Sony | D-EJ985 | Sony D-EJ985 Gebruiksaanwijzing

3-245-826-41 (1)
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
Betreffende de gebiedscode
De gebiedscode van de plaats waar u de CD-speler hebt gekocht,
staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de gebiedscode van
uw toestel en raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren”.
“WALKMAN” is een geregistreerd
handelsmerk van Sony Corporation.
“
” is een
handelsmerk van Sony Corporation.
D-EJ985
© 2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om oververhitting en brandgevaar te
vermijden, mag u de ventilatieopeningen van
het apparaat niet afdekken met kranten, een
tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een
brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u nooit een met
vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas,
een glas of beker op het apparaat zetten.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als klein
chemisch afval (KCA).
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
OPGELET
• ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
• NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN
De geldigheid van het CE-keurmerk is
beperkt tot de landen waar dit keurmerk
wettelijk moet worden nageleefd,
hoofdzakelijk in EER (Europese
Economische Ruimte).
2
Inhoudsopgave
Uw CD-speler aansluiten
Aan de slag
Bedieningselementen .................................. 4
Aansluiting op een spanningsbron
Een CD afspelen
1. De CD-speler aansluiten. ........................ 7
2. Een CD inbrengen. .................................. 7
3. Een CD afspelen. ..................................... 8
Weergavemogelijkheden
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen
(Repeat play) ........................................
Eén muziekstuk afspelen (Single play) ....
Muziekstukken in willekeurige volgorde
afspelen (Shuffle play) .........................
Uw favoriete muziekstukken afspelen
door bladwijzers toe te voegen
(Bookmarked track play) ......................
Muziekstukken afspelen in een bepaalde
volgorde (PGM play) ...........................
Aansluiting op een stereo-installatie ......... 18
Gebruik van oplaadbare batterijen ............. 19
Gebruik van droge batterijen ..................... 22
Opmerkingen betreffende
spanningsbronnen .................................. 23
Aanvullende informatie
11
11
11
Voorzorgsmaatregelen ............................... 24
Onderhoud ................................................. 25
Verhelpen van storingen ............................ 26
Technische gegevens ................................. 29
Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren ............................................. 30
12
13
Beschikbare functies
G-PROTECTION functie .......................... 14
CD text-informatie tonen ........................... 14
De resterende speelduur van de CD en
het aantal resterende muziekstukken
controleren ............................................. 15
Bass-geluid versterken (SOUND) ............. 15
Uw gehoor beschermen (AVLS) ............... 16
De bedieningselementen vergrendelen
(HOLD) ................................................. 16
De pieptoon uitschakelen .......................... 17
De LCD-verlichting uitschakelen .............. 17
3
Aan de slag
Bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
CD-speler (voorkant)
1 EXT BATT (externe batterij)/DC IN
4.5 V (externe voeding) aansluiting
(pagina’s 7, 20, 22)
2 LINE OUT (OPTICAL) aansluiting
(pagina 18)
3 Jog lever (u (afspelen/
onderbreken)•./>
(AMS/zoeken))
(pagina’s 7, 8, 12, 13)
4 x (stop)/CHARGE toets•
CHARGE lampje
(pagina’s 8, 16, 17, 19, 20)
5 VOL (volume) +*/– toetsen
(pagina 8)
6 i (hoofdtelefoon) aansluiting
(pagina 7)
7 OPEN schakelaar
(pagina 7)
8 Aansluitingen voor de lader
(pagina’s 19, 25)
CD-speler (binnenkant)
CD-speler (achterkant)
9 AVLS schakelaar
(pagina 16)
q; G-PROTECTION
schakelaar
(pagina 14)
qa Batterijhouder
(pagina 19)
4
*De toets is voorzien van een voelstip.
qs HOLD
schakelaar
(pagina 16)
Afstandsbediening
qd x (stop) toets
(pagina’s 8, 17)
Aan de slag
qf VOL (volume)
+/– toetsen
(pagina 8)
qg Uitleesvenster
(pagina’s 9, 11 - 16)
qh Jog lever (u (afspelen/
onderbreken)• ENT (enter)•
./> (AMS/zoeken))
(pagina’s 8, 10, 12, 13)
qj Klem
(pagina 6)
qk HOLD schakelaar
(pagina 16)
w; SOUND toets
(pagina 15)
ql DISPLAY toets
(pagina’s 14, 15)
wa P MODE/ toets
(weergavestand/
herhalen)
(pagina’s 10 - 13, 17)
Opmerking
Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. Deze CD-speler kan niet worden
bediend met de afstandsbediening van andere CDspelers.
(wordt vervolgd)
5
De clip op de afstandsbediening gebruiken
U kunt de clip verwijderen van de afstandsbediening en de richting van de clip wijzigen.
Verwijderen
Aansluiten in omgekeerde richting
,
U kunt de draad van de afstandsbediening door de clip halen.
Gebruik van de draagtas
Speler en batterijhouder kunnen samen worden meegedragen in de meegeleverde draagtas. Steek
ze in de daartoe voorziene vakken in de tas zoals hieronder afgebeeld.
6
Een CD afspelen
U kunt ook oplaadbare of droge batterijen gebruiken.
1. De CD-speler aansluiten.
naar EXT BATT/DC IN 4.5V
Een CD afspelen
1 Sluit de netspanningsadapter aan.
2 Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon
met afstandsbediening aan.
naar een
stopcontact
Netspanningsadapter
Voor modellen met verloopstekker
Als de netspanningsadapter niet in het
stopcontact past, moet u een verloopstekker
gebruiken.
Voor modellen met afstandsbediening
• Steek de stekker van de hoofdtelefoon/
oortelefoon in de afstandsbediening.
• Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon
stevig aan op de afstandsbediening.
Een loszittende stekker kan ruis
veroorzaken tijdens de weergave.
Jog lever
naar i (hoofdtelefoon)
Hoofdtelefoon of
oortelefoon
2. Een CD inbrengen.
1 Verschuif OPEN om het deksel
van de CD-speler te openen.
OPEN schakelaar
2 Leg de CD op de CD-lade en sluit
het deksel.
Met het label
naar boven
(wordt vervolgd)
7
3. Een CD afspelen.
Jog lever
VOL + / –
Jog lever
VOL + / –
1 Druk op de jog lever.
2 Regel het volume door op VOL
+ of – te drukken.
Om het volgende te doen
Weergave (vanaf het punt waar u bent gestopt)
Weergave (vanaf de eerste track)
Pauzeren/de weergave hervatten na pauzeren
Stoppen
Het begin van het huidige muziekstuk zoeken
(AMS*1)
Het begin van vorige muziekstukken zoeken
(AMS)
Het begin van het volgende muziekstuk zoeken
(AMS)
Het begin van volgende muziekstukken zoeken
(AMS)
Snel achteruit gaan
Snel vooruit gaan
1 Druk op de jog lever.
2 Regel het volume door VOL +/– te
draaien.
Doe dit
Druk op de jog lever.
De weergave begint vanaf het punt waar deze werd
gestopt.
Als de CD-speler is gestopt, drukt u op de jog
lever en houd deze vast tot de eerste track begint te
spelen.
Druk op de jog lever.
Druk op x (x/CHARGE voor de CD-speler).*2
Draai de jog lever een maal naar ..*2
Draai de jog lever herhaaldelijk naar ..*2, *3
Draai de jog lever een maal naar >.*2, *3
Draai de jog lever herhaaldelijk naar >.*2, *3
Houd de jog lever naar ..*2
Houd de jog lever naar >.*2
*1 Automatic Music Sensor (Automatische muzieksensor)
*2 Deze handelingen kunnen worden verricht in de weergave- en pauzestand.
*3 U kunt naar de eerste track gaan nadat u de laatste track hebt afgespeeld door de jog lever te draaien naar
>. U kunt ook de laatste track na de eerste zoeken door de jog lever naar . te draaien.
8
Betreffende het uitleesvenster
• Wanneer u op de jog lever drukt nadat u de CD hebt vervangen of de speler uit en aan hebt
gezet, verschijnt het totale aantal muziekstukken op de CD en de totale speelduur gedurende
ongeveer twee seconden.
• Tijdens de weergave verschijnt het nummer en de verstreken speelduur van het huidige
muziekstuk.
• In de pauzestand knippert de verstreken speelduur.
Een CD afspelen
Als het volume niet kan worden verhoogd
• Zet AVLS op “NORM” wanneer het is ingesteld op “LIMIT”. Voor details, zie “Uw gehoor
beschermen (AVLS)”.
• Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op LINE OUT (OPTICAL), moet u hem aansluiten
op i (hoofdtelefoon).
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze CD-speler kan CD-R’s/CD-RW’s opgenomen in CD-DA formaat* afspelen, maar de
weergavecapaciteit varieert afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de toestand van de
opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamenorm voor Audio CD’s.
Betreffende copyright-beveiliging van audio cd’s
Deze CD-speler is ontworpen voor weergave van audio cd’s die voldoen aan de
systeembeschrijving voor Compact Disc Digital Audio. Onlangs zijn er audio cd’s met
copyright-beveiliging uitgebracht door sommige platenmaatschappijen. Sommige van deze cd’s
kunnen niet worden afgespeeld op deze CD-speler.
De CD verwijderen
Verwijder de CD terwijl u in het midden op de lade drukt.
9
Weergavemogelijkheden
U kunt kiezen uit verschillende weergavemogelijkheden met de P MODE/
(weergavestand/herhalen) en de jog lever.
P MODE/
toets
toets
Als u op de toets drukt tijdens de
weergave kan de weergavestand worden
gewijzigd.
Als u tijdens de weergave de toets
indrukt en vasthoudt totdat “ ”
verschijnt, kunt u de weergavestand
herhalen die is geselecteerd met
P MODE/ .
t Geen indicatie
(normale weergave)
r
“1”
(één muziekstuk afspelen)
r
“SHUF”
(muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde)
r
“ ”
(muziekstukken afspelen met
bladwijzers)
r
“PGM”
(muziekstukken afspelen in een
bepaalde volgorde)
10
Jog lever
• Indrukken
U kunt bladwijzers toevoegen aan de
muziekstukken. U kunt de
geselecteerde muziekstukken opgeven
voor PGM weergave.
• Draaien naar > of .
U kunt muziekstukken selecteren voor
PGM weergave.
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen
(Repeat play)
Muziekstukken kunnen herhaaldelijk worden afgespeeld in de normale, enkele, willekeurige,
bladwijzer en PGM weergavestanden.
Druk tijdens de weergave op P MODE/
en houdt deze vast totdat “ ”
verschijnt.
Weergavemogelijkheden
Eén muziekstuk afspelen
(Single play)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op P MODE/ tot “1” verschijnt.
Muziekstukken in willekeurige volgorde
afspelen (Shuffle play)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op P MODE/ tot “SHUF” verschijnt.
11
Uw favoriete muziekstukken afspelen door
bladwijzers toe te voegen (Bookmarked track play)
U kunt bladwijzers toevoegen aan maximaal 99 muziekstukken voor elke cd. U kunt deze functie
voor maximaal 10 cd’s gebruiken.
Bladwijzers toevoegen
1 Als u een bladwijzer wilt toevoegen aan het muziekstuk, drukt u op de jog lever en houdt u
deze ingedrukt totdat “
(Bookmark)” in het uitleesvenster knippert.
Als de bladwijzer is toegevoegd, gaat “ ” langzamer knipperen.
2 Herhaal stap 1 om bladwijzers toe te voegen aan de gewenste muziekstukken.
Luisteren naar de muziekstukken met bladwijzers
1 Druk herhaaldelijk op P MODE/
2 Druk op de jog lever.
totdat “ ” knippert.
“ ” gaat branden in het uitleesvenster en de weergave van de muziekstukken met
bladwijzers begint.
Bladwijzers verwijderen
Druk tijdens het afspelen van het muziekstuk met een bladwijzer op de jog lever en houd deze
ingedrukt totdat “ ” verdwijnt uit het uitleesvenster.
Muziekstukken met bladwijzers controleren
“ ” knippert langzaam in het uitleesvenster tijdens het afspelen van de muziekstukken met
bladwijzers.
Opmerkingen
• Als u muziekstukken met bladwijzers afspeelt, worden muziekstukken afgespeeld in volgorde van nummer
en niet in volgorde van de toegevoegde bladwijzers.
• Als u bladwijzers probeert toe te voegen aan muziekstukken op de 11de cd, worden de bladwijzers van de cd
die u als eerst hebt afgespeeld, gewist.
• Als u alle spanningsbronnen verwijdert, worden alle bladwijzers in het geheugen gewist.
• Als u afspeelt via de CD-speler met oplaadbare batterijen zonder deze op te laden, zelfs als “Lobatt” wordt
weergegeven, worden alle bladwijzers in het geheugen gewist.
12
Muziekstukken afspelen in een bepaalde
volgorde (PGM play)
U kunt de CD-speler programmeren om tot 64 muziekstukken in een bepaalde volgorde af te
spelen.
1
Druk tijdens de weergave
herhaaldelijk op P MODE/
“PGM” verschijnt.
2
Draai de jog lever naar > of .
om een muziekstuk te selecteren.
tot
Weergavemogelijkheden
Muziekstuknummer
Afspeelvolgorde
3
Druk op de jog lever om het gekozen
muziekstuk in te voeren.
“000” verschijnt en de afspeelvolgorde
verhoogt met één.
4
Herhaal stap 2 en 3 om de muziekstukken in uw favoriete volgorde te
selecteren.
5
Druk op de jog lever en houd deze vast tot PGM weergave start.
Het programma controleren
Tijdens het programmeren:
Druk voor stap 5 herhaaldelijk op de jog lever.
Tijdens PGM play:
Druk herhaaldelijk op P MODE/ totdat “PGM” knippert en druk vervolgens herhaaldelijk
op de jog lever.
Bij elke druk op de jog lever verschijnt het muziekstuknummer.
Opmerkingen
• Na het invoeren van het 64e muziekstuk in stap 3, verschijnt het eerst geselecteerde muziekstuk in het
uitleesvenster.
• Als u meer dan 64 muziekstukken selecteert, worden de eerst geselecteerde muziekstukken gewist.
13
B Beschikbare functies
G-PROTECTION functie
De G-PROTECTION functie werd
ontwikkeld voor optimale bescherming tegen
verspringen van het geluid tijdens het joggen.
Wanneer u de G-PROTECTION schakelaar
op uw CD-speler op “2” zet, werkt de GPROTECTION functie beter dan op “1”.
Om met de CD-speler te lopen en te genieten
van CD-kwaliteitsweergave met de GPROTECTION functie, zet u de GPROTECTION schakelaar op “1”. Om
harder te lopen, zet u hem bij voorkeur op
“2”.
Zet G-PROTECTION (onder het
deksel) op “1” of “2”.
CD text-informatie
tonen
Bij het afspelen van een CD met CD textinformatie, verschijnen muziekstuknaam,
disc-naam, artiestennaam, enz. in het
uitleesvenster.
Uitleesvenster op de afstandsbediening
“Muziekstuknummer”
verschijnt.
CD text verschijnt hier.*
* “READING” verschijnt terwijl de CD-speler de
informatie op de CD leest.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
Uitleesvenster
Opmerking
Het geluid kan verspringen:
– wanneer de CD-speler permanent bloot wordt
gesteld aan sterke schokken,
– bij het afspelen van een gekraste CD of
– bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of bij een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware.
Normale
weergave
Muziekstuknummer en
naam van het huidige
muziekstuk
Druk eenmaal
op DISPLAY.
Muziekstuknummer en
naam van het huidige
muziekstuk/artiestennaam
Druk tweemaal Aantal resterende
op DISPLAY. muziekstukken** en
disc-/artiestennaam
** Verschijnt niet tijdens enkelvoudige,
willekeurige, muziekstuk met bladwijzer of
PGM weergave.
Opmerking
CD text verschijnt bij deze CD-speler alleen in het
Engels.
14
De resterende
speelduur van de CD en
het aantal resterende
muziekstukken
controleren
U kunt de resterende speelduur van de CD en
het aantal resterende muziekstukken
controleren met behulp van DISPLAY.
Deze functie is niet beschikbaar bij het
afspelen van een CD die CD text-informatie
bevat.
Bass-geluid versterken
(SOUND)
U kunt genieten van een extra vol bassgeluid.
Druk op SOUND om “SOUND 1” of
“SOUND 2” te selecteren.
Geen indicatie
(normale weergave)
“SOUND 1”
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
“SOUND 2”
Normale
weergave
Muziekstuknummer en
verstreken speelduur
De geselecteerde Sound-mode wordt
weergegeven.
Druk eenmaal
op DISPLAY.
Muziekstuknummer en
resterende duur van het
huidige muziekstuk
Druk tweemaal
op DISPLAY.
Resterend aantal
muziekstukken* en
resterende speelduur
van de CD*
“SOUND 2” versterkt lage tonen meer dan
“SOUND 1”.
Opmerking
Als het geluid vervormd is bij gebruik van de
SOUND functie, moet u het volume lager zetten.
* Verschijnt niet tijdens enkelvoudige,
willekeurige, muziekstuk met bladwijzer of PGM
weergave.
15
Beschikbare functies
Uitleesvenster
Uw gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter
System) functie beperkt het maximum
volume om uw gehoor te beschermen.
Zet AVLS (onder het deksel) op
“LIMIT”.
De bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Schuif HOLD in de richting van het
pijltje.
CD-speler
Afstandsbediening
Knippert wanneer het volume een
bepaald niveau overschrijdt.
De AVLS functie uitschakelen
Zet AVLS op “NORM”.
Het CHARGE
lampje knippert als
u op een toets
drukt wanneer de
HOLD functie is
ingeschakeld.
De HOLD-functie werkt zowel op de CDspeler als op de afstandsbediening. Wanneer
HOLD op de afstandsbediening af staat, kan
de CD-speler nog altijd met de
afstandsbediening worden bediend.
De bedieningselementen
ontgrendelen
Schuif HOLD in de tegengestelde richting
van het pijltje.
Opmerking
“HOLD” verschijnt niet in het uitleesvenster van de
afstandsbediening, ook al werkt de HOLD functie.
16
De pieptoon
uitschakelen
De LCD-verlichting
uitschakelen
U kunt de pieptoon uitschakelen die
weerklinkt in de hoofdtelefoon/oortelefoon
bij het bedienen van uw CD-speler.
Wanneer het toestel werkt op droge of
oplaadbare batterijen, werkt de LCDverlichting ongeveer 5 seconden telkens
wanneer een toets wordt ingedrukt. U kunt
de verlichting echter afzetten om de
batterijen te sparen.
1
2
Koppel de spanningsbron
(netspanningsadapter, oplaadbare
batterijen of droge batterijen) los
van de CD-speler.
Sluit de spanningsbron aan terwijl
u x ingedrukt houdt (x/CHARGE
voor de CD-speler).
Haal de oplaadbare of droge
batterijen uit de CD-speler.
2
Plaats de batterijen terug terwijl u
P MODE/ ingedrukt houdt.
De LCD-verlichting aanzetten
Verwijder de batterijen en plaats ze terug
zonder P MODE/ ingedrukt te houden.
Beschikbare functies
De pieptoon aanzetten
Koppel de spanningsbron los en sluit de
spanningsbron dan weer aan zonder x of
x/CHARGE in te drukken.
1
Betreffende de LCDverlichting
De LCD-verlichting staat altijd aan wanneer
het toestel werkt op netstroom.
17
B Uw CD-speler aansluiten
Aansluiting op een
stereo-installatie
U kunt CD’s beluisteren via een stereoinstallatie en CD’s opnemen op cassette en
MiniDisc. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het aangesloten
toestel.
Zet eerst alle toestellen uit voordat u deze
aansluit.
MiniDisc
recorder, DAT
deck, enz.
18
Bij gebruik van de verbindingskabel
Als het geluid vervormd is, sluit het toestel
dan aan op de i aansluiting.
Bij gebruik van een optisch digitale
verbindingskabel
Om een CD op te nemen op een MiniDisc,
DAT, enz., moet de CD-speler eerst in de
pauzestand worden gezet.
naar
LINE OUT
(OPTICAL)
Optisch
digitale
verbindingskabel
Opmerkingen
• Voor u een CD afspeelt moet u het volume van
het aangesloten toestel verlagen om te voorkomen
dat de aangesloten luidsprekers worden
beschadigd.
• Gebruik de netspanningsadapter om op te nemen.
Wanneer u hiervoor oplaadbare of droge
batterijen gebruikt, kunnen die tijdens het
opnemen uitgeput raken.
• Regel het volume van het aangesloten toestel
zodanig dat het geluid niet is vervormd.
Verbindingskabel
Links (wit)
Rechts (rood)
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
Betreffende de G-PROTECTION en
SOUND functies bij gebruik van een
verbindingskabel of optisch digitale
kabel
• Zet de G-PROTECTION schakelaar op “1”
om CD-geluid van hoge kwaliteit op te
nemen.
• De SOUND functie werkt alleen voor het
geluid dat wordt uitgevoerd via i en niet
voor het geluid dat wordt uitgevoerd via
LINE OUT (OPTICAL).
B Aansluiting op een spanningsbron
U kunt de volgende spanningsbronnen
gebruiken:
• oplaadbare batterijen
• netspanningsadapter (zie “Een CD
afspelen”)
• LR6 (AA) alkalinebatterijen (externe
batterijhouder)
Voor de levensduur van batterijen en de
laadduur van oplaadbare batterijen, zie
“Technische gegevens”.
Gebruik van oplaadbare
batterijen
3
Sluit de netspanningsadapter aan
op de DC IN 4.5 V ingang van de
meegeleverde lader en een
stopcontact. Plaats dan de CDspeler op de meegeleverde lader
zodat het V merkteken op de CDspeler samenvalt met het v
merkteken op de lader.
Maak gebruik van een verloopstekker als
de stekker niet in het stopcontact past.
CHARGE lampje
Laad oplaadbare batterijen altijd op vooraleer
u ze de eerste maal gebruikt. De volgende
oplaadbare batterijen zijn geschikt voor uw
CD-speler.
• NH-14WM (A)
1
Open het deksel van de
batterijhouder in de CD-speler.
naar DC IN 4.5 V
Laat V
samenvallen
met v.
Aansluiting op een spanningsbron
Netspanningsadapter
2
Plaats twee oplaadbare batterijen
door 3 te laten samenvallen met
de aanduiding in de batterijhouder
en sluit het deksel tot het vastklikt.
naar een stopcontact
(wordt vervolgd)
Steek eerst de # kant in
(voor beide batterijen).
19
Gebruik van oplaadbare batterijen
Het laden van de batterijen begint.
“Charging” knippert in het display van
de afstandsbediening en de
indicatorsegmenten van
lichten
achtereenvolgens op. Het CHARGE
lampje op de CD-speler licht op.
Wanneer de batterijen volledig zijn
opgeladen, verdwijnen alle aanduidingen
in het display en dooft het CHARGE
lampje.
De oplaadbare batterijen laden zonder
de meegeleverde lader
Sluit de netspanningsadapter aan op EXT
BATT/DC IN 4.5 V op uw CD-speler en een
stopcontact, en druk vervolgens op
x/CHARGE om het laden te starten.
x/CHARGE
toets•CHARGE
lampje
naar EXT
BATT/DC IN
4.5 V
Netspanningsadapter
naar een stopcontact
Opmerkingen
• Verwijder de externe batterijhouder wanneer u de
batterijen oplaadt met de lader.
• Tijdens het laden worden de CD-speler en de
oplaadbare batterijen warm. Dat is ongevaarlijk.
• Wanneer u tijdens het laden op de jog lever drukt,
stopt het laden en begint de CD te spelen.
• Wanneer u tijdens de weergave de CD-speler op
de lader plaatst, stopt de weergave en begint het
laden.
• Plaats de CD-speler goed op de lader zodat het V
merkteken op de CD-speler samenvalt met het v
merkteken op de lader. Controleer of het
CHARGE lampje op de CD-speler brandt. Bij
een verkeerde plaatsing wordt het laden of de
weergave onderbroken.
20
De oplaadbare batterijen verwijderen
Druk op # om de batterijen te verwijderen.
Wanneer oplaadbare batterijen
vervangen?
Als de levensduur van de batterijen ongeveer
is gehalveerd, moet u de oplaadbare
batterijen vervangen door nieuwe.
Opmerking betreffende oplaadbare
batterijen
Een nieuwe batterij of een batterij die
gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan
pas helemaal worden opgeladen nadat ze een
aantal maal is opgeladen en ontladen.
Wanneer oplaadbare batterijen laden?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
○
De batterijen zijn volledig geladen.
○
○
r
○
r
○
De batterijen raken leeg.
○
r
Opmerking betreffende het
transporteren van oplaadbare
batterijen
Gebruik de meegeleverde batterijdraagtas
om de batterijen te beschermen tegen
onverwachte hitte. Als oplaadbare batterijen
in contact komen met metalen voorwerpen,
kan warmte worden geproduceerd of brand
ontstaan door een kortsluiting.
○
○
r
De batterijen zijn bijna leeg.
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Om de originele batterijcapaciteit lang te
behouden, mag u de batterijen pas laden
wanneer ze volledig uitgeput zijn.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten
geven de resterende
batterijlading bij benadering aan. Eén segment
staat niet altijd voor een vierde van de
batterijlading.
• Afhankelijk van de werkingsomstandigheden
kunnen meer of minder indicatorsegmenten
oplichten.
21
Aansluiting op een spanningsbron
r
Lobatt*
Opmerkingen bij de meegeleverde
lader
• De meegeleverde lader kan alleen met
deze CD-speler worden gebruikt. Er
kunnen geen andere toestellen mee
worden geladen.
• Laad uitsluitend oplaadbare
NH-14WM (A) batterijen op met de
meegeleverde lader. Laad geen andere
batterijen op.
• Tijdens het laden worden de CD-speler en
de oplaadbare batterijen warm. Dat is
ongevaarlijk.
• Plaats geen munten of andere metalen
voorwerpen op de lader. Indien de
contactpunten van de lader per ongeluk in
contact komen met een metalen voorwerp,
kan er kortsluiting ontstaan waardoor ze
opwarmen.
Gebruik van droge
batterijen
Gebruik de meegeleverde externe
batterijhouder.
Gebruik uitsluitend het volgende droge
batterijtype voor uw CD-speler:
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
1
Lijn de strepen onder PUSH uit,
zoals aangegeven en trek de
batterijhouder naar buiten terwijl u
drukt op PUSH.
3
Sluit de externe batterijhouder aan
op de CD-speler.
naar EXT
BATT/DC IN
4.5 V
Met de v kant
omlaag
Uitlijnen
Wanneer de batterijen vervangen
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
De batterijen zijn volledig geladen.
○
○
○
r
De batterijen raken leeg.
○
○
○
r
r
○
Plaats twee LR6 (AA)
alkalinebatterijen met zijde 3 op
de overeenkomstige markering in
de batterijhouder. Plaats de
batterijhouder terug en sluit de
houder door LOCK te draaien in
de richting van de pijl.
○
2
○
r
De batterijen zijn bijna leeg.
r
Lobatt*
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u
beide batterijen door nieuwe vervangen.
De batterijen in de CD-speler en de externe
batterijhouder ontladen tegelijkertijd.
Opmerkingen
• Koppel de netspanningsadapter los bij het
aansluiten van de externe batterijhouder.
• Wanneer u oplaadbare batterijen en droge batterijen
samen gebruikt om de autonomie te verlengen,
gebruik dan uitsluitend volledig opgeladen
oplaadbare batterijen en nieuwe droge batterijen.
22
Opmerkingen
betreffende
spanningsbronnen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer
de CD-speler voor lange tijd niet wordt
gebruikt.
Betreffende de
netspanningsadapter
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types
batterijen samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u ze
gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak
dan de batterijhouder helemaal schoon
voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er
vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel
dat dan grondig af.
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter die vermeld staat
onder “Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren”. Gebruik geen andere
netspanningsadapter om te voorkomen dat
de werking van het toestel wordt verstoord.
Polariteit van de stekker
Aansluiting op een spanningsbron
• Raak de netspanningsadapter niet aan met
natte handen.
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als
u een afwijking van de
netspanningsadapter waarneemt, moet u
deze onmiddellijk uit het stopcontact
halen.
Betreffende oplaadbare
batterijen en droge batterijen
• Laad geen droge batterijen op.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met
muntstukken of andere metalen
voorwerpen. Wanneer de positieve en
negatieve klemmen van de batterij per
ongeluk in contact komen met metalen
voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
• Meng geen oplaadbare batterijen met
droge batterijen.
23
B Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof
in de CD-speler terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het toestel eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 4.5 V (externe voedingsingang)
aansluiting.
De CD-speler
• Houd de lens van de CD-speler schoon en
raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de
lens beschadigd en de werking van het
toestel verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar hij is
blootgesteld aan warmtebronnen, direct
zonnelicht, overdreven stof of zand, vocht,
regen, mechanische schokken, oneffenheden
of in een auto met gesloten ruiten.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler uitzetten
en verder van de radio of de televisie af
zetten.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CDspeler worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan de CD-speler worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Behandeling van CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op een
CD.
Niet zo
24
• Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
heteluchtkanalen, en laat hem ook niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u
een auto of enig ander voertuig bestuurt en
evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot
gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel
landen wettelijk verboden. Het kan
bovendien gevaarlijk zijn muziek met een
hoog volume te beluisteren als u zich op
straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen.
Let altijd heel goed op in potentieel
gevaarlijke situaties en zet eventueel het
toestel uit.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek in de hoofdtelefoon/
oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten
adviseren tegen het voortdurend en zonder
onderbreking beluisteren van harde muziek.
Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai
dan het volume omlaag of zet het toestel uit.
Houd rekening met anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau.
U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met
water of een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
De contactpunten reinigen
Wanneer de contactpunten van de lader of de
CD-speler vuil zijn, kunnen de batterijen niet
goed worden opgeladen. Reinig de
contactpunten regelmatig met een
wattenstaafje of een droge doek zoals
hieronder afgebeeld.
Contactpunten
Contactpunten
Aanvullende informatie
25
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles blijft bestaan, neem dan contact
op met uw plaatselijke Sony dealer.
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
Het volume verhoogt niet,
ook al draait u VOL +/– in de
+ richting (ook al drukt u
herhaaldelijk op VOL + toets
op de CD-speler).
Het volume kan niet worden
geregeld.
Geen geluid hoorbaar, of
ruis.
c Zet de AVLS schakelaar op “NORM”. (pagina 16)
c De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT
(OPTICAL). Sluit hem aan op i (hoofdtelefoon). (pagina 7)
De speelduur is te kort bij
gebruik op droge batterijen.
De speelduur is te kort bij
gebruik op oplaadbare
batterijen.
“Lobatt” of “000” verschijnt
in het uitleesvenster. De CD
speelt niet.
“HiDCin” verschijnt in het
uitleesvenster.
26
c De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT
(OPTICAL). Sluit hem aan op i (hoofdtelefoon). (pagina 7)
c Steek de stekkers goed vast. (pagina 7)
c De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een
droge doek.
c Controleer of u alkalinebatterijen en geen mangaanbatterijen
gebruikt. (pagina 22)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
(pagina 22)
c Laad en ontlaad de oplaadbare batterijen enkele keren.
(pagina’s 19 - 21)
c De oplaadbare batterijen zijn helemaal leeg. Laad de batterijen.
(pagina 19)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
(pagina 22)
c Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter of de batterijkabel die
vermeld staat onder “Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren”.
(pagina 30)
c Koppel alle spanningsbronnen los en plaats vervolgens de
batterijen terug of sluit de netspanningsadapter weer aan.
(pagina’s 7, 19, 22)
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
De CD speelt niet of
“Nodisc” verschijnt in het
uitleesvenster wanneer een
CD is ingebracht.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
(pagina 16)
c De CD is vuil of beschadigd. (pagina 24)
c Controleer of de CD is ingebracht met het label naar boven.
(pagina 7)
c Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is verdampt.
c Sluit het deksel van de batterijhouder stevig. (pagina 19)
c Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. (pagina’s 19, 22)
c Sluit de netspanningsadapter stevig aan op een stopcontact.
(pagina 7)
c De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd. Finaliseer de CD-R/
CD-RW met het opnametoestel.
c Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/CD-RW, de
opname-apparatuur of de toepassingssoftware.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
(pagina 16)
Het CHARGE lampje knippert
op de CD-speler wanneer u
op een toets drukt en de CD
niet speelt.
Het volume kan niet worden
geregeld met de VOL +/–
toetsen op de CD-speler.
Bij opname met optisch
digitale verbinding kan het
muziekstuknummer niet
correct worden opgenomen.
De oplaadbare batterijen
kunnen niet worden geladen.
(wordt vervolgd)
27
Aanvullende informatie
c De CD-speler is aangesloten op een ander toestel. Regel het
volume met de volumeregelaar op het aangesloten toestel.
(pagina 18)
c Neem het muziekstuknummer opnieuw op met een MiniDisc
recorder, DAT recorder, enz. (pagina 18)
c Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het opnametoestel.
(pagina 18)
c De contactpunten op de CD-speler en de lader zijn vuil. Wrijf ze
schoon met een droge doek.
c De CD speelt. Stop de weergave.
c De externe batterijhouder is aangesloten op de CD-speler.
Verwijder hem en begin opnieuw te laden.
c De CD-speler is niet goed geplaatst op de lader. Plaats de speler op
de lader zodat het V merkteken op de speler samenvalt met het v
merkteken op de lader. Controleer of het CHARGE lampje brandt.
(pagina 19)
Verhelpen van storingen
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
De weergave begint vanaf
het punt waar ze werd
gestopt. (hervatfunctie)
c De hervatfunctie werkt. Om de weergave te beginnen vanaf de
eerste track, drukt u op de jog lever in de stopstand en houdt u
deze ingedrukt totdat de eerste track begint te spelen of open de
klep van de CD-speler. Of verwijder alle spanningsbronnen en
breng dan de batterijen opnieuw in of sluit de netspanningsadapter
weer aan. (pagina’s 7, 8, 19, 22)
c Sluit het deksel van de batterijhouder stevig. (pagina 19)
c De CD-speler leest de informatie op de CD. Dat is normaal.
De CD ruist.
Wanneer u de klep van de
CD-speler sluit, begint de CD
te draaien.
U kunt de CD-speler niet
correct bedienen met de
afstandsbediening.
Het uitleesvenster wordt
moeilijk zichtbaar of wordt
traag.
“ ” knippert snel in het
uitleesvenster en u kunt het
begin van de track of een
bepaalt punt in de track niet
vinden.
28
c De toetsen op de CD-speler worden per ongeluk ingedrukt
gehouden.
c U gebruikt de CD-speler bij hoge temperaturen (boven 40°C) of
lage temperaturen (onder 0°C). Het uitleesvenster werkt weer
normaal bij kamertemperatuur.
c De CD-speler staat in de weergavestand voor muziekstukken met
bladwijzers.
Druk twee keer op P MODE/ zodat de speler terugkeert naar de
normale weergavestand.
Technische gegevens
Systeem
Compact disc digital audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm).
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (volgens JEITA CP-307)
Uitgangsniveau (bij een
ingangsniveau van 4,5 V)
Lijnuitgang (stereo miniaansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kΩ
Aanbevolen belastingsimpedantie min. 10 kΩ
Oortelefoon (stereo miniaansluiting)
Ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω
(Ong. 0,5 mW + ong. 0,5 mW bij 16 Ω)*
*Voor klanten in Europa
Optisch digitale uitgang (optische aansluiting)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm piek
• Twee Sony NH-14WM (A) oplaadbare
batterijen: 2,4 V DC
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 en CA2/C
modellen: 120 V, 60 Hz
CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13
en E13/2 modellen: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 en EE8
modellen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Levensduur batterijen* (bij
benadering in uren)
(met de CD-speler op een effen en stevige
ondergrond)
De speelduur hangt af van de manier waarop de
CD-speler wordt gebruikt.
Bij gebruik van
Twee NH-14WM (A)
(geladen gedurende ong.
5 uur**)
Externe batterijhouder
(twee alkalinebatterijen***)
Twee NH-14WM (A) en
externe batterijhouder (twee
alkalinebatterijen***)
G-PROTECTION
“1”
“2”
43
44
69
74
113
120
* Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
** De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
*** Met Sony alkalinebatterijen LR6 (SG)
(geproduceerd in Japan)
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
ong. 135,0 × 135,0 × 16,2 mm
Gewicht (zonder toebehoren)
ong. 174 g
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
29
Aanvullende informatie
Voeding
Controleer de gebiedscode in de linker
bovenhoek van de streepjescode op de
verpakking.
HK4 model: 230 V, 50/60 Hz
CNA model: 220 V, 50 Hz
Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren
Meegeleverde toebehoren
De gebiedscode van het toestel staat vermeld in de
linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon met
afstandsbediening (1)
Oplaadbare batterijen (2)
Lader (1)
Batterijdraagtas (2)
Draagtas (1)
Externe batterijhouder (1)
Verloopstekker (1)*
Los verkrijgbare toebehoren
Actieve luidsprekers
Autobatterijkabel
Autobatterijkabel met
auto-aansluitset
Auto-aansluitset
Optisch digitale
verbindingskabel
Oplaadbare batterij
Oortelefoon (behalve voor
klanten in Frankrijk)
Oortelefoon (voor klanten
in Frankrijk)
SRS-Z1
SRS-Z1000
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
POC-15B
POC-15AB
NH-14WM
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
MDR-E808SP
* Alleen geleverd bij JE.W model
Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony dealer voor de
aankoop van een netspanningsadapter.
Het kan zijn dat uw dealer niet alle
bovengenoemde toebehoren levert. Vraag uw
dealer om meer informatie over verkrijgbare
toebehoren.
30
31
Gedrukt op 100% kringlooppapier
met VOC (vluchtige organische
verbinding)-vrije inkt op basis van
plantaardige olie.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising