Sony | ICD-B600 | Sony ICD-B600 Gebruiksaanwijzing

BAan de slag
BBasishandelingen
Stap 1: De batterijen installeren
De batterijen vervangen
1
IC Recorder
Verschuif het deksel
van de batterijhouder
en klap het open.
De batterijaanduiding in het
display geeft de staat van de
batterijen aan.
Wanneer "
" knippert moet u
de batterijen vervangen door
nieuwe.
Wanneer "
" knippert zijn de
batterijen leeg en werkt het toestel
niet meer.
Levensduur batterijen*(bij
continu gebruik)
In de HQ-stand
Opnemen:
Ongeveer 11 uur
Weergave**:
Ongeveer 7,5 uur
Berichten opnemen
Wanneer u tijdens de opname met
bijvoorbeeld uw vinger tegen het
toestel wrijft, kan er ruis worden
opgenomen.
Voorbeeld:
Maximale opnameduur
Bericht 1 Bericht 2
2
Gebruiksaanwijzing
ICD-B600
2008 Sony Corporation
Plaats twee LR03alkalinebatterijen
(AAA-formaat) met de
juiste polariteit en
sluit het deksel.
Printed in China
Plaats beide batterijen
eerst met de – polen.
Voor klanten in Europa
Verhelpen van storingen
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Controleer eerst het volgende alvorens de hulp
van een technicus in te roepen. Indien het
probleem hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg
dan de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt
gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese Unie
en andere Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze
af te voeren, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op
een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch
en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar
het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij bij
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product of batterij, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Mededeling voor de klant:
de volgende informatie is
uitsluitend van toepassing op
apparatuur verkocht in landen
waar EU-richtlijnen gelden.
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7- 1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u
graag naar de adressen in de afzonderlijke
service/garantie documenten.
Het toestel werkt niet.
• De batterijen zijn verkeerd geplaatst.
• De batterijen zijn bijna leeg.
• De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD
schakelaar. (Wanneer u op een toets drukt, knippert
"HOLD" 3 seconden.)
De luidspreker produceert geen geluid.
• De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.
• Het volume staat uit.
"FULL" verschijnt en u kunt niet
beginnen met opnemen.
• Het geheugen is vol. Wis enkele berichten.
• De gekozen map bevat 99 berichten. Kies een
andere map of wis enkele berichten.
Ruis is hoorbaar.
• Tijdens het opnemen werd over het toestel
gewreven of gekrast, bijvoorbeeld met een vinger,
wat hoorbaar kan zijn in de opname.
• Tijdens het opnemen of afspelen stond het toestel te
dicht bij een wisselstroombron, een
fluorescentielamp of een mobiele telefoon.
• De stekker van de aangesloten microfoon is vuil.
Reinig de stekker.
• De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon is
vuil. Maak de stekker schoon.
Opnameniveau te laag.
• Stel met het menu de microfoongevoeligheid in op
"H" (hoog).
De opname wordt onderbroken.
• De geavanceerde VOR functie is ingeschakeld. Stel
VOR in op "OFF".
Maak het deksel van de batterijhouder
vast indien het is losgekomen, zoals de
afbeelding laat zien.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst
batterijen plaatst of wanneer u de batterijen vervangt door
nieuwe. Zie stap 2 tot 3 onder "Stap 2: De klok instellen" om
datum en tijd in te stellen.
Ongeveer 22 uur
Weergave**:
Ongeveer 11 uur
* Met LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) van Sony
**Bij afspelen via de interne
luidspreker met een gemiddeld
volumeniveau
De batterij kan minder lang
meegaan afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen
met dit toestel.
• Als u de batterijen vervangt door
nieuwe, wordt het
klokinsteldisplay weergegeven. U
moet dan de datum en tijd
opnieuw instellen. Opgenomen
berichten en de alarminstelling
blijven echter behouden.
• Vervang altijd beide batterijen
door nieuwe.
• Laad geen droge batterijen op.
• Wanneer u het toestel gedurende
lange tijd niet gebruikt, verwijder
dan de batterijen om beschadiging
door batterijlekkage en corrosie te
vermijden.
• Het toestel heeft toegang tot
gegevens als "ACCESS" in het
display wordt weergegeven. Als
dit het geval is, moet u de
batterijen niet verwijderen. Doet u
dit wel, dan kunnen de gegevens
worden beschadigd.
Opmerking
1
Selecteer de
opnamestand.
Zie "De opnamestand wijzigen" op de achterzijde
voor meer informatie.
2
3
Kies de map.
Zie "De map selecteren" voor meer informatie.
Start de opname.
1 Druk op
zXREC.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u de batterijen
vervangt door nieuwe. In dit geval volgt u de procedure vanaf stap 2.
Verwijder de folie van het display voordat u de IC-recorder gebruikt.
1
Geef het klokinsteldisplay weer.
1 Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt
weergegeven in het
display.
De menustand van het
toestel wordt geactiveerd.
2 Druk op – . of >+
om "SET DATE" weer te
geven.
3 Druk op NxPLAY/ENTER.
De cijfers voor het jaar
knipperen.
"--Y--M--D" of "--:--" verschijnt.
2
Stel de datum in.
1 Druk op – . of >+ om
de cijfers voor het jaar te
kiezen.
• U kunt een bericht niet splitsen in een map die 99
berichten bevat.
• Als u berichten vaker splitst, wordt het wellicht
onmogelijk om berichten te splitsen.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de
laatste seconde van het bericht.
De maximale opnameduur kan niet
worden benut.
• Als u berichten opneemt in een combinatie van de
HQ-, SP- en LP-stand, varieert de opnameduur van
de maximumopnameduur in de HQ-stand tot de
maximumopnameduur in de LP-stand.
• U kunt geen opnamen meer maken als in elke map
99 berichten zijn opgenomen.
• Wegens de beperkingen van het ICopnamesysteem, neemt dit toestel op in de
minimale opname-eenheid. Als de lengte van elk
bericht niet kan worden gedeeld door de minimale
opname-eenheid, kan de resterende opnameduur
meer afnemen dan de totale lengte van de
berichten.
2 Druk op NxPLAY/ENTER.
De cijfers voor de maand
knipperen.
3 Stel achtereenvolgens
maand en dag in, en druk
dan op NxPLAY/ENTER.
De cijfers voor het uur
knipperen.
Het duurt langer voordat het toestel
wordt gestart.
• Als u berichten te vaak splitst terwijl het toestel de
berichten opneemt, kan het gebeuren dat de
uitvoeringsaanduiding blijft knipperen en dat u het
toestel gedurende een bepaalde tijd niet kunt
gebruiken. Dit is normaal en duidt niet op een
storing. Wacht tot de uitvoeringsaanduiding
uitgaat.
Uitvoeringsaanduiding
(licht rood op tijdens het
opnemen.)
Opnamestand
* Het display gekozen
met de DISPLAY/
MENU toets verschijnt.
Teller*
Aanduiding voor
restgeheugen
U hoeft zXREC niet ingedrukt te houden tijdens het opnemen.
4
Stop de opname.
NxPLAY/ENTER
1 Tip
Geef "08Y" weer om de datum in te stellen op het jaar 2008.
Druk op x(stoppen).
Het toestel stopt aan het
begin van de huidige
opname.
–.
(controleren)
Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map
verandert, neemt u de volgende keer op in dezelfde map.
Om
Doe dit
de opname tijdelijk
te onderbreken*
Druk op zXREC.
In de opnamepauzestand knippert de
uitvoeringsaanduiding rood en
knippert "PAUSE" in het display.
de pauzestand te
verlaten en de opname
te hervatten
Druk op zXREC.
De opname wordt vanaf dat punt
hervat. (Druk op x(stoppen) om te
stoppen met opnemen nadat de
opname tijdelijk werd onderbroken.)
de huidige opname
te beluisteren
Druk op x(stoppen) om de opname te
stoppen en druk vervolgens op
NxPLAY/ENTER.
de huidige opname
meteen te beluisteren
Druk op NxPLAY/ENTER tijdens
de opname.
• De klok is niet ingesteld.
U kunt een bericht niet splitsen.
2 Spreek in de
ingebouwde
microfoon.
Huidig berichtnummer
achteruit te zoeken tijdens Houd – . ingedrukt tijdens de
het opnemen (controleren) opname of in de opnamepauzestand.
De opnamestand wordt beëindigd en
het controleren van de huidige
opname wordt gestart. Het afspelen
wordt vanaf dat punt gestart zodra u
de toets loslaat.
de microfoongevoeligheid U kunt de microfoongevoeligheid
te kiezen
selecteren met het menu. Zie "De
microfoongevoeligheid selecteren"
voor meer informatie.
H (hoog): voor opname in een stille
en/of grote ruimte.
L (laag): voor dicteren of opname in
een luidruchtige omgeving.
* Ongeveer 1 uur nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt
de opnamepauzestand automatisch verlaten en schakelt het toestel
over naar de stopstand.
3
2 Druk op NxPLAY/ENTER.
De cijfers voor de minuten
knipperen.
Het toestel werkt niet naar behoren.
• Verwijder de batterijen en plaats deze terug.
Merk op dat opgenomen berichten bij onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden kunnen worden gewist.
De map selecteren
3 Stel de minuten in.
4 Druk op NxPLAY/ENTER
wanneer het tijdsignaal
weerklinkt.
"SET DATE" verschijnt
weer in het display.
5 Druk op de x(stoppen)
toets om de menustand
te verlaten.
Als het toestel meer dan 3
seconden niet wordt
gebruikt in de stopstand,
wordt de huidige tijd in het
display weergegeven.
1 Tips
• Dit toestel heeft geen aan/uit-schakelaar. Het display is altijd zichtbaar.
• U kunt via het menu een 12-uurs weergave selecteren. Voor het instellen van een 12-uurs weergave, selecteert
u "12H" in het "HOUR"-menu. In dat geval zal "AM12:00" verschijnen in stap 2-3.
1
Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/
MENU tot "MODE" wordt weergegeven in
het display.
2
Druk op – . of > + om "FOLDER" te
selecteren en druk op NxPLAY/ENTER.
3
Druk op – . of > + om de gewenste
map te selecteren en druk op NxPLAY/
ENTER.
4
Druk op x(stoppen) om de menustand te
sluiten.
Huidige map
Stroombron
Schuif de HOLD-schakelaar in de stopstand in de richting van de pijl om
de stroom uit te schakelen.
Schuif de HOLD-schakelaar in de stopstand in tegengestelde richting van
de pijl om de stroom in te schakelen, en druk vervolgens op een
willekeurige toets.
ICD-B600 NL U/CA/CE7/E 3-295-266-52 (1)
De maximale opnameduur voor
alle mappen is als volgt. U kunt
berichten met de maximale
opnameduur opnemen in één
map.
HQ*
61 u. 10 min.
SP**
163 u. 10 min.
LP***
301 u. 35 min.
(u.: uren/min.: minuten)
* HQ: stand voor hoge kwaliteit
(monogeluid)
** SP: opnamestand Standard Play
(monogeluid)
*** LP: opnamestand Long Play
(monogeluid)
• Als u wilt opnemen met betere
geluidskwaliteit, selecteert u de
stand HQ. Zie "De opnamestand
wijzigen" op de achterzijde als u de
opnamestand wilt wijzigen.
• Voordat u een lange opname
maakt, moet u de
batterijaanduiding controleren.
• De maximale opnameduur en het
aantal berichten dat u kunt maken,
verschilt afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
• Wanneer u berichten opneemt in
een combinatie van de standen
HQ, SP en LP, ligt de maximale
opnameduur tussen de maximale
opnameduur in de stand HQ en
die in de stand LP.
• Wegens de beperkingen van het
IC-opnamesysteem neemt dit
toestel altijd minimaal ongeveer 2
seconden op (de minimale
opname-eenheid). Hierdoor
kunnen de volgende problemen
optreden:
– Wanneer een bericht korter is
dan de minimale opnameeenheid, wordt het toch geteld
als ongeveer 2 seconden, zodat
de resterende opnameduur met
meer dan de effectieve duur van
het bericht afneemt.
– Wanneer het bericht langer is
dan de minimale opnameeenheid, neemt de resterende
opnameduur af met meer dan de
effectieve duur van het bericht
als de duur niet helemaal
deelbaar is door de minimale
opname-eenheid.
– De som van het cijfer op de teller
(verstreken opnameduur) en de
resterende opnameduur kan
kleiner zijn dan de maximale
opnameduur van het toestel.
Aanduiding voor
restgeheugen
Tijdens het opnemen vermindert
de aanduiding voor restgeheugen
segment per segment.
2
Druk op – . of > + om "SENS" te
selecteren en druk op NxPLAY/ENTER.
3
Druk op – . of > + om "H" (hoge
gevoeligheid) of "L" (lage gevoeligheid) te
selecteren en druk op NxPLAY/ENTER.
4
Druk op x(stoppen) om de menustand te
sluiten.
ICD-B600 NL U/CA/CE7/E 3-295-266-52 (1)
Berichten afspelen
Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen.
Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.
1
2
Kies de map.
Zie "De map selecteren" voor meer informatie.
Kies het
berichtnummer.
Druk op – . of >+ om het gewenste
berichtnummer te tonen.
– .: voor een lager berichtnummer
>+: voor een hoger berichtnummer
Aantal berichten in
een map
Teller*
* Het display gekozen met de DISPLAY/MENU toets (zie achterkant)
verschijnt.
3
Start de weergave.
1 Druk op NxPLAY/ENTER.
i (hoofdtelefoon)
aansluiting
Uitvoeringsaanduiding
(licht groen op tijdens
de weergave.)
2 Regel het volume
met de VOL
regelaar.
Knippert
Wanneer de resterende
opnameduur nog 5 minuten
bedraagt, knippert het laatste
segment. Als de stand voor de
resterende opnameduur is
geselecteerd, knipperen
"REMAIN" en de tellerweergave
wanneer de resterende tijd nog 1
minuut bedraagt. Wis eerst enkele
berichten alvorens door te gaan
met opnemen.
Opmerkingen
• Indien u op zXREC drukt
wanneer het geheugen vol is,
knippert "FULL" en weerklinkt er
een alarmsignaal. Wis enkele
berichten alvorens u weer begint
op te nemen.
• Indien u op zXREC drukt nadat u
99 berichten hebt opgenomen,
knippert "FULL" en weerklinkt er
een alarmsignaal. Kies een andere
map of wis enkele berichten.
Opname automatisch
laten starten bij geluid
— Geavanceerde VOR
functie
De opname stopt zodra er geen
geluid wordt waargenomen.
("VOR PAUSE" knippert in het
display.)
Opmerking
De VOR functie wordt beïnvloed
door omgevingsgeluid.Stel met het
menu de microfoongevoeligheid in
op "H" (hoog) of "L" (laag). Stel VOR
in op "OFF" als u niet tevreden bent
met de kwaliteit van de opname na
het wijzigen van de
microfoongevoeligheid of als u
belangrijke opnamen moet maken.
Teller (of de gekozen
weergavestand)
Een bericht herhaaldelijk
afspelen — Repeat Play
Druk NxPLAY/ENTER tijdens
de weergave langer dan 1 seconde
in.
" " verschijnt en het gekozen
bericht wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Druk nogmaals op NxPLAY/
ENTER om de normale weergave
te hervatten. Druk op x(stoppen)
om de weergave te stoppen.
Alle berichten in een map
continu afspelen
— Continuous Play
U kunt de continuweergavestand
kiezen met "CONT" in het menu.
Wanneer u "CONT" op "ON" zet,
kunt u alle berichten in een map
na elkaar afspelen.
Vooruit/achteruit zoeken
tijdens de weergave
(zoeken/controleren)
Gekozen berichtnummer
Het geheugen
is bijna vol.
Als VOR (Voice Operated
Recording) is ingesteld op "ON" in
het menu, start de opname
wanneer de recorder geluid
waarneemt. ("VOR" wordt
weergegeven in het display.)
Stel de tijd in.
1 Druk op – . of >+ om de
cijfers voor het uur te kiezen.
Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/
MENU tot "MODE" wordt weergegeven in
het display.
Opmerkingen
Stap 2: De klok instellen
• Dit toestel regelt automatisch het opnameniveau
tijdens vergaderingen e.d. en is niet geschikt voor
het opnemen van muziek.
• De datum en de tijd van de opname worden niet
weergegeven als u het bericht hebt opgenomen
terwijl de klok niet was ingesteld.
Blanco stuk
Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterijaanduiding alvorens
een lange opname te maken.
zXREC
Opnameniveau onstabiel (bij het
opnemen van muziek, enz.).
"--Y--M--D" of " --:--" verschijnt in het
REC DATE display.
Nieuw opgenomen bericht
1
Opmerking bij de opname
U kunt maximaal 99 berichten opnemen in elk van de vier
mappen (A, B, C en D). Een nieuw opgenomen bericht wordt
automatisch achter het laatst opgenomen bericht geplaatst, zodat
u snel kunt beginnen met opnemen zonder eerst het einde van de
laatste opname te moeten zoeken.
In de SP en LP-standen
Opnemen:
De microfoongevoeligheid
selecteren
x(stoppen)
Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin
van het volgende bericht. Wanneer de continu-weergavefunctie
op "ON" staat (zie achterkant), stopt het toestel nadat alle
berichten in een map zijn afgespeeld.
Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het
toestel bij het begin van het laatste bericht.
Alleen luisteren
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet bijgeleverd) aan op de
i (hoofdtelefoon) aansluiting. De ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld. Wrijf de hoofdtelefoonstekker schoon
wanneer er ruis hoorbaar is.
Bijkomende handelingen
Om
Doe dit
te stoppen in de huidige
positie
Druk op NxPLAY/ENTER of
x(stoppen).
Om de weergave vanaf dat punt te
hervatten, drukt u nogmaals op
NxPLAY/ENTER.
naar het begin te gaan
van het huidige bericht
Druk eenmaal op – ..
naar het volgende
bericht te gaan
Druk eenmaal op >+.
naar vorige berichten
te gaan/naar de volgende
berichten te gaan
Druk herhaaldelijk op – .of
>+. (Houd de toets in de
stopstand ingedrukt om berichten
te blijven overslaan.)
Om vooruit te zoeken, houdt u
>+ ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Om achteruit te zoeken, houdt u
– . ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Wanneer u >+ of – .
ingedrukt houdt, gaat het toestel
sneller zoeken.
Tijdens de eerste 10 seconden van
cue/review is het weergavegeluid
versneld hoorbaar. Bij het zoeken
met hogere snelheid is het
weergavegeluid niet hoorbaar.
Tijdens cue/review is de teller
zichtbaar, ongeacht de
weergavestand.
1 Tip
Bij snelle weergave aan het eind van
het laatste bericht, knippert "END" 5
seconden. (Het weergavegeluid is
niet hoorbaar.) Wanneer u – .
ingedrukt houdt terwijl "END"
knippert, worden de berichten snel
afgespeeld en wordt normale
weergave hervat wanneer u de toets
loslaat.
Wanneer "END" stopt met knipperen
en de uitvoeringsaanduiding uitgaat,
stopt het toestel bij het begin van het
volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht te lang is
en u de weergave later in het bericht
wilt starten, houdt u >+ ingedrukt
om het bericht volledig af te spelen
en drukt u op – . terwijl "END"
knippert om terug te gaan naar het
gewenste punt.
(Voor andere berichten dan het
laatste, gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u
achteruit tot het gewenste punt is
bereikt.)
BVerschillende manieren
van opnemen
Berichten wissen
Berichten afzonderlijk wissen
Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden ze
hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
Bericht 3 wissen
Na het wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Een opname toevoegen
aan een eerder
opgenomen bericht
U kunt een opname toevoegen aan het bericht
dat wordt afgespeeld.
De toegevoegde opname wordt achter het
huidige bericht geplaatst en beschouwd als
onderdeel van het bericht.
Tijdens de weergave van Bericht 3
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 4
Resterende berichten worden hernummerd.
1 Druk op ERASE terwijl u het bericht afspeelt dat u wilt wissen
of houd ERASE langer dan 1 seconde ingedrukt in de stopstand.
Er weerklinkt een pieptoon en het berichtnummer en "ERASE"
knipperen terwijl het hele bericht 10 keer wordt afgespeeld.
2 Druk op ERASE terwijl het bericht wordt afgespeeld.
Het bericht wordt gewist en de resterende berichten worden
hernummerd. (Indien u bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4
hernummerd als Bericht 3. Na het wissen stopt het toestel aan het begin
van het volgende bericht.)
Na het toevoegen van een opname
Bericht 3
Bericht 4
Afspraak op 1
december om 2 uur.
Toegevoegde
opname
in vergaderzaal A
1
Druk tijdens het afspelen
langer dan 1 seconde op
zXREC.
De "REC" aanduiding
verschijnt en "ADD" knippert
3 seconden in het display.
De uitvoeringsaanduiding
wordt rood.
De nieuwe opname wordt
toegevoegd aan het einde
van het huidige bericht.
Wissen annuleren.
Druk op x(stoppen) voor stap 2.
Andere berichten wissen
Herhaal stap 1 en 2.
Een bericht gedeeltelijk wissen
Splits eerst het bericht en volg daarna de procedure om het bericht te verwijderen.
2
Druk op x(stoppen) om de opname
te stoppen.
Opmerkingen
Alle berichten in een map wissen
b.v.
Map A
Map B
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3 Blanco ruimte
Blanco ruimte
1 Gebruik DISPLAY/MENU
om de map te selecteren
die u wilt wissen.
(Zie "De map selecteren" op
de voorzijde voor meer
informatie.)
• U kunt geen opname toevoegen of overschrijven
als er onvoldoende geheugen beschikbaar is.
• Het toegevoegde of overschreven gedeelte van
een bericht wordt in dezelfde opnamestand (HQ,
SP of LP) opgenomen.
U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen
of afspelen. Het bericht wordt in tweeën
gesplitst en het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd aan het gesplitste bericht. Als u een
bericht splitst, kunt u eenvoudig het punt
terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken
van lange opnamen, zoals een vergadering. U
kunt berichten splitsen tot het totaalaantal
berichten in de map 99 is.
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3
3 Druk op ERASE terwijl het
display knippert.
Opnemen met een externe
microfoon of andere
apparatuur
1
Sluit een microfoon met
stekkervoeding of andere apparatuur
aan op de (microfoon) aansluiting.
Bij het opnemen met een externe
microfoon
2
• Als u op DIVIDE drukt tijdens
het opnemen:
Het nieuwe berichtnummer
wordt toegevoegd op het punt
waar u op de toets hebt gedrukt
en het nieuwe berichtnummer
en "DIVIDE" knipperen 3
seconden. Het bericht wordt in
tweeën gesplitst, maar de
berichten worden zonder
onderbreking opgenomen.
Bericht 1
Een bericht wordt gesplitst.
De opname gaat door
1 Tip
U kunt een bericht splitsen in de
opnamepauzestand.
• Als u op DIVIDE drukt tijdens
het afspelen:
Het bericht wordt in tweeën
gesplitst op het punt waar u op
de toets hebt gedrukt en het
nieuwe berichtnummer en
"DIVIDE" knipperen 3
seconden. De berichtnummers
van de volgende berichten
worden met één verhoogd.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Externe
microfoon
(niet bijgeleverd)
(microfoon)
Druk op x(stoppen) voor stap 3.
Wanneer een externe microfoon is aangesloten,
wordt de ingebouwde microfoon automatisch
uitgeschakeld. Wanneer een microfoon met
stekkervoeding is aangesloten, wordt de
microfoon automatisch gevoed door de IC
recorder.
Opnemen van andere apparatuur
Audiokabel met verzwakker
(niet bijgeleverd)
i (hoofdtelefoon) aansluiting
Opmerking
"ALARM OFF (of ON)" verschijnt niet en
het alarm kan niet worden ingesteld
wanneer de klok niet is ingesteld of de
gekozen map geen bericht bevat.
3 Druk op NxPLAY/
ENTER.
"OFF" begint te knipperen.
Bericht 3
4 Druk op – . of > +
om "ON" te selecteren.
"ON" gaat knipperen.
Bericht 4
De berichtnummers lopen op.
Het gesplitste bericht afspelen
Druk op – . of >+ om het berichtnummer
weer te geven omdat de gesplitste berichten
afzonderlijke berichtnummers hebben.
5 Druk op NxPLAY/
ENTER.
"DATE" knippert in het
display.
1Gesplitste berichten doorlopend afspelen
Selecteer "ON" bij "CONT" in het menu zoals wordt
beschreven in "Alle berichten in een map continu
afspelen".
3
• Als er 99 berichten zijn opgenomen in een map,
kunt u geen berichten splitsen. In dit geval moet
u het aantal berichten verminderen tot 98 of
minder door onnodige berichten te verwijderen
of bepaalde berichten naar een andere map te
verplaatsen voordat u een bericht splitst.
• Als u een bericht splitst met een alarminstelling,
blijft de instelling alleen van kracht voor het
eerste deel van het gesplitste bericht.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de
laatste seconde.
• Als u regelmatig een bericht splitst, wordt het
wellicht onmogelijk om een bericht te splitsen.
• Als een bericht eenmaal is gesplitst, kunt u de
gesplitste berichten niet samenvoegen met de IC
Recorder.
• Als u berichten te vaak splitst terwijl het toestel
de berichten opneemt, dan kan het volgende
gebeuren: De uitvoeringsaanduiding blijft
knipperen en u kunt het toestel gedurende een
bepaalde tijd niet gebruikent is normaal en duidt
niet op een storing. Wacht tot de
uitvoeringsaanduiding uitgaat.
1 Druk op NxPLAY/
ENTER terwijl "DATE"
knippert.
De jaarcijfers knipperen.
2 Druk op – . of > +
om de jaarcijfers te
selecteren en druk op
NxPLAY/ENTER.
De maandcijfers
knipperen.
3 Druk op – . of >+
om de maandcijfers te
kiezen en druk op
NxPLAY/ENTER.
De dagcijfers knipperen.
ministekker
(mono)
DISPLAY/MENU
DIVIDE
x(stoppen)
zXREC (opnemen)
– .(review/snel terugspoelen)/
>+ (cue/snel vooruitspoelen)
Luidspreker
VOL (volume) regelaar*
EAR, EARPHONE,
v of REC OUT
ministekker
(stereo of mono)
(microfoon)
HOLD
Cassetterecorder,TV,
radio, enz.
NxPLAY/ENTER**
* Naast de regelaar bevindt zich een
voelstip om aan te geven in welke
richting u het volume verhoogt.
**De toets is voorzien van een
voelstip.
Volg de stappen onder "Berichten
opnemen" om berichten op te nemen.
Opname automatisch laten
starten bij geluid
— Geavanceerde VOR
functie
Batterijhouder
VOR ON:
Haak voor draaglus
(niet bijgeleverd)
Display
Mapaanduiding
Microfoongevoeligheid
Alarmaanduiding
Geselecteerd berichtnummer
REC DATE (opnamedatum)
aanduiding
REMAIN aanduiding
Aanduiding voor restgeheugen
Batterijaanduiding
VOR OFF:
Aanduiding voor opnamestand
REC (opname) aanduiding
1
Repeat Play aanduiding
Aantal berichten in een
map/menuaanduiding/
teller/aanduiding voor
resterende tijd/aanduiding
voor opnamedatum/
aanduiding voor huidige
tijd/berichten
Druk op – . of >+
om de dag van de week te
kiezen.
U kunt opgenomen berichten verplaatsen naar
een andere map.
1
Opmerkingen
• Controleer of de stekkers stevig vastzitten.
• Wij raden u aan een proefopname te maken om
de aansluitingen en de volumeregeling te
controleren.
• Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sonyapparatuur, moet u de betreffende
gebruiksaanwijzing raadplegen.
Achterkant
Om eenmaal per week af te
spelen
Berichten verplaatsen naar
een andere map — Move
functie
Om elke dag op
hetzelfde tijdstip af te
spelen
Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar
map C
2
2
3
de VOR (Voice Operated
Recording) functie is ingeschakeld.
De opname wordt gestart als het
toestel geluid waarneemt en stopt
als er geen geluid wordt
waargenomen. In de periode dat er
geen geluid wordt waargenomen,
wordt er niet opgenomen.
de VOR functie is uitgeschakeld.
Standaardopname is geselecteerd.
Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt
weergegeven in het
display.
Druk op – . of >+
om "VOR" weer te geven
en druk op NxPLAY/
ENTER.
Druk op x(stoppen) terwijl het alarmsignaal
weerklinkt. U kunt zelfs stoppen wanneer de
HOLD functie is ingeschakeld.
Opmerkingen
• U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet
gelijk hebt gezet of als het gekozen bestand geen
bericht bevat (het toestel schakelt niet over naar
de alarm-instelstand wanneer u op DISPLAY/
MENU drukt in stap 2).
• Als u het alarm probeert in te stellen om een
bericht af te spelen op een reeds ingesteld tijdstip,
verschijnt "PRE SET" om nieuwe instellingen te
voorkomen.
• Als u het alarm wilt instellen op een tijdstip vóór
de huidige tijd, wordt "BACK-D" weergegeven in
het display en kunt u het alarm niet instellen.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het
afspelen van een ander bericht met alarm, stopt
het afspelen en wordt het nieuwe bericht
afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het
opnemen, weerklinkt het alarmsignaal
gedurende 10 seconden na het einde van de
opname en begint het afspelen. "," knippert
wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
• Als er tijdens het opnemen meer dan één
alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen het eerste
bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in
de menustand, weerklinkt het alarmsignaal en
wordt de menustand verlaten.
• Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip
hebt ingesteld wist, wordt de alarminstelling
geannuleerd.
• Als u een bericht splitst waarvoor een alarm is
ingesteld, stopt het afspelen op het punt waar u
het bericht hebt gesplitst.
• U kunt het afspeelvolume regelen met de VOL
regelaar.
• Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen,
weerklinkt het alarm gedurende 10 seconden na
het wissen en start de weergave.
• Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de
alarminstelling niet geannuleerd. Zie hieronder
om de alarminstelling te annuleren.
1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt
ingesteld en druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU om de menustand te
openen.
2 Druk op – . of > + om "ALARM ON"
te selecteren.
3 Druk op NxPLAY/ENTER tot "ON" gaat
knipperen.
4 De alarminstelling annuleren: druk op
– . of >+ tot "OFF" gaat knipperen en
druk op NxPLAY/ENTER.
De alarminstelling wijzigen: druk op
NxPLAY/ENTER. Als de alarmdatum
wordt weergegeven, voert u stap 3 tot en met
6 uit van "Berichten op een bepaald tijdstip
afspelen met alarm" om de alarminstelling te
wijzigen.
5 Druk op x(stoppen) om de menustand te
verlaten.
3
Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt
weergegeven in het
display.
Druk op – . of >+
om "DAILY" te kiezen.
4
Schuif de HOLD schakelaar naar ON. "HOLD"
wordt 3 seconden weergegeven. Hiermee
wordt aangegeven dat alle functies van de
toetsen zijn vergrendeld.
Als de HOLD functie wordt geactiveerd in de
stopstand, wordt het display uitgeschakeld
nadat "HOLD" is weergegeven.
HOLD
De HOLD functie annuleren
Schuif de HOLD schakelaar naar OFF.
5
5
Stel de alarmtijd in.
2 Druk op – . of >+
om de minuutcijfers te
kiezen en druk op
NxPLAY/ENTER.
"B-PLAY" wordt
weergegeven.
6
Druk op NxPLAY/ENTER.
U kunt de weergavestand selecteren voor de
stop-, opname- en weergavestand.
Bij elke druk op DISPLAY/MENU verandert de
weergavestand zoals hieronder afgebeeld:
1 Weergave van de huidige tijd
Als u het toestel langer dan 3
seconden in de stopstand laat
staan, verschijnt de huidige tijd
in het display, ongeacht de
geselecteerde weergavestand.
Teller:
B Verstreken weergave-/
opnameduur van een
bericht
m
Stel het alarmsignaal in.
Resterende tijd
(REMAIN):
In de afspeelstand: de
resterende tijd van één
bericht. In de stop- en
opnamestand: de
resterende opnameduur.
m
7
Opnamedatum (REC
DATE)*:
De datum waarop het
huidige bericht is
opgenomen.
Druk op x(stoppen) om de
menustand te verlaten.
m
Druk op – . of >+
om "ON" of "OFF" te
selecteren en druk op
NxPLAY/ENTER.
Druk op x(stoppen) voor stap 5.
Opnametijd (REC
DATE)**:
De tijd waarop het
huidige bericht is
opgenomen.
Opmerking
"," verschijnt wanneer het bericht met de
alarminstelling wordt gekozen.
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het
alarmsignaal ongeveer 10 seconden en wordt
het gekozen bericht afgespeeld.
Tijdens het afspelen knippert "ALARM" in het
display.
Na de weergave stopt het toestel automatisch
aan het begin van dat bericht.
* Als de klok niet is ingesteld, wordt "--Y--M--D"
weergegeven.
**Als de klok niet is ingesteld, wordt "--:--"
weergegeven.
Hetzelfde bericht nogmaals
beluisteren
Druk op NxPLAY/ENTER. Het bericht wordt
weer vanaf het begin afgespeeld.
ICD-B600 NL U/CA/CE7/E 3-295-266-52 (1)
ICD-B600 NL U/CA/CE7/E 3-295-266-52 (1)
Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt
weergegeven in het
display.
Druk op – . of >+
om "BEEP ON (of OFF)"
weer te geven en druk op
NxPLAY/ENTER.
"ON (of OFF)" knippert.
3
Druk op – . of >+
om "ON" of "OFF" te
kiezen en druk op
NxPLAY/ENTER.
De instelling is voltooid.
4
Druk op x(stoppen) om de
menustand te verlaten.
De opnamestand wijzigen
HQ: u kunt opnemen met hoge
geluidskwaliteit (monogeluid).
SP: u kunt opnemen met beter geluid
(monogeluid).
LP: u kunt langer opnemen (monogeluid).
1
Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt
weergegeven in het
display.
2
Controleer of "MODE"
wordt weergegeven en
druk op NxPLAY/ENTER.
"HQ (of SP, LP)" knippert.
3
Druk op – . of >+
om "HQ", "SP" of "LP" te
selecteren en druk op
NxPLAY/ENTER.
De instelling is nu voltooid.
4
Druk op x(stoppen) om de
menustand te sluiten.
De instelling wordt actief en
het normale scherm wordt
weergegeven.
Als het toestel meer dan 3
seconden niet wordt gebruikt,
wordt de huidige tijd en de
geselecteerde opnamestand in
het display weergegeven.
Alle berichten in een map
continu afspelen
CONT ON:
u kunt alle berichten in een map
continu afspelen.
CONT OFF: de weergave stopt aan het eind
van elk bericht.
1
Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
"MODE" wordt
weergegeven in het
display.
2
Druk op – . of >+
om "CONT" weer te geven
en druk op NxPLAY/
ENTER.
"OFF (of ON)" knippert.
3
1 Tip
Het verplaatsen van berichten
annuleren
Druk op x(stoppen) om de
menustand te sluiten.
2
U kunt de alarmweergave stoppen, ook al is de
HOLD functie geactiveerd. Om het alarm of de
weergave te stoppen, drukt u op x(stoppen).
2 Druk op NxPLAY/
ENTER.
"ALARM ON" wordt
weergegeven.
Druk op x(stoppen) om de
menustand te sluiten.
Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar een
andere map gekopieerd. Wanneer u een bericht
naar een andere map verplaatst, wordt het in de
vorige map gewist.
1
Opmerking
1 Druk op – . of > +
om het alarmsignaal te
selecteren. U kunt
kiezen uit "B-PLAY" (het
afspelen starten na het
alarmsignaal) of "BONLY" (alleen het
alarmsignaal).
Het bericht wordt naar de
doelmap verplaatst.
6
Voeding
• Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V
gelijkstroom. Gebruik twee LR03alkalinebatterijen (AAA-formaat).
een pieptoon weerklinkt ter
bevestiging van een handeling.
BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon,
behalve voor het alarm en de
timer.
Druk op NxPLAY/ENTER.
1 Druk op – . of >+
om de uurcijfers te
kiezen en druk op
NxPLAY/ENTER.
De minuutcijfers
knipperen.
Druk op – . of > +
om "MOVE" te selecteren
en druk op NxPLAY/
ENTER.
Druk op – . of > +
om de map te selecteren
waarnaar u het bericht
wilt verplaatsen (C in dit
geval).
BEEP ON:
Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd
tijdens de opname, annuleer dan eerst de HOLD
functie voor u de opname beëindigt.
De uurcijfers knipperen.
De aanduiding voor de
doelmap knippert.
4
Voorzorgsmaatregelen
Toevallige bediening
voorkomen — HOLD
functie
Weergavestand selecteren
2
De pieptoon uitschakelen
De alarminstelling annuleren of
wijzigen
"OFF" (of "ON") knippert.
De instelling is nu voltooid.
4
Selecteer het bericht dat u
wilt verplaatsen terwijl
het toestel is gestopt.
De alarminstelling annuleren voor
het afspelen begint
4 Druk op – . of >+
om de dagcijfers te
kiezen.
Uitvoeringsaanduiding
ERASE
Stel de alarmdatum in.
Voor weergave op een bepaalde
datum
(het bericht wordt elk jaar op dezelfde dag
en hetzelfde tijdstip afgespeeld tot het
wordt gewist)
(microfoon) aansluiting
Display
Schakel over naar
alarminstelling.
2 Druk op – . of > +
om "ALARM OFF" te
selecteren.
(Als het alarm al is
ingesteld op het
geselecteerde bericht,
wordt "ALARM ON"
weergegeven. Als u de
instelling niet wilt
wijzigen, drukt u op
x(stoppen) en sluit u de
menustand.)
Bericht 3
Bericht 2
Selecteer de map (zie "De
map selecteren" op de
voorzijde voor meer
informatie) en geef het
bericht weer dat u met
een alarmsignaal wilt
afspelen.
1 Druk langer dan 1
seconde op DISPLAY/
MENU tot "MODE"
wordt weergegeven in
het display.
Opmerkingen
Wissen annuleren.
Voorkant
1
Een bericht wordt gesplitst.
ministekker
(mono)
Onderdelen en
bedieningselementen
U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal
laten afgaan en een geselecteerd bericht
afspelen. Als u "B-ONLY" in stap 6 selecteert,
weerklinkt alleen een alarmsignaal en wordt
het afspelen niet gestart.
Druk tijdens het opnemen of afspelen van
een bericht op DIVIDE bij het punt waar u
het bericht wilt splitsen.
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3
2 Druk op x(stoppen) en houd
ERASE langer dan 1 seconde
ingedrukt.
"ALL ERASE" knippert
gedurende 10 seconden.
Ingebouwde microfoon
Berichten op een bepaald
tijdstip afspelen met alarm
Een bericht splitsen
U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijk wissen.
Merk op dat wanneer een opname is gewist, deze niet meer kan worden hersteld.
Voor het wissen
BOverige functies
4
Druk op – . of >+
om "ON" of "OFF" te
kiezen en druk op
NxPLAY/ENTER.
Veiligheid
• Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of
het rijden met een motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, direct zonlicht, overmatig
stof of mechanische schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het
toestel terechtkomen, verwijder dan de
batterijen en laat het toestel door een
deskundige nakijken alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Ruis
• Wanneer het toestel tijdens het afspelen of
opnemen in de buurt van een
wisselstroombron, een fluorescentielamp of
een mobiele telefoon wordt geplaatst, kan er
ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het toestel
wordt gewreven, bijvoorbeeld met een
vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.
Onderhoud
• Reinig de behuizing met een zachte doek die
lichtjes met water is bevochtigd. Gebruik
geen alcohol, benzine of thinner.
Mocht u nog vragen of problemen hebben met
betrekking tot de recorder, aarzel dan niet
contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde
Sony dealer.
Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door
een bedieningsfout of een defect aan de IC
recorder, kunt u het beste een reservekopie
van uw opgenomen berichten maken op
een cassetterecorder, enzovoort.
Technische gegevens
Opnamemedia
Ingebouwd flashgeheugen 512 MB,
opname in mono
Een deel van de geheugencapaciteit
wordt gebruikt als beheergebied.
Opnameduur
HQ: 61 uur 10 minuten
SP: 163 uur 10 minuten
LP: 301 uur 35 minuten
Frequentiebereik
HQ: 260-6 800 Hz
SP: 220-3 400 Hz
LP: 220-3 100 Hz
Luidspreker
diam. ong. 2,8 cm
Uitgangsvermogen
250 mW
Ingang/uitgang
• hoofdtelefoonaansluiting (mini) voor
8 - 300 Ω oortelefoon/hoofdtelefoon
• Microfoonaansluiting (mini, mono)
Stekkervoeding
Minimale ingangsniveau 0,6 mV
Voeding Twee LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat): 3 V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende
onderdelen en bedieningselementen)
34,6 × 109,2 × 18,4 mm
Gewicht (incl. batterijen)
65 g
Bijgeleverde accessoires
Gebruiksaanwijzing (1)
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat)
(2)
Hoofdtelefoon (1) (met uitzondering
van Amerika, Canada en Europa)
Draagtas (1) (met uitzondering van
Amerika Canada en Europa)
Optionele accessoires
Electret condensator microfoon ECMDM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1 (voor
telefoonopname)
Audiokabel RK-G64HG/RK-G69HG
(met uitzondering van Europa)
Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80
De instelling is nu voltooid.
Uw dealer beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Vraag uw dealer meer
gedetailleerde informatie.
Druk op x(stoppen) om de
menustand te verlaten.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Download PDF