Sony | ICD-ST25 | Sony ICD-ST25 Gebruiksaanwijzing

3-265-086-42(1)
IC Recorder
Gebruiksaanwijzing
ICD-ST25
© 2004 Sony Corporation
Gebruikersinformatie
Programma ©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
Documentatie ©2004 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing en de software die
erin wordt beschreven mag niet volledig noch gedeeltelijk worden
gereproduceerd, vertaald noch omgezet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming vanwege Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN
OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING,
SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK
ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze gebruiksaanwijzing of
de informatie erin te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Voor de beschreven software kan ook een afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.
Gebruikersregistratie (voor klanten in de USA en Canada)
Vul de bijgevoegde registratiekaart in en stuur ze terug om gebruik te
kunnen maken van de klantenservice.
• Deze software is ontwikkeld voor Windows en is niet geschikt voor
Macintosh.
• De meegeleverde verbindingskabel is enkel geschikt voor de IC recorder
ICD-ST25. U kunt geen andere IC recorders aansluiten.
Informatie
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE
AARD DAN OOK, ONGEVALLEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE
WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT APPARAAT OF
DOOR HET GEBRUIK VAN WELK PRODUCT DAN OOK.
2NL
Handelsmerken
• "LPEC" en
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
• IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International
Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows en Outlook zijn handelsmerken van Microsoft
Corporation, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen of
regio's.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Gedeeltelijk copyright ©1995 Microsoft Corporation.
• Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen of regio's.
• Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
• NaturallySpeaking en Dragon Systems zijn handelsmerken in het bezit
van ScanSoft, Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of
andere landen of regio's.
• Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze
handleiding.
De "Digital Voice Editor" gebruikt de volgende softwaremodules:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
3NL
Inhoud
Aan de slag .............................................................................. 6
Stap 1: De batterijen installeren ........................................................................... 6
De batterijen vervangen ............................................................................... 7
Stap 2: De klok instellen ....................................................................................... 9
Basishandelingen .................................................................. 11
Berichten opnemen .............................................................................................. 11
Tips voor het gebruik van de ingebouwde microfoon .......................... 14
Handige functies voor opnamen .............................................................. 15
Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur ....................... 17
Opnemen met een externe microfoon ...................................................... 17
Opnemen van andere apparatuur ............................................................ 17
Opnemen met andere apparatuur ............................................................ 18
Berichten afspelen ............................................................................................... 19
Het display gebruiken ........................................................................................ 24
De displaystand selecteren ................................................................................ 27
Het display uitschakelen ............................................................................ 29
Verschillende afspeelmanieren ............................................ 30
Het afspeelgeluid aanpassen door onhoorbaar geluid te versterken
— Digital Voice Up functie ........................................................................
De afspeelsnelheid aanpassen — DPC (Digital Pitch Control) ....................
Bladwijzer toevoegen ..........................................................................................
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen — A-B Repeat ........................
30
31
33
34
Berichten bewerken .............................................................. 35
Een opname toevoegen ....................................................................................... 35
Een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht ................ 35
Een opgenomen bericht overschrijven met een nieuwe opname tijdens
het afspelen .......................................................................................... 36
Berichten wissen .................................................................................................. 37
Berichten afzonderlijk wissen .................................................................... 37
Alle berichten in een map wissen ............................................................. 39
Berichten in twee delen splitsen/berichten samenvoegen ........................... 40
Een bericht splitsen ..................................................................................... 40
Berichten samenvoegen .............................................................................. 42
Berichten naar een andere map verplaatsen ................................................... 43
Prioriteitsmarkeringen toevoegen — Functie voor prioriteitsmarkeringen 44
Prioriteitsmarkeringen in de stopstand toevoegen ................................ 44
Prioriteitsmarkeringen toevoegen tijdens het afspelen ......................... 45
4NL
Overige functies .................................................................... 46
Berichten op een bepaald tijdstip met een alarmsignaal afspelen ...............
De OPR aanduiding (LED) uitschakelen .........................................................
Ongewenste bediening voorkomen — HOLD functie ..................................
Opname toevoegen gebruiken ..........................................................................
Instellingen wijzigen — MENU ........................................................................
De "Digital Voice Editor" software gebruiken .................................................
46
50
51
52
53
56
Aanvullende informatie ........................................................ 58
Voorzorgsmaatregelen ........................................................................................
Problemen oplossen ............................................................................................
Foutmeldingen van de IC Recorder .........................................................
Systeembeperkingen ...................................................................................
Technische gegevens ...........................................................................................
Onderdelen en bedieningselementen ...............................................................
Index ......................................................................................................................
58
59
62
64
65
66
68
5NL
BAan de slag
Stap 1: De batterijen installeren
1
Verschuif het deksel van de batterijhouder en klap het open.
2
1
2
Plaats twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
2
1
Maak het deksel van de
batterijhouder vast indien het is
losgekomen, zoals de
afbeelding laat zien.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst
of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren
verwijderd. Zie stap 3 tot 6 bij "Stap 2: De klok instellen" op pagina 9 en 10
om de datum en de tijd in te stellen.
Gebruiken op netspanning
Sluit de netspanningsadapter AC-E30HG (niet
bijgeleverd) aan op de DC IN 3V aansluiting van
het apparaat en op het stopcontact. Gebruik geen
Polariteit van de stekker
andere netspanningsadapter.
6NL
De batterijen vervangen
Met de batterijaanduiding in het display wordt de conditie van de
batterijen weergegeven.
Opmerkingen
Aan de slag
• Gebruik voor dit apparaat geen mangaanbatterijen.
• Plaats de nieuwe batterijen binnen 3 minuten nadat u de lege batterijen hebt
verwijderd. Als u dit niet doet, kan het klokinstelvenster of een onjuiste datum
en tijd verschijnen wanneer u de batterijen opnieuw plaatst. U moet dan de
datum en tijd opnieuw instellen. Opgenomen berichten en alarminstellingen
blijven echter behouden.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt
om schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
• U kunt ook oplaadbare batterijen van AAA-formaat gebruiken (pagina 8).
• Als u de netspanningsadapter AC-E30HG (niet bijgeleverd) aansluit op het
apparaat, wordt de aanduiding voor resterende batterijduur niet
weergegeven.
Aanduiding voor resterende batterijduur
: Vervang beide batterijen door nieuwe batterijen.
m
:
Het apparaat functioneert niet meer.
Batterijduur (Bij gebruik van Sony alkalinebatterijen LR03 (SG))
SP
LP
Bij ononderbroken opnemen: Ongeveer 13 uur
(Opnamestand:)
ST (Stereo)
Ongeveer 15 uur
Ongeveer 18 uur
Bij doorlopend afspelen:
Ongeveer 7,5 uur
Ongeveer 8,5 uur
Ongeveer 6,5 uur
* Bij afspelen via een interne luidspreker met een gemiddeld volumeniveau
* De levensduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van de werking van
het apparaat.
Wordt vervolgd
7NL
Stap 1: De batterijen installeren (vervolg)
Opmerking over het bericht "ACCESS"
Er worden gegevens geopend als "ACCESS" in
het display verschijnt of als de OPR aanduiding
oranje knippert. U mag de batterijen of de
netspanningsadapter niet verwijderen als er
gegevens worden geopend. Als u dit wel doet,
kunnen de gegevens worden beschadigd.
Opmerking
Als er grote hoeveelheden gegevens moeten worden verwerkt, kan het bericht
"ACCESS" gedurende langere tijd worden weergegeven. Dit is geen
apparaatstoring. Wacht tot het bericht verdwijnt voordat u met het apparaat
gaat werken.
Informatie over het gebruik van oplaadbare batterijen
• U kunt ook oplaadbare batterijen van AAA-formaat gebruiken.
• De aanduiding voor resterende batterijduur geeft wellicht niet aan dat de
batterij volledig is opgeladen, zelfs niet als u volledig opgeladen
batterijen plaatst.
• De levensduur van oplaadbare batterijen is korter dan die van
alkalinebatterijen.
• Als u de batterijen vervangt, moet u de nieuwe of opgeladen batterijen
plaatsen binnen 3 minuten nadat u de lege batterijen hebt verwijderd.
Als u dit niet doet, kunnen het instelvenster voor de klok of de onjuiste
datum en tijd worden weergegeven wanneer u de batterijen weer plaatst.
In dit geval moet u de datum en tijd opnieuw instellen.
• Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing bij de batterijlader.
8NL
Stap 2: De klok instellen
Instelknop
Aan de slag
Als u de alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en tijd wilt opnemen,
moet u de klok instellen.
Het klokinstelvenster verschijnt als u voor de eerste keer batterijen plaatst
of als u batterijen plaatst nadat deze langere tijd waren verwijderd. In dit
geval volgt u de procedure vanaf stap 4.
Omhoog drukken (>).
Naar MENU drukken.
Op het midden
drukken (x•B).
Omlaag drukken (.).
1
Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt weergegeven in het
display.
2
3
Druk de instelknop omhoog of omlaag
(>/.) om "SET DATE" te
selecteren.
Druk op de instelknop (x•B).
Het instelvenster voor datum en tijd wordt
weergegeven. Het jaartal knippert.
4
Stel de datum in.
1 Druk de instelknop omhoog of omlaag
(>/.) om de cijfers voor het jaar te
selecteren.
Wordt vervolgd
9NL
Stap 2: De klok instellen (vervolg)
2 Druk op de instelknop (x•B).
De cijfers van de maand knipperen.
3 Stel achtereenvolgens de maand en de
dag in en druk op de instelknop (x•B).
De cijfers van het uur knipperen.
v
5
Stel de tijd in.
1 Druk de instelknop omhoog of omlaag
(>/.) om de cijfers voor het uur te
selecteren.
2 Druk op de instelknop (x•B).
De cijfers van de minuut knipperen.
3 Stel de minuut in.
4 Druk op de instelknop (x•B).
De menustand wordt opnieuw
weergegeven.
Opmerking
Als u de instelknop (x•B) korter dan één
minuut houdt ingedrukt, wordt de
klokinstelstand uitgeschakeld en wordt het
normale display weergegeven.
6
Druk de instelknop naar MENU.
Het normale display wordt weergegeven.
1 Als het apparaat meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt in de stopstand nadat
de klok is ingesteld, wordt de huidige tijd
in het display weergegeven (pagina 27).
10NL
BBasishandelingen
Berichten opnemen
11:30, november 1
Afspraak met Dhr. de
Bruin morgen om 14:00
uur niet vergeten.
Bericht 1
12:00, november 1
Marie niet
vergeten te
bellen
Bericht 2
10:00, november 2
Geld overmaken
bij de ABC bank
Bericht 3
Lege ruimte
9:00, november 4
Een kaartje naar
Mevr. Smit sturen
Bericht 1
Bericht 2
Maximumopnameduur
Bericht 3
Bericht 4
Opgenomen na het
laatstopgenomen
bericht
De maximumopnameduur voor alle mappen wordt hieronder
weergegeven. U kunt gedurende de maximumopnameduur berichten in
elke map opnemen.
Opnamestand:
ST*
SP**
LP***
1 uur 25 min. 4 uur 20 min. 11 uur 35 min.
(min.: minuten)
* ST: Stereo-opnamestand
** SP: Opnemen met standaardopnamestand (monogeluid)
***LP: Opnemen met langspeelopnamestand (monogeluid)
Opmerkingen
• Selecteer de ST-stand voor opnamen met een betere geluidskwaliteit. Zie
pagina 54 als u de opnamestand wilt wijzigen.
• Controleer de batterijaanduiding voordat u lange opnamen maakt (pagina 7).
• De maximumopnameduur en het aantal berichten dat u kunt opnemen,
verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
• Gebruik de netspanningsadapter (niet bijgeleverd) als u wilt voorkomen dat u
de batterijen tijdens een lange opname moet vervangen.
11NL
Basishandelingen
U kunt maximaal 99 berichten opnemen in elk van de vijf mappen (A, B, C,
D en E). U kunt berichten op drie verschillende manieren opnemen:
• Een bericht achter het laatstopgenomen bericht toevoegen
• Een bericht aan een eerder opgenomen bericht toevoegen (pagina 35)
• Een opgenomen bericht overschrijven met een nieuwe opname (pagina 36)
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een opname achter het
laatstopgenomen bericht kunt toevoegen.
Berichten opnemen (vervolg)
1
Selecteer de map.
Druk de instelknop herhaaldelijk naar
FOLDER om de map (A, B, C, D of E) weer te
geven waarin u de berichten wilt opnemen.
Geselecteerde
map
2
Start de opname.
Ingebouwde
microfoon
1 Druk op de zREC/REC PAUSE toets.
U hoeft de zREC/REC PAUSE toets niet
ingedrukt te houden tijdens de opname.
2 Praat in de ingebouwde microfoon.
Resterend geheugen
Microfoongevoeligheid
Opnamestand
Huidig berichtnummer
OPR aanduiding
(brandt rood tijdens de
opname**)
Teller*
* Het display dat met de toets DISP in het menu (pagina 27) is geselecteerd,
wordt weergegeven.
**De OPR aanduiding wordt uitgeschakeld als LED in het menu op OFF wordt
ingesteld (pagina 50).
Opmerkingen
• Verwijder de batterijen of de netspanningsadapter niet wanneer de OPR
aanduiding knippert of oranje wordt. Als u dit wel doet, kunnen de
gegevens worden beschadigd.
• Als u met een object, zoals uw vinger, per ongeluk tegen het apparaat
schuurt tijdens een opname, kan er ruis in de opname terecht komen.
NL
12
3
Stop de opname.
Overige handelingen
Handeling
Actie
Opname onderbreken*
Druk op zREC/REC PAUSE. De OPR
aanduiding knippert rood en "PAUSE"
knippert in het display in de
opnamepauzestand.
Onderbroken opname
hervatten
Druk nogmaals op zREC/REC PAUSE. De
opname wordt hervat. (Als u de opname
wilt stoppen na de onderbreking van de
opname, drukt u op xSTOP.)
Huidige opname direct
controleren
Druk op de instelknop (x•B). De opname
wordt gestopt en het afspelen wordt gestart
vanaf het begin van het pas opgenomen
bericht.
Controleren tijdens
de opname
Druk de instelknop omlaag (.) in de
opnamestand of de opnamepauzestand. De
opname wordt gestopt en u kunt
terugspoelen terwijl u het geluid beluistert
op een versneld afspeelniveau. Het afspelen
wordt gestart zodra u de instelknop loslaat.
U kunt de opname overschrijven vanaf dat
punt.
* 1 uur nadat u de opname hebt onderbroken, wordt de onderbreking
automatisch opgeheven en schakelt het apparaat over naar de stopstand.
13NL
Basishandelingen
Druk op xSTOP.
Het apparaat stopt bij het begin van de huidige
opname.
Als u de map niet wijzigt nadat u de opname
hebt gestopt, neemt u de volgende opname in
dezelfde map op.
Berichten opnemen (vervolg)
Tips voor het gebruik van de ingebouwde
microfoon
Een geluid opnemen dat uit een specifieke richting komt
• Pas de positie van de ingebouwde microfoon
aan.
• Als u een geluid wilt opnemen dat uit een
specifieke richting komt, schuift u de
DIRECTNL schakelaar naar "ON". U kunt deze
instelling bijvoorbeeld gebruiken wanneer u
een geluid opneemt bij een congres/
bijeenkomst of in een grote ruimte.
Opmerking
DIRECTNL
De DIRECTNL schakelaar functioneert alleen in de
"SP" of "LP" opnamestand. Zie pagina 54 voor meer
informatie over opnamestanden.
Een geluid opnemen dat niet uit een specifieke richting
komt (opnamen voor alle richtingen)
Schuif de DIRECTNL schakelaar naar "OFF".
De gevoeligheid van de ingebouwde microfoon selecteren
U kunt de gevoeligheid van de microfoon selecteren door SENS (pagina
54) in het menu in te stellen op basis van de opnameomstandigheden:
• H (hoog): voor opnamen van een zacht geluid bij een bijeenkomst of in
een rustige en/of grote ruimte.
• L (laag): voor opnamen van een dictaat of in een lawaaiige ruimte.
Tijdens de opname kunt u de SENS instelling wijzigen in het menu.
14NL
Handige functies voor opnamen
Opnamen afluisteren
Als u opneemt via de ingebouwde microfoon, kunt u een
stereohoofdtelefoon (wellicht bijgeleverd) aansluiten op de i
(hoofdtelefoon) aansluiting en de opname via de stereohoofdtelefoon
afluisteren. U kunt het volume met VOL +/- regelen, maar het
opnameniveau is vastgelegd.
Als u het volume zeer hoog zet of de stereohoofdtelefoon naast de microfoon
houdt tijdens het afluisteren van een opname, vangt de microfoon wellicht het
geluid van de stereohoofdtelefoon op. Dit veroorzaakt akoestische feedback
(een fluitend geluid).
Opname automatisch laten starten bij geluid —
Geavanceerde VOR functie
U kunt de VOR functie (voice operated recording, spraakgestuurde
opname) in het menu instellen. Als VOR is ingesteld op ON, start de
opname wanneer de recorder geluid waarneemt. "VOR" wordt dan in het
display weergegeven. De opname wordt onderbroken wanneer er geen
geluid meer wordt waargenomen. "VOR PAUSE" wordt dan weergegeven.
Tijdens de opname kunt u de VOR instelling wijzigen in het menu (pagina
54).
Opmerkingen
• De VOR functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel SENS (pagina
54) in op basis van de opnameomstandigheden. Stel VOR in op OFF als u niet
tevreden bent met de kwaliteit van de opname na het wijzigen van de
microfoongevoeligheid of als u belangrijke opnamen moet maken.
• Als u deze IC Recorder gebruikt voor belangrijke opnamen, stelt u VOR in op
OFF.
15NL
Basishandelingen
Opmerking
Berichten opnemen (vervolg)
Aanduiding voor het resterende geheugen
Tijdens de opname neemt het aantal segmenten in de aanduiding voor het
resterende geheugen één voor één af.
Als de resterende opnameduur nog 5 minuten is, begint de aanduiding
voor het resterende geheugen te knipperen.
Wanneer de resterende opnameduur nog 1 minuut is, knippert de
aanduiding voor het resterende geheugen in het display, ongeacht de
displaystand (pagina 27).
Als het geheugen vol is, stopt de opname automatisch en wordt "FULL"
weergegeven met een alarmsignaal. Als u wilt doorgaan met de opname,
moet u eerst een aantal berichten wissen (pagina 37).
Opmerking
Er weerklinkt geen alarmsignaal (pieptoon) als u BEEP instelt op OFF (pagina
55).
16NL
Opnemen met een externe microfoon
of andere apparatuur
Opnemen met een externe microfoon
Sluit de externe microfoon aan op
de m (microfoon) aansluiting.
Wanneer u een externe microfoon
aansluit, wordt de ingebouwde
microfoon automatisch
uitgeschakeld. Wanneer u een
microfoon met stekkervoeding
aansluit, wordt de stroom
automatisch naar de microfoon
geleid via de IC Recorder.
ministekker (stereo)
Stereo
Microfoon
1 Aanbevolen microfoontypen
U kunt de Sony ECM-CS10 electret-condensator microfoon (niet bijgeleverd)
gebruiken.
Opnemen van andere apparatuur
Als u geluid van andere apparatuur wilt opnemen met de IC Recorder,
sluit u de m (microfoon) aansluiting van de IC Recorder aan op de
oortelefoonaansluiting van andere apparatuur (cassetterecorder,
enzovoort) met de geregistreerde audiokabel.
Voordat u begint met opnemen, moet u de gevoeligheid van de microfoon
instellen door SENS (pagina 54) in het menu in te stellen op “H” (hoog).
Opmerking
Als u een niet-geregistreerde audiokabel gebruikt, kan het geluid met
onderbrekingen worden opgenomen. Gebruik een geregistreerde audiokabel.
17NL
Basishandelingen
U kunt geluid van een externe microfoon of andere apparatuur
(bandrecorder, MiniDisc-speler, enzovoort) opnemen met de IC Recorder.
Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, sluit u de IC Recorder als
volgt aan. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor
beschikbare accessoires.
Opnemen met een externe microfoon of andere
apparatuur (vervolg)
Opnemen met andere apparatuur
Als u het geluid van de IC Recorder met andere apparatuur wilt opnemen,
sluit u de i (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC Recorder aan op de
audio-ingang (mini-aansluiting, stereo-aansluiting) van de andere
apparatuur.
ministekker (stereo)
ministekker (stereo)
18NL
Bandrecorder,
enzovoort
Berichten afspelen
Begin bij stap 1 om een eerder opgenomen bericht af te spelen.
Begin bij stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.
Selecteer de map.
Druk de instelknop herhaaldelijk naar
FOLDER om de map (A, B, C, D of E) weer
te geven met de berichten die u wilt
afspelen.
Geselecteerde
map
2
Selecteer het berichtnummer.
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.) om
het gewenste berichtnummer weer te geven.
• Omhoog drukken (>): voor het volgende
berichtnummer.
• Omlaag drukken (.): voor het vorige
berichtnummer.
Geselecteerd berichtnummer
Aantal berichten in een map
Teller*
* Het display dat met de toets DISP in het menu (pagina
27) is geselecteerd, wordt weergegeven.
19NL
Basishandelingen
1
Berichten afspelen (vervolg)
3
Start het afspelen.
i (hoofdtelefoon)
aansluiting
1 Druk op de instelknop (x•B).
Teller*
2 Regel het volume met VOL +/– .
OPR aanduiding
(brandt groen tijdens
het afspelen**)
* Het display dat met de toets DISP in het menu
(pagina 27) is geselecteerd, wordt weergegeven.
**De OPR aanduiding wordt uitgeschakeld als LED in
het menu op OFF wordt ingesteld (pagina 50).
Als u een bericht hebt afgespeeld, stopt het apparaat bij het begin van het
volgende bericht.
Als het laatste bericht van de map is afgespeeld, stopt het apparaat bij het
begin van het laatste bericht.
Luisteren met een betere geluidskwaliteit
U kunt als volgt met een betere geluidskwaliteit luisteren:
• Beluisteren via een stereohoofdtelefoon
Sluit de bijgeleverde stereohoofdtelefoon of een andere
stereohoofdtelefoon (niet bijgeleverd), beschreven bij “Technische
gegevens” (pagina 65), als optionele accessoires aan op de i
(hoofdtelefoon) aansluiting. De ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld.
• Beluisteren via een externe luidspreker
Sluit een actieve of passieve luidspreker (niet bijgeleverd) aan op de i
(hoofdtelefoon) aansluiting.
20NL
Overige handelingen
Actie
Stoppen op de huidige positie
(functie voor afspelen
onderbreken)
Druk op xSTOP of op de instelknop
(x•B). Druk nogmaals op de instelknop
(x•B) om het afspelen vanaf dat punt te
hervatten.
Teruggaan naar het begin van
het huidige bericht*
Druk de instelknop één keer omlaag
(.).**
Teruggaan naar vorige berichten Druk de instelknop herhaaldelijk
omlaag (.). (Houd de instelknop
ingedrukt in de stopstand om
voortdurend terug te gaan naar het
vorige bericht.)
Verdergaan naar het
volgende bericht*
Druk de instelknop één keer omhoog
(>).**
Verdergaan naar volgende
berichten
Druk de instelknop herhaaldelijk
omhoog (>). (Houd de instelknop
ingedrukt in de stopstand om
voortdurend berichten over te slaan.)
*
**
Als u het bericht hebt voorzien van een bladwijzer, stopt het apparaat bij de
bladwijzer.
Deze handelingen zijn beschikbaar als EASY-S is ingesteld op OFF. Zie
pagina 55 voor meer informatie over handelingen als EASY-S is ingesteld
op ON.
Het afspeelgeluid aanpassen door onhoorbaar geluid te
versterken - Digital Voice Up functie
Wanneer u de VOICE UP schakelaar naar “ON” schuift, wordt het zachte
gedeelte van een opgenomen bericht versterkt, zodat u zelfs zachte
stemmen gemakkelijker kunt horen. Als u de volledige opname zo
optimaal mogelijk instelt, kunt u het afspeelgeluid goed gebalanceerd en
beter verstaanbaar maken (pagina 30).
Een bericht versneld of vertraagd afspelen — DPC (Digital
Pitch Control)
Als u de afspeelsnelheid aanpast met DPC in het menu (pagina 31), kunt u
een bericht versneld of vertraagd afspelen door de DPC schakelaar naar
ON te schuiven. Wanneer u de afspeelsnelheid sneller of trager instelt dan
de normale snelheid, wordt "FAST" of "SLOW" weergegeven. U kunt de
instelling tijdens het afspelen wijzigen.
21NL
Basishandelingen
Handeling
Berichten afspelen (vervolg)
Snel een punt zoeken waar u het afspelen wilt starten
(Easy Search)
Als EASY-S in het menu is ingesteld op ON (pagina 55), kunt u snel een
punt zoeken waar u het afspelen wilt starten. Hiervoor drukt u de
instelknop herhaaldelijk omhoog of omlaag (>/.) in de afspeelstand
of de afspeelpauzestand.
U kunt ongeveer 3 seconden teruggaan door de instelknop één keer
omlaag te drukken (.). U kunt ongeveer 10 seconden vooruitgaan door
de instelknop één keer omhoog te drukken (>). Deze functie is handig
als u een gewenst punt in een lange opname wilt zoeken.
Alle berichten in een map doorlopend afspelen —
Continuous Play
Als CONT (pagina 55) is ingesteld op ON in het menu, kunt u alle
berichten in een map doorlopend afspelen. U kunt de instelling tijdens het
afspelen wijzigen.
Vooruit/achteruit zoeken tijdens het afspelen (Cue/Review)
• Voor vooruit zoeken (Cue): Houd de instelknop omhoog gedrukt (>)
tijdens het afspelen en laat deze los op het punt waar u het afspelen wilt
hervatten.
• Voor achteruit zoeken(Review): Houd de instelknop omlaag gedrukt
(.) tijdens het afspelen en laat deze los op het punt waar u het
afspelen wilt hervatten.
Het apparaat zoekt met lage snelheid en afspeelgeluid. Dit is handig om
één woord vooruit of achteruit te zoeken. Wanneer u vervolgens de
instelknop omhoog of omlaag blijft drukken, begint het apparaat met
hogere snelheid te zoeken. Tijdens cue/review wordt de teller
weergegeven, ongeacht de instelling voor de displaystand (pagina 27).
22NL
1 Wanneer u tot het einde van het laatste bericht hebt afgespeeld
Een bericht herhaaldelijk afspelen — Repeat Play
Druk langer dan één seconde op de instelknop
(x•B) tijdens het afspelen.
" " wordt weergegeven en het geselecteerde
bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Druk nogmaals op de instelknop (x•B) om
normaal afspelen te hervatten. Druk op xSTOP
om het afspelen te stoppen.
1 Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen — A-B Repeat
U kunt het beginpunt (A) en eindpunt (B) instellen en het opgegeven
gedeelte herhaaldelijk afspelen (pagina 34).
23NL
Basishandelingen
• Wanneer u tot het einde van het laatste bericht (versneld) hebt afgespeeld,
knippert "END" 5 seconden lang en brandt de OPR aanduiding groen. (U kunt
het afspeelgeluid niet horen.)
• Als "END" ophoudt met knipperen en de OPR aanduiding wordt
uitgeschakeld, stopt het apparaat bij het begin van het laatste bericht.
• Als u de instelknop omlaag (.) gedrukt houdt terwijl "END" knippert,
worden de berichten versneld afgespeeld. Normaal afspelen wordt hervat op
het punt waar u de knop loslaat.
• Als het laatste bericht lang is en u het afspelen bij een later gedeelte van het
bericht wilt starten, houdt u de instelknop omhoog (>) gedrukt om naar het
einde van het bericht te gaan. Vervolgens drukt u de instelknop omlaag (.)
terwijl "END" knippert om terug te gaan naar het gewenste punt.
• Voor alle andere berichten dan het laatste bericht gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u terug tot het gewenste punt.
Het display gebruiken
Onderdelen in het display
1 Aanduiding voor het
resterende geheugen (16)
2 Bladwijzeraanduiding (33)
Verschijnt wanneer een
bladwijzer voor een bericht
is ingesteld.
3 Mapaanduiding
Geeft de huidige map (A, B,
C, D of E) weer.
4 Alarmaanduiding (48)
Verschijnt wanneer het
alarm voor een bericht is
ingesteld.
5 SENS
(microfoongevoeligheid)
aanduiding (54)
Geeft de huidige
microfoongevoeligheid
weer:
•H (hoog): voor opnamen bij
een bijeenkomst of in een
rustige/grote ruimte.
•L (laag): voor opnamen
van een dictaat of in een
lawaaiige ruimte.
6 Prioriteitsmarkeringen (44)
24NL
7 Teller/Resterende tijd/
Opnamedatum en -tijd/
Huidige tijd (27)
Het display dat u met de
DISPLAY toets in het menu
hebt geselecteerd, wordt
weergegeven.
8 Aanduiding voor
herhaaldelijk afspelen (23,
34)
Verschijnt wanneer een
bericht of een bepaald
gedeelte (A-B) van een
bericht herhaaldelijk wordt
afgespeeld.
9 Aanduiding voor resterende
batterijduur (7)
Als de netspanningsadapter
(niet bijgeleverd) is
aangesloten, wordt de
aanduiding niet
weergegeven.
q; Aanduiding voor
opnamestand (54)
Geeft de huidige
opnamestand weer:
• ST: Stereo-opnamestand
• SP: Standaardopnamestand
(monogeluid)
• LP: langspeelopnamestand
(monogeluid)
qa REC (opname) aanduiding
(12)
qs Geselecteerd
berichtnummer/
Totaalaantal berichten in de
map (12, 19)
xDisplay tijdens opnemen en
afspelen
In een gewone opname- of
afspeelstand worden het
berichtnummer, de opnamestand en
de microfoongevoeligheid van het
bericht dat wordt opgenomen of
afgespeeld, en de teller weergegeven.
Voorbeelden van displays
In een speciale opname- of
afspeelstand, zoals bij het
overschrijven van een opname, A-B
herhaaldelijk afspelen of DPC
afspelen, knippert de stand in het
display.
xDisplay tijdens instellen van het
menu
In de instelstand van het menu
worden de menuonderdelen en de
huidige instellingen weergegeven. U
kunt de instelling wijzigen wanneer
deze knippert.
Als de DPC schakelaar naar ON is
geschoven om het afspelen snel te
starten
LP-opnamestand
wordt geselecteerd.
MODE menu
Tijdens het instellen van het alarm of
de klok wordt het instelvenster voor
de datum en de tijd weergegeven.
"10 mei 2004" wordt geselecteerd.
25NL
Basishandelingen
Een bericht wordt met de
microfoongevoeligheid H (hoog)
in de ST-stand opgenomen als 21e
bericht van 21 berichten in map A.
Het display gebruiken (vervolg)
xRestaanduidingen
Als de batterij leeg raakt of het
geheugen bijna vol is, knipperen de
restaanduidingen in het display.
Voorbeelden van displays
Als de resterende tijd korter is dan
1 minuut
xFoutberichten
De foutberichten of foutnummers
worden weergegeven (pagina 62, 63).
Als een toegangsfout optreedt
Als een foutnummer wordt
weergegeven
26NL
De displaystand selecteren
U kunt de displaystand voor stoppen, opnemen en afspelen selecteren.
>
MENU
1
Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt weergegeven.
Basishandelingen
x•B
.
2
3
Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om "DISP" te
selecteren.
Druk op de instelknop (x•B).
Het instelvenster voor het display
wordt weergegeven.
4
Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om de
displaystand te selecteren.
De displaystanden worden
gewijzigd in de volgorde die rechts
wordt weergegeven.
5
6
COUNT
N
n REM
N
REC TIME n REC DATE
Druk op de instelknop (x•B).
Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt gesloten en de
normale stand wordt weergegeven.
1 Weergave van de huidige tijd
Als het apparaat meer dan 3 seconden
niet wordt gebruikt in de stopstand,
wordt de huidige tijd weergegeven in
het display (zoals rechts wordt
weergegeven), ongeacht de instelling
voor de displaystand.
27NL
Het display gebruiken (vervolg)
U kunt kiezen uit de volgende displaystanden:
xCOUNT (verstreken tijd)
Verstreken afspeel- of opnameduur
van één bericht.
xREM (resterende tijd)
In de afspeelstand: de resterende tijd
van één bericht.
In de stop- en opnamestand: de
resterende opnameduur.
xREC DATE (opnamedatum)
In de afspeelstand en
afspeelpauzestand wordt de datum
weergegeven waarop het huidige
bericht is opgenomen.
In de opnamestand wordt de huidige
datum weergegeven.
(Als de klok niet is ingesteld, wordt "-Y--M--D" weergegeven.)
xREC TIME (opnametijd)
In de afspeelstand en
afspeelpauzestand wordt de tijd
weergegeven waarop het huidige
bericht is opgenomen.
In de opnamestand wordt de huidige
tijd weergegeven.
(Als de klok niet is ingesteld, wordt "-:--" weergegeven.)
28NL
Het display uitschakelen
Het apparaat is niet uitgerust met een aan/uitknop. Het display wordt altijd weergegeven in
het venster. Dit heeft bijna geen effect op de
levensduur van de batterijen. Als u het display
wilt uitschakelen, schuift u de HOLD schakelaar
in de richting van de pijl in de stopstand.
HOLD
Basishandelingen
"HOLD" knippert drie seconden waarna het
display wordt uitgeschakeld. Als u het display
wilt inschakelen, schuift u de HOLD schakelaar
in de tegenovergestelde richting.
29NL
BVerschillende afspeelmanieren
Het afspeelgeluid aanpassen door
onhoorbaar geluid te versterken
— Digital Voice Up functie
U kunt het afspeelgeluid goed gebalanceerd en beter verstaanbaar maken
door alleen het onhoorbare zachte gedeelte van een opgenomen bericht te
versterken en de volledige opname zo optimaal mogelijk in te stellen
(Digital Voice Up functie). Deze functie is handig als u de stemmen van
elke spreker in een vergadering beter verstaanbaar wilt maken.
VOICE UP
Tijdens het afspelen of in de stopstand schuift u de VOICE UP
schakelaar naar "ON".
Het bericht wordt afgespeeld met het aangepaste geluid.
Normaal afspelen hervatten
Schuif de VOICE UP schakelaar naar "OFF".
30NL
De afspeelsnelheid aanpassen — DPC
(Digital Pitch Control)
U kunt de afspeelsnelheid instellen tussen twee keer de normale snelheid
(+100%) en de helft van de normale snelheid (–50%). Het bericht wordt op
normale toon afgespeeld dankzij de digitale verwerkingsfunctie.
Verschillende afspeelmanieren
Instelknop
(>/./x•B/MENU)
DPC
Een bericht snel of langzaam afspelen
Schuif de DPC schakelaar naar ON.
"FAST" of "SLOW" knippert 3 seconden
en het bericht wordt afgespeeld op de
snelheid die in het menu is opgegeven.
Normaal afspelen hervatten
Schuif de DPC schakelaar naar OFF.
Wordt vervolgd
31NL
De afspeelsnelheid aanpassen — DPC (Digital
Pitch Control) (vervolg)
Afspeelsnelheid instellen
U kunt de afspeelsnelheid instellen als de DPC schakelaar op ON is gezet.
De instelling voor de afspeelsnelheid blijft van kracht tot u de instelling
wijzigt.
1
2
Druk de instelknop naar MENU
om de menustand weer te
geven.
Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om "DPC" te
selecteren. Druk vervolgens op
de instelknop (x•B).
De stand voor het instellen van de
afspeelsnelheid wordt weergegeven.
Het knipperende cijfer staat voor de
afspeelsnelheid in procenten waarbij
de standaardafspeelsnelheid "0" is.
3
Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om de
afspeelsnelheid in te stellen.
• Snel afspelen (tot +100% met 10%
per keer): Druk omhoog (>).
• Langzaam afspelen (tot –50% met
5% per keer): Druk omlaag (.).
4
Druk op de instelknop (x•B).
De geselecteerde afspeelsnelheid
wordt bevestigd.
5
Druk de instelknop naar MENU
om de menustand af te sluiten.
Het normale display wordt
weergegeven.
32NL
Bladwijzer toevoegen
U kunt op een bepaald punt in een bericht een bladwijzer toevoegen en
deze gebruiken bij het afspelen. U kunt maar één bladwijzer toevoegen per
bericht.
ERASE
DIVIDE/
(bladwijzer)
Druk in de afspeelstand of stopstand langer dan 1 seconde op
DIVIDE/
(bladwijzer).
Er wordt een bladwijzer toegevoegd en de
bladwijzeraanduiding ( ) knippert 3 seconden.
Als u een bladwijzer toevoegt aan een bericht
waaraan al een bladwijzer is toegevoegd, wordt
de vorige bladwijzer verwijderd. De nieuwe
bladwijzer wordt toegevoegd op het nieuwe
opgegeven punt.
Afspelen starten vanaf een bladwijzer
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.) in de stopstand zodat
de bladwijzeraanduiding gaat knipperen. Druk vervolgens op de
instelknop (x•B).
De bladwijzer verwijderen
1 Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.) in de stopstand om
2
3
het nummer weer te geven van het bericht met de bladwijzer die u
wilt verwijderen.
Terwijl u DIVIDE/
(bladwijzer) ingedrukt houdt, drukt u langer
dan 1 seconde op ERASE.
Druk op ERASE terwijl de bladwijzeraanduiding en "ERASE"
knipperen.
Opmerking
Als u berichten wilt samenvoegen waaraan al een bladwijzer is toegevoegd,
moet u de bladwijzer verwijderen voordat u de berichten samenvoegt.
33NL
Verschillende afspeelmanieren
Instelknop (>/./x•B)
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk
afspelen — A-B Repeat
Tijdens het afspelen van een bericht kunt u het beginpunt (A) en eindpunt
(B) instellen voor een gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen.
x STOP
Instelknop (x•B)
A-B
(herhalen)/
PRIORITY
1
Druk tijdens het afspelen kort op A-B
(herhalen)/PRIORITY.
Het beginpunt (A) van het gedeelte dat u
herhaaldelijk wilt afspelen, wordt ingesteld. "A-B
B" knippert.
2
Druk tijdens het afspelen kort op A-B
(herhalen)/PRIORITY.
Het eindpunt (B) van het gedeelte wordt ingesteld.
"A-B" en " " worden weergegeven en het
opgegeven gedeelte wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Normaal afspelen hervatten
Druk op de instelknop (x•B).
A-B Repeat stoppen
Druk op xSTOP.
Opmerkingen
• U kunt A-B Repeat niet instellen voor een gedeelte dat twee of meer berichten
bevat.
• Als u geen eindpunt (B) instelt, wordt dit automatisch ingesteld op het einde
(of het begin) van het bericht.
34NL
BBerichten bewerken
Een opname toevoegen
Opmerkingen
• Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt u niet per ongeluk een opname
toevoegen of een bericht wissen. Zie "Opname toevoegen gebruiken" (pagina
52) als u de instelling wilt wijzigen.
• Het toegevoegde of overschreven gedeelte van een bericht wordt in dezelfde
opnamestand (ST, SP of LP; zie pagina 54) opgenomen als het originele
bericht, ongeacht de huidige instelling voor de opnamestand.
• U kunt geen opname toevoegen of overschrijven als er onvoldoende geheugen
beschikbaar is. Zie "Problemen oplossen" op pagina 59 voor meer informatie.
Ingebouwde microfoon
Berichten bewerken
zREC/REC PAUSE
xSTOP
OPR aanduiding
Een opname toevoegen aan een eerder
opgenomen bericht
Als REC-OP in het menu is ingesteld op “ADD”, kunt u een opname
toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld.
De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en
beschouwd als onderdeel van het bericht.
Tijdens het
afspelen van
Bericht 3
Bericht 3
Na het toevoegen
van een opname
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 4
Toegevoegde opname
Afspraak om 14:00
uur op 1 december.
In vergaderzaal A
Wordt vervolgd
35NL
Een opname toevoegen (vervolg)
1
2
Druk tijdens het afspelen kort op zREC/REC
PAUSE.
"REC" en "ADD" knipperen en het apparaat stopt in de
opnamepauzestand.
Druk op zREC/REC PAUSE terwijl "REC" en "ADD"
knipperen.
"REC" wordt weergegeven en "ADD" knippert 3 seconden in het
display. De OPR aanduiding wordt rood. De nieuwe opname wordt
toegevoegd aan het einde van het huidige bericht.
3
Druk op xSTOP om de opname te stoppen.
Een opgenomen bericht overschrijven met een
nieuwe opname tijdens het afspelen
Als REC-OP in het menu is ingesteld op “OVER”, kunt u een
overschrijvende opname toevoegen na het geselecteerde punt in een
opgenomen bericht. Het gedeelte van het bericht na het geselecteerde
punt wordt gewist.
Het beginpunt van een nieuwe opname
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Het verwijderde
gedeelte van Bericht 2
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde nieuwe opnamen in Bericht 2
1
Druk tijdens het afspelen kort op zREC/REC
PAUSE.
"REC" wordt weergegeven. "OVER" knippert in het
display en de OPR aanduiding knippert rood.
2
Druk op zREC/REC PAUSE om de opname te
starten.
Het display keert terug naar de displaystand die is
ingesteld in het menu en de OPR aanduiding wordt rood.
3
Druk op xSTOP om de opname te stoppen.
36NL
Berichten wissen
U kunt opgenomen berichten afzonderlijk wissen of alle berichten in een
map tegelijkertijd.
Opmerking
Als een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.
ERASE
xSTOP
Instelknop (FOLDER)
Berichten bewerken
Berichten afzonderlijk wissen
U kunt alleen ongewenste berichten wissen.
Als een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en
worden deze opnieuw genummerd zodat er geen ruimte tussen de
berichten ontstaat.
Bericht 3 wissen
Vóór het
wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Na het
wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
Resterende berichten worden
opnieuw genummerd.
Wordt vervolgd
37NL
Berichten wissen (vervolg)
1
Druk op ERASE tijdens het afspelen van
het bericht dat u wilt wissen of druk
langer dan 1 seconde op ERASE in de
stopstand.
Het berichtnummer en "ERASE"
knipperen terwijl de eerste en laatste
5 seconden van het bericht 10 keer
worden afgespeeld.
2
Druk op ERASE terwijl het bericht wordt afgespeeld en
"ERASE" knippert.
Het bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden
opnieuw genummerd. (Als u
bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt
Bericht 4 opnieuw genummerd als
Bericht 3. Als het wissen is voltooid,
stopt het apparaat aan het begin van
het volgende bericht.)
Wissen annuleren
Druk op xSTOP vóór stap 2.
Andere berichten wissen
Herhaal stap 1 en 2.
Een bericht gedeeltelijk wissen
Splits eerst het bericht (zie pagina 40) en voer daarna de procedure uit op
deze pagina om het bericht te wissen.
38NL
Alle berichten in een map wissen
U kunt alle opgenomen berichten in een map wissen.
ERASE
xSTOP
Instelknop (FOLDER)
1
Berichten bewerken
2
Druk de instelknop herhaaldelijk
naar FOLDER om de map (A, B, C,
D of E) weer te geven met de
berichten die u wilt wissen.
Terwijl u xSTOP ingedrukt
houdt, drukt u langer dan 1
seconde op ERASE.
Het berichtnummer en "ALL ERASE"
knipperen 10 seconden.
3
Als "ALL ERASE" knippert, drukt
u op ERASE.
Alle opgenomen berichten in de map
worden gewist. De map wordt echter
niet verwijderd.
Wissen annuleren
Druk op xSTOP vóór stap 3.
39NL
Berichten in twee delen splitsen/
berichten samenvoegen
U kunt een bericht splitsen of berichten samenvoegen.
• U kunt een bericht in twee delen splitsen tijdens het opnemen of afspelen
van berichten.
• U kunt berichten samenvoegen in de stopstand (zie pagina 42).
ERASE
xSTOP
Instelknop (>/.)
DIVIDE/
(bladwijzer)
Opmerking
Afhankelijk van het opnamesysteem van de IC Recorder kunt u in sommige
gevallen wellicht geen berichten splitsen of samenvoegen (pagina 61 en 64).
Een bericht splitsen
U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen of afspelen. Het bericht
wordt in tweeën gesplitst en het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd
aan het gesplitste bericht. Als u een bericht splitst, kunt u eenvoudig het
punt terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken van lange opnamen,
zoals een bijeenkomst.
U kunt een bericht splitsen tot het totaalaantal berichten in de map 99 is.
Opmerkingen
•U hebt een bepaalde hoeveelheid geheugen nodig om een bericht te splitsen.
Raadpleeg "Systeembeperkingen" op pagina 64 voor meer informatie.
• Als u een bericht splitst met prioriteitsmarkeringen, worden de
prioriteitsmarkeringen toegevoegd aan beide delen van het gesplitste bericht.
40NL
Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht op DIVIDE/
(bladwijzer) op het punt waar u het bericht wilt splitsen.
• Als u op DIVIDE/
(bladwijzer) drukt tijdens het opnemen:
Het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd op het punt waar u op de toets
hebt gedrukt en het nieuwe
berichtnummer en "DIVIDE" knipperen 3
seconden. Het bericht wordt in tweeën
gesplitst, maar de berichten worden zonder
onderbreking opgenomen.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Een bericht wordt gesplitst.
De opname gaat door.
Berichten bewerken
1 Tip
U kunt een bericht splitsen in de opnamepauzestand.
• Als u op DIVIDE/
(bladwijzer) drukt tijdens het afspelen:
Het bericht wordt in tweeën gesplitst op
het punt waar u op de toets hebt gedrukt
en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE"
knipperen 3 seconden. De berichtnummers
van de volgende berichten worden met één
verhoogd.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Een bericht wordt gesplitst.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
De berichtnummers
worden met één
verhoogd.
Het gesplitste bericht afspelen
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.) om de berichtnummers
van de gesplitste berichten weer te geven.
1 Gesplitste berichten doorlopend afspelen
Selecteer ON bij CONT in het menu zoals wordt beschreven in "Instellingen
wijzigen" op pagina 55.
Wordt vervolgd
41NL
Berichten in twee delen splitsen/berichten
samenvoegen (vervolg)
Berichten samenvoegen
U kunt twee berichten samenvoegen tot één bericht.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
De berichten worden samengevoegd.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
De berichtnummers
worden met één
verlaagd.
Opmerkingen
• Nadat de berichten zijn samengevoegd, worden de alarminstelling van het
laatste bericht, de prioriteitsmarkeringen en de bladwijzer verwijderd.
• Als u berichten met een bladwijzer samenvoegt, wordt de bladwijzer met de
volgende procedures gewist. Wilt u berichten samenvoegen, dan voert u de
procedures nogmaals uit.
• U kunt berichten met verschillende opnamestanden niet samenvoegen.
1
2
3
Druk op xSTOP om de IC Recorder te stoppen.
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.) om het
nummer weer te geven van het tweede van de berichten die
u wilt samenvoegen.
Terwijl u DIVIDE/
(bladwijzer)
ingedrukt houdt, drukt u langer dan 1
seconde op ERASE.
"CMB" knippert 10 seconden.
4
Druk op ERASE terwijl het display
knippert.
De twee berichten worden samengevoegd en
de berichten worden opnieuw genummerd
zoals wordt aangegeven in de afbeelding op
deze pagina.
Wissen annuleren
Druk op xSTOP vóór stap 4.
42NL
Berichten naar een andere map
verplaatsen
U kunt de opgenomen berichten naar een andere map verplaatsen. Als u
een bericht naar een andere map verplaatst, wordt het bericht in de vorige
map verwijderd.
xSTOP
Instelknop (FOLDER/x•B)
Berichten bewerken
Bijvoorbeeld: Bericht 3 in map B verplaatsen naar map C
1
2
Speel het bericht af dat u wilt verplaatsen.
Druk de instelknop herhaaldelijk naar
FOLDER om de map te selecteren waarnaar
u het bericht wilt verplaatsen.
De doelmap en "MOVE" knipperen. De eerste en
laatste 5 seconden van het bericht worden
afgespeeld.
3
Druk op de instelknop (x•B).
Het bericht wordt verplaatst naar de doelmap.
Berichten worden gesorteerd op volgorde van de
opnamedatum en -tijd of het aantal
prioriteitsmarkeringen in de map.
Het verplaatsen van het bericht annuleren
Druk op xSTOP vóór stap 3.
43NL
Prioriteitsmarkeringen toevoegen —
Functie voor prioriteitsmarkeringen
De opgenomen berichten worden meestal gerangschikt in de volgorde van
de opnamen.
Als u prioriteitsmarkeringen (★) toevoegt aan belangrijke berichten, kunt
u de berichten opnieuw nummeren op volgorde van prioriteit. Er zijn vier
niveaus: "★★★" (belangrijkst), "★★", "★" en geen prioriteitsmarkering. U
kunt prioriteitsmarkeringen toevoegen in de stopstand en de afspeelstand.
xSTOP
Instelknop (x•B)
A-B
(herhalen)/PRIORITY
Prioriteitsmarkeringen in de stopstand toevoegen
1
2
Selecteer het bericht dat u wilt markeren.
Druk langer dan 1 seconde op A-B
(herhalen)/PRIORITY.
"★" en de aanduiding van het berichtnummer
knipperen in het display.
3
Druk herhaaldelijk op A-B
(herhalen)/
PRIORITY om het aantal
prioriteitsmarkeringen (★) te selecteren
terwijl de aanduidingen knipperen.
De instelling is voltooid als de
prioriteitsmarkeringen (★) branden in het display
en de berichten opnieuw zijn genummerd.
44NL
Prioriteitsmarkeringen toevoegen tijdens het afspelen
1
Druk langer dan 1 seconde op A-B
(herhalen)/PRIORITY tijdens het
afspelen van het bericht dat u wilt
markeren.
"★" en de aanduiding van het
berichtnummer knipperen in het display. De
eerste en laatste 5 seconden van het bericht
worden 10 keer afgespeeld.
2
Druk op de instelknop (x•B) om de
instelling vast te leggen.
De instelling is voltooid en de berichten
worden opnieuw genummerd.
Berichten met prioriteitsmarkeringen
Als er bijvoorbeeld 3
berichten in een map
staan
Berichten worden gesorteerd op volgorde van het aantal
prioriteitsmarkeringen (★) in een map. Berichten zonder
prioriteitsmarkeringen worden achter de berichten met
prioriteitsmarkeringen geplaatst.
1 Tip
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Als een map meer dan 2 berichten bevat met hetzelfde aantal
prioriteitsmarkeringen, worden deze berichten gesorteerd op opnamedatum
en -tijd. Het oudste bericht staat bovenaan.
Opmerking
U kunt ook prioriteitsmarkeringen toevoegen met de bijgeleverde "Digital Voice
Editor" software. Berichten worden echter niet gesorteerd op volgorde van het
aantal prioriteitsmarkeringen als u de berichten niet met de software hebt
gesorteerd op volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen.
NL
45
Berichten bewerken
3
Druk herhaaldelijk op A-B
(herhalen)/PRIORITY om het aantal
prioriteitsmarkeringen (★) te
selecteren.
BOverige functies
Berichten op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal afspelen
U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bericht afspelen. U kunt het bericht op een bepaalde datum,
één keer per week of elke dag op hetzelfde tijdstip laten afspelen.
U kunt het alarmsignaal ook laten afgaan zonder een bericht af te spelen.
Opmerking
Als de klok niet is ingesteld of er geen berichten zijn opgenomen, kunt u de
alarmfunctie niet instellen.
Instelknop (>/./x•B/MENU)
1
Selecteer het bericht dat u wilt
afspelen.
Zie stap 1 en 2 van "Berichten
afspelen" op pagina 19 voor meer
informatie over het selecteren van
het gewenste bericht.
2
Ga naar de stand voor het instellen van het alarmsignaal.
1Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt
weergegeven in het display.
2Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om "ALARM
OFF" te selecteren.
Als het alarm al op "ON" is
ingesteld, wordt "ALARM ON"
weergegeven.
46NL
3Druk op de instelknop (x•B).
De stand voor het instellen van het
alarmsignaal wordt weergegeven in het
display.
4Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/
.) om "ON" te selecteren.
Als "ON" al is geselecteerd, gaat u verder met
de volgende stap.
5Druk op de instelknop (x•B).
"DATE" wordt weergegeven in het display.
3
Stel de datum en de tijd in voor het
alarmsignaal.
Als u op een bepaalde datum wilt afspelen
1Druk op de instelknop (x•B) als "DATE"
wordt weergegeven.
Het jaartal knippert.
Overige functies
2Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/
.) om het jaartal te selecteren en druk op
de instelknop (x•B).
De cijfers van de maand knipperen.
3Stel achtereenvolgens de maand en de dag in
en druk op de instelknop (x•B).
Als u één keer per week wilt afspelen
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/
.) om de dag van de week te selecteren
("SUN" voor zondag tot en met "SAT" voor
zaterdag). Druk vervolgens op de instelknop
(x•B).
Als u elke dag op hetzelfde tijdstip wilt afspelen
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/
.) om "DAILY" te selecteren. Druk vervolgens
op de instelknop (x•B).
Wordt vervolgd
47NL
Berichten op een bepaald tijdstip met een
alarmsignaal afspelen (vervolg)
4
Selecteer de alarmtijd.
1Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om het uur te
selecteren en druk op de
instelknop (x•B).
De cijfers van de minuut
knipperen.
2Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om de minuut
te selecteren en druk op de
instelknop (x•B).
5
Selecteer de alarmweergave.
Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om het geluid
voor het alarmsignaal te selecteren.
U kunt kiezen uit "B-PLAY" (het
afspelen starten na het alarmsignaal)
of "B-ONLY" (alleen het
alarmsignaal).
6
Druk op de instelknop (x•B).
De instelling is voltooid.
7
Druk de instelknop naar MENU
om de menustand af te sluiten.
Het normale display wordt weergegeven.
"," wordt weergegeven als het
bericht waarvoor een alarm is
ingesteld, wordt geselecteerd.
Als de ingestelde datum en tijd worden bereikt
Op de ingestelde tijd gaat het alarm ongeveer 10 seconden af en wordt het
geselecteerde bericht afgespeeld (als u "B-ONLY" hebt geselecteerd in stap
5, gaat alleen het alarm af).
Tijdens het alarm knippert "ALARM" in het display.
Na het afspelen stopt het apparaat automatisch aan het begin van het
bericht.
48NL
1Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren
Druk op de instelknop (x•B). Hetzelfde bericht wordt afgespeeld vanaf het
begin.
1De alarminstelling annuleren vóór het afspelen start
Druk op xSTOP terwijl het alarmsignaal klinkt. U kunt het afspelen van het
alarm zelfs stoppen als de HOLD functie is geactiveerd.
De alarminstelling annuleren
Selecteer "OFF" in stap 2 op pagina 46 en druk op de instelknop (x•B).
De alarminstelling controleren
Voer stap 1 en 2 op pagina 46 uit om de huidige datum en tijd voor het
alarm weer te geven. Voer stap 3 tot en met 7 op pagina 47 en 48 uit om de
datum en tijd voor het alarm te wijzigen.
Opmerkingen
49NL
Overige functies
• Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een ander bericht met een alarmsignaal
wordt afgespeeld, wordt het afspelen gestopt en wordt het nieuwe bericht
afgespeeld.
• Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, gaat het alarm af nadat de
opname is beëindigd. "," knippert als de alarmtijd wordt bereikt.
• Als er meer dan één alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, wordt alleen
het eerste bericht afgespeeld.
• Als de alarmtijd wordt bereikt met het apparaat in de menustand, gaat het
alarm af en wordt de menustand geannuleerd.
• Als u een bericht splitst waarvoor u het alarm hebt ingesteld, blijft de
alarminstelling alleen behouden voor het eerste deel van het gesplitste bericht.
• Als u berichten samenvoegt waarvoor u het alarm hebt ingesteld, wordt de
alarminstelling voor het laatste bericht geannuleerd.
• De alarminstelling wordt niet geannuleerd als het afspelen van het alarm is
voltooid.
De OPR aanduiding (LED) uitschakelen
Tijdens het opnemen of afspelen gaat de OPR (operation) aanduiding
branden of knipperen. U kunt de OPR aanduiding zelfs tijdens de werking
uitschakelen.
OPR aanduiding
Instelknop
(>/./x•B/MENU)
1
Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt weergegeven.
2
3
Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om "LED ON"
te selecteren.
Druk op de instelknop (x•B).
De stand voor het instellen van LED
wordt weergegeven.
4
Druk de instelknop omhoog of
omlaag (>/.) om "OFF" te
selecteren. Druk vervolgens op
de instelknop (x•B).
De instelling wordt gewijzigd.
5
Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te
sluiten.
Het normale display wordt weergegeven.
De OPR aanduiding inschakelen
Selecteer "ON" in stap 4 en druk op de instelknop (x•B).
50NL
Ongewenste bediening voorkomen —
HOLD functie
HOLD schakelaar
Overige functies
Schuif de HOLD schakelaar in de richting van de
pijl. "HOLD" knippert 3 seconden. Hiermee
wordt aangegeven dat alle functies van de
toetsen zijn vergrendeld.
Als de HOLD functie wordt geactiveerd in de
stopstand, wordt het display uitgeschakeld nadat
"HOLD" heeft geknipperd.
De HOLD functie annuleren
Schuif de HOLD schakelaar in de tegenovergestelde richting.
1 Tip
U kunt het afspelen van het alarm zelfs stoppen als de functie HOLD is
geactiveerd. Druk op xSTOP om het alarm of het afspelen te stoppen. (U kunt
normaal afspelen niet stoppen.)
51NL
Opname toevoegen gebruiken
Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt u niet per ongeluk een opname
toevoegen of een bericht wissen (page 35). Als u een opname wilt
toevoegen aan een eerder opgenomen bericht (pagina 35) of een opname
wilt overschrijven (pagina 36), moet u de REC-OP instelling wijzigen met
de onderstaande procedure.
Instelknop (>/./x•B/MENU)
1
Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt weergegeven in het display.
2
3
4
5
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.)
om "REC-OP" te selecteren. Druk vervolgens op de
instelknop (x•B).
Het venster voor het toevoegen van een opname wordt
weergegeven.
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.)
om "ON" te selecteren. Druk vervolgens op de
instelknop (x•B).
De instelling wordt gewijzigd.
Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.)
om "ADD" of "OVER" te selecteren. Druk
vervolgens op de instelknop (x•B).
• ADD: hiermee voegt u een opname toe aan een eerder opgenomen
bericht.
• OVER: hiermee overschrijft u een opname.
Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te sluiten.
Het normale display wordt weergegeven.
Toevoegen van opnamen voorkomen
Selecteer "OFF" in stap 3 en druk op de instelknop (x•B).
52NL
Instellingen wijzigen — MENU
U kunt met het menu de instellingen van de IC Recorder wijzigen. Tijdens
het afspelen en opnemen worden niet alle menuonderdelen weergegeven.
Volg de onderstaande procedures om het menu weer te geven en de
instellingen te wijzigen:
Opmerking
Als u een minuut lang geen toetsen indrukt, wordt de menustand automatisch
geannuleerd en wordt het normale display weergegeven.
Overige functies
1 Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt weergegeven.
2 Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.) om het
menuonderdeel te selecteren waarvoor u de instelling wilt wijzigen.
3 Druk op de instelknop (x•B).
De instelstand voor het geselecteerde menuonderdeel wordt
weergegeven.
4 Druk de instelknop omhoog of omlaag (>/.) om de instelling te
selecteren die u wilt opgeven en druk op de instelknop (x•B).
De instelling wordt gewijzigd.
5 Druk de instelknop naar MENU als u de menustand wilt sluiten.
Het normale display wordt weergegeven.
Wordt vervolgd
53NL
Instellingen wijzigen - MENU (vervolg)
Menuonderdelen Instellingen (*: Fabrieksinstelling)
MODE
SENS
DISP
VOR
Stop/Afspelen/Opname**
Geeft het venster weer waarin u de
opnamestand kunt instellen:
ST*: u kunt opnemen met stereogeluid.
SP: u kunt opnemen met beter geluid
(monogeluid).
LP: u kunt langer opnemen
(monogeluid).
Geeft het venster weer waarin u de
microfoongevoeligheid kunt instellen.
H* (hoog): voor opnamen bij bijeenkomsten of
in een rustige en/of grote ruimte.
OK/–/–
OK/–/OK
L (laag): voor opnamen van een dictaat of
in een lawaaiige ruimte.
Geeft het venster weer waarin u de
displaystand (COUNT*) kunt wijzigen. Zie OK/OK/OK
pagina 27.
Geeft het venster weer waarin u de VOR
functie (Voice Operated Recording) kunt
instellen.
ON:
de VOR functie is ingeschakeld.
De opname wordt gestart als het
apparaat geluid waarneemt en
stopt als er geen geluid wordt
OK/–/OK
waargenomen. In de periode dat
er geen geluid wordt
waargenomen, wordt er niet
opgenomen.
OFF*:
de VOR functie is uitgeschakeld.
Standaardopname is
geselecteerd.
**Geeft aan of u de instelling in elke stand kunt wijzigen (Stop: stopstand/
Afspelen: afspeelstand/Opname: opnamestand). Met "OK" wordt aangegeven
dat de instelling kan worden gewijzigd en met "–" wordt aangegeven dat de
instelling niet kan worden gewijzigd.
54NL
Menuonderdelen Instellingen (*: Fabrieksinstelling)
DPC
EASY-S
CONT
SET DATE
BEEP
LED
ALARM
55NL
Overige functies
REC-OP
Stop/Afspelen/Opname**
Geeft het venster weer waarin u de
afspeelsnelheid (ON/OFF*) kunt instellen. OK/OK/–
Zie pagina 31.
Geeft het venster weer waarin u de functie
voor eenvoudig zoeken kunt instellen.
ON: u kunt ongeveer 3 seconden achteruit
gaan door de instelknop omlaag
(.) te drukken. U kunt ongeveer 10
OK/–/–
seconden vooruit gaan door de
instelknop omhoog (>) te drukken.
OFF*: u kunt vooruit- of achteruitgaan in de
berichten door de instelknop naar
boven of beneden te drukken (./
>).
Geeft het venster weer waarin u
doorlopend afspelen kunt instellen.
ON:
u kunt alle berichten in een map
OK/OK/–
doorlopend afspelen.
OFF*:
het afspelen stopt aan het einde
van elk bericht.
Geeft het venster weer waarin u de stand
OK/–/–
voor het toevoegen van een opname (ON/
OFF*) kunt instellen. Zie pagina 52.
Geeft het venster weer waarin u de klok
OK/–/–
(04Y1M1D*) kunt instellen. Zie pagina 9.
ON*: er klinkt een pieptoon om aan te
geven dat de bewerking is
geaccepteerd.
OK/–/–
OFF: er wordt geen pieptoon weergegeven,
behalve voor het alarm.
Geeft het venster weer waarin u de OPR
aanduiding kunt in- of uitschakelen tijdens
OK/–/–
een bewerking (ON*/OFF). Zie pagina 50.
Geeft het venster weer waarin u het alarm
OK/–/–
(ON/OFF*) kunt instellen. Zie pagina 46.
De "Digital Voice Editor" software
gebruiken
Als u de IC Recorder op de computer aansluit met de bijgeleverde USBkabel, kunt u de "Digital Voice Editor" software gebruiken voor het
volgende:
• Berichten van de IC Recorder opslaan op de vaste schijf van de
computer.
• Berichten van de computer overbrengen naar de IC Recorder.
• Berichten op de computer afspelen of bewerken.
• Gesproken e-mailberichten verzenden met MAPI e-mailsoftware.
• Berichten op de IC Recorder met de Dragon NaturallySpeaking®spraakherkenningssoftware (niet bijgeleverd) transcriberen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de bijgeleverde "Digital Voice
Editor 2" software voor meer informatie.
Opmerking
Als u al een oudere versie van de "Digital Voice Editor" software hebt gebruikt,
installeert u de huidige versie met de bijgeleverde CD-ROM. Het versienummer
van de bijgeleverde "Digital Voice Editor" software wordt aangegeven op de
CD-ROM.
Aansluiting
Naar USBaansluiting van IC
Recorder
Naar USBaansluiting van
computer
Verbindingskabel
(bijgeleverd)
56NL
Systeemvereisten
De computer en de systeemsoftware moeten minimaal voldoen aan de
volgende systeemvereisten.
• IBM PC/AT of compatibele computer
– Processor: 266 MHz Pentium® II processor of hoger
– RAM: 64 MB of meer
– Beschikbare schijfruimte: 70 MB of meer, afhankelijk van de grootte
en het aantal geluidsbestanden dat u hebt opgeslagen.
– CD-ROM-station
– USB-poort
– Geluidskaart: compatibel met Sound Blaster 16
– Monitor: 16-bits hoge kleuren of meer en 800 x 480 punten of meer
• Besturingssysteem: standaardinstallatie van Microsoft® Windows® XP
Professional/XP Home Edition/2000 Professional/Millennium Edition/
98 Second Edition/98. U kunt deze software niet gebruiken met
Windows® 95 of Windows® NT.
Opmerkingen
57NL
Overige functies
• U kunt de software niet gebruiken met een Macintosh-computer.
• Zelfgebouwde computers, computers waarvan het besturingssysteem is
geïnstalleerd of bijgewerkt door de gebruiker of computers met een multi-boot
besturingsomgeving worden niet ondersteund.
BAanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Stroom
• Gebruik het apparaat alleen op 3 V gelijkstroom. Gebruik twee LR03
(AAA-formaat) alkalinebatterijen.
Veiligheid
• Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient.
Gebruik
• Laat het apparaat niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een
plaats waar dit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel
stof of mechanische schokken.
• Als er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de
batterijen verwijderen en het apparaat laten nakijken door een ervaren
servicetechnicus voordat u het weer gebruikt.
Ruis
• Als u het apparaat naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele
telefoon plaatst tijdens het opnemen of afspelen, kan dit ruis
veroorzaken.
• Als u met een object, zoals uw vinger, tegen het apparaat schuurt tijdens
een opname, kan er ruis in de opname terechtkomen.
Onderhoud
• Maak de buitenkant schoon met een zachte doek die enigszins is
bevochtigd met water. Gebruik geen alcohol, wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of
problemen met het apparaat.
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een reservekopie van de opgenomen berichten
op te slaan op een bandrecorder of een computer om te voorkomen dat
er gegevens verloren gaan door een bedieningsfout of een defect aan de
IC Recorder.
58NL
Problemen oplossen
Voordat u het apparaat wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende
punten controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt
uitgevoerd.
IC Recorder
Probleem
Oplossing
Het apparaat werkt •De batterijen zijn onjuist geplaatst (pagina 6).
niet.
•De batterijen zijn bijna leeg.
•De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD
schakelaar (pagina 51). (Wanneer u op een
toets drukt, knippert "HOLD" 3 seconden).
Er komt geen geluid •Het volume is volledig uitgeschakeld.
uit de luidspreker. •Er is een stereohoofdtelefoon aangesloten.
Aanvullende informatie
Er komt geluid uit de •Als u de stereohoofdtelefoon niet goed
luidspreker terwijl de aansluit tijdens het afspelen, komt er wellicht
stereohoofdtelefoon is geluid uit de luidspreker. Trek de stekker van
de stereohoofdtelefoon los en sluit deze
aangesloten.
vervolgens goed aan.
De OPR aanduiding •LED is ingesteld op OFF. Geef het menu weer
en stel LED in op ON.
gaat niet branden.
•Het geheugen is vol. Wis een aantal berichten
"FULL" en "REC"
knipperen en u kunt (pagina 37).
niet beginnen met
opnemen.
"FULL" knippert en •Er zijn 99 berichten opgenomen in de
u kunt niet beginnen geselecteerde map. Selecteer een andere map
of wis een aantal berichten (pagina 37).
met opnemen.
U kunt een bericht •Het bericht of de map waarin het bericht staat,
is ingesteld op "Alleen-lezen" op de computer.
niet wissen.
Geef het bericht weer met Windows Verkenner
en schakel het selectievakje voor "Alleen-lezen"
uit bij "Eigenschappen".
Wordt vervolgd
59NL
Problemen oplossen (vervolg)
Probleem
U kunt geen
opname toevoegen
of een opname
overschrijven.
Oplossing
•Het resterende geheugen is te klein. Het
overschreven gedeelte wordt verwijderd nadat
u klaar bent met het opnemen van het nieuwe
gedeelte. U kunt daarom alleen overschrijven
binnen de resterende opnameduur.
•In de fabriek is REC-OP ingesteld op OFF.
Geef het menu weer en stel REC-OP in op ON
(pagina 52).
De opname wordt
•De geavanceerde VOR functie (pagina 15) is
onderbroken.
geactiveerd. Stel VOR in op OFF.
Ruis is hoorbaar.
•U hebt met een object, zoals uw vinger,
enzovoort, per ongeluk het apparaat
aangeraakt tijdens een opname zodat er ruis in
de opname is terechtgekomen.
•Het apparaat is naast een stopcontact, een tllamp of een mobiele telefoon geplaatst tijdens
het opnemen of afspelen.
•De stekker van de aangesloten microfoon was
vies tijdens het opnemen. Maak de stekker
schoon.
•De i (hoofdtelefoon) stekker is vies. Maak de
stekker schoon.
Het opnameniveau is •SENS (microfoongevoeligheid) is ingesteld op
laag.
L. Geef het menu weer en stel SENS in op H
(pagina 54).
•Als het moeilijk is om zachte geluiden in een
opgenomen bericht te verstaan, schuift u
VOICE UP naar “ON”. Het afspeelgeluid kan
beter verstaanbaar worden.
Opnameniveau
•Dit toestel regelt automatisch het
onstabiel (bij het
opnameniveau tijdens vergaderingen e.d. en is
opnemen van muziek, niet geschikt voor het opnemen van muziek.
enz.).
De opname wordt
•Als u een niet-geregistreerde audiokabel
onderbroken (bij het gebruikt om de geluidsbron aan te sluiten op
de IC Recorder, kan het geluid met
opnemen vanaf een
onderbrekingen worden opgenomen. Gebruik
extern apparaat).
een geregistreerde audiokabel.
60NL
Probleem
Oplossing
Aanvullende informatie
Afspeelsnelheid is te •De afspeelsnelheid wordt aangepast in DPC.
snel of te langzaam.
Schuif de DPC schakelaar naar OFF of geef het
menu weer en pas de snelheid bij DPC aan
(pagina 31).
"--:--" wordt
•U hebt de klok niet ingesteld (pagina 9).
weergegeven.
"--Y--M--D" of " --:--" •De datum van de opname wordt niet
verschijnt in het REC weergegeven als u het bericht hebt opgenomen
DATE display.
terwijl de klok niet was ingesteld.
U kunt geen
•Er is een bladwijzer ingesteld voor het bericht.
berichten
Verwijder de bladwijzer en voeg de berichten
samenvoegen.
samen.
Berichten worden
•Als u berichten niet sorteert met de
niet gesorteerd op
bijgeleverde "Digital Voice Editor" software,
volgorde van het
worden berichten op het apparaat op dezelfde
aantal
wijze gesorteerd als op de computer. Sorteer
prioriteitsmarkeringen de berichten opnieuw op de computer op
in een map.
volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen
met de bijgeleverde "Digital Voice Editor"
software.
De resterende tijd die •Er is een bepaalde hoeveelheid geheugen
wordt weergegeven vereist voor de werking van het apparaat. Die
in het display, is
hoeveelheid wordt afgetrokken van de
korter dan de tijd die resterende tijd. Dit is de reden voor het
wordt weergegeven verschil.
in de bijgeleverde
"Digital Voice Editor"
software.
De levensduur van •De levensduur van de batterijen op pagina 7 is
de batterijen is te
gebaseerd op afspelen via de interne
kort.
luidspreker met gemiddeld volumeniveau
(met Sony alkalinebatterijen LR03(SG)). De
levensduur van de batterij kan korter zijn,
afhankelijk van de werking van het apparaat.
Het apparaat werkt •Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw
niet juist.
(pagina 6).
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten kunnen worden gewist
tijdens onderhoud of reparatie.
Wordt vervolgd
61NL
Problemen oplossen (vervolg)
Foutmeldingen van de IC Recorder
Foutmelding
Oorzaak/oplossing
“ERR ACCESS“
•De IC Recorder heeft geen toegang tot het
geheugen. Verwijder de batterijen en plaats deze
opnieuw.
“ERR DATA“
•Het bestand wordt niet ondersteund door de
"Digital Voice Editor" software of het bestand is
beschadigd.
“FULL”en “REC” •Het resterende geheugen van de IC Recorder is te
knipperen.
klein. Verwijder een aantal berichten voordat u
begint met opnemen (pagina 37).
“FULL”
•U kunt een bericht niet splitsen als er al 99
berichten zijn opgeslagen in de opgegeven map
of als het resterende geheugen van de IC
Recorder te klein is. Wis een aantal berichten
voordat u een bericht splitst (pagina 37).
“LO BATT“
•De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen
door nieuwe batterijen.
“NO DATA“
•De geselecteerde map bevat geen berichten. U
kunt hierdoor het alarm, enzovoort, niet instellen.
“NO CMB”
•U kunt geen berichten samenvoegen die in
verschillende standen zijn opgenomen.
“PRE SET”
•U hebt het alarm ingesteld om een bericht af te
spelen op een bepaalde datum en tijd die al voor
een ander bericht zijn ingesteld. Wijzig de
alarminstelling.
“SET DATE”
•Als u de datum en tijd niet instelt, kunt u het
alarm of een tijdsopname niet instellen. Zie
pagina 9 als u de datum en tijd wilt instellen.
Raadpleeg de Help-bestanden voor de foutberichten van de "Digital Voice
Editor".
62NL
Als er een foutbericht met een nummer wordt
weergegeven
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als de volgende
foutmeldingen verschijnen.
Foutnummer
Oorzaak
“ERR 01”
De IC Recorder heeft geen toegang tot het
geheugen of kan het geheugen niet formatteren.
De IC Recorder kan geen gegevens in het
geheugen schrijven (opnemen of wissen).
De IC Recorder kan het geheugen niet lezen.
De IC Recorder kan de instellingen niet laden of
schrijven.
Er is een andere fout opgetreden.
“ERR 02”
“ERR 03”
“ERR 04”
“ERR 05”
Aanvullende informatie
63NL
Problemen oplossen (vervolg)
Systeembeperkingen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan het apparaat. De
onderstaande problemen wijzen niet op een defect aan het apparaat.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De maximale
•Als u berichten opneemt in de ST-, SP- en LPopnameduur kan
stand, varieert de opnameduur van de
niet worden benut.
maximumopnameduur in de ST-stand tot de
maximumopnameduur in de LP-stand.
•De som van het cijfer op de teller (verstreken
opnameduur) en de resterende opnameduur
kan kleiner zijn dan de maximumopnameduur
van het apparaat.
U kunt een bericht
niet splitsen.
•U kunt een bericht niet splitsen in een map met
99 berichten.
•Als u regelmatig berichten splitst of
samenvoegt, kan het apparaat wellicht geen
berichten meer splitsen.
U kunt geen
berichten
samenvoegen.
•U kunt geen berichten samenvoegen die in
verschillende standen (ST/SP/LP) zijn
opgenomen.
•Als u regelmatig berichten splitst of
samenvoegt, kan het apparaat wellicht geen
berichten meer samenvoegen.
64NL
Technische gegevens
Opnamemedia
*Alleen voor het model voor de Verenigde Staten
Optionele accessoires
Stereohoofdtelefoon MDR-EX71SL /
Stereohoofdtelefoon MDR-E931LP / Actieve
luidspreker SRS-T88, SRS-T80 / Electret-condensator
microfoon ECM-CS10, ECM-DS70P / Audiokabel
RK-G134HG/G136HG (met uitzondering van
Europa) / Netspanningsadapter AC-E30HG
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle optionele accessoires. Vraag uw
handelaar om gedetailleerde informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
65NL
Aanvullende informatie
Ingebouwd flashgeheugen 32 MB, Stereo-/monoopname
Opnameduur
Zie pagina 11.
Frequentiebereik
ST: 60 Hz -13.500 Hz
SP: 60 Hz -7.000 Hz
LP: 80 Hz -3.500 Hz
Luidspreker
Ongeveer 28 mm (diameter).
Uitgangsvermogen
350 mW
Ingang/uitgang
• Microfoonaansluiting (mini-aansluiting, stereoaansluiting)
– ingang voor stekkervoeding,
minimumingangsniveau 0,6 mV, microfoon met
een impedantie van 3 kOhm of minder
• Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo-aansluiting)
– uitgang voor stereohoofdtelefoon met 8-300 Ohm
• USB-aansluiting
• DC IN 3V aansluiting
Afspeelsnelheidsregelaar +100% tot –50% (DPC)
Voedingsvereisten
Twee LR03 (AAA-formaat) alkalinebatterijen: 3 V
gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningselementen)
41,5 × 103,6 × 13,3 mm
Gewicht (inclusief batterijen)
75 g
Bijgeleverde accessoires
Stereohoofdtelefoon × 1
USB-kabel × 1
Software (CD-ROM) × 1
Draagtas × 1
LR03 (AAA-formaat) alkalinebatterijen × 2*
Onderdelen en bedieningselementen
Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.
Voorkant
1 Ingebouwde microfoon (12, 14)
2 Ingebouwde microfoon (12, 14)
3 OPR (operation) aanduiding
(12, 20)
4 DIRECTNL (richting)
schakelaar (14)
5 ERASE toets (37)
6 A-B
(herhalen)/
PRIORITY toets (34, 44)
7 DIVIDE/
(bladwijzer)
toets (33, 40)
8 Display (24)
9 DPC ON/OFF schakelaar
(31)
66NL
0 Luidspreker
qa zREC (opname)/REC
PAUSE toets (12, 35)
qs xSTOP toets (13, 21)
qd Instelknop
FOLDER/MENU/.
(review/snel terugspoelen)/
> (cue/snel
vooruitspoelen)/ x•B
(afspelen/stop•enter)
qf VOICE UP (Digital Voice
Up) schakelaar (30)
qg VOL (volume) +/– toetsen
(20)
qh USB-aansluiting (56)
Achterkant
qj
qk
ql
wa
Aanvullende informatie
w;
qj m (microfoon) aansluiting
(17)
qk i (hoofdtelefoon)
aansluiting (18, 20)
ql HOLD schakelaar (29, 51)
w; DC IN 3V aansluiting (6)
wa Batterijhouder (6)
67NL
Index
A
E
A-B Repeat ................................... 34
Aanduiding uitschakelen .......... 50
Aansluiten, ander apparaat ....... 18
Aansluiten, computer ................ 56
Aansluiten, externe microfoon . 17
“ACCESS” bericht ........................ 8
Afspeelsnelheid .............. 21, 31, 55
Afspelen ....................................... 19
Afspelen onderbreken, functie . 21
Alarmsignaal ............................... 46
Easy Search ............................ 22, 55
Editor ............................................ 56
Externe microfoon ...................... 17
B
I
Batterij ............................................ 6
Bericht afspelen ........................... 19
Bericht opnemen ......................... 11
Bericht toevoegen ....................... 35
Bericht verplaatsen ..................... 43
Bericht wissen ............................. 37
Berichtnummer ..................... 12, 19
Bladwijzer .................................... 33
Ingebouwde microfoon ....... 12, 14
C
M
Continuous Play ................... 22, 55
Cue ................................................ 22
Map ......................................... 12, 19
Maximale opnameduur ............. 11
Menu ............................................. 53
Microfoon aansluiten ................. 17
Microfoon, externe ..................... 17
Microfoon, ingebouwde ...... 12, 14
Microfoongevoeligheid ........ 14, 54
D
Digital Voice Editor .................... 56
Digital Voice Up functie .............. 30
Display ......................................... 24
Display uitschakelen .................. 29
Displaystand ............................... 27
Doorlopend afspelen .................. 22
DPC
(Digital Pitch Control) . 21, 31, 55
68NL
F
Foutberichten .............................. 62
Foutnummers .............................. 63
G
Geavanceerde VOR .............. 15, 54
K
Klok instellen ................................. 9
L
LED ............................................... 50
LP-opnamestand ............... 7, 11, 54
O
U
Ongewenste bediening .............. 51
Opname overschrijven ............... 36
Opnamedatum/-tijd .................. 28
Opnamen afluisteren ................. 15
Opnamestand .................... 7, 11, 54
Opnemen onderbreken, functie 13
USB-kabel .................................... 56
V
Vergrendelen ......................... 29, 51
Verplaatsen .................................. 43
Volumeregeling .......................... 20
VOR ........................................ 15, 54
P
Pieptoon ....................................... 55
Prioriteitsmarkeringen ............... 44
W
Wissen, berichten ........................ 37
Wissen, bladwijzer ..................... 33
R
Repeat Play ............................ 23, 34
Resterend geheugen ................... 16
Resterende batterijduur ............... 7
Resterende tijd ............................ 28
Review .................................... 13, 22
Z
Zoeken, vooruit/achteruit ........ 22
S
Aanvullende informatie
Samenvoegen .............................. 42
SP-opnamestand ............... 7, 11, 54
Splitsen ......................................... 40
ST-opnamestand ............... 7, 11, 54
Stekkervoeding ........................... 17
Systeembeperkingen .................. 64
Systeemvereisten ........................ 57
T
Tellerweergave ............................
Toevoegen, bladwijzer ...............
Toevoegen, opname ...................
Toevoegen,
prioriteitsmarkeringen ............
28
33
35
44
69NL
70NL
Aanvullende informatie
71NL
Gedrukt op 100%
kringlooppapier met VOC
(vluchtige organische
verbinding)-vrije inkt op
basis van plantaardige olie.
Printed in Japan
Download PDF

advertising