Sony | NW-WS623 | Sony NW-WS623 Water- en stofbestendige Walkman® met draadloze BLUETOOTH®-technologie Gebruiksaanwijzing

4-688-891-81(1)
Instruction Manual
Gebruiksaanwijzing
NL
Instrukcja obsługi
PL
사용 설명서
KR
©2017 Sony Corporation Printed in Malaysia
NW-WS623/WS625
Nederlands
Voor afstandsbediening (alleen NW-WS625)
WAARSCHUWING
Slik geen batterijen in. Risico op chemische brandwonden.
Alleen NW-WS625
De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd, bevat een
knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze in
slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de
dood leiden.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
Als het batterijcompartiment niet goed sluit, dient u het product niet
langer te gebruiken en uit de buurt van kinderen te houden.
Als u het vermoeden hebt dat er mogelijk batterijen zijn ingeslikt of in
een lichaamsdeel zijn gestopt, dient u direct een arts te raadplegen.
Informatie over de handleidingen
1. Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)
2. (Startgids)
In de Startgids wordt het volgende beschreven:
• Standaardgebruiksaanwijzing van uw WALKMAN®
• Hoe u toegang krijgt tot websites met nuttige pc-toepassingen op
internet
3. Helpgids (webdocument voor een pc/smartphone)
De Helpgids bevat een uitgebreidere gebruiksaanwijzing,
specificaties, de URL van de klantenservicewebsite enz.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/
Het bezoeken van de website is gratis, maar u moet
mogelijk wel betalen voor de communicatie, volgens
het contract met uw internetprovider.
Afhankelijk van het land/de regio waarin u uw Walkman hebt
aangeschaft zijn bepaalde modellen mogelijk niet leverbaar.
Opmerkingen voor het gebruik van de
Walkman
Opmerking voor de batterij
•Om afname van de kwaliteit van de batterij te voorkomen, dient u deze ten
minste eens per zes maanden op te laden.
Informatie over de volumeregeling (alleen voor
landen/regio's die aan Europese en Koreaanse
richtlijnen voldoen)
De gesproken instructie "Check the volume level" is bedoeld om uw
oren te beschermen wanneer u het volume voor het eerst omhoog zet
naar een niveau dat schadelijk is voor uw gehoor. U kunt het alarm en
de waarschuwing annuleren door op een toets te drukken.
Opmerking
•U kunt het volume omhoog zetten na het annuleren van het alarm en de
waarschuwing.
•Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing elke
20 cumulatieve uren herhaald zo lang het volume is ingesteld op een niveau
dat schadelijk is voor uw gehoor. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume
automatisch lager gezet.
• Als het volume wordt ingesteld op een niveau dat schadelijk is voor uw gehoor en
u uw Walkman uitschakelt, wordt het volume automatisch omlaag gezet naar een
niveau dat veilig is voor uw gehoor.
Over de omgevingsgeluidsmodus
Met de omgevingsgeluidsmodus kunt u omgevingsgeluid horen,
zelfs als u de hoofdtelefoon draagt. Met deze modus kunt u echter
niet alle geluiden om u heen horen. Omgevingsgeluid is mogelijk niet
goed hoorbaar, afhankelijk van de omliggende omgeving, het type
muziek dat u op uw Walkman afspeelt en het volumeniveau. Wees
zeer voorzichtig wanneer u de Walkman gebruikt op plaatsen waar het
gevaarlijk is om omgevingsgeluiden niet te horen (zoals op wegen met
auto- of fietsverkeer).
Opmerking met betrekking tot gebruik in een
zwembad of in zee
Raadpleeg "Lees dit eerst voordat u uw Walkman® in een zwembad of
in zee gebruikt".
Over de werkingstemperatuur van de Walkman
De werkingstemperatuur van de Walkman ligt tussen –5 °C en +45 °C.
Bluetooth-functionaliteit
Verbind uw smartphone en uw Walkman via een Bluetooth-verbinding
met elkaar zodat u via de Walkman naar muziek kunt luisteren die
op uw smartphone is opgeslagen of inkomende gesprekken op de
smartphone kunt beantwoorden.
Koppeling en verbinding met uw smartphone
U kunt alleen koppelen als de Bluetooth-modus op uw Walkman is
uitgeschakeld.
1. Houd de  (Aan/Uit)-toets aan de rechterkant () van uw Walkman
3 seconden ingedrukt om de stroom in te schakelen.
2. Houd de AMB/ -toets aan de linkerkant () van uw Walkman
7 seconden ingedrukt.
Het OPR-lampje aan de rechterkant () gaat snel om en om blauw
en rood knipperen.
Na de eerste keer dat u uw Walkman met uw smartphone hebt
verbonden, kunt u deze met elkaar verbinden door de AMB/ -toets
2 seconden ingedrukt te houden.
3. Schakel op uw smartphone de Bluetooth-functie in en zoek uw
Walkman op het scherm met Bluetooth-instellingen.
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.
Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt,
selecteert u [NW-WS623] of [NW-WS625].
Als u een wachtwoordcode moet invoeren, voert u "0000" in.
Uw Walkman en de smartphone zullen op elkaar worden
geregistreerd en er wordt een verbinding tot stand gebracht.
Het OPR-lampje aan de rechterkant () gaat blauw branden.
De Bluetooth-verbinding verbreken
1. Houd de AMB/ -toets aan de linkerkant () van uw Walkman
2 seconden ingedrukt.
Het OPR-lampje aan de rechterkant () gaat groen branden.
Symptoom en oplossing
Uw Walkman kan de batterij niet opladen of wordt niet herkend op
uw computer.
• Bevestig uw Walkman op de juiste manier en stevig in de USB-houder
(bijgeleverd). Het opladen wordt gestart (het OPR-lampje gaat oranje
branden) zelfs als de verbinding niet goed tot stand is gebracht, maar
de mogelijkheid bestaat dat de computer de Walkman niet heeft
herkend. Haal in dit geval de Walkman uit de USB-houder en bevestig
deze vervolgens weer in de USB-houder.
• Wanneer u uw Walkman voor het eerst gebruikt of uw Walkman
lange tijd niet hebt gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat
deze door de computer wordt herkend. Controleer of de computer de
Walkman herkent nadat deze ongeveer 10 minuten op de computer
aangesloten is geweest.
• Als u met de bovengenoemde methoden het probleem niet kunt
oplossen, schakelt u de computer volledig uit en ontkoppelt u de
Walkman. Ontkoppel vervolgens het netsnoer, de batterij en andere
onderdelen die op de computer zijn aangesloten en laat de Walkman
vijf minuten ontladen. Na het ontladen schakelt u de computer weer
in en sluit u de Walkman weer aan.
Naleving en informatie
Informatie over wetgeving en handelsmerken
Voor informatie over wetgeving, regelgeving en handelsmerken, leest u
"Belangrijke informatie" in de bijgeleverde software. Als u dit wilt lezen,
moet u de bijgeleverde software op uw computer installeren.
Open om de software te installeren [WALKMAN] in de
systeemopslagmap van uw Walkman nadat u deze op de computer
hebt aangesloten.
Windows-gebruiker: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac-gebruiker: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Dubbelklik na installatie van de software op de snelkoppeling of op het
aliaspictogram dat op uw bureaublad is gegenereerd.
Informatie over de oortelefoon met oordopjes
De oordopjes sluiten uw oren af. Houd er dus rekening mee dat er een
kans is op schade aan uw oren of trommelvliezen als er sterke druk
wordt uitgeoefend op de oordopjes of als de oordopjes plotseling uit
uw oren worden verwijderd. Haal na gebruik de oordopjes voorzichtig
uit uw oren.
Over de hoofdtelefoon
• Vermijd het gebruik van het apparaat bij een volume dat zo hoog is
dat na langdurige blootstelling uw gehoor kan beschadigd raken.
• Bij een hoog volume kan de hoofdtelefoon alle achtergrondgeluiden
overstemmen. Gebruik het apparaat niet bij het besturen van een
auto of op de fiets e.d., omdat u het verkeer om u heen dan niet kunt
horen.
• Aangezien de hoofdtelefoon open geconstrueerd is, zal het geluid
ook een weinig door omstanders te horen zijn. Houd rekening met
uw medemensen.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is
enkel van toepassing voor apparaten die verkocht
worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België
Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere
tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren.
Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is
met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Draadloze functie
Gebruikte frequentie
2.400 – 2.483,5 MHz (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
13,56 MHz (NW-WS623 / NW-WS625)
Maximumuitgangsvermogen
< 20,0 dBm [2.400 – 2.483,5 MHz]
(NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
• Demonteer, open of vernietig geen oplaadbare cellen of batterijen.
• Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar ze niet in
direct zonlicht.
• Indien een cel lekt, mag de vloeistof niet in aanraking komen met de
huid of ogen. Als dit toch is gebeurd, spoelt u het getroffen gebied
met ruime hoeveelheden water af en raadpleegt u een arts.
• Oplaadbare cellen en batterijen moeten voorafgaand aan het
gebruik worden opgeladen. Raadpleeg altijd de instructies van
de fabrikant of de handleiding bij de apparatuur voor de juiste
oplaadinstructies.
• Na langdurige opslag kan het nodig zijn de cellen of batterijen
verschillende keren op te laden en te ontladen om maximale
prestaties te bereiken.
• Deponeer ze bij het juiste afval.
Voor afstandsbediening (alleen NW-WS625)
VOORZICHTIG
Explosiegevaar indien batterij door onjuist type wordt vervangen.
Werp de batterijen weg volgens de aanwijzingen.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden
gewijzigd.
Polski
Dotyczy pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625)
OSTRZEŻENIE
Nie połykać baterii, ryzyko oparzeń chemicznych.
Tylko NW-WS625
Pilot zdalnego sterowania dołączony do niniejszego produktu jest
zasilany baterią pastylkową. Połknięcie baterii pastylkowej może
wywołać poważne oparzenia organów wewnętrznych w przeciągu
zaledwie 2 godzin, a nawet doprowadzić do śmierci.
Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Jeżeli klapka baterii nie zamyka się prawidłowo, nie korzystaj z
produktu i umieść go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Jeżeli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone
w jakiejkolwiek części ciała, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
Informacje o instrukcjach
1. Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja)
2. (Przewodnik uruchamiania)
Przewodnik uruchamiania zawiera następujące informacje:
• Podstawowa instrukcja obsługi WALKMAN®
• Opis dostępu do użytecznych stron internetowych, dotyczących
aplikacji komputerowych dostępnych w Internecie
3. Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy
przeznaczony do komputera/smartfonu)
W Przewodniku pomocniczym znajdują się bardziej
szczegółowe instrukcje obsługi, dane techniczne
i adresy URL stron z pomocą techniczną dla
użytkowników itp.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/
Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może
zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie
z umową z operatorem.
W zależności od kraju/regionu zakupu odtwarzacza Walkman niektóre
modele mogą być niedostępne.
Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza
Walkman
Uwaga dotycząca akumulatora
•Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co
najmniej raz na pół roku.
Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w
przypadku krajów/regionów stosujących się do
dyrektyw europejskich i koreańskich)
Celem ostrzeżenia głosowego „Sprawdź poziom głośności” jest
ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy
głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Alarm i ostrzeżenie
można anulować, naciskając dowolny przycisk.
Uwaga
•Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
•Po wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawią się ponownie po
każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała
poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana
automatycznie.
• Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman
zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.
Uwagi dotyczące funkcji Tryb dźwięków otoczenia
Funkcja Tryb dźwięków otoczenia pozwala słyszeć dźwięki otoczenia
przy założonych słuchawkach. Trzeba jednak pamiętać, że nie
umożliwia ona słuchania wszystkich dźwięków. Dźwięk otoczenia
może nie być słyszany dobrze zależnie od panujących warunków,
rodzaju muzyki słuchanej przez odtwarzacz Walkman lub od poziomu
głośności. Należy zachować dużą ostrożność podczas korzystania
z odtwarzacza Walkman w miejscach, w których brak możliwości
słyszenia dźwięków otoczenia mógłby stanowić zagrożenie (na
przykład na drodze z ruchem samochodowym lub rowerowym).
Uwaga dotycząca używania w basenie lub w oceanie
Zapoznaj się z opisem „Przeczytaj przed korzystaniem z odtwarzacza
Walkman® w basenie lub w oceanie”.
Informacja o temperaturze eksploatacji odtwarzacza
Walkman
Temperatura robocza odtwarzacza Walkman mieści się w przedziale od
–5 °C do +45 °C.
Funkcje Bluetooth
Połącz smartfon z odtwarzaczem Walkman za pomocą połączenia
Bluetooth, aby można było słuchać muzyki zapisanej w smartfonie za
pomocą odtwarzacza Walkman lub odbierać rozmowy przychodzące
do smartfona.
Parowanie i łączenie ze smarfonem
Nie można rozpocząć parowania, dopóki tryb Bluetooth w odtwarzaczu
Walkman jest wyłączony.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) po prawej () stronie
odtwarzacza Walkman przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk AMB/ po lewej () stronie
odtwarzacza Walkman przez 7 sekund.
Wskaźnik OPR po prawej () stronie zacznie migać szybko
naprzemiennie kolorem niebieskim i czerwonym.
Po pierwszym połączeniu odtwarzacza Walkman i smartfona można
łączyć je, przytrzymując naciśnięty przycisk AMB/ przez 2 sekundy.
3. Włącz funkcję Bluetooth na smartfonie i znajdź odtwarzacz
Walkman na ekranie ustawień Bluetooth.
Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby dokończyć
ustawienia.
Kiedy pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz tryb [NW-WS623]
lub tryb [NW-WS625].
Jeżeli konieczne jest podanie hasła, wpisz „0000”.
Odtwarzacz Walkman i smartfon zarejestrują się wzajemnie i
zostanie nawiązane połączenie.
Wskaźnik OPR po prawej () stronie zaświeci się kolorem
niebieskim.
Zakończenie połączenia Bluetooth
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk AMB/ po lewej () stronie
odtwarzacza Walkman przez 2 sekundy.
Wskaźnik OPR po prawej () stronie zmieni kolor na zielony.
Objaw i rozwiązanie
Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest
rozpoznawany przez komputer.
• Prawidłowo i mocno podłącz odtwarzacz Walkman do stacji dokującej
USB (wchodzi w skład zestawu). Ładowanie rozpocznie się (kontrolka
OPR zaświeci się kolorem pomarańczowym), nawet jeżeli podłączenie
nie zostało wykonane należycie; istnieje jednak możliwość, że
komputer nie rozpoznał odtwarzacza Walkman. W takim przypadku
zdejmij odtwarzacz Walkman ze stacji dokującej USB i ponownie
podłącz go do stacji dokującej USB.
• W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub
długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia proces rozpoznawania
odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź,
czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około
10 minut od podłączenia go do komputera.
• Jeżeli czynności opisane powyżej nie przyczynią się do naprawy
problemu, wyłącz całkowicie komputer i odłącz odtwarzacz
Walkman. Następnie odłącz przewód zasilania, akumulator i inne
urządzenia podłączone do komputera i poczekaj pięć minut, aż się
rozładuje. Po rozładowaniu włącz ponownie komputer i podłącz
odtwarzacz Walkman.
Zgodność i informacje
Informacje na temat praw i znaków towarowych
Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji,
należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje”
znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten
będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do
odtwarzacza.
Aby zainstalować, otwórz [WALKMAN] w pamięci odtwarzacza
Walkman po podłączeniu do komputera.
Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Po zainstalowaniu programu kliknij dwukrotnie ikonę skrótu, która
pojawiła się na pulpicie.
Informacja o słuchawkach dousznych
Wkładki douszne ściśle przylegają do uszu. Dlatego trzeba pamiętać, że
istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku
zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub w razie
nagłego wyjęcia wkładek z uszu. Po użyciu wkładek dousznych należy
je delikatnie wyjąć z uszu.
Informacje na temat słuchawek
• Unikaj długotrwałego odtwarzania na wysokim poziomie głośności,
który mógłby spowodować uszkodzenie słuchu.
• Podczas słuchania na wysokim poziomie głośności możesz nie
słyszeć dźwięków dochodzących z zewnątrz. Unikaj używania
urządzenia w sytuacjach wymagających czujności, na przykład
podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem.
• Słuchawki są otwarte, co oznacza, że emitują dźwięk na zewnątrz.
Pamiętaj, aby nie przeszkadzać osobom, które są blisko Ciebie.
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą
wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w
których obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej
muzyki.
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z
dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym: http://www.compliance.sony.de/
Funkcja bezprzewodowa
Częstotliwość robocza
2 400 - 2 483,5 MHz (NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
13,56 MHz (NW-WS623 / NW-WS625)
Maksymalna moc wyjściowa
< 20,0 dBm [2 400 - 2 483,5 MHz]
(NW-WS623 / NW-WS625 / RMT-NWS10B)
• Nie rozbieraj, nie otwieraj ani nie niszcz akumulatorów.
• Nie narażaj akumulatorów na wysoką temperaturę lub ogień. Unikaj
przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
• Jeżeli ogniwo przecieka, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą lub
oczami. Jeżeli doszło do kontaktu, przemyj zanieczyszczone miejsce
dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
• Akumulatory wymagają naładowania przed użyciem. Należy zawsze
przestrzegać instrukcji prawidłowego ładowania, które znajdują się w
instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta lub w podręczniku
obsługi urządzenia.
• Akumulatory po dłuższym okresie przechowywania mogą wymagać
kilkukrotnego naładowania i rozładowania, aby uzyskać optymalną
wydajność.
• Zutylizować we właściwy sposób.
Dotyczy pilota zdalnego sterowania (tylko NW-WS625)
UWAGA
Zastosowanie baterii nieprawidłowego typu stwarza ryzyko wybuchu.
Ze zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z instrukcją.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
한국어
리모컨의 경우 (NW-WS625만)
경고
배터리를 삼키지 마십시오. 화학 화상을 입을 위험이 있습니다.
NW-WS625만
이 제품에 제공된 리모컨에는 코인 셀 배터리가 포함되어 있습니다. 코인 셀
배터리를 삼키는 경우, 단 2시간 만에 심각한 내부 화상을 입어 사망에 이를 수
있습니다.
새 배터리와 사용한 배터리는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
배터리 수납부가 단단히 닫혀지지 않는 경우, 제품의 사용을 중단하고 어린이의 손이
닿지 않는 곳에 보관하십시오.
배터리를 삼켰거나 체내의 어느 부위에 있다고 생각되는 경우, 즉시 의사의 진료를
받으십시오.
설명서 정보
1. 사용 설명서 (본 매뉴얼)
2. (시작 설명서)
시작 설명서는 다음을 설명합니다.
• WALKMAN®의 기본 작동 지침
• 인터넷에서 유용한 PC 애플리케이션 웹사이트에 액세스하는 방법
3. 도움말 안내 (PC/스마트폰용 웹 문서)
도움말 안내에는 더 자세한 조작 설명, 사양, 및 고객 지원
웹사이트 URL 등이 기재되어 있습니다.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/
검색은 무료이지만, 통신업체와의 계약에 따른 통신 비용이
청구될 수도 있습니다.
Walkman을 구입한 국가/지역에 따라서는 일부 모델을 판매하지 않는 경우가
있습니다.
Walkman의 사용에 관한 주의
배터리에 관한 주의
•배터리 성능이 저하되지 않게 하려면 적어도 6개월에 한 번씩 배터리를 충전하십시오.
볼륨 조작에 관하여 (유럽 및 한국 지침을 준수하는 국가/지역만
해당)
“볼륨을 확인하세요”라는 음성 안내는 청각에 지장을 줄만한 음량 이상으로 볼륨을
처음으로 올릴 때 귀를 보호하도록 주의를 환기시키기 위한 것입니다. 아무 버튼이나
눌러서 알람 및 경고를 취소할 수 있습니다.
참고
•알람 및 경고를 취소한 후에 볼륨을 올릴 수 있습니다.
•최초 경고 이후, 볼륨이 청각에 지장을 줄만한 레벨로 설정된 누적 시간이 20시간이 될 때마다
알람 및 경고가 반복됩니다. 이 경우가 발생하면, 볼륨이 자동으로 줄어듭니다.
•볼륨이 청각에 지장을 줄만한 레벨로 설정된 상태로 Walkman을 끄면, 안전한 레벨로 볼륨을
자동으로 줄입니다.
주변 사운드 모드에 관하여
주변 사운드 모드를 사용하면 헤드폰을 착용한 상태에서 주변의 소리를 들을 수
있습니다. 그러나 이 모드를 사용한다고 해서 주변의 모든 소리를 들을 수 있는 것은
아닙니다. 주위 환경, Walkman에서 재생하는 음악의 유형, 또는 음량에 따라서는
주변이 소리가 잘 들리지 않는 경우가 있습니다. 주변의 소리가 들리지 않으면
위험한 곳 (예를 들어, 자동차 또는 자전거의 통행이 많은 도로)에서 Walkman을
사용할 때는 주의를 기울여 주십시오.
수영장 또는 바다에서 사용 시의 주의
“수영장 또는 바다에서 Walkman®을 사용하기 전에 읽어 주십시오”를 참조하여
주십시오.
Walkman의 작동 온도에 관하여
Walkman은 –5 °C에서 +45 °C의 온도 범위 내에서 작동합니다.
Bluetooth 기능
스마트폰과 Walkman을 Bluetooth 연결 기능을 통해 연결하십시오. 그러면
Walkman을 통해 스마트폰에 저장된 음악을 듣거나 스마트폰으로 걸려오는 전화를
받을 수 있습니다.
스마트폰과의 페어링 및 연결
페어링을 시작하려면 Walkman의 Bluetooth 모드를 꺼야 합니다.
1. Walkman의 오른쪽 ()에 있는  (전원) 버튼을 3초 동안 눌러 전원을
켭니다.
2. Walkman의 왼쪽 ()에 있는 AMB/ 버튼을 7초 동안 누릅니다.
오른쪽 ()의 OPR 램프가 파란색과 빨간색으로 빠르게 교대로 점멸합니다.
Walkman과 스마트폰을 처음 연결하고 나면 AMB/ 버튼을 2초 동안 눌러
연결할 수 있습니다.
3. 스마트폰에서 Bluetooth 기능을 켜면 Bluetooth 설정 화면에서 Walkman을
찾습니다.
화면 상의 지침에 따라 설정을 완료하십시오.
감지된 장치 목록이 나타나면 [NW-WS623] 또는 [NW-WS625]을
선택합니다.
패스키 입력을 요구하는 경우 "0000"을 입력합니다.
Walkman과 스마트폰이 서로 등록되면 연결이 됩니다.
오른쪽 ()의 OPR 램프가 파란색으로 점등됩니다.
Bluetooth 연결 종료
1. Walkman의 왼쪽 ()에 있는 AMB/ 버튼을 2초 동안 누릅니다.
오른쪽 ()의 OPR 램프가 초록색으로 점등됩니다.
증상 & 조치
Walkman이 배터리를 충전할 수 없거나 컴퓨터에서 인식되지 않습니다.
• USB 크레이들 (부속품)에 Walkman을 적절하고 확실하게 부착하여 주십시오.
연결이 적절하지 않더라도 충전이 시작될 수 있지만 (OPR 램프가 오렌지색으로
점등), 이 경우 컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못 할 가능성이 있습니다.
그러한 경우에는 USB 크레이들로부터 Walkman을 제거했다가 다시 부착하여
주십시오.
• Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는 컴퓨터가
인식하는 데까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결하고 약
10분 동안 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하여 주십시오.
• 위와 같은 조치를 취해도 문제가 해결되지 않을 때는 컴퓨터의 전원을 완전히
끄고 Walkman을 제거하여 주십시오. 그리고 나서 컴퓨터로부터 전원 케이블,
배터리, 및 그 밖에 연결된 모든 장치를 제거하고 약 5분 동안 그대로 두어
방전되도록 하여 주십시오. 방전 후에 컴퓨터의 전원을 다시 켜고 Walkman을
연결하여 주십시오.
규정 준수 & 정보
법률 및 상표 정보
법률, 규정 및 상표에 대한 정보는, 제공된 소프트웨어에 포함된 “중요한 정보”를
참조하십시오. 읽으려면 제공된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오.
설치하려면 컴퓨터에 연결한 후에 Walkman의 시스템 저장소 내의 [WALKMAN]
을 열어 주십시오.
Windows 사용자: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac 사용자: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
소프트웨어의 설치가 완료되면 바탕 화면에 생성된 바로가기 또는 별칭 아이콘을
더블 클릭하여 주십시오.
인이어 헤드폰에 관하여
이어버드는 귀를 밀폐합니다. 그러므로 이어버드에 강한 압력을 가하거나 귀에서
이어버드를 갑자기 빼면 귀 또는 고막에 손상을 입을 위험이 있습니다. 사용 후에는
반드시 귀로부터 이어버드를 조심스럽게 빼 주십시오.
헤드폰에 대하여
• 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.
• 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를
타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를
듣지 마십시오.
• 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆사람에게 방해가 되 지
않도록 주의하십시오.
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
식별부호:MSIP-CMI-SOK-NW-WS620
상호명:소니코리아㈜
제품명칭:특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
모델명:NW-WS623
제조연월:제품에 표시
제조자/제조국가:Sony Corporation/Malaysia
주의
•다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마십시오.
•배터리를 폐기할 경우 소각 및 불속에 버리지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수
있습니다.
•배터리는 집안 쓰레기들과 같이 버리지 말아주십시오. 재활용으로 분리배출 하십시오.
•2차 단전지나 전지를 폐기할 때는 서로 다른 전기 화학 시스템을 가진 단전지나 전지를 서로
격리해 주십시오.
•단락으로 인한 전지의 발열을 방지하기 위하여 방전상태로 폐기하여 주십시오.
•단자 부분이 쇼트(단락)하지 않도록 테이프 등으로 싸서 버려 주십시오.
•취급설명서로 지정한 충전 방법을 따라서 충전하십시오.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수
없습니다.
디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Download PDF

advertising