Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een
plaats wordzn gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
NL
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten in
landen waarvoor EU-richtlijnen
gelden
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-71 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. De geautoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid
is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen
in de afzonderlijke service/garantie documenten.
Gebruikersinformatie
Programma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 Sony Corporation
Documentatie © 2008 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing
en de software die hierin wordt beschreven, mogen
niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd,
vertaald of omgezet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT
MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, SOFTWARE OF
ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze
gebruiksaanwijzing of de informatie erin te allen tijde
en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Voor de beschreven software kan ook een
afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.
 Deze software is ontwikkeld voor Windows en is
niet geschikt voor Macintosh.
 De bijgeleverde verbindingskabel is alleen bedoeld
voor de IC-recorder ICD-P630F. U kunt geen andere
IC-recorders aansluiten.
NL
Inhoudsopgave
Onderdelen en
bedieningselementen.................................6
Aan de slag
Stap 1: De batterijen installeren............9
De batterijen vervangen...................10
Stap 2: De klok instellen.............................11
Basishandelingen
Berichten opnemen......................................13
De map selecteren........................................17
Opname automatisch laten starten bij
geluid
— Geavanceerde VOR functie...............17
De microfoon-gevoeligheid
selecteren............................................................18
Verschillende
opnamestanden
Een opname toevoegen............................19
Opname toevoegen gebruiken....19
Een opname toevoegen aan een
eerder opgenomen bericht............20
NL
Opnemen met een externe microfoon
of andere apparatuur...................................21
Afspelen/wissen
Berichten afspelen.........................................23
Een bericht herhaaldelijk afspelen
— Repeat Play.........................................25
Alle berichten in een map continu
afspelen
— Continuous Play..............................25
Vooruit/achteruit zoeken tijdens
het afspelen
(zoeken/controleren)..........................25
Snel een punt zoeken waar u het
afspelen wilt starten
(Easy Search).............................................26
Berichten op een bepaald tijdstip
afspelen met alarm........................................26
Berichten wissen.............................................30
Berichten afzonderlijk wissen........30
Alle berichten in een map
wissen...........................................................31
Berichten bewerken
Een bericht splitsen.......................................32
Berichten verplaatsen naar een andere
map
— Move functie..............................................33
Naar de radio luisteren
Luisteren naar FM-zenders.......................35
De FM-uitvoer schakelen tussen
luidspreker en hoofdtelefoon........36
FM-uitzendingen opnemen...........36
FM-zenders vooraf instellen.....................36
FM-zenders automatisch vooraf
instellen................................................................37
Luisteren naar voorkeurzenders............38
FM-voorkeurzenders wissen....................39
De ontvangstgevoeligheid voor
FM-radio wijzigen..................................40
De menufunctie gebruiken
Weergavestand selecteren.......................41
De pieptoon uitschakelen........................42
De opnamestand wijzigen.......................42
Alle berichten in een map continu
afspelen................................................................43
De uitvoeringsaanduiding (LED)
uitschakelen.......................................................43
De IC-recorder gebruiken met
uw computer
De bijgeleverde Digital Voice Editorsoftware gebruiken.......................................44
Wat u kunt doen met de Digital
Voice Editor-software..........................44
Systeemvereisten..................................45
De software installeren......................46
De IC-recorder aansluiten op de
computer....................................................49
De Help-bestanden
raadplegen................................................50
Verhelpen van storingen
Verhelpen van storingen...........................51
Aanvullende informatie
Voorzorgs-maatregelen..............................57
Technische gegevens..................................58
NL
Onderdelen en bedieningselementen
Voorkant
Ingebouwde microfoon
(microfoon) aansluiting
Display
DISPLAY/MENU
FM•i (hoofdtelefoon)/5 (luidspreker)
keuzeschakelaar
x(stoppen)
zXREC (opnemen)
i (hoofdtelefoon)
aansluiting
Uitvoeringsaanduiding
DIVIDE
VOL (volume) regelaar*
HOLD
NxPLAY/ENTER**
– .(controleren/snel terugspoelen)/
>+ (zoeken/snel vooruitspoelen)
Luidspreker
* Naast de regelaar bevindt zich een voelstip om
aan te geven in welke richting u het volume
verhoogt.
**De toets is voorzien van een voelstip.
NL
Toevallige bediening voorkomen
— HOLD functie
Schuif de HOLD schakelaar naar ON.
"HOLD" knippert drie keer. Hiermee wordt
aangegeven dat alle functies van de toetsen
zijn vergrendeld.
Als de HOLD functie wordt geactiveerd in de
stopstand, wordt het display uitgeschakeld
nadat "HOLD" is weergegeven.
HOLD
Achterkant
USB-aansluiting
Batterijhouder
Haak voor draaglus
(niet bijgeleverd)
De HOLD functie annuleren
Schuif de HOLD schakelaar naar OFF.
 Opmerking
Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd
tijdens de opname, annuleer dan eerst de
HOLD functie voor u de opname beëindigt.
 Tip
U kunt de alarmweergave stoppen, ook al
is de HOLD functie geactiveerd. Om het
alarm of het afspelen te stoppen, drukt u op
(stoppen).
NL
Display
Batterijaanduiding
Mapaanduiding
Microfoongevoeligheid
Alarmaanduiding
Geselecteerd
berichtnummer
REC DATE (opnamedatum)
aanduiding
REMAIN aanduiding
Gevoeligheid voor
FM-radio
Aanduiding voor
restgeheugen
NL
Aanduiding voor
opnamestand
REC (opname)
aanduiding
FM aanduiding
Repeat Play aanduiding
EASY-S (Easy Search)
aanduiding
Aantal berichten in een
map/menuaanduiding/
teller/aanduiding voor
resterende tijd/
aanduiding voor
opnamedatum/
aanduiding voor huidige
tijd/berichten
Aan de slag
Stap 1: De batterijen
installeren
Maak het deksel van de batterijhouder
vast indien het is losgekomen, zoals de
afbeelding laat zien.
1 Verschuif het deksel van de
batterijhouder en klap het open.
(AAA-formaat) met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
Aan de slag
2 Plaats twee LR03-alkalinebatterijen
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer
u voor het eerst batterijen plaatst of
wanneer u de batterijen vervangt door
nieuwe. Zie stap 2 tot 3 onder "Stap 2:
De klok instellen" om datum en tijd in te
stellen.
Plaats beide batterijen eerst met
de – polen.
NL
De batterijen vervangen
De batterijaanduiding in het display
geeft de staat van de batterijen aan.
Wanneer "
" knippert, moet u de
batterijen vervangen door nieuwe.
Wanneer "
" knippert, zijn de
batterijen leeg en werkt het toestel niet
meer.
Levensduur van de batterijen* (bij
doorlopend gebruik)
 Opmerkingen





In de HQ-stand
Opnemen:
Ongeveer 11 uur
Afspelen**:
Ongeveer 7,5 uur
FM opnemen:
Ongeveer 5 uur
FM-ontvangst:
Ongeveer 13 uur
In de SP- en LP-standen
Opnemen:
Ongeveer 22 uur
Afspelen**:
Ongeveer 11 uur
FM opnemen:
Ongeveer 7 uur
FM-ontvangst:
Ongeveer 13 uur
* Met LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat)
van Sony
** Bij afspelen via de interne luidspreker met
een gemiddeld volumeniveau
De batterij kan minder lang meegaan
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
10
NL

Gebruik geen mangaanbatterijen met dit
toestel.
Als u de batterijen vervangt door nieuwe,
wordt het klokinsteldisplay weergegeven.
U moet dan de datum en tijd opnieuw
instellen. Opgenomen berichten en de
alarminstelling blijven echter behouden.
Vervang altijd beide batterijen door nieuwe.
Laad geen droge batterijen op.
Wanneer u het toestel gedurende lange tijd
niet gebruikt, verwijder dan de batterijen
om beschadiging door batterijlekkage en
corrosie te vermijden.
Er worden gegevens geopend als
"ACCESS" in het display verschijnt of als de
uitvoeringsaanduiding oranje knippert. Als
dit het geval is, moet u de batterijen niet
verwijderen. Doet u dit wel, dan kunnen de
gegevens worden beschadigd.
Stap 2: De klok
instellen
DISPLAY/MENU
PLAY/ENTER
– /+
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
De menustand van het toestel wordt
geactiveerd.
Druk op –  of + om "SET
DATE" weer te geven.
Druk op PLAY/ENTER.
De cijfers voor het jaar knipperen.
2 Stel de datum in.
Aan de slag
(stoppen)
1 Geef het klokinsteldisplay weer.
Druk op –  of + om de cijfers
voor het jaar te kiezen.
Druk op PLAY/ENTER.
De cijfers voor de maand knipperen.
Stel achtereenvolgens de maand en
dag in, en druk dan op PLAY/
ENTER.
De cijfers voor het uur knipperen.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer
u voor het eerst batterijen plaatst of
wanneer u de batterijen vervangt door
nieuwe. In dit geval volgt u de procedure
vanaf stap 2.
 Tip
Geef "08Y" weer om de datum in te stellen op
het jaar 2008.
11
NL
3 Stel de tijd in.
Druk op –  of + om de cijfers
voor het uur te kiezen.
Druk op PLAY/ENTER.
De cijfers voor de minuten knipperen.
Stel de minuten in.
Druk op PLAY/ENTER wanneer
het tijdsignaal weerklinkt.
"SET DATE" verschijnt weer in het
display.
Druk op de (stoppen) toets om de
menustand te verlaten.
Als het toestel meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt in de stopstand,
wordt de huidige tijd in het display
weergegeven.
 Tips
 Dit toestel heeft geen aan/uit-schakelaar. Het
display is altijd zichtbaar.
 U kunt via het menu een 12-uurs weergave
selecteren. Voor het instellen van een
12-uurs weergave, selecteert u “12H” in het
“HOUR”-menu. In dat geval zal “AM12:00”
verschijnen in stap 2-.
12
NL
Basishandelingen
Berichten opnemen
Display
Ingebouwde
microfoon
Opnamestand
Aanduiding voor
restgeheugen
* Het display gekozen met de
DISPLAY/MENU toets verschijnt.
U kunt maximaal 99 berichten opnemen
in elk van de vier mappen (A, B, C en D).
Een nieuw opgenomen bericht
wordt automatisch achter het laatst
opgenomen bericht geplaatst, zodat
u snel kunt beginnen met opnemen
zonder eerst het einde van de laatste
opname te moeten zoeken.
Basishandelingen
Huidig berichtnummer
Teller*
Uitvoeringsaanduiding
(licht rood op tijdens
het opnemen.)
REC
(stoppen)
1 Selecteer de opnamestand.
Zie "De opnamestand wijzigen" op
pagina 42.
2 Kies de map.
Zie "De map selecteren" op pagina 17.
 Opmerking
Plaats nieuwe batterijen en controleer de
batterijaanduiding alvorens een lange opname
te maken.
13
NL
3 Start de opname.
1Druk op zXREC.
U hoeft REC niet ingedrukt te
houden tijdens het opnemen.
Om
de huidige
opname te
beluisteren
2Spreek in de ingebouwde microfoon.
4 Stop de opname.
Druk op (stoppen).
Het toestel stopt aan het begin van de
huidige opname.
Wanneer u na het stoppen van de
opname niet van map verandert, neemt
u de volgende keer op in dezelfde map.
Bijkomende handelingen
14
Om
de opname
tijdelijk te
onderbreken*
Doe dit
Druk op REC.
In de opnamepauzestand
knippert de
uitvoeringsaanduiding rood
en knippert "PAUSE" in het
display.
de
pauzestand
te verlaten
en de
opname te
hervatten
Druk op REC.
De opname wordt vanaf dat
punt hervat.
(Druk op (stoppen) om te
stoppen met opnemen nadat
de opname tijdelijk werd
onderbroken.)
NL
Doe dit
Druk op (stoppen) om de
opname te stoppen en druk
vervolgens op PLAY/
ENTER.
de huidige Druk op PLAY/ENTER
opname
tijdens de opname.
meteen te
beluisteren
achteruit
Houd –  ingedrukt
te zoeken
tijdens de opname of in
tijdens het de opnamepauzestand.
opnemen De opnamestand wordt
(controleren) beëindigd en het controleren
van de huidige opname
wordt gestart. Het afspelen
wordt vanaf dat punt gestart
zodra u de toets loslaat.
de microfoongevoeligheid
te kiezen
U kunt de microfoongevoeligheid selecteren met het
menu. Zie "De microfoongevoeligheid selecteren" voor
meer informatie.
H (hoog): voor opname in een
stille en/of grote ruimte.
L (laag): voor dicteren of
opname in een luidruchtige
omgeving.
* Ongeveer 1 uur nadat de opname
tijdelijk werd onderbroken, wordt de
opnamepauzestand automatisch verlaten en
schakelt het toestel over naar de stopstand.
Opmerking bij de opname

Maximale opnameduur

Wanneer u tijdens de opname met
bijvoorbeeld uw vinger tegen het toestel wrijft,
kan er ruis worden opgenomen.
De maximale opnameduur voor alle
mappen is als volgt. U kunt berichten
met de maximale opnameduur
opnemen in één map.
59 uur 45 minuten
SP**
159 uur 20 minuten
LP***
261 uur 45 minuten
* HQ: stand voor hoge kwaliteit
(monogeluid)
** SP: opnamestand Standard Play
(monogeluid)
***LP: opnamestand Long Play (monogeluid)
 Opmerkingen



Als u wilt opnemen met betere
geluidskwaliteit, selecteert u de stand HQ.
Zie "De opnamestand wijzigen" op pagina
42 als u de opnamestand wilt wijzigen.
Voordat u een lange opname maakt, moet u
de batterijaanduiding controleren.
De maximale opnameduur en het aantal
berichten dat u kunt maken, verschillen
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Basishandelingen
HQ*
Wanneer u berichten opneemt in een
combinatie van de standen HQ, SP en LP,
ligt de maximale opnameduur tussen de
maximale opnameduur in de stand HQ en
die in de stand LP.
Wegens de beperkingen van het
IC-opnamesysteem neemt dit toestel
altijd minimaal ongeveer 2 seconden op
(de minimale opnameeenheid). Hierdoor
kunnen de volgende problemen optreden:
 Wanneer een bericht korter is dan de
minimale opname-eenheid, wordt het
toch geteld als ongeveer 2 seconden,
zodat de resterende opnameduur met
meer dan de effectieve duur van het
bericht afneemt.
 Wanneer het bericht langer is dan de
minimale opname-eenheid, neemt de
resterende opnameduur af met meer dan
de effectieve duur van het bericht als de
duur niet helemaal deelbaar is door de
minimale opname-eenheid.
 De som van het cijfer op de teller
(verstreken opnameduur) en de resterende
opnameduur kan kleiner zijn dan de
maximale opnameduur van het toestel.
15
NL
Aanduiding voor restgeheugen
 Opmerkingen
Tijdens het opnemen vermindert de
aanduiding voor restgeheugen segment
per segment.

Het geheugen
is bijna vol.
Knippert
Wanneer de resterende opnameduur
nog 5 minuten bedraagt, knippert het
laatste segment.
Als de stand voor de resterende
opnameduur is geselecteerd, knippert de
resterende opnameduur ook wanneer de
resterende tijd nog 1 minuut bedraagt.
Als het geheugen vol is, stopt de
opname automatisch en knippert "FULL"
met een alarmsignaal in het display. Wis
eerst enkele berichten alvorens door te
gaan met opnemen.
16
NL

Indien u op REC drukt wanneer het
geheugen vol is, knippert "FULL" en
weerklinkt er een alarmsignaal. Wis enkele
berichten alvorens u weer begint op te
nemen.
Indien u op REC drukt nadat u 99
berichten hebt opgenomen, knippert "FULL"
en weerklinkt er een alarmsignaal. Kies een
andere map of wis enkele berichten.
De map selecteren
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2 Druk op –  of + om
3 Druk op –  of + om de
gewenste map te selecteren en
druk op PLAY/ENTER.
Huidige map
Als VOR (Voice Operated Recording) is
ingesteld op "ON" in het menu, start de
opname wanneer de recorder geluid
waarneemt. ("VOR" wordt weergegeven
in het display.)
De opname stopt zodra er geen geluid
wordt waargenomen. ("VOR PAUSE"
knippert in het display.)
Basishandelingen
"FOLDER" te selecteren en druk op
PLAY/ENTER.
Opname automatisch
laten starten
bij geluid —
Geavanceerde VOR
functie
 Opmerking
4 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
De VOR functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Stel met het menu de
microfoongevoeligheid in op "H" (hoog) of "L"
(laag). Stel VOR in op "OFF" als u niet tevreden
bent met de kwaliteit van de opname na het
wijzigen van de microfoongevoeligheid of als
u belangrijke opnamen moet maken.
17
NL
De microfoongevoeligheid
selecteren
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2 Druk op –  of + om "SENS"
te selecteren en druk op PLAY/
ENTER.
3 Druk op –  of + om "H"
(hoge gevoeligheid) of "L" (lage
gevoeligheid) te selecteren en druk
op PLAY/ENTER.
4 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
18
NL
Verschillende opnamestanden
Een opname
toevoegen
Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt
u geen opnamen toevoegen zodat u niet
per ongeluk een bericht wist. Als u een
opname wilt toevoegen aan een eerder
opgenomen bericht of een opname
wilt overschrijven, moet u de REC-OP
instelling wijzigen met de onderstaande
procedure.
of "OVER" te selecteren en druk op
PLAY/ENTER.
• ADD: hiermee wordt een bericht
toegevoegd aan een eerder
opgenomen bericht
• OVER: hiermee overschrijft u een
opname.
Verschillende opnamestanden
Opname toevoegen
gebruiken
4 Druk op –  of + om "ADD"
5 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
Toevoegen van opnamen
voorkomen
Selecteer "OFF" in stap 3 en druk op
NxPLAY/ENTER.
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2 Druk op –  of + om
"REC-OP" weer te geven en druk op
PLAY/ENTER.
Het venster voor het toevoegen van
een opname wordt weergegeven.
3 Druk op –  of + om "ON" te
selecteren en druk op PLAY/
ENTER.
De instelling wordt gewijzigd.
19
NL
Een opname toevoegen
aan een eerder opgenomen
bericht
U kunt een opname toevoegen aan het
bericht dat wordt afgespeeld.
Als "ADD" is geselecteerd in het
menu
De toegevoegde opname wordt
achter het huidige bericht geplaatst
en beschouwd als onderdeel van het
bericht.
Tijdens het afspelen van Bericht 3
Bericht 3
Bericht 4
Als "OVER" is geselecteerd in het
menu
U kunt een opgenomen bericht vanaf
een bepaald punt overschrijven met een
nieuwe opname. Het gedeelte van het
bericht na het geselecteerde punt wordt
gewist.
Het beginpunt van de nieuwe opname
Bericht 2
Bericht 3 Bericht 4
Het verwijderde
deel van Bericht 2
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde nieuwe opname in Bericht 2
Na het toevoegen van een opname
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde opname
1 Houd tijdens het afspelen REC
ingedrukt.
De "REC" aanduiding wordt
weergegeven.
"ADD" of "OVER" knippert
en het toestel stopt in de
opnamepauzestand.
20
NL
2 Druk nogmaals op REC als
"ADD" of "OVER" knippert.
De uitvoeringsaanduiding gaat
rood branden. Het overschrijven of
toevoegen van een opname wordt
gestart.
(microfoon)
aansluiting
Verschillende opnamestanden
3 Druk op (stoppen) om de opname
Opnemen met een
externe microfoon of
andere apparatuur
te stoppen.
 Opmerkingen


U kunt geen opname toevoegen of
overschrijven als er onvoldoende geheugen
beschikbaar is.
Het toegevoegde of overschreven
gedeelte van een bericht wordt in dezelfde
opnamestand (HQ, SP of LP) opgenomen.
Externe
microfoon (niet
bijgeleverd)
Cassetterecorder, TV,
radio,
enzovoort
1 Sluit een microfoon met
stekkervoeding of andere
apparatuur aan op de (microfoon)
aansluiting.
21
NL
Wanneer een externe microfoon is
aangesloten, wordt de ingebouwde
microfoon automatisch uitgeschakeld.
Wanneer een microfoon met
stekkervoeding is aangesloten, wordt
de microfoon automatisch gevoed
door de IC-recorder.
2 Voer de stappen bij "Berichten
opnemen" op pagina 13 uit om
berichten op te nemen.
 Opmerkingen



22
NL
Controleer of de stekkers stevig vastzitten.
Wij raden u aan een proefopname te maken
om de aansluitingen en de volumeregeling
te controleren.
Bij aansluiting van andere apparatuur dan
Sony-apparatuur, moet u de betreffende
gebruiksaanwijzing raadplegen.
Afspelen/wissen
Berichten afspelen
i (hoofdtelefoon) aansluiting
Uitvoeringsaanduiding
(licht groen op tijdens het afspelen.)
PLAY/ENTER
VOL
(stoppen)
Begin vanaf stap 1 om een vooraf
opgenomen bericht af te spelen.
Begin vanaf stap 3 om een pas
opgenomen bericht af te spelen.
1 Kies de map.
Afspelen/wissen
– ./>+
2 Kies het berichtnummer.
Druk op– .of >+ om het
gewenste berichtnummer te tonen.
– .: voor een lager berichtnummer
>+: voor een hoger berichtnummer
Zie "De map selecteren" op pagina 17.
23
NL
3 Start het afspelen.
Druk op PLAY/ENTER.
Regel het volume met de VOL
regelaar.
4 Stop afspelen.
Bijkomende handelingen
Om
te stoppen in de
huidige positie
Doe dit
Druk op PLAY/
ENTER of (stoppen).
Om het afspelen vanaf
dat punt te hervatten,
drukt u nogmaals op
PLAY/ENTER.
naar het begin
te gaan van het
huidige bericht
Druk een maal op
– .*
Druk op  (stoppen).
Na het afspelen van een bericht stopt
het toestel aan het begin van het
volgende bericht. Wanneer de continuweergavefunctie op "CONT ON" staat
(pagina 43), stopt het toestel nadat alle
berichten in een map zijn afgespeeld.
Wanneer het laatste bericht in een map
werd afgespeeld, stopt het toestel bij het
begin van het laatste bericht.
Alleen luisteren
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon
aan op de i (hoofdtelefoon) aansluiting.
De ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld. Wrijf de
hoofdtelefoonstekker schoon wanneer er
ruis hoorbaar is.
24
NL
naar het
Druk een maal op
volgende bericht +.*
te gaan
naar vorige
berichten te
gaan/naar
de volgende
berichten te gaan
Druk herhaaldelijk op
–  of +.
(Houd de toets in de
stopstand ingedrukt
om berichten te blijven
overslaan.)
* Deze handelingen zijn beschikbaar als de
functie EASY-S (Easy Search) in het menu is
ingesteld op "OFF".
Een bericht herhaaldelijk
afspelen — Repeat Play
Druk PLAY/ENTER tijdens het
afspelen langer dan een seconde in.
" " verschijnt en het gekozen bericht
wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Druk nogmaals op PLAY/ENTER
om het normaal afspelen te hervatten.
Druk op (stoppen) om het afspelen te
stoppen.
U kunt de continuweergavestand kiezen
met CONT in het menu. Wanneer u CONT
op "ON" zet, kunt u alle berichten in een
map na elkaar afspelen.
Om vooruit te zoeken, houdt u +
ingedrukt tijdens het afspelen en laat u
deze toets los wanneer u het afspelen
wilt hervatten.
Om achteruit te zoeken, houdt u – 
ingedrukt tijdens het afspelen en laat u
deze toets los wanneer u het afspelen
wilt hervatten.
Wanneer u + of –  ingedrukt
houdt, gaat het toestel sneller zoeken.
Tijdens de eerste 7 seconden van
zoeken/controleren is het afspeelgeluid
versneld hoorbaar. Bij het zoeken met
hogere snelheid is het afspeelgeluid niet
hoorbaar.
Tijdens zoeken/controleren is de teller
zichtbaar, ongeacht de weergavestand.
Afspelen/wissen
Alle berichten in een map
continu afspelen
— Continuous Play
Vooruit/achteruit zoeken
tijdens het afspelen
(zoeken/controleren)
25
NL
 Tip
Bij snel afspelen aan het eind van het laatste
bericht, knippert "END" 5 keer. (Het afspeelgeluid
is niet hoorbaar.) Wanneer u –  ingedrukt
houdt terwijl "END" knippert, worden de
berichten snel afgespeeld en wordt het normaal
afspelen hervat wanneer u de toets loslaat.
Wanneer "END" stopt met knipperen en de
uitvoeringsaanduiding uitgaat, stopt het
toestel bij het begin van het volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht te lang is en u het
afspelen later in het bericht wilt starten, houdt
u + ingedrukt om het bericht volledig af
te spelen en drukt u op –  terwijl "END"
knippert om terug te gaan naar het gewenste
punt.
(Voor andere berichten dan het laatste, gaat
u naar het begin van het volgende bericht en
speelt u achteruit tot het gewenste punt is
bereikt.)
Berichten op een
bepaald tijdstip
afspelen met alarm
Snel een punt zoeken waar u
het afspelen wilt starten (Easy
Search)
1Druk langer dan 1 seconde op
Als EASY-S is ingesteld op "ON" in het
menu, kunt u ongeveer 10 seconden
vooruitspoelen door te drukken op +
Deze functie is handig als u een gewenst
punt in een lange opname wilt zoeken.
("EASY-S" wordt weergegeven in het
display.)
26
NL
U kunt op een bepaald tijdstip het
alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bericht afspelen. Als u
"B-ONLY" in stap 6 selecteert, weerklinkt
alleen een alarmsignaal en wordt het
afspelen niet gestart.
1 Selecteer de map (zie "De map
selecteren" op pagina 17) en geef
het bericht weer dat u met een
alarmsignaal wilt afspelen.
2 Schakel over naar alarminstelling.
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2Druk op –  of + om "ALARM
OFF" te selecteren.
(Als het alarm al is ingesteld op
het geselecteerde bericht, wordt
"ALARM ON" weergegeven. Als u de
instelling niet wilt wijzigen, drukt u op
(stoppen) en sluit u de menustand.)
 Opmerking
"ALARM OFF (of ON)" verschijnt niet en
het alarm kan niet worden ingesteld
wanneer de klok niet is ingesteld of de
gekozen map geen bericht bevat.
3Druk op PLAY/ENTER.
"OFF" begint te knipperen.
4Druk op –  of + om "ON" te
selecteren.
"ON" gaat knipperen.
5Druk op PLAY/ENTER.
"DATE" knippert in het display.
3 Stel de alarmdatum in.
1Druk op PLAY/ENTER terwijl
"DATE" knippert.
De jaarcijfers knipperen.
2Druk op –  of + om de
jaarcijfers te selecteren en druk op
PLAY/ENTER.
De maandcijfers knipperen.
maandcijfers te kiezen en druk op
PLAY/ENTER.
De dagcijfers knipperen.
4Druk op –  of + om de
dagcijfers te kiezen.
Om eenmaal per week af te spelen
Druk op –  of + om de dag van
de week te kiezen.
Om elke dag op hetzelfde tijdstip af
te spelen
Druk op –  of + om "DAILY" te
kiezen.
Afspelen/wissen
Voor het afspelen op een bepaalde
datum
(het bericht wordt elk jaar op dezelfde
dag en hetzelfde tijdstip afgespeeld
tot het wordt gewist)
3Druk op –  of + om de
4 Druk op PLAY/ENTER.
De uurcijfers knipperen.
5 Stel de alarmtijd in.
1Druk op –  of + om de
uurcijfers te kiezen en druk op
PLAY/ENTER.
De minuutcijfers knipperen.
2Druk op –  of + om de
minuutcijfers te kiezen en druk op
PLAY/ENTER.
"B-PLAY" wordt weergegeven.
27
NL
6 Stel het alarmsignaal in.
1Druk op –  of + om het
alarmsignaal te selecteren. U kunt
kiezen uit "B-PLAY" (het afspelen
starten na het alarmsignaal) of "BONLY" (alleen het alarmsignaal).
2Druk op PLAY/ENTER.
"ALARM ON" wordt weergegeven.
7 Druk op (stoppen) om de
menustand te verlaten.
"" verschijnt wanneer het bericht met
de alarminstelling wordt gekozen.
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het
alarmsignaal ongeveer 10 seconden en
wordt het gekozen bericht afgespeeld.
(Als u "B-ONLY" hebt geselecteerd,
weerklinkt alleen het alarmsignaal.)
Tijdens het afspelen knippert "ALARM" in
het display.
Na het afspelen stopt het toestel
automatisch aan het begin van dat
bericht.
Hetzelfde bericht nogmaals
beluisteren
Druk op PLAY/ENTER. Het bericht
wordt weer vanaf het begin afgespeeld.
De alarminstelling annuleren
voor het afspelen begint
Druk op (stoppen) terwijl het
alarmsignaal weerklinkt. U kunt zelfs
stoppen wanneer de HOLD functie is
ingeschakeld.
 Opmerkingen




28
NL
U kunt het alarm niet instellen als u de klok
niet gelijk hebt gezet of als de gekozen map
geen bericht bevat (het toestel schakelt niet
over naar de alarm-instelstand wanneer u op
DISPLAY/MENU drukt in stap 2).
Als u het alarm probeert in te stellen om een
bericht af te spelen op een reeds ingesteld
tijdstip, verschijnt "PRE SET" om nieuwe
instellingen te voorkomen.
Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het
afspelen van een ander bericht met alarm,
stopt het afspelen en wordt het nieuwe
bericht afgespeeld.
Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het
opnemen, weerklinkt het alarmsignaal
gedurende 10 seconden na het einde van
de opname en begint het afspelen. ""
knippert wanneer het alarmtijdstip is bereikt.






2 Druk op –  of + om "ALARM
ON" te selecteren.
3 Druk op PLAY/ENTER tot "ON"
gaat knipperen.
4 De alarminstelling annuleren: druk
op –  of + tot "OFF" gaat
knipperen en druk op PLAY/
ENTER.
De alarminstelling wijzigen: druk op
PLAY/ENTER. Als de alarmdatum
wordt weergegeven, voert u stap 3
tot en met 6 uit van "Berichten op een
bepaald tijdstip afspelen met alarm"
om de alarminstelling te wijzigen.
Afspelen/wissen

Als er tijdens het opnemen meer dan één
alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen het
eerste bericht afgespeeld.
Als het alarmtijdstip is bereikt met het
toestel in de menustand, weerklinkt het
alarmsignaal en wordt de menustand
verlaten.
Als u het bericht waarvoor u een
alarmtijdstip hebt ingesteld wist, wordt de
alarminstelling geannuleerd.
Als u een bericht splitst waarvoor een alarm
is ingesteld, stopt het afspelen op het punt
waar u het bericht hebt gesplitst.
U kunt het afspeelvolume regelen met de
VOL regelaar.
Als de alarmtijd is bereikt tijdens het
wissen, weerklinkt het alarm gedurende
10 seconden na het wissen en start het
afspelen.
Na het afspelen met alarmsignaal, wordt
de alarminstelling niet geannuleerd.
Zie hieronder om de alarminstelling te
annuleren.
5 Druk op (stoppen) om de
menustand te verlaten.
De alarminstelling annuleren of
wijzigen
1 Kies het bericht waarvoor u het
alarm hebt ingesteld en druk langer
dan 1 seconde op DISPLAY/MENU
om de menustand te openen.
29
NL
Berichten wissen
DISPLAY/MENU
PLAY/ENTER
(stoppen)
– ./>+
Berichten afzonderlijk
wissen
Wanneer een bericht wordt gewist,
schuiven de resterende berichten op en
worden ze hernummerd zodat er geen
ruimte is tussen de berichten.
1 Selecteer een bericht dat u wilt
wissen.
2 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
3 Druk op –  of + om
"ERASE" weer te geven en druk op
PLAY/ENTER.
U kunt opgenomen berichten
afzonderlijk of alle berichten in een map
tegelijk wissen.
Houd er rekening mee dat wanneer een
opname is gewist, deze niet meer kan
worden hersteld.
30
NL
Het berichtnummer en "ERASE"
knipperen terwijl het hele bericht 10
keer wordt afgespeeld.
4 Druk op PLAY/ENTER.
De instelling is voltooid.
Het bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden opnieuw
genummerd. (Als u bijvoorbeeld
Bericht 3 wist, wordt Bericht 4
opnieuw genummerd als Bericht 3. Als
het wissen is voltooid, stopt het toestel
aan het begin van het volgende
bericht.)
Wissen annuleren
Druk op (stoppen) voor stap 4.
Herhaal stap 1 tot en met 4.
Een bericht gedeeltelijk wissen
Splits eerst het bericht en volg daarna de
procedure om het bericht te verwijderen.
1 Selecteer de map die u wilt wissen.
2 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
3 Druk op –  of + om "ALL
ERASE" weer te geven en druk op
PLAY/ENTER.
Het berichtnummer en "ALL ERASE"
knipperen 10 keer.
Afspelen/wissen
Andere berichten wissen
Alle berichten in een map
wissen
4 Terwijl het display knippert, drukt u
op PLAY/ENTER.
De instelling is voltooid.
5 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
Wissen annuleren
Druk op (stoppen) voor stap 4.
31
NL
Berichten bewerken
Een bericht splitsen
U kunt een bericht splitsen tijdens het
opnemen of afspelen. Het bericht wordt
in tweeën gesplitst en het nieuwe
berichtnummer wordt toegevoegd aan
het gesplitste bericht. Als u een bericht
splitst, kunt u eenvoudig het punt
terugvinden dat u wilt afspelen bij het
maken van lange opnamen, zoals een
vergadering.
U kunt berichten splitsen tot het
totaalaantal berichten in de map 99 is.
Druk tijdens het opnemen of
afspelen van een bericht op DIVIDE
bij het punt waar u het bericht wilt
splitsen.
 Als u op DIVIDE drukt tijdens het
opnemen: Het nieuwe berichtnummer
wordt toegevoegd op het punt waar
u op de toets hebt gedrukt en het
nieuwe berichtnummer en "DIVIDE"
knipperen drie keer. Het bericht
wordt in tweeën gesplitst, maar de
berichten worden zonder onderbreking
opgenomen.
32
NL
 Tip
U kunt een bericht splitsen in de
opnamepauzestand.

Als u op DIVIDE drukt tijdens het
afspelen: Het bericht wordt in tweeën
gesplitst op het punt waar u op de
toets hebt gedrukt en het nieuwe
berichtnummer en "DIVIDE" knipperen
drie keer. De berichtnummers van de
volgende berichten worden met één
verhoogd.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Een bericht wordt gesplitst.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
De berichtnummers lopen op.
Het gesplitste bericht afspelen
Druk op – of + om het
berichtnummer weer te geven omdat
de gesplitste berichten afzonderlijke
berichtnummers hebben.
 Gesplitste berichten doorlopend
afspelen
Selecteer "ON" bij CONT in het menu zoals
wordt beschreven in "Alle berichten in een
map continu afspelen".
 Opmerkingen




U kunt opgenomen berichten
verplaatsen naar een andere map.
1 Selecteer het bericht dat u wilt
verplaatsen terwijl het toestel is
gestopt.
2 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
Berichten bewerken

Als er 99 berichten zijn opgenomen in
een map, kunt u geen berichten splitsen.
In dit geval moet u het aantal berichten
verminderen tot 98 of minder door
onnodige berichten te verwijderen of
bepaalde berichten naar een andere map te
verplaatsen voordat u een bericht splitst.
Als u een bericht splitst met een
alarminstelling, blijft de instelling alleen van
kracht voor het eerste deel van het gesplitste
bericht.
U kunt een bericht niet splitsen in de eerste
of de laatste seconde.
Als u regelmatig een bericht splitst, wordt
het wellicht onmogelijk om een bericht te
splitsen.
Als een bericht eenmaal is gesplitst, kunt u
de gesplitste berichten niet samenvoegen
met de IC-Recorder. Gebruik de bijgeleverde
software om de gesplitste berichten samen
te voegen.
Berichten verplaatsen
naar een andere map
— Move functie
3 Druk op –  of + om "MOVE"
te selecteren en druk op
PLAY/ENTER.
De aanduiding voor de doelmap
knippert.
33
NL
4 Druk op –  of + om de map
te selecteren waarnaar u het bericht
wilt verplaatsen.
5 Druk op PLAY/ENTER.
Het bericht wordt naar de doelmap
verplaatst.
6 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
Het verplaatsen van berichten
annuleren
Druk op (stoppen) voor stap 5.
 Opmerking
Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar
een andere map gekopieerd. Wanneer u een
bericht naar een andere map verplaatst, wordt
het in de vorige map gewist.
34
NL
Naar de radio luisteren
Luisteren naar FMzenders
FM
REC
(stoppen)
De weergave in het display kan afwijken
van de werkelijke weergave, afhankelijk
van het gebied.
1 Druk op FM om de FM-stand te
Druk herhaaldelijk op –  of +
om af te stemmen op een zender en
houd –  of + ingedrukt tot de
cijfers voor de frequentie in het display
worden gewijzigd.
De IC-recorder zoekt automatisch
naar de radiofrequenties en stopt
bij zenders die duidelijk worden
ontvangen.
Als u niet kunt afstemmen op een
zender, drukt u herhaaldelijk op
– of + om de frequentie in
stappen te wijzigen.
Wanneer u afstemt op een zender die
is ingesteld als voorkeurzender, wordt
het voorinstelnummer weergegeven.
Als dit niet het geval is, wordt "- -"
weergegeven.
Naar de radio luisteren
– /+
2 Stem af op een zender.
 Opmerking
Het hoofdtelefoonsnoer dient als FM-antenne,
dus u moet de hoofdtelefoon aansluiten als u
naar de radio wilt luisteren.
openen.
35
NL
De FM-uitvoer schakelen
tussen luidspreker en
hoofdtelefoon
Wanneer een hoofdtelefoon is
aangesloten tijdens FM-ontvangst of
FM-opname, kunt u schakelen tussen
het geluid via de luidspreker en via de
hoofdtelefoon. Als u dit wilt doen, drukt
u langer dan 1 seconde op FM.
Het geluid wordt geschakeld tussen de
luidspreker en de hoofdtelefoon.
FM-zenders vooraf
instellen
FM
PLAY/ENTER
FM-uitzendingen opnemen
1 Druk op FM om de FM-stand te
openen.
2 Stem af op de zender die u wilt
opnemen.
3 Druk op REC om de opname te
starten.
4 Druk op (stoppen) om de opname te
stoppen.
36
NL
De weergave in het display kan afwijken
van de werkelijke weergave, afhankelijk
van het gebied.
U kunt maximaal 25 FM-zenders vooraf
instellen in het geheugen van de ICrecorder.
1 Druk op FM om de FM-stand te
openen.
2 Stem af op de zender die u wilt
instellen en opslaan onder het
voorinstelnummer.
Houd PLAY/ENTER ingedrukt tot
een voorinstelnummer gaat knipperen
in het display.
De zender is na 3 seconden in het
geheugen opgeslagen.
FM-zenders
automatisch vooraf
instellen
DISPLAY/MENU
FM
PLAY/ENTER
(stoppen)
Naar de radio luisteren
– /+
De weergave in het display kan afwijken
van de werkelijke weergave, afhankelijk
van het gebied.
U kunt maximaal 25 FM-zenders
automatisch vooraf instellen in het
voorinstelmenu.
37
NL
1 Druk op FM om de FM-stand te
openen.
2 Stel zenders automatisch in het
Luisteren naar
voorkeurzenders
menu in.
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "AUTO- P" in het
display wordt weergegeven.
Druk op PLAY/ENTER.
Druk op –  of + om "YES"
te selecteren en druk op PLAY/
ENTER.
De IC-recorder zoekt automatisch
naar de radiofrequenties en de
zenders worden in het geheugen
opgeslagen (van de laagste
frequentie tot de hoogste).
Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
Als het toestel meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt in de stopstand,
wordt de huidige tijd in het display
weergegeven.
38
NL
FM
(stoppen)
– /+
De weergave in het display kan afwijken
van de werkelijke weergave, afhankelijk
van het gebied.
1 Druk herhaaldelijk op FM tot "[P]"
wordt weergegeven.
 Tip
Als u herhaaldelijk op FM drukt, schakelt
de radio tussen handmatig afstemmen
("P" wordt weergegeven) en afstemmen
op voorinstelnummer ("[P]" wordt
weergegeven).
2 Stem af op de zender.
FM-voorkeurzenders
wissen
FM
Druk herhaaldelijk op –  of +
PLAY/ENTER
– /+
Naar de radio luisteren
tot het gewenste voorinstelnummer
wordt weergegeven.
Wanneer u –  of + ingedrukt
houdt, worden de voorinstelnummers
snel gewijzigd.
Druk op (stoppen) om de FM-radio
uit te schakelen.
De weergave in het display kan afwijken
van de werkelijke weergave, afhankelijk
van het gebied.
39
NL
1 Druk herhaaldelijk op FM tot "[P]"
wordt weergegeven.
2 Druk herhaaldelijk op –  of
+ tot het voorinstelnummer dat
u wilt wissen, wordt weergegeven.
3 Wis het voorinstelnummer.
Druk langer dan 1 seconde op
PLAY/ENTER.
Het voorinstelnummer en "ERASE"
knipperen in het display.
Druk op PLAY/ENTER.
Het voorinstelnummer wordt
gewijzigd in "- -".
Wissen annuleren
Druk op (stoppen) voordat u op
PLAY/ENTER drukt in stap 3.
De ontvangstgevoeligheid
voor FM-radio wijzigen
1 Druk op FM om de FM-stand te
openen.
2 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "AUTO-P" wordt
weergegeven in het display.
3 Druk op –  of + om "SENS"
te selecteren en druk op PLAY/
ENTER.
4 Druk op –  of + om "LOCAL"
of "DX" te selecteren en druk op
PLAY/ENTER.
5 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
40
NL
De menufunctie gebruiken
Weergavestand
selecteren
U kunt de weergavestand selecteren
voor de stop-, opname- en afspeelstand.
Bij elke druk op DISPLAY/MENU verandert
de weergavestand zoals hieronder
afgebeeld:
Teller:
Verstreken afspeel-/
opnameduur van een bericht

Resterende tijd (REMAIN):
In de afspeelstand: de resterende
tijd van één bericht. In de stopen opnamestand: de resterende
opnameduur.

Opnamedatum (REC DATE)*:
De datum waarop het huidige bericht
is opgenomen.

Opnametijd (REC DATE)**:
De tijd waarop het huidige bericht is
opgenomen.
De menufunctie gebruiken
 Weergave van de huidige tijd
Als u het toestel langer dan 3 seconden in de
stopstand laat staan, verschijnt de huidige
tijd in het display, ongeacht de geselecteerde
weergavestand.

* Als de klok niet is ingesteld, wordt
"--Y--M--D" weergegeven.
**Als de klok niet is ingesteld, wordt "--:--"
weergegeven.
41
NL
De pieptoon
uitschakelen
De opnamestand
wijzigen
BEEP ON: een pieptoon weerklinkt
ter bevestiging van een
handeling.
BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon,
behalve voor het alarm en de
timer.
HQ: u kunt opnemen met hoge
geluidskwaliteit (monogeluid).
SP: u kunt opnemen met beter geluid
(monogeluid).
LP: u kunt langer opnemen
(monogeluid).
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2 Druk op –  of + om "BEEP
ON (of OFF)" weer te geven en druk
op PLAY/ENTER.
"ON (of OFF)" knippert.
3 Druk op –  of + om "ON"
of "OFF" te kiezen en druk op
PLAY/ENTER.
De instelling is voltooid.
4 Druk op (stoppen) om de
menustand te verlaten.
42
NL
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2 Controleer of "MODE" wordt
weergegeven en druk op PLAY/
ENTER.
"HQ (of SP, LP)" knippert.
3 Druk op –  of + om "HQ",
"SP" of "LP" te selecteren en druk
op PLAY/ENTER.
De instelling is nu voltooid.
4 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
De instelling wordt actief en het
normale scherm wordt weergegeven.
Als het toestel meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt, wordt de huidige
tijd en de geselecteerde opnamestand
in het display weergegeven.
Alle berichten in een
map continu afspelen
De uitvoeringsaanduiding
(LED) uitschakelen
CONT ON: u kunt alle berichten in een
map continu afspelen.
CONT OFF: het afspelen stopt aan het
eind van elk bericht.
Tijdens het opnemen of afspelen
gaat de uitvoeringsaanduiding
branden of knipperen. U kunt de
uitvoeringsaanduiding zelfs tijdens de
werking uitschakelen.
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2 Druk op –  of + om
"OFF (of ON)" knippert.
3 Druk op –  of + om "ON"
of "OFF" te kiezen en druk op
PLAY/ENTER.
De instelling is nu voltooid.
4 Druk op (stoppen) om de
menustand te verlaten.
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
2 Druk op –  of + om
De menufunctie gebruiken
"CONT" weer te geven en druk op
PLAY/ENTER.
1 Druk langer dan 1 seconde op
"LED" weer te geven en druk op
PLAY/ENTER.
"ON (of OFF)" knippert.
3 Druk op –  of + om "OFF" te
selecteren en druk op PLAY/
ENTER.
De instelling is nu voltooid.
4 Druk op (stoppen) om de
menustand te sluiten.
 Opmerking
Als de IC-recorder is aangesloten op de
USB-aansluiting van de computer, knippert
de uitvoeringsaanduiding altijd, ongeacht de
instelling in het menu.
43
NL
De IC-recorder gebruiken met uw
computer
De bijgeleverde
Digital Voice Editorsoftware gebruiken


Wat u kunt doen met de
Digital Voice Editor-software
Met de Digital Voice Editor-software kunt
u de berichten overbrengen naar het
beeldscherm, deze opslaan op de vaste
schijf van de computer en de berichten
weergeven en bewerken.
 Berichten die op de IC-recorder zijn
opgenomen, overbrengen naar de
computer.
 Berichten opslaan op de vaste schijf
van de computer.
 Berichten op de computer bekijken,
weergeven en bewerken.
 Berichten opnieuw overbrengen naar
de IC-recorder. U kunt een MP3bestand als zodanig toevoegen.
 Gesproken e-mailberichten verzenden
met MAPI e-mailsoftware.
44
NL

Transcriptietoetsen gebruiken
om berichten weer te geven
en te transcriberen met een
tekstverwerkingsprogramma of via het
venster van een editor.
Berichten op de IC-recorder met
Dragon NaturallySpeaking®spraakherkenningssoftware
transcriberen (alleen als u de Preferred
of Professional Edition van Dragon
NaturallySpeaking versie 5.0 of later op
de computer hebt geïnstalleerd).
Als u het hulpprogramma voor het
opnemen van CD's voor DVE gebruikt,
kunt u tracks afspelen van een CD die
in het CD-station van de computer
is geplaatst en CD-tracks opslaan
op de vaste schijf van de computer
in een bestandsindeling die wordt
ondersteund door de Digital Voice
Editor. Opgeslagen bestanden kunnen
dan worden toegevoegd aan een
IC-recorder met de Digital Voice Editor.
Gebruik van het hulpprogramma voor
het opnemen van CD's voor DVE is
beperkt tot privé-doeleinden.
Systeemvereisten
 Opmerking
64bit besturingssysteem wordt niet
ondersteund.
De volgende systemen worden niet
ondersteund:
 Andere besturingssystemen dan de
hierboven genoemde
 Door de gebruiker zelf geconstrueerde
PC's of besturingssystemen
 Geüpgrade besturingssystemen
 Multi-boot besturingsomgeving
 Multi-monitor besturingsomgeving
De IC-recorder gebruiken met uw computer
Besturingssystemen:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 of hoger
Windows® XP Professional Service Pack 2
of hoger
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 of hoger
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 of hoger
Vooraf geïnstalleerd
Hardware-omgeving:
 Computer: IBM PC/AT of compatibele
computer
 Processor: 266 MHz Pentium® II
processor of hoger (Voor Windows
Vista®, 800MHz Pentium® III processor
of hoger)
 RAM: 128MB of meer (Voor Windows
Vista®, 512MB of meer)
 Beschikbare schijfruimte: 70MB of
meer
 CD-ROM-station (Wanneer u een
audio-CD of gegevens-CD wilt
maken, hebt u een CD-R/RW-station
nodig)
 Poort: USB-poort
 Geluidskaart: Geluidskaarten
die compatibel zijn met één
van de Microsoft® Windows®besturingssystemen
 Beeldscherm: Hoge kleuren (16bit) of
meer en 800x480 punten of meer
 Toegang tot Internet voor Voice-mailfunctie en CD-database-service
 Opmerking
45
NL
Opmerking over het
transcriberen van een bericht
Als u Dragon NaturallySpeaking®spraakherkenningssoftware gebruikt
om een bericht te transcriberen,
moet de computer ook voldoen aan
de systeemvereisten van Dragon
NaturallySpeaking.
Raadpleeg de volgende pagina
voor de meest recente versie en
de verkrijgbaarheid van Dragon
NaturallySpeaking in de verschillende
regio's: http://www.nuance.com/
De software installeren
Installeer de Digital Voice Editor-software
op de vaste schijf van de computer.
 Opmerkingen


Opmerking over het verzenden
van een gesproken e-mailbericht
Wanneer u Microsoft® Outlook Express
5.0/5.5/6.0 gebruikt om een gesproken
e-mailbericht te verzenden, moet
de computer ook voldoen aan de
systeemvereisten van Outlook Express.



46
NL
Wanneer u de Digital Voice Editor installeert,
kunt u alle compatibele bestandstypen
maken, behalve DVF-bestanden (TRC). (U
kunt de DVF-bestanden (TRC) afspelen.)
Wanneer u beide typen Digital Voice
Editor installeert, moet u de optie voor
overschrijven van de installatie selecteren
om alle compatibele bestandsindelingen
te kunnen verwerken.
Sluit de IC-recorder niet op de computer aan
voordat u de software hebt geïnstalleerd.
Ook moet u de IC-recorder niet verwijderen
of aansluiten tijdens het installeren van de
software. De IC-recorder wordt wellicht niet
herkend of de software kan niet correct
worden geïnstalleerd.
Sluit alle geopende programma's voordat u
de Digital Voice Editor-software installeert.
Als u de software wilt installeren of
verwijderen onder Windows® 2000
Professional, moet u zich aanmelden met de
gebruikersnaam "Beheerder".
Wilt u de software verwijderen of installeren
onder Windows Vista® Home Basic/
Windows Vista® Home Premium/Windows
Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack 2
of hoger/Windows® XP Professional Service
Pack 2 of hoger/Windows® XP Media Center
Edition Service Pack 2 of hoger/Windows®
XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2
of hoger/ Windows® XP Media Center Edition



1 Controleer of de IC-recorder niet is
aangesloten. Schakel de computer
in en start Windows.
2 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in
het CD-ROM-station.
Het menu [IC Recorder Software
Setup] wordt automatisch gestart en
het venster [Welcome to IC Recorder
Software Setup] verschijnt. Als het
menu [Welcome to IC Recorder
Software Setup] niet wordt gestart,
open dan de map [DVE] in de map
[Setup] op de CD-ROM en dubbelklik
daarna op [setup.exe].
3 Het is belangrijk dat u akkoord
gaat met de voorwaarden van de
licentieovereenkomst, selecteer
[I accept the terms of the license
agreement] en klik daarna op
[Next].
Het venster [Software Install]
verschijnt.
4 Selecteer [Digital Voice Editor], en
klik daarna op [Install].
Volg de instructies op het scherm en
geef de instellingen op die nodig zijn
voor de installatie.
Als u al een eerdere versie van de
Digital Voice Editor of een versie van
"Memory Stick Voice Editor" hebt
geïnstalleerd
Het dialoogvenster dat wordt gebruikt
voor het ongedaan maken van de
installatie van de vorige versie van
Digital Voice Editor of een versie van
de "Memory Stick Voice Editor" wordt
weergegeven. Volg de instructies op
het scherm en maak de installatie
van de software ongedaan. De
berichtenbestanden worden niet
verwijderd.
De IC-recorder gebruiken met uw computer

2005 Service Pack 2 of hoger, dan moet u
zich aanmelden met de gebruikersnaam
die hoort bij de gebruikersaccount
"Beheerder van deze computer". (Als u wilt
weten of de gebruikersnaam hoort bij de
gebruikersaccount "Beheerder van deze
computer", opent u "Gebruikersaccounts" via
het "Configuratiescherm" en raadpleegt u
het gedeelte dat wordt weergegeven onder
de gebruikersnaam.)
Als de "Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0"-software al is geïnstalleerd,
wordt bij het installeren van de bijgeleverde
software de "Memory Stick Voice Editor"software automatisch verwijderd. (Berichten
worden niet verwijderd.)
Na de installatie wordt ook de Microsoft
DirectX-module geïnstalleerd, afhankelijk
van het besturingssysteem van de computer.
Deze module wordt niet verwijderd bij het
verwijderen van de software.
Als u de Digital Voice Editor-software hebt
geïnstalleerd, moet u de "Memory Stick
Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0"-software
niet installeren. De Digital Voice Editor
functioneert dan niet goed.
Met de bijgeleverde software kunt u
berichten op de "Memory Stick" opslaan of
bewerken.
47
NL
Als het dialoogvenster voor het
invoeren van de naam van de
eigenaar wordt weergegeven
Voer de naam van de eigenaar in.
De naam van de eigenaar is de
instelling voor rechten en beperkingen
bij het gebruik van de Digital Voice
Editor.
 Opmerkingen


48
NL
U kunt de naam van de eigenaar niet
meer wijzigen als deze is ingevoerd.
Noteer de naam en gebruik deze voor
toekomstig gebruik.
Een bestand dat vanaf CD is opgenomen,
kan alleen worden verwerkt op de
computer waarop het bestand is
opgenomen. Het verwerken van een
bestand wordt beperkt tot de computers
met dezelfde naam van de eigenaar die
is ingevoerd tijdens de installatie van de
Digital Voice Editor. Als op onrechtmatige
wijze wordt geprobeerd gegevens te
wijzigen, of als een bestand voor andere
dan privé-doeleinden wordt gebruikt,
kan het bestand of de Digital Voice Editor
onbruikbaar worden.
Wanneer het dialoogvenster dat
wordt gebruikt om te selecteren
hoe bestanden worden opgeslagen,
wordt weergegeven
Wanneer u bestanden opslaat die zijn
vastgelegd met de IC-recorder op
de hierboven genoemde computer,
kunt u kiezen of u de bestanden wilt
converteren naar de MP3-indeling.
Selecteer de instelling van uw keuze.
Wanneer het dialoogvenster dat
wordt gebruikt voor het selecteren
van de taal voor de Help, wordt
weergegeven
Klik op de taal die u voor de Help wilt
gebruiken.
5 Wanneer het venster [Ready to
Install the Program] verschijnt, klikt
u op [Install].
De installatie wordt gestart.
6 Wanneer het venster [InstallShield
Wizard Complete] verschijnt,
selecteert u [Yes, I want to restart
my computer now] en klikt u op
[Finish].
De computer wordt opnieuw gestart.
Wanneer de computer opnieuw is
gestart, is de installatie voltooid.
De software verwijderen
Als u de software wilt verwijderen moet
u de onderstaande procedure uitvoeren.
Voor Windows 2000 of Windows XP
1 Klik op [Start] en selecteer
[Instellingen], [Configuratiescherm] en
dan op [Software] of [Toepassingen
toevoegen/verwijderen].
2 Selecteer [Digital Voice Editor 3] uit
de lijst en klik op [Verwijderen] or
[Wijzigen/Verwijderen].
3 Volg de instructies op het scherm.
Voor Windows Vista
1 Klik op [Starten] – [Configuratiescherm]
– [Programma's] en klik daarna op
[Programma verwijderen] uit de
categorie.
2 Selecteer [Digital Voice Editor 3] uit de
lijst en klik op [Verwijderen].
3 Klik op [Doorgaan] in het venster
[Gebruikersaccountbeheer].
 Opmerking
Als u de software na de installatie naar
een ander station of een andere map wilt
verplaatsen, moet u de software eerst
verwijderen en vervolgens opnieuw
installeren. De software functioneert niet goed
als u alleen de software-bestanden verplaatst.
 Tip
Bij het verwijderen van de software worden de
berichtbestanden niet verwijderd.
U kunt gegevens van de IC-recorder
overbrengen naar de computer door
de IC-recorder aan te sluiten op de
computer.
Gebruik de USB-kabel die bij IC-recorder
is geleverd om de USB-aansluitingen
van de IC-recorder en de computer te
verbinden.
De IC-recorder wordt herkend door
de computer zodra de kabel is
aangesloten. U kunt de kabel aansluiten
of loskoppelen als de IC-recorder en de
computer zijn in- of uitgeschakeld.
De IC-recorder gebruiken met uw computer
4 Volg de instructies op het scherm.
De IC-recorder aansluiten op
de computer
Naar USBaansluiting
van ICrecorder
Verbindingskabel Naar USBaansluiting
(bijgeleverd)
van de
computer
49
NL
 Opmerkingen







50
NL
Installeer de Digital Voice Editor-software
voordat u de IC-recorder aansluit op de
computer. Als u dit niet doet, kan er een
bericht zoals [Wizard Nieuwe hardware
gevonden] worden weergegeven als u de
IC-recorder aansluit op de computer. In dit
geval klikt u op [Annuleren].
Sluit niet meer dan twee USB-apparaten op
de computer aan. Als u dit wel doet, kan een
normale werking niet worden gegarandeerd.
Als u de IC-recorder gebruikt met een
USB-hub of een USB-verlengsnoer, kan de
werking niet worden gegarandeerd.
Er kan een storing optreden afhankelijk
van de USB-apparaten die tegelijkertijd zijn
aangesloten.
Voordat u de IC-recorder aansluit op de
computer, controleert u de resterende
batterijlading van de IC-recorder.
Als u de IC-recorder aansluit op de computer,
moet de IC-recorder in de stopstand staan.
U kunt het beste de kabel loskoppelen van
de computer als u de Digital Voice Editor niet
gebruikt.
De Help-bestanden
raadplegen
Voor meer informatie over de
bewerkingen kunt u de Help-bestanden
raadplegen.
Help
Verhelpen van storingen
Verhelpen van storingen
Voordat u het toestel wegbrengt voor reparatie, moet u de volgende punten
controleren. Indien het probleem hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
IC-recorder
Probleem
Oplossing
Het toestel werkt niet.




"FULL" verschijnt en u
kunt niet beginnen met
opnemen.

Ruis is hoorbaar.






Opnameniveau te laag.

De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.
Het volume staat uit.
Het geheugen is vol. Wis enkele berichten (pagina 30).
De gekozen map bevat 99 berichten. Kies een andere map of
wis enkele berichten (pagina 30).
Verhelpen van storingen
De luidspreker produceert
geen geluid.
De batterijen zijn verkeerd geplaatst (pagina 9).
De batterijen zijn bijna leeg.
De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD schakelaar (pagina
7). (Wanneer u op een toets drukt, knippert "HOLD" drie keer.)
Tijdens het opnemen werd over het toestel gewreven of
gekrast, bijvoorbeeld met een vinger, wat hoorbaar kan zijn in
de opname.
Tijdens het opnemen of afspelen stond het toestel te dicht bij
een wisselstroombron, een fluorescentielamp of een mobiele
telefoon.
De stekker van de aangesloten microfoon is vuil. Reinig de
stekker.
De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon is vuil. Maak de
stekker schoon.
Stel met het menu de microfoongevoeligheid in op "H" (hoog)
(pagina 18).
51
NL
Probleem
Oplossing
De opname wordt
onderbroken.

De geavanceerde VOR functie is ingeschakeld. Stel VOR in op
"OFF" (pagina 17).
Opnameniveau onstabiel
(bij het opnemen van
muziek, enzovoort).

Dit toestel regelt automatisch het opnameniveau tijdens
vergaderingen, enzovoort en is niet geschikt voor het
opnemen van muziek.
"--Y--M--D" of "--:--"
verschijnt.

De klok is niet ingesteld (pagina 11).
"--Y--M--D" of " --:--"
verschijnt in het REC DATE
display.

De datum en de tijd van de opname worden niet
weergegeven als u het bericht hebt opgenomen terwijl de
klok niet was ingesteld.
U kunt een bericht niet
splitsen.

U kunt een bericht niet splitsen in een map die 99 berichten
bevat (pagina 32).
Als u berichten vaker splitst, wordt het wellicht onmogelijk om
berichten te splitsen.
U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de laatste
seconde van het bericht.


De maximale
opnameduur kan niet
worden benut.



52
NL
Als u berichten opneemt in een combinatie van de
HQ-, SP- en LP-stand, varieert de opnameduur van
de maximumopnameduur in de HQ-stand tot de
maximumopnameduur in de LP-stand (pagina 15).
U kunt geen opnamen meer maken als in elke map 99
berichten zijn opgenomen.
Wegens de beperkingen van het IC-opnamesysteem, neemt
dit toestel op in de minimale opname-eenheid. Als de lengte
van elk bericht niet kan worden gedeeld door de minimale
opname-eenheid, kan de resterende opnameduur meer
afnemen dan de totale lengte van de berichten.
Probleem
Oplossing
De resterende tijd die
wordt weergegeven
in het display, is korter
dan de tijd die wordt
weergegeven in de
bijgeleverde Digital Voice
Editor software.

Er is een bepaalde hoeveelheid geheugen vereist voor de
werking van het toestel. Die hoeveelheid wordt afgetrokken
van de resterende tijd. Dit is de reden voor het verschil.
Het geluid is zacht of van
slechte kwaliteit wanneer
u naar de radio luistert.

De batterijen zijn bijna leeg. Vervang alle batterijen door
nieuwe batterijen (pagina 9).
Plaats het toestel uit de buurt van de televisie.
Het beeld op de televisie
wordt gestoord.

Als u naar een FM-uitzending luistert in de buurt van een
televisie met een binnenantenne, plaatst u het toestel uit de
buurt van de televisie.
Het toestel werkt niet naar
behoren.

Verwijder de batterijen en plaats deze terug (pagina 9).

Verhelpen van storingen
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
kunnen worden gewist.
53
NL
Digital Voice Editor
Raadpleeg ook de Help-bestanden van de Digital Voice Editor.
Probleem
Oplossing
De Digital Voice
Editor-software kan niet
worden geïnstalleerd.




54
NL
Er is te weinig vrije schijfruimte of geheugenruimte op de
computer beschikbaar. Controleer de beschikbare schijfruimte
en geheugenruimte.
U installeert de software onder een besturingssysteem dat niet
wordt ondersteund door de Digital Voice Editor.
In Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Home
Premium/Windows Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack 2 of hoger/Windows®
XP Professional Service Pack 2 of hoger/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 of hoger/Windows® XP Media
Center Edition 2004 Service Pack 2 of hoger/Windows® XP
Media Center Edition 2005 Service Pack 2 of hoger hebt u
zich aangemeld met een gebruikersnaam die hoort bij een
gebruikersaccount met beperkingen. Meld u aan met een
gebruikersnaam die hoort bij de gebruikersaccount "Beheerder
van deze computer".
In Windows® 2000 Professional moet u zich aanmelden met de
gebruikersnaam "Beheerder".
Probleem
Oplossing
De IC-recorder of
"Memory Stick" kan
niet goed worden
aangesloten.

Controleer of de installatie van de software is voltooid.
Controleer ook de aansluitingen als volgt:
Als u een externe USB-hub gebruikt, moet u de IC-recorder
rechtstreeks aansluiten op de computer.
 Koppel de kabel los en sluit deze vervolgens aan op de
IC-recorder.
 Sluit de IC-recorder op een andere USB-aansluiting.

De stand-by-/slaapstand van de computer is wellicht
geactiveerd. Zorg dat de stand-by-/slaapstand van de
computer niet wordt geactiveerd als de computer wordt
aangesloten op de IC-recorder.
De IC-recorder werkt niet.

U kunt het geheugen van de IC-recorder formatteren. Gebruik
de formatteerfunctie van de IC-recorder om het geheugen te
formatteren.
Berichten kunnen niet
worden afgespeeld./
Tijdens het afspelen is het
geluid te zacht.

Er is geen geluidskaart geïnstalleerd.
De computer heeft geen ingebouwde luidspreker of er is geen
luidspreker aangesloten.
Het geluid is gedempt.
Draai het volume van de computer omhoog. (Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de computer.)
Het volume van WAV-bestanden kan worden gewijzigd en
opgeslagen met de functie "Increase Volume" van Microsoft
Sound Recorder.




Opgeslagen
berichtbestanden kunnen
niet worden afgespeeld of
bewerkt.

Verhelpen van storingen

U kunt geen berichten afspelen met een bestandsindeling
die niet wordt ondersteund door de Digital Voice Editorsoftware. Afhankelijk van de bestandsextensie kunt u bepaalde
bewerkingsfuncties van de software niet gebruiken.
55
NL
Probleem
Oplossing
De teller of schuifbalk
wordt onjuist verplaatst.
Er is storing.

Dit gebeurt als u berichten afspeelt die u hebt gesplitst,
samengevoegd of overschreven of waaraan u een opname
hebt toegevoegd. Sla een bericht eerst op de vaste schijf op
en voeg dit vervolgens toe aan de IC-recorder. Selecteer de
bestandsindeling voor opslaan die het meest geschikt is voor
de gebruikte IC-recorder.
De bediening is traag als
er veel berichten zijn.

Ongeacht de lengte van de opnametijd, wordt de bediening
trager als het totaalaantal berichten toeneemt.
Het display werkt niet bij
het opslaan, toevoegen of
verwijderen van berichten.

Het kopiëren of verwijderen van lange berichten duurt langer.
Als u de handelingen hebt voltooid, werkt het display weer
normaal.
Het converteren van een
bestandsindeling duurt
te lang.

Als het bestand groter is, duurt de bestandsconversie langer.
De software blijft 'hangen'
wanneer de Digital Voice
Editor wordt gestart.

Koppel de aansluiting van de IC-recorder niet los als de
computer communiceert met de IC-recorder. Als u dit wel
doet, worden de handelingen op de computer instabiel of
kunnen de gegeven op de IC-recorder worden beschadigd.
Er kan een conflict zijn tussen de software en een ander
stuurprogramma of een andere toepassing.
Installeer de “Memory Stick Voice Editor”-software en Digital
Voice Editor Ver. 2x niet nadat u de Digital Voice Editor-software
hebt geïnstalleerd. De Digital Voice Editor-software werkt dan
wellicht niet goed.


56
NL
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Voeding

Laat het toestel uitsluitend werken op
3 V gelijkstroom. Gebruik twee LR03alkalinebatterijen (AAA-formaat).
Veiligheid

Bedien het toestel niet tijdens
het fietsen of het rijden met een
motorvoertuig.
Behandeling

Ruis

Wanneer tijdens het opnemen over het
toestel wordt gewreven, bijvoorbeeld
met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in
de opname.
Onderhoud

Reinig de behuizing met een zachte
doek die lichtjes met water is
bevochtigd. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Mocht u nog vragen of problemen
hebben met betrekking tot het toestel,
aarzel dan niet contact op te nemen met
uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een
reservekopie van de opgenomen
berichten op te slaan op een
cassetterecorder of een computer
om te voorkomen dat er
gegevens verloren gaan door een
bedieningsfout of een defect aan de
IC-recorder.
Aanvullende informatie

Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, direct zonlicht,
overmatige hoeveelheden stof of
mechanische schokken.
Mocht er een voorwerp of vloeistof in
het toestel terechtkomen, verwijder
dan de batterijen en laat het toestel
door een deskundige nakijken alvorens
het weer in gebruik te nemen.

Wanneer het toestel tijdens het
afspelen of opnemen in de buurt
van een wisselstroombron, een
fluorescentielamp of een mobiele
telefoon wordt geplaatst, kan er ruis
optreden.
57
NL
Technische gegevens
IC-recorder
Opnamemedia
Ingebouwd flashgeheugen 512 MB, opname
in mono
Een deel van de geheugencapaciteit wordt
gebruikt als beheergebied.
Opnameduur
HQ: 59 uur 45 minuten
SP: 159 uur 20 minuten
LP: 261 uur 45 minuten
Frequentiebereik
HQ: 260-6.800 Hz
SP/LP: 220-3.400 Hz
FM-radio
Frequentiebereik
87,5 - 108 MHz
IF 225 kHz
Antenne
Hoofdtelefoonsnoer
Algemeen
Luidspreker
diam. ong. 2,8 cm
Uitgangsvermogen
250 mW
Ingang/uitgang


58
NL
Hoofdtelefoonaansluiting (mini) voor 8
- 300 ohm oortelefoon/hoofdtelefoon
Microfoonaansluiting (mini, mono)
Stekkervoeding

Minimaal ingangsniveau 0,6 mV
Microfoon met een impedantie van 3 kiloohm of minder
USB-aansluiting
Voeding
Twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat):
3 V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d) (zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
34,6 × 109,2 × 18,4 mm
Gewicht (incl. batterijen)
68 g
Bijgeleverde accessoires
Gebruiksaanwijzing (1)
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) (2)
Hoofdtelefoon (1)
Draagtas (1) (met uitzondering van Europa)
USB-kabel (1)
Software (CD-ROM) (1)
Optionele accessoires
Electret condensator microfoon ECM-DM5P,
ECM-CZ10, ECM-TL1 (voor telefoonopname)
Audiokabel RK-G64HG/RK-G69HG (met
uitzondering van Europa)
Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80
Uw dealer beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Vraag uw dealer meer
gedetailleerde informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Handelsmerken










Muziekidentificatietechnologie en bijbehorende
gegevens worden geleverd door Gracenote®.
Gracenote MusicID is de industrienorm voor
identificatie van digitale muziek voor CD’s en
afzonderlijke muziekbestanden. Ga naar de volgende
website voor meer informatie: www.gracenote.com
Gracenote® is een gedeponeerd handelsmerk van
Gracenote, Inc. Het Gracenote-logo, het Gracenotebeeldmerk en het logo “Powered by Gracenote” zijn
handelsmerken van Gracenote. Ga naar de volgende
website voor meer informatie over het gebruik van de
Gracenote-services: www.gracenote.com/corporate
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Bovendien worden “™” en “®” niet elke keer vermeld in
deze gebruiksaanwijzing.
De “Digital Voice Editor” gebruikt de volgende
softwaremodules:
Microsoft® DirectX®
© 2001 Microsoft Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Aanvullende informatie

Microsoft, Windows, Windows Vista, Outlook en
DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Apple en Macintosh zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel
Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
”Memory Stick” en
zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
”Memory Stick Duo” en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
”Memory Stick PRO Duo” en
zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
”MagicGate Memory Stick” is een handelsmerk van
Sony Corporation.
”LPEC” en
zijn gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
59
NL
Download PDF

advertising