Optie
Knop
Meteen een CD
afspelen!
Pauze
^ *
Afspelen hervatten
na pauze
^
Het begin zoeken
van het huidige
nummer (AMS**)
=
(=
kant
van ( op de
afstandsbediening
RM-DM23)
eenmaal***
Als u nu meteen een CD wilt afspelen, kunt u de CD-speler aansluiten op het
lichtnet. De CD-speler werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen
(zie “Voedingsbronnen” op de achterzijde) of een auto-accu.
Het begin zoeken
van het volgende
nummer (AMS)
=
(=
kant
van ( ) een
aantal malen***
Het begin zoeken
van het
vorige nummer
(AMS)
+
(+
kant
van ( )
eenmaal***
Het begin zoeken
van
opeenvolgende
nummers (AMS)
+
(+
kant van
( ) een aantal
malen***
3-860-728-43 (1)
Compact Disc
Compact Player
1
Gebruiksaanwijzing
Aansluiten
Betreffende de zonecode
Snel vooruitgaan
De zonecode van de CD-speler die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan
links van de bar code op de verpakking.
Om te weten welke toebehoren bij uw CD-speler worden geleverd, controleert
u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek
“Bijgeleverde accessoires” aan het einde van de gebruiksaanwijzing.
Bij het gebruik
van een
oortelefoon
op het
stopcontact
Snel achteruitgaan
+
(+
kant
van ( )
vasthouden***
Oortelefoon
Nummers herhaald
afspelen (Repeat Play)
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
U kunt de nummers op de CD herhaald
afspelen in de afspeelstanden Normal, INTRO
PGM, Shuffle of RMS (Random Music
Sensor).
U kunt alle nummers of alleen één bepaald
nummer opnieuw afspelen.
PLAY
MODE
REPEAT/
ENTER
PLAY
MODE
Voor modellen met afstandsbediening
Dank u voor de aankoop van deze
Sony Compact Disc Compact Player.
Lees, voordat u de CD-speler in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
• Steek de microstekker van de oortelefoon in de afstandsbediening en niet in de PHONES/
REMOTE aansluiting van de CD-speler.
• Zorg ervoor dat de oortelefoon stevig is aangesloten op de afstandsbediening. Een
loszittende stekker kan tijdens de weergave ruis veroorzaken.
De instructies in deze handleiding gelden
voor de D-E500 en D-E504. Controleer eerst
het modelnummer.
Zet de VOL (volume) regelaar op de
afstandsbediening op MAX. Stel vervolgens
het volume op de CD-speler in op het
maximumniveau dat u met de
afstandsbediening kunt regelen.
• Als u ^ indrukt of ( (wanneer RESUME
op OFF staat), verschijnen het totale aantal
nummers en de totale speelduur gedurende
ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het
nummer en de verstreken speelduur van het
huidige nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauzestand knippert de
verstreken speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de
resterende tijd tot aan het begin van het
volgende nummer met de aanduiding “–”.
Een CD plaatsen
Voor klanten buiten Polen
Over deze gebruiksaanwijzing
Opmerking in verband met
volumeregeling met behulp van de
afstandsbediening
Opmerkingen bij het afleesvenster
2
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor producten voor de Poolse
markt.
Om willekeurige weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
Opmerking
Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
• Tijdens Shuffle Play kunt u niet met =
teruggaan naar een vorig nummer.
Eén bepaald nummer herhalen.
1 Druk tijdens het afspelen van het nummer
dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER.
De aanduiding “REPEAT” verschijnt.
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor producten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
1
3
Etiket naar boven
2
Schuif OPEN om het deksel te openen.
Plaats de CD op de draaipen.
• Houd een CD altijd vast bij de rand en raak
het oppervlak niet aan. Op die manier blijft
de CD schoon.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD
niet achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, omdat de temperatuur in de
auto te hoog kan oplopen.
U kunt maar liefst 22 nummers
programmeren om ze af te
spelen in de gewenste volgorde.
1
Druk tijdens het afspelen op PLAY
MODE totdat “RMS” knippert.
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
(INTRO PGM Play)
Knippert
2
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en
afspelen door het begin van elk muziekstuk
op een CD te scannen.
PLAY
MODE
REPEAT/
ENTER
Druk op =
of +
om een nummer te
selecteren.
In het afleesvenster verschijnen het
geselecteerde nummer en de
afspeelvolgorde.
Geselecteerde nummer
Druk op ^ .
1
2
Regel het volume.
1
Druk op
^ .
Niet op deze manier
Druk op p om te stoppen met afspelen.
Opmerking
De afstandsbediening die wordt
geleverd bij de modellen CED, CEK,
EE1 en E92 ziet er anders uit dan deze.
Om de weergave te starten, drukt u op
( .
Opmerkingen
• Het afspelen kan stoppen wanneer de CDspeler wordt blootgesteld aan sterke schokken,
ook al staat de ESP functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de Discman voortdurend geschud wordt.
• Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd
wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurenede
afspelen.
• Wanneer u een optische-digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
De knoppen blokkeren
U kunt de bedieningselementen van uw CDspeler vergrendelen.
U kunt de CD-speler dan nog altijd bedienen
met de afstandsbediening.
Knippert
3
4
MiniDisc-opnamerecorder, DATdeck, enz.
RESUME
ON
OFF
5
• Na het openen van het deksel begint de
weergave altijd opnieuw vanaf het begin van
de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
• Het punt vanwaar de weergave wordt hervat
kan ongeveer 30 seconden afwijken.
De pieptoon afzetten.
U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het
bedienen van de CD-speler uitschakelen.
Schakel de spanningsbron uit
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkaline batterijen). Terwijl u op p drukt en
deze knop ingedrukt houd, schakelt u de
spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer
aan te zetten, schakelt u de spanningsbron uit
en dan weer in, maar zonder op p te
drukken.
Aansluiten op andere
stereo-apparatuur
U kunt via andere stereo-apparatuur naar de
CD luisteren of een CD op een cassette of een
MiniDisc opnemen. Raadpleeg de
handleiding van de andere apparatuur voor
meer informatie. Voordat u de aansluitingen
maakt, schakelt u elk apparaat uit.
De aansluitingskabel gebruiken
Druk op ^ om het scannen te starten.
De Discman speelt ongeveer de eerste 15
seconden van elk muziekstuk en “INTRO
PGM” knippert sneller.
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave van het gewenste muziekstuk.
Om het muziekstuk over te slaan, drukt u
op +
of wacht u op het volgende
muziekstuk.
Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt
“INTRO PGM” met knipperen en worden de
tracks die u hebt gekozen automatisch
afgespeeld.
Om INTRO PGM weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
OPTICAL
(DIGITAL)/
LINE OUT
HOLD
Druk op ^ .
“RMS” knippert niet meer en de
geselecteerde nummers worden in de
door u opgegeven volgorde afgespeeld.
Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY
MODE totdat “RMS” uit het afleesvenster
verdwijnt.
Als u het programma wilt
controleren
Gedurende het programmeren:
Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5
uitvoert.
Gedurende afspelen in RMS:
Druk enkele malen op PLAY MODE totdat
“RMS” flikkert en druk daarna op
REPEAT/ENTER.
Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt,
verschijnen het CD-nummer en de
afspeelvolgorde in de door u opgegeven
volgorde.
Schuif HOLD achteruit om de
bedieningselementen vrij te maken.
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De functie AVLS (Automatische
volumebeperking) zorgt ervoor dat het
volume onder het maximumniveau blijft om
uw oren te beschermen.
NORM
LIMIT
AVLS
(AUTO VOLUME LIMITER SYSTEM)
(achterzijde)
• Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume
van de aangesloten apparatuur omlaag om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
beschadigd raken.
• Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer
van het OPTICAL (DIGITAL)/LINE OUTcontact.
• U kunt het volume van de apparatuur die is
aangesloten op de OPTICAL (DIGITAL)/LINE
OUT-ingang niet regelen met de VOLUMEknop van deze CD-speler.
• Wanneer u een CD op een cassette via een
cassetterecorder met de functie “blank search”
opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de
functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie
“blank search” niet.
Opnemen met optisch-digitale
aansluiting
Om van een CD op te nemen op een MiniDisc,
DAT, enz. gaat u als volgt tewerk:
1 Druk op ^ op de CD-speler om de
weergave te starten.
2 Druk nogmaals op ^ om te pauzeren.
3 Druk op = /+
om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt opnemen.
4 Druk op r (record) op de MiniDisc
recorder, DAT recorder, enz.
5 Druk op ^ op de CD-speler om de
pauzestand te verlaten.
Opmerkingen
• Sluit de optisch-digitale kabel aan met de CDspeler in de stopstand.
Als u de kabel aansluit net na het stoppen van
de CD-speler, worden eventueel geen optische
signalen uitgevoerd.
• Als u opneemt zonder de CD-speler in de
pauzestand te brengen, kan het opnemen van
het eerste muziekstuk op bepaalde CD’s
problemen geven.
• Wanneer u digitale apparatuur op uw CDspeler wil aansluiten, gebruik dan de
netspanningsadapter. Als u een oplaadbare
batterij of alkalinebatterijen gebruikt, wordt het
optische-digitale signaal niet door de CD-speler
uitgezonden. (Er kunnen zich dan onverwachte
afwijkingen voordoen, bijvoorbeeld dat u geen
CD kan opnemen op aangesloten apparatuur.)
• Het Digital MEGA BASS systeem werkt wel via
de PHONES/REMOTE-ingang, maar niet via
de OPTICAL (DIGITAL )/LINE OUT ingang.
• Wanneer u een optische-digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
Links (wit)
Rechts (rood)
LINE IN of
REC IN*
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
Opmerking
Opmerking
• Als u na het 22ste nummer nog een nummer
opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer uit
het geheugen gewist en het laatst opgegeven
nummer geprogrammeerd.
Verbindingskabel
RK-G129HG
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Bij een druk op om het even welke toets
verschijnt “Hold ” in het uitleesvenster en
kan de CD-speler niet worden bediend.
*Als het OPTICAL (DIGITAL) IN-contact
vierkant is, moet u in plaats
de POC-5AB verbindingskabel gebruiken.
Opmerkingen betreffende de aansluiting
van andere: stereo-apparatuur.
Zet RESUME op ON.
Druk op REPEAT/ENTER om het
nummer in het geheugen te zetten.
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
nummers te programmeren.
Optische-digitale
aansluitingskabel
POC-5B
(niet bijgeleverd)
OPTICAL
(DIGITAL) IN*
Afspeelvolgorde
Druk tijdens het afspelen herhaalde
malen op PLAY MODE tot “INTRO
PGM” knippert.
Om te stoppen met programmeren voordat u
de hele CD hebt overlopen, drukt u op ^ .
De geselecteerde tracks worden dan
afgespeeld.
Regel het volume.
Knippert
^
+
3
Gebruik van de afstandsbediening
2
Om de ESP functie uit te zetten, drukt u
opnieuw op ESP.
OPTICAL
(DIGITAL)/
LINE OUT
Wanneer u de weergave stopt, wordt deze
normaal hervat vanaf het begin van de CD.
Met de Resume Play-functie kunt u echter de
weergave opnieuw laten beginnen vanaf het
punt waar ze werd gestopt.
Opmerkingen
^
/+
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
Druk op ESP.
De aanduiding ESP verschijnt.
REPEAT/
ENTER
PLAY
MODE
Om Repeat Play te annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
2
Afspelen
1
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid “verspringt” door
middel van een buffergeheugen waarin
muziekgegevens ongeveer 10 seconden worden
opgeslagen. Gebruik deze functie bij het
luisteren in een auto of tijdens het wandelen.
De nummers afspelen in de
gewenste volgorde (RMS Play)
=
Opmerking
Geluidssprongen voorkomen (ESP)
ESP
Opmerkingen bij het gebruik van CD’s
Voor klanten buiten Europa
OPEN
Druk op SOUND om “BASS” of “BASS MAX” te
selecteren. “BASS MAX” is efficiënter.
Opmerking
Om een ander nummer te herhalen, drukt u
op =
of + .
Als de wisselstroomadapter niet op het stopcontact past, moet u de stekker voor de
wisselstroomadapter gebruiken.
WAARSCHUWING
Voor klanten die de afstandsbediening met
de SOUND knop gebruiken:
DC IN 4.5 V
Modellen met bijgeleverde stekker voor de wisselstroomadapter
Welkom!
is
• Als het geluid wordt vervormd als u de
bastonen hebt benadrukt, moet u het volume
lager zetten.
2 Druk op PLAY MODE totdat “1”
verschijnt.
Sony Corporation 1997 Printed in Malaysia
Druk op Digital MEGA BASS om BASS
of BASS
te selecteren. BASS
efficiënter.
Druk tijdens het afspelen op REPEAT/
ENTER.
De aanduiding “REPEAT” verschijnt.
Druk op de draaipen en verwijder de CD.
PHONES/REMOTE
Digital
MEGA BASS
• Als het geluid wordt vervormd als u zowel de
Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld,
moet u het volume lager zetten.
Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE
totdat “SHUFFLE” in het afleesvenster
verschijnt.
De nummers worden nu in willekeurige
volgorde afgespeeld.
De optische-digitale
aansluitingskabel gebruiken
(alleen modellen JE.W, E33, E13,
CN2 en AU)
U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.
Alle nummers herhalen
De CD verwijderen
D-E500
D-E504
Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.
De andere functies
Zwaardere bas.
U kunt de nummers op de CD in willekeurige
volgorde afspelen.
=
(=
kant
van ( )
vasthouden***
*U kunt de CD-speler niet in de pauzestand
zetten met behulp van de afstandsbediening
(RM-DM23) die wordt geleverd bij de
modellen CED, CEK, EE1 en E92.
**AMS = Automatic Music Sensor
(Automatisch zoeken op muzieknummer)
***Deze handelingen kunt u verrichten tijdens
het afspelen en in de pauzestand.
Wisselstroomadapter
z Andere bedieningen
• Wanneer u een aansluitkabel gebruikt, werkt
de Digital MEGA BASS functie niet.
Lees verder op de achterzijde m
Een CD in de auto afspelen
U kunt uw CD-speler in een auto gebruiken
zoals in de illustratie hieronder is
aangegeven.
z Voedingsbronnen
Gebruik van de
meegeleverde
afstandsbediening
Oplaadbare batterijen
gebruiken
Voor klanten met een toestel
waarbij de RM-DM27L is
meegeleverd
U kunt de afstandsbediening gebruiken om
het toestel te bedienen.
Oortelefoon
= •+
(AMS*/zoeken)
Om uw CD-speler aan te sluiten op een autocassettedeck, heeft u de volgende accessoires
nodig:
• Auto-aansluitcassette CPA-9,
• Auto-batterijkabel DCC-E245
of,
• Montageset CPM-300PC (montageplaat +
auto-aansluitcassette + Auto-batterijkabel)
of,
• Auto-batterijkabel met auto-aansluitcassette
DCC-E26CP
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het betreffende
accessoire.
Bij gebruik van de CPM-300PC
montageset/CPM-300P montageplaat
Bevestig de meegeleverde automontageadapter op de CPM-300PC/300P voor u de
CD-speler installeert.
Contact aan/uit-functie
Deze functie zorgt ervoor dat de CD-speler
automatisch stopt zodra u de automotor
uitzet. (Deze functie is niet voor alle typen
auto’s beschikbaar).
Open het deksel van de batterijhouder.
(achterzijde)
2
z Overige gegevens
De batterijhouder
gebruiken
Voorzorgsmaatregelen
U kunt de CD-speler langer achtereen
gebruiken door de batterijhouder
samen met de oplaadbare batterij of batterijen
in het compartiment van de CD-speler te
gebruiken. De batterijen in de batterijhouder
en de oplaadbare batterij of batterijen in het
compartiment worden dan in combinatie
gebruikt.
1
Haak de batterijhouder aan de CD-speler
vast en draai de schroef aan.
Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met
de en volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
Batterijhouder
Haak
^ (weergave/
pauze)
weergavevenster
Schroef
p (stop)
De wisselstroomadapter
SOUND
2
In de stopstand kunt u de weergave starten
door zowel op = /+
(AMS/search) als
op ^ te drukken.
Plaats de oplaadbare batterij zo dat het
woord “SONY” in dezelfde richting staat
als binnenin het deksel is afgebeeld en
sluit het deksel.
Wanneer moet u de
alkalinebatterijen vervangen?
* Automatic Music Sensor
** Electronic Shock Protection
*** Wanneer u de afstandsbediening niet
gebruikt, schuif HOLD dan in de richting van
het pijltje.
Om te ontgrendelen, schuift u HOLD weer
terug.
Weergavevenster
ESP
aanduiding
3
Muziekstukaanduiding
Batterijaanduiding
Sluit de wisselstroomadapter aan.
“CHG” licht op. Laad gedurende
ongeveer 2 uur (voor BP-DM10) of 3 uur
(voor BP-DM20).
(Als de batterij al opgeladen is, knipperen
“CHG” en
.)
2
Polariteit van de stekker
Open het deksel van de batterijhouder.
• Als u de wisselstroomadapter uit het
stopcontact verwijdert, moet u altijd het
adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan het
snoer.
Opmerkingen
Alkaline- en oplaadbare batterijen
• U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
• Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met
oude.
• Gebruik geen verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Gebruik geen mangaanbatterijen in deze CDspeler.
• Indien u de batterijen lange tijd niet zult
gebruiken, verwijder ze dan uit CD-speler.
• Werp de batterijen nooit in het vuur.
• Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij
geen munten of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en de negatieve uiteinden van
de batterijen per ongeluk hiermee in contact
komen, kan dit hitte veroorzaken.
Breng twee LR6 (formaat AA) alkalinebatterijen in volgens de en tekening
aan de binnenkant van de batterijhouder
en sluit het deksel.
BASS
aanduiding
AVLS aanduiding
Werkingsaanduiding
Licht op en draait tijdens de
werking.
draait sneller tijdens AMS of zoeken.
Als geen CD werd ingebracht, knippert
de aanduiding.
Levensduur van van de batterij
(gemiddeld aantal uur)
Voor klanten met een toestel
waarbij de RM-DM23 is meegeleverd
DC IN 4.5 V
U kunt de afstandsbediening gebruiken om
het toestel te bedienen
Wisselstroomadapter
HOLD***
Oortelefoon
Afstandsbediening
op een stopcontact
4
( (weergave)*
/ = •+
(AMS**/zoeken)
p (stop)
VOL (volume)
*
U kunt de CD-speler niet in de pauzestand
zetten met de afstandsbediening.
** Automatic Music Sensor
*** Als u de afstandsbediening niet gebruikt,
schuift u HOLD in de richting van de pijl.
Schuif HOLD terug om de knoppen te
ontgrendelen.
Opmerking
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. U kunt deze CD-speler niet
met afstandsbedieningen van andere modellen
bedienen.
Aansluiting van een optionele
hoofdtelefoon op de meegeleverde
afstandsbediening
Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
microstekker. Een hoofdtelefoon met stereo
ministekker is niet geschikt.
Stereo ministekker
Bij volledige oplading verdwijnt “CHG”.
Ontkoppel de wisselstroomadapter.
Wanneer moet u de batterij
opladen?
Als de batterij zwak wordt, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterij leeg is, verschijnt “Lo batt ” in het
uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op.
Als u de capaciteit van de originele batterij
lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op
wanneer deze helemaal leeg is.
Opmerkingen
• De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van
de manier waarop u de oplaadbare batterij
gebruikt.
• Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is
gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet
meteen volledig kan worden opgeladen,
voordat de batterij een aantal malen is
opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij tot de helft is
gereduceerd, moet u de batterij vervangen door
een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare
batterij. Gebruik geen andere oplaadbare
batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).
Bij gebruik van de
ESP-functie
aan
uit
BP-DM20
(ongeveer 3
uur opgeladen*)
11
9
Twee alkalinebatterijen
20
16
BP-DM10
(ongeveer 2
uur opgeladen*)
6
5
BP-DM20 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
30
26
Twee alkalinebatterijen +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
45
BP-DM10 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
25
De CD-speler
• Houd de lens in het apparaat schoon en raak
deze niet aan. Door aanraking kan de lens
beschadigd geraken, waardoor het
functioneren van het apparaat wordt
belemmerd.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Plaats de CD-speler nooit in de buurt van een
warmtebron. Stel de CD-speler niet bloot aan
direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Zet de CD-speler niet
op een ongelijk oppervlak en laat het nooit
achter in een gesloten auto.
• Als de CD-speler een verstoorde radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan
uit of plaats het uit de buurt van de radio of
televisie.
• Wikkel de CD-speler tijdens het gebruik niet in
een doek of deken. Door oververhitting kan dit
leiden tot beschadiging van de CD-speler en tot
ernstige ongelukken.
De hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
38
23
(Wanneer de CD-speler op een vlakke en stabiele
plaats wordt gebruikt)
*Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier
waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
De lens reinigen
Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u
de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset
KK- DM1.
Lens
De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u
licht vochtig hebt gemaakt met water of een
milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
De CD wordt niet afgespeeld of de
aanduiding “no dlSC ” verschijnt in
het afleesvenster terwijl wel een CD
in het apparaat is geplaatst.
m De CD is vuil of beschadigd.
m Plaats de CD met het etiket naar boven.
m De CD-speler is vochtig.
Laat de CD-speler enkele uren staan totdat
het vocht is verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van het toestel en de
batterijhouder goed.
m Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
m Sluit de wisselstroomadapter goed aan op
een stopcontact.
Wanneer u drukt op ^ , verschijnt
de aanduiding “00” even in het
afleesvenster en verdwijnt weer. De
CD speelt niet.
m De oplaadbare batterij of de
alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de
oplaadbare batterij op of vervang de
alkalinebatterijen door nieuwe.
U hoort geen geluid of ruis.
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterijen leeg zijn, verschijnt “Lo batt ” in
het uitleesvenster.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
3
Storingen verhelpen
Voedingsbronnen
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
wisselstroomadapter. Indien er geen adapter bij
CD-speler is geleverd, moet u de
wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken.
Gebruik geen andere wisselstroomadapter.
(achterzijde)
Afstandsbediening
Veiligheid
Onderhoud
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de CD-speler terechtkomen,
verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de
voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het
weer in gebruik neemt.
• Steek nooit enig voorwerp in de
gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).
• Wanneer u denkt de CD-speler geruime tijd
niet te zullen gebruiken, vergeet dan niet de
aansluiting op de stroombron te verbreken.
• Het kenplaatje met vermelding van de
bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan de wisselstroomadapter.
(alleen voor EA3)
HOLD***
ESP**
Microstekker
Open het deksel van de batterijhouder.
U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20
oplaadbare batterij voor deze CD-speler
gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze
gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van
de batterijen is anders. Controleer het
modelnummer van de oplaadbare batterij en
gebruik die.
Opmerkingen
• Zet de CD-speler niet op het dashboard.
• Laat de CD-speler niet achter in een auto die in
de volle zon staat geparkeerd.
• Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor
ruisonderdrukking.
1
Laad de batterij op voordat u deze voor het
eerst gebruikt.
1
VOL (volume)
Alkalinebatterijen
gebruiken
Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz.
Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen
en is op sommige plaatsen verboden.
Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een
te hoog volume al gevaar met zich meebrengen,
vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d.
Zet het volume niet te hard of zet de
hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar
kan opleveren.
Voorkom beschadiging van uw gehoor
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon/
oortelefoon op een hoog volume. Deskundigen
raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld
naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in
uw oren ervaart, moet u het volume lager
zetten of de Discman niet gebruiken.
Houd rekening met anderen
Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen,
zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en
geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw
omgeving.
m Sluit de stekkers goed aan.
m De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers
regelmatig schoon met een schone, droge
doek.
De aanduiding “Hl dc ln ”
verschijnt in het afleesvenster.
m Gebruik enkel de bijgeleverde
wisselstroomadapter of de
wisselstroomadapter AC-E45HG (niet
bijgeleverd).
De aanduiding “Hold ” verschijnt in
het afleesvenster als u op een knop
drukt.
m De knoppen zijn vergrendeld. Schuif
HOLD terug.
“Lo batt ” verschijnt in het
weergavevenster wanneer u op een
knop drukt.
m De oplaadbare batterij is geheel leeg.
Verbind de wisselstroomadapter en laad
de batterij op.
m De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterij raakt snel leeg.
m Er worden mangaanbatterijen gebruikt.
Gebruik alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume komt niet boven een
bepaald peil, zelfs als u het volume
hoger probeert te zetten.
m De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op
LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.
Bij opname met optisch digitale
verbinding kan het
muziekstuknummer niet correct
worden opgenomen.
m Neem het muziekstuknummer opnieuw
op met de MiniDisc recorder, DAT
recorder, enz.
m Herhaal de opnameprocedure zoals
beschreven onder “Aansluiting op andere
stereo-apparatuur.”
Technische gegevens
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 µW
(gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak op het optisch blok met een
opening van 7 mm.)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
–2 dB (gemeten door EIAJ CP307)
Uitgangen (bij 4,5 V input)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
15 mW + 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal
10 kOhm
Optische digitale uitvoer (optische
uitgangsverbinding)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm tijdens
pieknivieau
Algemeen
Voeding
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
• Oplaadbare batterij Sony BP-DM10:
2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
Oplaadbare batterij Sony BP-DM20:
2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
• Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
• Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 Vaansluiting):
Model CA2/E92: 120 V, 60 Hz
Model CED/CEF/EE1/E13/CN2:
220 - 230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
Model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik
op de auto-accu: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen
en knoppen)
Ca. 132 × 30,3 × 135,6 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ca. 240 g
Bedrijfstemperatuur
5°C-35°C
Bijgeleverde accessoires
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
Wisselstroomadapter (1)
Oortelefoon (1)*1
Oortelefoon met afstandsbedienin (1)*2
Batterijhouder (1)*3
Aansluitingskabel (Phono stekker × 2
stereo ministekker) (1)*4
Draagtas (1)
Verloopstekker (1)*5
*1 Geleverd bij model CA
*2 Niet geleverd bij model CA
*3 Niet geleverd bij model E92
*4 Niet geleverd bij de modellen CED, CEK,
EE1 en JE.W
*5 Geleverd bij de modellen E33, E13, CN en
JE.W
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
Niet-standaard bijgeleverde
accessoires
Montageplaat CPM-300P
Montageset CPM-450PC*
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Auto-accukabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20
Verbindingskabel RK-G129HG
Optische digitale aansluitingskabel POC-5B,
POC-10B, POC-15B, POC-5AB, POC-10AB,
POC-15AB
Wisselstroomadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848LP
*Enkel verkrijgbaar in Japan
Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer
informatie.
Download PDF

advertising