Om
3-865-446-42 (1)
Meteen een CD
afspelen!
Compact Disc
Compact Player
Gebruiksaanwijzing
De weergave tijdelijk ^
te onderbreken (alleen
hoofdtoestel)
De weergave na een
onderbreking te
hervatten (alleen
hoofdtoestel)
Als u meteen een CD wilt afspelen, kunt u de CD-speler aansluiten op het
lichtnet. De CD-speler werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen
(zie “Voedingsbronnen” op de achterzijde) of een auto-accu.
1
Betreffende de zonecode
Aansluiten
op het stopcontact
Bij het gebruik
van een
oortelefoon
De zonecode van de CD-speler die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan
links van de bar code op de verpakking.
Om te weten welke toebehoren bij uw CD-speler worden geleverd, controleert
u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt u dan de rubriek
“Meegeleverde toebehoren” aan het einde van de gebruiksaanwijzing.
Druk op
^
Het begin van het
huidige muziekstuk
te zoeken (AMS*)
eenmaal op de
=**
Het begin van vorige
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
de =**
DC IN 4.5 V
D-E555
D-E556CK
* Model U2 geleverd
met hoofdtelefoon
2/REMOTE
Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia
Alle nummers herhalen
Als u op REPEAT/ENTER op het toestel
drukt om “
” te laten verschijnen, kunt u
de muziekstukken continu zoeken in de
onderstaande volgorde:
• Met behulp van +: volgend muziekstuk
n volgend muziekstuk ...... laatste
muziekstuk n eerste muziekstuk n
tweede muziekstuk ......
• Met behulp van =: vorig muziekstuk n
vorig muziekstuk ...... eerste muziekstuk n
laatste muziekstuk ......
Druk op de draaipen en verwijder de CD.
Dank u voor de aankoop van deze
Sony Compact Disc Compact Player.
Lees, voordat u de CD-speler in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
• Steek de stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon in de afstandsbediening.
• Zorg ervoor dat de oortelefoon/hoofdtelefoon stevig is aangesloten op de
afstandsbediening. Een loszittende stekker kan tijdens de weergave ruis veroorzaken.
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
2
Een CD plaatsen
Zet de VOL (volume) regelaar op de
afstandsbediening op het maximum. Stel
vervolgens het volume op de CD-speler in op
het maximumniveau dat u met de
afstandsbediening kunt regelen.
OPGELET
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De instructies in deze gebruiksaanwijzing gelden
voor de D-E555 en D-E556CK. Controleer het
modelnummer van uw toestel alvorens de
gebruiksaanwijzing te lezen.
De optische instrumenten waarmee dit toestel
is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de
ogen.
Opmerkingen bij het afleesvenster
Voor de Klanten in Nederland
Bij dit product zijn batterijen
geleverd. Wanneer deze leeg
zijn, moet u ze niet weggooien
maar inleveren als KCA.
OPEN
Voor klanten buiten Polen
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor producten voor de Poolse
markt.
Etiket naar boven
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats de CD op de draaipen.
3 Sluit het deksel.
Voor klanten buiten Europa
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor producten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
3
Afspelen
Voor klanten buiten Rusland
Dit merkteken op het toestel en de
verpakking geldt enkel voor
producten die worden
gecommercialiseerd in Rusland.
1 Druk op ^.
1
1
Druk tijdens het afspelen herhaalde
malen op PLAY MODE tot “INTRO
PGM” knippert.
• Als u op ^ of ( drukt (wanneer
RESUME op OFF staat), verschijnen het
totale aantal nummers en de totale
speelduur gedurende ongeveer 2 seconden
in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het
nummer en de verstreken speelduur van
het huidige nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauzestand knippert de
verstreken speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de
resterende tijd tot aan het begin van het
volgende nummer met de aanduiding “–”.
De functie AVLS (Automatische
volumebeperking) zorgt ervoor dat het
volume onder het maximumniveau blijft om
uw oren te beschermen.
^
Druk tijdens het afspelen op PLAY
MODE totdat “RMS*” knippert.
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid verspringt door
muziekgegevens op te slaan in een
buffergeheugen.
Het nieuwe ESP2 (ESP Squared) systeem
maakt gebruik van een nieuwe DSP (Digital
Signal Processor) die muziekgegevens beter
kan uitlezen en opslaan dan systemen met
conventioneel buffergeheugen. Daardoor
hoeft het buffergeheugen minder vaak te
worden benut. Gebruik deze functie bij het
luisteren naar muziek in de auto of tijdens het
wandelen.*
* Hoewel ESP2 een bijzonder efficiënt systeem is,
kan het toch niet voorkomen dat geluid
verspringt tijdens het joggen of lopen.
ESP
Opmerking
2
Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
1 Druk tijdens het afspelen van het nummer
dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER.
De aanduiding “ ” verschijnt.
2 Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot “1”
verschijnt.
3
2
Druk op ^ om het scannen te starten.
De Discman speelt ongeveer de eerste 15
seconden van elk muziekstuk en “INTRO
PGM” knippert sneller.
Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt
“INTRO PGM” met knipperen en worden de
tracks die u hebt gekozen automatisch
afgespeeld.
Als u op p drukt, wordt het programma
gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan
op de speler op ON om toevallig wissen te
vermijden.
Druk op = of + om een muziekstuk
te kiezen.
In het afleesvenster verschijnen het
geselecteerde nummer en de
afspeelvolgorde.
Geselecteerde
nummer
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave van het gewenste muziekstuk.
Druk op + om het muziekstuk over te
slaan of wacht gewoon op het volgende
muziekstuk.
Druk op ^ om het programmeren te
beëindigen zonder dat u de hele CD hebt
overlopen. De gekozen muziekstukken
worden dan afgespeeld.
Druk op = of + om een ander
muziekstuk te herhalen.
• Als de SOUND en AVLS functies tegelijkertijd
worden gebruikt, kan het geluid zijn
vervormd. Zet dan het volume lager.
Knippert
Om de ESP functie uit te zetten, drukt u
opnieuw op ESP.
U kunt de nummers op de CD in willekeurige
volgorde afspelen.
PLAY MODE
Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE
totdat “SHUF” in het afleesvenster verschijnt.
De nummers worden nu in willekeurige
volgorde afgespeeld.
Gebruik van de
afstandsbediening
3
4
5
Druk op REPEAT/ENTER om het
nummer in het geheugen te zetten.
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
nummers te programmeren.
Druk op ^.
“RMS” knippert niet meer en de
geselecteerde nummers worden in de
door u opgegeven volgorde afgespeeld.
Als u op p drukt, wordt het programma
gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan
op de speler op ON om toevallig wissen te
vermijden.
• Het afspelen kan stoppen wanneer de CDspeler wordt blootgesteld aan sterke schokken,
ook al staat de ESP functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de Discman voortdurend geschud wordt.
• Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd
wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het
afspelen.
• Wanneer u een optisch-digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
Zwaardere bas. (Geluidsfunctie)
U kunt de bastonen in het geluid
benadrukken.
1 Druk op (.
SOUND
Als u het programma wilt
controleren
Druk op p om te stoppen met afspelen.
2 Regel het volume.
Niet op deze manier
Zet RESUME op ON.
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
• Na het openen van het deksel begint de
weergave altijd opnieuw vanaf het begin van
de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
• Het punt vanwaar de weergave wordt hervat
kan ongeveer 30 seconden afwijken.
De pieptoon afzetten.
U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het
bedienen van de CD-speler uitschakelen.
Gedurende het programmeren:
Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5
uitvoert.
Gedurende afspelen in RMS:
Druk enkele malen op PLAY MODE totdat
“RMS” flikkert en druk daarna op
REPEAT/ENTER .
Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt,
verschijnen het CD-nummer en de
afspeelvolgorde in de door u opgegeven
volgorde.
• Als het geluid wordt vervormd als u de
bastonen hebt benadrukt, moet u het volume
lager zetten.
Opmerking
De knoppen blokkeren
• Als u na het 22ste nummer nog een nummer
opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer
uit het geheugen gewist en het laatst
opgegeven nummer geprogrammeerd.
U kunt de bedieningselementen van uw CDspeler vergrendelen.
U kunt de CD-speler dan nog altijd bedienen
met de afstandsbediening.
Druk op SOUND om “MB (Mega Bass)” of
“GRV (Groove)” te selecteren. “GRV” is
efficiënter.
Opmerking
Opmerking
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Bij een druk op om het even welke toets
verschijnt “Hold” in het uitleesvenster en
kan de CD-speler niet worden bediend.
Schuif HOLD achteruit om de
bedieningselementen vrij te maken.
2 Regel het volume.
(achterzijde)
Opmerkingen
Om willekeurige weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
• Tijdens willekeurige weergave kunt u niet
terugkeren naar vorige muziekstukken door op
= te drukken.
Wanneer u de weergave stopt, wordt deze
normaal hervat vanaf het begin van de CD.
Met de Resume Play-functie kunt u echter de
weergave opnieuw laten beginnen vanaf het
punt waar ze werd gestopt.
Opmerkingen
Afspeelvolgorde
Om RMS weergave te stoppen, drukt u
herhaaldelijk op PLAY MODE tot “RMS”
verdwijnt van het uitleesvenster.
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
Druk op ESP.
De aanduiding ESP verschijnt.
Opmerkingen bij het gebruik van CD’s
• Houd een CD altijd vast bij de rand en raak
het oppervlak niet aan. Op die manier blijft
de CD schoon.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD
niet achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, omdat de temperatuur in de
auto te hoog kan oplopen.
Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.
Knippert
*RMS = Random Music Sensor
Eén bepaald nummer herhalen.
(achterzijde)
Knippert
Om INTRO PGM weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
Opmerking in verband met
volumeregeling met behulp van de
afstandsbediening
REPEAT/ENTER
REPEAT/ENTER
^
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave.
De aanduiding “ ” verschijnt.
Om Repeat Play te annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
Voor modellen met afstandsbediening
U kunt maar liefst 22 nummers
programmeren om ze af te
spelen in de gewenste volgorde.
PLAY MODE
PLAY MODE
Blijf drukken op
de +**
Als de netspanningsadapter niet op het stopcontact past, moet u de verloopstekker
gebruiken.
WAARSCHUWING
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen
en afspelen door het begin van elk
muziekstuk op een CD te scannen.
De andere functies
Voorkomen dat het geluid
verspringt (ESP2)
(INTRO PGM Play)
+
Het begin van
volgende
muziekstukken te
zoeken (AMS)
* AMS = Automatic Music Sensor
(Automatisch zoeken op muzieknummer)
**Deze handelingen kunt u verrichten tijdens
het afspelen en in de pauzestand.
De nummers afspelen in de
gewenste volgorde (RMS Play)
=/+
=/+
herhaaldelijk op
de +**
Uw gehoor beschermen (AVLS)
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
REPEAT/ENTER
De CD verwijderen
Modellen met bijgeleverde verloopstekker
Welkom!
U kunt de nummers op de CD herhaald
afspelen in de afspeelstanden Normal,
INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music
Sensor). U kunt ook alle muziekstukken of
één muziekstuk herhalen.
PLAY MODE
Snel achteruit te gaan Blijf drukken op
de =**
Oortelefoon
of
Hoofdtelefoon*
Nummers herhaald
afspelen (Repeat Play)
Het begin van het
eenmaal op de
volgende muziekstuk +**
te zoeken (AMS)
Snel vooruit te gaan
Netspanningsdapter
zAndere bedieningen
Schakel de spanningsbron uit
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkaline batterijen). Terwijl u op p drukt en
deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de
spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer
aan te zetten, schakelt u de spanningsbron uit
en dan weer in, maar zonder op p te
drukken.
Lees verder op de achterzijde m
Aansluiten op andere
stereo-apparatuur
U kunt via andere stereo-apparatuur naar de
CD luisteren of een CD op een cassette of een
MiniDisc opnemen. Raadpleeg de
handleiding van de andere apparatuur voor
meer informatie. Voordat u de aansluitingen
maakt, schakelt u elk apparaat uit.
De aansluitingskabel gebruiken
Opnemen met optisch-digitale
aansluiting
Om van een CD op te nemen op een MiniDisc,
DAT, enz. gaat u als volgt tewerk:
1 Druk op ^ op de CD-speler om de
weergave te starten.
2 Druk nogmaals op ^ om te pauzeren.
3 Druk op =/+ om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt opnemen.
4 Druk op r (opname) op de MiniDisc
recorder, DAT recorder, enz.
5 Druk op ^ op de CD-speler om de
pauzestand te verlaten.
zVoedingsbronnen
Gebruik van de
afstandsbediening
Voor toestellen met afstandsbediening:
U kunt de afstandsbediening gebruiken als
afstandsbediening met draad.
p (stop)
HOLD**
= (AMS*/
zoeken)
Afstandsbediening
Oplaadbare batterijen
gebruiken
Laad de batterij op voordat u deze voor het
eerst gebruikt.
Gebruik deze speler met oplaadbare batterijen
type NH-DM2AA of NC-DMAA. U kunt geen
andere oplaadbare batterijen gebruiken.
1
Open het deksel van de batterijhouder.
Opmerkingen
• De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van
de manier waarop u de oplaadbare batterij
gebruikt.
• Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is
gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet
meteen volledig kan worden opgeladen,
voordat de batterij een aantal malen is
opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij tot de helft is
gereduceerd, moet u de batterij vervangen
door een Sony NH-DM2AA of NC-DMAA
oplaadbare batterij. Gebruik geen andere
oplaadbare batterij.
Opmerkingen
LINE OUT
(OPTICAL)
Verbindingskabel
RK-G129HG
Links (wit)
• Sluit de optisch-digitale kabel aan met de CDspeler in de stopstand.
• Als u opneemt zonder de CD-speler in de
pauzestand te brengen, kan het opnemen van
het eerste muziekstuk op bepaalde CD’s
problemen geven.
• Het SOUND systeem werkt wel via de 2/
REMOTE-ingang, maar niet via de LINE OUT
(OPTICAL) ingang.
• Wanneer u een optisch-digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
Rechts (rood)
LINE IN of
REC IN
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
Opmerking
• Wanneer u een aansluitkabel gebruikt, werkt
de SOUND functie niet.
De optisch-digitale
aansluitingskabel gebruiken
LINE OUT
(OPTICAL)
* Automatic Music Sensor
**Wanneer u de afstandsbediening niet gebruikt,
moet u HOLD in de richting van het pijltje
schuiven om te voorkomen dat het toestel per
ongeluk wordt bediend.
Schuif HOLD terug om te ontgrendelen.
Opmerking
U kunt uw CD-speler in een auto gebruiken
door hem aan te sluiten op het
autocassettedeck.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. Dit toestel kan niet worden
bediend met de afstandsbediening van andere
modellen.
(achterzijde)
2
Plaats twee oplaadbare batterijen
met de ‘ en ’ volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
OPTICAL
(DIGITAL) IN*
MiniDisc-opnamerecorder, DATdeck, enz.
* Als het OPTICAL (DIGITAL) IN-contact
vierkant is, moet u in plaats de POC-5AB
optisch-digitale verbindingskabel gebruiken.
Opmerkingen betreffende de aansluiting
van andere: stereo-apparatuur.
• Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume
van de aangesloten apparatuur omlaag om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
beschadigd raken.
• Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer
van het LINE OUT (OPTICAL)-contact.
• Als u andere apparatuur aansluit op LINE
OUT (OPTICAL) van deze speler, moet u het
volume regelen op de aangesloten apparatuur.
• Wanneer u een CD op een cassette via een
cassetterecorder met de functie “blank search”
opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de
functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie
“blank search” niet.
• Gebruik de netspanningsadapter voor opname.
Als u oplaadbare of droge batterijen gebruikt,
kunnen deze leeg raken tijdens het opnemen.
Storingen verhelpen
Technische gegevens
De lens reinigen
Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u
de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.
CD-speler
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset
KK- DM1.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de CD-speler terechtkomen,
verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de
voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het
weer in gebruik neemt.
• Steek nooit enig voorwerp in de externe
voedingsingang (DC IN 4.5 V).
• Wanneer u denkt de CD-speler geruime tijd
niet te zullen gebruiken, vergeet dan niet de
aansluiting op de stroombron te verbreken.
Plaats de batterijen op dezelfde manier als de
oplaadbare batterijen.
De netspanningsadapter
1
2
Koppel de netspanningsadapter los en
open het deksel van de batterijhouder.
Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met
de ‘ en ’ volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter. Indien er geen adapter
bij de CD-speler is geleverd, moet u de
netspanningsadapter AC-E45HG gebruiken.
Gebruik geen andere netspanningsadapter.
Polariteit van de stekker
• Als u de netspanningsadpater uit het
stopcontact verwijdert, moet u altijd het
adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan
het snoer.
U kunt de autobevestigingsplaat niet
gebruiken met deze speler
Wanneer u de speler in een auto gebruikt,
moet die zo zijn geïnstalleerd dat de
bestuurder er niet door wordt gehinderd.
Droge- en oplaadbare batterijen
3
Sluit de netspanningsadapter aan.
“CHG” licht op. Laad gedurende
ongeveer 4 uur.
(Als de batterij al opgeladen is, knipperen
“CHG” en
.)
Dit toestel is zo ontworpen dat om
veiligheidsredenen geen andere oplaadbare
batterijen of droge batterijen kunnen worden
opgeladen.
Oplaadbare batterijen NH-DM2AA/NC-DMAA
Opmerking
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit toestel.
Droge batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen op dezelfde manier
als de oplaadbare batterijen.
Wanneer moet u de droge batterijen
vervangen?
Opmerkingen
Optisch-digitale
aansluitingskabel
POC-5B
(niet bijgeleverd)
Veiligheid
Droge batterijen
gebruiken
VOL (volume)
Een CD in de auto afspelen
Om uw CD-speler aan te sluiten op een autocassettedeck, heeft u de volgende accessoires
nodig:
• Auto-aansluitcassette CPA-9,
• Auto-batterijkabel DCC-E245
of,
• Auto-batterijkabel met auto-aansluitcassette
DCC-E26CP
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het betreffende
accessoire.
Voorzorgsmaatregelen
Los verkrijgbare toebehoren
Onderhoud
Lens
Voedingsbronnen
Oortelefoon
( (weergave)•
+ (AMS*/
zoeken)
zOverige gegevens
• Zet de CD-speler niet op het dashboard.
• Laat de CD-speler niet achter in een auto die in
de volle zon staat geparkeerd.
• Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor
ruisonderdrukking.
• Gebruik uitsluitend de los verkrijgbare
autobatterijkabel. Het gebruik van een andere
autobatterijkabel kan rookvorming, brand of
defecten tot gevolg hebben.
DC IN 4.5 V
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterijen leeg zijn, verschijnt “Lo ba ” in
het uitleesvenster.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
Netspanningsadapter
Contact aan/uit-functie
(bij gebruik van de autobatterijkabel)
Deze functie zorgt ervoor dat de CD-speler
automatisch stopt zodra u de automotor uitzet.
(Deze functie is niet voor alle typen auto’s
beschikbaar).
op een stopcontact
4
Bij volledige oplading verdwijnt “CHG”.
Ontkoppel de netspanningsadapter.
De oplaadbare batterijen
verwijderen
Verwijder de batterijen op de juiste manier
zoals op de binnenkant van het deksel en
hieronder is afgebeeld.
Wanneer de batterij opladen
Als de batterij bijna leeg is, verschijnt de
aanduiding
in het uitleesvenster. Als
“Lo ba ” verschijnt in het uitleesvenster,
moet u de batterij opladen.
Om de originele batterijcapaciteit te
behouden, moet u de batterij eerst volledig
laten ontladen en pas dan opladen.
Transporteren van de oplaadbare
batterij
Gebruik de bijgeleverde batterijtas (alleen DE555) of optionele batterijtas (meegeleverd
met de oplaadbare batterij).
Als u de oplaadbare batterij samen met een
metalen voorwerp transporteert, kan
kortsluiting, rook of brand ontstaan.
• U kunt de droge batterijen niet opladen.
• Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met
oude.
• Gebruik geen verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Indien u de batterijen lange tijd niet zult
gebruiken, verwijder ze dan uit de CD-speler.
• Mocht er toch batterijlekkage optreden, maak
dan de batterijhouder voorzichtig helemaal
schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.
Levensduur van de batterij
(gemiddeld aantal uur)(EIAJ*)
De levensduur van de batterijen hangt af van
de gebruiksomstandigheden.
Bij gebruik van
ESP-functie
uit
aan
Twee NH-DM2AA
batterijen (ongeveer 4 uur
opgeladen**)
12
11
Twee NC-DMAA
batterijen (ongeveer 4 uur
opgeladen**)
7
6
Twee Sony alkalinebatterijen LR6SG
20
18
*Meetwaarde conform EIAJ (Electronic
Industries Association of Japan)
(Bij gebruik van de speler op een vlakke en
stabiele ondergrond; zonder gebruik te maken
van de optisch digitale verbindingskabel)
**Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier
waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
Het deksel van de batterijhouder
aanbrengen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
Andere oplaadbare batterijen of droge
batterijen
Vervang oplaadbare batterijen uitsluitend door
nieuwe oplaadbare batterijen van het type
NH-DM2AA/NC-DMAA.
• Werp de batterijen nooit in het vuur.
• Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij
geen munten of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en de negatieve uiteinden van
de batterijen per ongeluk hiermee in contact
komen, kan dit hitte veroorzaken.
• Meng geen oplaadbare batterijen met droge
batterijen.
De CD-speler
• Houd de lens in het apparaat schoon en raak
deze niet aan. Door aanraking kan de lens
beschadigd geraken, waardoor het
functioneren van het apparaat wordt
belemmerd.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop de
CD-speler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Plaats de CD-speler nooit in de buurt van een
warmtebron. Stel de CD-speler niet bloot aan
direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Zet de CD-speler niet
op een ongelijk oppervlak en laat het nooit
achter in een gesloten auto.
• Als de CD-speler een verstoorde radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan
uit of plaats het uit de buurt van de radio of
televisie.
• Wikkel de CD-speler tijdens het gebruik niet in
een doek of deken. Door oververhitting kan dit
leiden tot beschadiging van de CD-speler en tot
ernstige ongelukken.
De hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz.
Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen
en is op sommige plaatsen verboden.
Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een
te hoog volume al gevaar met zich meebrengen,
vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d.
Zet het volume niet te hard of zet de
hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar
kan opleveren.
Voorkom beschadiging van uw gehoor
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon/
oortelefoon op een hoog volume. Deskundigen
raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld
naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in
uw oren ervaart, moet u het volume lager
zetten of de Discman niet gebruiken.
Houd rekening met anderen
Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen,
zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en
geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw
omgeving.
De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u
licht vochtig hebt gemaakt met water of een
milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
De CD wordt niet afgespeeld of de
aanduiding “no dlSC” verschijnt in
het afleesvenster terwijl wel een CD
in het apparaat is geplaatst.
m De CD is vuil of beschadigd.
m Plaats de CD met het etiket naar boven.
m De CD-speler is vochtig.
Laat de CD-speler enkele uren staan totdat
het vocht is verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van het toestel en de
batterijhouder goed.
m Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
m Sluit de netspanningsadapter goed aan op
een stopcontact.
Wanneer u drukt op ^, verschijnt
de aanduiding “00” even in het
afleesvenster en verdwijnt weer. De
CD speelt niet.
m De oplaadbare batterij of de droge
batterijen zijn leeg. Laad de oplaadbare
batterij op of vervang de droge batterijen
door nieuwe.
U hoort geen geluid of ruis.
m Sluit de stekkers goed aan.
m De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers
regelmatig schoon met een schone, droge
doek.
De aanduiding “Hl dc ln”
verschijnt in het afleesvenster.
m Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
m Gebruik alleen de autobatterijkabel die
vermeld staat bij de aanbevolen
toebehoren.
De aanduiding “Hold” verschijnt in
het afleesvenster als u op een knop
drukt.
m De knoppen zijn vergrendeld. Schuif
HOLD terug.
“Lo ba ” verschijnt in het
weergavevenster wanneer u op een
knop drukt.
m De oplaadbare batterij is geheel leeg.
Verbind de netspanningsadapter en laad
de batterij op.
m De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 µW
(gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak op het optisch blok met een
opening van 7 mm.)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
–2 dB (gemeten door EIAJ
CP-307)
Uitgangen (bij 4,5 V ingangsniveau)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
Ong. 15 mW + ong. 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal
10 kOhm
Optisch digitale uitvoer (optische
uitgangsverbinding)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm tijdens
piekniveau
Algemeen
Voeding
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
• Twee Sony NH-DM2AA oplaadbare
batterijen: 2,4 V DC
Twee Sony NC-DMAA oplaadbare
batterijen: 2,4 V DC
• Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
• Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 Vaansluiting):
Model U2/CA2/E92: 120 V, 60 Hz
Model CED/CEX/CET/EE1/E13:
220 - 230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
Model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model HK2: 220 V, 50/60 Hz
Model CN2/AR1: 220 V, 50 Hz
• Sony DCC-E245 autobatterijkabel voor
aansluiting op autobatterij: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen
en knoppen)
Ong. 131,8 × 23,9 × 142,0 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ong. 200 g
Bedrijfstemperatuur
5°C - 35°C
De batterij raakt snel leeg.
m Er worden mangaanbatterijen gebruikt.
Gebruik alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume is beperkt tot een
bepaald niveau, ook al probeert u
het hoger te zetten.
m De AVLS keuzeschakelaar staat op LIMIT.
Zet hem op NORM.
m De oortelefoon is aangesloten op LINE
OUT. Aansluiten op 2/REMOTE.
Bij opname met optisch digitale
verbinding kan het
muziekstuknummer niet correct
worden opgenomen.
m Neem het muziekstuknummer opnieuw
op met de MiniDisc recorder, DAT
recorder, enz.
m Herhaal de opnameprocedure zoals
beschreven onder “Aansluiten op andere
stereo-apparatuur.”
Meegeleverde toebehoren
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
D-E555
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon met afstandsbediening (1)*1
Oortelefoon met afstandsbediening (1)*2
Oplaadbare batterijen (2)
Batterijtas (1)
*1 Meegeleverd bij model U2
*2 Niet meegeleverd bij model U2
D-E556CK
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon (1)*1
Oortelefoon (1)*2
Accukabel (1)
Adaptercassette (1)
Klitteband (2)
Reserverzekering (1)
Spiraalbuis (1)
*1 Meegeleverd bij model U2
*2 Niet meegeleverd bij model U2
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Auto-accukabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRSA41, SRS-A71
Oplaadbare batterij NH-DM2AA,
NC-DMAA (2P)
Verbindingskabel RK-G129HG
Optisch digitale aansluitingskabel POC-5B,
POC-10B, POC-15B, POC-5AB, POC-10AB,
POC-15AB
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848LP*
* Voor een hoofdtelefoon met
afstandsbediening:
Alleen een hoofdtelefoon met stereo
ministekker kan op de meegeleverde
afstandsbediening worden aangesloten.
Een hoofdtelefoon met microstekker is niet
geschikt.
Stereo ministekker
Microstekker
Wellicht zijn niet al deze accessoires
verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer
informatie.
Download PDF

advertising