3-858-166-41 (1)
Meteen een CD
afspelen!
Compact Disc
Compact Player
Als u nu meteen een CD wilt afspelen, kunt u de Discman aansluiten op
het lichtnet. De Discman werkt ook op oplaadbare batterijen,
alkalinebatterijen (zie “Voedingsbronnen” op de achterzijde) of een autoaccu.
1
Gebruiksaanwijzing
Aansluiten
Betreffende de zonecode
Hoofdtelefoon
De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links
van de bar code op de verpakking.
Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u
wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek “Bijgeleverde
accessoires” aan het einde van de gebruiksaanwijzing.
Wisselstroomadapter
op het
stopcontact
PHONES/REMOTE
DC IN 4.5 V
D-365
Modellen met bijgeleverde stekker voor de wisselstroomadapter
Als de wisselstroomadapter niet op het stopcontact past, moet u de stekker voor de
wisselstroomadapter gebruiken.
Sony Corporation 1997 Printed in Malaysia
Voor modellen met afstandsbediening
Welkom!
Gefeliciteerd met de aankoop van
deze Sony Compact Disc Compactspeler. Lees, voordat u de Discman in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
• Sluit de microstekker van de hoofdtelefoon aan op de afstandsbediening, niet op de
aansluiting PHONES/REMOTE van de Discman.
• Sluit de hoofdtelefoon goed aan op de afstandsbediening. Een losse verbinding kan ruis
tijdens de weergave veroorzaken.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
2
Een CD plaatsen
Voor klanten buiten Polen
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor podukten voor de Poolse
markt.
Voor klanten buiten Europa
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor producten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
OPEN
1
3
Etiket naar boven
Schuif OPEN om het deksel
te openen.
2
Plaats de CD op de draaipen.
Afspelen
De afstandsbediening gebruiken
1
Druk op ^ .
2 Regel het volume.
1
2 Regel het volume.
Druk op p om te stoppen met afspelen.
D-265/365_3-858-166-4X.H.CED
Druk op
( .
zOverige functies
Om INTRO PGM play te annuleren, drukt u
op PLAY MODE tot geen enkele afspeelstand
op het uitleesvenster wordt aangegeven.
Optie
Knop
Pauze (enkel
hoofdapparaat)
^
Afspelen hervatten
na pauze (enkel
hoofdapparaat)
^
Het begin zoeken
van het huidige
nummer (AMS*)
= (= kant
van ( op de
afstandsbediening)
eenmaal**
Het begin zoeken
van het volgende
nummer (AMS)
= (= kant
van ( ) een
aantal malen**
Het begin zoeken
van het
vorige nummer
(AMS)
+ (+ kant
van ()
eenmaal**
Het begin zoeken
van
opeenvolgende
nummers (AMS)
+
( + kant van
( ) een aantal
malen**
Alle nummers herhalen
Snel vooruitgaan
+ (+ kant
van ()
vasthouden**
Druk tijdens het afspelen op REPEAT/
ENTER.
De aanduiding “REPEAT” verschijnt.
Snel achteruitgaan
= (= kant
van ()
vasthouden**
Nummers herhaald
afspelen (Repeat Play)
U kunt de nummers op de CD herhaald
afspelen in de afspeelstanden Normal, INTRO
PGM, Shuffle of RMS (Random Music
Sensor).
U kunt alle nummers of alleen één bepaald
nummer opnieuw afspelen.
U kunt de nummers op de CD in willekeurige
volgorde afspelen.
De andere functies
Zwaardere bas.
U kunt de bastonen in het geluid
benadrukken.
Digital
MEGA BASS
PLAY
MODE
PLAY
MODE
REPEAT/
ENTER
Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE
totdat “SHUFFLE” in het afleesvenster
verschijnt.
De nummers worden nu in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Druk op Digital MEGA BASS om BASS
te kiezen of BASS
. BASS
is
effectiever.
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u de
bastonen hebt benadrukt, moet u het volume
lager zetten.
Geluidssprongen voorkomen (ESP)
*AMS = Automatic Music Sensor
(Automatisch zoeken op muzieknummer)
**Deze handelingen kunt u verrichten tijdens
het afspelen en in de pauzestand.
Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
De CD verwijderen
Eén bepaald nummer herhalen.
Druk op de draaipen en verwijder de CD.
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
Opmerking
• Als u na het 22ste nummer nog een nummer
opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer
uit het geheugen gewist en het laatst
opgegeven nummer geprogrammeerd.
Om Shuffle Play te annuleren, drukt u op
PLAY MODE totdat er geen afspeelstand
meer in het afleesvenster wordt weergegeven.
Opmerking
1 Druk tijdens het afspelen van het nummer
dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER.
De aanduiding “REPEAT” verschijnt.
2 Druk op PLAY MODE totdat “1”
verschijnt.
• Tijdens Shuffle Play kunt u niet met =
teruggaan naar een vorig nummer.
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid “verspringt” door
middel van een buffergeheugen waarin
muziekgegevens ongeveer 10 seconden
worden opgeslagen. Gebruik deze functie bij
het luisteren in een auto of tijdens het
wandelen.
ESP
De nummers afspelen in de
gewenste volgorde (RMS Play)
U kunt maar liefst 22 nummers
programmeren om ze af te
spelen in de gewenste volgorde.
=
/
Druk op ESP.
De aanduiding ESP verschijnt.
^
+
Opmerking in verband met
volumeregeling met behulp van de
afstandsbediening
Zet de VOL (volume) regelaar op de
afstandsbediening op MAX. Stel vervolgens
het volume op de Discman in op het
maximumniveau dat u met de
afstandsbediening kunt regelen.
Opmerkingen bij het afleesvenster
• Als u ^ indrukt of ( (wanneer RESUME
op OFF staat), verschijnen het totale aantal
nummers en de totale speelduur gedurende
ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het
nummer en de verstreken speelduur van het
huidige nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauzestand knippert de
verstreken speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de
resterende tijd tot aan het begin van het
volgende nummer met de aanduiding “–”.
Opmerkingen bij het gebruik van CD’s
PLAY
MODE
Om een ander nummer te herhalen, drukt u
op = of +.
Om Repeat Play te annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
1
Druk tijdens het afspelen op PLAY
MODE totdat “RMS” knippert.
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
(INTRO PGM Play)
Knippert
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en
afspelen door het begin van elk muziekstuk
op een CD te scannen.
• Houd een CD altijd vast bij de rand en raak
het oppervlak niet aan. Op die manier blijft
de CD schoon.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD
niet achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, omdat de temperatuur in de
auto te hoog kan oplopen.
2
^
+
Druk op = of + om een nummer te
selecteren.
In het afleesvenster verschijnen het
geselecteerde nummer en de
afspeelvolgorde.
Opmerkingen
• Het afspelen kan stoppen wanneer de Discman
wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al
staat de ESP functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de Discman voortdurend geschud wordt.
• Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd
wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurenede het
afspelen.
De knoppen blokkeren
U kan uw Discman vergrendelen, zodat niet
per ongeluk op een toets wordt gedrukt. (U
kan het toestel dan wel nog bedienen met de
hoofdtelefoon-afstandsbediening.)
Geselecteerde nummer Knippert
PLAY
MODE
1
REPEAT/
ENTER
Druk tijdens het afspelen herhaalde
malen op PLAY MODE tot “INTRO
PGM” knippert.
Knippert
Afspeelvolgorde
3
4
5
2
Niet op deze manier
REPEAT/
ENTER
3
Druk op ^ om het scannen te starten.
De Discman speelt de eerste 15 seconden
van elk muziekstuk en “INTRO PGM”
knippert sneller.
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave van het gewenste muziekstuk.
Om het muziekstuk over te slaan, drukt u
op + of wacht u op het volgende
muziekstuk.
Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt
“INTRO PGM” met knipperen en worden de
tracks die u hebt gekozen automatisch
afgespeeld.
Om te stoppen met programmeren voordat u
de hele CD hebt overlopen, drukt u op ^.
De geselecteerde tracks worden dan
afgespeeld.
HOLD
Druk op REPEAT/ENTER om het
nummer in het geheugen te zetten.
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
nummers te programmeren.
Druk op ^ .
“RMS” knippert niet meer en de
geselecteerde nummers worden in de
door u opgegeven volgorde afgespeeld.
Schuif HOLD in de richting van de pijl.
De toetsen zijn nu vergrendeld. Wanneer u
een toets indrukt, verschijnt “Hold” in het
uitleesvenster.
Om de vergrendeling op te heffen, schuift u
HOLD terug.
Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY
MODE totdat “RMS” uit het afleesvenster
verdwijnt.
Als u het programma wilt
controleren
Gedurende het programmeren:
Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5
uitvoert.
Gedurende afspelen in RMS:
Druk enkele malen op PLAY MODE totdat
“RMS” flikkert en druk daarna op
REPEAT/ENTER.
Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt,
verschijnen het CD-nummer en de
afspeelvolgorde in de door u opgegeven
volgorde.
Lees verder op de achterzijde m
D-265/365_3-858-166-4X.H.CED
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De functie AVLS (Automatische
volumebeperking) zorgt ervoor dat het
volume onder het maximumniveau blijft om
uw oren te beschermen.
NORM
LIMIT
AVLS
(AUTO VOLUME LIMITER SYSTEM)
Aansluiten op andere
stereo-apparatuur
U kunt via andere stereo-apparatuur naar de
CD luisteren of een CD op een cassette
opnemen. Raadpleeg de handleiding van de
andere apparatuur voor meer informatie.
Voordat u de aansluitingen maakt, schakelt u
elk apparaat uit.
Gebruik van de
bijgeleverde
afstandsbediening
2
Plaats de oplaadbare batterij zo dat het
woord “SONY” in dezelfde richting staat
als binnenin het deksel is afgebeeld en
sluit het deksel.
U kunt de afstandsbediening gebruiken om
het toestel te bedienen
Hoofdtelefoon
De aansluitingskabel gebruiken
Uitleesvenster
(achterzijde)
Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.
VOL
(volume)
( ( p l a y ) / =• +
(AMS*/search)
3
HOLD**
p (stop)
LINE OUT
ESP***
Bevestig de wisselstroomadapter.
De aanwijzing “CHG” licht op. Het
opladen duurt ongeveer 2 uur (bij model
BP-DM10) of 3 uur (bij model BP-DM20).
(Wanneer de batterij reeds geladen is,
.)
flikkert “CHG” en
Afstandsbediening
Aansluitingskabel
RK-G129HG
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u zowel de
Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld,
moet u het volume lager zetten.
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
Wanneer u de weergave stopt, wordt deze
normaal hervat vanaf het begin van de CD.
Met de Resume Play-functie kunt u echter de
weergave opnieuw laten beginnen vanaf het
punt waar ze werd gestopt.
RESUME
ON
OFF
Zet RESUME op ON.
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
Opmerkingen
• Na het openen van het deksel begint de
weergave altijd opnieuw vanaf het begin van
de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
• Het punt vanwaar de weergave wordt hervat
kan ongeveer 30 seconden afwijken.
Links (wit)
Rechts (rood)
LINE IN of
REC IN
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder, enz.
* Automatic Music Sensor
** Als u de afstandsbediening niet gebruikt,
schuift u HOLD in de richting van de pijl.
Schuif HOLD terug om de knoppen te
ontgrendelen.
***Electronische schokbeveiliging
Uitleesvenster
ESP-indicatie
Muziekstukaanduiding
Opmerkingen
• Wanneer u een aansluitingskabel gebruikt,
werkt de Digital MEGA BASS functie niet.
• Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume
van de aangesloten apparatuur omlaag om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
beschadigd raken.
• Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer
van het LINE OUT-contact.
• Wanneer u andere apparatuur op de LINE
OUT-ingang aansluit, kunt u met dit apparaat
het volume niet regelen.
• Wanneer u een CD op een cassette via een
cassetterecorder met de functie “blank search”
opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de
functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie
“blank search” niet.
Een CD in de auto
afspelen
U kunt uw Discman in een auto gebruiken
zoals in de illustratie hieronder is
aangegeven.
De pieptoon afzetten.
DC IN 4.5 V
Wisselstroomadapter
Batterij-indikator
Regelindicatie
De letters in “Discman”
branden in
achtereenvolgende
volgorde terwijl het
apparaat in gebruik is.
Verlichting van het uitleesvenster (alleen
voor RM-DM25L)
Als u het apparaat laat werken op de
wisselstroomadapter of een auto-accu, is het
uitleesvenster altijd verlicht. (De verlichting
van het uitleesvenster gaat uit als u op p
drukt en de CD stopt). Als u het apparaat laat
werken op de oplaadbare batterij of op
alkalinebatterijen, is het uitleesvenster
ongeveer 5 seconden verlicht wanneer u op
een toets drukt.
Als u uw Discman op de oplaadbare batterij of
op alkalinebatterijen laat werken, kan u de
verlichting van het uitleesvenster uitzetten.
Hou daarvoor PLAY MODE ingedrukt terwijl
u de voedingsbron aansluit.
Opmerking
U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het
bedienen van de Discman uitschakelen.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. U kunt dit apparaat niet met
afstandsbedieningen van andere modellen
bedienen.
Schakel de spanningsbron uit
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkaline batterijen). Terwijl u op p drukt en
deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de
spanningsbron weer in.
zVoedingsbronnen
Oplaadbare batterijen
gebruiken
Om uw Discman aan te sluiten op een autocassettedeck, heeft u de volgende accessoires
nodig:
• Auto-aansluitcassette CPA-9,
• Auto-batterijkabel DCC-E245
of,
• Montageset CPM-300PC (montageplaat +
auto-aansluitcassette +Auto-batterijkabel)
• Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het betreffende
accessoire.
Laad de batterij op voordat u deze voor het
eerst gebruikt.
U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20
oplaadbare batterij voor deze CD-speler
gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze
gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van
de batterijen is anders. Controleer het
modelnummer van de oplaadbare batterij en
gebruik die.
1
Deze functie zorgt ervoor dat de Discman
automatisch stopt zodra u de automotor
uitzet. (Deze functie is niet voor alle typen
auto’s beschikbaar).
D-265/365_3-858-166-4X.H.CED
Wanneer moet u de batterij
opladen?
Als de batterij zwak wordt, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterij leeg is, verschijnt “Lo batt” in het
uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op.
Als u de capaciteit van de originele batterij
lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op
wanneer deze helemaal leeg is.
Opmerkingen
• De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van
de manier waarop u de oplaadbare batterij
gebruikt.
• Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is
gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet
meteen volledig kan worden opgeladen,
voordat de batterij een aantal malen is
opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij tot de helft is
gereduceerd, moet u de batterij vervangen door
een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare
batterij. Gebruik geen andere oplaadbare
batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).
Alkalinebatterijen
gebruiken
1
2
(achterzijde)
Contact aan/uit-functie
Zogauw de batterij volledig geladen is,
verdwijnt “CHG”. Ontkoppel de
wisselstroomadapter.
Open het deksel van de batterijhouder.
(achterzijde)
Bevestig de meegeleverde automontageadapter op de CPM-300PC/300P voor u de
Discman installeert.
• Zet de Discman niet op het dashboard.
• Laat de Discman niet achter in een auto die in
de volle zon staat geparkeerd.
• Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor
ruisonderdrukking.
4
Open het deksel van de batterijhouder.
Bij gebruik van de CPM-300PC
montageset/CPM-300P
montageplaat
Opmerkingen
op een stopcontact
Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met
de ‘ en ’ volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
Wanneer moet u de
alkalinebatterijen vervangen?
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterijen leeg zijn, verschijnt “Lo batt” in
het uitleesvenster.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
zOverige gegevens
De batterijhouder
gebruiken
Haak de batterijhouder aan de Discman
vast en draai de schroef aan.
Batterijhouder
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de Discman terechtkomen,
verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de
voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het
weer in gebruik neemt.
• Steek nooit enig voorwerp in de
gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).
• Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet
te zullen gebruiken, vergeet dan niet de
aansluiting op de stroombron te verbreken.
• Het kenplaatje met vermelding van de
bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan het
wisselstroomadapter. (voor het MiddenOosten.)
De wisselstroomadapter
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
wisselstroomadapter. Indien er geen adapter bij
het toestel is geleverd, moet u de
wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken.
Gebruik geen andere wisselstroomadapter.
Schroef
Haak
Polariteit van de stekker
• Als u de wisselstroomadapter uit het
stopcontact verwijdert, moet u altijd het
adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan het
snoer.
Alkaline- en oplaadbare batterijen
Open het deksel van de batterijhouder.
• Werp de batterijen nooit in het vuur.
• Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij
geen munten of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en de negatieve uiteinden van
de batterijen per ongeluk hiermee in contact
komen, kan dit hitte veroorzaken.
Het apparaat
3
Technische gegevens
De lens reinigen
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte:λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 µW
(deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1-2 dB (gemeten door EIAJ CP307)
Uitgangen (bij 4,5 V input)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
15 mW + 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,6 V rms bij 50 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal
10 kOhm
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset
KK- DM1.
Breng twee LR6 (formaat AA) alkalinebatterijen in volgens de ‘ en ’ tekening
aan de binnenkant van de batterijhouder
en sluit het deksel.
• Houd de lens in het apparaat schoon en raak
deze niet aan. Door aanraking kan de lens
beschadigen waardoor het functioneren van het
apparaat wordt belemmerd.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop het
apparaat. Het apparaat en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van een
warmtebron. Stel het apparaat niet bloot aan
direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Zet het apparaat niet
op een ongelijk oppervlak en laat het nooit
achter in een gesloten auto.
• Als het apparaat een verstoorde radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan
uit of plaats het uit de buurt van de radio of
televisie.
• Wikkel het apparaat tijdens het gebruik niet in
een doek of deken. Door oververhitting kan dit
leiden tot beschadiging van het apparaat en tot
ernstige ongelukken.
De hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid
Levensduur van van de batterij
(gemiddeld aantal uur)
Bij gebruik van de
uit
ESP-functie
aan
BP-DM20
(maximaal 3
uur opgeladen*)
10
7
Twee alkalinebatterijen
18
13
BP-DM10
(maximaal 2
uur opgeladen*)
5
3,5
BP-DM20 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
28
Twee alkalinebatterijen +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
40
30
BP-DM10 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
23
18
22
Lens
Veiligheid
Voedingsbronnen
U kunt de CD-speler langer achtereen
gebruiken door de batterijhouder
samen met de oplaadbare batterij of batterijen
in het compartiment van de CD-speler te
gebruiken. De batterijen in de batterijhouder
en de oplaadbare batterij of batterijen in het
compartiment worden dan in combinatie
gebruikt.
2
Onderhoud
Voorzorgsmaatregelen
Opmerkingen
• U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
• Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met
oude.
• Gebruik geen verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit
apparaat.
1
(Wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele
plaats wordt gebruikt)
*Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier
waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon tijdens
het autorijden, fietsen, enz. Dit kan de
verkeersveiligheid in gevaar brengen en is op
sommige plaatsen verboden.
Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een
te hoog volume al gevaar met zich meebrengen,
vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d.
Zet het volume niet te hard of zet de
hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar
kan opleveren.
Voorkom beschadiging van uw gehoor
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon op
een hoog volume. Deskundigen raden af lange
tijd met het geluid hard ingesteld naar de
Discman te luisteren. Als u suizingen in uw oren
ervaart, moet u het volume lager
zetten of de Discman niet gebruiken.
De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u
licht vochtig hebt gemaakt met water of een
milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Storingen verhelpen
Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u
de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.
De CD wordt niet afgespeeld of de
aanduiding “no dlSC” verschijnt in
het afleesvenster terwijl wel een CD
in het apparaat is geplaatst.
m De CD is vuil of beschadigd.
m Plaats de CD met het etiket naar boven.
m Het apparaat is vochtig.
Laat het apparaat enkele uren staan totdat
het vocht is verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van het toestel en de
batterijhouder goed.
m Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
m Sluit de wisselstroomadapter goed aan op
een stopcontact.
Wanneer u drukt op ^, verschijnt
de aanduiding “00” even in het
afleesvenster en verdwijnt weer. De
CD speelt niet.
m De oplaadbare batterij of de
alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de
oplaadbare batterij op of vervang de
alkalinebatterijen door nieuwe.
U hoort geen geluid of ruis.
m Sluit de stekkers goed aan.
m De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers
regelmatig schoon met een schone, droge
doek.
De aanduiding “Hl dc ln”
verschijnt in het afleesvenster.
m Gebruik enkel de bijgeleverde
wisselstroomadapter of de
wisselstroomadapter AC-E45HG (niet
bijgeleverd).
De aanduiding “Hold” verschijnt in
het afleesvenster als u op een knop
drukt.
m De knoppen zijn geblokkeerd. Schuif de
HOLD-schakelaar terug.
“Lo batt” verschijnt in het
weergavevenster wanneer u op een
knop drukt.
m De oplaadbare batterij is geheel leeg.
Verbind de wisselstroomadapter en laad
de batterij op.
m De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterij raakt snel leeg.
m Er worden mangaanbatterijen gebruikt.
Gebruik alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Algemeen
Voeding
• Oplaadbare batterij Sony BP-DM10:
2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
Oplaadbare batterij Sony BP-DM20:
2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
• Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
• Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 Vaansluiting):
U2.CA2.E92: 120 V, 60 Hz
CED.E13.CN1: 220 - 230 V, 50 Hz
CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2: 240 V, 50 Hz
JEW.E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik
op de auto-accu: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen
en knoppen)
Ca. 132 × 30,3 × 135,6 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ca. 240 g
Bedrijfstemperatuur
5°C-35°C
Bijgeleverde accessoires
Wisselstroomadapter (1)
Stereo hoofdtelefoon met afstandsbediening
(1)
Oplaadbare batterij (1)*
Batterijhouder (1)**
Aansluitingskabel (Phono stekker × 2 ˜
stereo ministekker) (1)***
Draagtas (1)****
* Niet geleverd bij het model CA
** Niet geleverd bij de modellen CA en E92
*** Niet geleverd bij de modellen
CED en CEK
**** Niet geleverd bij de modellen
CA, CED, CEK en E92
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
Niet-standaard bijgeleverde
accessoires
Montageplaat CPM-300P
Montageset CPM-450PC*
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Auto-accukabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20
Aansluitingskabel RK-G129HG
Wisselstroomadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848
*Enkel verkrijgbaar in Japan
Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer
informatie.
Het volume komt niet boven een
bepaald peil, zelfs als u het volume
hoger probeert te zetten.
m De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op
LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.
Houd rekening met anderen
Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen,
zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en
geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw
omgeving.
D-265/365_3-858-166-4X.H.CED
Download PDF

advertising