Sony | ICD-SX78 | Sony ICD-SX78 Gebruiksaanwijzing

Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
NL
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij
vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor
te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten in
landen waarvoor EU-richtlijnen
gelden
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-71 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. De geautoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid
is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen
in de afzonderlijke service/garantie documenten.
Gebruikersinformatie
Programma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 Sony Corporation
Documentatie © 2008 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing
en de software die hierin wordt beschreven, mogen
niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd,
vertaald of omgezet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT
MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, SOFTWARE OF
ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze
gebruiksaanwijzing of de informatie erin te allen tijde
en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Voor de beschreven software kan ook een
afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.
 Deze software is ontwikkeld voor Windows en is
niet geschikt voor Macintosh.
 De bijgeleverde verbindingskabel is alleen bedoeld
voor de IC-recorder ICD-SX68/SX78/SX88. U kunt
geen andere IC-recorders aansluiten.
NL
Inhoudspgave
De inhoud van de verpakking
controleren.........................................................7
Onderdelen en
bedieningselementen.................................8
Aan de slag
Stap 1: Een stroombron
voorbereiden.....................................................13
De batterijen opladen........................13
De batterijen opladen/
vervangen..................................................14
Stap 2: De klok instellen.............................17
Stap 3: Vereiste voorbereidingen
voordat u opneemt.......................................19
Basishandelingen
Berichten opnemen......................................21
Verschillende
opnamestanden
Handmatige opnamestand.....................25
Opname automatisch starten als
geluid wordt waargenomen – de VORfunctie...................................................................26
NL
Een opname toevoegen aan een
eerder opgenomen bericht.....................27
Een opgenomen bericht overschrijven
met een nieuwe opname tijdens het
afspelen................................................................29
Een bericht splitsen tijdens het
opnemen.............................................................30
Opnemen met een externe
microfoon............................................................31
Opnemen van andere apparatuur......32
Geluid opnemen van een telefoon
of mobiele telefoon.............................33
Afspelen/wissen
Berichten afspelen.........................................34
Het afspeelgeluid aanpassen door
onhoorbaar geluid te versterken
– de Digital Voice Up-functie.........37
De afspeelsnelheid aanpassen
– DPC (de Digital Pitch Controlfunctie).........................................................38
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk
afspelen
– A-B Repeat.............................................38
Een bladwijzer toevoegen...............39
Berichten op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal afspelen........................40
Berichten wissen.............................................43
Berichten afzonderlijk wissen........43
Alle berichten in een map
wissen...........................................................44
Een bericht splitsen.......................................45
Berichten naar een andere map
verplaatsen.........................................................46
Prioriteitsmarkeringen toevoegen
– de functie voor prioriteitsmarkeringen............................................46
De IC-recorder aansluiten op de
computer....................................................64
De Help-bestanden
raadplegen................................................65
MP3-bestanden afspelen met de ICrecorder................................................................66
De Digital Voice Editor-software
gebruiken...................................................66
Windows Verkenner gebruiken....67
Structuur van mappen en
bestanden..................................................68
De IC-recorder gebruiken als USBapparaat voor massaopslag.....................69
De menufunctie gebruiken
Problemen oplossen
Instellingen in het menu opgeven......47
Problemen oplossen....................................71
Foutberichten (IC-recorder)............79
Systeembeperkingen..........................82
Berichten bewerken
De IC-recorder gebruiken met
uw computer
De bijgeleverde Digital Voice Editorsoftware gebruiken.......................................58
Wat u kunt doen met de Digital
Voice Editor-software..........................58
Systeemvereisten..................................59
De software installeren......................60
NL
Aanvullende informatie
Opnemen met andere apparatuur......84
Een USB-netspanningsadapter (niet
bijgeleverd) gebruiken................................85
Voorzorgsmaatregelen...............................87
Technische gegevens..................................88
Index.......................................................................90
NL
De inhoud van
de verpakking
controleren
IC-recorder (1)
Oplaadbare batterijen (2)
USB-kabel (1)
Toepassingssoftware, Digital Voice
Editor (CD-ROM)
Houder* (1)
Standaard* (1)
Draagtas (1)
Gebruiksaanwijzing
Stereo-hoofdtelefoon* (1)
* In bepaalde regio’s en bij bepaalde
modellen worden de stereohoofdtelefoon, de houder en de
standaard niet bijgeleverd.
NL
Onderdelen en
bedieningselementen
Display (10, 11)
Raadpleeg de pagina's die tussen
haakjes worden aangegeven voor meer
informatie.

Voorkant
 (stoppen) toets (18, 22, 26, 28, 30,
34, 41, 43, 46, 47)
DIVIDE/ (bladwijzer) toets
(31, 34, 39)
(map)/MENU toets
 (opnemen/pauze) toets (21, 25, 26,
27, 30)
 (cue/snel vooruitspoelen) toets
(35)
 (afspelen/stoppen/invoer) toets
 (controle/snel terugspoelen)
toets (35)
VOL (volume) +/– toets (23, 34)
 (herhalen) A-B/ (prioriteit) toets
(34, 38, 46)
ERASE toets (43)
Opening voor een polsriem (er wordt
geen polsriem bijgeleverd.)
 (hoofdtelefoon) aansluiting*
(21, 23, 34, 35, 84)
Ingebouwde microfoons (stereo/
directioneel) (21, 25, 26)
Werkingsaanduiding (21, 25, 27, 29,
53)
NL
* Sluit de stereo-oortelefoon of
stereohoofdtelefoon (bijgeleverd of niet
bijgeleverd) aan op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting. Als u ongewenste ruis hoort, moet u
de stekker van de hoofdtelefoon schoonvegen.
Luidspreker
HOLD-schakelaar**
V‑UP (Digital Voice Up) schakelaar (37,
57)
DPC-schakelaar (38, 51)
DIRECTNL (directioneel) schakelaar
(24)
 (microfoon) aansluiting (31, 32)

(USB) aansluiting (13, 64)
Batterijhouder (13)
Achterkant
** Schuif de HOLD-schakelaar in de richting
van de pijl om alle functies van de toetsen
te vergrendelen. In de stopstand wordt
"POWER SAVING…" weergegeven en
wordt het display uitgeschakeld om te
voorkomen dat de batterijen leeglopen.
NL
Display
Display in afspeel- en stopstand
Aanduiding voor werkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige werkingsstand
: afspelen
: stoppen
: controle/snel
terugspoelen, cue/snel
vooruitspoelen
: continu terug-/
vooruitgaan
Mapaanduiding
Verstreken tijd/resterende tijd/
opnamedatum en -tijd
Mapnaam/berichtnaam/
artiestennaam
10
NL
Resterende batterijduur/
oplaadaanduiding
Als u droge batterijen gebruikt,
geeft de aanduiding de resterende
batterijduur weer.
Tijdens het opladen van de
oplaadbare batterijen wordt een
animatie weergegeven.
Geselecteerd berichtnummer/
totaalaantal berichten in de map
Prioriteitsmarkeringen
Wordt weergegeven wanneer
prioriteitsmarkeringen voor een
bericht zijn ingesteld.
Bladwijzeraanduiding
Wordt weergegeven wanneer
een bladwijzer voor een bericht is
ingesteld.
Alarmaanduiding
Wordt weergegeven wanneer het
alarm voor een bericht is ingesteld.
Aanduiding voor geluidseffect
Geeft de EFFECT-instelling in het
menu weer.
BA1 : het basgeluid wordt versterkt.
BA2 : het basgeluid wordt nog verder
versterkt.
Aanduiding voor opnamestand
Geeft de opnamestand weer die is
ingesteld met het menu wanneer de ICrecorder zich in de stopstand bevindt,
en geeft de huidige opnamestand
weer wanneer de IC-recorder zich in de
afspeelstand bevindt.
STHQ : standaardopname met
stereogeluid van hoge kwaliteit
ST : standaardopname met
stereogeluid
STLP : langspeelopname met
stereogeluid
SP : standaardopname met
monogeluid
LP : langspeelopname met
monogeluid
MP3 : MP3-stand (alleen tijdens
afspelen)
Aanduiding voor
microfoongevoeligheid
Geeft de huidige
microfoongevoeligheid weer.
(hoog) : voor opnamen van een
vergadering of in een rustige/grote
ruimte.
(laag) : voor opnamen van
dictaten of in een lawaaiige ruimte.
MAN (handmatig) : voor opnamen
waarbij de microfoongevoeligheid
handmatig wordt ingesteld.
Resterende opnametijd
Display in opnamestand
Aanduiding voor werkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige werkingsstand van de
IC-recorder.
: opnemen
: opnamewachtstand/
opnamepauze
: opnemen met de VORfunctie
: opnamepauze met de
VOR-functie
Meter voor opnameniveau
11
NL
Aanduiding voor
microfoongevoeligheid
Geeft de huidige
microfoongevoeligheid weer
wanneer u opneemt met AGC
(Automatic Gain Control).
(hoog) : voor opnamen van een
vergadering of in een rustige/grote
ruimte.
(laag) : voor opnamen van
dictaten of in een lawaaiige ruimte.
Geeft het opnameniveau weer
tijdens handmatig opnemen.
Verstreken opnametijd
Alarmaanduiding
Aanduiding voor opnamestand
Geeft de opnamestand weer (STHQ,
ST, STLP, SP of LP) die in het menu is
ingesteld.
Aanduiding voor LIM (beperking)
Geeft de LIMITER-instelling in het
menu weer.
Wanneer "REC LEVEL" is ingesteld op
"AUTOAGC", wordt "---" weergegeven.
Resterende opnametijd
Resterende batterijduur/
Oplaadaanduiding
Aanduiding voor LCF (Low Cut Filter)
Geeft de LCF-instelling in het menu
weer.
12
NL
Aan de slag
Stap 1: Een stroombron
voorbereiden
3 Laad de batterijen op door de USBaansluiting van de IC-recorder op
de computer aan te sluiten.
De batterijen opladen
Als u de bijgeleverde Digital Voice Editorsoftware wilt gebruiken, kunt u het beste
de software installeren vóór stap 3.
Aan de slag
1 Verschuif en open het deksel van de
batterijhouder.
USB-kabel
(bijgeleverd)
2 Plaats twee oplaadbare batterijen
met de polen in de juiste richting in
de houder en sluit het deksel.
Terwijl de batterijen worden opgeladen,
worden "CONNECTING" en de
batterijaanduiding in een animatie
weergegeven.
Wanneer de batterijaanduiding " "
aangeeft, is het opladen voltooid.
(Oplaadtijd: ongeveer 4 uur*)
Wanneer u de IC-recorder voor het eerst
gebruikt, of nadat u de IC-recorder een
tijd niet hebt gebruikt, kunt u het beste
de batterijen herhaaldelijk opladen tot
" " wordt weergegeven.
13
NL
Als de batterijaanduiding niet wordt
weergegeven, is het opladen niet correct
verlopen. Begin opnieuw vanaf stap 1.
* Dit is een schatting voor hoe lang het duurt
om de batterijen volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterijen volledig
leeg zijn. De werkelijke tijd is afhankelijk
van de resterende lading en de staat van de
batterijen. Het opladen duurt ook langer als
de temperatuur van de batterijen laag is of
als de batterijen worden opgeladen terwijl u
gegevens overbrengt naar de IC-recorder.
Wanneer u volledig
opgeladen batterijen of LR03alkalinebatterijen (AAA-formaat)
gebruikt
Volg stap 1 en 2.
 Tip
U kunt de oplaadbare batterijen opladen
door de IC-recorder aan te sluiten op een
stopcontact met een USB-netspanningsadapter
(niet bijgeleverd) (pagina 85).
 Opmerkingen


14
NL
Als "
" of "
" wordt weergegeven
in plaats van de resterende batterijduur/
oplaadaanduiding, kunt u de batterijen
niet opladen. Laad de batterijen op bij een
omgevingstemperatuur van 5 °C – 35 °C.
Als "USB CHARGE" in het menu "DETAIL
MENU" is ingesteld op "OFF", kunt u de
batterijen niet opladen met de computer.
Stel "USB CHARGE" in op "ON" (pagina 57).

Gebruik geen mangaanbatterijen voor deze
IC-recorder.
Het klokinstelvenster verschijnt als
u voor het eerst batterijen plaatst
of als u batterijen in de IC-recorder
plaatst nadat deze langere tijd waren
verwijderd. Zie stap 4 in "Stap 2: De klok
instellen" op pagina 18 om de datum
en tijd in te stellen.
De batterijen opladen/
vervangen
Met de batterijaanduiding in het
display wordt de staat van de batterijen
weergegeven.
Aanduiding voor resterende
batterijduur
: Laad beide batterijen op of vervang
de oude batterijen door nieuwe.

: "LOW BATTERY" wordt weergegeven
en de IC-recorder functioneert niet
meer.
Gebruiksduur van de batterijen*1
Bij gebruik van oplaadbare Sony NHAAA-batterijen
Opnamestand
Opnemen
STHQ*3
ST*4
Ongeveer 13 hr. Ongeveer
30 min.
14 hr. 30 min.
Ongeveer 16 hr. Ongeveer
30 min.
17 hr.
Opnamestand
Opnemen
STLP*5
SP*6
Ongeveer 16 hr. Ongeveer
30 min.
17 hr.
Ongeveer 17 hr. Ongeveer
30 min.
19 hr.
Afspelen*2
via
luidspreker
Afspelen
Ongeveer 24 hr. Ongeveer
via de
30 min.
27 hr. 30 min.
hoofdtelefoon
(hr. : uren/min. : notulen)
Aan de slag
Afspelen*2
via
luidspreker
Afspelen
Ongeveer 22 hr.Ongeveer
via de
23 hr.
hoofdtelefoon
MP3 (128 kbps/
Opname- LP*7
44,1 kHz)
stand
Opnemen Ongeveer 19 hr.Afspelen*2 Ongeveer 19 hr. Ongeveer
via
30 min.
17 hr. 30 min.
luidspreker
Afspelen
Ongeveer 28 hr. Ongeveer
via de
30 min.
24 hr.
hoofdtelefoon
Bij gebruik van Sony LR03 (SG)alkalinebatterijen (AAA-formaat)
Opnamestand
Opnemen
STHQ*3
ST*4
Ongeveer 13 hr. Ongeveer
30 min.
14 hr. 30 min.
Ongeveer 16 hr. Ongeveer
30 min.
17 hr.
Afspelen*2
via
luidspreker
Afspelen
Ongeveer 22 hr.Ongeveer
via de
23 hr.
hoofdtelefoon
15
NL
Opnamestand
Opnemen
STLP*5
SP*6
Ongeveer 16 hr. Ongeveer
30 min.
17 hr.
Ongeveer 17 hr. Ongeveer
30 min.
19 hr.
Afspelen*2
via
luidspreker
Afspelen
Ongeveer 24 hr. Ongeveer
via de
30 min.
27 hr. 30 min.
hoofdtelefoon
MP3 (128 kbps/
Opname- LP*7
44,1 kHz)
stand
Opnemen Ongeveer 19 hr.Afspelen*2 Ongeveer 19 hr. Ongeveer
via
30 min.
17 hr. 30 min.
luidspreker
Afspelen
Ongeveer 28 hr. Ongeveer
via de
30 min.
24 hr.
hoofdtelefoon
(hr. : uren/min. : notulen)
De gebruiksduur van de batterijen kan korter zijn,
afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt
*2
Wanneer u muziek afspeelt via de interne
luidspreker met het volumeniveau ingesteld
op VOL19
*3
STHQ : opname met stereogeluid van hoge
kwaliteit
*4
ST : standaardopname met stereogeluid
*5
STLP : langspeelopname met stereogeluid
*6
SP : standaardopname
*7
LP : langspeelopname
*1
16
NL
Opmerking over het bericht
"UPDATING DATABASE…"
De IC-recorder leest/schrijft gegevens
als "UPDATING DATABASE…" in
het display wordt weergegeven of
als de werkingsaanduiding oranje
knippert. Tijdens het lezen/schrijven
van gegevens moet u de batterijen
of USB-netspanningsadapter (niet
bijgeleverd) niet verwijderen. Als u dit
wel doet, kunnen de gegevens worden
beschadigd.
 Opmerking
Als de IC-recorder grote hoeveelheden
gegevens moet verwerken, kan "UPDATING
DATABASE…" langere tijd worden
weergegeven. Dit duidt niet op een storing
van de IC-recorder.
Wacht tot het bericht verdwijnt voordat u de
recorder weer gebruikt.
Stap 2: De klok
instellen
1 Selecteer "DATA & TIME" in het
menu.
Houd
/MENU ingedrukt.
De menustand wordt weergegeven in
het display.

/
/MENU
Druk op  of  om "DETAIL
MENU" te selecteren en druk op .
Druk op  of  om "DATE &
TIME" te selecteren en druk op .
Aan de slag

2 Druk op  of  om "AUTO" of
"MANUAL" te selecteren en druk op
.
U moet de klok instellen als u de
alarmfunctie wilt gebruiken of de datum
en tijd wilt opnemen.
Het klokinstelvenster verschijnt als u
voor het eerst batterijen plaatst of als u
batterijen in de IC-recorder plaatst nadat
deze langere tijd waren verwijderd. In dit
geval gaat u verder vanaf stap 4.
Als u "AUTO" selecteert, wordt de klok
automatisch aangepast op basis van
de klok van de computer waarop de
IC-recorder is aangesloten en waarop
de bijgeleverde Digital Voice Editorsoftware is geopend.
Als u "MANUAL" selecteert, gaat u
verder met de volgende stappen.
17
NL
3 Druk op  of  om "08y1m1d"
te selecteren en druk op .
4 Druk op  of 
om
achtereenvolgens het jaar, de
maand, de dag, het uur en de
minuten in te stellen en druk op
.
"EXECUTING…." wordt weergegeven
en de klok is ingesteld.
5 Druk op  om terug te keren naar
het normale display.
 Opmerking
Als u niet op  drukt binnen één minuut
nadat u de klokgegevens hebt ingevoerd,
wordt de klokinstelstand geannuleerd
en wordt het normale display opnieuw
weergegeven.
18
NL
Stap 3: Vereiste
voorbereidingen
voordat u opneemt
Opnamen van een
muziekvoorstelling maken

Opnamen van een vergadering maken



* In bepaalde regio’s en bij bepaalde modellen
wordt de standaard niet bijgeleverd.


Aan de slag

Stel "MIC SENS" in op "HIGH " in het
menu (pagina 50).
Schuif de DIRECTNL-schakelaar naar
"ON" om een stem op te nemen die uit
een bepaalde richting komt (pagina 24).
Stel "LCF (LOW CUT)" in op "ON" in
het menu om te voorkomen dat ruis
die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt
door een projector, wordt opgenomen
(pagina 50).
Als u de IC-recorder op de standaard*
plaatst, kunt heldere opnamen maken
zonder dat er onbedoelde geluiden
bijkomen die worden veroorzaakt
doordat u langs een bureau wrijft, enz.
Stel "REC LEVEL" in op "MANUAL" in het
menu (pagina 51) om natuurgetrouwer
geluid op te nemen, waarbij duidelijk
onderscheid is tussen dynamisch
geluid en zacht geluid.
Stel "LIMITER" in op "ON" in het menu
(pagina 55) om vervorming van het
geluid te voorkomen als er plotseling
een zeer hard geluid wordt ingevoerd.
Als u met de standaard* een statief
(niet bijgeleverd) gebruikt, kunt u
de hoek van de IC-recorder en de
ingebouwde microfoons nauwkeuriger
afstellen.
Statief
(niet bijgeleverd)
19
NL
Opnamen van dictaten
maken (met de
spraakherkenningssoftware)



Stel "MIC SENS" in op "LOW " in het
menu (pagina 50).
Schuif de DIRECTNL-schakelaar naar
"ON" om een stem op te nemen die uit
een bepaalde richting komt (pagina 24).
Als u een bericht dat op de IC-recorder
is opgenomen, wilt transcriberen
met spraakherkenningssoftware (niet
bijgeleverd), stelt u "REC MODE" in op
"STHQ", "ST", "STLP" of "SP" (pagina 50).
Microfoon

20
NL
Voordat u opgenomen berichten kunt
transcriberen, moet u een gebruikersbestand
maken dat speciaal is aangepast aan het
geluid van uw opgenomen stem. Deze
procedure wordt "training" genoemd.
Raadpleeg de Help-bestanden die
worden geleverd bij de gebruikte
spraakherkenningssoftware voor meer
informatie over "training".





Om te zorgen voor een optimale
stemherkenning moet u de IC-recorder zo
vasthouden dat de microfoon ongeveer
2 - 3 cm van de hoek van uw mond is
verwijderd.
Om het geluid van uw ademhaling in de
opnamen te beperken, moet u de microfoon
niet direct voor uw mond houden.
Om te zorgen voor een optimale
stemherkenning moet u niet opnemen in
een lawaaiige omgeving.
U kunt een bericht waarin de stemmen van
meerdere personen zijn opgenomen, niet
transcriberen.
De volgende berichten die met de ICrecorder zijn opgenomen, en bestanden die
op de computer zijn opgeslagen, kunnen
worden getranscribeerd.
 Berichten die zijn opgenomen in de stand
STHQ, ST, STLP of SP (DVF)
 44,1/16/11kHz 16-bits WAV-bestanden die
op de computer zijn opgeslagen
Basishandelingen
Berichten opnemen
Ingebouwde microfoons
DIRECTNL
2
3
Basishandelingen
Werkingsaanduiding
 (hoofdtelefoon) aansluiting
1
1
1
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe
u de optie AUTO_AGC* gebruikt
om een opname te maken. Dit is de
fabrieksinstelling voor de IC-recorder.
* Auto Gain Control (automatische
optimalisatie)
1 Selecteer een map.
Druk op
/MENU zodat u een map
in het display kunt selecteren.
Druk op  of  om de map te
selecteren waarin u de berichten wilt
opnemen en druk vervolgens op .
2 Start de opname.
Druk op  (opnemen).
De werkingsaanduiding gaat rood
branden en het opnamevenster
wordt weergegeven (pagina 11).
U hoeft  (opnemen) niet ingedrukt
te houden tijdens de opname. Het
nieuwe bericht wordt automatisch
opgenomen na het laatstopgenomen
bericht.
Praat in de ingebouwde microfoon.
21
NL
3 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
De IC-recorder stopt bij het begin van
de huidige opname.
 Tips
 Wanneer u de IC-recorder koopt, bevat deze
al 5 mappen en in elke map kunt u maximaal
999 berichten opnemen.
 Als u de Digital Voice Editor-software
gebruikt, kunt u nieuwe mappen maken en
overbodige mappen verwijderen (pagina
58).
 Opmerkingen





22
NL
Als de werkingsaanduiding knippert of
oranje brandt, moet u de batterijen of de
USB-netspanningsadapter niet verwijderen.
Als u dit wel doet, kunnen de gegevens
beschadigd raken.
Wanneer u met een object, zoals uw vinger,
enzovoort, de IC-recorder per ongeluk
aanraakt, wordt er mogelijk ruis opgenomen.
Controleer de batterijaanduiding voordat u
een opname maakt (pagina 14).
Gebruik de USB-netspanningsadapter (niet
bijgeleverd) als u wilt voorkomen dat u de
batterijen tijdens een lange opname moet
vervangen.
De maximale opnameduur en het maximale
aantal berichten dat u kunt opnemen,
kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Actie
De opname
onderbreken*
Handeling
Druk op  (opnemen).
Wanneer de opname is
onderbroken, knippert de
werkingsaanduiding rood
en knippert "" in het
display.
Onderbroken
opname
hervatten
Druk op  (opnemen).
De opname wordt
hervat. (Als u de opname
wilt stoppen nadat
u de opname hebt
onderbroken, drukt u op
 (stoppen).)
De huidige
opname direct
controleren**
Druk op .
De opname wordt
gestopt en afgespeeld
vanaf het begin van
het bericht dat is
opgenomen.
Controleren
tijdens de
opname**
Houd  ingedrukt
in de opname- of
opnamewachtstand. De
opname wordt gestopt
en u kunt terugspoelen
terwijl u het geluid
beluistert op een versneld
afspeelniveau. Zodra u
 loslaat, wordt het
bericht vanaf dat punt
afgespeeld. U kunt de
opname overschrijven
vanaf dat punt.
* Eén uur nadat u de opname hebt
onderbroken, wordt de onderbreking
automatisch opgeheven en schakelt de
IC-recorder over naar de stopstand.
** U kunt deze functie niet selecteren in de
handmatige opnamestand.
De opnamestand selecteren
Selecteer de opnamestand in het menu
"REC MODE".
Sluit de stereo-oortelefoon aan op de 
(hoofdtelefoon) aansluiting en luister de
opname af. U kunt het afluistervolume
aanpassen door op VOL + of VOL – te
drukken, maar het opnameniveau kan
niet worden aangepast.
Maximale opnameduur
De maximale opnameduur voor alle
mappen wordt hieronder weergegeven.
Basishandelingen
STHQ : Opnamestand voor het opnemen
van stereogeluid van hoge
kwaliteit; u kunt geluid opnemen
met stereogeluid van hoge
kwaliteit.
ST :
Standaardopname met
stereogeluid van hoge kwaliteit; u
kunt opnemen met stereogeluid.
STLP : Langspeelopname met
stereogeluid; u kunt langer
opnemen met stereogeluid.
SP :
Standaardopname met
monogeluid; u kunt
opnemen met een
standaardgeluidskwaliteit.
LP :
Langspeelopname met
monogeluid; u kunt langer
opnemen met monogeluid.
De opname afluisteren
ICD-SX68
STHQ-stand ST-stand
STLP-stand
8 hr. 35 min. 22 hr. 50 min. 44 hr. 00 min.
SP-stand
LP-stand
69 hr. 40 min. 185 hr. 55 min.
ICD-SX78
STHQ-stand ST-stand
17 hr. 25 min. 46 hr. 5 min.
STLP-stand
88 hr. 45 min.
SP-stand
LP-stand
140 hr. 35 min. 374 hr. 55 min.
Als u wilt opnemen met een betere
geluidskwaliteit, selecteert u de STHQ- of
ST-stand.
23
NL
ICD-SX88
STHQ-stand ST-stand
STLP-stand
35 hr. 30 min. 93 hr. 55 min. 180 hr. 45 min.
SP-stand
LP-stand
286 hr. 10 min. 763 hr. 15 min.
(hr. : uren/min. : notulen)
Een geluid opnemen dat uit een
specifieke richting komt
Als u een geluid wilt opnemen dat uit
een specifieke richting komt, schuift u
de DIRECTNL-schakelaar naar "ON". Dit is
handig wanneer u tijdens een conferentie/
vergadering, enzovoort, een bepaald geluid
wilt opnemen.
In dit geval wordt het geluid opgenomen in
de monostand, zelfs als u een stereostand
(STHQ, ST of STLP) hebt geselecteerd.
Wanneer u een externe microfoon gebruikt,
functioneert de DIRECTNL-schakelaar niet.
24
NL
Verschillende opnamestanden
Handmatige
opnamestand
6
7
1, 2
1, 2, 4
Werkingsaanduiding
1, 2
1 Selecteer de handmatige
opnamestand in het menu.
Selecteer "MANUAL" door op 
of  te drukken in het menu "REC
LEVEL" en druk vervolgens op .
selecteren waarin u de berichten wilt
opnemen en druk vervolgens op
.
3 Houd  (opnemen) ingedrukt.
De IC-recorder staat nu in de standbystand voor opnemen. Wanneer u
in de microfoon praat, beweegt de
niveaumeter in het display.
Verschillende opnamestanden
3, 6
Druk op  of  om de map te
4 Pas het opnameniveau aan.
Stel het maximale opnameniveau voor
de geluidsbron in op ongeveer –12 dB
op de meter voor het opnameniveau.
Als "OVER" wordt weergegeven,
drukt u op  of  en stelt u, om
vervorming te voorkomen, een lager
opnameniveau in zodat "OVER" niet
wordt weergegeven.
OVER-aanduiding
Niveaumeter
2 Selecteer een map.
Druk op
/MENU zodat u een map
in het display kunt selecteren.
25
NL
Houd  of  ingedrukt om
het geluidsniveau aan te passen.
Het geluidsniveau wordt onder de
niveaumeter ook aangeduid met een
nummer.
5 Geef de andere instellingen voor
Opname automatisch
starten als geluid
wordt waargenomen
– de VOR-functie
opnemen, zoals "LCF (LOW CUT)",
"LIMITER", enzovoort op in het
menu.
6 Start de opname.
Druk op  (opnemen).
Het lampje voor de
werkingsaanduiding is rood en "REC"
wordt weergegeven.
U hoeft  niet ingedrukt te houden
tijdens de opname.
Praat in de ingebouwde microfoon.
2
1
1
7 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
Wanneer u opneemt met AUTO AGC,
schakelt u de VOR-functie (Voice
Operated Recording) in door in het
menu "ON" te selecteren (pagina 51).
26
NL
1 Druk op  of  om in het menu
"VOR" de optie "ON" te selecteren
en druk vervolgens op .
"VOR" wordt weergegeven in het
display.
2 Druk op  (opnemen).
De VOR-functie annuleren
Verschillende opnamestanden
De opname wordt gestart als de
IC-recorder geluid waarneemt. De
opname wordt onderbroken als er
geen geluid wordt waargenomen en
"VOR" en "" knipperen. Wanneer de
IC-recorder weer geluid waarneemt,
wordt de opname hervat.
Een opname
toevoegen aan een
eerder opgenomen
bericht
Werkingsaanduiding
2, 3
4
1
1
Schakel "VOR" uit door in het menu "OFF"
te selecteren.
 Opmerking
De VOR-functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Stel in het menu op basis
van de opnameomstandigheden "MIC SENS"
in. Als u niet tevreden bent met de kwaliteit
van de opname na het wijzigen van de
microfoongevoeligheid of als u belangrijke
opnamen moet maken, schakelt u "VOR" uit
door in het menu "OFF" te selecteren.
27
NL
Wanneer "ADD/OVER" in het menu is
ingesteld op "ADD", kunt u een opname
aan het bericht toevoegen dat wordt
afgespeeld. De toegevoegde opname
wordt achter het huidige bericht
geplaatst en wordt beschouwd als
onderdeel van het bericht.
 U kunt geen opname aan een MP3bestand toevoegen.
Tijdens het afspelen van Bericht 3
Bericht 3
"ADD/OVER" in te stellen op "ADD"
en druk vervolgens op .
2 Houd  (opnemen) tijdens het
afspelen ingedrukt.
"ADD REC? [REC] TO EXECUTE…" wordt
weergegeven.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het afspelen.
3 Als "ADD REC? [REC] TO EXECUTE"
Bericht 4
wordt weergegeven, drukt u op 
(opnemen).
Na het toevoegen van een opname
Bericht 3
1 Druk op  of  om in het menu
Bericht 4
Toegevoegde opname
De werkingsaanduiding wordt
rood. De nieuwe opname wordt
toegevoegd aan het einde van het
huidige bericht.
4 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
28
NL
Werkingsaanduiding
2, 3
4
1
1
Als "ADD/OVER" in het menu is ingesteld
op "OVER", kuntueen opgenomen bericht
vanaf een geselecteerd punt toevoegen
en overschrijven. Het gedeelte van het
bericht na het geselecteerde punt wordt
gewist.
 U kunt geen opname aan een MP3bestand toevoegen.
Verschillende opnamestanden
Een opgenomen
bericht overschrijven
met een nieuwe
opname tijdens het
afspelen
Het beginpunt bij het overschrijven van een opgenomen bericht
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Het verwijderde
gedeelte van Bericht 2
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde nieuwe opname in Bericht 2
29
NL
1 Druk op  of  om "ADD/
OVER" in het menu in te stellen op
"OVER" en druk vervolgens op .
Een bericht splitsen
tijdens het opnemen
2 Houd  (opnemen) tijdens het
afspelen ingedrukt.
"OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE"
wordt weergegeven.
Zie pagina 34 voor meer informatie
over het afspelen.
1
3 Als "OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE" wordt weergegeven,
drukt u op  (opnemen).
De werkingsaanduiding wordt rood.
De opname wordt gestart.
4 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
U kunt een bericht splitsen tijdens het
opnemen. Het bericht wordt in tweeën
gesplitst en het nieuwe berichtnummer
wordt toegevoegd aan het gesplitste
bericht.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Een bericht wordt gesplitst.
De opname gaat
door.
30
NL
1 Druk tijdens het opnemen op
DIVIDE/
(bladwijzer).
Verschillende opnamestanden
Er wordt een animatie onder de
niveaumeter weergegeven waaraan u
kunt zien dat er wordt gesplitst.
Het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd aan het punt waarop u
op de toets drukt. Het bericht wordt in
tweeën gesplitst, terwijl het opnemen
doorgaat.
Opnemen met een
externe microfoon
Stereomicrofoon
1 Sluit een externe microfoon aan
op de  (microfoon) aansluiting
wanneer de IC-recorder in de
stopstand staat.
"SELECT INPUT" wordt weergegeven in
het display.
31
NL
2 Druk op  of  om "MIC IN" te
selecteren en druk op .
3 Praat in de microfoon en start het
Opnemen van andere
apparatuur
opnemen.
De ingebouwde microfoon wordt
automatisch uitgeschakeld.
Als het ingangsniveau niet
duidelijk genoeg is, past u de
microfoongevoeligheid en/of het
opnameniveau van de IC-recorder aan.
Wanneer u een microfoon met
stekkervoeding aansluit, wordt
de stroom automatisch naar de
microfoon geleid via de IC-recorder.
Wanneer de IC-recorder niet in
de stopstand staat
Selecteer "MIC IN" door in het menu
"DETAIL MENU" - "SELECT INPUT" - "MIC
IN" te selecteren (pagina 55).
 Aanbevolen microfoons
U kunt de Sony ECM-CS10 of ECM-CZ10
electret-condensator microfoon (niet
bijgeleverd) gebruiken.
32
NL
Audioapparatuur,
enzovoort
1 Sluit andere apparatuur op de
IC-recorder aan wanneer de ICrecorder in de stopstand staat.
Sluit de audioaansluiting
(stereoministekker) van andere
apparatuur aan op de  (microfoon)
uitgang van de IC-recorder via een
audiokabel*.
"SELECT INPUT" wordt weergegeven in
het display.
2 Druk op  of  om "AUDIO IN"
Wanneer de IC-recorder niet in
de stopstand staat
3 Start de opname.
Selecteer "AUDIO IN" door in het menu
"DETAIL MENU" - "SELECT INPUT" "AUDIO IN" te selecteren (pagina 55).
te selecteren en druk op .
* Optionele audiokabels (niet bijgeleverd)
RK-G139 HG
RK-G136 HG
Naar de IC- Naar de
recorder
andere
apparatuur
StereoMinistekker
ministekker (mono)
(zonder
(zonder
weerstand) weerstand)
StereoStereoministekker ministekker
(zonder
(zonder
weerstand) weerstand)
Geluid opnemen van een
telefoon of mobiele telefoon
Verschillende opnamestanden
De ingebouwde microfoon wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer
het geluid van het aangesloten
apparaat wordt opgenomen.
Als het ingangsniveau niet
duidelijk genoeg is, past u de
microfoongevoeligheid en/of het
opnameniveau van de IC-recorder aan.
U kunt de ECM-TL1 electret-condensator
hoofdmicrofoon (niet bijgeleverd)
gebruiken om geluid van een telefoon of
mobiele telefoon op te nemen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de
ECM-TL1 microfoon voor meer informatie
over het aansluiten van de microfoon.
33
NL
Afspelen/wissen
Berichten afspelen
 (hoofdtelefoon)
aansluiting
1, 2
1, 3
DIVIDE/
1
4
1 Selecteer een map.
Druk op
/MENU.
Druk op of  om de map te
selecteren en druk vervolgens op
.
2 Druk op  of  om het
berichtnummer te selecteren.
34
NL
5
V-UP
DPC
A-B/
3 Druk op  om het afspelen te
starten.
4 Regel het volume met VOL +/–.
5 Druk op  om het afspelen te
stoppen.
Als u een bericht hebt afgespeeld,
stopt de IC-recorder bij het begin van
het volgende bericht.
Luisteren met een betere
geluidskwaliteit


Beluisteren via de hoofdtelefoon:
Sluit de stereo-oortelefoon aan op
de  (hoofdtelefoon) aansluiting.
De ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld.
Beluisteren via een externe
luidspreker:
Sluit een actieve of passieve luidspreker
(niet bijgeleverd) aan op de 
(hoofdtelefoon) aansluiting.
Wanneer "EASY SEARCH" is ingesteld op
"ON" (pagina 52) in het menu, kunt u snel
een punt zoeken waar u het afspelen wilt
starten. Hiervoor drukt u herhaaldelijk op
 of  tijdens het afspelen of de
afspeelpauzestand.
U kunt ongeveer 3 seconden
achteruitgaan door één keer op  te
drukken. U kunt ongeveer 10 seconden
vooruitgaan door één keer op  te
drukken. Deze functie is handig als u een
gewenst punt in een lange opname wilt
zoeken.
Vooruit zoeken (Cue): houd 
ingedrukt tijdens het afspelen en
laat deze los op het punt waar u het
afspelen wilt hervatten.
 Achteruit zoeken (Review): houd
 ingedrukt tijdens het afspelen en
laat deze los op het punt waar u het
afspelen wilt hervatten.
De IC-recorder zoekt met lage snelheid
en afspeelgeluid. Dit is handig om één
woord vooruit of achteruit te zoeken.
Vervolgens als u de toets ingedrukt
houdt, begint de IC-recorder met hogere
snelheid te zoeken. Tijdens cue/review
wordt de teller weergegeven, ongeacht
de instelling voor "DISPLAY" (pagina 51).

Afspelen/wissen
Snel een punt zoeken waar u het
afspelen wilt starten (Easy Search)
Vooruit/achteruit zoeken tijdens
het afspelen (Cue/Review)
35
NL
 Als berichten worden afgespeeld
tot het einde van het laatste
bericht





Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het
einde van het laatste bericht, gaat "MESSAGE
END" ongeveer 5 seconden branden en gaat
de werkingsaanduiding groen branden. (U
kunt het afspeelgeluid niet horen.)
Wanneer "MESSAGE END" en de
werkingsaanduiding uitgaan, stopt de
IC-recorder aan het begin van het laatste
bericht.
Als u  ingedrukt houdt terwijl "MESSAGE
END" brandt, worden de berichten versneld
afgespeeld. Normaal afspelen wordt hervat
op het punt waar u de toets loslaat.
Als het laatste bericht lang is en u het
afspelen bij een later gedeelte van het
bericht wilt starten, houdt u  ingedrukt
om naar het einde van het bericht te gaan.
Vervolgens drukt u  in terwijl "MESSAGE
END" brandt om terug te gaan naar het
gewenste punt.
Voor alle andere berichten dan het laatste
bericht gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u terug tot het
gewenste punt.
Actie
Handeling
Stoppen op
de huidige
positie (functie
voor afspelen
onderbreken)
Druk op  (stoppen)
of . Als u het
afspelen vanaf dat punt
wilt hervatten, drukt u
nogmaals op .
Teruggaan naar Druk één keer op .**
het begin van
het huidige
bericht*
Teruggaan
naar vorige
berichten
Druk herhaaldelijk op
. (Houd de toets
tijdens de stopstand
ingedrukt om doorlopend
terug te gaan naar het
vorige bericht.)
Verdergaan naar Druk één keer op .**
het volgende
bericht*
Verdergaan
naar volgende
berichten
Druk herhaaldelijk op
. (Houd de toets
tijdens de stopstand
ingedrukt om
voortdurend berichten
over te slaan.)
* Als u het bericht hebt voorzien van een
bladwijzer, stopt de IC-recorder bij de
bladwijzer.
** Deze handelingen zijn beschikbaar als
"EASY SEARCH" is ingesteld op "OFF"
(pagina 52).
36
NL
Verschillende opnamestanden
U kunt in het menu "PLAY MODE"
(pagina 52) de volgende opties
selecteren: "1 FILE" (één bericht/bestand
wordt een keer afgespeeld), "FOLDER"
(alle berichten/bestanden in de
geselecteerde map worden doorlopend
afgespeeld), "ALL" (alle opgenomen
berichten/bestanden worden
doorlopend afgespeeld).
Een bericht herhaaldelijk
afspelen
Wanneer u de V-UP-schakelaar naar "ON"
schuift, wordt het onhoorbare gedeelte
van het opgenomen bericht versterkt,
waardoor u zelfs hele zachte stemmen
kunt horen.
U kunt "MAX" of "MID" voor "V-UP LEVEL"
instellen in het menu (pagina 57).
Normaal afspelen hervatten
Afspelen/wissen
Houd tijdens het afspelen 
ingedrukt totdat " 1" wordt
weergegeven. Het geselecteerde bericht
wordt doorlopend afgespeeld.
Als u het normaal afspelen wilt hervatten,
drukt u nogmaals op .
Het afspeelgeluid aanpassen
door onhoorbaar geluid te
versterken – de Digital Voice
Up-functie
Schuif de V-UP-schakelaar terug naar
"OFF".
Het basgeluid versterken
Stel "EFFECT" in op "BASS1" of "BASS2" in
het menu (pagina 52).
37
NL
De afspeelsnelheid
aanpassen – DPC (de Digital
Pitch Control-functie)
Een bepaald gedeelte
herhaaldelijk afspelen – A-B
Repeat
Wanneer u de DPC-schakelaar naar "ON"
schuift, kunt u de afspeelsnelheid in het
menu instellen op +200% tot –75% van
de normale snelheid.
Het bericht wordt op normale
toon afgespeeld dankzij de digitale
verwerkingsfunctie.
1 Druk tijdens het afspelen kort op
1 Schuif de DPC-schakelaar naar "ON".
2 Pas de afspeelsnelheid aan in het
menu "DPC" (pagina 51).
Normaal afspelen hervatten
Schuif de DPC-schakelaar naar "OFF".
(herhalen) A-B/ (prioriteit) om
beginpunt A op te geven.
"A-B B?" wordt weergegeven.
2 Druk nogmaals kort op
(herhalen) A-B/ (prioriteit) om
eindpunt B op te geven.
" A-B" wordt weergegeven en het
opgegeven deel wordt doorlopend
afgespeeld.
Normaal afspelen hervatten
Druk op .
Het opgegeven A-B-segment
voor herhaaldelijk afspelen
wijzigen
Tijdens het herhaaldelijk afspelen van A-B
drukt u nogmaals op A-B/ (prioriteit)
en begint u bij stap 1 hierboven.
38
NL
Een bladwijzer toevoegen
U kunt op een bepaald punt in een
bericht een bladwijzer toevoegen en
deze gebruiken bij het afspelen.
U kunt slechts één bladwijzer toevoegen
per bericht.
1 Druk in de afspeelstand of
stopstand langer dan één seconde
op DIVIDE/ (bladwijzer).
Druk op  of  wanneer de ICrecorder in de stopstand staat. Wanneer
" " (bladwijzer) een keer knippert, drukt
u op .
De bladwijzer verwijderen
Stel "ERASE BKMRK" in op "YES" in het
menu (pagina 54).
 Opmerkingen


U kunt geen bladwijzer aan MP3-bestanden
toevoegen.
U kunt geen bladwijzer aan het begin of aan
het eind van een bericht toevoegen.
Afspelen/wissen
Er wordt een bladwijzer toegevoegd
en " " (bladwijzer) knippert drie keer.
Als u een bladwijzer toevoegt aan
een bericht waaraan al een bladwijzer
is toegevoegd, wordt de vorige
bladwijzer verwijderd. De nieuwe
bladwijzer wordt toegevoegd op het
nieuwe opgegeven punt.
Afspelen starten vanaf een
bladwijzer
39
NL
Berichten op een
bepaald tijdstip met
een alarmsignaal
afspelen
U kunt op een bepaald tijdstip het
alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bericht afspelen.
U kunt het bericht op een bepaalde
datum, één keer per week of elke dag op
hetzelfde tijdstip laten afspelen.
U kunt maximaal 30 alarmsignalen
instellen.
 Opmerkingen



Als de klok niet is ingesteld of er geen
berichten zijn opgenomen, kunt u de
alarmfunctie niet instellen.
Wanneer " " wordt weergegeven voor
de mapaanduiding, kunt u het alarm niet
instellen (pagina 68).
Het alarm gaat af, zelfs als u "BEEP"
uitschakelt door in het menu "OFF" te
selecteren (pagina 53).
1 Selecteer het bericht dat u wilt
afspelen met een alarmsignaal.
2 Ga naar de stand voor het instellen
van het alarmsignaal.
Selecteer "ALARM" in het menu en
druk op .
Druk op  of  om "NEW" te
selecteren en druk op .
3 Stel de datum en tijd in voor het
alarmsignaal.
Druk op  of  om "DATE",
een dag van de week, of "DAILY" te
selecteren en druk vervolgens op
.
Wanneer u "DATE" selecteert:
Stel achtereenvolgens de maand,
dag, uren en minuten in, zoals
wordt beschreven in "Stap 2: De
klok instellen" op pagina 17 en druk
vervolgens op . "EXECUTING…",
en uw instellingen worden
weergegeven.
Wanneer u een dag van de week of
"DAILY" selecteert:
Druk op  of  om de uren in te
stellen en druk vervolgens op ,
druk op  of  om de minuten
in te stellen en druk vervolgens
op . "EXECUTING…", en uw
instellingen worden weergegeven.
De instelprocedure is voltooid en ""
(alarmaanduiding) wordt weergegeven
in het display.
40
NL
Als de ingestelde datum en tijd
worden bereikt
Op de ingestelde tijd gaat het alarm
ongeveer 10 seconden af en wordt het
geselecteerde bericht afgespeeld.
Na het afspelen stopt de IC-recorder
automatisch aan het begin van het
bericht.
De alarminstelling wijzigen
1 Selecteer "ALARM" – "LIST" in het
menu en druk vervolgens op .
De alarmlijst wordt weergegeven.
2 Druk op  of  om het item te
selecteren dat u wilt wijzigen, en
druk op .
Hetzelfde bericht nogmaals
beluisteren
3 Druk op  of  om "EDIT" te
Druk op  en hetzelfde bericht wordt
nogmaals vanaf het begin afgespeeld.
4 Selecteer "DATE", een dag van
Druk op  als het alarmsignaal klinkt.
U kunt het afspelen van het alarm
zelfs stoppen als de HOLD-functie is
geactiveerd.
de week, of "DAILY" en druk
vervolgens op .
Afspelen/wissen
Het alarm annuleren voor het
afspelen wordt gestart
selecteren en druk op .
5 Stel de datum en tijd in en druk op
.
"EXECUTING…", en uw instellingen
worden weergegeven.
41
NL
De alarminstelling annuleren
Voer stap 1 tot en met 2 uit van "De
alarminstelling wijzigen". Selecteer in stap
3 "CANCEL" en druk op . "CANCEL
ALARM?" wordt weergegeven. Druk
op  of  om "YES" te selecteren
en druk op . Het alarm wordt
geannuleerd en de alarmaanduiding
verdwijnt uit het display.
 Opmerkingen






42
NL
U kunt voor elk bericht slechts één alarm
instellen.
Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een
ander bericht met een alarmsignaal wordt
afgespeeld, wordt het afspelen gestopt en
wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een
opname, gaat het alarm af nadat de opname
is beëindigd. "" knippert als de alarmtijd
wordt bereikt.
Als er meer dan één alarmtijd wordt bereikt
tijdens een opname, wordt alleen het eerste
bericht afgespeeld.
Als de alarmtijd wordt bereikt wanneer
de IC-recorder in de menustand staat,
gaat het alarm af en wordt de menustand
geannuleerd.
Als u een bericht met een alarminstelling
splitst, blijft de instelling alleen van kracht
voor het eerste deel van het gesplitste
bericht.



De alarminstelling wordt niet geannuleerd
als het afspelen van het alarm is voltooid.
Wanneer u 30 alarmsignalen hebt ingesteld,
kunt u geen nieuw signaal meer instellen.
Annuleer eerst een alarm.
Als u een bericht verwijdert waarvoor u een
alarm hebt ingesteld, wordt ook het alarm
verwijderd.
Berichten wissen
Berichten afzonderlijk
wissen
U kunt ongewenste berichten
verwijderen en alle andere berichten
bewaren.
Als een bericht wordt gewist, schuiven
de resterende berichten op en worden
deze opnieuw genummerd zodat
er geen ruimte tussen de berichten
ontstaat.
1 Druk op ERASE tijdens het afspelen
U kunt opgenomen berichten
afzonderlijk of alle berichten in een map
tegelijkertijd wissen.
 Opmerking
Als een opname is gewist, kunt u deze niet
meer herstellen.
van het bericht dat u wilt wissen
of druk langer dan één seconde op
ERASE wanneer de IC-recorder in de
stopstand staat.
Afspelen/wissen
ERASE
De berichttitel, het berichtnummer en
"ERASE? [ERASE] TO EXECUTE" worden
weergegeven en het bericht wordt
afgespeeld.
2 Druk nogmaals op ERASE terwijl
"ERASE? [ERASE] TO EXECUTE"
wordt weergegeven.
Het bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden opnieuw
genummerd.
Wissen annuleren
Druk op  (stoppen).
43
NL
Alle berichten in een map
wissen
Selecteer "ERASE ALL" in het menu
(pagina 54).
44
NL
Berichten bewerken
Een bericht splitsen
 Opmerkingen




U hebt een bepaalde hoeveelheid ruimte
in het geheugen nodig om een bericht
te splitsen. Zie "Systeembeperkingen" op
pagina 82 voor meer informatie.
Als u een bericht met prioriteitsmarkeringen
splitst, worden de prioriteitsmarkeringen
toegevoegd aan beide delen van het
gesplitste bericht.
Wanneer u een bericht met een titel splitst,
heeft het nieuwere deel van het bericht
dezelfde titel.
U kunt een bericht niet helemaal aan het
begin of helemaal aan het einde van het
bericht splitsen, of rondom bladwijzers.
U kunt MP3-bestanden niet splitsen.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Een bericht wordt gesplitst.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
De berichtnummers worden met één verhoogd.
1 Druk in de afspeelstand op DIVIDE/
(bladwijzer).
De berichttitel, het berichtnummer
en "DIVIDE? [DIVIDE] TO EXECUTE"
worden weergegeven.
Berichten bewerken
U kunt een bericht splitsen tijdens het
afspelen, zodat het bericht in twee
delen wordt gesplitst. Een nieuw
berichtnummer wordt toegevoegd aan
het nieuwere deel van het gesplitste
bericht. Als u een bericht splitst, kunt
u eenvoudig het punt terugvinden dat
u wilt afspelen wanneer u een lange
opname maakt, zoals van een vergadering.
U kunt een bericht splitsen tot het totale
aantal berichten in de map 999 bereikt of
tot het totale aantal berichten in alle
mappen 1.012 bereikt.

2 Druk nogmaals op DIVIDE/
(bladwijzer).
De berichtnummers van de volgende
berichten worden met één verhoogd.
45
NL
Berichten naar
een andere map
verplaatsen
 Opmerking
Als " " wordt weergegeven als
mapaanduiding, kunt u een bericht niet
verplaatsen (pagina 68).
1 Selecteer het bericht dat u wilt
verplaatsen.
2 Selecteer "MOVE" in het menu en
druk op .
3 Druk op  of  om de map te
1 Selecteer het bericht dat u wilt
"EXECUTING…" wordt weergegeven
en het bericht wordt verplaatst naar
de bestemmingsmap.
Als u een bericht naar een andere map
verplaatst, wordt het originele bericht
uit de vorige map verwijderd.
2 Houd
Druk vóór stap 3 op  (stoppen).
NL
U kunt prioriteitsmarkeringen ( ) aan
belangrijke berichten toevoegen. Er zijn
vier niveaus beschikbaar: "
"
(het belangrijkst), " ", " " en
geen prioriteitsmarkering. U kunt
prioriteitsmarkeringen toevoegen in de
stopstand en de afspeelstand.
 U kunt geen prioriteitsmarkeringen aan
een MP3-bestand toevoegen.
selecteren waarnaar u het bericht
wilt verplaatsen en druk op .
Het verplaatsen van het bericht
annuleren
46
Prioriteitsmarkeringen toevoegen – de
functie voor prioriteitsmarkeringen
markeren.
A-B/ (prioriteit) ingedrukt.
De " " aanduiding gaat knipperen.
3 Houd
A-B/ (prioriteit)
nogmaals ingedrukt om de
prioriteitsmarkering toe te voegen.
Elke keer dat u A-B/ ingedrukt
houdt, worden de prioriteitsmarkeringen
als volgt gewijzigd:
 Geen markering



De menufunctie gebruiken
Instellingen in het
menu opgeven
1 Houd
/MENU langer dan een
seconde ingedrukt om naar de
menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om het
De menufunctie gebruiken
menu-item te selecteren dat u wilt
instellen en druk vervolgens op
.
3 Druk op  of  om de
gewenste instelling te selecteren en
druk op .
4 Druk op  om de menustand af te
sluiten.
 Opmerking
Als u een minuut lang geen toetsen
indrukt, wordt de menustand automatisch
geannuleerd en wordt het normale display
weergegeven.
Terugkeren naar het vorige
venster
Druk in de menustand op
/MENU.
47
NL
Menu-instellingen
Menu-items
Werkingsstand
( : de instelling is beschikbaar/
 : de instelling is niet beschikbaar)
Stopstand Afspeelstand
Opnamestand
Instellingen
48
REC MODE
LP, SP, STLP, ST, STHQ



MIC SENS
LOW, HIGH



LCF (LOW CUT)
ON, OFF



REC LEVEL
AUTO_AGC, MANUAL



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n=-75 - +200)



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1 FILE, FOLDER, ALL



ADD/OVER
ADD, OVER, OFF



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10 SEC, 60 SEC, OFF



ERASE ALL
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE BKMRK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Te verplaatsen map)



ALARM
NEW, LIST  EDIT, CANCEL



NL
Menu-items
Werkingsstand
( : de instelling is beschikbaar/
 : de instelling is niet beschikbaar)
Stopstand Afspeelstand
Opnamestand
Instellingen


ON, OFF



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
MANUAL, AUTO



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



USB CHARGE
ON, OFF



V-UP LEVEL
MID, MAX



De menufunctie gebruiken

LIMITER
DETAIL MENU
49
NL
50
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
REC MODE
De opnamestand selecteren.
STHQ*:
U kunt opnemen met stereogeluid van hoge kwaliteit.
ST:
U kunt opnemen met een beter stereogeluid.
STLP:
U kunt langer in stereo opnemen.
SP:
U kunt opnemen met beter geluid (monogeluid).
LP:
U kunt langer opnemen (monogeluid).
MIC SENS
De microfoongevoeligheid instellen. Wanneer "REC LEVEL" is
ingesteld op "AUTO_AGC", is deze instelling actief.
HIGH *:
Een vergadering opnemen of opnemen in een rustige en/of grote
ruimte.
LOW :
Een dictaat opnemen of opnemen in een lawaaiige ruimte.
LCF (LOW CUT)
Frequenties lager dan 200 Hz dempen om de ruis van wind te
reduceren (Low Cut Filter).
OFF*:
De LCF-functie werkt niet.
ON:
De LCF-functie is ingeschakeld.
NL
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
REC LEVEL
De opnamestand handmatig of via AGC inschakelen.
AUTO_AGC*:
Het opnameniveau wordt automatisch aangepast en u kunt geluid
zonder vervorming opnemen. U kunt de microfoongevoeligheid
instellen door de instellingen voor "MIC SENS" te wijzigen.
MANUAL:
U kunt het opnameniveau handmatig aanpassen (pagina 25).
VOR
De VOR-functie (Voice Operated Recording) instellen. Wanneer "REC
LEVEL" is ingesteld op "AUTO_AGC", is deze instelling actief.
OFF*:
De VOR-functie werkt niet.
ON:
De VOR-functie wordt geactiveerd wanneer u op  (opnemen)
drukt. De opname wordt gestart als de IC-recorder geluid waarneemt
en wordt onderbroken als er geen geluid wordt waargenomen. In
de periode dat er geen geluid wordt waargenomen, wordt er niet
opgenomen.
DISPLAY
De displaystand wijzigen. (Items die worden weergegeven in de
afspeel/stopstand)
ELAPSE*:
Verstreken afspeelduur van één bericht
REMAIN:
De resterende duur van één bericht
REC DATE:
Opnamedatum en -tijd
DPC
De DPC-functie (Digital Pitch Control) instellen.
Wanneer u de DPC-schakelaar naar "ON" schuift, kunt u een
afspeelsnelheid opgeven van +200% tot –75% van de normale snelheid.
U kunt de snelheid instellen in stappen van 10% voor de instelling + en
in stappen van 5% voor de instelling –.
–30%*
De menufunctie gebruiken
Menu-items
51
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
EFFECT
Hiermee kunt u het basgeluid versterken tijdens het afspelen.
OFF*:
De EFFECT-functie werkt niet.
BASS1:
Het basgeluid wordt versterkt.
BASS2:
Het basgeluid wordt nog verder versterkt.
 Opmerking
Wanneer u berichten weergeeft via een luidspreker, werkt de EFFECT-functie
niet.
52
EASY SEARCH
De functie voor eenvoudig zoeken instellen.
OFF*:
De functie voor eenvoudig zoeken werkt niet. Wanneer u op  of
 drukt, wordt een bericht vooruit- of teruggespoeld.
ON:
U kunt ongeveer 10 seconden vooruitspoelen door op  te
drukken en ongeveer 3 seconden terugspoelen door op  te
drukken. Deze functie is handig als u een bepaald punt in een lange
opname zoekt.
PLAY MODE
De afspeelstand selecteren.
FOLDER*:
Berichten in één map worden doorlopend afgespeeld.
ALL:
Alle berichten worden doorlopend afgespeeld.
1 FILE:
Als een bericht is afgespeeld, stopt de IC-recorder bij het begin van
het volgende bericht.
NL
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
ADD/OVER
U kunt een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht
of een opgenomen bericht tijdens het afspelen overschrijven.
OFF*:
U kunt geen opname toevoegen of overschrijven.
ADD:
U kunt een opname toevoegen.
OVER:
U kunt een opname overschrijven.
BEEP
Hiermee kunt u een pieptoon instellen.
ON*:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking is
uitgevoerd.
OFF:
Er wordt geen pieptoon weergegeven.
LED
De werkingsaanduiding in- of uitschakelen tijdens een bewerking.
ON*:
Tijdens het opnemen of afspelen gaat de werkingsaanduiding
branden of knipperen.
OFF:
De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs niet tijdens een
bewerking.
De menufunctie gebruiken
Menu-items
 Opmerking
Wanneer de IC-recorder via de USB-kabel is aangesloten op een computer,
brandt of knippert de werkingsaanduiding, zelfs als "LED" is ingesteld op
"OFF".
53
NL
54
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
BACKLIGHT
De achtergrondverlichting van het display in- en uitschakelen.
10 SEC*:
De achtergrondverlichting van het display wordt 10 seconden
ingeschakeld.
60 SEC:
De achtergrondverlichting van het display wordt 60 seconden
ingeschakeld.
OFF:
De achtergrondverlichting van het display wordt niet ingeschakeld,
zelfs niet bij een bewerking.
ERASE ALL
Alle berichten in de geselecteerde map worden gewist.
Druk op /MENU om terug te keren naar het mapvenster voordat alle
berichten worden gewist en selecteer een map waarin alle berichten
moeten worden gewist. Ga vervolgens naar het menuvenster en
selecteer "YES".
ERASE BKMRK
De bladwijzer van het geselecteerde bericht wordt verwijderd.
Druk op /MENU om terug te keren naar het mapvenster voordat
de bladwijzer wordt verwijderd en selecteer een map waarvoor
de bladwijzer moet worden verwijderd. Ga vervolgens naar het
menuvenster en selecteer "YES".
MOVE
Het geselecteerde bericht wordt verplaatst naar de geselecteerde
map.
Druk op /MENU om terug te keren naar het mapvenster voordat u
het bericht verplaatst en selecteer een map waaruit u het bericht wilt
verplaatsen.
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
ALARM
Het alarm instellen.
NEW*:
DATE instellen voor afspelen, SUN (zondag), MON (maandag), TUE
(dinsdag), WED (woensdag), THU (donderdag), FRI (vrijdag), SAT
(zaterdag) of DAILY.
LIST:
Een lijst met berichtnummers, de datum of de dagen van de week
weergeven waarvoor het alarm al is ingesteld.
EDIT: U kunt de geselecteerde datum of dag van de week wijzigen.
CANCEL: U kunt het alarm voor de geselecteerde datum of dag van
de week annuleren.
DETAIL MENU
De menufunctie gebruiken
LIMITER
Het ingangsniveau automatisch instellen om geluidsvervorming als
gevolg van te harde geluiden te voorkomen.
ON*:
De LIMITER-functie is ingeschakeld.
OFF:
De LIMITER-functie is uitgeschakeld.
 Opmerking
Wanneer "REC LEVEL" is ingesteld op "MANUAL", is deze instelling actief.
SELECT INPUT De externe invoer selecteren die moet worden opgenomen en die is
aangesloten op de (microfoon) aansluiting.
MIC IN*:
Selecteer deze optie wanneer u berichten opneemt via een externe
microfoon.
AUDIO IN:
Selecteer deze optie wanneer u opneemt via andere apparatuur.
55
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
DATE & TIME De klok instellen.
AUTO*:
Wanneer de IC-recorder aangesloten is op een computer waarop
Digital Voice Editor wordt uitgevoerd, wordt de klok automatisch
aangepast aan die van de computer.
MANUAL:
U kunt de klok instellen door achtereenvolgens het jaar, de maand,
de dag, de uren en minuten op te geven.
FORMAT
De indeling van de schijf instellen nadat "ERASE ALL DATA?" is
weergegeven.
NO*:
De schijf wordt niet geformatteerd.
YES:
De schijf wordt geformatteerd.
 Opmerking
Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om het geheugen te
formatteren. Als u de IC-recorder formatteert met de computer, kan het
geluid onverwacht worden onderbroken en kan de opnameduur worden
verkort.
56
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
USB CHARGE Hiermee wordt aangegeven of de batterijen worden opgeladen via
een USB-aansluiting.
ON*:
De batterijen worden opgeladen.
OFF:
De batterijen worden niet opgeladen.
 Opmerking
Als u een USB-netspanningsadapter (niet bijgeleverd) gebruikt om de ICrecorder aan te sluiten op een stopcontact, worden de batterijen ongeacht
de instelling opgeladen.
V-UP LEVEL
De menufunctie gebruiken
Wanneer de V-UP-schakelaar is ingesteld op "ON", moet u het
geluidsniveau versterken zodat het onhoorbare gedeelte beter
hoorbaar is.
MAX*:
U kunt het "V-UP LEVEL" effectiever aanpassen.
MID:
U kunt het "V-UP LEVEL" minder nauwkeurig aanpassen.
57
NL
De IC-recorder gebruiken met uw
computer
De bijgeleverde
Digital Voice Editorsoftware gebruiken


Wat u kunt doen met de
Digital Voice Editor-software
Met de Digital Voice Editor-software kunt
u de berichten overbrengen naar het
beeldscherm, deze opslaan op de vaste
schijf van de computer en de berichten
weergeven en bewerken.
 Berichten die op de IC-recorder zijn
opgenomen, overbrengen naar de
computer.
 Berichten opslaan op de vaste schijf
van de computer.
 Berichten op de computer bekijken,
weergeven en bewerken.
 Berichten opnieuw overbrengen naar
de IC-recorder. U kunt een MP3bestand als zodanig toevoegen.
 Gesproken e-mailberichten verzenden
met MAPI e-mailsoftware.
58
NL

Transcriptietoetsen gebruiken
om berichten weer te geven
en te transcriberen met een
tekstverwerkingsprogramma of via het
venster van een editor.
Berichten op de IC-recorder met
Dragon NaturallySpeaking®spraakherkenningssoftware
transcriberen (alleen als u de Preferred
of Professional Edition van Dragon
NaturallySpeaking versie 5.0 of later op
de computer hebt geïnstalleerd).
Als u het hulpprogramma voor het
opnemen van CD's voor DVE gebruikt,
kunt u tracks afspelen van een CD die
in het CD-station van de computer
is geplaatst en CD-tracks opslaan
op de vaste schijf van de computer
in een bestandsindeling die wordt
ondersteund door de Digital Voice
Editor. Opgeslagen bestanden kunnen
dan worden toegevoegd aan een ICrecorder met de Digital Voice Editor.
Gebruik van het hulpprogramma voor
het opnemen van CD’s voor DVE is
beperkt tot privé-doeleinden.
 Opmerking
Raadpleeg voor informatie over het
gebruik van Dragon NaturallySpeaking de
documentatie die bij de software wordt
geleverd.
Systeemvereisten
 Opmerking
64bit besturingssysteem wordt niet
ondersteund.
De IC-recorder gebruiken met uw computer
Besturingssystemen:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 of hoger
Windows® XP Professional Service Pack
2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 of hoger
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 of hoger
Vooraf geïnstalleerd
Hardware-omgeving:
 Computer: IBM PC/AT of compatibele
computer
 Processor: 266 MHz Pentium® II
processor of hoger (Voor Windows
Vista®, 800MHz Pentium® III processor
of hoger)
 RAM: 128MB of meer (Voor Windows
Vista®, 512MB of meer)
 Beschikbare schijfruimte: 70MB of meer
 CD-ROM-station (Wanneer u een
audio-CD of gegevens-CD wilt maken,
hebt u een CD-R/RW-station nodig)
 Poort: USB-poort
 Geluidskaart: Geluidskaarten
die compatibel zijn met één
van de Microsoft® Windows®besturingssystemen
 Beeldscherm: Hoge kleuren (16bit) of
meer en 800x480 punten of meer
 Toegang tot Internet voor Voice-mailfunctie en CD-database-service
 Opmerking
De volgende systemen worden niet
ondersteund:
 Andere besturingssystemen dan de
hierboven genoemde
 Door de gebruiker zelf geconstrueerde
PC's of besturingssystemen
 Geüpgrade besturingssystemen
 Multi-boot besturingsomgeving
 Multi-monitor besturingsomgeving
59
NL
Opmerking over het
transcriberen van een bericht
De software installeren
Als u Dragon NaturallySpeaking®spraakherkenningssoftware gebruikt
om een bericht te transcriberen,
moet de computer ook voldoen aan
de systeemvereisten van Dragon
NaturallySpeaking.
Raadpleeg de volgende pagina
voor de meest recente versie en
de verkrijgbaarheid van Dragon
NaturallySpeaking in de verschillende
regio's: http://www.nuance.com/
Installeer de Digital Voice Editor-software
op de vaste schijf van de computer.
Opmerking over het verzenden
van een gesproken e-mailbericht

Wanneer u Microsoft® Outlook Express
5.0/5.5/6.0 gebruikt om een gesproken
e-mailbericht te verzenden, moet
de computer ook voldoen aan de
systeemvereisten van Outlook Express.
 Opmerkingen



60
NL
Wanneer u de Digital Voice Editor installeert,
kunt u alle compatibele bestandstypen maken,
behalve DVF-bestanden (TRC). (U kunt de DVFbestanden (TRC) afspelen.)
Wanneer u beide typen Digital Voice
Editor installeert, moet u de optie voor
overschrijven van de installatie selecteren
om alle compatibele bestandsindelingen
te kunnen verwerken.
Sluit de IC-recorder niet op de computer aan
voordat u de software hebt geïnstalleerd.
Ook moet u de IC-recorder niet verwijderen
of aansluiten tijdens het installeren van de
software. De IC-recorder wordt wellicht niet
herkend of de software kan niet correct
worden geïnstalleerd.
Sluit alle geopende programma's voordat u
de Digital Voice Editor-software installeert.
Als u de software wilt installeren of
verwijderen onder Windows® 2000
Professional, moet u zich aanmelden met de
gebruikersnaam "Beheerder ".




1 Controleer of de IC-recorder niet is
aangesloten. Schakel de computer
in en start Windows.
2 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in
het CD-ROM-station.
Het menu [IC Recorder Software
Setup] wordt automatisch gestart en
het venster [Welcome to IC Recorder
Software Setup] verschijnt. Als het
menu [IC Recorder Software Setup]
niet wordt gestart, klik dan met de
rechtermuisknop op de CD-ROM
in Windows Explorer om deze te
openen, en dubbelklikt u daarna op
[SetupLauncher.exe].
De IC-recorder gebruiken met uw computer

Wilt u de software verwijderen of installeren
onder Windows Vista® Home Basic/
Windows Vista® Home Premium/Windows
Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack 2
of hoger/Windows® XP Professional Service
Pack 2 of hoger/Windows® XP Media Center
Edition Service Pack 2 of hoger/Windows®
XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2
of hoger/Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 2 or higher, dan moet u
zich aanmelden met de gebruikersnaam
die hoort bij de gebruikersaccount
"Beheerder van deze computer". (Als u wilt
weten of de gebruikersnaam hoort bij de
gebruikersaccount "Beheerder van deze
computer", opent u "Gebruikersaccounts" via
het "Configuratiescherm" en raadpleegt u
het gedeelte dat wordt weergegeven onder
de gebruikersnaam.)
Als de "Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0"-software al is geïnstalleerd,
wordt bij het installeren van de bijgeleverde
software de "Memory Stick Voice Editor"software automatisch verwijderd. (Berichten
worden niet verwijderd.)
Na de installatie wordt ook de Microsoft
DirectX-module geïnstalleerd, afhankelijk
van het besturingssysteem van de computer.
Deze module wordt niet verwijderd bij het
verwijderen van de software.
Als u de Digital Voice Editor-software hebt
geïnstalleerd, moet u de "Memory Stick
Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0"-software
niet installeren. De Digital Voice Editor
functioneert dan niet goed.
Met de bijgeleverde software kunt u berichten
op de "Memory Stick" opslaan of bewerken.
3 Het is belangrijk dat u akkoord
gaat met de voorwaarden van de
licentieovereenkomst, selecteer
[I accept the terms of the license
agreement] en klik daarna op
[Next].
Het venster [Software Install]
verschijnt.
61
NL
4 Selecteer [��������������������������
Digital Voice Editor������
], en
klik daarna op [���������
Install��
].
Volg de instructies op het scherm en
geef de instellingen op die nodig zijn
voor de installatie.
Als u al een eerdere versie van de
Digital Voice Editor of een versie van
"Memory Stick Voice Editor" hebt
geïnstalleerd
Het dialoogvenster dat wordt gebruikt
voor het ongedaan maken van de
installatie van de vorige versie van
Digital Voice Editor of een versie van
de "Memory Stick Voice Editor" wordt
weergegeven. Volg de instructies op
het scherm en maak de installatie
van de software ongedaan. De
berichtenbestanden worden niet
verwijderd.
Als het dialoogvenster voor het
invoeren van de naam van de
eigenaar wordt weergegeven
Voer de naam van de eigenaar in.
De naam van de eigenaar is de
instelling voor rechten en beperkingen
bij het gebruik van de Digital Voice
Editor.
62
NL
 Opmerkingen


U kunt de naam van de eigenaar niet
meer wijzigen als deze is ingevoerd.
Noteer de naam en gebruik deze voor
toekomstig gebruik.
Een bestand dat vanaf CD is opgenomen,
kan alleen worden verwerkt op de
computer waarop het bestand is
opgenomen. Het verwerken van een
bestand wordt beperkt tot de computers
met dezelfde naam van de eigenaar die
is ingevoerd tijdens de installatie van de
Digital Voice Editor. Als op onrechtmatige
wijze wordt geprobeerd gegevens te
wijzigen, of als een bestand voor andere
dan privé-doeleinden wordt gebruikt,
kan het bestand of de Digital Voice Editor
onbruikbaar worden.
Wanneer het dialoogvenster dat
wordt gebruikt om te selecteren
hoe bestanden worden opgeslagen,
wordt weergegeven
Wanneer u bestanden opslaat die zijn
vastgelegd met de IC-recorder op
de hierboven genoemde computer,
kunt u kiezen of u de bestanden wilt
converteren naar de MP3-indeling.
Selecteer de instelling van uw keuze.
Wanneer het dialoogvenster dat
wordt gebruikt om een IC-recorder
van de ICD-P-serie te selecteren,
wordt weergegeven
Selecteer [��������������������������
Yes�����������������������
] als u de vastgelegde
berichten wilt bewerken met een ICrecorder van de ICD-P-serie.
Wanneer het dialoogvenster dat
wordt gebruikt voor het selecteren
van de taal voor de Help, wordt
weergegeven
Klik op de taal die u voor de Help wilt
gebruiken.
5 Wanneer het venster [Ready to
De installatie wordt gestart.
6 Wanneer het venster [InstallShield
Wizard Complete] verschijnt,
selecteert u [Yes, I want to restart
my computer now] en klikt u op
[Finish].
De computer wordt opnieuw gestart.
Wanneer de computer opnieuw is
gestart, is de installatie voltooid.
Als u de software wilt verwijderen moet
u de onderstaande procedure uitvoeren.
Voor Windows 2000 of Windows XP
1 Klik op [Start] en selecteer
[Instellingen], [Configuratiescherm] en
dan op [Software].
2 Selecteer [Digital Voice Editor 3] uit
De IC-recorder gebruiken met uw computer
Install the Program] verschijnt, klikt
u op [Install].
De software verwijderen
de lijst en klik op [Verwijderen] or
[Wijzigen/Verwijderen].
3 Volg de instructies op het scherm.
Voor Windows Vista
1 Klik op [Starten] – [Configuratiescherm]
– [Programma's] en klik daarna op
[En programma verwijderen] uit de
categorie.
2 Selecteer [Digital Voice Editor 3] uit de
lijst en klik op [Verwijderen].
3 Klik op [Doorgaan] in het venster
[Gebruikersaccountbeheer].
4 Volg de instructies op het scherm.
63
NL
 Opmerking
Als u de software na de installatie naar
een ander station of een andere map wilt
verplaatsen, moet u de software eerst
verwijderen en vervolgens opnieuw
installeren. De software functioneert niet goed
als u alleen de software-bestanden verplaatst.
 Tip
Bij het verwijderen van de software worden de
berichtbestanden niet verwijderd.
De IC-recorder aansluiten op
de computer
U kunt gegevens van de IC-recorder
overbrengen naar de computer door
de IC-recorder aan te sluiten op de
computer.
Gebruik de USB-kabel die bij IC-recorder
is geleverd om de USB-aansluitingen
van de IC-recorder en de computer te
verbinden.
De IC-recorder wordt herkend door
de computer zodra de kabel is
aangesloten. U kunt de kabel aansluiten
of loskoppelen als de IC-recorder en de
computer zijn in- of uitgeschakeld.
Naar USB-aansluiting
van de computer
Naar
USBaansluiting
USB-kabel (bijgeleverd)
64
NL
 Opmerkingen






De Help-bestanden
raadplegen
Voor meer informatie over de
bewerkingen kunt u de Help-bestanden
raadplegen.
Help
De IC-recorder gebruiken met uw computer

Installeer de Digital Voice Editor-software
voordat u de IC-recorder aansluit op de
computer. Als u dit niet doet, kan er een
bericht zoals [Wizard Nieuwe hardware
gevonden] worden weergegeven als u de
IC-recorder aansluit op de computer. In dit
geval klikt u op [Annuleren].
Sluit niet meer dan twee USB-apparaten op
de computer aan. Als u dit wel doet, kan een
normale werking niet worden gegarandeerd.
Als u de IC-recorder gebruikt met een
USB-hub of een USB-verlengsnoer, kan de
werking niet worden gegarandeerd.
Er kan een storing optreden afhankelijk
van de USB-apparaten die tegelijkertijd zijn
aangesloten.
Voordat u de IC-recorder aansluit op de
computer, controleert u de resterende
batterijlading van de IC-recorder.
Als u de IC-recorder aansluit op de computer,
moet de IC-recorder in de stopstand staan.
U kunt het beste de kabel loskoppelen van
de computer als u de Digital Voice Editor niet
gebruikt.
65
NL
MP3-bestanden
afspelen met de ICrecorder
U kunt MP3-bestanden op uw computer
afspelen met de IC-recorder. U kunt op
twee manieren MP3-bestanden naar
de IC-recorder kopiëren: met de Digital
Voice Editor-software en door het
bestand in Windows Verkenner te slepen
en ergens anders neer te zetten.
De maximale afspeelduur (tracks*),
wanneer u MP3-bestanden afspeelt met
de IC-recorder, is als volgt.
ICD-SX68
ICD-SX78
ICD-SX88
48 kbps
23 hr. 5 min.
(346 tracks)
46 hr. 40 min.
(700 tracks)
94 hr. 00 min.
(1410 tracks)
128 kbps
8 hr. 40 min.
(130 tracks)
17 hr. 35 min.
(263 tracks)
35 hr. 50 min.
(537 tracks)
(hr. : uren/min. : notulen)
* Wanneer tracks van 4 minuten worden
overgedragen naar de IC-recorder.
De Digital Voice Editorsoftware gebruiken
1 Sluit de IC-recorder via de
bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer (pagina 64).
2 Start de Digital Voice Editor-
software en kopieer MP3bestanden van de computer naar
de IC-recorder.
De IC-recorder herkent maximaal
511 mappen. Wanneer elke map één
bestand bevat, kunt u maximaal 340
mappen maken en bij 5 mappen kunt
u maximaal 1.012 bestanden kopiëren.
U kunt bovendien maximaal 999
bestanden in een map plaatsen.
3 Verwijder de IC-recorder uit de
computer en druk op /MENU om
de gewenste map te selecteren.
4 Druk op  of  om het bestand
te selecteren dat u wilt afspelen, en
druk op .
5 Druk op  om het afspelen te
stoppen.
66
NL
Windows Verkenner
gebruiken
3 Verwijder de IC-recorder uit de
 Opmerking
4 Druk op  of  om het bestand
te selecteren dat u wilt afspelen, en
druk op .
5 Druk op  om het afspelen te
stoppen.
De IC-recorder gebruiken met uw computer
Wanneer u MP3-bestanden kopieert met
Windows Verkenner in plaats van de Digital
Voice Editor-software, kunt u de MP3bestanden op de gebruikelijke manier
afspelen, maar kunt u geen opname
toevoegen/overschrijven, bestanden
splitsen (berichten) of bladwijzers of
prioriteitsmarkeringen toevoegen.
computer en druk op /MENU om
de gewenste map te selecteren.
 MP3-bestanden kopiëren (slepen)
1 Sluit de IC-recorder via de
bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer (pagina 64).
Open "Deze computer" en controleer
of de "IC-RECORDER" door Windows
wordt herkend.
2 Sleep de map met MP3-bestanden
op de verwisselbare schijf naar de
gewenste locatie.
 Druk en houdt ingedrukt,
 sleep,
 en laat los.
De IC-recorder herkent maximaal
500 mappen. U kunt maximaal 999
bestanden naar één map kopiëren en
in totaal maximaal 5.000.
67
NL
Structuur van mappen en
bestanden
De mappen en bestanden worden op het
beeldscherm weergegeven zoals hier rechts.
De volgende mapaanduidingen kunnen
in het display van de IC-recorder worden
weergegeven:
:Mappen die met de Digital Voice
Editor-software zijn gekopieerd
:Mappen die niet met de Digital Voice
Editor-software zijn gekopieerd
"IC-RECORDER"
De Digital Voice Editor gebruiken
VOICE
MAP01
MAP05
Windows Verkenner gebruiken
Map 1
*1
Map 2
Map 3
Map 4
*2
*3
68
NL
 Opmerkingen


U kunt niet meer dan 511 mappen
(uitgezonderd VOICE-mappen) of bestanden
kopiëren naar de hoofdmap direct onder "ICRECORDER" op de computer. Dit komt door
beperkingen van het Windows-systeem.
Als er geen titel of artiestennaam in de
informatie van de ID3-code is opgegeven,
zal “Unknown” worden weergegeven.
De IC-recorder
gebruiken als USBapparaat voor
massaopslag
Wanneer de IC-recorder via de USB-kabel
is aangesloten op de computer, kunt u
tijdelijk afbeeldings- of tekstgegevens
van de computer en berichten of
bestanden die met de IC-recorder zijn
opgenomen, opslaan op de IC-recorder.
U kunt alleen de IC-recorder als USBapparaat voor massaopslag gebruiken als
uw computer voldoet aan de volgende
eisen voor het besturingssysteem en de
omgevingspoort.
De IC-recorder gebruiken met uw computer
De naam van een map waarin MP3bestanden zijn opgeslagen, wordt als
zodanig weergegeven op de IC-recorder. Het
is dus handig om van tevoren een makkelijk
te onthouden naam op te geven voor de
map.
*2
De IC-recorder kan maximaal drie niveaus
herkennen op de verwisselbare schijf,
oftewel Map 4 in de afbeelding.
*3
Als u afzonderlijke MP3-bestanden kopieert,
worden ze geclassificeerd met de tekst "NO
FOLDER".
*1
Besturingssystemen:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate/Windows® XP
Home Edition Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Professional Service Pack
2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 of hoger
69
NL
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 of hoger
Vooraf geïnstalleerd
Poort:
USB-poort
 Opmerking
De volgende systemen worden niet
ondersteund:
 64bit Besturingssysteem
 Andere besturingssystemen dan de
hierboven genoemde
 Door de gebruiker zelf geconstrueerde
PC's of besturingssystemen
 Geüpgrade besturingssystemen
 Multi-boot besturingsomgeving
 Multi-monitor besturingsomgeving
70
NL
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Voordat u het apparaat wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten
controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem
blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.
IC-recorder
Oplossing
Het display van de ICrecorder kan niet worden
uitgeschakeld.

De IC-recorder is niet uitgerust met een aan/uit-schakelaar.
Het display wordt altijd weergegeven in het venster. Het
stroomverbruik voor het display is uitermate laag en heeft
geen wezenlijke invloed op de levensduur van de batterij.
U kunt het display uitschakelen door de HOLD-schakelaar
in de richting van de pijl te schuiven. Het display wordt ook
uitgeschakeld als u 10 minuten geen toets indrukt.
De IC-recorder werkt niet.

De batterijen zijn niet met de polen in de juiste richting
geplaatst (pagina 13).
De batterijen zijn bijna leeg (pagina 14).
De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD-schakelaar
(pagina 9). (Wanneer u op een toets drukt, wordt "HOLD" 3
seconden weergegeven.)


Er komt geen geluid uit de
luidspreker.

Er komt geluid uit de
luidspreker terwijl
de hoofdtelefoon is
aangesloten.


Problemen oplossen
Probleem
Het volume is volledig uitgeschakeld (pagina 34).
De hoofdtelefoon is aangesloten (pagina 35).
Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen,
komt het geluid wellicht uit de luidspreker. Koppel de
hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
71
NL
Probleem
Oplossing
De werkingsaanduiding
gaat niet branden.

"LED" is ingesteld op "OFF" (pagina 53). Geef het menu weer en
stel "LED" in op "ON".
"MEMORY FULL" wordt
weergegeven en u kunt
de opname niet starten.

Het geheugen is vol. Verwijder een aantal berichten
(pagina 43) of verwijder alle berichten nadat u deze op de
computer hebt opgeslagen.
"FILE FULL" wordt
weergegeven en u
kunt de IC-recorder niet
gebruiken.

Er zijn 999 berichten opgenomen in de geselecteerde map
of 1012 berichten (wanneer er 5 mappen zijn) in totaal.
Daarom kunt u geen andere berichten opnemen of berichten
verplaatsen of opsplitsen. Verwijder een aantal berichten
(pagina 43) of verwijder alle berichten nadat u deze op de
computer hebt opgeslagen.
U kunt geen opname
toevoegen of
overschrijven.

"ADD/OVER" in het menu is standaard ingesteld op "OFF".
Geef het menu weer en wijzig "ADD/OVER" in "ADD" of "OVER"
(pagina 53).
De resterende geheugencapaciteit is niet toereikend. Het
overschreven gedeelte wordt verwijderd nadat u klaar bent
met het opnemen van het nieuwe gedeelte. U kunt daarom
alleen overschrijven binnen de resterende opnameduur.
U kunt geen opname toevoegen of overschrijven voor een
MP3-bestand.


De opname wordt
onderbroken.
72
NL

De geavanceerde VOR-functie (pagina 26) is geactiveerd. Stel
"VOR" in op "OFF" in het menu (pagina 51).
Probleem
Oplossing
Ruis is hoorbaar.




Het opnameniveau is laag.


Tijdens een opname hebt u per ongeluk de IC-recorder
aangeraakt, bijvoorbeeld met uw vinger, zodat er ruis is
opgenomen.
De IC-recorder is naast een stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
De stekker van de aangesloten microfoon was vuil tijdens het
opnemen. Maak de stekker schoon.
De stekker van de  (hoofdtelefoon) is vuil. Maak de stekker
schoon.
"MIC SENS" (microfoongevoeligheid) is ingesteld op " ".
Geef het menu weer en stel "MIC SENS" in op " " (pagina 50).
Als het moeilijk is om zachte geluiden in een opgenomen
bericht te horen, schuift u de V-UP-schakelaar naar "ON"
(pagina's 37, 57).
Het afspeelgeluid wordt wellicht beter hoorbaar.

De afspeelsnelheid wordt aangepast in DPC. Schuif de
DPC-schakelaar naar "OFF" of geef het menu weer en pas de
snelheid in DPC aan (pagina's 38, 51).
"--:--" wordt weergegeven.

U hebt de klok niet ingesteld (pagina 17).
"--Y--M--D" of " --:--"
verschijnt in het display
REC DATE.

De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het
bericht hebt opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
Er zijn minder menu-items
in de menustand.

Welke menu-items er worden weergegeven, is afhankelijk
van de werkingsstanden (stopstand, afspeelstand en
opnamestand) (pagina's 48, 49).
Problemen oplossen
Afspeelsnelheid is te snel
of te langzaam.
73
NL
Probleem
Oplossing
De resterende tijd die
wordt weergegeven in het
display, is korter dan de tijd
die wordt weergegeven
in de bijgeleverde "Digital
Voice Editor"-software.

Er is een bepaalde hoeveelheid geheugen vereist voor
de werking van de IC-recorder. Die hoeveelheid wordt
afgetrokken van de resterende tijd. Dit is de reden voor het
verschil.
De levensduur van de
batterijen is te kort.

De levensduur van de batterij op pagina 15 en 16 is gebaseerd
op een gemiddeld afspeelvolume (in combinatie met het
gebruik van Sony LR03 (SG)-alkalinebatterijen). De levensduur
van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van de werking van
de IC-recorder.
Als u de IC-recorder
langere tijd niet gebruikt
en de batterijen niet
verwijdert, lopen de
batterijen leeg.

Zelfs als u de IC-recorder niet gebruikt, wordt er een beetje
stroom verbruikt. De levensduur van de batterijen is in dit
geval onder andere afhankelijk van de vochtigheidsgraad en
de omgevingsomstandigheden. Doorgaans gaan de batterijen
twee tot drie maanden mee. Als u de IC-recorder langere tijd
niet gebruikt, kunt u de batterijen het beste verwijderen.
De oplaadaanduiding
wordt niet weergegeven.

U gebruikt geen oplaadbare batterijen.
De oplaadbare batterijen zijn niet met de polen in de juiste
richting geplaatst.
De USB-kabel is niet goed aangesloten.
"USB CHARGE" in "DETAIL MENU" is ingesteld op "OFF" in het
menu. Als u de batterijen wilt opladen met de computer, moet
u "ON" instellen.



De oplaadaanduiding
verdwijnt tijdens het
opladen.
74
NL


Er zijn andere oplaadbare batterijen dan NH-AAA geplaatst.
De oplaadbare batterijen zijn beschadigd.
Probleem
Oplossing
"
" of "
"
knippert in plaats van de
resterende batterijduur/
oplaadaanduiding.

De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik voor het
opladen. Laad de batterijen op bij een omgevingstemperatuur
van 5 °C – 35 °C.
De levensduur van de
oplaadbare batterijen is
kort.

U gebruikt de oplaadbare batterijen in een omgeving waar
de temperatuur onder 5 °C is. Laad de batterijen op bij een
omgevingstemperatuur van 5 °C – 35 °C.
De IC-recorder is een bepaalde tijd niet gebruikt. Laad en
ontlaad de batterijen enkele keren met de IC-recorder.
Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen.
De batterijaanduiding wordt korte tijd weergegeven. De
oplaadbare batterijen zijn echter niet volledig opgeladen.
Het duurt ongeveer 4 uur totdat lege batterijen volledig zijn
opgeladen.




Als u de batterijen verwijdert direct nadat de menu-instelling
is gewijzigd, of als de menu-instelling wordt gewijzigd met "IC
Recorder Setting" in de Digital Voice Editor-software terwijl de
geplaatste batterijen bijna leeg zijn, werkt de menu-instelling
mogelijk niet.
Het display "UPDATING
DATABASE" verdwijnt niet.

Als de IC-recorder grote hoeveelheden gegevens moet
verwerken, kan het bericht "UPDATING DATABASE" gedurende
langere tijd worden weergegeven. Dit is geen storing van de
IC-recorder. Wacht tot het bericht verdwijnt.
De IC-recorder werkt niet
goed.

Verwijder de batterijen en plaats deze met de polen in de juiste
richting in het apparaat (pagina 13).
Problemen oplossen
De gewijzigde menuinstelling werkt niet.
75
NL
Probleem
Oplossing
U kunt de IC-recorder
niet aansluiten op een
computer.

Raadpleeg de Help-bestanden van de Digital Voice Editor3software.
De IC-recorder werkt niet.

Mogelijk hebt u het geheugen van de IC-recorder
geformatteerd met de computer. Gebruik de formatteerfunctie
van de IC-recorder om het geheugen te formatteren (pagina 56).
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten kunnen worden gewist tijdens onderhoud of
reparatie.
Digital Voice Editor
Raadpleeg ook de Help-bestanden van de Digital Voice Editor.
Probleem
Oplossing
De Digital Voice Editorsoftware kan niet worden
geïnstalleerd.




76
NL
Er is te weinig vrije schijfruimte of geheugenruimte op de
computer beschikbaar. Controleer de beschikbare schijfruimte
en geheugenruimte.
U installeert de software onder een besturingssysteem dat niet
wordt ondersteund door de Digital Voice Editor.
In Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Home
Premium/Windows Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack 2 of hoger/Windows®
XP Professional Service Pack 2 of hoger/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 of hoger/Windows® XP Media
Center Edition 2004 Service Pack 2 of hoger/Windows® XP
Media Center Edition 2005 Service Pack 2 of hoger, hebt u
zich aangemeld met een gebruikersnaam die hoort bij een
gebruikersaccount met beperkingen. Meld u aan met een
gebruikersnaam die hoort bij de gebruikersaccount "Beheerder
van deze computer".
In Windows® 2000 Professional moet u zich aanmelden met de
gebruikersnaam "Beheerder".
Probleem
Oplossing
De IC-recorder of
"Memory Stick" kan
niet goed worden
aangesloten.

Controleer of de installatie van de software is voltooid.
Controleer ook de aansluitingen als volgt:
Als u een externe USB-hub gebruikt, moet u de IC-recorder
rechtstreeks aansluiten op de computer.
 Koppel de kabel los en sluit deze vervolgens aan op de ICrecorder.
 Sluit de IC-recorder op een andere USB-aansluiting.

De stand-by-/slaapstand van de computer is wellicht
geactiveerd. Zorg dat de stand-by-/slaapstand van de
computer niet wordt geactiveerd als de computer wordt
aangesloten op de IC-recorder.
De IC-recorder werkt niet.

U kunt het geheugen van de IC-recorder formatteren. Gebruik
de formatteerfunctie van de IC-recorder om het geheugen te
formatteren.
Berichten kunnen niet
worden afgespeeld./
Tijdens het afspelen is het
geluid te zacht.

Er is geen geluidskaart geïnstalleerd.
De computer heeft geen ingebouwde luidspreker of er is geen
luidspreker aangesloten.
Het geluid is gedempt.
Draai het volume van de computer omhoog. (Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de computer.)
Het volume van WAV-bestanden kan worden gewijzigd en
opgeslagen met de functie "Increase Volume" van Microsoft
Sound Recorder.




Opgeslagen
berichtbestanden kunnen
niet worden afgespeeld of
bewerkt.

Problemen oplossen

U kunt geen berichten afspelen met een bestandsindeling
die niet wordt ondersteund door de Digital Voice Editorsoftware. Afhankelijk van de bestandsextensie kunt u bepaalde
bewerkingsfuncties van de software niet gebruiken.
77
NL
Probleem
Oplossing
De teller of schuifbalk
wordt onjuist verplaatst.
Er is storing.

Dit gebeurt als u berichten afspeelt die u hebt gesplitst,
samengevoegd of overschreven of waaraan u een opname
hebt toegevoegd. Sla een bericht eerst op de vaste schijf op
en voeg dit vervolgens toe aan de IC-recorder. Selecteer de
bestandsindeling voor opslaan die het meest geschikt is voor
de gebruikte IC-recorder.
De bediening is traag als
er veel berichten zijn.

Ongeacht de lengte van de opnametijd, wordt de bediening
trager als het totaalaantal berichten toeneemt.
Het display werkt niet bij
het opslaan, toevoegen of
verwijderen van berichten.

Het kopiëren of verwijderen van lange berichten duurt langer.
Als u de handelingen hebt voltooid, werkt het display weer
normaal.
Het converteren van een
bestandsindeling duurt
te lang.

Als het bestand groter is, duurt de bestandsconversie langer.
De software blijft 'hangen'
wanneer de Digital Voice
Editor wordt gestart.

Koppel de aansluiting van de IC-recorder niet los als de
computer communiceert met de IC-recorder. Als u dit wel
doet, worden de handelingen op de computer instabiel of
kunnen de gegeven op de IC-recorder worden beschadigd.
Er kan een conflict zijn tussen de software en een ander
stuurprogramma of een andere toepassing.
Installeer de "Memory Stick Voice Editor"-software en Digital
Voice Editor Ver. 2x niet nadat u de Digital Voice Editor-software
hebt geïnstalleerd. De Digital Voice Editor-software werkt dan
wellicht niet goed.


78
NL
Foutberichten (IC-recorder)
Oorzaak/oplossing
BATTERY LOW

U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een
map niet verwijderen omdat er niet voldoende batterijlading
is. Zorg voor nieuwe batterijen zodat de huidige batterijen
kunnen worden vervangen.
LOW BATTERY

De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen door nieuwe
batterijen.
MEMORY FULL

De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is niet
toereikend. Wis een aantal berichten voordat u begint met
opnemen.
FILE FULL

U kunt geen bericht splitsen als er al 999 berichten in de
geselecteerde map staan of als het totale aantal in de
IC-recorder opgeslagen bestanden het maximum bereikt.
Verwijder een aantal berichten voordat u een bericht splitst.
FILE DAMAGED

U kunt geen berichten afspelen of bewerken, omdat de
gegevens van het geselecteerde bestand beschadigd zijn.
FORMAT ERROR

De IC-recorder kan niet worden ingeschakeld via de computer,
omdat er geen exemplaar van het controlebestand is dat
nodig is voor de werking van het apparaat. Formatteer de ICrecorder met de formatteerfunctie in het menu.
PROCESS ERROR

De IC-recorder heeft geen toegang tot het geheugen.
Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
Maak een back-up van de gegevens en formatteer de ICrecorder via het menu.

Problemen oplossen
Foutbericht
79
NL
Foutbericht
Oorzaak/oplossing
SET DATE&TIME

Stel de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen.
SET ADD/OVERWRITE

"ADD/OVER" in het menu is ingesteld op "OFF". U kunt geen
opname toevoegen of overschrijven.
NO FILE

De geselecteerde map bevat geen berichten. Hierdoor kunt
u geen prioriteitsmarkeringen, bladwijzers, alarm, enzovoort
instellen.
ALREADY SET

U hebt het alarm ingesteld om een bericht af te spelen op
een bepaalde datum en tijd die al voor een ander bericht zijn
ingesteld. Wijzig de alarminstelling.
PAST DATE/TIME

U hebt het alarm ingesteld voor een tijdstip dat al is verstreken.
Controleer dit en stel de juiste datum en tijd in.
NO SETTING

Als u geen alarm hebt ingesteld, wordt de alarmlijst niet
weergegeven. Geef de alarminstelling op bij "NEW".
Als u geen bladwijzer voor een bericht hebt ingesteld, kunt u
het bericht niet annuleren.

80
FILE PROTECTED

Het geselecteerde bestand is beveiligd en het bestand
heeft nu de instelling "Reading only". U kunt geen
prioriteitsmarkeringen of bladwijzers toevoegen, berichten
splitsen, opname toevoegen of overschrijven. Schakel "Reading
only" op uw computer uit om het bericht via de IC-recorder te
bewerken.
UNKNOWN DATA

De gegevens hebben een bestandsindeling die niet door ICrecorder wordt ondersteund.
NL
Foutbericht
Oorzaak/oplossing
CANNOT OPERATE


Als het geselecteerde bestand een MP3-bestand is, kunt
u geen prioriteitsmarkeringen of bladwijzers toevoegen,
berichten splitsen, opnamen toevoegen of overschrijven.
U kunt geen berichten verplaatsen, omdat er meerder mappen
zijn die bestanden met dezelfde naam bevatten. Wijzig de
bestandsnamen.

"REC LEVEL" in het menu is ingesteld op "MANUAL". De VORfunctie werkt niet en u kunt de microfoongevoeligheid niet
instellen.
MANUAL SETTING ONLY

"REC LEVEL" in het menu is ingesteld op "AUTO_AGC". De
LIMITER-functie werkt niet.
CHANGE FOLDER

Als er geen MP3-bestanden in de
map staan, worden er
geen mappen weergegeven in het display. De mapinstelling
zal daarom worden gewijzigd.
FULL SETTING

U kunt maximaal 30 alarmsignalen instellen. Annuleer een
ongewenst alarm.
SYSTEM ERROR

Er is een andere dan bovengenoemde systeemfout
opgetreden. Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
Problemen oplossen
AUTO_AGC SETTING ONLY
81
NL
Systeembeperkingen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC-recorder. De onderstaande
problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De maximale
opnameduur kan niet
worden benut.


U kunt een bericht niet
splitsen.



U kunt MP3-bestanden
niet op volgorde
weergeven.


82
NL
Als u berichten opneemt met een combinatie van de STHQ,
ST-, STLP-, SP- en LP-stand, verschilt de werkelijke opnameduur
van de maximale opnameduur in de STHQ-stand tot de
maximale opnameduur in de LP-stand.
Het totaal op de teller (verstreken opnameduur) en de
resterende opnameduur is mogelijk minder dan de maximale
opnameduur van de IC-recorder.
U kunt een bericht niet splitsen in een map die 999 berichten
bevat.
U kunt geen MP3-bestanden splitsen.
U kunt een bericht niet aan het begin of het eind, of in de
buurt van bladwijzers splitsen.
Als u MP3-bestanden hebt overgebracht met Windows
Verkenner, worden de bestanden vanwege de beperkingen
van Windows niet gekopieerd in de volgorde van de
overdracht.
Als u de overgebrachte bestanden op volgorde wilt
weergegeven, kunt u het beste de bijgeleverde "Digital Voice
Editor"-software gebruiken.
Probleem
Oorzaak/oplossing
U kunt de instellingen A-B
repeat niet opgeven.

Als berichten waaraan met de IC-recorder bladwijzers zijn
toegevoegd, worden gekopieerd naar deze IC-recorder, kunt
u A-B repeat niet instellen. Verwijder de bladwijzers en stel
vervolgens A-B repeat in.
U kunt geen kleine letters
opgeven

Afhankelijk van de combinatie van de tekens in de naam van
de map die is gemaakt in Windows Verkenner, worden de
tekens mogelijk gewijzigd in hoofdletters.
Problemen oplossen
83
NL
Aanvullende informatie
Opnemen met andere
apparatuur
* Optionele audiokabels (niet bijgeleverd)
Naar de IC- Naar de
recorder
andere
apparatuur
RK-G139 HG
Stereoministekker
(zonder
weerstand)
Ministekker
(mono)
(zonder
weerstand)
RK-G136 HG
Stereoministekker
(zonder
weerstand)
Stereoministekker
(zonder
weerstand)
Naar  (hoofdtelefoon) aansluiting
Cassetterecorder,
enzovoort
Als u het geluid van de IC-recorder met
andere apparatuur wilt opnemen, sluit
u de  (hoofdtelefoon) aansluiting van
de IC-recorder aan op de audio-ingang
(mini-aansluiting, stereo) van de andere
apparatuur met een audiokabel*.
84
NL
Een USBnetspanningsadapter
(niet bijgeleverd)
gebruiken
1 Sluit de bijgeleverde USB-kabel
aan op de USB-aansluiting van de
IC-recorder.
2 Sluit een USB-netspanningsadapter
(niet bijgeleverd) aan op de USBkabel.
3 Sluit de USB-netspanningsadapter
aan op een stopcontact.
Naar USB-aansluiting
USB-kabel
(bijgeleverd)
Aanvullende informatie
U kunt de oplaadbare batterijen opladen
door de IC-recorder aan te sluiten
op een stopcontact met een USBnetspanningsadapter (niet bijgeleverd).
U kunt de batterijen opladen terwijl u de
IC-recorder gebruikt, dus dit is handig als
u langere tijd wilt opnemen.
Terwijl de batterijen worden
opgeladen, worden "CONNECTING" en
de batterijaanduiding in een animatie
weergegeven.
Wanneer de batterijaanduiding " "
aangeeft, is het opladen voltooid.
(Oplaadtijd: ongeveer 4 uur*)
Wanneer u de IC-recorder voor het
eerst gebruikt, of nadat u de ICrecorder een tijd niet hebt gebruikt,
kunt u het beste de batterijen
herhaaldelijk opladen tot " " wordt
weergegeven.
Als de batterijaanduiding niet wordt
weergegeven, is het opladen niet
correct verlopen. Begin opnieuw vanaf
stap 1.
85
NL
* Dit is een schatting voor hoe lang het
duurt om de batterijen volledig op
te laden bij kamertemperatuur als de
batterijen volledig leeg zijn. De werkelijke
tijd is afhankelijk van de resterende lading
en de staat van de batterijen. Het opladen
duurt ook langer als de temperatuur van
de batterijen laag is of als de batterijen
worden opgeladen terwijl u gegevens
overbrengt naar de IC-recorder.
 Opmerkingen



86
NL
Als "
" of "
" wordt weergegeven
in plaats van de resterende batterijduur/
oplaadaanduiding, kunt u de batterijen
niet opladen. Laad de batterijen op bij een
temperatuur van 5 °C – 35 °C.
U kunt de batterijen niet opladen tijdens
afspelen via de interne luidspreker,
zelfs niet als u de IC-recorder aansluit
op een stopcontact met een USBnetspanningsadapter.
Tijdens het opnemen (de
werkingsaanduiding brand of knippert
rood) of het lezen/schrijven van gegevens
(de werkingsaanduiding knippert
oranje en "UPDATING DATABASE…"
wordt weergegeven) moet u de USBnetspanningsadapter niet loskoppelen
van het stopcontact. Als u dit wel doet,
kunnen de gegevens worden beschadigd.
Als de IC-recorder grote hoeveelheden
gegevens moet verwerken, kan "UPDATING
DATABASE…" langere tijd worden
weergegeven. Dit is geen storing van de
IC-recorder. Wacht tot het bericht van het
display verdwijnt.
Voorzorgsmaatregelen
Ruis

Stroom

Gebruik het apparaat alleen op 2,4 V
of 3,0 V gelijkstroom. Gebruik twee
oplaadbare NH-AAA-batterijen of twee
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat).

Veiligheid

Gebruik het apparaat niet terwijl u
autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient.
Gebruik

Onderhoud

Maak de buitenkant schoon met een
zachte doek die enigszins is bevochtigd
met water. Gebruik geen alcohol,
wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar voor vragen of
problemen met het apparaat.
Aanvullende informatie

Laat het apparaat niet liggen in de
buurt van een warmtebron of op een
plaats waar dit wordt blootgesteld aan
direct zonlicht, overmatig veel stof of
mechanische schokken.
Als er een object of vloeistof in het
apparaat terechtkomt, moet u de
batterijen verwijderen en het apparaat
laten nakijken door een ervaren
servicetechnicus voordat u het weer
gebruikt.
Als u het apparaat naast een
stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon plaatst tijdens het
opnemen of afspelen, kan dit ruis
veroorzaken.
Als u met een object, zoals uw vinger,
tegen het apparaat schuurt tijdens
een opname, kan er ruis in de opname
terechtkomen.
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een
reservekopie van de opgenomen
berichten op te slaan op een
cassetterecorder of een computer
om te voorkomen dat er gegevens
verloren gaan door een bedieningsfout
of een defect aan de IC-recorder.
87
NL
Technische gegevens
Luidspreker
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor
gebruiker)
Uitgangsvermogen
ICD-SX68: 512 MB
(ong. 483 MB=507.346.944 Byte)
ICD-SX78: 1 GB
(ong. 975 MB=1.022.590.976 Byte)
ICD-SX88: 2 GB
(ong. 1,93 GB=2.081.521.664 Byte)
Een deel van de geheugencapaciteit wordt
gebruikt als beheergebied.
Ingang/uitgang
Opnameduur

Zie pagina 23.
Afspeelsnelheidsregelaar
Frequentiebereik
+200% tot –75% (DPC)





STHQ : 80 Hz - 20.000 Hz
ST : 80 Hz - 16.500 Hz
STLP : 80 Hz - 7.000 Hz
SP : 80 Hz - 6.000 Hz
LP : 80 Hz - 3.500 Hz
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties voor MP3bestanden
Bitfrequentie: 32 - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Niet alle codeerders worden ondersteund.
88
NL
Ongeveer 16 mm (diameter)
150 mW


Microfoonaansluiting (mini-aansluiting, stereo)
 ingang voor stekkervoeding,
minimumingangsniveau 0,6 mV, microfoon
met een impedantie van 3 kilo-ohm of
minder
Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
 uitgang voor hoofdtelefoon met 8 – 300 ohm
USB-aansluiting
Stroomvereisten
Twee oplaadbare NH-AAA-batterijen: 2,4 V
gelijkstroom
Twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat):
3,0 V gelijkstroom
Werkingstemperatuur
5˚C – 35˚C
Afmetingen (b/h/d) (exclusief
uitstekende delen en bedieningselementen)(JEITA)*
30,8 × 119,3 × 14,9 mm
Gewicht (JEITA)*
74 g inclusief twee oplaadbare batterijen van
het type NH-AAA
* Meetwaarde conform JEITA-standaard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
Bijgeleverde accessoires
Zie pagina 7.
Optionele accessoires
Aanvullende informatie
Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80
Electret condensator microfoon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-TL1
Audiokabel RK-G136HG, RK-G139HG (exclusief
Europa)
USB-netspanningsadapter AC-U50AD,
AC-U50A
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over
alle optionele accessoires. Neem contact
op met de handelaar voor gedetailleerde
informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
89
NL
Index
Symbolen
(herhalen) A-B/ (prioriteit)............................8
A
A-B Repeat......................................................................38
ADD/OVER......................................................................53
ALARM...............................................................................55
Alarm..................................................................10, 12, 40
B
BACKLIGHT.....................................................................54
Batterijen..........................................................................13
BEEP....................................................................................53
Berichten afspelen.....................................................34
Berichten opnemen..................................................21
Berichten verplaatsen..............................................46
Berichten wissen.........................................................43
Bericht splitsen.....................................................30, 45
Bladwijzer................................................................10, 39
D
DATE & TIME...................................................................56
DETAIL MENU................................................................55
Digital Voice Editor................................................7, 58
Installeren..................................................................60
90
NL
Digital Voice Up...........................................................37
DIRECTNL....................................................................9, 20
DIRECTNL-schakelaar.......................................19, 24
DISPLAY.............................................................................51
DPC.........................................................................9, 38, 51
E
EASY SEARCH................................................................52
EFFECT...............................................................................52
ERASE ALL.......................................................................54
ERASE BKMRK................................................................54
F
FORMAT............................................................................56
Foutberichten...............................................................79
G
Gebruiksduur van de batterijen........................15
H
Handmatige opnamestand.................................25
HOLD.....................................................................................9
I
IC-recorder aansluiten op de computer.......64
Ingebouwde microfoons..........................................8
K
Klok instellen.................................................................17
L
LCF (LOW CUT).....................................................19, 50
LCF (Low Cut Filter)....................................................12
LED.......................................................................................53
LIM (beperking)...........................................................12
LIMITER......................................................................19, 55
LP..................................................................................11, 23
M
Menu..................................................................................47
Microfoongevoeligheid..................................11, 12
MIC SENS..........................................................19, 20, 50
MOVE..................................................................................54
MP3.....................................................................................11
MP3 afspelen.................................................................66
O
P
PLAY MODE....................................................................52
Prioriteitsmarkeringen.....................................10, 46
Problemen oplossen................................................71
Digital Voice Editor..............................................76
IC-recorder................................................................71
R
REC LEVEL................................................................19, 51
REC MODE.......................................................................50
S
SELECT INPUT...............................................................55
SP..................................................................................11, 23
ST..................................................................................11, 23
Standaard...................................................................7, 19
STHQ...........................................................................11, 23
STLP.............................................................................11, 23
Systeembeperkingen...............................................82
Index
Onderdelen en bedieningselementen............8
Achterkant...................................................................9
Display.........................................................................10
Display in afspeel- en stopstand.................10
Display in opnamestand..................................11
Voorkant........................................................................8
Opgenomen bericht overschrijven met
nieuwe opname..........................................................29
Oplaadbare batterijen........................................7, 13
Opladen............................................................................13
Opname afluisteren..................................................23
Opnameduur................................................................23
Opnamestand...............................................................23
Opname toevoegen.................................................27
Opnamewachtstand................................................25
Opnemen met andere apparatuur..................84
Opnemen met een externe microfoon........31
91
NL
T
Technische gegevens..............................................88
U
USB-apparaat voor massaopslag......................69
USB-netspanningsadapter....................................85
USB CHARGE..................................................................57
V
V-UP.......................................................................................9
V-UP LEVEL......................................................................57
VOL (volume)...................................................8, 23, 34
Voorzorgsmaatregelen...........................................87
VOR..............................................................................26, 51
92
NL
Handelsmerken











Muziekidentificatietechnologie en bijbehorende
gegevens worden geleverd door Gracenote®.
Gracenote MusicID is de industrienorm voor
identificatie van digitale muziek voor CD's en
afzonderlijke muziekbestanden. Ga naar de volgende
website voor meer informatie: www.gracenote.com
Gracenote® is een gedeponeerd handelsmerk van
Gracenote, Inc. Het Gracenote-logo, het Gracenotebeeldmerk en het logo "Powered by Gracenote" zijn
handelsmerken van Gracenote. Ga naar de volgende
website voor meer informatie over het gebruik van de
Gracenote-services: www.gracenote.com/corporate
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in
deze gebruiksaanwijzing.
De "Digital Voice Editor"gebruikt de volgende
softwaremodules:
Microsoft® DirectX®
© 2001 Microsoft Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Index
Microsoft, Windows, Windows Vista, Outlook en
DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Apple en Macintosh zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel
Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
"Memory Stick" en
zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
"Memory Stick Duo" en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
"Memory Stick PRO Duo" en
zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
"MagicGate Memory Stick" is een handelsmerk van
Sony Corporation.
"LPEC" en
zijn gedeponeerde
handelsmerken van Sony Corporation.
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
93
NL
94
NL
Index
NL
95
Download PDF

advertising