3-860-100-42 (1)
FM/AM
Compact Disc
Compact Player
Meteen een CD
afspelen!
Als u nu meteen een CD wilt afspelen, kunt u de Discman aansluiten op
het lichtnet. De Discman werkt ook op oplaadbare batterijen,
alkalinebatterijen (zie “Voedingsbronnen” op de achterzijde) of een autoaccu.
1
Gebruiksaanwijzing
Aansluiten
Betreffende de zonecode
De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links
van de bar code op de verpakking.
Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u
wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek “Bijgeleverde
accessoires” aan het einde van de gebruiksaanwijzing.
Bij het gebruik van
een oortelefoon
Wisselstroomadapter
op het
stopcontact
Hoofdtelefoon
of
Oortelefoon
PHONES/REMOTE
D-T405
Modellen met bijgeleverde stekker voor de wisselstroomadapter
Als de wisselstroomadapter niet op het stopcontact past, moet u de stekker voor de
wisselstroomadapter gebruiken.
Sony Corporation 1997 Printed in Malaysia
Welkom!
Dank u voor de aankoop van deze
Sony FM/AM Compact Disc Compact
Player. Lees, voordat u de Discman in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
DC IN 4.5 V
Voor modellen met afstandsbediening
• Steek de microstekker van de oortelefoon in de afstandsbediening en niet in de PHONES/
REMOTE aansluiting van de Discman.
• Zorg ervoor dat de oortelefoon stevig is aangesloten op de afstandsbediening. Een
loszittende stekker kan tijdens de weergave ruis veroorzaken.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
Voor klanten in de VS
Het model met hoofdtelefoon voor de VS wordt niet geleverd met een afstandsbediening.
2
Een CD plaatsen
Voor klanten buiten Polen
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor producten voor de Poolse
markt.
Voor klanten buiten Europa
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor producten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
OPEN
Etiket naar boven
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
3
2 Plaats de CD op de draaipen.
Afspelen
1 Zet de CD/RADIO
schakelaar op “CD
(RADIO OFF).”
Instelling van de CD/RADIO schakelaar
2 Druk op ^.
Luisteren naar een CD
Luisteren naar de radio
(Zie “Radiobediening” op de
achterkant.)
3 Regel het volume.
Druk op p om te stoppen met afspelen.
D-T405.3-860-100-4X.H.CED
Optie
Knop
Pauze (enkel
hoofdapparaat)
^
Afspelen hervatten
na pauze (enkel
hoofdapparaat)
^
Het begin zoeken
van het huidige
nummer (AMS*)
= (= kant
van ( op de
afstandsbediening)
eenmaal**
Het begin zoeken
van het volgende
nummer (AMS)
= (= kant
van () een
aantal malen**
Het begin zoeken
van het
vorige nummer
(AMS)
+ (+ kant
van ()
eenmaal**
Het begin zoeken
van
opeenvolgende
nummers (AMS)
+
(+ kant van
() een aantal
malen**
Snel vooruitgaan
+ (+ kant
van ()
vasthouden**
Snel achteruitgaan
zAndere CD-bedieningen
Nummers herhaald
afspelen (Repeat Play)
De CD verwijderen
Druk op de draaipen en verwijder de CD.
De andere functies
Zwaardere bas.
U kunt de nummers op de CD in willekeurige
volgorde afspelen.
U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.
˝
U kunt de nummers op de CD herhaald
afspelen in de afspeelstanden Normal, INTRO
PGM, Shuffle of RMS (Random Music
Sensor).
U kunt alle nummers of alleen één bepaald
nummer opnieuw afspelen.
NORM MID MAX
PLAY
MODE
PLAY
MODE
Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE
totdat “SHUF” in het afleesvenster verschijnt.
De nummers worden nu in willekeurige
volgorde afgespeeld.
REPEAT/
ENTER
Stel MEGA BASS in op de gewenste positie.
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u de
bastonen hebt benadrukt, moet u het volume
lager zetten.
Alle nummers herhalen
Druk tijdens het afspelen op REPEAT/
ENTER.
De aanduiding “ ” verschijnt.
Om willekeurige weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
= (= kant
van ()
vasthouden**
*AMS = Automatic Music Sensor
(Automatisch zoeken op muzieknummer)
**Deze handelingen kunt u verrichten tijdens
het afspelen en in de pauzestand.
Afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
Opmerking
Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
Eén bepaald nummer herhalen.
1 Druk tijdens het afspelen van het nummer
dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER.
De aanduiding “ ” verschijnt.
• Tijdens Shuffle Play kunt u niet met =
teruggaan naar een vorig nummer.
Geluidssprongen voorkomen (ESP)
De ESP (Electronic Shock Protection) functie
voorkomt dat het geluid “verspringt” door
middel van een buffergeheugen waarin
muziekgegevens ongeveer 10 seconden worden
opgeslagen. Gebruik deze functie bij het
luisteren in een auto of tijdens het wandelen.
ESP
De nummers afspelen in de
gewenste volgorde (RMS Play)
U kunt maar liefst 22 nummers
programmeren om ze af te
spelen in de gewenste volgorde.
=/+
2 Druk op PLAY MODE totdat “1”
verschijnt.
Druk op ESP.
De aanduiding ESP verschijnt.
PLAY
MODE
Om de ESP functie uit te zetten, drukt u
opnieuw op ESP.
^
Opmerking in verband met
volumeregeling met behulp van de
afstandsbediening
Zet de VOL (volume) regelaar op de
afstandsbediening op MAX. Stel vervolgens
het volume op de Discman in op het
maximumniveau dat u met de
afstandsbediening kunt regelen.
Opmerkingen bij het afleesvenster
• Als u ^ indrukt of ( (wanneer RESUME
op OFF staat), verschijnen het totale aantal
nummers en de totale speelduur gedurende
ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het
nummer en de verstreken speelduur van het
huidige nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauzestand knippert de
verstreken speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de
resterende tijd tot aan het begin van het
volgende nummer met de aanduiding “–”.
Om een ander nummer te herhalen, drukt u
op = of +.
Om Repeat Play te annuleren, drukt u
opnieuw op REPEAT/ENTER.
1
(INTRO PGM Play)
Knippert
2
U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en
afspelen door het begin van elk muziekstuk
op een CD te scannen.
+
PLAY
MODE
Knippert
^
REPEAT/
ENTER
1
3
• Het afspelen kan stoppen wanneer de Discman
wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al
staat de ESP functie aan.
• Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de Discman voortdurend geschud wordt.
• Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd
wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurenede
afspelen.
• Wanneer u een optische-digitale
aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP
functie niet.
De knoppen blokkeren
U kunt de bedieningselementen van uw
Discman vergrendelen.
U kunt de Discman met de oortelefoon dan
nog altijd bedienen met de afstandsbediening.
Afspeelvolgorde
Druk tijdens het afspelen herhaalde
malen op PLAY MODE tot “INTRO
PGM” knippert.
Knippert
2
Druk op ^ om het scannen te starten.
De Discman speelt ongeveer de eerste 15
seconden van elk muziekstuk en “INTRO
PGM” knippert sneller.
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de
weergave van het gewenste muziekstuk.
Om het muziekstuk over te slaan, drukt u
op + of wacht u op het volgende
muziekstuk.
Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt
“INTRO PGM” met knipperen en worden de
tracks die u hebt gekozen automatisch
afgespeeld.
Om te stoppen met programmeren voordat u
de hele CD hebt overlopen, drukt u op ^.
De geselecteerde tracks worden dan
afgespeeld.
Om INTRO PGM weergave te annuleren,
drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de
weergavestand-indicatie verdwijnt van het
uitleesvenster.
D-T405.3-860-100-4X.H.CED
Druk op = of + om een nummer te
selecteren.
In het afleesvenster verschijnen het
geselecteerde nummer en de
afspeelvolgorde.
Geselecteerde nummer
3
4
5
Niet op deze manier
Opmerkingen
Druk tijdens het afspelen op PLAY
MODE totdat “RMS” knippert.
Alleen bepaalde
muziekstukken afspelen
Opmerkingen bij het gebruik van CD’s
• Houd een CD altijd vast bij de rand en raak
het oppervlak niet aan. Op die manier blijft
de CD schoon.
• Plak geen papier of plakband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD
niet achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, omdat de temperatuur in de
auto te hoog kan oplopen.
REPEAT/
ENTER
Druk op REPEAT/ENTER om het
nummer in het geheugen te zetten.
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
nummers te programmeren.
Druk op ^.
“RMS” knippert niet meer en de
geselecteerde nummers worden in de
door u opgegeven volgorde afgespeeld.
Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY
MODE totdat “RMS” uit het afleesvenster
verdwijnt.
Als u het programma wilt
controleren
Gedurende het programmeren:
Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5
uitvoert.
Gedurende afspelen in RMS:
Druk enkele malen op PLAY MODE totdat
“RMS” flikkert en druk daarna op
REPEAT/ENTER.
Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt,
verschijnen het CD-nummer en de
afspeelvolgorde in de door u opgegeven
volgorde.
HOLD
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Bij een druk op om het even welke toets
verschijnt “Hold” in het uitleesvenster en
kan het toestel niet worden bediend.
Schuif HOLD achteruit om de
bedieningselementen vrij te maken.
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De functie AVLS (Automatische
volumebeperking) zorgt ervoor dat het
volume onder het maximumniveau blijft om
uw oren te beschermen.
NORM
LIMIT
AVLS
(AUTO VOLUME LIMITER SYSTEM)
Opmerking
• Als u na het 22ste nummer nog een nummer
opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer
uit het geheugen gewist en het laatst
opgegeven nummer geprogrammeerd.
(achterzijde)
Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.
Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u zowel de
Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld,
moet u het volume lager zetten.
De optische-digitale
aansluitingskabel gebruiken
OPTICAL
(DIGITAL)/
LINE OUT
De weergave hervatten vanaf het
punt waar u de CD hebt gestopt
(Resume Play)
Wanneer u de weergave stopt, wordt deze
normaal hervat vanaf het begin van de CD.
Met de Resume Play-functie kunt u echter de
weergave opnieuw laten beginnen vanaf het
punt waar ze werd gestopt.
Optische-digitale
aansluitingskabel
POC-5B
(niet bijgeleverd)
OPTICAL
(DIGITAL) IN*
MiniDisc-opnamerecorder, DATdeck, enz.
*Als het OPTICAL (DIGITAL) IN-contact
vierkant is, moet u in plaats
de POC-5AB verbindingskabel gebruiken.
RESUME
ON
OFF
Zet RESUME op ON.
Zet RESUME op OFF om Resume Play te
annuleren.
Opmerkingen
• Na het openen van het deksel begint de
weergave altijd opnieuw vanaf het begin van
de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
• Het punt vanwaar de weergave wordt hervat
kan ongeveer 30 seconden afwijken.
De pieptoon afzetten.
U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het
bedienen van de Discman uitschakelen. (De
pieptoon die weerklinkt terwijl de radio
werkt kan niet worden afgezet.)
Schakel de spanningsbron uit
(netspanningsadapter, oplaadbare batterij of
alkaline batterijen). Terwijl u op p drukt en
deze knop ingedrukt houd, schakelt u de
spanningsbron weer in. Om de pieptoon
weer aan te zetten, schakelt u de
spanningsbron uit en dan weer in, maar
zonder op p te drukken.
Aansluiten op andere
stereo-apparatuur
U kunt via andere stereo-apparatuur naar de
CD luisteren of een CD op een cassette of een
MiniDisc opnemen. Raadpleeg de
handleiding van de andere apparatuur voor
meer informatie. Voordat u de aansluitingen
maakt, schakelt u elk apparaat uit.
De aansluitingskabel gebruiken
OPTICAL
(DIGITAL)/
LINE OUT
Verbindingskabel
RK-G129HG
Links (wit)
Rechts (rood)
LINE IN or
REC IN*
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
D-T405.3-860-100-4X.H.CED
Opmerkingen betreffende de aansluiting
van andere: stereo-apparatuur.
• Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume
van de aangesloten apparatuur omlaag om te
voorkomen dat de aangesloten luidsprekers
beschadigd raken.
• Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer
van het OPTICAL (DIGITAL)/LINE OUTcontact.
• Wanneer u andere apparatuur op de OPTICAL
(DIGITAL)/LINE OUT-ingang aansluit, kunt u
met dit apparaat het volume niet regelen.
• Wanneer u een CD op een cassette via een
cassetterecorder met de functie “blank search”
opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de
functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie
“blank search” niet.
Opnemen met optisch-digitale
aansluiting
Om van een CD op te nemen op een MiniDisc,
DAT, enz. gaat u als volgt tewerk:
1 Druk op ^ op de Discman om de
weergave te starten.
2 Druk nogmaals op ^ om te pauzeren.
3 Druk op =/+ om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt opnemen.
4 Druk op r (record) op de MiniDisc
recorder, DAT recorder, enz.
5 Druk op ^ op de Discman om de
pauzestand te verlaten.
Opmerkingen
• Sluit de optisch-digitale kabel aan met de
Discman in de stopstand.
Als u de kabel aansluit net na het stoppen van
de Discman, worden eventueel geen optische
signalen uitgevoerd.
• Als u opneemt zonder de Discman in de
pauzestand te brengen, kan het opnemen van
het eerste muziekstuk op bepaalde CD’s
problemen geven.
• Wanneer u digitale apparatuur op uw Discman
wil aansluiten, gebruik dan de
netspanningsadapter. Als u een oplaadbare
batterij of alkalinebatterijen gebruikt, wordt het
optische-digitale signaal niet door de Discman
uitgezonden. (Er kunnen zich dan onverwachte
afwijkingen voordoen, bijvoorbeeld dat u geen
CD kan opnemen op aangesloten apparatuur.)
• Het MEGA BASS systeem werkt wel via de
PHONES/REMOTE-ingang, maar niet via de
OPTICAL (DIGITAL )/LINE OUT ingang.
• Wanneer u een aansluitingskabel gebruikt,
werkt de ESP functie niet.
Lees verder op de achterzijde m
zRadiobediening
Een CD in de auto
afspelen
zVoedingsbronnen
Luisteren naar de radio
U kunt uw Discman in een auto gebruiken
zoals in de illustratie hieronder is
aangegeven.
CD/RADIO
TUNING +/–
BAND
Radiozenders
voorinstellen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen
van de Discman. Er kunnen tot 30 zenders in
willekeurige volgorde worden opgeslagen, 5
voor elke band (FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 en
AM). Na het voorinstellen van de zenders
drukt u dan op één van de 1 - 5 toetsen om af
te stemmen op uw favoriete zenders.
TUNING +/–
VOLUME
1
2
Om uw Discman aan te sluiten op een autocassettedeck, heeft u de volgende accessoires
nodig:
• Auto-aansluitcassette CPA-9,
• Auto-batterijkabel DCC-E245
of,
• Montageset CPM-300PC (montageplaat +
auto-aansluitcassette + Auto-batterijkabel)
of,
• Auto-batterijkabel met auto-aansluitcassette
DCC-E26CP
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van het betreffende
accessoire.
Bij gebruik van de CPM-300PC
montageset/CPM-300P
montageplaat
Bevestig de meegeleverde automontageadapter op de CPM-300PC/300P voor u de
Discman installeert.
Opmerkingen
• Zet de Discman niet op het dashboard.
• Laat de Discman niet achter in een auto die in
de volle zon staat geparkeerd.
• Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor
ruisonderdrukking.
Contact aan/uit-functie
Deze functie zorgt ervoor dat de Discman
automatisch stopt zodra u de automotor
uitzet. (Deze functie is niet voor alle typen
auto’s beschikbaar).
3
Zet de CD/RADIO schakelaar op
“RADIO.”
Voor klanten die een toestel met
bijgeleverde afstandsbediening
hebben
Laad de batterij op voordat u deze voor het
eerst gebruikt.
U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20
oplaadbare batterij voor deze CD-speler
gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze
gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van
de batterijen is anders. Controleer het
modelnummer van de oplaadbare batterij en
gebruik die.
1
BAND
1-5
Druk op BAND tot de gewenste band
verschijnt.
Bij elke druk op de toets verandert het
uitleesvenster als volgt: FM1 n FM2 n
FM3 n FM4 n FM5 n AM.
Druk op TUNING +/– om af te stemmen
op de gewenste zender en regel het
volume.
2
1
2
Zet de CD/RADIO schakelaar op “CD
(RADIO OFF).”
Open het deksel van de batterijhouder.
Stem af op de gewenste zender.
Hou één van de 1 - 5 toetsen waaronder u
de nieuwe zender wilt opslaan langer dan
2 seconden ingedrukt.
Als de zender is vooringesteld, weerklinkt
een pieptoon en verschijnen “PRESET” en
M in het uitleesvenster.
De nieuwe zender vervangt de oude.
(achterzijde)
3
FM:
De radio afzetten.
Zet de CD/RADIO schakelaar op “CD
(RADIO OFF).”
Plaats de oplaadbare batterij zo dat het
woord “SONY” in dezelfde richting staat
als binnenin het deksel is afgebeeld en
sluit het deksel.
Opmerkingen
• Wanneer u niet naar de radio luistert, zet u de
CD/RADIO schakelaar op “CD (RADIO OFF)”
om de batterij te sparen.
• Met de afstandsbediening kan u de radio niet
aan- of afzetten noch afstemmen op een zender.
Gebruik de afstandsbediening wanneer u
luistert naar vooringestelde radiozenders.
Snel afstemmen
Hou TUNING +/– in stap 3 ingedrukt tot de
frequentie-aanduiding in het uitleesvenster
begint te veranderen. De Discman zoekt
automatisch de radiofrequenties af en stopt
wanneer hij een zender goed ontvangt.
AM:
Vooringestelde radiozenders
beluisteren
4
BAND
Bevestig de wisselstroom-adapter.
Sluit de netspanningsadapter aan.
lichten op. Laad
“CHG” en
gedurende ongeveer 2 uur (voor BPDM10) of 3 uur (voor BP-DM20).
1-5
De radio-ontvangst verbeteren
Strek het hoofdtelefoonsnoer uit voor FM.
Hoofdtelefoon
of
Oortelefoon
Gebruik van de
afstandsbediening
Oplaadbare batterijen
gebruiken
1 Druk op BAND (BAND op de
afstandsbediening) om de band te
selecteren.
2 Druk op de cijfertoetsen (PRESET +/– op
de afstandsbediening) om op de opgeslagen
zender af te stemmen.
DC IN 4.5 V
Richt de Discman zelf voor AM.
U kunt de afstandsbediening gebruiken om
het toestel te bedienen
Wisselstroomadapter
HOLD**
Oortelefoon
Afstandsbediening
( (weergave)
/ =•+
(AMS*/search)/
PRESET+/–
p (stop)/
BAND
VOL (volume)
* Automatic Music Sensor
** Als u de afstandsbediening niet gebruikt,
schuift u HOLD in de richting van de pijl.
Schuif HOLD terug om de knoppen te
ontgrendelen.
Opmerking
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
afstandsbediening. U kunt dit apparaat niet
met afstandsbedieningen van andere modellen
bedienen.
D-T405.3-860-100-4X.H.CED
Opmerking
• Laat de hoofd-/oortelefoon aangesloten op de
PHONES/REMOTE aansluiting van de speler,
ook wanneer u naar een FM programma
luistert via de luidsprekers die aangesloten zijn
op de LINE OUT aansluiting van de speler. De
hoofd-/oortelefoonkabel werkt zoals de FM
antenne.
Luisteren naar de radio op droge of
oplaadbare batterijen
Bij aansluiting van de stekker van een externe
spanningsbron op DC IN 4,5 V van uw
Discman, wordt afgestemd op de
oorspronkelijke zender. Stem opnieuw af op
de gewenste zender.
op een stopcontact
5
Bij volledige oplading verdwijnen
“CHG” en
. Ontkoppel de
wisselstroomadapter.
Wanneer moet u de batterij
opladen?
Als de batterij zwak wordt, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterij leeg is, verschijnt “Lo batt” in het
uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op.
Als u de capaciteit van de originele batterij
lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op
wanneer deze helemaal leeg is.
Opmerkingen
• De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van
de manier waarop u de oplaadbare batterij
gebruikt.
• Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is
gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet
meteen volledig kan worden opgeladen,
voordat de batterij een aantal malen is
opgeladen en ontladen.
• Als de levensduur van de batterij tot de helft is
gereduceerd, moet u de batterij vervangen door
een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare
batterij. Gebruik geen andere oplaadbare
batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).
Alkalinebatterijen
gebruiken
1
Bij gebruik van de
ESP-functie Radio
aan
uit aan
BP-DM20
(ongeveer 3
uur opgeladen*)
8
Twee alkalinebatterijen
15
9,5
25
BP-DM10
(ongeveer 2
uur opgeladen*)
3,5
3
6,5
Open het deksel van de batterijhouder.
(achterzijde)
2
zOverige gegevens
Levensduur van van de batterij
(gemiddeld aantal uur)
Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met
de ‘ en ’ volgens het schema in de
batterijhouder en sluit het deksel.
Wanneer moet u de
alkalinebatterijen vervangen?
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de
aanwijzing
in het uitleesvenster. Als de
batterijen leeg zijn, verschijnt “Lo batt” in
het uitleesvenster.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
7
13
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
De batterijhouder
gebruiken
U kunt de CD-speler langer achtereen
gebruiken door de batterijhouder
samen met de oplaadbare batterij of batterijen
in het compartiment van de CD-speler te
gebruiken. De batterijen in de batterijhouder
en de oplaadbare batterij of batterijen in het
compartiment worden dan in combinatie
gebruikt.
1
Haak de batterijhouder aan de Discman
vast en draai de schroef aan.
Batterijhouder
Haak
Schroef
De lens reinigen
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset
KK- DM1.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing van de Discman terechtkomen,
verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de
voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een
erkende vakhandelaar nakijken voordat u het
weer in gebruik neemt.
• Steek nooit enig voorwerp in de
gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).
Lens
Voedingsbronnen
BP-DM20 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
24
Twee alkalinebatterijen +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
33
BP-DM10 +
batterijhouder
(twee alkalinebatterijen)
20
20
22
38
60
• Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd
niet te zullen gebruiken, vergeet dan niet de
aansluiting op de stroombron te verbreken.
• Het kenplaatje met vermelding van de
bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan de wisselstroomadapter.
(alleen voor EA3)
De wisselstroomadapter
15
32
(Wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele
plaats wordt gebruikt)
*Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier
waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
wisselstroomadapter. Indien er geen adapter
bij het toestel is geleverd, moet u de
wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken.
Gebruik geen andere wisselstroomadapter.
Polariteit van de stekker
• Als u de wisselstroomadapter uit het
stopcontact verwijdert, moet u altijd het
adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan
het snoer.
Opmerkingen
• U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
• Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met
oude.
• Gebruik geen verschillende soorten batterijen
tegelijk.
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit
apparaat.
• Indien u de batterijen lange tijd niet zult
gebruiken, verwijder ze dan uit het toestel.
Onderhoud
Alkaline- en oplaadbare batterijen
• Werp de batterijen nooit in het vuur.
• Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij
geen munten of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en de negatieve uiteinden van
de batterijen per ongeluk hiermee in contact
komen, kan dit hitte veroorzaken.
Het apparaat
• Houd de lens in het apparaat schoon en raak
deze niet aan. Door aanraking kan de lens
beschadigd geraken, waardoor het
functioneren van het apparaat wordt
belemmerd.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop het
apparaat. Het apparaat en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van een
warmtebron. Stel het apparaat niet bloot aan
direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of
mechanische schokken. Zet het apparaat niet
op een ongelijk oppervlak en laat het nooit
achter in een gesloten auto.
• Als het apparaat een verstoorde radio- of
televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan
uit of plaats het uit de buurt van de radio of
televisie.
• Wikkel het apparaat tijdens het gebruik niet in
een doek of deken. Door oververhitting kan dit
leiden tot beschadiging van het apparaat en tot
ernstige ongelukken.
De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u
licht vochtig hebt gemaakt met water of een
milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Storingen verhelpen
Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u
de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.
De CD wordt niet afgespeeld of de
aanduiding “no dlSC” verschijnt in
het afleesvenster terwijl wel een CD
in het apparaat is geplaatst.
m De CD is vuil of beschadigd.
m Plaats de CD met het etiket naar boven.
m Het apparaat is vochtig.
Laat het apparaat enkele uren staan totdat
het vocht is verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van het toestel en de
batterijhouder goed.
m Controleer of de batterijen correct zijn
geplaatst.
m Sluit de wisselstroomadapter goed aan op
een stopcontact.
Wanneer u drukt op ^, verschijnt
de aanduiding “00” even in het
afleesvenster en verdwijnt weer. De
CD speelt niet.
m De oplaadbare batterij of de
alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de
oplaadbare batterij op of vervang de
alkalinebatterijen door nieuwe.
U hoort geen geluid of ruis.
m Sluit de stekkers goed aan.
m De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers
regelmatig schoon met een schone, droge
doek.
De aanduiding “Hl dc ln”
verschijnt in het afleesvenster.
m Gebruik enkel de bijgeleverde
wisselstroomadapter of de
wisselstroomadapter AC-E45HG (niet
bijgeleverd).
De hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz.
Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen
en is op sommige plaatsen verboden.
Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een
te hoog volume al gevaar met zich meebrengen,
vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d.
Zet het volume niet te hard of zet de
hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar
kan opleveren.
2
Open het deksel van de batterijhouder.
Voorkom beschadiging van uw gehoor
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon/
oortelefoon op een hoog volume. Deskundigen
raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld
naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in
uw oren ervaart, moet u het volume lager
zetten of de Discman niet gebruiken.
Houd rekening met anderen
3
Breng twee LR6 (formaat AA) alkalinebatterijen in volgens de ‘ en ’ tekening
aan de binnenkant van de batterijhouder
en sluit het deksel.
Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen,
zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en
geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw
omgeving.
De aanduiding “Hold” verschijnt in
het afleesvenster als u op een knop
drukt.
m De knoppen zijn vergrendeld. Schuif
HOLD terug.
“Lo batt” verschijnt in het
weergavevenster wanneer u op een
knop drukt.
m De oplaadbare batterij is geheel leeg.
Verbind de wisselstroomadapter en laad
de batterij op.
m De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterij raakt snel leeg.
m Er worden mangaanbatterijen gebruikt.
Gebruik alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume komt niet boven een
bepaald peil, zelfs als u het volume
hoger probeert te zetten.
m De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op
LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.
Bij opname met optisch digitale
verbinding kan het
muziekstuknummer niet correct
worden opgenomen.
m Neem het muziekstuknummer opnieuw op
met de MiniDisc recorder, DAT recorder,
enz.
m Herhaal de opnameprocedure zoals
beschreven onder “Aansluiting op andere
stereo-apparatuur.”
Bij het luisteren naar de radio is het
geluid zwak of van slechte kwaliteit.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
m Zet de speler verder van de TV.
D-T405.3-860-100-4X.H.CED
Technische gegevens
CD speler-gedeelte
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 µW
(deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
–2 dB (gemeten door EIAJ CP307)
Uitgangen (bij 4,5 V input)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
15 mW + 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 50 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal
10 kOhm
Optische digitale uitvoer (optische
uitgangsverbinding)
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm tijdens
pieknivieau
Radio-gedeelte
Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM 531 - 1.602 kHz
Antennes
FM: hoofdtelefoonsnoer
AM: ingebouwde ferrietantenne
Algemeen
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
Voeding
• Oplaadbare batterij Sony BP-DM10:
2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
Oplaadbare batterij Sony BP-DM20:
2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
• Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
• Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 Vaansluiting):
Model U2/CA2/E92: 120 V, 60 Hz
Model CED/CEF/E13/CN2: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
Model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik
op de auto-accu: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen
en knoppen)
Ca. 132 × 34,0 × 135,6 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ca. 280 g
Bedrijfstemperatuur
5°C-35°C
Bijgeleverde accessoires
De zone-code van het model dat u heeft gekocht,
vindt u bovenaan links van de bar code op de
verpakking.
Wisselstroomadapter (1)
Hoofdtelefoon (1)a)
Oortelefoon met afstandsbediening (1)b)
Oplaadbare batterij (1)
Batterijhouder (1)c)
Aansluitingskabel (Phono stekker × 2 ˜
stereo ministekker) (1)d)
Draagtas (1)
a) Geleverd bij model U2
b) Niet geleverd bij model U2
c) Niet geleverd bij de modellen U2, CA2 en
E92
d) Niet geleverd bij de modellen JE.W, CED,
CEK en CEF
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaand bericht.
D-T405.3-860-100-4X.H.CED
Niet-standaard bijgeleverde
accessoires
Montageplaat CPM-300P
Montageset CPM-450PC*
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Auto-accukabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20
Verbindingskabel RK-G129HG
Optische digitale aansluitingskabel POC-5B,
POC-10B, POC-15B, POC5AB, POC-10AB,
POC-15AB
Wisselstroomadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848
*Enkel verkrijgbaar in Japan
Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer
informatie.
Download PDF