Sony | ICD-TX50 | Sony ICD-TX50 TX50 digitale voicerecorder TX-serie Gebruiksaanwijzing

IC Recorder
Gebruiksaanwijzing
Klik om naar het volgende
onderdeel te gaan
Inhoudsopgave
Bestanden opnemen
Uw computer gebruiken
Problemen oplossen
Index
NL
4-300-042-41(1)
ICD-TX50
WAARSCHUWING.........................................5
Kennisgeving voor gebruikers.........................7
De onderdelen en bedieningselementen
controleren.............................................8
Het display gebruiken............................10
Onbedoelde bewerkingen voorkomen
(HOLD)................................................16
Een gemiddeld volumeniveau behouden
(alleen voor Europese modellen).........17
De batterij opladen.................................18
De batterij opladen met een computer.........18
De batterij opladen met een
USB-netspanningsadapter..........................19
De IC-recorder inschakelen...................20
De stroom inschakelen...................................20
De stroom uitschakelen.................................20
De stand-byfunctie gebruiken.......................20
De energiebesparingsstand gebruiken.........21
De klok instellen.....................................22
De klok instellen na het opladen van de
batterij............................................................22
De klok instellen via het menu......................23
De taal voor het display instellen...........25
Het startmenu.........................................26
Het startmenu gebruiken...............................27
Een bestand selecteren...........................28
Een bestand selecteren via het menu...........28
Een bestand selecteren in het venster
voor de stop- of afspeelstand......................30
De bestandsgegevens weergeven..................31
Een microSD-kaart plaatsen..................32
Het geheugen selecteren.........................34
Bestanden opnemen
Algemene opnamefuncties.....................35
De opname afluisteren...................................36
De opname beëindigen..................................37
Overige bewerkingen.....................................37
De opname-instellingen wijzigen..........38
De doelmap voor de opname selecteren......38
Een opnamescène selecteren voor elke
situatie............................................................39
Tips voor betere opnamen.............................40
De Scene Select-instellingen wijzigen..........41
De standaardwaarden herstellen voor de
Scene Select-instelling.................................42
Bestanden afspelen
Algemene afspeelfuncties.......................44
Afspelen beëindigen.......................................44
Overige bewerkingen.....................................45
De afspeelinstellingen wijzigen..............46
Ruis verminderen of het geluidseffect voor
afspelen selecteren – de effectfunctie........46
De afspeelsnelheid aanpassen – de functie
DPC (Digital Pitch Control).......................48
De afspeelstand selecteren.............................49
Handige afspeelmethoden......................50
Luisteren met een betere geluidskwaliteit....50
Vooruit/achteruit zoeken tijdens het
afspelen (Cue/Review).................................50
Snel het punt zoeken waaop u wilt beginnen
met afspelen – de functie Easy Search.......51
Bestanden op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal afspelen....................52
Bestanden wissen
Een bestand wissen.................................54
Alle bestanden in een map wissen.........56
Bestanden bewerken
Bestanden in een map ordenen..............57
Bestanden naar een andere map
verplaatsen....................................................57
Een bestand kopiëren naar het andere
geheugen........................................................58
Een trackmarkering gebruiken..............60
Een trackmarkering toevoegen.....................60
Een trackmarkering wissen...........................61
Alle trackmarkeringen in het geselecteerde
bestand in een keer wissen..........................62
Een bestand splitsen...............................63
Een bestand splitsen op de huidige
positie.............................................................63
Een bestand splitsen bij alle
trackmarkeringen.........................................64
De namen van mappen en bestanden
wijzigen................................................65
Een mapnaam wijzigen..................................65
Een bestandsnaam wijzigen...........................66
Een bestand beveiligen...........................67
Index
De recorder voorbereiden
Opname automatisch starten als geluid
wordt waargenomen – de functie
VOR......................................................43
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Menubewerkingsstanden.......................68
Menu Settings.........................................70
De IC-recorder gebruiken met uw
computer..............................................79
De IC-recorder op de computer
aansluiten......................................................80
Structuur van mappen en bestanden...........81
De IC-recorder loskoppelen van de
computer.......................................................84
Bestanden kopiëren van de IC-recorder
naar uw computer................................85
Muziekbestanden van de computer
naar de IC-recorder kopiëren om
ze af te spelen........................................86
Een muziekbestand van de computer
naar de IC-recorder kopiëren
(slepen en neerzetten).................................86
Muziekbestanden afspelen die van
de computer zijn gekopieerd met de
IC-recorder...................................................87
De IC-recorder als USB-geheugen
gebruiken..............................................88
De meegeleverde Sound
Organizer-software gebruiken.............89
Wat u kunt doen met Sound Organizer.......89
Systeemvereisten voor uw computer............91
Sound Organizer installeren..........................92
Het Sound Organizer-venster.......................94
Aanvullende informatie
Een USB-netspanningsadapter
gebruiken..............................................95
De IC-recorder loskoppelen van het
stopcontact....................................................96
Voorzorgsmaatregelen...........................97
Technische gegevens...............................99
Systeemvereisten.............................................99
Ontwerp en technische gegevens............... 101
Gebruiksduur van de batterij..................... 103
Problemen oplossen.............................104
IC-recorderbewerkingen............................. 105
Sound Organizer.......................................... 110
Berichtenlijst........................................112
Systeembeperkingen.............................116
Handelsmerken....................................117
Index.....................................................118
Index
Uw computer gebruiken
Problemen oplossen
Inhoudsopgave
De menufunctie
Hiermee gaat u naar de inhoudsopgave
Vind wat u zoekt in een lijst met onderwerpen in de handleiding.
Hiermee gaat u naar de index
Vind wat u zoekt in een lijst met zoekwoorden die voorkomen in de handleiding.
 Tips
U kunt naar de aangegeven pagina gaan door op een paginanummer in de
inhoudsopgave of index te klikken.
U kunt naar de aangegeven pagina gaan door op een pagina te klikken op een
paginaverwijzing (bijvoorbeeld  p. 6).
Als u een verwijzingspagina wilt zoeken op zoekwoord, voert u dit woord in het
zoekveld in Adobe Reader in.
Afhankelijk van uw versie van Adobe Reader, kunnen de procedures variëren.
De pagina-indeling wijzigen
Met de knoppen in het Adobe Reader-venster kunt u bepalen hoe pagina's
worden weergegeven.
Tekstveld om tekst te zoeken
Doorlopend
Pagina's worden weergegeven als een
doorlopende rol pagina's waarbij de
paginabreedte wordt aangepast aan
de breedte van het venster. Wanneer
u bladert, lopen de pagina's vloeiend
in elkaar over.
Eén pagina
Pagina's worden een voor een
weergegeven en de paginalengte
wordt aangepast aan het venster.
Wanneer u bladert, wordt de
volgende of vorige pagina
weergegeven.
Index
De knoppen in de gebruikshandleiding gebruiken
Klik op de knoppen in de rechterbovenhoek van de pagina's van deze
handleiding om naar de "Inhoudsopgave" of "Index" te gaan.
Inhoudsopgave
Navigeren in de gebruikshandleiding
De opgenomen muziek mag
alleen voor particuliere
doeleinden worden gebruikt.
Voor elk ander gebruik van de
muziek is toestemming van de
copyrighthouders vereist.
Sony is niet aansprakelijk voor
incomplete opnamen/downloads
of beschadigde gegevens door
problemen met de IC-recorder of
computer.
Afhankelijk
van de soort tekst en

tekens, wordt de tekst mogelijk
niet altijd goed weergegeven op
de IC-recorder. Dit is te wijten
aan:
— De capaciteit van de
aangesloten IC-recorder.
— De IC-recorder werkt niet
zoals het hoort.
— Inhoudgegevens zijn
geschreven in een taal of in
tekens die niet door de ICrecorder worden
ondersteund.
Bijpassend accessoire: hoofdtelefoon
Index
Stel de batterijen (accu of geplaatste
batterijen) niet langdurig bloot aan
oververhitting zoals zonlicht, vuur of
iets dergelijks.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (van toepassing
in de Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het
product of op de
verpakking wijst erop dat
dit product niet als
huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het
moet echter naar een inzamelingspunt
worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt
bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING
Mededeling voor de klant: de volgende
informatie is uitsluitend van toepassing
op apparatuur verkocht in landen waar
EU-richtlijnen gelden
De fabrikant van dit product is Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging
voor EMC en productveiligheid is
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke
service/garantie documenten.
Voorkom mogelijke gehoorschade
door niet gedurende langere
tijd naar harde
geluidsniveaus te luisteren.
Index
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, kan
u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie
het belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Inhoudsopgave
Verwijdering van oude batterijen
(van toepassing in de Europese Unie
en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij
of op de verpakking wijst
erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit
product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb)
wordt toegevoegd wanneer de batterij
meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op
een juiste wijze zal worden behandeld,
dient het product aan het eind van zijn
levenscyclus overhandigd te worden aan
het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we
u naar het hoofdstuk over hoe de
batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij aan
het desbetreffende inzamelingspunt
voor de recyclage van batterijen.
SONY CORPORATION KAN IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
SCHADE DIE HET GEVOLG IS
VAN OF VERBAND HOUDT MET
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING,
SOFTWARE OF ANDERE
INFORMATIE DAN WEL HET
GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het
recht voor deze gebruiksaanwijzing of
de informatie hierin te allen tijde en
zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Voor de beschreven software kan
ook een afzonderlijke
gebruikerslicentieovereenkomst
gelden.
Deze software is ontwikkeld voor
Windows en is niet geschikt voor
Macintosh.
De bijgeleverde verbindingskabel is
alleen bedoeld voor de IC-recorder
ICD-TX50. U kunt geen andere ICrecorders aansluiten.
De displays in deze handleiding
kunnen afwijken van de feitelijke
displays op uw IC recorder,
afhankelijk van de regio waar u de
IC-recorder hebt aangeschaft en uw
instellingen.
Index
Alle rechten voorbehouden. Deze
gebruiksaanwijzing en de software die
hierin wordt beschreven, mogen niet,
volledig of gedeeltelijk, worden
gereproduceerd, vertaald of omgezet
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sony Corporation.
Opnamen zijn uitsluitend bestemd
voor persoonlijk gebruik. De
wetgeving op auteursrechten
verbiedt andere vormen van gebruik
zonder toestemming van de
eigenaars van de rechten.
Inhoudsopgave
Kennisgeving voor gebruikers
De recorder voorbereiden
De recorder voorbereiden
Voorkant
 /ENT (afspelen/invoeren)
toets*
 BACK/HOME (terug/startmenu)
toets
 T-MARK (trackmarkering) toets
  USB-aansluiting
 Opening voor een polsriem
(Er wordt geen polsriem
meegeleverd.)
 Opname-indicator
 Display
  STOP toets
  REC (opnemen)/PAUSE toets
 Luidspreker
 Ingebouwde microfoon (stereo)
(L)
 Ingebouwde microfoon (stereo)
(R)
 Bewerkingsaanduiding
 VOL (volume) –/+* toets
  (snel vooruitspoelen/
omhoog) toets
* Deze toetsen en de aansluiting hebben
een voelbaar puntje. Gebruik dit als
oriëntatiepunt tijdens de bediening of ter
herkenning van de aansluiting.
Index
  (snel terugspoelen/omlaag)
toets
Inhoudsopgave
De onderdelen en bedieningselementen controleren
De recorder voorbereiden
 Klem
 De ruisdemper verwijderen
 Schakelaar POWER•HOLD
 microSD-kaartsleuf
  Hoofdtelefoonaansluiting
 RESET toets
U kunt de IC-recorder resetten
door de toets in te drukken met
een dun pennetje of iets dergelijks.
( p. 104).
Til het bovenste gedeelte van de
ruisdemper (in de tegenovergestelde
richting van de richting beschreven in )
omhoog en verwijder de demper.
 Tip
De ruisdemper is bedoeld om de
mogelijke ruis van een tafel te beperken.
Wanneer u de IC-recorder aan uw kleding
bevestigt, moet u de ruisdemper
verwijderen van de IC-recorder.
Index
De ruisdemper bevestigen
Door de ruisdemper op de ICrecorder te bevestigen, kunt u het
vibratiegeluid beperken van de tafel
of een ander oppervlak waarop de
IC-recorder zich bevindt.
Lijn het onderste deel van de
ruisdemper in een hoek uit met de
recorder () en druk vervolgens op
het gedeelte met het logo () om de
ruisdemper vast te klikken.
Inhoudsopgave
Achterkant
10
De recorder voorbereiden
 Trackmarkering
Geeft het aantal trackmarkeringen
net voor de huidige positie weer.
Wordt weergegeven als voor een
bestand een trackmarkering is
ingesteld.
Opmerking
 Microfoongevoeligheid/
geselecteerde scène-instelling
Geeft de microfoongevoeligheid of
scène-instelling weer die is
geselecteerd voor opnemen.
Microfoongevoeligheid:
:High
: Medium
: Low
Instelling voor scèneselectie:
: Shirt Pocket
:Meeting
: Voice Notes
: Interview
: My Scene
Het bovenstaande venster en de overige
vensters in dit gedeelte worden uitsluitend
gebruikt om uitleg te geven over
aanduidingen, cijfers en items. De
feitelijke vensters kunnen afwijken van de
hier weergegeven vensters.
 Bestandslocatie
Het geselecteerde bestandsnummer
wordt weergegeven bij de teller en
het totale aantal bestanden in de
map wordt weergegeven bij de
noemer.

Bestand
 Bestandsnaam
Datum van opname(jaar/maand/
dag)_nummer (bijvoorbeeld
121021_001)
 Teller (verstreken tijd)
In de stopstand: de huidige positie
(de verstreken tijd vanaf het
begin van het huidige bestand)
In de afspeelstand: de verstreken
afspeeltijd van het huidige
bestand
In de opnamestand: de totale
opnameduur van het huidige
bestand
 LCF (Low Cut Filter)
Wordt weergegeven wanneer
"LCF(Low Cut)" is ingesteld op "ON"
in het menu.
 Resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer
in uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert,
wordt de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten en
minder dan 10 uur resteert, wordt de
tijd in uren en minuten weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten
resteert, wordt de tijd in minuten en
seconden weergegeven. (De
aanduiding knippert tijdens het
opnemen.)
Vervolg 
Index
Display in stopstand
Inhoudsopgave
Het display gebruiken
11
De recorder voorbereiden
 Voortgangsbalk (tijdlijn)
De huidige stop- of afspeelpositie
wordt weergegeven als een
markering op de tijdlijn van het
beginpunt links tot het eindpunt
rechts van het huidige bestand.
Index
 Batterij
Het resterende batterijvermogen
wordt weergegeven. Hoe leger de
batterij, hoe minder streepjes
worden weergegeven in het
pictogram.
Weergave van informatie over huidig
bestand
Inhoudsopgave
 microSD-kaart
Wordt weergegeven wanneer er een
microSD-kaart wordt geplaatst en
"Select Memory" in het menu is
ingesteld op "microSD Card".
Als "Built-In Memory" is
geselecteerd, wordt er geen
aanduiding weergegeven.
 Titel
Datum van opname(jaar/maand/
dag)_nummer (bijvoorbeeld 121021_
001) of een geregistreerde titel
 Artiestennaam
Artiestennaam (bijvoorbeeld Mijn
opname) of een geregistreerde
artiestennaam.
 Datum en tijd van opname
Hier worden de datum (jaar/maand/
dag) en tijd (uur/minuut) van
opname weergegeven.
 Bestandsindeling
Hier worden de bestandsindeling en
andere informatie zoals de
bitsnelheid, "VBR" of "MONO",
weergegeven. Wanneer de
IC-recorder de informatie over
bestandsindeling niet kan ophalen,
wordt de bestandsindeling
weergegeven als "--- ----".
 Beveiliging
Wordt weergegeven wanneer
beveiliging is ingesteld voor een
bestand.
Vervolg 
12
De recorder voorbereiden
Display bij opname
Inhoudsopgave
 Alarm
Wordt weergegeven wanneer een
alarm is ingesteld in een bestand.
 Nieuw binnenkomende podcast
Index
 Bericht over bewerkingen
Wanneer enkele bewerkingsfuncties
voor een bestand zijn uitgeschakeld,
wordt er een bericht weergegeven
(bijvoorbeeld Cannot Divide File or
Edit Track Mark).
 Bewerkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige bewerking van de ICrecorder.
: afspelen
: opnemen
: opnemen onderbroken
(knippert)
: opnemen met de functie VOR
of opnemen onderbroken met de
functie VOR (knippert)
: snel terugspoelen (controle),
snel vooruitspoelen (zoeken)
13
De recorder voorbereiden
 Effect
Wordt weergegeven wanneer de
geluidskwaliteit in het menu is
ingesteld met "Effect".
:Clear Voice 1
:Clear Voice 2
: Music: Pop
: Music: Rock
: Music: Jazz
: Music: Bass 1
: Music: Bass 2
Index
 Afspeelstand/DPC/Alarm
1:
wordt weergegeven wanneer
een bestand wordt
afgespeeld.
:
wordt weergegeven wanneer
bestanden in één map
doorlopend worden
afgespeeld.
ALL: wordt weergegeven wanneer
alle bestanden doorlopend
worden afgespeeld.
1: wordt weergegeven wanneer
één bestand herhaaldelijk
wordt afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
bestanden in één map
herhaaldelijk worden
afgespeeld.
ALL: wordt weergegeven wanneer
alle bestanden herhaaldelijk
worden afgespeeld.
: DPC (Digital Pitch
Control) afspelen
(opgegeven afspeelsnelheid)
:Alarm afspelen
Display in de status HOLD
Inhoudsopgave
Display tijdens afspelen
 HOLD
Wordt weergegeven als de status
HOLD wordt ingeschakeld om
onbedoelde bewerkingen te
voorkomen.
Alle toetsen zijn uitgeschakeld.
 Huidige tijd
Wanneer de status HOLD is
ingeschakeld, wordt de huidige tijd
weergegeven.
(bijvoorbeeld 12:00 (tijdsnotatie
24‑Hour)/12:00 PM (tijdsnotatie
12‑Hour))
 Vergrendelingsbericht
Wordt weergegeven wanneer u een
toetsbewerking uitvoert terwijl de
status HOLD is ingeschakeld.
Als u de status HOLD wilt
uitschakelen, schuift u de schakelaar
POWER•HOLD naar het midden
( p. 16).
14
De recorder voorbereiden
Categorielijst
Bestandenlijst
 Categorie
Mappen met bestanden zijn voor het
beheer van bestanden gecategoriseerd
als opneembaar of alleen afspeelbaar.
Recording Files: gedeelte voor
opnemen. Wordt gebruikt om
bestanden te beheren die zijn
opgenomen met de IC-recorder.
Music: gedeelte voor alleen
afspelen. Wordt gebruikt om
muziekbestanden te beheren die
zijn overgebracht van de
computer. U kunt slechts een
beperkt aantal functies voor
bewerken gebruiken.
Podcast: gedeelte voor alleen
afspelen. Wordt gebruikt om
podcastbestanden te beheren die
zijn overgebracht van de
computer. U kunt de bestanden
niet bewerken, maar wel
verwijderen.
 Mapnaam
FOLDER01 tot FOLDER05 of een
opgegeven bestandsnaam.
Index
Mappenlijst
 Mappen
: een map waarin u een bestand
kunt opnemen
: een map die u alleen kunt
gebruiken voor afspelen
: een map voor podcastbestanden
Inhoudsopgave
Display tijdens bestandsselectie
15
De recorder voorbereiden
Startmenu
Inhoudsopgave
Display tijdens bewerkingen in MENU
Index
Menu-instelling
 Startmenu
Het startmenu bestaat uit de
volgende vijf items, die elk een
belangrijk onderdeel van de ICrecorder vertegenwoordigen.
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
 Tip
Door het volgende menu te selecteren en
op /ENT te drukken, kunt u teruggaan
naar het venster dat werd weergegeven
voordat u de menustand inschakelde:
en een van de volgende items wordt
weergegeven, afhankelijk van de
bewerking die u uitvoerde voordat u de
menustand inschakelde: To Stop Screen/
Return to Playback/Return to REC
 Toetsen voor itemselectie
Druk op  of  om een item
te selecteren en druk op /ENT
om te bevestigen.
 Menu-items
De items van het geselecteerde menu
worden weergegeven.
16
De recorder voorbereiden
U kunt alle toetsen uitschakelen (HOLD) om onbedoelde bewerkingen te
voorkomen wanneer u de IC-recorder meeneemt.
Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de richting van "HOLD" om de toetsen
uit te schakelen terwijl het apparaat is ingeschakeld.
"HOLD" en de huidige tijd worden ongeveer 3 seconden weergegeven, wat
aangeeft dat alle toetsen zijn uitgeschakeld.
De toetsen inschakelen
Schuif de schakelaar POWER•HOLD naar het midden.
Opmerking
Als de functie HOLD wordt ingeschakeld tijdens het opnemen, worden alle toetsen
uitgeschakeld. Als u de opname wilt stoppen, moet u eerst de functie HOLD annuleren.
 Tip
Ook als de functie HOLD is ingeschakeld, kunt u het afgespeelde alarm stoppen door op
een willekeurige toets te drukken. (U kunt de normale weergave niet stoppen.)
Index
De toetsen uitschakelen (status HOLD)
Inhoudsopgave
Onbedoelde bewerkingen voorkomen (HOLD)
17
De recorder voorbereiden
(alleen voor Europese modellen)
Inhoudsopgave
De IC-recorder beperkt het maximumvolume zodat u met een gemiddeld
volumeniveau kunt luisteren wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.
Wanneer u het volume probeert in te stellen op een niveau dat het opgegeven
niveau overschrijdt, wordt het bericht "Check The Volume Level" weergegeven.
Index
Een gemiddeld volumeniveau behouden
Druk op /ENT en pas het volume aan.
Opmerking
Het volume wordt automatisch verlaagd en het bericht "Volume Lowered" wordt
weergegeven als u het volume niet binnen 20 uur na het bericht "Check The Volume Level"
verlaagt.
18
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
De batterij opladen
De batterij opladen met een computer
Index
 Sluit de IC-recorder aan op de computer.
Gebruik de bij de IC-recorder geleverde USB-kabel om de USB-aansluiting 
van de IC-recorder te verbinden met de USB-poort van een actieve
computer.
IC-recorder
Naar USBpoort van de
computer
Computer
USB-kabel
Naar  USB-aansluiting
Terwijl de batterij wordt opgeladen, worden het
bericht "Connecting" en de batterijaanduiding
weergegeven.
Als de batterij volledig is opgeladen, wordt " "
weergegeven. Het duurt ongeveer 1 uur en
30 minuten totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*1
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst
gebruikt of al een lange tijd niet hebt gebruikt,
laadt u de batterij op totdat " " wordt
weergegeven.
Batterijaanduiding
Aanduiding voor volledig
opgeladen
Vervolg 
19
De recorder voorbereiden
Volg de onderstaande procedures. Als u dit niet doet en de IC-recorder
gegevensbestanden bevat, kunnen deze bestanden worden beschadigd of
niet meer afspeelbaar zijn.
Voer de volgende bewerking op uw computer uit.*2
Klik op de Windows-taakbalk in de rechterbenedenhoek van het
bureaublad op het volgende pictogram:
 Klik op "IC RECORDER uitwerpen" (Windows 7) of "USB-apparaat
voor massaopslag veilig verwijderen" (Windows XP, Windows Vista).
Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het
besturingssysteem. Mogelijk wordt het pictogram niet op de taakbalk
weergegeven, afhankelijk van de instellingen van uw computer.
Klik op een Macintosh op het pictogram voor uitwerpen voor "IC
RECORDER" of "MEMORY CARD" in de Finder-zijbalk.
Verwijder de USB-kabel uit de computer en IC-recorder.
*1Dit is een schatting voor hoe lang het duurt om de batterij volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterij volledig leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van het
resterende batterijvermogen en de staat van de batterij.
*2Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd voor meer informatie over het
loskoppelen van de IC-recorder van de computer.
De batterij opladen met een USB-netspanningsadapter
U kunt de batterij ook opladen met een USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) ( p. 95).
Index
Controleer of de bewerkingsaanduiding niet brandt.
Inhoudsopgave
 Koppel de IC-recorder los van de computer.
20
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
De IC-recorder inschakelen
De stroom inschakelen
Index
Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de richting van "POWER" en houd
deze vast tot het display wordt weergegeven. De IC-recorder wordt
ingeschakeld.
De stroom uitschakelen
Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de richting van "POWER" en houd
deze vast tot het bericht "Power Off " wordt weergegeven. De IC-recorder wordt
uitgeschakeld.
 Tip
Als in de stopstand 5 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het display
automatisch uitgeschakeld (in de energiebesparingsstand). Als vervolgens nog 10 minuten
geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt de IC-recorder volledig uitgeschakeld (functie
voor automatisch uitschakelen).
De stand-byfunctie gebruiken
Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de stopstand in de richting van
"HOLD". De stand-bystand wordt ingeschakeld om het batterijverbruik van de
IC-recorder te beperken. Nadat u de status HOLD hebt geannuleerd, is de
recorder direct weer gebruiksklaar als u de schakelaar POWER•HOLD in de
richting van "POWER" schuift. Dit is handig wanneer u de IC-recorder snel
weer wilt activeren.
 Tip
In de normale stopstand wordt de IC-recorder automatisch uitgeschakeld als gedurende
10 minuten geen bewerkingen worden uitgevoerd. In de stand-bystand wordt de IC-recorder
automatisch uitgeschakeld als er gedurende 24 uur geen bewerkingen worden uitgevoerd.
21
De recorder voorbereiden
 Tip
Als u de energiebesparingsstand wilt uitschakelen, houdt u BACK/HOME ingedrukt tot
het startmenu wordt weergegeven en selecteert u " Settings" – "Common Settings" –
"Power Saving Mode".
Stel "Power Saving Mode" in op "OFF".
Index
Om batterijvermogen te besparen is de energiebesparingsstand standaard
ingesteld op "ON".
Als in de energiebesparingsstand in de stopstand 5 seconden en in de opnameen afspeelstand 10 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het
display automatisch uitgeschakeld. U kunt wel een toetsbewerking uitvoeren,
ook als het display is uitgeschakeld. Als u het display wilt inschakelen, drukt u
op BACK/HOME.
Inhoudsopgave
De energiebesparingsstand gebruiken
22
De recorder voorbereiden
U moet de klok instellen als u de alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en
tijd wilt opnemen.

/ENT

BACK/HOME
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst gebruikt nadat u deze hebt
aangeschaft en de klok nog niet is ingesteld, wordt het bericht "Set Date&Time"
weergegeven en vervolgens het bericht "Set Date&Time?".
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op /ENT.
Het venster voor het instellen van de klok wordt weergegeven en het
gedeelte voor het jaar begint te knipperen.
 Stel het jaar, de maand, de dag, het uur en
de minuut in.
Druk op  of  om het jaar in te stellen
en druk op /ENT. Herhaal deze procedure
om de maand, de dag, het uur en de minuut in
te stellen.
U kunt de cursor naar een eerder item
verplaatsen door te drukken op BACK/HOME.
Wanneer u de minuut hebt ingesteld en op
/ENT drukt, wordt het bericht "Please Wait"
weergegeven en wordt de klok ingesteld.
Index
De klok instellen na het opladen van de batterij
Inhoudsopgave
De klok instellen
23
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
De klok instellen via het menu

Index
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Als de IC-recorder in de stopstand staat, kunt u de klok instellen via het menu.
 Selecteer "Date&Time" in het menu.
Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt totdat het startmenu wordt
weergegeven.
Druk op  of  om " Settings" te
selecteren en druk op /ENT.
Druk op  of  om "Common
Settings" te selecteren en druk op /ENT.
Druk op  of  om "Date&Time" te
selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om
"Auto(Synchronizing)" of "Manual" te
selecteren en druk op /ENT.
Als u "Auto(Synchronizing)" selecteert, wordt
de klok automatisch aangepast op basis van de
klok van de computer waarop de IC-recorder is
aangesloten en waarop de meegeleverde Sound
Organizer-software is gestart.
Als u "Manual" selecteert, gaat u door naar de
volgende stap.
Vervolg 
24
De recorder voorbereiden
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Opmerkingen
Als u niet binnen 1 minuut na het invoeren van de klokgegevens op /ENT drukt,
wordt de stand voor het instellen van de klok geannuleerd en wordt het display van de
stopstand opnieuw weergegeven.
De tijd wordt weergegeven in de stand 12‑Hour met "AM" of "PM", of in de stand
24‑Hour, afhankelijk van de instelling voor "Time Display" in het menu. Wat is
geconfigureerd als standaardinstelling, is afhankelijk van de regio waar u de IC-recorder
hebt aangeschaft.
Index
de minuut in.
Druk op  of  om het jaar in te stellen
en druk op /ENT. Herhaal deze procedure
om de maand, de dag, het uur en de minuut in
te stellen.
U kunt de cursor naar een eerder item
verplaatsen door te drukken op BACK/HOME.
Wanneer u de minuut hebt ingesteld en op
/ENT drukt, wordt het bericht "Please Wait"
weergegeven en wordt de klok ingesteld.
Inhoudsopgave
 Stel het jaar, de maand, de dag, het uur en
25
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
De taal voor het display instellen


BACK/HOME
 STOP
U kunt de taal selecteren die gebruikt moet worden voor berichten, menu's,
mapnamen, bestandsnamen, enzovoort.
 Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt om het startmenu weer te
geven, selecteer " Settings"  "Common
Settings"  "Language" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om de taal te selecteren die u wilt gebruiken
en druk vervolgens op /ENT.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Index
/ENT
26
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
Het startmenu
/ENT

BACK/HOME
U kunt het startmenu weergeven door BACK/HOME ingedrukt te houden.
Het startmenu is het beginpunt van elke functie van de IC-recorder, bijvoorbeeld
voor bewerkingen of het configureren van verschillende instellingen.
Startmenu
Het startmenu bestaat uit de volgende vijf items. Druk op  of  om een
item in het startmenu te selecteren en druk op /ENT om te bevestigen:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Index

27
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
Het startmenu gebruiken

Index
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Wanneer u op  of  drukt om een item te selecteren en vervolgens op
/ENT drukt, kunt u het onderliggende menuniveau openen. Wanneer u op
de toets BACK/HOME drukt, gaat u weer één niveau omhoog. In welk niveau
van het menu u zich ook bevindt, u kunt altijd direct terugkeren naar het
startmenu "Scene Select" door BACK/HOME ingedrukt te houden.
Startmenu
/ENT
Submenu
/ENT
Menu-instelling
Venster voor stoppen/afspelen/opnemen
 BACK: druk op BACK/HOME.
 HOME: houd BACK/HOME ingedrukt.
U verlaat het startmenu door op  STOP te drukken.
28
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
Een bestand selecteren
Een bestand selecteren via het menu
Index

/ENT

BACK/HOME
 STOP
U kunt als volgt een map en bestand selecteren om op te nemen, af te spelen of
te bewerken:
 Geef het menu " Select File" weer.
Houd in de stop- of afspeelstand BACK/
HOME ingedrukt totdat het startmenu
wordt weergegeven.
Druk op  of  om " Select File" te
selecteren en druk op /ENT.
 Selecteer een categorie.
Druk op  of  om " Recording Files",
" Music" of " Podcast" te selecteren en druk
op /ENT.
Opmerking
Wanneer u de IC-recorder net hebt aangeschaft, kunt u alleen de categorie
" Recording Files" selecteren. U kunt de andere categorieën niet selecteren omdat er
nog geen bestanden zijn opgeslagen in die categorieën. Pas als u bestanden hebt
overgedragen van uw computer, kunt u ook mappen voor die categorieën weergeven.
 Selecteer een map.
Bij aankoop van de IC-recorder zijn er al
5 mappen beschikbaar (FOLDER01-05)
in de categorie " Recording Files".
Druk op  of  om de gewenste map
te selecteren en druk op /ENT.
Vervolg 
29
De recorder voorbereiden
 Druk op  STOP om het afspelen te beëindigen.
U kunt tussen bestanden schakelen door te
drukken op  of .
Index
Druk op  of  om het gewenste bestand
te selecteren en druk op /ENT.
Het venster voor de afspeelstand van het
geselecteerde bestand wordt weergegeven.
Inhoudsopgave
 Selecteer een bestand.
30
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
Een bestand selecteren in het venster voor de stop- of afspeelstand

Index
/ENT

BACK/HOME
Druk in de stop- of afspeelstand op BACK/HOME.
De bestandenlijst van de huidige map wordt weergegeven. Door herhaaldelijk
op BACK/HOME te drukken, kunt u achtereenvolgens de mappenlijst,
categorielijst en het venster " Select File" weergeven.
In elk venster kunt u op  of  drukken om een item te selecteren. Druk
vervolgens op /ENT om te bevestigen.
Opmerking
Wanneer u tijdens het afspelen een mappenlijst weergeeft, wordt gestopt met afspelen.
BACK/HOME
/ENT
Bestandenlijst
BACK/HOME
/ENT
Mappenlijst
BACK/HOME
/ENT
Categorielijst
BACK/HOME
/ENT
Het venster "Select File"
31
De recorder voorbereiden
Inhoudsopgave
De bestandsgegevens weergeven
U kunt de bestandsgegevens voor het huidige bestand weergeven door in de
stopstand op  STOP te drukken. Door herhaaldelijk op  STOP te drukken,
kunt u de rest van de bestandsgegevens weergeven en vervolgens terugkeren
naar het venster voor de stopstand.
 STOP
 STOP
 STOP
Index
 STOP
32
De recorder voorbereiden
 Open in de stopstand het klepje van de microSD-kaartsleuf en duw
een microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf totdat deze vastklikt,
zoals hieronder wordt aangegeven.
Met de contactzijde naar u
gericht en de zijde met de
inkeping omhoog gericht
Een microSD-kaart verwijderen
Duw de microSD-kaart in de stopstand in de sleuf. Wanneer de kaart
vervolgens losklikt, kunt u deze verwijderen uit de microSD-kaartsleuf.
Structuur van mappen en bestanden
Ook op een microSD-kaart worden 5 mappen gemaakt. De structuur van
mappen en bestanden verschilt enigszins van die van het interne geheugen
( p. 81).
Opmerkingen
Als een microSD-kaart niet wordt herkend, moet deze worden verwijderd en opnieuw
worden geplaatst in de IC-recorder.
Laat geen vloeistoffen, metalen, ontbrandbare stoffen of andere objecten dan microSDkaarten in de microSD-kaartsleuf terechtkomen. Dit kan brand, elektrische ontladingen
en storingen veroorzaken.
Voor u begint op te nemen, moet u alle gegevens opgeslagen op de microSD-kaart naar
uw computer kopiëren en de microSD-kaart in de IC-recorder formatteren zodat deze
geen gegevens bevat.
Vervolg 
Index
Behalve in het interne geheugen kunnen bestanden ook worden opgenomen op
een microSD-kaart.
In deze gebruiksaanwijzing worden zowel microSD- als microSDHC-kaarten
doorgaans "microSD-kaarten" genoemd.
Inhoudsopgave
Een microSD-kaart plaatsen
33
De recorder voorbereiden
Opmerking
Niet alle compatibele microSD-kaarten werken gegarandeerd.
Index
Vanwege de bestandssysteemspecificaties van de IC-recorder zijn alleen
LPCM-bestanden kleiner dan 2 GB en MP3/WMA/AAC‑LC-bestanden
kleiner dan 1 GB geschikt voor opname en weergave met een microSD-kaart.
Inhoudsopgave
Compatibele microSD-kaarten
U kunt microSD/microSDHC-kaarten gebruiken met de IC-recorder.
34
De recorder voorbereiden
microSD-kaartsleuf
Inhoudsopgave
Het geheugen selecteren
 STOP
/ENT

BACK/HOME
U kunt via het menu schakelen tussen het interne geheugen en een microSD-kaart:
 Als u wilt overschakelen naar de microSD-kaart, plaatst u een
microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf ( p. 32).
 Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt om het startmenu weer te
geven, selecteer " Settings"  "Select
Memory" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "microSD Card" of
"Built-In Memory" te selecteren en druk op /ENT.
Als u "microSD Card" selecteert en de microSDkaart nog niet is geformatteerd, gaat u verder met
de volgende stap. Ga anders door met stap 6.
 Wanneer de microSD-kaart niet is geformatteerd, houdt u BACK/HOME ingedrukt om het startmenu weer te geven, selecteert
u " Settings"  "Common Settings"  "Format" en drukt u op /ENT.
"All Data in microSD Card Will be Erased" wordt weergegeven. Vervolgens
wordt de vraag "Execute?" weergegeven.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en de microSD-kaart wordt
geformatteerd.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Wanneer u "microSD Card" selecteert, wordt het pictogram voor de
microSD-kaart weergegeven.
Index

35
Bestanden opnemen
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
Algemene opnamefuncties
POWER•HOLD
Ingebouwde microfoons (L/R)
Index
Opname-indicator/
bewerkingsaanduiding
 REC/PAUSE
 STOP
/ENT

Hier worden de algemene opnameprocedures met de opgegeven
microfoongevoeligheid en opnamestand beschreven.
Opmerking
Wanneer u de IC-recorder per ongeluk aanraakt, bijvoorbeeld met uw vinger, wordt er
mogelijk ruis opgenomen.
 Tip
Voordat u begint met opnemen, raden we u aan een testopname te maken of de opname af
te luisteren ( p. 36).
 Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de richting van "POWER" om
de IC-recorder in te schakelen ( p. 20) of naar het midden om de
status HOLD uit te schakelen ( p. 16).
Het venster voor de stopstand wordt weergegeven.
 Selecteer de gewenste doelmap in het menu ( p.38).
 Tip
Als u geen doelmap instelt, wordt er een bestand opgenomen in "FOLDER01" in de
categorie " Recording Files" van het interne geheugen of de microSD-kaart.
 Als u wilt opnemen met de IC-recorder in
het zakje van uw overhemd, bevestigt u de
IC-recorder met de klem in uw zak.
Vervolg 
36
Bestanden opnemen
 Druk in de stopstand op  REC/PAUSE.
De opnameaanduiding en
bewerkingsaanduiding gaan rood branden.
U hoeft  REC/PAUSE niet ingedrukt te
houden tijdens het opnemen.
Het nieuwe bestand wordt automatisch
opgenomen als het laatste bestand in de
opgegeven doelmap.
 Tip
U kunt een opnamescène-instelling zoals "Shirt Pocket" of "Interview" selecteren die
geschikt is voor de specifieke opnamesituatie ( p. 39).
De opname afluisteren
VOL−/+

Als u de meegeleverde stereohoofdtelefoon aansluit op de 
hoofdtelefoonaansluiting, kunt u de opname afluisteren. U kunt het
afluistervolume aanpassen door op VOL –/+ te drukken, maar het
opnameniveau kan niet worden aangepast.
Index
op een tafel of een ander oppervlak ligt,
bevestigt u de meegeleverde ruisdemper
op de IC-recorder en legt u de IC-recorder
zo neer dat de ingebouwde microfoons zijn
gericht op de opnamebron.
Inhoudsopgave
Als u wilt opnemen terwijl de IC-recorder
37
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
De opname beëindigen
 Druk op  STOP.
Opmerking over gegevenstoegang
Wanneer het bericht "Please Wait" in het display wordt weergegeven of de
bewerkingsaanduiding oranje knippert, worden er gegevens opgenomen en
opgeslagen in het geheugen van de IC-recorder. Verwijder de microSD-kaart
niet en druk niet op de toets RESET terwijl er gegevens worden gelezen/
geschreven door de IC-recorder. U wordt ook sterk afgeraden op dat moment
een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd) aan te sluiten of te
verwijderen. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens beschadigd raken.
Overige bewerkingen
Als u dit wilt doen
Gaat u als volgt te werk
opname onderbreken*
Druk op  REC/PAUSE.
Wanneer de opname is onderbroken, knipperen de
opname- en bewerkingsaanduiding rood en
" en de telleraanduiding in het
beginnen "
display te knipperen.
onderbroken opname hervatten
Druk nogmaals op  REC/PAUSE. De opname
wordt vanaf dat punt hervat. (Als u de opname wilt
stoppen nadat u de opname hebt onderbroken,
drukt u op  STOP.)
de huidige opname direct
controleren
Druk op /ENT. De opname wordt gestopt en
afgespeeld vanaf het begin van het bestand dat is
opgenomen.
controleren tijdens de opname
Houd  ingedrukt terwijl wordt opgenomen of
terwijl de opname is onderbroken. De opname
wordt gestopt en u kunt terugspoelen terwijl u het
geluid beluistert op een versneld afspeelniveau.
Zodra u  loslaat, wordt vanaf dat punt
afgespeeld.
* 1 uur nadat u de opname hebt onderbroken, wordt de onderbreking automatisch opgeheven en
schakelt de IC-recorder over naar de stopstand.
 Tip
U kunt nieuwe mappen maken of ongewenste mappen verwijderen met de meegeleverde
Sound Organizer-software ( p. 89).
Index
Het bericht "Please Wait" wordt in het display weergegeven en de
bewerkingsaanduiding knippert oranje. De IC-recorder stopt bij het begin
van het huidige opnamebestand.
38
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
De opname-instellingen wijzigen
De doelmap voor de opname selecteren
Index

/ENT

BACK/HOME
 STOP
U kunt instellen in welke map een opnamebestand moet worden opgeslagen.
Zowel voor het interne geheugen als voor de microSD-kaart kunt u een map in
de categorie " Recording Files" selecteren.
 Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt om het startmenu weer te
geven, selecteer " Settings"  "Recording
Settings" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "Save Destination"
te selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om de gewenste
doelmap te selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
 Tip
Als de opgegeven doelmap bij het begin van de opname al het maximumaantal bestanden
bevat, wordt automatisch een andere beschikbare map als doelmap ingesteld en wordt het
bestand opgenomen in die map.
Als dit gebeurt, wordt na de opname in een bericht aangegeven dat de doelmap is gewijzigd.
39
Bestanden opnemen


BACK/HOME
 STOP
Al naar gelang de opnamescène kunt u de items voor het opnemen, zoals REC
Mode ( p. 72), Mic Sensitivity ( p. 73), enzovoort, in een keer wijzigen in
de aanbevolen instellingen. U kunt de instellingen voor elk item wijzigen.
 Houd in de stop- of afspeelstand BACK/
HOME ingedrukt totdat het startmenu
wordt weergegeven.
 Druk op /ENT.
Het venster voor het selecteren van scènes wordt weergegeven.
 Druk op  of  om de gewenste scène
te selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Scènes
Beschrijvingen
Shirt Pocket Als u met de IC-recorder in het zakje van uw overhemd wilt opnemen.
Meeting
Als u wilt opnemen in verschillende situaties, zoals opnemen in een
grote vergaderruimte.
Voice Notes Als u een dictaat wilt opnemen met een microfoon voor de mond.
Interview
Als u een menselijke stem wilt opnemen van een afstand van 1 tot 2 meter.
My Scene
Gebruik deze optie om uw favoriete instellingen op te slaan.
Index
/ENT
Inhoudsopgave
Een opnamescène selecteren voor elke situatie
40
Bestanden opnemen
Er zijn andere manieren voor het maken van betere opnamen dan het gebruik
van scèneselectie.
Een spraaknotitie opnemen
Als u de IC-recorder dicht bij één mondhoek
houdt, kunt u voorkomen dat u op de ingebouwde
microfoons ademt en kunt u opnemen met helder
geluid.
Een interview opnemen
Leg de IC-recorder zo neer dat de ingebouwde
microfoons zijn gericht op de persoon die wordt
geïnterviewd.
Opnamen maken met de IC-recorder in het zakje van uw overhemd
Wanneer u de IC-recorder met de klem in het zakje
van uw overhemd vastmaakt, kunt u de ruis
beperken die kan worden veroorzaakt wanneer
tijdens de opname stof langs de IC-recorder
schuurt.
Index
Opnemen bij een vergadering
Wanneer u opneemt met de IC-recorder op een
tafel, kunt u de ruis beperken door de
meegeleverde ruisdemper te bevestigen aan de
IC-recorder.
Wanneer u de IC-recorder op een zakdoek of
iets dergelijks plaatst, beperkt u het
vibratiegeluid van het bureau ook en kunt u
opnemen met helder geluid en weinig ruis.
Inhoudsopgave
Tips voor betere opnamen
41
Bestanden opnemen
 Houd in de stop- of afspeelstand BACK/
 Druk op  of  om de scène te
selecteren waarvoor u de instellingen wilt
wijzigen en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "Edit" of "Edit from
Current Setting", te selecteren en druk op
/ENT.
 Druk op  of  om het item te
selecteren dat u wilt wijzigen en druk op
/ENT.
 Druk op  of  om een instellingstem te selecteren en druk
op /ENT.
Zie "Menu-instellingen" voor meer informatie over de menu-items en
-instellingen. ( p. 72 – 73)
 Druk op  of  om "Edit Complete" te
selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Index
HOME ingedrukt om het startmenu weer te
geven, selecteer " Settings"  "Recording
Settings"  "Scene Edit" en druk op /ENT.
Inhoudsopgave
De Scene Select-instellingen wijzigen
42
Bestanden opnemen
 Houd in de stop- of afspeelstand BACK/HOME ingedrukt om het
 Druk op  of  om de scène te selecteren waarvoor u de
standaardwaarden wilt herstellen en druk op /ENT.
 Selecteer "Set Default Value" en druk op /ENT.
"Set to Default Value?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op /ENT.
Voor de menu-iteminstellingen van de geselecteerde scène worden de
standaardwaarden ingesteld.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Standaardinstellingen
Zie pagina 72 en 73 voor meer informatie over de menu-items en -instellingen.
Shirt Pocket
Meeting
Voice Notes
Interview
My Scene
MP3
192kbps
MP3
192kbps
MP3
128kbps
MP3
192kbps
MP3
192kbps
Medium
High
Low
Medium
Medium
LCF(Low Cut) ON
ON
ON
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
OFF
REC Mode
Mic Sensitivity
OFF
Index
startmenu weer te geven, selecteer " Settings"  "Recording
Settings"  "Scene Edit" en druk op /ENT.
Inhoudsopgave
De standaardwaarden herstellen voor de Scene Select-instelling
43
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
Opname automatisch starten als geluid wordt
waargenomen – de functie VOR
 STOP

/ENT

BACK/HOME
U kunt de functie VOR (Voice Operated Recording) op "ON" instellen zodat de
IC-recorder begint met opnemen wanneer geluid wordt waargenomen dat een
bepaald niveau overschrijdt en de opname wordt onderbroken wanneer het
geluid onder een bepaald niveau valt.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Settings"  "Recording Settings" 
"VOR" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "ON" te selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
 Druk op  REC/PAUSE.
" " wordt weergeven in het display.
Wanneer de IC-recorder geluid detecteert dat onder een bepaald niveau
valt, gaan de " " en telleraanduiding knipperen en wordt de VORopname onderbroken.
Wanneer de IC-recorder vervolgens tijdens de onderbroken VOR-opname
geluid detecteert dat boven een bepaald niveau valt, wordt de VORopname hervat.
De functie VOR annuleren
Stel "VOR" in op "OFF" in stap .
Opmerking
De functie VOR wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel in het menu op basis van de
opnameomstandigheden "Mic Sensitivity" in. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit
van de opname na het wijzigen van de instelling "Mic Sensitivity" of als u belangrijke
opnamen moet maken, stelt u in het menu "VOR" in op "OFF".
Index
 REC/PAUSE
44
Bestanden afspelen
Bestanden afspelen
 Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de richting van "POWER" om
de IC-recorder in te schakelen ( p. 20) of naar het midden om de
status HOLD uit te schakelen ( p. 16).
Het venster voor de stopstand wordt weergegeven.
 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen ( p. 28).
Als u geen bestand selecteert, wordt het bestand afgespeeld dat u zojuist
hebt opgenomen.
 Druk op /ENT.
Het afspelen wordt gestart en de
bewerkingsaanduiding brandt groen.
 Druk op VOL –/+ om het volume aan te passen.
Afspelen beëindigen
 Druk op  STOP.
Index
POWER•HOLD
Bewerkingsaanduiding
VOL−/+

/ENT

 STOP
Inhoudsopgave
Algemene afspeelfuncties
45
Bestanden afspelen
Als u dit wilt doen
Gaat u als volgt te werk
teruggaan naar het begin van het
huidige bestand
Druk één keer op .*1*2
teruggaan naar vorige bestanden
Druk herhaaldelijk op . (Houd in de stopstand
de toets ingedrukt om doorlopend terug te gaan
naar de bestanden.*3)
doorgaan naar het volgende bestand Druk één keer op .*1*2
doorgaan naar volgende bestanden
Druk herhaaldelijk op . (Houd in de stopstand
de toets ingedrukt om de bestanden doorlopend
over te slaan.*3)
*1 Wanneer een trackmarkering is ingesteld, gaat de IC-recorder terug of vooruit naar de
trackmarkering vóór of na het huidige punt ( p. 60).
*2Deze handelingen zijn beschikbaar als "Easy Search" is ingesteld op "OFF" ( p. 51, 75).
*3In de stand voor doorlopend zoeken vindt de IC-recorder geen trackmarkeringen.
Index
stoppen op de huidige positie
Druk op /ENT. Als u het afspelen vanaf dat
(functie voor afspelen onderbreken) punt wilt hervatten, drukt u nogmaals op /ENT.
Inhoudsopgave
Overige bewerkingen
46
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
De afspeelinstellingen wijzigen
Index
Ruis verminderen of het geluidseffect voor afspelen selecteren –
de effectfunctie

/ENT

BACK/HOME
 STOP
U kunt de ruis voor afspelen verminderen of het geluidseffect selecteren dat
past bij het bestand dat moet worden afgespeeld.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Settings"  "Playback Settings" en druk
op /ENT.
 Druk op  of  om "Effect" te
selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om het gewenste
effect voor afspelen te selecteren en druk
op /ENT.
In de stopstand wordt het geselecteerde bestand
automatisch ter bevestiging afgespeeld om het
geselecteerde effect te reproduceren.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Vervolg 
47
Bestanden afspelen
OFF
Schakelt de effectfunctie uit.
Clear Voice 1
Vermindert ruis, met uitzondering van stemgeluiden, en past luide en
minder luide stemmen automatisch aan het optimale volume aan
zodat het geluid helder en gemakkelijk te horen is.
Clear Voice 2
Verbetert de geluidskwaliteit met krachtigere functies voor
ruisonderdrukking en automatische volumeaanpassing dan in "Clear
Voice 1".
Music: Pop
Haalt de tonen uit het middenbereik naar voren, ideaal voor zang.
Music: Rock
Versterkt de hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Music: Jazz
Versterkt de hoge tonen voor een levendig geluid.
Music: Bass 1
Versterkt het basgeluid.
Music: Bass 2
Versterkt het basgeluid nog meer.
 Tip
De effecten van "Clear Voice 1" en "Clear Voice 2" worden geoptimaliseerd voor het
afspelen van stemmen, ook in conversaties, en deze zijn niet geschikt voor het afspelen van
muziek.
Index
Beschrijving
Inhoudsopgave
Optie-items
48
Bestanden afspelen

Index
/ENT
Inhoudsopgave
De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC (Digital Pitch Control)

BACK/HOME
 STOP
U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,50 keer tot 2,00 keer
de normale snelheid. Het bestand wordt op natuurlijke toon afgespeeld dankzij
de functie voor digitale verwerking.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Settings"  "Playback Settings" 
"DPC(Speed Control)" en druk op /ENT.
 Als u wilt afspelen met de momenteel
ingestelde snelheid, drukt u op  of 
om "ON" te selecteren. Druk vervolgens op
/ENT. Ga naar stap 4.
Als u de snelheid voor afspelen wilt
wijzigen, drukt u op  of  om "Set
Speed" te selecteren. Druk vervolgens op
/ENT.
 Druk op  of  om de snelheid voor
afspelen aan te passen.
De snelheid wordt met 0,05 verlaagd (van ×0,50
tot ×1,00).
De snelheid wordt met 0,10 verhoogd (van ×1,00 tot ×2,00).
Wanneer u de toetsen ingedrukt houdt, kunt u de snelheid doorlopend
wijzigen.
In de stopstand wordt het geselecteerde bestand automatisch ter
bevestiging afgespeeld met de geselecteerde snelheid voor afspelen.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
De normale afspeelsnelheid hervatten
Selecteer "OFF" in stap .
Vervolg 
49
Bestanden afspelen
U kunt een LPCM-bestand niet afspelen met een snelheid 1,00 keer hoger dan de
opgenomen snelheid. Probeert u toch een hogere afspeelsnelheid in te stellen, dan wordt
de tekst "NO FAST" in het display weergegeven.
Index
De afspeelstand selecteren

/ENT

BACK/HOME
 STOP
U kunt de afspeelstand in het menu selecteren.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Settings"  "Playback Settings"  "Play Mode" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "1", " ", "ALL", " 1", "
selecteren en druk op /ENT.
" of " ALL" te
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Optie-items
Beschrijving/verwijzingspagina
1
Een bestand wordt afgespeeld.
Bestanden in één map worden doorlopend afgespeeld.
ALL
1
Alle bestanden worden doorlopend afgespeeld.
Eén bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Bestanden in één map worden herhaaldelijk afgespeeld.
ALL
Inhoudsopgave
Opmerking
Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.
Het huidige bestand herhaaldelijk afspelen
Houd tijdens het afspelen /ENT ingedrukt.
" wordt weergegeven en het bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld. Als u
"
weer normaal wilt afspelen, drukt u nogmaals op /ENT.
50
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
Handige afspeelmethoden


BACK/HOME
 STOP
 hoofdtelefoonaansluiting
Luisteren met een betere geluidskwaliteit
Luisteren via een hoofdtelefoon:
Sluit de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op de 
hoofdtelefoonaansluiting. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch
uitgeschakeld.
Luisteren via een externe luidspreker:
Sluit een actieve luidspreker aan op de  hoofdtelefoonaansluiting.
Vooruit/achteruit zoeken tijdens het afspelen (Cue/Review)
Vooruit zoeken (Cue):
Houd  ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze toets los op het punt
waar u het afspelen wilt hervatten.
zoeken (Review):
Achteruit

Houd  ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze toets los op het punt
waar u het afspelen wilt hervatten.
De IC-recorder zoekt met lage snelheid en met weergavegeluid. Dit is handig
om één woord vooruit of achteruit te zoeken. Als u vervolgens de toets
ingedrukt houdt, begint de IC-recorder met hogere snelheid te zoeken.
Als bestanden worden afgespeeld of gezocht tot het einde van het laatste bestand
Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het einde van het laatste bestand, gaat "FILE
END" ongeveer 5 seconden branden.
Wanneer "FILE END" en de bewerkingsaanduiding niet meer branden, stopt de
IC-recorder aan het begin van het laatste bestand.
Als u  ingedrukt houdt terwijl "FILE END" brandt, worden de bestanden versneld
afgespeeld. Normaal afspelen wordt hervat op het punt waar u de toets loslaat.
Index
/ENT
51
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
Snel het punt zoeken waaop u wilt beginnen met afspelen – de functie
Easy Search


BACK/HOME
 STOP
Wanneer "Easy Search" is ingesteld op "ON", kunt u tijdens het afspelen de
opgegeven tijd terugspoelen door één keer op  te drukken en
vooruitspoelen door één keer op  te drukken. Deze functie is handig als u
een gewenst punt in een lange opname wilt zoeken, bijvoorbeeld de opname
van een vergadering.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Settings"  "Playback Settings"  "Easy Search" en druk op /ENT.
 Als u de opgegeven tijd wilt terug- of
vooruitspoelen, drukt u op  of  om
"ON" te selecteren. Druk vervolgens op /ENT. Ga naar stap 5.
Als u de tijd wilt wijzigen die moet worden
vooruit- of teruggespoeld, drukt u op  of
 om "Set Skip Time" te selecteren. Druk
vervolgens op /ENT.
 Druk op  of  om "Set Forward Skip"
of "Set Reverse Skip" te selecteren en druk
op /ENT.
 Druk op  of  om de tijd voor terugof vooruitspoelen te selecteren en druk op
/ENT.
 Tip
Als u zowel de tijd voor terugspoelen als de tijd voor vooruitspoelen wilt aanpassen,
herhaalt u stap 1 tot en met 4.
Vooruitspoelen
5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min of 10min
Terugspoelen
1sec, 3sec, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min of 10min
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Index
/ENT
52
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
Bestanden op een bepaald tijdstip met een
alarmsignaal afspelen
Index

/ENT

BACK/HOME
 STOP
U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal laten afgaan en een geselecteerd
bestand afspelen. U kunt het bestand op een bepaalde datum, één keer per week
of elke dag op hetzelfde tijdstip laten afspelen. U kunt een alarmsignaal voor een
bestand instellen.
 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen met een alarmsignaal.
 Ga naar de stand voor het instellen van het alarmsignaal.
Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt om het startmenu weer te
geven, selecteer " Settings"  "Playback
Settings"  "Alarm" en druk op /ENT.
Druk op  of  om "ON" te selecteren en druk op /ENT.
 Stel de datum en tijd in voor het alarmsignaal.
Druk op  of  om "Date", een dag
van de week of "Daily" te selecteren en
druk op /ENT.
Wanneer u "Date" selecteert:
Stel achtereenvolgens het jaar, de maand, de dag en de uren en minuten in,
zoals wordt beschreven in "De klok instellen" ( p. 22).
Wanneer u een dag van de week of "Daily" selecteert:
Druk op  of  om het uur in te stellen en druk op /ENT. Druk
op  of  om de minuut in te stellen en druk op /ENT.
U kunt de cursor naar een eerder item verplaatsen door te drukken op
BACK/HOME.
Vervolg 
53
Bestanden afspelen
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
De alarminstelling wijzigen
Selecteer het bestand waarvoor u de alarminstelling wilt wijzigen en volg stap
 tot en met .
De alarminstelling annuleren
Volg stap  en . Selecteer "OFF" in stap - en druk op /ENT. Het
alarm wordt geannuleerd en de alarmaanduiding verdwijnt uit het venster met
bestandsinformatie.
Als de ingestelde datum en tijd wordt bereikt
Op het ingestelde tijdstip wordt de IC-recorder automatisch ingeschakeld en
wordt "ALARM" weergegeven in het display. Vervolgens worden het alarm en
het geselecteerde bestand afgespeeld met het geselecteerde alarmpatroon.
Na het afspelen stopt de IC-recorder automatisch. (Wanneer het alarmpatroon
is ingesteld op "Beep&Play" of "Play", stopt de IC-recorder aan het begin van
het geselecteerde bestand.)
De alarmweergave stoppen
Druk op een andere toets dan VOL –/+ terwijl het alarm afgaat. Ook als de
functie HOLD is ingeschakeld, kunt u het afgespeelde alarm stoppen door op
een willekeurige toets te drukken.
De alarminstelling bevestigen
Druk in de stopstand twee keer op  STOP om het venster met
bestandsinformatie weer te geven. Wanneer "" (alarmaanduiding) wordt
weergegeven, is het alarm ingesteld.
Index
alarmpatroon te selecteren en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en
de alarminstelling wordt actief.
Inhoudsopgave
 Druk op  of  om favoriet
54
Bestanden wissen
Bestanden wissen
Inhoudsopgave
Een bestand wissen
POWER•HOLD
Index
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Opmerking
Wanneer een bestand is gewist, kunt u het niet meer herstellen.
 Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de richting van "POWER" om
de IC-recorder in te schakelen ( p. 20) of naar het midden om de
status HOLD uit te schakelen ( p. 16).
Het venster voor de stopstand wordt weergegeven.  Selecteer het bestand dat u wilt wissen in de stop- of afspeelstand
( p. 28).
 Houd BACK/HOME ingedrukt totdat het startmenu wordt
weergegeven.
 Druk op  of  om " Erase Files" te
selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "Erase a File" te
selecteren en druk op /ENT.
"Erase the File?" wordt weergegeven en het
opgegeven bestand wordt afgespeeld ter
bevestiging.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren
en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en
het geselecteerde bestand wordt gewist.
Als een bestand wordt gewist, schuiven de resterende bestanden op zodat
er geen ruimte tussen de bestanden ontstaat.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Vervolg 
55
Bestanden wissen
Index
Een gedeelte van een bestand wissen
Splits het bestand eerst op in twee bestanden ( p. 63) en ga vervolgens door
met stap  tot en met .
Inhoudsopgave
Wissen annuleren
Selecteer "ΝΟ" in stap  en druk op /ENT.
56
Bestanden wissen
Inhoudsopgave
Alle bestanden in een map wissen


BACK/HOME
 STOP
 Selecteer in de stopstand de map met de bestanden die u wilt
wissen ( p. 28).
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Erase
Files"  "Erase All Files" en druk op /ENT.
"Erase All Files?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren
en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en
alle bestanden in de geselecteerde map worden
gewist.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "NO" in stap  en druk op /ENT.
 Tip
Als een map een beveiligd bestand bevat, kunt u dit bestand niet wissen.
Index
/ENT
57
Bestanden bewerken
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Bestanden in een map ordenen
Bestanden naar een andere map verplaatsen
Index

/ENT

BACK/HOME
 STOP
 Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen.
 Houd BACK/HOME ingedrukt totdat het startmenu wordt
weergegeven.
 Druk op  of  om " Edit" te
selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "Edit Files" te
selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "Move File" te
selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om de categorie van
de doelmap te selecteren en druk op /ENT.
Opmerking
Wanneer u de categorie " Music" selecteert als bestemming, kunt u een bestand
verplaatsen naar een map met de bestandstypen die kunnen worden afgespeeld door
de IC-recorder.
Vervolg 
58
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
 Druk op  of  om de map te
Index
selecteren waarnaar u het bestand wilt
verplaatsen en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en
het bestand wordt gekopieerd naar de doelmap.
Als u een bestand naar een andere map
verplaatst, wordt het originele bestand uit de
vorige map verwijderd.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Het verplaatsen van het bestand annuleren
Druk op  STOP vóór stap .
Een bestand kopiëren naar het andere geheugen
microSD-kaartsleuf
 STOP

/ENT

BACK/HOME
U kunt bestanden tussen het interne geheugen en een microSD-kaart kopiëren,
wat handig is als u reservekopieën wilt maken. Plaats eerst een microSD-kaart
in de microSD-kaartsleuf.
 Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.
Als u een bestand wilt kopiëren van een microSD-kaart naar het interne
geheugen, stelt u als brongeheugen "microSD Card" ( p. 34) in.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Edit"  "Edit Files"  "File Copy" en druk op /ENT.
"Copy to microSD card Select Folder" of "Copy
to Built-In Memory Select Folder" wordt
weergegeven en vervolgens verschijnt het
venster voor het selecteren van een categorie.
Vervolg 
59
Bestanden bewerken
en druk op /ENT.
De mappenlijst van de geselecteerde categorie wordt weergegeven.
Inhoudsopgave
 Druk op  of  om de categorie van de doelmap te selecteren
Opmerking
 Druk op  of  om de map te selecteren waarnaar u het
bestand wilt kopiëren en druk vervolgens op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en het bestand wordt
gekopieerd naar de doelmap. Een bestand met dezelfde naam wordt
gekopieerd.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Het kopiëren annuleren
Druk op  STOP vóór stap .
Het kopiëren annuleren tijdens het kopiëren
Druk terwijl het bericht "Please Wait" wordt weergegeven tijdens het kopiëren
in stap  op  STOP.
Index
Wanneer u de categorie " Music" selecteert als bestemming, kunt u een bestand
kopiëren naar een map met de bestandstypen die kunnen worden afgespeeld door de
IC-recorder.
60
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een trackmarkering gebruiken
Een trackmarkering toevoegen
/ENT

T-MARK
U kunt een trackmarkering toevoegen om achteraf op dat punt een bestand te
splitsen of te zoeken tijdens het afspelen. Er kunnen maximaal 98
trackmarkeringen worden toegevoegd aan een bestand.
Druk tijdens het opnemen, afspelen of pauzeren op
T-MARK op het punt waar u een trackmarkering wilt
toevoegen.
De aanduiding (trackmarkering) knippert drie keer
en er wordt een trackmarkering toegevoegd.
Een trackmarkering zoeken en de weergave starten vanaf de trackmarkering
Druk op  of  in de stopstand. Wanneer de aanduiding
(trackmarkering) één keer knippert, drukt u op /ENT.
Index

61
Bestanden bewerken


BACK/HOME
 STOP
 Stop na de trackmarkering die u wilt
wissen.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Edit"
 "Edit Files"  "Erase Track Mark" en druk
op /ENT.
"Erase Track Mark?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en de geselecteerde
trackmarkering wordt gewist.
Stoppositie
Trackmarkering wissen
De trackmarkering vlak voor de stoppositie wordt gewist.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "NO" in stap  en druk op /ENT.
Index
/ENT
Inhoudsopgave
Een trackmarkering wissen
62
Bestanden bewerken


BACK/HOME
 STOP
 Selecteer een bestand waarin u de trackmarkeringen wilt wissen.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Edit"
 "Edit Files"  "Erase All Track Marks" en
druk op /ENT.
"Erase All Track Marks?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en alle trackmarkeringen
worden in een keer gewist.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "NO" in stap  en druk op /ENT.
Index
/ENT
Inhoudsopgave
Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in een keer wissen
63
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een bestand splitsen
Een bestand splitsen op de huidige positie
Index

/ENT

BACK/HOME
 STOP
U kunt een bestand splitsen in de stopstand zodat het bestand wordt opgesplitst
en nieuwe bestandsnummers worden toegevoegd aan de gesplitste bestanden.
Door een bestand te splitsen, kunt u gemakkelijk het punt vinden waarop u
wilt beginnen met afspelen wanneer u een lange opname maakt, zoals bij een
vergadering. U kunt een bestand splitsen tot het totale aantal bestanden in de
map het maximale toegestane aantal bereikt.
 Stop het bestand op de positie waarop u het wilt splitsen.
 Houd BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Edit"
 "Edit Files"  "Divide at Current
Position" en druk op /ENT.
"Divide at Current Position?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en het bestand wordt
gesplitst. Aan de gesplitste bestanden wordt een volgnummer toegevoegd
("_1" voor het oorspronkelijke bestand en "_2" voor het nieuwe bestand).
Bestand 1
Bestand 2
Bestand 3
Gesplitst bestand.
Bestand 1 Bestand 2_1 Bestand 2_2 Bestand 3
Elk van de gesplitste bestanden krijgt een
volgnummer als suffix.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Splitsen annuleren
Selecteer "NO" in stap  en druk op /ENT.
64
Bestanden bewerken


BACK/HOME
 STOP
 Selecteer het bestand dat u wilt splitsen.
 Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt om het startmenu weer te geven,
selecteer " Edit"  "Edit Files"  "Divide
All Track Marks" en druk op /ENT.
"Divide All Track Marks?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en het bestand wordt
gesplitst bij alle trackmarkeringen. Alle bestaande trackmarkeringen in de
bestanden worden verwijderd.
Elk van de gesplitste bestanden krijgt een volgnummer als suffix.
Bestand 1
Een bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen.
Bestand 1_01 Bestand 1_02
Bestand 1_03
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Splitsen annuleren
Selecteer "NO" in stap  en druk op /ENT.
Het splitsen annuleren tijdens het splitsen
Druk terwijl het bericht "Please Wait" wordt weergegeven tijdens het splitsen in
stap  op  STOP.
Index
/ENT
Inhoudsopgave
Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen
65
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
De namen van mappen en bestanden wijzigen
Een mapnaam wijzigen
Index

/ENT

BACK/HOME
 STOP
U kunt de naam wijzigen van een map waarin bestanden worden opgeslagen
die zijn opgenomen met de IC-recorder.
U kunt een nieuwe mapnaam kiezen uit de sjablonen.
 Selecteer de map waarvan u de naam wilt wijzigen in de lijst met
mappen in de categorie " Recording Files".
 Houd in de stopstand BACK/HOME ingedrukt
om het startmenu weer te geven, selecteer " Edit"  "Change Names" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "Change Folder
Name" te selecteren en druk op /ENT.
 Druk op  of  om de gewenste
mapnaam te selecteren en druk op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en
de mapnaam wordt gewijzigd.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Tips
Wanneer u een mapnaam opgeeft die al bestaat, wordt een volgnummer (2 tot 10) als
suffix toegevoegd aan de naam van de nieuwe map.
Wanneer u "FOLDER" kiest in de sjablonen, wordt een volgnummer (01 tot 10) als suffix
toegevoegd aan elk van de mapnamen.
U kunt de meegeleverde Sound Organizer-software gebruiken om de sjablonen te
bewerken of de naam van een map rechtstreeks te wijzigen.
66
Bestanden bewerken


BACK/HOME
 STOP
U kunt de naam van een bestand wijzigen door tekens uit een sjabloon toe te
voegen aan het begin van de bestandsnaam. U kunt de naam wijzigen van een
bestand in het gedeelte voor opnemen. U kunt de tekens kiezen uit de
sjablonen.
 Selecteer het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen in de lijst
met mappen in de categorie " Recording Files".
 Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt om het startmenu weer te geven,
selecteer " Edit"  "Change Names" 
"Change File Name" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om de tekens te
selecteren die moeten worden toegevoegd
aan het begin van de bestandsnaam. Druk
vervolgens op /ENT.
Het bericht "Please Wait" wordt weergegeven en
de geselecteerde tekens worden, gescheiden
door een onderstrepingsteken (_), toegevoegd
aan de bestandsnaam.
Als "A" wordt toegevoegd aan het bestand 11215_
001, wordt de bestandsnaam dus A_11215_001.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
 Tip
U kunt de meegeleverde Sound Organizer-software gebruiken om de sjablonen te
bewerken of de naam van een bestand rechtstreeks te wijzigen.
Index
/ENT
Inhoudsopgave
Een bestandsnaam wijzigen
67
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een bestand beveiligen


BACK/HOME
 STOP
Belangrijke bestanden kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk
kunnen worden verwijderd of bewerkt. Wanneer een bestand is beveiligd,
wordt de beveiligingsaanduiding in het venster met bestandsinformatie
weergegeven om aan te geven dat het een alleen-lezenbestand betreft en het
bestand niet kan worden gewist of bewerkt.
 Geef het bestand dat u wilt beschermen weer in een map in de
categorie " Recording Files" of " Music".
 Houd in de stopstand BACK/HOME
ingedrukt om het startmenu weer te
geven, selecteer " Edit"  "Edit Files" 
"Protect" en druk op /ENT.
 Druk op  of  om "ON" te selecteren en druk op /ENT.
Het bestand is beveiligd.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Beveiliging uitschakelen
Selecteer "OFF" in stap  en druk op /ENT.
Index
/ENT
68
De menufunctie
Startmenu's
Submenu's
Menu-items
Bewerkingsstand
( : de instelling is beschikbaar/
—: de instelling is niet beschikbaar)


-


-
Erase a File


-
Erase All Files

-
-
Protect

-
-
Divide at Current Position

-
-
Divide All Track Marks

-
-
Move File

-
-
File Copy

-
-
Erase Track Mark

-
-
Erase All Track Marks

-
-
Change Folder Name

-
-
Change File Name

-
-
Scene Edit


-
Save Destination

-
-
REC Mode


-
Mic Sensitivity



LCF(Low Cut)



VOR



DPC(Speed Control)



Effect



Easy Search



Play Mode



Alarm

-
-

-
-
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Edit Files
Change Names
Settings Recording Settings
Playback Settings
Select Memory
Vervolg 
Index
Stopstand Afspeelstand Opnamestand
Inhoudsopgave
Menubewerkingsstanden
69
De menufunctie
Submenu's
Menu-items
Stopstand Afspeelstand Opnamestand
Settings Common Settings



Power Saving Mode



Language

-
-
Date&Time

-
-
Time Display



Beep



Format

-
-
System Information

-
-
Index
LED
Inhoudsopgave
Startmenu's
Bewerkingsstand
( : de instelling is beschikbaar/
—: de instelling is niet beschikbaar)
70
De menufunctie
Submenu's
Menu-items
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Zie
pagina
39
Hiermee kunt u als volgt een opnamescène kiezen voor elke opnamesituatie:
(Shirt Pocket)*, (Meeting), (Voice Notes), (Interview), (My Scene).
U kunt de items voor opnemen in een keer instellen op de aanbevolen instellingen.
Select File
De categorielijst, de mappenlijst en de bestandenlijst worden weergegeven zodat u een
bestand kunt kiezen.
28
Erase Files
Erase a File
Een bestand wordt gewist.
Selecteer het te wissen bestand en ga vervolgens naar het menuvenster
om het bestand te wissen.
YES:Het bestand wordt gewist.
NO: Het bestand wordt niet gewist.
54
Erase All Files
Alle bestanden in een map worden gewist.
Selecteer de map waarin alle bestanden moeten worden gewist en ga
vervolgens naar het menuvenster.
YES:Alle bestanden in een map worden gewist.
NO: Alle bestanden in een map worden niet gewist.
56
Protect
Het geselecteerde bestand wordt beveiligd
om te voorkomen dat het bestand wordt
gewist, gesplitst of verplaatst.
ON: Het bestand wordt beveiligd.
OFF*:Bestandsbeveiliging wordt niet
uitgevoerd. Het bestand kan worden
gewist, bewerkt of verplaatst.
67
Divide at Current Position
Een bestand wordt in twee delen gesplitst.
YES:Het bestand wordt in twee delen
gesplitst.
NO:Bestandsdeling wordt niet uitgevoerd.
63
Divide All Track Marks
Een bestand wordt gesplitst bij alle
trackmarkeringen.
YES:Het bestand wordt gesplitst bij alle
trackmarkeringen.
NO: Het bestand wordt niet gesplitst bij
alle trackmarkeringen.
64
Move File
Het geselecteerde bestand wordt verplaatst
naar de geselecteerde map.
Selecteer het te verplaatsen bestand en ga
vervolgens naar het menuvenster om een
bestand te verplaatsen.
57
Edit
Edit Files
Vervolg 
Index
Scene Select
Inhoudsopgave
Menu Settings
71
De menufunctie
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Edit Files
File Copy
Het geselecteerde bestand wordt uit het
interne geheugen naar de gewenste map op
een microSD-kaart of van een microSDkaart naar de gewenste map in het interne
geheugen gekopieerd.
Selecteer het te kopiëren bestand en ga
vervolgens naar het menuvenster om een
bestand te kopiëren.
58
Erase Track Mark
De trackmarkering net voor de huidige
positie wordt gewist.
YES:De trackmarkering wordt gewist.
NO: De trackmarkering wordt niet gewist.
61
Erase All Track Marks
Alle trackmarkeringen worden uit het
geselecteerde bestand gewist.
YES:Alle trackmarkeringen worden
gewist.
NO: Alle trackmarkeringen worden niet
gewist.
62
Change Folder Name
U wijzigt de naam van een map door een
sjabloon te selecteren.
65
Change File Name
U wijzigt de naam van een bestand door
een sjabloon te selecteren en de tekens van
de geselecteerde sjabloon toe te voegen aan
het begin van de bestandsnaam.
66
Change Names
Zie
pagina
Index
Menu-items
Inhoudsopgave
Submenu's
Vervolg 
72
De menufunctie
Menu-items
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Zie
pagina
Scene Edit
U bewerkt de instellingen van de
verschillende items in het opnamemenu
die vooraf zijn ingesteld in het menu
"Scene Select".
Edit: U wijzigt de instellingen in het
geselecteerde scène-item. Als u "Edit
Complete" selecteert, worden de
instellingen actief.
Edit from Current Setting:
U wijzigt de instellingen die vooraf
zijn ingesteld in het menu. Als u
"Edit Complete" selecteert, worden
de instellingen actief.
Set Default Value:
U herstelt de standaardinstellingen.
Execute:U herstelt de
standaardinstellingen en
voltooit het proces.
Cancel: U voltooit het proces zonder
dat de instellingen worden
gewijzigd.
Settings
Recording
Settings
41
Inhoudsopgave
Submenu's
Index
 Tip
U kunt de volgende menu-items bewerken:
"REC Mode", "Mic Sensitivity" ( p. 73),
"LCF(Low Cut)" ( p. 73), "VOR" ( p. 43)
Save Destination
U stelt de doelmap in voor opgenomen
bestanden. Zowel voor het interne
geheugen als voor de microSD-kaart kunt
u een map in de categorie " Recording
Files" opgeven.
38
REC Mode
U stelt de opnamestand in.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (niet gecomprimeerd)
opname met stereogeluid van hoge
kwaliteit
MP3 192kbps*:
MP3 (gecomprimeerd) opname met
stereogeluid van standaardkwaliteit
MP3 128kbps:
MP3 (gecomprimeerd)
langspeelopname met stereogeluid
MP3 48kbps (MONO):
MP3 (gecomprimeerd)
standaardopname met monogeluid
—
Vervolg 
73
De menufunctie
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Recording
Settings
Mic Sensitivity
U stelt de microfoongevoeligheid in.
:
High
Voor het opnemen van geluid op
ruime afstand van de IC-recorder of
van zacht geluid, zoals een opname
in een grote ruimte.
Medium *:
Voor het opnemen van geluid van
een normaal gesprek of een
vergadering, zoals een opname in
een vergaderzaal of tijdens
interviews.
Low :
Voor het opnemen van een dictaat
met een microfoon voor de mond,
een geluid vlakbij de IC-recorder of
een hard geluid.
—
LCF(Low Cut)
U stelt de functie LCF (Low Cut Filter) in
om een lage frequentie te dempen om de
ruis van een projector of de wind te
beperken en bestanden duidelijker op te
nemen.
ON*: De functie LCF is geactiveerd.
OFF: De functie LCF is geannuleerd.
—
VOR
U stelt de functie VOR (Voice Operated
Recording) in.
ON: Er wordt begonnen met opnemen
wanneer de IC-recorder geluid
waarneemt dat een bepaald niveau
overschrijdt. De opname wordt
onderbroken wanneer het niveau
onder een bepaald niveau valt. De
functie VOR wordt geactiveerd
wanneer u op  REC/PAUSE drukt.
OFF*:De functie VOR werkt niet.
43
DPC(Speed Control)
U stelt de functie DPC (Digital Pitch
Control) in. U kunt de afspeelsnelheid
aanpassen in een bereik van 0,50 keer tot
2,00 keer de normale snelheid. Het bestand
wordt op natuurlijke toon afgespeeld
dankzij de functie voor digitale
verwerking.
ON(x n.nn):
Een bestand wordt met de opgegeven
snelheid afgespeeld (x n.nn: n=0 to 9)
met de functie DPC.
OFF*:
De functie DPC werkt niet.
Set Speed:
Geef een afspeelsnelheid tussen x0,5
en x2,00 op (x0,70*).
48
Playback
Settings
Zie
pagina
Index
Menu-items
Inhoudsopgave
Submenu's
Vervolg 
74
De menufunctie
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Zie
pagina
Playback
Settings
Effect
Hiermee stelt u het geschikte effect voor
het weergavegeluid in.
OFF*:
De effectfunctie werkt niet.
Clear Voice 1:
Vermindert ruis, met uitzondering
van stemgeluiden, en past luide en
minder luide stemmen automatisch
aan het optimale volume aan zodat
het geluid helder en gemakkelijk te
horen is.
Clear Voice 2:
Verbetert de geluidskwaliteit met
krachtigere functies voor
ruisonderdrukking en automatische
volumeaanpassing dan in "Clear
Voice 1".
Music: Pop:
Haalt de tonen uit het middenbereik
naar voren, ideaal voor zang.
Music: Rock:
Versterkt de hoge en lage tonen voor
een krachtig geluid.
Music: Jazz:
Versterkt de hoge tonen voor een
levendig geluid.
Music: Bass 1:
Versterkt het basgeluid.
Music: Bass 2:
Versterkt het basgeluid nog meer.
46
Opmerking
Wanneer u een bestand afspeelt via de
ingebouwde luidspreker, werkt de
effectfunctie niet.
Vervolg 
Index
Menu-items
Inhoudsopgave
Submenu's
75
De menufunctie
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Zie
pagina
Playback
Settings
Easy Search
U stelt de functie voor eenvoudig zoeken in.
ON: U kunt de opgegeven tijd terug- of
vooruitspoelen door tijdens het
afspelen te drukken op  of
. Deze functie is handig als u
een bepaald punt in een lange
opname zoekt.
OFF*:De functie voor eenvoudig zoeken
werkt niet. Wanneer u op  of
 drukt, wordt een bestand
vooruit- of teruggespoeld.
Set Skip Time:
U stelt de tijd in die moet worden
terug- of vooruitgespoeld bij het
zoeken.
Set Forward Skip:
U stelt de tijd in die moet worden
vooruitgespoeld wanneer u op 
drukt. (5sec, 10sec*, 30sec, 1min,
5min of 10min)
Set Reverse Skip:
U stelt de tijd in die moet worden
teruggespoeld wanneer u op 
drukt. (1sec, 3sec*, 5sec, 10sec,
30sec, 1min, 5min of 10min)
51
Play Mode
U stelt de afspeelstand in.
1: Een bestand wordt afgespeeld.
*: Bestanden in één map worden
doorlopend afgespeeld.
ALL: Alle bestanden worden
doorlopend afgespeeld.
1: Eén bestand wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
: Bestanden in één map worden
herhaaldelijk afgespeeld.
ALL:Alle bestanden worden
herhaaldelijk afgespeeld.
49
Alarm
U stelt de alarmfunctie in.
ON: De alarmfunctie is actief.
OFF*:De alarmfunctie is uitgeschakeld.
Wanneer u het alarm instelt op "ON", stelt
u de datum, tijd of dag van de week in of
kiest u de optie voor dagelijks afspelen en
stelt u het volgende alarmpatroon in.
Beep&Play: Het geselecteerde bestand
wordt afgespeeld nadat het
alarm afgaat.
Beep: Alleen het alarm gaat af.
Play: Alleen het geselecteerde
bestand wordt afgespeeld.
52
Index
Menu-items
Inhoudsopgave
Submenu's
Vervolg 
76
De menufunctie
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Zie
pagina
Select Memory
U selecteert het geheugenmedium waarin u een bestand wilt opslaan of
dat het bestand bevat dat u wilt afspelen, bewerken of kopiëren.
Built-In Memory*: Het interne geheugen van de IC-recorder wordt
geselecteerd.
microSD Card: De microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf wordt
geselecteerd.
34
Index
Menu-items
Opmerking
Wanneer er geen microSD-kaart in de IC-recorder is geplaatst, wordt
het interne geheugen automatisch geselecteerd.
Common
Settings
LED
U schakelt de opnameaanduiding in of uit
tijdens een bewerking.
ON*: Tijdens het opnemen branden of
knipperen de opnameaanduiding en
bewerkingsaanduiding. Tijdens het
afspelen brandt of knippert de
bewerkingsaanduiding.
OFF: De opnameaanduiding en
bewerkingsaanduiding branden en
knipperen niet, zelfs niet tijdens het
opnemen of afspelen.
—
Opmerking
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op
een computer, branden of knipperen de
opnameaanduiding en
bewerkingsaanduiding ook als "LED" is
ingesteld op "OFF".
Power Saving Mode
U stelt de energiebesparingsstand in om
het batterijverbruik te beperken.
ON*: De energiebesparingsstand is actief.
Als in de stopstand 5 seconden en
in de opname- en afspeelstand
10 seconden geen bewerking wordt
uitgevoerd, wordt het display
automatisch uitgeschakeld.
OFF: De energiebesparingsstand is
uitgeschakeld.
Inhoudsopgave
Submenu's
21
Vervolg 
77
De menufunctie
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Zie
pagina
Common
Settings
Language
U stelt de taal in die gebruikt moet worden
voor berichten, menu's, mapnamen,
bestandsnamen, enzovoort.
Deutsch (Duits), English (Engels),
Español (Spaans), Français (Frans),
Italiano (Italiaans), Русский (Russisch),
(Koreaans),
(Chinees),
(Chinees),
(Thai)
25
Index
Menu-items
Opmerking
Uit hoeveel talen u kunt kiezen en welke
taal is ingesteld als standaardtaal, is
afhankelijk van de regio waar u de
IC-recorder hebt aangeschaft.
Date&Time
Auto(Synchronizing)*:
Wanneer de IC-recorder is
aangesloten op een computer
waarop Sound Organizer is
geïnstalleerd, wordt de klok
automatisch aangepast aan die van
de computer.
Manual:
U stelt de klok in door
achtereenvolgens het jaar,
de maand, de dag, de uren en
minuten op te geven.
23
Time Display
U stelt de tijdweergave in.
12‑Hour:12:00AM = middernacht,
12:00PM = twaalf uur 's middags
24‑Hour:0:00 = middernacht, 12:00 =
twaalf uur 's middags
—
Opmerking
Wat is geconfigureerd als
standaardinstelling, is afhankelijk van de
regio waar u de IC-recorder hebt
aangeschaft.
Beep
U stelt in of er een pieptoon moet worden
weergegeven.
ON*: Er klinkt een pieptoon om aan te
geven dat een bewerking is uitgevoerd
of dat er een fout is opgetreden.
OFF: Er wordt geen pieptoon
weergegeven.
Inhoudsopgave
Submenu's
—
Opmerking
Het alarm gaat ook af als u "Beep" op
"OFF" instelt in het menu.
Vervolg 
78
De menufunctie
Instellingen
(* : standaardinstelling)
Common
Settings
Format
U formatteert het geheugen dat momenteel
is geselecteerd (het interne geheugen of de
microSD-kaart). Hierbij worden alle
gegevens in het geheugen gewist en wordt
de standaardstatus van de mapstructuur
hersteld.
Execute: Het geheugen wordt
geformatteerd.
Cancel: Het geheugen wordt niet
geformatteerd.
Zie
pagina
—
Index
Menu-items
Opmerkingen
Gebruik de formatteerfunctie van de
IC-recorder om een microSD-kaart te
formatteren. Gebruik de computer niet
om een microSD-kaart te formatteren.
over naar het geheugen dat moet
Schakel

worden geformatteerd voordat u de
formatteringsbewerking start ( p. 34).
Wanneer u het geheugen formatteert,
worden alle gegevens gewist die u hierin
hebt opgeslagen. U kunt de gewiste
gegevens niet meer herstellen als het
geheugen is gewist.
u het interne geheugen
Wanneer

formatteert, wordt ook de
gebruiksaanwijzing gewist die is
opgeslagen in het interne geheugen. Ga
naar de ondersteuningspagina van Sony
( p. 104) voor een nieuw exemplaar
van de gebruiksaanwijzing.
System Information
Hier worden de naam van het ICrecordermodel en het versienummer van
de software weergegeven.
Inhoudsopgave
Submenu's
—
79
Uw computer gebruiken
Uw computer gebruiken
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op uw computer, kunt u gegevens
overdragen.
Muziekbestanden van de computer naar de IC-recorder kopiëren om ze af te spelen
( p. 86)
De IC-recorder als USB-geheugen gebruiken ( p. 88)
U kunt beeld- of tekstgegevens van de computer op de IC-recorder opslaan.
Bestanden beheren en bewerken met de Sound Organizer-software ( p. 89)
U kunt met de meegeleverde Sound Organizer-software de bestanden die zijn
opgenomen met de IC-recorder overdragen naar de computer om deze te
beheren en bewerken. U kunt ook muziekbestanden en podcastbestanden die
zijn opgeslagen op de computer overdragen naar de IC-recorder.
Systeemvereisten voor uw computer
Zie pagina 91 en 99 voor meer informatie over de systeemvereisten van uw
computer.
Index
Bestanden van de IC-recorder naar de computer kopiëren om ze op te slaan ( p. 85)
Inhoudsopgave
De IC-recorder gebruiken met uw computer
80
Uw computer gebruiken
IC-recorder
Uw computer
Inhoudsopgave
De IC-recorder op de computer aansluiten
Naar USB-poort
van de computer
Index
USB-kabel
Naar  USB-aansluiting
Als u bestanden wilt uitwisselen tussen de IC-recorder en de computer, moet u
de IC-recorder aansluiten op de computer.
 Verbind de  USB-aansluiting van de IC-recorder via de
meegeleverde USB-kabel met de USB-poort van uw actieve
computer.
 Controleer of de IC-recorder goed herkend wordt.
Ga in Windows naar "Deze computer" of "Computer" en controleer of "IC
RECORDER" of "MEMORY CARD" is herkend.
Controleer op een Macintosh-computer of er een station voor "IC
RECORDER" of "MEMORY CARD" wordt weergegeven in de Finderzijbalk.
De IC-recorder wordt herkend door de computer zodra de aansluiting tot stand
komt. Terwijl de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, wordt
"Connecting" in het display van de IC-recorder weergegeven.
81
Uw computer gebruiken
Intern geheugen
microSD-kaart
IC RECORDER
Map voor met de IC-recorder
1
opgenomen bestanden
VOICE*
"MEMORY CARD"
PRIVATE
SONY
FOLDER01
VOICE
FOLDER05
Overgedragen map van
uw computer
MUSIC
POP
LPCM
AAC-LC
NEWS*2
MP3
FOLDER05
*3
POP
*3
J-POP
LPCM
PODCASTS
Conversation
LPCM
MP3
MP3
WMA
*4
AAC-LC
NEWS
AAC-LC
Conversation*2
Overgedragen map van
uw computer
MUSIC
J-POP*2
PODCASTS
Map voor met de IC-recorder
opgenomen bestanden
FOLDER01
LPCM
MP3
MP3
AAC-LC
MP3
WMA
Instructions*5
*1 Zelfs als een bestand rechtstreeks wordt overgedragen in de map VOICE, wordt dit
*2
*3
*4
*5
niet weergegeven in de categorie " Recording Files" van de IC-recorder. Wanneer u
een bestand overdraagt van uw computer naar de IC-recorder, plaats u het bestand in
de mappen onder de map VOICE.
De naam van een map waarin muziek- of podcastbestanden zijn opgeslagen, wordt als
zodanig weergegeven op de IC-recorder. Het is dus handig om van tevoren een
gemakkelijk te onthouden naam op te geven voor de map.
Getoonde mappen in de afbeelding zijn voorbeelden van mapnamen.
De IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen die naar de IC-recorder
worden overgedragen.
Als u afzonderlijke muziekbestanden overdraagt, worden ze geclassificeerd met de
tekst "No Folder".
De gebruiksaanwijzing van de IC-recorder is opgeslagen in de map "Instructions",
direct onder de map "IC RECORDER".
Vervolg 
Index
De mappen en bestanden worden op het computerscherm weergegeven zoals
getoond.
Op een Windows-computer kunt u in Verkenner en op een Macintoshcomputer kunt u in de Finder mappen en bestanden weergeven door "IC
RECORDER" of "MEMORY CARD" te openen.
Als u de IC-recorder aansluit op uw computer nadat het doelgeheugen is
ingesteld op "microSD Card" ( p. 34), is de structuur van de mappen anders
dan wanneer het doelgeheugen is ingesteld op "Built-In Memory".
Inhoudsopgave
Structuur van mappen en bestanden
82
Uw computer gebruiken
Structuur van mappen die worden weergegeven in het display van de IC-recorder
De weergave van de mappen in het display van de IC-recorder verschilt van die
op het scherm van een computer.
De volgende mapaanduidingen kunnen in het display van de IC-recorder
worden weergegeven:
: Map voor met de IC-recorder opgenomen bestanden
: Map overgedragen van een computer (ze worden weergegeven wanneer
muziekbestanden van een computer zijn overgedragen)
: Map voor podcastbestanden die zijn overgedragen van een computer (ze
worden weergegeven wanneer podcastbestanden van een computer zijn
overgedragen)
Opmerking
Als mappen geen bestanden bevatten die kunnen worden afgespeeld met de IC-recorder,
worden deze mappen niet weergegeven in het display van de IC-recorder.
Mappen die worden weergegeven in de categorie " Recording Files" van de IC-recorder
Mappen voor bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder (mappen
onder de map VOICE) worden weergegeven.
Opmerking
Zelfs als een bestand rechtstreeks wordt overgedragen in de map VOICE, wordt dit niet
weergegeven in de categorie " Recording Files" van de IC-recorder.
Vervolg 
Index
De titel, artiestennaam en andere gegevens die in muziekbestanden zijn vastgelegd,
kunnen op de IC-recorder worden weergegeven. Het is handig om de ID3-codegegevens
op te geven met de software die u gebruikt om de muziekbestanden op uw computer te
maken.
er geen titel of artiestennaam is geregistreerd, wordt "No Data" weergegeven in het
Als

display van de IC-recorder.
Inhoudsopgave
Tips
83
Uw computer gebruiken
Mappen die worden weergegeven in de categorie " Podcast" van de IC-recorder
Mappen voor podcastbestanden die zijn overgedragen van een computer
worden weergegeven.
Wanneer u podcastbestanden overdraagt van uw computer naar de
IC-recorder, gebruikt u de meegeleverde Sound Organizer-software.
Index
De volgende mappen worden weergegeven onder de mappen die zijn
overgedragen van een computer.
Mappen onder de map MUSIC die een bestand bevat (wanneer bepaalde
mappen meerdere niveaus hebben, worden alle mappen parallel
weergegeven.)
Mappen die zijn overgedragen naar andere locaties dan onder de map
MUSIC of de map PODCASTS
Een map met de naam "No Folder" (als u muziekbestanden apart overdraagt,
worden die bestanden weergegeven onder deze map.)
Inhoudsopgave
Mappen die worden weergegeven in de categorie " Music" van de IC-recorder
84
Uw computer gebruiken
Volg de onderstaande procedure om te voorkomen dat er gegevens beschadigd
worden.
brandt.
 Voer de volgende bewerking op uw computer uit. *1
Klik op de Windows-taakbalk in de rechterbenedenhoek van het
bureaublad op het volgende pictogram:
 Klik op "IC RECORDER uitwerpen" (Windows 7) of "USB-apparaat
voor massaopslag veilig verwijderen" (Windows XP, Windows Vista).
Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het
besturingssysteem. Mogelijk wordt het pictogram niet op de taakbalk
weergegeven, afhankelijk van de instellingen van uw computer.
Klik op een Macintosh op het pictogram voor uitwerpen voor "IC
RECORDER" of "MEMORY CARD" in de Finder-zijbalk.
 Verwijder de USB-kabel uit de IC-recorder en de USB-poort van de
computer.
*1Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd voor meer informatie over het
loskoppelen van de IC-recorder van de computer.
Index
 Controleer of de bewerkingsaanduiding van de IC-recorder niet
Inhoudsopgave
De IC-recorder loskoppelen van de computer
85
Uw computer gebruiken
Inhoudsopgave
Bestanden kopiëren van de IC-recorder naar uw
computer
Index
U kunt de bestanden en mappen van de IC-recorder naar de computer
kopiëren en ze opslaan.
 Sluit de IC-recorder aan op de computer ( p. 80).
 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt
overdragen.
Sleep de gewenste bestanden of mappen van "IC RECORDER" of
"MEMORY CARD" naar de lokale schijf van uw computer.
Een bestand of map kopiëren (slepen en neerzetten)
IC-recorder of een Uw computer
microSD-kaart
 Klikken en vasthouden,
 slepen
 en dan neerzetten.
 Koppel de IC-recorder los van de computer ( p. 84).
86
Uw computer gebruiken
Inhoudsopgave
Muziekbestanden van de computer naar de
IC-recorder kopiëren om ze af te spelen
Index
U kunt muziekbestanden of andere audiobestanden (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) van uw computer naar de IC-recorder
kopiëren door ze te slepen en neer te zetten. Vervolgens kunt u ze afspelen op
de IC-recorder.
* Zie "Ontwerp en technische gegevens" ( p. 101) voor de bestandsindelingen die kunnen worden
afgespeeld met de IC-recorder.
Een muziekbestand van de computer naar de IC-recorder kopiëren
(slepen en neerzetten)
 Sluit de IC-recorder aan op de computer ( p. 80).
 Kopieer de map waarin de muziekbestanden zijn opgeslagen naar
de IC-recorder.
Op een Windows-computer kunt u in Verkenner en op een Macintoshcomputer kunt u in de Finder de map met de muziekbestanden naar "IC
RECORDER" of "MEMORY CARD" slepen.
De IC-recorder herkent maximaal 400 mappen. U kunt in elke map
maximaal 199 bestanden kopiëren. Daarnaast kan de IC-recorder
maximaal 4.095 mappen en bestanden herkennen van een
geheugenmedium.
 Koppel de IC-recorder los van de computer ( p. 84).
87
Uw computer gebruiken
 Selecteer een map.
Druk op  of  om " Music" te selecteren en druk op /ENT.
Druk op  of  om de map ( ) te selecteren waarin de
gewenste muziekbestanden zijn opgeslagen. Druk vervolgens op
/ENT.
 Selecteer het muziekbestand dat u wilt afspelen.
Druk op  of  om het gewenste bestand te selecteren en druk op
/ENT.
Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
 Druk op  STOP om het afspelen te beëindigen.
Een ander bestand afspelen
Druk in de stopstand op  of  om het gewenste bestand weer te geven
en druk vervolgens op /ENT om te beginnen met afspelen.
Index
Geef de categorielijst op een van de volgende manieren weer:
Houd in de stop- of afspeelstand BACK/HOME ingedrukt om het
startmenu weer te geven, selecteer " Select File" en druk op /ENT.
Houd in de stopstand BACK/HOME ingedrukt totdat de categorielijst
wordt weergegeven.
Inhoudsopgave
Muziekbestanden afspelen die van de computer zijn gekopieerd met de
IC-recorder
88
Uw computer gebruiken
Index
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op de computer, kunt u afbeeldings- of
tekstgegevens van de computer en bestanden die met de IC-recorder zijn
opgenomen, opslaan op de IC-recorder.
Uw computer moet aan de vermelde systeemvereisten voldoen om de ICrecorder als USB-geheugen te kunnen gebruiken.
Zie pagina 99 voor informatie over de systeemvereisten.
Inhoudsopgave
De IC-recorder als USB-geheugen gebruiken
89
Uw computer gebruiken
Index
Wat u kunt doen met Sound Organizer
Inhoudsopgave
De meegeleverde Sound Organizer-software
gebruiken
Met Sound Organizer kunt u bestanden uitwisselen tussen een IC-recorder en
een geheugenkaart. De liedjes die worden geïmporteerd van muziek-CD's en
andere media, MP3- en andere audiobestanden die zijn geïmporteerd van een
computer en podcasts kunnen ook worden afgespeeld op en overgedragen naar
een IC-recorder. Er kunnen verschillende bewerkingen worden uitgevoerd op
geïmporteerde bestanden, zoals afspelen, bewerken en converteren naar de
MP3-indeling en andere indelingen. U kunt ook CD's branden met uw
favoriete muziek en audiobestanden verzenden via e-mail.
Bestanden importeren die zijn opgenomen met een IC-recorder
In Sound Organizer kunt u opnamebestanden importeren die zijn opgenomen
met een IC-recorder.
De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.
Liedjes importeren van een muziek-CD
U kunt de liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer.
De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.
Liedjes importeren op de computer
U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer
importeren in Sound Organizer.
Abonneren op podcasts en podcasts bijwerken
U kunt zich in Sound Organizer abonneren op podcasts.
Als u zich abonneert op podcasts en deze bijwerkt, kunt u de nieuwste
informatie van internet downloaden (abonnement).
Bestanden afspelen
U kunt de bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer.
Bestandsgegevens van bestanden wijzigen
U kunt de titel, artiestennaam en andere bestandsgegevens wijzigen die worden
weergegeven in de bestandenlijst.
Bestanden splitsen
U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.
Vervolg 
90
Uw computer gebruiken
Bestanden verwijderen van een IC-recorder
U kunt een bestand verwijderen dat is opgeslagen op een IC-recorder.
Gebruik deze bewerking om bestanden te verwijderen van de IC-recorder
wanneer u de hoeveelheid beschikbare ruimte wilt uitbreiden op de
IC-recorder of als er onnodige bestanden zijn.
Bestanden overdragen naar een IC-recorder
U kunt een bestand van Sound Organizer naar een IC-recorder of een
geheugenkaart overdragen.
U kunt overgedragen muziek, podcasts en andere inhoud afspelen op uw
IC-recorder.
Een muziek-CD branden
U kunt uw favoriete liedjes kiezen uit de liedjes die zijn geïmporteerd in Sound
Organizer en uw eigen muziek-CD branden.
Andere handige functies
U kunt de mailsoftware starten en een opgenomen bestand als bijlage per
e-mail verzenden.
U kunt de stemherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking (niet
meegeleverd) gebruiken die compatibel is met Sound Organizer om
stemherkenning uit te voeren voor een bestand en de stem te converteren
naar tekst.
Index
Sjablonen voor een map- of bestandsnaam bewerken
U kunt de sjablonen bewerken die worden gebruikt voor de menuopties
"Change File Name" en "Change Folder Name".
Inhoudsopgave
Bestanden combineren
U kunt meerdere bestanden combineren tot één bestand.
91
Uw computer gebruiken
Hieronder worden de systeemvereisten voor het gebruik van Sound Organizer
beschreven.
Index
Besturingssystemen
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter (32-bits versie)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Business Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Professional Service Pack 3 of hoger
Windows XP Home Edition Service Pack 3 of hoger
Voorgeïnstalleerd.
Inhoudsopgave
Systeemvereisten voor uw computer
* Niet in China
Opmerkingen
Een van de bovenstaande besturingssystemen moet al standaard zijn geïnstalleerd.
Geüpgrade besturingssystemen of multi-bootomgevingen worden niet ondersteund.
64-bits versies van Windows XP worden niet ondersteund.
IBM PC/AT of compatibel
CPU
Windows XP: Pentium III-processor van 500 MHz of sneller
Windows Vista: Pentium III-processor van 800 MHz of sneller
Windows 7: Pentium III-processor van 1 GHz of sneller
Geheugen

Windows XP: minstens 256 MB
Windows Vista: minstens 512 MB (voor Windows Vista Ultimate/Business/
Home Premium wordt minstens 1 GB aanbevolen.)
Windows 7: minstens 1 GB (32-bits versie)/2 GB (64-bits versie)
schijfruimte
Vrije

Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows, wordt er wellicht meer dan 400 MB
gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het verwerken van muziekgegeven.
Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of hoger (1.024 × 768 pixels wordt aanbevolen)
Schermkleur: Hoge kleuren (16-bits) of hoger
Vervolg 
92
Uw computer gebruiken
Installeer Sound Organizer op uw computer.
Opmerkingen
Wanneer u Sound Organizer wilt installeren, moet u zich aanmelden bij een account
met beheerdersrechten. Als u Windows 7 gebruikt en het scherm
[Gebruikersaccountbeheer] weergegeven wordt, controleert u de inhoud van het scherm
en klikt u op [Ja] ([Doorgaan] in Windows Vista).
Sound Organizer kan niet worden gestart door een gebruiker met beperkte rechten in
Windows XP.
Als u de functie voor software-updates in Windows XP wilt gebruiken, moet u zich
aanmelden bij een account met beheerdersrechten voor de computer.
De module Windows Media Format Runtime wordt toegevoegd door het
installatieprogramma van Sound Organizer. De module wordt niet verwijderd wanneer
Sound Organizer wordt verwijderd.
De module wordt echter mogelijk niet geïnstalleerd als deze vooraf is geïnstalleerd.
De gegevens in de opslagmappen voor gegevens worden niet verwijderd wanneer Sound
Organizer wordt verwijderd.
In een installatieomgeving waarin meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd op
een computer, moet u Sound Organizer niet op elk besturingssysteem installeren.
Hierdoor kunnen namelijk inconsistenties in gegevens ontstaan.
 Zorg ervoor dat de IC-recorder niet is aangesloten, schakel de
computer in en start Windows.
 Plaats de meegeleverde CD‑ROM in het CD‑ROM-station.
Het menu [Sound Organizer - InstallShield Wizard] wordt automatisch
geopend en het venster [Welcome to Sound Organizer Installer] wordt
weergegeven.
Als het menu [Welcome to Sound Organizer Installer] niet wordt
weergegeven, opent u Windows Verkenner, klikt u met de
rechtermuisknop op het CD‑ROM-station, dubbelklikt u op
[SoundOrganizerInstaller.exe] en volgt u de aanwijzingen.
Vervolg 
Index
Sound Organizer installeren
Inhoudsopgave
Geluidskaart
Een met SoundBlaster compatibele kaart wordt aanbevolen.
USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet gegarandeerd behalve voor modellen
waarvoor de werking uitdrukkelijk is gegarandeerd.
Schijfstation
Een CD‑ROM-station is vereist. Als u een muziek-CD wilt maken, hebt u een
CD‑R/RW-station nodig.
93
Uw computer gebruiken
[I accept the terms in the license agreement] en klik op [Next].
 Wanneer het venster [Setup Type] wordt weergegeven, selecteert u
 Als het venster [Ready to Install the Program] wordt weergegeven,
klikt u op [Install].
De installatie wordt gestart.
 Wanneer het venster [Sound Organizer has been installed
successfully.] wordt weergegeven, selecteert u [Launch Sound
Organizer Now] en klikt u op [Finish].
Opmerking
U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer hebt
geïnstalleerd.
Index
[Standard] of [Custom] en klikt u op [Next].
Volg de aanwijzingen en geef de installatie-instellingen op wanneer u
[Custom] selecteert.
Inhoudsopgave
 Accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst, selecteer
94
Uw computer gebruiken
 De bestandenlijst van Sound
Organizer (My Library)
Er wordt een lijst met bestanden in
My Library van Sound Organizer
weergegeven, in overeenstemming
met de bewerking.
Recording Files: er wordt een lijst
met opgenomen bestanden
weergegeven.
Bestanden die zijn opgenomen met
een IC-recorder worden in deze
bibliotheek weergegeven wanneer ze
worden geïmporteerd.
Music: er wordt een lijst met
muziekbestanden weergegeven.
Liedjes die zijn geïmporteerd van
een muziek-CD worden in deze
bibliotheek weergegeven.
Podcast: er wordt een lijst met
podcasts weergegeven.
 De lijst met bestanden van de
IC-recorder
De bestanden die zijn opgeslagen op
de aangesloten IC-recorder of
geheugenkaart worden weergegeven.
 De toets Quick Operation Guide
De Quick Operation Guide wordt
weergegeven. Deze bevat informatie
over de algemene functies van
Sound Organizer.
Index
 Help
De Help van Sound Organizer wordt
weergegeven. Raadpleeg deze Helpbestanden voor informatie over de
bewerkingen.
 De toets Edit Mode
Het bewerkingsgedeelte wordt
weergegeven zodat u een bestand
kunt bewerken.
Inhoudsopgave
Het Sound Organizer-venster
 Zijbalk (Import/Transfer)
IC Recorder: het
overdrachtsvenster wordt
weergegeven. Een lijst met
bestanden op het aangesloten
apparaat wordt weergegeven.
Import CD: het venster voor het
importeren van muziek-CD's wordt
weergegeven.
Burn CD/DVD: het venster voor
het branden van discs wordt
weergegeven.
 Overdrachtstoetsen
: de bestanden worden van
Sound Organizer naar een
IC-recorder of geheugenkaart
overgedragen.
: de bestanden worden van een
IC-recorder of geheugenkaart
geïmporteerd naar My Library van
Sound Organizer.
95
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Een USB-netspanningsadapter gebruiken
Naar  USB-aansluiting
U kunt de ingebouwde oplaadbare batterij opladen door de IC-recorder op een
stopcontact aan te sluiten met een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd).
U kunt de batterij opladen terwijl u de IC-recorder gebruikt, dus dit is handig als
u langere tijd wilt opnemen.
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst gebruikt, of nadat u de IC-recorder
een tijd niet hebt gebruikt, laadt u de batterij op totdat " " wordt weergegeven.
Het duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*
* Dit is een schatting voor hoe lang het duurt om de batterij volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterij volledig leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van het
resterende batterijvermogen en de staat van de batterij.
 Sluit een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd) aan op een
stopcontact.
 Sluit een USB-netspanningsadapter aan op de meegeleverde USBkabel.
 Verbind de USB-kabel met de  USB-aansluiting van de IC-recorder.
Terwijl de batterij wordt opgeladen, wordt de batterijaanduiding in een
animatie weergegeven.
U kunt de IC-recorder nu gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.
Batterijaanduiding
Opmerking
Als u bestanden afspeelt via de ingebouwde luidspreker, kunt u de batterij niet opladen.
Index
USB-kabel
96
Aanvullende informatie
Volg de onderstaande procedures. Als u dit niet doet en de IC-recorder
gegevensbestanden bevat, kunnen deze bestanden worden beschadigd of niet
meer afspeelbaar zijn.
om de stopstand in te schakelen.
 Controleer of de bewerkingsaanduiding van de IC-recorder niet
brandt.
 Koppel de IC-recorder los van de USB-netspanningsadapter en
verwijder de USB-netspanningsadapter uit het stopcontact.
Index
 Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bestand op  STOP
Inhoudsopgave
De IC-recorder loskoppelen van het stopcontact
97
Aanvullende informatie
Veiligheid
Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient.
Gebruik
Laat het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of op een plaats liggen
waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of
mechanische schokken.
er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u het apparaat
Als

laten nakijken door een ervaren servicetechnicus voordat u het weer gebruikt.
ervoor dat er geen water op het apparaat terechtkomt. Het apparaat is
Zorg

niet waterbestendig. Let vooral op in de volgende situaties.
 Wanneer u het apparaat in uw zak hebt en naar het toilet gaat, enzovoort.
Wanneer u vooroverbuigt, kan het apparaat in het water vallen en nat
worden.
 Wanneer u het apparaat gebruikt in een omgeving waar het wordt
blootgesteld aan regen, sneeuw of vocht.
 Wanneer u transpireert. Het apparaat kan nat worden wanneer u het in
natte handen houdt of meedraagt in kleding die nat is van het zweet.
Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt in een omgeving met heel droge lucht,
kunnen uw oren mogelijk pijn doen. Dit is niet te wijten aan een defecte
hoofdtelefoon maar aan de vorming van statische elektriciteit in uw lichaam.
U kunt dit vermijden door niet-synthetische kleding te dragen die de
vorming van statische elektriciteit tegengaat.
Ruis
Als u het apparaat naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon
plaatst tijdens het opnemen of afspelen, kan dit ruis veroorzaken.
u met een object, zoals uw vinger, tegen het apparaat schuurt tijdens een
Als

opname, kan er ruis in de opname terechtkomen.
Onderhoud
Maak de buitenkant schoon met een zachte doek die enigszins is bevochtigd
met water. Gebruik vervolgens een zachte, droge doek om de buitenkant droog
te vegen. Gebruik geen alcohol, wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of
problemen met het apparaat.
Vervolg 
Index
Stroom
Gebruik voor de apparatuur alleen 3,7 V gelijkstroom met de ingebouwde
lithium‑ion-batterij.
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen
98
Aanvullende informatie
Index
Gebruik van een microSD-kaart
Gebruik voor het formatteren (initialiseren) van een microSD-kaart altijd de
IC-recorder. De werking van microSD-kaarten die zijn geformatteerd met
Windows of andere apparaten wordt niet gegarandeerd.
Bij
 het formatteren van een microSD-kaart die gegevens bevat, gaan die
gegevens verloren. Let op dat u geen belangrijke gegevens verliest.
microSD-kaarten buiten het bereik van kleine kinderen. Ze kunnen die
Houd

immers inslikken.
of verwijder geen microSD-kaart terwijl u opneemt/weergeeft/
Plaats

formatteert. Hierdoor kan de IC-recorder defect raken.
Verwijder
een microSD-kaart niet als de bewerkingsaanduiding oranje

knippert. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens beschadigd raken.
kunnen niet garanderen dat alle soorten compatibele microSD-kaarten
Wij

werken met de IC-recorder.
U
 kunt geen ROM-kaart (read-only-memory) of tegen schrijven beveiligde
microSD-kaart gebruiken.
Gegevens
kunnen in de volgende gevallen beschadigd raken:

 Wanneer een microSD-kaart wordt verwijderd of de IC-recorder wordt
uitgeschakeld tijdens een lees- of schrijfbewerking.
 Wanneer een microSD-kaart wordt blootgesteld aan statische elektriciteit
of elektrische storing.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies noch beschadiging van opgenomen
gegevens.
Wij raden u aan een reservekopie te maken van belangrijke gegevens.
Raak het contact van een microSD-kaart niet met de hand of een metalen
voorwerp aan.
U
 kunt microSD-kaarten beter niet slaan, verbuigen of laten vallen.
Demonteer of modificeer microSD-kaarten niet.
Stel een microSD-kaart niet bloot aan water.
Gebruik microSD-kaarten niet in de volgende omstandigheden:
 Plaatsen waar niet aan de omgevingsvoorwaarden wordt voldaan, zoals
een auto die al dan niet in de zomer in de volle zon is geparkeerd, buiten
in de volle zon of dicht bij een verwarmingselement.
 Vochtige plaatsen of plaatsen met corrosieve invloeden.
altijd of een microSD-kaart op de juiste manier in de
Controleer

microSD-kaartsleuf is geplaatst.
Inhoudsopgave
Reservekopieën
U wordt aangeraden een reservekopie van de opgenomen bestanden op een
computer op te slaan om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan door een
bedieningsfout of een defect aan de IC-recorder.
99
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Technische gegevens
Systeemvereisten
Uw computer gebruiken zonder de Sound Organizer-software
Als u de computer wilt gebruiken met de IC-recorder zonder de Sound
Organizer-software, of als u de IC-recorder wilt gebruiken als USBmassaopslagapparaat, moet uw computer voldoen aan de vereisten voor het
besturingssysteem en de poortomgeving zoals hieronder beschreven.
Besturingssystemen
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Business Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Professional Service Pack 3 of hoger
Windows XP Home Edition Service Pack 3 of hoger
Mac OS X (v10.3.9-v10.7)
Voorgeïnstalleerd.
* Niet in China
Opmerkingen
Een van de bovenstaande besturingssystemen moet al standaard zijn geïnstalleerd. Alle
overige besturingssystemen (Windows 98, Windows 2000 of Linux, enzovoort),
geüpgrade besturingssystemen en multi-bootomgevingen worden niet ondersteund.
versies van Windows XP worden niet ondersteund.
64-bits

de ondersteuningswebsite voor de IC-recorder voor de meest recente versieGa
naar

informatie en informatie over de compatibiliteit met uw besturingssysteem ( p. 104).
Vervolg 
Index
Uw computer gebruiken met de Sound Organizer-software
Zie "Systeemvereisten voor uw computer" ( p. 91) als u uw computer wilt
gebruiken met de Sound Organizer-software.
100
Aanvullende informatie
De volgende systemen worden niet ondersteund:
Andere besturingssystemen dan die worden vermeld op pagina 99
Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
Geüpgrade besturingssystemen
Multi-bootomgeving
Multi-beeldschermomgeving
Index
Opmerkingen
Inhoudsopgave
Hardwareomgeving:
Geluidskaart: geluidskaarten die compatibel zijn met elk van de ondersteunde
besturingssystemen
USB-poort
Poort:

Schijfstation
Een CD‑ROM-station is vereist. Als u een muziek-CD wilt maken, hebt u een
CD-R/RW-station nodig.
101
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Ontwerp en technische gegevens
IC-recorder
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor gebruiker)
4 GB (ongeveer 3,60 GB = 3.865.470.566 Byte)
Index
Een deel van de geheugencapaciteit wordt gebruikt als beheergebied.
Maximumaantal mappen (voor een station)
400 mappen
Maximumaantal bestanden (voor een map)
199 bestanden
Maximumaantal bestanden (voor een station)
4.074 bestanden (wanneer een station 21 mappen bevat.)
Frequentiebereik
LPCM 44.1kHz/16bit
95 Hz - 20.000 Hz
MP3 192kbps
95 Hz - 18.000 Hz
MP3 128kbps
95 Hz - 16.000 Hz
MP3 48kbps(MONO)
95 Hz - 14.000 Hz
Compatibele bestandsindelingen
MP3*1
Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele
bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequenties: 16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
Bestandsextensie: .mp3
*1 Er wordt ondersteuning geboden voor het afspelen van
MP3-bestanden die met de IC-recorder zijn opgenomen.
Niet alle codeerapparaten worden ondersteund.
WMA*2
Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (ondersteunt variabele
bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
Bestandsextensie: .wma
*2 WMA Ver. 9 is compatibel, maar MBR (Multi Bit Rate),
Lossless, Professional, en Voice worden niet ondersteund.
Bestanden met copyrightbeveiliging kunnen niet worden
afgespeeld. Niet alle codeerapparaten worden ondersteund.
AAC-LC*3
Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps (ondersteunt variabele
bitsnelheid (VBR))
Bemonsteringsfrequenties:
11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
Bestandsextensie: .m4a
*3 Bestanden met copyrightbeveiliging kunnen niet worden
afgespeeld. Niet alle AAC-codeerapparaten worden
ondersteund.
LPCM
Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
Bitsnelheid quantisering: 16 bits
Bestandsextensie: .wav
Vervolg 
102
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Algemeen
Luidspreker
Diameter van ca. 10 mm × 6 mm
Ingang/uitgang
(mini-aansluiting, stereo)
Aanbevolen belastingimpedantie: 16 ohm
USB-aansluiting
(micro B)
High-Speed USB-compatibel
microSD-kaartsleuf
Compatibel met microSD-kaart/microSDHC-kaart
Index
Hoofdtelefoonaansluiting
Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)
2,00 keer - 0,50 keer
MP3/WMA/AAC-LC
1,00 keer - 0,50 keer
LPCM
Uitgangsvermogen
150 mW
Stroomvereisten
Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
3,7 V gelijkstroom
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningselementen) (JEITA)*4
Ongeveer 40,8 mm × 102,3 mm × 6,4 mm
Gewicht (JEITA)*4
Ongeveer 50 g
*4 JEITA-norm (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
Meegeleverde accessoires
Zie meegeleverde Snelstartgids
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Vervolg 
103
Aanvullende informatie
Intern
geheugen
microSD-kaart
16 GB
32 GB
LPCM 44.1kHz/16bit
6u
3u
6u
12 u 5 m.
24 u 15 m.
48 u 40 m.
MP3 192kbps
( / / / )
44 u 40 m.
22 u 20 m.
44 u 40 m.
89 u 25 m.
178 u
357 u
MP3 128kbps ( )
67 u 5 m.
33 u 30 m.
67 u 5 m.
134 u
268 u
536 u
MP3 48kbps(MONO)
178 u
89 u 25 m.
178 u
357 u
715 u
1431 u
2 GB
4 GB
8 GB
u: uren/m.: minuten
*5 Als u langere tijd doorlopend gaat opnemen, moet u misschien een USB-netspanningsadapter
(niet meegeleverd) gebruiken. Zie de tabel Gebruiksduur van de batterij voor informatie over de
gebruiksduur van de batterij.
*6 De maximale opnameduur in de bovenstaande tabel wordt uitsluitend ter referentie gegeven en kan
variëren, afhankelijk van de kaartspecificaties.
*7 Standaardinstellingen
De maximale afspeeltijd van muziekbestanden/aantal bestanden*8
Bitsnelheid
Afspeeltijd
Aantal bestanden
48 kbps
178 u
2670 bestanden
128 kbps
67 u 5 m.
1006 bestanden
256 kbps
33 u 30 m.
502 bestanden
u: uren/m.: minuten
*8 Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten worden overgedragen naar de IC-recorder.
Gebruiksduur van de batterij
Met ingebouwde oplaadbare lithium-ion-batterij*1
REC Mode
Opnemen
Afspelen via
luidspreker*2
Afspelen via de
hoofdtelefoon
LPCM 44.1kHz/16bit
Ca. 18 uur
Ca. 10 uur
Ca. 19 uur
MP3 192kbps
Ca. 24 uur
Ca. 11 uur
Ca. 23 uur
MP3 128kbps
Ca. 24 uur
Ca. 11 uur
Ca. 25 uur
MP3 48kbps(MONO)
Ca. 24 uur
Ca. 11 uur
Ca. 26 uur
Muziekbestand
(128 kbps/44,1kHz)
—
Ca. 11 uur
Ca. 26 uur
u: uren
*1 Meetwaarde conform normen van JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association). De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder
gebruikt.
*2 Wanneer u afspeelt via de interne luidspreker met het volumeniveau ingesteld op 28
Index
REC mode
(Opnamescène*7)
Inhoudsopgave
Maximale opnameduur*5*6
De maximale opnameduur voor alle mappen wordt hieronder weergegeven.
104
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Bezoek de volgende ondersteuningspagina voor ondersteuningsinformatie over
uw IC-recorder:
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Latijns-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in de Verenigde Staten:
http://www.sony.com/recordersupport
Voor klanten in Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist
tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
De IC-recorder resetten
Wanneer een probleem zich blijft voordoen nadat u alle nodige maatregelen
hebt getroffen die worden beschreven in de volgende tabellen voor
probleemoplossing, kunt u het probleem mogelijk oplossen door de ICrecorder te resetten. Druk met een dun pennetje of iets dergelijks de toets
RESET in. Als u op RESET drukt terwijl u de IC-recorder gebruikt, kunnen
opgeslagen gegevens en instellingen verloren gaan. Reset de recorder alleen als
de bewerkingsaanduiding niet brandt.
RESET toets
Index
Voordat u de IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten
controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer als het
probleem blijft optreden nadat u de controles hebt uitgevoerd.
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
105
Problemen oplossen
Inhoudsopgave
IC-recorderbewerkingen
Ruis
Voedingsbron
De IC-recorder kan niet worden ingeschakeld. De IC-recorder werkt niet, zelfs niet
als u op een toets drukt.
 De ingebouwde batterij is bijna leeg.
 De IC-recorder is uitgeschakeld.
 Schuif de schakelaar POWER•HOLD in de richting van "POWER" en houd deze vast
tot het display wordt weergegeven. De recorder wordt ingeschakeld ( p. 20).
 De functie HOLD is geactiveerd.
 Schuif de schakelaar POWER•HOLD naar het midden ( p. 16).
De IC-recorder kan niet worden uitgeschakeld.
 Wanneer de IC-recorder zich in de stopstand bevindt, schuift u de schakelaar
POWER•HOLD in de richting van "POWER" en houdt u deze vast totdat het
bericht "Power Off " wordt weergegeven. De stroom wordt uitgeschakeld ( p. 20).
De IC-recorder wordt automatisch uitgeschakeld.
 Als de IC-recorder zich in de stopstand bevindt en u de IC-recorder zo'n 10 minuten
niet gebruikt, treedt de functie voor automatisch uitschakelen in werking. Wanneer
u de schakelaar POWER•HOLD in de stopstand in de richting van "HOLD" schuift,
wordt de stand-bystand ingeschakeld. In de stand-bystand wordt de IC-recorder
automatisch uitgeschakeld als 24 uur geen bewerkingen worden uitgevoerd. Tot dat
moment wordt de IC-recorder niet volledig uitgeschakeld tenzij u dit handmatig
doet.
Vervolg 
Index
Er is ruis hoorbaar.
 Tijdens een opname hebt u per ongeluk de IC-recorder aangeraakt, bijvoorbeeld
met uw vinger, zodat er ruis is opgenomen.
 De IC-recorder is naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon
geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
 De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vies.
 Maak de stekker schoon.
106
Problemen oplossen
U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te
sluiten.
 Als u de IC-recorder op een computer aansluit die niet is ingeschakeld, wordt de
batterij niet opgeladen. Zelfs als de computer is ingeschakeld, en de computer staat
in een stand van verminderde werking (stand-by of slaap), kunt u de batterij niet
opladen.
 Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
De oplaadaanduiding wordt niet weergegeven of verdwijnt tijdens het opladen.
 De USB-aansluiting van de IC-recorder is niet correct aangesloten.
 Wanneer u de IC-recorder aansluit op een USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) en bestanden afspeelt via de ingebouwde luidspreker, kunt u de
batterij niet opladen.
"
" of " " knippert in plaats van de batterijaanduiding.
 De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik voor het opladen. Laad de batterij
op bij een temperatuur van 5°C - 35°C.
Vervolg 
Index
Opladen
Inhoudsopgave
De gebruiksduur van de batterijen is te kort.
 De gebruiksduur van de batterij op pagina 103 is gebaseerd op een ingesteld
volumeniveau van 28. De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk
van het gebruik van de IC-recorder.
 Zelfs als u de IC-recorder niet gebruikt, wordt er een beetje stroom verbruikt. Als u
van plan bent om de IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom
het beste uitschakelen ( p. 20). "Power Saving Mode" is standaard ingesteld op
"ON" ( p. 21, 76) zodat u het stroomverbruik kunt beperken.
 De batterijaanduiding wordt korte tijd weergegeven. De oplaadbare batterij is echter
niet volledig opgeladen. Het duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten totdat een lege
batterij volledig is opgeladen.
 U gebruikt de batterij in een omgeving met een lagere temperatuur dan 5°C.
De gebruiksduur van de batterij wordt korter als gevolg van de batterijkenmerken.
Dit is niet het gevolg van een fout.
 De IC-recorder is meer dan 1 jaar niet gebruikt.
 De ingebouwde oplaadbare batterij is mogelijk beschadigd. Neem contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
 Als de gebruiksduur van de batterij zelfs na volledig opladen nog maar de helft is
van de oorspronkelijke gebruiksduur, is de batterij beschadigd.
 Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
107
Problemen oplossen
De opnameaanduiding en bewerkingsaanduiding gaan niet branden.
 "LED" is ingesteld op "OFF".
 Geef het menu weer en stel "LED" in op "ON" ( p. 76).
Opnemen
U kunt geen bestand opnemen.
 De resterende geheugencapaciteit is ontoereikend.
 U kunt geen bestand opnemen als u een map selecteert in het gedeelte voor alleen
afspelen in de categorie " Music" of " Podcast".
worden opgenomen in de map opgegeven als "Save Destination" in het
Bestanden

menu.
De opname wordt onderbroken.
 De functie VOR is geactiveerd. Wanneer u de functie VOR niet gebruikt, stelt u
"VOR" in op "OFF" in het menu ( p. 43).
Afspelen
Het afspeelvolume is laag.
 De ingebouwde luidspreker is voornamelijk bedoeld voor controle en het
afspeelvolume is laag.
 Gebruik de meegeleverde hoofdtelefoon.
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
 De hoofdtelefoon is aangesloten ( p. 50).
Er komt geluid uit de luidspreker terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten.
 Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen, komt het geluid
wellicht uit de luidspreker.
 Koppel de hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
Geluidseffect wordt niet gewijzigd, ook niet als de instelling "Effect" wordt
gewijzigd.
 Wanneer u de ingebouwde luidspreker gebruikt, werkt de effectfunctie niet.
Vervolg 
Index
De IC-recorder werkt niet goed.
 Mogelijk hebt u het geheugen van de IC-recorder geformatteerd met de computer.
 Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om het geheugen te
formatteren ( p. 78).
Inhoudsopgave
Werking
108
Problemen oplossen
Bewerken
U kunt een bestand niet splitsen.
 U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije geheugenruimte nodig om een bestand te
splitsen.
 U kunt een beveiligd bestand niet splitsen.
 Er zijn al 199 bestanden opgenomen in de geselecteerde map ( ).
 Wis een aantal bestanden ( p. 54) of wis alle bestanden nadat u deze in het
andere geheugen of op de computer hebt opgeslagen.
systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om een bestand helemaal
Vanwege

aan het begin of helemaal aan het eind te splitsen.
 U kunt alleen bestanden splitsen die zijn opgenomen met de IC-recorder
(bijvoorbeeld een bestand dat is overgedragen van een computer).
U kunt een bestand niet verplaatsen.
 U kunt een podcastbestand niet verplaatsen.
 U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen.
 U kunt een bestand niet verplaatsen naar een microSD-kaart.
U kunt een bestand niet kopiëren naar een ander geheugen.
 U kunt een podcastbestand niet kopiëren naar een ander geheugen.
Klok
"--:--" wordt weergegeven.
 U hebt de klok niet ingesteld ( p. 22).
"----j--m--d" of "--:--" wordt weergegeven als de datum of tijd van opname.
 De datum en tijd van de opname worden niet weergegeven als u het bestand hebt
opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
Vervolg 
Index
Afspeelgeluid is niet goed wanneer een muziekbestand wordt afgespeeld.
 Bij "Effect" is "Clear Voice 1" of "Clear Voice 2" geselecteerd.
 Stel "Effect" in op "OFF" of selecteer een ander effect met de beschrijving "Music:"
om een muziekbestand af te spelen.
Inhoudsopgave
Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.
 "DPC(Speed Control)" is in het menu ingesteld op "ON" en een bestand wordt met
de opgegeven snelheid afgespeeld.
 Stel "DPC(Speed Control)" in op "OFF" om een bestand met normale snelheid af
te spelen. U kunt de snelheid ook aanpassen met "Set Speed" ( p. 48).
 U kunt een LPCM-bestand niet afspelen met een snelheid hoger dan 1,00 keer de
opgenomen snelheid. Probeert u toch een hogere afspeelsnelheid in te stellen, dan
wordt de tekst "NO FAST" in het display weergegeven.
109
Problemen oplossen
Bestanden
Het bericht "Memory Full" wordt weergegeven en u kunt geen opname starten.
 Het geheugen is vol.
 Wis een aantal bestanden ( p. 54) of wis alle bestanden nadat u deze in het
andere geheugen of op de computer hebt opgeslagen.
Het bericht "File Full" wordt weergegeven en u kunt de IC-recorder niet
gebruiken.
 Er zijn 199 bestanden opgenomen in de geselecteerde map ( ) of in totaal zijn er
4.074 bestanden opgenomen (wanneer er 21 mappen zijn). Daarom kunt u geen
andere bestanden opnemen of een bestand verplaatsen.
 Wis een aantal bestanden ( p. 54) of wis alle bestanden nadat u deze in het
andere geheugen of op de computer hebt opgeslagen.
De microSD-kaart wordt niet herkend.
 Verwijder een microSD-kaart en controleer de zijkant van de microSD-kaart. Plaats
de geheugenkaart vervolgens weer met de juiste zijde en in de juiste richting in de
sleuf ( p. 32).
Stel
het geheugen van de IC-recorder in op "microSD Card" ( p. 34).

Computers
Menu geeft de gewijzigde instellingen niet weer.
 Als de menu-instelling met de lege batterij wordt gewijzigd via "IC Recorder
Setting" van de Sound Organizer-software, werkt de menu-instelling mogelijk niet.
Een teken in een map- of bestandsnaam is onleesbaar.
 Sommige speciale tekens en symbolen die op een computer worden ingevoerd via
Windows Verkenner of de Macintosh Finder, worden niet ondersteund door de
IC-recorder en kunnen niet worden weergegeven.
Het kopiëren van een bestand duurt lang.
 Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Wacht tot het
kopiëren is voltooid.
Vervolg 
Index
De resterende tijd die wordt weergegeven in het display, is korter dan de tijd die
wordt weergegeven in de meegeleverde Sound Organizer-software.
 Voor de werking van de IC-recorder is een bepaalde hoeveelheid geheugen vereist.
Die hoeveelheid wordt afgetrokken van de resterende tijd, wat het verschil verklaart.
Inhoudsopgave
Display
110
Problemen oplossen
De computer wordt niet opgestart.
 Als u de computer opnieuw opstart terwijl de IC-recorder is aangesloten, start de
computer wellicht niet goed op of kan de computer vastlopen.
 Koppel de IC-recorder los van de computer en start de computer opnieuw op.
Sound Organizer
Raadpleeg tevens de Help-bestanden van de Sound Organizer-software.
De Sound Organizer-software kan niet worden geïnstalleerd.
 Er is onvoldoende schijfruimte of geheugen beschikbaar op de computer.
 Controleer de beschikbare schijf- en geheugenruimte.
 U wilt de software installeren op een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund
door de Sound Organizer-software.
 Installeer de software op een ondersteund besturingssysteem ( p. 91).
 U bent in Windows XP aangemeld met een gebruikersnaam voor een
gebruikersaccount met beperkte rechten. Of u bent in Windows Vista of Windows 7
aangemeld met een gastaccount.
 Zorg dat u zich aanmeldt met een gebruikersnaam met beheerdersrechten voor
de computer.
Vervolg 
Index
Het overgedragen bestand van uw computer kan niet worden afgespeeld.
 De IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen die naar de IC-recorder
zijn overgedragen.
 De bestandsindeling komt mogelijk niet overeen met de indelingen die met de
IC-recorder kunnen worden afgespeeld (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a)). Controleer welke bestandsindelingen compatibel zijn ( p. 101).
Inhoudsopgave
De IC-recorder wordt niet herkend door de computer. Een map/bestand kan niet
worden overgedragen van uw computer.
 Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
 Gebruik geen USB-hub of USB-verlengkabel. Gebruik de meegeleverde USB-kabel
om de IC-recorder te verbinden met uw computer.
 Werking wordt niet gegarandeerd als u andere systeemvereisten gebruikt dan de
vereisten op pagina 99.
 Afhankelijk van de positie van de USB-poort, kan het zijn dat de IC-recorder niet
wordt herkend. Probeer in dat geval een andere poort.
111
Problemen oplossen
Opgeslagen bestanden kunnen niet worden afgespeeld of bewerkt.
 Bestanden waarvan de bestandsindeling niet wordt ondersteund door de Sound
Organizer-software, kunt u niet afspelen. Afhankelijk van de bestandsindeling, kunt
u bepaalde bewerkingsfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de Helpbestanden van de Sound Organizer-software.
De teller of schuifregelaar wordt niet correct verplaatst of er is ruis hoorbaar.
 Dit gebeurt wanneer u bestanden afspeelt die u hebt gesplitst.
 Sla de bestanden eerst op uw computer op* en voeg de bestanden vervolgens toe
aan de IC-recorder. (*Sla de bestanden op in de bestandsindeling die geschikt is
voor de IC-recorder die u gebruikt.)
Wanneer er veel bestanden zijn, werkt de recorder langzamer.
 Als het totale aantal bestanden toeneemt, wordt de werking trager, ongeacht de
duur van de opname.
Display werkt niet tijdens het opslaan, toevoegen of verwijderen van bestanden.
 Het verwijderen of kopiëren van lange bestanden duurt langer.
 Wacht tot het kopiëren is voltooid. Nadat de bewerkingen zijn voltooid, werkt het
display weer normaal.
Wanneer de Sound Organizer-software wordt gestart, loopt de software vast.
 Koppel de aansluiting van de IC-recorder niet los wanneer de computer
communiceert met de IC-recorder. Hierdoor kunnen de bewerkingen op de computer
instabiel worden of kunnen de gegevens op de IC-recorder beschadigd raken.
 Er is mogelijk een conflict tussen de software en een ander stuurprogramma of een
toepassing.
Index
Afspeelgeluid van de computer is zacht./Er komt geen geluid uit de computer.
 Er is geen geluidskaart geïnstalleerd in de computer.
 Er is geen luidspreker ingebouwd in of aangesloten op de computer.
 Het volume is verlaagd.
 Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
computer.)
 Het volume van WAV-bestanden kunt u aanpassen en opslaan met de functie
"Increase Volume" van Microsoft Sound Recorder.
Inhoudsopgave
De IC-recorder kan niet correct worden aangesloten.
 Controleer of de software correct is geïnstalleerd. Controleer tevens als volgt de
aansluiting:
− Wanneer u een externe USB-hub gebruikt, moet u de meegeleverde USB-kabel
gebruiken om de IC-recorder te verbinden met uw computer.
− Koppel de IC-recorder los en sluit deze weer aan.
− Sluit de IC-recorder aan op een andere USB-poort.
 Mogelijk is de stand-by- of slaapstand van de computer ingeschakeld.
 Zorg dat de stand-by- of slaapstand van de computer niet wordt geactiveerd
wanneer de IC-recorder wordt aangesloten.
 Maak een reservekopie van alle gegevens die zijn opgeslagen in het ingebouwde
geheugen of op de microSD-kaart en formatteer het geheugen of de microSD-kaart
met de formatteerfunctie in het menu ( p. 78).
112
Problemen oplossen
Inhoudsopgave
Berichtenlijst
Volg de onderstaande aanwijzingen als in het display een bericht wordt
weergegeven.
Oorzaak/oplossing
HOLD...
Slide HOLD Switch to
Activate.
Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de status HOLD van
de IC-recorder is ingeschakeld om onbedoelde
bewerkingen te voorkomen. Schuif de schakelaar
POWER•HOLD naar het midden om de status HOLD van
de IC-recorder te annuleren ( p. 16).
Low Battery Level
U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in
een map niet verwijderen omdat de batterij bijna leeg is.
Laad de batterij op ( p. 18).
Low Battery
De batterij is leeg. Laad de batterij op ( p. 18).
Low Battery to Update
U kunt de firmware niet bijwerken omdat de batterij bijna
leeg is. Laad de batterij op ( p. 18).
microSD Card Error
Er is een fout opgetreden bij het plaatsen van de microSDkaart in de microSD-kaartsleuf. Plaats de kaart opnieuw in
de sleuf. Als deze fout zich blijft voordoen, moet u de
microSD-kaart vervangen door een nieuwe.
microSD Card Not
Supported
Er is een microSD-kaart geplaatst die niet wordt
ondersteund door de IC-recorder. Zie "Compatibele
microSD-kaarten" ( p. 33).
Read Only microSD Card De geplaatste microSD-kaart is alleen-lezen. U kunt geen
microSD-kaarten gebruiken die alleen-lezen zijn.
microSD Card Locked
De geplaatste microSD-kaart is beveiligd tegen schrijven.
Verwijder deze beveiliging.
Memory Full
De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is
niet toereikend. Wis een aantal bestanden voordat u begint
met opnemen.
File Full
U kunt geen nieuw bestand opnemen als de geselecteerde
map al het maximumaantal bestanden bevat of als het
totale aantal opgeslagen bestanden op de IC-recorder het
maximum heeft bereikt. Wis een aantal bestanden voordat
u begint met opnemen.
Settings are Full
U kunt de naam van een map niet wijzigen omdat deze
naam al bestaat. Selecteer een andere mapnaam.
Track Marks are Full
U kunt geen trackmarkering instellen omdat al het
maximumaantal trackmarkeringen voor een bestand is
ingesteld. Overbodige trackmarkeringen kunt u annuleren
( p. 61).
Vervolg 
Index
Bericht
113
Problemen oplossen
File Damaged
U kunt geen bestanden afspelen of bewerken omdat de
gegevens van het geselecteerde bestand beschadigd zijn.
Built‑In Memory Needs
to be Formatted
De IC-recorder kan niet met de computer worden
ingeschakeld via een USB-verbinding omdat de ICrecorder is geformatteerd via een computer en er geen
exemplaar van het controlebestand is dat nodig is voor de
werking van het apparaat. Formatteer de IC-recorder met
de formatteerfunctie in het menu ( p. 78). Gebruik de
computer niet om de IC-recorder te formatteren.
microSD Card Needs to
be Formatted
De microSD-kaart is met een computer geformatteerd op
een wijze die niet worden ondersteund door de ICrecorder. Formatteer de microSD-kaart met de
formatteerfunctie in het menu ( p. 78).
Process Error
Maak een reservekopie van uw gegevens en formatteer de
IC-recorder via het menu ( p. 78). Als het probleem zich
blijft voordoen, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Stop and Reinsert
microSD Card
Er is tijdens het opnemen of afspelen een microSD-kaart
geplaatst. Verwijder de microSD-kaart en plaats de kaart
weer als de IC-recorder in de stopstand staat.
Set Date&Time
Stel de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen.
No File
De geselecteerde map bevat geen bestanden. Hierdoor kunt
u bijvoorbeeld geen bestand verplaatsen of een alarm
instellen.
No Track Marks
Er zijn geen trackmarkeringen wanneer u probeert een of
meer trackmarkeringen te wissen of een bestand probeert
te splitsen bij alle trackmarkeringsposities.
No microSD Card
Er is geen microSD-kaart in de microSD-kaartsleuf
geplaatst wanneer u de menu's "Select Memory" of "File
Copy" probeert in te stellen.
File Protected
Het geselecteerde bestand is beveiligd of "alleen-lezen".
U kunt het niet wissen. Schakel de beveiliging op de
IC-recorder uit of schakel het kenmerk "Alleen-lezen" voor
het bestand op uw computer uit om het bestand via de
IC-recorder te kunnen bewerken.
Already Set
U hebt een alarm ingesteld om een bestand af te spelen op
een datum en tijd die eerder al waren ingesteld voor een
ander bestand. Wijzig de alarminstelling.
Past Date/Time
U hebt het alarm ingesteld voor een tijdstip dat al is
verstreken. Controleer dit en stel de juiste datum en tijd in
( p. 52).
Vervolg 
Index
Oorzaak/oplossing
Inhoudsopgave
Bericht
114
Problemen oplossen
Unknown Data
Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt
ondersteund door de IC-recorder. De IC-recorder
ondersteunt bestanden met de indeling LPCM(.wav)/MP3
(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a). Zie "Ontwerp en
technische gegevens" ( p. 101) voor meer informatie.
Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde
bestanden af te spelen.
Invalid Operation
U kunt een bestand in de map in het gedeelte voor alleen
afspelen (de categorieën " Music" en " Podcast") niet
splitsen of hieraan een trackmarkering toevoegen.
Als een microSD-kaart een beschadigd gegevensblok bevat,
kunt u geen gegevens naar de kaart schrijven. Vervang de
huidige microSD-kaart door een nieuwe kaart.
De bestandsnaam heeft het maximumaantal tekens
waardoor u het bestand niet kunt splitsen. Geef het bestand
een kortere naam.
De functie "Divide All Track Marks" kan niet worden
gebruikt omdat er een trackmarkering aanwezig is die zich
binnen 0,5 seconde van het splitsingspunt bevindt.
De functie "Divide All Track Marks" kan niet worden
gebruikt omdat er een trackmarkering aanwezig is die zich
binnen 0,5 seconde van het begin of het einde van een
bestand bevindt.
De bestandslengte is minder dan 1 seconde. U kunt
dergelijke korte bestanden niet splitsen.
De functie "Divide at Current Position" kan niet worden
gebruikt op een positie binnen 0,5 seconde van het begin of
het einde van een bestand.
New File
Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de
maximumbestandsgrootte bereikt (2 GB voor een LPCMbestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand
wordt automatisch gesplitst en de opname gaat door met
een nieuw bestand.
Change Folder
Als de map of geen bestanden bevat, worden er geen
mappen weergegeven in het display. Er worden alleen
mappen met bestanden weergegeven.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
U kunt een bestand niet splitsen als er al 199 bestanden in
de geselecteerde map zijn opgenomen of als het totale
aantal opgeslagen bestanden op de IC-recorder het
maximum heeft bereikt. U moet eerst een aantal bestanden
verwijderen.
Same File Name Exists
Er bestaat al een bestand met dezelfde naam in de map
waardoor het bestand niet kan worden gemaakt of de naam
niet kan worden gewijzigd.
Vervolg 
Index
Oorzaak/oplossing
Inhoudsopgave
Bericht
115
Problemen oplossen
Erased Track Marks too
near Divide Point
Als een trackmarkering binnen 0,5 seconde van het
splitsingspunt is ingesteld, wordt de trackmarkering
automatisch gewist.
No operation with
microSD Card
U kunt geen alarm instellen in een bestand dat is
opgeslagen op een microSD-kaart. Stel het geheugen van de
IC-recorder in op "Built-In Memory" ( p. 34).
Check the Volume Level* Het volume van het afspeelgeluid overschrijdt het
opgegeven niveau. Stel het volume in op een lager niveau.
Operation Invalid While
Recording
U kunt het geselecteerde menu-item niet gebruiken tijdens
het opnemen. Stop de opname en start de menubewerking.
Operation Invalid While
Playing
U kunt het geselecteerde menu-item niet gebruiken tijdens
het afspelen. Stop het afspelen en start de menubewerking.
System Error
Er is een andere dan bovengenoemde systeemfout
opgetreden. Druk op de toets RESET om de IC-recorder
opnieuw te starten.
Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op
met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Save Destination Changed De als "Save Destination" opgegeven map bevat al het
maximumaantal bestanden of de map is verwijderd. De
doelmap is gewijzigd in een andere beschikbare map.
* alleen voor de Europese modellen
Index
Oorzaak/oplossing
Inhoudsopgave
Bericht
116
Problemen oplossen
Er gelden enkele systeembeperkingen voor de IC-recorder. De onderstaande
problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder.
Oorzaak/oplossing
U kunt muziekbestanden
niet op volgorde
weergeven of afspelen.
Als u muziekbestanden hebt overgedragen met uw
computer, worden de bestanden vanwege
systeembeperkingen mogelijk niet in dezelfde volgorde
overgedragen. Als u muziekbestanden een voor een
overdraagt van uw computer naar de IC-recorder, kunt u
de muziekbestanden in de volgorde van overdracht
weergeven en afspelen.
Een bestand wordt
automatisch gesplitst.
Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de
maximumbestandsgrootte bereikt (2 GB voor een LPCMbestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Daarom wordt
het bestand automatisch gesplitst.
U kunt geen kleine letters Afhankelijk van de combinatie van de tekens in de naam
opgeven.
van de map die is gemaakt op uw computer, worden de
tekens mogelijk gewijzigd in hoofdletters.
"" wordt in plaats van
Er is een teken gebruikt dat niet kan worden weergegeven
een mapnaam, titel,
op de IC-recorder. Vervang het teken op uw computer door
artiestennaam of
een teken dat wel kan worden weergegeven op de ICbestandsnaam
recorder.
weergegeven.
De resterende
U hebt bij het splitsen van een bestand een bepaalde
opnameduur wordt korter hoeveelheid vrije ruimte nodig voor een gebied voor
als u een bestand splitst.
bestandsbeheer. Hierdoor wordt de resterende
opnameduur korter.
Index
Probleem
Inhoudsopgave
Systeembeperkingen
117
Problemen oplossen
Nuance, het Nuance-logo, Dragon, Dragon NaturallySpeaking en RealSpeak
zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Nuance
Communications Inc., en/of dochterondernemingen in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.
De "Sound Organizer" gebruikt de onderstaande softwaremodules:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain intellectual property rights
of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited
without the appropriate license(s) from Microsoft.
Index
Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en - octrooien zijn in licentie
gegeven door Fraunhofer IIS en Thomson.
en microSDHC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
microSD
Inhoudsopgave
Handelsmerken
118
Aanvullende informatie
A
B
Batterijaanduiding...................... 18, 95
Berichtenlijst................................... 112
Bestanden bewerken........................ 57
Bestanden kopiëren naar uw
computer........................................ 85
C
Categorie...................................... 14, 28
Controleren................................. 37, 50
Cue..................................................... 50
D
De batterij opladen..................... 18, 95
De IC-recorder gebruiken met uw
computer........................................ 79
De IC-recorder op de computer
aansluiten................................. 18, 80
De opname afluisteren..................... 36
Display............................................... 10
DPC (Digital Pitch
Control).............................48, 68, 73
E
Easy Search............................51, 68, 75
Een bestand beveiligen........67, 68, 70
Een bestand kopiëren naar
het andere geheugen.........58, 68, 71
Een bestand selecteren in het venster
voor de stop- of afspeelstand....... 30
G
Gebruiksduur van de batterij........ 103
H
Het geheugen selecteren......34, 68, 76
HOLD.......................................... 13, 16
I
Ingebouwde microfoons.................. 35
Intern geheugen.......................... 34, 81
K
Klok instellen........................22, 69, 77
L
LPCM-bestanden........................... 101
M
Map.........................................28, 65, 81
Menu
Alarm..............................................68, 75
Beep.................................................69, 77
Change File Name.........................68, 71
Change Folder Name....................68, 71
Vervolg 
Index
AAC-LC-bestanden....................... 101
Afspeelsnelheid................................. 48
Afspeelstanden......................49, 68, 75
Afspeeltijd........................................ 103
Afspelen............................................. 44
Alarm.....................................52, 68, 75
Alle bestanden in een map
wissen.................................56, 68, 70
Alle trackmarkeringen
wissen.................................62, 68, 71
Een bestand selecteren via het
menu............................................... 28
Een bestandsnaam
wijzigen..............................66, 68, 71
Een bestand splitsen bij alle
trackmarkeringen.............64, 68, 70
Een bestand splitsen op de
huidige positie...................63, 68, 70
Een bestand verplaatsen......57, 68, 70
Een bestand wissen..............54, 68, 70
Een mapnaam wijzigen........65, 68, 71
Een microSD-kaart plaatsen........... 32
Een trackmarkering
wissen.................................61, 68, 71
Effect......................................46, 68, 74
Energiebesparingsstand.......21, 69, 76
Inhoudsopgave
Index
119
Aanvullende informatie
O
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant.............................................. 9
Display..................................................10
Voorkant................................................. 8
Onderhoud........................................ 97
Opnameduur................................... 103
Opname onderbreken...................... 37
Opnemen........................................... 35
Podcasts....................................... 14, 89
POWER•HOLD.......................... 16, 20
Problemen oplossen....................... 104
R
Resterende opnametijd............10, 116
Ruis..................................................... 97
S
Scene Select-instellingen
wijzigen..............................41, 68, 72
Scèneselectie..........................39, 68, 70
Sound Organizer.............................. 89
Stand-bystand................................... 20
Startmenu..............................15, 26, 68
Systeembeperkingen...................... 116
Systeemvereisten......................... 91, 99
T
Taal instellen.........................25, 69, 77
Technische gegevens........................ 99
Trackmarkering................................ 60
U
USB-geheugen.................................. 88
USB-netspanningsadapter............... 95
V
Volume aanpassen...................... 36, 44
Voorzorgsmaatregelen..................... 97
VOR (Voice Operated
Recording).........................43, 68, 73
W
WMA-bestanden............................ 101
Index
microSD-kaart................32, 34, 81, 98
MP3-bestanden............................... 101
Muziekbestanden kopiëren naar
de IC-recorder............................... 86
P
Inhoudsopgave
Date&Time.....................................69, 77
Divide All Track Marks.................68, 70
Divide at Current Position...........68, 70
DPC(Speed Control).....................68, 73
Easy Search.....................................68, 75
Effect...............................................68, 74
Erase a File......................................68, 70
Erase All Files.................................68, 70
Erase All Track Marks...................68, 71
Erase Track Mark...........................68, 71
File Copy.........................................68, 71
Format.............................................69, 78
Language.........................................69, 77
LCF(Low Cut)................................68, 73
LED..................................................69, 76
Menu-instellingen...............................70
Menubewerkingsstanden....................68
Mic Sensitivity................................68, 73
Move File........................................68, 70
Play Mode.......................................68, 75
Power Saving Mode.......................69, 76
Protect.............................................68, 70
REC Mode......................................68, 72
Save Destination............................68, 72
Scene Edit.......................................68, 72
Scene Select....................................68, 70
Select File........................................68, 70
Select Memory...............................68, 76
System Information.......................69, 78
Time Display..................................69, 77
VOR.................................................68, 73
Download PDF

advertising