Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 3-in-1 stereovoicerecorder, muziekspeler en USB Gebruiksaanwijzing

4-196-549-41(1)
IC Recorder
Gebruiksaanwijzing
Aan de slag
Basisbediening
Overige opnamebediening
Overige afspeelbediening
Bestanden bewerken
Luisteren naar de FM-radio
De menufunctie
Uw computer gebruiken
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
ICD-UX512/UX513F
Voorkom mogelijke gehoorschade
door niet gedurende langere tijd naar
harde geluidsniveaus te luisteren.
WAARSCHUWING
Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet
lange tijd bloot aan zeer hoge temperaturen, zoals
zonlicht of vuur.
NOMINAAL STROOMVERBRUIK: 800 mA
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: hoofdtelefoon, extra USBaansluitkabel
2
NL
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in combinatie met een chemisch
symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of
lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze
zal worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Mededeling voor de klant: de
volgende informatie is
uitsluitend van toepassing op
apparatuur verkocht in landen
waar EU-richtlijnen gelden
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
• De opgenomen muziek mag alleen voor
particuliere doeleinden worden gebruikt. Voor
elk ander gebruik van de muziek is toestemming
van de copyrighthouders vereist.
• Sony is niet aansprakelijk voor incomplete
opnamen/downloads of beschadigde gegevens
door problemen met de IC-recorder of computer.
• Afhankelijk van de soort tekst en tekens, wordt
de tekst mogelijk niet altijd goed weergegeven op
de IC-recorder. Dit is te wijten aan:
– De capaciteit van de aangesloten IC-recorder.
– De IC-recorder werkt niet zoals het hoort.
– Inhoudgegevens zijn geschreven in een taal of
in tekens die niet door de IC-recorder worden
ondersteund.
Kennisgeving voor
gebruikers
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing
en de software die hierin wordt beschreven, mogen
niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd,
vertaald of omgezet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF
VERBAND HOUDT MET DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING, SOFTWARE OF
ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET
GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze
gebruiksaanwijzing of de informatie erin te allen tijde
en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Voor de beschreven software kan ook een
afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.
• Deze software is ontwikkeld voor Windows en is
niet geschikt voor Macintosh.
• De bijgeleverde extra aansluitkabel is alleen
bedoeld voor de IC-recorder ICD-UX512/UX513F.
U kunt geen andere IC-recorders aansluiten.
3
NL
Opnamen zijn uitsluitend bestemd voor
persoonlijk gebruik. De wetgeving op
auteursrechten verbiedt andere vormen
van gebruik zonder toestemming van de
eigenaars van de rechten.
Het gebruik van Memory Stick™-media
voor de opname van auteursrechtelijk
beschermde afbeeldingen of andere
gegevens is beperkt conform de geldende
wetgeving op auteursrechten. Elk ander
gebruik is verboden.
Dit product ondersteunt “Memory Stick
Micro™ (M2™) ”-media. "M2™" is een
afkorting van "Memory Stick Micro™".
Hierna wordt "M2™" gebruikt in dit
document.
Handelsmerken
• Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows
Media zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
• Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
4
NL
• Pentium is een gedeponeerde handelsmerk van Intel
Corporation.
• MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
• De microSD- en microSDHC-logo's zijn
handelsmerken van SD-3C, LLC.
• "Memory Stick Micro", "M2" en
zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Sony Corporation.
• "MagicGate" is een handelsmerk van Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
• Amerikaanse en buitenlandse patenten worden
gebruikt onder licentie van Dolby Laboratories.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Bovendien worden " ™ " en "®" niet elke keer
vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
De "Sound Organizer" gebruikt de onderstaande
softwaremodules:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain
intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this
product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Inhoudsopgave
Aan de slag
Stap 1: De inhoud van de verpakking
controleren ................................................ 8
Onderdelen en bedieningselementen ....9
Onbedoelde bediening voorkomen
(HOLD) ..............................................11
Een gemiddeld volumeniveau
behouden (AVLS) ..............................12
Stap 2: De batterij opladen .....................13
De batterij opladen met een
computer .............................................13
De batterij opladen met een USBnetspanningsadapter ...........................15
Wanneer moet u de batterij
opladen of vervangen? ........................15
Stap 3: De IC-recorder inschakelen ........16
De stroom inschakelen .......................16
De stroom uitschakelen ......................16
Stap 4: De klok instellen .........................17
De klok instellen na het opladen
van de batterij .....................................17
De klok instellen met het menu ..........17
Stap 5: De taal voor het display
instellen ...................................................20
Basisbediening
Opnemen ........................................ 21
Beluisteren ..................................... 26
Wissen ............................................ 33
Overige opnamebediening
De opname-instellingen wijzigen ............35
Een opnamescène selecteren
voor elke situatie .................................35
Opname automatisch starten als
geluid wordt waargenomen – de
VOR-functie .......................................40
Opnemen op een geheugenkaart .............42
Opnemen via andere apparaten ...............46
Opnemen met een externe
microfoon ............................................46
Opnemen van andere apparatuur ........47
Bediening tijdens de opname ..................50
De opname afluisteren ........................50
Overige afspeelbediening
De afspeelinstellingen wijzigen ..............51
Handige afspeelmethodes ...................51
5
NL
Ruis verminderen in het
weergavegeluid en de menselijke
stem duidelijker maken – de
ruisonderdrukkingsfunctie ..................52
De afspeelsnelheid aanpassen –
de DPC (Digital Pitch Control)functie .................................................53
Het geluidseffect selecteren ................54
De afspeelstand selecteren ..................56
Bestanden op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal afspelen .......................58
Afspelen via andere apparaten ................61
Opnemen met andere apparatuur ........61
Bestanden bewerken
Bestanden in een map ordenen ...............62
Bestanden naar een andere map
verplaatsen ..........................................62
Een bestand kopiëren naar een ander
geheugen .............................................63
Alle bestanden in een map wissen ......65
Een trackmarkering gebruiken ................66
Een trackmarkering toevoegen ...........66
Een trackmarkering wissen .................67
Alle trackmarkeringen in het
geselecteerde bestand in een keer
wissen .................................................68
Een bestand splitsen ................................69
Een bestand splitsen op de huidige
positie .................................................69
Een bestand splitsen bij alle
trackmarkeringen ................................70
6
NL
Een bestand beveiligen ............................72
Luisteren naar de FM-radio
(alleen voor ICD-UX513F)
Afstemmen op een FM-radiozender .......73
Frequenties scannen om af te
stemmen op een radiozender ..............73
Afstemmen op een vooraf
ingestelde radiozender ........................74
FM-uitzendingen opnemen .................75
FM-radiozenders vooraf instellen ...........76
FM-radiozenders automatisch vooraf
instellen ...............................................76
FM-radiozenders handmatig vooraf
instellen ...............................................77
Vooraf ingestelde FM-radiozenders
wissen .................................................78
De instellingen voor FM-radioontvangst wijzigen ..................................79
De ontvangstgevoeligheid van
de FM-radio wijzigen .........................79
De scangevoeligheid wijzigen ............80
De uitvoer van de FM-radio
schakelen tussen luidspreker
en hoofdtelefoon .................................81
De menufunctie
Instellingen in het menu opgeven ...........82
Menu-instellingen ...................................84
Systeemvereisten voor uw
computer ...........................................119
Sound Organizer installeren .............120
Het Sound Organizer-venster ...........121
Uw computer gebruiken
Aanvullende informatie
De IC-recorder gebruiken met uw
computer ...............................................104
De IC-recorder op de computer
aansluiten ..........................................104
Structuur van mappen en
bestanden ..........................................106
De IC-recorder loskoppelen van de
computer ...........................................110
Bestanden kopiëren van de ICrecorder naar uw computer ...................112
Muziekbestanden van de computer
naar de IC-recorder kopiëren om
ze af te spelen ........................................113
Een muziekbestand van de
computer naar de IC-recorder
kopiëren (slepen en neerzetten) ........113
Muziekbestanden afspelen die
zijn gekopieerd van de
computer met de IC-recorder ............114
De IC-recorder als USB-geheugen
gebruiken ..............................................116
De meegeleverde Sound Organizersoftware gebruiken ................................117
Wat u kunt doen met Sound
Organizer ..........................................117
Een USB-netspanningsadapter
gebruiken ...............................................123
De IC-recorder loskoppelen van het
stopcontact ........................................124
Voorzorgsmaatregelen ..........................125
Technische gegevens .............................128
Systeemvereisten ..............................128
Ontwerp en technische gegevens ......129
Gebruiksduur van de batterij ............133
Problemen oplossen
Problemen oplossen ..............................135
Berichtenlijst .........................................147
Systeembeperkingen .............................152
Gids voor display ..................................154
Index ......................................................160
7
NL
Aan de slag
Stap 1: De inhoud van de verpakking
controleren
IC-recorder (1)
Verwijder de folie van het display voordat
u de IC-recorder gebruikt.
Stereohoofdtelefoon (1)
Oplaadbare NH-AAA-batterij (AAAformaat) (1)
Batterijdoosje (1)
Toepassingssoftware, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Draagtas (1)
Gebruiksaanwijzing
Extra USB-aansluitkabel (1)
Gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel als de IC-recorder niet
rechtstreeks op een computer kan worden
aangesloten.
8
NL
De gebruiksaanwijzing is opgeslagen als
PDF-bestand in het interne geheugen van de
IC-recorder.
We wijzen u erop dat elke wijziging of
aanpassing die niet uitdrukkelijk wordt
goedgekeurd in deze gebruiksaanwijzing, u
onbevoegd kan maken voor de bediening
van dit apparaat.
Onderdelen en
bedieningselementen
Voorkant
(map) toets
MENU/NOISE CUT toets
m (microfoon) aansluiting*
i (hoofdtelefoon) aansluiting
ERASE-toets
VOL (volume) –/+* toets
(herhalen) A-B toets
T-MARK (trackmarkering) toets
Aan de slag
H
I
J
K
L
M
N
O
Achterkant
A
B
C
D
E
F
De werkingsaanduiding
Ingebouwde microfoons (stereo)
Display
x STOP toets
z REC (opnemen)/PAUSE toets
Bedieningstoets (v, V / . (controle/
snel terugspoelen), > (cue/snel
vooruitspoelen))
G N (afspelen)/ENT (invoeren) toets*
P Opening voor een polsriem (Er wordt
geen polsriem meegeleverd.)
Q Luidspreker
9
NL
R
S
T
U
V
USB-hendel
HOLD/POWER-schakelaar
DPC(SPEED CTRL)-schakelaar
M2™/microSD-geheugenkaartsleuf
Batterijhouder
* Deze toetsen en de aansluiting hebben een
voelbaar puntje. Gebruik dit als
oriëntatiepunt tijdens de bediening of ter
herkenning van de aansluiting.
10
NL
Onbedoelde bediening
voorkomen (HOLD)
De HOLD-status van de ICrecorder uitschakelen
U kunt alle toetsen uitschakelen (HOLD)
om onbedoelde bediening te voorkomen
wanneer u de IC-recorder meeneemt.
Aan de slag
De HOLD-status van de ICrecorder inschakelen
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar naar
het midden.
P Opmerking
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar in de
richting van "HOLD".
"HOLD" wordt ongeveer 3 seconden
weergegeven, wat aangeeft dat alle toetsen
zijn uitgeschakeld.
Als de HOLD-functie wordt ingeschakeld
tijdens het opnemen, worden alle toetsen
uitgeschakeld. Als u de opname wilt stoppen,
moet u eerst de HOLD-functie annuleren.
z Tip
Zelfs als de HOLD-functie is ingeschakeld,
kunt u de alarmweergave stoppen door op een
willekeurige toets te drukken. (U kunt de
normale weergave niet stoppen.)
11
NL
Een gemiddeld
volumeniveau behouden
(AVLS)
Met de functie AVLS (Automatic Volume
Limiter System) kunt u het geluid met een
gemiddeld volumeniveau beluisteren
wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Met
de AVLS-functie wordt het
maximumvolume beperkt om
gehoorproblemen of afleiding te
voorkomen en om een gemiddeld
volumeniveau te behouden.
Wanneer "AVLS" is ingesteld op "ON" in
het menu (pagina 94) en u het volume
probeert aan te passen tot een niveau dat het
door AVLS aangegeven niveau
overschrijdt, gaat de aanduiding "AVLS"
branden. U kunt het volume niet aanpassen
tot een niveau dat de limiet overschrijdt.
Wanneer "AVLS" is ingesteld op "OFF" in
het menu, wordt het bericht "Advise to not
12
NL
listen at high VOL for long periods"
weergegeven met een pieptoon. Druk op
x STOP om terug te keren naar het display
van de menustand.
Als u bestanden afspeelt met een volume
dat het door AVLS aangegeven niveau
gedurende de opgegeven periode
overschrijdt, wordt de volgende animatie
weergegeven en wordt "AVLS" in het
menu automatisch ingesteld op "ON".
P Opmerking
"AVLS" is ingesteld op "ON" bij aankoop van
de IC-recorder. Als u de functie wilt
uitschakelen en bestanden met het
oorspronkelijke volume wilt afspelen, gebruikt
u het menu om "AVLS" in te stellen op "OFF"
(pagina 94).
Stap 2: De batterij opladen
De batterij opladen met een
computer
Computer
1 Plaats een oplaadbare batterij.
Verschuif de klep van de batterijhouder
en til deze omhoog, plaats een
oplaadbare NH-AAA-batterij met de
pool in de juiste richting en sluit de klep.
Aan de slag
Verwijder de folie van het display voordat u
de IC-recorder gebruikt.
Sluit de IC-recorder aan op een
ingeschakelde computer en laad de batterij
op totdat de batterijaanduiding "
"
aangeeft.
Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten
totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*1
Schuif de USB-hendel op de achterkant
van de IC-recorder in de richting van de
pijl en steek de USB DIRECTaansluiting in de USB-poort van een
ingeschakelde computer.*2
IC-recorder
Naar USB-poort
van de computer
Terwijl de batterij wordt opgeladen,
wordt "Connecting" en de resterende
batterijaanduiding in een animatie
weergegeven.
2 Sluit de IC-recorder aan op de computer.
13
NL
onder aan het bureaublad van de
computer.
Batterijaanduiding
Als de batterij volledig is opgeladen,
geeft de batterijaanduiding "
" aan.
Aanduiding voor
volledig opgeladen
3 Koppel de IC-recorder los van de
computer.
Volg de onderstaande procedures. Als u
dit niet doet wanneer de IC-recorder
gegevensbestanden bevat, kunnen deze
bestanden worden beschadigd of niet
meer afspeelbaar zijn.
t Klik met de linkermuisknop op
"IC RECORDER uitwerpen".
Het weergegeven pictogram en menu
kunnen afwijken, afhankelijk van het
besturingssysteem.
Op een Macintosh-scherm sleept u
"IC RECORDER" op het bureaublad
naar "Prullenbak" en zet u het daar
neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
uw computer is geleverd voor meer
informatie over het loskoppelen van de ICrecorder van de computer.
3 Haal de IC-recorder uit de USB-poort
van de computer en schuif de USBhendel in de richting van de pijl om de
USB DIRECT-aansluiting in te
trekken.
1 Controleer of de werkingsaanduiding
niet brandt.
2 Voer de volgende handelingen op uw
computer uit.
Op een Windows-scherm klikt u met
de linkermuisknop op het pictogram
14
NL
*1 Dit is een schatting voor hoe lang het duurt
om de batterij volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterij volledig
leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van
P Opmerking
Als de batterijaanduiding niet wordt
weergegeven in een animatie, is het opladen
niet correct verlopen. Zie "Problemen
oplossen" op pagina 136.
Wanneer u een volledig
opgeladen batterij of LR03alkalinebatterij (AAA-formaat)
gebruikt
Volg stap 1.
P Opmerking
• Tijdens het vervangen van de batterij blijft
de klok nog ongeveer 1 minuut lopen nadat u
de batterij verwijdert.
De batterij opladen met een
USB-netspanningsadapter
U kunt de batterij ook opladen met een
AC-U50AG USB-netspanningsadapter
(niet meegeleverd) (pagina 123).
Wanneer moet u de batterij
opladen of vervangen?
Met de batterijaanduiding in het display
wordt de staat van de batterijen in een
animatie weergegeven.
Aanduiding voor resterende
batterijduur
: "Low Battery Level" wordt
weergegeven. Laad de oplaadbare
batterij op of vervang de oude
batterij door een nieuwe.
U kunt een LR03-alkalinebatterij (AAAformaat) (niet meegeleverd) niet opladen.
z Tips
• Gebruik geen mangaanbatterij voor deze ICrecorder.
• Tijdens het vervangen van de batterij worden
opgenomen bestanden of alarminstellingen
niet gewist, zelfs niet als u de batterij
verwijdert.
Aan de slag
de resterende lading en de staat van de
batterij. Het opladen duurt ook langer als de
temperatuur van de batterij laag is of als de
batterij wordt opgeladen terwijl u gegevens
overbrengt naar de IC-recorder.
*2 Gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel als de IC-recorder niet
rechtstreeks op een computer kan worden
aangesloten.
m
: "Low Battery" wordt weergegeven
en de IC-recorder functioneert niet
meer.
15
NL
Stap 3: De IC-recorder inschakelen
De stroom inschakelen
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar
langer dan 1 seconde in de richting van
"POWER". De IC-recorder wordt
ingeschakeld en het bericht "Accessing..."
wordt weergegeven.
De stroom uitschakelen
Schuif de HOLD/POWER-schakelaar
langer dan 2 seconden in de richting van
"POWER" en het bericht "Power Off"
wordt weergegeven.
16
NL
z Tips
• U kunt het beste de IC-recorder uitschakelen
wanneer u deze langere tijd niet gaat
gebruiken.
• Als de IC-recorder in de stopstand staat en u
de IC-recorder gedurende een bepaalde tijd
niet gebruikt, treedt de automatische
uitschakelfunctie in werking. (De tijdsduur
voor automatische uitschakeling is bij
aankoop van de IC-recorder ingesteld op
"10min".) U kunt de tijdsduur voor
automatische uitschakeling selecteren in het
menu (pagina 100).
Stap 4: De klok instellen
x STOP
.
de dag, het uur en de minuten in te
stellen en druk vervolgens op N/ENT.
Selecteer de laatste twee cijfers van het
jaar wanneer u het jaar instelt.
Aan de slag
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
U moet de klok instellen als u de
alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en
tijd wilt opnemen.
Wanneer u voor het eerst een batterij plaatst
of wanneer u een batterij in de IC-recorder
plaatst nadat deze langer dan 1 minuut was
verwijderd, wordt het bericht "Set
Date&Time" weergegeven en gaat het jaar
knipperen in het klokinstelvenster.
De klok instellen na het
opladen van de batterij
2 Druk op x STOP om terug te keren naar
het display van de stopstand.
De klok instellen met het
menu
Als de IC-recorder in de stopstand staat,
kunt u de klok instellen met het menu.
1 Selecteer "Date&Time" in het menu.
1 Druk op MENU/NOISE CUT om
naar de menustand te gaan.
1 Druk op v of V op de bedieningstoets
om achtereenvolgens het jaar, de maand,
17
NL
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Auto" of "Manual" te selecteren en
druk vervolgens op N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
2 Druk op . op de bedieningstoets,
druk op v of V op de bedieningstoets
om het tabblad
(instelling ICrecorder) te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Date&Time" te selecteren en
druk vervolgens op N/ENT.
Als u "Auto" selecteert, wordt de klok
automatisch aangepast aan de klok op de
computer waarop de IC-recorder is
aangesloten en waarop de bijgeleverde
Sound Organizer-software is gestart.
Als u "Manual" selecteert, gaat u door
naar de volgende stappen.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
om "10y1m1d" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om achtereenvolgens het jaar, de maand,
de dag, het uur en de minuten in te
stellen en druk vervolgens op N/ENT.
18
NL
Selecteer de laatste twee cijfers van het
jaar wanneer u het jaar instelt.
Aan de slag
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
P Opmerking
Als u niet binnen 1 minuut nadat u de
klokgegevens hebt ingevoerd op N/ENT
drukt, wordt de klokinstelstand geannuleerd en
wordt het display van de stopstand opnieuw
weergegeven.
De huidige datum en tijd
weergeven
Als de IC-recorder in de stopstand staat,
drukt u op x STOP om de huidige datum
en tijd ongeveer 3 seconden weer te geven.
19
NL
Stap 5: De taal voor het display instellen
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
x STOP
om de gewenste taal te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
N/ENT
v, V
U kunt de taal selecteren die wordt gebruikt
voor berichten, menu's, mapnamen,
bestandsnamen, enzovoort. U kunt een
keuze maken uit 6 talen.
1 Selecteer het tabblad
(instelling ICrecorder) t "Language" in het menu en
druk vervolgens op N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
20
NL
U kunt kiezen uit de volgende talen.
Deutsch (Duits), English (Engels),
Español (Spaans), Français (Frans),
Italiano (Italiaans), Русский (Russisch)
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Basisbediening
Opnemen
P Opmerkingen
• Controleer de batterijaanduiding voordat u een opname maakt (pagina 15).
• Wanneer u met een voorwerp, zoals uw vinger, enzovoort, de IC-recorder per ongeluk aanraakt,
wordt er mogelijk ruis opgenomen.
z Tip
Voordat u begint met opnemen, raden we u aan een testopname te maken, of de opname af te
luisteren (pagina 50).
Basisbediening
Een map selecteren
1 Schuif de HOLD/POWER-schakelaar naar het midden
om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren
(pagina 11).
2 Druk op
om het selectievenster voor mappen weer
te geven.
21
NL
3 Druk op . op de bedieningstoets, druk op v of V op
de bedieningstoets om het tabblad
(spraak) te
selecteren en druk vervolgens op > op de
bedieningstoets.
v, V
., >
P Opmerking
Bij aankoop van de IC-recorder wordt alleen het tabblad
(spraak) weergegeven.
De tabbladen
(muziek) en
(podcast) worden
weergegeven wanneer u bestanden overbrengt vanaf uw
computer (pagina113, 118). Het tabblad
(intern
geheugen) wordt weergegeven wanneer u een
geheugenkaart in de IC-recorder plaatst (pagina 43).
4 Druk op v of V op de bedieningstoets om de map te
selecteren waarin u bestanden wilt opnemen.
Bij aankoop van de IC-recorder zijn er al 5 mappen
beschikbaar (
FOLDER01-05).
22
NL
v
V
5 Druk op N/ENT.
N/ENT
De opname starten (automatische opname (AGC))
1 Leg de IC-recorder neer zodat de ingebouwde
microfoons in de richting zijn gedraaid van de bron die
u wilt opnemen.
De werkingsaanduiding gaat rood branden.
U hoeft z REC/PAUSE niet ingedrukt te houden
tijdens de opname.
Het nieuwe bestand wordt automatisch opgenomen na
het laatst opgenomen bestand.
Basisbediening
2 Druk op z REC/PAUSE in de stopstand.
De
werkingsaanduiding
z REC/
PAUSE
23
NL
De opname stoppen
1 Druk op x STOP.
Het bericht "Accessing..." wordt weergegeven en de ICrecorder stopt bij het begin van het huidige
opnamebestand.
x STOP
Opmerking over gegevenstoegang
Wanneer het bericht "Accessing..." wordt op het display weergegeven, worden de gegevens
opgenomen en op het geheugenmedium opgeslagen met de IC-recorder. Tijdens het lezen/schrijven
van gegevens door de IC-recorder mag u de batterij niet uitnemen of de USB-netspanningsadapter
(niet meegeleverd) ontkoppelen. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens worden beschadigd.
Overige bediening
opname
onderbreken*
Druk op z REC/PAUSE. Wanneer de opname is onderbroken, knippert de
werkingsaanduiding rood en begint "
" te knipperen in het display.
onderbroken opname Druk nogmaals op z REC/PAUSE. De opname wordt vanaf dat punt
hervat. (Als u de opname wilt stoppen nadat u de opname hebt onderbroken,
hervatten
drukt u op x STOP.)
de huidige opname
direct controleren
Druk op N/ENT. De opname wordt gestopt en afgespeeld vanaf het begin
van het bestand dat is opgenomen.
controleren tijdens
de opname
Houd . ingedrukt op de bedieningstoets in de opname- of
opnamewachtstand. De opname wordt gestopt en u kunt terugspoelen
terwijl u het geluid beluistert op een versneld afspeelniveau. Zodra u .
loslaat op de bedieningstoets, wordt vanaf dat punt afgespeeld.
* 1 uur nadat u de opname hebt onderbroken, wordt de onderbreking automatisch opgeheven en schakelt
de IC-recorder over naar de stopstand.
24
NL
z Tips
• U kunt in elke map maximaal 199 bestanden opnemen.
• U kunt nieuwe mappen maken of ongewenste mappen verwijderen met de bijgeleverde Sound
Organizer-software (pagina 117).
Basisbediening
25
NL
Beluisteren
Afspelen starten
1 Schuif de HOLD/POWER-schakelaar naar het midden
om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren
(pagina 11).
2 Druk op
.
3 Druk op . op de bedieningstoets, druk op v of V op
de bedieningstoets om het tabblad
(spraak), het
tabblad
(muziek) of het tabblad
(podcast) te
selecteren en druk vervolgens op > op de
bedieningstoets.
26
NL
v, V
., >
4 Druk op v of V op de bedieningstoets om de map te
v
selecteren.
V
5 Druk op > op de bedieningstoets.
>
6 Druk op v of V op de bedieningstoets om het bestand te
v
Basisbediening
selecteren dat u wilt afspelen.
V
7 Druk op N/ENT.
Het afspelen wordt gestart en de werkingsaanduiding
gaat groen branden. (Als "LED" is ingesteld op "OFF"
in het menu (pagina 97), gaat de werkingsaanduiding
niet branden.)
De werkingsaanduiding
N/ENT
27
NL
8 Druk op VOL –/+ om het volume aan te passen.
P Opmerking
VOL –/+
Wanneer "AVLS" is ingesteld op "ON" in het menu
(pagina 94) en de aanduiding "AVLS" wordt weergegeven,
kunt u het volume niet aanpassen tot een niveau dat het
door AVLS aangegeven niveau overschrijdt. Als u de
functie wilt uitschakelen en bestanden met het
oorspronkelijke volume wilt afspelen, gebruikt u het menu
om "AVLS" in te stellen op "OFF".
Afspelen stoppen
1 Druk op x STOP.
x STOP
28
NL
Overige bediening
Druk op N/ENT. Als u het afspelen vanaf dat punt wilt hervatten,
drukt u nogmaals op N/ENT.
teruggaan naar het begin
van het huidige bestand
Druk één keer op . op de bedieningstoets.*1*2
teruggaan naar vorige
bestanden
Druk herhaaldelijk op . op de bedieningstoets. (Houd in de
stopstand de toets ingedrukt om doorlopend terug te gaan naar de
bestanden.*3)
doorgaan naar het
volgende bestand
Druk één keer op > op de bedieningstoets.*1*2
doorgaan naar volgende
bestanden
Druk herhaaldelijk op > op de bedieningstoets. (Houd in de
stopstand de toets ingedrukt om de bestanden doorlopend over te
slaan.*3)
Basisbediening
stoppen op de huidige
positie (functie voor
afspelen onderbreken)
*1 Wanneer een trackmarkering is ingesteld, gaat de IC-recorder terug of vooruit naar de trackmarkering
vóór of na het huidige punt (pagina 66).
*2 Deze handelingen zijn beschikbaar als "Easy Search" is ingesteld op "OFF" (pagina 51).
3
* In de doorlopende zoekstand vindt de IC-recorder geen trackmarkeringen.
29
NL
Over de tabbladweergave
Het gedeelte voor opnemen en het gedeelte voor alleen afspelen van mappen die zijn
opgeslagen op de IC-recorder, worden afhankelijk beheerd en weergegeven met tabbladen.
Wanneer u een map selecteert, kunt u naar een van die gedeelten gaan door tussen de
tabbladen te schakelen.
Tabbladen
(spraak): gedeelte voor opnemen. Dit is het gedeelte dat wordt gebruikt om bestanden te
beheren die zijn opgenomen met de IC-recorder.
(muziek): gedeelte voor alleen afspelen. Dit is het gedeelte dat wordt gebruikt om
muziekbestanden te beheren die zijn overgebracht van de computer.
(podcast): gedeelte voor alleen afspelen. Dit is het gedeelte dat wordt gebruikt om
podcastbestanden te beheren die zijn overgebracht van de computer.
(intern geheugen) of
(extern geheugen): u kunt schakelen tussen het interne
geheugen en het externe geheugen (geheugenkaart) van de IC-recorder (pagina 44).
Bij aankoop van de IC-recorder wordt alleen het tabblad
(spraak) weergegeven.
De tabbladen
(muziek) en
(podcast) worden weergegeven wanneer u bestanden
overbrengt vanaf uw computer (pagina113, 118). Het tabblad
(intern geheugen) wordt
weergegeven wanneer u een geheugenkaart in de IC-recorder plaatst (pagina 43).
30
NL
Display tijdens het afspelen van een bestand
Basisbediening
A Bestandsinformatie
Druk op v of V op de bedieningstoets om de bestandsinformatie te controleren tijdens het
afspelen.
Een bestand dat met de IC-recorder is opgenomen, wordt als volgt weergegeven.
: Mapnaam: FOLDER01-FOLDER05
: Bestandsnaam: Datum_bestandsnummer (bijvoorbeeld 100101_001)
: Artiestennaam (bijvoorbeeld My Recording)
: Titel: Datum_bestandsnummer (bijvoorbeeld 100101_001)
B Tellerinformatie
U kunt de displaystand in het menu selecteren (pagina 97).
Verstreken tijd: de verstreken speelduur van een bestand
Resterende tijd: de resterende speelduur van een bestand
Opnamedatum: De opnamedatum
Opnametijd: De opnametijd
31
NL
C Resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer in uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten en minder dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren en
minuten weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten resteert, wordt de tijd in minuten en seconden
weergegeven.
32
NL
Wissen
P Opmerking
Zodra een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.
Een bestand selecteren en wissen
1 Schuif de HOLD/POWER-schakelaar naar het midden
om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren
(pagina 11).
Basisbediening
2 Selecteer het bestand dat u wilt wissen terwijl de ICrecorder zich in de stop- of afspeelstand bevindt.
3 Druk op ERASE.
"Erase?" wordt weergegeven en het opgegeven bestand
wordt afgespeeld ter bevestiging.
ERASE
4 Druk op v of V op de bedieningstoets om "Execute" te
selecteren.
v
V
33
NL
5 Druk op N/ENT.
Het bericht "Erasing..." wordt in het display
weergegeven en het geselecteerde bestand wordt
gewist.
Als een bestand wordt gewist, schuiven de resterende
bestanden op zodat er geen ruimte tussen de bestanden
ontstaat.
N/ENT
Wissen annuleren
1 Selecteer "Cancel" in stap 4 van "Een bestand
selecteren en wissen" en druk vervolgens op N/ENT.
N/ENT
Nog een bestand wissen
Ga door met stap 2 tot en met 5 in "Een bestand selecteren en wissen".
Een gedeelte van een bestand wissen
Splits het bestand eerst op in twee bestanden (pagina 69) en ga vervolgens door met stap 2 tot
en met 5 in "Een bestand selecteren en wissen".
34
NL
Overige opnamebediening
De opname-instellingen wijzigen
Een opnamescène
selecteren voor elke situatie
x STOP
N/ENT
Al naar gelang de opnamescène kunt u de
items voor het opnemen, zoals REC Mode
(pagina 87), Mic Sensitivity (pagina 88),
enzovoort, in een keer instellen op de
aanbevolen instellingen. U kunt de
instellingen voor elk item wijzigen.
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om een gewenste scène te selecteren en
druk op N/ENT.
Overige opnamebediening
v, V
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Save Scene Setting" te selecteren en
druk vervolgens op N/ENT.
1 Selecteer het tabblad
(opnemen) t
"Scene Select" in het menu en druk op
N/ENT.
Het venster Scene Select wordt
weergegeven.
35
NL
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
(Meeting)
(Voice Notes)
Opnemen in verschillende
situaties, zoals opnemen in
een grote vergaderruimte.
Dictaat opnemen met een
microfoon voor de mond.
(Interview)
Menselijke stem opnemen
van een afstand van 1 tot 2
meter.
(Lecture)
Een breed geluidsveld
opnemen, zoals een lezing in
een leslokaal of een zangles.
(Audio IN)
(My Scene)
Gebruik deze optie om uw
favoriete instellingen op te
slaan.
• U kunt een scène niet instellen tijdens het
opnemen.
• Wanneer er 60 seconden zijn verstreken
zonder enige bediening nadat het venster
NL
Tips voor betere opnamen
Er zijn andere manieren voor het maken
van betere opnamen dan het gebruik van
scèneselectie.
Opnemen bij een vergadering
Door de IC-recorder op een standaard te
plaatsen (of een zakdoek die dienst dat als
standaard), kunt u opnemen met helder
geluid met weinig ruis, zonder het
vibratiegeluid van het bureau.
Opnemen vanaf externe
apparatuur, zoals een
draagbare CD-/MD-speler of
cassetterecorder, die is
aangesloten op de ICrecorder via een
audioaansluiting
(stereoministekker). Wordt
ook gebruikt voor kopiëren.
P Opmerkingen
36
Scene Select is weergegeven in stap 1 tot en
met 3, wordt de stopstand weergegeven.
Een spraaknotitie opnemen
Als u de IC-recorder dicht bij één
mondhoek houdt, kunt u voorkomen dat u
op de ingebouwde microfoons ademt en
kunt u opnemen met helder geluid.
Ingebouwde
microfoons
Wanneer u bijvoorbeeld een koor of
pianoconcert opneemt, plaatst u de ICrecorder op een tafel 2 tot 3 meter uit de
buurt van de uitvoerende artiest(en). Plaats
de IC-recorder met het display naar boven
en met de ingebouwde microfoons richting
de geluidsbron.
Een interview opnemen
Leg de IC-recorder neer zodat de
ingebouwde microfoons zijn gericht naar de
persoon die wordt geïnterviewd.
Overige opnamebediening
Een muziekuitvoering opnemen
Door een statief (niet meegeleverd) aan te
sluiten of de recorder op een standaard of
tafel te plaatsen, kunt u de hoek van de ICrecorder en de ingebouwde microfoons
nauwkeuriger aanpassen.
37
NL
De instellingen wijzigen wanneer
u de scène instelt
1 Selecteer de scène die u wilt bewerken in
stap 2 van "Een opnamescène selecteren
voor elke situatie", druk op v of V op de
bedieningstoets om "Edit from Current
Setting" of "Edit" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Zie pagina 87 tot en met 90 voor meer
informatie over de menu-items en
instellingen.
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Edit Complete" te selecteren en
druk vervolgens op N/ENT.
5 Druk op x STOP om de menustand af te
2 Druk v of V op de bedieningstoets om
het menu-item te selecteren dat u wilt
wijzigen en druk op N/ENT.
sluiten.
P Opmerking
Zelfs als de instellingen worden gewijzigd,
wordt de selectie van de scène voortgezet.
De menu-iteminstellingen van
Scene Select instellen op de
standaardwaarden
1 Selecteer in stap 2 van "Een opnamescène
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om een instelitem te selecteren en druk
op N/ENT.
38
NL
selecteren voor elke situatie" de scène
waarvoor u de instellingen wilt instellen
op de standaardwaarden, druk op v of V
op de bedieningstoets om "Set Default
Value" te selecteren en druk vervolgens
op N/ENT.
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
"Default Value?" wordt weergegeven.
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Standaardinstellingen
Zie pagina 87 tot en met 90 voor meer
informatie over de menu-items en
instellingen.
(Audio
(Lecture) IN)
(My
Scene)
REC Mode MP3
MP3
MP3
192kbps 192kbps 192kbps
Mic
Sensitivity
Medium Low
Medium
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
OFF
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC REC OFF
ON
OFF
Select Input MIC IN
Audio IN MIC IN
Overige opnamebediening
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
De menu-iteminstellingen worden
ingesteld op de standaardwaarden.
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
REC Mode MP3
192kbps
MP3
128kbps
MP3
192kbps
Mic
High
Sensitivity
Low
Medium
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
39
NL
Opname automatisch
starten als geluid wordt
waargenomen – de VORfunctie
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "ON" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
"VOR" is ingesteld op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
3 Druk op x STOP om de menustand af te
U kunt de functie VOR (Voice Operated
Recording) instellen op "ON" om de ICrecorder te laten beginnen met opnemen
wanneer de IC-recorder geluid waarneemt
en te laten pauzeren wanneer deze geen
geluid waarneemt, waardoor er geen
opname wordt gemaakt wanneer er geen
geluid is.
1 Selecteer het tabblad
(opnemen) t
"VOR" in het menu wanneer de ICrecorder in de stopstand of opnamestand
is ingesteld en druk op N/ENT.
sluiten.
4 Druk op z REC/PAUSE.
"
display.
" wordt weergeven in het
De opname wordt onderbroken als er geen
geluid wordt waargenomen en "
"
knippert. Wanneer de IC-recorder weer
geluid waarneemt, wordt de opname hervat.
De VOR-functie annuleren
Stel "VOR" in op "OFF" in stap 2.
P Opmerkingen
• De VOR-functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Stel in het menu op basis
van de opnameomstandigheden "Mic
40
NL
Sensitivity" in. Als u niet tevreden bent met
de kwaliteit van de opname na het wijzigen
van de instelling "Mic Sensitivity" of als u
belangrijke opnamen moet maken, stelt u
"VOR" in op "OFF" in het menu.
• Als u op z REC/PAUSE drukt om een
opname te pauzeren tijdens VOR-opname,
knippert alleen "
".
• Tijdens gesynchroniseerd opnemen
(pagina 48) en FM opnemen (pagina 75)
(alleen voor ICD-UX513F) werkt de functie
VOR niet.
Overige opnamebediening
41
NL
Opnemen op een geheugenkaart
x STOP
z REC/PAUSE
.
N/ENT
v, V
Plaats de M2™ met de
contactzijde naar u toe gericht.*
* Wanneer u een
geheugenkaart plaatst
met de achterkant van
de IC-recorder naar u
toe gericht.
Plaats de microSD-kaart met het
label naar u toe gericht.*
Naast het interne geheugen kunnen
bestanden ook worden opgenomen op een
geheugenkaart.
Compatibele geheugenkaarten
De IC-recorder werkt met de volgende
geheugenkaarten:
42
NL
• Memory Stick Micro™ (M2™) media:
Tot 16 GB wordt ondersteund.
• microSD-kaart: Een microSD (FAT16)kaart die kleiner is dan 2 GB en een
microSDHC (FAT32)-kaart van 4 GB tot
32 GB worden ondersteund.
Een geheugenkaart van 64 MB of minder
wordt niet ondersteund.
De volgende microSD/microSDHC-kaarten
zijn door ons getest en geschikt bevonden.
microSD/microSDHC-kaarten
Fabrikant 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: werking getest
–: werking niet getest
Per september 2010
Voor de ICD-UX512/UX513F zijn
werkingstests verricht met geheugenkaarten
die verkrijgbaar zijn vanaf september 2010.
Voor de nieuwste informatie over de
geheugenkaarten die zijn getest, gaat u naar de
ondersteuningssite voor de IC-recorder:
http://support.sony-europe.com/DNA
In deze gebruiksaanwijzing worden M2™- en
microSD-kaarten doorgaans "geheugenkaart"
genoemd.
De M2™/microSD-kaartsleuf wordt
"geheugenkaartsleuf" genoemd.
P Opmerking
Niet alle compatibele geheugenkaarten werken
gegarandeerd.
Een geheugenkaart plaatsen
Voor u begint op te nemen, moet u
controleren of alle gegevens op de
geheugenkaart naar uw computer zijn
gekopieerd en moet u de geheugenkaart in
de IC-recorder (pagina 101) formatteren
zodat deze geen gegevens bevat.
geheugenkaartsleuf in de stopstand.
2 Plaats een M2™- of microSD-kaart in de
richting zoals aangegeven op de
afbeelding op pagina 42, totdat deze
vastklikt in het einde van de sleuf. Sluit
vervolgens het klepje.
Een geheugenkaart verwijderen
Duw de geheugenkaart in de sleuf. De kaart
springt dan uit de sleuf zodat u ze kunt
verwijderen.
Overige opnamebediening
Wegens de bestandssysteemspecificaties
van de IC-recorder zijn alleen LPCMbestanden kleiner dan 2 GB en MP3/WMA/
AAC-LC-bestanden kleiner dan 1 GB
geschikt voor opname en weergave met een
geheugenkaart.
U kunt op een M2™-kaart maximaal 4.074
bestanden opnemen.
1 Open het klepje van de
Structuur van mappen en
bestanden
Naast het interne geheugen worden ook op
een geheugenkaart 5 mappen gemaakt.
De structuur van mappen en bestanden
verschilt enigszins van die van het interne
geheugen (pagina 108).
P Opmerkingen
• Tijdens opname/weergave/formatteren mag
er geen geheugenkaart worden geplaatst of
verwijderd. Hierdoor kan de IC-recorder
defect raken.
• Verwijder geheugenkaarten niet terwijl het
bericht "Accessing..." wordt weergegeven in
het display. Als u dit wel doet, kunnen de
gegevens worden beschadigd.
43
NL
• Een geheugenkaart die niet wordt herkend,
moet worden verwijderd en teruggeplaatst in
de IC-recorder.
• Sluit het klepje van de geheugenkaart stevig.
Laat geen vloeistoffen, metalen,
ontbrandbare stoffen of andere voorwerpen
dan geheugenkaarten in de
geheugenkaartsleuf komen. Dat kan brand,
elektrische ontladingen en storingen
veroorzaken.
De bestemming van de ICrecorder wijzigen in
geheugenkaart (in het
selectievenster voor mappen)
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Memory Card" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het tabblad
(intern geheugen)
verandert in het tabblad
(extern
geheugen) en het selectievenster voor
mappen wordt weergegeven.
1 Druk op
.
Het selectievenster voor mappen wordt
weergegeven.
2 Druk op . op de bedieningstoets,
druk op v of V op de bedieningstoets om
het tabblad
(intern geheugen) te
selecteren en druk vervolgens op N/ENT.
4 Druk op x STOP om terug te keren naar
het display van de stopstand.
Gebruik van het interne geheugen
Selecteer "Built-In Memory" in stap 3.
44
NL
De bestemming van de ICrecorder wijzigen in
geheugenkaart (in het menu)
1 Selecteer het tabblad
(instelling ICrecorder) t "Select Memory" in het
menu en druk vervolgens op N/ENT.
3 Wanneer de geheugenkaart niet wordt
geformatteerd, selecteert u het tabblad
(instelling IC-recorder) t "Format"
in het menu en drukt u op N/ENT.
"Erase All Data?" wordt weergegeven.
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
om "Memory Card" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
sluiten.
Overige opnamebediening
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
5 Druk op x STOP om de menustand af te
Gebruik van het interne geheugen
Selecteer "Built-In Memory" in stap 2.
De opname starten
Selecteer de map en druk op z REC/
PAUSE. Zie pagina 21 voor meer
informatie over opnemen.
"Select Memory" is ingesteld op
"Built-In Memory" bij aankoop van de
IC-recorder.
Als de geheugenkaart al is
geformatteerd, gaat u verder met stap 5.
45
NL
Opnemen via andere apparaten
Opnemen met een externe
microfoon
Stereomicrofoon
Als "Select Input" niet wordt
weergegeven, stelt u het in het menu in
(pagina 90).
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "MIC IN" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
m (microfoon)
aansluiting
x STOP
z REC/PAUSE
"Select Input" is ingesteld op "MIC IN"
bij aankoop van de IC-recorder.
3 Druk op x STOP om de menustand af te
N/ENT
v, V
1 Sluit een externe microfoon aan op de
m (microfoon) aansluiting wanneer de
IC-recorder in de stopstand staat.
"Select Input" wordt weergeven in het
display.
46
NL
sluiten.
4 Druk op z REC/PAUSE om met
opnemen te beginnen.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld.
Als het ingangsniveau niet krachtig
genoeg is, past u de instelling "Mic
Sensitivity" van de IC-recorder aan.
Wanneer u een microfoon met
stekkervoeding aansluit, wordt de stroom
automatisch naar de microfoon geleid via
de IC-recorder.
z Aanbevolen microfoons
U kunt de Sony ECM-CS10, ECM-CZ10
electret-condensator microfoon gebruiken
(niet meegeleverd).
Geluid opnemen van een
telefoon of mobiele telefoon
P Opmerkingen
• Controleer de geluidskwaliteit van het
gesprek en het opnameniveau nadat u de
aansluiting tot stand hebt gebracht en
voordat u begint op te nemen.
• Als de telefoonbeltoon of een kiestoon is
opgenomen, kan het zijn dat het gesprek met
een lager geluidsniveau wordt opgenomen.
In dit geval start u met opnemen nadat het
gesprek is begonnen.
• Het is mogelijk dat de functie VOR
(pagina 40) niet werkt afhankelijk van de
soort telefoon of de lijnkwaliteit.
Opnemen van andere
apparatuur
CD-speler,
enzovoort.
Overige opnamebediening
U kunt de ECM-TL1 electret-condensator
hoofdmicrofoon (niet meegeleverd)
gebruiken om geluid van een telefoon of
mobiele telefoon op te nemen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
ECM-TL1 microfoon voor meer informatie
over het aansluiten van de microfoon.
• Wij zijn op geen enkele manier
verantwoordelijk voor enig ongemak, zelfs
als u geen gesprek kunt opnemen met de ICrecorder.
m (microfoon)
aansluiting
x STOP
z REC/PAUSE
v, V
N/ENT
U kunt muziekbestanden maken zonder de
computer door het geluid op te nemen van
andere apparaten die op de IC-recorder
worden aangesloten.
47
NL
Wanneer u "Audio IN" selecteert in het
menu "Scene Select", worden de
instellingen die geschikt zijn voor opnemen
vanaf andere apparatuur, automatisch
geselecteerd. Zie pagina 35 voor meer
informatie over instellen.
z Tips
• We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
• Als het ingangsniveau niet krachtig genoeg
is, sluit u de hoofdtelefoonaansluiting (miniaansluiting, stereo) van andere apparatuur
aan op de m (microfoon) aansluiting van de
IC-recorder en past u het volumeniveau aan
op het apparaat dat op de IC-recorder is
aangesloten.
Opnemen met de functie
gesynchroniseerd opnemen
De IC-recorder pauzeert als er langer dan 2
seconden geen geluid wordt waargenomen.
De IC-recorder begint weer met opnemen
als nieuw bestand wanneer geluid wordt
waargenomen.
Wanneer u "Audio IN" selecteert in het
menu "Scene Select", wordt "SYNC REC"
automatisch ingesteld op "ON".
48
NL
1 Selecteer het tabblad
(opnemen) t
"SYNC REC" in het menu en druk op
N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "ON" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
"SYNC REC" is ingesteld op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
4 Sluit andere apparatuur op de ICrecorder aan wanneer de IC-recorder in
de stopstand staat.
Sluit de audioaansluiting
(stereoministekker) van andere
apparatuur aan op de m (microfoon)
aansluiting van de IC-recorder via een in
de handel verkrijgbare audiokabel.
"Select Input" wordt weergeven in het
display.
Als "Select Input" niet wordt
weergegeven, stelt u het in het menu in
(pagina 90).
5 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Audio IN" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
6 Druk op z REC/PAUSE om met
opnemen te beginnen.
"
" knippert en de IC-recorder
schakelt over naar de opnamepauzestand.
7 Start het afspelen op het apparaat dat op
de IC-recorder is aangesloten.
"
" verschijnt in het display en
gesynchroniseerd opnemen begint.
P Opmerkingen
• Tijdens gesynchroniseerd opnemen kunt u
de opname niet pauzeren (pagina 24), niet
opnemen met de functie VOR (pagina 40) en
geen trackmarkering toevoegen (pagina 66).
• Door een verschil in het ingangsniveau van
het geluid, werkt de functie
gesynchroniseerd opnemen bij sommige op
de IC-recorder aangesloten apparaten
mogelijk niet goed.
• Tijdens het opnemen vanaf andere
apparatuur kan de instelling "Mic
Sensitivity" niet worden gewijzigd.
Overige opnamebediening
"Select Input" is ingesteld op "MIC IN"
bij aankoop van de IC-recorder.
De IC-recorder begint weer met opnemen
als nieuw bestand wanneer geluid wordt
waargenomen.
Opnemen zonder de functie
gesynchroniseerd opnemen
Selecteer "OFF" in stap 2 van "Opnemen
met de functie gesynchroniseerd opnemen"
op pagina 48 en ga door met stap 3 tot en
met 7. Wanneer u op z REC/PAUSE drukt
in stap 6, worden de ingebouwde
microfoons automatisch uitgeschakeld en
wordt het geluid van de aangesloten
apparatuur opgenomen.
De gesynchroniseerde opname wordt
onderbroken als er langer dan 2 seconden
geen geluid wordt waargenomen en
"
" knippert.
49
NL
Bediening tijdens de opname
De opname afluisteren
i(hoofdtelefoon)
aansluiting
VOL –/+
Als u de meegeleverde stereohoofdtelefoon
aansluit op de i (hoofdtelefoon)
aansluiting, kunt u de opname afluisteren.
U kunt het afluistervolume aanpassen door
op VOL –/+ te drukken, maar het
opnameniveau kan niet worden aangepast.
P Opmerking
Wanneer het snoer van de hoofdtelefoon de
IC-recorder raakt terwijl u de opname
controleert, kan de IC-recorder een ruisend
geluid opnemen. Het ruisende geluid kan
worden verminderd door het snoer uit de buurt
van de IC-recorder te houden.
50
NL
Overige afspeelbediening
De afspeelinstellingen wijzigen
Handige afspeelmethodes
Luisteren met een betere
geluidskwaliteit
Snel een punt zoeken waar u het
afspelen wilt starten (Easy
Search)
Wanneer "Easy Search" is ingesteld op
"ON" (pagina 92) in het menu, kunt u snel
een punt zoeken waar u het afspelen wilt
starten door herhaaldelijk op > of .
op de bedieningstoets te drukken tijdens het
afspelen.
U kunt ongeveer 3 seconden achteruitgaan
door één keer op . op de bedieningstoets
te drukken. U kunt ongeveer 10 seconden
vooruitgaan door één keer op > op de
Vooruit/achteruit zoeken tijdens
het afspelen (Cue/Review)
• Vooruit zoeken (Cue):
Houd > op de bedieningstoets
ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze
los op het punt waar u het afspelen wilt
hervatten.
• Achteruit zoeken (Review):
Houd . op de bedieningstoets
ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze
los op het punt waar u het afspelen wilt
hervatten.
Overige afspeelbediening
• Beluisteren via een hoofdtelefoon:
Sluit de meegeleverde
stereohoofdtelefoon aan op de
i (hoofdtelefoon) aansluiting. De
ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld.
• Luisteren via een externe luidspreker:
Sluit een actieve of passieve luidspreker
(niet meegeleverd) aan op de
i (hoofdtelefoon) aansluiting.
bedieningstoets te drukken. Deze functie is
handig als u een gewenst punt in een lange
opname wilt zoeken.
De IC-recorder zoekt met lage snelheid en
met weergavegeluid. Dit is handig om één
word vooruit of achteruit te zoeken. Als u
vervolgens de toets ingedrukt houdt, begint
de IC-recorder met hogere snelheid te
zoeken.
51
NL
z Als bestanden worden afgespeeld
tot het einde van het laatste
bestand
• Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het
einde van het laatste bestand, gaat "FILE
END" ongeveer 5 seconden branden.
• Wanneer "FILE END" en de
werkingsaanduiding uitgaan, stopt de ICrecorder aan het begin van het laatste
bestand.
• Als u . op de bedieningstoets ingedrukt
houdt terwijl "FILE END" brandt, worden de
bestanden versneld afgespeeld. Normaal
afspelen wordt hervat op het punt waar u de
toets loslaat.
• Als het laatste bestand lang is en u het
afspelen bij een later gedeelte van het
bestand wilt starten, houdt u > op de
bedieningstoets ingedrukt om naar het einde
van het bestand te gaan. Vervolgens drukt u
op . op de bedieningstoets terwijl "FILE
END" brandt om terug te gaan naar het
gewenste punt.
• Voor alle bestanden uitgezonderd het laatste
bestand gaat u naar het begin van het
volgende bestand en speelt u terug tot het
gewenste punt.
Ruis verminderen in het
weergavegeluid en de
menselijke stem duidelijker
maken – de
ruisonderdrukkingsfunctie
x STOP
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie
wordt geactiveerd in de afspeelstand, wordt
al het andere omgevingsgeluid naast de
menselijke stem verminderd. Een bestand
wordt afgespeeld met heldere
geluidskwaliteit omdat de ruis van alle
frequentiebanden inclusief een menselijke
stem wordt verminderd.
P Opmerkingen
• Het effect van de ruisonderdrukkingsfunctie
kan variëren afhankelijk van de staat van de
opgenomen stem.
52
NL
• Wanneer u de ingebouwde luidspreker
gebruikt, werkt de
ruisonderdrukkingsfunctie niet.
• Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is
geactiveerd, werkt de effectfunctie niet.
• Wanneer u luistert naar de FM-radio (alleen
voor ICD-UX513F), werkt de
ruisonderdrukkingsfunctie niet.
• Wanneer u luistert naar een AAC-LC- en
WMA-bestand, werkt de
ruisonderdrukkingsfunctie niet.
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
De ruisonderdrukkingsfunctie
annuleren
Selecteer "OFF" in stap 2.
De ruisonderdrukkingsfunctie
instellen in het menu
Selecteer en stel "Noise Cut" in via het
tabblad
(afspelen) van het menu.
1 Houd MENU/NOISE CUT ongeveer 2
De afspeelsnelheid
aanpassen – de DPC (Digital
Pitch Control)-functie
Overige afspeelbediening
seconden of langer ingedrukt wanneer de
IC-recorder zich in de stop- of
afspeelstand bevindt.
Het instelvenster voor "Noise Cut" wordt
weergegeven.
Achterkant
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Maximum" of "Medium" te
selecteren en druk vervolgens op N/ENT.
"Noise Cut" is ingesteld op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
53
NL
Voorkant
De afspeelsnelheid is ingesteld op
"×0,70" bij aankoop van de IC-recorder.
v, V
De normale afspeelsnelheid
hervatten
Schuif de DPC(SPEED CTRL)-schakelaar
naar "OFF".
P Opmerking
U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een
bereik van 0,50 keer tot 2,00 keer. Het
bestand wordt afgespeeld op natuurlijke
toon dankzij de digitale verwerkingsfunctie.
U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een
bereik van 0,50 keer tot 1,00 keer wanneer
bestanden worden opgenomen als LPCM/
WMA/AAC-LC-bestanden. Als u de
afspeelsnelheid buiten dit bereik probeert aan
te passen, wordt "NO FAST" in het display
weergegeven.
1 Schuif de DPC(SPEED CTRL)schakelaar naar "ON".
Het geluidseffect selecteren
2 Druk tijdens het afspelen op v of V op de
bedieningstoets om de afspeelsnelheid
aan te passen.
V: De snelheid wordt verminderd met
0,05 keer elke keer dat op deze toets
wordt gedrukt (van ×0,50 tot ×1,00).
v: De snelheid wordt verhoogd met 0,10
keer elke keer dat op deze toets wordt
gedrukt (van ×1,00 tot ×2,00).
Wanneer u de toetsen ingedrukt houdt,
kunt u de snelheid doorlopend wijzigen.
54
NL
x STOP
v, V
N/ENT
., >
In het menu kunt u het effect instellen dat u
wilt voor het afspelen.
Pop
Haalt de tonen uit het middenbereik
naar voren, ideaal voor zang.
1 Selecteer het tabblad
Rock
Versterkt de hoge en lage tonen voor
een krachtig geluid.
Jazz
Versterkt de hoge tonen voor een
levendig geluid.
Bass1
Versterkt het basgeluid.
Bass2
Versterkt het basgeluid nog meer.
Custom
U kunt uw eigen aangepaste
geluidsniveau ontwerpen voor 5
bereiken.
OFF
Schakelt de effectfunctie uit.
(afspelen) t
"Effect" in het menu wanneer de ICrecorder in de stopstand of afspeelstand
is ingesteld en druk op N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
Overige afspeelbediening
om het gewenste afspeeleffect te
selecteren en druk vervolgens op N/
ENT.
"Effect" is ingesteld op "OFF" bij aankoop
van de IC-recorder.
Uw favoriete geluidsniveau
instellen
1 Stel "Effect" in op "Custom" in stap 2 en
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
druk op N/ENT.
Het venster voor de aangepaste instelling
wordt weergegeven.
55
NL
2 Wanneer u het geluidsniveau aanpast
De afspeelstand selecteren
voor de bereiken 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz,
3 kHz en 10 kHz, drukt u op . of >
op de bedieningstoets om het bereik naar
links of rechts te verschuiven en drukt u
vervolgens op v of V op de
bedieningstoets.
De instelling kan worden aangepast in 7
stappen van –3 tot +3.
x STOP
A-B
N/ENT
v, V
U kunt de afspeelstand in het menu
selecteren.
1 Selecteer het tabblad
3 Druk op N/ENT.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
(afspelen) t
"Play Mode" in het menu wanneer de ICrecorder in de stopstand of afspeelstand
is ingesteld en druk op N/ENT.
sluiten.
P Opmerkingen
• Als u de ingebouwde luidspreker gebruikt of
naar de FM-radio luistert (alleen voor
ICD-UX513F), is deze instelling ongeldig.
• Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is
geactiveerd, werkt de effectfunctie niet.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "1", "
56
NL
", "ALL", "
1", "
"
of "
ALL" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Een opgegeven deel
herhaaldelijk afspelen – A-B
herhalen
1 Druk tijdens het afspelen op
(herhalen)
A-B om beginpunt A op te geven.
"A-B B?" wordt weergegeven.
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
1
Een bestand wordt afgespeeld.
Bestanden in één map worden
doorlopend afgespeeld.
1
Alle bestanden worden doorlopend
afgespeeld.
(herhalen) A-B
om eindpunt B op te geven.
"
A-B" wordt weergegeven en het
opgegeven deel wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Normaal afspelen hervatten:
Druk op N/ENT.
Eén bestand wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Stoppen met A-B herhaaldelijk afspelen:
Druk op x STOP.
Bestanden in één map worden
herhaaldelijk afgespeeld.
Het opgegeven segment voor A-B
herhaaldelijk afspelen wijzigen:
Druk tijdens het herhaaldelijk afspelen van
A-B nogmaals op
(herhalen) A-B om
een nieuw beginpunt A op te geven. Geef
dan een nieuw eindpunt B op zoals in stap 2.
ALL Alle bestanden worden
herhaaldelijk afgespeeld.
"Play Mode" is ingesteld op "
aankoop van de IC-recorder.
" bij
Overige afspeelbediening
ALL
2 Druk nogmaals op
P Opmerking
U kunt het A- en B-punt niet instellen in de
buurt van het begin of het einde van een
bestand en bij een trackmarkering.
57
NL
Bestanden op een bepaald tijdstip met een
alarmsignaal afspelen
x STOP
IC-recorder in de stopstand is
ingesteld en druk op N/ENT.
N/ENT
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
v, V
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
U kunt op een bepaald tijdstip het
alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bestand afspelen. U kunt het
bestand op een bepaalde datum, één keer
per week of elke dag op hetzelfde tijdstip
laten afspelen. U kunt een alarmsignaal
voor een bestand instellen.
1 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen
met een alarmsignaal.
2 Ga naar de stand voor het instellen van
het alarmsignaal.
1 Selecteer het tabblad
(afspelen)
t "Alarm" in het menu wanneer de
58
NL
om "ON" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
3 Stel de datum en tijd in voor het
alarmsignaal.
1 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Date", een dag van de week of
"Daily" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
2 Wanneer u "Date" selecteert:
Stel achtereenvolgens jaar, maand,
dag, uren en minuten in, zoals wordt
beschreven in "Stap 4: De klok
instellen" op pagina 17.
Wanneer u een dag van de week of
"Daily" selecteert:
Druk op v of V op de bedieningstoets
om het uur in te stellen en druk
vervolgens op N/ENT, druk op v of
V op de bedieningstoets om de
minuten in te stellen en druk
vervolgens op N/ENT.
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om een favoriet alarmpatroon te
selecteren en druk op N/ENT.
"Executing..." wordt weergegeven.
sluiten.
De instelprocedure is voltooid en ","
(alarmaanduiding) wordt weergegeven in
het display.
Als de ingestelde datum en tijd
wordt bereikt
Op de ingestelde tijd wordt "ALARM"
weergegeven in het display en worden het
alarm en het geselecteerde bestand volgens
het geselecteerde alarmpatroon afgespeeld.
Na het afspelen stopt de IC-recorder
automatisch. (Wanneer het alarmpatroon is
ingesteld op "Beep&Play" of "Play", stopt
de IC-recorder aan het begin van het
geselecteerde bestand.)
De alarmweergave stoppen
Druk op een andere toets dan VOL –/+
terwijl het alarm afgaat. Ook als de HOLDfunctie is ingeschakeld, kunt u het
afgespeelde alarm stoppen door op een
willekeurige toets te drukken.
De alarminstelling wijzigen
P Opmerkingen
Selecteer het bestand waarvoor u de
alarminstelling wilt wijzigen en volg stap 2
tot en met 5 op pagina 58 tot en met deze
pagina.
• U kunt maar één alarmsignaal per bestand
instellen.
• Als de klok niet is ingesteld of er geen
bestanden zijn opgenomen, kunt u de
alarmfunctie niet instellen.
• Het alarm gaat af, zelfs als u "Beep" op
"OFF" instelt in het menu (pagina 99).
De alarminstelling annuleren
Volg stap 1 en 2 op pagina 58. In stap
2-2 selecteert u "OFF" en drukt u op N/
Overige afspeelbediening
5 Druk op x STOP om de menustand af te
ENT. Het alarm wordt geannuleerd en de
alarmaanduiding verdwijnt uit het display.
59
NL
• Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl u
gegevens aan het bijwerken bent, wordt het
alarm automatisch geannuleerd.
• Breken meerdere alarmtijden tegelijk aan,
dan wordt alleen het eerste bestand met een
alarm afgespeeld.
• Als u een bestand splitst waarvoor u een
alarm hebt ingesteld, dan geldt het alarm nog
voor het eerste deel van het gesplitste
bestand.
• Als u een bestand wist waarvoor u een alarm
hebt ingesteld, wordt ook het alarm
verwijderd.
• U kunt geen alarm instellen in
podcastbestanden.
• U kunt geen alarm instellen in bestanden die
zijn opgeslagen op een geheugenkaart.
60
NL
Afspelen via andere apparaten
Opnemen met andere
apparatuur
Cassetterecorder,
Mini-discrecorder,
enzovoort.
i(hoofdtelefoon)
aansluiting
ingang van andere apparatuur met een in
de handel verkrijgbare audiokabel.
2 Druk op N/ENT om het afspelen te
starten en zet tegelijkertijd de
aangesloten apparatuur in de
opnamestand.
Een bestand van de IC-recorder wordt
opgenomen op de aangesloten
apparatuur.
3 Druk tegelijkertijd op x STOP op de ICOverige afspeelbediening
recorder en op het aangesloten apparaat
om de opname te stoppen.
x STOP
N/ENT
z Tip
Als het volume van het opgenomen geluid niet
hard genoeg is, past u het weergavegeluid van
de IC-recorder aan (pagina 28).
U kunt het geluid van de IC-recorder met
andere apparaten opnemen.
We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
1 Sluit de i (hoofdtelefoon) aansluiting
van de IC-recorder aan op de externe
61
NL
Bestanden bewerken
Bestanden in een map ordenen
Bestanden naar een andere
map verplaatsen
x STOP
3 Druk op . op de bedieningstoets,
druk op v of V op de bedieningstoets om
het tabblad
(spraak) of het tabblad
(muziek) te selecteren en druk
vervolgens op >.
v, V
N/ENT
., >
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
1 Selecteer het bestand dat u wilt
verplaatsen.
om de map te selecteren waarnaar u het
bestand wilt verplaatsen en druk op N/
ENT.
2 Selecteer het tabblad
(bewerken) t
"Move File" in het menu wanneer de ICrecorder in de stopstand is ingesteld en
druk op N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
62
NL
Het bericht "Moving File..." wordt
weergegeven en het bestand wordt
verplaatst naar de laatste positie in de
doelmap.
Als u een bestand naar een andere map
verplaatst, wordt het originele bestand uit
de vorige map verwijderd.
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Het verplaatsen van het bestand
annuleren
Druk op x STOP vóór stap 4.
P Opmerkingen
• U kunt podcastbestanden niet verplaatsen.
• U kunt beveiligde bestanden niet verplaatsen
(pagina 72).
• U kunt bestanden niet verplaatsen naar
andere media.
Geheugenkaartsleuf
x STOP
., >
N/ENT
v, V
1 Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.
Als u een bestand wilt kopiëren van een
geheugenkaart naar het interne
geheugen, moet u bronmedia instellen op
"Memory Card" (pagina 44).
2 Selecteer het tabblad
(bewerken) t
"File Copy" in het menu en druk op N/
ENT.
Bestanden bewerken
Een bestand kopiëren naar
een ander geheugen
U kunt bestanden kopiëren tussen het
interne geheugen en een geheugenkaart,
wat handig is om reservekopieën te maken.
Plaats eerst een geheugenkaart in de
geheugenkaartsleuf.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
Het bericht "Copy to Memory Card
Select Folder" of "Copy to Built-In
Memory Select Folder" wordt
weergegeven en het mapkeuzevenster
wordt weergegeven.
3 Druk op . op de bedieningstoets,
druk op v of V op de bedieningstoets om
het tabblad
(spraak) of het tabblad
63
NL
(muziek) te selecteren en druk
vervolgens op >.
Het kopiëren annuleren tijdens
het kopiëren
Druk terwijl het bericht "Copying..." wordt
weergegeven in stap 4 op x STOP.
P Opmerkingen
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om de map te selecteren waarnaar u het
bestand wilt kopiëren en druk op N/
ENT.
Het bericht "Copying..." wordt
weergegeven en het bestand wordt
gekopieerd naar de doelmap. Een
bestand met dezelfde naam wordt
gekopieerd.
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Het kopiëren annuleren
Druk op x STOP vóór stap 4.
64
NL
• Controleer de batterijaanduiding voor u het
doelbestand begint te kopiëren. Als de
batterij te zwak is, worden de bestanden
mogelijk niet gekopieerd.
• Als de resterende geheugencapaciteit van het
doelgeheugen ontoereikend is, worden
bestanden mogelijk niet gekopieerd.
• U kunt podcastbestanden niet kopiëren.
• Tijdens het kopiëren mag u geen
geheugenkaart verwijderen of plaatsen, en
mag u IC-recorder ook niet uitschakelen.
Hierdoor kunnen bestanden beschadigd
raken.
Alle bestanden in een map
wissen
2 Selecteer het tabblad
(bewerken) t
"Erase All" in het menu en druk op N/
ENT.
x STOP
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
"Erase All Files in the Folder?" wordt
weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
P Opmerking
Als de geselecteerde map een beveiligd
bestand (pagina 72) bevat, kunt u het
beveiligde bestand in die map niet wissen.
wilt wissen wanneer de IC-recorder in de
stopstand staat.
Bestanden bewerken
1 Selecteer de map met de bestanden die u
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het bericht "Erasing..." wordt in het
display weergegeven en alle bestanden in
de geselecteerde map worden gewist.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 3 en druk
vervolgens op N/ENT.
65
NL
Een trackmarkering gebruiken
Een trackmarkering
toevoegen
T-MARK
N/ENT
., >
U kunt een trackmarkering toevoegen om
achteraf op dat punt een bestand te splitsen
of het te zoeken tijdens de weergave. Er
kunnen maximum 98 trackmarkeringen
worden toegevoegd aan elk bestand.
Druk tijdens het opnemen, afspelen of
pauzeren op T-MARK op het punt waar u
een trackmarkering wilt toevoegen.
Het
(trackmarkering)-symbool knippert
drie keer en er wordt een trackmarkering
toegevoegd.
66
NL
P Opmerkingen
• Trackmarkeringen kunnen alleen worden
toegevoegd aan bestanden die zijn
opgenomen met de IC-recorder. Het is
wellicht niet mogelijk om een
trackmarkering toe te voegen aan bestanden
als u bestanden bewerkt met de
meegeleverde Sound Organizer-software.
• Trackmarkeringen moeten minstens 0,5
seconden uiteen liggen.
• Het is niet mogelijk om een trackmarkering
toe te voegen helemaal aan het begin of
helemaal op het eind van een bestand.
• Wanneer een bestand 98 trackmarkeringen
bevat, kunnen er geen trackmarkeringen
meer worden toegevoegd.
• De weergave stopt wanneer een
trackmarkering wordt toegevoegd tijdens de
weergave.
Een trackmarkering zoeken en
de weergave starten vanaf de
trackmarkering
2 Selecteer het tabblad
(bewerken) t
"Erase Track Mark" in het menu en druk
op N/ENT.
Druk op . of > op de bedieningstoets
in de stopstand. Druk op N/ENT wanneer
het
(trackmarkering)-symbool één keer
knippert.
Een trackmarkering wissen
x STOP
N/ENT
v, V
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
"Erase Track Mark?" wordt
weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
Bestanden bewerken
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het bericht "Erasing..." wordt in het
display weergegeven en de geselecteerde
trackmarkering wordt gewist.
Stoppositie
1 Stop na de trackmarkering die u wilt
wissen.
Trackmarkering
wissen
De trackmarkering vlak voor de stoppositie
wordt gewist.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
67
NL
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 3 en druk
vervolgens op N/ENT.
2 Selecteer het tabblad
(bewerken) t
"Erase All Track Marks" in het menu en
druk op N/ENT.
Alle trackmarkeringen in het
geselecteerde bestand in
een keer wissen
x STOP
N/ENT
v, V
1 Selecteer een bestand waarin u de
trackmarkeringen wilt wissen.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
"Erase All Track Marks?" wordt
weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het bericht "Erasing..." wordt in het
display weergegeven en alle
trackmarkeringen worden tegelijk
gewist.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 3 en druk
vervolgens op N/ENT.
68
NL
Een bestand splitsen
Een bestand splitsen op de
huidige positie
1 Stop het bestand op de positie waar u dit
wilt splitsen.
2 Selecteer het tabblad
x STOP
(bewerken) t
"Divide Current Position" in het menu en
druk op N/ENT.
N/ENT
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
v, V
"Divide?" wordt weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
Bestanden bewerken
U kunt een bestand splitsen in de
stopmodus zodat het bestand wordt
gesplitst in twee delen en een nieuw
bestandsnummer wordt toegevoegd aan het
nieuwere deel van het gesplitste bestand.
Door een bestand te splitsen, kunt u
makkelijk het punt vinden waar u de
weergave wilt starten bij het maken van een
lange opname zoals een vergadering. U
kunt een bestand splitsen tot het totale
aantal bestanden in de map het maximale
toegestane aantal bereikt.
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het bericht "Dividing..." wordt
weergegeven en de gesplitste bestanden
krijgen een volgnummer als suffix ("_1"
voor het originele bestand en "_2" voor
het nieuwe bestand).
Bestand 1
Bestand 2
Bestand 3
Gesplitst bestand.
Bestand 1
Bestand 2_1 Bestand 2_2
Bestand 3
69
NL
Elk van de gesplitste bestanden krijgt een
volgnummer als suffix.
Een bestand splitsen bij alle
trackmarkeringen
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
x STOP
P Opmerkingen
• U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije
geheugenruimte nodig om een bestand te
splitsen.
• Wanneer u een bestand met een titel en
artiestennaam splitst, krijgt het nieuwe
gedeelte dezelfde titel en artiestennaam.
• U kunt alleen bestanden splitsen die zijn
opgenomen met de IC-recorder
(bijvoorbeeld een bestand dat is
overgedragen van een computer). Daarnaast
is het wellicht niet mogelijk om bestanden te
splitsen als u bestanden bewerkt met de
meegeleverde Sound Organizer-software.
• Wanneer een bestand is gesplitst, kan dit niet
meer in de originele staat worden hersteld.
• Wanneer u een bestand splitst op minder dan
0,5 seconden van een trackmarkering, wordt
de trackmarkering verwijderd.
• Vanwege systeembeperkingen is het niet
mogelijk om een bestand helemaal aan het
begin of helemaal aan het eind van het
bestand te splitsen.
Splitsen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 3 en druk
vervolgens op N/ENT.
70
NL
N/ENT
v, V
1 Selecteer het bestand dat u wilt splitsen.
2 Selecteer het tabblad
(bewerken) t
"Divide All Track Marks" in het menu
wanneer de IC-recorder in de stopstand
is ingesteld en druk op N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
"Divide All Track Marks?" wordt
weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het bericht "Dividing..." wordt
weergegeven en het bestand wordt
gesplitst bij alle trackmarkeringen. Alle
bestaande trackmarkeringen in de
bestanden worden verwijderd.
Bestand 1
Gesplitst bestand.
Bestand 1_01 Bestand 1_02
Bestand 1_03
P Opmerkingen
• U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije
geheugenruimte nodig om een bestand te
splitsen.
• Wanneer u een bestand met een titel en
artiestennaam splitst, krijgt het nieuwe
gedeelte dezelfde titel en artiestennaam.
• U kunt alleen bestanden splitsen die zijn
opgenomen met de IC-recorder
(bijvoorbeeld een bestand dat is
overgedragen van een computer). Daarnaast
is het wellicht niet mogelijk om bestanden te
splitsen als u bestanden bewerkt met de
meegeleverde Sound Organizer-software.
• Wanneer een bestand is gesplitst, kan dit niet
meer in de originele staat worden hersteld.
Elk van de gesplitste bestanden krijgt een
volgnummer als suffix.
Bestanden bewerken
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Splitsen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap 3 en druk
vervolgens op N/ENT.
z Tip
Druk op x STOP om het splitsen bij de
resterende trackmarkeringen te annuleren.
De bestanden die al waren gesplitst voor het
annuleren, blijven gesplitst.
71
NL
Een bestand beveiligen
x STOP
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
N/ENT
"Set Protection?" wordt weergegeven.
v, V
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
Belangrijke bestanden kunnen worden
beveiligd zodat ze niet per ongeluk worden
verwijderd of bewerkt. Een beveiligd
bestand is gemarkeerd met de (protect)aanduiding en wordt beschouwd als een
alleen lezen-bestand dat niet kan worden
verwijderd noch bewerkt.
1 Geef het bestand weer dat u wilt
beveiligen op het tabblad
het tabblad
(muziek).
2 Selecteer het tabblad
(spraak) of
(bewerken) t
"Protect" in het menu wanneer de ICrecorder in de stopstand is ingesteld en
druk op N/ENT.
72
NL
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het bestand is beveiligd. Een beveiligd
bestand wordt aangeduid met de
(protect)-aanduiding.
4 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
Beveiliging uitzetten
Selecteer het beveiligde bestand en ga
verder met stap 2 tot en met 4. In dit geval
wordt "Erase Protection?" weergegeven in
stap 2.
P Opmerking
U kunt geen beveiliging instellen voor de
bestanden op het tabblad
(podcast).
Luisteren naar de FM-radio
(alleen voor ICD-UX513F)
(alleen voor ICD-UX513F)
Afstemmen op een FM-radiozender
Frequenties scannen om af
te stemmen op een
radiozender
1 Selecteer het tabblad
(FM-radio) t
"FM Radio" in het menu wanneer de ICrecorder zich in de stopstand bevindt en
druk op N/ENT.
x STOP
N/ENT
., >
P Opmerking
Tijdens FM-ontvangst kunt u de batterij niet
opladen.
De IC-recorder gaat in de FMradiostand.
Luisteren naar de FM-radio
Het snoer van de bijgeleverde
stereohoofdtelefoon is een FM-antenne;
sluit daarom de stereohoofdtelefoon aan op
de i (hoofdtelefoon) aansluiting wanneer u
naar de FM-radio luistert.
2 Druk herhaaldelijk op . of > op de
bedieningstoets om af te stemmen op een
zender.
3 Druk op x STOP om de FM-radio uit te
schakelen.
73
NL
Radiofrequenties automatisch
scannen
Houd in stap 2 . of > op de
bedieningstoets ingedrukt tot de
frequentiecijfers op het display beginnen te
veranderen.
De IC-recorder scant automatisch naar
radiofrequenties en stopt wanneer het een
duidelijke zender vindt.
Als het niet lukt om op een zender af te
stemmen, druk dan herhaaldelijk op . of
> op de bedieningstoets om stap voor
stap van frequentie te veranderen.
Display tijdens het luisteren naar
de FM-radio
FM-aanduiding
Radiofrequentie
Voorkeuzenummer
Ontvangstgevoeligheid
74
NL
Afstemmen op een vooraf
ingestelde radiozender
x STOP
N/ENT
v, V
Wanneer u FM-radiozenders al vooraf hebt
ingesteld (pagina 76), kunt u afstemmen op
een zender door een voorkeuzenummer te
selecteren.
1 Selecteer het tabblad
(FM-radio) t
"FM Radio" in het menu wanneer de ICrecorder zich in de stopstand bevindt en
druk op N/ENT.
FM-uitzendingen opnemen
z REC/PAUSE
x STOP
1 Stem af op de zender die u wilt opnemen.
2 Druk op z REC/PAUSE om met
opnemen te beginnen.
De IC-recorder gaat in de FMradiostand.
2 Druk herhaaldelijk op v of V op de
bedieningstoets tot het gewenste
voorkeuzenummer (P) wordt
weergegeven.
schakelen.
stoppen.
P Opmerkingen
• Terwijl de FM-radio is ingeschakeld, kunt u
het geheugen niet wijzigen of een map
selecteren. Voordat u een FM-radio-opname
start, selecteert u van tevoren het geheugen
en de map die u wilt gebruiken om de FMuitzending op te nemen.
• U kunt een FM-uitzending niet opnemen in
de LPCM-stand. Wanneer "REC Mode" is
ingesteld op "LPCM 44.1kHz/16bit", wordt
een FM-uitzending opgenomen in "MP3
192kbps".
• Tijdens een FM-opname zijn de functies Mic
Sensitivity, VOR en LCF (Low Cut Filter)
uitgeschakeld.
Luisteren naar de FM-radio
3 Druk op x STOP om de FM-radio uit te
3 Druk op x STOP om met opnemen te
75
NL
FM-radiozenders vooraf instellen
FM-radiozenders
automatisch vooraf
instellen
1 Selecteer het tabblad
(FM-radio) t
"Auto Preset" in het menu terwijl u naar
FM-radio luistert en druk op N/ENT.
x STOP
N/ENT
"Auto Preset?" wordt weergegeven.
v, V
U kunt automatisch afstemmen op
radiozender en deze vervolgens vastleggen
met voorkeuzenummers. U kunt maximaal
30 FM-radiozenders automatisch vooraf
instellen met behulp van het
voorinstelmenu.
76
NL
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
De IC-recorder scant automatisch naar
beschikbare radiofrequenties en de
zenders worden in het geheugen
opgeslagen van de lagere frequenties
naar de hogere.
Tijdens het automatisch vooraf instellen
van FM-radiozenders knippert het toe te
wijzen voorkeuzenummer.
Het automatisch vooraf instellen
stopzetten
Druk op x STOP. De voorkeuzenummers
die zijn opgeslagen voordat u op de toets
x STOP drukt, blijven in het geheugen.
FM-radiozenders handmatig
vooraf instellen
Als een zender waarop u afstemt geen
vooraf ingestelde zender is, verschijnt
"P - -". In dat geval kunt u het vastleggen
met een nieuw voorkeuzenummer.
2 Druk op N/ENT.
Het voorkeuzenummer, de frequentie en
"Set?" worden op het display
weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
N/ENT
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
v, V
De zender wordt opgeslagen in het
geheugen onder het voorkeuzenummer.
Luisteren naar de FM-radio
U kunt een niet-geregistreerde FMradiozender opslaan onder een
voorkeuzenummer. U kunt maximaal 30
FM-radiozenders vooraf instellen in het
geheugen van de IC-recorder.
1 Volg stap 1 en 2 van "Afstemmen op een
vooraf ingestelde radiozender" en stem
af op de zender die u vooraf wilt instellen
en sla de zender op onder een
voorkeuzenummer.
77
NL
Vooraf ingestelde FMradiozenders wissen
N/ENT
v, V
1 Volg stap 1 en 2 van "Afstemmen op een
vooraf ingestelde radiozender" en stem
af op de zender om het
voorkeuzenummer weer te geven dat u
wilt wissen.
2 Druk op N/ENT.
Het voorkeuzenummer, de frequentie en
"Erase?" worden op het display
weergegeven.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Execute" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
Het voorkeuzenummer verandert in "P - -".
78
NL
De instellingen voor FM-radio-ontvangst
wijzigen
De ontvangstgevoeligheid
van de FM-radio wijzigen
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "DX" of "LOCAL" te selecteren en
druk vervolgens op N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
DX
1 Selecteer het tabblad
(FM-radio) t
"DX/LOCAL" in het menu terwijl u naar
FM-radio luistert en druk op N/ENT.
Dit is de normale instelling.
LOCAL Als er sprake is van interferentie of
storing door een krachtig elektrisch
veld rondom de uitzendende
antenne van de radiozender en
dergelijke, selecteer dan deze
instelling.
Luisteren naar de FM-radio
U kunt de ontvangstgevoeligheid instellen
tijdens het luisteren naar de FM-radio.
"DX/LOCAL" is ingesteld op "DX" bij
aankoop van de IC-recorder.
P Opmerking
Selecteer "DX" als de ontvangst van de ICrecorder onvoldoende is door een zwak
signaal.
79
NL
De scangevoeligheid
wijzigen
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "High(SCAN H)" of
"Low(SCAN L)" te selecteren en druk
vervolgens op N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
De scangevoeligheid staat op
"High(SCAN H)" bij aankoop van de ICrecorder.
U kunt de scangevoeligheid instellen
tijdens het vooraf instellen van FMradiozenders.
1 Selecteer het tabblad
(FM-radio) t
"Scan Sensitivity" in het menu terwijl u
naar FM-radio luistert en druk op N/
ENT.
80
NL
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
De uitvoer van de FM-radio
schakelen tussen
luidspreker en
hoofdtelefoon
x STOP
N/ENT
2 Druk op v of V op de bedieningstoets
om "Headphones" of "Speaker" te
selecteren en druk vervolgens op N/
ENT.
v, V
1 Selecteer het tabblad
(FM-radio) t
"Audio Output" in het menu tijdens FMontvangst of FM-opname en druk op N/
ENT.
De FM-radio-uitgang staat op
"Headphones" bij aankoop van de ICrecorder.
Luisteren naar de FM-radio
Tijdens ontvangst en opname van FM kunt
u via het menu schakelen tussen het geluid
via de luidspreker en het geluid via de
hoofdtelefoon.
3 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
81
NL
De menufunctie
Instellingen in het menu opgeven
x STOP
.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
(instellingen IC-recorder) of het
tabblad
(FM-radio) te selecteren en
druk op N/ENT.
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om het item dat u wilt instellen te
selecteren en druk vervolgens op N/
ENT.
v, V
1 Druk op MENU/NOISE CUT om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om de gewenste instelling te selecteren
en druk vervolgens op N/ENT.
(Het tabblad
(FMradio) wordt alleen
weergegeven op de
ICD-UX513F.)
2 Druk op . op de bedieningstoets,
druk op v of V op de bedieningstoets om
het tabblad
(opnemen), het tabblad
(afspelen), het tabblad
(bewerken), het tabblad
(display), het tabblad
82
NL
5 Druk op x STOP om de menustand af te
sluiten.
P Opmerking
Als u 60 seconden lang geen toetsen indrukt,
wordt de menustand automatisch geannuleerd
en wordt het normale display weergegeven.
Terugkeren naar het vorige
venster
Druk op . op de bedieningstoets tijdens
de menustand.
De menustand afsluiten
Druk op x STOP of MENU/NOISE CUT.
De menufunctie
83
NL
Menu-instellingen
Tabbladen
Menu-items
Werkingsstand
(a: de instelling is beschikbaar/ —: de instelling is niet beschikbaar)
Stopstand Afspeelstand Opnamestand Ontvangststand Opnamestand
FM-radio*
FM-radio*
(opnemen)
(afspelen)
(bewerken)
Scene Select
a
—
—
—
—
REC Mode
a
—
—
—
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
VOR
a
—
a
—
—
SYNC REC
a
—
—
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Noise Cut
a
a
—
—
—
Effect
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Play Mode
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide Current
Position
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
* alleen voor ICD-UX513F
84
NL
Tabbladen
Menu-items
Werkingsstand
(a: de instelling is beschikbaar/ —: de instelling is niet beschikbaar)
Stopstand Afspeelstand Opnamestand Ontvangststand Opnamestand
FM-radio*
FM-radio*
(bewerken)
a
—
—
—
—
Divide All Track
Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
a
a
a
—
a
LED
a
—
—
—
—
Backlight
a
—
—
—
—
Select Memory
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
(display) Display
(instelling IC- Language
recorder)
Date&Time
(FM-radio)* Auto Preset*
De menufunctie
Erase All Track Marks
* alleen voor ICD-UX513F
85
NL
Tabbladen
(opnemen)
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Scene Select
Hiermee kunt u als volgt een opnamescène-item
selecteren voor elke situatie:
(Meeting),
(Voice
Notes),
(Interview),
(Lecture),
(Audio IN),
(My Scene). U kunt ook de instellingen van de
verschillende items in het opnamemenu bewerken die
vooraf zijn ingesteld in het menu "Scene Select".
Save Scene Setting
Hiermee worden de gewijzigde instellingen
opgeslagen en wordt de menubediening voltooid.
Edit from Current Setting:
De instellingen wijzigen die vooraf zijn ingesteld in
het menu.
Set Default Value:
De instellingen wijzigen in de standaardinstellingen.
Execute: De instellingen wijzigen in de
standaardinstellingen en het proces voltooien.
Cancel: Het proces voltooien zonder dat de
instellingen worden gewijzigd.
Edit:
De instellingen wijzigen in het geselecteerde scèneitem.
z Tip
U kunt de volgende menu-items bewerken: "REC
Mode" (pagina 87), "Mic Sensitivity" (pagina 88),
"LCF(Low Cut)" (pagina 88), "VOR" (pagina 40),
"SYNC REC" (pagina 48), "Select Input" (pagina 46).
Wanneer u "Edit Complete" selecteert, wordt het proces
voltooid.
86
NL
Zie
pagina
35
Tabbladen
(opnemen)
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
REC Mode
De opnamestand selecteren.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (niet gecomprimeerd) opname met
stereogeluid van hoge kwaliteit
MP3 192kbps*:
MP3 (gecomprimeerd) opname met stereogeluid van
standaardkwaliteit
MP3 128kbps:
MP3 (gecomprimeerd) langspeelopname met
stereogeluid
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (gecomprimeerd) standaardopname met
monogeluid
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (gecomprimeerd) langspeelopname met
monogeluid
Zie
pagina
–
De menufunctie
Menu-items
P Opmerking
U kunt een FM-radio-uitzending niet opnemen in de
LPCM-stand (alleen voor ICD-UX513F). Wanneer de
LPCM-stand is geselecteerd, wordt de radio-uitzending
automatisch opgenomen in de MP3 192kbps-stand.
87
NL
Tabbladen
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Mic Sensitivity
De microfoongevoeligheid instellen.
High
:
Voor het opnemen van geluid op ruime afstand van
de IC-recorder of van zacht geluid, zoals een opname
in een grote ruimte.
Medium
*:
Voor het opnemen van geluid van een normaal
gesprek of een vergadering, zoals een opname in een
vergaderzaal of tijdens interviews.
Low
:
Voor het opnemen van een dictaat met een
microfoon voor de mond, een geluid vlakbij de ICrecorder of een hard geluid.
(opnemen)
Zie
pagina
–
P Opmerking
Tijdens FM-opname (pagina 75) is de instelling Mic
Sensitivity uitgeschakeld (alleen voor ICD-UX513F).
LCF(Low Cut)
De functie LCF (Low Cut Filter) instellen om een lage
frequentie te dempen om de ruis van de wind te
reduceren; daardoor neemt u bestanden duidelijker op.
ON:
De LCF-functie is ingeschakeld.
OFF*:
De LCF-functie is geannuleerd.
P Opmerking
Tijdens FM-opname (pagina 75) werkt de functie LCF
niet (alleen voor ICD-UX513F).
88
NL
–
Tabbladen
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
VOR
De functie VOR (Voice Operated Recording) instellen.
ON:
De opname wordt gestart als de IC-recorder geluid
waarneemt en wordt onderbroken als er geen geluid
wordt waargenomen. In de periode dat er geen geluid
wordt waargenomen, wordt er niet opgenomen. De
VOR-functie wordt ingeschakeld wanneer u op
z REC/PAUSE drukt.
OFF*:
De VOR-functie werkt niet.
(opnemen)
Zie
pagina
40
P Opmerking
Tijdens FM-opname (pagina 75) werkt de functie VOR
niet (alleen voor ICD-UX513F).
Wanneer dit item op "ON" wordt ingesteld, schakelt de
IC-recorder over naar de opnamepauzestand als langer
dan 2 seconden geen geluid wordt waargenomen en
start de IC-recorder weer met opnemen als nieuw
bestand wanneer er geluid wordt waargenomen.
ON:
De functie gesynchroniseerd opnemen is
ingeschakeld.
OFF*:
De functie gesynchroniseerd opnemen is
uitgeschakeld.
48
De menufunctie
SYNC REC
89
NL
Tabbladen
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Select Input
De externe invoer selecteren die moet worden
opgenomen en die is aangesloten op de m (microfoon)
aansluiting.
MIC IN*:
Selecteer deze optie wanneer u bestanden opneemt
via een externe microfoon.
Audio IN:
Selecteer deze optie wanneer u opneemt via andere
apparatuur.
46, 47
Noise Cut
De ruisonderdrukkingsfunctie en het
ruisonderdrukkingsniveau instellen voor het afspelen
van een bestand met de IC-recorder dat is opgenomen
met de ruisonderdrukkingsfunctie.
Maximum:
Het ruisonderdrukkingsniveau is intenser.
Medium:
Het ruisonderdrukkingsniveau is zwakker. Selecteer
deze optie als u het geluid niet goed kunt horen door
de instelling "Noise Cut" op "Maximum" in te
stellen.
OFF*:
De ruisonderdrukkingsfunctie wordt geannuleerd.
53
(opnemen)
(afspelen)
90
NL
Zie
pagina
Tabbladen
(afspelen)
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Effect
Het gewenste effect voor het afspelen instellen.
Pop:
Haalt de tonen uit het middenbereik naar voren,
ideaal voor zang.
Rock:
Versterkt de hoge en lage tonen voor een krachtig
geluid.
Jazz:
Versterkt de hoge tonen voor een levendig geluid.
Bass1:
Het basgeluid wordt versterkt.
Bass2:
Het basgeluid wordt nog verder versterkt.
Custom:
U kunt uw eigen aangepaste geluidsniveau voor 5
banden EQ (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz en 10
kHz) ontwerpen in 7 stappen (–3 tot +3).
OFF*:
De effectfunctie werkt niet.
Zie
pagina
54
De menufunctie
Menu-items
P Opmerking
De effectfunctie werkt niet wanneer u bestanden
afspeelt met de ingebouwde luidspreker, wanneer u
naar de FM-radio luistert (alleen voor ICD-UX513F)
(pagina 73) of wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie
actief is (pagina 52).
91
NL
Tabbladen
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Easy Search
De functie voor eenvoudig zoeken instellen.
ON:
U kunt ongeveer 10 seconden vooruitgaan door op
> op de bedieningstoets te drukken en u gaat
ongeveer 3 seconden achteruit door op . op de
bedieningstoets te drukken. Deze functie is handig
als u een bepaald punt in een lange opname zoekt.
OFF*:
De functie voor eenvoudig zoeken werkt niet.
Wanneer u op > of . drukt op de
bedieningstoets drukt, wordt een bestand vooruit- of
teruggespoeld.
51
Play Mode
De afspeelstand selecteren.
1:
Een bestand wordt afgespeeld.
*:
Bestanden in één map worden doorlopend
afgespeeld.
ALL:
Alle bestanden worden doorlopend afgespeeld.
1:
Eén bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.
:
Bestanden in één map worden herhaaldelijk
afgespeeld.
ALL:
Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.
56
(afspelen)
92
NL
Zie
pagina
Tabbladen
(afspelen)
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Alarm
Het alarm instellen.
ON:
De alarmfunctie is actief. Stel de datum, tijd of dag
van de week in of kies dagelijks voor het afspelen en
stel het volgende alarmpatroon in.
Beep&Play: Het geselecteerde bestand wordt
afgespeeld nadat het alarm afgaat.
Beep: Alleen het alarm gaat af.
Play: Alleen het geselecteerde bestand wordt
afgespeeld.
OFF*:
De alarmfunctie wordt geannuleerd.
Zie
pagina
58
De menufunctie
93
NL
Tabbladen
(afspelen)
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
AVLS
De functie AVLS (Automatic Volume Limiter System)
instellen.
ON*:
De AVLS-functie die zorgt voor een gemiddeld
volume is effectiever wanneer u luistert met de
hoofdtelefoon.
OFF:
De AVLS-functie werkt niet en het geluid wordt op
het oorspronkelijke volume weergegeven. Wanneer
u de functie instelt op "OFF", wordt het bericht
"Advise to not listen at high VOL for long periods"
weergegeven met een pieptoon. Druk op x STOP
om terug te keren naar het display van de menustand.
P Opmerkingen
• Wanneer u de functie uitschakelt, moet u erop letten
dat u niet luistert met een te hoog geluidsvolume.
• Wanneer u naar het geluid luistert met de
hoofdtelefoon gedurende de specifieke periode, wordt
de AVLS-functie automatisch ingeschakeld zelfs als
u "AVLS" instelt op "OFF" in het menu.
• Als u het volume instelt op een niveaus dat het
opgegeven AVLS-niveau overschrijdt, wordt het
volume ingesteld op een meer gemiddeld
volumeniveau wanneer u de IC-recorder uitschakelt.
94
NL
Zie
pagina
12
Tabbladen
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Protect
Het geselecteerde bestand beveiligen om te voorkomen
dat het bestand wordt gewist, gesplitst of verplaatst.
Execute:
Het geselecteerde bestand wordt beveiligd. Als u een
bestand opgeeft dat al beveiligd is, annuleert u de
beveiliging.
Cancel:
Beveiliging of beveiliging annuleren wordt niet
uitgevoerd.
72
Divide Current
Position
Een bestand in twee delen splitsen.
Execute:
Een bestand wordt in twee delen gesplitst.
Cancel:
Splitsen wordt niet uitgevoerd.
69
Move File
Het geselecteerde bestand verplaatsen naar de
geselecteerde map.
Selecteer het te verplaatsen bestand en ga vervolgens
naar het menuvenster om een bestand te verplaatsen.
62
File Copy
Het geselecteerde bestand kopiëren uit het interne
geheugen naar de gewenste map op een geheugenkaart,
of van een geheugenkaart naar de gewenste map in het
interne geheugen.
Selecteer het te kopiëren bestand en ga vervolgens naar
het menuvenster om een bestand te kopiëren.
63
Erase Track
Mark
De trackmarkering wissen net voor de huidige positie.
Execute:
De trackmarkering wordt verwijderd.
Cancel:
De trackmarkering wordt niet verwijderd.
67
(bewerken)
Zie
pagina
De menufunctie
Menu-items
95
NL
96
NL
Tabbladen
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
(bewerken)
Erase All Track
Marks
Alle trackmarkeringen verwijderen uit het
geselecteerde bestand.
Execute:
Alle trackmarkeringen worden verwijderd.
Cancel:
Alle trackmarkeringen worden niet verwijderd.
Zie
pagina
68
Divide All Track Een bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen
Marks
Execute:
De splitsing bij trackmarkeringen wordt uitgevoerd.
Cancel:
De splitsing bij trackmarkeringen wordt niet
uitgevoerd.
70
Erase All
65
Alle bestanden in de geselecteerde map worden
verwijderd.
Druk op
om terug te keren naar het mapvenster
voordat u alle bestanden wist en selecteer een map
waarin alle bestanden moeten worden gewist. Ga
vervolgens naar het menuvenster.
Execute:
Alle bestanden in de geselecteerde map worden
gewist.
Cancel:
Alle bestanden worden niet gewist.
Tabbladen
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Display
De displaystand wijzigen.
Elapsed Time*:
Verstreken afspeeltijd van één bestand
Remain Time:
De resterende bestandstijd tijdens stoppen of afspelen
De resterende opnametijd tijdens het opnemen
REC Date:
De opnamedatum
REC Time:
De opnametijd
–
LED
De werkingsaanduiding in- of uitschakelen tijdens een
bewerking.
ON*:
Tijdens het opnemen of afspelen gaat de
werkingsaanduiding branden of knipperen.
OFF:
De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs
niet tijdens een bewerking.
–
(display)
Zie
pagina
De menufunctie
Menu-items
P Opmerking
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een
computer, brandt of knippert de werkingsaanduiding,
zelfs als "LED" is ingesteld op "OFF".
Backlight
De achtergrondverlichting van het display in- en
uitschakelen.
ON*:
De achtergrondverlichting van het display wordt
ongeveer 10 seconden ingeschakeld.
OFF:
De achtergrondverlichting van het display wordt niet
ingeschakeld, zelfs niet bij een bewerking.
–
97
NL
Tabbladen
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Select Memory
Het geheugen selecteren waarin u een bestand wilt opslaan,
of dat het bestand bevat dat u wilt afspelen, bewerken of
kopiëren.
Built-In Memory*:
Het interne geheugen van de IC-recorder is
geselecteerd.
Memory Card:
De geheugenkaart die is geplaatst in de
geheugenkaartsleuf wordt geselecteerd.
(instelling ICrecorder)
Zie
pagina
45
P Opmerking
Wanneer er geen geheugenkaart in de IC-recorder is
geplaatst, wordt het interne geheugen automatisch
geselecteerd.
98
NL
Language
De taal instellen die gebruikt moet worden voor
berichten, menu's, mapnamen, bestandsnamen,
enzovoort.
Deutsch (Duits), English (Engels)*, Español (Spaans),
Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский
(Russisch)
20
Date&Time
Auto*:
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een
computer waarop de Sound Organizer is
geïnstalleerd, wordt de klok automatisch aangepast
aan die van de computer.
Manual:
De klok instellen door achtereenvolgens het jaar, de
maand, de dag, de uren en minuten op te geven.
17
Tabbladen
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Time Display
De tijdsweergave instellen.
12-Hour:
12:00AM = middernacht, 12:00PM = twaalf uur 's
middags
24-Hour*:
0:00 = middernacht, 12:00 = twaalf uur 's middags
–
Beep
Een pieptoon instellen.
ON*:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een
bewerking is uitgevoerd of dat er een fout is
opgetreden.
OFF:
Er wordt geen pieptoon weergegeven.
–
(instelling ICrecorder)
Zie
pagina
P Opmerking
De menufunctie
Het alarm gaat af, zelfs als u "Beep" op "OFF" instelt in
het menu.
USB Charge
Hiermee wordt aangegeven of de batterij wordt
opgeladen via een USB-aansluiting.
ON*:
De batterij wordt opgeladen.
OFF:
De batterij wordt niet opgeladen.
–
P Opmerking
Als u een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd)
gebruikt om de IC-recorder aan te sluiten op een
stopcontact (pagina 123), wordt de batterij ongeacht de
instelling opgeladen.
99
NL
Tabbladen
(instelling ICrecorder)
100
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Auto Power Off
Als de IC-recorder is ingeschakeld en gedurende een
bepaalde door u ingestelde tijd niet wordt gebruikt,
schakelt de IC-recorder automatisch uit.
5min:
De IC-recorder wordt na ongeveer 5 minuten
uitgeschakeld.
10min*:
De IC-recorder wordt na ongeveer 10 minuten
uitgeschakeld.
30min:
De IC-recorder wordt na ongeveer 30 minuten
uitgeschakeld.
60min:
De IC-recorder wordt na ongeveer 60 minuten
uitgeschakeld.
OFF:
De IC-recorder wordt niet automatisch
uitgeschakeld.
Zie
pagina
–
Tabbladen
(instelling ICrecorder)
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Format
Het geheugen formatteren dat momenteel is
geselecteerd (het interne geheugen of de
geheugenkaart), waarbij alle gegevens in het geheugen
worden gewist en de mapstructuur wordt hersteld naar
de standaardstatus.
Execute:
Het bericht "Formatting..." wordt weergegeven en
het geheugen wordt geformatteerd.
Cancel:
Het geheugen wordt niet geformatteerd.
Zie
pagina
–
P Opmerkingen
De menufunctie
• Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om
het geheugen te formatteren.
• Schakel het geheugen over naar het geheugen dat
moet worden geformatteerd voordat u de
formatteringsbewerking start (pagina 44).
• Wanneer u het geheugen formatteert, worden alle
gegevens die u hebt opgeslagen op de IC-recorder
gewist. U kunt de gewiste gegevens niet meer
herstellen als het geheugen is gewist.
• Wanneer u het interne geheugen formatteert, wordt
ook de gebruiksaanwijzing gewist die is opgeslagen
in het interne geheugen. Ga naar de
ondersteuningspagina van Sony voor een nieuwe
kopie van de gebruiksaanwijzing:
http://support.sony-europe.com/DNA
101
NL
Tabbladen
Menu-items
FM Radio**
(FM-radio)** Auto Preset**
DX/LOCAL**
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Zie
pagina
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
73
Scant automatisch naar beschikbare frequenties. De
zenders worden in het geheugen opgeslagen.
Execute:
Automatisch vooraf instellen wordt uitgevoerd.
Cancel:
Automatisch vooraf instellen wordt geannuleerd.
76
Ontvangstgevoeligheid instellen tijdens het luisteren
naar de FM-radio.
DX*:
Dit is de normale instelling.
LOCAL:
Als er sprake is van interferentie of storing door een
krachtig elektrisch veld rondom de uitzendende
antenne van de radiozender en dergelijke, selecteer
dan deze instelling.
79
P Opmerking
Selecteer "DX" als de ontvangst van de IC-recorder
onvoldoende is door een zwak signaal.
Scan
Sensitivity**
De scangevoeligheid instellen tijdens het vooraf
instellen van FM-radiozenders.
High(SCAN H)*:
De scangevoeligheid wordt ingesteld op hoog.
Low(SCAN L):
De scangevoeligheid wordt ingesteld op laag.
** alleen voor ICD-UX513F
102
NL
80
Tabbladen
(FM-radio)**
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Audio Output** Tijdens FM-ontvangst of -opname kunt u schakelen
tussen het geluid via de luidspreker en het geluid via de
hoofdtelefoon.
Headphones*:
Het geluid komt via de hoofdtelefoon.
Speaker:
Het geluid komt via de luidspreker(s).
Zie
pagina
81
** alleen voor ICD-UX513F
De menufunctie
103
NL
Uw computer gebruiken
De IC-recorder gebruiken met uw computer
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op
uw computer, kunt u gegevens overdragen.
Bestanden van de IC-recorder
naar de computer kopiëren om
ze op te slaan (pagina 112)
Muziekbestanden van de
computer naar de IC-recorder
kopiëren om ze af te spelen
(pagina 113)
Systeemvereisten voor uw
computer
Zie pagina 119 en 128 voor meer informatie
over de systeemvereisten van uw computer.
De IC-recorder op de
computer aansluiten
De IC-recorder als USBgeheugen gebruiken
(pagina 116)
U kunt beeld- of tekstgegevens die op de
computer staan tijdelijk op de IC-recorder
opslaan.
Bestanden beheren en bewerken
met de Sound Organizersoftware (pagina 117)
U kunt met de meegeleverde Sound
Organizer-software de bestanden die zijn
opgenomen met de IC-recorder overdragen
naar de computer om deze te beheren en
bewerken. U kunt ook muziekbestanden en
podcastbestanden die zijn opgeslagen op de
computer overdragen naar de IC-recorder.
104
NL
Computer
IC-recorder
Naar USB-poort van de
computer
Als u bestanden wilt uitwisselen tussen de
IC-recorder en de computer, moet u de ICrecorder aansluiten op de computer.
1 Schuif de USB-hendel op de achterkant
van de IC-recorder en steek de USB
DIRECT-aansluiting in een USB-poort
van een ingeschakelde computer.
2 Controleer of de IC-recorder goed
Gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel als de IC-recorder niet
rechtstreeks op een computer kan worden
aangesloten.
Extra USB-aansluitkabel
(meegeleverd)
P Opmerkingen
• Als u meer dan twee USB-apparaten aansluit
op uw computer, kan een normale werking
niet worden gegarandeerd.
• Als u de IC-recorder gebruikt met een USBhub of een andere USB-kabel dan de
meegeleverde extra USB-aansluitkabel, kan
de werking niet worden gegarandeerd.
• Er kan een storing optreden afhankelijk van
tegelijkertijd aangesloten USB-apparaten.
• Voordat u de IC-recorder aansluit op de
computer, controleert u of de batterij in de
IC-recorder is geplaatst.
• U kunt het beste de IC-recorder van de
computer loskoppelen als u de op de
computer aangesloten IC-recorder niet
gebruikt.
Uw computer gebruiken
herkend wordt.
Open op het Windows-scherm "Deze
computer" of "Computer" en controleer
of de "IC RECORDER" of "MEMORY
CARD" wordt herkend.
Controleer op een Macintosh-scherm of
een "IC RECORDER" of "MEMORY
CARD"-station op het bureaublad wordt
weergegeven.
De IC-recorder wordt herkend door de
computer zodra de aansluiting tot stand
komt. Terwijl de IC-recorder op de
computer wordt aangesloten, wordt
"Connecting" in het display van de ICrecorder weergegeven.
105
NL
Structuur van mappen en
bestanden
De mappen en bestanden worden op het
computerscherm weergegeven zoals
getoond.
Op een Windows-scherm met Verkenner en
op een Macintosh-scherm met Finder,
kunnen mappen en bestanden worden
weergegeven door "IC RECORDER" of
"MEMORY CARD" te openen.
Intern geheugen
"IC RECORDER"
Map voor met de ICrecorder opgenomen
bestanden
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Overgedragen map van
uw computer
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
PODCASTS
AAC-LC
NEWS*2
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
MP3
MP3
WMA
Instructions*5
106
NL
*4
*3
*3
z Tips
• De titel of artiestennaam enzovoort die in
muziekbestanden is vastgelegd kan op de ICrecorder worden weergegeven. Het is handig
om de ID3-code-informatie met de software
op te geven die u gebruikt om de
muziekbestanden op uw computer te maken.
• Als er geen titel of artiestnaam is
geregistreerd, wordt "Unknown"
weergegeven in het display van de ICrecorder.
Als u de IC-recorder aansluit op uw
computer nadat het doelgeheugen is
ingesteld op "Memory Card" (pagina 44), is
de structuur van de mappen anders dan
wanneer het doelgeheugen is ingesteld op
"Built-In Memory".
Uw computer gebruiken
*1 Zelfs als een bestand rechtstreeks wordt
overgedragen in de VOICE-map, wordt dit
niet weergegeven op het tabblad
(spraak) van de IC-recorder. Wanneer u
een bestand overdraagt van uw computer
naar de IC-recorder, plaats u het bestand in
de mappen onder de VOICE-map.
*2 De naam van een map waarin
muziekbestanden zijn opgeslagen, wordt als
zodanig weergegeven op de IC-recorder.
Het is dus handig om van tevoren een
makkelijk te onthouden naam op te geven
voor de map.
Getoonde mappen op de afbeelding zijn
voorbeelden van mapnamen.
*3 De IC-recorder kan maximaal 8
mapniveaus herkennen die naar de ICrecorder worden overgedragen.
*4 Als u afzonderlijke muziekbestanden
overdraagt, worden ze geclassificeerd met
de tekst "No Folder".
*5 De gebruiksaanwijzing van de IC-recorder
is opgeslagen in de "Instructions"-map
onder de "IC RECORDER"-map.
107
NL
Memory Stick Micro™ (M2™)
"MEMORY CARD"
microSD-kaart
"MEMORY CARD"
PRIVATE
MSSONY
Map voor met de ICrecorder opgenomen
bestanden
VOICE
Sony
Map voor met de ICrecorder opgenomen
bestanden
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Overgedragen map van
uw computer
MUSIC
Overgedragen map van
uw computer
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
AAC-LC
Conversation
MP3
Conversation
LPCM
LPCM
MP3
108
NL
AAC-LC
NEWS
MP3
MP3
MP3
WMA
WMA
AAC-LC
Structuur van mappen die
worden weergegeven in het
display van de IC-recorder
De weergave van de mappen in het display
van de IC-recorder verschilt van die op het
scherm van een computer.
De volgende mapaanduidingen kunnen in
het display van de IC-recorder worden
weergegeven:
Map voor met de IC-recorder
opgenomen bestanden
:
Map overgedragen van een
computer (ze worden weergegeven
wanneer muziekbestanden van een
computer zijn overgedragen.)
:
Map voor podcastbestanden die zijn
overgedragen van een computer (ze
worden weergegeven wanneer
podcastbestanden van een computer
zijn overgedragen.)
Mappen voor bestanden die zijn
opgenomen met de IC-recorder (mappen
onder de VOICE-map) worden
weergegeven.
P Opmerking
Zelfs als een bestand rechtstreeks wordt
overgedragen in de VOICE-map, wordt dit
niet weergegeven op het tabblad
(spraak)
van de IC-recorder.
Mappen die worden weergegeven
op het tabblad
(muziek) van de
IC-recorder
P Opmerking
Uw computer gebruiken
:
Mappen die worden weergegeven
op het tabblad
(spraak) van de
IC-recorder
Als mappen geen bestanden bevatten die
kunnen worden afgespeeld met de IC-recorder,
worden deze mappen niet weergegeven in het
display van de IC-recorder.
De volgende mappen worden weergegeven
onder de mappen die zijn overgedragen van
een computer.
109
NL
• Mappen onder de MUSIC-map die een
bestand bevat (wanneer bepaalde mappen
meerdere niveaus hebben, worden alle
mappen parallel weergegeven.)
• Mappen die zijn overgedragen naar
andere locaties dan onder de MUSIC-map
of de PODCASTS-map
• Een map met de naam "No Folder" (als u
muziekbestanden apart overdraagt,
worden die bestanden weergegeven onder
deze map.)
Mappen die worden weergegeven
op het tabblad
(podcast) van de
IC-recorder
Mappen voor podcastbestanden die zijn
overgedragen van een computer worden
weergegeven.
Wanneer u podcastbestanden overdraagt
van uw computer naar de IC-recorder,
gebruikt u de meegeleverde Sound
Organizer-software.
110
NL
De IC-recorder loskoppelen
van de computer
Volg de onderstaande procedure; anders
kunnen er gegevens beschadigen.
1 Controleer of de werkingsaanduiding
van de IC-recorder niet brandt.
2 Voer de volgende handelingen op uw
computer uit.
Op een Windows-scherm klikt u met de
linkermuisknop op het pictogram onder
aan het bureaublad van de computer.
t Klik met de linkermuisknop op "IC
RECORDER uitwerpen".
Het weergegeven pictogram en menu
kunnen afwijken, afhankelijk van het
besturingssysteem.
Op een Macintosh-scherm sleept u "IC
RECORDER" op het bureaublad naar
"Prullenbak" en zet u het daar neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij
uw computer is geleverd voor meer
informatie over het loskoppelen van de
IC-recorder van de computer.
3 Haal de IC-recorder uit de USB-poort
van de computer en schuif de USBhendel in de richting van de pijl om de
USB DIRECT-aansluiting in te trekken.
Uw computer gebruiken
111
NL
Bestanden kopiëren van de IC-recorder naar
uw computer
z Een bestand of map kopiëren
(slepen en neerzetten)
U kunt de bestanden en mappen van de ICrecorder kopiëren naar de computer en ze
opslaan.
1 Sluit de IC-recorder op de computer aan
(pagina 104).
2 Kopieer bestanden of mappen die u naar
de computer wilt overdragen.
Sleep de gewenste bestanden of mappen
van "IC RECORDER" of "MEMORY
CARD" naar de lokale schijf van uw
computer.
112
NL
1 Klikken en vasthouden,
2 slepen,
3 en dan neerzetten.
3 Koppel de IC-recorder los van de
computer (pagina 110).
Muziekbestanden van de computer naar de
IC-recorder kopiëren om ze af te spelen
Een muziekbestand van de
computer naar de ICrecorder kopiëren (slepen
en neerzetten)
1 Sluit de IC-recorder op de computer aan
(pagina 104).
* Zie de "Technische gegevens" (pagina 128)
voor de bestandsindelingen die kunnen
worden afgespeeld met de IC-recorder.
2 Kopieer de map waarin de
muziekbestanden zijn opgeslagen naar
de IC-recorder.
Op een Windows-scherm met Verkenner
of op een Macintosh-scherm met Finder
sleept u de map met de muziekbestanden
naar "IC RECORDER" of "MEMORY
CARD".
De IC-recorder herkent maximaal 400
mappen. U kunt in elke map maximaal
199 bestanden kopiëren. Daarnaast kan
de IC-recorder maximaal 4.095 mappen
en bestanden herkennen van een
geheugenmedia.
Uw computer gebruiken
U kunt muziekbestanden of andere
audiobestanden (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) van uw
computer naar de IC-recorder kopiëren
door ze te slepen en neer te zetten.
Vervolgens kunt u ze afspelen op de ICrecorder.
3 Koppel de IC-recorder los van de
computer (pagina 110).
113
NL
Muziekbestanden afspelen
die zijn gekopieerd van de
computer met de ICrecorder
1 Druk op
.
2 Druk op . op de bedieningstoets ,
druk op v of V op de bedieningstoets om
het tabblad
(muziek) te selecteren en
druk op >.
De maximale afspeelduur (bestanden*),
wanneer u muziekbestanden afspeelt met de
IC-recorder, is als volgt.
48 kbps
128 kbps
256 kbps
89 uur
25 min.
(1.341
bestanden)
33 uur
30 min.
(502
bestanden)
16 uur
45 min.
(251
bestanden)
ICD178 uur
UX513F 0 min.
(2.670
bestanden)
67 uur
5 min.
(1.006
bestanden)
33 uur
30 min.
(502
bestanden)
ICDUX512
3 Druk op v of V op de bedieningstoets
om de map te selecteren ( ) waarin u
de muziekbestanden wilt opslaan en druk
vervolgens op > op de
bedieningstoets.
4 Druk op v of V op de bedieningstoets
om het muziekbestand te selecteren dat u
wilt afspelen.
5 Druk op N/ENT om met afspelen te
beginnen.
6 Druk op x STOP om het afspelen te
stoppen.
114
NL
(min.: minuten)
* Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten
worden overgedragen naar de IC-recorder.
P Opmerkingen
• Een muziekbestanden dat is gekopieerd van
uw computer, kan worden afgespeeld met de
IC-recorder. Een bestand splitsen en een
trackmarkering instellen kan echter niet
worden uitgevoerd.
• Als u muziekbestanden hebt gekopieerd met
uw computer, worden de bestanden vanwege
de systeembeperkingen niet gekopieerd in de
volgorde van de overdracht. Als u
muziekbestanden een voor een van uw
computer naar de IC-recorder kopieert, kunt
u de muziekbestanden in de volgorde van
kopiëren weergeven en afspelen.
Display tijdens het afspelen van
een muziekbestand
Druk op v of V op de bedieningstoets om
de muziekbestandsinformatie te controleren
tijdens het afspelen.
: Mapnaam
: Bestandsnaam
: Titel
Uw computer gebruiken
: Naam artiest
115
NL
De IC-recorder als USB-geheugen gebruiken
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op
de computer, kunt u tijdelijk afbeeldings- of
tekstgegevens van de computer en
bestanden die met de IC-recorder zijn
opgenomen, opslaan op de IC-recorder.
Uw computer moet aan de vermelde
systeemvereisten voldoen om de ICrecorder als USB-geheugen te kunnen
gebruiken.
Zie pagina 128 voor informatie over de
systeemvereisten.
116
NL
De meegeleverde Sound Organizer-software
gebruiken
Wat u kunt doen met Sound
Organizer
Bestanden importeren die zijn
opgenomen met een IC-recorder
U kunt bestanden die zijn opgenomen met
een IC-recorder importeren in Sound
Organizer.
De geïmporteerde bestanden worden
opgeslagen op de computer.
U kunt de liedjes van een muziek-CD
importeren in Sound Organizer.
De geïmporteerde liedjes worden
opgeslagen op de computer.
Liedjes importeren op de
computer
U kunt muziek en andere bestanden die zijn
opgeslagen op de computer importeren in
Sound Organizer.
Abonneren op podcasts en
podcasts bijwerken
U kunt zich in Sound Organizer abonneren
op podcasts.
Als u zich abonneert op podcasts en deze
bijwerkt, kunt u de nieuwste informatie van
internet downloaden (abonnement) en
hiervan genieten.
Uw computer gebruiken
Met Sound Organizer kunt u bestanden
uitwisselen tussen een IC-recorder en een
geheugenkaart. De liedjes die worden
geïmporteerd van muziek-CD's en andere
media, MP3 en andere audiobestanden die
zijn geïmporteerd van een computer en
podcasts kunnen ook worden afgespeeld op
en overgedragen naar een IC-recorder. Er
kunnen verschillende bewerkingen worden
uitgevoerd op geïmporteerde bestanden,
zoals afspelen, bewerken en conversie naar
MP3-indeling en andere indelingen. U kunt
ook CD's branden met uw favoriete muziek
en audiobestanden verzenden via e-mail.
Liedjes importeren van een
muziek-CD
Bestanden afspelen
U kunt de bestanden afspelen die zijn
geïmporteerd in Sound Organizer.
117
NL
Bestandsgegevens van
bestanden wijzigen
U kunt de titel, artiestnaam en andere
bestandsgegevens wijzigen die worden
weergegeven in de bestandslijst.
U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de
liedjes die zijn geïmporteerd in Sound
Organizer en uw eigen muziek-CD
branden.
Bestanden splitsen
Andere handige functies
U kunt een bestand splitsen in meerdere
bestanden.
• U kunt de mailsoftware starten en een
opgenomen bestand verzenden als bijlage
van een e-mail.
• U kunt de stemherkenningssoftware
Dragon NaturallySpeaking (niet
meegeleverd) gebruiken die compatibel is
met Sound Organizer om stemherkenning
uit te voeren voor een bestand en de stem
converteren naar tekst.
Bestanden combineren
U kunt meerdere bestanden combineren tot
een bestand.
Bestanden verwijderen van een
IC-recorder
U kunt een bestand verwijderen dat is
opgeslagen op een IC-recorder.
Gebruik deze bewerking om bestanden te
verwijderen van de IC-recorder wanneer u
de hoeveelheid beschikbare ruimte wilt
uitbreiden op de IC-recorder of als er
onnodige bestanden zijn.
Bestanden overdragen naar een
IC-recorder
U kunt een bestand overdragen van Sound
Organizer naar een IC-recorder of een
geheugenkaart.
U kunt overgedragen muziek, podcasts en
andere inhoud afspelen op uw IC-recorder.
118
NL
Een muziek-CD branden
Systeemvereisten voor uw
computer
P Opmerkingen
Hieronder worden de systeemvereisten
aangegeven voor het gebruik van Sound
Organizer.
• Werking is niet gegarandeerd als andere
besturingssystemen dan de bovenstaande
worden gebruikt.
• 64-bits versies van Windows XP worden
niet ondersteund.
Besturingssystemen
IBM PC/AT of compatibel
•
•
•
•
•
• CPU
Windows XP: Pentium III-processor van
500 MHz of sneller
Windows Vista: Pentium III-processor
van 800 MHz of sneller
Windows 7: Pentium III-processor van
1 GHz of sneller
• Geheugen
Windows XP: Minstens 256 MB
Windows Vista: Minstens 512 MB (In het
geval van Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium wordt minstens
1 GB aanbevolen.)
Windows 7: Minstens 1 GB (32-bits
versie)/Minstens 2 GB (64-bits versie)
• Vrije schijfruimte
Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows,
wordt er wellicht meer dan 400 MB
gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het
verwerken van muziekgegeven.
Uw computer gebruiken
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Starter (32-bits versie)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2
of hoger
• Windows Vista Business Service Pack 2
of hoger
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 of hoger
• Windows Vista Home Basic Service Pack
2 of hoger
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 of hoger
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 of hoger
• Windows XP Professional Service Pack 3
of hoger
• Windows XP Home Edition Service Pack
3 of hoger
Voorgeïnstalleerd.
119
NL
• Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of
hoger (1.024 × 768 pixels wordt
aanbevolen)
Schermkleur: High Color (16 bit) of
hoger
• Geluidskaart
Een SoundBlaster compatibele kaart
wordt aanbevolen.
• USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om
apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet
gegarandeerd behalve voor modellen
waarvoor de werking uitdrukkelijk is
gegarandeerd.
Sound Organizer installeren
Installeer Sound Organizer op uw
computer.
P Opmerkingen
• Wanneer u Sound Organizer installeert,
moet u zich aanmelden met een account met
beheerdersrechten.
Als u Windows 7 gebruikt en het venster
[Gebruikersaccountbeheer] wordt
weergegeven, moet u de inhoud van het
venster controleren en op [Ja] ([Doorgaan]
klikken in het geval van Windows Vista).
120
NL
• Sound Organizer kan niet opnieuw worden
gestart door een gebruiker met beperkte
rechten in Windows XP.
• Als u de software-updatefunctie in
Windows XP wilt gebruiken, moet u zich
aanmelden bij een account met
beheerdersrechten voor de computer.
• De Windows Media Format Runtimemodule wordt toegevoegd door het
installatieprogramma van Sound Organizer.
De module wordt niet verwijderd wanneer
Sound Organizer wordt verwijderd.
De module wordt echter mogelijk niet
geïnstalleerd als deze vooraf is geïnstalleerd.
• De gegevens in de opslagmappen voor
gegevens worden niet verwijderd wanneer
Sound Organizer wordt verwijderd.
• In een installatieomgeving waarin meerdere
besturingssystemen zijn geïnstalleerd op een
computer, moet u Sound Organizer niet op
elk besturingssysteem installeren. Hierdoor
kunnen namelijk inconsistenties in gegevens
ontstaan.
1 Zorg ervoor dat de IC-recorder niet is
aangesloten, schakel de computer in en
start Windows.
2 Plaats de meegeleverde CD-ROM in het
CD-ROM-station.
Het menu [Sound Organizer InstallShield Wizard] wordt automatisch
geopend en het venster [Welcome to
Sound Organizer Installer] wordt
weergegeven.
Als het menu [Welcome to Sound
Organizer Installer] niet wordt
weergegeven, opent u Windows
Verkenner, klikt u met de
rechtermuisknop op het CD-ROMstation, dubbelklikt u op
[SoundOrganizerInstaller.exe] en volgt u
de aanwijzingen op het scherm.
6 Wanneer het venster [Sound Organizer
has been installed successfully.] wordt
weergegeven, schakelt u [Launch Sound
Organizer Now] in en klikt u op [Finish].
P Opmerking
U moet mogelijk uw computer opnieuw
opstarten nadat u Sound Organizer hebt
geïnstalleerd.
Het Sound Organizer-venster
3 Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de
Uw computer gebruiken
voorwaarden van de
licentieovereenkomst, selecteer [I accept
the terms in the license agreement] en
klik op [Next].
4 Wanneer het venster [Setup Type] wordt
weergegeven, selecteert u [Standard] of
[Custom] en klikt u op [Next].
Volg de aanwijzingen op het scherm en
geef de installatie-instellingen op
wanneer u [Custom] selecteert.
5 Als het venster [Ready to Install the
Program] wordt weergegeven, klikt u op
[Install].
De installatie wordt gestart.
A Help
De Help van Sound Organizer wordt
weergegeven. Raadpleeg deze Helpbestanden voor informatie over de
bewerkingen.
121
NL
B De bestandslijst van Sound Organizer
(My Library)
Er wordt een lijst met bestanden
weergegeven in My Library van Sound
Organizer in overeenstemming met de
bewerking.
Recording Files : er wordt een lijst
met opgenomen bestanden
weergegeven.
Bestanden die zijn opgenomen met een
IC-recorder worden in deze bibliotheek
weergegeven wanneer ze worden
geïmporteerd.
Music: er wordt een lijst met
muziekbestanden weergegeven.
Liedjes die worden geïmporteerd van
een muziek-CD worden in deze
bibliotheek weergegeven.
Podcast: er wordt een lijst met
podcasts weergegeven.
C De lijst met bestanden van de ICrecorder
De bestanden die zijn opgeslagen op de
aangesloten IC-recorder of
geheugenkaart worden weergegeven.
D Edit Mode-toets
Het bewerkingsgedeelte wordt
weergegeven zodat u een bestand kunt
bewerken.
122
NL
E Quick Operation Guide-toets
De Quick Operation Guide wordt
weergegeven voor begeleiding bij de
algemene functies van Sound
Organizer.
F Zijkader (Import/Transfer)
IC Recorder: het overdrachtsvenster
worden weergegeven. Een lijst met
bestanden op het aangesloten apparaat
wordt weergegeven.
Import CD: het venster voor het
importeren van muziek-CD's wordt
weergegeven.
Burn CD/DVD: het venster voor
het branden van discs wordt
weergegeven.
G Overdrachtstoetsen
: de bestanden worden
overgedragen van Sound Organizer
naar een IC-recorder of geheugenkaart.
: de bestanden van een ICrecorder of geheugenkaart worden
geïmporteerd naar My Library van
Sound Organizer.
Aanvullende informatie
Een USB-netspanningsadapter gebruiken
USB-aansluiting van de IC-recorder
1 Sluit de USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) aan op een stopcontact.
USBnetspanningsadapter (niet
meegeleverd)
van de IC-recorder en sluit de USB
DIRECT-aansluiting aan op de USBnetspanningsadapter.
Terwijl de batterij wordt opgeladen,
wordt de batterijaanduiding in een
animatie weergegeven.
U kunt de IC-recorder nu gebruiken
terwijl de batterij wordt opgeladen.
Batterijaanduiding
* Dit is een schatting voor hoe lang het duurt
om de batterij volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterij volledig
leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van
de resterende lading en de staat van de
batterij. Het opladen duurt ook langer als de
temperatuur van de batterij laag is of als de
batterij wordt opgeladen terwijl u gegevens
overbrengt naar de IC-recorder.
Aanvullende informatie
U kunt de oplaadbare batterij opladen door
de IC-recorder aan te sluiten op een
stopcontact met een USBnetspanningsadapter AC-U50AG (niet
meegeleverd). U kunt de batterij opladen
terwijl u de IC-recorder gebruikt, dus dit is
handig als u langere tijd wilt opnemen.
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst
gebruikt, of nadat u de IC-recorder een tijd
niet hebt gebruikt, laad de batterij opladen
dan op totdat "
" wordt weergegeven.
Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten
totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*
2 Schuif de USB-hendel op de achterkant
123
NL
P Opmerkingen
P Opmerkingen
• Als u bestanden afspeelt via de ingebouwde
luidspreker, kunt u de batterij niet opladen.
• U kunt een LR03-alkalinebatterij (AAAformaat) (niet meegeleverd) niet opladen.
• Tijdens het opnemen (de
werkingsaanduiding brandt of knippert rood)
of het lezen/schrijven van gegevens (de
werkingsaanduiding knippert oranje),
– mag u de IC-recorder niet aansluiten of
loskoppelen van de USBnetspanningsadapter die op het stopcontact
is aangesloten.
– mag u de USB-netspanningsadapter die is
aangesloten op de IC-recorder niet
aansluiten op of loskoppelen van het
stopcontact.
Als u dit wel doet, kunnen de gegevens
worden beschadigd. Als de IC-recorder grote
hoeveelheden gegevens moet verwerken,
kan het opstartvenster langere tijd worden
weergegeven. Dit is geen storing van de ICrecorder. Wacht tot het opstartdisplay van
het display verdwijnt.
• De batterijaanduiding wordt niet in het
display weergegeven als een USBnetspanningsadapter wordt gebruikt.
De IC-recorder loskoppelen
van het stopcontact
Volg de onderstaande procedures. Als u dit
niet doet wanneer de IC-recorder
gegevensbestanden bevat, kunnen deze
bestanden worden beschadigd of niet meer
afspeelbaar zijn.
1 Als u bezig bent met opnemen of een
bestand afspelen, drukt u op x STOP om
de IC-recorder in de stopstand te zetten.
2 Controleer of de werkingsaanduiding
van de IC-recorder niet brandt.
3 Koppel de IC-recorder los van de USBnetspanningsadapter en verwijder
vervolgens de USB-netspanningsadapter
uit het stopcontact.
124
NL
Voorzorgsmaatregelen
Stroom
Gebruik het apparaat alleen op 1,2 V of
1,5 V gelijkstroom.
Gebruik één oplaadbare NH-AAA-batterij
of één LR03-alkalinebatterij (AAAformaat).
Veiligheid
Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt,
fietst of een gemotoriseerd voertuig
bedient.
Gebruik
Aanvullende informatie
• Laat het apparaat niet liggen in de buurt van
een warmtebron of op een plaats waar dit
wordt blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatig veel stof of mechanische
schokken.
• Als er een object of vloeistof in het
apparaat terechtkomt, moet u de batterij
verwijderen en het apparaat laten
nakijken door een ervaren
servicetechnicus voordat u het weer
gebruikt.
• Zorg ervoor dat er geen water op het
apparaat terechtkomt. Het apparaat is niet
waterbestendig. Let vooral op in de
volgende situaties.
– Wanneer u het apparaat in uw zak hebt
en naar het toilet gaat, enzovoort.
Wanneer u vooroverbuigt, kan het
apparaat in het water vallen en nat
worden.
– Wanneer u het apparaat gebruikt in een
omgeving waar het wordt blootgesteld
aan regen, sneeuw of vocht.
– Wanneer u transpireert. Het apparaat
kan nat worden wanneer u het in natte
handen houdt of meedraagt in kleding
die nat is van het zweet.
• Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt in een
omgeving met heel droge lucht, kunnen uw
oren mogelijk pijn doen. Dit is niet te
wijten aan een defecte hoofdtelefoon maar
aan de vorming van statische elektriciteit in
uw lichaam. U kunt dit vermijden door nietsynthetische kleding te dragen die de
vorming van statische elektriciteit
tegengaat.
Ruis
• Als u het apparaat naast een stopcontact,
een tl-lamp of een mobiele telefoon
plaatst tijdens het opnemen of afspelen,
kan dit ruis veroorzaken.
125
NL
• Als u met een object, zoals uw vinger,
tegen het apparaat schuurt tijdens een
opname, kan er ruis in de opname
terechtkomen.
•
Onderhoud
Maak de buitenkant schoon met een zachte
doek die enigszins is bevochtigd met water.
Gebruik vervolgens een zachte, droge doek
om de buitenkant droog te vegen. Gebruik
geen alcohol, wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar voor vragen of problemen
met het apparaat.
•
•
•
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een reservekopie
van de opgenomen bestanden op te slaan
op een computer om te voorkomen dat er
gegevens verloren gaan door een
bedieningsfout of een defect aan de ICrecorder.
•
•
•
Gebruik van een geheugenkaart
P Opmerkingen
• Gebruik voor het formatteren (initialiseren)
van een geheugenkaart altijd de IC-recorder.
De werking van geheugenkaarten die zijn
126
NL
•
•
geformatteerd met Windows of andere
apparaten wordt niet gegarandeerd.
Bij het formatteren van een geheugenkaart
die gegevens bevat, gaan die gegevens
verloren. Let op dat u geen belangrijke
gegevens verliest.
Houd geheugenkaarten buiten het bereik van
kleine kinderen. Ze kunnen die immers
inslikken.
Tijdens opname/weergave/formatteren mag
er geen geheugenkaart worden geplaatst of
verwijderd. Hierdoor kan de IC-recorder
defect raken.
Verwijder een geheugenkaart niet terwijl
"Accessing..." in het display verschijnt of de
aanduiding oranje knippert. Als u dit wel
doet, kunnen de gegevens worden
beschadigd.
Wij kunnen niet garanderen dat alle soorten
compatibele geheugenkaarten werken met de
IC-recorder.
Raadpleeg de Sony-website voor
compatibele M2™-kaarten (pagina 129).
"MagicGate™" is de verzamelnaam van
technologieën voor inhoudsbeveiliging
ontwikkeld door Sony. De IC-recorder
ondersteunt het opnemen of afspelen van
gegevens waarvoor de functie MagicGate™
vereist is niet.
De IC-recorder ondersteunt geen parallelle
gegevensoverdracht.
U kunt geen ROM (Read-Only-Memory) of
tegen schrijven beveiligde geheugenkaart
gebruiken.
Aanvullende informatie
• Gegevens kunnen in de volgende gevallen
beschadigd raken:
– Wanneer een geheugenkaart wordt
verwijderd of de IC-recorder wordt
uitgeschakeld tijdens een lees- of
schrijfbewerking.
– Wanneer een geheugenkaart wordt
blootgesteld aan statische elektriciteit of
elektrische storing.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies noch
beschadiging van opgenomen gegevens.
• Wij raden aan om een reservekopie te maken
van belangrijke gegevens.
• Raak het contact van een geheugenkaart niet
aan met de hand of een metalen voorwerp.
• Geheugenkaarten niet slaan, verbuigen of
laten vallen.
• Geheugenkaarten niet demonteren of
modificeren.
• Geheugenkaarten niet blootstellen aan water.
• Gebruik geheugenkaarten niet in de
volgende omstandigheden:
– Plaatsen waar niet aan de
omgevingsvoorwaarden wordt voldaan,
zoals bijvoorbeeld een auto die al dan niet
in de zomer in de volle zon is geparkeerd,
buiten in de volle zon of dicht bij een
verwarmingstoestel.
– Vochtige plaatsen of plaatsen met
corrosieve invloeden.
• Zorg er steeds voor dat een geheugenkaart
op de juiste manier in de geheugenkaartsleuf
zit.
127
NL
Technische gegevens
Systeemvereisten
Uw computer gebruiken met de
Sound Organizer-software
Zie "Systeemvereisten voor uw computer"
op pagina 119 als u uw computer wilt
gebruiken met de Sound Organizersoftware.
Uw computer gebruiken zonder
de Sound Organizer-software
Als u de computer wilt gebruiken met de
IC-recorder zonder de Sound Organizersoftware, of als u de IC-recorder wilt
gebruiken als USB-massaopslagapparaat,
moet uw computer voldoen aan de vereisten
voor het besturingssysteem en de
poortomgeving zoals hieronder beschreven.
Besturingssystemen:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
of hoger
128
NL
– Windows Vista Business Service Pack 2
of hoger
– Windows Vista Home Premium Service 2
of hoger
– Windows Vista Home Basic Service Pack
2 of hoger
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 of hoger
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 of hoger
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 of hoger
– Windows XP Professional Service Pack 3
of hoger
– Windows XP Home Edition Service Pack
3 of hoger
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Voorgeïnstalleerd
P Opmerkingen
• De werking wordt niet gegarandeerd als een
ander besturingssysteem wordt gebruikt dan
de links vermelde (Windows 98,
Windows 2000 of Linux, enzovoort).
• 64-bits versies van Windows XP worden
niet ondersteund.
• Ga naar de ondersteuningswebsite voor de
IC-recorder voor de recentste versie-
informatie en de compatibiliteit met uw
besturingssysteem:
http://support.sony-europe.com/DNA
Hardwareomgeving:
– Geluidskaart: geluidskaarten die
compatibel zijn met elk van de
ondersteunde Microsoft Windows
besturingssystemen
– Poort: USB-poort
P Opmerking
Ontwerp en technische
gegevens
IC-recordergedeelte
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor
gebruiker)
ICD-UX512: 2 GB
(ongeveer 1,80 GB = 1.932.735.283 Byte)
ICD-UX513F: 4 GB
(ongeveer 3,60 GB = 3.865.470.566 Byte)
Frequentiebereik
•
•
•
•
•
LPCM 44.1kHz/16bit: 50 Hz - 20.000 Hz
MP3 192kbps: 50 Hz - 20.000 Hz
MP3 128kbps: 50 Hz - 16.000 Hz
MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14.000 Hz
MP3 8kbps(MONO): 60 Hz - 3.400 Hz
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties voor MP3bestanden*1
Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Bestandsextensie: .mp3
*1 Er is ondersteuning voor het afspelen van
MP3-bestanden die met de IC-recorder zijn
opgenomen. Niet alle codeerapparaten
worden ondersteund.
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties voor WMAbestanden*2
Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
Bestandsextensie: .wma
*2 WMA Ver. 9 is compatibel, MBR (Multi
Bit Rate), Lossless, Professional en Voice
worden echter niet ondersteund.
Bestanden met copyrightbeveiliging
kunnen niet worden afgespeeld. Niet alle
codeerapparaten worden ondersteund.
Aanvullende informatie
• De volgende systemen worden niet
ondersteund:
– Andere besturingssystemen dan die
worden vermeld op pagina 128
– Zelf samengestelde computers of
besturingssystemen
– Geüpgrade besturingssystemen
– Multi-bootomgeving
– Multi-beeldschermomgeving
Een deel van de geheugencapaciteit wordt
gebruikt als beheergebied.
129
NL
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties voor
AAC-LC-bestanden*3
Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Bestandsextensie: .m4a
*3 Bestanden met copyrightbeveiliging
kunnen niet worden afgespeeld. Niet alle
AAC-codeerapparaten worden ondersteund.
Bemonsteringsfrequenties voor
bitsnelheden voor lineaire PCMbestanden
Ingang/uitgang
• Microfoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
– ingang voor stekkervoeding,
minimumingangsniveau
– 0,9 mV
• Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
– uitgang voor hoofdtelefoon met een
impedantie van 8 ohm - 300 ohm
• USB-aansluiting (Type-A)
– High-Speed USB compatibel
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSDgeheugenkaartsleuf
Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
Bit: 16 bits
Bestandsextensie: .wav
Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)
2,00 keer - 0,50 keer (MP3)
1,00 keer - 0,50 keer (LPCM/WMA/AAC-LC)
FM-radiogedeelte (alleen voor
Uitgangsvermogen
ICD-UX513F)
90 mW
Frequentiebereik
Stroomvereisten
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Eén oplaadbare NH-AAA-batterij
(meegeleverd): 1,2 V gelijkstroom
Eén (niet meegeleverde) LR03-alkalinebatterij
(AAA-formaat): 1,5 V gelijkstroom
Antenne
Stereohoofdtelefoon snoerantenne
Werkingstemperatuur
Algemeen
5°C - 35°C
Luidspreker
Afmetingen (b/h/d) (exclusief
uitstekende delen en
bedieningselementen) (JEITA)*4
Ongeveer 16 mm in diameter
Ongeveer 36,6 mm × 102,0 mm × 14,6 mm
130
NL
Gewicht (JEITA)*4
Ongeveer 59 g inclusief één oplaadbare
NH-AAA-batterij
*4 Meetwaarde conform JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) normen
Meegeleverde accessoires
Zie pagina 8.
Optionele accessoires
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Aanvullende informatie
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Actieve luidspreker SRS-M50
Electret-condensator microfoon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-TL1
Oplaadbare batterij NH-AAA-B2KN
USB Netspanningsadapter AC-U50AG
Batterijlader BCG-34HSN
131
NL
Maximale opnameduur*5*6
De maximale opnameduur voor alle mappen wordt hieronder weergegeven.
REC Mode Opnamescène*7 Intern geheugen
LPCM
44.1kHz/
16bit
MP3
192kbps
MP3
128kbps
ICD2 GB
UX513F
4 GB
8 GB
16 GB
3 uur
0 min.
6 uur
0 min.
6 uur
0 min.
12 uur
5 min.
24 uur 48 uur
15 min. 40 min.
(Meeting) 22 uur
(Interview) 20 min.
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
(Voice
Notes)
Geheugenkaart
ICDUX512
3 uur
0 min.
32 GB
44 uur 22 uur 44 uur 89 uur 178 uur 357 uur
40 min. 20 min. 40 min. 25 min. 0 min. 0 min.
33 uur
30 min.
67 uur
5 min.
33 uur 67 uur
30 min. 5 min.
MP3
48kbps
(MONO)
89 uur
25 min.
178 uur 89 uur 178 uur 357 uur 715 uur 1.431
0 min. 25 min. 0 min. 0 min. 0 min. uur
0 min.
MP3 8kbps
(MONO)
536 uur 1.073
0 min.
uur
0 min.
536 uur 1.073
0 min. uur
0 min.
134 uur 268 uur 536 uur
0 min. 0 min. 0 min.
2.147
uur
0 min.
4.294
uur
0 min.
8.589
uur
0 min.
(min.: minuten)
*5 Als u langere tijd gaat opnemen, zult u misschien middenin de opname de batterij door een
nieuwe moeten vervangen. Zie de volgende tabel voor informatie over de gebruiksduur van de
batterij.
*6 De maximale opnametijd varieert als u bestanden opneemt met een combinatie van
opnamestanden.
*7 Standaardinstellingen
132
NL
Gebruiksduur van de batterij
Wanneer u een oplaadbare Sony NH-AAA-batterij gebruikt*1
REC Mode
Opnemen
Afspelen via
luidspreker*2
Afspelen via de
hoofdtelefoon
FM-opname*3
LPCM 44.1kHz/16bit
21 uur 0 min.
16 uur 0 min.
34 uur 0 min.
–
MP3 192kbps
23 uur 0 min.
17 uur 0 min.
41 uur 0 min.
7 uur 30 min.
MP3 128kbps
23 uur 0 min.
17 uur 0 min.
41 uur 0 min.
7 uur 30 min.
MP3 48kbps(MONO)
24 uur 0 min.
17 uur 0 min.
41 uur 0 min.
7 uur 30 min.
MP3 8kbps(MONO)
29 uur 0 min.
17 uur 0 min.
41 uur 0 min.
8 uur 0 min.
Muziekbestand (128 kbps/
44,1 kHz)
–
17 uur 0 min.
41 uur 0 min.
–
FM-ontvangst*3
9 uur 0 min.
(min.: minuten)
Aanvullende informatie
133
NL
Wanneer u een Sony LR03 (SG)-alkalinebatterij (AAA-formaat) gebruikt*1
REC Mode
Opnemen
Afspelen via
luidspreker*2
Afspelen via de
hoofdtelefoon
FM-opname*3
LPCM 44.1kHz/16bit
22 uur 0 min.
21 uur 30 min.
49 uur 0 min.
–
MP3 192kbps
27 uur 0 min.
23 uur 0 min.
61 uur 0 min.
8 uur 30 min.
MP3 128kbps
30 uur 30 min.
23 uur 0 min.
61 uur 0 min.
8 uur 30 min.
MP3 48kbps(MONO)
32 uur 30 min.
23 uur 0 min.
61 uur 0 min.
8 uur 30 min.
MP3 8kbps(MONO)
42 uur 0 min.
23 uur 0 min.
61 uur 0 min.
10 uur 0 min.
23 uur 0 min.
61 uur 0 min.
–
Muziekbestand (128 kbps/44,1 –
kHz)
FM-ontvangst*3
11 uur 0 min.
(min.: minuten)
*1 De gebruiksduur van de batterij wordt gemeten in bedrijfseigen testen van Sony. De
gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt.
*2 Wanneer u afspeelt via de interne luidspreker met het volumeniveau ingesteld op 14
*3 alleen voor ICD-UX513F
134
NL
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Voordat u de IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten controleren.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden
nadat u de controle hebt uitgevoerd.
Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens onderhoud of
reparatie.
Oplossing
Ruis is hoorbaar.
• Tijdens een opname hebt u per ongeluk de IC-recorder
aangeraakt, bijvoorbeeld met uw vinger, zodat er ruis is
opgenomen.
• De IC-recorder is naast een stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
• De stekker van de aangesloten microfoon is vies. Maak de stekker
schoon.
• De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vies. Maak de
stekker schoon.
• Ruis is mogelijk hoorbaar tijdens een opnamepauze voor een
MP3-bestand, VOR-opname of gesynchroniseerde opname.
• Wanneer u luistert naar een AAC-LC- en WMA-bestand, werkt de
ruisonderdrukkingsfunctie niet.
Problemen oplossen
Probleem
135
NL
Probleem
Oplossing
U kunt de batterij niet
• Als u de IC-recorder op een computer aansluit die niet aan staat,
opladen door de IC-recorder wordt de batterij niet opgeladen.
op een computer aan te
• Zelfs als de computer is ingeschakeld, en de computer staat in een
sluiten.
stand van verminderde werking (stand-by of slaap), kunt u de
batterij niet opladen.
• "USB Charge" is ingesteld op "OFF" in het menu. Als u de batterij
wilt opladen met de computer, moet u de menuoptie instellen op
"ON" (pagina 99).
• Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit deze opnieuw
aan.
• Werking wordt niet gegarandeerd als u andere systeemvereisten
gebruikt dan de vereisten die zijn vermeld op pagina 128.
De oplaadaanduiding wordt • Er is geen oplaadbare batterij geplaatst of er is een andere batterij
niet weergegeven of
dan een oplaadbare batterij (alkalinebatterij, mangaanbatterij,
verdwijnt tijdens het
enzovoort) geplaatst.
opladen.
• De oplaadbare batterij is niet met de polen in de juiste richting
geplaatst.
• Er is een andere oplaadbare batterij dan een NH-AAA-batterij
geplaatst.
• De oplaadbare batterij is beschadigd. Vervang de oude oplaadbare
batterij door een nieuwe.
• De USB DIRECT-aansluiting van de IC-recorder is niet correct
aangesloten.
• "USB Charge" is ingesteld op "OFF" in het menu. Als u de batterij
wilt opladen met de computer, moet u de menuoptie instellen op
"ON" (pagina 99).
• Tijdens het afspelen van bestanden via de ingebouwde luidspreker
of tijdens het luisteren naar de FM-radio (alleen voor
ICD-UX513F), kunt u de batterij niet opladen.
De IC-recorder kan niet
worden uitgeschakeld.
136
NL
• Schuif de HOLD/POWER-schakelaar langer dan 2 seconden in de
richting "POWER" als de IC-recorder is gestopt (pagina 16).
Oplossing
De IC-recorder kan niet
worden ingeschakeld.
• De stroom naar de IC-recorder staat uit. Schuif de HOLD/
POWER-schakelaar langer dan 1 seconde in de richting
"POWER" (pagina 16).
• De polen van de batterij zijn niet in de juiste richting geplaatst
(pagina 13).
De IC-recorder gaat
automatisch uit.
• Als de IC-recorder in de stopstand staat en u de IC-recorder
gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, treedt de automatische
uitschakelfunctie in werking. (De tijdsduur voor automatische
uitschakeling is bij aankoop van de IC-recorder ingesteld op
"10min".) U kunt de tijdsduur voor automatische uitschakeling
selecteren in het menu (pagina 100).
De IC-recorder werkt niet
goed.
• Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
Het duurt lang voordat de
IC-recorder start.
• Als de IC-recorder een grote hoeveelheid gegevens moet
verwerken, kan het langer duren voordat de IC-recorder start. Dit
is geen storing van de IC-recorder. Wacht tot het opstartdisplay
verdwijnt.
De IC-recorder werkt niet.
• Mogelijk hebt u het geheugen van de IC-recorder geformatteerd
met de computer. Gebruik de formatteerfunctie van de ICrecorder om het geheugen te formatteren (pagina 101).
De IC-recorder werkt niet,
zelfs niet als u op een toets
drukt.
• De batterij is bijna leeg (pagina 15).
• De stroom naar de IC-recorder staat uit. Schuif de HOLD/
POWER-schakelaar langer dan 1 seconde in de richting
"POWER" (pagina 16).
• De HOLD-functie is ingeschakeld. Schuif de HOLD/POWERschakelaar naar het midden (pagina 11).
Problemen oplossen
Probleem
137
NL
Probleem
Oplossing
Er komt geen geluid uit de
luidspreker.
• Het volume is volledig uitgeschakeld (pagina 28).
• De hoofdtelefoon is aangesloten (pagina 51).
• Wanneer u luistert naar de FM-radio, staat "Audio Output"
ingesteld op "Headphones". Stel dit in op "Speaker" (pagina 81)
(alleen voor ICD-UX513F).
Er komt geluid uit de
• Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen,
luidspreker terwijl de
komt het geluid wellicht uit de luidspreker. Koppel de
hoofdtelefoon is aangesloten. hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
• Wanneer u luistert naar de FM-radio, staat "Audio Output"
ingesteld op "Speaker". Stel dit in op "Headphones" (pagina 81)
(alleen voor ICD-UX513F).
De werkingsaanduiding gaat • "LED" is ingesteld op "OFF". Geef het menu weer en stel "LED"
niet branden.
in op "ON" (pagina 97).
Het bericht "Memory Full"
wordt weergegeven en u
kunt geen opname starten.
• Het geheugen is vol. Wis een aantal bestanden (pagina 33) of wis
alle bestanden nadat u deze op de computer hebt opgeslagen.
Het bericht "File Full" wordt • Er zijn 199 bestanden opgenomen in de geselecteerde ( ) map
weergegeven en u kunt de
of 4.074 bestanden (wanneer er 21 mappen zijn) in totaal. Daarom
IC-recorder niet gebruiken.
kunt u geen andere bestanden opnemen of een bestanden
verplaatsen. Wis een aantal bestanden (pagina 33) of wis alle
bestanden nadat u deze op de computer hebt opgeslagen.
U kunt geen bestand
opnemen.
138
NL
• De resterende geheugencapaciteit is ontoereikend.
• U kunt geen bestand opnemen als u een map selecteert in het
gedeelte voor alleen afspelen (het tabblad
(muziek) en het
tabblad
(podcast)).
Probleem
Oplossing
Het afspeelvolume is laag.
• Het volume is volledig uitgeschakeld. Druk op VOL+ of – om het
volume aan te passen (pagina 28).
• De opnamescène is ingesteld op
(Voice Notes) of
(Audio
IN). Selecteer een opnamescène afhankelijk van de huidige
situatie (pagina 35).
• "Mic Sensitivity" is ingesteld op "Low
". Stel dit in op
"High
" of "Medium
" (pagina 88).
Het afspeelvolume is laag.
"AVLS" wordt
weergegeven.
• De functie AVLS (Automatic Volume Limiter System) beperkt
het maximumvolume voor weergavegeluid als u de hoofdtelefoon
gebruikt. Stel "AVLS" in op "OFF" in het menu. Wanneer u de
functie instelt op "OFF", moet u erop letten dat u niet luistert met
een te hoog volume.
De opname wordt
onderbroken.
• De VOR-functie is ingeschakeld. Stel "VOR" in op "OFF" in het
menu (pagina 40).
De VOR-functie werkt niet. • Tijdens gesynchroniseerd opnemen werkt de functie VOR niet
(pagina 48).
• Tijdens FM-opname werkt de functie VOR niet (alleen voor
ICD-UX513F).
Problemen oplossen
Bij het opnemen van andere • Sluit de hoofdtelefoon aansluiting van andere apparatuur aan op
apparatuur is het
de m (microfoon) aansluiting van de IC-recorder en pas het
ingangsniveau te sterk of niet volumeniveau aan op het apparaat dat op de IC-recorder is
aangesloten.
sterk genoeg.
Afspeelsnelheid is te snel of • De afspeelsnelheid wordt aangepast in DPC. Schuif de
te langzaam.
DPC(SPEED CTRL)-schakelaar naar "OFF" of druk op v of V
op de bedieningstoets om de snelheid opnieuw in DPC aan te
passen (pagina 53).
139
NL
Probleem
Oplossing
U kunt een bestand niet
splitsen.
• U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije geheugenruimte nodig om
een bestand te splitsen.
• Er zijn al 199 bestanden opgenomen in de geselecteerde map
( ). Wis een aantal bestanden (pagina 33) of wis alle bestanden
nadat u deze op de computer hebt opgeslagen.
• Vanwege systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om
een bestand helemaal aan het begin of helemaal aan het eind te
splitsen.
• U kunt alleen bestanden splitsen die zijn opgenomen met de ICrecorder (bijvoorbeeld een bestand dat is overgedragen van een
computer).
De geheugenkaart wordt niet • De geheugenkaart kan beeldgegevens of andere bestanden
herkend.
bevatten waardoor het vereiste geheugen voor het maken van de
oorspronkelijk mappen, ontoereikend is. Gebruik Windows
Verkenner, het Macintosh-bureaublad of andere hulpprogramma's
om overbodige bestanden te wissen of de geheugenkaart van de
IC-recorder te initialiseren.
• Stel het geheugen van de IC-recorder in op "Memory Card"
(pagina 44).
• Verwijder een geheugenkaart en controleer de zijkant van de
geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart met de juiste zijde en in
de juiste richting terug.
"--:--" wordt weergegeven.
• U hebt de klok niet ingesteld (pagina 17).
"--y--m--d" of "--:--" wordt • De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het
weergegeven op het display
bestand hebt opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
REC Date.
Er zijn minder menu-items in • Welke menu-items er worden weergegeven, is afhankelijk van de
de menustand.
werkingsstanden (stopstand, afspeelstand, opnamestand of FMradiostand (alleen voor ICD-UX513F)) (pagina 84).
140
NL
Probleem
Oplossing
De resterende tijd die wordt • Voor de werking van de IC-recorder is een bepaalde hoeveelheid
weergegeven in het display,
geheugen vereist. Die hoeveelheid wordt afgetrokken van de
is korter dan de tijd die wordt resterend tijd, wat het verschil verklaart.
weergegeven in de
meegeleverde Sound
Organizer-software.
De levensduur van de
batterijen is te kort.
• De batterijlevensduur op pagina 133 is gebaseerd op een ingesteld
volumeniveau van 14. De levensduur van de batterij kan korter
zijn, afhankelijk van het gebruik van de IC-recorder.
Als u de IC-recorder langere • Zelfs als u de IC-recorder niet gebruikt, wordt er een beetje
tijd niet gebruikt en de
stroom verbruikt. Als u van plan bent om de IC-recorder langere
batterij niet verwijdert, loopt tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het beste uitschakelen
de batterij leeg.
(pagina 16) of de batterij verwijderen. Als u "Auto Power Off" op
een korte tijdsduur instelt in het menu (pagina 100), voorkomt u
bovendien dat de batterij leegraakt mocht u vergeten om de ICrecorder uit te schakelen.
Problemen oplossen
De batterij is leeggelopen
• Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, wordt deze niet
wanneer u de IC-recorder
automatisch bijgeladen, ook al houdt u de IC-recorder aangesloten
loskoppelt van de USBop de USB-netspanningsadapter. U kunt de IC-recorder gebruiken
netspanningsadapter nadat u
terwijl deze op de USB-netspanningsadapter is aangesloten, maar
de IC-recorder langere tijd,
laad de IC-recorder opnieuw op nadat u deze hebt losgekoppeld.
volledig opgeladen, niet hebt
gebruikt.
"
" of "
" knippert • De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik voor het opladen.
in plaats van de
Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
batterijaanduiding.
141
NL
Probleem
Oplossing
De levensduur van de
oplaadbare batterij is kort.
• U gebruikt de batterij in een omgeving met een lagere temperatuur
dan 5 °C. Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
• De IC-recorder is een bepaalde tijd niet gebruikt. Laad en ontlaad
de oplaadbare batterij enkele keren met de IC-recorder.
• Vervang de oude oplaadbare batterij door een nieuwe.
• De batterijaanduiding wordt korte tijd weergegeven. De
oplaadbare batterij is echter niet volledig opgeladen. Het duurt
ongeveer 3 uur en 30 minuten totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.
Menu geeft de gewijzigde
instellingen niet weer.
• De menu-instelling werkt mogelijk niet goed als de batterij wordt
verwijderd gelijk nadat de menu-instelling is gewijzigd, of als de
menu-instelling is gewijzigd met "IC Recorder Setting" van de
Sound Organizer-software.
Een teken in een map- of
• Sommige speciale tekens en symbolen die op een computer
bestandsnaam is onleesbaar.
worden ingevoerd met Windows Verkenner of het Macintoshbureaublad, worden niet ondersteund door de IC-recorder en
kunnen niet worden weergegeven.
Het bericht "Accessing..."
verdwijnt niet.
• Als de IC-recorder grote hoeveelheden gegevens moet verwerken,
kan het bericht langere tijd worden weergegeven. Dit is geen
storing van de IC-recorder. Wacht tot het bericht verdwijnt.
Het kopiëren van een
bestand duurt lang.
• Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen.
Wacht tot het kopiëren is voltooid.
De overgedragen bestanden • De IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen die naar
worden niet weergegeven.
de IC-recorder worden overgedragen.
• Andere bestanden dan LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a) zijn niet compatibel met de IC-recorder en
worden mogelijk niet weergegeven. Zie pagina 129.
142
NL
Probleem
Oplossing
De IC-recorder wordt niet
herkend door de computer.
Een map/bestand kan niet
worden overgedragen van
uw computer.
• Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit deze opnieuw
aan.
• Gebruik geen USB-hub of een andere USB-verlengkabel dan de
meegeleverde extra USB-aansluitkabel. Sluit de IC-recorder
direct op de computer aan of gebruik de meegeleverde extra USBaansluitkabel.
• Werking wordt niet gegarandeerd als u andere systeemvereisten
gebruikt dan de vereisten die zijn vermeld op pagina 128.
• Afhankelijk van de positie van de USB-poort, kan het zijn dat de
IC-recorder niet wordt herkend. Probeer in dat geval een andere
poort.
Het overgedragen bestand
van uw computer kan niet
worden afgespeeld.
• De bestandsindeling komt mogelijk niet overeen met de
indelingen die met de IC-recorder kunnen worden afgespeeld
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)).
Controleer de bestandsnaam (pagina 129).
De computer start niet.
• Als u de computer opnieuw opstart terwijl de IC-recorder is
aangesloten, start de computer wellicht niet goed op of kan de
computer vastlopen. Koppel de IC-recorder los van de computer
en start de computer opnieuw op.
Het beeld van uw tv wordt
instabiel (alleen voor
ICD-UX513F).
Problemen oplossen
Het geluid is te zwak of van • De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de oude
slechte kwaliteit bij het
oplaadbare batterij door een nieuwe (pagina 13).
luisteren naar de radio
• Plaats het toestel verder van de tv vandaan.
(alleen voor ICD-UX513F).
• Als u luistert naar een FM-programma in de buurt van een tv met
binnenantenne, plaats de IC-recorder dan verder van de tv
vandaan.
143
NL
Probleem
Oplossing
U kunt geen FMradiozenders ontvangen, of
hoort alleen atmosferische
storingen (alleen voor
ICD-UX513F).
• De hoofdtelefoon is niet aangesloten (het snoer van de
hoofdtelefoon is de FM-antenne). Sluit de hoofdtelefoon aan op
de i (hoofdtelefoon) aansluiting en verleng het
hoofdtelefoonsnoer.
• "DX/LOCAL" is ingesteld op "LOCAL". Stel dit in op "DX"
(pagina 79).
Het lukt niet om een FMradiozender vooraf in te
stellen (alleen voor
ICD-UX513F).
• U hebt al 30 FM-radiozenders vooraf ingesteld. Wis ongewenste
vooraf ingestelde zenders (pagina 78).
• "Scan Sensitivity" is ingesteld op "Low(SCAN L)". Stel dit in op
"High(SCAN H)" (pagina 80).
U kunt een FM-radio• U kunt niet opnemen in de PCM-stand. Wanneer "REC Mode" is
uitzending niet opnemen in
ingesteld op "LPCM 44.1kHz/16bit", wordt een uitzending
de LPCM-opnamestand
opgenomen in de "MP3 192kbps"-stand.
(alleen voor ICD-UX513F).
144
NL
Sound Organizer
Raadpleeg tevens de Help-bestanden van de Sound Organizer-software.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De Sound Organizersoftware kan niet worden
geïnstalleerd.
• Er is onvoldoende schijfruimte of geheugen beschikbaar op de
computer. Controleer de beschikbare schijf- en geheugenruimte.
• U wilt de software installeren op een besturingssysteem dat niet
wordt ondersteund door de Sound Organizer-software. Installeer
de software op een ondersteund besturingssysteem (pagina 119).
• U bent in Windows XP aangemeld met een gebruikersnaam voor
een gebruikersaccount met beperkte rechten. Of u bent in
Windows Vista of Windows 7 aangemeld met een gastaccount.
Zorg dat u zich aanmeldt met een gebruikersnaam met
beheerdersrechten voor de computer.
Problemen oplossen
De IC-recorder kan niet
• Controleer of de software correct is geïnstalleerd. Controleer
correct worden aangesloten.
tevens als volgt de aansluiting:
– Als u een externe USB-hub gebruikt, sluit u de IC-recorder
rechtstreeks aan op de computer of gebruikt u de meegeleverde
extra USB-aansluitkabel.
– Koppel de IC-recorder los en sluit deze weer aan.
– Sluit de IC-recorder aan op een andere USB-poort.
• Mogelijk is de stand-by- of slaapstand van de computer
ingeschakeld. Zorg dat de stand-by- of slaapstand van de
computer niet wordt geactiveerd wanneer u de IC-recorder
aansluit.
• Maak een reservekopie van alle gegevens die zijn opgeslagen in
het ingebouwde geheugen of op de geheugenkaart en formatteer
het geheugen of de geheugenkaart met de formatteerfunctie in het
menu (pagina 101).
145
NL
Probleem
Oorzaak/oplossing
Weergavegeluid uit de
• Er is geen geluidskaart geïnstalleerd in de computer.
computer is zacht./Er komt • Er is geen luidspreker ingebouwd in of aangesloten op de
geen geluid uit de computer. computer.
• Het volume is verlaagd.
• Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de computer.)
• Het volume of WAV-bestanden kunt u aanpassen en opslaan met
de functie "Increase Volume" van Microsoft Sound Recorder.
Opgeslagen bestanden
kunnen niet worden
afgespeeld of bewerkt.
• Bestanden waarvan de bestandsindeling niet wordt ondersteund
door de Sound Organizer-software, kunt u niet afspelen.
Afhankelijk van de bestandsindeling kunt u bepaalde
bewerkingsfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de
Help-bestanden van de Sound Organizer-software.
De teller of schuifregelaar
• Dit gebeurt wanneer u bestanden afspeelt die u hebt gesplitst. Sla
wordt niet correct verplaatst
de bestanden eerst op uw computer op* en voeg de bestanden
of er is ruis hoorbaar.
vervolgens toe aan de IC-recorder. (*Sla de bestanden op in de
bestandsindeling die geschikt is voor de IC-recorder die u
gebruikt.)
Bij veel bestanden is de
werking traag.
• Als het totale aantal bestanden toeneemt, wordt de werking trager,
ongeacht de lengte van de opnametijd.
Display werkt niet tijdens het • Het verwijderen of kopiëren van lange bestanden duurt langer.
opslaan, toevoegen of
Wacht tot het kopiëren is voltooid. Nadat de bewerkingen zijn
verwijderen van bestanden.
voltooid, werkt het display weer normaal.
Wanneer de Sound
Organizer-software wordt
gestart, loopt de software
vast.
146
NL
• Koppel de aansluiting van de IC-recorder niet los wanneer de
computer communiceert met de IC-recorder. Hierdoor kunnen de
bewerkingen op de computer instabiel worden of kunnen de
gegevens op de IC-recorder beschadigd raken.
• Er is mogelijk een conflict tussen de software en een ander
stuurprogramma of een toepassing.
Berichtenlijst
Bericht
Oorzaak/oplossing
HOLD
• Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de ICrecorder is ingeschakeld om onbedoelde bewerkingen te
voorkomen. Schuif de HOLD/POWER-schakelaar naar het
midden om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren
(pagina 11).
Low Battery
• De batterij is leeg. Vervang de oude LR03-alkalinebatterij (AAAformaat) door een nieuwe. Of laad de oplaadbare batterij op
(pagina 13) of vervang de oude oplaadbare batterij door een
nieuwe.
Memory Card Error
• Er is een fout opgetreden bij het plaatsen van de geheugenkaart in
de geheugenkaartsleuf. Verwijder de kaart uit de sleuf en plaats
de kaart weer terug. Als deze fout zich blijft voordoen, moet u de
geheugenkaart vervangen door een nieuwe.
Memory Card Not Supported • Er is een geheugenkaart geplaatst die niet wordt ondersteund door
de IC-recorder. Zie "Compatibele geheugenkaarten" op
pagina 42.
• De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven. U kunt een
geheugen dat is beveiligd tegen schrijven, niet gebruiken met de
IC-recorder.
Read Only Memory Card
• Er is een alleen-lezen geheugenkaart geplaatst. U kunt een alleenlezen geheugenkaart niet gebruiken met de IC-recorder.
Problemen oplossen
Memory Card Locked
Memory Card Access Denied • Er is een geheugenkaart met een functie voor toegangsbeheer
geplaatst, waardoor u de kaart niet kunt gebruiken.
Memory Full
• De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is niet
toereikend. Wis een aantal bestanden voordat u begint met
opnemen.
147
NL
148
NL
Bericht
Oorzaak/oplossing
File Full
• U kunt geen nieuw bestand opnemen als de geselecteerde map al
het maximum aantal bestanden bevat of als het totale aantal
opgeslagen bestanden op de IC-recorder het maximum heeft
bereikt. Wis een aantal bestanden voordat u begint met opnemen.
File Damaged
• U kunt geen bestanden afspelen of bewerken, omdat de gegevens
van het geselecteerde bestand beschadigd zijn.
Format Error
• De IC-recorder kan niet worden ingeschakeld via de computer,
omdat er geen exemplaar van het controlebestand is dat nodig is
voor de werking van het apparaat. Formatteer de IC-recorder met
de formatteerfunctie in het menu (pagina 101). Gebruik de
computer niet om de IC-recorder te formatteren.
Process Error
• De IC-recorder heeft geen toegang tot het geheugen. Verwijder de
batterij en plaats deze opnieuw.
• Maak een reservekopie van uw gegevens en formatteer de ICrecorder via het menu (pagina 101).
Stop and Reinsert Memory
Card
• Er is tijdens het opnemen of afspelen een geheugenkaart
geplaatst. Verwijder de geheugenkaart en plaats de kaart terug als
de IC-recorder in de stopstand staat.
Advise to not listen at high
VOL for long periods
• "AVLS" in het menu is ingesteld op "OFF". Let erop dat u niet
luistert met een te hoog volume.
Set Date&Time
• Stel de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen.
Track Marks are Full
• U kunt maximaal 98 trackmarkeringen instellen voor een bestand.
Overbodige trackmarkeringen kunt u annuleren (pagina 67).
No File
• De geselecteerde map bevat geen bestanden. Hierdoor kunt u
bijvoorbeeld geen bestand verplaatsen of een alarm instellen.
No Track Marks
• Er zijn geen trackmarkeringen wanneer u probeert een
trackmarkering of trackmarkeringen te wissen of een bestand
probeert te splitsen bij alle trackmarkeringsposities.
Oorzaak/oplossing
Low Battery Level
• U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een
map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is.
Vervang de oude LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat) door een
nieuwe. Of laad de oplaadbare batterij op (pagina 13) of vervang
de oude oplaadbare batterij door een nieuwe.
File Protected
• Het geselecteerde bestand is beveiligd of is "Alleen-lezen".
U kunt het niet wissen. Schakel de beveiliging op de IC-recorder
uit of schakel het kenmerk "Alleen-lezen" voor het bestand uit op
uw computer uit om het bestand via de IC-recorder te bewerken
(pagina 72).
Already Set
• U hebt een alarm ingesteld om een bestand af te spelen op een
datum en tijd die eerder al waren ingesteld voor een ander
bestand. Wijzig de alarminstelling.
Past Date/Time
• U hebt het alarm ingesteld voor een tijdstip dat al is verstreken.
Controleer dit en stel de juiste datum en tijd in (pagina 58).
Settings are Full
• Als er al 30 FM-zenders in het geheugen van de IC-recorder zijn
opgeslagen, kunt u geen nieuwe FM-zenders meer vooraf
instellen (alleen voor ICD-UX513F).
Unknown Data
• Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt
ondersteund door de IC-recorder. De IC-recorder ondersteunt
bestanden met de indeling LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a). Zie "Ontwerp en technische
gegevens" op pagina 129 voor meer informatie.
• Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde bestanden
af te spelen.
Problemen oplossen
Bericht
149
NL
150
NL
Bericht
Oorzaak/oplossing
Invalid Operation
• U kunt een bestand in de map in het gedeelte voor alleen afspelen
(het tabblad
(muziek) en het tabblad
(podcast)) niet
splitsen of hieraan een trackmarkering toevoegen.
• Als een geheugenkaart een beschadigd gegevensblok bevat, kunt
u geen gegevens naar de kaart schrijven. Vervang de huidige
geheugenkaart door een nieuwe geheugenkaart.
• De bestandsnaam heeft het maximum aantal tekens waardoor u
het bestand niet kunt splitsen. Geef het bestand een kortere naam.
• De functie "Divide All Track Marks" kan niet worden gebruikt
omdat er een trackmarkering aanwezig is die zich binnen 0,5
seconde van het splitsingspunt bevindt.
• De functie "Divide All Track Marks" kan niet worden gebruikt
omdat er een trackmarkering aanwezig is die zich binnen 0,5
seconde van het begin of het einde van een bestand bevindt.
• De bestandslengte is minder dan 1 seconde. U kunt dergelijke
korte bestanden niet splitsen.
• De functie "Divide Current Position" kan niet worden gebruikt op
een punt dat zich binnen 0,5 seconde van het begin of het einde van
een bestand bevindt.
New File
• Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de
maximumbestandsgrootte bereikt (2 GB voor een LPCM-bestand
en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch
gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.
Invalid when Noise Cut is
ON
• Wanneer de ruisonderdrukkingsfunctie is geactiveerd, werkt de
effectfunctie niet. Annuleer de functie voor ruisonderdrukking
(pagina 52).
Change Folder
• Als de map
of
geen bestanden bevat, worden er geen
mappen weergegeven in het display. Er worden alleen mappen
met bestanden weergegeven.
Bericht
Oorzaak/oplossing
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• U kunt een bestand niet splitsen als er al 199 berichten in de
geselecteerde map staan of als het totale aantal opgeslagen
bestanden op de IC-recorder het maximum heeft bereikt.
Verwijder een aantal bestanden voor een u bestand gaat splitsen.
Same File Name Exists
• Er bestaat al een bestand met dezelfde bestandsnaam in de map
wanneer een bestand wordt gesplitst of een bestand wordt
gekopieerd of verplaatst.
No Memory Card
• U wilt het menu "Select Memory" of "File Copy" instellen terwijl
er geen geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf is geplaatst.
Erased Track Marks too near • Als een trackmarkering binnen 0,5 seconde van het splitsingspunt
Divide Point
is ingesteld, wordt de trackmarkering automatisch gewist.
No operation with Memory
Card
• U kunt geen alarm instellen in een bestand dat is opgeslagen op
een geheugenkaart. Stel het geheugen van de IC-recorder in op
"Built-In Memory" (pagina 44, 45).
AVLS
• Het volume van het weergavegeluid overschrijdt het opgegeven
AVLS-niveau. Stel het volume in op een lager niveau.
System Error
• Er is een andere dan bovengenoemde systeemfout opgetreden.
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw.
Problemen oplossen
151
NL
Systeembeperkingen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC-recorder. De onderstaande
problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De maximale opnameduur
kan niet worden benut.
• Als u bestanden opneemt met een combinatie van de
verschillende opnamestanden, varieert de werkelijke
opnameduur van de maximale opnameduur in de hoogste
opnamestand tot de maximale opnameduur in de laagste
opnamestand.
• Het totaal op de teller (verstreken opnameduur) en de resterende
opnameduur is mogelijk minder dan de maximale opnameduur
van de IC-recorder.
U kunt muziekbestanden niet • Als u muziekbestanden hebt overgedragen met uw computer,
op volgorde weergeven of
worden de bestanden vanwege de systeembeperkingen mogelijk
afspelen.
niet in dezelfde volgorde overgedragen. Als u muziekbestanden
een voor een overdraagt van uw computer naar de IC-recorder,
kunt u de muziekbestanden in de volgorde van overdracht
weergeven en afspelen.
Een bestand wordt
automatisch gesplitst.
• Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de
maximumbestandsgrootte bereikt (2 GB voor een LPCM-bestand en
1 GB voor een MP3-bestand). Daarom wordt het bestand
automatisch gesplitst.
U kunt geen kleine letters
opgeven.
• Afhankelijk van de combinatie van de tekens in de naam van de
map die is gemaakt op uw computer, worden de tekens mogelijk
gewijzigd in hoofdletters.
"s" wordt in plaats van een
• Er is een teken gebruikt dat niet kan worden weergegeven op de
mapnaam, titel, artiestennaam
IC-recorder. Vervang het met behulp van uw computer door een
of bestandsnaam weergegeven. teken dat wel kan worden weergegeven op de IC-recorder.
152
NL
Probleem
Oorzaak/oplossing
Als u afspelen met A-B
herhalen instelt, verschuiven
de ingestelde posities een
beetje.
• Afhankelijk van de bestanden kunnen de ingestelde posities
verschuiven.
De resterende opnameduur
• U hebt bij het splitsen van een bestand een bepaalde hoeveelheid
wordt korter als u een bestand vrije ruimte nodig voor een gebied voor bestandsbeheer,
splitst.
waardoor de resterende opnameduur korter wordt.
Problemen oplossen
153
NL
Gids voor display
Display in stopstand
A Nieuw binnenkomende podcast
B Scèneselectie
Geeft de huidige scène weer die is
geselecteerd voor opnemen. Wordt
weergegeven als er een scène is
ingesteld.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
154
NL
C Type van bestandsinformatie
: een map waarin u een bestand kunt
opnemen
: een map die u alleen kunt
gebruiken voor afspelen
: een map voor podcastbestanden
: titel
: Naam artiest
: Bestandsnaam
D Microfoongevoeligheid
: High
: Medium
: Low
E Bestandsinformatie
Geeft informatie over elk bestand weer
op basis van het type
bestandsinformatie (mapnaam, titel,
naam artiest of bestandsnaam).
F Schakelaar voor bestandsinformatie
U kunt de volgorde van de
weergegeven bestandsinformatie
aanpassen door op v of V op de
bedieningstoets te drukken.
weergegeven als voor een bestand een
trackmarkering is ingesteld.
J Alarm
Wordt weergegeven wanneer het alarm
is ingesteld in een bestand.
K Aantal bestanden
Het aantal geselecteerde bestanden
wordt weergegeven bij de teller en het
totale aantal bestanden in de map wordt
weergegeven bij de noemer.
L Opnamestand
Geeft de opnamestand weer die is
ingesteld met het menu wanneer de ICrecorder zich in de stopstand bevindt, en
geeft de huidige opnamestand weer
wanneer de IC-recorder zich in de
afspeel- of opnamestand bevindt.
: LPCM-bestand wordt
opgenomen of overgedragen met de
IC-recorder
,
,
,
: MP3-bestand wordt
opgenomen of overgedragen met de
IC-recorder
Als de bestanden worden overgedragen
vanaf uw computer, worden alleen de
bestandsindelingen (
/
)
weergegeven.
: WMA-bestanden overgedragen
Problemen oplossen
G Werkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige werkingsstand van de
IC-recorder.
: stoppen
: afspelen
: opnemen
: opnamewachtstand/
opnamepauze (knippert)
: opnemen met de VORfunctie
: opnamepauze met de
VOR-functie (knipperend)
Als u op z REC/PAUSE drukt om de
opname te pauzeren wanneer "VOR"
is ingesteld op "ON" in het menu ,
knippert alleen "
".
: gesynchroniseerd opnemen
: gesynchroniseerd opnemen
gepauzeerd (knippert)
: controle/snel terugspoelen,
cue/snel vooruitspoelen
: continu terug-/vooruitgaan
H Verstreken tijd/resterende tijd/
opnamedatum en -tijd
I Trackmarkering
Geeft het aantal trackmarkeringen net
voor de huidige positie weer. Wordt
155
NL
M
N
O
P
156
NL
: AAC-LC-bestanden overgedragen
De volgende informatie wordt
weergegeven als de opnamestand van de
IC-recorder niet kan worden
geactiveerd.
: onbekend
Beveiliging
Wordt weergegeven wanneer de
beveiliging is ingesteld voor een
bestand.
Aanduiding voor geheugenkaart
Als "Memory Card" is geselecteerd bij
"Select Memory", wordt de aanduiding
weergegeven. Als "Built-In Memory" is
geselecteerd, wordt er geen aanduiding
weergegeven.
LCF (Low Cut Filter)-aanduiding
Wordt weergegeven wanneer
"LCF(Low Cut)" in het menu is
ingesteld op "ON".
Batterijaanduiding
Q Resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer in
uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert, wordt
de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten en minder
dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren
en minuten weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten resteert,
wordt de tijd in minuten en seconden
weergegeven.
Display bij opname
R Animatiedisplay voor
opnamevoortgang
Geeft de voortgang van een
automatische (AGC), VOR,
gesynchroniseerde of FM-radioopname (alleen voor ICD-UX513F)
weer in een animatie.
Display tijdens afspelen
Problemen oplossen
S Aanduiding voor afspeelstand
1: wordt weergegeven wanneer één
bestand wordt afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
bestanden in één map doorlopend
worden afgespeeld.
ALL: wordt weergegeven wanneer alle
bestanden doorlopend worden
afgespeeld.
1: wordt weergegeven wanneer één
bestand herhaaldelijk wordt
afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
bestanden in één map herhaaldelijk
worden afgespeeld.
157
NL
ALL: wordt weergegeven wanneer
alle bestanden herhaaldelijk worden
afgespeeld.
T Aanduiding voor ruisonderdrukking/
effect
Wordt weergegeven wanneer de
ruisonderdrukkingsfunctie actief is of
"Effect" is ingesteld in het menu.
: Ruisonderdrukking
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
Display tijdens het luisteren naar de
FM-radio
(alleen voor ICD-UX513F)
U
V
W
X
158
NL
FM-aanduiding
Voorkeuzenummer
Radiofrequentie
Ontvangstgevoeligheid
: LOCAL
: DX
Display tijdens opname van een
FM-radio-uitzending
Display in HOLD-status
(alleen voor ICD-UX513F)
Problemen oplossen
Y HOLD-aanduiding
Wordt weergegeven als de HOLDstatus van de IC-recorder is
ingeschakeld om onbedoelde
bewerkingen te voorkomen.
Als u de HOLD-status wilt
uitschakelen, schuift u de HOLD/
POWER-schakelaar naar het midden
(pagina 11).
159
NL
Index
A
AAC-LC-bestanden ..............................130
A-B herhalen ...........................................57
Afspeelstanden ............................56, 84, 92
Afspelen ............................................26, 51
Alarm ..........................................58, 84, 93
Alkalinebatterij .....................................134
Alle bestanden in een map
wissen .........................................65, 85, 96
Alle trackmarkeringen wissen ....68, 85, 96
Automatische opname (AGC) ................23
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ..........................12, 84, 94
B
Batterijaanduiding ...................................15
Berichtenlijst .........................................147
Bestand beveiligen ......................72, 84, 95
Bestand kopiëren naar andere
media ...........................................63, 84, 95
Bestand splitsen bij alle
trackmarkeringen ........................70, 85, 96
Bestand splitsen op de huidige
positie ..........................................69, 84, 95
Bestand verplaatsen ....................62, 84, 95
160
NL
Bestanden bewerken ...............................62
Bestanden kopiëren naar uw
computer ................................................112
C
Cue ..........................................................51
D
De batterij opladen ..................................13
De IC-recorder gebruiken met
uw computer ..........................................104
De IC-recorder op de computer
aansluiten ..............................................104
De opname afluisteren ............................50
DPC (Digital Pitch Control) ....................53
E
Easy Search .................................51, 84, 92
Een gemiddeld volumeniveau
behouden .....................................12, 84, 94
Effect ...........................................54, 84, 91
Externe microfoon ...................................46
F
FM-radio
FM-radio-uitvoer wijzigen ....81, 85, 103
FM-uitzendingen opnemen .................75
FM-zenders automatisch
vooraf instellen ..................... 76, 85, 102
FM-zenders handmatig vooraf
instellen ...............................................77
Luisteren naar de FMradio ................................ 73, 74, 85, 102
Ontvangstgevoeligheid
wijzigen ................................ 79, 85, 102
Scangevoeligheid
wijzigen ................................ 80, 85, 102
G
Gebruiksduur van de batterij ................133
Geheugen wijzigen .....................45, 85, 98
Geheugenkaart ................................42, 126
Gesynchroniseerd opnemen ........48, 84, 89
H
HOLD .....................................................11
HOLD/POWER-schakelaar ..............11, 16
Huidige datum en tijd weergeven ...........19
I
Ingebouwde microfoons .........................23
Invoerselectie ..............................46, 84, 90
K
Klok instellen ..............................17, 85, 98
M
Map .....................................21, 26, 62, 106
Map selecteren ........................................21
Memory Stick Micro™ (M2™) ......42, 108
Menu
Alarm ............................................84, 93
Audio-uitgang .............................85, 103
Auto Power Off ...........................85, 100
AVLS ............................................84, 94
Backlight .......................................85, 97
Beep ..............................................85, 99
Date&Time ...................................85, 98
Display ..........................................85, 97
Divide All Track Marks ................85, 96
Divide Current Position ................84, 95
DX/LOCAL ................................85, 102
Easy Search ...................................84, 92
Effect .............................................84, 91
Erase All .......................................85, 96
Erase All Track Marks ..................85, 96
Erase Track Mark .........................84, 95
File Copy ......................................84, 95
FM-radio .....................................85, 102
Format .........................................85, 101
161
NL
Instellingen uitvoeren .........................82
Language ......................................85, 98
LCF(Low Cut) ..............................84, 88
LED ..............................................85, 97
Menu-instellingen ...............................84
Mic Sensitivity ..............................84, 88
Move File ......................................84, 95
Play Mode .....................................84, 92
Protect ...........................................84, 95
REC Mode ....................................84, 87
Ruisonderdrukking .......................84, 90
Scangevoeligheid ........................85, 102
Scene Select ..................................84, 86
Select Input ...................................84, 90
Select Memory ..............................85, 98
SYNC REC ...................................84, 89
Time Display ................................85, 99
USB Charge ..................................85, 99
VOR ..............................................84, 89
Zenders vooraf instellen .............85, 102
microSD/microSDHC .....................42, 108
MP3-bestanden .....................................129
Muziekbestanden kopiëren naar
de IC-recorder .......................................113
162
NL
O
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant .............................................9
Display ..............................................154
Voorkant ...............................................9
Onderhoud .............................................126
Oplaadbare batterij ..................13, 123, 133
Opname onderbreken ..............................24
Opnameduur ..........................................132
Opnemen ...........................................21, 35
Opnemen met andere apparatuur ............61
Opnemen van andere apparatuur .............47
Opnemen van een telefoon ......................47
P
Podcast ..................................................117
Problemen oplossen ..............................135
R
Review ..............................................24, 51
Ruis .......................................................125
Ruisonderdrukking ......................52, 84, 90
S
Scene Select-instellingen
wijzigen .......................................38, 84, 86
Scèneselectie ...........................................35
Sound Organizer ...................................117
Systeembeperkingen .............................152
Systeemvereisten ..........................119, 128
T
Taal instellen ...............................20, 85, 98
Tabbladweergave ....................................30
Technische gegevens ............................128
Trackmarkering toevoegen .....................66
Trackmarkering wissen ...............67, 84, 95
U
USB-geheugen ......................................116
USB-netspanningsadapter .....................123
V
Volume aanpassen ............................28, 50
Voorzorgsmaatregelen ..........................125
VOR (Voice Operated
Recording) ..................................40, 84, 89
W
Wissen .....................................................33
WMA-bestanden ...................................129
163
NL
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising