Sony | ICD-LX30 | Sony ICD-LX30 Digitale desktop-voicerecorder Gebruiksaanwijzing

4-297-164-91(1)
Memory Card
Recorder
Gebruiksaanwijzing
Aan de slag
Opnemen
Beluisteren
Wissen
De menufunctie
Aanvullende informatie
Problemen oplossen
Index
ICD-LX30
• De opgenomen muziek mag alleen voor
particuliere doeleinden worden gebruikt. Voor
elk ander gebruik van de muziek is toestemming
van de copyrighthouders vereist.
• Sony is niet aansprakelijk voor incomplete
opnamen/downloads of beschadigde gegevens
door problemen met de geheugenkaartrecorder of
computer.
• Afhankelijk van de soort tekst en tekens, wordt
de tekst mogelijk niet altijd goed weergegeven op
de geheugenkaartrecorder. Dit is te wijten aan:
– De capaciteit van de aangesloten
geheugenkaartrecorder.
– De geheugenkaartrecorder werkt niet zoals het
hoort.
– Inhoudgegevens zijn geschreven in een taal of
in tekens die niet door de
geheugenkaartrecorder worden ondersteund.
Installeer geen netspanningsadapter in een
afgesloten ruimte, zoals een boekenrek of
ingebouwde kast.
Stel de netspanningsadapter niet bloot aan
waterdruppels of spatten en zet geen met vloeistof
gevulde voorwerpen, zoals vazen, op de
netspanningsadapter. Zo verkleint u het risico op
brand of een elektrische schok.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een inzamelingspunt worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij
tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
kan u contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Dit betreft het accessoire: SD-geheugenkaart
Aangezien de netstekker van de netspanningsadapter
wordt gebruikt om de netspanningsadapter los te
koppelen van het lichtnet, moet u de
netspanningsadapter aansluiten op een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact. Als u merkt dat deze niet
normaal functioneert, trekt u deze direct uit het
stopcontact.
2
NL
Verwijdering van oude batterijen
(van toepassing in de Europese
Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de
verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet
als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik
(Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel
door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met
de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Mededeling voor de klant: de
volgende informatie is
uitsluitend van toepassing op
apparatuur verkocht in landen
waar EU-richtlijnen gelden
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. De
geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Voorkom mogelijke gehoorschade
door niet gedurende langere tijd
naar harde geluidsniveaus te
luisteren.
3
NL
Kennisgeving voor
gebruikers
Handelsmerken
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing
en de software die hierin wordt beschreven, mogen
niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd,
vertaald of omgezet in een machinaal leesbare vorm
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
• De logo's SD, SDHC, microSD en microSDHC zijn
handelsmerken van SD-3C, LLC.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF
VERBAND HOUDT MET DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING, SOFTWARE OF
ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET
GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze
gebruiksaanwijzing of de informatie erin te allen tijde
en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Voor de beschreven software kan ook een
afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.
Opnamen zijn uitsluitend bestemd voor
persoonlijk gebruik. De wetgeving op
auteursrechten verbiedt andere vormen
van gebruik zonder toestemming van
de eigenaars van de rechten.
4
NL
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld
in deze gebruiksaanwijzing.
Inhoudsopgave
Aan de slag
Opnemen
Stap 1: De inhoud van de verpakking
controleren ................................................7
Onderdelen en bedieningselementen ....8
Onbedoelde bediening voorkomen
(HOLD) ..............................................11
Een gematigd volumeniveau behouden
(alleen Europees model) .....................12
Stap 2: Een stroombron voorbereiden ....13
Wanneer u de batterijen moet
vervangen/opladen ..............................14
De geheugenkaartrecorder aansluiten
op een wandstopcontact ......................14
Stap 3: Een geheugenkaart plaatsen .......16
Een geheugenkaart verwijderen .........17
Stap 4: De geheugenkaartrecorder
inschakelen .............................................19
De stroom inschakelen .......................19
De stroom uitschakelen ......................19
Stap 5: De klok instellen .........................20
De klok instellen met het menu ..........21
Stap 6: De taal voor het display
instellen ...................................................22
De opname starten ...................................24
De opname stoppen .............................25
Opmerking over gegevenstoegang .....26
Opnemen via andere apparaten ...............27
Opnemen met een externe
microfoon ............................................27
Opnemen van andere apparatuur ........28
Beluisteren
Afspelen starten .......................................30
Het afspelen stoppen ...........................31
De huidige opname direct
controleren ..........................................32
Overige bediening ...............................32
Opnemen met andere apparatuur ........34
Wissen
Het bestand wissen ..................................36
De huidige opname direct wissen .......38
Alle bestanden in een vak voor een
opnamedatum wissen ..........................39
5
NL
De menufunctie
Instellingen in het menu opgeven ...........40
Menu-instellingen ...................................42
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ............................47
Technische gegevens ..............................51
Geheugenkaartrecorder-gedeelte ........51
Gebruiksduur van de batterijen ..........53
Problemen oplossen
Problemen oplossen ................................54
Berichtenlijst ...........................................58
Gids voor display ....................................61
Index .......................................................63
6
NL
Aan de slag
Stap 1: De inhoud van de verpakking
controleren
Geheugenkaartrecorder (1)
LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) (2)
Draagtas (1)
Aan de slag
Polsriem (1)
De polsriem is via de opening voor een
polsriem bevestigd aan de
geheugenkaartrecorder.
SD-geheugenkaart (2 GB) (1)
Snelstartgids
Gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing is opgeslagen als
PDF-bestand op de SD-geheugenkaart
die is meegeleverd bij de
geheugenkaartrecorder.
Netspanningsadapter*(1)
AC-ES3010K2
* De netspanningsadapter wordt alleen
meegeleverd bij een Chinees/Koreaans/
Europees model.
We wijzen u erop dat elke wijziging of
aanpassing die niet uitdrukkelijk wordt
goedgekeurd in deze gebruiksaanwijzing,
u onbevoegd kan maken voor de
bediening van dit apparaat.
7
NL
Onderdelen en bedieningselementen
Voorkant
A
B
C
D
E
8
NL
Display
m (microfoon) aansluiting*1
i (hoofdtelefoon) aansluiting*2
Opening voor een polsriem*3
. PREV-toets
F Aanduiding voor toegang tot de
geheugenkaart
G N PLAY/ENTER*1-toets
H Geheugenkaartsleuf
I m FR-toets
J
K
L
M
N
M FF-toets
Aan de slag
SEARCH-toets
Luidspreker
VOL (volume) +*1/–-toets
z REC/PAUSE-toets
(opnameaanduiding)
O HOLD•POWER-schakelaar
P x STOP-toets
Q > NEXT-toets
*3 De polsriem is bij aankoop van de
geheugenkaartrecorder bevestigd via de
opening voor een polsriem.
*1 Deze toetsen en de aansluiting hebben
een voelbaar puntje. Gebruik dit als
oriëntatiepunt tijdens de bediening of ter
herkenning van de aansluiting.
*2 Sluit een stereohoofdtelefoon (niet
meegeleverd) aan op de i
(hoofdtelefoon) aansluiting. Als u ruis
hoort, moet u de stekker van de
hoofdtelefoon schoonmaken.
Hoofdtelefoon
(niet
meegeleverd)
i (hoofdtelefoon)
aansluiting
9
NL
Achterkant
R
S
T
U
V
10
NL
Ingebouwde microfoons
ERASE-toets
MENU-toets
DC IN 3V-aansluiting
Batterijhouder
Onbedoelde bediening
voorkomen (HOLD)
De HOLD-status van de
geheugenkaartrecorder
inschakelen
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in
de richting van "HOLD".
"HOLD" wordt ongeveer 3 seconden
weergegeven, wat aangeeft dat alle
toetsen zijn uitgeschakeld.
"HOLD. Slide HOLD Switch to
Activate." wordt weergegeven als u op
een toets drukt wanneer de HOLDfunctie is ingeschakeld.
Aan de slag
U kunt alle toetsen uitschakelen (HOLD)
om onbedoelde bediening te voorkomen
wanneer u de geheugenkaartrecorder
meeneemt terwijl de stroom is
ingeschakeld.
De HOLD-status van de
geheugenkaartrecorder uitschakelen
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar
naar het midden.
P Opmerking
Als de HOLD-functie wordt ingeschakeld
tijdens het opnemen, worden alle toetsen
uitgeschakeld. Als u de opname wilt
stoppen, moet u eerst de HOLD-functie
uitschakelen.
11
NL
Een gematigd
volumeniveau behouden
(alleen Europees model)
Dit apparaat beperkt het
maximumvolume, zodat u het geluid met
een gematigd volumeniveau kunt
beluisteren wanneer u de hoofdtelefoon
gebruikt.
Als u probeert het volume aan te passen
tot een niveau dat de limiet overschrijdt,
wordt het bericht "Check The Volume
Level" weergegeven. Druk op
N PLAY/ENTER om het volume aan te
passen.
P Opmerking
Het volume wordt automatisch verlaagd en
het bericht "Volume Lowered" wordt
weergegeven als u het volume niet hebt
verlaagd na het verstrijken van een
bepaalde tijd sinds het bericht "Check The
Volume Level" werd weergegeven.
12
NL
Stap 2: Een stroombron voorbereiden
1 Verschuif de klep van de
batterijhouder en til deze omhoog.
Aan de slag
Het instelvenster voor de klok wordt
weergegeven wanneer u voor het eerst de
batterijen plaatst of wanneer u de
batterijen plaatst wanneer de batterijen
langere tijd uit de geheugenkaartrecorder
zijn verwijderd. Zie "Stap 5: De klok
instellen" op pagina 20 om de datum en
tijd in te stellen.
z Tips
2 Plaats LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) met de polen in de juiste
richting en sluit de klep.
Zorg ervoor dat u de batterijen plaatst
met de e-en E-polen in de juiste
richting.
• Tijdens het vervangen van de batterijen
worden opgenomen bestanden niet
gewist, zelfs niet als u de batterijen
verwijdert.
• Tijdens het vervangen van de batterijen
blijft de klok nog ongeveer 20 dagen
lopen nadat u de batterijen verwijdert.
De batterijen die u kunt gebruiken
• LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat)
• Oplaadbare NH-AAA-B2KNbatterijen (niet meegeleverd)
(U kunt een batterij niet opladen met
behulp van de geheugenkaartrecorder.)
13
NL
De batterijen die u niet kunt
gebruiken
Mangaanbatterijen
Aanduiding voor resterende
batterijduur
: Vervang de oude batterijen door
nieuwe. Of laad oplaadbare
batterijen op.
P Opmerkingen
• Bij het vervangen van de batterijen zorgt
u ervoor dat u beide batterijen vervangt
door nieuwe.
• Wanneer u de geheugenkaartrecorder
langere tijd niet gaat gebruiken,
verwijdert u de batterijen om schade door
batterijlekkage en -corrosie te
voorkomen.
• De aanduiding voor resterende
batterijduur wordt niet weergegeven
wanneer u een netspanningsadapter
gebruikt.
Wanneer u de batterijen
moet vervangen/opladen
m
: "Low Battery" wordt
weergegeven en de
geheugenkaartrecorder
functioneert niet meer.
De geheugenkaartrecorder
aansluiten op een
wandstopcontact
DC IN 3Vaansluiting
Netspannings
-adapter
Met de batterijaanduiding in het display
wordt de staat van de batterijen
weergegeven.
U kunt de geheugenkaartrecorder
gebruiken terwijl deze via een
netspanningsadapter is aangesloten op
een wandstopcontact.
14
NL
2
Voor modellen voor andere
landen/regio's
1
Steek een in de handel verkrijgbare
geschikte netspanningsadapter tot het
einde in de DC IN 3V-aansluiting, zodat
deze goed vastzit.
2
Sluit de in de handel verkrijgbare
geschikte netspanningsadapter aan op
een wandstopcontact.
P Opmerking
Terwijl het apparaat opneemt (het lampje
voor opname brandt rood) of toegang heeft
tot de geheugenkaart (de aanduiding voor
toegang tot de geheugenkaart knippert
oranje), mag u niet de geheugenkaart of
batterijen verwijderen of de
netspanningsadapter loskoppelen. Als u dit
wel doet, kunnen de gegevens worden
beschadigd.
Het bericht "Please Wait" wordt
weergegeven wanneer er veel bestanden op
de geheugenkaart staan. Dit is geen storing.
Wacht tot het bericht verdwijnt.
Voor Chinees/Koreaans/
Europees model
1
Steek de meegeleverde
netspanningsadapter tot het einde in de
DC IN 3V-aansluiting, zodat deze goed
vastzit.
Sluit de meegeleverde
netspanningsadapter aan op een
wandstopcontact.
Aan de slag
Dit is handig voor langdurig gebruik
zonder u zorgen te moeten maken over
het batterijverbruik.
De batterijen raken niet leeg, zelfs niet
als u de geheugenkaartrecorder gebruikt
terwijl de batterijen zijn geplaatst. Het
apparaat wordt immers van stroom
voorzien via de netspanningsadapter.
U kunt een netspanningsadapter
gebruiken die het volgende ondersteunt:
• Uitgangsspanning: 3 V gelijkstroom
• Uitgangsstroom: 1A
• Polen van de stekker
P Opmerking
Niet alle netspanningsadapters zijn
compatibel.
15
NL
Stap 3: Een geheugenkaart plaatsen
P Opmerking
De geheugenkaartrecorder heeft geen intern
geheugen. Zorg ervoor dat u de
geheugenkaart plaatst voordat u opneemt.
U kunt niet opnemen als de schakelaar
voor de schrijfbeveiliging op de
geheugenkaart is ingesteld op de stand
waarin de geheugenkaart is beveiligd
tegen schrijven.
Schuif de schakelaar voor de
schrijfbeveiliging in de richting van de
pijl als de geheugenkaart niet is
ontgrendeld.
1 Open het klepje van de
geheugenkaartsleuf in de stopstand.
2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf
door deze erin te duwen totdat deze
vastklikt in het einde van de sleuf.
Schakelaar
voor de
schrijfbeveiliging
Controleer de richting van de
afgeschuinde hoek.
16
NL
3 Sluit het klepje van de
geheugenkaartsleuf.
De gegevens kunnen beschadigd raken als
het klepje wordt gesloten wanneer de
geheugenkaart niet juist is geplaatst.
Een geheugenkaart
verwijderen
Controleer dat de aanduiding voor
toegang tot de geheugenkaart uit is en
duw vervolgens de geheugenkaart in de
sleuf. De kaart springt dan uit de sleuf
zodat u ze kunt verwijderen.
Aan de slag
P Opmerking
• Verwijder geheugenkaarten niet terwijl
het bericht "Please Wait" wordt
weergegeven in het display. Als u dit wel
doet, kunnen de gegevens worden
beschadigd.
• Een geheugenkaart die niet wordt
herkend, moet worden verwijderd en
teruggeplaatst in de
geheugenkaartrecorder.
• Sluit het klepje van de
geheugenkaartsleuf stevig. Laat geen
vloeistoffen, metalen, ontbrandbare
stoffen of andere voorwerpen dan
geheugenkaarten in de
geheugenkaartsleuf komen. Dat kan
brand, elektrische ontladingen en
storingen veroorzaken.
Compatibele geheugenkaarten
U kunt een in de handel verkrijgbare
SD/SDHC/microSD/microSDHCgeheugenkaart gebruiken in de
geheugenkaartrecorder.
Houd er wel rekening mee dat niet alle
compatibele geheugenkaarten
gegarandeerd werken.
P Opmerkingen
• Tijdens opname/weergave/formatteren
mag er geen geheugenkaart worden
geplaatst of verwijderd. Hierdoor kan de
geheugenkaartrecorder defect raken.
17
NL
Geheugenkaart
compatibel
SD-geheugenkaart
a
SDHC-geheugenkaart
a
SDXC-geheugenkaart
×
microSD-geheugenkaart
a
microSDHC-geheugenkaart
a
In deze gebruiksaanwijzing worden een
SD-geheugenkaart en microSDgeheugenkaarten doorgaans
"geheugenkaart" genoemd.
De SD-geheugenkaartsleuf wordt
"geheugenkaartsleuf" genoemd.
Wegens de bestandssysteemspecificaties
van de geheugenkaartrecorder kunt u met
een geheugenkaart alleen bestanden
opnemen en afspelen die kleiner zijn dan
1 GB (U kunt ongeveer 11 uur en 10
minuten audio opnemen met de
geheugenkaartrecorder.).
U kunt op een geheugenkaart maximaal
4.074 bestanden opnemen.
18
NL
P Opmerkingen
• Om een microSD- of microSDHCgeheugenkaart te gebruiken, hebt u een
adapter nodig.
• Geheugenkaarten van 64 MB of minder
en geheugenkaarten van meer dan 32 GB
worden niet ondersteund.
Stap 4: De geheugenkaartrecorder
inschakelen
De stroom inschakelen
De stroom uitschakelen
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in
de richting "POWER" en houd deze in
deze stand tot de opstartanimatie wordt
weergegeven.
Aan de slag
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in
de richting "POWER" en houd deze in
deze stand tot het bericht "Power Off"
wordt weergegeven.
De geheugenkaartrecorder wordt na
enkele seconden uitgeschakeld.
z Tips
• U kunt het beste de
geheugenkaartrecorder uitschakelen
wanneer u deze langere tijd niet gaat
gebruiken.
• Als de geheugenkaartrecorder in de
stopstand staat en u de
geheugenkaartrecorder gedurende
ongeveer 30 minuten niet gebruikt, treedt
de automatische uitschakelfunctie in
werking (automatische uitschakeling).
19
NL
Stap 5: De klok instellen
N PLAY/ENTER
x STOP
MENU
. PREV, > NEXT
Wanneer u voor het eerst de batterijen
plaatst of wanneer u de batterijen plaatst
wanneer de batterijen meer dan 20 dagen
uit de geheugenkaartrecorder zijn
verwijderd, wordt het bericht "Set Date &
Time ? Set to Search by Date"
weergegeven. Selecteer "YES" door te
drukken op . PREV of > NEXT en
druk vervolgens op N PLAY/ENTER.
Het gedeelte voor het jaar is in het
instelvenster voor de klok met de cursor
geselecteerd.
Stel de klok als volgt in:
1 Stel het jaar in.
U kunt de opnamedatum opnemen na het
instellen van de klok. Hierdoor kunt u
gebruikmaken van de datumzoekfunctie,
zodat u na het opnemen gemakkelijk de
opgenomen bestanden kunt zoeken op de
datum waarop ze zijn opgenomen.
Als u de klok niet instelt, wordt een
opgenomen bestand gelabeld als "No
Date Info". Dit maakt het mogelijk
moeilijk om het gewenste bestand te
vinden.
20
NL
Druk op . PREV of > NEXT om
het jaar in te stellen en druk
vervolgens op N PLAY/ENTER.
Wanneer u drukt op N PLAY/
ENTER, gaat de cursor naar het
gedeelte voor de maand.
2 Stel de maand, dag, het uur en de
Wanneer u de minuten hebt ingesteld,
wordt het bericht "Setting Completed"
weergegeven.
P Opmerking
Als u niet op N PLAY/ENTER drukt
binnen 1 minuut nadat de instelgegevens
voor de klok zijn ingevoerd, wordt de
instelmodus voor de klok geannuleerd en
wordt het venster voor de stopstand
weergegeven.
De huidige datum en tijd
weergeven
Aan de slag
minuten op dezelfde manier achter
elkaar in.
Druk op . PREV of > NEXT om
de gewenste cijfers te selecteren en
druk vervolgens op N PLAY/
ENTER.
U kunt terugkeren naar het vorige
venster door te drukken op MENU als
u een fout hebt gemaakt in de
klokinstellingen.
Als de geheugenkaartrecorder in de
stopstand staat, drukt u op x STOP om
de huidige datum en tijd ongeveer 3
seconden weer te geven.
De klok instellen met het
menu
Als de geheugenkaartrecorder in de
stopstand staat, kunt u de klok instellen
met het menu.
Druk op MENU om naar de menustand te
gaan. Selecteer vervolgens "Date&Time"
om de klok in te stellen (pagina 44).
21
NL
Stap 6: De taal voor het display instellen
N PLAY/ENTER
x STOP
2 Druk op . PREV of > NEXT om
"Language" te selecteren en druk
vervolgens op N PLAY/ENTER.
MENU
. PREV, > NEXT
U kunt de taal selecteren die wordt
gebruikt voor berichten, menu's,
enzovoort. U kunt een keuze maken uit
enkele talen.
1 Druk op MENU om naar de
menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
22
NL
3 Druk op . PREV of > NEXT om
de taal te selecteren die u wilt
gebruiken en druk vervolgens op
N PLAY/ENTER.
Aan de slag
De taal die u kunt selecteren, is
afhankelijk van het land of de regio
waar u de geheugenkaartrecorder hebt
gekocht. Zie "Language" op pagina
44.
4 Druk op x STOP om de menustand af
te sluiten.
23
NL
Opnemen
De opname starten
P Opmerkingen
N PLAY/ENTER
x STOP
HOLD•POWER
z REC/PAUSE
. PREV, > NEXT
U kunt een nieuw bestand opnemen door
te drukken op de z REC/PAUSE-toets.
Opgenomen bestanden worden niet
gewist. Het opnameniveau wordt
automatisch ingesteld. Door te drukken
op de N PLAY/ENTER-toets, kunt u
het laatste opnamebestand controleren
zonder te moeten terugspoelen.
24
NL
• Controleer de batterijaanduiding voordat
u een opname maakt (pagina 14).
• Wanneer u met een voorwerp, zoals uw
vinger, enzovoort de
geheugenkaartrecorder per ongeluk
aanraakt, wordt er mogelijk ruis
opgenomen.
• Verwijder de geheugenkaart niet tijdens
het opnemen.
• Het bericht "Start Recording" wordt
weergegeven wanneer u een lege
geheugenkaart plaatst.
z Tips
• Voordat u begint met opnemen, raden we
u aan een testopname te maken of de
opname af te luisteren.
• Probeer dichter bij de geluidsbron op te
nemen als het afspeelvolume laag is.
1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar
naar het midden om de HOLD-status
van de geheugenkaartrecorder uit te
schakelen (pagina 11).
Het venster voor de stopstand wordt
weergegeven.
Resterende
opnametijd
Verstreken
opnametijd
2 Leg de geheugenkaartrecorder zo neer
3 Druk op z REC/PAUSE in de
stopstand.
De opnameaanduiding gaat rood
branden. U hoeft z REC/PAUSE niet
ingedrukt te houden tijdens de
opname.
Het nieuwe bestand wordt
automatisch opgenomen na het laatst
opgenomen bestand.
De opname stoppen
Opnemen
dat de ingebouwde microfoons in de
richting zijn gedraaid van de bron die
u wilt opnemen.
Druk op x STOP.
Het bericht "Please Wait" wordt
weergegeven en de
geheugenkaartrecorder stopt bij het begin
van het huidige opnamebestand.
U kunt het opgenomen bestand
terugvinden met de datumzoekfunctie
(pagina 30), zodat u het later kunt
afspelen.
Het nummer van
het opgenomen
bestand (in de
volgorde waarin
bestanden op die
dag zijn
opgenomen)
25
NL
Opmerking over
gegevenstoegang
De geheugenkaartrecorder neemt
gegevens op en slaat deze op de
geheugenkaart op wanneer het bericht
"Please Wait" wordt weergegeven in het
display of wanneer de aanduiding voor
toegang tot de geheugenkaart oranje
knippert. Terwijl de
geheugenkaartrecorder toegang heeft tot
gegevens, mag u niet de geheugenkaart
verwijderen of de geheugenkaartrecorder
uitschakelen. Als u dit wel doet, kunnen
de gegevens worden beschadigd.
Opname onderbreken
Druk op z REC/PAUSE. Wanneer de
opname is onderbroken, knippert de
opnameaanduiding rood en knipperen het
display van de verstreken tijd van de
huidige opname en het pauzepictogram
in het display.
Druk opnieuw op z REC/PAUSE om de
onderbroken opname te hervatten. Eén
uur nadat u de opname hebt onderbroken,
wordt de onderbreking automatisch
opgeheven en schakelt de
geheugenkaartrecorder over naar de
stopstand.
26
NL
z Tip
Bestanden die worden opgenomen met deze
geheugenkaartrecorder, worden opgenomen
als MP3-bestanden.
Opnemen via andere apparaten
Opnemen met een externe
microfoon
Externe microfoon
(niet meegeleverd)
m (microfoon) aansluiting
z REC/PAUSE
x STOP
. PREV, > NEXT
Opnemen
N PLAY/ENTER
de geheugenkaartrecorder in de
stopstand staat.
"Select Input" wordt weergeven in het
display.
Als "Select Input" niet wordt
weergegeven, stelt u het in het menu
in (pagina 45).
2 Druk op . PREV of > NEXT om
"MIC IN" te selecteren en druk
vervolgens op N PLAY/ENTER.
"Select Input" is ingesteld op "MIC
IN" bij aankoop van de
geheugenkaartrecorder.
3 Druk op x STOP om de menustand af
1 Sluit een externe microfoon (niet
te sluiten.
meegeleverd) aan op de
m (microfoon) aansluiting wanneer
27
NL
4 Druk op z REC/PAUSE om met
opnemen te beginnen.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld en de
geheugenkaartrecorder begint met het
opnemen met geluiden met de externe
microfoon.
Wanneer u een microfoon met
stekkervoeding aansluit, wordt de
stroom automatisch naar de microfoon
geleid via de geheugenkaartrecorder.
Opnemen van andere
apparatuur
CD-speler,
enzovoort.
m (microfoon) aansluiting
N PLAY/ENTER
z REC/PAUSE
5 Druk op x STOP om met opnemen te
stoppen.
x STOP
. PREV, > NEXT
U kunt MP3-bestanden maken zonder de
computer door het geluid op te nemen
van andere apparaten die op de
geheugenkaartrecorder worden
aangesloten.
28
NL
z Tips
1 Sluit andere apparatuur op de
geheugenkaartrecorder aan wanneer
de geheugenkaartrecorder in de
stopstand staat.
Sluit de audioaansluiting
(stereoministekker) van andere
apparatuur aan op de m (microfoon)
aansluiting van de
geheugenkaartrecorder via een
audiokabel (niet meegeleverd).
"Select Input" wordt weergeven in het
display. Als "Select Input" niet wordt
weergegeven, stelt u het in het menu
in (pagina 45).
2 Druk op . PREV of > NEXT om
"Select Input" is ingesteld op "MIC
IN" bij aankoop van de
geheugenkaartrecorder.
3 Druk op x STOP om de menustand af
Opnemen
• We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
• Als het ingangsniveau niet krachtig
genoeg is, sluit u de
hoofdtelefoonaansluiting (miniaansluiting, stereo) van andere apparatuur
aan op de m (microfoon) aansluiting van
de geheugenkaartrecorder en past u het
volumeniveau aan op het apparaat dat op
de geheugenkaartrecorder is aangesloten.
te sluiten.
4 Druk op z REC/PAUSE om met
opnemen te beginnen.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld en de
geheugenkaartrecorder begint met het
opnemen van geluiden van het
aangesloten apparaat.
5 Start het afspelen op het apparaat dat
op de geheugenkaartrecorder is
aangesloten.
6 Druk op x STOP om met opnemen te
stoppen.
"AUDIO IN" te selecteren en druk
vervolgens op N PLAY/ENTER.
29
NL
Beluisteren
Afspelen starten
2 Druk op SEARCH om het
N PLAY/ENTER
SEARCH
x STOP
selectievenster voor de datum weer te
geven.
Het vak voor een opnamedatum
VOL +/–
HOLD•POWER
. PREV, > NEXT
1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar
naar het midden om de HOLD-status
van de geheugenkaartrecorder uit te
schakelen (pagina 11).
Het venster voor de stopstand wordt
weergegeven.
30
NL
3 Druk op . PREV of > NEXT om
de datum te selecteren waarop u het
gewenste bestand hebt opgenomen en
druk vervolgens op N PLAY/
ENTER.
z Tips
• Ga naar stap 5 als er slechts één
bestand wordt weergegeven in het
geselecteerde vak voor een
opnamedatum.
• Een bestand dat is gelabeld zonder
datum, is opgeslagen in het vak "No
Date Info". MP3-bestanden die zijn
opgenomen op andere apparaten, zijn
opgeslagen in het vak " ". En
podcastbestanden die zijn opgenomen
op andere apparaten, zijn opgeslagen
in " ".
Druk op > NEXT om een recenter
bestand te selecteren.
Druk op . PREV om een ouder
bestand te selecteren.
5 Druk op N PLAY/ENTER.
Het afspelen wordt gestart.
Beluisteren
4 Druk op . PREV of > NEXT om
een bestand te selecteren.
6 Druk op VOL +/– om het volume aan
te passen.
Het afspelen stoppen
Druk op x STOP.
Startdatum van de
Het nummer van
opname
het opgenomen
bestand/het totale
aantal bestanden
die zijn opgenomen
op dezelfde dag als
het bestand dat
momenteel is
geselecteerd.
31
NL
De huidige opname direct
controleren
Druk op N PLAY/ENTER nadat u het
opnemen hebt gestopt.
Het afspelen wordt gestart vanaf het
begin van het bestand dat is opgenomen.
Overige bediening
Stoppen op de huidige positie
Druk op x STOP.
Als u het afspelen vanaf dat punt wilt
hervatten, drukt u op N PLAY/ENTER.
Teruggaan naar het begin van
het huidige bestand
Druk één keer op . PREV.
Als u wilt teruggaan naar vorige
bestanden, drukt u herhaaldelijk op
. PREV. (Houd in de stopstand de
toets ingedrukt om doorlopend terug te
gaan door de bestanden.) Er klinkt 3 keer
een pieptoon wanneer de
geheugenkaartrecorder bij het ingedrukt
houden van . PREV het begin bereikt
van het eerste bestand. U kunt niet verder
teruggaan.
32
NL
Doorgaan naar het volgende
bestand
Druk één keer op > NEXT.
Als u wilt doorgaan naar volgende
bestanden, drukt u herhaaldelijk op
> NEXT. (Houd in de stopstand de
toets ingedrukt om de bestanden
doorlopend over te slaan.) Er klinkt 3
keer een pieptoon wanneer de
geheugenkaartrecorder bij het ingedrukt
houden van > NEXT het begin bereikt
van het laatste bestand. U kunt geen
bestanden meer overslaan.
z Tip
Er klinkt geen pieptoon als u "OFF" instelt
bij "Beep" in het menu.
Luisteren met een betere
geluidskwaliteit
• Beluisteren via een hoofdtelefoon:
Sluit de stereohoofdtelefoon (niet
meegeleverd) aan op de
i (hoofdtelefoon) aansluiting. De
ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld.
• Luisteren via een externe luidspreker:
Sluit een actieve of passieve
luidspreker (niet meegeleverd) aan op
de i (hoofdtelefoon) aansluiting.
Vooruit/achteruit zoeken tijdens
het afspelen (cue/controle)
A De status van de
geheugenkaartrecorder
Geeft de status van de
geheugenkaartrecorder weer met een
pictogram en tekens.
B De startdatum van de opname
Geeft de startdatum van de opname
weer.
Beluisteren
• Vooruit zoeken (cue):
Houd M FF ingedrukt tijdens het
afspelen en laat deze toets los op het
punt waar u het afspelen wilt hervatten.
• Achteruit zoeken (controle):
Houd m FR ingedrukt tijdens het
afspelen en laat deze toets los op het
punt waar u het afspelen wilt hervatten.
De geheugenkaartrecorder zoekt met
lage snelheid en met weergavegeluid. Dit
is handig om één woord vooruit of
achteruit te zoeken. Als u vervolgens de
toets ingedrukt houdt, begint de
geheugenkaartrecorder met hogere
snelheid te zoeken.
Over het display
z Tip
z Als bestanden worden
afgespeeld tot het einde van het
laatste bestand
Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het
einde van het laatste bestand, gaat "END"
ongeveer 5 seconden branden.
Wanneer een bestand wordt geselecteerd
dat is opgenomen op een ander apparaat,
wordt de mapnaam weergegeven op de
1e regel en de bestandsnaam op de 2e
regel.
33
NL
C Bestandsinformatie
Het nummer van het opgenomen
bestand (in de volgorde waarin
bestanden op die dag zijn
opgenomen)/Geeft het totale aantal
bestanden weer die zijn opgenomen
op dezelfde datum als het bestand dat
momenteel is geselecteerd.
D De verstreken afspeelduur/balk voor
het huidige bestand
Geeft de verstreken afspeelduur en
balk voor het huidige bestand weer.
Opnemen met andere
apparatuur
Cassetterecorder,
enzovoort.
i (hoofdtelefoon) aansluiting
N PLAY/ENTER
x STOP
U kunt het geluid van de
geheugenkaartrecorder met andere
apparaten opnemen.
We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
34
NL
1 Sluit de i (hoofdtelefoon) aansluiting
van de geheugenkaartrecorder aan op
de externe ingang van andere
apparatuur met een audiokabel (niet
meegeleverd).
2 Druk op N PLAY/ENTER om het
Beluisteren
afspelen te starten en zet tegelijkertijd
de aangesloten apparatuur in de
opnamestand.
Een bestand van de
geheugenkaartrecorder wordt
opgenomen op de aangesloten
apparatuur.
3 Druk op de stopknop op het
aangesloten apparaat en druk
vervolgens op x STOP op de
geheugenkaartrecorder om de opname
te stoppen.
z Tip
Als het opgenomen geluid wegvalt of als
het volume van het opgenomen geluid te
laag is, past u het weergavegeluid van de
geheugenkaartrecorder aan (pagina 31).
35
NL
Wissen
Het bestand wissen
Het venster voor de stopstand wordt
weergegeven.
N PLAY/ENTER
SEARCH
2 Druk op SEARCH om het
ERASE
selectiescherm voor de datum weer te
geven.
HOLD•POWER
. PREV, > NEXT
P Opmerkingen
• Zodra een opname is gewist, kunt u deze
niet meer herstellen.
• Tijdens het wissen van een bestand mag u
niet de geheugenkaart verwijderen of de
geheugenkaartrecorder uitschakelen.
1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar
naar het midden om de HOLD-status
van de geheugenkaartrecorder uit te
schakelen (pagina 11).
36
NL
Het vak voor een opnamedatum
3 Druk op . PREV of > NEXT om
de datum te selecteren waarop u het
gewenste bestand hebt opgenomen en
druk vervolgens op N PLAY/
ENTER.
4 Druk op . PREV of > NEXT om
een bestand te selecteren.
z Tips
Het nummer van het Startdatum van de
opgenomen bestand/ opname
het totale aantal
bestanden die zijn
opgenomen op
dezelfde dag als het
bestand dat
momenteel is
geselecteerd.
Wissen
• Ga naar stap 5 als er slechts één bestand
wordt weergegeven in het geselecteerde
vak voor een opnamedatum.
• Een bestand dat is gelabeld zonder
datum, is opgeslagen in het vak "No
Date Info". MP3-bestanden die zijn
opgenomen op andere apparaten, zijn
opgeslagen in het vak " ". En
podcastbestanden die zijn opgenomen
op andere apparaten, zijn opgeslagen in
" ".
Druk op > NEXT om een recenter
bestand te selecteren.
Druk op . PREV om een ouder
bestand te selecteren.
5 Druk op ERASE.
"Erase?" wordt weergegeven en het
opgegeven bestand wordt afgespeeld
ter bevestiging.
37
NL
6 Druk op . PREV of > NEXT om
"YES" te selecteren.
Wissen annuleren
Selecteer "NO" in stap 6 van "Het
bestand wissen" en druk vervolgens op
N PLAY/ENTER.
Nog een bestand wissen
Ga door met stap 2 tot en met 7 in "Het
bestand wissen".
7 Druk op N PLAY/ENTER.
Het bericht "Erasing..." wordt in het
display weergegeven en het
geselecteerde bestand wordt gewist.
Als een bestand wordt gewist,
schuiven de resterende bestanden op
zodat er geen ruimte tussen de
bestanden ontstaat.
Het 2e bestand
is gewist en het
nummer van de
volgende
bestanden is
verminderd met
1. Het totale
aantal
bestanden in
het vak voor
een
opnamedatum
is gedaald van
5 naar 4.
38
NL
De huidige opname direct
wissen
1 Druk op ERASE nadat u het opnemen
hebt gestopt.
"Erase?" wordt weergegeven en het
opgegeven bestand wordt afgespeeld
ter bevestiging.
2 Druk op . PREV of > NEXT om
"YES" te selecteren.
3 Druk op N PLAY/ENTER.
Het bericht "Erasing..." wordt in het
display weergegeven en het
geselecteerde bestand wordt gewist.
Alle bestanden in een vak
voor een opnamedatum
wissen
1 Druk op . PREV of > NEXT in
stap 2 van "Het bestand wissen" om de
gewenste datum te selecteren en druk
vervolgens op ERASE.
2 Druk op . PREV of > NEXT om
"YES" te selecteren.
3 Druk op N PLAY/ENTER.
Wissen
Het bericht "Erasing..." wordt in het
display weergegeven en alle
bestanden in het geselecteerde vak
worden gewist.
39
NL
De menufunctie
Instellingen in het menu opgeven
2 Druk op . PREV of > NEXT om
N PLAY/ENTER
het item dat u wilt instellen te
selecteren en druk vervolgens op
N PLAY/ENTER.
x STOP
MENU
. PREV, > NEXT
3 Druk op . PREV of > NEXT om
de instelling op te geven en druk
vervolgens op N PLAY/ENTER.
1 Druk op MENU om naar de
menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
4 Druk op x STOP om de menustand af
te sluiten.
40
NL
P Opmerking
Als u 60 seconden lang geen toetsen
indrukt, wordt de menustand automatisch
geannuleerd en wordt het normale display
weergegeven.
Terugkeren naar het vorige
venster
Druk op MENU tijdens
menubewerkingen.
De menustand afsluiten
Druk op x STOP.
De menufunctie
41
NL
Menu-instellingen
Menu-items
42
NL
Werkingsstand
(a: de instelling is beschikbaar/ —: de instelling is niet
beschikbaar)
Stopstand
Afspeelstand
Opnamestand
Re-Sort by Date
a
—
—
Date&Time
a
—
—
Beep
a
—
—
Language
a
—
—
System Information
a
—
—
Select Input
a
—
—
Format
a
—
—
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Re-Sort by Date
De geheugenkaart opschonen om het gegevensgebied
efficiënter te gebruiken en bestanden sorteren op datum.
Voer deze bewerking uit na herhaaldelijk opnemen of
wissen van bestanden op de geheugenkaart in de
geheugenkaartrecorder.
1 Druk op MENU om naar de menustand te gaan en
selecteer vervolgens "Re-Sort by Date" met . PREV
of > NEXT en N PLAY/ENTER.
Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven.
2 Druk op . PREV of > NEXT om "YES" te
selecteren en druk vervolgens op N PLAY/ENTER.
"Re-Sorting..." wordt weergegeven. "Re-Sorting
Completed" wordt weergegeven wanneer het opnieuw
sorteren is voltooid.
Zie
pagina
–
POpmerkingen
De menufunctie
• Het opnieuw sorteren van de gegevens kan enkele minuten
duren.
• Tijdens het opnieuw sorteren mag u niet de geheugenkaart
verwijderen of de geheugenkaartrecorder uitschakelen.
• "Could Not Erase Some Files" wordt weergegeven na stap
2 als er gegevens waren die niet konden worden opnieuw
gesorteerd.
43
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Date&Time
De klok instellen om de opnamedatum op te nemen en
gebruik te kunnen maken van de datumzoekfunctie.
1 Druk op MENU om naar de menustand te gaan.
Selecteer "Date&Time" met . PREV of > NEXT
en N PLAY/ENTER.
2 Stel de klok in met . PREV of > NEXT en
N PLAY/ENTER.
Wanneer u de minuten hebt ingesteld, wordt het bericht
"Setting Completed" weergegeven en vervolgens keert
het display terug naar het menuscherm.
20
Beep
Een pieptoon instellen.
ON*:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking
is uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden.
OFF:
Er wordt geen pieptoon weergegeven.
–
Language
De taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten,
menu's, het vak voor een opnamedatum, enzovoort.
Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans),
Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch),
(Japans),
(Koreaans),
(Chinees),
(Chinees),
(Thai)
22
z Tip
Het aantal selecteerbare taalopties en de standaardinstelling
variëren, afhankelijk van het gebied waar u uw
geheugenkaartrecorder koopt.
44
NL
Zie
pagina
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
System Information De volgende systeeminformatie wordt weergegeven.
Zie
pagina
–
De modelnaam en de softwareversie van de
geheugenkaartrecorder.
Select Input
De externe invoer selecteren die moet worden opgenomen
en die is aangesloten op de m (microfoon) aansluiting.
MIC IN*:
Selecteer deze optie wanneer u bestanden opneemt via
een externe microfoon.
Audio IN:
Selecteer deze optie wanneer u opneemt via andere
apparatuur.
27, 28
De menufunctie
45
NL
Menu-items
Instellingen (*: oorspronkelijke instelling)
Format
De geheugenkaart formatteren die momenteel is geplaatst in
de geheugenkaartrecorder, waarbij alle gegevens op de
geheugenkaart worden gewist. Als u een geheugenkaart voor
het eerst gebruikt in de geheugenkaartrecorder, raden we u
aan de geheugenkaart eerst te formatteren. Formatteer de
geheugenkaart als het bericht "Format Error" of het bericht
"Process Error" wordt weergegeven.
YES:
Het bericht "Formatting..." wordt weergegeven en de
geheugenkaart wordt geformatteerd.
NO*:
De geheugenkaart wordt niet geformatteerd.
POpmerkingen
• Gebruik de formatteerfunctie van de
geheugenkaartrecorder om de geheugenkaart te
formatteren.
• Wanneer u de geheugenkaart formatteert, worden alle
gegevens die u hebt opgeslagen op de
geheugenkaartrecorder gewist. U kunt de gewiste
gegevens niet meer herstellen zodra de geheugenkaart is
gewist.
• Wanneer u de meegeleverde SD-geheugenkaart
formatteert, wordt ook de gebruiksaanwijzing gewist die is
opgeslagen op de meegeleverde SD-geheugenkaart. Voor
een nieuwe kopie van de gebruiksaanwijzing gaat u naar
de ondersteuningspagina van Sony voor uw regio:
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
46
NL
Zie
pagina
–
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Stroom
Gebruik het apparaat alleen op 3,0 V of
2,4 V gelijkstroom. Gebruik twee LR03alkalinebatterijen (AAA-formaat) of
twee oplaadbare NH-AAA-batterijen of
sluit de DC IN 3V-aansluiting via een
netspanningsadapter aan op een
wandstopcontact.
Veiligheid
Gebruik het apparaat niet terwijl u
autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient.
Gebruik
Aanvullende informatie
• Laat het apparaat niet liggen in de
buurt van een warmtebron of op een
plaats waar dit wordt blootgesteld aan
direct zonlicht, overmatig veel stof of
mechanische schokken.
• Als er een object of vloeistof in het
apparaat terechtkomt, moet u de
batterijen verwijderen en het apparaat
laten nakijken door een ervaren
servicetechnicus voordat u het weer
gebruikt.
• Zorg ervoor dat er geen water op het
apparaat terechtkomt. Het apparaat is
niet waterbestendig. Let vooral op in de
volgende situaties.
– Wanneer u het apparaat in uw zak hebt
en naar het toilet gaat, enzovoort.
Wanneer u vooroverbuigt, kan het
apparaat in het water vallen en nat
worden.
– Wanneer u het apparaat gebruikt in een
omgeving waar het wordt blootgesteld
aan regen, sneeuw of vocht.
– Wanneer u transpireert. Het apparaat
kan nat worden wanneer u het in
natte handen houdt of meedraagt in
kleding die nat is van het zweet.
• Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt
in een omgeving met heel droge lucht,
kunnen uw oren mogelijk pijn doen.
Dit is niet te wijten aan een defecte
hoofdtelefoon maar aan de vorming
van statische elektriciteit in uw
lichaam. U kunt dit vermijden door
niet-synthetische kleding te dragen die
de vorming van statische elektriciteit
tegengaat.
47
NL
Ruis
• Als u het apparaat naast een tl-lamp of
een mobiele telefoon plaatst tijdens het
opnemen of afspelen, kan dit ruis
veroorzaken.
• Als u met een object, zoals uw vinger,
tegen het apparaat schuurt tijdens een
opname, kan er ruis in de opname
terechtkomen.
Onderhoud
Maak de buitenkant schoon met een
zachte doek die enigszins is bevochtigd
met water. Gebruik vervolgens een
zachte, droge doek om de buitenkant
droog te vegen. Gebruik geen alcohol,
wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar voor vragen of
problemen met het apparaat.
De netspanningsadapter
• Sluit de
netspanningsadapter aan op
Polen van de stekker
een
gemakkelijk
toegankelijk
wandstopcontact dat dichtbij is. Bij
48
NL
problemen tijdens het gebruik van de
adapter, schakelt u direct de stroom uit
door de stekker uit het
wandstopcontact te trekken.
• Gebruik de netspanningsadapter niet in
een nauwe ruimte zoals tussen een
muur en een meubel.
• Om het risico op een elektrische schok
te verminderen, vermijdt u de
netspanningsadapter te gebruiken op
een locatie waar deze is blootgesteld
aan vochtigheid.
Gebruik van een geheugenkaart
P Opmerkingen
• Formatteer de geheugenkaart als het
bericht "Format Error" of het bericht
"Process Error" wordt weergegeven.
• Gebruik voor het formatteren
(initialiseren) van een geheugenkaart
altijd de geheugenkaartrecorder. De
werking van geheugenkaarten die zijn
geformatteerd met Windows of andere
apparaten wordt niet gegarandeerd.
• Formatteer de geheugenkaart als u deze
voor het eerst gebruikt in de
geheugenkaartrecorder.
• Bij het formatteren van een
geheugenkaart die gegevens bevat, gaan
•
•
•
•
•
• Gegevens kunnen in de volgende gevallen
beschadigd raken:
– Wanneer een geheugenkaart wordt
verwijderd of de geheugenkaartrecorder
wordt uitgeschakeld tijdens een lees- of
schrijfbewerking.
– Wanneer een geheugenkaart wordt
blootgesteld aan statische elektriciteit of
elektrische ruis.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies
noch beschadiging van opgenomen
gegevens.
• Wij raden aan om een reservekopie te
maken van belangrijke gegevens.
• Raak het contact van een geheugenkaart
niet aan met de hand of een metalen
voorwerp.
• Geheugenkaarten niet slaan, verbuigen of
laten vallen.
• Geheugenkaarten niet demonteren of
modificeren.
• Geheugenkaarten niet blootstellen aan
water.
Aanvullende informatie
die gegevens verloren. Let op dat u geen
belangrijke gegevens wist.
Houd geheugenkaarten buiten het bereik
van kleine kinderen. Ze kunnen die
immers inslikken.
Tijdens opname/weergave/formatteren
mag er geen geheugenkaart worden
geplaatst of verwijderd. Hierdoor kan de
geheugenkaartrecorder defect raken.
Verwijder een geheugenkaart niet terwijl
"Please Wait" in het display verschijnt of
de aanduiding voor toegang tot de
geheugenkaart oranje knippert. Als u dit
wel doet, kunnen de gegevens worden
beschadigd.
Wij kunnen niet garanderen dat alle
soorten compatibele geheugenkaarten
werken met de geheugenkaartrecorder.
U kunt geen ROM (Read-Only-Memory)
of tegen schrijven beveiligde
geheugenkaart gebruiken. Schuif de
schakelaar voor de schrijfbeveiliging in
de richting van de pijl wanneer u de
geheugenkaart wilt ontgrendelen.
Schakelaar
voor de
schrijfbeveiliging
49
NL
• Gebruik geheugenkaarten niet in de
volgende omstandigheden:
– Plaatsen waar niet aan de
omgevingsvoorwaarden wordt voldaan,
zoals bijvoorbeeld een auto die in de
zomer in de volle zon is geparkeerd,
buiten in de volle zon of dicht bij een
verwarmingstoestel.
– Vochtige plaatsen of plaatsen met
corrosieve stoffen.
• Zorg er steeds voor dat een geheugenkaart
op de juiste manier in de
geheugenkaartsleuf zit.
50
NL
Technische gegevens
Geheugenkaartrecordergedeelte
P Opmerking
Deze geheugenkaartrecorder heeft geen
intern geheugen. U moet een geheugenkaart
plaatsen om een bestand op te nemen.
Frequentiebereik
75 Hz - 20.000 Hz
Ingang/uitgang
• Microfoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
– ingang voor stekkervoeding,
minimumingangsniveau 1,0 mV
• DC IN 3V-aansluiting
• SD-geheugenkaartsleuf
• Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
– uitgang voor hoofdtelefoon met een
impedantie van 16 ohm - 300 ohm
Opname-indeling
Audiocompressie-indeling (codec): MP3
Bitsnelheid: 192 kbps
Bemonsteringsfrequentie: 44,1 kHz
Bestandsextensie: .mp3
Nominaal stroomverbruik
780 mW
Indelingen die kunnen worden
afgespeeld
Audiocompressie-indeling (codec): MP3*1
Bitsnelheid: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties: 16 kHz/
22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
Bestandsextensie: .mp3*1
Stroomvereisten
Twee LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) (meegeleverd): 3,0 V
gelijkstroom
3,0 V gelijkstroom: Bij gebruik van de
netspanningsadapter*2
Twee oplaadbare NH-AAA-B2KNbatterijen (niet meegeleverd): 2,4 V
gelijkstroom
Aanvullende informatie
Luidspreker
Ongeveer 36 mm in diameter
Uitgangsvermogen
330 mW
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
51
NL
Afmetingen (b/h/d) (exclusief
uitstekende delen en
bedieningselementen) (JEITA)*3
Ongeveer 116 mm × 28,5 mm × 78 mm
Gewicht (JEITA)*3
Ongeveer 145 g inclusief twee LR03alkalinebatterijen
*1 Niet alle codeerapparaten worden
ondersteund.
*2 De netspanningsadapter wordt alleen
meegeleverd bij een Chinees/Koreaans/
Europees model.
*3 Meetwaarde conform JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) normen
Capaciteit van de SD-geheugenkaart
die is meegeleverd bij de
geheugenkaartrecorder (capaciteit
beschikbaar voor gebruiker)
2 GB
(ongeveer 1,80 GB = 1.932.734.976 byte)
Een deel van de geheugencapaciteit wordt
gebruikt als beheergebied.
Meegeleverde accessoires
Zie pagina 7.
Optionele accessoires
Audiokabel
RK-G136, RK-G139 (behalve China/
Europa)
52
NL
Hoofdtelefoon
MDR-EX-reeks zoals MDR-EX60LP
Batterijlader
Voor Europa, ander land/andere regio:
BCG-34HSN
Voor Korea: BCG-34HSSN
Oplaadbare batterij
NH-AAA-B2KN (behalve China)
Compacte lader en 2 universele AAApremiumbatterijen
BCG-34HS2KAN (behalve China)
Ontwerp en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Maximale opnameduur*1*2
De maximale opnameduur voor alle mappen wordt hieronder weergegeven.
SD-geheugenkaart
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
22 u. 20 min.
44 u. 40 min.
89 u. 25 min.
178 u.
32 GB
357 u.
(u.: uur/min.: minuten)
*1 Als u langere tijd gaat opnemen, zult u misschien middenin de opname de batterijen door nieuwe
moeten vervangen. Zie de volgende tabel voor informatie over de gebruiksduur van de batterijen.
*2 De maximale opnametijd in de bovenstaande tabel is slechts een richtlijn en kan variëren
afhankelijk van de technische gegevens van de kaart.
Gebruiksduur van de batterijen
Wanneer u Sony LR03 (SG)-alkalinebatterijen (AAA-formaat) gebruikt*1
Opnemen
Afspelen via
luidspreker*2
Afspelen via de
hoofdtelefoon
32 u.
13 u.
31 u.
Aanvullende informatie
(u.: uur)
Wanneer u oplaadbare Sony NH-AAA-B2KN-batterijen gebruikt*1
Opnemen
Afspelen via
luidspreker*2
Afspelen via de
hoofdtelefoon
22 u.
10 u.
20 u.
(u.: uur)
*1 De gebruiksduur van de batterijen wordt gemeten in bedrijfseigen testen van Sony. De gebruiksduur
van de batterijen kan korter zijn, afhankelijk van hoe u de geheugenkaartrecorder gebruikt.
*2 Wanneer u afspeelt via de interne luidspreker met het volumeniveau ingesteld op 14
53
NL
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Voordat u de geheugenkaartrecorder wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende
punten controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het
probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.
Raadpleeg de volgende ondersteuningswebsite voor ondersteuningsinformatie over uw
geheugenkaartrecorder:
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/support
Houd er rekening mee dat opgenomen bestanden kunnen worden gewist tijdens
onderhoud of reparatie.
54
NL
Probleem
Oplossing
Ruis is hoorbaar.
• Tijdens een opname hebt u per ongeluk de
geheugenkaartrecorder aangeraakt, bijvoorbeeld met uw
vinger, zodat er ruis is opgenomen.
• De geheugenkaartrecorder is naast een tl-lamp of een mobiele
telefoon geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
• De stekker van de aangesloten microfoon is vies. Maak de
stekker schoon.
• De stekker van de aangesloten hoofdtelefoon is vies. Maak de
stekker schoon.
• Ruis is mogelijk hoorbaar tijdens een opnamepauze voor een
bestand.
Probleem
Oplossing
De geheugenkaartrecorder • Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in de richting
kan niet worden
"POWER" en houd deze in deze stand tot het bericht "Power
uitgeschakeld.
Off" wordt weergegeven (pagina 19).
De geheugenkaartrecorder • De stroom naar de geheugenkaartrecorder staat uit.
kan niet worden
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in de richting
ingeschakeld.
"POWER" en houd deze in deze stand tot de opstartanimatie
wordt weergegeven (pagina 19).
• De polen van de batterijen zijn niet in de juiste richting
geplaatst (pagina 13).
• Plaats de nieuwe batterijen (pagina 13).
• Verwijder de batterijen en plaats deze weer terug.
De geheugenkaartrecorder • Verwijder de batterijen en plaats deze weer terug.
werkt niet goed.
Het duurt lang voordat de
geheugenkaartrecorder
start.
• Als de geheugenkaartrecorder een grote hoeveelheid
gegevens moet verwerken, kan het langer duren voordat de
geheugenkaartrecorder start. Dit is geen storing van de
geheugenkaartrecorder. Wacht tot het opstartdisplay
verdwijnt.
Problemen oplossen
De geheugenkaartrecorder • Mogelijk hebt u de geheugenkaart geformatteerd met de
werkt niet.
computer. Gebruik de formatteerfunctie van de
geheugenkaartrecorder om de geheugenkaart te formatteren
(pagina 46).
De geheugenkaartrecorder • De batterijen zijn bijna leeg (pagina 14).
werkt niet, zelfs niet als u • De stroom naar de geheugenkaartrecorder staat uit.
op een toets drukt.
Schuif de HOLD•POWER-schakelaar in de richting
"POWER" en houd deze in deze stand tot de opstartanimatie
wordt weergegeven (pagina 19).
• De HOLD-functie is ingeschakeld. Schuif de
HOLD•POWER-schakelaar naar het midden (pagina 11).
55
NL
Probleem
Oplossing
Er komt geen geluid uit de • Het volume is volledig uitgeschakeld (pagina 31).
luidspreker.
• De hoofdtelefoon is aangesloten (pagina 32).
Er komt geluid uit de
luidspreker terwijl de
hoofdtelefoon is
aangesloten.
• Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen,
komt het geluid mogelijk uit de luidspreker. Koppel de
hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
"Memory Full" wordt
weergegeven en u kunt
geen opname starten.
• De geheugenkaart is vol. Wis onnodige bestanden (pagina 36)
en voer vervolgens "Re-Sort by Date" uit of plaats een nieuwe
geheugenkaart.
"File Full" wordt
• Wis onnodige bestanden (pagina 36) en voer vervolgens
weergegeven en u kunt de
"Re-Sort by Date" uit of plaats een nieuwe geheugenkaart.
geheugenkaartrecorder niet
bedienen.
U kunt geen bestand
opnemen.
• De resterende geheugencapaciteit is ontoereikend.
Het afspeelvolume is laag. • Het volume is volledig uitgeschakeld. Druk op VOL+ of – om
het volume aan te passen (pagina 31).
• Neem indien mogelijk dichter bij de geluidsbron op.
Het afspeelvolume is laag. • Het weergavegeluid wordt automatisch verlaagd als u het
"Volume Lowered" wordt
volume niet hebt verlaagd na het verstrijken van een bepaalde
weergegeven.*
tijd sinds het bericht "Check The Volume Level" werd
weergegeven.
Bij het opnemen van
andere apparatuur is het
ingangsniveau te sterk of
niet sterk genoeg.
56
NL
• Sluit de hoofdtelefoonaansluiting van andere apparatuur aan
op de m (microfoon) aansluiting van de
geheugenkaartrecorder en pas het volumeniveau aan op het
apparaat dat op de geheugenkaartrecorder is aangesloten.
Probleem
Oplossing
De geheugenkaart wordt
niet herkend.
• Verwijder de geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart met de
juiste zijde en in de juiste richting terug.
"---- --- --" "--:--" wordt
• De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het
weergegeven in het display bestand hebt opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
voor de startdatum van de
opname.
De levensduur van de
batterijen is te kort.
• De batterijlevensduur op pagina 53 is gebaseerd op een
ingesteld volumeniveau van 14. De levensduur van de
batterijen kan korter zijn, afhankelijk van het gebruik van de
geheugenkaartrecorder.
Als u de
• Zelfs als u de geheugenkaartrecorder niet gebruikt, wordt er
geheugenkaartrecorder
een beetje stroom verbruikt. Als u van plan bent om de
langere tijd niet gebruikt en geheugenkaartrecorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u
de batterijen niet
de stroom het beste uitschakelen (pagina 19) of de batterijen
verwijdert, lopen de
verwijderen.
batterijen leeg.
• Sommige speciale tekens en symbolen die op een computer
worden ingevoerd met Windows Verkenner of het Macintoshbureaublad, worden niet ondersteund door de
geheugenkaartrecorder en kunnen niet worden weergegeven.
Het bericht "Please Wait"
verdwijnt niet.
• Als de geheugenkaartrecorder grote hoeveelheden gegevens
moet verwerken, kan het bericht langere tijd worden
weergegeven. Dit is geen storing van de
geheugenkaartrecorder. Wacht tot het bericht verdwijnt.
Problemen oplossen
Een teken in een map- of
bestandsnaam is
onleesbaar.
* Alleen Europees model.
57
NL
Berichtenlijst
58
NL
Bericht
Oorzaak/oplossing
HOLD.
Slide HOLD Switch to
Activate.
• Alle toetsen zijn uitgeschakeld omdat de HOLD-status van de
geheugenkaartrecorder is ingeschakeld om onbedoelde
bewerkingen te voorkomen. Schuif de HOLD•POWERschakelaar naar het midden om de HOLD-status van de
geheugenkaartrecorder uit te schakelen (pagina 11).
Low Battery
• De batterijen zijn leeg. Vervang de oude LR03alkalinebatterijen (AAA-formaat) door nieuwe (pagina 13).
Memory Card Error
• Er is een fout opgetreden bij het plaatsen van de
geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf. Verwijder de kaart
uit de sleuf en plaats de kaart weer terug. Als deze fout zich
blijft voordoen, moet u de geheugenkaart vervangen door een
nieuwe.
Memory Card Not
Supported
• Er is een geheugenkaart geplaatst die niet wordt ondersteund
door de geheugenkaartrecorder. Zie "Compatibele
geheugenkaarten" op pagina 17.
Memory Card Locked
• De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven. U kunt een
geheugenkaart die beveiligd is tegen schrijven, niet gebruiken
met de geheugenkaartrecorder.
Read Only Memory Card
• Er is een alleen-lezen geheugenkaart geplaatst. U kunt een
alleen-lezen geheugenkaart niet gebruiken met de
geheugenkaartrecorder.
Memory Full
• De resterende geheugencapaciteit van de
geheugenkaartrecorder is niet toereikend. Wis onnodige
bestanden (pagina 36) en voer vervolgens "Re-Sort by Date"
uit of plaats een nieuwe geheugenkaart.
Oorzaak/oplossing
File Full
• U kunt geen nieuw bestand opnemen als de geselecteerde map
al het maximum aantal bestanden bevat of als het totale aantal
opgeslagen bestanden op de geheugenkaartrecorder het
maximum heeft bereikt. Wis onnodige bestanden (pagina 36)
en voer vervolgens "Re-Sort by Date" uit of plaats een nieuwe
geheugenkaart.
File Damaged
• U kunt geen bestanden afspelen of bewerken, omdat de
gegevens van het geselecteerde bestand beschadigd zijn.
Format Error
• Formatteer de geheugenkaartrecorder met de
formatteerfunctie in het menu (pagina 46). Gebruik de
computer niet om de geheugenkaartrecorder te formatteren.
Process Error
• Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
• Maak een reservekopie van uw gegevens en formatteer de
geheugenkaartrecorder via het menu (pagina 46).
No File
• Er is geen bestand opgenomen op de geheugenkaart.
Low Battery-Cannot
Execute
• U kunt de "Format"-functie, de functie "Re-Sort by Date" of
de ERASE-toets niet gebruiken omdat de batterijen leeg zijn.
Vervang de oude LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat)
door nieuwe (pagina 13).
Unknown Data
• Deze gegevens hebben een bestandsindeling die niet wordt
ondersteund door de geheugenkaartrecorder. De
geheugenkaartrecorder ondersteunt alleen MP3-bestanden
(.mp3). Zie "Geheugenkaartrecorder-gedeelte" op pagina 51
voor meer informatie.
• Het is niet mogelijk om auteursrechtelijk beschermde
bestanden af te spelen.
Problemen oplossen
Bericht
59
NL
Bericht
Oorzaak/oplossing
Invalid Operation
• Als een geheugenkaart een beschadigd gegevensblok bevat,
kunt u geen gegevens naar de kaart schrijven. Vervang de
huidige geheugenkaart door een nieuwe geheugenkaart.
New File
• Het bestand dat wordt opgenomen, heeft de
maximumbestandsgrootte (1 GB) bereikt. Het bestand wordt
automatisch gesplitst en de opname gaat door met een nieuw
bestand.
No Memory Card
• Er is geen geheugenkaart geplaatst in de geheugenkaartsleuf.
Plaats een geheugenkaart.
System Error
• Er is een andere dan bovengenoemde systeemfout opgetreden.
Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
No Files Found
• Deze geheugenkaartrecorder kan de functie "Re-Sort by Date"
niet uitvoeren omdat er geen doelbestanden zijn.
Could Not Re-sort Some
Files
• Resultaat van de functie "Re-Sort by Date": sommige
bestanden zijn niet chronologisch gerangschikt.
Could Not Erase Some
Files
• Resultaat van de functie "Re-Sort by Date": sommige
bestanden zijn niet gewist.
Cannot Erase This File
• Het bestand kan niet worden gewist omdat het geselecteerde
bestand een beveiligd bestand of een alleen-lezen bestand is.
Start Recording
• Er is geen bestand opgenomen op de geheugenkaart.
Check The Volume Level* • Let erop dat u niet luistert met een te hoog volume.
Volume Lowered*
* Alleen Europees model.
60
NL
• Het weergavegeluid wordt automatisch verlaagd als u het
volume niet hebt verlaagd na het verstrijken van een bepaalde
tijd sinds het bericht "Check The Volume Level" werd
weergegeven.
Gids voor display
Display in stopstand
E Bestandsinformatie
Het nummer van het opgenomen
bestand (in de volgorde waarin
bestanden op die dag zijn
opgenomen)/Geeft het totale aantal
bestanden weer die zijn opgenomen
op dezelfde datum als het bestand dat
momenteel is geselecteerd.
F De verstreken afspeelduur
G Resterende opnametijd
A De status van de
geheugenkaartrecorder
B De startdatum van de opname
Display bij opname
z Tip
C Aanduiding voor de geheugenkaart
D Batterijaanduiding
Problemen oplossen
Wanneer een bestand wordt geselecteerd
dat is opgenomen op een ander apparaat,
wordt de mapnaam weergegeven op de
1e regel en de bestandsnaam op de 2e
regel.
H De status van de
geheugenkaartrecorder
I Resterende opnametijd
J Verstreken opnametijd
61
NL
62
NL
Display tijdens afspelen
Display in HOLD-status
K De verstreken afspeelduur/
positiebalk voor het huidige bestand
L HOLD-aanduiding
Wordt weergegeven als de HOLDstatus van de geheugenkaartrecorder
is ingeschakeld om onbedoelde
bewerkingen te voorkomen.
Als u de HOLD-status wilt
uitschakelen, schuift u de
HOLD•POWER-schakelaar naar het
midden (pagina 11).
Index
A
I
Aanduiding voor resterende
batterijduur ..............................................14
Alkalinebatterijen .............................13, 53
Invoerselectie ........................27, 28, 42, 45
K
Klok instellen ..............................20, 42, 44
B
Batterijen plaatsen ..................................13
Beluisteren ..............................................30
Berichtenlijst ...........................................58
C
Cue ..........................................................33
E
Een gemiddeld volumeniveau
behouden .................................................12
Externe microfoon ..................................27
G
H
HOLD .....................................................11
HOLD•POWER-schakelaar ..............11, 19
Huidige datum en tijd weergeven ...........21
Menu
Beep ..............................................42, 44
Date&Time ...................................42, 44
Format ...........................................42, 46
Instellingen uitvoeren .........................40
Language .......................................42, 44
Menu-instellingen ...............................42
Re-Sort by Date ............................42, 43
Select Input ...................................42, 45
System Information ......................42, 45
MP3-bestanden ........................................51
O
Index
Gebruiksduur van de batterijen ...............53
Geheugenkaart ..................................16, 48
M
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant ...........................................10
Display ................................................61
Voorkant ...............................................8
Onderhoud ...............................................48
63
NL
Oplaadbare batterijen ..............................53
Opname onderbreken ..............................26
Opnameduur ...........................................53
Opnemen .................................................24
Opnemen met andere apparatuur ............34
Opnemen van andere apparatuur ............28
P
Problemen oplossen ................................54
R
Re-Sort by Date ................................42, 43
Review ....................................................33
Ruis .........................................................48
S
SD/SDHC-geheugenkaart .......................16
T
Taal instellen ...............................22, 42, 44
Technische gegevens ..............................51
V
Volume aanpassen ..................................31
Voorzorgsmaatregelen ............................47
W
Wissen .....................................................36
64
NL
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising