Sony | ICD-B100 | Sony ICD-B100 Gebruiksaanwijzing

BAan de slag
BBasishandelingen
IC Recorder
1
Gebruiksaanwijzing
De batterijen vervangen
Verschuif het deksel van de
batterijhouder en klap het open.
De batterijaanduiding in het
display geeft de staat van de
batterijen aan.
Wanneer
knippert moet u de
batterijen vervangen door nieuwe.
Wanneer
knippert zijn de
batterijen leeg en werkt het toestel
niet meer.
Levensduur batterijen*
Gedrukt op 100%
kringlooppapier met VOSvrije (vluchtige organische
stoffen) inkt op basis van
plantaardige olie.
ICD-B100/B200
2004 Sony Corporation
2
Printed in China
Plaats twee LR03alkalinebatterijen (AAAformaat) met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
Plaats beide batterijen
eerst met de – polen.
Informatie
Verhelpen van storingen
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE
SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEVALLEN,
VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE WORDEN
VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT PRODUCT OF
DOOR HET GEBRUIK VAN WELK PRODUCT DAN OOK.
Controleer eerst het volgende alvorens de hulp van
een technicus in te roepen. Indien het probleem
hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg dan de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Het toestel werkt niet.
Voorzorgsmaatregelen
Voeding
• Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V gelijkstroom.
Gebruik twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat).
Veiligheid
• Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met
een motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, direct
zonlicht, overmatig stof of mechanische schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel
terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het toestel
door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik
te nemen.
Ruis
• Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de
buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of
een mobiele telefoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt
gewreven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar
zijn in de opname.
• De batterijen zijn verkeerd geplaatst.
• De batterijen zijn bijna leeg.
• De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD
schakelaar. (Wanneer u op een toets drukt,
knippert “HOLD” drie keer.)
De luidspreker produceert geen geluid.
• De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.
• Het volume staat uit.
“FULL” verschijnt en u kunt niet beginnen
met opnemen.
• Het geheugen is vol. Wis enkele berichten.
• De gekozen map bevat 99 berichten. Kies een
andere map of wis enkele berichten.
Ruis is hoorbaar.
• Tijdens het opnemen werd over het toestel
gewreven of gekrast, bijvoorbeeld met een vinger,
wat hoorbaar kan zijn in de opname.
• Tijdens het opnemen of afspelen stond het toestel
te dicht bij een wisselstroombron, een
fluorescentielamp of een mobiele telefoon.
• De stekker van de aangesloten microfoon is vuil.
Reinig de stekker.
• De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon is
vuil. Maak de stekker schoon.
Opnameniveau te laag.
• Schuif MIC SENS naar “HIGH”.
Onderhoud
• Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met
water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine of
thinner.
Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot
de recorder, aarzel dan niet contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Maak het deksel van de
batterijhouder vast indien het is
losgekomen, zoals de afbeelding
laat zien.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of
wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren verwijderd.
Zie stap 2 tot 3 onder “Stap 2: De klok instellen” om datum en tijd in te stellen.
Bij continu gebruik kunt u ongeveer
7,5 uur opnemen/5 uur afspelen in de
HQ-stand en ongeveer 15,5 uur
opnemen/8,5 uur afspelen in de SPen LP-standen.
* Met LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) van Sony
* Bij afspelen via een interne
luidspreker met een gemiddeld
volumeniveau
De batterij kan minder lang
meegaan afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen
met dit toestel.
• Plaats de nieuwe batterijen binnen 3
minuten nadat u de lege hebt
verwijderd. Indien u dat niet doet,
kan het klokinsteldisplay of een
verkeerde datum en tijd verschijnen
wanneer u de batterijen plaatst.
Datum en tijd moeten dan opnieuw
worden ingesteld.
Opgenomen berichten en
alarminstelling blijven echter
behouden.
• Vervang altijd beide batterijen door
nieuwe.
• Laad geen droge batterijen op.
• Wanneer u het toestel gedurende
lange tijd niet gebruikt, verwijder
dan de batterijen om beschadiging
door batterijlekkage en corrosie te
vermijden.
• Het toestel heeft toegang tot
gegevens als “ACCESS” in het
display wordt weergegeven. Als dit
het geval is, moet u de batterijen niet
verwijderen. Doet u dit wel, dan
kunnen de gegevens worden
beschadigd.
U kunt maximaal 99 berichten opnemen in elk van de vier mappen (A, B, C en
D). Een nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatst
opgenomen bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen met opnemen zonder
eerst het einde van de laatste opname te moeten zoeken.
Voorbeeld: Bericht 1
Bericht 2 Nieuw opgenomen bericht Blanco stuk
Opmerking
Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterijaanduiding alvorens een lange
opname te maken.
1
Selecteer de opnamestand.
Zie “De opnamestand wijzigen” op de achterkant voor
informatie over het selecteren van de opnamestand.
Stap 2: De klok instellen
2
Kies de map.
Huidige map
Druk op FOLDER om
de map weer te
geven waarin u
berichten wilt
opnemen.
Geef het klokinsteldisplay weer.
1 Druk op de MENU toets om over
te schakelen naar de menustand.
3
Start de opname.
1 Druk op zXREC/PAUSE.
Huidig berichtnummer
Teller*
4
Stop de opname.
zXREC/PAUSE
NxPLAY/STOP
2 Druk op – . of >+ om “SET
DATE” weer te geven.
Druk op xSTOP.
Het toestel stopt aan
het begin van de
huidige opname.
3 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het jaar knipperen.
• Dit toestel regelt automatisch het opnameniveau
tijdens vergaderingen e.d. en is niet geschikt voor
het opnemen van muziek.
“--Y--M--D” of “--:--” verschijnt.
Ter voorkoming van gegevensverlies door een
bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, kunt u het
beste een reservekopie van uw opgenomen berichten maken
op een cassetterecorder, enzovoort.
• De klok is niet ingesteld.
“--Y--M--D” of “ --:--” verschijnt in het REC
DATE display.
• De datum en de tijd van de opname worden niet
weergegeven als u het bericht hebt opgenomen
terwijl de klok niet was ingesteld.
U kunt een bericht niet splitsen.
• U kunt een bericht niet splitsen in een map die 99
berichten bevat.
• Als u regelmatig berichten splitst, wordt het
wellicht onmogelijk om berichten te splitsen.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de
laatste seconde van het bericht.
Maximale opnameduur
De maximale opnameduur voor
alle mappen is als volgt. U kunt
berichten met de maximale
opnameduur opnemen in één map.
ICD-B100
Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map verandert, neemt u de
volgende keer op in dezelfde map.
2
Stel de datum in.
1 Druk op – . of >+ om de
cijfers voor het jaar te kiezen.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de maand
knipperen.
3 Stel achtereenvolgens maand en
dag in, en druk dan op
NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het uur knipperen.
1 Tip
Stel de tijd in.
1 Druk op – . of >+
om de cijfers voor het uur
te kiezen.
Doe dit
de opname tijdelijk
te onderbreken*
Druk op zXREC/PAUSE.
In de opnamepauzestand knippert de OPR
aanduiding rood en knippert “PAUSE” in het
display.
de pauzestand te
verlaten en de opname
te hervatten
Druk op zXREC/PAUSE.
De opname wordt vanaf dat punt hervat.
(Druk op xSTOP om te stoppen met
opnemen nadat de opname tijdelijk werd
onderbroken.)
de huidige opname
te beluisteren
Druk op xSTOP om de opname te stoppen en druk
vervolgens op NxPLAY/STOP.
de huidige opname
meteen te beluisteren
Druk op NxPLAY/STOP tijdens de opname.
de microfoongevoeligheid U kunt de gevoeligheid van de microfoon selecteren
te kiezen
door MIC SENS in te stellen.
HIGH: voor opname in een stille en/of grote ruimte.
LOW: voor dicteren of opname in een luidruchtige
omgeving.
Om de datum in te stellen op het jaar
2004, moet “04Y” verschijnen.
3
Om
* Ongeveer 1 uur nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt de
opnamepauzestand automatisch verlaten en schakelt het toestel over naar de
stopstand.
3 Stel de minuten in.
Het toestel werkt niet naar behoren.
Een bericht herhaaldelijk
afspelen — Repeat Play
Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen.
Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.
1
Druk NxPLAY/STOP tijdens de
weergave langer dan een seconde
in.
“ ” verschijnt en het gekozen
bericht wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Druk nogmaals op NxPLAY/
STOP om de normale weergave te
hervatten. Druk op xSTOP om de
weergave te stoppen.
Kies de map.
Huidige map
Druk op FOLDER om de
map weer te geven
waarin u berichten wilt
afspelen.
ICD-B200
HQ*
1 u. 45 min. 3 uur 40 min.
SP**
4 u. 50 min. 9 uur 50 min.
Alle berichten in een map
continu afspelen —
Continuous Play
U kunt de continuweergavestand
kiezen met CONT in het menu.
Wanneer u CONT op ON zet, kunt
u alle berichten in een map na
elkaar afspelen.
16 uur 10 min.
(u.: uren/min.: minuten)
* HQ: stand voor hoge kwaliteit
(monogeluid)
** SP: opnamestand Standard Play
(monogeluid)
*** LP: opnamestand Long Play
(monogeluid)
• Als u wilt opnemen met betere
geluidskwaliteit, selecteert u de
stand HQ. Zie “De opnamestand
wijzigen” aan de achterzijde als u de
opnamestand wilt wijzigen.
• Voordat u een lange opname maakt,
moet u de batterijaanduiding
controleren.
• De maximale opnameduur en het
aantal berichten dat u kunt maken,
verschilt afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
• Wanneer u berichten opneemt in een
combinatie van de standen HQ, SP
en LP, ligt de maximale
opnameduur tussen de maximale
opnameduur in de stand HQ en die
in de stand LP.
• Wegens de beperkingen van het ICopnamesysteem neemt dit toestel
altijd minimaal ongeveer 30
seconden op (de minimale opnameeenheid). Hierdoor kunnen de
volgende problemen optreden:
– Wanneer een bericht korter is dan
de minimale opname-eenheid,
wordt het toch geteld als ongeveer
30 seconden, zodat de resterende
opnameduur met meer dan de
effectieve duur van het bericht
afneemt.
– Wanneer het bericht langer is dan
de minimale opname-eenheid,
neemt de resterende opnameduur
af met meer dan de effectieve
duur van het bericht als de duur
niet helemaal deelbaar is door de
minimale opname-eenheid.
– De som van het cijfer op de teller
(verstreken opnameduur) en de
resterende opnameduur kan
kleiner zijn dan de maximale
opnameduur van het toestel.
Aanduiding voor
restgeheugen
2
Kies het berichtnummer.
Gekozen berichtnummer
Druk op – . of >+
om het gewenste
berichtnummer te
tonen.
– .: voor een lager
berichtnummer
Aantal
berichten
in een
map
Teller*
>+: voor een hoger
berichtnummer
* Het display gekozen met de DISPLAY toets (zie achterkant) verschijnt.
3
Start de weergave.
EAR aansluiting
1Druk op NxPLAY/
STOP.
OPR aanduiding
(licht groen op tijdens de
weergave.)
2 Regel het volume met
VOL +/–.
Teller (of de gekozen
weergavestand)
xSTOP
Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin van het volgende
bericht. Wanneer de continu-weergavefunctie op “ON” staat (zie achterkant),
stopt het toestel nadat alle berichten in een map zijn afgespeeld.
Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het toestel bij het
begin van het laatste bericht.
Alleen luisteren
Tijdens het opnemen vermindert de
aanduiding voor restgeheugen
segment per segment.
Het geheugen
is bijna vol.
Knippert
De maximale opnameduur kan niet worden
benut.
• Als u berichten opneemt in een combinatie van de
HQ-, SP- en LP-stand, varieert de opnameduur van
de maximumopnameduur in de HQ-stand tot de
maximumopnameduur in de LP-stand.
• U kunt geen opnamen meer maken als in elke map
99 berichten zijn opgenomen.
• Wegens de beperkingen van het ICopnamesysteem, neemt dit toestel op in de
minimale opname-eenheid. Als de lengte van elk
bericht niet kan worden gedeeld door de minimale
opname-eenheid, kan de resterende opnameduur
meer afnemen dan de totale lengte van de
berichten.
2 Spreek in de
ingebouwde
microfoon.
* Het display gekozen met
de DISPLAY toets
verschijnt.
• De geavanceerde VOR functie is ingeschakeld. Stel
VOR in op “OFF”.
Reservekopieën
OPR aanduiding
(licht rood op tijdens het
opnemen.)
Opnamestand
De opname wordt onderbroken.
Opnameniveau onstabiel (bij het opnemen
van muziek, enz.).
Wanneer u tijdens de opname met
bijvoorbeeld uw vinger tegen het
toestel wrijft, kan er ruis worden
opgenomen.
Opmerkingen
U hoeft zXREC/PAUSE niet ingedrukt te houden tijdens het opnemen.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u batterijen plaatst nadat die
gedurende lange tijd waren verwijderd. Volg in dat geval de procedure vanaf stap 2.
Opmerking bij de opname
LP*** 8 u.
Aanduiding voor
restgeheugen
1
Berichten afspelen
Berichten opnemen
Stap 1: De batterijen installeren
Wanneer de resterende opnameduur
nog 5 minuten bedraagt, knippert het
laatste segment. Als de stand voor de
resterende opnameduur is
geselecteerd, knippert “REMAIN”
ook als de resterende tijd 1 minuut is.
Wanneer het geheugen vol is, stopt
de opname automatisch en knippert
“FULL” in het display terwijl er een
alarmsignaal weerklinkt. Wis eerst
enkele berichten alvorens door te
gaan met opnemen.
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet bijgeleverd) aan op de EAR
aansluiting. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld. Wrijf
de hoofdtelefoonstekker schoon wanneer er ruis hoorbaar is.
Bijkomende handelingen
Om
Doe dit
te stoppen in de huidige positie
Druk op NxPLAY/STOP of xSTOP.
Om de weergave vanaf dat punt te hervatten,
drukt u nogmaals op NxPLAY/STOP.
naar het begin te gaan
van het huidige bericht
Druk eenmaal op – ..
naar het volgende
bericht te gaan
Druk eenmaal op >+.
naar vorige berichten
te gaan/naar de
volgende berichten
te gaan
Druk herhaaldelijk op – .of >+.
(Houd de toets in de stopstand ingedrukt om
berichten te blijven overslaan.)
Opmerkingen
• Indien u op zXREC/PAUSE drukt
wanneer het geheugen vol is,
knippert “FULL” en weerklinkt er
een alarmsignaal. Wis enkele
berichten alvorens u weer begint op
te nemen.
• Indien u op zXREC/PAUSE drukt
nadat u 99 berichten hebt
opgenomen, knippert “FULL” en
weerklinkt er een alarmsignaal. Kies
een andere map of wis enkele
berichten.
Opname automatisch
laten starten bij geluid —
Geavanceerde VOR functie
Als VOR (Voice Operated
Recording) is ingesteld op ON in
het menu, start de opname wanneer
de recorder geluid waarneemt.
(“VOR” wordt weergegeven in het
display.)
• Verwijder de batterijen en plaats deze terug.
Merk op dat opgenomen berichten bij onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden kunnen worden gewist.
4 Druk op NxPLAY/STOP wanneer
het tijdsignaal weerklinkt.
“SET DATE” verschijnt weer in het
display.
2 Druk op NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de minuten
knipperen.
1 Tip
Dit toestel heeft geen aan/uitschakelaar. Het display is altijd
zichtbaar.
NL-CE7B100.p65
1
ICD-B100/B200 NL CE7 2-348-331-41(1)
De opname stopt zodra er geen
geluid wordt waargenomen. (“VOR
PAUSE” knippert in het display.)
5 Druk op de MENU toets om de
menustand te verlaten.
Als het toestel meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt in de stopstand,
wordt de huidige tijd in het display
weergegeven.
Opmerking
De VOR functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Stel MIC SENS in
op HIGH of LOW. Stel VOR in op OFF
als u niet tevreden bent met de
kwaliteit van de opname na het
wijzigen van de
microfoongevoeligheid of als u
belangrijke opnamen moet maken.
10/13/04, 11:08 PM
ICD-B100/B200 NL CE7 2-348-331-41(1)
ICD-B100/B200 NL CE7 2-348-331-41(1)
Vooruit/achteruit zoeken
tijdens de weergave (Cue/
Review)
Om vooruit te zoeken, houdt u
>+ ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Om achteruit te zoeken, houdt u
– . ingedrukt tijdens de
weergave en laat u deze toets los
wanneer u de weergave wilt
hervatten.
Wanneer u >+ of – .
ingedrukt houdt, gaat het toestel
sneller zoeken.
Tijdens de eerste 10 seconden van
cue/review is het weergavegeluid
versneld hoorbaar. Bij het zoeken
met hogere snelheid is het
weergavegeluid niet hoorbaar.
Tijdens cue/review is de teller
zichtbaar, ongeacht de
weergavestand.
1 Tip
Bij snelle weergave aan het eind van
het laatste bericht, knippert “END” 5
keer. (Het weergavegeluid is niet
hoorbaar.) Wanneer u – .
ingedrukt houdt terwijl “END”
knippert, worden de berichten snel
afgespeeld en wordt normale
weergave hervat wanneer u de toets
loslaat.
Wanneer “END” stopt met knipperen
en de OPR aanduiding uit gaat, stopt
het toestel bij het begin van het
volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht te lang is
en u de weergave later in het bericht
wilt starten, houdt u >+ ingedrukt
om het bericht volledig af te spelen en
drukt u op – . terwijl “END”
knippert om terug te gaan naar het
gewenste punt.
(Voor andere berichten dan het laatste,
gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u achteruit
tot het gewenste punt is bereikt.)
BVerschillende manieren van opnemen
Berichten wissen
Een opname toevoegen aan een
eerder opgenomen bericht
U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijk
wissen.
Merk op dat wanneer een opname is gewist, deze niet meer kan worden hersteld.
U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt
afgespeeld.
De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht
geplaatst en beschouwd als onderdeel van het bericht.
Berichten afzonderlijk wissen
Tijdens de
weergave van
Bericht 3
Na het
toevoegen van
een opname
Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en
worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.
Voor het wissen
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3 wissen
Na het wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
Bericht 4
Wissen annuleren.
1
Druk op xSTOP voor stap 2.
Bericht 4
Toegevoegde opname
Herhaal stap 1 en 2.
Een bericht gedeeltelijk
wissen
Splits eerst het bericht en volg
daarna de procedure om het bericht
te verwijderen.
in vergaderzaal A
Druk tijdens het afspelen langer
dan 1 seconde op zXREC/
PAUSE.
De “REC” aanduiding verschijnt
en “ADD” knippert drie keer in
het display.
De OPR aanduiding wordt rood.
De nieuwe opname wordt
toegevoegd aan het einde van het
huidige bericht.
Andere berichten wissen
2 Druk op ERASE terwijl het
bericht wordt afgespeeld.
Het bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden
hernummerd. (Indien u bijvoorbeeld
Bericht 3 wist, wordt Bericht 4
hernummerd als Bericht 3. Na het
wissen stopt het toestel aan het
begin van het volgende bericht.)
Bericht 3
2
Een bericht splitsen
U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen of afspelen.
Het bericht wordt in tweeën gesplitst en het nieuwe
berichtnummer wordt toegevoegd aan het gesplitste bericht.
Als u een bericht splitst, kunt u eenvoudig het punt
terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken van lange
opnamen, zoals een vergadering. U kunt berichten splitsen
tot het totaalaantal berichten in de map 99 is.
Bericht 1
Wissen annuleren.
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3 Blanco ruimte
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3
Blanco ruimte
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3
Druk op xSTOP voor stap 3.
Sluit een microfoon met stekkervoeding of
andere apparatuur aan op MIC (PLUG IN
POWER).
Bij het opnemen met een externe
microfoon
Wanneer een externe microfoon is aangesloten, wordt de
ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld.
Wanneer een microfoon met stekkervoeding is
aangesloten, wordt de microfoon automatisch gevoed
door de IC recorder.
Opnemen van andere apparatuur
ministekker (mono)
3 Druk op ERASE
terwijl het display
knippert.
MIC
Audiokabel met
verzwakker
(niet
bijgeleverd)
EAR, EARPHONE,
v of REC OUT
ministekker
(stereo of mono)
Cassetterecorder,TV, radio, enz.
Onderdelen en bedieningselementen
2
Voorkant
Bericht 2
Bericht 3
Opmerking
EAR (oortelefoon) aansluiting
OPR (operation) aanduiding
MIC (ingebouwde microfoon)
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 2
Bericht 3
DISPLAY
zXREC (opnemen)/PAUSE
Volg de stappen onder “Berichten opnemen”
om berichten op te nemen.
• Controleer of de stekkers stevig vastzitten.
• Wij raden u aan een proefopname te maken om de
aansluitingen en de volumeregeling te controleren.
• Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sony-apparatuur,
moet u de betreffende gebruiksaanwijzing raadplegen.
DIVIDE
NxPLAY/STOP (ENTER)
VOR ON: de VOR (Voice Operated Recording) functie is
ingeschakeld. De opname wordt gestart als het
toestel geluid waarneemt en stopt als er geen
geluid wordt waargenomen. In de periode dat
er geen geluid wordt waargenomen, wordt er
niet opgenomen.
VOR OFF: de VOR functie is uitgeschakeld.
Standaardopname is geselecteerd.
HOLD
– .(review/snel terugspoelen)/
>+ (cue/snel vooruitspoelen) (SELECT)
xSTOP
Luidspreker
1
Achterkant
Haak voor draaglus
(niet bijgeleverd)
Mapaanduiding
Alarmaanduiding
MIC SENS
(microfoongevoeligheid)
Repeat Play aanduiding
Geselecteerd
berichtnummer
REC DATE
(opnamedatum)
aanduiding
Batterijhouder
REMAIN aanduiding
Aanduiding voor restgeheugen
NL-CE7B100.p65
Druk op MENU om de
menustand te openen.
Display
2
2
ICD-B100/B200 NL CE7 2-348-331-41(1)
Batterijaanduiding
REC (opname)
aanduiding
Aantal berichten in een
map/menuaanduiding/
teller/aanduiding voor
resterende tijd/
aanduiding voor
opnamedatum/
aanduiding voor huidige
tijd/berichten
Druk op – . of >+ om
“VOR” weer te geven en druk op
NxPLAY/STOP.
“OFF” (of “ON”) knippert.
Aanduiding voor
opnamestand
3
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te selecteren en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is nu voltooid.
4
4 Druk op NxPLAY/STOP.
“DATE” knippert in het display.
Bericht 4
Druk op MENU om de menustand te sluiten.
• U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet gelijk hebt
gezet of als het gekozen bestand geen bericht bevat (het
toestel schakelt niet over naar de alarm-instelstand wanneer
u op MENU drukt in stap 2).
• Als u het alarm probeert in te stellen om een bericht af te
spelen op een reeds ingesteld tijdstip, verschijnt “PRE SET”
om nieuwe instellingen te voorkomen.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het afspelen van een
ander bericht met alarm, stopt het afspelen en wordt het
nieuwe bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het opnemen,
weerklinkt het alarmsignaal gedurende 10 seconden na het
einde van de opname en begint het afspelen. “,” knippert
wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
• Als er tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is
bereikt, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de
menustand, weerklinkt het alarmsignaal en wordt de
menustand verlaten.
• Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld
wist, wordt de alarminstelling geannuleerd.
• Als u een bericht splitst waarvoor een alarm is ingesteld,
stopt het afspelen op het punt waar u het bericht hebt
gesplitst.
• U kunt het volume regelen met VOL +/–.
• Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het
alarm gedurende 10 seconden na het wissen en start de
weergave.
• Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling
niet geannuleerd. Zie hieronder om de alarminstelling te
annuleren.
De pieptoon uitschakelen
Technische gegevens
BEEP ON:
Opnamemedia
Ingebouwd flashgeheugen 16 MB (ICD-B100)/
32 MB (ICD-B200), opname in mono
Opnameduur
ICD-B100:
HQ:
1 uur 45 minuten
SP:
4 uur 50 minuten
LP:
8 uur
ICD-B200:
HQ:
3 uur 40 minuten
SP:
9 uur 50 minuten
LP:
16 uur 10 minuten
Frequentiebereik
HQ:
250-6 800 Hz
SP/LP: 220-3 400 Hz
Luidspreker
diam. ong. 2,0 cm
Uitgangsvermogen
250 mW
Ingang/uitgang
•Oortelefoonaansluiting (mini) voor 8 - 300
ohm oortelefoon/hoofdtelefoon
•Microfoonaansluiting (mini, mono)
Stekkervoeding
Minimale ingangsniveau 0,6 mV
microfoon met een impedantie van 3 kohm of
minder
Voeding Twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat): 3
V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
30,0 × 103,5 × 16,0 mm
Gewicht (incl. batterijen)
58 g
Bijgeleverde accessoires
Gebruiksaanwijzing (1)
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) (2)
(alleen voor de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk)
Optionele accessoires
Electret condensator microfoon ECM-C10,
ECM-DM5P, ECM-Z60, ECM-TL1 (voor
telefoonopname)
Audiokabel RK-G64HG/RK-G69HG (met
uitzondering van Europa)
Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80
een pieptoon weerklinkt ter bevestiging van
een handeling.
BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon, behalve voor
het alarm en de timer.
1
Druk op MENU om naar de
menustand te gaan.
2
Druk op – . of >+ om
“BEEP ON (of OFF)” weer te en
geven druk op NxPLAY/STOP.
“ON (of OFF)” knippert.
3
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is voltooid.
4
Druk op MENU om de
menustand te verlaten.
De alarminstelling annuleren of de
alarmtijd wijzigen
1 Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en
druk op MENU.
“ALARM ON” verschijnt in het display.
2 Druk op NxPLAY/STOP tot “ON” gaat knipperen.
3 De alarminstelling annuleren: druk op – . of >+
tot “OFF” gaat knipperen en druk op NxPLAY/
STOP.
Alarmdatum en -tijd wijzigen: druk op NxPLAY/
STOP. Wanneer de alarmdatum verschijnt, volg dan stap
3 tot 5 hierboven om de alarmdatum en -tijd te wijzigen.
4 Druk op MENU om de menustand te verlaten.
De opnamestand wijzigen
HQ: u kunt opnemen met hoge geluidskwaliteit
(monogeluid).
SP: u kunt opnemen met beter geluid (monogeluid).
LP: u kunt langer opnemen (monogeluid).
1
Druk op MENU om de
menustand te openen.
2
Controleer of “MODE” wordt
weergegeven en druk op
NxPLAY/STOP.
Het gesplitste bericht afspelen
Druk op – . of >+ om het berichtnummer weer te
geven omdat de gesplitste berichten afzonderlijke
berichtnummers hebben.
3
Stel de alarmdatum in.
Voor weergave op een bepaalde datum
(het bericht wordt elk jaar op dezelfde dag en
hetzelfde tijdstip afgespeeld tot het wordt gewist)
1 Druk op NxPLAY/STOP
wanneer “DATE” knippert.
De maandcijfers knipperen.
1Gesplitste berichten doorlopend afspelen
Opmerkingen
• Als er 99 berichten zijn opgenomen in een map, kunt u geen
berichten splitsen. In dit geval moet u het aantal berichten
verminderen tot 98 of minder door onnodige berichten te
verwijderen of bepaalde berichten naar een andere map te
verplaatsen voordat u een bericht splitst.
• Als u een bericht splitst met een alarminstelling, blijft de
instelling alleen van kracht voor het eerste deel van het
gesplitste bericht.
• U kunt een bericht niet splitsen in de eerste of de laatste
seconde.
• Als u regelmatig een bericht splitst, wordt het wellicht
onmogelijk om een bericht te splitsen.
• Als een bericht eenmaal is gesplitst, kunt u de gesplitste
berichten niet samenvoegen met de IC Recorder.
2 Druk op – . of >+ om
de maandcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
De dagcijfers knipperen.
3 Druk op – . of >+ om
de dagcijfers te kiezen.
Druk op – . of >+ om de
dag van de week te kiezen.
U kunt opgenomen berichten verplaatsen naar een andere
map.
Om elke dag op hetzelfde
tijdstip af te spelen
Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar map B
Druk op – . of >+ om
“DAILY” te kiezen.
Speel het bericht af dat u wilt
verplaatsen.
Druk tijdens de weergave van het
bericht op FOLDER tot de
aanduiding van de map waarnaar
u het bericht wilt verplaatsen (in
dit geval B) gaat knipperen.
5
Druk op NxPLAY/STOP.
Het bericht wordt naar de
doelmap verplaatst. Berichten
worden gerangschikt in volgorde
van opnamedatum en -tijd.
Opmerking
Schuif de HOLD schakelaar in de tegenovergestelde
richting van het pijltje.
6
Druk op MENU om de
menustand te verlaten.
Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar een andere map
gekopieerd. Wanneer u een bericht naar een andere map
verplaatst, wordt het in de vorige map gewist.
4
Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd tijdens de
opname, annuleer dan eerst de HOLD functie voor u de
opname beëindigt.
1 Tip
U kunt de alarmweergave stoppen, ook al is de HOLD functie
geactiveerd. Om het alarm of de weergave te stoppen, drukt u
op xSTOP.
Druk op – . of >+ om
“HQ”, “SP” of “LP” te selecteren
en druk op NxPLAY/STOP.
,
Teller:
Verstreken weergave-/
opnameduur van een bericht
CONT ON:
u kunt alle berichten in een map continu
afspelen.
CONT OFF: de weergave stopt aan het eind van elk
bericht.
1
Druk op MENU om naar de
menustand te gaan.
2
Druk op – . of >+ om
“CONT” weer te geven en druk
op NxPLAY/STOP.
m
Resterende
opnameduur (REMAIN):
In de afspeelstand: de
resterende tijd van één bericht.
In de stop- en opnamestand: de
resterende opnameduur.
Opnamedatum (REC DATE)*:
De datum waarop het huidige
bericht is opgenomen.
Druk op MENU om de
menustand te sluiten.
Alle berichten in een map
continu afspelen
“OFF (of ON)” knippert.
3
Druk op – . of >+ om “ON”
of “OFF” te kiezen en druk op
NxPLAY/STOP.
De instelling is nu voltooid.
m
“,” verschijnt wanneer het bericht met de alarminstelling
wordt gekozen.
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het alarmsignaal
ongeveer 10 seconden en wordt het gekozen bericht
afgespeeld.
Tijdens het afspelen knippert “ALARM” in het display.
Na de weergave stopt het toestel automatisch aan het begin
van dat bericht.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
De instelling wordt actief en het
normale scherm wordt
weergegeven.
Als het toestel meer dan 3
seconden niet wordt gebruikt,
wordt de huidige tijd en de
geselecteerde opnamestand in het
display weergegeven.
Opmerking
Stel de alarmtijd in.
Het verplaatsen van berichten annuleren
Druk op xSTOP voor stap 3.
De HOLD functie annuleren
1 Weergave van de huidige tijd
Als u het toestel langer dan 3 seconden in
de stopstand laat staan, verschijnt de
huidige tijd in het display, ongeacht de
geselecteerde weergavestand.
2 Druk op – . of >+ om
de minuutcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
“ALARM ON” wordt
weergegeven.
Uw dealer beschikt mogelijk niet over alle optionele
accessoires. Vraag uw dealer meer gedetailleerde
informatie.
De instelling is nu voltooid.
De uurcijfers knipperen.
1 Druk op – . of >+ om
de uurcijfers te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
De minuutcijfers knipperen.
De eerste en laatste 5 seconden van
het bericht worden 10 keer
herhaald, terwijl de mapaanduiding
en “MOVE” knipperen.
3
HOLD
U kunt de weergavestand selecteren voor de stop-,
opname- en weergavestand.
Bij elke druk op DISPLAY verandert de weergavestand
zoals hieronder afgebeeld:
Druk op NxPLAY/STOP.
“SP (of HQ, LP)” knippert.
3
Weergavestand selecteren
4
2
Schuif de HOLD schakelaar in de richting van het pijltje.
“HOLD” knippert drie maal om aan te geven dat alle
toetsfuncties zijn vergrendeld.
Opmerking
Berichten verplaatsen naar een
andere map — Move functie
1
Toevallige bediening voorkomen
— HOLD functie
U kunt een alarm niet instellen voor
een bepaald jaar. “--Y 1M 1D”
wordt weergegeven.
Om eenmaal per week af te
spelen
Opname automatisch laten
starten bij geluid —
Geavanceerde VOR functie
VOL (volume) +/–
3 Druk op – . of >+ tot
“ON” gaat knipperen.
De berichtnummers lopen op.
FOLDER
MENU
2 Druk op NxPLAY/STOP.
“OFF” begint te knipperen.
Een bericht wordt gesplitst.
Bericht 1
ERASE
Display
“ALARM OFF (of ON)” verschijnt niet en het alarm
kan niet worden ingesteld wanneer de klok niet is
ingesteld of de gekozen map geen bericht bevat.
• Als u op DIVIDE drukt tijdens het afspelen:
Het bericht wordt in tweeën gesplitst op
het punt waar u op de toets hebt gedrukt
en het nieuwe berichtnummer en
“DIVIDE” knipperen 3 seconden. De
berichtnummers van de volgende
berichten worden met één verhoogd.
Opmerkingen
MIC aansluiting (PLUG IN POWER)
1 Druk op MENU.
Het toestel schakelt over naar de
menustand en “ALARM OFF”
verschijnt in het display. (Als
“ALARM ON” in het display
staat, is het alarm ingesteld. Als u
de instelling niet wilt wijzigen,
druk dan op MENU en verlaat de
menustand.)
Selecteer ON bij CONT in het menu zoals wordt beschreven in
“Alle berichten in een map continu afspelen”.
ministekker (mono)
Externe microfoon
(niet bijgeleverd)
2 Druk op xSTOP en houd ERASE
langer dan 1 seconde ingedrukt.
“ALL ERASE” knippert
gedurende 10 seconden.
1 Druk op FOLDER
om de map te
kiezen die u
wilt wissen.
Schakel over naar alarminstelling.
U kunt een bericht splitsen in de opnamepauzestand.
Druk op xSTOP om de opname te stoppen.
MIC
2
1Tip
Bericht 1
Map B
Kies de map en het bericht
dat u wilt afspelen met
FOLDER en – ./>+.
• Als u op DIVIDE drukt tijdens het opnemen:
Het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd op het punt waar u op de
toets hebt gedrukt en het nieuwe
berichtnummer en “DIVIDE” knipperen
3 seconden. Het bericht wordt in tweeën
gesplitst, maar de berichten worden
zonder onderbreking opgenomen.
Opnemen met een externe
microfoon of andere apparatuur
b.v.
Map A
1
De opname gaat door
• U kunt geen opname toevoegen of overschrijven als er
onvoldoende geheugen beschikbaar is.
• Het toegevoegde of overschreven gedeelte van een bericht
wordt in dezelfde opnamestand (HQ, SP of LP) opgenomen.
Alle berichten in een map wissen
U kunt een bepaald bericht op een bepaald moment laten
afspelen en een alarmsignaal laten weerklinken.
Een bericht wordt gesplitst.
Opmerkingen
1
Opmerkingen
Berichten op een bepaald
tijdstip afspelen met alarm
Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht
op DIVIDE bij het punt waar u het bericht wilt splitsen.
Bericht 4
Afspraak op 1
december om 2 uur.
Resterende berichten worden hernummerd.
1 Druk op ERASE terwijl u het
bericht afspeelt dat u wilt
wissen of houd ERASE langer
dan 1 seconde ingedrukt in
de stopstand.
Er weerklinkt een pieptoon en het
berichtnummer en “ERASE”
knipperen terwijl de eerste en
laatste 5 seconden van het bericht
10 keer worden afgespeeld.
Bericht 3
BOverige functies
4
Druk op MENU om de menustand te verlaten.
m
Opnametijd (REC DATE)**:
De tijd waarop het huidige
bericht is opgenomen.
Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren
Druk op NxPLAY/STOP. Het bericht wordt weer vanaf
het begin afgespeeld.
De alarminstelling annuleren voor het
afspelen begint
Druk op xSTOP terwijl het alarmsignaal weerklinkt. U
kunt zelfs stoppen wanneer de HOLD functie is
ingeschakeld.
* Als de klok niet is ingesteld, wordt “--Y--M--D”
weergegeven.
** Als de klok niet is ingesteld, wordt “--:--” weergegeven.
10/13/04, 11:08 PM
ICD-B100/B200 NL CE7 2-348-331-41(1)
ICD-B100/B200 NL CE7 2-348-331-41(1)
Download PDF

advertising