BAan de slag
BBasishandelingen
De microfoongevoeligheid selecteren
Stap 1: De batterijen installeren
IC Recorder
1
Gebruiksaanwijzing
De batterijen vervangen
Verschuif het deksel van de
batterijhouder en klap het open.
De batterijaanduiding in het
display geeft de staat van de
batterijen aan.
Wanneer
knippert, moet u de
batterijen vervangen door nieuwe.
Wanneer
knippert, zijn de
batterijen leeg en werkt het toestel
niet meer.
Levensduur batterijen*
2
Gedrukt op 100%
kringlooppapier met VOSvrije (vluchtige organische
stoffen) inkt op basis van
plantaardige olie.
ICD-P320
2005 Sony Corporation
Plaats twee LR03alkalinebatterijen (AAAformaat) met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Voorzorgsmaatregelen
Voeding
• Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V gelijkstroom.
Gebruik twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat).
Veiligheid
• Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met
een motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, direct
zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische
schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel
terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het toestel
door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik
te nemen.
Ruis
• Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de
buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of
een mobiele telefoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt
gewreven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar
zijn in de opname.
Onderhoud
• Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met
water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine of
thinner.
Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot
de recorder, aarzel dan niet contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door een
bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, kunt u het
beste een reservekopie van uw opgenomen berichten
maken op een cassetterecorder, enzovoort.
Voorbeeld:
Bericht 1
Bericht 2 Nieuw opgenomen bericht Lege ruimte
Opmerking
Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterijaanduiding alvorens een lange
opname te maken.
1
2
3
Selecteer de opnamestand.
Zie "De opnamestand wijzigen" op de achterzijde voor meer
informatie.
Kies de map.
Zie "De map selecteren" voor meer informatie.
De maximale opnameduur voor
alle mappen is als volgt. U kunt
berichten met de maximale
opnameduur opnemen in één map.
HQ*
7 u. 20 min.
SP**
19 u. 35 min.
LP***
32 u. 10 min.
(u.: uren/min.: minuten)
* HQ: stand voor hoge kwaliteit
(monogeluid)
** SP: opnamestand Standard Play
(monogeluid)
*** LP: opnamestand Long Play
(monogeluid)
Aanduiding voor
restgeheugen
de opname tijdelijk
te onderbreken*
Druk op zXREC/PAUSE.
In de opnamepauzestand knippert de OPR aanduiding
rood en knippert "PAUSE" in het display.
• De geavanceerde VOR functie is ingeschakeld. Stel
VOR in op "OFF".
de pauzestand te
verlaten en de opname
te hervatten
Opnameniveau onstabiel (bij het opnemen
van muziek, enzovoort).
Druk op zXREC/PAUSE.
De opname wordt vanaf dat punt hervat.
(Druk op xSTOP om te stoppen met opnemen nadat
de opname tijdelijk werd onderbroken.)
de huidige opname
te beluisteren
Druk op xSTOP om de opname te stoppen en druk
vervolgens op NxPLAY/STOP.
de huidige opname
meteen te beluisteren
Druk op NxPLAY/STOP tijdens de opname.
Maak het deksel van de batterijhouder
vast indien het is losgekomen, zoals de
afbeelding laat zien.
Het toestel werkt niet.
• De batterijen zijn verkeerd geplaatst.
• De batterijen zijn bijna leeg.
• De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD
schakelaar. (Wanneer u op een toets drukt,
knippert "HOLD" drie keer.)
De luidspreker produceert geen geluid.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of
wanneer u de batterijen vervangt door nieuwe. Zie stap 2 tot 3 onder "Stap 2: De
klok instellen" om datum en tijd in te stellen.
• De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.
• Het volume staat uit.
"FULL" verschijnt en u kunt niet beginnen
met opnemen.
• Het geheugen is vol. Wis enkele berichten.
• De gekozen map bevat 99 berichten. Kies een
andere map of wis enkele berichten.
Ruis is hoorbaar.
• Tijdens het opnemen werd over het toestel
gewreven of gekrast, bijvoorbeeld met een vinger,
wat hoorbaar kan zijn in de opname.
• Tijdens het opnemen of afspelen stond het toestel
te dicht bij een wisselstroombron, een
fluorescentielamp of een mobiele telefoon.
• De stekker van de aangesloten microfoon is vuil.
Reinig de stekker.
• De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon is
vuil. Maak de stekker schoon.
Opnameniveau te laag.
1
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
De menustand van het toestel
wordt geactiveerd.
2 Druk op – . of >+ om "SET
DATE" weer te geven.
3 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het jaar knipperen.
2
Stel de datum in.
1 Druk op – . of >+ om de
cijfers voor het jaar te kiezen.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de maand knipperen.
3 Stel achtereenvolgens maand en dag
in, en druk dan op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het uur knipperen.
U kunt een bericht niet splitsen.
De maximale opnameduur kan niet worden
benut.
• Als u berichten opneemt in een combinatie van de
HQ-, SP- en LP-stand, varieert de opnameduur
van de maximumopnameduur in de HQ-stand tot
de maximumopnameduur in de LP-stand.
• U kunt geen opnamen meer maken als in elke map
99 berichten zijn opgenomen.
• Wegens de beperkingen van het ICopnamesysteem, neemt dit toestel op in de
minimale opname-eenheid. Als de lengte van elk
bericht niet kan worden gedeeld door de minimale
opname-eenheid, kan de resterende opnameduur
meer afnemen dan de totale lengte van de
berichten.
1 Tip
Het toestel werkt niet naar behoren.
• Verwijder de batterijen en plaats deze terug.
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten bij
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kunnen
worden gewist.
U hoeft zXREC/PAUSE niet ingedrukt te houden tijdens het opnemen.
Stop de opname.
NxPLAY/STOP
3
Stel de tijd in.
1 Druk op – . of >+ om de
cijfers voor het uur te kiezen.
– .(controleren)
achteruit te zoeken tijdens Houd – . ingedrukt tijdens de opname of in de
het opnemen (controleren) opnamepauzestand. De opnamestand wordt
beëindigd en het controleren van de huidige opname
wordt gestart. Het afspelen wordt vanaf dat punt
gestart zodra u de toets loslaat.
de microfoongevoeligheid U kunt de microfoongevoeligheid selecteren met het
te kiezen
menu. Zie "De microfoongevoeligheid selecteren"
voor meer informatie.
H (hoog): voor opname in een stille en/of grote
ruimte.
L (laag): voor dicteren of opname in een luidruchtige
omgeving.
De map selecteren
3 Stel de minuten in.
4 Druk op NxPLAY/STOP wanneer
het tijdsignaal weerklinkt.
"SET DATE" verschijnt weer in het
display.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de minuten
knipperen.
Druk op xSTOP.
Het toestel stopt aan het
begin van de huidige
opname.
* Ongeveer 1 uur nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt de
opnamepauzestand automatisch verlaten en schakelt het toestel over naar de
stopstand.
Geef "06Y" weer om de datum in te stellen op het jaar 2006.
De resterende tijd die wordt weergegeven
in het display, is korter dan de tijd die
wordt weergegeven in de bijgeleverde
"Digital Voice Editor" software.
• Er is een bepaalde hoeveelheid geheugen vereist
voor de werking van het toestel. Die hoeveelheid
wordt afgetrokken van de resterende tijd. Dit is de
reden voor het verschil.
Aanduiding voor
restgeheugen
Geef het klokinsteldisplay weer.
• De datum en de tijd van de opname worden niet
weergegeven als u het bericht hebt opgenomen
terwijl de klok niet was ingesteld.
• U kunt een bericht niet splitsen in een map die 99
berichten bevat.
• Als u berichten vaker splitst, wordt het wellicht
onmogelijk om berichten te splitsen.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de
laatste seconde van het bericht.
* Het display gekozen
met de DISPLAY/
MENU toets
verschijnt.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u de batterijen vervangt door nieuwe.
In dit geval volgt u de procedure vanaf stap 2.
"--Y--M--D" of "--:--" verschijnt.
"--Y--M--D" of " --:--" verschijnt in het REC
DATE display.
OPR aanduiding
(licht rood op tijdens
het opnemen.)
Stap 2: De klok instellen
De opname wordt onderbroken.
• De klok is niet ingesteld.
2 Spreek in de
ingebouwde
microfoon.
Opnamestand
Huidig berichtnummer
Teller*
zXREC/PAUSE
• Stel met het menu de microfoongevoeligheid in op
"H" (hoog).
• Dit toestel regelt automatisch het opnameniveau
tijdens vergaderingen, enzovoort en is niet
geschikt voor het opnemen van muziek.
Start de opname.
1 Druk op zXREC/PAUSE.
4
5 Druk op de xSTOP toets om de
menustand te verlaten.
Als het toestel meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt in de stopstand,
wordt de huidige tijd in het display
weergegeven.
1
Dit toestel heeft geen aan/uit-schakelaar. Het display is altijd zichtbaar.
Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt weergegeven in het display.
2
Druk op – . of > + om "FOLDER" te selecteren
en druk op NxPLAY/STOP.
3
Druk op – . of > + om de gewenste map te
selecteren en druk op NxPLAY/STOP.
4
1 Tip
2
Druk op – . of > + om "SENS" te selecteren en
druk op NxPLAY/STOP.
3
Druk op – . of > + om "H" (hoge gevoeligheid)
of "L" (lage gevoeligheid) te selecteren en druk op
NxPLAY/STOP.
4
Druk op xSTOP om de menustand te sluiten.
Opmerkingen
Doe dit
Voordat u het toestel wegbrengt voor reparatie, moet
u de volgende punten controleren. Indien het
probleem hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg dan
de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt weergegeven in het display.
Maximale opnameduur
Om
Verhelpen van storingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen
met dit toestel.
• Als u de batterijen vervangt door
nieuwe, wordt het klokinsteldisplay
weergegeven. U moet dan de datum
en tijd opnieuw instellen.
Opgenomen berichten en de
alarminstelling blijven echter
behouden.
• Vervang altijd beide batterijen door
nieuwe.
• Laad geen droge batterijen op.
• Wanneer u het toestel gedurende
lange tijd niet gebruikt, verwijder
dan de batterijen om beschadiging
door batterijlekkage en corrosie te
vermijden.
• Er worden gegevens geopend als
"ACCESS" in het display verschijnt
of als de OPR aanduiding oranje
knippert. Als dit het geval is, moet u
de batterijen niet verwijderen. Doet
u dit wel, dan kunnen de gegevens
worden beschadigd.
1
Opmerking bij de opname
Wanneer u tijdens de opname met
bijvoorbeeld uw vinger tegen het
toestel wrijft, kan er ruis worden
opgenomen.
Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map verandert, neemt u de
volgende keer op in dezelfde map.
Plaats beide batterijen
eerst met de – polen.
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF
INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK,
ONGEVALLEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE
WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT
PRODUCT OF DOOR HET GEBRUIK VAN WELK
PRODUCT DAN OOK.
Opmerkingen
U kunt maximaal 99 berichten opnemen in elk van de vier mappen (A, B, C en
D). Een nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatst
opgenomen bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen met opnemen zonder
eerst het einde van de laatste opname te moeten zoeken.
• Als u wilt opnemen met betere
geluidskwaliteit, selecteert u de
stand HQ. Zie "De opnamestand
wijzigen" op de achterzijde als u de
opnamestand wilt wijzigen.
• Voordat u een lange opname maakt,
moet u de batterijaanduiding
controleren.
• De maximale opnameduur en het
aantal berichten dat u kunt maken,
verschillen afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
• Wanneer u berichten opneemt in een
combinatie van de standen HQ, SP
en LP, ligt de maximale
opnameduur tussen de maximale
opnameduur in de stand HQ en die
in de stand LP.
• Wegens de beperkingen van het ICopnamesysteem neemt dit toestel
altijd minimaal ongeveer 2 seconden
op (de minimale opname-eenheid).
Hierdoor kunnen de volgende
problemen optreden:
– Wanneer een bericht korter is dan
de minimale opname-eenheid,
wordt het toch geteld als ongeveer
2 seconden, zodat de resterende
opnameduur met meer dan de
effectieve duur van het bericht
afneemt.
– Wanneer het bericht langer is dan
de minimale opname-eenheid,
neemt de resterende opnameduur
af met meer dan de effectieve duur
van het bericht als de duur niet
helemaal deelbaar is door de
minimale opname-eenheid.
– De som van het cijfer op de teller
(verstreken opnameduur) en de
resterende opnameduur kan
kleiner zijn dan de maximale
opnameduur van het toestel.
Printed in China
Informatie
Bij continu gebruik kunt u ongeveer
11 uur opnemen/7,5 uur afspelen in
de HQ-stand en ongeveer 22 uur
opnemen/11 uur afspelen in de SP- en
LP-standen.
* Met LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) van Sony
* Bij afspelen via de interne luidspreker
met een gemiddeld volumeniveau
De batterij kan minder lang
meegaan afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Berichten opnemen
Druk op xSTOP om de menustand te sluiten.
Huidige map
Berichten afspelen
1
2
Kies de map.
Zie "De map selecteren" voor meer informatie.
Kies het berichtnummer.
Druk op – . of >+
om het gewenste
berichtnummer te
tonen.
– .: voor een lager
berichtnummer
Gekozen berichtnummer
Aantal
berichten
in een
map
Teller*
>+: voor een hoger
berichtnummer
* Het display gekozen met de DISPLAY/MENU toets (zie achterkant) verschijnt.
3
Start de weergave.
i (oortelefoon)
aansluiting
1 Druk op NxPLAY/STOP.
OPR aanduiding
(licht groen op tijdens de
weergave.)
2 Regel het volume
met de VOL regelaar.
Teller (of de gekozen
weergavestand)
Knippert
Wanneer de resterende opnameduur
nog 5 minuten bedraagt, knippert het
laatste segment. Als de stand voor de
resterende opnameduur is
geselecteerd, knippert de resterende
opnameduur ook wanneer de
resterende tijd nog 1 minuut bedraagt.
Als het geheugen vol is, stopt de
opname automatisch en knippert
"FULL" met een alarmsignaal in het
display. Wis eerst enkele berichten
alvorens door te gaan met opnemen.
Opmerkingen
• Indien u op zXREC/PAUSE drukt
wanneer het geheugen vol is,
knippert "FULL" en weerklinkt er
een alarmsignaal. Wis enkele
berichten alvorens u weer begint op
te nemen.
• Indien u op zXREC/PAUSE drukt
nadat u 99 berichten hebt opgenomen,
knippert "FULL" en weerklinkt er een
alarmsignaal. Kies een andere map of
wis enkele berichten.
Opname automatisch
laten starten bij geluid —
Geavanceerde VOR functie
Als VOR (Voice Operated
Recording) is ingesteld op ON in
het menu, start de opname wanneer
de recorder geluid waarneemt.
("VOR" wordt weergegeven in het
display.)
De opname stopt zodra er geen
geluid wordt waargenomen. ("VOR
PAUSE" knippert in het display.)
Opmerking
De VOR functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid.Stel met het menu
de microfoongevoeligheid in op "H"
(hoog) of "L" (laag). Stel VOR in op
OFF als u niet tevreden bent met de
kwaliteit van de opname na het
wijzigen van de
microfoongevoeligheid of als u
belangrijke opnamen moet maken.
Druk NxPLAY/STOP tijdens de
weergave langer dan een seconde
in.
" " verschijnt en het gekozen
bericht wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Druk nogmaals op NxPLAY/
STOP om de normale weergave te
hervatten. Druk op xSTOP om de
weergave te stoppen.
Alle berichten in een map
continu afspelen —
Continuous Play
U kunt de continuweergavestand
kiezen met CONT in het menu.
Wanneer u CONT op ON zet, kunt
u alle berichten in een map na
elkaar afspelen.
Vooruit/achteruit zoeken
tijdens de weergave
(zoeken/controleren)
Tijdens het opnemen vermindert de
aanduiding voor restgeheugen
segment per segment.
Het geheugen
is bijna vol.
Een bericht herhaaldelijk
afspelen — Repeat Play
Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen.
Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.
xSTOP
Om vooruit te zoeken, houdt u
>+ ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Om achteruit te zoeken, houdt u
– . ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Wanneer u >+ of – .
ingedrukt houdt, gaat het toestel
sneller zoeken.
Tijdens de eerste 7 seconden van
zoeken/controleren is het
weergavegeluid versneld hoorbaar.
Bij het zoeken met hogere snelheid
is het weergavegeluid niet
hoorbaar.
Tijdens zoeken/controleren is de
teller zichtbaar, ongeacht de
weergavestand.
1 Tip
Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin van het volgende
bericht. Wanneer de continu-weergavefunctie op "ON" staat (zie achterkant),
stopt het toestel nadat alle berichten in een map zijn afgespeeld.
Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het toestel bij het
begin van het laatste bericht.
Alleen luisteren
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet bijgeleverd) aan op de i
(oortelefoon) aansluiting. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch
uitgeschakeld. Wrijf de hoofdtelefoonstekker schoon wanneer er ruis hoorbaar is.
Bijkomende handelingen
Om
Doe dit
te stoppen in de huidige positie
Druk op NxPLAY/STOP of xSTOP.
Om de weergave vanaf dat punt te hervatten,
drukt u nogmaals op NxPLAY/STOP.
naar het begin te gaan
van het huidige bericht
Druk eenmaal op – ..*
naar het volgende
bericht te gaan
Druk eenmaal op >+.*
naar vorige berichten
te gaan/naar de
volgende berichten
te gaan
Druk herhaaldelijk op – .of >+.
(Houd de toets in de stopstand ingedrukt om
berichten te blijven overslaan.)
* Deze handelingen zijn beschikbaar als de functie EASY-S (Easy Search) in het menu
is ingesteld op "OFF".
Bij snelle weergave aan het eind van
het laatste bericht, knippert "END" 5
keer. (Het weergavegeluid is niet
hoorbaar.) Wanneer u – .
ingedrukt houdt terwijl "END"
knippert, worden de berichten snel
afgespeeld en wordt normale
weergave hervat wanneer u de toets
loslaat.
Wanneer "END" stopt met knipperen
en de OPR aanduiding uitgaat, stopt
het toestel bij het begin van het
volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht te lang is
en u de weergave later in het bericht
wilt starten, houdt u >+ ingedrukt
om het bericht volledig af te spelen en
drukt u op – . terwijl "END"
knippert om terug te gaan naar het
gewenste punt.
(Voor andere berichten dan het laatste,
gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u achteruit
tot het gewenste punt is bereikt.)
Snel een punt zoeken
waar u het afspelen wilt
starten (Easy Search)
Als EASY-S is ingesteld op "ON" in
het menu, kunt u ongeveer 10
seconden vooruitspoelen door te
drukken op >+. Deze functie is
handig als u een gewenst punt in een
lange opname wilt zoeken. ("EASY-S"
wordt weergegeven in het display.)
BVerschillende manieren van opnemen
Berichten wissen
Een opname toevoegen
U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijk
wissen.
Houd er rekening mee dat wanneer een opname is gewist, deze niet meer kan
worden hersteld.
Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt u geen
opnamen toevoegen zodat u niet per ongeluk een bericht
wist. Als u een opname wilt toevoegen aan een eerder
opgenomen bericht of een opname wilt overschrijven,
moet u de REC-OP instelling wijzigen met de
onderstaande procedure.
1
Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en
worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.
Voor het wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
2
Bericht 3 wissen
Na het wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt
weergegeven in het display.
1 Druk op ERASE terwijl u het bericht
afspeelt dat u wilt wissen of houd
ERASE langer dan 1 seconde
ingedrukt in de stopstand.
Er weerklinkt een pieptoon en het
berichtnummer en "ERASE" knipperen
terwijl het hele bericht 10 keer wordt
afgespeeld.
Wissen annuleren.
2 Druk op ERASE terwijl het bericht
wordt afgespeeld.
Het bericht wordt gewist en de resterende
berichten worden hernummerd. (Indien u
bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4
hernummerd als Bericht 3. Na het wissen
stopt het toestel aan het begin van het
volgende bericht.)
Splits eerst het bericht en volg
daarna de procedure om het bericht
te verwijderen.
3
Druk op xSTOP voor stap 2.
Druk op – . of >+ om
"REC-OP" weer te geven en druk
op NxPLAY/STOP.
4
Een bericht gedeeltelijk
wissen
Druk op – . of >+ om "ON"
te selecteren en druk op
NxPLAY/STOP.
Bericht 1
Druk op – . of >+ om
"ADD" of "OVER" te selecteren
en druk op NxPLAY/STOP.
Druk op xSTOP om de
menustand te sluiten.
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3
Lege ruimte
Bericht 1 Bericht 2
Lege ruimte
Bericht 1 Bericht 2
1 Gebruik
DISPLAY/MENU
om de map te
selecteren die u
wilt wissen.
(Zie "De map
selecteren" op de
voorzijde voor
meer informatie.)
Bericht 3
Wissen annuleren.
Druk op xSTOP voor stap 3.
Bericht 3
2 Druk op xSTOP en houd ERASE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
"ALL ERASE" knippert
gedurende 10 seconden.
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde opname
Bericht 4
Bericht 4
Toegevoegde nieuwe opname in Bericht 3
Houd tijdens het afspelen
zXREC/PAUSE ingedrukt.
De "REC" aanduiding wordt weergegeven.
"ADD" of "OVER" knippert en het
toestel stopt in de opnamepauzestand.
2
Druk nogmaals op zXREC/PAUSE
als "ADD" of "OVER" knippert.
De OPR aanduiding gaat rood branden. Het
overschrijven of toevoegen van een opname wordt
gestart.
Voorkant
3
OPR (operation) aanduiding
ERASE
xSTOP
Opnemen met een externe
microfoon of andere apparatuur
1 Sluit een microfoon met stekkervoeding of
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
– .(controleren/snel terugspoelen)/
>+ (zoeken/snel vooruitspoelen)
(SELECT)
andere apparatuur aan op de
aansluiting.
Luidspreker
* Naast de regelaar bevindt zich een voelstip om aan te
geven in welke richting u het volume verhoogt.
**De toets is voorzien van een voelstip.
(microfoon)
Mapaanduiding
Alarmaanduiding
Geselecteerd berichtnummer
REC DATE (opnamedatum)
aanduiding
REMAIN aanduiding
Haak voor draaglus
(niet bijgeleverd)
2
Aanduiding voor
restgeheugen
Aanduiding voor
opnamestand
REC (opname)
aanduiding
Repeat Play aanduiding
EASY-S (Easy Search)
aanduiding
Aantal berichten in een
map/menuaanduiding/
teller/aanduiding voor
resterende tijd/
aanduiding voor
opnamedatum/
aanduiding voor huidige
tijd/berichten
3
2 Druk op – . of > + om
de jaarcijfers te selecteren en
druk op NxPLAY/STOP.
De maandcijfers knipperen.
Opmerkingen
• U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet gelijk hebt
gezet of als het gekozen bestand geen bericht bevat (het
toestel schakelt niet over naar de alarm-instelstand wanneer
u op DISPLAY/MENU drukt in stap 2).
• Als u het alarm probeert in te stellen om een bericht af te
spelen op een reeds ingesteld tijdstip, verschijnt "PRE SET"
om nieuwe instellingen te voorkomen.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het afspelen van een
ander bericht met alarm, stopt het afspelen en wordt het
nieuwe bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het opnemen,
weerklinkt het alarmsignaal gedurende 10 seconden na het
einde van de opname en begint het afspelen. "," knippert
wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
• Als er tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is
bereikt, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de
menustand, weerklinkt het alarmsignaal en wordt de
menustand verlaten.
• Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld
wist, wordt de alarminstelling geannuleerd.
• Als u een bericht splitst waarvoor een alarm is ingesteld,
stopt het afspelen op het punt waar u het bericht hebt
gesplitst.
• U kunt het afspeelvolume regelen met de VOL regelaar.
• Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het
alarm gedurende 10 seconden na het wissen en start de
weergave.
• Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling
niet geannuleerd. Zie hieronder om de alarminstelling te
annuleren.
De alarminstelling annuleren of wijzigen
1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en
druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU om de
menustand te openen.
2 Druk op – . of > + om "ALARM ON" te
selecteren.
3 Druk op NxPLAY/STOP tot "ON" gaat knipperen.
4 De alarminstelling annuleren: druk op – . of >+
tot "OFF" gaat knipperen en druk op NxPLAY/STOP.
De alarminstelling wijzigen: druk op NxPLAY/
STOP. Als de alarmdatum wordt weergegeven, voert u
stap 3 tot en met 6 uit van "Berichten op een bepaald
tijdstip afspelen met alarm" om de alarminstelling te
wijzigen.
5 Druk op xSTOP om de menustand te verlaten.
Toevallige bediening voorkomen
— HOLD functie
Wanneer een externe microfoon is aangesloten, wordt de
ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld.
Wanneer een microfoon met stekkervoeding is
aangesloten, wordt de microfoon automatisch gevoed
door de IC recorder.
Druk op – . of > + om
"MOVE" te selecteren en druk op
NxPLAY/STOP.
4
Om eenmaal per week af te
spelen
Druk op – . of >+ om de
dag van de week te kiezen.
Om elke dag op hetzelfde
tijdstip af te spelen
Druk op – . of >+ om
“DAILY” te kiezen.
Audiokabel
met verzwakker
(niet
bijgeleverd)
EAR,
EARPHONE, v
of REC OUT
ministekker
(stereo of
mono)
Cassetterecorder,TV, radio,
enzovoort
2
Volg de stappen onder "Berichten opnemen"
om berichten op te nemen.
5
Schuif de HOLD schakelaar naar "ON"."HOLD" knippert
drie keer. Hiermee wordt aangegeven dat alle functies van
de toetsen zijn vergrendeld.
Als de HOLD functie wordt geactiveerd in de stopstand,
wordt het display uitgeschakeld nadat "HOLD" is
weergegeven.
Opmerking
Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd tijdens de
opname, annuleer dan eerst de HOLD functie voor u de
opname beëindigt.
1 Tip
U kunt de alarmweergave stoppen, ook al is de HOLD functie
geactiveerd. Om het alarm of de weergave te stoppen, drukt u
op xSTOP.
Weergavestand selecteren
Stel de alarmtijd in.
U kunt de weergavestand selecteren voor de stop-,
opname- en weergavestand.
Bij elke druk op DISPLAY/MENU verandert de
weergavestand zoals hieronder afgebeeld:
Stel het alarmsignaal in.
1 Druk op – . of > + om het
alarmsignaal te selecteren. U
kunt kiezen uit “B-PLAY” (het
afspelen starten na het
alarmsignaal) of “B-ONLY”
(alleen het alarmsignaal).
Druk op NxPLAY/STOP.
Druk op xSTOP om de
menustand te sluiten.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
“ALARM ON” wordt
weergegeven.
7
Druk op xSTOP om de
menustand te verlaten.
Het verplaatsen van berichten annuleren
1 Weergave van de huidige tijd
Als u het toestel langer dan 3 seconden in
de stopstand laat staan, verschijnt de
huidige tijd in het display, ongeacht de
geselecteerde weergavestand.
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
1
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE” wordt
weergegeven in het display.
2
2
Druk op – . of >+ om
“BEEP ON (of OFF)” weer te
geven en druk op NxPLAY/
STOP.
Druk op – . of >+ om “LED”
weer te geven en druk op
NxPLAY/STOP.
“ON (of OFF)” knippert.
3
Opmerking
“,” verschijnt wanneer het bericht met de alarminstelling
wordt gekozen.
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het alarmsignaal
ongeveer 10 seconden en wordt het gekozen bericht
afgespeeld. (Als u “B-ONLY” hebt geselecteerd,
weerklinkt alleen het alarmsignaal.)
Tijdens het afspelen knippert “ALARM” in het display.
Na de weergave stopt het toestel automatisch aan het begin
van dat bericht.
Opmerkingen
Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren
• Controleer of de stekkers stevig vastzitten.
• Wij raden u aan een proefopname te maken om de
aansluitingen en de volumeregeling te controleren.
• Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sony-apparatuur,
moet u de betreffende gebruiksaanwijzing raadplegen.
Druk op NxPLAY/STOP. Het bericht wordt weer vanaf
het begin afgespeeld.
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is voltooid.
4
B
m
Resterende tijd (REMAIN):
In de afspeelstand: de
resterende tijd van één bericht.
In de stop- en opnamestand: de
resterende opnameduur.
m
Opnamedatum (REC DATE)*:
De datum waarop het huidige
bericht is opgenomen.
Opnametijd (REC DATE)**:
De tijd waarop het huidige
bericht is opgenomen.
“ON” (of “OFF)” knippert.
3
Druk op – . of >+ om “OFF”
te selecteren en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is nu voltooid.
4
Druk op xSTOP om de
menustand te sluiten.
Druk op xSTOP om de
menustand te verlaten.
De “Digital Voice Editor”
software gebruiken
De opnamestand wijzigen
HQ: u kunt opnemen met hoge geluidskwaliteit
(monogeluid).
SP: u kunt opnemen met beter geluid (monogeluid).
LP: u kunt langer opnemen (monogeluid).
1
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
2
Controleer of “MODE” wordt
weergegeven en druk op
NxPLAY/STOP.
“HQ (of SP, LP)” knippert.
3
4
Druk op – . of >+ om
“HQ”, “SP” of “LP” te selecteren
en druk op NxPLAY/STOP.
Alle berichten in een map
continu afspelen
CONT ON:
u kunt alle berichten in een map continu
afspelen.
CONT OFF: de weergave stopt aan het eind van elk
bericht.
1
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
2
Druk op – . of >+ om
“CONT” weer te geven en druk
op NxPLAY/STOP.
“OFF (of ON)” knippert.
4
Naar USBaansluiting
van IC
Recorder
Verbindingskabel
(bijgeleverd)
Naar USBaansluiting van
de computer
Druk op xSTOP om de
menustand te sluiten.
De instelling wordt actief en het
normale scherm wordt
weergegeven.
Als het toestel meer dan 3
seconden niet wordt gebruikt,
wordt de huidige tijd en de
geselecteerde opnamestand in het
display weergegeven.
3
Als u de IC Recorder op de computer aansluit met de
bijgeleverde USB-kabel, kunt u de “Digital Voice Editor”
software gebruiken voor het volgende:
• Berichten van de IC Recorder opslaan op de vaste schijf
van de computer.
• Berichten van de computer overbrengen naar de IC
Recorder.
• Berichten op de computer afspelen of bewerken.
• Gesproken e-mailberichten verzenden met MAPI emailsoftware.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de bijgeleverde
“Digital Voice Editor 2” software voor meer informatie.
Aansluiting
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is nu voltooid.
Teller:
Verstreken weergave-/
opnameduur van een bericht
m
Druk op xSTOP voor stap 5.
Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar een andere map
gekopieerd. Wanneer u een bericht naar een andere map
verplaatst, wordt het in de vorige map gewist.
1
De HOLD functie annuleren
De uurcijfers knipperen.
2 Druk op – . of >+ om
de minuutcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
“B-PLAY” wordt weergegeven.
Het bericht wordt naar de
doelmap verplaatst.
6
Tijdens het opnemen of afspelen gaat de OPR (operation)
aanduiding branden of knipperen. U kunt de OPR
aanduiding zelfs tijdens de werking uitschakelen.
HOLD
Schuif de HOLD schakelaar naar "OFF".
De OPR aanduiding (LED)
uitschakelen
een pieptoon weerklinkt ter bevestiging van
een handeling.
BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon, behalve voor
het alarm en de timer.
Druk op NxPLAY/STOP.
1 Druk op – . of >+ om
de uurcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
De minuutcijfers knipperen.
Druk op – . of > + om de
map te selecteren waarnaar u
het bericht wilt verplaatsen (C in
dit geval).
Opnemen van andere apparatuur
(microministekker (mono)
foon)
4
6
5
BEEP ON:
4 Druk op – . of >+ om
de dagcijfers te kiezen.
Selecteer het bericht dat u wilt
verplaatsen terwijl het toestel is
gestopt.
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot "MODE"
wordt weergegeven in het
display.
De pieptoon uitschakelen
De instelling is nu voltooid.
3 Druk op – . of >+ om
de maandcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
De dagcijfers knipperen.
De aanduiding voor de doelmap
knippert.
ministekker (mono)
Externe
microfoon
(niet bijgeleverd)
Batterijaanduiding
USB-aansluiting
1 Druk op NxPLAY/STOP
terwijl “DATE” knippert.
De jaarcijfers knipperen.
Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar map C
1
Druk op xSTOP terwijl het alarmsignaal weerklinkt. U
kunt zelfs stoppen wanneer de HOLD functie is
ingeschakeld.
Stel de alarmdatum in.
Voor weergave op een bepaalde datum
(het bericht wordt elk jaar op dezelfde dag en
hetzelfde tijdstip afgespeeld tot het wordt gewist)
U kunt opgenomen berichten verplaatsen naar een andere
map.
(microfoon)
Bij het opnemen met een externe
microfoon
Display
Microfoongevoeligheid
3
Berichten verplaatsen naar een
andere map — Move functie
VOL (volume) regelaar*
zXREC (opnemen)/PAUSE
Batterijhouder
Opmerkingen
De alarminstelling annuleren voor het
afspelen begint
Opmerkingen
Display
DIVIDE
5 Druk op NxPLAY/STOP.
“DATE” knippert in het display.
• Als er 99 berichten zijn opgenomen in een map, kunt u geen
berichten splitsen. In dit geval moet u het aantal berichten
verminderen tot 98 of minder door onnodige berichten te
verwijderen of bepaalde berichten naar een andere map te
verplaatsen voordat u een bericht splitst.
• Als u een bericht splitst met een alarminstelling, blijft de
instelling alleen van kracht voor het eerste deel van het
gesplitste bericht.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de laatste
seconde.
• Als u regelmatig een bericht splitst, wordt het wellicht
onmogelijk om een bericht te splitsen.
• Als een bericht eenmaal is gesplitst, kunt u de gesplitste
berichten niet samenvoegen met de IC Recorder. Gebruik de
bijgeleverde software om de gesplitste berichten samen te
voegen.
Druk op xSTOP om de opname te stoppen.
• U kunt geen opname toevoegen of overschrijven als er
onvoldoende geheugen beschikbaar is.
• Het toegevoegde of overschreven gedeelte van een bericht
wordt in dezelfde opnamestand (HQ, SP of LP) opgenomen.
(microfoon) aansluiting
Achterkant
Het gesplitste bericht afspelen
1Gesplitste berichten doorlopend afspelen
Het verwijderde
deel van Bericht 3
DISPLAY/MENU
De berichtnummers lopen op.
Na het
toevoegen van
een opname
1
4 Druk op – . of > + om
“ON” te selecteren.
“ON” gaat knipperen.
Bericht 4
Selecteer ON bij CONT in het menu zoals wordt beschreven in
"Alle berichten in een map continu afspelen".
Bericht 4
Bericht 3
i (oortelefoon) aansluiting
Bericht 3
Bericht 3
Het beginpunt van de nieuwe opname
MIC (ingebouwde microfoon)
Bericht 2
Tijdens de
weergave van
Bericht 3
Als "OVER" is geselecteerd in het menu
U kunt een opgenomen bericht vanaf een bepaald punt
overschrijven met een nieuwe opname. Het gedeelte van
het bericht na het geselecteerde punt wordt gewist.
Onderdelen en bedieningselementen
Bericht 1
Druk op – . of >+ om het berichtnummer weer te
geven omdat de gesplitste berichten afzonderlijke
berichtnummers hebben.
Bericht 3
3 Druk op NxPLAY/STOP.
“OFF” begint te knipperen.
Bericht 3
U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt
afgespeeld.
Als "ADD" is geselecteerd in het menu
De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht
geplaatst en beschouwd als onderdeel van het bericht.
3 Druk op ERASE
terwijl het display
knippert.
Opmerking
“ALARM OFF (of ON)” verschijnt niet en het alarm
kan niet worden ingesteld wanneer de klok niet is
ingesteld of de gekozen map geen bericht bevat.
Een bericht wordt gesplitst.
Een opname toevoegen aan een
eerder opgenomen bericht
Map B
Bericht 3
Bericht 2
Schakel over naar alarminstelling.
2 Druk op – . of > + om
“ALARM OFF” te selecteren.
(Als het alarm al is ingesteld op
het geselecteerde bericht, wordt
“ALARM ON” weergegeven. Als
u de instelling niet wilt wijzigen,
drukt u op xSTOP en sluit u de
menustand.)
• Als u op DIVIDE drukt tijdens het afspelen:
Het bericht wordt in tweeën gesplitst op
het punt waar u op de toets hebt gedrukt
en het nieuwe berichtnummer en
"DIVIDE" knipperen drie keer. De
berichtnummers van de volgende
berichten worden met één verhoogd.
Bericht 1
Selecteer de map (zie “De map
selecteren” op de voorzijde
voor meer informatie) en geef
het bericht weer dat u met een
alarmsignaal wilt afspelen.
1 Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
“MODE” wordt weergegeven
in het display.
U kunt een bericht splitsen in de opnamepauzestand.
Selecteer "OFF" in stap 3 en druk op NxPLAY/STOP.
bijvoorbeeld
Map A
Bericht 2
2
1 Tip
Toevoegen van opnamen voorkomen
Alle berichten in een map wissen
1
Een bericht wordt gesplitst.
De opname gaat door
•ADD: hiermee wordt een bericht
toegevoegd aan een eerder
opgenomen bericht
•OVER: hiermee overschrijft u een opname.
5
U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal laten
afgaan en een geselecteerd bericht afspelen. Als u “BONLY” in stap 6 selecteert, weerklinkt alleen een
alarmsignaal en wordt het afspelen niet gestart.
Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht
op DIVIDE bij het punt waar u het bericht wilt splitsen.
De instelling wordt gewijzigd.
Andere berichten wissen
Herhaal stap 1 en 2.
U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen of afspelen.
Het bericht wordt in tweeën gesplitst en het nieuwe
berichtnummer wordt toegevoegd aan het gesplitste bericht.
Als u een bericht splitst, kunt u eenvoudig het punt
terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken van lange
opnamen, zoals een vergadering. U kunt berichten splitsen
tot het totaalaantal berichten in de map 99 is.
• Als u op DIVIDE drukt tijdens het opnemen:
Het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd op het punt waar u op de
toets hebt gedrukt en het nieuwe
berichtnummer en "DIVIDE" knipperen
drie keer. Het bericht wordt in tweeën
gesplitst, maar de berichten worden
zonder onderbreking opgenomen.
Het venster voor het toevoegen van
een opname wordt weergegeven.
Resterende berichten worden hernummerd.
Berichten op een bepaald
tijdstip afspelen met alarm
Een bericht splitsen
Opname toevoegen gebruiken
Berichten afzonderlijk wissen
BOverige functies
Druk op xSTOP om de
menustand te verlaten.
Technische gegevens
Opnamemedia
Ingebouwd flashgeheugen 64 MB, opname in
mono
Opnameduur
HQ: 7 uur 20 minuten
SP: 19 uur 35 minuten
LP: 32 uur 10 minuten
Frequentiebereik
HQ:
260-6 800 Hz
SP/LP: 220-3 400 Hz
Luidspreker
diam. ong. 2,8 cm
Uitgangsvermogen
250 mW
Ingang/uitgang
•Oortelefoonaansluiting (mini) voor 8 - 300 ohm
oortelefoon/hoofdtelefoon
•Microfoonaansluiting (mini, mono)
Stekkervoeding
Minimaal ingangsniveau 0,6 mV
Microfoon met een impedantie van 3 kilo-ohm
of minder
•USB-aansluiting
Voeding Twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat): 3
V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Gewicht (incl. batterijen)
68 g
Bijgeleverde accessoires
Gebruiksaanwijzing (voor de IC Recorder (1)/
voor de software (1))
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) (2)
(alleen voor het Amerikaanse en Canadese
model)
Hoofdtelefoon (1) (behalve het Amerikaanse,
Canadese en Europese model)
Draagtas (1) (behalve het Amerikaanse,
Canadese en Europese model)
USB-kabel (1)
Software (CD-ROM) (1)
Optionele accessoires
Electret condensator microfoon ECM-DM5P,
ECM-CZ10, ECM-Z60, ECM-TL1 (voor
telefoonopname)
Audiokabel RK-G64HG/RK-G69HG (met
uitzondering van Europa)
Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80
Uw dealer beschikt mogelijk niet over alle optionele
accessoires. Vraag uw dealer meer gedetailleerde
informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
* Als de klok niet is ingesteld, wordt "--Y--M--D" weergegeven.
**Als de klok niet is ingesteld, wordt "--:--" weergegeven.
Download PDF

advertising