Sony | CFD-RG880CP | Sony CFD-RG880CP Gebruiksaanwijzing

4-127-406-73(1)
Technische gegevens
Basisbediening
CD-speler
CFD-RG880CP
PT
©2008 Sony Corporation Printed in China
WAARSCHUWING
Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los
te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat
aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de
stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact
halen.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenkast of inbouwkast.
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet
langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals
zonlicht, vuur, enzovoort.
Bij overmatige geluidsdruk van oortelefoons en
hoofdtelefoons kan gehoorschade optreden.
Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie
bevinden zich aan de buitenkant op de onderzijde.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in
de Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Verwijdering van oude batterijen (in
de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat
de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Sony R20P: circa 6 uur
1 Druk op USB  op het toestel.
2 Verbind het USB-apparaat met de
.
USB
Cd afspelen
3
Sony alkaline LR20: circa 18 uur
Cassette afspelen
Sony R20P: circa 1,5 uur
Ondersteunde bitsnelheid
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
WMA:
16 - 320 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequenties
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48kHz
(USB)-poort
USB-A (Full Speed)
Afmetingen
Ong. 551 × 263 × 380 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 8,5 kg (incl. batterijen)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
Algemeen
Luidspreker
Volledig bereik: 10 cm diameter, 3,2 Ω, conustype (2)
Woofer: 13 cm diameter, 4 Ω, conustype (1)
Tweeter: 2 cm diameter (2)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Optionele accessoires
Sony MDR-hoofdtelefoon
Basisbediening
Een CD/MP3/WMA-schijf afspelen
1 Druk op CD  op het toestel.
2
(Op de afstandsbediening drukt u op OPERATE
(POWER)  en vervolgens op CD .)
Druk op  PUSH OPEN/CLOSE  op het toestel en
plaats een schijf met de bedrukte zijde naar boven
in het cd-vak.
Om het cd-vak te sluiten, drukt u op  PUSH OPEN/
CLOSE  op het toestel.
Bestandsnummer
Opmerkingen over MP3/WMA-schijven
op de schijf.
"READING" wordt weergegeven terwijl dat gebeurt. Indien er
zich vele mappen of niet-MP3/WMA-bestanden bevinden op de
schijf, duurt het mogelijk lang voor het afspelen begint of voor het
volgende MP3/WMA-bestand begint te spelen.
Het verdient aanbeveling naast MP3/WMA-bestanden geen
onnodige mappen of bestanden op te slaan op een schijf die u wilt
gebruiken voor het luisteren naar MP3/WMA-bestanden.
Een map die geen MP3/WMA-bestand bevat, wordt overgeslagen.
Maximum aantal bestanden: 511
Maximum aantal mappen: 511 (inclusief de rootmap)
Maximum aantal mapniveaus: 8
Map- en bestandsnamen kunnen worden weergegeven met
maximaal 32 tekens, inclusief aanhalingstekens.
De tekens A - Z, 0 - 9 en _ kunnen worden weergegeven op dit
toestel.
Andere tekens worden weergegeven als "_".
Dit toestel beantwoordt aan versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van de
ID3-tagindeling. Indien een bestand ID3-taginformatie bevat,
kunnen "titel van het nummer", "artiest" en "albumnaam" worden
weergegeven. Indien een bestand geen ID3-taginformatie bevat,
verschijnt "NO TITLE" in plaats van de titel van het nummer, "NO
ARTIST" in plaats van de artiest en "NO ALBUM" in plaats van de
albumnaam. De ID3-taginformatie kan worden weergegeven met
maximaal 32 tekens.
Zorg ervoor dat u bij het benoemen de extensie ".mp3" of ".wma"
toevoegt aan de bestandsnaam.
Indien u de extensie ".mp3" of ".wma" toevoegt aan een bestand
dat geen MP3/WMA is, kan het toestel het bestand niet correct
herkennen, waardoor een willekeurig geluid zal worden weergegeven
dat uw luidsprekers kan beschadigen.
De bestandsnaam komt niet overeen met de ID3-tag.
afstandsbediening) .
Het toestel speelt alle tracks/MP3/WMA-bestanden
één keer af.
Wanneer u een MP3/WMA-schijf plaatst, wordt
"MP3" of "WMA" weergegeven op het scherm nadat
het toestel de bestandsinformatie heeft gelezen.
Audio CD
Als de FM-uitzending ruis bevat, drukt u op MODE  tot "Mono"
verschijnt op het scherm. De radio zal in monogeluid afspelen.
Nummer van de track
Speelduur
MP3/WMA-schijf (Voorbeeld: Wanneer u een MP3-schijf plaatst)
* VOL + (VOLUME + op de afstandsbediening) ,   en
  (op het toestel) hebben een reliëfpunt.
**Deze knop draagt het opschrift "POWER" in sommige landen/
regio’s.
Voor u het toestel in gebruik neemt
De werkspanning wordt weergegeven aan de onderkant
van het toestel. Controleer de werkspanning van het
toestel voor het wijzigen van het AM-afsteminterval, het
frequentiebereik van de radio en de werking op
wisselstroom.
MP3/WMAbestandsnummer
Na de titel van het nummer wordt de
speelduur* weergegeven.
Het volume aanpassen
Druk op VOL +, – (VOLUME +, – op de
afstandsbediening) .
Luisteren via de hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de  aansluiting
(hoofdtelefoon) .
Het karakter van het geluid kiezen
De lage tonen versterken
Druk op POWER DRIVE WOOFER (WOOFER op de
afstandsbediening) .
U kunt de kracht van de WOOFER-functie als volgt
wijzigen:
(uit)
Actie
Druk op
Afspelen pauzeren
 op het toestel ( op de
afstandsbediening) . Druk er
Afspelen stoppen
 .
Naar de volgende
track of het
volgende MP3/
WMA-bestand
gaan
 .
De afstandsbediening klaarmaken
Plaats twee R6-batterijen (type AA) (niet bijgeleverd).
Opmerkingen
Wanneer de slaaptimer ingeschakeld is, licht de ring niet op, zelfs als
de WOOFER-functie gebruikt wordt.
Als er langer dan 20 minuten geen handeling wordt uitgevoerd in de modi CD, USB en TAPE of wanneer de modus
AUDIO IN langer dan 2 uur geactiveerd is, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bystand. Om de standbystand in of uit te schakelen, drukt u tegelijk op DSPL/ENT  en ENTER . Twee minuten voor de stand-bystand
geactiveerd wordt, knippert er informatie op het scherm. Als het netsnoer aangesloten is, wordt tijdens de stand-bystand
"STANDBY" weergegeven op het scherm.
Verdere bediening
Actie
Afspelen pauzeren
Druk op
 . Druk nogmaals om het
afspelen te hervatten*.
Afspelen stoppen
 .
Een map selecteren
+ of – .
 of  .
Een bestand
selecteren
Een punt zoeken in Blijf tijdens het afspelen drukken
een bestand
op  of   en laat de knop
los bij het gewenste punt ( of
  op de afstandsbediening).
Herhaaldelijk
afspelen selecteren
Herhaaldelijk afspelen selecteren
Druk herhaaldelijk op REPEAT 
op het toestel tot " " of " 1"
verschijnt.
Het USB-apparaat
verwijderen
Blijf drukken op   tot "NO
DEV" wordt weergegeven en
verwijder daarna het USBapparaat.
*Bij het afspelen van een VBR MP3-bestand is het mogelijk dat het
toestel begint af te spelen vanaf een ander punt.
Druk op  .
Het rode lampje dooft.
Het USB-apparaat verwijderen
1 Druk op USB  wanneer het toestel is gestopt met
afspelen.
2 Houd   op het toestel ingedrukt totdat u "NO
DEV" op het scherm ziet.
3 Verwijder het USB-apparaat.
Mp3-bestanden of mappen op een USBapparaat wissen
U kunt MP3/WMA-bestanden of mappen op een USBapparaat wissen.
1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid
aan op de
(USB)-poort .
2 Druk op USB  op het toestel.
3 Druk herhaaldelijk op + of op –  om een
map te selecteren, of druk herhaaldelijk op  of
  om een MP3/WMA-bestand te selecteren.
4 Druk op ERASE /MEMORY SELECT  op het toestel.
5
Tips
Naar de vorige
 .
track of het vorige
MP3/WMAbestand terugkeren
Een map op een
MP3/WMA-schijf
selecteren
+ op het toestel om vooruit te
gaan
– om achteruit te gaan .
Een punt
lokaliseren terwijl
u naar het geluid
luistert
 (vooruit) of  (achteruit)
 op het toestel terwijl het
afspelen bezig is en houd de knop
vast tot u het punt vindt ( of
  op de afstandsbediening).
Een punt
 (vooruit) of  (achteruit)
lokaliseren terwijl u  op het toestel in de pauzestand
het scherm bekijkt en houd de knop vast tot u het
punt vindt ( of   op de
afstandsbediening).
Cd verwijderen
De WOOFER-functie werkt niet als u de hoofdtelefoon gebruikt.
2 Druk op   op het toestel.
Het toestel start het afspelen.
Actie
Afspelen stoppen
  op het toestel.
Snel vooruitspoelen
of terugspoelen
 of  (snel vooruitspoelen of
terugspoelen)  op het toestel.
Cassette uitwerpen
  op het toestel.
Opnemen op een cassette
Gebruik de knoppen op het toestel voor de bediening.
1 Druk op   op het toestel en plaats een lege
cassette in het cassettevak met de kant waarop u
wilt opnemen naar boven gericht. Gebruik alleen
TYPE I (normaal). Sluit het vak.
2 Selecteer de programmabron die u wilt opnemen.
 PUSH OPEN/CLOSE .
Tips
u het laatst gestopt bent (Afspelen hernemen). In de stopstand wordt
het MP3/ WMA-bestandsnummer weergegeven dat zal worden
afgespeeld.
Druk op   terwijl de cd gestopt is om het hernemen van het
afspelen te annuleren (om te beginnen afspelen vanaf het begin van
de eerste track of het eerste MP3/WMA-bestand).
Als u het cd-vak opent of het toestel uitschakelt wordt Afspelen
hernemen ook geannuleerd.
3
Als u vanaf de cd-speler wilt opnemen, drukt u op CD
 op het toestel en plaatst u een cd.
Als u vanaf een USB-apparaat wilt opnemen, drukt u
op USB  op het toestel en sluit u het USB-apparaat
aan.
Als u vanaf de radio wilt opnemen, dan stemt u af op
het gewenste station (zie "Luisteren naar de radio").
Druk op   op het toestel om met de opname te
beginnen ( wordt automatisch ingedrukt).
Actie
Opname onderbreken
Druk op
  op het apparaat.
Druk opnieuw op de toets om
de opname te hervatten.
Opname stoppen
  op het apparaat.
Opmerking
U kunt geen specifieke track vinden als "SHUF" of "PGM" oplicht op
het scherm.
Druk op   en vervolgens herhaaldelijk op MODE  tot "SHUF"
en "PGM" van het scherm verdwijnen.
Druk op
  op het toestel. Afspelen
hervatten
Tips
Als u het volume of het karakter van het geluid aanpast, is dit niet
van invloed op het opnameniveau.
Als het AM-programma een fluittoon laat horen nadat u op  
De demomodus uitschakelen
Als u het netsnoer op een stopcontact aansluit, zal de
demomodus automatisch in werking treden. Druk op
OPERATE (POWER)  om de demomodus uit te
schakelen.
Indien u het toestel niet wilt inschakelen, volg dan de
volgende stappen om het uit te schakelen:
1 Druk op   terwijl u DSPL/ENT  ingedrukt
houdt.
Voer dezelfde handeling opnieuw uit om de demomodus
te hervatten.
Opmerking
Als u het toestel met batterijen gebruikt, wordt de demomodus niet
geactiveerd.
hebt gedrukt in stap 3, drukt u op MODE  op het toestel en
selecteert u de positie van ISS (Interference Suppress Switch) die de
ruis het meest vermindert.
Bij opname kunt u het beste wisselstroom gebruiken als
voedingsbron.
U kunt een opname als volgt wissen:
1 Plaats de cassette waarvan u de opname wilt wissen.
2 Controleer of "TAPE" wordt weergegeven. (Indien "TAPE" niet
wordt weergegeven, drukt u op   op het toestel of op
FUNCTION  op de afstandsbediening tot het verschijnt op het
scherm.)
3 Druk op   op het toestel.
gestopt bent (Afspelen hernemen). In de stopstand worden het af te
spelen MP3/ WMA-bestandsnummer en de speelduur weergegeven.
Druk op   om het hernemen van het afspelen te annuleren (om
te beginnen af te spelen vanaf het begin van het eerste MP3/WMAbestand).
Opmerking
Blijf steeds drukken op   en zorg ervoor dat "NO DEV" wordt
weergegeven voor u het USB-apparaat verwijdert. Als u het USBapparaat verwijdert terwijl "NO DEV" niet wordt weergegeven,
kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USB-apparaat zelf
beschadigd raken.
De afspeelmodus wijzigen
Druk herhaaldelijk op MODE  wanneer het USBapparaat niet speelt. U kunt Normaal afspelen selecteren
(" " voor alle bestanden in de map op het USBapparaat), Willekeurig afspelen ("SHUF" of " SHUF")
of Programma afspelen ("PGM").
U kunt de afspeelmodus niet wijzigen tijdens het afspelen.
Het duurt even voor het afspelen start wanneer:
–de mapstructuur complex is.
–het USB-apparaat bijna vol is.
Wanneer een USB-apparaat is aangesloten, leest het toestel alle
bestanden op het apparaat. Als het apparaat veel mappen of
bestanden bevat, kan het een tijdje duren om deze te lezen.
Verbind geen USB-apparaat met het toestel via een USB-hub.
Wanneer een handeling wordt uitgevoerd op het USB-apparaat, is
het bij sommige apparaten mogelijk dat er een vertraging optreedt
voor het toestel deze handeling uitvoert.
Dit toestel ondersteunt mogelijk niet alle functies van het
aangesloten USB-apparaat.
Bestanden die met dit toestel zijn opgenomen, worden afgespeeld in
de volgorde waarin de mappen zijn gemaakt. Bestanden die met een
ander apparaat dan dit toestel (zoals een computer) zijn opgenomen,
worden mogelijk niet afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn
opgenomen.
De afspeelvolgorde van het toestel kan verschillend zijn van de
afspeelvolgorde van het aangesloten USB-apparaat.
Sla op een USB-apparaat dat MP3/WMA-bestanden bevat geen
onnodige mappen of andere bestanden dan MP3/WMA-bestanden
op.
Mappen die geen MP3/WMA-bestanden bevatten, worden tijdens
het afspelen overgeslagen.
Dit toestel kan alleen MP3/WMA-bestanden afspelen met de
extensie ".mp3" of ".wma".
Als er bestanden op de schijf staan die de extensie ".mp3" of ".wma"
hebben maar geen MP3/WMA-bestanden zijn, is het mogelijk dat
het toestel ruis produceert of niet werkt.
Een USB-apparaat mag maximaal 999 MP3/WMA-bestanden en 255
mappen bevatten.
Het maximale aantal MP3/WMA-bestanden en mappen kan
variëren, afhankelijk van de bestands- en mapstructuur.
Compatibiliteit met alle MP3/WMA-codeer/schrijfsoftware,
opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
Wanneer u een niet-compatibel USB-apparaat gebruikt, is het
mogelijk dat het geluid hapert of er ruis wordt geproduceerd, of het
apparaat speelt mogelijk niet af.
"ERASE" verschijnt op het scherm.
Als u een track wist, verschijnt "TRACK", gevolgd
door "ERASE?".
Als u een map wist, verschijnt "FOLDER", gevolgd
door "ERASE?".
Druk op   als u het wissen wilt annuleren.
Druk op ENTER  op het toestel.
Het rode lampje knippert en het geselecteerde MP3/
WMA-bestand of de map wordt gewist.
Het rode lampje licht op tijdens het wissen en dooft
eens het wissen voltooid is.
De opnamebestemming op een USB-apparaat
kiezen
Indien een USB-apparaat meer dan een geheugen heeft
(bijvoorbeeld een intern geheugen en een
geheugenkaart), dan kunt u kiezen naar welk geheugen er
moet worden geschreven en dan de opname beginnen.
1 Verbind een USB-apparaat met de (USB)-poort
.
2 Druk op USB  op het toestel.
3 Druk op ERASE /MEMORY SELECT  op het toestel,
Opmerkingen over het USB-apparaat
4
5
terwijl het in de stopstand staat.
"SELECT?" verschijnt. Indien er een audiobestand of
een map geselecteerd is, verschijnt "ERASE?" in de
plaats. Druk opnieuw op ERASE /MEMORY SELECT
 om "SELECT?" te kiezen.
Druk op ENTER  op het toestel.
De naam van het geheugen verschijnt.
De weergegeven naam varieert afhankelijk van de
specificaties van het USB-apparaat.
Druk herhaaldelijk op  of   om het
geheugen te kiezen.
Ga verder naar stap 6 indien er slechts een geheugen
kan worden gekozen.
Druk op   als u deze handeling wilt annuleren.
Druk op ENTER  op het toestel.
6
7 Start de opname door stappen 2 tot 5 van
"Synchroon opnemen" of "REC1-opname" te volgen.
Regels bij het maken van mappen en bestanden
Wanneer voor de eerste keer een opname wordt gemaakt
op een USB-apparaat, wordt een map MUSIC direct
onder de hoofdmap (ROOT) gemaakt. Binnen deze map
MUSIC worden als volgt mappen en bestanden gemaakt,
in overeenstemming met de opnamemethode.
Synchroon opnemen1)
Opnamebron
MP3/WMA
Bestandsnaam
Hetzelfde als de opnamebron2)
CD-DA
"FLDR001"3)
"TRACK001"4)
Vanaf een schijf op een USBapparaat opnemen
Als u een USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een
USB-opslagmedium) aansluit op de
(USB)-poort 
van het toestel, kunt u muziek van een cd opnemen op
het USB-apparaat.
Met dit toestel kunt u alleen opnemen van CD-DA- en
MP3/WMA-schijven. Geluid van de cassettespeler of
radio van dit toestel kan niet op een USB-apparaat
worden opgeslagen.
Audiobestanden worden op dit toestel opgenomen in
MP3- of WMA-indeling.
De omvang van de opname is ongeveer 1 MB per minuut
opnametijd van een cd. Het bestand kan groter zijn bij
opnamen van een MP3/WMA-schijf.
Zie "Geschikte USB-apparaten voor afspelen en
opnemen" op de achterste pagina voor een lijst van USBapparaten die kunnen worden aangesloten op dit toestel.
Synchroon opnemen
Met deze functie kunt u gemakkelijk een volledige schijf
opnemen op een USB-apparaat.
1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid
aan op de
(USB)-poort .
Als er een USB-kabel nodig is, gebruikt u de kabel die
is geleverd bij het apparaat dat u wilt aansluiten.
Raadpleeg de handleiding van het USB-apparaat voor
aanwijzingen voor de aansluiting.
2 Druk op CD  en plaats de cd die u wilt opnemen
in het cd-vak.
3 Wanneer de cd-speler is gestopt, drukt u
4
herhaaldelijk op MODE  om de afspeelmodus te
selecteren.
Bij het begin van de opname gaat het toestel
automatisch over naar Normaal afspelen, mocht op
dat moment Willekeurig afspelen, Afspelen herhalen
of Programma afspelen (zonder geprogrammeerde
tracks of MP3/WMA-bestanden) zijn ingesteld.
Zie "De afspeelmodus wijzigen" onder "Luisteren naar
muziek op een USB-apparaat" voor meer informatie
over afspeelmodi.
Druk op REC CD  USB  op het toestel.
"REC" knippert en op het scherm ziet u
achtereenvolgens "CD SYNC", "FREExxxM"* (vrije
ruimte op het USB-apparaat) en "PUSH ENT".
Het rode lampje knippert.
Het USB-apparaat gaat in de stand-bymodus voor
opname en het toestel gaat in de pauzemodus.
*Als de hoeveelheid vrije ruimte in de orde van grootte van een
gigabyte ligt, wordt "FREExxxG" weergegeven als eenheid.
5 Druk op ENTER  op het toestel.
De opname begint. Het rode lampje stopt met
knipperen en licht op tijdens de opname. Het toestel
en het USB-apparaat stoppen automatisch zodra de
opname is voltooid.
Mapnaam
Mapnaam
Bestandsnaam
"REC1"5)
Hetzelfde als de
opnamebron2)
REC1-opnemen
Opnamebron
MP3/WMA
CD-DA

Als de LIGHT SYNC-functie ingeschakeld is, licht de
ring rond de woofer op in overeenstemming met de
sterkte van het geluidssignaal.
Druk herhaaldelijk op de knop tot de aanduiding van het
scherm verdwijnt om opnieuw normaal geluid te krijgen.
Gebruik de knoppen op het toestel voor de bediening.
1 Druk op   op het toestel en plaats de cassette
in het cassettevak met de kant die u wilt afspelen
naar boven gericht. Gebruik alleen TYPE I (normaal).
Sluit het vak.
Controleer of er geen speling in de band zit om te
voorkomen dat de cassette of het toestel beschadigd
raakt.
Afspelen pauzeren
Weergave begint vanaf de track of het MP3/WMA-bestand waarmee
Bij normaal gebruik kunt u de batterijen ongeveer zes maanden lang gebruiken. Wanneer u het toestel niet langer kunt
bedienen met de afstandsbediening, moet u alle batterijen door nieuwe vervangen.
afstandsbediening)  om het volume aan te
passen.

Druk op ROCK, DANCE, SALSA, REGGAETON of
FLAT  om te kiezen welk soort nadruk u voor het
geluid wilt. (Druk herhaaldelijk op SOUND  op de
afstandsbediening.)
De niveaumeter op het scherm geeft de sterkte van het
geluidssignaal weer.
Cassette afspelen
* Als de speelduur langer is dan 100 minuten, wordt hij als "--:--"
weergegeven op het scherm.
nogmaals op om het afspelen te
hervatten.
Druk op OPERATE (POWER) .
De batterijen vervangen
2
PRESET  op het toestel (RADIO/BAND  op de
afstandsbediening).
Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als
volgt:
"FM"  "AM".
Houd TUNE + of –  ingedrukt de
frequentiecijfers op het scherm beginnen te
wijzigen.
Het toestel scant automatisch de radiofrequenties en
stopt wanneer het een zuivere zender vindt.
Indien u geen zender kunt ontvangen, drukt u
herhaaldelijk op TUNE + of –  om de frequentie
stap per stap te wijzigen.
Wanneer een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen,
verschijnt "ST" op het scherm.
Tip
Over de werkspanning
Vervang alle batterijen door nieuwe. Zorg ervoor dat de cd uit het toestel is verwijderd en dat er geen USB-apparaat
meer op het toestel is aangesloten voor u de batterijen vervangt.
Om het toestel te gebruiken met batterijen, moet u het netsnoer van het toestel loskoppelen.
Wanneer u het toestel gebruikt met batterijen, kunt u het niet inschakelen met de afstandsbediening.
Na de bestandsnaam wordt de
speelduur weergegeven.
4 Druk op VOL + of – (of VOLUME + of – op de
Wanneer een schijf wordt geplaatst, leest het toestel alle bestanden
3 Druk op  op het toestel ( op de
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten
gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
Vervang de batterijen wanneer het OPR/BATT-lampje  dimt of wanneer het toestel niet langer werkt.
*Als de hoeveelheid vrije ruimte in gigabyte wordt uitgedrukt,
wordt "FREExxxG" weergegeven.
Opname stoppen
1 Druk herhaaldelijk op RADIO/BANDAUTO
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs
op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee
dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
Opmerkingen
Het blauwe lampje licht op en "USB MEMORY"
verschijnt op het scherm.
Druk op  .
Het toestel start het afspelen.
De opname begint. Wanneer de opname is voltooid,
blijft de cd-speler spelen.
Luisteren naar de radio
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Verbind het netsnoer  of plaats acht R20-batterijen (type D) (niet bijgeleverd) in het batterijvak .
het geselecteerde nummer of MP3/WMA-bestand
wordt afgespeeld.
"REC" knippert en op het scherm ziet u
achtereenvolgens "REC 1", "FREExxxM"* (vrije ruimte
op het USB-apparaat) en "PUSH ENT". Het USBapparaat gaat in de stand-bymodus voor opname en
het toestel gaat in de pauzemodus.
Weergave begint vanaf het MP3/WMA-bestand waarmee u het laatst
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene
kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant
met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc
(CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat
niet gegarandeerd.
2 naar het stopcontact
het afspelen.
4 Druk op REC CD  USB  op het toestel terwijl
5 Druk op ENTER  op het toestel.
Bericht over DualDiscs
1 naar AC IN
3 Selecteer de track of het MP3/WMA-bestand en start
Sony alkaline LR20: circa 5 uur
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De
geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en
produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de
addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Stroombronnen
MP3/WMA-bestand dat u wilt opnemen in het
cd-vak.
Sony R20P: circa 1 uur
Opmerking voor klanten: de volgende
informatie is enkel van toepassing voor
apparaten die verkocht worden in landen die
de EU-richtlijnen in acht nemen
Dit product bevat technologie die beschermd is door
bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft.
Het gebruik of de verspreiding van deze technologie
buiten dit product om is verboden zonder de nodige
licentie(s) van Microsoft.
Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
2 Druk op CD  en plaats de cd met de track of het
(USB)-poort
Sony alkaline LR20: circa 6 uur
Het toestel in- of uitschakelen
De functie voor energiebeheer gebruiken
*Bestanden met beveiliging van auteursrechten (Digital Rights
Management) kunnen niet worden afgespeeld op dit toestel.
Met deze procedure kunt u gemakkelijk de track of het
MP3/WMA-bestand dat wordt afgespeeld opnemen op
een USB-apparaat.
1 Sluit een USB-apparaat met opnamemogelijkheid
aan op de
(USB)-poort .

Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt
u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij
tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
MP3/WMA-bestand
U kunt muziek beluisteren die is opgeslagen op een USBapparaat (digitale muziekspeler of USB-opslagmedium).
Muziekbestanden in WMA- en MP3-formaat* kunnen
op dit toestel worden afgespeeld.
Zie "Geschikte USB-apparaten voor afspelen en
opnemen" op de achterste pagina voor een lijst van USBapparaten die kunnen worden aangesloten op dit toestel.
REC1-opname

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten
en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of
elektrische schokken verkleinen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal
worden behandeld, dient het product aan het eind van
zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Opnamesysteem
4-spoors 2-kanaals stereo
Snelspoeltijd
ongeveer 150 s (sec.) met cassette van Sony C-60
Frequentierespons
TYPE I (normaal): 70 - 13 000 Hz

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht. Zo
kunt u het risico op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel.
Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met
bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Zo kunt u
het risico op brand verkleinen. Plaats ook geen
brandende kaarsen op het apparaat.
Map
FM opnemen
Cassetterecorder
Gebruiksaanwijzing NL
De afspeelvolgorde van mappen en bestanden verloopt
als volgt:
Luisteren naar muziek op een USBapparaat

Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 5 31 - 1 602 kHz
Antennes
FM: telescopische antenne
AM: ingebouwde ferrietantenne
Voorbeeld van een mapstructuur en
afspeelvolgorde

Radio
Ingang
Ingebouwde audiokabel met stereo-ministekker: minimaal ingangsniveau
245 mV
AUDIO IN-aansluiting (stereo-miniaansluiting): minimaal ingangsniveau
245 mV
(USB)-poort: type A, maximale stroom 500 mA
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo-miniaansluiting)
Voor een hoofdtelefoon met impedantie 16 - 68 Ω
Uitgevoerd vermogen
4 W + 4 W (aan 3,2 Ω, 10% harmonische vervorming)
Woofer:
12 W (aan 4 Ω, 10% harmonische vervorming)
Netspanningvereisten
Voor de cd/radio/cassetterecorder:
230 V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 R20-batterijen (type D)
Voor de afstandsbediening:
3 V DC, 2 R6-batterijen (type AA)
Vermogensverbruik
AC 28 W
Levensduur van de batterij
Voor de cd/radio/cassetterecorder:

CD Radio Cassette-Corder
Systeem
Compact disc digitaal audiotoestel
Eigenschappen laserdiode
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 μW
(Dit vermogen wordt bekomen door de waarde te meten op een afstand van
200 mm van het objectieve lensoppervlak op het onderdeel voor optische
pick-up met een opening van 7 mm.)
Aantal kanalen
2
Frequentierespons
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onder meetbare grens
"TRACK001"4)
1)In
de modus Programma is de naam van de map FLDRxxx, terwijl
de naam van het bestand afhangt van de opnamebron (CD-DA of
MP3/WMA-cd). Zie "De afspeelmodus wijzigen" onder "Luisteren
naar muziek op een USB-apparaat" voor meer informatie over
afspeelmodi.
2)Maximaal 32 tekens van de naam worden toegewezen.
3)De namen van mappen worden opeenvolgend toegewezen tot een
maximum van 255 (met inbegrip van de hoofdmap en MUSIC).
4)Bestandsnamen worden opeenvolgend toegewezen.
5)Telkens wanneer een REC1-opname plaatsvindt, wordt een nieuw
bestand in de map REC1 geplaatst.
Opmerkingen
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het opnemen of wissen. Als
u dit wel doet, kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USBapparaat zelf beschadigd raken.
Verbind geen USB-apparaat met het toestel via een USB-hub.
Wanneer u opneemt van een cd, worden de nummers opgenomen
als MP3-bestanden met een snelheid van 128 kbps. Wanneer u
opneemt van een MP3/WMA-cd, worden de MP3/WMA-bestanden
opgenomen met dezelfde bitsnelheid als de originele MP3/WMAbestanden.
Terwijl u opneemt van een MP3/WMA-cd, wordt er geen geluid
uitgevoerd en verschijnt "HI-SPEED" op het scherm.
In de MP3/WMA-bestanden worden geen tekstgegevens van de cd
opgenomen.
Als u een opname annuleert voordat ze is voltooid, wordt een
MP3/WMA-bestand gemaakt met de inhoud tot het punt waarop de
opname werd gestopt.
De opname stopt automatisch als:
–het USB-apparaat tijdens de opname niet voldoende ruimte heeft, of
–als het aantal MP3/WMA-bestanden op het USB-apparaat de limiet
heeft bereikt die het toestel kan herkennen.
Een USB-apparaat mag maximaal 999 MP3/WMA-bestanden en 255
mappen bevatten. (inclusief de rootmap en de map MUSIC).
Het maximale aantal MP3/WMA-bestanden en mappen kan
variëren, afhankelijk van de MP3/WMA-bestandsstructuur en
mapstructuur.
U kunt geen MP3/WMA-bestanden en mappen wissen tijdens
Willekeurig afspelen of Programma afspelen.
Als een map die u wilt wissen submappen bevat of bestanden die
niet de indeling MP3/WMA hebben, worden deze mappen en
bestanden niet gewist.
Wanneer er op het USB-apparaat al een map of bestand bestaat met
dezelfde naam als het bestand dat u wilt opnemen, krijgt de nieuwe
map of het nieuwe bestand een volgnummer na de naam, om te
voorkomen dat de bestaande map of het bestaande bestand wordt
overschreven.
Wanneer u op een USB-apparaat tracks opneemt van een MP3/
WMA-cd, wordt er geen geluid uitgevoerd.
Verdere bediening
Voorzorgsmaatregelen
Het scherm gebruiken
Uw eigen programma samenstellen
U kunt informatie over de cd bekijken op het scherm.
Informatie van een audio-cd bekijken
Het totale aantal tracks en de speelduur van de
cd bekijken
Druk op   terwijl de cd gestopt is en u kunt de
informatie bekijken op het scherm.
(Programma afspelen)
U kunt de afspeelvolgorde instellen voor maximaal 25
tracks/MP3/WMA-bestanden op een cd.
1 Druk op CD .
"CD" verschijnt op het scherm.
2 Druk op MODE  tot "PGM" wordt weergegeven op
het scherm.
Druk op   terwijl de cd gestopt is en u kunt de
informatie bekijken op het scherm.
MP3/WMA-schijf (Voorbeeld: Wanneer u een MP3-schijf plaatst)
Audio-cd (Programma afspelen)
Totale speelduur
Informatie van een MP3/WMA-schijf
bekijken
Het totale aantal mappen en het totale aantal
nummers op een cd bekijken
*Als u "AUTO" selecteert, stopt de cd, USB of cassette met
afspelen na maximaal 90 minuten en het toestel wordt
automatisch uitgeschakeld. Als u naar de radio luistert wordt de
radio na 90 minuten uitgeschakeld.
Wanneer er 4 seconden zijn voorbijgegaan nadat u op
SLEEP  hebt gedrukt, worden de minuten op het
scherm ingevoerd.
Als de instelling in werking treedt, wordt de
achtergrondverlichting van het LCD-scherm gedimd
en wordt de LED van de woofer uitgeschakeld.
Wanneer de vooraf ingestelde tijd is verlopen, wordt
het toestel automatisch uitgeschakeld.
van een MP3/WMA-schijf. De schermweergave wijzigt
als volgt:
MP3/WMA-schijf (Programma afspelen) (Voorbeeld: Wanneer u een
MP3-schijf plaatst)
De titel van het nummer ( )*

De artiest ( )
)*

Het huidige bestandsnummer en de speelduur**
* Indien het bestand geen ID3-informatie bevat, wordt de bestandsof mapnaam weergegeven op het scherm.
**De artiest of de albumnaam zal hierin veranderen binnen een paar
seconden.
Geprogrammeerd
tracknummer
4 Druk op   op het toestel om Programma
Geschikte USB-apparaten voor
afspelen en opnemen
U kunt de volgende USB-apparaten van Sony gebruiken
in combinatie met dit toestel.
U kunt geen andere USB-apparaten gebruiken voor
afspelen of opnemen met dit toestel.
Goedgekeurde digitale muziekspelers van
Sony (vanaf september 2008)
Productnaam
Modelnaam
Reeksnaam
Walkman
NWD-
B100/B110F/
E020F
NWZ-
A810/A820K/
B130F/E430F/
S510/S610F/
S630F/S710F/
S730F
afspelen te starten.
Op de afstandsbediening
Gebruik   in plaats van  .
Programma afspelen annuleren
Tracks/MP3/WMA-bestanden
herhaaldelijk afspelen
(Herhaaldelijk afspelen)
U kunt tracks/MP3/WMA-bestanden herhaaldelijk
afspelen in de afspeelmodi Normaal afspelen, Willekeurig
afspelen of Programma afspelen.
1 Druk op CD .
"CD" verschijnt op het scherm.
2 Ga als volgt verder:
Herhalen
Eén track/MP3/
WMA-bestand
Actie
1 Druk op REPEAT  op het
toestel tot " 1" wordt
weergegeven.
2 Druk op  of   om de
track of het MP3/WMA-bestand
te selecteren dat u wilt herhalen.
3 Druk op   op het toestel.
Alle tracks/MP3/
WMA-bestanden
op de cd
1 Druk op REPEAT  op het
toestel tot " " wordt
weergegeven.
2 Druk op   op het toestel.
Een geselecteerde
map (alleen voor
MP3/WMAschijven)
1 Druk op MODE  tot " "
wordt weergegeven en druk
daarna op REPEAT  tot " "
wordt weergegeven.
2 Selecteer de map door te
drukken op + of – .
3 Druk op   op het toestel.
Tracks/MP3/
WMA-bestanden
in willekeurige
volgorde
MP3/WMAbestanden in een
geselecteerde map
in willekeurige
volgorde (alleen
voor MP3/WMAschijven)
1 Start Willekeurig afspelen (zie
"Tracks/MP3/WMA-bestanden
in willekeurige volgorde
afspelen").
2 Druk op REPEAT  tot "SHUF"
en " " worden weergegeven.
3 Druk op   op het toestel.
1 Start Map willekeurig afspelen
(zie "Tracks/MP3/WMAbestanden in willekeurige
volgorde afspelen").
2 Druk op REPEAT  op het
toestel tot " ", "SHUF" en " "
worden weergegeven.
3 Druk op   op het toestel.
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op MODE 
tot "PGM" verdwijnt van het scherm.
Druk tweemaal op OPERATE (POWER) .
Het huidige programma wordt ook verwijderd als u op
OPEN/CLOSE  drukt om de cd-lade te openen.
Stel vervolgens een nieuw programma samen volgens de
procedure voor het programmeren.
Tips
Als u 26 tracks/MP3/WMA-bestanden of meer probeert te
programmeren, verschijnt "FULL" op het scherm.
U kunt hetzelfde programma opnieuw afspelen, want het
programma wordt opgeslagen totdat u de cd-lade opent of het toestel
uitschakelt.
U kunt uw eigen programma opnemen. Nadat u het programma
hebt samengesteld, plaatst u een lege cassette en drukt u op   op
het toestel om met de opname te beginnen.
De functie Afspelen hernemen werkt niet tijdens Programma
afspelen.
Radiozenders vooraf instellen
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het
toestel. U kunt tot 30 radiozenders opslaan, 20 voor FM
en 10 voor AM in een willekeurige volgorde.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO/BANDAUTO PRESET
 op het toestel om de frequentieband te
selecteren.
2 Houd RADIO/BANDAUTO PRESET  gedurende
2 seconden ingedrukt op het toestel tot "AUTO"
knippert op het scherm.
3 Druk op DSPL/ENT  op het toestel.
De zenders worden opgeslagen in het geheugen van
lage naar hoge frequentie.
W910
Surf naar onderstaande websites voor de recentste
informatie over compatibele apparaten.
Voor klanten in Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in Latijns-Amerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Voor klanten in Azië en Oceanië:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
Opmerkingen
Wanneer u de bovenstaande modellen formatteert, zorg er dan voor
dat u formatteert aan de hand van het apparaat zelf of aan de hand
van de gepaste formatteringssoftware voor dat model.
Gebruik geen andere apparaten dan deze USB-apparaten. De
werking van niet opgesomde modellen wordt niet gegarandeerd.
De werking kan niet altijd gegarandeerd worden, zelfs wanneer u
deze USB-apparaten gebruikt.
Sommige van deze USB-apparaten worden in bepaalde gebieden niet
verkocht.
Het afspelen van WMA/AAC-bestanden met beveiliging van
auteursrechten wordt niet ondersteund.
Bestanden die werden gedownload van een downloadsite worden
mogelijk niet afgespeeld.
Aansluiten via een hub wordt niet ondersteund.
Optionele componenten aansluiten
U kunt geluid van een optionele component, zoals een
draagbare digitale muziekspeler, beluisteren via de
luidsprekers van dit toestel.
Zorg ervoor dat elke component is uitgeschakeld voordat
u de aansluitingen uitvoert.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
component voor meer informatie.
5 Druk op DSPL/ENT  op het toestel.
Tracks/MP3/WMA-bestanden in
willekeurige volgorde afspelen
(Willekeurig afspelen)
4 Druk op PRESET + of –  op het toestel tot het
gewenste preselectienummer knippert op het
scherm.
Gebruik   in plaats van  .
1 Druk op RADIO/BAND  tot de gewenste
frequentieband verschijnt op het scherm.
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd ENTER  gedurende 2 seconden ingedrukt
Ingebouwde
audiokabel met
stereo-ministekker
tot het preselectienummer knippert op het scherm.
4 Druk op PRESET + of –  tot het gewenste
verbindingskabel voor
audio (niet bijgeleverd)
of
Naar de lijnuitvoeraansluiting
preselectienummer voor de zender knippert op het
scherm.
(bv. draagbare
digitale
muziekspeler)
5 Druk op ENTER .
Tip
Vooraf ingestelde radiozenders
afspelen
1 Druk herhaaldelijk op RADIO/BANDAUTO PRESET
1 Verbind de ingebouwde audiokabel met
stereo-ministekker  op het toestel met de
lijnuitvoeraansluiting van de draagbare digitale
muziekspeler of andere componenten*.
2 Schakel het toestel en de aangesloten component
in.
3 Druk op AUDIO IN  op het toestel en begin geluid
af te spelen op de aangesloten component.
Het geluid van de aangesloten component wordt
uitgevoerd door de luidsprekers.
 op het toestel om de frequentieband te
selecteren.
2 Druk op PRESET + of –  op het toestel om af te
stemmen op de opgeslagen zender.
Op de afstandsbediening
1 Druk op RADIO/BAND .
2 Druk op PRESET + of –  om af te stemmen op de
opgeslagen zender.
* Om het toestel te verbinden met een tv of een videorecorder,
gebruikt u een verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereominiaansluiting aan een kant (voor de ingebouwde audiokabel) en
twee tulpstekkers aan de andere kant.
Het geluid van de aangesloten component
opnemen
Reinig de cd met een schone doek voordat u de cd
afspeelt. Veeg de cd vanuit het midden naar buiten
schoon. Krassen, vuil of vingerafdrukken op de cd
kunnen fouten tijdens het afspelen veroorzaken.
Tips
3 Druk op   op het toestel.
MP3/WMA-bestand niet selecteren door op   te drukken.
De functie "hervatten" werkt niet tijdens Willekeurig afspelen.
4
weer te geven.
Tijdens Willekeurig afspelen kunt u de vorige track/het vorige
De opname begint.
Speel de aangesloten optionele component af door
het toestel.
Tip
Indien de ingebouwde audiokabel  beschadigd raakt, kunt u
AUDIO IN-aansluiting  gebruiken om een optionele component op
het toestel aan te sluiten.
Gebruik een verbindingskabel voor audio (niet bijgeleverd) met een
stereo-ministekker aan een kant (voor de AUDIO IN-aansluiting ).
Zorg dat de stekker aan de andere kant geschikt is voor de aansluiting
van de optionele component; bijvoorbeeld een stereo-ministekker
voor een draagbare digitale muziekspeler of twee tulpstekkers voor
een tv of videorecorder.
Opmerkingen
Trek niet met kracht aan de ingebouwde audiokabel . Als u dat
wel doet, kan de stekker afscheuren.
Sluit de ingebouwde audiokabel  of verbindingskabel voor audio
(niet bijgeleverd) stevig aan om mogelijke storing te voorkomen.
Het is niet mogelijk om tegelijkertijd naar twee componenten te
luisteren die aangesloten zijn via de ingebouwde audiokabel 
en de AUDIO IN-aansluiting  (met behulp van een optionele
verbindingskabel voor audio). Sluit slechts een component tegelijk
aan.
afstandsbediening als u het toestel met batterijen
gebruikt.
Er is geen geluid.
Zorg dat de functie die u wilt gebruiken, te zien is in het
afleesvenster.
Koppel de hoofdtelefoon los als u via de luidsprekers wilt
luisteren.
Onjuiste weergave
De demomodus is actief. Schakel het toestel in of de
corrupt.
Plaats de muziekgegevens opnieuw op het USBapparaat.
Het toestel kan alleen alfanumerieke tekens weergeven.
Andere tekens worden niet juist weergegeven.
demomodus uit als het toestel uitgeschakeld is.
Er is ruis hoorbaar.
Iemand gebruikt een draadloze telefoon of andere
apparatuur die radiogolven uitzendt in de buurt van het
toestel.
 Verplaats de draadloze telefoon enz. uit de buurt
van het toestel.
Het AUDIO IN-klepje is losgemaakt.
Gebruik geen oplosmiddelen als benzine,
verdunningsmiddel, schoonmaakmiddelen of antistatische spray voor vinylplaten.
Stel de cd niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen als hete-luchtkokers. Laat de cd niet in
een auto in de volle zon liggen; de temperatuur in de
auto kan erg hoog oplopen.
Plak geen papier of stickers op de cd. Bekras het
oppervlak van de cd niet.
Plaats de cd na het afspelen in het bijbehorende hoesje.
 Bevestig het klepje opnieuw zoals te zien is op de
onderstaande afbeelding. (Herbevestig eerst , dan
.)
Gebruik het bijgeleverde netsnoer voor gebruik met
wisselstroom; gebruik geen ander type.
Het toestel is niet losgekoppeld van de voeding zolang
het netsnoer nog is verbonden met het stopcontact, ook
al is het toestel uitgeschakeld.
Koppel het toestel los van het stopcontact wanneer u
het toestel langere tijd niet gebruikt.
Als u de batterijen niet gebruikt, verwijder ze dan om
schade door lekken of corrosie van de batterijen te
voorkomen.
Plaatsing
Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, in
direct zonlicht, op plaatsen met veel stof of mechanische
schokken, of in een auto die in de zon staat.
Plaats het toestel niet op een hellende of onstabiele plaats.
Plaats andere voorwerpen minimaal 10 mm van de zijkant
van de behuizing. De ventilatieopeningen moeten
onafgedekt zijn zodat het toestel juist kan werken en de
levensduur van de onderdelen wordt verlengd.
De luidsprekers bevatten sterke magneten. Houd
creditcards met een magnetische strip en horloges met
springveren uit de buurt van het toestel om schade door
de magneet te voorkomen.
Gebruik
Als u het toestel van een koude plaats direct naar een
warme plaats brengt of als u het toestel in een vochtige
ruimte plaatst, kan er condensvorming optreden op de
lens in de cd-speler. In dat geval werkt het toestel niet
naar behoren. Verwijder de cd en wacht ongeveer een
uur, zodat het vocht kan verdampen.
Indien het toestel gedurende lange tijd niet is gebruikt,
moet u het enkele minuten in de weergavestand laten
opwarmen alvorens een cassette in te brengen.
Er gebeurde een fout tijdens het opnemen. Schakel het
toestel uit en verwijder het aangesloten USB-apparaat.
Zorg er voor dat:
–Het USB-apparaat niet vol is. Verwijder onnodige
bestanden of mappen indien het vol is of over weinig
vrije opslagcapaciteit beschikt.
–De op te nemen gegevens niet beschadigd zijn.
–De op te nemen bestandsindeling compatibel is met
dit toestel.
Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als de
boodschap blijft verschijnen.
schrijven. Dit toestel kan die beveiligingsstatus niet
wijzigen. Schakel het toestel uit en verwijder het USBapparaat. Schakel de schrijfbeveiliging uit of gebruik
een ander USB-apparaat. Contacteer uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer als de boodschap blijft
verschijnen.
CD/MP3/WMA-speler
De cd speelt niet af of "NO DISC" wordt
weergegeven zelfs wanneer er een cd is
geplaatst.
“FATAL ERROR” verschijnt.
Het aangesloten USB-apparaat werd verwijderd tijdens
Plaats de cd met de bedrukte zijde naar boven.
Reinig de cd.
Haal de cd uit het toestel en laat het cd-vak ongeveer
een uur openstaan om eventuele condensatie te laten
drogen.
De CD-R/CD-RW is leeg.
Er is een kwaliteitsprobleem met de CD-R/CD-RW, het
opnameapparaat of de toepassingssoftware.
Vervang alle batterijen wanneer ze bijna leeg zijn.
Het geluid valt weg.
Verminder het volume.
Reinig de cd of vervang de cd als die ernstig is
beschadigd.
Zet het toestel op een plaats waar er geen trillingen
voorkomen.
Reinig de lens met een in de handel verkrijgbare blazer.
Het geluid kan wegvallen of u kunt ruis horen wanneer
u CD-R’s/CD-RW’s gebruikt van een slechte kwaliteit of
wanneer er een probleem is met het opnameapparaat of
de toepassingssoftware.
Het afspelen starten duurt langer dan normaal.
Bij de volgende schijven duurt het langer om het
afspelen te starten.
–een schijf opgenomen met een ingewikkelde
mapstructuur.
–een schijf die niet is gefinaliseerd (een schijf waar nog
gegevens aan kunnen worden toegevoegd).
–een schijf waarop vele mappen staan of niet-MP3/
WMA-bestanden
Radio
het opnemen of wissen. Koppel het USB-apparaat niet
los terwijl u via USB gegevens opneemt of wist op dit
toestel. Het USB-apparaat loskoppelen tijdens die
bewerkingen kan de gegevens beschadigen. Contacteer
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als de boodschap blijft
verschijnen.
“ERASE ERROR” verschijnt.
Het wissen van bestanden of mappen op het
aangesloten USB-apparaat is mislukt. De te wissen
gegevens kunnen reeds beschadigd zijn. Contacteer uw
dichtstbijzijnde Sony-dealer als de boodschap blijft
verschijnen.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Schakel het toestel uit, sluit het USB-apparaat opnieuw
aan en schakel het toestel weer in.
Sluit een ondersteund USB-apparaat aan (zie "Geschikte
USB-apparatuur voor afspelen en opnemen" (op deze
pagina) voor de ondersteunde apparaten).
Het USB-apparaat werkt niet correct. Raadpleeg de
gebruikshandleiding van het USB-apparaat voor meer
informatie over het oplossen van dit probleem.
Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer als dit
probleem blijft aanhouden.
Het afspelen start niet.
Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan.
Sluit een compatibel USB-apparaat aan (zie "Geschikte
USB-apparatuur voor afspelen en opnemen").
Het afspelen start niet bij de eerste track.
Stel de afspeelmodus in op Normaal afspelen.
Slechte ontvangst.
Draai de antenne voor een betere FM-ontvangst.
MP3/WMA-bestanden kunnen niet worden
afgespeeld.
De MP3/WMA-bestanden hebben niet de extensie
".mp3" of ".wma".
De gegevens zijn niet opgeslagen in het MP3/WMA-
formaat.
Opmerkingen over cassettes
Het USB-apparaat gebruikt een ander bestandssysteem
dan FAT16 of FAT32.*
Breek het lipje van kant A of B af zodat u niet per
vergissing opnamen kunt maken. Als u de cassette later
wilt gebruiken voor opname, plakt u een stukje
plakband over het afgebroken gedeelte.
Kant A
“REC ERROR” verschijnt.
Het aangesloten USB-apparaat is beveiligd tegen
De laser van de cd-speler is schadelijk voor uw ogen;
Voeding
De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk
“PROTECT” verschijnt.
Veiligheidsmaatregelen
open de behuizing van de speler niet. Laat het toestel
alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.
Als een voorwerp of vloeistof in het toestel terechtkomt,
moet u de stekker van het toestel uit het stopcontact
trekken en het toestel laten nakijken door bevoegd
onderhoudspersoneel voordat u het verder gebruikt.
Discs met een afwijkende vorm (zoals een hart,
vierkant of ster) kunnen niet op dit toestel worden
afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan dat het toestel
beschadigen. Gebruik dergelijke discs niet.
gevallen:
–Er staan veel mappen of bestanden op het USBapparaat.
–De bestandsstructuur is erg complex.
–Het geheugen is bijna vol.
–Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Om de bovenstaande problemen te vermijden, raden
we u aan de volgende richtlijnen te volgen:
–Maak niet meer dan 100 mappen aan op het USBapparaat
–Plaats niet meer dan 100 bestanden in een map.
Het scherm en de lampjes knipperen
willekeurig, zelfs als het toestel uitgeschakeld is.
Het USB-apparaat is opgedeeld in partities. Alleen de
Draai het toestel voor een betere AM-ontvangst.
Het geluid is zwak of van slechte kwaliteit.
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
Plaats het toestel niet in de buurt van een televisie.
zachte doek die licht is bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes,
schuurpoeder of oplosmiddel als alcohol of benzine.
Als u de afstandsbediening gebruikt bij AM-ontvangst,
Mocht u verder nog vragen hebben over of problemen
met het toestel, aarzel dan niet contact op te nemen met
uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Als u in de buurt van een televisie met een antenne naar
kan er ruis optreden.
MP3/WMA-bestanden in de eerste partitie kunnen
worden afgespeeld.
Het afspelen is mogelijk tot in 8 niveaus.
Het aantal mappen is hoger dan 255.
Het aantal bestanden is hoger dan 999.
De bestanden zijn gecodeerd of beschermd met een
wachtwoord.
*Dit toestel ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USBopslagmedia ondersteunen mogelijk niet beide bestandssystemen.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het
USB-apparaat of contacteer de fabrikant.
Cassettespeler
De band draait niet als u op een toets drukt.
Sluit de cassettevak zorgvuldig.
Het beeld op televisie begint te storen.
een FM-zender luistert, moet u het toestel uit de buurt
van de televisie plaatsen.
De  toets  werkt niet of de cassette wil niet
afspelen of opnemen.
Controleer of het beveiligingslipje op de cassette zit.
USB-apparaat
Slecht of vervormd afspelen, opnemen of
wissen.
Gebruikt u een compatibel USB-apparaat?
Gebruik een reinigingscassette om de koppen schoon te
Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit,
kunnen de volgende problemen zich voordoen. Zie
"Geschikte USB-apparatuur voor afspelen en opnemen"
voor een lijst met ondersteunde apparaten.
–Het USB-apparaat wordt niet herkend.
–De namen van mappen of bestanden worden niet weergegeven op
het toestel.
–Afspelen is niet mogelijk.
–Het geluid hapert.
–Er is ruis.
–Het geluid is verstoord.
"OVER CURRENT" wordt weergegeven.
Een abnormaal elektriciteitsniveau werd vastgesteld in
de stroom van de
(USB)-poort . Schakel het
toestel uit en verwijder het USB-apparaat uit de
(USB)-poort .
Controleer of er geen probleem is met het USBapparaat. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-dealer
als deze boodschap blijft aanhouden.
Geen geluid.
Het USB-apparaat is niet juist aangesloten. Schakel het
toestel uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
Schakel vervolgens het toestel weer in en controleer of
"USB MEMORY" al dan niet oplicht op het scherm.
Er is ruis, het geluid hapert of is verstoord.
Schakel het toestel uit en sluit het USB-apparaat
opnieuw aan. Schakel vervolgens het toestel weer in.
De muziekgegevens zelf bevatten ruis of het geluid
wordt vervormd. De ruis kan zijn ontstaan tijdens de
opname. Wis het bestand en probeer het opnieuw op te
nemen.
Het USB-apparaat kan niet worden
aangesloten op de (USB)-poort .

Willekeurig afspelen annuleren
1 Plaats een lege cassette.
2 Druk op AUDIO IN  op het toestel om "AUDIO IN"
Stop eerst het afspelen. Druk vervolgens op MODE 
tot "SHUF" verdwijnt van het scherm.
Opmerkingen over cd’s
Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zwak zijn.

Op de afstandsbediening
Naar de AUDIO
IN-aansluiting
Op de afstandsbediening
De vooraf ingestelde radiozenders blijven opgeslagen in het geheugen,
zelfs wanneer u het netsnoer loskoppelt of de batterijen verwijdert.
muziek-cd-indeling, WMA-indeling en MP3-indeling
die voldoen aan ISO9660 Level 1/Level 2 of Joliet
CD-R’s/CD-RW’s met een slechte opnamekwaliteit,
beschadigde of vuile CD-R’s/CD-RW’s, of CD-R’s/CDRW’s die zijn opgenomen met niet-compatibele
opnameapparatuur
CD-R’s/CD-RW’s die onjuist zijn voltooid
Het leesproces kan langer duren in de volgende
Zorg dat de batterijen juist zijn geplaatst.

U kunt tracks/MP3/WMA-bestanden afspelen in een
willekeurige volgorde. Tijdens het afspelen van een MP3/
WMA-schijf kunt u ook de MP3/WMA-bestanden in een
geselecteerde map in willekeurige volgorde afspelen (Map
willekeurige afspelen).
1 Druk op CD .
"CD" verschijnt op het scherm.
2 Druk op MODE  tot "SHUF" wordt weergegeven
op het scherm.
Wanneer u Map willekeurig afspelen (alleen voor
MP3/WMA-schijven) selecteert, drukt u op MODE
 op het toestel tot " " en "SHUF" worden
weergegeven op het scherm. Druk vervolgens op +
of –  op het toestel om de gewenste map te
selecteren.
3 Druk op   om Willekeurig afspelen te starten.
U kunt het toestel niet inschakelen met de
Reinig de behuizing, het display en de toetsen met een
De oude zender wordt overschreven met de nieuwe.
" verdwijnt van
Schijven die NIET KUNNEN worden afgespeeld
op dit toestel
Andere CD-R/CD-RW’s dan deze opgenomen in
"READING" wordt gedurende lange tijd
weergegeven of het duurt lang voor het
afspelen start.
Het toestel is niet ingeschakeld.
Sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact.
Behuizing reinigen
ingedrukt op het toestel tot het preselectienummer
knippert op het scherm.
Algemeen
CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA-bestanden)
*CD-DA staat voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een
opnamestandaard gebruikt voor Audio CD’s.
Lipje voor kant A
Lipje voor kant B
Het gebruik van cassettes met meer dan 90 minuten
speelduur verdient geen aanbeveling, behalve bij lang,
continu opnemen of afspelen.
Het is mogelijk dat u een zender met een zwak signaal
manueel moet instellen.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO/BANDAUTO PRESET
 op het toestel om de frequentieband te
selecteren.
Op de afstandsbediening
Druk op REPEAT  op het toestel tot "
het scherm.
W880i/W850/
W710/W660/
W580
Als een zender niet automatisch vooraf kan
worden ingesteld
2 Stem af op de gewenste zender.
3 Houd DSPL/ENT  gedurende 2 seconden
Herhaaldelijk afspelen annuleren
Phone
Druk op CLEAR  op de afstandsbediening terwijl de
cd gestopt is.
Geprogrammeerde 1 Programmeer tracks/MP3/
tracks/MP3/WMAWMA-bestanden (zie "Uw eigen
bestanden
programma samenstellen").
2 Druk op REPEAT  tot " " en
"PGM" worden weergegeven.
3 Druk op   op het toestel.
Gebruik   in plaats van  .
Walkman
De laatste track of het laatste bestand van het
programma verwijderen
Het huidige programma verwijderen
Audio CD
Druk op OPERATE (POWER)  om de stroom uit te
schakelen.
Wanneer u een cassette afspeelt met deze functie:
Als de lengte van één kant van de cassette langer is dan de ingesteld
tijd, zal het toestel niet uitschakelen totdat de cassette het einde
bereikt.
Druk op DSPL/ENT  op het toestel tijdens het afspelen
Schijven die KUNNEN worden afgespeeld op dit
toestel
De slaapfunctie annuleren
Opmerking
Totale speelduur
Bestandsinformatie bekijken

De albumnaam (
waarna het toestel automatisch zal uitschakelen.
Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als
volgt:
"AUTO*"  "60MIN"  "30MIN"  "20MIN" 
"10MIN"  "OFF".
Geprogrammeerd
tracknummer
Totaal aantal mappen

1 Speel de gewenste muziekbron af.
2 Druk op SLEEP  om "SLEEP" weer te geven.
3 Druk op SLEEP  om de minuten te selecteren
3 Druk op  of   en druk vervolgens op
DSPL/ ENT  op het toestel (ENTER  op de
afstandsbediening) om de tracks/MP3/WMAbestanden te selecteren die u wilt programmeren in
de gewenste volgorde.
Voor MP3/WMA-bestanden drukt u eerst op
TUNE + of –  en vervolgens op  of
  en DSPL/ENT  (ENTER  op de
afstandsbediening).
Na het programmeren van de eerste track verschijnt
"STEP 1", gevolgd door de geselecteerde track/het
geselecteerde MP3/WMA-bestand.
Telkens u een track/MP3/WMA-bestand toevoegt,
wordt een stap met een nieuw nummer toegevoegd.
De totale tijd van het afspelen van het programma
wordt tot "99:59" weergegeven bij cd’s (Indien de totale
tijd 99:59 overschrijdt, wordt "--:--" weergegeven. Bij
MP3/WMA wordt "--:--" altijd weergegeven.)
Totaal aantal tracks
In slaap vallen terwijl u naar muziek
luistert
Problemen oplossen
De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel werd
niet in de juiste richting geplaatst tijdens het verbinden.
Verbind de stekker van het USB-apparaat of de USBkabel in de juiste richting.
maken na elke tien uur gebruik, voor een belangrijke
opname of nadat u een oude cassette hebt afgespeeld.
Er zijn reinigingscassettes verkrijgbaar die vochtig
reinigen en die droog reinigen. Wanneer u de koppen
niet regelmatig reinigt, kan de geluidskwaliteit
achteruitgaan of kan het apparaat weigeren cassettes op
te nemen of af te spelen. Raadpleeg voor meer
informatie de instructies bij de reinigingscassette.
U gebruikt cassettes van het TYPE II (hoge positie) of
TYPE IV (metaal). Gebruik alleen TYPE I (normaal).
Demagnetiseer de koppen met een in de winkel
verkrijgbaar demagnetiseerapparaat voor
cassettekoppen.
Vervang oude, zwakke batterijen door nieuwe.
Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Vervang oude, zwakke batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe.
Zorg dat u de afstandsbediening op de sensor van het
apparaat richt.
Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het
apparaat.
Zorg dat de sensor niet wordt blootgesteld aan fel licht
zoals direct zonlicht of fluorescerende lampen.
Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.
Als u alle mogelijke remedies hebt geprobeerd en het
probleem nog steeds niet is opgelost, haalt u het netsnoer
uit het stopcontact of verwijdert u alle batterijen. Nadat
alle indicaties op het display zijn verdwenen, sluit u het
netsnoer weer aan of plaatst u de batterijen terug. Neem
contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het
probleem zich hierna nog steeds blijft voordoen.
Download PDF

advertising