Sony | D-EJ835 | Sony D-EJ835 Gebruiksaanwijzing

3-237-456-41 (1)
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
Betreffende de gebiedscode
De gebiedscode van de plaats waar u de CD-speler hebt gekocht,
staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de gebiedscode van
uw toestel en raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren”.
“WALKMAN” is een handelsmerk
van Sony Corporation.
D-EJ835
© 2001 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om oververhitting en brandgevaar te
vermijden, mag u de ventilatie-openingen van
het apparaat niet afdekken met kranten, een
tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een
brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u nooit een met
vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas,
een glas of beker op het apparaat zetten.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg,
maar lever hem in als KCA.
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
2
Inhoudsopgave
Aan de slag
Bedieningselementen ................................... 4
Een CD afspelen
1. Sluit uw CD-speler aan. .......................... 6
2. Een CD inbrengen. .................................. 6
3. Een CD afspelen. ..................................... 6
Weergavemogelijkheden
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen
(Repeat play) ........................................... 9
Eén enkel muziekstuk afspelen
(Single play) ............................................ 9
Muziekstukken in willekeurige volgorde
afspelen (Shuffle play) ............................ 9
Muziekstukken afspelen in een bepaalde
volgorde (PGM play) ............................ 10
Aansluiting op een spanningsbron
Gebruik van oplaadbare batterijen ............. 16
Gebruik van droge batterijen ..................... 18
Gebruik van de externe batterijhouder ...... 18
Opmerkingen betreffende
spanningsbronnen .................................. 19
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ............................... 20
Onderhoud ................................................. 20
Verhelpen van storingen ............................ 21
Technische gegevens ................................. 23
Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren ............................................. 25
Beschikbare functies
G-PROTECTION functie .......................... 11
Bass-geluid versterken (SOUND) ............. 11
Uw gehoor beschermen (AVLS) ............... 12
De bedienings-elementen vergrendelen
(HOLD) ................................................. 12
De pieptoon uitschakelen .......................... 13
Uw CD-speler aansluiten
Aansluiting op een stereo-installatie ......... 14
3
Aan de slag
Bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
CD-speler (voorkant)
1 Uitleesvenster
(pagina 7, 9 - 12)
2 REPEAT/ENTER toets
(pagina 8 - 10)
3 PLAY MODE toets
(pagina 8 - 10)
4 SOUND toets
(pagina 11)
5 HOLD
schakelaar
(pagina 12)
6 OPEN schakelaar
(pagina 6)
8 ./>
(AMS/zoeken)
toetsen
(pagina 7, 9, 10)
9 u (weergave/
pauze) toets
(pagina 6, 7, 10)
0 x (stop)/CHG
(laden) toets
(pagina 7, 13, 16)
qa EXT BATT (externe
batterij)/DC IN 4.5 V
(externe voeding)
aansluiting
(pagina 6, 16, 19)
qs LINE OUT (OPTICAL)
aansluiting
(pagina 14)
7 VOLUME +/– toetsen
(pagina 6)
CD-speler (binnenin)
qf G-PROTECTION
schakelaar
(pagina 11)
qd i (hoofdtelefoon)
aansluiting
(pagina 6)
CD-speler (achterkant)
qg AVLS
schakelaar
(pagina 12)
qh Batterijvak
(pagina 16)
4
Afstandsbediening
qk HOLD schakelaar
(pagina 12)
ql x (stop) toets
(pagina 7, 13)
ws . (AMS/
zoeken) toetsen
(pagina 7, 9, 10)
w; VOL (volume) +/– toets
(pagina 6)
wd Clip (achterkant)
Opmerking
Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. Deze CD-speler kan niet worden
bediend met de afstandsbediening van andere CDspelers.
5
Aan de slag
wa N >
(weergave•AMS/
zoeken) toetsen
(pagina 7, 9, 10)
qj Uitleesvenster
(pagina 7, 9 - 12)
Een CD afspelen
De CD-speler kan werken op oplaadbare batterijen en droge batterijen.
naar een stopcontact
1. Sluit uw CD-speler aan.
naar EXT BATT/DC IN 4.5V
1 Sluit de netspanningsadapter aan.
2 Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon
aan.
Netspanningsadapter
Voor modellen met afstandsbediening
• Steek de stekker van de hoofdtelefoon/
oortelefoon in de afstandsbediening.
• Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon
stevig aan op de afstandsbediening.
Een loszittende stekker kan ruis
veroorzaken tijdens de weergave.
naar i
(hoofdtelefoon)
2. Een CD inbrengen.
u toets
Hoofdtelefoon
of
oortelefoon
1 Verschuif OPEN om het deksel te
openen.
OPEN
schakelaar
3. Een CD afspelen.
Druk op u.
2 Leg de CD op de CD-lade en sluit
het deksel.
Met het
label naar
boven
6
Regel het volume door op
VOLUME + of – te drukken.
Druk
u
x/CHG*2
eenmaal snel op .*2
herhaaldelijk op .*2
eenmaal snel op >*2
herhaaldelijk op >*2
permanent op .*2
permanent op >*2
Een CD afspelen
Om
Weergave/pauze
Stop
Het begin van het huidige muziekstuk te zoeken (AMS*1)
Het begin van vorige muziekstukken te zoeken (AMS)
Het begin van het volgende muziekstuk te zoeken (AMS)
Het begin van volgende muziekstukken te zoeken (AMS)
Snel achteruit te gaan
Snel vooruit te gaan
*1 Automatic Music Sensor (Automatische muzieksensor)
*2 Deze handelingen kunnen worden verricht in de weergave- en pauzestand.
Betreffende het uitleesvenster
• Als u op u drukt na het vervangen van de CD of het uit- en aanschakelen van de CD-speler,
verschijnen het totale aantal muziekstukken op de CD en de totale speelduur gedurende
ongeveer 2 seconden.
• Tijdens de weergave verschijnt het nummer en de verstreken speelduur van het huidige
muziekstuk.
• In de pauzestand knippert de verstreken speelduur.
Als het volume niet kan worden verhoogd
• Zet AVLS op “NORM” wanneer het is ingesteld op “LIMIT”. Voor details, zie “Uw gehoor
beschermen (AVLS)”.
• Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op LINE OUT (OPTICAL), moet u hem aansluiten
op i (hoofdtelefoon).
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze CD-speler kan CD-R’s/CD-RW’s opgenomen in CD-DA formaat* afspelen, maar de
weergavecapaciteit varieert afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de toestand van de
opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamenorm voor Audio CD’s.
De CD verwijderen
Verwijder de CD terwijl u in het midden op de lade
drukt.
7
Weergavemogelijkheden
Er zijn diverse weergavemogelijkheden met behulp van PLAY MODE en REPEAT/ENTER.
PLAY MODE toets
Bij elke druk op de toets kan de
weergavestand worden gewijzigd.
Geen indicatie
(normale weergave)
“1”
(één enkel muziekstuk afspelen)
“SHUF”
(muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde)
“PGM”
(muziekstukken afspelen in een
bepaalde volgorde)
REPEAT/ENTER toets
REPEAT
U kunt de weergave herhalen die is
geselecteerd met behulp van PLAY
MODE.
ENTER
U kunt muziekstukken selecteren voor
de PGM weergavestand.
./> toetsen
u toets
x/CHG toets
8
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen
(Repeat play)
Muziekstukken kunnen herhaaldelijk worden afgespeeld in de normale, enkele, willekeurige en
geprogrammeerde weergavestand.
Druk tijdens de weergave op REPEAT/
ENTER.
Eén enkel muziekstuk afspelen
(Single play)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “1” verschijnt.
Muziekstukken in willekeurige volgorde
afspelen (Shuffle play)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “SHUF” verschijnt.
9
Weergavemogelijkheden
Opmerking betreffende ./>
Tijdens herhaalde weergave kunt u het eerste muziekstuk na het laatste muziekstuk zoeken door
herhaaldelijk op > te drukken. U kunt ook het laatste muziekstuk na het eerste muziekstuk
zoeken door herhaaldelijk op . te drukken.
Muziekstukken afspelen in een bepaalde
volgorde (PGM play)
U kunt de CD-speler programmeren om tot 64 muziekstukken in een bepaalde volgorde af te
spelen.
1
Druk tijdens de weergave
herhaaldelijk op PLAY MODE tot
“PGM” verschijnt.
2
Druk op . of > om een
muziekstuk te kiezen.
Muziekstuknummer
Afspeelvolgorde
3
Druk REPEAT/ENTER snel in (minder
dan 0,5 seconde) om de gekozen
track in te voeren.
“00” verschijnt en de afspeelvolgorde
verhoogt met één.
4
Herhaal stap 2 en 3 om de muziekstukken in uw favoriete volgorde te
selecteren.
5
Druk op u of hou REPEAT/ENTER ingedrukt tot de weergave start.
Het programma controleren
Tijdens het programmeren:
Druk voor stap 5 herhaaldelijk op REPEAT/ENTER.
Tijdens PGM play:
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot “PGM” knippert en druk vervolgens op REPEAT/
ENTER.
Bij elke druk op REPEAT/ENTER verschijnt het muziekstuknummer.
Opmerkings
• Na het invoeren van het 64e muziekstuk in stap 3, verschijnt het eerst geselecteerde muziekstuk in het
uitleesvenster.
• Als u meer dan 64 muziekstukken selecteert, worden de eerst geselecteerde muziekstukken gewist.
10
B Beschikbare functies
G-PROTECTION functie
De G-PROTECTION functie werd
ontwikkeld voor optimale bescherming tegen
verspringen van het geluid tijdens het joggen.
Deze functie biedt meer bescherming tegen
schokken dan de traditionele functie.
Zet G-PROTECTION (onder het
deksel) op “ON.”
Bass-geluid versterken
(SOUND)
U kunt genieten van een extra vol bassgeluid.
Druk op SOUND om “BASS
“BASS
” te selecteren.
” of
Geen indicatie
(normale weergave)
BASS
BASS
De functie G-PROTECTION afzetten
Zet G-PROTECTION op “OFF.”
Opmerking
Het geluid kan verspringen:
- wanneer de CD-speler permanent bloot wordt
gesteld aan sterke schokken,
- bij het afspelen van een gekraste CD of
- bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of bij een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware.
De geselecteerde weergavestand verschijnt.
“BASS
“BASS
” versterkt lage tonen meer dan
”.
Op de afstandsbediening
Bij elke druk op SOUND op de CD-speler
verandert de indicatie in het uitleesvenster op
de afstandsbediening als volgt:
Geen indicatie
(normale weergave)
BASS 2
BASS 1
Opmerking
Als het geluid vervormd is bij gebruik van de
SOUND functie, moet u het volume lager zetten.
11
Beschikbare functies
Tijdens het joggen moet u erop letten dat u
uw CD-speler met de OPEN schakelaar naar
boven toe houdt.
Uw gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter
System) functie beperkt het maximum
volume om uw gehoor te beschermen.
Zet AVLS op “LIMIT.”
Knippert wanneer het volume een
bepaald niveau overschrijdt.
De AVLS functie uitschakelen
Zet AVLS op “NORM.”
De bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Schuif HOLD in de richting van het
pijltje.
Verschijnt wanneer de
HOLD functie werkt.
De HOLD-functie werkt zowel op de CDspeler als op de afstandsbediening. Wanneer
HOLD op de afstandsbediening af staat, kan
de CD-speler nog altijd met de
afstandsbediening worden bediend.
De bedieningselementen
ontgrendelen
Schuif HOLD in de tegengestelde richting
van het pijltje.
Opmerking
“HOLD” verschijnt niet in het uitleesvenster op de
afstandsbediening, ook al werkt de HOLD functie.
12
De pieptoon
uitschakelen
U kunt de pieptoon uitschakelen die
weerklinkt in de hoofdtelefoon/oortelefoon
bij het bedienen van uw CD-speler.
1
Koppel de spanningsbron
(netspanningsadapter, oplaadbare
batterijen of droge batterijen) los
van de CD-speler.
2
Sluit de spanningsbron aan terwijl
u x/CHG op de CD-speler of x op
de afstandsbediening ingedrukt
houdt.
Beschikbare functies
De pieptoon aanzetten
Verwijder de spanningsbron en sluit
vervolgens de spanningsbron aan zonder
x/CHG of x in te drukken.
13
B Uw CD-speler aansluiten
Opmerkingen
Aansluiting op een
stereo-installatie
U kunt CD’s beluisteren via een stereoinstallatie en CD’s opnemen op cassette en
MiniDisc. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het aangesloten
toestel.
Zet eerst alle aangesloten toestellen af
alvorens aansluitingen te verrichten.
naar LINE OUT
(OPTICAL)
Verbindingskabel
Optisch
digitale
verbindingskabel
MiniDisc
recorder, DAT
deck, enz.
14
Links
(wit)
Rechts
(rood)
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder, enz.
• Voor u een CD afspeelt moet u het volume van
het aangesloten toestel verlagen om te voorkomen
dat de aangesloten luidsprekers worden
beschadigd.
• Gebruik de netspanningsadapter om op te nemen.
Wanneer u hiervoor oplaadbare of droge
batterijen gebruikt, kunnen die tijdens het
opnemen uitgeput raken.
• Regel het volume van het aangesloten toestel
zodanig dat het geluid niet is vervormd.
Bij gebruik van de verbindingskabel
Als het geluid vervormd is, sluit het toestel
dan aan op de i aansluiting.
Bij gebruik van een optisch digitale
verbindingskabel
Om een CD op te nemen op een MiniDisc,
DAT, enz., moet de CD-speler eerst in de
pauzestand worden gezet.
Betreffende de G-PROTECTION en
SOUND functies bij gebruik van een
verbindingskabel of optisch digitale
kabel
• Zet de G-PROTECTION schakelaar op
“OFF” om CD-geluid van hoge kwaliteit
op te nemen.
• De SOUND functie werkt alleen voor het
geluid dat wordt uitgevoerd via i en niet
voor het geluid dat wordt uitgevoerd via
LINE OUT (OPTICAL).
Betreffende Joint Text (CDtekstkopieerfunctie)
Met Joint Text kunt u de disc- en
muziekstuknamen van CD’s met CDtekstinformatie kopiëren. Door een Sony MD
Walkman (MZ-R900/R909) die compatibel
is met Joint Text aan te sluiten op deze CDspeler, kunt u de CD-tekst tijdens het
opnemen kopiëren op een MD. Hiervoor
moet u gebruik maken van een optischdigitale verbindingskabel (POC-15B of ander
type, niet meegeleverd) en de RK-TXT1 CDtekstverbindingskabel (niet meegeleverd).
Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de MD Walkman.
Uw CD-speler aansluiten
15
B Aansluiting op een spanningsbron
U kunt de volgende spanningsbronnen
gebruiken:
• oplaadbare batterijen
• netspanningsadapter (zie “Een CD
afspelen”)
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
3
Sluit de netspanningsadapter aan
op EXT BATT/DC IN 4.5 V van uw
CD-speler en een stopcontact, en
druk vervolgens op x/CHG om het
laden te starten.
x/CHG toets
Voor de levensduur van batterijen en de
laadduur van oplaadbare batterijen, zie
“Technische gegevens”.
naar EXT
BATT/DC IN
4.5 V
Gebruik van oplaadbare
batterijen
Laad oplaadbare batterijen altijd op vooraleer
u ze de eerste maal gebruikt. De volgende
oplaadbare batterijen zijn geschikt voor uw
CD-speler.
• NC-WMAA
• NH-WM2AA
Netspanningsadapter
1
Open het deksel van het
batterijvak.
naar een stopcontact
De CD-speler laadt de batterijen op. De
“CHG” indicator in het uitleesvenster
gaat aan en de indicatorsegmenten
lichten achtereenvolgens op. Wanneer de
batterijen volledig zijn opgeladen, gaan
de “CHG” en
indicators uit.
Als u na het laden op x/CHG drukt,
knippert de indicator
en verschijnt
“Full” in het uitleesvenster.
(achterkant)
2
16
Plaats twee oplaadbare batterijen,
hou daarbij rekening met de
aanduiding 3 op het schema in
het batterijvak en sluit vervolgens
het deksel.
4
Koppel de netspanningsadapter
los.
De oplaadbare batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen zoals hieronder
afgebeeld.
Wanneer oplaadbare batterijen
vervangen?
Als de levensduur van de batterijen ongeveer
is gehalveerd, moet u de oplaadbare
batterijen vervangen door nieuwe.
Opmerking betreffende oplaadbare
batterijen
Een nieuwe batterij of een batterij die
gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan
pas helemaal worden opgeladen nadat ze een
aantal maal is opgeladen en ontladen.
Wanneer moet u oplaadbare batterijen
laden?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
r
r
r
Het deksel van het batterijvak
bevestigen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
r
Lo batt*
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Om de originele batterijcapaciteit lang te
behouden, mag u de batterijen pas laden
wanneer ze volledig uitgeput zijn.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten
geven de
resterende batterijlading bij benadering aan. Eén
segment staat niet altijd voor een vierde van de
batterijlading.
• Afhankelijk van de werkingsomstandigheden
kunnen meer of minder indicatorsegmenten
oplichten.
17
Aansluiting op een spanningsbron
r
De batterijen zijn volledig
geladen.
.
.
.
De batterijen raken leeg.
.
.
.
.
De batterijen zijn bijna leeg.
Opmerking betreffende het
transporteren van oplaadbare
batterijen
Gebruik de meegeleverde batterijdraagtas om
de batterijen te beschermen tegen
onverwachte hitte. Als oplaadbare batterijen
in contact komen met metalen voorwerpen,
kan warmte worden geproduceerd of brand
ontstaan door een kortsluiting.
Gebruik van droge
batterijen
Gebruik van de externe
batterijhouder
Gebruik alleen een van de volgende types
droge batterijen voor uw CD-speler:
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
U kunt de autonomie verlengen door
oplaadbare of droge batterijen in de CDspeler te plaatsen en de externe
batterijhouder aan te brengen.
De batterijen in de CD-speler en de externe
batterijhouder ontladen tegelijkertijd.
0pmerking
Verwijder altijd de netspanningsadapter wanneer u
droge batterijen gebruikt.
Opmerkingen
1
Open het deksel van het
batterijvak.
2
Breng twee LR6 (AA) batterijen en
hou daarbij rekening met de
aanduiding 3 op het schema in
het batterijvak.
De batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen op dezelfde manier
als oplaadbare batterijen.
Wanneer moet u de batterijen
vervangen?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
r
r
r
r
De batterijen zijn volledig
geladen.
.
.
.
De batterijen raken leeg.
.
.
.
.
De batterijen zijn bijna leeg.
r
Lo batt*
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u
beide batterijen door nieuwe vervangen.
18
• Koppel de netspanningsadapter los bij het
aansluiten van de externe batterijhouder.
• Wanneer u oplaadbare batterijen en droge
batterijen samen gebruikt om de autonomie te
verlengen, gebruik dan uitsluitend volledig
opgeladen oplaadbare batterijen en nieuwe droge
batterijen.
1
Ontgrendel het deksel van de
externe batterijhouder en plaats
twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
waarbij u rekening houdt met de
aanduiding 3 op het schema aan
de buitenkant van de externe
batterijhouder, en sluit vervolgens
het deksel van de externe
batterijhouder.
2
Sluit de externe batterijhouder aan
op de CD-speler.
Met de v kant omlaag
Opmerkingen
betreffende
spanningsbronnen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer
de CD-speler niet wordt gebruikt.
Betreffende de
netspanningsadapter
naar EXT BATT/
DC IN 4.5 V
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter die vermeld staat
onder “Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren”. Gebruik geen andere
netspanningsadapter om te voorkomen dat
de werking van het toestel wordt verstoord.
Polariteit van de stekker
• Trek voor het loskoppelen van de
netspanningsadapter altijd aan de adapter
zelf en nooit aan het snoer.
• Raak de netspanningsadapter niet aan met
natte handen.
Betreffende oplaadbare
batterijen en droge batterijen
19
Aansluiting op een spanningsbron
• Laad geen droge batterijen op.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met
muntstukken of andere metalen voorwerpen.
Wanneer de positieve en negatieve klemmen
van de batterij per ongeluk in contact komen
met metalen voorwerpen kan warmte
worden geproduceerd.
• Meng geen oplaadbare batterijen met
droge batterijen.
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types
batterijen samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u het
toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak
dan het batterijvak helemaal schoon voor u
nieuwe batterijen plaatst. Indien er
vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel
dat dan grondig af.
B Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof
in de CD-speler terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het toestel eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 4.5 V (externe voedingsingang)
aansluiting.
De CD-speler
• Hou de lens van de CD-speler schoon en
raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de
lens beschadigd en de werking van het
toestel verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar hij
is blootgesteld aan warmtebronnen, direct
zonnelicht, overdreven stof of zand, vocht,
regen, mechanische schokken,
oneffenheden of in een auto met gesloten
ruiten.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler afzetten
en verder van de radio of de televisie af
zetten.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CDspeler worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan de CD-speler worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Behandeling van CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op een
CD.
20
Niet zo
• Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
heteluchtkanalen, en laat hem ook niet
achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of
enig ander voertuig bestuurt en evenmin op
de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel landen
wettelijk verboden. Het kan bovendien
gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume
te beluisteren als u zich op straat bevindt,
vooral op oversteekplaatsen. Let altijd heel
goed op in potentieel gevaarlijke situaties en
zet eventueel het toestel af.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek in de hoofdtelefoon/
oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten
adviseren tegen het voortdurend en zonder
onderbreking beluisteren van harde muziek.
Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai
dan het volume omlaag of zet het toestel af.
Hou rekening met anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau.
U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met
water of een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles blijft bestaan, neem dan contact
op met uw plaatselijke Sony dealer.
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
Het volume verhoogt niet,
ook al drukt u herhaaldelijk
op de VOLUME + toets.
Het volume kan niet worden
geregeld.
Geen geluid noch ruis is
hoorbaar.
c Zet de AVLS schakelaar op “NORM.” (pagina 12)
c De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT
(OPTICAL). Sluit hem aan op i (hoofdtelefoon). (pagina 6)
c De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT
(OPTICAL). Sluit hem aan op i (hoofdtelefoon). (pagina 6)
c Steek de stekkers goed vast. (pagina 6)
c De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een
droge doek.
c Controleer of u alkalinebatterijen en geen mangaanbatterijen
gebruikt. (pagina 18)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
(pagina 18)
c Laad en ontlaad de oplaadbare batterijen enkele keren.
(pagina 16, 17)
De speelduur is te kort bij
gebruik op droge batterijen.
De speelduur is te kort bij
gebruik op oplaadbare
batterijen.
Wanneer u op u drukt,
verschijnt “Lo batt” of “00”
in het uitleesvenster. De CD
speelt niet.
“HI dc In” verschijnt in het
uitleesvenster.
“Hold” verschijnt in het
uitleesvenster als u een toets
indrukt, en de CD speelt niet.
(wordt vervolgd)
21
Aanvullende informatie
De CD speelt niet of
“no dISC” verschijnt in het
uitleesvenster wanneer een
CD is ingebracht.
c De oplaadbare batterijen zijn helemaal leeg. Controleer de
batterijen. (pagina 16, 17)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
(pagina 18)
c Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter of de batterijkabel die
vermeld staat onder “Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren”.
(pagina 25)
c Koppel alle spanningsbronnen los en plaats vervolgens de
batterijen terug of sluit de netspanningsadapter weer aan. (pagina
6, 16 - 18)
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
(pagina 12)
c De CD is vuil of beschadigd. (pagina 20)
c Controleer of de CD is ingebracht met het label naar boven.
(pagina 6)
c Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is verdampt.
c Sluit het deksel van het batterijvak stevig. (pagina 16)
c Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. (pagina 16 - 18)
c Sluit de netspanningsadapter stevig aan op een stopcontact.
(pagina 6)
c De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd. Finaliseer de CD-R/
CD-RW met het opnametoestel.
c Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/CD-RW, de
opname-apparatuur of de toepassingssoftware.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
(pagina 12)
Verhelpen van storingen
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
Bij opname met optisch
digitale verbinding kan het
muziekstuknummer niet
correct worden opgenomen.
De CD-speler begint niet op
te laden.
De weergave begint vanaf
het punt waar ze werd
gestopt. (hervatfunctie)
c Neem het muziekstuknummer opnieuw op met een MiniDisc
recorder, DAT recorder, enz. (pagina 14)
c Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het opnametoestel.
(pagina 14)
c Druk in de stopstand op x/CHG. (pagina 16)
Wanneer u de klep van de
CD-speler sluit, begint de CD
te draaien.
22
c De hervatfunctie werkt. Om de weergave te starten vanaf het eerste
muziekstuk opent u het deksel van de CD-speler of koppelt u alle
spanningsbronnen los en plaatst u vervolgens de batterijen terug of
sluit de netspanningsadapter weer aan. (pagina 6, 16 - 18)
c De CD-speler leest de informatie op de CD. Dat is normaal.
Technische gegevens
Systeem
Compact disc digital audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
levensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm).
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (volgens JEITA CP-307)
Uitgangsniveau (bij een
ingangsniveau van 4,5 V)
Voeding
Controleer de gebiedscode in de linker
bovenhoek van de streepjescode op de
verpakking.
• Twee Sony NC-WMAA oplaadbare
batterijen: 2,4 V DC
• Sony NH-WM2AA oplaadbare batterijen:
2,4 V DC
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 model:
120 V, 60 Hz
CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/
G6/G7/G8/BR1 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK/3CE7 model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3/KR4 model: 100 - 240 V, 50/
60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CN2 model: 220 V, 50 Hz
Lijnuitgang (stereo miniaansluiting)
uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kΩ.
Aanbevolen belastingsimpedantie 10 kΩ
Oortelefoon (stereo miniaansluiting)
ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω
Optisch digitale uitgang (optische aansluiting)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm piek
Aanvullende informatie
23
Levensduur batterijen*
(bij benadering in uren)
(met de CD-speler op een effen en stevige
ondergrond)
De speelduur hangt af van de manier waarop de
CD-speler wordt gebruikt.
Met
Twee NC-WMAA
(ong. 3 uur geladen**)
NH-WM2AA
(ong. 5 uur geladen**)
Twee Sony alkalinebatterijen
LR6(SG)
Vier Sony alkalinebatterijen
LR6(SG)
Twee oplaadbare batterijen
NC-WMAA en twee Sony
alkalinebatterijen LR6(SG)
Oplaadbare batterijen
NH-WM2AA en twee Sony
alkalinebatterijen LR6(SG)
Met de functie
G-PROTECTION
aan
uit
8
10
20
22
34
38
76
86
44
50
54
64
* Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
** De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
ong. 131,6 × 25,5 × 140,9 mm
Gewicht (zonder toebehoren)
ong. 193 g
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
24
Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren
Meegeleverde toebehoren
De gebiedscode van het toestel staat vermeld in de
linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon met
afstandsbediening (1)
Oplaadbare batterijen (2)
Batterijdraagtas (1)
Externe batterijhouder (1)
Los verkrijgbare toebehoren
Netspanningsadapter
Actieve luidsprekers
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z500
Autobatterijkabel
DCC-E345
Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E34CP
Auto-aansluitset
CPA-9C
Verbindingskabel
RK-G129
RK-G136
Optisch digitale verbindingskabel
POC-15B
POC-15AB
CD-tekstverbindingskabel RK-TXT1
Oplaadbare batterij
NH-WM2AA
Oortelefoon
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Hoofdtelefoon
MDR-A44L
MDR-A110LP
Aansluiting van een los verkrijgbare
hoofdtelefoon/oortelefoon op de
meegeleverde afstandsbediening
Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
stereo ministekker. Een hoofdtelefoon met
microstekker is niet geschikt.
Microstekker
Het kan zijn dat uw dealer niet alle
bovengenoemde toebehoren levert. Vraag uw
dealer om meer informatie over verkrijgbare
toebehoren.
25
Aanvullende informatie
Stereo ministekker
26
27
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising