Sony | ICD-MS1 | Sony ICD-MS1 Gebruiksaanwijzing

3-045-838-63(1)
Memory Stick
IC Recorder
Gebruiksaanwijzing
ICD-MS1
©2000 Sony Corporation
Opmerking voor
gebruikers
Programma ©2000 Sony Corporation
Documentatie ©2000 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Niets in deze
gebruiksaanwijzing noch de software die hierin
beschreven staat mag geheel noch gedeeltelijk
worden gereproduceerd, vertaald noch omgezet in
een machineleesbare vorm zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming vanwege Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
WELKE SCHADE OOK DIE HET GEVOLG ZOU
ZIJN VAN OF VERBAND ZOU HOUDEN MET
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, DE SOFTWARE
OF ANDERE INFORMATIE DIE DEZE BEVAT
DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor om
deze gebruiksaanwijzing of de informatie die deze
bevat te allen tijde en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
De software die hierin beschreven staat kan ook
vallen onder de bepalingen van een apart
gebruikerslicentiecontract.
Handelsmerken
• “Memory Stick” en
zijn handelsmerken van
Sony Corporation.
• “MagicGate Memory Stick” en
zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
• IBM en PC/AT zijn geregistreerde handelsmerken
van International Business Machines Corporation.
• Microsoft en Windows zijn handelsmerken van
Microsoft Corporation, geregistreerd in de V.S. en
andere landen.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation. Alle
rechten voorbehouden.
Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
• Apple en Macintosh zijn handelsmerken van
Apple Computer Inc., geregistreerd in de V.S. en
andere landen.
• Pentium is een geregistreerd handelsmerk van
Intel Corporation.
Alle andere handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
2
Deze software werkt met softwaremodules zoals
hieronder afgebeeld;
MicrosoftR DCOM95 for WindowsR95
©1999 Microsoft Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
MicrosoftR DirectXR Media Runtime
©1998 Microsoft Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Inhoudsopgave
Overzicht
Wat is de Memory Stick IC Recorder? .. 4
Wat is een “Memory Stick” ? ................ 5
Kenmerken van de ICD-MS1 IC
Recorder ............................................ 7
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ... 8
Aan de slag
Stap 1: De batterij installeren ............... 9
Stap 2: De klok instellen ..................... 10
Stap 3: Een “Memory Stick” in de IC
Recorder plaatsen .......................... 11
Basishandelingen
Berichten opnemen .............................. 12
Berichten afspelen ................................ 15
Berichten wissen ................................... 17
Verschillende manieren van
afspelen
De weergavesnelheid regelen ............. 19
Het begin van elk bericht afspelen
— Scanning Play ............................ 19
Herhaaldelijk afspelen
— Repeat Play ................................ 20
Berichten bewerken met de IC
Recorder
Een opname toevoegen ....................... 21
Een bericht in twee splitsen/
samenvoegen
— Indexfunctie ............................... 22
Mappen toevoegen/Wissen ............... 24
Berichten overbrengen naar een
andere map ..................................... 25
Prioriteitsmarkering(en) aanbrengen —
Prioriteitsmarkering functie ......... 26
Mappen en berichten benoemen ........ 27
— FOLDER NAME/
MSG. NAME .................................. 27
Andere functies
Berichten op een bepaald tijdstip
afspelen met alarm ........................ 30
Toevallige bediening voorkomen
— HOLD functie ........................ 33
Display mode kiezen ........................... 34
Een “Memory Stick” formatteren ...... 35
De instellingen van de IC Recorder
wijzigen ........................................... 36
Opnemen met een externe microfoon
of andere apparatuur .................... 37
Werken met de “Memory Stick
Voice Editor” software
Voor u aan de slag gaat met de software . 38
De software installeren ........................ 40
De “Memory Stick” aansluiten op
uw computer .................................. 41
De software starten .............................. 43
Berichten afspelen met de computer ... 46
Berichten opslaan op een computer .. 48
Berichten toevoegen of vervangen op
een “Memory Stick” ...................... 52
Berichten op een “Memory Stick”
bewerken via het computerscherm .. 54
Menucommando’s ............................... 57
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ........................ 60
Verhelpen van storingen ..................... 61
Systeembeperkingen ............................ 64
Foutberichten ........................................ 65
Technische gegevens ............................ 67
Onderdelen en bedieningselementen . 68
Menu-overzicht .................................... 69
Index ....................................................... 70
Opmerkingen
• De illustraties in deze gebruiksaanwijzing
kunnen verschillen van de software.
• Deze gebruiksaanwijzing gaat ervan uit dat u
vertrouwd bent met de basishandelingen onder
Windows 2000/Me/98/95. Raadpleeg de
respectieve gebruiksaanwijzingen voor de bediening
van uw computer en het besturingssysteem.
3
Overzicht
Wat is de Memory Stick IC Recorder?
Met de Memory Stick IC recorder kunt u gesproken boodschappen op een “Memory Stick”
opnemen en afspelen.
Opnemen
Wanneer een nieuw bericht wordt opgenomen, wordt het automatisch toegevoegd aan het laatst
opgenomen bericht.
In tegenstelling tot cassetterecorders kunnen vooraf opgenomen berichten niet per ongeluk
worden overspeeld.
Doordat u het einde van de vorige opname niet hoeft te zoeken, kunt u op elk moment snel
beginnen opnemen.
1 november, 11:30
1 november, 12:00
Afspraak met Mr.
Desmet morgen om 14 h
Niet vergeten
Ann te bellen
Bericht 1
Bericht 2
2 november, 10:00
Bankoverschrijving
doen
Bericht 3
Kaartje sturen
naar Mevr. Callens
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
4 november,
9:00
Bericht 4
Afspelen
Met deze IC recorder kunt u snel het bericht zoeken dat u wilt afspelen.
De huidige opname kan ook snel worden gecontroleerd.
Wissen
Ongewenste berichten kunnen snel en makkelijk worden gewist. Als een bericht wordt gewist,
schuift het volgende bericht automatisch op zonder dat er een blanco stuk achterblijft.
Voor
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
Bericht 3 wissen
Na
Bericht 1
Bericht 2
Resterende berichten worden hernummerd.
4
Wat is een “Memory Stick” ?
Een “Memory Stick” is een nieuw, compact, draagbaar en veelzijdig IC opnamemedium met een
grotere opslagcapaciteit dan een floppy disk. De “Memory Stick” werd speciaal ontwikkeld voor
het uitwisselen en delen van digitale gegevens met “Memory Stick” compatibele producten. Een
“Memory Stick” kan worden verwijderd en is dus ook geschikt voor externe gegevensopslag.
Overzicht
Wat is een “Memory Stick” ?
Op een “Memory Stick” kunnen beelden worden opgeslagen en gebruikt die werden opgenomen
met een ander toestel alsook stemberichten met dit toestel.
Type “Memory Stick” dat geschikt is voor deze IC
Recorder
U kunt ook een andere “Memory Stick” gebruiken in plaats van de meegeleverde “Memory
Stick” (16MB).
De maximale opnameduur hangt af van de capaciteit van de “Memory Stick”.
U kunt ook een “MagicGate (MG) Memory Stick” gebruiken in plaats van een “Memory Stick”.
Opmerking
“MagicGate” is een technische vinding voor auteursrecht-beveiliging die werkt met encryptie. Dit toestel is niet
compatibel met de MagicGate norm en dus zijn gegevens die met dit toestel zijn opgenomen niet
auteursrechtelijk beschermd door MagicGate.
Maximale opnameduur van een “Memory Stick”*
Mode
4MB
8MB
16MB
32MB
SP
15 minuten
31 minuten
63 minuten
129 minuten 259 minuten
LP
31 minuten
65 minuten
131 minuten 267 minuten 537 minuten
64MB
* Alleen bij gebruik van “Memory Sticks” voor de ICD-MS1 en met de initiële drie mappen.
De capaciteit kan verschillen naargelang van het gebruik. Meer informatie vindt u op pagina 64.
Bestandsformaat
Dit toestel comprimeert stemgegevens tot “Memory Stick” stemformaat (MSV formaat, extensie
.msv). Stemgegevens worden opgeslagen in een VOICE map op de “Memory Stick” samen met
berichtlijst (MSF) bestanden die stemgegevens organiseren (bijvoorbeeld de volgorde van
stemberichten).
U kunt stemberichten die op een “Memory Stick” werden opgenomen afspelen en bewerken op
een computer met behulp van de meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software. Zie blz.
38 voor nadere bijzonderheden hieromtrent.
Opmerking
Wanneer u de “Memory Stick” aansluit op uw computer, kunt u de inhoud controleren met Windows Explorer.
Gebruik de meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software om berichten af te spelen en te bewerken.
Wordt vervolgd
5
Wat is een “Memory Stick” ? (vervolg)
Opmerkingen bij het gebruik van een “Memory Stick”
• Vastgelegde gegevens kunnen verloren gaan door de volgende bedieningsfouten:
– Wanneer u de “Memory Stick” verwijdert, het toestel afzet of de batterij verwijdert terwijl
gegevens worden opgeroepen.
– Wanneer u “Memory Sticks” gebruikt in de buurt van statische elektriciteit of elektrische
storing.
• Wij raden u aan om van belangrijke gegevens een reservekopie te maken.
Een “Memory Stick” formatteren
De meegeleverde “Memory Stick” is FAT geformatteerd. Gebruik “Memory Stick” compatibele
toestellen om een “Memory Stick” te formatteren. Hoe u met dit toestel kunt formatteren, leest u
op pagina 35.
Opmerking
“Memory Sticks” die zijn geformatteerd met een computer werken niet gegarandeerd met dit toestel.
Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door een bedieningsfout, beschadiging van de “Memory
Stick” of een defect aan de IC recorder, raden wij u aan van uw opgenomen berichten een
reservekopie te maken op een cassetterecorder, een computer, enz.
Berichten kunnen vanop de “Memory Stick” naar uw computer worden overgebracht en
opgeslagen met behulp van de meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software.
6
Kenmerken van de ICD-MS1 IC Recorder
Dit toestel is geschikt voor de opname van lange vergaderingen of lezingen.
Voor het opslaan van berichten kunnen maximum 340 mappen*2) worden
aangemaakt
Overzicht
Opnameduur van 63 minuten (SP)/131 minuten (LP) (met de
meegeleverde 16MB “Memory Stick”) en opname van maximum 965
berichten*1)
Mappen en berichten benoemen (pagina 27)
U kunt zelf mappen en berichten benoemen. Mapnamen kunnen uit voorbeeldnamen worden
gekozen. U kunt ze ook benoemen met de meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software.
Diverse functies voor opname, weergave en bewerking
Cue/Review functie (pagina 16)
Met cue (vooruit met geluid) of review (achteruit met geluid) kunt u snel een bepaald
punt zoeken tijdens de weergave. Het zoeken gaat eerst traag en dan sneller.
Overschrijf- en extra opnamefunctie (pagina 21)
U kunt een opgenomen bericht na een bepaald punt overschrijven of een nieuwe opname
toevoegen aan een vorig opgenomen bericht.
Herhaalde weergave-functie (pagina 20)
Dit toestel kan een bericht of een bepaald stuk herhaaldelijk afspelen.
Weergavesnelheidsregeling (pagina 19)
Berichten kunnen snel (Fast playback) of traag (Slow playback) worden afgespeeld. Dit is
handig voor de weergave van een lange opname, zoals bijvoorbeeld een vergadering.
Alarmfunctie (pagina 30)
U kunt een bepaald bericht met een alarmsignaal laten afspelen op een bepaalde datum
en tijdstip.
Indexfunctie (pagina 22)
U kunt een bericht in twee splitsen en berichten samenvoegen.
Prioriteitsmarkeerfunctie (pagina 26)
U kunt prioriteitsmarkeringen aanbrengen. Berichten kunnen worden gesorteerd volgens
het aantal prioriteitsmarkeringen.
Langs achteren verlicht LCD (pagina 34)
Meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software (pagina 38)
U kunt berichten van op de “Memory Stick” overbrengen naar de computer met behulp van de
meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software.
*1)Alleen bij gebruik van de meegeleverde “Memory Stick” (16MB) voor de ICD-MS1 en bij de initiële instelling
met drie mappen.
*2)Met de meegeleverde “Memory Stick” (16MB) die alleen met de ICD-MS1 kan worden gebruikt wanneer elke
map één bericht bevat.
7
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing bevat de volgende hoofdstukken.
• Aan de slag (pagina 9)
De IC Recorder gebruiksklaar maken
• Basishandelingen (pagina 12)
Basishandelingen met de IC Recorder (berichten opnemen, afspelen en wissen)
• Verschillende manieren van afspelen (pagina 19)
• Berichten bewerken met de IC Recorder (pagina 21)
• Andere functies (pagina 30)
Geavanceerde handelingen met de IC Recorder
• Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software (pagina 38)
Basishandelingen bij aansluiting van de “Memory Stick” op een computer met de
meegeleverde software geïnstalleerd.
• Aanvullende informatie (pagina 60)
Verhelpen van storingen, voorzorgsmaatregelen, menu-overzicht, enz.
Online Help-bestanden van de software gebruiken
Meer informatie over het gebruik van de meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software
vindt u in de online Help-bestanden (alleen Engels beschikbaar).
De meest recente informatie vindt u in het “readme.txt” bestand. Om het bestand te openen, klikt
u op [Start], [Programs], [Memory Stick Voice Editor] en [ReadMe].
Online Help-bestanden openen
Online Help-bestanden kunnen op drie manieren worden geopend:
• Klik op [Start], [Programs], [Memory Stick Voice Editor] en [Help].
• Kies na het starten van de software [Help Topics] in het [Help] menu.
• Klik na het starten van de software op (Help Topics) in de werkbalk.
8
Aan de slag
Stap 1: De batterij
installeren
1
Verschuif het batterijdeksel en hef
het op.
De batterijen vervangen
De batterij-indicator in het uitleesvenster
geeft de staat van de batterijen als volgt aan:
Nieuwe
batterijen
Wanneer “LOW BATTERY” verschijnt, moet
u de batterijen vervangen door nieuwe.
2
Plaats twee AAA (LR03)
alkalinebatterijen met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
Wanneer u voor het eerst batterijen
aanbrengt of wanneer u de batterijen
terugplaatst nadat ze een hele tijd waren
verwijderd, verschijnt het
klokinstelvenster. Zie stap 4 en 5 onder
“Stap 2: De klok instellen” op pagina 10
om datum en tijd in te stellen.
Aan de slag
Zwakke
Lege batterijen
batterijen Het toestel
werkt niet
meer
L OW BATTERY
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen voor dit toestel.
• Bij het vervangen van de batterijen moeten de
nieuwe batterijen worden aangebracht binnen de 3
minuten nadat de oude werden verwijderd, zoniet
verschijnen het klokinstelscherm of een onjuiste
datum en tijd wanneer u de batterijen opnieuw
inbrengt. In dat geval moet u de datum en tijd
opnieuw instellen. Opgenomen berichten blijven
echter bewaard.
• Vervang altijd beide batterijen door nieuwe
batterijen.
• Laad geen droge batterijen op.
• Wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet
zult gebruiken, verwijder dan de batterijen om te
voorkomen dat ze gaan lekken waardoor corrosie
kan ontstaan.
Levensduur batterijen*
Opmerking
Plaats een losgekomen batterijdeksel terug zoals de
afbeelding laat zien.
Ong. 5 uur opname/4 uur weergave bij
continu gebruik
* Met Sony alkalinebatterijen LR03 (SG)
* Bij weergave via de ingebouwde luidspreker met
de VOL regelaar ongeveer op 4
De levensduur van de batterij hangt af van de
manier waarop het toestel wordt gebruikt.
Werking op netstroom
Sluit de netspanningsadaptor AC-E30HG
(niet meegeleverd) aan op DC IN 3V op het
toestel en op een stopcontact.
Gebruik geen andere netspanningsadaptor.
Stekkerpolariteit
9
4
Stap 2: De klok
instellen
Stel de datum en de tijd in.
1 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om de cijfers voor het jaar te kiezen.
Om de alarmfunctie te gebruiken of de datum
of de tijd op te nemen, moet de klok zijn
ingesteld.
T E &TIME DA
1999 Y 11 M 1D
0:00
Wanneer u voor het eerst batterijen aanbrengt
of wanneer u de batterijen terugplaatst nadat
ze een hele tijd waren verwijderd, verschijnt
het klokinstelvenster. Ga dan door vanaf stap
4.
2 Druk op de jog-knop.
De cijfers voor de maand knipperen.
MENU toets
Jog-knop
DA
T E &TIME 1999 Y 1 M 1D
0:00
Omhoog
drukken
3 Stel achtereenvolgens de maand, de
dag en de tijd in en druk vervolgens
op de jog-knop.
De menustand verschijnt opnieuw.
Indrukken
Omlaag
drukken
5
Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
1
2
Druk op MENU.
De tijd laten verschijnen
De menustand verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk in de sleep display mode op STOP
(pagina 34).
Druk eenmaal op de jog-knop om
“DATE&TIME” te kiezen.
ORMAT
F
T E &TIME DA
ALARM OFF
3
Druk op de jog-knop.
De jaarcijfers knipperen.
10
De huidige tijd verschijnt gedurende drie
seconden.
Stap 3: Een
“Memory Stick” in
de IC Recorder
plaatsen
Met b naar
omhoog
Schrijfbeveiligingsnokje
U kunt geen gegevens vastleggen of wissen
zolang het wispreventienokje van de
“Memory Stick” in de LOCK stand is gezet.
Aan de slag
Steek een “Memory Stick” in de Memory
Stick gleuf in de richting van b op de
“Memory Stick” zoals hieronder afgebeeld.
Schrijfbeveiliging van een
“Memory Stick”
Een “Memory Stick”
verwijderen
Schuif de EJECT schakelaar in de richting van
het pijltje en haal de “Memory Stick” uit de
gleuf zoals hieronder afgebeeld.
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat de “Memory Stick” goed vastzit.
• Steek een “Memory Stick” niet op een andere
manier in. Hierdoor kan het toestel immers defect
raken.
Na het inbrengen van een
“Memory Stick”
Het volgende verschijnt in het uitleesvenster.
Wanneer u een lege “Memory Stick” voor het
eerst inbrengt, worden automatisch drie
mappen (FOLDER01, FOLDER02,
FOLDER03) aangemaakt op de “Memory
Stick”.
EJECT schakelaar
M E MORY ST ICK
ACCESS Opmerking
Het toestel vraag gegevens op terwijl “ACCESS” in
het uitleesvenster staat of de OPR indicator oranje
knippert. Ondertussen mag u de “Memory Stick”,
batterijen noch de netspanningsadaptor
verwijderen. Indien u dat toch doet, kunnen
gegevens worden beschadigd.
11
Basishandelingen
Berichten opnemen
2
Start de opname.
OPR indicator
(licht rood op tijdens
de opname)
U kunt tot 63 (SP)/131 (LP) minuten en
maximum 965 berichten opnemen met de
meegeleverde Memory Stick (16MB)*.
1Druk op zREC/STOP.
Tijdens het
opnemen hoeft u
zREC/STOP niet
ingedrukt te
houden.
Opgenomen berichten worden bewaard in
mappen.
U kunt zelf mappen maken (standaard zijn al
3 mappen gemaakt).
* Wanneer de ICD-MS1 wordt gebruikt met de
meegeleverde “Memory Stick”, zijn standaard drie
mappen ingesteld. De maximum opnameduur en
het aantal berichten dat kan worden opgenomen,
hangt af van de omstandigheden of de capaciteit
van de “Memory Stick”. Nadere bijzonderheden
vindt u op pagina 64.
* SP is standaard ingesteld. De maximale
opnameduur varieert van 63 minuten tot 131
minuten wanneer berichten zijn opgeslagen in de
SP en LP stand.
2Spreek in de
ingebouwde
microfoon.
Restgeheugen
Opnamestand
* De weergave die met
de DISPLAY toets
(pagina 34) werd
gekozen, verschijnt.
Opmerking
Alvorens een lange opname te maken, moet u
nieuwe batterijen inbrengen en de indicator
controleren (pagina 9). In de plaats van batterijen
kunt u ook een los verkrijgbare
netspanningsadaptor aansluiten op DC IN 3V.
Nadere bijzonderheden vindt u op pagina 9.
1
Teller*
Huidig
berichtnummer
Opmerking betreffende opname
Kies de map *.
1Druk herhaaldelijk
op de FOLDER toets
om de map te laten
verschijnen waarin
u een gesproken
bericht wilt
opnemen.
Wanneer tijdens het opnemen over het toestel
wordt gewreven, bijvoorbeeld met een
vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.
3
Stop de opname.
Druk nogmaals op
zREC/STOP.
Het toestel stopt aan
het begin van de
huidige opname.
Mapnaam (pagina 27)
FOLDER
O1 S P
* U kunt mappen
2Druk nogmaals
kiezen met
langer dan een
behulp van de
seconde op FOLDER
jog-knop nadat u
om te kiezen.
op FOLDER hebt Om een nieuwe
map toe te voegen,
gedrukt.
zie pagina 24.
12
ECORDI
N G R
S P
0H 02 M 43 S
STOP toets
Wanneer u de map na het opnemen niet
verandert, wordt de volgende opname in
dezelfde map geplaatst.
Opmerking
Terwijl de OPR indicator oranje of rood knippert of
oplicht, mag u de “Memory Stick”, de batterijen of
de netspanningsadaptor niet verwijderen.
Stoppen met opnemen
Andere functies
U kunt ook stoppen met opnemen door op
STOP in plaats van zREC/STOP te drukken.
De huidige opname beluisteren
De opnamestand wijzigen
Zie pagina 34.
De microfoongevoeligheid kiezen
U kunt de microfoongevoeligheid kiezen met
de MIC SENS schakelaar achteraan op het
toestel.
L (low): om te dicteren of op te nemen in een
lawaaierige ruimte.
Opnemen met een externe
microfoon of van andere
apparatuur
Zie pagina 37.
De huidige opname meteen
beluisteren
Druk tijdens het opnemen op de jog-knop.
De opname controleren
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet
meegeleverd) aan op v (oortelefoon).
Het volume kan worden geregeld met VOL
maar het opnameniveau blijft ongewijzigd.
Opmerking
Wanneer u het volume te hard zet of de oortelefoon
te dicht bij de microfoon plaatst terwijl u het
opnamegeluid controleert, kan de microfoon het
geluid van de oortelefoon registreren wat
akoestische terugkoppeling (rondzingen) tot gevolg
heeft.
Basishandelingen
H (high): om op te nemen op vergaderingen
of in een stille en/of grote ruimte.
Druk op zREC/STOP of STOP om de
opname te stoppen en druk vervolgens op de
jog-knop.
De opname tijdelijk onderbreken
Om
Doet u dit
de opname tijdelijk
te onderbreken*
Druk op X(PAUSE).
In de opnamepauzestand
knippert de OPR
indicator rood en
knippert “PAUSE” in
het uitleesvenster.
de opname te
hervatten
Druk op X(PAUSE) of
zREC/STOP. De
opname wordt vanaf
dat punt hervat. (Druk
op STOP om de
opname te stoppen
nadat ze tijdelijk werd
onderbroken.)
* Ongeveer een uur nadat de opname tijdelijk werd
onderbroken, schakelt het toestel automatisch
over naar de stopstand.
Wordt vervolgd
13
Berichten opnemen (vervolg)
Restgeheugen-indicatie
Tijdens het opnemen vermindert de
restgeheugen-indicator één voor één. U kunt
de resterende opnametijd controleren door
over te schakelen naar de resttijdweergave
(pagina 34).
De opname automatisch starten
bij geluid — Geavanceerde VOR
functie
Wanneer de VOR (voice operated recording)
functie aan staat, start de opname wanneer de
recorder geluid registreert en stopt de
opname wanneer het geluid stopt.
Restgeheugenindicatie
MIC SENS
ECORDI
R
N G Resttijd-indicatie
Wanneer de resterende opnameduur nog 5
minuten bedraagt, knippert de
restgeheugenindicatie. Als de resterende
duur 1 minuut bereikt, knippert de
resterende tijd in het uitleesvenster, ongeacht
de weergavestand (pagina 34). Wanneer het
geheugen vol is, stopt de opname
automatisch en knippert “NO MEMORY
SPACE” in het uitleesvenster terwijl er een
alarmsignaal weerklinkt. Om verder te
kunnen opnemen, moet u eerst enkele
berichten wissen (pagina 17).
Luisteren tijdens de opname
Als u de jog-knop tijdens het opnemen
omhoog drukt, stopt de opname en kunt u
achteruit zoeken met geluid.
Als u de jog-knop loslaat, begint de weergave
vanaf dat punt.
Deze handeling kan ook in de
opnamepauzestand worden verricht.
In dit geval is er echter geen geluid hoorbaar.
14
Zet de VOR
schakelaar op ON.
OFF
ON
Wanneer u berichten opneemt met VOR op
ON, pauzeert de opname wanneer geen
geluid wordt geregistreerd en verschijnt
“VOR REC PAUSE” in het uitleesvenster.
VOR annuleren
Zet de VOR schakelaar op OFF.
Opmerking
De VOR functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Zet de MIC SENS schakelaar op
H of L (zie pagina 13). Wanneer de opname niet
voldoet nadat u de microfoongevoeligheid hebt
gewijzigd of voor een belangrijke opname zet u de
VOR schakelaar op OFF.
Berichten afspelen
3
Start de weergave.
OPR indicator
(licht groen op
tijdens weergave)
Begin vanaf Stap 1 om een vooraf opgenomen
bericht af te spelen.
Begin vanaf Stap 3 om een pas opgenomen
bericht af te spelen.
Druk op de jog-knop.
1
Kies de map *.
Mapnaam (pagina 27)
4
FOLDER
O1 S P
Regel het volume.
v (oortelefoon)
* U kunt mappen
2Druk nogmaals langer
kiezen met
dan een seconde op
behulp van de
de FOLDER knop om
jog-knop nadat
te kiezen.
u op FOLDER
Om een nieuwe map
hebt gedrukt.
toe te voegen, zie
pagina 24.
2
Basishandelingen
Na het afspelen van een bericht, stopt
het toestel aan het begin van het begin
van het volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht in een map
werd afgespeeld, stopt het toestel aan
het begin van het laatste bericht.
1Druk herhaaldelijk op
de FOLDER knop om
de map te laten
verschijnen met het
bericht dat u wilt
afspelen.
Draai aan VOL.
Privé beluisteren
Kies het berichtnummer.
Druk de jog-knop
omhoog of omlaag
om het gewenste
berichtnummer te
laten verschijnen.
Druk omhoog (>):
voor volgend
berichtnummer.
Druk omlaag (.):
voor vorig
berichtnummer
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet
meegeleverd) aan op v (oortelefoon). De
ingebouwde luidspreker wordt automatisch
uitgeschakeld.
Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, krijgt u
mono weergave via het linker en rechter kanaal.
Wordt vervolgd
Gekozen
berichtnummer
Nummer van het
bericht in een map
* De display mode die
met de DISPLAY
toets (pagina 34) is
geselecteerd,
verschijnt.
FOLDER
O1 S P
0 H 00 M 00 S
Teller*
15
Berichten afspelen (vervolg)
Andere handelingen
Weergave stoppen
Om
te stoppen aan het
begin van het
huidige bericht
te stoppen in de
huidige positie
(weergavepauzefunctie)*
Doet u dit
Druk op STOP.
Het begin van elk bericht afspelen
Druk op de jog-knop.
Druk nogmaals op de
jog-knop om de
weergave vanaf die
positie te hervatten.
* U kunt de weergave ook tijdelijk onderbreken
door op X(PAUSE) in plaats van de jog-knop te
drukken. De OPR indicator knippert groen. Na
ongeveer een uur schakelt het toestel in de huidige
positie over naar de stopstand.
Het bericht kiezen
— Scanning Play
Zie pagina 19.
Berichten in een map continu
afspelen
— Continuous Play
Zie pagina 37.
Vooruit/achteruit zoeken met
geluid (Cue/Review)
• Vooruit zoeken
Om
terug te gaan naar
het begin van het
huidige bericht
Doet u dit
Druk de jog-knop
eenmaal omhoog en
laat hem los.
terug te gaan naar
vorige berichten
Druk de jog-knop
verscheidene keren
omhoog en laat hem
los.
naar het volgende
bericht te gaan
Druk de jog-knop
eenmaal omlaag en
laat hem los.
naar volgende
berichten te gaan
Druk de jog-knop
verscheidene keren
omlaag en laat hem
los.
1 Tip
Bij weergave tot aan het eind van het laatste bericht,
knippert “MSG. END” gedurende 3 seconden en
licht de OPR indicator groen op. (Het
weergavegeluid is niet hoorbaar.) Als u de jog-kop
omhoog gedrukt houdt terwijl “MSG. END”
knippert, worden de berichten snel afgespeeld en
start de weergave in het punt waar u de jog-knop
hebt losgelaten.
Wanneer “MSG. END” stopt met knipperen en de
OPR indicator dooft, stopt het toestel bij het begin
van het laatste bericht.
16
Als het laatste bericht lang is en u de weergave
verder in het bericht wilt laten beginnen, houdt u de
jog-knop omlaag gedrukt om het bericht tot het eind
af te spelen en drukt u vervolgens op de jog-knop
terwijl “MSG. END” knippert om terug te keren
naar het gewenste punt.
(Voor andere berichten dan het laatste gaat u naar
het begin van het volgende bericht en speelt u
achteruit tot het gewenste punt.)
Druk de jog-knop omlaag tijdens het
afspelen en laat hem los in het punt waar u
de weergave wilt hervatten.
• Achteruit zoeken
Druk de jog-knop omhoog tijdens het
afspelen en laat hem los in het punt waar u
de weergave wilt hervatten.
Het toestel zoekt met lage snelheid (eenheid
van 4 seconden) terwijl het weergavegeluid
hoorbaar is. Dit is handig om per woord
vooruit of achteruit te gaan.
Wanneer u dan de jog-knop omhoog of
omlaag gedrukt houdt, begint het toestel met
hogere snelheid te zoeken.
Tijdens cue/review verschijnt de teller,
ongeacht de display mode (pagina 34).
Cue/review kan ook vanuit de
weergavepauzestand. Druk de jog-knop
omhoog of omlaag en laat hem los in het punt
waar u de weergavepauze wilt hervatten.
Berichten wissen
U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of
alle berichten in een map ineens wissen.
Merk op dat u een gewist bericht niet kunt
recupereren.
Berichten afzonderlijk
wissen
Druk op ERASE tijdens het
beluisteren.
Het bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden
hernummerd. (Als u bijvoorbeeld Bericht
3 wist, wordt Bericht 4 hernummerd als
Bericht 3. Na het wissen stopt het toestel
aan het begin van het volgende bericht.)
FOLDER
O1 S P
0 H 00 M 00 S
Voor het wissen van bericht 3
Wissen annuleren
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 1
Bericht 2 Bericht 3
Bericht 4
Druk voor Stap 2 op STOP.
Andere berichten wissen
Na het wissen
Basishandelingen
Wanneer een bericht wordt gewist, worden
de resterende berichten opgeschoven en
hernummerd zodat er geen blanco’s ontstaan
tussen de berichten.
2
Herhaal Stap 1 en 2.
Een bericht gedeeltelijk wissen
Deel eerst het bericht door een index toe te
voegen (zie pagina 21) en volg dan de
procedure op deze pagina om het bericht te
wissen.
Opmerking
ERASE toets
1
Wanneer u een bericht niet kunt wissen, verschijnt
een foutbericht in het uitleesvenster. Nadere
bijzonderheden vindt u onder “Verhelpen van
storingen” (pagina 61).
Druk op ERASE tijdens het
beluisteren van het bericht dat u
wilt wissen of hou ERASE langer
dan 1 seconde ingedrukt in de
stopstand.
Het berichtnummer en “ERASE”
knipperen terwijl de eerste en laatste 5
seconden van het bericht 10 maal
worden afgespeeld.
FOLDER
01 SP
ERASE Wordt vervolgd
17
Berichten wissen (vervolg)
Alle berichten in een map
wissen
U kunt alle opgenomen berichten in een map
wissen, maar de map zelf wordt niet gewist.
Zie pagina 24 om een map te wissen.
3
Druk op ERASE terwijl het
uitleesvenster knippert.
FOLDER O2
ERASE AL L
FOLDER toets
Jog-knop
FOLDER
O2 S P
0 H 00 M 00 S
ERASE toets
STOP toets
Wissen annuleren
Druk voor Stap 3 op STOP.
Opmerkingen
1
Kies de map met de berichten die u
wilt wissen.
Nadere bijzonderheden vindt u bij Stap 1
van “Berichten opnemen” (pagina 12).
2
Hou STOP ingedrukt en druk
tegelijkertijd langer dan 1 seconde
op ERASE.
“ERASE ALL” knippert gedurende 10
seconden.
FOLDER
02 S P
ERASE ALL 18
• Terwijl “ERASE ALL” in het uitleesvenster staat of
de OPR indicator oranje of rood knippert of
oplicht, mag u de “Memory Stick”, de batterijen of
de netspanningsadaptor niet verwijderen. De
gegevens kunnen hierdoor immers worden
beschadigd.
• Wanneer u niet alle berichten in een map kunt
wissen, verschijnt een foutbericht in het
uitleesvenster. Nadere bijzonderheden vindt u
onder “Verhelpen van storingen” (pagina 61).
Verschillende manieren van
afspelen
De weergavesnelheid
regelen
U kunt de weergavesnelheid regelen met
behulp van de PLAY SPEED schakelaar
achteraan op het toestel.
Het begin van elk
bericht afspelen
— Scanning Play
PLAY SPEED
schakelaar
NORMAL
SLOW
FAST
Zet PLAY SPEED op FAST.
Wanneer de weergave start, knippert “FAST
PLAY” driemaal in het uitleesvenster en
worden de berichten ongeveer 20% (SP) of
30% (LP) sneller afgespeeld dan normaal.
AST
PL A Y F
S P
0H 02 M 43 S
Traag afspelen
Zet PLAY SPEED op SLOW.
Wanneer de weergave start, knippert “SLOW
PLAY” driemaal in het uitleesvenster en
worden de berichten ongeveer 15% trager
afgespeeld dan normaal.
Hou de jog-knop langer dan een seconde
ingedrukt in de stopstand
“SCAN PLAY” verschijnt in het
uitleesvenster en de eerste 5 seconden van elk
bericht in de gekozen map worden
afgespeeld.
CAN
PL A Y S
0H 02 M 43 S
Druk op de jog-knop wanneer u het gewenste
bericht hebt gevonden. Het hele bericht
wordt dan afgespeeld.
Verschillende manieren van afspelen
Snel afspelen
Jog-knop
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op de jog-knop. Druk op STOP om de
weergave te stoppen.
LOW
S
PL A Y S P
0H 02 M 43 S
Berichten afspelen met normale
snelheid
Zet PLAY SPEED op NORMAL.
1 Tip
De weergavesnelheid kan tijdens het afspelen
worden gewijzigd.
19
Herhaaldelijk
afspelen
— Repeat Play
1
Druk even op de A-B REPEAT /
PRIORITY knop tijdens de
weergave.
Het beginpunt (A) van het gedeelte dat u
herhaaldelijk wilt afspelen wordt
ingesteld. “A-B B?” verschijnt op het
scherm.
A-B REPEAT/PRIORITY
A-B B? S P
0H 02 M 43 S
Jog-knop
Een bericht herhaaldelijk
afspelen
— One Message Repeat
Hou de jog-knop tijdens de weergave langer
dan een seconde ingedrukt.
“ ” verschijnt en het gekozen bericht wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
FOLDER
O1 S P
0H 01 M 43 S
2
Druk de A-B REPEAT / PRIORITY
knop nog even in.
Het eindpunt (B) van het gedeelte wordt
ingesteld. “A-B REPEAT” verschijnt op
het scherm en het gekozen gedeelte
wordt herhaaldelijk afgespeeld.
-B
A REP E AT S P
0H 02 M 43 S
Opmerkingen
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op de jog-knop. Druk op STOP om de
weergave te stoppen.
Een bepaald stuk
herhaaldelijk afspelen
— A-B Repeat
Tijdens het afspelen van een bericht kunt u
het begin- (A) en eindpunt (B) instellen voor
een gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen.
• A-B Repeat kan niet worden ingesteld voor een
gedeelte dat twee of meer berichten overlapt.
• Als u het eindpunt (B) niet instelt, wordt het
eindpunt automatisch bij het begin (of het einde)
van het bericht geplaatst.
1 Als u het eindpunt door achteruit spoelen met
geluid voor het beginpunt instelt, wordt het
gedeelte afgespeeld van het eindpunt (B) tot het
beginpunt (A).
1 U kunt de punten van het gedeelte A-B Repeat
wijzigen door tijdens A-B Repeat play op A-B
REPEAT/PRIORITY te drukken.
Terugkeren naar normale
weergave
Druk op de jog-knop. Druk op STOP om de
weergave te stoppen.
20
Berichten bewerken met de
IC Recorder
Een opname toevoegen
OPR indicator
zREC/STOP
Een opname overschrijven
tijdens het afspelen
U kunt een opgenomen bericht vanaf een
bepaald punt overschrijven. Het gedeelte van
het bericht na het gekozen punt wordt gewist.
Beginpunt van een opname die u wilt overschrijven
Bericht 3
Bericht 2
Gewist gedeelte
van bericht 2
STOP
Een opname toevoegen
aan een vooraf
opgenomen bericht
U kunt een opname toevoegen aan het bericht
dat wordt afgespeeld.
Bericht 2
Bericht 3
Toegevoegde opname aan bericht 2
1
Druk even op de zREC/STOP knop
tijdens de weergave.
Tijdens het afspelen van Bericht 3
Bericht 3
Bericht 4
VERWR
O
I TE? SP
0 H 02 M 43 S
Na het toevoegen van een opname
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde opname
Afspraak op 1
december om 2 uur
1
in vergaderzaal
A
Hou zREC/STOP tijdens de
weergave langer dan 1 seconde
ingedrukt.
De “ADD REC” indicator verschijnt en
knippert driemaal in het uitleesvenster.
De OPR indicator wordt rood.
De nieuwe opname wordt toegevoegd
aan het eind van het huidige bericht.
ADD
RE C SP
0 H 02 M 43 S
2
2
Druk op de zREC/STOP knop om
de opname te starten
De OPR indicator wordt rood.
3
Druk op de zREC/STOP of STOP
knop om de opname te stoppen.
Berichten bewerken met de IC Recorder
De “OVER WRITE?” indicator
verschijnt en knippert in het
uitleesvenster.
De OPR indicator knippert rood.
De toegevoegde opname wordt achter het
huidige bericht geplaatst en beschouwd als
een deel van het bericht.
Opmerkingen
• Het toegevoegde bericht wordt opgenomen in
dezelfde stand (SP of LP; zie pagina 36) als het
originele bericht, ongeacht de huidige instelling.
• Een opname kan niet worden overschreven als het
“Memory Stick” geheugen niet groot genoeg is.
Nadere bijzonderheden vindt u bij “Verhelpen
van storingen” (pagina 61).
Druk op zREC/STOP of STOP om
de opname te stoppen.
21
Een bericht in twee
splitsen/
samenvoegen
— Indexfunctie
U kunt een bericht splitsen door een index toe
te voegen of berichten samenvoegen door een
index te wissen.
Tijdens het opnemen/afspelen van berichten
kunt u een index toevoegen (zie hieronder).
In de stopstand kunt u een index wissen (zie
volgende pagina).
Een index aanbrengen tijdens de
opname
Druk tijdens het opnemen van een bericht op
INDEX in het punt waar u het wilt splitsen.
Het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd in het punt waar u op de INDEX
knop drukt, en “ADD INDEX” knippert
driemaal. Het bericht wordt opgesplitst in
twee berichten. De berichten worden echter
ononderbroken opgenomen.
ECORDI
N G R
S P
ADD INDEX INDEX
Een index wordt aangebracht.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
De opname gaat door.
Jog-knop
ERASE
1 Tip
STOP
U kunt een index toevoegen in de
opnamepauzestand (pagina 13).
Een bericht splitsen door
een index toe te voegen
Een index toevoegen tijdens de
weergave
U kunt een index toevoegen tijdens het
opnemen of afspelen.
Druk tijdens het afspelen van een bericht op
INDEX in het punt waar u het wilt splitsen.
Door een bericht te splitsen kunt u makkelijk
een bepaald punt terugvinden in een lange
opname, bijvoorbeeld van een vergadering.
Het bericht wordt in twee gesplitst en “ADD
INDEX” knippert driemaal.
Als u een index toevoegt, verhogen de
berichtnummers als volgt.
Er wordt een indexmarkering aangebracht en
de volgende indexnummers verhogen met
één.
Een index wordt toegevoegd
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3
Het eerste punt op
de agenda is...
Bericht 4
Laten we nu overgaan naar
het volgende onderwerp.
FOLDER
O1 S P
ADD INDEX 1 Tip
U kunt een index toevoegen nadat u de weergave
tijdelijk hebt onderbroken met X(PAUSE) (pagina 16).
De berichtnummers lopen op.
Een met een index gemarkeerd
bericht afspelen
22
Druk de jog-knop omhoog of omlaag om het
berichtnummer te laten verschijnen (gesplitste
berichten zijn afzonderlijk genummerd).
Een gesplitst bericht continu
afspelen
2
Kies “ON” voor “CONT.” zoals beschreven
onder “Alle berichten in een bestand continu
afspelen” op pagina 37.
Hou ERASE ingedrukt en druk
INDEX langer dan 1 seconde in.
“ERASE INDEX” knippert gedurende 10
seconden.
Opmerkingen
Berichten samenvoegen
door een index te wissen
U kunt twee berichten samenvoegen tot één
bericht door een index te wissen.
De index wordt gewist.
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 1
Bericht 3
Bericht 2
Bericht 4
Bericht 3
FOLDER O1 SP
E RASE INDEX 3
Druk op ERASE terwijl het
uitleesvenster knippert.
De twee berichten worden
samengevoegd tot één en de berichten
worden hernummerd zoals hierboven
afgebeeld.
Opmerkingen
• Na het samenvoegen van berichten door het
wissen van een index, worden de naam (pagina
28), de alarminstelling (pagina 30), de
prioriteitsmarkering(en) (pagina 26), en de
opnamedatum en -tijd (pagina 34) van het laatste
bericht gewist.
• Berichten die in verschillende standen werden
opgenomen, kunnen niet worden samengevoegd.
Wissen annuleren
Druk voor Stap 3 op STOP.
Berichten bewerken met de IC Recorder
• U moet wat ruimte overlaten op een “Memory
Stick” om een index toe te kunnen voegen. Nadere
bijzonderheden vindt u bij “Systeembeperkingen”
op pagina 64.
• U kunt geen index toevoegen als “INDEX FULL”
verschijnt in het uitleesvenster. Wis enkele
berichten alvorens een index toe te voegen.
Nadere bijzonderheden vindt u bij
“Systeembeperkingen” op pagina 64.
• De opnamedatum en -tijd (pagina 34) van het
laatste gedeelte van een bericht door toevoeging
van een index komen overeen met die (begin
opnamedatum en -tijd) van het gesplitste bericht.
• Als u een index toevoegt aan een benoemd bericht
(pagina 28) dat werd gesplitst, zal het andere deel
van het gesplitste bericht dezelfde berichtnaam
hebben.
• Als u een index toevoegt aan een bericht met
prioriteitsmarkering(en) (pagina 26), worden
prioriteitsmarkering(en) toegevoegd aan beide
delen van het gesplitste bericht.
De berichtnummers verminderen.
Volg daartoe de onderstaande procedure:
1
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om het nummer van het
tweede van de twee berichten die u
wilt samenvoegen te laten
verschijnen.
23
Mappen
toevoegen/Wissen
Standaard zijn er drie mappen: “FOLDER01”,
“FOLDER02” en “FOLDER03”. U kunt naar
believen mappen toevoegen tot maximum
511. U kunt ook overbodige mappen
verwijderen.
Mappen wissen
U kunt alleen een map wissen die geen
opgenomen berichten bevat.
1
Kies de map die u wilt wissen.
Voor meer informatie over het kiezen
van een map, zie Stap 1 van “Berichten
opnemen” op pagina 12.
Opmerking
Opmerking
Het maximum aantal mappen dat u kunt toevoegen
hangt ook af van de capaciteit van een “Memory
Stick” of de gebruiksomstandigheden. “FOLDER
FULL” verschijnt in het uitleesvenster wanneer u
geen map meer kunt toevoegen wegens de
systeembeperkingen van de IC recorder (pagina 64).
Wanneer u deze IC Recorder gebruikt met de
meegeleverde “Memory Stick” (16MB) kunt u maximum
340 mappen aanmaken met één bericht per map.
U kunt geen map wissen die opgenomen
berichten bevat. Wis eerst alle berichten in de
map (zie pagina 17) of verplaats ze (zie
volgende pagina).
2
Hou ERASE langer dan 1 seconde
ingedrukt terwijl u op STOP drukt.
“ERASE FOLDER” knippert tien
seconden in het uitleesvenster.
FOLDER O2 SP
FOLDER
ERASE
STOP
E RASE FOLDE
R
3
Druk op ERASE terwijl het
uitleesvenster knippert.
De map wordt gewist.
Mappen toevoegen
Druk langer dan 1 seconde op FOLDER.
“NEW FOLDER” verschijnt in het uitleesvenster
en er wordt een map toegevoegd.
NEW FOLDER Benoemen van toegevoegde
mappen
Een nieuwe map wordt automatisch
benoemd met twee cijfers of letters, zoals
bijvoorbeeld “FOLDER 04” of “FOLDER AB”.
Als er een cijfer of letter in de mapnamen
ontbreekt, wordt de nieuwe map automatisch
benoemd met het ontbrekende cijfer of letter.
U kunt de mapnaam naar believen wijzigen
(pagina 27).
24
Wissen stoppen
Druk voor Stap 3 op STOP.
Opmerkingen
• De laatste map op een “Memory Stick” kan niet
worden gewist.
• Na het wissen van een map wordt de naam van
andere mappen niet gewijzigd. Als “FOLDER 03”
wordt gewist, blijft de naam “FOLDER 04”
ongewijzigd.
Berichten
overbrengen naar
een andere map
U kunt opgenomen berichten verplaatsen
naar een andere map.
3
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om de map te kiezen
waarnaar u het bericht wilt
overbrengen en druk op de jogknop.
Het bericht wordt naar de doelmap
verplaatst.
Berichten worden in de map gesorteerd
volgens opnamedatum en -tijd of het
aantal prioriteitsmarkeringen.
FOLDER
Jog-knop
Overbrengen van berichten
annuleren
STOP
Druk voor Stap 3 op STOP.
Voorbeeld: Bericht 3 in FOLDER 02
overbrengen naar FOLDER 03.
Speel het bericht af dat u wilt
verplaatsen.
FOLDER
O2 S P
0 H 02 M 43 S
2
Druk tijdens het afspelen van het
bericht op FOLDER.
De eerste en laatste 5 seconden van het
bericht worden 10 maal afgespeeld
terwijl “MOVE MSG.” knippert en de
doelmap met een zwarte achtergrond
verschijnt.
FOLDER
O2 FOLDER
O3 OVE
M
MS G . Met de Move-functie wordt een bericht niet in een
andere map gekopieerd. Als u een bericht
overbrengt naar een andere map, wordt het in de
oorspronkelijke map gewist.
Berichten bewerken met de IC Recorder
1
Opmerking
Map met het
bericht dat u wilt
verplaatsen
Doelmap
25
Prioriteitsmarkering(en)
aanbrengen —
Prioriteitsmarkeringfunctie
U kunt een bericht van
prioriteitsmarkering(en) voorzien om
berichten te sorteren op het aantal
prioriteitsmarkeringen in plaats van de
opnamedatum en -tijd. Er zijn vier niveaus:
“vvv” (belangrijkste), “vv”, “v” en geen
prioriteitsmarkering. Prioriteitsmarkeringen
kunnen worden aangebracht in de stopstand
en de weergavestand.
A-B REPEAT/
PRIORITY
Jog-knop
Prioriteitsmarkering(en)
aanbrengen in de stopstand
1
Kies het bericht dat u wilt markeren.
2
Druk langer dan 1 seconde op A-B
REPEAT/PRIORITY.
“v” en “PRIORITY” knipperen in het
uitleesvenster.
Prioriteitsmarkering(en)
aanbrengen tijdens het afspelen
1
Druk tijdens het afspelen van het
bericht dat u wilt markeren langer
dan 1 seconde op A-B REPEAT/
PRIORITY toets.
“v” en “PRIORITY” knipperen in het
uitleesvenster terwijl de eerste en laatste
5 seconden 10 keer worden afgespeeld.
2
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om het aantal
prioriteitsmarkeringen te kiezen
tijdens het knipperen.
3
Druk op de jog-knop om de
instelling te bevestigen.
De instelling wordt beëindigd en de
berichten worden hernummerd.
Berichten met
prioriteitsmarkering(en)
Berichten worden in een map gesorteerd in
volgorde van het aantal
prioriteitsmarkeringen. Berichten zonder
prioriteitsmarkering worden achter berichten
met prioriteitsmarkering(en) geplaatst.
1 Tip
Als een map meer dan 2 berichten met eenzelfde
aantal prioriteitsmarkeringen bevat, worden deze
berichten gesorteerd volgens opnamedatum en -tijd
(oudste eerst).
Opmerking
FOLDER
O1 S P
PRIORIT Y
3
Druk herhaaldelijk op de A-B
REPEAT / PRIORITY knop om het
aantal prioriteitsmarkeringen te
kiezen terwijl “PRIORITY” knippert.
De instelling is voltooid wanneer “v”
blijft branden in het uitleesvenster. De
berichten worden hernummerd.
26
U kunt ook prioriteitsmarkering(en) aanbrengen
met behulp van de meegeleverde “Memory Stick
Voice Editor” software (pagina 56). Berichten
worden evenwel niet gesorteerd in volgorde van het
aantal prioriteitsmarkeringen tenzij u ze met de
software hebt gesorteerd volgens aantal
prioriteitsmarkeringen.
Mappen en
berichten benoemen
— FOLDER NAME/
MSG. NAME
4
Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om “TEMPLATES” of “ALPHABET”
te kiezen en druk op de jog-knop.
FOLDER NA M E
TEMPLATES ALPHABET U kunt zelf mappen of berichten benoemen.
1 Tip
Mappen of berichten benoemen met behulp van de
meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software.
Nadere bijzonderheden vindt u op pagina 54.
5
Een mapnaam kiezen uit
voorbeeldnamen:
Druk de jog-knop omhoog of omlaag om
een voorbeeldnaam te kiezen en druk op
de jog-knop om de naam in te stellen.
MENU
STOP
Geregistreerde voorbeeldnamen
ACTION, SCHEDULE, MEETING,
OFFICE, HOME, MEMO, REPORT,
SPEECH, INTERVIEW, TRAVEL,
PERSONAL, PLACE, SHOP LIST,
CLASS, MESSAGE, EXPENSE
Mappen benoemen
Mappen worden automatisch voorzien van
een naam als “FOLDER03”, maar u kunt
mappen ook zelf benoemen met
voorbeeldnamen of zelf gekozen namen.
1
Tekens invoeren:
U kunt maximum 44 tekens invoeren om
een map te benoemen.
Druk op MENU.
Schakel over naar de menustand.
2
ONT.
OFF
C
FOLDER NA M E
MSG. NA ME 3
F O LDER NA ME FOLDER 01 Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “FOLDER NAME” te
kiezen.
Berichten bewerken met de IC Recorder
F O LDER NA ME ACTION Jog-knop
De cursor knippert achter het laatste
teken van de huidige mapnaam. U kunt
tekens toevoegen of wijzigen.
Hoe u tekens kunt invoeren, leest u op
de volgende pagina.
6
Druk langer dan een seconde op de
jog-knop om de naam vast te leggen.
7
Druk op the MENU toets.
Druk op de jog-knop.
Verlaat de menustand.
Wordt vervolgd
27
Mappen en berichten benoemen
(vervolg)
1 Langere mapnamen
In het uitleesvenster kunnen slechts 10 tekens
verschijnen.
Als de naam meer dan 10 tekens telt, kunt u die
laten rollen in het uitleesvenster wanneer de
mapnaam is gekozen (zie Stap 1 op pagina 12 of 15).
De naam kan niet in andere uitleesvensters rollen.
Berichten benoemen
Berichten worden niet automatisch benoemd
en u kunt berichten zelf benoemen.
1
Druk op MENU.
Schakel over naar de menustand.
2
1 Benoemen annuleren
Druk op STOP.
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “MSG. NAME” te
kiezen.
FOLDER NA M E
MSG. NA ME FORMAT 3
Druk op de jog-knop.
4
Voer tekens in.
U kunt maximum 254 tekens invoeren
om een bericht te benoemen.
SG.
M
NA ME Hoe u tekens invoert, leest u op de
volgende pagina.
5
Druk langer dan een seconde op de
jog-knop om de naam vast te
leggen.
6
Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
1 Langere berichtnamen
In het uitleesvenster kunnen slechts 10 tekens
verschijnen.
Als de naam langer is, kan u die laten rollen bij het
veranderen van display mode of tijdens het afspelen
van het bericht.
1 Benoemen annuleren
Druk op STOP.
28
Tekens invoeren
Volg de onderstaande stappen wanneer u
wordt gevraagd om tekens in te voeren
(wanneer de cursor knippert in stap 5 voor
het benoemen van een map op pagina 27 of in
stap 4 om een bericht te benoemen op de
vorige pagina).
Tekens invoeren
1Druk de jog-knop omhoog of omlaag om
het gewenste teken te kiezen.
Op de volgende pagina vindt u de
volgorde van tekensets.
2Druk even op de jog-knop om vast te
leggen.
De cursor gaat naar de volgende positie.
3Herhaal stap 1 en 2 om andere tekens in
te voeren.
Tekens vervangen
1Plaats de cursor op het teken dat u wilt
wijzigen.
Druk even op de INDEX toets om de cursor
terug (naar links) te brengen.
Druk even op de jog-knop om de cursor
vooruit (naar rechts ) te brengen.
2Druk de jog-knop omhoog of omlaag om
het gewenste teken te kiezen.
Om een teken te wissen en de blanco
ruimte op te vullen, plaatst u de cursor op
het teken dat u wilt wissen en drukt u even
op ERASE.
3Druk op de jog-knop om de cursor vooruit
te bewegen en herhaal stap 1 en 2 om
andere tekens te wijzigen.
Opmerking
Doe dit
Druk even op de
jog-knop
Om
Een teken in te stellen
(de cursor gaat naar
het volgende.)
Druk langer dan
1 seconde op de
jog-knop
De naam in te stellen
(invoeren van de
naam beëindigen.)
Druk de jog-knop
even omlaag
Tekens te kiezen
(naar het volgende
gaan.)
Druk de jog-knop
langer dan 1 seconde
omlaag
Tekens te kiezen (snel
naar de volgende
gaan.)
Druk even de
jog-knop even
omhoog
Tekens te kiezen
(naar het vorige
gaan.)
Druk de jog-knop
langer dan 1 seconde
omhoog
Tekens te kiezen (snel
naar de vorige gaan.)
Druk even op
ERASE
Een teken te wissen.
Druk langer dan
1 seconde op ERASE
Alle tekens te wissen.
Druk even op
DISPLAY
Tekensets te wijzigen.
Druk even op
INDEX
De cursor achteruit te
doen gaan.
Tekensets
Volgorde
1 (Hoofdletters)
Tekens
A B C D ~ X Y Z
2 (Symbool 1)
' , / : (spatie)
3 (Kleine letters)
a b c d ~ x y z
4 (Symbool 1)
' , / : (spatie)
5 (Cijfers)
0 1 2 ~ 8 9
6 (Symbool 2)
!#$%&( )*.;
<=>?@_‘+-' ,/
: (spatie)
Berichten bewerken met de IC Recorder
Als u zich vergist bij het invoeren van een
teken of als u een naam wilt wijzigen, moet u
die opnieuw invoeren nadat alle tekens
werden gewist door langer dan een seconde
op ERASE te drukken of alleen maar enkele
tekens vervangen als volgt.
Gebruik van de jog-knop en toetsen bij
het benoemen van een map/bericht
U kunt geen teken tussenvoegen. U dient gewoon
alle tekens te vervangen achter het teken dat u wilt
tussenvoegen.
29
Andere functies
2 Druk op de jog-knop.
De alarminstelstand verschijnt in het
uitleesvenster.
Berichten op een
bepaald tijdstip
afspelen met alarm
ALARM O N OFF U kunt een bepaald bericht op een bepaald
moment laten afspelen en een alarmsignaal
laten weerklinken.
Deze functie is handig om u te herinneren
aan de datum en het tijdstip van een
vergadering en dergelijke.
3 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om “ON” te kiezen.
Als “ON” reeds werd gekozen, volg
dan de onderstaande stappen.
4 Druk op de jog-knop.
“DATE” verschijnt in het
uitleesvenster.
Jog-knop
ALARM DATE
MENU
1
Kies het bericht dat u wilt afspelen.
Voor meer informatie over het kiezen
van het bericht, zie Stap 1 en 2 van
“Berichten afspelen” op pagina 15.
FOLDER
O1 S P
2
Schakel over naar de
alarminstelstand.
1 Druk op MENU.
De menustand verschijnt in het
uitleesvenster.
DA
T E &TIME
ALARM OFF
MODE SP 3
Stel de alarmdatum en -tijd in.
Weergave op een bepaalde
datum
1 Druk op de jog-knop terwijl “DATE”
knippert.
De cijfers voor het jaar knipperen.
ALARM 1999 Y 8M 6D
7:04
2 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om de cijfers voor het jaar te kiezen
en druk op de jog-knop.
De cijfers voor de maand knipperen.
ALARM 1999 Y 8M 6D
7:04
1 Tip
Als “ALARM” niet is gekozen nadat u op
de MENU knop hebt gedrukt, druk dan de
jog-knop omhoog of omlaag om “ALARM”
te kiezen.
30
3 Stel achtereenvolgens de maand, de
dag en de tijd in, en druk vervolgens
op de jog-knop.
Eenmaal per week afspelen
1 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om de dag van de week te kiezen.
4
Druk de jog-knop omhoog of omlaag om
“BEEP ONLY” of “BEEP & PLAY” te
kiezen en druk op de jog-knop.
ALARM FRI ALARM BEEP&PLAY
BEEP ONLY 2 Druk op de jog-knop.
De cijfers voor de uren knipperen.
ALARM 7:04
3 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om de uren te kiezen en druk op de
jog-knop.
De cijfers voor de minuten knipperen.
4 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om de minuten te kiezen en druk op
de jog-knop.
1 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om “DAILY” te kiezen.
ALARM DAILY 2 Druk op de jog-knop.
De cijfers voor de uren knipperen.
ALARM 7:04
3 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om de uren te kiezen en druk op de
jog-knop.
De cijfers voor de minuten knipperen.
4 Druk de jog-knop omhoog of omlaag
om de minuten te kiezen en druk op
de jog-knop.
5
Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
“,” verschijnt wanneer een bericht
wordt gekozen waarvoor een alarm is
ingesteld.
Wanneer de ingestelde datum en
tijd zijn bereikt
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het
alarm gedurende ongeveer 10 seconden en
wordt het gekozen bericht afgespeeld. (Als u
in stap 4 “BEEP ONLY” hebt gekozen,
weerklinkt alleen het alarmsignaal).
Tijdens het afspelen knippert “ALARM” in
het uitleesvenster.
Na de weergave stopt het toestel automatisch
aan het begin van dat bericht.
Andere functies
Elke dag op hetzelfde tijdstip
afspelen
Kies het alarmsignaal.
Hetzelfde bericht nogmaals
beluisteren.
Druk op de jog-knop. Het bericht wordt weer
vanaf het begin afgespeeld.
De alarminstelling annuleren voor
de weergave start.
Druk op STOP terwijl het alarmsignaal
weerklinkt. U kunt zelfs stoppen wanneer de
HOLD functie is geactiveerd.
Wordt vervolgd
31
Berichten op een bepaald tijdstip
afspelen met alarm (vervolg)
Opmerkingen
• Als het alarmtijdstip is bereikt terwijl een ander
bericht met alarmsignaal wordt afgespeeld, stopt
de weergave en wordt het nieuwe bericht
afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het
opnemen, weerklinkt het alarmsignaal na het
einde van de opname. “,” knippert wanneer het
alarmtijdstip is bereikt.
• Als er tijdens het opnemen meer dan één
alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen het eerste
bericht afgespeeld.
• Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in
de menustand, weerklinkt het alarmsignaal en
wordt de menustand verlaten.
• Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip
hebt ingesteld wist, wordt de alarminstelling
geannuleerd.
• Als u een index toevoegt aan het bericht dat is
ingesteld voor alarmweergave, stopt de weergave
bij het eerste deel van het gesplitste bericht.
• Als u de index van het bericht dat is ingesteld
voor alarmweergave wist, wordt de
alarminstelling geannuleerd.
• Het weergavevolume kan worden geregeld met
de VOL regelaar.
• Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen,
weerklinkt het alarm na het wissen.
• Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de
alarminstelling niet geannuleerd. Om de
alarminstelling te annuleren, zie hieronder.
De alarminstelling controleren
Volg stap 1 en 2 op pagina 30 na het kiezen
van de alarminstelling. De alarmdatum en
-tijd verschijnen in het uitleesvenster.
De alarminstelling annuleren of
de alarmtijd wijzigen
1 Kies het bericht waarvoor u het alarm wil
instellen en druk op MENU.
2 Kies “ALARM” en druk op de jog-knop.
De menustand verschijnt in het
uitleesvenster.
3 De alarminstelling annuleren: druk de jogknop omhoog of omlaag om “OFF” te
kiezen druk op de jog-knop.
Alarmdatum en -tijd wijzigen: druk op de
jog-knop.
Wanneer de alarmdatum verschijnt, volg
dan stap 3 tot 5 op pagina 30 en 31 om de
alarmdatum en -tijd te wijzigen.
4 Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
32
Toevallige
bediening
voorkomen
— HOLD functie
HOLD
Schuif de HOLD schakelaar in de richting van
het pijltje. “HOLD” knippert driemaal om
aan te geven dat alle toetsfuncties zijn
vergrendeld.
Om de HOLD functie te annuleren, schuift u
de HOLD schakelaar in de andere richting.
Opmerking
Andere functies
FOLDER
O1 S P
HOLD Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd
tijdens de opname, annuleer dan de HOLD functie
voor u de opname beëindigt.
1 Tip
U kunt de alarmweergave stoppen, ook al is de
HOLD functie geactiveerd. Om het alarm of de
weergave te stoppen, drukt u op STOP.
33
Display mode kiezen
U kunt de display mode kiezen voor de stop-,
opname- en weergavestand.
Bij elke druk op DISPLAY verandert de
display mode zoals hieronder afgebeeld.
DISPLAY
v Druk op DISPLAY
4 Opnamedatum en -tijd
Het tijdstip waarop het huidige bericht
werd opgenomen.
Als de klok niet werd ingesteld, verschijnt
“--M--D--:--”.
Alleen de starttijd van het opgenomen
bericht verschijnt. Tijdens de opname
loopt de tijd niet in het uitleesvenster.
FOLDER
O1 S P
12 M 23 D 21:34
v Druk op DISPLAY
1 Teller
Verstreken weergave-/opnameduur van
een bericht.
v Druk op DISPLAY
2 Resterende tijd
In de weergavestand: resttijdindicatie
voor het bericht.
In de stop- en opnamestand: resterende
opnameduur.
Bij weergave
RECORDING Bij opname
of in de stopstand
3 Opnamedatum
De datum waarop het huidige bericht
werd opgenomen.
Als de klok niet werd ingesteld, verschijnt
“----Y--M--D”.
34
FOLDER
O1 S P
MEMO12/16 1 Langere berichtnamen
Met de “scroll”-functie kan een berichtnaam
van meer dan 10 tekens in het uitleesvenster
verschijnen.
v Druk op DISPLAY
Keert terug naar 1
v Druk op DISPLAY
FOLDER
O1 S P
1999 Y 12 M 23 D
De berichtnaam verschijnt in het
uitleesvenster.
Als het bericht niet werd benoemd,
verschijnt de berichtnaam niet in het
uitleesvenster.
FOLDER
O1 S P
0 H 02 M 43 S
FOLDER
O1 S P
-0 H 09 M 43 S
5 Berichtnaam
1 Sleep display mode
Als het toestel in de stopstand langer dan 3
seconden niet wordt bediend, verschijnt de huidige
tijd in het uitleesvenster zoals hieronder afgebeeld,
ongeacht de display mode.
FOLDER
O1 S P
1 De huidige tijd weergeven
Druk in de sleep display mode op STOP. De huidige
tijd verschijnt gedurende 3 seconden in het
uitleesvenster.
Een “Memory
Stick” formatteren
U kunt een “Memory Stick” formatteren met
behulp van de Memory Stick IC Recorder. Bij
het formatteren gaan alle gegevens op de
“Memory Stick”, met inbegrip van beelden en
andere gegevens, verloren. Alvorens een
Memory Stick te formatteren, moet u
controleren welke gegevens die bevat.
5
Druk op de jog-knop.
“OK?” verschijnt in het uitleesvenster.
6
Druk nogmaals op de jog-knop.
Het formatteren begint.
“FORMATTING” verschijnt in het
uitleesvenster.
FORMATTING “Memory Sticks” zijn bij aankoop al
geformatteerd, zodat u ze niet hoeft te
formatteren wanneer u ze voor het eerst in
gebruik neemt.
Na het formatteren verschijnt het
uitleesvenster zoals afgebeeld in Stap 2.
De meegeleverde Memory Stick is ook reeds
geformatteerd.
7
Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
MENU
Jog-knop
Druk op MENU.
De menustand verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “FORMAT” te kiezen.
1 Formatteren annuleren
Kies “NO” in stap 4 of druk op STOP terwijl “OK ?”
verschijnt in stap 5.
Andere functies
1
Na het formatteren zijn er drie mappen
automatisch aangemaakt op de “Memory
Stick” (net zoals bij een “Memory Stick” die
voor de eerste keer werd ingebracht).
Opmerking
U kunt niet formatteren wanneer het
schrijfbeveiligingsnokje van de “Memory Stick” op
LOCK staat.
MSG. NA ME
FORMAT DATE &
TIME 3
Druk op de jog-knop.
4
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “YES” te kiezen.
FORMA T YES NO 35
De instellingen van
de IC Recorder
wijzigen
De opnamestand kiezen
(MODE)
De pieptoon afzetten
(BEEP)
ON: een pieptoon weerklinkt ter bevestiging
van een handeling.
OFF: er weerklinkt geen pieptoon, behalve
voor het alarm.
1
De menustand verschijnt in het
uitleesvenster.
SP: u kunt opnemen met een betere
geluidskwaliteit.
LP: u kunt langer opnemen.
2
U kunt maximum 63 (SP)/131 (LP) minuten
opnemen met behulp van de meegeleverde
Memory Stick (16MB). Zie pagina 5 voor
Memory Sticks met een andere capaciteit.
1
Druk op MENU
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “BEEP” te kiezen.
ODE
SP
M
BEEP ON CONT. OFF
Druk op MENU.
De menustand verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “MODE” te kiezen.
3
De pieptooninstelling verschijnt in het
uitleesvenster.
LARM
OFF
A
MODE SP BEEP ON 3
Druk op de jog-knop.
De standinstelling verschijnt in het
uitleesvenster.
Druk op de jog-knop.
BEEP ON OFF 4
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “ON” of “OFF” te
kiezen en druk op de jog-knop.
De instelling is voltooid.
5
Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
4
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “SP” of “LP” te kiezen
en druk op de jog-knop.
De instelling is voltooid.
5
Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
36
Alle berichten in een map
continu afspelen (CONT.)
ON: u kunt alle berichten in een map continu
afspelen.
OFF: de weergave stopt aan het eind van elk
bericht.
1
Druk op MENU.
De menustand verschijnt in het
uitleesvenster.
2
Opnemen met een
externe microfoon
of andere
apparatuur
1
Sluit een microfoon met
stekkervoeding of andere apparatuur
aan op MIC (PLUG IN POWER).
Bij het opnemen met een
externe microfoon
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “CONT.” te laten
verschijnen.
MIC
Externe
microfoon
(niet
meegeleverd)
EEP
B
ON
CONT. ON F O LDER N AM E
Wanneer een externe microfoon is
aangesloten, wordt de ingebouwde
microfoon automatisch uitgeschakeld.
Wanneer een microfoon met stekkervoeding
is aangesloten, wordt de microfoon
automatisch gevoed door de IC recorder.
Druk op de jog-knop.
De continu weergave-instelling
verschijnt in het uitleesvenster.
Opnemen van andere
apparatuur
CONT. ON OFF 4
MIC
Druk de jog-knop omhoog of
omlaag om “ON” of “OFF” te
kiezen en druk op de jog-knop.
Druk op MENU.
Verlaat de menustand.
Verbindingskabel
(niet
Cassetteremeegeleverd) corder, TV,
radio, enz.
EAR,
EARPHONE,
v of REC
OUT
De instelling is voltooid.
5
Andere functies
3
2
Volg de stappen onder “Berichten
opnemen” op pagina 12 om
berichten op te nemen.
Opmerkingen
• Controleer of de stekkers goed vastzitten.
• Wij raden u aan een proefopname te maken om de
aansluitingen en de volumeregeling te controleren.
• Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sony,
moet u de betreffende gebruiksaanwijzing
raadplegen.
37
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
Voor u aan de slag gaat met de software
Mogelijkheden van de “Memory Stick Voice Editor”
software
Met de “Memory Stick Voice Editor” software kunt u berichten op uw computerscherm bekijken,
opslaan op de harde schijf, afspelen en bewerken.
Berichten opgenomen op de Memory Stick IC recorder op uw
computerscherm bekijken (pagina 48)
Door de “Memory Stick” uit de IC recorder te halen en aan te sluiten op uw computer, krijgt u
een lijst van de berichten die de “Memory Stick” bevat op uw computerscherm.
Neem
berichten op
met de IC
Recorder
Verwijder de
“Memory Stick”
Overgebrachte
berichten
kunnen
worden
afgespeeld of
bewerkt
Berichten die naar uw computer werden overgebracht kunnen ook op de computer worden
afgespeeld. Met de software kunnen deze berichten ook worden bewerkt (bijvoorbeeld benoemen
en in een andere volgorde zetten). Daarna kunt u ze weer overbrengen naar de IC Recorder.
Berichten opslaan op de harde schijf van uw computer (pagina 48)
U kunt berichten op een “Memory Stick” opslaan op de harde schijf van uw computer. U kunt ze
opslaan in de volgende bestandsformaten.
• MSV (Memory Stick Voice) bestand
• ICS (Sony IC Recorder) bestand
• WAV bestand (8-/16-bit)
Berichten overbrengen naar de “Memory Stick” voor weergave met de IC
recorder (pagina 52)
Berichten die op uw computer zijn opgeslagen of geluidsbestanden (MSV, ICS of WAV
bestanden) die via e-mail werden ontvangen, kunnen als MSV bestanden op de “Memory Stick”
worden gezet en vervolgens afgespeeld met de IC recorder. Berichten kunnen afzonderlijk of
allemaal samen in een map worden overgebracht naar de “Memory Stick”. Wanneer u alle
berichten in alle mappen van uw “Memory Stick” overbrengt naar uw computer en ze vervolgens
weer op de “Memory Stick” zet, kunnen alarm, prioriteit en andere originele instellingen op de
IC recorder worden hersteld.
38
Bestandstype
Alleen de volgende bestandstypes kunnen worden omgezet naar een MSV bestandstype en
omgekeerd
• ICS (Sony IC Recorder) bestanden die in de SP mode werden opgenomen met de IC
Recorder ICD-R100
• PCM 8/11 kHz, 8-bit/16-bit mono WAV bestanden
Voor verdere informatie, zie pagina 50.
Bestandsgrootte
Als een bericht werd opgeslagen als een ander bestandstype, verschilt de bestandsgrootte van
een bericht als volgt:
• Bestandsgrootte bij benadering van een bericht van één minuut opgenomen in SP mode
MSV bestand: ong. 243KB
ICS bestand: ong. 248 KB
8-bit WAV bestand: ong. 660 KB
16-bit WAV bestand: ong. 1.320 KB
(KB: kilobyte)
• Bestandsgrootte bij benadering van een bericht van 60 minuten opgenomen in SP mode
MSV bestand: ong. 14,1MB
ICS bestand: ong. 14,6 MB
8-bit WAV bestand: ong. 37,8 MB
16-bit WAV bestand: ong. 75,7 MB
(MB: megabyte)
• Bestandsgrootte bij benadering van een bericht van 120 minuten opgenomen in LP mode
MSV bestand: ong. 13,7 MB
ICS bestand: kan niet worden geconverteerd.
8-bit WAV bestand: ong. 55 MB
16-bit WAV bestand: ong. 109 MB
(MB: megabyte)
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
39
De software
installeren
2
Na het inbrengen start het
installatieprogramma automatisch en
verschijnt het volgende venster.
Als het installatieprogramma niet start,
dubbelklik dan op [setup.exe] in de map
[Disk1].
Systeemvereisten
Uw computer en systeemsoftware moeten
aan de volgende minimum vereisten voldoen.
• IBM PC/AT of compatible (deze software is
niet geschikt voor Macintosh)
— CPU: 200MHz PentiumR processor of hoger
— RAM: 32MB of meer (64 MB of meer
aanbevolen)
— Harde-schijfruimte: 70MB of meer
afhankelijk van de grootte en het aantal
geluidsbestanden die u wilt opslaan.
— CD-ROM drive
— Geluidskaart: Sound Blaster 16 compatible
— Scherm: High color (16 bit) of meer en 800 x
480 dots of meer
• BS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows 98,
Windows 98 Second Edition of Windows 95
(deze software is niet geschikt voor Windows NT)
Plaats de meegeleverde CD-ROM in
de CD-ROM drive.
3
1 Klik op [Next].
Het [Choose Destination Location]
dialoogvenster verschijnt.
Opmerking
De computer dient te zijn voorzien van een
“Memory Stick” gleuf of een los verkrijgbare
“Memory Stick” adaptor zoals hieronder afgebeeld
om deze software te kunnen gebruiken.
• Memory Stick PC Card Adaptor (MSAC-PC2N)
• PC Card/Parallel Port Adaptor (MSAC-PR1) en
Memory Stick PC Card Adaptor (MSAC-PC2N)
• Memory Stick Floppy Disk Adaptor (MSAC-FD2M)
• Memory Stick Reader/Writer (MSAC-US1)
Afhankelijk van de adaptor dient het systeem
eventueel nog aan andere eisen te voldoen.
2 Kies de directory waar de
”Memory Stick Voice Editor”
software moet worden geïnstalleerd
en klik op [Next].
Om de standaard directory te kiezen,
klikt u gewoon op [Next].
Het [Select Program folder]
dialoogvenster verschijnt.
3 Klik op [Next].
De software installeren
Het [About This System] dialoogvenster
verschijnt.
Installeer de “Memory Stick Voice Editor”
Software op de harde schijf e.d. van uw
computer.
4 Klik op [Next].
De installatie van de software start.
Opmerking
Wanneer de installatie is voltooid,
verschijnt het volgende venster.
Na het installeren zijn ook de volgende modules
geïnstalleerd, afhankelijk van het besturingssysteem
van uw computer.
• Microsoft DirectX MediaRuntime
• Microsoft DCOM95 for Windows95
Deze modules worden na het deinstalleren van de
software niet verwijderd.
1
Zet uw computer aan en start
Windows.
Opmerking
40
Sluit alle programma’s af alvorens de “Memory
Stick Voice Editor” software te installeren.
4
Klik op [OK].
De computer start opnieuw. Na het
herstarten is de installatie beëindigd.
De software deinstalleren
Om de software te deinstalleren, volgt u de
onderstaande procedure.
1
Klik op [Start], kies [Programs],
[Memory Stick Voice Editor] en
vervolgens [Uninstall].
Het deinstallatieprogramma start.
2
Volg de instructies op het scherm.
Opmerking
Als u de software na het installeren wilt
overbrengen naar een andere drive of directory,
moet u ze deinstalleren en opnieuw installeren. De
software werkt niet als u alleen maar de bestanden
verplaatst.
De “Memory Stick”
aansluiten op uw
computer
Een “Memory Stick”
aansluiten op uw computer
Om een bericht op een “Memory Stick” uit te
lezen met uw computer, haalt u de “Memory
Stick” uit de IC recorder en sluit u die op één van
de volgende manieren aan op uw computer:
Indien uw computer is voorzien
van een Memory Stick gleuf
Steek de “Memory Stick” direct in de gleuf.
1 Tip
U kunt het deinstallatieprogramma ook starten door
op [Start] te klikken en vervolgens [Settings],
[Control Panel] en [Add/Remove Programs] te
kiezen.
Indien uw computer niet is voorzien
van een Memory Stick gleuf
Gebruik van de Sony PC Card Adaptor
MSAC-PC2N
Steek de “Memory Stick” in de PC Card
Adaptor. Steek vervolgens de PC Card Adaptor
in de PC kaartgleuf van uw computer.
Opmerking
Wanneer u gebruik maakt van de PC Card Adaptor,
moet u de LOCK schakelaar van de “Memory Stick”
afzetten.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
Gebruik één van de onderstaande adaptors om
de “Memory Stick” aan te sluiten op uw
computer. U dient altijd een driver voor de
adaptor te installeren. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende adaptor.
Wordt vervolgd
41
De “Memory Stick” aansluiten op
uw computer (vervolg)
Met de Sony Floppy Disk Adaptor
MSAC-FD2M
Mapstructuren
De “Memory Stick” bevat de volgende
mapstructuren met de VOICE map als
hoofdmap.
“Memory Stick“
drive
Steek de “Memory Stick” in de Floppy Disk
Adaptor. Steek vervolgens de Floppy Disk
Adaptor in de floppy disk drive van uw
computer.
VOICE map
Berichtmappen
Berichtbestanden
Berichtlijstbestanden
Opmerking
Afhankelijk van uw computeromgeving kan het
weergavegeluid verspringen wanneer u een bericht
rechtstreeks afspeelt van een “Memory Stick”
zonder het eerst op te slaan op de harde schijf van
de computer.
Met de Sony PC Card/Parallel Port
Adaptor MSAC-PR1 en de Sony PC Card
Adaptor MSAC-PC2N
Sluit de PC Card/Parallel Port Adaptor aan
op de printerpoort van uw computer. Steek
de “Memory Stick” in de PC Card Adaptor.
Steek vervolgens de PC Card Adaptor in de
PC kaartgleuf van de PC Card/Parallel Port
Adaptor.
Opmerking
Wanneer u gebruik maakt van de PC Card Adaptor,
moet u de LOCK schakelaar van de “Memory Stick”
afzetten.
Gebruik van de USB-compatibele Sony
Memory Stick Reader/Writer MSAC-US1
Sluit de Memory Stick Reader/Writer met de
meegeleverde kabel aan op de USB-poort van
uw computer. Steek de “Memory Stick” in de
Memory Stick Reader/Writer.
42
VOICE map
Deze map stuurt de berichten bij gebruik van
de IC Recorder of de software. In deze map
worden dezelfde berichtmappen opgeslagen
als “FOLDER” die verschijnt in het
uitleesvenster van de IC Recorder. Er worden
meteen drie berichtmappen - “FOLDER01”,
“FOLDER02” en “FOLDER03” - en
berichtlijstbestanden (Msglist.msf en backup
Msglistb.msf) aangemaakt in de VOICE map
nadat een “Memory Stick” in de Memory
Stick IC Recorder werd gebracht.
Berichtlijstbestand (Msglist.msf)
Het berichtlijstbestand (Msglist.msf) beschrijft
en bestuurt de VOICE mapstructuur, berichten mapnamen, het aantal berichten in elke
berichtmap, de prioriteit- en
alarminstellingen, en andere informatie over
bestanden en mappen. Er wordt ook een
reservebestand (Msglistb.msf ) opgeslagen.
Opmerking
• Mapstructuren van een “Memory Stick” kunnen
zo worden weergegeven met Windows Verkenner
maar via de verkenner mogen geen berichten
worden bewerkt, verplaatst, gekopieerd of gewist.
• Map- en bestandsnamen die zijn aangegeven in de
Windows Verkenner verschillen van de eigenlijke
map- en berichtnamen (pagina 27).
De software
starten
“Memory Stick Voice
Editor” starten
1
Zet uw computer aan en start
Windows.
2
Haal de “Memory Stick” uit uw IC
recorder en sluit hem aan op uw
computer (pagina 41).
3
Klik op [Start] en kies [Programs],
[Memory Stick Voice Editor] en
vervolgens [Memory Stick Voice
Editor].
“Memory Stick Voice Editor” start. Het
splash-venster verschijnt en na het laden
van het berichtlijstbestand verschijnt het
volgende hoofdvenster.
Wanneer u de software voor het
eerst start of geen “Memory
Stick” wordt gevonden
Na het splash-venster verschijnt het volgende
dialoogvenster waarin de “Memory Stick”
drive kan worden opgegeven.
Kies de “Memory Stick” drive uit de lijst en
klik op [OK].
De berichtmappen van de VOICE map op de
gekozen drive verschijnen in het
maplijstvenster.
Opmerkingen
Opmerkingen
Opmerking
Als de beeldschermweergave onder Windows
is ingesteld op “Large Font”, verschilt het
hoofdvenster van het afgebeelde venster. Zet
de beeldschermweergave bij voorkeur op
“Small Font”. Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van Microsoft Windows
2000/Me/98/95.
• Alvorens “Memory Stick Voice Editor” te
starten, moet u controleren of er wel een
“Memory Stick” in uw computer zit. Indien u
die inbrengt na het starten van “Memory Stick
Voice Editor”, kan de “Memory Stick” drive
niet worden herkend.
• Alvorens de “Memory Stick” uit uw computer
te halen, moet u eerst “Memory Stick Voice
Editor” verlaten. Zoniet kunnen gegevens
worden beschadigd.
“Memory Stick Voice Editor”
verlaten
Klik op de “close”-toets in de rechterhoek van
het venster of op [Exit] in het [File] menu.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
• De drive-letter voor de “Memory Stick” hangt af
van uw computerinstellingen of -omgeving.
• Als u [Cancel] kiest in het [Select Drive]
dialoogvenster, wordt alleen het afspeelgedeelte
actief.
• Als een nieuwe “Memory Stick” in de opgegeven
drive wordt gestopt of indien u een drive opgeeft
zonder VOICE map, verschijnt het dialoogvenster
met de vermelding ”No Message Folder exists in
Drive “XX.” Would you like to create new
Message Folder?” verschijnt. Klik op [Yes] om de
initiële instellingen van de “Memory Stick” te
herstellen en het hoofdvenster verschijnt.
Klik op [Cancel] om het [Select Drive]
dialoogvenster te laten verschijnen.
Wordt vervolgd
43
De software starten (vervolg)
Namen en functies in het hoofdvenster
1
2
3
4
5
1 Menucommando’s/Werkbalk
U beschikt over verschillende menucommando’s. De werkbalk bevat knoppen
voor veel gebruikte menucommando’s waarmee taken sneller kunnen worden
verricht. Zie pagina 57 voor details.
2 Drive-venster
Kies de gewenste drive uit de lijst. Berichtmappen in de VOICE map in de
gekozen drive verschijnen in het maplijstvenster.
3 Maplijstvenster
Berichtmappen in de VOICE map in de drive die in het drive-venster werd
gekozen, verschijnen ook in dit venster. Klik op de gewenste map in de lijst.
Berichten in de gekozen map verschijnen in het berichtlijstvenster.
44
4 Berichtlijstvenster
De berichten in de gekozen map verschijnen met de relevante informatie:
berichtnummer, berichtlengte, opnamedatum en -tijd, prioriteits- en
alarminstellingen, en opnamestand (SP of LP).
5 Afspeelgedeelte
Totale duur
Teller van het
Volume indicator
bericht
Schuifbalk
Restgeheugenindicatie
Stoptoets
Skip-toetsen
Weergavetoets
Cue/Review-toetsen
Hier wordt de weergave gestuurd. De informatie van de Memory Stick en het
bericht dat wordt afgespeeld verschijnt. Hier vindt u ook knoppen om de
weergave te sturen. Als u dubbelklikt op een MSV bestand op het bureaublad
zonder de Memory Stick Voice Editor te starten, verschijnt alleen het
afspeelgedeelte.
Opmerking
De resterende tijd die de IC Recorder aangeeft kan korter zijn dan deze die is aangegeven in
de meegeleverde “Memory Stick Voice Editor” software. Het toestel heeft immers wat tijd
nodig om te werken. Die tijd wordt afgetrokken van de resterende tijd, wat het verschil
verklaart.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
Pauzetoets
MutingVolumetoetsen
toets
Repeat play-toets
45
Berichten afspelen
met de computer
U kunt berichten (alleen MSV bestanden)
afspelen die zijn opgeslagen op de “Memory
Stick” en de harde schijf van uw computer
via het spelervenster. Het weergavegeluid is
hoorbaar via de luidsprekers van de
computer.
MSV bestanden op de
harde schijf van de
computer afspelen
1
Berichten op een
“Memory Stick” afspelen
1
Klik op de map in het
maplijstvenster waaruit u een
bericht wilt afspelen.
Open een MSV bestand op de harde
schijf van de computer via
“Memory Stick Voice Editor” met
één van de volgende methoden:
• Dubbelklik op het MSV bestand
op het bureaublad van uw
computer.
op de werkbalk om
• Klik op
[Open MSV file] in het [File]
menu te kiezen.
Het [Open] dialoogvenster verschijnt.
Kies een MSV bestand en klik op [Open].
2
Klik op de N (weergave) knop in
het afspeelgedeelte (pagina 45) om
de weergave te starten.
Opmerking
2
Dubbelklik op het gewenste bericht
in het berichtlijstvenster.
Het bericht wordt afgespeeld.
1 Tip
U kunt het bericht ook afspelen door op de N
(weergave) toets in het afspeelgedeelte van het
hoofdvenster te klikken nadat u op het gewenste
bericht in het berichtlijstvenster hebt geklikt.
46
Als u dubbelklikt op een MSV bestand zonder
“Memory Stick Voice Editor” te starten, verschijnt
alleen het afspeelgedeelte (pagina 45) en wordt het
bericht afgespeeld.
Om de map- en berichtlijstvensters in het
hoofdvenster te laten verschijnen, verlaat u het
afspeelgedeelte en start u “Memory Stick Voice
Editor”.
Verschillende manieren
van afspelen
Een bericht herhaaldelijk afspelen
U kunt een bericht herhaaldelijk afspelen.
U kunt berichten op verschillende manieren
afspelen met behulp van de knoppen in het
afspeelgedeelte.
1
Kies het bericht dat u wilt afspelen.
Functies van de weergaveknoppen
2
Klik op de
Om
X
De weergave tijdelijk te
onderbreken
Klik nogmaals op de knop
om de weergave te hervatten.
x
De weergave stoppen
.
Terug te keren naar het begin
van het huidige bericht.
>
Naar het volgende bericht te
gaan.
m
Achteruit te zoeken tijdens de
weergave (review).
Klik nogmaals op deze knop
om de normale weergave te
hervatten.
M
Vooruit te zoeken tijdens de
weergave (cue).
Klik nogmaals op deze knop
om de normale weergave te
hervatten.
%
Het volume tijdelijk af te
zetten.
Klik nogmaals op deze knop
om het geluid weer aan te
schakelen.
VOL + of –
Het volume te regelen.
Klik op + om het volume te
verhogen. Klik op – om het
volume te verlagen
Klik op VOL om het volume
te regelen met de schuifbalk.
(herhaal) knop.
De Repeat Play mode wordt gekozen.
om de normale
Klok nogmaals op
weergave te hervatten.
3
Klik op de N (weergave) knop.
Het bericht wordt herhaaldelijk
afgespeeld. Klik op de x (stop) knop om
de weergave te stoppen.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
Klik op
Wordt vervolgd
47
Berichten afspelen met de
computer (vervolg)
Een bepaald gedeelte van een
bericht afspelen (A-B Repeat)
U kunt een bepaald gedeelte (tussen positie A
en B) van een bericht herhaaldelijk afspelen.
1
Kies het bericht dat u wilt afspelen.
2
Klik op de N (weergave) knop om
te bepalen welk gedeelte op de
schuifbalk overeenkomt met het
gedeelte dat herhaaldelijk moet
worden afgespeeld.
3
Klik op de
(herhaal) knop.
De Repeat Play mode wordt gekozen.
Op de schuifbalk verschijnen de
knoppen A en B.
Berichten opslaan
op een computer
Berichten of mappen
bewaren
U kunt bestanden op een “Memory Stick” in
de vorm van de volgende bestandstypes
opslaan op de harde schijf van uw computer.
• MSV (Memory Stick Voice) bestanden
• ICS (Sony IC Recorder) bestanden
• 8-bit/16-bit WAV bestanden
Zie pagina 50 voor details omtrent
bestandstypes.
Om berichten op te slaan als MSV bestanden,
kiest u de gewenste berichten of mappen in
het hoofdvenster, en sleept u die naar een
bepaalde plaats op de harde schijf. De
bestanden of mappen worden automatisch
benoemd.
Klik nogmaals op
om de normale
weergave te hervatten.
4
Sleep de A knop naar het punt waar
u de weergave wilt laten starten.
5
Sleep de B knop naar het punt waar
u de weergave wilt laten stoppen.
6
Klik op de N (weergave) toets.
Het gedeelte van het bericht tussen de
punten A en B wordt herhaaldelijk
afgespeeld. Klik op de x (stop) knop om
de weergave te stoppen.
48
Om op te slaan als andere bestanden, zie “Als
andere bestandstypes opslaan” op de
volgende pagina.
U kunt ook een volledige VOICE map op een
“Memory Stick”, met informatie over
alarminstelling, prioriteitsmarkeringen, enz
opslaan op de harde schijf. (zie pagina 50).
Als andere bestandstypes
opslaan
Opslaan door het bestandstype te
kiezen in het [Save]
dialoogvenster
Wanneer u een berichtbestand opslaat op de
harde schijf van uw computer, kunt u een
bepaald bestandstype kiezen: ICS bestand, 8bit/16bit WAV bestand of MSV bestand.
Wanneer u geen type opgeeft, worden
berichten opgeslagen als MSV bestanden, net
als op een “Memory Stick”. Merk op dat
MSV bestanden alleen via “Memory Stick
Voice Editor” kunnen worden bewerkt en
afgespeeld.
In het [Save] dialoogvenster kunt u het
bestandsformaat kiezen waarin een
berichtbestand of berichtmap moet worden
opgeslagen op de harde schijf van uw
computer.
Bewaren door slepen en
neerzetten met de rechter
muisknop
1
Klik in het “Memory Stick Voice
Editor” venster op het gewenste
berichtbestand of de gewenste
berichtmap.
2
Verricht één van de volgende
handelingen:
• Klik op
(Save Message File) of
(Save Folder) op de werkbalk.
• Klik op [Save Message File] of
[Folder], [Save Folder] in het
[File] menu.
• Klik op het gekozen bericht of
map met de rechter muisknop en
kies [Save Message File] of [Save
Folder] in het snelkiesmenu.
U kunt berichten of mappen slepen en
neerzetten met de rechter muisknop en het
bestandstype kiezen uit het snelkiesmenu dat
verschijnt.
1
Sleep berichtbestanden of
berichtmappen van het “Memory
Stick Voice Editor” venster naar een
venster of map van de Verkenner of
het bureaublad van uw computer
met behulp van de rechter
muisknop.
2
3
Kies de doelmap, de bestandsnaam
(mapnaam) en bestandstype en klik
op [Save].
Klik op het gewenste bestandstype .
De neergezette berichtbestanden of alle
berichtbestanden in de neergezette map
worden in het opgegeven
bestandsformaat opgeslagen in de
doelmap.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
Wanneer u ze neerzet in de doelmap,
verschijnt een snelkiesmenu met een
lijstje van de beschikbare bestandstypes.
Het [Save File] of [Save Folder]
dialoogvenster verschijnt.
Wordt vervolgd
49
Berichten opslaan op een
computer (vervolg)
Betreffende
bestandstypes
De hele VOICE map
ineens opslaan
Met de “Memory Stick Voice Editor” kunnen
de volgende bestandstypes worden verwerkt.
Alleen MSV bestanden kunnen met de
“Memory Stick Voice Editor” worden
afgespeeld en bewerkt.
U kunt alle berichten in de VOICE map van
de “Memory Stick” ineens opslaan op de
harde schijf van uw computer door het
bestandstype op te geven. Als u berichten
opslaat als MSV bestanden, kunt u ze achteraf
weer met alarm, prioriteit en andere
instellingen terugzetten op de IC recorder
(pagina 52).
1
Kies de “Memory Stick” drive in het
drive-venster.
De berichtmappen op de gekozen
“Memory Stick” verschijnen in het
berichtmaplijstvenster.
2
3
Klik op
(Save as VOICE Folder)
in de werkbalk of kies [Save as
VOICE Folder] in het [File] menu.
Geef de doelmap op waarin de
VOICE map moet worden
opgeslagen in het [Save in] venster,
en het bestandsformaat waarin de
berichtbestanden moeten worden
opgeslagen in het [Save as type]
venster.
Bewaar berichten als MSV bestanden om
ze achteraf weer intact terug te kunnen
zetten op de IC recorder.
4
Klik op [Save].
Alle berichtmappen en hun
componentberichtbestanden in de
VOICE map worden in het opgegeven
bestandsformaat opgeslagen in de
opgegeven map. De mappen en
bestanden in de VOICE map worden
automatisch benoemd. Bij het bewaren
als MSV bestanden worden ook de
berichtlijstbestanden opgeslagen.
50
MSV bestand (Memory Stick Voice
bestand, extensie .msv)
Een MSV bestand is een
geluidsbestandsformaat waarmee berichten
op een Memory Stick IC recorder kunnen
worden opgenomen. De geluidsgegevens zijn
gecomprimeerd zodat het bestand tamelijk
klein is. U kunt MSV bestanden afspelen en
bewerken met de “Memory Stick Voice
Editor” en ze weer op een “Memory Stick”
zetten voor weergave met de IC recorder.
Een MSV bestand kan met de “Memory Stick
Voice Editor” worden geconverteerd naar een
ICS of WAV bestand en opgeslagen op de
harde schijf van de computer. (Een MSV
bestand kan in de LP mode niet worden
geconverteerd naar een ICS bestand.)
ICS bestand (SONY IC RECORDER
bestand, extensie .ics)
Een ICS bestand is het originele
geluidsbestandsformaat van Sony waarmee
berichten worden opgenomen op de IC
recorder ICD-R100. De geluidsgegevens zijn
gecomprimeerd zodat het bestand tamelijk
klein is. ICS bestanden kunnen worden
afgespeeld met “ICS-Player” software. Door
ICS bestanden weer op de IC recorder te
zetten, kunnen de bestanden ook worden
afgespeeld met de IC recorder ICD-R100.
Met de Memory Stick Voice Editor kan een
ICS bestand opgenomen in SP mode worden
geconverteerd naar een MSV bestand. (Een
ICS bestand opgenomen in LP of SP&LP
mode kan niet worden geconverteerd naar
een MSV bestand.)
8-bit/16-bit WAV bestand (WAV
BESTAND
[8 bit/16-bit] bestand, extensie .WAV)
Een 8-bit of 16-bit WAV bestand is een PCM
8/11kHz, 8/16-bit mono-geluidsbestand voor
een standaard Windows
toepassingsprogramma. Een WAV bestand
kan worden afgespeeld met Windows
software als “Sound Recorder” die is
meegeleverd met Windows 98 of Windows
95. Voor een toepassing die compatibel is met
16-bit WAV bestanden bewaart u het bericht
als WAV (16-bit) bestand.
Een WAV bestand kan met de Memory Stick
Voice Editor worden geconverteerd naar een
MSV bestand. (Alleen een PCM 8/11kHz, 8/
16-bit mono WAV bestand kan worden
geconverteerd. Een 11kHz WAV bestand
wordt geconverteerd naar een SP mode MSV
bestand, terwijl een 8kHz WAV bestand
wordt geconverteerd naar een LP mode MSV
bestand.)
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
51
Berichten
toevoegen of
vervangen op een
“Memory Stick”
Berichten of mappen
toevoegen
U kunt berichten vanop de harde schijf van uw
computer als MSV bestanden overbrengen
naar een Memory Stick. Een MSV bestand
wordt ongewijzigd toegevoegd en ICS (alleen
SP mode) en WAV (8/16 bit, linear PCM
mono) bestanden worden automatisch
geconverteerd naar MSV bestanden. Ook de
berichtlijstbestandsgegevens worden
bijgewerkt om de wijziging aan te geven.
Het toegevoegde bericht kan worden
afgespeeld met de IC recorder.
De VOICE map weer op de
“Memory Stick” zetten
(vervangen)
Als u alle berichtbestanden in de VOICE map
van de “Memory Stick” als MSV bestanden
(pagina 50) hebt opgeslagen op de harde
schijf van uw computer, kunt u de VOICE
map weer als dusdanig op de “Memory
Stick” zetten. De berichten kunnen dan
worden afgespeeld met uw IC Recorder. Alle
alarm- en prioriteitsinstellingen blijven
eveneens behouden.
De bestaande VOICE map op de “Memory
Stick” wordt vervangen.
1
Klik in het venster of de map van de
Verkenner of het bureaublad op de
VOICE map die u op de “Memory
Stick” wilt overschrijven.
2
Sleep de VOICE map naar het mapof berichtlijstvenster van de
“Memory Stick Voice Editor”.
Klik in het venster of de map van de
Verkenner of het bureaublad van uw
computer op de berichtbestanden of mappen
die u wilt toevoegen op de “Memory Stick”,
en sleep ze naar de gewenste positie in de
“Memory Stick Voice Editor”.
Het [Replace VOICE Folder] venster
verschijnt.
Opmerkingen
• Als een bericht of map één voor één wordt
toegevoegd, en geen volledige VOICE map
(pagina 50), worden de alarm- en
prioriteitsinstellingen geannuleerd.
• Als u een berichtbestand of map in een
berichtmap in het maplijstvenster neerzet, worden
de berichten toegevoegd aan het eind van de
gekozen map.
1 Tip
U kunt de gekozen berichten toevoegen door te
klikken op [Add/Replace Messages] in het [File]
menu en vervolgens [Add Message File] of [Add
Folder/Replace VOICE folder], of gewoon te
klikken op
of
in de werkbalk.
52
De berichten worden dan toegevoegd aan het eind
van de map op de “Memory Stick” die momenteel is
geopend.
3
Klik op [Yes] om de VOICE map te
vervangen.
Om het vervangen te stoppen, klikt u op
[No]. Als u [Yes] kiest, verschijnt een
dialoogvenster waarin u wordt gevraagd
of u een reservekopie wilt maken van de
VOICE map die momenteel op de
“Memory Stick” staat.
4
Klik op [Yes] om een reservekopie te
maken van de VOICE map.
Klik op [No] als een reservekopie niet
nodig is. Als u [Yes] kiest, worden de
berichtbestanden op de “Memory Stick”
als VOICE map opgeslagen op de harde
schijf van de computer. Vervolgens
worden alle berichten van de “Memory
Stick” gewist en wordt de nieuwe
VOICE map opgeslagen. Het
berichtlijstbestand wordt bijgewerkt om
de wijziging aan te geven.
1 Tip
U kunt vervangen door te klikken op [Add/Replace
Messages] in het [File] menu en vervolgens op [Add
Folder/Replace VOICE Folder], of gewoon te
klikken op
in de werkbalk.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
53
Berichten op een
“Memory Stick”
bewerken via het
computerscherm
Een berichtnaam wijzigen
Klik op het bericht in het
berichtlijstvenster en klik op [Rename
Message] in het [File] menu.
U kunt berichtbestanden (alleen MSV
bestanden) of berichtmappen op een
“Memory Stick” bewerken, behalve een index
toevoegen/weglaten.
Via het berichtnaamvenster kan een nieuwe
naam van maximum 254 tekens worden
ingevoerd.
Een bericht of een map
verplaatsen
Een mapnaam wijzigen
Klik op de berichtmap in het
maplijstvenster en klik op [Folder],
[Rename Folder] in het [File] menu.
U kunt een bericht verplaatsen in een map
om de volgorde te wijzigen of naar een
andere map verplaatsen. U kunt ook een
berichtmap binnen de VOICE map
verplaatsen.
Via het mapnaamvenster kan een nieuwe
naam van maximum 44 tekens worden
ingevoerd.
Sleep een bericht of een map naar de
gewenste bestemming.
• De bericht- en mapnamen die u invoert,
verschijnen in de “Memory Stick Voice Editor” en
de IC recorder, die apart wordt gestuurd door het
berichtlijstbestand . De verandering van namen
heeft geen invloed op de map- en bestandsnamen
die verschijnen in de Windows Verkenner.
• Als u een teken invoert dat de IC recorder niet kan
weergeven, kan een ander teken verschijnen in het
uitleesvenster van de IC recorder.
Een bericht of een map
wissen
U kunt een bericht of een map wissen.
Kies een bericht of een map en klik
vervolgens op
op de werkbalk of klik met
de rechter muisknop op het gekozen bericht
of de map en kies [Delete Message] of [Delete
Folder] in het snelkiesmenu.
Een map aanmaken
U kunt een nieuwe berichtmap aanmaken in
de VOICE map.
Klik op
in de werkbalk of klik op [Folder],
[New Folder] in het [File] menu.
54
De naam van een bericht
of map wijzigen
Opmerkingen
Berichten sorteren
Alarminstellingen wijzigen
U kunt de volgorde van de berichten wijzigen
door op elke knop in het berichtlijstvenster te
klikken. Wanneer berichten in de lijstbox zijn
gesorteerd, worden ze hernummerd,
waardoor de berichten op de “Memory Stick”
worden gesorteerd en het berichtlijstbestand
wordt bijgewerkt.
Met de “Memory Stick Voice Editor” kunt u
de alarminstelling van een bericht wijzigen.
1
Berichten die met de software werden
gesorteerd kunnen door de IC Recorder
worden afgespeeld in de volgorde die met de
software werd bepaald.
Om het bericht te
rangschikken
No.
in omgekeerde volgorde van
de huidige.
Message
Name
in alfabetische volgorde van
de berichttitels. Klik
nogmaals om de volgorde om
te keren.
Length
van de kortste tot de langste
opname. Klik nogmaals om
de volgorde om te keren.
Rec Date
/ Time
van de oudste tot de jongste
opname. Klik nogmaals om
de volgorde om te keren.
Priority
van het grootste tot het
kleinste aantal
prioriteitsmarkeringen. Klik
nogmaals om de volgorde om
te keren.
Het volgende venster verschijnt.
2
Stel de dag voor alarmweergave in
via het [Alarm Setting] groepvenster.
3
Stel de tijd voor alarmweergave in
via het [Alarm Time] groepvenster.
4
Kies wat op het alarmtijdstip moet
spelen via het [Alarm Playback
Mode] groepvenster.
5
Klik op [OK].
De alarminstelling wordt bewaard. De
alarminstelling verschijnt in de [Alarm]
kolom en geeft de wijziging aan.
De alarminstelling annuleren
Klik op [Alarm Off] in het venster in Stap 1.
De alarminstelling wordt geannuleerd.
Opmerking
Het bericht wordt op het alarmtijdstip niet
afgespeeld door de “Memory Stick Voice Editor”.
Zet het bericht weer op de IC recorder via de
“Memory Stick”.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
Klik op
Klik in het berichtlijstvenster op het
bericht waarvan u de alarminstelling
wilt wijzigen en klik op [Set/Cancel
Alarm] in het [File] menu.
Wordt vervolgd
55
Berichten op een “Memory Stick”
bewerken via het computerscherm
(vervolg)
Prioriteitsinstellingen
wijzigen
U kunt prioriteitsmarkering(en) toevoegen
aan een belangrijk bericht.
1
Klik in het berichtlijstvenster met de
rechter muisknop op het bericht
waaraan u prioriteitsmarkeringen
wilt toekennen en kies [Set Priority]
in het snelkiesmenu.
Het menu voor het kiezen van de
prioriteitsmarkeringen verschijnt.
2
Klik op de gewenste
prioriteitsmarkering(en) of druk op
de pijltjestoets om de gewenste
markering(en) te kiezen en bevestig
met Enter.
De prioriteitsinstelling wordt bewaard.
De prioriteitsinstelling in de [Priority]
kolom in het berichtlijstvenster geeft de
wijziging aan.
1 Tip
• Als u de prioriteitsmarkeringen wijzigt met de
software, kunt u de berichten met de IC Recorder
afspelen in de volgorde die met de software werd
gewijzigd.
• U kunt de berichten sorteren volgens het aantal
prioriteitsmarkeringen. Ze worden in dezelfde
volgorde weergegeven als ze weer op de IC
Recorder gezet worden.
56
Menucommando’s
File menu
Open MSV File
Opent een MSV bestand op de harde schijf
van de computer in het afspeelgedeelte van
de “Memory Stick Voice Editor”.
Rename Message
Wijzigt de naam van het gekozen bericht.
Save Message File
Bewaart het gekozen bericht met
vermelding van bestandstype ,
bestandsnaam en doelmap.
Play Back
Speelt het bericht dat is gekozen in het
berichtlijstvenster. Als er geen bericht werd
gekozen, wordt het bericht dat in het
afspeelgedeelte werd geopend, afgespeeld.
Add/Replace Messages
•Add Message File
Voegt een bestand van de harde schijf
van de computer als MSV bestanden toe
aan de “Memory Stick”. Een MSV wordt
als dusdanig toegevoegd en ICS (alleen
SP mode) en WAV (8/16 bit, linear PCM
mono) bestanden worden automatisch
geconverteerd naar MSV bestanden.
•Add Folder/Replace VOICE Folder
Zet alle berichten in de gekozen
berichtmap vanop de harde schijf van de
computer op de “Memory Stick”.
Wanneer u een VOICE map kiest op de
harde schijf, vervangt de map de
bestaande VOICE map op de “Memory
Stick” nadat een reservekopie is gemaakt.
Select Drive
Verandert de drive in het drive-venster.
Exit
Verlaat de “Memory Stick Voice Editor”.
Set Priority
Opent het dialoogvenster om de
prioriteitsmarkeringen voor het gekozen
bericht in te stellen.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
Set/Cancel Alarm
Opent het dialoogvenster om de
alarmweergave voor het gekozen bericht in
te stellen.
Delete Message
Wist het gekozen bericht.
Folder
•Rename Folder
Wijzigt de naam van de gekozen
berichtmap.
•Save Folder
Bewaart de berichten in de gekozen map
met vermelding van bestandstype,
mapnaam en doelmap.
•New Folder
Maakt en voegt een nieuwe map toe in
het maplijstvenster.
•Delete Folder
Wist de gekozen map.
Save as VOICE Folder
Bewaart alle berichtbestanden in alle
berichtmappen in de VOICE map ineens op
de harde schijf van de computer.
Wordt vervolgd
57
Menucommando’s (vervolg)
Edit menu
Undo
Annuleert het laatste commando.
Redo
Annuleert het [Undo] commando.
Sort Messages
•Reversely
Schikt de berichten in omgekeerde
volgorde.
•by Name
Schikt de berichten in alfabetische
volgorde van de berichtnamen. Klik
nogmaals om de volgorde om te keren.
•by Recorded Date
Schikt de berichten van de kortste tot de
langste opname. Klik nogmaals om de
volgorde om te keren.
•by Length
Schikt de berichten van de oudste tot de
jongste opname. Klik nogmaals om de
volgorde om te keren.
•by Priority
Schikt de berichten van het grootste tot
het kleinste aantal prioriteitsmarkeringen.
Klik nogmaals om de volgorde om te
keren.
Select All
Kiest alle berichten in het
berichtlijstvenster of alle mappen in het
maplijstvenster (op welk venster u de
cursor ook zet).
58
View menu
Toolbar
Klik hierop om de werkbalk te tonen. Klik
nogmaals om de werkbalk te verbergen.
Refresh
Actualiseert de weergave van berichten en
maplijstvensters om wijzigingen aan te
geven. (Gebruik dit commando om
wijzigingen aan te geven wanneer u
berichten of mappen wijzigt via de
Windows Verkenner.)
Help menu
Help Topics
Toont de helpinformatie van de “Memory
Stick Voice Editor”.
About Memory Stick Voice Editor
Toont het versienummer van de “Memory
Stick Voice Editor”.
Toolbar
(Open MSV File)
Opent een MSV bestand op de harde schijf
van de computer in het afspeelgedeelte van
de Memory Stick Voice Editor.
(New Folder)
Maakt en voegt een nieuwe map toe in het
maplijstvenster.
(Save as VOICE Folder)
Bewaart alle berichtbestanden in alle
berichtmappen in de VOICE map ineens op
de harde schijf van de computer.
(Save Folder)
Bewaart de berichten in de gekozen map
met vermelding van bestandstype,
mapnaam en doelmap.
(Add Message File)
Voegt een bestand van de harde schijf van
de computer als MSV bestanden toe aan de
“Memory Stick”. Een MSV wordt als
dusdanig toegevoegd en ICS (alleen SP
mode) en WAV (8/16 bit, linear PCM
mono) bestanden worden automatisch
geconverteerd naar MSV bestanden.
(Undo)
Annuleert het laatste commando.
(Redo)
Annuleert het [Undo] commando.
(Help Topics)
Toont de helpinformatie van de “Memory
Stick Voice Editor”.
(Save Message File)
Bewaart het gekozen bericht met
vermelding van bestandstype, mapnaam
en doelmap.
(Delete)
Wist het gekozen bericht of een map.
(Select Drive)
Verandert de drive in het drive-venster.
Zet alle berichten in de gekozen
berichtmap vanop de harde schijf van de
computer op de “Memory Stick”. Wanneer
u een VOICE map kiest op de harde schijf,
vervangt de map de bestaande VOICE map
op de “Memory Stick” nadat een
reservekopie is gemaakt.
Werken met de “Memory Stick Voice Editor” software
(Add Folder/Replace VOICE Folder)
59
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Voeding
Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V
gelijkstroom. Gebruik twee AAA (LR03)
alkalinebatterijen.
Veiligheid
Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of
het rijden met een motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het
toestel terechtkomen, verwijder dan de
batterijen en laat het toestel door een
deskundige nakijken alvorens het weer in
gebruik te nemen.
Ruis
• Wanneer het toestel tijdens het afspelen of
opnemen in de buurt van een
wisselstroombron, een fluorescentielamp of
een mobilofoon wordt geplaatst, kan er
ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het
toestel wordt gewreven, bijvoorbeeld met
een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de
opname.
Onderhoud
Reinig de behuizing met een zachte doek die
lichtjes met water is bevochtigd. Gebruik
geen alcohol, benzine noch thinner.
Houd credit cards met magneetstrook of
horloges met opwindmechanisme uit de
buurt van de recorder om eventuele
beschadiging door de luidsprekermagneet te
voorkomen.
60
Gebruik van een “Memory Stick”
• Raak het aansluitgedeelte niet aan en zorg
ervoor dat er ook geen metalen
voorwerpen in contact mee komen.
• Kleef het etiket op de juiste plaats.
• “Memory Sticks” mag nu niet verbuigen,
laten vallen noch blootstellen aan sterke
schokken.
• “Memory Sticks” mag u niet demonteren
noch veranderen.
• “Memory Sticks” mag u niet nat laten
worden.
• “Memory Sticks” mogen niet worden
gebruikt noch bewaard:
– op extreem warme plaatsen, zoals
bijvoorbeeld een auto die in de volle zon
geparkeerd staat;
– in de volle zon;
– op zeer vochtige plaatsen of waar ze
blootstaan aan corrosieve gassen.
• Bewaar en transporteer een “Memory
Stick” altijd in het doosje.
Mocht u vragen of problemen hebben met
betrekking tot dit toestel, dan kunt u steeds
terecht bij de dichtstbijzijnde Sony dealer.
Mocht er zich een probleem voordoen met
het toestel terwijl er een “Memory Stick” is
ingebracht, dan moet u het naar de
dichtstbijzijnde Sony dealer brengen zonder
de “Memory Stick” te verwijderen. Zo kan
het probleem sneller worden opgelost.
Reservekopieën
Na reparatie kunnen opgenomen gegevens
zijn gewist. Maak regelmatig reservekopieën
van belangrijke gegevens om te voorkomen
dat ze verloren gaan.
Verhelpen van
storingen
Overloop de onderstaande lijst alvorens het
toestel binnen te brengen voor reparatie.
Als het probleem na het uitvoeren van de
onderstaande controles blijft bestaan, neem
dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony
dealer.
IC Recorder
Het toestel werkt niet.
•De batterijen zitten verkeerd.
•De batterijen zijn verzwakt.
•De toetsen zijn vergrendeld met de
HOLD schakelaar. (Wanneer u op een
toets drukt, knippert “HOLD” driemaal.)
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
•De oortelefoon of hoofdtelefoon is
aangesloten.
•Het volume staat helemaal dicht.
De opname start niet.
•Er is geen “Memory Stick” ingebracht.
•Het schrijfbeveiligingsnokje van de
ingebrachte “Memory Stick” staat op
LOCK (pagina 11).
•Het geheugen is vol. Wis enkele
berichten. Zie pagina 17.
Alle berichten in een map kunnen niet
worden gewist.
•Het schrijfbeveiligingsnokje van de
ingebrachte “Memory Stick” staat op
LOCK (pagina 11).
•De map of het bericht in de map staat op
“Read-only” in de computer. Open de
gegevens op een “Memory Stick” via de
Windows Verkenner en zet “Read-only”
onder “Properties” af.
Er treedt ruis op.
•Tijdens het opnemen werd over het toestel
gewreven, bijvoorbeeld met een vinger,
wat hoorbaar kan zijn in de opname.
•Tijdens het opnemen of afspelen stond het
toestel te dicht bij een wisselstroombron,
een fluorescentielamp of een mobilofoon.
•De stekker van de microfoon waarmee werd
opgenomen, was vuil. Reinig de stekker.
•De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon
is vuil. Maak de stekker schoon.
Het opnameniveau is te laag.
De MIC SENS schakelaar staat op “L”. Zet
hem op “H” (zie pagina 13).
De opname is onderbroken.
De geavanceerde VOR functie (pagina 14) is
geactiveerd. Zet de VOR schakelaar op OFF.
Het opnameniveau is onstabiel (bij het
opnemen van muziek, enz.)
Dit toestel regelt het opnameniveau
automatisch bij het opnemen van
vergaderingen e.d. en is niet geschikt om
muziek op te nemen.
Weergavesnelheid te hoog of te laag.
Zet de PLAY SPEED schakelaar op
“NORMAL.” Zie pagina 19.
“--M--D --:--” verschijnt.
De klok is niet ingesteld (zie pagina 10).
“----Y--M--D” of “--M--D --:--” verschijnt in
het REC DATE venster.
De opnamedatum verschijnt niet als u het
bericht opnam terwijl de klok niet was
ingesteld.
Er zijn minder menu items in de menustand.
Sommige menu items verschijnen niet omdat
er geen “Memory Stick” werd ingebracht.
Aanvullende informatie
Een bericht kan niet worden gewist.
•Het schrijfbeveiligingsnokje van de
ingebrachte “Memory Stick” staat op
LOCK (pagina 11).
•Het bericht of de map die het bericht
bevat staat op “Read-only” in de
computer. Open de gegevens op een
“Memory Stick” via de Windows
Verkenner en zet “Read-only” onder
“Properties” af.
•Met het toestel kunnen alleen MSV
bestanden worden gewist.
U kan niet overschrijven
Het resterende geheugen is te klein.
Het overschreven gedeelte wordt gewist
nadat de overschrijvende opname is gestopt.
Bijgevolg kan alleen voor de resterende
opnameduur worden overschreven.
Een teken in een map of berichtnaam
verschijnt als “s”.
Het toestel kan sommige tekens die werden
ingevoerd met behulp van de
meegeleverde “Memory Stick Voice
Editor” software niet weergeven.
Wordt vervolgd
61
Verhelpen van storingen (vervolg)
Berichten in een map worden niet
gesorteerd in volgorde van het aantal
prioriteitsmarkeringen.
Wanneer berichten niet worden gesorteerd
met behulp van de meegeleverde “Memory
Stick Voice Editor” software, worden ze door
het toestel op dezelfde manier gesorteerd als
op de computer. Sorteer ze opnieuw volgens
het aantal prioriteitsmarkeringen met behulp
van de meegeleverde “Memory Stick Voice
Editor” software.
De resterende tijd die verschijnt in het
uitleesvenster is korter dan in de
meegeleverde “Memory Stick Voice Editor”
software is aangegeven.
Het toestel heeft immers wat tijd nodig om
te werken. Die tijd wordt afgetrokken van
de resterende tijd, wat het verschil verklaart.
Het toestel werkt niet zoals het hoort.
Verwijder de batterijen en plaats ze terug.
“Memory Stick Voice
Editor” software
“Memory Stick Voice Editor” kan niet
worden geïnstalleerd.
Uw computer heeft te weinig geheugen.
Maak meer geheugenruimte vrij.
Berichten opgenomen met de IC recorder
kunnen niet worden overgebracht naar de
computer.
•De “Memory Stick” wordt niet herkend.
Verlaat de software, breng de “Memory
Stick” weer in en start de software
opnieuw. De software kan alleen een
“Memory Stick” herkennen die voor het
starten werd ingebracht.
•Controleer of de “Memory Stick” adaptor
correct is aangesloten. Nadere
bijzonderheden vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de adaptor.
Berichten kunnen niet worden afgespeeld.
•Er is geen geluidskaart geïnstalleerd in de
computer (pagina 40).
•Er is geen luidspreker ingebouwd in of
aangesloten op de computer.
De weergave wordt onderbroken.
Als u de floppy disk drive kiest, wordt het
weergavegeluid soms onderbroken.
Opgeslagen ICS bestanden kunnen niet
worden afgespeeld.
De software is niet geschikt voor de
weergave van ICS bestanden. Installeer de
ICS player of “ICD-PCLINK” software.
Opgeslagen WAV bestanden kunnen niet
worden afgespeeld.
De software is niet geschikt voor de
weergave van WAV bestanden. Installeer
software waarmee wel WAV bestanden
kunnen worden afgespeeld (bijvoorbeeld
Microsoft Sound Recorder).
Het weergavegeluid is te stil
•Zet het volume op de computer hoger.
(Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
computer.)
•Het volume van WAV bestanden kan
worden gewijzigd en opgeslagen met
behulp van de “Increase Volume” functie
van de Microsoft Sound Recorder.
62
Teller of schuifbalk werken niet correct. Er
is ruis hoorbaar.
Dit gebeurt bij het afspelen van berichten
op de computer waarvan een index is
toegevoegd/gewist, die werden
overschreven of waaraan een opname
werd toegevoegd. Sla ICS bestanden (WAV
bestanden wanneer berichten zijn
opgenomen in LP mode) eerst op de harde
schijf en zet ze dan op de “Memory Stick”.
(Als u dit doet, worden de opgenomen
datum en tijd van berichten opgenomen in
LP mode gewist.)
De werking is vertraagd wanneer er veel
berichten zijn.
Een groot aantal berichten vertraagt de
werking, ongeacht de opnameduur.
Geen weergave tijdens het opslaan,
toevoegen of wissen van berichten.
Het kopiëren of wissen van lange berichten
neemt meer tijd in beslag. Daarna werkt de
weergave weer normaal.
Aanvullende informatie
De software loopt vast bij het starten van
de “Memory Stick Voice Editor”.
•Er is wellicht een conflict tussen de
software en een andere driver of
toepassing.
• Het berichtlijstbestand kan beschadigd
zijn. Wis het berichtlijstbestand
(Msglistb.msf) in de VOICE map via de
Verkenner en start de software opnieuw.
Als het probleem nog niet is opgelost, wis
dan het “Msglist.msf” bestand. Als u het
“Msglist.msf” bestand wist, wordt ook de
berichtinformatie (bijvoorbeeld volgorde
van mappen, mapnamen,
prioriteitsinstelling, alarminstelling)
gewist (behalve berichtnamen).
•Controleer of het schrijfbeveiligingsnokje
van een “Memory Stick” op “LOCK”
staat bij gebruik van een PC card adaptor.
63
Systeembeperkingen
Het toestel vertoont enkele beperkingen.
Problemen die hieronder beschreven staan,
zijn geen defecten.
De maximale opnameduur kan niet
volledig worden benut.
•Als u berichten opneemt in SP en LP
mode, varieert de opnameduur van de
maximum opnameduur in SP mode tot
de maximum opnameduur in LP mode.
•De ingebrachte “Memory Stick” kan
andere geformatteerde gegevens bevatten
(bijvoorbeeld beelden).
•Door de minimum opname-eenheid kan
de resterende opnameduur met meer dan
de totale lengte van de berichten afnemen
als de lengte van elk bericht niet deelbaar
is door de minimum opname-eenheid.
•De maximale opnameduur varieert
volgens het aantal mappen of berichten.
Tijdens het opnemen/afspelen van een
bericht kan geen index worden
aangebracht.
•Het resterend geheugen van de
ingebrachte “Memory Stick” is te beperkt.
Als het resterende geheugen kleiner is
dan de minimum opname-eenheid kunt u
geen index toevoegen.
•U kunt geen index toevoegen aan een
map die meer dan 999 berichten bevat.
Een index kan niet worden gewist.
U kunt geen index wissen om berichten
samen te voegen die in verschillende
standen (SP/LP) werden opgenomen.
Een map kan niet worden toegevoegd.
Het resterend geheugen van de
ingebrachte “Memory Stick” is te beperkt.
Als het resterende geheugen kleiner is dan
de minimum opname-eenheid kunt u geen
map toevoegen.
64
Minimum opname-eenheid
Om een bericht op te nemen of een index of
map toe te kunnen voegen, is de tijd van de
minimum opname-eenheid vereist.
Een bericht telt altijd voor de minimum
opname-eenheid, ook al is de effectieve
opnameduur van het bericht korter.
Als de resterende opnameduur van de
ingebrachte “Memory Stick” korter is dan die
van de minimum opname-eenheid, kunt u
geen index of map toevoegen aan de
“Memory Stick”.
Minimum opname-eenheid
Capaciteit van
de “Memory
Stick”
SP mode
LP mode
4 MB
2 seconden 4 seconden
8 MB
2 seconden 4 seconden
16 MB
4 seconden 8 seconden
32 MB
4 seconden 8 seconden
64 MB
4 seconden 8 seconden
Maximale opnameduur en
maximum aantal berichten of
mappen
Op een “Memory Stick” zijn niet alleen
berichten maar ook informatie over indexen
en het aantal mappen opgeslagen. Naarmate
het aantal berichten of mappen toeneemt,
neemt het geheugen van een “Memory Stick”
dus af.
De maximale opnameduur en het aantal
berichten of mappen hangt hiervan af.
Indien u echter de maximale opnameduur
volledig hebt benut, kunt u nog twee indexen
toevoegen. Zo kunt u een bericht opsplitsen
in drie en het ongewenste gedeelte van het
bericht wissen zodat de maximale
opnameduur niet volledig is benut.
Foutberichten
IC Recorder
“MEMORY STICK ERROR”
Breng de “Memory Stick” opnieuw in.
Indien dit bericht dan opnieuw verschijnt,
is de “Memory Stick” wellicht defect.
“INDEX FULL”
Er kan geen index worden aangebracht
doordat de mappen meer dan 999
berichten bevatten of het resterende
geheugen van de Memory Stick te klein is.
Wis enkele berichten alvorens nieuwe toe
te voegen.
“NO MEMORY STICK”
Breng de “Memory Stick” opnieuw in als
hij al is ingebracht.
“FOLDER FULL”
Er kan geen map worden toegevoegd
doordat het resterende geheugen van de
“Memory Stick” te klein is. Wis enkele
mappen of berichten alvorens nieuwe toe
te voegen.
“UNKNOWN DATA”
Het toestel kan het gekozen bericht niet
afspelen of wissen omdat het bestandstype
verschilt.
“INDEX ERASE PROHIBITED”
U kunt geen index wissen om berichten die
in verschillende modes werden
opgenomen samen te voegen.
“ACCESS ERROR”
Als het wispreventienokje op “LOCK”
staat (pagina 11), verschuif het dan en
breng de “Memory Stick” opnieuw in. Als
dit opnieuw verschijnt, moet de “Memory
Stick” opnieuw worden geformatteerd (zie
pagina 35). Maak een reservekopie van de
gegevens op de computer nadat u de inhoud
hebt gecontroleerd.
“FOLDER ERASE PROHIBITED”
U kunt de laatste map op een “Memory
Stick” niet wissen.
“MEMORY STICK LOCKED”
Het schrijfbeveiligingsnokje van de
ingebrachte “Memory Stick” staat op
LOCK (pagina 11). In deze toestand kunt u
niet opnemen, bewerken noch formatteren.
Schuif het nokje naar links en breng de
“Memory Stick” opnieuw in.
“FOLDER PROTECT”
Mappen werden met de computer
ingesteld op “Read-only”. Berichten in
dergelijke “Read-only” mappen bevatten
kunnen niet worden bewerkt, gewist,
toegevoegd noch verplaatst.
Zet “Read-only” af onder “Properties”
voor de bestanden die zijn geopend via de
Windows Verkenner.
“LOW BATTERY”
De batterijen zijn verzwakt. Vervang de
batterijen door nieuwe.
“BACK DATE”
U stelde het alarm in voor een tijdstip dat
al voorbij is. Controleer en stel de juiste
datum en tijd in.
“NO MEMORY SPACE”
Er is geen ruimte meer voor opname op de
ingebrachte “Memory Stick”. Wis enkele
opgenomen berichten of breng een andere
“Memory Stick” in.
Als de “Memory Stick” andere
geformatteerde gegevens bevat, moet u die
wissen met het toestel waarmee ze werden
opgenomen.
“NO MESSAGE”
De map bevat geen opgenomen bericht. U
kunt dan geen alarminstelling e.d.
verrichten.
Aanvullende informatie
“FILE PROTECT”
Berichten werden met de computer
ingesteld op “Read-only”. Dergelijke
berichten en mappen die “Read-only”
berichten bevatten kunnen niet worden
bewerkt noch gewist.
Zet “Read-only” af onder “Properties”
voor de bestanden die zijn geopend via de
Windows Verkenner.
“ALREADY SET”
U kunt het alarm instellen om een ander
bericht te laten afspelen op een datum en
tijdstip die voor een bepaald bericht
werden ingesteld. Verander daartoe de
ingestelde alarmdatum en -tijd.
“PLEASE SET DATE & TIME”
U kunt het alarm niet instellen als de
datum en de tijd niet zijn ingesteld. Zie
pagina 10 om datum en tijd in te stellen.
Wordt vervolgd
65
Foutberichten (vervolg)
“Memory Stick Voice
Editor” software
“No Message Folder exists in Drive ‘C’.
Would you like to create new Message
Folder?”
Om berichten met de “Memory Stick Voice
Editor” en de IC recorder te kunnen
weergeven en bewerken, is een VOICE
map en een berichtlijstbestand vereist. Klik
op [Yes] om een berichtmap aan te maken.
Als u op [No] klikt, verschijnt het [Select
Drive] dialoogvenster.
“Message has been modified. Updating
the Message File List...”
De berichtgegevens verschillen van deze
die zijn opgeslagen in het
berichtlijstbestand. Klik op [OK] om het
berichtlijstbestand bij te werken.
“Cannot delete the folder named
“FOLDER01.” The folder contains files or
folders that are not MSV format.“
U kunt geen map wissen die andere
bestanden of types dan MSV bestanden
bevat. Andere bestanden of types dan MSV
bestanden kunnen worden verplaatst of
gewist via de Windows Verkenner.
“No disk space for creating temporary file.
Cannot restore the original file.“
Als u een bericht wist, wordt het
gekopieerd naar een tijdelijk bestand. Als
de schijfruimte in de TEMP zone beperkt
is, kunt u het originele bestand niet
herstellen door [Undo] te kiezen in het
[Edit] menu.
“No more space available on selected
drive. (An additional ?? KB is needed.)”
Er is niet voldoende schijfruimte
beschikbaar in de doeldrive om de berichten
op te slaan. Maak voldoende ruimte vrij
alvorens de berichten op te slaan.
“The specified folder already exists.
Please rename the folder.“
De doelmap bevat al een bestand met
dezelfde naam.
“Cannot add message. No disk space
available in message management area.“
Een bericht of map kan niet worden
toegevoegd wegens de systeembeperkingen
van de “Memory Stick”.
66
“Could not add these files because of
incompatible file format.“
U probeert een bestand of bestandstype toe
te voegen waarmee de “Memory Stick
Voice Editor” niet compatibel is.
“This drive is locked. Release the lock.”
Het schrijfbeveiligingsnokje van de
ingebrachte “Memory Stick” staat op
LOCK (pagina 11).
“Cannot move/add a message. The
number of messages in the folder exceeds
999.“
In een map kunnen maximum 999
berichten worden opgeslagen. Wis
overbodige berichten of verplaats ze naar
een andere map.
“Cannot change message name.
This file is read-only.“
Het bericht is een alleen lezen-bestand.
Open het [Properties] venster van het
bericht in de Windows Verkenner en zet
[Read-Only] af.
Meegeleverde toebehoren
Technische
gegevens
Opnamemedium
Sommige van de bovenvermelde toebehoren
zijn eventueel niet verkrijgbaar bij uw dealer.
Vraag uw dealer meer gedetailleerde
informatie.
Wijzigingen in ontwerp en specificaties
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Aanvullende informatie
“Memory Stick”,
mono opname
Opnameduur
SP: 63 minuten
LP: 131 minuten
(met behulp van de
meegeleverde 16MB
Memory Stick)
Frequentiebereik
SP: 240 Hz - 4 800 Hz
LP: 240 Hz - 3 200 Hz
Luidspreker
ong. 36 mm diam.
Uitgangsvermogen
200 mW
Ingang/uitgang
• Oortelefoonaansluiting
(miniaansluiting) voor
oortelefoon/
hoofdtelefoon van 8-300
ohm
• Microfoonaansluiting
(miniaansluiting, mono)
Stekkervoeding
Minimum
ingangsniveau 0,5 mV
met een impedantie van
3 kohm of lager
Weergavesnelheidsregeling
LP mode: FAST +30%
SLOW –15%
SP mode: FAST +20%
SLOW –15%
Voeding
Twee AAA (LR03)
alkalinebatterijen: 3 V DC
Afmetingen (b/h/d)
44,2 x 108,9 x 17,5 mm
(zonder uitstekende
onderdelen en
bedieningselementen)
Gewicht (incl. batterijen
en een “Memory Stick”) 88 g
“Memory Stick” (16MB,
MSA-16A) x 1
“Memory Stick Voice
Editor” (CD-ROM) x 1
Draagtas x 1
AAA (LR03)
alkalinebatterij x2 (enkel
modellen voor V.S. en
touristen)
Los verkrijgbare toebehoren
Electret Condenser
Microphone ECM-T115
Actieve luidsprekers
SRS-T1
Netspanningsadaptor
AC-E30HG
Memory Stick
MSA-8A (8MB),
MSA-16A (16MB),
MSA-32A (32MB),
MSA-64A (64MB)
Memory Stick PC Card
Adaptor MSAC-PC2N
PC Card/Parallel Port
Adaptor
MSAC-PR1
Memory Stick Floppy
Disk Adaptor
MSAC-FD2M
USB-compatibele
Memory Stick Reader/
Writer MSAC-US1
67
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Voorkant
Rear
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
w; Haakje voor polsriem (niet meegeleverd)
wa PLAY SPEED schakelaar (19)
ws MIC SENS (microfoongevoeligheid)
schakelaar (13, 14)
wd VOR schakelaar (14)
wf DC IN 3V jack (9)
wg Batterijhouder (9)
wh Memory Stick venster
wj Memory Stick gleuf (11)
qh
qj
qk
ql
68
MIC (PLUG IN POWER) aansluiting (37)
v (oortelefoon) aansluiting (13, 15)
MIC (ingebouwde microfoon) (12)
Uitleesvenster (34, 65)
INDEX toets (22-23, 29)
FOLDER toets (12, 15, 18, 24-25)
DISPLAY toets (29, 34)
STOP toets (12, 18)
Luidspreker
OPR (werking) indicator (12, 15)
VOL (volume) control (15)
A-B REPEAT/PRIORITY toets (20, 26)
zREC (opname) /STOP toets (12, 21)
X(PAUSE) toets (13, 16)
Jog-knop (10, 15-16)
N x (PLAY/STOP), (Enter)
. > (Cue/Review)
? (Select)
HOLD knop (33)
MENU toets (10, 27-28, 30, 35-37)
EJECT knop (11)
ERASE toets (17-18, 24, 29)
Uitleesvenster
Restgeheugenindicatie (14)
Herhaalindicator (20)
Batterij-indicator (9)
FOLDER
O1 S P
0 H 00 M 00 S
Informatie-indicator
Menu-overzicht
ALARM*
Menu
displayed
OFF
Druk op de jog-knop
Druk de jog-knop
omhoog of omlaag
(Pagina 30)
MODE
ON
DATE
Stel de
datum in
SP
SUN
Stel de tijd
in
LP
MON
ON
TUE
OFF
WED
OFF
THU
ON
FRI
(Pagina 36)
BEEP
BEEP & PLAY
BEEP ONLY
(Pagina 36)
CONT.
(Pagina 37)
SAT
DAILY
TEMPLATES
Kies een
voorbeeldnaam
ALPHABET
Voer de
tekens in
(Pagina 27)
MSG. NAME*
Aanvullende informatie
FOLDER
NAME*
Voer de
tekens in
(Pagina 28)
FORMAT*
NO
(Pagina 35)
YES
DATE&TIME
OK ?
Stel de datum
en tijd in
(Pagina 10)
* Als er geen “Memory Stick” in het toestel zit, verschijnen de menu items “ALARM”, “FOLDER NAME”,
“MSG. NAME” en “FORMAT” niet in de menustand.
69
F, G
Index
Floppy disk adaptor
Formaat
35
Foutberichten 57
Geavanceerde VOR
A
A-B Repeat
20, 48
Afspeelgedeelte
45
Alarm 30, 55
Andere apparatuur aansluiten 37
B
Batterij 9
Benoemen
Berichten 28, 54
Mappen
27, 54
Bericht
Afspelen 15, 46
Benoemen 28, 54
Opnemen 12
Toevoegen 52
Verplaatsen
Wissen
17, 54
Berichtbestanden
Berichtlijstbestand
Berichtlijstvenster
Berichtnummer
Bestandsgrootte
Bestandsmenu 57
25, 54
42
42
45
12, 15
39
Help menu
58
Herstellen
VOICE map
Hold 33
Hoofdvenster 44
52
M, N
37
37
10
E
Edit menu
58
Extensie (bestanden) 5, 50
Externe microfoon aansluiten
Externe microfoon
37
70
H
I, J, K, L
D
Datum instellen
Deinstalleren
Software 41
Drive
43, 44
Drive-venster 44
14, 12
ICS bestanden 50
Index
Toevoegen 22
Wissen
23
Ingebouwde microfoon 12
Installeren
Software 40
Klok instellen 10
LP mode
36
C
Continu weergave
Continu weergave
Cue
16, 47
42
37
Map
Benoemen 27, 54
Toevoegen 24
Verplaatsen
54
Wissen
24, 54
Maplijstvenster 44
Mapstructuur 42
”Memory Stick Voice Editor” software 38
Deinstalleren
41
Installeren 40
Starten
43
Verlaten
43
”Memory Stick”
5
Formatteren
35
Inbrengen 11
Mapstructuur
42
Menu 10, 27-28, 30, 35-37
Menucommando’s
44, 57
Menu-overzicht
69
Microfoon
Aansluiten
37
Externe
37
Gevoeligheid
13
Ingebouwde
12
MSF bestanden
42
MSV bestanden
50
N, O
Netstroom
9
Online help
8
Opnamedatum en -tijd
Opnamestand 36
Opnemen
12
Opslaan
Als andere bestandstypes
Folder of bericht
48
Met “Save“ dialoogvenster
Met slepen en neerzetten
VOICE map
50
Overschrijven 21
U, V
34
49
49
49
P, Q
Pauze 13, 16, 47
PC card adaptor
41
PC card/Parallel port adaptor 42
Pieptoon
36
Prioriteitsmarkering(en)
26, 56
R
Repeat play
20, 47
Resterend geheugen
14
Resterende tijd
34
Review
14, 16, 47
Uitleesvenster 68
Verhelpen van storingen
Verlaten
Software 43
Verplaatsen
Berichten 25, 54
Mappen
54
Vervangen
52
View menu
58
VOICE map
42
Herstellen 52
Opslaan
50
Structuur 42
Volumeregeling
15, 47
VOR 14
61
W, X, Y, Z
WAV bestanden
51
Weergave tijdelijk onderbreken 16
Weergave
15, 46
Weergavesnelheid
19
Weergavestand 34
Werkbalk
44, 59
Wissen
Berichten 17, 54
Map
24, 54
S
T
Teller 34
Toevallige bediening 33
Toevoegen
Bericht
52
Index
22
Map
24, 52, 54
Aanvullende informatie
Scanning play 19
Snel achteruit 16, 47
Snel vooruit
16, 47
Sorteren van berichten 55
SP mode
36
Starten
Software 43
Stekkervoeding
37
Systeembeperkingen 64
71
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising