Sony | ICD-BP100 | Sony ICD-BP100 Gebruiksaanwijzing

3-229-038-61 (1)
IC Recorder
Gebruiksaanwijzing
ICD-BP100
2001 by Sony Corporation
Gebruikersinformatie
Programma ©2000 Sony Corporation
Documentatie ©2001 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing en de software die
erin wordt beschreven mag niet volledig noch gedeeltelijk worden
gereproduceerd, vertaald noch omgezet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming vanwege Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN
OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING,
SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK
ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze gebruiksaanwijzing of
de informatie erin te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Voor de beschreven software kan ook een afzonderlijke gebruikerslicentieovereenkomst gelden.
Gebruikersregistratie (Voor de klanten in de U.S.A. en Europa)
Vul de bijgevoegde registratiekaart in en stuur ze terug om gebruik te
kunnen maken van de klantenservice.
• Deze software is ontwikkeld voor Windows en is niet geschikt voor
Macintosh.
• De meegeleverde verbindingskabel is enkel geschikt voor de IC recorder
ICD-BP100. U kunt geen andere IC recorders aansluiten.
2NL
Handelsmerken
• IBM en PC/AT zijn geregistreerde handelsmerken van International
Business Machines Corporation.
• Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation,
geregistreerd in de U.S.A. en andere landen.
• Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer Inc.,
geregistreerd in de U.S.A. en andere landen.
• Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation.
Andere handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn
handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van de respectieve
houders.
3NL
Inhoud
Voor u begint
Wat is de ICD-BP100 IC recorder? .............................................................. 6
Kenmerken ..................................................................................................... 7
Aan de slag
Stap 1: De batterijen installeren .................................................................. 8
Stap 2: De klok instellen ............................................................................. 10
Basishandelingen
Berichten opnemen ..................................................................................... 12
Berichten afspelen ....................................................................................... 16
Berichten wissen ......................................................................................... 20
Diverse weergavemogelijkheden
Bookmark aanbrengen ............................................................................... 22
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen — A-B Repeat ................ 23
Berichten bewerken
Een opname toevoegen .............................................................................. 24
Een bericht in twee splitsen/samenvoegen — Index functie ............... 26
Berichten verplaatsen naar een andere map — Move functie .............. 29
Prioriteitsmarkering(en) aanbrengen
— Priority Mark functie ..................................................................... 30
Overige functies
De opname starten op een bepaald tijdstip
— Timergestuurde opname ............................................................... 32
Een bericht afspelen op een bepaald tijdstip met een alarmsignaal .... 35
Ongewenste bediening voorkomen
— HOLD functie .................................................................................. 38
Display mode selecteren ............................................................................ 39
Menu-overzicht ........................................................................................... 40
Instellingen wijzigen .................................................................................. 41
4NL
”Digital Voice Editor” Software
Wat u kunt doen met de “Digital Voice Editor” Software .................... 42
Gebruik van de Online Help Files van de Software .............................. 44
Systeemvereisten ......................................................................................... 45
“Digital Voice Editor” software installeren ............................................. 46
De IC recorder aansluiten op uw computer ............................................ 48
Digital Voice Editor starten ........................................................................ 49
Namen en functies van het hoofdvenster ................................................ 50
Berichten opslaan in een computer .......................................................... 51
Berichten overbrengen naar de IC Recorder ........................................... 54
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ................................................................................ 56
Verhelpen van storingen ............................................................................ 57
Onderdelen en bedieningselementen ...................................................... 62
Technische gegevens ................................................................................... 65
Index ............................................................................................................. 66
Opmerkingen
• De illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen verschillen van de
eigenlijke software.
• Bij het opstellen van deze gebruiksaanwijzing ging men ervan uit dat u
vertrouwd bent met de basisfuncties van Windows. Voor meer uitleg over de
werking van uw computer en het besturingssysteem verwijzen wij u naar de
respectieve gebruiksaanwijzingen.
5NL
BVoor u begint
Wat is de ICD-BP100 IC recorder?
Met de ICD-BP100 IC recorder kunt u gesproken berichten opnemen en
weergeven met behulp van een ingebouwd IC-geheugen.
z Opnemen
Wanneer een nieuw bericht wordt opgenomen, wordt het automatisch
toegevoegd aan de laatst opgenomen berichten.
In tegenstelling tot cassetterecorders kunnen vooraf opgenomen berichten
niet per ongeluk worden overspeeld.
Doordat u het einde van de vorige opname niet hoeft te zoeken, kunt u op
elk moment snel beginnen opnemen.
1 november, 11:30
1 november, 12:00
2 november, 10:00
Afspraak met Mr. Desmet
morgen om 14 h.
Niet vergeten
Ann te bellen
Bankoverschrijving
doen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
4 november, 9:00
Kaartje sturen naar
Mevr. Callens
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
z Weergave
Met deze IC recorder kunt u snel het bericht zoeken dat u wilt afspelen.
De huidige opname kan ook snel worden gecontroleerd.
z Wissen
Ongewenste berichten kunnen snel en eenvoudig worden gewist. Als een
bericht wordt gewist, schuift het volgende bericht automatisch op zonder
dat er een blanco stuk achterblijft.
Voor
Bericht 1
Na
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3 wissen
Bericht 2
Resterende berichten
worden hernummerd.
6NL
Bericht 5
Kenmerken
• Opname van maximum 99 berichten in 3 mappen.
• Alarmfunctie (pagina 35)
U kunt een bepaald bericht met een alarmsignaal op een bepaalde datum
en tijdstip laten afspelen.
• Timergestuurde opnamefunctie (pagina 32)
U kunt automatisch beginnen opnemen op een bepaalde datum en tijdstip.
• Indexfunctie (pagina 26)
Om een bericht in twee te splitsen kunt u tijdens de opname of weergave
een index toevoegen in een bepaald punt.
U kunt ook berichten samenvoegen door de index te wissen.
• Bookmarkfunctie (pagina 22)
U kunt een bookmark aanbrengen in een bericht zodat u makkelijk dat
punt kunt vinden en de weergave starten.
• Herhaalde weergave-functie (pagina 18, 23)
Dit toestel kan een bericht of een bepaald stuk herhaaldelijk afspelen.
• Snelzoekfunctie (pagina 19)
U kunt snel een punt zoeken (10 seconden vooruit of 3 seconden
achteruit) en de weergave starten.
• Weergavesnelheidsregeling (pagina 18)
Berichten kunnen snel of traag worden afgespeeld. Dit is nuttig bij het
afspelen van een lange opname, zoals bijvoorbeeld een vergadering.
• Geavanceerde VOR-functie (pagina 15)
• Overschrijf- en extra opnamefunctie (pagina 24)
U kunt een opgenomen bericht na een bepaald punt overschrijven of een
nieuwe opname toevoegen aan een reeds opgenomen bericht.
• Externe microfoon-aansluiting (pagina 15)
• Aansluiting op een personal computer (pagina 42)
U kunt berichten die met de ICD-BP100 IC recorder zijn opgenomen naar
een computer sturen en bewerken met de meegeleverde Digital Voice
Editor Software.
7NL
Voor u begint
• Maximum opnameduur: 63 min. (SP)/168 min. (LP)
Dit toestel is geschikt voor de opname van lange vergaderingen of lezingen.
BAan de slag
Stap 1: De batterijen installeren
1
Verschuif het deksel van de batterijhouder en klap het open.
2
1
2
Plaats twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen met de juiste
polariteit en sluit het deksel.
2
1
Maak het deksel van de
batterijhouder vast indien het is
losgekomen, zoals de
afbeelding laat zien.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst
of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren
verwijderd. Zie stap 2 tot 4 onder “Stap 2: De klok instellen” op pagina 10
en 11 om datum en tijd in te stellen.
8NL
De batterijen vervangen
De batterij-indicator in het display geeft de staat van de batterijen aan.
Wanneer
knippert moet u de batterijen vervangen door nieuwe.
Wanneer
knippert zijn de batterijen leeg en werkt het toestel niet
meer.
* Met Sony alkalinebatterijen LR03 (SG)
* Bij weergave via de ingebouwde luidspreker met de VOL-regelaar ongeveer
op 4
De batterij kan minder lang meegaan afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen met dit toestel.
• Plaats de nieuwe batterijen binnen de 3 minuten nadat u de lege hebt
verwijderd. Indien u dat niet doet, kan het klokinsteldisplay of een verkeerde
datum en tijd verschijnen wanneer u de batterijen plaatst. Datum en tijd
moeten dan opnieuw worden ingesteld.
Opgenomen berichten en alarminstelling blijven echter behouden.
• Vervang altijd beide batterijen door nieuwe.
• Laad geen droge batterijen op.
• Wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de
batterijen om beschadiging door batterijlekkage en corrosie te vermijden.
Opmerking bij de melding “ACCESS”
Wanneer u batterijen plaatst of de USB-kabel loskoppelt, kan “ACCESS”
verschijnen in het uitleesvenster. Verwijder de batterijen niet terwijl deze
melding zichtbaar is.
Wanneer het toestel veel gegevens moet verwerken, kan “ACCESS” een tijdje
zichtbaar blijven. Dat is normaal en wijst niet op een defect. Wacht tot de
melding is verdwenen alvorens het toestel te bedienen.
9NL
Aan de slag
Levensduur batterijen*
Bij continu gebruik, ong. 10 uur (SP)/17 uur (LP) opname of ong. 7 uur
(SP)/9 uur (LP) weergave.
Stap 2: De klok instellen
Om de alarm- of timerfunctie te gebruiken, moet de klok zijn ingesteld.
Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst
of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren
verwijderd. Volg in dat geval de procedure vanaf stap 2.
./>
NxPLAY/STOP
MENU
1
2
Druk op de MENU toets om over te
schakelen naar de menustand.
Laat het klokinsteldisplay verschijnen.
1 Druk eenmaal op
. om “SET
DATE” te laten
verschijnen.
3
2 Druk op
NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het
jaar knipperen.
Stel de datum in.
1 Druk op . of
> om de cijfers
voor het jaar te
kiezen.
10NL
2 Druk op
NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de
maand knipperen.
3 Stel achtereenvolgens
maand en dag in,
en druk dan op
NxPLAY/STOP.
De cijfers voor het
uur knipperen.
4
Stel de tijd in.
1 Druk op . of
> om de cijfers
voor het uur te
kiezen.
3 Stel de minuten
in.
Aan de slag
5
2 Druk op
NxPLAY/STOP.
De cijfers voor de
minuten knipperen.
Druk op NxPLAY/STOP wanneer het
tijdsignaal weerklinkt.
“SET DATE” verschijnt weer in het display.
6
Druk op de MENU toets om de menustand te
verlaten.
1 Tip
Dit toestel heeft geen aan/uit-schakelaar. Het display is altijd zichtbaar.
11NL
BBasishandelingen
Berichten opnemen
U kunt maximum 99 berichten opnemen in drie mappen (A, B of C). Een
nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatst opgenomen
bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen opnemen zonder eerst het
einde van de laatste opname te moeten zoeken.
Voorbeeld:
Bericht 1
Bericht 2 Nieuw opgenomen bericht
Blanco stuk
Opmerking
Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterij-indicator alvorens een lange
opname te maken (pagina 9).
1
Kies de map.
Druk herhaaldelijk op
FOLDER om de map (A, B
of C) te laten verschijnen
waarin u berichten wilt
opnemen.
2
Huidige map
Start de opname.
1 Druk op zREC/STOP.
Restgeheugenindicator
Huidig
berichtnummer
2 Spreek in de
ingebouwde microfoon.
OPR indicator
(licht rood op tijdens het
opnemen.)
U hoeft zREC/STOP
niet ingedrukt te houden
tijdens het opnemen.
Teller*
* Het display gekozen met de DISPLAY toets (pagina 39) verschijnt.
12NL
3
Stoppen met opnemen.
Druk nogmaals op zREC/
STOP.
Het toestel stopt aan het begin
van de huidige opname.
Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map verandert, neemt
u de volgende keer op in dezelfde map.
Stoppen met opnemen
U kunt ook stoppen met opnemen door op xSTOP in plaats van zREC/
STOP te drukken.
De opname tijdelijk onderbreken
Om
Doe dit
de opname tijdelijk
te onderbreken*
Druk op XPAUSE.
In de opnamepauzestand
knippert de OPR indicator
rood en knippert “PAUSE” in
het uitleesvenster.
de pauzestand te
Druk op XPAUSE of zREC/STOP.
verlaten en de opname De opname wordt vanaf dat punt hervat.
te hervatten
(Druk op xSTOP om te stoppen met
opnemen nadat de opname tijdelijk werd
onderbroken.)
* 15 minuten nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt de
opnamepauzestand automatisch verlaten en schakelt het toestel over naar de
stopstand.
Wordt vervolgd
13NL
Basishandelingen
xSTOP
Berichten
opnemen
(vervolg) (continued)
Recording
Messages
De microfoongevoeligheid kiezen
U kunt de microfoongevoeligheid instellen met de MIC SENS
keuzeschakelaar achteraan op het toestel.
H (high): voor opname in een stille en/of grote ruimte.
L (low): voor dicteren of opname in een luidruchtige omgeving.
De opname controleren
Sluit de meegeleverde oortelefoon aan op EAR. U kunt het volume regelen
met VOL zonder dat het opnameniveau hierdoor wordt beïnvloed.
Opmerking
Wanneer u het volume te hoog zet of de oortelefoon dicht bij de microfoon
houdt terwijl u de opname controleert, kan de microfoon het geluid van de
oortelefoon registreren, wat akoestische feedback (rondzingen) kan
veroorzaken.
Maximum opnameduur
U kunt tot 63 minuten opnemen in SP (standard play) mode en 168
minuten in LP (long play) mode. Bij gemengde opname in SP en LP mode
varieert de opnameduur van 63 tot 168 minuten.
Het toestel is af fabriek ingesteld op SP mode. Zie pagina 41 om van
opnamestand te veranderen.
U kunt de resterende opnameduur controleren door de resterende
opnameduurweergave te kiezen. Zie pagina 39.
Restgeheugenindicatie
Tijdens het opnemen vermindert de restgeheugenindicator segment per
segment.
Knippert
Wanneer de resterende opnameduur nog 5 minuten bedraagt, knippert het
laatste segment. Wanneer de resterende opnameduur nog 1 minuut
bedraagt, knipperen de gekozen weergavestand (pagina 39) en “REMAIN”
afwisselend in het uitleesvenster. Wanneer het geheugen vol is, stopt de
opname automatisch en knippert “FULL” in het uitleesvenster terwijl er
een alarmsignaal weerklinkt. Wis eerst enkele berichten (pagina 20)
alvorens door te gaan met opnemen.
14NL
Opnamemethoden
Automatisch beginnen opnemen bij geluid - Geavanceerde
VOR-functie
Wanneer de VOR (voice operated recording) keuzeschakelaar achteraan
op het toestel op ON staat, start de opname wanneer de recorder geluid
detecteert en stopt ze wanneer geen geluid meer wordt gedetecteerd.
Opmerking
Opnemen met een externe microfoon of van andere
apparatuur
Sluit een microfoon met stekkervoeding of andere apparatuur aan op MIC
(PLUG IN POWER).
Wanneer u een externe microfoon aansluit, wordt de ingebouwde
microfoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer een microfoon met
stekkervoeding is aangesloten, wordt de microfoon automatisch gevoed
via de IC recorder.
Een opname toevoegen
Zie pagina 24 en 25 om een opname toe te voegen aan een bestaande
opname of te overschrijven tijdens de weergave.
15NL
Basishandelingen
De VOR functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Zet de MIC SENS
keuzeschakelaar op H of L (zie pagina 14). Indien de opname niet goed is gelukt
nadat u de microfoongevoeligheid hebt veranderd of voor een belangrijke
opname, zet u de VOR keuzeschakelaar op OFF.
Berichten afspelen
Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen.
Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.
1
Kies de map.
Druk herhaaldelijk op
FOLDER om de map (A,
B of C) te laten
verschijnen die u wilt
afspelen.
2
Huidige map
Kies het berichtnummer.
Druk op . of >
om het gewenste
berichtnummer te
tonen.
.: voor een lager
berichtnummer
Gekozen
berichtnummer
Teller*
>: voor een hoger
berichtnummer
* Het display gekozen met de DISPLAY toets (pagina 39) verschijnt.
16NL
3
Start de weergave.
EAR aansluiting
1 Druk op NxPLAY/
STOP.
OPR indicator
(licht groen op tijdens
de weergave.)
Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin van het
volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het toestel
bij het begin van het laatste bericht.
Privé beluisteren
Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op EAR. De
ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld. Wanneer u een
hoofdtelefoon aansluit, produceren het linker en rechter kanaal monogeluid.
Stoppen met afspelen
Om
Doe dit
te stoppen bij het begin
van het huidige bericht
te stoppen in de
huidige positie
Druk op xSTOP.
Druk op NxPLAY/STOP.
(weergavepauzefunctie)*
Om de weergave vanaf dat punt te hervatten,
drukt u nogmaals op NxPLAY/STOP.
* U kunt de weergave ook tijdelijk onderbreken door op XPAUSE in plaats van
NxPLAY/STOP te drukken. De OPR indicator knippert groen. Na een uur
schakelt het toestel in de huidige positie over naar de stopstand.
Wordt vervolgd
17NL
Basishandelingen
Teller (of de
gekozen
weergavestand)
2 Draai aan VOL om
het volume te
regelen.
Berichten
(vervolg)
Playingafspelen
Back Messages
(continued)
Alle berichten in een map continu afspelen — Continuous
Play
Zie pagina 41.
Bijkomende handelingen
Om
Doe dit
naar het begin te gaan
van het huidige bericht**
naar het volgende
bericht te gaan**
naar vorige berichten
te gaan/naar de
volgende berichten
te gaan
snel of traag af te
spelen
Druk eenmaal op ..***
berichten af te spelen
met normale snelheid
Druk eenmaal op > .***
Druk herhaaldelijk op .of >.***
(Hou de toets in de stopstand ingedrukt om
berichten te blijven overslaan.)
Zet PLAY SPEED op FAST of SLOW.
De berichten worden ongeveer 30% sneller of
15% trager afgespeeld dan normaal.
Zet PLAY SPEED op NORMAL.
** Wanneer u het bericht hebt voorzien van een bookmark, stopt het toestel bij
die bookmark.
*** Deze handelingen gelden met EASY-S op OFF. Zie pagina 19 voor
handelingen met EASY-S op ON.
Een bericht herhaaldelijk afspelen — Repeat Play
Druk NxPLAY/STOP tijdens de weergave langer dan een seconde in.
“
” verschijnt en het gekozen bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Druk nogmaals op NxPLAY/STOP om de normale weergave te
hervatten. Druk op xSTOP om de weergave te stoppen.
Het begin van elk bericht afspelen — Scanning Play
Druk NxPLAY/STOP in de stopstand langer dan een seconde in.
“SCAN” verschijnt in het uitleesvenster en de eerste 5 seconden van elk
bericht in de gekozen map worden afgespeeld.
Druk op NxPLAY/STOP wanneer u het volgende bericht hebt
gevonden. Het bericht wordt volledig afgespeeld.
18NL
Vooruit/achteruit zoeken tijdens de weergave (Cue/Review)
Om vooruit te zoeken, houdt u > ingedrukt tijdens de weergave en laat
u deze toets los wanneer u de weergave wilt hervatten.
Om achteruit te zoeken, houdt u . ingedrukt tijdens de weergave en
laat u deze toets los wanneer u de weergave wilt hervatten.
Het toestel zoekt met lage snelheid (eenheid van 4 seconden) en geluid. Dit
is handig om een woord vooruit of achteruit te zoeken.
Wanneer u > of . ingedrukt houdt, begint het toestel met hogere
snelheid te zoeken.
Tussen de berichten last het toestel een pauze van 2 seconden in.
In de weergavepauzestand kan ook met geluid vooruit of achteruit
worden gegaan. Wanneer u > of . loslaat, keert het toestel terug naar
de weergavepauzestand.
1 Tip
Bij versnelde weergave tot het eind van het laatste bericht, knippert
“END” gedurende 5 seconden en licht de OPR indicator groen op. (Het
weergavegeluid is niet hoorbaar.) Wanneer u . ingedrukt houdt terwijl
“END” knippert, worden de berichten snel afgespeeld en wordt normale
weergave hervat wanneer u de toets loslaat.
Wanneer “END” stopt met knipperen en de OPR indicator dooft, stopt het
toestel bij het begin van het volgende bericht.
Wanneer het laatste bericht te lang is en u de weergave later in het bericht
wilt starten, houdt u > ingedrukt om het bericht volledig af te spelen en
drukt u op . terwijl “END” knippert om terug te gaan naar het
gewenste punt .
(Voor andere berichten dan het laatste, gaat u naar het begin van het
volgende bericht en speelt u achteruit tot het gewenste punt is bereikt.)
Snel een punt zoeken vanaf waar u de weergave wilt
starten (Easy Search)
Als EASY-S op ON (pagina 41) staat, kunt u snel het punt zoeken vanaf
waar u de weergave wilt starten door in de weergave- of
weergavepauzestand herhaaldelijk op > of . te drukken.
U kunt ong. 3 seconden achteruit gaan door eenmaal op . te drukken of
ong. 10 seconden vooruit door eenmaal op > te drukken. Deze functie
is handig om een bepaald punt te zoeken bij een lange opname.
19NL
Basishandelingen
Tijdens cue/review is de teller zichtbaar, ongeacht de display-instelling
(pagina 39).
Berichten wissen
U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map
tegelijk wissen.
Merk op dat eens een opname is gewist, deze niet meer kan worden hersteld.
Berichten afzonderlijk wissen
Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en
worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.
Voor het wissen
Bericht 1
Na het wissen
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
Bericht 3 wissen
Bericht 2
Resterende berichten worden hernummerd.
1 Druk op ERASE terwijl u het bericht
afspeelt dat u wilt wissen of hou
ERASE langer dan 1 seconde
ingedrukt in de stopstand.
Er weerklinkt een pieptoon en het
berichtnummer en “ERASE”
knipperen terwijl de eerste en laatste 5
seconden van het bericht 10 keer
worden afgespeeld.
2 Druk op ERASE terwijl het bericht
wordt afgespeeld.
Het bericht wordt gewist en de
resterende berichten worden
hernummerd. (Indien u bijvoorbeeld
Bericht 3 wist, wordt Bericht 4
hernummerd als Bericht 3. Na het
wissen stopt het toestel aan het begin
van het volgende bericht.)
Wissen annuleren.
Druk op xSTOP voor stap 2.
20NL
Andere berichten wissen
Herhaal stap 1 en 2.
Een bericht gedeeltelijk wissen
Splits het bericht eerst door een index toe te voegen (zie pagina 26) en volg
dan de procedure op pagina 20 om het bericht te wissen.
Alle berichten in een map wissen
Map B
Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3 Blanco ruimte
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3
Blanco ruimte
Bericht 1 Bericht 2
Bericht 3
1 Druk op FOLDER
om de map te
kiezen die u wilt
wissen.
2 Druk op xSTOP en hou
ERASE langer dan 1
seconde ingedrukt.
“ALL ERASE” knippert
gedurende 10 seconden.
3 Druk op ERASE terwijl
het display knippert.
Wissen annuleren.
Druk op xSTOP voor stap 3.
21NL
Basishandelingen
b.v.
Map A
BDiverse weergavemogelijkheden
Bookmark aanbrengen
U kunt in een bepaald punt een bookmark aanbrengen in een bericht,
zodat u dat punt snel terug kunt vinden door op de . of > toets te
drukken en de weergave te starten.
./>
INDEX/BOOKMARK
ERASE
xSTOP
Hou INDEX/BOOKMARK in de weergave- of
stopstand langer dan 1 seconde ingedrukt.
Er wordt een bookmark aangebracht en de
bookmark indicator knippert 3 keer.
De weergave starten vanaf een bookmark
Druk op . of > in de stopstand zodat de bookmark indicator 3 keer
knippert. Druk vervolgens op NxPLAY/STOP.
Een bookmark wissen
1 Druk in de stopstand op . of > om het nummer te tonen van het
2
3
bericht met de bookmark die u wilt wissen.
Druk op INDEX/BOOKMARK en hou ERASE langer dan 1 seconde
ingedrukt.
Druk op ERASE terwijl de bookmark indicator en “ERASE”
knipperen.
Opmerkingen bij het toevoegen/wissen van een index
• In elk bericht kan slechts één bookmark worden aangebracht.
• Wanneer u een bookmark aanbrengt, wordt de vorige bookmark automatisch
gewist.
22NL
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk
afspelen — A-B Repeat
Tijdens de weergave van een bericht kunt u het start- (A) en stoppunt (B)
instellen voor het gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen.
Diverse weergavemogelijkheden
A-B REPEAT/PRIORITY
1
Druk tijdens de weergave even op A-B
REPEAT/PRIORITY.
Het startpunt (A) van het gedeelte dat u herhaaldelijk
wilt afspelen, is ingesteld. “A-B B” knippert.
2
Druk tijdens de weergave even op A-B
REPEAT/PRIORITY.
Het stoppunt (B) van het gedeelte is ingesteld.
“A-B” verschijnt en het betreffende gedeelte wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
Terugkeren naar normale weergave
Druk op NxPLAY/STOP.
A-B Repeat-weergave stoppen
Druk op xSTOP.
Opmerkingen
• A-B Repeat kan niet worden ingesteld voor een gedeelte dat twee of meer
berichten overlapt.
• Indien u het stoppunt (B) niet instelt, wordt automatisch gestopt aan het eind
(of het begin) van het bericht.
23NL
BBerichten bewerken
Een opname toevoegen
Een opname toevoegen aan een vooraf
opgenomen bericht
U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld.
De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en
beschouwd als een onderdeel van het bericht.
OPR indicator
Ingebouwde microfoon
zREC/STOP
xSTOP
Tijdens de
weergave van
Bericht 3
Bericht 3
Na het toevoegen
van een opname
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde opname
Afspraak op 1
december om 2 uur.
1
Bericht 4
in vergaderzaal
A
Druk zREC/STOP tijdens de weergave langer
dan een seconde in.
De REC indicator verschijnt en “ADD”
knippert drie keer in het uitleesvenster.
De OPR indicator wordt rood.
De nieuwe opname wordt toegevoegd aan
het eind van het huidige bericht.
2
Druk op zREC/STOP of xSTOP om de
opname te stoppen.
24NL
Over een bericht opnemen tijdens de weergave
U kunt vanaf een bepaald punt over een bericht opnemen. Het gedeelte
van het bericht na het gekozen punt wordt gewist.
Startpunt van een overspeelde opname
Bericht 3
Bericht 2
Bericht 4
Gewist gedeelte
van Bericht 2
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Toegevoegde opname in Bericht 2
1
Druk tijdens de weergave even op zREC/STOP.
2
Berichten bewerken
“OVER” knippert in het uitleesvenster en de
OPR indicator knippert rood.
Druk op zREC/STOP om de opname te starten.
“REC” verschijnt en de OPR indicator wordt rood.
3
Druk op xSTOP om de opname te stoppen.
Opmerkingen
• Het toegevoegde bericht wordt opgenomen in dezelfde opnamestand (SP of
LP; zie pagina 41) als het originele bericht, ongeacht de huidige instelling.
• Opnames kunnen niet worden overspeeld wanneer er onvoldoende
geheugenruimte beschikbaar is in de IC recorder. Voor details, zie “Verhelpen
van storingen” op pagina 57.
25NL
Een bericht in twee splitsen/
samenvoegen — Index functie
U kunt een bericht splitsen door een index toe te voegen of berichten
samenvoegen door de index te wissen.
U kunt een index toevoegen tijdens het opnemen/afspelen van berichten (zie
hieronder). In de stopstand kan een index worden gewist (zie pagina 28).
./>
INDEX/BOOKMARK
xSTOP
ERASE
Een bericht splitsen door een index toe te voegen
U kunt een index toevoegen aan een bericht tijdens opname of weergave.
Door een bericht te splitsen, kunt u bij een lange opname van bijvoorbeeld
een vergadering snel het punt vinden vanaf waar u de weergave wilt
starten.
Wanneer u een index toevoegt, verhogen de berichtnummers als volgt.
Voor het
aanbrengen
van een index
Na het
aanbrengen
van een index
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 4
Een index wordt aangebracht.
Bericht 1
Bericht 2
Het eerste punt
op de agenda is…
26NL
Bericht 3
Bericht 3
Bericht 4
Laten we nu overgaan
naar het volgende
onderwerp.
Bericht 5
De berichtnummers
lopen op.
Een index aanbrengen tijdens het opnemen
Druk tijdens het opnemen van een bericht op INDEX/BOOKMARK
in het punt waar u het wilt splitsen.
Het nieuwe berichtnummer knippert drie keer in het
punt waar u op INDEX/BOOKMARK hebt gedrukt.
Het bericht wordt in twee gesplitst maar niet
onderbroken.
Bericht 1
1 Tip
Bericht 2
Bericht 3
Een index wordt toegevoegd.
De opname gaat door.
U kunt een index aanbrengen in de opnamepauzestand (pagina 13).
Een index aanbrengen tijdens de weergave
Het bericht wordt in twee gesplitst en het
nieuwe berichtnummer knippert drie keer.
Er wordt een indexmarkering aangebracht en de
volgende indexnummers verhogen met één.
1 Tip
U kunt een index toevoegen nadat u de weergave tijdelijk hebt onderbroken met
XPAUSE (pagina 17).
Een bericht gemarkeerd met een index afspelen
Druk op . of > om het berichtnummer te tonen (deelberichten zijn
apart genummerd).
Gesplitste berichten continu afspelen
Zet “CONT” op “ON” zoals beschreven onder “Instellingen wijzigen” op
pagina 41.
Opmerking
Wanneer u een index aanbrengt in een bericht met prioriteitsmarkering(en)
(pagina 30), worden prioriteitsmarkering(en) aangebracht in beide delen van
het gesplitste bericht.
Wordt vervolgd
27NL
Berichten bewerken
Druk tijdens het afspelen van een bericht op INDEX/BOOKMARK
in het punt waar u het wilt splitsen.
Een bericht in twee splitsen/samenvoegen
— Index functie (vervolg)
Berichten samenvoegen door de index te wissen
U kunt twee berichten samenvoegen door de index te wissen.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
Bericht 5
Een index
wordt gewist.
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Bericht 4
De berichtnummers verminderen.
Ga in de stopstand tewerk zoals hieronder beschreven:
Druk op . of > om het nummer van het tweede
bericht te tonen dat u wilt samenvoegen met een
ander.
2 Druk op INDEX/BOOKMARK en hou ERASE langer
dan 1 seconde ingedrukt.
“ID ERASE” knippert gedurende 10 seconden.
3 Druk op ERASE terwijl het display knippert.
De twee berichten worden samengevoegd en
hernummerd zols hierboven afgebeeld.
1
Wissen annuleren.
Druk op xSTOP voor stap 3.
Opmerkingen
• Na het samenvoegen van berichten door een index te wissen, worden de
alarminstelling, prioriteitsmarkering(en) en bookmark van het tweede bericht
gewist.
• Indien het bericht van een bookmark werd voorzien, wordt die bij de
bovenstaande procedure eerst gewist (pagina 22). Herhaal de procedure om
de index te wissen.
•Wegens het opnamesysteem van een IC recorder kan een index soms niet
worden aangebracht of gewist (pagina 61).
28NL
Berichten verplaatsen naar een andere
map — Move functie
U kunt opgenomen berichten verplaatsen naar een andere map.
FOLDER
NxPLAY/STOP
xSTOP
1
2
Berichten bewerken
Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar map C
Speel het bericht af dat u wilt verplaatsen.
Druk tijdens de weergave van het bericht op
FOLDER om de indicatie van de map waarnaar
u het bericht wilt verplaatsen (in dit geval C) te
laten knipperen.
De eerste en laatste 5 seconden van het bericht
worden 10 keer herhaald, terwijl de mapindicatie en
“MOVE” knipperen.
3
Druk op NxPLAY/STOP.
Het verplaatsen van berichten annuleren
Druk op xSTOP voor stap 3.
Opmerking
(Voorbeeld: indien map
C 6 berichten bevat)
Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar een andere map gekopieerd.
Wanneer u een bericht naar een andere map verplaatst, wordt het in de vorige
map gewist.
29NL
Prioriteitsmarkering(en) aanbrengen
— Priority Mark functie
Opgenomen berichten worden meestal gerangschikt in de volgorde waarin
ze werden opgenomen.
Door prioriteitsmarkeringen ( ) toe te voegen aan belangrijke berichten,
kunt u de berichten in volgorde van prioriteit hernummeren. U kunt tot
drie prioriteitsmarkeringen aanbrengen, met “
” als de belangrijkste.
./>
NxPLAY/STOP
A-B REPEAT/PRIORITY
xSTOP
Prioriteitsmarkering(en) aanbrengen in de stopstand
1
2
Kies het bericht dat u wilt markeren.
Hou A-B REPEAT/PRIORITY langer dan 1
seconde ingedrukt.
“ ” en het berichtnummer knipperen.
3
Druk herhaaldelijk op A-B REPEAT/PRIORITY
om het aantal prioriteitsmarkeringen te kiezen
terwijl “ ” en het berichtnummer knipperen.
De instelling is voltooid wanneer de
prioriteitsmarkering(en) blijft (blijven) oplichten in
het uitleesvenster en de berichten zijn hernummerd.
30NL
Prioriteitsmarkeringen aanbrengen tijdens de
weergave
1
2
3
Speel het bericht af dat u wilt markeren.
Druk herhaaldelijk op A-B REPEAT/PRIORITY om
het aantal prioriteitsmarkeringen te kiezen.
Druk op NxPLAY/STOP om de instelling te
bevestigen.
Berichten met prioriteitsmarkering(en)
Berichten in een map worden gesorteerd in de volgorde van het aantal
prioriteitsmarkeringen. Berichten zonder prioriteitsmarkering worden
achter berichten met prioriteitsmarkering(en) geplaatst.
1 Tip
Indien een map meer dan 2 berichten met eenzelfde aantal
prioriteitsmarkeringen bevat, worden die gerangschikt volgens opnamedatum
en -tijd (oudste eerst).
b.v. Wanneer een map 3 berichten bevat
Bericht 1
Bericht 2
Bericht 3
Opmerking
Terwijl de berichten worden gesorteerd, verschijnt “– –” in het uitleesvenster.
31NL
Berichten bewerken
De berichten zijn hernummerd.
BOverige functies
De opname starten op een bepaald
tijdstip — Timergestuurde opname
U kunt beginnen op te nemen op een bepaald tijdstip.
./>
NxPLAY/STOP
MENU
1
Laat het timerinsteldisplay verschijnen.
1 Druk op MENU.
Het toestel schakelt over naar de menustand
en “ALARM” verschijnt.
2 Druk herhaaldelijk op . of > om “TIMER” te
laten verschijnen en druk op NxPLAY/STOP.
“OFF” begint te knipperen.
Opmerking
De timer kan niet worden ingesteld als de klok niet
werd ingesteld.
3 Druk op . of > om “ON” te laten knipperen.
4 Druk op NxPLAY/STOP.
“START” verschijnt gedurende een seconde, waarna
“DATE” knippert in het uitleesvenster.
32NL
2
Stel de opnamestartdatum in.
• om de opname op een bepaalde datum te laten beginnen
1 Druk op NxPLAY/STOP terwijl “DATE” knippert.
2 Druk op . of > om het jaar te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
3 Kies maand en dag op dezelfde manier.
• om wekelijks op te nemen
Druk op . of > om de dag van de week te kiezen.
• om elke dag op hetzelfde tijdstip op te nemen
Druk op . of > om “DAILY” te kiezen en druk
op NxPLAY/STOP.
3
Stel de opnamestartdatum in.
1 Druk op . of > om het uur te kiezen en druk
op NxPLAY/STOP.
2 Druk op . of > om de minuten te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
4
5
Overige functies
“END” verschijnt gedurende een seconde, waarna de
uren voor het einde van de opname knipperen in het
uitleesvenster.
Herhaal stap 3 om de opnamestoptijd in te stellen.
Kies de opnamestand.
Druk op . of > om “SP” of “LP” te kiezen en
druk op NxPLAY/STOP.
6
Druk op de MENU toets om de menustand te
verlaten.
Het gewone display keert terug en “
” verschijnt.
De opname start automatisch op het ingestelde tijdstip.
“ ” knippert in het display tijdens de opname.
Na de opname stopt het toestel automatisch aan het begin van het pas
opgenomen bericht.
Wordt vervolgd
33NL
De opname starten op een bepaald tijdstip
— Timergestuurde opname (vervolg)
Timergestuurde opname stoppen
Druk op xSTOP.
De timerinstelling wijzigen
Druk op . of > in stap 2, 3 of 4 op pagina 33 om jaar, maand, dag of
tijd te wijzigen en druk op NxPLAY/STOP.
Timergestuurde opname annuleren
Kies “OFF” in stap 1-3 op pagina 32 en druk op NxPLAY/STOP.
Opmerkingen
• U kunt de timer niet instellen om meer dan één bericht op te nemen.
• Wanneer timergestuurde opname start, wordt de opnamestand die in stap 5
werd ingesteld automatisch gekozen. Na het opnemen wordt de opnamestand
teruggesteld.
• Zorg ervoor dat de resterende opnameduur toereikend is voor timergestuurde
opname. U kunt de timer niet instellen wanneer de lengte van de
timergestuurde opname de resterende opnameduur overschrijdt. Bij
wekelijkse of dagelijkse opname kunt u de timer echter wel instellen wanneer
de resterende opnameduur langer is dan de eerste opname, terwijl de tweede
of latere opname dan stopt wanneer de resterende duur is verstreken.
• Wanneer de gekozen map 99 berichten bevat of het geheugen vol is, start
timergestuurde opname niet.
• Wanneer de timer is ingesteld om de opname te starten voor 23:59 en te
stoppen na 0:00, stopt de opname de volgende dag.
• Wanneer de starttijd voor timergestuurde opname wordt bereikt tijdens
alarmweergave, stopt de weergave en start de timergestuurde opname.
• Wanneer de starttijd voor timergestuurde opname wordt bereikt tijdens een
andere handeling dan opname, stopt die handeling en start de timergestuurde
opname.
Wanneer de starttijd voor timergestuurde opname wordt bereikt tijdens het
opnemen, gaat de opname door en start de timergestuurde opname niet.
34NL
Een bericht afspelen op een bepaald
tijdstip met een alarmsignaal
U kunt op een bepaald tijdstip een alarmsignaal laten weerklinken en een
bepaald bericht afspelen. U kunt het bericht op een bepaalde datum,
eenmaal per week of elke dag op hetzelfde tijdstip laten afspelen.
U kunt ook het alarmsignaal laten weerklinken zonder een bericht af te
spelen.
./>
NxPLAY/STOP
MENU
Overige functies
1
Kies het bericht dat u wilt afspelen.
(Zie stap 1 en 2 op pagina 16.)
2
Druk op MENU.
“ALARM OFF” verschijnt.
(Wanneer “ALARM ON” verschijnt, is het alarm ingesteld. )
Opmerking
Het alarm kan niet worden ingesteld als de klok niet
werd ingesteld of er geen bericht is opgenomen in de
gekozen map.
3
Stel het alarm in op ON.
1 Druk op Nx.
2 Druk op . of >
om “ON” te laten
knipperen.
3 Druk op Nx.
Wordt vervolgd
35NL
Een bericht afspelen op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal (vervolg)
4
Stel de alarmdatum in.
• om het bericht op een bepaalde datum af te spelen
1 Druk op Nx
terwijl “DATE”
knippert.
2 Druk op . of
> om het jaar
te kiezen en druk
op Nx.
3 Kies maand en
dag op dezelfde
manier.
• om het bericht wekelijks af te spelen
Druk op . of > om de dag van de
week te kiezen en druk op Nx.
• om het bericht elke dag op hetzelfde tijdstip af te spelen
Druk op . of > om “DAILY” te kiezen en druk op Nx.
5
Stel de alarmtijd in.
1 Druk op . of >
om het uur te kiezen
en druk op Nx.
6
7
2 Kies de minuten
en druk op Nx.
Druk op . or > om “B-PLAY” te
kiezen (de weergave begint met een
alarmsignaal) of “B-ONLY” (er
weerklinkt alleen een alarmsignaal).
Druk op Nx PLAY/STOP.
De instelling is voltooid.
8
Druk op de MENU toets om de
menustand te verlaten.
Het gewone display keert terug.
“,” verschijnt wanneer het nummer van het
bericht met de alarminstelling wordt gekozen.
36NL
Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het signaal gedurende ongeveer 10
seconden en wordt het gekozen bericht afgespeeld. (Wanneer “B-ONLY”
werd gekozen in stap 6, weerklinkt alleen het alarmsignaal.)
Na de weergave stopt het toestel automatisch aan het begin van het bericht.
Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren
Druk op NxPLAY/STOP. Het bericht wordt afgespeeld vanaf het begin.
Het alarmsignaal afzetten voor de weergave start
Druk op xSTOP terwijl het alarmsignaal weerklinkt. U kunt het zelfs
afzetten wanneer de HOLD functie is geactiveerd.
De alarminstelling annuleren
Druk op . of > om “OFF” te laten knipperen in stap 3 op pagina 35
en druk op NxPLAY/STOP.
De alarmdatum en -tijd wijzigen
Volg stap 1 tot 3 op pagina 35. Terwijl de alarmdatum zichtbaar is, volgt u
stap 4 tot 7 op pagina 36 om de alarmdatum en -tijd te wijzigen.
Wordt vervolgd
37NL
Overige functies
Opmerkingen
• Wanneer u het alarm instelt om een bericht af te spelen op een tijdstip dat al
voor een ander bericht is gekozen, verschijnt “PRE SET” ter voorkoming van
nieuwe instellingen.
• Wanneer de alarmtijd wordt bereikt terwijl een ander bericht met een
alarmsignaal wordt afgespeeld, stopt de weergave en wordt het nieuwe
bericht afgespeeld.
• Wanneer de starttijd voor timergestuurde opname wordt bereikt tijdens
alarmweergave, stopt de weergave en start de timergestuurde opname.
• Wanneer de alarmtijd wordt bereikt tijdens de opname, weerklinkt het
alarmsignaal na het opnemen en knippert “,”.
• Wanneer er meer dan één alarmtijd wordt bereikt tijdens de opname, wordt
alleen het eerste bericht afgespeeld.
• Wanneer de alarmtijd wordt bereikt met het toestel in de menustand,
weerklinkt het alarmsignaal en wordt de menustand verlaten.
• Wanneer u het bericht waarvoor een alarmsignaal is ingesteld wist, wordt ook
de alarminstelling gewist.
• Wanneer u een index toevoegt aan een bericht waarvoor een alarmsignaal is
ingesteld, stopt de weergave bij die index.
• Wanneer u de index van het bericht waarvoor een alarmsignaal is ingesteld
wist, wordt ook de alarminstelling gewist.
• U kunt het weergavevolume regelen met VOL.
Een bericht afspelen op een bepaald tijdstip met
een alarmsignaal (vervolg)
• Wanneer de alarmtijd wordt bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het
alarmsignaal gedurende 10 seconden nadat het wissen is voltooid en start de
weergave.
• De alarminstelling wordt niet gewist nadat de alarmweergave is voltooid. Zie
pagina 37 om de alarminstelling te annuleren.
Ongewenste bediening voorkomen
— HOLD functie
HOLD schakelaar
Schuif de HOLD schakelaar in de richting van
het pijltje. “HOLD” knippert drie keer om aan te
geven dat de bedieningstoetsen zijn vergrendeld.
Om de HOLD functie te annuleren, schuift u de
HOLD schakelaar in de andere richting.
Opmerking
Wanneer de HOLD functie is geactiveerd tijdens de opname, moet u de HOLD
functie eerst annuleren om te stoppen met opnemen.
1 Tip
Alarmweergave kan zelfs worden gestopt wanneer de HOLD functie is
geactiveerd. Druk op xSTOP om het alarm of de weergave te stoppen.
38NL
Display mode selecteren
Het display kan worden ingesteld volgens de stop-, opname- en
weergavestand. (Wanneer het toestel langer dan 3 seconden niet wordt
bediend in de stopstand, verschijnt de huidige tijd in het display, ongeacht
de displaystand.)
Bij elke druk op DISPLAY verandert het display zoals hieronder afgebeeld.
DISPLAY
,
M
Opnametijd:
De datum en de tijd
waarop het huidige
bericht werd
opgenomen.
(Indien de klok niet
werd ingesteld,
verschijnt “- -:- -”.)
Resterende opnameduur:
De resterende opnameduur
verschijnt in de
opname- of stopstand.
De resterende duur
van het bericht
verschijnt tijdens de
weergave.
Overige functies
Teller:
Verstreken weergave/opnameduur
in een bericht
m
<
Opnamedatum:
De datum waarop het
huidige
bericht werd
opgenomen.
(Indien de klok
niet werd ingesteld,
verschijnt “- -Y- -M- D”.)
39NL
Menu-overzicht
Druk op de MENU toets
om over te schakelen
naar de menustand.
ALARM
OFF
Datum instellen
DATE
SUN
MON
Tijd instellen
TUE
ON
B-PLAY
WED
B-ONLY
MODE
SP
LP
THU
FRI
SAT
TIMER
OFF
ON
BEEP
ON
DAILY
Datum instellen
DATE
SUN
MON
OFF
CONT
OFF
ON
Starttijd instellen
TUE
Stoptijd instellen
WED
SP
THU
LP
FRI
EASY-S
OFF
ON
SET DATE
:
:
40NL
Jaar
SAT
DAILY
Maand
Dag
Uur
: initiële instelling
Druk op NxPLAY/STOP om naar de volgende stap te gaan.
Druk op . of > om te kiezen.
Minuten
Instellingen wijzigen
Volg het menu-overzicht op pagina 40.
1 Druk op de MENU toets om over te schakelen naar de menustand.
2 Druk op . of > om het item te kiezen en druk op Nx PLAY/STOP.
3 Druk op . of > om de stand te kiezen en druk op Nx PLAY/STOP
om de instelling te bevestigen.
z Alarminstelling (ALARM)
Zie pagina 35.
z Timergestuurde opname (TIMER)
Zie pagina 32.
z Opnamestand (MODE)
SP: maximum 63 minuten opname met beter geluid.
LP: maximum 168 minuten opname.
z Pieptoon (BEEP)
z Continu weergave (CONT)
CONT ON: u kunt alle berichten in een map continu afspelen.
CONT OFF: de weergave stopt aan het eind van elk bericht.
z Snel zoeken (EASY-S)
EASY-S ON: met een druk op de . toets kunt u ong. 3 seconden
achteruit of met een druk op de > toets ong. 10
seconden vooruit gaan.
EASY-S OFF: met een druk op de . toets kunt u terug naar het begin
van het huidige bericht of met een druk op de > toets
naar het begin van het volgende bericht gaan.
z Klokinstelling (SET DATE)
Zie pagina 10.
41NL
Overige functies
BEEP ON: een pieptoon weerklinkt ter bevestiging van een handeling.
BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon behalve voor alarm en timer.
B”Digital Voice Editor” Software
Wat u kunt doen met de “Digital Voice
Editor” Software
De Digital Voice Editor Software biedt de volgende mogelijkheden:
• Berichten opgenomen met de IC recorder overbrengen
naar uw computer (pagina 51)
U kunt berichten overbrengen naar uw computer en ze opslaan op de
harde schijf (pagina 51).
Berichten kunnen in vier soorten bestanden in uw computer worden
opgeslagen: “ICS file”, “MSV file”, “DVF file” en “WAV file”(8-bit of 16bit) (pagina 53).
Uw computer
Berichten
opnemen op
de IC
recorder
Berichten als
geluidsbestanden
opslaan in de
computer
dvf file
Berichten
overbrengen
ics file
msv file
wav file
• Berichten afspelen met de computer
De berichten in de IC recorder of op de harde schijf van uw computer
kunnen worden afgespeeld via de luidsprekers van de computer. Behalve
normale weergave zijn er nog andere weergavemogelijkheden zoals
Repeat Play en A-B Repeat Play.
• Geluidsbestanden opgeslagen in de computer
overbrengen naar uw IC recorder en afspelen met de IC
recorder (pagina 54)
U kunt in de computer opgeslagen geluidsbestanden (DVF, MSV, ICS or
WAV file) die u via e-mail hebt ontvangen, overbrengen naar de IC
recorder. U kunt ze apart of allemaal ineens overbrengen.
42NL
De berichten die werden overgebracht van de computer, kunnen met de IC
recorder worden afgespeeld.
Uw computer
Berichten
afspelen op
de IC
recorder
Geluidsbestanden
overbrengen*
• Berichten
overgebracht
van de IC
recorder
• Geluidsbestanden
ontvangen via
e-mail, enz.
*Geluidsbestanden die u kunt overbrengen naar de IC recorder zijn DVF/
ICS files opgenomen met een Sony IC Recorder, PCM 16/11/8kHz
sampling, 8/16 bit mono WAV files en MSV files.
• Berichten opgenomen met de IC recorder of opgeslagen
in de computer kunnen worden bewerkt op het
computerscherm.
•Overige functies
– Gesproken e-mails versturen met Digital Voice Mail software
U kunt een gesproken e-mail versturen en er (een) bericht(en) aanhechten
via het Digital Voice Editor venster. Met het originele adresboek kunt u
adressen van bestemmelingen registreren en e-mail snel en makkelijk
versturen. (Om gesproken e-mails te versturen, moet u zich registreren bij
een Internet provider.)
Opmerking
Vanaf een bepaalde grootte kunnen e-mails mogelijk niet worden verstuurd of
ontvangen. Raadpleeg uw Internet provider alvorens e-mails te versturen.
– De instellingen van de IC recorder wijzigen via het computerscherm
Via het computerscherm kunt u de gebruikersnamen van de IC recorder,
timergestuurde opname of alarminstelling en andere bedieningsfuncties
wijzigen.
Meer informatie vindt u in de Online Help files.
43NL
”Digital Voice Editor” Software
Er zijn diverse bewerkingsfuncties: berichten en hun gebruikersnamen
hernoemen, berichten sorteren, prioriteitsmarkeringen en bookmarks
toevoegen of wissen. Voor berichten in de IC recorder kunt u de volgorde
wijzigen en berichten splitsen/samenvoegen door een index toe te voegen
resp. te wissen. Het formaat van bestanden die in de computer zijn
opgeslagen, kan worden gewijzigd.
Gebruik van de Online Help Files van de
Software
Meer details omtrent het gebruik van de “Digital Voice Editor” software
vindt u in de Online Help files.
Online Help files kunnen op drie manieren worden geopend:
• Klik op [Start], [Programs], [Sony Digital Voice Editor] en [Help].
• Kies na het starten van de software [Help Topics] in het [Help] menu.
(Help Topics) in de werkbalk.
• Klik na het starten van de software op
Zoeken via de inhoudsopgave in de Help files
• Dubbelklik op
• Dubbelklik op
om de titels van de inhoud te tonen.
om de uitleg te tonen.
Zoeken aan de hand van een trefwoord
Klik op [Key word] in het zoekdialoogvenster van de Help onderwerpen.
De lijst met trefwoorden verschijnt.
Voer het trefwoord in of overloop de lijst van trefwoorden.
Om de uitleg bij een trefwoord te laten verschijnen, kiest u het woord uit
de lijst en klikt u op [Find].
Opmerkingen
• Vanuit het [Help] menu of
in de Toolbar kunt u alleen Engelse Helpbestanden openen.
• Bij deze software zijn mogelijk geen Help-bestanden in uw taal geleverd.
1 Tip
De meest recente informatie vindt u in het “readme.txt” bestand. Om het
bestand te openen, klikt u op [Start], [Programs], [Sony Digital Voice Editor] en
[ReadMe].
44NL
Systeemvereisten
Computer en systeemsoftware moeten beantwoorden aan de volgende
minimumvereisten.
• IBM PC/AT of compatibele computer (U kunt deze software niet
gebruiken met Macintosh.)
— CPU: 200MHz PentiumR processor of hoger
— RAM: 64MB of meer
— Harde schijfruimte: 20MB of meer afhankelijk van de grootte en het
aantal geluidsbestanden.
— CD-ROM drive
— USB poort
— Geluidskaart: Sound Blaster 16 compatibel
• BS: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition,
Windows 98 of Windows 98 Second Edition
”Digital Voice Editor” Software
45NL
“Digital Voice Editor” software installeren
De software installeren
Installeer de “Digital Voice Editor” software op de harde schijf van uw
computer, enz.
Opmerking
Sluit de IC recorder niet aan op de computer voor de software is geïnstalleerd
(pagina 48).
1
Zet uw computer aan en start Windows.
Opmerking
Sluit alle geopende programma’s voor u de software installeert.
2
Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM drive.
Het installatieprogramma start automatisch en het volgende scherm
verschijnt.
Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op [DVE
setup. exe.] in de [English] map.
3
Volg de instructies op het scherm.
Wanneer het [Restart] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [OK] om
de computer te herstarten.
De installatie is nu voltooid.
46NL
Betreffende de Digital Voice Player
Wanneer de Digital Voice Editor is geïnstalleerd, is meteen ook de Digital
Voice Player software geïnstalleerd.
Met Digital Voice Player kunt u geluidsbestanden opgeslagen in DVF, ICS,
MSV of WAV formaat afspelen.
U kunt berichten ook afspelen of het bestandsformaat wijzigen zonder
Digital Voice Player te starten.
Wanneer u berichten van de IC recorder naar de computer overbrengt met
Digital Voice Editor en u de geluidsbestanden aan uw e-mail wilt hechten,
kunt u ook het Digital Voice Player installatieprogramma mee aanhechten,
zodat de ontvanger van het e-mailbericht Digital Voice Player op zijn (haar)
computer kan installeren en het aangehechte geluidsbestand kan beluisteren.
Het Digital Voice Player installatieprogramma aanhechten
•Bij gebruik van het meegeleverde Digital Voice Mail
Kruis [Attach Digital Voice Player] in het Digital Voice Mail venster aan.
•Bij gebruik van andere e-mail software
Hecht [DVP setup exe.] aan in de map waarin Digital Voice Editor is
geïnstalleerd. U kunt ook [English], [Digital Voice Player] openen om
[DVP setup exe.] in die map aan te hechten.
De software deinstalleren
Om de software te deinstalleren, gaat u als volgt tewerk.
Klik op [Start], [Programs], [Sony Digital Voice Editor] en
[Uninstall].
Het deinstallatieprogramma start.
2
Volg de instructies op het scherm.
Opmerking
Om de software na het installeren over te brengen naar een andere drive of map,
moet u ze eerst deinstalleren en vervolgens opnieuw installeren. De software
werkt niet naar behoren wanneer u alleen maar de bestanden verplaatst.
1 Tip
U kunt het deinstallatieprogramma ook starten door op [Start], [Settings],
[Control Panel] en [Add/Remove Programs] te klikken.
47NL
”Digital Voice Editor” Software
1
De IC recorder aansluiten op uw
computer
Sluit de IC recorder aan op de USB connector van uw computer met
behulp van de meegeleverde USB-kabel.
Opmerking
Installeer de “Digital Voice Editor” software alvorens de IC recorder aan te
sluiten op uw computer.
Naar de USB connector
van uw computer
IC recorder
Naar de USB
connector van Verbindingskabel
de IC recorder (meegeleverd)
Uw computer
De USB verbindingskabel kan al dan niet zijn aangesloten wanneer IC
recorder en computer aan of uit worden geschakeld. De computer herkent
de IC recorder van zodra de kabel is aangesloten, zodat u meteen door
kunt gaan.
Opmerkingen
• Sluit niet meer dan twee USB toestellen aan op uw computer. Normale
werking is niet gegarandeerd.
• Een correcte werking van deze IC recorder met een USB hub of verlengsnoer
is niet gegarandeerd.
• Aangesloten USB apparatuur kan te allen tijde de werking verstoren.
• Controleer de resterende batterijspanning van de IC recorder (meer dan één
segment van de batterij-indicator moet zichtbaar zijn) vooraleer de IC recorder
aan te sluiten op de computer. Indien de batterijen zijn uitgeput, kan de
communicatie tussen IC recorder en computer mislukken.
• Wij raden u aan de kabel los te koppelen van de computer wanneer u Digital
Voice Editor niet gebruikt.
48NL
Digital Voice Editor starten
1
2
Start Windows.
Klik op [Start], [Programs], [Sony Digital Voice Editor] en
[Digital Voice Editor].
Digital Voice Editor start en het hoofdvenster (pagina 50) verschijnt.
De gegevens in de IC recorder worden in de computer geladen en de
berichtenmappen en -bestanden verschijnen in het IC RECORDER
berichtvenster. Wanneer de IC recorder is losgekoppeld, verschijnen er
geen mappen of berichten in het IC RECORDER berichtvenster.
Sluit de IC recorder aan en ga door met de volgende stap.
3
Wanneer er niets in het IC RECORDER berichtvenster
verschijnt, klik dan op [Connect] links onderin het venster
(pagina 50).
De berichten in de IC recorder worden in de computer geladen en
verschijnen in het IC RECORDER berichtvenster.
Opmerkingen
De software verlaten
Klik op [X] rechts bovenin het venster of kies [Quit] in het [File] menu.
49NL
”Digital Voice Editor” Software
• Wanneer er geen berichten zijn geladen en er geen foutberichten verschijnen
nadat u op [Connect] hebt geklikt, is de IC recorder niet goed aangesloten.
Controleer de aansluiting.
• Het aantal mappen in het berichtvenster van de IC recorder verschilt
afhankelijk van het type aangesloten IC recorder.
Namen en functies van het hoofdvenster
1
2
3
4
6
5
7
1 Werkbalk
De werkbalk bevat de knoppen voor veel gebruikte menutaken, zodat
die snel kunnen worden verricht. Raadpleeg de Online Help files.
2 Menucommando’s
Om diverse taken te verrichten. Raadpleeg de Online Help files.
3 “PC” berichtvenster
De lijst van berichten die op de harde schijf van uw computer zijn
opgeslagen, verschijnt.
4 “IC RECORDER” berichtvenster
De lijst van berichten in de IC recorder verschijnt.
5 [Connect] , [Mail], [Voice Recognition] knoppen
Raadpleeg de Online Help files voor details.
6 Spelervenster
Bevat de knoppen of schuifregelaars voor de weergavefuncties van
een bericht. De informatie van het bericht dat wordt afgespeeld,
verschijnt. Raadpleeg de Online Help files voor details.
7 Statusbalk
Toont de huidige softwarestatus.
50
NL
Berichten opslaan in een computer
U kunt de berichten als geluidsbestanden bewaren op de harde schijf van
uw computer.
Berichten kunnen op twee manieren worden bewaard:
• Opslaan door bestandstype en bestandsnaam op te geven
• Opslaan als DVF files door slepen en neerzetten
In deze gebruiksaanwijzing staat de tweede mogelijkheid beschreven.
Meer informatie over de eerste methode vindt u in de Online Help files.
Opmerkingen
• De volgende tekens kunnen niet worden gebruikt in een bestandsnaam: \ / :
* ? ” < > |
• Wanneer er al een bericht met dezelfde bestandsnaam bestaat, verschijnt het
dialoogvenster om u te vragen of u het bestaande bestand wilt vervangen.
Wanneer u het bestand wilt vervangen, klik dan op [Yes]. Wanneer u het
bestand wilt hernoemen, klik dan op [No].
• Wanneer een bericht wordt opgeslagen in de computer, wordt de
alarminstelling geannuleerd.
Berichten afzonderlijk opslaan
Klik op het bericht dat u wilt opslaan in het berichtvenster “IC
RECORDER”.
Om meer dan één bericht te kiezen, houdt u de Shift-toets ingedrukt
om het eerste en het laatste bericht in een groep van opeenvolgende
berichten of de Ctrl-toets om elk bericht afzonderlijk aan te klikken.
2
Sleep het bericht naar het “PC” berichtvenster.
Het bericht wordt opgeslagen als DVF file. Het bestand wordt
automatisch benoemd.
Wordt vervolgd
51NL
”Digital Voice Editor” Software
1
Berichten opslaan in een computer (vervolg)
Alle berichten in een map ineens opslaan
U kunt alle berichten in een map (A, B of C) samen opslaan.
1
2
Klik op de map met berichten die u wilt opslaan in het
berichtvenster “IC RECORDER”.
Sleep de map naar het “PC” berichtvenster.
De berichten in de map worden opgeslagen als DVF files. De
bestanden worden automatisch benoemd.
Alle berichtenmappen ineens opslaan
1
2
Klik op het “IC RECORDER” berichtenvenster.
Klik op
(Save All) op de werkbalk.
Het dialoogvenster verschijnt waarin u wordt gevraagd om de
bestemming voor het opslaan van de mappen in te voeren.
3
Geef de bestemming op voor het opslaan van de mappen in
het venster [Save in ] en het bestandstype in het
dialoogvenster [Save as type].
Map en bestanden in de opgeslagen bestanden worden automatisch
benoemd als “IC recorder modelnaam_jaar_maand_dag”, b.v. ICDBP100_2001_07_04. Om later bestanden direct over te kunnen brengen
naar de IC recorder, bewaart u die als DVF files.
4
Klik op [Save].
Alle berichtenmappen en de bestanden die ze bevatten worden
opgeslagen met type en naam zoals vermeld. De bestanden in de
mappen worden automatisch genoemd volgens de eigen instelling.
52NL
Betreffende bestandstypes
Met “Digital Voice Editor” kunnen de volgende soorten bestanden worden
verwerkt.
DVF file (Digital Voice File/bestandsextensie: *.dvf/pictogram:
)
DVF is een geluidsbestandsformaat dat wordt gebruikt voor het opnemen van
bestanden met een Sony IC recorder met USB poort. De geluidsgegevens
worden gecomprimeerd zodat het bestand tamelijk klein blijft. U kunt DVF
bestanden bewerken en afspelen met Digital Voice Editor of ze overbrengen
naar de IC recorder en ermee afspelen.
MSV file (Memory Stick Voice file/bestandsextensie: *.msv/pictogram:
)
MSV is een geluidsbestandsformaat dat wordt gebruikt voor het opnemen van
bestanden met de Memory Stick IC recorder. De geluidsgegevens worden
gecomprimeerd zodat het bestand tamelijk klein blijft. U kunt MSV files
bewerken en afspelen met de Sony Memory Stick Voice Editor, ze opslaan op
een Memory Stick en ze afspelen met de Memory Stick IC recorder.
ICS file (Sony IC Recorder Sound file/bestandsextensie: *.ics/
pictogram: )
WAV file (WAV file [8kHz/11kHz/16kHz, 8 bit/16 bit, mono] file/
bestandsextensie: *.wav/pictogram: )
Een WAV file is een PCM 8kHz/11kHz/16kHz, 8 bit/16 bit mono file waarmee
geluid kan worden opgenomen in een standaard Windows
toepassingsprogramma. U kunt een WAV file afspelen met Windows software
zoals “Sound Recorder” dat is meegeleverd met Windows 98, Windows 2000 of
Windows Me. Om een applicatie te gebruiken die compatibel is met een 16 bit
WAV file, slaat u het bericht op als een WAV (16 bit) file.
53NL
”Digital Voice Editor” Software
ICS is het originele geluidsbestandsformaat van Sony dat wordt gebruikt voor
het opnemen van bestanden met de IC recorder ICD-R100. De geluidsgegevens
worden gecomprimeerd zodat het bestand tamelijk klein blijft. ICS files kunnen
worden afgespeeld met “Sony ICD-PCLINK” software. Door ICS files over te
brengen naar de IC recorder ICD-R100, kunnen ze er ook mee worden
afgespeeld.
Berichten overbrengen naar de IC Recorder
U kunt bepaalde berichten vanop de harde schijf van uw computer overbrengen
naar de IC recorder. U kunt ze apart of allemaal ineens overbrengen.
Toegevoegde berichten kunnen worden afgespeeld met de IC recorder.
Berichten kunnen op twee manieren worden toevoegd:
• Bericht(en) toevoegen aan het eind van de opgegeven map
• Bericht(en) naar een bepaalde plaats in een map slepen.
In deze gebruiksaanwijzing staat de tweede mogelijkheid beschreven. Hoe
berichten aan het eind van een bepaalde map kunnen worden toegevoegd,
staat beschreven in de Online Help files.
Opmerking
Wanneer een bericht wordt overgebracht naar de IC recorder, wordt de
alarminstelling geannuleerd.
Berichten afzonderlijk toevoegen
1
Klik op het bericht dat u wilt opslaan in het berichtvenster
“PC”.
Om meer dan één bericht te kiezen, houdt u de Shift-toets ingedrukt
om het eerste en het laatste bericht in een groep van opeenvolgende
berichten of de Ctrl-toets om elk bericht afzonderlijk aan te klikken. U
kunt verschillende soorten bestanden samen kiezen.
2
Sleep het bericht naar de gewenste positie in het
berichtvenster “IC RECORDER”.
Het bericht wordt voor het gekozen bericht geplaatst.
Wanneer u het bericht naar het laatste bericht sleept, wordt u
gevraagd de positie te vermelden. Kies “voor “ of “na” het bericht en
klik op [OK].
1 Tip
Wanneer u het bericht op het pictogram van de berichtenmap sleept, wordt het
bericht achter de bestaande berichten in de gekozen map geplaatst.
54NL
Alle berichten in een map ineens overbrengen
U kunt alle berichten in een map (A, B of C) ineens overbrengen.
1
2
Klik op de map die u wilt overbrengen in het berichtvenster
“PC”.
Sleep de map naar het “IC RECORDER” berichtvenster.
De berichten in de map worden voor het gekozen bericht geplaatst.
Wanneer u het bericht naar het laatste bericht in de lijst sleept, wordt u
gevraagd de positie te vermelden. Kies “voor “ of “na” het bericht en
klik op [OK].
1 Tip
Wanneer u de map op het pictogram van de berichtenmap sleept, worden de
berichten achter de bestaande berichten in de gekozen map geplaatst.
”Digital Voice Editor” Software
55NL
BAanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Voeding
• Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V gelijkstroom. Gebruik twee
LR03 (AAA) alkalinebatterijen.
Veiligheid
• Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met een
motorvoertuig.
Behandeling
• Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel terechtkomen,
verwijder dan de batterijen en laat het toestel door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.
Ruis
• Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de buurt van een
wisselstroombron, een fluorescentielamp of een mobilofoon wordt
geplaatst, kan er ruis optreden.
• Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt gewreven,
bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.
Onderhoud
• Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met water is
bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine noch thinner.
Houd credit cards met magneetstrook of horloges met opwindmechanisme
uit de buurt van de recorder om eventuele beschadiging door de
luidsprekermagneet te voorkomen.
Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot de recorder,
aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door een bedieningsfout of een
defect aan de IC recorder, raden wij u aan van uw opgenomen
berichten een reservekopie te maken op een cassetterecorder, een
computer, enz.
56NL
Verhelpen van storingen
Controleer eerst het volgende alvorens de hulp van een technicus in te
roepen. Indien het probleem hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg dan
de dichtstbijzijnde Sony dealer.
IC Recorder
Probleem
Oplossing
Het toestel werkt
niet.
Wordt vervolgd
57NL
Aanvullende informatie
•De batterijen zijn verkeerd ingebracht.
•De batterijen zijn bijna leeg.
•De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD
schakelaar. (Wanneer u op een toets drukt,
knippert “HOLD” drie keer.)
De luidspreker
•Er is een oortelefoon of hoofdtelefoon
produceert geen
aangesloten.
geluid.
•Het volume staat helemaal dicht.
“FULL” verschijnt •Het geheugen is vol. Wis enkele berichten. Zie
en u kunt niet
pagina 20.
beginnen opnemen. •Het gekozen bestand bevat 99 berichten. Kies
een ander bestand of wis enkele berichten. Zie
pagina 20.
Overspelen lukt
•Het resterende geheugen is te klein. Het
niet.
overspeelde deel wordt gewist na de opname.
Overspelen kan dus alleen binnen de
resterende opnameduur.
Ruis is hoorbaar.
•Tijdens het opnemen werd over het toestel
gewreven of gekrast, bijvoorbeeld met een
vinger, wat hoorbaar kan zijn in de opname.
•Tijdens het opnemen of afspelen stond het
toestel te dicht bij een wisselstroombron, een
fluorescentielamp of een mobilofoon.
•De stekker van de aangesloten microfoon is
vuil. Reinig de stekker.
•De stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon
is vuil. Reinig de stekker.
Verhelpen van storingen (vervolg)
Probleem
Oplossing
Opnameniveau te
laag.
Opname
onderbroken.
•De MIC SENS keuzeschakelaar staat op “L”.
Zet hem op “H” (zie pagina 14).
•De geavanceerde VOR functie (pagina 15) is
geactiveerd. Zet de VOR keuzeschakelaar op
OFF.
•Dit toestel regelt automatisch het
opnameniveau tijdens vergaderingen e.d. en is
niet geschikt voor het opnemen van muziek.
Opnameniveau
onstabiel (bij het
opnemen van
muziek, enz.)
Weergavesnelheid
te hoog of te laag.
“--:--” verschijnt.
“--Y--M--D” of
“--:--” verschijnt in
het REC DATE
display.
“PRE SET”
verschijnt en u kunt
alarm of timer niet
instellen.
De achterverlichting
van het uitleesvenster
werkt niet.
De levensduur van
de batterijen is te
kort.
Het toestel werkt
niet naar behoren.
•Zet de PLAY SPEED keuzeschakelaar op
“NORMAL”. Zie pagina 18.
•De klok is niet ingesteld (zie pagina 10).
•De opnamedatum verschijnt niet wanneer u
een bericht opnam terwijl de klok niet was
ingesteld.
•U kunt het alarmsignaal niet instellen op een
datum en tijdstip die al voor een ander bericht
werden ingesteld.
•Het effect van de achterverlichting van het
uitleesvenster kan minder goed zichtbaar zijn
op een fel verlichte plaats.
•De batterij kan minder lang meegaan
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
•Verwijder de batterijen en plaats ze terug.
Merk op dat opgenomen berichten bij onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden kunnen worden gewist.
58NL
“Digital Voice Editor” Software
Probleem
Oplossing
“Digital Voice
Editor” software
kan niet worden
geïnstalleerd.
Berichten
opgenomen met de
IC recorder kunnen
niet worden
overgebracht naar
de computer.
Berichten of ICS/
WAV files kunnen
niet worden
afgespeeld.
Opgeslagen ICS files
kunnen niet worden
afgespeeld.
•De geheugenruimte in de computer is te klein.
Maak meer ruimte vrij.
•Controleer of de software goed is geïnstalleerd
en de toestellen goed zijn verbonden.
•Zie “Foutmeldingen” in de Online Help files.
Wordt vervolgd
59NL
Aanvullende informatie
•Geen geluidskaart geïnstalleerd (pagina 45).
•Geen luidspreker ingebouwd of aangesloten
op de computer.
•Het geluid van de computer staat af.
•Installeer Digital Voice Player. (Wanneer
“Digital Voice Editor” wordt geïnstalleerd,
wordt Digital Voice Player automatisch
geïnstalleerd. Raadpleeg de Online Help files
voor details.)
Opgeslagen WAV
•De software is niet compatibel met de
files kunnen niet
weergave van WAV files. Installeer software
worden afgespeeld.
die wel geschikt is voor de weergave van
WAV files (b.v. Microsoft Sound Recorder).
Weergavevolume te •Zet het volume van de computer hoger.
laag.
(Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
computer.)
•Het volume van WAV files kan worden
gewijzigd en opgeslagen met de functie
“Increase Volume” van Microsoft Sound
Recorder.
“Digital Voice
•Er kan een conflict zijn tussen de software en
Editor” loopt vast
een andere driver of toepassing.
bij het starten.
Verhelpen van storingen (vervolg)
Foutmeldingen
IC Recorder
Foutmelding
Oorzaak/oplossing
“PRE SET”
•U hebt het alarm ingesteld om een bericht af te
spelen of de timer om een opname te starten
op een datum en tijdstip die al voor een ander
bericht zijn ingesteld. Wijzig de instelling voor
het alarm of de timergestuurde opname.
•U hebt het alarm of een opname
geprogrameerd op een tijdstip dat al is
verstreken. Stel de juiste datum en tijd in.
•U kunt geen index wissen om berichten die in
verschillende modes werden opgenomen
samen te voegen.
•De gekozen map bevat geen berichten.
Hierdoor kunt u het alarm, enz. niet instellen.
•Indien u datum en tijd niet instelt, kunnen
geen alarm of timergestuurde opname worden
geprogrammeerd. Zie pagina 10 voor het
instellen van datum en tijd.
•Wanneer de gekozen map 99 berichten bevat of
het restgeheugen van de IC recorder te klein is,
kan geen index worden toegevoegd. Wis
enkele berichten alvorens een index toe te
voegen.
•Het restgeheugen van de IC recorder is te
klein. Wis enkele berichten voor de opname.
•U hebt de batterijen ingebracht of de USB kabel
losgekoppeld. Wacht tot de melding is
verdwenen alvorens het toestel te bedienen.
“BACK-D”
“NO ERASE”
“NO DATA”
“SET DATE”
“ID FULL”
“FULL”
“ACCESS”
Voor foutmeldingen van “Digital Voice Editor”, zie de Online Help files.
60NL
Systeembeperkingen
Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC recorder. De
ondervermelde storingen zijn normaal en wijzen niet op een defect aan het
toestel.
Probleem
Oorzaak/oplossing
•Wanneer u berichten opneemt in zowel de SP
als de LP stand, varieert de opnameduur van
de maximum opnameduur in de SP stand tot
de maximale opnameduur in de LP stand.
•Wanneer berichten korter zijn dan de
minimum opname-eenheid (ong. 16 seconden
in SP mode en ong. 42 seconden in LP mode),
worden die toch geteld als 16 resp. 42
seconden, zodat de resterende opnameduur
kan verminderen met meer dan de effectieve
duur van de berichten.
•Zelfs indien elk bericht langer is dan de
minimum opname-eenheid en de duur van elk
bericht niet kan worden gedeeld door de
minimum opname-eenheid, kan de resterende
opnameduur verminderen met meer dan de
totale duur van de berichten.
•De som van het cijfer op de teller (verstreken
opnameduur) en de resterende opnameduur
kan kleiner zijn dan de maximum
opnameduur van het toestel (pagina 14).
Een index kan niet •In een map met 99 berichten kan geen index
worden toegevoegd. worden aangebracht.
•Wanneer u vaak indexen aanbrengt of wist,
kunnen er eventueel geen indexen meer
worden toegevoegd.
Indexen kunnen niet •Een index kan niet worden gewist om
worden gewist.
berichten samen te voegen die zijn opgenomen
in verschillende opnamestanden (SP/LP).
•Wanneer u vaak indexen aanbrengt of wist,
kunnen er eventueel geen indexen meer
worden gewist.
De maximale
opnameduur kan
niet worden benut.
Aanvullende informatie
61NL
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
Hoofdtoestel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
1 MIC (ingebouwde
microfoon) (12)
2 Uitleesvenster (64)
3 FOLDER toets (12, 16)
4 INDEX/BOOKMARK toets
(22, 26)
5 DISPLAY toets (39)
6 A-B REPEAT/PRIORITY
toets (23, 30)
7 MENU toets (10, 32, 35, 40,
41)
8 ERASE toets (20)
9 xSTOP toets (13, 17)
q; Luidspreker
qa MIC (PLUG IN POWER)
aansluiting (15)
qs EAR (oortelefoon)
aansluiting (14, 17)
62NL
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
qd OPR (werking) indicator (12,
17)
qf zREC (opname) /STOP
toets (13, 24)
qg X PAUSE toets (13, 17)
qh .REVIEW/>CUE (snel
achteruit, review/snel
vooruit, cue•menukeuze)
toets (10, 16, 18, 19, 22, 26,
30, 32, 35, 40, 41)
qj NxPLAY/STOP•
EXECUTE (weergave/stop•
bevestiging) toets (10, 17, 18,
29, 30, 32, 35, 40, 41)
qk HOLD schakelaar (38)
ql VOL (volume) regelaar (17)
w; USB connector voor aansluiting
op een computer (48)
Achterkant
wa
wf
ws
wd
wg
wh
*Gebruik van de clip
Druk hier
om de clip
op te
klappen.
Opmerkingen
• Om te voorkomen dat de clip
breekt, mag u hem niet achter dikke
stof zoals een zak of een dikke jas
haken.
• Let op dat het toestel niet valt
wanneer u zich voorover buigt of
loopt met het toestel aan uw zak
vastgeklemd.
Wordt vervolgd
63NL
Aanvullende informatie
wa PLAY SPEED
(weergavesnelheid)
keuzeschakelaar (18)
ws MIC SENS
(microfoongevoeligheid)
schakelaar (14)
wd VOR keuzeschakelaar (15)
wf Clip*
wg Batterijhouder (8)
wh Haak voor draaglus (niet
meegeleverd)
Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)
Uitleesvenster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
Bookmark indicator (22)
Alarm indicator (36)
Repeat Play indicator (18, 23)
Opnamestand-indicatie (41)
Prioriteitsmarkeringen (30)
REC DATE (opnamedatum)
indicatie (39)
REMAIN indicator (39)
Restgeheugenindicator (12)
Mapindicatie (12, 16)
Restbatterijspanningsindicator (9)
VOR (voice operated
recording) indicator (15)
REC (opname) indicator (12)
64NL
qd Gekozen berichtnummer (12,
16)/Menustand (ON, OFF,
enz.) (10, 21, 27, 32, 35, 40)
qf Teller /Restduur /
Opnamedatum en -tijd /Tijd
(15:30, enz.) (39)/Menu /
Meldingen (ERASE, HOLD,
enz.)
Opmerking
Het effect van de achterverlichting
van het uitleesvenster kan minder
goed zichtbaar zijn op een fel
verlichte plaats.
Technische gegevens
Opnamemedia
Opnameduur
Frequentiebereik
Uw dealer beschikt mogelijk niet over al deze los verkrijgbare toebehoren.
Vraag uw dealer meer gedetailleerde informatie.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
65NL
Aanvullende informatie
Ingebouwd flashgeheugen, mono opname
SP: 63 minuten, LP: 168 minuten
SP: 250 Hz -7 300 Hz
LP: 300 Hz -3 500 Hz
Luidspreker
diam. ong. 3,2 cm
Uitgangsvermogen
300 mW
Ingang/uitgang
• Oortelefoonaansluiting (mini) voor 16 - 300 ohm
oortelefoon/hoofdtelefoon
• Microfoonaansluiting (mini, mono)
Stekkervoeding
Minimum ingangsniveau 0,6 mV
microfoon met een impedantie van 3 kohm of
minder
• USB aansluiting
Weergavesnelheidsregeling
FAST +30%, SLOW –15%
Voeding
Twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen: 3 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en bedieningselementen)
44,5 × 105,3 × 14,0 mm
Gewicht (incl. batterijen) 79 g
Meegeleverde toebehoren Oortelefoon × 1
Draagtas × 1
LR03 (AAA) alkalinebatterij × 2 (alleen U.S.A.
model)
Verbindingskabel × 1
“Digital Voice Editor” (CD-ROM) × 1
Registratiekaart × 1 (alleen Amerikaanse en
Europese modellen)
Los verkrijgbare toebehoren
Electret Condenser Microphone ECM-Z60, ECMT115
Earphone MDR-ED228LP, MDR-E818LP
Verbindingskabel RK-G64
Index
A
F
A-B repeat ...................................... 23
Aansluiting andere apparatuur .. 15
Aansluiting computer .................. 48
Aansluiting externe microfoon ... 15
Achteruit zoeken ........................... 19
[Add/Remove Programs] ........... 47
Alarm .............................................. 35
Foutmeldingen .............................. 60
B
Batterij .............................................. 8
Bericht afspelen ............................. 16
Bericht opnemen ........................... 12
Bericht toevoegen ......................... 54
Bericht verplaatsen ....................... 29
Bericht wissen ............................... 20
Berichtnummer ................. 12, 16, 26
Bookmark ....................................... 22
G
Geavanceerde VOR ...................... 15
Geluidskaart .................................. 45
H
Hold ................................................ 38
Hoofdvenster ................................ 50
I, J
IC-geheugen .................................... 6
“IC RECORDER” berichtvenster 50
ICS file ............................................ 53
Index ............................................... 26
Ingebouwde microfoon ............... 12
Installeren ...................................... 46
C
K
CD-ROM ........................................ 46
Computer ..................... 43, 44, 46, 48
Continu weergave ........................ 41
[Control Panel] .............................. 47
Cue .................................................. 19
Klok instellen ................................. 10
D
Deinstalleren ................................. 47
Digital Voice Editor ...................... 42
Digital Voice Player ...................... 47
Displaystand ................................. 39
Drive ............................................... 46
DVF file .......................................... 53
E
Externe microfoon ........................ 15
66NL
L
LP mode ......................................... 41
M, N
Map ........................................... 12, 16
Menu ....................... 10, 32, 35, 40, 41
Menu-overzicht ............................. 40
Microfoon aansluiten ................... 15
Microfoon, extern ......................... 15
Microfoon, ingebouwd ................ 12
Microfoongevoeligheid ................ 14
MSV file .......................................... 53
O
T
Onafgebroken weergave ............. 41
Ongewenste bediening ................ 38
Opname overspelen ..................... 25
Opnamedatum .............................. 39
Opnamestand ................................ 41
Opnemen ....................................... 12
Opslaan (berichten) ...................... 51
Overbrengen .................................. 43
Teller ............................................... 39
Timergestuurde opname ............. 32
Toevoegen, bericht ....................... 54
Toevoegen, bookmark ................. 22
Toevoegen, index .......................... 26
Toevoegen, opname ..................... 24
P, Q
“PC” berichtvenster ..................... 50
Personal computer .......................... 7
Pieptoon ......................................... 41
Prioriteitsmarkering ..................... 30
R
[ReadMe] ........................................ 44
Repeat play .................................... 18
Restart ............................................ 46
Resterend geheugen ............... 12, 14
Resterende opnameduur ............. 39
Review ............................................ 19
S
U
Uitleesvenster ................................ 64
USB aansluiting ............................. 48
V
Verplaatsen .................................... 29
Volumeregelaar ............................ 17
Vooruit zoeken .............................. 19
VOR ................................................ 15
W, X, Y, Z
WAV file ........................................ 53
Weergave ....................................... 16
Weergavepauzefunctie ................ 17
Weergavesnelheid ........................ 18
Wissen, berichten .......................... 20
Wissen, index ................................ 28
Aanvullende informatie
Scanning play ................................ 18
Slepen/neerzetten .................. 51, 54
Snel zoeken .................................... 19
SP mode. ........................................ 41
Spelervenster ................................. 50
[Start] .............................................. 44
Starten ............................................ 49
Stekkervoeding ............................. 15
67NL
Sony Corporation
68NL
Printed in Japan
Download PDF

advertising