Sony | NWZ-E436F | Sony NWZ-E436F Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
Menu
Index
Bedieningshandleiding
NWZ-E435F / E436F / E438F
© 2008 Sony Corporation
4-109-570-83 (1)
Inhoudsopgave
Bladeren in de Bedieningshandleiding
Menu
De knoppen in deze Bedieningshandleiding gebruiken
Klik op de knoppen rechtsboven in deze handleiding om naar de
"Inhoudsopgave", "Home-menulijst" of "Index" te gaan.
Rechtstreeks naar de inhoudsopgave
Zoeken in een lijst met onderwerpen die in deze handleiding worden behandeld.
Index
Rechtstreeks naar de Home-menulijst
Zoeken in een lijst met opties in het menu van de speler.
Rechtstreeks naar de index
Zoeken in een lijst met trefwoorden die in de handleiding voorkomen.
 Tips
U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave, Home-menulijst of
index op het gewenste paginanummer te klikken.
U
 kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan door te klikken op een
paginaverwijzing op een pagina (bijvoorbeeld  pagina 4).
u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, klikt u in Adobe
Als

Reader op het menu "Edit", selecteert u "Search" om het zoekvenster weer te geven, typt
u het trefwoord in het zoekvak en klikt u op "Search".
u rechtstreeks naar een andere pagina bent gegaan, kunt u de vorige of
Wanneer

volgende pagina weergeven met de knop
of
onder in het Adobe Reader-scherm.
bedieningsprocedures
kunnen
verschillen,
afhankelijk
van uw versie van Adobe
De

Reader.
Vervolg 
Inhoudsopgave
De paginaweergave wijzigen
Met de knoppen onder in het Adobe Reader-scherm kunt u selecteren hoe
pagina's worden weergegeven.
Menu
Doorlopend
Pagina's worden weergegeven in een
doorlopende kolom.
Wanneer u schuift, schuiven de vorige
of volgende pagina's doorlopend
omhoog of omlaag.
Doorlopend - naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven in een doorlopende
kolom. Wanneer u schuift, schuiven
de vorige of volgende twee pagina's
doorlopend omhoog of omlaag.
Naast elkaar
Er worden twee pagina's naast elkaar
weergegeven.
Wanneer u schuift, worden de
volgende of vorige twee pagina's
weergegeven.
Index
Eén pagina
Pagina's worden afzonderlijk
weergegeven.
Wanneer u schuift, wordt de vorige of
volgende pagina weergegeven.
Home-menulijst..................................... 6
Bijgeleverde accessoires......................... 8
Onderdelen en .
bedieningselementen......................... 11
Voorkant...........................................................11
Achterkant.......................................................13
De functieknop en het scherm
gebruiken.......................................................15
Het scherm "Now Playing" weergeven.........21
De OPTION-knop gebruiken.............. 22
Aan de slag
De speler voorbereiden........................ 23
De speler opladen...........................................23
De speler in- en uitschakelen........................25
Gegevens ophalen................................ 26
Gegevens overdragen........................... 27
Muziek afspelen
Zoeken naar nummers .
(Music Library)....................................... 30
Nummers zoeken op naam............................30
Nummers zoeken op album..........................31
Nummers zoeken op artiest...........................32
Nummers zoeken op genre............................33
Nummers zoeken op jaar van uitgave..........34
Nummers zoeken op map..............................35
Een afspeellijst afspelen....................... 36
Alle nummers in willekeurige volgorde
afspelen.............................................. 37
Nummers verwijderen uit Music .
Library............................................... 38
Het optiemenu voor muziek .
weergeven.......................................... 39
De afspeelmodus instellen .
(Play Mode). .......................................... 41
De geluidskwaliteit instellen .
(Equalizer). ........................................... 43
De geluidskwaliteit wijzigen..........................43
De geluidskwaliteit aanpassen.......................45
Video's afspelen
Een video afspelen............................... 46
De oriëntatie van de video .
instellen............................................. 48
De weergave van het videoscherm
instellen............................................. 50
De zoomfunctie instellen..................... 51
Video's verwijderen uit de Video .
Library............................................... 53
Het optiemenu voor video's .
weergeven.......................................... 54
Foto's weergeven
Een foto weergeven.............................. 55
De oriëntatie van de foto instellen....... 57
De weergave van het fotoscherm
instellen............................................. 59
Een diavoorstelling afspelen................ 60
De afspeelmodus voor diavoorstellingen
instellen............................................. 61
Het interval van een diavoorstelling
instellen............................................. 62
Foto's verwijderen uit de Photo .
Library............................................... 63
Het optiemenu voor foto's .
weergeven.......................................... 64
Vervolg 
Index
Bedieningselementen en schermen van
de speler............................................. 14
De muziek instellen
Menu
Over de bijgeleverde software.........................9
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio...................... 65
Zenders handmatig .
voorprogrammeren........................... 68
Voorgeprogrammeerde zenders
verwijderen...................................................69
Common Settings
Het volume beperken .
(AVLS (Volume Limit))............................. 73
De pieptoon uitschakelen.................... 74
Het type schermbeveiliging .
instellen............................................. 75
De helderheid van het scherm .
aanpassen (Brightness).......................... 76
De huidige tijd instellen .
(Set Date-Time)...................................... 77
De datumnotatie instellen................... 79
De tijdnotatie instellen........................ 80
Spelerinformatie weergeven .
(Unit Information). ................................. 81
De fabrieksinstellingen herstellen .
(Reset all Settings)................................... 82
Het geheugen formatteren (Format). ..... 83
De weergavetaal selecteren.................. 85
Wat is audio-indeling?....................................88
Wat is video-indeling?....................................89
Wat is foto-indeling?.......................................89
Gegevens opslaan................................. 90
De firmware van de speler .
bijwerken........................................... 91
Problemen oplossen
Problemen oplossen............................. 92
Berichten............................................ 104
Aanvullende informatie
Veiligheidsmaatregelen...................... 106
Kennisgeving voor licenties en
handelsmerken................................. 114
Specificaties........................................ 117
Index.................................................. 123
Opmerking
Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen
wellicht niet beschikbaar.
Index
De ontvangst instellen .
(Scan Sensitivity)..................................... 70
Schakelen tussen mono/stereo
(Mono/Auto).......................................... 71
Het optiemenu voor de FM-tuner
weergeven.......................................... 72
De levensduur van de batterij .
verlengen............................................ 87
Wat zijn indeling en bitsnelheid?......... 88
Menu
1Overschakelen naar de FM-radio..............65
2Zenders automatisch
voorprogrammeren (Auto Preset). ................66
3Zenders selecteren.......................................67
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio
Menu
U kunt het Home-menu weergeven door de BACK/HOME-knop op de speler
ingedrukt te houden. Het Home-menu is het beginpunt voor elke functie, zoals
het afspelen van nummers, video's en foto's, het zoeken naar nummers, het
luisteren naar FM-radio en het wijzigen van de instellingen.
Inhoudsopgave
Home-menulijst
Index
Shuffle All................................. 37
Music Library
All Songs........................................ 30
Album............................................ 31
Artist.............................................. 32
Genre............................................. 33
Release Year.................................. 34
Folder............................................. 35
FM Radio.................................. 65
Clock Display*1.......................... 78
Photo Library.......................... 55
Video Library........................... 46
Vervolg 
*1
wordt weergegeven in plaats
(Clock Display) als de speler
van
verbinding maakt met bepaalde online
diensten (alleen beschikbaar in de
(Clock Display) wilt
VS). Als u
herstellen, formatteert u het geheugen
van de speler ( pagina 83).
Playlists.................................... 36
Now Playing............................ 21
Inhoudsopgave
Settings
Menu
Index
Music Settings
Play Mode................................ 41
Equalizer................................... 43
Video Settings
Zoom Settings.......................... 51
Video Orientation................... 48
Display...................................... 50
Photo Settings
Photo Orientation................... 57
Display...................................... 59
Slide Show Repeat................... 61
Slide Show Interval................. 62
FM Radio Settings
Scan Sensitivity........................ 70
Mono/Auto.............................. 71
Common Settings
Unit Information..................... 81
AVLS (Volume Limit)............. 73
Beep Settings............................ 74
Screensaver.............................. 75
Brightness................................. 76
Set Date-Time.......................... 77
Date Display Format............... 79
Time Display Format.............. 80
Reset all Settings...................... 82
Format...................................... 83
Language Settings........................ 85
Inhoudsopgave
Bijgeleverde accessoires
Controleer de accessoires in de verpakking.
Menu
 Hoofdtelefoon (1)
 USB-kabel (1)
Index
 Hulpstuk (1)
Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele
houder enzovoort.
 Cd-rom*1 *2 (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*3
 Content Transfer
 Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
 Quick Start Guide (Snelstartgids) (1)
*1 Probeer deze cd-rom niet af te spelen in een audio-cd-speler.
*2 Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, kan de
bijgeleverde software verschillen.
3
* Media Manager for WALKMAN wordt niet geleverd met de pakketten die
worden verkocht in de VS. U kunt het downloaden van de volgende website:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Over het serienummer
Het serienummer van deze speler is nodig voor de klantenregistratie. Het
nummer bevindt zich op de achterkant van de speler.
Vervolg 
Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen
bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met
betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media
Player 11 installeert vanaf de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem verhelpen.
Vervolgens kunt u bestanden weer overzetten door middel van slepen en neerzetten.
Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw
software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN kan muziek, foto's of video's overzetten van de
computer naar de speler en audiogegevens importeren van cd's.
Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie. Audiobestanden
(AAC) of video's kunnen ook worden overgezet door middel van slepen en
neerzetten met Windows Verkenner of met Media Manager for WALKMAN.
Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*2, WAV),
foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline
Profile, WMV*2*3)
*1Als u het pakket hebt aangeschaft in de VS, moet u Media Manager for WALKMAN
downloaden van de volgende website:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2DRM-bestanden zijn niet compatibel.
*3Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met
Media Manager for WALKMAN. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player
11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.
Opmerking
Met copyright beveiligde videobestanden zoals dvd-films of opgenomen, digitale
televisieprogramma's worden niet ondersteund.
Vervolg 
Index
 Tip
Menu
Windows Media Player 11
Windows Media Player kan audiogegevens importeren van cd's en gegevens
overbrengen naar de speler. Wanneer u met copyright beveiligde WMAaudiobestanden en met copyright beveiligde WMV-videobestanden gebruikt,
moet u deze software gebruiken.
Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA), video
(WMV), foto (JPEG)
Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie of ga naar de
volgende website.
http://www.support.microsoft.com/
Inhoudsopgave
Over de bijgeleverde software
10
Index
ATRAC-bestanden kunnen worden overgezet naar de speler nadat ze zijn omgezet in de
MP3-bestandsindeling. Als u bestanden wilt converteren, downloadt u MP3 Conversion
Tool van de website voor klantenondersteuning ( pagina 113).
Menu
 Tip
Inhoudsopgave
Content Transfer
Content Transfer kan muziek, video's of foto's overzetten van een computer
naar uw "WALKMAN" door de bestanden te slepen en neer te zetten. U kunt
Windows Verkenner of iTunes® gebruiken om gegevens naar Content Transfer
te slepen en neer te zetten. Raadpleeg de Help bij de software voor meer
informatie.
Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*1, WAV),
foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline
Profile, WMV*1*2)
*1 DRM-bestanden zijn niet compatibel.
*2 Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn
overgezet met Content Transfer. Als u ze opnieuw overzet met Windows
Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.
11
Inhoudsopgave
Onderdelen en bedieningselementen
Voorkant
Menu
Index
 BACK/HOME-knop*1
Hiermee kunt u één lijstniveau op
het scherm omhoog gaan of
teruggaan naar het vorige menu.
Houd de BACK/HOME-knop
ingedrukt om het Home-menu weer
te geven ( pagina 14).
 Hoofdtelefoonaansluiting
Hier kunt u de hoofdtelefoon
aansluiten. Schuif de stekker in de
aansluiting totdat deze vastklikt. Als
de hoofdtelefoon onjuist is
aangesloten, klinkt het geluid mogelijk
niet goed.
 WM‑PORT-aansluiting
Met deze aansluiting kunt u de
bijgeleverde USB-kabel of optionele
randapparatuur, zoals ondersteunde
accessoires voor de WM‑PORT,
aansluiten.
 Functieknop*2
Hiermee kunt u het afspelen starten
en navigeren in de menu's op het
scherm van de speler ( pagina 15).
Display
Het display kan verschillen,
afhankelijk van de functies
( pagina 14).
 VOL +*2/–knop
Hiermee past u het volume aan.
Vervolg 
12
De speler verbruikt een beetje stroom
wanneer deze zich in de stand-bymodus
bevindt. Het is daarom mogelijk
dat de speler al snel volledig wordt
uitgeschakeld, afhankelijk van de
resterende batterijlading.
Index
Opmerking
Vervolg 
Menu
 OPTION/PWR OFF-knop*1
Hiermee geeft u het optiemenu weer
( pagina 22, 39, 54, 64, 72).
Als u de OPTION/PWR OFF-knop
ingedrukt houdt, wordt het scherm
uitgeschakeld en wordt de standbymodus van de speler geactiveerd.
Als u op een knop drukt terwijl de
speler zich in de stand-bymodus
bevindt, wordt het scherm "Now
Playing" weergegeven en kan de
speler worden gebruikt. De speler
wordt automatisch volledig
uitgeschakeld als de speler zich
ongeveer 4 uur in de stand-bymodus
bevindt. Als u op een willekeurige
knop drukt wanneer de speler is
uitgeschakeld, wordt eerst het
opstartscherm en vervolgens het
scherm "Now Playing" weergegeven.
*1Functies die op de speler zijn
, worden
gemarkeerd met
geactiveerd wanneer u de bijbehorende
knoppen ingedrukt houdt.
*2Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u
de knoppen beter gebruiken.
Inhoudsopgave
 HOLD-schakelaar
Wanneer u de speler meeneemt, kunt
u deze met de HOLD-schakelaar
beveiligen tegen ongewenste
bediening. Als u de HOLDschakelaar in de richting van de pijl
 schuift, worden alle
bedieningsknoppen uitgeschakeld.
Als u de HOLD-schakelaar in
tegenovergestelde richting schuift,
schakelt u de HOLD-functie uit.
13
Inhoudsopgave
Achterkant
Menu
Index
 RESET-knop
Hiermee stelt u de speler opnieuw in
door met een puntig voorwerp op de
RESET-knop te drukken ( pagina 92).
14
Menu
Met de functieknop en de BACK/HOME-knop kunt u door de schermen navigeren,
nummers, video's, FM-radio en foto's afspelen en de instellingen van de speler wijzigen.
Het Home-menu wordt weergegeven wanneer u de BACK/HOME-knop
ingedrukt houdt.
In het volgende diagram kunt u zien hoe het scherm wordt gewijzigd wanneer u op de
verschillende bedieningsknoppen drukt. Het scherm van de speler wordt bijvoorbeeld
als volgt gewijzigd wanneer u "Music Library" - "Album" selecteert in het Home-menu.
Inhoudsopgave
Bedieningselementen en schermen van de speler
Index
Home-menu
Selecteer
(Music Library) en druk
op de -knop.
Music Library
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer "Album" en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Albumlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Selecteer het gewenste album en
druk op de -knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Nummerlijst
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Selecteer het gewenste nummer
en druk op de -knop.
Het afspelen wordt gestart.
Scherm "Now Playing"
Druk op de BACK/
HOME-knop.
Houd de BACK/HOMEknop ingedrukt.
Vervolg 
15
Met de functieknop kunt u verschillende functies
in de lijstschermen, de miniatuurschermen en
het scherm "Now Playing" uitvoeren.
De functieknop in het lijstscherm gebruiken
Menu
*1Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen
beter gebruiken.
-knop (afspelen/
onderbreken/bevestigen)*1
/-knoppen
/-knoppen
Index
Muziek
Index
De eerste letters van namen van nummers, albums, enzovoort in de lijst
worden weergegeven.
Lijst
Informatiegebied
De informatie over het nummer, de pictogrammen, enzovoort, wordt
weergegeven ( pagina 20).
Knoppen
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
/
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
Hiermee schakelt u tussen de schermen of verplaatst u de cursor
naar links of rechts om een lijst met items weer te geven wanneer
een index wordt weergegeven.
Wanneer de index niet wordt weergegeven, wordt het vorige of
volgende scherm van de lijst weergegeven.
/
Video
Lijst
Knoppen
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
/
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.
/
Inhoudsopgave
De functieknop en het scherm gebruiken
Vervolg 
16
Inhoudsopgave
Foto
Lijst
Menu
Beschrijving

Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
Houd deze knop ingedrukt om een diavoorstelling van de foto's in
het geselecteerde item weer te geven.
Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag.
Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te
schuiven.
Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.
/
/
Vervolg 
Index
Knoppen
17
Inhoudsopgave
De functieknop in het scherm "Now Playing" gebruiken
Muziek
Naam van nummer
Menu
Naam van artiest
Titel van album
Genre
Jaar van uitgave
Afspeelstatus
Index
Knoppen
Beschrijving

Hiermee start u het afspelen van een nummer. Wanneer u het
afspelen start, wordt  weergegeven in het display. Als u
nogmaals op de -knop drukt, wordt  weergegeven en wordt
het afspelen onderbroken.*1 Deze functie voor onderbreken en
hervatten is alleen beschikbaar in het scherm "Now Playing".
/
Druk op de /-knop om de cursor weer te geven en door de
weergegeven items te bladeren.
/
Wanneer u één keer of herhaaldelijk op deze knop drukt, wordt het
huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld.
Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of
achteruit te scannen.
*1Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een
nummer is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus
geactiveerd.
Vervolg 
18
Inhoudsopgave
Video
Menu
Afspeelstatus
Knoppen
Beschrijving

Hiermee speelt u een video af. Wanneer u het afspelen start, wordt
 weergegeven in het display. Als u nogmaals op de -knop
drukt, wordt  weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.*1
U kunt video's alleen afspelen en onderbreken vanuit het scherm
"Now Playing" van de video.

Druk op de -knop om naar het begin van de huidige video te
gaan.
/
Houd de /-knop ingedrukt om de huidige video snel achteruit
of vooruit te scannen.
Als het afspelen is onderbroken, kunt u de scène enigszins vooruit
of terug zetten door op de /-knop te drukken.
*1Als er gedurende 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een video is
onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.
Vervolg 
Index
Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de
functies van de ///-knop ook gewijzigd.
19
Inhoudsopgave
Foto
Menu
Afspeelstatus
Knoppen
Beschrijving

 wordt weergegeven in het display en een diavoorstelling wordt
gestart. Als u nogmaals op de -knop drukt, wordt 
weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.*1
/
Hiermee geeft u de vorige of volgende foto weer.
*1Als u nummers afspeelt terwijl een diavoorstelling is onderbroken, wordt het scherm
donker als meer dan 30 seconden ( pagina 75) geen bewerking wordt uitgevoerd.
Het scherm wordt uitgeschakeld en de stand-bymodus wordt geactiveerd op de speler
wanneer het afspelen van het nummer en de bijbehorende diavoorstelling worden
onderbroken en er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd.
FM
Knoppen
Beschrijving

FM-radio afspelen of onderbreken*1. U kunt een zender instellen
door de knop ingedrukt te houden bij de geselecteerde frequentie.
/
Frequenties selecteren. U kunt de volgende ontvangbare zender
selecteren door de knop ingedrukt te houden.
/
De vooringestelde zender selecteren.
*1Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl FM is
onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.
Vervolg 
Index
Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de
functies van de ///-knop ook gewijzigd.
20
De pictogrammen die in de onderstaande tabel worden weergegeven, verschijnen in het
informatiegebied. De pictogrammen zijn afhankelijk van de afspeelstatus, de instellingen
en de schermen.
Zie de referentiepagina's voor meer informatie over de pictogrammen.
,
,
,
De pictogrammen voor de afspeelstatus
 Afspelen, afspelen onderbreken, snel vooruit-/terugspoelen, naar
het begin van het volgende, huidige of vorige nummer gaan
 Een stukje of snel vooruit of terug gaan ( pagina 47)
De pictogrammen voor de titel van het nummer, de naam van de
artiest, de titel van de video of de titel van de foto
Het pictogram van de FM-tuner
,
, enzovoort
, enzovoort
,
De pictogrammen voor de afspeelmodus
 De afspeelmodus is ingesteld op "Repeat" of "Shuffle" ( pagina
42). "Slide Show Repeat" is ingesteld op "On" ( pagina 61)
De pictogrammen voor de instelling voor geluidseffecten
( pagina 44)
De pictogrammen voor de video-instelling
"Zoom Settings" is ingesteld op "Auto" of "Full" ( pagina 51)
Het pictogram voor de resterende batterijduur ( pagina 23)
Vervolg 
Index
, , , ,
, ,
,
,
, ,
enzovoort
Beschrijving
Menu
Pictogrammen
Inhoudsopgave
Over het informatiegebied
21
U kunt het scherm "Now Playing" snel weergeven vanuit verschillende
schermen.
Now Playing
Menu
BACK/HOME-knop
Inhoudsopgave
Het scherm "Now Playing" weergeven
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Now Playing) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de inhoud die wordt
afgespeeld.
 Tips
U kunt het scherm "Now Playing" weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te
drukken om "Now Playing" te selecteren.
Wanneer u video's of foto's weergeeft, kunt u "Go to the song playback screen" in het
optiemenu selecteren om het scherm voor het afspelen van nummers weer te geven.
22
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om het item te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het scherm van het geselecteerde instelitem wordt weergegeven of de
geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd. De items van het optiemenu
verschillen, afhankelijk van het scherm waarin u op de OPTION/
PWR OFF-knop drukt.
Zie de volgende pagina's voor meer informatie.
"Het optiemenu voor muziek weergeven" ( pagina 39)
"Het optiemenu voor video's weergeven" ( pagina 54)
"Het optiemenu voor foto's weergeven" ( pagina 64)
"Het optiemenu voor de FM-tuner weergeven" ( pagina 72)
Index
OPTION/PWR OFF-knop
Functieknop
Menu
U kunt verschillende instellingen van elke functie wijzigen wanneer u op de
OPTION/PWR OFF-knop drukt. Met de OPTION/PWR OFF-knop kunt u
direct het instelscherm weergeven zonder instelitems te selecteren in het menu
(Settings) van het Home-menu.
Inhoudsopgave
De OPTION-knop gebruiken
23
Aan de slag
Inhoudsopgave
De speler voorbereiden
De speler opladen
De speler opladen
Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt
weergegeven. Zie  pagina 121 voor de levensduur van de batterij.
Hoe leger de batterij raakt, hoe minder balkjes worden weergegeven in het
pictogram. Als "LOW BATTERY. Please Charge." wordt weergegeven, kunt u
de speler niet gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de
computer aan te sluiten.
Vervolg 
Index
Wanneer
wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de
oplaadtijd is ongeveer 4 uur).
Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of de speler lange tijd niet hebt
gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding
aangeeft).
Menu
De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler is aangesloten op
een ingeschakelde computer.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de
speler aansluit op uw computer. Wanneer u de
stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet
de -markering naar boven zijn gericht.
24
Aan de slag
Opmerkingen
Menu
Index
Vervolg 
Inhoudsopgave
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 ºC en 35 ºC.
De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de
aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
"Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding
maakt met de computer. Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not
disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet,
worden beschadigd.
De knoppen van de speler werken niet als het apparaat is aangesloten op een computer.
Bepaalde USB-apparaten die op de computer zijn aangesloten, kunnen de werking van
de speler verstoren.
We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde
of aangepaste computers.
Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt geactiveerd
wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de batterij van de speler niet
opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken, waardoor de batterij leegloopt.
Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is
aangesloten op wisselstroom, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.
Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, de
computer niet opnieuw opstarten, de slaapstand van de computer uitschakelen of de
computer uitschakelen. Deze bewerkingen kunnen ervoor zorgen dat de speler defect
raakt. Koppel de speler los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
Als u de speler langer dan een half jaar niet wilt gebruiken, moet u de batterij ten minste
één keer per 6 of 12 maanden opladen zodat de batterij goed blijft werken.
25
Aan de slag
Inhoudsopgave
De speler in- en uitschakelen
De speler uitschakelen
Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt ( pagina 12), schakelt
de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om
energie te besparen. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de standbymodus bevindt, wordt het scherm "Now Playing" weergegeven en kan de
speler worden gebruikt.
De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer
4 uur in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt
wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en
vervolgens het scherm "Now Playing" weergegeven.
Index
De speler inschakelen
Druk op een knop om de speler in te schakelen.
Menu
OPTION/PWR OFFknop
26
Aan de slag
Menu
Als u wilt genieten van muziek, foto's en video's op de speler, moet u de
gegevens voorbereiden op uw computer. Gebruik geschikte software om de
gegevens te importeren naar uw computer.
Zie "Ondersteunde bestandsindeling" ( pagina 117) voor meer informatie
over ondersteunde bestandsindelingen.
Inhoudsopgave
Gegevens ophalen
Index
27
Aan de slag
Inhoudsopgave
Gegevens overdragen
Menu
Met Windows Verkenner op uw computer kunt u gegevens rechtstreeks
overzetten door middel van slepen en neerzetten.
Er gelden regels voor de hiërarchie van afspeelbare gegevens. Raadpleeg de
volgende instructies om gegevens correct over te zetten.
Zie  pagina 9 voor informatie over de bijgeleverde software waarmee
gegevens kunnen worden overgezet.
Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen
bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met
betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten). Als u Windows Media
Player 11 installeert (raadpleeg "De Bedieningshandleiding en software installeren" in de
"Quick Start Guide" (Snelstartgids) voor meer informatie) met de bijgeleverde cd-rom,
kunt u dit probleem oplossen, zodat u vervolgens weer kunt overzetten door middel van
slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert,
controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
De hiërarchie van de gegevens kan verschillen, afhankelijk van de computeromgeving.
Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met
Windows Media Player 11.
Opmerkingen
Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect."
wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet,
worden beschadigd.
 Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet
inschakelen, de computer niet opnieuw opstarten, de slaapstand van de
computer uitschakelen of de computer uitschakelen. Deze bewerkingen
kunnen ervoor zorgen dat de speler defect raakt. Koppel de speler los van de
computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
U mag de namen van de mappen "MUSIC", "VIDEO", "PICTURE",
"PICTURES" en "MP_ROOT" niet wijzigen en u mag deze mappen niet
verwijderen.
 Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de
markering naar boven zijn gericht.
-
 Selecteer de speler met Windows Verkenner, sleep de bestanden en
zet deze neer.
De speler wordt in Windows Verkenner als [WALKMAN] weergegeven.
Vervolg 
Index
 Tips
28
Aan de slag
U kunt JPEG-bestanden instellen als miniaturen voor
videobestanden door JPEG-bestanden in de bijbehorende
videomappen te plaatsen. Wanneer u de videolijst weergeeft, kunt u
de miniaturen (kleine afbeeldingen die in het menu worden weergegeven) bekijken voor
de videobestanden op de speler.
Als u een miniatuur voor een videobestand wilt weergeven, maakt u een JPEG-bestand
(horizontaal 160 × verticaal 120 punten, bestandsextensie: .thm/jpg) en geeft u dit
bestand dezelfde naam als het gewenste videobestand. Vervolgens slaat u het bestand op
in de map met het videobestand. Als twee bestanden dezelfde naam hebben (zoals abc.
thm en abc.jpg), wordt het bestand met de extensie .thm weergegeven als de miniatuur.
Vervolg 
Index
 Tip
Menu
Voor video's
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "VIDEO" of een van de
submappen.
Er is geen limiet ingesteld voor het aantal submappen dat u kunt gebruiken,
maar toegankelijkheid tot bestanden en mappen verder dan het 8ste niveau
wordt niet gegarandeerd.
(Op de speler)
Videobestanden worden weergegeven in de volgorde waarin
ze zijn overgezet door middel van slepen en neerzetten. (De
laatste gegevens worden bovenaan weergegeven.)
Inhoudsopgave
Voor nummers
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "MUSIC" of een van de
submappen.
Er is geen limiet ingesteld voor het aantal submappen dat u kunt gebruiken,
maar toegankelijkheid tot bestanden en mappen verder dan het 8ste niveau
wordt niet gegarandeerd.
(Op de speler)
Mappen worden eerst op volgorde van mapnaam weergegeven
en bestanden worden vervolgens op volgorde van
bestandsnaam weergegeven. In dit geval wordt geen
onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
29
Aan de slag
Index
Alle bestanden met de extensie .jpg, waaronder miniatuurbestanden
van video's, worden gezien als foto's. Alle mappen met JPGbestanden worden weergegeven.
Menu
Opmerking
Inhoudsopgave
Voor foto's
(In Windows Verkenner)
Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "PICTURE" of een van de
submappen.
Er is geen limiet ingesteld voor het aantal submappen dat u kunt gebruiken,
maar toegankelijkheid tot bestanden en mappen verder dan het 8ste niveau
wordt niet gegarandeerd.
(Op de speler)
Alleen bestanden met foto's worden in alfabetische volgorde
weergegeven.
30
Muziek afspelen
Inhoudsopgave
Zoeken naar nummers (Music Library)
U kunt nummers zoeken op titel, album, artiest, genre, enzovoort.
BACK/HOME-knop
Menu
Music Library
Functieknop
Index
Opmerking
Het kan enige tijd duren om de speler te starten of de lijst met bestanden/mappen weer
te geven als er veel bestanden of mappen zijn opgeslagen op de speler.
Nummers zoeken op naam
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "All Songs" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
Vervolg 
31
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op album
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De albumlijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Album" te selecteren en druk op de
Menu
 Druk op de ///-knop om
32
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op artiest
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tip
U kunt alle nummers van de geselecteerde artiest weergeven door "All [naam van
artiest]" te selecteren in de lijst en op de -knop te drukken in stap .
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Artist" te selecteren en druk op de
Menu
 Druk op de ///-knop om
33
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op genre
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
-knop om te bevestigen.
De genrelijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een genre te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde genre wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een album te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tip
U kunt alle nummers van het geselecteerde genre weergeven door "All [naam van
genre]" te selecteren in de lijst en op de -knop te drukken in stap . U kunt alle
nummers van de geselecteerde artiest weergeven door "All [naam van artiest]" te
selecteren in de lijst en op de -knop te drukken in stap .
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Genre" te selecteren en druk op de
Menu
 Druk op de ///-knop om
34
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op jaar van uitgave
wordt weergegeven.
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met jaartallen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een jaar te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met artiesten voor het geselecteerde jaar van uitgave wordt
weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een artiest te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst voor de artiest voor het geselecteerde jaartal wordt
weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
 Tip
U kunt alle nummers van het geselecteerde jaar weergeven door "All [jaar]" te selecteren
in de lijst en op de -knop te drukken in de stap .
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Release Year" te selecteren en druk
Menu
 Druk op de ///-knop om
35
Muziek afspelen
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
Nummers zoeken op map
wordt weergegeven.
 Druk op de /// -knop om
Menu
 Druk op de ///-knop om "Folder" te selecteren en druk op de
Index
(Music Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
 -knop om te bevestigen.
De mappenlijst of het nummer wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een map of een nummer te
selecteren en druk op de  -knop om te bevestigen.
Wanneer u een map selecteert, wordt het nummer of de mappenlijst
weergegeven. Wanneer u een nummer selecteert, wordt het afspeelscherm
weergegeven en vervolgens wordt het nummer afgespeeld. Herhaal zo
nodig stap  tot het gewenste nummer wordt weergegeven.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
36
Muziek afspelen
Menu
U kunt lijsten met nummers (afspeellijsten) afspelen. Daarnaast kunt u
afspeellijsten maken met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere
overdrachtssoftware. Afhankelijk van de software is het echter mogelijk dat
bepaalde afspeellijsten niet worden herkend door de speler. Raadpleeg de Help
bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer
informatie.
Inhoudsopgave
Een afspeellijst afspelen
Index
BACK/HOME-knop
Playlists
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om (Playlists) te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een afspeellijst te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De nummerlijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een nummer te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden
verder op volgorde afgespeeld.
37
Muziek afspelen
Alle nummers die op de speler zijn opgeslagen, worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.
BACK/HOME-knop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Shuffle All) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Alle nummers worden in willekeurige volgorde gesorteerd en afgespeeld.
 Tips
Wanneer u afspelen met "Shuffle All" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle"
of "Shuffle&Repeat" ( pagina 42). Zelfs als u "Shuffle All" annuleert, blijft de instelling
"Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
Afspelen met "Shuffle All" wordt automatisch geannuleerd als u een van de volgende
bewerkingen uitvoert:
Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
De afspeelmodus wijzigen.
Index
Functieknop
Menu
Shuffle All
Inhoudsopgave
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen
38
Muziek afspelen
Menu
Als u nummers verwijdert uit "Music Library", gebruikt u de software
waarmee u de nummers hebt overgezet of Windows Verkenner.
Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie over het gebruik van
de software.
Inhoudsopgave
Nummers verwijderen uit Music Library
Index
39
Muziek afspelen
Index
Opties die in het lijstscherm worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing"
weer.
Hiermee wordt gedetailleerde informatie over
een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd,
audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Detailed Information
Menu
U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door op de OPTION/
PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherm, zoals de nummerlijst, of in het
scherm "Now Playing" van de muziek. In het optiemenu voor muziek zijn
verschillende muziekinstellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor muziek weergeven
Vervolg 
40
Muziek afspelen
Beschrijving/paginaverwijzing
Play Mode
Hiermee stelt u de afspeelmodus in
( pagina 41).
Hiermee past u de geluidskwaliteit aan
( pagina 43).
Hiermee geeft u de albumhoes weer.
Equalizer
Cover Art*1
Detailed Information*2
Clock Display
*1 Scherm "Cover Art"
Als de albumhoes wordt weergegeven, kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan door op de /-knop te
drukken.
Als er geen informatie over de albumhoes is opgenomen voor de nummers, wordt de
standaardafbeelding van de speler weergegeven.
De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is
opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player
11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg
de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor
meer informatie. De albumhoes wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling die voor de albumhoes is gebruikt.
*2 Scherm "Detailed Information"
Als u dit scherm weergeeft vanuit het scherm "Now Playing", kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan
door op de /-knop te drukken.
Afspeeltijd
Bestandsindeling
Bitsnelheid
Met copyright beveiligde bestanden
Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid, wordt "VBR" weergegeven. De
weergegeven afspeeltijd en de voortgangsbalk zijn bij benadering.
Bestandsnaam
Index
Add to Wishlist/Remove from
Wishlist
Hiermee wordt gedetailleerde informatie over
een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd,
audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Hiermee wordt het nummer toegevoegd aan het
verlanglijstje om het aan te schaffen bij de
service die bij de software hoort./ Hiermee
wordt het nummer van het verlanglijstje
verwijderd.
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
( pagina 78).
Menu
Opties
Inhoudsopgave
Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
41
De muziek instellen
De speler biedt verschillende afspeelmodi, zoals afspelen in willekeurige
volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.
Inhoudsopgave
De afspeelmodus instellen (Play Mode)
Menu
BACK/HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Play Mode" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
De lijst met afspeelmodi wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop ( pagina 42) en druk op de -knop
om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
 Tip
U kunt de afspeelmodus ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Play Mode" in het optiemenu.
Vervolg 
42
De muziek instellen
Normal/geen
pictogram
De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de
volgorde van de nummerlijst.
Repeat/
De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de
volgorde van de nummerlijst en het afspelen wordt herhaald.
Shuffle/
De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in
willekeurige volgorde.
Shuffle&Repeat/ De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in
willekeurige volgorde en het afspelen wordt herhaald.
Repeat 1 Song/
Het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een
nummerlijst wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Opmerking
Wanneer u afspelen met "Shuffle All" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle"
of "Shuffle&Repeat".
Index
Beschrijving
Menu
Type afspeelmodus/
pictogram
Inhoudsopgave
De lijst met afspeelmodi
De speler speelt alleen nummers af uit de lijsten waarin het afspelen wordt
gestart (albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort).
43
De muziek instellen
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)
U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre,
enzovoort.
Menu
BACK/HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
De geluidskwaliteit wijzigen
U kunt de geluidskwaliteit van de speler aanpassen.
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De geselecteerde geluidsinstelling wordt toegepast en de lijst met opties
voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Zie  pagina 44 voor meer informatie over de equalizeropties.
Vervolg 
44
De muziek instellen
Inhoudsopgave
De normale geluidskwaliteit herstellen
Selecteer "None" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
 Tip
Opmerkingen
Lijst met equalizerinstellingen
De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen
haakjes.
Instelling/pictogram
Beschrijving
None
De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd.
(standaardinstelling)
Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden
gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen
waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt
aanpassen. Zie  pagina 45 voor meer informatie.
Heavy (
)
)
Pop (
Jazz (
)
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
Vervolg 
Index
Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen, een
ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume
mogelijk handmatig aanpassen om dit te compenseren.
De instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld
of u de FM-radio beluistert.
Menu
U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu.
45
De muziek instellen
U kunt de waarde voor de 5-bands equalizer vooraf instellen als "Custom 1" of
"Custom 2".
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Music Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Edit" te selecteren onder "Custom
1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de -knop
om te bevestigen.
Het instelscherm wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om een cursor te selecteren voor de
instelling van het frequentiebereik en druk op de /-knop om het
instelniveau aan te passen.
U kunt de 5 frequentiebereiken instellen op een van 7 geluidsniveaus.
 Druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met equalizerinstellingen wordt opnieuw weergegeven.
Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de -knop drukken
om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u
bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.
Opmerking
De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast wanneer een video
wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert.
Index
op de -knop om te bevestigen.
Menu
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
Inhoudsopgave
De geluidskwaliteit aanpassen
46
Video's afspelen
Inhoudsopgave
Een video afspelen
U kunt video's afspelen die in de "Video Library" staan.
BACK/HOME-knop
Menu
Video Library
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Video Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De videolijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een video te selecteren die u wilt
afspelen en druk op de -knop om te bevestigen.
De video wordt afgespeeld.
 Tips
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 50), wordt gedetailleerde informatie,
zoals de titel van de video, het afspeelpictogram en de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven
als deze instelling is ingesteld op "Off ".
U
 kunt de video afspelen die het laatst is afgespeeld. Druk op de OPTION/PWR OFFknop in de videolijst en selecteer "Most Recent Video" in het optiemenu.
U
 kunt miniaturen voor videobestanden instellen wanneer de videobestanden worden
overgezet naar de speler ( pagina 28).
Opmerking
Er kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten.
Vervolg 
47
Video's afspelen
Actie (pictogram)
Functieknop
Index
*1Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen, is afhankelijk van de
video.
*2De snelheid voor snel vooruit-/terugspoelen is afhankelijk van de lengte van de video.
Menu
Naar het begin van de volgende Druk op de BACK/HOME-knop om terug te
video gaan
gaan naar de videolijst en selecteer de volgende
video in de lijst ( pagina 15).
Naar het begin van de huidige Druk op de -knop.
video gaan
Een klein stukje vooruitspoelen Druk op de -knop wanneer het afspelen van
( )*1
de video is onderbroken.
Een klein stukje terugspoelen Druk op de -knop wanneer het afspelen van
( )*1
de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen in de video Houd de -knop ingedrukt wanneer het
waarvoor het afspelen is
afspelen van de video is onderbroken.
onderbroken ( )*2
Snel terugspoelen in de video Houd de -knop ingedrukt wanneer het
waarvoor het afspelen is
afspelen van de video is onderbroken.
onderbroken ( )*2
Snel vooruitspoelen
Houd de -knop ingedrukt terwijl de video
wordt afgespeeld. Laat de -knop los om
normaal afspelen te hervatten.
Snel terugspoelen
Houd de -knop ingedrukt terwijl de video
wordt afgespeeld. Laat de -knop los om
normaal afspelen te hervatten.
Inhoudsopgave
Bewerkingen tijdens het afspelen van video's
48
Video's afspelen
Inhoudsopgave
De oriëntatie van de video instellen
Als u de oriëntatie van de video instelt, kunt u kiezen uit "Vertical" of
"Horizontal (right)".
Menu
BACK/HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Video Orientation" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
49
Video's afspelen
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": weergave met 240 × 180 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)": weergave met 320 × 240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Video
Orientation" ( pagina 18).
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
"Vertical"
Index
4:3-bron
16:9-bron
"Horizontal"
4:3-bron
16:9-bron
 Tips
De oriëntatie van de video kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de
video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video Orientation" in het
optiemenu.
Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 50), wordt gedetailleerde informatie,
zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort,
weergegeven. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op
"Off ".
Opmerking
Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)", wordt de titel van de video
niet weergegeven.
50
Video's afspelen
Menu
U kunt gedetailleerde informatie over een video, zoals de titel van de video, het
afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergeven of verbergen
tijdens het afspelen van video's.
Inhoudsopgave
De weergave van het videoscherm instellen
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": de titel van de video, de afspeelstatus, de verstreken tijd, enzovoort,
worden weergegeven.
"Off ": gedetailleerde informatie over de huidige video wordt verborgen
en wordt alleen weergegeven wanneer u bewerkingen uitvoert op de
speler. (standaardinstelling)
 Tip
De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)", wordt de titel van de video
niet weergegeven.
Index
Settings
51
Video's afspelen
Inhoudsopgave
De zoomfunctie instellen
U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.
Settings
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Video Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Zoom Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
52
Video's afspelen
"Full"
"Off"
4:3-bron
4:3-bron
4:3-bron
16:9-bron
16:9-bron
16:9-bron
Het kader met de stippellijn geeft de grootte van het oorspronkelijke
videobeeld aan.
 Tip
De zoominstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.
Index
"Auto"
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Auto": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te
passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt
weergegeven, wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan
het scherm en worden zwarte banden boven en onder in het scherm
weergegeven. (standaardinstelling)
"Full":
het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te

passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te
behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt
weergegeven, wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare
weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld
afgeknipt op basis van het weergavegebied.
"Off ": het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de
oorspronkelijke resolutie weergegeven. Als de resolutie van de video te
groot is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderkant van het beeld
bijgesneden.
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
53
Video's afspelen
Menu
Als u video's wilt verwijderen uit "Video Library", gebruikt u Media Manager
for WALKMAN of Windows Verkenner.
Raadpleeg de Help bij Media Manager for WALKMAN voor meer informatie
over het gebruik.
Inhoudsopgave
Video's verwijderen uit de Video Library
Index
54
Video's afspelen
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Play from beginning
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee gaat u naar het begin van de video
( pagina 47).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audiocompressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Hiermee wordt de video weergegeven die het laatst
is afgespeeld.
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Detailed Information
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning
Hiermee gaat u naar het begin van de video
( pagina 47).
Hiermee stelt u de zoomfunctie in ( pagina 51).
Hiermee stelt u de oriëntatie van de video in
( pagina 48).
Hiermee stelt u in of u video-informatie wilt
weergeven ( pagina 50).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audiocompressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 76).
Hiermee geeft u de huidige tijd weer ( pagina 78).
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Detailed Information
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Index
Opties die in het lijstscherm worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor video's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstscherm, zoals de videolijst, of in het scherm
"Now Playing" van de video. In het optiemenu voor video's zijn verschillende
video-instellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor video's weergeven
55
Foto's weergeven
U kunt één foto volledig weergeven op het scherm (enkele weergave) of een
aantal foto's doorlopend weergeven (diavoorstelling weergeven) ( pagina 60).
Inhoudsopgave
Een foto weergeven
Menu
Photo Library
BACK/HOME-knop
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een map te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De fotolijst wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een foto te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
Druk op de /-knop om de vorige of volgende foto's weer te geven.
Vervolg 
56
Foto's weergeven
Er kunnen maximaal 1.000 fotomappen worden weergegeven in de fotomappenlijst. Er
kunnen maximaal 8.000 foto's worden weergegeven in de fotolijsten, ongeacht het aantal
mappen waarin ze zijn opgeslagen.
Als het formaat van de foto te groot is of als het fotobestand is beschadigd, wordt
weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.
Index
Opmerkingen
Menu
Het afspelen van nummers of de ontvangst van FM-radio wordt ook voortgezet wanneer
u zoekt naar foto's in de fotomappenlijsten of fotolijsten of wanneer het scherm "Now
Playing" van de foto wordt weergegeven.
U kunt de foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven (diavoorstelling
weergeven) ( pagina 60).
U kunt foto's die naar de speler zijn overgezet, ordenen per map. Selecteer de speler
(als [WALKMAN]) met Windows Verkenner, sleep een nieuwe map en zet deze neer in
[WALKMAN]. Zie  pagina 29 voor meer informatie over de hiërarchie van gegevens.
Inhoudsopgave
 Tips
57
Foto's weergeven
Als u de oriëntatie van de foto instelt, kunt u kiezen uit "Vertical", "Horizontal
(right)" of "Horizontal (left)".
Inhoudsopgave
De oriëntatie van de foto instellen
Menu
BACK/HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Photo Orientation" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
58
Foto's weergeven
"Vertical"
Menu
en druk op de -knop om te bevestigen.
"Vertical": weergave met 240 × 320 pixels. (standaardinstelling)
"Horizontal (right)"of "Horizontal (left)": weergave met 320 × 240 pixels.
De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Photo
Orientation" ( pagina 19).
Inhoudsopgave
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
"Horizontal"
Index
 Tip
De oriëntatie van de foto kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de
foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Orientation" in het
optiemenu.
59
Foto's weergeven
Menu
Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie over een foto weergeven of
verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven,
enzovoort.
Inhoudsopgave
De weergave van het fotoscherm instellen
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Display" te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de
weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer.
"Off ": hiermee verbergt u de informatie over de huidige foto.
(standaardinstelling)
 Tip
De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.
Opmerking
 Als "Photo Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)"
( pagina 57), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is
ingesteld op "On".
Index
Settings
60
Foto's weergeven
U kunt foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven.
BACK/HOME-knop
Menu
Photo Library
Inhoudsopgave
Een diavoorstelling afspelen
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(Photo Library) te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een fotomap te selecteren en houd
de -knop ingedrukt.
Er wordt een diavoorstelling gestart.
 Tip
U kunt een diavoorstelling starten met een van de volgende bewerkingen:
Houd de -knop in de fotolijst ingedrukt.
Druk op de -knop in het scherm "Now Playing" van de foto.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de fotomappenlijst of fotolijst en selecteer
"Begin slide show" in het optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 75).
61
Foto's weergeven
Inhoudsopgave
De afspeelmodus voor diavoorstellingen
instellen
U kunt foto's herhaaldelijk weergeven in een diavoorstelling.
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Repeat" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"On": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven
en herhaald.
"Off ": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven
tot en met de laatste foto, waarna wordt teruggegaan naar de eerste foto
en de weergave wordt onderbroken. (standaardinstelling)
 Tip
De afspeelmodus voor een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now
Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show
Repeat" in het optiemenu.
Opmerking
Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt
de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 75).
Index
Settings
62
Foto's weergeven
U kunt instellen hoe lang elke foto wordt weergegeven.
Settings
Menu
BACK/HOME-knop
Inhoudsopgave
Het interval van een diavoorstelling instellen
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Photo Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Slide Show Interval" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
De volgende foto's worden weergegeven met het geselecteerde interval:
"Short", "Normal" (standaardinstelling) of "Long".
 Tip
Het interval van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing"
van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Interval" in
het optiemenu.
Opmerking
Als het formaat van de foto groot is, kan het enige tijd duren voordat de foto wordt
weergegeven.
63
Foto's weergeven
Menu
Als u foto's wilt verwijderen uit "Photo Library", gebruikt u Media Manager for
WALKMAN of Windows Verkenner.
Raadpleeg de Help bij Media Manager for WALKMAN voor meer informatie
over het gebruik.
Inhoudsopgave
Foto's verwijderen uit de Photo Library
Opmerking
Index
U kunt met Media Manager for WALKMAN geen foto's verwijderen waarvan de naam is
gewijzigd met Windows Verkenner.
64
Foto's weergeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing
Begin slide show
Detailed Information
Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Hiermee start u een diavoorstelling ( pagina 60).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam,
enzovoort.
Hiermee geeft u de foto weer die het laatst is
weergegeven.
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven
Opties
Beschrijving/paginaverwijzing
Photo Orientation
Hiermee stelt u de oriëntatie van de foto in
( pagina 57).
Hiermee stelt u in of u foto-informatie wilt
weergeven ( pagina 59).
Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven,
zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam,
enzovoort.
Hiermee selecteert u de afspeelmodus voor de
diavoorstelling ( pagina 61).
Hiermee selecteert u het interval van een
diavoorstelling ( pagina 62).
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan
( pagina 76).
Hiermee geeft u de huidige tijd weer
( pagina 78).
Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het
nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.
Display
Detailed Information
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Index
Opties die in het lijstscherm worden weergegeven
Menu
U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door op de OPTION/PWR OFFknop te drukken in een lijstscherm, zoals de fotomappenlijst, of in het scherm
"Now Playing" van de foto. In het optiemenu voor foto's zijn verschillende fotoinstellingen beschikbaar.
De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het
optiemenu weergeeft.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor foto's weergeven
65
Luisteren naar FM-radio
U kunt luisteren naar FM-radio. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als
antenne, dus sluit de hoofdtelefoon aan en strek het snoer zo ver mogelijk uit.
Inhoudsopgave
Luisteren naar FM-radio
Menu
FM Radio
1 Overschakelen naar de FM-radio
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
(FM Radio) te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het FM-radioscherm wordt weergegeven.
Frequentie
Voorinstelnummer
Het scherm dat wordt weergegeven, verschilt afhankelijk
van het land/de regio waar u de speler hebt aangeschaft.
Vervolg 
Index
BACK/HOME-knop
OPTION/PWR OFF-knop
Functieknop
66
Luisteren naar FM-radio
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens FM-ontvangst.
Menu
Met "Auto Preset" kunt u beschikbare zenders in uw gebied automatisch
voorprogrammeren (maximaal 30 zenders). Wanneer u de FM-tuner voor het
eerst gebruikt, of wanneer u naar een nieuw gebied verhuist, kunt u het beste
de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset".
Inhoudsopgave
2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)
Het optiemenu wordt weergegeven.
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen.
De beschikbare zenders worden voorgeprogrammeerd in de volgorde van
de laagste tot de hoogste frequentie.
"Auto Preset completed." wordt weergegeven als het voorprogrammeren is
voltooid, waarna op de eerste voorgeprogrammeerde zender wordt
afgestemd.
Opmerking
Met de bewerking "Auto Preset" worden alle voorgeprogrammeerde zenders verwijderd.
Automatisch voorprogrammeren stoppen
Selecteer "No" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
De ontvangst van ongewenste zenders blokkeren
Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de
ontvangstinstelling ( pagina 70) in "Low".
Vervolg 
Index
 Druk op de ///-knop om "Auto Preset" te selecteren en druk
67
Luisteren naar FM-radio
Actie
Handeling
De vorige frequentie selecteren
Druk op de -knop.
Houd de -knop ingedrukt.
Houd de -knop ingedrukt.
Druk op de -knop.
Druk op de -knop.
*1Als u tijdens FM-ontvangst op de -knop (-knop) drukt, wordt de vorige (of
volgende) zender gezocht. Als de zender kan worden ontvangen, wordt de ontvangst
geaccepteerd.
Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling
( pagina 70) in "Low".
*2Deze instelling wordt geannuleerd als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn
opgegeven. U kunt de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset"
( pagina 66).
 Tip
Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus strek het snoer zo ver mogelijk
uit.
Het volume van de FM-tuner kort uitschakelen
Wanneer u op de -knop drukt, wordt het geluid van de FM-tuner niet
uitgevoerd. Wanneer u op de -knop drukt, wordt het geluid van de FMtuner weer uitgevoerd.
Index
Zoeken naar de vorige beschikbare
zender*1
Zoeken naar de volgende
beschikbare zender*1
Het vorige voorinstelnummer
selecteren*2
Het volgende voorinstelnummer
selecteren*2
Druk op de -knop.
Menu
De volgende frequentie selecteren
Inhoudsopgave
3 Zenders selecteren
68
Luisteren naar FM-radio
U kunt zenders voorprogrammeren die niet worden gevonden met "Auto
Preset" ( pagina 66).
Inhoudsopgave
Zenders handmatig voorprogrammeren
Menu
Frequentie
OPTION/PWR OFF-knop
Functieknop
 Druk op de /-knop om de gewenste frequentie te selecteren
tijdens FM-ontvangst.
 Houd de -knop ingedrukt.
De frequentie die u selecteert in stap , wordt voorgeprogrammeerd en
het toewezen voorinstelnummer wordt onder de frequentie weergegeven.
 Tips
U kunt maximaal 30 zenders voorprogrammeren.
U kunt FM-zenders handmatig voorprogrammeren in het FM-radioscherm. Druk op de
OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Save to Preset" in het optiemenu.
Opmerkingen
De voorinstelnummers worden op volgorde opgeslagen, van de laagste tot de hoogste
frequentie.
Als de zender die u wilt opslaan, al is voorgeprogrammeerd, wordt "Preset already
exists." weergegeven en kan de zender niet nog een keer worden voorgeprogrammeerd.
Vervolg 
Index
Voorinstelnummer
69
Luisteren naar FM-radio
 Selecteer een gewenst voorinstelnummer voor de frequentie met
Inhoudsopgave
Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen
de /-knop tijdens FM-ontvangst.
Menu
 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.
Het optiemenu wordt weergegeven.
en druk op de -knop om te bevestigen.
Wanneer de voorgeprogrammeerde zender is verwijderd, wordt een
bericht weergegeven.
Index
 Druk op de ///-knop om "Delete from Preset" te selecteren
70
Luisteren naar FM-radio
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Scan Sensitivity" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Low" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De standaardinstelling voor de ontvangstgevoeligheid herstellen
Selecteer "High" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
BACK/HOME-knop
Menu
Wanneer u zenders selecteert met de functie "Auto Preset" ( pagina 66) of de
/-knop, kan de FM-receiver te veel ongewenste zenders ontvangen omdat
de gevoeligheid te hoog is. In dit geval stelt u de ontvangst in op "Low". De
standaardinstelling is "High".
Inhoudsopgave
De ontvangst instellen (Scan Sensitivity)
71
Luisteren naar FM-radio
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Mono/Auto" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Mono" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Terugkeren naar de automatische instelling
Selecteer "Auto" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
BACK/HOME-knop
Menu
Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u de receiver in op "Mono" voor
monogeluid. Als u "Auto" instelt, wordt voor de ontvangst automatisch mono
of stereo geselecteerd, afhankelijk van de ontvangstomstandigheden. De
standaardinstelling is "Auto".
Inhoudsopgave
Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto)
72
Luisteren naar FM-radio
Opties
Menu
U kunt het optiemenu voor de FM-tuner weergeven door op de OPTION/
PWR OFF-knop te drukken terwijl het FM-radioscherm wordt weergegeven.
In het optiemenu voor de FM-tuner zijn verschillende instellingen voor de FMtuner beschikbaar.
Inhoudsopgave
Het optiemenu voor de FM-tuner weergeven
Beschrijving/paginaverwijzing
Save to Preset
Index
Hiermee wordt de zender waarop is afgestemd,
voorgeprogrammeerd ( pagina 68).
Delete from Preset
Hiermee wordt een zender verwijderd uit de
voorgeprogrammeerde zenders ( pagina 69).
Auto Preset
Hiermee worden de zenders automatisch
voorgeprogrammeerd ( pagina 66).
Scan Sensitivity
Hiermee past u de gevoeligheid van de
tunerontvangst aan ( pagina 70).
Mono/Auto
Hiermee schakelt u tussen mono- en
stereogeluid ( pagina 71).
Clock Display
Hiermee wordt de huidige tijd weergegeven.
Go to the song playback screen Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van
het nummer dat het laatst is afgespeeld,
weergegeven.
73
Common Settings
Settings
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "AVLS (Volume Limit)" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "On" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
Het volume wordt beperkt.
Dit item uitschakelen
Selecteer "Off " in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
BACK/HOME-knop
Menu
U kunt "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) gebruiken
om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens
het beluisteren van muziek. Met "AVLS (Volume Limit)" kunt u muziek
beluisteren op een comfortabel geluidsniveau.
De standaardinstelling is "Off ".
Inhoudsopgave
Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))
74
Common Settings
Inhoudsopgave
De pieptoon uitschakelen
U kunt de pieptonen van de speler uitschakelen.
"On" is de standaardinstelling.
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Beep Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om "Off" te selecteren en druk op de
-knoppen om te bevestigen.
Dit item inschakelen
Selecteer "On" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen.
Index
Settings
75
Common Settings
Menu
U kunt de schermbeveiliging instellen op "Clock" of "Blank" als er gedurende
minstens 30 seconden geen bewerking is uitgevoerd tijdens het afspelen van
nummers of ontvangst van de FM-tuner.
Inhoudsopgave
Het type schermbeveiliging instellen
BACK/HOME-knop
Functieknop
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt
weergegeven.
Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om "Screensaver" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Druk op de ///-knop om "Type" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
De lijst met schermbeveiligingstypen wordt weergegeven.
Druk op de ///-knop om het gewenste type te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap  opnieuw
weergegeven.
"Clock": als er gedurende minstens 30 seconden geen bewerking wordt
uitgevoerd, wordt een klok als schermbeveiliging weergegeven.
(standaardinstelling)
"Blank":
als er gedurende minstens 30 seconden geen bewerking wordt

uitgevoerd, wordt het scherm uitgeschakeld.
Index
Settings
76
Common Settings
(Brightness)
Inhoudsopgave
De helderheid van het scherm aanpassen
U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Brightness" te selecteren en druk
op de -knop om te bevestigen.
Het scherm voor het aanpassen van de helderheid wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om een niveau te selecteren en druk op
de -knop om te bevestigen.
De standaardinstelling is "3".
Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de -knop drukken
om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u
bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.
 Tips
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen terwijl u een video of foto weergeeft.
Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Brightness" in het optiemenu.
Als u de helderheid van het scherm aanpast naar een lager niveau, gaat de lading van de
batterij langer mee ( pagina 87).
Index
Settings
77
Common Settings
Inhoudsopgave
De huidige tijd instellen (Set Date-Time)
U kunt de huidige tijd instellen door deze handmatig aan te passen.
Settings
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
Index
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Set Date-Time" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt
weergegeven.
 Druk op de /-knop om een jaar te selecteren en druk op de /knop om de waarde te wijzigen.
 Pas de instellingen voor maand, dag, uur en minuten aan op
dezelfde manier als in stap .
 Druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
78
Common Settings
Opmerkingen
Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt,
moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen en wordt "-" weergegeven in plaats
van de huidige datum en tijd.
klok kan per maand maximaal 60 seconden voor of achter gaan lopen. In dit geval
De

stelt u de klok opnieuw in.
Index
U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of
"DD/MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour".
Zie "De datumnotatie instellen" (Date Display Format) ( pagina 79) of "De tijdnotatie
instellen" (Time Display Format) ( pagina 80) voor meer informatie.
Menu
 Tip
Inhoudsopgave
De huidige tijd weergeven
(Clock Display) in het Home-menu.
Selecteer
Druk
op
de
OPTION/PWR
OFF-knop in het scherm "Now Playing" en

selecteer "Clock Display" in het optiemenu.
79
Common Settings
U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd ( pagina 77) instellen op
"YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY".
Inhoudsopgave
De datumnotatie instellen
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Date Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
U kunt kiezen uit de volgende 3 notaties.
"YYYY/MM/DD": de datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
"MM/DD/YYYY": de datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
"DD/MM/YYYY": de datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.
Index
Settings
80
Common Settings
U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd ( pagina 77) instellen op "12-hour"
of "24-hour".
Inhoudsopgave
De tijdnotatie instellen
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Time Display Format" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om de gewenste instelling te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
"12-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
"24-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.
Index
Settings
81
Common Settings
Informatie, zoals modelnaam, firmwareversie, enzovoort, kan worden
weergegeven.
Inhoudsopgave
Spelerinformatie weergeven (Unit Information)
Menu
BACK/HOME-knop
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Unit Information" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met beschikbare spelerinformatie wordt weergegeven.
Beschikbare spelerinformatie
Optie
Beschrijving
Model:
Firmware:
hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van
de speler weer.
hiermee geeft u het totale aantal nummers weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u het totale aantal video's weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is
opgeslagen in de speler.
hiermee geeft u de versie-informatie voor WM‑PORT
weer.
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
Index
Settings
82
Common Settings
Inhoudsopgave
De fabrieksinstellingen herstellen
(Reset all Settings)
Menu
U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u dit doet, worden
gegevens, zoals audio- en fotogegevens, niet verwijderd.
BACK/HOME-knop
Functieknop
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzemodus ingedrukt totdat het
Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Reset all Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
Het bevestigingsscherm voor het herstellen van de fabrieksinstellingen
wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.
"Restored factory settings." wordt weergegeven.
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  en druk op de -knop om te bevestigen. U kunt de
bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken in stap
.
De instelprocedure wordt geannuleerd en de lijst met opties voor "Common
Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Index
Settings
83
Common Settings
Settings
Functieknop
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.
 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzemodus ingedrukt totdat het
Home-menu wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Common Settings" te selecteren en
druk op de -knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om "Format" te selecteren en druk op de
-knop om te bevestigen.
"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.
"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.
 Druk op de /-knop om "Yes" te selecteren en druk op de -
knop om te bevestigen.
Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, wordt er een animatie
weergegeven.
Wanneer de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted." weergegeven.
Vervolg 
Index
BACK/HOME-knop
Menu
U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren.
Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle gegevens gewist. Zorg dat u de
opgeslagen gegevens controleert voordat u het geheugen formatteert en dat u alle
belangrijke gegevens exporteert naar de vaste schijf van uw computer.
Inhoudsopgave
Het geheugen formatteren (Format)
84
Common Settings
Index
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner of met de
software.
(Clock Display) als de speler verbinding maakt
 wordt weergegeven in plaats van
(Clock Display)
met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u
wilt herstellen, formatteert u het geheugen van de speler ( pagina 83).
Menu
Opmerkingen
Inhoudsopgave
De bewerking annuleren
Selecteer "No" in stap  of  en druk op de -knop om te bevestigen. U
kunt de bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken
in stap  of .
85
Common Settings
Inhoudsopgave
De weergavetaal selecteren
U kunt kiezen uit verschillende talen voor de weergave van menu's en
berichten op de speler.
Menu
BACK/HOME-knop
Settings
Index
Functieknop
 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu
wordt weergegeven.
 Druk op de ///-knop om
op de -knop om te bevestigen.
(Settings) te selecteren en druk
 Druk op de ///-knop om "Language Settings" te selecteren
en druk op de -knop om te bevestigen.
 Druk op de ///-knop om een taal te selecteren ( pagina 86)
en druk op de -knop om te bevestigen.
Vervolg 
86
Common Settings
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Berichten en menu's worden weergegeven in het Duits.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Engels.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Spaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het Frans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Italiaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Portugees.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Russisch.
Berichten en menu's worden weergegeven in het
Koreaans.
Berichten en menu's worden weergegeven in
vereenvoudigd Chinees.
Berichten en menu's worden weergegeven in traditioneel
Chinees.
Português
Русский
Index
Beschrijving
Menu
Instelling
Inhoudsopgave
Instellingen voor de weergavetaal
87
Nuttige informatie
Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u
energie besparen en de speler langer gebruiken.
Scherminstellingen
Instellingen voor
geluidseffecten
"Brightness" ( pagina 76)
"1"
"Screensaver" ( pagina 75)
"Blank"
"Equalizer" ( pagina 43)
Uitschakelen.
De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen
De afspeeltijd verschilt, omdat de lading van de batterij wordt beïnvloed door
de indeling en bitsnelheid van de nummers, video's of foto's die worden
weergegeven.
Zie  pagina 120, 121 voor meer informatie over de oplaadtijd en de
gebruikstijd.
Index
De instellingen wijzigen
U kunt energie besparen door de volgende instellingen op te geven.
Menu
De speler handmatig uitschakelen
Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over
naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te
besparen. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als
deze zich langer dan 4 uur in de stand-bymodus bevindt.
Inhoudsopgave
De levensduur van de batterij verlengen
88
Nuttige informatie
Inhoudsopgave
Wat zijn indeling en bitsnelheid?
Wat is audio-indeling?
WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De
WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een
kleinere bestandsgrootte.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare
audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO
(International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft
dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere
bestandsgrootte.
Linear PCM: Linear PCM is een opname-indeling voor audio zonder digitale
compressie. U kunt het geluid beluisteren met dezelfde kwaliteit als muziek op
cd als u opneemt met deze indeling.
Wat is bitsnelheid?
Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om
elke seconde audio op te slaan. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een
betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor dezelfde
audiolengte.
Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?
In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar
hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u minder
nummers op de speler kunt opslaan.
Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere
geluidskwaliteit.
Opmerking
Als u een nummer van een cd op de computer importeert met een lage bitsnelheid,
kunt u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te
selecteren als u het nummer van de computer naar de speler verplaatst.
Vervolg 
Index
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare
audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van
de ISO (International Organization for Standardization).
Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het
formaat van standaardaudiobestanden op cd.
Menu
Audio-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om audiogegevens
vanaf het internet of audio-cd's te importeren naar een computer en om deze
als audiobestand op te slaan.
Gangbare indelingen zijn MP3 en WMA, enzovoort.
89
Nuttige informatie
AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de
MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for
Standardization). Hiermee kunnen levendige beelden worden gemaakt met een
lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC
Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard
van ISO (International Organization for Standardization). Aangezien AVC is
gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt
hiernaar meestal verwezen als MPEG-4 AVC/H.264 of H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) is een videocompressietechnologie
ontwikkeld door Microsoft Corporation. Het is gebaseerd op MPEG-4, behaalt
een hoge compressiesnelheid en ondersteunt kopieerbeheer met DRM.
Wat is foto-indeling?
Foto-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om beelden te
importeren naar een computer en om deze als beeldbestanden op te slaan.
Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.
JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is
ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan
een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het
formaat van originele beeldbestanden.
 Informatie over acceptabele indelingen en bitsnelheden voor deze speler
Zie  pagina 117 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en
bitsnelheden.
Index
MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is
ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization
for Standardization). De compressie-indeling is bedoeld voor video- en
audiogegevens.
Menu
Video-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om video- en
audiogegevens te importeren naar een computer en om deze als videobestand
op te slaan.
Gangbare indelingen zijn MPEG-4 en AVC, enzovoort.
Inhoudsopgave
Wat is video-indeling?
90
Nuttige informatie
Menu
U kunt met Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware gegevens van
uw computer overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en
hierin opslaan. Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het
ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als
[WALKMAN].
Inhoudsopgave
Gegevens opslaan
Opmerkingen
Index
Gebruik de bijgeleverde software niet wanneer u Windows Verkenner gebruikt om te
communiceren met het ingebouwde flashgeheugen van de speler.
Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt
weergegeven tijdens het overzetten van gegevens. De gegevens kunnen beschadigd
raken.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het
ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen
( pagina 83).
U mag de namen van de mappen "MUSIC" en "MP_ROOT" niet wijzigen en u mag deze
mappen niet verwijderen.
91
Nuttige informatie
 Download het updateprogramma vanaf de website op uw
computer.
 Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.
 Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij
te werken.
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
Index
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/support
Voor klanten met het overzees model: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies
van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer
informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:
Inhoudsopgave
De firmware van de speler bijwerken
92
Problemen oplossen
Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het
probleem proberen op te lossen.
voer de bijbehorende acties uit.
Menu
1 Zoek het probleem op in de volgende probleemoplossingstabellen en
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
2 Sluit de speler aan op de computer om de batterij op te laden.
3 Druk op de RESET-knop met een puntig
voorwerp.
Als u op de RESET-knop drukt wanneer u de speler
gebruikt, worden de opgeslagen gegevens en
instellingen op de speler mogelijk verwijderd.
Nadat u de speler opnieuw hebt ingesteld, drukt u op
een willekeurige knop om de speler in te schakelen. De eerder ingestelde items
op de speler worden opnieuw geactiveerd.
4 Controleer de informatie over het probleem in de Help van alle
software.
5 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor
ondersteuning.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/support
Voor klanten met het overzeese model:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
Index
Het is mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door de batterij op te
laden.
93
Problemen oplossen
Geen geluid.
Het volume is ingesteld op nul.
Zet het volume hoger ( pagina 11).
De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed
aangesloten.
Sluit de stekker van de hoofdtelefoon goed aan
( pagina 11).
stekker van de hoofdtelefoon is vuil.
De

Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon
met een zachte, droge doek.
Er
 zijn geen nummers en videobestanden op de
speler opgeslagen.
Volg de instructies in het bericht dat wordt
weergegeven en zet de nummers en video's over
vanaf de computer.
Er worden geen gegevens De batterij is leeg.
afgespeeld.
Laad de batterij volledig op ( pagina 23).
Als de speler niet reageert, zelfs niet nadat u de
batterij hebt opgeladen, drukt u op de RESETknop om de speler opnieuw in te stellen
( pagina 92).
Er zijn geen gegevens opgeslagen op de speler.
Volg de instructies in het bericht dat wordt
weergegeven en zet gegevens over vanaf de
computer.
De overgebrachte bestanden hebben een indeling
die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
117) voor meer informatie.
Nummers en video's kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld, afhankelijk van de
bestandsindeling ( pagina 117).
Foto's worden mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling
( pagina 117).
De
geldigheidsduur voor het afspelen van het

nummer is verstreken, wegens de
abonnementsvoorwaarden, enzovoort.
Nummers waarvoor de geldigheidsduur voor het
afspelen is verstreken, kunnen niet worden
afgespeeld. Werk de nummers bij met de software
waarmee u de nummers hebt overgezet.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking
94
Problemen oplossen
De overgebrachte
gegevens worden niet in
de bijbehorende lijst
weergegeven.
Het maximumaantal bestanden dat kan worden
weergegeven, is bereikt. Het maximumaantal
bestanden is 1.000 bestanden voor video's, 8.000
bestanden voor foto's. Het maximumaantal mappen
is 1.000 mappen voor foto's in de fotomappenlijst.
Verwijder overbodige gegevens.
Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar.
Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te
maken op de speler.
Na
slepen en neerzetten in Windows Verkenner

komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 27).
De
overgebrachte bestanden hebben een indeling

die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
117) voor meer informatie.
Wanneer "All Songs" of
De audiobestanden staan niet in mappen in de map
"Album" is geselecteerd,
"MUSIC".
worden alle nummers
Sleep de bestanden en zet ze neer in de map
weergegeven, maar
"MUSIC".
bepaalde nummers
worden niet weergegeven
wanneer "Folder" is
geselecteerd.
Nummers worden slechts De speler speelt alleen nummers af uit lijsten waarin
binnen een beperkt
het afspelen wordt gestart (albumlijst, lijst met
afspeelbereik afgespeeld,
artiesten, enzovoort) ( pagina 42).
bijvoorbeeld binnen één
album.
Gegevens kunnen niet
U kunt nummers, video's en foto's niet verwijderen
worden verwijderd op de
op de speler.
speler.
Verwijder de gegevens met Windows Verkenner
of de software waarmee u de gegevens hebt
overgezet.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
95
Problemen oplossen
Ruis is hoorbaar.
Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt
gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt
radiosignalen uit.
Houd dit soort apparaten uit de buurt van de
speler.
Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's,
enzovoort, zijn beschadigd.
Verwijder de gegevens, importeer de gegevens
opnieuw en zet ze nogmaals over. Wanneer u
gegevens importeert op uw computer, moet u alle
andere toepassingen afsluiten om gegevensschade
te voorkomen.
De
overgebrachte bestanden hebben een indeling

die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
117) voor meer informatie.
Bepaalde nummers worden mogelijk niet
afgespeeld, afhankelijk van bepaalde
bestandsspecificaties.
De knoppen werken niet. De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet.
Schuif de HOLD-schakelaar in de
tegenovergestelde richting ( pagina 12).
Er
 is vocht in de speler gecondenseerd.
Laat de speler enkele uren drogen.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
Als u de batterij oplaadt en er niets verandert,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 92).
Terwijl "Connecting" of "Connected USB (MTP)"
wordt weergegeven, kunt u de speler niet bedienen.
Verbreek de USB-verbinding en bedien de speler.
Het afspelen wordt niet
Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en
gestopt.
onderbreken. Als u op de -knop drukt, wordt 
weergegeven en wordt het afspelen onderbroken/
gestopt.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
96
Problemen oplossen
De speler werkt niet.
De batterij is bijna leeg.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
Als u de batterij oplaadt en er niets verandert,
kunt u op de RESET-knop drukken om de speler
opnieuw in te stellen ( pagina 92).
De overgebrachte
gegevens kunnen niet
worden gevonden.
Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is
geformatteerd met Windows Verkenner.
Formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de
speler ( pagina 83).
De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de
speler, terwijl de gegevens zijn overgebracht.
Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 83).
Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner
komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet
overeen met de speler ( pagina 27).
De
overgebrachte bestanden hebben een indeling

die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde
bestandsindeling" in de "Specificaties" ( pagina
117) voor meer informatie.
Nummers en video's kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld, afhankelijk van de
bestandsindeling ( pagina 117).
Foto's
worden mogelijk niet weergegeven,

afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling
( pagina 117).
"AVLS (Volume Limit)" is ingeschakeld.
Schakel "AVLS (Volume Limit)" uit ( pagina 73).
De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed
aangesloten.
Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten,
wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de
stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting tot
deze vastklikt ( pagina 11).
Het volume is niet hoog
genoeg.
Er wordt geen geluid
weergegeven via het
rechterkanaal van de
hoofdtelefoon.
Of het signaal van het
rechterkanaal wordt aan
beide kanten van de
hoofdtelefoon
weergegeven.
Het afspelen is plotseling De batterij is bijna leeg.
gestopt.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
nummers of videobestanden af te spelen
U
probeert

die niet kunnen worden afgespeeld.
Speel andere nummers of videobestanden af.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
97
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Index
Vervolg 
Menu
Er worden geen
Nummers hebben geen albumhoesgegevens
miniaturen weergegeven.
waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund
door de speler.
Miniaturen worden alleen weergegeven wanneer er
albumhoesgegevens beschikbaar zijn waarvan de
bestandsindeling wordt ondersteund door de speler.
Zet de nummers opnieuw over met de
bijgeleverde Windows Media Player of andere
overdrachtssoftware.
De naam van de miniatuur komt niet overeen met
het bijbehorende videobestand.
Plaats een JPEG-bestand met dezelfde naam als
het videobestand, met de extensie ".thm" of ".jpg",
in de map met het videobestand.
er van de foto's geen miniaturen beschikbaar zijn
Als

die compatibel zijn met de Exif-bestandsindeling,
kunnen de miniaturen niet worden weergegeven.
Zet de foto's opnieuw over met de bijgeleverde
Media Manager for WALKMAN.
Er wordt geen albumhoes Er is geen informatie over de albumhoes
weergegeven.
opgenomen voor de gegevens.
De albumhoes wordt alleen weergegeven als er
informatie over de albumhoes is opgenomen.
U kunt de albumhoes instellen met de
bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere
overdrachtssoftware voor het instellen van
albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software
of neem contact op met de fabrikant van de
software voor meer informatie.
Bepaalde
albumhoezen kunnen niet worden

weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
De speler kan niet
De batterij is bijna leeg.
formatteren.
Laad de batterij op door de speler aan te sluiten
op een ingeschakelde computer ( pagina 23).
De speler is per ongeluk Als er een storing optreedt, wordt de speler
uitgeschakeld en weer
automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
ingeschakeld.
De speler werkt niet
De computer wordt opgestart of opnieuw opgestart
goed.
terwijl de speler is aangesloten.
Stel de speler opnieuw in door op RESET te
drukken op de speler. Koppel de speler los
wanneer u de computer opstart of opnieuw
opstart.
Inhoudsopgave
Werking (vervolg)
98
Problemen oplossen
wordt in plaats van
(Clock Display)
weergegeven in het
Home-menu.
Het pictogram is gewijzigd omdat de speler
verbinding heeft gemaakt met een online dienst
(alleen beschikbaar in de VS).
Als u (Clock Display) wilt herstellen,
formatteert u de speler ( pagina 83).
"" wordt weergegeven
als titel.
De titel bevat tekens die niet kunnen worden
weergegeven op de speler.
Wijzig de naam van de titel met de software
waarmee u de gegevens hebt overgezet of
Windows Verkenner, en gebruik de juiste tekens.
"Unknown" wordt
weergegeven als naam
van een album of artiest,
enzovoort.
Er worden vreemde
tekens weergegeven.
Er is geen informatie over de gegevens opgenomen,
zoals de naam van het album of de artiest,
enzovoort.
De verkeerde taal is geselecteerd.
Pas de instelling voor "Language Settings"
( pagina 85) aan en zet de gegevens opnieuw over
naar de speler.
Het scherm wordt
Er is langer dan 3 minuten geen bewerking
donker wanneer een foto
uitgevoerd ( pagina 75).
wordt weergegeven.
Druk op een knop.
Het scherm wordt
Er is langer dan 3 minuten geen bewerking
uitgeschakeld.
uitgevoerd terwijl de pauzemodus van de speler was
geactiveerd.
Druk op een knop.
Er is langer dan 3 minuten geen bewerking
uitgevoerd terwijl "Screensaver" is ingesteld op
"Blank" ( pagina 75).
Druk op een knop.
Stel "Screensaver" desgewenst in op "Clock".
Er wordt een bericht
Zie "Berichten" ( pagina 104).
weergegeven.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Display
99
Problemen oplossen
De levensduur van de
batterij is kort.
De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C.
De levensduur van de batterij wordt korter
vanwege de batterijkenmerken. Dit duidt niet op
een storing.
De
batterij is niet voldoende opgeladen.

wordt weergegeven.
Laad de batterij op totdat
de
instellingen
aan
te
passen
of de voedingsbron
Door

goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler
langer gebruiken ( pagina 87).
U hebt de speler gedurende een lange periode niet
gebruikt.
De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als
u de batterij regelmatig oplaadt en ontlaadt.
Als de gebruikstijd van de batterij ongeveer met de
helft is afgenomen, zelfs nadat u de batterij volledig
hebt opgeladen, moet de batterij worden vervangen.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyverkoper.
Er
 wordt materiaal afgespeeld dat met copyright is
beschermd.
Wanneer materiaal wordt afgespeeld dat met
copyright is beschermd, kan de levensduur van
de batterij korter zijn.
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
De batterij wordt opgeladen bij een
omgevingstemperatuur langer dan 5 °C of hoger
dan 35 °C.
Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur
tussen 5 °C en 35 °C.
computer is niet ingeschakeld.
De

de computer aan.
Zet

De slaapstand wordt geactiveerd op de computer.
Schakel de slaapstand van de computer uit.
De speler kan de batterij
niet opladen.
De speler wordt
automatisch
uitgeschakeld.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld om
ongewenst energieverbruik te voorkomen.
Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer
snel opgeladen.
Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt
het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Stroomvoorziening
100
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Media Manager for
WALKMAN wordt niet
gestart.
De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd,
mogelijk als gevolg van een update van het
Windows-besturingssysteem.
Index
Vervolg 
Menu
"Connecting" of
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB"Connected USB (MTP)"
poort van uw computer.
wordt niet weergegeven
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
als het apparaat met de
aan.
bijgeleverde USB-kabel
Gebruik
de bijgeleverde USB-kabel.

wordt aangesloten op de Er wordt een USB-hub gebruikt.
computer.
Het aansluiten van de speler via een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de
bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Er wordt andere software uitgevoerd op de computer
dan de gebruikte overdrachtssoftware.
Koppel de USB-kabel los, wacht een paar minuten
en sluit de kabel opnieuw aan. Als het probleem
blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u
de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel
opnieuw aan.
"Connecting"
of "Connected USB (MTP)" wordt

mogelijk niet weergegeven op de speler, afhankelijk
van de softwareomgeving op de computer.
Activeer Windows Media Player of Windows
Verkenner.
De speler wordt niet
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBherkend door de
poort van uw computer.
computer nadat het
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
apparaat is aangesloten
aan.
op de computer.
Er
 wordt een USB-hub gebruikt.
Het aansluiten van de speler via een USB-hub
werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de
bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op
de computer. Sluit de speler aan op een andere USBpoort op de computer.
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer
101
Problemen oplossen
Gegevens kunnen niet
naar de speler worden
overgezet vanaf uw
computer.
De overdracht wordt mogelijk gestopt wegens
storing, zoals statische elektriciteit, enzovoort. Dit
gebeurt om de gegevens te beschermen.
Koppel de speler los en sluit deze opnieuw aan.
Als u bestanden overzet door middel van slepen en
neerzetten op bepaalde computers waarop Windows
Media Player 11 niet is geïnstalleerd, kunnen er
beperkingen gelden voor de bestanden (AACbestanden, videobestanden, enzovoort) die kunnen
worden overgezet door middel van slepen en
neerzetten.
Installeer Windows Media Player 11 vanaf de
bijgeleverde cd-rom en zet de bestanden
vervolgens nogmaals over door middel van slepen
en neerzetten. Voordat u de bijgeleverde Windows
Media Player 11 op de computer installeert,
controleert u of uw software of service geschikt is
voor Windows Media Player 11. Voor meer
informatie over het gebruik van of ondersteuning
voor Windows Media Player gaat u naar de
volgende website:
http://support.microsoft.com/
De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USBpoort van uw computer.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw
aan.
Er
 is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde flashgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
Nummers met een beperkte afspeelduur of frequentie kunnen mogelijk niet worden overgezet
wegens beperkingen die zijn ingesteld door de
houders van het copyright. Neem contact op met de
distributeur voor meer informatie over de
instellingen van de afzonderlijke audiobestanden.
De speler bevat onjuiste gegevens.
Zet bruikbare bestanden terug naar de computer
en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op
de speler ( pagina 83).
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer (vervolg)
102
Problemen oplossen
Gegevens kunnen niet
naar de speler worden
overgezet vanaf uw
computer. (vervolg)
De gegevens zijn mogelijk beschadigd.
Verwijder de gegevens die niet kunnen worden
overgezet, van de computer en importeer deze
opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens
importeert op uw computer, moet u alle andere
toepassingen afsluiten om gegevensschade te
voorkomen.
De limiet voor het aantal bestanden en mappen dat
kan worden overgezet, is bereikt.
Verwijder overbodige gegevens.
U
 probeert .m4a-, .mp4-, .3gp- of .m4v-bestanden
over te zetten naar een computer waarop Windows
Media Player 10 al is geïnstalleerd.
Installeer Windows Media Player 11 vanaf de
bijgeleverde cd-rom.
u gegevens overzet met geschikte
Als

overdrachtssoftware, maar de overdracht niet wordt
uitgevoerd, moet u contact opnemen met de
fabrikant.
Er kan slechts een kleine
hoeveelheid gegevens
naar de speler worden
overgezet.
Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het
ingebouwde flashgeheugen.
U kunt ruimte vrijmaken door overbodige
gegevens terug te zetten naar de computer.
die niet op de speler kunnen worden
Gegevens

afgespeeld, worden opgeslagen in de speler.
Als er andere gegevens dan nummers, video's of
foto's op de speler zijn opgeslagen, kunnen er
minder gegevens worden overgezet. Zet de
gegevens die niet op de speler kunnen worden
afgespeeld terug naar de computer om meer
ruimte vrij te maken.
De speler wordt onstabiel Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer
als deze op de computer
gebruikt.
is aangesloten.
Het aansluiten van de speler met een USB-hub of
-verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de speler
met de bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer.
U kunt mappen niet
U mag de naam van de mappen "MUSIC" en
verwijderen of een andere "MP_ROOT" niet wijzigen en deze mappen niet
naam geven.
verwijderen.
Vervolg 
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
Verbinding met een computer (vervolg)
103
Problemen oplossen
U kunt een FMuitzending niet goed
horen.
Er is niet goed afgestemd op de ontvangstfrequentie.
Selecteer de frequentie handmatig met de
/-knop om de ontvangst te verbeteren
( pagina 68).
De ontvangst is zwak en
het geluid is van slechte
kwaliteit.
Het radiosignaal is zwak.
Luister naar de FM-uitzending in de buurt van
een raam, aangezien het signaal zwak kan zijn in
gebouwen of voertuigen.
Het snoer van de hoofdtelefoon is niet volledig
uitgestrekt.
Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als
antenne. Strek het snoer van de hoofdtelefoon zo
ver mogelijk uit.
De FM-uitzending wordt Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt
gestoord.
gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt
radiosignalen uit.
Houd dit soort apparaten uit de buurt van de
speler.
Overig
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Geen pieptoon wanneer
de speler wordt bediend.
"Beep Settings" is ingesteld op "Off ".
Stel "Beep Settings" in op "On" ( pagina 74).
Er wordt geen pieptoon weergegeven wanneer de
speler is aangesloten op de optionele houder of een
ander apparaat.
De speler wordt warm.
De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij
wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler
wordt mogelijk ook warm wanneer een groot aantal
gegevens wordt overgezet. Dit is normaal. U hoeft
zich dus geen zorgen te maken. Laat de speler enige
tijd afkoelen.
De datum en tijd zijn
opnieuw ingesteld.
Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd
niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd
mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een
storing. Laad de batterij op totdat
wordt
weergegeven op het scherm en stel de datum en tijd
opnieuw in ( pagina 77).
Index
Oorzaak/Oplossing
Menu
Probleem
Inhoudsopgave
FM-tuner
104
Problemen oplossen
Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in
het display.
All group numbers have been
used.
Het totale aantal
lijstitems (met
uitzondering van de
nummerlijsten)
overschrijdt de limiet
(8.192 items).
Het totale aantal
nummers dat in de
afspeellijsten is
geregistreerd, heeft
65.535 bereikt.
Cannot play; file format is not
supported.
Cannot play; the license is
expired.
Oplossing
Nummers die de limiet
overschrijden, worden
opgeslagen in "Others".
Als u een nummer niet
kunt vinden, moet u
eerst hiernaar zoeken in
de lijst "Others".
Als u nummers die de
limiet overschrijden,
niet in de lijst "Others"
wilt opslaan, verwijdert
u overbodige nummers
van de speler met de
software waarmee u de
nummers hebt
overgezet, of met
Windows Verkenner.
Als het totale aantal
geregistreerde
afspeellijsten op de
speler 65.535 heeft
bereikt, kunnen de
overige afspeellijsten
niet worden
weergegeven. Verlaag
het aantal afspeellijsten
(verwijder de
afspeellijsten) met de
software waarmee u de
afspeellijsten hebt
overgezet.
Een
niet-ondersteunde
U probeert een bestand af
bestandsindeling
kan niet
te spelen dat niet kan
worden afgespeeld op de worden afgespeeld
( pagina 117).
speler.
De geldigheidsduur voor Werk de licentieinformatie van nummers
het afspelen van het
bij met de gebruikte
nummer is verstreken.
overdrachtssoftware.
Vervolg 
Index
Betekenis
Menu
Bericht
Inhoudsopgave
Berichten
105
Problemen oplossen
Betekenis
Cannot save more than 30 Preset Er zijn al 30 zenders
voorgeprogrammeerd.
stations.
Volg de instructies op de
computer als u de
firmware opnieuw wilt
bijwerken.
De batterij van de speler is Laad de batterij op
LOW BATTERY. Please Charge.
bijna leeg.
( pagina 23).
Sluit de speler met de
Er is niet voldoende
Not enough free space in
bijgeleverde USB-kabel
capaciteit op de speler
memory. Delete files to ensure
aan op de computer en
beschikbaar.
free space.
verwijder overbodige
gegevens van de speler
met Windows Verkenner
of andere gebruikte
overdrachtssoftware.
Als u de speler wilt
U kunt de speler niet
On hold...
bedienen, schuift u de
Cancel HOLD function to activate bedienen, omdat de
HOLD-schakelaar in
HOLD-schakelaar in de
controls.
tegenovergestelde richting
HOLD-positie is gezet.
( pagina 12).
Programmeer andere
U
probeert
een
frequentie
Preset already exists.
te voorprogrammeren die frequenties.
al is
voorgeprogrammeerd.
Selecteer "Settings" The device's memory was not
Het ingebouwde
"Common Settings" formatted correctly. Please reflashgeheugen is niet
"Format" om het
format using Settings menu.
juist geformatteerd.
ingebouwde flashgeheugen
Het ingebouwde
opnieuw te formatteren
flashgeheugen is
( pagina 83).
geformatteerd op een
computer.
Firmware update failed.
Index
De speler is aangesloten
op een computer of
andere externe apparaten
waarmee gegevens
worden overgezet.
Het bijwerken van de
firmware is niet voltooid.
Verwijder eerst
overbodige zenders
( pagina 69) en
programmeer vervolgens
de gewenste zenders
(zolang u het beperkte
aantal niet overschrijdt).
Dit is geen foutbericht.
Koppel de USB-kabel pas
los wanneer alle gegevens
zijn overgezet.
Menu
Do not disconnect.
Oplossing
Inhoudsopgave
Bericht
106
Aanvullende informatie
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld,
dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij
veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Vervolg 
Index
Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot
het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Menu
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
Inhoudsopgave
Veiligheidsmaatregelen
107
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Menu
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor
apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen
gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden
vermeld.
Index
108
Aanvullende informatie
Index
Vervolg 
Menu
Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met
andere metalen objecten.
Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt.
Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sonyverkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen
krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven. Dit zou tot blindheid kunnen leiden.
Spoel uw ogen uit met schoon water en raadpleeg een arts.
Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terechtkomt, moet u de vloeistof er
gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.
Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een
arts raadplegen.
Giet geen water in de speler en plaats geen vreemde voorwerpen in de speler.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Als dit gebeurt, moet u de speler direct uitschakelen, de USB-kabel
loskoppelen van de speler en contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar of Sony Service Center.
Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
Haal de speler niet uit elkaar en probeer deze niet aan te passen. Dit zou een
elektrische schok kunnen veroorzaken. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center voor het vervangen
van oplaadbare batterijen, controle aan de binnenkant van de speler of
reparaties.
Inhoudsopgave
Over veiligheid
109
Aanvullende informatie
De kwaliteit van de oordopjes kan afnemen door langdurige opslag of gebruik.
Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht.
Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
Laat de speler niet vallen in een gootsteen of ander
voorwerp dat is gevuld met water.
Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht
weer, zoals in de regen of sneeuw.
Laat de speler niet nat worden.
Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler
in een nat kledingstuk bewaart, kan de speler nat
worden, waardoor deze defect kan raken.
Wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt van de speler, moet u de stekker van
de hoofdtelefoon vastpakken. Wanneer u aan het snoer van de hoofdtelefoon
trekt, kan het snoer beschadigd raken.
Vervolg 
Index
Als u de speler in een zakje plaatst en het snoer van de
hoofdtelefoon/oortelefoon om het zakje heen wikkelt,
moet u er vervolgens voor zorgen dat het zakje niet
wordt blootgesteld aan hevige schokken.
Menu
Plaats geen zware voorwerpen boven op de speler en stel de speler niet bloot
aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan zeer fel
licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor
verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de
zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler
uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande
veiligheidsmaatregelen volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt
of dat de speler defect raakt.
Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.
Inhoudsopgave
Over de installatie
110
Aanvullende informatie
De speler kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd
wordt gebruikt.
Menu
Over de hoofdtelefoon
Inhoudsopgave
Over warmteontwikkeling
Verkeersveiligheid
Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u goed moet kunnen horen.
Om anderen denken
Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit
de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.
Waarschuwing
Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon
onmiddellijk afzetten.
Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u de
hoofdtelefoon niet langer gebruiken en contact opnemen met een arts.
Over het gebruik
Als u een draagriem (los verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat
deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Let er bovendien
op dat u de speler niet heen en weer zwaait aan de draagriem, om te
voorkomen dat u zo andere mensen raakt.
Gebruik de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.
Houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen tijdelijk vocht in de speler
kan condenseren, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving
met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur
wordt gebracht of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de
verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht
achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort.
Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten
staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is
gecondenseerd, kan er een storing optreden.
Vervolg 
Index
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten
waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u
gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.
Zet het volume niet in één keer zo hoog mogelijk, vooral wanneer u een
hoofdtelefoon gebruikt.
Zet het volume geleidelijk hoger, zodat u uw oren niet beschadigt.
111
Aanvullende informatie
Menu
Druk niet hard op het oppervlak van het LCD-scherm. Dit kan een
vervorming in de kleuren of helderheid veroorzaken of het LCD-scherm kan
defect raken.
 Als u de speler in een koude omgeving gebruikt, worden mogelijk zwarte
randen om afbeeldingen heen weergegeven. Dit duidt niet op een defect van
de speler.
Inhoudsopgave
Over het LCD-scherm
Index
Over het reinigen
Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een
reinigingsdoekje voor een bril.
Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een
zachte doek die enigszins nat is gemaakt met water of een zacht
reinigingsmiddel.
Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol
of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.
Laat

Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.
Als u de oordopjes wilt reinigen, verwijdert u ze van de hoofdtelefoon en
wast u ze met de hand met een zacht reinigingsmiddel. Na het wassen moet u
de oordopjes voldoende laten drogen voordat u ze weer gebruikt.
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de speler, kunt u contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.
Vervolg 
112
Aanvullende informatie
Index
Vervolg 
Menu
Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de
software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software
zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies
van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde
software, inclusief verlies geleden door derden.
De software die bij deze speler is geleverd, kan alleen worden gebruikt met
apparatuur die hiervoor is bedoeld.
De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het
product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software
valt niet onder de garantie.
De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is
afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor
de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde
besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de
bijgeleverde software.
Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden
mogelijk niet weergegeven.
In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de
basisfuncties van Windows.
Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik
van uw computer en besturingssysteem.
Inhoudsopgave
Over software
113
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Over voorbeeldgegevens*1
De speler bevat vooraf geïnstalleerde voorbeeldgegevens.
Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunnen deze niet worden hersteld. We
kunnen u ook niet voorzien van vervangende gegevens.
*1 In bepaalde landen/regio's zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.
Index
Over de website voor klantondersteuning
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit product, of als u
informatie wilt hebben over items die compatibel zijn met dit product, kunt u
naar de volgende websites gaan.
Voor klanten in de VS: http://www.sony.com/walkmansupport
Voor klanten in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Voor klanten in Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Zuid-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/support
Voor klanten met het overzees model:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
Het opgenomen nummer is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.
Voor ander gebruik van het nummer is toestemming van de houders
van het copyright vereist.
is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden
Sony

of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler
of de computer.
Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler
wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven.
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
De mogelijkheden van de aangesloten speler.
De speler werkt niet correct.
De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die de
speler niet ondersteunt.
114
Aanvullende informatie
Index
Vervolg 
Menu
ATRAC is een handelsmerk van Sony Corporation.
"WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Adobe, Adobe Reader en Adobe Flash Player zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -patenten worden gebruikt
onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business
Machines Corporation.
Macintosh en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd
Apple,

in de VS en andere landen.
QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Apple Inc., gebruikt onder licentie.
Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Intel
Corporation.
software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG
Deze

Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Inhoudsopgave
Kennisgeving voor licenties en handelsmerken
115
Aanvullende informatie
Vervolg 
Index
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten
van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke
technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van
Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.
Menu
Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve
eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en ® niet aangegeven.
Inhoudsopgave
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO

LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
116
Aanvullende informatie
Index
Programma ©2008 Sony Corporation
Documentatie ©2008 Sony Corporation
Menu
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Inhoudsopgave
Inhoudsleveranciers gebruiken de technologie voor beheer van digitale rechten
voor Windows Media die in dit apparaat is opgenomen ("WM-DRM"), om de
integriteit van hun inhoud te beschermen ("Beschermde inhoud"), zodat hun
intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright, op dergelijke inhoud niet
ten onrechte worden gebruikt.
Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om Beschermde inhoud te kunnen
afspelen ("WM-DRM-software"). Als de bescherming van de WM-DRMsoftware in dit apparaat in gevaar is gebracht, kunnen eigenaars van
Beschermde inhoud ("Eigenaars van beschermde inhoud") Microsoft
verzoeken om het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties op te
halen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Beschermde inhoud, in
te trekken. Het intrekken van dergelijke rechten heeft geen invloed op de
mogelijkheid om niet-beschermde inhoud af te spelen met de WM-DRMsoftware. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw
apparaat verzonden wanneer u een licentie voor Beschermde inhoud
downloadt van het internet of vanaf een computer. Microsoft kan, in
combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software
downloaden naar uw apparaat uit naam van de Eigenaars van beschermde
inhoud.
117
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Specificaties
Ondersteunde bestandsindeling
Muziek
Indeling voor mediabestanden: MP3-bestandsindeling (MPEG-1
Layer3)
Bestandsextensie: .mp3
Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequentie*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling
Bestandsextensie: .wma
Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequentie*1: 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (stereo)
8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (mono)
* Compatibel met WM-DRM 10
AAC-LC*2
Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling
Bestandsextensie: .mp4, .m4a
Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))*3
Bemonsteringsfrequentie*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
(stereo/mono)
Linear PCM
Indeling voor mediabestanden: Wave-Riff-bestandsindeling
Bestandsextensie: .wav
Bitsnelheid: 1.411 kbps
Bemonsteringsfrequentie*1: 44,1 kHz (stereo/mono)
Video
Video-indelingen
(codec)
Framesnelheid: Max. 30 fps
Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling
Bestandsextensie: .mp4, .m4v
Profiel: Baseline Profile
Level: 1.3
Bitsnelheid: Max. 768 kbps
MPEG-4
Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling
Bestandsextensie: .mp4, .m4v
Profiel: Simple Profile
Bitsnelheid: Max. 1.024 kbps
Windows Media Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling
Video 9*4
Bestandsextensie: .wmv
Bitsnelheid: Max. 768 kbps
Audio-indelingen
(codec)
AAC-LC
(voor AVC,
MPEG-4)
Aantal kanalen: Max. 2 kanalen
Bemonsteringsfrequentie*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bitsnelheid: Max. 288 kbps/kanaal
WMA
(voor Windows
Media Video 9)
Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequentie*1: 44,1 kHz
* Compatibel met WM-DRM 10
Bestandsgrootte
Max. 2 GB
Aantal bestanden
Max. 1.000
Vervolg 
Index
MP3
Menu
Audio-indelingen
(codec)
118
Aanvullende informatie
Foto-indeling
(codec)
Indeling voor mediabestanden: Compatibel met Exif 2.21
-bestandsindeling
Bestandsextensie: .jpg
Profiel: Baseline Profile
Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels)
Max. 8.000
Vervolg 
Index
* De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.
*2AAC-LC-bestanden die met copyright zijn beschermd, kunnen niet worden afgespeeld.
*3Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de
bemonsteringsfrequentie.
*4Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met
Windows Media Player 11.
*5Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de
bestandsindeling.
1
Menu
Aantal bestanden
JPEG
Inhoudsopgave
Foto*5
119
Aanvullende informatie
De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht of opname van nummers van 4
minuten (exclusief video's en foto's) in de MP3-indeling. Nummers en tijden van andere
afspeelbare audiobestanden kunnen afwijken van de MP3-indeling.
NWZ-E435F
Nummers
NWZ-E436F
Tijd
Nummers
Tijd
1.150
76 uur 40 min.
2.450
163 uur 20 min.
885
59 uur 00 min.
1.850
123 uur 20 min.
128 kbps
440
29 uur 20 min.
925
61 uur 40 min.
256 kbps
220
14 uur 40 min.
460
30 uur 40 min.
320 kbps
175
11 uur 40 min.
370
24 uur 40 min.
Index
48 kbps
64 kbps
NWZ-E438F
Bitsnelheid
Nummers
Tijd
48 kbps
5.050
336 uur 40 min.
64 kbps
3.750
250 uur 00 min.
128 kbps
1.850
123 uur 20 min.
256 kbps
945
63 uur 00 min.
320 kbps
755
50 uur 20 min.
Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)
De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's
gebaseerd. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt
gebruikt.
Bitsnelheid
Video-indeling: 384 kbps
Audio-indeling: 128 kbps
Video-indeling: 768 kbps
Audio-indeling: 128 kbps
NWZ-E435F
NWZ-E436F
NWZ-E438F
Tijd
Tijd
Tijd
7 uur 10 min.
15 uur 00 min.
30 uur 40 min.
4 uur 00 min.
8 uur 30 min.
17 uur 30 min.
Menu
Bitsnelheid
Inhoudsopgave
Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)
Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering)
Max. 8.000
Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.
Vervolg 
120
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*1
Menu
NWZ-E435F: 2 GB (ongeveer 1,69 GB = 1.811.415.040 bytes)
NWZ-E436F: 4 GB (ongeveer 3,49 GB = 3.744.464.896 bytes)
NWZ-E438F: 8 GB (ongeveer 7,05 GB = 7.572.815.872 bytes)
*1De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.
Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.
Uitvoer (hoofdtelefoon)
Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)
Index
FM-tuner
FM-frequentiebereik
87,5 tot 108,0 MHz
De frequentie wordt gewijzigd in stappen van 0,1 MHz.
IF (FM)
Niet van toepassing
Antenne
Snoer van de hoofdtelefoon
Interface
Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting
WM‑PORT (terminal voor meerdere aansluitingen): 22 pinnen
Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Voedingsbron
Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)
Oplaadtijd
Opladen via USB
Ongeveer 4 uur (volledig opladen), ongeveer 2 uur (ongeveer 80% opgeladen)
Vervolg 
121
Aanvullende informatie
Als u de volgende instellingen opgeeft, kunt u de levensduur van de batterij verlengen.
De onderstaande tijden zijn bij benadering wanneer "Equalizer" ( pagina 43) is
uitgeschakeld en "Screensaver" ( pagina 75) is ingesteld op "Blank".
Bovendien wordt voor video's de tijd bij benadering weergegeven wanneer de helderheid
van het scherm ( pagina 76) is ingesteld op "3".
Menu
De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de
gebruiksstatus.
Inhoudsopgave
Levensduur batterij (doorlopend afspelen)
NWZ-E435F / E436F / E438F
Afspelen van MP3 128 kbps
Ongeveer 45 uur
Afspelen van WMA 128 kbps
Ongeveer 45 uur
Afspelen van AAC-LC 128 kbps
Ongeveer 40 uur
Afspelen van Linear PCM 1.411 kbps
Ongeveer 40 uur
Index
Muziek
Video
Afspelen van MPEG-4 384 kbps
Ongeveer 8 uur
Afspelen van AVC 384 kbps
Ongeveer 6,5 uur
Afspelen van WMV 384 kbps
Ongeveer 7,5 uur
FM-radio
Ontvangst van FM-radio
Ongeveer 21 uur
Display
2.0-inch TFT-kleurendisplay met een witte LED-achtergrondverlichting,
QVGA (240 × 320 pixels), 262.144 kleuren
Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)
44,0 × 83,9 × 8,5 mm
Afmetingen (b/h/d)
44,2 × 83,9 × 8,5 mm
Gewicht
Ongeveer 50 g
Vervolg 
122
Aanvullende informatie
Niet ondersteund door de volgende omgevingen:
Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de
fabrikant is geïnstalleerd
Multi-bootomgeving
Omgeving met meerdere monitors
Macintosh
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Index
We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de
bovenstaande systeemvereisten.
Menu
Computer
IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windowsbesturingssystemen vooraf is geïnstalleerd*1:
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 of hoger)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 of hoger)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 of hoger)
Windows Vista Business (Service Pack 1 of hoger)
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 of hoger)
Windows XP Professional (Service Pack 2 of hoger)
Niet ondersteund door de 64-bits versie van het besturingssysteem.
Niet ondersteund door andere besturingssystemen dan de bovenstaande.
*1 Met uitzondering van versies van het besturingssysteem die niet worden ondersteund
door Microsoft.
Processor: Pentium 4 1,0 GHz of hoger
RAM: 512 MB of meer
Vaste schijf: 380 MB vrije ruimte of meer
Mogelijk is er nog meer vrije ruimte nodig, afhankelijk van de versie van het
geïnstalleerde besturingssysteem. Bovendien is er meer ruimte nodig om gegevens (zoals
muziek, video's en foto's) op te slaan op de vaste schijf.
Display:
Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
Kleuren: 8-bits kleuren of hoger (16-bits kleuren wordt aanbevolen)
Cd-rom-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met WDM)
Een cd-r/rw-station is vereist om zelf cd's te maken.
Geluidskaart

USB-poort (Hi-Speed USB wordt aanbevolen)
Microsoft .NET Framework 2.0 of 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 of 7.0,
Windows Media Player 10 of 11 (Windows Media Player 11 wordt aanbevolen. Voor
bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen
bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met
betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten.).
Flash Player 8 of hoger moet zijn geïnstalleerd.
Adobe

een
breedbandinternetverbinding vereist om Electronic Music Distribution (EMD)
Er
is

te gebruiken en de website te bezoeken.
Inhoudsopgave
Systeemvereisten
123
Aanvullende informatie
B
BACK/HOME-knop........................ 11
Batterij..................................23, 87, 121
Beep Settings..................................... 74
Berichten......................................... 104
Bijwerken........................................... 91
Bitsnelheid.................................88, 117
Brightness.......................................... 76
C
Capaciteit......................................... 120
Computer........................................ 122
Custom......................................... 44, 45
Slide Show Interval..............................62
Slide Show Repeat ..............................61
Display......................................... 50, 59
E
Equalizer............................................ 43
F
Firmware............................................ 91
FM-tuner........................................... 65
Format (initialiseren)....................... 83
Foto-indeling..................................... 89
G
Gegevens............................................ 90
Geluidskwaliteit................................ 43
H
Heavy................................................. 44
HOLD-schakelaar............................. 12
Home-menu........................................ 6
Hoofdtelefoon............................. 8, 110
Hulpstuk.............................................. 8
I
In-/uitzoomen................................... 50
Informatie.......................................... 81
Initialiseren (Format)....................... 83
Interval............................................... 62
J
Jazz...................................................... 44
JPEG...........................................89, 118
Vervolg 
Index
A
AAC.................................................... 88
AAC-LC........................................... 117
Accessoires.......................................... 8
Adobe Reader...................................... 3
Afspelen in willekeurige
volgorde......................................... 37
Audio-indeling.................................. 88
Auto Preset........................................ 66
AVC............................................89, 117
AVLS (Volume Limit)...................... 73
D
Date Display Format........................ 79
Datum/tijd.............................77, 79, 80
Diavoorstelling.................................. 60
Menu
Symbolen
Functieknop...................................... 11
(Repeat)....................................... 42
(Shuffle).................................... 42
(Shuffle&Repeat)............... 42
(Repeat 1 song)......................... 42
(Heavy)...................................... 44
(Pop)........................................... 44
(Jazz)........................................... 44
(Unique)..................................... 44
(Custom 1)................................. 44
(Custom 2)................................. 44
Inhoudsopgave
Index
124
Aanvullende informatie
afspeellijsten.........................................36
album ...................................................31
artiest.....................................................32
genre......................................................33
jaar van uitgave....................................34
map........................................................35
naam......................................................30
U
Unique............................................... 44
USB-kabel............................................ 8
O
Opladen............................................. 23
Optiemenu............... 22, 39, 54, 64, 72
OPTION/PWR OFF-knop........ 12, 22
V
Verkenner.......................................... 90
Video-indeling.................................. 89
Video Library................................ 6, 46
Video Orientation............................ 48
VOL+/–-knop................................... 11
P
Photo Library................................ 6, 55
Photo Orientation............................ 57
Playback Range................................. 42
Playlists.......................................... 7, 36
Play Mode.................................... 41, 42
Pop...................................................... 44
Problemen oplossen......................... 92
W
Windows Media Player...................... 9
Windows Verkenner........................ 90
WM-PORT.................................. 11, 81
WMA ........................................88, 117
WMV.........................................89, 117
R
Radio.................................................. 65
Release Year....................................... 34
Repeat................................................ 42
RESET (de speler)............................. 92
Reset all Settings............................... 82
RESET-knop...................................... 13
Resterende batterijlading................. 23
Index
N
Normal............................................... 42
Now Playing........................................ 7
Now Playing (scherm)..................... 21
Nummers zoeken............................. 30
T
Taal..................................................... 85
Tijdsinstelling.................................... 77
Time Display Format....................... 80
Total photos....................................... 81
Total songs......................................... 81
Total videos ...................................... 81
Menu
M
Media Manager for WALKMAN...... 9
Model................................................. 81
Mono/Auto........................................ 71
MP3............................................88, 117
MPEG-4.....................................89, 117
Music Library................................ 6, 30
S
Scan Sensitivity................................. 70
Screensaver........................................ 75
Serienummer....................................... 8
Set Date-Time................................... 77
Settings................................................. 7
Shuffle All .................................... 6, 37
Speler handmatig uitschakelen....... 87
Stroomvoorziening...............12, 87, 99
Inhoudsopgave
L
Linear PCM...............................88, 117
Download PDF

advertising