Sony | ICD-TX800 | Sony ICD-TX800 TX800 digitale voicerecorder TX-serie Gebruiksaanwijzing

NL
Uw nieuwe IC-recorder in gebruik nemen
Opladen
IC-recorder
Opnemen
Gebruiksaanwijzing
Opmerkingen over de handelingen
Toets
(optode
IC-recorder)
Buttons
use
(on the IC recorder)
Geïntegreerde
microfoons
Statuslampje
STOP
 Laad de IC-recorder op.
Met behulp van de meegeleverde USB-kabel sluit u de USBconnector/aansluiting hoofdtelefoon, die zich onder het
kapje van de USB-connector bevindt, aan op de USB-poort
van een ingeschakelde computer. Het opladen begint.
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verschijnt op
.'
de batterij-indicator '
 Koppel de IC-recorder los.
Controleer of het bericht 'Accessing' niet langer op
het display staat weergegeven. Raadpleeg daarna de
Helpgids om de IC-recorder veilig te verwijderen.
Voeding aan
IC-recorder
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar op de IC-recorder naar
'POWER' en houd de schakelaar in die positie totdat het
display wordt weergegeven.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, schuift u de
POWER•HOLD-schakelaar op de IC-recorder naar 'POWER' en
houdt u de schakelaar in die positie totdat 'Power Off' op het
display verschijnt.
Raadpleeg de Helpgids
Dit is de gebruiksaanwijzing met instructies over de
basisfuncties van de IC-recorder.
De Helpgids is een online handleiding.
Raadpleeg de Helpgids als u op zoek bent naar meer
informatie, functies en mogelijke oplossingen wanneer er
een probleem optreedt.
http://rd1.sony.net/help/icd/t80/h_ce/
Controleer de meegeleverde items
•IC-recorder (1)
•Afstandsbediening* (1)
•Stereohoofdtelefoon (1)
•Speciale hoofdtelefoonkabel (1)
•USB-kabel (1)
•Draagtas (1)
•Gebruiksaanwijzing (dit blad)
•Garantiekaart
•Toepassingssoftware, Sound Organizer 2 (installatiebestand
is opgeslagen in het ingebouwde geheugen, zodat u de
toepassing op uw computer kunt installeren.)
*Er is al een lithium-ionknoopcelbatterij geplaatst.
Onderdelen en
bedieningselementen






  
De IC-recorder heeft een
vaste clip op de achterkant.
Deze clip kunt u ergens aan
bevestigen, zoals aan de
zoom van een broekzak.
 Druk op REC.
Controleer of het statuslampje op de IC-recorder rood
brandt om aan te geven dat opname is begonnen.
 Druk op  STOP om de opname te stoppen.
Schuif de HOLD-schakelaar naar het midden.
Om de afstandsbediening in schakelen, drukt u op een van
de knoppen van de afstandsbediening. De afstandsbediening
is klaar voor gebruik zodra het statuslampje op de
afstandsbediening stopt met knipperen.
De afstandsbediening is niet uitgerust met de aan-uitknop.
Het apparaat schakelt automatisch uit in de volgende gevallen:
•als er geen draadloze verbinding met de IC-recorder tot
stand wordt gebracht en de afstandsbediening gedurende
circa 5 minuten niet wordt gebruikt
•als de draadloze verbinding met de IC-recorder tot stand is
gebracht en
––u de IC-recorder uitschakelt
––als de afstandsbediening gedurende ongeveer 2 uur niet
wordt gebruikt
Om de afstandsbediening te gebruiken nadat deze is
uitgeschakeld, volgt u de bovenstaande procedure om de
afstandsbediening in te schakelen en drukt u vervolgens
nogmaals op de gewenste knop op de afstandsbediening.
Onbedoelde acties voorkomen (HOLD)
De IC-recorder en de afstandsbediening zijn beide uitgerust
met een schakelaar om de bediening vast te zetten.
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar op de IC-recorder of de
HOLD-schakelaar op de afstandsbediening naar 'HOLD'.
IC recorder




Geïntegreerde microfoons
Statuslampje
Display
Bluetooth-lampje*¹
Kapje voor de USB-connector
USB-connector/aansluiting hoofdtelefoon (onder het
kapje van de USB-connector)
Knop  STOP
HOLD•POWER-schakelaar*²
Knop  REC
Knop /Weergavesnelheidsregeling (DPC - Digital
Pitch Control)
Ingebouwde antenne*³
Knop STOP
Statuslampje
HOLD-schakelaar
Knop  (naar het begin van de huidige track gaan/
snel achteruitspoelen)
Knop BACK/ HOME*⁴
Knop  (afspelen/enter)*⁵
Knop REC (opnemen/onderbreken)
Knop  (naar het begin van de volgende track gaan/
snel vooruitspoelen)
Knop OPTION
Knop / A-B (Herhalen A-B)
Knop VOL –/+ (volume –/+)*⁵
Knop T-MARK (track mark)
RESET-knop*⁶
Gat voor draagriempje (er is geen riempje meegeleverd
met de IC-recorder.)
Batterijvak*⁷
*¹ Het lampje verandert van kleur of knippert om de status aan te geven van
de Bluetooth-functie of de Bluetooth-koppeling (registratie van het toestel).
*² Door de HOLD•POWER-schakelaar naar 'POWER' te schuiven en hem daar
gedurende 8 seconden of langer te houden wordt de IC-recorder opnieuw
gestart. Zorg ervoor dat het statuslampje niet brandt voordat u de IC-recorder
opnieuw start. Raadpleeg de Helpgids voor uitgebreide instructies.
*³ Bedek de ingebouwde antenne niet met uw hand wanneer u de
afstandsbediening gebruikt. Dit verstoort anders mogelijk de draadloze
verbinding met de IC-recorder.
*⁴ Druk één keer op deze knop om het vorige scherm weer te geven. Houd
deze knop ingedrukt om het menuscherm HOME weer te geven.
*⁵ Er bevindt zich een voelstip op de knop  (afspelen/enter) en naast
de '+' op de knop VOL - /+ (Volume - / +).
*⁶ Druk op deze knop als de afstandsbediening niet lijkt te werken.
*⁷ Er is al een lithium-ionknoopcelbatterij geplaatst.
¼¼ De IC-recorder is niet uitgerust met ingebouwde luidsprekers.
Knippert tweemaal blauw*.
Ingeschakeld.
Brandt gedurende twee
seconden blauw.
Uitgeschakeld.
Knippert vier keer blauw*.
Het resetten van de
afstandsbediening is
voltooid.
Blijft rood branden.
Niet te gebruiken vanwege
batterijtekort.
Knippert afwisselend
blauw en rood.
De registratie van het
apparaat wordt uitgevoerd.
Knippert herhaaldelijk
tweemaal blauw*.
De draadloze verbinding
wordt tot stand gebracht.
Knippert eenmaal blauw*.
De draadloze verbinding
is tot stand gebracht en
de bedieningsknop is
beschikbaar.
*Wanneer de batterij bijna leeg is, brandt het statuslampje van de
afstandsbediening rood.
Bediening met een
smartphone (REC Remote)
Afspelen starten
Display
(op de
Display
window
(onIC-recorder)
the IC recorder)
Toets
(optode
afstandsbediening)
Buttons
use
(on the remote control)
Toets
(optode
afstandsbediening)
Buttons
use
(on the remote control)
Selecteren
(///)
Enter
STOP
Enter
BACK/HOME
VOLUME
+/–-knop
Selecteren
(///)
 Terwijl u op het display kijkt van de IC-recorder,
bedient u de afstandsbediening om ' Recorded
Files' te selecteren in het HOME-menu .
 Selecteer 'Latest Recording', 'Search by REC Date',
'Search by REC Scene' of 'Folders.'
 Kies het gewenste bestand.
Het afspelen wordt gestart.
Met de Bluetooth-functie van de IC-recorder kunt u de
IC-recorder bedienen (opnemen, de opname-instellingen
wijzigen, etc.) met een smartphone.
De IC-recorder bedienen met een smartphone
U moet REC Remote op de smartphone installeren en een
verbinding tot stand brengen met de IC-recorder.
Koppelen betekent dat Bluetooth-apparaten met elkaar
worden geregistreerd om voor het eerst een draadloze
verbinding tot stand te brengen.
Om met behulp van de REC-afstandsbediening een koppeling
te maken met de IC-recorder hebt u de nieuwste versie
van REC-afstandsbediening nodig. Als uw smartphone al is
uitgerust met REC Remote, moet u deze upgraden naar de
nieuwste versie.
 Druk op VOL + of VOL – om het volume aan te passen.
 Druk op  STOP om het afspelen te stoppen.
¼¼ Om de IC-recorder of de afstandsbediening uit de HOLD-status
te halen, schuift u respectievelijk de HOLD•POWER-schakelaar
naar het midden of de HOLD-schakelaar weg van 'HOLD'.
Toets
(optode
afstandsbediening)
Buttons
use
(on the remote control)
¼¼ Nadat u gestopt bent met opnemen, kunt u op  drukken om
het bestand dat u zojuist hebt opgenomen, af te spelen.
Een track mark toevoegen
U kunt een track mark toevoegen op het punt waar u een
bestand later wilt splitsen of waar u tijdens het afspelen naar
wilt zoeken. U kunt aan elk bestand maximaal 98 track marks
toevoegen.
U kunt ook track marks toevoegen tijdens een opname.
Selecteren
(///)
Wanneer u de IC-recorder voor de eerste keer aanzet, wordt
op het display van de IC-recorder het scherm 'Configure Initial
Settings' weergegeven. Met behulp van de afstandsbediening
kunt u de eerste instellingen configureren zoals het selecteren
van de taal voor het display, het instellen van de klok en het
in- /uitschakelen van de pieptoon.
 Schuif de HOLD-schakelaar weg van 'HOLD' om de
afstandsbediening uit de HOLD-status te halen.
Verwijder het gele etiket op de achterkant van de
afstandsbediening wanneer u deze voor de eerste keer
gebruikt.
 Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening
wanneer 'Configure Initial Settings' op het scherm
verschijnt.
Als het statuslampje op de afstandsbediening knippert,
wacht totdat deze stopt met knipperen voordat u verder
gaat naar de volgende stap.
 Druk op  om de eerste instellingen te configureren.
 Selecteer de taal voor het display.
U kunt kiezen uit de volgende talen:
Deutsch (Duits), English (Engels)*, Español (Spaans),
Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch),
Türkçe (Turks)
* Standaardinstelling
Toets
(optode
afstandsbediening)
Buttons
use
(on the remote control)
Selecteren
(///)
OPTION
Enter
¼¼ Om een bestand te verwijderen, moet u de afstandsbediening
bedienen.
Opmerking
Als u een bestand eenmaal hebt verwijderd, kunt u het niet meer
herstellen.
 Terwijl u op het display kijkt van de IC-recorder,
selecteert u via de afstandsbediening in de lijst
met opgenomen bestanden het bestand dat u
wilt verwijderen of speelt u het bestand dat u wilt
verwijderen, af.
 Selecteer 'Delete a File' in het OPTION-menu.
'Delete?' wordt weergegeven en het geselecteerde
bestand wordt afgespeeld zodat u kunt controleren of u
het juiste bestand verwijdert.
 Selecteer 'Yes'.
'Please wait' wordt weergegeven en blijft op het display
staan totdat het geselecteerde bestand is verwijderd.
Stel het huidige jaar, de maand, de dag, het uur en
de minuten in.
¼¼ Als u terug wilt gaan naar het vorige item voor de
klokinstellingen, drukt u op BACK/HOME.
 Selecteer 'Next'
 Selecteer 'Yes' of 'No' om de pieptoon in of uit te
schakelen.
Als u klaar bent met de eerste instellingen, verschijnt
het bericht dat het proces is voltooid, waarna het
menuscherm HOME wordt weergegeven.
Opmerkingen
•U kunt de pieptoon alleen horen via de hoofdtelefoon die is
aangesloten op de IC-recorder.
•U kunt de eerste instellingen later altijd weer wijzigen.
Raadpleeg de Helpgids voor uitgebreide instructies.
 Zoek in Google Play of de App Store naar de app REC
Remote en installeer deze op de smartphone.
 Selecteer op de IC-recorder 'REC Remote' - 'Add
Device (Pairing)' in het HOME-menu en volg de
instructies op het scherm om de Bluetooth-functie in
te schakelen.
 Start op de smartphone REC Remote op en kies in
Verwijderen
Display
(op (on
de IC-recorder)
Display
window
the IC recorder)
Enter


Sluit de stereohoofdtelefoon aan op de USB-connector/
aansluiting hoofdtelefoon op de IC-recorder met de speciale
hoofdtelefoonkabel.
Remote control



Status van de
afstandsbediening
(op de IC-recorder)
Display window
(on the IC recorder)
Display
(op (on
de IC-recorder)
Display
window
the IC recorder)

Aanduiding van het
statuslampje
Voorbereiding voor het luisteren
Statuslampje
Eerste instellingen

De IC-recorder is niet uitgerust met een ingebouwde
luidspreker. Om audiobestanden te beluisteren moet u de
stereohoofdtelefoon (meegeleverd) aansluiten op de ICrecorder met de speciale hoofdtelefoonkabel (meegeleverd).
Gebruik voor het afspelen de afstandsbediening.
Afstandsbediening
IC-recorderAfstandsbediening


microfoons in de richting van de opnamebron wijzen.
Beluisteren
4-699-321-51(1)



 Draai de IC-recorder zodanig dat de geïntegreerde
Het opnemen stopt en op het display wordt 'Saving...'
weergegeven.
ICD-TX800

REC
¼¼
•Opnemen kunt u doen vanaf de IC-recorder of de afstandsbediening.
•Controleer of het apparaat niet meer in de HOLD-status staat
voordat u begint met opnemen.
•U kunt voor elke situatie een opnamescène selecteren door in
het menu OPTION de optie 'Scene Select' te selecteren.
•Wanneer de bedieningsknop van de afstandsbediening
niet werkt, controleert u of:
––de IC-recorder is ingeschakeld.
Standaard schakelt de IC-recorder automatisch uit als u
deze 30 minuten niet gebruikt.
––de afstandsbediening niet meer in de HOLD-status staat.
––de draadloze verbinding met de IC-recorder tot stand
wordt gebracht.
Het statuslampje op de afstandsbediening knippert
terwijl de draadloze verbinding tot stand wordt gebracht.
•Voor de status van de afstandsbediening kunt u de
aanduiding van het statuslampje op de afstandsbediening
controleren.
Het display wordt automatisch
uitgeschakeld
De instelling 'Screen Off Timer' op uw IC-recorder is
standaard ingesteld op '30sec' om de batterij te sparen.
Als u de IC-recorder gedurende 30 seconden niet
gebruikt, wordt het display uitgeschakeld. U kunt de
bedieningsknoppen dan nog steeds gebruiken. Om het
display weer in te schakelen, drukt u op BACK/HOME of
schuift u de HOLD•POWER-schakelaar naar 'HOLD' en
schuift u deze dan terug naar het oorspronkelijke midden.
¼¼ U kunt voorkomen dat het display wordt uitgeschakeld of
de standaardinstelling wijzigen en een ander tijdsinterval
instellen. Houd BACK/HOME ingedrukt, selecteer '
Settings' – 'Common Settings' – 'Screen Off Timer' en
selecteer vervolgens 'No Auto Screen Off,' '15sec,' '30sec,'
'1min,' '3min,' of '5min.'
de lijst met beschikbare apparaten 'ICD-TX800'
(uw IC-recorder). Raadpleeg voor uitgebreide
instructies de Help-functie van REC Remote en de
handleiding die is meegeleverd bij de smartphone.
Nu kunt u de smartphone gebruiken voor het bedienen
van de IC-recorder.
Opmerking
De registratie-informatie van het apparaat (koppelen) wordt in
de volgende gevallen gewist. U moet de apparaten opnieuw
koppelen.
-D
e instellingen op de IC-recorder, smartphone of beide
apparaten worden teruggezet naar de standaardinstellingen,
bijvoorbeeld door initialisatie.
-D
e registratie-informatie van het apparaat (koppelen) is
bijvoorbeeld verwijderd tijdens een reparatieservice.
De Bluetooth-functie van de IC-recorder in- of
uitschakelen
 Selecteer in het HOME-menu 'REC Remote' 'Bluetooth ON/OFF'.
 Selecteer 'ON' om de Bluetooth-functie in te
schakelen. Om de functie weer uit te schakelen,
selecteert u 'OFF'.
¼¼ Door de Bluetooth-functie uit te schakelen bespaart u
batterijvermogen.
Het HOME-menu gebruiken
 Wanneer het venster [Setup Type] wordt
U kunt het HOME-menu voor allerlei functies gebruiken,
waaronder het zoeken en afspelen van een opgenomen
bestand en het wijzigen van de instellingen van de IC-recorder.
Display
(op de
Display
window
(onIC-recorder)
the IC recorder)
weergegeven, selecteert u [Standard] of [Custom]
en klikt u vervolgens op [Next].
Volg de instructies op het scherm en configureer de
installatie-instellingen als u [Custom] selecteert.
 Wanneer het venster [Ready to Install the Program]
wordt weergegeven, klikt u op [Install].
De installatie wordt gestart.
 Wanneer het venster [Sound Organizer has been
Toets
(optodeuse
afstandsbediening)
Buttons
(on the remote control)
Selecteer
(/)
installed successfully.] wordt weergegeven,
selecteert u [Launch Sound Organizer Now] en
klikt u daarna op [Finish].
Opmerking
Enter
BACK/HOME
Mogelijk moet u na het installeren van Sound Organizer uw
computer opnieuw opstarten.
¼¼ Het HOME-menu kunt u bedienen via de afstandsbediening.
 Druk op BACK/HOME en houd deze knop ingedrukt.
Het scherm van het HOME-menu wordt weergegeven
in het display van de IC-recorder.
De items van het HOME-menu staan in deze volgorde:
Music
Recorded
Files
Opnemen
REC
Remote
Settings
Recorded
Files
Opnemen
REC Remote
Settings
Back to XX*
U kunt een van de bestanden die u
hebt geïmporteerd vanaf een computer,
selecteren en afspelen. Als u op
zoek bent naar een muziekbestand,
selecteert u 'All songs', 'Albums',
'Artists' of 'Folders'.
Zorg er bij het importeren van
bestanden voor dat u ze importeert in
de MUSIC-map.
U kunt een van de bestanden die u
met uw IC-recorder hebt opgenomen,
selecteren en afspelen. Als u op zoek
bent naar een opgenomen bestand,
selecteert u 'Latest Recording', 'Search
by REC Date', 'Search by REC Scene' of
'Folders'.
U kunt het stand-byscherm voor
opnemen weergeven en vervolgens
een opname starten.
U kunt het menuscherm voor REC
Remote weergeven, dat gebruik maakt
van de Bluetooth-functie.
Bovendien kunt u de Bluetooth-functie
in-/uitschakelen of het apparaat
registreren (koppeling) voor het
gebruik van REC Remote.
U kunt het menuscherm Settings
weergeven en diverse instellingen van
de IC-recorder wijzigen.
U kunt terugkeren naar het scherm
dat vóór het HOME-menuscherm werd
weergegeven.
*'XX' staat voor de functie die u op dit moment gebruikt.
¼¼ Druk op  STOP om terug te gaan naar het scherm dat vóór
het HOME-menu werd weergegeven.
Het OPTION-menu gebruiken
Het OPTION-menu kunt u gebruiken voor verschillende
functies, zoals het wijzigen van de instellingen van uw
IC-recorder.
De beschikbare items verschillen afhankelijk van de situatie.
Display
(op (on
de IC-recorder)
Display
window
the IC recorder)
Toets (optode
afstandsbediening)
Buttons
use
(on the remote control)
Selecteer
(/)
OPTION
Enter
¼¼ Het OPTION-menu kunt u bedienen via de afstandsbediening.
 Selecteer de gewenste functie in het HOME-menu
en druk daarna op OPTION.
 Selecteer het menu-item waarvoor u de instelling
wilt wijzigen.
 Selecteer de gewenste instelling.
Bestanden kopiëren van uw
IC-recorder naar een computer
U kunt de bestanden en mappen van uw IC-recorder
kopiëren naar een computer om ze op te slaan.
 Volg de instructies onder 'Opladen' om uw
IC-recorder op een computer aan te sluiten.
 Sleep de bestanden of mappen die u wilt
kopiëren, van 'IC RECORDER' naar de lokale
schijf op de computer.
 Koppel uw IC-recorder los van de computer.
Sound Organizer 2 installeren
Installeer Sound Organizer op uw computer.
Met Sound Organizer kunt u bestanden uitwisselen tussen
uw IC-recorder en uw computer.
Ook nummers die geïmporteerd zijn van een muziek-cd
en andere media, MP3- en andere audiobestanden die
geïmporteerd zijn naar een computer, kunnen worden
afgespeeld en overgebracht naar de IC-recorder.
Opmerkingen
•Sound Organizer is alleen compatibel met Windows-computers.
Het programma is niet compatibel met Mac.
•Deze IC-recorder is alleen compatibel met Sound Organizer 2.
•Als u het ingebouwde geheugen formatteert, worden alle
gegevens die erop staan verwijderd. (De Sound Organizersoftware wordt ook verwijderd.)
¼¼
•Als u Sound Organizer wilt installeren, meldt u zich aan bij een
account met beheerdersrechten.
•De installatieprocedure is afhankelijk van de Windows-versie.
De volgende procedure maakt gebruik van Windows 7 als
voorbeeld.
 Volg de instructies onder 'Opladen' om uw
IC-recorder op een computer aan te sluiten.
 Zorg ervoor dat de IC-recorder wordt gedetecteerd
door de computer.
'Connecting' wordt weergegeven en blijft op het
display staan terwijl de IC-recorder is aangesloten
op de computer.
 Ga naar het [Start]-menu, klik op [Computer]
en dubbelklik daarna op [IC RECORDER] [FOR WINDOWS].
 Dubbelklik op [SoundOrganizer_V2001]
(of [SoundOrganizer_V2001.exe]).
Volg de instructies op het computerscherm .
 Accepteer de voorwaarden van de
Wanneer het lampje op de afstandsbediening rood oplicht, raakt
de batterij leeg. Volg de onderstaande stappen om de batterij te
vervangen. Zorg ervoor dat u de lithiumknoopcelbatterij CR2032
gebruikt om de batterij te vervangen.



Back
to XX*
 Selecteer uit de volgende items de gewenste functie:
Music
De batterij van de
afstandsbediening vervangen
licentieovereenkomst, selecteer [I accept the terms in
the license agreement] en klik vervolgens op [Next].

 Draai de afstandsbediening om naar beneden.
 Duw en houd het lipje () in de richting van de
groef (), steek uw vingernagel in de groef (),
en trek de batterijhouder eruit.
 Verwijder de batterij.
 Plaats de nieuwe batterij met de +-kant naar boven.
 Plaats de batterijhouder terug in de afstandsbediening.
 Druk op de RESET-knop op de achterkant van de
afstandsbediening.
 Druk op een willekeurige knop op de
afstandsbediening (het statuslampje op de
afstandsbediening knippert afwisselend
blauw en rood) om die in te schakelen en
schakel vervolgens de IC-recorder in.
De afstandsbediening is klaar voor gebruik zodra
het statuslampje op de afstandsbediening stopt met
knipperen.
Voorzorgsmaatregelen
Voeding
•IC-recorder
DC 3,7 V: de ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
DC 5,0 V: w
anneer is opgeladen met USB
Nominaal stroomverbruik: 500mA
•Afstandsbediening
DC 3 V: CR2032 (lithiumknoopcelbatterij )
Veiligheid
Gebruik het apparaat niet tijdens het autorijden of het fietsen.
Gebruik
•Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of
op een plaats waar het is blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
•Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt,
moet u de batterijen verwijderen en het apparaat laten
nakijken door bevoegde onderhoudstechnici voordat u
het weer gebruikt.
•Volg bij het gebruik van uw IC-recorder de onderstaande
voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de behuizing
wordt verbogen of de IC-recorder defect raakt.
––Ga niet zitten terwijl de IC-recorder in uw achterzak zit.
––Bewaar uw IC-recorder niet in een tas terwijl het snoer
van de hoofdtelefoon/oortelefoon eromheen gewikkeld
is en zorg ervoor dat de tas niet wordt blootgesteld aan
grote schokken.
•Zorg ervoor dat er geen water op het apparaat wordt
gemorst. Het apparaat is niet waterdicht. Wees met name
voorzichtig in de volgende situaties.
––Als u het apparaat in uw zak hebt en naar het toilet, etc. gaat.
Als u bukt, kan het apparaat in het water vallen en nat
worden.
––Als u het apparaat gebruikt in een omgeving waar het
apparaat is blootgesteld aan regen, sneeuw of vocht.
––In situaties waarin u gaat transpireren. Als u het
apparaat met natte handen aanraakt of als u het in de
zak van een vochtig kledingstuk doet, kan het apparaat
nat worden.
•Als u dit apparaat gebruikt op een te hoog geluidsniveau,
kan uw gehoor beschadigd raken.
•Omwille van de verkeersveiligheid mag u dit apparaat niet
gebruiken tijdens het autorijden of het fietsen.
•Gebruik dit apparaat niet op een plaats waar het gevaarlijk
kan zijn dat u de omgevingsgeluiden niet hoort.
•Uw oren kunnen pijn gaan doen als u de hoofdtelefoon
gebruikt wanneer de omgevingslucht erg droog is.
Dit komt niet door een defect aan de hoofdtelefoon,
maar doordat er statische elektriciteit is opgebouwd in
uw lichaam. U kunt statische elektriciteit verminderen
door niet-synthetische kleding te dragen waarmee het
ontstaan van statische elektriciteit voorkomen wordt.
Temperatuur / luchtvochtigheid
WAARSCHUWING
•Stel de batterijen (batterijen of geïnstalleerde batterijen)
niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen,
zoals zonlicht, vuur, enzovoort.
•Secundaire cellen en batterijen mogen niet uit elkaar
worden gehaald, worden geopend of worden versnipperd.
•Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Sla ze
niet op in direct zonlicht.
•Als er een cel lekt, laat de vloeistof dan niet in contact komen
met de huid of ogen. Als u er toch in contact mee bent
gekomen, dient u het betreffende gebied te wassen met
ruime hoeveelheden water en medisch advies in te winnen.
•Secundaire cellen en batterijen moeten vóór gebruik
worden opgeladen. Raadpleeg altijd de instructies van de
fabrikant of de handleiding voor de juiste instructies over
het opladen.
•Na lange tijd opgeslagen te zijn geweest, moeten de
cellen of batterijen mogelijk diverse keren worden
opgeladen en ontladen om weer optimale prestaties te
kunnen leveren.
•Gooi alles op de juiste manier weg.
•Het innemen van batterijen kan leiden tot chemisch
brandgevaar. De afstandsbediening die bij dit product
wordt geleverd, bevat een knoopcelbatterij. Bij inslikken
kan de knoopcelbatterij in slechts 2 uur ernstige
inwendige brandwonden veroorzaken die tot de dood
kunnen leiden.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen weg bij kinderen.
Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met
het gebruik van het product en houd het uit de buurt van
kinderen.
Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in
lichaamsopeningen zijn gestoken, raadpleeg dan direct
een arts.
LET OP
Als de batterij niet correct is vervangen bestaat er gevaar
op explosie.
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een
vergelijkbaar type batterij.
Als u de batterij vervangt door een batterij van een
verkeerd type, ontstaat er explosiegevaar. Werp gebruikte
batterijen weg volgens de voorschriften.
Opmerking voor de klanten: de volgende informatie
geldt alleen voor apparatuur die is verkocht in landen
waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
Fabrikant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Voor conformiteit van producten in de EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, België
Sony Corporation verklaart hierbij dat deze apparatuur
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan
worden geraadpleegd via het volgende internetadres:
http://www.compliance.sony.de/
Deze radio-apparatuur is bedoeld om te worden gebruikt
met de goedgekeurde softwareversie(s) die aangegeven
zijn in de EU-conformiteitsverklaring. De software
die geïnstalleerd is op deze radio-apparatuur werd
gecontroleerd en beantwoordt aan de essentiële vereisten
van Richtlijn 2014/53/EU.
De softwareversie kunt u zien door het selecteren van
' Settings' - 'Common Settings' - 'System Information'
in het HOME-menu.
Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u niet
gedurende langere tijd naar hoge geluidsniveaus te
luisteren.
De CE-markering is alleen geldig in landen waar deze
markering wettelijk verplicht is, voornamelijk in de
EER-landen (Europese Economische Ruimte).
Onderhoud
Gebruik een zachte, licht met water bevochtigde doek om
de buitenkant te reinigen. Gebruik daarna een droge zachte
doek om de buitenkant af te nemen. Gebruik geen alcohol,
wasbenzine of verdunner.
Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische apparaten
(van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking
wijst erop dat het product en de batterij, niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige
batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met
een chemisch symbool. De chemische symbolen voor
kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door
deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren,
vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen worden veroorzaakt in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen
draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij, het elektrisch gedeelte en het
elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten aan het eind van
zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere
batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen. Lever de
batterij in bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recycling van batterijen. Voor meer details in verband met
het recycleren van dit product of batterij, kunt u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer van Sony
wanneer u een vraag hebt of op problemen stuit.
Specificaties
Ruis
•Er kan ruis hoorbaar zijn wanneer het apparaat zich in de
buurt van een voedingsbron, een TL-lamp of een mobiele
telefoon bevindt tijdens het opnemen of afspelen.
•Er wordt mogelijk ruis opgenomen als u tijdens het
opnemen met uw vinger of een voorwerp over het
apparaat wrijft of krast.
Opmerkingen op de Bluetooth-functie
•De Bluetooth draadloze technologie werkt binnen een
afstand van ongeveer 10 m, maar het effectieve bereik
kan echter verschillen afhankelijk van obstakels (mensen,
metalen, muren, etc.) en de signaalstatus.
•Omdat Bluetooth-apparatuur en draadloze LANapparatuur (IEEE802.11b/g) dezelfde frequentie (2,4 GHz)
gebruiken, is er mogelijk signaalinterferentie waardoor de
communicatiesnelheid verslechtert, ruis wordt opgewekt
of geen verbinding kan worden gemaakt bij Bluetoothcommunicatie in de buurt van een draadloos LANapparaat. Voer in dat geval het volgende uit.
––Zorg dat u voor de Bluetooth-communicatie ten minste
10 meter uit de buurt van het draadloze LAN-apparaat
bent voor het verbinden van uw IC-recorder en een
Bluetooth-apparaat.
––Plaats uw IC-recorder en het Bluetooth-apparaat zo dicht
mogelijk bij elkaar.
––Schakel het draadloze LAN-apparaat uit in geval van
Bluetooth-communicatie binnen ongeveer 10 meter
afstand van een draadloos LAN-apparaat.
•Microgolven die worden uitgestraald door een Bluetoothapparaat kunnen de werking van elektronische
medische apparaten beïnvloeden. Voorkom problemen
en ongelukken en schakel uw IC-recorder en andere
Bluetooth-apparatuur uit op de volgende plaatsen.
––In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden, in vliegtuigen, op plaatsen waar ontvlambaar
gas is, bijvoorbeeld bij tankstations, in de buurt van
automatische deuren en brandalarmen.
•Als het statuslampje op de afstandsbediening blijft
knipperen en de afstandsbediening niet lijkt te werken,
kunt u proberen de IC-recorder en de afstandsbediening
nog eens opnieuw samen te registreren.
Raadpleeg de Helpgids voor uitgebreide instructies over
de registratie van apparaten.
Bedrijfstemperatuur
5 °C - 35 °C
Vochtigheid tijdens gebruik
25 - 75%
Opslagtemperatuur
-10 °C - +45 °C
Vochtigheid bij opslag
25 - 75%
*¹ Een klein deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor
bestandsbeheer en is daarom niet beschikbaar voor gebruikersopslag.
*² Als het ingebouwde geheugen is geformatteerd met de IC-recorder.
*³ Standaardinstellingen voor de opnamescènes.
*⁴ Gemeten waarde volgens de standaard van de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association)
*⁵ De levensduur van de batterij wordt alleen ter referentie gegeven. Het
varieert ook afhankelijk van factoren zoals gebruiksomstandigheden en
omgevingstemperaturen.
Bluetooth-specificatie
•Communicatiesysteem: Bluetooth-specificatie versie 4.0
•Maximaal communicatiebereik: Gezichtslijn circa 10 m*
•Frequentieband: 2,4-GHz band (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
•Maximaal uitgangsvermogen:
––IC-recorder
< 8 dBm (2400 - 2483,5 MHz)
––Afstandsbediening
< 0 dBm (2400 - 2483,5 MHz)
* Het bereik kan variëren afhankelijk van de communicatie-omgeving.
Handelsmerken en licenties
•Microsoft, Windows en Windows Media zijn
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation
in de VS of andere landen.
•MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten
gelicenseerd door Fraunhofer IIS en Thomson.
•Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.
•Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes,
Mac, iOS en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc,
geregistreerd in de VS en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
•'Made for iPhone' betekent dat er speciaal voor de iPod
of iPhone een elektronisch accessoire is ontwikkeld dat
hierop aangesloten kan worden en door de ontwikkelaar
gecertificeerd is om te voldoen aan de prestatienormen
van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan
de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Let op: het
gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de
draadloze prestaties beïnvloeden.
•Compatibele iPhone-modellen
Bluetooth-technologie werkt met iPhone 7 plus, iPhone
7, iPhone SE, iPhone 6s plus, iPhone 6s, iPhone 6 plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5.
•Het woordmerk BLUETOOTH® en de BLUETOOTH®logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom
van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke
merken door Sony Corporation geschiedt onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun
respectieve eigenaren.
Alle andere handelsmerken en geregistreerde handelsmerken
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren. Bovendien worden '™' en '®' niet in
elk afzonderlijk geval vermeld in deze handleiding.
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik
of distributie van deze technologie buiten dit product
om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
De 'Sound Organizer 2' gebruikt softwaremodules zoals
hieronder weergegeven:
Windows Media Format Runtime
Opmerkingen over de licentie
Deze IC-recorder wordt geleverd met software die wordt
gebruikt conform licentieovereenkomsten met de eigenaars
van die software.
Conform verzoeken van de eigenaars van de auteursrechten
van deze softwaretoepassingen hebben we de verplichting u
te informeren over het volgende. Lees de volgende secties.
Licenties (in het Engels) worden opgenomen in het
ingebouwde geheugen van uw IC-recorder. Breng een Mass
Storage-verbinding tot stand tussen de IC-recorder en een
computer om de licenties in de map 'LICENSE' te lezen.
Software waarop de GNU GPL/LGPL van toepassing is
Deze IC-recorder bevat software die in aanmerking komt
voor de volgende GNU General Public License (hierna
aangeduid als 'GPL') of GNU Lesser General Public License
(hierna aangeduid als 'LGPL').
Deze software informeert u dat u het recht hebt op het
bekijken, wijzigen en herdistribueren van broncode voor
deze softwareprogramma's onder de voorwaarden van de
meegeleverde GPL/LGPL.
De broncode is beschikbaar op internet. Gebruik de
volgende URL om deze broncode te downloaden.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Wij verzoeken u om geen contact met ons op te nemen
over de inhoud van de broncode.
Licenties (in het Engels) worden opgenomen in het
ingebouwde geheugen van uw IC-recorder. Breng een Mass
Storage-verbinding tot stand tussen de IC-recorder en een
computer om de licenties in de map 'LICENSE' te lezen.
Capaciteit (beschikbare capaciteit voor de gebruiker*¹*²)
16 GB (circa 12,80 GB = 13.743.895.347 bytes)
Maximale opnametijd*³ (Ingebouwd geheugen)
De maximale opnametijd van alle mappen is als volgt.
LPCM 44,1 kHz/16 bit (STEREO)
21 uur 35 minuten
MP3 192 kbps (STEREO)
159 uur
MP3 128 kbps (STEREO)
238 uur
MP3 48 kbps (MONO)
636 uur
Batterijlevensduur
•IC-recorder (een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij)
(JEITA)*⁴
REC-modus
LPCM 44,1
kHz/16 bit
MP3 192 kbps
MP3 128 kbps
MP3 48 kbps
Opnemen
Afspelen met de Opnemen met
hoofdtelefoon REC Remote
Circa 12 uur
Circa 10 uur
Circa zes uur
Circa 15 uur
Circa 15 uur
Circa 15 uur
Circa 12 uur
Circa 12 uur
Circa 12 uur
Circa zes uur
Circa zes uur
Circa zes uur
•Afstandsbediening (een geïnstalleerde lithiumknoopcelbatterij)
Circa een jaar*⁵
Afmetingen (b x h x d) (excl. uitstekende delen en
knoppen) (JEITA)*⁴
•IC-recorder
Circa 38,0 mm x 38,0 mm x 13,7 mm
•Afstandsbediening
Circa 38,0 mm x 38,0 mm x 10,8 mm
Gewicht (JEITA)*⁴
•IC-recorder
Circa 22 g
•Afstandsbediening
Circa 15 g (inclusief een lithiumknoopcelbatterij)
© 2017 Sony Corporation  Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising