Sony | ICD-UX522 | Sony ICD-UX522 Digitale voicerecorder Gebruiksaanwijzing

IC Recorder
Klik! U springt er direct heen
Inhoudsopgave
Bestanden opnemen
Uw computer gebruiken
Problemen oplossen
Index
NL
ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F
WAARSCHUWING.........................................5
Kennisgeving voor gebruikers.........................7
De onderdelen en bedieningselementen
controleren ...............................................8
Het display gebruiken............................10
Onbedoelde bediening voorkomen
(HOLD)................................................16
Een gemiddeld volumeniveau
behouden (AVLS) (alleen voor
Europese modellen).............................17
De batterij opladen.................................18
De batterij opladen met een computer.........18
De batterij opladen met een
USB-AC-netspanningsadapter . ................19
Een geheugenkaart plaatsen...................20
De IC-recorder inschakelen...................22
De stroom inschakelen...................................22
De stroom uitschakelen.................................22
De klok instellen.....................................23
De klok instellen na het opladen van de
batterij............................................................23
De klok instellen met het menu....................24
De taal voor het display instellen...........26
Een map, bestand, tabblad en
geheugen selecteren..............................27
Een map en bestand selecteren.....................27
Selecteer een tabblad......................................28
Het geheugen selecteren................................29
Bestanden opnemen
Basisbediening voor het opnemen ........31
De opname afluisteren...................................32
De opname stoppen........................................33
Overige bediening...........................................33
De opname-instellingen wijzigen..........34
Een opnamescène selecteren voor elke
situatie............................................................34
Tips voor betere opnamen.............................35
De Scene Select-instellingen wijzigen..........36
De Scene Select-instellingen wijzigen in
de standaardwaarden...................................37
Opname automatisch starten als
geluid wordt waargenomen–
de VOR-functie.....................................38
Opnemen via andere apparaten.............39
Bestanden afspelen
Basisbediening voor het afspelen ..........42
Afspelen stoppen.............................................42
Overige bediening...........................................43
Display tijdens het afspelen van een
bestand...........................................................44
De afspeelinstellingen wijzigen..............45
Ruis verminderen in het weergavegeluid
en de menselijke stem duidelijker
maken – de ruisonderdrukkingsfunctie...... 45
De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC
(Digital Pitch Control)-functie...................46
Het geluidseffect selecteren...........................47
De afspeelstand selecteren.............................49
Handige afspeelmethodes..............................51
Een opnamedatum uit de kalender
selecteren en afspelen...........................52
Bestanden op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal afspelen....................54
Afspelen via andere apparaten...............56
Opnemen met andere apparatuur................56
Bestanden wissen
Een bestand wissen ................................57
Alle bestanden in een map wissen.........58
Bestanden bewerken
Bestanden in een map ordenen..............59
Bestanden naar een andere map
verplaatsen....................................................59
Een bestand kopiëren naar een ander
geheugen........................................................60
Een trackmarkering gebruiken..............61
Een trackmarkering toevoegen.....................61
Een trackmarkering wissen...........................62
Alle trackmarkeringen in het
geselecteerde bestand in een
keer wissen....................................................63
Een bestand splitsen...............................64
Een bestand splitsen op de huidige
positie.............................................................64
Een bestand splitsen bij alle
trackmarkeringen.........................................65
De naam van een map en bestand
wijzigen................................................66
Index
De recorder klaar voor gebruik maken
Opnemen met een externe microfoon.........39
Opnemen van andere apparatuur.................40
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Een bestand beveiligen...........................68
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/
Afstemmen op een FM-radiozender......69
Frequenties scannen om af te stemmen op
een radiozender............................................69
Afstemmen op een vooraf ingestelde
radiozender...................................................70
FM-uitzendingen opnemen...........................71
FM-radiozenders vooraf instellen.........72
FM-radiozenders automatisch vooraf
instellen.........................................................72
FM-radiozenders handmatig vooraf
instellen.........................................................73
Vooraf ingestelde FM-radiozenders
wissen.............................................................74
De instellingen voor FM-radioontvangst wijzigen...............................75
De ontvangstgevoeligheid van de
FM-radio wijzigen........................................75
De scangevoeligheid wijzigen.......................76
De uitvoer van de FM-radio schakelen
tussen luidspreker en hoofdtelefoon..........77
De menufunctie
Instellingen in het menu opgeven..........78
Menu-instellingen..................................79
Uw computer gebruiken
De IC-recorder gebruiken met uw
computer..............................................95
De IC-recorder op de computer
aansluiten......................................................96
Structuur van mappen en bestanden...........97
De IC-recorder loskoppelen van de
computer.................................................... 100
Bestanden kopiëren van de
IC-recorder naar uw computer..........101
Muziekbestanden van de computer
naar de IC-recorder kopiëren om ze
af te spelen..........................................102
Een muziekbestand van de computer
naar de IC-recorder kopiëren
(slepen en neerzetten).............................. 102
Muziekbestanden afspelen die zijn
gekopieerd van de computer met de
IC-recorder................................................ 103
Wat u kunt doen met Sound Organizer.... 105
Systeemvereisten voor uw computer......... 107
Sound Organizer installeren....................... 108
Het venster Sound Organizer..................... 110
Aanvullende informatie
Een USB-netspanningsadapter
gebruiken............................................111
De IC-recorder loskoppelen van het
stopcontact................................................. 112
Voorzorgsmaatregelen.........................113
Technische gegevens.............................115
Systeemvereisten.......................................... 115
Ontwerp en technische gegevens............... 117
Gebruiksduur van de batterij..................... 120
Problemen oplossen
Problemen oplossen.............................121
Over het gebruik van de IC-recorder........ 121
Over de Sound Organizer........................... 129
Berichtenlijst........................................131
Systeembeperkingen.............................134
Handelsmerken....................................135
Index.....................................................136
Index
UX523F)
De IC-recorder als USB-geheugen
gebruiken............................................104
De meegeleverde Sound Organizersoftware gebruiken.............................105
Inhoudsopgave
Een mapnaam wijzigen..................................66
Een bestandsnaam wijzigen...........................67
 Niet alle modellen zijn beschikbaar in alle landen/regio's waar u de IC-recorder hebt
aangeschaft.
Gebruik van de knoppen in de gebruiksaanwijzing
Klik op de knoppen in de rechterbovenhoek van de pagina's van deze
handleiding om naar de "Inhoudsopgave" of "Index" te springen.
Spring naar de inhoudsopgave
Vind wat u zoekt in een lijst met onderwerpen uit de handleiding.
Spring naar de index
Vind wat u zoekt in een lijst met trefwoorden uit de handleiding.
 Tips
U springt naar de aangegeven pagina door op het paginanummer te klikken in de
inhoudsopgave of index.
U
 springt naar de aangegeven pagina door op de paginaverwijzing (bijv.  p. 6) op elke
pagina te klikken.
U
 zoekt op trefwoord naar een informatiepagina door het trefwoord in het zoekveld van
het Adobe Reader-venster in te vullen.
van de door u gebruikte versie van Adobe Reader kan de bedieningswijze
Afhankelijk

verschillen.
De pagina-indeling wijzigen
Met de knoppen in het Adobe Reader-venster kunt u selecteren hoe de pagina's
worden weergegeven.
Tekstveld voor het zoeken naar tekst
Doorlopend
De pagina's worden als een doorlopende
paginarol weergegeven, met de paginabreedte
aangepast aan het venster. Tijdens het bladeren
scrollen de vorige of volgende pagina's
doorlopend omhoog of naar beneden.
Enkele pagina
De pagina's worden een voor een
weergegeven, met de pagina passend
in het venster. Tijdens het bladeren
wordt telkens de vorige of volgende
pagina weergegeven.
Index
Bladeren door de gebruiksaanwijzing
Inhoudsopgave
Opmerking
VOORZICHTIG
Explosiegevaar indien batterij door
onjuist type wordt vervangen.
Werp de batterijen weg volgens de
aanwijzingen.
• De opgenomen muziek mag alleen voor
particuliere doeleinden worden gebruikt.
Voor elk ander gebruik van de muziek is
toestemming van de copyrighthouders
vereist.
• Sony is niet aansprakelijk voor
incomplete opnamen/downloads of
beschadigde gegevens door problemen
met de IC-recorder of computer.
• Afhankelijk van de soort tekst en tekens,
wordt de tekst mogelijk niet altijd goed
weergegeven op de IC-recorder. Dit is te
wijten aan:
– De capaciteit van de aangesloten ICrecorder.
– De IC-recorder werkt niet zoals het
hoort.
– Inhoudgegevens zijn geschreven in een
taal of in tekens die niet door de ICrecorder worden ondersteund.
Bijpassend accessoire: hoofdtelefoon
Index
Stel de batterijen (accu of geplaatste
batterijen) niet langdurig bloot aan
oververhitting zoals zonlicht, vuur of
iets dergelijks.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het
product of op de
verpakking wijst erop dat
dit product niet als
huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het
moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwerkt, helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zouden kunnen
veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen
van dit product, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie belast met
de verwijdering van huishoudelijk
afval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Inhoudsopgave
WAARSCHUWING
Mededeling voor de klant: de volgende
informatie is uitsluitend van toepassing
op apparatuur verkocht in landen waar
EU-richtlijnen gelden
De fabrikant van dit product is Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging
voor EMC en productveiligheid is
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke
service/garantie documenten.
Voorkom mogelijke
gehoorschade door niet
gedurende langere tijd
naar harde geluidsniveaus
te luisteren.
Index
Voor alle andere batterijen verwijzen
we u naar het hoofdstuk over hoe de
batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij
aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij,
kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de
organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Inhoudsopgave
Verwijdering van oude batterijen (van
toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij
of op de verpakking wijst
erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit
product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag
worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch
symbool. Het chemisch symbool voor
kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer
dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af
te voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden
in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij
tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om
redenen van veiligheid, prestaties dan
wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan het
eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
SONY CORPORATION KAN IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN
OF VERBAND HOUDT MET DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING,
SOFTWARE OF ANDERE
INFORMATIE DAN WEL HET
GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het
recht voor deze gebruiksaanwijzing of
de informatie erin te allen tijde en
zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Voor de beschreven software kan
ook een afzonderlijke
gebruikerslicentieovereenkomst
gelden.
Deze software is ontwikkeld voor
Windows en is ongeschikt voor
Macintosh.
De bijgeleverde extra aansluitkabel
is bedoeld voor IC-recorder ICDUX522/UX522F/UX523/UX523F. U
kunt geen andere IC-recorders
aansluiten.
De afgebeelde vensters in deze
handleiding kunnen afwijken van
wat u ziet op uw IC-recorder
afhankelijk van de regio waar u de
IC-recorder kocht en de gedane
instellingen.
Index
Alle rechten voorbehouden. Deze
gebruiksaanwijzing en de software die
hierin wordt beschreven, mogen niet,
volledig of gedeeltelijk, worden
gereproduceerd, vertaald of omgezet
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sony Corporation.
Opnamen zijn uitsluitend bestemd
voor persoonlijk gebruik. De
wetgeving op auteursrechten
verbiedt andere vormen van gebruik
zonder toestemming van de
eigenaars van de rechten.
Inhoudsopgave
Kennisgeving voor gebruikers
De recorder klaar voor gebruik maken
De recorder klaar voor gebruik maken
Voorkant
  (afspelen)/ENTER toets*
 MENU toets
 FOLDER (map) toets
 T-MARK (trackmarkering) toets
  (microfoon) aansluiting*
  (hoofdtelefoon) aansluiting
 ERASE (wis) toets
 VOL (volume) –/+ toets*
 Werkingsaanduiding
 Ingebouwde microfoons (stereo)
(L)
 Ingebouwde microfoons (stereo)
(R)
 Display
  REC (opnemen)/PAUSE toets
  STOP toets

(herhalen)A-B toets
 NOISE CUT schakelaar
* Deze toetsen en de aansluiting hebben een
voelbaar puntje. Gebruik dit als
oriëntatiepunt tijdens de bediening of ter
herkenning van de aansluiting.
Index
 Bedieningstoets (, /
(controle/snel terugspoelen),
 (cue/snel vooruitspoelen))
Inhoudsopgave
De onderdelen en bedieningselementen controleren
De recorder klaar voor gebruik maken
Inhoudsopgave
Achterkant
Index
 Opening voor een polsriem
(Er wordt geen polsriem
meegeleverd.)
 Luidspreker
 USB DIRECT-hendel
 HOLD•POWER-schakelaar
 DPC(SPEED CTRL)-schakelaar
 microSD-geheugenkaartsleuf
(De kaartsleuf bevindt zich in de
batterijhouder.)
 Batterijhouder
 Opening voor een polsriem
(Er wordt geen polsriem
meegeleverd.)
10
De recorder klaar voor gebruik maken
Display in stopstand
Inhoudsopgave
Het display gebruiken
Index
 Microfoongevoeligheid
: High
: Medium
: Low
 Bestandsinformatie
Geeft informatie over elk bestand
weer op basis van het type
bestandsinformatie (mapnaam, titel,
naam artiest of bestandsnaam).
Opmerking
Bovenstaand venster en de andere
vensters in dit hoofdstuk geven
aanduidingen, getallen of opties weer voor
verklarende doeleinden. De werkelijke
vensters kunnen afwijken van de hier
afgebeelde.
 Nieuw binnenkomende podcast
 Scèneselectie
Geeft de huidige scène weer die is
geselecteerd voor opnemen. Wordt
weergegeven als er een scène is
ingesteld.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
 Type van bestandsinformatie
: een map waarin u een bestand
kunt opnemen
: een map die u alleen kunt
gebruiken voor afspelen
: een map voor podcastbestanden
: titel
: naam artiest
: bestandsnaam
 Schakelaar voor het wijzigen van
de bestandsinformatie
U kunt op volgorde tussen de
weergegeven bestandsinformatie
schakelen door op  of  te drukken.
 Werkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige werkingsstand van de
IC-recorder.
: stoppen
: afspelen
: opnemen
: opnemen gepauzeerd
(knippert)
: opnemen met de VORfunctie
: opnamepauze met de VORfunctie (knipperend)
Als u op  REC/PAUSE drukt
om de opname te pauzeren
wanneer "VOR" is ingesteld op
"ON" in het menu,
knippert alleen " ".
: gesynchroniseerd opnemen
: gesynchroniseerd opnemen
gepauzeerd (knippert)
: controle/snel terugspoelen,
cue/snel vooruitspoelen
: continu terug-/vooruitgaan
Vervolg 
11
De recorder klaar voor gebruik maken
 Alarm
Wordt weergegeven wanneer het
alarm is ingesteld in een bestand.
 Aantal bestanden
Het aantal geselecteerde bestanden
wordt weergegeven bij de teller en
het totale aantal bestanden in de
map wordt weergegeven bij de
noemer.
 Opnamestand
Geeft de opnamestand weer die is
ingesteld met het menu wanneer de
IC-recorder zich in de stop- of
opnamestand bevindt, en geeft de
opnamestand van het huidige
bestand weer wanneer de ICrecorder zich in de afspeelstand
bevindt.
: LPCM-bestand wordt
opgenomen of overgedragen met de
IC-recorder
,
,
,
,
: MP3-bestand wordt
opgenomen of overgedragen met de
IC-recorder
Als de bestanden worden
overgedragen vanaf uw computer,
worden alleen de bestandsindelingen
/ ) weergegeven.
(
: WMA-bestanden overgedragen
 Beveiliging
Wordt weergegeven wanneer de
beveiliging is ingesteld voor een
bestand.
 Aanduiding voor geheugenkaart
Wordt weergegeven wanneer
"Memory Card" is geselecteerd als
"Select Memory".
Als "Built-In Memory" is
geselecteerd, wordt er geen
aanduiding weergegeven.
 LCF (Low Cut Filter)
Wordt weergegeven wanneer
"LCF(Low Cut)" in het menu is
ingesteld op "ON".
 Batterijaanduiding
 Resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer
in uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert,
wordt de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten en
minder dan 10 uur resteert, wordt
de tijd in uren en minuten
weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten
resteert, wordt de tijd in minuten en
seconden weergegeven.
Index
 Trackmarkering
Geeft het aantal trackmarkeringen
net voor de huidige positie weer.
Wordt weergegeven als voor een
bestand een trackmarkering is
ingesteld.
: AAC-LC-bestanden
overgedragen
De volgende informatie wordt
weergegeven als de opnamestand
van de IC-recorder niet kan worden
bepaald.
: onbekend
Inhoudsopgave
 Verstreken tijd/resterende tijd/
opnamedatum en -tijd
12
De recorder klaar voor gebruik maken
 Controlefunctie opnameniveau
Geeft zowel het huidige als het
optimale opnameniveau weer.
 Aanduiding voor afspeelstand
1: wordt weergegeven wanneer één
bestand wordt afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
bestanden in één map
doorlopend worden afgespeeld.
ALL: wordt weergegeven wanneer
alle bestanden doorlopend
worden afgespeeld.
1: wordt weergegeven wanneer
één bestand herhaaldelijk wordt
afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
bestanden in één map
herhaaldelijk worden afgespeeld.
ALL: wordt weergegeven wanneer
alle bestanden herhaaldelijk
worden afgespeeld.
Index
Display tijdens afspelen
Inhoudsopgave
Display bij opname
 Aanduiding voor
ruisonderdrukking/effect
Wordt weergegeven wanneer de
schakelaar NOISE CUT is ingesteld
op "ON", of "Effect" is ingesteld in
het menu.
: Ruisonderdrukking
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
13
De recorder klaar voor gebruik maken
 FM-aanduiding
 Animatiedisplay voor
opnamevoortgang
Geeft de voortgang van een FMradio-opname weer in een animatie.
Index
Display tijdens opname van een FMradio-uitzending
(alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
Inhoudsopgave
Display tijdens beluisteren van een
FM-radio-uitzending
(alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
 Voorkeuzenummer
 Radiofrequentie
 Ontvangstgevoeligheid
: LOCAL
: DX
14
De recorder klaar voor gebruik maken
Display met huidige datum en tijd
Inhoudsopgave
Display in HOLD-status
Index
 HOLD-aanduiding
Wordt weergegeven als de HOLDstatus van de IC-recorder is
ingeschakeld om onbedoelde
bewerkingen te voorkomen.
Als u de HOLD-status wilt
uitschakelen, schuift u de
HOLD•POWER-schakelaar naar het
midden (p. 16).
 Huidige datum
Geeft de huidige datum (jaar, maand
of dag) gedurende 3 seconden weer
wanneer u op  STOP drukt in de
stopstand.
Bijv.: 11y01m01d (1 januari 2011)
 Huidige tijd
Geeft de huidige tijd (uren en
minuten) gedurende 3 seconden
weer wanneer u op  STOP drukt
in de stopstand.
Bijv.: 12:00 (24-Hour
tijdsweergave)/12:00 PM (12-Hour
tijdsweergave)
15
De recorder klaar voor gebruik maken
 Tabbladen
Geven de beschikbare soorten
(opneembaar of alleen afspeelbaar)
gebieden of geheugen weer:
(spraak): gedeelte voor
opnemen dat wordt gebruikt
voor het beheren van bestanden
die zijn opgenomen met de ICrecorder.
(muziek): gedeelte voor alleen
afspelen dat wordt gebruikt om
muziekbestanden te beheren die
zijn overgedragen van uw
computer.
(podcast): gedeelte voor alleen
afspelen dat wordt gebruikt om
podcastbestanden te beheren
die zijn overgedragen van uw
computer.
(Intern geheugen): wordt
weergegeven wanneer u een
geheugenkaart plaatst en het
geheugen op intern geheugen
instelt.
(Geheugenkaart): wordt
weergegeven wanneer u een
geheugenkaart plaatst en het
geheugen op geheugenkaart
instelt.
 Menu-tabbladen
Geeft de menu-tabbladen weer:
: Opnemen
: Afspelen
: Bewerken
: Display
: Instellingen IC-recorder
: FM-radio (alleen voor ICDUX522F/UX523F)
Index
Display tijdens MENU bediening
Inhoudsopgave
Display tijdens FOLDER selectie
 Mappen
Geeft de mappen van het
geselecteerde tabblad weer.
 Menu-items
Geeft de menu-items van het
geselecteerde menu-tabblad weer.
16
De recorder klaar voor gebruik maken
U kunt alle toetsen uitschakelen (HOLD) om onbedoelde bediening te
voorkomen wanneer u de IC-recorder meeneemt.
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar "HOLD" om de toetsen uit te
schakelen terwijl het toestel aan is.
"HOLD" wordt ongeveer 3 seconden weergegeven, wat aangeeft dat alle toetsen
zijn uitgeschakeld.
De toetsvergrendeling uitschakelen
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar het midden.
Opmerking
Als de HOLD-functie wordt ingeschakeld tijdens het opnemen, worden alle toetsen
uitgeschakeld. Als u de opname wilt stoppen, moet u eerst de HOLD-functie annuleren.
 Tip
Zelfs als de HOLD-functie is ingeschakeld, kunt u de alarmweergave stoppen door op een
willekeurige toets te drukken. (U kunt de normale weergave niet stoppen.)
Index
De toetsvergrendeling (HOLD-status) inschakelen
Inhoudsopgave
Onbedoelde bediening voorkomen (HOLD)
17
De recorder klaar voor gebruik maken
(alleen voor Europese modellen)
Wanneer "AVLS" is ingesteld op "ON"
Wanneer u het volume probeert aan te passen naar een hoger
niveau dan aangegeven door AVLS, gaat de aanduiding
"AVLS" branden. U kunt het volume niet aanpassen tot een
niveau dat de limiet overschrijdt.
Opmerking
"AVLS" is ingesteld op "ON" bij aankoop van de IC-recorder. Als u de functie wilt
uitschakelen en bestanden met het oorspronkelijke volume wilt afspelen, gebruikt u het
menu om "AVLS" in te stellen op "OFF".
Wanneer "AVLS" is ingesteld op "OFF"
Schakel de AVLS-functie als volgt uit:
 Selecteer in de stop- of afspeelstand MENU  het
 "AVLS" en druk op  /ENTER.
tabblad
 Druk op  of  om "OFF" te selecteren en druk
op  /ENTER.
Het bericht "AVLS OFF?" wordt weergegeven met
een pieptoon.
 Druk op  of  om "YES" te selecteren en druk op  /ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
De AVLS-functie inschakelen:
Selecteer "ON" in stap  of selecteer "No" in stap .
Als u bestanden afspeelt met een volume dat het door AVLS aangegeven niveau
gedurende de opgegeven periode overschrijdt, wordt de volgende animatie
weergegeven en wordt "AVLS" in het menu automatisch ingesteld op "ON".
Index
Met de functie AVLS (Automatic Volume Limiter System) kunt u het geluid met een
gemiddeld volumeniveau beluisteren wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de
AVLS-functie wordt het maximumvolume beperkt om gehoorproblemen of afleiding te
voorkomen en om een gemiddeld volumeniveau te behouden.
Inhoudsopgave
Een gemiddeld volumeniveau behouden (AVLS)
18
De recorder klaar voor gebruik maken
Inhoudsopgave
De batterij opladen
De batterij opladen met een computer
Index
 Plaats een oplaadbare batterij.
Verschuif de klep van de batterijhouder en til deze omhoog, plaats een oplaadbare
NH-AAA-batterij met de pool in de juiste richting en sluit de klep.

 Sluit de IC-recorder aan op de computer.
Schuif de USB DIRECT-hendel op de achterkant van de IC-recorder in de richting van
de pijl en steek de USB-aansluiting in de USB-poort van een ingeschakelde computer.*1
Computer
IC-recorder

Naar USB-poort van
de computer
Terwijl de batterij wordt opgeladen, wordt
"Connecting" en de resterende batterijaanduiding in
een animatie weergegeven.
Batterijaanduiding
Als de batterij volledig is opgeladen, geeft de
batterijaanduiding " " aan. Het duurt ongeveer 3
uur en 30 minuten totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*2
Aanduiding voor volledig opgeladen
*1Gebruik de meegeleverde extra USB-aansluitkabel als de IC-recorder niet rechtstreeks op een computer kan
worden aangesloten.
* Dit is een schatting voor hoe lang het duurt om de batterij volledig op te laden bij kamertemperatuur als de batterij
volledig leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van de resterende lading en de staat van de batterij. Het opladen
duurt ook langer als de temperatuur van de batterij laag is of als de batterij wordt opgeladen terwijl u gegevens
overbrengt naar de IC-recorder.
2
Vervolg 
19
De recorder klaar voor gebruik maken
Volg de onderstaande procedures. Als u dit niet doet wanneer de ICrecorder gegevensbestanden bevat, kunnen deze bestanden worden
beschadigd of niet meer afspeelbaar zijn.
 Voer de volgende handelingen op uw computer uit.
Op de Windows-taakbalk klikt u met de linkermuisknop op het volgende
pictogram onder aan het bureaublad:
 Klik met de linkermuisknop op "IC RECORDER uitwerpen" (Windows
7) of "USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen" (Windows XP,
Windows Vista).
Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het
besturingssysteem. Het pictogram wordt afhankelijk van uw
computerinstellingen mogelijk niet weergegeven in de taakbalk.
Op een Macintosh-scherm sleept u "IC RECORDER" op de Finder naar
"Prullenbak" en zet u het daar neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd voor
meer informatie over het loskoppelen van de IC-recorder van de
computer.
 Haal de IC-recorder uit de USB-poort van de computer en schuif de
USB DIRECT-hendel in de richting van de pijl om de USBaansluiting in te trekken.
Wanneer u een volledig opgeladen batterij of LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat)
gebruikt
Volg stap .
De batterij opladen met een USB-AC-netspanningsadapter
U kunt de batterij ook opladen met een USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) ( p. 111).
Index
 Controleer of de werkingsaanduiding niet brandt.
Inhoudsopgave
 Koppel de IC-recorder los van de computer.
20
De recorder klaar voor gebruik maken
Naast het interne geheugen kunnen bestanden ook worden opgenomen op een
geheugenkaart.
Index
Een geheugenkaart plaatsen
Inhoudsopgave
Een geheugenkaart plaatsen
 Verschuif de klep van de batterijhouder en til deze omhoog, terwijl
de IC-recorder is uitgeschakeld of in stopstand.
De geheugenkaartsleuf bevindt zich in de batterijhouder.
 Plaats een microSD-kaart in de kaartsleuf in de batterijhouder met
het etiket naar u toe gericht todat het op zijn plaats klikt.
Met het label naar u
toe
 Sluit het klepje van de batterijhouder.
Een geheugenkaart verwijderen
Duw de geheugenkaart in de sleuf. De kaart springt dan uit de sleuf zodat u ze
kunt verwijderen.
Structuur van mappen en bestanden
Naast het interne geheugen worden ook op een geheugenkaart 5 mappen
gemaakt. De structuur van mappen en bestanden verschilt enigszins van die
van het interne geheugen ( p. 97).
Vervolg 
21
De recorder klaar voor gebruik maken
Compatibele geheugenkaarten
U kunt microSD/MicroSDHC-geheugenkaarten gebruiken in de IC-recorder.
Een geheugenkaart van 64 MB of minder wordt echter niet ondersteund.
Wegens de bestandssysteemspecificaties van de IC-recorder zijn alleen LPCMbestanden kleiner dan 2 GB en MP3/WMA/AAC-LC-bestanden kleiner dan 1
GB geschikt voor opname en weergave met een geheugenkaart.
Opmerking
Niet alle compatibele geheugenkaarten werken gegarandeerd.
Index
Een geheugenkaart die niet wordt herkend, moet worden verwijderd en teruggeplaatst in
de IC-recorder.
Laat geen vloeistoffen, metalen, ontbrandbare stoffen of andere voorwerpen dan
geheugenkaarten in de geheugenkaartsleuf komen. Dat kan brand, elektrische
ontladingen en storingen veroorzaken.
Voor u begint op te nemen, adviseren we u om alle gegevens op de geheugenkaart naar
uw computer te kopiëren en de geheugenkaart in de IC-recorder te formatteren zodat
deze geen gegevens bevat.
Inhoudsopgave
Opmerkingen
22
De recorder klaar voor gebruik maken
Inhoudsopgave
De IC-recorder inschakelen
De stroom inschakelen
Index
Verschuif en houd de HOLD•POWER-schakelaar in de richting van "POWER"
totdat de displayweergave verschijnt. De IC-recorder is nu ingeschakeld.
De stroom uitschakelen
Verschuif en houd de HOLD•POWER-schakelaar in de richting van "POWER"
totdat de animatie "Power Off " verschijnt. De IC-recorder is nu uitgeschakeld.
 Tip
Als de IC-recorder in de stopstand staat en u de IC-recorder gedurende een bepaalde tijd
niet gebruikt, treedt de automatische uitschakelfunctie in werking. (De tijdsduur voor
automatische uitschakeling is bij aankoop van de IC-recorder ingesteld op "10min".)
23
De recorder klaar voor gebruik maken
De klok instellen na het opladen van de batterij
 STOP
, 
/ENTER
, 
Wanneer u voor het eerst een batterij plaatst of wanneer u een batterij in de ICrecorder plaatst nadat deze langer dan 1 minuut was verwijderd, wordt het
bericht "Set Date&Time" weergegeven en gaat het jaar knipperen in het
klokinstelvenster.
 Jaar, maand, dag, uur en minuut instellen.
Druk op  of  om het jaar (de laatste twee cijfers van het jaar) in te
stellen en druk op  /ENTER. Herhaal deze procedure voor het
achtereenvolgens instellen van de maand, dag, uur en minuten.
Door op  en  te drukken verplaatst u de cursor
naar jaar, maand, dag, uur en minuten.
Wanneer u de minuten hebt ingesteld en op
/ENTER drukt, geeft de klok de instelling weer.
 Druk op  STOP om terug te keren naar het display van de
stopstand. Index
U moet de klok instellen als u de alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en
tijd wilt opnemen.
Inhoudsopgave
De klok instellen
24
De recorder klaar voor gebruik maken
Inhoudsopgave
De klok instellen met het menu
 STOP
, 
Index
/ENTER
, 
MENU
Als de IC-recorder in de stopstand staat, kunt u de klok instellen met het menu.
 Selecteer "Date&Time" in het menu.
 Druk op MENU om naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt weergegeven.
 Druk op , druk dan op  of  om het tabblad te selecteren en druk op /ENTER.
(Het tabblad (FM-radio) wordt
alleen weergegeven op de
ICD-UX522F/UX523F.)
 Druk op  of  om "Date&Time" te selecteren en
druk op /ENTER.
 Druk op  of  om "Auto(Synchronizing)" of "Manual" te selecteren
en druk op /ENTER.
Als u "Auto(Synchronizing)" selecteert, wordt de
klok automatisch aangepast aan de klok op de
computer waarop de IC-recorder is aangesloten en
waarop de bijgeleverde Sound Organizer-software
is gestart.
Als u "Manual", selecteert, gaat u door naar de volgende
stappen.
 Druk op  of  om "11y1m1d", te selecteren en
druk op /ENTER.
Vervolg 
25
De recorder klaar voor gebruik maken
 Druk op  STOP om terug te keren naar het display van de
stopstand. Opmerkingen
Als u niet binnen 1 minuut nadat u de klokgegevens hebt ingevoerd op /ENTER
drukt, wordt de klokinstelstand geannuleerd en wordt het display van de stopstand
opnieuw weergegeven.
De tijd wordt ofwel weergegeven in 12-Hour met "AM" of "PM", of in 24-Hour,
afhankelijk van de instelling van "Time Display" in het menu. De standaardinstelling is
afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder kocht.
De huidige datum en tijd weergeven
Als de IC-recorder in de stopstand staat, drukt u op STOP om
de huidige datum en tijd ongeveer 3 seconden weer te geven.
Index
Druk op  of  om het jaar (de laatste twee cijfers van het jaar) in te
stellen en druk op /ENTER. Herhaal deze procedure voor het
achtereenvolgens instellen van de maand, dag, uur en minuten.
Door op  en  te drukken verplaatst u de cursor naar jaar, maand, dag,
uur en minuten.
Wanneer u de minuten hebt ingesteld en op /ENTER drukt, geeft de
klok de instelling weer.
Inhoudsopgave
 Jaar, maand, dag, uur en minuut instellen.
26
De recorder klaar voor gebruik maken
 STOP
 /ENTER
MENU
U kunt de taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's,
mapnamen, bestandsnamen, enzovoort.
 Selecteer MENU  het
druk op /ENTER.
tabblad  "Language" en
 Druk op  of  om de taal die u wilt gebruiken te selecteren en
druk op /ENTER.
 Druk op  STOP om terug te keren naar het display van de
stopstand. Index
, 
Inhoudsopgave
De taal voor het display instellen
27
De recorder klaar voor gebruik maken
Index
Een map en bestand selecteren
, 
 /ENTER
, 
FOLDER
U selecteert als volgt een map en bestand voor opnemen, afspelen of bewerken:
 Druk op FOLDER .
Het selectievenster voor mappen wordt weergegeven.
 Selecteer een map.
Druk op  of  om de gewenste map te selecteren
en druk op /ENTER.
Druk op  om de bestanden in de geselecteerde
map weer te geven.
Bij aankoop van de IC-recorder zijn er al 5 mappen
beschikbaar (FOLDER01-05).
 Selecteer een bestand.
Inhoudsopgave
Een map, bestand, tabblad en geheugen
selecteren
Als het selectievenster voor bestanden wordt
weergegeven drukt u op  of  om het gewenste
bestand te selecteren en druk op  /ENTER.
Als het stopstandvenster wordt weergegeven, kunt
u van bestand wisselen door op  en  te
drukken.
28
De recorder klaar voor gebruik maken
 /ENTER
, 
FOLDER
Het gedeelte voor opnemen en het gedeelte voor alleen afspelen van mappen
die zijn opgeslagen op de IC-recorder, worden afzonderlijk beheerd en
weergegeven met tabbladen. U selecteert een tabblad als volgt:
 Druk op FOLDER .
Het selectievenster voor mappen wordt weergegeven.
 Druk op , druk dan op  of  om het tabblad , of te
selecteren.
Bij aankoop van de IC-recorder wordt alleen het
tabblad weergegeven.
De tabbladen en worden weergegeven
wanneer u bestanden overbrengt vanaf uw
computer ( p. 102, 105).
 Druk op /ENTER.
De mappen van het geselecteerde tabblad worden weergegeven.
 Selecteer een map en bestand ( p. 27).
Index

Inhoudsopgave
Selecteer een tabblad
29
De recorder klaar voor gebruik maken
Inhoudsopgave
Het geheugen selecteren
Index
 STOP
, 
 /ENTER

FOLDER
MENU
Met het selectievenster voor mappen of het menu kunt u schakelen tussen het
interne geheugen en een geheugenkaart.
Het geheugen selecteren met het selectievenster voor mappen
 Druk op FOLDER .
Het selectievenster voor mappen wordt weergegeven.
 Druk op , druk dan op  of  om het tabblad
of
te
selecteren.
(geheugenkaart) wordt
Het tabblad (intern geheugen) of
weergegeven wanneer u een geheugenkaart in de IC-recorder plaatst
( p. 20).  Druk op /ENTER.
Het selectievenster voor geheugen wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Built-in Memory" of "Memory
Card" te selecteren en druk op /ENTER.
Het pictogram van het tabblad verandert in dat van
het geselecteerde geheugen, of
.
 Druk op  STOP om terug te keren naar het display van de
stopstand. 30
De recorder klaar voor gebruik maken
 Selecteer MENU  het tabblad  "Select
Memory" en druk op /ENTER.
selecteren en druk op /ENTER.
Als u "Memory Card" selecteert en de
geheugenkaart is nog niet geformatteerd, ga dan
door naar de volgende stap. Ga anders verder naar
stap 5.
 Wanneer de geheugenkaart niet is geformatteerd, selecteert u
Menu  het tabblad  "Format" en druk op /ENTER.
“Erase All Data?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
De geheugenkaart wordt geformatteerd.
 Druk op  STOP om terug te keren naar het display van de
stopstand.
Index
 Druk op  of  om "Memory Card" of "Built-in Memory" te
Inhoudsopgave
Het geheugen met het menu selecteren
31
Bestanden opnemen
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
Basisbediening voor het opnemen
De werkingsaanduiding
Ingebouwde microfoons (L/R)
Index
HOLD•POWER
 REC/PAUSE

 /ENTER
 STOP
Hierna volgen de basisprocedures voor het opnemen met de opgegeven
microfoongevoeligheid en opnamestand.
Opmerking
Wanneer u met een voorwerp, zoals uw vinger, enzovoort, de IC-recorder per ongeluk
aanraakt, wordt er mogelijk ruis opgenomen.
 Tip
Voordat u begint met opnemen, raden we u aan een testopname te maken, of de opname
af te luisteren ( p. 32).
 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in de richting
van "POWER" om de IC-recorder in te schakelen
( p. 22), of naar het midden om de HOLD-status
van de IC-recorder op te heffen ( p. 16).
Het stopstandvenster wordt weergegeven.  Selecteer de gewenste map ( p. 27).
 Leg de IC-recorder neer zodat de ingebouwde
microfoons in de richting zijn gedraaid van de
bron die u wilt opnemen.
Vervolg 
32
Bestanden opnemen
Controlefunctie
opnameniveau
Over de controlefunctie van het opnameniveau
Tijdens het opnemen wordt de controlefunctie van het opnameniveau
weergegeven.
De bovenste meters geven het huidige ingangsniveau weer. De witte staaf in de
onderste meter geeft het optimale ingangsniveau voor het opnemen weer.
Pas de richting van de ingebouwde microfoons, de afstand tot de geluidsbron,
de microfoongevoeligheid of de instelling van de scèneselectie aan zodat het
bovenste ingangsniveau overeenkomt met het onderste optimale bereik, zoals
hierboven afgebeeld.
 Tip
Als het witte deel van de meter van het ingangsniveau kort is, raden we u aan om de ICrecorder dichter bij de geluidsbron te leggen of de microfoongevoeligheid hoger in te
stellen.
De opname afluisteren

VOL−/+
Als u de meegeleverde stereohoofdtelefoon aansluit op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting, kunt u de opname afluisteren. U kunt het afluistervolume
aanpassen door op VOL –/+ te drukken, maar het opnameniveau kan niet
worden aangepast.
Index
De werkingsaanduiding gaat rood branden.
U hoeft  REC/PAUSE niet ingedrukt te houden
tijdens de opname.
Het nieuwe bestand wordt automatisch
opgenomen als laatste bestand in de huidige map.
Inhoudsopgave
 Druk op  REC/PAUSE in de stopstand.
33
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
De opname stoppen
 Druk op  STOP.
Opmerking over gegevenstoegang
Wanneer de animatie "Accessing..." op het display wordt weergegeven, worden
de gegevens opgenomen en op het geheugenmedium opgeslagen met de ICrecorder. Tijdens het lezen/schrijven van gegevens door de IC-recorder mag u
de batterij niet uitnemen of de USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd)
ontkoppelen. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens worden beschadigd.
Overige bediening
Om
Doe dit
opname onderbreken*
Druk op  REC/PAUSE.
Wanneer de opname is onderbroken, knippert de
" te
werkingsaanduiding rood en begint "
knipperen in het display.
Druk nogmaals op  REC/PAUSE. De opname
wordt vanaf dat punt hervat. (Als u de opname wilt
stoppen nadat u de opname hebt onderbroken,
drukt u op STOP.)
Druk op /ENTER. De opname wordt gestopt en
afgespeeld vanaf het begin van het bestand dat is
opgenomen.
Houd  ingedrukt in de opname- of
opnamewachtstand. De opname wordt gestopt en u
kunt terugspoelen terwijl u het geluid beluistert op
een versneld afspeelniveau. Zodra u  loslaat,
wordt vanaf dat punt afgespeeld.
onderbroken opname hervatten
de huidige opname direct
controleren
controleren tijdens de opname
* 1 uur nadat u de opname hebt onderbroken, wordt de onderbreking automatisch opgeheven en
schakelt de IC-recorder over naar de stopstand.
 Tip
U kunt nieuwe mappen maken of ongewenste mappen verwijderen met de bijgeleverde
Sound Organizer -software ( p. 105).
Index
De animatie "Accessing..." wordt weergegeven en de IC-recorder stopt bij
het begin van het huidige opnamebestand.
34
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
De opname-instellingen wijzigen
Een opnamescène selecteren voor elke situatie
, 
 /ENTER
MENU
Al naar gelang de opnamescène kunt u de items voor het opnemen, zoals REC
Mode ( p. 82), Mic Sensitivity ( p. 82), enzovoort, in een keer instellen op de
aanbevolen instellingen. U kunt de instellingen voor elk item wijzigen.
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad
 "Scene Select" en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om de gewenste scène te selecteren en druk op
/ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Scènes
(Meeting)
(Voice Notes)
(Interview)
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
Beschrijvingen
Opnemen in verschillende situaties, zoals opnemen in
een grote vergaderruimte.
Dictaat opnemen met een microfoon voor de mond.
Menselijke stem opnemen van een afstand van 1 tot 2
meter.
Een breed geluidsveld opnemen, zoals een lezing in een
leslokaal of een zangles.
Opnemen vanaf externe apparatuur, zoals een televisie,
draagbare CD-/MD-speler of cassetterecorder, die is
aangesloten op de IC-recorder via een audioaansluiting
(stereoministekker) met een audiokabel voor
synchronisatie.
Gebruik deze optie om uw favoriete instellingen op te
slaan.
Index
 STOP
35
Bestanden opnemen
Er zijn andere manieren voor het maken van betere opnamen dan het gebruik
van scèneselectie.
Een spraaknotitie opnemen
Als u de IC-recorder dicht bij één mondhoek
houdt, kunt u voorkomen dat u op de ingebouwde
microfoons ademt en kunt u opnemen met helder
geluid.
Een interview opnemen
Leg de IC-recorder neer zodat de ingebouwde
microfoons zijn gericht naar de persoon die wordt
geïnterviewd.
Een muziekuitvoering opnemen
Door een statief (niet meegeleverd) aan te sluiten
of de recorder op een standaard of tafel te plaatsen,
kunt u de hoek van de IC-recorder en de
ingebouwde microfoons nauwkeuriger aanpassen.
Wanneer u bijvoorbeeld een koor of pianoconcert
opneemt, plaatst u de IC-recorder op een tafel 2 tot
3 meter uit de buurt van de uitvoerende artiest(en).
Plaats de IC-recorder met het display naar boven
en met de ingebouwde microfoons richting de
geluidsbron.
Index
Opnemen bij een vergadering
Door de IC-recorder bijvoorbeeld op een
zakdoek te plaatsen die dienst doet als
standaard, kunt u opnemen met helder geluid
met weinig ruis, zonder het vibratiegeluid van
het bureau.
Inhoudsopgave
Tips voor betere opnamen
36
Bestanden opnemen
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad 
Inhoudsopgave
De Scene Select-instellingen wijzigen
"Scene Edit" en druk op /ENTER.
Index
 Druk op  of  om de scène te selecteren waarvan u de instellingen
wilt wijzigen en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om "Edit from Current Setting" of "Edit" te
selecteren en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om het item dat uw wilt wijzigen te selecteren en
druk op /ENTER.
 Druk op  of  om een instelitem te selecteren en druk op
/ENTER.
Zie "Instellingen in het menu opgeven" voor meer informatie over de
menu-items en instellingen. ( p. 81 – 83)
 Druk op  of  om "Edit Complete" te selecteren en druk op
/ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
37
Bestanden opnemen
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad  "Scene Edit" en
Inhoudsopgave
 Druk op  of  om de scène te selecteren waarvan u de instellingen
Index
De Scene Select-instellingen wijzigen in de standaardwaarden
druk op /ENTER.
in de standaardwaarden wilt wijzigen en druk op /ENTER.
 Selecteer "Set Default Value" en druk op /ENTER.
“Default Value?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
De menu-iteminstellingen van de geselecteerde scènes worden ingesteld
op de standaardwaarden.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Standaardinstellingen
Zie pagina 81 tot en met 83 voor meer informatie over de menu-items en
instellingen.
(Voice Notes) (Interview) (Lecture)
MP3
MP3
MP3
128kbps
192kbps
192kbps
(Audio IN) (My Scene)
MP3
MP3
192kbps
192kbps
Low
Medium
Medium
Low
Medium
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
SYNC REC OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
Audio IN
MIC IN
(Meeting)
MP3
REC Mode
192kbps
Mic
Sensitivity Medium
LCF(Low
ON
Cut)
VOR
MIC IN
38
Bestanden opnemen
 /ENTER
MENU
U kunt de functie VOR (Voice Operated Recording) instellen op "ON" om de
IC-recorder te laten beginnen met opnemen wanneer de IC-recorder geluid
waarneemt en te laten pauzeren wanneer deze geen geluid waarneemt,
waardoor er geen opname wordt gemaakt wanneer er geen geluid is.
 Selecteer in de stop- of opnamestand MENU  het
tabblad  "VOR" en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om "ON" te selecteren en druk op /ENTER.
"VOR" is ingesteld op "OFF" bij aankoop van de IC-recorder.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
 Druk op  REC/PAUSE.
"
" wordt weergeven in het display.
De opname wordt onderbroken als er geen geluid wordt waargenomen
" knippert. Wanneer de IC-recorder weer geluid waarneemt,
en "
wordt de opname hervat.
De VOR-functie annuleren
Stel "VOR" in op "OFF" in stap .
Opmerkingen
DeVOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel de "Mic
Sensitivity" in het menu op basis van de opnameomstandigheden in. Als u
niet tevreden bent met de kwaliteit van de opname na het wijzigen van de
instelling "Mic Sensitivity" of als u belangrijke opnamen moet maken, stelt u
"VOR" in op "OFF" in het menu.
 Tijdens gesynchroniseerd opnemen ( p. 40) en FM opnemen ( p. 71)
(alleen voor de ICD-UX522F/UX523F) werkt de functie VOR niet.
Index
 STOP
 REC/PAUSE
, 
Inhoudsopgave
Opname automatisch starten als geluid wordt
waargenomen – de VOR-functie
39
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
Opnemen via andere apparaten
Opnemen met een externe microfoon
 aansluiting
 STOP
 REC/PAUSE
, 
 /ENTER
 Sluit een externe microfoon aan op de  aansluiting wanneer de
IC-recorder in de stopstand staat.
"Select Input" wordt weergeven in het display.
Als "Select Input" niet wordt weergegeven, stelt u het in het menu in
( p. 83).
 Druk op  of  om "MIC IN" te selecteren en druk op /ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
 Druk op  REC/PAUSE om de opname te starten.
De ingebouwde microfoons worden automatisch uitgeschakeld.
Als het ingangsniveau niet krachtig genoeg is, past u de instelling "Mic
Sensitivity" van de IC-recorder aan.
Wanneer u een microfoon met stekkervoeding aansluit, wordt de stroom
automatisch naar de microfoon geleid via de IC-recorder.
Geluid opnemen van een telefoon of mobiele telefoon
U kunt een electret-condensator hoofdmicrofoon gebruiken om geluid van een
telefoon of mobiele telefoon op te nemen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de microfoon voor meer informatie over
het aansluiten van de microfoon.
Index
Stereomicrofoon
40
Bestanden opnemen
Inhoudsopgave
Opnemen van andere apparatuur
Radiocassetterecorder,
bandrecorder enz.
Index
 aansluiting
 STOP
 REC/PAUSE
, 
/ENTER
MENU
U kunt muziekbestanden maken zonder de computer door het geluid/muziek
op te nemen van andere apparaten die op de IC-recorder worden aangesloten,
zoals een radiocassetterecorder of een bandrecorder.
Wanneer u "Audio IN" selecteert in het menu "Scene Select", worden de
instellingen die geschikt zijn voor opnemen vanaf andere apparatuur
automatisch geselecteerd ( p. 34).
 Tip
Als het ingangsniveau niet krachtig genoeg is, sluit u de hoofdtelefoonaansluiting (miniaansluiting, stereo) van andere apparatuur aan op de  aansluiting van de IC-recorder en
past u het volumeniveau aan op het apparaat dat op de IC-recorder is aangesloten terwijl u
de controlefunctie voor het opnameniveau in de gaten houdt.
Opnemen met de functie gesynchroniseerd opnemen
De IC-recorder pauzeert als er langer dan 2 seconden geen geluid wordt
waargenomen. De IC-recorder begint weer met opnemen als nieuw bestand
wanneer geluid wordt waargenomen.
 Selecteer MENU  het tabblad  "SYNC REC" en
druk op /ENTER.
 Druk op  of  om "ON" te selecteren en druk op /ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Vervolg 
41
Bestanden opnemen
 Druk op  of  om "Audio IN" te selecteren en druk op /ENTER.
 Druk op  REC/PAUSE om de opname te starten.
"
" knippert en de IC-recorder schakelt over naar de
opnamepauzestand.
 Start het afspelen op het apparaat dat op de IC-recorder is
aangesloten.
"
" verschijnt in het display en gesynchroniseerd opnemen begint.
Indien langer dan 2 seconden geen geluid wordt waargenomen, wordt
"Dividing..." weergegeven en daarna gaat "
" knipperen. De
gesynchroniseerde opname wordt onderbroken.
De IC-recorder begint weer met opnemen als nieuw bestand wanneer geluid
wordt waargenomen.
Opnemen zonder de functie gesynchroniseerd opnemen
Selecteer "OFF" in stap  van "Opnemen met de functie gesynchroniseerd
opnemen" ( p. 40), ga verder met stap  tot en met . Wanneer u op
 REC/PAUSE drukt in stap , worden de ingebouwde microfoons
automatisch uitgeschakeld en wordt het geluid van de aangesloten apparatuur
opgenomen.
Index
recorder in de stopstand staat.
Sluit de audioaansluiting (stereoministekker) van andere apparatuur aan
op de  aansluiting van de IC-recorder met een audiokabel.
"Select Input" wordt weergeven in het display.
Als "Select Input" niet wordt weergegeven, stelt u het in het menu in
( p. 83).
Inhoudsopgave
 Sluit andere apparatuur op de IC-recorder aan wanneer de IC-
42
Bestanden afspelen
Bestanden afspelen
HOLD•POWER
VOL−/+
 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in de richting van "POWER" om
de IC-recorder in te schakelen ( p. 22), of naar het midden om de
HOLD-status van de IC-recorder op te heffen ( p. 16).
Het stopstandvenster wordt weergegeven.  Selecteer het bestand dat u wilt afspelen ( p. 27).
Als u geen bestand selecteert, wordt het bestand dat het laatst werd
opgenomen afgespeeld.
 Druk op /ENTER.
Het afspelen wordt gestart en de werkingsaanduiding gaat groen branden.
 Druk op VOL –/+ om het volume te regelen.
Opmerking voor Europese klanten
Wanneer "AVLS" is ingesteld op "ON" in het menu en de aanduiding "AVLS" wordt
weergegeven, kunt u het volume niet aanpassen tot een niveau dat het door AVLS
aangegeven niveau overschrijdt. Als u de functie wilt uitschakelen en bestanden met het
oorspronkelijke volume wilt afspelen, gebruikt u het menu om "AVLS" in te stellen op
"OFF".
Afspelen stoppen
 Druk op  STOP.
Index
 STOP
, 
 /ENTER
Inhoudsopgave
Basisbediening voor het afspelen
43
Bestanden afspelen
Om
doorgaan naar het volgende bestand Druk één keer op .*1*2
doorgaan naar volgende bestanden Druk herhaaldelijk op . (Houd in de stopstand de
toets ingedrukt om de bestanden doorlopend over
te slaan.*3)
*1Wanneer een trackmarkering is ingesteld, gaat de IC-recorder terug of vooruit naar de
trackmarkering vóór of na het huidige punt ( p. 61).
* Deze handelingen zijn beschikbaar als "Easy Search" is ingesteld op "OFF" ( p. 51).
*3In de doorlopende zoekstand vindt de IC-recorder geen trackmarkeringen.
2
Index
Doe dit
stoppen op de huidige positie
Druk op /ENTER. Als u het afspelen vanaf dat
(functie voor afspelen onderbreken) punt wilt hervatten, drukt u nogmaals op
/ENTER.
teruggaan naar het begin van het
Druk één keer op .*1*2
huidige bestand
teruggaan naar vorige bestanden
Druk herhaaldelijk op . (Houd in de stopstand de
toets ingedrukt om doorlopend terug te gaan naar
de bestanden.*3)
Inhoudsopgave
Overige bediening
44
Bestanden afspelen
 Bestandsinformatie
Druk op  of  om de bestandsinformatie tijdens het afspelen te controleren.
Een bestand dat met de IC-recorder is opgenomen, wordt als volgt
weergegeven.
: Mapnaam: FOLDER01-FOLDER05
: Bestandsnaam: Datum_bestandsnummer (bijvoorbeeld 110101_001)
: Artiestennaam (bijvoorbeeld My Recording)
: Titel: Datum_bestandsnummer (bijvoorbeeld 110101_001)
 Tellerinformatie
U kunt de displaystand in het menu selecteren ( p. 88).
Verstreken tijd: de verstreken speelduur van een bestand
Resterende tijd: de resterende speelduur van een bestand
Opnamedatum: De opnamedatum
Opnametijd: De opnametijd
 Resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer in uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten en minder dan 10 uur resteert, wordt de tijd in
uren en minuten weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten resteert, wordt de tijd in minuten en seconden
weergegeven.
Index
Inhoudsopgave
Display tijdens het afspelen van een bestand
45
Bestanden afspelen
 STOP
, 
 /ENTER
MENU
Wanneer de NOISE CUT-schakelaar wordt ingesteld op "ON", wordt al het
andere omgevingsgeluid naast de menselijke stem verminderd. Een bestand
wordt afgespeeld met heldere geluidskwaliteit omdat de ruis van alle
frequentiebanden inclusief een menselijke stem wordt verminderd.
Het ruisonderdrukkingsniveau instellen
 Selecteer in de stop- of afspeelstand MENU  het
tabblad  "Noise Cut Level" en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om "Maximum" of "Medium" te selecteren en druk
op /ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
De ruisonderdrukkingsfunctie annuleren
Zet de NOISE CUT-schakelaar op "OFF".
Opmerking
Zorg dat u bij het afspelen van een muziekbestand met goede geluidskwaliteit de NOISE
CUT-schakelaar op "OFF" instelt.
Index
Ruis verminderen in het weergavegeluid en de menselijke stem
duidelijker maken – de ruisonderdrukkingsfunctie
Inhoudsopgave
De afspeelinstellingen wijzigen
46
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
De afspeelsnelheid aanpassen – de DPC (Digital Pitch Control)-functie
Index
, 
U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0,50 keer tot 2,00 keer.
Het bestand wordt afgespeeld op natuurlijke toon dankzij de digitale
verwerkingsfunctie.
 Schuif de DPC(SPEED CTRL)-schakelaar naar "ON".
 Druk tijdens het afspelen op  of  om de afspeelsnelheid te
regelen.
De snelheid neemt met 0,05 keer af (van ×0,50 tot ×1,00).
De snelheid neemt met 0,10 keer toe (van ×1,00 tot ×2,00).
Wanneer u de toetsen ingedrukt houdt, kunt u de snelheid doorlopend
wijzigen.
De afspeelsnelheid is ingesteld op "×0,70" bij aankoop van de IC-recorder.
De normale afspeelsnelheid hervatten
Schuif de DPC(SPEED CTRL)-schakelaar naar "OFF".
Opmerking
Het is niet mogelijk om een LPCM-bestand af te spelen op een snelheid die 1,00 keer
sneller is dan de opnamesnelheid. Als u de afspeelsnelheid sneller dan deze grens probeert
te regelen, wordt "NO FAST" in het display weergegeven.
47
Bestanden afspelen
 STOP
, 
 /ENTER
MENU
In het menu kunt u het effect instellen dat u wilt voor het afspelen.
 Selecteer in de stop- of afspeelstand MENU  het
tabblad  "Effect" en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om het gewenste effect voor het afspelen te
selecteren en druk op /ENTER.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Opties
Beschrijving
Pop
Haalt de tonen uit het middenbereik naar voren, ideaal voor zang.
Rock
Versterkt de hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Jazz
Versterkt de hoge tonen voor een levendig geluid.
Bass1
Versterkt het basgeluid.
Bass2
Custom
Versterkt het basgeluid nog meer.
U kunt uw eigen aangepaste geluidsniveau ontwerpen voor 5
bereiken.
OFF
Schakelt de effectfunctie uit.
Index
, 
Inhoudsopgave
Het geluidseffect selecteren
48
Bestanden afspelen
 Stel "Effect" in op "Custom" in stap  op pagina 47 en druk op
Inhoudsopgave
 Wanneer u het geluidsniveau voor de bereiken 100
Index
Uw favoriete geluidsniveau instellen
/ENTER.
Het venster voor de aangepaste instelling wordt weergegeven.
Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz en 10 kHz aanpast, drukt u
op  of  om naar het bereik links of rechts te gaan
en vervolgens drukt u op  of  .
De instelling kan worden aangepast in 7 stappen van –3 tot +3.
 Druk op /ENTER.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
49
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
De afspeelstand selecteren
 STOP
 /ENTER
Index
A-B
, 
MENU
U kunt de afspeelstand in het menu selecteren.
 Selecteer in de stop- of afspeelstand MENU  het
tabblad  "Play Mode" en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om "1", " ", "ALL", " 1", "
selecteren en druk op /ENTER.
" of "
ALL" te
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Opties
Beschrijving/naslagpagina
1
Een bestand wordt afgespeeld.
Bestanden in één map worden doorlopend afgespeeld.
ALL
1
Alle bestanden worden doorlopend afgespeeld.
Eén bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Bestanden in één map worden herhaaldelijk afgespeeld.
ALL
Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.
50
Bestanden afspelen
 Druk tijdens het afspelen op
“A-B B?" wordt weergegeven.
A-B om beginpunt A op te geven.
A-B om eindpunt B op te geven.
“ A-B" wordt weergegeven en het opgegeven deel wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Normaal afspelen hervatten:
Druk op /ENTER.
Stoppen met A-B herhaaldelijk afspelen:
Druk op  STOP.
Het opgegeven segment voor A-B herhaaldelijk afspelen wijzigen:
Druk tijdens het herhaaldelijk afspelen van A-B nogmaals op A-B om een
nieuw beginpunt A op te geven. Geef dan een nieuw eindpunt B op zoals in
stap .
Index
 Druk nogmaals op
Inhoudsopgave
Een opgegeven deel herhaaldelijk afspelen – A-B herhalen
51
Bestanden afspelen
 (hoofdtelefoon) aansluiting
Inhoudsopgave
, 
Index
Handige afspeelmethodes
Luisteren met een betere geluidskwaliteit
 Beluisteren via een hoofdtelefoon:
Sluit de meegeleverde stereohoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld.
 Beluisteren via een externe luidspreker:
Sluit een actieve of passieve luidspreker aan op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting.
Snel een punt zoeken waar u het afspelen wilt starten (Easy Search)
Wanneer "Easy Search" is ingesteld op "ON" ( p. 85) in het menu, kunt u snel
een punt zoeken waar u het afspelen wilt starten door herhaaldelijk op  of
 te drukken tijdens het afspelen.
U kunt de tijd die moet worden overgeslagen instellen wanneer op  of
 wordt gedrukt. Deze functie is handig wanneer u bijvoorbeeld tijdens een
vergadering een gewenst punt in een lange opname wilt zoeken.
Vooruit/achteruit zoeken tijdens het afspelen (Cue/Review)
 Vooruit zoeken (Cue):
Houd  ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze los op het punt waar u
het afspelen wilt hervatten.
 Achteruit zoeken (Review):
Houd  ingedrukt tijdens het afspelen en laat deze los op het punt waar u
het afspelen wilt hervatten.
De IC-recorder zoekt met lage snelheid en met weergavegeluid. Dit is handig
om één word vooruit of achteruit te zoeken. Als u vervolgens de toets
ingedrukt houdt, begint de IC-recorder met hogere snelheid te zoeken.
 Als bestanden worden afgespeeld of doorzocht tot het einde van het laatste bestand
 Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het einde van het laatste bestand, gaat "FILE
END" ongeveer 5 seconden branden.
 Wanneer "FILE END" en de werkingsaanduiding uitgaan, stopt de IC-recorder aan het
begin van het laatste bestand.
 Als u  ingedrukt houdt terwijl "FILE END" brandt, worden de bestanden versneld
afgespeeld. Normaal afspelen wordt hervat op het punt waar u de toets loslaat.
52
Bestanden afspelen
Index
 STOP
, 
 /ENTER
Inhoudsopgave
Een opnamedatum uit de kalender selecteren en
afspelen
, 
MENU
U kunt een bestand met de IC-recorder afspelen door het op te zoeken in de
kalender.
 Selecteer in de stop- of afspeelstand MENU  het
tabblad  "Calendar" en druk op /ENTER.
De kalender wordt weergegeven na de animatie
"Accessing..." en de huidige datum wordt
geselecteerd.
 Druk op  of  om een datum te selecteren
en druk op /ENTER.
Datums met een opnamebestand worden
onderstreept weergegeven.
U verplaatst naar de vorige of volgende week van de datum door op  of 
te drukken. Wanneer u de toetsen ingedrukt houdt, kunt u doorlopend
door de data of de weken verplaatsen.
 Druk op  of  om een bestand te selecteren en
druk op /ENTER.
Er verschijnt een bevestiging en het door u
geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
 Druk op  of  om "Enter" te selecteren en druk op /ENTER.
Het bestand wordt afgespeeld.
 Druk op STOP om het afspelen te stoppen.
Vervolg 
53
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
Annuleren van de selectie van een opnamedatum uit de kalender en het
bijbehorende afspelen
Druk op  STOP voorafgaand aan .
Opmerkingen
Index
 Voorafgaand aan het selecteren van een opnamedatum uit de kalender en het afspelen
van een bestand moet u de klok instellen ( p. 23).
 Als u een datum opgeeft waarvoor geen opnamebestand bestaat, wordt "No File"
weergegeven. Selecteer een datum waarvoor een opnamebestand bestaat.
 U kunt alleen bestanden zoeken en afspelen uit de opnamemap die bestanden bevat die
met de IC-recorder zijn opgenomen. Zie "Structuur van mappen en bestanden" ( p. 97)
voor meer informatie.
54
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
Bestanden op een bepaald tijdstip met een
alarmsignaal afspelen
Index
 STOP
, 
 /ENTER
MENU
U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bestand afspelen. U kunt het bestand op een bepaalde datum, één
keer per week of elke dag op hetzelfde tijdstip laten afspelen. U kunt een
alarmsignaal voor een bestand instellen.
 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen met een alarmsignaal.
 Ga naar de stand voor het instellen van het alarmsignaal.
Selecteer in de stopstand MENU  het
 "Alarm" en druk op  /ENTER.
tabblad
Druk op  of  om "ON" te selecteren en druk op  /ENTER.
 Stel de datum en tijd in voor het alarmsignaal.
Druk op  of  om "Date", een dag van de week of "Daily" te
selecteren en druk op /ENTER.
Wanneer u "Date" selecteert:
Stel achtereenvolgens jaar, maand, dag, uren en minuten in, zoals
beschreven in "De klok instellen" ( p. 23).
Wanneer u een dag van de week of "Daily" selecteert:
Druk op  of  om de uren in te stellen en druk op /ENTER. Druk op
 of  om de minuten in te stellen en druk op /ENTER.
 Druk op  or  om een favoriet alarmpatroon te
selecteren en druk op /ENTER.
“Executing..." wordt weergegeven.
Vervolg 
55
Bestanden afspelen
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Inhoudsopgave
De alarminstelling wijzigen
Selecteer het bestand waarvoor u de alarminstelling wilt wijzigen en volg stap 
tot en met .
Index
De instelprocedure is voltooid en "" (alarmaanduiding) wordt
weergegeven in het display.
De alarminstelling annuleren
Volg stap  en . Selecteer in stap - "OFF" en druk op /ENTER. Het alarm
wordt geannuleerd en de alarmaanduiding verdwijnt uit het display.
Als de ingestelde datum en tijd wordt bereikt
Op de ingestelde tijd schakelt de IC-recorder automatisch in en wordt
"ALARM" weergegeven in het display. Vervolgens worden het alarm en het
geselecteerde bestand afgespeeld volgens het geselecteerde alarmpatroon.
Na het afspelen stopt de IC-recorder automatisch. (Wanneer het alarmpatroon
is ingesteld op "Beep&Play" of "Play", stopt de IC-recorder aan het begin van
het geselecteerde bestand.)
De alarmweergave stoppen
Druk op een andere toets dan VOL –/+ terwijl het alarm afgaat. Ook als de
HOLD-functie is ingeschakeld, kunt u het afgespeelde alarm stoppen door op
een willekeurige toets te drukken.
56
Bestanden afspelen
Inhoudsopgave
Afspelen via andere apparaten
Opnemen met andere apparatuur
 (hoofdtelefoon)
aansluiting
 STOP
 /ENTER
U kunt het geluid van de IC-recorder met andere apparaten opnemen.
We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken.
 Sluit de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC-recorder aan op
de externe ingang van andere apparatuur met een audiokabel.
 Druk op /ENTER om het afspelen te starten en zet tegelijkertijd de
aangesloten apparatuur in de opnamestand.
Een bestand van de IC-recorder wordt opgenomen op de aangesloten
apparatuur.
 Druk op de IC-recorder en op het aangesloten apparaat
tegelijkertijd op STOP om de opname te stoppen.
Index
Cassetterecorder, Minidiscrecorder, enzovoort.
57
Bestanden wissen
Bestanden wissen
ERASE
, 
 /ENTER
U selecteert en wist een bestand als volgt:
Opmerking
Zodra een bestand is gewist, kunt u het niet meer herstellen.
 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in de richting van "POWER" om
de IC-recorder in te schakelen ( p. 22), of naar het midden om de
HOLD-status van de IC-recorder op te heffen ( p. 16).
Het stopstandvenster wordt weergegeven.  Selecteer het bestand dat u wilt wissen terwijl de IC-recorder zich in
de stop- of afspeelstand bevindt ( p. 27).
 Druk op ERASE.
"Erase?" wordt weergegeven en het opgegeven
bestand wordt afgespeeld ter bevestiging.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren.
 Druk op /ENTER.
De animatie "Erasing..." wordt in het display weergegeven en het
geselecteerde bestand wordt gewist.
Als een bestand wordt gewist, schuiven de resterende bestanden op zodat
er geen ruimte tussen de bestanden ontstaat.
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap  en druk op /ENTER.
Een gedeelte van een bestand wissen
Splits het bestand eerst op in twee bestanden ( p. 64) en ga vervolgens door
met stap  tot en met .
Index
HOLD•POWER
Inhoudsopgave
Een bestand wissen
58
Bestanden wissen
 STOP
Inhoudsopgave
Alle bestanden in een map wissen
, 
MENU
 Selecteer de map met de bestanden die u wilt wissen wanneer de
IC-recorder in de stopstand staat ( p. 27).
 Selecteer MENU  het tabblad  "Erase All" en druk op  /ENTER.
"Erase All Files in the Folder?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op  /ENTER.
De animatie "Erasing..." wordt in het display weergegeven en alle
bestanden in de geselecteerde map worden gewist.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap  en druk op /ENTER.
Index
 /ENTER
59
Bestanden bewerken
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Bestanden in een map ordenen
Bestanden naar een andere map verplaatsen
Index
 STOP

, 
 /ENTER
MENU
 Selecteer het bestand dat u wilt verplaatsen.
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad
 "Move File" en druk op /ENTER.
 Druk op , druk op  of  om het tabblad
en druk op /ENTER.
of
 Druk op  of  om de map te selecteren waarnaar u
te selecteren
het bestand wilt verplaatsen en druk op /ENTER.
De animatie "Moving File..." wordt weergegeven en
het bestand wordt verplaatst naar de laatste positie
in de doelmap.
Als u een bestand naar een andere map verplaatst, wordt het originele
bestand uit de vorige map verwijderd.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Het verplaatsen van het bestand annuleren
Druk op  STOP voorafgaand aan .
60
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een bestand kopiëren naar een ander geheugen
Geheugenkaartsleuf
Index
 STOP

 /ENTER
, 
MENU
U kunt bestanden kopiëren tussen het interne geheugen en een geheugenkaart,
wat handig is om reservekopieën te maken. Plaats eerst een geheugenkaart in
de geheugenkaartsleuf.
 Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.
Als u een bestand wilt kopiëren van een geheugenkaart naar het interne
geheugen, moet u bronmedia instellen op "Memory Card" ( p. 29 ).
 Selecteer MENU  het tabblad  "File Copy" en druk op /ENTER.
De animatie "Copy to Memory Card Select Folder"
of "Copy to Built-In Memory Select Folder"
verschijnt en het selectievenster voor bestanden
wordt weergegeven.
 Druk op , druk op  of  om het tabblad
en druk op /ENTER.
of
te selecteren
 Druk op  or  om de map te selecteren waarnaar u het bestand wilt
kopiëren en druk op /ENTER.
De animatie "Copying..." wordt weergegeven en het bestand wordt als
laatste bestand naar de doelmap gekopieerd. Een bestand met dezelfde
naam wordt gekopieerd.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Het kopiëren annuleren
Druk op  STOP voorafgaand aan .
Het kopiëren annuleren tijdens het kopiëren
Druk terwijl de animatie "Copying..." wordt weergegeven in stap  op  STOP.
61
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een trackmarkering gebruiken
Een trackmarkering toevoegen
 /ENTER
T-MARK
U kunt een trackmarkering toevoegen om achteraf op dat punt een bestand te
splitsen of het te zoeken tijdens de weergave. Er kunnen maximum 98
trackmarkeringen worden toegevoegd aan elk bestand.
Druk tijdens het opnemen, afspelen of pauzeren op
T-MARK op het punt waar u een trackmarkering wilt
toevoegen.
Het (trackmarkering)-symbool knippert drie keer en er wordt
een trackmarkering toegevoegd.
Een trackmarkering zoeken en de weergave starten vanaf de trackmarkering
Druk op  of  in de stopstand. Druk op /ENTER wanneer
het (trackmarkering)-symbool één keer knippert.
Index
, 
62
Bestanden bewerken
 STOP
Inhoudsopgave
Een trackmarkering wissen
, 
MENU
 Stop op een punt na de trackmarkering die u wilt wissen.
 Selecteer MENU  het tabblad  "Erase Track
Mark" en druk op /ENTER.
"Erase Track Mark?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
De animatie "Erasing..." wordt in het display weergegeven en de
geselecteerde trackmarkering wordt gewist.
Stoppositie
Trackmarkering wissen
De trackmarkering vlak voor de stoppositie wordt gewist.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap  en druk op /ENTER.
Index
 /ENTER
63
Bestanden bewerken
 STOP
Inhoudsopgave
Alle trackmarkeringen in het geselecteerde bestand in een keer wissen
, 
MENU
 Selecteer een bestand waarin u de trackmarkeringen wilt wissen.
 Selecteer MENU  het tabblad  "Erase All Track
Marks" en druk op /ENTER.
"Erase All Track Marks?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
De animatie "Erasing..." wordt in het display weergegeven en alle
trackmarkeringen worden tegelijk gewist.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap  en druk op /ENTER.
Index
 /ENTER
64
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een bestand splitsen
Een bestand splitsen op de huidige positie
, 
 /ENTER
MENU
U kunt een bestand splitsen in de stopmodus zodat het bestand wordt gesplitst
in twee delen en nieuwe bestandsnummers worden toegevoegd aan de namen
van het gesplitste bestand. Door een bestand te splitsen, kunt u makkelijk het
punt vinden waar u de weergave wilt starten bij het maken van een lange
opname zoals een vergadering. U kunt een bestand splitsen tot het totale aantal
bestanden in de map het maximale toegestane aantal bereikt.
 Stop het bestand op de positie waar u dit wilt splitsen.
 Selecteer MENU  het tabblad  "Divide
Current Position" en druk op /ENTER.
"Divide?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
De animatie "Dividing..." wordt weergegeven en de gesplitste bestanden
krijgen een volgnummer als suffix ("_1" voor het originele bestand en "_2"
voor het nieuwe bestand).
Bestand 1
Bestand 2
Bestand 3
Gesplitst bestand.
Bestand 1 Bestand 2_1 Bestand 2_2
Bestand 3
Alle bestandsnamen van de gesplitste
bestanden krijgen een volgnummer als suffix.
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Splitsen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap  en druk op /ENTER.
Index
 STOP
65
Bestanden bewerken
 STOP
Inhoudsopgave
Een bestand splitsen bij alle trackmarkeringen
, 
MENU
 Selecteer het bestand dat u wilt splitsen.
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad
 "Divide All Track Marks" en druk op /ENTER.
"Divide All Track Marks?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
De animatie "Dividing..." wordt weergegeven en het bestand wordt
gesplitst bij alle trackmarkeringen. Alle bestaande trackmarkeringen in de
bestanden worden verwijderd.
Elk van de gesplitste bestanden krijgt een volgnummer als suffix.
Bestand 1
Een bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen.
Bestand1_01 Bestand 1_02
Bestand 1_03
 Druk op STOP om de menustand af te sluiten.
Splitsen annuleren
Selecteer "Cancel" in stap  en druk op /ENTER.
Index
 /ENTER
66
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
De naam van een map en bestand wijzigen
Een mapnaam wijzigen
Index
 STOP
, 
 /ENTER
MENU
U kunt de naam wijzigen van een map waarin bestanden worden opgeslagen
die zijn opgenomen met de IC-recorder.
U kunt een nieuwe mapnaam selecteren uit de sjablonen.
 Selecteer de mapnaam die u wilt wijzigen van het tabblad
mappenlijst.
van de
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad
 "Change Folder Name" en druk op /ENTER.
 Druk op  or  om een favoriete bestandsnaam te
selecteren en druk op /ENTER.
U kunt een nieuwe mapnaam selecteren uit de sjablonen.
"Executing..." wordt in het display weergegeven en
de mapnaam wordt gewijzigd.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
 Tips
 Als u een mapnaam opgeeft die al bestaat, wordt een suffix dat bestaat uit een
volgnummer (2 tot 10) aan de nieuwe mapnaam toegevoegd.
 Als u "FOLDER" kiest uit de sjablonen, wordt een suffix dat bestaat uit een volgnummer
(01 tot 10) aan elk van de mapnamen toegevoegd.
Met de meegeleverde Sound Organizer-software kunt u een mapnaam wijzigen.
67
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een bestandsnaam wijzigen
 STOP
, 
Index
 /ENTER
MENU
U kunt een bestandsnaam wijzigen door voorlooptekens van een gewenste
sjabloon aan de bestandsnaam toe te voegen. Een bestand in het gedeelte voor
opnemen, of een map op het tabblad, kan van naam worden gewijzigd. U
kunt toe te voegen tekens selecteren uit de sjablonen.
 Selecteer het bestand dat u wilt wijzigen van het tabblad
mappenlijst.
van de
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad
 "Change File Name" en druk op /ENTER.
 Druk op  or  om de gewenste voorlooptekens te
selecteren die aan het bestand moeten worden
toegevoegd en druk op /ENTER.
U kunt tekens selecteren uit de sjablonen.
"Executing..." verschijnt in het display en de
geselecteerde tekens worden gescheiden door een
onderstrepingsteken (_) aan de bestandsnaam
toegevoegd.
(Bijv. als "A" wordt toegevoegd aan het bestand
11215_001: A_11215_001)
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
 Tip
Met de meegeleverde Sound Organizer-software kunt u een bestandsnaam wijzigen.
68
Bestanden bewerken
Inhoudsopgave
Een bestand beveiligen
 STOP
, 
Index
 /ENTER
MENU
Belangrijke bestanden kunnen worden beveiligd zodat ze niet per ongeluk
worden verwijderd of bewerkt. Een beveiligd bestand is gemarkeerd met de
(protect)-aanduiding en wordt beschouwd als een alleen lezen-bestand dat niet
kan worden verwijderd noch bewerkt.
 Geef het bestand weer dat u wilt beveiligen op het
tabblad.
tabblad of het
 Selecteer in de stopstand MENU  het tabblad 
"Protect" en druk op /ENTER.
"Set Protection?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
Het bestand is beveiligd. Een beveiligd bestand wordt aangeduid met de
(protect)-aanduiding.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Beveiliging uitzetten
Selecteer het beveiligde bestand en ga verder met stap  tot en met . In dit
geval wordt "Erase Protection?" weergegeven in stap .
69
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/
Frequenties scannen om af te stemmen op een radiozender
Index
 (hoofdtelefoon) aansluiting
 STOP
 /ENTER
, 
MENU
Het snoer van de bijgeleverde stereohoofdtelefoon werkt als een FM-antenne wanneer u
naar de FM-radio luistert. Sluit daarom de stereohoofdtelefoon aan op de 
(hoofdtelefoon) aansluiting en rek het snoer zo lang mogelijk uit. Luistert u naar de FMradio via de ingebouwde luidspreker, sluit de stereohoofdtelefoon dan aan op de 
(hoofdtelefoon) aansluiting en rek het snoer zo lang mogelijk uit.
 Selecteer in de stopstand MENU  het
"FM Radio" en druk op /ENTER.
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
tabblad 
 Selecteer als geluidsuitgang "Headphones" of "Speaker".
Kies de geluidsuitgang door te selecteren MENU  het
Output" ( p. 77).
Inhoudsopgave
Afstemmen op een FM-radiozender
tabblad  "Audio
 Druk herhaaldelijk op  of  om af te stemmen op een zender.
 Druk op  STOP om de FM-radio uit te schakelen.
Radiofrequenties automatisch scannen
Houd in stap   of  ingedrukt tot de frequentiecijfers op het display
beginnen te veranderen. De IC-recorder scant automatisch naar
radiofrequenties en stopt wanneer het een duidelijke zender vindt.
Als het niet lukt om op een zender af te stemmen, druk dan herhaaldelijk op
 of  om stap voor stap van frequentie te veranderen.
70
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
Inhoudsopgave
Display tijdens het luisteren naar de FM-radio
FM-aanduiding
Voorkeuzenummer
Radiofrequentie
Index
Ontvangstgevoeligheid
Afstemmen op een vooraf ingestelde radiozender
 STOP
, 
 /ENTER
MENU
Wanneer u FM-radiozenders al vooraf hebt ingesteld ( p. 72), kunt u
afstemmen op een zender door een voorkeuzenummer te selecteren.
 Selecteer in de stopstand MENU  het
"FM Radio" en druk op /ENTER.
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
tabblad 
 Selecteer als geluidsuitgang "Headphones" of "Speaker".
Kies de geluidsuitgang door te selecteren MENU  het
Output" ( p. 77).
 Druk herhaaldelijk op  of  totdat het gewenste
voorkeuzenummer (P) wordt weergegeven.
 Druk op  STOP om de FM-radio uit te schakelen.
tabblad  "Audio
71
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
 REC/PAUSE
Inhoudsopgave
FM-uitzendingen opnemen
 STOP
 Druk op  REC/PAUSE om de opname te starten.
 Druk op  STOP om het opnemen te stoppen.
Index
 Stem af op de zender die u wilt opnemen.
72
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
Inhoudsopgave
FM-radiozenders vooraf instellen
FM-radiozenders automatisch vooraf instellen
, 
 /ENTER
MENU
U kunt automatisch afstemmen op radiozender en deze vervolgens vastleggen
met voorkeuzenummers. U kunt maximaal 30 FM-radiozenders automatisch
vooraf instellen met behulp van het voorinstelmenu.
 Selecteer in ontvangststand FM-radio MENU  het
tabblad  "Auto Preset" en druk op /ENTER.
"Auto Preset?" wordt weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
De IC-recorder scant automatisch naar beschikbare radiofrequenties en de
zenders worden in het geheugen opgeslagen van de lagere frequenties naar
de hogere.
Tijdens het automatisch vooraf instellen van FM-radiozenders knippert
het toe te wijzen voorkeuzenummer.
Het automatisch vooraf instellen stopzetten
Druk op  STOP. De voorkeuzenummers die zijn opgeslagen voordat u op de
toets  STOP drukt, blijven in het geheugen.
Index
 STOP
73
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
Inhoudsopgave
FM-radiozenders handmatig vooraf instellen
, 
 /ENTER
MENU
U kunt een niet-geregistreerde FM-radiozender opslaan onder een
voorkeuzenummer.
 Selecteer in de stopstand MENU  het
druk op /ENTER.
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
tabblad  "FM Radio" en
 Druk herhaaldelijjk op  of  om af te stemmen op de zender die u
vooraf wilt instellen en opslaan onder een voorkeuzenummer.
Als een zender waarop u afstemt geen vooraf ingestelde zender is,
verschijnt "P - -". In dat geval kunt u het vastleggen met een nieuw
voorkeuzenummer.
 Druk op /ENTER.
Het voorkeuzenummer, de frequentie en "Set?"
worden op het display weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk
op /ENTER.
De zender wordt opgeslagen in het geheugen onder het
voorkeuzenummer.
Index
, 
74
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
Inhoudsopgave
Vooraf ingestelde FM-radiozenders wissen
, 
 /ENTER
Index
MENU
 Selecteer in de stopstand MENU  het
druk op /ENTER.
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
tabblad  "FM Radio" en
 Druk herhaaldelijk op  of  totdat het voorkeuzenummer (P) dat u
wilt wissen wordt weergegeven.
 Druk op /ENTER.
Het voorkeuzenummer, de frequentie en "Erase?" worden op het display
weergegeven.
 Druk op  of  om "Execute" te selecteren en druk op /ENTER.
Het voorkeuzenummer verandert in "P - -".
75
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
, 
 /ENTER
MENU
U kunt de ontvangstgevoeligheid instellen tijdens het luisteren naar de FMradio.
 Selecteer in ontvangststand FM-radio MENU  het
tabblad  "DX/LOCAL" en druk op  /ENTER.
 Druk op  of  om "DX" of "LOCAL" te selecteren en druk op
 /ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
DX
LOCAL
Dit is de normale instelling.
Als er sprake is van interferentie of storing door een krachtig elektrisch
veld rondom de uitzendende antenne van de radiozender en dergelijke,
selecteer dan deze instelling.
Index
De ontvangstgevoeligheid van de FM-radio wijzigen
Inhoudsopgave
De instellingen voor FM-radio-ontvangst
wijzigen
76
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
Inhoudsopgave
De scangevoeligheid wijzigen
, 
MENU
U kunt de scangevoeligheid instellen tijdens het vooraf instellen van FMradiozenders.
 Selecteer in ontvangststand FM-radio MENU  het
tabblad  "Scan Sensitivity" en druk op  /
ENTER.
 Druk op  of  om "High(SCAN H)" of "Low(SCAN L)" te selecteren
en druk op  /ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Index
 /ENTER
77
Luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
 STOP
 /ENTER
MENU
Tijdens ontvangst of opname van een FM-uitzending kunt u via het menu
schakelen tussen het geluid via de luidspreker en het geluid via de
hoofdtelefoon.
 Selecteer in ontvangst- of opnamestand FM-radio
MENU  het tabblad  "Audio Output" en druk
op  /ENTER.
In de FM-ontvangststand wordt alleen het
tabblad weergegeven. In de FM-opnamestand
worden de tabbladen en weergegeven.
 Druk op  of  om "Headphones" of "Speaker" te selecteren en
druk op  /ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Index
, 
Inhoudsopgave
De uitvoer van de FM-radio schakelen tussen luidspreker en
hoofdtelefoon
78
De menufunctie
Inhoudsopgave
Instellingen in het menu opgeven
Index
 STOP

, 
 /ENTER
MENU
 Druk op MENU om naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt weergegeven.
 Druk op , druk op  of  om het , , , ,
selecteren en druk op /ENTER.
of
te
 Druk op  of  om het menu-item te selecteren dat u wilt instellen
en druk op /ENTER.
 Druk op  of  om de te maken instelling te selecteren en druk op
/ENTER.
 Druk op  STOP om de menustand af te sluiten.
Opmerking
Als u 60 seconden lang geen toetsen indrukt, wordt de menustand automatisch
geannuleerd en wordt het normale display weergegeven.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op  tijdens de menustand.
De menustand afsluiten
Druk op  STOP of MENU.
79
De menufunctie
Tabbladen
Menu-items
Werkingsstand ( : de instelling is beschikbaar/
-: de instelling is niet beschikbaar)
FM-radio*1
(opnemen)
(afspelen)
(bewerken)
Opnamestand
FM-radio*1
Scene Select

-
-
-
-
Scene Edit

-
-
-
-
REC Mode

-
-
-
-
Mic Sensitivity

-

-
-
LCF(Low Cut)

-

-
-
VOR

-

-
-
SYNC REC

-
-
-
-
Select Input

-
-
-
-
Noise Cut Level


-
-
-
Effect


-
-
-
Easy Search


-
-
-
Play Mode


-
-
-
Alarm

-
-
-
-
AVLS *2


-


Protect

-
-
-
-
Divide Current
Position

-
-
-
-
Move File

-
-
-
-
File Copy

-
-
-
-
Change Folder
Name

-
-
-
-
Change File Name

-
-
-
-
Erase Track Mark

-
-
-
-
Erase All Track
Marks

-
-
-
-
Divide All Track
Marks

-
-
-
-
Erase All

-
-
-
-
*1 alleen voor ICD-UX522F/UX523F / *2 alleen voor de Europese modellen
Index
Stopstand Afspeelstand Opnamestand Ontvangststand
Inhoudsopgave
Menu-instellingen
80
De menufunctie
Menu-items
Stopstand Afspeelstand Opnamestand Ontvangststand
FM-radio*1
(display)
(FM-radio)*1
Calendar

-
-
-
-
Display



-

LED

-
-
-
-
Backlight

-
-
-
-
Select Memory

-
-
-
-
Language

-
-
-
-
Date&Time

-
-
-
-
Time Display

-
-
-
-
Beep

-
-
-
-
USB Charge

-
-
-
-
Auto Power Off

-
-
-
-
Format

-
-
-
-
System Information

-
-
-
-
FM Radio*1

-
-
-
-
Auto Preset*1
-
-
-

-
DX/LOCAL*1
-
-
-


Scan Sensitivity*1
-
-
-

-
Audio Output*1
-
-
-


*1 alleen voor ICD-UX522F/UX523F
Index
(instelling ICrecorder)
Opnamestand
FM-radio*1
Inhoudsopgave
Tabbladen
Werkingsstand ( : de instelling is beschikbaar/
-: de instelling is niet beschikbaar)
81
De menufunctie
(opnemen)
Menu-items
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Hiermee kunt u als volgt een passende
opnamescène selecteren voor elke
opnamesituatie: (Meeting), (Voice
Notes), (Interview), (Lecture),
(Audio IN), (My Scene).
U kunt de items voor het opnemen in
één keer instellen op de aanbevolen
instellingen.
Scene Edit
( p. 36)
Bewerkt de instellingen van de
verschillende items in het opnamemenu
die vooraf zijn ingesteld in het menu
"Scene Select".
Edit from Current Setting:
De instellingen wijzigen die
vooraf zijn ingesteld in het
menu.
Set Default Value:
De instellingen wijzigen in de
standaardinstellingen.
Execute:
De instellingen wijzigen in de
standaardinstellingen en het
proces voltooien.
Cancel:
Het proces voltooien zonder
dat de instellingen worden
gewijzigd.
Edit: De instellingen wijzigen in het
geselecteerde scène-item.
Tip
U kunt de volgende menu-items
bewerken: "REC Mode" ( p. 82), "Mic
Sensitivity" ( p. 82 ), "LCF(Low Cut)"
( p. 83), "VOR" ( p. 83) "SYNC
REC" ( p. 83), "Select Input"
( p. 83). Wanneer u "Edit Complete"
selecteert, wordt het proces voltooid.
Index
Scene Select
( p. 34)
Inhoudsopgave
Tabbladen
82
De menufunctie
(opnemen)
Menu-items
REC Mode
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Opmerking
U kunt een FM-radio-uitzending niet
opnemen in de LPCM-stand. Wanneer
de LPCM-stand is geselecteerd, wordt de
radio-uitzending automatisch
opgenomen in de MP3 192kbps-stand.
Mic Sensitivity
De microfoongevoeligheid instellen.
:
High
Voor het opnemen van geluid op
ruime afstand van de IC-recorder of
van zacht geluid, zoals een opname
in een grote ruimte.
Medium
*:
Voor het opnemen van geluid van
een normaal gesprek of een
vergadering, zoals een opname in
een vergaderzaal of tijdens
interviews.
Low :
Voor het opnemen van een dictaat
met een microfoon voor de mond,
een geluid vlakbij de IC-recorder of
een hard geluid.
Opmerking
Tijdens de opname van een FM-radiouitzending ( p. 71) wordt de instelling
Mic Sensitivity uitgeschakeld.
Index
De opnamestand selecteren.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (niet gecomprimeerd)
opname met stereogeluid van hoge
kwaliteit
MP3 192kbps*:
MP3 (gecomprimeerd) opname met
stereogeluid van standaardkwaliteit
MP3 128kbps:
MP3 (gecomprimeerd)
langspeelopname met stereogeluid
MP3 160kbps(MONO):
MP3 (gecomprimeerd) opname met
monogeluid van hoge kwaliteit
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (gecomprimeerd)
standaardopname met monogeluid
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (gecomprimeerd)
langspeelopname met monogeluid
Inhoudsopgave
Tabbladen
83
De menufunctie
(opnemen)
Menu-items
LCF(Low Cut)
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Opmerking
Tijdens de opname van een FM-radiouitzending ( p. 71) werkt de LCF-functie niet.
VOR
( p. 38)
De VOR (Voice Operated Recording)-functie
instellen.
ON:
De opname wordt gestart als de ICrecorder geluid waarneemt en wordt
onderbroken als er geen geluid wordt
waargenomen. In de periode dat er
geen geluid wordt waargenomen,
wordt er niet opgenomen. De VORfunctie wordt ingeschakeld wanneer u
op  REC/PAUSE drukt.
OFF*: De VOR-functie werkt niet.
Opmerking
Tijdens de opname van een FM-radiouitzending ( p. 71) werkt de VOR-functie
niet.
SYNC REC
( p. 40)
Wanneer dit item op "ON" wordt ingesteld,
schakelt de IC-recorder over naar de
opnamepauzestand als langer dan 2 seconden
geen geluid wordt waargenomen en start de ICrecorder weer met opnemen als nieuw bestand
wanneer er geluid wordt waargenomen.
ON: De functie gesynchroniseerd opnemen
is ingeschakeld.
OFF*: De functie gesynchroniseerd opnemen
is uitgeschakeld.
Select Input
( p. 39, 40)
De externe invoer selecteren die moet worden
opgenomen en die is aangesloten op de 
(microfoon) aansluiting.
MIC IN*:
Selecteer deze optie wanneer u bestanden
opneemt via een externe microfoon.
Audio IN:
Selecteer deze optie wanneer u opneemt via
andere apparatuur.
Index
De functie LCF (Low Cut Filter) instellen om
een lage frequentie te dempen om de ruis van de
wind te reduceren; daardoor neemt u bestanden
duidelijker op.
De LCF-functie is ingeschakeld.
ON:
OFF*: De LCF-functie is uitgeschakeld.
Inhoudsopgave
Tabbladen
84
De menufunctie
(afspelen)
Menu-items
Noise Cut Level
( p. 45)
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Opmerking
Wanneer u bestanden afspeelt met de
ingebouwde luidspreker of terwijl u een
FM-uitzending opneemt ( p. 71),
werkt de ruisonderdrukkingsfunctie
niet.
Effect
( p. 47)
Het gewenste effect voor het afspelen
instellen.
Pop:
Haalt de tonen uit het middenbereik
naar voren, ideaal voor zang.
Rock:
Versterkt de hoge en lage tonen voor
een krachtig geluid.
Jazz:
Versterkt de hoge tonen voor een
levendig geluid.
Bass1:
Het basgeluid wordt versterkt.
Bass2:
Het basgeluid wordt nog verder
versterkt.
Custom:
U kunt uw eigen aangepaste
geluidsniveau voor 5 banden EQ
(100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz en 10
kHz) ontwerpen in 7 stappen (–3 tot
+3).
OFF*:
De effectfunctie werkt niet.
Opmerking
Wanneer u bestanden afspeelt met de
ingebouwde luidspreker of naar de FMradio luistert ( p. 69), of als de NOISE
CUT-schakelaar is ingesteld op "ON"
( p. 45), werkt de effectfunctie niet.
Index
Het niveau van de
ruisonderdrukkingsfunctie instellen.
Maximum*:
Het ruisonderdrukkingsniveau is
intenser.
Medium:
Het ruisonderdrukkingsniveau is
zwakker. Selecteer deze optie als u
het geluid niet goed kunt horen door
de instelling "Noise Cut Level" op
"Maximum" in te stellen.
Inhoudsopgave
Tabbladen
85
De menufunctie
(afspelen)
Menu-items
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
De functie voor eenvoudig zoeken
instellen.
ON: U kunt met de opgegeven tijd
die moet worden overgeslagen
vooruit of achteruit zoeken door
tijdens het afspelen op  of
 te drukken. Deze functie is
handig als u een bepaald punt in
een lange opname zoekt.
OFF*: De functie voor eenvoudig
zoeken werkt niet. Wanneer u op
 of  drukt, wordt een
bestand vooruit- of
teruggespoeld.
Set Skip Time:
De tijd instellen waarmee tijdens
eenvoudig zoeken vooruit of
achteruit wordt gespoeld.
Setting Complete:
Wijzigt de instellingen en
voltooit het proces.
Forward Skip Time:
De tijd instellen om mee
vooruit te verspringen als u op
 drukt. (5sec, 10sec*,
30sec, 1min, 5min of 10min)
Reverse Skip Time:
De tijd instellen om mee
achteruit te verspringen als u
op  drukt. (1sec, 3sec*,
5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min
of 10min)
Play Mode
( p. 49)
De afspeelstand selecteren.
1:
Een bestand wordt afgespeeld.
*: Bestanden in één map worden
doorlopend afgespeeld.
ALL: Alle bestanden worden
doorlopend afgespeeld.
1: Eén bestand wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
: Bestanden in één map worden
herhaaldelijk afgespeeld.
ALL:Alle bestanden worden
herhaaldelijk afgespeeld.
Index
Easy Search
( p. 51)
Inhoudsopgave
Tabbladen
86
De menufunctie
(afspelen)
Menu-items
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Het alarm instellen.
ON: De alarmfunctie is actief. Stel de
datum, tijd of dag van de week in of
kies dagelijks voor het afspelen en stel
het volgende alarmpatroon in.
Beep&Play: Het geselecteerde
bestand wordt
afgespeeld nadat het
alarm afgaat.
Alleen het alarm gaat
Beep: af.
Alleen het
Play: geselecteerde bestand
wordt afgespeeld.
OFF*: De alarmfunctie wordt geannuleerd.
AVLS *2
( p. 17)
De AVLS (Automatic Volume Limiter System)functie instellen.
ON*: De AVLS-functie die zorgt voor een
gemiddeld volume is effectiever
wanneer u luistert met de
hoofdtelefoon.
OFF: De AVLS-functie werkt niet en het
geluid wordt op het oorspronkelijke
volume weergegeven.
Opmerkingen
 Wanneer u de functie uitschakelt, moet u
erop letten dat u niet luistert met een te hoog
geluidsvolume.
 Wanneer u naar het geluid luistert met de
hoofdtelefoon gedurende de specifieke
periode, wordt de AVLS-functie automatisch
ingeschakeld zelfs als u "AVLS" instelt op
"OFF" in het menu.
 Als u het volume instelt op een niveau dat het
opgegeven AVLS-niveau overschrijdt, wordt
het volume ingesteld op een meer gemiddeld
volumeniveau wanneer u de IC-recorder
uitschakelt.
*2 alleen voor de Europese modellen
Index
Alarm
( p. 54)
Inhoudsopgave
Tabbladen
87
De menufunctie
(bewerken)
Menu-items
Protect
( p. 68)
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Divide Current Position Een bestand in twee delen splitsen.
( p. 64)
Execute:
Een bestand wordt in twee delen gesplitst.
Cancel:
Splitsen wordt niet uitgevoerd.
Move File
( p. 59)
Het geselecteerde bestand verplaatsen naar de
geselecteerde map.
Selecteer het te verplaatsen bestand en ga
vervolgens naar het menuvenster om een
bestand te verplaatsen.
File Copy
( p. 60)
Het geselecteerde bestand kopiëren uit het
interne geheugen naar de gewenste map op een
geheugenkaart, of van een geheugenkaart naar
de gewenste map in het interne geheugen.
Selecteer het te kopiëren bestand en ga
vervolgens naar het menuvenster om een
bestand te kopiëren.
Change Folder Name
( p. 66)
Een mapnaam wijzigen door een sjabloon te
selecteren.
Change File Name
( p. 67)
Een bestandsnaam wijzigen door een sjabloon
te selecteren en de voorlooptekens van deze
sjabloon aan de bestandsnaam toe te voegen.
Erase Track Mark
( p. 62)
De trackmarkering wissen net voor de huidige
positie.
Execute:
De trackmarkering wordt verwijderd.
Cancel:
De trackmarkering wordt niet verwijderd.
Erase All Track Marks
( p. 63)
Alle trackmarkeringen verwijderen uit het
geselecteerde bestand.
Execute:
Alle trackmarkeringen worden verwijderd.
Cancel:
Alle trackmarkeringen worden niet
verwijderd.
Index
Het geselecteerde bestand beveiligen om te
voorkomen dat het bestand wordt gewist,
gesplitst of verplaatst.
Execute:
Het geselecteerde bestand wordt beveiligd.
Als u een bestand opgeeft dat al beveiligd
is, annuleert u de beveiliging.
Cancel:
Beveiliging of beveiliging annuleren wordt
niet uitgevoerd.
Inhoudsopgave
Tabbladen
88
De menufunctie
(bewerken)
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Divide All Track Marks
( p. 65)
Een bestand wordt gesplitst bij alle
trackmarkeringen
Execute:
De splitsing bij trackmarkeringen
wordt uitgevoerd.
Cancel:
De splitsing bij trackmarkeringen
wordt niet uitgevoerd.
Erase All
( p. 58)
Alle bestanden in de geselecteerde map
worden verwijderd.
Druk op FOLDER om terug te keren
naar het mapvenster voordat u alle
bestanden wist en selecteer een map
waarin alle bestanden moeten worden
gewist. Ga vervolgens naar het
menuvenster.
Execute:
Alle bestanden in de geselecteerde
map worden gewist.
Cancel:
Alle bestanden worden niet gewist.
Calendar
( p. 52)
Schakelt het display over naar een
kalender en speelt een met de ICrecorder opgenomen bestand af door
een datum op de kalender te selecteren.
Enter:
Het geselecteerde bestand wordt
afgespeeld.
Back:
De IC-recorder speelt het
geselecteerde bestand niet af en keert
terug naar het vorige venster.
Display
De displaystand wijzigen.
Elapsed Time*:
Verstreken afspeeltijd van één
bestand
Remain Time:
De resterende bestandstijd tijdens
stoppen of afspelen
De resterende opnametijd tijdens het
opnemen
REC Date:
De opnamedatum
REC Time:
De opnametijd
Index
(display)
Menu-items
Inhoudsopgave
Tabbladen
89
De menufunctie
(display)
Menu-items
LED
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Opmerking
Wanneer de IC-recorder is aangesloten
op een computer, brandt of knippert de
werkingsaanduiding, zelfs als "LED" is
ingesteld op "OFF".
(instelling ICrecorder)
Backlight
De achtergrondverlichting van het
display in- en uitschakelen.
ON*: De achtergrondverlichting van
het display wordt ongeveer 10
seconden ingeschakeld.
OFF: De achtergrondverlichting van
het display wordt niet
ingeschakeld, zelfs niet bij een
bewerking.
Select Memory
( p. 29)
Het geheugen selecteren waarin u een
bestand wilt opslaan, of dat het bestand
bevat dat u wilt afspelen, bewerken of
kopiëren.
Built-In Memory*:
Het interne geheugen van de ICrecorder is geselecteerd.
Memory Card:
De geheugenkaart die is geplaatst in
de geheugenkaartsleuf wordt
geselecteerd.
Opmerking
Wanneer er geen geheugenkaart in de
IC-recorder is geplaatst, wordt het
interne geheugen automatisch
geselecteerd.
Index
De werkingsaanduiding in- of
uitschakelen tijdens een bewerking.
ON*: Tijdens het opnemen of afspelen
gaat de werkingsaanduiding
branden of knipperen.
OFF: De werkingsaanduiding brandt
of knippert niet, zelfs niet tijdens
een bewerking.
Inhoudsopgave
Tabbladen
90
De menufunctie
(instelling ICrecorder)
Menu-items
Language
( p. 26)
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Opmerking
Het aantal taalopties dat u kunt
selecteren en de standaardinstelling is
afhankelijk van het land of de regio waar
u de IC-recorder kocht.
Date&Time
( p. 24)
Auto(Synchronizing)*:
Wanneer de IC-recorder is
aangesloten op een computer waarop
de Sound Organizer is geïnstalleerd,
wordt de klok automatisch aangepast
aan die van de computer.
Manual:
De klok instellen door
achtereenvolgens het jaar, de maand,
de dag, de uren en minuten op te
geven.
Time Display
De tijdsweergave instellen.
12-Hour:
12:00AM = middernacht, 12:00PM =
twaalf uur 's middags
24-Hour:
0:00 = middernacht, 12:00 = twaalf uur
's middags
Opmerking
De standaardinstelling is afhankelijk van
het gebied waar u de IC-recorder kocht.
Beep
Een pieptoon instellen.
ON*: Er klinkt een pieptoon om aan te
geven dat een bewerking is
uitgevoerd of dat er een fout is
opgetreden.
OFF: Er wordt geen pieptoon
weergegeven.
Opmerking
Het alarm gaat af, zelfs als u "Beep" op
"OFF" instelt in het menu.
Index
De taal instellen die gebruikt moet
worden voor berichten, menu's,
mapnamen, bestandsnamen, enzovoort.
Deutsch (Duits), English (Engels),
Español (Spaans), Français (Frans),
Italiano (Italiaans), Русский (Russisch),
(Japans),
(Koreaans),
(Chinees), (Thai)
(Chinees),
Inhoudsopgave
Tabbladen
91
De menufunctie
(instelling ICrecorder)
Menu-items
USB Charge
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Opmerking
Als u een USB-netspanningsadapter
(niet meegeleverd) gebruikt om de ICrecorder aan te sluiten op een
stopcontact ( p. 111), wordt de batterij
ongeacht de instelling opgeladen.
Auto Power Off
Als de IC-recorder is ingeschakeld en
gedurende een bepaalde door u
ingestelde tijd niet wordt gebruikt,
schakelt de IC-recorder automatisch uit.
5min:
De IC-recorder wordt na ongeveer 5
minuten uitgeschakeld.
10min*:
De IC-recorder wordt na ongeveer
10 minuten uitgeschakeld.
30min:
De IC-recorder wordt na ongeveer
30 minuten uitgeschakeld.
60min:
De IC-recorder wordt na ongeveer
60 minuten uitgeschakeld.
OFF:
De IC-recorder wordt niet
automatisch uitgeschakeld.
Index
Hiermee wordt aangegeven of de batterij
wordt opgeladen via een USBaansluiting.
ON*: De batterij wordt opgeladen.
OFF: De batterij wordt niet opgeladen.
Inhoudsopgave
Tabbladen
92
De menufunctie
(instelling ICrecorder)
Menu-items
Format
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
Opmerkingen
Gebruik de formatteerfunctie van de
IC-recorder om het geheugen te
formatteren. Gebruik niet de computer
om de media te formatteren.
Schakel het geheugen over naar het
geheugen dat moet worden
geformatteerd voordat u de
formatteringsbewerking start ( p.
29).
Wanneer u het geheugen formatteert,
worden alle gegevens die u hebt
opgeslagen op de media gewist. U kunt
de gewiste gegevens niet meer
herstellen als het geheugen is gewist.
Wanneer u het interne geheugen
formatteert, wordt ook de
gebruiksaanwijzing gewist die is
opgeslagen in het interne geheugen.
Ga naar de ondersteuningspagina van
Sony voor uw regio voor een nieuwe
kopie van de gebruiksaanwijzing (
p. 121).
System Information
Geeft de modelnaam van de IC-recorder
en het versienummer van de software
weer.
Index
Het geheugen formatteren dat
momenteel is geselecteerd (het interne
geheugen of de geheugenkaart), waarbij
alle gegevens in het geheugen worden
gewist en de mapstructuur wordt
hersteld naar de standaardstatus.
Execute:
De animatie "Formatting..." wordt
weergegeven en het geheugen wordt
geformatteerd.
Cancel:
Het geheugen wordt niet
geformatteerd.
Inhoudsopgave
Tabbladen
93
De menufunctie
(FM-radio)*1
Menu-items
FM Radio*1
( p. 69)
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
De IC-recorder gaat in de FM-radiostand.
Opmerkingen
Auto Preset*1
( p. 72)
Scant automatisch naar beschikbare
frequenties. De zenders worden in het
geheugen opgeslagen.
Execute:
Automatisch vooraf instellen wordt
uitgevoerd.
Cancel:
Automatisch vooraf instellen wordt
geannuleerd.
DX/LOCAL*1
( p. 75)
Ontvangstgevoeligheid instellen tijdens het
luisteren naar de FM-radio.
DX*:
Dit is de normale instelling.
LOCAL:
Als er sprake is van interferentie of
storing door een krachtig elektrisch veld
rondom de uitzendende antenne van de
radiozender en dergelijke, selecteer dan
deze instelling.
Opmerking
Selecteer "DX" als de ontvangst van de ICrecorder onvoldoende is door een zwak
signaal.
*1alleen voor ICD-UX522F/UX523F
Index
Terwijl de FM-radio is ingeschakeld, kunt
u het geheugen niet wijzigen of een map
selecteren. Voordat u een FM-radioopname start, selecteert u van tevoren het
geheugen en de map die u wilt gebruiken
om de FM-uitzending op te nemen.
U kunt een FM-uitzending niet opnemen
in de LPCM-stand. Als "REC Mode" is
ingesteld op "LPCM 44.1kHz/16bit", wordt
een FM-uitzending opgenomen in "MP3
192kbps".
Tijdens opname van een FM-uitzending
worden de functies Mic Sensitivity, VOR,
LCF (Low Cut Filter) en
ruisonderdrukking niet uitgeschakeld.
Inhoudsopgave
Tabbladen
94
De menufunctie
(FM-radio)*1
Menu-items
Instellingen (* : oorspronkelijke instelling)
De scangevoeligheid instellen tijdens het
vooraf instellen van FM-radiozenders.
High(SCAN H)*:
De scangevoeligheid wordt ingesteld
op hoog.
Low(SCAN L):
De scangevoeligheid wordt ingesteld
op laag.
Audio Output*1
( p. 77)
Tijdens FM-ontvangst of -opname kunt
u schakelen tussen het geluid via de
luidspreker en het geluid via de
hoofdtelefoon.
Headphones*:
Het geluid komt via de
hoofdtelefoon.
Speaker:
Het geluid komt via de
luidspreker(s).
*1 alleen voor ICD-UX522F/UX523F
Index
Scan Sensitivity*1
( p. 76)
Inhoudsopgave
Tabbladen
95
Uw computer gebruiken
Uw computer gebruiken
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op uw computer, kunt u gegevens
overdragen.
Muziekbestanden van de computer naar de IC-recorder kopiëren om ze af te spelen
( p. 102)
De IC-recorder als USB-geheugen gebruiken ( p. 104)
U kunt beeld- of tekstgegevens die op de computer staan tijdelijk op de ICrecorder opslaan.
Bestanden beheren en bewerken met de Sound Organizer-software ( p. 105)
U kunt met de meegeleverde Sound Organizer-software de bestanden die zijn
opgenomen met de IC-recorder overdragen naar de computer om deze te
beheren en bewerken. U kunt ook muziekbestanden en podcastbestanden die
zijn opgeslagen op de computer overdragen naar de IC-recorder.
Systeemvereisten voor uw computer
Zie pagina 107 en 115 voor meer informatie over de systeemvereisten van uw
computer.
Index
Bestanden van de IC-recorder naar de computer kopiëren om ze op te slaan
( p. 101)
Inhoudsopgave
De IC-recorder gebruiken met uw computer
96
Uw computer gebruiken
Inhoudsopgave
De IC-recorder op de computer aansluiten
Index
IC-recorder
Uw computer
Naar USB-poort van de computer
Als u bestanden wilt uitwisselen tussen de IC-recorder en de computer, moet u
de IC-recorder aansluiten op de computer.
 Verschuif de USB DIRECT-hendel op de achterkant van de IC-
recorder en steek de USB-aansluiting in een USB-poort van een
ingeschakelde computer.
 Controleer of de IC-recorder goed herkend wordt.
Open op het Windows-scherm "Deze computer" of "Computer" en
controleer of de "IC RECORDER" of "MEMORY CARD" wordt herkend.
Controleer op een Macintosh-scherm of een "IC RECORDER" of
"MEMORY CARD"-station op Finder wordt weergegeven.
De IC-recorder wordt herkend door de computer zodra de aansluiting tot stand
komt. Terwijl de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, wordt
"Connecting" in het display van de IC-recorder weergegeven.
Gebruik de meegeleverde extra USB-aansluitkabel als de IC-recorder niet
rechtstreeks op een computer kan worden aangesloten.
USB-aansluitkabel
(meegeleverd)
97
Uw computer gebruiken
Intern geheugen
microSD-kaart
"MEMORY CARD"
IC RECORDER
VOICE*1
FOLDER01
Map voor met de ICrecorder opgenomen
bestanden
PRIVATE
SONY
VOICE
FOLDER05
Overgedragen map van
uw computer
MUSIC
POP
J-POP*
LPCM
AAC-LC
NEWS*2
MP3
FOLDER05
*3
POP
*3
J-POP
LPCM
PODCASTS
Conversation
LPCM
MP3
MP3
4
WMA *
AAC-LC
NEWS
AAC-LC
Conversation*2
Overgedragen map van
uw computer
MUSIC
2
PODCASTS
Map voor met de ICrecorder opgenomen
FOLDER01 bestanden
LPCM
MP3
MP3
AAC-LC
MP3
WMA
Instructions*5
*1 Zelfs als een bestand rechtstreeks wordt overgedragen in de VOICE-map, wordt dit niet
weergegeven op het tabblad van de IC-recorder. Wanneer u een bestand overdraagt
van uw computer naar de IC-recorder, plaats u het bestand in de mappen onder de
VOICE-map.
*2 De naam van een map waarin muziekbestanden zijn opgeslagen, wordt als zodanig
weergegeven op de IC-recorder. Het is dus handig om van tevoren een makkelijk te
onthouden naam op te geven voor de map.
Getoonde mappen op de afbeelding zijn voorbeelden van mapnamen.
*3 De IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen die naar de IC-recorder
worden overgedragen.
*4 Als u afzonderlijke muziekbestanden overdraagt, worden ze geclassificeerd met de
tekst "No Folder".
*5 De gebruiksaanwijzing van de IC-recorder is opgeslagen in de "Instructions"-map
onder de "IC RECORDER"-map.
Vervolg 
Index
De mappen en bestanden worden op het computerscherm weergegeven zoals getoond.
Op een Windows-scherm met Verkenner en op een Macintosh-scherm met Finder,
kunnen mappen en bestanden worden weergegeven door "IC RECORDER" of
"MEMORY CARD" te openen.
Als u de IC-recorder aansluit op uw computer nadat het doelgeheugen is ingesteld op
"Memory Card" ( p. 29), is de structuur van de mappen anders dan wanneer het
doelgeheugen is ingesteld op "Built-In Memory".
Inhoudsopgave
Structuur van mappen en bestanden
98
Uw computer gebruiken
Structuur van mappen die worden weergegeven in het display van de IC-recorder
De weergave van de mappen in het display van de IC-recorder verschilt van die
op het scherm van een computer.
De volgende mapaanduidingen kunnen in het display van de IC-recorder
worden weergegeven:
: Map voor met de IC-recorder opgenomen bestanden
: Map overgedragen van een computer (ze worden weergegeven wanneer
muziekbestanden van een computer zijn overgedragen.)
: Map voor podcastbestanden die zijn overgedragen van een computer
(ze worden weergegeven wanneer podcastbestanden van een computer
zijn overgedragen.)
Opmerking
Als mappen geen bestanden bevatten die kunnen worden afgespeeld met de IC-recorder,
worden deze mappen niet weergegeven in het display van de IC-recorder.
Mappen die worden weergegeven op het tabblad
van de IC-recorder
Mappen voor bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder
(mappen onder de VOICE-map) worden weergegeven.
Opmerking
Zelfs als een bestand rechtstreeks wordt overgedragen in de VOICE-map, wordt dit niet
weergegeven op het tabblad van de IC-recorder.
Vervolg 
Index
De titel of artiestennaam enzovoort die in muziekbestanden is vastgelegd kan op de
IC-recorder worden weergegeven. Het is handig om de ID3-code-informatie met de
software op te geven die u gebruikt om de muziekbestanden op uw computer te maken.
er geen titel of artiestnaam is geregistreerd, wordt "No Data" weergegeven in het
Als

display van de IC-recorder.
Inhoudsopgave
Tips
99
Uw computer gebruiken
van de IC-recorder
Mappen die worden weergegeven op het tabblad
van de IC-recorder
Mappen voor podcastbestanden die zijn overgedragen van een computer
worden weergegeven.
Wanneer u podcastbestanden overdraagt van uw computer naar de
IC-recorder, gebruikt u de meegeleverde Sound Organizer-software.
Index
De volgende mappen worden weergegeven onder de mappen die zijn
overgedragen van een computer.
Mappen onder de MUSIC-map die een bestand bevat (wanneer bepaalde
mappen meerdere niveaus hebben, worden alle mappen parallel
weergegeven.)
Mappen die zijn overgedragen naar andere locaties dan onder de
MUSIC -map of de PODCASTS-map
Een map met de naam "No Folder" (als u muziekbestanden apart overdraagt,
worden die bestanden weergegeven onder deze map.)
Inhoudsopgave
Mappen die worden weergegeven op het tabblad
100
Uw computer gebruiken
Volg de onderstaande procedure; anders kunnen er gegevens beschadigen.
 Controleer of de werkingsaanduiding van de IC-recorder niet
 Voer de volgende handelingen op uw computer uit.
Op de Windows-taakbalk rechtsonder op het bureaublad klikt u met de
linkermuisknop op het volgende pictogram:
 Klik met de linkermuisknop op "IC RECORDER uitwerpen" (Windows
7) of "USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen" (Windows XP,
Windows Vista).
Het weergegeven pictogram en menu kunnen afwijken, afhankelijk van het
besturingssysteem. Het pictogram wordt afhankelijk van uw
computerinstellingen mogelijk niet weergegeven in de taakbalk.
Op een Macintosh-scherm sleept u "IC RECORDER" op de Finder naar
"Prullenbak" en zet u het daar neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw computer is geleverd voor
meer informatie over het loskoppelen van de IC-recorder van de computer.
 Haal de IC-recorder uit de USB-poort van de computer en schuif de
USB DIRECT-hendel in de richting van de pijl om de USB-aansluiting
in te trekken.
Index
brandt.
Inhoudsopgave
De IC-recorder loskoppelen van de computer
101
Uw computer gebruiken
Inhoudsopgave
Bestanden kopiëren van de IC-recorder naar uw
computer
Index
U kunt de bestanden en mappen van de IC-recorder kopiëren naar de
computer en ze opslaan.
 Sluit de IC-recorder aan op de computer ( p. 96).
 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt
overdragen.
Sleep de gewenste bestanden of mappen van "IC RECORDER" of
"MEMORY CARD" naar de lokale schijf van uw computer.
Een bestand of map kopiëren (slepen en neerzetten)
IC RECORDER of
MEMORY CARD
Uw computer
 Klikken en vasthouden,
 slepen,
 en dan neerzetten.
 Koppel de IC-recorder los van de computer ( p. 100).
102
Uw computer gebruiken
Inhoudsopgave
Muziekbestanden van de computer naar de ICrecorder kopiëren om ze af te spelen
Index
U kunt muziekbestanden of andere audiobestanden (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) van uw computer naar de IC-recorder
kopiëren door ze te slepen en neer te zetten. Vervolgens kunt u ze afspelen op
de IC-recorder.
* Zie de "Technische gegevens" ( p. 115) voor de bestandsindelingen die kunnen worden
afgespeeld met de IC-recorder.
Een muziekbestand van de computer naar de IC-recorder kopiëren
(slepen en neerzetten)
 Sluit de IC-recorder aan op de computer ( p. 96).
 Kopieer de map waarin de muziekbestanden zijn opgeslagen naar
de IC-recorder.
Op een Windows-scherm met Verkenner of op een Macintosh-scherm met
Finder, sleept u de mappen met muziekbestanden naar "IC RECORDER"
of "MEMORY CARD".
De IC-recorder herkent maximaal 400 mappen. U kunt in elke map
maximaal 199 bestanden kopiëren. Daarnaast kan de IC-recorder
maximaal 4.095 mappen en bestanden herkennen van een geheugenmedia.
 Koppel de IC-recorder los van de computer ( p. 100).
103
Uw computer gebruiken
 Druk op FOLDER .
druk op /ENTER.
 Druk op  of  om de map te selecteren ( ) waarin de
muziekbestanden zijn opgeslagen en druk op /ENTER.
Druk op  om de bestanden in de geselecteerde map weer te geven.
 Selecteer het muziekbestand dat u wilt afspelen.
Als het selectievenster voor bestanden wordt weergegeven drukt u op  of
 om het gewenste bestand te selecteren en druk op  /ENTER.
Als het stopstandvenster wordt weergegeven, kunt u van bestand wisselen
door op  en  te drukken.
 Druk op /ENTER om met afspelen te beginnen.
 Druk op  STOP om het afspelen te stoppen.
Display tijdens het afspelen van een muziekbestand
Druk op  of  om de informatie van het muziekbestand tijdens het afspelen te
controleren.
: Mapnaam
: Bestandsnaam
: Naam artiest
: Titel
Index
 Druk op , druk op  of  om het tabblad te selecteren en
Inhoudsopgave
Muziekbestanden afspelen die zijn gekopieerd van de computer met de
IC-recorder
104
Uw computer gebruiken
Index
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op de computer, kunt u tijdelijk
afbeeldings- of tekstgegevens van de computer en bestanden die met de
IC-recorder zijn opgenomen, opslaan op de IC-recorder.
Uw computer moet aan de vermelde systeemvereisten voldoen om de
IC-recorder als USB-geheugen te kunnen gebruiken.
Zie pagina 115 voor informatie over de systeemvereisten.
Inhoudsopgave
De IC-recorder als USB-geheugen gebruiken
105
Uw computer gebruiken
Met Sound Organizer kunt u bestanden uitwisselen tussen een IC-recorder en
een geheugenkaart. De liedjes die worden geïmporteerd van muziek-CD's en
andere media, MP3 en andere audiobestanden die zijn geïmporteerd van een
computer en podcasts kunnen ook worden afgespeeld op en overgedragen naar
een IC-recorder. Er kunnen verschillende bewerkingen worden uitgevoerd op
geïmporteerde bestanden, zoals afspelen, bewerken en conversie naar MP3indeling en andere indelingen. U kunt ook CD's branden met uw favoriete
muziek en audiobestanden verzenden via e-mail.
Bestanden importeren die zijn opgenomen met een IC-recorder
U kunt bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder importeren in
Sound Organizer om te bewerken.
De geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de computer.
Liedjes importeren van een muziek-CD
U kunt de liedjes van een muziek-CD importeren in Sound Organizer.
De geïmporteerde liedjes worden opgeslagen op de computer.
Liedjes importeren op de computer
U kunt muziek en andere bestanden die zijn opgeslagen op de computer
importeren in Sound Organizer.
Abonneren op podcasts en podcasts bijwerken
U kunt zich in Sound Organizer abonneren op podcasts.
Als u zich abonneert op podcasts en deze bijwerkt, kunt u de nieuwste
informatie van internet downloaden (abonnement) en hiervan genieten.
Bestanden afspelen
U kunt de bestanden afspelen die zijn geïmporteerd in Sound Organizer.
Bestandsgegevens van bestanden wijzigen
U kunt de titel, artiestnaam en andere bestandsgegevens wijzigen die worden
weergegeven in de bestandslijst.
Bestanden splitsen
U kunt een bestand splitsen in meerdere bestanden.
Bestanden combineren
U kunt meerdere bestanden combineren tot een bestand.
Index
Wat u kunt doen met Sound Organizer
Inhoudsopgave
De meegeleverde Sound Organizer-software
gebruiken
106
Uw computer gebruiken
Bestanden overdragen naar een IC-recorder
U kunt een bestand overdragen van Sound Organizer naar een IC-recorder of
een geheugenkaart.
U kunt overgedragen muziek, podcasts en andere inhoud afspelen op uw ICrecorder.
Een muziek-CD branden
U kunt uw favoriete liedjes selecteren uit de liedjes die zijn geïmporteerd in
Sound Organizer en uw eigen muziek-CD branden.
Andere handige functies
U kunt de mailsoftware starten en een opgenomen bestand verzenden als
bijlage van een e-mail.
U kunt de stemherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking (niet
meegeleverd) gebruiken die compatibel is met Sound Organizer om
spraakherkenning uit te voeren voor een bestand en de spraak te converteren
naar tekst.
Index
Bestanden verwijderen van een IC-recorder
U kunt een bestand verwijderen dat is opgeslagen op een IC-recorder.
Gebruik deze bewerking om bestanden te verwijderen van de IC-recorder
wanneer u de hoeveelheid beschikbare ruimte wilt uitbreiden op de ICrecorder of als er onnodige bestanden zijn.
Inhoudsopgave
Sjablonen bewerken voor een map- of bestandsnaam
U kunt de sjablonen bewerken die worden gebruikt als "Change File Name" en
"Change Folder Name" menuopties.
107
Uw computer gebruiken
Hieronder worden de systeemvereisten aangegeven voor het gebruik van
Sound Organizer.
*Exclusief China
Opmerkingen
 Een van bovenstaande besturingssystemen moet vooraf standaard zijn geïnstalleerd.
Geüpgrade besturingssystemen of multi-boot-omgevingen worden niet ondersteund.
64-bits versies vanWindows XP worden niet ondersteund.
IBM PC/AT of compatibel
CPU
Windows XP: Pentium III-processor van 500 MHz of sneller
Windows Vista: Pentium III-processor van 800 MHz of sneller
Windows 7: Pentium III-processor van 1 GHz of sneller
Geheugen
Windows XP: Minstens 256 MB
Windows Vista: Minstens 512 MB (In het geval van Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium wordt minstens 1 GB aangeraden.)
Windows 7: Minstens 1 GB (32-bits versie)/Minstens 2 GB (64-bits versie)
Vrije schijfruimte
Minstens 400 MB is vereist.
Afhankelijk van de versie van Windows, wordt er wellicht meer dan 400 MB gebruikt.
Er is ook vrije ruimte vereist voor het verwerken van muziekgegeven.
Displayinstellingen
Schermresolutie: 800 × 600 pixels of hoger (1.024 × 768 pixels wordt aanbevolen.)
Schermkleur: Hoge kleuren (16-bits) of hoger
Index
Besturingssystemen
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter (32-bits versie)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Business Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Professional Service Pack 3 of hoger
Windows XP Home Edition Service Pack 3 of hoger
Voorgeïnstalleerd.
Inhoudsopgave
Systeemvereisten voor uw computer
108
Uw computer gebruiken
Installeer Sound Organizer op uw computer.
Opmerkingen
Meld u voor het installeren van Sound Organizer op een account met beheerdersrechten
aan.
Verder moet u, als u Windows 7 gebruikt en het scherm [Gebruikersaccountbeheer]
verschijnt, de inhoud van het scherm bevestigen en klikken op [Ja] ([Doorgaan] in het
geval van Windows Vista).
Sound Organizer kan niet worden gestart door een gebruiker met beperkte rechten in
Windows XP.
Als u de software-updatefunctie in Windows XP, wilt gebruiken, moet u zich aanmelden
bij een account met beheerdersrechten voor de computer.
De Windows Media Format Runtime module wordt toegevoegd door het
installatieprogramma van Sound Organizer. De module wordt niet verwijderd wanneer
Sound Organizer wordt verwijderd.
De module wordt echter mogelijk niet geïnstalleerd als deze vooraf is geïnstalleerd.
De gegevens in de opslagmappen voor gegevens worden niet verwijderd wanneer Sound
Organizer wordt verwijderd.
In een installatieomgeving waarin meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd op
een computer, moet u Sound Organizer niet op elk besturingssysteem installeren.
Hierdoor kunnen namelijk inconsistenties in gegevens ontstaan.
 Zorg ervoor dat de IC-recorder niet is aangesloten, schakel de
computer in en start Windows.
 Plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station.
Het menu [Sound Organizer - InstallShield Wizard] start automatisch op
en het venster [Welcome to Sound Organizer Installer] verschijnt.
Als het menu [Welcome to Sound Organizer Installer] niet wordt
weergegeven, opent u Windows Verkenner, klikt u met de
rechtermuisknop op het CD-ROM-station, dubbelklikt u op
[SoundOrganizerInstaller.exe] en volgt u de aanwijzingen op het scherm.
Vervolg 
Index
Sound Organizer installeren
Inhoudsopgave
Geluidskaart
Een SoundBlaster compatibele kaart wordt aanbevolen.
USB-poort
Een compatibele USB-poort is vereist om apparaten en media te gebruiken.
Werking via een USB-hub wordt niet gegarandeerd behalve voor modellen
waarvoor de werking uitdrukkelijk is gegarandeerd.
Schijfstation
Een CD-ROM-station is vereist. Om een muziek-CD te maken, heeft u een
CD-R/RW-station nodig.
109
Uw computer gebruiken
licentieovereenkomst, selecteer [I accept the terms in the license
agreement] en klik op [Next].
Inhoudsopgave
 Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de
 Wanneer het venster [Setup Type] wordt weergegeven, selecteert u
 Wanneer het venster [Ready to Install the Program] verschijnt, klikt
u op [Install].
De installatie wordt gestart.
 Waneer het venster [Sound Organizer has been installed
successfully.] verschijnt, controleert u [Launch Sound Organizer
Now] en klik dan op [Finish].
Opmerking
U moet mogelijk uw computer opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer hebt
geïnstalleerd.
Index
[Standard] of [Custom] en klikt u op [Next].
Volg de aanwijzingen op het scherm en geef de installatie-instellingen op
wanneer u [Custom] selecteert.
110
Uw computer gebruiken
 Edit Mode-toets
Het bewerkingsgedeelte wordt
weergegeven zodat u een bestand
kunt bewerken.
 Help
De Help van Sound Organizer wordt
weergegeven. Raadpleeg deze Helpbestanden voor informatie over de
bewerkingen.
 De bestandslijst van Sound
Organizer (My Library)
Er wordt een lijst met bestanden
weergegeven in My Library (Mijn
bibliotheek) van Sound Organizer in
overeenstemming met de bewerking.
Recording Files: er wordt een lijst
met opgenomen bestanden
weergegeven.
Bestanden die zijn opgenomen met
een IC-recorder worden in deze
bibliotheek weergegeven wanneer ze
worden geïmporteerd.
Music: er wordt een lijst met
muziekbestanden weergegeven.
Liedjes die worden geïmporteerd
van een muziek-CD worden in deze
bibliotheek weergegeven.
Podcast: er wordt een lijst met
podcasts weergegeven.
 De lijst met bestanden van de ICrecorder
De bestanden die zijn opgeslagen op
de aangesloten IC-recorder of
geheugenkaart worden weergegeven.
 Zijkader (Importeren/
Overdragen)
IC Recorder: het
overdrachtsvenster worden
weergegeven. Een lijst met
bestanden op het aangesloten
apparaat wordt weergegeven.
Import CD: het venster voor het
importeren van muziek-CD's wordt
weergegeven.
Burn CD/DVD: het venster voor
het branden van discs wordt
weergegeven.
 Overdrachtstoetsen
: de bestanden worden
overgedragen van Sound Organizer
naar een IC-recorder of
geheugenkaart.
: de bestanden worden
geïmporteerd van een IC-recorder of
geheugenkaart naar My Library van
Sound Organizer.
Index
 Quick Operation Guide-toets
De Quick Operation Guide wordt
weergegeven voor begeleiding bij de
algemene functies van Sound
Organizer.
Inhoudsopgave
Het venster Sound Organizer
111
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
USB-aansluiting van
de IC-recorder
U kunt de oplaadbare batterij opladen door de IC-recorder aan te sluiten op
een stopcontact met een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd). U kunt
de batterij opladen terwijl u de IC-recorder gebruikt, dus dit is handig als u
langere tijd wilt opnemen.
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst gebruikt, of nadat u de IC-recorder
een tijd niet hebt gebruikt, laad de batterij dan op totdat " " wordt
weergegeven.
Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten totdat een lege batterij volledig is
opgeladen.*
* Dit is een schatting voor hoe lang het duurt om de batterij volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterij volledig leeg is. De werkelijke tijd is afhankelijk van de
resterende lading en de staat van de batterij.
 Sluit de USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd) aan op een
stopcontact.
 Verschuif de USB DIRECT-hendel op de achterkant van de IC-
recorder en sluit de USB-aansluiting aan op de USBnetspanningsadapter.
Terwijl de batterij wordt opgeladen, wordt de batterijaanduiding in een
animatie weergegeven.
U kunt de IC-recorder nu gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.
Batterijaanduiding
Opmerkingen
Als u bestanden afspeelt via de ingebouwde luidspreker, kunt u de batterij niet opladen.
U kunt een LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat) (niet meegeleverd) niet opladen.
Tijdens FM-ontvangst en -opname kunt u de batterij niet opladen.
Index
USBnetspanningsadapter
(niet meegeleverd)
Inhoudsopgave
Een USB-netspanningsadapter gebruiken
112
Aanvullende informatie
Volg de onderstaande procedures. Als u dit niet doet wanneer de IC-recorder
gegevensbestanden bevat, kunnen deze bestanden worden beschadigd of niet
meer afspeelbaar zijn.
 STOP om de IC-recorder in de stopstand te zetten.
 Controleer of de werkingsaanduiding van de IC-recorder niet
brandt.
 Koppel de IC-recorder los van de USB-netspanningsadapter en
verwijder vervolgens de USB-netspanningsadapter uit het
stopcontact.
Index
 Als u bezig bent met opnemen of een bestand afspelen, drukt u op
Inhoudsopgave
De IC-recorder loskoppelen van het stopcontact
113
Aanvullende informatie
Veiligheid
Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient.
Gebruik
Laat het apparaat niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een plaats
waar dit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of
mechanische schokken.
er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de batterij
Als

verwijderen en het apparaat laten nakijken door een ervaren servicetechnicus
voordat u het weer gebruikt.
Zorg ervoor dat er geen water op het apparaat terechtkomt. Het apparaat is
niet waterbestendig. Let vooral op in de volgende situaties.
Wanneer u het apparaat in uw zak hebt en naar het toilet gaat, enzovoort.
Wanneer u vooroverbuigt, kan het apparaat in het water vallen en nat worden.
 Wanneer u het apparaat gebruikt in een omgeving waar het wordt blootgesteld aan
regen, sneeuw of vocht.
 Wanneer u transpireert. Het apparaat kan nat worden wanneer u het in natte
handen houdt of meedraagt in kleding die nat is van het zweet.
Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt in een omgeving met heel droge lucht,
kunnen uw oren mogelijk pijn doen. Dit is niet te wijten aan een defecte
hoofdtelefoon maar aan de vorming van statische elektriciteit in uw lichaam.
U kunt dit vermijden door niet-synthetische kleding te dragen die de
vorming van statische elektriciteit tegengaat.
Ruis
Als u het apparaat naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon
plaatst tijdens het opnemen of afspelen, kan dit ruis veroorzaken.
u met een object, zoals uw vinger, tegen het apparaat schuurt tijdens een
Als

opname, kan er ruis in de opname terechtkomen.
Onderhoud
Maak de buitenkant schoon met een zachte doek die enigszins is bevochtigd
met water. Gebruik vervolgens een zachte, droge doek om de buitenkant droog
te vegen. Gebruik geen alcohol, wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of
problemen met het apparaat.
Vervolg 
Index
Stroom
Gebruik het toestel alleen op 1,2 V of 1,5 V gelijkstroom Gebruik één
oplaadbare NH-AAA-batterij of één LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat).
Inhoudsopgave
Voorzorgsmaatregelen
114
Aanvullende informatie
Index
Gebruik van een geheugenkaart
Gebruik voor het formatteren (initialiseren) van een geheugenkaart altijd de
IC-recorder. De werking van geheugenkaarten die zijn geformatteerd met
Windows of andere apparaten wordt niet gegarandeerd.
Bij
 het formatteren van een geheugenkaart die gegevens bevat, gaan die
gegevens verloren. Let op dat u geen belangrijke gegevens verliest.
geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen. Ze kunnen die
Houd

immers inslikken.
opname/weergave/formatteren mag er geen geheugenkaart worden
Tijdens

geplaatst of verwijderd. Hierdoor kan de IC-recorder defect raken.
een geheugenkaart niet terwijl "Accessing..." in het display
Verwijder

verschijnt of de werkingsaanduiding oranje knippert. Als u dit wel doet,
kunnen de gegevens worden beschadigd.
Wij kunnen niet garanderen dat alle soorten compatibele geheugenkaarten
werken met de IC-recorder.
U kunt geen ROM (read-only-memory) of tegen schrijven beveiligde
geheugenkaart gebruiken.
Gegevens kunnen in de volgende gevallen beschadigd raken:
Wanneer een geheugenkaart wordt verwijderd of de IC-recorder wordt
uitgeschakeld tijdens een lees- of schrijfbewerking.
een geheugenkaart wordt blootgesteld aan statische elektriciteit
Wanneer

of elektrische storing.
zijn niet aansprakelijk voor verlies noch beschadiging van opgenomen
Wij

gegevens.
raden aan om een reservekopie te maken van belangrijke gegevens.
Wij

Raak het contact van een geheugenkaart niet aan met de hand of een metalen
voorwerp.
Geheugenkaarten niet slaan, buigen of laten vallen.
Geheugenkaarten niet demonteren of modificeren.
Geheugenkaarten niet blootstellen aan water.
Gebruik geheugenkaarten niet in de volgende omstandigheden:
 Plaatsen waar niet aan de omgevingsvoorwaarden wordt voldaan, zoals
bijvoorbeeld een auto die al dan niet in de zomer in de volle zon is
geparkeerd, buiten in de volle zon of dicht bij een verwarmingstoestel.
 Vochtige plaatsen of plaatsen met corrosieve invloeden.
Zorg er steeds voor dat een geheugenkaart op de juiste manier in de
geheugenkaartsleuf zit.
Inhoudsopgave
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een reservekopie van de opgenomen bestanden op te
slaan op een computer om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan door
een bedieningsfout of een defect aan de IC-recorder.
115
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Technische gegevens
Systeemvereisten
Uw computer gebruiken zonder de Sound Organizer-software
Als u de computer wilt gebruiken met de IC-recorder zonder de Sound
Organizer-software, of als u de IC-recorder wilt gebruiken als USBmassaopslagapparaat, moet uw computer voldoen aan de vereisten voor het
besturingssysteem en de poortomgeving zoals hieronder beschreven.
Besturingssystemen
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Business Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 of hoger
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 of hoger
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 of hoger*
Windows XP Professional Service Pack 3 of hoger
Windows XP Home Edition Service Pack 3 of hoger
Mac OS X (v10.3.9-v10.6)
Voorgeïnstalleerd.
*Exclusief China
Opmerkingen
Een van bovenstaande besturingssystemen moet vooraf standaard zijn geïnstalleerd. Elk
ander besturingssysteem dan hierboven vermeld (Windows 98, Windows 2000 of Linux,
enzovoort), geüpgrade besturingssystemen of multi-bootomgevingen worden niet
ondersteund.
versies vanWindows XP worden niet ondersteund.
64-bits

Ga
naar
de ondersteuningswebsite voor de IC-recorder voor de recentste versie
informatie en de compatibiliteit met uw besturingssysteem ( p. 121).
Vervolg 
Index
Uw computer gebruiken met de Sound Organizer-software
Zie "Systeemvereisten voor uw computer" ( p. 107) voor het gebruik van uw
computer met de Sound Organizer-software.
116
Aanvullende informatie
De volgende systemen worden niet ondersteund:
 Andere besturingssystemen dan die worden vermeld op pagina115
 Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
 Geüpgrade besturingssystemen
 Multi-bootomgeving
 Multi-beeldschermomgeving
Index
Opmerkingen
Inhoudsopgave
Hardwareomgeving:
Geluidskaart: geluidskaarten die compatibel zijn met elk van de ondersteunde
besturingssystemen
Poort: USB-poort
Schijfstation
Een CD-ROM-station is vereist. Om een muziek-CD te maken, heeft u een
CD-R/RW-station nodig.
117
Aanvullende informatie
Inhoudsopgave
Ontwerp en technische gegevens
IC-recordergedeelte
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor gebruiker)
2 GB (ongeveer 1,80 GB = 1.932.735.283 byte)
ICD-UX523/UX523F
4 GB (ongeveer 3,60 GB = 3.865.470.566 byte)
Een deel van de geheugencapaciteit wordt gebruikt als
beheergebied.
Maximum aantal mappen (voor een station)
400 mappen
Maximum aantal bestanden (voor een map)
199 bestanden
Maximum aantal bestanden (voor een station)
4.074 bestanden (Wanneer een station 21 mappen bevat.)
Frequentiebereik
LPCM 44.1kHz/16bit
50 Hz - 20.000 Hz
MP3 192kbps
50 Hz - 20.000 Hz
MP3 128kbps
50 Hz - 16.000 Hz
MP3 160kbps(MONO)
50 Hz - 20.000 Hz
MP3 48kbps(MONO)
50 Hz - 14.000 Hz
MP3 8kbps(MONO)
60 Hz - 3.400 Hz
Compatibele bestandsindelingen
MP3*1
Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps (Ondersteunt variabele bitsnelheid
(VBR))
Bemonsteringsfrequenties: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Bestandsextensie: .mp3
*1 Er is ondersteuning voor het afspelen van MP3-bestanden die met
de IC-recorder zijn opgenomen. Niet alle codeerapparaten worden
ondersteund.
WMA*2
Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (Ondersteunt variabele bitsnelheid
(VBR))
Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
Bestandsextensie: .wma
*2 WMA ver. 9 is compatibel, MBR (Multi Bit Rate), Lossless,
Professional en Voice worden echter niet ondersteund. Bestanden
met copyrightbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld. Niet alle
codeerapparaten worden ondersteund.
AAC-LC*3
Bitsnelheid: 16 kbps - 320 kbps (Ondersteunt variabele bitsnelheid
(VBR))
Bemonsteringsfrequenties:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Bestandsextensie: .m4a
*3 Bestanden met copyrightbeveiliging kunnen niet worden
afgespeeld. Niet alle AAC-codeerapparaten worden ondersteund.
LPCM
Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
Kwantisering bitsnelheid: 16 bits
Bestandsextensie: .wav
Vervolg 
Index
ICD-UX522/UX522F
118
Aanvullende informatie
Frequentiebereik
87,5 MHz - 108,0 MHz
IF 128 kHz
Voor andere landen en regio's
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Antenne
Stereohoofdtelefoon snoerantenne
Algemeen gedeelte
Luidspreker
Ongeveer 20 mm in diameter
Ingang/uitgang
Microfoon aansluiting
(mini-aansluiting, stereo)
ingang voor stekkervoeding, minimumingangsniveau 0,9 mV
Hoofdtelefoon aansluiting
(mini-aansluiting, stereo)
uitgang voor hoofdtelefoon met een impedantie van 8 ohm 300 ohm
USB-aansluiting
(Type-A)
High-Speed USB compatibel
microSD-geheugenkaartsleuf
Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)
2,00 keer - 0,50 keer
MP3/WMA/AAC-LC
1,00 keer - 0,50 keer
LPCM
Uitgangsvermogen
90 mW
Stroomvereisten
Eén oplaadbare NH-AAA-batterij
(meegeleverd)
1,2 V gelijkstroom
Eén LR03-alkalinebatterij (AAAformaat)
(niet meegeleverd)
1,5 V gelijkstroom
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningselementen) (JEITA) *4
Ongeveer 36,6 mm × 102,0 mm × 13,7 mm
Gewicht (JEITA)*4
Ongeveer 58 g inclusief één oplaadbare NH-AAA-batterij
*4 Meetwaarde conform JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
normen
Meegeleverde accessoires
Zie de geleverde Snelstartgids
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Index
Voor Korea
Inhoudsopgave
FM-radiogedeelte (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
119
Aanvullende informatie
LPCM 44.1kHz/ 3u.
16bit
MP3 192kbps
( / / / / 22u. 20m.
)
Geheugenkaart
4GB
8GB
16GB
32GB
6u.
12u. 5m.
24u. 15m.
48u. 40m.
6u.
3u.
44u. 40m.
22u. 20m. 44u. 40m.
89u. 25m.
178u.
357u.
MP3 128kbps
( )
33u. 30m.
67u. 5m.
33u. 30m. 67u. 5m.
134u.
268u.
536u.
MP3 160kbps
(MONO)
26u. 45m.
53u. 40m.
26u. 45m. 53u. 40m.
107u.
214u.
429u.
MP3 48kbps
(MONO)
89u. 25m.
178u.
89u. 25m. 178u.
357u.
715u.
1431u.
MP3 8kbps
(MONO)
536u.
1073u.
536u.
2147u.
4294u.
8589u.
1073u.
u.: uren/m.: minuten
*5 Als u langere tijd gaat opnemen, zult u misschien middenin de opname de batterij door een nieuwe
moeten vervangen. Zie de tabel op pagina 120 voor informatie over de gebruiksduur van de batterij.
*6 De maximale opnameduur in bovenstaande tabel is uitsluitend bedoeld ter uwer informatie en kan
afhankelijk van de kaartspecificaties verschillen.
*7 Standaardinstellingen
De maximale afspeelduur van een muziekbestand/aantal bestanden*8
Bitsnelheid
ICD-UX523/UX523F
ICD-UX522/UX522F
Afspeelduur
Aantal
bestanden
Afspeelduur
48 kbps
178u.
2670 bestanden 89u. 25m.
1341 bestanden
128 kbps
67u. 5m.
1006 bestanden 33u. 30m.
502 bestanden
256 kbps
33u. 30m.
502 bestanden
251 bestanden
16u. 45m.
Aantal
bestanden
u.: uren/m.: minuten
*8 Wanneer MP3-bestanden van elk 4 minuten worden overgedragen naar de IC-recorder.
Index
REC mode
Intern geheugen
(Opnamescène*7) ICD-UX522/ ICD-UX523/ 2GB
UX522F
UX523F
Inhoudsopgave
Maximale opnameduur*5*6
De maximale opnameduur voor alle mappen wordt hieronder weergegeven.
120
Aanvullende informatie
Wanneer u een oplaadbare Sony NH-AAA-batterij gebruikt*1
REC Mode
Opnemen
Afspelen via
luidspreker*2
Afspelen via de
hoofdtelefoon
FM-opname*3
Ongeveer 22u.
Ongeveer 14u.
Ongeveer 34u.
—
MP3 192kbps
Ongeveer 24u.
Ongeveer 15u.
Ongeveer 41u.
Ongeveer 7u.
30m.
MP3 128kbps
Ongeveer 24u.
Ongeveer 15u.
Ongeveer 41u.
Ongeveer 7u.
30m.
MP3 160kbps (MONO) Ongeveer 24u.
Ongeveer 15u.
Ongeveer 41u.
Ongeveer 7u.
30m.
MP3 48kbps (MONO)
Ongeveer 25u.
Ongeveer 15u.
Ongeveer 41u.
Ongeveer 7u.
30m.
MP3 8kbps (MONO)
Ongeveer 30u.
Ongeveer 15u.
Ongeveer 41u.
Ongeveer 8u.
Muziekbestand
(128 kbps/44,1 kHz)
—
Ongeveer 15u.
Ongeveer 41u.
—
Ongeveer 9u.
FM-ontvangst*3
u.: uren/m.: minuten
Wanneer u een oplaadbare Sony LR03-alkalinebatterij (SG) (AAA-formaat) gebruikt *1
REC Mode
Opnemen
Afspelen via
luidspreker*2
Afspelen via de
hoofdtelefoon
FM-opname*3
LPCM 44.1kHz/16bit
Ongeveer 24u.
Ongeveer 20u.
Ongeveer 49u.
—
MP3 192kbps
Ongeveer 29u.
Ongeveer 22u.
Ongeveer 61u.
Ongeveer 8u.
30m.
MP3 128kbps
Ongeveer 31u.
Ongeveer 22u.
Ongeveer 61u.
Ongeveer 8u.
30m.
MP3 160kbps (MONO) Ongeveer 31u.
Ongeveer 22u.
Ongeveer 61u.
Ongeveer 8u.
30m.
MP3 48kbps (MONO)
Ongeveer 33u.
Ongeveer 22u.
Ongeveer 61u.
Ongeveer 8u.
30m.
MP3 8kbps (MONO)
Ongeveer 42u.
Ongeveer 22u.
Ongeveer 61u.
Ongeveer 10u.
Muziekbestand
(128 kbps/44,1 kHz)
—
Ongeveer 22u.
Ongeveer 61u.
—
FM-ontvangst*3
Ongeveer 11u.
u.: uren/m.: minuten
*1 De gebruiksduur van de batterij wordt gemeten in bedrijfseigen testen van Sony. De gebruiksduur van
de batterij kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt.
*2 Wanneer u afspeelt via de interne luidspreker met het volumeniveau ingesteld op 13
*3 alleen voor ICD-UX522F/UX523F
Index
LPCM 44.1kHz/16bit
Inhoudsopgave
Gebruiksduur van de batterij
121
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Ga naar de volgende ondersteuningssite voor ondersteuningsinformatie over
uw IC-recorder:
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Latijns-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Voor klanten in de VS:
http://www.sony.com/recordersupport
Voor klanten in Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist
tijdens onderhoud of reparatie.
Over het gebruik van de IC-recorder
Ruis
Ruis is hoorbaar.
 Tijdens een opname hebt u per ongeluk de IC-recorder aangeraakt, bijvoorbeeld
met uw vinger, zodat er ruis is opgenomen.
 De IC-recorder is naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon
geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
 De stekker van de aangesloten externe microfoon (niet meegeleverd) is vies.
 Maak de stekker schoon.
 De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vies.
 Maak de stekker schoon.
Vervolg 
Index
Voordat u de IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten
controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het
probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.
Inhoudsopgave
Problemen oplossen
122
Problemen oplossen
De IC-recorder kan niet worden uitgeschakeld.
 Verschuif en houd de HOLD•POWER-schakelaar in de richting van "POWER" totdat
de animatie "Power Off " verschijnt als de IC-recorder wordt gestopt. De stroom
wordt uitgeschakeld ( p. 22).
De IC-recorder gaat automatisch uit.
 Als de IC-recorder in de stopstand staat en u de IC-recorder gedurende een
bepaalde tijd niet gebruikt, treedt de automatische uitschakelfunctie in werking.
(De tijdsduur voor automatische uitschakeling is bij aankoop van de IC-recorder
ingesteld op "10min".) U kunt de tijdsduur voor automatische uitschakeling
selecteren in het menu ( p. 91).
De levensduur van de batterijen is te kort.
 De batterijduur op pagina 120 is gebaseerd op afspelen met het volume op 13. De
levensduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van het gebruik van de ICrecorder.
 Zelfs als u de IC-recorder niet gebruikt, wordt er een beetje stroom verbruikt. Als u
van plan bent om de IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom
het beste uitschakelen ( p. 22) of de batterij verwijderen. Als u "Auto Power Off "
op een korte tijdsduur instelt in het menu ( p. 91), voorkomt u bovendien dat de
batterij leegraakt mocht u vergeten om de IC-recorder uit te schakelen.
 De batterijaanduiding wordt korte tijd weergegeven. De oplaadbare batterij is echter
niet volledig opgeladen. Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten totdat een lege
batterij volledig is opgeladen.
 De IC-recorder is een bepaalde tijd niet gebruikt. Laad en ontlaad de oplaadbare
batterij enkele keren met de IC-recorder.
 U gebruikt de batterij in een omgeving met een lagere temperatuur dan 5 °C. De
levensduur van de batterij wordt verkort door de batterijeigenschappen. Dit is geen
storing.
 De oplaadbare batterij is beschadigd. Vervang de oude oplaadbare batterij door een
nieuwe.
 Gebruik geen mangaanbatterij voor deze IC-recorder. U kunt de IC-recorder niet
met een mangaanbatterij gebruiken.
Vervolg 
Index
De IC-recorder kan niet worden ingeschakeld. De IC-recorder werkt niet, zelfs niet
als u op een toets drukt.
 De batterij is bijna leeg.
 De polen van de batterij zijn niet in de juiste richting geplaatst ( p. 18).
 De stroom naar de IC-recorder staat uit.
 Verschuif en houd de HOLD•POWER-schakelaar in de richting van "POWER"
totdat de displayweergave verschijnt. De stroom wordt ingeschakeld ( p. 22).
HOLD-functie is ingeschakeld.
De

Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar het midden ( p. 16).
Inhoudsopgave
Stroombron
123
Problemen oplossen
De oplaadaanduiding wordt niet weergegeven of verdwijnt tijdens het opladen.
 Er is geen oplaadbare batterij geplaatst of er is een andere batterij dan een
oplaadbare batterij (alkalinebatterij, mangaanbatterij, enzovoort) geplaatst.
 De oplaadbare batterij is met de polen in de verkeerde richting geplaatst.
 De USB-aansluiting van de IC-recorder is niet goed aangesloten.
 Tijdens het afspelen van bestanden via de ingebouwde luidspreker of tijdens het
luisteren naar de FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F), kunt u de batterij
niet opladen.
 De oplaadbare batterij is beschadigd.
 Vervang de oude oplaadbare batterij door een nieuwe.
"
" of " " knippert in plaats van de batterijaanduiding.
 De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik voor het opladen. Laad de batterij
op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
Werking
De IC-recorder werkt niet goed.
 Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
 Mogelijk hebt u het geheugen van de IC-recorder geformatteerd met de computer.
 Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om het geheugen te formatteren
( p. 92).
De werkingsaanduiding gaat niet branden.
 "LED" is ingesteld op "OFF".
 Geef het menu weer en stel "LED" in op "ON" ( p. 89).
Vervolg 
Index
U kunt de batterij niet opladen door de IC-recorder op een computer aan te
sluiten.
 Als u de IC-recorder op een computer aansluit die niet aan staat, wordt de batterij
niet opgeladen. Zelfs als de computer is ingeschakeld, en de computer staat in een
stand van verminderde werking (stand-by of slaap), kunt u de batterij niet opladen.
 "USB Charge" is ingesteld op "OFF" in het menu.
 Als u de batterij wilt opladen met de computer, moet u de menuoptie instellen op
"ON" ( p. 91).
de IC-recorder los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
Koppel

Inhoudsopgave
Opladen
124
Problemen oplossen
De opname wordt onderbroken.
 De VOR-functie is ingeschakeld. Als u de VOR-functie niet gebruikt, stel "VOR"
dan in op "OFF" in het menu ( p. 38).
De VOR-functie werkt niet.
 Tijdens gesynchroniseerd opnemen werkt de VOR-functie niet.
 Tijdens de opname van een FM-uitzending (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
werkt de VOR-functie niet.
Bij het opnemen van andere apparatuur is het ingangsniveau te sterk of niet sterk
genoeg.
 Sluit de hoofdtelefoon aansluiting van andere apparatuur aan op de  (microfoon)
aansluiting van de IC-recorder en pas het volumeniveau aan op het apparaat dat op
de IC-recorder is aangesloten.
Afspelen
Het afspeelvolume is laag.
 De ingebouwde luidspreker is hoofdzakelijk voor afluisteren; het afspeelvolume is
laag.
 Gebruik de meegeleverde hoodtelefoon.
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
 De hoofdtelefoon is aangesloten ( p. 51).
 "Audio Output" is in het menu ingesteld op "Headphones" wanneer u naar de radio
luistert (alleen voor ICD-UX522F/UX523F).
 Stel "Audio Output" in op "Speaker" ( p. 77).
Er komt geluid uit de luidspreker terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten.
 Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen, komt het geluid
wellicht uit de luidspreker.
 Koppel de hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
 "Audio Output" is in het menu ingesteld op "Speaker" wanneer u naar de radio
luistert (alleen voor ICD-UX522F/UX523F).
 Stel "Audio Output" in op "Headphones" ( p. 77).
Vervolg 
Index
U kunt geen bestand opnemen.
 De resterende geheugencapaciteit is ontoereikend.
 U kunt geen bestand opnemen als u een map selecteert in het gedeelte voor alleen
afspelen (het tabblad en het tabblad).
Inhoudsopgave
Opnemen
125
Problemen oplossen
Afspeelgeluid is niet goed wanneer een muziekbestand wordt afgespeeld.
 Wanneer u een muziekbestand afspeelt met de NOISE CUT-schakelaar op "ON",
kan het afspeelgeluid in kwaliteit verminderen.
 Zet de NOISE CUT-schakelaar op "OFF".
Bewerken
U kunt een bestand niet splitsen.
 U hebt een bepaalde hoeveelheid vrije geheugenruimte nodig om een bestand te
splitsen.
 Er zijn al 199 bestanden opgenomen in de geselecteerde map ( ).
 Wis een aantal bestanden ( p. 57) of wis alle bestanden nadat u deze op de
andere geheugenmedia of de computer hebt opgeslagen.
systeembeperkingen is het wellicht niet mogelijk om een bestand helemaal
Vanwege

aan het begin of helemaal aan het eind te splitsen.
 U kunt alleen bestanden splitsen die zijn opgenomen met de IC-recorder
(bijvoorbeeld een bestand dat is overgedragen van een computer).
U kunt een bestand niet verplaatsen.
 U kunt een (Podcast) bestand niet verplaatsen.
 U kunt een beveiligd bestand niet verplaatsen.
 U kunt een bestand niet naar een geheugenkaart verplaatsen.
U kunt een bestand niet naar een ander geheugen kopiëren.
 U kunt een (Podcast) bestand niet naar een ander geheugen kopiëren.
Vervolg 
Index
Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.
 De DPC(SPEED CTRL)-schakelaar op "ON", en de afspeelsnelheid wordt aangepast
met  of .
 Schuif de DPC(SPEED CTRL)-schakelaar naar "OFF" of druk op  of  om de
snelheid opnieuw aan te passen in DPC ( p. 46).
 Het is niet mogelijk om een LPCM-bestand af te spelen op een snelheid die 1,00
keer sneller is dan de opnamesnelheid. Als u de afspeelsnelheid sneller dan deze
grens probeert te regelen, wordt "NO FAST" in het display weergegeven.
Inhoudsopgave
Geluidseffect wijzigt niet, zelfs als de instelling "Effect" wordt gewijzigd.
 Wanneer u de ingebouwde luidspreker gebruikt of naar de FM-radio luistert (alleen
voor ICD-UX522F/UX523F), werkt de effectfunctie niet.
 Wanneer de schakelaar NOISE CUT is ingesteld op "ON", werkt de effectfunctie
niet.
126
Problemen oplossen
Inhoudsopgave
Klok
"--:--" wordt weergegeven.
 U hebt de klok niet ingesteld ( p. 23).
Index
"--y--m--d" of "--:--" wordt weergegeven op het display REC Date.
 De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het bestand hebt
opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
Display
Er zijn minder menu-items in de menustand.
 Tijdens het afspelen, opnemen of de FM-ontvangst (alleen voor ICD-UX522F/
UX523F) worden niet alle menu-items weergegeven ( p. 79).
De resterende tijd die wordt weergegeven in het display, is korter dan de tijd die
wordt weergegeven in de meegeleverde Sound Organizer-software.
 Voor de werking van de IC-recorder is een bepaalde hoeveelheid geheugen vereist.
Die hoeveelheid wordt afgetrokken van de resterend tijd, wat het verschil verklaart.
Bestanden
De animatie "Memory Full" wordt weergegeven en u kunt geen opname starten.
 Het geheugen is vol.
 Wis een aantal bestanden ( p. 57) of wis alle bestanden nadat u deze op de
andere geheugenmedia of de computer hebt opgeslagen.
De animatie "File Full" wordt weergegeven en u kunt de IC-recorder niet
gebruiken.
 Er zijn 199 bestanden opgenomen in de geselecteerde map ( ) of 4.074 bestanden
(wanneer er 21 mappen zijn) in totaal. Daarom kunt u geen andere bestanden
opnemen of een bestanden verplaatsen.
 Wis een aantal bestanden ( p. 57) of wis alle bestanden nadat u deze op de
andere geheugenmedia of de computer hebt opgeslagen.
De geheugenkaart wordt niet herkend.
 Verwijder een geheugenkaart en controleer de zijkant van de geheugenkaart. Plaats
de geheugenkaart met de juiste zijde en in de juiste richting terug ( p. 20).
 Stel het geheugen van de IC-recorder in op "Memory Card" ( p. 29).
Vervolg 
127
Problemen oplossen
Een teken in een map- of bestandsnaam is onleesbaar.
 Sommige speciale tekens en symbolen die op een computer worden ingevoerd met
Windows Verkenner of de Macintosh Finder, worden niet ondersteund door de ICrecorder en kunnen niet worden weergegeven.
Het kopiëren van een bestand duurt lang.
 Het kopiëren van grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Wacht tot het
kopiëren is voltooid.
De IC-recorder wordt niet herkend door de computer. Een map/bestand kan niet
worden overgedragen van uw computer.
 Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
 Gebruik geen USB-hub of een andere USB-verlengkabel dan de meegeleverde extra
USB-aansluitkabel. Sluit de IC-recorder direct op de computer aan of gebruik de
meegeleverde extra USB-aansluitkabel.
 Werking wordt niet gegarandeerd als u andere systeemvereisten gebruikt dan de
vereisten die zijn vermeld op pagina 115.
 Afhankelijk van de positie van de USB-poort, kan het zijn dat de IC-recorder niet
wordt herkend. Probeer in dat geval een andere poort.
Het overgedragen bestand van uw computer kan niet worden afgespeeld.
 De IC-recorder kan maximaal 8 mapniveaus herkennen die naar de IC-recorder
worden overgedragen.
 De bestandsindeling kan afwijken van de met de IC-recorder afspeelbare bestanden
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Controleer de
compatibele bestandsindelingen ( p. 117).
De computer start niet.
 Als u de computer opnieuw opstart terwijl de IC-recorder is aangesloten, start de
computer wellicht niet goed op of kan de computer vastlopen.
 Koppel de IC-recorder los van de computer en start de computer opnieuw op.
Index
Menu geeft de gewijzigde instellingen niet weer.
 De menu-instelling werkt mogelijk niet goed als de batterij wordt verwijderd
meteen nadat de menu-instelling is gewijzigd, of als de menu-instelling is gewijzigd
met "instelling IC-recorder" van de Sound Organizer-software.
Inhoudsopgave
Computers
128
Problemen oplossen
Er komt geluid uit de luidspreker terwijl de hoofdtelefoon is aangesloten.
 "Audio Output" is in het menu ingesteld op "Speaker" wanneer u naar de radio
luistert (alleen voor ICD-UX522F/UX523F).
 Stel "Audio Output" in op "Headphones" ( p. 77).
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit bij het luisteren naar de radio.  Plaats het toestel verder van de tv vandaan.
Het beeld van uw tv wordt instabiel.
 Als u luistert naar een FM-programma in de buurt van een tv met binnenantenne,
plaats de IC-recorder dan verder van de tv vandaan.
U kunt geen FM-radiozenders ontvangen, of hoort alleen veel ruis.  De hoofdtelefoon is niet aangesloten (het snoer van de hoofdtelefoon is de FMantenne).
 Sluit de hoofdtelefoon aan op de  (hoofdtelefoon) aansluiting en verleng het
hoofdtelefoonsnoer.
 "DX/LOCAL is ingesteld op "LOCAL".
 Stel het in op "DX" ( p. 75).
Het lukt niet om een FM-radiozender vooraf in te stellen.  U hebt al 30 FM-radiozenders vooraf ingesteld.
 Wis ongewenste vooraf ingestelde zenders ( p. 74).
 "Scan Sensitivity" is ingesteld op "Low(SCAN L)".
 Stel het in op "High(SCAN H)" ( p. 76).
Index
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
 "Audio Output" is in het menu ingesteld op "Headphones" wanneer u naar de radio
luistert (alleen voor ICD-UX522F/UX523F).
 Stel "Audio Output" in op "Speaker" ( p. 77).
Inhoudsopgave
FM-radio (alleen voor ICD-UX522F/UX523F)
129
Problemen oplossen
Raadpleeg tevens de Help-bestanden van de Sound Organizer-software.
De IC-recorder kan niet correct worden aangesloten.
 Controleer of de software correct is geïnstalleerd. Controleer tevens als volgt de
aansluiting:
– Als u een externe USB-hub gebruikt, sluit u de IC-recorder rechtstreeks aan op
de computer of gebruikt u de meegeleverde extra USB-aansluitkabel.
Koppel de IC-recorder los en sluit deze weer aan.
–
Sluit de IC-recorder aan op een andere USB-poort.
–
is de stand-by- of slaapstand van de computer ingeschakeld.
Mogelijk

 Zorg dat de stand-by- of slaapstand van de computer niet wordt geactiveerd
wanneer u de IC-recorder aansluit.
een reservekopie van alle gegevens die zijn opgeslagen in het ingebouwde
Maak

geheugen of op de geheugenkaart en formatteer het geheugen of de geheugenkaart
met de formatteerfunctie in het menu ( p. 92).
Weergavegeluid uit de computer is zacht./Er komt geen geluid uit de computer.
 Er is geen geluidskaart geïnstalleerd in de computer.
 Er is geen luidspreker ingebouwd in of aangesloten op de computer.
 Het volume is verlaagd.
 Verhoog het volume van de computer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
computer.)
 Het volume of WAV-bestanden kunt u aanpassen en opslaan met de functie
"Increase Volume" van de Microsoft Sound Recorder.
Opgeslagen bestanden kunnen niet worden afgespeeld of bewerkt.
 Bestanden waarvan de bestandsindeling niet wordt ondersteund door de Sound
Organizer-software, kunt u niet afspelen. Afhankelijk van de bestandsindeling kunt
u bepaalde bewerkingsfuncties van de software niet gebruiken. Raadpleeg de
Help-bestanden van de Sound Organizer-software.
Vervolg 
Index
De Sound Organizer-software kan niet worden geïnstalleerd.
 Er is onvoldoende schijfruimte of geheugen beschikbaar op de computer.
 Controleer de beschikbare schijf- en geheugenruimte.
 U wilt de software installeren op een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund
door de Sound Organizer-software.
 Installeer de software op een ondersteund besturingssysteem ( p. 107).
 U bent in Windows XP aangemeld met een gebruikersnaam voor een
gebruikersaccount met beperkte rechten. Of u bent in Windows Vista of Windows 7
aangemeld met een gastaccount.
 Zorg dat u zich aanmeldt met een gebruikersnaam met beheerdersrechten voor
de computer.
Inhoudsopgave
Over de Sound Organizer
130
Problemen oplossen
De teller of schuifregelaar wordt niet correct verplaatst of er is ruis hoorbaar.
 Dit gebeurt wanneer u bestanden afspeelt die u hebt gesplitst.
 Sla de bestanden eerst op uw computer op* en voeg de bestanden vervolgens toe
aan de IC-recorder. (*Sla de bestanden op in de bestandsindeling die geschikt is
voor de IC-recorder die u gebruikt.)
Inhoudsopgave
Bij veel bestanden is de werking traag.
 Als het totale aantal bestanden toeneemt, wordt de werking trager, ongeacht de
lengte van de opnametijd.
Index
Display werkt niet tijdens het opslaan, toevoegen of verwijderen van bestanden.
 Het verwijderen of kopiëren van lange bestanden duurt langer.
 Wacht tot het kopiëren is voltooid. Nadat de bewerkingen zijn voltooid, werkt het
display weer normaal.
Wanneer de Sound Organizer-software wordt gestart, loopt de software vast.
 Koppel de aansluiting van de IC-recorder niet los wanneer de computer
communiceert met de IC-recorder. Hierdoor kunnen de bewerkingen op de
computer instabiel worden of kunnen de gegevens op de IC-recorder beschadigd
raken.
 Er is mogelijk een conflict tussen de software en een ander stuurprogramma of een
toepassing.
131
Problemen oplossen
Inhoudsopgave
Berichtenlijst
Volg onderstaande aanwijzingen als een bericht in het display wordt
weergegeven.
Oorzaak/oplossing
HOLD
Slide HOLD Switch to
Activate.
 Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de
IC-recorder is ingeschakeld om onbedoelde bewerkingen te
voorkomen. Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar het
midden om de HOLD-status van de IC-recorder te annuleren
( p. 16).
Low Battery Level
 U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een
map niet verwijderen omdat er onvoldoende batterijlading is.
Laad de oplaadbare batterij op ( p. 18) of vervang de oude
oplaadbare batterij door een nieuwe. Of vervang de oude
LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat) door een nieuwe.
Low Battery
 De batterij is leeg. Laad de oplaadbare batterij op ( p. 18) of
vervang de oude oplaadbare batterij door een nieuwe. Of vervang
de oude LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat) door een nieuwe.
Memory Card Error
 Er is een fout opgetreden bij het plaatsen van de geheugenkaart in
de geheugenkaartsleuf. Verwijder de kaart uit de sleuf en plaats de
kaart weer terug. Als deze fout zich blijft voordoen, moet u de
geheugenkaart vervangen door een nieuwe.
Memory Card Not
Supported
 Er is een geheugenkaart geplaatst die niet wordt ondersteund door
de IC-recorder. Zie "Compatibele geheugenkaarten" ( p. 21).
Read Only Memory Card  Er is een alleen-lezen geheugenkaart geplaatst. U kunt een
alleen-lezen geheugenkaart niet gebruiken met de IC-recorder.
Memory Full
 De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is niet
toereikend. Wis een aantal bestanden voordat u begint met
opnemen.
File Full
 U kunt geen nieuw bestand opnemen als de geselecteerde map al
het maximum aantal bestanden bevat of als het totale aantal
opgeslagen bestanden op de IC-recorder het maximum heeft
bereikt. Wis een aantal bestanden voordat u begint met opnemen.
Settings are Full
 Als er al 30 FM-zenders in het geheugen van de IC-recorder zijn
opgeslagen, kunt u geen nieuwe FM-zenders meer vooraf instellen
(alleen voor ICD-UX522F /UX523F).
 Wanneer u een mapnaam wijzigt, zijn er al 10 mappen met
dezelfde mapnaam als de door u geselecteerde map. Selecteer een
andere mapnaam uit de sjablonen.
Track Marks are Full
 U kunt maximaal 98 trackmarkeringen instellen voor een bestand.
Overbodige trackmarkeringen kunt u annuleren ( p. 62).
File Damaged
 U kunt geen bestanden afspelen of bewerken, omdat de
gegevens van het geselecteerde bestand beschadigd zijn.
Vervolg 
Index
Bericht
132
Problemen oplossen
Format Error
 De IC-recorder kan niet worden ingeschakeld via de
computer, omdat er geen exemplaar van het
controlebestand is dat nodig is voor de werking van het
apparaat. Formatteer de IC-recorder met de
formatteerfunctie in het menu ( p. 92). Gebruik de
computer niet om de IC-recorder te formatteren.
 De IC-recorder heeft geen toegang tot het geheugen.
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw.
 Maak een reservekopie van uw gegevens en formatteer de
IC-recorder via het menu ( p. 92).
 Er is tijdens het opnemen of afspelen een geheugenkaart
geplaatst. Verwijder de geheugenkaart en plaats de kaart
terug als de IC-recorder in de stopstand staat.
Stel
de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen.

 De geselecteerde map bevat geen bestanden. Hierdoor kunt
u bijvoorbeeld geen bestand verplaatsen of een alarm
instellen.
 Er zijn geen trackmarkeringen wanneer u probeert een
trackmarkering of trackmarkeringen te wissen of een
bestand probeert te splitsen bij alle
trackmarkeringsposities.
 U wilt het menu "Select Memory" of "File Copy" instellen
terwijl er geen geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf is
geplaatst.
Process Error
Stop and Reinsert
Memory Card
Set Date&Time
No File
No Track Marks
No Memory Card
File Protected
Already Set
Past Date/Time
Unknown Data
 Het geselecteerde bestand is beveiligd of is "Alleen-lezen".
U kunt het niet wissen. Schakel de beveiliging op de
IC-recorder uit of schakel het kenmerk "Alleen-lezen" voor
het bestand uit op uw computer uit om het bestand via de
IC-recorder te bewerken.
 U hebt een alarm ingesteld om een bestand af te spelen op
een datum en tijd die eerder al waren ingesteld voor een
ander bestand. Wijzig de alarminstelling.
 U hebt het alarm ingesteld voor een tijdstip dat al is
verstreken. Controleer dit en stel de juiste datum en tijd in
( p. 54).
Deze
gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt

ondersteund door de IC-recorder. De IC-recorder
ondersteunt LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AACLC(.m4a) bestanden. Zie voor meer informatie "Ontwerp
en technische gegevens" ( p. 117).
Het
is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde

bestanden af te spelen.
Vervolg 
Index
Oorzaak/oplossing
Inhoudsopgave
Bericht
133
Problemen oplossen
Invalid Operation
 U kunt een bestand in de map in het gedeelte voor alleen afspelen
(het tabblad en het tabblad) niet splitsen of hieraan een
trackmarkering toevoegen.
 Als een geheugenkaart een beschadigd gegevensblok bevat, kunt u
geen gegevens naar de kaart schrijven. Vervang de huidige
geheugenkaart door een nieuwe geheugenkaart.
De
 bestandsnaam heeft het maximum aantal tekens waardoor u
het bestand niet kunt splitsen. Geef het bestand een kortere naam.
De
 functie "Divide All Track Marks" kan niet worden gebruikt
omdat er een trackmarkering aanwezig is die zich binnen 0,5
seconde van het splitsingspunt bevindt.
De
 functie "Divide All Track Marks" kan niet worden gebruikt
omdat er een trackmarkering aanwezig is die zich binnen 0,5
seconde van het begin of het eind van een bestand bevindt.
De
 bestandslengte is minder dan 1 seconde. U kunt dergelijke
korte bestanden niet splitsen.
De
 functie "Divide Current Position" kan niet worden gebruikt op
een punt dat zich binnen 0,5 seconde van het begin of het eind
van een bestand bevindt.
New File
 Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de
maximumbestandsgrootte bereikt (2 GB voor een LPCM-bestand
en 1 GB voor een MP3-bestand). Het bestand wordt automatisch
gesplitst en de opname gaat door met een nieuw bestand.
Invalid when Noise Cut is  Wanneer de schakelaar "NOISE CUT" is ingesteld op "ON", werkt
ON
de effectfunctie niet. Zet de NOISE CUT-schakelaar op "OFF".
( p. 45).
Change Folder
 Als de map of geen bestanden bevat, worden er geen
mappen weergegeven in het display. Er worden alleen mappen
met bestanden weergegeven.
Cannot Divide - Exceeds  U kunt een bestand niet splitsen als er al 199 berichten in de
Max 199 Files in Folder
geselecteerde map staan of als het totale aantal opgeslagen
bestanden op de IC-recorder het maximum heeft bereikt.
Verwijder een aantal bestanden voor een u bestand gaat splitsen.
Same File Name Exists
 Er bestaat al een bestand met dezelfde bestandsnaam in de map,
dus een bestand kan niet worden gemaakt of van naam gewijzigd.
Erased Track Marks too
 Als een trackmarkering binnen 0,5 seconde van het splitsingspunt
near Divide Point
is ingesteld, wordt de trackmarkering automatisch gewist.
No operation with
 U kunt geen alarm instellen in een bestand dat is opgeslagen op
Memory Card
een geheugenkaart. Schakel het geheugenmedium van de ICrecorder over op "Built-In Memory" ( p. 29, 30).
AVLS*
 Het volume van het weergavegeluid overschrijdt het opgegeven
AVLS-niveau. Stel het volume in op een lager niveau.
System Error
 Er is een andere dan bovengenoemde systeemfouten opgetreden.
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw.
*: alleen voor de Europese modellen
Index
Oorzaak/oplossing
Inhoudsopgave
Bericht
134
Problemen oplossen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC-recorder. De
onderstaande problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder.
U kunt muziekbestanden
niet op volgorde
weergeven of afspelen.
Oorzaak/oplossing
 Als u muziekbestanden hebt overgedragen met uw
computer, worden de bestanden vanwege de
systeembeperkingen mogelijk niet in dezelfde volgorde
overgedragen. Als u muziekbestanden een voor een
overdraagt van uw computer naar de IC-recorder, kunt u
de muziekbestanden in de volgorde van overdracht
weergeven en afspelen.
Een bestand wordt
Het
bestand dat wordt opgenomen, heeft de

automatisch gesplitst.
maximumbestandsgrootte bereikt (2 GB voor een LPCMbestand en 1 GB voor een MP3-bestand). Daarom wordt
het bestand automatisch gesplitst.
U kunt geen kleine letters  Afhankelijk van de combinatie van de tekens in de naam
opgeven.
van de map die is gemaakt op uw computer, worden de
tekens mogelijk gewijzigd in hoofdletters.
 Er is een teken gebruikt dat niet kan worden weergegeven
"" wordt in plaats van
op de IC-recorder. Vervang het met behulp van uw
een mapnaam, titel,
computer door een teken dat wel kan worden weergegeven
artiestennaam of
op de IC-recorder.
bestandsnaam
weergegeven.
Als u afspelen met A-B
 Afhankelijk van de bestanden kunnen de ingestelde posities
herhalen instelt,
verschuiven.
verschuiven de ingestelde
posities een beetje.
De resterende
 U hebt bij het splitsen van een bestand een bepaalde
opnameduur wordt korter hoeveelheid vrije ruimte nodig voor een gebied voor
als u een bestand splitst.
bestandsbeheer, waardoor de resterende opnameduur
korter wordt.
Index
Probleem
Inhoudsopgave
Systeembeperkingen
135
 Nuance, het Nuance logo, Dragon, Dragon NaturallySpeaking en RealSpeak
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance
Communications Inc., en/of zijn dochtermaatschappijen in de VS en/of
andere landen.
 Amerikaanse en buitenlandse patenten worden gebruikt onder licentie van
Dolby Laboratories.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaren. Bovendien worden " ™ " en "®" niet elke keer vermeld in deze
gebruiksaanwijzing.
De “Sound Organizer” gebruikt de onderstaande softwaremodules:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain intellectual property rights
of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited
without the appropriate license(s) from Microsoft.
Index
 Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
 Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
 Pentium is een gedeponeerde handelsmerk van Intel Corporation.
 MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en - octrooien zijn in licentie
gegeven door Fraunhofer IIS and Thomson.
 microSD- en microSDHC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
Inhoudsopgave
Handelsmerken
136
Aanvullende informatie
B
Batterijaanduiding . ................18, 111
Berichtenlijst ................................. 131
Bestand beveiligen . ............68, 79, 87
Bestanden bewerken ...................... 59
Bestanden kopiëren naar uw
computer . .................................. 101
Bestand splitsen bij alle
trackmarkeringen ...........65, 79, 88
Bestand splitsen op de
huidige positie . ...............64, 79, 87
Bestand verplaatsen ...........59, 79, 87
C
Calendar ..............................52, 80, 88
Controlefunctie opnameniveau . .. 32
Cue ................................................... 51
D
De batterij opladen . ...............18, 111
De IC-recorder gebruiken met uw
computer . .................................... 95
De IC-recorder op de
computer aansluiten ............. 18, 96
De opname afluisteren . ................. 32
Display ............................................. 10
DPC (Digital Pitch Control) ......... 46
E
Easy Search . ........................51, 79, 85
Een bestand kopiëren naar
een ander geheugen . ......60, 79, 87
Een bestandsnaam
wijzigen ............................67, 79, 87
Een geheugenkaart plaatsen . ........ 20
Een map en bestand selecteren . ... 27
Een mapnaam wijzigen . ....66, 79, 87
Een tabblad selecteren ................... 28
Effect ....................................47, 79, 84
Externe microfoon ......................... 39
F
FM-radio
FM-radio-uitvoer wijzigen .....77, 80, 94
FM-radiozenders
automatisch vooraf
instellen ...............................72, 80, 93
FM-radiozenders handmatig
vooraf instellen . .............................73
FM-uitzendingen opnemen .............71
Luisteren naar de
FM-radio . .................... 69, 70, 80, 93
Ontvangstgevoeligheid
wijzigen ...............................75, 80, 93
Scangevoeligheid wijzigen . ..76, 80, 94
G
Gebruiksduur van de batterij . .... 120
Geheugenkaart . ......... 20, 29, 30, 114
Gesynchroniseerd
opnemen ..........................40, 79, 83
H
Het geheugen
selecteren ...................29, 30, 80, 89
HOLD .............................................. 16
HOLD•POWER-schakelaar . .. 16, 22
Huidige datum en tijd
weergeven .................................... 25
Index
A
A-B herhalen ................................... 50
AAC-LC-bestanden ..................... 117
Afspeelduur . ................................. 119
Afspeelsnelheid . ............................. 46
Afspeelstanden . ........................ 49, 85
Afspelen ........................................... 42
Alarm ...................................54, 79, 86
Alkalinebatterij ............................. 120
Alle bestanden in een map
wissen ...............................58, 79, 88
Alle trackmarkeringen
wissen ...............................63, 79, 87
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) . .............17, 79, 86
Inhoudsopgave
Index
137
Aanvullende informatie
L
LPCM-bestanden ......................... 117
M
Map ......................................27, 66, 97
Menu
Alarm ............................................79, 86
Audio Output ...............................80, 94
Auto Power Off ............................80, 91
Auto Preset ...................................80, 93
AVLS .............................................79, 86
Backlight .......................................80, 89
Beep ...............................................80, 90
Calendar .......................................80, 88
Change File Name .......................79, 87
Change Folder Name ..................79, 87
Date&Time ...................................80, 90
Display ..........................................80, 88
Divide All Track Marks ..............79, 88
Divide Current Position .............79, 87
DX/LOCAL ..................................80, 93
Easy Search ...................................79, 85
Effect .............................................79, 84
Erase All . ......................................79, 88
Erase All Track Marks . ...............79, 87
Erase Track Mark . .......................79, 87
File Copy . .....................................79, 87
FM-radio ......................................80, 93
Format . .........................................80, 92
Instellingen uitvoeren .......................78
Language . .....................................80, 90
LCF(Low Cut) ..............................79, 83
LED ...............................................80, 89
Menu-instellingen .............................79
Mic Sensitivity . ............................79, 82
Move File ......................................79, 87
Noise Cut Level ............................79, 84
Play Mode .....................................79, 85
Protect ...........................................79, 87
REC Mode ....................................79, 82
Scan Sensitivity ............................80, 94
Scene Edit .....................................79, 81
Scene Select ..................................79, 81
Select Input . .................................79, 83
microSD-kaart ................................ 97
MP3-bestanden ............................ 117
Muziekbestanden kopiëren
naar de IC-recorder . ................ 102
O
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant ............................................ 9
Display ................................................10
Voorkant ............................................... 8
Onderhoud . .................................. 113
Oplaadbare batterij . .......18, 111, 120
Opnameduur . ............................... 119
Opname onderbreken . .................. 33
Opnemen . ....................................... 31
Opnemen met andere
apparatuur ................................... 56
Opnemen met een externe
microfoon .................................... 39
Opnemen van andere
apparatuur ................................... 40
Opnemen van een telefoon ........... 39
P
Podcasts ......................................... 105
Problemen oplossen ..................... 121
R
Resterende opnametijd .................. 44
Review . ...................................... 33, 51
Ruis . ............................................... 113
Ruisonderdrukking ........................ 45
Ruisonderdrukkingsniveau . .. 45, 79, 84
S
Scene Select-instellingen
wijzigen ............................36, 79, 81
Scèneselectie . ......................34, 79, 81
Sound Organizer .......................... 105
Systeembeperkingen .................... 134
Systeemvereisten . .................107, 115
Index
K
Klok instellen ......................23, 80, 90
Select Memory .............................80, 89
SYNC REC ...................................79, 83
System Information . ...................80, 92
Time Display ................................80, 90
USB Charge ..................................80, 91
VOR . .............................................79, 83
Inhoudsopgave
I
Ingebouwde microfoons . .............. 31
Intern geheugen . ................29, 30, 97
Invoerselectie ................39, 41, 79, 83
138
Aanvullende informatie
V
Volume aanpassen .................... 32, 42
Voorzorgsmaatregelen ................. 113
VOR (Voice Operated
Recording) .......................38, 79, 83
W
Wissen . ............................................ 57
WMA-bestanden .......................... 117
Index
U
USB-geheugen .............................. 104
USB-netspanningsadapter .......... 111
Inhoudsopgave
T
Taal instellen .......................26, 80, 90
Tabbladweergave ............................ 15
Technische gegevens .................... 115
Trackmarkering toevoegen ........... 61
Trackmarkering wissen .....62, 79, 87
Download PDF

advertising