Gebruik van de afstandsbediening
3-864-764-41 (1)
De knop gemarkeerd met =-^-+ is de
jog-knop. Het toestel kan worden bediend
door de knop in te drukken of te verschuiven.
Meteen een CD
afspelen!
Schuiven
Schuiven
Compact Disc
Compact Player
Als u meteen een CD wilt afspelen, kunt u de CD-speler aansluiten op het
lichtnet. De CD-speler werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen
(zie “Voedingsbronnen” op de achterzijde) of een auto-accu.
Aansluiten
De zonecode van de CD-speler die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan
links van de bar code op de verpakking.
Om te weten welke toebehoren bij uw CD-speler worden geleverd, controleert
u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt u dan de rubriek
“Meegeleverde toebehoren” aan het einde van de gebruiksaanwijzing.
op het stopcontact
Bij het gebruik
van een
oortelefoon
Netspanningsdapter
Oortelefoon
of
Hoofdtelefoon*
DC IN 4.5 V
* Model U2 geleverd
met hoofdtelefoon
2/REMOTE
Modellen met bijgeleverde verloopstekker
Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia
Als de netspanningsadapter niet op het stopcontact past, moet u de verloopstekker
gebruiken.
Voor modellen met afstandsbediening
Welkom!
Dank u voor de aankoop van deze
Sony Compact Disc Compact Player.
Lees, voordat u de CD-speler in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
• Steek de stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon in de afstandsbediening.
• Zorg ervoor dat de oortelefoon/hoofdtelefoon stevig is aangesloten op de
afstandsbediening. Een loszittende stekker kan tijdens de weergave ruis veroorzaken.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
2
Handeling
Druk de jog-knop
naar ^.
Afspelen hervatten Druk de jog-knop
na pauze
naar ^.
Betreffende de zonecode
D-E775
Optie
Pauze
1
Gebruiksaanwijzing
Drukken
Een CD plaatsen
Het begin zoeken
van het huidige
nummer (AMS*)
Schuif de jog-knop
eenmaal naar =.**
Het begin zoeken
van het vorige
nummer (AMS)
Schuif de jog-knop
herhaaldelijk naar
=.**
Het begin zoeken
van het volgende
nummer (AMS)
Schuif de jog-knop
eenmaal naar +.**
Het begin zoeken Schuif de jog-knop
van opeenvolgende herhaaldelijk naar
nummers (AMS)
+.**
Snel vooruitgaan
Hou de jog-knop naar
+ geschoven.**
Snel achteruitgaan
Hou de jog-knop naar
= geschoven.**
* AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch
zoeken op muzieknummer)
**Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het
afspelen en in de pauzestand.
Als u op RPT/ENT (REPEAT/ENTER op het
toestel) drukt om “
” te laten verschijnen, kunt
u de muziekstukken continu zoeken in de
onderstaande volgorde:
• Met behulp van +: volgend muziekstuk n
volgend muziekstuk ...... laatste muziekstuk n
eerste muziekstuk n tweede muziekstuk ......
• Met behulp van =: vorig muziekstuk n
vorig muziekstuk ...... eerste muziekstuk n
laatste muziekstuk ......
Verlichting van het uitleesvenster op de
afstandsbediening
Wanneer het toestel werkt op netstroom of een
autobatterij, is het uitleesvenster altijd verlicht.
(Dooft wanneer u op p drukt en de CD stopt.)
Wanneer het toestel werkt op oplaadbare
batterijen of alkalinebatterijen, wordt het
uitleesvenster ongeveer 5 seconden verlicht
wanneer u op om het even welke toets drukt. Bij
gebruik van de optisch digitale kabel is het
uitleesvenster niet verlicht. Wanneer u de LIGHT
toets op de afstandsbediening indrukt, wordt het
uitleesvenster ongeveer 5 seconden verlicht.
U kan de verlichting van het uitleesvenster
uitschakelen door eerst de oplaadbare batterijen
of de alkalinebatterijen te verwijderen en ze
vervolgens weer aan te brengen terwijl u de
PLAY MODE toets ingedrukt houdt.
zAndere bedieningen
Nummers herhaald
afspelen (Repeat Play)
U kunt de nummers op de CD herhaald
afspelen in de afspeelstanden Normal,
INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music
Sensor). Herhaal alle muziekstukken, één
muziekstuk of een bepaald gedeelte van een
muziekstuk.
• Houd een CD altijd vast bij de rand en raak het
oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD
schoon.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet
achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto
te hoog kan oplopen.
1
P MODE RPT/ENT
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats de CD op de draaipen.
3 Sluit het deksel.
Voor klanten buiten Europa
Dit merkteken op het toestel en de
verpakking geldt enkel voor
producten die worden
gecommercialiseerd in Rusland.
3
Afspelen
2 Regel het volume.
Gebruik van het toestel
1 Druk op ^.
1 Druk de jogknop naar ^.
2 Regel het volume.
Druk op p om te stoppen met afspelen.
Opmerkingen bij het afleesvenster
• Als u ^ indrukt (wanneer RESUME op OFF
staat), verschijnen het totale aantal nummers
en de totale speelduur gedurende ongeveer 2
seconden in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het nummer
en de verstreken speelduur van het huidige
nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauzestand knippert de verstreken
speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de
resterende tijd tot aan het begin van het
volgende nummer met de aanduiding “–”.
1
Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u
opnieuw op RPT/ENT.
Eén bepaald nummer herhalen.
1 Druk tijdens het afspelen van het nummer
dat u wilt herhalen, op RPT/ENT.
De aanduiding “ ” verschijnt.
Knippert
Schuif de jog-knop naar = of + om een
ander muziekstuk te herhalen.
Om Repeat Play te annuleren, drukt u
opnieuw op RPT/ENT.
3
2
Druk de jog-knop naar ^ om het
zoeken te starten.
De Discman speelt ongeveer de eerste 15
seconden van elk muziekstuk en “INTRO
PGM” knippert sneller.
Druk de jog-knop naar ^ om het
programmeren te stoppen alvorens de hele
CD te doorlopen. De geselecteerde tracks
worden dan afgespeeld.
Als u op p drukt, wordt het programma
gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan
op de speler op ON om toevallig wissen te
vermijden.
Om INTRO PGM weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op P MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
P MODE
Druk tijdens het afspelen op P MODE totdat
“SHUF” in het afleesvenster verschijnt.
De nummers worden nu in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Licht op
Afspeelvolgorde
3
4
5
ESP
Druk op ESP.
De aanduiding ESP verschijnt.
Knippert
Druk op RPT/ENT om het nummer in
het geheugen te zetten.
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
nummers te programmeren.
Druk de jog-knop naar ^.
“RMS” knippert niet meer en de
geselecteerde nummers worden in de
door u opgegeven volgorde afgespeeld.
Als u op p drukt, wordt het programma
gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan
op de speler op ON om toevallig wissen te
vermijden.
Om RMS weergave te stoppen, drukt u
herhaaldelijk op P MODE tot “RMS”
verdwijnt van het uitleesvenster.
Om de ESP functie uit te zetten, drukt u
opnieuw op ESP.
Opmerkingen
• Het afspelen kan stoppen wanneer de CDspeler wordt blootgesteld aan sterke schokken,
ook al staat de ESP functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de Discman voortdurend geschud wordt.
• Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd
wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het
afspelen.
• Wanneer u een optisch-digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
Zwaardere bas. (Geluidsfunctie)
U kunt de bastonen in het geluid
benadrukken.
Als u het programma wilt
controleren
Gedurende het programmeren:
Druk op RPT/ENT voordat u stap 5
uitvoert.
Gedurende afspelen in RMS:
Druk enkele malen op P MODE totdat
“RMS” flikkert en druk daarna op RPT/
ENT.
Iedere keer dat u op RPT/ENT drukt,
verschijnen het CD-nummer en de
afspeelvolgorde in de door u opgegeven
volgorde.
Opmerking
Knippert
3 Druk nogmaals op RPT/ENT om het punt
(punt B) te kiezen waar u herhaalde
weergave wilt laten stoppen.
Punt B wordt gememoriseerd en herhaalde
weergave begint vanaf punt A.
Schuif de jog-knop naar = of + om
een muziekstuk te kiezen.
In het afleesvenster verschijnen het
geselecteerde nummer en de
afspeelvolgorde.
Geselecteerde
nummer
Druk op RPT/ENT tijdens de weergave
van het gewenste muziekstuk. Om het
muziekstuk over te slaan, schuift u de
jog-knop naar + of wacht u gewoon op
het volgende muziekstuk.
2 Druk op RPT/ENT om het punt (punt A)
te kiezen waar u herhaalde weergave wilt
laten beginnen.
Punt A wordt gememoriseerd.
Licht op
* Hoewel ESP2 een bijzonder efficiënt systeem is,
kan het toch niet voorkomen dat geluid
verspringt tijdens het joggen of lopen.
*RMS = Random Music Sensor
Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt
“INTRO PGM” met knipperen en worden de
tracks die u hebt gekozen automatisch
afgespeeld.
2 Druk herhaaldelijk op P (weergave) MODE
(PLAY MODE op het toestel) tot “1”
verschijnt.
RPT/ENT
Druk tijdens het afspelen op P MODE
totdat “RMS*” knippert.
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid verspringt door
muziekgegevens op te slaan in een
buffergeheugen.
Het nieuwe ESP2 (ESP Squared) systeem
maakt gebruik van een nieuwe DSP (Digital
Signal Processor) die muziekgegevens
efficiënter en met een superieure
geluidskwaliteit kan opslaan, wat een betere
bescherming biedt tegen verspringend geluid
dan traditionele buffergeheugens. Daardoor
hoeft het buffergeheugen minder vaak te
worden benut. Gebruik deze functie bij het
luisteren naar muziek in de auto of tijdens het
wandelen.*
Knippert
2
Niet op deze manier
RPT/ENT
Druk op RPT/ENT (REPEAT/ENTER op het
toestel) tijdens de weergave.
De aanduiding “ ” verschijnt.
Zet de VOL (volume) regelaar op de
afstandsbediening op het maximum. Stel
vervolgens het volume op de CD-speler in op het
maximumniveau dat u met de afstandsbediening
kunt regelen.
Etiket naar boven
+
+
Druk tijdens het afspelen herhaalde
malen op P MODE tot “INTRO PGM”
knippert.
Alle nummers herhalen
1 Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op
P MODE tot “A˜B” knippert in het
uitleesvenster.
Opmerking in verband met volumeregeling
met behulp van de afstandsbediening
Voor klanten buiten Polen
Voor klanten buiten Rusland
=
U kunt de nummers op de CD in willekeurige
volgorde afspelen.
OPEN
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor producten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
p
p
P MODE
Knippert
Bij dit product zijn batterijen
geleverd. Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet weggooien
maar inleveren als KCA.
^
=
P MODE
De CD verwijderen
Voor de Klanten in Nederland
U kunt maar liefst 22 nummers
programmeren om ze af te
spelen in de gewenste volgorde.
^
Opmerkingen bij het gebruik van CD’s
OPGELET
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor producten voor de Poolse
markt.
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen
en afspelen door het begin van elk
muziekstuk op een CD te scannen.
De andere functies
Voorkomen dat het geluid
verspringt (ESP2)
(INTRO PGM Play)
+
=
p
Om een bepaald gedeelte van een
muziekstuk te herhalen (LOOP Play)
De optische instrumenten waarmee dit toestel
is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de
ogen.
De nummers afspelen in de
gewenste volgorde (RMS Play)
^
De handelingen in de bovenstaande tabel
kunnen ook worden verricht met de identiek
gemarkeerde toetsen op het toestel.
Druk op de draaipen en verwijder de CD.
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
• Als u na het 22ste nummer nog een nummer
opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer
uit het geheugen gewist en het laatst
opgegeven nummer geprogrammeerd.
SOUND
Druk op SOUND om “MB (Mega Bass)” of
“GRV (Groove)” te selecteren. “GRV” is
efficiënter.
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u de
bastonen hebt benadrukt, moet u het volume
lager zetten.
De knoppen blokkeren
U kunt de bedieningselementen van uw CDspeler vergrendelen.
U kunt de CD-speler dan nog altijd bedienen
met de afstandsbediening.
Om willekeurige weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op P MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
Opmerking
Om punt A en B te wijzigen, houdt u RPT/
ENT ingedrukt tot “A˜B” knippert in het
uitleesvenster en herhaalt u stap 2 en 3.
Om punt A en B in te stellen voor andere
muziekstukken, schuift u de jog-knop naar
= of + om een ander muziekstuk te
kiezen, en herhaalt u stap 2 en 3.
Als u op p drukt, worden de
gememoriseerde punten gewist. Om
ongewenst wissen te voorkomen, zet u de
RESUME schakelaar achteraan het toestel op
ON.
Om herhaalde weergave te stoppen, drukt u
op P MODE tot “A˜B” verdwijnt van het
uitleesvenster.
• Tijdens willekeurige weergave kunt u niet
terugkeren naar vorige muziekstukken door de
jog-knop naar = te schuiven.
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Bij een druk op om het even welke toets
verschijnt “Hold” in het uitleesvenster en
kan de CD-speler niet worden bediend.
Schuif HOLD achteruit om de
bedieningselementen vrij te maken.
Lees verder op de achterzijde m
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De functie AVLS (Automatische
volumebeperking) zorgt ervoor dat het
volume onder het maximumniveau blijft om
uw oren te beschermen.
Aansluiten op andere
stereo-apparatuur
U kunt via andere stereo-apparatuur naar de
CD luisteren of een CD op een cassette of een
MiniDisc opnemen. Raadpleeg de
handleiding van de andere apparatuur voor
meer informatie. Voordat u de aansluitingen
maakt, schakelt u elk apparaat uit.
De aansluitingskabel gebruiken
Opnemen met optisch-digitale
aansluiting
Om van een CD op te nemen op een MiniDisc,
DAT, enz. gaat u als volgt tewerk:
1 Druk op ^ op de CD-speler om de
weergave te starten.
2 Druk nogmaals op ^ om te pauzeren.
3 Druk op =/+ om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt opnemen.
4 Druk op r (opname) op de MiniDisc
recorder, DAT recorder, enz.
5 Druk op ^ op de CD-speler om de
pauzestand te verlaten.
zVoedingsbronnen
Gebruik van de
meegeleverde
afstandsbediening
Oplaadbare batterijen
gebruiken
U kunt de afstandsbediening gebruiken om
het toestel te bedienen.
(Voorkant)
HOLD*
Uitleesvenster
Laad de batterij op voordat u deze voor het
eerst gebruikt.
Gebruik deze speler met oplaadbare batterijen
type NH-DM2AA of NC-DMAA. U kunt geen
andere oplaadbare batterijen gebruiken.
1
Open het deksel van de batterijhouder.
Opmerkingen
(achterzijde)
LINE OUT
(OPTICAL)
Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.
Verbindingskabel
RK-G129HG
Links (wit)
Opmerking
• Sluit de optisch-digitale kabel aan met de CDspeler in de stopstand.
• Als u opneemt zonder de CD-speler in de
pauzestand te brengen, kan het opnemen van
het eerste muziekstuk op bepaalde CD’s
problemen geven.
• Het SOUND systeem werkt wel via de 2/
REMOTE-ingang, maar niet via de LINE OUT
(OPTICAL) ingang.
• Wanneer u een optisch-digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
p (stop)
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
Wanneer u de weergave stopt, wordt deze
normaal hervat vanaf het begin van de CD.
Met de Resume Play-functie kunt u echter de
weergave opnieuw laten beginnen vanaf het
punt waar ze werd gestopt.
Opmerking
• Wanneer u een aansluitkabel gebruikt, werkt
de SOUND functie niet.
De optisch-digitale
aansluitingskabel gebruiken
LINE OUT
(OPTICAL)
U kunt uw CD-speler in een auto gebruiken
door hem aan te sluiten op het
autocassettedeck.
Zet RESUME op ON.
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
Opmerkingen
• Na het openen van het deksel begint de
weergave altijd opnieuw vanaf het begin van
de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
• Het punt vanwaar de weergave wordt hervat
kan ongeveer 30 seconden afwijken.
De pieptoon afzetten.
Optisch-digitale
aansluitingskabel
POC-5B
(niet bijgeleverd)
OPTICAL
(DIGITAL) IN*
MiniDisc-opnamerecorder, DATdeck, enz.
* Als het OPTICAL (DIGITAL) IN-contact
vierkant is, moet u in plaats de POC-5AB
optisch-digitale verbindingskabel gebruiken.
U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het
bedienen van de CD-speler uitschakelen.
Opmerkingen betreffende de aansluiting
van andere: stereo-apparatuur.
Schakel de spanningsbron uit
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkaline batterijen). Terwijl u op p drukt en
deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de
spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer
aan te zetten, schakelt u de spanningsbron uit
en dan weer in, maar zonder op p te
drukken.
• Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume
van de aangesloten apparatuur omlaag om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
beschadigd raken.
• Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer
van het LINE OUT (OPTICAL)-contact.
• Als u andere apparatuur aansluit op LINE
OUT (OPTICAL) van deze speler, moet u het
volume regelen op de aangesloten apparatuur.
• Wanneer u een CD op een cassette via een
cassetterecorder met de functie “blank search”
opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de
functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie
“blank search” niet.
• Gebruik de netspanningsadapter voor opname.
Als u oplaadbare of droge batterijen gebruikt,
kunnen deze leeg raken tijdens het opnemen.
2
Plaats twee oplaadbare batterijen
met de ‘ en ’ volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
Droge batterijen
gebruiken
Plaats de batterijen op dezelfde manier als de
oplaadbare batterijen.
1
P (weergave) MODE
2
SOUND
RPT (herhaal)/
ENT (enter)
U kunt de autobevestigingsplaat niet
gebruiken met deze speler
Wanneer u de speler in een auto gebruikt,
moet die zo zijn geïnstalleerd dat de
bestuurder er niet door wordt gehinderd.
Om uw CD-speler aan te sluiten op een autocassettedeck, heeft u de volgende accessoires
nodig:
• Auto-aansluitcassette CPA-9,
• Auto-batterijkabel DCC-E245
of,
• Auto-batterijkabel met auto-aansluitcassette
DCC-E26CP
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het betreffende
accessoire.
• Zet de CD-speler niet op het dashboard.
• Laat de CD-speler niet achter in een auto die in
de volle zon staat geparkeerd.
• Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor
ruisonderdrukking.
• Gebruik uitsluitend de los verkrijgbare
autobatterijkabel. Het gebruik van een andere
autobatterijkabel kan rookvorming, brand of
defecten tot gevolg hebben.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Koppel de netspanningsadapter los en
open het deksel van de batterijhouder.
Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met
de ‘ en ’ volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
*
Wanneer u de afstandsbediening niet
gebruikt, schuif dan HOLD in de richting van
het pijltje om toevallige bediening van het
toestel te voorkomen.
Schuif HOLD terug om het toestel te
ontgrendelen.
** Automatic Music Sensor
*** Electronic Shock Protection
3
Sluit de netspanningsadapter aan.
“CHG” licht op. Laad gedurende
ongeveer 4 uur.
(Als de batterij al opgeladen is, knipperen
“CHG” en
.)
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter. Indien er geen adapter
bij de CD-speler is geleverd, moet u de
netspanningsadapter AC-E45HG gebruiken.
Gebruik geen andere netspanningsadapter.
• Als u de netspanningsadpater uit het
stopcontact verwijdert, moet u altijd het
adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan
het snoer.
Dit toestel is zo ontworpen dat om
veiligheidsredenen geen andere oplaadbare
batterijen of droge batterijen kunnen worden
opgeladen.
Meegeleverde oplaadbare batterijen (NHDM2AA) of los verkrijgbare oplaadbare
batterijen (NC-DMAA)
Opmerking
Droge batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen op dezelfde manier
als de oplaadbare batterijen.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. U kunt deze CD-speler niet
met afstandsbedieningen van andere modellen
bedienen.
Wanneer moet u de droge batterijen
vervangen?
DC IN 4.5 V
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterijen leeg zijn, verschijnt “Lo ba ” in
het uitleesvenster.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
Netspanningsadapter
Contact aan/uit-functie
(bij gebruik van de autobatterijkabel)
Deze functie zorgt ervoor dat de CD-speler
automatisch stopt zodra u de automotor uitzet.
(Deze functie is niet voor alle typen auto’s
beschikbaar).
op een stopcontact
4
Bij volledige oplading verdwijnt “CHG”.
Ontkoppel de netspanningsadapter.
De oplaadbare batterijen
verwijderen
Verwijder de batterijen op de juiste manier
zoals op de binnenkant van het deksel en
hieronder is afgebeeld.
• U kunt de droge batterijen niet opladen.
• Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met
oude.
• Gebruik geen verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Indien u de batterijen lange tijd niet zult
gebruiken, verwijder ze dan uit de CD-speler.
• Mocht er toch batterijlekkage optreden, maak
dan de batterijhouder voorzichtig helemaal
schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.
Levensduur van de batterij
(gemiddeld aantal uur)(EIAJ*)
De levensduur van de batterijen hangt af van
de gebruiksomstandigheden.
Bij gebruik van
ESP-functie
uit
aan
Twee NH-DM2AA
batterijen (ongeveer 4 uur
opgeladen**)
13
Twee NC-DMAA
batterijen (ongeveer 4 uur
opgeladen**)
8
7
Twee Sony alkalinebatterijen LR6SG
23
21
Wanneer de batterij opladen
Als de batterij bijna leeg is, verschijnt de
aanduiding
in het uitleesvenster. Als
“Lo ba ” verschijnt in het uitleesvenster,
moet u de batterij opladen.
Om de originele batterijcapaciteit te
behouden, moet u de batterij eerst volledig
laten ontladen en pas dan opladen.
*Meetwaarde conform EIAJ (Electronic
Industries Association of Japan)
(Bij gebruik van de speler op een vlakke en
stabiele ondergrond; zonder gebruik te maken
van de optisch digitale verbindingskabel)
**Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier
waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
De oplaadbare batterij dragen
Gebruik de meegeleverde batterijtas.
Als u de oplaadbare batterij samen met een
metalen voorwerp transporteert, kan er
kortsluiting, rookvorming of brand ontstaan.
12
Het deksel van de batterijhouder
aanbrengen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
De lens reinigen
CD-speler
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset
KK- DM1.
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 µW
(gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak op het optisch blok met een
opening van 7 mm.)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
–2 dB (gemeten door EIAJ
CP-307)
Uitgangen (bij 4,5 V ingangsniveau)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
Ong. 15 mW + ong. 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal
10 kOhm
Optisch digitale uitvoer (optische
uitgangsverbinding)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm tijdens
pieknivieau
Lens
De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u
licht vochtig hebt gemaakt met water of een
milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Storingen verhelpen
Polariteit van de stekker
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit toestel.
Opmerking
Technische gegevens
Voedingsbronnen
Droge- en oplaadbare batterijen
Clip
De clip is verstelbaar.
Los verkrijgbare toebehoren
Onderhoud
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de CD-speler terechtkomen,
verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de
voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het
weer in gebruik neemt.
• Steek nooit enig voorwerp in de externe
voedingsingang (DC IN 4.5 V).
De netspanningsadapter
ESP***
Opmerkingen
(achterzijde)
(achterzijde)
(Achterkant)
Een CD in de auto afspelen
LINE IN of
REC IN
VOL (volume)
Jog-knop
^: weergave/pauze
=/+: (AMS**/zoeken)
zOverige gegevens
• Wanneer u denkt de CD-speler geruime tijd
niet te zullen gebruiken, vergeet dan niet de
aansluiting op de stroombron te verbreken.
LIGHT
Rechts (rood)
• Als de SOUND en AVLS functies tegelijkertijd
worden gebruikt, kan het geluid zijn
vervormd. Zet dan het volume lager.
Opmerkingen
• De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van
de manier waarop u de oplaadbare batterij
gebruikt.
• Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is
gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet
meteen volledig kan worden opgeladen,
voordat de batterij een aantal malen is
opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij tot de helft is
gereduceerd, moet u de batterij vervangen
door een Sony NH-DM2AA of NC-DMAA
oplaadbare batterij. Gebruik geen andere
oplaadbare batterij.
• De meegeleverde oplaadbare batterijen zijn
alleen bedoeld voor deze speler. Ze kunnen
niet voor andere modellen worden gebruikt.
Andere oplaadbare batterijen of droge
batterijen
Vervang oplaadbare batterijen uitsluitend door
nieuwe oplaadbare batterijen van het type
NH-DM2AA/NC-DMAA.
• Werp de batterijen nooit in het vuur.
• Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij
geen munten of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en de negatieve uiteinden van
de batterijen per ongeluk hiermee in contact
komen, kan dit hitte veroorzaken.
• Meng geen oplaadbare batterijen met droge
batterijen.
De CD-speler
• Houd de lens in het apparaat schoon en raak
deze niet aan. Door aanraking kan de lens
beschadigd geraken, waardoor het
functioneren van het apparaat wordt
belemmerd.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop de
CD-speler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Plaats de CD-speler nooit in de buurt van een
warmtebron. Stel de CD-speler niet bloot aan
direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Zet de CD-speler niet
op een ongelijk oppervlak en laat het nooit
achter in een gesloten auto.
• Als de CD-speler een verstoorde radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan
uit of plaats het uit de buurt van de radio of
televisie.
• Wikkel de CD-speler tijdens het gebruik niet in
een doek of deken. Door oververhitting kan dit
leiden tot beschadiging van de CD-speler en tot
ernstige ongelukken.
Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u
de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.
De CD wordt niet afgespeeld of de
aanduiding “no dlSC” verschijnt in
het afleesvenster terwijl wel een CD
in het apparaat is geplaatst.
m De CD is vuil of beschadigd.
m Plaats de CD met het etiket naar boven.
m De CD-speler is vochtig.
Laat de CD-speler enkele uren staan totdat
het vocht is verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van het toestel en de
batterijhouder goed.
m Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
m Sluit de netspanningsadapter goed aan op
een stopcontact.
Wanneer u drukt op ^, verschijnt
de aanduiding “00” even in het
afleesvenster en verdwijnt weer. De
CD speelt niet.
m De oplaadbare batterij of de droge
batterijen zijn leeg. Laad de oplaadbare
batterij op of vervang de droge batterijen
door nieuwe.
U hoort geen geluid of ruis.
m Sluit de stekkers goed aan.
m De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers
regelmatig schoon met een schone, droge
doek.
De aanduiding “Hl dc ln”
verschijnt in het afleesvenster.
m Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
m Gebruik alleen de autobatterijkabel die
vermeld staat bij de verkrijgbare
toebehoren.
De aanduiding “Hold” verschijnt in
het afleesvenster als u op een knop
drukt.
m De knoppen zijn vergrendeld. Schuif
HOLD terug.
“Lo ba ” verschijnt in het
weergavevenster wanneer u op een
knop drukt.
m De oplaadbare batterij is geheel leeg.
Verbind de netspanningsadapter en laad
de batterij op.
m De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz.
Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen
en is op sommige plaatsen verboden.
Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een
te hoog volume al gevaar met zich meebrengen,
vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d.
Zet het volume niet te hard of zet de
hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar
kan opleveren.
Voorkom beschadiging van uw gehoor
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon/
oortelefoon op een hoog volume. Deskundigen
raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld
naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in
uw oren ervaart, moet u het volume lager
zetten of de Discman niet gebruiken.
Houd rekening met anderen
Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen,
zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en
geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw
omgeving.
De batterij raakt snel leeg.
m Er worden mangaanbatterijen gebruikt.
Gebruik alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume is beperkt tot een
bepaald niveau, ook al probeert u
het hoger te zetten.
m De AVLS keuzeschakelaar staat op LIMIT.
Zet hem op NORM.
m De oortelefoon is aangesloten op LINE
OUT. Aansluiten op 2/REMOTE.
Bij opname met optisch digitale
verbinding kan het
muziekstuknummer niet correct
worden opgenomen.
m Neem het muziekstuknummer opnieuw
op met de MiniDisc recorder, DAT
recorder, enz.
m Herhaal de opnameprocedure zoals
beschreven onder “Aansluiten op andere
stereo-apparatuur.”
Algemeen
Voeding
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
• Twee Sony NH-DM2AA oplaadbare
batterijen: 2,4 V DC
Twee Sony NC-DMAA oplaadbare
batterijen: 2,4 V DC
• Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
• Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 Vaansluiting):
Model U2/CA2/E92: 120 V, 60 Hz
Model CED/CEX/CET/EE1/E13/G8:
220 - 230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
Model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model HK2: 220 V, 50/60 Hz
Model CN2/AR1: 220 V, 50 Hz
• Sony DCC-E245 autobatterijkabel voor
aansluiting op autobatterij: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen
en knoppen)
Ong. 131,8 × 23,9 × 142,0 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ong. 200 g
Bedrijfstemperatuur
5°C - 35°C
Meegeleverde toebehoren
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon met afstandsbediening (1)*1
Oortelefoon met afstandsbediening (1)*2
Oplaadbare batterijen (2)
Verloopstekker (1)*3
Batterijtas (1)
Etui (1)
*1 Meegeleverd met U2 model
*2 Niet meegeleverd met U2 model
*3 Meegeleverd met JE.W, E33 en E13
modellen
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Auto-accukabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRSA41, SRS-A71
Oplaadbare batterij NH-DM2AA,
NC-DMAA (2P)
Verbindingskabel RK-G129HG
Optisch digitale aansluitingskabel POC-5B,
POC-10B, POC-15B, POC-5AB, POC-10AB,
POC-15AB
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848LP*
* Voor een hoofdtelefoon met
afstandsbediening:
Alleen een hoofdtelefoon met stereo
ministekker kan op de meegeleverde
afstandsbediening worden aangesloten.
Een hoofdtelefoon met microstekker is niet
geschikt.
Stereo ministekker
Microstekker
Wellicht zijn niet al deze accessoires
verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer
informatie.
Download PDF

advertising