Om
Druk
zAndere handelingen
Het begin van het
huidige muziekstuk
te zoeken (AMS*)
eenmaal op de
=
De weergavestand kiezen
Het begin van vorige
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
de =**
Het begin van het
volgende muziekstuk
te zoeken (AMS)
eenmaal op de
+
Het begin van
volgende
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
de +***
Snel vooruit te gaan
Blijf drukken op
de +
Snel achteruit te gaan
Blijf drukken op
de =
3-867-368-61 (1)
Meteen een CD
afspelen!
Compact Disc
Compact Player
Om meteen een CD af te spelen, kunt u het toestel laten werken op
netstroom. Andere mogelijkheden zijn: droge batterijen (zie
“Spanningsbronnen” op de achterkant) en een autobatterij.
1
Gebruiksaanwijzing
Aansluiting
naar een
stopcontact
Betreffende de landcode
De landcode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket
met de streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de landcode van uw toestel en
raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde toebehoren” achterin deze
handleiding.
Met oortelefoon
Netspanningsadapter
* AMS = Automatic Music Sensor
** Met =: vorig muziekstuk n vorig
muziekstuk ...... eerste muziekstuk n
laatste muziekstuk ......
*** Met +: volgend muziekstuk n volgend
muziekstuk ...... laatste muziekstuk n
eerste muziekstuk n tweede muziekstuk
......
De CD verwijderen
DC IN 4.5 V
Druk op de steun en verwijder de CD.
De volgende weergavemogelijkheden zijn
beschikbaar:
“Normale weergave”, “Herhaalde weergave
— alle muziekstukken”, “Weergave
muziekstuk” “Herhaalde weergave —
muziekstuk” en “Herhaalde willekeurige
weergave”.
Andere functies
Lage tonen versterken
(Sound functie)
U kan genieten van een extra vol bass-geluid.
U kunt een CD beluisteren via een andere
stereo-installatie of een CD opnemen op
cassette. Meer details hierover vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de stereo-installatie.
Zet alle toestellen af alvorens ze aan te sluiten.
PHONES
MENU
Druk op MENU tijdens de weergave.
Bij elke druk op de toets verandert de
weergavestand-indicatie in het uitleesvenster
als volgt:
Weergavestand-indicatie
Links (wit)
Rechts (rood)
LINE IN of
REC IN
Opmerking
• Als het geluid vervormd is bij het versterken
van lage tonen, moet u het volume lager zetten.
De toetsen vergrendelen
.
Verbindingskabel
RK-G129HG
Zet MEGA BASS op ON.
“BASS” verschijnt in het uitleesvenster.
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
Opmerkingen
Geen indicatie (Normale weergave)
• Vooraleer u de CD-weergave start, moet u het
volume van de aangesloten apparatuur
helemaal dicht draaien om beschadiging van de
aangesloten luidsprekers te voorkomen.
• Als u andere apparatuur aansluit op PHONES
van dit toestel, moet u het volume regelen op
de aangesloten apparatuur.
• Als u het volume hoger dan “
“ zet, kan het
geluid vervormd zijn.
Alle muziekstukken op de CD worden
eenmaal afgespeeld.
.
Oortelefoon
of
hoofdtelefoon*
Aansluiting op een andere
stereo-installatie
“REPEAT” (Herhaalde weergave —
alle muziekstukken)
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld.
.
“1” (Weergave muziekstuk)
D-191
D-191SR
D-192CK
Een geselecteerd muziekstuk wordt
eenmaal afgespeeld.
Sony Corporation 1999 Printed in China
Welkom!
Dank u voor de aankoop van deze
Sony Compact Disc Compact Player.
Lees, voordat u de CD-speler in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De instructies in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor de D-191, D-191SR en D-192CK.
Controleer het modelnummer van uw toestel
alvorens de gebruiksaanwijzing te lezen.
De D-191 is telkens afgebeeld.
.
* Geleverd met U2 en
CA modellen
WAARSCHUWING
PHONES
Opmerkingen betreffende het
uitleesvenster
Voor modellen met netspanningsadapter
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.
2
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Maak de behuizing niet
open om elektrocutie te
voorkomen. Laat dat
over aan vakmensen.
Plaats een CD
• Wanneer u op ( drukt, verschijnen het
totale aantal muziekstukken op de CD en de
totale speelduur.
• Tijdens de weergave verschijnen het
muziekstuknummer en de verstreken
speelduur van het huidige muziekstuk.
• Tussen de muziekstukken in verschijnt de
tijd tot aan het begin van het volgende
muziekstuk samen met de indicatie “–”.
“REPEAT 1” (Herhaalde weergave —
muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
.
“REPEAT SHUFFLE “ (Herhaalde
willekeurige weergave)
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Als u nu op een toets drukt, verschijnt
“Hold” in het uitleesvenster en kan het
toestel niet worden bediend.
Schuif HOLD terug om te ontgrendelen.
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter System)
functie beperkt het maximum volume om uw
gehoor te beschermen.
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige
volgorde.
Opmerkingen betreffende het omgaan
met CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en raak
nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen
CD’s achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
OPEN
MENU
Hou MENU ingedrukt tot “AVLS” verschijnt
in het uitleesvenster.
Als u het volume verhoogt tot “ ”, kan het
volume niet hoger worden gezet.
OPGELET
De optische instrumenten waarmee dit toestel
is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de
ogen.
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
Voor de klanten in Europa
Het CE logo op de CD-speler is
alleen geldig voor producten die
worden verkocht in de Europese
Unie.
Label naar boven
1 Druk op OPEN om het deksel te openen.
Als u het volume verhoogt tot meer dan
“ ”, hou dan MENU ingedrukt tot “AVLS”
verdwijnt in het uitleesvenster.
2 Plaats de CD op de steun.
3 Sluit het deskel.
Note
3
Afspelen
Niet zo
1 Druk op (.
2 Regel het volume.
Druk op p om het afspelen te stoppen.
Opmerking
Als u op p drukt, wordt de volume-instelling
geannuleerd. Stel telkens wanneer u een CD
afspeelt, het volume opnieuw in door op VOL
+ of – te drukken.
• Als u de geluidsfunctie en de AVLS functie
tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid zijn
vervormd. Zet in dat geval het volume lager.
Vervolg op de achterkant m
Een CD afspelen in de auto
U kunt het toestel gebruiken in de auto zoals
hieronder staat afgebeeld.
zAanvullende informatie
zSpanningsbronnen
Gebruik van droge
batterijen
1
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Open het deksel van de batterijhouder.
Om het toestel aan te sluiten op een
radiocassettespeler, hebt u volgende
toebehoren nodig:
• Auto-aansluitset
• Autobatterijkabel
of,
• Montageset CPM-300PC (bevestigingsplaat
+ auto-aansluitset + autobatterijkabel)
• Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E26CP
Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing
van elk toebehoren.
Bij gebruik van de CPM-300PC
montageset/CPM-300P
bevestigingsplaat
Sluit de bevestigingsadapter aan op de
CPM-300PC/300P vooraleer het toestel te
installeren.
Opmerkingen
• Plaats het toestel niet op het dashboard.
• Laat het toestel niet achter in een auto die in
volle zon geparkeerd staat.
• Zet MEGA BASS op OFF wanneer het geluid is
vervormd.
• Gebruik een Sony auto-aansluitset om ruis te
onderdrukken.
• Gebruik uitsluitend de autobatterijkabel die
vermeld staat in de lijst van optionele
toebehoren. Als u een andere autobatterijkabel
gebruikt, kan dat rookvorming, brand of
defecten tot gevolg hebben.
Contactschakelfunctie (bij gebruik
van de autobatterijkabel)
Met deze functie wordt het toestel
automatisch uitgeschakeld wanneer de motor
wordt afgezet. (Deze functie werkt niet met
alle wagens.)
Verhelpen van storingen
Technische gegevens
De lens reinigen
Als het probleem na het uitvoeren van
onderstaande controles blijft bestaan, neem dan
contact op met uw plaatselijke Sony dealer.
CD-speler
Maak de lens schoon met een lensreinigingsset
KK-DM1.
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een
van de componenten terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en laat
het toestel eerst door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
4.5 V (externe voedingsaansluiting).
Lens
Spanningsbronnen
(achterkant)
2
Optionele toebehoren
Onderhoud
Plaats twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
en hou daarbij rekening met de ‘ en ’
merktekens op de binnenkant van de
batterijhouder. Sluit het deksel.
• Koppel alle spanningsbronnen los wanneer u
het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
Netspanningsadapter
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er geen bij het toestel
is geleverd, gebruik dan de AC-E45HG
netspanningsadapter. Gebruik geen andere
netspanningsadapter.
Polariteit van de stekker
• Trek voor het verwijderen van het snoer van de
adapter altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het snoer.
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een zachte
vochtige doek, eventueel met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
De CD speelt niet of “no dlSC”
verschijnt in het uitleesvenster
terwijl er een CD in het toestel zit.
m De CD is vuil of defect.
m Plaats de CD met het label naar boven
gericht.
m Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is
verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van de batterijhouder
stevig.
m Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
m Steek de stekker van de
netspanningsadapter stevig in een
stopcontact.
m Droge batterijen zijn leeg. Vervang droge
batterijen door nieuwe.
Als u op ( drukt, verschijnt “00”
even in het uitleesvenster en
verdwijnt dan weer. De CD speelt
niet.
m Droge batterijen zijn leeg. Vervang droge
batterijen door nieuwe.
Betreffende droge batterijen
Opmerking
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit toestel.
Droge batterijen verwijderen.
Trek aan de ‘ zijde van de batterij zoals de
afbeelding laat zien.
• Gooi de batterijen niet in het vuur.
• Steek geen batterijen samen met munten of
andere metalen voorwerpen in uw zak.
Wanneer de positieve en negatieve klemmen
van de batterij per ongeluk in contact komen
met metalen voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
Het toestel
Als i gedurende in het uitleesvenster
verschijnt en het geluid wegvalt, moeten alle
batterijen door nieuwe worden vervangen
omdat ze bijna leeg zijn.
• Hou de lens van het toestel schoon en raak ze
niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens
beschadigd en de werking van het toestel
verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
Het toestel en de CD kunnen daardoor worden
beschadigd.
• Zet het toestel niet op een plek waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overdreven stof of zand, vocht, regen,
schokken, oneffenheden of in een auto met
gesloten vensters.
• Als het toestel de radio- of televisie-ontvangst
stoort, moet u het afzetten en verder van de
radio of de televisie af zetten.
• Wikkel het toestel tijdens het spelen niet in een
doek of deken omdat dit defecten of ernstige
ongevallen tot gevolg kan hebben.
Opmerkingen
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Wanneer droge batterijen
vervangen
• Laad geen droge batterijen op.
• Gebruik geen nieuwe batterijen samen met
oude.
• Gebruik geen verschillende batterijtypes
samen.
• Wanneer de recorder langere tijd niet gebruikt
gaat worden, verwijder dan de batterijen.
• Mocht er toch batterijlekkage optreden, maakt
u de batterijhouder voorzichtig helemaal
schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.
Levensduur batterijen (bij
benadering in uren)(EIAJ*)
Twee Sony alkalinebatterijen LR6SG
10
*Meetwaarde conform EIAJ (Electronic Industries
Association of Japan)
(met het toestel op een effen en stevige
ondergrond)
Het deksel van de batterijhouder
aanbrengen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
m Sluit de stekkers stevig aan.
m De stekkers zijn vuil. Reinig de stekkers
regelmatig met een zachte droge doek.
“Hl dc ln” verschijnt in het
uitleesvenster.
m Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
“Hold” verschijnt in het
uitleesvenster als u op een toets
drukt.
m De toetsen zijn vergrendeld. Schuif HOLD
terug.
De i indicatie verschijnt in het
uitleesvenster wanneer u een toets
indrukt.
m De droge batterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterijen gaan niet lang mee.
m U gebruikt mangaanbatterijen. Gebruik
alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Veiligheid in het verkeer
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u een
auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin
op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk
verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn uw
toestel met een hoog volume te laten spelen als u
zich op straat bevindt, vooral op
oversteekplaatsen. Zet in potentieel gevaarlijke
situaties altijd het toestel af.
Voorkom oorletsel
De levensduur van de batterijen hangt af van
de gebruiksomstandigheden.
Geen geluid noch ruis.
Zet de muziek op de hoofdtelefoon/oortelefoon
niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het
voortdurend en zonder onderbreking beluisteren
van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in
uw oren, draai dan het volume omlaag of zet de
speler uit.
Denk om anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen
terwijl u tegelijkertijd ermee rekening houdt
overdreven geluidsdruk te voorkomen.
Een oplaadbare batterij kan niet
worden opgeladen in de
batterijhouder van dit toestel.
m Dit toestel kan geen oplaadbare batterijen
opladen.
Het volume is begrensd.
m De AVLS functie beperkt het volume. Hou
MENU ingedrukt tot “AVLS” verdwijnt in
het uitleesvenster.
De AMS-functie is niet beschikbaar
en u kan evenmin gebruik maken
van weergavemogelijkheden als
REPEAT 1, REPEAT 2 en REPEAT
SHUFFLE.
m Bij gebruik van de volgende discs kan dat
evenzeer het geval zijn:
— een disc met zeer korte pauzes tussen
muziekstukken
— een disc met slechts één muziekstuk
— een disc met meer dan 95
muziekstukken
De =/+ toetsen zijn niet
beschikbaar.
m Na het begin van de weergave kan u deze
toetsen bedienen tot de verstreken tijd
verschijnt in het uitleesvenster. Druk erop
nadat de tijd in het uitleesvenster is
verschenen.
De weergave start niet meteen.
m Een disc waarop veel muziekstukken staan
kan eventueel niet meteen beginnen
spelen. Wacht een tijdje.
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: maximaal 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
diafragma van 7 mm).
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
–3 dB (volgens EIAJ CP-307)
Uitgangsvermogen (bij ingangsvermogen van
4,5 V)
Hoofdtelefoon (stereo ministekker)
Ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 ohm
(ong. 2 mW + 2 mW bij 16 ohm*)
* Alleen voor klanten in Frankrijk
Algemeen
Voeding
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U2/CA2/E92/MX2 model: 120 V, 60 Hz
CED/CEX/CEW/EE/EE1/E13/G5/G6/
G7/G8/CE7 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK model: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3 model: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33 model: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
CN2/AR1 model: 220 V, 50 Hz
• Sony CPM-300P bevestigingsplaat voor
gebruik met autobatterij: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende
onderdelen en bedieningselementen)
Ong. 131 × 28 × 148 mm
Gewicht
Ong. 220 g
Bedrijfstemperatuur
5°C – 35°C
Meegeleverde toebehoren
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
D-191
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon (1)*1
Oortelefoon (1)*2
Verbindingskabel (tulpstekker × 2 ↔ stereo
ministekker) (1)*3
Verloopstekker (1)*4
*1 Geleverd bij model U2 en CA
*2 Niet meegeleverd met model U2 en CA
*3 Niet meegeleverd met model U2
*4 Geleverd bij model E33, E13 en EA3
D-191SR
Netspanningsadapter (1)
Oortelefoon (1)
Actief luidsprekersysteem (1)
D-192CK
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon (1)*1
Oortelefoon (1)*2
Verbindingskabel (tulpstekker × 2 ↔ stereo
ministekker) (1)*2
Auto-aansluitset (1)
Autobatterijkabel (1)
Bevestigingsplaat (1)
Klitteband (2)
Reservezekering (1)
Spiraalbuis (1)
Verloopstekker (1)*3
*1 Geleverd bij model U2
*2 Niet meegeleverd met model U2
*3 Geleverd bij model E33, E13 en EA3
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Bevestigingsplaat CPM-300P
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitset CPA-9
Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E26CP
Autobatterijkabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Verbindingskabel RK-G129HG, RK-G136HG
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-A44L,
MDR-301LP, MDR-E848LP, MDR-35*
* Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
stereo ministekker. Een hoofdtelefoon met
microstekker is niet geschikt.
Stereo ministekker
Microstekker
Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde
onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer
informatie over de ter plaatse leverbare
onderdelen.
Download PDF

advertising