunnen cijfers in het
display worden weergegeven die niets te maken hebben met de frequentie die
wordt ontvangen. Gebruikt u het apparaat bij een temperatuur die lager is dan
dit bereik, dan kunnen de weergegeven cijfers heel langzaam worden gewijzigd.
(Als u het apparaat weer gebruikt bij de aanbevolen temperaturen, verdwijnen
deze problemen. Het apparaat wordt hierdoor niet beschadigd.)
• Het naamplaatje met de werkspanning, enzovoort, bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, vocht,
zand, stof of mechanische schokken. Laat het apparaat niet achter in een auto
die in de zon geparkeerd staat.
• Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de
netspanningsadapter loskoppelen en de batterijen verwijderen. Laat het
apparaat nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het verder gebruikt.
• In voertuigen of gebouwen wordt het radiosignaal wellicht moeilijk of met ruis
ontvangen. Zet het apparaat in de buurt van een raam.
• Er wordt een krachtige magneet gebruikt in de luidsprekers, dus u moet
creditcards met magnetische codering en horloges die met de hand moeten
worden opgewonden, uit de buurt van het apparaat houden. Anders kunnen deze
voorwerpen worden beschadigd door de magneet.
• Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een mild zeepsopje om de
behuizing van het apparaat te reinigen.
Luidspreker:
Ongeveer 7,7 cm in diameter, 8 Ω
Uitgangsvermogen:
0,3 W (bij 10% harmonische vervorming)
Uitgangsaansluiting:
i (hoofdtelefoon) aansluiting (ø 3,5 mm, stereomini-aansluiting)
Stroomvereisten:
6 V gelijkstroom, vier LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat)
Externe voedingsbron:
DC IN 6 V
Afmetingen:
Ongeveer 189 × 102,8 × 37,9 mm (b/h/d) inclusief uitstekende delen en
bedieningselementen
Gewicht:
Ongeveer 486 g inclusief batterijen
Bijgeleverd accessoire:
Netspanningsadapter (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Er zijn geen gehalogeneerde vlamvertragende stoffen gebruikt in
de printplaten.
Acertar o relógio
HOLD
POWER
HOLD
POWER
TUNE MODE
SLEEP
SLEEP
SC
TUNE MODE AUTO TUNE
SC
AUTO TUNE
PRESET 1, 2, 3
1
PRESET / ENTER
2
A indicação “AM 12:00” (ou “0:00”) aparece a piscar no visor quando instalar as
pilhas ou ligar o transformador de CA e carregar em POWER, pela primeira vez,
depois de adquirir ou reiniciar o rádio.
Português
3
1
2
ADVERTÊNCIA
PRESET/ENTER
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha
este aparelho à chuva nem à humidade.
A indicação da hora começa a piscar.
Exemplo: sistema de 12 horas.
Para evitar choques eléctricos não abra o aparelho. Os serviços de
assistência só devem ser prestados por técnicos qualificados.
Tomada para
auscultadores
Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário
embutido.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque objectos cheios
de líquido, tais como jarras, em cima do aparelho.
Ligue o transformador de CA a uma tomada de CA de fácil acesso. Se detectar
alguma anomalia no transformador de CA, desligue-o da tomada imediatamente.
DC IN 6V
3
VOL
BETA 1
EUROPEAN EQUITIE
DSPL
DISPLAY
CLOCK
LIGHT
B
Colocar as pilhas (Consulte a fig. A)
1
2
LR6 (tamanho AA) × 4
1
Abra o compartimento das pilhas no lado de trás do aparelho.
Coloque quatro pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA) (não
fornecidas), respeitando as polaridades e feche a tampa.
Vida útil da pilha (número aprox. de horas)
Quando utilizar
2
Pilha alcalina LR6 da Sony (tamanho AA)
(JEITA*)
DAB
9
* Medida pelas normas da JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). A vida útil real da pilha pode variar dependendo das
condições do aparelho.
Introduza primeiro o
lado E da pilha.
Consulte Programar a função de acerto
automático do relógio
Esta função permite sincronizar automaticamente o relógio interno do aparelho
com os dados DAB recebidos.
2
Quando as pilhas estão fracas, o som fica mais baixo e com distorções.
Quando as pilhas estiverem completamente descarregadas, a indicação “E”
aparece no visor e a corrente desliga-se.
Quando a indicação “E” aparecer, substitua ambas as pilhas por novas. Depois
de substituir as pilhas, carregue em POWER para fazer desaparecer a indicação.
C
Transformador de CA
(fornecido)
DC IN 6V
D
Antena
Notas sobre a substituição das pilhas
• Não demore mais de 1 minuto a substituir as pilhas pois, se isso acontecer, o
relógio, as listas das emissoras sintonizáveis para varrimento DAB, os serviços
programados como preferidos e todas as definições voltam aos valores de
fábrica. Se isso acontecer, programe novamente as funções.
• Se substituir as pilhas com a corrente ligada, o rádio pode voltar aos valores de
fábrica.
Notas sobre as pilhas
• Não tente recarregar pilhas secas.
• Não transporte as pilhas juntamente com moedas ou outros objectos metálicos.
Pode gerar-se calor se os terminais positivo e negativo das pilhas ficarem,
acidentalmente, em contacto com um objecto metálico.
• Se não tencionar utilizar o aparelho durante muito tempo, retire as pilhas para
evitar os danos provocados pela fuga do electrólito e pela corrosão.
• Não utilize diferentes tipos de pilha simultaneamente.
• Quando substituir as pilhas, mude-as todas.
Se a tampa do compartimento das pilhas se
soltar
(Consulte a fig. B)
Notas
• Se DAB não estiver disponível (dependendo da área), pode desactivar esta
função.
• Se esta função estiver activa quando acertar manualmente o relógio, este é
acertado com os dados DAB da próxima vez que o aparelho os receber.
Funcionamento do rádio
O rádio pode receber serviços DAB e tem os modos ALPHABETICAL, PRESET
e MANUAL.
ALPHABETICAL: para seleccionar um serviço memorizado por ordem
alfabética.
PRESET: Para seleccionar os serviços programados. A indicação “ P ” aparece
no visor.
MANUAL: para regular a frequência por incrementos.
1
E
Utilizar a corrente doméstica
(Consulte a fig. C)
Ligue bem o transformador de CA (fornecido) à tomada DC IN 6 V e a uma
tomada de parede.
Botão RESET
Notas sobre o transformador de CA
• Quando utilizar o rádio com as pilhas internas, desligue o transformador de CA
da tomada de parede e da tomada DC IN 6 V. Antes de utilizar o rádio verifique
se a ficha da fonte de alimentação externa está desligada.
• Utilize apenas o transformador de CA da Sony fornecido. A polaridade das
fichas dos outros fabricantes pode ser diferente. Se não utilizar o transformador
de CA fornecido pode provocar uma avaria.
Carregue em POWER para ligar o rádio.
Quando ligar novamente o rádio, sintoniza a última banda que ouviu.
2
Rode U/u para sintonizar o serviço desejado.
Ajuste o volume com o botão VOL.
BETA 1
<NO ENSEMBLE>
Sobre o SC (componente secundário)
(Consulte a fig. D)
DAB Banda-III:
Estique a antena telescópica e regule o comprimento e o ângulo para obter uma
recepção melhor.
Nota
Regule a direcção da antena pegando-lhe por baixo. Se mover
a antena com demasiada força, pode danificá-la.
Se o componente primário seleccionado tiver um componente secundário, “SC ”
pisca no visor.
BETA 4
EUROPEAN EQUITIE
Carregue em SC para receber o componente secundário desejado. Durante a
recepção do componente secundário “SC ” aparece no visor.
Se rodar U/u ou carregar em SC acontece o seguinte:
U (para cima) ou u (para baixo)
Programação inicial de DAB
Quando instalar as pilhas ou ligar o transformador de CA pela primeira vez,
depois de adquirir (ou depois de reiniciar) o rádio, este procura e cria
automaticamente uma lista das estações sintonizáveis.
Se quiser voltar a procurar as transmissões DAB ou reiniciar o rádio, faça o
seguinte:
4
Regule a antena correctamente.
Carregue em POWER para ligar o rádio.
Carregue continuamente em AUTO TUNE durante mais de 2
segundos.
“INIT INITIALIZE OK?” aparece no visor.
Carregue em PRESET/ENTER.
Não se ouve o som e a indicação “<SCANNING>” aparece no visor. O
varrimento de DAB demora cerca de 30 ~ 90 segundos. Quando terminar, o
rádio sintoniza o primeiro serviço por ordem alfabética memorizado durante
o varrimento DAB.
INIT <SCANNING>
Notas
• Se não executar nenhuma operação num período de 65 segundos, cancela o
modo de varrimento inicial.
• Se não encontrar transmissões com o varrimento DAB, a indicação
“SIGNAL NOT FOUND” aparece no visor.
SIGNAL NOT FOUND
• Para cancelar o varrimento DAB a meio, carregue em AUTO TUNE. Todos os
serviços recebidos antes do cancelamento são adicionados à lista de serviços
que pode sintonizar.
• Se retirar as pilhas durante algum tempo, a lista do histórico das recepções é
apagada e tem de voltar a fazer o varrimento.
• Se voltar à definição inicial, apaga todos os serviços DAB registados como
PRESET.
• Se mudar o rádio de local ou quiser adicionar um novo serviço depois da
definição inicial, carregue e solte AUTO TUNE. “FULL <SCANNING>”
aparece no visor e o rádio faz o varrimento e cria automaticamente uma lista
dos serviços que pode receber.
Para programar utilizando o modo
Taxa de BITS
Identificação do conjunto
1
BETA 1
BIT RATE:192kbps
BETA 1
BETA DIGITAL ONE
Relógio
Frequência
Ouve um sinal sonoro e a mensagem “STORED” aparece durante 1 segundo
no visor indicando que o serviço está memorizado.
2
Execute os passos 1 a 3 de “Funcionamento do rádio” e sintonize
manualmente o serviço que quer programar.
Carregue em PRESET/ENTER durante mais de 2 segundos.
A identificação do componente e o número de memória programado
aparecem no visor.
3
BETA 1
Rode U/u para seleccionar o número preferido para programação e
depois carregue em PRESET/ENTER.
A mensagem “STORED” aparece durante 1 segundo no visor e o serviço fica
memorizado.
Notas
• Para programar outro serviço, repita estes passos.
• Para mudar o serviço programado, sintonize o serviço desejado e repita os
passos 2 e 3. O novo serviço substitui o anterior.
AM 11:55
NEWS
BETA 1
12B 225.648MHz
Se rodar U/u para mudar de serviço, o visor permanece o mesmo.
Notas
• Se não houver nenhuma identificação de serviço, não aparece nenhuma
mensagem.
• Se não houver nenhuma identificação dinâmica, a indicação “<NO DLS>”
aparece.
Sintonizar um serviço memorizado
Memorização directa (Direct Preset)
Carregue num dos botões PRESET (PRESET 1 – 3) em que o
serviço desejado está memorizado.
Modo de programação normal
1
2
Carregue várias vezes em TUNE MODE até a indicação “ P ”
aparecer no visor.
Rode U/u para seleccionar o serviço favorito programado que
deseja.
Apagar um serviço programado
1 Execute os passos de “Sintonizar um serviço memorizado” e
2
3
sintonize o serviço que quer apagar.
Carregue continuamente em PRESET/ENTER durante mais de
4 segundos.
A indicação “DELETE OK?” aparece no visor.
Carregue em PRESET/ENTER.
Quando apagar o serviço memorizado, sintoniza o serviço memorizado
anterior.
Nota
Para cancelar a operação durante o procedimento, carregue em DISPLAY.
Recebe o serviço programado que sintonizou no passo 1.
Visor alongado
Quando a identificação de componente aparecer na primeira linha do visor,
carregue continuamente em DISPLAY durante mais de 2 segundos. O visor
muda para o visor alongado.
BETA 1
Nota
Quando o componente secundário seleccionado terminar, o rádio volta
automaticamente ao componente primário.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus
com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica
que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos
de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este
produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde,
que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços
de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Em caso de dúvidas ou problemas relativos a este aparelho, entre
em contacto com o agente Sony mais próximo.
Sempre que carregar em DISPLAY com a primeira linha visível no visor
alongado, o visor muda da maneira seguinte:
Identificação de componente t Identificação dinâmica t
Identificação PTY t Identificação do serviço t Identificação do conjunto t
Frequência t Relógio t Taxa de BITS t Intensidade do sinal t
Identificação de componente
Se carregar continuamente em DISPLAY durante mais de 2 segundos volta ao
visor normal.
PTY (Tipo de programa)
Esta função mostra serviços por tipos de programa, como NEWS, SPORTS da
lista PTY, transmitidos na DAB.
Se o serviço recebido não transmitir o tipo de programa desejado, aparece a
indicação “ NO PTY Data ”.
Tipo de programa
Indicação no visor
Indefinido
None
Resolução de problemas
Se ainda tiver problemas depois de verificar os seguintes pontos, entre em
contacto com o revendedor Sony mais próximo.
O visor aparece esbatido ou não mostra qualquer indicação.
• Está a utilizar o aparelho com temperaturas extremamente elevadas ou baixas
ou num local com demasiada humidade.
Som muito fraco ou com interrupções ou recepção medíocre.
• Se estiver num edifício, vá para junto de uma janela.
Não consegue sintonizar o serviço quando carrega num botão
PRESET.
• O serviço não foi programado.
• Está programado outro serviço. Volte a programar o serviço.
Se for necessário recorrer à assistência técnica, os serviços memorizados podem
ser reinicializados.
Guarde uma cópia das programações para o caso de querer memorizá-los
novamente.
Notícias
News
Actualidades
Current Affairs
Especificações
Informações
Information
Visualização da hora
Desporto
Sport
Pode adormecer ao som do rádio utilizando o temporizador sleep incorporado que
desliga automaticamente o rádio decorrido o intervalo de tempo programado.
Reino Unido
Sistema de 12 horas
Educação
Education
Outros países/regiões
Sistema de 24 horas
Teatro
Drama
1
Carregue em SLEEP.
Cultura
Cultures
Intervalo de frequência
Aparecem “SLEEP” e a programação do temporizador.
Ciência
Science
Banda
Frequência
Vários
Varied Speech
DAB (Banda-III)
174,928 – 239,200 MHz
Música Pop
Pop Music
Música Rock
Rock Music
Outras funções úteis
Programar o temporizador Sleep (adormecer)
SLEEP 60
2
Tabela de frequências DAB (Banda-III)
Se carregar em SLEEP com o rádio desligado, este liga-se.
Música ligeira
Easy Listening
Carregue várias vezes em SLEEP para seleccionar a programação
do temporizador sleep desejada.
Música clássica ligeira
Light Classics M
1
5A
174,928
20
9D
208,064
Música clássica erudita
Serious Classics
2
5B
176,640
21
10A
209,936
Other Music
3
5C
178,352
22
10B
211,648
Weather & Metr
4
5D
180,064
23
10C
213,360
6A
181,936
24
10D
215,072
Sempre que carregar neste botão, o tempo muda da seguinte forma:
45
30
15
OFF
Outros tipos de música
Meteorologia
Frequência
Nº
Canal
Frequência
Finance
5
Programas para crianças
Children’s Progs
6
6B
183,648
25
11A
216,928
Assuntos sociais
Social Affairs
7
6C
185,360
26
11B
218,640
Religion
8
6D
187,072
27
11C
220,352
7A
188,928
28
11D
222,064
223,936
Finanças
Quando o visor voltar a “SLEEP 60”, ouvem-se dois sinais sonoros curtos.
Decorridos cerca de 3 segundos depois de programar o intervalo de tempo, a
indicação “SLEEP ” aparece no visor.
O rádio desliga-se automaticamente após o intervalo de tempo programado.
Canal
(MHz)
Nº
Religião
Programas com chamadas telefónicas
Phone In
9
Para alterar a programação do temporizador
Sleep (adormecer)
Viagens
Travel & Touring
10
7B
190,640
29
12A
Lazer
Leisure & Hobby
11
7C
192,352
30
12B
225,648
Carregue várias vezes em SLEEP para seleccionar a programação do
temporizador sleep mesmo depois de o ter activado.
Música de Jazz
Jazz Music
12
7D
194,064
31
12C
227,360
Música Country
Country Music
13
8A
195,936
32
12D
229,072
Música nacional
National Music
14
8B
197,648
33
13A
230,784
Música dos velhos tempos
Oldies Music
15
8C
199,360
34
13B
232,496
Música popular
Folk Music
16
8D
201,072
35
13C
234,208
Carregue em POWER para desligar o rádio antes do tempo programado ter
acabado ou carregue várias vezes em SLEEP para programar o temporizador
respectivo para “SLEEP OFF” no passo 2.
“SLEEP ” desaparece do visor.
Documentários
Documentary
17
9A
202,928
36
13D
235,776
18
9B
204,640
37
13E
237,488
19
9C
206,352
38
13F
239,200
Para ouvir com auscultadores (não fornecidos)
Impedir o funcionamento
acidental
Para desactivar o temporizador Sleep
(adormecer)
Ligue os auscultadores à tomada i (auscultadores). Deixa de ouvir o som pelo
altifalante.
Para iluminar o LCD
Carregue em LIGHT para activar/desactivar a iluminação de fundo.
Notas
• Quando ligar o aparelho à tomada de corrente e o utilizar pela primeira vez, a
iluminação de fundo está activada (predefinição). Todas as alterações que fizer
ficam memorizadas.
• Se utilizar o rádio com CC e não executar nenhuma operação durante 30
segundos, a iluminação de fundo desliga-se automaticamente.
— Função HOLD
Esta função impede que o rádio se ligue acidentalmente ou mude a frequência do
serviço por engano. Faça deslizar HOLD na direcção indicada pela seta. Se
carregar num botão qualquer, a indicação “<HOLD>” pisca durante 3 segundos e
todos os botões do rádio deixam de funcionar.
Para cancelar a espera, faça deslizar HOLD para o lado oposto ao indicado pela
seta.
Para reiniciar o rádio
(Consulte a fig. E)
SC
1
2
3
BETA 1
BETA 1
Execute os passos 1 a 3 de “Funcionamento do rádio” e sintonize
manualmente o serviço que quer programar.
Carregue continuamente num dos botões PRESET (PRESET
1 – 3) durante mais de 2 segundos.
60
Notas sobre a utilização de DAB
• Antes de receber transmissões DAB, tem de ter memorizado, na lista, um ou
mais conjuntos utilizando o varrimento DAB. (Consulte “Programação inicial
de DAB”.)
• Se não houver serviços, só pode escolher o modo MANUAL.
• Se não for possível receber o conjunto relativo ao serviço seleccionado, aparece
a indicação “< NO ENSEMBLE >”.
• Se a transmissão de um serviço seleccionado terminar, o som pára e a indicação
“< NO SERVICE >” aparece. Nesse caso, rode o selector U/u para seleccionar
outro serviço.
Melhorar a recepção
Identificação do serviço
BETA 1
SIGNAL LEVEL:100
Carregue em TUNE MODE para seleccionar o modo desejado.
Quando receber o conjunto DAB mais baixo durante a sintonização, ouve
dois sinais sonoros curtos.
4
Identificação de componente
Intensidade do sinal
2
Sempre que carregar muda o modo de sintonização entre ALPHABETICAL
e PRESET.
Para mudar para MANUAL, carregue continuamente em TUNE MODE
durante mais de 2 segundos. Carregue novamente para voltar ao modo
anterior.
3
Sempre que carregar em DISPLAY a parte inferior do ecrã muda da maneira
seguinte:
BETA 1
Nota
Se não executar nenhuma operação no período de 65 segundos nos passos acima,
o modo actual é cancelado.
“CLOCK ADJ ” acende-se e os dados DAB acertam o relógio quando forem
recebidos.
Se abrir a tampa do compartimento das pilhas com demasiada força, esta solta-se.
Para a colocar novamente no sítio, consulte a ilustração.
1 Introduza a articulação direita da tampa no orifício direito do
aparelho.
2 Introduza a articulação esquerda no orifício esquerdo do aparelho.
Carregue continuamente em CLOCK durante mais de 2 segundos
para fazer aparecer o visor de acerto do relógio.
Rode U/u para seleccionar “ON” e carregue em PRESET/
ENTER.
AUTO TIME SET
ON OFF
Saber quando deve substituir as pilhas
A identificação dinâmica pode ter no máximo 128 caracteres. Os dados de
identificação PTY, do serviço e do conjunto podem ter no máximo 16 caracteres.
BETA 1
EUROPEAN EQUITIE
Rode U/u para acertar os minutos e depois carregue em PRESET/
ENTER.
Notas
• Se não executar nenhuma operação no período de 65 segundos durante o acerto
das horas, cancela o modo de acerto do relógio.
• Para cancelar o modo de acerto do relógio a meio, carregue em CLOCK.
• Para fazer aparecer a hora actual durante a recepção de DAB, carregue em
DISPLAY.
(Consulte “Mudar a visualização”.)
1
• Utilize o rádio apenas com as fontes de alimentação indicadas nas
“Especificações”. Para utilizar o rádio com pilhas, utilize quatro pilhas
alcalinas LR6 (tamanho AA). Para funcionamento com corrente doméstica,
utilize apenas o transformador de CA fornecido. Não utilize nenhum outro tipo
de transformador de CA.
• Mesmo que tenha colocado o interruptor de corrente na posição OFF
(desligado), o rádio continua ligado à fonte de alimentação de CA (rede de
corrente eléctrica) até retirar a ficha da tomada de parede.
• Utilize o rádio a uma temperatura ambiente de 0ºC to 40ºC. Se o utilizar com
temperaturas superiores à máxima indicada, podem aparecer números no visor
que nada têm a ver com a frequência que está a receber. Se o utilizar com
temperaturas abaixo da mínima indicada, os números apresentados podem
mudar muito lentamente. (Estas irregularidades desaparecem e o aparelho não
fica danificado se o utilizar dentro do intervalo de temperaturas recomendado.)
• A chapa de identificação que indica a tensão de funcionamento, etc. situa-se na
parte inferior exterior.
• Evite expor o aparelho a temperaturas extremas, à incidência directa dos raios
solares, humidade, areia, pó ou choques mecânicos. Nunca deixe o aparelho
num automóvel estacionado ao sol.
• Se deixar cair um objecto ou um líquido dentro do aparelho, desligue-o do
transformador de CA, retire as pilhas e mande-o verificar por pessoal
qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
• Dentro de veículos ou edifícios, pode haver interferências ou dificuldades na
recepção de rádio. Experimente ouvir o rádio perto de uma janela.
• Como as colunas têm um íman forte, mantenha os cartões de crédito com banda
magnética e relógios de corda longe do rádio para evitar possíveis danos
provocados por este íman.
• Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize um pano macio e humedecido
numa solução de detergente suave.
Carregue em DISPLAY. Mesmo que mude de banda ou desligue o rádio e volte a
ligá-lo, o modo de visualização seleccionado mantém-se.
Identificação PTY
1
Rode U/u para acertar a hora e depois carregue em PRESET/
ENTER.
Sugestões
• Para acertar rapidamente a hora, carregue sem soltar U/u.
• Para acertar as horas com precisão até ao segundo, acerte os minutos no passo 4
e depois carregue em PRESET/ENTER para fazer a sincronização com um
sinal horário (por exemplo, o sinal horário do telefone).
• O sistema horário varia em função do modelo adquirido. Por exemplo, no
sistema de 24 horas, a indicação “0:00” corresponde à meia-noite e a indicação
“12:00” ao meio-dia.
Escolher a fonte de
alimentação
Para mudar o modo de visualização
Para fazer a memorização directa
O relógio começa a funcionar e “:” começa a piscar.
Rádio digital DAB (Banda III) .
Visor LCD de pontos de fácil leitura com duas linhas de caracteres.
Fácil selecção de estações.
Três botões de selecção directa das estações memorizadas.
Temporizador Sleep e visualização da hora.
Tomada para auscultadores estéreo.
Funciona com pilhas (LR6 × 4) ou ligado à rede de corrente eléctrica.
CLOCK
LIGHT
A
•
•
•
•
•
•
•
Precauções
Identificação dinâmica
A indicação dos minutos começa a piscar.
Características
DC IN 6V
Pode memorizar os serviços utilizando o modo de memorização directa (Direct
Preset) e o modo de programação normal (Preset).
Pode programar 10 serviços, incluindo os 3 serviços guardados nos botões de
memorização directa (Direct Preset) (PRESET 1 – 3).
Pode ouvir imediatamente um dos três serviços guardados nos botões de
memorização directa, carregando num dos botões PRESET 1 – 3. Para o fazer
guarde os serviços que utilizar frequentemente nos botões de memorização
directa.
Mudar a visualização
Memorizar os serviços
TIME SET
AM 12:00
4
selector U/u
Carregue continuamente em CLOCK durante mais de 2 segundos
para fazer aparecer o visor de acerto do relógio.
Rode U (para cima)/u (para baixo) para seleccionar “OFF” e
carregue em PRESET/ENTER.
Memorizar os seus serviços
preferidos
Se o rádio não funcionar correctamente, carregue neste botão com um objecto
afiado.
As programações das horas e os serviços memorizados, etc., voltam aos valores
de fábrica.
Altifalantes:
Aprox. 7,7 cm de diâmetro, 8 Ω
Potência de saída:
0,3 W (com 10 % de distorção harmónica)
Saída:
i Tomada (auscultadores) (minitomada estéreo com ø de 3,5 mm)
Alimentação:
6 V DC, quatro pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA)
Fonte de alimentação externa:
DC IN 6 V
Dimensões:
Aprox. 189 × 102,8 × 37,9 mm (l/a/p)
incl. controlos e peças salientes
Peso:
Aprox. 486 g incluindo pilhas
Acessório fornecido:
Transformador de CA (1)
Design e características técnicas sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Não são utilizados materiais retardadores de chamas com halogéneo
nas placas de circuito impresso.
Download PDF