Sony | ICD-BX700 | Sony ICD-BX700 Gebruiksaanwijzing

Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
NL
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Mededeling voor de klant:
de volgende informatie is
uitsluitend van toepassing op
apparatuur verkocht in landen
waar EU-richtlijnen gelden.
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7- 1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
NL
Inhoudsopgave
De inhoud van de verpakking
controleren............................................................ 6
Onderdelen en
bedieningselementen.................................... 7
Aan de slag
Stap 1: Een stroombron
voorbereiden......................................................11
De batterijen plaatsen.............................11
Bij het vervangen van de
batterijen..........................................................12
Stap 2: Klok instellen......................................14
Vervolg direct na "Stap 1: Een
stroombron voorbereiden"...................15
De klok met het menu instellen........15
De IC-recorder in- of uitschakelen........16
De stroom uitschakelen..........................17
De stroom inschakelen ..........................17
NL
Opnemen
Berichten opnemen.......................................18
De Opnamestand selecteren...................21
Een map selecteren.......................................23
De microfoongevoeligheid
instellen.................................................................24
Opname automatisch starten als
geluid wordt waargenomen
– de VOR-functie..............................................25
Een bericht splitsen tijdens het
opnemen..............................................................26
Opnemen met een externe microfoon
of andere apparatuur....................................28
Geluid opnemen van een telefoon
of mobiele telefoon...................................29
Een opname toevoegen aan een
eerder opgenomen bericht......................30
Een opgenomen bericht overschrijven
met een nieuwe opname tijdens het
afspelen.................................................................32
Afspelen
De menufunctie gebruiken
Berichten afspelen..........................................34
Alle berichten in een map doorlopend
afspelen – de Doorlopend
afspelen.................................................................37
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk
afspelen – A-B Herhalen..............................39
De afspeelsnelheid aanpassen – de
DPC-functie.........................................................40
Opnemen met andere apparatuur.......41
Berichten op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal afspelen.........................43
Instellingen in het menu opgeven.......56
Berichten bewerken
Problemen oplossen
Problemen oplossen.....................................62
Foutberichten...............................................65
Systeembeperkingen...............................67
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen................................68
Technische gegevens...................................69
Index........................................................................71
Berichten wissen..............................................47
Berichten afzonderlijk wissen..............47
Alle berichten in een map wissen....49
Berichten naar een andere map
verplaatsen..........................................................50
Een bericht splitsen........................................51
Onbedoelde bediening voorkomen
– de HOLD-functie..........................................53
De weergave selecteren.............................54
NL
De inhoud van
de verpakking
controleren
IC-recorder (1)
Verwijder de folie van het display voordat u
de IC-recorder gebruikt.
LR03-alkalinebatterijen
(AAA-formaat) (2)
Stereohoofdtelefoon* (1)
Draagtas* (1)
Gebruiksaanwijzing
* De draagtas voor de stereohoofdtelefoon is
alleen meegeleverd bij bepaalde modellen
in bepaalde regio's.
NL
We wijzen u erop dat elke wijziging of
aanpassing die niet uitdrukkelijk wordt
goedgekeurd in deze gebruiksaanwijzing u
onbevoegd kan maken voor de bediening
van dit apparaat.
Onderdelen en
bedieningselementen
Ingebouwde microfoons (18)
Raadpleeg de pagina's die tussen
haakjes worden aangegeven voor meer
informatie.
Display (8)
Voorkant
– (controle/snel terugspoelen)
toets (34, 35, 56)
De werkingsaanduiding
(14, 18, 34, 61)
DIVIDE-toets (27, 52)
 REC/PAUSE-toets (18, 19)
 (stoppen) toets (19, 35, 45, 56)
Luidspreker
 (microfoon) aansluiting (28)
 (hoofdtelefoon) aansluiting
(20, 35, 42)
ERASE toets (48)
VOL (volume)+/– toets (20, 35)
DISPLAY/MENU toets (55, 56)
 (herhalen) A-B toets (39)
 PLAY/STOP•ENTER toets
(19, 34, 36, 37, 56)
+ (cue/snel vooruitspoelen) toets
(34, 35, 56)
Opening voor een polsriem
(er wordt geen polsriem
meegeleverd.)
NL
Achterkant
Batterijhouder (11)
HOLD-schakelaar (17, 53)
NL
Display
Mapaanduiding
Geeft de map ( , , , , of ��)
weer, die u hebt geselecteerd.
Microfoongevoeligheid
Geeft de microfoongevoeligheid
weer.
(hoog) : voor opnamen van een
vergadering of in een rustige/grote
ruimte.
(laag) : voor opnamen van
dictaten of in een lawaaiige ruimte.
Alarmaanduiding
Wordt weergegeven wanneer het
alarm voor een bericht is ingesteld.
Herhaalde weergaveaanduiding
Wordt weergegeven wanneer
een bericht herhaaldelijk wordt
afgespeeld.
Geselecteerd berichtnummer
REC DATE (opgenomen datum)
aanduiding
De opgenomen datum wordt
weergegeven met de REC DATEaanduiding.
REMAIN-aanduiding
Als de IC-recorder in de
opnamestand staat, wordt de
resterende opnametijd weergegeven
met de REMAIN-aanduiding, of als de
IC-recorder in de afspeel/stopstand
staat, dan wordt de resterende tijd
van het huidige bericht weergegeven
met de REMAIN-aanduiding.
Resterende geheugenaanduiding
Geeft het resterende geheugen weer
en neemt een voor een af tijdens het
opnemen.
Batterijaanduiding
Geeft het resterende
batterijvermogen weer.
Opnamestandaanduiding
Geeft de opnamestand weer die is
ingesteld met het menu wanneer
de IC-recorder zich in de stopstand
bevindt, en geeft de huidige
opnamestand weer wanneer de
IC-recorder zich in de afspeel- of
opnamestand bevindt.
LP : langspeelopname met
monogeluid
SP : standaardopname met
monogeluid
HQ : Hoge kwaliteit
standaardopname met
monogeluid
SHQ : Super hoge kwaliteit
standaardopname met
monogeluid

(opname)aanduiding
Verschijnt als de IC-recorder
opneemt.
VOR-aanduiding
Verschijnt als de VOR-functie is
ingesteld op "ON" in het menu en
knippert als de IC-recorder pauzeert
tijdens het opnemen met de
VOR-functie.
Vergrendelaanduiding
Verschijnt wanneer "LOCK" is
ingesteld op "ON" in het menu.
NL
EASY-S (Eenvoudig zoeken)
aanduiding
Verschijnt wanneer de functie
eenvoudig zoeken is ingesteld op
"ON" in het menu.
DPC-aanduiding
Verschijnt wanneer de DPC-functie
(Digital Pitch Control) is ingesteld op
"ON" in het menu.
Totaal aantal berichten in de map/
DPC-instelling
Verstreken tijd/resterende tijd/
opgenomen of opnamedatum en
-tijdindicatie/Bericht
10
NL
Aan de slag
Stap 1: Een
stroombron
voorbereiden
2 Plaats LR03-alkalinebatterijen
(AAA-formaat) met de polen in de
juiste richting in de houder en sluit
het deksel.
Verwijder de folie van het display voordat
u de IC-recorder gebruikt.
Aan de slag
De batterijen plaatsen
1 Verschuif en open het deksel van de
batterijhouder.
Als de batterijhouder per ongeluk
losraakt, maak het dan weer vast zoals
is afgebeeld.
11
NL
 Tips
 Tijdens het vervangen van de batterijen
worden opgenomen berichten of
alarminstellingen niet gewist, ook al
verwijdert u de batterijen.
 Tijdens het vervangen van de batterijen blijft
de klok nog een bepaalde periode lopen
nadat u de batterijen verwijdert.
 Opmerkingen




Gebruik geen mangaanbatterijen voor deze
IC-recorder.
Bij het vervangen van de batterijen moet u
beide batterijen vervangen voor nieuwe.
Laad geen droge batterijen op.
We raden aan om de IC-recorder uit te
schakelen wanneer u hem lange tijd niet
gaat gebruiken en verwijder de battterijen
om batterijlekkage en roesten te voorkomen.
Het klokinstelvenster verschijnt en het
jaar knippert als u voor het eerst de
batterijen plaatst of als u de batterijen in
de IC-recorder plaatst nadat deze langere
tijd was verwijderd. Zie "Vervolg direct na
Stap 1: Een stroombron voorbereiden"
op pagina 15 om de datum en tijd in te
stellen.
12
NL
Bij het vervangen van de
batterijen
Met de batterijaanduiding in het
display wordt de staat van de batterijen
weergegeven.
Aanduiding voor resterende
batterijduur
: Vervang de oude batterijen door
nieuwe batterijen.

: "LOW BATT" wordt weergegeven en
de IC-recorder functioneert niet meer.
Gebruiksduur van de batterijen *1
Bij gebruik van Sony LR03
(SG)-alkalinebatterijen (AAA-formaat)
(met doorlopend gebruik)
Opnamestand SHQ*3
Opnemen Ongeveer
30 u.
Afspelen*2
Ongeveer
via
13 u.
luidspreker
Afspelen
Ongeveer
via de
32 u.
hoofdtelefoon
HQ*4
Ongeveer
30 u.
Ongeveer
13 u.
Ongeveer
32 u.
Opnamestand SP*5
Opnemen Ongeveer
35 u.
Afspelen*2
Ongeveer
via
13 u.
luidspreker
Afspelen
Ongeveer
via de
32 u.
hoofdtelefoon
LP*6
Ongeveer
48 u.
Ongeveer
13 u.
Ongeveer
32 u.
Opnamestand SP*5
Opnemen Ongeveer
25 u.
Afspelen*2
Ongeveer
via
10 u.
luidspreker
Afspelen
Ongeveer
via de
25 u.
hoofdtelefoon
Bij gebruik van oplaadbare Sony
NH-AAA-batterijen (met doorlopend
gebruik)
Opnamestand SHQ*3
Opnemen Ongeveer
20 u.
Afspelen*2
Ongeveer
via
10 u.
luidspreker
Afspelen
Ongeveer
via de
25 u.
hoofdtelefoon
HQ*4
Ongeveer
20 u.
Ongeveer
10 u.
Ongeveer
25 u.
Ongeveer
25 u.
(u. : uur)
Aan de slag
(u. : uur)
LP*6
Ongeveer
35 u.
Ongeveer
10 u.
De gebruiksduur van de batterij kan korter
zijn, afhankelijk van hoe u de IC-recorder
gebruikt.
*2
Wanneer u afspeelt via de interne luidspreker
met het volumeniveau ingesteld op 27
*3
SHQ : Super hoge kwaliteit
standaardopname met monogeluid
*4
HQ : Hoge kwaliteit standaardopname met
monogeluid
*5
SP : Standaardopname met monogeluid
*6
LP : Langspeelopname met monogeluid
*1
13
NL
Opmerking voor wanneer
gegevens worden gelezen/
geschreven
De IC-recorder leest/schrijft
gegevens als "ACCESS" in het display
wordt weergegeven of als de
werkingsaanduiding oranje knippert.
Tijdens het lezen/schrijven van gegevens
door de IC-recorder moet u de batterijen
niet uitnemen. Als u dit wel doet, kunnen
de gegevens beschadigd raken.
Stap 2: Klok instellen
DISPLAY/
MENU

 Opmerking
Als de IC-recorder grote hoeveelheden
gegevens moet verwerken, kan het bericht
een langere tijd worden weergegeven. Dit
duidt niet op een storing van de IC-recorder.
Wacht tot de animatie verdwijnt voordat u de
recorder weer gebruikt.
14
NL
–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
U moet de klok instellen als u de
alarmfunctie wilt gebruiken of de datum
en tijd wilt opnemen.
Het klokinstelvenster verschijnt als u voor
het eerst de batterijen plaatst, of als u
de batterijen in de IC-recorder plaatst
nadat deze langere tijd waren verwijderd,
knippert het jaar in het weergavevenster.
Vervolg direct na
"Stap 1: Een stroombron
voorbereiden"
1 Druk op – of + om het jaar,
de maand, de dag, het uur en de
minuten in volgorde in te stellen en
druk dan op  PLAY/STOP•ENTER.
De klok met het menu
instellen
Als de IC-recorder in de stopstand staat,
kunt u de klok met behulp van het menu
instellen.
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Aan de slag
De menustand wordt weergegeven in
het display.
2 Druk op  (stoppen) om naar het
display in de stopstand terug te
keren.
2 Druk op – of + om "SET
DATE" te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
15
NL
3 Druk op – of + om het jaar,
de maand, de dag, het uur en de
minuten in volgorde in te stellen en
druk dan op  PLAY/STOP•ENTER.
De IC-recorder in- of
uitschakelen
4 Druk op  (stoppen) om naar het
display in de stopstand terug te
keren.
 Tips
 Druk op DISPLAY/MENU om naar de vorige
bewerking terug te keren.
 U kunt de tijdsweergave voor de klok in het
menu instellen op "12H (12-uurs weergave)"
of "24H (24-uurs weergave)" in het
"HOUR"-menu. Wanneer "12H (12-uurs
weergave)" wordt ingesteld, verschijnt "AM"
of "PM" in het display.
 Opmerking
Als u niet op  PLAY/STOP•ENTER drukt
binnen één minuut nadat u de klokgegevens
hebt ingevoerd, wordt de klokinstelstand
geannuleerd en wordt het display van de
stopstand opnieuw weergegeven.
16
NL
Als u de IC-recorder niet gebruikt, kunt
u voorkomen dat de batterijen snel op
raken door de stroom uit te schakelen.
De stroom uitschakelen
Schuif de HOLD-schakelaar in de richting
van de pijl in de stopstand. "HOLD"
knippert. De IC-recorder schakelt na
enkele seconden uit.
De stroom inschakelen
Aan de slag
Schuif de HOLD-schakelaar in de
tegengestelde richting van de pijl. De
IC-recorder gaat aan.
 Tips
 We raden aan om de IC-recorder uit te
schakelen wanneer u hem lange tijd niet
gaat gebruiken.
 Wanneer 10 minuten verstrijken nadat u
de IC-recorder hebt ingeschakeld zonder
er iets mee te doen, schakelt het display
automatisch uit. (Druk op een willekeurige
toets om het display weer te geven.)
17
NL
Opnemen
Berichten opnemen
Ingebouwde
microfoons
Display
Opnamestand
De werkingsaanduiding
Huidige
berichtnummer
Tellerdisplay*
 REC/
PAUSE

–, +

PLAY/
STOP•
ENTER
1 Selecteer een map.
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Druk op – of + om "FOLDER"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
Druk op – of + om de map te
selecteren die u wenst ( , ,
, , of ), en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
Druk op  (stop) om de menustand
te verlaten.
18
NL
Resterende
geheugenaanduiding
* Het geselecteerde display
met gebruik van de DISPLAY/
MENU-toets verschijnt.
2 Start de opname.
Druk op  REC/PAUSE in de
stopstand.� De werkingsaanduiding
gaat rood branden. (Wanneer
"LED" in het menu is ingesteld
op "OFF" (pagina 61), gaat de
werkingsaanduiding niet branden.)
U hoeft  REC/PAUSE niet ingedrukt
te houden tijdens de opname. Het
nieuwe bericht wordt automatisch
opgenomen na het laatst
opgenomen bericht.
Praat in de ingebouwde microfoons.
3 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
De IC-recorder stopt bij het begin van
de huidige opname.
Als u de map niet wijzigt nadat u de
opname hebt gestopt, dan zal u de
volgende opname in dezelfde map
opnemen.
 Opmerkingen




Als de werkingsaanduiding knippert of oranje
brandt, moet u de batterijen niet verwijderen.
Als u dit wel doet, kunnen de gegevens
beschadigd raken.
Wanneer u met een object, zoals uw vinger,
enzovoort, de IC-recorder per ongeluk
aanraakt, wordt er mogelijk ruis opgenomen.
Controleer de batterijaanduiding voordat u
een opname maakt (pagina 12).
De maximale opnametijd varieert als u
berichten opneemt met een combinatie van
opnamestanden.
Opnemen
 Tips
 We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
 Wanneer u de IC-recorder koopt, bevat deze
al 5 mappen en in elke map kunt u maximaal
99 berichten opnemen.
 U kunt tijdens het opnemen voorkomen dat
u per ongeluk bewerkingen activeert door
de HOLD-schakelaar naar de pijl te schuiven
zodat alle toetsfuncties worden vergrendeld.
Actie
Handeling
De opname
Druk op  REC/PAUSE.
onderbreken* Wanneer de opname is
onderbroken, knippert de
werkingsaanduiding rood
en knippert "PAUSE" in het
display.
Onderbroken Druk opnieuw op  REC/
opname
PAUSE.
hervatten
De opname wordt hervat.
(Als u de opname wilt
stoppen nadat u de
opname hebt onderbroken,
drukt u op  (stoppen).)
De huidige
Druk op  PLAY/STOP•ENTER.
opname direct De opname wordt gestopt
controleren
en afgespeeld vanaf het
begin van het bericht dat is
opgenomen.
Controleren
Houd – ingedrukt
tijdens de
tijdens de opname of de
opname
opnamewachtstand. De
opname wordt gestopt en
u kunt terugspoelen terwijl
u het geluid beluistert op
een versneld afspeelniveau.
Zodra u – loslaat,
begint het afspelen vanaf
dat punt.
* Eén uur nadat u de opname hebt
onderbroken, wordt de onderbreking
automatisch opgeheven en schakelt de
IC-recorder over naar de stopstand.
19
NL
Opname afluisteren
Sluit de in de verkoop verkrijgbare
oortelefoons aan op de
 (hoofdtelefoon) aansluiting en luister
de opname af. U kunt het afluistervolume
aanpassen door op VOL + of – te
drukken, maar het opnameniveau kan
niet worden aangepast.
Resterende
geheugenaanduiding
Geeft de resterende
geheugenaanduiding weer en neemt
een voor een af tijdens het opnemen.
Het geheugen is
bijna vol.
Knipperen
Als de resterende tijd van de opname
10 minuten bereikt, knippert de laatste
van de aanduiding.
Indien de resterende opnametijd
displaystand is geselecteerd, dan zal de
resterende opnametijdweergave ook
knipperen als de resterende tijd 1 minuut
bereikt. Het display zal automatisch
veranderen in het display met de
resterende tijd.
20
NL
Als het geheugen vol is wordt de
opname automatisch gestopt en
knipperen "
" en "FULL" drie keer in
het display. Wis eerst enkele berichten
om verder te gaan met de opname.
De Opnamestand
selecteren
DISPLAY/
MENU
–,
+
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op – of + om "MODE"

PLAY/
STOP•
ENTER
Als de IC-recorder is gestopt, kunt u de
opnamestand selecteren.
De opnamestand staat op "SHQ" bij
aankoop van de IC-recorder.
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
Opnemen

1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
3 Druk op – of + om "LP", "SP",
"HQ", of "SHQ" te selecteren, en
druk dan op  PLAY/STOP•ENTER.
21
NL
LP :
SP :
HQ :
SHQ :
langspeelopname met monogeluid
(11,025 kHz/8 kbps)
U kunt langer monogeluid
opnemen.
standaardopname met monogeluid
(44,1 kHz/48 kbps)
U kunt opnemen met standaard
geluidskwaliteit.
Opname met monogeluid van
hoge kwaliteit (44,1 kHz/128 kbps)
U kunt opnemen met monogeluid
van hoge kwaliteit.
Opname met monogeluid van
superhoge kwaliteit (44,1 kHz/
192 kbps)
U kunt opnemen met monogeluid
van superhoge kwaliteit.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
Als u wilt opnemen met een betere
geluidskwaliteit, selecteert u de HQ- of
SHQ-stand.
 Opmerking
Tijdens het opnemen kunt u de opnamestand
niet wijzigen.
22
NL
Maximale opnameduur
De maximale opnameduur voor alle
mappen wordt hieronder weergegeven.
SHQ-stand HQ-stand
SP-stand
11 u. 55 min. 17 u. 55 min. 48 u.
LP-stand
288 u. 10 min.
(u. : uur/min. : minuten)
Een map selecteren
2 Druk op – of + om
"FOLDER" te selecteren, en druk
dan op  PLAY/STOP•ENTER.
DISPLAY/
MENU

PLAY/
STOP•
ENTER
Vijf mappen ( , , , , of ) zijn al
voor u aangemaakt als u de IC-recorder
aanschaft. Selecteer een van deze
mappen in het menu.
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
3 Druk op – od + om de map
te selecteren die u wenst ( ,
, �����
, of ), en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
,
Opnemen
–,
+

4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
23
NL
De microfoongevoeligheid
instellen
DISPLAY/
MENU

–,
+
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op – of + om "SENS"

PLAY/
STOP•
ENTER
U kunt de microfoongevoeligheid in het
menu instellen wanneer de IC-recorder is
gestopt of bezig is met opnemen.
De microfoongevoeligheid staat op
"
" bij aankoop van de IC-recorder.
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
3 Druk op – of  + om��"�
�����
" of
" te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
"
: Vergaderingen opnemen of
opnemen in een rustige en/of grote
ruimte.
: Een dictaat opnemen of
opnemen in een lawaaiige ruimte.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
24
NL
Opname automatisch
starten als geluid
wordt waargenomen
– de VOR-functie

–,
+
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op – of + om "VOR"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
Opnemen
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om

PLAY/
STOP•
ENTER
3 Druk op – of + om "ON"
U kunt de functie VOR (Voice Operated
Recording) op "ON" instellen om de
IC-recorder met opnemen te laten
beginnen wanneer de IC-recorder
geluid waarneemt, en te laten
pauzeren wanneer geen geluid wordt
waargenomen, waarmee u voorkomt dat
stiltes worden opgenomen.
De VOR-functie staat op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
25
NL
5 Druk op  REC/PAUSE.
"
" en "VOR" verschijnen in het
display.
De opname wordt gestart als de ICrecorder geluid waarneemt. De opname
wordt onderbroken als er geen geluid
wordt waargenomen en "VOR" en "PAUSE"
knipperen. Wanneer de IC-recorder weer
geluid waarneemt, wordt de opname
hervat.
Een bericht splitsen
tijdens het opnemen
DIVIDE
De VOR-functie annuleren
Stel "VOR" in op "OFF" in stap 3.
 Opmerking
De VOR-functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Stel in het menu op basis
van de opnameomstandigheden "SENS" in.
Als u niet tevreden bent met de kwaliteit
van de opname na het wijzigen van de
microfoongevoeligheid of als u belangrijke
opnamen moet maken, schakelt u "VOR" uit
door in het menu "OFF" te selecteren.
26
NL
U kunt een bericht splitsen tijdens het
opnemen, zodat het bericht in twee
delen wordt gesplitst en het nieuwere
deel van het gesplitste bericht een nieuw
berichtnummer krijgt.
Druk tijdens het opnemen op DIVIDE.
"DIVIDE" knippert en het nieuwe
berichtnummer wordt toegevoegd aan
het punt waarop u op de toets drukt.
Het bericht wordt als twee berichten
opgenomen, hoewel de opname
vervolgt zonder te stoppen.
Bericht� 1�
Bericht� �2
 Opmerkingen


Bericht� �3

Bericht wordt gesplitst.
Bericht 2 en 3 worden
opgenomen zonder te stoppen.


Opnemen
 Tip
U kunt het huidige opgenomen bericht
splitsen tijdens een opnamepauze.

U hebt een bepaalde hoeveelheid
vrije ruimte in het geheugen nodig
om een bericht te splitsen. Zie
"Systeembeperkingen" op pagina 67 voor
meer informatie.
Indien 99 berichten zijn opgenomen in
een map, kunt u berichten in die map niet
splitsen.
Een eenmaal gesplitst bericht kan niet
opnieuw gecombineerd worden.
U kunt een bericht niet splitsen aan het
begin (0,5 seconden vanaf het begin) van
het bericht.
Wanneer u een bericht in tweeën splitst,
kan op het punt van de splitsing het einde
van het eerste bericht en het begin van het
tweede bericht onderbroken zijn.
Als u te vaak berichten splitst terwijl de
IC-recorder aan het opnemen is, kan
het volgende verschijnsel optreden: De
werkingsaanduiding knippert en u kunt de
IC-recorder niet gebruiken gedurende een
bepaalde tijd. Dit is geen storing. Wacht tot
de werkingsaanduiding uitgaat.
27
NL
Opnemen met een
externe microfoon of
andere apparatuur
Microfoon
of andere
apparatuur
Naar de
 (microfoon)
aansluiting
1 Sluit een externe microfoon of
andere apparatuur aan op de
 (microfoon) aansluiting wanneer
de IC-recorder in de stopstand
staat.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld.
Wanneer u een microfoon met
stekkervoeding aansluit, wordt
de stroom automatisch naar de
microfoon geleid via de IC-recorder.
2 Selecteer een map waar u de
berichten wilt opnemen.
Voor meer informatie kijkt u bij "Een
map selecteren" (pagina 23).
 REC/
PAUSE

3 Start opnemen door te drukken op
 REC/PAUSE.
Voor meer informatie kijkt u bij
"Berichten opnemen" (pagina 18).
4 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
28
NL
* Optionele audiokabels (niet meegeleverd)
Naar de ICrecorder
RK-G139
RK-G136
Stereoministekker
Stereoministekker
Naar de
andere
apparatuur
Ministekker
(mono)
Stereoministekker
 Opmerkingen


 Aanbevolen microfoons
U kunt de Sony ECM-CS10, ECM-CZ10, ECMDS70P, ECM-DS30P electret-condensator
microfoon (niet meegeleverd) gebruiken.
U kunt de ECM-TL1 electret-condensator
hoofdmicrofoon (niet meegeleverd)
gebruiken om geluid van een telefoon of
mobiele telefoon op te nemen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
ECM-TL1 microfoon voor meer informatie
over het aansluiten van de microfoon.
 Opmerkingen





Controleer de geluidskwaliteit van het
gesprek en het opnameniveau ervan nadat
u de aansluiting tot stand hebt gebracht en
voordat u begint op te nemen.
Als de telefoonbeltoon of een kiestoon is
opgenomen, kan het zijn dat het gesprek
met een lager geluidsniveau wordt
opgenomen. In dit geval start u met
opnemen nadat het gesprek is begonnen.
Het is mogelijk dat de VOR-functie niet
werkt afhankelijk van de soort telefoon of de
lijnkwaliteit.
Wij zijn op geen enkele manier
verantwoordelijk voor enig ongemak, zelfs
als u geen gesprek kunt opnemen met de
IC-recorder.
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over
alle optionele accessoires. Neem contact
op met de handelaar voor gedetailleerde
informatie.
Opnemen

Als het ingangsniveau niet duidelijk genoeg
is, sluit u de hoofdtelefoonaansluiting
(mini-aansluiting, stereo) van andere
apparatuur aan op de  (microfoon)
aansluiting van de IC-recorder en past u het
volumeniveau aan op het apparaat dat op
de IC-recorder is aangesloten.
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over
alle optionele accessoires. Neem contact
op met de handelaar voor gedetailleerde
informatie.
Als de opnamestand is ingesteld op "HQ" of
"SHQ" en er is een stereomicrofoon gebruikt,
dan kunt u het geluid in stereo opnemen.
Geluid opnemen van een
telefoon of mobiele telefoon
29
NL
Een opname
toevoegen aan een
eerder opgenomen
bericht
Tijdens het afspelen van Bericht 3
Bericht 3
Bericht 4
Na het toevoegen van een opname
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde opname
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE

–,
+
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.

PLAY/
STOP•
ENTER
2 Druk op – of + om "RECWanneer "REC-OP" in het menu is
ingesteld op "ADD", kunt u een opname
aan het bericht toevoegen dat wordt
afgespeeld. De toegevoegde opname
wordt achter het huidige bericht
geplaatst en wordt beschouwd als
onderdeel van het bericht.
30
NL
OP" te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
3 Druk op – of + om "ON"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
7 Als "ADD" knippert, drukt u
opnieuw op  REC/PAUSE.
De werkingsaanduiding zal rood
branden en de opname wordt
toegevoegd aan het eind van het
huidige bericht.
8 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
4 Druk op – of + om "ADD"
 Opmerkingen



U kunt geen opname toevoegen als het
resterende geheugen niet voldoende is.
Dit toegevoegde gedeelte van een
bericht wordt opgenomen in dezelfde
opnamestand.
Als er 10 minuten voorbij zijn gegaan na stap
6, moet u de procedure opnieuw starten
vanaf het begin.
Opnemen
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
6 Als het bericht waar aan wordt
toegevoegd, wordt afgespeeld,
drukt u op  REC/PAUSE.
"
" en "ADD" gaan knipperen
en de IC-recorder stopt in de
opnamepauzestand.
31
NL
Een opgenomen
bericht overschrijven
met een nieuwe
opname tijdens het
afspelen
Het startpunt van
een overschreven opname
Bericht 2
Bericht 3 Bericht 4
Het verwijderde
gedeelte van
Bericht 2
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde nieuwe opname in Bericht 2
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE

–,
+
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.

PLAY/
STOP•
ENTER
Als "REC-OP" in het menu is ingesteld
op "OVER", kunt u in een opgenomen
bericht vanaf een geselecteerd punt
toevoegen en overschrijven. Het
resterende gedeelte van het bericht na
het geselecteerde punt wordt gewist.
32
NL
Het venster met het menu wordt
weergegeven.
2 Druk op – of + om "REC-
OP" te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
3 Druk op – of + om "ON"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
7 Als "OVER" knippert, drukt u
opnieuw op  REC/PAUSE.
Het lampje voor de
werkingsaanduiding wordt rood en de
opname start.
8 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
4 Druk op – of + om "OVER"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
 Opmerkingen


Opnemen

U kunt een opname niet overschrijven als
het resterende geheugen niet voldoende is.
Het overschreven gedeelte van een
bericht wordt opgenomen in dezelfde
opnamestand.
Als er 10 minuten voorbij zijn gegaan na stap
6, moet u de procedure opnieuw starten
vanaf het begin.
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
6 Als het bericht dat wordt
overschreven, wordt afgespeeld,
drukt u op  REC/PAUSE.
"
" en "OVER" gaan knipperen
en de IC-recorder stopt in de
opnamepauzestand.
33
NL
Afspelen
Berichten afspelen
 (hoofdtelefoon) Display
De werkingsaanduiding
DISPLAY/
MENU

aansluiting
VOL +, –
ENTER
1 Selecteer een map.
 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Druk op – of + om "FOLDER"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
Druk op – of + om de map te
selecteren die u wenst ( , ,
, , of ), en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
Druk op  (stoppen) om de
menustand te verlaten.
NL
Alle berichten in
een map
 PLAY/STOP•
–, +
34
Geselecteerd
berichtnummer
Tellerdisplay*
* Het geselecteerde display
met gebruik van de DISPLAY/
MENU-toets verschijnt.
2 Druk op – of + om het
bericht te selectern dat u wilt
afspelen.
3 Druk op  PLAY/STOP•ENTER om
het afspelen te starten.
De werkingsaanduiding gaat groen
branden. (Wanneer "LED" in het menu
(pagina 61) is ingesteld op "OFF", gaat
de werkingsaanduiding niet branden.)
4 Druk op VOL + of – om het volume
af te stellen.
5 Druk op  (stoppen) om het
afspelen te stoppen.
 Tip
U kunt tijdens het opnemen voorkomen dat
u per ongeluk bewerkingen activeert door de
HOLD-schakelaar naar de pijl te schuiven zodat
alle toetsfuncties zijn vergrendeld.
Luisteren met een betere
geluidskwaliteit

Wanneer "EASY-S" is ingesteld op "ON"
(pagina 59) in het menu, kunt u snel het
punt vinden waarop het afspelen wilt
starten door herhaaldelijk te drukken op
– of + tijdens het afspelen.
U kunt ongeveer 3 seconden
achteruitgaan door één keer op – te
drukken, of u kunt ongeveer
10 seconden vooruitgaan door één keer
op + te drukken. Deze functie is
handig als u een gewenst punt in een
lange opname wilt zoeken.
Afspelen

Beluisteren via een hoofdtelefoon:
Sluit de meegeleverde of gekochte
stereohoofdtelefoon aan op de
 (hoofdtelefoon) aansluiting. De
ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld.
Beluisteren via een externe
luidspreker:
Sluit een actieve of passieve luidspreker
(niet meegeleverd) aan op de
 (hoofdtelefoon) aansluiting.
Snel een punt zoeken waar u
het afspelen wilt starten (Easy
Search)
Vooruit/achteruit zoeken tijdens
het afspelen (Cue/Review)


Vooruit zoeken (Cue): houd +
ingedrukt tijdens het afspelen en
laat deze los op het punt waar u het
afspelen wilt hervatten.
Achteruit zoeken (Review): houd
– ingedrukt tijdens het afspelen
en laat deze los op het punt waar u het
afspelen wilt hervatten.
De IC-recorder zoekt eerst met lage
snelheid en afspeelgeluid. Dit is handig
om één woord vooruit of achteruit
te zoeken. Vervolgens als u de toets
ingedrukt houdt, begint de IC-recorder
met hogere snelheid te zoeken.
35
NL
 Als berichten worden afgespeeld
tot het einde van het laatste
bericht





Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het
einde van het laatste bericht, gaat "END"
ongeveer 5 seconden branden en gaat de
werkingsaanduiding groen branden. (U kunt
het afspeelgeluid niet horen.)
Wanneer "END" en de werkingsaanduiding
uitgaan, stopt de IC-recorder aan het begin
van het laatste bericht.
Als u – ingedrukt houdt, terwijl "END"
brandt, worden de berichten versneld
afgespeeld. Normaal afspelen wordt hervat
op het punt waar u de toets loslaat.
Als het laatste bericht lang is en u het
afspelen bij een later gedeelte van het
bericht wilt starten, houdt u + ingedrukt
om naar het einde van het bericht te gaan.
Vervolgens drukt u – in terwijl "END"
brandt om terug te gaan naar het gewenste
punt.
Voor alle andere berichten dan het laatste
bericht gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u terug tot het
gewenste punt.
Actie
Handeling
Stoppen op de
huidige positie
(Functie voor
afspelen
onderbreken)
Druk op  (stoppen) of
 PLAY/STOP•ENTER.
Als u het afspelen vanaf
dat punt wilt hervatten,
drukt u nogmaals op
 PLAY/STOP•ENTER.
Teruggaan naar Druk één keer op –.*
het begin van
het huidige
bericht
Teruggaan
naar vorige
berichten
Druk herhaaldelijk op
–. (Houd de toets
tijdens de stopstand
ingedrukt om doorlopend
terug te gaan naar het
vorige bericht.)
Verdergaan
naar het
volgende
bericht
Druk één keer op +.*
Verdergaan
naar volgende
berichten
Druk herhaaldelijk op
+.
(Houd de toets tijdens de
stopstand ingedrukt om
voortdurend berichten
over te slaan.)
* Deze handelingen zijn beschikbaar als
"EASY-S (Easy Search function)" is ingesteld
op "OFF" (pagina 59).
36
NL
Een bericht herhaaldelijk
afspelen
Houd tijdens het afspelen  PLAY/
STOP•ENTER ingedrukt tot " " verschijnt.
Het geselecteerde bericht wordt
doorlopend afgespeeld.
Als u normaal afspelen wilt hervatten,
drukt u nogmaals op  PLAY/
STOP•ENTER.
Alle berichten in een
map doorlopend
afspelen – de
Doorlopend afspelen
DISPLAY/
MENU
–,
+
Afspelen


PLAY/
STOP•
ENTER
U kunt de afspeelstand doorlopend
afspelen in het menu selecteren met
CONT. Als u CONT instelt op "ON", kunt
u alle berichten in een map doorlopend
afspelen.
37
NL
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op – of + om "CONT"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
3 Druk op – of + om "ON" te
selecteren, en druk dan op  PLAY/
STOP•ENTER.
38
NL
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
Een bepaald gedeelte
herhaaldelijk afspelen
– A-B Herhalen
2 Druk nogmaals kort op
(herhalen) A-B om eindpunt B op
te geven.
" " en "A-B" worden weergegeven
en het opgegeven deel wordt
doorlopend afgespeeld.
Normaal afspelen hervatten
Druk op  PLAY/STOP•ENTER.
A-B herhalen stoppen
Druk op  (stoppen).
A-B
ENTER

1 Druk tijdens het afspelen kort op
(herhalen) A-B om beginpunt A
op te geven.
"A-B B" knippert.
Afspelen
 PLAY/STOP•
Het opgegeven A-B-segment
voor herhaaldelijk afspelen
wijzigen
Tijdens het herhaaldelijk afspelen van A-B
drukt u nogmaals op (herhalen) A-B
om een nieuw beginpunt A op te geven.
Specificeer vervolgens zoals in stap 2 een
nieuw eindpunt B.
 Opmerkingen


U kunt het eindpunt B niet instellen voordat
beginpunt A is ingesteld.
Het is niet mogelijk om punt A en punt B
helemaal aan het begin (0,5 seconden vanaf
de start) of helemaal op het eind
(0,5 seconden voor het eind) van het bericht
in te stellen.
39
NL
De afspeelsnelheid
aanpassen – de DPCfunctie
–,
+

NL
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
PLAY/
STOP•
ENTER
Wanneer u "DPC" naar "ON" schuift,
kunt u de afspeelsnelheid in het menu
instellen op +100% tot –50% van de
normale snelheid.
Het bericht wordt op normale
toon afgespeeld dankzij de digitale
verwerkingsfunctie.
40
naar de menustand te gaan.
2 Druk op – of + om "DPC"
DISPLAY/
MENU

1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
3 Druk op – of + om "ON"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
4 Druk op – of + om de
snelheid van het afspelen af te
stellen en druk dan op  PLAY/
STOP•ENTER.
U kunt de snelheid instellen in stappen
van 10% voor de instelling + en in
stappen van 5% voor de instelling –.
Opnemen met andere
apparatuur
Cassetterecorder,
enzovoort
Naar audio-ingang
Naar 
(hoofdtelefoon)
aansluiting
5 Druk op  (stoppen) om de
Afspelen
menustand af te sluiten.
Normaal afspelen hervatten
Stel "DPC" in op "OFF" in stap 3.

PLAY/
STOP•
ENTER

41
NL
Als u het geluid van de IC-recorder met
andere apparatuur wilt opnemen, sluit
u de  (hoofdtelefoon) aansluiting van
de IC-recorder aan op de audio-ingang
(mini-aansluiting, stereo) van de andere
apparatuur met een audiokabel*.
1 Sluit de  (hoofdtelefoon)
aansluiting van de IC-recorder aan
op de audio-ingang (stereominiaansluiting) van andere apparatuur
met een audiokabel*.
2 Druk op  PLAY/STOP•ENTER
om het afspelen te starten en
stel tegelijkertijd de aangesloten
apparatuur in de opnamestand.
Er wordt een bericht van de
IC-recorder op de aangesloten
apparatuur opgenomen.
3 Druk tegelijkertijd op  (stoppen)
op de IC-recorder en op de
aangesloten apparatuur om de
opname te stoppen.
42
NL
* Optionele audiokabels (niet meegeleverd)
Naar de ICrecorder
Naar de
andere
apparatuur
RK-G139
Stereoministekker
Ministekker
(mono)
RK-G136
Stereoministekker
Stereoministekker
 Opmerking
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Neem contact op met
de handelaar voor gedetailleerde informatie.
 Tip
We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
Berichten op een
bepaald tijdstip met
een alarmsignaal
afspelen
DISPLAY/
MENU
–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
U kunt op een bepaald tijdstip het
alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bericht afspelen.
U kunt het bericht op een bepaalde
datum, één keer per week of elke dag op
hetzelfde tijdstip laten afspelen.
afspelen met een alarmsignaal.
2 Ga naar de stand voor het instellen
van het alarmsignaal.
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
Druk op – of + om "ALARM"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
(Indien het alarm al is ingesteld op
het geselecteerde bericht, wordt
"ALARM ON" weergegeven. Indien u
de instelling niet wilt wijzigen, drukt u
op  (stop) en verlaat de menustand.)
Afspelen

1 Selecteer het bericht dat u wilt
 Opmerking
"ALARM OFF (of ON)" verschijnt niet en
het alarm kan niet worden ingesteld
als de klok niet is ingesteld of als er
geen bericht is opgenomen in de
geselecteerde map.
43
NL
Druk op – of + om "ON" te
selecteren, en druk dan op  PLAY/
STOP•ENTER.
4 Druk op – of + om het
alarmgeluid te selecteren via "BONLY" of "B-PLAY", en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
3 Stel de datum en tijd in voor het
alarmsignaal.
Druk op – of + om "DATE",
een dag van de week, of "DAILY" te
selecteren en druk dan op  PLAY/
STOP•ENTER.
Wanneer u "DATE" selecteert:
Stel achtereenvolgens het jaar, de
maand, dag, uren en minuten in, zoals
wordt beschreven in "Stap 2: De klok
instellen" op pagina 14, druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
Wanneer u een dag van de week of
"DAILY" selecteert:
Druk op – of + om het uur
in te stellen en druk dan op  PLAY/
STOP•ENTER, druk op – of +
om de minuten in te stellen en druk
dan op  PLAY/STOP•ENTER.
44
NL
B-ONLY: U hoort alleen het alarm.
B-PLAY: Het geselecteerde bericht
wordt afgespeeld na het alarm.
"ALARM ON" wordt weergegeven.
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand te verlaten.
De instelprocedure is voltooid
en "" (alarmaanduiding) wordt
weergegeven in het display.
Als de ingestelde datum en tijd
worden bereikt
De alarminstelling wijzigen
Op de ingestelde tijd gaat het alarm
ongeveer 10 seconden af en wordt het
geselecteerde bericht afgespeeld. (Indien
u alleen "B-ONLY", heeft geselecteerd is
alleen het alarm hoorbaar.)
Tijdens afspelen, knippert "ALARM" in het
display.
Na het afspelen stopt de IC-recorder
automatisch aan het begin van het
bericht.
De alarminstelling annuleren
Begin bij stap 2 op pagina 43.
Volg stappen 1 en 2- op pagina 44.
Druk in stap 2-, op – of +
om "OFF" te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER. Het alarm wordt
geannuleerd en de alarmaanduiding
verdwijnt uit het display.
Afspelen
Hetzelfde bericht nogmaals
beluisteren
Druk op  PLAY/STOP•ENTER, en
hetzelfde bericht wordt vanaf het begin
afgespeeld.
Het alarm annuleren voor het
afspelen wordt gestart
Druk op  (stop) terwijl het alarmgeluid
hoorbaar is. U kunt het afspelen van het
alarm zelfs stoppen als de HOLD-functie
is geactiveerd.
45
NL
 Opmerkingen









46
NL
Als de klok niet is ingesteld of er geen
berichten zijn opgenomen, kunt u de
alarmfunctie niet instellen.
Het alarm gaat af, zelfs als u "BEEP"
uitschakelt door in het menu "OFF"
(pagina 60) te selecteren.
Als u probeert om het alarm in te stellen
om een bericht af te spelen op een eerder
ingesteld tijdstip voor een ander bericht,
wordt "PRE SET" weergegeven, dat nieuwe
instellingen voorkomt.
Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een
ander bericht met een alarmsignaal wordt
afgespeeld, wordt het afspelen gestopt en
wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een
opname, dan gaat het alarm 10 seconden af
nadat de opname is beëindigd het afspelen
begint. "" knippert als de alarmtijd wordt
bereikt.
Als er meer dan één alarmtijd wordt bereikt
tijdens een opname, wordt alleen het eerste
bericht afgespeeld.
Als u een bericht verwijdert waarvoor u een alarm
hebt ingesteld, wordt ook het alarm verwijderd.
Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een
wisuitvoering, dan gaat het alarm
10 seconden af nadat het wissen is
beëindigd het afspelen begint.
Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl
u gegevens bijwerkt, dan wordt de
alarminstelling automatisch geannuleerd.
Berichten bewerken
Berichten wissen
U kunt opgenomen berichten
afzonderlijk of alle berichten in een map
tegelijkertijd wissen.
 Opmerkingen


Berichten afzonderlijk
wissen
ERASE
Berichten bewerken
Als een opname is gewist, kunt u deze niet
meer herstellen.
Als het bericht dat u wilt wissen is
vergrendeld in het menu, dan kan het
bericht niet worden gewist.

U kunt ongewenste berichten
verwijderen en alle andere berichten
bewaren wanneer de IC-recorder zich in
de stop- of afspeelstand bevindt.
Als een bericht wordt gewist, schuiven
de resterende berichten op en worden
deze opnieuw genummerd zodat
er geen ruimte tussen de berichten
ontstaat.
47
NL
1 Druk op ERASE tijdens het afspelen
van het bericht dat u wilt wissen
of houd ERASE ingedrukt in de
stopstand.
U hoort een piepje en het
berichtnummer en "ERASE" beginnen
te knipperen.
Wissen annuleren
Druk vóór stap 2 op  (stoppen).
Nog een bericht wissen
Voer dezelfde stappen nogmaals vanaf
het begin uit.
Een deel van één bericht wissen
Splits het bericht eerst in twee berichten,
en voer vervolgens dezelfde stappen
vanaf het begin uit.
2 Druk nogmaals op ERASE.
Het bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden opnieuw
genummerd. (Indien u bijvoorbeeld
bericht 3 wist, dan zal bericht 4
opnieuw worden genummerd als
bericht 3. Als het wissen is voltooid,
dan stopt het apparaat bij het begin
van het volgende bericht.)
48
NL
Alle berichten in een map
wissen
DISPLAY/
MENU

PLAY/
STOP•
ENTER
1 Selecteer de map met de berichten
die u wilt wissen wanneer de ICrecorder in de stopstand staat.
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
3 Druk op – of + om "ALL
ERASE" te selecteren, en druk dan
op  PLAY/STOP•ENTER.
Berichten bewerken
–,
+

2 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
4 Druk op  PLAY/STOP•ENTER
terwijl "ALL ERASE" knippert.
Alle berichten in de geselecteerde
map worden gewist.
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Druk vóór stap 3 op  (stoppen).
49
NL
1 Selecteer het bericht dat u wilt
Berichten naar
een andere map
verplaatsen
verplaatsen.
2 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
U kunt het opgenomen bericht
verplaatsen naar een andere map.
50
NL
3 Druk op – of + om "MOVE"
te selecteren, en druk dan op
 PLAY/STOP•ENTER.
De doelmapaanduiding knippert.
4 Druk op – of + om de
map waar u het bericht naar wilt
verplaatsen te selecteren en druk
dan op  PLAY/STOP•ENTER.
Het bericht wordt verplaatst naar de
laatste positie in de doelmap.
Als u een bericht naar een andere map
verplaatst, wordt het originele bericht
uit de vorige map verwijderd.
Een bericht splitsen
DIVIDE
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
Indien 99 berichten zijn opgenomen in de
map waarnaar u een bericht wilt verplaatsen,
dan kunt u het niet verplaatsen.
Het verplaatsen van het bericht
annuleren
Druk vóór stap 4 op  (stoppen).
–,
+
Berichten bewerken
 Opmerking
U kunt een bericht splitsen tijdens het
afspelen, zodat het bericht in twee
delen wordt gesplitst. Een nieuw
berichtnummer wordt toegevoegd aan
het nieuwere deel van het gesplitste
bericht. Als u een bericht splitst, kunt
u eenvoudig het punt terugvinden
vanwaar u wilt afspelen wanneer u een
lange opname maakt, zoals van een
vergadering. U kunt een bericht splitsen
tot het totale aantal berichten in de map
99 bereikt.
51
NL
1 Druk op DIVIDE terwijl u het bericht
afspeelt dat u wilt splitsen.
 Opmerkingen

Het huidige berichtnummer en
"DIVIDE" knippert.
2 Druk op DIVIDE.

Er wordt een nieuw nummer
aan het nieuwere deel van het
gesplitste bericht toegevoegd,
en de berichtnummers van de
volgende berichten worden met één
opgehoogd.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3

Een bericht wordt gesplitst.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3

Bericht 4
De berichtnummers worden met één verhoogd.
Om het splitsen van het bericht
te annuleren
Drukt u op  (stoppen) voor stap 1.





52
NL
U hebt een bepaalde hoeveelheid
vrije ruimte in het geheugen nodig
om een bericht te splitsen. Zie
"Systeembeperkingen" op pagina 67 voor
meer informatie.
Indien 99 berichten zijn opgenomen in een
map, kunt u berichten niet splitsen. In dat geval
moet u het aantal berichten verlagen naar 98
of minder door onnodige berichten te wissen
of door bepaalde berichten te verplaatsen naar
een ander map voordat u het bericht splitst.
Wanneer u een bericht met een titel en
artiestennaam splitst, krijgt het nieuwere
deel dezelfde titel, artiestennaam en
bestandsnaam.
Een eenmaal gesplitst bericht kan niet
opnieuw gecombineerd worden.
Als u een bericht vaak splitst, kan het toestel
het bericht soms niet verder splitsen.
Als u een bericht met een alarminstelling
splitst, blijft dezelfde alarminstelling alleen
van kracht voor het vroegere gesplitste
bericht.
Het is niet mogelijk om een bericht helemaal
aan het begin (0,5 seconden vanaf de start)
of helemaal op het eind (0,5 seconden voor
het eind) van het bericht te splitsen.
Indien u een bericht splitst tijdens A-B repeat
afspelen of één bericht repeat afspelen, dan
wordt de instelling repeat geannuleerd.
Als er meer dan 10 seconden voorbij zijn
gegaan na stap 1, moet u de procedure
opnieuw starten vanaf het begin.
Het gesplitste bericht afspelen
Elk van de gesplitste berichten heeft
nu een berichtnummer. Druk op –
of + om een berichtnummer te
selecteren en druk dan op  PLAY/
STOP•ENTER.
Onbedoelde
bediening voorkomen
– de HOLD-functie
Berichten bewerken
Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk
worden ingedrukt, schuift u de HOLD-schakelaar in
de richting van de pijl in opname- of afspeelstand.
"HOLD" wordt weergegeven om aan te geven dat
alle functies van de toetsen zijn vergrendeld.
53
NL
De HOLD-functie annuleren
Schuif de HOLD-schakelaar in de
tegengestelde richting van de pijl.
De weergave
selecteren
 Opmerking
Als de HOLD-functie tijdens het opnemen
wordt ingeschakeld, moet u eerst de HOLDfunctie annuleren om de opname te stoppen.
 Tip
Ook al is de HOLD-functie ingeschakeld, kunt
u wel het afgespeelde alarm stoppen. Als u het
alarm of afspelen wilt stoppen, drukt u op 
(stoppen).
DISPLAY/
MENU
Als de IC-recorder in de stand opname/
opnamepauze, stop, of afspelen staat,
dan kunt u de verstreken tijd, de
resterende tijd (REMAIN), de opgenomen
datum (REC DATE), of de opgenomen
tijd (REC DATE) selecteren die u wilt
weergeven in de display.
54
NL
Druk op DISPLAY/MENU.
Steeds als u drukt op DISPLAY/MENU, zal
de weergave zoals hieronder afgebeeld
veranderen.
REC DATEaanduiding
REMAINaanduiding
* Indien de klok niet is ingesteld, wordt "- -Y- M- -D" weergegeven.
** Indien de klok niet is ingesteld, wordt "- -:- -"
weergegeven.
Als de IC-recorder in de opname/
opnamepauzestand staat
Verstreken tijd: Geeft de opnametijd van
het huidige bericht weer.
Resterende tijd: Geeft de resterende
opnametijd van de IC-recorder weer.
Opgenomen datum: Geeft de datum
weer als de IC-recorder start met de
opname van het huidige bericht.
Wanneer de IC-recorder in de
afspeel/stopstand staat
Verstreken tijd: Geeft de verstreken
afspeeltijd van het huidige bericht
weer.
Resterende tijd: Geeft de resterende tijd
van het huidige bericht weer als de ICrecorder in de afspeelstand staat.
Geeft de resterende opnametijd weer
als de IC-recorder in de afspeelstand
staat.
Opgenomen datum: Geeft de datum
weer waarop het huidige bericht is
opgenomen.
Opnameduur: Geeft de tijd weer waarop
het huidige bericht is opgenomen.
Berichten bewerken
Verstreken tijd  Resterende tijd met
de REMAIN-aanduiding
 Opgenomen datum met de REC
DATE-aanduiding*  Opgenomen
tijd met de REC DATE-aanduiding**
 Verstreken tijd� …
�
Opnameduur: Geeft de duur weer als de
IC-recorder start met de opname van
het huidige bericht.
 Opmerkingen


Als de resterende opnametijd minder dan
1 minuut is, dan zal de weergave
automatisch veranderen in de resterende
tijdweergave en zal het display knipperen.
Als de IC-recorder in de stopstand langer dan
3 seconden niet wordt gebruikt, keert het
display terug naar de huidige tijd, ongeacht
de displayinstelling.
55
NL
2 Druk op – of + om het
De menufunctie gebruiken
Instellingen in het
menu opgeven
3 Druk op – of + om de
DISPLAY/
MENU

–,
+
menu-item te selecteren dat u wilt
instellen en druk vervolgens op
 PLAY/STOP•ENTER.

PLAY/
STOP•
ENTER
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om
naar de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
instelling te selecteren die u
wensts en druk dan op  PLAY/
STOP•ENTER.
4 Druk op  (stop) om de menustand
te verlaten.
 Opmerking
Als u een minuut lang geen toetsen
indrukt, wordt de menustand automatisch
geannuleerd en wordt het normale display van
de stopstand weergegeven.
Terugkeren naar het vorige
venster
Druk in de menustand op DISPLAY/MENU.
56
NL
Menu-instellingen
Menu-items
Instellingen
MODE
LP, SP, HQ, SHQ
Werkingsstand
( : de instelling is beschikbaar/
 : de instelling is niet beschikbaar)
Stopstand
Afspeelstand
Opnamestand



,



VOR
ON, OFF



LOCK
ON, OFF



DPC
ON (–50% tot +100%), OFF



EASY-S
ON, OFF



CONT
ON, OFF



REC-OP
ON (ADD, OVER), OFF






SET DATE
HOUR
12H, 24H



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



ALL ERASE



MOVE



ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED, THU, 
FRI, SAT, DAILY), OFF





ALARM
FOLDER
,
,
,
,
De menufunctie gebruiken
SENS
57
NL
58
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
MODE
De opnamestand selecteren.
LP :
Langspeelopnamestand met monogeluid.
SP :
Standaard opnamestand met monogeluid.
HQ :
Hoge kwaliteit opnamestand met monogeluid.
SHQ*:
Super hoge kwaliteit opnamestand met monogeluid.
21
SENS
De microfoongevoeligheid instellen.
*:
Een vergadering opnemen of opnemen in een rustige
en/of grote ruimte.
:
Een dictaat opnemen of opnemen in een lawaaiige ruimte.
24
VOR
De VOR-functie (Voice Operated Recording) instellen.
ON:
De opname wordt gestart als de IC-recorder geluid
waarneemt en wordt onderbroken als er geen geluid wordt
waargenomen. In de periode dat er geen geluid wordt
waargenomen, wordt er niet opgenomen. De VOR-functie
wordt geactiveerd wanneer u op  REC/PAUSE drukt.
OFF*:
De VOR-functie werkt niet.
25
LOCK
Vergrendelt het bericht zoat u het niet kunt wissen, er een
nieuw bericht aan toe kunt voegen, er een overschreven
bericht aan toe kunt voegen of het kunt splitsen.
ON:
De vergrendelfunctie is ingeschakeld.
OFF*:
De vergrendelfunctie is uitgeschakeld.
–
NL
Zie
pagina
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
Zie
pagina
DPC
De DPC-functie (Digital Pitch Control) instellen.
ON:
U kunt de snelheid van het afspelen afstellen in een bereik
van +100% tot –50%, met stapjes van 10% voor de +
instellen en stapjes van 5% voor de – instelling.
–30%*
OFF*:
De DPC-functie is geannuleerd.
40
EASY-S
De functie voor eenvoudig zoeken instellen.
ON:
U kunt ongeveer 10 seconden vooruitspoelen door op
+ te drukken en ongeveer 3 seconden terugspoelen
door op – te drukken. Deze functie is handig als u een
bepaald punt in een lange opname zoekt.
OFF*:
De functie voor eenvoudig zoeken werkt niet. Wanneer
u op – of + drukt, wordt een bericht vooruit- of
teruggespoeld.
35
CONT
Speelt de berichten in de geselecteerde map doorlopend af.
ON:
De CONT-functie is ingeschakeld.
OFF*:
Als een bericht is afgespeeld, stopt de IC-recorder bij het
begin van het volgende bericht.
37
De menufunctie gebruiken
Menu-items
59
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
REC-OP
U kunt een opname toevoegen aan een eerder opgenomen 30, 32
bericht of een opgenomen bericht tijdens het afspelen
overschrijven.
ON:
U kunt een opname toevoegen of een opname
overschrijven.
ADD*:
U kunt een opname toevoegen.
OVER:
U kunt een opname overschrijven.
OFF*:
U kunt een opname niet toevoegen of overschrijven.
SET DATE
Hiermee wordt de klok ingesteld door achtereenvolgens
het jaar, de maand, de dag, de uren en minuten op te
geven.
14
HOUR
De tijdsweergave instellen.
12H:
AM12:00 = middernacht, PM12:00 = middaguur
24H*:
0:00 = middernacht, 12:00 = middaguur
16
BEEP
Hiermee kunt u een pieptoon instellen.
ON*:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking
is uitgevoerd.
OFF:
Er wordt geen pieptoon weergegeven.
–
 Opmerking
Het alarm gaat af, zelfs als u "BEEP" uitschakelt door in het menu
"OFF" te selecteren.
60
NL
Zie
pagina
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
LED
Zet de werkingsaanduiding aan of uit tijdens de werking.
ON*:
Tijdens het opnemen of afspelen gaat de
werkingsaanduiding branden of knipperen.
OFF:
De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs niet
tijdens een bewerking.
–
ALL ERASE
Alle berichten in de geselecteerde map worden gewist.
Selecteer een map waarvan alle berichten moeten worden
gewist in het FOLDER-menu dat terugkeert naar dit menu.
Druk op  PLAY/STOP•ENTER terwijl "ALL ERASE" knippert.
49
MOVE
Het geselecteerde bericht wordt verplaatst naar de
geselecteerde map ( , , , of ).
Voordat u probeert om een bericht te verplaatsen, selecteert
u het te verplaatsen bericht en gaat u vervolgens naar het
menuvenster om een bericht te verplaatsen.
50
ALARM
Het alarm instellen.
ON:
Om het alarm in te stellen selecteert u "ON" en stelt de
datum, het tijdstip of de dag van de week in of kiest u
"DAILY" voor het afspelen.
B-ONLY:
Alleen het alarm klinkt als de alarmtijd aanbreekt.
B-PLAY*:
Het geselecteerde bericcht wordt afgespeeld na het
alarm als de alarmtijd aanbreekt.
OFF*:
De alarminstelling wordt geannuleerd.
43
FOLDER
Selecteert een map uit 5 mappen ( ,
23
,
,
Zie
pagina
of
).
De menufunctie gebruiken
Menu-items
61
NL
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Voordat u het IC-recorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten
controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem
blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.
IC-recorder
Probleem
Oplossing
De IC-recorder kan niet
worden uitgeschakeld.

Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl als de ICrecorder is gestopt (pagina 16).
De IC-recorder kan niet
worden ingeschakeld.

De HOLD-schakelaar is ingeschakeld. Schuif de HOLDschakelaar van de pijl af (pagina 16).
Display verdwijnt niet.
Display is wazig.

Verwijder de beschermfolie van het display voordat u de ICrecorder gebruikt.
De IC-recorder werkt niet.

De batterijen zijn niet met de polen in de juiste richting
geplaatst (pagina 11).
De batterijen zijn bijna leeg (pagina 12).
De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD-schakelaar
(pagina 53).


62
Er komt geen geluid uit de
luidspreker.

Er komt geluid uit de
luidspreker terwijl
de hoofdtelefoon is
aangesloten.

NL

Het volume is volledig uitgeschakeld (pagina 35).
De hoofdtelefoon is aangesloten (pagina 35).
Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen,
komt het geluid wellicht uit de luidspreker. Koppel de
hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
Oplossing
De werkingsaanduiding
gaat niet branden.

"LED" is ingesteld op "OFF" (pagina 61). Geef het menu weer en
stel "LED" in op "ON".
"FULL" wordt
weergegeven en u kunt
de opname niet starten.

Het geheugen is vol. Verwijder een aantal berichten
(pagina 47).
"FULL" wordt
weergegeven en u
kunt de IC-recorder niet
gebruiken.

Er zijn 99 berichten opgenomen in de geselecteerde map of
495 berichten (wanneer er 5 mappen zijn) in totaal. Daarom
kunt u geen andere berichten opnemen of een bericht
verplaatsen. Selecteer een andere map (pagina 23 ), of
verwijder enkele berichten (pagina 47 ).
De opname wordt
onderbroken.

De VOR-functie (pagina 25) is actief. Stel "VOR" in op "OFF" in
het menu (pagina 58).
Ruis is hoorbaar.

Tijdens een opname hebt u per ongeluk de IC-recorder
aangeraakt, bijvoorbeeld met uw vinger, zodat er ruis is
opgenomen.
De IC-recorder is naast een stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
De stekker van de aangesloten microfoon was vuil tijdens het
opnemen. Maak de stekker schoon.
De stekker van de  (hoofdtelefoon) is vuil. Maak de stekker
schoon.
Tijdens VOR-opname kan ruis worden gehoord.
U kunt ook ruis horen op het punt waar u een opname
toevoegt of overschrijft.





Het opnameniveau is laag.

Problemen oplossen
Probleem
"SENS" (microfoongevoeligheid) is ingesteld op "
",
Geef het menu weer en stel "SENS" in op "
" (pagina 24).
63
NL
64
Probleem
Oplossing
Bij het opnemen van
andere apparatuur is het
ingangsniveau te sterk of
niet sterk genoeg.

Sluit de (hoofdtelefoon) aansluiting van andere apparatuur aan
op de  (microfoon) aansluiting van de IC-recorder en pas het
volumeniveau aan op het apparaat dat op de IC-recorder is
aangesloten.
Afspeelsnelheid is te snel
of te langzaam.

De afspeelsnelheid wordt aangepast in DPC. Pas de snelheid in
DPC opnieuw aan in het menu (pagina 40).
"--:--" wordt weergegeven.

U hebt de klok niet ingesteld (pagina 14).
" --Y--M--D" of " --:--"
verschijnt in het display
REC DATE.

De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het
bericht hebt opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
Er zijn minder menu-items
in de menustand.

Welke menu-items er worden weergegeven, is afhankelijk
van de werkingsstanden (stopstand, afspeelstand en
opnamestand) (pagina 57).
De levensduur van de
batterijen is te kort.

De levensduur van de batterijen op pagina 12 is gebaseerd
op een ingesteld volumeniveau van 27. De levensduur van de
batterijen kan korter zijn, afhankelijk van het gebruik van de
IC-recorder.
Als u de IC-recorder
langere tijd niet gebruikt
en de batterijen niet
verwijdert, lopen de
batterijen leeg.

Zelfs als u de IC-recorder niet gebruikt, wordt er een beetje
stroom verbruikt. De levensduur van de batterijen is in dit
geval onder andere afhankelijk van de vochtigheidsgraad en
de omgevingsomstandigheden. Doorgaans gaan de batterijen
ongeveer vier maanden mee. Als u van plan bent om de
IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het
beste uitschakelen (pagina 17) of de batterijen verwijderen.
NL
Probleem
Oplossing
Het duurt lang voordat de
IC-recorder start.

Als de IC-recorder een grote hoeveelheid gegevens moet
verwerken, kan het langer duren voordat de IC-recorder
start. Dit is geen storing van de IC-recorder. Wacht tot de
opstartweergave verdwijnt.
De IC-recorder werkt niet
goed.

Verwijder de batterijen en plaats deze met de polen in de juiste
richting in het apparaat (pagina 11).
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten kunnen worden gewist tijdens onderhoud of
reparatie.
Foutberichten
Oorzaak/Oplossing
LO BATT

De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen door nieuwe
batterijen.
FULL (
knippert
tegelijkertijd)

De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is niet
toereikend. Wis een aantal berichten voordat u begint met
opnemen.
FULL (berichtnummer
knippert tegelijkertijd)

Omdat er al 99 berichten in de huidige map zitten, kunt u geen
bericht opnemen. Wis een aantal berichten voordat u begint
met opnemen.
FULL (mapaanduiding
knippert tegelijkertijd)

Omdat er al 99 berichten in de map zitten waar u het bericht
naar wilt verplaatsen, kunt het bericht daar niet naar verplaatsen.
Wis een aantal berichten voordat u begint met verplaatsen.
SET DATE

Stel de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen.
NO DATA

De geselecteerde map bevat geen berichten. U kunt een
bericht niet vergrendelen, een bericht(en) wissen of een alarm
instellen, etc.
Problemen oplossen
Foutbericht
65
NL
66
Foutbericht
Oorzaak/Oplossing
PRE SET

U stelt het alarm in terwijl u het al eerder heeft ingesteld.
Controleer de instelling en stel de juiste datum en tijd in.
BACK-D

U hebt het alarm ingesteld voor een tijdstip dat al is verstreken.
Controleer de instelling en stel de juiste datum en tijd in.

U heeft een bericht geselecteerd dat is vergrendeld. U kunt
niet een nieuwe bericht tovoegen, overschrijven en wissen.
Stel "LOCK" in op "OFF" in het menu voordat u het bericht wist.
OFF REC-OP

U kunt geen opname toevoegen of overschrijven omdat "RECOP" is ingesteld op "OFF". Stel het in op "ON".
ERR ACCESS
ERR 01 – ERR 05

Er is een andere dan bovengenoemde systeemfout
opgetreden. Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw
(pagina 11).
NL
Systeembeperkingen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC-recorder. De onderstaande
problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder.
Probleem
Oorzaak/Oplossing
De maximale
opnameduur kan niet
worden benut.


U kunt het eindpunt B niet
opgeven.

Als u berichten opneemt met een combinatie van de SHQ-,
HQ-, SP- en LP-stand, verschilt de werkelijke opnameduur van
de maximale opnameduur in de SHQ-stand tot de maximale
opnameduur in de LP-stand.
Het totaal op de teller (verstreken opnameduur) en de
resterende opnameduur is mogelijk minder dan de maximale
opnameduur van de IC-recorder.
U kunt het eindpunt B niet instellen voordat beginpunt A is
ingesteld.
Problemen oplossen
67
NL
Aanvullende informatie
Aan ruis
Voorzorgsmaatregelen

Stroom

Gebruik het apparaat alleen op
3,0 V of 2,4 V gelijkstroom. Gebruik twee
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat)
of twee oplaadbare NH-AAA-batterijen.
Veiligheid

Gebruik het apparaat niet terwijl u
autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient.
Gebruik


68
NL
Laat het apparaat niet liggen in de
buurt van een warmtebron of op een
plaats waar dit wordt blootgesteld aan
direct zonlicht, overmatig veel stof of
mechanische schokken.
Als er een object of vloeistof in het
apparaat terechtkomt, moet u de
batterijen verwijderen en het apparaat
laten nakijken door een ervaren
servicetechnicus voordat u het weer
gebruikt.

Als u het apparaat naast een
stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon plaatst tijdens het
opnemen of afspelen, kan dit ruis
veroorzaken.
Als u met een object, zoals uw vinger,
tegen het apparaat schuurt tijdens
een opname, kan er ruis in de opname
terechtkomen.
Aan onderhoud

Maak de buitenkant schoon met een
zachte doek die enigszins is bevochtigd
met water. Gebruik geen alcohol,
wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar voor vragen of
problemen met het apparaat.
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een
reservekopie van de opgenomen
berichten op te slaan op een
cassetterecorder of een computer
om te voorkomen dat er
gegevens verloren gaan door een
bedieningsfout of een defect aan de
IC-recorder.
Technische gegevens
IC-recorder onderdeel
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor
gebruiker)
1 GB (ong. 989 MB =1.037.565.952 Byte)
Een deel van de geheugencapaciteit wordt
gebruikt als beheergebied.
Opnameduur*1
Zie pagina 22.
*1 Als u langere tijd gaat opnemen, zult
u misschien middenin de opname de
batterijen door nieuwe moeten vervangen.
Zie pagina 12 voor bijzonderheden over de
levensduur van batterijen.
Frequentiebereik



SHQ : 75 Hz - 20.000 Hz
HQ : 75 Hz - 17.000 Hz
SP : 75 Hz - 15.000 Hz
LP : 75 Hz - 3.500 Hz
Aanvullende informatie

MP3 bitsnelheid en
bemonsteringsfrequentie voor
opnamestand.




SHQ : 44,1 kHz, 192 kbps stereo
HQ : 44,1 kHz, 128 kbps stereo
SP : 44,1 kHz, 48 kbps mono
LP : 11,025 kHz, 8 kbps mono
Algemeen
Luidspreker
Ongeveer 28 mm (diameter)
69
NL
Uitgangsvermogen
Bijgeleverde accessoires
300 mW
Zie pagina 6.
Ingang/uitgang
Optionele accessoires
Microfoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
 ingang voor stekkervoeding,
minimumingangsniveau 0,5 mV, microfoon
met een impedantie van 3 kilo-ohm of minder
 Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
 uitgang voor hoofdtelefoon met
16 - 300 ohm
Actieve luidspreker SRS-T88, (uitsluitend VS en
Canada) SRS-T80
Electret condensator microfoon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1
Audioaansluitkabel RK-G136, RK-G139
(uitgezonderd Europa)
Oplaadbare batterij NH-AAA-B2K (uitsluitend
VS en Canada), NH-AAA-B2F
Batterijlader BCG- 34HE4

Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)
+100% tot –50%
Stroomvereisten
Twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat)
(meegeleverd): 3,0 V gelijkstroom
Twee oplaadbare NH-AAA-batterijen (niet
meegeleverd): 2,4 V gelijkstroom
Werkingstemperatuur
5˚C - 35˚C
Afmetingen (b/h/d) (exclusief
uitstekende delen en bedieningseleme
nten)(JEITA)*2
37 × 111 × 21,2 mm
Gewicht (JEITA)*2
Ongeveer 71 g inclusief
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat)
*2Meetwaarde conform JEITA-standaard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
70
NL
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over
alle optionele accessoires. Neem contact
op met de handelaar voor gedetailleerde
informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Index
E
A-B Herhalen.................................................................39
Alarm..................................................................................43
Easy Search.............................................................35, 59
Een bericht splitsen...........................................26, 51
Een bericht verplaatsen..................................50, 61
Een stroombron voorbereiden..........................11
Externe microfoon.....................................................28
B
F
A
Batterijaanduiding.....................................................12
Batterijen..........................................................................11
Berichten afspelen.....................................................34
Berichten bewerken.................................................47
Berichten opnemen..................................................18
Berichten wissen.........................................................47
Berichtnummer..............................................................9
C
Cue......................................................................................35
D
G
Gebruiksduur van de batterijen........................12
H
Het volume aanpassen...................................20, 35
HOLD..........................................................................16, 53
HQ........................................................................12, 22, 58
I
Ingebouwde microfoons.......................................18
L
LP..........................................................................12, 22, 58
Index
De klok instellen..........................................................14
De opname onderbreken.............................19, 26
DPC-functie (Digital Pitch
Control).....................................................................40, 59
Foutberichten...............................................................65
M
Map............................................................. 18, 23, 34, 61
Menu
ALARM.................................................................57, 61
ALL ERASE.........................................................57, 61
71
NL
BEEP......................................................................57, 60
CONT....................................................................57, 59
DPC........................................................................57, 59
EASY-S..................................................................57, 59
FOLDER...............................................................57, 61
HOUR...................................................................57, 60
Instellingen uitvoeren.......................................56
LED........................................................................57, 61
LOCK.....................................................................57, 58
Menu-instellingen................................................57
MODE...................................................................57, 58
MOVE...................................................................57, 61
REC-OP................................................................57, 60
SENS......................................................................57, 58
SET DATE............................................................57, 60
VOR........................................................................57, 58
Microfoongevoeligheid..................................24, 58
Opnamestand.......................................................21, 58
Opnemen met andere apparatuur..................41
Opnemen met een externe microfoon........28
Opnemen van een telefoon................................29
O
Technische gegevens..............................................69
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant...................................................................8
Display............................................................................8
Voorkant........................................................................7
Onderhoud.....................................................................68
Oplaadbare batterij...........................................11, 13
Opname afluisteren..................................................20
Opnameduur................................................................22
72
NL
P
Pieptoon...........................................................................60
Problemen oplossen................................................62
R
Review...............................................................................35
Ruis......................................................................................68
S
SHQ.....................................................................12, 22, 58
SP..........................................................................12, 22, 58
Systeembeperkingen...............................................67
T
V
Voorzorgsmaatregelen...........................................68
VOR-functie............................................................25, 58
Handelsmerken
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie
en -octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaren.
Bovendien worden " ™ " en " ® " niet elke keer
vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
Index
73
NL
Download PDF

advertising