Sony | CFD-S26 | Sony CFD-S26 Gebruiksaanwijzing

Nederlands
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• De laserstraal van de CD-speler is
schadelijk voor de ogen en bijgevolg mag
u de behuizing niet proberen te openen.
Laat het toestel alleen nakijken door
bevoegd vakpersoneel.
• Indien er een voorwerp of vloeistof in de
behuizing terechtkomt, moet u de stekker
uit het stopcontact trekken en het toestel
laten nakijken door een deskundige
alvorens hem weer in gebruik te nemen.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze dit
toestel worden afgespeeld. Indien u dat
niet doet, kan het toestel worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
Português
Werking
• Indien het toestel direct van een koude in
een warme of een zeer vochtige ruimte
wordt gebracht, kan er condensvorming
optreden op de lenzen in het CD-gedeelte.
In dat geval kan de werking van het toestel
zijn verstoord. Haal in dat geval de CD uit
het toestel en wacht ongeveer een uur tot
alle vocht is verdampt.
• Indien het toestel gedurende lange tijd niet
is gebruikt, moet u het enkele minuten in
de weergavestand laten opwarmen
alvorens een cassette in te brengen.
Opmerkingen bij cassettes
• Breek het wispreventienokje van kant A of
B af om ongewenste opname te
voorkomen. Bedek de ontstane opening
met kleefband om weer op te kunnen
nemen.
De behuizing reinigen
• Reinig de behuizing, het voorpaneel en de
bedieningselementen met een zachte doek
die lichtjes is bevochtigd met een mild
zeepsopje. Gebruikt een schuursponsje,
schuurpoeder noch solventen zoals alcohol
of benzine.
Spanningsbronnen
• Om het toestel op wisselstroom te laten
werken, moet u eerst controleren of de
bedrijfsspanning van de speler
overeenstemt met de lokale netspanning
(zie “Technische gegevens”) en het
meegeleverde netsnoer gebruiken; gebruik
geen ander snoer.
De spanningskeuzeschakelaar bevindt zich
onderaan op de speler (alleen Braziliaans
model).
• Het toestel blijft onder (net)spanning staan
zolang de stekker in het stopcontact zit,
ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
• Het toestel kan ook werken op zes R20
(D) batterijen.
• Wanneer de batterijen niet worden
gebruikt, moet u ze verwijderen om
beschadiging door lekkage of corrosie te
voorkomen.
• Het kenplaatje met vermelding van
voedingsspanning, stroomverbruik, enz.
bevindt zich onderaan op het toestel.
Plaatsing
• Installeer het toestel niet in de buurt van
warmtebronnen of op een plaats waar het
is blootgesteld aan directe zonnestraling,
overmatig stof of mechanische schokken.
• Plaats het toestel niet op een hellend of
onstabiel oppervlak.
• Laat minstens 10 mm vrij rond de
behuizing. De ventilatieopeningen moeten
vrij blijven om het toestel behoorlijk te
laten functioneren en de levensduur van de
onderdelen te verlengen.
• Indien het toestel wordt achtergelaten in
een auto die in de zon geparkeerd staat,
kies dan altijd een plaats waar hij niet
blootstaat aan directe zonnestraling.
• De luidsprekers zijn voorzien van een
krachtige magneet en dus moet u credit
cards met magnetische codering of
horloges met veermechanisme uit de buurt
van het toestel houden om beschadiging
door de magneet te vermijden.
Verhelpen van
storingen
Algemeen
Het toestel schakelt niet aan.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u
hem niet aanschakelen met de
afstandsbediening (alleen CFD-S36/S36L).
Het toestel staat niet aan en “bAttErY”
en “Error” verschijnen afwisselend.
• Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
Cassettespeler
De cassette reageert niet wanneer u
een bedieningstoets indrukt.
• Sluit de cassettehouder goed.
De REC z toets werkt niet of de
cassette speelt niet af/neemt niet op.
• Controleer of het wispreventienokje van de
cassette intact is.
Slechte of vervormde weergave-,
opname- of wiskwaliteit.
• Reinig koppen, aandrukrol en capstan met een
wattenstaafje dat lichtjes is bevochtigd met
een reinigingsmiddel of alcohol.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• U gebruikt een TYPE II (high) of TYPE IV
(metal) cassette. Gebruik alleen TYPE I
(normal) cassettes.
• Demagnetiseer de koppen met een in de
handel verkrijgbare demagnetiseercassette.
Geen geluid.
kant A
• Regel het volume.
• Koppel de hoofdtelefoon los bij het luisteren
via de luidsprekers.
opname-/weergavekop
capstan
nokje voor
kant B
nokje voor
kant A
• Het gebruik van cassettes met een
speelduur van meer dan 90 minuten is niet
aanbevolen, behalve voor langdurige,
ononderbroken opname of weergave.
Opmerkingen bij CD’s
• Maak een CD voor het afspelen altijd
schoon met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
CD-speler
Met alle vragen over en eventuele problemen
met uw toestel kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Frequentiebereik
CFD-S26/S36
wiskop
aandrukrol
lens
• Para funcionamento com corrente alterna
(CA), verifique se a tensão de
funcionamento do aparelho é idêntica à
tensão da corrente eléctrica local (consulte
“Características técnicas”) e utilize o cabo
de ligação à corrente eléctrica fornecido;
não utilize qualquer outro tipo de cabo.
O selector de tensão está localizado na
parte inferior do leitor (só no modelo
brasileiro).
• Mesmo que desligue o leitor, este continua
ligado à corrente eléctrica até retirar a
ficha da tomada de corrente (corrente
eléctrica).
• Para utilizar o leitor com pilhas, utilize
seis pilhas R20 (tamanho D).
• Se não tencionar utilizar as pilhas, retireas do leitor para evitar os danos
provocados pelo derramamento do líquido
das pilhas ou corrosão.
• A placa que indica a tensão de
funcionamento, o consumo de energia,
etc., está localizada na parte inferior do
aparelho.
CFD-S26L/S36L/926L
LG
153 -279 kHz
Radio
Slechte ontvangst.
• Richt de antenne voor een betere FM
ontvangst.
• Richt de speler zelf voor een betere AM of
MG/LG ontvangst.
Het geluid is zwak of van slechte
kwaliteit.
• Vervang alle batterijen door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Zet het toestel verder af van de TV.
Het TV-beeld is onstabiel.
• Wanneer u een FM-zender beluistert met een
binnenantenne in de buurt van de TV, moet u
het toestel verder van de TV af zetten.
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MG/LG: 450 kHz
Antennes
FM: telescoopantenne
AM/MG/LG: ingebouwde ferrietstaafantenne
Indien de problemen na het proberen van de
bovenstaande oplossingen nog altijd niet zijn
verdwenen, moet u de stekker uittrekken en alle
batterijen verwijderen. Steek de stekker weer in
het stopcontact en plaats de batterijen terug
nadat alle indicaties in het uitleesvenster zijn
verdwenen. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
• Limpe a caixa, o painel e os controlos com
um pano macio levemente humedecido
numa solução de detergente suave. Não
utilize nenhum tipo de esfregão ou pó
abrasivo ou solventes, como álcool ou
benzina.
Fontes de alimentação
• Plaats de CD met het label naar boven.
• Reinig de CD.
• Verwijder de CD en laat de CD-houder
ongeveer een uur open staan om het
concensvocht te laten opdrogen.
• De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd.
Finaliseer de CD-R/CD-RW met het
opnametoestel.
• Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de
toepassingssoftware.
• Vervang alle batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe als ze zijn
uitgeput.
• Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het toestel.
• Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en toestel.
• Zorg ervoor dat er geen krachtig licht zoals
direct zonlicht of licht van
fluorescentielampen op de
afstandsbedieningssensor valt.
• Hou de afstandsbediening dichter bij het
toestel.
Limpar o leitor
531 kHz -1 602 kHz (9 kHz stap)
530 kHz -1 610 kHz (10 kHz stap)
531 kHz -1 602 kHz (9 kHz stap)
530 kHz -1 610 kHz (10 kHz stap)
• Verlaag het volume.
• Reinig de CD of vervang hem indien hij zwaar
is beschadigd.
• Plaats het toestel op een trillingsvrije plek.
• Reinig de lens met een in de handel
verkrijgbare blazer.
• Bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of een probleem met de
opname-apparatuur of toepassingssoftware,
kan het geluid wegvallen of ruis hoorbaar zijn.
Sony MDR hoofdtelefoon
• Como o raio laser utilizado no leitor do
CD pode provocar lesões oculares, não
tente desmontar o aparelho. A reparação
só deve ser efectuada por um técnico
qualificado.
• Se deixar cair um objecto ou líquido para
dentro do leitor, desligue-o e mande-o
verificar por um técnico qualificado antes
de voltar a utilizá-lo.
• Neste leitor, não é possível ouvir discos
que não tenham formas standard como,
por exemplo, em forma de coração,
quadrado, estrela. Se o fizer, pode
danificar o leitor. Não utilize este tipo de
discos.
AM
MG
De afstandsbediening werkt niet.
Los verkrijgbare toebehoren
Segurança
87,6 -108 MHz
87,5 -108 MHz
Afstandsbediening (alleen CFD-S36/
S36L)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Precauções
FM
FM
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
Deze speler is compatibel met CD-R’s/CDRW’s maar of dergelijke discs kunnen
worden afgespeeld, hangt af van de kwaliteit
van de disc, de opname-apparatuur en de
toepassingssoftware.
Systeem
Compact disc digital audio system
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: 780 nm
Emissieduur: Continu
Laservermogen: Minder dan 44,6 µW
(Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt
gemeten op een afstand van ongeveer 200 mm
van het lensoppervlak van de laserkop met een
apertuur van 7 mm.)
Astoerental
200 t/min tot 500 t/min
(CLV)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 -20 000 Hz +1/–2 dB
Snelheidsfluctuaties
Onmeetbaar
De CD speelt niet of “no dISC” licht
op in het uitleesvenster ook al is er
een CD ingebracht.
Het geluid valt weg.
• Gebruik geen solventen zoals benzine,
thinner en in de handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of antistatische sprays
voor grammofoonplaten.
• Stel een CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen zoals
bijvoorbeeld heteluchtkanalen of in een
auto die in de volle zon geparkeerd staat
en waarin de temperatuur sterk kan
oplopen.
• Kleef geen papier of stickers op een CD en
kras ook het oppervlak niet.
• Berg een CD na gebruik weer op in de
houder.
Krassen, vuil of vingerafdrukken op een CD
kunnen spoorvolgingsfouten veroorzaken.
CD-speler
Radio
Ruis is hoorbaar.
• Iemand gebruikt een draagbare telefoon of
andere apparatuur die radiogolven produceert
in de buurt van het toestel. t Hou de
draagbare telefoon e.d. uit de buurt van het
toestel.
Technische gegevens
Afmetingen
Ong. 420 × 159 × 284 mm (b/h/d)
(incl. uitstekende onderdelen)
Gewicht
Ong. 3,8 kg (incl. batterijen)
Meegeleverde toebehoren
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1) (alleen CFD-S36/S36L)
Cassettedeck
Opnamesysteem
4 sporen, 2 kanalen stereo
Snelspoeltijd
Ong. 120 s met Sony C-60 cassette
Frequentiebereik
TYPE I (normal): 70 -10 000 Hz
Algemeen
Luidspreker
Breedband: 10 cm diam., 3,2 ohm, conustype (2)
Uitgangen
Hoofdtelefoonaansluiting (stereo mini-aansluiting)
Voor hoofdtelefoon met impedantie van 16 - 68
ohm
Maximum uitgangsvermogen
4,6 W
Voeding
Voor CD-radiocassettespeler:
Braziliaans model:
110 - 120V, 220 - 240V AC
omschakelbaar, 50/60 Hz
Overige modellen:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20 (size D) batterijen
Voor afstandsbediening (alleen CFD-S36/S36L):
3 V DC, 2 R6 (AA) batterijen
Stroomverbruik
AC 20 W
Batterijlevensduur
Voor CD-radiocassettespeler:
FM opname
Sony R20P: ong. 13,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 20 h
Cassetteweergave
Sony R20P: ong. 7,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 15 h
Instalação
• Não deixe o leitor num local perto de
saídas de ar quente ou exposto à luz solar
directa, choques mecânicos ou com
demasiado pó.
• Não coloque o leitor numa superfície
instável ou inclinada.
• Deixe um espaço livre de 10 mm a toda a
volta do leitor. As ranhuras de ventilação
devem estar desobstruídas para que o
leitor funcione correctamente e a duração
dos componentes respectivos aumente.
• Se deixar o leitor num automóvel
estacionado ao sol, escolha um local onde
o leitor não fique exposto à incidência
directa dos raios solares.
• Como as colunas têm um imane forte,
afaste os cartões de crédito com um
código magnético ou relógios de corda do
leitor para evitar os possíveis danos
provocados pelo imane.
Funcionamento
• Se transportar o leitor directamente de um
local frio para um local quente, ou o
colocar num compartimento muito
húmido, a humidade pode condensar-se
nas lentes do interior do leitor. Se isso
acontecer, o leitor não funciona
correctamente. Nesse caso, retire o CD e
espere cerca de uma hora para que a
humidade se evapore.
• Se não tiver utilizado o leitor durante
muito tempo, antes de colocar uma
cassete, coloque o leitor no modo de
reprodução para que aqueça durante
alguns minutos.
Notas sobre as cassetes
• Parta a patilha da cassete do lado A ou B
para impedir a desgravação acidental. Se
quiser voltar a utilizar a cassete para
gravação, tape a patilha que partiu com
fita adesiva.
Lado A
Resolução de
problemas
Geral
Não consegue ligar o leitor.
• Verifique se colocou as pilhas correctamente.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
• Não consegue ligar o leitor com o
telecomando se estiver a utilizar o leitor com
pilhas (só no modelo CFD-S36/S36L).
A corrente não liga e as indicações
“bAttErY” e “Error” aparecem
alternadamente.
• Verifique se colocou as pilhas correctamente.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
Não se ouve o som.
• Regule o volume.
• Se estiver a ouvir o som através das colunas,
desligue os auscultadores.
Patilha do
lado B
• Não se recomenda a utilização de cassetes
com uma duração superior a 90 minutos,
excepto no caso de gravações ou
reproduções contínuas de longa duração.
Notas sobre os CDs
• Antes de reproduzir, limpe o CD com um
pano de limpeza. Limpe o CD a partir do
centro para a extremidade.
A cassete não se move quando
carrega num botão.
• Feche bem o compartimento de cassetes.
O botão REC z não funciona ou não é
possível reproduzir nem gravar na
cassete.
• Verifique se a patilha de segurança da cassete
está na posição correcta.
Má qualidade ou distorção na
reprodução, gravação ou
desgravação.
• Limpe as cabeças, o rolete de fixação e o
cabrestante com um cotonete de limpeza
ligeiramente humedecido num produto de
limpeza ou em álcool.
• Quando as pilhas estiverem fracas, substituaas por novas.
• Está a utilizar cassetes TYPE II (high
position) ou TYPE IV (metal). Utilize apenas
cassetes TYPE I (normal).
• Desmagnetize as cabeças da cassete utilizando
um dos desmagnetizadores disponíveis no
mercado.
Cabeça de gravação/reprodução
Cabrestante
Os CD-Rs/CD-RWs
Este leitor é compatível com CD-Rs/CDRWs mas as capacidades de reprodução
podem variar com a qualidade do disco, o
dispositivo de gravação e o programa de
aplicação.
Se tiver dúvidas ou perguntas sobre o leitor,
consulte o agente da Sony mais próximo.
Leitor de CD
Sistema
Sistema de som digital compacto
Propriedades de díodo laser
Material: GaAlAs
Comprimento de onda: 780 nm
Duração da emissão: Contínua
Saída do laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de
cerca de 200 mm da superfície da lente do bloco
de leitura óptica com uma abertura de 7 mm.)
Velocidade de rotação
200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm)
(CLV)
Número de canais
2
Resposta em frequência
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Choro e flutuação
Inferior ao limite mensurável
Design e características técnicas sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
Acessórios opcionais
Série de auscultadores MDR da Sony
CD Radio
CassetteCorder
Gama de frequência
CFD-S26/S36
O CD não se ouve ou a indicação “no
dISC” acende-se no visor mesmo que
esteja um CD dentro do leitor.
• Coloque o CD com o lado da etiqueta virado
para cima.
• Limpe o CD.
• Retire o CD e deixe o compartimento de CD
aberto durante cerca de uma hora para secar a
humidade condensada.
• O CD-R/CD-RW não está finalizado.
Finalize-o no dispositivo de gravação.
• Há problemas com a qualidade do CD-R/CDRW, do dispositivo de gravação ou do
programa de aplicação.
Cabeça de
desgravação
Rolete de
fixação
• Reduza o volume.
• Limpe o CD ou substitua-o se estiver muito
danificado.
• Coloque o leitor num local sem vibrações.
• Limpe a lente com um soprador à venda no
mercado.
• O som pode apresentar quebras ou ruído se
utilizar CD-Rs/CD-RWs de má qualidade ou
se o dispositivo de gravação ou o programa de
aplicação tiverem problemas.
Rádio
A recepção de rádio é má.
• Reoriente a antena para melhorar a recepção
de FM.
• Mude o próprio leitor de posição para
melhorar a recepção de AM ou MW/LW.
O som ouve-se mal ou é de má
qualidade.
• Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas
as pilhas por pilhas novas.
• Afaste o leitor do televisor.
A imagem do televisor torna-se
instável.
• Se estiver a ouvir um programa de FM perto
de um televisor com uma antena interior,
afaste o leitor do televisor.
FM
87,6 - 108 MHz
AM
531 - 1 602 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
CFD-S26L/S36L/926L
Lente
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 602 kHz (passo de 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
Nederlands
Português
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Stel het toestel niet bloot aan regen
noch vocht om brand of elektrocutie
te voorkomen
Para evitar o risco de incêndios ou
choques eléctricos, não exponha o
leitor à chuva nem à humidade.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa do leitor. A assistência
tem que ser feita por pessoal
qualificado.
Informatie
Informações
Voor klanten in Europa
Para os clientes na Europa
Deze CD-speler is geklasseerd als CLASS 1
LASER product.
Het label met vermelding van CLASS 1
LASER PRODUCT bevindt zich op de
achterkant van het toestel.
Este leitor de CD está classificado como um
produto CLASS 1 LASER.
A identificação CLASS 1 LASER
PRODUCT encontra-se na parte posterior do
leitor.
WAARSCHUWING
ATENÇÃO
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte,
zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como por exemplo, uma estante ou um armário.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen
zoals bijvoorbeeld een vaas op het toestel om
elektrocutie of brand te voorkomen.
Para evitar o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não coloque recipientes com líquidos,
como jarras, em cima do aparelho.
Gebruiksaanwijzing
Instruções de
funcionamento
Rádio
Leitor de CD
CFD-S26
CFD-S26L
CFD-S36
CFD-S36L
CFD-926L
IF
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM/MW/LW: Antena integrada de barra de
ferrite
O som tem quebras.
• Não utilize solventes, como benzina,
diluente, produtos de limpeza à venda no
mercado ou sprays anti-electricidade
estática destinados aos discos LP de vinil.
• Não exponha o CD à incidência directa
dos raios solares, a fontes de calor, como
saídas de ar quente, nem o deixe num
automóvel estacionado ao sol, pois a
temperatura no seu interior pode aumentar
consideravelmente.
• Não cole papel ou etiquetas autocolantes
no CD nem risque a superfície do CD.
• Depois de ouvir o CD guarde-o na caixa
respectiva.
Se o CD estiver riscado, sujo ou com
dedadas, podem ocorrer erros de “tracking”.
Características
técnicas
Dimensões
Aprox. 420 × 159 × 284 mm (l/a/p)
(16 5⁄8 × 6 3⁄8 × 11 1⁄4 polegadas) (incl. peças
salientes)
Peso
Aprox. 3,8 kg (8 lb. 6 onças) (incl. pilhas)
Acessório fornecido
Cabo de alimentação (1)
Telecomando (1) (só para os modelos CFD-S36/
S36L)
Há muito ruído.
• Está alguém a utilizar um telemóvel ou outro
equipamento que emite ondas de rádio, perto
do leitor. tAfaste o telemóvel, etc., do leitor.
Patilha do
lado A
Leitor de cassetes
Sony Corporation ©2001
3-227-155-62 (1)
Gravador de cassetes
Telecomando (só para os modelos
CFD-S36/S36L)
O telecomando não funciona.
• Se as pilhas do telecomando estiverem fracas,
substitua-as por novas.
• Aponte o telecomando na direcção do sensor
remoto do leitor.
• Não pode haver obstáculos entre o
telecomando e o leitor.
• Não exponha o sensor remoto a luzes intensas
como, por exemplo, a luz do sol ou a luz de
lâmpadas fluorescentes.
• Se utilizar o telecomando, aproxime-se do
televisor.
Se, depois de experimentar as soluções acima,
os problemas persistirem, desligue o cabo de
alimentação da tomada e retire todas as pilhas.
Quando todas as indicações desaparecem do
visor, volte a ligar o cabo de alimentação e a
introduzir as pilhas. Se o problema persistir,
contacte o agente Sony da sua zona.
Sistema de gravação
Estéreo de 2 canais, 4 faixas
Tempo de bobinagem
Aprox. 120 s (seg.) com a cassete C-60 da Sony
Resposta em frequência
TYPE I (normal): 70 - 10 000 Hz
Geral
Altifalante
Gama completa: 10 cm diâmetro, 3,2 ohms, tipo
cone (2)
Saídas
Tomada de auscultadores (mini-tomada estéreo)
Para auscultadores com impedância de 16 - 68
ohms
Potência de saída máxima
4,6 W
Requisitos de corrente
Para o gravador de cassetes, CD e rádio:
Modelo do Brasil:
110 - 120V, 220 - 240V CA
seleccionável, 50/60 Hz
Outros modelos:
230 V CA, 50 Hz
9 V CC, 6 pilhas R20 (tamanho D)
Para o telecomando (só para os modelos CFDS36/S36L):
3 V CC, 2 pilhas R6 (tamanho AA)
Consumo de energia
CA 20 W
Duração das pilhas
Para o gravador de cassetes, rádio e CD:
Spanningsbronnen/Fontes de alimentação
C
A
1 naar AC IN
a AC IN
2 naar een stopcontact
à rede eléctrica principal
Sluit het netsnoer A aan of plaats zes R20 (D) batterijen (niet meegeleverd) in de batterijhouder
B.
Ligue o cabo de alimentação A ou introduza seis pilhas R20 (tamanho D) (não fornecidas) no
compartimento de pilhas B.
Opmerkingen
Notas
• Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT indicator minder fel oplicht of de speler niet meer
functioneert. Vervang alle batterijen door nieuwe. Haal de CD uit de speler alvorens de batterijen te
vervangen.
• Koppel het netsnoer los om de speler op batterijen te laten werken.
• Wanneer de speler op batterijen werkt, kunt u hem niet aanschakelen met de afstandsbediening (alleen
CFD-S36/S36L).
• Quando a luz do indicador OPR/BATT estiver fraca ou quando o leitor deixar de funcionar, substitua
as pilhas por novas. Antes de substituir as pilhas, retire o CD do leitor.
• Para utilizar o leitor com pilhas, desligue o cabo de alimentação do leitor.
• Se utilizar o leitor com pilhas, não pode ligar o leitor com o telecomando (só para os modelos CFDS36/S36L).
Alleen Braziliaans model: spanning regelen C
Regule VOLTAGE SELECTOR (na parte inferior do leitor) para a tensão eléctrica local.
Zet de VOLTAGE SELECTOR (onderaan) op de lokale netspanning.
Tip
Alleen voor klanten die beschikken over een verloopstekker:
Gebruik de meegeleverde verloopstekker wanneer de stekker niet in het stopcontact past.
Gravação em FM
Sony R20P: aprox. 13,5 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 20 h
De afstandsbediening gebruiksklaar maken D (alleen CFD-S36/
S36L)
CD-weergave
Reprodução de cassetes
Sony R20P: ong. 2,5 h
Sony R20P: aprox. 7,5 h
Sony alkaline LR20: ong. 7 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 15 h
De batterijen vervangen
Reprodução de CD
Normaal gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee. Wanneer het toestel niet meer op de
afstandsbediening reageert, moet u beide batterijen vervangen door nieuwe.
Sony R20P: aprox. 2,5 h
Alcalinas LR20 da Sony: aprox. 7 h
D
B
Plaats twee R6 (AA) batterijen (niet meegeleverd)
Só para o modelo do Brasil: Regular a tensão C
Sugestão
Só para os clientes que receberam um transformador de ficha CA:
Se a ficha do cabo de alimentação não coincidir com a tomada, utilize o transformador de ficha CA.
Preparar o telecomando D (só para os modelos CFD-S36/S36L)
Introduza duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas).
Substituir pilhas
Em condições de utilização normais, as pilhas duram cerca de seis meses. Quando já não
conseguir pôr o leitor a funcionar com o telecomando, substitua todas as pilhas por novas.
Nederlands
Bedieningselementen/Localização dos controlos
Afstandsbediening (alleen CFD-S36/S36L)
Telecomando (só para os modelos CFD-S36/S36L)
Een CD inbrengen
Colocar um CD
Een cassette inbrengen
Introduzir uma cassete
SLEEP
Breng een cassette in met de kant
die u wilt afspelen naar boven
Com o lado desejado virado para cima
OPERATE
PUSH OPEN/CLOSE
FUNCTION SLEEP
FUNCTION
CD/RADIO (AC ONLY)
Cijfertoetsen
Botões numéricos
Met het label naar boven
Com o lado da etiqueta virado para cima
MODE
TUNE +,–
REC
PLAY
REW
FF STOP/EJECT PAUSE
BAND
Z PUSH OPEN/CLOSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MODE
0/10
BAND
TUNE+
OPERATE
(POWER)
>10
VOL
VOL +,–
TUNE–
u
x
VOLUME +,–
SLEEP
OPERATE
(POWER)
Cijfertoetsen
Botões numéricos
X
N
MEGA Xpand*
MEGA Xpand
MEGA BASS
MEGA
Xpand
MEGA BASS
.,>
MEGA
BASS
Português
Luisteren naar de radio
Een CD afspelen
1
2
3
4
1
Druk op CD (directe aanschakeling).
Plaats een CD in de CD-houder.
Druk op Z PUSCH OPEN/CLOSE om de CD-houder te sluiten.
Druk op u (N op de afstandsbediening, alleen CFD-S36/S36L).
Alle tracks worden eenmaal afgespeeld.
Om
de weergave te stoppen
de weergave tijdelijk te
onderbreken
naar het volgende muziekstuk te gaan
naar het vorige muziekstuk te gaan
de CD te verwijderen
een bepaalde track direct te zoeken*
een bepaald punt te zoeken met
geluid
een punt te zoeken via het
uitleesvenster
2
Druk op
x
>
.
> (vooruit) of . (achteruit) tijdens de weergave tot
u het gewenste punt bereikt.
> (vooruit) of . (achteruit) in de pauzestand tot u
het gewenste punt bereikt.
* U kunt geen bepaald muziekstuk zoeken als “SHUF” of “PGM” oplicht in het uitleesvenster. Zet de
indicatie af door op x te drukken.
Tip
Om direct een muziekstuk met een nummer hoger dan 10 te zoeken, drukt u eerst op >10 en daarna op
de betreffende cijfertoetsen.
Om muziekstuk 23 af te spelen, drukt u eerst op >10 en dan op 2 en 3.
Hou TUNE + of – ingedrukt tot de frequentie in het uitleesvenster begint te
veranderen.
Het toestel zoekt automatisch de radiofrequenties af en stopt wanneer een zender
goed wordt ontvangen.
Indien u niet op een zender kunt afstemmen, druk dan herhaaldelijk op de toets
om de frequentie stapsgewijs te veranderen.
u (N op de afstandsbediening, alleen CFD-S36/S36L).
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
Z PUSH OPEN/CLOSE
een cijfertoets van de track.
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET tot de gewenste band verschijnt in het
uitleesvenster (directe aanschakeling).
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt:
CFD-S26/S36: “FM” t “AM”
CFD-S26L/S36L/926L: “FM” t “MW” t “LW”.
Een cassette afspelen
1
2
Druk op TAPE (directe aanschakeling).
3
Druk op N.
Om
de weergave te stoppen
de cassette snel vooruit of
achteruit te spoelen
Druk op
xZ
de weergave tijdelijk te
onderbreken
de cassette uit te werpen
X
Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.
xZ
TUNE –, +
., >
Gebruik van het uitleesvenster
Het totale aantal tracks en de speelduur controleren
Druk op DISPLAY ENT•MEMORY in de stopstand (see fig. E).
TAPE
DISPLAY ENT
MEMORY
MODE OPR/BATT
i
CD
x
De resterende speelduur controleren
Uitleesvenster
RADIO BAND•AUTO PRESET
Visor
Afstandsbedieningssensor*
Sensor remoto*
Druk herhaaldelijk op DISPLAY ENT•MEMORY tijdens het afspelen van een CD. De
aanduiding verandert als volgt:
het huidige tracknummer en de resterende duur van de huidige track*
r
het aantal resterende tracks en de resterende speelduur van de CD
r
het nummer en de speelduur van de huidige track
r
Uitleesvenster/Visor
E
Totaal aantal tracks
Número total de faixas
Totale speelduur
Tempo total de reprodução
F
Geprogrammeerde track
Faixa programada
Afspeelvolgorde
Ordem de reprodução
Aan-/uitschakelen
Para ligar/desligar o leitor
CFD-S26L/S36L/926L: Druk op OPERATE.
CFD-S26/S36: Druk op POWER.
CFD-S26L/S36L/926L: Carregue em OPERATE.
CFD-S26/S36: Carregue em POWER.
Het volume regelen
Para regular o volume
Druk op VOLUME +, – (VOL +, – op de afstandsbediening, alleen CFD-S36/S36L).
Carregue em VOLUME +, – (VOL +, – no telecomando, só nos modelos CFD-S36/S36L).
Luisteren met een hoofdtelefoon
Para ouvir com auscultadores
Sluit de hoofdtelefoon aan op i (hoofdtelefoon).
Akoestiekregeling
Ligue os auscultadores à tomada i (auscultadores).
Regular o ênfase do som (??)
Lage tonen versterken
Para reforçar os graves
Druk op MEGA BASS. “MEGA BASS” verschijnt in het uitleesvenster.
Druk nogmaals op deze toets om terug te keren naar normale weergave.
Carregue em MEGA BASS. A indicação “MEGA BASS” aparece no visor.
Para voltar ao som normal, carregue novamente no botão.
MEGA Xpand effect (alleen CFD-S36/S36L)
Para obter o efeito MEGA Xpand (só para os modelos CFD-S36/S36L)
Druk op MEGA Xpand. “MEGA Xpand” verschijnt in het uitleesvenster.
U krijgt een breder geluidsveld.
Carregue em MEGA Xpand. A indicação “MEGA Xpand” aparece no visor.
Pode obter o efeito que permite expandir o campo de som.
* Bij een muziekstuk waarvan het nummer hoger is dan 20, verschijnt de resterende tijd als “- -:- -” in
het uitleesvenster.
De weergavestand kiezen
Druk herhaaldelijk op MODE tot “REP 1” “REP ALL” “SHUF” “SHUF REP” “PGM” “PGM
REP” verschijnt in het uitleesvenster. Ga dan als volgt tewerk:
Om
een track te herhalen
Kies
“REP 1”
alle tracks te herhalen
“REP ALL”
Vervolgens doet u dit
Druk op de cijfertoets van de track die u wilt
herhalen.
Druk op u.
tracks in willekeurige
volgorde af te spelen
tracks te herhalen
in willekeurige volgorde
tracks te programmeren
“SHUF”
Druk op u.
geprogrammeerde tracks
te herhalen
“SHUF REP”
“PGM”
“PGM REP”
Druk op u.
Druk op de cijfertoetsen voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde volgorde van
maximum 20 tracks (see fig. F). Druk dan op u.
Druk op de cijfertoetsen voor de tracks die u wilt
programmeren in een bepaalde volgorde van
maximum 20 tracks. Druk dan op u.
De gekozen weergavestand annuleren
In slaap vallen met muziek
Adormecer com música
1 Laat de gewenste geluidsbron spelen.
2 Druk op SLEEP om “SLEEP” te laten verschijnen.
3 Druk op SLEEP om de minuten te kiezen tot het toestel automatisch uitschakelt.
Bij elke druk op de toets verandert de indicatie als volgt: “60” t “90” t “120” t geen
indicatie t “10” t “20” t “30”.
1 Reproduza a música pretendida.
2 Carregue em SLEEP para que apareça a indicação “SLEEP.”
3 Carregue em SLEEP para seleccionar os minutos que faltam para que o leitor se desligue
automaticamente.
Sempre que carregar no botão, a indicação muda da seguinte maneira: “60” t “90” t “120”
t nenhuma indicação t “10” t “20” t “30”.
De sluimerfunctie annuleren
Druk op OPERATE (POWER) om het toestel af te zetten.
Opmerking
Bij het afspelen van een cassette met deze functie:
Indien een cassettekant langer is dan de ingestelde tijd, schakelt de speler niet uit voor de band ten einde
is.
Para cancelar a função Sleep
Carregue em OPERATE (POWER) para desligar o leitor.
Nota
Ao reproduzir uma cassete com esta função:
Se a duração de um dos lados da cassete for maior do que o tempo programado, o leitor só se desliga
quando a fita chegar ao fim.
M of m
Tip
Als een FM uitzending is gestoord, druk dan op MODE tot “Mono” verschijnt in het uitleesvenster en
de weergave is dan mono.
De AM/MG-afsteminterval wijzigen
Om de AM/MG-afsteminterval te wijzigen, gaat u als volgt tewerk:
1 Hou de RADIO BAND•AUTO PRESET en x toets ingedrukt, en trek de stekker uit het
stopcontact.
2 Hou de RADIO BAND•AUTO PRESET en x toets ingedrukt, en steek de stekker weer in
het stopcontact. De afsteminterval verandert en “AM 9” “MW 9” of “AM 10” “MW 10”
verschijnt gedurende 2 seconden in het uitleesvenster.
Na het wijzigen van de afsteminterval moet u de voorinstelzenders terugstellen.
1
2
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van het toestel. U kunt maximum 30 radiozenders
(CFD-S26/S36), 20 voor FM en 10 voor AM in elke volgorde, of 40 radiozenders (CFD-S26L/
S36L/926L), 20 voor FM en 10 voor MG en LG in elke volgorde voorinstellen.
1
2
3
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Hou RADIO BAND•AUTO PRESET 2 seconden ingedrukt tot “AUTO”
knippert in het uitleesvenster.
Druk op DISPLAY ENT•MEMORY.
De zenders worden in het geheugen opgeslagen van de laagste frequenties tot de
hoogste.
Indien een zender niet automatisch kan worden vooringesteld
Een zwakke zender moet handmatig worden vooringesteld.
1 Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
2 Stem af op een zender.
3 Hou de cijfertoets waaronder u de nieuwe zender wilt voorinstellen ongeveer 2 seconden
ingedrukt.
Om een voorinstelnummer hoger dan 10 te kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna op de
betreffende cijfertoetsen.
U moet de laatste cijfertoets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.
(Voorbeeld: om 12 te kiezen, drukt u eerst op >10 en 1, waarna u 2 ongeveer 2 seconden lang
ingedrukt houdt.)
Kies de programmabron die u wilt opnemen.
Opnemen van de radio
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET en stem af op een zender (zie
“Luisteren naar de radio”).
Druk op z om de opname te starten.
(N wordt automatisch ingedrukt.)
Om
de opname te stoppen
de opname tijdelijk te onderbreken
Druk op
xZ
X
Druk nogmaals op deze toets om de opname te
hervatten.
Tips
• De volume- of akoestiekregeling heeft geen invloed op het opnameniveau.
• Alleen CFD-S26L/S36L/926L: Indien bij MW/LW ontvangst een fluittoon hoorbaar is nadat u in stap
3 op z hebt gedrukt, druk dan op MODE om de stand van de ISS (Interference Suppress Switch) te
zoeken waarin die het minst hoorbaar is.
• Laat het toestel voor opname werken op netspanning.
• Om een opname te wissen gaat u als volgt tewerk:
1 Breng een cassette in met de opname die u wilt wissen.
2 Druk op TAPE.
3 Druk op z.
Coloque um CD no compartimento de CD.
Carregue em Z PUSH OPEN/CLOSE para fechar o compartimento de CD.
Carregue em u (N no telecomando, só nos modelos CFD-S36/S36L).
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
Para
parar a reprodução
fazer uma pausa na reprodução
> (progressivamente) ou . (regressivamente)
durante a reprodução até encontrar o ponto.
> (progressivamente) ou . (regressivamente) no
modo de pausa até encontrar o ponto.
* Não pode localizar uma determinada faixa se a indicação “SHUF” ou “PGM” estiver iluminada no
visor. Carregue em x para que a indicação deixe de estar iluminada.
Se a transmissão de FM for muito ruidosa, carregue em MODE até aparecer a indicação “Mono” no
visor e a transmissão de rádio passa a mono.
Alterar o intervalo de sintonização de AM/MW
Se precisar de alterar o intervalo de sintonização de AM/MW, faça o seguinte:
1 Carregando sem soltar em RADIO BAND•AUTO PRESET e em x, desligue o cabo de
ligação à corrente da tomada.
2 Carregando sem soltar o botão RADIO BAND•AUTO PRESET e x, volte a ligar o cabo
de ligação à corrente à tomada. O intervalo de sintonização muda e “AM 9” “MW 9” ou
“AM 10” “MW 10” aparece no visor, durante 2 segundos.
Depois de alterar o intervalo de sintonização, tem de voltar a programar as estações de rádio.
Ouvir uma cassete
1
2
Carregue em TAPE (ligação directa).
3
Carregue em N.
Para localizar uma faixa cujo número é superior a 10, carregue primeiro em >10 e a seguir nas teclas
numéricas correspondentes.
Exemplo:Para reproduzir a faixa número 23, carregue primeiro em >10 e a seguir em 2 e 3.
Carregue em
xZ
fazer uma pausa na reprodução
X
Carregue novamente no botão para retomar a reprodução
depois de uma pausa.
xZ
ejectar a cassete
Utilizar o visor
Para verificar o número total de faixas e o tempo de reprodução
Carregue em DISPLAY ENT•MEMORY no modo de paragem (consulte a fig. E).
1
Carregue em xZ para abrir o compartimento de cassetes e introduza uma
cassete por gravar. Utilize apenas cassetes TYPE I (normal).
2
Seleccione o programa que quer gravar.
Para gravar a partir do leitor de CD
Carregue em CD e introduza um CD (Consulte “Ouvir um CD”).
Carregue várias vezes em DISPLAY ENT•MEMORY durante a reprodução de um CD. O visor
muda da seguinte maneira:
o número da faixa actual e o tempo restante da faixa actual *
r
o número de faixas restantes e o tempo restante do CD
r
o número da faixa actual e o tempo de reprodução
r
* Para uma faixa cujo número seja superior a 20, o tempo restante aparece indicado como “- -:- -” no
visor.
Seleccionar o modo de reprodução
Carregue em MODE até “REP 1” “REP ALL” “SHUF” “SHUF REP” “PGM” “PGM REP”
aparecer no visor. Depois, faça o seguinte:
Seleccione
“REP 1”
Depois, faça o seguinte
Carregue no botão numérico referente à faixa que
quer reproduzir.
Druk op de cijfertoetsen om af te stemmen op de opgeslagen zender.
repetir todas as faixas
reproduzir aleatoriamente
“REP ALL”
“SHUF”
Carregue em u.
Carregue em u.
Om een voorinstelzender hoger dan 10 te kiezen, drukt u eerst op >10 en daarna
op de betreffende cijfertoetsen.
(Voorbeeld: om af te stemmen op voorinstelzender 12, drukt u eerst op >10 en,
en vervolgens op 2.)
repetir as faixas
por ordem aleatória
reproduzir um programa
“SHUF REP”
Carregue em u.
“PGM”
repetir todas as faixas
programadas
“PGM REP”
Carregue nos botões numéricos das faixas que
quer programar, pela ordem desejada, até ao
máximo de 20 faixas (consulte a fig. F). Depois
carregue em u.
Carregue nos botões numéricos das faixas que
quer programar, pela ordem desejada, até ao
máximo de 20 faixas. Depois carregue em u.
Druk op RADIO BAND•AUTO PRESET om de band te kiezen.
Para cancelar o modo de reprodução seleccionado
Carregue em MODE até ao modo seleccionado desaparecer do visor.
Het huidige programma wijzigen
Para verificar a ordem das faixas antes da reprodução, carregue em DISPLAY ENT•MEMORY.
Sempre que carregar no botão, o número da faixa aparece pela ordem programada.
Druk eenmaal op x wanneer de CD niet speelt en tweemaal wanneer de CD wel speelt. Het
huidige programma wordt gewist. Stel dan een nieuw programma samen aan de hand van de
programmeerprocedure.
Para alterar o programa actual
Carregue uma vez em x se o CD estiver parado e duas vezes se estiver a ouvir o CD. O
programa actual é apagado. Depois, crie um novo programa executando as operações de
programação.
Sugestão
Pode gravar o seu próprio programa. Depois de ter criado o programa, introduza uma cassete não
gravada e carregue em z para começar a gravar.
Para gravar a partir do rádio
Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET e sintonize a estação que quer
ouvir (Consulte “Ouvir rádio”).
Carregue em z para começar a gravar.
(N é activado automaticamente.)
Carregue em
xZ
Carregue sem soltar RADIO BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos até a
indicação “AUTO” piscar no visor.
fazer uma pausa na gravação
X
Carregue novamente no botão para retomar a gravação.
Carregue em DISPLAY ENT•MEMORY.
As estações são memorizadas a partir das frequências mais baixas para as mais
altas.
Sugestões
Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
3
Se não conseguir programar uma estação automaticamente
As estações com sinal fraco têm de ser programadas manualmente.
1 Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
2 Sintonize a estação desejada.
3 Carregue sem soltar os botões numéricos onde quer programar a nova estação durante cerca
de 2 segundos.
Para seleccionar um número programada superior a 10, carregue primeiro em >10 e depois
nos botões numéricos correspondentes.
Tem de carregar sem soltar no último botão numérico que quer introduzir durante cerca de 2
segundos.
(Exemplo: Para seleccionar 12, carregue primeiro em >10 e 1 e depois carregue sem soltar em
2 durante cerca 2 segundos.)
Ouvir as estações de rádio pré-programadas
1
2
3
Para
parar a gravação
1
2
Para verificar o tempo restante
M ou m
Gravar
Pré-programar as estações de rádio
Pode programar as estações de rádio na memória do leitor. Pode pré-programar um máximo de
30 estações de rádio (CFD-S26/S36), 20 para FM e 10 para AM por qualquer ordem, ou 40
estações de rádio (CFD-S26L/S36L/926L), 20 para FM e 10 para MW e LW por qualquer
ordem.
Carregue em xZ para abrir o compartimento da cassete e introduza uma cassete
gravada. Feche o compartimento. Utilize apenas cassetes TYPE I (normal).
Parar
parar a reprodução
fazer o avanço rápido ou a
rebobinagem da cassete
Sugestão
Para verificar a faixa programada e a ordem de reprodução no visor
U kunt uw eigen programma opnemen. Breng een blanco cassette in nadat u het programma hebt
samengesteld en druk op z om de opname te starten.
Carregue sem soltar em TUNE + ou - até os dígitos da frequência começarem a
mudar no visor.
Sugestão
Druk op DISPLAY ENT•MEMORY om de volgorde van de tracks te kiezen voor de weergave.
Bij elke druk op de toets verschijnt het muziekstuknummer in de geprogrammeerde volgorde.
Tip
Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET até a banda desejada aparecer no
visor (ligação directa).
Sempre que carregar no botão, a indicação muda da maneira seguinte:
CFD-S26/S36: “FM” t “AM”
CFD-S26L/S36L/926L: “FM” t “MW” t “LW”.
O leitor varre automaticamente as frequências de rádio e pára quando localizar
uma estação nítida.
Se não conseguir sintonizar uma estação, carregue várias vezes no botão para
mudar as frequências passo a passo.
u (X no telecomando, só nos modelos CFD-S36/S36L)
Volte a carregar no botão para retomar a reprodução a
seguir à pausa.
Z PUSH OPEN/CLOSE
na tecla numérica de uma faixa.
localizar directamente uma
determinada faixa *
localizar um ponto enquanto
ouve o som
localizar um ponto enquanto
olha para o visor
2
Carregue em
x
>
.
ir para a faixa seguinte
Druk op MODE tot de gekozen stand verdwijnt in het uitleesvenster.
Geprogrammeerde track en afspeelvolgorde controleren in het uitleesvenster
1
Carregue em CD (ligação directa).
Para
repetir só uma faixa
Voorinstelzenders beluisteren
1
2
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een blanco cassette in.
Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
Opnemen van de CD-speler
Druk op CD en breng een CD in (zie “Een CD afspelen”).
3
1
2
3
4
ir para a faixa anterior
retirar o CD
Opnemen
Radiozenders voorinstellen
*alleen CFD-S36/S36L
*só para os modelos CFD-S36/S36L
Druk op xZ om de cassettehouder te openen en breng een voorbespeelde
cassette in. Sluit de houder. Gebruik alleen TYPE I (normal) cassettes.
Ouvir o rádio
Ouvir um CD
Carregue em RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar a banda.
Carregue nos botões numéricos para sintonizar a estação memorizada.
Para sintonizar uma estação pré-programada com um número superior a 10,
carregue primeiro em >10 e depois nos botões numéricos correspondentes.
(Exemplo: Para sintonizar uma estação pré-programada 12, carregue primeiro em
>10 e 1 e depois carregue em 2.)
• O facto de regular o volume ou a intensificação do som, não afecta o nível de som da gravação.
• Só para os modelos CFD-S26L/S36L/926L: Se o programa de MW/LW fizer um ruído sibilante,
depois de ter carregado em z no passo 3, carregue em MODE para seleccionar a posição do ISS
(Interference Suppress Switch, Interruptor de eliminação de interferências) em que o ruído é menos
audível.
• Para obter melhores resultados, faça a gravação utilizando a corrente eléctrica como fonte de
alimentação.
• Para apagar uma gravação, faça o seguinte:
1 Introduza uma cassete com a gravação que quer apagar.
2 Carregue em TAPE.
3 Carregue em z.
Download PDF

advertising