Sony | ICD-UX200 | Sony ICD-UX200 Gebruiksaanwijzing

4-156-548-41(1)
IC Recorder
Gebruiksaanwijzing
Aan de slag
Basisbediening
Overige opnamebediening
Overige afspeelbediening
Berichten bewerken
Luisteren naar de FM-radio
De menufunctie
Uw computer gebruiken
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
ICD-UX200/UX300/UX300F
© 2009 Sony Corporation
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon, extra
USB-aansluitkabel
2
NL
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in combinatie met een chemisch
symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of
lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Mededeling voor de klant:
de volgende informatie is
uitsluitend van toepassing op
apparatuur verkocht in landen
waar EU-richtlijnen gelden.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
• De opgenomen muziek mag alleen voor
particuliere doeleinden worden gebruikt. Voor
elk ander gebruik van de muziek is toestemming
van de copyrighthouders vereist.
• Sony is niet aansprakelijk voor incomplete
opnamen/downloads of beschadigde gegevens
door problemen met de IC-recorder of computer.
• Afhankelijk van de soort tekst en tekens, wordt
de tekst mogelijk niet altijd goed weergegeven op
de IC-recorder. Dit is te wijten aan:
– De capaciteit van de aangesloten IC-recorder.
– De IC-recorder werkt niet zoals het hoort.
– Inhoudgegevens zijn geschreven in een taal of
in tekens die niet door de IC-recorder worden
ondersteund.
3
NL
Inhoud
Aan de slag
Overige opnamebediening
Stap 1: De inhoud van de verpakking
controleren ................................................7
Onderdelen en bedieningselementen ....8
Stap 2: De batterij opladen .....................10
Wanneer moet u de batterij opladen of
vervangen? ..........................................12
Stap 3: De IC-recorder inschakelen ........13
De stroom inschakelen .......................13
De stroom uitschakelen ......................13
Stap 4: De klok instellen .........................14
De klok instellen na het opladen van de
batterij .................................................14
De klok met het menu instellen ..........14
Stap 5: De te gebruiken taal in het display
instellen ...................................................16
Onbedoelde bediening voorkomen
(HOLD) ...................................................18
De toetsen vergrendelen .....................18
De toetsen ontgrendelen .....................18
De opname-instellingen wijzigen ............28
De opnamestand selecteren .................28
De microfoongevoeligheid instellen ...29
Lage frequentie dempen
– de LCF-functie .................................31
Opname automatisch starten als geluid
wordt waargenomen – de VOR-functie
.............................................................32
Bediening tijdens de opname ..................34
De opname afluisteren ........................34
Een bericht splitsen tijdens het opnemen
.............................................................34
Opnemen via andere apparaten ...............36
Opnemen met een externe microfoon
.............................................................36
Opnemen van andere apparatuur ........37
Basisbediening
Opnemen .........................................19
Beluisteren ......................................22
Wissen ............................................26
4
NL
Overige afspeelbediening
De afspeelmethode wijzigen ...................42
Handige afspeelmethodes ...................42
De afspeelsnelheid aanpassen
– de DPC-functie ................................43
De afspeelinstellingen wijzigen ..............45
De afspeelstand selecteren ..................45
De menselijke stem duidelijker maken
– de ruisonderdrukkingsfunctie ..........47
Het geluidseffect selecteren ................48
Berichten op een bepaald tijdstip met een
alarmsignaal afspelen ..............................50
Afspelen via andere apparaten ................54
Opnemen met andere apparatuur ........54
De menufunctie
Berichten bewerken
Uw computer gebruiken
Alle berichten in een map wissen ...........55
Berichten naar een andere map verplaatsen
.................................................................56
Een bericht in tweeën splitsen ................58
De IC-recorder gebruiken met uw
computer ..................................................85
Systeemvereisten voor uw computer
.............................................................85
De IC-recorder op de computer
aansluiten ............................................86
Structuur van mappen en bestanden ...87
Berichten van de IC-recorder naar de
computer kopiëren om ze op te slaan ......89
Muziekbestanden van de computer naar de
IC-recorder kopiëren om ze af te spelen
..................................................................90
Een muziekbestand van de computer naar
de IC-recorder kopiëren (slepen) ........90
Meer genieten van muziekbestanden
.............................................................92
De IC-recorder als USB-geheugen
gebruiken – gegevensopslagfunctie ........93
Spraakherkenningssoftware gebruiken ...94
Introductie van de
spraakherkenningssoftware .................94
Een gebruikersbestand maken dat is
aangepast aan uw opgenomen spraak
(Training) ............................................95
De IC-recorder van de computer
loskoppelen .............................................96
Luisteren naar de FM-radio
Afstemmen op een FM-radiostation .......60
De uitvoer van de FM-radio schakelen
tussen luidspreker en hoofdtelefoon ...61
De ontvangstgevoeligheid van de
FM-radio wijzigen ..............................62
FM-uitzendingen opnemen .................63
Automatisch FM-radiozenders vooraf
instellen ...................................................64
De scangevoeligheid wijzigen ............65
Handmatig FM-radiozenders vooraf
instellen ...................................................67
Luisteren naar een vooraf ingestelde
radiozender .............................................68
Vooraf ingestelde radiozenders wissen
.................................................................69
Instellingen in het menu opgeven ...........71
Menu-instellingen ...................................73
5
NL
Aanvullende informatie
Een USB-netspanningsadapter
(niet meegeleverd) gebruiken .................97
De IC-recorder loskoppelen van het
stopcontact ..........................................98
Voorzorgsmaatregelen ............................99
Technische gegevens ............................ 101
Systeemvereisten ..............................101
Ontwerp en technische gegevens ...... 102
Gebruiksduur van de batterij ............105
Problemen oplossen
Problemen oplossen ..............................107
Foutberichten ........................................ 114
Systeembeperkingen ............................. 117
Display gids ..........................................119
Index .....................................................122
Handelsmerken ..................................... 125
6
NL
Aan de slag
Stap 1: De inhoud van de verpakking
controleren
IC-recorder (1)
Draagtas (1)
Aan de slag
Batterijdoosje (1)
CD-ROM (1)
Verwijder de folie van het display voordat
u de IC-recorder gebruikt.
Oplaadbare NH-AAA-batterij (AAAformaat) (1)
(De gebruiksaanwijzing is opgeslagen als
PDF-bestand.)
Gebruiksaanwijzing
We wijzen u erop dat elke wijziging of
aanpassing die niet uitdrukkelijk wordt
goedgekeurd in deze gebruiksaanwijzing u
onbevoegd kan maken voor de bediening
van dit apparaat.
Stereohoofdtelefoon (1)
Extra USB-aansluitkabel (1)
Gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel als de IC-recorder niet
rechtstreeks op een computer kan worden
aangesloten.
7
NL
Onderdelen en
bedieningselementen
Voorkant
J
K
L
M
N
O
m (microfoon) aansluiting*
i (hoofdtelefoon) aansluiting
ERASE toets
VOL (volume) +*/– toets
(herhalen) A-B toets
DIVIDE toets
Achterkant
A
B
C
D
E
F
De werkingsaanduiding
Ingebouwde microfoons (stereo)
Display
x STOP toets
z REC (opnemen)/PAUSE toets
Bedieningstoets (v, V / . (controle/
snel terugspoelen), > (cue/snel
vooruitspoelen))
G N (afspelen)/ENT (invoeren) toets*
H
(map) toets
I MENU toets
8
NL
P Opening voor een polsriem (Er wordt
geen polsriem meegeleverd.)
Q Luidspreker
R USB schuifhendel
S HOLD/POWER-schakelaar
T DPC (SPEED CTRL)-schakelaar
U Batterijhouder
* Deze toetsen en de aansluiting hebben een
voelbaar puntje. Gebruik dit als
oriëntatiepunt tijdens de bediening of ter
herkenning van de aansluiting.
Aan de slag
9
NL
Stap 2: De batterij opladen
Verwijder de folie van het display voordat u
de IC-recorder gebruikt.
Sluit de IC-recorder op een draaiende
computer aan, en laad de batterij op totdat
de batterijaanduiding "
" aangeeft.
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst
gebruikt, of nadat u de IC-recorder een tijd
niet hebt gebruikt, laad de batterij opladen
dan op totdat "
" wordt weergegeven.
Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten
totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*1
U kunt de batterij ook opladen met een
AC-U50A USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd), enzovoort.
1 Plaats een oplaadbare batterij.
Verschuif de klep van de batterijhouder
en til deze omhoog, plaats een
oplaadbare NH-AAA-batterij met de
pool in de juiste richting en sluit de klep.
10
NL
2 Steek de USB-aansluiting van de
ICrecorder in de USB-poort van een
computer.
Schuif de USB-hendel op de achterkant
van de IC-recorder in de richting van de
pijl, en steek de USB-poort in een USBsleuf van een draaiende computer.*2
Computer
IC-recorder
Naar USB-poort
Terwijl de batterij wordt opgeladen,
wordt "Connecting" en de resterende
batterijaanduiding in een animatie
weergegeven.
3 De IC-recorder van de computer
loskoppelen.
Volg onderstaande werkwijze; anders is
het mogelijk dat wanneer de IC-recorder
databestanden bevat, deze bestanden
beschadigd kunnen raken of niet meer
afspeelbaar zijn.
Aan de slag
Batterijaanduiding
Het pictogram kan afwijken
afhankelijk van het
besturingssysteem.
Op het Macintosh-scherm sleept u de
"IC RECORDER" op het bureaublad
naar "Prullenbak" en zet hem daar
neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij uw computer is geleverd voor
meer informatie over het loskoppelen
van de IC-recorder van de computer.
2 Zorg dat het display van de ICrecorder uitgeschakeld is.
3 Haal de IC-recorder uit de USB-poort
van de computer, en schuif de USBhendel in de richting van de pijl om de
USB-aansluiting in te trekken.
1 Voer de volgende handelingen op uw
computer uit.
Op het Windows-scherm klikt u met
de linkermuisknop op het pictogram
onderop het bureaublad van de
computer.
t Klik met de linkermuisknop op
"USB-apparaat voor massaopslag Station veilig verwijderen."
*1 Dit is een schatting voor hoe lang het duurt
om de batterij volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterij volledig
leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van
de resterende lading en de staat van de
batterij. Het opladen duurt ook langer als de
temperatuur van de batterij laag is of als de
batterij wordt opgeladen terwijl u gegevens
overbrengt naar de IC-recorder.
11
NL
*2 Gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel als de IC-recorder niet
rechtstreeks op een computer kan worden
aangesloten.
Aanduiding voor resterende
batterijduur
: Laad de oplaadbare batterij op of
vervang de oude batterij door een
nieuwe.
P Opmerking
Als de batterijaanduiding niet wordt
weergegeven in een animatie, is het opladen
niet correct verlopen. Zie "Problemen
oplossen" op pagina 111.
Wanneer u een volledig
opgeladen batterij of LR03alkalinebatterij (AAA-formaat)
gebruikt
Volg stap 1.
z Tips
• Gebruik geen mangaanbatterij voor deze ICrecorder.
• Tijdens het vervangen van de batterij worden
opgenomen berichten of alarminstellingen
niet gewist, ook al verwijdert u de batterij.
• Tijdens het vervangen van de batterij blijft
de klok nog ongeveer 3 minuten lopen nadat
u de batterij verwijdert.
Wanneer moet u de batterij
opladen of vervangen?
Met de batterijaanduiding in het display
wordt de staat van de batterij weergegeven.
12
NL
m
: "Low Battery" wordt weergegeven
en de IC-recorder functioneert niet
meer.
Stap 3: De IC-recorder inschakelen
De stroom inschakelen
Aan de slag
z Tips
• We raden aan om de IC-recorder uit te
schakelen wanneer u hem lange tijd niet gaat
gebruiken.
• Als u de IC-recorder gedurende een bepaalde
tijd niet gebruikt, treedt de automatische
uitschakelfunctie in werking. (De tijdsduur
voordat automatisch wordt uitgeschakeld
staat bij aankoop van de IC-recorder
ingesteld op "10min".) U kunt de tijdsduur
voordat automatisch wordt uitgeschakeld in
het menu (pagina 83) instellen.
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar
langer dan 1 seconde in de richting
"POWER". De IC-recorder wordt
ingeschakeld, en "Accessing..." verschijnt.
De stroom uitschakelen
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar
langer dan 2 seconden in de richting
"POWER" en "Power Off" wordt
weergegeven.
13
NL
Stap 4: De klok instellen
De klok instellen na het
opladen van de batterij
1 Druk op v of V op de bedieningstoets
x STOP
om achtereenvolgens het jaar, de maand,
de dag, het uur en de minuten in te
stellen, en druk vervolgens op N/ENT.
N/ENT
MENU
v, V
2 Druk op x STOP om naar het display
van de stopstand terug te keren.
U moet de klok instellen als u de
alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en
tijd wilt opnemen.
Het klokinstelvenster verschijnt als u voor
het eerst een batterij plaatst of als u een
batterij in de IC-recorder plaatst nadat deze
langer dan 3 minuten was verwijderd, "Set
Date&Time" verschijnt en het jaar knippert
in het display.
De klok met het menu
instellen
Als de IC-recorder in de stopstand staat,
kunt u de klok met behulp van het menu
instellen.
1 Selecteer "Date&Time" in het menu.
1 Druk op MENU om naar de
menustand te gaan.
14
NL
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om achtereenvolgens het jaar, de maand,
de dag, het uur en de minuten in te
stellen, en druk vervolgens op N/ENT.
Aan de slag
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Detail Menu" te selecteren, en
druk vervolgens op N/ENT.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Date&Time" te selecteren, en
druk vervolgens op N/ENT.
4 Druk op x STOP om naar het display
van de stopstand terug te keren.
P Opmerking
Als u niet binnen 1 minuut nadat u de
klokgegevens hebt ingevoerd op N/ENT
drukt, wordt de klokinstelstand geannuleerd en
wordt het display van de stopstand opnieuw
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "09y1m1d" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
De huidige datum en tijd
weergeven
Druk op x STOP om de huidige datum en
tijd weer te geven.
15
NL
Stap 5: De te gebruiken taal in het display
instellen
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Detail Menu" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
v, V
N/ENT
MENU
U kunt instellen welke van 6 talen gebruikt
moet worden voor berichten, menu's,
mapnamen, bestandsnamen, enzovoort.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
16
NL
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Language" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om de gewenste taal te selecteren, en
druk vervolgens op N/ENT.
U kunt kiezen uit de volgende talen.
Deutsch (Duits), English (Engels),
Español (Spaans), Français (Frans),
Italiano (Italiaans), Русский (Russisch)
Aan de slag
17
NL
Onbedoelde bediening voorkomen (HOLD)
De toetsen vergrendelen
De toetsen ontgrendelen
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar naar
het midden om alle toetsen te ontgrendelen.
P Opmerking
Wanneer de HOLD-schakelaar wordt
geactiveerd tijdens het opnemen, worden alle
functies van de toetsen geblokkeerd om
onbedoelde bediening te voorkomen. Om de
opname te stoppen moet u eerst de HOLDfunctie opheffen.
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar in de
richting "HOLD".
"HOLD" wordt ongeveer 3 seconden
weergegeven om aan te geven dat alle
functies van de toetsen zijn vergrendeld.
18
NL
z Tip
Ook al is de HOLD-functie ingeschakeld, kunt
u wel het afgespeelde alarm stoppen door op
een willekeurige toets te drukken. (U kunt de
normale weergave niet stoppen.)
Basisbediening
Opnemen
P Opmerking
• Sluit voordat u gaat opnemen de HOLD-functie uit en schakel de stroom in.
1 Druk op
Basisbediening
Een map selecteren
zodat u een map in het display kunt
selecteren.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets om de map te
selecteren waarin u berichten wilt opnemen
(
FOLDER01-10).
Bij aankoop van de IC-recorder zijn er 10 mappen
beschikbaar.
v
V
3 Druk op N/ENT.
N/ENT
19
NL
Starten met opnemen
1 Druk op z REC/PAUSE in de stopstand.
De werkingsaanduiding gaat rood branden.
U hoeft z REC/PAUSE niet ingedrukt te houden
tijdens de opname.
Het nieuwe bericht wordt automatisch opgenomen na
het laatst opgenomen bericht.
2 Draai de ingebouwde microfoons in de richting van de
op te nemen bron.
Werkingsaanduiding
z REC/
PAUSE
Ingebouwde
microfoons
Stoppen met opnemen
1 Druk op x STOP.
"Accessing..." verschijnt op het display en de ICrecorder stopt bij het begin van de huidige opname.
x STOP
Opmerking voor wanneer gegevens worden gelezen/geschreven
De IC-recorder is bezig met het opnemen van gegevens en het opslaan in het geheugen
wanneer “Accessing...” op het display verschijnt. Tijdens het lezen/schrijven van gegevens
door de IC-recorder mag u de batterij niet uitnemen of de USB-netspanningsadapter
(niet meegeleverd) ontkoppelen. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens beschadigd raken.
20
NL
Overige bediening
Druk op z REC/PAUSE. Wanneer de opname is onderbroken,
knippert de werkingsaanduiding rood en knippert "
" in het
display.
onderbroken opname
hervatten
Druk nogmaals op z REC/PAUSE. De opname wordt vanaf dat punt
hervat. (Als u de opname wilt stoppen nadat u de opname hebt
onderbroken, drukt u op x STOP.)
de huidige opname direct
controleren
Druk op N/ENT. De opname wordt gestopt en afgespeeld vanaf het
begin van het bericht dat is opgenomen.
controleren tijdens de
opname
Houd . ingedrukt op de bedieningstoets in de opname- of
opnamewachtstand. De opname wordt gestopt en u kunt terugspoelen
terwijl u het geluid beluistert op een versneld afspeelniveau. Zodra u
. loslaat op de bedieningstoets, wordt vanaf dat punt afgespeeld.
Basisbediening
opname onderbreken*
* 1 uur nadat u de opname hebt onderbroken, wordt de onderbreking automatisch opgeheven en schakelt
de IC-recorder over naar de stopstand.
z Tips
• Berichten die zijn opgenomen met de IC-recorder, worden als MP3-bestanden opgenomen.
• U kunt in elke map maximaal 99 berichten opnemen.
• We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken, of de opname af te
luisteren (pagina 34).
P Opmerkingen
• Wanneer u met een object, zoals uw vinger, enzovoort, de IC-recorder per ongeluk aanraakt,
wordt er mogelijk ruis opgenomen.
• Controleer de batterijaanduiding voordat u een opname maakt (pagina 12).
21
NL
Beluisteren
P Opmerking
• Sluit voordat u gaat afspelen de HOLD-functie uit en schakel de stroom in.
Starten met afspelen
1 Druk op
.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets om de map te
v
selecteren.
V
3 Druk op > op de bedieningstoets.
>
4 Druk op v of V op de bedieningstoets om het bericht te
v
selecteren dat uw wilt afspelen.
V
22
NL
5 Druk op N/ENT.
Het afspelen begint gauw en de werkingsaanduiding
gaat groen branden. (Wanneer "LED" in het menu is
ingesteld op "OFF" (pagina 82), gaat de
werkingsaanduiding niet branden.)
Werkingsaanduiding
Basisbediening
N/ENT
6 Druk op VOL +/– om het volume aan te passen.
VOL +/–
Stoppen met afspelen
1 Druk op x STOP.
x STOP
23
NL
Overige bediening
stoppen op de huidige
positie (functie voor
afspelen onderbreken)
Druk op N/ENT. Als u het afspelen vanaf dat punt wilt hervatten,
drukt u nogmaals op N/ENT.
teruggaan naar het begin
van het huidige bericht
Druk eenmaal op . op de bedieningstoets.*
teruggaan naar vorige
berichten
Druk herhaaldelijk op . op de bedieningstoets. (Houd de toets
tijdens de stopstand ingedrukt om doorlopend terug te gaan naar het
vorige bericht.)
verdergaan naar het
volgende bericht
Druk eenmaal op > op de bedieningstoets.*
verdergaan naar volgende
berichten
Druk herhaaldelijk op > op de bedieningstoets. (Houd de toets
tijdens de stopstand ingedrukt om voortdurend berichten over te
slaan.)
* Deze handelingen zijn beschikbaar als "Easy Search" is ingesteld op "OFF" (pagina 77).
Display tijdens het afspelen van berichten
24
NL
A Bestandsinformatie
Druk op v of V op de bedieningstoets om de bestandsinformatie te controleren tijdens het
afspelen.
Een bericht dat met de IC-recorder is opgenomen wordt als volgt weergegeven.
Mapnaam: FOLDER01-FOLDER10
Titel: datum_bestandsnummer (bijv. 090101_001 of FM_090101_001)
Naam artiest: My Recording
Bestandsnaam: datum_bestandsnummer (bijv. 090101_001 of FM_090101_001)
Basisbediening
:
:
:
:
Met een computer kunt u de naam van de map, titel, artiest en/of het bestand wijzigen.
B Tellerinformatie
U kunt de displaystand in het menu selecteren (pagina 78).
Verstreken tijd: verstreken afspeeltijd van één bericht
Resterende tijd: de resterende tijd van het bericht
Opnamedatum: de opnamedatum
Opnametijd: de opgenomen tijd
C Resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer in uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten en minder dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren en
minuten weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten resteert, wordt de tijd in minuten en seconden
weergegeven.
25
NL
Wissen
P Opmerkingen
• Als een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.
• Sluit voordat u een bericht wist de HOLD-functie uit en schakel de stroom in.
Een bericht selecteren en wissen
1 Selecteer het bericht dat uw wilt wissen terwijl de ICrecorder zich in de stop- of afspeelstand bevindt.
2 Druk op ERASE.
"Erase?" wordt samen met de berichttitel weergegeven.
ERASE
3 Druk op v of V op de bedieningstoets om "Execute" te
v
selecteren.
V
26
NL
4 Druk op N/ENT.
N/ENT
Basisbediening
In het display verschijnt "Erasing..." en het
geselecteerde bericht wordt verwijderd.
Als een bericht wordt gewist, schuiven de resterende
berichten op en worden deze opnieuw genummerd
zodat er geen ruimte tussen de berichten ontstaat.
Wissen annuleren
1 Selecteer "Cancel" in stap 3 van "Een bericht selecteren
en wissen" en druk vervolgens op N/ENT.
N/ENT
Nog een bericht wissen
Voer dezelfde stappen nogmaals vanaf het begin uit.
Een deel van één bericht wissen
Splits het bericht eerst in twee berichten (pagina 58), en voer vervolgens dezelfde stappen
vanaf het begin uit.
27
NL
Overige opnamebediening
De opname-instellingen wijzigen
De opnamestand selecteren
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "REC Mode" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
x STOP
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
N/ENT
om "ST", "STSP", "STLP", "SP" of "LP"
te selecteren, en druk vervolgens op
N/ENT.
MENU
v, V
Als de IC-recorder in de stopstand of de
FM-radiostand staat, kunt u de
opnamestand selecteren.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
28
NL
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Opname met stereogeluid van hoge
kwaliteit (44,1 kHz/192 kbps)
U kunt opnemen met stereogeluid
van hoge kwaliteit.
STSP
Standaardopname met stereogeluid
(44,1 kHz/128 kbps)
U kunt opnemen met stereogeluid.
STLP
Langspeelopname met stereogeluid
(22,05 kHz/48 kbps)
U kunt langer stereogeluid opnemen.
SP
Standaardopname met monogeluid
(44,1 kHz/32 kbps)
U kunt opnemen met standaard
geluidskwaliteit.
LP
Langspeelopname met monogeluid
(11,025 kHz/8 kbps)
U kunt langer monogeluid opnemen.
De microfoongevoeligheid
instellen
Overige opnamebediening
ST
x STOP
N/ENT
MENU
Als u wilt opnemen met een betere
geluidskwaliteit, selecteert u de ST- of
STSP-stand.
De opnamestand staat op "ST" bij aankoop
van de IC-recorder.
P Opmerking
Tijdens het opnemen kunt u de opnamestand
niet wijzigen.
v, V
U kunt de microfoongevoeligheid in het
menu instellen wanneer de IC-recorder is
gestopt of bezig is met opnemen.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
29
NL
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Mic Sensitivity" te selecteren, en
druk vervolgens op N/ENT.
S-High
Voor het opnemen van geluid
op ruime afstand van de ICrecorder of van zacht geluid,
zoals een opname in een grote
ruimte.
High
Voor het opnemen van geluid
van een normaal gesprek of een
vergadering, zoals een opname
in een vergaderzaal of tijdens
interviews.
Low
Voor het opnemen van een
dictaat met een microfoon voor
de mond, een geluid vlakbij de
IC-recorder of een hard geluid.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "S-High
", "High
" of
"Low
" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
De microfoongevoeligheid staat op
"High
" bij aankoop van de ICrecorder.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
30
NL
Lage frequentie dempen –
de LCF-functie
N/ENT
om "LCF(Low Cut)" te selecteren, en
druk vervolgens op N/ENT.
Overige opnamebediening
x STOP
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "ON" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
MENU
v, V
De LCF-functie staat op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
Wanneer u de functie LCF (Low Cut Filter)
instelt op "ON" in de stop- of opnamestand,
dempt u een lage frequentie om
bijvoorbeeld de ruis van de wind te
reduceren; daardoor neemt u berichten
duidelijker op.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
De LCF-functie annuleren
Stel "LCF(Low Cut)" in op "OFF" in stap 3.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
31
NL
Opname automatisch
starten als geluid wordt
waargenomen – de VORfunctie
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "VOR" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
MENU
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "ON" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
v, V
U kunt de functie VOR (Voice Operated
Recording) op "ON" instellen wanneer de
IC-recorder is gestopt of bezig is met
opnemen, zodat de IC-recorder begint op te
nemen wanneer de IC-recorder geluid
waarneemt en pauzeert wanneer geen
geluid wordt waargenomen, waarmee u
voorkomt dat stiltes worden opgenomen.
32
NL
De VOR-functie staat op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
5 Druk op z REC/PAUSE.
"
" en "
display.
" verschijnen in het
Overige opnamebediening
De opname wordt onderbroken als er geen
geluid wordt waargenomen en "
" en
"
" knipperen. Wanneer de IC-recorder
weer geluid waarneemt, wordt de opname
hervat.
De VOR-functie annuleren
Stel "VOR" in op "OFF" in stap 3.
P Opmerking
De VOR-functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Stel in het menu op basis
van de opnameomstandigheden "Mic
Sensitivity" in. Als u niet tevreden bent met de
kwaliteit van de opname na het wijzigen van
de microfoongevoeligheid of als u belangrijke
opnamen moet maken, schakelt u "VOR" uit
door in het menu "OFF" te selecteren.
33
NL
Bediening tijdens de opname
De opname afluisteren
Een bericht splitsen tijdens
het opnemen
i (hoofdtelefoon)
aansluiting
VOL +/–
DIVIDE
Sluit de meegeleverde stereohoofdtelefoon
aan op de i (hoofdtelefoon) aansluiting
voordat u begint en u kunt de opname
afluisteren. U kunt het afluistervolume
aanpassen door op VOL +/– te drukken,
maar het opnameniveau kan niet worden
aangepast.
34
NL
U kunt een bericht splitsen tijdens het
opnemen, zodat het bericht in twee delen
wordt gesplitst en het nieuwere deel van het
gesplitste bericht een nieuw berichtnummer
krijgt.
Een eenmaal gesplitst bericht kan niet
opnieuw gecombineerd worden.
1 Druk tijdens het opnemen op DIVIDE.
Bericht 1
Bericht 2
Overige opnamebediening
"Dividing..." verschijnt op het display en
het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd op het punt waarop u op de
toets drukte. Het bericht wordt als twee
berichten opgenomen, hoewel de
opname vervolgt zonder te stoppen.
Bericht 3
v
Bericht wordt gesplitst.
Bericht 2 en 3 worden
opgenomen zonder te
stoppen.
z Tip
U kunt het huidige opgenomen bericht splitsen
tijdens een opnamepauze.
P Opmerking
Wanneer u een bericht in tweeën splitst, kan
op het punt van de splitsing het einde van het
eerste bericht en het begin van het tweede
bericht onderbroken zijn.
35
NL
Opnemen via andere apparaten
Opnemen met een externe
microfoon
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "MIC IN" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
Stereomicrofoon
m (microfoon)
aansluiting
x STOP
z REC/PAUSE
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
4 Druk op z REC/PAUSE om met
N/ENT
v, V
1 Sluit een externe microfoon aan op de
m (microfoon) aansluiting wanneer de
IC-recorder in de stopstand staat.
"Select Input" verschijnt in het display.
Als "Select Input" niet wordt
weergegeven, stel het dan in het menu in
(pagina 84).
36
NL
opnemen te beginnen.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld.
Als het ingangsniveau niet krachtig genoeg
is, past u de microfoongevoeligheid van de
IC-recorder aan.
Wanneer u een microfoon met
stekkervoeding aansluit, wordt de stroom
automatisch naar de microfoon geleid via
de IC-recorder.
z Aanbevolen microfoons
U kunt de Sony ECM-CS10, ECM-CZ10,
ECM-DS70P, ECM-DS30P electretcondensator microfoon gebruiken (niet
meegeleverd).
Geluid opnemen van een
telefoon of mobiele telefoon
P Opmerkingen
• Controleer de geluidskwaliteit van het
gesprek en het opnameniveau ervan nadat u
de aansluiting tot stand hebt gebracht en
voordat u begint op te nemen.
• Als de telefoonbeltoon of een kiestoon is
opgenomen, kan het zijn dat het gesprek met
een lager geluidsniveau wordt opgenomen.
In dit geval start u met opnemen nadat het
gesprek is begonnen.
• Het is mogelijk dat de VOR-functie niet
werkt afhankelijk van de soort telefoon of de
lijnkwaliteit.
• Wij zijn op geen enkele manier
verantwoordelijk voor enig ongemak, zelfs
als u geen gesprek kunt opnemen met de ICrecorder.
Externe apparatuur
Overige opnamebediening
U kunt de ECM-TL1 electret-condensator
hoofdmicrofoon (niet meegeleverd)
gebruiken om geluid van een telefoon of
mobiele telefoon op te nemen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
ECM-TL1 microfoon voor meer informatie
over het aansluiten van de microfoon.
Opnemen van andere
apparatuur
m (microfoon)
aansluiting
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
MENU
v, V
U kunt muziekbestanden maken zonder de
computer door het geluid op te nemen van
andere apparaten die op de IC-recorder
worden aangesloten.
z Tips
• We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
• Als het ingangsniveau niet krachtig genoeg
is, sluit u de hoofdtelefoonaansluiting (miniaansluiting, stereo) van andere apparatuur
37
NL
aan op de m (microfoon) aansluiting van de
IC-recorder en past u het volumeniveau aan
op het apparaat dat op de IC-recorder is
aangesloten.
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "ON" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
Opnemen met de functie
gesynchroniseerd opnemen
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Detail Menu" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "SYNC REC" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
38
NL
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
6 Sluit andere apparatuur op de ICrecorder aan wanneer de IC-recorder in
de stopstand staat.
Sluit de audioaansluiting
(stereoministekker) van andere
apparatuur aan op de m (microfoon)
aansluiting van de IC-recorder via een
audiokabel.
"Select Input" verschijnt in het display.
Als "Select Input" niet wordt
weergegeven, stel het dan in het menu in
(pagina 84).
7 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Audio IN" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
P Opmerkingen
Overige opnamebediening
• Tijdens gesynchroniseerd opnemen kunt u
geen bericht splitsen (pagina 34), noch een
opname pauzeren (pagina 21).
• Door een verschil in het ingangsniveau van
het geluid, werkt de functie
gesynchroniseerd opnemen bij sommige op
de IC-recorder aangesloten apparaten
mogelijk niet goed.
8 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
9 Druk op z REC/PAUSE om met
opnemen te beginnen.
"
" knippert en de IC-recorder
schakelt over naar de opnamepauzestand.
10 Start het afspelen op het apparaat dat
op de IC-recorder is aangesloten.
"
" verschijnt in het display en
gesynchroniseerd opnemen begint.
De gesynchroniseerde opname wordt
onderbroken als er langer dan 2 seconden
geen geluid wordt waargenomen en
"
" knippert.
De IC-recorder begint weer met opnemen
als nieuw bericht wanneer geluid wordt
waargenomen.
39
NL
Opnemen zonder de functie
gesynchroniseerd opnemen
1 Druk op MENU om naar de menustand
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "OFF" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Detail Menu" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
6 Sluit andere apparatuur op de IC-
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "SYNC REC" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
40
NL
recorder aan wanneer de IC-recorder in
de stopstand staat.
Sluit de audioaansluiting
(stereoministekker) van andere
apparatuur aan op de m (microfoon)
aansluiting van de IC-recorder via een
audiokabel.
"Select Input" verschijnt in het display.
Als "Select Input" niet wordt
weergegeven, stel het dan in het menu in
(pagina 84).
7 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Audio IN" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
Overige opnamebediening
8 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
9 Druk op z REC/PAUSE om met
opnemen te beginnen.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld wanneer het
geluid van het aangesloten apparaat
wordt opgenomen.
10 Start het afspelen op het apparaat dat
op de IC-recorder is aangesloten.
P Opmerking
Tijdens het opnemen van andere apparaten kan
de microfoongevoeligheid niet aangepast
worden.
41
NL
Overige afspeelbediening
De afspeelmethode wijzigen
Handige afspeelmethodes
Luisteren met een betere
geluidskwaliteit
• Beluisteren via een hoofdtelefoon:
Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon aan
op de i (hoofdtelefoon) aansluiting. De
ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld.
• Beluisteren via een externe luidspreker:
Sluit een actieve of passieve luidspreker
(niet meegeleverd) aan op de
i (hoofdtelefoon) aansluiting.
Snel een punt zoeken waar u het
afspelen wilt starten (Easy
Search)
Wanneer "Easy Search" is ingesteld op
"ON" (pagina 77) in het menu, kunt u snel
een punt zoeken waar u het afspelen wilt
starten door herhaaldelijk op > of .
op de bedieningstoets te drukken tijdens het
afspelen.
U kunt ongeveer 3 seconden achteruitgaan
door één keer op . op de bedieningstoets
te drukken. U kunt ongeveer 10 seconden
vooruitgaan door één keer op > op de
bedieningstoets te drukken. Deze functie is
42
NL
handig als u een gewenst punt in een lange
opname wilt zoeken.
Vooruit/achteruit zoeken tijdens
het afspelen (Cue/Review)
• Vooruit zoeken (Cue):
Houd > op de bedieningstoets
ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze
los op het punt waar u het afspelen wilt
hervatten.
• Achteruit zoeken (Review):
Houd . op de bedieningstoets
ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze
los op het punt waar u het afspelen wilt
hervatten.
De IC-recorder zoekt met lage snelheid en
met afspeelgeluid. Dit is handig om één word
vooruit of achteruit te zoeken. Als u
vervolgens de toets ingedrukt houdt, begint de
IC-recorder met hogere snelheid te zoeken.
z Als berichten worden afgespeeld
tot het einde van het laatste
bericht
• Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het
einde van het laatste bericht, gaat
"MESSAGE END" ongeveer 5 seconden
branden.
De afspeelsnelheid
aanpassen – de DPC-functie
Achterkant
Overige afspeelbediening
• Wanneer "MESSAGE END" en de
werkingsaanduiding uitgaan, stopt de ICrecorder aan het begin van het laatste
bericht.
• Als u . op de bedieningstoets ingedrukt
houdt terwijl "MESSAGE END" brandt,
worden de berichten versneld afgespeeld.
Normaal afspelen wordt hervat op het punt
waar u de toets loslaat.
• Als het laatste bericht lang is en u het
afspelen bij een later gedeelte van het bericht
wilt starten, houdt u > op de
bedieningstoets ingedrukt om naar het einde
van het bericht te gaan. Vervolgens drukt u
op . op de bedieningstoets terwijl
"MESSAGE END" brandt om terug te gaan
naar het gewenste punt.
• Voor alle berichten uitgezonderd het laatste
bericht gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u terug tot het
gewenste punt.
Voorkant
v, V
Een bericht herhaaldelijk
afspelen
Houd tijdens het afspelen N/ENT
ingedrukt totdat " 1" wordt weergegeven.
Het geselecteerde bericht wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
Als u het normaal afspelen wilt hervatten,
drukt u nogmaals op N/ENT.
Wanneer u de DPC (Digital Pitch Control)functie op "ON" instelt, kunt u de
afspeelsnelheid in het menu aanpassen
tussen +100% en
–50% van de normale snelheid.
Het bericht wordt op normale toon
afgespeeld dankzij de digitale
verwerkingsfunctie.
43
NL
1 Schuif de DPC (SPEED CTRL)schakelaar naar "ON".
2 Als u de afspeelsnelheid wilt verhogen,
drukt u op v op de bedieningstoets
wanneer de IC-recorder in de
afspeelstand staat.
Met elke druk op de toets neemt de
snelheid met 5% toe voor + van
–50% tot 0%, en 10% voor + tussen 0%
en 100%.
3 Als u de afspeelsnelheid wilt verlagen,
drukt u op V op de bedieningstoets
wanneer de IC-recorder in de
afspeelstand staat.
Met elke druk op de toets neemt de
snelheid met 5% af voor – van 0% tot
–50%, en 10% voor – tussen 100% en 0%.
Normaal afspelen hervatten
Schuif de DPC (SPEED CTRL)-schakelaar
naar "OFF".
P Opmerkingen
• Wanneer berichten als WMA/AAC-LCbestanden zijn opgenomen, kunt u de
afspeelsnelheid alleen tussen 0% en –50%
aanpassen.
• Wanneer een bericht herhaaldelijk wordt
afgespeeld door N/ENT ingedrukt te
houden tijdens het afspelen (pagina 43), of
44
NL
wanneer het opgegeven A-B-deel
herhaaldelijk wordt afgespeeld (pagina 46),
kunt u de afspeelsnelheid niet aanpassen.
De afspeelinstellingen wijzigen
De afspeelstand selecteren
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Play Mode" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
Overige afspeelbediening
x STOP
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
N/ENT
om "1", " ", "ALL", "
1", "
of "
ALL" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
"
MENU
v, V
U kunt de afspeelstand in het menu
selecteren.
1 Druk op MENU om naar de menustand
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
te gaan terwijl de IC-recorder zich in de
stop- of afspeelstand bevindt.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
45
NL
1
Een bericht wordt afgespeeld.
Berichten in één map worden
doorlopend afgespeeld.
ALL
1
Alle berichten worden doorlopend
afgespeeld.
Eén bericht wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Berichten in één map worden
herhaaldelijk afgespeeld.
ALL Alle berichten worden herhaaldelijk
afgespeeld.
Een opgegeven deel
herhaaldelijk afspelen – A-B
herhalen
1 Druk tijdens het afspelen op
(herhalen) A-B om beginpunt A op te
geven.
"A-B B?" verschijnt.
2 Druk nogmaals op
(herhalen) A-B
om eindpunt B op te geven.
"
A-B" wordt weergegeven en het
opgegeven deel wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
46
NL
Normaal afspelen hervatten:
Druk op N/ENT.
Stoppen met A-B herhaaldelijk afspelen:
Druk op x STOP.
Het opgegeven A-B-segment voor A-B
herhaaldelijk afspelen wijzigen:
Druk tijdens het herhaaldelijk afspelen van
(herhalen) A-B om
A-B nogmaals op
een nieuw beginpunt A op te geven. Geef
dan een nieuw eindpunt B op zoals in stap 2.
P Opmerking
U kunt eindpunt B niet vóór het ingestelde
beginpunt A instellen.
De menselijke stem
duidelijker maken – de
ruisonderdrukkingsfunctie
om "Noise Cut" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
Overige afspeelbediening
x STOP
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "ON" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
N/ENT
MENU
v, V
4 Druk op x STOP om de menustand af te
Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is
ingesteld op "ON", wordt de vervorming
van zeer lage en hoge frequenties die buiten
het menselijke stembereik liggen
verminderd, waardoor u de menselijke stem
duidelijker hoort.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan terwijl de IC-recorder zich in de
stop- of afspeelstand bevindt.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
sluiten.
P Opmerkingen
• Het effect van de ruisonderdrukkingsfunctie
kan variëren afhankelijk van de staat van de
opgenomen stem.
• Als u de ingebouwde luidspreker gebruikt of
naar de FM-radio luistert, werkt de
ruisonderdrukkingsfunctie niet.
De ruisonderdrukkingsfunctie
annuleren
Stel "Noise Cut" in op "OFF" in stap 3.
47
NL
Het geluidseffect selecteren
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Effect" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
x STOP
v, V
3 Druk op v of V op de bedieningstoets om
N/ENT
het gewenste afspeeleffect te selecteren,
en druk vervolgens op N/ENT.
MENU
., >
In het menu kunt u het effect instellen dat u
wilt voor het afspelen.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan terwijl de IC-recorder zich in de
stop- of afspeelstand bevindt.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
4 Als u "Custom" selecteert, kunt u op v of
V op de bedieningstoets drukken om het
geluidsniveau voor elk bereik aan te passen.
Druk op . of > op de
bedieningstoets om naar het bereik aan
de linker- of rechterkant te gaan.
5 Druk op N/ENT om het venster voor de
aangepaste instelling te sluiten.
6 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
48
NL
Haalt de tonen uit het middenbereik
naar voren, ideaal voor zang.
Rock
Versterkt de hoge en lage tonen voor
een krachtig geluid.
Jazz
Versterkt de hoge tonen voor een
levendig geluid.
Bass1
Versterkt het basgeluid.
Bass2
Versterkt het basgeluid nog meer.
Overige afspeelbediening
Pop
Custom U kunt uw eigen aangepaste
geluidsniveau ontwerpen voor 5 EQbereiken.
OFF
De effectfunctie werkt niet.
P Opmerkingen
• Als u de ingebouwde luidspreker gebruikt of
naar de FM-radio luistert, is deze instelling
ongeldig.
• Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie in
het menu op "ON" is ingesteld, is deze
instelling ongeldig.
49
NL
Berichten op een bepaald tijdstip met een
alarmsignaal afspelen
1 Selecteer het bericht dat u wilt afspelen
met een alarmsignaal.
2 Ga naar de stand voor het instellen van
het alarmsignaal.
x STOP
N/ENT
MENU
1 Druk op MENU om naar de
menustand te gaan terwijl de ICrecorder zich in de stopstand bevindt.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Alarm" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
v, V
U kunt op een bepaald tijdstip het
alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bericht afspelen.
U kunt het bericht op een bepaalde datum,
één keer per week of elke dag op hetzelfde
tijdstip laten afspelen.
U kunt maximaal 30 alarmsignalen
instellen.
50
NL
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "New" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
3 Stel de datum en tijd in voor het
alarmsignaal.
1 Druk op v of V op de bedieningstoets
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
De instelprocedure is voltooid en ","
(alarmaanduiding) wordt weergegeven in
het display.
De alarminstelling wijzigen
1 Selecteer "Alarm" - "List" in het menu en
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om het item dat u wilt wijzigen te
selecteren, en druk dan op N/ENT.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
Overige afspeelbediening
om "Date", een dag van de week of
"Daily" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
2 Wanneer u "Date" selecteert:
Stel achtereenvolgens jaar, maand,
dag, uren en minuten in, zoals wordt
beschreven in "Stap 4: De klok
instellen" op pagina 14.
"Executing...", dan worden uw
instellingen weergegeven.
Wanneer u een dag van de week of
"Daily" selecteert:
Druk op v of V op de bedieningstoets
om het uur in te stellen en druk
vervolgens op N/ENT, druk op v of
V op de bedieningstoets om de
minuten in te stellen en druk
vervolgens op N/ENT.
De alarmlijst wordt weergegeven.
om "Edit" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
4 Selecteer "Date", een dag van de week of
"Daily", en druk vervolgens op N/ENT.
5 Stel de datum en tijd in en druk op
N/ENT.
"Executing...", dan worden uw
instellingen weergegeven.
6 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
De alarminstelling annuleren
Volg stap 1 en 2 van "De alarminstelling
wijzigen". Selecteer bij stap 3 "Cancel" en
druk op N/ENT. "Cancel Alarm?"
verschijnt. Druk op v of V op de
bedieningstoets om "Execute" te selecteren,
druk vervolgens op N/ENT. Het alarm
wordt geannuleerd en de alarmaanduiding
verdwijnt uit het display.
druk dan op N/ENT.
51
NL
Het alarmpatroon instellen
De alarmweergave stoppen
1 Selecteer "Alarm" - "Pattern" in het
Druk op elke andere toets dan VOL +/–
terwijl het alarm afgaat. Ook als de HOLDfunctie is ingeschakeld, kunt u het
afgespeelde alarm stoppen door op een
willekeurige toets te drukken.
menu en druk dan op N/ENT.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Beep&Play", "Beep" of "Play" te
selecteren, en druk vervolgens op N/
ENT.
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Als de ingestelde datum en tijd
wordt bereikt
Op de ingestelde tijd wordt "Alarm"
weergegeven in het display en worden het
alarm en het geselecteerde bericht volgens
het geselecteerde alarmpatroon afgespeeld.
Na het afspelen stopt de IC-recorder
automatisch. (Wanneer het alarmpatroon is
ingesteld op "Beep&Play" of "Play", stopt
de IC-recorder aan het begin van het
geselecteerde bericht.)
Hetzelfde bericht nogmaals
beluisteren
Druk op N/ENT en hetzelfde bericht
wordt nogmaals vanaf het begin afgespeeld.
52
NL
P Opmerkingen
• U kunt maar één alarmsignaal per bericht
instellen.
• Als de klok niet is ingesteld of er geen
berichten zijn opgenomen, kunt u de
alarmfunctie niet instellen.
• Het alarm gaat af, zelfs als u "Beep" op
"OFF" instelt in het menu (pagina 82).
• Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een
opname, gaat het alarm af nadat de opname
is beëindigd. "," knippert als de alarmtijd
wordt bereikt.
• Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl u
gegevens aan het bijwerken bent, wordt het
alarm automatisch geannuleerd.
• Breken meerdere alarmtijden tegelijk aan,
dan wordt alleen het eerste bericht met een
alarm afgespeeld.
• Is het alarm eenmaal ingesteld, dan wordt
het niet geannuleerd, ook niet nadat het
bericht is afgespeeld.
• Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een
ander bericht met een alarm wordt
afgespeeld, dan stopt het afspelen en wordt
het nieuwe bericht afgespeeld.
Overige afspeelbediening
• Als u een bericht splitst waarvoor u een
alarm hebt ingesteld, dan geldt het alarm nog
voor het eerste deel van het gesplitste
bericht.
• Als u een bericht verwijdert waarvoor u een
alarm hebt ingesteld, wordt ook het alarm
verwijderd.
53
NL
Afspelen via andere apparaten
Opnemen met andere
apparatuur
Cassetterecorder, enzovoort
1 Sluit de i
(hoofdtelefoon) aansluiting
van de IC-recorder aan op de audioingang (stereomini-aansluiting) van
andere apparatuur met een audiokabel.
2 Druk op N/ENT om het afspelen te
i (hoofdtelefoon)
aansluiting
x STOP
N/ENT
starten en zet tegelijkertijd de
aangesloten apparatuur in de
opnamestand.
Er wordt een bericht van de IC-recorder
op de aangesloten apparatuur
opgenomen.
3 Druk tegelijkertijd op x STOP op de ICrecorder en op het aangesloten apparaat
om de opname te stoppen.
P Opmerking
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Neem contact op met de
handelaar voor gedetailleerde informatie.
U kunt het geluid van de IC-recorder met
andere apparaten opnemen.
We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
54
NL
Berichten bewerken
Alle berichten in een map wissen
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Erase All" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
N/ENT
MENU
Berichten bewerken
v, V
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
In het display verschijnt "Erasing..." en
alle berichten in de geselecteerde map
worden verwijderd.
P Opmerking
Als een geselecteerde map een beveiligd
bericht bevat, kunt u het bericht niet wissen.
1 Selecteer de map met de berichten die u
wilt wissen wanneer de IC-recorder in de
stopstand staat.
2 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 4 en druk
vervolgens op N/ENT.
55
NL
Berichten naar een andere map verplaatsen
2 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan terwijl de IC-recorder zich in de
stop- of afspeelstand bevindt.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
x STOP
N/ENT
MENU
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Move" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
Het te verplaatsen bericht wordt
afgespeeld.
v, V
P Opmerkingen
• Als " " wordt weergegeven als
mapaanduiding, kunt u een bericht niet
verplaatsen (pagina 87).
• U kunt een bericht niet naar een
map
verplaatsen.
1 Selecteer het bericht dat u wilt
verplaatsen.
56
NL
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om de map te selecteren waarnaar u het
bericht wilt verplaatsen, en druk
vervolgens op N/ENT.
"Executing..." wordt weergegeven en het
bericht wordt verplaatst naar de laatste
positie in de doelmap.
Als u een bericht naar een andere map
verplaatst, wordt het originele bericht uit
de vorige map verwijderd.
Berichten bewerken
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Het verplaatsen van het bericht
annuleren
Druk op x STOP vóór stap 4.
57
NL
Een bericht in tweeën splitsen
1 Druk op DIVIDE terwijl u het bericht
afspeelt dat u wilt splitsen.
"Divide?" wordt samen met de
berichttitel weergegeven.
v, V
N/ENT
DIVIDE
., >
U kunt een bericht splitsen tijdens het
afspelen, zodat het bericht in twee delen
wordt gesplitst. Een nieuw berichtnummer
wordt toegevoegd aan het nieuwere deel
van het gesplitste bericht. Als u een bericht
splitst, kunt u eenvoudig het punt
terugvinden vanwaar u wilt afspelen
wanneer u een lange opname maakt, zoals
van een vergadering. U kunt een bericht
splitsen tot het totale aantal berichten het
maximaal toegestane aantal bereikt.
58
NL
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
"Dividing..." wordt weergegeven, er
wordt een nieuw nummer aan het
nieuwere deel van het gesplitste bericht
toegevoegd, en de berichtnummers van
de volgende berichten worden met één
opgehoogd.
Bericht 1
Bericht 2
f
Bericht 1
Bericht 3
v
Een bericht wordt
gesplitst.
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
De berichtnummers worden met één verhoogd.
P Opmerkingen
Berichten bewerken
• U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije
ruimte in het geheugen nodig om een bericht
te splitsen.
• Wanneer u een bericht met een titel en
artiestennaam splitst, krijgt het nieuwere
deel dezelfde titel, artiestennaam en
bestandsnaam.
• U kunt geen andere berichten splitsen dan
berichten die u met de IC-recorder hebt
opgenomen (MP3/WMA/AAC-LC-bestand
overgebracht van een computer).
• Een eenmaal gesplitst bericht kan niet
opnieuw worden gecombineerd met de ICrecorder.
• Als u een bericht met een alarminstelling
splitst, blijft dezelfde alarminstelling alleen
van kracht voor het vroegere gesplitste
bericht.
• Door systeembeperkingen kunt u een bericht
soms niet aan het begin of eind van het
bericht splitsen.
Het gesplitste bericht afspelen
Druk op . of > op de bedieningstoets
om het berichtnummer weer te geven,
aangezien de gesplitste berichten nu elk een
berichtnummer hebben.
59
NL
Luisteren naar de FM-radio
Afstemmen op een FM-radiostation
(alleen voor ICD-UX300F)
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
v, V
N/ENT
om "FM Radio" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
De IC-recorder gaat in de FMradiostand.
MENU
., >
Het snoer van de hoofdtelefoon is een FMantenne; sluit daarom de hoofdtelefoon aan
wanneer u naar de radio luistert.
P Opmerking
Tijdens FM-ontvangst kunt u de batterij niet
opladen.
60
NL
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om de frequentie te selecteren.
4 Druk herhaaldelijk op . of > op de
Display tijdens het luisteren naar
de FM-radio
De uitvoer van de FM-radio
schakelen tussen
luidspreker en
hoofdtelefoon
Luisteren naar de FM-radio
bedieningstoets om op een zender af te
stemmen of houd . of > op de
bedieningstoets ingedrukt tot de
frequentiecijfers op het display gaan
veranderen.
De IC-recorder scant automatisch naar
radiofrequenties en stopt wanneer het
een duidelijke zender vindt.
Als het niet lukt om op een zender af te
stemmen, druk dan herhaaldelijk op .
of > op de bedieningstoets om stap
voor stap van frequentie te veranderen.
x STOP
N/ENT
MENU
FM-aanduiding
Radiofrequentie
v, V
Voorkeuzenummer
Tijdens ontvangst en opname van FM kunt
u via het menu schakelen tussen het geluid
via de luidspreker en het geluid via de
hoofdtelefoon.
Ontvangstgevoeligheid
1 Druk op MENU tijdens FM-ontvangst of
FM-opname om naar de menustand te
gaan terwijl u naar de FM-radio luistert.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
61
NL
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Audio Output" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
De ontvangstgevoeligheid
van de FM-radio wijzigen
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
x STOP
om "Headphones" of "Speaker" te
selecteren, en druk vervolgens op N/
ENT.
N/ENT
MENU
v, V
De FM-radio-uitgang staat op
"Headphones" bij aankoop van de ICrecorder.
U kunt de ontvangstgevoeligheid instellen
tijdens het luisteren naar de FM-radio.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
1 Druk op MENU om naar de menustand
sluiten.
62
NL
te gaan wanneer u naar de FM-radio
luistert.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
FM-uitzendingen opnemen
om "DX/LOCAL" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
x STOP
Luisteren naar de FM-radio
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
z REC/PAUSE
om "DX" of "LOCAL" te selecteren, en
druk vervolgens op N/ENT.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
1 Stem af op de zender die u wilt opnemen.
2 Druk op z REC/PAUSE om met
DX
Dit is de normale instelling.
LOCAL Als er sprake is van interferentie of
storing door een krachtig elektrisch
veld rondom de uitzendende
antenne van het radiostation en
dergelijke, selecteer dan deze
instelling.
opnemen te beginnen.
3 Druk op x STOP om met opnemen te
stoppen.
P Opmerking
Selecteer "DX" als de ontvangst van de ICrecorder onvoldoende is door een zwak signaal.
63
NL
Automatisch FM-radiozenders vooraf
instellen
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Auto Preset" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
U kunt maximaal 30 FM-radiozenders
automatisch vooraf instellen met behulp
van het voorinstelmenu.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan wanneer u naar de FM-radio
luistert.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
64
NL
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
De IC-recorder scant automatisch naar
beschikbare radiofrequenties en de
zenders worden in het geheugen
opgeslagen van de lagere frequenties
naar de hogere.
Tijdens het automatisch vooraf instellen
van FM-radiozenders knippert het toe te
wijzen voorkeuzenummer.
Het automatisch vooraf instellen
stopzetten
De scangevoeligheid
wijzigen
Druk op x STOP. De voorkeuzenummers
die zijn opgeslagen voordat u op de toets
x STOP drukt, blijven in het geheugen.
Luisteren naar de FM-radio
x STOP
N/ENT
MENU
v, V
U kunt de scangevoeligheid instellen
tijdens het vooraf instellen van FMradiozenders.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan wanneer u naar de FM-radio
luistert.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
65
NL
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Scan Sensitivity" te selecteren, en
druk vervolgens op N/ENT.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "High(SCAN H)" of
"Low(SCAN L)" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
De scangevoeligheid staat op
"High(SCAN H)" bij aankoop van de ICrecorder.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
66
NL
Handmatig FM-radiozenders vooraf instellen
2 Druk op N/ENT.
Het voorkeuzenummer, de frequentie en
"Set?" worden op het display
weergegeven.
N/ENT
Luisteren naar de FM-radio
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
De zender wordt in het geheugen
opgeslagen.
v, V
U kunt maximaal 30 FM-radiozenders
vooraf instellen in het geheugen van de ICrecorder.
1 Stem af op de zender die u vooraf wilt
instellen en opslaan onder het
voorkeuzenummer.
Als een zender waarop u afstemt geen
vooraf ingestelde zender is, verschijnt
"P - -". In dat geval kunt u het vastleggen
met het nieuwe voorkeuzenummer.
67
NL
Luisteren naar een vooraf ingestelde
radiozender
De IC-recorder gaat in de FMradiostand.
x STOP
v, V
N/ENT
MENU
., >
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan terwijl de IC-recorder is gestopt.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "FM Radio" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
om het voorkeuzenummer te selecteren.
4 Druk herhaaldelijk op . of > op de
bedieningstoets tot het gewenste
voorkeuzenummer wordt weergegeven.
Als u . of > op de bedieningstoets
ingedrukt houdt, wijzigen de
voorkeuzenummers snel.
5 Druk op x STOP om de FM-radio uit te
schakelen.
68
NL
Vooraf ingestelde radiozenders wissen
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
Luisteren naar de FM-radio
v, V
N/ENT
MENU
., >
De weergave in het display kan afwijken
van de werkelijkheid in sommige regio's.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "FM Radio" te selecteren, en druk
vervolgens op N/ENT.
3 Stem af op een zender door herhaaldelijk
te drukken op . of > op de
bedieningstoets totdat het
voorkeuzenummer dat u wilt wissen
wordt weergegeven.
4 Druk op N/ENT.
Het voorkeuzenummer, de frequentie en
"Erase?" worden op het display
weergegeven.
5 Druk herhaaldelijk op v of V op de
bedieningstoets om "Execute" te
selecteren, en druk vervolgens op
N/ENT.
69
NL
Het voorkeuzenummer verandert in
"P - -".
70
NL
De menufunctie
Instellingen in het menu opgeven
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
x STOP
om het item dat u wilt instellen te
selecteren, en druk vervolgens op
N/ENT.
v, V
N/ENT
., >
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
De menufunctie
MENU
om de gewenste instelling te selecteren,
en druk vervolgens op N/ENT.
1 Druk op MENU om naar de menustand
te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
P Opmerking
Als u 1 minuut lang geen toetsen indrukt,
wordt de menustand automatisch geannuleerd
en wordt het normale display weergegeven.
71
NL
Terugkeren naar het vorige
venster
Druk op . op de bedieningstoets tijdens
de menustand.
De menustand afsluiten
Druk op x STOP of MENU.
72
NL
Menu-instellingen
Menu-items
Instellingen
Werkingsstand
(a : de instelling is beschikbaar/
— : de instelling is niet beschikbaar)
Stopstand
Afspeel- Opname- FMstand
stand
radiostand
a
—
—
a
—
a
—
a
—
—
—
Opnamestand
FM-radio
ST, STSP, STLP, SP, LP
Mic Sensitivity
S-High
LCF(Low Cut)
ON, OFF
a
—
a
—
VOR
ON, OFF
a
—
a
—
—
Noise Cut
ON, OFF
a
a
—
—
—
Effect
Pop, Rock, Jazz, Bass1, Bass2,
Custom, OFF
a
a
—
—
—
Easy Search
ON, OFF
a
a
—
—
—
Play Mode
1,
,
a
a
—
—
—
Display
Elapsed Time, Remain Time,
REC Date, REC Time
a
a
a
—
a
Alarm
New, List, Pattern
a
—
—
—
—
Protect
Execute, Cancel
a
—
—
—
—
Move
(Te verplaatsen map)
a
a
—
—
—
Erase All
Execute, Cancel
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
, High
, ALL,
ALL
FM Radio*
1,
, Low
Auto Preset*
Execute, Cancel
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
DX, LOCAL
—
—
—
a
a
De menufunctie
REC Mode
* alleen voor ICD-UX300F
73
NL
Menu-items
Instellingen
Stopstand
Afspeel- Opname- FMstand
stand
radiostand
Scan Sensitivity* High(SCAN H), Low(SCAN L)
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
a
—
—
—
—
Headphones, Speaker
Detail Menu
NL
Opnamestand
FM-radio
Date&Time
__y__m__d__:__
a
—
—
—
—
Time Display
12-Hour, 24-Hour
a
—
—
—
—
Beep
ON, OFF
a
—
—
—
—
LED
ON, OFF
a
—
—
—
—
Backlight
ON, OFF
a
—
—
—
—
Language
Deutsch (Duits), English (Engels), a
Español (Spaans), Français
(Frans), Italiano (Italiaans),
Русский (Russisch)
—
—
—
—
USB Charge
ON, OFF
a
—
—
—
—
Auto Power Off 5min, 10min, 30min, 60min
a
—
—
—
—
Select Input
MIC IN, Audio IN
a
—
—
—
—
SYNC REC
ON, OFF
a
—
—
—
—
Format
Execute, Cancel
a
—
—
—
—
* alleen voor ICD-UX300F
74
Werkingsstand
(a : de instelling is beschikbaar/
— : de instelling is niet beschikbaar)
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
REC Mode
De opnamestand selecteren.
ST*:
opname met stereogeluid van hoge kwaliteit
STSP:
standaardopname met stereogeluid
STLP:
langspeelopname met stereogeluid
SP:
standaardopname met monogeluid
LP:
langspeelopname met monogeluid
Zie pagina
28
Mic Sensitivity
De microfoongevoeligheid instellen.
29
De menufunctie
S-High
:
Voor het opnemen van geluid op ruime afstand van de ICrecorder of van zacht geluid, zoals een opname in een grote
ruimte.
High
*:
Voor het opnemen van geluid van een normal gesprek of een
vergadering, zoals een opname in een vergaderzaal of tijdens
interviews.
Low
:
Voor het opnemen van een dictaat met een microfoon voor
de mond, een geluid vlakbij de IC-recorder of een hard
geluid.
LCF(Low Cut)
De functie LCF (Low Cut Filter) instellen om een lage
frequentie te dempen om de ruis van de wind te reduceren;
daardoor neemt u berichten duidelijker op.
ON:
De LCF-functie is ingeschakeld.
OFF*:
De LCF-functie is geannuleerd.
31
75
NL
76
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
VOR
De functie VOR (Voice Operated Recording) instellen.
ON:
De opname wordt gestart als de IC-recorder geluid
waarneemt en wordt onderbroken als er geen geluid wordt
waargenomen. In de periode dat er geen geluid wordt
waargenomen, wordt er niet opgenomen. De VOR-functie
wordt ingeschakeld wanneer u op z REC/PAUSE drukt.
OFF*:
De VOR-functie werkt niet.
Zie pagina
32
Noise Cut
De functie ruisonderdrukking instellen.
ON:
De vervorming van zeer lage en hoge frequenties die buiten
het menselijke stembereik liggen wordt verminderd,
waardoor u de menselijke stem duidelijker hoort.
OFF*:
De ruisonderdrukkingsfunctie werkt niet.
47
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Effect
Het gewenste afspeeleffect in het menu instellen.
Pop:
Haalt de tonen uit het middenbereik naar voren, ideaal voor
zang.
Rock:
Versterkt de hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Jazz:
Versterkt de hoge tonen voor een levendig geluid.
Bass1:
Het basgeluid wordt versterkt.
Bass2:
Het basgeluid wordt nog verder versterkt.
Custom:
U kunt uw eigen aangepaste geluidsniveau ontwerpen voor 5
EQ-bereiken.
OFF*:
De effectfunctie werkt niet.
Zie pagina
48
De menufunctie
Menu-items
P Opmerking
De effectfunctie werkt niet wanneer u berichten afspeelt met de
ingebouwde luidspreker, naar de FM-radio luistert, of wanneer
de ruisonderdrukkingsfunctie in het menu is ingesteld op "ON".
Easy Search
De functie voor eenvoudig zoeken instellen.
ON:
U kunt ongeveer 10 seconden vooruitgaan door op > op
de bedieningstoets te drukken en u gaat ongeveer 3 seconden
achteruit door op . op de bedieningstoets te drukken.
Deze functie is handig als u een bepaald punt in een lange
opname zoekt.
OFF*:
De functie voor eenvoudig zoeken werkt niet. Wanneer u op
. of > op de bedieningstoets drukt, wordt een bericht
vooruit- of teruggespoeld.
42
77
NL
78
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Play Mode
De afspeelstand selecteren.
1:
Een bericht wordt afgespeeld.
*:
Berichten in één map worden doorlopend afgespeeld.
ALL:
Alle berichten worden doorlopend afgespeeld.
1:
Eén bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld.
:
Berichten in één map worden herhaaldelijk afgespeeld.
ALL:
Alle berichten worden herhaaldelijk afgespeeld.
Zie pagina
45
Display
De displaystand wijzigen.
Elapsed Time*:
Verstreken afspeeltijd van één bericht
Remain Time:
De resterende berichttijd tijdens stoppen of afspelen
De resterende opnametijd tijdens het opnemen
REC Date:
De opnamedatum
REC Time:
De opgenomen tijd
–
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Het alarm instellen.
New*:
Om het alarm in te stellen selecteert u "New" en stelt de
datum, het tijdstip of de dag van de week in of kiest u
dagelijks voor het afspelen.
List:
Er word teen lijst weergegeven met data of dagen van de
week, en tijden waarop het alarm al is ingesteld.
Edit: U kunt de geselecteerde datum of dag van de week en
tijd veranderen.
Cancel: U kunt de alarminstelling op de geselecteerde datum
of op een dag van de week annuleren.
Pattern:
Het alarmgeluidpatroon voor alle alarminstellingen instellen.
Beep&Play*: Het geselecteerde bericht wordt afgespeeld
nadat het alarm afgaat.
Beep: Alleen het alarm gaat af.
Play: Alleen het geselecteerde bericht wordt afgespeeld.
Zie pagina
50
Protect
Beveiligt het geselecteerde bericht om te voorkomen dat het
bericht wordt gewist, gesplitst of verplaatst.
Execute:
Het geselecteerde bericht beveiligen. Als u een bericht
opgeeft dat al beveiligd is, annulleert u de beveiliging.
Cancel*:
"Set Protection?" of "Erase Protection?" wordt niet
uitgevoerd.
–
Move
Het geselecteerde bericht wordt verplaatst naar de geselecteerde
map.
Selecteer het te verplaatsen bericht en ga vervolgens naar het
menuvenster om een bericht te verplaatsen.
56
De menufunctie
Menu-items
Alarm
79
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Erase All
Alle berichten in de geselecteerde map worden gewist.
Druk op
om terug te keren naar het mapvenster voordat u
alle berichten wist en selecteer een map waarin alle berichten
moeten worden gewist. Ga vervolgens naar het menuvenster en
selecteer "Execute".
Zie pagina
FM Radio**
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
60
Auto Preset**
Scant automatisch naar beschikbare frequenties. De stations
worden in het geheugen opgeslagen.
Execute:
Automatisch vooraf instellen is ingeschakeld.
Cancel*:
Automatisch vooraf instellen is uitgeschakeld.
64
DX/LOCAL**
Ontvangstgevoeligheid instellen tijdens het luisteren naar de
FM-radio.
DX*:
Dit is de normale instelling.
LOCAL:
Als er sprake is van interferentie of storing door een krachtig
elektrisch veld rondom de uitzendende antenne van het
radiostation en dergelijke, selecteer dan deze instelling.
62
55
P Opmerking
Selecteer "DX" als de ontvangst van de IC-recorder
onvoldoende is door een zwak signaal.
Scan Sensitivity**
De scangevoeligheid instellen tijdens het vooraf instellen van
FM-radiozenders.
High(SCAN H)*:
De scangevoeligheid wordt ingesteld op hoog.
Low(SCAN L):
De scangevoeligheid wordt ingesteld op laag.
** alleen voor ICD-UX300F
80
NL
65
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Audio Output**
Tijdens ontvangst en opname van FM kunt u schakelen tussen
het geluid via de luidspreker en het geluid via de hoofdtelefoon.
Headphones*:
Het geluid komt via de hoofdtelefoon.
Speaker:
Het geluid komt via de luidspreker(s).
Zie pagina
61
** alleen voor ICD-UX300F
De menufunctie
81
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Zie pagina
Detail Menu
Date&Time
Hiermee wordt de klok ingesteld door achtereenvolgens het
jaar, de maand, de dag, de uren en minuten op te geven.
14
Time Display
De tijdsweergave instellen.
12-Hour:
12:00AM = middernacht, 12:00PM = twaalf uur 's middags
24-Hour*:
0:00 = middernacht, 12:00 = twaalf uur 's middags
–
Beep
Hiermee kunt u een pieptoon instellen.
ON*:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking is
uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden.
OFF:
Er wordt geen pieptoon weergegeven.
–
P Opmerking
Het alarm gaat af, zelfs als u "Beep" op "OFF" instelt in het
menu.
LED
De werkingsaanduiding in- of uitschakelen tijdens een
bewerking.
ON*:
Tijdens het opnemen of afspelen gaat de werkingsaanduiding
branden of knipperen.
OFF:
De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs niet
tijdens een bewerking.
P Opmerking
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer, brandt
of knippert de werkingsaanduiding, zelfs als "LED" is ingesteld
op "OFF".
82
NL
–
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Zie pagina
Backlight
De achtergrondverlichting van het display in- en uitschakelen.
ON*:
De achtergrondverlichting van het display wordt ongeveer
10 seconden ingeschakeld.
OFF:
De achtergrondverlichting van het display wordt niet
ingeschakeld, zelfs niet bij een bewerking.
–
Language
De taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten,
menu's, mapnamen, bestandsnamen, enzovoort.
16
Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans),
Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch)
USB Charge
10
De menufunctie
Hiermee wordt aangegeven of de batterij wordt opgeladen via
een USB-aansluiting.
ON*:
De batterij wordt opgeladen.
OFF:
De batterij wordt niet opgeladen.
P Opmerking
Als u een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd)
gebruikt om de IC-recorder aan te sluiten op een stopcontact,
wordt de batterij ongeacht de instelling opgeladen.
Auto Power Off Als de IC-recorder is ingeschakeld en gedurende een bepaalde
door u ingestelde tijd niet wordt gebruikt, schakelt de ICrecorder automatisch uit.
5min:
De IC-recorder wordt na ongeveer 5 minuten uitgeschakeld.
10min*:
De IC-recorder wordt na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld.
30min:
De IC-recorder wordt na ongeveer 30 minuten uitgeschakeld.
60min:
De IC-recorder wordt na ongeveer 60 minuten uitgeschakeld.
–
83
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
De externe invoer selecteren die moet worden opgenomen en
die is aangesloten op de m (microfoon) aansluiting.
MIC IN*:
Selecteer deze optie wanneer u berichten opneemt via een
externe microfoon.
Audio IN:
Selecteer deze optie wanneer u opneemt via andere
apparatuur.
36, 37
SYNC REC
Wanneer dit item op "ON" wordt ingesteld, schakelt de ICrecorder over naar de opnamepauzestand indien langer dan 2
seconden geen geluid wordt waargenomen en start de ICrecorder weer met opnemen als nieuw bericht indien geluid
wordt waargenomen.
ON:
De functie gesynchroniseerd opnemen is ingeschakeld.
OFF*:
De functie gesynchroniseerd opnemen is uitgeschakeld.
37
Format
Het formatteren van de schijf instellen.
Execute:
"Formatting..." verschijnt en de schijf wordt geformatteerd.
Cancel*:
De schijf wordt niet geformatteerd.
–
P Opmerkingen
• Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om het
geheugen te formatteren.
• Bij de formattering van het geheugen zullen alle gegevens
worden gewist die zijn opgeslagen op de IC-recorder. U kunt
de gewiste gegevens niet meer herstellen als het geheugen
eenmaal is gewist.
84
NL
Zie pagina
Select Input
Uw computer gebruiken
De IC-recorder gebruiken met uw computer
Wanneer de IC-recorder op de computer
wordt aangesloten, herkent de computer de
IC-recorder en kunt u gegevens tussen deze
uitwisselen.
De IC-recorder als USBgeheugen gebruiken –
gegevensopslagfunctie
(pagina 93)
Berichten van de IC-recorder
naar de computer kopiëren om
ze op te slaan (pagina 89)
U kunt beeld- of tekstgegevens die op de
computer staan tijdelijk op de IC-recorder
opslaan.
Muziekbestanden van de
computer naar de IC-recorder
kopiëren om ze af te spelen
(pagina 90)
Systeemvereisten voor uw
computer
Uw computer gebruiken
U kunt berichten die u hebt opgenomen op
de IC-recorder kopiëren om ze op te slaan.
Zie "Systeemvereisten" op pagina 101.
U kunt MP3/WMA/AAC-LC-bestanden die
op uw computer zijn opgeslagen heel
eenvoudig kopiëren door ze te verslepen
wanneer u de IC-recorder op de computer
aansluit. De gekopieerde bestanden kunnen
ook worden afgespeeld.
85
NL
De IC-recorder op de
computer aansluiten
Computer
IC-recorder
De IC-recorder wordt herkend door de
computer zodra de aansluiting tot stand
komt. Terwijl de IC-recorder op de
computer wordt aangesloten, wordt
"Connecting" in het display van de ICrecorder weergegeven.
Gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel als de USB-aansluiting van de
IC-recorder niet rechtstreeks op een USBpoort van de computer kan worden
aangesloten.
Naar USB-poort
1 Schuif de USB-hendel op de achterkant
van de IC-recorder in de richting van de
pijl, en steek de USB-aansluiting in een
USB-poort van een draaiende computer.
2 Controleer of de IC-recorder goed
herkend wordt.
Open op het Windows-scherm "Deze
computer" of "Computer" en controleer
of de "IC RECORDER" wordt herkend.
Controleer op het Macintosh-scherm of
een "IC RECORDER"-station op het
bureaublad wordt weergegeven.
86
NL
Extra USB-aansluitkabel
(meegeleverd)
P Opmerkingen
• Als u meer dan twee USB-apparaten aansluit
op uw computer, kan een normale werking
niet worden gegarandeerd.
• Als u de IC-recorder gebruikt met een USBhub of een andere extra USB-aansluitkabel
dan die wordt meegeleverd, kan de werking
niet worden gegarandeerd.
• Er kan een storing optreden afhankelijk van
tegelijkertijd aangesloten USB-apparaten.
• Voordat u de IC-recorder aansluit op de
computer, controleert u of de batterij in de
IC-recorder is geplaatst.
• U kunt het beste de IC-recorder van de
computer loskoppelen als u de op de
computer aangesloten IC-recorder niet
gebruikt.
Structuur van mappen en
bestanden
Wanneer u de IC-recorder op de computer
aansluit, ziet u de structuur van mappen en
bestanden op het computerscherm.
"IC RECORDER"
VOICE
Map voor met de ICrecorder opgenomen
berichten
FOLDER01
Uw computer gebruiken
FOLDER10
Overgedragen map van
uw computer
Gesprek*1
MUZIEK
POP
OLDIES*1
*2
*3
87
NL
De mappen en bestanden worden op het
computerscherm weergegeven zoals
getoond.
De volgende mapaanduidingen kunnen in
het display van de IC-recorder worden
weergegeven:
:
Map voor berichten die worden
opgenomen met de IC-recorder (ze
zijn al gemaakt als u de IC-recorder
koopt).
:
Map overgedragen van een
computer (ze worden weergegeven
wanneer muziekbestanden van een
computer zijn overgedragen).
*3 Als u afzonderlijke muziekbestanden
kopieert, worden ze geclassificeerd met de
tekst "No Folder".
z Tips
• Met een computer kunt u de naam van de
map, titel, artiest en/of het bestand wijzigen.
• De titel of artiestennaam enzovoort die in
muziekbestanden is vastgelegd kan op de ICrecorder worden weergegeven. Het is handig
om de ID3-code-informatie met de software
op te geven die u gebruikt om de
muziekbestanden op uw computer te maken.
• U kunt de informatie op volgorde weergeven
door te drukken op v of V op de
bedieningstoets (pagina 91).
P Opmerkingen
P Opmerking
U kunt met de IC-recorder in maximaal 10
mappen (FOLDER01-10) berichten opnemen.
*1 De naam van een map waarin
muziekbestanden zijn opgeslagen, wordt als
zodanig weergegeven op de IC-recorder.
Het is dus handig om van tevoren een
makkelijk te onthouden naam op te geven
voor de map.
Getoonde mappen op de afbeelding zijn
voorbeelden van mapnamen.
*2 De IC-recorder kan maximaal 8
mapniveaus herkennen die naar de ICrecorder worden gekopieerd.
88
NL
• Het is niet mogelijk om 511 of meer mappen
(behalve VOICE-mappen) of bestanden naar
de hoofddirectory te kopiëren die zich
onmiddellijk onder "IC RECORDER" op de
computer bevindt. Dit komt door
systeembeperkingen (alleen voor ICDUX200).
• Als er geen titel of artiestennaam is
vastgelegd, wordt "Unknown" weergegeven.
Berichten van de IC-recorder naar de
computer kopiëren om ze op te slaan
z Een bericht of map kopiëren
(slepen)
1 Sluit de IC-recorder op de computer aan
Uw computer gebruiken
U kunt berichten of mappen opslaan door
ze te kopiëren van de IC-recorder naar de
computer.
1 Klikken en vasthouden,
2 slepen,
3 en dan neerzetten.
(pagina 86).
2 Kopieer berichten of mappen die u op de
computer wilt opslaan.
Sleep de gewenste berichten of mappen
van "IC RECORDER" naar de lokale
schijf van uw computer.
3 Ontkoppel de IC-recorder van de
computer (pagina 96).
Als u een CD wilt maken, gebruik dan een
in de handel verkrijgbaar
softwareprogramma voor het branden van
CD's, een softwareprogramma voor het
branden van CD's dat op uw computer is
geïnstalleerd, of Windows Media Player.
Raadpleeg voor meer informatie over het
CD-brandprogramma of Windows Media
Player de gebruiksaanwijzingen die met
het programma zijn meegeleverd, of neem
contact op met de betreffende fabrikanten.
89
NL
Muziekbestanden van de computer naar de
IC-recorder kopiëren om ze af te spelen
Een muziekbestand van de
computer naar de ICrecorder kopiëren (slepen)
1 Sluit de IC-recorder op de computer aan
(pagina 86).
U kunt muziekbestanden of andere
audiobestanden (MP3/WMA/AAC-LC*)
van uw computer naar de IC-recorder
kopiëren door ze te verslepen. Vervolgens
kunt u ze afspelen op de IC-recorder.
U kunt een MP3/WMA/AAC-LC-bestand
maken met bijvoorbeeld een
softwareprogramma dat op uw computer is
geïnstalleerd.
* Voor de bestandsindelingen die kunnen
worden afgespeeld met de IC-recorder,
raadpleegt u de "Technische gegevens"
(pagina 101).
90
NL
2 Kopieer de map waarin de
muziekbestanden zijn opgeslagen naar
de IC-recorder.
Gebruik als u Windows hebt het
Verkenner-venster en op de Macintosh
het Finder-venster om de map naar de
IC-recorder te slepen.
De IC-recorder herkent maximaal 500
mappen. U kunt maximaal 999 bestanden
naar één map kopiëren en in totaal
maximaal 5.000.
3 Ontkoppel de IC-recorder van de
computer (pagina 96).
4 Druk op
.
5 Druk op v of V op de bedieningstoets
om de map te selecteren ( ) waarin u
de muziekbestanden wilt opslaan, en
druk vervolgens op > op de
bedieningstoets.
6 Druk op v of V op de bedieningstoets
om het muziekbestand te selecteren dat u
wilt afspelen.
7 Druk op N/ENT om met afspelen te
beginnen.
Als u muziekbestanden hebt overgedragen met
uw computer, worden de bestanden vanwege
de systeembeperkingen niet gekopieerd in de
volgorde van de overdracht.
Als u muziekbestanden een voor een van uw
computer naar de IC-recorder kopieert, kunt u
de muziekbestanden in de volgorde van
kopiëren weergeven en afspelen.
Display tijdens het afspelen van
een muziekbestand
Druk op v of V op de bedieningstoets om
de muziekbestandsinformatie te controleren
tijdens het afspelen.
Uw computer gebruiken
8 Druk op x STOP om het afspelen te
P Opmerking
stoppen.
De maximale afspeelduur (tracks*),
wanneer u muziekbestanden afspeelt met de
IC-recorder, is als volgt.
ICDUX200
48 kbps
128 kbps
256 kbps
89 uur
15 min.
(1.338
tracks)
33 uur
25 min.
(501 tracks)
16 uur
40 min.
(250 tracks)
67 uur
(1.005
tracks)
33 uur
25 min.
(501 tracks)
ICD178 uur
UX300/ 40 min.
UX300F (2.680
tracks)
: Mapnaam
: Titel
: Naam artiest
: Bestandsnaam
* Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten
worden overgedragen naar de IC-recorder.
z Tips
Met een computer kunt u de naam van de map,
titel, artiest en/of het bestand wijzigen.
91
NL
Meer genieten van
muziekbestanden
De afspeelstand selecteren
In het menu kunt u de afspeelstand
selecteren, zoals afspelen van één
muziekbestand, doorlopend afspelen van
muziekbestanden in één map, doorlopend
afspelen van alle muziekbestanden, herhaald
afspelen van één muziekbestand, herhaald
afspelen van muziekbestanden in één map en
herhaald afspelen van alle muziekbestanden.
Zie pagina 45 voor informatie.
De afspeelsnelheid aanpassen –
de DPC (Digital Pitch Control)functie
U kunt in het menu de afspeelsnelheid
aanpassen tussen +100% en –50% van de
normale snelheid. Wanneer berichten als
WMA/AAC-LC-bestanden zijn
opgenomen, kunt u de afspeelsnelheid
alleen tussen 0% en –50% aanpassen.
Zie pagina 43 voor informatie.
Een geluidseffect selecteren
U kunt de ruis onderdrukken of een effect
instellen zoals "Pop", "Rock", "Jazz",
"Bass1", "Bass2" of "Custom" voor het
afspeelitem in het menu.
Zie pagina 47 en 48 voor informatie.
92
NL
Berichten op een bepaald tijdstip
met een alarmsignaal afspelen
U kunt op een bepaald tijdstip een
geselecteerd bericht afspelen.
Zie pagina 50 voor informatie.
De IC-recorder als USB-geheugen gebruiken
– gegevensopslagfunctie
Uw computer gebruiken
Wanneer de IC-recorder via een extra USBaansluitkabel of rechtstreeks is aangesloten
op de computer, kunt u tijdelijk
afbeeldings- of tekstgegevens van de
computer en berichten of bestanden die met
de IC-recorder zijn opgenomen, opslaan op
de IC-recorder.
Uw computer moet aan de vermelde
systeemvereisten voldoen om de ICrecorder als USB-geheugen te kunnen
gebruiken.
Zie pagina 101 voor informatie over de
systeemvereisten.
93
NL
Spraakherkenningssoftware gebruiken
Wanneer u spraakherkenningssoftware
(niet meegeleverd) hebt geïnstalleerd op uw
computer, kunt u een bericht transcriberen
in een tekstbestand.
Introductie van de
spraakherkenningssoftware
Dragon NaturallySpeaking is een
softwareprogramma voor spraakherkenning
waarmee opgenomen spraak in een bericht
herkend, getranscribeerd en omgezet kan
worden in een tekstbestand.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
Dragon NaturallySpeaking wordt geleverd
voor informatie over Dragon
NaturallySpeaking.
Raadpleeg de documentatie die bij de
software geleverd wordt voor informatie
over het gebruik van Dragon
NaturallySpeaking. Raadpleeg de volgende
website voor informatie over de nieuwste
versie en de verkrijgbaarheid van Dragon
NaturallySpeaking in iedere regio:
http://www.nuance.com
94
NL
P Opmerkingen
• U kunt de functie transcriberen alleen
gebruiken als u Dragon NaturallySpeaking
Select of Professional Edition (niet
meegeleverd) op uw computer hebt
geïnstalleerd. Uw computer moet aan de
vooropgestelde systeemvereisten voldoen
om Dragon NaturallySpeaking te kunnen
installeren.
• De volgende berichten die in uw IC-recorder
of computer zijn opgeslagen, kunnen worden
getranscribeerd;
– berichten die zijn opgenomen in de ST-,
STSP-, STLP- of SP-stand (MP3bestanden)
– 44,1/16/11 kHz 16-bits WAV/AAC-LCbestanden die op de computer zijn
opgeslagen
• U kunt een bericht waarin de stemmen van
meerdere personen zijn opgenomen, niet
transcriberen.
Een gebruikersbestand
maken dat is aangepast aan
uw opgenomen spraak
(Training)
Wat is "Training"?
De volgende tips zullen u helpen bij het
verkrijgen van de maximale
nauwkeurigheid als u berichten
transcribeert die met de IC-recorder zijn
opgenomen.
• Stel "REC Mode" in het menu op
"ST", "STSP", "STLP" of "SP" in.
Stel bij het maken van een
gebruikersspraakbestand (training) "REC
Mode" in op de stand die u normaliter
gebruikt voor spraakherkenningssoftware.
• Stel "Mic Sensitivity" in het menu op
"Low
" in.
• Houd de IC-recorder stevig vast en
start met opnemen.
Houd de microfoon van IC-recorder
ongeveer 2 cm tot 3 cm van uw
mondhoek af en niet vlak voor uw mond.
Dit beperkt de opname van het geluid van
uw ademhaling tot een minimum
waardoor de stemherkenning optimal is.
Uw computer gebruiken
Voordat u opgenomen berichten kunt
transcriberen met Dragon
NaturallySpeaking, moet u een
gebruikersbestand maken dat speciaal is
aangepast aan het geluid van uw
opgenomen stem. Deze procedure wordt
"training" genoemd.
Wanneer de training voltooid is, maakt
Dragon NaturallySpeaking een
gebruikersspraakbestand met informatie
over uw opgenomen stem.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de
help die bij Dragon NaturallySpeaking
wordt geleverd, een aantal delen van de
training zijn namelijk hetzelfde als voor
direct dicteren in de computer met een
headset microfoon.
• U moet zelfs als u al een
gebruikersspraakbestand met een headset
microfoon hebt gemaakt een apart
bestand voor de IC-recorder maken om
een nauwkeurigere herkenning te krijgen.
Tips voor het gebruik van de ICrecorder
P Opmerking
Om te zorgen voor een optimale
stemherkenning moet u niet opnemen in een
lawaaiige omgeving zoals bijvoorbeeld een
metroperron.
95
NL
De IC-recorder van de computer loskoppelen
Volg onderstaande werkwijze; anders
kunnen er gegevens beschadigen.
3 Zorg dat het display van de IC-recorder
1 Controleer of de werkingsaanduiding
4 Haal de IC-recorder uit de USB-poort
niet brandt.
2 Voer de volgende handelingen op uw
computer uit.
Op het Windows-scherm klikt u met de
linkermuisknop op het pictogram
onderop het bureaublad van de computer.
t Klik met de linkermuisknop op
"USB-apparaat voor massaopslag Station veilig verwijderen."
Het pictogram kan afwijken afhankelijk
van het besturingssysteem.
Op het Macintosh-scherm sleept u de "IC
RECORDER" op het bureaublad naar
"Prullenbak" en zet hem daar neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
uw computer is geleverd voor meer
informatie over het loskoppelen van de
IC-recorder van de computer.
96
NL
uitgeschakeld is.
van de computer, en schuif de USBhendel in de richting van de pijl om de
USB-aansluiting in te trekken.
Aanvullende informatie
Een USB-netspanningsadapter
(niet meegeleverd) gebruiken
USB-aansluiting van de IC-recorder
USBnetspanningsadapter (niet
meegeleverd)
P Opmerking
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Neem contact op met de
handelaar voor gedetailleerde informatie.
1 Sluit de USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) aan op een stopcontact.
2 Schuif de USB-hendel van de ICrecorder uit en sluit de IC-recorder aan
op een USB-netspanningsadapter.
Terwijl de batterij wordt opgeladen,
wordt de batterijaanduiding met de
resterende batterijduur in een animatie
weergegeven.
U kunt de IC-recorder nu gebruiken
terwijl u de batterij verwisselt.
Aanvullende informatie
U kunt de oplaadbare batterij opladen door
de IC-recorder aan te sluiten op een
stopcontact met een AC-U50A USBnetspanningsadapter (niet meegeleverd).
U kunt de batterij opladen terwijl u de ICrecorder gebruikt, dus dit is handig als u
langere tijd wilt opnemen.
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst
gebruikt, of nadat u de IC-recorder een tijd
niet hebt gebruikt, kunt u het beste de
batterij herhaaldelijk opladen tot "
"
wordt weergegeven.
Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten
totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*
* Dit is een schatting voor hoe lang het duurt
om de batterij volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterij volledig
leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van
de resterende lading en de staat van de
97
NL
batterij. Het opladen duurt ook langer als de
temperatuur van de batterij laag is of als de
batterij wordt opgeladen terwijl u gegevens
overbrengt naar de IC-recorder.
De IC-recorder loskoppelen
van het stopcontact
Volg onderstaande werkwijze; anders is het
mogelijk dat wanneer de IC-recorder
databestanden bevat, deze bestanden
beschadigd kunnen raken of niet meer
afspeelbaar zijn.
1 Als u bezig bent met opnemen of een
bericht afspelen, drukt u op x STOP om
de IC-recorder in de stopstand te zetten.
2 Controleer of de werkingsaanduiding
niet brandt.
3 Koppel de IC-recorder los uit de USBnetspanningsadapter, en haal dan de
USB-netspanningsadapter uit het
stopcontact.
P Opmerkingen
• Tijdens het opnemen (de
werkingsaanduiding brandt of knippert rood)
of het lezen/schrijven van gegevens (de
werkingsaanduiding knippert oranje),
98
NL
– mag u de IC-recorder niet aansluiten of
loskoppelen van de USBnetspanningsadapter die op het stopcontact
is aangesloten.
– mag u de USB-netspanningsadapter die is
aangesloten op de IC-recorder niet
aansluiten op of loskoppelen van het
stopcontact.
Als u dit wel doet, kunnen de gegevens
beschadigd raken. Als de IC-recorder grote
hoeveelheden gegevens moet verwerken,
kan het opstartvenster langere tijd worden
weergegeven. Dit is geen storing van de ICrecorder. Wacht tot het opstartdisplay van
het display verdwijnt.
• De batterijaanduiding met de resterende
batterijduur verschijnt niet in het display
terwijl een USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) wordt gebruikt.
Voorzorgsmaatregelen
Stroom
Gebruik het apparaat alleen op 1,5 V of
1,2 V gelijkstroom. Gebruik één oplaadbare
NH-AAA-batterij of één LR03alkalinebatterij (AAA-formaat).
Veiligheid
Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt,
fietst of een gemotoriseerd voertuig
bedient.
• Laat het apparaat niet liggen in de buurt
van een warmtebron of op een plaats waar
dit wordt blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatig veel stof of mechanische
schokken.
• Als er een object of vloeistof in het
apparaat terechtkomt, moet u de batterij
verwijderen en het apparaat laten
nakijken door een ervaren
servicetechnicus voordat u het weer
gebruikt.
• Zorg ervoor dat er geen water op het
toestel terechtkomt. Het toestel is niet
Aanvullende informatie
Gebruik
waterbestendig. Let vooral op in de
volgende situaties.
– Wanneer u het toestel in uw zak hebt en
naar het toilet enz. gaat.
Wanneer u vooroverbuigt, kan het
toestel in het water vallen en nat
worden.
– Wanneer u het toestel gebruikt in een
omgeving waar het is blootgesteld aan
regen, sneeuw of vocht.
– Wanneer u transpireert.
Het toestel kan nat worden wanneer u
het in natte handen houdt of meedraagt
in kledij die nat is van het zweet.
• Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt in
een omgeving met heel droge lucht,
kunnen uw oren mogelijk pijn doen. Dit is
niet te wijten aan een defecte
hoofdtelefoon maar aan de vorming van
statische elektriciteit in uw lichaam. U
kunt dit vermijden door niet-synthetische
kledij te dragen die de vorming van
statische elektriciteit tegengaat.
99
NL
Ruis
• Als u het apparaat naast een stopcontact,
een tl-lamp of een mobiele telefoon
plaatst tijdens het opnemen of afspelen,
kan dit ruis veroorzaken.
• Als u met een object, zoals uw vinger,
tegen het apparaat schuurt tijdens een
opname, kan er ruis in de opname
terechtkomen.
Onderhoud
Maak de buitenkant schoon met een zachte
doek die enigszins is bevochtigd met water.
Gebruik geen alcohol, wasbenzine of
thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar voor vragen of problemen
met het apparaat.
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een reservekopie
(back-up) van de opgenomen berichten
op te slaan op een cassetterecorder of een
computer om te voorkomen dat er
gegevens verloren gaan door een
bedieningsfout of een defect aan de ICrecorder.
100
NL
Technische gegevens
Systeemvereisten
Besturingssysteem:
• De werking wordt niet gegarandeerd indien
een ander besturingssysteem wordt gebruikt
dan de links vermelde (Windows® 98 of
Linux, enzovoort).
• 64-bit versies van Windows® XP worden
niet ondersteund.
• Ga naar de ondersteuningswebsite voor de
IC-recorder voor de recentste versieinformatie en de compatibiliteit met uw
besturingssysteem:
http://support.sony-europe.com/DNA
Hardwareomgeving:
– Poort: USB-poort
– Geluidskaart: geluidskaarten die
compatibel zijn met elk van de
ondersteunde Microsoft® Windows®
besturingssystemen
P Opmerking
Aanvullende informatie
– Windows Vista® Ultimate Service Pack 1
of hoger
– Windows Vista® Business Service Pack 1
of hoger
– Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 of hoger
– Windows Vista® Home Basic Service
Pack 1 of hoger
– Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 of hoger
– Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 of hoger
– Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 of hoger
– Windows® XP Professional Service Pack
3 of hoger
– Windows® XP Home Edition Service
Pack 3 of hoger
– Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 of hoger
– Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
– Voorgeïnstalleerd
P Opmerkingen
• De volgende systemen worden niet
ondersteund:
– Andere besturingssystemen dan links
vermeld
– Zelf samengestelde computers of
besturingssystemen
– Geüpgrade besturingssystemen
– Multi-bootomgeving
– Multi-beeldschermomgeving
101
NL
Wanneer u Windows® 2000
Professional gebruikt
Installeer het stuurprogramma met
"SonyRecorder_Driver.exe" in de ICrecorder.
Ontwerp en technische
gegevens
IC-recorder onderdeel
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor
gebruiker)
ICD-UX200: 2 GB
(ong. 1,79 GB = 1.928.822.784 Byte)
ICD-UX300/UX300F: 4 GB
(ong. 3,59 GB = 3.860.922.368 Byte)
Een deel van de geheugencapaciteit wordt
gebruikt als beheergebied.
Frequentiebereik
•
•
•
•
•
ST: 40 Hz - 20.000 Hz
STSP: 40 Hz - 15.000 Hz
STLP: 60 Hz - 7.500 Hz
SP: 60 Hz - 10.000 Hz
LP: 60 Hz - 3.400 Hz
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties voor MP3bestanden*1
Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
102
NL
*1 Er is ondersteuning voor het afspelen van
MP3-bestanden die met de IC-recorder zijn
opgenomen. Niet alle codeerapparaten
worden ondersteund.
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties*2 voor
WMA-bestanden
Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps*3, VBR
Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
*2 WMA Ver. 8 Class2A is compatibel, MBR
(Multi Bit Rate), Lossless, Professional en
Voice worden echter niet ondersteund.
Deze IC-recorder kan geen door DRM
beveiligde inhoud afspelen. Niet alle
codeerapparaten worden ondersteund.
*3 De functie NoiseSubstitution wordt niet
ondersteund, daarom wordt eenvoudig
afgespeeld met een bitsnelheid van 32 kbps.
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties voor
AAC-LC-bestanden*4
Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
*4 Niet alle codeerapparaten worden
ondersteund.
FM-radio onderdeel
Frequentiebereik
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 150 kHz
Antenne
Werkingstemperatuur
Stereohoofdtelefoon snoerantenne
5°C - 35°C
Algemeen
Luidspreker
Afmetingen (b/h/d) (exclusief
uitstekende delen en
bedieningselementen) (JEITA)*5
Ongeveer 16 mm in diameter
36,6 mm × 98,5 mm × 14,6 mm
Ingang/uitgang
Gewicht (JEITA)*5
• Microfoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
– ingang voor stekkervoeding,
minimumingangsniveau 0,9 mV,
microfoon met een impedantie van 3 kiloohm of minder
• Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
– uitgang voor hoofdtelefoon met 8 ohm 300 ohm
• USB-aansluiting
– High-Speed USB compatibel
Ongeveer 58 g inclusief oplaadbare NH-AAAbatterij
+100% tot –50% (MP3)
0% tot –50% (WMA/AAC-LC)
Uitgangsvermogen
Meegeleverde accessoires
Zie pagina 7
Optionele accessoires
Actieve luidspreker SRS-M50
Electret-condensator microfoon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P,
ECM-TL1
Oplaadbare batterij NH-AAA-B2K
USB-netspanningsadapter AC-U50A
Batterijlader BCG-34HS2KA
Aanvullende informatie
Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)
*5 Meetwaarde conform JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) normen
90 mW
Stroomvereisten
Eén oplaadbare NH-AAA-batterij
(meegeleverd): 1,2 V gelijkstroom
Eén (niet meegeleverde) LR03-alkalinebatterij
(AAA-formaat): 1,5 V gelijkstroom
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Neem contact op met de
handelaar voor gedetailleerde informatie.
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
103
NL
Maximale opnameduur*6*7
De maximale opnameduur voor alle mappen wordt hieronder weergegeven.
ST-stand
STSP-stand
STLP-stand
SP-stand
LP-stand
ICD-UX200
22 u.
15 min.
33 u.
25 min.
89 u.
15 min.
133 u.
55 min.
535 u.
45 min.
ICD-UX300/
UX300F
44 u.
40 min.
67 u.
178 u.
40 min.
268 u.
5 min.
1.072 u.
25 min.
(u.: uren/min.: minuten)
*6 Als u langere tijd gaat opnemen, zult u misschien middenin de opname de batterij door een
nieuwe moeten vervangen. Zie pagina 105 voor informatie over de gebruiksduur van de batterij.
*7 De maximale opnametijd varieert als u berichten opneemt met een combinatie van
opnamestanden.
104
NL
Gebruiksduur van de batterij*1
Wanneer u een oplaadbare Sony NH-AAA-batterij gebruikt
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Muziekbestand
(128 kbps/
44,1 kHz)
Opnemen
Circa 11 u.
Circa 11 u.
30 min.
Circa 14 u.
Circa 12 u.
Circa 14 u.
30 min.
–
Afspelen*7 via Circa 20 u.
luidspreker
Circa 20 u.
30 min.
Circa 22 u.
Circa 21 u.
30 min.
Circa 21 u.
Circa 20 u.
30 min.
Afspelen via Circa 42 u.
de
hoofdtelefoon
Circa 43 u.
30 min.
Circa 49 u.
30 min.
Circa 50 u.
Circa 53 u.
30 min.
Circa 43 u.
30 min.
FM-opname
Circa 4 u.
30 min.
Circa 4 u.
Circa 4 u.
Circa 5 u.
–
Circa 3 u.
30 min.
FM-ontvangst: Circa 6 u.
(u.: uren/min.: minuten)
Wanneer u een Sony LR03 (SG)-batterij (AAA-formaat) gebruikt
Opnamestand ST*2
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Muziekbestand
(128 kbps/
44,1 kHz)
Opnemen
Circa 11 u.
Circa 12 u.
Circa 15 u.
Circa 12 u.
30 min.
Circa 15 u.
–
Afspelen*7 via Circa 26 u.
luidspreker
30 min.
Circa 27 u.
30 min.
Circa 29 u.
Circa 28 u.
30 min.
Circa 30 u.
Circa 27 u.
30 min.
Afspelen via Circa 63 u.
de
hoofdtelefoon
Circa 67 u.
Circa 75 u.
30 min.
Circa 75 u.
Circa 83 u.
Circa 67 u.
Aanvullende informatie
Opnamestand ST*2
105
NL
Opnamestand ST*2
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Muziekbestand
(128 kbps/
44,1 kHz)
FM-opname
Circa 4 u.
30 min.
Circa 4 u.
Circa 4 u.
Circa 5 u.
–
Circa 3 u.
30 min.
FM-ontvangst: Circa 7 u. 30 min.
(u.: uren/min.: minuten)
*1 De gebruiksduur van de batterij wordt gemeten in bedrijfseigen testen van Sony. De
gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt.
*2 ST: opname met stereogeluid van hoge kwaliteit
*3 STSP: standaardopname met stereogeluid
*4 STLP: langspeelopname met stereogeluid
*5 SP: standaardopname met monogeluid
*6 LP: langspeelopname met monogeluid
*7 Wanneer u afspeelt via de interne luidspreker met het volumeniveau ingesteld op 15
106
NL
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Voordat u de IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten controleren.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden
nadat u de controle hebt uitgevoerd.
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten kunnen worden gewist tijdens onderhoud of
reparatie.
Oplossing
De IC-recorder kan niet
worden uitgeschakeld.
• Schuif de HOLD/POWER-schakelaar langer dan 2 seconden in de
richting "POWER" als de IC-recorder is gestopt (pagina 13).
De IC-recorder kan niet
worden ingeschakeld.
• De stroom naar de IC-recorder staat uit. Schuif de HOLD/
POWER-schakelaar langer dan 1 seconde in de richting
"POWER" (pagina 13).
De IC-recorder gaat
automatisch uit.
• Als u de IC-recorder gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt,
treedt de automatische uitschakelfunctie in werking. (De tijdsduur
voordat automatisch wordt uitgeschakeld staat bij aankoop van de
IC-recorder ingesteld op "10min".) U kunt de tijdsduur voordat
automatisch wordt uitgeschakeld in het menu (pagina 83) instellen.
Display verdwijnt niet.
Display is wazig.
• Verwijder de beschermfolie van het display voordat u de ICrecorder gebruikt.
De IC-recorder werkt niet.
• De polen van de batterij zijn niet in de juiste richting geplaatst
(pagina 10).
• De batterij is bijna leeg (pagina 12).
• De stroom naar de IC-recorder staat uit. Schuif de HOLD/
POWER-schakelaar langer dan 1 seconde in de richting
"POWER" (pagina 13).
• De HOLD-functie is ingeschakeld. Schuif de HOLD/POWERschakelaar naar het midden (pagina 18).
Problemen oplossen
Probleem
107
NL
Probleem
Oplossing
Er komt geen geluid uit de
luidspreker.
• Het volume is volledig uitgeschakeld (pagina 22).
• De hoofdtelefoon is aangesloten (pagina 42).
• Wanneer u luistert naar de FM-radio, staat "Audio Output"
ingesteld op "Headphones". Stel dit in op "Speaker" (pagina 61).
• Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen,
Er komt geluid uit de
komt het geluid wellicht uit de luidspreker. Koppel de
luidspreker terwijl de
hoofdtelefoon is aangesloten. hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
• Wanneer u luistert naar de FM-radio, staat "Audio Output"
ingesteld op "Speaker". Stel dit in op "Headphones" (pagina 61).
De werkingsaanduiding gaat • "LED" is ingesteld op "OFF". Geef het menu weer en stel "LED"
niet branden.
in op "ON" (pagina 82).
108
NL
"Memory Full" wordt
weergegeven en u kunt de
opname niet starten.
• Het geheugen is vol. Wis een aantal berichten (pagina 26) of wis
alle berichten nadat u deze op de computer hebt opgeslagen.
"File Full" wordt
weergegeven en u kunt de
IC-recorder niet gebruiken.
• Er zijn 99 berichten opgenomen in de geselecteerde
map of
990 berichten (wanneer er 10 mappen zijn) in totaal. Daarom kunt
u geen andere berichten opnemen of een bericht verplaatsen. Wis
een aantal berichten (pagina 26) of wis alle berichten nadat u deze
op de computer hebt opgeslagen.
De opname wordt
onderbroken.
• De VOR-functie is ingeschakeld. Stel "VOR" in op "OFF" in het
menu (pagina 32).
Ruis is hoorbaar.
• Tijdens een opname hebt u per ongeluk de IC-recorder
aangeraakt, bijvoorbeeld met uw vinger, zodat er ruis is
opgenomen.
• De IC-recorder is naast een stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
• De stekker van de aangesloten microfoon was vuil tijdens het
opnemen. Maak de stekker schoon.
• De stekker van de i (hoofdtelefoon) is vuil. Maak de stekker
schoon.
Probleem
Oplossing
Het opnameniveau is laag.
• "Mic Sensitivity" (microfoongevoeligheid) is ingesteld op
"Low
".
• Geef het menu weer en stel "Mic Sensitivity" in op "High
"S-High
" of
" (pagina 29).
De VOR-functie werkt niet. • De functie gesynchroniseerd opnemen is ingeschakeld
(pagina 37). Stel "SYNC REC" in op "OFF" in het menu
(pagina 84).
• Tijdens een FM-opname werkt de VOR-functie niet.
U kunt een bericht niet
splitsen.
Problemen oplossen
• U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije ruimte in het geheugen
nodig om een bericht te splitsen.
• Indien 99 berichten zijn opgenomen in een map, kunt u berichten
in die map niet splitsen. Er zijn al 99 berichten opgenomen in de
geselecteerde
map. Wis een aantal berichten (pagina 26) of
wis alle berichten nadat u deze op de computer hebt opgeslagen.
• De functie gesynchroniseerd opnemen is ingeschakeld
(pagina 37). Stel "SYNC REC" in op "OFF" in het menu
(pagina 84).
• Door systeembeperkingen kunt u een bericht soms niet aan het
begin of eind van het bericht splitsen.
• U kunt geen andere berichten splitsen dan berichten die u met de
IC-recorder hebt opgenomen (MP3/WMA/AAC-LC-bestand
overgebracht van een computer).
• Als u een bericht vaak splitst, kan het toestel het bericht soms niet
verder splitsen.
Bij het opnemen van andere • Sluit de hoofdtelefoon aansluiting van andere apparatuur aan op
de m (microfoon) aansluiting van de IC-recorder en pas het
apparatuur is het
ingangsniveau te sterk of niet volumeniveau aan op het apparaat dat op de IC-recorder is
sterk genoeg.
aangesloten.
109
NL
Probleem
Oplossing
Afspeelsnelheid is te snel of • De afspeelsnelheid wordt aangepast in DPC. Schuif de DPC
te langzaam.
(SPEED CTRL)-schakelaar naar "OFF" of druk op v of V op de
bedieningstoets om de snelheid opnieuw in DPC aan te passen
(pagina 43).
"--:--" verschijnt.
• U hebt de klok niet ingesteld (pagina 14).
"--y--m--d" of "--:--" wordt
op het REC Date display
weergegeven.
• De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het bericht
hebt opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
Er zijn minder menu-items in • Welke menu-items er worden weergegeven, is afhankelijk van de
de menustand.
werkingsstanden (stopstand, afspeelstand, opnamestand en FMradio-ontvangststand) (pagina 73).
De levensduur van de
batterijen is te kort.
• De levensduur van de batterij op pagina 105 is gebaseerd op een
ingesteld volumeniveau van 15. De levensduur van de batterij kan
korter zijn, afhankelijk van het gebruik van de IC-recorder.
Als u de IC-recorder langere • Zelfs als u de IC-recorder niet gebruikt, wordt er een beetje
stroom verbruikt. De levensduur van de batterijen is in dit geval
tijd niet gebruikt en de
batterij niet verwijdert, loopt onder andere afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de
omgevingsomstandigheden. Als u van plan bent om de ICde batterij leeg.
recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de de stroom het
beste uitschakelen (pagina 13) of de batterij verwijderen. Als u
"Auto Power Off" op een korte tijdsduur instelt in het menu
(pagina 83), voorkomt u bovendien dat de batterij leegraakt mocht
u vergeten om de IC-recorder uit te schakelen.
• Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, wordt hij niet
De batterij is leeggelopen
automatisch bijgeladen, ook al houdt u de IC-recorder aangesloten
wanneer u de IC-recorder
op de USB-netspanningsadapter. U kunt de IC-recorder gebruiken
loskoppelt van de USBterwijl hij op de USB-netspanningsadapter is aangesloten, maar
netspanningsadapter nadat u
laad hem opnieuw op nadat u hem hebt losgekoppeld.
de IC-recorder langere tijd,
volledig opgeladen, niet hebt
gebruikt.
110
NL
Probleem
Oplossing
De oplaadaanduiding wordt
niet weergegeven.
• U gebruikt geen oplaadbare batterij of u gebruikt een andere
batterij dan een oplaadbare batterij (alkalinebatterij,
mangaanbatterij, enzovoort).
• De oplaadbare batterij is niet met de polen in de juiste richting
geplaatst.
• "USB Charge" of "Detail Menu" is in het menu ingesteld op
"OFF". Als u de batterij wilt opladen met de computer, moet u
"ON" instellen.
• Tijdens het afspelen via de ingebouwde luidspreker, of tijdens het
luisteren naar de FM-radio, kunt u de batterij niet opladen.
De oplaadaanduiding
verdwijnt tijdens het
opladen.
• U gebruikt een ander model oplaadbare batterij dan een NH-AAA
of er is geen oplaadbare batterij (alkalinebatterij, mangaanbatterij,
enzovoort) geplaatst.
• De oplaadbare batterij is beschadigd.
• Tijdens het afspelen via de ingebouwde luidspreker, of tijdens het
luisteren naar de FM-radio, kunt u de batterij niet opladen.
De levensduur van de
oplaadbare batterij is kort.
• U gebruikt de oplaadbare batterij in een omgeving waar de
temperatuur onder de 5 °C is. Laad de batterij op bij een
omgevingstemperatuur van 5 °C - 35 °C.
• De IC-recorder is een bepaalde tijd niet gebruikt. Laad en ontlaad
de oplaadbare batterij enkele keren met de IC-recorder.
• Vervang de oude batterij door een nieuwe oplaadbare batterij.
• De batterijaanduiding met de resterende batterijduur wordt korte
tijd weergegeven. De oplaadbare batterij is echter niet volledig
opgeladen. Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten totdat een lege
batterij volledig is opgeladen.
Problemen oplossen
"
" of "
" knippert • De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik voor het opladen.
Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
in plaats van de
batterijaanduiding met de
resterende batterijduur.
111
NL
Probleem
Oplossing
De gewijzigde menuinstelling werkt niet.
• Als de batterij is verwijderd direct nadat de menu-instelling is
gewijzigd, werkt de menu-instelling mogelijk niet.
• Als u de IC-recorder op een computer aansluit die niet aan staat,
U kunt de batterij niet
wordt de batterij niet opgeladen.
opladen door de IC-recorder
op een computer aan te
• Zelfs als de computer is ingeschakeld, en de computer staat in een
sluiten.
stand van verminderde werking (stand-by of slaap), kunt u de
batterij niet opladen.
• "USB Charge" of "Detail Menu" is in het menu ingesteld op
"OFF". Als u de batterij wilt opladen met de computer, moet u
"ON" instellen.
• Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw
aan.
• Werking wordt niet gegarandeerd als u andere systeemvereisten
gebruikt dan de beschreven eisen op pagina 101.
• Tijdens het luisteren naar de FM-radio kunt u de batterij niet
opladen.
Het geluid is te zwak of van • De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij door een nieuwe
(pagina 10).
slechte kwaliteit bij het
luisteren naar de radio.
• Plaats het toestel verder van de tv vandaan.
112
NL
Het beeld van uw tv wordt
instabiel.
• Als u luistert naar een FM-programma in de buurt van een tv met
binnenantenne, plaats de IC-recorder dan verder van de tv
vandaan.
U kunt geen FMradiozenders ontvangen, of
hoort alleen atmosferische
storingen.
• De hoofdtelefoon is niet aangesloten (het snoer van de
hoofdtelefoon is de FM-antenne).
• Sluit de hoofdtelefoon aan op de i (hoofdtelefoon) aansluiting en
verleng het hoofdtelefoonsnoer.
• "DX/LOCAL" is ingesteld op "LOCAL". Stel dit in op "DX"
(pagina 80).
Probleem
Oplossing
Het lukt niet om een FMradiozender vooraf in te
stellen.
• U hebt al 30 FM-radiozenders vooraf ingesteld. Wis ongewenste
vooraf ingestelde zenders (pagina 69).
• "Scan Sensitivity" is ingesteld op "Low(SCAN L)". Stel dit in op
"High(SCAN H)" (pagina 80).
Het duurt lang voordat de
IC-recorder start.
• Als de IC-recorder een grote hoeveelheid gegevens moet
verwerken, kan het langer duren voordat de IC-recorder start. Dit
is geen storing van de IC-recorder. Wacht tot het opstartdisplay
verdwijnt.
De IC-recorder werkt niet goed. • Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw (pagina 10).
• Mogelijk hebt u het geheugen van de IC-recorder geformatteerd
met de computer. Gebruik de formatteerfunctie van de ICrecorder om het geheugen te formatteren (pagina 84).
De IC-recorder wordt niet
herkend door de computer.
Een map/bestand kan niet
worden overgedragen van
uw computer.
• Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit hem opnieuw
aan.
• Gebruik geen USB-hub of een andere USB-verlengkabel dan de
meegeleverde extra USB-aansluitkabel. Sluit de IC-recorder
direct op de computer aan of gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel.
• Werking wordt niet gegarandeerd als u andere systeemvereisten
gebruikt dan de beschreven eisen op pagina 101.
• Afhankelijk van de positie van de USB-poort, kan het zijn dat de
IC-recorder niet wordt herkend. Probeer in dat geval een andere
poort.
Het overgedragen bestand
van uw computer kan niet
worden afgespeeld.
• De bestandsindeling komt mogelijk niet overeen met de
indelingen die met de IC-recorder kunnen worden afgespeeld
(MP3/WMA/AAC-LC).
De computer start niet.
• Als u de computer opnieuw start terwijl het toestel erop is
aangesloten, kan de computer bevriezen of niet goed opstarten.
Koppel het toestel los van de computer en start de computer
opnieuw.
Problemen oplossen
De IC-recorder werkt niet.
113
NL
Foutberichten
114
NL
Foutbericht
Oorzaak/oplossing
Low Battery Level
• U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een map
niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is. Zorg
voor een nieuwe batterij zodat de huidige batterij kan worden
vervangen.
Low Battery
• De batterij is leeg. Vervang de batterij door een nieuwe. Of laad
de oplaadbare batterij op of vervang de oude oplaadbare batterij
door een nieuwe.
Memory Full
• De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is niet
toereikend. Wis een aantal berichten voordat u begint met
opnemen.
File Full
• U kunt geen nieuw bericht opnemen als er al 99 berichten in de
geselecteerde map staan of als het totale aantal in de IC-recorder
opgeslagen bestanden het maximum bereikt. Verwijder een aantal
berichten voordat u een bericht opneemt.
File Damaged
• U kunt geen berichten afspelen of bewerken, omdat de gegevens
van het geselecteerde bestand beschadigd zijn.
Format Error
• De IC-recorder kan niet worden ingeschakeld via de computer,
omdat er geen exemplaar van het controlebestand is dat nodig is
voor de werking van het apparaat. Formatteer de IC-recorder met
de formatteerfunctie in het menu.
Process Error
• De IC-recorder heeft geen toegang tot het geheugen. Verwijder de
batterij en plaats deze opnieuw.
• Maak een back-up van de gegevens en formatteer de IC-recorder
via het menu.
Set Date&Time
• Stel de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen.
Oorzaak/oplossing
No File
• De geselecteerde map bevat geen berichten. Hierdoor kunt u bijv.
geen bericht verplaatsen of een alarm instellen.
Already Set
• Voor het geselecteerde bericht is al een alarm ingesteld. Selecteer
een ander bericht.
• U hebt een alarm ingesteld om een bericht af te spelen op een
datum en tijd die eerder al waren ingesteld voor een ander bericht.
Wijzig de alarminstelling.
Past Date/Time
• U hebt het alarm ingesteld voor een tijdstip dat al is verstreken.
Controleer dit en stel de juiste datum en tijd in.
No Setting
• Als u geen alarm hebt ingesteld, wordt de alarmlijst niet
weergegeven. Voer de alarminstelling voor "New" uit.
Settings are Full
• U kunt maximaal 30 alarmsignalen instellen. Verwijder
ongewenste alarmsignalen.
• Als er al 30 FM-zenders in het geheugen van de IC-recorder zijn
opgeslagen, kunt u geen nieuwe FM-zenders meer vooraf
instellen.
File Protected
• Het geselecteerde bestand is beveiligd en heeft nu de instelling
"Read only" (alleen lezen). U kunt het niet wissen. Schakel de
beveiliging op de IC-recorder uit of schakel "Read only" op uw
computer uit om het bericht via de IC-recorder te bewerken.
Unknown Data
• Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt
ondersteund door de IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt
MP3-bestanden (.mp3), WMA-bestenden (.wma) en AAC-LCbestanden (.m4a). Zie "Ontwerp en technische gegevens" op
pagina 102.
• Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden af
te spelen.
Problemen oplossen
Foutbericht
115
NL
116
NL
Foutbericht
Oorzaak/oplossing
Invalid Operation
• U kunt een bericht niet verplaatsen of splitsen, omdat er meer dan
één map bestaat met bestanden met dezelfde naam. Wijzig de
bestandsnamen.
• Een bericht in de
map kan niet worden verplaatst of gesplitst.
• U kunt geen berichten splitsen die niet met de IC-recorder zijn
opgenomen.
New Message
• De maximale opnamegrootte van een bericht/muziekbestand is 1
GB. Als een opgenomen bericht/muziekbestand de maximale
grootte overschrijdt, wordt het te lange deel van de opname als
nieuw bericht opgeslagen.
Change Folder
• Als er geen MP3-bestanden in de
map staan, worden er geen
mappen weergegeven in het display. De mapinstelling zal daarom
worden gewijzigd.
System Error
• Er is een andere dan bovengenoemde systeemfout opgetreden.
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw.
Invalid when Noise Cut is
ON
• Wanneer "Noise Cut" in het menu op "ON" is ingesteld, werkt de
instelling van het menu "Effect" niet. Annuleer de functie
ruisonderdrukking.
Systeembeperkingen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC-recorder. De onderstaande
problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De maximale opnameduur
kan niet worden benut.
• Als u berichten opneemt met een combinatie van de STSTSPSTLP-SP- en LP-standen, varieert de werkelijke
opnameduur van de maximale opnameduur in de ST-stand tot de
maximale opnameduur in de LP-stand.
• Het totaal op de teller (verstreken opnameduur) en de resterende
opnameduur is mogelijk minder dan de maximale opnameduur
van de IC-recorder.
Een bericht/muziekbestand • Het bericht/muziekbestand heeft de maximale grootte (1 GB)
wordt automatisch gesplitst.
bereikt en wordt daarom automatisch gesplist.
U kunt geen kleine letters
opgeven.
• Afhankelijk van de combinatie van de tekens in de naam van de
map die is gemaakt op uw computer, worden de tekens mogelijk
gewijzigd in hoofdletters.
Problemen oplossen
U kunt muziekbestanden niet • Als u muziekbestanden hebt overgedragen met uw computer,
worden de bestanden vanwege de systeembeperkingen niet
op volgorde weergeven of
gekopieerd in de volgorde van de overdracht. Als u
afspelen.
muziekbestanden een voor een van uw computer naar de ICrecorder kopieert, kunt u de muziekbestanden in de volgorde van
kopiëren weergeven en afspelen.
"s" wordt in plaats van een • Er is een teken gebruikt dat niet kan worden weergegeven op de
IC-recorder. Vervang het met behulp van uw computer door een
mapnaam, titel,
teken dat wel kan worden weergegeven op de IC-recorder.
artiestennaam of
bestandsnaam weergegeven.
U kunt het eindpunt B niet
opgeven.
• U kunt het eindpunt B niet instellen voordat beginpunt A is
ingesteld.
117
NL
Probleem
Oorzaak/oplossing
• Afhankelijk van de bestanden kunnen de ingestelde posities
Als u afspelen met A-B
herhalen instelt, verschuiven verschuiven.
de ingestelde posities een
beetje.
118
NL
Display gids
Display indien gestopt of tijdens
opname
Problemen oplossen
A Verstreken tijd/resterende tijd/
opnamedatum en -tijd
B
( ) Mapnaam/
berichtnaam/
artiestennaam/
bestandsnaam
Druk op v of V van de bedieningstoets
om achtereenvolgens een mapnaam,
berichtnaam, artiestennaam en
bestandsnaam weer te geven.
C Resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer in
uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert, wordt
de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten en minder
dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren
en minuten weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten resteert,
wordt de tijd in minuten en seconden
weergegeven.
D Werkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige werkingsstand
: stoppen
: afspelen
: opnemen
: opnamewachtstand/opnamepauze
: opnemen met de VORfunctie
: opnamepauze met de VORfunctie (knipperend)
Als u op z REC/PAUSE drukt om de
opname te pauzeren wanneer "VOR" op
"ON" is ingesteld in het menu, dan
knippert alleen "
".
: gesynchroniseerd opnemen
: knippert terwijl
gesynchroniseerd opnemen is
gepauzeerd.
: controle/snel terugspoelen,
cue/snel vooruitspoelen
119
NL
: continu terug-/vooruitgaan
E Opnamestand
Geeft de opnamestand weer die is
ingesteld met het menu wanneer de ICrecorder zich in de stopstand bevindt,
en geeft de huidige opnamestand weer
wanneer de IC-recorder zich in de
afspeel- of opnamestand bevindt.
: standaardopname met
stereogeluid van hoge kwaliteit
: standaardopname met
stereogeluid
: langspeelopname met
stereogeluid
: standaardopname met
monogeluid
: langspeelopname met
monogeluid
Geeft het volgende weer wanneer een
bestand wordt overgebracht van de
computer.
: MP3-bestanden overgedragen
: WMA-bestanden overgedragen
: AAC-LC-bestanden
overgedragen
Geeft het volgende weer wanneer de
IC-recorder geen informatie over de
opnamestand kan krijgen.
: onbekend
120
NL
F Geselecteerd berichtnummer/
totaalaantal berichten in de map
G Microfoongevoeligheid
Geeft de microfoongevoeligheid weer.
: opgenomen met zeer hoog
opnameniveau.
: opgenomen met hoog
opnameniveau.
: opgenomen met laag
opnameniveau.
H Beveiliging
Wordt weergegeven wanneer
beveiliging voor een bericht is
ingesteld.
I Alarmaanduiding
Wordt weergegeven wanneer het alarm
voor een bericht is ingesteld.
J LCF (Low Cut Filter)
Wordt weergegeven wanneer
"LCF(Low Cut)" in het menu is
ingesteld op "ON".
K Batterijaanduiding
Als u droge batterijen gebruikt, geeft de
aanduiding de resterende batterijduur
weer.
Tijdens het opladen van de oplaadbare
batterij wordt een animatie
weergegeven.
Display tijdens afspelen
: wordt weergegeven wanneer
alle berichten herhaaldelijk worden
afgespeeld.
Display tijdens het luisteren naar
de FM-radio
(alleen voor ICD-UX300F)
N
O
P
Q
FM-aanduiding
Radiofrequentie
Voorkeuzenummer
Ontvangstgevoeligheid
: LOCAL
: DX
Problemen oplossen
L Ruisonderdrukking/effect
Geeft de instelling voor "Noise Cut" of
"Effect" in het menu weer.
: Noise Cut
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
M Afspelen herhalen
: wordt weergegeven wanneer
een bericht herhaaldelijk wordt
afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
berichten in een map herhaaldelijk
worden afgespeeld.
121
NL
Index
A
DPC (Digital Pitch Control) ....................43
AAC-LC-bestanden ..............................102
A-B herhalen ...........................................46
Afspeelstanden ............................45, 73, 78
Afspelen ............................................22, 42
Alarm ..........................................50, 73, 79
Alkalinebatterij ..................................... 105
Alles wissen ............................................55
E
B
Berichten bewerken ................................55
Berichten kopiëren ..................................89
C
Controleren .............................................21
Cue/Review .............................................42
D
De batterij opladen ..................................10
De IC-recorder op de computer
aansluiten ................................................86
De klok instellen .....................................14
De opname afluisteren ............................34
De opname onderbreken .........................21
De taal instellen ..........................16, 74, 83
122
NL
Easy Search .................................42, 73, 77
Een bericht splitsen ...........................34, 58
Een bericht verplaatsen ...............56, 73, 79
F
FM-radio
Audio-uitgang .........................61, 74, 81
DX/LOCAL ............................62, 73, 80
Luisteren naar de FM-radio ....60, 73, 80
Scangevoeligheid ....................65, 74, 80
Zenders vooraf instellen .........64, 73, 80
Foutberichten ........................................114
G
Gebruiksduur van de batterij .................105
Gesynchroniseerd opnemen ........38, 74, 84
H
Het geluidseffect selecteren ........48, 73, 77
Het volume aanpassen .......................23, 34
HOLD ......................................................18
HOLD/POWER-schakelaar ..............13, 18
I
Ingebouwde microfoons .........................20
L
LCF (Low Cut Filter) ..................31, 73, 75
LP ................................ 29, 73, 75, 104, 105
M
Map .......................................19, 22, 56, 87
Menu
Alarm ............................................73, 79
Audio Output ................................74, 81
Auto Power Off ............................74, 83
Auto Preset ...................................73, 80
Backlight .......................................74, 83
Beep ..............................................74, 82
Date&Time ...................................74, 82
Detail Menu ..................................74, 82
Display ..........................................73, 78
DX/LOCAL ..................................73, 80
Easy Search ........................................73
Effect ............................................73, 77
Erase All .......................................73, 80
FM Radio ......................................73, 80
Format ...........................................74, 84
Instellingen uitvoeren .........................71
Language ......................................74, 83
LCF(Low Cut) ..............................73, 75
LED ...............................................74, 82
Menu-instellingen ...............................73
Mic Sensitivity ..............................73, 75
Move .............................................73, 79
Noise Cut ......................................73, 76
Play Mode .....................................73, 78
Protect ...........................................73, 79
REC Mode ....................................73, 75
Scan Sensitivity ............................74, 80
Select Input ...................................74, 84
SYNC REC ...................................74, 84
Time Display ................................74, 82
USB Charge ..................................74, 83
VOR ..............................................73, 76
Microfoongevoeligheid ...............29, 73, 75
MP3-bestanden ......................................102
Muziekbestanden kopiëren .....................90
O
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant .............................................8
Display ..............................................119
Voorkant ...............................................8
Onderhoud .............................................100
Oplaadbare batterij ..........................10, 105
Opnameduur ..........................................104
123
NL
Opnamestand ..............................28, 73, 75
Opnemen ...........................................19, 28
Opnemen met andere apparatuur ............54
Opnemen met een externe microfoon .....36
Opnemen van andere apparatuur ............37
Opnemen van een telefoon .....................37
P
Problemen oplossen ..............................107
R
Resterende batterijaanduiding ................12
Ruis ....................................................... 100
Ruisonderdrukking .....................47, 73, 76
S
SP ................................ 29, 73, 75, 104, 105
Spraakherkenningssoftware ....................94
ST ................................ 29, 73, 75, 104, 105
STLP ...........................29, 73, 75, 104, 105
STSP ...........................29, 73, 75, 104, 105
Systeembeperkingen ............................. 117
T
Technische gegevens ............................ 101
U
USB-geheugen ........................................93
124
NL
USB-netspanningsadapter .......................97
V
Voorzorgsmaatregelen ............................99
VOR (Voice Operated
Recording) ...................................32, 73, 76
W
Wissen .....................................................26
WMA-bestanden ...................................102
Handelsmerken
• Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows
Media zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
• Apple, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken
van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten
en andere landen.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
• MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Bovendien worden " ™ " en " ® " niet elke keer
vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
125
NL
Download PDF

advertising