Sony | ICD-B300 | Sony ICD-B300 Gebruiksaanwijzing

BAan de slag
BBasishandelingen
De microfoongevoeligheid selecteren
Stap 1: De batterijen installeren
IC Recorder
1
Gebruiksaanwijzing
De batterijen vervangen
Verschuif het deksel van de
batterijhouder en klap het open.
De batterijaanduiding in het
display geeft de staat van de
batterijen aan.
Wanneer
knippert moet u de
batterijen vervangen door nieuwe.
Wanneer
knippert zijn de
batterijen leeg en werkt het toestel
niet meer.
Levensduur batterijen*
2
Gedrukt op 100%
kringlooppapier met VOSvrije (vluchtige organische
stoffen) inkt op basis van
plantaardige olie.
ICD-B300
2005 Sony Corporation
Plaats twee LR03alkalinebatterijen (AAAformaat) met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
Printed in China
Plaats beide batterijen
eerst met de – polen.
Informatie
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF
INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK,
ONGEVALLEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE
WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT
PRODUCT OF DOOR HET GEBRUIK VAN WELK
PRODUCT DAN OOK.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Voorzorgsmaatregelen
Voeding
• Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V gelijkstroom.
Gebruik twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat).
Veiligheid
• Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met
een motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, direct
zonlicht, overmatig stof of mechanische schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel
terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het toestel
door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik
te nemen.
Ruis
• Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de
buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of
een mobiele telefoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt
gewreven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar
zijn in de opname.
Onderhoud
• Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met
water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine of
thinner.
Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot
de recorder, aarzel dan niet contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door een
bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, kunt u het
beste een reservekopie van uw opgenomen berichten
maken op een cassetterecorder, enzovoort.
Verhelpen van storingen
Controleer eerst het volgende alvorens de hulp van
een technicus in te roepen. Indien het probleem
hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Maak het deksel van de batterijhouder
vast indien het is losgekomen, zoals de
afbeelding laat zien.
Het toestel werkt niet.
• De batterijen zijn verkeerd geplaatst.
• De batterijen zijn bijna leeg.
• De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD
schakelaar. (Wanneer u op een toets drukt,
knippert “HOLD” 3 seconden.)
De luidspreker produceert geen geluid.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of
wanneer u de batterijen vervangt door nieuwe. Zie stap 2 tot 3 onder “Stap 2: De
klok instellen” om datum en tijd in te stellen.
Bij continu gebruik kunt u ongeveer
11 uur opnemen/7,5 uur afspelen in
de HQ-stand en ongeveer 22 uur
opnemen/11 uur afspelen in de SP- en
LP-standen.
* Met LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) van Sony
* Bij afspelen via de interne luidspreker
met een gemiddeld volumeniveau
De batterij kan minder lang
meegaan afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen
met dit toestel.
• Als u de batterijen vervangt door
nieuwe, wordt het klokinsteldisplay
weergegeven. U moet dan de datum
en tijd opnieuw instellen.
Opgenomen berichten en de
alarminstelling blijven echter
behouden.
• Vervang altijd beide batterijen door
nieuwe.
• Laad geen droge batterijen op.
• Wanneer u het toestel gedurende
lange tijd niet gebruikt, verwijder
dan de batterijen om beschadiging
door batterijlekkage en corrosie te
vermijden.
• Het toestel heeft toegang tot
gegevens als “ACCESS” in het
display wordt weergegeven. Als dit
het geval is, moet u de batterijen niet
verwijderen. Doet u dit wel, dan
kunnen de gegevens worden
beschadigd.
• De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.
• Het volume staat uit.
“FULL” verschijnt en u kunt niet beginnen
met opnemen.
• Het geheugen is vol. Wis enkele berichten.
• De gekozen map bevat 99 berichten. Kies een
andere map of wis enkele berichten.
Ruis is hoorbaar.
• Tijdens het opnemen werd over het toestel
gewreven of gekrast, bijvoorbeeld met een vinger,
wat hoorbaar kan zijn in de opname.
• Tijdens het opnemen of afspelen stond het toestel
te dicht bij een wisselstroombron, een
fluorescentielamp of een mobiele telefoon.
• De stekker van de aangesloten microfoon is vuil.
Reinig de stekker.
• De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon is
vuil. Maak de stekker schoon.
Opnameniveau te laag.
1
1 Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
De menustand van het toestel
wordt geactiveerd.
2 Druk op – . of >+ om “SET
DATE” weer te geven.
3 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het jaar knipperen.
2
Stel de datum in.
1 Druk op – . of >+ om de
cijfers voor het jaar te kiezen.
• De datum en de tijd van de opname worden niet
weergegeven als u het bericht hebt opgenomen
terwijl de klok niet was ingesteld.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de maand knipperen.
3 Stel achtereenvolgens maand en dag
in, en druk dan op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het uur knipperen.
U kunt een bericht niet splitsen.
• U kunt een bericht niet splitsen in een map die 99
berichten bevat.
• Als u berichten vaker splitst, wordt het wellicht
onmogelijk om berichten te splitsen.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de
laatste seconde van het bericht.
Het duurt langer voordat het toestel wordt
gestart.
• Als u berichten te vaak splitst terwijl het toestel de
berichten opneemt, kan het gebeuren dat de OPR
aanduiding blijft knipperen en dat u het toestel
gedurende een bepaalde tijd niet kunt gebruiken.
Dit is normaal en duidt niet op een storing. Wacht
tot de OPR aanduiding uitgaat.
1 Tip
Geef “05Y” weer om de datum in te
stellen op het jaar 2005.
3
Het toestel werkt niet naar behoren.
• Verwijder de batterijen en plaats deze terug.
Merk op dat opgenomen berichten bij onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden kunnen worden gewist.
Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterijaanduiding alvorens een lange
opname te maken.
1
Selecteer de opnamestand.
2
3
Kies de map.
Zie “De opnamestand wijzigen” op de achterzijde voor meer
informatie.
Zie “De map selecteren” voor meer informatie.
1 Druk op – . of >+ om de
cijfers voor het uur te kiezen.
4 Druk op NxPLAY/STOP wanneer
het tijdsignaal weerklinkt.
“SET DATE” verschijnt weer in het
display.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de minuten
knipperen.
5 Druk op de xSTOP toets om de
menustand te verlaten.
Als het toestel meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt in de stopstand,
wordt de huidige tijd in het display
weergegeven.
Maximale opnameduur
De maximale opnameduur voor
alle mappen is als volgt. U kunt
berichten met de maximale
opnameduur opnemen in één map.
HQ*
7 u. 30 min.
SP**
20 u. 5 min.
LP***
37 u. 5 min.
(u.: uren/min.: minuten)
* HQ: stand voor hoge kwaliteit
(monogeluid)
** SP: opnamestand Standard Play
(monogeluid)
*** LP: opnamestand Long Play
(monogeluid)
Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map verandert, neemt u de
volgende keer op in dezelfde map.
• Als u wilt opnemen met betere
geluidskwaliteit, selecteert u de
stand HQ. Zie “De opnamestand
wijzigen” op de achterzijde als u de
opnamestand wilt wijzigen.
• Voordat u een lange opname maakt,
moet u de batterijaanduiding
controleren.
• De maximale opnameduur en het
aantal berichten dat u kunt maken,
verschilt afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
• Wanneer u berichten opneemt in een
combinatie van de standen HQ, SP
en LP, ligt de maximale
opnameduur tussen de maximale
opnameduur in de stand HQ en die
in de stand LP.
• Wegens de beperkingen van het ICopnamesysteem neemt dit toestel
altijd minimaal ongeveer 2 seconden
op (de minimale opname-eenheid).
Hierdoor kunnen de volgende
problemen optreden:
– Wanneer een bericht korter is dan
de minimale opname-eenheid,
wordt het toch geteld als ongeveer
2 seconden, zodat de resterende
opnameduur met meer dan de
effectieve duur van het bericht
afneemt.
– Wanneer het bericht langer is dan
de minimale opname-eenheid,
neemt de resterende opnameduur
af met meer dan de effectieve duur
van het bericht als de duur niet
helemaal deelbaar is door de
minimale opname-eenheid.
– De som van het cijfer op de teller
(verstreken opnameduur) en de
resterende opnameduur kan
kleiner zijn dan de maximale
opnameduur van het toestel.
Om
Doe dit
Aanduiding voor
restgeheugen
de opname tijdelijk
te onderbreken*
Druk op zXREC/PAUSE.
In de opnamepauzestand knippert de OPR aanduiding
rood en knippert “PAUSE” in het display.
de pauzestand te
verlaten en de opname
te hervatten
Druk op zXREC/PAUSE.
De opname wordt vanaf dat punt hervat.
(Druk op xSTOP om te stoppen met opnemen nadat
de opname tijdelijk werd onderbroken.)
Start de opname.
2 Spreek in de
ingebouwde
microfoon.
1 Druk op zXREC/PAUSE.
Opnamestand
Huidig berichtnummer
Teller*
OPR aanduiding
(licht rood op tijdens
het opnemen.)
* Het display gekozen
met de DISPLAY/
MENU toets
verschijnt.
Aanduiding voor
restgeheugen
U hoeft zXREC/PAUSE niet ingedrukt te houden tijdens het opnemen.
4
Stop de opname.
NxPLAY/STOP
Druk op xSTOP.
Het toestel stopt aan het
begin van de huidige
opname.
– .(controleren)
de huidige opname
te beluisteren
Druk op xSTOP om de opname te stoppen en druk
vervolgens op NxPLAY/STOP.
de huidige opname
meteen te beluisteren
Druk op NxPLAY/STOP tijdens de opname.
achteruit te zoeken tijdens Houd – . ingedrukt tijdens de opname of in de
het opnemen (controleren) opnamepauzestand. De opnamestand wordt
beëindigd en het controleren van de huidige opname
wordt gestart. Het afspelen wordt vanaf dat punt
gestart zodra u de toets loslaat.
de microfoongevoeligheid U kunt de microfoongevoeligheid selecteren met het
te kiezen
menu. Zie “De microfoongevoeligheid selecteren”
voor meer informatie.
H (hoog): voor opname in een stille en/of grote
ruimte.
L (laag): voor dicteren of opname in een luidruchtige
omgeving.
De map selecteren
3 Stel de minuten in.
Opmerking bij de opname
1
Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot
“MODE” wordt weergegeven in het display.
2
Druk op – . of > + om “FOLDER” te selecteren
en druk op NxPLAY/STOP.
3
Druk op – . of > + om de gewenste map te
selecteren en druk op NxPLAY/STOP.
Tijdens het opnemen vermindert de
aanduiding voor restgeheugen
segment per segment.
1 Tip
Dit toestel heeft geen aan/uit-schakelaar. Het display is altijd zichtbaar.
Druk op xSTOP om de menustand te sluiten.
Huidige map
Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot
“MODE” wordt weergegeven in het display.
2
Druk op – . of > + om “SENS” te selecteren en
druk op NxPLAY/STOP.
3
Druk op – . of > + om “H” (hoge gevoeligheid)
of “L” (lage gevoeligheid) te selecteren en druk op
NxPLAY/STOP.
4
Druk op xSTOP om de menustand te sluiten.
Berichten afspelen
Een bericht herhaaldelijk
afspelen — Repeat Play
Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen.
Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.
1
2
Kies de map.
Zie “De map selecteren” voor meer informatie.
Kies het berichtnummer.
Druk op – . of >+
om het gewenste
berichtnummer te
tonen.
– .: voor een lager
berichtnummer
Gekozen berichtnummer
Aantal
berichten
in een
map
Teller*
>+: voor een hoger
berichtnummer
* Het display gekozen met de DISPLAY/MENU toets (zie achterkant) verschijnt.
3
Start de weergave.
i (oortelefoon)
aansluiting
1 Druk op NxPLAY/STOP.
OPR aanduiding
(licht groen op tijdens de
weergave.)
2 Regel het volume
met de VOL regelaar.
Teller (of de gekozen
weergavestand)
xSTOP
Opmerkingen
Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin van het volgende
bericht. Wanneer de continu-weergavefunctie op “ON” staat (zie achterkant),
stopt het toestel nadat alle berichten in een map zijn afgespeeld.
Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het toestel bij het
begin van het laatste bericht.
Alleen luisteren
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet bijgeleverd) aan op de i
(oortelefoon) aansluiting. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch
uitgeschakeld. Wrijf de hoofdtelefoonstekker schoon wanneer er ruis hoorbaar is.
• Indien u op zXREC/PAUSE drukt
wanneer het geheugen vol is,
knippert “FULL” en weerklinkt er
een alarmsignaal. Wis enkele
berichten alvorens u weer begint op
te nemen.
• Indien u op zXREC/PAUSE drukt
nadat u 99 berichten hebt
opgenomen, knippert “FULL” en
weerklinkt er een alarmsignaal. Kies
een andere map of wis enkele
berichten.
Bijkomende handelingen
Opname automatisch
laten starten bij geluid —
Geavanceerde VOR functie
Als VOR (Voice Operated
Recording) is ingesteld op ON in
het menu, start de opname wanneer
de recorder geluid waarneemt.
(“VOR” wordt weergegeven in het
display.)
De opname stopt zodra er geen
geluid wordt waargenomen. (“VOR
PAUSE” knippert in het display.)
De VOR functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid.Stel met het menu
de microfoongevoeligheid in op “H”
(hoog) of “L” (laag). Stel VOR in op
OFF als u niet tevreden bent met de
kwaliteit van de opname na het
wijzigen van de
microfoongevoeligheid of als u
belangrijke opnamen moet maken.
Alle berichten in een map
continu afspelen —
Continuous Play
U kunt de continuweergavestand
kiezen met CONT in het menu.
Wanneer u CONT op ON zet, kunt
u alle berichten in een map na
elkaar afspelen.
Om vooruit te zoeken, houdt u
>+ ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Om achteruit te zoeken, houdt u
– . ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Wanneer u >+ of – .
ingedrukt houdt, gaat het toestel
sneller zoeken.
Tijdens de eerste 10 seconden van
cue/review is het weergavegeluid
versneld hoorbaar. Bij het zoeken
met hogere snelheid is het
weergavegeluid niet hoorbaar.
Tijdens cue/review is de teller
zichtbaar, ongeacht de
weergavestand.
1 Tip
Knippert
Wanneer de resterende opnameduur
nog 5 minuten bedraagt, knippert het
laatste segment. Als de stand voor
de resterende opnameduur is
geselecteerd, knipperen “REMAIN”
en de tellerweergave wanneer de
resterende tijd nog 1 minuut
bedraagt. Wis eerst enkele berichten
alvorens door te gaan met opnemen.
Druk NxPLAY/STOP tijdens de
weergave langer dan een seconde
in.
“ ” verschijnt en het gekozen
bericht wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Druk nogmaals op NxPLAY/
STOP om de normale weergave te
hervatten. Druk op xSTOP om de
weergave te stoppen.
Vooruit/achteruit zoeken
tijdens de weergave
(zoeken/controleren)
Het geheugen
is bijna vol.
Opmerking
4
1
Wanneer u tijdens de opname met
bijvoorbeeld uw vinger tegen het
toestel wrijft, kan er ruis worden
opgenomen.
Opmerkingen
* Ongeveer 1 uur nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt de
opnamepauzestand automatisch verlaten en schakelt het toestel over naar de
stopstand.
Stel de tijd in.
De maximale opnameduur kan niet worden
benut.
• Als u berichten opneemt in een combinatie van de
HQ-, SP- en LP-stand, varieert de opnameduur
van de maximumopnameduur in de HQ-stand tot
de maximumopnameduur in de LP-stand.
• U kunt geen opnamen meer maken als in elke map
99 berichten zijn opgenomen.
• Wegens de beperkingen van het ICopnamesysteem, neemt dit toestel op in de
minimale opname-eenheid. Als de lengte van elk
bericht niet kan worden gedeeld door de minimale
opname-eenheid, kan de resterende opnameduur
meer afnemen dan de totale lengte van de
berichten.
Bericht 2 Nieuw opgenomen bericht Blanco stuk
Opmerking
Geef het klokinsteldisplay weer.
“--Y--M--D” of “--:--” verschijnt.
“--Y--M--D” of “ --:--” verschijnt in het REC
DATE display.
Bericht 1
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u de batterijen vervangt door nieuwe.
In dit geval volgt u de procedure vanaf stap 2.
• De geavanceerde VOR functie is ingeschakeld. Stel
VOR in op “OFF”.
• De klok is niet ingesteld.
Voorbeeld:
Stap 2: De klok instellen
De opname wordt onderbroken.
• Dit toestel regelt automatisch het opnameniveau
tijdens vergaderingen e.d. en is niet geschikt voor
het opnemen van muziek.
U kunt maximaal 99 berichten opnemen in elk van de vier mappen (A, B, C en
D). Een nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatst
opgenomen bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen met opnemen zonder
eerst het einde van de laatste opname te moeten zoeken.
zXREC/PAUSE
• Stel met het menu de microfoongevoeligheid in op
“H” (hoog).
Opnameniveau onstabiel (bij het opnemen
van muziek, enz.).
Berichten opnemen
Om
Doe dit
te stoppen in de huidige positie
Druk op NxPLAY/STOP of xSTOP.
Om de weergave vanaf dat punt te hervatten,
drukt u nogmaals op NxPLAY/STOP.
naar het begin te gaan
van het huidige bericht
Druk eenmaal op – ..
naar het volgende
bericht te gaan
Druk eenmaal op >+.
naar vorige berichten
te gaan/naar de
volgende berichten
te gaan
Druk herhaaldelijk op – .of >+.
(Houd de toets in de stopstand ingedrukt om
berichten te blijven overslaan.)
Bij snelle weergave aan het eind van
het laatste bericht, knippert “END” 5
seconden. (Het weergavegeluid is niet
hoorbaar.) Wanneer u – .
ingedrukt houdt terwijl “END”
knippert, worden de berichten snel
afgespeeld en wordt normale
weergave hervat wanneer u de toets
loslaat.
Wanneer “END” stopt met knipperen
en de OPR aanduiding uitgaat, stopt
het toestel bij het begin van het
volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht te lang is
en u de weergave later in het bericht
wilt starten, houdt u >+ ingedrukt
om het bericht volledig af te spelen en
drukt u op – . terwijl “END”
knippert om terug te gaan naar het
gewenste punt.
(Voor andere berichten dan het laatste,
gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u achteruit
tot het gewenste punt is bereikt.)
BVerschillende manieren van opnemen
Berichten wissen
Een opname toevoegen aan een
eerder opgenomen bericht
U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijk
wissen.
Merk op dat wanneer een opname is gewist, deze niet meer kan worden hersteld.
U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt
afgespeeld.
De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht
geplaatst en beschouwd als onderdeel van het bericht.
Berichten afzonderlijk wissen
Tijdens de
weergave
van Bericht 3
Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en
worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.
Voor het wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Na het
toevoegen
van een
opname
Bericht 5
Bericht 3 wissen
Na het wissen
Bericht 1
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3
Toegevoegde opname
Afspraak op 1
december om 2 uur.
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
in vergaderzaal A
Bericht 4
1
Resterende berichten worden hernummerd.
1 Druk op ERASE terwijl u het bericht
afspeelt dat u wilt wissen of houd
ERASE langer dan 1 seconde
ingedrukt in de stopstand.
Er weerklinkt een pieptoon en het
berichtnummer en “ERASE”
knipperen terwijl het hele bericht 10
keer wordt afgespeeld.
Wissen annuleren.
2 Druk op ERASE terwijl het bericht
wordt afgespeeld.
Het bericht wordt gewist en de resterende
berichten worden hernummerd. (Indien u
bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4
hernummerd als Bericht 3. Na het wissen
stopt het toestel aan het begin van het
volgende bericht.)
Splits eerst het bericht en volg
daarna de procedure om het bericht
te verwijderen.
Druk op xSTOP voor stap 2.
Druk tijdens het afspelen langer
dan 1 seconde op zXREC/
PAUSE.
Herhaal stap 1 en 2.
Een bericht gedeeltelijk
wissen
2
U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen of afspelen.
Het bericht wordt in tweeën gesplitst en het nieuwe
berichtnummer wordt toegevoegd aan het gesplitste bericht.
Als u een bericht splitst, kunt u eenvoudig het punt
terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken van lange
opnamen, zoals een vergadering. U kunt berichten splitsen
tot het totaalaantal berichten in de map 99 is.
• Als u op DIVIDE drukt tijdens het opnemen:
Het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd op het punt waar u op de
toets hebt gedrukt en het nieuwe
berichtnummer en “DIVIDE” knipperen
3 seconden. Het bericht wordt in tweeën
gesplitst, maar de berichten worden
zonder onderbreking opgenomen.
Map B
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3
Blanco ruimte
Bericht 1 Bericht 2
Blanco ruimte
1 Gebruik
DISPLAY/MENU
om de map te
selecteren die u
wilt wissen.
(Zie “De map
selecteren” op de
voorzijde voor
meer informatie.)
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3
Wissen annuleren.
Druk op xSTOP voor stap 3.
Druk op xSTOP om de opname te stoppen.
Sluit een microfoon met stekkervoeding of
andere apparatuur aan op de (microfoon)
aansluiting.
Bij het opnemen met een externe
microfoon
Wanneer een externe microfoon is aangesloten, wordt de
ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld.
Wanneer een microfoon met stekkervoeding is
aangesloten, wordt de microfoon automatisch gevoed
door de IC recorder.
Opnemen van andere apparatuur
(microministekker (mono)
foon)
Audiokabel
met verzwakker
(niet
bijgeleverd)
EAR,
EARPHONE, v
of REC OUT
ministekker
(stereo of
mono)
Cassetterecorder,TV, radio,
enz.
Onderdelen en bedieningselementen
2
Voorkant
Volg de stappen onder “Berichten opnemen”
om berichten op te nemen.
Opmerkingen
MIC (ingebouwde microfoon)
• Controleer of de stekkers stevig vastzitten.
• Wij raden u aan een proefopname te maken om de
aansluitingen en de volumeregeling te controleren.
• Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sony-apparatuur,
moet u de betreffende gebruiksaanwijzing raadplegen.
i (oortelefoon) aansluiting
(microfoon) aansluiting
OPR (operation) aanduiding
Bericht 2
1 Druk langer dan 1 seconde
op DISPLAY/MENU tot
“MODE” wordt weergegeven
in het display.
2 Druk op – . of > + om
“ALARM OFF” te selecteren.
(Als het alarm al is ingesteld op
het geselecteerde bericht, wordt
“ALARM ON” weergegeven. Als
u de instelling niet wilt wijzigen,
drukt u op xSTOP en sluit u de
menustand.)
Bericht 3
Opmerking
“ALARM OFF (of ON)” verschijnt niet en het alarm
kan niet worden ingesteld wanneer de klok niet is
ingesteld of de gekozen map geen bericht bevat.
• Als u op DIVIDE drukt tijdens het afspelen:
Het bericht wordt in tweeën gesplitst op
het punt waar u op de toets hebt gedrukt
en het nieuwe berichtnummer en
“DIVIDE” knipperen 3 seconden. De
berichtnummers van de volgende
berichten worden met één verhoogd.
Bericht 2
3 Druk op NxPLAY/STOP.
“OFF” begint te knipperen.
Bericht 3
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Het gesplitste bericht afspelen
Druk op – . of >+ om het berichtnummer weer te
geven omdat de gesplitste berichten afzonderlijke
berichtnummers hebben.
5 Druk op NxPLAY/STOP.
“DATE” knippert in het display.
1Gesplitste berichten doorlopend afspelen
Opmerkingen
3
1 Druk op NxPLAY/STOP
terwijl “DATE” knippert.
De jaarcijfers knipperen.
2 Druk op – . of > + om
de jaarcijfers te selecteren en
druk op NxPLAY/STOP.
De maandcijfers knipperen.
3 Druk op – . of >+ om
de maandcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
De dagcijfers knipperen.
xSTOP
Opname automatisch laten
starten bij geluid —
Geavanceerde VOR functie
HOLD
zXREC (opnemen)/PAUSE
NxPLAY/STOP (ENTER)**
– .(review/snel terugspoelen)/
>+ (cue/snel vooruitspoelen) (SELECT)
Luidspreker
* Naast de regelaar bevindt zich een voelstip om aan te
geven in welke richting u het volume verhoogt.
**De toets is voorzien van een voelstip.
VOR ON: de VOR (Voice Operated Recording) functie is
ingeschakeld. De opname wordt gestart als het
toestel geluid waarneemt en stopt als er geen
geluid wordt waargenomen. In de periode dat
er geen geluid wordt waargenomen, wordt er
niet opgenomen.
VOR OFF: de VOR functie is uitgeschakeld.
Standaardopname is geselecteerd.
1
Achterkant
Display
Mapaanduiding
Microfoongevoeligheid
Alarmaanduiding
Geselecteerd berichtnummer
REC DATE (opnamedatum)
aanduiding
Batterijhouder
REMAIN aanduiding
Aanduiding voor
restgeheugen
Haak voor draaglus
(niet bijgeleverd)
Batterijaanduiding
Aanduiding voor
opnamestand
REC (opname)
aanduiding
Repeat Play aanduiding
Aantal berichten in een
map/menuaanduiding/
teller/aanduiding voor
resterende tijd/
aanduiding voor
opnamedatum/
aanduiding voor huidige
tijd/berichten
2
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
Berichten verplaatsen naar een
andere map — Move functie
Druk op – . of >+ om de
dag van de week te kiezen.
3
Om elke dag op hetzelfde
tijdstip af te spelen
Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar map C
1
Selecteer het bericht dat u wilt
verplaatsen terwijl het toestel is
gestopt.
2
3
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
Druk op – . of >+ om
“DAILY” te kiezen.
4
5
Druk op – . of > + om de
map te selecteren waarnaar u
het bericht wilt verplaatsen (C in
dit geval).
Druk op xSTOP om de
menustand te sluiten.
6
Druk op NxPLAY/STOP.
Het bericht wordt naar de
doelmap verplaatst.
6
Druk op xSTOP om de
menustand te sluiten.
Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar een andere map
gekopieerd. Wanneer u een bericht naar een andere map
verplaatst, wordt het in de vorige map gewist.
BEEP ON:
Opnamemedia
Ingebouwd flashgeheugen 64 MB, opname in
mono
Opnameduur
HQ: 7 uur 30 minuten
SP: 20 uur 5 minuten
LP: 37 uur 5 minuten
Frequentiebereik
HQ:
260-6 800 Hz
SP:
220-3 400 Hz
LP:
220-3 100 Hz
Luidspreker
diam. ong. 2,8 cm
Uitgangsvermogen
250 mW
Ingang/uitgang
•Oortelefoonaansluiting (mini) voor 8 - 300 Ω
oortelefoon/hoofdtelefoon
•Microfoonaansluiting (mini, mono)
Stekkervoeding
Minimale ingangsniveau 0,6 mV
Voeding Twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat): 3
V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Gewicht (incl. batterijen)
65 g
Bijgeleverde accessoires
Gebruiksaanwijzing (1)
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) (2)
(alleen voor het Amerikaanse, Canadese en
toeristische model)
Hoofdtelefoon (1) (met uitzondering van het
Amerikaanse, Canadese, Europese en
toeristische model)
Draagtas (1) (met uitzondering van het
Amerikaanse, Canadese, Europese en
toeristische model)
Optionele accessoires
Electret condensator microfoon ECM-DM5P,
ECM-Z60, ECM-TL1 (voor telefoonopname)
Audiokabel RK-G64HG/RK-G69HG (met
uitzondering van Europa)
Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80
een pieptoon weerklinkt ter bevestiging van
een handeling.
BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon, behalve voor
het alarm en de timer.
1
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
2
Druk op – . of >+ om
“BEEP ON (of OFF)” weer te
geven en druk op NxPLAY/
STOP.
“ON (of OFF)” knippert.
3
4
7
HQ: u kunt opnemen met hoge geluidskwaliteit
(monogeluid).
SP: u kunt opnemen met beter geluid (monogeluid).
LP: u kunt langer opnemen (monogeluid).
1
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
2
Controleer of “MODE” wordt
weergegeven en druk op
NxPLAY/STOP.
“HQ (of SP, LP)” knippert.
3
4
De HOLD functie annuleren
Opmerking
Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd tijdens de
opname, annuleer dan eerst de HOLD functie voor u de
opname beëindigt.
2 Druk op – . of >+ om
de minuutcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
“B-PLAY” wordt weergegeven.
Stel het alarmsignaal in.
Teller:
B Verstreken weergave-/
opnameduur van een bericht
m
Resterende tijd (REMAIN):
In de afspeelstand: de
resterende tijd van één bericht.
In de stop- en opnamestand: de
resterende opnameduur.
m
Opnamedatum (REC DATE)*:
De datum waarop het huidige
bericht is opgenomen.
m
Opnametijd (REC DATE)**:
De tijd waarop het huidige
bericht is opgenomen.
Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren
Druk op NxPLAY/STOP. Het bericht wordt weer vanaf
het begin afgespeeld.
* Als de klok niet is ingesteld, wordt “--Y--M--D” weergegeven.
**Als de klok niet is ingesteld, wordt “--:--” weergegeven.
Druk op xSTOP om de
menustand te sluiten.
Alle berichten in een map
continu afspelen
CONT ON:
u kunt alle berichten in een map continu
afspelen.
CONT OFF: de weergave stopt aan het eind van elk
bericht.
1
Druk langer dan 1 seconde op
DISPLAY/MENU tot “MODE”
wordt weergegeven in het
display.
2
Druk op – . of >+ om
“CONT” weer te geven en druk
op NxPLAY/STOP.
U kunt de alarmweergave stoppen, ook al is de HOLD functie
geactiveerd. Om het alarm of de weergave te stoppen, drukt u
op xSTOP.
1 Weergave van de huidige tijd
Als u het toestel langer dan 3 seconden in
de stopstand laat staan, verschijnt de
huidige tijd in het display, ongeacht de
geselecteerde weergavestand.
“,” verschijnt wanneer het bericht met de alarminstelling
wordt gekozen.
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het alarmsignaal
ongeveer 10 seconden en wordt het gekozen bericht
afgespeeld.
Tijdens het afspelen knippert “ALARM” in het display.
Na de weergave stopt het toestel automatisch aan het begin
van dat bericht.
Druk op – . of >+ om
“HQ”, “SP” of “LP” te selecteren
en druk op NxPLAY/STOP.
De instelling wordt actief en het
normale scherm wordt
weergegeven.
Als het toestel meer dan 3
seconden niet wordt gebruikt,
wordt de huidige tijd en de
geselecteerde opnamestand in het
display weergegeven.
HOLD
U kunt de weergavestand selecteren voor de stop-,
opname- en weergavestand.
Bij elke druk op DISPLAY/MENU verandert de
weergavestand zoals hieronder afgebeeld:
Druk op xSTOP om de
menustand te verlaten.
Druk op xSTOP om de
menustand te verlaten.
De opnamestand wijzigen
Schuif de HOLD schakelaar naar “ON”.”HOLD” wordt 3
seconden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat
alle functies van de toetsen zijn vergrendeld.
Als de HOLD functie wordt geactiveerd in de stopstand,
wordt het display uitgeschakeld nadat “HOLD” is
weergegeven.
1 Druk op – . of >+ om
de uurcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
De minuutcijfers knipperen.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
“ALARM ON” wordt
weergegeven.
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is voltooid.
Stel de alarmtijd in.
Het verplaatsen van berichten annuleren
Opmerking
Technische gegevens
Weergavestand selecteren
1 Druk op – . of > + om het
alarmsignaal te selecteren. U
kunt kiezen uit “B-PLAY” (het
afspelen starten na het
alarmsignaal) of “B-ONLY”
(alleen het alarmsignaal).
Druk op NxPLAY/STOP.
Druk op xSTOP voor stap 5.
4
5
De aanduiding voor de doelmap
knippert.
4
De pieptoon uitschakelen
De instelling is nu voltooid.
Toevallige bediening voorkomen
— HOLD functie
1 Tip
Druk op – . of > + om
“MOVE” te selecteren en druk op
NxPLAY/STOP.
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te selecteren en druk
op NxPLAY/STOP.
De instelling is nu voltooid.
1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en
druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU om de
menustand te openen.
2 Druk op – . of > + om “ALARM ON” te
selecteren.
3 Druk op NxPLAY/STOP tot “ON” gaat knipperen.
4 De alarminstelling annuleren: druk op – . of >+
tot “OFF” gaat knipperen en druk op NxPLAY/
STOP.
De alarminstelling wijzigen: druk op NxPLAY/
STOP. Als de alarmdatum wordt weergegeven, voert u
stap 3 tot en met 6 uit van “Berichten op een bepaald
tijdstip afspelen met alarm” om de alarminstelling te
wijzigen.
5 Druk op xSTOP om de menustand te verlaten.
Schuif de HOLD schakelaar naar “OFF”.
U kunt opgenomen berichten verplaatsen naar een andere
map.
Druk op – . of >+ om
“VOR” weer te geven en druk op
NxPLAY/STOP.
“OFF” (of “ON”) knippert.
Opmerkingen
• U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet gelijk hebt
gezet of als het gekozen bestand geen bericht bevat (het
toestel schakelt niet over naar de alarm-instelstand wanneer
u op DISPLAY/MENU drukt in stap 2).
• Als u het alarm probeert in te stellen om een bericht af te
spelen op een reeds ingesteld tijdstip, verschijnt “PRE SET”
om nieuwe instellingen te voorkomen.
• Als u het alarm wilt instellen op een tijdstip vóór de huidige
tijd, wordt “BACK-D” weergegeven in het display en kunt u
het alarm niet instellen.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het afspelen van een
ander bericht met alarm, stopt het afspelen en wordt het
nieuwe bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het opnemen,
weerklinkt het alarmsignaal gedurende 10 seconden na het
einde van de opname en begint het afspelen. “,” knippert
wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
• Als er tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is
bereikt, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de
menustand, weerklinkt het alarmsignaal en wordt de
menustand verlaten.
• Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld
wist, wordt de alarminstelling geannuleerd.
• Als u een bericht splitst waarvoor een alarm is ingesteld,
stopt het afspelen op het punt waar u het bericht hebt
gesplitst.
• U kunt het afspeelvolume regelen met de VOL regelaar.
• Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het
alarm gedurende 10 seconden na het wissen en start de
weergave.
• Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling
niet geannuleerd. Zie hieronder om de alarminstelling te
annuleren.
Om eenmaal per week af te
spelen
De uurcijfers knipperen.
VOL (volume) regelaar*
Druk op xSTOP terwijl het alarmsignaal weerklinkt. U
kunt zelfs stoppen wanneer de HOLD functie is
ingeschakeld.
4 Druk op – . of >+ om
de dagcijfers te kiezen.
ERASE
DIVIDE
Stel de alarmdatum in.
Voor weergave op een bepaalde datum
(het bericht wordt elk jaar op dezelfde dag en
hetzelfde tijdstip afgespeeld tot het wordt gewist)
• Als er 99 berichten zijn opgenomen in een map, kunt u geen
berichten splitsen. In dit geval moet u het aantal berichten
verminderen tot 98 of minder door onnodige berichten te
verwijderen of bepaalde berichten naar een andere map te
verplaatsen voordat u een bericht splitst.
• Als u een bericht splitst met een alarminstelling, blijft de
instelling alleen van kracht voor het eerste deel van het
gesplitste bericht.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de laatste
seconde.
• Als u regelmatig een bericht splitst, wordt het wellicht
onmogelijk om een bericht te splitsen.
• Als een bericht eenmaal is gesplitst, kunt u de gesplitste
berichten niet samenvoegen met de IC Recorder.
• Als u berichten te vaak splitst terwijl het toestel de berichten
opneemt, kan het gebeuren dat de OPR aanduiding blijft
knipperen en dat u het toestel gedurende een bepaalde tijd
niet kunt gebruiken. Dit is normaal en duidt niet op een
storing. Wacht tot de OPR aanduiding uitgaat.
Display
DISPLAY/MENU
De alarminstelling annuleren voor het
afspelen begint
De alarminstelling annuleren of wijzigen
4 Druk op – . of > + om
“ON” te selecteren.
“ON” gaat knipperen.
Een bericht wordt gesplitst.
Selecteer ON bij CONT in het menu zoals wordt beschreven in
“Alle berichten in een map continu afspelen”.
ministekker (mono)
Externe
microfoon
(niet bijgeleverd)
3 Druk op ERASE
terwijl het display
knippert.
Schakel over naar alarminstelling.
De berichtnummers lopen op.
(microfoon)
2 Druk op xSTOP en houd ERASE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
“ALL ERASE” knippert
gedurende 10 seconden.
2
U kunt een bericht splitsen in de opnamepauzestand.
Opmerkingen
Bericht 3
Selecteer de map (zie “De map
selecteren” op de voorzijde
voor meer informatie) en geef
het bericht weer dat u met een
alarmsignaal wilt afspelen.
1 Tip
Opnemen met een externe
microfoon of andere apparatuur
b.v.
Map A
1
Een bericht wordt gesplitst.
De opname gaat door
• U kunt geen opname toevoegen of overschrijven als er
onvoldoende geheugen beschikbaar is.
• Het toegevoegde of overschreven gedeelte van een bericht
wordt in dezelfde opnamestand (HQ, SP of LP) opgenomen.
1
U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal laten
afgaan en een geselecteerd bericht afspelen. Als u “BONLY” in stap 6 selecteert, weerklinkt alleen een
alarmsignaal en wordt het afspelen niet gestart.
Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht
op DIVIDE bij het punt waar u het bericht wilt splitsen.
Bericht 1
Alle berichten in een map wissen
Berichten op een bepaald
tijdstip afspelen met alarm
Een bericht splitsen
Bericht 1
De “REC” aanduiding verschijnt
en “ADD” knippert 3 seconden in
het display.
De OPR aanduiding wordt rood.
De nieuwe opname wordt toegevoegd
aan het einde van het huidige bericht.
Andere berichten wissen
BOverige functies
“OFF (of ON)” knippert.
3
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is nu voltooid.
4
Druk op xSTOP om de
menustand te verlaten.
Uw dealer beschikt mogelijk niet over alle optionele
accessoires. Vraag uw dealer meer gedetailleerde
informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Download PDF

advertising