Sony | ICD-U60 | Sony ICD-U60 Gebruiksaanwijzing

Onderdelen en bedieningselementen
IC Recorder
 Hoofdeenheid
Gebruiksaanwijzing
 (hoofdtelefoon)
Voorkant
aansluiting*1
A-B (herhalen)
toets
Regeltoets*2
/MENU toets
Gedrukt op 100%
kringlooppapier met VOSvrije (vluchtige organische
stoffen) inkt op basis van
plantaardige olie.
ICD-U60/U70
©2006 Sony Corporation
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF
INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK,
ONGEVALLEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE
WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT
PRODUCT OF DOOR HET GEBRUIK VAN WELK
PRODUCT DAN OOK.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon
Voor Nederlandse Consumenten
Gooi de batterij niet weg maar lever deze
in als klein chemisch afval (KCA).
Opnamestand
HQ*3
SP*4
LP*5
Opnemen
Ongeveer 11 u.
Ongeveer 16 u. 30 min.
Ongeveer 16 u. 30 min.
–
HOLD-schakelaar*4
STOP toets
Batterijhouder
!Opmerking
Display
DPC-schakelaar
Luidspreker
USB-klep
Dit apparaat is niet uitgerust met een aan/uit-schakelaar.
*2 De regeltoets gebruiken
Gebruik de toets om de menu-instellingen te
wijzigen en om af te spelen. In de menustand drukt u
de toets naar rechts of naar links om een menu-item
te selecteren en drukt u op de toets () om de
instelling te bevestigen.
Gebruik geen mangaanbatterij voor deze IC recorder.
Aanduiding voor resterende batterijduur
Met de batterijaanduiding in het display wordt de status van de batterij aangegeven.
Wanneer
knippert, vervangt u de batterij door een nieuwe.
Wanneer
knippert en "CHANGE BATTERY" 3 keer knippert, is de batterij leeg en functioneert
de IC recorder niet meer.
!Opmerkingen
• Wanneer u de batterij vervangt door een nieuwe, keert de klok wellicht terug naar het instelvenster of
worden een onjuiste datum en tijd weergegeven wanneer u de nieuwe batterij plaatst. U moet dan de datum
en tijd opnieuw instellen. Opgenomen berichten blijven echter behouden.
• Als "ACCESS" in het display wordt weergegeven of als de OPR-aanduiding oranje knippert, worden
gegevens gelezen of geschreven op de IC recorder. Verwijder de batterij niet als dit gebeurt. Als u dit wel
doet, kunnen de gegevens beschadigd raken.
Voordat u het apparaat wegbrengt voor reparatie, controleert
u de volgende gedeelten. Als het probleem blijft optreden
nadat u deze controles hebt uitgevoerd, neemt u contact op
met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
 De klok instellen
Het apparaat werkt niet.
 Houd
*4 Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de
pijl en alle toetsen worden vergrendeld. Wanneer
de HOLD-functie wordt geactiveerd in de stopstand,
wordt het display ook uitgeschakeld.
• De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten.
• Het volume is volledig uitgeschakeld.
"MEMORY FULL" of "MESSAGE FULL"
knippert en u kunt niet beginnen met
opnemen.
Er is ruis hoorbaar.
• Tijdens het opnemen is er over het apparaat geveegd of
gekrast, bijvoorbeeld met een vinger. Dit kan hoorbaar zijn
in de opname.
• Het apparaat was in de buurt van een wisselstroombron,
een fluorescerende lamp of een mobiele telefoon geplaatst
tijdens het opnemen of afspelen.
• De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon is vuil. Reinig
de stekker.
Het opnameniveau is laag.
• Stel de microfoongevoeligheid in op "MIC SENS:H
(hoog)" met het menu.
Mapaanduiding (A, B, C, D, E, )/berichtnummer/REC (opnemen) aanduiding/aanduiding voor opnameduur/
aanduiding voor resterend geheugen/totaalaantal berichten in een map/menuaanduiding/teller/aanduiding voor
resterende tijd/aanduiding voor opnamedatum/aanduiding voor huidige tijd
"--:--" wordt weergegeven.
• U hebt de klok niet ingesteld.
Het instelvenster voor de klok wordt
weergegeven.
 Druk de regeltoets naar  om de
Aanduiding voor microfoongevoeligheid
VOR-aanduiding
Wanneer het opnemen of afspelen wordt gestopt, wordt de teller in het display gewijzigd in de huidige tijd.
Na 30 seconden wordt het display uitgeschakeld.
"--Y--M--D" of "--:--" wordt weergegeven in
het venster REC DATE of REC TIME.
 Bijgeleverde accessoires
• De datum en tijd van de opname worden niet weergegeven
als u het bericht hebt opgenomen terwijl de klok niet was
ingesteld.
Stereohoofdtelefoon (1)
LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat) (1)
CD-ROM (1)
Draagriem (1)
U kunt de maximale opnameduur niet
volledig benutten.
• Als u berichten opneemt in een combinatie van
de HQ-, SP- en LP-standen, ligt de beschikbare
maximumopnameduur tussen de maximumopnameduur in
de HQ-stand en de maximumopnameduur in de LP-stand.
• Er kunnen geen opnamen meer worden gemaakt als er 99
berichten in elke map zijn opgenomen.
• Wegens de beperkingen van het IC-opnamesysteem neemt
dit apparaat op in de minimale opname-eenheid. Als de
lengte van elk bericht niet kan worden gedeeld door de
minimale opname-eenheid, kan de resterende opnameduur
meer afnemen dan de totale lengte van de berichten.
Het apparaat werkt niet correct.
Aan de slag
 De batterij installeren
 Verschuif het deksel van de
batterijhouder en klap dit open.
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten
kunnen worden gewist tijdens onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden.
Als het deksel van de batterijhouder per ongeluk
losraakt, kunt u dit weer bevestigen zoals in de
afbeelding wordt weergegeven.
 De opname automatisch starten als geluid wordt
het berichtnummer te selecteren dat u
wilt afspelen en druk op  om het
afspelen te starten.
 Pas het volume aan door de regeltoets
naar VOL + of VOL – te drukken.
 Druk op STOP om het afspelen te
stoppen.
Opnemen
Actie
Handeling
Het afspelen onderbreken
Druk op . Als u het afspelen wilt hervatten vanaf dat punt, drukt
u nogmaals op .
 Berichten opnemen
Teruggaan naar het begin van
het huidige bericht
Druk de regeltoets één keer naar .
U kunt maximaal 99 berichten in elk van de vijf mappen (A, B, C, D en E) opnemen, een totaal van 495
berichten.
Teruggaan naar vorige berichten Druk de regeltoets herhaaldelijk naar . (In de stopstand houdt u
de toets ingedrukt om doorlopend terug te gaan door de berichten.)
Mappen voor berichten
Vooruitgaan naar het volgende
bericht
Druk de regeltoets één keer naar .
Vooruitgaan naar volgende
berichten
Druk de regeltoets herhaaldelijk naar . (In de stopstand houdt u
de toets ingedrukt om doorlopend vooruit te gaan door de berichten.)
Vooruit-/achteruitzoeken*
Blijf de regeltoets drukken naar  (vooruit/zoeken) of 
(achteruit/controleren) tijdens het afspelen en laat de toets los op het
punt waar u het afspelen wilt hervatten.
Gebruiksaanwijzing (1)
Map voor MP3-bestanden
*
*
is een map voor MP3-bestanden.
Als u selecteert en berichten opneemt, wordt
de map automatisch overgeschakeld naar A, B, C,
D of E, afhankelijk van welke map beschikt over
voldoende ruimte voor die berichten.
 Druk op
/MENU om een map te
selecteren.
 Druk in de stopstand op REC/PAUSE om
de opname te starten.
Het bericht wordt automatisch toegevoegd na het
einde van het laatste opgenomen bericht.
Bericht 1 Bericht 2 Nieuw bericht Lege ruimte
 Druk op STOP om de opname te stoppen.
• Verwijder de batterij en plaats deze weer in het apparaat.
Tijdens de opname neemt de aangegeven hoeveelheid resterend geheugen af.
Als er niets is opgenomen, wordt " " weergegeven.
Wanneer de resterende opnameduur nog maar 5 minuten is, knippert de aanduiding voor resterend
geheugen " .
Als het geheugen vol is, wordt de opname automatisch gestopt, hoort u een alarm, knippert
"MEMORY FULL" en knippert de aanduiding voor resterend geheugen " ". Als u wilt doorgaan met
de opname, moet u eerst een aantal berichten wissen.
 Druk de regeltoets naar  of  om
 Spreek in de ingebouwde microfoon.
formaat) met de polen op de juiste
plaats en sluit het deksel.
Aanduiding voor resterend geheugen
/MENU om de gewenste map
te selecteren.
Wanneer de cijfers voor de minuten zijn
geselecteerd, is de klok ingesteld en keert het
display terug naar "DATE & TIME>".
bijvoorbeeld
 Plaats één LR03-alkalinebatterij (AAA-
ICD-U70
115 u. 10 min.
307 u. 15 min.
502 u. 45 min.
 Druk op
De levensduur van de batterij is kort.
• De levensduur van de batterij die in "De batterij
installeren" wordt vermeld, is gebaseerd op afspelen via de
stereohoofdtelefoon met een gemiddeld volume met een
Sony LR03(SG)-alkalinebatterij. De levensduur van de
batterij kan korter zijn, afhankelijk van de werking van het
apparaat.
ICD-U60
57 u. 30 min.
153 u. 25 min.
251 u. 5 min.
(u.: uur/min.: minuten)
*1HQ: opnemen met hoge kwaliteit
*2SP: opnamestand Standard Play
*3LP: opnamestand Long Play
HQ*1
SP*2
LP*3
Wanneer u een bericht wilt afspelen dat u zojuist hebt opgenomen, begint u vanaf stap .
Aanduiding voor resterende batterijduur
Aanduiding voor
opnamestand
* Bij het verwijderen van de Player-invoegtoepassing voor Windows Media Player en het stuurprogramma
Windows® 2000 Professional en Windows® 98 Second Edition.
 Berichten afspelen
sluiten.
Aanduiding voor herhaaldelijk
afspelen
Aanduiding voor afspeelstand
De maximale opnameduur* van alle mappen is als volgt. U kunt de resterende opnameduur controleren
door "REMAIN" te selecteren in het menu "DISPLAY>" (zie "Menu-instellingen" op de achterkant).
Afspelen/wissen
& TIME>" weer te geven en druk op
.
 Druk op STOP om de menustand te
De opname wordt onderbroken.
• De geavanceerde VOR-functie is ingeschakeld. Stel "VOR:
OFF" in het menu in.
De menustand van het apparaat wordt geopend.
 Druk de regeltoets naar  om "DATE
cijfers voor het jaar te selecteren en
druk op .
 Stel achtereenvolgens de maand, de
dag, het uur en de minuten in en druk
op .
 Display
Maximale opnameduur
Stel de VOR-functie (Voice Operated Recording; spraakgestuurde opname) in op "ON" in het menu "VOR:
OFF" (zie "Menu-instellingen" op de achterkant).
/MENU langer dan 1 seconde
ingedrukt.
*3 De draagriem bevestigen
Selecteer de microfoongevoeligheid in het menu "MIC SENS:H" (zie "Menu-instellingen" op de
achterkant).
waargenomen (VOR-functie)
U moet de klok instellen om de datum en tijd op te nemen.
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
• Het geheugen is vol. Wis enkele berichten.
• Er zijn 99 berichten in de geselecteerde map opgenomen.
Selecteer een andere map of wis enkele berichten.
Afspelen*2
Ongeveer 13 u.
Ongeveer 19 u.
Ongeveer 19 u.
Ongeveer 8 u. 30 min.
REC (opnemen)/
PAUSE toets
OPR (gebruik) aanduiding
 Problemen oplossen
• De batterij is met de polen omgekeerd geplaatst.
• De batterij is bijna leeg.
• De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD-schakelaar. (Als
u op een toets drukt, knippert "HOLD" 3 keer.)
De microfoongevoeligheid selecteren
Bij gebruik van een Sony LR03(SG)-alkalinebatterij (AAA-formaat)
MP3
(u.: uur/min.: minuten)
*1De levensduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van het gebruik van de IC recorder.
*2Bij afspelen via de stereohoofdtelefoon met een gemiddeld volume
*3HQ: opnemen met hoge kwaliteit
*4SP: opnamestand Standard Play
*5LP: opnamestand Long Play
Houder voor draagriem*3
Ingebouwde
microfoon
*1 Sluit de stereohoofdtelefoon of de stereo-oortelefoon
aan op de  (hoofdtelefoon) aansluiting. Als u ruis
hoort, moet u de stekker van de hoofdtelefoon/
oortelefoon schoonmaken.
Printed in China
Informatie
Achterkant
Levensduur van de batterij*1
!Opmerkingen
• Wanneer de OPR-aanduiding oranje knippert of brandt, moet u de batterij niet verwijderen. Als u dit wel
doet, kunnen de gegevens beschadigd raken.
• Er kan ruis worden opgenomen als er tijdens de opname per ongeluk over de IC recorder wordt geveegd of
gekrast, bijvoorbeeld met een vinger.
• Voordat u een opname maakt, moet u de aanduiding voor resterende batterijduur controleren.
De opname onderbreken
Druk op REC/PAUSE. "PAUSE" knippert. Druk nogmaals op REC/PAUSE om de opname te
hervatten.
De opname controleren
Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon of een optionele stereo-oortelefoon aan op de  (hoofdtelefoon)
aansluiting en controleer de opname. U kunt het volume aanpassen door de regeltoets naar VOL + of
VOL – te drukken, maar het opnameniveau is vastgelegd.
De opnamestand selecteren
Selecteer "HQ", "SP" of "LP" in het menu "REC MODE:HQ" (zie "Menu-instellingen" op de
achterkant).
Selecteer "HQ" als u wilt opnemen met een betere geluidskwaliteit.
* Als u de regeltoets naar  of  gedrukt houdt, zoekt de IC recorder met een hogere
snelheid. Tijdens zoeken/controleren wordt de teller weergegeven, ongeacht de instelling voor
de displaystand. Als u de regeltoets naar  gedrukt houdt aan het einde van de opgenomen
berichten, knippert "MESSAGE END" en stopt de IC recorder aan het begin van het laatste bericht
in de map.
De afspeelsnelheid aanpassen (DPC-functie; Digital Pitch Control)
Zet de DPC-schakelaar op ON.
Stel de afspeelsnelheid in het menu "DPC: 0%" in (zie "Menu-instellingen" op de achterkant).
Normaal afspelen hervatten
Zet de DPC-schakelaar op OFF.
!Opmerkingen
• Als de DPC-schakelaar is ingesteld op ON, wordt het afspeelgeluid gewijzigd.
• Wanneer de DPC-schakelaar op ON is gezet, kan een MP3-bestand met een lagere snelheid worden
afgespeeld dan de snelheid die u in het menu "DPC 0%" hebt ingesteld.
De afspeelstand selecteren
Wijzig de afspeelstand in het menu "VOICE PL. MODE>" (zie "Menu-instellingen" op de achterkant).
Een opgegeven gedeelte herhaaldelijk afspelen (A-B Repeat)
 Druk op STOP om het afspelen te stoppen.
1 Druk tijdens het afspelen kort op A-B (herhalen) om het beginpunt (A) in te stellen.
2 Terwijl "A-B B?" knippert, drukt u nogmaals kort op A-B om het eindpunt (B) in te stellen.
"A-B REPEAT" wordt weergegeven en het opgegeven gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Afspelen met A-B Repeat stoppen
Druk op STOP. De instelling A-B Repeat wordt geannuleerd.
Druk op  om het afspelen met A-B Repeat te onderbreken.
!Opmerkingen
• U kunt A-B Repeat niet instellen voor een gedeelte dat twee of meer berichten overlapt.
• Als u het eindpunt (B) niet instelt, wordt het eindpunt automatisch ingesteld op het einde van het bericht.
 Wissen
!Opmerking
Zodra een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.
Berichten één voor één wissen
Maximale opnameduur van MP3-bestanden*
ICD-U60
Bitsnelheid Maximale opnameduur van
bestanden
256 kbps
Ongeveer 4 u. 20 min.
128 kbps
Ongeveer 8 u. 40 min.
48 kbps
Ongeveer 23 u. 10 min.
ICD-U70
Bitsnelheid Maximale opnameduur van
bestanden
256 kbps
Ongeveer 8 u. 40 min.
128 kbps
Ongeveer 17 u. 25 min.
48 kbps
Ongeveer 46 u. 30 min.
(u.: uur/min.: minuten)
Afspeelvolgorde voor
MP3-bestanden met de
IC recorder
De MP3-bestanden in de map die
van de computer zijn gekopieerd
naar de IC recorder, worden in de
aangegeven volgorde afgespeeld, vanaf
de hoogste directory tot de laagste
(van  tot ) als het menu "MUSIC
PL MODE>" is ingesteld op "ALL
REPEAT".
Map
Instellingen (*: fabrieksinstelling)
VOICE PL MODE>
De afspeelstand voor de berichtmappen instellen.
1 FILE PLAY*:
wanneer het afspelen van één bericht is voltooid, stopt de
IC recorder bij het begin van het volgende bericht.
1 FILE REPEAT:
één bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld.
CONTINUED PLAY: alle berichten in één map worden doorlopend afgespeeld.
!Opmerking
Wanneer u de map
MUSIC PL MODE>
weergegeven op de computer
* • Bij het verwijderen van de Player-invoegtoepassing voor
Windows Media Player en het stuurprogramma Windows®
2000 Professional en Windows® 98 Second Edition.
• De maximale opnameduur wijkt af als er andere bestanden
dan MP3-bestanden op de IC recorder worden opgeslagen.
1 Selecteer het bericht dat u wilt wissen.
2 Selecteer "ERASE A MSG>" in het menu en druk op .
"ERASING…." wordt in het display weergegeven en het bericht wordt gewist.
Menu-item
FORMAT>
1 Selecteer de map met de berichten die u wilt wissen.
2 Selecteer "ERASE ALL MSG>" in het menu en druk op .
"ERASING…." wordt in het display weergegeven en alle berichten in de map worden gewist.
Het wissen annuleren
Druk op STOP vóór stap 2.
!Opmerking
Het kan enige minuten duren om de berichten te wissen als een map veel berichten bevat die u wilt wissen.
• Als u MP3-bestanden naar de map A, B, C, D of E kopieert, kan de IC recorder de bestanden niet
herkennen en kunnen de bestanden niet worden afgespeeld.
• Als de DPC-schakelaar is ingesteld op ON, wordt het afspeelgeluid gewijzigd en wordt er mono
afgespeeld.
• Als u MP3-bestanden afspeelt, wordt het afspelen mogelijk niet hervat vanaf het punt waar u het afspelen
hebt gestopt.
Selecteer de afspeelstand in het menu "MUSIC PL MODE>" (zie "Menu-instellingen").
BEEP:ON
Instellen of een pieptoon moet worden weergegeven.
ON*: u hoort een pieptoon wanneer een bewerking wordt geaccepteerd.
OFF: u hoort geen pieptoon, behalve voor het alarm.
LED:ON
De OPR-aanduiding in- of uitschakelen tijdens het gebruik van het apparaat.
ON*: de OPR-aanduiding brandt of knippert tijdens het opnemen of afspelen.
OFF: de OPR-aanduiding gaat niet branden, zelfs niet als het apparaat wordt
gebruikt.
!Opmerking
Als de IC recorder is aangesloten op de USB-aansluiting van de computer,
knippert de OPR-aanduiding altijd, ongeacht de menu-instelling.
De IC recorder met een computer
gebruiken
 Berichten afspelen met de computer
 Sleep de berichten (bestanden) die u wilt kopiëren, van de map op de IC recorder
naar de computer en zet de berichten (bestanden) op de computer neer.
Systeemvereisten
*1 IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
*2 Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
*3 Behalve het model voor China.
*4 Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
!Opmerking
Als u berichten (bestanden) kopieert naar de map (MUSIC), kan de IC recorder de berichten (bestanden)
niet herkennen en kunnen de berichten (bestanden) niet worden afgespeeld.
naar USBaansluiting
Menu-instellingen
Alle bestanden in de map worden gewist.
ERASE A MSG>
Eén bericht wordt gewist.
Optionele audiokabel (niet bijgeleverd)
Naar de andere apparatuur
Menu-item
Instellingen (*: fabrieksinstelling)
Stereoministekker (met weerstand)
Ministekker (mono) (met weerstand)
REC MODE:HQ
De opnamestand instellen.
HQ*: u kunt opnemen met geluid van hoge kwaliteit.
SP: u kunt opnemen met geluid van standaardkwaliteit.
LP: u kunt langer opnemen.
Stereoministekker (met weerstand)
Stereoministekker (met weerstand)
De microfoongevoeligheid instellen.
H* (hoog): opnemen tijdens vergaderingen of in een stille en/of grote ruimte.
L (laag): dictaten opnemen of opnemen in een luidruchtige ruimte.
Naar de IC recorder
Naar de andere apparatuur
Stereoministekker (zonder weerstand)
Ministekker (mono) (zonder weerstand)
De displaystand wijzigen. (Items weergegeven in de afspeelstand/stopstand/
opnamestand)
COUNTER*: verstreken speelduur van één bericht/verstreken speelduur van één
bericht/opnameduur
REMAIN: resterende duur van één bericht/resterende opnameduur/resterende
opnameduur
REC DATE: opnamedatum/opnamedatum/huidige datum
REC TIME: opnametijd/opnametijd/huidige tijd
Stereoministekker (zonder weerstand)
Stereoministekker (zonder weerstand)
VOR:OFF
(MUSIC) van de IC
 Druk de regeltoets naar  of  om een bestand te selecteren dat u wilt
Cassetterecorder, enzovoort
/MENU langer dan 1 seconde ingedrukt om de menustand te openen.
Naar de IC recorder
 MP3-bestanden afspelen met de IC recorder
/MENU om " " te selecteren.
Naar microfoon- of lijningang
Menu-instellingen
Als de OPR-aanduiding oranje knippert of brandt, communiceert de IC recorder met de computer. Koppel de
IC recorder niet los van de computer terwijl de IC recorder communiceert met de computer.
Er zijn maximaal 2 directoryniveaus voor de map toegestaan en het maximumaantal mappen is 300.
Het totale aantal bestanden dat in de map (MUSIC) is toegestaan, is 999.
Audiokabel
Wanneer u wilt aansluiten op de microfooningang, hebt u een kabel met weerstand nodig, zoals hierna
wordt aangegeven.
!Opmerking
 Sleep de MP3-bestanden van de computer naar de map
Sluit de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC recorder aan op de microfoon- of lijningang van de
andere apparatuur.
 Druk op STOP om de menustand te sluiten.
Raadpleeg het bijgevoegde gedeelte
"Informatie over de bijgeleverde CD-ROM"
voor meer informatie.
Tips
• De stuurprogrammasoftware voor gebruik met Windows 2000 Professional of Windows 98 Second Edition
en de invoegtoepassingsoftware voor het afspelen op een computer zijn ook geïnstalleerd op de IC recorder.
• U kunt deze IC recorder ook gebruiken als een USB-apparaat voor massaopslag.
 Geluid op de IC recorder opnemen met andere
 Instellingen in het menu opgeven
DISPLAY>
CD-ROM de invoegtoepassing voor
het afspelen op een computer.
Andere apparatuur aansluiten op de IC
recorder
Naar  (hoofdtelefoon) aansluiting
MIC SENS:H
 Installeer vanaf de bijgeleverde
Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
ERASE ALL MSG>
apparatuur
.
Computer
IC recorder
1 Sleep de berichten (bestanden) die u wilt kopiëren, van de computer naar de map A, B, C, D of E op
de IC recorder en zet de berichten (bestanden) in de gewenste map neer.
 Druk de regeltoets naar rechts of naar links om het item te selecteren en druk op
 Installeer de
stuurprogrammasoftware op de
computer vanaf de bijgeleverde
CD-ROM (voor gebruik met Windows
2000 Professional of Windows 98
Second Edition).
Berichten van de computer kopiëren naar de IC recorder
 Houd
 De IC recorder aansluiten op de computer
afspelen en druk op .
De achtergrondverlichting van het display in- of uitschakelen.
ON*: de achtergrondverlichting van het display gaat branden.
OFF: de achtergrondverlichting van het display gaat niet branden, zelfs niet als
het apparaat wordt gebruikt.
 Dubbelklik op het bestand op de computer om het afspelen te starten.
• IBM PC/AT*1 of compatibel
– CPU: Pentium*2 II-processor van 266 MHz of sneller
– RAM: 64 MB of meer
– Beschikbare schijfruimte: 5 MB of meer, afhankelijk van de grootte en het aantal geluidsbestanden dat
u wilt opslaan
– USB-poort
– Geluidskaart: compatibel met Sound Blaster 16
– Display: 16-bits hoge kleuren of meer en 800 × 480 punten of meer
• Besturingssysteem: standaardinstallatie van Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005,
Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Media Center Edition, Windows® XP
Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium
Edition*3, Windows® 98 Second Edition*3,*4
• Windows Media Player: Versie 6.4 of hoger (de computer moet voldoen aan de systeemvereisten
(gebruiksomgeving) voor Windows Media Player)
 Druk op
BACK LIGHT:ON
DPC:0%
De VOR-functie instellen.
ON: de VOR-functie is ingeschakeld. De opname wordt gestart wanneer de IC
recorder geluid waarneemt en stopt wanneer er geen geluid hoorbaar is
("VOR PAUSE" knippert in het display), zodat er niet wordt opgenomen
tijdens perioden zonder geluid.
OFF*: de VOR-functie is uitgeschakeld.
!Opmerking
De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel de
microfoongevoeligheid in het menu in aan de hand van de opnameomgeving.
Als u niet tevreden bent met de opname nadat u de microfoongevoeligheid hebt
gewijzigd, of als u een belangrijke opname wilt maken, stelt u de VOR-functie in
op "OFF".
Wanneer u de DPC-schakelaar op ON zet, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen
tussen twee keer de normale snelheid (+100%) en de helft van de normale
snelheid (–50%). Stel de snelheid in stappen van 10% in voor de instelling +
("FAST PLAY" wordt weergegeven) en in stappen van 5% voor de instelling
– ("SLOW PLAY" wordt weergegeven).
• Bedien het apparaat niet tijdens het fietsen of het rijden
met een motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen, direct
zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische
schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terechtkomen, verwijder dan de batterij en laat het apparaat
door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik
te nemen.
Ruis
Onderhoud
De klok instellen. (06Y1M1D*)
Een afspeelstand selecteren
Veiligheid
!Opmerking
DATE & TIME>
!Opmerkingen
• Laat het apparaat alleen werken op 1,5 V gelijkstroom.
Gebruik één LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat).
Het flashgeheugen initialiseren.
Als u het flashgeheugen wilt initialiseren, gebruikt u de IC recorder en niet de
computer.
Alle berichten in een map wissen
Voeding
• Wanneer het apparaat tijdens het afspelen of opnemen in de
buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of
een mobiele telefoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het apparaat wordt
gewreven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar
zijn in de opname.
Wanneer u de map A, B, C, D of E selecteert, wordt "MUSIC PL MODE>" niet
weergegeven.
Druk op STOP vóór stap 2.
recorder en zet de bestanden in de map neer.
De afspeelstand voor MP3-bestanden instellen.
1 FILE PLAY:
wanneer het afspelen van één bestand is voltooid, stopt
de IC recorder bij het begin van het volgende bestand.
1 FILE REPEAT:
één bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.
CONTINUED PLAY*: alle bestanden in één map worden doorlopend
afgespeeld.
ALL REPEAT:
alle bestanden in de map worden herhaaldelijk
afgespeeld.
SHUFFLE:
alle bestanden in de map worden herhaaldelijk in
willekeurige volgorde afgespeeld.
!Opmerking
Het wissen annuleren
Verwijder het kapje van de USB-aansluiting
van de IC recorder en sluit de recorder aan
op de USB-aansluiting van de computer.
Installeer de stuurprogrammasoftware vanaf
de bijgeleverde CD-ROM. Raadpleeg het
bijgevoegde gedeelte "Informatie over de
bijgeleverde CD-ROM" voor meer informatie.
selecteert, wordt "VOICE PL MODE>" niet weergegeven.
 Voorzorgsmaatregelen
Wanneer u wilt aansluiten op de lijningang, hebt u een kabel zonder weerstand nodig, zoals hierna
wordt aangegeven.
!Opmerking
Optionele audiokabels zijn niet verkrijgbaar in Europa.
• Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met
water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine of
thinner.
Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking
tot het apparaat, aarzel dan niet contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door een
bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, kunt u
het beste een reservekopie van de opgenomen berichten
maken op een computer, enzovoort.
 Technische gegevens
Opnamemedia
Ingebouwd flashgeheugen 512 MB (ICD-U60),
1GB (ICD-U70), opname in mono
De werkelijke bruikbare capaciteit kan kleiner
zijn.
Opnameduur
ICD-U60 HQ: 57 uur 30 minuten
SP: 153 uur 25 minuten
LP: 251 uur 5 minuten
ICD-U70 HQ: 115 uur 10 minuten
SP: 307 uur 15 minuten
LP: 502 uur 45 minuten
Frequentiebereik
HQ: 160 - 6.800 Hz
SP: 100 - 3.400 Hz
LP: 100 - 3.400 Hz
MP3: 20 - 20.000 Hz
Bitsnelheden voor MP3-bestanden (kbps)
MPEG Ver. 1 Layer 3:
32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192,
224, 256, 320
MPEG Ver. 2 Layer 3:
32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160
Bemonsteringsfrequenties voor MP3-bestanden (kHz)
MPEG Ver. 1 Layer 3:
32,0, 44,1, 48,0
MPEG Ver. 2 Layer 3:
16,0, 22,05, 24,0
Luidspreker
Ongeveer 10 mm (doorsnede)
Uitgangsvermogen
35 mW (bij gebruik van de ingebouwde
luidspreker)
Uitgang
Hoofdtelefoonaansluiting (stereominiaansluiting) voor hoofdtelefoon/oortelefoon van
8 - 300 ohm
Ingang/uitgang
USB-aansluiting
Stroomvereisten
Eén LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat):
1,5 V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d)
(exclusief uitstekende delen en
bedieningselementen)
30,0 × 99,7 × 20,0 mm
Gewicht (inclusief batterij)
64 g
Optionele accessoires
Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80
Uw Sony-handelaar beschikt wellicht niet over alle optionele
accessoires die worden vermeld. Raadpleeg uw Sonyhandelaar voor gedetailleerde informatie.
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Standaardcompatibiliteit tussen ICD-U60/U70 en de
besturingssystemen Windows® 98 Second Edition en
Windows® Millennium Edition is geverifieerd, maar
compatibiliteit met deze besturingssystemen wordt nu of in
de toekomst niet gegarandeerd. Microsoft Corporation biedt
geen ondersteuning meer voor deze besturingssystemen. Er
wordt geen ondersteuning geboden om problemen tussen
ICD-U60/U70 en deze besturingssystemen op te lossen. Er
worden geen upgrades uitgebracht voor ICD-U60/U70 om
de ondersteuning voor Windows® 98 Second Edition en
Windows® Millennium Edition te verbeteren.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Download PDF