3-860-091-41 (1)
Een CD afspelen in
de auto
Compact Disc
Compact Player
U kunt een CD afspelen in de auto door uw Discman aan te sluiten op de
autobatterij. Het toestel kan ook werken op netstroom, een oplaadbare
batterij en droge batterijen (zie “Voedingsbronnen” op de achterzijde).
1
Gebruiksaanwijzing
Aansluiten
Betreffende de zonecode
Autocassettespeler
De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links
van de bar code op de verpakking.
Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u
wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek “Bijgeleverde
accessoires” aan het einde van deze handleiding.
op de sigaretteaanstekerbus
Optie
Druk op
Pauze
^
Afspelen hervatten
na pauze
^
Het begin zoeken van
het huidige nummer
(AMS*)
=
Het begin zoeken van
het
vorige nummer
(AMS)
=
een aantal
malen**
Het begin zoeken van
het volgende
nummer (AMS)
+
Het begin zoeken van
opeenvolgende
nummers (AMS)
+
een aantal
malen**
Snel vooruitgaan
+
vasthouden**
Snel achteruitgaan
=
vasthouden**
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
Nummers herhaald
afspelen (Repeat Play)
eenmaal**
U kunt de nummers op de CD herhaald
afspelen in de afspeelstanden Normal, INTRO
PGM, Shuffle of RMS (Random Music Sensor).
U kunt alle nummers of alleen één bepaald
nummer opnieuw afspelen.
REPEAT/
ENTER
*AMS = Automatic Music Sensor
(Automatisch zoeken op muzieknummer)
**Deze handelingen kunt u verrichten tijdens
het afspelen en in de pauzestand.
Auto-aansluitset
Geluidssprongen voorkomen (ESP)
Druk tijdens het afspelen op REPEAT/
ENTER.
De aanduiding “ ” verschijnt.
Om Shuffle Play te annuleren, drukt u op
PLAY MODE totdat er geen afspeelstand
meer in het afleesvenster wordt weergegeven.
Opmerking
• Tijdens Shuffle Play kunt u niet met =
teruggaan naar een vorig nummer.
Eén bepaald nummer herhalen.
1 Druk tijdens het afspelen van het nummer
dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER.
De aanduiding “ ” verschijnt.
• Zet het volume lager
• Zet de bandkeuzeschakelaar in de stand
(TYPE I) en de schakelaars DOLBY NR,
REPEAT of BLANK SKIP op OFF (indien
voorzien).
Sony Corporation 1997 Printed in Malaysia
De nummers afspelen in de
gewenste volgorde (RMS Play)
Druk op ESP.
De aanduiding ESP verschijnt.
U kunt maar liefst 22 nummers
programmeren om ze af te
spelen in de gewenste volgorde.
Om ESP functie te annuleren, druk op ESP.
^
PLAY
MODE
Opmerkingen
REPEAT/
ENTER
Om een ander nummer te herhalen, drukt u
op =
of + .
1
Om Repeat Play te annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
=/+
Druk tijdens het afspelen op PLAY
MODE totdat “RMS” knippert.
Opmerkingen bij het afleesvenster
Welkom!
Gefeliciteerd met de aankoop van
deze Sony Compact Disc Compactspeler. Lees, voordat u de Discman in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
2
• Als u ^ indrukt (wanneer RESUME op
OFF staat), verschijnen het totale aantal
nummers en de totale speelduur gedurende
2 seconden in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het
nummer en de verstreken speelduur van het
huidige nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauzestand knippert de
verstreken speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de
resterende tijd tot aan het begin van het
volgende nummer met de aanduiding “–”.
Een CD plaatsen
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor produkten voor de Poolse
markt.
OPEN
Voor klanten buiten Europa
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor produkten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
Etiket naar boven
1
Druk op OPEN om het deksel
te openen.
2
Plaats de CD op de draaipen.
Wanneer het toestel werkt op netstroom of
een autobatterij, zijn het uitleesvenster en de
toetsen tijdens de weergave verlicht zodat het
uitleesvenster en de toetsen goed zichtbaar
zijn.
Het uitleesvenster en de toetsen zijn ook
gedurende ongeveer één minuut verlicht in
de volgende gevallen:
• Bij aansluiting op netstroom of een
autobatterij
• Wanneer u het deksel van het toestel opent
• Wanneer u de weergave stopt door op p te
drukken
• Na het afspelen van een CD.
Als u de verlichting meteen wilt uitschakelen,
drukt u op p .
Opmerking betreffende verlichting
3
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
(INTRO PGM Play)
Wanneer het toestel op netstroom werkt,
kunnen het uitleesvenster en de toetsen
minder goed verlicht zijn bij gebruik van de
AMS functie e.d. Dit is normaal.
Afspelen
Opmerkingen bij het gebruik van CD’s
1
Druk op ^ .
• Houd een CD altijd vast bij de rand en raak
het oppervlak niet aan. Op die manier blijft
de CD schoon.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD
niet achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, omdat de temperatuur in de
auto te hoog kan oplopen.
Regel het volume.
Niet op deze manier
Druk op p om te stoppen met afspelen.
2
Druk op =
of +
om een nummer te
selecteren.
In het afleesvenster verschijnen het
geselecteerde nummer en de
afspeelvolgorde.
• Het afspelen kan stoppen wanneer de Discman
wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al
staat de ESP functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de Discman voortdurend geschud wordt.
• Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd
wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het
afspelen.
De knoppen blokkeren
U kan uw Discman vergrendelen, zodat niet
per ongeluk op een toets wordt gedrukt. (U
kan het toestel dan wel nog bedienen met de
draadloze afstandsbediening.)
Geselecteerde nummer Knippert
PLAY
MODE
^
Afspeelvolgorde
REPEAT/
ENTER
1
+
Druk tijdens het afspelen herhaalde
malen op PLAY MODE tot “INTRO
PGM” knippert.
Knippert
2
3
Druk op ^ om het scannen te starten.
De Discman speelt de eerste 15 seconden
van elk muziekstuk en “INTRO PGM”
knippert sneller.
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave van het gewenste muziekstuk.
Om het muziekstuk over te slaan, drukt u
op +
of wacht u op het volgende
muziekstuk.
Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt
“INTRO PGM” met knipperen en worden de
tracks die u hebt gekozen automatisch
afgespeeld.
Om te stoppen met programmeren voordat u
de hele CD hebt overlopen, drukt u op ^ .
De geselecteerde tracks worden dan afgespeeld.
2
Knippert
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en
afspelen door het begin van elk muziekstuk
op een CD te scannen.
Verlichting van het uitleesvenster en de
toetsen op het hoofdtoestel
Voor klanten buiten Polen
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid “verspringt” door
middel van een buffergeheugen waarin
muziekgegevens ongeveer 10 seconden
worden opgeslagen. Gebruik deze functie bij
het luisteren in een auto of tijdens het wandelen.
ESP
Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
Opmerkingen betreffende de
autocassettespeler
LINE OUT
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u de
bastonen hebt benadrukt, moet u het volume
lager zetten.
2 Druk op PLAY MODE totdat “1”
verschijnt.
D-M805
Druk op DIGITAL MEGA BASS om BASS
te kiezen of BASS
. BASS
is
effectiever.
Alle nummers herhalen
Druk op de draaipen en verwijder de CD.
DC IN 4.5 V
U kunt de bastonen in het geluid
benadrukken.
DIGITAL
MEGA
BASS
PLAY
MODE
Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE
totdat “SHUF” in het afleesvenster verschijnt.
De nummers worden nu in willekeurige
volgorde afgespeeld.
PLAY
MODE
De andere functies
Zwaardere bas.
U kunt de nummers op de CD in willekeurige
volgorde afspelen.
eenmaal**
De CD verwijderen
Autobatterijkabel
z Overige functies
Om INTRO PGM play te annuleren, drukt u
op PLAY MODE tot geen enkele afspeelstand
op het uitleesvenster wordt aangegeven.
3
4
5
Druk op REPEAT/ENTER om het
nummer in het geheugen te zetten.
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
nummers te programmeren.
Schuif HOLD in de richting van de pijl.
De toetsen zijn nu vergrendeld. Wanneer u
een toets indrukt, verschijnt “Hold ” in het
uitleesvenster.
Druk op ^ .
“RMS” knippert niet meer en de
geselecteerde nummers worden in de
door u opgegeven volgorde afgespeeld.
Om de vergrendeling op te heffen, schuift u
HOLD terug.
Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY
MODE totdat “RMS” uit het afleesvenster
verdwijnt.
Als u het programma wilt
controleren
Gedurende het programmeren:
Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5
uitvoert.
Gedurende afspelen in RMS:
Druk enkele malen op PLAY MODE totdat
“RMS” flikkert en druk daarna op
REPEAT/ENTER.
Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt,
verschijnen het CD-nummer en de
afspeelvolgorde in de door u opgegeven
volgorde.
Opmerking
• Als u na het 22ste nummer nog een nummer
opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer
uit het geheugen gewist en het laatst
opgegeven nummer geprogrammeerd.
Lees verder op de achterzijde m
Uw gehoor beschermen (AVLS)
Opmerkingen
De functie AVLS (Automatische
volumebeperking) zorgt ervoor dat het
volume onder het maximumniveau blijft om
uw oren te beschermen.
• Wanneer u een aansluitingskabel gebruikt,
werkt de DIGITAL MEGA BASS functie niet.
• Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume
van de aangesloten apparatuur omlaag om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
beschadigd raken.
• Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer
van het LINE OUT-contact.
• Wanneer u andere apparatuur op de LINE
OUT-ingang aansluit, kunt u met dit apparaat
het volume niet regelen.
• Wanneer u een CD op een cassette via een
cassetterecorder met de functie “blank search”
opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de
functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie
“blank search” niet.
(achterzijde)
Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.
Gebruik van de draadloze
afstandsbediening
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u zowel de
Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld,
moet u het volume lager zetten.
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
Wanneer u de weergave stopt, wordt deze
normaal hervat vanaf het begin van de CD.
Met de Resume Play-functie kunt u echter de
weergave opnieuw laten beginnen vanaf het
punt waar ze werd gestopt.
U kunt de draadloze afstandsbediening alleen
gebruiken wanneer het toestel wordt gevoed
via de DC IN 4,5 V aansluiting.
De toetsen op de afstandsbediening hebben
dezelfde functie als die met dezelfde naam op
het toestel.
^
(weergave/
pauze)
^
= •+
(AMS 1)/
zoeken)
=
z Installatie in de auto
Waar uw Discman en de
draadloze afstandsbediening
installeren
• Installeer de Discman en de draadloze
afstandsbediening op een plaats waar ze
– de bestuurder niet hinderen;
– geen gevaar vormen voor de passagiers;
– niet tegen het deksel van het
handschoenkastje of de asbak stoten
wanneer die worden geopend;
– stabiel zijn en met niets interfereren.
• Installeer de Discman en de draadloze
afstandsbediening niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar ze
blootstaan aan rechtstreekse zonnestraling,
overdadig stof of vocht (bijvoorbeeld op een
dashboard).
Wij komen niet tussenbeide voor problemen
die het gevolg zijn van verkeerde installatie.
Uw Discman monteren
Bevestig de Discman op de consolebox met
behulp van de meegeleverde Velcro tape.
Opmerkingen
• Gebruik altijd de meegeleverde
reservezekering. Vervang de zekering nooit
door een draadje.
• Wanneer de zekering na het vervangen
opnieuw doorslaat, moet u contact opnemen
met uw Sony handelaar. Breng dan de
meegeleverde reservezekering mee.
• Hoort u geen geluid of wordt de
aansluitcassette uitgeworpen, dan moet u
de afspeelrichting van de cassettespeler
wijzigen.
• Steek het snoeruiteinde van de aansluitcassette
nooit in het cassettevak. Het snoer kan dan
immers afbreken en de cassettespeler kan
worden beschadigd.
• U kunt de aansluitcassette niet gebruiken met
bepaalde cassettespelers.
• Het snoer moet zo zijn geplaatst dat het niet
hindert tijdens het rijden.
• Neem de stekker vast om het snoer los te
maken van de Discman. Trek nooit aan het
snoer zelf.
• Bij sommige cassettespelers maakt de
aansluitcassette een rammelend geluid. Dit is
normaal.
p (stop)
Gebruik van de
wisselstroomadapter
LEVEL
+/– 3)
(volume)
REPEAT 2)
Sluit de meegeleverde wisselstroomadapter
aan op de DC IN 4.5 V ingang en een
stopcontact.
Consolebox
naar stopcontact
1) Automatic Music Sensor
2) Druk tijdens de weergave op REPEAT om alle
muziekstukken te herhalen.
3) Druk op de LEVEL + of – toets om het volume
te regelen.
Het volume wordt aangegeven in 10 stappen
van “01” tot “10”.
• Kleef geen klitteband op het kenplaatje of het
deksel van de batterijhouder.
• Wanneer u uw auto gedurende lange tijd
parkeert, moet u de Discman samen met de
montageplaat van de Velcrotape halen zodat hij
niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling.
Afstandsbedieningszone
De snoeren geleiden
Opmerkingen
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
Opmerkingen
• Na het openen van het deksel begint de
weergave altijd opnieuw vanaf het begin van
de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
• Het punt vanwaar de weergave wordt hervat
kan ongeveer 30 seconden afwijken.
Het werkingsbereik van de draadloze
afstandsbediening is hieronder afgebeeld.
Richt de draadloze afstandsbediening naar de
sensor van het toestel.
Gebruik de meegeleverde spiraalbuis om de
snoeren zo te geleiden dat ze u niet hinderen
tijdens het rijden.
DC IN 4.5V
Voor modellen geleverd met
verloopstekker
Wanneer de wisselstroomadapter niet in het
stopcontact past, moet u gebruik maken van de
verloopstekker.
Bij gebruik van de
uit
BP-DM20
(ongeveer 3
uur opgeladen*)
7
Twee alkalinebatterijen
12
BP-DM10
(ongeveer 2
uur opgeladen*)
4
Houd rekening met anderen
ESP-functie
aan
6
Onderhoud
9
3,5
Wisselstroomadapter
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
4
Zogauw de batterij volledig geladen is,
verdwijnt “CHG”. Ontkoppel de
wisselstroomadapter.
Wanneer moet u de batterij
opladen?
Als de batterij zwak wordt, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterij leeg is, verschijnt “Lo batt ” in het
uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op.
Als u de capaciteit van de originele batterij
lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op
wanneer deze helemaal leeg is.
• De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van
de manier waarop u de oplaadbare batterij
gebruikt.
• Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is
gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet
meteen volledig kan worden opgeladen,
voordat de batterij een aantal malen is
opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij tot de helft is
gereduceerd, moet u de batterij vervangen door
een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare
batterij. Gebruik geen andere oplaadbare
batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).
De pieptoon afzetten.
Schakel de spanningsbron uit
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkaline batterijen). Terwijl u op p drukt en
deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de
spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer
in te schakelen, sluit u de voedingsbron af en
sluit ze daarna weer aan zonder dat u op p
drukt.
Aansluiten op andere
stereo-apparatuur
20°
20°
3m
20°
Opmerking
Zorg ervoor dat de afstandsbedieningssensor op
de Discman niet wordt blootgesteld aan direct
zonnelicht of fel licht van bijvoorbeeld een TLlamp om te voorkomen dat de werking van de
draadloze afstandsbediening wordt verstoord.
Alkalinebatterijen
gebruiken
1
Open het deksel van de batterijhouder.
U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20
oplaadbare batterij voor deze CD-speler
gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze
gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van
de batterijen is anders. Controleer het
modelnummer van de oplaadbare batterij en
gebruik die.
1
Open het deksel van de batterijhouder.
(achterzijde)
2
Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met
de en volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
Wanneer de Discman niet werkt, moet u de
zekering controleren. Is deze doorgeslagen,
dan moet ze als volgt worden vervangen:
Wanneer de batterijen vervangen?
De batterijen gaan meestal ongeveer 6
maanden mee.
Wanneer het werkingsbereik van de
afstandsbediening kleiner wordt, moet u alle
batterijen vervangen door nieuwe.
De draadloze afstandsbediening
bevestigen
Bevestig de draadloze afstandsbediening met
behulp van de meegeleverde Velcro tape.
Rechts (rood)
Polariteit van de stekker
(EIAJ normen)
Laad de batterij op voordat u deze voor het
eerst gebruikt.
De zekering vervangen
Plaats twee AA (R6) batterijen (niet
meegeleverd) in de batterijhouder.
Verbindingskabel
RK-G129HG
De 4,5 V DC-stekker aan het autobatterijsnoer
beantwoordt aan de normen van de Electronic
Industries Association of Japan (EIAJ). Sluit hem
niet aan op een andere Discman.
Batterijen in de draadloze
afstandsbediening plaatsen.
U kunt via andere stereo-apparatuur naar de
CD luisteren of een CD op een cassette
opnemen. Raadpleeg de handleiding van de
andere apparatuur voor meer informatie.
Voordat u de aansluitingen maakt, schakelt u
elk apparaat uit.
LINE OUT
Opmerking betreffende de
autobatterijkabel
Oplaadbare batterijen
gebruiken
1
2
3
4
5
Zet de Discman af en haal de stekker uit
de aansluitbus van de sigaretteaansteker.
Verwijder het uiteinde van de stekker
door het in tegenwijzerzin te draaien.
(achterzijde)
2
Plaats de oplaadbare batterij zo dat het
woord “SONY” in dezelfde richting staat
als binnenin het deksel is afgebeeld en
sluit het deksel.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de Discman terechtkomen,
verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de
voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het
weer in gebruik neemt.
• Steek nooit enig voorwerp in de
gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).
Voedingsbronnen
• Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet
te zullen gebruiken, vergeet dan niet de
aansluiting op de stroombron te verbreken.
• Het kenplaatje met vermelding van de
bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan de wisselstroomadapter.
(alleen voor EA3)
De wisselstroomadapter
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
wisselstroomadapter. Indien er geen adapter bij
het toestel is geleverd, moet u de
wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken.
Gebruik geen andere wisselstroomadapter.
Polariteit van de stekker
• Als u de wisselstroomadapter uit het stopcontact
verwijdert, moet u altijd het adapterhuis zelf
vastpakken. Trek nooit aan het snoer.
Plaats het uiteinde van de stekker terug
door het in wijzerzin te draaien.
Verwijderen
Zekering
LINE IN of
REC IN
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder, enz.
Stekkeruiteinde
Sigaretteaanstekerstekker
Het apparaat
• Houd de lens in het apparaat schoon en raak
deze niet aan. Door aanraking kan de lens
beschadigen waardoor het functioneren van het
apparaat wordt belemmerd.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop het
apparaat. Het apparaat en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van een
warmtebron. Stel het apparaat niet bloot aan
direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Zet het apparaat niet
op een ongelijk oppervlak en laat het nooit
achter in een gesloten auto.
• Als het apparaat een verstoorde radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan
uit of plaats het uit de buurt van de radio of
televisie.
• Wikkel het apparaat tijdens het gebruik niet in
een doek of deken. Door oververhitting kan dit
leiden tot beschadiging van het apparaat en tot
ernstige ongelukken.
Verkeersveiligheid
Wanneer moet u de
alkalinebatterijen vervangen?
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterijen leeg zijn, verschijnt “Lo batt ” in
het uitleesvenster.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
Opmerkingen
Links (wit)
• Werp de batterijen nooit in het vuur.
• Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij
geen munten of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en de negatieve uiteinden van
de batterijen per ongeluk hiermee in contact
komen, kan dit hitte veroorzaken.
De hoofdtelefoon
Haal de defecte zekering uit de stekker.
Steek de meegeleverde reservezekering in
de stekker.
De lens reinigen
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset
KK- DM1.
Lens
z Overige gegevens
Alkaline- en oplaadbare batterijen
U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het
bedienen van de Discman uitschakelen.
Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen,
zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en
geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw
omgeving.
DC IN 4.5 V
Opmerkingen
Zet RESUME op ON.
Levensduur van van de batterij
(gemiddeld aantal uur)
(Wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele
plaats wordt gebruikt)
*Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier
waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
op een stopcontact
z Voedingsbronnen
p
LEVEL
Bevestig de wisselstroom-adapter.
Het uitleesvenster en de toetsen op het
hoofdtoestel lichten ongeveer één minuut
op en doven dan. “CHG” verschijnt dan
in het uitleesvenster en het laden begint.
Het opladen duurt ongeveer 2 uur (bij
model BP-DM10) of 3 uur (bij model BPDM20).
(Wanneer de batterij reeds geladen is,
.)
flikkeren “CHG” en
Opmerkingen betreffende
de aansluitcassette
Onderkant Discman
+
REPEAT
3
• U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
• Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met
oude.
• Gebruik geen verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit apparaat.
Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon tijdens
het autorijden, fietsen, enz. Dit kan de
verkeersveiligheid in gevaar brengen en is op
sommige plaatsen verboden.
Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een
te hoog volume al gevaar met zich meebrengen,
vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d.
Zet het volume niet te hard of zet de hoofdtelefoon
af in situaties waarin dit gevaar kan opleveren.
Voorkom beschadiging van uw gehoor
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon op
een hoog volume. Deskundigen raden af lange
tijd met het geluid hard ingesteld naar de
Discman te luisteren. Als u suizingen in uw oren
ervaart, moet u het volume lager
zetten of de Discman niet gebruiken.
Technische gegevens
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte:λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 µW
(deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
dB (gemeten door EIAJ CP–2
307)
Uitgangen (bij 4,5 V input)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
15 mW + 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 50 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal
10 kOhm
De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u
licht vochtig hebt gemaakt met water of een
milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Storingen verhelpen
Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u
de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.
De CD wordt niet afgespeeld of de
aanduiding “no dlSC ” verschijnt in
het afleesvenster terwijl wel een CD
in het apparaat is geplaatst.
m De CD is vuil of beschadigd.
m Plaats de CD met het etiket naar boven.
m Het apparaat is vochtig.
Laat het apparaat enkele uren staan totdat
het vocht is verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van het toestel en de
batterijhouder goed.
m Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
m Sluit de wisselstroomadapter goed aan op
een stopcontact.
Wanneer u drukt op ^ , verschijnt
de aanduiding “00” even in het
afleesvenster en verdwijnt weer. De
CD speelt niet.
m De oplaadbare batterij of de
alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de
oplaadbare batterij op of vervang de
alkalinebatterijen door nieuwe.
U hoort geen geluid of ruis.
m Sluit de stekkers goed aan.
m De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers
regelmatig schoon met een schone, droge
doek.
De aanduiding “Hl dc ln ”
verschijnt in het afleesvenster.
m Gebruik enkel de bijgeleverde
wisselstroomadapter of de
wisselstroomadapter AC-E45HG (niet
bijgeleverd).
De aanduiding “Hold ” verschijnt in
het afleesvenster als u op een knop
drukt.
m De knoppen zijn geblokkeerd. Schuif de
HOLD-schakelaar terug.
“Lo batt ” verschijnt in het
weergavevenster wanneer u op een
knop drukt.
m De oplaadbare batterij is geheel leeg.
Verbind de wisselstroomadapter en laad
de batterij op.
m De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterij raakt snel leeg.
m Er worden mangaanbatterijen gebruikt.
Gebruik alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume komt niet boven een
bepaald peil, zelfs als u het volume
hoger probeert te zetten.
m De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op
LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.
Algemeen
Voeding
• Oplaadbare batterij Sony BP-DM10:
2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
Oplaadbare batterij Sony BP-DM20:
2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
• Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
• Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 Vaansluiting):
U2/CA2/E92: 120 V, 60 Hz
CED/E13/CN2: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik
op de auto-accu: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen
en knoppen)
Ca. 135 × 30,9 × 159,2 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ca. 250 g
Bedrijfstemperatuur
5°C-35°C
Bijgeleverde accessoires
Netspanningsadaptor (1)
Autobatterijkabel (1)
Auto-aansluitset (1)
Klitteband (3)
Spiraalbuis (1)
Reservezekering (1)
Verbindingskabel (tulpstekker × 2
ministekker) (1)*
Stereo hoofdtelefoon (1)
Draadloze afstandsbediening (1)
*Niet meegeleverd met U2 model
stereo
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
Niet-standaard bijgeleverde
accessoires
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20
Verbindingskabel RK-G129HG
Wisselstroomadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848
Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer
informatie.
Download PDF

advertising