Sony | ICD-SX800 | Sony ICD-SX800 Gebruiksaanwijzing

Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: USB-kabel, Houder
Verwijdering van oude batterijen
(in de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit product
niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in combinatie met een
chemisch symbool. De chemische symbolen voor
NL
kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
dataintegriteit een permanente verbinding met
batterij vereisen, dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te
worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product
te verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage
van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Mededeling voor de klant:
de volgende informatie is
uitsluitend van toepassing op
apparatuur verkocht in landen
waar EU-richtlijnen gelden.
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-71 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. De geautoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid
is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen
in de afzonderlijke service/garantie documenten.



De opgenomen muziek mag alleen voor
particuliere doeleinden worden gebruikt.
Voor elk ander gebruik van de muziek is
toestemming van de copyrighthouders vereist.
Sony is niet aansprakelijk voor incomplete
opnamen/downloads of beschadigde gegevens
door problemen met de IC-recorder of
computer.
Afhankelijk van de soort tekst en tekens, wordt
de tekst mogelijk niet altijd goed weergegeven
op de IC-recorder. Dit is te wijten aan:
 De capaciteit van de aangesloten IC-recorder.
 De IC-recorder werkt niet zoals het hoort.
 Inhoudgegevens zijn geschreven in een
taal of in tekens die niet door de IC-recorder
worden ondersteund.
Gebruikersinformatie
Programma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 , 2009 Sony Corporation
Documentatie ©2009 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing
en de software die hierin wordt beschreven, mogen
niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd,
vertaald of omgezet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT
MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, SOFTWARE OF
ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze
gebruiksaanwijzing of de informatie erin te allen tijde
en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Voor de beschreven software kan ook een
afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.
 Deze software is ontwikkeld voor Windows en is
niet geschikt voor Macintosh.
 De bijgeleverde verbindingskabel is alleen bedoeld
voor de IC-recorder ICD-SX700/SX800. U kunt geen
andere IC-recorders aansluiten.
NL
Inhoudsopgave
De inhoud van de verpakking
controleren............................................................ 7
Onderdelen en bedieningselementen......... 8
Aan de slag
Stap 1: Een stroombron voorbereiden......................................................14
De batterijen plaatsen.............................14
De IC-recorder van de computer
loskoppelen....................................................15
De batterijen opladen/vervangen...16
Stap 2: Klok instellen......................................19
Vervolg direct na "Stap 1: Een
stroombron voorbereiden"...................19
De klok met het menu instellen........20
Stap 3: De gebruikte taal in het display
instellen.................................................................21
Stap 4: Vereiste voorbereidingen
voordat u opneemt........................................23
De IC-recorder in- of uitschakelen........25
De stroom uitschakelen..........................26
De stroom inschakelen ..........................26
Opnemen
Berichten opnemen.......................................27
De Opnamestand selecteren...................30
Het instellen van het Opnameniveau.........33
Handmatige opnamestand......................35
Het Ingangsniveau automatisch
instelling op Geluidsvervorming
voorkomen - De Limiter-functie............37
Een paar seconden voordat de
Opname start opnemen - De
Opnamefunctie vooraf.................................38
Lage frequentie dempen – de LCFfunctie ...................................................................41
Opname automatisch starten als
geluid wordt waargenomen– de VORfunctie....................................................................42
Een bericht splitsen tijdens het
opnemen..............................................................43
Een opname toevoegen aan een
eerder opgenomen bericht......................45
Een opgenomen bericht overschrijven
met een nieuwe opname tijdens het
afspelen.................................................................47
Opnemen met een externe microfoon.............................................................49
Geluid opnemen van een telefoon of
mobiele telefoon.........................................50
NL
Opnemen van andere apparatuur.......50
Opnemen met de functie
gesynchroniseerd opnemen...............51
Opnemen zonder de functie
gesynchroniseerd opnemen...............52
Afspelen
Berichten afspelen..........................................54
De afspeelstand selecteren.......................57
Een opgegeven deel wordt
herhaaldelijk afgespeeld– A-B
herhalen............................................................58
De afspeelsnelheid aanpassen – de
DPC-functie.........................................................59
Het basgeluid versterken............................60
Vervorming verminderen om de
menselijke stem duidelijker te maken de Noise Cut-functie.....................................61
Het afspeelgeluid aanpassen door
onhoorbaar geluid te versterken – de
Digital Voice Up-functie..............................63
Een bladwijzer toevoegen.........................64
Opnemen met andere apparatuur.......66
Berichten op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal afspelen.........................67
Berichten bewerken
Berichten wissen..............................................71
Berichten afzonderlijk wissen..............71
Alle berichten in een map wissen............72
Berichten naar een andere map
verplaatsen..........................................................73
Een bericht splitsen........................................75
Toevoegen Prioriteitsmarkeringen– de
functie voor prioriteitsmarkeringen.......77
Onbedoelde bediening voorkomen –
de HOLD-functie..............................................78
De menufunctie gebruiken
Instellingen in het menu opgeven.......79
Uw computer gebruiken
Wat u kunt doen bij gebruik van de
computer..............................................................93
Systeemvereisten voor uw computer.........................................................94
De IC-recorder op de computer
aansluiten........................................................95
De IC-recorder van de computer
loskoppelen....................................................96
Bestanden kopiëren van de IC-recorder
naar de computer...........................................96
NL
Bestanden van uw computer naar de ICrecorder kopiëren en ze afspelen.................97
Structuur van mappen en bestanden.......................................................99
De bijgeleverde Digital Voice Editorsoftware gebruiken.....................................101
Wat u kunt doen met de Digital Voice
Editor-software..........................................101
Systeemvereisten.....................................103
De software installeren.........................104
De Help-bestanden raadplegen............108
Mappen overzetten met de Digital
Voice Editor-software............................108
De IC-recorder gebruiken als USBapparaat voor massaopslag...................109
Problemen oplossen
Problemen oplossen..................................110
IC-recorder...................................................110
Foutberichten............................................120
Systeembeperkingen............................123
Aanvullende informatie
Een USB-netspanningsadapter
gebruiken(niet meegeleverd)...............125
De IC-recorder loskoppelen van het
stopcontact.................................................126
NL
Voorzorgsmaatregelen.............................127
Technische gegevens................................129
Index.....................................................................131
De inhoud van
de verpakking
controleren
Winscherm (1)
IC-recorder (1)
Toepassingssoftware, Digital Voice
Editor (CD-ROM)
Houder* (1)
Standaard (1)
Verwijder de folie van het display voordat u
de IC-recorder gebruikt.
Oplaadbare NH-AAA-batterijen (AAAformaat) (2)
Draagtas (1)
Microfoon* (1)
Batterijdoosje (1)
Gebruiksaanwijzing
Stereohoofdtelefoon* (1)
USB-kabel (1)
* In bepaalde regio’s en bij bepaalde
modellen worden de stereohoofdtelefoon, de houder en de
microfoon niet bijgeleverd.
We wijzen u erop dat elke wijziging of
aanpassing die niet uitdrukkelijk wordt
goedgekeurd in deze gebruiksaanwijzing u
onbevoegd kan maken voor de bediening
van dit apparaat.
NL
Onderdelen en
bedieningselementen

Raadpleeg de pagina's die tussen haakjes
worden aangegeven voor meer informatie.
  (opnemen/pauze) toets (27, 29, 40)
Voorkant
  (cue/snel vooruitspoelen) toets
(27, 54, 55, 65, 79)
(map)/MENU- toets (27, 54, 79)
  (hoofdtelefoon) aansluiting* (29,
55, 66)
  (stoppen) toets (28, 54, 69, 79)
  (afspelen/stoppen/invoer) toets
(29, 54, 56, 79)
  (controle/snel terugspoelen)
toets (27, 54, 55, 65, 79)
VOL (volume) +/– toets (29, 54)

(herhalen) A-B/ (prioriteit) toets
(58, 77)
ERASE toets (71)
Opening voor een polsriem
(Er wordt geen polsriem
meegeleverd.)
Ingebouwde microfoon (directioneel)
(28, 36)
Ingebouwde microfoons (stereo) (28, 36)
Werkingsaanduiding (15, 18, 27, 54, 91)
Display (10)
DIVIDE/
75)
NL
(bladwijzer) toets (44, 65,
* Sluit de meegeleverde of gekochte
stereohoofdtelefoon aan op de 
(hoofdtelefoon) aansluiting. Als u
ongewenste ruis hoort, moet u de stekker
van de hoofdtelefoon schoonvegen.
Achterkant
Naar de 
(hoofdtelefoon)
aansluiting
Luidspreker
HOLD-schakelaar (21, 26, 78)
NOISE CUT-schakelaar (61)
DPC-schakelaar (59)
DIRECTNL (directioneel) schakelaar
(29)
  (microfoon) aansluiting (49, 51)

(USB) aansluiting (14, 95, 125)
Batterijhouder (14)
NL
Display
Display in afspeel- en stopstand
Aanduiding voor werkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige werkingsstand
: stoppen
: afspelen
: controle (snel
terugspoelen)/cue (snel
vooruitspoelen)
: continu terug/vooruit
Mapaanduiding
: Map voor berichten opgenomen
met de IC-recorder.
: Map voor berichten/muziek
gekopieëerd van een computer
die alleen kan worden afgespeeld.
10
NL
Verstreken tijd/resterende tijd/
opnamedatum en -tijdindicatie
Mapnaam/berichtnaam/
artiestennaam/
bestandsnaamindicatie
Batterij-indicator
Als u oplaadbare of drogecelbatterijen gebruikt, geeft
de aanduiding de resterende
batterijduur weer.
Tijdens het opladen van de
oplaadbare batterijen wordt een
animatie weergegeven.
Berichtnummer
Het geselecteerde berichtnummer
wordt weergegeven in de teller en
het totaal aantal berichten in de map
wordt weergegeven in de noemer.
Prioriteitsmarkeringen
Wordt weergegeven wanneer
prioriteitsmarkeringen voor een
bericht zijn ingesteld.
Bladwijzeraanduiding
Wordt weergegeven wanneer
een bladwijzer voor een bericht is
ingesteld.
Alarmaanduiding
Wordt weergegeven wanneer het
alarm voor een bericht is ingesteld.
Herhaalde weergaveaanduiding
: wordt weergegeven wanneer
een bericht herhaaldelijk wordt
afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
berichten in een map herhaaldelijk
worden afgespeeld.
: wordt weergegeven wanneer
alle berichten herhaaldelijk worden
afgespeeld.
Aanduiding voor geluidseffect
Geeft de "EFFECT"-instelling in het
menu weer.
: "BASS1" is geselecteerd. Het
basgeluid wordt versterkt.
: "BASS2" is geselecteerd. Het
basgeluid wordt nog verder versterkt.
Aanduiding voor opnamestand
Geeft de opnamestand weer die is
ingesteld met het menu wanneer de
IC-recorder zich in de stopstand bevindt,
en geeft de huidige opnamestand
weer wanneer de IC-recorder zich in de
afspeelstand bevindt.
,
,
: MP3-bestanden
opgenomen met behulp van de IC-recorder
,
: LPCM-bestanden opgenomen
met behulp van de IC-recorder
,
,
,
,
: LPECbestanden opgenomen met de IC-recorder.
Voor meer informatie kijkt u bij "De
opnamestand selecteren" (pagina 30).
Geeft een van het volgende weer
wanneer een bestand wordt
overgebracht van de computer.
: MP3-bestanden overgebracht
: LPCM-bestanden overgebracht
: WMA-bestanden overgebracht
Geeft het volgende pictogram weer
als de IC-recorder het bestand niet
herkent.
Aanduiding opnameniveau
Geeft de gevoeligheid van de
microfoon weer voor opnemen van
berichten.
: Opgenomen met het lage
opnameniveau.
: Opgenomen met het hoge
opnameniveau.
: Opgenomen met het nog
hogere opnameniveau.
: Opgenomen met de juiste
muziekbalans.
: Opgenomen met de
handmatige opnamestand.
11
NL
Aanduiding resterende opnametijd
Geeft de resterende opnametijd weer
in uren, minuten en seconden.
Als er meer dan 10 uur resteert, wordt
de tijd in uren weergegeven.
Als er meer dan 10 minuten
en minder dan 10 uur resteert,
wordt de tijd in uren en minuten
weergegeven.
Als er minder dan 10 minuten
resteert, wordt de tijd in minuten en
seconden weergegeven.
Display tijdens opnemen
Aanduiding voor werkingsstand
Geeft het volgende weer, afhankelijk
van de huidige werkingsstand van de
IC-recorder.
: opnemen
: knippert tijdens
opnamewachtstand/
opnamepauze
: opnemen met de VORfunctie
: opnamepauze met de
VOR-functie (knipperend)
12
NL
Als u op  (opnemen/pauze) drukt
om de opname te pauzeren wanneer
"VOR" op "ON" is ingesteld in het
menu, dan knippert alleen "
".
: Gesynchroniseerd
opnemen
: Knippert terwijl
gesynchroniseerd opnemen is
gepauzeerd.
Meter voor opnameniveau
Als er minder dan 100 zijn verstreken
sinds het begin van de opname,
wordt de tijd weergegeven in uren,
minuten en seconden.
Wanneer "PRE REC" is ingesteld op
"ON" in het menu, dan wordt de
wachtstand van de opname vooraf
weergegeven in seconden tussen 0
en 5.
Alarmaanduiding
Aanduiding opnameniveau
Geeft de huidige
microfoongevoeligheid weer tijdens
het opnemen.
: Voor opnamen van dictaten of in
een lawaaiige ruimte.
: Voor opnamen van een
vergadering of in een rustige/grote
ruimte.
: Voor opnamen met nog hogere
gevoeligheid.
: Voor het opnemen van muziek.
Geeft het opnameniveau weer
tijdens handmatig opnemen.
Aanduiding verstreken opnametijd/
wachtstand opname vooraf
Als er meer dan 100 uur zijn
verstreken sinds het begin van de
opname, wordt de tijd weergegeven
in uren en minuten.
Aanduiding opnamestand
Geeft de opnamestandinstelling in
het menu weer.
Aanduiding beperking
: Wanneer "LIMITER" is
ingesteld op "ON" in het menu.
: Wanneer u opneemt in
een andere dan de handmatige
opnamestand.
Aanduiding resterende opnametijd
Batterijaanduiding
Aanduiding voor LCF (Low Cut Filter)
: Wanneer "LCF (LOW CUT)" is
ingesteld op "ON" in het menu.
: Wanneer "LCF (LOW CUT)" is
ingesteld op "OFF" in het menu.
13
NL
Aan de slag
3 Laad de batterijen op door de
Stap 1: Een stroombron
voorbereiden
Computer
Verwijder de folie van het display voordat
u de IC-recorder gebruikt.
(USB)aansluiting van de IC-recorder
op de computer aan te sluiten.
Naar USBaansluiting van
de computer
De batterijen plaatsen
1 Verschuif en open het deksel van de
Naar
(USB)
aansluiting
batterijhouder.
USB-kabel
IC-recorder
2 Plaats twee oplaadbare NH-AAA-
batterijen met de pool in de juiste
richting in de houder en sluit het deksel.
14
NL
Terwijl de batterijen worden opgeladen,
worden "CONNECTING" en de
batterijaanduiding in een animatie
weergegeven.
Wanneer de batterijaanduiding "
aangeeft, is het opladen voltooid.
(Oplaadtijd: ongeveer 4 uur*)
"
Wanneer u de IC-recorder voor het
eerst gebruikt, of nadat u de IC-recorder
een bepaalde periode niet hebt
gebruikt, kunt u het beste de batterijen
herhaaldelijk opladen tot " " wordt
weergegeven.
Als de batterijaanduiding niet wordt
weergegeven, is het opladen niet correct
verlopen. Begin opnieuw vanaf stap 1.
Volg onderstaande werkwijze; anders
kunnen er gegevens beschadigen.
1 Controleer of de
werkingsaanduiding niet knippert.
2 Ontkoppel de USB-kabel die is
aangesloten op de IC-recorder
van de USB-aansluiting van de
computer.
Aan de slag
* Dit is een schatting voor hoe lang het duurt
om de batterijen volledig op te laden bij
kamertemperatuur als de batterijen volledig
leeg zijn. De werkelijke tijd is afhankelijk
van de resterende lading en de staat van de
batterijen. Het opladen duurt ook langer als
de temperatuur van de batterijen laag is of
als de batterijen worden opgeladen terwijl u
gegevens overbrengt naar de IC-recorder.
De IC-recorder van de
computer loskoppelen
Op het Windows-scherm klikt u met
de linkermuisknop op "Hardware veilig
verwijderen" op de taakbalk, en klikt u
op "USB-apparaat voor massaopslagStation veilig verwijderen".
Op het Macintosh-scherm sleept u de
"IC-recorder" op het bureaublad naar
"Prullenbak" en zet hem daar neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij uw computer is geleverd voor meer
informatie over het loskoppelen van
de IC-recorder.
15
NL
 Tips
 U kunt de oplaadbare batterijen opladen
door de IC-recorder aan te sluiten
op een stopcontact met een USBnetspanningsadapter (niet meegeleverd)
(pagina 125).
 Bij het vervangen van de batterijen worden
opgenomen berichten of alarminstellingen
niet gewist, ook al verwijdert u de batterijen.
 Bij het vervangen van de batterijen blijft de
klok nog een bepaalde periode lopen nadat
u de batterijen verwijdert.
 Opmerkingen




Als "
" of "
" knippert in plaats van
de batterijaanduiding, kunt u de batterijen
niet opladen. Laad de batterijen op in een
omgeving met een temperatuur van 5 °C
- 35 °C.
Als "USB CHARGE" in het menu "DETAIL
MENU" is ingesteld op "OFF", kunt u de
batterijen niet opladen met de computer.
Stel "USB CHARGE" in op "ON" (pagina 92).
Tijdens afspelen via de interne luidspreker,
kunt u de batterijen niet opladen.
Wanneer u voor de IC-recorder oplaadbare
batterijen gebruikt, kan het zijn dat de
batterijaanduiding niet volledig brandt.
Het klokinstelvenster verschijnt en het
jaar knippert als u voor het eerst de
batterijen plaatst of als u de batterijen in
de IC-recorder plaatst nadat deze langere
tijd was verwijderd. Raadpleeg "Vervolg
direct na "Stap 1: Een stroombron
voorbereiden"" op pagina 19 om de
datum en de tijd in te stellen.
De batterijen opladen/
vervangen
Met de batterijaanduiding in het
display wordt de staat van de batterijen
weergegeven.
Aanduiding voor resterende
batterijduur
: Laad beide oplaadbare batterijen op
of vervang de oude batterijen door
nieuwe.

: "LOW BATTERY" wordt weergegeven
en de IC-recorder functioneert niet
meer.
U kunt in de verkoop beschikbare LR03
(size AAA) alkaline-batterijen gebruiken,
u kunt echter geen mangaanbatterijen
gebruiken.
16
NL
Gebruiksduur van de batterijen*1
Bij gebruik van oplaadbare Sony NHAAA-batterijen
Opnemen
Afspelen via Afspelen
luidspreker via de
hoofdtelefoon
Bij gebruik van Sony LR03 (SG)alkalinebatterijen (AAA-formaat)
Opnemen
*2
Afspelen*2 via Afspelen
luidspreker via de
hoofdtelefoon
LPCM 44/16*3
Ongev. 25 u.
Ongev. 21 u.
Ongev. 26 u.
LPCM 44/16*3
Ongev. 19 u.
Ongev. 16 u.
Ongev. 20 u.
LPCM 22/16*4
Ongev. 23 u.
Ongev. 19 u.
Ongev. 23 u.
LPCM 22/16*4
Ongev. 17 u.
Ongev. 15 u.
Ongev. 18 u.
MP3 192k*5
Ongev. 22 u.
Ongev. 21 u.
Ongev. 26 u.
MP3 192k*5
Ongev. 17 u.
Ongev. 16 u.
Ongev. 20 u.
MP3 128k*6
Ongev. 22 u.
Ongev. 21 u.
Ongev. 26 u.
Ongev. 25 u.
Ongev. 21 u.
Ongev. 26 u.
Ongev. 17 u.
Ongev. 16 u.
Ongev. 20 u.
MP3 48k*7
Ongev. 19 u.
Ongev. 16 u.
Ongev. 20 u.
LPEC STHQ*8
Ongev. 18 u.
Ongev. 20 u.
Ongev. 24 u.
LPEC STHQ*8
Ongev. 14 u.
Ongev. 15 u.
Ongev. 18 u.
LPEC ST*9
Ongev. 20 u.
Ongev. 21 u.
Ongev. 25 u.
LPEC ST*9
Ongev. 15 u.
Ongev. 16 u.
Ongev. 19 u.
LPEC STLP*10
Ongev. 22 u.
Ongev. 21 u.
Ongev. 27 u.
LPEC STLP*10
Ongev. 17 u.
Ongev. 16 u.
Ongev. 20 u.
LPEC SP*11
Ongev. 22 u.
Ongev. 22 u.
Ongev. 28 u.
LPEC SP*11
Ongev. 17 u.
Ongev. 17 u.
Ongev. 21 u.
LPEC LP*12
Ongev. 26 u.
Ongev. 24 u.
Ongev. 30 u.
LPEC LP*12
Ongev. 19 u.
Ongev. 18 u.
Ongev. 22 u.
Ongev. 20 u.
Ongev. 25 u.
Ongev. 16 u.
Ongev. 19 u.
Muziekbestand —
(WMA 128 kbps/
44,1 kHz)
Muziekbestand —
(WMA 128 kbps/
44,1 kHz)
Aan de slag
MP3 128k
MP3 48k*7
*6
(u. : uur)
(u. : uur)
17
NL
De gebruiksduur van de batterijen kan korter zijn,
afhankelijk van hoe u de IC-recorder gebruikt
*2
Wanneer u afspeelt via de interne luidspreker
met het volumeniveau ingesteld op 20
*3
LPCM 44/16: LPCM-bestand opgenomen
met gebruik van de IC-recorder in een
opnamestand voor opnemen in stereo met
een hoge kwaliteit
*4
LPCM 22/16: LPCM-bestand opgenomen
met gebruik van de IC-recorder in een
opnamestand voor opnemen in stereo met
een lange afspeelduur
*5
MP3 192k: MP3-bestand opgenomen
met gebruik van de IC-recorder in een
opnamestand voor opnemen in stereo met
een hoge kwaliteit
*6
MP3 128k: MP3-bestand opgenomen
met gebruik van de IC-recorder in een
opnamestand voor opnemen in stereo met
een standaard kwaliteit
*7
MP3 48k: MP3-bestand opgenomen
met gebruik van de IC-recorder in een
opnamestand voor opnemen in mono met
een standaard kwaliteit
*8
LPEC STHQ: Opnamestand met LPECstereogeluid van hoge kwaliteit
*9
LPEC ST: standaardopname met LPECstereogeluid
*10
LPEC STLP: langspeelopname met LPECstereogeluid
*11
LPEC SP: standaardopname met LPECmonogeluid
*12
LPEC LP: langspeelopname met LPECmonogeluid
*1
18
NL
Opmerking voor wanneer
gegevens worden gelezen/
geschreven
De IC-recorder leest/schrijft gegevens
als een bijgewerkte animatie en
"UPDATING DATABASE..." in het
display wordt weergegeven of als de
werkingsaanduiding oranje knippert.
Tijdens het lezen/schrijven van
gegevens door de IC-recorder mag u de
batterijen niet uitnemen of de USBnetspanningsadapter (niet meegeleverd)
ontkoppelen. Als u dit wel doet, kunnen
de gegevens beschadigd raken.
 Opmerking
Als de IC-recorder grote hoeveelheden
gegevens moet verwerken, kan een updatinganimatie en "UPDATING DATABASE..." langere
tijd worden weergegeven. Dit duidt niet op
een storing van de IC-recorder.
Wacht tot de animatie en het bericht verdwijnt
voordat u de recorder weer gebruikt.
Stap 2: Klok instellen
Vervolg direct na "Stap
1: Een stroombron
voorbereiden"
1 Druk op  of 

, 

om
achtereenvolgens het jaar, de
maand, de dag, het uur en de
minuten in te stellen en druk op
.
Aan de slag
/MENU
"EXECUTING…." wordt weergegeven
en de klok is ingesteld.
U moet de klok instellen als u de
alarmfunctie wilt gebruiken of de datum
en tijd wilt opnemen.
Het klokinstelvenster verschijnt als u
voor het eerst batterijen plaatst of als
u batterijen in de IC-recorder plaatst
nadat deze langere tijd zijn verwijderd,
"SET DATE & TIME" verschijnt en het jaar
knippert in het display.
2 Druk op  (stoppen) om naar het
display in de stopstand terug te
keren.
19
NL
De klok met het menu
instellen
2 Druk op  of  om "AUTO" of
"MANUAL" te selecteren en druk op .
Als de IC-recorder in de stopstand staat,
kunt u de klok met behulp van het menu
instellen.
1 Selecteer "DATA & TIME" in het
menu.
Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan. Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
Als u "AUTO" selecteert, wordt de klok
automatisch aangepast op basis van de klok
van de computer waarop de IC-recorder
is aangesloten en waarop de bijgeleverde
Digital Voice Editor-software is geopend.
Als u "MANUAL" selecteert, gaat u
verder met de volgende stappen.
3 Druk op  of  om "09y1m1d",
te selecteren en druk op .
Druk op  of  om "DETAIL
MENU" te selecteren en druk op .
Druk op  of  om "DATE &
TIME" te selecteren en druk op .
4 Druk op  of  om
achtereenvolgens het jaar, de maand,
de dag, het uur en de minuten in te
stellen en druk op .
"EXECUTING…." wordt weergegeven
en de klok is ingesteld.
20
NL
5 Druk op  (stoppen) om naar het
display in de stopstand terug te
keren.
 Tips
 Druk op
/MENU om naar de vorige
bewerking terug te keren.
 U kunt de tijdsweergave voor de klok in het
menu instellen op "12-HOUR" of "24-HOUR".
Wanneer "12-HOUR" wordt ingesteld,
verschijnt "AM" of "PM" in het display.
Als u niet op  drukt binnen één minuut
nadat u de klokgegevens hebt ingevoerd,
wordt de klokinstelstand geannuleerd en
wordt het display van de stopstand opnieuw
weergegeven.
De huidige tijd weergeven

Aan de slag
 Opmerking
Stap 3: De gebruikte
taal in het display
instellen

, 
/MENU
Schuif de HOLD-schakelaar in de richting
van de pijl om de huidige tijd weer te
geven.
U kunt de taal die gebruikt moet worden
voor berichten, menu's, mapnamen,
bestandsnamen, enzovoort selecteren uit
2 talen (Europees model)/7 talen (overige
modellen).
21
NL
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "DETAIL
MENU" te selecteren en druk op
.
U kunt kiezen uit de volgende talen.
Europees model:
ENGLISH(Engels), Pyccкий (Russisch)
Overige modellen:
ENGLISH(Engels), Pyccкий (Russisch),
(Japans),
(Koreaans),
(Chinees),
(Chinees),
(Thais)
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
3 Druk op  of  om "MENU
LANGUAGE" te selecteren en druk
op .
4 Druk op  of  om de taal te
selecteren die u wilt wijzigen en
druk op .
22
NL
Stap 4: Vereiste
voorbereidingen
voordat u opneemt
Opnamen van een
muziekvoorstelling maken

Opnamen van een vergadering maken





Aan de slag

Stel "REC LEVEL" in op "HIGH " of
"S‑HIGH " in het menu (pagina 33).
Schuif de DIRECTNL-schakelaar naar
"ON" om een stem op te nemen die uit
een bepaalde richting komt (pagina 29).
Stel "LCF (LOW CUT)" in op "ON" in het
menu om te voorkomen dat ruis die
bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een
projector, wordt opgenomen (pagina 41).
Door de IC-recorder op een standaard
te plaatsen, kunt u opnemen met een
duidelijk geluid met weinig ruis, zonder
trillingsruis van de tafel.
Stel "REC LEVEL" in op "MUSIC " in het menu (pagina 33) om een
natuurlijk akoestisch geluid op te
nemen, zonder geluidsvervorming.
Voor een realistischere geluidsopname,
kunt u het opnameniveau handmatig
afstellen door het instellen van "REC
LEVEL" op "MANUAL" (pagina 35).
Stel "LIMITER" in op "ON" in het menu
(pagina 37) om vervorming van het
geluid te voorkomen als er plotseling
een zeer hard geluid wordt ingevoerd.
Als u met de standaard een statief (niet
meegeleverd) gebruikt, kunt u de hoek
van de IC-recorder en de ingebouwde
microfoons nauwkeuriger afstellen.
23
NL
Geluidsbron
Opnamen van dictaten
maken (met de
spraakherkenningssoftware)

Ongev. 2 tot 3 m


Plaats de IC-recorder
met het display
naar boven en
de ingebouwde
microfoons wijzend
naar de geluidsbron.
Statief (niet meegeleverd)
Microfoon

24
NL
Stel "REC LEVEL" in op "LOW " in het
menu (pagina 33).
Schuif de DIRECTNL-schakelaar naar "ON"
om een stem op te nemen die uit een
bepaalde richting komt (pagina 29).
Als u een bericht dat op de IC-recorder
is opgenomen, wilt transcriberen
met spraakherkenningssoftware (niet
meegeleverd), stelt u "REC MODE" in op
de stand LPCM, MP3 of LPEC (behalve
LP) (pagina 30).
Voordat u opgenomen berichten kunt
transcriberen, moet u een gebruikersbestand
maken dat speciaal is aangepast aan het geluid
van uw opgenomen stem. Deze procedure
wordt "training" genoemd. Raadpleeg de
Help-bestanden die worden geleverd bij de
gebruikte spraakherkenningssoftware voor
meer informatie over "training".




De IC-recorder in- of
uitschakelen
Aan de slag
Om te zorgen voor een optimale
stemherkenning moet u de IC-recorder zo
vasthouden dat de microfoon ongeveer
2 - 3cm van de hoek van uw mond is
verwijderd.
Om het geluid van uw ademhaling in de
opnamen te beperken, moet u de microfoon
niet direct voor uw mond houden.
Om te zorgen voor een optimale
stemherkenning moet u niet opnemen in
een lawaaiige omgeving.
U kunt een bericht waarin de stemmen van
meerdere personen zijn opgenomen, niet
transcriberen.
Als u de IC-recorder niet gebruikt, kunt
u voorkomen dat de batterijen snel
opraken door de stroom uit te schakelen.
25
NL
De stroom uitschakelen
Schuif de HOLD-schakelaar in de richting
van de pijl in de stopstand. "HOLD" met
de toetsmarkering en de huidige tijd
wordt weergegeven als "POWER OFF"
wordt weergegeven. De IC-recorder
schakelt na enkele seconden uit.
De stroom inschakelen
Schuif de HOLD-schakelaar in de
tegengestelde richting van de pijl. De
IC-recorder gaat aan, en er verschijnt een
toegangsanimatie.
 Tips
 We raden aan om de IC-recorder uit te
schakelen wanneer u hem lange tijd niet
gaat gebruiken.
 Wanneer ongeveer 10 minuten verstrijken
nadat u de IC-recorder hebt ingeschakeld
zonder er iets mee te doen, schakelt het
display automatisch uit. (Druk op een
willekeurige toets om het display weer te
geven.)
26
NL
Opnemen
Berichten opnemen
Ingebouwde
directionele
microfoon
Ingebouwde
stereomicrofoons
Werkingsaanduiding
 (hoofdtelefoon)
aansluiting

DIRECTNL

Opnemen
HOLD

, 
/MENU
1 Selecteer een map.
Druk op
/MENU zodat u een map
in het display kunt selecteren.
Druk op  of  om de map te
selecteren waarin u de berichten wilt
opnemen en druk vervolgens op
.
2 Start de opname.
Druk op  (opnemen/pauze) in de
stopstand.
De werkingaanduiding gaat rood
branden. (Wanneer "LED" in het menu is
ingesteld op "OFF" (pagina 91), gaat
de werkingsaanduiding niet branden.)
U hoeft  (opnemen/pauze) niet
ingedrukt te houden tijdens de
opname.
27
NL
Het nieuwe bericht wordt
automatisch opgenomen na het
laatst opgenomen bericht.
Praat in de ingebouwde microfoon.
 Opmerkingen

3 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
De IC-recorder stopt bij het begin van
de huidige opname.
 Tips
 We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
 Wanneer u de IC-recorder koopt, bevat deze
al 5 mappen en in elke map kunt u maximaal
999 berichten opnemen.
 U kunt de Digital Voice Editor-software
gebruiken om nieuwe mappen te maken en
overbodige mappen te verwijderen (pagina
101).
 U kunt tijdens het opnemen voorkomen dat
u per ongeluk bewerkingen activeert door
de HOLD-schakelaar naar de pijl te schuiven
zodat alle toetsfuncties worden vergrendeld.






28
NL
U kunt geen berichten opnemen in
een
map die vanuit een computer
is overgebracht. Als u op  (opnemen/
pauze) drukt wanneer u een
map hebt
geselecteerd, verandert de map automatisch
in een
map waarin een bericht kan
worden opgenomen, en het bericht
wordt als het laatste bericht in de map
opgenomen.
Als de werkingsaanduiding knippert of rood
of oranje brandt, mag u de batterijen niet
verwijderen of de USB-netspanningsadapter
aansluiten of loskoppelen. Als u dit wel doet,
kunnen de gegevens beschadigd raken.
Wanneer u met een object, zoals uw vinger,
enzovoort, de IC-recorder per ongeluk
aanraakt, wordt er mogelijk ruis opgenomen.
Controleer de resterende batterijduur
voordat u een opname maakt (pagina 16).
Wanneer "REC LEVEL" is ingesteld op "LOW ", "HIGH ", "S-HIGH ", of "MUSIC ", werkt
de limiterfunctie niet.
Gebruik de USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) als u wilt voorkomen dat u de
batterijen tijdens een lange opname moet
vervangen (pagina 125).
De maximale opnametijd varieert als u
berichten opneemt met verschillende
opnamestanden.
Actie
Handeling
De opname
Druk op  (opnemen/
onderbreken* pauze).
Wanneer de opname is
onderbroken, knippert de
werkingsaanduiding rood en
knippert "
" in het display.
Onderbroken
opname
hervatten
De huidige
Druk op .
opname direct De opname wordt gestopt en
controleren** afgespeeld vanaf het begin van
het bericht dat is opgenomen.
Controleren
tijdens de
opname**
Houd  ingedrukt in de
opname- of opnamewachtstand.
De opname wordt gestopt en u
kunt terugspoelen terwijl u het
geluid beluistert op een versneld
afspeelniveau. Zodra u 
loslaat, wordt het bericht vanaf
dat punt afgespeeld.
* Eén uur nadat u de opname hebt
onderbroken, wordt de onderbreking
automatisch opgeheven en schakelt de ICrecorder over naar de stopstand.
**U kunt deze functie niet selecteren in de
handmatige opnamestand.
Sluit de meegeleverde
stereohoofdtelefoon aan op de 
(hoofdtelefoon) aansluiting en luister de
opname af. U kunt het afluistervolume
aanpassen door op VOL + of – te
drukken, maar het opnameniveau kan
niet worden aangepast.
Een geluid opnemen dat uit een
specifieke richting komt
Als u een geluid wilt opnemen dat uit
een specifieke richting komt, schuift
u de DIRECTNL-schakelaar naar "ON".
Dit is handig wanneer u tijdens een
conferentie/vergadering, enzovoort, een
bepaald geluid wilt opnemen.
Wanneer de DIRECTNL-schakelaar is
ingesteld op "ON", wordt de directionele
microfoon gebruikt, daardoor wordt het
geluid in monostand opgenomen, zelfs
als u stereo opnamestand kiest (LPCM
44/16, LPCM 22/16, MP3 192k, MP3 128k,
LPEC STHQ, LPEC ST of LPEC STLP-stand).
Wanneer u een externe microfoon
gebruikt, functioneert de DIRECTNLschakelaar niet.
Opnemen
Druk nogmaals op 
(opnemen/pauze).
De opname wordt hervat.
(Als u de opname wilt
stoppen nadat u de
opname hebt onderbroken,
drukt u op  (stoppen).)
Opname afluisteren
29
NL
Wanneer de DIRECTNL-schakelaar is
ingesteld op "OFF".
Wanneer de DIRECTNL-schakelaar is
ingesteld op "ON".
De Opnamestand
selecteren


, 
/MENU
De IC-recorder is geschikt voor 3 soorten
codec, LPCM (Linear PCM), MP3, en LPEC.
De functies van elk zijn als volgt.
LPCM (Linear PCM): Dit is een WAVbestand en u kunt het geluid opnemen
zonder compressie wat een hogere
kwaliteit levert dan MP3 of LPEC. Aan de
andere kant is de bestandsgrootte erg
groot, duurt hetlang om over te zetten
naar een computer en is de beschikbare
opnametijd korter dan MP3 of LPEC. We
30
NL
raden deze codec uitsluitend aan voor
een opname waarvan de geluidskwaliteit
belangrijk is zoals het opnemen van een
musicalvoorstelling.
1 Houd
MP3 : Een standaard methode voor
geluidscompressie die kan worden
afgespeeld met verschillende soorten
computers. We raden deze codec aan als
u berichten wilt opnemen per mail of ze
wilt delen met andere mensen.
2 Druk op  of  om "REC
Als de IC-recorder is gestopt, kunt u de
opnamestand selecteren.
"REC MODE" is ingesteld op "MP3 "
als u de IC-recorder aanschaft.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
MODE" te selecteren en druk op
.
Opnemen
LPEC: Een geluidscompressiemethode
die alleen wordt geleverd door
Sony. U kunt afspelen, bewerken en
bestanden converteren naar een MP3
of WAV-formaat met de meegeleverde
applicatiesoftware, "Digitale Voice
Editor". We raden u aan om deze
software te gebruiken als u berichten/
muziekopnamen wilt bewerken met
gebruik van een IC-recorder op een
computer. Als u berichten opneemt met
het LPEC-formaat, dan kunt u bladwijzers
toevoegen end/of prioriteitsmarkeringen
toevoegen aan berichten.
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
3 Druk op  of  om de
gewenste opnamestand te
selecteren en druk op .
LPCM 44/16: Stereo (44,1 kHz/16
bit/WAV) U kunt opnemen met stereogeluid
van hoge kwaliteit dat gelijk is aan
een CD.
LPCM 22/16: Stereo (22,05 kHz/16
bit/WAV) U kunt langer stereogeluid
opnemen met hoge kwaliteit.
31
NL
MP3 192k : Stereo (44,1 kHz/192 kbps,
MPEG1 Layer3) U kunt opnemen met stereogeluid
van hoge kwaliteit,
MP3 128k : Stereo (44,1 kHz/128 kbps,
MPEG1 Layer3) U kunt opnemen met stereogeluid,
MP3 48k : Mono (44,1 kHz/48 kbps,
MPEG1 Layer3) U kunt opnemen met monogeluid,
LPEC STHQ: Stereo (44,1 kHz/128 kbps) U kunt opnemen met stereogeluid
van hoge kwaliteit.
LPEC ST: Stereo (44,1 kHz/48 kbps) U kunt opnemen met standaard
stereogeluid.
LPEC STLP: Stereo (44,1 kHz/24 kbps) U kunt langer stereogeluid
opnemen.
LPEC SP: Mono (16 kHz/16 kbps) U kunt opnemen met standaard
monogeluid.
LPEC LP: Mono (8 kHz/6 kbps) U kunt langer monogeluid
opnemen.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
32
NL
 Opmerking
Tijdens het opnemen kunt u de opnamestand
niet wijzigen.
Maximale opnameduur
Als alle berichten worden opgenomen
met dezelfde opnamestand, dan is de
maximale opnametijd van alle mappen
als volgt.
ICD-SX700
LPCM 44/16 stand LPCM 22/16 stand MP3 192k stand
1 u. 30 min.
3 u. 10 min.
11 u. 40 min.
MP3 128k stand
MP3 48k stand
LPEC STHQ stand
17 u. 35 min.
46 u. 55 min.
17 u. 20 min.
LPEC ST stand
LPEC STLP stand
LPEC SP stand
45 u. 45 min.
88 u. 10 min.
139 u. 35 min.
LPEC LP stand
372 u. 25 min.
ICD-SX800
LPCM 44/16 stand LPCM 22/16 stand MP3 192k stand
3 u. 10 min.
6 u. 25 min.
23 u. 35 min.
MP3 128k stand
MP3 48k stand
LPEC STHQ stand
35 u. 25 min.
94 u. 40 min.
34 u. 55 min.
LPEC ST stand
LPEC STLP stand
LPEC SP stand
92 u. 15 min.
177 u. 40 min.
281 u. 20 min.
Het instellen van het
Opnameniveau

LPEC LP stand
750 u. 15 min.
(u. : uur/min. : minuten)

Opnemen
, 
/MENU
U kunt het opnameniveau in het menu
instellen wanneer de IC-recorder is
gestopt of bezig is met opnemen.
"REC LEVEL" is ingesteld op "HIGH " als
u de IC-recorder aanschaft.
33
NL
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "REC
LEVEL" te selecteren en druk op
.
S-HIGH : Om een ver geluid op te
nemen met de IC-recorder of een
laag geluid zoals een opname in een
ruimtelijke ruimte.
MUSIC : Om een natuurlijk
akoestisch geluid op te nemen en
vervorming te voorkomen.
MANUAL: U kunt het opnameniveau
handmatig aanpassen tijdens
handmatige opname.
4 Druk op  (stoppen) om de
3 Druk op  of  om het
gewenste opnameniveau te
selecteren en druk op .
LOW : Om een dictaat op te nemen
met een microfoon voor uw mond,
een geluid in de buurt van de ICrecorder of een luid geluid.
HIGH : Om het geluid van een
normale conversatie of vergadering
op te nemen zoals een opname
gemaakt in een conferentieruimte of
tijdens interviews.
34
NL
menustand af te sluiten.
1 Stel "REC LEVEL" in op "MANUAL" in
Handmatige
opnamestand
het menu.
Voor meer informatie kijkt u bij "De
opnamestand selecteren" (pagina 33).
2 Selecteer een map.
Ingebouwde
microfoons
Werkingsaanduiding
Druk op
/MENU
Wanneer u "REC LEVEL" instelt
op"MANUAL", kunt u het opnameniveau
handmatig afstellen.
3 Houd  (opnemen/pauzeren)
ingedrukt.
Opnemen





/MENU zodat u een map
in het display kunt selecteren.
Druk op  of  om de map te
selecteren waarin u de berichten wilt
opnemen en druk vervolgens op .
De IC-recorder staat nu in de standbystand voor opnemen. Wanneer u
in de microfoon praat, beweegt de
niveaumeter in het display.
4 Druk op  of  om het
opnameniveau af te stellen,
afhankelijk van de geluidsbron.
Stel het maximale opnameniveau
voor de geluidsbron die moet worden
opgenomen in op ongeveer –12 dB
op de meter voor het opnameniveau,
volgens de geluidsbron.
" wordt weergegeven,
Indien "
drukt u op  of  en past u het
opnameniveau zo aan dat "
" niet wordt weergegeven om
geluidsvervorming tegen te gaan.
35
NL
OVER-aanduiding
Pas het maximale niveau
van het geluid aan tot
ongeveer –12 dB.
 Tip
De instellingen die u heeft ingesteld voor
de handmatige opnamestand worden
opgeslaan nadat de opname is voltoodi of het
opnameniveau wordt opvergezet naar een
andere instelling dan "MANUAL", zoals "LOW ". U kunt de handmatige opname starten met
dezelfde instellingen de volgende keer.
 Opmerkingen


Houd  of  ingedrukt om
het geluidsniveau aan te passen. Het
geluidsniveau wordt onder de niveaumeter
ook aangeduid met een nummer.
5 Geef de andere instellingen voor
opnemen, zoals "LIMITER", "LCF
(LOW CUT)", enzovoort op in het
menu.
6 Start de opname.
Druk op  (opnemen/pauzeren).
Het lampje voor de
werkingsaanduiding is rood en "
"
wordt weergegeven. U hoeft  (opnemen/pauze) niet
ingedrukt te houden tijdens de opname.
Praat in de ingebouwde microfoon.
7 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
36
NL
In de handmatige opnamestand kunt u niet
opnemen met de VOR-functie (pagina 42).
In de handmatige opnamestand, kunt u de
huidige opname niet beoordelen, zelfs niet
als u drukt op .
Het Ingangsniveau
automatisch instelling
op Geluidsvervorming
voorkomen - De
Limiter-functie
afgesteld naar het juiste niveau om
geluidsvervorming te voorkomen.
"LIMITER" staat op "ON" bij aankoop van
de IC-recorder.
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "DETAIL
MENU" te selecteren en druk op
.
Opnemen


, 
/MENU
Tijdens de stop of opnamestand dient
u "LIMITER" in te stellen op "ON", en het
ingangsniveau wordt automatisch ingesteld
binnen het maximale ingangsniveau om
geluidsvervorming te voorkomen dat
optreedt als het te luid is voor invoer. Een
geluid dat te hard is, wordt automatisch
3 Druk op  of  om "LIMITER"
te selecteren en druk op .
4 Druk op  of  om "ON" te
selecteren en druk op .
37
NL
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
 Opmerking
Wanneer "REC LEVEL" is ingesteld op "LOW ", "HIGH ", "S-HIGH ", of "MUSIC ", werkt
de limiterfunctie niet.
De limiter-functie annuleren
Een paar seconden
voordat de Opname
start opnemen - De
Opnamefunctie
vooraf
Stel "LIMITER" in op "OFF" in stap 4.



, 
/MENU
Met de opnamefunctie vooraf kunt u
geluidsbronnen maximaal 5 seconden
voor het punt waarop de opname wordt
gestart, opnemen. Geluiden worden
gedurende 5 seconden gebufferd in het
geheugen.
38
NL
Dit is handig bij opnamen van interviews
of bij het maken van opnamen in de
open lucht zodat u niet de kans mist om
de opname te starten.
3 Druk op  of  om "PRE REC"
te selecteren en druk op .
Geluiden worden gedurende 5 seconden gebufferd in
het geheugen.
4 Druk op  of  om "ON" te
Houd  (opnemen/pauzeren)
ingedrukt om naar de
opnamewachtstand te gaan.
Druk op  (opnemen/pauze).
selecteren en druk op .
De opname wordt
gestart.
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
5 Druk op  (stoppen) om de
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
6 Selecteer een map.
2 Druk op  of  om "DETAIL
MENU" te selecteren en druk op
.
Opnemen
1 Houd
menustand af te sluiten.
Druk op
/MENU zodat u een map
in het display kunt selecteren.
Druk op  of  om de map te
selecteren waarin u de berichten wilt
opnemen en druk vervolgens op
.
39
NL
7 Houd  (opnemen/pauzeren)
ingedrukt om naar de
opnamewachtstand te gaan.
 Opmerkingen

Geluiden worden voor de laatste
0 tot 5 seconden gebufferd in het
geheugen.


Geeft weer dat het
geluid voor de laatste
0 tot 5 seconden
wordt gebufferd in het
geheugen.
8 Druk op  (opnemen/pauze) om
met opnemen te beginnen.
De wachtstand voor de opnamestand
wordt vrijgegeven en de opname start.
Geluiden worden opgeslagen voor
de 0 tot 5 seconden voor het punt
waarop de knop wordt ingedrukt.
9 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
40
NL

Als u een opname start met de
opnamefunctie vooral met gebruik van
de ingebouwde microfoons, kan er een
klikgeluid worden opgenomen als u drukt
op  (opnemen/pauzeren). Om op te
nemen met de opnamefunctie vooraf, raden
we u aan de externe microfoon te gebuiken.
Als de resterende opnametijd minder is dan
10 seconden dan wordt de opnamefunctie
vooraf, uitgeschakeld.
Als er 60 minuten zijn verstreken nadat de
IC-recorder in de wachtstand is gezet, dan
wordt de wachtstand geannuleerd en stopt
de opname.
Als u de opname stopt voor stap 8, worden
de geluiden die zijn gebufferd in het
geheugen niet opgeslagen.
De opnamefunctie vooraf
annuleren
Stel "PRE REC" in op "OFF" in stap 4.
Lage frequentie
dempen – de LCFfunctie
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "LCF (LOW
CUT)" te selecteren en druk dan op
.

, 
Opnemen

3 Druk op  of  om "ON" te
selecteren en druk op .
/MENU
Wanneer u de functie LCF (Low Cut
Filter) instelt op "ON" in de stop- of
opnamestand, dempt u een lage
frequentie van minder dan 200 Hz om
bijvoorbeeld de ruis van de wind te
reduceren; daardoor neemt u berichten
duidelijker op.
De LCF-functie staat op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
De LCF-functie annuleren
Stel "LCF (LOW CUT)" in op "OFF" in stap
3.
41
NL
Opname automatisch
starten als geluid
wordt waargenomen–
de VOR-functie
De VOR-functie staat op "OFF" bij
aankoop van de IC-recorder.
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "VOR" te
selecteren en druk op .



3 Druk op  of  om "ON" te
selecteren en druk op .
, 
/MENU
4 Druk op  (stoppen) om de
U kunt de functie VOR (Voice Operated
Recording) op "ON" instellen om de
IC-recorder met opnemen te laten
beginnen wanneer de IC-recorder
geluid waarneemt, en te laten
pauzeren wanneer geen geluid wordt
waargenomen, waarmee u voorkomt dat
stiltes worden opgenomen.
42
NL
menustand af te sluiten.
5 Druk op  (opnemen/pauze).
"
" en "
display.
" verschijnen in het
De opname wordt gestart als de ICrecorder geluid waarneemt. De opname
wordt onderbroken als er geen geluid
wordt waargenomen en "
" en "
" knipperen. Wanneer de ICrecorder weer geluid waarneemt, wordt
de opname hervat.
Een bericht splitsen
tijdens het opnemen
De VOR-functie annuleren
Stel "VOR" in op "OFF" in stap 3.
 Opmerkingen


DIVIDE/
Opnemen

De VOR-functie wordt beïnvloed door
omgevingsgeluid. Stel in het menu op
basis van de opnameomstandigheden
"REC LEVEL" in. Als u niet tevreden bent
met de kwaliteit van de opname na het
wijzigen van de microfoongevoeligheid of
als u belangrijke opnamen moet maken,
schakelt u "VOR" uit door in het menu "OFF"
te selecteren.
Indien u druk op  (opnemen/pauze) om de
opname te pauzeren tijdens VOR-opname,
dan flitst alleen "
".
Tijdens gesynchroniseerd opnemen
(pagina 51), handmatig opnemen
(pagina 35), en opnemen vooraf (pagina 38),
werkt de VOR-functie niet.
U kunt een bericht splitsen tijdens het
opnemen, zodat het bericht in twee
delen wordt gesplitst en het nieuwere
deel van het gesplitste bericht een nieuw
berichtnummer krijgt.
43
NL
Druk tijdens het opnemen op
DIVIDE/ .
Een animatie verschijnt op het display
en het nieuwe berichtnummer wordt
toegevoegd op het punt waarop u op
de toets drukte. Het bericht wordt als
twee berichten opgenomen, hoewel de
opname vervolgt zonder te stoppen.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht wordt gesplitst.
Bericht 2 en 3 worden opgenomen
zonder te stoppen.
 Tip
U kunt het huidige opgenomen bericht
splitsen tijdens een opnamepauze.
 Opmerkingen







44
NL
U hebt een bepaalde hoeveelheid
vrije ruimte in het geheugen nodig
om een bericht te splitsen. Zie
"Systeembeperkingen" op pagina 123 voor
meer informatie.
Indien 999 berichten zijn opgenomen in
een map, kunt u berichten in die map niet
splitsen.
Een eenmaal gesplitst bericht kan niet
opnieuw gecombineerd worden met de
IC-recorder.
U kunt een bericht niet splitsen aan het
begin (0,5 seconden vanaf het begin) van
het bericht.
Wanneer u een bericht in tweeën splitst,
kan op het punt van de splitsing het einde
van het eerste bericht en het begin van het
tweede bericht onderbroken zijn.
Tijdens gesynchroniseerd opnemen (pagina
51) kunt u geen berichten splitsen.
Als u te vaak berichten splitst terwijl
het toestel aan het opnemen is, kan
het volgende verschijnsel optreden: De
werkingsaanduiding knippert en u kunt
het toestel niet gebruiken gedurende een
bepaalde tijd. Dit is geen storing. Wacht tot
de werkingsaanduiding uitgaat.
Een opname
toevoegen aan een
eerder opgenomen
bericht
Tijdens het afspelen van Bericht 3
Bericht 3
Bericht 4
Na het toevoegen van een opname
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde opname
Werkingsaanduiding

Selecteer het bericht waar u een eerste
opname aan toe wilt voegen.
1 Houd

, 
/MENU
Wanneer "ADD/OVERWRITE" in het
menu is ingesteld op "ADD", kunt u een
opname aan het bericht toevoegen
dat wordt afgespeeld. De toegevoegde
opname wordt achter het huidige
bericht geplaatst en wordt beschouwd
als onderdeel van het bericht.
Opnemen
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.

Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "ADD/
OVERWRITE" te selecteren en druk
op .
3 Druk op  of  om "ADD" te
selecteren en druk op .
45
NL
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
 Opmerkingen

5 Als het bericht waar aan wordt
toegevoegd, wordt afgespeeld,
drukt u op  (opnemen/pauzeren).
"ADD REC? [REC] TO EXECUTE" wordt
weergegeven.
Zie pagina 54 voor meer informatie
over het afspelen.




6 Als "ADD REC? [REC] TO EXECUTE"
wordt weergegeven, drukt u op 
(opnemen/pauzeren).
De werkingsaanduiding wordt
rood. De nieuwe opname wordt
toegevoegd aan het einde van het
huidige bericht.
7 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
46
NL
U kunt geen opname toevoegen als het
berichtbestand een maximale groottelimiet
heeft bereikt (1 GB bij LPEC-bestanden
of MP3-bestanden en 2 GB bij LPCMbestanden).
U kunt geen opname toevoegen aan een
LPCM-bestand of een MP3-bestand dat niet
is opgenomen met de IC-recorder.
Als er 10 seconden voorbij zijn gegaan na
stap 5, dan moet u de procedure opnieuw
starten vanaf stap 5.
U kunt geen opname toevoegen als het
resterende geheugen niet voldoende is.
Dit toegevoegde gedeelte van een
bericht wordt opgenomen in dezelfde
opnamestand.
Een opgenomen bericht
overschrijven met een
nieuwe opname tijdens
het afspelen
Werkingsaanduiding
Het beginpunt bij het
overschrijven van een
opgenomen bericht
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Het verwijderde
gedeelte van Bericht 2
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde nieuwe opname in Bericht 2


Selecteer het bericht waar u een
eerste opname aan toe wilt voegen en
overschrijven.
, 
1 Houd
/MENU
Opnemen

/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "ADD/
Als "ADD/OVERWRITE" in het menu is
ingesteld op "OVERWRITE", kuntueen
opgenomen bericht vanaf een
geselecteerd punt toevoegen en
overschrijven. Het gedeelte van het
bericht na het geselecteerde punt wordt
gewist.
OVERWRITE" te selecteren en druk
op .
47
NL
3 Druk op  of  om
"OVERWRITE" te selecteren en druk
op .
 Opmerkingen

4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
5 Als het bericht dat wordt

overschreven, wordt afgespeeld,
drukt u op  (opnemen/pauzeren).
"OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE"
wordt weergegeven.
Zie pagina 54 voor meer informatie
over het afspelen.
6 Als "OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE" wordt weergegeven,
drukt u op  (opnemen/pauzeren).
De werkingsaanduiding wordt rood.
De opname wordt gestart.
7 Druk op  (stoppen) om de
opname te stoppen.
48
NL

U kunt geen overschreven opname
toevoegen aan een ander bestand dan
een LPCM-bestand als het bericht/
muziekbestand de maximale grootte heeft
bereikt van (1 GB). U kunt een overschreven
opname toevoegen aan een LPCM-bestand,
zelfs als het bericht/muziekbestand een
maximale limiet heeft bereikt (2 GB) als
het begin van het punt dat moet worden
overschreven het maximum nog niet heeft
bereikt.
U kunt geen opname toevoegen en
overschrijven aan een LPCM-bestand of een
MP3-bestand dat niet is opgenomen met de
IC-recorder.
Als er 10 seconden voorbij zijn gegaan na
stap 5, dan moet u de procedure opnieuw
starten vanaf stap 5.
Opnemen met een
externe microfoon
Stereomicrofoon


,

 Tip
We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
1 Sluit een externe microfoon aan
op de (microfoon) aansluiting
wanneer de IC-recorder in de
stopstand staat.
selecteren en druk op .
3 Druk op  (opnemen/pauze) om
met opnemen te beginnen.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld.
Als het ingangsniveau niet duidelijk
genoeg is, past u opnameniveau van
de IC-recorder aan.
Wanneer u een microfoon met
stekkervoeding aansluit, wordt
de stroom automatisch naar de
microfoon geleid via de IC-recorder.
Opnemen
Naar de
(microfoon)
aansluiting

2 Druk op  of  om "MIC IN" te
 Opmerking
Als "SELECT INPUT" niet wordt weergegeven,
stel het dan in het menu in (pagina 89).
 Aanbevolen microfoons
U kunt de Sony ECM-CS10, of ECM-CZ10
electret-condensator microfoon (niet
meegeleverd) gebruiken.
"SELECT INPUT" wordt weergegeven in
het display.
49
NL
Geluid opnemen van een
telefoon of mobiele telefoon
U kunt gebruikmaken van de meegeleverde
microfoon of de ECM‑TL1 electret
condensator hoofdtelefoon (niet
meegeleverd) gebruiken om geluid van een
telefoon of mobiele telefoon op te nemen.
Plaats het oortje van de microfoon in uw oor
en terwijl u de ontvanger tegen uw oor met
de oortelefoon erin aan houdt, verbindt u
de aansluiting van de oortelefoon met de
aansluiting van de IC-recorder.
 Opmerkingen





50
NL
Controleer de geluidskwaliteit van het
gesprek en het opnameniveau ervan nadat
u de aansluiting tot stand hebt gebracht en
voordat u begint op te nemen.
Als de telefoonbeltoon of een kiestoon is
opgenomen, kan het zijn dat het gesprek
met een lager geluidsniveau wordt
opgenomen. In dit geval start u met
opnemen nadat het gesprek is begonnen.
Het is mogelijk dat de VOR-functie niet werkt
afhankelijk van de soort telefoon of lijnkwaliteit.
Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk
voor enig ongemak, zelfs als u geen gesprek
kunt opnemen met de IC-recorder.
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over
alle optionele accessoires. Neem contact
op met de handelaar voor gedetailleerde
informatie.
Opnemen van andere
apparatuur
CD-speler,
etc.


Naar de
(microfoon)
aansluiting

,

/
MENU
U kunt muziekbestanden maken zonder
de computer door het geluid op te nemen
van andere apparaten, zoals een CD-speler
die op de IC-recorder worden aangesloten.
Als u de functie gesynchroniseerd
opnemen gebruikt, schakelt
de IC-recorder over naar de
opnamepauzestand wanneer langer
dan 2 seconden geen geluid wordt
waargenomen en start de IC-recorder
weer met opnemen als nieuw bericht
wanneer geluid wordt waargenomen.
 Tip
We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.
4 Druk op  of  om "ON" te
selecteren en druk op .
Opnemen met de functie
gesynchroniseerd opnemen
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
MENU" te selecteren en druk op
.
3 Druk op  of  om "SYNC REC"
te selecteren en druk op .
menustand af te sluiten.
6 Sluit andere apparatuur op de
IC-recorder aan wanneer de ICrecorder in de stopstand staat.
Opnemen
2 Druk op  of  om "DETAIL
5 Druk op  (stoppen) om de
Sluit de audioaansluiting
(stereoministekker) van andere
apparatuur aan op de  (microfoon)
aansluiting van de IC-recorder via een
audiokabel*.
"SELECT INPUT" wordt weergegeven in
het display.
7 Druk op  of  om "AUDIO IN"
te selecteren en druk op .
51
NL
8 Druk op  (opnemen/pauze) om
met opnemen te beginnen.
"
" verschijnt en de ICrecorder schakelt over naar de
opnamepauzestand.
9 Start het afspelen op de
component die op de IC-recorder is
aangesloten.
"
" verschijnt in het display en
gesynchroniseerd opnemen begint.
De gesynchroniseerde opname
wordt onderbroken als er langer
dan 2 seconden geen geluid wordt
waargenomen en "
" knippert.
De IC-recorder begint weer met
opnemen als nieuw bericht wanneer
geluid wordt waargenomen.
Opnemen zonder de functie
gesynchroniseerd opnemen
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "DETAIL
MENU" te selecteren en druk op
.
3 Druk op  of  om "SYNC REC"
te selecteren en druk op .
 Opmerkingen


52
NL
Tijdens gesynchroniseerd opnemen kunt
u een opgenomen bericht niet splitsen
(pagina 43), u kunt het opnemen niet
pauzeren (pagina 29), u kunt niet opnemen
met de VOR-functie en u kunt niet opnemen
met de opnamefunctie vooraf.
Afhankelijk van de apparatuur die is
aangesloten op de IC-recorder, kan de
gesynchroniseerde opnamefunctie mogelijk
niet goed werken door een verschil in het
audioingangsniveau.
4 Druk op  of  om "OFF" te
selecteren en druk op .
5 Druk op  (stoppen) om de
* Optionele audiokabels (niet meegeleverd)
menustand af te sluiten.
Naar de ICrecorder
6 Sluit andere apparatuur op de
IC-recorder aan wanneer de ICrecorder in de stopstand staat.
RK-G139
Sluit de audioaansluiting
(stereoministekker) van andere
apparatuur aan op de  (microfoon)
aansluiting van de IC-recorder via een
audiokabel*.
"SELECT INPUT" wordt weergegeven in
het display.
RK-G136
 Opmerkingen

te selecteren en druk op .


Als het ingangsniveau niet duidelijk genoeg
is, sluit u de hoofdtelefoonaansluiting (miniaansluiting, stereo) van andere apparatuur
aan op de  (microfoon) aansluiting van
de IC-recorder in stap 6 en past u het
volumeniveau aan op het apparaat dat op
de IC-recorder is aangesloten.
Als "SELECT INPUT" niet wordt weergegeven,
stel het dan in het menu in (pagina 89).
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over
alle optionele accessoires. Neem contact
op met de handelaar voor gedetailleerde
informatie.
Opnemen
7 Druk op  of  om "AUDIO IN"
8 Druk op  (opnemen/pauze) om
Stereo- ministekker
Stereo- ministekker
Naar de
andere
apparatuur
Ministekker (mono)
Stereo- ministekker
met opnemen te beginnen.
De ingebouwde microfoons worden
automatisch uitgeschakeld wanneer
het geluid van het aangesloten
apparaat wordt opgenomen.
9 Start het afspelen op de component
die op de IC-recorder is aangesloten.
53
NL
Afspelen
Berichten afspelen
 (hoofdtelefoon)
aansluiting
Werkingsaanduiding

HOLD
, 

/MENU
1 Selecteer een map.
Druk op /MENU.
Druk op  of  om de map te
selecteren en druk op .
2 Druk op  of  om het
gewenste bericht te selecteren.
VOL +, –
3 Druk op  om het afspelen te
starten.
De werkingaanduiding gaat groen
branden. (Wanneer "LED" in het menu
(pagina 91) is ingesteld op "OFF", gaat
de werkingsaanduiding niet branden.)
4 Druk op VOL + of – om het volume
aan te passen.
5 Druk op  (stoppen) om het
afspelen te stoppen.
54
NL
 Tip
U kunt tijdens het afspelen voorkomen dat u
per ongeluk bewerkingen activeert door de
HOLD-schakelaar naar de pijl te schuiven zodat
alle toetsfuncties zijn vergrendeld.
Luisteren met een betere
geluidskwaliteit


Snel een punt zoeken waar u het
afspelen wilt starten (Easy Search)


Vooruit zoeken (Cue): houd 
ingedrukt tijdens het afspelen en
laat deze los op het punt waar u het
afspelen wilt hervatten.
Achteruit zoeken (Controle): houd
 ingedrukt tijdens het afspelen en
laat deze los op het punt waar u het
afspelen wilt hervatten.
De IC-recorder zoekt eerst met lage
snelheid en afspeelgeluid. Dit is handig
om één woord vooruit of achteruit
te zoeken. Als u vervolgens de toets
ingedrukt houdt, begint de IC-recorder
met hogere snelheid te zoeken.
Afspelen
Beluisteren via een hoofdtelefoon:
Sluit de stereohoofdtelefoon aan op
de  (hoofdtelefoon) aansluiting.
De ingebouwde luidspreker wordt
automatisch uitgeschakeld.
Beluisteren via een externe
luidspreker:Sluit een actieve
luidspreker (niet meegeleverd) aan op
de  (hoofdtelefoon) aansluiting.
Vooruit/achteruit zoeken tijdens
het afspelen (Cue/Controle)
Wanneer "EASY SEARCH" is ingesteld op
"ON" (pagina 85) in het menu, kunt u snel
een punt zoeken waar u het afspelen
wilt starten door herhaaldelijk op  of
 te drukken tijdens het afspelen.
U kunt ongeveer 3 seconden
achteruitgaan door één keer op  te
drukken. U kunt ongeveer 10 seconden
vooruitgaan door één keer op  te
drukken. Deze functie is handig als u een
gewenst punt in een lange opname wilt
zoeken.
55
NL
 Als berichten worden afgespeeld
tot het einde van het laatste
bericht





Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het
einde van het laatste bericht, gaat "MESSAGE
END" ongeveer 5 seconden branden en gaat
de werkingsaanduiding groen branden. (U
kunt het afspeelgeluid niet horen.)
Wanneer "MESSAGE END" en de
werkingsaanduiding uitgaan, stopt de
IC-recorder aan het begin van het laatste
bericht.
Als u  ingedrukt houdt terwijl "MESSAGE
END" brandt, worden de berichten versneld
afgespeeld. Normaal afspelen wordt hervat
op het punt waar u de toets loslaat.
Als het laatste bericht lang is en u het
afspelen bij een later gedeelte van het
bericht wilt starten, houdt u  ingedrukt
om naar het einde van het bericht te gaan.
Vervolgens drukt u op  terwijl "MESSAGE
END" brandt om terug te gaan naar het
gewenste punt.
Voor alle andere berichten dan het laatste
bericht gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u terug tot het
gewenste punt.
Actie
Stoppen op de
huidige positie (afspelen
pauze-functie)
Handeling
Druk op  (stoppen) of
. Als u het afspelen vanaf
dat punt wilt hervatten,
drukt u nogmaals op
.
Teruggaan naar
Druk één keer op .**
het begin van het
huidige bericht*
Teruggaan
naar vorige
berichten
Druk herhaaldelijk op .
(Houd de toets tijdens de
stopstand ingedrukt om
doorlopend terug te gaan
naar het vorige bericht.)
Verdergaan
naar het
volgende
bericht*
Druk één keer op .**
Verdergaan
naar volgende
berichten
Druk herhaaldelijk op
. (Houd de toets tijdens de
stopstand ingedrukt om
voortdurend berichten
over te slaan.)
* Als u het bericht hebt voorzien van een
bladwijzer, stopt de IC-recorder bij de
bladwijzer.
**Deze handelingen zijn beschikbaar als "EASY
SEARCH" is ingesteld op "OFF" (pagina 85).
56
NL
Een bericht herhaaldelijk
afspelen
Houd tijdens het afspelen 
ingedrukt totdat " 1" wordt
weergegeven. Het geselecteerde bericht
wordt doorlopend afgespeeld.
Als u het normaal afspelen wilt hervatten,
drukt u nogmaals op .
De afspeelstand
selecteren


, 
Afspelen
A-B/
/MENU
U kunt de afspeelstand in het menu
selecteren.
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
57
NL
2 Druk op  of  om "PLAY
MODE" te selecteren en druk op
.
Een opgegeven deel wordt
herhaaldelijk afgespeeld–
A-B herhalen
3 Druk op  of  om "1", "
",
"ALL", " 1", " ", ofr " ALL", te
selecteren en druk dan op .


A-B/
1
ALL
1
ALL
Een bericht wordt afgespeeld.
Berichten in één map worden
doorlopend afgespeeld.
Alle berichten worden
doorlopend afgespeeld.
Eén bericht wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
Berichten in één map worden
herhaaldelijk afgespeeld.
Alle berichten worden
herhaaldelijk afgespeeld.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
58
NL
1 Druk tijdens het afspelen kort op
(herhalen) A‑B/ om beginpunt A
op te geven.
"A‑B B?" wordt weergegeven.
2 Druk nogmaals kort op
(herhalen)
A‑B/ om eindpunt B op te geven.
" A‑B" wordt weergegeven en het
opgegeven deel wordt doorlopend
afgespeeld.
Normaal afspelen hervatten
Druk op .
A‑B herhalen stoppen
Druk op  (stoppen).
Het opgegeven A‑B-segment
voor herhaaldelijk afspelen
wijzigen
Tijdens het herhaaldelijk afspelen van A‑B
drukt u nogmaals op (herhalen) A‑B/
om een nieuw beginpunt A op te geven.
Specificeer vervolgens zoals in stap 2 een
nieuw eindpunt B.
 Opmerkingen

Het is niet mogelijk om punt A en punt
B helemaal aan het begin (0,5 seconden
vanaf de start) of helemaal op het eind (0,5
seconden voor het eind) van het bericht te
splitsen.
U kunt punt A en punt B niet in de buurt van
een bladwijzer instellen die u heeft ingesteld
(0,5 seconden voor of na een bladwijzer).

, 

DPC
Afspelen

De afspeelsnelheid
aanpassen – de DPCfunctie
/MENU
Wanneer u de DPC-schakelaar (Digital
Pitch Control) naar "ON" schuift, kunt u
de afspeelsnelheid in het menu instellen
tussen +200% en –75% van de normale
snelheid.
Het bericht wordt op normale
toon afgespeeld door de digitale
verwerkingsfunctie.
59
NL
1 Schuif de DPC-schakelaar naar "ON".
2 Houd /MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het basgeluid
versterken
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
3 Druk op  of  om "DPC" te
selecteren en druk op .


, 
4 Druk op  of  om de snelheid
van het afspelen af te stellen en
druk op .
U kunt de snelheid instellen in stappen
van 10% voor de instelling + en in
stappen van 5% voor de instelling –.
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
Normaal afspelen hervatten
Schuif de DPC-schakelaar naar "OFF".
60
NL
/MENU
In het menu kunt u het basgeluid
instellen dat u wilt voor het afspelen.
Deze instelling is echter niet beschikbaar
wanneer u afspeelt met de ingebouwde
luidspreker.
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "EFFECT" te
selecteren en druk op .
Vervorming verminderen
om de menselijke stem
duidelijker te maken - de
Noise Cut-functie
3 Druk op  of  om de
gewenste basgeluid voor weergave
te selecteren en druk op .
NOISE CUT
OFF
het basgeluid wordt versterkt.
het basgeluid wordt nog
verder versterkt.
het basgeluid kan niet worden
versterkt.
Afspelen
BASS 1
BASS 2
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
 Opmerking
Het basgeluid kan niet worden versterkt als de
NOISE CUT schakelaar is ingesteld op "ON".
Als de NOISE CUT schakelaar is ingesteld
op "ON", wordt de vervorming van zeer
lage en zeer hoge frequenties buiten
het bereik van de menselijke stem
vermindert, waardoor u de menselijke
stem duidelijker kunt horen.
61
NL
Wanneer u berichten weergeeft via een
ingebouwde luidspreker, werkt de Noise
Cut-functie niet.
Zet de NOISE CUT-schakelaar tijdens
afspelen op "ON".
Hoog
frequentiegeluid
Frequentie
Laag
frequentiegeluid
62
NL
Hoog
frequentieruis
zoals een
elektronisch
apparaat
U kunt de
menselijke
stem
duidelijker
horen.
Laag
frequentieruis
zoals
zoemende ruis
van de wind
 Opmerkingen


Het basgeluid kan niet worden versterkt als
de NOISE CUT schakelaar is ingesteld op
"ON".
Het effect van de Noise Cut-functie kan
verschillen afhankelijk van de conditie van
de opgenomen stem.
De Noise Cut-functie annuleren
Zet de NOISE CUT-schakelaar op "OFF".
Het afspeelgeluid
aanpassen door
onhoorbaar geluid te
versterken – de Digital
Voice Up-functie
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "V-UP" te
selecteren en druk op .
3 Druk op  of  om "MEDIUM"
of " MAXIMUM" te selecteren en
druk op .

Afspelen

, 
/MENU
Wanneer u de "V-UP" instelt op
"MEDIUM" of " MAXIMUM", wordt
het onhoorbare gedeelte van het
opgenomen bericht versterkt, waardoor
u zelfs hele zachte/dunne stemmen kunt
horen.
MEDIUM: U kunt het de Digitale Voice
Up-functie minder fijn aanpassen.
MAXIMUM: U kunt het de Digital Voice
Up-functie effectiever aanpassen.
OFF: De Digitale Voice Up-functie
werkt niet.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
63
NL
De Digitale Voice up-functie
annuleren
Stel "V-UP" in op "OFF" in stap 3.
Een bladwijzer
toevoegen

, 

/MENU
DIVIDE/
U kunt op een bepaald punt in een
bericht een bladwijzer toevoegen en
deze gebruiken bij het afspelen. U kunt
slechts één bladwijzer toevoegen per
bericht.
64
NL
Houd, tijdens weergave of stop, DIVIDE/
(bladwijzer) ingedrukt op de locatie
waar u een bladwijzer wilt toevoegen.
Er wordt een bladwijzer toegevoegd en " " (bladwijzer) knippert drie keer.
Als u een bladwijzer toevoegt aan een bericht
waaraan al een bladwijzer is toegevoegd,
wordt de vorige bladwijzer verwijderd. De
nieuwe bladwijzer wordt toegevoegd op het
nieuwe opgegeven punt.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
 Opmerkingen


U kunt geen bladwijzer aan MP3, LPCM en
WMA-bestanden toevoegen.
U kunt geen bladwijzer aan het begin of aan
het eind van een bericht toevoegen.
Afspelen starten vanaf een
bladwijzer
Afspelen
Druk op  of  wanneer de IC-recorder
in de stopstand staat. Wanneer " " (bladwijzer)
een keer knippert, drukt u op .
De bladwijzer verwijderen
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar de
menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
2 Druk op  of  om "ERASE
BOOKMARK" te selecteren en druk op .
"ERASE BOOKMARK?" wordt
weergegeven.
3 Druk op  of  om "YES" te
selecteren en druk op .
Een wisanimantie en "ERASING..."
worden weergegeven en de
bladwijzer wordt verwijderd.
65
NL
Opnemen met andere
apparatuur
Naar audio-ingang
Cassetterecorder,
enzovoort
Naar  (hoofdtelefoon)
aansluiting
1 Sluit de  (hoofdtelefoon)
aansluiting van de IC-recorder aan
op de audio-ingang (stereominiaansluiting) van andere apparatuur
met een audiokabel*.
2 Druk op  om het afspelen te
starten en stel tegelijkertijd de
aangesloten apparatuur in de
opnamestand.
Er wordt een bericht van de
IC-recorder op de aangesloten
apparatuur opgenomen.
3 Druk tegelijkertijd op (stoppen)
op de IC-recorder en op de
aangesloten apparatuur om de
opname te stoppen.


Als u het geluid van de IC-recorder met
andere apparatuur wilt opnemen, sluit u
de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de
IC-recorder aan op de audio-ingang (miniaansluiting, stereo) van de andere apparatuur
met een audiokabel* (niet meegeleverd).
66
NL
* Optionele audiokabels (niet meegeleverd)
Naar de ICrecorder
Naar de
andere
apparatuur
RK-G139
Stereo- ministekker
Ministekker (mono)
RK-G136
Stereo- ministekker
Stereo- ministekker
Berichten op een
bepaald tijdstip met een
alarmsignaal afspelen
 Tip
We raden u aan om voorafgaand aan het
opnemen een testopname te maken.

 Opmerking

, 
Afspelen
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Neem contact op met
de handelaar voor gedetailleerde informatie.
/MENU
U kunt op een bepaald tijdstip het
alarmsignaal laten afgaan en een
geselecteerd bericht afspelen.
U kunt het bericht op een bepaalde
datum, één keer per week of elke dag op
hetzelfde tijdstip laten afspelen.
67
NL
1 Selecteer het bericht dat u wilt
afspelen met een alarmsignaal.
2 Ga naar de stand voor het instellen
van het alarmsignaal.
Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
Druk op  of  om "ALARM" te
selecteren en druk op .
Druk op  of  om "NEW" te
selecteren en druk op .
Wanneer u "DATE" selecteert:
Stel achtereenvolgens het jaar, de
maand, dag, uren en minuten in,
zoals wordt beschreven in "Stap 2: De
klok instellen" op pagina 19 en druk
vervolgens op . "EXECUTING…",
en uw instellingen worden
weergegeven.
Wanneer u een dag van de week of
"DAILY" selecteert:
Druk op  of  om de uren in te
stellen en druk vervolgens op ,
druk op  of  om de minuten
in te stellen en druk vervolgens
op . "EXECUTING…", en uw
instellingen worden weergegeven.
De instelprocedure is voltooid
en "" (alarmaanduiding) wordt
weergegeven in het display.
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
3 Stel de datum en tijd in voor het
alarmsignaal.
Druk op  of  om "DATE",
een dag van de week, of "DAILY" te
selecteren en druk vervolgens op
.
68
NL
Als de ingestelde datum en tijd
worden bereikt
Op de ingestelde tijd gaat het alarm
ongeveer 10 seconden af waarbij
"ALARM" in het display wordt
weergegeven en het geselecteerde
bericht wordt afgespeeld.
Na het afspelen stopt de IC-recorder
automatisch aan het begin van het
bericht.
Hetzelfde bericht nogmaals
beluisteren
Druk op  en hetzelfde bericht wordt
nogmaals vanaf het begin afgespeeld.
Druk op  (stoppen) als het alarmsignaal
klinkt. U kunt het afspelen van het alarm
zelfs stoppen als de HOLD-functie is
geactiveerd.
1 Selecteer "ALARM" – "LIST" in het
menu en druk vervolgens op .
De alarmlijst wordt weergegeven.
2 Druk op  of  om het item
te selecteren dat u wilt wijzigen en
druk op .
3 Druk op  of  om "EDIT" te
selecteren en druk op .
4 Selecteer "DATE", een dag van
de week, of "DAILY" en druk
vervolgens op .
5 Stel de datum en tijd in en druk op
Afspelen
Het alarm annuleren voor het
afspelen wordt gestart
De alarminstelling wijzigen
.
"EXECUTING…", en uw instellingen
worden weergegeven.
6 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
69
NL
De alarminstelling annuleren
Voer stap 1 tot en met 2 uit van "De
alarminstelling wijzigen". Selecteer in stap
3 "CANCEL" en druk op . "CANCEL
ALARM?" wordt weergegeven. Druk
op  of  om "YES" te selecteren
en druk op . Het alarm wordt
geannuleerd en de alarmaanduiding
verdwijnt uit het display.
 Opmerkingen








70
NL
U kunt voor elk bericht slechts één alarm instellen.
Als de klok niet is ingesteld of er geen
berichten zijn opgenomen, kunt u de
alarmfunctie niet instellen.
Wanneer " " wordt weergegeven voor
de mapaanduiding, kunt u het alarm niet
instellen (pagina 67).
Het alarm gaat af, zelfs als u "BEEP" uitschakelt
door in het menu "OFF" (pagina 90) te selecteren.
Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een
opname, gaat het alarm af nadat de opname
is beëindigd. "" knippert als de alarmtijd
wordt bereikt.
Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens het
wissen van een opname, gaat het alarm af
nadat de uitvoering is beëindigd.
Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl u
gegevens bijwerkt, dan wordt het alarm
automatisch geannuleerd.
Als er meer dan één alarmtijd wordt bereikt,
wordt alleen het eerste bericht afgespeeld
met een alarm.





Als het alarm is ingesteld, zal het alarm niet
worden geannuleerd, zelfs nadat het bericht
is afgespeeld.
Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een
ander bericht met een alarmsignaal wordt
afgespeeld, wordt het afspelen gestopt en
wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
Als de alarmtijd wordt bereikt wanneer u het
menu instelt, gaat het alarm af en wordt de
menuwerking geannuleerd.
Als u een bericht met een alarminstelling
splitst, blijft de instelling alleen van kracht
voor het eerste deel van het gesplitste
bericht.
Als u een bericht verwijdert waarvoor u een
alarm hebt ingesteld, wordt ook het alarm
verwijderd.
Berichten bewerken
Berichten wissen
U kunt opgenomen berichten
afzonderlijk of alle berichten in een map
tegelijkertijd wissen.
 Opmerking
Als een opname is gewist, kunt u deze niet
meer herstellen.
1 Druk op ERASE tijdens het afspelen
van het bericht dat u wilt wissen of
houd ERASE ingedrukt wanneer de
IC-recorder in de stopstand staat.
Berichten bewerken
Berichten afzonderlijk
wissen
U kunt ongewenste berichten
verwijderen en alle andere berichten
bewaren wanneer de IC-recorder zich in
de stop- of afspeelstand bevindt.
Als een bericht wordt gewist, schuiven
de resterende berichten op en worden
deze opnieuw genummerd zodat
er geen ruimte tussen de berichten
ontstaat.
De berichttitel, het berichtnummer en
"ERASE? [ERASE] TO EXECUTE" worden
weergegeven en het bericht wordt
afgespeeld.
2 Druk nogmaals op ERASE terwijl

"ERASE? [ERASE] TO EXECUTE"
wordt weergegeven.
"ERASING…" wordt weergegeven,
een bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden opnieuw
genummerd.
ERASE
Wissen annuleren
Druk op  (stop) in stap 1.
71
NL
Nog een bericht wissen
Voer dezelfde stappen nogmaals vanaf
het begin uit.
Alle berichten in een map
wissen
Een deel van één bericht wissen
Splits het bericht eerst in twee berichten,
en voer vervolgens dezelfde stappen
vanaf het begin uit.


, 
/MENU
1 Selecteer de map met de berichten
die u wilt wissen wanneer de ICrecorder in de stopstand staat.
2 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
72
NL
3 Druk op  of  om "ERASE
ALL" te selecteren en druk op .
"ERASE ALL?" verschijnt.
Berichten naar
een andere map
verplaatsen
4 Druk op  of  om "YES" te
selecteren en druk op .

Berichten bewerken

, 
In het display verschijnt "ERASING
..." in een animatie en alle berichten
in de geselecteerde map worden
verwijderd.
/MENU
5 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
Wissen annuleren
Selecteer "NO" in stap 4, en druk op
.
 Opmerkingen


Als " " wordt weergegeven als
mapaanduiding, kunt u een bericht niet
verplaatsen (pagina 97).
U kunt een bericht niet naar een
map
verplaatsen.
73
NL
1 Selecteer het bericht dat u wilt
5 Druk op  (stoppen) om de
2 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het verplaatsen van het bericht
annuleren
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
Druk vóór stap 4 op  (stoppen).
verplaatsen.
3 Druk op  of  om "MOVE" te
selecteren en druk op .
Het te verplaatsen bericht wordt
afgespeeld.
4 Druk op  of  om de map te
selecteren waarnaar u het bericht
wilt verplaatsen en druk op .
"EXECUTING…" wordt weergegeven
en het bericht wordt verplaatst naar
de laatste positie in de doelmap.
Als u een bericht naar een andere map
verplaatst, wordt het originele bericht
uit de vorige map verwijderd.
74
NL
menustand af te sluiten.
Een bericht splitsen
berichten in alle mappen 1.012 bereikt
als er 5 mappen zijn.
1 Druk op DIVIDE/
(bladwijzer)
terwijl u het bericht afspeelt dat u
wilt splitsen.
, 
DIVIDE
2 Druk op DIVIDE/
(bladwijzer).
"DIVIDING..." wordt weergegeven met
een animatie, er wordt een nieuw
nummer aan het nieuwere deel van
het gesplitste bericht toegevoegd,
en de berichtnummers van de
volgende berichten worden met één
opgehoogd.
Bericht 1
Bericht 2
Berichten bewerken
U kunt een bericht splitsen tijdens het
afspelen, zodat het bericht in twee
delen wordt gesplitst. Een nieuw
berichtnummer wordt toegevoegd aan
het nieuwere deel van het gesplitste
bericht. Als u een bericht splitst, kunt
u eenvoudig het punt terugvinden
vanwaar u wilt afspelen wanneer u een
lange opname maakt, zoals van een
vergadering. U kunt een bericht splitsen
tot het totale aantal berichten in de
map 999 bereikt of tot het totale aantal
"DIVIDE? [DIVIDE] TO EXECUTE"
verschijnt met de berichttitel of
bestandsnaam en een berichtnummer.
Bericht 3
Een bericht wordt gesplitst.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
De berichtnummers worden met één verhoogd.
75
NL
 Opmerkingen









76
NL
U hebt een bepaalde hoeveelheid
vrije ruimte in het geheugen nodig
om een bericht te splitsen. Zie
"Systeembeperkingen" op pagina 123 voor
meer informatie.
Wanneer u een bericht met een titel en
artiestennaam splitst, krijgt het nieuwere
deel dezelfde titel en artiestennaam.
Als u een bericht met prioriteitsmarkeringen
splitst, worden de prioriteitsmarkeringen
toegevoegd aan beide delen van het
gesplitste bericht.
Als u een bericht splitst op de locatie waar u
een bladwijzer heeft ingesteld, dan wordt de
bladwijzer gewist.
De opnametijd van de laatste helft van het
gescheiden bericht is hetzelfde als dat van
de gescheiden locatie. Als u een LPCM of
MP3-bestand splitst met de IC-recorder, dan
zal de opnametijd van de laatste bestand
hetzelfde zijn als het originele bestand.
Indien u een bericht splitst tijdens A-B repeat
afspelen of één bericht repeat afspelen, dan
wordt de instelling repeat geannuleerd.
Als er meer dan 10 seconden voorbij zijn
gegaan na stap 1, moet u de procedure
opnieuw starten vanaf het begin.
U kunt geen andere berichten splitsen dan
berichten die u met de IC-recorder hebt
opgenomen (MP3-/LPCM/WMA-bestand
overgebracht van een computer).
Een eenmaal gesplitst bericht kan niet
opnieuw gecombineerd worden met de
IC-recorder.





Als u een bericht vaak splitst, kan het toestel
het bericht soms niet verder splitsen.
Als u een bericht met een alarminstelling
splitst, blijft dezelfde alarminstelling alleen
van kracht voor het vroegere gesplitste
bericht.
Het is niet mogelijk om een bericht helemaal
aan het begin (0,5 seconden vanaf de start)
of helemaal op het eind (0,5 seconden voor
het eind) van het bericht te splitsen.
U kunt een bericht niet splitsen binnen een
bereik van 0,5 seconde voor en nadat u een
bladwijzer heeft ingesteld.
Als " " wordt weergegeven als
mapaanduiding, kunt u een bericht niet
splitsen.
Het gesplitste bericht afspelen
Druk op  of  om het
berichtnummer weer te geven,
aangezien de gesplitste berichten nu elk
een berichtnummer hebben.
Toevoegen
Prioriteitsmarkeringen–
de functie voor
prioriteitsmarkeringen
1 Selecteer het bericht dat u wilt
markeren.
2 Houd
A-B/ (prioriteit) ingedrukt.
De " " aanduiding gaat knipperen.
3 Houd
A-B/ (prioriteit)
nogmaals ingedrukt om de
prioriteitsmarkering toe te voegen.

Geen markering


Berichten bewerken
Elke keer als u A-B ingedrukt houdt, worden
de prioriteitsmarkering(en) als volgt
gewijzigd:

 Opmerkingen

A-B/

U kunt geen prioriteitsmarkeringen aan een
LPCM, MP3 of WMA-bestand toevoegen.
Als " " wordt weergegeven als
mapaanduiding, kunt u geen
prioriteitsmarkering toevoegen.
U kunt prioriteitsmarkeringen ( ) aan
belangrijke berichten toevoegen. Er zijn
vier niveaus beschikbaar: "
"(het belangrijkst), " ", " " en geen prioriteitsmarkering. U kunt
prioriteitsmarkeringen toevoegen in de
stopstand en de afspeelstand.
77
NL
Onbedoelde
bediening voorkomen
– de HOLD-functie
"HOLD" met de toetsmarkering en de
huidige tijd zal gedurende 3 seconden
verschijnen, en aangeven dat alle
functies van de toetsen zijn vergrendeld.
De HOLD-functie annuleren
Schuif de HOLD-schakelaar in de
tegengestelde richting van de pijl.
 Opmerking
Als de HOLD-functie tijdens het opnemen
wordt ingeschakeld, moet u eerst de HOLDfunctie annuleren om de opname te stoppen.
Om te voorkomen dat toetsen per
ongeluk worden ingedrukt, schuift u de
HOLD-schakelaar in de richting van de
pijl in opname- of afspeelstand.
78
NL
 Tip
Ook al is de HOLD-functie ingeschakeld, kunt
u wel het afgespeelde alarm stoppen. Als u het
alarm of afspelen wilt stoppen, drukt u op 
(stoppen).
De menufunctie gebruiken
Instellingen in het
menu opgeven
2 Druk op  of  om het menu-item
te selecteren dat u wilt instellen en druk
vervolgens op .
3 Druk op  of  om de
gewenste instelling te selecteren en
druk op .

De menufunctie gebruiken

, 
/MENU
4 Druk op  (stoppen) om de
menustand af te sluiten.
 Opmerking
1 Houd
/MENU ingedrukt om naar
de menustand te gaan.
Het venster met de menustand wordt
weergegeven.
Als u een minuut lang geen toetsen indrukt,
wordt het menu automatisch geannuleerd en
wordt het normale display weergegeven.
Terugkeren naar het vorige
venster
Druk op /MENU tijdens het instellen
van het menu.
Om de menuwerking in het
midden te stoppen
Druk op  (stoppen).
79
NL
Menu-instellingen
Menu-items
Instellingen
Werkingsstand
( : de instelling is beschikbaar/
 : de instelling is niet beschikbaar)
, MP3
, LPEC
, LPEC




LOW , HIGH
MANUAL
LCF (LOW CUT)
ON, OFF



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n = –75 - +200)



V-UP
MEDIUM, MAXIMUM, OFF



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1,






1,
,
ALL
ADD/OVERWRITE ADD, OVERWRITE, OFF
80

REC LEVEL
, MUSIC
,
,

MP3
LPCM
LPEC
, S-HIGH
, LPCM
, LPEC
Afspeelstand Opnamestand
REC MODE
, ALL,
, MP3
, LPEC
Stopstand
,
ERASE ALL
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE
BOOKMARK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Te verplaatsen map)



NL
Menu-items
ALARM
Instellingen
NEW, LIST
DETAIL MENU
Werkingsstand
( : de instelling is beschikbaar/
 : de instelling is niet beschikbaar)
Stopstand
Afspeelstand Opnamestand






ON, OFF



PRE REC
ON, OFF



SYNC REC
ON, OFF



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
AUTO, MANUAL



TIME DISPLAY
12-HOUR, 24-HOUR



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10SEC, 60SEC, OFF



MENU
LANGUAGE
Europees model:
ENGLISH (Engels), Pyccкий (Russisch)
Overige modellen:
ENGLISH (Engels), Pyccкий (Russisch),
(Japans),
(Koreaans),
(Chinees),
(Chinees),
(Thais)



USB CHARGE
ON, OFF



De menufunctie gebruiken
LIMITER
81
NL
82
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
REC MODE
De opnamestand selecteren.
MP3
:
standaardopname met monogeluid.
MP3
:
standaardopname met stereogeluid.
MP3
*:
opname met stereogeluid van hoge kwaliteit
LPCM
:
Langspeelopname met stereogeluid van hoge kwaliteit.
LPCM
:
opname met stereogeluid van hoge kwaliteit
LPEC
:
langspeelopname met monogeluid.
LPEC
:
standaardopname met monogeluid.
LPEC
:
langspeelopname met stereogeluid.
LPEC
:
standaardopname met stereogeluid.
LPEC
:
opname met stereogeluid van hoge kwaliteit
NL
Zie
pagina
30
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
Zie
pagina
REC LEVEL
De microfoongevoeligheid instellen.
LOW :
Om een dictaat op te nemen met een microfoon voor uw
mond, een geluid in de buurt van de IC-recorder of een
luid geluid.
HIGH *:
Om het geluid van een normale conversatie of vergadering
op te nemen zoals een opname gemaakt in een
conferentieruimte of tijdens interviews.
S-HIGH :
Om een ver geluid op te nemen met de IC-recorder of een
laag geluid zoals een opname in een ruimtelijke ruimte.
MUSIC :
Om een natuurlijk akoestisch geluid op te nemen en
vervorming te voorkomen.
MANUAL:
U kunt het opnameniveau handmatig aanpassen tijdens
handmatige opname.
33
LCF (LOW CUT)
De functie LCF (Low Cut Filter) instellen om een lage
frequentie te dempen om de ruis van de wind te reduceren;
daardoor neemt u berichten duidelijker op.
ON:
De LCF-functie is ingeschakeld.
OFF*:
De LCF-functie is uitgeschakeld.
41
De menufunctie gebruiken
Menu-items
83
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
VOR
De VOR-functie (Voice Operated Recording) instellen.
ON:
De opname wordt gestart als de IC-recorder geluid
waarneemt en wordt onderbroken als er geen geluid wordt
waargenomen. In de periode dat er geen geluid wordt
waargenomen, wordt er niet opgenomen. De VOR-functie
wordt geactiveerd wanneer u op  (opnemen/pauze)
drukt.
OFF*:
De VOR-functie werkt niet.
Zie
pagina
42
 Opmerking
Wanneer "REC LEVEL" is ingesteld op "MANUAL", werkt de VORfunctie niet.
84
DISPLAY
Wijzigt de displaystand in de afspeel/stopstand.
ELAPSE*:
Verstreken afspeelduur van één bericht
REMAIN:
De resterende duur van één bericht
REC DATE:
De opnamedatum
–
DPC
De DPC-functie (Digital Pitch Control) instellen.
Wanneer u de DPC-schakelaar naar "ON" schuift, kunt u
een afspeelsnelheid opgeven van +200% tot –75% van de
normale snelheid. U kunt de snelheid instellen in stappen
van 10% voor de instelling + en in stappen van 5% voor de
instelling –.
–30%*
59
NL
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
Zie
pagina
V-UP
Een laagniveau deel van een opgenomen bericht kan
worden versterkt waardoor u zelfs de laagste/zachtste
stemmen makkelijker hoort.
MEDIUM:
U kunt de V-UP-functie minder fijn aanpassen.
MAXIMUM:
U kunt de V-UP-functie effectiever aanpassen.
OFF*:
De V-UP-functie werkt niet.
63
EFFECT
Hiermee kunt u het basgeluid versterken tijdens het
afspelen.
BASS1:
het basgeluid wordt versterkt.
BASS2:
het basgeluid wordt nog verder versterkt.
OFF*:
De EFFECT-functie werkt niet.
60
De menufunctie gebruiken
Menu-items
 Opmerking
Wanneer u berichten weergeeft via een ingebouwde luidspreker,
werkt de EFFECT-functie niet.
EASY SEARCH
De functie voor eenvoudig zoeken instellen.
ON:
U kunt ongeveer 10 seconden vooruitspoelen door op 
te drukken en ongeveer 3 seconden terugspoelen door op
 te drukken. Deze functie is handig als u een bepaald
punt in een lange opname zoekt.
OFF*:
De functie voor eenvoudig zoeken werkt niet. Wanneer
u op  or  drukt, wordt een bericht vooruit- of
teruggespoeld.
55
85
NL
86
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
PLAY MODE
De afspeelstand selecteren.
1:
Een bericht wordt afgespeeld en de IC-recorder stopt na
het afspelen.
*:
Berichten in een map worden voortdurend afgespeeld en
de IC-recorder stopt na het afspelen.
ALL:
Alle berichten worden voortdurend afgespeeld en de ICrecorder stopt na het afspelen.
1:
Eén bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld.
:
Berichten in één map worden herhaaldelijk afgespeeld.
ALL:
Alle berichten worden herhaaldelijk afgespeeld.
ADD/OVERWRITE
U kunt een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht 45, 47
of een opgenomen bericht tijdens het afspelen overschrijven.
ADD:
U kunt een opname toevoegen.
OVERWRITE:
U kunt een opname overschrijven.
OFF*:
U kunt geen opname toevoegen of overschrijven.
ERASE ALL
Alle berichten in de geselecteerde map worden gewist.
Druk op /MENU om terug te keren naar het mapvenster
voordat alle berichten worden gewist en selecteer een map
waarin alle berichten moeten worden gewist. Ga vervolgens
naar het menuvenster en selecteer "YES".
NO*: De wisfunctie is uitgeschakeld.
NL
Zie
pagina
57
72
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
Zie
pagina
65
MOVE
Het geselecteerde bericht wordt verplaatst naar de
geselecteerde map.
Druk op /MENU om terug te keren naar het mapvenster
voordat u het bericht verplaatst en selecteer een map waaruit
u het bericht wilt verplaatsen.
73
ALARM
Het alarm instellen.
NEW*:
DATE instellen voor afspelen, SUN (zondag), MON
(maandag), TUE (dinsdag), WED (woensdag), THU
(donderdag), FRI (vrijdag), SAT (zaterdag) of DAILY.
LIST:
Een lijst met berichtnummers, de datum of de dagen van
de week weergeven waarvoor het alarm al is ingesteld.
EDIT: U kunt de geselecteerde datum of dag van de week
wijzigen.
CANCEL: U kunt het alarm voor de geselecteerde datum of
dag van de week annuleren.
67
De menufunctie gebruiken
ERASE BOOKMARK De bladwijzer van het geselecteerde bericht wordt
verwijderd.
Druk op /MENU om terug te keren naar het mapvenster
voordat de bladwijzer wordt verwijderd en selecteer een
map waarvoor de bladwijzer moet worden verwijderd. Ga
vervolgens naar het menuvenster en selecteer "YES".
NO*: De wisfunctie is uitgeschakeld.
87
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
Zie
pagina
DETAIL MENU
LIMITER
Het ingangsniveau automatisch instellen om geluidsvervorming
als gevolg van te harde geluiden te voorkomen.
ON*:
De LIMITER-functie is ingeschakeld.
OFF:
De LIMITER-functie is uitgeschakeld.
37
 Opmerking
Wanneer "REC LEVEL" is ingesteld op "MANUAL", is deze instelling actief.
PRE REC
Hiermee kunt u geluidsbronnen maximaal 5 seconden voor het
punt waarop de opname wordt gestart, opnemen. Geluiden
worden gedurende 5 seconden gebufferd in het geheugen.
ON:
De opnamefunctie vooraf is ingeschakeld.
OFF*:
De opnamefunctie vooraf is uitgeschakeld.
38
SYNC REC
Wanneer dit item op "ON" wordt ingesteld, schakelt de IC-recorder
over naar de opnamepauzestand indien langer dan 2 seconden
geen geluid wordt waargenomen en start de IC-recorder weer met
opnemen als nieuw bericht indien geluid wordt waargenomen.
ON:
De functie gesynchroniseerd opnemen is ingeschakeld.
OFF*:
De functie gesynchroniseerd opnemen is uitgeschakeld.
51
 Opmerking
U kunt uitsluitend opnemen met de gesynchroniseerde
opnamefunctie als u andere apparatuur heeft aangesloten op
de IC-recorder met gebruik van een audio aansluitingkabel en
"SELECT INPUT" heeft ingesteld op "AUDIO IN".
88
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
Zie
pagina
SELECT INPUT De externe invoer selecteren die moet worden opgenomen 49, 50
en die is aangesloten op de  (microfoon) aansluiting.
MIC IN*:
Selecteer deze optie wanneer u berichten opneemt via een
externe microfoon.
AUDIO IN:
Selecteer deze optie wanneer u opneemt via andere
apparatuur.
19
TIME DISPLAY De tijdsweergave instellen.
12-HOUR:
12:00AM = middernacht, 12:00PM = twaalf uur 's middags
24-HOUR*:
0:00 = middernacht, 12:00 = twaalf uur 's middags
–
De menufunctie gebruiken
DATE & TIME De klok instellen.
AUTO*:
Wanneer de IC-recorder aangesloten is op een computer
waarop Digital Voice Editor wordt uitgevoerd, wordt de klok
automatisch aangepast aan die van de computer.
MANUAL:
U kunt de klok instellen door achtereenvolgens het jaar, de
maand, de dag, de uren en minuten op te geven.
89
NL
Menu-items
FORMAT
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
De indeling van de schijf instellen nadat "ERASE ALL DATA?"
is weergegeven.
YES:
De schijf wordt geformatteerd.
NO*:
De schijf wordt niet geformatteerd.
Zie
pagina
–
 Opmerkingen


BEEP
Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om het
geheugen te formatteren. Als u de IC-recorder formatteert met
de computer, kan het geluid onverwacht worden onderbroken
en kan de opnameduur worden verkort.
Wanneer u het geheugen formatteert, zullen alle gegevens
worden gewist die zijn opgeslagen op de IC-recorder. Als de
gegevens zijn gewist, kunt u deze niet meer terughalen.
Hiermee kunt u een pieptoon instellen.
ON*:
Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking
is uitgevoerd.
OFF:
Er wordt geen pieptoon weergegeven.
 Opmerking
Het alarm gaat af, zelfs als u "BEEP" uitschakelt door in het menu
"OFF" te selecteren.
90
NL
–
Menu-items
LED
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
De werkingsaanduiding in- of uitschakelen tijdens een bewerking.
ON*:
Tijdens het opnemen of afspelen gaat de
werkingsaanduiding branden of knipperen.
OFF:
De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs niet
tijdens een bewerking.
Zie
pagina
–
 Opmerking
BACKLIGHT
De achtergrondverlichting van het display in- en uitschakelen.
10 SEC*:
De achtergrondverlichting van het display wordt 10
seconden ingeschakeld.
60 SEC:
De achtergrondverlichting van het display wordt 60
seconden ingeschakeld.
OFF:
De achtergrondverlichting van het display wordt niet
ingeschakeld, zelfs niet bij een bewerking.
–
MENU
LANGUAGE
De taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten,
menu's, mapnamen, bestandsnamen, enzovoort.
Europees model:
ENGLISH (Engels)*, Pyccкий (Russisch)
Overige modellen:
ENGLISH (Engels)*, Pyccкий (Russisch),
(Japans),
(Koreaans),
(Chinees),
(Chinees),
(Thais)
21
De menufunctie gebruiken
Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer, brandt
of knippert de werkingsaanduiding, zelfs als "LED" is ingesteld op
"OFF".
91
NL
Menu-items
Instellingen (*: Oorspronkelijke instelling)
USB CHARGE Hiermee wordt aangegeven of de batterij wordt opgeladen
via een USB-aansluiting.
ON*:
De batterij wordt opgeladen.
OFF:
De batterij wordt niet opgeladen.
 Opmerking
Als u een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd) gebruikt
om de IC-recorder aan te sluiten op een stopcontact, wordt de
batterij ongeacht de instelling opgeladen.
92
NL
Zie
pagina
–
Uw computer gebruiken
Wat u kunt doen
bij gebruik van de
computer
Bestanden beheren en bewerken
met behulp van de Digital Voice
Editor software (pagina 101)
Bestanden kopieëren van de ICrecorder naar uw computer om
ze op te slaan (pagina 96)
De IC-recorderr gebruiken
als een USB- apparaat voor
massaopslag (pagina 109)
U kunt bestanden en mappen die
zijn opgenomen op de IC-recorder,
kopieëren om ze op te slaan.
U kunt beeldgegevens of tekstgegevens
die op uw computer zijn opgeslagen,
tijdelijk op de IC-recorder opslaan.
Uw computer gebruiken
U kunt het volgende doen als u de ICrecorder aansluit op uw computer via
de bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer.
Met de Digital Voice Editor software
kunt u berichten die u hebt opgenomen
met de IC-recorder overzetten op uw
computer om ze te beheren en te
bewerken. U kunt ook muziekbestanden
die u heeft opgeslagen op uw computer
overzetten op de IC-recorder.
Bestanden kopieëren van de
computer naar uw IC-recorder
om ze af te spelen (pagina 97)
U kunt WAV/MP3/WMA-bestanden
die zijn opgeslagen op uw computer
kopiëren door ze te knippen en
plakken als u de IC-recorder aansluit
op de computer met gebruik van de
meegeleverde USB-kabel. U kunt de
gekopieerde bestanden ook afspelen.
93
NL
Systeemvereisten voor uw
computer
Uw computer gebruiken met de
Digital Voice Editor software
Om uw computer te gebruiken met de
Digital Voice Editor software, kijkt u bij
"Systeemvereisten" op pagina 103.
Uw computer gebruiken zonder
de Digital Voice Editor software
Om uw computer te gebruiken met
de IC-recorder zonder de Digital Voice
Editor software, of om de IC-recorder
te gebruiken als een apparaat voor
massaopslag, moet uw computer voldoen
aan de besturingssysteemvereisten en
poortomgeving die hieronder staan
beschreven.
Besturingssysteem:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 of hoger
94
NL
Windows® XP Professional Service Pack 2
of hoger
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 of hoger
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 of hoger
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Vooraf geïnstalleerd
Hardwareomgeving:
 Poort: USB-poort
 Geluidskaart: Geluidskaarten
die compatibel zijn met één
van de Microsoft® Windows®besturingssystemen
 Opmerking
De volgende systemen worden niet
ondersteund:
 64-bits versies van Windows® XP
 Andere besturingssystemen dan de
hierboven genoemde
 Door de gebruiker zelf geconstrueerde
PC's of besturingssystemen
 Geüpgrade besturingssystemen
 Multi-boot besturingsomgevingen
 Multi-monitor besturingsomgevingen
 Ga naar de ondersteuningswebsite voor
de IC-recorder voor informatie over de
nieuwste versie en compatibiliteit met uw
besturingssysteem:
Europees model: http://support.sony-europe.com/DNA Overige modellen: http://www.sony-asia.com/support
De IC-recorder op de
computer aansluiten
Naar USBaansluiting van
de computer
Naar
(USB)
aansluiting
USB-kabel
IC-recorder
Uw computer gebruiken
U kunt gegevens van de IC-recorder
overbrengen naar de computer door
de IC-recorder aan te sluiten op de
computer.
Gebruik de USB-kabel die bij IC-recorder
is geleverd om de
(USB) aansluiting
van de IC-recorder en de computer te
verbinden.
De IC-recorder wordt herkend door
de computer zodra de kabel is
aangesloten. U kunt de kabel aansluiten
of loskoppelen als de IC-recorder en de
computer zijn in- of uitgeschakeld.
Terwijl de IC-recorder op de
computer wordt aangesloten, wordt
"CONNECTING" in het display van de ICrecorder weergegeven.
Computer
 Opmerkingen





Sluit niet meer dan twee USB-apparaten op
de computer aan. Als u dit wel doet, kan een
normale werking niet worden gegarandeerd.
Als u de IC-recorder gebruikt met een
USB-hub of een USB-verlengsnoer, kan de
werking niet worden gegarandeerd.
Er kan een storing optreden afhankelijk van
de USB-apparaten die op dat moment zijn
aangesloten.
Voordat u de IC-recorder aansluit op de
computer, controleert u de resterende
batterijlading van de IC-recorder.
U kunt het beste de kabel loskoppelen van
de computer als u de Digital Voice Editor niet
gebruikt.
95
NL
De IC-recorder van de
computer loskoppelen
Volg onderstaande werkwijze; anders
kunnen er gegevens beschadigen.
1 Controleer of de
werkingsaanduiding niet knippert.
2 Ontkoppel de USB-kabel die is
aangesloten op de IC-recorder
van de USB-aansluiting van de
computer.
Op het Windows-scherm klikt u met
de linkermuisknop op "Hardware veilig
verwijderen" op de taakbalk, en klikt u
op "USB-apparaat voor massaopslag
- Station veilig verwijderen".
Op het Macintosh-scherm sleept u
de "IC RECORDER" op het bureaublad
naar "Prullenbak" en zet hem daar
neer.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij uw computer is geleverd voor meer
informatie over het loskoppelen van
de IC-recorder.
96
NL
Bestanden kopiëren
van de IC-recorder
naar de computer
U kunt bestanden of mappen opslaan
door ze over te dragen van de ICrecorder naar de computer.
1 Sluit de IC-recorder aan op uw
computer (pagina 95).
Open op het Windows-scherm "Deze
computer" en controleer of de "IC
RECORDER" wordt herkend. Controleer
op het Macintosh-scherm of een "IC
RECORDER"-station op het bureaublad
wordt weergegeven.
2 Kopieer bestanden of mappen
die uw naar de computer wilt
overdragen.
Sleep de mappen met bestanden
die u wilt van "IC RECORDER" naar de
lokale harde schijf van uw computer.
 Een map kopiëren (slepen)
 Druk en houd ingedrukt,
 sleep,
 en laat los.
Bestanden van uw
computer naar de ICrecorder kopiëren en
ze afspelen
U kunt muziek- of taalbestanden (WAV/
MP3/WMA) kopiëren van uw computer
naar de IC-recorder door ze te slepen
en te plakken zonder gebruik van de
Digital Voice Editor software, en u kunt ze
afspelen met de IC-recorder.
48 kbps
ICD-SX700 46 uur. 55 min.
(703 tracks)
ICD-SX800 94 uur. 40 min.
(1.420 tracks)
Uw computer gebruiken
De maximale afspeelduur (tracks*),
wanneer u muziekbestanden afspeelt
met de IC-recorder, is als volgt.
128 kbps
17 uur. 35 min.
(263 tracks)
35 uur. 25 min.
(531 tracks)
* Wanneer tracks van 4 minuten worden
overgedragen naar de IC-recorder.
97
NL
1 Sluit de IC-recorder aan op uw
computer (pagina 95).
Open op het Windows-scherm "Deze
computer" en controleer of de "IC
RECORDER" wordt herkend. Controleer
op het Macintosh-scherm of een "IC
RECORDER"-station op het bureaublad
wordt weergegeven.
2 Kopieer de map waarin de
muziekbestanden zijn opgeslagen
naar de IC-recorder.
Gebruik als u Windows hebt het
Verkenner-venster en op de Macintosh
Finder om de map naar de IC-recorder
te slepen.
De IC-recorder herkent maximaal
500 mappen. U kunt maximaal 999
bestanden naar één map kopiëren en
in totaal maximaal 5.000.
3 Verwijder de IC-recorder uit de
computer en druk op /MENU om
de gewenste map te selecteren.
4 Druk op  of  om het
bestand te selecteren dat u wilt
afspelen, en druk op .
5 Druk op  om het afspelen te
stoppen.
98
NL
 Opmerkingen


Wanneer u een muziekbestand kopieert van
de computer, kunt u het afspelen maar niet
splitsen of verplaatsen.
Om de IC-recorder los te koppelen van uw
computer, kijkt u op pagina 96.
Structuur van mappen en
bestanden
 Opmerking
Een bestand kan niet worden afgespeeld, zelfs
als u het overzet naar een VOICE-map.
Map voor met de ICrecorder opgenomen
berichten*4
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Overgedragen map van
uw computer
Uw computer gebruiken
De mappen en bestanden worden
zoals getoond op het computerscherm
weergegeven.
De volgende mapaanduidingen kunnen
in het display van de IC-recorder worden
weergegeven:
: Map voor bericht die zijn
opgenomen met de IC-recorder (ze
zijn al gemaakt als u de IC-recorder
koopt).
: Map overgedragen van een
computer (ze worden weergegeven
wanneer muziekbestanden van een
computer zijn overgedragen).
"IC RECORDER"
Gesprek
MUSIC
POP
OLDIES *1
*2
*3
99
NL
De naam van een map waarin
muziekbestanden zijn opgeslagen, wordt als
zodanig weergegeven op de IC-recorder. Het
is dus handig om van tevoren een makkelijk
te onthouden naam op te geven voor de
map. Getoonde mappen in de afbeelding zijn
voorbeelden van mapnamen.
*2
De IC-recorder kan maximaal drie niveaus
herkennen van naar de IC-recorder
gekopieerde mappen, tot "OLDIES" in de
afbeelding.
*3
Als u afzonderlijke muziekbestanden
kopieert, worden ze geclassificeerd met de
tekst "NO FOLDER".
*4
Zelfs als u een bestand direct overzet in
de VOICE-map, kan het bestand niet direct
worden afgespeeld. Als u een bestand
overzet, moet u het overzetten naar een
map in de VOICE-map.
*1
 Tip
U kunt de titel of artiestennaam, enz. in
muziekbestanden opgeven. De titels en
artiestennamen kunnen worden weergegeven
op de IC-recorder. Het is handig om ze met
de software op te geven die u gebruikt om de
muziekbestanden op uw computer te maken.
100
NL
 Opmerkingen





U kunt niet meer dan 511 mappen
(uitgezonderd VOICE-mappen) of bestanden
kopiëren naar de hoofdmap direct onder "ICRECORDER" op de computer. Dit komt door
beperkingen van het FAT-bestandssysteem. U kunt niet altijd alle bestanden of mappen
overzetten, afhankelijk van het aantal tekens
dat u gebruikt in de naam voor het bestand
of de map, of het besturingssysteem.
Indien er geen titel, artiestennaam is
ingevoerd wordt "Unknown" weergegeven.
Indien er geen titel is ingevoerd wordt een
bestandsnaam weergegeven.
Een titel of artiestennaam die verband houdt
met een LPCM-bestand kan niet worden
afgespeeld met de IC-recorder. In dit geval
wordt een bestandsnaam weergegeven.
Om de IC-recorder los te koppelen van uw
computer, kijkt u op pagina 96.
De bijgeleverde
Digital Voice Editorsoftware gebruiken
Wat u kunt doen met de
Digital Voice Editor-software
Berichten die op de IC-recorder
zijn opgenomen, overbrengen
naar de computer
U kunt berichten die u hebt opgenomen
met de IC-recorder opslaan op de harde
schijf van uw computer, op bericht, map
of alle berichten in één keer. U kunt
een formaat om deze berichten mee
op te slaan, als volgt kiezen; MSV (LPEC)
bestanden, MSV (ADPCM) bestanden,
MP3-bestanden, Windows standaard
WAV-bestanden.
U kunt berichten op de computer
afspelen met gebruik van de volgende
functies, herhaald afspelen één bericht,
A-B repeat afspelen, eenvoudig zoeken,
afspelen met bladwijzer en normaal
afspelen. U kunt ook de afspeelsnelheid
instellen.
Berichten die op de computer
zijn opgenomen, overbrengen
naar de IC-recorder voor afspelen
U kunt berichten en andere bestanden
die zijn opgeslagen op uw computer,
zoals spraakbestanden die zijn
verstuurd per e-mail, MSV (LPEC/
ADPCM) bestanden, WAV-bestanden,
MP3-bestanden, op bestand of map,
overzetten naar de IC-recorder. U kunt ze
ook later afspelen op de IC-recorder.
Uw computer gebruiken
Met de Digital Voice Editor software
kunt u berichten die u hebt opgenomen
met de IC-recorder overzetten op uw
computer. U kunt ze opslaan op uw
computer, ze afspelen en bewerken. U
kunt ook muziekbestanden die u heeft
opgeslagen op uw computer overzetten
op de IC-recorder.
Berichten afspelen op uw
computer
Berichten bewerken die zijn
opgeslagen op uw computer of
IC-recorder met gebruik van uw
computer
U kunt berichttitels of gebruikersname
veranderen, berichten sorteren,
prioriteitsmarkeringen of bladwijzers instellen/
wissen, berichten combineren/splitsen etc.
op uw computer, afhankelijk van het formaat
101
NL
van het bestand. U kunt de volgorder van
de berichten op de IC-recorder wijzigen
met behulp van de computer. U kunt ook
berichten opslaan die uw heeft opgeslagen
op de computer door het converteren van het
voiceformaat naar een geschikter formaat.
Andere handige toepassingen




102
NL
Gesproken e-mailberichten verzenden
met MAPI e-mailsoftware.
Berichten op de IC-recorder met
Dragon NaturallySpeaking®spraakherkenningssoftware
transcriberen (alleen als u de Preferred
of Professional Edition van Dragon
NaturallySpeaking versie 5.0 of later op
de computer hebt geïnstalleerd).
U kunt de gebruikersnaam van de IC-recorder
instellen/annuleren, de alarminstellingen
wijzigen etc. op uw computer.
Als u het hulpprogramma voor het
opnemen van CD's voor Digital Voice
Editor gebruikt, kunt u tracks afspelen
van een CD die in het CD-station van
de computer is geplaatst en CD-tracks
opslaan op de vaste schijf van de
computer in een bestandsindeling die
wordt ondersteund door de Digital Voice
Editor. Opgeslagen bestanden kunnen dan
worden overgezet naar een IC-recorder
met de Digital Voice Editor.

Met gebruik van het CD Burning Tool
voor de Digital Voice Editor, kunt u uw
originele muziek CD's of gegevensCD's bestandne opgenomen met de
IC-recorder, of van bestanden die zijn
opgeslagen op de harde schijf van uw
computer met gebruik van de Digital
Voice Recorder.
Gebruik van het hulpprogramma voor
het opnemen van CD’s voor DVE is
beperkt tot privé-doeleinden.
 Opmerking
Raadpleeg voor informatie over het
gebruik van Dragon NaturallySpeaking de
documentatie die bij de software wordt
geleverd.
Systeemvereisten
 RAM: 128MB of meer (Voor Windows
Om de meegeleverde software te gebruiken
moet uw computer voldoen aan de
besturingssysteemvereisten en de hardwareomgeving die hieronder staat beschreven.
 Beschikbare schijfruimte: 150MB of
Hardware-omgeving:
 Computer: IBM PC/AT of compatibele
computer
 Processor: 266 MHz Pentium® II processor
of hoger (Voor Windows Vista®, 800MHz
Pentium® III processor of hoger)
meer
 CD-ROM-station (Wanneer u een
audio-CD of gegevens-CD wilt maken,
hebt u een CD-R/RW-station nodig)
 Poort: USB-poort
 Geluidskaart: Geluidskaarten
die compatibel zijn met één
van de Microsoft® Windows®besturingssystemen
 Beeldscherm: Hoge kleuren (16bit) of
meer en 800×480 pixels of meer
 Toegang tot Internet voor Voice Mailfunctie en CD-database-service
 Opmerking
De volgende systemen worden niet
ondersteund:
 64-bits versies van Windows® XP
 Andere besturingssystemen dan de
hierboven genoemde
 Door de gebruiker zelf geconstrueerde
PC's of besturingssystemen
 Geüpgrade besturingssystemen
 Multi-boot besturingsomgeving
 Multi-monitor besturingsomgeving
Uw computer gebruiken
Besturingssystemen:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 of hoger
Windows® XP Professional Service Pack 2
of hoger
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 of hoger
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 of hoger
Vooraf geïnstalleerd
Vista®, 512MB of meer)
103
NL

Ga naar de ondersteuningswebsite voor
de IC-recorder voor informatie over de
nieuwste versie en compatibiliteit met uw
besturingssysteem:
Europees model: http://support.sony-europe.com/DNA Overige modellen: http://www.sony-asia.com/support
Opmerking over het
transcriberen van een bericht
Als u Dragon NaturallySpeaking®spraakherkenningssoftware gebruikt
om een bericht te transcriberen,
moet de computer ook voldoen aan
de systeemvereisten van Dragon
NaturallySpeaking.
Opmerking over het verzenden
van een gesproken e-mailbericht
Wanneer u Microsoft® Outlook Express
5.0/5.5/6.0 gebruikt om een gesproken
e-mailbericht te verzenden, moet
de computer ook voldoen aan de
systeemvereisten van Outlook Express.
104
NL
De software installeren
Installeer de Digital Voice Editor-software
op de vaste schijf van de computer.
 Opmerkingen




64-bits versies van Windows® XP worden niet
ondersteund.
Bij het installeren van de software mag u de
USB-kabel niet aansluiten of afkoppelen. De
software is mogelijk niet goed geïnstalleerd.
Als u de software wilt installeren of
verwijderen onder Windows® 2000
Professional, moet u zich aanmelden met de
gebruikersnaam "Beheerder".
Bij het installeren of deinstalleren van
software in Windows Vista® Ultimate/
Windows Vista® Business/Windows Vista®
Home Premium/Windows Vista® Home
Basic/Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 2 of hoger/Windows®
XP Media Center Edition 2004 Service
Pack 2 of hoger/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 of hoger/
Windows® XP Professional Service Pack
2 of hoger/Windows® XP Home Edition
Service Pack 2 of hoger, meldt u zich aan
met uw gebruikersnaam behorend bij een
gebruikersaccount met beperkingen. (Als u
wilt weten of de gebruikersnaam hoort bij
de gebruikersaccount "Beheerder van deze
computer", opent u "Gebruikersaccounts" via
het "Configuratiescherm" en raadpleegt u
het gedeelte dat wordt weergegeven onder
de gebruikersnaam.)




1 Controleer of de IC-recorder niet is
aangesloten. Schakel de computer
in en start Windows.
2 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in
het CD-ROM-station.
Het menu [IC Recorder Software
Setup] wordt automatisch gestart en
het venster [Welcome to IC Recorder
Software Setup] verschijnt. Als het
menu [Welcome to IC Recorder
Software Setup] niet wordt gestart,
open dan de [DVE]-map in de [Setup]map op de CD-ROM, en dubbelklikt u
daarna op [setup.exe].
3 Het is belangrijk dat u akkoord
gaat met de voorwaarden van de
licentieovereenkomst, selecteer
[I accept the terms of the license
agreement] en klik daarna op
[Next].
Uw computer gebruiken
Na de installatie wordt ook de Microsoft
DirectX-module geïnstalleerd, afhankelijk
van het besturingssysteem van de computer.
Deze module wordt niet verwijderd bij het
verwijderen van de software.
Sluit alle geopende programma's voordat u
de Digital Voice Editor-software installeert.
Als u de Digital Voice Editor-software hebt
geïnstalleerd, mag u de "Memory Stick
Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0"-software
niet installeren. De Digital Voice Editor
functioneert dan niet goed. (Met de ICrecorder kunt u berichten op de "Memory
Stick" opslaan of bewerken.)
Als de "Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0"-software al is geïnstalleerd,
wordt bij het installeren van de bijgeleverde
software de "Memory Stick Voice Editor"software automatisch verwijderd. (Berichten
worden niet verwijderd.)
Het venster [Software Install]
verschijnt.
105
NL
4 Selecteer [Digital Voice Editor], en
klik daarna op [Install].
Volg de instructies op het scherm en
geef de instellingen op die nodig zijn
voor de installatie.
Als u al een eerdere versie van de
Digital Voice Editor of een versie van
"Memory Stick Voice Editor" hebt
geïnstalleerd
Het dialoogvenster dat wordt gebruikt
voor het ongedaan maken van de
installatie van de vorige versie van
Digital Voice Editor of een versie van
de "Memory Stick Voice Editor" wordt
weergegeven. Volg de instructies op
het scherm en maak de installatie
van de software ongedaan. De
berichtenbestanden worden niet
verwijderd.
 Opmerking
Als op onrechtmatige wijze wordt
geprobeerd gegevens te wijzigen, of als een
bestand voor andere dan privé-doeleinden
wordt gebruikt, kan het bestand of de
Digital Voice Editor onbruikbaar worden.
Wanneer het dialoogvenster dat
wordt gebruikt om te selecteren
hoe bestanden worden opgeslagen,
wordt weergegeven
Wanneer u bestanden opslaat die zijn
vastgelegd met de IC-recorder op
de hierboven genoemde computer,
kunt u kiezen of u de bestanden wilt
converteren naar de MP3-indeling.
Selecteer de instelling van uw keuze.
Wanneer het dialoogvenster voor het
selecteren van een ICD-P-serie wordt
weergegeven
Selecteer [Yes] om berichten te
bewerken die zijn opgenomen met
een recorder uit de ICD-P-serie.
Wanneer het dialoogvenster dat
wordt gebruikt voor het selecteren
van de taal voor de Help, wordt
weergegeven
Klik op de taal die u voor de Help wilt
gebruiken.
5 Wanneer het venster [Ready to
Install the Program] verschijnt, klikt
u op [Install].
De installatie wordt gestart.
106
NL
6 Wanneer het venster [InstallShield
Voor Windows Vista
Wizard Complete] verschijnt,
selecteert u [Yes, I want to restart
my computer now] en klikt u op
[Finish].
1 Klik op [Starten] – [Configuratiescherm]–
De computer wordt opnieuw gestart.
Wanneer de computer opnieuw is
gestart, is de installatie voltooid.
2 Selecteer [Digital Voice Editor 3] uit de
De software verwijderen
[Programma's] en klik daarna op
[En programma verwijderen] uit de
categorie.
lijst en klik op [Verwijderen].
3 Klik op [Doorgaan] in het venster
[Gebruikersaccountbeheer].
Als u de software wilt verwijderen moet
u de onderstaande procedure uitvoeren.
4 Volg de instructies op het scherm.
Voor Windows 2000 of Windows XP
Als u de software na de installatie naar
een ander station of een andere map wilt
verplaatsen, moet u de software eerst
verwijderen en vervolgens opnieuw
installeren. De software functioneert niet goed
als u alleen de software-bestanden verplaatst.
[Instellingen], [Configuratiescherm] en
dan op [Software].
2 Selecteer [Digital Voice Editor 3] uit
de lijst en klik op [Verwijderen] or
[Wijzigen/Verwijderen].
3 Volg de instructies op het scherm.
 Tip
Bij het verwijderen van de software worden de
berichtbestanden niet verwijderd.
Uw computer gebruiken
1 Klik op [Start] en selecteer
 Opmerking
107
NL
De Help-bestanden
raadplegen
Voor meer informatie over de
bewerkingen kunt u de Help-bestanden
raadplegen.
Help
De IC-recorder herkent maximaal
511 mappen. Wanneer elke map één
bestand bevat, kunt u maximaal 340
mappen maken en bij 5 mappen kunt
u maximaal 1.012 bestanden kopiëren.
U kunt bovendien maximaal 999
bestanden in een map plaatsen.
3 Verwijder de IC-recorder uit de
computer en druk op /MENU om
de gewenste map te selecteren.
4 Druk op  of  om het
bestand te selecteren dat u wilt
afspelen, en druk op .
5 Druk op  om het afspelen te
stoppen.
Mappen overzetten met de
Digital Voice Editor-software
1 Sluit de IC-recorder via de
bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer (pagina 95).
2 Start de Digital Voice Editor-
software en kopieer muziek- of
taalbestanden van de computer
naar de IC-recorder.
108
NL
Voor gegevens over het gebruik van de
Digital Voice Editor software dient u de
helpbestanden te raadplegen.
De IC-recorder
gebruiken als USBapparaat voor
massaopslag
1 Sluit de IC-recorder via de
bijgeleverde USB-kabel aan op de
computer (pagina 95).
Open op het Windows-scherm "Deze
computer" en controleer of de "IC RECORDER"
wordt herkend. Controleer op het Macintoshscherm of een "IC RECORDER"-station op het
bureaublad wordt weergegeven.
 Opmerking
Om de IC-recorder los te koppelen van uw
computer, kijkt u op pagina 96.
Uw computer gebruiken
Wanneer de IC-recorder is aangesloten
op de computer, kunt u tijdelijk
afbeeldings- of tekstgegevens van de
computer en berichten of bestanden
die met de IC-recorder zijn opgenomen,
opslaan op de IC-recorder.
Voor meer informatie over de
systeemvereisten, kijkt u op pagina 94.
De IC-recorder herkent maximaal
500 mappen. U kunt maximaal 999
bestanden naar één map kopiëren en
in totaal maximaal 5.000.
2 Kopieer de map met de
gegevensbestanden die moeten worden
opgeslagen naar de IC-recorder door ze
te slepen en te plakken.
Gebruik als u Windows hebt het Verkennervenster en op de Macintosh Finder om de
map naar de IC-recorder te slepen.
109
NL
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Voordat u het apparaat wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten
controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem
blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.
IC-recorder
Probleem
Oplossing
De IC-recorder kan niet
worden uitgeschakeld.

Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl als de ICrecorder is gestopt (pagina 25).
De IC-recorder kan niet
worden ingeschakeld.

De HOLD-schakelaar is ingeschakeld. Schuif de HOLDschakelaar van de pijl af (pagina 25).
Display verdwijnt niet. Display is wazig.

Verwijder de beschermfolie van het display voordat u de ICrecorder gebruikt.
De IC-recorder werkt niet.

De polen van de batterijen zijn niet in de juiste richting
geplaatst (pagina 14).
De batterijen zijn bijna leeg (pagina 16).
De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD-schakelaar (pagina
78). (Wanneer u op een toets drukt, wordt "HOLD" 3 seconden
weergegeven.)


110
Er komt geen geluid uit de
luidspreker.

Er komt geluid uit de
luidspreker terwijl
de hoofdtelefoon is
aangesloten.

NL

Het volume is volledig uitgeschakeld (pagina 54).
De hoofdtelefoon is aangesloten (pagina 55).
Als u de hoofdtelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen,
komt het geluid wellicht uit de luidspreker. Koppel de
hoofdtelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
Oplossing

"LED" is ingesteld op "OFF" (pagina 91). Geef het menu weer en
stel "LED" in op "ON".
"MEMORY FULL" wordt
weergegeven en u kunt
de opname niet starten.

Het geheugen is vol. Verwijder een aantal berichten (pagina
71) of verwijder alle berichten nadat u deze op de computer
hebt opgeslagen.
"FILE FULL" wordt
weergegeven en u
kunt de IC-recorder niet
gebruiken.

Er zijn 999 berichten opgenomen in de geselecteerde
map of 1.012 berichten (wanneer er 5 mappen zijn) in totaal.
Daarom kunt u geen andere berichten opnemen of een
bericht verplaatsen of splitsen. Verwijder een aantal berichten
(pagina 71) of verwijder alle berichten nadat u deze op de
computer hebt opgeslagen.
U kunt geen opname
toevoegen of
overschrijven.

Als fabrieksinstelling is "ADD/OVERWRITE" in het menu
standaard ingesteld op "OFF". Geef het menu weer en wijzig
"ADD/OVERWRITE" in "ADD" of "OVERWRITE" (pagina 45, 47).
De resterende geheugencapaciteit is niet toereikend. Het
overschreven gedeelte wordt verwijderd nadat u klaar bent
met het opnemen van het nieuwe gedeelte. U kunt daarom
alleen overschrijven binnen de resterende opnameduur.
U kunt geen opname toevoegen of overschrijven aan
een LPCM, WMA-bestand of een MP3-bestand dat niet is
opgenomen met de IC-recorder.
Als " " wordt weergegeven als mapaanduiding, kunt u
berichten in die map niet bewerken.



De opname wordt
onderbroken.

Problemen oplossen
Probleem
De werkingsaanduiding
gaat niet branden.
De VOR-functie (pagina 42) of de gesynchroniseerde
opnamefunctie is actief. Stel "VOR" in op "OFF" (pagina 84) of
"SYNC REC" in op "OFF" (pagina 88) in het menu.
111
NL
Probleem
Oplossing
Ruis is hoorbaar.





Het opnameniveau is laag.



112
Tijdens een opname hebt u per ongeluk de IC-recorder
aangeraakt, bijvoorbeeld met uw vinger, zodat er ruis is
opgenomen.
De IC-recorder is naast een stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon geplaatst tijdens het opnemen of afspelen.
De stekker van de aangesloten microfoon was vuil tijdens het
opnemen. Maak de stekker schoon.
De stekker van de  (hoofdtelefoon) is vuil. Maak de stekker
schoon.
Er kan ruis worden gehoord tijdens de opnamepauze van een
MP3-bestand, VOR-opname, of gesynchroniseerde opname. U
kunt ook ruis horen op het punt waar u een opname toevoegt
of overschrijft.
"REC LEVEL" in het menu is ingesteld op "LOW ". Geeft het
menu weer en stelt "REC LEVEL" in op "HIGH " of "S-HIGH "
in het menu (pagina 33).
Wanneer "REC LEVEL" is ingesteld op "MANUAL", dient u het
opnameniveau handmatig in te stellen met gebruik van 
of .
Als het moeilijk is om zachte geluiden in een opgenomen
bericht te horen, schuift u de "V-UP" naar "MAXIMUM" of
"MEDIUM" (pagina 63). Het afspeelgeluid wordt wellicht beter hoorbaar.
Bij het opnemen van
andere apparatuur is het
ingangsniveau te sterk of
niet sterk genoeg.

Sluit de hoofdtelefoonaansluiting van andere apparatuur aan
op de  (microfoon) aansluiting van de IC-recorder en pas het
volumeniveau aan op het apparaat dat op de IC-recorder is
aangesloten.
Afspeelsnelheid is te snel
of te langzaam.

De afspeelsnelheid wordt aangepast in DPC. Schuif de
DPC-schakelaar naar "OFF" of geef het menu weer en pas de
snelheid in DPC aan (pagina's 59, 84).
NL
Oplossing

U hebt de klok niet ingesteld (pagina 19).
"--y--m--d" of "--:--"
verschijnt in het display.

De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het
bericht hebt opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
Er zijn minder menu-items
in de menustand.

Welke menu-items er worden weergegeven, is afhankelijk
van de werkingsstanden (stopstand, afspeelstand en
opnamestand) (pagina's 80, 81).
De resterende tijd die
wordt weergegeven
in het display, is korter
dan de tijd die wordt
weergegeven in de
bijgeleverde "Digital Voice
Editor"-software.

Er is een bepaalde hoeveelheid geheugen vereist voor
de werking van de IC-recorder. Die hoeveelheid wordt
afgetrokken van de resterende tijd. Dit is de reden voor het
verschil.
De levensduur van de
batterijen is te kort.

De levensduur van de batterijen op pagina 17 zijn gebaseerd
op een ingesteld volumeniveau van 20. De levensduur van de
batterijen kan korter zijn, afhankelijk van het gebruik van de
IC-recorder.
Als u de IC-recorder
langere tijd niet gebruikt
en de batterijen niet
verwijdert, lopen de
batterijen leeg.

Zelfs als u de IC-recorder niet gebruikt, wordt er een beetje
stroom verbruikt. De levensduur van de batterijen is in dit
geval onder andere afhankelijk van vochtigheidsgraad en de
omgevingsomstandigheden. Doorgaans gaan de batterijen
ongeveer vier maanden mee. Als u van plan bent om de ICrecorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het
beste uitschakelen (pagina 25) of de batterijen verwijderen.
Problemen oplossen
Probleem
"--:--" wordt weergegeven.
113
NL
Probleem
Oplossing
Als u de batterijen oplaadt,
wordt er geen animatie
van de batterijaanduiding
weergegeven.





De animatie van de
batterijaanduiding
verdwijnt tijdens het
laden.

"
" of "
"
knippert in plaats van de
batterijaanduiding.

De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik voor het
opladen. Laad de batterijen op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
De levensduur van de
oplaadbare batterijen is
kort.

U gebruikt de oplaadbare batterijen in een omgeving waar de
temperatuur onder 5 °C.
De IC-recorder is een bepaalde tijd niet gebruikt. Laad en
ontlaad de oplaadbare batterijen enkele keren met de ICrecorder.
Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare
batterijen.
De batterijaanduiding wordt korte tijd weergegeven. De
oplaadbare batterijen zijn echter niet volledig opgeladen. Het duurt
ongeveer 4 uur totdat lege batterijen volledig zijn opgeladen.





De gewijzigde menuinstelling werkt niet.
114
U gebruikt geen oplaadbare batterijen.
De oplaadbare batterijen zijn niet met de polen in de juiste
richting geplaatst.
De USB-kabel is niet goed aangesloten.
"USB CHARGE" in "DETAIL MENU" is ingesteld op "OFF" in het menu. Als
u de batterijen wilt opladen met de computer, moet u "ON" instellen.
Tijdens afspelen via de ingebouwde luidspreker, kunt u de
batterijen niet opladen.
NL

Er zijn andere oplaadbare batterijen dan NH-AAA geplaatst.
De oplaadbare batterijen zijn beschadigd.
Tijdens afspelen via de ingebouwde luidspreker, kunt u de
batterijen niet opladen.
Als u de batterijen verwijdert direct nadat de menu-instelling is
gewijzigd, of als de menu-instelling wordt gewijzigd met "IC Recorder
Setting" in de Digital Voice Editor-software terwijl de geplaatste
batterijen bijna leeg zijn, werkt de menu-instelling mogelijk niet.
Oplossing

Als de IC-recorder grote hoeveelheden gegevens moet
verwerken, kan "UPDATING DATABASE…" langere tijd worden
weergegeven. Dit is geen storing van de IC-recorder. Wacht tot
het bericht verdwijnt.
U kunt de IC-recorder
niet aansluiten op een
computer.

Raadpleeg de Help-bestanden van de Digital Voice Editor
3-software.
Het duurt lang voordat de
IC-recorder start.

Als er veel berichten zijn opgeslagen in de IC-recorder, kan
het enige tijd duren voordat deze opstart. Dit is geen storing.
Wacht tot de stopweergave verschijnt.
De IC-recorder werkt niet
goed.

Verwijder de batterijen en plaats deze nogmaals (pagina 14).
De IC-recorder werkt niet.

Mogelijk hebt u het geheugen van de IC-recorder geformatteerd
met de computer. Gebruik de formatteerfunctie van de ICrecorder om het geheugen te formatteren (pagina 90).
De IC-recorder wordt
niet herkend door de
computer.
Een map/bestand kan niet
worden overgedragen van
uw computer.

Koppel de IC-recorder los van de computer en sluit hem
opnieuw aan.
Gebruik geen USB-hub of een andere USB-verlengkabel dan
de meegeleverde extra USB-kabel. Sluit de IC-recorder via de
bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
Werking wordt niet gegarandeerd als u andere systeemeisen
gebruikt dan de beschreven eisen op pagina 94.
Afhankelijk van de positie van de USB-aansluiting, kan het zijn
dat de IC-recorder niet wordt herkend. Als dit gebeurt dient u
een andere aansluiting te proberen.



Het overgedragen
bestand va uw computer
kan niet worden
afgespeeld.

Problemen oplossen
Probleem
Het display "UPDATING
DATABASE..." verdwijnt
niet.
De bestandsindeling wijkt af van indelingen die met de ICrecorder kunnen worden afgespeeld (.mp3/.wma/.msv/.wav)
(pagina 101). Controleer de bestandsnaam.
115
NL
Probleem
Oplossing
Er wordt geen
bestandsnaam
weergegeven.


Afspeelgeluid wordt
onverwacht luid.

Als een LPEC, MP3, of WMA bestand geen titel heeft, wordt
daarvoor in de plaats een bestandsnaam getoond. Als u een
titel wilt weergeven, voer het dan in met gebruik van een
computer.
De titel/artiestnaam van een LPCM-bestand kan niet worden
weergegeven als de titel/artiestnaam niet wordt ondersteund.
In dit geval wordt een bestandsnaam weergegeven.
"V-UP" is ingesteld op "MAXIMUM" of "MEDIUM". Stel het in op
"OFF" (pagina 85).
Houd er rekening mee dat opgenomen berichten kunnen worden gewist tijdens onderhoud of
reparatie.
116
NL
Digital Voice Editor
Raadpleeg ook de Help-bestanden van de Digital Voice Editor.
Probleem
Oplossing
De Digital Voice Editorsoftware kan niet worden
geïnstalleerd.



De IC-recorder of
"Memory Stick" kan
niet goed worden
aangesloten.

Controleer of de installatie van de software is voltooid.
Controleer ook de aansluitingen als volgt:
Als u een externe USB-hub gebruikt, moet u de IC-recorder
rechtstreeks aansluiten op de computer.
 Koppel de kabel los en sluit deze vervolgens aan op de ICrecorder.
 Sluit de IC-recorder op een andere USB-aansluiting.


Problemen oplossen

Er is te weinig vrije schijfruimte of geheugenruimte op de
computer beschikbaar. Controleer de beschikbare schijfruimte
en geheugenruimte.
U installeert de software onder een besturingssysteem dat niet
wordt ondersteund door de Digital Voice Editor.
In Windows Vista® Ultimate/Windows Vista® Business/Windows
Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows®
XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 of hoger/Windows®
XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 of hoger/Windows®
XP Media Center Edition Service Pack 2 of hoger/Windows® XP
Professional Service Pack 2 of hoger/Windows® XP Home Edition
Service Pack 2 of hoger, meldt u aan met een gebruikersnaam
behorend bij een gebruikersaccount met beperkingen. Meld u
aan met een gebruikersnaam die hoort bij de gebruikersaccount
"Beheerder van deze computer".
In Windows® 2000 Professional moet u zich aanmelden met de
gebruikersnaam "Beheerder".
De wachtstand/slaapstand van de computer is wellicht
geactiveerd. Zorg dat de wachtstand/slaapstand van de
computer niet wordt geactiveerd als de computer wordt
aangesloten op de IC-recorder.
117
NL
Probleem
Oplossing
Berichten kunnen niet
worden afgespeeld./
Tijdens het afspelen is het
geluid te zacht.





118
Er is geen geluidskaart geïnstalleerd.
De computer heeft geen ingebouwde luidspreker of er is geen
luidspreker aangesloten.
Het geluid is gedempt.
Draai het volume van de computer omhoog. (Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de computer.)
Het volume van WAV-bestanden kan worden gewijzigd en
opgeslagen met de functie "Increase Volume" van Microsoft
Sound Recorder.
Opgeslagen
berichtbestanden kunnen
niet worden afgespeeld of
bewerkt.

U kunt geen berichten afspelen met een bestandsindeling
die niet wordt ondersteund door de Digital Voice Editorsoftware. Afhankelijk van de bestandsextensie kunt u bepaalde
bewerkingsfuncties van de software niet gebruiken.
De teller of schuifbalk
wordt onjuist verplaatst.
Er is ruis.

Dit gebeurt als u berichten afspeelt die u hebt gesplitst,
samengevoegd of overschreven of waaraan u een opname
hebt toegevoegd. Sla een bericht eerst op de computer op
en voeg dit vervolgens toe aan de IC-recorder. Selecteer de
bestandsindeling voor opslaan die het meest geschikt is voor
de gebruikte IC-recorder.
De bediening is traag als
er veel berichten zijn.

Ongeacht de lengte van de opnametijd, wordt de bediening
trager als het totaalaantal berichten toeneemt.
Het display werkt niet bij
het opslaan, toevoegen of
verwijderen van berichten.

Het kopiëren of verwijderen van lange berichten duurt langer.
Als u de handelingen hebt voltooid, werkt het display weer
normaal.
Het converteren van een
bestandsindeling duurt
te lang.

Als het bestand groter is, duurt de bestandsconversie langer.
NL
Probleem
Oplossing
De software blijft 'hangen'
wanneer de Digital Voice
Editor wordt gestart.



Koppel de aansluiting van de IC-recorder niet los als de
computer communiceert met de IC-recorder. Als u dit wel
doet, worden de handelingen op de computer instabiel of
kunnen de gegeven op de IC-recorder worden beschadigd.
Er kan een conflict zijn tussen de software en een ander
stuurprogramma of een andere toepassing.
Installeer de "Memory Stick Voice Editor"-software en Digital
Voice Editor Ver. 2x niet nadat u de Digital Voice Editor-software
hebt geïnstalleerd. De Digital Voice Editor-software werkt dan
wellicht niet goed.
Problemen oplossen
119
NL
Foutberichten
Foutbericht
Oorzaak/oplossing
BATTERY LOWER-LEVEL

U kunt het geheugen niet formatteren of alle bestanden in een
map niet verwijderen omdat er niet voldoende batterijlading
is. Zorg voor nieuwe batterijen zodat de huidige batterijen
kunnen worden vervangen.
LOW BATTERY

De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen door nieuwe.
Of laad de oplaadbare batterijen op of vervang de oude
oplaadbare batterijen door een nieuwe.
MEMORY FULL

De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is niet
toereikend. Wis een aantal berichten voordat u begint met
opnemen.
FILE FULL

U kunt geen nieuw bericht opnemen als er al 999 berichten
in de geselecteerde map staan of als het totale aantal in de
IC-recorder opgeslagen bestanden het maximum bereikt.
Verwijder een aantal berichten voordat u een bericht opneemt.
FILE DAMAGED

U kunt geen berichten afspelen of bewerken, omdat de
gegevens van het geselecteerde bestand beschadigd zijn.
FORMAT ERROR

De IC-recorder kan niet worden ingeschakeld via de computer,
omdat er geen exemplaar van het controlebestand is dat
nodig is voor de werking van het apparaat. Formatteer de ICrecorder met de formatteerfunctie in het menu.
PROCESS ERROR

De IC-recorder heeft geen toegang tot het geheugen.
Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
Maak een back-up van de gegevens en formatteer de ICrecorder via het menu.

120
NL
Foutbericht
Oorzaak/oplossing
SET DATE&TIME

Stel de klok in, anders kunt u het alarm niet instellen.
SET ADD/OVERWRITE

"ADD/OVERWRITE" in het menu is ingesteld op "OFF". U kunt
geen opname toevoegen of overschrijven.
NO FILE

De geselecteerde map bevat geen berichten. Hierdoor kunt u
geen bericht verplaatsen of een alarm, enzovoort instellen.
ALREADY SET

U hebt het alarm ingesteld om een bericht af te spelen op
een bepaalde datum en tijd die al voor een ander bericht zijn
ingesteld. Wijzig de alarminstelling.
PAST DATE/TIME

U hebt het alarm ingesteld voor een tijdstip dat al is verstreken.
Controleer dit en stel de juiste datum en tijd in.
NO SETTING

Als u geen alarm hebt ingesteld, wordt de alarmlijst niet
weergegeven. Geef de alarminstelling op bij "NEW".
Als u geen bladwijzer voor een bericht hebt ingesteld, kunt u
die ook niet annuleren.


Het geselecteerde bestand is beveiligd en het bestand heeft
nu de instelling "Reading only". U kunt het niet wissen. Schakel
"Reading only" op uw computer uit om het bericht via de ICrecorder te bewerken.
UNKNOWN DATA

De gegevens hebben een bestandsindeling die niet door ICrecorder wordt ondersteund.
Een bestand dat auteursrechtelijk is beschermd kan niet
worden afgespeeld.

Problemen oplossen
FILE PROTECTED
121
NL
Foutbericht
Oorzaak/oplossing
CANNOT OPERATE



122
Indien het geselecteerde bestand een LPCM-bestand of
een MP3-bestand is, kunt u geen prioriteitsmarkeringen
of bladwijzers toevoegen. Als het geselecteerde bestand
een WMA-bestand is, kunt u geen prioriteitsmarkeringen
of bladwijzers toevoegen, berichten splitsen, opnamen
toevoegen of een opname overschrijven.
Als " "wordt weergegeven in de mapaanduiding, kunt u geen
prioriteitsmarkeringen of bladwijzers toevoegen, berichten
splitsen, opnamen toevoegen of een opname overschrijven.
U kunt een bericht niet verplaatsen of splitsen, omdat er meer
dan één map bestaat met bestanden met dezelfde naam.
Wijzig de bestandsnamen.
INVALID IN MANUAL
SETTING

"REC LEVEL" in het menu is ingesteld op "MANUAL". De VOR-functie
werkt niet en u kunt de microfoongevoeligheid niet instellen.
MANUAL SETTING ONLY

"REC LEVEL" in het menu is niet ingesteld op "MANUAL". De
LIMITER-functie werkt niet.
FULL SETTING

U kunt maximaal 30 alarmsignalen instellen. Annuleer een
ongewenst alarm.
NEW TRACK

Als een opgenomen bericht/muziekbestand de maximale
grootte overschrijdt (1GB voor MP3 of LPEC-bestanden, 2
GB voor LPCM-bestanden), wordt het te lange deel van de
opname als nieuw bericht opgeslagen.
CHANGE FOLDER

Als er geen bestanden in de
map staan, worden er geen
mappen weergegeven in het display. De mapinstelling zal
daarom worden gewijzigd.
INVALID IN [NOISE CUT] ON

Als de NOISE CUT-schakelaar is ingesteld op "ON" dan werkt de
instelling van het EFFECT-menu niet.
SYSTEM ERROR

Er is een andere dan bovengenoemde systeemfout
opgetreden. Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
NL
Systeembeperkingen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC-recorder. De onderstaande
problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De maximale
opnameduur kan niet
worden benut.


Als u berichten opneemt met een combinatie van de
opnamestanden, dan verschilt de opnameduur van de
maximale LPCM 44/16-stand opnameduur tot de maximale
opnameduur in de LPEC LP-stand.
Het totaal op de teller (verstreken opnameduur) en de
resterende opnameduur is mogelijk minder dan de maximale
opnameduur van de IC-recorder.

Als u muziekbestanden hebt overgedragen met uw computer,
worden de bestanden vanwege de systeembeperkingen niet
gekopieerd in de volgorde van de overdracht.
Een bericht/
muziekbestand wordt
automatisch gesplitst.

Het bericht/muziekbestand heeft een maximale
bestandsgrootte bereikt (1 GB voor een MP3 of LPECbestand, 2 GB voor een LPCM-bestand), daarom wordt het
automatisch gesplitst.
U kunt geen kleine letters
opgeven.

Afhankelijk van de combinatie van de tekens in de naam van
de map die is gemaakt op uw computer, worden de tekens
mogelijk gewijzigd in hoofdletters.
"" wordt in plaats
van een mapnaam,
titel, artiestennaam of
bestandsnaam weergegeven.

Er is een teken gebruikt dat niet kan worden weergegeven op
de IC-recorder. Vervang het met behulp van uw computer door
een teken dat wel kan worden weergegeven op de IC-recorder.
Berichten met namen die niet-toegestane tekens bevatten,
kunnen niet worden weergegeven.
Als u A-B repeat weergave
instelt, verschuiven de
ingestelde posities een
beetje.

Afhankelijk van de overgezette bestanden naar de ICrecorder van uw computer, kunnen de ingestelde posities iets
verschuiven.
Problemen oplossen
U kunt muziekbestanden
niet op volgorde
weergeven.
123
NL
124
Probleem
Oorzaak/oplossing
U kunt een bericht
niet splitsen tijdens de
opname.

Indien er onvoldoende geheugen beschikbaar is, kunt u het
bericht mogelijk niet splitsen.
Als u een bericht splitst
tijdens een opname,
wordt de opname aan het
begin van het gesplitste
bericht onderbroken.

Afhankelijk van het resterende geheugen, kan de opname
worden onderbroken aan het begin van het gesplitste bericht.
NL
Aanvullende informatie
Een USBnetspanningsadapter
gebruiken
(niet meegeleverd)
U kunt de batterijen opladen terwijl u de
IC-recorder gebruikt, dus dit is handig als
u langere tijd wilt opnemen.
 Opmerking
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle
optionele accessoires. Neem contact op met
de handelaar voor gedetailleerde informatie.
1 Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan
op de
(USB) aansluiting van de
IC-recorder.
2 Sluit een USB-netspanningsadapter (niet
meegeleverd) aan op de USB-kabel.
Naar de
(USB)
aansluiting
U kunt de oplaadbare batterijen opladen
door de IC-recorder aan te sluiten
op een stopcontact met een USBnetspanningsadapter AC-U50A (niet
meegeleverd).
aan op een stopcontact.
U kunt de IC-recorder nu gebruiken
terwijl u de batterijen verwisselt.
Terwijl de batterijen worden opgeladen,
wordt de batterijaanduiding in een
animatie weergegeven.
Wanneer de batterijenaanduiding " " aangeeft, is het opladen voltooid.
(Oplaadtijd: ongeveer 4 uur*)
Aanvullende informatie
USB-kabel
3 Sluit de USB-netspanningsadapter
125
NL
Wanneer u de IC-recorder voor het
eerst gebruikt, of nadat u de ICrecorder een tijd niet hebt gebruikt,
kunt u het beste de batterijen
herhaaldelijk opladen tot " " wordt
weergegeven.
Als de batterijaanduiding niet wordt
weergegeven, is het opladen niet
correct verlopen. Begin opnieuw vanaf
stap 1.
* Dit is een schatting voor hoe lang het
duurt om de batterijen volledig op
te laden bij kamertemperatuur als de
batterijen volledig leeg zijn. De werkelijke
tijd is afhankelijk van de resterende lading
en de staat van de batterijen. Het opladen
duurt ook langer als de temperatuur van
de batterijen laag is of als de batterijen
worden opgeladen terwijl u gegevens
overbrengt naar de IC-recorder.
De IC-recorder loskoppelen
van het stopcontact.
Volg onderstaande werkwijze; anders
kunnen er gegevens beschadigen.
1 Als u bezig bent met opnemen of
een bericht afspelen, drukt u op
 (stoppen) om de IC-recorder in
de stopstand te zetten.
2 Controleer of de
werkingsaanduiding niet knippert.
3 Haal de USB-netspanningsadapter
uit het stopcontact, en koppel dan
de IC-recorder los van de USBnetspanningsadapter.
 Opmerkingen


126
NL
Als "
" of "
" wordt weergegeven in
plaats van de batterijaanduiding, kunt u de
batterijen niet opladen. Laad de batterijen
op bij een temperatuur van 5 °C - 35 °C.
Tijdens afspelen via de ingebouwde
luidspreker, kunt u de batterijen niet
opladen.
Voorzorgsmaatregelen
Stroom

Gebruik het apparaat alleen op 2,4 V of 3,0 V gelijkstroom. Gebruik twee
oplaadbare NH-AAA-batterijen of twee
LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat).
Veiligheid

Gebruik het apparaat niet terwijl u
autorijdt, fietst of een gemotoriseerd
voertuig bedient.
Gebruik


Laat het apparaat niet liggen in de
buurt van een warmtebron of op een
plaats waar dit wordt blootgesteld aan
direct zonlicht, overmatig veel stof of
mechanische schokken.
Als er een object of vloeistof in het
apparaat terechtkomt, moet u de
batterijen verwijderen en het apparaat
laten nakijken door een ervaren
servicetechnicus voordat u het weer
gebruikt.
Aanvullende informatie
Tijdens het opnemen (de
werkingsaanduiding brandt of knippert
rood) of het lezen/schrijven van gegevens
(de werkingsaanduiding knippert oranje),
 mag u de IC-recorder niet aansluiten
of loskoppelen van de USBnetspanningsadapter die op het
stopcontact is aangesloten.
 mag u de USB-netspanningsadapter die
is aangesloten op de IC-recorder niet
aansluiten op of loskoppelen van het
stopcontact.
Als u dit wel doet, kunnen de gegevens
worden beschadigd. Als de IC-recorder grote
hoeveelheden gegevens moet verwerken,
kan het opstartvenster langere tijd worden
weergegeven. Dit is geen storing van de
IC-recorder. Wacht tot het opstartdisplay van
het display verdwijnt.
 De batterijaanduiding verschijnt niet in het
display als een USB-netspanningadapter
(niet meegeleverd) in gebruik is.

127
NL
Ruis


Als u het apparaat naast een
stopcontact, een tl-lamp of een
mobiele telefoon plaatst tijdens het
opnemen of afspelen, kan dit ruis
veroorzaken.
Als u met een object, zoals uw vinger,
tegen het apparaat schuurt tijdens
een opname, kan er ruis in de opname
terechtkomen.
Onderhoud

Maak de buitenkant schoon met een
zachte doek die enigszins is bevochtigd
met water. Gebruik geen alcohol,
wasbenzine of thinner.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar voor vragen of
problemen met het apparaat.
128
NL
Reservekopieën
Het wordt aangeraden een
reservekopie van de opgenomen
berichten op te slaan op een
cassetterecorder of een computer
om te voorkomen dat er
gegevens verloren gaan door een
bedieningsfout of een defect aan de
IC-recorder.
Technische gegevens
IC-recorder onderdeel
Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor
gebruiker)
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties voor MP3bestanden*2
Bitfrequentie: 32 - 320 kbps, VBR Bemonsteringsfrequenties:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
ICD-SX700:
1 GB (ong. 970 MB =1.017.610.240 Byte)
ICD-SX800:
2 GB (ong. 1,9 GB =2.047.737.856 Byte)
*2Er is ondersteuning voor het afspelen van
MP3-bestanden die met de IC-recorder zijn
opgenomen. Niet alle codeerders worden ondersteund.
Een deel van de geheugencapaciteit wordt
gebruikt als beheergebied.
Bitsnelheden en
bemonsteringsfrequenties*3 voor
WMA-bestanden
Opnameduur*1
Zie pagina 32.
Frequentiebereik










LPCM 44/16: 50 - 20.000 Hz
LPCM 22/16: 50 - 10.000 Hz
MP3 192k: 50 - 16.000 Hz
MP3 128k: 50 - 16.000 Hz
MP3 48k: 50 - 14.000 Hz
LPEC STHQ: 50 - 20.000 Hz
LPEC ST: 50 - 16.500 Hz
LPEC STLP: 50 - 7.000 Hz
LPEC SP: 50 - 6.000 Hz
LPEC LP: 50 - 3.500 Hz
*3WMA Versie 9 is compatibel, MBR (Multi Bit
Rate), Lossless, Professional en Voice worden
echter niet ondersteund.
Een bestand dat auteursrechtelijk is
beschermd kan niet worden afgespeeld.
Niet alle codeerders worden ondersteund.
Algemeen
Luidspreker
Ongeveer 16 mm (diameter)
Aanvullende informatie
*1 Als u langere tijd gaat opnemen, zult u
misschien middenin de opname de batterij
door een nieuwe moeten vervangen. Zie
pagina 17 voor bijzonderheden over de
levensduur van batterijen.
Bitfrequentie: 32 - 192 kbps, VBR Bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz
Uitgangsvermogen
150 mW
129
NL
Ingang/uitgang
Bijgeleverde accessoires
Microfoonaansluiting (mini-aansluiting, stereo)
 ingang voor stekkervoeding,
minimumingangsniveau 0,9 mV, microfoon
met een impedantie van 3 kilo-ohm of
minder
 Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting,
stereo)
 uitgang voor hoofdtelefoon met 8 - 300
ohm
 USB-aansluiting
 Hogesnelheid-USB wordt ondersteund
Zie pagina 7.

Afspeelsnelheidsregelaar (DPC)
–75% tot +200%
Stroomvereisten
Twee oplaadbare NH-AAA-batterijen: 2,4 V gelijkstroom
Twee LR03-alkalinebatterijen (AAA-formaat): 3,0 V gelijkstroom
Werkingstemperatuur
5˚C - 35˚C
Afmetingen (b/h/d) (exclusief
uitstekende delen en bedieningselementen)(JEITA)*5
31,3 × 130,0 × 15,4 mm
Gewicht (JEITA)*5
Ongeveer 75 g inclusief oplaadbare NH-AAAbatterij
*5Meetwaarde conform JEITA-standaard
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
130
NL
Optionele accessoires
Actieve luidspreker SRS-T80, SRS-T88
Electret condensator microfoon ECM‑CS10,
ECM‑CZ10, ECM‑TL1
Audioaansluitkabel RK‑G136, RK-G139 (uitgezonderd Europa)
USB-netspanningsadapter AC‑U50A
Oplaadbare batterijen NH‑AAA‑B2K
Batterijlader BCG-34HS2KA
Uw handelaar beschikt mogelijk niet over
alle optionele accessoires. Neem contact
op met de handelaar voor gedetailleerde
informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Index
A
A-B herhalen..................................................................58
Afspeelstand..........................................................57, 86
Afspelen van een bericht herhalen...........................................................57, 58, 86
Alarm..........................................................................67, 87
B
C
Controle............................................................................55
Cue......................................................................................55
De IC-recorder in- of uitschakelen...................25
De IC-recorder op de computer aansluiten........................................................................95
De klok instellen..........................................................19
De opname onderbreken.....................29, 43, 52
De taal instellen...................................................21, 91
Digital Voice Editor.............................................7, 101
Installeren...............................................................104
DIRECTNL-schakelaar...............................................29
Display
Tijdens afspeel- en stopstand.......................10
Tijdens opnemen.................................................12
DPC-functie (Digital Pitch Control)..........59, 84
E
Easy Search.............................................................55, 85
Een bericht splitsen...................................43, 75, 86
Een bericht verplaatsen..................................73, 87
Een stroombron voorbereiden..........................14
Externe microfoon.............................................49, 89
F
Foutberichten............................................................120
Index
Batterijaanduiding.............................................14, 16
Batterijen.............................................................7, 14, 16
Berichten afspelen.....................................................54
Berichten bewerken.................................................71
Berichten opnemen..................................................27
Berichten wissen.........................................................71
Berichtnummer...........................................................10
Bestanden kopiëren naar uw computer......96
Bestanden kopiëren van uw computer........97
Bestanden overdragen........................................108
Bladwijzer................................................................64, 87
D
131
NL
G
Gebruiksduur van de batterijen........................17
Gesynchroniseerd opnemen......................51, 88
H
Handmatige opnamestand.................................35
Het basgeluid versterken...............................60, 85
Het volume aanpassen...................................29, 54
HOLD..........................................................................25, 78
I
Ingebouwde microfoons...............................28, 36
L
Lage frequentie dempen..............................41, 83
LCF-functie.............................................................41, 83
LPCM 22/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPCM 44/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPEC LP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC SP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC ST..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC STHQ.............................................. 17, 30, 32, 82
LPEC STLP................................................ 17, 30, 32, 82
M
Map............................................................. 27, 54, 97, 99
132
NL
Menu
ADD/OVER WRITE.........................................80, 86
ALARM.................................................................81, 87
BACKLIGHT.......................................................81, 91
BEEP......................................................................81, 90
DATE & TIME.....................................................81, 89
DETAIL MENU..................................................81, 88
DISPLAY..............................................................80, 84
DPC........................................................................80, 84
EASY SEARCH..................................................80, 85
EFFECT.................................................................80, 85
ERASE ALL.........................................................80, 86
ERASE BOOKMARK.......................................80, 87
FORMAT..............................................................81, 90
Instellingen aangeven.......................................79
LCF (LOW CUT)...............................................80, 83
LED........................................................................81, 91
LIMITER................................................................23, 88
Menu-instellingen................................................80
MENUTAAL.......................................................81, 91
MOVE...................................................................80, 87
PLAY MODE......................................................80, 86
PRE REC...............................................................81, 88
REC LEVEL..........................................................80, 83
REC MODE.........................................................80, 82
SELECT INPUT.................................................81, 89
SYNC REC...........................................................81, 88
TIME DISPLAY..................................................81, 89
USB CHARGE...................................................81, 92
V-UP......................................................................80, 85
VOR........................................................................80, 84
MP3-bestand.............................................. 30, 97, 129
MP3 128k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 192k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 48k.................................................... 17, 30, 32, 82
O
P
Pieptoon...........................................................................90
Prioriteitsmarkeringen.............................................77
Problemen oplossen.............................................110
Digital Voice Editor...........................................117
IC-recorder.............................................................110
R
Resterende opnametijd..........................................12
Resterende tijd.............................................................84
Ruis...................................................................................128
S
Software........................................................................101
Standaard...................................................................7, 23
Systeembeperkingen............................................123
T
Technische gegevens...........................................129
Index
Onderdelen en bedieningselementen
Achterkant...................................................................9
Display.........................................................................10
Voorkant........................................................................8
Onderhoud..................................................................128
Opgenomen bericht overschrijven met
nieuwe opname..................................................47, 86
Oplaadbare batterijen................................7, 14, 16
Opname afluisteren..................................................29
Opnameduur................................................................32
Opnameniveau....................................................33, 83
Opnamestand.......................................................30, 82
Opname toevoegen.........................................45, 86
Opnamewachtstand................................................35
Opnemen met andere apparatuur..................66
Opnemen met een externe microfoon........49
Opnemen van andere apparatuur..................50
Opnemen van een telefoon................................50
U
USB-apparaat voor massaopslag...................109
USB-netstroomadapter........................................125
133
NL
USB opladen..................................................................92
V
Voice Up...................................................................63, 85
Voorzorgsmaatregelen........................................127
VOR-functie....................................................42, 80, 84
W
WMA-bestand....................................................97, 129
134
NL
Handelsmerken








Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media, Outlook, DirectX en logo’s zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Apple en Macintosh zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel
Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries. ©2007-2008 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.
MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en
-octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer
IIS en Thomson.
zijn handelsmerken van
"Memory Stick" en
Sony Corporation.
zijn gedeponeerde
"LPEC" en
handelsmerken van Sony Corporation.
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
This product is protected by certain intellectual
property rights of Microsoft Corporation. Use or
distribution of such technology outside of this
product is prohibited without a license from Microsoft
or an authorized Microsoft subsidiary.
Index
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaren.
Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in
deze gebruiksaanwijzing.
De "Digital Voice Editor" gebruikt de volgende
softwaremodules:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
135
NL
Download PDF

advertising