Sony | ICD-LX30 | Sony ICD-LX30 Digitale desktop-voicerecorder Snelstartgids

De geheugenkaartrecorder gebruiken
Aan de slag
1
Memory Card Recorder
Snelstartgids
Plaats twee batterijen.
4
De stroom uitschakelen
Druk op
of
vervolgens op
stellen.
om "YES" te selecteren en druk
om de klokinstellingen in te
Het instelvenster voor de klok wordt weergegeven.
2
 Verschuif de klep van de batterijhouder en til deze omhoog.
 Plaats LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat) met de polen in de
juiste richting en sluit de klep.
Plaats de meegeleverde SD-geheugenkaart.
4-297-165-61 (1)
 Opmerking
© 2011 Sony Corporation Printed in China
De geheugenkaartrecorder heeft geen intern geheugen. Zorg ervoor dat u de
geheugenkaart plaatst voordat u opneemt.
Welkom bij uw nieuwe Sony-geheugenkaartrecorder!
Dit is de Snelstartgids, die instructies bevat voor de basisbewerkingen van de
geheugenkaartrecorder.
Lees dit document zorgvuldig door. We hopen dat u uw nieuwe Sonygeheugenkaartrecorder met veel plezier zult gebruiken.
Raadpleeg voor meer informatie over de functies de gebruiksaanwijzing die is
opgeslagen op de meegeleverde SD-geheugenkaart.
3
Schuif de HOLD·POWER-schakelaar in de richting
van "POWER" en houd deze in deze stand om de
geheugenkaartrecorder in te schakelen.
5
Stel achtereenvolgens jaar, maand, dag, uur en
minuten in met
of
en .
 Geheugenkaartrecorder (1)
 SD-geheugenkaart (2 GB) (1)
 LR03-alkalinebatterijen
 Draagtas (1)
 Polsriem (1)
De polsriem is via de opening voor
een polsriem bevestigd aan de
geheugenkaartrecorder.
Verstreken opnametijd
2
Resterende opnametijd
Druk op
om het opnemen te stoppen.
"Please Wait" wordt weergeven in het display en vervolgens stopt het
opnemen.
 Tip
De status van de
geheugenkaartrecorder
U kunt terugkeren naar het vorige venster door te drukken op MENU als u een fout
hebt gemaakt in de klokinstellingen.
Het nummer van het opgenomen bestand
(in de volgorde waarin bestanden op die
dag zijn opgenomen)/Geeft het totale aantal
bestanden weer die zijn opgenomen op
dezelfde datum
Druk op
 Snelstartgids (1)
 Netspanningsadapter (1)
Wanneer u de meegeleverde SD-geheugenkaart formatteert, wordt ook de
gebruiksaanwijzing gewist die is opgeslagen op de meegeleverde SD-geheugenkaart. Ga
naar de ondersteuningspagina van Sony voor een nieuwe kopie van de gebruiksaanwijzing:
http://support.sony-europe.com/DNA
Over de aanduiding voor toegang tot de
geheugenkaart
De aanduiding voor toegang tot de geheugenkaart knippert oranje terwijl de
geheugenkaartrecorder toegang heeft tot de geheugenkaart.
Terwijl de aanduiding voor toegang tot de geheugenkaart oranje knippert, mag
u niet de SD-geheugenkaart of batterijen verwijderen of de netspanningsadapter
loskoppelen.
De pieptoon uitschakelen
om af te spelen.
Het afspelen van de testopname begint.
 Gebruiksaanwijzing
(opgeslagen op de meegeleverde
SD-geheugenkaart)
U kunt het beste de geheugenkaartrecorder uitschakelen wanneer u deze langere tijd niet
gaat gebruiken.
Als de geheugenkaartrecorder in de stopstand staat en u de geheugenkaartrecorder
gedurende ongeveer 30 minuten niet gebruikt, treedt de automatische uitschakelfunctie in
werking.
Aanduiding voor toegang tot de geheugenkaart
3
De inhoud van de verpakking controleren
om met opnemen te beginnen.
De -toets gaat branden en de geheugenkaartrecorder wordt in de
opnamestand gezet.
 Tip
 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
 Plaats een geheugenkaart in de sleuf door deze erin te duwen
totdat deze vastklikt in het einde van de sleuf.
 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.
ICD-LX30
Druk op
Schuif de HOLD·POWER-schakelaar in de richting van "POWER" en houd deze in deze
stand tot het bericht "Power Off" wordt weergegeven.
De geheugenkaartrecorder wordt na enkele seconden uitgeschakeld.
Wanneer u de minuten hebt ingesteld, wordt het bericht "Setting Completed"
weergegeven.
(AAA-formaat) (2)
1
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u onmiddellijk het testopnamebestand
kunt afspelen.
De opgenomen bestanden worden niet gewist als u het volgende bestand
binnen enkele seconden opneemt.
Druk op MENU om naar de menustand te gaan.
Druk op of om "Beep" te selecteren en druk vervolgens op .
Druk op of om "OFF" te selecteren en druk vervolgens op .
 Tip
De HOLD·POWER-schakelaar keert automatisch terug naar de middelste stand
wanneer u deze loslaat.
4
De startdatum van
de opname
De verstreken afspeelduur
Druk op
om het afspelen te stoppen.
De testopname stopt.
De opgenomen bestanden zoeken
1
2
Voorzorgsmaatregelen
Druk op SEARCH.
Het selectievenster voor de datum wordt weergegeven.
Het gezochte bestand afspelen
Het gezochte bestand wissen
1
1
Druk op
om het afspelen te beginnen.
Het afspelen van het geselecteerde bestand begint.
Druk op ERASE.
"Erase?" wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter
bevestiging.
Veiligheid
Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig
bedient.
Gebruik
 Laat het apparaat niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een
plaats waar dit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of
mechanische schokken.
Het vak voor een
opnamedatum
Druk op
of
om de datum te selecteren
waarop u het gewenste bestand hebt opgenomen
en druk vervolgens op .
Stroom
Gebruik het apparaat alleen op 3,0 V of 2,4 V gelijkstroom. Gebruik twee LR03alkalinebatterijen (AAA-formaat) of twee oplaadbare NH-AAA-batterijen of sluit de DC
IN 3V-aansluiting via een netspanningsadapter aan op een wandstopcontact.
2
 Als er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de batterijen
Druk op VOL +/– om het volume aan te passen.
2
verwijderen en het apparaat laten nakijken door een ervaren servicetechnicus
voordat u het weer gebruikt.
Druk op
of
om "YES" te selecteren.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of problemen
met het apparaat.
Installeer geen netspanningsadapter in een afgesloten ruimte, zoals een
boekenrek of ingebouwde kast.
3
Druk op
Druk op
Druk op
of
om een bestand te selecteren.
om een recenter bestand te selecteren.
om een ouder bestand te selecteren.
3
Druk op
om het afspelen te stoppen.
Het geselecteerde bestand stopt.
3
Druk op
.
Het bericht "Erasing..." wordt in het display weergegeven en het geselecteerde
bestand wordt gewist.
Aangezien de netstekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de
netspanningsadapter los te koppelen van het lichtnet, moet u de
netspanningsadapter aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als u
merkt dat deze niet normaal functioneert, trekt u deze direct uit het stopcontact.
Stel de netspanningsadapter niet bloot aan waterdruppels of spatten en zet geen
met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op de netspanningsadapter. Zo
verkleint u het risico op brand of een elektrische schok.
Capaciteit van de SD-geheugenkaart die is meegeleverd bij de
geheugenkaartrecorder (capaciteit beschikbaar voor gebruiker)
2 GB (ongeveer 1,80 GB = 1.932.734.976 byte)
Een deel van de geheugencapaciteit wordt gebruikt als beheergebied.
 Tip
Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd
naar harde geluidsniveaus te luisteren.
Als een bestand wordt gewist, schuiven de resterende bestanden op zodat er geen ruimte
tussen de bestanden ontstaat.
Mededeling voor de klant: de volgende informatie is uitsluitend van
toepassing op apparatuur verkocht in landen waar EU-richtlijnen gelden
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 1080075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en productveiligheid
is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke
service/garantie documenten.
Download PDF

advertising