Sony | MZ-RH710 | Sony MZ-RH710 Gebruiksaanwijzing

Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\00NL01COV-CE.fm]
masterpage:Left
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\00NL01COV-CE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 1 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
2-593-568-51(2)
Gebruiksaanwijzing
MZ-RH710
Hi-MD Walkman
Portable
MD Recorder
"WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony
Corporation voor stereoproducten met hoofdtelefoon.
is een handelsmerk van Sony
Corporation.
(2)
Printed in Malaysia
© 2005 Sony Corporation
De recorder
bedienen
pagina 12
De software
gebruiken
pagina 88
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht om brand en
elektrische schokken te
voorkomen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten
ruimte, zoals een boekenrek of
ingebouwde kast.
Voorkom brand en dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met
een krant, een tafelkleed, een gordijn of
iets dergelijks. Plaats geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Zet geen voorwerpen op het apparaat die
met vloeistoffen zijn gevuld, zoals
bloemenvazen, om brand en elektrische
schokken te voorkomen.
Afgedankte batterijen dient u mee te
geven met het klein chemisch afval.
Neem voor meer informatie contact op
met de betrokken gemeentelijke dienst.
LET OP! — ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE
LASERSTRAAL
LET OP! — ONZICHTBARE
LASERSTRALING VAN DE KLASSE
1M INDIEN GEOPEND
GEBRUIK GEEN OPTISCHE
INSTRUMENTEN VOOR
RECHTSTREEKS AFLEZEN
2
Informatie
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL
GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE
SCHADE VAN WELKE AARD DAN
OOK, OF VOOR ONGEVALLEN,
BESCHADIGINGEN OF
ONKOSTEN DIE WORDEN
VEROORZAAKT DOOR EEN
DEFECT APPARAAT OF DOOR HET
GEBRUIK VAN WELK PRODUCT
DAN OOK.
De CE-markering is alleen geldig in de
landen waar deze wettelijk bindend is,
zoals voornamelijk in de EEA-landen
(landen van de Europese economische
zone).
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Verwijdering van Oude
Elektrische en Elektronische
Apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het
product of op de
verpakking wijst erop dat
dit product niet als
huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet
echter naar een plaats
worden gebracht waar
elektrische en
elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Geschikt accessoire: Hoofdtelefoon/
oortelefoon
Kennisgeving voor gebruikers
Over de meegeleverde
software
• Copyrightwetten verbieden het
gedeeltelijk of geheel reproduceren van de
software of de bijbehorende handleiding,
of het verhuren van de software zonder
toestemming van de copyrighthouder.
• SONY zal in geen geval aansprakelijk
zijn voor financiële schade of
winstderving met inbegrip van claims
van derden die voortvloeien uit het
gebruik van de software die bij deze
recorder wordt geleverd.
• Als zich met de software problemen
voordoen die het resultaat zijn van
fabricagefouten, zal SONY de software
vervangen. SONY is verder echter niet
aansprakelijk.
• De software die bij deze recorder wordt
geleverd, kan alleen worden gebruikt
met de aangegeven apparaten.
• Houd er rekening mee dat de
softwarespecificaties zonder
kennisgeving kunnen veranderen ten
gevolge van ons voortdurende streven
naar kwaliteitsverbetering.
• Als u deze recorder gebruikt met andere
software dan de meegeleverde, vervalt
de garantie.
• Het hangt af van het op uw PC
geïnstalleerde besturingssysteem in welke
talen u de software kunt gebruiken. Voor
betere resultaten dient u ervoor te zorgen
dat het geïnstalleerde besturingssysteem
geschikt is voor de gewenste taal.
— Wij kunnen niet garanderen dat alle
talen correct kunnen worden
weergegeven in uw software.
— Door de gebruiker gemaakte tekens
en bepaalde speciale tekens worden
mogelijk niet weergegeven.
3
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
• Afhankelijk van het type tekst en tekens
•
•
•
•
•
•
•
•
4
wordt de tekst in de software mogelijk
niet correct weergegeven op het
apparaat. Dit is te wijten aan:
— De mogelijkheden van het
aangesloten apparaat.
— Het niet correct functioneren van het
apparaat.
SonicStage en het SonicStage-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Sony Corporation.
MD Simple Burner, OpenMG, "Magic
Gate", "MagicGate Memory Stick",
"Memory Stick", Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en de
bijbehorende logo's zijn handelsmerken
van Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT en
Windows Media zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
IBM en PC/AT zijn gedeponeerde
handelsmerken van International
Business Machines Corporation.
Macintosh is een handelsmerk van
Apple Computer, Inc. in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
Pentium is een handelsmerk of een
gedeponeerd handelsmerk van Intel
Corporation.
Alle andere handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectievelijke
houders.
In deze handleiding zijn ™- en ®symbolen weggelaten.
• CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
Gracenote. Gracenote CDDB® Client
Software, copyright 2000-2004
Gracenote. This product and service may
practice one or more of the following
U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593,
and other patents issued or pending.
Services supplied and/or device
manufactured under license for
following Open Globe, Inc. United
States Patent 6,304,523.
Gracenote is a registered trademarks of
Gracenote. The Gracenote logo and
logotype, and the “Powered by
Gracenote” logo are trademarks of
Gracenote.
Programma © 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 Sony Corporation
Documentatie © 2005 Sony Corporation
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
5
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Inhoud
Beschikbare functies en meegeleverde
gebruiksaanwijzingen ...................................... 10
De recorder bedienen
De bediening ....................................................... 14
Voorbereidingen .................................................. 16
Onmiddellijk op de schijf opnemen .................... 18
Een schijf onmiddellijk afspelen ......................... 23
Menu's gebruiken ................................................ 25
De menuopdrachten gebruiken ...................................................................25
De menu's ....................................................................................................26
Verschillende manieren van opnemen ............... 28
Vóór het opnemen .......................................................................................28
Verschillende soorten informatie weergeven ..............................................29
Opnemen van een tv of radio (Analog Recording) .....................................30
De opnamemodus selecteren .......................................................................31
Het opnameniveau handmatig regelen ........................................................32
Trackmarkeringen toevoegen tijdens het opnemen ....................................33
Opnemen zonder een nieuwe groep te maken ............................................34
Synchroon met de geluidsbron starten en stoppen (Synchro-recording) ....35
Verschillende manieren van afspelen ................ 36
Verschillende informatie weergeven ..........................................................36
De afspeelstand selecteren ..........................................................................37
Naar een track zoeken (Search) ..................................................................41
De geluidskwaliteit selecteren (6-Band Equalizer) .....................................42
6
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opgenomen tracks bewerken ............................ 44
Voordat u begint met bewerken ..................................................................44
Titels toevoegen (Title Input) ......................................................................44
Tracks of groepen aan een nieuwe groep toewijzen (Group Set) ...............48
Groepsinstelling opheffen (Group Release) ................................................49
Opgenomen tracks of groepen verplaatsen (Move) ....................................50
Tracks en de gehele schijf wissen (Erase) ...................................................51
Track splitsen (Divide) ................................................................................53
Samenvoegen van tracks (Combine) ...........................................................54
De schijf formatteren (Format) ...................................................................55
Andere functies ................................................... 56
De weergegeven menuopdrachten wijzigen (Menu Mode) ........................56
Uw gehoor beschermen (AVLS) .................................................................56
De pieptoon uitschakelen ............................................................................57
De instellingen voor individuele schijven opslaan (Disc Memory) ............57
Het afspelen versneld beginnen (Quick Mode) ...........................................58
De schijfmodus selecteren (Disc Mode) .....................................................59
Het contrast van het display regelen (Contrast Adjustment) .......................59
De werkingsrichting van het display wijzigen ............................................60
De recorder met een computer gebruiken ......... 61
Wat u kunt doen via een verbinding met een computer ..............................61
De recorder op uw computer aansluiten ......................................................61
Andere gegevens naar een schijf opslaan ....................................................63
Aanvullende informatie ....................................... 65
Voorzorgsmaatregelen ................................................................................65
Technische gegevens ...................................................................................67
Problemen oplossen en verklaringen ................. 69
Storingen verhelpen .....................................................................................69
Meldingen ....................................................................................................77
Toelichting ..................................................................................................82
7
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De software gebruiken
Wat u allemaal kunt doen met SonicStage/MD
Simple Burner .................................................. 88
Installeren ........................................................... 90
De vereiste systeemomgeving creëren ........................................................90
De software op de computer installeren ......................................................91
SonicStage gebruiken ......................................... 93
Audiogegevens importeren .........................................................................93
Audiogegevens van uw computer overbrengen naar de MD Walkman .....95
Audiogegevens van de MD Walkman terugzetten naar uw computer .......97
Audiogegevens naar een CD-R/CD-RW-schijf schrijven ........................100
SonicStage Help gebruiken .......................................................................102
Verwijzingen naar SonicStage Help .........................................................104
MD Simple Burner gebruiken ............................ 106
Voordat u MD Simple Burner gaat gebruiken ..........................................106
Opnemen met MD Walkman-functies (Simple mode) .............................107
Opnemen met computerfuncties (Standard mode) ...................................108
Overige informatie ............................................ 110
Het verwijderen van SonicStage/MD Simple Burner ...............................110
Over copyrightbescherming ......................................................................111
Storingen verhelpen ..................................................................................112
Register .....................................................................................................115
8
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
9
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Beschikbare functies en meegeleverde
gebruiksaanwijzingen
In dit gedeelte worden de functies van deze draagbare MiniDisc-recorder en de
gebruiksaanwijzingen die worden meegeleverd verklaard. Raadpleeg de van toepassing
zijnde gebruiksaanwijzing.
Meer informatie over Hi-MD
"Hi-MD" is een nieuwe MiniDisc-indeling met geavanceerde mogelijkheden vergeleken
met de standaard MD-indeling.
De brochure "Wat u allemaal kunt doen met de
Hi-MD Walkman"
In deze brochure worden de voornaamste kenmerken van Hi-MD
Walkman en de verschillen met standaard MD Walkmans beschreven.
De recorder gebruiken
U kunt opnemen vanaf een CD-speler en vervolgens genieten van de opnamen die u hebt
gemaakt.
2-593-568-11(1)
Operating Instructions
MZ-RH710
Recorder
page 12
Operation ___________
Software
page 86
Operation ___________
Hi-MD Walkman
Portable
MD Recorder
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony
Corporation to represent Headphone Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
© 2005 Sony Corporation
De recorder bedienen (pagina's 12 t/m 87)
In dit gedeelte worden alle functies van de recorder uitgelegd. Tevens
wordt in detail beschreven wat voor problemen er kunnen optreden bij
het gebruik van de recorder, hoe u deze kunt oplossen en wat u moet
doen als er een melding op het display verschijnt.
, Voor problemen of meer uitleg
Raadpleeg "Problemen oplossen en verklaringen" (pagina 69).
10
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De recorder gebruiken terwijl deze op een computer is
aangesloten
Met de bijgeleverde SonicStage software kunt u audiogegevens overdragen tussen de
recorder en de computer.
Met de bijgeleverde MD Simple Burner -software kunt u geluidsgegevens opnemen op de
recorder.
Audio-CD's
Internet
Muziekbestanden
De software gebruiken (pagina's 88 t/m 114)
In dit gedeelte worden de installatie en basisfuncties van de bijgeleverde SonicStage/MD
Simple Burner-software uitgelegd.
SonicStage Help
Dit is de on line Help die u op het scherm van de computer
kunt weergeven.
In de on line Help vindt u informatie over gedetailleerde
bewerkingen en over de SonicStage software. U kunt de on
line Help tevens raadplegen als u problemen ondervindt bij
het gebruik van de SonicStage.
Opmerkingen over het gedeelte "Bediening van de software"
• In het gedeelte Bediening van de software verwijst "Net MD" naar een recorder met een
standaardschijf en "Hi-MD" naar een recorder met een Hi-MD-schijf of een standaardschijf in de
Hi-MD-modus.
• De getoonde onderdelen in de illustraties in dit gedeelte kunnen afwijken van de daadwerkelijke
onderdelen van de software.
• Bij de uitleg in dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat u beschikt over basiskennis van de bewerkingen
in Windows. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van de computer en het besturingssysteem
de desbetreffende handleidingen.
• In dit gedeelte worden algemene Hi-MD/Net MD-producten behandeld. Bepaalde verklaringen (en
illustraties) zijn daarom mogelijk niet van toepassing op uw Hi-MD/Net MD. Raadpleeg tevens de
gebruiksaanwijzing van Hi-MD/Net MD.
11
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
De recorder bedienen
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De meegeleverde accessoires controleren
Koptelefoon/oortelefoon (1)
Speciale USB-kabel (1)
Kabelklem (klein formaat) (4)
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
*Speel geen CD-ROM af in een audio-CD-speler.
Opmerking
Probeer wanneer u dit apparaat gebruikt de onderstaande voorzorgsmaatregelen te
volgen om te voorkomen dat de behuizing beschadigd raakt of dat er storingen optreden
in het apparaat.
Pas op dat u niet gaat zitten met het apparaat in uw achterzak.
12
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Right
030GET.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 6:19 PM
De bijgeleverde kabelklemmen gebruiken
Wanneer u de recorder gebruikt terwijl deze op de computer is aangesloten, moet u de
kabelklemmen bevestigen zoals wordt beschreven. (U moet een kabelklem bevestigen om
te voldoen aan de van toepassing zijnde EMC-normen.) Het is niet nodig de kabelklemmen
te bevestigen als u het apparaat gebruikt terwijl deze niet op de computer is aangesloten.
• Voor de optionele netspanningsadapter (AC-ES3010K/AC-E30HG):
kabelklem van klein formaat/ESD-SR-110
• Voor de optionele lijnkabel (RK-G129/RK-G136): kabelklem van
klein formaat/ESD-SR-110.
ongeveer 4 cm
ongeveer
4 cm
Naar LINE IN
(OPTICAL)
1
2
3
CD-speler,
MD-speler,
DVD-speler,
enz.
Naar een digitale
(optische)
uitgang
De recorder bedienen
ongeveer 4 cm
Open de klemfilters.
Bevestig de kabelklemmen als volgt.
Voor de optionele netspanningsadapter: wikkel het snoer één keer om de kabelklem/
ongeveer 4 cm van de stekker en de behuizing verwijderd (zie afbeelding 2-a
hierboven).
Voor de optionele lijnkabel: leid het snoer door de kabelklem/naast de stekker die op de
recorder wordt aangesloten en ongeveer 4 cm verwijderd van de stekker die op een
externe component wordt aangesloten (zie afbeelding 2-b hierboven).
Sluit de klemfilters. Zorg ervoor dat de helften geheel aangrijpen.
13
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De bediening
De recorder
A OPEN-schakelaar
B Display
C REC (+B)/T MARK-toets
D X-toets (pauzeren)
E •SEARCH/ MENU-knop
Druk lichtjes om naar de SEARCHinstelling te gaan (pagina 41). Druk 2
seconden of langer om naar de
MENU-instelling te gaan (pagina 25).
F x (stoppen) • CANCEL-toets
G DC IN 3V-aansluiting
Sluit de optionele netspanningsadapter op de juiste aansluiting aan
wanneer u deze gebruikt.
H Jog Dial
I 5-standenschakelaar
Bediening
Druk op
NENT 1).
Druk in de
richting van
.
Druk in de
richting van
>
Druk in de
richting van
VOL +1) of
VOL –.
1) Er
Functie
afspelen, Enter
het begin van de
huidige track zoeken,
terugspoelen
het begin van de
volgende track zoeken,
vooruitspoelen
volume
zijn voelbare stipjes tussen de toetsen
NENT en VOL +.
14
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
J Batterijcompartiment (aan de
onderzijde)
K Aansluiting voor
USB-kabel
L LINE IN (OPTICAL)-aansluiting
M HOLD-schakelaar
Schuif de schakelaar in de richting
van de pijl om de toetsen op de
recorder uit te schakelen. Gebruik
deze functie om te voorkomen dat de
toetsen per ongeluk worden bediend
als u de recorder vervoert.
N i-aansluiting (koptelefoon/
oortelefoon)
Het display van de recorder
1
2
7
A Tekenvenster
Toont namen van de schijf en tracks,
datum, foutmeldingen, tracknummers,
enz.
B SYNC-aanduiding (synchroon
opnemen)
C Hi-MD/MD-aanduiding
"Hi-MD" licht op als de bedieningsmodus van de recorder in de modus
Hi-MD staat en "MD" licht op
wanneer de bedieningsmodus in de
modus MD staat.
D REC-aanduiding
Licht op tijdens opnames of tijdens
bestandsoverdracht van de computer.
Als deze aanduiding knippert, is de
recorder in de wachtstand.
E Batterijaanduiding
Toont bij benadering de resterende
batterijlading. Als de batterij zwak
wordt, is de aanduiding leeg en gaat
deze knipperen.
3
4 5
8
6
9
F Schijfindicatie
Geeft aan of de schijf draait voor
opnemen of afspelen.
G Trackmodusaanduiding (PCM, Hi-SP,
Hi-LP, SP, LP2, LP4, MONO)
H Aanduidingen voor subafspeelmodus/
herhaald afspelen
Toont de geselecteerde
subafspeelmodus (zoals het afspelen
van één track of shuffle-afspelen) of
herhaald afspelen.
I Aanduidingen voor hoofdafspeelmodus
Toont de geselecteerde hoofdafspeelmodus (zoals groep afspelen of
geprogrammeerd afspelen).
15
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Voorbereidingen
1
Plaats een droge alkalinebatterij.
1 Verschuif OPEN om het
2 Plaats een droge alkaline- 3 Sluit het deksel.
deksel van het batterijcompartiment te openen.
batterij van AA-formaat
(minuszijde eerst).
e
E
2
Maak de verbindingen en ontgrendel de bediening.
1 Sluit de koptelefoon/oortelefoon aan
op i.
2 Schuif HOLD tegen de richting van de
pijl in (.) op de recorder om de
toetsen te ontgrendelen.
HOLD
Naar i
Stevig aandrukken
De droge batterij vervangen
U kunt de toestand van de batterij controleren
op het display op de recorder.
De aanduiding van de batterijlading is niet
exact. Het geeft een benadering die afhangt van
de wijze waarop en de omstandigheden
waaronder de recorder wordt gebruikt
Batterij wordt zwakker.
m
Opmerking
Zwakke batterij
m
De batterij is leeg.
"LOW BATTERY" knippert op het
display en de stroom valt uit.
Gebruik een droge alkalinebatterij. Als u een
andere batterij gebruikt, is de levensduur van de
batterij wellicht korter.
16
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Gebruiksduur van de batterij1)
Tijdens continu opnemen in de Hi-MD-modus
(Eenheid: geschatte uren)(JEITA2))
Soort schijf
Lineaire PCM
Hi-SP
Hi-LP
1 GB Hi-MD-schijf
2,5
3,5
4,0
Standaardschijf van 60/74/80
minuten
4,5
7,0
8,0
1) Bij
gebruik van een nieuwe Sony LR6 (AA-formaat) droge alkalinebatterij (gemaakt in Japan).
2) Meetwaarden conform de JEITA-standaard (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
Tijdens continu afspelen in de Hi-MD-modus
(Eenheid: geschatte uren)(JEITA)
Soort schijf
Lineaire PCM
Hi-SP
Hi-LP
MP31)
1 GB Hi-MD-schijf
9,5
16,5
19,5
19,0
Standaardschijf van 60/74/80
minuten
8,5
16,0
19,0
18,5
1)Tracks
die zijn overgebracht met 128 kbps
Tijdens continu afspelen in de MD-modus
(Eenheid: geschatte uren)(JEITA)
Soort schijf
SP
LP2
LP4
Standaardschijf van 60/74/80
minuten
18,0
21,5
23,5
Opmerkingen
• Stop de recorder voordat u de batterij vervangt.
• Wanneer u lange tijd achter elkaar opneemt of bewerkt (met de optionele netspanningsadapter),
verdient het de voorkeur gebruik te maken van netvoeding. Zorg er bij gebruik van de recorder met
batterijvoeding voor dat u een nieuwe droge alkalinebatterij gebruikt.
• Bij gebruik van een 1-GB Hi-MD-schijf kan de continue opnametijd korter worden als u herhaaldelijk
korte opnamen maakt.
17
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Onmiddellijk op de schijf opnemen
In dit gedeelte vindt u informatie over de basisprocedure voor het maken van
digitale opnamen met een optische kabel die op een CD-speler, een digitale tv
of ander digitaal apparaat is aangesloten. Gebruik de optische kabel.
Opmerking
Er kan niet worden opgenomen in de MD-modus wanneer u rechtstreeks opneemt met deze recorder
zonder een computer te gebruiken. U kunt in de Hi-MD-modus opnemen op deze recorder.
1
Sluit de optische kabel aan op de recorder en een
externe component. (Druk de kabels stevig en volledig in de
daarvoor bestemde aansluitingen.)
CD-speler, MD-speler,
DVD-speler, enz.
Naar een digitale (optische) uitgang
Optische ministekker
Optische stekker
Optische kabel*
Naar LINE IN (OPTICAL)
* Zie "Verkrijgbare accessoires"
(pagina 68).
Opmerking
Zorg dat u de speciale USB-kabel loskoppelt voordat u opneemt.
18
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 19 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
2
Plaats een onbespeelde schijf.
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats een schijf met het label naar
boven en druk op het deksel om het te
sluiten.
Zorg dat het
beveiligingsnokje tegen
opnamen is
gesloten.
3
Bevestig de bedieningsmodus.
Deze recorder heeft twee bedieningsmodi, de "Hi-MD-modus" en de "MD-modus".
De bedieningsmodus wordt automatisch herkend zodra er een schijf wordt geplaatst.
Controleer de bedieningsmodus in het display van de recorder nadat u een schijf hebt
geplaatst.
U kunt op deze recorder alleen in de "Hi-MD-modus" opnemen. Het is niet
mogelijk op te nemen in de "MD-modus". Als u wilt opnemen in de "MD-modus",
bijvoorbeeld om de schijf te kunnen afspelen op een ander apparaat dat geen
ondersteuning biedt voor Hi-MD, sluit u de recorder aan op een computer en
gebruikt u de bijgeleverde software om op te nemen in de MD-modus (zie het
gedeelte "De software gebruiken" voor meer informatie).
"Hi-MD" wordt weergegeven als de werkmodus Hi-MD is en
"MD" wordt weergegeven als de bedieningsmodus MD is.
• Als u een 1 GB Hi-MD-schijf gebruikt, is de bedieningsmodus uitsluitend Hi-MD.
• Als u een standaardschijf gebruikt (60/74/80 minuten), kan de bedieningsmodus als volgt
worden ingesteld.
vervolg
19
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 20 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Toestand van de schijf
Bedieningsmodus
Lege schijf
De modus die is ingesteld voor "Disc Mode" in het
menu.1)
, Als u opneemt op deze recorder, stelt u "Disc
Mode" in op "Hi-MD" zodat de
bedieningsmodus de "Hi-MD-modus" wordt.
Deze schijf bevat materiaal dat is
opgenomen in de Hi-MD-modus
Deze schijf bevat materiaal dat is
opgenomen in de MD-modus
Hi-MD
MD
, U kunt deze recorder niet gebruiken om in de
MD-modus op te nemen. Opnemen in de "MDmodus" is mogelijk als u de bijgeleverde
software gebruikt.
1) Raadpleeg "De schijfmodus selecteren (Disc Mode)" (pagina 59) voor de “Disc Mode” -instelling.
4
Een schijf opnemen.
1 Selecteer de bron waarvan u wilt
2 Zorg dat de schijfindicatie niet meer
opnemen en zet deze op pauze.
draait op het display van de recorder.
Zorg dat de
schijfindicatie is gestopt.
PAUSE
Aangesloten apparaat
20
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
3 Stop de recorder, houd REC (+B)/T
4 Speel de bron af waarvan u een
MARK ingedrukt en druk op NENT op
de recorder.
"REC" licht op en de opname begint.
REC (+B)/
T MARK
opname wilt maken.
Als u een schijf plaatst waarop al is
opgenomen, begint de opname na de
bestaande inhoud.
Er worden automatisch trackmarkeringen toegevoegd op hetzelfde
punt als de geluidsbron en de inhoud
wordt als groep samen opgenomen.
PAUSE
NENT
Aangesloten apparaat
Om
Druk op
Stoppen
Druk op x.
Pauzeren
Druk op X1).
Druk nogmaals op X om de opname te hervatten.
De schijf verwijderen
Druk op x en open het deksel. (Het deksel gaat niet open
zolang "SYSTEM FILE WRITING" op het display knippert.)
u nogmaals op X drukt om na de pauze de opname te hervatten, wordt een nieuwe track
toegevoegd. Hierdoor wordt de rest van de track als een nieuwe track aangeduid.
1) Als
vervolg
21
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
z
Opmerkingen
• Als u opneemt op een Hi-MD-schijf van 1 GB,
dient u een nieuwe droge alkaline-batterij te
gebruiken (indicatiebatterijniveau toont
),
of de optionele netspanningsadapter op de
recorder aan te sluiten. Als u probeert op te
nemen op een Hi-MD-schijf van 1 GB wordt
mogelijk "NotENOUGH POWER TO REC"
weergegeven en kunt u niet opnemen, zelfs niet
als wordt aangegeven dat de batterij nog
voldoende is opgeladen terwijl de recorder is
gestopt of bezig is met afspelen. Dit komt door
een mechanisme dat opname blokkeert als de
resterende batterijlading volgens de recorder
onvoldoende is vanwege het hoge
stroomverbruik van het apparaat wanneer wordt
opgenomen op een Hi-MD-schijf van 1 GB.
• Als u gaat opnemen terwijl u de optionele
netspanningsadapter gebruikt, dient u altijd
eerst een nieuwe, droge alkalinebatterij in de
recorder te plaatsen zodat het opnemen
probleemloos verloopt.
• Zorg dat de recorder op een stabiele,
trillingsvrije plaats staat tijdens het opnemen.
• Als u begint met opnemen terwijl de
schijfindicatie nog op het display draait,
worden de eerste paar seconden van het
materiaal mogelijk niet opgenomen. Zorg dat
de schijfindicatie niet meer draait voordat u
begint met opnemen.
• Vervang de droge batterij niet tijdens het
gebruik, zelfs niet als de recorder is
aangesloten op een netspanningsadapter (niet
meegeleverd). De opname kan dan worden
afgebroken.
• Beweeg of verschuif de recorder niet en
schakel de stroomvoorziening niet uit zolang
"DATA SAVE" of "SYSTEM FILE
WRITING" op het display knippert. Als u dat
wel doet, wordt het materiaal dat tot dan toe is
opgenomen, niet op de schijf opgeslagen, of
de gegevens op de schijf kunnen beschadigd
raken.
• Opname kan niet plaatsvinden als er niet
genoeg vrije ruimte is op de schijf.
• Als de stroomvoorziening wordt onderbroken
(de batterij wordt bijvoorbeeld verwijderd of
raakt leeg, of de netspanningsadapter wordt
losgekoppeld) tijdens een opname of een
bewerking, of terwijl "DATA SAVE" of
"SYSTEM FILE WRITING" op het display
staat, kan het deksel niet worden geopend tot
de stroomvoorziening is hersteld.
• De recorder is bij aflevering ingesteld om een
nieuwe groep te maken zodra de opname is
voltooid. Stel "
:REC" in op "
:REC
Off" (pagina 34) als u geen nieuwe groep wilt
maken.
• Wilt u vanuit een specifiek punt op de schijf
opnemen, pauzeer dan de recorder op het
gewenste punt en begin van daaruit op te nemen.
• U kunt het geluid controleren tijdens de
opname. Als u het volume wijzigt, heeft dit
geen invloed op het opnameniveau.
22
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Een schijf onmiddellijk afspelen
1
Plaats een bespeelde schijf.
1 Schuif OPEN om het deksel te openen.
2 Plaats een schijf met het label naar
boven en druk op het deksel om het te
sluiten.
2
Speel een schijf af.
1 Druk op de 5-standenschakelaar
2 Duw de 5-standenschakelaar naar
(NENT) op de recorder.
U hoort een korte pieptoon in de
koptelefoon/oortelefoon.
VOL + of – om het volume op de
recorder in te stellen.
Het volumeniveau wordt op het display
aangegeven.
5-standenschakelaar
(NENT, ., >, VOL +, –)
Jog Dial
X
x
Druk op x om te stoppen met afspelen.
Als u dit doet via de afstandsbediening, hoort u een lange pieptoon in de koptelefoon/oortelefoon. Het
afspelen begint vanaf het punt waar u het laatst met afspelen bent opgehouden. Nadat u de
recorder hebt gestopt, schakelt deze na ongeveer 10 seconden automatisch uit (bij gebruik van
batterijen) of na ongeveer 3 minuten. (bij gebruik van een optionele netspanningsadapter)
vervolg
23
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Om
Bediening via de recorder
Stoppen
Druk op x.
Pauzeren
Druk op X. Druk nogmaals op X om het afspelen te hervatten.
Een track selecteren
terwijl u het nummer of
de naam van de track
ziet
Draai aan de Jog Dial om een track te selecteren en druk vervolgens
op NENT.
Het begin van de
huidige track of de
vorige track vinden
Duw de 5-standenschakelaar naar .. Duw de
5-standenschakelaar meerdere malen naar . totdat u het begin
van de gewenste track hebt gevonden.
Het begin van de
volgende track vinden
Duw de 5-standenschakelaar naar >.
Vooruit- of terugspoelen Duw de 5-standenschakelaar naar . of > en houd deze
tijdens het afspelen
ingedrukt.
Een punt in een track
zoeken terwijl de
verstreken tijd wordt
weergegeven
(Time search)
Duw tijdens het pauzeren de 5-standenschakelaar naar . of >
en houd deze ingedrukt.
Een track opzoeken
terwijl de nummers van
de tracks worden
weergegeven
(Index search)
Duw de 5-standenschakelaar naar . of > en houd deze
ingedrukt, terwijl de recorder is gestopt.
Met de eerste track op
de schijf beginnen
Druk ten minste 2 seconden op NENT terwijl de recorder is gestopt.
De schijf verwijderen
Druk op x en open het deksel.1)
1) Zodra
u het deksel opent, wordt het startpunt voor afspelen ingesteld op het begin van de eerste track.
Opmerking
In de volgende gevallen kan het geluid tijdens
het afspelen overslaan:
• de recorder heeft onafgebroken sterke
schokken ondergaan;
• er wordt een vuile of bekraste schijf
afgespeeld.
Bij gebruik van een schijf in de Hi-MD-modus
kan het geluid maximaal 12 seconden
wegvallen.
24
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 25 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Menu's gebruiken
De menuopdrachten gebruiken
De recorder heeft veel menu's met handige functies voor opnemen, afspelen, bewerken en
dergelijke.
Volg onderstaande procedure als u de menuopdrachten in wilt stellen.
Als u voor het eerst een menubewerking uitvoert, knippert "Menu Mode" op het display.
Voordat u de menubewerking uitvoert, kunt u "Menu Mode" instellen op "Advanced" (alle
menuopdrachten worden weergegeven) of "Simple" (alleen de algemene menuopdrachten
worden weergegeven). Raadpleeg "De weergegeven menuopdrachten wijzigen (Menu
Mode)" (pagina 56) voor de instelling van de menumodus.
MENU
5-standenschakelaar
(NENT)
Jog Dial
x • CANCEL
1
2
3
4
Houd MENU ten minste 2 seconden ingedrukt om het menu in te voeren.
Draai aan de Jog Dial om het item te selecteren.
Druk op de 5-standenschakelaar (NENT) om de keuze in te voeren.
Herhaal stap 2 en 3.
De instelling wordt ingevoerd wanneer u als laatste op de 5-standenschakelaar
(NENT) drukt.
Terugkeren naar de vorige instelling
Druk op x• CANCEL.
De bewerking annuleren tijdens het instellen
Druk ten minste 2 seconden op x• CANCEL.
25
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De menu's
In de volgende tabel ziet u de menuopdrachten die u kunt selecteren. Menuopdrachten
kunnen alleen op de recorder worden ingesteld.
De opdrachten onder "Menu 1" zijn beschikbaar voor selectie en verschijnen wanneer u
naar het menu gaat. De opdrachten onder "Menu 2" zijn beschikbaar voor selectie en
verschijnen wanneer u een opdracht in Menu 1 kiest.
Het is mogelijk alle menuopdrachten alleen weer te geven wanneer "Menu Mode" is
ingesteld op "Advanced". Menuopdrachten met een sterretje (*) worden niet weergegeven
wanneer "Menu Mode" is ingesteld op "Simple". Zie "De weergegeven menuopdrachten
wijzigen (Menu Mode)" (pagina 56) voor bijzonderheden.
Opmerking
Afhankelijk van de schijfinstellingen en de wijze waarop u het apparaat gebruikt, kan een andere
aanduiding worden weergegeven.
Menu 1
Menu 2
Functie
Pagina
Edit
Title*
Hiermee kunt u de naam van een track, artiest,
album, groep of schijf toevoegen.
pagina 44
: Set*
Hiermee kent u tracks of groepen toe aan een
nieuwe groep.
pagina 48
: Release*
Hiermee worden de groepsinstellingen
opgeheven.
pagina 49
Move*
Hiermee wijzigt u de volgorde van tracks of
groepen.
pagina 50
Erase
Hiermee worden tracks, groepen of de gehele
schijf gewist.
pagina 51
Format*
Hiermee formatteert u de schijf zodat deze in
dezelfde staat verkeert als bij aanschaf (alleen
in de Hi-MD-modus).
pagina 55
Lap Time
Geeft verschillende informatie weer op het
display zoals de recorderstatus.
pagina 29,
pagina 36
Display
RecRemain
(tijdens het
opnemen en
wanneer is
gestopt)/
1 Remain (tijdens
het afspelen)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
26
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 27 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Menu 1
Menu 2
Functie
Play Mode
MainPMode
Selecteert tracks op categorie, zoals tracknaam pagina 37
of groepsnaam.
Pagina
SubPMode
Selecteert het afspeeltype, zoals het afspelen
van één track of afspelen in willekeurige
volgorde.
Repeat
Speelt herhaaldelijk af.
Sound
Normal
Speelt met de normale geluidskwaliteit af.
Sound EQ
Past de geluidskwaliteit aan.
REC Set
REC Mode
Selecteert de opnamemodus (PCM, Hi-SP of
Hi-LP).
pagina 31
REC Level*
Hiermee kunt het opnameniveau handmatig
regelen.
pagina 32
Time Mark*
Voegt automatisch trackmarkeringen toe op
opgegeven tijdsintervallen.
pagina 33
:REC*
SYNC REC*
Option
pagina 42
Schakelt het maken van een nieuwe groep voor pagina 34
elke opnamebewerking in of uit (Group
Recording).
Vergemakkelijkt bewerkingen tijdens digitale
opname (Synchro-Recording).
pagina 35
Menu Mode
Wijzigt de weergegeven menuopdrachten
pagina 56
AVLS*
Hiermee beperkt u het maximale volume ter
bescherming van uw gehoor.
pagina 56
Beep*
Schakelt de pieptoon in of uit.
pagina 57
Disc Mem*
Slaat de recorderinstellingen op (Disc
Memory).
pagina 57
QuickMode*
Stelt de recorder in om het afspelen snel te
starten.
pagina 58
Disc Mode
Selecteert de MD-modus of Hi-MD-modus als pagina 59
er een lege schijf wordt geplaatst.
Contrast*
Hiermee regelt u het contrast van het display
op de recorder.
pagina 59
Jog Dial*
Verandert de werkingsrichting van het display
wanneer u aan de Jog Dial draait.
pagina 60
27
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 28 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Verschillende manieren van opnemen
Vóór het opnemen
Informatie over de
bedieningsmodus
Deze recorder heeft twee bedieningsmodi,
de "Hi-MD-modus" en de "MD-modus".
De bedieningsmodus wordt automatisch
herkend zodra er een schijf wordt
geplaatst. Controleer de bedieningsmodus
in het display van de recorder nadat u een
schijf hebt geplaatst.
U kunt op deze recorder alleen in de
"Hi-MD-modus" opnemen. Het is niet
mogelijk op te nemen in de "MDmodus". Als u wilt opnemen in de
"MD-modus", bijvoorbeeld om de
schijf te kunnen afspelen op een
ander apparaat dat geen
ondersteuning biedt voor Hi-MD, sluit
u de recorder aan op een computer
en gebruikt u de bijgeleverde
software om op te nemen in de MDmodus (zie het gedeelte "De software
gebruiken" voor meer informatie).
"Hi-MD" wordt weergegeven als de
werkmodus Hi-MD is en "MD" wordt
weergegeven als de bedieningsmodus MD is.
Zie "Bevestig de bedieningsmodus."
(pagina 19) voor meer informatie over de
bedieningsmodus voor verschillende
toestanden van de schijf.
De menumodus selecteren
Als de menumodus "Simple" is
geselecteerd, worden bepaalde
menuopdrachten niet weergegeven. Kunt
u bepaalde menuopdrachten niet vinden
bij het bedienen van de recorder, zorg dan
dat de menumodus op "Advanced" wordt
ingesteld.
Raadpleeg "De weergegeven
menuopdrachten wijzigen (Menu Mode)"
(pagina 56) voor bijzonderheden over het
selecteren van de menumodus.
Opmerkingen
• Als u opneemt op een Hi-MD-schijf van
1 GB, dient u een nieuwe droge
alkalinebatterij te gebruiken
(indicatiebatterijniveau toont
), of de
optionele netspanningsadapter op de recorder
aan te sluiten. Als u probeert op te nemen op
een Hi-MD-schijf van 1 GB wordt mogelijk
"NotENOUGH POWER TO REC"
weergegeven en kunt u niet opnemen, zelfs
niet als wordt aangegeven dat de batterij nog
voldoende is opgeladen terwijl de recorder is
gestopt of bezig is met afspelen. Dit komt
door een mechanisme dat opname blokkeert
als de resterende batterijlading volgens de
recorder onvoldoende is vanwege het hoge
stroomverbruik van het apparaat wanneer
wordt opgenomen op een Hi-MD-schijf van
1 GB.
• Als u gaat opnemen terwijl u de optionele
netspanningsadapter gebruikt, dient u altijd
eerst een nieuwe, droge alkalinebatterij in de
recorder te plaatsen zodat het opnemen
probleemloos verloopt.
• Er kan mogelijk niet worden opgenomen als
de speciale USB-kabel op de recorder is
aangesloten. Zorg dat u de speciale USBkabel loskoppelt voordat u opneemt.
• Als u begint met opnemen terwijl de
schijfindicatie nog op het display draait,
worden de eerste paar seconden van het
materiaal niet opgenomen. Zorg dat de
schijfindicatie niet meer draait voordat u
begint met opnemen.
• Beweeg of verschuif de recorder niet en
schakel de stroomvoorziening niet uit zolang
"DATA SAVE" of "SYSTEM FILE
WRITING" op het display knippert. Als u dat
wel doet, wordt het materiaal dat tot dan toe is
opgenomen, niet op de schijf opgeslagen, of
de gegevens op de schijf kunnen beschadigd
raken.
28
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De indicaties betekenen het volgende:
: Schijfnaam
: Tracknaam
: Groepsnaam
: Artiestennaam
: Albumnaam
Verschillende soorten
informatie weergeven
Tijdens het opnemen of als het opnemen
is gestopt, kunt u de resterende tijd, het
tracknummer, enz. controleren.
5-standenschakelaar
(NENT)
Terwijl de recorder stilstaat A/B/C
Jog Dial
A
B
GroepsVerstreken
nummer en tijd
tracknummer
MENU
1
2
Open het menu en selecteer
"Display".
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
opdracht op het display verschijnt en
druk op NENT om uw keuze in te
voeren.
Bij elke keer dat u draait, verandert
het display als volgt:
Terwijl de recorder is gestopt:
"Lap Time" t "RecRemain" t
"AllRemain" t "Title1/Title2
(Hi-MD)" t "Sound"
Tijdens het opnemen:
"Lap Time" t "RecRemain" t
"Title1/Title2 (Hi-MD)"
Als u op NENT drukt, verschijnen
de geselecteerde gegevens bij A, B
en C.
Display
C
• Naam van
track en
artiest
(Hi-MD)
• Tracknaam
(MD)
Groeps• Resterende • "RecRemain"
en
nummer en
opnametijd/
"FreeSpace"
trackresterende
(Hi-MD)
nummer
beschikbare
• "RecRemain"
ruimte
(MD)
(Hi-MD)
• Resterende
opnametijd
(MD)
Aantal
tracks na
huidige
track
Resterende
tijd na de
huidige
positie op de
schijf.
"AllRemain"
• Schijf• Groepsnaam Tracknaam
naam en
en albumnaam van
naam
artiest
(Hi-MD)3)
(Hi-MD)1) • Groepsnaam
• Schijf(MD)3)
naam
(MD)1)
Naam
geluidsmodus2)
Aanduiding
(niets)2)
van de
geselecteerde
geluidsmodus2)
1) Tracknummer
verschijnt als de momenteel
geselecteerde track niet deel uitmaakt van een
groep.
2) Verschijnt niet als "Menu Mode" is ingesteld
op "Simple" (pagina 56).
3) De schijfnaam verschijnt als de momenteel
geselecteerde track niet deel uitmaakt van een
groep.
vervolg
29
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 30 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Tijdens het opnemen A/B/C
A
B
C
Groepsnummer en
tracknummer
Verstreken
tijd
Niveaumeter
Groepsnummer en
tracknummer
Resterende
opnametijd
"RecRemain"
Schijfnaam
en naam
van artiest
(Hi-MD)1)
Groepsnaam en
albumnaam
(Hi-MD)2)
Tracknaam
Opnemen van een tv of
radio (Analog Recording)
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u kunt
opnemen via een apparaat met analoge
uitvoer zoals een cassetterecorder, een
radio of een tv.
Tv, cassetterecorder, enz.
Naar LINE OUT-aansluitingen, enz.
1) Tracknummer
verschijnt als de momenteel
geselecteerde track niet deel uitmaakt van een
groep.
2) De schijfnaam verschijnt als de momenteel
geselecteerde track niet deel uitmaakt van een
groep.
L
(wit)
R
(rood)
Lijnkabel
RK-G129,
RK-G136, enz.
Opmerkingen
• Als een schijf in de Hi-MD-modus in de
recorder wordt geplaatst, wordt de
beschikbare ruimte weergegeven als "2,0MB"
wanneer de resterende opnametijd "–00:00"
wordt. Dit is een beperking van het systeem;
"2,0MB" is de capaciteit van het
reservedomein.
• Soms kunt u bepaalde aanduidingen niet
selecteren of worden de aanduidingen
verschillend weergegeven. Dit is afhankelijk
van het al dan niet gebruiken van de
groepsfunctie, de gebruiksomstandigheden en
de schijfinstellingen.
REC (+B)/
T MARK
5-standenschakelaar
(NENT)
1
z
Zie "Verschillende informatie weergeven"
(pagina 36) wanneer u tijdens het afspelen de
afspeelpositie of de tracknaam wilt zien.
2
3
Naar LINE IN
(OPTICAL)
Sluit de kabels aan.
Gebruik de juiste aansluitkabel om de
bronapparatuur aan te sluiten. Zie
"Verkrijgbare accessoires"
(pagina 68) voor bijzonderheden.
Druk op NENT terwijl u op
REC (+B)/T MARK drukt om de
opname te starten.
Speel de bron af waarvan u een
opname wilt maken.
30
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De opnamemodus
selecteren
Selecteer een opnamemodus die overeenkomt met de door u gewenste opnametijd.
U kunt alleen in de Hi-MD-modus
opnemen op deze recorder. Als u
wilt opnemen in de MD-modus,
sluit u de recorder aan op een
computer en kunt u audiogegevens
opnemen of overbrengen met de
bijgeleverde software (zie het
gedeelte "De software gebruiken"
voor meer informatie).
5-standenschakelaar (NENT)
Jog Dial
Opname- Display Opnametijd
modus
• Ongeveer 28 min. op
Lineaire
PCM
een standaardschijf
PCM
van 80 minuten
• Ongeveer 94 min. op
een Hi-MD-schijf
van 1 GB
Hi-SP
Hi-SP
• Ongeveer 140 min.
op een standaardschijf van 80 minuten
• Ongeveer 475 min.
op een Hi-MD-schijf
van 1 GB
Hi-LP
Hi-LP
• Ongeveer 610 min.
op een standaardschijf van
80 minuten
• Ongeveer 2.040 min.
op een Hi-MD-schijf
van 1 GB
z
Audioapparaten die de lineaire PCM-, Hi-SPen Hi-LP-modus ondersteunen, zijn voorzien
van de logomarkering
of
.
MENU
1
2
Open wanneer de recorder is gestopt
het menu en selecteer "REC Set" "REC Mode".
Draai aan de Jog Dial om de gewenste
afspeelmodus te kiezen en druk
vervolgens op NENT om de keuze
in te voeren.
De ingestelde opnamestand wordt op
de recorder behouden tot u de
instelling wijzigt.
Opmerkingen
• We raden u aan om bij het maken van
langdurige opnamen gebruik te maken van de
netspanningsadapter (niet meegeleverd).
• U kunt het beste de recorder gebruiken om
lange tracks die in de lineaire PCM-modus
zijn opgenomen, te bewerken (splitsen of
samenvoegen). Het kan erg lang duren om
dergelijke tracks eerst op een computer over te
zetten en vervolgens daarop te bewerken.
31
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Het opnameniveau
handmatig regelen
Tijdens het opnemen wordt het
opnameniveau automatisch geregeld.
Zo nodig kunt u zowel tijdens analoge als
digitale opnamen het opnameniveau
handmatig instellen.
REC (+B)/T MARK
X
Jog Dial
–12 dB
5
OVER
Druk nogmaals op X om de opname
te beginnen.
Neemt u op van extern aangesloten
apparatuur, speel dan voordat u begint
met opnemen de bron af tot het begin
van het op te nemen geluidsmateriaal.
Terugschakelen naar de
automatische instelling van
het opnameniveau
Selecteer "Auto (AGC)" in stap 2.
MENU
Opmerkingen
1
2
3
4
Druk op REC (+B)/T MARK terwijl
u X ingedrukt houdt.
De recorder is nu gereed om op te
nemen.
Open het menu en selecteer "REC
Set" - "REC Level" - "Manual".
Speel de bron af.
Regel het opnameniveau door aan de
Jog Dial te draaien, terwijl u de
niveaumeter op het display in de
gaten houdt.
Stel het niveau zo in dat de segmenten
van de meter oplichten rondom het
–12dB-segment.
Als de niveaumeter door een hoog
geluidsniveau het OVER-segment
bereikt, verlaag dan het
opnameniveau.
De niveaumeters geven het volgende
weer.
Bovenste — Invoerniveau L-kanaal
Onderste — Invoerniveau R-kanaal
• U kunt de niveaus voor het linker- en
rechterkanaal niet afzonderlijk regelen.
• Als u stopt met opnemen, schakelt de recorder
weer over op de automatische
opnameniveauregeling wanneer u een
volgende opname begint.
• Als u tijdens een synchroonopname het
opnameniveau handmatig wilt aanpassen,
voert u stap 1 tot en met 4 uit van de procedure
in dit gedeelte terwijl "SYNC REC" is
ingesteld op "SYNC Off". Zet vervolgens de
"SYNC REC"-instelling weer op "SYNC On"
en begin met opnemen (pagina 35).
32
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
2
Trackmarkeringen
toevoegen tijdens het
opnemen
U kunt trackmarkeringen (tracknummers)
tijdens het opnemen toevoegen om het
stuk in verschillende gedeelten op te
splitsen, zodat u snel en eenvoudig naar
bepaalde tracks kunt gaan.
REC (+B)/T MARK
Jog Dial
Draai aan de Jog Dial tot het
gewenste tijdsinterval op het display
verschijnt en druk vervolgens op
NENT om de keuze in te voeren.
Eén omwenteling zorgt dat de
tijdsinstelling (Time:) met 1 minuut
verspringt binnen een bereik van
1 t/m 60 minuten.
Tijdmarkering annuleren
Selecteer "Off" in stap 1.
De tijdmarkering gebruiken om
trackmarkering toe te voegen
tijdens de opname
MENU
Als de verstreken opnametijd langer
is dan het tijdsinterval voor de
tijdmarkering:
5-standenschakelaar
(NENT)
De recorder voegt een trackmarkering toe
op het moment dat u het tijdsinterval
instelt. Vanaf dat punt voegt de recorder
een trackmarkering toe op elk moment dat
het tijdsinterval verstrijkt.
Trackmarkeringen
handmatig toevoegen
Druk terwijl de recorder afspeelt op
REC (+B)/T MARK op het punt waar u
een trackmarkering wilt toevoegen.
Automatisch
trackmarkeringen toevoegen
(Automatische tijdmarkering)
Met deze functie kunt u automatisch
trackmarkeringen toevoegen op
opgegeven intervallen terwijl u opneemt
via de analoge ingang. Deze functie is
handig bij langdurige opnamen, zoals
lezingen, vergaderingen, enz.
1
Voorbeeld: acht minuten opnametijd
zijn voltooid wanneer het tijdsinterval
voor tijdmarkering op 5 minuten wordt
ingesteld.
Er wordt een trackmarkering toegevoegd
na het punt voor 8 minuten (na het begin
van de opname) en na elk volgend interval
van 5 minuten.
Wanneer het tijdsinterval voor
tijdmarkering de verstreken
opnametijd overschrijdt:
De recorder voegt trackmarkeringen toe
wanneer het ingesteld tijdsinterval voor
de tijdmarkering is verstreken.
Neemt de recorder op of staat deze in
de opnamepauzemodus, open dan het
menu en selecteer "REC Set" - "Time
Mark" - "On".
vervolg
33
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Voorbeeld: drie minuten opnametijd
zijn voltooid wanneer het tijdsinterval
voor tijdmarkering op 5 minuten wordt
ingesteld.
Er wordt een trackmarkering toegevoegd
na het punt voor 5 minuten (na het begin
van de opname) en na elk volgend interval
van 5 minuten.
z
Er verschijnt een "T" vóór de tijdweergave voor
trackmarkeringen die door tijdmarkering
worden toegevoegd.
Opmerkingen
Wat is de groepsfunctie?
Met de groepsfunctie kunt u meerdere
tracks tegelijkertijd op n apparaat zetten.
Als u bijvoorbeeld een groep voor al uw
favoriete tracks maakt, kunt u die groep
selecteren om die tracks af te spelen.
In de volgende afbeelding ziet u het
verschil tussen een schijf waarop groepen
zijn opgenomen en een schijf waarop
geen groepen zijn opgenomen.
Schijf waarop groepen zijn
opgenomen
Schijf
• Als u een trackmarkering toevoegt door op
Groep 1
REC (+B)/T MARK of X te drukken tijdens
het opnemen, voegt de recorder automatisch
een trackmarkering toe telkens wanneer het
geselecteerde tijdsinterval is verstreken.
• De instelling wordt geannuleerd als u een
digitale optische kabel aansluit op de recorder.
12345 6 7 12345
Opnemen zonder een
nieuwe groep te maken
De recorder is in de fabriek ingesteld om
automatisch een nieuwe groep voor elke
opname te maken. Als u wilt opnemen
zonder een nieuwe groep te maken, moet
u de recorder als volgt instellen.
Groep 3
123
Tracks die niet zijn toegewezen aan een groep,
worden behandeld als onderdeel van "Group - -".
Schijf waarop geen groepen zijn
opgenomen
Schijf
Groep 1
Groep 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Groep 3
12131415
U kunt maximaal 255 groepen op een
schijf opnemen.
Zie "Tracks of groepen aan een nieuwe
groep toewijzen (Group Set)" (pagina 48)
als u een track hebt opgenomen zonder een
groep te maken, maar later wel een groep
voor die track wilt maken
Jog Dial
MENU
Groep 2
5-standenschakelaar
(NENT)
Wanneer de recorder is gestopt, opent u
het menu en selecteert u "REC Set" "
: REC" -"
: REC Off".
34
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 35 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opmerkingen
Synchroon met de
geluidsbron starten
en stoppen
(Synchro-recording)
• Tijdens synchroonopnamen is het niet
Als u een digitale opname maakt
(bijvoorbeeld vanaf een CD), wordt deze
functie automatisch gestart en wordt de
recorder tegelijk met de geluidsbron
gestopt.
Hierdoor hoeft u de recorder en de
geluidsbron niet langer afzonderlijk te
bedienen.
.
5-standenschakelaar (NENT)
mogelijk om de pauzefunctie handmatig in of
uit te schakelen.
• Wijzig de "SYNC REC"-instelling niet tijdens
het opnemen. De opname kan anders
mislukken.
• Zelfs wanneer de geluidsbron geen geluid
meer produceert, kan het zijn dat er tijdens de
synchroonopname niet automatisch wordt
gepauzeerd als gevolg van ruis die door de
geluidsbron wordt uitgezonden.
• Als tijdens een synchroonopname een stil
gedeelte van ongeveer 2 seconden wordt
gedetecteerd, afkomstig van een geluidsbron
anders dan een CD of een MD, wordt er
automatisch een trackmarkering toegevoegd
op het punt waar het stille gedeelte eindigt.
Jog Dial
MENU
1
2
De kabels aansluiten.
Gebruik de juiste optische kabel om
de bronapparatuur aan te sluiten. Zie
"Verkrijgbare accessoires"
(pagina 68) voor bijzonderheden.
Open het menu wanneer de recorder
is gestopt en selecteer "REC Set" "SYNC REC" - "SYNC On"'.
z
Wanneer er tijdens de synchroonopname meer
dan 3 seconden geen geluid wordt ontvangen,
schakelt de recorder automatisch over op de
wachtstand. Zodra de speler weer geluid
produceert, hervat de recorder de
synchroonopname. Als de recorder 5 minuten
of langer in de wachtstand staat, stopt de
recorder automatisch.
35
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 36 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Verschillende manieren van afspelen
Display A/B/C
Verschillende
informatie weergeven
Tijdens het afspelen kunt u de tracknaam,
de schijfnaam, enz. controleren.
A
B
GroepsVerstreken
nummer en tijd
tracknummer
5-standenschakelaar (NENT)
Jog Dial
MENU
1
2
Open tijdens het afspelen het menu en
selecteer "Display".
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
opdracht op het display verschijnt en
druk op NENT om uw keuze in te
voeren.
Bij elke keer dat u aan de Jog Dial
draait, verandert het display als volgt:
"Lap Time" t "1 Remain" t
"AllRemain" t "Title1/Title2 (HiMD)" t "Sound" t
"Codec (Hi-MD)/TrackMode (MD)"
Als u op NENT drukt, verschijnen
de geselecteerde gegevens bij A, B
en C.
Display
C
• Naam van
track en
artiest
(Hi-MD)
• Naam van
track (MD)
• Naam
Resterende
"1 Remain"
van track tijd van de
en artiest huidige track
(Hi-MD)
• Naam van
track
(MD)
Aantal
tracks na
huidige
track
Resterende
tijd na de
huidige
positie op de
schijf.
"AllRemain"
• Schijf• GroepsTracknaam
naam en
naam en
naam van
albumnaam
artiest
(Hi-MD)3)
• Groepsnaam
(Hi(MD)3)
MD)1)
• Schijfnaam
(MD)1)
Naam
geluidsmodus2)
Aanduiding (niets)2)
van de
geselecteerde
geluidsmodus2)
• Codec
(HiMD)2)
• (geen)
(MD)2)
• Trackmodus • "Codec"
en bitsnel(Hi-MD)2)
• "TrackMode"
heid
(MD)2)
(HiMD)2)4)
• Trackmodus
(MD)2)
1) Tracknummer
De indicaties betekenen het volgende:
: Schijfnaam
: Tracknaam
: Groepsnaam
: Artiestennaam
: Albumnaam
verschijnt als de momenteel
geselecteerde track niet deel uitmaakt van een
groep.
2) Verschijnt niet als "Menu Mode" is ingesteld
op "Simple" (pagina 56).
36
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
3) De
schijfnaam verschijnt als de momenteel
geselecteerde track niet deel uitmaakt van een
groep.
4) In het geval van een MP3-track die
ondersteuning biedt voor VBR (variabele
bitsnelheid), komt de bitsnelheid die hier
wordt weergegeven, wellicht niet overeen met
de bitsnelheid die door de SonicStage software
wordt weergegeven.
Tracks afspelen in de
Hoofdafspeelmodus
1
Opmerking
Soms kunt u bepaalde aanduidingen niet
selecteren of worden de aanduidingen
verschillend weergegeven. Dit is afhankelijk
van het al dan niet gebruiken van de
groepsfunctie, de gebruiksomstandigheden en
de schijfinstellingen.
z
Zie "Verschillende soorten informatie
weergeven" (pagina 29) als u tijdens het
opnemen of in de stopmodus wilt zien hoeveel
opnametijd er nog over is of wat de huidige
positie is.
De afspeelstand
selecteren
U kunt naar tracks luisteren in
verschillende afspeelmodi. De
afspeelmodus kan bestaan uit een
combinatie van de hoofdafspeelmodus,
subafspeelmodus en herhaald afspelen.
• Hoofdafspeelmodus: selecteert de
afspeeleenheid, zoals tracks of groepen
• Subafspeelmodus: selecteert de
afspeeleenheid, zoals tracks of groepen
• Herhaald afspelen: selecteert herhaald
afspelen
2
Open tijdens het afspelen het menu en
selecteer "Play Mode" "MainPMode".
De hoofdafspeelmodus wordt
weergegeven.
Draai aan de Jog Dial om de gewenste
afspeelmodus te kiezen en druk
vervolgens op NENT om de keuze
in te voeren.
Telkens als u aan de Jog Dial draait,
verandert A als volgt. Wanneer u op
NENT drukt, verschijnt B op het
display.
Aanduiding
A/B
Afspeelmodus
Normal/
(geen)
Normaal afspelen (Alle
tracks na de geselecteerde
track worden afgespeeld.)
Group/
Groep afspelen (Tracks in
een opgegeven groep
worden afgespeeld.)
Artist/
Album/
1)
1)
5-standenschakelaar (NENT, ., >)
Bookmark/
Jog Dial
MENU
Artiest afspelen (Tracks
van een opgegeven artiest
worden afgespeeld.)
Album afspelen (Tracks in
een opgegeven album
worden afgespeeld.)
Gemarkeerd afspelen
(Gemarkeerde tracks
worden afgespeeld.)
1) Verschijnt
alleen voor schijven die worden
gebruikt in de Hi-MD-modus.
vervolg
37
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Tracks in normale mode
(normaal afspelen) afspelen
1
2
3
z
Volg stap 1 en selecteer "Normal" in
stap 2 van "Tracks afspelen in de
Hoofdafspeelmodus" (pagina 37).
Sla deze stap over als u een track uit
een groep selecteert.
Draai als u een track in een groep
selecteert aan de Jog Dial tot de groep
waartoe de gewenste track behoort op
het display verschijnt en druk daarna
op NENT.
Er verschijnt een lijst van de tracks in
de geselecteerde groep op het display.
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
track op het display verschijnt en druk
op NENT om de keuze in te voeren.
De geselecteerde track begint te
spelen. De recorder speelt vanaf de
geselecteerde track tot de laatste track
op de schijf.
Tracks die niet bij een groep horen, worden in
"Group - -" gezet en worden onder aan de lijst
met groepen weergegeven.
Naar tracks van een
specifieke artiest luisteren
(Artist Play) (alleen in de
Hi-MD-modus)
Als de trackgegevens ook de naam van de
artiest bevatten, kunt u uitsluitend tracks
van een specifieke artiest beluisteren.
1
2
Luisteren naar tracks in een
bepaalde groep (Group Play)
1
2
3
Volg stap 1 en selecteer "Group" in
stap 2 van "Tracks afspelen in de
Hoofdafspeelmodus" (pagina 37).
Er verschijnt een lijst van de groepen
op de schijf.
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
groep op het display wordt weergeven
en druk op NENT.
Er verschijnt een lijst met tracks in de
geselecteerde groep.
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
track op het display verschijnt en druk
op NENT om de keuze in te voeren.
De geselecteerde track wordt
afgespeeld. De recorder speelt de
tracks in de groep af, van de
geselecteerde track tot de laatste
track.
3
Volg stap 1 en selecteer "Artist" in
stap 2 van "Tracks afspelen in de
Hoofdafspeelmodus" (pagina 37).
Er verschijnt een alfabetische lijst met
artiesten op de schijf.
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
naam van de artiest op het display
verschijnt en druk vervolgens op
NENT.
Er verschijnt een lijst van de tracks
van de geselecteerde artiest in de
opgenomen volgorde.
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
track op het display verschijnt en druk
op NENT om de keuze in te voeren.
De geselecteerde track wordt
afgespeeld. De recorder speelt de
tracks van dezelfde artiest op de schijf
af, van de geselecteerde track tot de
laatste track.
z
Tracks zonder informatie over de naam van de
artiest worden in " : __ (spatie)" gezet en
worden onder aan de lijst met artiesten
weergegeven.
38
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Naar tracks van een
geselecteerd album luisteren
(Album Play) (alleen in de
Hi-MD-modus)
Als de track de naam van het album bevat,
kunt u uitsluitend naar tracks van een
geselecteerd album luisteren.
Alleen naar geselecteerde
tracks luisteren (Gemarkeerd
afspelen)
U kunt tracks op een schijf markeren en
alleen die stukken afspelen. De volgorde
van de gemarkeerde tracks kan niet
worden gewijzigd.
1
De tracks markeren met een
bladwijzer
2
3
Volg stap 1 en selecteer "Album" in
stap 2 van "Tracks afspelen in de
Hoofdafspeelmodus" (pagina 37).
Er verschijnt een alfabetische lijst van
de albums op de schijf.
1
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
albumnaam op het display verschijnt
en druk vervolgens op NENT.
Er verschijnt een lijst van de tracks in
het geselecteerde album in de
volgorde waarin ze zijn opgenomen.
Draai aan de Jog Dial tot de gewenste
track op het display verschijnt en druk
op NENT om de keuze in te voeren.
De geselecteerde track wordt
afgespeeld. De recorder speelt de
tracks in het album af, van de
geselecteerde track tot de laatste
track.
Bladwijzer knippert.
De eerste track voor gemarkeerd
afspelen wordt gekozen.
2
Herhaal stap 1 om de overige tracks te
markeren.
De gemarkeerde tracks afspelen
1
z
Tracks zonder informatie over de albumnaam
worden in " : __ (spatie)" gezet en worden
onder aan de lijst met albums weergegeven.
Houd terwijl u de te markeren track
afspeelt NENT ten minste
2 seconden ingedrukt.
2
Volg stap 1 en selecteer "Bookmark"
in stap 2 van "Tracks afspelen in de
Hoofdafspeelmodus" (pagina 37).
Draai aan de Jog Dial om een track te
selecteren en druk daarna op NENT
om de keuze in te voeren.
De recorder speelt de gemarkeerde
tracks af in de volgorde van de
tracknummers.
Markeringen wissen
Tijdens het afspelen van de track die u
wilt wissen, houdt u NENT ten minste
2 seconden ingedrukt.
39
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 40 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Aanduiding
A/B
Tracks afspelen in de
Subafspeeldmodus
Als u subafspeelmodi opgeeft, kunt u op
verschillende manieren luisteren naar
tracks die in de hoofdafspeelmodus
werden geselecteerd.
Als u bijvoorbeeld "Group" in de
hoofdafspeelmodus kiest en "Shuffle" in
de subafspeelmodus, speelt de recorder de
tracks in de geselecteerde groep
willekeurig af.
1
2
Open het menu en selecteer "Play
Mode" - "SubPMode".
Draai aan de Jog Dial om de gewenste
afspeelmodus te kiezen en druk
vervolgens op NENT om de keuze
in te voeren.
Telkens als u aan de Jog Dial draait,
verandert A als volgt. Wanneer u op
NENT drukt, verschijnt B op het
display.
1
Aanduiding
A/B
Afspeelmodus
A-BRepeat/
A-B Repeat-afspelen
)1) (Tracks tussen de
A- (A-B
geselecteerde punten A en
B worden herhaaldelijk
afgespeeld.)
1) "A-BRepeat"
verschijnt niet als de "Menu
Mode" is ingesteld op "Simple" (pagina 56)
Herhaaldelijk naar een
gedeelte van een track
luisteren (A-B Repeat)
U kunt herhaaldelijk naar een specifiek
gedeelte in een track luisteren door
startpunt A en eindpunt B te selecteren.
Zorg dat A en B zich binnen dezelfde
track bevinden.
1
Shuffle/
SHUF
Afspelen van één track
(Er wordt slechts één
track afgespeeld.)
Voer tijdens het afspelen van een
track die het gedeelte bevat dat u wilt
herhalen, stap 1 uit en selecteer "ABRepeat" in stap 2 van "Tracks
afspelen in de Subafspeeldmodus"
(pagina 40).
"A-" knippert op het display.
2
Druk op NENT bij het beginpunt
(A).
Punt A wordt ingevoerd en "B"
knippert op het display.
3
Druk op NENT bij het eindpunt (B).
Punt B wordt ingevoerd, "A-B" en
" " lichten op en het gedeelte
tussen punt A en punt B wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
Normal/(geen) Normaal afspelen (Alle
tracks worden eenmaal
afgespeeld.)
1 Track/1
Afspeelmodus
z
Shuffle-afspelen (Alle
tracks in de geselecteerde
hoofdafspeelmodus
worden op willekeurige
volgorde afgespeeld.)
U kunt A en B opnieuw instellen door de
5-standenschakelaar naar > te duwen tijdens
A-B herhaald afspelen.
Opmerking
Als de recorder aan het einde van de laatste
track op de schijf komt terwijl u punt A
selecteert, wordt de instelling geannuleerd.
40
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Herhaald afspelen)
U kunt de functie voor herhaaldelijk
afspelen gebruiken om tracks
herhaaldelijk af te spelen in alle
afspeelmodi, met uitzondering van de
afspeelmodus A-B Repeat.
1
2
Naar een track zoeken
(Search)
U kunt gemakkelijk op tracknaam,
groepsnaam, naam van de artiest of
albumnaam naar een track zoeken.
5-standenschakelaar
(NENT)
Jog Dial
Open het menu tijdens het afspelen en
selecteer "Play Mode" - "Repeat".
Draai aan de Jog Dial om "RepeatOn"
en druk op NENT om de selectie op
te geven. wordt op het display
weergegeven.
Herhaald afspelen annuleren
Selecteer "RepeatOff" in stap 2.
Search
x
1
2
Druk op "SEARCH".
Draai aan de Jog Dial om het item te
selecteren dat u wilt gebruiken om te
zoeken en druk op NENT.
Display
Om
by Track
op tracknaam te zoeken
by Group
op groepsnaam te zoeken
by Artist1)
zoeken op naam van
artiest
by Album1)
zoeken op albumnaam
1) Verschijnt
alleen voor schijven die worden
gebruikt in de Hi-MD-modus.
3
Als u "by Track" bij stap 2 selecteert,
sla deze stap dan over.
Als u een ander item selecteert dan
"by Track" bij stap 2, draai dan aan de
Jog Dial om de gewenste groep,
artiest of album te selecteren en druk
vervolgens op NENT.
Er verschijnt een lijst met tracks voor
de geselecteerde groep, artiest of
album op het display.
vervolg
41
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 42 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
4
Draai aan de Jog Dial om de gewenste
track te selecteren en druk vervolgens
op NENT.
De geselecteerde track begint te
spelen.
Opmerkingen
• Na stap 4 wordt het afspelen met A-B Repeat
geannuleerd.
• Tijdens een zoekopdracht verschijnen tracks
zonder label aan het einde van elke lijst.
De geluidskwaliteit
selecteren (6-Band
Equalizer)
6-BAND EQUALIZER biedt 6 verschillende geluidskwaliteiten. U kunt het
virtuele geluid wijzigen om verschillende
akoestische effecten te creëren, of het
geluid aanpassen aan uw smaak en deze
instelling voor later gebruik opslaan.
5-standenschakelaar (NENT, ., >)
• Tijdens een zoekopdracht worden tracks die
niet bij een groep horen, in "Group - -" gezet
en onder aan de lijst met groepen
weergegeven.
• Tijdens een zoekopdracht worden tracks
zonder informatie over de naam van de artiest
in " :_ (spatie) " gezet. Tracks zonder
informatie over de albumnaam worden in
" :_ (spatie)" gezet en onder aan de lijst
weergegeven.
• Terwijl de recorder de geselecteerde items
sorteert, wordt "SORTING" weergegeven op
het display.
• De zoekfunctie wordt automatisch
geannuleerd als er gedurende 3 minuten geen
handeling wordt uitgevoerd.
Jog Dial
MENU
1
2
Open tijdens het afspelen het menu en
selecteer "Sound" - "Sound EQ".
Draai enkele malen aan de Jog Dial
om de geluidsmodus te selecteren en
druk vervolgens op NENT om de
keuze in te voeren.
A
Niveau van elke frequentie
(100 Hz - 10 kHz)
B
Telkens als u aan de Jog Dial draait,
verandert A als volgt. Wanneer u op
NENT drukt, verschijnt B.
42
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
A
Heavy
Pops
Jazz
Unique
Custom11)
Custom21)
3
B
SH
SP
SJ
SU
S1
S2
Niveau (+10 dB)
U kunt kiezen uit zeven niveaus.
–10dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10dB
1) "Custom1"
en "Custom2" worden niet
weergegeven op Europese modellen.
"Custom1" en "Custom2" worden niet
weergegeven wanneer "Menu Mode" is
ingesteld op "Simple" (pagina 56).
4
De instelling annuleren
Selecteer "Normal" in stap 1.
2
Druk nadat u het niveau hebt
geselecteerd op NENT om de keuze
in te voeren.
Opmerking
Hetgeluid aanpassen
enopslaan(Voor alle modellen
met uitzondering van de
Europese modellen)
U kunt het geluid aanpassen en de
resultaten opslaan in "Custom1" en
"Custom2".
1
Draai aan de Jog Dial om het niveau
te regelen.
6-Band Equalizer werkt niet tijdens het
opnemen.
Voer stap 1 uit en selecteer
"Custom1" of "Custom2" in stap 2
van "De geluidskwaliteit selecteren
(6-Band Equalizer)" (pagina 42).
Duw de 5-standenschakelaar naar
. of > om de opdracht te
selecteren.
Frequentie (100 Hz)
Vanaf links kunt u 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz,
1,6 kHz, 4 kHz of 10 kHz selecteren
43
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 44 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opgenomen tracks bewerken
Voordat u begint met
bewerken
Titels toevoegen (Title
Input)
Opmerkingen
• Als u de inhoud van een Hi-MD-schijf van
1 GB bewerkt, dient u een nieuwe droge
alkalinebatterij te gebruiken
(indicatiebatterijniveau toont
) of de
optionele netspanningsadapter op de recorder
aan te sluiten. Als u probeert de inhoud van
een Hi-MD-schijf van 1 GB te bewerken,
wordt mogelijk "NotENOUGH POWER TO
EDIT" weergegeven en kunt u niets bewerken,
zelfs niet als wordt aangegeven dat de batterij
nog voldoende is opgeladen terwijl de
recorder is gestopt of bezig is met afspelen.
Dit komt door een mechanisme dat
bewerkingen blokkeert als de resterende
batterijlading volgens de recorder onvoldoende is vanwege het hoge stroomverbruik
van het apparaat wanneer wordt bewerkt op
een Hi-MD-schijf van 1 GB.
• Als u gaat bewerken terwijl u de optionele
netspanningsadapter gebruikt, dient u altijd
eerst een nieuwe droge alkalinebatterij in de
recorder te plaatsen zodat het bewerken
probleemloos verloopt.
• Voorbespeelde schijven kunnen niet worden
bewerkt.
• Sluit eerst het wispreventienokje aan de
zijkant van de schijf voordat u de schijf
bewerkt.
• Beweeg of verschuif de recorder niet en
schakel de stroomvoorziening niet uit terwijl u
aan het bewerken bent of zolang de indicatie
"SYSTEM FILE WRITING" op het display
knippert. Als u dit wel doet, kunnen de
gegevens die tot dat punt zijn bewerkt,
verloren gaan, of kunnen gegevens op de
schijf beschadigd raken. "SYSTEM FILE
WRITING" knippert terwijl de resultaten
worden opgeslagen.
• Het deksel wordt vergrendeld terwijl
"SYSTEM FILE WRITING" knippert.
U kunt titels aan tracks, groepen en
schijven toevoegen. U kunt ook
artiestennamen en albumnamen
toevoegen aan tracks op een schijf die in
de Hi-MD-modus wordt gebruikt.
Beschikbare tekens
• Hoofdletters en kleine letters van het
alfabet voor het Engels en Europese
talen1)
• De cijfers 0 t/m 9
• Symbolen2)
1) Europese
alfabetten verschijnen uitsluitend
voor schijven die worden gebruikt in de HiMD-modus.
2) De beschikbare symbolen verschillen voor de
Hi-MD-modus en de MD-modus (zie
"Informatie over het letterpalet" op
pagina 45).
Maximumaantal tekens per
naam
Namen van tracks, groepen en schijf:
ongeveer 200 elk (bevat een mix van alle
beschikbare tekens)
Maximumaantal tekens dat
per schijf kan worden
ingevoerd
In Hi-MD-modus:
Een maximum van ongeveer 55.000
tekens
In MD-modus:
Een maximum van ongeveer 1.700 tekens
∗ Het aantal titels dat kan worden opgeslagen
op een schijf hangt af van het aantal tekens
dat u invoert voor namen van tracks, groepen,
albums en schijven.
44
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Informatie over het letterpalet
Tijdens het bedienen van de recorder kunt
u tekens selecteren in het letterpalet op het
display.
Het letterpalet heeft de volgende indeling.
Tekenpalet voor
Hi-MD-modus
Opmerkingen
Als u in schijfnamen gebruikmaakt van het
symbool "//" zoals in "abc//def", kan het zijn
dat u de groepsfunctie niet kunt gebruiken
(alleen in de MD-modus).
Tekenpalet voor
MD-modus
5-standenschakelaar
(NENT, ., >,
VOL +, –)
Jog Dial
MENU
x
X
Naam geven
Het letterpalet is niet volledig zichtbaar
op het display. Gebruik daarom de
bedieningselementen of knoppen om de
cursor te verplaatsen en tekens in te
voeren.
U kunt een naam opgeven terwijl de
recorder is gestopt of afspeelt. U kunt ook
artiestennamen en albumnamen opgeven
voor tracks op een schijf die in de Hi-MDmodus wordt gebruikt. Als u een
tracknaam, artiestennaam of albumnaam
voor een track wilt opgeven, moet u eerst
de gewenste track selecteren. Als u een
groepsnaam wilt toevoegen, moet u eerst
een track selecteren die deel uitmaakt van
de groep waarvoor u een naam wilt
opgeven.
Letterinvoergebied
De cursor knippert.
Letterpalet
vervolg
45
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 46 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
1
2
Open het menu en selecteer "Edit""Title".
Draai aan de Jog Dial om de gewenste
weergave te selecteren en druk op
NENT om de selectie te bevestigen.
Titel
Display
Tracknaam
"Track"
Groepsnaam
"Group"
Naam van artiest (op
een track)1)
"Artist"
Naam van album (op
een track)1)
"Album"
Schijfnaam
"Disc"
4
Selecteer een teken met de
5-standenschakelaar en druk op
NENT om de keuze in te voeren.
Het geselecteerde teken verschijnt in
het letterinvoergebied en de cursor
gaat naar de volgende invoerpositie.
De cursor knippert bij de volgende
invoerpositie.
1) Verschijnt
alleen voor schijven die worden
gebruikt in de Hi-MD-modus.
De cursor knippert in het
letterinvoergebied.
De cursor knippert.
Hieronder volgt een overzicht van de
toetsen die bij de letterinvoer kunnen
worden gebruikt en de bijbehorende
functies.
Functies1)
Bewerkingen
De cursor
verplaatsen in het
letterpalet.
5-standenschakelaar
Omhoog
Links
Rechts
Omlaag
3
Duw de 5-standenschakelaar naar
VOL –.
De cursor wordt van het
letterinvoergebied naar het letterpalet
verplaatst.
De cursor en het teken wisselen elkaar af.
Draai aan de Jog Dial
(verplaats de cursor
naar rechts of links).
Een letter in het
letterinvoergebied
selecteren.
Draai aan de Jog Dial.
Een teken
invoeren.
Druk op NENT.
Een titel invoeren.
Druk ten minste
2 seconden op
NENT.
Een spatie
invoeren.
REC (+B)/T MARK
Druk op > en duw
het keuzehendeltje
tegelijkertijd naar .
46
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Functies1)
Bewerkingen
De naam wijzigen
Een teken wissen.
Druk op
REC (+B)/T MARK
en duw de
bedienings-knop
tegelijkertijd naar
..
U kunt de titels wijzigen volgens de
procedure beschreven onder "Naam
geven" (pagina 45).
Druk ten minste
2 seconden op x.
• Hoewel de recorder Japanse "Katakana"-
Het benoemen
annuleren.
Opmerkingen
tekens kan weergeven, kunt u deze niet
gebruiken bij het toewijzen van een naam.
• De recorder kan geen schijf- of tracknaam met
meer dan 200 letters hernoemen die door een
ander apparaat is gemaakt (alleen in de MDmodus).
De cursor
Duw de 5-standenverplaatsen van het schakelaar naar
letterinvoer-gebied VOL –.
naar het letterpalet.
De cursor
Druk op x.
verplaatsen van het
letterpalet naar het
letterinvoergebied.
"_ (spatie)", ":", Druk op X.
"/" of "–" op de
invoerpositie in het
letterinvoer-gebied
weergeven.
Wisselen tussen
hoofdletters en
kleine letters.
Druk op X.
1) De
functies van de toetsen of de bedieningsknop hangen af van de plaats waar de cursor
zich bevindt: in het letterinvoergebied of in het
letterpalet.
5
6
Herhaal stap 4 en voer vervolgens alle
tekens voor de naam in.
Houd NENT 2 seconden of langer
ingedrukt om de titel in te voeren.
Opmerking
Als de opname stopt of naar een volgende track
gaat terwijl er titels worden opgegeven, wordt
de invoer op dat moment automatisch
doorgevoerd.
47
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 48 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Tracks of groepen aan
een nieuwe groep
toewijzen (Group Set)
Met deze functie kunt u bestaande tracks
of groepen toewijzen aan een nieuwe
groep. Ook kunt u een track die tot een
andere groep behoort, toewijzen aan een
bestaande groep.
Op een schijf die in de Hi-MD-modus
wordt gebruikt, kunt u maximaal 255
groepen maken. Op een schijf die u in de
MD-modus gebruikt, kunt u maximaal 99
groepen maken.
Schijf
Tracknummer
Opmerkingen
• Als het totaal aantal tekens van de titels op een
schijf het maximum overschrijdt:
—Als de schijf wordt gebruikt in de Hi-MDmodus, kunt u een groepsinstelling maken,
maar kunt u geen groepsnaam toevoegen in
stap 4.
—Als de schijf wordt gebruikt in de MDmodus, kunt u geen groepsinstelling maken.
• De desbetreffende tracks of groepen moeten
opeenvolgend zijn opgeslagen. Mochten de
gewenste tracks of groepen niet opeenvolgend
zijn opgeslagen, dan dient u deze eerst te
verplaatsen, zodat ze wel opeenvolgend zijn.
Vervolgens kunt u ze aan de nieuwe groep
toewijzen ("Opgenomen tracks of groepen
verplaatsen (Move)", pagina 50).
5-standenschakelaar (NENT)
Groep 1
Groep 2
7 8
9 101112
Jog Dial
1 2 3 4 5 6
MENU
Tracks 1 tot en met 3 toewijzen aan
een nieuwe groep.
Groep 1 en groep 2 toewijzen aan
de nieuwe groep.
x
1
Schijf
Groep 2
Groep 1
1 2 3
4 5 6
2
7 8 9 101112
Tracks die niet opeenvolgend zijn, kunnen
niet worden toegewezen (tracks 3 en 7 tot
en met 8 kunnen bijvoorbeeld niet aan een
nieuwe groep worden toegewezen).
Het is niet mogelijk om een nieuwe groep
te maken als de eerste of laatste track van
de groep midden uit een bestaande groep
is geselecteerd.
Tracks verschijnen in de volgorde waarin
ze op de schijf staan en niet in de volgorde
binnen de groep.
Open het menu en selecteer "Edit" "
: Set".
Draai aan de Jog Dial totdat het
nummer van de gewenste eerste track
op het display verschijnt en druk op
NENT om de keuze in te voeren.
Hierdoor wordt de eerste track van
een nieuwe groep geselecteerd. Als
de schijf groepen bevat, wordt alleen
het eerste tracknummer van elke
groep weergegeven.
48
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 49 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
3
4
Draai aan de Jog Dial totdat het
nummer van de gewenste laatste track
op het display verschijnt en druk op
NENT om de keuze in te voeren.
Hiermee selecteert u het laatste
nummer van de nieuwe groep en kunt
u een naam aan de groep toewijzen.
Als de schijf groepen bevat, wordt
alleen het laatste tracknummer van
elke groep weergegeven.
Groepsinstelling
opheffen (Group
Release)
Selecteer een groep die u wilt opheffen en
controleer de inhoud (zie "Luisteren naar
tracks in een bepaalde groep (Group
Play)" (pagina 38)).
5-standenschakelaar (NENT)
Een groep benoemen (zie "Titels
toevoegen (Title Input)" (pagina 44)).
Jog Dial
Opmerkingen
• De eerste track die u in stap 2 selecteert, moet
de eerste track van een bestaande groep zijn of
een track die niet tot een groep behoort.
• Als u in stap 3 de laatste track selecteert, moet
u ervoor zorgen dat deze track zich na de track
bevindt die u in stap 2 hebt geselecteerd. De
laatste track moet de laatste track van een
bestaande groep zijn of een track die niet tot
een groep behoort.
MENU
x
1
2
3
4
Selecteer een groep die u wilt
vrijgeven en controleer de inhoud (zie
(pagina 38)).
Druk op x.
Open het menu en selecteer "Edit" "
: Release".
Draai aan de Jog Dial om "OK" te
selecteren en druk op NENT om een
groep op te heffen.
De groepsinstelling van de
geselecteerde groep is opgeheven.
49
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 50 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Wanneer de op dat moment geselecteerde
track zich niet in een groep bevindt
Opgenomen tracks of
groepen verplaatsen
(Move)
U kunt de volgorde van de opgenomen
tracks of groepen wijzigen..
5-standen-schakelaar (NENT)
2
Jog dial
MENU
Als u een track in een groep uit de
groep verplaatst, of als er geen groep
op een schijf bestaat, kunt u deze stap
overslaan.
Als u een track naar een andere groep
verplaatst, draait u aan de Jog Dial
om de bestemmingsgroep te
selecteren en drukt u vervolgens op
NENT om de keuze in te voeren.
x
Een track op een schijf
verplaatsen
Naam van de bestem-mingsgroep
U kunt een track van de ene groep naar de
andere verplaatsen of uit een groep
verplaatsen. Wanneer u tracks verplaatst,
worden de tracknummers automatisch
opnieuw genummerd.
1
Speel de track die u wilt verplaatsen
af, open het menu en selecteer “Edit”
- “Move” - “
: Move”.
Als de geselecteerde track in een
groep is, knippert de naam van de
groep waartoe de op dat moment
geselecteerde track behoort, in het
display.
Als u een track binnen dezelfde groep
verplaatst, selecteer dan de groep
waartoe de huidige geselecteerde
track behoort.
3
Draai aan de Jog Dial om de
bestemmingspositie te selecteren en
druk op NENT om de keuze in te
voeren.
De track wordt verplaatst naar de
gekozen bestemming.
Wanneer de op dat moment geselecteerde
track zich in een groep bevindt
Bestem-mingspositie
Als de geselecteerde track niet in de
groep is, knippert de naam van de op
dat moment geselecteerde track in het
display.
50
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 51 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De volgorde van een groep
op een schijf wijzigen
1
Tracks en de gehele
schijf wissen (Erase)
Als u een track afspeelt binnen een
groep waarvan u de volgorde wilt
wijzigen, open dan het menu en
selecteer “Edit” -“Move” “
: Move”.
Denk eraan dat wanneer een
opgenomen item is gewist, het niet
kan worden teruggehaald. Zorg dat
u de inhoud van het geselecteerde
item bevestigt voordat u het wist.
De naam van de groep waartoe de op
dat moment geselecteerde track
behoort, knippert in het display.
Als u tracks verwijdert die van
de computer zijn overgebracht
Wanneer u probeert tracks te wissen die
vanaf een computer zijn overgebracht,
verschijnt "TrkFromPC" op het display.
Als u tracks hebt verwijderd die van de
computer zijn overgebracht, verloopt de
overdrachtsverificatie van de tracks als
volgt.
• Als de tracks werden overgebracht in
Hi-MD-modus, wordt de
overdrachtsverificatie van de tracks
automatisch hersteld als u de schijf in de
recorder plaatst en vervolgens de
recorder op de computer aansluit.
• Als de tracks werden overgebracht in
MD-modus, is de overdrachtsverificatie
van de tracks gewist. Als u de
overdrachtsverificatie wilt behouden,
dient u de verificatie te herstellen door
de tracks weer naar de computer over te
brengen alvorens ze te wissen.
Naam van de groep die u wilt verplaatsen
2
Draai aan de Jog Dial om de
bestemmingspositie te selecteren en
druk op NENT om de keuze in te
voeren.
Voorbeeld: Wanneer u de groep "My Best"
verplaatst naar de positie na de groep
"Single Collection"
Bestem-mingspositie op de schijf
Opmerking
Als alle tracks uit de groep zijn verplaatst,
verdwijnt de groep automatisch van de schijf.
vervolg
51
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opmerking
Een groep wissen
U kunt niet-geluidsgegevens niet wissen (dus
bijvoorbeeld tekstgegevens of beeldgegevens)
van een schijf in de Hi-MD-modus.
5-standenschakelaar (NENT)
Jog Dial
MENU
1
2
3
4
Selecteer een groep die u wilt wissen
en controleer de inhoud (zie
pagina 38).
Druk op x.
Open het menu en selecteer "Edit" "Erase" - "
: Erase".
Draai aan de Jog Dial om "OK" te
selecteren en druk op NENT om de
groep te wissen.
De groep is gewist.
x
De hele schijf wissen
Een track wissen
1
2
1
Open tijdens het afspelen van de track
die u wilt wissen het menu en
selecteer "Edit" - "Erase" - "
:
Erase".
Draai aan de Jog Dial om "OK" te
selecteren en druk op NENT om de
track te wissen.
De track wordt gewist en de recorder
begint de volgende track af te spelen.
Alle tracks na de gewiste track
worden automatisch opnieuw
genummerd.
Opmerking
Als alle tracks in een groep zijn gewist, wordt
de groep automatisch van de schijf verwijderd.
2
3
4
Speel de schijf die u wilt wissen af
om de inhoud te controleren.
Druk op x.
Open het menu en selecteer "Edit" "Erase" - "AllErase".
Draai aan de Jog Dial om "OK" te
selecteren en druk op NENT om de
hele schijf te wissen.
"SYSTEM FILE WRITING"
verschijnt op het display en alle tracks
worden gewist.
Na het wissen wordt "NO TRACK"
op het display weergegeven in de HiMD-modus en "BLANKDISC" en
"00:00" in de MD-modus.
Een deel van een track wissen
Voeg trackmarkeringen toe aan het begin
en aan het einde van het gedeelte dat u
wilt wissen. Wis vervolgens het
betreffende deel (pagina 53).
52
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Track splitsen (Divide)
U kunt een track opsplitsen met een
trackmarkering, waardoor u een nieuwe
track maakt vanaf het gedeelte dat volgt
op de trackmarkering. De tracknummers
worden als volgt opgehoogd.
1
2
3
4
Trackmarkering
1
2
3
4
5
Tracknummers worden verhoogd
Opmerking
U kunt een track niet splitsen als:
• de track is overgebracht vanaf een computer;
• de track is opgenomen in de Hi-MD-modus
met de MD Simple Burner software;
Tracks direct splitsen
Druk tijdens het afspelen of pauzeren op
T MARK op de recorder op het punt dat u
wilt markeren.
"MARK ON" verschijnt op het display en
er wordt een trackmarkering toegevoegd.
Het tracknummer wordt met één
verhoogd.
Trackmarkeringen toevoegen
tijdens het opnemen (behalve
tijdens synchroonopnamen)
Druk op T MARK op het punt waarop u
een trackmarkering wilt toevoegen.
U kunt tijdsmarkering gebruiken om
automatisch trackmarkeringen toe te
voegen na gespecificeerde intervallen
(behalve tijdens digitale opnamen)
(pagina 33).
• het splitsingspunt zich aan het begin of einde
van de track bevindt;
• het splitsen tot gevolg heeft dat het totale
aantal tracks op de schijf groter wordt dan het
toegestane maximumaantal (2.047 tracks voor
een schijf in de Hi-MD-modus of 254 tracks
voor een schijf in de MD-modus).
T MARK
53
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 54 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
2
Samenvoegen van
tracks (Combine)
Als u opneemt met analoge (lijn-)ingang,
worden misschien overbodige
trackmarkeringen toegevoegd op punten
waar het opnameniveau laag is. U kunt
een trackmarkering wissen om zo de
tracks die zich voor en na deze markering
bevinden, samen te voegen.
De tracknummers veranderen als volgt.
1
2
3
3
4
Een trackmarkering wissen
1
2
Zoek de trackmarkering door de
5-standenschakelaar enigszins naar
. te duwen.
Zoek als u bijvoorbeeld de derde
trackmarkering wilt wissen het begin
op van de derde track. "00:00"
verschijnt op het display.
"MARK" verschijnt gedurende
enkele seconden op het display.
Druk op T MARK om de markering
te wissen.
"MARK OFF" verschijnt op het
display. De trackmarkering wordt
gewist en de beide tracks worden
samengevoegd.
z
3
Als u bij het samenvoegen van twee tracks een
trackmarkering wist, worden de titel en
opnamedatum van de tweede track gewijzigd in
die van de eerste.
Tracknummers worden verlaagd
Opmerking
Opmerking
U kunt tracks niet combineren als:
• een van de twee tracks of beide tracks zijn
overgebracht vanaf een computer;
• een van de twee tracks of beide tracks zijn
opgenomen in de Hi-MD-modus met de MD
Simple Burner software;
• de tracks in verschillende opnamemodi zijn
opgenomen.
5-standenschakelaar (.)
Als u een trackmarkering wist tussen twee
opeenvolgende tracks die zijn toegewezen aan
verschillende groepen, wordt de tweede track
aan de groep van de eerste track toegewezen.
En als u een track die bij een groep hoort,
combineert met een track die niet bij een groep
hoort (twee opeenvolgende tracks), wordt de
tweede track met dezelfde instellingen als de
eerste track aan de desbetreffende groep
toegevoegd.
T MARK
X
1
Speel de track af waarin zich de
trackmarkering bevindt die u wilt
wissen. Druk vervolgens op X om te
pauzeren.
54
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
• De in het menu "Disc Mode" ingestelde
De schijf formatteren
(Format)
Als u een schijf in de Hi-MD-modus
gebruikt, kunt u de functie Formatteren
gebruiken om een schijf weer in zijn
oorspronkelijke staat te herstellen.
U kunt deze functie alleen gebruiken met
een schijf in de Hi-MD-modus.
Soort
schijf
Nadat u de schijf hebt
geformatteerd
1-GB
Hi-MDschijf
"NO TRACK" verschijnt.
Alle gegevens worden gewist,
ook niet-geluidsgegevens.
OPMERKING: de
overdrachtsverificatie van de
overgebrachte tracks kan
worden hersteld door de
schijf in de recorder te
plaatsen en de recorder op de
computer aan te sluiten.
Standaard- "BLANKDISC" verschijnt.
schijf van Alle gegevens worden gewist,
60/74/80
ook niet-geluidsgegevens.
minuten
OPMERKING: de
overdrachtsverificatie van de
overgebrachte tracks wordt
met één verminderd.
Opmerkingen
• Tijdens het formatteren van een schijf worden
alle gegevens (inclusief gegevens die geen
audiogegevens zijn) gewist. Denkt u dat een
schijf dergelijke gegevens bevat, steek dan de
schijf in de recorder en sluit de recorder op
een computer aan om de inhoud ervan te
controleren.
• Als u een schijf formatteert, worden de
overgebrachte tracks op de schijf tevens
gewist en wordt het aantal overdrachtverificaties voor die tracks met één
gereduceerd. U kunt om deze reductie te
voorkomen de overdrachtsverificatie
herstellen door de tracks weer naar de
computer over te brengen voordat u de schijf
formatteert.
bedieningsmodus wordt toegepast op een lege
standaardschijf van 60/74/80 minuten die op
de recorder wordt gebruikt, ook als er een
andere bedieningsmodus is geselecteerd in de
SonicStage-software of er een andere
bedieningsmodus werd weergegeven in het
display na het formatteren van de schijf door
de SonicStage-software.
5-standenschakelaar (NENT)
MENU
Jog Dial
x
1
2
Open wanneer de recorder is gestopt
het menu en selecteer "Edit" "Format".
Draai aan de Jog Dial om "OK" te
selecteren en druk op NENT om de
selectie te bevestigen.
Als het formatteren is voltooid, wordt
"NO TRACK" in het display
weergegeven als er een Hi-MD-schijf
van 1 GB in de recorder is geplaatst,
of als "BLANKDISC" wordt
weergeven als er een standaardschijf
in Hi-MD-modus is geplaatst.
55
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 56 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Andere functies
De weergegeven
menuopdrachten
wijzigen (Menu Mode)
Uw gehoor beschermen
(AVLS)
U kunt de weergave van alle opdrachten
in het menu opgeven (Advanced mode) of
alleen de basisopdrachten (Simple mode).
Raadpleeg "De menu's" (pagina 26) om
de menuopdrachten te controleren die niet
kunnen worden weergegeven.
5-standenschakelaar (NENT)
De functie AVLS (Automatic Volume
Limiter System - Automatische
volumebegrenzer) zorgt ervoor dat het
volume beneden een bepaald maximum
blijft. Zo voorkomt u geluidsoverlast,
loopt u minder risico op
gehoorbeschadiging en zorgt u ervoor dat
geluiden van buitenaf niet worden
overstemd.
5-standenschakelaar (NENT)
MENU
1
2
Jog Dial
Open het menu en selecteer "Option"
- "Menu Mode".
Draai aan de Jog Dial om "Advanced"
of "Simple" te selecteren en druk op
NENT om de selectie te bevestigen.
MENU
1
2
Jog Dial
Open het menu en selecteer "Option"
- "AVLS".
Draai aan de Jog Dial om "AVLS On"
te selecteren en druk op NENT om
de selectie te bevestigen.
Als u probeert het volume te hoog in
te stellen, verschijnt "AVLS NO
VOLUME OPERATION" op het
display. Het volume wordt op een
gematigd niveau gehouden.
De AVLS annuleren
Selecteer "AVLS Off" in stap 2.
56
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De pieptoon
uitschakelen
U kunt de pieptoon in- en uitschakelen.
5-standenschakelaar (NENT)
MENU
1
2
Jog Dial
Open het menu en selecteer "Option"
- "Beep".
Draai aan de Jog Dial om "Beep Off"
te selecteren en druk op NENT om
de selectie te bevestigen.
De instellingen voor
individuele schijven
opslaan (Disc Memory)
De recorder is bij aflevering ingesteld op
het automatisch opslaan van instellingen
voor elke schijf.
De recorder slaat automatisch de
instellingen voor een schijf op en deze
worden weer opgehaald zodra de schijf
wordt geplaatst.
De volgende instellingen kunnen worden
opgeslagen:
• Bladwijzer
• De instellingen "Custom1" en
"Custom2" van 6-Band Equalizer (Voor
alle modellen met uitzondering van de
Europese modellen)
U kunt de instelling als volgt controleren.
5-standenschakelaar (NENT)
De pieptoon aanzetten
Selecteer "Beep On" in stap 2.
MENU
1
2
Jog Dial
Open het menu en selecteer "Option"
- "Disc Mem".
Draai aan de Jog Dial om "On" te
selecteren en druk op NENT om de
selectie te bevestigen.
De recorder instellen zodat
schijfinstellingen niet worden
opgeslagen
Selecteer "Off" in stap 2.
vervolg
57
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De schijfinformatie wissen
1
2
Plaats een schijf waarvan u de
informatie wilt wissen en controleer
de inhoud.
Het afspelen
versneld beginnen
(Quick Mode)
Nadat u op de afspeeltoets hebt gedrukt of
de track hebt gevonden, kan het afspelen
versneld beginnen.
Selecteer "1MemErase" in stap 2.
De schijfinformatie wordt gewist.
z
5-standenschakelaar (NENT)
"DISC MEMORY" verschijnt bij het plaatsen
van de schijf waarop de instelling is
opgeslagen.
Opmerkingen
• Er kunnen instellingen voor maximaal 30
schijven worden opgeslagen. Achteraf
opgeslagen instellingen vervangen de
instellingen voor de minst gebruikte van de 30
schijven. Het aantal schijven dat kan worden
opgeslagen is afhankelijk van het aantal tracks
dat op de schijven is opgenomen. Als er meer
tracks op een schijf worden opgenomen,
kunnen minder schijven worden opgeslagen.
• Als u probeert schijfinformatie te wissen,
terwijl er voor de betreffende schijf geen
informatie is opgeslagen, verschijnt "NO
DISC MEMORY" enkele seconden lang op
het display.
MENU
1
2
Jog Dial
Open het menu en selecteer "Option"
-"QuickMode".
Draai aan de Jog Dial om "Quick On"
te selecteren en druk op NENT om
de selectie te bevestigen.
Terugschakelen naar de
normale instelling
Selecteert "Quick Off" in stap 2.
Opmerkingen
• Wanneer de Quick-modus is ingesteld op
"Quick On", blijft de voeding naar de recorder
ingeschakeld, ook als er niets op het display
verschijnt. Dit verkort de gebruiksduur van de
batterij.
• Indien de recorder (inclusief het openen of
sluiten van het deksel) gedurende één uur niet
wordt gebruikt, wordt de voeding naar de
recorder automatisch uitgeschakeld. De
volgende keer dat u gaat afspelen of een
andere bewerking start, zal de recorder
daarom niet snel reageren. Het apparaat keert
daarna echter terug naar de Quick-stand.
58
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De schijfmodus
selecteren (Disc Mode)
Als u een standaardschijf van 60/74/80
minuten (leeg) in de recorder plaatst, kunt
u deze functie gebruiken om aan te geven
of u de schijf in de Hi-MD-modus of de
MD-modus wilt gebruiken. Als u een
opname met deze recorder maakt zonder
een computer te gebruiken, stelt u "Disc
Mode" in op "Hi-MD". U kunt geen
opname maken als "Disc Mode" is
ingesteld op "MD". Als u een schijf die op
deze recorder is opgenomen, op een ander
apparaat wilt afspelen dat geen
ondersteuning biedt voor Hi-MD, stelt u
"Disc Mode" in op "MD" en gebruikt u
een computer om op te nemen in de MDmodus (zie het gedeelte "De software
gebruiken" voor meer informatie).
5-standenschakelaar (NENT)
Opmerkingen
• Zelfs als u "MD" selecteert als de "Disc
Mode"-instelling, kan de bedieningsmodus
alleen "Hi-MD" zijn als er een Hi-MD-schijf
van 1 GB wordt gebruikt.
• De in het menu "Disc Mode" ingestelde
bedieningsmodus wordt toegepast op een lege
standaardschijf van 60/74/80 minuten die op
de recorder wordt gebruikt, ook als er een
andere bedieningsmodus is geselecteerd in de
SonicStage-software of er een andere
bedieningsmodus werd weergegeven in het
display na het formatteren van de schijf door
de SonicStage-software.
Het contrast van het
display regelen
(Contrast Adjustment)
U kunt het contrast van het display
regelen.
5-standenschakelaar (NENT)
MENU
1
2
Jog Dial
MENU
Open het menu en selecteer "Option"
- "Disc Mode".
Draai aan de Jog Dial om "Hi-MD"
(fabrieksinstelling) of "MD" te
selecteren en druk op NENT om de
selectie te bevestigen.
1
2
Jog Dial
Open wanneer de recorder is gestopt
het menu en selecteer "Option" "Contrast".
Draai aan de Jog Dial om het contrast
aan te passen en druk op NENT om
de keuze in te voeren.
59
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 60 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De werkingsrichting
van het display wijzigen
Als u de Jog Dial naar beneden draait,
schuift het display naar beneden. Dit is de
fabrieksinstelling. U kunt de
fabrieksinstelling wijzigen door in de
tegenovergestelde richting te schuiven.
5-standenschakelaar (NENT)
MENU
1
2
Jog Dial
Open het menu en selecteer "Option"
- "Jog Dial".
Draai aan de Jog Dial om "Reverse"
te selecteren en druk op NENT om
de selectie te bevestigen.
De instelling weer op normaal
zetten
Selecteer "Default" in stap 2.
60
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 61 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De recorder met een computer gebruiken
z
Wat u kunt doen via een
verbinding met een
computer
Om de recorder te kunnen gebruiken
terwijl deze is aangesloten op een
computer, dient u de software te
installeren vanaf de meegeleverde CDROM. Raadpleeg het gedeelte "De
software gebruiken" voor meer informatie
over de installatieprocedure.
De bijgeleverde software
gebruiken
Zie voor gedetailleerde uitleg het gedeelte
"De software gebruiken" of de on line
Help.
• Audiogegevens overdragen tussen
de computer en de recorder
Met de bijgeleverde SonicStagesoftware kunt u audiogegevens
overdragen tussen de recorder en de
computer. Als een schijf in de Hi-MDmodus in de recorder wordt geplaatst,
kunnen tracks die vanuit een CD-speler
naar de recorder zijn opgenomen naar
uw computer worden overgebracht.
• Rechtstreeks vanuit een CD naar
een MD opnemen
Met de bijgeleverde MD Simple Burnersoftware kunt u een CD die in het CDstation van de computer zit direct
opnemen op een schijf in de recorder.
De schijf in de recorder als
opslagapparaat gebruiken
Als u een schijf die in de Hi-MD-modus
wordt gebruikt, in de recorder plaatst,
wordt de recorder in Windows Verkenner
weergegeven als een extern station, zodat
u niet-audiogegevens, zoals tekst- en
beeldbestanden, kunt overbrengen.
Raadpleeg "Andere gegevens naar een
schijf opslaan" (pagina 63) voor meer
informatie.
Als u audiobestanden afspeelt met de software,
wordt het geluid uitgevoerd via de luidsprekers
van de computer wanneer u een schijf in de HiMD-modus in de recorder plaatst. Plaatst u een
schijf in de MD-modus in de recorder, dan
wordt het geluid uitgevoerd via de
hoofdtelefoon/oortelefoon die op de recorder is
aangesloten.
De recorder op uw
computer aansluiten
Wanneer u de speciale USB-kabel
rechtstreeks op de USB-aansluiting op de
recorder aansluit (busaansluiting), wordt
de voeding geleverd door de USB-poort
van de computer. Zo kunt u de recorder
gebruiken zonder batterijvoeding.
Opmerking
Bij gebruik van Windows ME of
Windows 98 SE.
• Als u de recorder aansluit op de computer
terwijl de schijfmodus op de recorder is
ingesteld op "Hi-MD" (fabrieksinstelling) en
vervolgens een standaardschijf van 60/74/80
minuten plaatst, wordt de bedieningsmodus
van de schijf wellicht automatisch gewijzigd
in de Hi-MD-modus, zelfs als u niets
opneemt.
• Als u de speciale USB-kabel loskoppelt,
wordt het bericht "Unsafe Removal of Device"
op het computerscherm weergegeven. Dit
duidt niet op een probleem. Klik op "OK" om
het bericht te sluiten.
vervolg
61
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Als u de speciale USB-kabel
van de computer neemt of de
schijf uit de recorder neemt
Zorg dat u de recorder of schijf als volgt
verwijdert. Anders kunnen de gegevens
beschadigd raken.
Computer
1
Naar de USB-poort
2
Speciale
USB-kabel
3
Naar de aansluiting
voor de speciale
USB-kabel
1
2
Zorg dat "REC" niet op het display
van de recorder wordt weergegeven.
Druk op x op de recorder.
"EJECT DISC OK" verschijnt op het
display.
Afhankelijk van de omstandigheden
kan het even duren voordat "EJECT
DISC OK" op het display verschijnt.
Neem de speciale USB-kabel van de
computer of neem de schijf uit de
recorder.
Steek een onbespeelde schijf in de
recorder.
Maak de volgende aansluitingen.
1 Zorg dat de speciale USB-kabel
stevig op de recorder en de computer
is aangesloten.
2 Zorg dat de recorder is gestopt en
HOLD is losgelaten.
3
Controleer de aansluitingen.
Als de aansluitingen op de juiste
manier zijn gemaakt, ziet u
"PC – –MD" op het display.
62
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Andere gegevens naar
een schijf opslaan
Opmerkingen
• Als u de recorder gebruikt terwijl deze is
aangesloten op de computer, is het aan te
raden een nieuwe droge alkalinebatterij te
plaatsen voor het geval de stroom uitvalt, de
speciale USB-kabel losgekoppeld wordt of in
geval van andere onvoorziene
omstandigheden. Sony kan niet instaan voor
de resultaten bij onjuiste bediening,
overdrachtsfouten of vernietiging van
audiogegevens die te wijten zijn aan
onvoorziene omstandigheden.
• Als u de speciale USB-kabel loskoppelt van
de recorder, dient u minstens twee seconden te
wachten voordat u de kabel weer aansluit.
• Zorg dat de recorder op een stabiele,
trillingsvrije plaats staat tijdens het opnemen.
• Sluit de recorder niet op uw computer aan als
de recorder bezig is met opnemen of afspelen.
• Het systeem werkt misschien niet correct als
de computer overgaat naar de slaapstand
terwijl deze op de recorder wordt aangesloten.
U kunt de slaapstand het beste uitschakelen.
• Zorg dat u de recorder en de computer niet via
een USB-hub aansluit.
• Als de recorder op een computer is
aangesloten, wordt de recorder via de USBpoort van de computer van stroom voorzien.
Als de computer (bijvoorbeeld een laptop) op
de accu werkt, kan deze aansluiting ervoor
zorgen dat de accu van de computer sneller
leegraakt. U kunt de computer daarom het
beste met een netspanningsadapter gebruiken.
• Sony kan niet garanderen dat de software
zonder problemen werkt op computers die
voldoen aan de systeemvereisten.
Als u de recorder op een computer
aansluit met een schijf in de Hi-MDmodus, wordt de schijf door Windows
Verkenner herkend als opslagmedium
zodat u andere gegevens zoals tekst- of
beeldgegevens kunt opslaan.
Raadpleeg de volgende pagina voor de
opslagruimte van elke schijf.
Als u een schijf in de recorder plaatst in
de Hi-MD-modus en deze op de computer
aansluit, wordt de recorder herkend als
een extern apparaat en kan deze in
Windows Verkenner worden bekeken.
U kunt de recorder op dezelfde manier
gebruiken als andere apparaten.
Opmerkingen
• Als de SonicStage-software actief is, wordt de
recorder niet herkend als apparaat voor
gegevensopslag.
• Als u een schijf op de computer formatteert,
dient u de schijf met de SonicStage -software.
• Zorg ervoor dat u de bestandsbeheermap (map
HMDHIFI en bestand HI-MD.IND) niet
verwijdert in Windows Verkenner.
vervolg
63
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De opslagruimte voor elke schijf (geformatteerd met de recorder/
de SonicStage-software)
Soort schijf
Totale grootte
Schijfbeheerruimte1)2) Beschikbare ruimte
Standaardschijf
van 60 minuten
219 MB
(229.965.824 bytes)
832 KB
(851.968 bytes)
218 MB
(229.113.856 bytes)
Standaardschijf
van 74 minuten
270 MB
(283.312.128 bytes)
832 KB
(851.968 bytes)
269 MB
(282.460.160 bytes)
Standaardschijf
van 80 minuten
291 MB
(305.856.512 bytes)
832 KB
(851.968 bytes)
290 MB
(305.004.544 bytes)
1 GB Hi-MD-
964 MB
(1.011.613.696 bytes)
832 KB
(851.968 bytes)
963 MB
(1.010.761.728 bytes)
schijf
1) Verwijst
naar de ruimte die wordt gebruikt voor het beheer van de bestanden op de schijf.
2) De grootte van de ruimte voor schijfbeheer hangt af van de manier waarop uw computer wordt gebruikt
en andere omstandigheden. Daarom is de werkelijk beschikbare ruimte mogelijk kleiner dan in
Windows Verkenner wordt aangegeven.
64
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 65 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Aanvullende informatie
Gehoorbeschadiging voorkomen
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
3V-aansluiting (de netspanningsadapter is een
optionele accessoire).
Gebruik de koptelefoon/oortelefoon niet met
het hoogste geluidsvolume. Gehoorexperts
raden af om regelmatig gedurende langere tijd
naar harde muziek te luisteren. Als u merkt dat
uw oren suizen, stel de recorder dan in op een
lager volume of schakel deze uit.
Rekening houden met anderen
Houd het geluid op een gematigd volume.
U bent dan in staat om geluiden van buiten op
te vangen en u houdt dan rekening met anderen.
Voedingsbronnen
• Gebruik netspanning of een LR6-batterij
(AA-formaat).
• Als u de recorder een lange periode niet
gebruikt, zorg dan dat deze is losgekoppeld
van de stroomvoorziening.
De MiniDisc-behuizing
• U kunt een MiniDisc in het bijbehorende
doosje vervoeren of opbergen.
• Verbreek de sluiting van de behuizing niet.
• Leg de MiniDisc niet op plaatsen waar deze
Warmtevorming
Wanneer de recorder langere tijd achtereen
wordt gebruikt, kan zich warmte ophopen in het
apparaat. Dit is echter geen storing.
Opstelling
• Als u de recorder gebruikt op een plaats met
veel statische of elektrische ruis, wordt de
opname mogelijk niet goed uitgevoerd of gaan
de opgenomen gegevens verloren. Als u op
een dergelijke plaats een overdracht uitvoert,
kan de overdrachtverificatie van de track
verloren gaan.
• Gebruik de recorder niet onder
omstandigheden met extreem veel licht,
warmte, vocht of trillingen.
• Wikkel de recorder nooit ergens in wanneer
deze wordt gebruikt met de
netspanningsadapter (niet meegeleverd). Er
hoopt zich dan warmte op waardoor er
storingen of schade kunnen ontstaan.
Koptelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Maak geen gebruik van de koptelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen of het
bedienen van een gemotoriseerd voertuig.
Hierdoor kunnen verkeersongevallen ontstaan.
Bovendien is dit in veel landen verboden. Ook
kan het gevaarlijk zijn om tijdens het lopen uw
recorder met een hoog volume af te spelen, met
name bij voetgangersoversteekplaatsen. U dient
in deze gevallen uiterste voorzichtigheid te
betrachten of de recorder te stoppen bij situaties
die gevaar op kunnen leveren.
aan licht, extreme hitte, vocht of stof wordt
blootgesteld.
• Bevestig het meegeleverde schijflabel alleen
op de hiervoor bestemde plaats op de schijf.
Bevestig het niet op een ander deel van het
oppervlak.
Reinigen
• Reinig de behuizing van de recorder met een
zachte doek die licht is bevochtigd met water
of een oplossing met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik in geen geval
schuursponsjes, schuurpoeder of oplossingen
met alcohol of benzeen, aangezien hierdoor de
afwerking van de behuizing kan worden
aangetast.
• Verwijder vuil van de MiniDisc-behuizing
met een droge doek.
• Stof op de lens kan het correct functioneren
van het apparaat belemmeren. Zorg er daarom
voor dat u het deksel van het schijfgedeelte
altijd sluit na het plaatsen of uitwerpen van
een schijf.
• Veeg de stekkers van de koptelefoon/
oortelefoon af met een droge doek voor een
optimale geluidskwaliteit. Vuile stekkers
kunnen het geluid vervormen of
onderbrekingen in het geluid veroorzaken.
vervolg
65
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De batterij
Bij onjuist gebruik van de batterijen kan er
lekkage van batterijvloeistof ontstaan of kunnen
de batterijen scheuren. Om dit te voorkomen,
dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen:
• Plaats de batterij met de + en – polen in de
juiste positie.
• Verwijder de batterijen als de recorder
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Wanneer er een batterijlek is ontstaan, dient u
de batterijvloeistof voorzichtig en grondig uit
de batterijbehuizing weg te vegen, voordat u
nieuwe batterijen plaatst.
Neem indien u vragen of problemen hebt met
betrekking tot uw recorder contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer. (Het wordt
aanbevolen om de schijf in het apparaat te laten
zitten wanneer u contact opneemt met de Sonydealer als het probleem zich heeft voorgedaan
terwijl de schijf zich in de recorder bevond. De
oorzaak van het probleem kan dan namelijk
beter worden achterhaald.)
Opmerking over mechanische
bijgeluiden
Als de recorder in werking is, worden er
mechanische bijgeluiden geproduceerd. Deze
worden veroorzaakt door het
energiebesparingssysteem van de recorder en
vormen geen probleem.
Een opgenomen schijf
beveiligen
Open het nokje aan de zijkant van de schijf om
deze tegen opnemen te beveiligen. In deze
modus kan er niet op de schijf worden
opgenomen. Zet als u weer wilt opnemen het
nokje terug zodat dit weer zichtbaar is.
Nokje
Achterkant van
schijf
Opnamen zijn
beveiligd.
Opnamen zijn niet
beveiligd.
66
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Weergavefrequentie
Technische gegevens
20 tot 20.000 Hz ± 3 dB
Audioafspeelsysteem
LINE IN (OPTICAL)1):
stereoministekker voor analoge ingang
(minimaal ingangsniveau 49 mV)
optische (digitale) ministekker voor optische
(digitale) ingang
Ingangen
Digitaal audiosysteem MiniDisc
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 790 nm
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak op de optische
afleeseenheid met een opening van 7 mm.)
Opname- en afspeelduur
Zie "Opnametijd voor elke schijf" (pagina 84)
voor meer informatie
Omwentelingen
Uitgangen
i: stereoministekker
Maximale uitvoer (DC)
Koptelefoon:
2,8 mW + 2,8 mW (16 Ω) (Europese
modellen)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (Andere modellen)
Voeding
Eén LR6-alkalinebatterij (AA-formaat)
Netspanningsadapter DC IN 3V
350 tot 3.000 omw./min. (constante lineaire
snelheid)
Bedrijfstemperatuur
Foutcorrectie
+5°C tot +35°C
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Gebruiksduur batterij2)
Aftastfrequentie
Ongeveer 107 g voor alleen de recorder
44,1 kHz
Zie "Gebruiksduur van de batterij" (pagina 17)
Afmetingen
Ongeveer 83,6 × 29,5 × 77,0 mm (b/h/d)
(exclusief uitstekende delen en bedieningen)
Gewicht
1)De
Aftastfrequentie-converter
Optische ingang (digitaal): 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
Audio-indelingen die de recorder
ondersteunt
Opnemen:
Lineaire PCM (44,1 kHz/16 bits)
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus) (Hi-SP/Hi-LP)
Afspelen:
Lineaire PCM
ATRAC3plus
ATRAC3
ATRAC
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3/
bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz/
bitsnelheid 32-320 kbps (constante/variabele
bitsnelheid))
LINE IN (OPTICAL)-aansluiting wordt
gebruikt om een digitale (optische) kabel of
een analoge (lijn) kabel aan te sluiten.
2)Gemeten conform de JEITA-standaard.
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Modulatiesysteem
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
vervolg
67
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 68 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Verkrijgbare accessoires
Netspanningsadapter
AC-ES3010K (modellen voor Singapore,
Australië en Nieuw-Zeeland)
AC-E30HG (andere modellen)
Optische kabel
POC-15B, POC-15AB
Lijnkabel
RK-G129, RK-G136
Stereokoptelefoon/oortelefoon MDR-serie*
Actieve luidsprekers SRS-serie
Onbespeelde MD's MDW-serie
Onbespeelde Hi-MD-schijf
HMD1G
Het is mogelijk dat uw dealer enkele van de
genoemde accessoires niet kan leveren.
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie over
de accessoires die in uw land verkrijgbaar zijn.
∗ Kies een koptelefoon met
stereoministekkers als u een koptelefoon/
oortelefoon wilt gebruiken. Gebruik geen
koptelefoon/oortelefoon met microstekkers.
68
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 69 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Problemen oplossen en verklaringen
Storingen verhelpen
Als zich een probleem voordoet tijdens het werken met de recorder, volgt u de hieronder
beschreven stappen voordat u een Sony-dealer raadpleegt. Noteer eventuele foutberichten.
1
2
Controleer of het probleem wordt vermeld bij "Storingen verhelpen" (pagina 69).
Controleer ook "Meldingen" (pagina 77).
Als u het probleem niet kunt verhelpen, nadat u stap 1 hebt uitgevoerd, raadpleegt u
een Sony-dealer bij u in de buurt.
Tijdens het opnemen
Probleem
Oorzaak/oplossing
"NotENOUGH POWER • Opnemen is niet mogelijk bij gebruik van een Hi-MD-schijf van
TO REC" verschijnt en
1 GB, zelfs niet als wordt aangegeven dat de batterij nog
u kunt niet opnemen op
voldoende is opgeladen terwijl de recorder is gestopt of bezig is
een Hi-MD-schijf van
met afspelen. Dit komt door een mechanisme dat opname
1 GB.
blokkeert als de resterende batterijlading volgens de recorder
onvoldoende is vanwege het hoge stroomverbruik van het apparaat
wanneer wordt opgenomen op een Hi-MD-schijf van 1 GB.
, Plaats een nieuwe droge alkalinebatterij of sluit de
netspanningsadapter (niet meegeleverd) aan op de recorder.
De resterende
• Dit is een beperking van het systeem. 2.0MB is de capaciteit van
opnametijd wordt
een reservedomein.
weergegeven als
"00:00" en opname kan
niet plaatsvinden, ook al
wordt de beschikbare
ruimte aangegeven met
2.0MB.
De recorder maakt altijd • Het opnemen van groepen ("
:REC") is ingesteld op "
: REC
een nieuwe groep
On". (U kunt geen tracks overschrijven.)
tijdens het opnemen.
, Stel de instelling voor het opnemen van groepen in op
"
:REC Off" (pagina 34).
De eerste paar seconden • Als u begint met opnemen terwijl de schijfindicatie nog draait,
van een track worden
worden er geen gegevens opgenomen op de eerste paar seconden
niet opgenomen.
van de eerste track.
, Wacht tot de schijfindicatie niet meer draait voordat u begint
met opnemen.
69
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 70 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
Het opnemen kan niet
correct worden
uitgevoerd.
• U hebt geprobeerd een opname in de MD-modus te maken op deze
recorder.
, Als u geen computer gebruikt, kunt u op deze recorder alleen
rechtstreeks in de Hi-MD-modus opnemen. Als u wilt
opnemen in de MD-modus, sluit u de recorder aan op een
computer en gebruikt u de bijgeleverde software (pagina 19 en
28).
• De audiobronnen zijn wellicht niet goed aangesloten.
, Koppel de audiobronnen los en sluit deze opnieuw aan (pagina
18 en 30).
• Er komt geen digitaal signaal van de draagbare CD-speler.
, Als u een digitale opname maakt vanaf een draagbare
CD-speler, gebruikt u een netspanningsadapter en schakelt u
de stabiliseerfunctie op de CD-speler (bijvoorbeeld ESP) uit.
• De analoge opname is gemaakt via een aansluitkabel met een
signaalverzwakker.
, Gebruik een aansluitkabel zonder signaalverzwakker.
• Het opnameniveau is te laag om op te nemen (als u het
opnameniveau handmatig afstelt).
, Pauzeer de recorder en regel het opnameniveau (pagina 32).
• De recorder is aangesloten op de computer.
, Ontkoppel de recorder van de computer tijdens het opnemen.
• De voedingsbron was losgekoppeld of er heeft zich tijdens het
opnemen een stroomstoring voorgedaan.
, Het opnameresultaat is niet op de schijf vastgelegd. Maak de
opname opnieuw.
• Er is een voorbespeelde schijf geplaatst.
, Plaats een onbespeelde schijf.
• Opname kan niet plaatsvinden als de resterende opnametijd op de
schijf 48 seconden of minder bedraagt ("DISC FULL" wordt
weergegeven).
, Vervang de schijf.
Het deksel gaat niet
open na het opnemen.
• Het deksel gaat niet open zolang "SYSTEM FILE WRITING" op
het display staat.
"TRACK FULL"
• Dit wordt veroorzaakt door de beperking van het MiniDiscverschijnt al voordat de
systeem. Wanneer er 2.047 tracks (op een schijf in de Hi-MDschijf de maximale
modus) zijn opgenomen op de schijf, wordt "TRACK FULL"
opnametijd (60, 74 of 80
weergegeven, ongeacht de verstreken opnametijd. Er kunnen niet
minuten) heeft bereikt,
meer dan 2.047 tracks op de schijf worden opgenomen.
en er kan niet worden
, Als u wilt doorgaan met opnemen, dient u overbodige tracks te
opgenomen.
wissen.
Hoewel er vele korte
tracks zijn gewist,
neemt de resterende
opnametijd niet toe.
• Dit wordt veroorzaakt door de beperking van het MiniDiscsysteem (alleen in de MD-modus). Tracks die korter zijn dan
12 seconden (in SP-modus), 24 seconden (in LP2-modus of mono)
of 48 seconden (in LP4-modus) worden niet meegeteld, zodat het
wissen ervan niet resulteert in een toename van de resterende
opnametijd.
70
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 71 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
De totale opnametijd en • Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscresterende opnametijd
systeem (alleen in de MD-modus). Normaal gesproken wordt er
tezamen blijven onder
opgenomen in minimumeenheden van ongeveer 2 seconden (in
de maximale opnametijd
SP-modus), 4 seconden (in LP2-modus of mono) of 8 seconden (in
van de schijf (van 60, 74
LP4-modus). Wanneer de opname stopt, verbruikt de
of 80 minuten).
laatstopgenomen eenheid altijd deze complete eenheid van 2, 4 of
8 seconden, ook al duurt de daadwerkelijke opname minder lang.
Ook wanneer de opname na een stop wordt hervat, voegt de
recorder automatisch een lege ruimte van 2, 4 of 8 seconden in
voordat de nieuwe opname begint. (Dit wordt gedaan om te
voorkomen dat een voorgaande track per ongeluk wordt gewist
wanneer er een nieuwe opname wordt gestart). Telkens wanneer
een opname wordt gestopt, neemt de potentiële opnametijd dus af
met maximaal 6, 12 of 24 seconden.
"TRACK FULL"
verschijnt al voordat de
schijf het maximale
aantal tracks of de
maximale opnametijd
heeft bereikt.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDiscsysteem. Herhaaldelijk opnemen en wissen kan fragmentatie en
verspreiding van gegevens tot gevolg hebben. Hoewel deze
verspreide gegevens kunnen worden gelezen, wordt ieder fragment
aangemerkt als een track. In dit geval kan het aantal van 2.047
tracks worden bereikt (op een schijf in Hi-MD-modus) waardoor
verder opnemen niet mogelijk is.
, Als u wilt doorgaan met opnemen, dient u overbodige tracks te
wissen.
.
Tijdens het afspelen
Probleem
Oorzaak/oplossing
Een schijf wordt
niet normaal
afgespeeld.
• Herhaald afspelen is geselecteerd.
, Stel herhaaldelijk afspelen in op "RepeatOff" om terug te keren
naar de normale afspeelmodus (pagina 40).
• De afspeelmodus is gewijzigd.
, Stel de Hoofdafspeelmodus of de Subafspeelmodus in om terug te
keren naar de normale weergave (pagina 37).
Een schijf wordt
niet afgespeeld
vanaf de eerste
track.
• Het afspelen van de schijf is gestopt voordat de laatste track is bereikt.
, Houd de 5-standenschakelaar (NENT) op de recorder ten minste
2 seconden ingedrukt om te beginnen met afspelen.
Het geluid slaat
over bij het
afspelen.
• De recorder bevindt zich op een plaats waar deze aan trillingen
blootgesteld is.
, Zet de recorder op een stabiele plaats.
• Bij een zeer korte track kan het geluid overslaan.
, Vermijd korte tracks.
Het geluid bevat
veel statische ruis.
• Sterke magnetische velden van televisietoestellen e.d. verstoren de
werking van de recorder.
, Houd de recorder uit de buurt van een bron met sterke magnetische
velden.
71
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 72 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
Het volume van de
opgenomen track is
laag.
• De track is opgenomen in de analoge modus (in de digitale modus is
het opnameniveau automatisch gelijk aan het niveau van de
geluidsbron). Het kan zijn dat u een aansluitkabel met een
signaalverzwakker gebruikt.
, Gebruik een aansluitkabel zonder signaalverzwakker.
• Het opnameniveau is laag.
, Regel het opnameniveau tijdens het opnemen handmatig
(pagina 32).
Het volume kan niet • AVLS is ingeschakeld.
worden opgevoerd.
, Geef de AVLS-instellingen vrij (pagina 56).
Er komt geen geluid • De stekker van de koptelefoon/oortelefoon is niet goed aangedrukt.
uit de koptelefoon/
, Sluit de stekker van de koptelefoon/oortelefoon stevig aan op i.
oortelefoon.
• De stekker is vuil.
, Reinig de stekker.
De schijf kan niet
op een ander
apparaat worden
afgespeeld
• Hi-MD wordt niet door het apparaat ondersteund.
, Discs die op deze recorder zijn opgenomen, kunnen alleen worden
afgespeeld op apparaten die Hi-MD ondersteunen.
Tijdens het zoeken
kan bij de bewerkte
tracks geluidsuitval
optreden.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDisc-systeem.
Door de fragmentatie van gegevens kan er tijdens het zoeken
geluidsuitval optreden, omdat de tracks dan op een hogere snelheid
worden afgespeeld dan normaal.
Er is geen
• Er is geen R-kanaalgeluid hoorbaar wanneer de recorder is aangesloten
R-kanaalgeluid
op een cassettedeck of een versterker met een monokabel.
hoorbaar wanneer
, Zorg ervoor dat u een stereo-aansluitkabel gebruikt. Als u echter
een track wordt
mono-apparaten hebt aangesloten, zal er ook met een stereoafgespeeld die is
aansluitkabel geen R-kanaalgeluid hoorbaar zijn.
opgenomen met een
cassettedeck of een
versterker, of bij het
luisteren naar een
track via een
aangesloten
cassettedeck of via
een versterker.
De recorder kan
geen MP3-tracks
afspelen.
• U hebt geprobeerd een MP3-track af te spelen, maar deze indeling
wordt niet door deze recorder ondersteund.
, Deze recorder ondersteunt alleen MP3-tracks (MPEG-1 Audio
Layer-3/bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz) die zijn overgebracht
met de SonicStage software.
Er is gedurende
korte tijd ruis te
horen.
• Door de speciale digitale audiocompressietechnologie die in de LP4modus wordt gebruikt, kan in zeer zeldzame gevallen bij bepaalde
geluidsbronnen gedurende korte tijd ruis te horen zijn.
72
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 73 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Tijdens het bewerken
Probleem
Oorzaak/oplossing
"NotENOUGH
• Bewerken is niet mogelijk bij gebruik van een Hi-MD-schijf van 1 GB,
POWER TO EDIT"
zelfs niet als wordt aangegeven dat de batterij nog voldoende is
verschijnt en u kunt
opgeladen terwijl de recorder is gestopt of bezig is met afspelen. Dit
niet opnemen op
komt door een mechanisme dat bewerkingen blokkeert als de
een Hi-MD-schijf
resterende batterijlading volgens de recorder onvoldoende is vanwege
van 1 GB.
het hoge stroomverbruik van het apparaat wanneer wordt bewerkt op
een Hi-MD-schijf van 1 GB.
, Plaats een nieuwe droge alkalinebatterij of sluit de
netspanningsadapter (niet meegeleverd) aan op de recorder.
Het deksel gaat niet
open.
• De recorder slaat de inhoud van een bewerking op. Het deksel gaat niet
open zolang "SYSTEM FILE WRITING" op het display wordt
weergegeven.
U kunt geen
bewerkingsfuncties
uitvoeren.
• De voedingsbronnen zijn tijdens het opnemen of bewerken
losgekoppeld, of de batterij is leeg geraakt.
, Sluit de voedingsbronnen weer aan of vervang de lege batterij.
Niet-audiogegevens • Andere gegevens kunnen niet worden gewist met de wisfunctie.
kunnen niet worden
, Bevestig de inhoud door de recorder op uw computer aan te sluiten.
gewist.
U mag de inhoud verwijderen en vervolgens de functie Formatteren
gebruiken (pagina 55).
U kunt tracks niet
combineren.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDisc-systeem.
Als de tracks verspreid zijn en alle tracks kort zijn*, kunt u de tracks
mogelijk niet combineren.
* Tracks van de volgende lengte kunnen mogelijk niet worden
gecombineerd.
Hi-MD-modus
Lineaire PCM: 9 seconden of minder
Hi-SP: 8 seconden of minder
Hi-LP: 32 seconden of minder
MD-modus
SP: 12 seconden of minder
LP2/mono: 24 seconden of minder
LP4: 48 seconden of minder
• Het is niet mogelijk om tracks die in verschillende opnamemodi zijn
opgenomen te combineren, bijvoorbeeld een track die in stereo is
opgenomen en een track die in mono is opgenomen; ook kunt u een
track die is opgenomen met een digitale aansluiting niet samenvoegen
met een track die met een analoge aansluiting is opgenomen.
De schijf kan niet
op een ander
apparaat worden
bewerkt.
• Het apparaat ondersteunt Hi-MD niet.
, Voer de bewerking uit op een ander apparaat dat Hi-MD wel
ondersteunt.
73
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 74 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Tijdens het gebruiken van de groepsfunctie
Probleem
Oorzaak/oplossing
De groepsfunctie
werkt niet.
• U hebt geprobeerd om een groepsmenu te selecteren bij een schijf
zonder groepsinstelling.
, Gebruik een schijf met groepsinstelling.
Er kan geen nieuwe
groep worden
gemaakt.
• Dit wordt veroorzaakt door een beperking van het MiniDisc-systeem
(alleen in de MD-modus). Er zijn groepsgegevens weggeschreven naar
het gebied waar de schijfnaam is opgeslagen. De schijfnaam en de
tracknamen worden opgeslagen in hetzelfde gebied dat een capaciteit
heeft van ongeveer 1.700 tekens. Als het totaalaantal wordt
overschreden, kunt u geen groepsinstellingen maken.
Terwijl de recorder op de computer is aangesloten
Probleem
Oorzaak/oplossing
De computer
herkent de recorder
niet.
• De speciale USB-kabel is niet goed aangesloten.
, Zorg dat de speciale USB-kabel stevig op de recorder en de
computer is aangesloten.
• Er wordt een USB-hub gebruikt.
, Sluit de speciale USB-kabel direct aan op de USB-poort van de
computer.
• De netwerkcommunicatie kan niet plaatsvinden.
, Koppel de speciale USB-kabel los, wacht minstens twee seconden
en sluit de kabel weer aan. Wordt de recorder nog altijd niet
herkend, verwijder dan de speciale USB-kabel, start de computer
opnieuw op en sluit vervolgens de kabel opnieuw aan.
• Wanneer u Windows 2000 Professional gebruikt, hebt u de computer
ingeschakeld of opnieuw opgestart terwijl de speciale USB-kabel was
aangesloten en hebt u deze vervolgens losgekoppeld.
, Koppel de speciale USB-kabel los, start de computer opnieuw op
en sluit de speciale USB-kabel weer aan. Dit probleem wordt
wellicht verholpen als u het Windows-besturingssysteem bijwerkt,
zodat dit beschikt over de meest recente functies.
De recorder werkt
niet normaal
alhoewel de
computer hem wel
herkent.
• Er wordt een USB-hub gebruikt.
, Sluit de speciale USB-kabel direct aan op de USB-poort van de
computer.
• U gebruikt de recorder op een plaats waar trillingen plaatsvinden.
, Zet de recorder op een plaats waar geen trillingen plaatsvinden.
De recorder mag
niet worden
gebruikt als
opslagapparaat.
• De SonicStage- of MD Simple Burner-software is actief.
, Sluit de SonicStage- of MD Simple Burner-software.
• Er is een schijf geplaatst die niet in de Hi-MD-modus is opgenomen.
, Plaats een schijf in de Hi-MD-modus. Alleen schijven in de HiMD-modus kunnen worden gebruikt als opslagmedium.
74
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 75 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Probleem
Oorzaak/oplossing
De afspeeltijd voor Dit komt door een verschil in berekening tussen de recorder en de
een overgebrachte
computer.
track wijkt af van de
tijd die op de
computermonitor
wordt aangegeven
U kunt met de
• De minimale opnametijd op een schijf is gewoonlijk 2 seconden in SPcheck-outprocedure
modus, 4 seconden in de LP2-modus en 8 seconden in de LP4-modus.
geen tracks
Als u een track van de computer overbrengt, heeft de recorder een
overbrengen om de
ruimte van 2 seconden (of 4 of 8 seconden) nodig voor een track, ook al
resterende
duurt de track korter dan 2 seconden (of 4 of 8 seconden). Ook voegt de
opnametijd op de
recorder tijdens het overbrengen een pauze van 2 seconden (of 4 of
schijf op te vullen.
8 seconden) in tussen tracks. Daarom is 6 seconden extra (of 12 of
24 seconden) nodig voor elke track. De maximale opnametijd voor
check-outprocedures wordt daardoor bekort met 6 seconden (of 12 of
24 seconden) (alleen in de MD-modus).
Op de computer
wordt een ander
schijfformaat
aangegeven dan op
de schijf.
• Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat het schijfformaat op de
computer volgens het binaire stelsel wordt aangegeven en op de schijf
en andere opnamemedia volgens het decimale stelsel. Zie pagina 64
voor meer informatie over het schijfformaat.
U kunt de recorder
niet bedienen
("PC – –MD"
verschijnt).
• U kunt de recorder niet bedienen terwijl deze is aangesloten op de
computer.
Het deksel gaat niet
open.
• Dit gebeurt wanneer u de speciale USB-kabel loskoppelt tijdens
gegevensoverdracht, opname of bewerking op de computer en de droge
alkalinebatterij leeg is.
, Sluit de speciale USB-kabel opnieuw aan of plaats een nieuwe
droge alkalinebatterij in de recorder en druk op x.
75
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 76 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Overige
Probleem
"Advanced" of
"Simple" wordt
weergegeven.
Bepaalde
menuopdrachten
kunnen niet worden
weergegeven.
De recorder werkt
niet of matig.
Oorzaak/oplossing
• U hebt geprobeerd voor de eerste keer een menubewerking uit te voeren
nadat u de recorder hebt aangeschaft (door 2 seconden of langer op de
MENU-knop te drukken).
, Selecteer de menumodus (pagina 56).
• "Menu Mode" is ingesteld op "Simple".
, Stel "Menu Mode" in op "Advanced" om alle menuopdrachten
weer te geven.
• Het volume is laag.
, Zet het volume hoger.
• Er is geen schijf geplaatst.
, Plaats een bespeelde schijf.
• De HOLD-functie is ingeschakeld (op het display verschijnt "HOLD"
als u op een recordertoets drukt).
, Schakel HOLD op de recorder uit door de HOLD-schakelaar tegen
de richting van de pijl in te schuiven (pagina 15, 16).
• Het deksel is niet goed gesloten.
, Sluit het deksel totdat deze klikt. Verschuif OPEN vervolgens om
het deksel te openen.
• Er is condensatie in de recorder opgetreden (bijvoorbeeld als u de
recorder van een koude naar een warme plaatst hebt gebracht).
, Haal de schijf eruit en laat de recorder enkele uren op een warme
plaats liggen totdat het vocht is verdampt.
• De droge batterij is bijna leeg ("LOW BATTERY" knippert of er
verschijnt niets op het display).
, Vervang de droge batterij door een nieuwe.
• De schijf is beschadigd of bevat niet de juiste opname- of
bewerkingsgegevens.
, Plaats de schijf opnieuw. Maak nieuwe opnamen op de schijf. Vervang
als de foutmelding opnieuw verschijnt de schijf door een andere.
• Er is een ingebouwde storing in het systeem.
• De recorder is tijdens het opnemen blootgesteld aam een mechanische
schok, te veel statische energie, een abnormale spanning ten gevolge
van bliksem, enz.
, Begin als volgt opnieuw met opnemen.
1 Sluit alle voedingsbronnen af en koppel de speciale USB-kabel los.
2 Laat de recorder ongeveer 30 seconden met rust.
3 Sluit de voedingsbron aan.
• De recorder is losgekoppeld geweest van de stroombron.
Het display
functioneert niet naar , Laat de recorder even met rust of ontkoppel de stroombron en sluit
deze opnieuw aan. Druk daarna op een willekeurige toets.
behoren.
• Als u een lege standaardschijf van 60/74/80 minuten in de recorder
De bedieningsgebruikt, wordt de in het menu "Disc Mode" ingestelde
modus van de lege
bedieningsmodus toegepast.
standaardschijf van
, Gebruik het "Disc Mode"-menu om de gewenste bedieningsmodus
60/74/80 minuten
in te stellen.
verschilt van de
modus na het
formatteren of de in
de SonicStagesoftware
geselecteerde modus.
76
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 77 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Meldingen
Als een van de volgende foutmeldingen op het display knippert, raadpleegt u het
onderstaande overzicht.
Bericht
Betekenis/oplossing
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• AVLS is ingesteld op "AVLS On" en daarom kunt u het geluid niet harder
zetten.
, Stel AVLS in op "AVLS Off" (pagina 56).
BLANKDISC
• Er is een lege schijf geplaatst.
BUSY WAIT A
MOMENT
• De recorder verzamelt schijfinformatie.
• U hebt geprobeerd de recorder te bedienen terwijl deze bezig was de
opgenomen gegevens te lezen.
, Wacht tot de melding weer verdwijnt (in zeldzame gevallen kan dit
enkele minuten vergen).
CANNOT EDIT
• U hebt "
: Set", "
: Release", "Move" of "Erase" geselecteerd
tijdens het opnemen.
• U hebt geprobeerd de trackmarkering aan het begin van de eerste track of
de eerste groep te wissen.
• U hebt geprobeerd een trackmarkering te wissen waardoor onverenigbare
tracks zouden worden samengevoegd (bijvoorbeeld een stereo- en monoopname).
• U hebt geprobeerd een trackmarkering te overschrijven.
• U hebt geprobeerd een titel te wijzigen die tekens bevat die de recorder
niet kan bewerken.
, U kunt geen titels bewerken als de titel tekens bevat die niet op de
recorder kunnen worden ingevoerd.
CANNOT PLAY
• U hebt geprobeerd een track af te spelen waarop afspeelbeperkingen van
toepassing zijn.
• U hebt geprobeerd een MP3-track af te spelen, maar deze indeling wordt
niet door deze recorder ondersteund.
, Deze recorder ondersteunt alleen MP3-tracks (MPEG-1 Audio
Layer-3/bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz) die zijn overgebracht
met de SonicStage software.
CANNOT
RECORD
• U hebt geprobeerd op te nemen op een schijf waarop al in de MD-modus
is opgenomen.
, Op deze recorder kunt u geen extra opnamen maken op een schijf
waarop al in de MD-modus is opgenomen. Als u extra opnamen op
dergelijke schijven wilt maken, sluit u de recorder aan op een
computer en gebruikt u de bijgeleverde software.
CANNOT
OPERATE
• U hebt geprobeerd tijdens een synchroonopname op X of T MARK te
drukken.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Er zijn geen audiogegevens die op de recorder kunnen worden
afgespeeld.
• Het bestand met geluidsgegevens of het bestand voor schijfbeheer is
beschadigd.
, Wis de hele schijf (pagina 52) of formatteer hem (pagina 55).
77
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 78 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Bericht
Betekenis/oplossing
CANNOT SET
• U hebt geprobeerd de tijdmarkering in te stellen tijdens een
synchroonopname.
• U hebt "REC Level" geselecteerd terwijl de recorder niet in de modus
opname/pauze stond.
, Stel "REC Level" in terwijl u de recorder in opname/pauze zet.
• U hebt geprobeerd het volgende in te stellen tijdens de opname.
— Schijfgeheugen
— Afspeelmodus
— Opnamemodus
— Selectie van "
:REC" in menu
DATA SAVE
• De recorder schrijft gegevens weg naar het systeembestand, bijvoorbeeld
opgenomen gegevens of bewerkingsgegevens.
, Wacht totdat het bericht uit het display verdwijnt.
DC IN TOO
HIGH
• De spanning van de voedingsvoorziening is te hoog (De aanbevolen
optionele netspanningsadapter wordt niet gebruikt).
, Gebruik de aanbevolen (optionele) netspanningsadapter.
DISC FULL
• Opname kan niet plaatsvinden als de resterende opnametijd op de schijf
48 seconden of minder bedraagt.
, Vervang de schijf.
D-L READY
• MD Simple Burner kan nu een audio-CD opnemen naar de schijf in de
recorder met gebruik van de Simple-modus (zie "De software
gebruiken").
EJECT DISC OK • De recorder heeft de communicatie met de computer beëindigd en kan
veilig uit de recorder worden gehaald. De speciale USB-kabel kan ook
veilig worden verwijderd.
END
• De recorder heeft het einde van de schijf bereikt bij het afspelen of
drukken op >.
ERROR
• Er is een interne storing in het systeem.
, Start de bewerking opnieuw door de stappen 1 t/m 3 op pagina 76 uit
te voeren.
ERROR XX
• Er is een interne storing in het systeem.
, Start de bewerking opnieuw door de stappen 1 t/m 3 op pagina 76 uit
te voeren. Als het bericht opnieuw verschijnt, neemt u contact op met
de lokale Sony-dealer.
FORMAT
ERROR DISC
• Er is een schijf geplaatst met een indeling die niet door de recorder wordt
ondersteund.
, Plaats een standaard-MD of een schijf in de Hi-MD-modus.
• Er is een schijf geplaatst die op de computer is geformatteerd.
, Gebruik de SonicStage als u met de computer een schijf formatteert.software.
GROUP FULL
• U hebt geprobeerd een 256ste groep op een schijf in de Hi-MD-modus te
plaatsen of een 100ste groep op een standaardschijf.
, U kunt slechts maximaal 255 groepen maken (op een schijf in HiMD-modus) of 99 groepen (op een schijf in MD-modus). Maak niet
meer dan 255 of 99 groepen.
78
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 79 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Bericht
Betekenis/oplossing
HOLD
• De recorder is vergrendeld.
, Ontgrendel de recorder door HOLD tegen de richting van de pijl te
schuiven (pagina 16).
LOW BATTERY
• Batterij is bijna leeg.
, Vervang de alkalinebatterij (pagina 16).
MEMORY
OVER
• U hebt geprobeerd op te nemen terwijl de recorder zich op een plaats
bevond waar deze continu aan trillingen is blootgesteld.
, Zet de recorder op een stabiele plaats en begin opnieuw met
opnemen.
NO
BOOKMARK
TRACK
• U hebt gekozen voor het afspelen van gemarkeerde tracks zonder
bladwijzers in te stellen.
, Stel bladwijzers in (pagina 39).
NO DIGITAL
COPY
• U hebt geprobeerd op te nemen van een schijf die is beveiligd door het
Serial Copy Management System. Het is niet mogelijk te kopiëren van
een digitaal aangesloten bron die zelf is opgenomen via een digitale
aansluiting.
, Gebruik in plaats hiervan een analoge aansluiting (pagina 30).
NO DISC
• U hebt geprobeerd af te spelen of op te nemen zonder dat er een schijf in
de recorder zat.
, Plaats een schijf.
NO DISC
MEMORY
• U hebt geprobeerd schijfinstellingen in het schijfgeheugen te wissen,
terwijl er voor de betreffende schijf geen instellingen in het
schijfgeheugen aanwezig waren (pagina 57).
NO GROUP
• U hebt geprobeerd een groepsinstelling vrij tegen op een schijf zonder
groepen.
, Plaats een schijf met groepsinstellingen.
• U hebt "
: Erase" geselecteerd voor een schijf zonder groepsinstelling.
, U kunt geen groepen wissen op een schijf zonder groepen.
NO INPUT
SIGNAL
• De recorder heeft geen digitale invoersignalen kunnen waarnemen.
, Zorg dat de bron goed is aangesloten (pagina 18).
NON GROUPED • U hebt "
: Move" of "
: Erase" geselecteerd of u hebt geprobeerd
TRACK
een groep op te geven terwijl de recorder stilstaat of een track afspeelt die
niet bij deze groep hoort.
, Selecteer een track in een groep die u wilt bewerken en voer de
bewerking vervolgens opnieuw uit.
NotENOUGH
POWER TO
EDIT
• U hebt geprobeerd de inhoud van een Hi-MD-schijf van 1 GB te
bewerken terwijl de batterij niet voldoende was opgeladen voor het
uitvoeren van bewerkingen (pagina 73).
, Plaats een nieuwe droge alkalinebatterij of sluit de
netspanningsadapter (niet meegeleverd) aan op de recorder.
NotENOUGH
POWER TO
REC
• U hebt geprobeerd op te nemen op een Hi-MD-schijf van 1 GB terwijl de
batterij niet voldoende was opgeladen voor deze handeling (pagina 69).
, Plaats een nieuwe droge alkalinebatterij of sluit de
netspanningsadapter (niet meegeleverd) aan op de recorder.
NO TRACK
• U hebt geprobeerd een schijf af te spelen zonder opgenomen tracks.
, Plaats een bespeelde schijf.
79
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 80 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Bericht
Betekenis/oplossing
NO TRACK IS
SELECTED
• U hebt "
: Move" of "
: Erase" geselecteerd of geprobeerd een
track op te geven zonder een track te selecteren.
, Voer de bewerking opnieuw uit nadat u de gewenste track hebt
geselecteerd.
P/B ONLY DISC • U hebt geprobeerd op te nemen of te bewerken op een voorbespeelde
schijf (P/B betekent "playback" ofwel afspelen).
, Plaats een onbespeelde schijf.
PC – –MD
• De recorder is aangesloten op de computer.
PROTECTED
DISC
• U hebt geprobeerd op te nemen op een schijf die tegen opnemen is
beveiligd, of u hebt geprobeerd deze schijf te bewerken.
, Schuif het nokje terug (pagina 66).
PUSH STOP
BUTTON
• U hebt geprobeerd het deksel te openen door de OPEN schakelaar te
verschuiven of de recorder te bedienen terwijl de recorder discgegevens
opsloeg met de speciale USB-kabel waarmee de recorder op de computer
is aangesloten.
, Deze bewerking mag uitsluitend worden uitgevoerd nadat u op x
hebt gedrukt en "SYSTEM FILE WRITING" van het display is
verdwenen.
READ ERROR
• De recorder kan de schijfgegevens niet goed lezen.
, Plaats de schijf opnieuw.
REC ERROR
• De opname is niet op de juiste wijze gemaakt.
, Zet de recorder op een plaats waar geen trillingen plaatsvinden en
maak de opname opnieuw.
• De schijf is vuil (vet of vingerafdrukken), bevat krassen of is geen
standaardschijf.
, Probeer een opname te maken met een andere schijf.
SYSTEM FILE
WRITING
• De MD-speler is bezig om informatie (begin- en eindpunten van tracks)
vanuit het geheugen op de schijf op te nemen.
, Wacht tot dit proces is voltooid. Zorg dat de speler niet wordt
blootgesteld aan fysieke schokken en dat de stroomvoorziening niet
wordt onderbroken.
TEMP OVER
REC STOP
• Er heeft zich te veel warmte in de recorder opgehoopt.
, Laat de recorder afkoelen.
TITLE FULL
• U hebt geprobeerd een naam van meer dan 200 tekens voor een track,
groep of schijf in te voeren.
• U hebt geprobeerd in totaal meer dan ongeveer 55.000 tekens in te voeren
(in de Hi-MD-modus) of 1.700 tekens (in de MD-modus) voor titels.
TOC DATA
ERROR
• De recorder kan de schijfgegevens niet goed lezen.
, Plaats een andere schijf.
, Wis de gehele schijf als dit geen probleem is (pagina 52).
TRACK FULL
• U hebt geprobeerd meer dan 2.047 tracks op een schijf in de Hi-MDmodus op te nemen.
, Wis overbodige tracks (pagina 52).
80
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 81 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Bericht
Betekenis/oplossing
TrkFromPC NO
EDIT
• U hebt geprobeerd tracks samen te voegen of te splitsen die vanuit de
computer werden overgebracht.
, U kunt overgebrachte tracks niet samenvoegen of splitsen.
• U hebt geprobeerd tracks te combineren of splitsen die zijn opgenomen
in Hi-MD-modus, met behulp van de MD Simple Burner-software.
, U kunt tracks die in Hi-MD-modus zijn opgenomen, niet combineren
of splitsen met de MD Simple Burner-software.
TrkFromPC NO
REC
• U hebt geprobeerd midden in een beschermde track op te nemen die
vanuit een computer is overgebracht.
• U hebt geprobeerd op te nemen in het midden van een track die is
opgenomen in de Hi-MD-modus met de MD Simple Burner-software.
, U kunt niets nieuws opnemen in het midden van een beschermde
track of een track die is opgenomen in de Hi-MD-modus met de
MD Simple Burner-software.
81
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 82 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Toelichting
Hi-MD
"Hi-MD" is een nieuwe MiniDisc-indeling.
Hi-MD bevat de nieuwe ATRAC3plus-audiocompressietechnologie en heeft een nieuwe opnameindeling met langere opnametijden dan standaard-MD-schijven. Hi-MD-schijven kunnen tevens
worden gebruikt als een opslagmedium voor andere gegevens dan audiogegevens zoals tekst en
afbeeldingen.Deze recorder biedt alleen ondersteuning voor Hi-MD.
Raadpleeg voor meer details over Hi-MD de bijgeleverde brochure "Wat u allemaal kunt doen met de
Hi-MD Walkman".
ATRAC3plus
ATRAC3plus is een verbeterde versie van ATRAC3.
Vergeleken met ATRAC3 (gebruikt in de LP2- en LP4-opnamemodus van MiniDisc-apparaten), met
een compressieverhouding die 10 keer hoger is dan die van een CD, bereikt ATRAC3plus (gebruikt in
de Hi-SP- en Hi-LP-modus van de recorder) een hogere compressieverhouding, die 20 keer hogeris dan
die van een CD maar zonder verlies in geluidskwaliteit.
"Hi-MD-modus" en "MD-modus"
Deze recorder heeft twee bedieningsmodi, de "Hi-MD-modus" en de "MD-modus". De
bedieningsmodus wordt automatisch herkend wanneer de schijf wordt geplaatst.
• Wanneer u een 1 GB Hi-MD-schijf gebruikt, is de bedieningsmodus uitsluitend Hi-MD.
• Wanneer u een standaardschijf (60/74/80 minuten) gebruikt, kan de bedieningsmodus als volgt
worden ingesteld.
Toestand van de schijf
Bedieningsmodus
Lege schijf
De modus die is ingesteld voor "Disc Mode" in het menu.1)
, Als u opneemt op deze recorder, stelt u "Disc Mode" in
op "Hi-MD" zodat de bedieningsmodus de "Hi-MDmodus" wordt.
De schijf bevat materiaal dat
is opgenomen in de Hi-MDmodus
Hi-MD
De schijf bevat materiaal dat
is opgenomen in de MDmodus
MD
, U kunt deze recorder niet gebruiken om in de MD-modus
op te nemen. Opnemen in de "MD-modus" is mogelijk als
u de bijgeleverde software gebruikt.
1) Zie
het gedeelte "De schijfmodus selecteren (Disc Mode)" (pagina 59) voor meer informatie over de
instelling "Disc Mode".
Lineaire PCM
Lineaire PCM is een digitaal, niet-gecomprimeerd coderingssysteem. Bij deze modus kunt u genieten
van geluid van hoogwaardige kwaliteit die vergelijkbaar is met geluid van CD-kwaliteit.
82
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 83 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De betekenis van "no sound"
"No sound" geeft een situatie aan waarbij het ingangsniveau van de recorder bij analoge ingang
ongeveer 4,8 mV bedraagt of minder is dan –89 dB bij optische (digitale) ingang (met 0 dB als
maximum (het maximale opnameniveau van een MiniDisc)).
Over "System File"
Het systeembestand is de ruimte op een schijf waarop andere gegevens worden bewaard dan
geluidsbestanden; bijvoorbeeld tracknummers.
Als de MiniDisc een boek was, dan was het systeembestand de inhoudsopgave of het register.
De recorder overschrijft het systeembestand telkens wanneer een bewerking heeft plaatsgevonden zoals
het opnemen, toevoegen of verwijderen van trackmarkeringen, of het verplaatsen van tracks.
("SYSTEM FILE WRITING" wordt in het display weergegeven als de recorder in het systeembestand
schrijft.) Terwijl de recorder schijfinformatie schrijft, dient u ervoor te zorgen dat de recorder niet wordt
verplaatst en dat de voedingsbron aangesloten blijft. Doet u dit niet, dan bestaat het gevaar dat de
gegevens onjuist worden opgenomen of dat de inhoud van de schijf verloren gaat.
83
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 84 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opnametijd voor elke schijf
Bij een schijf in Hi-MD-modus
Opnametijd1)
Tijdens het opnemen op
de recorder
Opnamestand op de
recorder
Codec/
bitsnelheid
PCM
1-GB
Hi-MDschijf
Standaardschijf van
80 minuten
Standaard- Standaardschijf van
schijf van
74 minuten 60 minuten
Lineaire PCM/ 1 uur en
1,4 Mbps
34 minuten
28 minuten
26 minuten
21 minuten
Hi-SP
ATRAC3plus/
256 kbps
7 uur en
55 minuten
2 uur en
20 minuten
2 uur en
10 minuten
1 uur en
40 minuten
Hi-LP
ATRAC3plus/
64 kbps
34 uur
10 uur en
10 minuten
9 uur en
20 minuten
7 uur en
40 minuten
Opnametijd1)2)
Bij overdracht vanaf de
computer
Codec/bitsnelheid
1-GB
Hi-MDschijf
Standaardschijf van
80 minuten
Standaard- Standaardschijf van
schijf van
74 minuten 60 minuten
Lineaire PCM/1,4 Mbps
1 uur en
34 minuten
28 minuten
26 minuten
21 minuten
ATRAC3plus/256 kbps
7 uur en
55 minuten
2 uur en
20 minuten
2 uur en
10 minuten
1 uur en
40 minuten
ATRAC3plus/64 kbps
34 uur
10 uur en
10 minuten
9 uur en
20 minuten
7 uur en
40 minuten
ATRAC3plus/ 48 kbps
45 uur
13 uur en
30 minuten
12 uur en
30 minuten
10 uur
ATRAC3/132 kbps
16 uur en
30 minuten
4 uur en
50 minuten
4 uur en
30 minuten
3 uur en
40 minuten
ATRAC3/105 kbps
20 uur en
40 minuten
6 uur en
10 minuten
5 uur en
40 minuten
4 uur en
40 minuten
ATRAC3/66 kbps
32 uur en
40 minuten
9 uur en
50 minuten
9 uur
7 uur en
20 minuten
MP3/128 kbps
17 uur
5 uur
4 uur en
30 minuten
3 uur en
30 minuten
1) Tijd
2) Bij
bij benadering
het overzetten van tracks van 4 minuten
84
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 85 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Bij een schijf in MD-modus
U kunt niet in de MD-modus opnemen op deze recorder
Opnametijd1)2)
Bij overdracht vanaf de
computer
Codec/bitsnelheid
Standaardschijf van
80 minuten
Standaardschijf van
74 minuten
Standaardschijf van
60 minuten
ATRAC(stereo)/292 kbps
80 minuten
74 minuten
60 minuten
ATRAC3/132, 105 kbps
2 uur en
40 minuten
2 uur en
28 minuten
2 uur
ATRAC3/66 kbps
5 uur en
20 minuten
4 uur en
56 minuten
4 uur
1) Tijd
2) Bij
bij benadering
het overzetten van tracks van 4 minuten
Informatie over opneembare audio-indelingen
De audio-indelingen die op deze recorder kunnen worden opgenomen, verschillen afhankelijk
van de soort schijf en de opnamemethode. Controleer de volgende tabel voor meer informatie.
Soort schijf
Opnamemethode Indeling
Apparaat gebruikt voor afspelen
Hi-MD1)
apparaat
1GB Hi-MDschijf
Apparaat
ondersteunt
MDLP2)
MDapparaat
Tijdens opnemen op Hi-MD
de recorder
Tijdens overdracht
vanaf de computer
Hi-MD
Standaardschijf Tijdens opnemen op Hi-MD
van 60/74/80de recorder
minuten
Tijdens overdracht Hi-MD
vanaf de computer
MDLP
MD
1) Audiocomponenten
2) Audiocomponenten
die zijn aangeduid met het logo
of
die alleen zijn aangeduid met het logo
of
85
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 86 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opmerking over digitaal opnemen
Deze recorder maakt gebruik van het Serial Copy Management System, waarmee van voorbespeelde
schijven slechts één keer een digitale kopie kan worden gemaakt. Wanneer u een zelfopgenomen schijf
kopieert, kan dat alleen via de analoge aansluitingen (lijnuitgang).
Voorbespeelde software zoals CD's of MD's.
Microfoon, platenspeler, tuner, enz. (met analoge
uitgangen).
Analoog opnemen
Digitaal opnemen
Zelfopgenomen schijf
Zelfopgeno Geen
men schijf digitale
opname
Onbespeelde
schijf
Digitaal opnemen
Onbespeelde Geen
digitale
schijf
opname
Onbespeelde
schijf
Beperkingen voor het bewerken van tracks die van de computer
zijn overgebracht
Dit apparaat is zodanig ontworpen dat de bewerkingsfuncties (trackmarkeringen toevoegen en
trackmarkeringen wissen) niet functioneren wanneer tracks van de computer zijn overgebracht.
Anders zou het risico bestaan dat de overgebrachte tracks niet meer kunnen worden teruggezet.
Als u deze tracks wilt bewerken, dient u ze eerst terug te zetten op de computer. Bewerk
vervolgens de tracks op de computer.
Informatie over de TYPE-S voor ATRAC/ATRAC3
Deze recorder ondersteunt DSP TYPE-S, een technologie voor hoogwaardige Sony MiniDiscdecks die zijn uitgerust met digitale signaalprocessoren (DSP). Met deze technologie kan de
recorder geluid van een hoogwaardige kwaliteit produceren bij tracks die zijn opgenomen in de
MDLP-modus. Omdat de DSP TYPE-R ondersteuning behouden blijft, produceert de recorder
superieure resultaten tijdens het afspelen in de SP-modus (normale stereo).
Overslaand geluid onderdrukken (G-PROTECTION)
De G-PROTECTION-functie is ontwikkeld om een betere schokbestendigheid te bieden dan de
bestaande spelers.
86
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 87 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Het verschil tussen een digitale (optische) ingang en een analoge
(lijn-)ingang
De ingang van deze recorder werkt zowel digitaal als analoog. Sluit de recorder aan op een
CD-speler of een cassettedeck via de digitale (optische) ingang of analoge (lijn-)ingang.
Zie "Onmiddellijk op de schijf opnemen" (pagina 18) voor het opnemen via de digitale
(optische) ingang, en "Opnemen van een tv of radio (Analog Recording)" (pagina 30) voor
het opnemen via de analoge (lijn-)ingang.
Verschil
Digitale (optische) ingang
Analoge (lijn-)ingang
Geschikte
bron
Apparatuur met een digitale (optische)
uitgang (CD-speler, DVD-speler, enz.)
Apparatuur met een analoge
(lijn-)uitgang (cassettedeck, radio,
platenspeler, enz.)
Geschikte
aansluitkabel
Optische kabel (met een optische stekker
of een optische ministekker) (pagina 18)
Lijnkabel (met 2 audiostekkers of
een stereoministekker) (pagina 30)
Signaal van
de bron
Digitaal
Analoog
Zelfs als een digitale bron (zoals
een CD) is aangesloten, wordt een
analoog signaal naar de recorder
verzonden.
Worden automatisch gemarkeerd
Trackmarkeringen1) (gekopieerd)
• op dezelfde posities als in de bron (als
de bron een CD of een MD is).
• als langer dan 2 seconden geen geluid
(pagina 83) of een zwak geluid wordt
doorgegeven (als de bron geen CD of
MD is).
• wanneer de recorder is onderbroken (3
seconden geen geluid tijdens
synchroonopnamen).
Worden automatisch gemarkeerd
• als langer dan 2 seconden geen
geluid (pagina 83) of een
segment met een laag
opnameniveau wordt
doorgegeven.
• als de recorder is onderbroken
tijdens het opnemen.
Opgenomen Gelijk aan de bron.
geluidsniveau Kan ook handmatig worden geregeld
(Digital REC level control) ("Het
opnameniveau handmatig regelen",
pagina 32).
Automatisch geregeld. Kan ook
handmatig worden geregeld ("Het
opnameniveau handmatig regelen",
pagina 32).
1) Na
het opnemen kunt u overbodige markeringen wissen. ("Samenvoegen van tracks (Combine)",
pagina 54).
Opmerking
Trackmarkeringen kunnen foutief worden gekopieerd:
• als u via de digitale (optische) ingang opneemt van bepaalde CD-spelers of CD-wisselaars.
• als de bron tijdens het opnemen via de digitale (optische) ingang gebruikmaakt van Shuffle- of
Geprogrammeerd afspelen. Speel in dat geval af in de normale afspeelmodus.
• als u via de digitale (optische) ingang opnamen maakt van uitzendingen met digitaal geluid (bijv. van
een digitale tv).
87
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
De software gebruiken
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\050GETSS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 88 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Wat u allemaal kunt doen met
SonicStage/MD Simple Burner
Wat u allemaal kunt doen met SonicStage
Met SonicStage kunt u audiogegevens van bijvoorbeeld audio-CD's en internet importeren
naar uw computer. Vervolgens kunt u de op uw computer opgeslagen audiogegevens
overbrengen naar een MD.
Audio-CD
MD Walkman
Importeren
Internet
Overbrengen
Muziekbestanden in de
indelingen MP3, WAV en WMA*
∗ Auteursrechtelijk beschermde WMA-bestanden kunnen niet worden overgezet.
Wat u allemaal kunt doen met MD Simple Burner
Met MD Simple Burner kunt u tracks van een audio-CD in het CD-ROM-station van uw
computer opnemen op een MD Walkman. U hoeft de tracks dan niet eerst op te nemen
op de computer.
MD Walkman
Audio-CD
88
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\050GETSS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 89 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Belangrijkste stappen bij het gebruik van een MD Walkman
SonicStage
MD Simple Burner
De vereiste systeemomgeving creëren (pagina 90)
De software op de computer installeren (pagina 91)
Een MD Walkman aansluiten
op uw computer (zie pagina 61
"De recorder bedienen")
Een MD Walkman
aansluiten op uw
computer (zie pagina 61
"De recorder bedienen")
Tracks opnemen van een
audio-CD in het CD-ROMstation van uw computer
(pagina 106)
De software gebruiken
Audiogegevens importeren
naar de computer
(pagina 93)
Audiogegevens
overbrengen van uw
computer (pagina 95)
Naar een MD luisteren
89
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 90 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Installeren
De vereiste systeemomgeving creëren
Systeemvereisten
U hebt de volgende systeemomgeving nodig om de SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner
Ver. 2.0-software voor de MD Walkman te kunnen gebruiken.
Computer
IBM PC/AT of daarmee compatibele pc
• CPU: Pentium III 450 MHz of sneller
• Beschikbare ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer (1,5 GB of meer
wordt aanbevolen) (De hoeveelheid ruimte varieert per Windows-versie
en het aantal muziekbestanden dat is opgeslagen op de vaste schijf.)
• RAM: 128 MB of meer
Overige
• CD-station (met functie voor digitaal afspelen via WDM) (Een CD-R/
RW-station is noodzakelijk om naar CD's te schrijven)
• Geluidskaart
• USB-poort
Besturingssysteem
Geïnstalleerd bij aanschaf:
Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center
Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP
Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Beeldscherm
Hoge kleuren (16 bits) of hoger, 800 × 600 pixels of meer
(1024 × 768 pixels of meer aanbevolen)
Overige
• Toegang tot internet: voor registratie via het web, EMD-services
en CDDB
• Windows Media Player (versie 7.0 of hoger) voor het afspelen
van WMA-bestanden
Deze software wordt niet ondersteund door de volgende
besturingssystemen:
• Andere dan de hierboven genoemde besturingssystemen
• Zelfgebouwde pc's of besturingssystemen
• Omgevingen met een upgrade van het oorspronkelijk in de fabriek geïnstalleerde besturingssysteem
• Omgevingen met multi-boot-voorzieningen
• Omgevingen met meerdere monitoren
• Macintosh
Opmerkingen
• Sony kan niet garanderen dat de software zonder problemen werkt op computers die voldoen aan de
systeemvereisten.
• De NTFS-indeling van Windows XP en Windows 2000 Professional kan alleen worden gebruikt met
de standaardfabrieksinstellingen.
• Gebruikers van Windows 2000 Professional dienen Service Pack 3 of een recentere versie
te installeren voordat ze de software kunnen gebruiken.
• Sony garandeert ook niet dat de systeemfuncties voor slaapstand (suspend, sleep of hibernation)
op alle computers zonder problemen werken.
90
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 91 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De software op de computer installeren
Voordat u de software installeert
• Sluit virusscanners af omdat dergelijke software gewoonlijk grote hoeveelheden
systeembronnen in beslag neemt.
• Gebruik de meegeleverde CD-ROM om de software te installeren als u de MD Walkman
gebruikt.
— Als OpenMG Jukebox, SonicStage of Net MD Simple Burner al is geïnstalleerd,
wordt de eerder geïnstalleerde software overschreven door de nieuwe versie.
De functies van de oude versie blijven in de nieuwe versie behouden.
— Als SonicStage Premium of SonicStage Simple Burner al is geïnstalleerd,
blijft de eerder geïnstalleerde software naast de nieuwe versie bestaan.
— U kunt nog steeds de muziekgegevens gebruiken die door een oudere versie zijn
geregistreerd, ook nadat u SonicStage hebt geïnstalleerd. Uit voorzorg is het echter
raadzaam een back-up te maken van uw muziekgegevens. Raadpleeg [Backing Up My
Library] op SonicStage Help voor informatie over het maken van back-ups.
De methode voor het beheren van muziekgegevens verschilt enigszins van
conventionele methoden. Raadpleeg [For Users of Earlier Versions of SonicStage] in
SonicStage Help voor meer informatie.
• Als de MD Walkman op de computer is aangesloten via de USB-kabel, dient u de
USB-kabel eerst los te koppelen voordat u de software installeert.
1
Zet de computer aan en start Windows.
2
Plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station.
Het installatieprogramma wordt automatisch gestart en het installatiescherm
wordt geopend.
3
Zodra het [Region Selection]-scherm wordt weergegeven, selecteert u de
regio waarin de SonicStage-software zal worden gebruikt en klikt u op [Next].
vervolg
91
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 92 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
4
Klik op [Install SonicStage and MD Simple Burner] en volg de aanwijzingen
op het scherm.
Klik op [Install SonicStage
and MD Simple Burner]
Lees de instructies aandachtig door.
Andere knoppen dan [Install SonicStage and MD Simple Burner] kunnen per regio
afwijken van de illustratie hierboven.
De installatie neemt ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag, afhankelijk van de
systeemomgeving.
Zorg dat u de computer pas opnieuw opstart nadat de installatie is voltooid.
Is de installatie geslaagd?
Mochten er problemen optreden tijdens de installatie, raadpleeg dan "Storingen verhelpen"
(pagina 112).
92
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 93 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
SonicStage gebruiken
Audiogegevens importeren
In dit gedeelte vindt u instructies voor het opnemen en opslaan van de audiogegevens van
een audio-CD naar My Library van SonicStage op de vaste schijf van de computer.
U kunt tevens albumhoezen toewijzen aan geïmporteerde albums.
U kunt muziek opnemen of importeren van andere bronnen, zoals internet en de vaste schijf
van uw computer. Raadpleeg SonicStage Help voor bijzonderheden.
Opmerkingen
• Alleen audio-CD's met de markering
kunnen worden gebruikt met SonicStage.
• Normale werking wordt niet gegarandeerd als u CD's gebruikt die tegen kopiëren zijn beveiligd.
Afspeelregelingsgedeelte
[
Music Source]
Albumhoesweergave
[CD Info]
[Settings]
1
Start SonicStage.
Selecteer [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗[Programs] voor Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
SonicStage wordt gestart en het hoofdvenster wordt geopend.
z
U kunt SonicStage ook starten door te dubbelklikken (op het pictogram
op het bureaublad.
2
[SonicStage])
Plaats de audio-CD waarvan u wilt opnemen in het CD-ROM-station van de
computer.
vervolg
93
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 94 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
3
Ga naar [ Music Source] in de linkerbovenhoek van het scherm en klik op
[Import a CD].
Het scherm schakelt over naar het scherm "Music Source" (CD importeren) en alle
tracks op de audio-CD worden weergegeven.
4
Klik indien noodzakelijk op
om de selectievakjes naast bepaalde tracks uit
te schakelen als u die tracks niet wilt opnemen.
Hebt u per ongeluk het vinkje uit een vakje verwijderd, klik dan nogmaals om het
vinkje te herstellen.
om alle selectievakjes in te schakelen.
Klik op
Klik op
om alle selectievakjes uit te schakelen.
5
Wijzig, indien noodzakelijk, de indeling en de bitsnelheid voor het opnemen
van de audio-CD.
Als u op [Settings] rechts in het scherm klikt, wordt het dialoogvenster "CD Importing
Format" weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u de indeling en de bitsnelheid voor
het opnemen van een audio-CD selecteren.
6
Klik op
.
Het importeren van de in stap 4 geselecteerde tracks begint.
Het opnemen beëindigen
Klik op
.
Albumhoezen toewijzen aan geïmporteerde albums
Zoek naar het gewenste afbeeldingsbestand (jpg, gif, bmp file) via Windows Verkenner en
sleep dit bestand naar de albumhoesweergave in het afspeelregelingsgedeelte.
z
Klik op [CD Info] rechts in het scherm als de CD-gegevens, zoals de naam van het album, de artiest en
de tracks niet automatisch worden weergegeven. Uw computer moet dan wel zijn aangesloten op
internet.
94
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 95 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Audiogegevens van uw computer overbrengen naar
de MD Walkman
In My Library van SonicStage opgeslagen audiogegevens kunnen een onbeperkt aantal
keren worden overgebracht naar uw MD Walkman.
[Transfer
]
De My
Library-lijst
[Settings]
1
Plaats een schijf in de MD Walkman en sluit de MD Walkman aan op
uw computer.
Gebruik de meegeleverde speciale USB-kabel voor de MD Walkman om de
MD Walkman aan te sluiten op uw computer.
Raadpleeg pagina 61 over "De recorder bedienen" voor meer informatie over
aansluitingen.
Verbreek de verbinding met het stopcontact of de speciale USB-kabel pas nadat de
overdracht voltooid is.
2
Ga naar [Transfer ] in de rechterbovenhoek van het scherm en klik op
[Hi-MD] of [Net MD].
Het scherm Transfer (Hi-MD of Net MD) wordt dan weergegeven.
3
Klik op de tracks die u wilt overbrengen in de My Library-lijst aan
de linkerzijde van het scherm.
Wilt u meerdere tracks overbrengen, houd dan de toets [Ctrl] ingedrukt terwijl
u de tracks selecteert.
Klik op het album als u alle tracks in het album wilt overbrengen.
vervolg
95
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 96 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
4
Stap indien noodzakelijk over op de overdrachtsmodus.
De tracks in de indeling OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) worden standaard
overgebracht in dezelfde indeling en met dezelfde bitsnelheid (normale overdracht).
Als het op de computer aangesloten apparaat de bovenstaande indeling niet
ondersteunt, worden de indeling en de bitsnelheid omgezet in die van het apparaat.
Dit kan soms even duren.
Wilt u de indeling en de bitsnelheid wijzigen, klik dan op [Settings] in het midden van
het scherm om het dialoogvenster "Transfer Mode Settings" weer te geven.
5
Klik op
.
De overdracht van de in stap 3 geselecteerde tracks begint.
De overdracht beëindigen
Klik op
.
Een schijf afspelen op een Net MD-apparaat dat Hi-MD niet
ondersteunt
Als u de overgebrachte tracks wilt afspelen op een Net MD Walkman die Hi-MD niet
ondersteunt, selecteert u [Net MD] als modus (bedieningsmodus) rechts in het scherm na
stap 2. Deze bedieningsmodus kan alleen maar worden geselecteerd als u een
standaardschijf van 60/74/80 minuten gebruikt in Hi-MD-modus voor het opnemen.
Opmerkingen
• In de volgende gevallen mislukt de gegevensoverdracht en wordt er een foutbericht weergegeven:
—Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de schijf.
—Als er afspeelbeperkingen van kracht zijn op de track.
• Tijdens de overdracht functioneren de systeemfuncties voor slaapstand
(suspend, sleep of hibernation) niet.
• Afhankelijk van het type tekst en het aantal tekens wordt de door SonicStage ingevoerde tekst
mogelijk niet correct weergegeven op de aangesloten MD Walkman. Dit komt door de beperkingen
van de aangesloten MD Walkman.
z
Als u een Hi-MD Walkman met camera in Hi-MD-modus gebruikt en u een album selecteert waarvoor
albumhoezen beschikbaar zijn, wordt de albumhoes samen met het album naar de Hi-MD Walkman
overgebracht. Albumhoezen worden niet overgebracht bij individuele tracks.
96
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 97 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Audiogegevens van de MD Walkman terugzetten
naar uw computer
[Transfer
De My
Library-lijst
]
Lijst met tracks
op de MD
Gegevens van de MD Walkman terugzetten naar uw computer
Audiogegevens die van uw computer zijn overgebracht naar en zijn opgeslagen op de MD,
kunnen worden teruggezet naar My Library van SonicStage op uw computer.
1
Plaats een schijf in de MD Walkman en sluit de MD Walkman aan
op uw computer.
Gebruik de meegeleverde speciale USB-kabel voor de MD Walkman om
de MD Walkman aan te sluiten op uw computer.
Raadpleeg pagina 61 over "De recorder bedienen" voor meer informatie over
aansluitingen.
Verbreek de verbinding met het stopcontact of de speciale USB-kabel pas nadat
de overdracht voltooid is.
2
Ga naar [Transfer ] in de rechterbovenhoek van het scherm en klik op
[Hi-MD] of [Net MD].
Het scherm Transfer (Hi-MD of Net MD) wordt dan weergegeven.
3
Klik in de lijst rechts in het scherm (Hi-MD of Net MD), om de tracks te
selecteren die u wilt overbrengen naar uw computer.
vervolg
97
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 98 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
4
Klik op
in het midden van het scherm.
De overdracht van de in stap 3 geselecteerde tracks begint.
De overdracht beëindigen
Klik op
.
Albumhoezen importeren met een Hi-MD Walkman met camera
naar My Library
Als u een Hi-MD Walkman met camera in Hi-MD-modus gebruikt, kunt u albumhoezen voor elke
groep die uit My Library is overgebracht, wijzigen en tevens voor een andere groep beschikbaar maken.
U kunt een van de volgende twee methoden gebruiken om de albumhoes in My Library te importeren.
• Plaats de schijf met de bijgewerkte albumhoes en druk vervolgens op [
Auto Import]
rechtsonderin op het scherm.
De albumhoes in My Library wordt automatisch bijgewerkt.
• Selecteer de groep waarvoor u de albumhoes wilt importeren door op de groep rechts (Hi-MD-zijde)
in het scherm te klikken. Selecteer vervolgens [Import Cover Art] in het snelmenu en selecteer in het
venster "Select an Album" het album waaraan u de albumhoes wilt toevoegen.
Opmerking
Tracks die u van een andere computer hebt overgebracht naar de MD Walkman, kunnen niet worden
teruggezet naar My Library op uw computer.
Naar een Hi-MD Walkman* opgenomen tracks importeren naar
uw computer
U kunt tracks die zijn opgenomen op een Hi-MD Walkman* slechts één keer importeren
naar My Library van SonicStage op uw computer.
∗ Alleen in Hi-MD-modus opgenomen tracks
1
Plaats een onbespeelde schijf in de Hi-MD Walkman en sluit
de Hi-MD Walkman aan op uw computer.
2
Ga naar [Transfer
op [Hi-MD].
] in de rechterbovenhoek van het scherm en klik
Het scherm Transfer (Hi-MD) wordt weergegeven.
3
Klik op de tracks die u wilt overbrengen in de Hi-MD-lijst aan de linkerzijde
van het scherm.
Wilt u meerdere tracks overbrengen, houd dan de toets [Ctrl] ingedrukt terwijl u de
tracks selecteert.
Klik op de groep als u alle tracks uit de groep wilt overbrengen.
98
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 99 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
4
Klik op
in het midden van het scherm.
Het dialoogvenster "Import" wordt weergegeven.
5
Klik op [Yes].
Het importeren van de in stap 3 geselecteerde tracks begint.
Het importeren stoppen
Klik op
.
z
Als tracks die analoog zijn opgenomen, worden opgenomen op een Hi-MD, wordt er een
dialoogvenster weergegeven dat vraagt of u die tracks in WAV-indeling wilt opslaan. Als u de tracks
wilt opslaan als muziekbestanden in de WAV-indeling, selecteert u het selectievakje naast "Save in
WAV format when importing", klikt u op de knop Bladeren en geeft u indien nodig een doelmap op.
Klik vervolgens op [OK].
Opmerking
Opmerkingen
• U kunt geen tracks naar uw computer importeren die zijn opgenomen in Net MD-modus (MD-modus)
of die zijn opgenomen op een apparaat dat de Hi-MD-modus niet ondersteunt.
• Voordat u tracks die op de Hi-MD Walkman zijn opgenomen naar de computer overbrengt, klikt u
eerst op [Settings] in het midden van het scherm. Het venster "Transfer Mode Settings" wordt
weergegeven. Controleer vervolgens de status van het selectievakje [Import settings] in [Advanced...].
Het selectievakje is standaard ingeschakeld. Voer vervolgens de onderstaande stappen uit:
— Schakel het selectievakje uit als u tracks naar My Library wilt importeren en tegelijk van de
Hi-MD Walkman wilt verwijderen.
— Schakel het selectievakje in als u tracks wilt importeren naar My Library en tegelijkertijd een kopie
op de Hi-MD Walkman wilt houden. Tracks die op de Hi-MD Walkman zijn achtergebleven,
worden op dezelfde manier behandeld als tracks die automatisch zijn overgebracht vanuit de
computer. Om deze reden kunnen ze niet worden verdeeld of gecombineerd op de
Hi-MD Walkman.
• Als u tracks die in lineaire PCM op de Hi-MD Walkman zijn opgenomen, overzet naar een computer
om ze te bewerken (splitsen of samenvoegen) in My Library, kan het bewerken erg lang duren.
Dit is afhankelijk van de lengte van de tracks en de capaciteiten van uw computer. Dit komt door een
beperking in het MiniDisc-systeem. Als u lange tracks wilt bewerken die zijn opgenomen in lineaire
PCM, is het raadzaam deze eerst op de Hi-MD Walkman te bewerken, en vervolgens de bewerkte
gegevens naar een computer over te brengen.
99
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 100 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Audiogegevens naar een CD-R/CD-RW-schijf
schrijven
U kunt tracks in My Library van SonicStage naar een CD-R/CD-RW-schijf schrijven.
Analoge tracks die zijn opgenomen op een Hi-MD-apparaat en zijn geïmporteerd naar een
My Library, kunnen naar een CD-R/CD-RW-schijf worden gekopieerd en hierop worden
beluisterd. Het aantal keren dat gegevens kunnen worden gekopieerd is mogelijk beperkt,
afhankelijk van de copyrightbeperkingen.
[Transfer
]
Display met
bedieningsstatus
De My Library-lijst
De voorlopige
lijst met items
die u naar de
CD-R/CD-RWschijf wilt
kopiëren
1
Ga naar [Transfer ] in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer
vervolgens het soort CD dat u wilt maken.
Als u een audio-CD wilt maken, selecteert u [Create an Audio CD].
Als u een ATRAC CD wilt maken, selecteert u [Create an ATRAC CD].
Selecteer [Create an MP3 CD] om een MP3 CD te maken.
ATRAC CD's kunnen uitsluitend worden afgespeeld op apparaten die
ATRAC CD's ondersteunen. MP3 CD's kunnen alleen worden afgespeeld op apparaten
die MP3 CD's ondersteunen.
2
Plaats een lege CD-R/CD-RW-schijf in het schijfstation van uw computer.
Gebruik een CD-R/CD-RW met een opnamecapaciteit van 650 MB of 700 MB.
Gegevens worden mogelijk niet juist gekopieerd als u een andere capaciteit gebruikt.
3
Selecteer de albums of tracks die u naar de CD-R/CD-RW-schijf wilt kopiëren
door erop te klikken in de My Library-lijst aan de linkerzijde van het scherm.
Als u op een album dubbelklikt, kunt u een lijst met tracks op het album zien en de
gewenste tracks selecteren.
100
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 101 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
4
Klik op
in het midden van het scherm.
De geselecteerde albums of tracks worden rechts in het scherm weergegeven
(de CD-R/CD-RW) als voorlopige lijst met items die gekopieerd moeten worden.
5
Klik op
rechts in het scherm.
Het dialoogvenster "Writing Settings" wordt weergegeven waarin u schrijfopties kunt
instellen.
6
Klik op [OK].
Het schrijven naar de schijf wordt gestart.
Er wordt een bericht weergegeven zodra het kopiëren is voltooid.
7
Klik op [OK].
De schijf wordt automatisch uitgeworpen en het scherm gaat terug naar het scherm
Transfer (CD Creation).
Het kopiëren annuleren
1 Klik op
in het display met de bedieningsstatus terwijl tracks naar de schijf
worden geschreven.
Het schrijven naar de schijf wordt geannuleerd en er wordt een bericht weergegeven.
2 Klik op [OK].
De schijf wordt automatisch uitgeworpen en het scherm gaat terug naar het scherm Transfer
(CD Creation).
Opmerking
Opmerkingen
• Alleen tracks in MP3-indeling kunnen naar een MP3 CD worden geschreven.
• Tracks die digitaal zijn opgenomen op een Hi-MD-apparaat en vervolgens zijn geïmporteerd
naar SonicStage, kunnen niet naar een audio-CD worden gekopieerd. Analoge tracks die op een
Hi-MD-apparaat zijn opgenomen, kunnen echter wel naar een CD worden gekopieerd.
101
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 102 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
SonicStage Help gebruiken
SonicStage Help geeft meer informatie over het gebruik van SonicStage. SonicStage Help
helpt u naar informatie te zoeken in een lijst bewerkingen, zoals "Importing Tracks" of
"Transferring Tracks", of in een lange lijst trefwoorden, of door woorden in te typen die
misschien tot de juiste uitleg kunnen leiden
SonicStage Help weergeven
Klik op [Help] – [SonicStage Help] terwijl SonicStage is gestart.
[SonicStage Help]
z
U kunt SonicStage Help weergeven door het volgende te selecteren:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] voor Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
Opmerkingen
• In SonicStage Help is "Device/Media" de algemene term voor het externe apparaat,
zoals de MD Walkman, de Network Walkman en de CD Walkman.
• Volg de aanwijzingen van uw internetprovider betreffende aanbevolen systemen indien u
EMD-services gebruikt.
102
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 103 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
SonicStage Help begrijpen
Het
linkerdeelvenster
Het
rechterdeelvenster
1 Dubbelklik op [Overview] in het linkerdeel van het venster.
2 Klik op [About This Help File].
De uitleg wordt in het rechtervenster weergegeven.
3 Lees de tekst.
Schuif daarbij indien nodig door het scherm.
Klik op onderstreepte woorden om uitleg daarover te krijgen.
Naar een woord in een uitleg zoeken
[Search]
Tekstvakje "Type in
the keyword to find"
List Topics
De lijst met woorden
waar u naar
gezocht hebt
Een uitleg
van het
geselecteerde
item
[Display]
1 Klik op [Search] om het venster "Search" te openen.
2 Typ de woorden.
3 Klik op [List Topics].
Er wordt een lijst weergegeven met de woorden waarnaar gezocht is.
4 Klik om het gewenste item in deze lijst te selecteren.
5 Klik op [Display].
Er wordt een uitleg van het geselecteerde item weergegeven.
103
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 104 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Verwijzingen naar SonicStage Help
Klik op [Contents] links in het venster Help om voor elke bewerking een lijst met items
weer te geven. Klik op een willekeurig item voor meer informatie.
Audiogegevens importeren naar de computer
Doel
SonicStage Help
Audiogegevens importeren van [Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a Music
internet
Service Site]
Audiobestanden importeren
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
naar de computer in SonicStage
Naar audiobestanden op de computer luisteren
Doel
SonicStage Help
Naar audiogegevens in het
CD-ROM-station of My
Library luisteren
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] of
[Playing Back a Track in My Library]
Naar audiogegevens luisteren
op een computer die op
MD Walkman is aangesloten
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a Device/
Media]
Geïmporteerde tracks beheren en bewerken
Doel
SonicStage Help
Gegevens die betrekking
hebben op CD-informatie
wijzigen tijdens het
downloaden
[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings
for the CD Drive]
Een album bewerken
Tracks verwijderen
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
De bestemming voor het
opslaan van tracks rechtstreeks Location for Saving Imported Files]
wijzigen
104
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 105 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Back-ups maken van audiogegevens
Het wordt aanbevolen uit voorzorg back-ups te maken van uw muziekgegevens voor het
geval uw vaste schijf vastloopt of u een nieuwe computer krijgt.
Doel
SonicStage Help
Back-ups maken van
audiogegevens in My Library
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Informatie vinden over
SonicStage back-ups
[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage
Backup Tool]
Storingen verhelpen
Doel
SonicStage Help
Informatie vinden over het
oplossen van problemen
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Wanneer u iets wilt weten
Doel
SonicStage Help
De betekenis van onbekende
woorden opzoeken
[Additional Information] – [Glossary]
De typen audiogegevens
opzoeken die beheerd kunnen
worden door SonicStage
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
De typen functies opzoeken die [Overview] – [Features]
gebruikt kunnen worden met
SonicStage
Wijzigingen vergeleken met
een eerdere versie opzoeken
[For Users of Earlier Versions of SonicStage] –
[Differences from Earlier Versions]
105
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 106 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
MD Simple Burner gebruiken
Voordat u MD Simple Burner gaat gebruiken
Met MD Simple Burner kunt u muziektracks opnemen van een audio-CD in het CD-station
van uw computer op de MD Walkman.
U kunt op twee manieren opnemen van een audio-CD.
• Simple mode (pagina 107)
U kunt MD Walkman-functies gebruiken om een hele CD of alleen de eerste track op te
nemen zonder MD Simple Burner te hoeven starten.
• Standard mode (pagina 108)
U kunt MD Simple Burner starten om met behulp van computerfuncties op te nemen.
Neem een hele CD of geselecteerde tracks op.
Opmerkingen
• U kunt niet opnemen in simple mode als de MD Simple Burner zich in standard mode bevindt of als
de OpenMG-software (SonicStage, OpenMG Jukebox, etc.) actief is.
• Alleen audio-CD's met de markering
kunnen worden gebruikt met MD Simple Burner.
• Normale werking wordt niet gegarandeerd als u CD's gebruikt die tegen kopiëren zijn beveiligd.
106
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 107 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opnemen met MD Walkman-functies (Simple mode)
1
Plaats een onbespeelde schijf in de MD Walkman en sluit de MD Walkman
aan op de computer.
Raadpleeg (pagina 61) over het gedeelte "De recorder bedienen" voor meer informatie
over aansluitingen.
Verbreek de verbinding met het stopcontact of de speciale USB-kabel pas nadat de
overdracht voltooid is.
2
Plaats de audio-CD waarvan u wilt opnemen in het CD-ROM-station van de
computer.
Het CDDB-registratievenster wordt weergegeven als u de CDDB voor het eerst
gebruikt. U dient de computer aan te sluiten op internet om de CDDB te kunnen
gebruiken.
3
Druk op de Jog Dial (NENT) terwijl u op REC (+B)/T MARK op de
MD Walkman drukt.
Het opnemen wordt gestart.
Alle tracks op de CD worden als een nieuwe groep opgenomen.
Het opnemen beëindigen
Klik op
in het computerscherm.
Tijdens het opnemen van de eerste track kunt u de knop x (stoppen) gebruiken om te
stoppen op de MD Walkman.
De opnamemodus instellen
Klik voordat u begint met opnemen met de rechtermuisknop op het pictogram
MD Simple Burner in de taakbalk en maak uw selectie in [recording mode].
• [Net MD]: [LP2] of [LP4]
• [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP] of [48kbps]
Alleen de eerste track opnemen
Klik voordat u begint met opnemen met de rechtermuisknop op het pictogram
MD Simple Burner in de taakbalk en selecteer vervolgens [Recording settings] –
[Record 1st Track Only].
Instelling als er meerdere gegevens in de CDDB staan
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
MD Simple Burner in de taakbalk en
selecteer de instelling door op [CDDB(r)] - [Multiple Matches] te klikken.
— [User Selection]: er wordt een selectievenster weergegeven
— [No Resolve]: er worden geen CD-gegevens gedownload
— [First Choice]: het eerste item is gedownload
107
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 108 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Opnemen met computerfuncties (Standard mode)
Als u MD Simple Burner wilt starten, klikt u op [Start] – [All Programs]* –
[MD Simple Burner] – [MD Simple Burner].
∗ [Programs] voor Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
z
U kunt MD Simple Burner ook op de volgende manieren opstarten:
• Dubbelklik op het pictogram
MD Simple Burner in de taakbalk of klik met de rechtermuisknop
en selecteer [Show Standard Mode].
• Dubbelklik op de snelkoppeling
MD Simple Burner op het bureaublad.
Het venster om alle tracks op te nemen die op de CD staan
[REC/STOP]
Klik hier om alle tracks op de CD als
een nieuwe groep op te gaan nemen.
Als u wilt stoppen met opnemen,
klikt u op [STOP].
Totale tijd
van de geselecteerde
tracks op de CD
CD-pictogram
Albumnaam (CD)
Naam artiest (CD)
[Open]
Klik hier om het
scherm dat op
pagina 109 is
afgebeeld,
weer te geven.
MD-pictogram
Schijfnaam (MD)
Resterende
opnametijd voor de
geplaatste MD
Keuzemenu opnamemodus
Net MD: LP2/LP4
Hi-MD: PCM/Hi-SP/Hi-LP/48kbps
108
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 109 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Het venster voor het opnemen van geselecteerde tracks van een audio-CD
[CONFIG]
Klik hier om het volgende te doen:
-het CD-ROM-station instellen
-versiegegevens voor MD Simple Burner weergeven
-in de CDDB geregistreerde CD-gegevens bevestigen
Trackgegevens (CD)
Totale tijd van de geselecteerde
tracks op de CD
[REC/
Albumnaam
STOP] Schijfnaam
(MD)
Naam artiest
[Get CD Info]
De gegevens van een
audio-CD (albumnaam,
tracktitel, etc.) staan in
de tracklijst.
Trackgegevens (MD)
U kunt de naam en het
nummer van de track
wijzigen.
[New Group]
Keuzemenu
opnamemodus
[Close]
Klik hier om het scherm dat op
pagina 108 is afgebeeld, te sluiten.
CD-besturingselementen
Gebruik deze besturingselementen om te bevestigen welke
tracks op een audio-CD opgenomen moeten worden.
Klik hier om alle tracks te deselecteren.
Klik hier om alle tracks te selecteren.
Selectievakjes
Schakel het selectievakje naast
de gewenste tracks in.
[Erase]
[All Erase]
Resterende tijd voor de geplaatste MD
109
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 110 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Overige informatie
Het verwijderen van SonicStage/MD Simple Burner
Voer onderstaande procedure uit om SonicStage/MD Simple Burner te verwijderen.
1
Klik op [Start]–[Control Panel]*.
∗ [Settings]–[Control Panel] voor Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition
2
Dubbelklik op [Add/Remove Programs].
3
Klik op [SonicStage 3.0.xx] of [MD Simple Burner 2.0.xx] in de
"Currently Installed Programs"-lijst en klik vervolgens op
[Change and Remove]*.
Volg de aanwijzingen op het scherm en start de computer opnieuw op. Daarna is de
installatie van het programma volledig ongedaan gemaakt.
∗ [Change/Remove] voor Windows 2000 Professional, [Add/Remove] voor
Windows Millennium Edition of Windows 98 Second Edition
Opmerking
Als u SonicStage Ver. 3.0/MD Simple Burner Ver. 2.0 installeert, wordt OpenMG Secure Module 4.1
tegelijkertijd geïnstalleerd. Verwijder OpenMG Secure Module 4.1 niet, omdat andere programma's er
wellicht gebruik van maken.
110
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 111 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Over copyrightbescherming
Dankzij de OpenMG-technologie kunt u genieten van digitale muziek, terwijl u het
copyright van de houders ervan respecteert.
Beperkingen voor audiogegevens
Digitale audiogegevens zijn in ruime mate aanwezig via muziekdistributieservices op
internet. Om het copyright van de houders te beschermen tegen ongeautoriseerde
distributie, worden audiogegevens soms gedistribueerd met bepaalde restricties voor
opnemen en afspelen. Er kan bijvoorbeeld een beperkte afspeelperiode of een bepaalde
telling voor het afspelen van de gegevens gelden.
111
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 112 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Storingen verhelpen
Voer de volgende stappen uit als u problemen ondervindt tijdens het werken met
SonicStage/MD Simple Burner.
1 Controleer de symptomen in dit gedeelte "Storingen verhelpen".
2 Controleer de symptomen in SonicStage Help als u SonicStage gebruikt.
3 Zijn de problemen nog steeds niet opgelost, doorloop dan de volgende tabel en
neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
Computer
• Merk:
• Model:
• Type: Type desktop/laptop
Naam van besturingssysteem:
RAM-capaciteit:
Vaste schijf (met SonicStage SonicStage/MD Simple Burner en audiogegevens)
• Capaciteit van de schijf:
• Beschikbare ruimte:
Versie van de software:
• SonicStage Ver. 3.01)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Foutbericht (indien van toepassing):
Als een extern CD-ROM-station wordt gebruikt
• Merk:
• Model:
• Type: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Overige (
)
• Type aansluiting op de computer: PC-kaart / USB / IEEE1394 / Overige (
)
Als een ander apparaat met een USB-aansluiting wordt gebruikt
• Naam van het apparaat (of apparaten):
1)
2)
Als u wilt weten welke softwareversie van SonicStage u hebt, gaat u naar [Help] – [About SonicStage]
in het SonicStage-venster.
Als u wilt weten welke softwareversie van MD Simple Burner u hebt, gaat u naar [CONFIG] –
[Version] in het MD Simple Burner-venster.
112
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 113 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
De software kan niet worden geïnstalleerd op uw computer
Probleem
Oorzaak/oplossing
Als de installatie is mislukt.
U gebruikt een besturingssysteem dat deze software
niet ondersteunt.
tZie pagina 90 voor meer informatie.
Er zijn nog toepassingsvensters geopend.
tAls u begint met installeren terwijl andere
programma's actief zijn, kunnen fouten optreden.
Dit geldt met name voor programma's die veel
systeembronnen verbruiken, zoals virusscanners.
Er is onvoldoende ruimte op uw vaste schijf.
tU hebt 200 MB of meer vrije ruimte op uw vaste
schijf nodig.
De installatie lijkt te zijn
afgebroken voordat deze is
voltooid.
Kijk of er een foutbericht onder het installatievenster
wordt weergegeven.
tDruk op de [Tab]-toets en houd tegelijkertijd de
[Alt]-toets ingedrukt. Druk op [Enter] als er een
foutmelding wordt weergegeven. De installatie
wordt hervat. Als er geen foutbericht staat, is de
installatie nog steeds bezig. Wacht nog wat langer.
De voortgangsindicatiebalk
verandert niet. Het
toegangslampje heeft al een
paar minuten niet gebrand.
De voortgang van de installatie is normaal.
tEen ogenblik geduld.
De installatie kan een half uur of langer duren,
afhankelijk van uw CD-ROM-station of uw
systeemomgeving.
113
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 114 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Een op de computer aangesloten MD Walkman gebruiken
Probleem
Oorzaak/oplossing
Uw computer herkent de MD
Walkman niet.
De MD Walkman is niet goed op de computer
aangesloten via de speciaal daarvoor bedoelde
USB-kabel.
tSluit de MD Walkman opnieuw stevig aan op
de computer.
tKoppel de MD Walkman los en sluit deze opnieuw
aan. Herkent de computer de MD Walkman nog
steeds niet, verwijder dan de kabel, start de
computer opnieuw op en sluit de twee apparaten
weer op elkaar aan.
Er is geen schijf geplaatst in de MD Walkman.
tControleer of er een schijf is geplaatst in de
MD Walkman.
Het Net MD stuurprogramma is niet geïnstalleerd.
tInstalleer de SonicStage/MD Simple Burnersoftware met behulp van de meegeleverde
CD-ROM.
De installatie van de software is mislukt.
tOntkoppel het aangesloten apparaat en installeer
de software nogmaals met gebruik van de
meegeleverde CD-ROM.
De speciale USB-kabel wordt ontkoppeld.
tSluit de USB-kabel stevig aan.
De apparaten zijn aangesloten door middel van een
USB-hub.
tNormale werking wordt niet gegarandeerd in het
geval van aansluitingen door middel van USB-hubs.
Sluit de MD Walkman USB-aansluiting rechtstreeks
aan op de computer.
Alhoewel de speciale
USB-kabel gebruikt wordt om
de MD Walkman aan te sluiten
op de computer, geeft het
scherm op de MD Walkman
niet aan dat deze is
aangesloten.
Het duurt even voor SonicStage wordt herkend.
tEen ogenblik geduld.
De andere toepassing wordt uitgevoerd.
tSluit de speciale USB-kabel na een tijdje opnieuw aan.
Herkent de computer de MD Walkman dan nog steeds
niet, koppel dan de MD Walkman los, start de
computer opnieuw op en sluit de USB-kabel weer aan.
Uw computer herkent de
MD Walkman wel, maar toch
werkt deze niet goed.
De speciale USB-kabel wordt ontkoppeld.
tSluit de USB-kabel stevig aan.
De apparaten zijn aangesloten door middel van een
USB-hub.
tNormale werking wordt niet gegarandeerd in het
geval van aansluitingen door middel van USB-hubs.
Sluit de MD Walkman USB-aansluiting rechtstreeks
aan op de computer.
114
model name1[MZ-RH710/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 115 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Register
A
Aansluiten 107
analoog 30
digitaal 18
A-B Repeat 40
Accessoires
meegeleverd 12
optioneel 68
Afspeelmodus
Herhaald afspelen 41
Hoofdafspeelmodus 37
Subafspeelmodus 40
ATRAC3plus 82
AVLS 56
Groep
instellen 48
opheffen 49
opnemen 34
wissen 52
H
Hi-MD 82
HOLD 15
I
Importeren 93
Installeren 90
K
Klemfilter 13
B
L
Batterij
Gebruiksduur van de batterij 17
Bedieningsmodus 19
BEEP 57
Bladwijzer 39
Lineaire PCM 82
C
CDDB 90, 107
CD-R/RW-station 90
CD-ROM 91
CD-ROM-station 90
Computer 61
Contrast 59
Copyrightbescherming 111
D
De naam wijzigen 47
Disc Memory 57
Disc Mode 59
DSP TYPE-S 86
E
EMD-service 90
F
Formatteren 55
G
Gegevensopslag 63
G-PROTECTION 86
M
MD Simple Burner 106
Menu Mode 56
Menulijst 26
Mijn bibliotheek 93
N
Naam geven 45
O
OpenMG Secure Module 4.1 110
Opnamemodus 107
Opnamestand (bitsnelheid) 94
Opnemen
analoog 30
digitaal 18
niveau 32
opnamemodus 31
synchroonopnamen 35
tijd 84
Opslagruimte 64
Opsplitsen 53
Overzetten
naar de MD Walkman 95
naar uw computer 97
Q
Quick Mode 58
R
Reinigen 65
115
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
filename[D:\SONY MD PA\Ms
Tan\J9050656_2593568512RH710_NL\2593568512\020REGIX.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 116 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
S
Z
Samenvoegen van tracks 54
Simple mode 107
SonicStage 93
SonicStage Help 102
Start (software)
MD Simple Burner 108
Starten (software)
SonicStage 93
Systeembeperkingen 90
Systeemomgeving 90
Zoeken 41
Zoeken naar tracks 41
T
Tekenpalet 45
Tijdmarkering 33
Title Input 44
Trackmarkering
toevoegen (Divide) 33, 53
wissen (Combine) 54
U
USB-kabel 12, 62
USB-poort 90
USB-stroom 61
V
Vaste schijf
beschikbare ruimte 90
Verplaatsen
groepen 51
tracks 50
Verwijderen 110
W
WAV 99
Windows 2000 Professional 90, 93, 102,
108, 110
Windows 98 Second Edition 90, 93, 102,
108, 110
Windows Media Player 90
Windows Millennium Edition 90, 93, 102,
108, 110
Windows XP Home Edition 90
Windows XP Media Center Edition 90
Windows XP Media Center Edition 2004 90
Windows XP Media Center Edition 2005 90
Windows XP Professional 90
Wissen 51
WMA 88, 90
116
model name1[MZ-RH710] model name2[Hi SS2.0]
[2-593-568-51(2)]
020REG.book Page 117 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
020REG.book Page 118 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
020REG.book Page 119 Monday, April 11, 2005 6:04 PM
Download PDF

advertising