3-858-170-41 (1)
Meteen een CD
afspelen!
Compact Disc
Compact Player
Als u nu meteen een CD wilt afspelen, kunt u de Discman aansluiten op
het lichtnet. De Discman werkt ook op oplaadbare batterijen,
alkalinebatterijen (zie “Voedingsbronnen” op de achterzijde) of een autoaccu.
1
Gebruiksaanwijzing
Aansluiten
Betreffende de zonecode
De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links
van de bar code op de verpakking.
Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u
wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek “Bijgeleverde
accessoires” aan het einde van de gebruiksaanwijzing.
Hoofdtelefoon
Wisselstroomadapter
PHONES/REMOTE
op het
stopcontact
DC IN 4.5 V
Modellen met bijgeleverde stekker voor de wisselstroomadapter
D-465
Als de wisselstroomadapter niet op het stopcontact past, moet u de stekker voor de
wisselstroomadapter gebruiken.
Sony Corporation 1997 Printed in Malaysia
Voor modellen met afstandsbediening
• Sluit de microstekker van de hoofdtelefoon aan op de afstandsbediening, niet op de
aansluiting PHONES/REMOTE van de Discman.
• Sluit de hoofdtelefoon goed aan op de afstandsbediening. Een losse verbinding kan ruis
tijdens de weergave veroorzaken.
Welkom!
Gefeliciteerd met de aankoop van
deze Compact Disc Compact-speler.
Lees, voordat u de Discman in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
2
Een CD plaatsen
Bij dit produkt zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn,
moet u ze niet weggooien
maar inleveren als KCA.
Voor klanten buiten Polen
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor pordukten voor de Poolse
markt.
OPEN
Voor klanten buiten Europa
1
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor producten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
3
Etiket naar boven
Schuif OPEN om het deksel
te openen.
2
Plaats de CD op de draaipen.
Afspelen
De afstandsbediening gebruiken
1
Druk op ^ .
2 Regel het volume.
1
2 Regel het volume.
Druk op p om te stoppen met afspelen.
D-465_3-858-170-4X.H.CED
Druk op
( .
Optie
Knop
Pauze (enkel
hoofdapparaat)
^
Afspelen hervatten
na pauze (enkel
hoofdapparaat)
^
Het begin zoeken
van het huidige
nummer (AMS*)
= (= kant
van ( op de
afstandsbediening)
eenmaal**
Het begin zoeken
van het volgende
nummer (AMS)
= (= kant
van ( ) een
aantal malen**
Het begin zoeken
van het
vorige nummer
(AMS)
+ (+ kant
van ()
eenmaal**
Het begin zoeken
van
opeenvolgende
nummers (AMS)
+
( + kant van
( ) een aantal
malen**
Snel vooruitgaan
+ (+ kant
van ()
vasthouden**
Snel achteruitgaan
= (= kant
van ()
vasthouden**
zOverige functies
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
Nummers herhaald
afspelen (Repeat Play)
Zwaardere bas.
U kunt de nummers op de CD in willekeurige
volgorde afspelen.
Digital
MEGA BASS
PLAY
MODE
Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE
totdat “SHUF” in het afleesvenster verschijnt.
De nummers worden nu in willekeurige
volgorde afgespeeld.
PLAY
MODE
REPEAT/
ENTER
Alle nummers herhalen
Druk tijdens het afspelen op REPEAT/
ENTER.
De aanduiding “ ” verschijnt.
Om Shuffle Play te annuleren, drukt u op
PLAY MODE totdat er geen afspeelstand
meer in het afleesvenster wordt weergegeven.
• Tijdens Shuffle Play kunt u niet met =
teruggaan naar een vorig nummer.
De CD verwijderen
1 Druk tijdens het afspelen van het nummer
dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER.
De aanduiding “ ” verschijnt.
Eén bepaald nummer herhalen.
U kunt maar liefst 22 nummers
programmeren om ze af te
spelen in de gewenste volgorde.
/
+
Om een ander nummer te herhalen, drukt u
op = of +.
REPEAT/
ENTER
Druk tijdens het afspelen op PLAY
MODE totdat “RMS” knippert.
Om Repeat Play te annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
Opmerkingen bij het afleesvenster
Knippert
2
(INTRO PGM Play)
+
Druk op = of + om een nummer te
selecteren.
In het afleesvenster verschijnen het
geselecteerde nummer en de
afspeelvolgorde.
Geselecteerde nummer
REPEAT/
ENTER
PLAY
MODE
1
Druk tijdens het afspelen herhaalde
malen op PLAY MODE tot “INTRO
PGM” knippert.
Opmerkingen bij het gebruik van CD’s
2
3
3
Sluit het vergrendeldeksel om het per
ongeluk in werking stellen van het apparaat
te voorkomen.
Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van
de pijl om het per ongeluk in werking stellen
van de afstandsbediening te voorkomen.
4
5
Druk op REPEAT/ENTER om het
nummer in het geheugen te zetten.
Druk op ^ om het scannen te starten.
De Discman speelt de eerste 15 seconden
van elk muziekstuk en “INTRO PGM”
knippert sneller.
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave van het gewenste muziekstuk.
Om het muziekstuk over te slaan, drukt u
op + of wacht u op het volgende
muziekstuk.
Om te stoppen met programmeren voordat u
de hele CD hebt overlopen, drukt u op ^.
De geselecteerde tracks worden dan
afgespeeld.
Om INTRO PGM play te annuleren, drukt u
op PLAY MODE tot geen enkele afspeelstand
op het uitleesvenster wordt aangegeven.
HOLD
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
nummers te programmeren.
Druk op ^ .
“RMS” knippert niet meer en de
geselecteerde nummers worden in de
door u opgegeven volgorde afgespeeld.
Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY
MODE totdat “RMS” uit het afleesvenster
verdwijnt.
Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt
“INTRO PGM” met knipperen en worden de
tracks die u hebt gekozen automatisch
afgespeeld.
Niet op deze manier
De knoppen blokkeren
Afspeelvolgorde
Knippert
• Houd een CD altijd vast bij de rand en raak
het oppervlak niet aan. Op die manier blijft
de CD schoon.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD
niet achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, omdat de temperatuur in de
auto te hoog kan oplopen.
Knippert
• Het afspelen kan stoppen wanneer de Discman
wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al
staat de ESP functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de Discman voortdurend geschud wordt.
• Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd
wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurenede
afspelen.
• Wanneer u een optische digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
^
Verlichting van het weergavevenster
(van zowel het apparaat als de
afstandsbediening)
Wanneer u de CD-speler met een
netspanningskabel of op de auto-accu
aansluit, blijft de verlichting in het
weergavevenster altijd aan. (Het licht in het
venster gaat uit wanneer u op p drukt en de
CD stopt). Als u de CD-speler met een
oplaadbare batterij of alkaline batterijen
gebruikt, blijft de verlichting voor ongeveer 5
seconden branden nadat u de regeltoets
indrukt.
ESP
Opmerkingen
1
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en
afspelen door het begin van elk muziekstuk
op een CD te scannen.
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid “verspringt” door
middel van een buffergeheugen waarin
muziekgegevens ongeveer 20 seconden
worden opgeslagen. Gebruik deze functie bij
het luisteren in een auto of tijdens het
wandelen.
^
PLAY
MODE
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
• Als het geluid wordt vervormd als u de
bastonen hebt benadrukt, moet u het volume
lager zetten.
Druk op ESP.
De aanduiding ESP verschijnt.
2 Druk op PLAY MODE totdat “1”
verschijnt.
• Als u ^ indrukt of ( (wanneer RESUME
op OFF staat), verschijnen het totale aantal
nummers en de totale speelduur gedurende
ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het
nummer en de verstreken speelduur van het
huidige nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauzestand knippert de
verstreken speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de
resterende tijd tot aan het begin van het
volgende nummer met de aanduiding “–”.
Opmerking
De nummers afspelen in de
gewenste volgorde (RMS Play)
=
Opmerking in verband met
volumeregeling met behulp van de
afstandsbediening
Druk op Digital MEGA BASS om BASS
te kiezen of BASS
. BASS
is
effectiever.
Geluidssprongen voorkomen (ESP)
Opmerking
Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
Zet de VOL (volume) regelaar op de
afstandsbediening op MAX. Stel vervolgens
het volume op de Discman in op het
maximumniveau dat u met de
afstandsbediening kunt regelen.
U kunt de bastonen in het geluid
benadrukken.
U kunt de nummers op de CD herhaald
afspelen in de afspeelstanden Normal, INTRO
PGM, Shuffle of RMS (Random Music
Sensor).
U kunt alle nummers of alleen één bepaald
nummer opnieuw afspelen.
*AMS = Automatic Music Sensor
(Automatisch zoeken op muzieknummer)
**Deze handelingen kunt u verrichten tijdens
het afspelen en in de pauzestand.
Druk op de draaipen en verwijder de CD.
De andere functies
Als u het programma wilt
controleren
Gedurende het programmeren:
Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5
uitvoert.
Gedurende afspelen in RMS:
Druk enkele malen op PLAY MODE totdat
“RMS” flikkert en druk daarna op
REPEAT/ENTER.
Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt,
verschijnen het CD-nummer en de
afspeelvolgorde in de door u opgegeven
volgorde.
Vergrendeldeksel
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De functie AVLS (Automatische
volumebeperking) zorgt ervoor dat het
volume onder het maximumniveau blijft om
uw oren te beschermen.
NORM
LIMIT
AVLS
(AUTO VOLUME LIMITER SYSTEM)
(achterzijde)
Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.
Opmerking
• Als u na het 22ste nummer nog een nummer
opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer
uit het geheugen gewist en het laatst
opgegeven nummer geprogrammeerd.
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u zowel de
Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld,
moet u het volume lager zetten.
Lees verder op de achterzijde m
D-465_3-858-170-4X.H.CED
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
De optische digitale
aansluitingskabel gebruiken
Wanneer u de weergave stopt, wordt deze
normaal hervat vanaf het begin van de CD.
Met de Resume Play-functie kunt u echter de
weergave opnieuw laten beginnen vanaf het
punt waar ze werd gestopt.
Optische digitale
aansluitingskabel
POC-5B
(niet bijgeleverd)
RESUME
OFF
Deze functie zorgt ervoor dat de Discman
automatisch stopt zodra u de automotor
uitzet. (Deze functie is niet voor alle typen
auto’s beschikbaar).
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
Opmerkingen
• Na het openen van het deksel begint de
weergave altijd opnieuw vanaf het begin van
de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
• Het punt vanwaar de weergave wordt hervat
kan ongeveer 30 seconden afwijken.
De pieptoon afzetten.
U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het
bedienen van de Discman uitschakelen.
Schakel de spanningsbron uit
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkaline batterijen). Terwijl u op p drukt en
deze knop ingedrukt houd, schakelt u de
spanningsbron weer in.
De verlichting op het
weergavevenster uitschakelen
Wanneer u uw Discman laat werken op een
oplaadbare batterij of een alkalinebatterij, kan
u de verlichting op het weergavevenster voor
zowel de CD-speler als de afstandsbediening
uitschakelen.
Terwijl u op PLAY MODE drukt en deze
knop ingedrukt houd, plaats u een
oplaadbare batterij of droge batterijen.
Aansluiten op andere
stereo-apparatuur
U kunt via andere stereo-apparatuur naar de
CD luisteren of een CD op een cassette of een
MiniDisc opnemen. Raadpleeg de
handleiding van de andere apparatuur voor
meer informatie. Voordat u de aansluitingen
maakt, schakelt u elk apparaat uit.
Hoofdtelefoon
OPTICAL
(DIGITAL) IN*
Uitleesvenster
*Als het OPTISCHE (DIGITAL) IN-contact
vierkant is, moet u in plaats
de POC-5AB verbindingskabel gebruiken.
VOL
(volume)
• Wanneer u digitale apparatuur op uw Discman
wil aansluiten, gebruik dan de
netspanningsadapter. Als u een oplaadbare
batterij of alkalinebatterijen gebruikt, wordt het
optische digitale signaal niet door de Discman
uitgezonden. (Er kunnen zich dan onverwachte
afwijkingen voordoen, bijvoorbeeld dat u geen
CD kan opnemen op aangesloten apparatuur.)
• Het Digital MEGA BASS systeem werkt wel via
de PHONES/REMOTE-ingang, maar niet via
de OPTICAL (DIGITAL )/LINE OUT ingang.
• Wanneer u een aansluitingskabel gebruikt,
werkt de ESP functie niet.
Opmerkingen
• Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume
van de aangesloten apparatuur omlaag om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
beschadigd raken.
• Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer
van het OPTICAL (DIGITAL)/LINE OUTcontact.
• Wanneer u andere apparatuur op de OPTICAL
(DIGITAL)/LINE OUT-ingang aansluit, kunt u
met dit apparaat het volume niet regelen.
• Wanneer u een CD op een cassette via een
cassetterecorder met de functie “blank search”
opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de
functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie
“blank search” niet.
Een CD in de auto
afspelen
U kunt uw Discman in een auto gebruiken
zoals in de illustratie hieronder is
aangegeven.
p (stop)
op een stopcontact
Afstandsbediening
4
* Automatic Music Sensor
** Als u de afstandsbediening niet gebruikt,
schuift u HOLD in de richting van de pijl.
Schuif HOLD terug om de knoppen te
ontgrendelen.
***Electronische schokbeveiliging
Uitleesvenster
ESP-indicatie
Muziekstukaanduiding
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder, enz.
Opmerking
• Wanneer u een aansluitingskabel gebruikt,
werkt de Digital MEGA BASS functie niet.
Om uw Discman aan te sluiten op een autocassettedeck, heeft u de volgende accessoires
nodig:
• Auto-aansluitcassette CPA-9,
• Auto-batterijkabel DCC-E245
of,
• Montageset CPM-300PC (montageplaat +
auto-aansluitcassette + Auto-batterijkabel)
• Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de het betreffende
accessoire.
Bij gebruik van de CPM-300PC
montageset/CPM-300P
montageplaat
Bevestig de meegeleverde automontageadapter op de CPM-300PC/300P voor u de
Discman installeert.
Opmerkingen
• Zet de Discman niet op het dashboard.
• Laat de Discman niet achter in een auto die in
de volle zon staat geparkeerd.
• Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor
ruisonderdrukking.
D-465_3-858-170-4X.H.CED
Wanneer moet u de batterij
opladen?
Als de batterij zwak wordt, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterij leeg is, verschijnt “Lo batt” in het
uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op.
Als u de capaciteit van de originele batterij
lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op
wanneer deze helemaal leeg is.
Opmerkingen
Batterij-indikator
Regelindicatie
De letters in “Discman”
branden in
achtereenvolgende
volgorde terwijl het
apparaat in gebruik is.
Opmerking
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. U kunt dit apparaat niet met
afstandsbedieningen van andere modellen
bedienen.
zVoedingsbronnen
Oplaadbare batterijen
gebruiken
1
Rechts (rood)
Zogauw de batterij volledig geladen is,
verdwijnt “CHG”. Ontkoppel de
wisselstroomadapter.
• De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van
de manier waarop u de oplaadbare batterij
gebruikt.
• Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is
gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet
meteen volledig kan worden opgeladen,
voordat de batterij een aantal malen is
opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij tot de helft is
gereduceerd, moet u de batterij vervangen door
een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare
batterij. Gebruik geen andere oplaadbare
batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).
Alkalinebatterijen
gebruiken
1
Open het deksel van de batterijhouder.
Laad de batterij op voordat u deze voor het
eerst gebruikt.
OPTICAL
(DIGITAL)/
LINE OUT
LINE IN of
REC IN
Wisselstroomadapter
HOLD**
U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20
oplaadbare batterij voor deze CD-speler
gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze
gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van
de batterijen is anders. Controleer het
modelnummer van de oplaadbare batterij en
gebruik die.
Links (wit)
DC IN 4.5 V
( ( p l a y ) / = •+
(AMS*/search)
ESP***
Opmerkingen
De aansluitingskabel gebruiken
Verbindingskabel
RK-G129HG
Bevestig de wisselstroom-adapter.
De aanwijzing “CHG” licht op. Het
opladen duurt ongeveer 2 uur (bij model
BP-DM10) of 3 uur (bij model BP-DM20).
(Wanneer de batterij reeds geladen is,
flikkert “CHG” en
.)
U kunt de afstandsbediening gebruiken om
het toestel te bedienen
MiniDisc-opnamerecorder, DAT-deck, enz.
Zet RESUME op ON.
3
Gebruik van de
bijgeleverde
afstandsbediening
OPTICAL
(DIGITAL)/
LINE OUT
ON
Contact aan/uit-functie
Open het deksel van de batterijhouder.
(achterzijde)
2
Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met
de ‘ en ’ volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
(achterzijde)
2
Plaats de oplaadbare batterij zo dat het
woord “SONY” in dezelfde richting staat
als binnenin het deksel is afgebeeld en
sluit het deksel.
Wanneer moet u de
alkalinebatterijen vervangen?
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterijen leeg zijn, verschijnt “Lo batt” in
het uitleesvenster.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
• U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
• Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met
oude.
• Gebruik geen verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit
apparaat.
zOverige gegevens
De batterijhouder
gebruiken
Voorzorgsmaatregelen
U kunt de CD-speler langer achtereen
gebruiken door de batterijhouder
samen met de oplaadbare batterij of batterijen
in het compartiment van de CD-speler te
gebruiken. De batterijen in de batterijhouder
en de oplaadbare batterij of batterijen in het
compartiment worden dan in combinatie
gebruikt.
1
Haak de batterijhouder aan de Discman
vast en draai de schroef aan.
Schroef
Technische gegevens
De lens reinigen
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte:λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 µW
(deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1-2 dB (gemeten door EIAJ CP307)
Uitgangen (bij 4,5 V input)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
15 mW + 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,6 V rms bij 50 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal
10 kOhm
Optische digitale uitvoer (optische
uitgangsverbinding)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm tijdens
pieknivieau
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset
KK- DM1.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de Discman terechtkomen,
verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de
voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het
weer in gebruik neemt.
• Steek nooit enig voorwerp in de
gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).
Lens
Voedingsbronnen
• Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet
te zullen gebruiken, vergeet dan niet de
aansluiting op de stroombron te verbreken.
• Het kenplaatje met vermelding van de
bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan het
wisselstroomadapter. (voor het MiddenOosten.)
Batterijhouder
Haak
Veiligheid
Onderhoud
De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u
licht vochtig hebt gemaakt met water of een
milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
De wisselstroomadapter
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
wisselstroomadapter. Indien er geen adapter bij
het toestel is geleverd, moet u de
wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken.
Gebruik geen andere wisselstroomadapter.
2
Open het deksel van de batterijhouder.
Polariteit van de stekker
• Als u de wisselstroomadapter uit het
stopcontact verwijdert, moet u altijd het
adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan het
snoer.
Alkaline- en oplaadbare batterijen
3
Breng twee LR6 (formaat AA) alkalinebatterijen in volgens de ‘ en ’ tekening
aan de binnenkant van de batterijhouder
en sluit het deksel.
Levensduur van van de batterij
(gemiddeld aantal uur)
Bij gebruik van de
uit
ESP-functie
aan
BP-DM20
(maximaal 3
uur opgeladen*)
10
7
Twee alkalinebatterijen
18
13
BP-DM10
(maximaal 2
uur opgeladen*)
5
BP-DM20 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
28
Twee alkalinebatterijen +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
40
BP-DM10 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
23
3,5
22
30
18
(Wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele
plaats wordt gebruikt)
*Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier
waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
• Werp de batterijen nooit in het vuur.
• Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij
geen munten of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en de negatieve uiteinden van
de batterijen per ongeluk hiermee in contact
komen, kan dit hitte veroorzaken.
Het apparaat
• Houd de lens in het apparaat schoon en raak
deze niet aan. Door aanraking kan de lens
beschadigen waardoor het functioneren van het
apparaat wordt belemmerd.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop het
apparaat. Het apparaat en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van een
warmtebron. Stel het apparaat niet bloot aan
direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Zet het apparaat niet
op een ongelijk oppervlak en laat het nooit
achter in een gesloten auto.
• Als het apparaat een verstoorde radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan
uit of plaats het uit de buurt van de radio of
televisie.
• Wikkel het apparaat tijdens het gebruik niet in
een doek of deken. Door oververhitting kan dit
leiden tot beschadiging van het apparaat en tot
ernstige ongelukken.
De hoofdtelefoon
Verkeersveiligheid
Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon tijdens
het autorijden, fietsen, enz. Dit kan de
verkeersveiligheid in gevaar brengen en is op
sommige plaatsen verboden.
Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een
te hoog volume al gevaar met zich meebrengen,
vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d.
Zet het volume niet te hard of zet de
hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar
kan opleveren.
Voorkom beschadiging van uw gehoor
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon op
een hoog volume. Deskundigen raden af lange
tijd met het geluid hard ingesteld naar de
Discman te luisteren. Als u suizingen in uw oren
ervaart, moet u het volume lager
zetten of de Discman niet gebruiken.
Houd rekening met anderen
Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen,
zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en
geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw
omgeving.
Storingen verhelpen
Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u
de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.
De CD wordt niet afgespeeld of de
aanduiding “no dlSC” verschijnt in
het afleesvenster terwijl wel een CD
in het apparaat is geplaatst.
m De CD is vuil of beschadigd.
m Plaats de CD met het etiket naar boven.
m Het apparaat is vochtig.
Laat het apparaat enkele uren staan totdat
het vocht is verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van het toestel en de
batterijhouder goed.
m Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
m Sluit de wisselstroomadapter goed aan op
een stopcontact.
Wanneer u drukt op ^, verschijnt
de aanduiding “00” even in het
afleesvenster en verdwijnt weer. De
CD speelt niet.
m De oplaadbare batterij of de
alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de
oplaadbare batterij op of vervang de
alkalinebatterijen door nieuwe.
U hoort geen geluid of ruis.
m Sluit de stekkers goed aan.
m De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers
regelmatig schoon met een schone, droge
doek.
De aanduiding “Hl dc ln”
verschijnt in het afleesvenster.
m Gebruik enkel de bijgeleverde
wisselstroomadapter of de
wisselstroomadapter AC-E45HG (niet
bijgeleverd).
U kunt het apparaat niet door
middel van een druk op de knoppen
van de afstandsbediening bedienen.
m De knoppen zijn vergrendeld. Schuif
HOLD terug in de richting van de pijl.
“Lo batt” verschijnt in het
weergavevenster wanneer u op een
knop drukt.
m De oplaadbare batterij is geheel leeg.
Verbind de wisselstroomadapter en laad
de batterij op.
m De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterij raakt snel leeg.
m Er worden mangaanbatterijen gebruikt.
Gebruik alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume komt niet boven een
bepaald peil, zelfs als u het volume
hoger probeert te zetten.
m De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op
LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.
Algemeen
Voeding
• Oplaadbare batterij Sony BP-DM10:
2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
Oplaadbare batterij Sony BP-DM20:
2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
• Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
• Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 Vaansluiting):
U2.CA2.E92: 120 V, 60 Hz
CED.E13.CN1: 220 - 230 V, 50 Hz
CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2: 240 V, 50 Hz
JEW.E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik
op de auto-accu: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen
en knoppen)
Ca. 132 × 29,9 × 135,6 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ca. 260 g
Bedrijfstemperatuur
5°C-35°C
Bijgeleverde accessoires
Wisselstroomadapter (1)
Stereo hoofdtelefoon met afstandsbediening
(1)*
Stereo hoofdtelefoon (1)**
Oplaadbare batterij (1)
Batterijhouder (1)*
Aansluitingskabel (Phono stekker × 2 ˜
stereo ministekker) (1)***
Draagtas (1)
* Niet geleverd bij de model U2
** Geleverd bij de model U2
*** Niet geleverd bij de modellen JEW, CED
en CEK
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
Niet-standaard bijgeleverde
accessoires
Montageplaat CPM-300P
Montageset CPM-450PC*
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Auto-accukabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20
Verbindingskabel RK-G129HG
Wisselstroomadapter AC-E45HG
Optische digitale aansluitingskabel POC-5B,
POC-10B, POC-15B, POC5AB, POC-10AB,
POC-15AB
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848
*Enkel verkrijgbaar in Japan
Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer
informatie.
D-465_3-858-170-4X.H.CED
Download PDF

advertising